Skip to main content

Full text of "From the Beginnings of the Ukrainian Socialist Movement: Mykhailo Drahomanov and the Geneva Socialist Group"


3niicx: 

B5a BUftaBiuin,TBa .,,,.., , .,,.,, 3 

Max. rpymescBKHa : 3 noiiiain yKpa'iucLKoro conia.m'TH»inoi-o pvsy. Hn- 

yepKit i <|>paftienTii 6 

M !lcpeAm: C.iobo" an „rpni.aAn«« 1878 103 

M ITporpaiiMa" „rpoaaAu" 1880 lfiO 

EflBapfl BepHDiTaaH: Cuomhhh »po Musaii.ia ^paroaauoBa i Cepria JIo^o- 

.uinci»Koro 153 

M. ^paroMaHOB : MaiopycLKiiii iuTepuaiuoua.iba ... 161 

M. AparoMaHOB ; Hauif Cxt.tnbol Enpomi ia ifiTcpiiau;ioiia.ii>iiHn c»>ujajri3M 169 
0. Hojojhhc&kh3 : Coitfjuiajt, niruii'JM Ta Tepopiiasr. BUuouiAi> ..ciaposy 

pOciHCBKOM}' C01UJ1.11CTODH" 184 

C. IIojiOJlHHCBKHfi : JIioxckKa upana i c^iucrt ciuu 186 

JIhcth C. IIo;u>.innctKoro w K. Mapnca (3i siuimkox) 207 

JIhcth «!'. Kiirc.ii»ca /to K. Mapuea 3 npuBci,iy „bi;ik|>iittc llojo.-uiucLKoro" . . 209 ■•f •5*-^*<- npHMi^Ka no cT.il. „Ka3Ka npo uorapox <5paTiB" Ma6yiL <5yaa uaukh 
nucK.iaaana : B Ci6.iioreni naynoBoro tob. im. MeBienKa y JltBoai nepesoByeitcfl 
KopeKTypua BijtfiiTKa THTy.ioBO'i KapTKii : „ Ka3Ka npo «ioiHpox 6paTia. (IlepeKaajf 
a BCJMKopycBKOi'o). Komtoa i 3axoAOM B. KicTKii, . Baent 1876. 3 OoarapcBKoi 
Jie'ta-TBi fluKa C. KoBawsa", Ma6)*T!i kuiokku no stinyiueno mesa KOH^icKaxs 
„UpaBAafloro CaoEa". 

Bi,a; BH^;aBHHii,TBa. 

ii jiaro;ui ABa.wnTKiwiTH-niTa cmpjwi M. II. r I,paro>ianona, mo ciiob- 
jioo en it wpiuii iirJO p., yKpainebKiiii Coii,in.-ibni'u<uiiiir IncTirryT rum 
na eetfo iirinjimuy inuanoiiamin ;uj!;imiocth i aac.iyr bc.ibkoio noiaiiunua 
i iioro nnfiruimiiinx Touapiiiuiit na no.ii yKpniuei.i;ni nayiai (b tim i eonjo- 
jiLoi'il ciienia.ii.Ho) tu eonjaaiaioro pyxy. ^ ininijiTKnii yi;paincM:oro Co- 
uiojboi'iniiioro IiicTUTy'Ty 6y.ui ypn;i.a;em nayuoai aoopn it 1 Ij»a:ji ii Hi;i,iii 
— 8 mix ^iia pc<I»epani *) oy.in iia,Tl>yt;oijaiii i; :i:iKop:v»inii.M opi'ani ynpani- 
ci>koi iiapTii coiiJHaie.TiB-peno.noiijniiepiii r l>opiro.c;i-IIoooprre! u IMmeiio 
oy.io Taicoa; nmaTii atfipi.y iianoi.u.iii xapaKiepucrn'iiroro, npoi'pa.Motioro Ma- 
Tepin.iy 8 ju:i.ii>iiocth eboro lypnai — iiokii -otlcTanitni! ii kohith ;ia;iyri. 
8Mory uoptMtocTii it miipnmx poanipnx nii/iaime uci njaaiiiiiiol airi'parypH 
eel aoGh» nica 'lepca o6cTaiiumi Tiviiiuoburo aarra uieTaaaef. Jiaiia;e ne- 
SBicnoio i m>iipiicTyiiii<uo nianiiiiiiiia noiauinnaN. 

HcHTpa.ibiuiM nyiiKToa atfipnir >ia.iu noeayaaiTii ;uu" upoi'panii ^ Tpo- 
inttn", 1878 i 1880 p. J\^:n iicpo,iaaa &»! eel auipiui cuiu;mcTii<iiia 
depaincbKa rpoMa,ia iipna&ipaiii neio aaTepiaan : ,iua :iiicth C. lltuoamt- 
CbKoro, BumyKaai J I. ,fl,i;iyHii;oa n pyuonneax K. Mapra-a, mo nepexonyioTb 
Cfl b dcp.iincK!M iipximi uiMCi;iit:oI coiUfl->;(CMOKp:iTii<iuoI uapiii; nojioiua.^u 
HC;iaBuo onyCaiiKouamix K. IJopuiUTuiiiios (n IV t. i;upcciioif,i,oiiiuI MapKea 
i Eiii'cibea) ^box .incTin Km'e.ibea ,1,0 Mapbva a npnwviy ciaTi 
IIo>TO.iHnebK0ro, no enopiVTiini : cuosnmt caaoro UepitniTaiiiia njio ,T,pa- 
roManoaa i Ho^oa nnebuoro, naimeani una aa 3iu>x»Toio Tiixa:e 6ep- 
aincbinix yKpafiiebKiix coirj.<i.iicTiii, i uepeKaa,T,ir mox vnncu jlparoaanoaa 
i IIojio.innci»Koro npo KOTpi iue iioaa b enx ciiosmiiax. Hnpn:i:et.Kiift oiub- 
poCiTHHK <k\ CaB'ieiiKO 3.UWHB Kouil it iiepeiraaAir amubortnimx ctaiefi 
^paroiianoBa i lUw^miebiioro a toio a; »iaey (1880 p.), inupvKOuamix 
b uapijabKiiil La Revue Soeialisto i poamyiuin awna imuui nyoaiiamii rypTiai, 
a Tauoa; aiopan ^cam jumi npo JkuoannebKoro — Bicaaaiii nnaiue. >"i:pa- 
Incbiri cneiu»i.iit:TH - CiCiioi'paiii — anpeKTOp (HaiioTecn Ilayn tob. ix. 
Ules'iornta y JIlbobI 1\. ^opouienKo ii lit. Ka.iinioBii»i y Hiiii HOMor.nr 
B poauiyKyBaiiuio piaamx imbniux uyu.iiKai;iu. A na ucTyit noAano or.ia,i, 
roaoBiiiiiuiiix MosienTiB cboro pyxy, OeanoeepeAiBD aBJi-jaunx 3 Ain.ibuioTK> *) M ii x. I' p y iu e b c t, k a ii -. AparoxranoB b noaiTUiuiM i 3aaioHa,iBni>t 
poamiTKY yKpaincinn. M n ic. Ill a n o b a n : ^on.in.iicTii'inuJi cpiTor.iff^ M. IT. Jipa- 
rf*Mfiuonfl. I J^aronauoim i flow 6:inaiunx TOKapnuiin — hocklilkh (ty.io noaunroo 
b mnriiunix oaih'punTCbKiix ynroBax aitfpaTii noTpitlnnfi MaTcpia.T. 

Tan q.to;kiib ca asiicT ci>oro cfiipunita, poayjiicTb en, jijjko jtyuieicnft 
bu, 6a;i;aiiol noBnoTn i BcecTopounocTn, a.ie cno^iniicaocb — Bee 
ik KopiicTniifi an 33a uepuiof snauosocTii 3 ceio eiioxoro, tbk i b po.ii 
aa'iepha aaatunix cny^ni b cm nanpnai. > T Kp. Con,. IncTirryT no aavinuniTb 
po6oTii ko.to npnroTOnanna ro ciiCTeMa?ii ( jiioro Biaanaa itaxmiiiiiol jiits- 
paTypif ceii jioCn Ta ^ooaAuiiiiiioro oticitiyBaiuM i7. Bin ancpracTS en 
8 ropauna iipouicinieai ao Bcix, xto posnopjuxae jikiimhci. iiaTepia.iaMK ado 
bUoxoctijxii b cift cnpaBi, na yKpnlni mi aa KOiuonox, aou buiiii no aa- 
jrninir.ui uorUosiitii Yicp. Con. Ihcthtvt upo Te, «ina uoftyTb nocryrcimi 
cifi ciipaui, 

Bi BCTyniioi CTaTi bohii snoxyTB 3JiipKyi?ara, it <iia noaocTa'ia 11a- 
uinx BuoMocTeft npo cio MiioroBaaniy b naiuiji :mno ,nof>y. Hhiuiuidi 
KBinKrca nocnTb na crodi THTy:ii i.Tia ^paiwianona ii ;i;oncBci.Koro rvpTKa — 
a orcwiy na ioCiincit, jikiih ;uib iii JipjuoKy, i na xapanTep waTcpia.iy, in,o 
noxo;uiTr, m% ^paroxanona Ta fioro mh6.umm\x TOiinpniriB. A.ie confer 
8»icT0x Bona aayepicyc upoi'pnny o6c.?i;(ynnnHix ;uucko iimpniy, i mh jio- 
atoio Tmicir nouarcaTii, moo aa:ii>mi BiinycKii cot iiy6.Tii;aiMl poacyny.iH 
pasinj aocjiay jik iiaiiiunpinc. 

B rpyani 1921 p. Mux. rpyuiciu'bKitR. 3 noHHHiB 
yKpaiKCBKoro con,iajiicTHHHoro pyxy. 

HanepKH i (ppafMeHTH. 

I. 

Jltioji 1871 p., liepenoMORYio'iii s ]>ep.iina ,10 raiuo.ii.Gepi'a, b cnuiii 
ncpuiift sarpaniiMiiiJi ii<a<>po:i:n\ salxau ;io l'i.uui ^pnrOMiinon *). Tum npo- 
CycaB aiyxay r T,parojianona ();i. (to. Pvcob mo » o;yniM yitpalnneji, bohh 
saauailoMirjiii r 'I,paroManoBa a ;(,u:ikiimii cboimii iiomihii ni.iinu»iniMii imafioMiuni 
i ce iio.io;ku;io howitok uoihisi, ;i:iiiuuiiiii?i i tiu;suocopc;yiiiiuiiiM Bunoeiiuaji 
hbk yKpalflnajiir ft ra.iii<iiiiiiunr, — inn; nonopivuii, iiopepuniii yinuKou ra.TiiiM»- 
Koro napo,i,iBCTBa b ccpox 18(50-x pp. Xcia iiepci, tum rocmui b 15i,iui 
ft JbBOBi Ky.iiui i HeMyii-.1eBiiiy.Kin1, tue i Toil i cefi n cax ponax CToann 
o;iirou;c5i, tum 'ibcom an ^parojianon i I'ycoii aBa.sa.™ ci>oIx rd.niiy.Kiix anaiio- 
mdx 3 TO,i,iuiaia yKpalHchKiia uiWTpoJi — kiiTbc&koio „rp03iajoi<>" i thm ho- 
ioxbjh no^aTOK yKpainci.KO-ra.iiny.Knji Bvyiociniair, «ia jiaau bciiikhh 
BD.1UB na ^ajiLuiy eBO.iimyio yKpaTuCTiia. 

3 ra,iniy>Knx snaiioMiix Ix m ncpmoi ,io6ir, KOTpnx Bonn npiutia.m 
y Bi^ni, saniTimfi ocofaimo Mu.iiTOii lJy i iiiHCf.i;iui 3 CTaiiHciauona, To;y 
Ctfyxa*i npae BijoncbKoro yiiiBepciiTCTy. Hin but, ci.oro Hoaumy CTaB irn.ii>- 

*) iTinepapiii J^paroaanoBa n iloro ncpmiii sarpanunuiii no.ioponjii, poa- 
no'iatiii b oeenn 1870 p., 6yn Tamil : Dapmana, Ho3itaiii>, ilcp.iiir. B I>ep.iiiii Ap. 
npooyn nicia uicnuin. BbUtu noisan na .'Iiihclk, ny.iiiiimii, Ilpary ,io 15unn — ,io 
(Sanusio fioro b iiicnni Hepnni 1871. 3 I>i,tmi ,t,o raiue.ir.ijepfy, ,ae iioro TouapnuioM 
(JyB npuaTOit, OAecLtcnfi aohcht Ilpnrapa, ia OncKcan;tp KnexjiKiuciiKuii, KOTporo niu 
noTiM nosionyB y „Cuojiutiax". 3 i'aii,te:ii.6epfy ;lp. itiionpaiJCL ua orhit (j ko«i. jkobtim) 
HO llaprnjca, aae nepeiriuiiB n.:nim i piiiiiin itcpcaiuiynam y <]Mi.opcm;il — toa'i- 
iuni3 ctoaimi H0B0-3c;uincH0i Ita.iil Ta il myxoma "noircpi ; iy;ui ,ao hloi-o nana 
npu'ixaTii 8 cccipa, 0. Koca«icna. )\o «I>.ii.opeHitfi upntxaB b cepciuni uaAo.mcTa, 
i oacTpar tjt na aooro : naaipjiBCL oupo6itTii tyt Teiiy, KOTpy BiiGpaB co6i ajh 
ROKTOpcLKO? RiccpTaui'i — npo Ky;iLT Mrrpn, a.:o oucbjuiio, itc jiaay po.iio b cisi 
coAsccunio rpa.io taKOJK i 6c3q)omiuc (b 6cpc3iii Bin kiiuio liy«niiiobKoay, mo bia 
naacincia ne aiciac rpomeu, Biic.iaiuix 3 Kiuna fi 0,iecit, a;nne na Kpe^UT — 
By^imcLRnil HacjaKoa aoro aiiCTy nauiTi. Biic.iaB fiojiy ucBdimy noatmy, c. 103 
i 113). Pca^odpniH ri^ouicfi Ap. s6npancL noixatu na KopoiKml lae ^o Puny 
i HranoaH, noTisi, mo ao ,iiia, jio 'I'panui'i, a na Bepeceni. ,^o I>iAna : jiyiian oco,iiitiicl 
•raw i/a ^obhijiR Mac, pin a(5o sua, o^omiAno — uaxnvBiuu pyKOW na KiiinciKy jifi- 
nfiirrypy (KOManjOpoBKft Kiimn.iaoi.. *.?n.arTi, en, .n'rot 1872 p.V V- Tpanni 1872 nin ■A 

■ i hum KOin'tMioii^L'iiTOJi, iiii(ioj)jiaTopoJi i jiu.ui i miiia>}i ,l,pai'osaiioisa, i flora 
Knpeciioiucniu'i aaiun'iycwio iuTOimy naiiKy iiUoaioeTCii « cnx poKiii. 3 m- 
.ao,ie»inji ajiiuuoji saxouiimim en iuxkoio upo Ticiiiiiiiniii anaaoK raJiiRiur 
a Kiiaiiawr, an 'io:iomu ,\y;ko cnquiiiimil ii iJiiirjirniHiiiifi (tjikiim 3a- 
anaii a iioro nniuTi, b ocTJiimix 'iiicax iioro jkhtit, ko.hi fioro cwi J Jordan 
(Jyn jioftr cjyxaveM) — Bin iiot[>;iihib kjioiJiitii ceil cuifi iipiin«ui:ono bjibii- 
gaiiml amiaoK a r 'I,paiwianoniui occpiviKOJi iminix iuiiiiy»i:fl-vKp;ii'iiei.Kiix 
imcainii — kotpiix iiopnoJi c:iy;ktuo iioro .iiicryiiainic a r 'I,p;miJi;momiM, 
ocoGVwno iipoTJiroai iiqmiiix .t,rox jut, 1S7L— 1K7. ; > (:u> ;qivroro npiiKiy 
r ^pnro2iairoB;i ;io Hi.ui.'i i .'Iwjonn). IIonnrpionaH ci :iiict« Jpanwaiioaa, 
iioro ctiiti, Kinini im!?i Muiic.'iani ?ii;i; raamu.Koio Mo.io.ijiiao, 'lepcii 
CTainicjauiBcr»Ky, JihBiniri.uy i nheiuaary rp03ta.\v, iinnv.iapinvnan Ti .li'repa- 
Typni ii opi'amaanimii iuaini, ai:i lauaiiaancr. .jparoMaiiouiiM aim r.niiin;a;ni 
8 cnoro JiucTynaiw.if crapanci, i'x pca.iiaynarn 'iepca .TiiuiuciiiM opraiiwaiijr 
ii tiacoimuii, i t. ;i;. AiKcho apoGjiu iioxoph: ,t;o I'lnty i lleano.in, n.ic nasiim 'I'paimii mrixan ira ny- 
item xo JHape,^>i;io, Madyn. ucpea xupoOy adiiuit ; ry;i» npinxa.ia i 0. Kiua't. iiuuTii 
ftp. aonpaiKT) ;i,o Hapir.Ka, a:ic CKiii'.a.iocii na KupoTuiii i[<i,(,<ipo;riT ,-;o Jlpunaucy 
(n nepceni) i HOiiopoTCiM aiiony „xo 'Ivu.vpeiiiui. I> -i:*niTiii , : tp. a mm Ta.uin ,iu Fiisiy, 
i piiiniu 3a - 3iiMyi!aTii ii ha.iii — • „x<>ti.<»ii iipiiiljn.ioci. iK'npmiviTiwi. a viuuiopciiicToa 
y Kiici:i : lie noa:y iciiiiytii no'iamx pu(n>T, ;i,a m a.iiiua itc a.iopoita, Tai: nt.<i ixani 
y rioisry sopory, a oooauim) y amiv. iii'mro i .ivjkiti." (c. 17'jI. V 'I'.ii.oitoirir.i'i it'tii 
iiiciii ci.oi'0 aidaiict ;io iionm 187-5 p. To.u iipiiixau cnuii iiiiH-p, i ftp. luii'.i'pan on 
3 nua ,,,1.0 Uiupuxa i IIapna:a <! . fto Hiopixy ;u/ieHo a jiiim i;u'ixan — iij» i:\vn iaa 
6.1113 i.ko nisTopa Jiicaiu, aac :ia.nk-Ti.' llapir.ua iii,T,TJt ;t iciiii^-M .iha iio.iancb iia "I'i.^ciii. 
i .TtBiB ,t>o Kuiua. Ha no'iaToK ccjicvTpy. ii copmii 1 S 7:i p. Cyu ya:c b linlui 
(Abio(>. c. 364). llo,nopi:i; tjikhm miiiioji tj>iij:>.i;i uai'ia.c pinno tjoi poicii. 

1'o.iodiihm ^a:cpc.iOM .1,0 cei no^opoa;!! c.iv:«:iiti. Kopocmui^onni:! r T,p-ona 
3 ByuiincbKiiM (,, !le]»ciiiicKa Mnxnii.ia JJ,]iaro.Manoi!a a Mo.ihtohom H y'ihiiolkiim, 3.ia,Tiio 
M. JlaB.iiiK", y6i])!Uiu ijii.iLo.i. ccunii navK. tou. im. Hloit'iciiKa t. XIII, 191U); 
n ninyio ii mi3iuc c.iobom w IJy «i h hc i»kii ii", n l>yi." lltitmi a6ipKti Kopccuou^eu- 
n,ii iio3Haiyio mkhjiii r rupo'ieiiHSMit : 

IlaB.iiiK: „IIcpe»iicKa I^Iitxaiiaa Jlparo>ianona a Mitxaiiaoa Han.niiKoa 
(1876 — 1895), 1910, 7 tomib, II — VIII (ni-piniin nan siiciiiTn ucTynny ctv^ijo 
ilaB.iUKa, a.io Boua ne Cy.ia naiiucana). JI,o 1890-x pj>. tyr roaonuo llauaiiKOBi 

JI1ICTU. 

<I»paiiKo: „M. Xparnjianon, .Tiictu ,t,o Th. J I'pain:a i hhmihii, Bif.ian Inan 
<I>panKO, r n,na tomii. 1881—188(5 i 1887 — 1895, u 1 ccpi'i nVKpaim'tKo-ryclKoT Bii- 
aaBiiii'ioi CnLiKu", *i. 104 — 105 i 112. Tyr Jiia; hhmiuim .iiiotii j!,paroiianoBa ,t;o 
wish (kiubci^kos „rpOMa r T.ii"), 'ihciom Tpii, «k'i uuTyidTi, ca ini:Mii«* m,\ ciiy iycne.M. 

^ ]i a r o s a ii o d a II e p e h. : „Miixai1.]o II. JlpaniManon. IlcpeimcKa. 8i6pan 
i s.ia^aB M. IlaB.niK, t. I" (<:;unnii"i), 1901, u „HayKouiil 6itLrioTen,i yi;paiucLKo- 
Pyc. Bii^auu. Cui.iKii" (saraaj.uoro paxynny 'i. 79). 

Biicpct: „.1hctii JInxaH.ia .Upai-ojiauoua ^f> po,TaKTO])iB pocilicLKOro 
conianLiio-peBoaioninnoro Bii r T,aitii5i n BnepeA a (1876 — 1878). 3 apxina nBuepc.T.a" 
33a^UB i Bii.3.aii M. U.au.iiiK u , 1910. 

A b t o 6 i o i p a i|» i io jlparoyairooa, namicatry irnai 1S83 p., i jonoBnennB 
Ko ucl 1889 p. uim-jo no Bi,T,auuio : n MHsafi.io lIcrpoiui«i ^parojiauoii 1841—1895. 
^ro ioSunefi, ciiepTb, anTOoioi'pai|)i:r i cmic TtiopiB, 3.ia,i,HB i muao JI. IIaB.ii!K K , 1896.- 
Byn nepe^pyK b w Bw.iojiy tt 1906 i oci6ne Biaanne kuibclko 1917 p. yjiimeiiufi 
b Kuugi naB.iuKa „cn!ic" ninyjo iiiisiuo an ..Ci(3:iiofpa<Jiijo tbo;ub." 

G a o nil n n hutvio no nepmojiy niiAaiiiiio: „AueTpo-pyeLKi cnoiiimn (1867 — 
1877) M. .UparoJianona", u. 1—5, ."liTcpp.Typuo-nayKona Gio.iioTCKa, MaKaa^OM iBana 
"6panKa, .Tlb., 18S9— 1893. llopud uacru uy.i.ii iiaimoaui b 188S p., Kiner^t « 1891 
bSh ypiinaeTK en na ;uTi 187") pOKy). .la.xiiTL c«, qyio, nont; nu^aiiiir IIocepo,i,miKoii ;j K'ni'noM, ,iw iini!"|>on , {.parowinoiia, oayanw ro.'ioiwo 
PycoB, - 'jo.'ioiuk ;iyn:o jiimrocTOponniil i ouquiiiiniii : <Iii;n>o:u>0l' KJiacmi- 
miit i c.iainicT, icropiiK, okohomuct, cramc-niK, CTiioi'pacJ) (ocoaiimo niruncub 
i ^ro(jiiTC;ir> iiap<> r uu,oi' h\miikii\ <[o;nusii; Ti'euo amwaniiii a pocitiiCLKim 
pcRo.iiou.iuiiiur pyx<oi, (>tMiiocqM»;uio, i wpea oi.mio . : ]iiu.<i>pdB, r -;o Bin 
o;kciiiib ca. Kptoi tc>i<» JjinrnxniiiHt 3 nepwoi a; :)ir;iiio?incTii ciipamin Iiywm- 
ciiKoro tieaiioeopivi.no f \n Aurwiomi'ia, cimm Tonupiuua no un;i,aiiiiio icTOpiw- 
hiix nicciii., mo iioro nui maomio :i:iii?i;i.io. ») in.!inii,K<u rropowi, copea. 
tux ^itvyil, mil r.mM,oni dy.w Dyuiikaaani n i.pvr iff uuix iirri'pocin, Tpcua 
ciwrirm iioio cTniiinvi;iitii:rM:iix Tonupnmiis : Mm*. <Ke.ioxir.eia;oro, op.iiiB 
JI. i )i. itjiKMiiifi'isKHX* i oi-Di'i.mno ])0;n>,ui.Miip;i Ilauponj.rrfuo i Ocrana Tup- 
jickfiKoio, iicpimix I'a.'ni'iMH, i;<>Tpnx :iaxoiuiu iinnni'i pa,uu;a:iMio-eoiijaaieTii<i- 
unii pyx ncptHiuMio i ooaiiuisnpoTiio, thji Maenn m; cjim liy'iniiotaaiii Mopea 
cci'i iioph no (JLV.piTTyiinn, i ot|>:iciuii ot, nir uwax conjaak-ni'iui uopoxii, 
gici'niicb y napo.ioRiMuaa.M T:i*M>pi. aw i nm.wi iioro craamuaRoMU i ni.uMi- 
ciiid Toitsipiimi K.iKV.'icxicci.Kiii'i. .'I. i V. MaK.nnin.wi, I. Muimi'iiMtci.Kiiii, i'i mi. 

Co po:ixru*,[;LMiii(: muuiiMo x\i imriM, imkii nt.o iiini,.) iioro no uimy- 
ra.io, Co ca.M r l,pan»iaitim i aumauui a win :;icrai:a;nu'i, ua fpymi mhcto 
jiiTCpaTypnnx i naiijona.nainx iinvpi'cin. r 'i,paro.M;uiiii niii'miB y uiotu 
0iI>iiufl:iMiy ito;i;opia;, ua ;uia poi;i», xui uptiroTniui'iiici ;i;ia npoijieuypii no 
BcecruTiiiu icropii' i Haiuicaniia ;iiu:r«tj«*i.i;«>T aJoi-pTaiiji. K.'inaiiiiiMii lipe;;- 
weTa.iiu uovo aaiiiiarj. ova a piwiaca bmepia i *r«i,uiiiiiiii poairiiiiuiit pyx, 
uancTBO, (JopoTi/ia aa i uponm TCt-Kpant; lieptiwio cranjcio iioro aa 
Kop;i;oHO?t 6yb Kquin, ;io inn npticiuju aintv i ncviiy 1870—1 pp., xo^mt 
ua .ickiiji (oeofuiino Mojiaeiia), iipaiyiinait n Oi'uloivKax i iwanui conici'iio 
i copio:mo mi'vitaiscr, ;ro ;in.ii.mui ai^ucMipmot aianiaiomt. 

HeoiliiniM.FiauiM npe;i>um»i iioro lniyinuiiix liaiinan. oyaa yupalHCfiKa 
iiapo;yra cioneeiik-rB, KOTpoio itiu unguium csi me a ISO;")— (i pp., ko.ih 
ftinsiuc sstiimois ca a yi:jiaiiu*r.i;oit> rnilactawo rpojiiuoio i paaos a rypxicoM 
ihiliihi'x .'inmiiTO.iin yi;paiiu-ia;tii ca oBoenocnt (at; Ahtohomi'I, IKirreufiKiiii, 
Ib. I'yA'ieitKO, Pycnn, .'IoiiaHcan.iaii'i A mi.) aaupancf. ;w ciicTOJiaTii'iiiuro nil- 
Kananmi Ti ikimjitoi;, a a 18(H) p. pawn a Aiitoiioijipioji cnoiuaafaio aaciu aa 
oamiiiu Kojuiyc icTopipjniix, «m muiTiiumix, iiicoiu., aiani niii'wn t-io yKpnlu- 
ci,i:y CTUOi'pniiitiMiiy pomrry. rpoJi;noh>:!Ho;ui.inct ,v iJI IIL '' uapiaiiTii, uapa.icn.iio 
po6njiacr> uiidipKa t'.iiu 1 ii>pa:KM).n,oi'ir t \v.i c.ionapa. f |{iaroMaHon jian iia- 
litieaTit iiopiiaiainKrm'paTypitnii i;<»Moirrapiii ,1,0 Kopiiyoa, a Ahtohobim 
icTOpn^miii. Ca upansi ;r ue ;jaii.M;i.ia ^patoManona, i nin cTapaimo auiipan 
JlHTCpaTypy xm 110I, a aapaawi cT.ipai; ca aanaaynaTii ana:n;u a enponoil- 
CLKiiMii ji iTepiiTV 1 >iiii m ii Til oTiioi'pailnPiintMii KpvinMH Til aaniKainionaTii i'x 
yKpalucLKOio napo;uu.oK) cTMjecnicTio, .liroparyiioio tu iciopicao. 

Ilopyi chx iinvKOHitx iiiTepocis niu uoiaxo «iacy i!i,i,.i,ai!aB i aaraab- 
noMy oCajiano.Maoiiiuo a onpoiU'ilci.KiiM :i:utcm, » KOTpiiM v iicpme oeauocepcino 
CTpi«inB cji — iioro Ky.ii.TYpi, coi;;:{.ii>nii>i Bunocmiaji i ocoo.inBO no.iiTiii(i. 
B IJcpaiiii Bin Macro Cytam 11a pouiriiinnix aoopax, a inxepecoM npiicay- 
xaiouuc-b ,^0 iipoxoii ua (.•oiuH.ii.ui tomh. A.io iioro cLiiiiuo saiiMiLiH iioai- 
Tinini Di;i,nocnuii, i enuninahiio liirraiiHc, aire cTaao iioro cniMuaaLiiicTio — 
Aep^aniin noah-HKa b uuiioc.iuax .10 iiitpo.uiocTL k fi no ^opa;annux. Tyr 
Ftxo.lnan b rpy mothbii up. 'riaiaai Tt'oporn'mi. a il nj>ai;'ni«mi. ,\ycu k\a \\. lK(if) ^puroMuuoB ctub HOCTiuuiui .nomicyBayeji pa;i,nKa:{hHO-JiioepaAb- 
iiojo To;t,iiuuhojo Jii.o/i.onniiKa „0.-IJexep()yprcKnx JMi^omoctcjI", i micthd tok 
6i.iMiKiioni>iu uocxifiuo Kopeciiou^eunii' ft cxaxt na tchu a skutji YKpalnii 
i nnra.iwii; iioxisi cxaB xaKon; iiocTiilunin cmRpoommKoa iioaipKonano- 
jiWcpa.HMioro ('in iiompKORaiio-KoiieepBaxmmoro, ko.iu xo«icxe) M IMicxiinKa 
EBponu". Cn potfoxa 6yaa no xhbKii norpetfoio iioio rpo?ia,TCbKoro xeauiepa- 
Meirry, juarft bcio,t,k i aaBci^n iioxpitfyBaB liy&tiiMiCTumioX xpioywr, aao. 
ft noTpeCoio iioro (Jrvpuctv, xojuy mo yiiiBi'pciixerchhii ico.iciia, }ifi Ha.in 
ucpcBary cicmchth peaKn,ii"ini, Bee Tpiur.uia ^parcxaiiona « vropiii^i xiai 
i b aarpanwiny „Koaan,j,ipoBKy" BinipaBJi.ia fioixi ua ;»ieiu>mouiii inarm — a Bin 
iio,iopo;i;yBaB a ctoicio. -3 nianmui ;iixi>?w, i Mycin „upHpo6:iaxn" )\o cuynol yui- 
BepcnxexctKoi' iuaxni .irixcpaxypnoio npan,eio. Tony niit iiooTiiino ;i,oimcyBaB 
3-3a Kop^ony. )\o „C.-llex. lVi;ioMocxoii u i m,i <iacy ,10 »iacy nociLiau 6'iiimi 
cxaxi ao „B'BcxnF[iia KupoiiLi" nn xi xcmb, ani 3ax011.Tia1m.iK iioro faiiame. 
Xiym ao .I>ep;iiny 'iepe;* Hnpuiany i Ho:jnaw>, Bin — inline b cbo! 
aBTO(>ioi'pa<Jiii — b r>epjnui uo6a ( iiiR iiarnn^no „oupyconie u , a b Iloanaun 
nOGnpycenie", i noxiji ajtafioMiiu en, b ue.nioeepe;i,nix cxpi'iax, a cTanoBnin,eji 
nubinnx CiOBfln b Hixewiniii ii AiscTpir. 1\ cnx Bpaaaimnx niuiocnB bm 
BeauKy craxio, BiiKinicny uoxi>i b I^iUc:ib(mp;;i i mupyKonaiiy b „B. 
EBponu" 3 law. 1872 p.: M Uocxo'inaa no.iiiTiiKa Pepaaniii n otfpycenie". 
Oe 6yjia Bapaaoai nojixn«ina cxyjin i upoi'paxa, naancana a exanonniua 
inxepeciB Pocir ft CionaiicxBa npoxii 1'epjianei.Koro liamacy na cxix ^pa- 
roaiaiiOB, npoiKnBuin b IJepjini <J>paiiKo-npycbKy Biiiny, BiipotfiiB co6i ayace 
HeKOpncTue uoniixe iipo maeu^Kitii cicmciix, nit ma.io Ky.ibxypnnii i na- 
en.ibnnubKiift, naxoaicxf. nadpaB Bivniitoro iiOBa;i;ainm ,io Pocif, «k cannoro 
anuopo.ia npo xnB fepaaniaMy, *) xLibiai ii oCpycuxe.ibiii xen^cimii BnaacaB 

*) Ci cboS ra^Kii, rropyi i3 ciaTeio, ,3jiaroaanoB yopan io,ii b noctitMuy <l>opay: 
aepcpioKU cxaporo KpnBOBociuci»Koro aapuiy „L'cii no ftiiByuie, soCpnl ato^c" na 
cyqacny rejiy; 6*yan Taa TaKi CTpo<{>H : 

Toft, yKpa'inenL npocitTt ne anoro : 

I3o.ii ftia pUnoi mobu ! 

Ho ne .luinae Bin ko noiH Pycu 

1 k Bcia CiaBfluaa jwCobii ! 

ii niBntanoio Pycio no 3aoMitn cotoay : 

Mu 3 ncR) C.iu3;inTa no po;y, 

filu bikii ^i.in.m i pa;tfcTL i rope 

I b Kyni npiulaaeii CBo(»o^y ! 

Tn, Pycun ninni'jnuH, o^eu 13 ncis CpaxiB 

BejuKe 3aoacuB rocyAapdoo : 

HesaQ a»e Ta cu.ia noo.iyiE«TB y noaiu 

CaadiilinuM Cpataa y CaaDnucTui. 

Ho cTaB cbok) ciuy na noatuin ocniti, 

KpatBiii i .iio^cKifi cnodoAi, 

He c.iyxaS coBiiin ue nasruTU jyini 

Bc^neuuz 3 106010 napo^ifl. 

JIo noai [^oopoBi.ibnoJ nyacll i pi^ni napo,TJ 

llopyino 3 T06010 JTUMyTL: 

YcTaue na obit i JIutbhu i EcTonen^ 

I Jinx b io6i Cpara oouiaeTB ! 
(Uyy. c. 103—5, — b M Cii0iiiiBax" c. 84 — 87 3 ^eaKHitn 3ninaini.) .Uparoaanos, 
oijcbuaho, xotib uomifpuTU ci niprni b mm yKpaiuctKoro rnsma, nepe^an ?i 8 Py- 
coniiii ^0 Kii'/na, ^e b ncpepod.ienift ijjopai is i cuinano, i Mope3 UyiunctKoro ^0 
I'a.'iiiMHiiu. A.ie tyt ix pyco^i.iLCTBo :'.OB?iM lie ciiOAo6a.ioci>. «.) — 

8 ci»oro crajioHiiiua tjkkko mkujuibu.mh, 60 uiuiii Pooi>j y.'ieKiiiyuujia l'op- 
MancLKiul iiaTHCK, micro iioro iiotfopioBam Po3i:piiBaio*iH ftiiicni jijkiiiu I'ep- 
iiauil na cxo,i,i, ^paroMaiiOB yita;KaB -via Pocii neooxuniiM — npOTUBCTaBiiTii 
for jufcpajbiiy nojiixnKy b lloabiitf. 

Xpyra ccpia cTaTcft sia.ia posnpnTii adcyp,i;nicTb pocniic&Koro o(5py- 
cenia i nuaraai u;cnTpa.iicTHyiior noaiTincH Pocii' b Bunocnnax ji,o > r Kparun, 
Tyr Kpiai (JmirriB 3 poenilcbKoi YKpaYnir JlparosianoB 3a,iysiaB BiiRopni'Tain 
i rajniUEtKiiit apryaenT, KOTpuft bU ci»oro 'iacy jtia ntoro uoCTifriro cayariiB 
Kosmpesi npOTnn iianpociraxy : mo yKpuhuvrno no RiiTn,iooTt ca b pociiil- 
c&Ki pasiuj — iii ny.ibTypii ni ;i,cp;icamrocTii pociiiiebKoi ra;ni»nma no snas, 
i B3aravii aBCTpiiiebKa YKpaina no mo;ko skiitii pocnilci.Kiiii aoGpoa : Bel syeiraa 
o6caya;nTR ii Ky.ibTypui noTpedi pocnilcbKoio moboio (nunubKHx i yropcLKifX 
MOCKBO«I»iaiB) iriimaioTb ca KapiisiTypoio it McpTBewiHioio. PycbKa Ky.n>- 
Typa i JiiTcpaTypa wycnTb Cym no BO.iiiKopycr.Koio, a RcopycbKOio. MyciiTb 
oCifuiaTn b codi Kpiii napo^iir.o'j Be.iiiKOpyci.KOl CTiixil, i Toro mo /tyaro- 
manoB xotIb Bi;ui.nmi ai; ctoiciit nccpycucnir, Tauoa; iiapo^tuo .irrepaTypy 
yicpalncbKy i <5Liopycr>Ky. Ilepmy crano na cio xesiy ^parounnoB Hauiicao 
b oceim 1871 p. (pcuiKuhi „B. Eiipomi" po;j,Ti.nr.ia 11 aaa ,^pyKy na fliri 
CTari: „Pycci;io m> r.unnin" i ^JIiiTcpaTypaoe ARiKKonie b*b i'suinun"), 
.ttpyry Binciiniim, ,xia „]J. Ebpohm" a:, ya;o iioBopuynmiicr. ,t.o KiiTna (^Knpcn 
11 Ko.iflKir bt» IOro:tan. icpat"). Ckuk ;i; na;iea;aTb iioro juti yupnlucLRi 
daTi, aid pocKpiiuaan cio Towy noivnuy iua croIx : „ JliiopaTvpa poccnii- 
CKa, BCJiUKopycKa, ynpaTucKa i ra.iiuu:a u , naimcana ^paroaaaoniia mo 
3a Kopjionojr, i n ra."iunLKO-pycLK0 micbJicncTBo", iia,ipyi:oiKme ak iiepcTHOBa 
jifi Bii^auua $c;u;oBii i ia, no iiosopori ,10 Kniaa. 

Ot na 1'pyirri cnx aamiTi. Ta iiiTupcoin i posBnimncb aiiocnnn i biuiibu 
^paroaianoBa eepe.i raaiiiy.Koi Ta B3ara.ii 3aKOp,toHCbKflI vKpaluebKOi 2io.?o;ii;Kii 
b cnx poKax. Ilepmi cupanir, HOCTanacni ho y Hum, npn crpwi 3 J>y- 
uiincbKiDr, Cy.iin yuacTf. Pa-iit'ian it CTiiafpa<{iu ( nuii KiiftscbKiii npau,i, 
nepej ycia b Kopnyci icTopipimix niccar., ,ia.ii opi'aufonuiJi oojiiny Bii^an- 
naan i npo^aad raami;r>Knx Bi!,^anr> b KiiTiti, a kuIrciikiix y . 7 Ii,uoni (b nep- 
miil ainii iiaaiicb na yaaai Biuainm .ibBiBCf.Kor „IIpoeiHTif u i KiiittebKOl 
^rpojia.a.it). ]>yuHiici>i;uit r nya:c :i;BaBO saiiiuntcfc ooosia cupaBaiin, i iioro 
CTanncJiaBiBCLKHil rypTOK r n;ocTa»niB KwiacLKiui cmoi'patliaH (ioraTo ipunoro 
i flya:e rapno ynopa^KOBanoro JiaTepia.iy. Ca cnpanuicTb, i B3ara.ii >i,i.io- 
BnTiCTb i cojii.inicTb, any bhjibhb ByinncbKiifi (ne b npnaip BBbiiina 
Tajin»ianaji, na KOTpnx ripKo napinaB Xy.iiiu, no cboim nocBijaM a IJ. ]>ap- 
BincbKnM, i ^parosianoB, oco6.inBO nicjra 0.ih3juoi anaiisiocTn 3 Ha^inKOM), 
ffyate bbcoko nijmecaii aoBipe i oxory ao Pa.imiau b KJiiBCbKnx Kpyrax. 

3a Tk niiujn o6oulibni iB(J)opnan;ii. ^paroxanon a;a;taB Bi r T By- 
inECbKOro pisnnx BiflOMOCTeii i noacnenb 3 ra.iifn;bKo-aBCTpincbKoro 
acnTa, noTpitonx itojiy ji;,ia opicnraniif, a.ia (JiiKy^nx aoauciB i u,inno- 
Bannx CTaiefi ; npocnB raani^BKnx qaconnceii, KnaacoK, i t. nn., i 3 cBoro 
6oKy bboahb CBoro KopecnoB,ienTa, i iepe3 Bboro — iioro TOBapnmiB, 
b piaaii aKTyam>ni cnpaBi ynpalncLKoro i pocniicbKoro a:nTa (m. bh. nanneas 
iio3iy t b $opjii ^ncTa, n^ay ini|iop5ian;inuy CTaTio upo BD3B0.7ennc ce.ian 
b Pocii i na YKpaftri, KOTpy EyqnncbKnfi 3 TOBapauiaan 3apa3 a:e uepe- 
mrcajrn „iia mtu pyK a i poaicmTii 110 rpoMa r Tan). Ha^cn.iaR i pi;Kny jriTe- 1(1 

patypy (mo b (liaiaiuii Jiipi pofma to a; I'ycou. nepiiyminiei. /(o Kiii'im, — 
na,T,cii.'iaB nj.ii Tpancaopra jiqininci.icnx th pociinVi.Knx khiixok). A &aai. 
uo'iau uo^aiumi, hoku mo uepea cm KopGciioii;i.omijio, i a«nri npiurripmi 
uopn^u mo xo JiiTopa rypnoi' it iioamniiioi poGoTii, iianiaiii cuocTcpe;Ke- 
ufisiu, imiicceiinJiu a cr.oro JiiicTynauif^ 1 a 'imtumui iiauMiaanuii npecir Ta 
jiiTepaTypu anCTpiiichKO'i >'Kpaiim. 

111,0 nepe;i, yciai Bpaaiuo tyt r ~|paroMauona --- ce Bo/niica nucTa- 
jiicTt aKCTpo-yupalnchiiHX imvpecin i .■mvpaTvpnoi" jianqw. 11a iioro no- 
r:m,i; i pociiucF>i;o-yKpauieia;a. ;mvpaTypa «.n.ti.iu» en" Hon>iiHa:ia — ai,c- 
damua iro tmlkh bu t'niwiwro pyxv, jue nar.in, i nil, pueniiei.Koro, m 
b crticpi tu'iun?!, t«k i ;ii'ivpiiTypiii>K iv i:<<ii;t lie ooTpwiLiaci. imo a po- 
MairriiiMiy, no Biujopucnua v, jmimiii ;iipi iipinuiiiiut pea.iiiMy mieceniix 
Foro.tcM. ra:niti,i»Ka ;k ahvpaTvpn — ,pa lan-pm' lYno.ih aieTanci, micu- 
mouhiikox minimi Myacwi, pocjiucr.Kn.il, aicraiaua r.i wmmii it iit'|>(M,-roi , o- 
jiinci.mil ;iodi. Ora;o iicpimi nopa.ia ^panwain'MKi 1 n.-utuaiiaM fiy.m no- 
Bunxncb y J'oiuiji, Korporo Bin jkuiib Tpai;rvi:arn no ni; Mv:i:oro, a jik 
cboi'O, yKpaTaei.Koro liiiciou'iiiniKiU i warni luiiamo aaanniiojiimi ea a po- 
ciiiicwioio .lin'paTvjJOio i'i kv.ii,tv)huo. I la iioro nor.Hu, a Tpr.ox nyariix :ii- 
TepaTyp, aid Mor.iH c.'iyiKHTii lcy.u.n piiiiM ^Kopo.noi ;ua laanqan, no cboik 
lipiicrymrocTii i apoayjii.iorni: Hbioma.iu. noaua.Kof i poniiici.Koi, — «i 
oi*T3ima 6y.ia ii:ii'i&.ii,iii icopiiCTii<»i». lui.tiinii liijieiu.K'u .liirpsiTyjiii « ia- 
jinnLiciit i b miMimx aionniu-ianix ^paro.Manonv piiiiyro no no^ooa.iiiei,, *) 
Tini MciiLino Bin air iiok.iu;uitii iia .mvpaTYpy uoauaacy, ot;i:o, na iioro 
nor.in,^ — ftuH'iaiiaji TpoGa (iv.io naiio.uimi na .liropaTypy pocnik'i.Ky. 
i B3HTH bu nel bco ,io<1po, mo Bona Mor.ia ;umi, r poav>iiimio r T.cMOKpa- 
TiraMy, .liocpa.iiaMy i iioaimiBna.My — toio ma.uro, mo tipaicyisa.io ru.iiuv>KM 
iiiTC.iii'onii.ii. Ce crac na ;ioiao upoiiiutoio iiotoio k iioro noj^a^ax ra- 
Juin.Miffi M0.iCM.iaai, b npeci i .iik'TYiiuiMio, i sn crpi'iacMO cji a ueio viz 
nopmux JincTiB ,i,o HyMiutcbKoio, »icpe:j KdTporo /tyaroxaHor. aApocynaBci. 
fl;o rajitur.KOi Mo:io,i.i;!;H uaaia.ii. f J'o iim> no-iiM uiii bii.uwhb y cnolx da- 
tjix, niu mo piamc, nutpiiliiio, ueancpi'Moiuiiitiite- er.muTh y cmkmx Jiucrax, — 
yaniciio BiiiMincaucm ,T.icKyciu», inucMiicy, lainptiiinnvio'iii cboio aB^irropiio, 
i CTapaioqiici, :uai\i;uiTK Bpaaauiu:, ko.iu (ia'nin, mo iioro pyeeibi.ucTBO 
ucpniiciuae Jiipy li' To.icpaimiT. JIiicth ci Tai:na uiihom Maion, iio;i,Biiliiy 
niny: hk Jieiii,iu ^mi.ii.oMaTii'iiia, m'm.iu poiyiitoiiana nuo»Ti:a uoraji r T,iB 
^arojiaiiOBa cei' nopii, i ak i.iiocTpaiua to! aiVranir. noipy niu BiB b cnx 
poi;ax cpeo; yiipa'inci.Koro rpo>ia;uincTBa, Ta BiiamuB, aiii Bona Hor.ia podnin. 

T IoproBii.M aaB^anneH yi:paiia'r»i;oi inTL\jii'<.'iinji f 'I,paroMaiioB to,^ yBa- 
ataa, Taicuii ciaiaaTii — ^oKaaain iIuikt icTiiynuiUM yi;paiiit'i>uoI uau;iona,ib- 
nocra, lie nxo^nn b TcopcTii'ini bhbo^ii, ai;i jinimmaTiniyTL a «>oro $aKTj. 
,il,0Kaa ceil waB Cyxn iiepeaeAcmui .liTOpaTypno-nayKOiioio r T,oporoio, i iuiob- 
nna aaeoooM iiobuiicu 6ya c-'iyaniTii tvt yi;p:ijnci>Kiu1 i{)o.iiK.ibop i e , rnoi'pa4iiH 
b uuiiinupmix poaymwuo. llo ;^'sii,i ^paroManona, ca npoi'pa>ia woraa Cyin 
Biiomii ocanieua b paaiKax pocnilci>Koro peaajiy, — ho Tpeua (Jy.io Ti.ifcKH 

*) ,,111,0 aeni ne Ka;i:iTL, a niiicti'imia uau upouoramiji nn.uiD na yoecL j"i03DniO« 
rajiniyumi i Si aixcpaTyyn, — -inxo y TOMy, mo 'lepcs uijic'iuimy ncpeso^TB flO 
nac i ofiineuo.ioKiyin i;;ei, — a.io ijiopan i no i iacniocTU uiMC^Ki Aya:o najaraiOTJ 
na yr.ix nnr'Tpiiiw.hMis f';ia«nn". imran jI.parojiaiK'n KyniHor.KOMy « 1872 p. (c. 1?l), ..... 1 1 .... 

* 

lienoTpitfrro iloro iiponoKTisni'ir, nn BiiaKTt — nee porJinu ,xin mi mnpmol 
HOiiy.iiipii:t;m,ii yi;p;rnici.i:i>ro «[>;if:ry, nauin. JuinopHoTonyio'in ;i,.Tii ci.oro nc- 
«cnicTr, i imcTsr.inoiiiTi, ,.pycj.Km<r H'pMiii)', iii.i; KOTpnii ooin.op'u-u ituno;i,n-*in 
yupaTifCTuo. 'I'omv i is at5erpn-yi;paiiici,iaix lauaiuiax nin yi:a:i:ait nuTairroB- 
iiH.ii h;jiko oui-ocTpiDitunnc p«H*nii.i.i;i>-vi;pai'iici.i:(M Hpo6.i(:?ui, it naiijona.'ii.ubi 
poayjiiuifio, i J!i!:i'.i;:m ce owrorrponnc nn.uu:«oi ai:iTpiiiei»i:ui' tji ihui.c-Mvoi 
liu.irriiKii, Tii iia,i,Mipji«»io .ii.ii;mi>uuti» uepoi, mio amTpiiin.Kiix Vicpuriiiiin. 

,,.*Iiiiiian><ui K'oporiiMHiiii (nil ;i}a:i (npn i.orpnii a;u:ny *ri;ii»i;ii, m,o 
Bono , : iy;Ko no jipmvre i y ?iihm'«»?iv ho ooa v\u*\,\\ i iidMy impm-iio o npaic- 
Tii'mi.ir — inn/an niii it oiviw JS71 p. „M» y IWoin nniiopiiy.-ni yoceL 
nonpoo 11a iiayuiiy ;iop"»'.v i xy,i,«»;i:ecTurwiy. IIo.ii.-.jvhimiici. tum, mo yci 
n)Rop:iTr» np<> „T*y<*j/% .,pvrwai'r\ upo ,,HapH r i.Hirn", — mh Kaaa'Mo : i mh 
Pyci., pyci>»:i, — x<>'ioji»> r.u.t(>:i:irn> nayuiio namv napivyuo icropiio, jtony, 
•poapoijimi iiainy napt»,U"o iiirino. A i\\:\ .mi pyci.Ki — >m Mil naanonmnicTi. 
Comoro, 'iir oKpouno ama-JM, u,i.<>rn, upaiuv ci.'aaauiiiii, rapno iuxto no anac 
i i» tiix, i;n'iM :uacrj,c:i, mn *»i ni.voii 'raiiiui o<>aaT. r \ t \ ii hi; iimo ciamm, 
K0.1H naup. c:n>isap:i cisnm no m:«:.mh" (livi. c. (ill. 

,.IIaii6i.iMiiii e.iaoVn, yi;pnmri,i;i>i'» ,i,iar,i;oiii:i c n *ri?i, mo wono jijuo 
emipa.ioci. ua nayt:\ (m:piM Tuopin Koen>Map<i;:a). Hi.oro to pa;iji — t. c. 
po:»y,!,maiiii, mo nayi;y iiixw no noc, ra i n^apirni no iioomu:, a itona 

CIJOI'O ;v>Oiiiia(;fr.0iF, MH 1 iiii.TaliDiJii.iH uin'-pllyrnrh iiu Miirro linvi.ony ,t > <»p<»ry 

mi;i,anii:i i iiotIm upirniiai xuTcpfcuy ,i,i;i xapainvpn< tiikii imuioi napo;i;HOOTii : 
KauKir, iiicui, cioisap, ipaManiKa" (c. !.•>). 

„Xafi mh cocraitiiMo ipaManii.T, e.ionnph, nnjaMo Tiiopit iiapo^w.oT 
nocaif, Hii;i,aMo to 111,0 muncaca y pyi;mmt'ax i y J [tvivpoyp:ti, apoGiiMo 
i iiiTa:ir»i[HKii ,p!i napo.iy (x<>n> i ua x / t yKpai'iuaaa, xoti.oh — ,t,o ho Moaaia, 
i no itcuiKopycMi'ii, aoii upo i'laminy), 11,0 (jv^o ocuoita, a tum m\ poa- 
Aunxocfi i mh usi Tnop.uix i Mniceniaaix *), ky,i,h napo;i, nam caM cxo^ie 
HiTii, tc it (5y;r,c. Ta nixro ne ciuiace To;i,i : no anacso uac, mo;ko Bac 
i HOMa (c. 77). 

*) llo ra.miiLKiii TcpMiiio.ii.ori'i „Tnep,xi" — onmcpocn. 

**) 3 tux npaKTiPiimx (iuuctiido oiiopTvtiioTioimix) M(»T»Bio ^paroManoo onpan- 
Aynau uaBiTL T»,xiiiiiiio KH'iiici.tcy HpauTiiKy : ' Bii,T,aiiaTii oooi nniauu.1, iianiTt poC.icui 
YKpaiJici>KHM r]>()Ma,T.cLKiisi KoiiiTOM, d poouilcbiiiii 4»opni (noTj)o'i Ttai nc Bitaara.ia 
u n;en3ypa). li ui^iioi)i f i;i. na itcpci:a3auo Hy^iincLKiiu itpoiuciiuu l'a;iimau : BiinycTitTii 
kin ra-iii'iimu i B3ara.ii ,%in saKop^oiiy 'lactiiny naK.iaay Kopirycy niccnb b yicpain- 
ciidii $opMi, ^i,|aroJiaiiOB liucau : ,.51 ])03yaiio, mo jliji Bac siac uaajnicTi, mhcto 
yicpaJnctKa $opsia kiuiih, — 60 Bauii cBJiTowpni 06cp11y.n1 oyKBcuny pfcciniiuo ua 
noniiipiuuil soupoc. i^.-ia uac a:o — Kotpi itc ctoimo na iioaitii'iuifl ociiobi, i;c Tpoxu 
no Tan. Mu spyKycM 3aro.ioBi;y i iicpc^uoBy no ne.iiiKopyoi.Kii b anaK Toro, mo odep- 
lacsiocL ,^0 BCLoro y^enoro cciiy l'ocil. Ky.iiin KaaaB ko.ihcii, mo iioro Ban. IO:Knofi 
Pycu 6i.ibni pocKynaancB n Ucimdu Pyen, ni:i; b Jlaziii, a n,tojiy Bipio, Oo 3 EC 
jiy'jzQ 3aB3aTux, a 3 TaKin, 3 anus coctoitk Jiaca nyu.iiKU — ccpe^nix, AcaiciiB J*Kpa- 
inon,B cKaace : a fi (5c3 is snaio cboc. A Bcimsopyc no,iyMa : a aaii a uo^uBaiocb, 
mo to 8a xaxau. Ta ft MiiTaioioro aio,iy sii-.K napo^oa b 84 sibionio 6i.ii.uie, uias ui:i; 
14 Ji(wionaau), Ta wo 2 Oca adox croaimt. Hi 3 m;oI CTopouu naa o^pisyuaTL xqx 
naraosiy BH^aHnio b Boauicii! Pycu i iaa ao uuTaioTt no BcaiiKo-pycBKii.T.e. iy ino- 
8oanin, — no miroauo. llpnaiuauiia i nopcBOAU cjiB ica: nu ayenuo podnTB no 
BcanKo^ycMJU — 60 c.ioBnuica ynpalncLKoro no Jiacsio, i ji,cnici bujiobu 3 nnol no- 
Oy^fc Tanpn^u n, HoaTaBcn,B, Cos nepcBo^y no po3yaiio. IIji oOcpiacsiocL %o bc.iuko- 
pyctnoi Jionn, ai« b» 3.0 bjmculi:oI : i jaa ccfio yacoM, i ^nn apyrax odiiTaToain Ancipil, 
i wn nci.oro yionnro cniTa" (c. 13—14). — 12 — 

Ha iiepciicKTHBii cci upotyaxu ^parojiaaou ;ia;t,nB.uiBCi. 'vo;t\ n,ym 
oii-riiMiicTnuno, i TOJiy pa;i;nB uo;i;.iimy oocpcaaiieTi., mod uo odrocrpara 
niiTJimni b Poci'i, a mum, i n ABcrpii. Jli.'paa l'eoi'pailnpnio Tonapucioo 
oprtuiusynn.io cboio ciaaeruy „cKOiic^uii,iio bt> loio-aauaa.m.iit Kpaii", aa^naocb 
bUvuiuitii cniii nu:(Li y Kii'fai, ucTepdypcuai apxcoi'patJiHHira KOMicia apyiiy- 
ua.ia auTK KocroMapoiin, KuVnci.ica — Aurouoini'ia, ,,Hami liioui iayTb y koh- 
cepBaTopil, ypa,T, CTannrr> iuuijitiihk X?u\n>iwn;i>KOMy, roBopirn., 115,0 inn Be,TO 
4i;ro u,Loro ocBomvurrc.ia napo^y yi;pa'nici.i;oro i t. ;{. Vpu,^ Jiac citift 
nor.ia;i;, in iiac pi:i;ni Jiaion. cisoT, uo iipiiuMiiia.7i.noi' poawi ncsta, a xotl 
i e to yci cxo,i,u3iocr> na nayauiil, iiocTiniriit i conjaaMiiii itomii." JlKpaa 
((raKTHviio yiia.ia aauopoua na iiouy.inpui kiiikkkit, iiuuiiii aaiionoiipocKT upo 
apyK amtOiiUuB CKaeoBauuc ;fvxoi!iioi itciiavpu, i co Miuo itUKpimi mo:k- 
jumicTb Bnaauanua yK[KiTiici»iaix kuiukoi; 11a pcaii'iuui tosh. „iJuauiiTr», naa 
y ucaKin pa:u OTKpiiBacTi.ea ]to:sMo;i;uicTr> pooirni m\,\ ,ocnoiiOK>' ;iaa uapo,i;- 
nr.oro poaiwxia Ma.iopycf.Koro nonpoey. l Jn upaKTinno uUuiMUTii ho.iitii 1 !- 
nnit 6iK nr,oro noupocy? Jio oiurra.M Cymiiux ro.'uni, Oaaiuio, mo ycana 
aaniiiKa iiaiiTircnoro Goicy ;i,i.ra 11,1.010, ai; upen;,i,enpeiiciina 110 MciiLHiiil 
jtipi, tlibku HiiiiociLia mwpi\V l 0>ya. c. liJJ), i t. ~x 

Pia apoayiivia, m,o npu tjikhx nacrpoax y ^paroManOBa, uiflKOl 
iniu;iaTHBn aaa poaBirruy poBoaioii.iiiHO-conia.iicTiriiioI yi:paIiici»KOt aKii.il 
an ariTani'i bU iiboro ho ?io;Kiia oy.io eao,TJBaTiiCt>. JIk nepe,i; cboih 
Bni"a.J,o.M 3 Kiiimi Bin — no cnUoHTiiy aBrooioi'paiI»ii, uci'utubuo nocTaBiiBCb 
;n,o ai'iTanii „ucaaimi;iB u , mo xori.ni BitoiiKaTii CTy,ieirrci»Ki aaBopynionaa, 
aic upeaioajio pociilcLKOl peno.tioii.tr, i pa;tfiB CTy^oiii'asi iipantOBani naj; 
caaroooBiTOio Ta aafiMTnci. oeiriTOio poCiriuiKin (c. #50), tjik i Tcucp, aa 
Kop^onoa, CTpiBum en a upojiBaMii peiHVtioniiiiior e.Mii'pauTCLiror aunti, ,/I.paro- 
nanoB aaiinnB a.o nci 3 nonaTKy buobii'i ueiipiixii.ir.iie CTatioBiime. Ce mh 
aapaa noCJa'iirjio, a a Bi*a;i:aij iroTpi6ini?i ciiiiiiiiTiicr> iuirpmo 11a iioua,i,ax 
JI,pai03iaa0Ba 3 cei ^,0011 TOMy, 111.0 bohk no tlilkii BiincnaioTb, b a«iM 
naiipasii iiman iioio bh.ibbii b ciix porcix, aac uapaaox anoaaTB ,i;o iipaBnab- 
eiix po:3?iipiB xo f T,5Hii iiorjajjr, ani amiayioTb iiepmi ct«i;ui ynpaiucLKOio 
cou;ia.iicTainioio pyxy a ^iaaLiiicTio r '{,paroxanoBa ski kop^ohox. 

3 Biiui;e EaBe P i;eiioro acno, mo bobii b cia aaci Mor.ui aapocTaTH Tiar>Kn 
noaa BnniBaxif ^paroMaiiOBa, i naBiTr* — 11 cynopea fioro (JaaaamaM. Aae Taic 
ate yKpai'ircBKiiit uaiiioiia.ii:j)i raiinian, a KorpitM r 1,paro.MaaoB aaaaaaB TBKy 
3aB;jaTy (JopoTLuy, Kiaeu,i> kuii^cm :jpooiiB cii.ibiiifii BiiaiiB 11a nLoro i anycuB 
a^aTn CioraTO « CBuro ortinepociiiloTBa Ta iipiiimaTii a rajnu,[>Koro yKpafHr 
CTBa, — ado ak BircaoBaacTL ca Bipmiii ^IjiaroManiBent, HaBinic (y nepca;- 
MOBi ^o col Kopecnon;i.eiiii;ir) : „cnoiiyKaB uBopnyTii yBaiy na cy«iacnnit 
yKpai'HCbKiiii nau,ioiiaar>Hiiji l'pyiiT i iicpcTOiurni b cooi uepBicnuii CBJft 
nanpajr i3 ^odpiuni ConaMn Tpa^ni^i uuoro yKpaiacTBa", — TaK i co^ia^- 

UJ^o ^0 ko])hcth 3ara.iLn0pyc1.K0I no3iii.il, to ^parouanoB Tas DnacnaB H 
8 aaro^u k)6u.ick) MaKcuiioBu^a : „Pyci» Ku'fBCLKa" ! „P)CB noBiia", — a no o^rw 
liaLKa HocKOBctKa, — or Ta K.umK-a 3 koti>ojo mi Ciiiejio BHCTynaTC — no oahbsc 
(apaKTUKa), i s KOTpoio tui>ku i T))c6a BiicTyiiaiu — no ^pynia (Teopia). y tih 
iucai i no MaKCJiaoBiiyy. Ba4itTe» Kniu xana uityKa, e KOTpoio mohcho ^odpe (Sutb 
^MocKOBCKiii cenapaT«3Ji^". Ere ! Bcepoccia tak Bee Poccia ! A Kuib n ncmp ! 
UpaB^a 3 hum K.1UK0M ne jiyacc 3j,opOBo „yKpa!ucLKOMy ceuapaniajiy", ta ti mockob- 
ot»komv ne ;iaxno." - 13 — 

ptiuoJuoityfioi Baicop/i;onni Teyil 3podnan na ^panwianona <jGucjanimmit Brrano 
i aaycnan iforo caaoro jutji Koan no tiimii ;k, to ho.tjOiihmh Aoponuin. 
Otj't Ta npoiiOBi;i,T> ACNOKpiiTiraivy i paniouaajaaiy i Ticimiuioro QBirasy 
3 pocmlciauw pnAHKajiuinx i noanniBiiCTefaaiM pyxcw, norpy Bin inn — 
xo'i i a mirauoio cTuuoinnua, ci'pn,!, raaiinr.icol mo.io;u;ku, — iiouyauua liepej- 
BCTyiioa .n.0 pyxy pa/uiKa.H.ito-coiijntffeTJi'inoro i aoainKcmw a poeiriicMO- 
.yi;pai'ncDKna coiuaa-peBo.iioii,iiiini:ii jiyxo^r, niaiii to;u pcuuroaii ca, tc;k 
uo3» biujijmmu ^paiwianona, — na powiikraaii yirpai'iii. 

Ha :i:a.i&, na craai.ini (eopowipno) aotfpe mis cCcTnn.icni, koiii ciUhmo 
sa uorjiji^aan r : I,paro?iaiioBa, jia eTi.iiaai ctuGko ctoiti. nipaaa, rauii hux 
iipuxo^UTL cji myi.iiTif miiiiiio! iiiiniaTinw, niir.iiiiix ftiayia i ineuipaTopiii 
choro con.iH.i-pyiio.Tioii.imioro pyxy. r lya:e Macro na?i iipni'UuTr. ea :ntopTaTiici> 
ji,o qjonuin tu iui.mii poawwyiuiTn ti HimiKii, aia ;«uoti» iianii Marepbian. 
0,1,110 mo HvciiMO upii ti.m pouuTii — co impnano in:i.Mu;KonyitaTii, ,ie 
Biacao aeno i nnpaauo ^aniiii iJiaCT, i ,t.o — Tiahiai iuituk i Moxmiiicrfc. 
Ca ftpyra Kivrci'opiu ;i;;uitiimo ;i.a;ibnioro BiicjuTaeiwa, iiOTBcp^ucmui aoo 
aaiiepciciina iri,x r T,aai>mnx CTy;yfi i ini|>op>iaiui'i ;iio,ieii, y aiaix auxoim- 
Tiicfc naTepin.ni u Tpa;uniJH to;uhiiii>oio eoiijiia-pt'iioaioiuiiaoro pyxy. Phc ii23iiiun*e no ^parojwwony, iipn i:iin;i 1871 p.. iifilxan na Kop;»on 
b nnyivoity lattiaiuipoiacy iiw.Hiiii'i iipLV^-Taniiiu; hoimix, pa;uii:a;n.mix Ueii 
b KiiiiicLKiS yiiin. lauciil: ckoiiomiict i eonjo.u.of Mm;o.i;i Ijiuep, aoao/uiiiifi 
TOBuptom i Beamaia iipiuncih ^panoianoua, a a hum aoao;uu'i iipupiuo- 
anaBcnj., jh,o Toro pony cKiHuim YiiiBopeHTOT, iaciiinri'i v i iohhk Ui6epa, mi 
n Aynaio — CVprifi Jlo,i,o.nuia»iaii"i. Ixaau nonu a peKoMoa^auiininiiH 
ancraan bU AuTonoBinia i J'veoBa ;io ;n»itincLi:iix i Buouci.iaix Taainiau, 
a KOTpnxn yaaaaaiti Cy.ia Toro pony bhociiiiii, a iip<>cTrna:m tidi caxiiM 
aapmpyTOM, jikhs >iaB mmi r Tj>aroiiaiioB : 3 I>Una na rafUe.ii.dcpf i bUth 
ua llapnac. Tiaiaai r Tj>aro?iaiioB b iiopmiix innx inuoaiieia b:kc niilxan 
» Riilxc.ibtieprti, i to ho na Hapiia:, a na <I>.n»npcnuiio, pairroimo yjiiiiiiBiun 
cboi iLTiimr. V JIlbobi J3ioep i Ilo^oauncbiaifi aaeTaaii KyuiuicLKoro, w 
KOTporo Maaii xhcth (raKoa; ,i,o CyuiKCBU'iu, oainuo 3 .lUupin crapninx 
raaiiii;i,Kiix uapo^om(iii) ; Bi;i. I>y ( iiinci>i:oro ;i,OBUa.nici> upo si^pccy Aparo- 
HauoBa — HaCyxi, yn;o no raii / T > e;n.(>epi J ci,i;y, a ^ai.opeiiTiiitcBKV, bsji.ui ai,i 
BLoro a,tpccn buciiclkiix yKpalmuB, i uo aaoapuiwtHci. y Jbboiu sapaa Biiixa.ni 
SO Biflw. lfpiilxa.ui Tya.ii na ca« Ci»iT-Bu<iip i a ycei» 910.10,1010 rpoaaa.oio 
Beuepaau ciiiai.110.*) lipooy.iii n Bi;ini Tiiara.eni. i 110Ixa.n1 a.a.ii toio cbucio 

*) Upo cio ncpmr crpi'iy 3it5cpa i IIo.io.innctKoro 3 ra.iuuanaau onoDl^ao 
noTia ^paroaanou 3i c.tjb 3i6ep"s, 3 ftoro OHonUaHt d 1873 p. „lsa.in au 'jcpe3 
Bi,nenL, n i C. lIo^o.iHoei.Kufi, i aaan oa Pycoua- pcKoaeiaatttio ,i» ci'iooiiKiB : 
M, ByniiKCLKoro, 31. HoA(o.utuci.Koro). JIoJCiUKano uac 11a bcicjiok, y Ci«i, ^e C)\iu 
Jl AeajTam (UApiaucnTy). M1;k lijimna aKUilct conimiiK, Kinpml nocTamiD 11a blio 
rposa^y KiwiiuiKy 6'uio'i Kamr i npoaouuB bjocl Tano upo auoronaaifiny aojo^i:B, 
Ha to o^uouiu Toxiiutiiii ro.ioBa Cihh — ue itaaaTaio, sto, mo ao.io,i.ia: ro.iOBy uo- 
ao*UTB aa'Dipy. SI. JloA{ovJUiictKufi), Korpuii 6ya ko.io ku!bci.kbs rocTeii, uaniyscb 
AO nus upu a.i,oiiy cioai 2 cKaaan : „Ta to Biu, co<5aKa, Cpeuie ! Ilia TaKaii :r:c 
.atelcr, nu i bu, ^r.K i a u . (<I»panKO I c. 197; Tpoxu peTywoBane, co ac onoauamte 
Bpo nepmy 3uauoaicTB yKpaiuci>KUS couianicTin 3 ci'ioBiiKaau b Cuoaiinaz c. V)3). 
To^onoro „ri«rn«< nj^ l rpy^nsi na >iicao M. KyMimctKoro cian la. Ci;oMopoBci.Knfi. - H - 

siapmpyroio ua rafi^o.n.Oepi' i Ilnpini: (T>y«j. 84). 3 ,/I.paroiianoBim 3i6ep 
ai'xanci. noria y <lMr.opcnii.iii* na; pii; uujuiiiuto, nccnoio 1870 p.*) i noxia 
paaoJi boihi aanCtoaiici, y lljopixy :j lloAoaniKaauiH. 

Mimoaa 3i(5cp na cri.u.KH a; wa.io auana o icropiT namoro yupalE- 
ci>KOro pyxy ncui'imia, naciri;u»Kii aniona m: nayKona nuaraai. Gnu Illuaii- 
napua i yKpuftiK!!, iiapo^iiBct. y TaiipiT, 184-i p., nuun ca b eiiMtpeponoaL- 
CLKiii l'ixuauii', • iiotim na npamimibi (paKy.u/reTt laiinef.noro yninepcnTOTy, 
JIkihIcl *inc, ntvionro, Cyn smpOBini iioecpc,uiHKoa na I5o.imin, aao cbocio 
cnci(iji.iLiiicTio iwjib ciamoMii'iuy nayiy, ni;t nonmi „K;uiiT:uiir* CTamun 
ropnunai Hpnxn.ir,iun;oM oKonosiiimnix i conjtur.m'nwiiix iKuja,i,ir» Mnptcca. 
B;ko b 1870 p. /[.paiwinuon anwyc iloro pi'iliopaTii npo JCaniTaa", miiani 
b CTy^ciiTCLKiix ryprKax, na Korpnx Bin (Jpaiwtanon) cTptaau i I [0,10.11111- 
CLKoro, — a hum t;im i lioanafiosniBci.. **) JJiuep To,T,i suiniiuiiB ccpiosuy 
nayicoBy npanjo : „Tcopia n,t»miocTH u iaunna.ia X PiiKapjo" : iiin YBaa:aB 
Pinapa.0 iioncpo;uiiH:oM Mapuca n Toopil BaprocTii i craana nutturafino 
biicoko. PoaBiianio'in, lioiiy.iapnayioyii i oCctoiojo'ih nor.injn Mapnea b pa^i 
msaiiliuiix npan,i>, ain Bnpasou cranna Ix b sbjhok a iipnityinn Pinap^o: 
fioro ocTaima Bcinica jipaiyt Oy.ia iininicaim ua cio TCJiy: ^Pnicap^o 
n K. MapKex bt> jixt, odmecTuoiinu-tMconuM n ucckiixt* irai'.rli.ionniii.'ix'b" 1885. 
Pciobiio snBjHKii 'Jiui'poitn Mapia-ona cxc>ia con.ia.ti.uoi i'i eunnouii'inoT 
enoaioirji' o^cuyaa iiouy.inpuicTb i iipiMiiamic na Yi;puTui i b Pocil. Aao 
nopyi i:$ CHJi iuii aaii.MaBCi. 'raicon: caMoeTii"iun>Jii cty,Vuimh b c<|tepi cou,io- 
Jii.oi'ii, i ocort.uiBO-CKOHOMUMnoi OBoaionji auwma na uuaunrx CTcneunx 
Kyjir/rypu. 1883 p. nirihiiaa noimii'jai'ino njinia .pa cnoro »iacy iloro npaipi 
„0<iopi;ir iicpiiooMTJioil dkoiiomu'icckou iryai.Typw" — na'icpi; l'emrni'MOi 
cou,ioaLOrit na oKOiioxiivnii! Oa-ii, b ;)B;i:ii;y a opi'nuiaaitfcio npoayKirj'i ; 
Tyx nopyi BiicBiracinia nopBicmix Koacirnnmnx <pop.u roeno.xapcTna Uidcp 
cnnnacTL ca TaKoa; i na coirjn.ii.mu opi'aiiisaiuT, noaaiKax coa,iaabiuix Kane, 
oprtuiiaaiu? luacrn i t. x I f pit ci.n Jiiuop BiiuopncTonyitaB tbikke i yKpain- 
cBKnil siaxepiaa, BKanynaa &v.i ni.oro n,iuni aiBi.n>oi'ii. (Ilepoj Tna, 1881 p. 
Bnfiiuaa f i^"i;e \i,\mm iioro cry^ia npo ynpainciaa Cpanma — ocBiTaeuuc 
CLoro incTHTyTy ainuBOi'inMii pinarux npn.MiTnannx i;y;n»Typ). 

AKaaesii'iira &m.ihmvth Didepa (Jyaa ikvionra. 1871 p. 3a araa.any 
npauro npo Pircipjio Bin ^ictiui ctciiciib xm'icTpa i 6yn uicjanufi 3a icop- 
Aon, nicaa noaopoTy Cyn Biidpaiuift aoi^ciitom i j^lcran nopyicDJiG HnTaTn 
Kypc noaiTiiMiroi eKono.Mii il cTaTircTinai. Aae na;e 1875 p. uo P i;aBCr> ^o 
aiaiicil, b o^uis <iaci a ^paroMauoBUM, : - ::;:: = : ) i imlxaB ji& lirBafiu.apif. Bbuch 
^onncyBas 71,0 pocnnci.Kiix Macoiniccit i tiim 3apo6\ifiB na a;nTC — Tan 
i ojkcbbb ca a mo;io^oio /Wimioio, cTy^cirrKoio a Pocil: b Bcpni BueUaB 
ix IlaBaiiK ua iiou. 1882 p. i sra^'iciii npo to, bk paaoa sajiyBajn Bonn 
naa Tpai'BBuoio ^ojtcio IIo^oannctKoro, mo 36oa;eBoaiB to^, so^ao, n;o ne- *) Jlspex Tua npauionaB b Monaxoui — Byn. c. 272. 
**) Anro6iorpail>ia c. 351, CiioMiiint c. 186. 
***) JlaB.uiK KiatKa pa3io ni.i'iepKyc, mo 3i6ep Knnyo yninepcntCT i Balsas aa 
Kop^on Mani<I>ecTyio«m cuoio co.ii.i.apuicTt 3 ^parosiattouna, ko.ih toro Bi^cTasnan 
(BaepeA c 10, liaB.iiiK III c. 106). JLo^iduoPycoB d „l>uaoxy (< 1907, VI. Ba Kop^on 
Bi6cp nu'ixaD ^iilcito o^uo'iacao 3 ^parouauouiiM, klilkoxa TiiiK'uaaa pauidmo (Bne- 
pc^, 1. c). B 1879 p. niii rocTionan y Jtyaroaationa b /Keueni (llan.iHK TTI c. 166-113). KOiiro Jioi'iM u6oa:eBo.iio i cau oidcp. A.10 Mycin to Cyi-a xioa ne;j,OBr«ft 
nKiiiicb ciii:jo r i fioro HCiyni, ana idncj^r. Kinncai 3poC11.u1 ilorc inuajiuox 
Din ucpnyBCL ,n;o lipnay i ftoaaiaaB ocraimi cuoI poKn u Jtaii, #,0 fi 
yiicp 1888 p. 

H no npnra,Tjio coui, iii.oC> ko.tii iicdy;u> nt.ocr> (iy.io oiiyo.iinonano npo 
junzhuicTb 3idcpa hi; yKpai'mui, — 111.06 uin inrcun iuocb 110 }<i;paiiicr>Kir, aOo 
BiiCTyiiaB nn yiipniiiciib '). A.10 co «J»airr, mo Uioep ctojib ^vaio CimiKO 
ao crapoi KiiFiiuiiKoI i'po?ia;i,ii. irpamwKuiuiio, i tyopxajMio ,t,o hcI 
naaeaaiB. Bin 6yB i'l opaicyaoM b caoao.winnx mrruniijix "), i,07p:i?iu Toajniiri 
,,]'poMa,vuio u jjaibiaauia, jia.io i .npii naro.u ;capTyna:ui a TcopcTiwimx 
ociUT.icHL, aid ^uisiB Hitfi'p piaaniM upauTii'iiiuM uiiTuiimiM (>iia: miMifiisr 
Bin (5jb roaoBoio ynpairn i;ooiicp:iTiiun»f iipasimiu* rovrpy opi'nubyiia.'ni 
„rpo3UVi,!mc") a ). liescyjuiiiiiiHii Tai:oa: i'ioro luvniKirii himihi mi Monokine 
yKpai'acBKO rpoxiumrcTRO. JI iasaaiaio i'ioro ua'iaaouoaoaatnuoji yKpauieratoro 
NapKciraxy, — Jjiucp uo'ian cuoio ;ua:naiim> n ciy iinnp;isi GeauocepcTiio 
no biixo;ui Mapircoijoro „Kaniraay u (nop. sra;iaiie minifi cnuohtbo bbto- 
Cioi'patltii* ^parojiauoisa), i (JcauyMiiiity ,iy:i:o Oonrro apnuim b cjm ,TJai. 
Ba;e ojcii Toil «[)jikt, mo Mia; fioro a;ieirraMii C\\\ Taiaiii mmja^imii ;ua'i at: 
C. 11o,io,iuhci>i:iiu — Ocjcysiiiny iiailui.uan noiviianiniail, iiauoLir.iii n «uiCT«ii a 
coi;iaaicT cei* ftoon, aiaii'i t:u; Gonrro spoGui! ;ua vKpalaci.Koro conjttai- 
ctipiiiofo pyxy, roimpim* ;iya;o doram. Aac iij.ucom ueiaio, mo i b bU 
ACiicMiiii rpomui hot. 1872 p. 4 ), i b iiiamiimiu njopixeiaaii, i CKpbr., ao 
3iCepoBJi ;i,OBo;uiaoc[. CyaaTii Mia: yKpuinci.Koio Moao^iaao a ciix poiaix, 
poaoypxaiinx iipaxiuiuixn napnaj,i;oi Koxyim, Copon.ooio uapccucTiii i OaKy- 
nirau,iB b IiiTcpnui^io utui i i t. hii., — iipncrniieri. i caono Tai;oro bh- 
snauHOro TcopcTiiKa i r.mtioKoro MapKcnera m: LJiuep ?iycii:ni Marn ucniKy 
Bary i siuiuimiG. To.vy n ,\ya;o a;a;iyjo, mo y Jieuo me nena KoiiKpcTuiil- 
mnx ftaiinx npo iloro ajaaiaiien. « chx poiaa ;ja i;op,touoM. iiioep a uaiuiM 
Maiepiaai ctoitb 11a apyri-M n.iaai, — jia nepo;u ctoItb Mo.io;i,iii'i, iniiyaLcnBimii 
an'tiaTop i opi'aniaaTOp Coprifi 1 Io,io.i h net • kii it. 

Co <I»ii'yi )a ;J iiJifioi:ii,iii uoKpiiii^GCiiiix namoio Tpa;uiii;icio. \\ iainrax 
lipncimucimx coniaaicTiiaaoMy i .liTupaTypiioay jiyxoaii enx aaciB. .ic^bo 
M0a:ua crpiiiyTii uooiaaii aaicnai npo ni,oro. Tiim uacoa ne Ti.iLKK cydcK- 

*) Kopoih'i snit'TKH npo 3ii'»epa au «i.icua „l'poMaA»" u ..Tiu-iojiy" 1007, VI — 
Cno^x nOKa3auiii ... rocyAapcTUcitiiurb njieci) iincnniasi., i iipusiiruu ,t,o ui.oro 
PycoBa i BoBKa. ^ect siycaTL 6vth cuomiiiiu npo 3i6epa (i MciuiiKOBa) .Hp-oea, 
Hanncaui una a iiaro.in Is cmc]>tu u 18S8 p. JlaujiiKi:a;KC, id;oboiiu aactpaiMu b pysas 
Moao^ux" (pa^UKiuiiB) — V c. 228, nop. 251. 

8 ) B OAnia 3 .nncriD ^pnroMnHoiia 1873 p. c raKa nopa^a CyHonotKOiiy (c. 
263): a MaTcpin.i CTaTncTii'iiniu i'yjuciiKOBii hko Mora Hocii.iauTo. Ho niu, to «Ji(5ep, 
a«5o x IyOuncLKufi oCpotfun.. B» 'joro ^oOporo b;kc 2iat:re l Iy6uu?i.i:oro n Ka.iiuAapE (sic) 
lOroaanaanoro Kpaio". Oia<o Biocp a l iy6iiuci>Kux Cyau Toj,i npucaacauHii cxaTUcm- 
KaMU*eKoaoiiiiCTaHU KninctKoK rpoua ( i,if. 

") OnaDUao Miiui co Am. B. Ainononni. 

*) SDcpiaio ynary, uro jiok. llau.itiK y cnola vo6i»:nis naiepKy coniaaicmq- 
noro pyxy uia: aDCTpinctKitMH J'KpaliiinJiaii (Tpojia,ia 18i>0 I c. 97) no'iaxoi: Ta- 
ipoaa^oio: outino upo 
no CKaaaB JiaCyri, Toay, 10.06 no biuviij Aa.no no ciaiiucioiiui HoAO.iuncbKoay, m,o Gyn 
•ro^i tioro „naTpoitos". __ io ..... 

Tirono, «k aio;i,ima, uhu new ecdo niMaaa rpOiiwbKiff potfoTi ft* oropiaa 
b niil 6co odauKy, aao ft o(jckthbho — 3 oranay na uowuuii peayjitTaxn 
CBOct po(5oTjr, ua sncoicy peiiyiaiyio jioaoa,oro yi;paIncF»Koro coiuHJiicTiwiioro 
pysy b unxi r ino-CBpoiieiicLKiix conjaaicTiiyiiiix itpyrax, icoxpy o^odyjia 
iioMy roaoBno AJujibiiicTb IIoaojuihclkoix), — iiiu aacayaaiB cod ojuio 3 nail- 
Gi.ibiii iio'iecTiinx Nicii;i> b icTopii" namoro jiyxoBoro aamr. Tony n nocxa- 
nomiB 3rpojia,"iiiTii yco mo aimi ya.aaocr> aitfpaTii upo cio Mafirco ncairiciiy un- 
nimuiH HOKO.iinuflJi, aac bchkoio iiouiaiiiuicy rtiiiy aiOAmiy, i Te oupy- 
a;eune, 3 KOTporo Bona wii'iw:ia. 

Ccprifi IIoioaiiucLKiifi jiapcairacr. 1851 p.*) b cbii tforaroro ii iu« 
TeairtHrrnoro no?!imiij;n, micouoro pociifici.Koro ypaaoBiyi i nneLMeimiiKa 
Anapin IIo^o.inucMvOro. ;Ua iioro, Inuii HayMOBn'i, eayaam y Kniiri, i TyT 
pba,nB ca CcpriiB Can.KO Ampul. y*inii en it Jiicueitiii, Aono.ii aBiciiia b i:yjit- 
Typnisi khIbclkim jkhtio linucioiii I'pailia, a,o o;ioh 3 yMimvriB, poeiificBKiiii 
Hiaicu;i> <I>ypMan poamnayBaB fioro it Toaiwiiiii pocitiici.Kiu ai'repaTypi. Hpo- 
HOBJKyBaB cboio ocaiTy b me Ciai.mc caaitiiiji „6\iaropoanbi naiicioiii* 4 upir nc- 
Tep6ypcr>Ki)i yniBepciiTeTi, i iionixy nipniynan, no pocuiioi.Kif poayaicTL en, 
aa B»ipipi»n Toajilniniix Kopi<I>eIn pociii'ici.Koro nnci.ucncTJja — ■ iKyKoncitoro, 
IlyiHKima.KaTiomKOBa. PaiiTOM a^odyn aoBoai ninpouiii powoaoc, itiupyKyrctBiuR 
b 1827 p., 6e;t ciioro i.MCint (nanirL ilia. iMiinomiuii ininjaaajut) noory 
„^I,hbi ii Hepa", aa KOTpoio hotjm iiiitrao mc KiaM;a iiocjj i a,pioniniinix 
nipwiit. Co rbc.io iioro b JirrcpaTvpiii npym JlyiiiKimcLKOI iiaenan", 3itn3- 
kh 3 KOTpoio Bin ,ny;i:e niium iiotim nee aanc, aae CKpo.Miia i iiacunna 
B^a'ia uc Kaaa iioaiy saoOyTii t)t CKi.iiaai ne6ya.f» Biranwiiiol i roaocnoi 
noainiy, xona. iioeaii' fioro apcim. njinnnei. ToajuuiiMii Jiiotiirrcuuin pociul- 
CLKOro caoita, Bi;i; yKpafnci.Koro aami niii, o<ieimano, hj.ikom ni.tinmoB, 
i b aiTepaTypiiiil iioro cunammii xnni lie aniciio ni'ioro, mo 6 nKa3yitaao na 
strict Mopaai>ni GBiiatai 3 mix ci>oro pociiiiciaroro noera i ypaa.OBn.n. **) Hpo- 
cayaainmu ao 1831 p. b UcTep6yp;ii it iiomtoium ^napTaMCirri i (JiOaiiima 
TOBapiicriti, Bin Toro poicy 6yit iipirjunueniul ,jio Oaccii, noiiiymiKOM ua- 
uaai»iiiiKa iioutoboi-o oi;pyra, i Tyr o;Kcmin ca it Micncinfr apncToupaTinmiii po- 
.Himi Hpea,BO^iiTe;ia ^Bopancnta kii. Kyaamona. I lepma Annum iioro pano BMepaa, 
Tnii 6iai>me aio6omi oaTr>Kii ncpenec.m na cboio a,pyroro cuna — oa,nnaKa 
Cepria. l[oKnn)'Bmn b 1859 p. cayaaly, Ampiii llo^oainiCLKiiu nepeisaB 
r n,o CBOci 6(iTbKiBiHimn, BeaiiKoro i rapnoro MacTKy b !3Bnnropo;wnni, 
H JIpocaaBKa a6o Cy»iok", ao woaoaoay xaonncBii jiioacaocL npurannyTnct 

*) C'o Tsjary 3an^n«iyio pcricipoDii cauaiopii wn ncHsiiquo-xopux b Monadic 
— i 3axo^au «1>. }J. CnuiciiKa, nKinl ^oOyB ii mxm ^.ia Mcno; Lona cxo^uit ca 
a misuic no.j.aDOK) ^tow iioro 6paTa b iiepiuiix. 

**) Jl.ono.ii 3ara,i,K0B0 cur.in^ae TOJiy troesiiiKa n CTapHii reTtiiairt", nanncana 
1830 p., aae ouyCaiiKouaua aBTopon ti.ii.ku ucpc r i; ojepiio ; Taa HUTatoTB ca 
Taui Bipmi : 

Ji'lTh, ov% [uiTcp] no ho.tkocht-l c.ia6tionuixi nor%, 

yKpaima no^iuiaeTT. na n.ie'iu 

Toro, kto cii ni.un pacTopmyTt nojion., 

Kto ,npyroa CBooOAnott Cij.tb Ci'iu. 

llycKaii 0jipnx.ili.it ons ori. a-Ln u orb paut, 

Ha aaBpu ropflra na cL,t;hh*]i, 

H npo^auiiociB bcti)I;tjjtx bi> Hapo,n,'Ii Bor^ani, 

KaK'h BCTphTHTT. OTQU.'b B1. CBOeMi CfclHJi, i t. j. } 11 yiq>arncuicoMy h;utk>, a s 1803 p., kojih noro »i;«aao kg KOTpofcb kbIb- 
tl clkoi iiiKOjir, daTi.KB na sway npiii3^i!.Tii Tai:oa; jip Kniim. Bfuujkii y nnx t}'t tfyjw n cajibi o«|>iii.io:Jiii3i i npaaiji n cBiTi B (joeim. cKasanr, mo 

cyxiioauicinift M. H, IOsciIiobiw, nociuiniowi: jio pc;i.ar:ii,ir M PycoKoro Ap- 

. xiroa u n 1872 p. aBTO<5ioi'pa<Iw<ini aamicKii HoiiojinncbKoro, pocmreau car, 

| mo b*/FvO copou an 3 mis ;i;iibc ,,b (fcirabicnx i iipiniTe.ii.ci.KHx BUiiocnnax"). 

) B cboIx nipitiax upo impnsiiKy uosyiiy ii mi. crnpuit JIo;!;o.imicr.KiiH poe- 

uncycTr, en nnTpioToa cajioro oifiin;ifl;u>noro ctiuio. r ^o cyxacnoro yiq>a« 

iiici.Koro pyxy .ctukiir ea mbho ucupnxii.ii»Ho.*) Cyiacmiii poenaCLiuiii pa^fi- 

>i Ka.ir>nnfl iiaiipas b jkhtio i b jnTepaTypi Tea; iioro jdikbb i Bunnxan, 

I {JCipmiK iioro noeaiii. aepCBn.iannil 1800 p., 6yn iiunpnaaiio, lamm. jiaii- 

j .ihbo npiiinniTnil pa/ynauMioio KpHTiiKoio, 3 ^oopojuoooinw b ro.ioaax. ilpaiua, 

>j nipmi i lo,xo.unicLi;oro na ioOh.tcu ncTCpuypc&Koro yniiicpeirrcTy, 1809, paiiToa 

\ jyau fnwry mo pa;j poaro.iocr* i iipiittiniuic, a i;iini,cin uipmi: 

lU't M.ICOKO CT011T1. IKlVKn, 
CTOIIT'fc M.WOKQ MO.IOR'BKT. ! 

6y;iu nm'panipoBaiii na iouiLieiinifi 5io,T,a.iH, aaiop r i,ieTaB Tinyj Kaseprepa 
napctKoro ;uu>pa i t. x A:io b .liticpiuiiunx npyrax cTaBii.inci> ;io iiiioro 
neiipiiBiTiio, 1 noro mcsiHiiiiK 1 uioi*pinl» 3 ,T,OKOpn:-r srmyBau, mo po;i.aKii;iii 

„B. KBpOHU u HOTiM, HUBlTb BO XOTIIliyiO'JU, O^SOHim lIO^O.IHIICBKOMy uo- 

M^meaun iioro BJpniiu. 

Ceil naar.oniinji iiairpstM o;yia»je tfya, o'lenmno, Ghiane BmiBOH naenn- 
nocTH iiarypu CTaporo llo;t,o;unii;i,i;ori>, nia: bkhxoci. Tnep,T,nx iiepeKOiiaat. 
JIk poMauTiPBHiil boot ByiiuanB'BKoT h.tcji;ui Bin yBa;i;au ,i;ui eetie o(5orb3ko- 
boio rysamricTii i ^CflKiii'i ;ii<>ep;ui:$M, i can iioro jiadvTi, ne 6>3 iiucTaBn 
roBopHB r ; i,parosanoBy t nio iioro 6aTi.ini „:m;Hivrr. i iiaBi'n> b ochobi no- 
j jujimotb iioro Hor.in;rn" (Chomiihii 187). 3nuaHiiii 6ioi'pa(Ii-ii.icMininiK 

(bb^bo — Gi:ii>iB TBcp;uii"i b KepcKniiniuuix) no 6e:i ,T.<>i;opy micaB b 6ioi'pat|)if 
CTaporo, mo aaiRyin b Khjbi aa;via cima, „Au;ipiii InanoBHU Tea; ao neimoi 
Mipn nvwaaci. ho,vhim tojS tcop«jim upo im;uuuai:Hc noniiol cbo6o.xh niKi.ir.- 
fiifi bo.io;u:uii b wl»epi 11 iuTe.tchTya.ifaioro i sropa-iuioro po-JBBTKy. Bin 
Bi/^aBUB b pocjio])fl,^^eniiG Ccpi-ia AiupicBii^a bcbki nnnni i ;i:\'pna.in, ^0 

KOTpifX BO MIT CTUBHTHer. OUCICTBBBO IB,0 HO ^OCUTfi TBCp^BB P'O^VJI, — 

Ta (JaTr.KO ,\VMan, mo pooim. iio.ny Ti.ir.Kii 11a kophctl. A.ie tiim uaeoa ak 
6aTLKi[ Jipiinu npo aKych (5.faropoA«y po.iro ^.tji caoro cuinaKa, Ci,i;a He'iyrao 
in.T,Kpa,Ta:iat'r> ^0 mauoiticor pouiuB.- Cepriil Anapkmpi, BCTyirainun na 
ciaiia^naTia pon,i **) na jipnpo;!,mi i inii $aKy.n.TCT KiiiBCbKoro yniBepcuTCTy, 

*) Moro enifpaaa 18G2 p. : 

Hciauito K-iyCxi cnoS aano^u 
3.T,t.f& xax.ioiiaHU-.ic3iarom, 
11 HyaaiKa immanent 
ICAua-c^tia ire vu no.iyCon? a 
Jl,(U)pa Jin. ue :irju oiu bust. iiy-KHK'B, 
TyTi. aa ysi'l; no no.ii.aa Kpan, 
O.viiit ousiaiai neci. nTOTt Kpuut 
II CKpura n,t,.ib coitckM'b ain'raaj 
Ho jihU ^0 K03ucii abaa nlii-6, 
tl posiaiiTii'iccKiil no'jrt. 
**) Cc(Jto 1867 pony — • 3namiTfc f eBijwHB KiitBC&Biift yTiiKepcnTST'lS?'!. \ r mio w. 
no^aoci. aa nop^on, nic aa timxim* 

i 

Mux, /tpa?i)Mnurm 2 . .. is 

now a exo,Tjmna> a Toiinpmiiaan, anoa tiikii Oca KOiirpo.no OaTLKin, ani 
ni u uia no xotijiii oCaiosKaTir woao;uu;a. IIi;i, jw.ihroh rcjikiix npoiI>ecopiB, 
cniaiaioro 'iiiTaniur b Tonapiici.Kiix iypTKax i toio nnnpnny, mo iianynaB 
y Tiji iioKo.iiiiiiio, C. A. ]Io,T H o:iHiin.Kiirr, .no;unia caauoi' maui, ucpBouo- 
* npaaMima i xopodaBO-asuiTiia, suxombbob pa;i,iiiauii.HHJm wbmii i iipncTao 
j\o Tauopy i'x npc;i,cTaBinii;iB — xobb iwK.nowifo na I'pyirri c.ionccnoi' <m 
ApyKOBauoi npoaartnua, ue cuo'iyKnHViu i;pniiuii'i nimnum! aui:ii>iiocth no 
0CU0BHH3I npiiKMeTax cbocI ryxuiraoi HJiTVpn. Tyr y;ue caao codoio anBHaoci* 
npoime wia; nun i (nma;aan, r a\"BO aacMyuoanau thm, nro fx chk imtipan 
Tany aopory. CKiiwiiitiiiu i:ypc K:iitti;ym»i npiipoajnix aayic, Cepriii Ample- 
Bin, faaioyn ajiicno iiolvij-uiitii puno.ny uapo.iniw, piiuim ciiuiUH.'iiaynaTiR'b 
ira ncwuik qiaKyat.TOTi (sic) i ciani cLn.ci.Kim ainape.u. Ta iioro Tarnyaa 
jtp ceGo To r i,iiuim MoKKa poenaVmaix mvi/iyKiii, II,iopix, i nin uiiGpaR cji 
Tyflii b no'iaTKax 1870-x pp. Tna eepo.i, iiaiiioi" xo:io;u;i;n nenuoro <\arry 
nn]iyun.va Mania aarapTouyeaTii cntii ;i.yniy i ti.io iU'iavrittMOH, ami iiotix 
aeiaue Gyao BBCTynam „TB(?p;ijiMn uopn^ni a anrrc.v'. Moanyiii Jio,xo;inii- 
cbkbjI, ae Bi;tcTaio i ni nix miiamix b ane;i.eniiK> cnoi'x ncoGurax ibubtkIb 
A0 ininimum-a, t«iko;i: iipopou'uus piiM;oit-.iiii chvuopbieirnr, Tara hr npo- 
miiBa-HiiiJ no KjiaM cyrcpeaiB aoo iihtiix lmnqixiu aa H) ujpaiiKlB jsic.Tino, 
aoo jho^chho uac-TyBBBiic cl'uo nO-cairrijaJBiniii oui;i.a>in. A iw.uud rpomi, 
oTpiuiyBaiii m,\ oaxiauB, aid no :i;aaynaaii ironrriii, po:uaB;iB quasi-Heaaaoaanni 
CKciuboaTaTopaar, 3a;i,panonanna n nn'ii bhcokiix i;i,ca.iin, n.'io ;;o6pc chuohhu 
daiiKn iipo Bopoay i jhiciiiijo ii 11 nayiar iipo oiiaecanKin. !3a piu (J. A. 
cepioano po3xopjBaBcr,, pairroM ^icran ron'py rayxcry — b KOTpiii kojiiic- 
TeHTBi JiiKapi Ba;e to;ij 6ayn:iii iicpmy t'Tyniiir, neixoay".*) 

H 3a6ir Tpoxn nanepe;[, HiiKopncroByioMUi ci buomocth iipo irpirnaTiio 
acme C. lIoa.oanncBKoro aa upatro.M hhmiihx. /I.o.i.aM ;t.() mix, mo i a iniuimx 
^acepe.i bit^ho uurpoKiiil Kpyr iioro iiiTOpetiij i BjiaaMiinicrB na aaooy ,nm. 
Cepriii HoAoaiiiicBKuii iiiTopecyBancr. no onolil cnci(,iM.ii>iiQCTii upupcmiii- 
uiimii fi JueaiiBHiiJin na\a:aMir, coiMaafaioro rii'iciioio, airrponoaLOi'kio, 
3 jipyroro 6oKy — £ipxo.n>oi'ic:io ii idopicio nyaBTyjin, icmpicio — ocooaimo 
couiaawioio, yKpalner.Koio ii BceL-Birni.oio, eKonoiiii'inuio cTaTiicTimoio, 
conjajiLfliui i uo;iiTn ( iniia ])yxoM. Co, o'lemuuo, ajiyiiiyuaao iioro aapana 
inyKaTii Tiya:e piaaiopo;i,Biix BiiafioMocreil i 3i»i;ii;iB y KiilBciaaiil rpoiia^i 
fi uo-3a new. EaMnan mh ara^Ky r 'l,paroMaFioBa, mo imi uosnafioMnn ca 3 II-iiji 
Ha BBK.ia^ax 3ioepa iipo Mapnca b o;uhm a rypTKia Moao;uaai. B ni3uiiluinx 
npai;nx Cepria IT. «iyioTi> ca c.iUn bii.7iibj'b bo waraar BiCcpa ado r ^paroaanOBa > 
ajie it AHTonoBHMa i PycoBa, Toaapaiiia K-oro no KniBCLKiil rpoaa^i, .iio^nmr 
Tex ,ny;Ke pixnopojtmix iiiTepeci», bk mh Ba;e anaejio. Ta aiTepaT^vpa, KOTpy 
BHKopiKTOBye IIo^oaBBCLKnil b cboix niaiiiiiumx micaiiBflx, deacysiniBy, KB^ae- 
fi penpocnoKTnBBG cbItjo Ha fioro panuliui aafiiiaTH if iinepecn.**) *) C. K i e n c k i ii, IIocji'I; r XHiii lia'/, noaroii'i. IlyniKimCKoS n.ica3;», Pyc. BicT- 
liHKi. 188G, I. ABTOijiofjiatliimni 3aniicKii A. I. UpAo.iniicLKoro i fioro noesil, lie bmh)' 
Mem n ocianiiiii 3(3ipniiK xBopiu, — b Pyc. Apsiiui 1872, III — IV, i P. Ciapimi 1885, 
I, tj't 3Ke nocMepiue ciobu 0. Mu.i.iepa iipo utoro — 188G, I. 

**) Ot jiki Bit^aniia hiitjc biu b cooiii CTyjrii npo „Pe?iec.ia 2 $adpnKu na 
yxpaT«i ,f (1880): TpyAM KieucE. apieo.i. wAnw, I, UTeuia d'x. Hciop. 06m, Hccwpa l-i 11) TaK ot rromrnni «« cotii oirjnirm — na no^ocTa'ioro nnwnoro aia- 
repijiay, cyxy i ni;i,ipmiuy snicTrcy upo nnla.t iuoJio;i.oro, Anaj.ir,aTi^iTii[»oro 

I IIoAoninicbWro n TonapucTui JJiGcpa a jiiictiimh AuTouoBiwa i PycoBa 

J 3 Kama 3,1 Kop,|oir imu kihiu 1871 p. 

j itoro TiKKiiemni iioujt n Buni b ci'iui 1K72 p., aiuinoMOCTii ft sbhskii 

:j aanjiaani To;i,i ft iiimi.ho iiUqaDivHaut hum ikvhm, juuii naaaio siiaqinnc 
r | it iiiaiiiiimix — " lipii c« «jv;i,o aoisa. Upo ;i;nju»niy no;iopo:i: Macao tui.ku 

ypirBKoiti anijTKir. 13 biaTpii;v.ian,ii' » Jljopuxy imxo;iim>, mo R iiepiniil 
ikviobiiiil poi;y Ihwuimciaaiii Oyi; aainicaiinit na javuia.aai i? llapmny. 
1$ uisiiiiiiiuiM jihcti Uo^o.'imici.koi'o ;io Mapuca, mo jipyKycrb ca u cisi 
atfipniiKy, lUvuumrcM-aii'i upanuyc Fumy, mo niii Man naro;iy noaiiaiiojiii- 
th ca a nnM ...liTOM IS72 poay, y Kiu'o.ir.ca, aa nocopc;i.iiiiuTi}oa JlanpoBa." 
Ot;ko I [0,1,0.1 miciaaiil lipoma iicpmy no.ioiainy 1S7'J p. roaoimo b Hapuxy, 
f -',o iio'iaii ghoI Miuii'ini cnvu'i- ilnuynan y .u.oiuohi, ,t,o iioauniloxiiB ca 
a Mii'e.i r.cou i .Mapi;ci»i, i iiopooiia, o , n. , nn;i l iio J woniTO imiaiinx aimi'ioMOCTcit 
B ocoim iwupaiu-r. na:$a;i; ;t,o llliiailnapii, mo a buchii aauiicaBHUi ca 
na Me;i,n i iniiit tl>fFKy.n,TCT y Iljopixy — To;uiuiibi uailuuibiiiix n,c.UTpi pocniicbKoI 
ii yrrpanrc.f.Koi' cah'pam'I*). / i •: ; 


;: .ThTOimciia, I. Zhior wiadntnosi'i ,*m antropnl. krajowej, I— IT, 1877 i 1875). 

j Maiiiioiri. AiiTpon. m.u-nunca n Mociaji., (bmiii, 1871). Mortillet — Kcv. Scion. 1871). 

■■• B. AiiTOJionii'j, ro]Hi;i,a.\ i>. Ilaimuxiiii, CainiTapiiau Tinmrpailiia n naTm-niKa Kiena, 

;.;■ 1877. 8nuepi., Kar.aaiTia:! o'Iiwuim, Uri:'[. Hauiiiuii, 1S78, Mi.ii-.iu o<n. OTnomcniil 

v> xosnTicnja KJ. upany, i.\wiw, 1878. ihtre.iMapTi., Il.n. ,u-pci:iiii, Otci. cJainiCKii 1879. 

•j M. CejieiiCKii J i, iri)ccL'cii)iiin.ii5 i;p»'OTi>!i!io, 15. Knp. 1878. Tpy.u-i CTaTnrnpi. 0Tj,i;.ia 

-j iipu Vlcpnnr. ryilepn. :jom. yapajj I;, I (cTaTiK'TH'iiio-eiauio.MH'tHa ctv.h'ii PycoBa upo 

j JUmaanu.Ky bd.iocti, na Hopmiioiuiuiifi). I'pojia.n'i.Kiiii .Ipyr, 1878, , : {,3iihi. ra.iun.LKO- 

l\ jKpa'iuciiKa a6ipica 1878, ilo.ioT. la.iuu.Lno-yKpainoi.Ka auipi:a 1878. 


ii *) I*OKn>paT H,iopixri,i:oro yiiinepciiTCTy, ,io icoTporo ji y.taiiancb no iu$opuai;i!, 
6yn nacicau nojani jiuiii miTur :; aKiiti upo itafunirn llu.Tjvniiici.Koro u ciii viiiBcpcii- 
Teii : 8auncaii en uiir 27. V. 1872, hk anu'iafmiiii o.iyxa'i Mo,T,iiUinni ; u pyupimi 
iioiiepc^iiix CTV^til •.lajiia'ioin) ti.ii.kii : IIapn;i:, 6ca yaiKiis O.iusmux ,T,ar. llpo- 
Tiiroii 8 ceaccTpiu uyu uiii 'janucamiii na Tai;i iiypou : 

B ji i t ii i m c c m c v. t p i 18 7 2 p. : f opngrnplrifchc Anatomic, 
Prof. II. Meyer — Milcroskopisches Praktikmn, Prof. Iirproy — Krsto Hiilfte 
der ICxpcrinKiiitalphysiologit,', L'ruf. Uurmaim — Spi-ziolli'. Physiologic dcr Sinnos- 
organc, lVof. Hermann — Allyemcine Patholn^ic, Prof. l3loctta — Allgeiueino 
Tiierapio mul allgonicinor Toil dcr Ar/neimiltdlcliro und Kcccpticrkunst rait 
Vonvcisungen, Prof. Locher-Ikdbcr — Arbeiteti im physioio^ischeii I^aboratorium, 
Prof. Hermann. 

\h B 3 n ii o b i m c o m e c t p i 18 7 2/3: Anatomic des Mcnschon, 

i>: Prof. II. Meyer — Praparieriinungen, Prof. II. Meyer — Zweitc Hiilfte der 

ExpcrinientalphysioIogU', Prof. Hermann — iOxperimentelle Pathologic, Priv. doz. 
Scliwalbo — Praktikmn der pathologisehen Histologic, Prof. Kberth — Allgemsine 
Thcrapie und spc/icllc Heilmittcllchro, Priv. doz. Cioll — 8pe?.iclle Puthologie 
und Thcrapie, Prof. Biermcr — Kliniselie Propadeutik, Prof. Bicrmcr — AUge- 
meiiie Chirurgic, 1'rof. Hose. 

B a i t n i a c e m c c t p i 18 7 3: Anatomic des Hirns und Riickcn- 
marks, Prof. Hnguenin — Spezielle pathnfoglsclio Anatomic, Prof. Eberth — 
Demonstrationskurs mit Seeiritbungen, Prof. Kbcrtli — Medizinische Klinik, 
Prof. Bienncr — SpczicIIc Pathologic und Thcrapie. Prof. Biermcr — Kurs fiber 
Syphilis, Prof. Biermcr — l'sychiatriscUo Ivlinik. I'rof. Huguouin -= Chirurgbcho 
Klinik & PoIikHnik, Prof. Hose. 

2* i 2U • 

l'lpo T)'Teujiiio rpoat^y Macao KopoTcm.Ky BiricTicy ByuincbKoro, no 
oiioi»UaminH Ilo^o.inncbicoro. Fposasa oitfpanaci. tjt BftMKa — „MadyTb iipn- 

O ccpiuiJi 1873 p. lIoAoamicr.Kiiii tuuiucaii en a ci.oro yniucpciiTCTy ; ao Bin 
Aouin'iyuaii cTyAi'i, «o 3iiaw> : »i b liUfiin.Kisi ni » jipoH.inuci.Kia yniucpciiTCTi, KOTpi 
H satiu'Tynau, iioro ueaa jikk ciyxauaxn. Baiiitaa:y, n;o aiiicncy llai>am;a, m,o Ho- 
ao.iHHCi.unfi Mao iioAuiiinnil AOKiopaT: i]>i.ti.oco(l»ii i MCAiniinm (ilaium; III c. 10(5), 
TpcOa o'icbhiiio po3yaini Taic, n;o ;:a ;u»KTopat tl»i.iLoco*)[»u t)t itopaxoiiauo KaiiAH- 
AaTCLKIlii CTCIICHI. KHl'BOJ.KOro yitiitcpcmcTa. 

51k ckc.iut <3y,xyuoi <5iofj>nipii iUuoaiiuci.iwro, una paiiiiimc «iii itiuuiuiuo nycim, 
6yTii uainicaua, aOnpaio orci a^tii a-i-iliuiix pouiu iloro anna : 1875 p. r.iii skiid 
y Bi.T,ni, ao un.iaD 3 Tep.icui.uuM Aid cuo'i" lipiwuopii „!!?.por.?. Manama" i „IIj>o 
Oilmen/'. ,lm>a isaub j Tcp.iciu>i:iiM ao Kiiiiia a npoci;roa Biuauaiimi «iacon«c:: "•* 
rpaiuiueio — KiiiBciad rpo)ia;ytnc toai ci,oro uc inipimn.m oaaro'iHo uepci neiipii- 
cyTiiicTi. Xparosiaiioiia {,\uu. iiirjuic c. 50). 3 l>unu 'j.iaiiii ;io Jj;ut;aucLKHx icpa'iu — 
„o6'ixan 3iia«niy <iacTjiiiy iiiiueiiiioi C.iaif.iiitn.iitut ;tiu , pr.uouu yiiruy ua cuuui.ii.ui, 
a na;vro arpapiii cupami", :n; bhckuuiocti. ci jl.paro>ianoii ; (5y» mu; hhi.uuim 
b Uopnoropi, nucau iipo lyTeinni v)i)>anu u ICicucuia Te.icrpatju, TOAtiiiuia opraiii 
KU'iBCbKol rpojia.iii {Ciioniihii 213 i 331}). 

Ha iro'iancy 1876 oyii ii Hpou.iani, moo AOidituiiTii cniii AOKiopaT — 27. II 
j>ij,TH dU Bi>oro r i,icTai» aiicia Tepaeuiacnii (iJnepcA IS): ]Kuiip:iu & c:i tail npoOyrn 
Ao ;jiia. 26 Tpauiui i»i.;<>y.'iacr» tyt iiuro ,T.oiuopoi>ua iinoMtmjii (Hu»sicTL pcuxopaTy, 
sa KOTpy iioay ly? ^nKyio). iipo lu-pc'r.iA Ihuoainu'i.Koro MOpcn .'li.iiiu, 7. VII h. c, 
Ma6yT£. ao AOMy — llaitain; 11 c. u-. .liicoi toio jkhcv, >iaGyTi> y cuo'iii aiKaptn 
Bin MaD noaiMeiiiisi iia;t eiiiAcaioio A'wciiiepii y A>T«.'i'i, iipo iu,o oiioidAac u cuo'iii 
KUH3i : „<linm i 3A0poBWi ,! c. 100. 

1877 pit* npoxiii!, o'lcuiiAno, uauOi.ii.inc b Ku'iui *. can :ua.T.yc, juo aaao lie 
ui.iuu j>iK upaiuoBau u Aonuia npnioTi A-i.'i AtToil pofiitHiiut, it Kni'iii (iiCiiTTa c. 31) — 
cum npiioTOJi uaiii.xyua.iii yiqta'iiu;ii, Mia: iniuniM a.v:i:o At'.i.'ii.no hum »ati2ia:inci> 
B. Id. AiiTonouii'iciia. 3 6i«/j»a«J»i'i 6aTi.i;a Il-oio, tiiii-anoi ara;iaiiiiM nuiuo i;y3CU0H, 
Aou'uytaoct iipo ncpcaaiTy Ceprioi lIoAoaiuiobKiiM u t!m «i;>ci ccpAu'Jiiy ,i]>ajiy, 
mo aaKiiinnaaci. Aoooai HCiiiaciunoio :i:ciui i ii;oio. „3aiU)Xaiuul Cn.-;uiaAii'iHO (Oc3 
B3aiuiuocTu) b oA»iu cuon'mi, Ccprift Aiupkiui'i ;> onaay, 3 auoicii „iAcrnioi~ 4>ii:ili^ 
O/KeiinD en 3 iihlwoio, .icahm 3iiaiiojjoro iio>iy ocoook*, una uc uiAiilm.ia tioMy 
xapaKTcpoM, i b ocenu 1877 p. iiobo;kcuiu CMifpyiia.ii! Ja uopAou, Ta nican no.xopo;i;y- 
Bauiia no IHnafmapii occ.iiijiicl b Moinieaic". n liaTi.Kit 0. A-»ia Oy.m itporuuui 
cifi uccitOAiBaEiil i jnmniii ;kchjihiu. A y HLoro uiuiaii aith, iiciiopo-jyaimin 
3 iKiiiKOio bcc 3pucTa.ni, sAOponc iioripiuyiiaaoor., niAHocituu J poAiinow (ocoro — 
GaTi>Ka>ui) oGrocTpiOBa.iiici.", Aoaac uin ao cloio. Co 0A»a«ic Biinuiuoci> uoiia. IIoku 
mo Cepriil 11. ciutno npaiuouau. 

1877 pony Biiiiiuaa iioro BcaiiKa afpapiia Cpomiopa. ,.IIpo s.iiCopoGcTBo. Hi; 
AC3C3iaji ynopnAKOBaiia i sk <mi c.iU ii AcpiKaTii", uSa imchcm .'ImiCLKoro (ct. XX 
170, 16°). 1878 p. uaapyKOBaua Cyaa a ^Kcucoi ara.Tatta Kimra : <ICiiTTi>a i 3Aoponja 
jiLyAej ua ynpaYui, — iiaiioiawua iioro lijiaua (243 dop. 8 U , Ba ouropmi p. 1879, 
ua TiiTyaoDiii cTopiuu,! 1878) — 'lacTimaMu inupyKOBaua TaKoa: b neicpOypctKia 
Mcypnani , l( lI,'tao a . 

0'ieBBAHO, b cist <iaci, ko.hi uc paniiiuic, IIoAo.innctKuii A'iicuo ocnyuanct na 
daao b Monirc;ii,c, ao aao uccciiiKy ni.no, Koipy na3iiaB notiii n yKpaliiici>Kii>i Xytopoa" 
(Mas de TOukraine) — Quartier Mont .Maur, Route Monfcrrier (UaB.niK III 
c. 358^ i 382). Ccio aApecow lioananeai fioro niicm ^o Mapuca, 3 30 6cpe3Bn 
i 8 kbitiiji 1880 p., uoAaiii b cia 36ipniiKy. Aao cin B3araai no A)"kc jwpacan ca 
xaTii. B cBoifl Kaii'/Ku,i upo „Pc3iccaa i <j)a6piiKii", BiiAaniii b 18S0 Bin 3raA)-c mo 
cKaaaue npo 0poii3OBui'i bik uin aAeoiauuoro y.iuu n 3 Topiiiiuix acKuiii G. de Mortillet 
b MapiKKCLKOJiy AuTpouo.'iLOfumioMy TotiapucTui" (c. 12), — hohmubo, cjysaB 
ecu Kypc. JliToa 6a«niao fioro 3 »'hikoio b IKencui (HaD.iiiK III c. 8G) : ua nonaTKy 
cepnua HoAo-iuuctKuii 6yn y Aj»aroaanouiix 11a cc.ii i biath 36upaBC& iiaTU ao 
IlapiUKa (Taaa:e c. 106). llpu Kiimi cepnca Btu opao yuncTi, b aiKapcLKoay Konfpcci 
b Moiine.iic — 26. VJII Bin mutub x>t cniil aok-ira, BiiApyKouauiiii notia oci6noio 
6pounopoio: L'ICtat sanitaire des populations dn gouvornement de Kiew par ^f. - 21 - 

(Jy.'io n o Tin uipi, «k ytfymuo cry^cirriB jik pan foamo-pycbKHM yniBcpcu- 
ToraM". BaBflaaiio Toro pony yjiTanwno, n AKift-^Oy.io ooucia uo-piBiio 

lc doctcur 8. Podolinski — Association Fran<;aisc pour 1'uvanccmcnt dcs sciences, 
Congrcs do Alontpcllier, 23. aoftt 187*.) (Paris, Imp. Uiaix ct Cic, 70 ruo do 
Kciuics), — Biiuiicua a icaToai.ofy napuac. ii.iii.iou. Oiv.i. 

){o ctoro aaoy iinacwiiTb emu Jlo.\o.nmci.i:»ro, Sur nilrilismo en Itussio, na* 
Apyicobaua una n Roforme, 10. JX. i If). X. 187*.) — •innunicu cei no YAaaocb Aoci 
siiailTii, KI nciia ni n itapim.iaii iianioiia.ii.iiiri ni n .iioiici.Kirt Mictaati OioaioTcnj, 
— Bona 3Btcna TuoKii 3 Biuciituaiioi uciii uu.icMtiai u Hcvuo Socialiste, 

li Apyria aiicti ao Mapiica, H, IV, 1880, Jloinatmcbtani aranyo. upo cnoc 
3,iopon.ic, «po icotpc cvMiii iti,v>nocTii aiiiiiuH ,t<>M»pta'a; it in ttactu^rowtc noro, 
mo uin, ak ;nicapf>, choa»:t»» cii me ;iom<> Oyni :uaTmta ,t,o poooiti. li cm aaci niu 
ftiiinio CoraTo Jipnmo« : is man a 111s cttoro npaiuo no otifpforiui.i (iia^p. u Kovuo 
Socialiste a Aaioio : MonjpeluVr mai 1880) — upo ad omobhaho 1U0 Moita b noro 
aiicTax a° Mapuca: Apynv saraauta erata — upo ^apiiiiii-iM i coii,i>i.iiua, Biu'iui.ia 
B Kcvuc SocialistCi mo aepc-A nta, b <i. 3 ; na,Tpy«y«an cttoto injury upo CTanoBiimc 
yi;pai»cj.Koro iipojciapiary {,,1'eaec.ia ft xitaopmat 11a .Vi;paiui", 1880, ct. 148); imcai) 
iiy6.'iiiutCTiiuiii ctaii — ji :i;cneiua.iaii aaeottttcn „O0awc. .Uwio", n Kcvuo Socialisle; en 
ocramin, noAaiia b cia aoipniiKV, aac ry ncaaTy: Montpcllicr, mai 1880. 

JHtosi 1880 p. 3H0BV Oa'niMo iinio it JKoju'ih (Ua«.tt!«; Ill c. I'.Kj, alcaa." 
jnincab). liiii BiicTyiiiiB 3 upocuTuM lmAauamui ltcpioaiPiiioi'i) aiypiiaty, w KOTporo 
B3>m cooi ]IaB.iin;a: 1 ocpccuca 1880]). nuniicana npofpaxa cci itoucit. tiopioAH'ino'i 
rpoaaAU mta, ^paivaaitojsiiM i IlaB.inuoa, 27 ;j:o;»tji;i Jlan.nn; iipitlxaii ,1,0 iti.«ro ao 
Moiiucjic 11a pooory (Ilauaiu; III 0. 24iJ) i vsicTauanci. ao ,ipyro'i tio.iotimuf KiiiTUJi 
1881 p. Iloao.111ucj.KHil cia »iaci ncpeuantao jioawhhv i;pi.iy, to cxo,t,iib cii to p«3« 
soauu ca 3 cbocw aciiiKoio, pociutcbKoKt coni»u-pc»o:iK.>n,ioncpKOR», Bia ci>oro !io<iyuaB 
ccoc ;ya;c uauiacanno, i co ui^'/uita.'ioci* Tauoa; ,,aa uo.itnnu", bk noKa3ano uii3«itc. 

IIoanpitHHiii en a :taiiKot<> uujumo 1880 I p. J I ii inii'iiipan en 3 new «a i:utTciib 
1881 p. ao A.iacipy, 3 thm moo HaiuHit n 0:1am 3 aitlmu b Monne.tn: ; bi^th xot'ib 
caa oaco 'ixarii ;i,o iKcuouu, ;to raaiiuiutn ii Pyayiiif, i:y;vu »in aaAyaywao nopcuecTii 
Biuajmu a;ypua.iy (IIa11.nn; III c. 985— .'{87, .'W2). y<'i»ScTno uapa oi;pn.m.io cai/patuio 
poaccBUMH iia,T,inMii, Bci 3i'«»pantct a'> l*o*:ti, aw 6aii3tnc ;io ii rpausnib, — II. Tai;o:K. 
Ajc iioau ac oiipanAaan cnx uaaiii, a c.ti,v>s Jia ro.ioity Jlo.vuitHciiK'Uo uim.iu o r i,i.a 3a 
A]>yroio Tfl'.KKi CU'i •• oaTiaai, m,\ iipci'icjo aAMiiiifTpait.ii, ii]'Uiiiuii(.ia uoay npuciiaKy 
rpoiaea (abb. uiuitic), Baop.ni iioay a>th (i»a xaoiniiKii, ]>a;ui>i i Ceprin) — Bin oriiiuib 
ca b Tawil 6Ja'i» mo aycia itpocitTti Tvacfpa(j>u«ino y /iparoManoita 100 <fp. na noxopon 
(Chomuhh c. 188), i Kiuci(i> hinHCM iicisii'JHO saxBopiB, no imiiioHii! OeaBJisiAHoro 
CTanoBjnaa, b bkis oitauiui ca cyiiporu bj!Jt«s na cede o6obm3k!b. 17 ci'iira 1882 p. iioto 
bUbc3cuo ao ,V>ay oohcouLimuix b Mouireaic. bui upooya tvt ;io 10 jioioio, ko.iii aaTB, 
upiilxaumii cRuii, sadpaaa iloro. 3raAainni i;yjcn craBnn> b biihv noro a:iaiu« mo 
Boaa „aaaa neo(5epe:i:uicTi, itiAcrauuTii 'io.iouiKa .10 aiixo'i !icixiaTj)ii<nio'i ai<iuHni, 
Koau y nLoro uouaaocb »aua.ic»ne mojkv, i taa noro a.o peiiiin aaosinao yOifhiu 
aoBOA*'iuae. 3 ana — nonu a ant, mo sapaj a:c aocjtiuin.ia ao uboro 3 K'niua, nc 
3aCpaaa b cnoio ouiKy". Aae, oucbhaho, ec b;i:c Giatute 3 c^cpu poAuauux 
nopasyaiuB. 

3 MouneJtc aatn BiABC3.ia xoporo a<> IlapmKv, i ryi 3t'CTa.iaeL npu nia. 
Hami npofiu po3A-o<3yTtt nKieb ouoaocm uj)o iloro xopotiy 3 KoatteToitnuii A3»cpea 
^oci ao BAaatict : napttsLta .li'inuui BuaoBH.Titcii iipo^eciiiitoio Taiiaoio, i uaa 
BicTacTt ca uaAOBoaitTU ca acietKOio fioro Kyacua, mo t ,rocTpaii ttcixoa tiepeiioioB na 
npo^ccuBuail oapaaiu", 3 KOTporo oiAoaaxa aa:o 11c bjihuiob. .litoa 1884 npuiJAuu 
AO aboro ao ICjaacp niA Jlapn:t:oa etapud AitApifi iBaaoaaa, iipodyo a nuau Ki.ii.Ka 
THacaiB i acpnyB ca aa3a.T, sicTaisHBtuif CBoro Apyaamy 3 sopaa. HapciuTi aiioa 
1885 p. „3a aosBoaoa npaBaTcai.cTBa" C. H*oro iicpeBC3cuo ao Kulca, ao aatepn floro 
apailiuaoct yii:e pa3oa Aora»AaTti i cima i aoaoniKa, »to ctan cainayTH, uepefiuioo 
oticpan;iK> — i caiAoa aoacp a cWni 18SG p. Koau itoaep Ccpriil, uaa uooiAoao ; 
1888 p., y>K0 no caepTti Bioepa, JI,p-u b cboTx ..Caoaiinax" araayc upo HoAoaun- 
ctKoro mo nu npo aaiBoro (c. 07). ,'Jyaa) Caxauo Ait-'taTit oUoaoctii, ac i y koio 
ofiopiraioTB ca fioro nancpn, i mh >khhc noro ^py.iaitta. 22 

licniKopocin i „Mii;iopo(iin ,< , do eorai tux i apyrifx, eayxaaia yniuopcmoTy 
i iio.iiTCxniiKii. 3 i'a.Tii'iair Kymmoraniii i ,T,paro:uaiiOB iia:mnaioTi» Haripnoro, 
f H*y.'iiincLKoro, C'niBinici.Koro, a yi;pn7imin ][<ucuimcLi;oro i VTcpinuiioBa*), 
s 1'ocimn Jlooona, a KOTpniu IJynim-iaani noria npnaTivuoniin. JJyo ce, rk 
a Einue aaaini'iin*, jiy:i;e ropaanii Mac — G*opoTr»(m i:o?iyuicTi», noaipKO- 
naiiiiiniiix conjnaiiCTiB i Cntryniiiuin. f \o Toro jipiuiiiiiyi;;uiicT» cnenjaaraii 
pociiiiCLKO-yKpaliicLKi tcmh: miTauiia upo ynpariu'iary nijioeriiiiiicTJ,, lie 
Ti;iLKU Ky.iLTypiiy, n.ic ii ^cpacaiaiy, i BtviuKopocimciaaiii eonjaa-pcBoaio- 
uiJnniii iiKoGiiihw, upo iiOTpcoy c.unioro <I>ponry iiporim cuiai.noro uopora 
i BaKaajiannc iiaiuoiia.ii.nnx cupan ,.ua jipyruii -[qui uicaa pcnoaioii,ii' ; . 

Ha ;i;a.it, noiar mo mii ?iac:?io tlilkii ;iy;i;o aa.ieia nuroaonn cnx 
KcfriT, ro.iojiiio n pcnakax ^pnroaaijnua — iiiaimiiimx i iioncpeajiix, aauainix 
na Ti nicTii, mil ,T,oiiOLii.riu'i> ,i,o w.oro upo ci ;lvo;itii, is aiuiyiiy a ii.umiuiii 
3acnoBa]iii!i pociii"icr,i;oro „15ui?pc;iy" (mo no'iais BiixoajiTH a 1 cqmua 
1873 ]).). 

Ci iMJUiri ii acinar aaxonaiOBaau n cnoro ojiuiry niaonaaaix >'i;paTn- 
niij, yopua yacTi iipnrau uiopixnJB, ocoO.iiibo Jloaoaniicaaajro, ainiii ci;opo 
n'AoOyn coCi bii.iiiij i aBTopiroT (.ay-iai mo.iouik oxoairii i ciuniaTji'iiinfi", 
Bia.:amnm> ca upo ni>oro aiuioio 1872/3 p. Jlyiimciaau'i): niii hochb or 
s rn^Koio iiepoHCCTHct s ] ^lojiixy ao Biana, nio6 tvt oprtuifayimn 
yKpai'nci.Knii i ii;iBiTi> — Bce-caoBajiei.inii] coiijaak-Tii'jwii'i ii.oiiTp. I :ii,inuci,i;a 
Ta iiui.iiia rnaiinj.iat aoaoaja; RTaraaaer> i; ci a,c6aTit — llaiipnuil aanaiuaiB 
CTanneaaBiiJR Bajmi yiacrr. i: ciix aeiiaiax aa yKpai'nnaa iiaiijoiiaahiii 
Team i t. inr. (I!yr. c. 315). 

^pnroiaFiony cc uc meis iio;io(iiuoei>. lTpai-:Tii<iuiti noaiTin;, an 
nin ce6e aTceTyaaB — mo trcjuo naanxac, no iioro cior.iw, mo r noucpcA 
iioaa myciiTr, dyi'ti MapT — auauitTfj i npaiyoaaTii xpeGa i roaopimi upo 
tc, nw6 mapT nacTviniR, a iiotLm i upo iio.u. noroaopiiao", — nin noOoio- 
BaBCt nepe ; i.aacuoro aaxonacniia yi;paiHn,in tcoputiimhiimii iiiTcpccaaii, ,aaa 
KOTpirx no GaanB pcaaraioro i'pyirry u naii6.iir.jmiM Moaeirri, a,aa ai;oro 
cTamiB 3aB.i,ainic)j Ky.tr/iypuo-.iiTt'paTypny nanioiia.n.iiy npauio, ;sa neio 

— dopoTtuy aa noniTiniiy cno6o r Ty (KOiicTitTyuiio), i Ti;n,j;ii ;sa tiis yxo 

— po'dRaaaime coniimanix npo6;ic.M. lie npnxn.ihiio cjaraat cTannni'i, ^o 
BaKop.tOHCLKOi, wiii'paiiTCi.KOl poGoTii, uoK-ia^aa oiunMiicTiiMni na,T.iI na 
poaBifi aeMCTB, na mo;k.iijbocth ckoiiomh^iioi ii Kyai.TypuoI pouoni na I'pyiiTi. 
PocitficLKa jijiieuicTi, cKopo Maaa nocjiijiTii ca a mix, aae to;u JparoaauoB 
ne nepe^iyBaB ii l'piMac, i ;i,ono:n pi:a;o iianiTi. naranaij jio .,nocTeucnoB- 
mnna" cboix anafioMiix mine aioao;ij:tao — i « auciax, i iiotIm b ycTnns 
^.cdarax b l^opixy. Aac no cnx aasiiTKax a iina;r.aio bcc, Taiar nauKpame 
npon,iiTyBaTi£ ci iioro pen.iiKii, hk Mailaso ciiiuhh jiaiepiMa, annii iio3ro.ijig 
cyinTii npo ti i^cfiid tcmii, b cynepeyui kotpdx sapnaucL uouaTKH yKpaln- 
cLicoro con;iaaicTn i inoro pyxy. 

.,15 no*iaTKy Toro (1S73) pony, me b iTaaii,", — nnure" Jl^arojiaHOB 
b CBoiil a BTo6ioi J pa(I)ir, „a nojiytiim id Hiopixa**) aiTorpailioBany upoi'paay 

*) Akuii ce l Ic]iuni]ioD (Inau ? — aoAac IlacniK), a ue 3iiaio. 5ro:i:c cTapmiifi 
cbohk MuKo.ui l IepmiiiiuBa f o^itoro 3 KiuuciiKo'i Jio.io r T,i".Kii 1870 p-x pp., aKiiH ne- 
ftonro, a 1880 p. Cyu -a Mc^.iii!;imi b Bepui, i noxia 3anncaB caoe ijin neAOBroio, aje 
njiiuoio po/5oToio b yKpauici»Kii1 coniojj.orii (ya. 1888 p.). 
**) 13 i* iloAo.niiiicr.uoro ~ aub. Cuoyuiin c. 18(3. -- 23 

„nnepc,T.a'S a jiiioai, no Rupoai y Pociio uposnim xkmifl V/ 2 y Hiopixy, 
jiq uuFimois HCTaao cnolx Kiii'iiei>Kiix anai;o:wx, dyannrx cxyaeuTm, 6i;iwuo 
ado nciimiio aanaannx a pe r T,aKii.ieio ,,Paopc;i,a". Ujopixciau Pociano poa;i,i- 
aaaaca to;u na (jurcyiiic-ria, ado nuapxicTiis, mo ;y?pa:u:nic:i iipoi'paxn Alliance 
Socialiste, i na aanpiexin, aoxpax i;ioi (5y.ni noxoaa na i;i,ui inxepiian.iona- 
jiiexia <I>paKn,ii Mapi;ca, ado iiijicn,i.i:ux conja.'i-^eaoirpaTiB. Mcni u^anajiocji, 
mo odi upoi'pasin mo uepiwiauiii ;i/ia Pocii', y laiTpiil jiaaixr. coiunaicxasi 
naiiiiupme xpeda ,T,odjiisaxiici> iio.-iiTii'inoi" no.ii. Ca?io codoio poayjiicx^en, 
mo mi uoi' jiai"i;i,oiio dy.io a iljnpixy liucxaaiDia i nanm* KnIisciiKi ana- 
koju aaneiaia.iii mcjic, mo a Poci, «a xoii viae an weiio no dy.io (ii : /'» 
poi;y!) ncni.ia noBcxaxa podinnnya;a napxia, in: cnpoiieiichKi. Uii'ii ronopn.ui, 
mo jryaainxao, ih;i; roaoajmx xo;t,i cauapaJB, iotoijo ;i,o iioiict:iiiiiji. Pnpo- 
'liJi o;um KH'nujiiniii, ,iy.i;o d.nr.uaaui ;io pciataiji' ^nepc^a",*) paa npit- 
iuiancn wcjii a ,xpy;iaiii~i poasoni, mo xaini iippciawaiiiHi, mo „nepnia enpawa 
y Pocii 6y;ifl cnpaua KoncTiTyn.iT, a mo to, npo mo mh xyx ronopiiMO 
n Ifyopixy, npii nac i ocxaaoTi.ea". Ha Mill aaaar, Mojiy a: nhi tow jic i;aa;e 
na adopax y JIanpoBa i no.uy a JJnoprxIi" r«»u<ijniTi»e:i jiiiliho ? — ma 
jieni ni;moi$in, mo i;o.iii to ci:;i;mtii, to nua 5nu«»;ii:i: ni;ui:UO nix „l>uo- 
pivia", aixTO no aaxo'io ;ii iiiichtii a ubi, ni ncpciioairni i'ioro, a a „.xi- 
Cqianiir' iiapxii' ;uiicT«a iiu a:io;i;niii. Po:iy3iiuTi»c:i, uio Jieni yce to no 
no r xoOii:rocr>, piimo ai; i ni;uiociiini Jinqioaa" ;i,o yi;paIneia;or ciipjimi."**) 

1 1 It. Oe-.jiiocopivi.niji upaaaiincM „n,iopixci>K0l npni'pajin" r 'l,paroaaiiin 
ancaa JJyumiCKOJiy, u ci i mi 1S73 p.: Jlpoaxixaniini IVpuonoiu sie>iyapn, 
iiohmoto, »noiy sione no ;iya;o to [iopa,T,yi:a."ia aincxKa npo I)iiepe,T.'L i .lau- 
pnaa. 3 OMii'pan,ii ii it u.nvun iiiKiuii uaraxo iipni;y no dy.io. Binaio'iaio 
Pepnena, do ji«i to uin dyn xa.uinx iioaiiiniaiimiii, ,n,a it toiI wan ycnix 
tmlku 3—4 ro r in, iiokii dya iloro viae... I „CMii'[ian,it ropai Bepnmmi", 
flK 3BC rcpnou (x. c. Tad .'iioAO jik .le;ipio Vo.ucit, ca>ii Koinyx i jSIaix,- 
n,ini), aapaa cxaiioiuaTLca ! ,0TOHiiniii:aiiu u , a n *nii:in u vacxo ua^aioxL ao 
Kpajiia:y i inaioncxna, ko.iii no oa:ccxo i ici!iioro t'aMo;LvpcxRa, ;ik He i iacu 
i Ko i napBapexua -J- yaico.iodic, uo-qm xanoa: npoximno Mo.jnnii;onn cnodo;;- 
iioaiy y iuipna:cia;iit i:ojiyni, au i y Kaii.auct.Kiix .,dirynax u i cKon^ax. 
Jlaupou no HuMatai i no K.u.iii!,uar. ."I. mo.ioiui; mochiiu, aiiaiomiil, noaiiTH- 
micxij, a:ie aiii Jia.io aaaBiia noaixaaecKoro i nydainiiLTiiqeoKoro xaaanxy. Ta 
ii nac no Ton, mod ouirpaiijoiiiFa aixopuxypa moiviji mo apodnxn y Poccil... 

„Kaa.y i iu no coincni, nenaxt. y Poccii, ocodeimo a;vpna.in, hk n B.EBp. a 
i „r>ec'L f i,a" Ta iicpeBO^'iniai iamr aarpaaii'iaoi .xixo[iaTypn podaaxL bo:> 
Noaoie ^i;io — xaii xi.'n.Kii nydjiiiKa nopoBapnxt y aamoxi to, mo II ^aioxt. 
Oa.ua Ti.iLKii w-ti> nayKii cTicnena ,xya:o y Pocii — u,e Ta yacuina 
Kyjuvrypii, mo AOTHKntThGjr pcan'ii, Ta me aamxiuia naxip ypiaysaTn co- 
n.iii.xicT]L i my aixopaxypy ... Kmirii a: ecxccxnonno-naynni, hk ^apBin i t. #., 
jik dn ne maa y poapia a uadaicio, — i r xyxi» dea nepenonn y nepeBO r T,i. 
Caaoro Mapnca Das Kapital iiepeBo^eir, ■ — xoxt Bjcnaypa i noioe 8 co- 
niaaiaMoa y aiypaaaax. Y aaraai no ti-ikkii noaaypa, aae i caai nami co- 
n.ia.aicxn no anaioTL, m; iji dyTL a coi^ijuiajioa y nac, do y Pocii, ak 

*) OlCBII/tflO C. JI()A0.71IllCLKJlii. 

**) „Fo3i6paiu anoH) 11 Hot. II. a BenaKop. ftCHOsp.", pfixnu ^})aro3anoD j 
paniiimuu nuciyn — d ctaii „Ma.iopyc&KUu ijiTcp«?i^ou?ui32 4, > noAauiii fl ciii KEU3i. . 1 
i ! •: I ' I"'"! ,. 24 


n x ■:, y »o»i:ri (Ji.ifciu ccitebKift nine ropoactuift, conia-iisar peajiLiniii aryciiTB 6ym 
no uoxontnit na iiapnatCLKini. *) 

„O6cpncM0cr» w „napo,i;iiocTGn". Tvt, npa-Bja, bc,t;otlch kjitkob- j : • 

mnna, a.io Tcnep mi MOKpe ropim., tak mo Bona cKopiiu iiojiojko i.\ 

aoBiioary i KOiieniiowy (JiiacKO neirrpaiiauy, nia: iioiiikoiiitb Bonpocy ' ; 

uapoiiiocTeft i .neneiiTpimiaauii' y Pocii'. Ho riaiio'in na KirrKOBiuiiny, noma ; ' ; 

Micjinn, moo ue npnoaB.m'ioci. .imimr.oro atypnaiy no.iLci.Koro, .laTiniicBKoro, . ;; 
rpyaiuictKoro, apainuctKoro, a TCiicp ajimiRcr. y cauoMy Ilcropdyry i TBTap- 

CbKiifi ;i:ypnajr, i ii,i yci itpaciii n;vpna:nr iiwioh:vtl 6i.ii.iu ;uiy napo,i- \ .1 

nocTeii, nia: vchkiih Hiopny, Co iicpmo ,ii:io ycniniai napo^nocTHM iii,iiiaTn ■ .; 

caMiiar ce6e i cboi cniir i ctbtii na cool iioni. ;.; 

„TaK OiViirre, no ycinr miTaimoM pocciilcr.KiiM noTpidna Tcnep iiayna 

i ftCTaJiLiia KpiiTinca ,1,011 a, a no aarau.ni tjipaaii a Hjopnxa. A ocoOihbo : : 

n;e noTpidiio ikim, yKpai'iii. J I [o hum ct;aa;yTr> y Iljopnxy? Be.uiKopycn \\ 

Tainoinrri no anaion. 30Bcbr, 111,0 mil Tai;e, — Ta ft cboIx n anaio jioCpe. :,;■ 
IfpeBoarjiacaTL mm npana na caaiocTannocn.. Ha aity canocTaiinocTL ? 3uicuo, 

any ! 3apaa mopiixn,i no'iiiyrr, iiiyicaTir npiDiipy ko.io cc6e i yKaatyrr. na ■ ] 

Benrpiio, l Iexiio i t. r i., a njopuxci.Ki yKpaiiiiu naraiyioTi, npo nepenciaB- : < 

CLKiiit TpaKTaT, Koiporo iioiin Tni;;i;e juuo Minain, ;u: 1 loin Kit aiiaMCiniTy \ ■ 
KoncTiiTyniro 3 aiaio. A.ie, Cyii.Tc lacKain, npiioepiTL MCiii „icTopii i iiii 

npaBa" ,1.1a ycici aejui iramoro iiapojy 01 r T/)ny, Kytfainr, Xapi.KOBmmni, : _] 

mo aaBiue (5y.ni y MocKOBiiuuii, 10 Hopimr. i ilciTammrinr, t. e. TeTi,- \ 
ManmnHir, — ,10 KioBO-Boiiuiir i Hoioiii, iipircocimieiioi 0,1 IIoiLiui y 1793, 

jto Xo.iMimniir i Iloiiacil — i iocii »mcth Hapcina Ho.ir.ci.Koro, i ni,> ;■ 

Be^iTB yci .ii6opa:ii,ni iiei iiaimix yi;pn'niO(pii.iiB ni,i nepeaciaBCi.iniii TpaK- \ 

TaT 3 KoaaKasm (a no a iiociio.ii.ctbom) 1 nil KoncTiiTyniio Ci*m 3anopox- ' - : 

clkoi! Hcno, mo t)'t TpeCa noiiiyKaTir airoicr. jipyroi siiprcn, a tLilku ne ..- 

Rechtskontinuitat i ne Kopomi cb. HI Tirana, cb. BaniaBa i t. ;i. Ka- ■;■■; 

senunx apimiiiiB. M 

„CKopim ycLoro TyT Cb niiiiliiiia jiipKa niBeiinapcLKa, a me CKopiiu :•; 

aMepiiKancBKa. Ta „u;apcTB0 neueciie iiy;uiTi.ca u , — a ne iie«ieTLcn M 

jjpaay 3arpanii i iniiMii HpoK-iiurauiaHii. 1IIbh;i. i io boiio ciig*icti»cji jimi nac vj 

y BeiacbKirx co6paniax y PociF, nia; y Timorpaifiiax y Iljopnxy. • \ 

^oda-BMO, mo ocnoBiie jiiao name, coniaiLiie, t. c. jiyamnj.Ke, 3po6ieno ,'| 

Ba:e y 1861 — 04 pp. Tar;, nu Tenep b:ko ne iiepeMiimm. A y aanajiniii : | 

YKpami cam ypHi mj'ciitl na ubosiy 110:110 CyTii yKpaino^n-ibCKiiM. Hame ■ \ 

f li:io — ■ BecTii mnaTe ypaioji liio ^aii.ine: CaiiKaain,**) aconiauiijiMB it. .• 

,x, a ne a;ypna.ia3in y H,fopnxy. JI,i.io iioiiTimne name piiimTLCB kctocs ! 

y BewctKiix cooopax yciei PociF. A roiOBiie name .ilio — KyjiBTypno -'}. 

i .liTepaiypne. Tan npo ne n cKaacy, mo y IJiopiixy nasr ne nanuuiyTL ni : '[ 

spyroro Ko63apn, ni KocrojiapoBa, ni ,iaa;e Pouinaona Kpyse ne nepe- [\ 

BeiyTB Ha naiuy rnoBy, ia il jieKciiKona i rpasiaTiiKH ne nannmyTB. A a !■] 

Tan jiyjiaro, mo iiokii mii ne Biipooiuio coon jiei:cnKOiia i rpaaaTnKn, ne ; j 

Biuaaio iiajiaTHnKiB namol mobii 3 XI Bitty ro iuceiib, ne nannuieMO icTopil ..j 

cBoro Hapo^y i did.iio'reKii napo^nix nayK, ^oth ayciuio ciwitm nocnuaauin i 1 *) AparoaanoB xoiiB uanucaTU : $paun;y3CBKH8, aae saucpKHyn i naoacaB : { | i-^-l •!-'""' Il 25 — 

iionojroai iviaay, y no.imiKy no .riani i npoiwiajmiijil ne micnm J[zn Toro 
won pa^a — 6yTi> iia cTopoaci a II,iopHxo:». Jhojiw noun rapid, — Ta i Ton 
ncAJij,T;r», mo ro.iony poafwa jiycTiimiiiKOBir, xyxaioun Jiyxy aornaTir, Gyu 
•xo.iOBiK floCpnit". (l»y>i. 259— 202.) 

Micjni,r> iiisiiiiiiiuc, a npimoay xa.iin JJyiHiici.Koro na Tcopil JIotfoBa 
i n,iopixci>Kiix Ko?iyiiicTiii, JI^aroManoB, pa;iH'in iioay 06.111111HT11 .,ancTpificbKy 
OACTMicTt" i olibiii ciioKiiiiio ii oCcktiiiwo crammicr. ^0 coiijii.uctii'iiiiix 
Teopiit („Tai: i in cm;, a Cianano Myaaiiar, npoacrrapiaT, Tai; ih ftem.o 
3 con,iajii3iMy 3ro,i,n:iocb C)ii"), aapaaoa uiicioiujib CiiuV u.TuCiii ,iyjiicn a npii- 
uojiy mopixcbKoro KOiiyniaMy — KOTpi a no;i,aio, npojiiiiiaio'iii pi;iaii ;u- 
I'pecil: „Koan y nar. h 6a«iy ancTpiiicbKV (waaocTr., to y iiamux couin- 
JiicTin na napniKOLKiiil Jiancp Ca«iy tc:k ooctjuoctl cuoro po;iy, Co coiija- 
nv-m 30— 40-nx poiiiB iioGmi me Hpy.imi. Onpia Toro a na;e inicaB uasr, 
mo ifpaimyabinl coiunaiax ropoa,ciaain ne aoBcia roajn-bca %m cLilclko! 
oew.ii ai; JVocia — Co b;kc i y cajriii <I>pnn!uI JiuiiiMacTLCJi map ccuclko- 
AejiOFipaTii'JiuiJf, KOTpiiil iikoci» ho cijocmv iiepecraiuiTi, yce mrrauiic ,10110- 
KpaTiniuc. A ;io toio pocryma eonjaabiia nayna i po:iy.M casinx ropoa,- 
ciaaix icjinciB naKaayc na apyii cnoeoCn poaiw:samia eoninar.noro uirnuimr, 
nia; uapna;cr»Ka KOMyna. 'J a i'i Koaayna ji,a 6yaa na l / 3 o;\ MaaocTii kic.to- 
poay upii Haiioa., a na l /» °A Tpoinn> 1 Ko. 1 nami pociiloi.Ki jicxoKpam 
po(5;mTi,C5f conjnaicTaMii, a a coiuuaici'iii KOMyiiiera>in, a to i ne'iacnnnini, 
Tea; 0,1, naaocm KieaopoAV upii" 111 orafca., — Ta me 0;; o;i,iiicI nypboanol 
iipii'innn. lloiiiBCLKo-uajici.Ka peaKnjii iioc:ii;utix aacia a cboIji Kaacimna- 
Hojr oajniaan aioaoaja; oa ijiiaoaoni'iuux <l»iu;v;iLTCTiu — oa ioro anna* chjiii 
a moaoaiaai iayTi. nailoiaran y iipi!poajio-iiay i iiiml (JiaKyabreT, Ta y xciiikii. 
Tax xotl no aaoimaioTb roaon, — xon> i ne ,\y;i;o poaismmioTB. I ot 
Moaoaa xiijiiikii, Heaiiiai i t. x no'jmiaioTb TpaKTyuiiTir conia.if.miil BOiipoc, 
— a6o ui,c fi Texno.iont, aipono.Mii i t. ,t., KOTpi ikko i cnoTx AJ-i no 
3BiiK.in ^ociuatyaaTi) nayKOBOx mcto^om, 60 Ixni liavKii ne »incTi, a iipn- 
KJia r T,ui. Hy i 3bicho: „*Oi,i,a KO.ib cauorn na^ircT Ta i iaTi» unpoaauiK", hk 
Ka;ne KpuaOB. Ch'opocTf> pycia;oro y.Ma i a^MiaicTpaTinwi iiiCTHuicfn BeaiiKO- 
pycis KiiraaiOTb <5i,iy. A ;to toio ^la.M, mo il cnpaB;u y Hex Pycn CMan- 
uiuania KpecTan ire ftincTirrciLiio iiim.ia, Ta me i i{ia6[iii4uiul npo.ieTapiaT 
TaKn cctl, — ot i ,T3*jiaiOTi» npo KOM.Myiiy, ko.iii y Kpaio, xe me i noci 
7 a ^ctl 8CM.ii y o^iiiii K»p. Pocii ne iuuneua, t. c. i xoci B.iacnicTt 
^epHiaBii, — MOHOia BiMyjuiTU cboI B.iaciii Bapiai;il conia.iDa)iy a . (Hv«i. 
282—3.) 

3 cnx ^parojianiBcwuix pen.iiK, 3a dpanoji nniauoro MaTcpia.iy, npn- 
X0;i;nT& en Bnpo6;niTii coui hoimtc iipo tc, b uku Hairpa.Mi fiin.in ?fi6a?n 
na umpoBiaoBaniil yKpaliicbKO-pociiiicLKtiiit co u,i5i.i icT n l ini it Kon^peunti 
b IJ^iopiixy ^iToa 18*73 p. Bona Oeacy.MniBy waxa bciiiko 3na i iinne b pos- 
bor) coujfl.iieTn i iHOl i uo-iiTii'iuoI yKpaiiiebKoi r iyxKn. i Toxy n uocTapaBCL 
Brpoxa^nTii 3 npncTynnoro wnni b ciii xnii.ii Msuepia/iy Bee, 111,0 jiojko Kn- 
nyTir na ne! cniTJio. JliBe Kpn.io a vKpalucbKOio uony b iiim aaiixaB IIo- 
^oauncbKiul 3 KniBCbKnMn OAHO,iy.Mii;flxi[ : no BBaiKatuun na Beeb ceiil Jiap- 
KCH83I Bin cnjibno 3aOnpa3 n 6in „6"yuTapeTBa tt , no Tepxino.ibora ^paro- 
fiiaaoBa, auo c-poBCTBa, Ka;i:y ( m no TenopiunibOMy, jiB.uuo i incb csoro 
po^y yKpaincbKUJi „cou;.-peBO.iion l ioiiep03i aiapKcucTOJi" : TaKua am nodayjiao 2(i 

fioro ciuom b iioro anKopaonniii poifcrri. Bitfepa «n anaoio no iioro npa- 
Hjim fiK 'MCToro siapKcucTa — mh tfyn y m.oro tc;k naxii.i p. coiuaa-pc- 
Bo.nouininifi GiK, npo cc hokii mo iii'joro no wo:i:y cKasnm ^paroxairoB 
ctojib na noaiiui M psuiiKiMiiiiiii ,; , nooepcuiiii Mia; conjaaicTmiHOio i ai- 
Ccpn.ir,rio-pa,iHKa.'iMioio (iriii tomv npoTOi'yBan coir Tcp?iin „pa;urKa. ! ir>imn", 
arc iio&ihihio) — iipn tiji '.5 aanpacKoio ui.n.m iiiTcpiiniv.io]i:i;ii>noio. 3 iyopiis- 
cr.Kiix lVupiaii o;uii Acp:i:a;iiici> ui:ii»m nanjona.iMioro <m irauiTf, iianjo- 
uajiicTiiMiioro iiiinpjwy — tjikiim r "f,paroManoB naaimac G. C(.nii!ii]icr>Koro), 
iniraai iiocTyiiOBiiiiiioro — a mix y ,l ( paro.Manoi;a na xowvo uotim aicTa;uici> 
ciiMiiarii ,10 13. Haripnoro, ail n iu«>]>uiiiniiiuni u i <Jo.ioim;a .,CBoro", ikku 
ii iiicviH Tord ni: Toii no nonopori ,t,o .li.noiia cian ;iya;c (i.mai.KO ;i,o 
iKipo,io»eui»Koro neiirpy. 

I la ca>roro ApaiuMaiionn, — xm y ciioii'i (lioi'pnijupiiiiii annuciu (mr- 
caniii 18S.-5 p.) itin ooctoioisuk choc practeiva ccnsoo, m; mi (»ji«ui.ih, 
— cji njopixei.Ka i;on<l>opcHn,hi »p<>unan, omciiiuho, cii.ii.ho npa;i:iimc. 
JI ;\v>iaio, mo nU nei' y ni.oro lioMimac/n, en naxiia ;io icuonuaiimi co- 
njaaiaMy, jifi Korporo kjii nrpcvt tiim craiain ca ;u>Boai iii.ijtl'cpeiiTiio (jik 
; t;o ciipaini „i[o.ii>eia;oi', a no Map'riiicMcuI"), i piamo nu'iopKynamic iieou- 
xijuioeTif no.TiTHMiroi a pn;un;a.m\v, a KorpiiM mi: crpiiioMtna. anpaa, — sa- 
Mieiu. lioucpeAiii.oi po;}ii')*aii ; i a inuiniMHOi poooTH, ;u>kh ho oy,xe ui,\nc- 
flennil iiU nc'i KV.il/rypiio-iian.ioHaataitiii anapar (nop. mime c. 25). Hin aa- 
Kiune, auo u ko;k;ijm paai — :jii:i«iho axeiuaiiyc cinii cKOifTntuiaM mo ;u) 
3aKop,i,oinior pouOTii, cum ueanocopo.ino no ii.utpixcf.iaii Kon<[>opcimii aai'i- 
Macn> ca naaiiaMH aaKop.vMiiforo yi;pantcr>KO-poeui'ici.Koro opi'any — :joh,\yc 
Ajih m.oro l'pytiT y lli;uu,*) i hoti'm uoiitc:kiiti» inilnerary rpo>ra;[y ciioDr 
pa;uiKaaia.Mo.M. 

Aao naiidi.uiii aaxonaoniii'i conia.i-pcnoaionii'iiinM pyxo.M, nacTponJin, 
n.ianajnr Gyo tokh C. Uo;lo.iiiiicm:hu. \>\n iiooiincr> a naannMii opi'aniaan.iT 
coniajiicTii'iiioro yKpaiacbKoro nn;i.annun,Tna, na ittipciu"* „ltoope,iy tt , aa- 
BaayBaB aBaaKii, aa.MonaaB pnooTy — r.aaaa caMo.tiy r : ipan.ojanony, KOTporo 
Toai ae,T,Be aiian, nncaTii ^naiionipiiK IlIoi> ! iom;y u na i^pixchid ne'icptnni.i 
(me iiope,x Kon()>epeiin,icio). **) ;j,anan ni.x npamo rpomi, nBuiicn (mo iipaB r ia, 
npo ce Maoio Ti.ibKii r.iyxi anuiiat, ***) aae ca po.in iioro — (i»iiiaiicy- 
BaTc.ia BCLoro nopc r v;Kci[citci>i;oi'0 saKop^oimoro coniaaicTii'inoro pyxy, — 
Ta it ^eneBcr,Koro tc;k b 3iia i miii >Jipi, — no iiUiarac cyjuiiiiy). Haaraii 

*) D aBToCiofpa^i'i Bin inimc : n 'I ,iy;j;c xotIb ocTamcL y Bi,ini i HO'iaTU 
cnoc nit;iojmc na pociiici>Ki»i i yKpaiHci.i:if> jionax" (c. 3Gi). Ca <Jtpa3a Bitr.m,T,ae 
Hocirn. ^iiniio, Co ticpc^ ma npo Taw ii.iduh ^parojianou ni'ioro uc roBojuiTB, i son 
y .iiieTax jo Uyinncwcoro biu 3ra,t,yi:aD npo cuiit 3aaip ocicmcii ua jiik — ^na 
y Bi,T,ui, xo<i6n nojrpomajiiiijicii a i{)i'iuci>Kii2i yiiiBepcsiTcroa 3a f n.ijj ctoro \xi'^. Biime 
c. 5), — aac Hiiiia uc ln'.au.iaH toa'i sajiipy iiycniTUci. n 3aKop,;yiuiy hcutiikv. 

**) „J1kocl jieni jiiidho Oyjo uuoaTsi HancnipiiK Ulcu'icirKy no 3aKa3y*Cepr. 
JIoAoaiiHCLKoro" — .met 3 7. V. JS73, Ciiomiihi; c. . ! J7. (Jiaia ca, „iy:KC ooKycaiia 
n,eu3ypoio peAanropa", Biului.ia jiotim b „Ilo.tIi.rh a 1874 p. 

***) Hairp. u OAJiiii iiisiiHiiuiM .men (18S4 p. jo ^pnnita, c. 5S) JlparojtanoD, 
8raAyio«ju npo rpojueni :kcptbh yKpaHnnio ita poOoiy b raniiuititi, imcaB : „Hanhi> 
Ko.iu »e paxyBRTii Toro, mo Bii^aB IIoAo.iii»ci»i;inl — uotomj' mo bui 6yn\yi to ^ya:o 
J r-i Ti cyiipoTii 6i.ii.Jii aAcpxTHHo ,i cKCimpino jiacTpocnoro ,'1,-Ba I T-ii mifliunn 
BCJiiiiciiJi oimisiiraM i mo ,t,o aaKop;i;o)iiiHX jno^eit i mo ao conjn.T-poBO.Tio- 
luiinux iiopciioKTirn, i luncur. kuiiich cijoim oiiTiunraoN, cbocio cuepi'iio lie- 
iioniTiio lumiran a codoioi naiidi.if.iuiix ckciithkIb. Ulnpoiu u.ihii conw.iicTiPi- 
iioi HKH.iT r Kccc'ioiuiHCLKiix }>037ii]»ix, coiuji.m'Tiwno! <I>e;[,opan,ii n ;iyci „wio- 
bjiuci.koi cOKii.ii IiiTepiianiomuy" J>aKynina, aid iiociuuc-b neper, hum, uauir.ni 
it ^parojianoBa, i Bin casr, ?ioa;o nc uocTOpiraionii, ciaiJaB ix npitxiiawiiiKOM. 

]$ cuoi'x Ciioxminx, anuyio'in To;tjiiiiiiu ji.lmu lKuo.iuner.Koro — 
sacnyiMTii y Winjul Bcec.iOBnncf.Kiiii coiua-iirmnjutu ocuptac;; ( n <MaBflirei»Ky 
uiiTJUWiio")"*), i JEiKiyio'iii, mo To;i,iiiiiii yKpafuiij no iiinuii ciuawi cepilciikiis 
pii^iif:n:rin, OeTOoapa MapKOBiina i fioro Tcnnpiiuiw (mo rjiuh, no nunj ,1,-ua, 
cajiocTiiiiio nepcritopirrii i;;cT IVpiieiia, l ii > piimiieit(. > i.Koro, J>aicvniiia, y<jc- 
HifKami KOTpnx uy.in, npir.'ioaaiTii ix xo ouctuiihh cnocj n.iacnoi' aeM.ii i bh- 
podimi opiriiin.ii.uy no.rinrijiy «|»i.i i.oco«Iii io, n Korpiii xociiti, opi'annuno 
ai.WTO KOCMoiio-'iiTii'iito-iiporpccnimi Teir;i i cniF.iT :i uanjona.iMuiMU 33rnra1u1.Mi1 
CcpCin), r'tp-B inican: „C. IIo,vi.iiiik i i.kiiu xo«i dyn n nnope.viiiK i: > a.ie npn TO?iy 
6yn umkuto yrcpnlni'iir., mod no lii.MiiaTnavnaTii tjikiim npodaM .lOKa.iho- 
RaniFJi iiiTcpunuioiin.'ii.iioro couh'i;m.My. Oi.piM toio dv.tn n Uiopixy acjiiu 
nut.iiit Pociane, jiia; iiumii ii laiiitiano, i:<npi 6;mi;k'iu otoji.ih ,10 „0aKy- 
nicriu", ii hi: ao „.ianpiicTin", i w\w-\ re no»iajTn ii ihvij.jm.iu Tpa;unijuiMU 
unnciaiitaH l)ai;ymna. (K-r, na mimmv I'pyini ocnmtyita.iiu-r, mopuxci.Ko- 
yKpalnri.Ki 11:1:11m Biiopn^KYBanun r:ionaiiciaa>i i^aoniocni y Ui;i,ui ;t ((^im.n. 219). 

Cc imca.iocb ya:e no ucix po^iapoaawiax i npaxax, mil uua.ui na 
IIo^o.nnichKoio tu fioro n.inmi, i 110 nnaa;aio'iu na nd ripui oeiun, ani 
aicTa:iiici> i$U mix y ^pnronaiioita (;um. miamiO, — 11 eux e.ionax nupaano 
sity'iim. bUvojiih tiix l iapin oiny.na.5My hochh yi;paiiicLi;oix> conja.iia.My, 
— BTJ.zcnnoi KOTporo v\n C. ]lo,t > o.'iiHici.Kiiii. j 3 Hiopixy ^paroManoRii i Uo.To.iiincr.Kin1 nntxa.iu pawji na Mona- 

I xiB i IM;i;chi». ][o,io.innci»Kiii'i IxaB o;ma«ic Ciiimuiiiuic, 60 JU3 b ceKpeii 

* BCJiHKifii TpaircnopT Biiepaijma.Koi .liropaTypir, mod iiepciipannrn II na 

I yicpainy, tojiv po;ny»wB ca :j ^pnro.Manoiiii.M y ]>i,T.ni (Ciiom. IS')), ^paro- 

| ManORii »icTiuncr> y Utini rpoxu Ronnie. Taa Kudyiia:iacL TO,i.i cnrrona 

|j RiiCTana, jie ^parojiauon anaxo r urn d»di uormo iim i peciioro a ciliepn yKpa- 

] IncLKOi i naara.ii cionnncLKoi CTnorpa<]iii ii iry.ii.rypn (ua m.oro ocod.nmo 

i „ cihiiaie Rpan;inuc apodii.ia eTHorpai})i'ina Ko.icKnin a VropchKOl yKpalnn, 

I R3ipii,i HupoAiiboI opnaMcnruKU — n n Tanoro uoranina no da'iiiB ni iiopuie 

^ * "" * • '"• ... A ni nocii" aanucyc niii y cnoi'x „Cii<»iHnax ; . A aa Ki.ii.na ;j,em. jiepo,T bui-uom, 
b no i JiiTKax cepimn, uppiiyB ;io Dunn o.ion 3 jiai'iiiJKaBifiiinix i -aiiKpamifx 
iipe^cTaBiHiinn To,iuniii>oI mo.io,t,oi ra.iii'iunn Octiui Top.ieiy.Kiiil, 3 KOTpii^i 
^parojianoBir aapaa ;ko iio-.nianoMii.incr. — i upocro ua.iri)dn.incr> y niii: 
„Bin naji neciouanno iio^odanei., i ko.iii 6 Moaaia uy.10 cy;uiTii 110 n&osy 
06 Tk npoi'peci, KOTpiul apodn.ia Ci«i a *iacy ncpmoro iiamoro npouyiKy 

*) JIjio co iHican UyiiiHCLKiiB 3 Bi.iira 22. IV 1873, me ro ^>.iL0i)enui1 : 
„Hy:Kc n,io]jHsci.Ki (IIo;i > o.ihiici.icuh Cepriji) K.iotio i iyTi. ca ocuoDainica cianancLKoK »jb- 
Taatui y BiAui, a uc ho:i;)tl m uo sotsti. c ucpouucna cuiaaaiu, ak jy.se ceay 
npoTiiDiii TjTo/nni tt yc.ionn" (Cuoaimn c. 205). it 1871 [>., to iipoi'poc roil Oyn Cti ^nujiiiii. 0. T. to oyn i\wkoii EnponcciUi 
no cuoii'i iinyi^i i utwi." *) 

H no 6\\i\ ciiiin>rnicr> mnpnrc na ilioi'patpn cr.oro lO.TOuiKa, maul 
Tyr nxo^iiTi. n "rcpyr .uoro or:i«,\v. JJaivuiKii iiok. <I>paiiK0Bir, O.inai.KOJiy 
upiiHTeacnii OcTaua, mi Macao Tai;y rapny CTyjiio iipo cio npcupacny 
:n<Uiwy, nn pi.ii.'o npo Koro a ^in'iiii toi .ioo'if. **) 51 unra^aio TyT tkilkit, 
iho n'ui UVI5 i i:h.'iiom yr:i;i,a»oi' luimo CTaiMR\ia»inn.i;oi i*poMa,i,ir, npnd.innno 
o,T.Ho;iiTK<wr I5o.t. Hniipoif.r.Koio i C. Iki'Uiiuci.Koro. Ckoh'iihuim b 1872 p. 
.iiiniBcr»Kiiii yiiiiicpcinvT no «|»i:n,ocoi]in«TiioMy (|iaKv.if.TCTy, itiii no puuo:jemnuii 
cRoro upoijiecopa, KTOpiu»i Uniic'H'prn (jiKiiii ai Jli.noim nepeimton ji.o iri- 
;umici,koiv. y]ii»<?pciiTcTv).,T,kTaH mr'ro vpiuiwiKa iipn yniiJcpciiTeTCiiKifi <ji6jiio- 
Tciu if Nielli u ncpci'iiiioi? Ty;i,i[, n na;ui ,i^fnii l nrnt c»oi idopinmi CTy,i,iI 
m/r iinoBoioir cooro upo^copa i apiiroTORBTner, ^o nf:a,T,osK'-inoi jii'A.ih- 
nocTir. r . IIpeAMCToa ciienjji.iMiiix CTy,^ii"i nin iiiifjpan iia.MHTiiy Fa-innLKiil 
Pycu ] [ocii((inncf>Ky ,T,o6y i rp0Ma,uu$ jiaTcpia.iH ;un ^iccpTanji", uccrnmi 
B.coCi na;;iio CTa-rii — ■ ncpimni luacritito — icropiiKOM IaanniiKoI YKpa- 
i'nir, uoKir Becnaiii pcnoaionjmti yKpainciaa oypi nc poaniaaB cux Mpii'i. ***) 

A.ie ne ctui.kii ci iiayKOui iinvpocit Tqneirj.Koio, ck'.iijMI cyro.ioc- 
nicTr> noivnuiB na ra.iniuaa cnpanit jspoilii.ia Tai;e cii.tf.iic npaa;iiuic na 
^parojiaiioiia, Tqucur.Kiiu nc*pe;iain a cnojii l'iMinuia.n.Hiii rpoaaji eirry- 
\i\mM iiair,iona.Tiaioro YKpaTiR'r.Koi'O pyxy a Huii'iniii, 6o.no«io bLt/ivr nepiiii 
licy^aMi i a ripiaiM po^iapyisanncM ,t,iibiibi'i> na va:yaii ll ane>iu i im noryni 
iajinn,[»KOi nojiiTHKii. Uoro T-ai; eauo ai: i /[.paiwranoBa Rpa;Kaaa ra.inn.i.Ka 
ricFioaopicTb, 6e3iipmm,iiioBicTr>, ii.iaaynaiinc nepcx o<[iin,ia.ir>!ioio aucTpifi- 
ci>i;oio no.iiTBKOio i i:.i(:pHi;a.ii:j>io.M i lVFiioorca 6aii,iy:KR"n> ,t.o BCbOro, mo 
bbxo,t.ff.io aa Ticni paiiiy nuimjacoi (nviemitfimi, — n.0 ncini^oro eonja.i!,- 
uoro il iiiTe.icKTya.iniioro pyxy, nnnii poaBiiB ca ]t TOjiniHiil Knponi. Ho,Ti6no 
ak ^parojianoB, uin Cyn upoiiOBumiKOii nCRpoiioiaau,]!" yi;panici>Koro ;khth 
— b mi iiaiipaai inn nnpaa micTyiuiB y „Oi i in" uccnoio 1873 p., 3 npii- 
Bo r T,y nniainia npo iiepeTBopemic TonapncTisa „a aauaBnoi'O na nayKono", 
i b CBoJil npwioBi (kotj\v iiok. 'fyaiiKO 0iiy6.7ii;yBaB 3 floro nocjFepninx na- 

*) Cnoumm c. lliS. 
**) „Jl,p. Odan Te]).ien.i>Knu. CnoMnna i uaTepin.in". 3anncKii HayK. Ton. isi. 
lireE^eHKa t. 50, 1902 ; aonouiiemicM c.iy;i;aTr> „HflTt .uiCTip OcTaua Tep.ieui.Koro", 
unApyKOBani 'I'paiiKou u „A.ij.siaiiaxy Ciun", 1908. B Tiii;Kc 50 kiiiukui 3auncoK 3a- 
jiiTKJi JIan.TiiKa.,T,o sioci nocjiepTiio'i 3aniTKH ppo Tep.ien,bKoro, na^pysoBanoI u 48 t. 
3anjicoK, — cneais.iLno npo Di,T,uoc]inn Jioro n.o JlparoiianoBa. 

***) „"Bva 6u h t\ yuemia, ^anaB 6h mo pony no nayKOBiii po6ori ; Ta Jtpa- 
rowauoBy xoii.io ca 3po6iiTii 3 xicne noainiKa, a skhu a hcdg iiujutijk" — xai; ro- 
uopiiB noKiiJimil iijuii. Ko.iu n sra^au ci e.ioua b cnoiil nocMepuiiil 3ra^ui, no^. ILib- 
wiUK, Bipmiis CTOpo;j; iiasiaTi} cnoro c.iaDHoro yuiTenn, xo6a'iiiu t)t Aosip iioay, ko- 
Tporo ni Tepnen,tKjiii ui a no 3in.ui aa rajui, i BjicryintB 3 jobfoio anojLoricio, 
3 KOTpo'i b, 3a nopa^oio 3 iiok. <I>pniiKOM, Bii6]>aB Te ueCoraTC KOiiKpeino, mo b niS 
dyao npo bS^hochuu TcpacubKoro ,10 Aparoiianona i na^pyKVBaB b Tiii-A-e Knnxn.1 : 
BJipiiBKU 3 audiB Tcp.ieiu.Koro, ani cBi,vni.in npo iloro BCJiiKy noinany pja /Lparo- 
MauoBa, i BiiacneiiHH UaB.inKa, in,o ^jiaronanoB no uaD niuoro cubtnoro 8 tow 
Koananicio, aua nopynua Te}>.ien;bKo>jy y.o jpyny BiAencLKi Cpouiiopu — nasnaKH 
JtparouanoB nnpaa pa,i,iiB fiony cijocoChtiicl ao KaTC,tpn yKpaincKiii aonn i ai- 
Tepaiypn b x IepuiBanx (BnpnBKii 3 aacTiB iieptuoi noa. 1875 p.) Ha a:ajb, a miaocM 
ancTyuaaua Tepien,t.Koro 3 ,U,parojiauoBiia, i^oTpo MfiB nijx pyKasin, UaB.iiiK no na- 
ApYKyRfiB. a cp fiy.no f) ji,a;ieKo uiniiiiliiip.. nepiu) aiTvnino iponiayisaa a raaim,u:oT >ioao;r.iaai, iitf> iuma „aiin;iCK;uia ua 
tbcjvuix ocnonax F'aanFua;o-pycia;oi nopn.ii.iiotvrn, nc iiorpiuyc aiii CBpo- 
nciicjiKoro odpaaoBanaa, aiii apoaywana jiht;ieif> Tcncpiimibo! icropil. 
111,0 iii )io Toro, mo tdm aiaii'icr, ;I,apniir uir JVi;c.ir, apc<I)opiiynn:m nci 
raayan upnpojjiu'inx nayi;, mo aiaiiicf. Cckkj ^onopiinn c:i xo KpirnimioT 
aiFaaian coui^r, 111.0 aiaiiicF, Jll'rpaisc aiiiiiuiB ;i,o icpuxTii Bci oadodonn 
iioooiKimx ucpKonmix jjopn.ncTin, jif,o iijai npjiii coiLJaaicrin npyTi. ca ua Bcix 
i;inn,;tx Knpoini jio p;i;uii;:i:u>iioi iiopcMtiui tteix iti;uiocmi .iuucf.kovo ;kiith, 
i mo nee to ho mini to aaarpa myc.utf. Ri:u : Hi;iTi(ci> i n aaKyiuax unuroi 
(ioroiiwranijoi raaii'iinw V A;(,:i:c:k *ri cnpanu mo i no sobcim pimeiii, 
a ceroa; v.i;i pycimoi jio:io;u:kii nui BiuiaraTii — thj; i;;j;i:c nama 0110- 
aiirja — moo wHia cuoi i-h.-ih Tpani.ia ua a/x'.iia; ceimc raiaix Jiaaonaaanix 
pi'.".'!'!, mod no.'ia, a:«ra.io?i ei.'asnniiiH, npir jki.wiii iiavKii ca?ia caMOciiiiuo 
jj.odyBa.iaei> ;f,o aiepeaa aiiamia i npatuit. Co mo:i:o iieoiopaaiaio, mo;kc 110- 
aaopono, a 11a ko;k:uiu cuocio norpidye Oohito poooTii. A pyciara .MO.io,ija; 
aaiue ua cum no ;iyia podoriF, a xva ttianoMiint;y. a *) 

Ot ua I'pyim Tai:»x nor:t;i;iin cnaaaoct. y JparoManona uuipc uo- 
poayjiimic a i'ioro iiobmm Faanirjaaia npiiMTO.tOM, au'iimiiiit i nUiiopiuiil coioa 
iipoTiiu aranneiaaix iinpo,ioBciaafx iipono^iipiR, Kivrpnx itoau oCa Rnaaarait 
„ko.i 0,1,010" raaiiujaroro aarra, Ta pe,iainrji"iitoro rypnia maiioBaeiioi Jlpan:ui", 
ua KOTpy y mix odox iioaGipa.inci. piaaii gravamina. Tepaoiiaaaiii ciaip- 
aain ca, mo peranum aaTpioiyc i'ioro in<|iop.nanii"iny CTaTio iipo niTymy, 
a iiicpiiKaaraiux moth bus, i ;I,paro>iairoD odiuan 3ML<itfici> y Jh.Hoai ceio 
cnpnitoio. 

y . ! If,unin ;l,paroManon aixan ta 3 HyMiiiiei.iaiM, i;oTpnii mo bcchoio 
Biipodnr, iiaan ciictoiaTii'iiioro poapodaoiuia roaoiainx nnxanb ra.inniacoi 
jioairmui, a THM mod b jiipy BuroTOiueiuta Tat;i cxan apyrcvBaaiica i\ „Ilpami u 
i b cyjii aoeayaaF.in Fiueraiioio ^loanaiauoi npoi'pa.Mii J'tuii'iHinr. Hin 
pnxynnii npir xia roaoBiio 11a cbofo cTanifc.iattci.Koro Tonnpfiuin 13oao,i,UMiipa 
HiiBpom>Koro, apyroro aiiaira'nioro upeacTanmiiai Mo.ioaoi I'aanviinir, ko- 
Tporo nasii'iyBaiio b roaoBiri po,iai:Topn Jlpanan", a.ie i\aanii,ia;a ajMini- 
cTpau,i}[ Caaiopoayjiuo aaCpaaa iioro ai Jlrajoaa i naiiiTi> Baaraai a >*Kpa- 
)iiti>Kor I'aanaiiFni, nicaoBinn ua iiocajy ,to Pamcna (b occdh 1872 p.), **) 
Kca m.oro bci uopci'OBopii JI,paioMaaoRa i liyntiieLKoro 3 .iFiBiBCbKHsm 
-uapo:iOKCii,t>Ki[MH noTad.uiHH no iManii iiiairoro ycnixy ; boiiii 3oyBaan ni'iu.M 
,T.o>iaramm, mod „IIpocuiTa" i n IIpaiua a OManniuyBaaucb bu FuicpnKa- 
jfia.My, c.iyaaiaiF FionyaapiiaaFui* iioaiiTiiniioro auaiiaa, i t. ji. Jlimia.iocb 
iioaoaaiTH na,iifo ua HOBy, dy,\v'iy incTiiTynito, F.OTpa ca.iia T0a.i Biipiuiyaa: 
flnpaa npiFBGaeiro 3 Jfo.iTaim yirpaiHCfaanl laiuuTaa xvi aaciiOBuHua to- 
BapucTBa in. HlcB'iouiai, i a yuacno f ^paiOMaaoi?a i J>y»jiiiicr>Koro Bi-'wyaiicL 
iicpmi opi'auisai^i il h i napn,in b cnpani cor uoboi incTHTyn.iL ^parotfaaoB 

*) Ap. 0. TcpacuLKiiTf, ct. 20. Cboio njiimiicy u.ipoioBCHTBa Tep.ionj.Km1 
poanmiyB notijt c CT;\Tas : „L , iUMm.K0-p}"Ci>itui1 napu i ra.iunr.KO-])ycLKi napo,T,onn,i". 
1874 (fiepc.T.pyKOBairi no noro cscpni nij aarojouiiost : „MocKBo<liiau i uapo,"i,onn,i 
B 1870-s poKas"). 

**) I>iofpa4»ia iioro, iianncaiia Oct.- TopacHuaia, BH^pyKOBaiia n I t. „TcopiB 
B. HaBpoHbKoro." Jl no Cyay uiiipiuo cminnTiict. na ^ia.imocTU cr.oro 'loaoniKn. 60 
Bona ciaCiiio 3Bn3a«a 3 ietopiero pysy. Ho a yKpaiiu'i.Kii.ii bikvijuii 1,0.11 _ iiacToionaan mi Ti.ii, nu»o \i\ na;tano ncpeiunnno 
.irrepHTypiio-jmyKOBi aaiuauua (ucpea; ycisi ;i.oc:ii r T iinpo;uii.oro aniTfl yKpaiini), 
opi'aimanjilHO yatfoaiicieiio Hci'yKpanrci.Kiiii xapairrep — 11106 YKpaiiiini po- 
GiiiicbKi Mor.ui wain <3i?:jjiocope;uiii> y*iacT& n TonjipiiCTiri, iipncTyn ,n;o 
ni.oro ui;u.piiTO m: iiaiiumpmo, i o.x?iinicrp:iniio iioctjiiucho 11 moiejhbo 
6i.ir.iny aaacaaiicn, m;\, oniini' yjoiiin. B riji iiaiipjuii fiupod.icno upocKT 
craTyry — Koxpiiii o;um*io no ni;u : l"U ^parojiaiiotia :iMjir.ci,i;i napo^onni 
iu'.ikom BJiimun, apoumami 3 TonapncTBa uaiiuiawu dpoiripoiiany napo,i.o- 
i!0ii,r»Ky incTiiTyniio. Cc cra.io ii<.u'bi o;t,uinr a nptyoieiiu iic;a;a:i;i;;>' :i;a.iiij 
^paiunauona ua ]iapo,jOBn,iu, i a a; ;uta;ui,a'a ;ih iiioiiii'iino Jiirni ^onciocb 
cupaii.'iaTii Toi?;ipiiCTi',o ua i-i ,"ioponi, aid jiaaiua. 11a ynayi iioro (Jiyn- 
jXaTopajur. 

A.ie CTsiitfJi'iiiPT. Tfiic »i;uiopno ,v> uvuius. .ii^cp.a,Ti.inix acnipaiijii 
yKpaunuH, Jiianuci.Ki uapo,ma'U, na bcvuiko- ;!;uinoBami(: ^parosiaiiOBe, ,t.v;i:o 
iipiixu.'iMio CMOivia;ui;[ii ua pociiiera;y ojiii'paiuiiity airopaTypy. Jlo;t,o.iinici.Kiiii, 
npnixaiaiiii ;i,o .Tbuona Kiaiawia jummu nope;i; ^paro.MaiioBiiM, iitfMpoio 
pyKoio poa r xan TyT ocTauui uiuiyciai Jinopo;[.y'\ iipocun iio.mci'iii n Tpanc- 
aopTyiminiio iioro ;i,o lVii — i tvt ;io col enpaiai iiocTanr/iaef. cmma- 
tii'iiio. JIo.'iLCiiKi 'lacoiiiuu rauoa; ;t ne.iacoio iiuxnaaoio p.i,^iiina.iiK'i» iijiu 
poeiiieiaaix coujaa-peBoaioiuouopin, ai; „c;i,iiiinx mociuix I\Ioci:a.iin a . Co 
jianaao oumciiciihc raKoro uoemvuBauoro pa,utt;a:ri-.j>!y l'ii.iii'Ktii. ..llpoTim Moe- 
w.uiu i coujuaij.n ^cupiiir, a ;ai laaii'inny no Cioaanta.. ., Hac 111.0 to ou- 
xo^utl, ;u> iiamiix cuu.in.ii3M 11c iipm-raue, Go » nac coiua.a.iioi' KHccTif 
11e.ua", ronopun ^paiwrairOBy Cyiinaaiini — no iiopiwiyivaio'in nooi nia- 
iiiiliuo'i, aonciM ne;uiaei:oi iinpo;ioj:o)i.hKoi lannianii npoj-uit conjaaiMy. *) 

3 noyuTKOM cc'JiL'CT]>y jlparoiauoB (>\n napoiiiri b Kni'ni i uicaa rpLux- 
jii'niLoro aaKOp;i,oujioru uooyry, yanopwoiioro up:ia:iu;i>jif ocranuix jiiciin,i», 
noBiinii omuia p03r.ma,aB en b TyTOiimiM name. 11k pa 3 uobiium xo,t;om iiimaa 
T<a JPTepaTypno-iiayKOBa yKpaiiifhiai Manimia, upo Korpy Bin Mpian Biir-vinnu 
3a KOp;;on: BiniOBiiionaaiicL 'ieproBi aaujoiinaiaii aaiuamm : oCpouaeiFiic 
i Bii^amie naMTOK uapoa,iihoio nnci.MciicTBa i jiobh, croirapa, icTOpil mobh, 
aiiepaTypn, anira coiijaajaio-eKoiioinianoro i lioairii'iuoro. Crapaia Cpaxin 
i Moaoajiri iiOKoainmr curtail na;i, coio pouoxoio. 'Jom 3a tomom Jia^iiancL 
„Tpy,an CTuoi'j)aiItji'iuoI eKcii(?;uiii,ii" ; — Kopnyc yi;painci,i;or CTHoi'paiJiir. 
lii^roTOBaeiio iicpuiuii tom KOjaiyca icTopn i uiiix uicoiiL. \\ Kami Bi r T,i;piiTO 
iipocKTOBauiil b\;i;\u pocjiilci.Koro iVoi'paijuPinoro TouapircTP.a, aiatfi naauoBo 
iiobib CTyajI nas napo;uiiM anneM. Ha 6y;iy<niit p. ; K Jian y ICiiibI siupaTirc-L 
apxeojiLoi'ii'iniifi Kom'pco, i yKpaiiiciiid iiayKoni cnai aaAiiancL ^qtii nope;i, 
CBiTOM i*ciiepnjibiinii iieporaa.!; »ci>oro 3poC.ienoro 11a noai yKpaiH03u«iBcTB«i. 

r ] I,paroManoB « roaoBOio KimyBcii y cio pouoTy, noTpoi Bc.inna uacn^ia 
cuaaa ua DLoro (Koncmnp no n lcropii l iunx HicciiL", Kopnyc jrcr/en^, p:rj 
pe^epaTiB no iiopiBiiaiuil aiTepivrypi — nc icaaryjii Jipo yniBcpcnTeTctKy 
pouoTy, iiyCiinncTii'iiii crari, jiouyaapny nrrcpa'rypy, i t. %.). A.ic Bona 
BHie lie B,i;oBo;ia.ia iioro. B Till upoi'paiii, KOTpy Bin ,iaa poiar iiepca; nra 
posBimaB iiepe^ MMo;ui3in ra.iinianaan. — oGejuianna bcix, 6e3 piaainu;& 
naupaiiiB, na nafi6,iH3iuiit aiTOpaTypno-iifiyKOBin pouoxi (uinue c. 12), fio^ry 

*) CnoMBuif ^. 189 — 1.90. - 81 - 

nonaaa niiViynaTirci. <I>a.TF.nr. Ano.iiTiraai i coii,ia;ir l niiii iiiAuIicpeiiTiinji yKpafn- 
clkoI rpomun iiowiiait iioro iiy;uiTir. 

li iioro anTO^ioi'pailupifiiii aainrcirj airaxo^iuio a cr.oro npuno^y mjimui 
njicaBitx pH^Kiu, mil n noaBo.no co(5i nancci'ii : „ y Kitlni n aacian niniajinil 
pyx yKpatmuB. Orapmi. (no Oi;n,iniir nacTimi ymrojii I'miiaaii) minium 
ocpno iionoBUKpirroro IOro-aair. Oiyi,. Feorp. O&iiccTita. Mo.to.u, CTy^ciiTH 
Q6n\}M\\ch y Kpy;KKii i iipaiyonajin mx, oionapcji, nojyjryna.nr i upo ho- 
iiyjuipui kiiickkii. Ta no noAOoa.ioci, aicni y khibcIiKux yKpainoilmJiii* nmiajio 
noro. IJiiepwc, ycryii'iiinicTL o<{)in;iji;tf.noMy curry i aa.TnuJimie jio Koircep- 
uaTiminix KpyrJB, a n Mo;io;i,bi;ii iuun-vb nopoxiitt ;io ^pa^iiica.iiu", hk to;u 
anajrii con,in.TicriR. >k\ tmji — nciiiKa m;i;cra:ricTr> uixt cBponcilchKHX ijicii 
nayiionnx i noami'innx, i iipeTenaia piinarir yci cnpaim cajnui na-ii,ioiiajir>- 

HDM ;T,yX0M, HK y JIOCKUBCMUIX C;iaBH|[0<[)i.TlR. Ha MOC ftHBO (?), CTyACHTH 

yKpaiiici.Koro Kpv;uKa, iiauirf. (>i;n>uio ctioeioui il y i icni, ne sinum qyxnx 
mob i <icpca tcj, ima;Karo»w cooo caJiocTifiniiMir iri^ „mockobci.koi u niBuiaanji, 
/ijficno ue moivw darn nninc hei", a cTa«a.ni naiuTL miaiiie pociiici.Kiix 
pa^uriajiiB, mo to;i; iiociiociuiii Gy.iu 'iepnani uci npjuio a KiJpoiiH, Ta nee 
TaKir i iiiTa.*nf Mi;w, MapKca. JIaca.ui i t. x, xotb y pociilcbKiix iicpeBo^ax. 
yco tc Jicni a^ana.io en tiim 6i.ii.iue ncnopJuuMiioi, mo, no hocm)', naii- 
CUbma nacTiwa nnnjomubiuix uUaiiau yKpaltui u\,\ Mockobii noacnncTb en 
tiim, mo yKpauia ;w XVIII -b. 6y.ia (ii.ibiiic aBiiaaira, ia Uaxijiiiboia KBpo- 
noio i xoti> ii) aa;iep/KKaMir, Ta bco ram iim.ia b icyni a 3ax. Enponoio 
b cycuijbiiony i Ky.ibTypnoMy iipoi'poci. HpoCyTOK y Enpoui ,t,o pciurn 
nepexonait acne, mo luiacuo enpoiieiaji, — aoo KOCMOuo.itiiaM, KOTpnii ne 
bwkjubc nacTimx iiau,ioiia;n»iwx impimuii aara.ibiwx i;i,eii i <I»op3i, — i g naii- 
Kpama ocuona &in yKpaincr.Kiix aBTOHOMmix «3iaraiti>, i mo Tenep yenna 
liayKOBa, hk i nojiiTii'iiia ^i«.ii»nicTf, MyctiTL 6yra ocnoBana na inTepimu;io- 
najibnony ij>yiuasciiTi a (e. 382). 

Gi i r T,ei ^paroiianoB, hk caa kq;kc, npiiK.ia^aB ro.iOBno jio JiiTepaTypuo- 
nayKOBiix iniTaiib, mujiraio'in na norpeoy nopiiJiiHuoro JieTo,Ty b JiiTepa- 
TypuHx Ta icTopiPiiiux CTy,nax, KOTpiiMii ro.iOBUO 6)*b aafiaaTiiii, a ko 
noJUTii'ianx imxaiiL (»iii „no.iini<moi ai'iTauii", hk Bin Bnc.iOB.iioeTh ch) 
„Bsrii[iyimBei> Ma.io, Cy^iyni sawmill yienoio npaii,eio i cnpaBa>in rajinuB- 
Knaiir, — iiokii 110^,11 ne buuiliii iioro a cei' yuenol ko.iii. 0,i;na i ie n iipn 
3} r cTpi i iax 13 MOJioAKKio „pa r T.nKa.iLnoro !: i ynpalucLKoro nanpnjiKy a 3aBcirAn 
roBopifB, mo ne poaymiio Ix poa r T,ijiy, 6o no oficTaBiinau YKpaiun, TyT 
njioxnu Toft yKpanioiJuiJi, mo ne ctbb pa^nKa.iOM, i djioxihI Ton pa^HKaJi, 
mo He ctqb yKpainneji B . Ce nepma, Jientm Biipa-incTa, hk da'inao, pejaKnjn 
fioro niaiiiilmoro c^aBiioro a<|)opiajiy npo ouobhskobhiI con.in.iiaM ^.th KOiK^oro 
yKpainun, hk JiLoi'n»in»ii Biic;ii;i; a pea;n>itiix vmob yKpaincbKoro ;i:nT... 

IIo inTepiipeTauii cnsioro r ^paro.vano6a n pa^nKa.iia3i u b TOiuumfoi 
khTbcbkiji o6nxo r T,i uauxe Bi.niOBlT.aB „conjfl;iiaMOBii u , a.ie ^paroaanoB 
i imtuii, Morae ne 6ea yaincny, KopiicTyBaancL ciiji Tep?iino3i, hk oiatui uinpOKnM 
i BJuiCTnijnnM, nia; „rpoaa,T,iBCTBo-con,i}i;ii33i u , KOTpe Bin nocTaBiiB b ooobh30K 
yKpaincTBy KiaLKa .iiT nianiiime. 

Bee enepfjumfiuie nacroioBaB Bin Ha tist, mo yKpaincTBO noBnnno 
W$epau,iioBaTnet no upiiKHeTaa couJHJiLniiai i jioaiinunuji i ne iiobiihho 
Tcpnim cepea cc6e e^eaenTiB peaKn,ifiunx ado hdji ncdy,i& BBHsanns W) 

a cKo-HJiboaTauiflK) Tpy^onoro napo^y. tf ycTimx oiionuant n CTaporpoMaAfin tt 

sumo to BdeuTGHseiuic i kcb;i,orojlchilc, kotpo iwkjihkojiii piatti nncTyim 

^paronniiona b cnpani ,,'incTKii" yh-paiiicbKoi rpojia;ui nU tjikiix cxoieiiTin. 

«I>aKTii juiiciio Bitasynajin na ncMuiiy'iicrh poaaijiy npannx i jubiix. 

Oaihui 3 iiepmox ftiji ^paroaiaiioBa no noBopori na >'i;painy oy;ia opi'nuiaaitf ji 

MaoiiIiecTaii;iI npOTeciy npoTiiB rajiinij.Koro KoiiccpunTi i asiy, BTi.icmicji KOTporo 

b ouax ^paroaaiiOBa 6yu TOjrjmniii „6aTi.KO l'vcn" o. Crenan Ka»iajia. 

Ca flCKjiapanJH *), ana nporojioiuyoajia otioMUKonuxii ,t.iji yKpaiucrna „y mi- 

Tamiax iiOJiiTit'ianx i coujajii.ttiix oenonu cho(5o;i,ii i "apo.ioiipaBCTBa, ay mi- 

TaHiiax KyjiLTypnux — cboGojui poayjty", tfyaa iiunireana 31 KUlficiiKiiMii 

rpoMa^iiianni — itafi6nr>iiiiinu iImciihjimii. ,,l(paB,ia" na;ipyKona:ia i'i Toro;i; 

poKy, 8 peAuKiuiinoK) upnaiTKOio: npii ncix »ncTcpe;KCfiiMx Bona tc:k aa- 

nBjajiacL aa jiiGcpaaiwi i nocTyiionicTL — lipoma yjiiTpaxoiiTaneTBa. Ajie 

b BUnoBW ii a ce nacni.io aapaa ;ko hohc coGopnc nocjianic, !> yKpaiui(ii! 

jriBotiepeKimx", KOTpe aobojh piano BUMCHConvBa.ioi'r, ni;t nonepc;un.oT 

Kewrapanil ,,iipaBo6i<iuoi yKpal'nii" (hk liaainm KirincLicy ^citfnpnii.iio 

pejUBLKi(ifi „IIpaR f i,u"). H bia naii.ionaJii.nor co.ii,\apHocTii nona 6paaa 

b odopOHy ui# neTOJiepauii.it kiubcbkiix pai.HKa.iiB ho Ti.i!>Kn pciaKiijio 

„npaB,a,H'\ a.ie ii leK.inpaujio Kawuin (JIo.iiTUica PyenuiB"), icorpa no- 

CJiyjKiuia 6eanocepe;uu>OFO npirroKOio &o Knmci.Koro micTyiiy **). Cimiiul 

naiuonajibnun cjipoiiT Be;niKoi" yKpaiiui poapnBaaci. caMiia o«icrii,iiih>i cuo- 

coCom i flapeaino oy.io npodyBaTir ii'iiopyBam ce. Ko.ui o,iiii, iieB^oiio.icni 

KocaiouojiiTji'Hioio i Bcepoeiiicr.rcoio aaKpacKOio pauinajMinx wini bco Guimuo 

Bi.iCTynajia Ha ii03iin,il ye;unieiiiioro yupaiucTBa, pa;uiKa.ii»ni Tciil bco 

TicBiiime cnjiiTa.iiici. 3 pocihIclkum con,ui.i-peBO.iion,iiiii»M pyxes***). To?iy, 

neBBancaiouji na Bci o,T,xpeinyBannji Bi,i, eel co.iuapnocni yh'palucbKiix 

naii.iona*iicTiB, raoio con.w.iia:ny bcc Ticuiiliue cn.itia;ioei, a yKpaincTBOM 

Bcijin, xto xotjb iiosiy Aolxarir. I xou ccpei TOj.iwHr.oro yKpamcbKoro 

rpoaia^aiiCTBa Cyan eaeMCtrrn, dca cyaniBy, aiucko tf.uiami ;i.o con.iji.i-peBo.no- 

njimoro pyxy, uia; ^-b, a.ie cefr HOBopoT iaii'BCLKa rpojia;ia CTaBn.ia iiotim 

na paxyHOK JI.parouauoBa i tiix poaMOB, aid Bin hobib no HOBOpOTi 

3 aaKopflony, .noKaayioMii neaiinyHJCTB ^..ia yKpafnuii* „iTii ni.uixo.ii con,i>iJii>~ 

*) IToBTOpena b ^CnoMDnai" c. 206. 

**) IIpaB^a 1874 kh. 3. 

***) B cbojx „Cno5ninax" ^parosiaiiOB 3aanauac Taw fpynn ccpe,i. cyiacnol 
yKpa'inci»Koi aio.iOAi^u. TypTOK, 3.iovKenui1 naii6uLiuo 3 cry^cimB icTO]>ii4HO-^ui.onto- 
Yjiyuoro (JiaKy.ibTeTy, 3nan ca „c.ioBa])iiiiKaMii", 3a cboio ^iuancosauy rpona^oio 
po6oiy ko.io ynpaincLKoro ciouapa (kIugul Kiimca, nicia niBEiKoS Ko.icKTiiBiioi 
po6oTM ofipooaenoro 3.0 APJKy FpiiPieiiKoa). ^.pyrail, OinBiniiH, 3 iiiilil<!!i 4 >flK 3 rjI1 '* 
xeriD, 3BaBCb yosiyci. jjOumuHoro" i 3aij>iaB cepe^nio nosimim ai>i; nau,ina3i3M0M 
,»c.ioBapnuKiB u i con.i«jii3M05i „pa,3,HKa;jiu". „06m.iiiiuiiKii doanu hkoci. no ccpe^uui 
m]jk apxeojitofieio i .icKciKofpa^ieio c.TOBapuiiKiB i cohijulhoio eKOiioaicfo pajiiKaaia 
i npn Tosiy ne Br.iy6.iiT.incL m b o^ny Hi b .ipyry." llponi pajiiKaaiB bouu Cy.nt 
aocHTt bopovko HacTpoeni (a c.iOBapiuiKii me Gijitme) ; Bona 3Ba.ni 3BU'i<!i1no pa,i«- 
KajiiB M nonepe'jHHKaan", — mob.ihb ainjiexpaaLuo-npoTUBui. Tjt C)mo yunaao Kp)'a:KO- 
Boro aBTafoui3Jiy, ^ociiTt ixecBiAoaoro, bkihI zxn6acru en CKpi3t uia; cry^cBTCBKUMU 
Kpy.KKaJiu, -- 6y.ia ii pe3oiiHa pswn peaKB,ii npoxu AOKTpincpciBa fi uiBejaiopciBa 
poc. pa^UKaniB, ;i Ta 6yja ii Bejjuna ^.oja neodpa30BaHnocTH, »epo3yninua conjaaLBiix 
ciipaB — nep03yjiinHB, i:oipc Tew 3aara.iocj. BnpoouTU fi cdoi cbog ^OKipiaepcTBO, 
cbiu ^a7iaTU3s" (c. 218). 


OiM - • 

iroro npfisrynairaa i npuc^caTii no yKpa'wcTna jrio,ieff con,iBJiiCTii i inoro na- 
ripjuiy"*), — Ta a Toro BiiBO,Tjr;ia nci iiianiilnii (5Lin, md ira yKpaiiiCTBO bibmh. 

Apxeo.ir.ofn'iiniii 3ibM 1874 p., mo ftiiiciio Biiuan " 6.inci:y<inio «ani- 
(pecTanieio iiayKonirx aacotfin i Jipi'yJicimn yiqiaiacTHa, poa^panniHiiiu hum 
i'roro noporin, ltofixirya i'x ;>\o noiiux ,,aaco6in GopoTi.fm". ra.iuiy.Ki jiockho- 
(}>i;iJT iipirc:iyjKWJincr» Tyr iieno.va.iy choi.mii impop.Man.iaMH upo niiKop;ioiiiii, 
H(opixcr>KO-Bi;i;ciiciji;i 3Bh:jkh aibi; yqiai'ncr.Koio mo:io;u;kio i coHJH.'iieTH'nuiM 
pyxoM; no aionan ^paroaianona, pc^aic-rop ra.iinv.Koro „C.iona <: , roaoniioio 
stocKOBO({iijcr.r;oro Opi'airy, R lLiomancbjarii, iipiinxarnHn »a nnxcoiboi'it'inmi 
Kom'pcc, cisoftiu iiiciiiyanifunr, na;ipyKoitiiiiii3in n ,.Kieii;i»iTiiirIs u ;uib ;t,<> toio 
npimu;. Macoiri npccni coi(,ia.iicTin, mu iiim.ni to;u* b Pocii', bxoiiii.ih ;u>- 
koi'O 3 ynpdiiiu,i» i ina.ni naro;iy „KieRiBnHHn,<i3i" iipmiiiiTii cio,t,h yirpaiu- 
CTuo Boara.ii. uiCep i ^pavoHanon ciaaii ro.iomuiMn iipcuMirni.Mii ai'iTauji, 
mi npoiiuiinivii yKpalnci.Koro coiijniuMy. ^paio.Maiion iipifcriuuciuiii Gyit 
ro cr.oio, «k (fa'iiuio, ,t.ociit[> OcaiiucTaBiio ; Bin Kaa;e, m.o a iloro BCTymtoi 
jickii.iI cjiobo coirjoai.mifi Cyno ncpcKpyioiio na con.in.iias, i u Toro mipoc.io 
o^BiinyBa'iemrc, mo Bin iiiTau cboi yniti. Kypcn b coiua.iicTii'iiioMy naiipnai, 
a ;r,o ci.oro xipiiKunciio /ipyrc, mo ?jchi>hi aaciyiKcne, — mo b cnolx c-Tauix 
i npaiyix, ocoGjiubo 3arpaitn'mux, ^paro.MaiiOR iipouoBijyc Ky;iLTypmm 
i iiojuTiivauft ceuapaTH3Ji yKpaiiti;iB Bij Hcniuopociis (naBiiaiai, hk 6a<iiuw 
mk no'iaCTU i a uaiiejicnoro, ^paroxauoB biictviuh «k pa;j aaottiTiiM yniomi- 
ctom, CTaraiouu tiim naitiTr. saKiCui ,ichkhx kiubcbkhx yKpanurjn, 6i.n,iu 
pimyinx i iioc:ii;i l oBHiix b oGfyyiiTonnnmo caMOcriiinocTn yKpaincTBa). Beet 
ceil ^MaTcpini" BKiini.i (3yn b noBiriil Jiipi BiiKopncTaniul 10;ie<|>0Bn i ie5i xin 
iiicinyni^iii » ypaaoBjix Kpyrax, i co npimcio ;i/> npuziiia^ioiuiii, b ocean 
1875 p., 3Bicnoi KOMicil j&n poscii^'Bauiui YKpaiucbKoro pyxy i Biimy- 
Kajinn cnocoCiB GopoTi.Gn a una — m;a uiiieub Kiiinc.M lipiineia ^o viiaay 
1870 p. 

Ajic iiokh bcji cji pooOTa npimccia cboi obomi S Bonn apoGn.ni cBifi 
HcixojiLoi'iPiinnl Bii.iiiB b vKpaTucbKiix Ta yKpaTuoijii.ibci.Knx i.'pyrax, coi(in- 
jiicTn'ini BacTpoi TyT ^.iiiciio BapocTa.in, ccOto aaxoH.iioBa.in neimy 'lacuiuy 
Ix. Cboio pono b eisi nponeci f tparo)miu>n oxapaKTCpnayimB ca.M biiiiio na- 
Be,T,eninni c.ioBa?iH. Mh no6aMitM0 i"i iiaii me, mo b cboix Bijiiocnuax ,io 
couia.ii-.jjiy «i« na nepecTaBaB Oyxn BiiTpiiMamiM iioctoiiouoi»;cm, Tpar:T\*io T Jii 
fioro cKopuie bk oCoBflSKOBiul R.m yKpaTiui,n CBiT0r.ia;i, a no npofpasiy 
aKnil. r \va;e iniepecno 6y.io anaTH mo neCy.iB upo Bo:j!in"i<> 3ioepa — aie 
iiokh mo a ne ciaio ji.in cr.oro ni'ioro. Gicraion. cji ji.cgia naimi! mo ^o 
Moio r T,iuux, b u,eBTpi KOTpux t^ii'ypyc lIoAO.TiiircbUiiff. ;••; *) Tan xapaKTepiiayi: iior.iniii ..no-iiniKio" oion 3 cronnio khibclkoi rpouain 

'-,-{ 11. P. jKuTcubKiu'i b cuo'i'si peiijiociicKTJiujiis orjJiA'i Ti xirni (o upouoiti na llleineu- 

• j KincbKiix poKonimax). „Ilc aerno pojiu\>aTiii-i,, xto icoro i ,io ncro n]>j!c,T,iiaB", sa- 

J T ;"| Biia-A-ae n\u, „tLii>ku ac iioaou ci y namojiy :kutk> no<ia.in ununKani 3 ,T.pyrof iio.iodhhu 

\. j 1873 p., kojiu noBcpuyD ca ^parojianou 133a Kop,inny i nouao aiiiijiam b Touapjicmi 

n nuTauna coninjbooro xapaKtepy." BuroMoiiu Toro, iiob.ijik, niiii.iit no faacTas, yiao^ 

\ I pii.ui ,i..ia yKpaiuuis penyianiio ..^.ya-iicrja", „mo b o^uiii Kcmeni nocait nucaana 

: j GaiLKa Ta])aca, n b Apyriil MapKca", i cc BpnBcao b kihiu ao Tptox ypa^OBiix 
i i , aKTJB : 3a6oponu „K. Te.icipa^a", saKpuTa KiiiuchKoro Bij^by fcofpa^uunoro toaa- 

•' pucioa i /Kaay 18 Tpanua 1870 p. — SJaniiCKii II. t. UIcuucHKa, 110 c. 181. 

£/■ « chviL'ii.oaTaii.icro Tpynonoro napoj.y. '* ycTnnx ononi,wb „craporpoaa,T;an H 
niuuo to aOoiiTCHieniic i lieB^OBoaemic, KOTpo niiiuiiKajni piaiu nncTyim 
r ^parojiuHona R cnpaui n »incTKH a yiipuIucLKOi rpoain;ui r»i,i t.ii;iix cicsiCHTiii. 
«1\*iktii Aiilcuo BKa3yna.u1 11a ncMiiiiy l iicTi. posjXiy npannx i jiinnx. 
Oamisi 3 iiopiijox jti-i ^parojianoBa no nonopoTi 11a yupaliiy CyJa opi'Miwanifl 
jiaiiiiliccTanii' npoieciy upoum raJiunjiKoro KonecpBaTiwiy, irrLieiincx KOTporo 
u o i iax r : I,paroMaiio«a (3yn TO^imnii'i n (iaTiiK0 l*ycn tt 0. Crcnan lui^iajia. 
Ca ACKjapaniH *), ana iiporoJK>myna;ia oGohjwkohilmii ,xm yKpaincTna „y nn- 
Taimax HOJiiTiiMiiiix i conia.ibnnx ociiouii cB0(hvyi i iiapo^onpancTna, a y mi- 
rannax Kyjibiypnnx — cbooo;ui po;jy?iy", f>yaa iiuiuicaaa 31 KniBCbKium 
rpoaiajanaaii — liafifr.ibiiimw iiMeiiiuisii. .Jlpaivia" na,ipyKona.ia II Toro;u 
pony, 3 pe.iaKiLiiinoio npnaiTKoio : npii ucix ijaerqicauiinax Bona Tea; 8a- 
flcjiajiacr. aa Jii6epa.ikiM i nocryiionicTL — jipOTJin yji/rpaaioiiraiiCTua. Ajio 
b bUiioihjj. Ba cc iiacniao anpaa a;e none cotiopno uoivtaiiic, n yKpaIim.in 
jriBoCepeacniix", Korpe gondii piano Bi,vievKOiiyna;ioi'b bu noiiepoj,nbOi 
/neKJiapanii „npaBo6i i nioi yKpaiim u (hk naanajia KiiinciKy Aeiuapaiiho 
pejiamija „IIpan;ui B ). 1? i.tm n;in,iona;ibnoi co.ii^apnocTii Bona opajia 
b o6opony ni^ neTOJicpainyT KtuucbKiix pa.iiiKa.iin no Ti.n.tai piuaKiijio 
Jlpaiun", c*lio i'i ^eK.uipaniio Ka'iaan (JIoamiKa l'ycnuiu"), iwTpa no- 
CJiy:Kii.ia (Jeanocepejuiboio npuroKOio ro Kiunci.Kuro nncTvny **). (Vinmiii 
nan,ioiia.ibuim (JjpoiiT Hc'iukoi 5'Kp;ujnr poapnnaBci. caMim o i icRit^nnx ciio- 
co6om i jiapeano 6y.io npodyBaTii ii'iiopyimTii co. Ko.m oj,ni, neBjonoaeni 
KOcjioiiojiiTn i Jiioio i Beepooiilci.Koio , .$aKpncKoio paiiiKaabiinx Tcnii bcc 6ijibiuo 
Bi^CTyuaJin na ii03iin.iT yc^iniemioro yicpaiucma, pajjiKaabni Te l iii bog 
Tieniiniie cii.iiTa.nici. a pocniicbKiiM coiuaa-peBoaioiuiinHJi pyxoa***). Tomv, 
neBBaiKaioun na nci ojA'pemy Raima bjj; col co.rij.apnoGTii VKpalnebKHX 
nanionajiicriB, racao coiijnausMy rcc Ticiiifiiuc cnaiTa.ioci. 3 YKpaincTBoa 
Bciwn, xto xotIb fiojiy ,T,oIxaTii. I xo i i cepcj; TOj,inmi.oro YKpalncbKoro 
rpoaiajmnc-TBa Cyan eaeacHTir, 603 cyaniny, ajucko Canaan ,1.0 con.ia.i-peBO.no- 
njiinoro pyxy, ilia; ,^-r, a.ie ceil nonopoT Kiii'BCbKa rpojia;i,a CTaBiua noTia 
na paxynoK r l,paro3ianoBa i tiix poajion, ad niir iiob'ib ho noBopoxi 
3 saKopftOHy, AOKasyio^u neMiinynicTb ,^ia yiqtaiiin.iB n iTii m.iaxoa con,ia.ib- 

*) HoBTOpeua n ,,Cnoiinnax" c. 206. 
**) Ilpaiwi 1874 kh. 3. 

***) B cBois „C«oMiinax" ^parosianoD 3naii.i'iac t.iki i\>y\ui ccpci, cy'iacnol 
yKpa'incLKoi MO.io^iacu. TypioK, a.ioiKCiniil Haii6uLino 3 ctv^chtib icTopiiino-(}tiJi.oji.o- 
tiiHHoro ^aKy.n.Texy, 3oau ca ^c.TonapiiiiKaMJi", 3a cboio (JiiiiancoBauy rpoMa^ow 
po6oTy ko.io yKpa'incfcKoro c.iouapa (Kincn,b kjhucm, nic.ia iiiBniKo'l KoncKTiiBiiol 
podoTii oCpoojieuoro 3.0 ,i;pyKy rpin«ieiiKojj). #pyrmi, Ci-ituiiiil, 3 hhliimix 4>aK)-jiL- 
TeTis, 3Dauci, yojiyct „o6iu.iihoio" i uaiistaB ccpc^mo H03inuio t&va: iiaiuonajisuoM 
..cjioBapnuKJB"^ i con.ijiJii3MOM „pa,i,i[Ka.iiu". „()om,iMiiinKii ctoa.iii ukoci. no c.poanui 
urn apxeoatoricio i .ii:KciKofpai[>inio cjoBapiniKin i coniaai,rioio eKonoMicw paiiiKanis 
i npn ToJiy ne Br.iy6.ia.nicL ui d o^ny ni b Apvry." lipoui pa.iiiKa.iiB bohh Ov.ih 
KOCiiTt Bopoaco Hacipocni (a ciouapniiKii me Obi.nie) ; bohh jiia.in 31111'iiuliio pa^u- 
Ka.iiB „uonepciniiKaMH", — iion.iaa ^iaiieTpa.iLuo-ni^oTiiBHi. Tyi uyao yaaa.io Kpy<KKO- 
Boro aHTai"0Hi3My, aocjiTt uecui,T.OMOi'o, hkiiu 3j.H6aeri. cji cKpias 31 ia; CT_v # i;ciiTCLKQua 
Kpy.KKaiiH, — Cj'.ia u pe30ima a.o.in peanuii lipoui ^.oKTpiiicpcTBa fi iiiBejnTopcTna 
poc. paAUKajiiB, „Ta fiyja 11 Be.iiiKa jioaa neo6pa3onaiinocTii, nepo3yaiHUH couia.ii.nHi 
cnpan — Heposyjiiiina, KOTpe tc;k 3jiara.ioci. BHpouuru n cdoi cbor ^OKTpiHepctBO, 
CBiu ^ajiaTU3M" (c 918). novo upjraynauim i npuc^naTii }\o yKpal'ncTna jcio^efi conia.iicTiiurroro iiti - 
npflJiy"*), — Ta n roro nnno^iua nci maiifiiiiii 6i.T,ir, nvA ua yKpafticruo BiinJin. 
Apxcojf.oi'iriHiiii ai;u 1874 p., mo ^iik-uo imiian" &iiici:y»n»io Mani- 
<}iccTJin,icio nayKomix aacotiin i api'rMcirrii! \i;pai'ircTHa, pimpauiiiBmii mm 
i'ioro Hoporin, iioiixnyn i'x ;to nonirx ,.n:icnf>iit (icip<vn/>ir. I'a.-iHiy.id >ioci;ho- 
({li.in iipHC.'iyiuiiJiiicii tvt iieiKoiaay c-iihTmii iu<l>i>p>iniu:iMii npo anrcquoiuii, 
HiopixciiKO-fli^cncriFa 8Bjmkh nix yi;paiEici.i:oio mo.io,u;kio i coniM.-iicTitMiiinr 
pyxoJi; no ciunnx /(pnrcoiwioiia, jh.»,vii;to|i r.t.iiiiu>K<>r» ,.< .Vimta" ro.mmtoro 
jiocKonoiI»i.iciii:oro opftmy, J5. llaomaiicMaiii, npiiiixaBiim na ;ipxco.i i»oi"ii «mii 3 
Kom'pcc, choIhii incinyaiMJUiir, iia;ipYKmt:uui.Mii a 1 ,iiii > u.iainiu!i u /,n» ;io toio 
npnnU. Macoui apecni conjaaicriB, aid iiinnii *ro;tf n l'ocii', Bxiain.in ,-^n 
Koro a yKnai'imiB i ^a.'in iiaro,\v „Ki(. , B.iainniii 1 aM u iipniuitTii ci«>;i,u yi:paiii- 
ctbo Baaiaai. liirtep i /(.pavojianoB da.™ ro.ioniioii npe,pioTa>iii ai'iraiui, 

illl IIpOM,'(,IinKH )K{KUIICI,i;Oi'0 COIlja.ikMy. ^paiOMaiiOi; lipiiCTiuiiCiiHi'i 6yi : . 

fto CF.oro, mi da'iiiJio, ;u>ciiti> GVaiiueTaBiio ; niii i:aa:e, mo a i'ioro ncTyimol 
jickhiI cjiobo conio.ii>oi'ifl Gpo iiopeupyuoin) iia con.ia.iiaM, i a Toro nupocao 
o<juiniyBa i iciiiic, mo iuii wiTac cbo! yaiii. icypoii b coiii:i:iicTii<uioMy aaiipoi, 
a ;\o vuovo npuKiiiieno ;ipyr<\ mo mohmii yacayweno, — • mo u cboIx CTaiax 
i npniuix, oeoGaiiBO aarpann'miix, /{.paroxanoit npoiiOBuvc Ky.ii»Typiiin1 
i iiojiiTiwnnfi CLMiapaTiiaM yKpainii,i» Bin; HciiiKOpociii (iianiiuKii, at; Gaauaii 
sin iio'incm i 3 miisaiciioro, /(paroManoB imcTyiuu: at: pay sniMHTHM ynioini- 
ctom, crcirnio'iH thm naum* saKiuii ,T.eaKux miincLKiix YKpniiiiuu, 6i.ii.iu 
pimyiiix i liociunmiux b o6i J [>vfiTOii:uiHK> caMOCTiiinocTii YKpanicrna). Hocf. 
ceil „MaTO.pia.i u BKimtf <5yu b HOBiiiii Jiipi uiiKopHCTainiii JOyeijioBii'icM ,va 
iiiciuyaiijii h ypanoBiix Kpyiax, i cc iipnnc.io ;io npiiyiia'ieiiiia, n oceim 
187;") p., aBicnot KOMicil ,1-ia posciuynaunfl yf>patiR-i>i;oro pyxy i uiiuiy- 
Kaaiia cnoeoOia OopOTi.On a hum — ai.a idiu'ii^ KiimcM npiiuoaa ;;o viaiay 
1870 p. 

Aac noKH Bca ca po&rra npniiecaa cboi 0B0*ii it bohfi ;:po6fi.iii nai"i 
ncixoai.oi'iiuiiinl niiaiiB n vKpauichKiix Ta yKpaliBuln.'ii.ci.Knx iqnrax, couia- 
.nicTFi'iiii iiacTpoi t) f t ,iiiiriin napocTa.ni, cuOto ;jaxou:iio»:i.'iir iilmoiv l iacTnuy 
Ix. Cboio poaio b eia npoi^ci ,tparoMttiion oxapai;rop!i:}yBaB ca>i khiiio na- 
Bc^eiuiMii caoBa.Mii. .Mil no6aaiiM0 ii .in.ii me, mo b cbo'i'x ui;uii>ciiiiax ;m> 
conbLiiasiy Bin iia iicpccTaisaB 6yTii BiiTpiuianHM iioctchlmiob^o.m, TpauTVio'Jii 
iioro cKOpmo m: oooBaauoBinI ^aa yKpaim^i cBiroraa;!.. a no uporpauy 
aKii.il. ,'1$'a:q iiiTcpeciio Cyao aiianF mo Heuy,T.i> upo noaiiijio liioepa — aae 
uoKii mo a no waio xui ei.oio maoro. '^icTaiori. ca ;i.eyj;i naTHKii mo ;w 

SFO.IO^IIIIIX, B Fl,011TpL KOTpUX l))il'ypYC lIoAO.IIFHCLUIlii. *) Tai; xapaKTcpirayc nor.in^a ..mminiKin" oioh 3 cionniu khIbolko! r; ia.iAU 
II. 1\ iKuTcULKiiit d cHo'i'M pcitpiu'iicKTiiHiiia or.i!!,T.i ii aaiTii (ii npnaoiii i;a lUeimeu* 
Kii)ci.Kiix poKOBHiias). ,,Hc aciKo po:ii M])aTin - i», xto i:nro i ,t.»> 'inro npiic^uau", aa- 
itB.T.Kac uiu, ..tLilku vK noanu ci y iiaiuojiy :kiitio ho«i.i.ih ituiiUKaTii 3 ,i]>yi'o'i iuuobhiih 
1873 p., Ko.in nuucpuyD ca ^parcsianui! i^3a Kop,T,<my i iio>j:ib :uiHMaTU d TOiiapiirrui 
miTauiin coninatuoro xapaKicpy." BuroMonn xoro, noB.iiut, iiini.m 110 fascTas, vtuo- 
piian ,i.in yKpaiunio pciiyianiio „ayaaicriii", „mo n o r Tiiift Kcntciii hocht/. uucaituii 
CaTi.Ka Tapaca, a n Apynii MapKca", i cc npimcio u khuu ,10 TpLox ypiiAoiiiix 
aKTJB: 3a6opoim „K. Tcacrpa^a", saKpiiTA KiiiBctsoro ni.i,T,iay fcofpaibu'inoro TOBa* 
pncTBa i ynaay 18 Tpanun 1B7G p, — BaimcKii II. t. Iilc«'iem;a, 110 f. 184. 

Mux. flparonauoB. 3 34 - 

Hi; unuyc ^pniwianoB u choTx iiiniiifuiuix nitcauiurx — tijm 'lacost 
ai; ca.M itin » Bi;um anala aoho.iI cia-nni'ini iipa;i;iiui:i npo Ci't (,,i;oTpy 
mu'Tan h 187.'5 p., mo ^omui ,.i;a«i;i:nuyiHuoio"), rai; mo cc upoxo.io- 
;um«> iloro iw.um aacnoiiaiimi :jnK<»j>;i.oiiiioro niwuiiniii.TBa n I>i,uii i"i noma.™ 
j'iuro ,-j.o JCni'Uii '), — Jlo^o.nnk'i.iau'i nijiannaiicr, ;iya:o inpxbu.ioho i na;u7nio 
npo Ci'f, mi; Gaay yr.'paiika.Koro pn.T.in;a:iiaM\\ 1 In apxco.ii.m'n'iiuiil Kom'poe 

1874 p. upiii'xan a Ci«ni Omni r IVp.i(.Mi,r»i;iiii, iipooyn ;ineim» ;i.onm iia 
VKpanii, apodm; tyt naiii.'jtanu'. upa;uimie, i c:im eirnaiaeTHUiin nacTpoiNci. 
,t.<> To.i.iiimi.nro Ro.niKo-yiqiaiuna^ro pyxy, — B.iaciio .liniilmoro. ctiii.iii.i- 
pcBo.-nonjiiimni. JIok. Jlau.iiiK hhtvc iuno ,.cnT\n'vdcriVuuiu li ,'j.mvp ;j na^o- 
.iiicTii Toro pony, niiL'aiiufi a imisopoTOM a yi-;p;uiiH, ii onjniuc: cio no;inpi;i; 
Hi; „n,itio:ii!i"i iicpcnopor y ra.iiiii,[a;(i-iiapo;i l oi{CLK<iJiy cmToiv[;i;u" ") — 
)iapo,i,a;('ii!ic; mnpoio coiua.i-puniuioiuiinoi-o o.ic.irmity ccfic;^ la.'iii'ian 
ni;i; mi.'iiiHOM lio.iiiKO-vtcpajiief.Koro jiyxv. i"'oamiKaio>iii n.'iami aarpawi'iimro 
coiijn.i-pL'Hii.-noitjiiHoro i;n;i,:iHHini,Tisa, i 1 0,1,0.1 inji'i.Kjui mieynaij Tep.icni.Kuro 
hk iiaiini^iioiii/uiiiiairti'i) pi'^ai.Topn, i cii i;an;i,]i r viTY[ia niivur ocooiictoi 
UHaiinjiocTii uy.ia iipniiiurra. is kuTbciiKiix i oaoci.khx Kpyrax a iiobhoio 
cnjmaTicio. ,'I,paroMniion anuyc u niiTonaniM aiicri (1884), mo ononi;i,aiimi 
]lo;i;o.iiiHci.Koro npo Ci'i i iioCyt ua yKpanii Tep.ieii,f>Koro ,,;iy:ko iiUhjuii 
i{ 0'iax KiiHii i o,veiiTin no.io;i,iiihx nuit'iair, i ^i.ica.iiaaiija" chx 
i'n.niMaii ?ia:ia piinvinii nn;inB ua aa.iiip Biuanani ,,rpo.Ma;iy*' ( A o <I»paniai 
c. 59). IliaiiiiiuK' cniBpoGminuTBo IIo^o.iiina.Koro i Tep.imi.K'U'o n Bi;uii, 
jiko iio'ia.ioci. aapaa no ri.M, o«il 1 ijii;uio, aiiMoio-ucciioio 1875 p., nuano.iiic 
flOiioBJiimi ci cioiu y Biraaanbi naiipn>ii : ro.inminM ni'iTaTOpoji chx ii.uniiB »a- 
Kopiojuioro muaimunTHa Gyii C Ihvio.nnici.Kiiii, iiKiiii uiicyBan 0. 'IVjuunr.- 
r;oro, jik TL'xiiii'innro pciairrupa lai^aiir,, i h cii'i cupani it:i:« ansioio 'in 
bc-choio 1875 ]>. Gyii ^c.Tci'oHainii'i eneiija.'ii.iiHii opi'aiiUanjiliiiiij kohitot 
(„c.iaimiiri kojutct 12 ua 1Io,io;il", ;n; i'ioro aise /(.paiwiamm) a ), 

liapyyiiHiiiHCi. Mnpa.ii.iioK) i[i,vrpiiMi;ou) „kii:iii i cuccm-in", a CBoro 
CoKy ^aicin ua co JiaTOpia.ii.iii aacoun i i[pan,io, 1IoaO.iiihci.kiiu ;iiimoio 
1874 — 5 p. nycTHBcr. na coil hi.ijix — ■ aaK.ia A aTii iiepwi no i iaTKH ynpalii- 
clkoi coipiLi-peBOiioiuiiiio'i .liTcparypn. 

IIo,ipo6nni» 1'i.oro iiiTcpcciioro mojiohty ainio ^-;kc Ma.io. 4 ) Hecnofo 

1875 p., b Buencbidil ;i,pyKapiii Ijo.irapniia Hniai KoBa i icna Biifiin.ui iiepma 
yKpaiiichKa con,ij].'i-peBo;iioii,iriiia G|)oinio])a col cepii", n IIapoBa,Maiiniiia", 
iiamicaiia caMini IIo;i,o:iiiuci>KiLM. II GcicrjincTii'iiim ({iop?ii — KaaKH upo con 

') HiiTOBanc nimic jiicuc aiiTouiofpailiii : „'I A}"' : e sotjd ocTanict. y Bi,mi 
i no'iaTii cboc Biijiamn: ua poi-ifici.Kiri i yKiia'iJioBKifl Honax. Ta iipiiixaBiim y 13i,-;ciiL, 
3acraB mo.ioaux I'a.uriaif xotl i nocTViuiniiiiisii nicia liS71 \>., Ta uce trkii iuc Ma.io 
EBponeiii;!iMi[, i piiinm ixani }' Pociio, tiim oLiiiinc m<i Tjieoa :i: Oy.io u-jjithch aa 
diia»iiug loTop. Ilieciu, Vicp. Hap. i OKpin Toro Bjaraai or.innvTiici, y * oci'i." 

") HepeimcKa M. r : I,pari)Ma]ioBa 3 M. UyiuncLKUu, nepc,T,Ji. c. 12. 

:i ) III .tiict ,t,o lauiu, c. 5. 

") Ha :!:a:if» IlaB.iiiK, nKuil toai ian u.iii3i.i:o ctojib A n no,ioauiictKoro, n n»- 
TOBaiiiji or.inAi 3uyn no iti^ciici.uy pouoTy kojuhkoio ^i|)a30K) : „Toro casioro, 1875 
pony CBiT.ii yKpaincLKi coni:i;iieTii 3 l\)cix 3a.io;i;u:m i uu^anu b BUni, — j;c, takoik 
Ti.ir.Kii 'icpca 3iiaKOMCTBo a yj;paiiiii?ijiii 3 l'oci'i, Cy.i 11 ra.iimaHO-coii.ijijicTi! ua;e n'i.\ 
1872 p., — iiepiiti coiuJi.iicTU'iui kuiixku ua yKpaincLKiu mubi : n IlapoDa Mamuna", 
„llpo 6i;uiicTj.", i n IlpaB^a u , i snepnyau yuary ua ai.uiBCJ.Ky yKpaiuctsv aoao^ B . 
(FpoMa^a 1880-1 c. 97). 85 HOKiiJU'ienoro iiaponoio mo.iotii.ikoio portiTimrni, KoxpoMy n'u mcnrnnM nep- 
nonoro jioTpjicowiii, cupu'inntMioro oeio i|ii:tiiM!nno lanacrpoiiinto num. en 
iioiu Kpaiitf i[«»pji;[.i:ii n iioio cc.ii, — i»i.i.:iioti. <-a m-pmi ii«iii;itm apo t-i:c- 
u.ihonTaiijki p(»iMTiiiiii,Tna F;aniTa.ioM. iiiMii'ixi.i.HUTii «•< li.iii-ii.tmi pfjtoainn,ii 
,VIji ypi'i'yaioi'aim:?. npaiu if npoayiaiji i iipmiujnii ix «ipi*;iiii;'aii,ii. lloiai 
aaiiicuim. c:f Jiii'i iianu imaainw eei eoiijrra-piMioaiuiijiiiini' aiicparypn, mwmuio 
cooi imiiocTii ;i,oaia iwpiniiaF a col m'piiinl .!:u*riiti:ii yKpaliu-i.Koio niiija.n.- 
{ peno-iiouioitPpCTiHU *) Co ononi;uinin: Omnia, .'lo.ioaiiioio opina iifii;:i.ii«tiMioro 
I Ampin : F5iii onoaiaac Aiapicisn iv cni, m«> t'Taaorr, inVaa iinio i.a.iiiu'na 
j (iipnnua en wrycii. ca i? opminopi oepimoM 1*74 p. — nio Jiafiyn* ;wc 
i »iac i'l iiaiincainui, a jiopjr;i,i;ii ommiaaioTi. ca 'nu.i, aia naanei. na oMax 
j iioro Bio.ioanioro C>[x\?u Ooiaua) : 

j „ Hyao to aaano, in; a <iyu me. jkusim, to dy.ni y into na Virpaliii 

! Ti caMJ noraiii nopji;u;n, 111,0 tji i ca?i ayaic a.odpe anacni. !ia:i:yTi, aioae, 

j nidn to mo paiii.im', aa Fiaiimmiir, dyao iuo ripmc, Ta a 11:1:0 mro no 3:1- 

j naMHTaio. Ta no aodpe dyao aio;U'M ;i:irrn i aa moci na>taTii. iJc-M.ii it aioaoii 

j dyao ay:KC Jiaao, do diaiaii ai; Tpn MnnepTii yor.or.t i'pyiitv naaoaaiao ,1.0 

I naiiin Ta ;i,o iaiami; a normal uaaTii.m aio;io Maiki;e c;i?ii, 60 nana no 

iiaaTiian iioaynmnro i iiit.iimx iioa;rri:ii!. »a itaia ao:i;a;ia na nporrnx 

l jnoaox, Yd ;uipM<>Uir, kotjuix dy.10 rriai.F.'o, mo i fio ncpf-ii'iiim, yd 

aaiaa Ta dcuiiCTOijaaii a namoro intra Ta a namd i;pom*. (.'aMidm.iaix 

aaiaia dvao criai.Kii 11 i;o;iuio.mv Mini a oiiicaa i 11 i;o:i;nn>iv <v:ii, m.o 

i no Jioaam dyao iiaionyTit na. 301.110, utod no noimrni :i:ii,iniat na dopo,iy. 

I ycc to iii'iino no podiiao, y t *o to eeaao iiamy Kpon i danrriao a liamom ropji. 

i „Uo!iacrpoi!)!5aaH anuir Ta nbmj i;iai.i:o rr.i Fi,yi:epeiiF. (rnxnpmix aa- 

\ noaiis) Ta ihmijiix (Jiaiipin; na yi:p;iuii i aaMaiuona.iu ao mix iiainnx 11a- 

pyOiaH Ta aiinaT ropiiiKoio, Jiyainioio Ta cpaMiniM ;kiit:im i niii a i a nnnin a mix 

uaiiiyriiii ciian Jiycicaan Ix iiaaaa, y coaa caauiix ciipaiv'^aFinx, ni 11a 111.0 

' 110 IipiII'0a,HIFX. 

„IIoii:iKyii.Tfl.in iiaim MaiinniJi i ko.io mix jiyciair podnTU mif caai i ;utif 
nanii ai\ ti oimi bo;ih, ino6 juith miim ynaaniTii yci noaaTiai i auiiTiici. 
jia ycc to aanpoTuo, KOTpiiM odiaaaaaii uac i uap a chodiif 'jinioinniKaMJi 
i 8CMCTFJO a cijoIjiii uiiGopuHMii » Fiaiiin Ta i;yiiiF,in. T010 Tpomiai I'pyniT, 
mo jiajFii hum iiiciH „i50.ii u aa aniiliiy Ta aa T[>iiiiiy iijiiy ci'o uapTocTii, 
aoBci?j i}a:e no craBtiao aaa namoro aaiTa. JJo aioacii nauaoaii.iocn ooia-ro, 
a I'pyiiT octjihcji Toil caauii i aji'iinao aiao f ao toi*o, mo n liiii.uiiix ce.iax 
110 Ciyao na:o i 110 iiin ^ocmtiihii I'pynT-y na i joaoi5ii;a. 

„ t Jiim aaai tifm CTaiiajo ripuio. Ilaiin a aaiaaMii ai-OBopionaaiici. Kiaia-co 
naaTiiTH jiio;i,cm aa poGoTy. Miihokhhkii i yce na l jaar>cTHO oyao ua otkviii 
y naiiin Ta a:n r uB i xto 3 aioaeil Ti.uaai uaameji lioRopyxno utiiipuTii 
Jiaira nCo a;ma ado xou caono muioain'r. npoTiin to? ripi:oi neiFpan^n, ^:{ 

KOTpOl CTOF'JiaB yHGCL IipOCTFlil IiapiX TO 3!ip;l3 IISl TOl'O voaoitiKii KisiiyTr*, 

mo niii (5yiiT0RuuiK, raiiaaMana i depyTi, cro y ctiui i bc3}Ti> ;{o rydepnii 
i wyciiTh Bin ni.inil piK cnairn y Tiopsii aa oa.no caoiio, a jik ko:iii to 
y Kafiaanax ira a.o Cioipy, y KaTOpaaiy podoTy. 

*) Kojiiicryioct nj>n5ii]»niiKOM nUcnci»i:oi ynii;cpcDTOTcr.ol Cii'.iioTCKn, ^0 
a 3iiauiuoB cio fipowiopy nepoapi3anoio, 3 noaiToio : B aapy«OK noaiui'i", Ucseh(enk) 
d. ro!iz(ci) 1877, — oueBu^uo uo To r vuiuifl i;ou^ici;aii Cpoiuiop. 

a' I ,,I ran to 6y:io ,T.onro, — ;iya;o ^onro. OrornaB napijt,, nnuiKOM ^o | 
xto roiiopin?, mo no no no npniui rticTtcjr, Ta yc«K (JoaBcn nnMOBnTii p 
caono roaocao, oo KOiKiioary cTpamno tfy.io aa cro sot i ripnc ;i;iitjt. 111,0 t 
;\p Toro iiami ^io^e ;iy;Ke ^ouro najuajiircr. iia i;apn. Bonn yco nipiuin, ! 
mo hi; ni;ipocTyTF> ;i,iTir, an nooayimi nap, mo noun no maioTB l'pynTy, I 
to uiu in o;ipia;o acm ui,n; naiiin, xo l i CTijibKO. jik Bin jtfin OrLKaar. Tai; ^ 
;kh:ii[ Jno^o toio ,iypiroro ira,T.ieio i mohmkh Topnbii choc rope. || 

./Ta yoi.ojty tfynuc KOiieirj,. ,^onro Topni.ia ynpaina, jiyiko jionro, ;j 
doraTO tiiaiauo uk Tpeua. Ta apeniTy i ii' ypna;iocr> TCpnimur. Haci'a.io 
mock myaiiu mn: JiuiiMiMir .mo;i,i>3iir. J 1 1,0 pOKy to tfyuTyioTh :noio, xo«i ne 
u tiji ce.ii to is ;ipyri.ir. Pan (JyirryioTi, ea na aeswto, ;ipyrnir paa ovin'yioTi, 
o:i '[open ;iy;i;c Ta;ia;i iio;uiti:ii, imon jipyniii pas aa pei;pyTCiiKy lioniiimocTii. 
Ta mo a tux oyirriB ? — Ha;KCnyTi» Mociauin, aaoepyrf. .110,1,011, sn«i;Kj'Tr> 
i'x. :?ni.yioTr. y Kallmann, Ta i none,iyTii ;i.o ryuepiiii y Knin, l iii n Xcpcon 
mii n lloarnny. A tiim nj.infi piic, ko.ih ho Ana i no Tpn aep;KaTi> Jiioicil 
ao iiMsinuiTa-x, noiai itono;iyTii ,10 cyjty. A ua cy,u V 0;i;oii Cpexyncnj,, 
to 6 to a [) o k y p o p, *) Ka;i;c, mo i-peda fx niciaTir xo Citfipy y Ka- 
Topaaiy pouoTy na ^nairanaTB poniB, a ;ipynii"i CpexyniMiji, to 6 to a ;( Bo- 
na t, mo lioBiwcii ycToioHaTit aa .no;toi'i, anon uxim uk na csiix, mo ue 
; \yace ncciipa!}e;vni»o, mo Oy.ifi a ix i ;iochtif ponin. Aa: cjyxaTif cysino 
UK ti opexyiui anyiaaiuTi.ca a a 10,1.0 i'i. I po.tfmiiniKii nonu, i raiUa>iaiai i npoito- 
iiH»u,i, KpiiMina. npoh'yjiop, a a;u»0KaT TaKoa; npncrac ;u> cro i jar.Kc, mo 
MyaaiKii poaoiTiiMKH, raiUaMaKir, i i;ponomn»u : ti.i i»i:o ;io,\nc aiir, itoinr 
Mepca to Tata, mo ,\ypni, iieoenhiciii. Xida niii no anac ;iva:o .i.o6pc, mo 
npocTi aio;io ncociii*ieiii Meptv.j to, mo ne Maurn. ko.ih hmhthci, po6aa«in ,n,o 
npinaaoro iiotv na naiiin. na a;n;!,i», na mmoniiniiin Ta. iniMiiy cipTyuny 
ciio.io'i. A ey;i, cayxac: Ix i lipucy^ucyc :rio;i,eij nciioiniHiinx no na jicchti> 
poniB i no na ^ijanaiym*, a na o;uiiiaii,JiTi. i (>pexyiin,i poaxo;uiTLca pa- 
,i;iioMii i icoa;un a mix Kpn i iiiTi> Ta auii.MacTi.ua : .,A aco h; wiiimao no 
no ero, bco ;k moi ciobji a;un cuay xon na o,-;eii piu napn". A :no;i,o 
b Kafi;i,anax i,\VTi, a,o Ci6ipy i tj:ii>ko npo mix i nyan. 

,.111,0 pony to Ci.ii.nie GyiiTyiOTB :no;ie na YKpaiiii. 111,0 pony to 6iai,ine 
.7.ieTbcji ?iyaaini>KOi yi:panicLKOj npOBi, mo pony to 6i.iMiic naiuiix 6paTiB 
rule no Ka^ia.MaTax, Ta no KaaiMinx aaiio;iax. 

,,Tafi ne Tiaiaai no ce.'iax .^iio.ji.o CyiiTyiOTi.. 1 no wicxax i no :KiiAin- 
ci>K*nx Ta nineuiiKiix ii^VKepnax (caxapnax) Ta mnainrx (JiaCpiiKax ihocl no 
ciiOKiinio, I Taji aio;i.e iiopoayMi.in, HKiii iienpnn;u noun ccoe aanpo,T,ajii. 
]fci;e i b niilcKo, nojii;K nocKiniB, no'inuae BKpa^aTiiCL Ta ,ay^Ka, mo jioo 
kiul piAiniK CpaT npocTOJiy uojiobjkobii, ce.ianoBir, pouiTniiKoinr, mo moc- 
Kaai> noimiien jth nopy^i a iipocTiuiii .iio^baii, a ne npOTii croix Crtlkib 
Ta (JpaiiB. 

„0t T-a-Ke to ^in.TOcr, na jiaiiiiil yKpalni, ak ko^iicl sin no^y.in, mo 
B;Ke mBii r T,Ko liacTane ojiyiiinnn uac, nacTane Te Bpejia, j£ npocTi .no^e 
jwnyrh pocmot naHasi Ta aamam Ta MimoBDiiKaa. Jlion.e cKaa;yTL ao ix : Bn 
Majni cnay i bii po6n.iii ne no iipaB,!,!. Bn ;Knjn y 6oran,TBi, a npocri *) Bci pogcTpi.ieni c.ioBa naapyKonani p03CTpiflcima jpyKoii b opifina^i. 3a- 
Wp*4<aao n upaconuci., tLii,kii upocTauacuo i, KOTporo n xiii RpyKap»i, ouenii^no, ne 6y.io i) I .now rpoxu no iiojtnpaait a roaojy. Dir Ti.ir.Kir i anaan mo 6okom JiearaTir, 
a .uoau [)rt(iii:ni na. nac na paniirro yrpa ;j,o ni-nmro ne'iepa, a jii: a.e } 
to i nia, nianoro ac'iopa ;i,o pannrio yrpa. Mh amtro Tepiii.'rir. Tenep 
i'o;ii. Ho Tpcna nan nanii?. no Tpoua na>i aauin, no Tpena mm 'iimoRiniKiR, 
Mn i;o.iik'[» Gy.nr mai.niUM i:o^ai,;iMii i anon Oyaojio niai.iiii.Mii i «;kg ni- 
Koxy no ;i,a)i()i'ji h pynn. 

..Tnia ciona xo;t,n:ni nia; oanoro uo.ionh;a ,10 apyroro, ni,x ccjia jifi 
ce.ia, no nciii ynpaiiii. I no Tiaiaai ho VKpalni a TaKoa; J no IJcihko- 
pocci'i i no iniiinx jjojmjix. 

„Ti:ir»KO ,t,okh .uoae roBOpnan tji niaoro ire podii.iH, mo(5 cnonniiTit 
cnoci croiio, to ycc iin.io no crapojiy, Ta mo craao ripmo, Co nana ?a 
na i ia:ii»iuii;i[ y.niKaninnci. jiaajjiancR acepeTOKOCTMo aa^amrrn inaiaiiiil 11a- 
po;;imil ayx. 

,/rpt'da uy.io aioajijii •.jroBOpnTiicri, mou iii,T.nirriicr. ycirn aapasoM. Tpe6a 
6y:io Komycr. noKaaant hohutok mi; ;[o(iynaTit uo.ii. Hoii nouaTOK rhhihob 
:i T_v;ia, ;jKy;ia i iiepme it CTjipniiimy itnxtunn ni.n.nnii pyx yKpainci.Koro 
napoaa: y lIo;i!iiiipini»}i. Jlo.iiiiiipnmu no aaoy.m me aaira c.iannnx 13a- 
jiopo;Kui», no ;ui<iy .1 11 nomr i ne jiimimug caaniiiix Ta Homacinix raiUajia- 
Kin, sra;[,a.iii noun aa ciaporo (iair.Ka Mamma ^aaiannna. 

„I anon iipoj.isii.incr. na yicpanii ran,inM.ii;ir. Ti.iraco r;i;c no tfy.in 
nc tl rau;uiMaKii, m,o nepiiio. H'ixto no Jiir naaaTii na i;ux noimx raiUa- 
jiaKin, in,o uoiur aaoajl Ta po^oiiliuncii. Toiiep y laiUaMann .110,1.0 iiii.ui ui- 
.'iiinii ce.iaMn. Bonn no xonaaitei>, a Riixoaaran na nnron na rpoMa,T,(aaan1 
cxia i Kaaaan : 

..loaj nasi TcpuiTii njo nenpamy. Ho Tpe6a naM iranin Ta acuajn Ta 
'jiinoiMiiicirc. Hejiaii yea — iiaiua, rpo>iaaeia;a, 60 nama rpoia.ia na nel 
npnnjoK i (.iG.immc ii cboim jiotom. Ho Tpooa inui na«iaai>CTna, 60 nono paa 
y pa;j a,epa:im, pyny naiia?i Ta ;un;j,aM, Ta aatfnpac nac Ta ronnri. ao Cioipy. 

„Tai; cauo jik coaane Jioua.in pofJiiTir i portiTHiiKir no aano^ax. liomi 
aiopaaiu-j. ko;io ({ladpnic i cKaaaan : „<I>a6juiKii nami, 60 hii na Ix aoHcnan 
cnoio Kpoij i choc a;^oj)ou;r. HuGepeM ;ko ix r a;na ; n Ta r uianin Ta 6j- 
acMO ynpaiuHTiici, ca>ii 'icpea naniiix nn6opiinx aio,T.ci"i u . 

,,Tai; CKaaa.in nami aioa;e, Tai; oiawa.in yKpalnci.Ki coaane, hk a.iiiiinn 
rohii cijoro pouyjiy. Ta cKaMTn mo nc ccti> pouiiTH. Ha l iaai>CTR0 jiaao 
BiucKO i GoraTO iiotck.io namoi irponi — aa; bo.w n pi'itcax no'iepnoiiiaa 
— jiokii CTiiJiowi no naiuojiy. Hy Ta aa ne 6aiaya;e. Tpoia^a — 
r e a a k ji il u a b i 1; i iiOHciraa Mac aa C06010 cnay. A na noil paa iiio- 
Bia;i.a Oy.ia RcaiiKa — yueci, yKpainci>Kiifi iiapi,T iii;u»iBcn rk o,t,iiu 'loaoiaK. 

„'-3piwy nocKsui iioGurjuh 6oraTO iiainnx aiojoil ; Mn Jiycn.ui sonaTiiCL 
no aicax tu no ouepexax a ximi nami i x.iio cuifi nn.ni.Tii caai, mod 
Nocnaai ne waan hirkoi iio;KiiBn. TLii.ko iijihuko MocKa.ni ypo3y» : in, mo 
ni'ioro ne iio,T,iiOTi, s yciM napo r iOM. ]>o Chtiicl a napojOM, a ycisia npo- 
ctiimii ,iio,T,ii3iir Tea; cane rk Ka;i;yTi. y Kasiu, Giitiicl 3 tidi uapoainniiM 
BMiejj, y KOTporo 3QMicTL o r i,uoI Ri^pyoauol roaoQii 3npaa BnpocTaioTfc 
m jipyrl 

„Ta apeuiTy MOCKaai nopoayjii.nr, mo Bonn casi a napo.iy, mo Bonn 
caai upocTi aioa,?, a ne nana iiki, i mo ne r i;o6pe 121 itii nanpoin' cbois 
pi^HRX GaTbKin n GpaTis, I nowocfc tjt neBiuaHe r T.iao. MooKaai u,i* .'iii.Mii ][to.M;i,(,ii.Mi[ iio'iii.iji rii;;rni u ltiik'ica, Tin.-nomi hoim xoRa;iuci. » na- 

hmix Jiuueir i h:ko ycTOknuuii aa iiac. lli,i, nineio. ;u\ia Nocrcui ;i.o n noTpnx 

Nicrnx uoiu'.iji nc cxotuh dimt aro^en, Ta nencujiaiun cboTx oiI>iii;opi« Ta 

HiiMinix iiu'ia.Fi.iniKin a caini nopocxo/ut.inci, no cnolx co.iax. To;i,i h;i;o 

cra.r.i inma pi<i. Hapij. no'iyn cnoio ciiay. Ho ce.iax n;i;c ma;io dy.io 

Biiicna, naiiii, ;i;iuir Ta minoniuiKH yci noyTi/aun n Micra. To.tf ;no;i,c 110- 

niixoAH.m a JiiciB ra oucpcTin, Jiiupa.rir en y neamd rpojnun, nocTpoiVin- 

ca ;ik Mocmui y ikukii i im:)na;iii 'ri no.iun Konaiu.KiiMii, jik dyao y eTa- 

poBiiny. Taic to anon iio;uwjjncr> na ynpaini iu.ii.ui noaaKii. Hyn Tyr iio.ik 

UcpKacbKiiit i Mnnipimcf.Kiiii i j\liipiopo;i,ei>i:iii1 i inmi. IIokh jiieia mo 

dy.m n pvKax y noporin, to .iio;ic no pocxfuii:nia> i no ciioyimjuif. 0;y;o 

no omio.ny yci jiicTii nopoiiiuan ;i,o nac. r ^ci;oTpi mii mycLiu dpa-m cnaoio, 

Kocajiu Ta iiiicaaur upon/. nyiuoi; Ta pyjiinimii i doniTO t;im no.inr.io namoro 

6paTa noun cupann.nicr.. 'Su tc di.u.ma nae-n. jiirr a^a/iac:! hum no ;t.o- 

Cpiii no.ii, 60 Jiimanc i pouiTiimnr ycio.in CToa.in aa nac. Xto hum npo- 

tjibijbc/t, 3 tidi mii dnaiier., xto ;t,anai!Cjr caM y naiiii pyini, Toro Mil 

HiinoBajit, xo<i dn nin i dyii nait.jiOTiiiiiiiiil nam nopor. Ti.ihi.ti nanin Ta 

'Auijjn Ta viiiiomiiiKin mn no 3)ioivin TcpniTn no.iiia: codoro, do ni;t, mix i,ie 

yco Jinxo. DomTO i'x mii iiocTpija.iH y noilni. Tnm;o no a a t if m mii dyn- 

t b a a ir c &, m u p 3 d i ii n 11 <i a t ii, a a a t 11 m hi d a 6 y n a t u 

namy no. no Ta naiuy iipan;iy. To ;k i apnrtii.Tii mii Tat;: ,i.a;ii[ 

i'M yacy o;t,cii Tii:raciir>, mo£ noun yci nnlxa.in ;t yi.-pai'nn, mod no ocTaaoon 

y nac aiii nana ani ;i;n;i,a ani minoiuiiUui. V to it nac aaai-tiiini dy.m wax 

b namnx pynax, do wexauimi i minimi podiTiiiinn na aa.iiaimnjix iiimi,t.ko 

#0 nac iipucT-ain. Ta moa; tii fty.Macm, Aiijpiio, ci;a:ian Ocran i aaeyinn- 

cn, Mycijin mii Hi.iilii Tn;r v icni> mo ro,T,Hiiu nycKUTii noin/^ir, iiokh nnne;nn 

ycix xii^iB Ta naiiii?, Tai;oro nau.io^n.iocb 11,01 ,npnni na naniiir yKpnini. 

Han6i;iian mii Fx BiiBou.in rq HiMCi'iimn, do n 1'occnT iranaini aadyitTona.ni 

iuboako uic.iJi namoro i npoxaan, mod mii ho nea/in a\o fx cnoix nan in, 

do b ix ccti> i cnolx r T,0B0.ii. x Iyn n y mo y HiMciqimi naiiniM nanaM Ta 

atn^aM dy.10 ,H) T >i.-e iie^oCpe, mo Mycinn boiiii iiotom ;iapod.inTii x.iid cBifi 

i ^odpe cinanajiu na cboiu ninipi hk iii,T, uiimh ximocii yi:paincLi;o.ny na- 

po,a,OBtf. 

„JIk Jin ynpaBii.iiicr. 3 cbodui nopora.vn, to b;ko no Mn.*in i;oro do- 
ATncL, do Kai;ann ijibiwo iiokoh'ihjh i 3 croimii, a b HiMO'i'inni nanaii 
Ta inmoMy nana-ibCTBy dy.10 no ;i,o nac, do i b mix iipocri nto^a no- 
ua.in dyiiTyBaTncL. 

,,Toai im-M Tpeda dy.io po3cy,T.iiTif «k nan ycTpolTn cboc ;KiiTn dc3 
naniB i dea naua.iLCTna. JIio^o aidpa,mcL yci no bo.ioctbx Ta no'ia.iu 
po3JiOB.;raTir. 

„irepuie fttio 3a^ajiocr, aa 3eM.n0. r ^eK0Tpi poay.Mni .mw apaay ckh- 
BaJin: „FpoMa,T.a cbocio Kpomo ^odyaa a en. no Bi,i, naiiiB, 
fto r p m a ^ n i\a bchjiji i na.ica;ifTb tt . limit Ka3Mii, mod po3- 
j^jnmi ycio yeauiro miiK xo-aHi'najin. Ha to nepmi BiAKa3n.u1, mo po;j # ii.iaTH 
ne aodpe, do. sk poa^i^aTL bgm.iio, to iiinnjutf) 3iion dyjvTL doraTi Jiw^e 
i diji;ni i ne omanecca, ak anoR aaBej^'Ti.ca 3 tiix doraTiix xoanTniB iiamr. 
3ho3 Ka^ajin poayanii aio^e, mo an poa:u.7HTr> 3CM.ho, to Tpeda aocTaBHTn 
«Kici, noAaTKii na Jircw, mod dy :ro miim iii;uio|>;i;ynaTii iiihum, 6o;n*mni 1 i ;S\} 

T.i nmaui rpojia^cMM eiipami. Ko.ih ;i: yen uancr.Ka Ta Kaaonna scjijiji dy^o 
jia.iciKani Jin rpOMa;i,ii, to aioanji no Tpeua (5ya,o h.iutiitii ani KouiiiKS 
iiinKiix iio,T,aTKiis, Go ycc 6y.ifi ]>ouiiTircr> ;i ;i.oxo;i.iu a rpoM:uci>Koro rpynry. 
J 11,0 Hawaii lioiiif, mo m: noaj.inn. ;io?i.uo, to no sioaaia (Sy;i,e apoGiiTiJ 
rapnoro BcaiiKoro rpoMa,T,ci>Koro roemuapcTBa, no moania 6y;;o KopiiCTy- 
nnTiicr. auiiiniiiajni i no Gy;i,c uyw a.h.ith yco hjihclko xoaniicTBO. Kojih 
;i; ocTa]j;urTi> ai-Maio aa rpo>ia;ioio, to Oy^e 6oi;ito ainwe, Co noaoBiiny 
upaiu uy;iyTi, pooimi aa .iio:icii napoai jio.iotii.ikii tji ciiiokockii Ta iiiiiiitii 
jiaiimini, KOTpnx KiHittiiii xoanin cam ;\;m cBoro imaoro xoanncTBa aaBo;i,imi 
nojiac c »ioro. 

„I3;iaminicr» ua n,i poayjini caoija, rpc.iia;ui ?iaiki:e no no ucix bojoctjjx, 
no yciii VKpai'iii nopiinn.ni : nanci. koi Ta naaonnoi a c m ;i i no poa- 
;i i :i n t n, a o c t a b n t n n c j) a a ;; i ;i mio r p o m a ;i, c i> k o io. Tan i apo- 
fnuii aio;i,e i i icpo:j to r T,o;i:n.Tii ^o macm, cnaaan Octuii, (jo Tcnep an 
;khuc3[ ;iy:Ke ;r,ofipo". 

„Hk a;c mi Teiiep naiBGTO, 311.0 11c jibctc unworn na'iaar>CTBa, eiinrancL 
An^piil, xioa no Mac ani CTanoBoro ani iciipamiiiKa ani ryCepmiTopa ; xi6a 
b;kc ne 6epyrr> aio;i,en y Moenaai 1 ? 

„Hi'ioi'o Toro ne jiac, BiVuiaaaa OcTan, wir Tcnep casii nnoepacx bb- 
dopimx iioiutoijiix i bo.iocujix i Bonn ciipainaioTr, ;i,eaia iioBcea.euui jiiaa, 
a aic CyBac mo Baaniiiiuie, to auipacTiicn yen rpouaan. iMocnaaio nau no 
Tpeoa, Co n nac Koacunii i iojob:i; uiaianiit noaan i oCyiacrLnr a aiajie i iKy 
CTpwHTH i na kohl i:j r T,iiTi[ i Bciai tiiji Bifici.KOBHH MyiiiTpasi. OranoBiix na>i 
ne Tj)oCa, 60 b nac Tenep neaac lii aaoajiB ni KononpaaJB, Co Koaainii 
jiae yer>oro ;ioRo.ii y cBOi'ii rpojia,T,i i iio>jy Como uiOKiiiuifmic pooiiTH r ^0Ma, 
ni;u TiicKiiTii en no aieax Ta icpacTii. Ko.in caywiTb ca m;a China Jii;K 11a- 
py6Ka?in auo 111,0, mi to a pi;;i;a 111,0 GyBae 211a: ikimh, to;u p03cya,a;yc aio- 
jifiii rposKua". 

, v : l,o a; mi CepcTe tiix bo.tociiiix Ta iioaiTOBiix nnCopnnx nn Tn 
Ka;Kcm, 111,06 boh a oy.m poayjini Ta l iecni a ne Tani ,iypni Ta a.io^iio- 
Ba'ri, an aBiiuailiio dyjjaiOTb iianii no:iociii u , ciiiitub anoB AiiApiir. 

„Ta Bn6iipacM » nojiia; ceoo, naaan OcTan. 'A Toro l iac} r , hk mii 
aiuBe'inan Ta npormun uaniB Ta ua'iaai.i'Tuo, mii nocTaBiian coCi, ui;o6 
y KoaaiOMy ceai Oyaa rapna niKoaa i mo6 bci ^.itii, xaoun,i i ;i,iB i iaTa, 3iy- 
cian xo;i;htii ^0 niKO.in. IIo ycix hobitobiix ropo r i,ax Jin nopo6nan rijiuaail, 
a no ryoepcBKiix yuiRcp3iiTCTii. Xto xo i ie a natnnx n,iToii, to jio;kc aypno 
B'UiTiici, i b rbmaaii i n yniBopaiiTOTi. Ti.ilko Bin no iiobiiiicii aaCyBara, 
mo Bin TaKiiil se upoeTiiil KoaaK (60 Tenep mii auoB aoBexoeL yci Koaa- 
Kajin) hk i yei r T.pyri; nin ne jioiko CTaTii nanoji, Co uanin y nac neiiae 
i BGpnyBinnci, ,^o r i;03jy Bin wyciiTB pouiiTii ycio lopny pouoTy na rpo- 
Bia^cLKiai noai TaK «k i yciiKiul ;ipyniit Ocr, ^iibiicl Air r i;piio, i^eii k^- 
JKftiiii impyOoK, n;,o cii^iitl pii^oji a Todoio., Bin uyu i b rijiuaail i b yni- 
BepaiiTCTi, a «k tii (Ja'iiiB, nhi kh;uib ciioiiii na uainnny ne ripme hk 
i niiBiui. Ilitvm nenepi bui niadyTL ni;i.c ^o ^03iy Ta no i me xaKe BiiKia- 
r T,a.TH no cbo'ix iauiatuax Ta piaamx nucTpyMeuTax, *xoro naa c to(Jok> fi ?;o 
niny ne ypoayaiiTii. 

„Ta i TpeOa npasjy cKaaaTir, m,o Tenep ^iopna poCoia ^aaeno ne 
Tana tahckq, jik 6yjra kojihcb. }ji,iLiny ^acTt npan;i poduTt na nac Mauinna i y ca.My ropn«iy nopy yoaoniKOBii no npnxo,THTi> cji poGimi olibin nfo: i. 
mchi ro,T,mi y ^cin>, a ainioio to iic Culiuo mi <iOTiipii, a mi uucoji to mil \ 
Cyoac aonciM bo:icb''. \ 

„Hk ;kc bii poajijancTe ypoacai'i a rpoMa;i,eBKor acM.ii, ciniTaa Anjpiii, •■ 
i uifl cra.iocri a tiinh iiiMaTO'iKasiir rpyiiTy, mo \v,yu mu:ih naiui 6aTi>Kii V ■; 

„JIk xto cxOTin an;i,op;iuiTii cboio, to i aa.u'pamn i'i', iii^Kiiiiint OcTan, ; 
tluko nniiGi.iMii xosiilniit bUwh ami rpyiiT ,[,0 rpojiu;ui Kaaiyiir, m,o ; 
tbm nin ,nac tii:n>iiio Kopiicrii. A poa r Vi;nicM sin ypo;i;aii rpojia.vi.Kiiit m: 
oci, 6aymu : Xci mh acimooio CovaTo aimiic mi nepme, to nee ;k mh ho 
3a(>yBaeM, mo mii upocTi ;i u> ie i m,o Aypna naiici.i>;i pocKiw hum. ne 110- 
Tpidiia. 3exji mh mbcmo Tenep ;i,o lio.i i Ta i acM.'in na ynpaiiii rajiiLi 
i iipit ftoopbt xoani'ieTKi, arc y iiac Tonup, ;i,ac r \va:c (Jonm ypoaaiT. ^n- 
bijcb Aiupiio, y line na ipoMJUCMrisi TOKy MaGYn, y ,t.ochtl paaiii Glnaiie 
empT x.iioa ni;K Cyniuo wvniei, y nana. 3 iyia x.iidoM mh poCmsio thk: 
OAny yaeTB poa6npaio'rr> xoaahw na ctui.kh, cid.ihKii Koaanuiy Tpeda. 
KoTpufi Mac Oiaiany cbn>io, Cepe 6i:n»nr, KOTpiiil jiac Mew.my, Cepc sieiibiue, 
Ta ycmcnii Cepe ctulkh, m.06 fioMy CTa.10 x.nCa ;\o .ipyioro poky. Apyry 
•iacTb ypewan mh ccmincM y rpoMiucmjin auCap (miiixaip) na nociu, Ta 
na ciyiafi neypoa;aii. Yrqqu ;ko ocTaTnii'i xaiC mh ui,icii:iac>i aa rpamiiyo 
a(5o Beaeao j^o niicTa i iiiijiiiiiocsr y MicTOirux rpos;u na bcc to, mo nasi 
iiOTpi6no, 'iir na o;ic:Ky hii na 'Iouoth, mii na mo iiinie. A 60 aiioa wi- 
HHGMO na jiie, Ta 11a icaMinr> i na aaaiao xm Cy^onaniirr, ko.ih rpo>ia;i.a 
He Mae CBoro Jiicn, hk to xn.ii> CKaaaTii, naiiuiar.ni CyBac na YKpaiiii 
i xoci, xou mh 6araTO .liciB nacn,vuit na ticx aiciax, ,T,e uaini tu h;ii,i,h 
HOBHpy6yna.in cropi Jikn ^.in nyKeponr>. 

,,Ot ,i;o6pe Jiara,i,an >tiiii aa l^Kcpni, cKawn Ampiii, hk a:e bh apo- 
6iun a iuimh, KOMy Tenep noun naaea;;iTr,, ho.ih iie^ia ni nan«n ui aaj^iB". 

„3 uyKepitfiMH Ta a iiinniMii aaao^aMH apooiian Tan ca.Mo jik 
i a rpynTOM. Bonn Tenep rpoMa^or.Ki, to 'ccti> aaacaaiTi. ,t,o qiojia.i, (apreaofi) 
thx po6iTnHKia, ui,o ua mix upaivoiom PoOituiikii BiiCnpaiorr, tjikh a cboIx, 
KOTpnn poayMJiiimiH a6o Ciaraiie nunn en, aa ^apcxTopa i c.iyxaioTb cro 
jioki caMii xothtl. JIk Bin hi 11c cno^otfacTri ca, to iiii6npaiuTi> iimioro. 
YBecL caxap (nyKop) auo jipyrml Tonap, mo Birpodaaioii. na {fiaupuii,!, na- 
jie;KHTF, xo rpoaajin pooitiiukib i nona podiiTb a th.m TOitcipo.ii TaK an mh 
a xJiidoM — BiiMiinoe na ycc mo iiOTpiono .iio.tjim i po^i-'oic ai:i; iih.mii". 

„5Ik ate to potfitTb cji, mo uixTO a thx iwtiopinix Ta a thx juipcK- 
TopiB niyoro ne Kpa,i.e ? ciiHTaa cji anon Aiajtii'i, ne Mini b ftiiBOBiKKy*'. 

„A na mo iioMy icpacTH, 3acMiiiB en OcTan : xioa sin" aaiciL cto 
MiniKiB nmeniiHi a(3o cto ro.ion caxapy (iiyKpy). HixTo ilojiy uinoro ne 
/T,acTi. aa Hnx, 60 yci Jiro.ie MaiOTii cboc iio cboix rpoMajax, a hk Cn nin 
wiyqaear i npozaB Ix Ky;ia aa rpannii,io, to mo:* niyiio pooiiTn c thjui 
rpiiiiMii? 3eM.ii Bin ne kviihtb, 60 neM.in rpoMa,ici»Ka i ne npo,T,acTi>cfi, 
(J)a(jpiiKn ne a(5y,iyc, 60 ne nafue ill o,inoro Mo;ioBiKa, moo niaiOB pofiiiTJi 
^,0 uyacoro aa rpouii, 60 Koacunil Tenep poOiiTb Ti.iBKii na eeue y cBOifi 
ipoMaj.i. OTTaK to Jiio,T,e cTa.in uccui, (5o Ba;e ne MaioTB ninKOi KopiieTii 
uyni :j.io r T,iflMir, ;co;iaB OcTan i anoB aacJiin.B ch". 

Eponnopa nnil 111.1a aiioniMiio, aBTopoa rf IIo^o^nncBKUH naaBarnift 
B iB^opManjflx noAamix yKpaTiictKnaiii couin-iicTaMir (Ma6yTb TaKH IlojiiO^nn- - 41 

clkiim caMiur) p,:a\ icropil coiijiijilivy iiL-ui.oiia, ,t,o ccro tipomiopoio iri;yq>jroaeT& 
cji diG.iioi'paftil co ii,iiin icni »inor yKpa?uci.Koi .liToparypn. *) Uiinyiueiio ii 
bccjioio a6u a iio'iutkoji ami 1875 poi;y. JpaioJiaiioB n icTopil chocF aa- 
Kop.T.oiuioI poOorn (b III JincTi ;u> Kuan, c. 20) ai^iyo, im iiiu iipiiTxamiiii 
11a FMiauijnx ;i,o Jlr.aoaa (a aiinni auo uo«i. equina) orpin en Tax 3 C. Ho- 
;io.iiiiii:j»kiim i 0. TcpaoiFjaaui, mo npiiixaan tvaii .5 IH;uhi i npiiBoa;iii 
„IIapoBy jmiiiimy", i;o'rpo'i ncpe;i mifcaoji Jpaixoianona 3 Kitfna fl rpoji«i;ia 
me ac Oa'iu.ia u . ]lo r {,o:imici>iaiii i TqueiU'iaiii :i toio dpoimopoio iioi'xaaa ;y> 
KiiiKii, ^oronopmuaTH co n cnpuiii B!i;yinaiin:i uarpaiui'inoru acypaaay („npo npii- 
roTuitaniiu :i;ypiia;i w , m; biuvioiuiocti, ca , : I,paiwiaiioB), a aiaaaiinx lailiiChiatM 
opi'miiaanjiiaiiM Kojri'rimoi, „a noBiuy norporo icojiiTivr iiepi'iuiryiauiei. a Tep- 
.ien,i.Ki[M u . y JI !.!?'>!«! a:, iipn noBopoTi ^paiwianona ;i,o Knlna, „lhipoDA 
Majiiima" cxaaa npc r WT03i iiiTOpeciioi ;uc*i;yi-ir, ;f,o iroTpoi n iroBqaiycii 
r.'iuoai, a Toiiej) ;ioKiii'iy icTopii'iimii liupciviH^ uuenei.Koro uiuaisimivriui 
Ho;i,o:nnicF»Knri) — Tqtacur.aoro. 

JlicJia JlapoBOi Mamnnn" Riiiimaa jipyra Gpomropa IIoa.oannci.Koro 
JIpo 6i;uiocn». FoaMoaa ncpnia u — iiiauiilmo „o»imitena" ^paroManouuii 
i mfiiymeiia b k'uukox muaimax. i3siicToai caol.n aona aaacTiino Fionepcaaiaa 
„IIapo»y MaiiiiFiiy" a KOTpoio Ticao aaaaana uecio. PoGithhkii Fia eaxpui 
oiioauaioTL npo OuiiicTii ce.THHCTna i miancK iloro lauimiaicTajin — iIia,"F,aMH 

I H i>i n,ii Mil; (R'Bi'ioiiiiii poiliTiuiK-ceaanini, oyKiiiiii'f Y'lirrear., a lipiicTYimiil 
(fiopni niiKaaajic nomirc ,T,o;i.aTi;oBOI naprocTir i nqnamiieiuiii npnxoaox .'laxa- 
apaiuia'jiiKa, ooiiyic ajnanM paaoM poaiionieTii, ;fk aanocTii nniaui uop>UKii, 
ni;ij(5piiBimi awiaio nil, nanus ;r,a;i rpo>ia;i; ciar.ci>Kiix, a yci aaBo;i,a ;yia rpojiaa, 
po6i'niiiKi». th\ cum lkvioaiiiFCF.Knil :ia,i,iin Tpeno Gpomiopy JIpo xai6opo6- 
ctbo", aae noiat aona noeuiaa, TpciLoio wtiimaa, roroa; 1875 p., nqicpirtha 
pocnilcbKOi „Xbtjh)*f MexaiuiKii" — nonyanpnaanjl .'Isica.icBoro BiiK.ia;iy 
cjicTeMii ijoeepeamx no,WTKiB i aaaraai ({'icKtULiioro BiiaiiCKy; Bona Oyaa 
Biiuymena ni;i, iia:nioio „llpama", 

«3a iilmo Jiaaa iuth TaKa ;i: nepcpiuKa 3 pocnitcF.r;oi pcBoaEOFi,iunor 
dpoiinopii n K'n3Ka iipo wniphox CpaiiB (<I»paiu^o snailiuoB 11 uepCKjaj .Mia; 
nancpaMK Tep.icn,r»Koro).**) Aae HcaopoayMinna, ani nuiiiii.111 3 Buepe;UBU,HMii 
3 npiiBo;i,y nepopioikH n XiiTpolM(. , xaiini;ii tl , Jia6yTt bu^ii.tii oxoTy ^0 ^aatniirx 
ny6.iiKaii.ii1 TiiKoro poay. „XitTpa McxamiKa" Gyaa iipu.i;i r v<KCua ,1.0 yKpalu- 
ctKirx o6cTannir, c'nmicTipmi ,T.ani aajiiaeai yKpajjicnKiinii, i nocTiiaisoBaiio 

II Bi,T.noBi;uio — mi;k jmiamisi nymeno Kiabiai caiB 11a aipecy n »KiuiB u - 
ei^cnaLoaraTopiB. Co BiiiaiiKaao HCB;r,OBo;ieimc cope,T; B Bnepea.iBi],iB u 3a TaKiiit 

*) TyT '111T.1CM0 (c. 1226) : La machine :\ vapour, conte. Vicnne 1875 
(cpuise) . . . tiuivre de Poiloliuski en fran<;ais. Ce, mo:«.iiibo, Tpeoa posyMiTii rau, 
mo JIoAo.iiiuciiKiiii uanncan ii no 4>paun.yatK», a noriii n uepeK-iaAeiio na yKpamctKe. 
'l'pailKO 11 crari npo TepacuLKoro 3ra,\vc, mo n naircpax Top.ientiKoro our Jiiaiiniujj 
ho'iqtok yKpaiuciiKoro tckctv, niicatioro fioro pjkok», i 3 Toro 3j;ora^ycTt en, mo 
Odati ncpcK.iaA<in c» fipomiopy. A.ie Jioca ii iib B ra.iimJ>Ka u ,- ot;i;g ko.iu Ociare 
nepetyja^aD Vi, to ayeba Cym ch.iluo ciipauaciia- B auTopcmi ;k IloAo^uuctKoro 110 
M05i;iia cyjiinDaxiict : nop. uii3iue (c. 4f>) c.iona Aparojiaiioua npo cuoc upavKiunc, 
ko.iii JIoflo-uinctKiin ciiepiuc ^iitab ncpe.i hum ck> 6poum>py y ,'ItBoui b 1875 p. ; 
„B3i,tno 6y.io, mo uiu oyn ii aurop ;" upu iiinmiii uaroAt biu npodo Ka:Ke npo 
llo^oaiiHciiKoro hk 'ii aBiopa. 

**) 11 po ^aauaiiamciiiic" b;i:c npnroTOB.icnoro TCKCiy cc! Cpomtopn 3raayDan 
noiiM 3 ftOKopoa ^.paroaauoB (HaB.iHK U c. 303), a toro biiboa&'J, ™fl no S«P° 
veto uepcCuao cio nydaiKaniio. - 42 - \ airmccMHTi-.jM, i nponoaiiOio nnwiTii iim«iiiirii ncpei;:ia;i;, (nmm Tonmii i cno- 
CUiiinl bU Taicoi* n ;i;ir,vn|io(5if w *). 

Jfpo cc iiiuiJin ;r.oBo:ii jfftmi ucpcronopn, wrpi ,t,o ninoro iic npiiBcin, 
TJ.if.Kii iiapo6n.ni y oCox dopiii Kuaey. A tum 'jacoa MCTiiepTOio tfpoiwopoio 
iiimuB opii'iua.'ir.niiii rnip — itiiinmiii thji, mo hjixo.uib y;i;o no ni;i „jio;io;r > - 
mnx" yKpahiiUB, mc I Io;i.o.iiincr»i:nfi > a \\\x „yKpaiiiO(Itiaa lS(K)-x pp.", jik 
iioro xapaiCTcpusynan ca>i ,-(,pnroxanoB, — wpa.iOM munoro lipcitiTnimiiKii 
HOBoro couiuj-pcBOJiioitfiiuoro pyxy, cvomcoro uponluiuKa 'Kviiuea Boaxon- 
chKoro: n l[paimiRG ciono xaiuopoGa ,t,o cboIs wcmjijikib". 

Ho c.ioBnM r : l,pnrojiaiiOBa (lldop. llo.ii.wa), (ipoiiiiopu uv.in. iiaiinonua 
ua noyaTKy 1874 p. i Anna airropoji ,via luupyKyuaium o;uiojiy iioay;(.no- 
BO>iy -pyccKo^y^ rypncy, a.ic aie'nuaei, neiuupyKonaiioio. r : l,paro>ianoB na»o- 
WiB ce mk o.ipn <I>ni;riu ncyjiimw BC.iHKopycf.Kiix cou.-piMuvnonjoiiepin emit 
ua iiiTC[>na[|,ioiia.*i Mini!, ncepocuiichKini 1'pyiiT, — mo arc yKpaTwahi conjn- 
jwctii Biua.w ceii Tuip o;i,Horo 3 najiBiwiiawiiimimx rcj»oi» pocniici.KOl peno- 
jnonjf. **) <3np<i30x OAiia'io ;iya;e iii^icpKynan, mo xu'i (ipoiiunpa iutiluiaa 
b Bijuri b 187(i p. nlvioc iioro iiortyry Ta>t — 11 Ccpcwi aC>o n nopiiiiix 
jUiax KBiuia 1S70 p., a.io Bin ;w not 6yn sorcIm ho iipiPicTiniil : tipomiopy 
iipnciauo Tepicur.KOMy ,t.o liunn ,,« O;r,oen <iepe3 KiiIh", „no>wi>io moiic". 
^paroManon nooa'iiiB ii' tlilkii b ocTamiiii Kopenrypi i aiwpiiyn yuary 
TepjieiiM'oro na ne6e.Mic<jni, no iioro ra;uu, Micipr, ani ?ioa:yTf. naiuiiKaTii 
na tfpoimopy KompicKaTy ; aae Tep.ieiy>Knii nuuoirin, mo iuh no >iac npaun 
ni'ioro BifKH,T,aTir 3 TGKCTy, i jyjiac, mo Opomiopa upoiuc if Taic. Uac.iyia 
'in npoBHiia Biuairnji cci' Cpomiopn takum <ihhom aicracTi. en iiiiomii aa 
Ho^oainiCLKHH — Tep.iciu»Knjr. r I,paroManoB onimonan ii' ,iya:o 11ej1pHX11af.no. 

Ajic n x.ioiiOMaiicbKO-(5i(>jcfici.Ka CTapoyo,f,nieTf>" «iii „ <5i (5.i i ilito- iiicr- 
'jenKiBCLKiiu" xapaivTep tipouiiopii, KOTpi tuk siicnnxiiiuo nU'iepKyiiaB 
AparoamnoB, BJiacne na,iiiiOTii lit Be.iiiKy nary n icTopipiiiiii iiepciiCKTHBi, 
tfeanocepojuio siisisyio'iii nomul coiuna-peno:uoii,uiintu Kypc IIo;io.iiiuci>Koro 
i TOBapnuriB 3 lircBwiiKOii, a yKpalnciaaiM iinpo;uiiiiiTiiOM 'iaciii cMaucinaii.il 
(*xaciB „OcnoBn", yaniBaionn .liTepaTypiwI ^ani), ycia — ocoooio aiixopa, 
wancpoio, ;io6opoM waTcpiaay, iioro ocbit-'iciihcm. 

Moua Oponiiopn ,nepa;ana cth.h.om crapnx KinT»innnx „.lirc'riii ao 
3eMJTflKiB u — Ti.11.Ki1 mo b nanpjjMi aoBcia npOTii.ieaaiiM. 

Abtop BiiCTynac npoTii ./-iCM.iaKiB", jiKi 3 jipiino;iy bcjikhx cou.in.iii> 
nnx i eKOnosn'miix adcypa,iB, KOTpi Bin KopoTeiiLKo unocTpyc na no'iaTKy, 
„Ka3aTHJiyTi> ak Jiiu Kyji Oxpna ^acunip: „Ky;yi nasi iu cboim jiypniui *) itparoiiauoB d „IIctoj). IIo.n.ra,i" ara^yc, m,o am haja 1874 p. Caunn 
b IIcTcp6ypii pyKoinicL yKpaincbvtoro iiepctaa.T.y cci fipomiopii, — „nic.jn nipno- 
flonim mo ^0 mobu oahiim n )Kpaim4ii.ioa u , ui.o CTiiDiiBct ckchtu'iiio w aa^yMaitoro 
To^i ^xo^euna b iiap'n u , a.ie Bua^aD «t.. 1 fi ccOo oGoiijianoM iiouoitii nhy, b ko^im 
pasi miipo posnoyatoiiy". Ceit ncpcKia^ 6yn iicpec.iaiini jio.'lbou^oiiy ^iji BiiAaiJiiii, 
am TaK ciu noio i no aoueh-aB cji n tii b!^ cmpo'i, ni uix moboi i)c,xai;».a „Biiepc,i;y", 
KOTporo Apynapiifl, irl^TpiiMyDaua mi;k iuiliiiiimh ii ipomiiMa a yKpaiuu, BiiAa.ia ctulkh 
pociiilcLKiix kuii;kok u , AOAaa )1,-d 3 Aotcopox. He 3iiaTu, uu 11c cefi ncpCK.iai iipoiio- 
ujBa.ia tciicp poj;:iKii.in fl Biie]ieay u Di,xcnn;)iM V 

**) B'm OyB cy^Keuuuit, aje oiipao^amul b nponcct ncxacna (1871), b npoucci 
193 x (1877) 3acj'AvueuHu ua aacaanue b C»6np, yriu bUtii 1890 p. i ciac iojob. 
bum cTonuyji .itouAouctKol rpyuu „Frce Russia 1 '. '.I 

■ \ t - 43 - 

poavMOM jiipKynaTii 1 IYkkko na CRrri jnnTir, mo npo co ft KaaaTn, "Ta 
jiaflyni T.1KC hoho bU Tocno^a npaiNwioro. Ilami t«i n,apr. MiioroMiiJioCTJt- 
niui poayjiniiiiui ya nac- ;iypuiix, itomr mua^aioTi., mi na>i ,T,ono.Morri! !"' 

Had jicTHKynitniiH onoitUac uiii rpeiiiinimy (iaincy npo iiacTaiioitJicmie 
noiiM crapocToio y 011011,1., Ta podim, .1 eel nanun encp$iiiiy araicy 11a Varu- 
NamRiiiiy, ni.x Korpdi ne;to ami niiiiiiiiinii aa,T. yj;paiiiii (,,in,e a;i Koaau'iiiiin, 
UK oy.in y nac cabi roTi.Jiaini, to ijoiiii a jipyrom cmpiiiiinoio ciijiijin na 
mill y npocTiix Koaaiuii, 60 ti nvn.jiami ta iio.ikobiihkii tlilkii mo roito- 
piuiit no nauiojiy, a" Gy.™ taki cajii iiami, mi i ;ipyri hcjiki. Ta mo npo 
cc Kawm ? nx.iia ;it uouir, a nix'ro iniiaiinii, .'bixax nac nanpu,Tji:a;nr. a >ik 
i5ircca.ni Kpou i hit, to jioucim luuapvBa.in nac .'lnxa.M i MOcLKOHCLKOJiy 
uapemi"). ^ra; r s yc iipo Kpinaivrao aanc.i.eiic liarepiinoio i poa,i,aponaimc aa- 
liopoubKiix 3cmo.ii> (lyr no ,T,opoai — ueji 30x0:11,1101*0 <l>oii;iy). jl,a.ii KopoTKi, 
a.10 H.rynu iipirt'OKii ;i,o tomiuix ciopiii cjiaiieinan,ii ee.nni: aieTaiueniic 
aa iiana.Mii .if.nnuoi ,T.o:ii ce.nnicf.KHX I'pyin'iu, nncoKiiii Biucyii, i bcjiki 
iiciipamn i npiiKpoci'H cciaiicrny, bk.iiomiio ,1,0 aKiywy na ropi.iKy. KopoTKO, 
a.io ;i,ochti> jicKpano, uacTO iiiCB'ieiiiuiteiauiMii c.iouajni jklhocti. en cyiaeno 
„iick.io" yKpaTun, i ivi.iLK0.Ma pnca.Mii na<icpKyroTr» c;i „iiopa,i,Kii niiuui', 
KOTpi Tpeda aaBCCTit, iiockiuhbihu ii.apei.id fi naneiad : 

n Tpe6a nasi n,apa i ycix naiiiu, KOTpi no aaxoTHTF. dyTii 3 naMii 
piiiiniMir. podimi mi i Mil, — Tpeda Ix uoe.iaTii ,1,0 »ioprin y do.iOTO, 
liexai'i xaM eaoix po^il'iin porarnx no3,<m,. Ija tiiji Koaaio ee.io i icoaaio 
Micro dy;ie Bei ;u.ia pimarn rpo)ia;r,oio, na pa;ij, i niiiKoro na'ia.u.CTBa iia,i, 
eodoio no aiiaTiiMe. JIk mo Tpeda «y;ie spo&mi jiko ipojuuci.KO ,T,i.io, to 
iui6cpo.MO na toh Mac liCBtioro MO.ioBiica, — aac a; nin Oyjo no na'iaar>- 
iiiik, a BipmiR nam: no itiu ikim iijui Kaay ikitiimc, a an iio.My. JIkhic Cy,i.c 
TaKO ;i.i:io, jho o;uioMy cc;iy aoo siiciy no ilia, cn.iy — iii,o boho ns> )'cr»oro 
npaio cTOcycTr. ca, mi aaupiiK:i;u sa.ii-.nia ,T,opora, — to siiob t.ikii Ko;Kne 
ccio BiiCepe noRiioro ^OAoaiKa: ci .110,1.0 aUyrr. ca b o;i.no Jiicne, Ta ii 
Biira;i,aioTi», jik ?,uo ;iy«i'io spoCicru, a iiotLm ko;kiic ce.to noMipnyc na v i; 
Tjuin miia^KaMii, i mi aro^aTb en — to ,T,o6pc, a jik ui — 3U0B npmyaaioTb, 
]Ufi6 yci aro;uun ca. 

„1I1,o6 o.ano ceao no dy.io doraTifim ua ,Tpyri, Tpeda mo6 Koaaie 
ce.io /To6j)c noai'in.io Ta nosiipnao choio ac.M.no, ,110,1,011 i xy^oOy. Oto a; 
HCBui :no;i,e, ti rposa,ici>Ki BipniiKn ai{e,i,yTE> ;io Kyim Ty .ii«i6y i TaK 
po3iiopa;i.KyioTL, 111.06 yei.M ,n;o6po oy.io aaiTii, i mod uiKOJiy 110 (Jy.io Kpimjn. 

„ !ll,c Tpc6a 6y;i.e iiaM oa upocBiTy H0Typ6yiuiTHCJ>. Tenop iiaim 11a 
nauiy nemaeny Tpy;i,oBy KoniitKy aaH0,i.aTF> co(3i BcnKi ihko.ui, BuaTi. cboFx 
^.iTen iicsiKiix xiiTpomiB, a nac aot'TaB.iaioTi> b tcmhotS, mo6 mii ni'ioro 
ne poayMi.ui i ,1.0 npanj.ii no aoa^'miuiicl. Ha?i no noTpiCno iliiiclkhs 
uiKiji, jte naB'iaioTL i tofo mfl Tpe6a, i roro mo ne Tpetfa. Hai. Tpeda, 
m.06 y iiiKOJiax na jifiCpo nacTUBan.iii, mod dym uecnuun Ta bmItii podnTii 
kojio aemjii i bchki Jiamimii. 

nr 'l,a.ii, Tpeda HaTip naiuy aeMio manvBaTn, icTnimo ak uaiip: ne 
npo r i;aBaTii i no KyuyBaTH, a mod 6y.ia Bona rpoaaACBKa, bcix o,i,iiaKOBO 
Topyima,. To,xi ti.ilkii no Cy,T.e doraTiix, a Oy;ijTi> o;i.iii saMOxni. Tenep 
Tna to i Coraii g i Oi^ni, mo y o^noro Oi.iLiue aeM.ii, y ,*ipyroro aenLine, 
a y imioro i aoBcia niuoro neua: tijs to CaraTHp vkoro ne podiiTL, _ 44 — 

a npnMymyc H.iTip cboio aesi.Tro o r ijioro co(5o rcuyRaTii, Ta cce 111,0 nona 
oxia-ia'6 pimio flpyniiu cno'ni a.mni, uiu aatfiipae t:i il npiuae i Kyuya 
cofii himiiu miTpcucin.Kii, KYiiyc i ny.uy uo.no, Co pauim> a Cparia choix 
nailMiniu. 

„'\\\k came i no ropo,i,ax Ta Micrax. I tvt Maui ;icm:iji nomiima tfyTu 
Xia acix, .Tio;r.cr.iai. 1 uc-i oy;uniKir 111,0 11a Tiii ae.M.ii — noun iioiminii Gym 
xni ncei' Biici.Koi" rpoMn r i,ii, moo icoaccir ;khb y nioi'ii xari, a- lie oyaofi, jik 
Teiiep, mo 0,1,11)1 xoannt, a Apyruit KOMipiiiin, u cyei;i,ax ;i;nne. u *) 

r T,paroJiaiioi{ k iii:siiiiiimix lincaiuiijx piwo mwAmynnn c:i ni;i cmi 
coujaa-poBoaioirjiiiioi .liTeparypn, KoTpy xia KopoTKOcni Moaaui iiaaiiaTii 
Bi;ienn>KOio, — a Bupiaaiomn; »i;i, acciicncr.KoT, mo 1111x0,1,11.1 a uoriM iu',1, 
iloro pyKOio, — i ,aya;e c-yitopo il onjinoaaa. Or mo iincai* itia it 1887 p. 
upo cc ,1,0 iio.ii.ci.koi uaeonncn Przeglad Spoleczny, a npiiBo;iy crari, 
hkji na.niRa.ia iloro yiacTiniKOji cnx uiiaaar. **) : 

„}[ lie Man ilia KOi yuacni b n,iil cnpaai. mk 110 iipinimiaji ocoChilto : 
tLilkii oct.ttiui upoanopa (llpaiunne Ciobo, lSTti) liiiiiaua npn solil npn- 
cyTuocTii b ]JU»i, — Tai; i 110 iipiiiii,uiia.nauiM. Ha-wani upomiopn iiamicani 
Cyjiu b ;r,yxy (aic ar.Maio) no ctui.kii noirimoro enpouoiici.Koro conjaaiaMy, 
cklii.kji t. an. n yKpauio«|)i.'n.ci>KOl x.iono.Maiiii' 4 (K)-x poniii i BC.iiuaipyei.Koro 
„uapo;uiii | iecTaa u 70-x poiriB, t. c. iKuipasiKiB, 110 hois ,\yjik;im, aociiti. 
o;uiocToponiiix i noimnx jiarpioTti'imix i.iioaiii upo Kpacioiit „npocTiin u 
napox H Bnaacaa KopncTiiojo xitf Anc.Tpiitci.KoI Pyai noan'iKy yKpalnei.KO- 
pocnfici.Koro x.ionoMaiuM.KO-napo^iiiini.Koro pyxy Tui.i.ir a ookv iloro ropji'ioi' 
jmooobji f to niipocToro" liajKuy, a nc a Cony iloro \;i,ti\, — wumcti. Korpnx 
a BBa*,KaB Ci:if,ui oxwbuhhm x'Ui liamoi yKpanw, a naxro xin KoikTirry- 
Utilrioi ABCTpifiet.Koi Pyctr, i,T,ei ncecTopouni.oro OBpouciici.Koio pa (.iiKa.ir.uo- 
iiocryiioBoro pyxy: Ky.iLTypuoro, noainiaiioro, conjaar.noro i"i ckohomihhoix). 
Ko.m si BBaaam iioTpi6int3i iia.nirrn 11a pyx coajnaMio-eKOHOMiiwiniit, to ne 
imaKiue sik b aBa:)Ky a pyxoM Ky.ti.Typiiiui i »a 1'pyiiTi no.iiTiiwiiix bLil- 
uoctib i o^ii0B ; ;{,inrx in iucTiTyu,iit TaKiiil cnlit nor.uu 11a cupaBy coiua- 
Jim\y b naiiiiil Kpauii a bimo;i;iib b „IIopox»r»o?iy caoai ;i,o IpoMa^a" 
fi y IV Tosii ., Ppoaa^u w b cTaTi .JircBueiiKO, yK£KiTfiOf[ii.ii[ il cohjjubjje", 
i ojtnoBi.n.uo im bitxib ya;e b iliciiciti it noiiy.iapiu Opoanopii „lfpo OaraT- 
ctbo Tji fiUnicTt." 2-g Biuamifi, ilpo x.ii6opoocTBO (b pciaKuil KOTpiIX 
a iipiiHHJin anainiy ,1.0.110) i cboio „J[k nauia aeaan ckuii no iiawa", 
„Mapia u UreB'ienKa a moimii acuvrh-aMH. 

]IJ|e pimytminme cboc iiei'aTUBiic cTanoninae saana'inB r T,paroManoB 
b otcIm ycTyni cnoel anToGioi'pa^ii'iuor aamicKU 188,'^ p., xia eBpoiieilcLKOi 
nyfijiiKii: „By^y«iii eonia.iicTau no cboIm ueaaasi, n iiepeKoiiaimir, mo 
a,ijucnenHe Toro ueaay mo;k.iiibc Ti.iLKii c aBicniit iiocTenenrrocnr, i npF 
bbcokim po3BiTKy Mac, a l iepea to i .loOTinKiiae 6i:iLuie ^-sobiiok) npona- 
ran^oio, ni;K KpiBaBiiJiii uoBCTaoiuiJin .***) Tau* hk YKpaiaa, moh 6aTtKiBmana, 

*) Bpoiuioiia ncpcApyKOBaiia npn II t. .Iiictid 30 <I'panKa. 

**) ILepcAlO'KoBano b II t. micrla &o «J»pauKa c. 88—9, i b jiucias ,i;o II«iB.7iiKa. 

***) Cio ra^Ky p03iimiae .Uparyaajion i b III auai xo khjih (c. 19) : il 3auuie 

oyn conijiJiicTOJi (mo 3 riauaoi'f, jiq jieiii Aa-iu npo'iuTaru PoG. Oyeua i Cea-CiiiOHa), 

aao jUko.ih ho jiynzB nepoKiia^aTH ^0 uac npocto, ctapeoTiuuo, hi o^ny 8 Hyvaux i ] a /poaaiacna na ;tni 'lacrimn: aBCTpwcbKy 1 pocmcbKy, i Tan jik y ncpnnu 

e Jcriiyc ueinia noami'ina noaa, kotj»oi n Poeiii ncaa, to, no aocay, ;t,biai.- 

x iiicTi, coniM-iicriij y i;o:i:;uii 'laernni nonimna oytii piaaia. H ABorpif jioania 

\C»paTiici> ;$a opriuiiaaiuio naacTinsoi eonjaaicTiPinui naprii, a pouiTiiniiin 

i, .i ceaan Pyeiiiiin, n coioai a lIo;uiKa?iii i Wiiuam 1J PociT a; Tpcoa iiepm 

j yei.oro a-OfHinanicr, iioaiTii'inoi noai, eonjnaicTii'nri a; i,uu Noaryn. Oyni 

• iioKii mo iimpeni h Pocif Ti.ibnn imy 'i »o-;i iTejniT y pmiM enoeoooa 11 (c. 5574). 

I I) eaoi'x ciiOMiiiiax, i aoiro paiiihuie — n cboim .iiictL ;i,o Ku:nr, 

.■•^paiuMairoB onom'a.ac, mo n ; n Bia\Mea;yBaucfi aia; b'uohclkoi aiTeparypn 

aapaa a;e no nonai'Kax FT, no nnxo;U JiapoBO'i 3[:>a!»mnr ; na cboix bii- 

1 ■■•cpyiiax n ra.'iii'iiiiii 1875 p. Aae to,u Bin poona co ,T.aaei;o no Tan piiuyw. 

,: Oi[0iii;utmic npo ce, oiiy6aii;0Bane it ooox pc;i,ainuHX — ;toBipo>iniii i aiiTpa- 

■ -iTypniii, naaoaarrb ;io ,iya;o iirropeciinx ;i,OKyMenriB toio Maey, i 11 noaitoaio 

KO()i unniAsiTii ;i,eHKi iioro mvipoGiinj. 

■j r 'l,paro.Manoii imtipnu «i Tn;tf n cnoii.iH.ii.iiy no;u>pi;i; no aitCTpo- 

: : yropci.Kiii yKpaini, iiucTaitiittiiin aniuniiiicH ;ioiio»inini ociioituiiiuiuMii ooaopn- 

; naiin choi aino'ii npaaanim 1S7I) p., i ocoo.iiiho iioanaiioanTner. a iipnuin- 

'; lun.iajiii — cepej KOTpnx, m; peKoaeiuyitan ix HnRpoii,i,i;iiJi, laaiinj.iaiii 

.: KopeciiomciiT KHiitcMcoro lypTii *), oy.io tfiauiie crpioamix i iioctviiobhx 

I aioa,ei"i, nia; Miat abBauaaniMii napoAonnjiMii. Jparoaanon laincan en a JI0.1.0- 

j aiinchiaiM i TepaeubKiia, iilo Cyan to;u b Bi;uu, moo aixaTiiei. i Ixarn 

I paao.M, „or.7n,iaTJi iVnyafanmiy no oun;um Ooiai JC:ipn:iT i: ; a Kinaa a ,'ip. 

j miixaii me o^eir a Moaoajimx yKpanwJB, norporo Bin ne naaiinae. no iaeiw. 

£ Hcio-iiuicLKitil i Tcp.'ieii.r>Kiiii ,H,ii)cuo naaJxa.nr, i hi; noniWKy noKaaaan 

.;; TiaiKii mo niupynoBany „llapony Maiuiiny", lkuoannci.iaiii uo'ian II Minimi 

.; — > n BHa,KO 6yao, mo Bin oyit u airrop", aaunaa:nfi JparoManoB, — i no 

' CKiii'icmno eniiTan iipiicyTimx npo ra,ii;y. Ilpiicynmii Laannannn P>oa. Pan- 

! Keimu oCjieaaiBCL laabKOMa cTinicTiiuniDJii aaMirKaxn i aaaniiB, mo ni'ioro 

1 no aiae iipoTim aMicry. r (,paroManoB a;e na aamiTaniic Ho.;oannoi»KOio «i,> 

I nonin, mo ne 6ya,e roBopinif ninoro npo i.u'io Kaaiai, aae i'iojiy no 110:1,0- 

j OaeTb en cnociG BiiK.iaa.amui CKaaannx coi' s iaaiainx iaeil b iumkux, yioniax 

i i t. h. — „TyT ne noKaaycTi* en toio, mo nepme ii[>nxo;i ( nTf» n roaony, 

j a naa,TO npociojiy «io.iobikobh : an ;u»th a.<> neanoro Ueaaa, naMaaf.oitanoro 

j b Kaau,i, b ciii, n Caaeii." Ha a;aai,, ne anacao ayMiat npo ce Ikuoann- 

■\ ctKOro. PoaMOBa ucpeiiociaci* iui ^Hecuy", a .UBiRChKimi napojoBnaan, 

j r 'i,o 3H0By iicTO.10 iiiiTauiic npo ti itnaorn, aid Kinrne cruinnTn .ilboiuihsdi. 

\ „13n xo'ieie, mo6 yu npneraBJUii ;{o coniaaicriB", iiocTaiuiB py6u iiirraniic 

]i PaiiKCBii'i. „H Biiaio, mo an ne couumictii, aae i;oan itn aBOTeci. napo^oB- 

j ltfiMir, to 6 to ^CMOKpaTaan, to Cya.bTe xoTb in^iBUyaaicTaan, Ta nee TaKii 

j npaBa.)!Ba)in, 'incTiian ^rooKpnTaNn, a -\S) Toro il uocTyuoKi^iMir, a no fi;;iTi» 

j na cayatfy KiepnKaabno-aai'naTcbKiit napTii", Bi;utoniB ^paiwiaiiOB. Ce 

j ,T,OBO.ii pimyuo poaamuwocr. a iioro u.iacmiM a^opiaaoa, mo Koa:a,ni'i 

:) cou,in.iicTit<miii npofpaa, a Bcioro aeubiue pocnilci.Kiiii con.in.i-pcBo.iion:irinHri niri.iiaM, 
KOTporo amiKyjiLTypuicTb mcui 3auuic 6y.ia iipoTiiuua, jik i yupaiiioiIft.iLCLKe raii^a- 
uanTDO, KOTpo B.iacuo o,i;noro Kopmt 3 pocnuctKiia niriniuMOM, Tiai.iai mo 110 Jinao 
Jioro mnpocTii, necuoro sanaiy poCuiu na ,v.ii to, mo .ivjia «xo.ioBiK i ronopiiTB n3UK." 
*) KuIbckki paa.iiKa.iii :J ^parou&KOB, iiidep, Uobk, IIo,i,o.iiiuclkhS bc.ih xo^i 
taawy ^KioccKiS Tc.icrj)a<J>'B tt , i #0 uLoro a raniiMituu ^oimcyuan llaupoubKiifi. - 40 - \ 

ccijo.Miiii yKpaftrenb nonnuen 6y,ifl pa^iiKaaoji, ccoto coijin.iicTOM, — 
i to .My JIo;;o;rimci,Kiiii jiotjm ..rocrpo" iiocTamin ilosiy nimuinc: „Hamo 
mr eK^ajns, mo wo;i;n:i OYni ^eMounaraMir, xou no conjjuicraMii ? A;i;i;ca; 
KojiceKitcjiTiiufi Ai'MOKpaT mvchti. fiyni con.i:i.ii,uiiM ACJioupjiTOM ••' „A Ko.iua; \\ 
i is Ohi.iue ociri'KMinx croponax, nix ra.iinmia, Corai'o e ;ie»OKp;rriR no ;j 
conjaajanix ; Tciiep aociiti. Gyioo' i tofo, ko.iho i;oa:;i,a noerynona napTia ,'j 
;tana:ia xo«i to ;i,.ia nocryiry, mo :ie;i;irn> u ii hiemr, n jipoi'paxi, — to j'i 
cKopiu iincTymiR 6*11 'jac i ,vin conjaaiaMy/' Uox 3 cum no uoi a o;KyiMRCi>, ii 
a ko.-iu r 'I,p. crau ^oirauyiiaTii neMoacninicTi. iu;\ tux uapo;i,oiiiuu, hkhx ijoiiii 1 
Ti.u.Kii mo Oman, un.Mararii, ntiii ikuhi crimi coiijn.iicTUMif, Ho?, smcxuntcr* '-). 
i cKaunit : „To a iiiimii upocro ni'ioro ii Macy r,uiTi>. Tpeoa iio'itunm* iipaiJ,io ] 
a iiiii.iiiii.nn i'a.in'iainDiii." „'3 jikiimii" ! ,.A ocr» s ci'ioiuiKaMii. Hii 6 Tenep •,] 
lie iiiaun/iir Ci'jn: thm yci reiiop coii/in-iienr'. ,,'Puk ci;opo .110,1,0 110 ncpc- ? j 
niiiiiioTb cjiA ,,A oei. ;kc nepe.Miiiii.inet>. Mil na;c itxo»n.inci> 8 0. T(op.ieiu> j 
ihim) Jipo itiHtiiifie conuwicni'inor I'aaeTii b Hi„iju. iia thm Tonop i Ucsto ; 'j 
u Pociio, mo6 uiOparir rpomeii t;i aiiafirn KopeenoiueimiJ ;i;.im l'aacTii". 'j 

Ce pyi'iiiymi.10 ncpo;u»o ci;.ia;i,eniiii npocirr, i to.mv pimeito iioIxuth :| 
Ti;ir»ini paaos ;i,o CTannc.iaiimnnu, 11a ui'ic eK.ini:aiie TonapneTBOM KaMKOB- | 
ci.Koro, a ]»;i,ti t 1 1 o;n. i Tep. noUyrr. ;ifi KiiTim, a ^P- *<* TOBapiniiosi ua j 
]>yi;ojuiuy i >'ropcia;v Vicpainy. ;.j 

15 OrnniiciaitOHi kiijiuc Ma.in ajiory iicpcKonaTiicr., naci;i.n.ini conju- i 
Jiia.n oiiiiiiyiian cwobiikm. Y ci'ioi!iii:;i, ,1.0 KOTporo noun aaixa.m (liynw- ;-| 
cr>KOio Maoyn.), Gy.ia iiomob <l»i.iia Jhiepe;^ i iioro uir^iuii. — ix iipn- :j 
cn.ia.m iloay 11 icopeirnpi ; JI. 3uk.iiiuci.kmi1, KOTpnii iipiiiimoi) ryvui ;\$ j 
nnx, TaKoa: 6yn uibuitiim ])iicpe;i<iiiKOH. r l,p. iio'iyu ce6e hcmoh na u,iopix- *.| 
clkSji yiopaiuno. „Ooa k;ko Cy.in siiailoji 3 n llnpn»oio ilannnioio" i no- '] 
XBaan.iir II liepo.i; aitTopoM. Ko.ui 51 f r 't,p.) airiij ?iony 11a .ii>RJBci>Ky ny6.ii- 
HiiCTiiicv, 11a iiorpe^y BiumtaTit moci. upoi'pecHBiiiiliiie, nia: Ilpau^a, Mopiiiiunif 
(JI. &1K.T.) daii roBopiiTii npo tc, mo xpe(>a BiuasaTii iuocl iio;uOhc „io 
H lJjiepeAa u (c. 358). 

r 'j,c6aTa npo;(on;Kn.incB m:\: J{\). i Ilajjponr.Kiiir, icoiporo inn ni.x- 
BJ;i;aB y Paincui : roil Tea; Cyb ra^Kir, mo 3 .ii.Hinci.Kiujn napo;i,OBii;ajin no 
MO^iaia ni i ioro apouiiTif, , ; i roijopiiii upo norpeGy iioboio opi'any, ;i,o KOTporo 
(ipau c;r liiicaTii : naniTi, ;ua upocTO cou,i}!.incTii'iiioro, Tauoro, aiaiii npocKTy- 
Ba.m 0. T. i Cepnfi IIo^ojiiiuclkuu i ni»o KOTpuu iiouy Ba;o uncan 
0. T." (c. 441). 

Ca poajiOBa .no peuiTn nepcixona.ia ^-Ba, 111,0 3 .ii,niBcr»iaiMii na- 
po^omviMn fioMy neaa mo pooirrL — thm lie aeniaiie, n,i;n;on lie cno;u- 
Bano fiojjy iipiiJiiii.iocL BuGyra 3 nmni me o^ny jifiOary na cio Teiiy *). 
CyuiKeBiiu, mo cajie BepnyB 3 KnlBa, ^e BiiacujiB poaxo^Kenwi .ilbobhii 
3 KiiflimMii, 3 naro^n HOBopOTy r -I,p. aidpaB noTaOaiB i saiipocifBimi iloro 
uocTQBnB nope,^ ueodxanicTio ^Tn Bij,ii03i;i,B na ee jipaxuiBC i ji.ih in.oro 
cauoro liuTaiine — ak Kimne cT3B.iaTL ca ao nonoro eoii.ia.i-peBO.itoj ^iii- 
uoro Kypcy. Po3yaieTL en, r 1 I,p. lie MaB niaKoi oxotii nor.iyo.iioBaTii ci.oro | 
iiiiTaniia uepe,i; Tanoro aB/uii'opicio i ua nepme sainiTaimc, nocTaBaeue ; 
C yiiiKennuoM, — n l Ioro yKpaInn;i nix iiac, ra.ni«iair, xotktb? 11 , nonpo6yBaB «j 

*) Boua poanoni^nena nua n CuoMimax na c. 442 i a- i b HI juicti ao i;unn ;] 
na c. 20 i ^.; n BUKOpucTouyio ouu^ui pcAaKUil. -:\ 

Ii 

!■''■■ ft 

i ■ I m^nnaa-rncr. anKonnnnoro aannoro, m,o nci momoiitii po;sxo,[;Kcinin n;i:o im- 

ncneiii, i yiqiai'iiiu ctjiiujiti, Tiataai o.mo tiaaianm:: nfin ra.iimj.ia iiapo;ionii,i 

! ninoaa ho micTyiraan j'moiiom ui.ioro yi;pai'ner.Koi*o napoay i no nonainraanef. 

M na lawn, m: euoix o;uioay3iH,in, 60 una; noranaaMii ix i imr.ia^ajin mmp. 

.;{ CyniKOiHi«ia, icoTpnii na.iaa, mo m: xaouoini .uitii aoiai, to iiiu :uva:c nia; 

>\ rpyiiiKOio i ni'ioio 11c poCitTiiMo, — iioni ni'ioio niiar.noio. To,t,i llo.T. 

i\ rain.'emi'f anniiTan upocro, mo jiyjiac laiiitcr.Ka rpoinua iipo „IIapony 

;i IVIsiiif iiiiie" n6o ii eonjaairni'iny iipoi'pajiy. jtpaioManon nUnonin, nt,o ,ty>n:n 

'\ rpoM;i;i,u no anac, do nope.i; fioro wilwoi nona fipotmupii no tlaanaa, 110- 

: ' : (Janm* ii mil pawm a rannonii'iOM y Jli.noni, to My jmaio nncioiniTu Tiamai 

! cisoio ,iy>iKV, i na rtaaanmo npiicvTiiiix niicaoiuin iT. .,51 namn — iniimj ,'lparo- 

;; jiairoB — mo nop!!! yvi.oro llapoua Manama no ouo'ii'i tjiojoii no >ioa;c 

\ (iyi'if npoi'paMoio. J 1 1,0 ji naniri. nporii TaKo'i iJmpMH miK.ia;iy mumi'innx 

I Toopii'i, ynaaiaio i"i ;m cnoro po;ui CaaoT (m: a Ka:mn i airropy) — aa- 

!• jiicn,F. upocTO-itavKOiioro cnocooy iwKaa,iy, xo<i i nony.iapiioro. Wo, ;uui, 

.| n wmaauo If. M. ae cTi.naar aa coninaioTii'iny, ci;i:n»i:ii aa rai'UaManjay 

j (ij)onnopy, Korpa npo.aonaataa Tpoxn no HORO>iy npoiiai'anay ..oyiiTHpCTna" 

i llleij'iCMiKiisrr.Knx THopin, a Tanoa; xaoHOMancrna (., 1> noai ,1,0a a croaaa" 

j i t. a.), — i iao 'R'poa to annyiocr., wo ri naiiono, KOTpi iipncaraioTr, 

i\ JIIeu'ionivOM, TaK a;axaion. en Ilaponoio Mamnimro. Il^o, n i:inn,i, a pn^iiit 

] (Ja'iiiTii, mo to n op yj,'palHij,i nepTanm> ca n hj.o.mv 6oi:y n Jllen'k'iiiaij- 

'■;\ mnny, a nopoaoeraTiri uacit aanca.oany «J»oj-»M:i.ir.iiiiM uanjonaaia.MOM : oepvTn 

r \ en xo i i is Tan i"i <{>tip>ii ,10 conjna 1,11010 imramin. V>o a cno;tjnaiocr>, mo na 

j Taidii <iiopMi ^i.io jio cTane, a ;iio,t,c itepcii;iyrr. ;i,o cnpanaan.oro coui«:ii:»iy t 

•| t. e. opraniiniioro npiiK:ia;iy cnponoiicF.inix coninjf.nirx TO<>[tiii ;\o iiamnx 

I o6cTauini w *). Toai Ho.io;ui.Miip Unpninichiaiii iiepcniu ,T.ici;yciio na ToopoTinnnuiil 

";-j i'pyht, i no'jaB »6nnaTii coiunancniMiii npinin,inn ii uopoiiiiTii in;iim;iya:ii,iiy 

;;■] njiacnicTi. apiVJionraJiii IIIoi{i:ic. ^paroManon Tai; noponaayo cnoio nianoni^r,. 

I ,,JI Hi>uioni», 111,0 Tpo(>a 6 ooraro 'lacy xv.i col cnpaiin, i:o?pa ,iya;e ciaa;i,ua 

} i jic TaK ncna, an nmiiTh ca opa'ro|»y, uo c cnpaim, a i;oTpnx i Tonop 

I naniTi. conjnaicTii croaTi> aa Kosyiiicni'iny ijiop.My n;Kiinauiia, c aocra-rtai 

; craporo i.-ojiyniaMy — nanp. ciar.ema rpojia;ui, noTpi eKomoiioTir ncaiaix 

I iiiko.i paaari. nixvp-'iaTH, i t. 11. llaponni a cna.jan 1 or.010 ;ivmkv, kotjw 

-: aaBiue C>yaa cjxn'iianoio ;i,:ia Jiuonix Mofx iipnaroain couia.niCTin, a naaono, 

'; mo b Toiiopimiihojiy con,iaaiaio>iy pyxy, iiani'n> pouiTiiiiuia:oay, oiipaua naacno 

^ Roayniuiiy aaniia no a;Ya;o uararo Jiien;a, a 111,0 Toil pyx nnoyna 11a iiopinnn 

.: nana Taia onpamr, hk qac potfouoro ji,na, nop)ia naarn pouiTiiiii;a.M, ydoano- 

! ijcnn» poGiTiniKiu i t. n., — Koipi waioTr. cnoio nary ii iiomiimo ciipami 

I wsiyniuMy. r 'I,o Toro e pyxn ai'papiii, jiocuti, pa;un;aaniii 1 iianirr> peno.no- 

; nifmi, hk nanp. ipaaiiacbKiia, — Koipi soitciM ue MaioTr> n coui K0>iyiri3>iy. u 

i H uniuB, n I'Kopo'iemiio, ce ononi^aiiiut, uo noun aociiti. A°Cpe iaicrpyc 

I Toa.iiiuii naoTpoi — 110 ti.ii.kii raann,i»Kiix impo;;omuB, KOTpi no 'kictii uyan 

j miipo sueiiTca;cni coujiuiicTii'iniix yi;p»ii!CLKii)i hiictviiom, aiaiil crannn i ix 

I *) 13 C110 Mini ax Tpoxn iiuaKiiie: „Ii*o.iii oro^iio, a tciic]> ii]m.iu\T,iio, mo 110 

v | sioiijiy Ta GjioHiiopa i ue uobho i jie apyun) uaumiti t. a». „con,ia.ii.nc miTaiitic", a.io 

j ji bcc TaKii pa.oni, ui.o uoua iioro 3a'iuna, Co uopa3 uyn ni\ 1'a.iuuau <]ia.ii.iiiiuiy 

i nysiKy, mo Muu.iais „y iiac coi^ummio'i »:nccrii no uo:i;e oyrii." Ba ilaposoiu Mauiiiuoio 

• liemio iii;iyTi. ,n.l>yn imcaima, AfcKyciu, a 3 xoro mo-.kc" nuiiTU tj.ilko Kopucii ^an 

!j iiaiiio'i napo,i v uWJ cnpaDii". 
1" 1 

11 4S nia, v;inpii ;> upaool CTopomr, ;i no 'lacni na?iipnanci> niiKopircTaTii, m; 
TaKTii'innii nporpix cnolx kiiibci.kiix Kpirniiiin, ;i,an Ix ;ijcKpea.nTan,iT, — aae 
i ciix oiniiix Kiii'nciiKiix KpimiKin, iik ^paroaanoiw. Ci tc;k oiiiihiijiiicu Toaa 
n ;i,ociitl i.-.ioiiiTaniuM rranomimi. 3 o;moI CTOponn no coaia,apn;$yBnan cji 
3 cum (5yiiTapcTno?r, ;i apvrot — no piniaanch mioiaii Bu>n?a:YBnTiicr> \n;i lir.oro 
i piinyjo oovAiiTH. TaK iiininKa Toay yirpai'HCBKO rpoaaaancTBO oiiiuiii.iocr. 
(ivao b curvanii" jiy:ko anaai.oi'iiunii'i Tiii, b mail bojio ;niaimiaoei> b naiimx 
nacax. r>i.iwnim> iioro naaaaiaa uaB/mimcM MOMeirry aaOVwo'jcmrc iio.'mtipjiihx 
I'apairrii'i i Ky .1 r/ry j uio-na ii,i oiia.i i>h nx iiOTpoG yicpai'ini, a conjaaiaic mi/ramic 
xori.io no aoiiaioeru bucviivtii auo ^bcctii ,t,o >ioa;aimo huuciiikiix powiipir,, m.of) 
ne yTpyajiioaaTn iin.ii.nii'iniiix aan;i,n]ir> JiojienTy. Aao oCcuTiumi ,T,ani ;i lie- 
iiepoioiKiioio ui.uuo irrnraioTk ynpaincLKy pcaoaionjio b miicto con,in:naiy 
pcBoaionjio, KO.nr j'j orniimea ct.ic Hcannopocin. U jieniaii i'pan.iioaniix, Jicniau 
roi'Tpiix ipopMnx ce ni,viyiJa.'ioci» i to;u. Ho Bcix cboIx ycTyinaix „ paginal-: 
;]i:»iOHii i: , ^paiwinnoB i Tcnepime BicTiiiianci, iia CTapiil inwinjT, mo .^nivyiinni 
mapTa" — ce ;i,ouyTn noahapiny cbo6o,1)', KoncTiiTyn,iilni l'apanrij, a ;yia 
yKpai'nn ciicnifl.'iLHO — aadcaiiCMHTii II iiy.iLTypiio-iiaivIoiiaai.ni muiorn, b im- 
Taiimo a; con,iH.'ibiiiM kokii mo booth Tiaiaai poooTy niaa'OTOB'iy. Aao 
b Toil ;kc 'iac Bin niaayaaB, in,o yi,"p:ilnci,i;e rpojiaa,nncTBo nenepeaoaaio 
BTaracTr. ca b opoiiy co^na-pcBoaioiijiliioro pyxy, noiporo npoBuiniKajw 
CTa.ii[ pocaiici>i;i napo,T.n]iii,iad rypTKH. 

Hpo ccicpcT mi.iiiBy i'x na aKTinmiiiwi i nuipiiiaji yKpalnciaa cawicnTii 
nin biicyiobiib b anuauiix cboTx nncainiax ujimni ra;uar, m:\ ;iai0TL Tpoxii 
nuaKiuc ocBiT.Tcmic Tiii aaKOini l niiii cjtpa^i npo aaacaniicTi, cyiacuoro yKpani- 
cia;oro coniaa-poBoaioiOiinoro pyxy nia; r ne.ini;opyciiKoro napoajnPieCTna", 
KOTpy b iFjiTORaiiiii cTirri 1887 p. (c. 44) nin Kimyii b Tanni <l>op>ri, mo Bona 
Moraa ni;uaTn ra^Ky, iiiuii yrcpalnu,! nyv tlibkii nepccaa;a;yBaai[ na yiqiaiii- 
cr.Kn« I'pyiiT ce RG.ntKopycr>Ke napo^minTBO. IJ cboFx ciiojiiumx nin unjupjiK 
ca a iiptiaojy bLtciiclkiix (jpoimop iinipmo biijichhtji n Bi.Tnociinu ni;R 
yKpai"noil)i:ir»cTR03i GO-x poidn i pociifictKiiM Hapo,T.nnii,TB03i 70-x pp.", aae 
nc juiliiiOR r T,o cci' TCMir, i oOmkkiibcb Tiupiaconoro aauiTKoio : „Cna;Ky 
Tiar.KO, mo Mia; iiiimii ho Ti;rr.Kii nc.ua iipiinuniaaF.noI nenroajr, aao mo 
pociilciaci 6ynTai)i-impo,T,niiKn Tiaraar ncpeiua^aair na npo;jy i KOiiccicneiiTuo 
npnKaaan na npai:'nnr,i to, mo yi;paIiiO(I>iian, nnxOBani na n ran,i;ajiaKax u 
i noajomrx Taopax lllco'ieuca poacKaayBaan b nipniax va iiiennx. (Harajaio, 
mo y BcepocincBKirx CyinapiB nacToar.nnun Knirraan Cyan KocTO.Mapona 
„HynT Ct. Pa-nnia" n ilop^omvf „rail,iajia^nina u i JIo.-inTiinecKin abii- 
a;enia pyccicaro napo r aa"), I tbji i r apynui oa.naKOBO ncaocTaBaao eBponen- 
ciavoi iioaiTn'inot iuko.th, suanna Toro, au b naiui i iacn ayciiTL nocTyuaTn 
ocinaene n;ipo,i,oaio6cTBO. x Iepe3 to jij;k pociiiCLni 6yiiTapi-napo;i;iinKn Tan 
(Jorito KiinyaocB n.iacue yKpai'iici.KOi Jioaoa.iaai naniTL Tanol, b KOTpiil 
napo^oaioocTBo 6yao nopine a6yj,;i;eno Baacue yKpainotliiaajin, hk nanp. 
n Moao.uaai 'iepnuroBCLKift. \\ui m.zojxxji npai;Tii4Uiiii KoncepBaTH:3)i CTapnx 
yKpatiiotlii.'f in (KOTpi na toI l'opa^ml Mac 6y.au aoBciji 6o3 ycaKOl noaiTn'i- 
uol npoi'pajm) iiOKaaaBCb niuinr, «k tuilko rinoKpiTCTBOM i noaoxaiiBOCTio, 
a rsaxo;u[ noao nan.ionaaLiiocTn, KOTpnx yKpalao^ian no naian onpaimiTH 
mnpoKoio ByaLvypnoio i no.iiTuyiioio ^.OKTpnnoio, noKa^yaaaiici, u;ut eiojo- 
Aiaai iJiopaiajiicTHKOio, iienoTpiCnoio ; T,aa jjnapo.Ty", UBoro Kysrnpy yKpalno- Vi :•! — 4',» 

(|ii.iin „x.iouo.Maiiin" (K)-x p., mi; i pycianix cojrjaaicTiB „iinpo,T,HiuriB" 
70-x pp., i mo;io;ij';i; yKpafnci.ica Kiwaaaci, ;io pociiiei.KOio pyxy, KOTpiiii 
ooiii,Mn cKopc ji,:tpcTi!o ,,u;ipo,T,y', t;i mo (ttaniM cisof ouiiyniKH y iipn— 
na.uii cj»|>:r.in i:«K'3nnio.iiTii«nmro eonjaaiajiy. (IWipio: ippa:w, — <5o (}iaKT««i- 
noro ;!nai:oMCTHa a coiijh.imiiim pvxo.M y JOitponi, a ui\;iyo a iioro »iM3KOM 
a iio.i mi'jiiHMii (KMTauiiiiaMu j;u;i:iu»i' cnponoi'ici.KOi cropoiiu ne oy.io ii y pyccnnx 
con. nnpo,ioi!ii % iit)" *). 

I la ;i:;ui> ,'lpnroM;uioit no oiiyaiiirynan tux JiaTOpiaain npo nuiiocimit, 
:ii;i icfiiyi:a.!i[ na cbi I'pyim aia; yi:p:iTiir-i.i:ii.Mi[ i nc.iiii.opycKinui ,iin<iaMii 
JSOO-x p., i upouii pcwutfioiijiiiioro ciiiKpouiTiuiii.Tna y ceOo i ;sa kojuohom.**) 
Tiim no .wiii.ino airmen, en lia.M a* hum ^lyxobo, opi'aiupinc ciiopuueiuic pe- 
j5o.no)i,iiiii!>ro no [iu:r.\>\a,Kovo inipo;imiii,TBa » tukiis a;o poito.i'on.iimiDi 11a- 
po;i,Hii!i,THOM yKpaiiici.KiiM, jii;o it 1^40 — 1800-x pouax imaB.iaao Giaiaii 
chUmiW'TH ft enqu'ii i ;uiicno auikmo nponi^iii i;i,oi neaiiKOpycbKOMy, 
aae b 1870-x pp. jipoajtanao Meinnne aiainmocTir, iitiipocrn ii iiocii;ioiiiiocTH 
n in; tc. J5 ciM ot i aoacan, Kaa;y, cei-:pcT iioro chvui Ha,i, yKpafnci>KOio 
woao/imao 1870-x pp., jikji, oaoniuno, t.\k cauo aaua.ia ^parojiauona, m; 
i iioro npanii'inmx laiinciaaix Toaapniiina, i mil, na jricno ix ncBa.aaoro, 
na fioro noivijia,, — - t|>t>j»>ia.n,iroro, anoaiTiinnoro iian,ioiiaaia>ry dapancr., a o,v 
jioro Ookv, jipoTimt'Tainmi iiojiy cnpoiieiwiiaiie i no.iiTU^onano yKpalncTBo, 
3 Apyroro — • siiixuiioonpoiieiici.Kiii'i „npai5;uiHHH i nayi;onnu conjaaia.M" na 
wicji,c aeaiiKopycianix coitJHa-peBo;noi;ii'i)Liix yTOiiiii. 1> ii,HTOBainix napiiBKaxMii 
tia'iii.nr ;ioenn> npopouiicri iaiocTpanji ciiMinrrii ;w itonoro conina-peBoaioirjii- 
i jioro pyxy jijiihti* ccpo;; Mo.ioajnni raannincol, naiiuiaiaH ,ia.iCKOi uU neaiiKO- 
5 pyci.Kiix nii.iHBia. 3 cyMaciiot Kopeciioin.eini.u jioaaia biihujith »niMaao 3nicT0K 
I upo to, mo ii Mia: raaiinjaniM co.ijiiictbom Ta Maao>iim.ancT»nM ca peBoaionjiiiia 
! aiTeparypa, ituiionuuo eiioHy.iapnaoBana, anaxoa.naa cit MiiaTii<iuii fi ni^roaiii.***) 

• *) CiioMiuni ct. 104 — 0. B .ihcti ,t,o <I»paiiKa XparojianoB micaa TO,i,i jk, 
| b 1888 p. : „Xm'ia pooniin.iatx con,ifl.'iicmi Oy.ia it tomv, mo uoiih no 6y.m cbjioiich- 
) clkiimh ooaiii-iicTUMii (KyTpi jic » lic.i if s i Oca ijy.ibTypii i lto.iiT. Bo.ii), a 6y.ni Cyiiia- 
i pji>ni-iiapo;t,iniKaMu. A 6vnTapcTBo-itapOAiui!i,Tiio to h int,\vua:ni B.iacnc yKpaniO(|m.iii 
i (I'ail.i.aMaKit, OyiiT Ct. l'aauna, MopA< i "H,ciia Moimfpa^ii) — ii iio,Ta.ui u PociniinH, 
i KOTpi Tpoxu uoiia3a.ui fioro iiiToj>noji.iona.TOM i llapiia.TLKOto ICoiiyiioio [iianiK na 

• „HijepcV', o'icbh,t,ho]. A tiim 'iaco.M yi;]>aiiio<{)i.iii cyiaciioi ii]>oi"paaii jic .vuh, 
! a raH.iaMaii.Tita tiopc.isiica.ntct., i biiiIumo, mo ncpuii (yKpaiuo<J>i.in) 6v.tii riiiOKpint, 
J a Apyi'i m,iipi. Hitii'iafiiio yKpai»ot)ii.i« naBiTL nc ciiopn.iiici. a jioeiiilcLKiiaii pcBo.uo- 
i uioucpaMii, a ronop>i.i>i : ,,'1'a ii mh xo<jcmo cboio", t1.if.ko nc nasa-iii, «k. Jl nco Mir 

^oKaaaTii f T,o!vyMciiTa.ii»iio, 60 b mchc cotb naBhi. yKpanicLKi oyinapctKi npoK-iajjauii, 
KOTpi ir. Uob'jok i Ko. mica.iii f T,.in liauynina i lle'iacua" (II c. 121). 

**) B .tiict'i ao JvOimcBKoro, b Tia caai yaci, m,o b mtTOBaniM hhctI ao 
I «I»paHKa, JipaiOManoB 11 no an : „H MaTCpiaain . . . cctl y acuc aemo npo BiAnoctiini 
\ yKpainii.ii) ,10 1'cpn.cna i Typrencna i t. 11. (Ta 11a .inxo naHui.ii.uic npo Maptca 

• BoB'jKa, KOTpa ni.c ;KJiBa), npo ncpuii iipot5ii 3AKop;r,omioro peBO.noniruioro P'uaimn 
I yKpaincLKoro, pen. ii])OK.iaMan,i'i' < (.mcTii ^o <I*paiiKa II c. 130). OienitAUO, ce mo 

iiaiitiLiMU 3aMiiiiana b cim MapnoBii'iKa nio *.i:ii.ia, CTpnMa.io JIparoManona Bi,T, nyC.ii- 
j Kan.ii' cnx MaTcpie.iiB. lie snaio, xto Tcncp iiiimii po3iiopnj.i:ac — a ^yacc 6 npocuB 
it o6i3BaTuct> thx, xto xo mix icncp uac npiiCTyn. 

i ***) Hanp. Ilan.niK miuie b ocenn 1^7G p. %o JtparOManona : „MyaiUKii osoao^nu 

\ ^.0 Ka*iK(oBCLKoro) MV3ii (.to MocicBOiJd.iLCtKO'i afiTan.ii) Ta i;a:KVTt, mo inimyTt avp- 
iiuni, a6o aonc'iM no noniiMaioTt „3a Bipy, n'.T'inny, uaTpjioTiisa" i a. u. Ba to 
a ycci cn.iii k.iouutl en a<> Toro, mo n Im roBopun : n nocn.iaTU 6y^y xotl y KtotKa 
nicn.t raauuuuu i Biixamm Tcp.icn,f.Koro, Tx uiiljiyTi. cc^iiCtKi Bunieai, ak Ba:c o^hh 

[, Mux. ^iKirouanon. 4 

t - oo - r. 

i. 

TpniioiiopTynaaacr. uoiia i na yi:pnT»y — :uc aapaa jig Jiaio iUUCToi; iipo 
Ii iioiiiupoiiiic. *) LkMMta;i;niotjii na. «ei eep;uiri nnuh'Kii r : lpaiUM;ui<ma it(i<» II 
yionnM i r (i;i:iCTiiicTi. K — npo to hid imiia ue in;aayc KmiKpOTiiiix', po- 
aai.imx jifl\nv ,1,0 naMepiaioiioro cojUJi.iicTii'inoro uoa.iy, u ;im\hi .Miwnri, o'ic- ' 
nii;i,iio, no woaaia Civ.io crammi ciipami KOjiKpeTiiii"iiiu\ Jii:i: to po6ii.iu 

lUITOBillli BH111.C CpOllHOpH, 1 CUM ^[KUWiaHOB, K0.IH :i;lXO;i,IIK Cil 1I0CTUIUITH 

cboio KomcpcTiiy npoi'paMy .,citponci'ic[>Koro eoiijn.iia.My, n nopivLMOiti ;i,o 
Ppojia^u i B envtii* ii]>o Iircn i iciii:«i, na icorpy iioK.iiiuycri. en, nc ;iya;e to 
Gonrro wir »po6imi n ii' KojiKpcTiiaaHJi ii J ip ii-i n;^:i;eii mo coirjn.rimi'iiitix rae.r 
)V> yr;pa'uicr>KHX omTanjui, >Vis cum iFoncjuocir. en, mo ii cmnnuni '.mmtkii 
,'l.paroMaiiOBa no ciiiiiiu.'iii ci.oro „G'ynTapeBKoro tl naiipnMv, ;n: no ciihiiii.mi 
„KpiiKit i ;iDiiocu u rn;nni,i>Kiix ll.ioiuam-iantx i kiiTik'i.iciix K)km|ioimimuj. **) 
Hamiaiai, B 6yHT;ipci»Kiii'i li iinnpjiM poamiiinHCb, i Jioaaia oYni iickiuim, mo 
i iipocKTonmia Jia 1870 p. ;snKop;ioimu Maeoiuier. (.,vi;pauiei.iain Kiiepo.V), 
jiK<5ir — ^OKO.ii iipiui;uKOito — lie iiopeiiin.ia na JparoMauona, >ia.ia 6 tjikiiiI 
caaniil eoiCin;i*peBo.noii % iiiJiiii"i xapaiavp, ;u; pocjuknaaiii JJiiquvC i BwemM.Ki 
upomiopir. 

II. 

IJ CBOi'x ciro.Miniax ^pnimnuoR muiie. m/> an iicNpitcvTiiicrio i'ioro 
b Kauri b cepimi 1875 p. muopin; IIo,T,o.nniei>Koro i Trp/iriij.Koro tnvui 
b enpnai aarpniiminoi naeoiineii ho npiine/ia ;i.o ooTaTO'iaoro iioaaro;i;,i;oHH}i 
cnpmm: „Mn iipaso ci:aan.ut 0. T(ep.icni.i;03iy), mo :i:ypna:t no .Mik'.iiniiiii 
6ea ^paroManona, a KO.m r ! lp-cma 1101a TCiiep, to iumoio npo to ii Oa.ia- 
KaTii", CKaaa.iii ;[p-OBy Kiinae (c. 4f>4). Ha n;a.ir>, cum hk paa i Kiii'iarr, 
en fioro cho.mhjjh, i (tin ho onoitUac ;i,a;n>iiioro xo;iy nipaiw ;(.ora:ir»iio. 
A.ic a iioro :incry ao kiijiii i immmix ara;ioK n Kopoeiicwiiuii nuxo;uiTr», 
ni,o iipim^iiiui.ibiio ciipana Gyaa nopiiuciia „Ko)iiroTO)i ^ikuiujuuitii aa llo- 
AOii", hk 3BG iioro /{.paroMMioit, bi,o nope;!, i'ioro ni'icruM.'oio. <J»:u;tumiiii.m 
paiaKTOpoa iiiiMiucuo Tep:ieii,!»i:oro, ro.ioBiiiiMii ciiiitpoornuii.'aMii paxoaaao 

nucau ko , I > ))aiiKa, mo xouc mocr, uiicarn npo citol cTopoim it ,iysy coii/uni'iiiM. 
H iiumy xo m.oro i uociuaio fioay iiii;r,ain.si K)iiitn,i;i, a caa niii npinuaii r^ouii na 
uanic „liiici»JieiicTUo" i inuainic Tcj>:icm,i:oro t ' (ccy n> iiiAcurLui ('.jmniH'jiii). C'ectpa 
Ilau.uiKa, TO,i.i me .ict.ho ocfli'iciia uiiuaiiKa, iniiuc fiiiaromi ii ii>r.t:c Mari : ,,Kiui;i;i;h ... : 
iii.t uyHKaBacii.iF.il (Hap. Mauimia, llpais.ia, liUiKKT).) y:t:c ucpcniTaaa, to a.vxo Minii 
cnoAofia.uiCJJ, 6o to iai;i ycc npaB^a". Jlpo •J'paincuitiiro u\mmv.iH I\>iiin:a ouoitiAac 
ilaBjuiK u ni3iiiiluiiji nucri. mo uiu Jian y cc.uiu Dciiicml yciiix ciio'iJiii uopenoui- 
AaunnMii con,ijJ.iicTii<iiinx 6pouiiop, ..Korpi bo3hii cay Tcp.iem>i;ui1, mo uau iia ULoro 
piuiyqiiit Bii.iiiu* — II c. 91, 110, III c. 35^—3, i t. h. 

*) iipo iiopcnpaBKy uuchclkus Bii^aii^ i II t. npasKoro Kousapn (uocoiu 
3a(5oponeiuii b Pocii) a ni.BiucLKoro ciaa.xy (jikiiu iac ,i.m cluio c.iy:Kii:ia ..llpocBiTa") \ 

— a»b. b Kopccnoii;tcuu,i'i HaB.i«Ka t. II c. 98, 100 i xi. 15 occmi 187G p. Ain ] 

CLoroirpiiuanu ko Jltnona 6pat UvoiniCLUoro, KOTpml uiicaB ,t.o iljiaro^aiiona po- ; 
cuiici.KO-yKpaincr.Koio Jiimauniioio : H'hnr. Jioero nocc.iciiia b ra.iiH.in cctb uo 1-a ] 
«ito(5m KaK aoa:no uo.iliho OTOCiaTt u Pocciio li.icia.ii.Hiix hctc.ihkuii (ni,T.enei.Kiix) } 
it apyriil toh IHcB'iciiKa, bo UTopux UTodii Mc;i:,i.y ra.iH'iauasni cuciaBiui. iq>y:i:oi; '} 
ii.iii KpprKii, caoipji no ycuisy, aio^cii 3^paeo cMoipamux na ncmu u ycitoiiBWur -; 
yKpaiiiio^ii-itCKifl HACii." } 

4 **) .UparoiiaiioB b .iucti .t.o Kiinii niinic itaBirt, m,o li. I>apisinci>Kiifi ,.mo * ) 
AaBuijiii cbo'ijmi ]tiixo,T.Kauti irpcni „siocKoBCLKoro niri.ii3siy" b uoBosy pyxy MoaoA'aar j 
capaB^i npufi.iiiaiiD iioro ^o pociuctKoro niri.io.con.in.it33iy Oi.ir.uio iii:K utoro iianp. -1 
xotib n" (c. 19). Ano co, oyenu^uo, CKa3auo b uo.icauuuisr 3aua.ii. J.1 VI V „i;aTO[v,t;iii[[;iR 11 — i'pyny, mo aiiTaraaa na corfi „KaTop;Kny poooTy" b Kien- 
cicim To:(0[j):ii{ii, a nopivt n:ti:air.ijiMir aimuaei. Gc;i poGoru, yepcu to mo 
luarniro.if.i.'ii .. K. 'IV'.uTpai^i" ni.uupa.ia iiorn ni;i. rpo>ia;i.n*): eo uy.iii r T,pa- 
i'om;ihi)», Uiuop, llo gunnel. Kiiii i Bo;n;oi:. Ha Marqiiaaiaio aaiteaiicieHiic Kpbi 
rpoMii.'U'i.icnx tjNiiiijii iiaciiiaa. nt.e atopTisa „(:na[iii.vi!>ohKoro ioiioiiri u , .mi; i'inro 
itpoana:ut aa cio aii'pruy \: rpo>ia;u — Sluoua MnKo.iac.inpia IIIy:ii>nnia 
(oparaini'ia ;jiticiioro ilira.iia 1IL, ((lyiuaropa ., Kioiuanniia"). (),i,(!p;t:aniiiir 
nU Toil 'iac iieiii.vnuaiii ena.ioic, v.ui :jua«niy Macrmiy iioro nepe^aii khih- 
ciaani rpowui na opraniijanjio ;iaKop:(.nmioro ninaBmui/nta i cum nnpiiiiint 
mii'xaTii aa icqw'ir, :j;t,iu:T!. en no oca anuipy 1100 iy:!:<rm <M,o>iy ,ij.iy. Po- 
oii.MR'h aax<i;i,i[ ko.'K) opi'aiiiaanji' na Vi;paini iioTaiinnx ;ipy[;apoiii> ;».7 sr 
pi'iiiui(>i(,iiiiioi .uropaTVpu. I> ."iitci'ax llaiuin;a iia;ipvKonaiio paxynoi: mi- 
;i,;iTKii! n enpaui aaKvima i iiepcnpaiMcmni na yi;paiuy Tai.oi ,ipyi;apiii, ;tfji 
iMa.[i.oi!:urui'o, mo aaii.Maa en ecio cnpanoio 11 U,U'ci, **) a a oiiOBuam, 
( I'. K. 15o;n;oi{a aiiaio, 111,0 il eeii ,.6yirrap" nii'minn n ciii ctipam aa i:op;i.on — 
nqiLMipaiiiiTii ;ipyi;apmo na .Vi.jkiTuv, i wpca cc ii oiiitniiii e:r na cxirpniui. 

Ikvwvijnaiia o;ictui!K;i a yiiim'pciiTUTy ,'l,p:u<>>tanoiM, is oceim 1S75 
pony, jtaiiTd.ii apiton.'ia fioro ocooy ji,eiiTpa:n>iioio <|»ii'vpoio 1$ cnx n.iniiax — 
AOiKai ua;u]porpa.Mi)i-:o i ,vi:i ipo.Ma.1,11, i ;via nt.oro caxoro. 

Jl alalia isiino, mo nccr. aiaue.Miinniiu 1S74-—5 p. r : (paroMano» 
Gy« aaxon.ionnii n.iana>in pi;i:nux ]inyi;<>itux npauj. i ;im»>.ii a,(.a:ii'Ka eronn 
nu ycix cnx eoiijna-pe^uioiijiiiiux inniriit, — juo eraa :i:o[mwi\mm Koaaoa 
;yw nc-ix incinyaiijii i arai:, a pinainx crupiu iioium.imhix na yKpaiucrno. 
Hon) iipiicyniicTL na arajaiii.M i!eenapo;uiiM niny n TaaiiMy, CK-iiiKaiiiM 
b micaiu cepimi ra.iiiiunniMU nocKKOilu.'iunii, ^aaa iiponU xo piaauix 6pe- 
xonr, : n\& mu Biicryiiaa tuji 3 ;uMc.uipaiucio npo Bi:ui.iounc yiipalini ni.T 
I'oci'i i oocuianuc » llo.iiancio. Ci fi youa inn.mi icTopii' (iy.ui no^ani ,1,0 
yx winicrpa ochitii i ca>ioro ii,apa, mo ca)ie To;i.i npnixaB ;i.o Knina. 
lloiie'nrro.11, ii(,o iK'po;t, naf;au,ia.Mii aaiii)Oiioiiyita»/l,paroMaiioi!y upociiTii bu- 
craBKii 3 kiiIbcIiKOI'o yiiiuepciiTCTy — mo ;mao ilojiy sio:i:nicTL anilinmi 
luvreapy b KorpiMci. uinainM aicTi, iiamn. 11a yiquilni ; aao ^paroMaiioa to;u 
BiapiK ca. Toiiep aic.ia cnx liomix iucinyaii.il i'ioro iipocxo Bi.ua.icno, ,,110 
II HviiKTy", a i5inuio*ieiim:M ni 1; ycix yiiiaopciiTOTiB yKpaiim; pa:ioa a tiim 
yaiiTO iioro nu iiii.n.miii lioainiiiiiiifi ^oivui;!,. ***) To;t,i KiilBCLiai rpoaa^a 
aanponoiiyijaaa ^paroannoity rpoMa^cf.KO yTpiinaimc b poaMipax aoTuiiepiiu- 
iii»oi ^on.CHTci.Kot" ii.iarni (1200 p.), a tiim moo Bin lie CpaBci, aa cro- 
pomii sapo&TKii (b po;i,i aaiipoiiouonaniix fio.My nocaj b cy;uuiniHTBi, b Tpano- 
liopTiiiii Ko.Miiaiiii i t. iiox), a BixuimtB cboio upnii,io yKpai'HCLKiil cupaoi. 
^parojiaiioj? a uo'iaTi;y 110 npiiiiiiaa cei iiponoainit. A.ie TyT Birpniiy.ia ra^Ka 
— ncpe;i,aTi[ ^paroManouy BC^emie upocKTOBaiioro yaKop^oinioro Bii^ainia, 
a tiim moo niu Biilxaii %.v.i CLoro aa Kop^oir. V) cboIm imiiiiimiM (III) .uicxi 
;i,o KiiHii, main Mail na mcti upura;i,aTii KHiHCi.Kiii rpojin,ii, iu,o Beci> n.ian 
aaKop,T,ojmoro BimaBiuinTBa dyii ^i.101 kiiIbci.kiix rpojia.unr, i Bin, ^paro- 
JianoB, tulkii BiacoiiyBaB Ix ^ipcKTium, ion yiiepac b to, mo ca iipoii03in.ia 
Cy;ia iioay apo'lieiia kiubclkoio opi'auiaau,ieio, i mo caM Bin, uaauiTyionn 

*) Ciioiiinui c. 3U. **) .Ihcth IlaBJiiKa III c. 25, I>u.ioe 1907. VII c. 195. 
***) Ca icTopin Ki.iLKa pa3i« pocKaaana J^parosiatioisijii : d .ujctI ao IJyuuu- 
CLKoro, ^ 25. IX (c. 32\)), n lpoaaai t. IV (187'.l), b aDTudiorp., c. 368 i w. 

4* — 62 — 

nonepo v i.ni neB^arni npOdn 8 Bexennesi „KicBCKoro Te;ierpa<J>a u , jy;KO 
cKCHTii'ino cTannncr, ^,0 jioboio nviany, — Ti.ii>Kn „in extremis" npinuum cro 
nponoii'U.iio (c. 40). A.ie b CBOiii aBTo6io!'p;it|>HMiiiii aaiiih-iu' Kin niicaB 
iinnuaKii, — mo a oivnviy na ciicijitniii penpecaaii lipornu yi;p. jriTcpn'rypu 
it Pocii, iiIcth ciicii.iji-ir.iio iiiiaiia*ieiiot x:m ei.oro ypjuoitoF ico.uicii, niu 
yBawam dcoCxuhhm ]ipo r xoiKKyBnTn .iiTepaTypiiy podo-ry aa Kop^oiioji, i aa- 
paa a;e crac .ia,iiiTiici> ;io Biiia;ty xo AriCTpii — aieraBCh .nunc na kLilkii 
BiicfiHiB, mod ^oiciji'iiiTH poano'urri jipsuu* (c. 240). 

Co lie BORcix, O'lemuuo, TO'ino: a jiiuvry mieaiioro Jpnronniioiuui 
ByinnchKOMy ni.T, (fcuKiccpivuuH BpaaciimcM no;ui (25. IX l*~i)) % damnio, 
nr,o iiisiKiix oeod.iinwx pcupcca.iiil mx iioiiomiaiia^iojioi Kosiirii' to;u hc einuiaa- 
jiirci, . ^paroji.iHOB bhc.iob.ijic na;iiio, mo podora KOMicil ciaimim. ca (JilacKOM. 
Bin fliiicao ;ia;um> c:i aa K<>p;i.oir, aao ne t;iu ci;opo : adiipacrb ca npodyTii 
b KiilBi upjiiiaiiMiii ,t.o bociiif, i iioti.m ixutfi aa rpaiiiin.io, mo6 ., Kiii'iaru 
yieno-JiiTcpaTypni npaii,i a (l>y«i. JJ29). 

Hacrpiii b Jxiii'Bi dyii Ga;y>opiii'i, nnimr, nuiwcmenini. Cno;iJBa:mci>, 
mo ccpOcr>KC ]iOBCTa»nc b IVpuLM'OBimi, mo ca>m t«vu p<»:;rop:uoci>, poaidc 

HOBJIU „CIJJlTlli1 C0I0:j" TpLOX IMHCpaTupiB, IlCpCCIiapirn. iViiu a II coioaiin- 

kbmii i Bona BTflrnyBNincr. y nouy iriiiny, b tim po;ij jik dy.iu Kpoci.Ka, 
6yx& aaryiuena mm na ycTyiiKH ,T,o>ianu]iia>i eyciiLii.HocTii — ;i,;mi koh- 
criiTyiuio. yKpaliiui a6npa.ni rpomi ;i,aii iioi'CTauiUB, ixa.ni ;i.o<5poiK>;i i>i 1,21 31 11 
xo Cepdii n repir,ei'oitifiiii, a aipisiMir, 111,0 na cii'i Hifaiio.ic-itiii arai.ii Moaaio 
6yrte opi'anisyHnTii conja.ricTJi'iiiy ^epaiaiiy. *) 3 ,apyroro dony noun ima- 
atiUH iiOTpiOjiiDi m; uailenepi'ii'iiiiiiiue ui;i,TpiiMaTii a cnoro dony pocai'icj.Kiift 
peBO.T 101 i,ifi mi it pyx b iiivrncKy na ypju. OcoCtitbo ;ipya:niii koiit;ikt »i;i: 
yKpaiiiCLKHMii i pocHi'ichKO-ptMiO.iioiui'iimji Kpyraiin Gyn n 0,vci. llaau aa- 
cnoBamifl n yKpainci>Koro Hiiepcviy" aa nopAouos 6yn o,t,hiim 3 npojiBOM cnx 
Tejueniait JI jy?iaio, mo ft /(.parojiairoB n cjm MOMcari dya juupo aax'011- 
jieniul ciuiii nacTpoHMH, i mi n^o caM ne aanpoiionyBan cboio nowyiy 
CBOMy ii.'MiiOBii, Te Jia6yTi> 110 f iya;e oimpan ca cii'i nponoaiiuf. 

Micnea Bn^amni naMi l ia.tacr> /Kciicua auoJIr.omon; C)i.iLinicTL n i;ojii- 
TCTy 12-n" CToa.ia aa ce, i r T,paro>ianoB, ak i;aa;o, .ic.timi lUiroBOpiiB iipano 
no i iaTii fli.io b ABCTpiT, i tlibkh hk Cu tom ncnaypm yjioini noKaaa.iiicr> 
aanaj,T0 taikkiimh, iiepcuecTU iimamic ,1,0 IK'eiieBii, aoo .-Ii.ofiAOii)'. 35n;ta«- 
niiUTBo, oxpemene jJ'pojKUOio", jia.io biixoautii b Ki.11.K0x copiax, 11a VKpa- 
TucLKiil i pocniicLKiii Moni. OcuoBiii, iipnHniiiia.'iLiii ciaii, a iiayKOBiiM 
061'pyiiTOBauiTca, man biixo^iith b (\)0\mi n ToncToro a:ypna.iy a , nopyi tofo 
JieTio i ii .incTKii na oco6.ihbo neKyqi Ci:i:y*ii uiiTaniin, i noiiy.iapni Opuiiopu 
XM iHTejiifem;!! ii Bapo r iy. B l'posa^a Cy,ierb ii»;i.aiiic pa»;i,Bi[;Kuoe*, jik 
^opsiy.iyBaB ce oxen 3 iu'uiflTopiB. OcnoBiii, npmiuiiii:i.iuii ciaTi Oy.ni 
po3i6paHi m;k co(5oio wicneBiian cneina.iicTaaii. Ca.M r '(,paro>n.aoB, ne BBa- 
5Kaio x m cede cneitfaaicTOM uo yhpaluoanancTBy, (JpaB na cede Train a 3a- 
xijino-eBponeficLKoro aniT,*i, i » c^epii pe.Tii'iiiuoi (iipouiB K.iepnKa.iia3iy). 
111,0 xo nanpnay Bin, jik Kaate, na cn.iy o;ictohb .iidepa.ibnuii, a no dyn- 
TapcBKiiii xapaKTep w rpo5ia,in u : a ycel KO.ici'i! ^Bana^naTU biji, no iiuro 
cjioBajff 7 dyB Toji „MadyTL nailMenmmx pa^HKa.iOM" — a upo o,n,ecii;iB 

*) Upo ce onoBi^aB cboK cnoiinnu JIp. OKyneBCBKnfi b JIHBicrniiKy 1902, XII. 63 8 '..i i no lawaTii : Ti ctojuii na biiobbi peBO.ironifiniii noainii' (sria: *urenaam 
yi;p. opi'ani:jiinii oyn HCe;in(5on !). ToBiipumoM ^paroaianoBa n pe,T,aKii;ii Man 
;, 1 oyni Tepaeiu>iaii"i, ^OTcitopiiiiiinil pciairrop buchci.khx Biuaut. (lit .liter 
|! ;i,o Kiuiir, c. 5 i xi, c. !>(>, 41 ii iw.) 

I | ^oTcnop Kpbi otcwho ononuaimn , ? I|paro>iaHOBa, mi no jiacaio 

[;{ niiiiimix nUoMOCTeii npo coif nJKaBiiii jio.moijt. tf .iiictib H. Illyai.nnia, 

;■■■{ jud nepcxona.inoB n pci,aia[,iT Unepe;iy, » ncpiiiiix nicmiJB JS7(> p., Koan 

:'■.'{ Mly.'iM'jii ;kiib y Bum, Mc-rcaio'iii iipma.xy /(.paroxunoiin, nounia KOHcraTy- 

• I Barn 'ricnnii KoirrnKT cu'i opi'amaaiijiinoi* rpvim ^yKpalnci.Koro Bncpc,iy u 

3 cTapiui ,, Hnepc^oji" poemiewmiJi. H,ii;auo (lauiirn yKpufiitfmi ibiennn 

| aid HK/iio'iii.tiu'i) y coil peiiiuioiuiiiniii .naiuuox i ijiii'ypytoTi. n ciii nopeciioii- 

;•] ;i,onir,ir: /{.parwsaui'ma. iJhlepa, »k'cei:ii«ia, Bomca, Ilo^oaiinei.Koro, Topaeui.- 

] Koro — i ca.Moro Jlic. JIIy.ir.nma. Poayjucn. en, ce pcccTp ,T,y;t;o neiiommii. 

'{} Moaaui 6 ,io.t,aTn Ma.n.oBanoro, Miik. I lac. Konaaencra;oro, nai'impniiiiiioro a ;ipy- 

i iiit i iioJii'iiiiiKiu JparoMaiiona, O.i.O.T.Pycona i'i ooraro hiimhhx*). r l,paroManon 

;! npii Kiniu pOKy iXu'B ;io Ik'Topoypra i o;uihm a aan;uuti» eel no;i,opo:i:ii siorao 

•;; oyTH nopoayjuimc a TyreiimiMM pe;(.aiai,isiMii b enpaid cxaTeii i ,T,onirccii, aid Maaii 

; -j tviyaciiTii uucotfiiini aaeo6o.n ;lo neneamiKoi naa-rii tio:ioa;onol iiojiy kiiib- 

| cf>KOio rpo.iia;i > uH)(l()0() j)y6.). Moa;o i enpana nacnopToita, a KOTpoio Ooaauci> 

[c! Tpyjuioinia, — a:ie rdiiun,i» i;iiin;eM notia poannaaaaeB aon-co: nycrnaii r 'I,paro- 

Mnnona aa nopaon oca iiepeniKo;i;. IJ yemiix onouliani. M. H. JIiice-HKa npnraayto 

;i,ejiKi mupooimj rpojia.ichKiix upoiauia, na jikhx ;i,ep:i;a:inci. ,i.ya;e boiiob- 

nii'ii, poiuviuiniiliii npo.MOB na aapecy pnciiilci>Koro pca;i.MV, ocoO.iiibo 

II. Irii. iKineiu»Kini. It .noriM r 'I,p. niiixait ;v> Laaii'iMiinn, a uopywmicM m. 

nir. nopp;i.aT» rpomi repn,oi'oniHiei>i;n.H noBCTanii,HM m',x yKpauici.Knx KOJiiTCTiu 

| KHiBchKoro i o;u'ci»K(»ro : a;i,acTb ca, r vra ci.oro aai:3;um Bin na yropmimy 

! (no ^.opoai ;\o Bi;um.) 

] .3 ci.oro nooyry ,'l.pai'OMaiioBa it raaininni n ua iKa.n. ;iy:KC Maao aaio 

J uaTcpm.iiB. Coiufi.i icTii v iiiiiif rypc, yajiTiifi >*KpaTiiii,}i2i» y jmnyaoro pony, 
| »po6iiB jjna'ini ncpoMinn u Bi,t,noeniiax : npiuoait ncBiinx a^etiTin, a.ic na- 
j crpamiiB i bukiiiivb ,ic:ikiix jiaiuiiiiiiiiix npiix ilimiiik; b, mi;k nnhiiniM i a iioahK 
| ci i iORHKiB, na KOTpnx raid na;ul noK.iaA^B I lo^oanncBKiin. Hail6ur,uic 
j n iiopnaiiir iiainy opariio M. IJyimici.Kiin, l.uiniiiHinl repo.n>.x JparoaaiioBa, 
\ oiiiicauiiJI TaKitM Kiicpe^OBueM m.e it iioro eiXKypcil 1875 p. IJin pairroM 
\ sadmiB icypc, o;^ep;i:attiiiii na noqa-ruy 187(» p. TpanonopT JlpaBiir (Xuipoi 
MoxamiKn) \\\x Tcp.ieiu>Koro : aaitepiiyB iioro na-ja,!, i oaiuicaB „i'pan- 
| ^ioane Tr>ij>y i; na Bci ei nn,innim, cxapaKTepnaynamnn ix jik „Teopii uo- 
| CTaBaeid caaoio tviioio h couinaianix «IipaKuUi u , i Binincannmn Ti napai'pa^n 
;| aBCTpifici.Koro Kapnoro KO,T.eKcy, a KOTpiiMii bxo^btl Bonn b KOii^aiKT, 
i] Aoitopmi TepaentKOMy, mo niu sRiisan ceoa 3 Tanoro cnpaBOio i apo6«B 
j cc6c ii siiapjuex. TepatMi.tKnii BUiioidB fioxy cxBiubOBaniiM .inc. oh, ,T,e 
| 3iuiB.iflB, mo Bin yna^ao ,i,aa ceoe i igctio uocay-KnTn cbocio iioju'iio, n iia aauL 
i iiokii m,o tLilkii (jiopMaawioio", i[0!iy;£apu:jau,ii' MapKCOQiix i;i,ei1, b ,^'ci 
| KOTpnx uanncani nii^ani (Jpounopif, opm'ina.i[.ni ii uepcpo6.ieni 3 BejiiiKO- 
'(\ pycLKoro, i no aaBaraen. ca „ne TiaLicn ro.iOBy cboio, aao ft u,i.ioro cede ■,! I *) ^>'*«c Ma.io 3nae>to 3auopAonHy aJfl-ikmcTL BoBKa n cux ponax ; b cboIs 

j 3au'iTKax li)U7 p. (i)i»i.ioe VI) Bin miuic, mo ,^ lja poKH, 1870 — 8, oyo ncnciojtepoa 
Kn'JBCbKoi rposaAit, TaKHst 5ko «k ^p-on, i mcub y jKeHciu jik cuiupeAaKTop ,,rpoMa;ut u } 
\; a.ie 3^a«rji en, m,o ceio aasiiTKoio xoTin biu 3ai;pimi cooio A'ucuy peuoaiouiuuy poooxy. s 


i:j vccio crock) 6y,iy<inicTio i icnpicpoio iioiuacnt ni.i, o6yx luncni, ko.ih 
toio iniM:ir;)TiiMO iuropoc cnpami, i.-ivi-py :i uopomo" '). 

A.ie n jiOJii'i aaxirraiiii.M pa,t,a>i d'Hiianaa nik'Tviia.in noisi a.i,enTii 
;) :u,i:ii!ci.KOio „.^ ica/i.oMn'nioro Kpyaa.a", i-ry,i,< , » - ivi.K<>ro TonapHcnia, Nociaio- 
i|»i.n»ci.Koro naiipa.tiy. I'e o,(,eii •.! ,t.ya;e ^aaei.oi-aiYiiix ouiaojjit ra:inn,i.Koro 
naiijoiia.iLiioro aarra, iiuiii'i Man i:c\nn;y nary 'raiaia; i i: iiTopii vi.'pamci.Koro 
eoujaairni'imM-o pyxy. ,\~ n '"- Topii; aiu'ptiya ynary na cio rpvny 'i'a iimo 
.liropaTvpiinii opi'aii „,.-I,j»yr", i i:niipo6oi:yio>iii c 1:010 Toopiio, ino .ini.\'ia,uiiiiina 
:tn;iiio>iim, ra.iaiua.'oi' ?ianu aai, nanin. jiociasuilii.ir.i'i.iaiV, :: imisiiinmio pnenii- 
ci.koio .li'R'parvpoio, ^cMiH.piiTiiMiiuio i iiapo.umiijajiin, iR : <»,i..-nii;:o ai:ru' i'j 
11a yi:p;)iiici>Kiii'i iiapo,t,iiiiiija.nii i'pynr '), iiicaait tv;ui in-nmio 1 S 7 f> p. 
„:uicTa" it i-i.M imiipn.Mi ;> ). llpiiTi»iano uoc.iyaai.in era it ...Ipynr: ..llonuu 
iiaiipaiucnio yKp;uiiK'i;<ui ainvpaTypir, it anauiiiii >iipi naniaiii ctiitjijih 
Jp-nna is llpauij i l>in'inu;y Kupoiin upo naacMiimi YKpai'iici.Koi' i iavni- 
Kopyia.'O'i aiivparypn. p |p-a aauaiiiaut iaaim,u;y >i<>.int.ia: Moiaasu.Jii .ii.ci.kv 
aaiauiVTii ..p\TOUiiumv'\ i;orp.ii i:ona i:,ian:a.ia is ewu'.M opi'aiii, micam 
KOTpomci, aantoio .monoid i:i'.iiii;op\vi,i;o]u >m yiquii'iu aa;nio, i oeanoee- 

ptvi.no, a no 1: iiopeK.ia,iax 11a ..pviviuaa;y Mm-.y", aiiaii<oiirni r.\ ;t p<>- 
ciiiiVi.Koio .inrcpanpoio. .Jlcpciiiiiniaiin at; iiaacaam. ca tiauiy iaMm;<>pycia;y 
aircpaTypy noun iienpcMiinio aJii.iYTi. ,10 xaomoiaiiii, a x:i<Mi<>>iaiiia na 
iiiaaopycia;i.M rpyiiri cu i <:iti» yi;pai'n<>i|iiai.n - i:o". Oii pritrirr in; oiipan;i,aK 
ci'oe 1: ,{,a.naiiiii irropiT ia inu.iaaix i:i, 1,111^1111, aae imi.m pa.io.M crari ,|p-oiiu 
(npo:i.oir.KL , iii iioriM 15 lit'pmiii uo;iomiui lSTii p.) apnuiuu cii.h.ho npa;i;innu 
11a raauiua.y Moaojja;, i Mia; 'i.ieiiaMii .. Kpyaaar aiiaiiwaaci. l'pyiia .iio,U'ii, 
;ioeirn>, aoo i"i ,iyn;c ujmiitx, ai;i nU i:ii:iui:«»m ix aiiiiii/111 na ,t.* *^i« »i ;| »;i ru miiii Ti , 
iiapo^iiiiiU'faiM I'pyiiT, iipiiaywH.iiiu. ;u> yi;paiiua.Kiix Tciiii i Oi.h.hi aoo 
MOin.iii Tpna.o anaaaaiici, i a coiuaaicTii'imiM pyxn.M. 

liepiiinn i 11ai16ia1.n1 Tpiiaw anaaais ca a hum, a ncnri.'iiut" « ocoooio 
r 'I,p-oiia. Muxaiiao llaiuin;, to,u ctvaomt Apyroio puj.y (|iiai.oooi|iii, a isiaiaio- 
;iyMiioi co:ui]ici)KO'i «ni aiin.ancia;oi ci>ii a iaHMiiciaa>n) iifpc.i.MicTa M<>iia- 
CTiipHiua, ;iyxoinii'i raixoitaiK'iu> ii'.'iia-na|ni,i.<>.iui6n,a la. liianyca, c-nixii'i- 
miii ceaaiici.iaiil coiuaaicr. Hin to;u aapoaiais njm ptuaiaui ..^pyia", 
iioaaatioMiiH cji 3 /l^p-uinr, i;oaii Ti»i'i aaiinioi: ,1,0 Mirraaiaii „Ai;a.i.. Jx]>vaa;a a 
3 .1. 3ai,\nmeiaaiii 1: ncpL'T^i Mt'poa .'lia:in (lfSTG)*), po.aioaai! a ^p-niiM 
i;opeenoii,v;inucio jjumjom pcuuaui a lipnnoAV i'ioiv iip<tiio:ni{,ii"i (nrpiiuiii 
ancT iloro Macao a lasiTiia 1S7() p.\ iiotim iicpoiiniou 11a ot-ouiicTi anocnim, 
cTiiH iiiyiaiTii b ium Mopaai.noi i Maivpiaaiaiol uiom'iii, upooiii: oa nipjuiM i uca- 
Mi'iKiio Hix^tiuiM yieiniKOM i iiponai'aii^ucTou iiuro iiin-aiii., Ueii, uaaniii — 

') JIhct 0. I. 187G, itii.Tnimii <l , panKOJ! h a.iLMtuiaxv Ci'in. 

*) C.ioijo „na]>i.M,<iiiii l i.Kiirr > n u;i:mtak» lie 11 tIm fiicnmj»n*inia 3iia i nunio : nuc 
nnuo ua6pa.io ii'i,t, iiupnau ;ieHKiix uo.iin;opociirioLi:!ix i^oo.iLufiu, 11 po.u K':nj.iiii,a- 
H^joiia (.JhiTCJ.iiirciinifl 11 napo;i,v') i tiim 3Mpii;ui:ii) c« ijuraTduji (,{[> oity u m 
Miic.ii, KOT|mjjy iiic.iii cboro carp;i,i.io i c.iouo ,,iiapo,i". niaroiui'iii mictii'iuiim 
po3_)3iinm;M cLoro „ii;>po.iy"), — a ii tjji hk 110 ho isiKima.ioii. 3 in»'iaTi;v, o.UJanouo 
a ra.iiiiu.KHM „ua])c>j,oiicTiioa u — mo tc;k iiotjm aiiiiu.io na iiapTiiliiy iiapuv. 

a ) Bci Tpn „:ihotii" (,,Jlin.'bM.i Bf, pcT.awi.iK> Jl.pvi-a'") ncpcApyKOBaui lipu 
J I t. .incTiu ^o <J>|>aiu:a. ]lepuiiu1 .iijct ltiinmoB it Nil ^ f "l,pyra u , 3 1 (115) uepinui 
1B75 ]>., 3 aaMiiKOK), mo OTpiiyauo iioro -iicjica Ki:iLi;oiia iil',u.i:isu". 

4 ) Hop. llan.niK II c. G3 i 272. Caao to,u, 'in ho'.kc t]>o.\ii iiopcj, tjiji r : I,pa- 
rojiainin ;i,au cuiii ftpynii'i .iiict ,v> pc,i,. r ; l,pyra: ujn iia,T,pyKoi)aiiiiS b No. 3 1 (13) V4 :>;) 


:'! jik y .ii.i'.iiict.i.nx (Tv.i.ciitoi.uhx rypnaix, Tan i it tux c<vi:Fm'ia;o-Miiii,amaaaix 
-: i;pviax, h ai.nx oorpiait csi ;ioMa. Tyr Tea; aiiaiimois r«»ji:i«inx a^rirrin 

'.- i iipoiionUiiiii.'iii roiija.iit'Tii'iiiux i pa^in.a.iianix ia,cii. ! I«'j»»»;i. yebi rainniH CTa.ni 
: iioro iverpn Anna i llapaia:a --- ivpoi'ni <5e:ii;niio«nuix imami'innx iipoiyein, 

• ; i.orpi noun iu?pen«UMi:in :< nciii'inim CT<»inii::>niM ; in;iJB'uya.iiaiocTii ,i,a.iei;o 
• cH.n.iiijjiiii n HCKpaiaiiiiii ni;i, ixorn opara, ri.itaat naive i.u.oM ni:rmr,f.u (| i 
. NKU'pii' itouiF lie ni;inrpnan iiuipiiioi iKt.iirii'inoI pn.ii, ;i,.i;i i:or|io'i 6y.ni 

* coTUopi.'iii, a.ie iipnii;n'iiii.i,iiiTi;a)iii iioimix \.\v\\ n ono'ni i;pyry tfy.'iii 
HeirrioiiMiJiii i muuiwumm (a mix llapan.a a;opo loiopaa, Anna, 
<i;iauai anaio - npan.ioc ii A" 1 ''). Ca?i Mnxaiiao 1 latum;, aii'aiuja no 
bcviiikiix aijoiionvii i /iociitf. ho coiu'iumioI n;ia«ii, cimT c.iaunii rmpoiui 

-; ('i.orpi apotui.ni iioro ;;o;kiii:otii<»jo i;apoio ^p-ona, ua any Bin in? paa 

ripi.o a;a.iin a v. t'Boix .mciax) Biinynan n^nai'iaiimiu aar.xrroi i bii- 

Tpiita.iirno, a i;orpoio Bin rrapanaci.onaiiyuaTii i;iri' ii BKaaiiuat cnoro y'lirro.iH 

ra upono/urni b niojii ajaaiaiorm ii iiiu-amiax. I> Bi,ui<»Bi,u» ua iioro iiapiiainiM 

ua Tpy;uii oiVraiainn aarra i Hc.Moa.Minarn, jiarn eiioiaiiuiui 1:3-1- ;t,aa npaiij, 

, : ip-oB aaiipocKiynau moiy, I! 'lepniii ]K7(> |»., naibiani :;a ipowi iioro, mii 

: Kii'imM.K'oi rp(nia;i,ii, iioMciiiKamie, i.orpo jioiyio 6 iviyaami aapnao>i iipu- 

; cTiiiioninui'M ;ua .rn.'U'i'i iipiifoKiix a YKpnHiu, a iiio?i;iAt'i>i:n>iii ;i.i>p.vMtMiii:i>ii( 

; (UaB.i. II . c. 44). (V dy.io 110 ;iy:i:e Koiiciiipaninno, i iiapnoii.io ihitisi 

|>i;i;noT (ii;ur, a.ie apotmao llaiuinra rpowwi.mis (a oeou.iuno ,qiaro>ianin- 

ci>kiim) iiciK'ioiK'poji i iiO(.vpe;i,mii;o.ii Mia; ^paroManinoaao 1'pyiuno i yi;pai'n- 

: eiaanin coiuM.'iicTii'iiiiiMti i tincTviioiMiMii rpo.Ma.ijt.Mif, i naaraai b ciix iicpmiix 

• poKax cnoci ^iii.iiaioiTH, 1101:11 ni,ui2i:ii:ei» niif.nii, oi.iian TaaanoiMiri pouir- 
. miKii, llaiuin: ovb ;i.y;i;e ii^iiiiifiM i fui.iiibobiim iipoiiai'an,uieToM ifobiix ulmI 

B J'sLlllMMIIIH.*) 

I>y;iy»ini1 Be.uiiniii Ta.iaiir, nopy«i ur,oro, ,iobio aicTanaucr. noBi;u , a.i,a- 

; hum — • b ocooi Ilaiujii;oBoro roBapniiia, >io:io;i,iimi'o ni,!, m.oro ua o,u i h 

1 yiiiBCptMiTeTCi.Kuii i:\pc — litaua <l>paiii;a, K0T]>ui"i t;ii;o;i; upiicraB ,1,0 pe- 

;i,ai:nil vr i,pyi'a", Brryiiiimini ,1.0 yiiiuopciiTCTy, xo«i no Oyn mockbo- 

(jii.iOM hi: llaB.1111:, — a ,vi:i tofo riaiaai, 111,00 mhtii iijincTyii ,t.'> 

p(M.aiauI ii II 1:1111:1:01;.**) l»in tui.kii .uaai'i.a da'iiiB /^parojiaiiuBii nlviac 

-■ 6c|H'3]i:i 187(\ a ii|ii!>im:oK> )»e,i.:iiai.ii, m,'i o.icp:i::uio iioro .,no|ic.i M 5ji«:nu.>oi''. U'o.in 

iiOK.i;i;i,;ntni. 11 a i*o u.siia'it'iim:, i:iixh,ui.io ■'>, tiio ,t,|iait»iiiiiioit niciait \un\> me iipn 

, Kimi,t 1S75 p., i ncpcu,vtMii <ioj»03 ,lbuiit air iiuiuTcpccyuaTitcit, m,«j 3 ma .uu'Tioi 

CTa.ioci.. 
} *) ,'I.hii. iioro oii(tHi;iaini:i — tjioxii x«a.ii.uvt:aTJ — 11 *>o „<l»yj>oj»n", ak'i uiumii- 

•: ua.ni iioro in^ntTii 11 .n.uiuoi.Knx irpyinx, it 11 t. ."iiicTynaini!!. 

**) I'iim «iacoa sue llai; 1111c .nnoiut ni.viepKyuaTii, nit* itiu niico.iit lie 6yi» iiapo- 
*. ;ii)i$n.OM, a nU n!i.ini:i<a <lparu.Maiitn;a upnoTO »U MocKu<M|ii:n,cTua n<-poiiinoti ,1,.) co- 
if ubi.'iiaay, — 'l'panKo naiuiaiai uaaiunn, mo 3 aoci;u<M|ii.ii,rTi:oa 110 uaij hiu-mii ni ( inr«i 
L- ciii.ii.imro, i auiijoi; n<»ro :i „:lpyr<>M" oyn uiauoa npmiaAi^naiM. (,!,««. jlepfiniruy 
■: ^paroMuuoi^a c. 20.) Haii.niK .'uih'iio npuaiiac, 111,0 'I'paiiKo Cyo y.cc b riana:tii (ap'»ro- 
I OnuLiciii, a uoT])o'i iipuuiiiiiii 1875 ]>. ,^0 .ii.niuci.Koio yiiiiicpoiiTCTy) iiapiuuBnea, wi 
; i no r.iiiuiiKiia — micau 4"" IC1U,,1II1M iipanoiiiicoa, ua »iia co iiapiU'^iTUo kIii'iimucl 
! to;u y CoraTi.os (II c. 57). , ! L(i iiobhx i,i,cii a no'iatKV CTammoi. no iipuxn.iLiio, 
5 in; ncpcKaayc iioro .,Tnri;i.ui*' (lS7f>,) ra.nni u uaitiuoniii u tc-iii't'i uinaii (lan.niK 
»: (II» i\ 9G), i Ti.ii>Kii iii.i tiiuiiitoa iionoro pyxy, iiopU n ai:ia uiu llai-.nu:, „tu , poi!Haii 
toti ra;u:»' 4 (<•• 1)2). Jlymy tuna'ie aai.'naa.iiTii, mo Bi;u>»un Jlaii.nnca npn <l>pnin;a 
Tpcoa npjiuaaTii uoo a iiemioio ooopenatu'Tio : y nt.oro ;;o 'I'juuiKa aicTa.iocb ua ui.io 
hcutc ucaepoMoacuc cynepmiu.TBO, uuo nacTo ucpcxoAit.io u cTopomnrncTLi iiabitbiio- m iioro aopei-uy i iope:j .Iuiim i aa; piu iiiaaiiimr, a iio«i. 1H77 p., uo> -'; 
Mii.ioci. iioro .'iiictyikiiiiic :s mm: ko.iii llanaiu: ciiaji! n ape am ii *l > j>:ini:n — ; 
ojen a T0i:;i])iiiiiiiM>iiii:yi5;ii5 cm iiii.m. — n.ic ci .1 no «n ;i.on lie i-ai.iani*). 4»-i:o | 
in.' iiuiDi! t;ik- cviiuo aa r ],p:n\.or;iiMnii.M ai; Ilaa.uii;, i itaara.ii, ihj;i:i:;iiomh cedo -] 
a iii)i.Miii;;iim:i iiocto.m ncpi\i; yeni, Mi'in.me nUi,a>:aia_'i, oaijaaicTii'iiiiii npo- 
uai'aii.u, xoaa ii acnauapiayitai! r.\ a jioimim pyxou, aiaiii ..m-anMinio a.io 
I'li.ii.iio", mk j!i[C.iof!.in»i;ai',ci. Uan.iin;, ampin: c:i .Mia; wuo^iaau, liUiii.Maio'iii .' 
I'CptVi iici" eiKK'CMuniii (iyirr no ri.uaai iipo'im? !,\i<:piii;a;n-iioi' ;i,i!i;T;rrypu, 
:uo ii upOTim „iiaTe]m>i:aiiiix iiapo,iomi,i!; i; :; napnnii" iViU'panji. Or mo 
miean llai;:uiK ^piuwianony n orcini vn^- ]mi:y i.± XI. l.sTilj : 

Jloui riUKU i"i;iyn. .MCaai m<».co;i,i;i; lu'aaui'nm, aao cnaiaio, rai; up) 
Mo:m,ia napxia (n.i}i(Vi. l1 »H') -i isit-"* i:;i:e i;aa;o, mim ai,r,ir,fu;i napn ininij ;i,n.n.'K<) 
aiiiiinaiici. no:sa;iy jiayKii, i uaMirn>, m<> Tpcwa n'limi i':i. /[/i.iuiiui.i.Koto 6 no 
iiiaunair, *]>pani;a Tauoa;. I »iir x<>rin oy.io iii.u i ' i pai'ii «'o<a aariTi:, mo Taia> 
yucptM, a.y.Maii i imcaii, i i;aaai:, mo y ci.M imiiich ,1/uiafiinuaui. Toil *io- 
anRJK (<l>pam;o), mo rniaar. Mimi, Tun;!,: „:t ui' ay>ian> iiiiimtk no x.'khr'i.km, 
aa x.'iojmb, ;tia xaoiiiir', ivuep aoiuaM iiepiairpiiyii en, imuaMiini Moaa.TO ia 
„ r 'lpyni u (iK'Ci:;i;. Mupon). , : Ioj"Miiin 1 i.i;:ii"i iiU Tmvu, i;aa;yri., erau aa.miy- 
mmua,, hi; iipo'iin-an eayiai'iiio mui iiepmnii aim 1 ;p> mu\ ,ie a miean, 111.0 
nin roi?opirn. npo yco, a ui o;ui<>jf lainaaai no. oaani: (!a.MiHeia;ni<i, f |pam- 
jianona, l Jaa,T,acBU i t. ;i) — i roii no.ionii;. 1110 11a on-pn, aaii: ca ao miioio 
to.u aa iionin, npnxo;i,irn> iiutomy ,io mono iiepuiipoc'irnici., i y nai;an,ii 
h;kc 110 to ;iyjiac... A ,'i.pyri mo ..(.yaaie ajiiiiiuitei.. .'ler.iuuaniri [niaiiii- 

poiKHciy, aKa nt*iioKo"i.ia ii oaaoni JljKUOMaiioi'H, \><'i trx :\\a:<- ci.^iitiimii'i n;\oTpofiinro 
.10 'J'paiiKa. Haara.'ii iti.uHH'iiini cci Tpiinii : ,'lp;i 1 »oi:int>n- Mau.iiii:-']>pan t:<», ;vin kutjuix, 
11 a xa.11. MVciiMO KopncTvitaTHci. ro.ioitna .in ct:i>iii ;l,p;iH'M:uiiiii;i i llaH.nn;a, fin 'I'jiiih- 
kokus i)ii,j,ano ;iya;e Jia.m, — cc TOiia r.iiHnu:ori> inixu.ii.(»i i'iin>ri» itmjiciv, ne Ti.11.Ki1 
111,0 icTopii'jiioro. 'A ne ji<w:y ;t;uviyC.ii()i!aTiu'f. ;\^ cri tcmii iia ci>i jiiciii, ;kio ' .. 
uyiiiy KopoTKo 3a3!ia'i)iTii rniri iidr.isu, — 00 n\,\ iu."ro ■.ui.n.-ariiTi. rTaiU'ianii,'! ,1,0 
toto uaTcpisi.iy. KOTpnu naM ii]nixo,iiiTi.cn ko)hu-t\ lianst'i, n cin cTaii. 'i'a.iauToa 
i pi>KHOCT">j)onjiiCTjo ;{-v 3iia'iiio iiopeminiian ]lnii.nti;a, a ,"l,panijiaiii)iia l !'paiiKi>, -- 
a.ic ]ii;Knnn,n n niTax i rTani>nniuy Jtc aana.ni .imoiv ci.on> iti,i,'ivTii iii.i pa3y. 
AparosiaiioB TiaLKii ni,i, 18i)U-i ponn iiajn'iini nopoK'niai!"!.. m>» 'I'p:niia> ..Ta.iaiiT !" . . % 
A a^th cc f>YB ;i.a:i in.nro Tiaraai y^ii'mni, a.ie ;iy:i:o iio.i.ii-n.ii!-iiiionfiiinii v«ii.*mii:, 
;usi Ktrrpnro uin 110 a:a.iyiian njiiiKpnx i iiCni;;.n:i:iix aaiii.i: .',a iuao ,.(. iC"iai". 
lla&.niK, Hailui.11.1u oC.Mi'a.oiniri i i'i,t,iuiri a.urtiiorr:iMii, 6vn naii<'iiaia» itiiTpiua.ina 
i TuepAiiM » uipi — b tux raj.uax, iiiii roauram ::ari:ii'in y Jl.pan>3iaii"i:a. ,* ii}>c- 
3iipcTHoa ocyaacyiian in'11 ,,;i,H(>aiiMi[iiTi, i ' 'J'paiiKa, i Tai; cjio >iii" i'ai uiuaTH MOpaai. 
i cuoiiy yniToacun, nKiifi Taiata; it 1-iu.t.omol'tii taiorn ,T.v.\niioro doraHTita .,("i»ii 11a 
bc'i o'lTpii'', i TiaLKii raiiCoKiiil, Ji]>f>L'TO peaifiiiHiiii niiair.t.M, KnT]>iiM llauaui; Ciyii 
iicppiiiisiTiiii ,1,0 Jljiaro.MaMtiaa, cipiiMyBaB ni;i, KpiiriiKii fmro uimmi-h, Aae X'i '1'paiiKa 
Bonn 6 yaw ouii^oa urjiinmaa.Hi, i ce iicynaao ni,TH0(Mii!H 'I'panica jo llauaiiKa, ,' 
p. 'iacoM BiiuaiiKaao i na ;l,parnjiaHO]ia niia, KOTpiuiy aval) 'J'jiaiiKO impaa 11 uopc;i,Jn.mi ; 
,t,o 1 Tojiy nmro :aicTViiaim:i 3 AparoMauouim. V 

*) ..Muxaiiaa r 'I,pai'03iaiioiia Ca'imt s\ y nepne ;ioci. y iio'i.itkv lR7ii (najp. 
siioHO : 18S6) ]i., Koan 3tin o>iij']>ynannni a Purii ixati ;io J!i,ui»- Jl ^I'lim iioro 

TULKO KOpOTKV XBJKIIO B ai),T,iTOpi'i Om. ( Jl'OIIOIlCl.iail'O Ii VflllSOp-L-liTCTi ; Ol'oHiUlCMailf 

ciioiM nccB r i;oK.iiicii ( iiniM ctii.ii.hm ^nuyBau tiany aa to, mo ,.'.iii<unu iiumtihh iiuro " : 
aB3,iTopiio cbocio iipucymicTio", a 110 noro ni,vco;u Man r '],|iaic)Manon a<) iq»y;-EKa 

Moao^iacw, AKiin oGcTyuiiB fioro (a ne Oyo uiac iiiimii) ciianaTii, inn ci;iaia;n CyBau 1 

no Poci'i i Enpowi, a Taints raymix ]!!ii;aa,xin nu y ."iLiioni ho i iynan ni.io. Ha bccl ; 

Mac nouyTy ^(aroaaiiOBa y liiaasi n ae uau 3 h«m wiaiaix amu'ini.'' (Hupeay. 'I'liaiiKa $ 

no jjnciiB, I, ct. G.) llpo obiiTy r "I,-Ba ]ia .,lJeri.iy", ua iii;i<niT CTy,v .IiiTininoBU'ia ; ; 

npo Cepfiiio — 'daniicKii IT, tor. Illeu'i. t. 5y, II. Xp. c. 14. - t \ ;> < i 

I hi ii ii |H'i:n;n>|t ., ♦J«">|>i t; l i'H <'a •'•" miioio toiU ;s iio«i:rri:y 11a oiepTf., a Tcuop 
MfHi' naiiaaaaie .iuu'hiti,, araayc npo 11,15 i \u\xu 110 anisvnaTiiei., 60 niii npic 
mo;i;ii Tin'|),iiiMii itona.nn. A apyri. iiaitiri> nop.i, aa.n'i:" ir,i;o ina/>iiviu nu 
.ii.inun.ii!. De.i i'ii. inn in'prisnmn KpKMaiia-lilaipiaiia y ,l,pyai, nepmjo^in'i. 
rciu'p pa aoi a .\Iaii.uiMi'i:ci.iai)i (isin iipiii'xan ia I 'una 11a 4-uii pit; »pa») 
era rit) la ijipaini,. Dovnc upn nni.huia.M — oda Tpoxtt is.Viioti., to (inp-.jo 
HtipaiM.rn, <-a... I»ii aiiacrc. 11:0 cat- im aiodann. uapo^ojuu .m.imimij, ■— ;ut\ 
iaiaa) Dciiai : ..aa m >w iimo amuii.Mir (11 i\ '.•?). r i,p;in)}iaiioj'. npiti'xai: an Diana u wpiimx ;j,iiax (jcprann ') i aarra'i tp.m 
a oVinaniiix ronapimiii: Oct. Tcp.H'ii.i.K<irt> i }|. Illyaiaiina, y lanpuro ii aa.MrniKai? 
tiim 'lai'n.M, Mi'icatoMii ciMi. :u;a npnixnaa Ti.naai 1: ucputii, a li. Dcpen- 
inniMo.M. ") Poar.nniyiici. anpaa y ti.m peiioaiuiijijiibi .Marepiaai, :11am npoci,- 
Tynai: en ;i,o im i,aiiii:i ; \>. D podoTi aaerai'. aia.i.auy dpmmopy DiuxoncFacnro, 
iijm>tiik Ko-rpni, ai; annum, a.nno.ii mcTpn mif-miim. iiiiiivioMii i'ii KDinjiicKary 
i iiacntioio'iii 11a tlm, mod iimipouyeKaTii a nci' iii'duaiiCMin mich,:! : aac Top- 
;icii,i>i;i(ii iri;uioisiit 11a cc, mo no .Mac upaita poiiimi it dpoimopt a>ihi, 
a a-peiinoio iienimii, inn noiia ii tmk iipni'Ue. Dona iiiin.ia raKini muhoji 
k citir b cisoVm noj-niciibi ..uyiiTapciaaM** iiiir.uu', — aae mo ao iiniaiinx 
mc hc ni.uaiuix ,1,0 apyi.v dpwinop Jpanotaiion, o'icimuho, uocTaiumci, 
pimy'iiuiue, i no xotib .i.aaiaiK.' ei.oio oyirrapcwcoru naupa>iy. Ii Tanbi 11a- 
npnjii Bin, oMennano, aapaa a;o nojtin Kopivimnaonn.iio a IIo,|oaitner.KHM, 
iipocKryn>'[ir i'iojiy ismiyiTirni imia' niiaaiiiic dpomiopn „Hpo 6ia.nien> u : 
;iy.Maio, 1110 it nopTipcai dyaa TaKna; apvra dpomiopa ll-oro, ,,llpo xai- 
dopoocrito' 1 , Korpy ,l|>aro.Maimn yna;i;an iioTpii'miiM apDourn Oiaiau iu- 
4»opJiaTiiniioio, iiayi:oi{oio. l opaiaa. nepepodiiTU ii ;i<nioitiiiiTii » cim 11a- 
npaMi. II ;u»r;»,iyioc:i a toio, iii.ii i$:i:«» airoM ,(,|iai'o>iani'n nin noporonopn 
a Hiiepoao.M npo tc, ;i\\ 6 i'ioro apymiilnio itnaani mute, noiipaitaeiic itn- 
■uumc , .Di;un»rnt" *), i ;(,o[i..u> cK«»po iiotjm, paad.M a opomiopnu) ,|paro- 
Maiiona (..llpo to hi; nama ae.Maa craaa no Mainour) itniimaa a.<)HOBiioiia 
i iiopi'poonma dpoiiimpa lloatuiin^ia.oro „Upo xaioopodcTBO u . Mipnyio 
a Toro, 111,0 :\[\\>'.v.\ in) iipiii';'..!.! ,io I»i.uui ,ij)aio.Manoit cnucaitca a Ilo r io.iiin- 
c'lkiim i ^icraiJ iioru npiiiiii.'iiiaaiaiy aro;iv na m i pi'[ii6i;y '*). 

') 1> juii'Ti lineauJM !li:. Uiy.ii.miiitn :\ \V\,\ii:i 28 .iK'Toro iipiiuuv ,1-ua cn«».T.i- 
imioTi. «•!! ii u naiiOaiuiu'iM Tir.uni. -I ui'puuini ^[laroMaHOH y;i;e uiiuie j l!Unn, aaisauuni 
Au [llv.ii.niiia. 

*-) llan.iin:. II, r. :-J;J. 

:l ) IJiirpiM, {.'. 2:\ -4 — ,'lparoaaiioii anininciL en !!0]»oa nnepc,vi»i:aMn, n;o 
no 3iir iicpPivniiivTii oupaiuoiioro tokctv ^Xht. >rcsaiiiiKH 1 '. 

4 ) .hicTii ^paioMaiioiia a 2U i 28 Man 1870 — Diiepca c. 2G i 27. 

'•) llpo cio cuuhi jiciainuilav jioCiotv una (ipuiiiK>pa>iii Iloao.iimer.Koro ,'I.pa- 
roMaiioij tmcait d III .moi ao i.nan: ..llauiri. C. IIoao.niiua.Kiiil iipoinan Mcni, ko.ih 
ji uuuiiaau Taui «l»j»a;tn (iv«"'To ..uhiliuk ao opy.i:a;a") iiciicpooaioio'iii iV.uo opyuiwpn 
,iJIpo liiaiiicTL-', ,,X.iiin>pi)iSt i TJti»" ((•. 2.'J). 

Cc Tpc6a jiani ua yisaai, ouimowni niaaiin ,T,i>aroMaiioua tipo iloro Biinociirtii 
a<> lloao.iiniei.Koro \i .a'iio>iiiiiax , ' 1 ;(Q uiu janaaTO ir.cc 3i:uaiiTi> a<> Miiiiayjia cco'i 
un.'iititii i aitnyicn, 3 or.ia,iv ua ojiyaiie oumiiiyiia'teHin: <5aTi.uia IIoao:Miirci>i;uro, mo 
b!u 3i5«nan ua Oesaopi.ica i JiaTopin.ii.iio cucMi.ii.oaTvuaB 'is cima (npo cc miaiiic): 
.,U ctspaiii Biaiiociiu Jioix ciion.ia.inio ao C. 1 1 oa o;i u n c m:o ro , npo KOTpi naititi. ua- 
ne'iaratio .iiict iioro 6atLKa o ,,1'yc^Koif CTapinrh". n nymy CKaaarn, mo C. lloao- ilo.io.nwcMaiii b Ti.n Miici ;?a.\<M,i[iuM. kiiimiitii cbojo Moait'iny ocniry * 
i an ccio pouoTOio, omohiuho, rpuxii »i r uiiii'ou v,\x Tor.;ij»HCTi;;i. Opivt, '[ 
„i?]U'|u , .i 1 i mi:iiJ u upo ni.oiu xo.uiau mvtkii, mo 1:111 yirraBCh jouponoai.n.iMi 
v IVpiM't'oinini (mil mU'B 11:1 Kiukuiiu noiK'pi\uii'<u'o pony), a Hlyai.niii, no- ■ 
iip;ni.!:iio'Ji[ i'x, imcau, mo i:ui npan.ioc b cboiii ?ia<:Ti;y ~ opi'airiyynan Tarn . 
i:c."ini:y :iiiwipiuo, ca.M :hk\ c: n iiii'i i u'lirn. .urea i ;iop«uvwx; puyy.Micn, ca, 
aoaBO.iy «i;M»p ,ITM llll ' ul . v ,:nl 1[0 ^V' m j o/ijbikobo no ,inyBoan.in 0, -— rai;i 
iiiTVKH i'iomv luaioTi. en : ..nojinraioTh apJicTni.-pani'iiii :a:iiaiai i tlilkii iuuiy 
0,1/10.11 v luacriiiaiii rai'T - niico'iy inu.iinoiy cc, poay-iiicn. ca, hc npoiiiuao 6 
■lypno/' ()<K']:i!,i,]]n, i poi'iii"icia;i ii yi;pa'i'iici.i;i i;p;;;;iv.:i ^aryuiiaii aiyiaoi; 
a' Ho.yaiiik'i.iniM, i anirn;a Illyaiauua, ;iy;i;« inrcpeia!;!, Jia^yr!. oiiiic--yi?;i:ni 
iioro yaimara a imni*]H i r i.]i].oi oce-m.1. Tuuai npi! i;imij aiuToro Tcpaeirjaani 
;i,inai5 bu nr.oro aurra a I>jion,.i;ii:a (liprcaay). mo nin tioi aa.urn. ca ;i,o 
/loKropi'iaaix icmiTiK, xo'ie i'x ;uai:arn i: suuo, ii mimi apocro iiuUu na 
VKpainy (IJiiquvi. c. 1*2 i IS). 

Tan mbcom aaoiiiiiii npopnii;n:a ,l,paroiiat!Oi;a cnonnnancr. n iioniiiii 
?iipi : ui/u'iichKa iipoi;ypaTOpi:i ci;<iiujiu-];yn;u:i „IIpaB;uiBe U.iobo" i BH;i,aaa 
iipon.ec iioro biixhhuim : Oct. Topacnjawiy i n.'iacniiKoBii JioarapcBKoi 
,i,pyi;apnr', r (.o i"i iniApyr;onano - Jhnauai KunaMeisy. llimao bcc ;iya;e 
cKopo — 12 Kishiia noainja h;kc aaOpaaa a apyiaipni bccb yanac 
Opomiopu, aiarii anamiua tax: 2850 HpiDiipmiKiB*). llicaa cBoOUuoro bh- 
xo;i,y i poaiiOBCKUuenna nonepc.unx Oponiiop co Ova a yoncia iieciio r i,i'5ana 
jipiiKpicTL; ronopnaii, mo iipnmuo.ii Oy» ;i,ohoc uocKBOipiaiB, i:orpi ii cnj)0- 
iiapyi'iuir TCn r [,e-ni[,iiinn-Hei!ipiinii nepi'K.^u cc? Oponnopii ;ua npOKypa- 
Topil („l'ii, iiohiio, anaciv, mo Oiojxt ncpci;. ia.ua a pyci.Koro y IJi.uii ii ,'i.oci 
» pytaix MOL'KHOiIiiaiu", ,'t.oa.ac ^paiwianoB — 111 .iiict c. IX). llepoKaa;!. 
ciijiaiiai 6\u cKanvuuiaimi, i na iioio tch •.euii.iiinax iiep<.'r;py i iennax roaonao 
fi oiiop CBoro ouopoimy lipoMony na nponoci Tepaoiuaaiii, — a noaa tum 
AOBO,t,iib, mo 6])0iniu]ta -.jobcim nipuo npi 1 . u'-xanaac franoBnme ccaan b 1'ociL 

Ilponeu — cc uvb iicpmiiil coiuiiaicTnaiinii npon,oc b ABOTpil: ca 
qecTr, npiimua namojiy L'i;po.Miiioiy couiaaicTiPiiio.My rypTKOBii — cKiu i iiiKcr» 
onp;iB;i,iiHHea oOaiaaoBainix. TcpaeuBKiiii, bk lnuaBuiUi, Tpn.iiaBCii aiauac 
iipon,ecy BOBciM ri;i,iio, CTanuin na cbodi aayiaaaji i'jivhti — pcaaiauu 
icTopii' cracoBaniia Kpiimn,THa u l'ocil ; njiOKvpaTup i T[)ioynaa naTOMicTL 
crapaaiicb bbgctii nimniiic na iiepcnei:nii!ii coiiiaaicTii'iintl iipoiiaraitvi 
b Laairiiriii i to npaa;innc, ar:e moivia t} - t apouiiTir Opomiopa. Cu 6yaa 

.niHCMcuii iiino-iH ni f T; jio'i'm bit.ihdom B.iacne ne Cya. 15 1870 p. n oa'inn iioro pa3 
'in ;i,ca b Kii'iui u o,u'oJiy i:py;i:i;y no.io; r ,i:i;ii, nc 3iucp MinaB cuo'i jictl'L'paTii upo 
Maj»Kca; noiiji si u iio'iaTKy 1S73 p. ;;icTaB ox Hboro 3 J tKtjmxa .iuct. b KOTpiu uiu 
upoxau y Metre 3raaainin pc^cpar upo IIlco'iciiKa, ,T«i.ii 11111 siuici iipuciaa aiTofpa^o- 
saiiy iiporpany „I>iicpc^,y", na KOTpy a uic.iau cHo'i yiiani, nc 3ri r uii n aiionuin 
TouuaMU ■aara.iLiiHMii i cncii.ia.iuio b no.iLCLi:iii cnpani. Jlpo cc jhi ciiopii.iiicL liepaa 
i b Uiopiisy, aac C. 1 1 o r T,o."i 1 1 n l - i>ku 11 3ocTaBci. uiiepo^'iiiKOM jiochtl ucpcKoiiaiiiiM. 
Oiiic.iii B;i;e Bin iio'innaD 3u.ur,KaTiicL ;i,o ao'ix nor.i5i,i,iB, a.ie iiami nyo.iii'ini B3ac3iniiii 
Cyan Gi.iLiu y TOMy, mo C. Jlo,i,oJiiiici,Kin1 nopyuau aciii ^pyKynani iioru totobi 
iipanj, KOTpi a uno;i.i ayciu yiciuiMH iionpan.iaTii — b niHuiy 3iiiic.iy, yii rocTpimosy, 
mi n iiojiipKOBaiiiinosy, 'inia'i liouauiiTr, b cuiil »iac. Ka ;i]iyK tux cboTx jipai^t 
C. Ilo,T,ojiiiicu;nii iiiicii.iaB ucni rpoiui no paxyuKaa Tiiiof]>aijiii J r 4 (c. 186—7). 

*) dBicTKii upo KoniJ)ici;aTy ii npon.cc y 'I'pauna, ,,Oct. Tep:ien,LKiiii" c. 29, 
no^aTOK cvAOBo'i upoMonu 0. Tep.icui.K"ro — Jhcth ,t.o <i»pauKa, II c. 370. '■I ,iuito."i i lien ui'iHi' Mfrropifi. cynponi inn.i nin fipnmiopa ivirjopii.-ra. npo cnc- 
; niilui'ino pocniifi.ici (^ctiiimiiiii. i iipncnaaii niuviomi.niei, nponm ooismiy- 

• iia'KMiiiM. Aae !am«[> cicara I'lpuniiopii n c fi y :i i\ it 11 e c t' ii :i i co uocay.iauo 
; itaaaioio i:K:i:iii;i;tiio ;ua a;i,Miiik'Tpa 11,11 i ;i.ia iteaiaix ^ony iff i.i;i irh n- ;i.c>oj>ok< »."i mm it 

ua ov.iyme. Tpn iiourpivuii tfpoiiiiopn, upoiiyiiUMii it I>Uui, (iyau ciuoh 
ci;o]n|>ici;oi:ani :naai:eia;oio npoKyparopHUO, i no'm;mci> iwara/ii iiariiiKa ua 
coujaaicrin. 

I> yi;pai'm'i»i;iM nwoiin.Kbi I'vpncy nepciiCKTimii, ni;i,Kpini jauiijiieKaineio 

• ,J[pai!;uiF50iu Ci">i:a", ni.ipaay f>y.m mijiieiii i itaiiirr., mojmiiho, — nope- 
. • uiiK'jii. 'IVp.icn.i.iaiii i T<»i:apmiii mean cboro iiiiij,! < : , !::'y i:!:a:-!:a;m juuanaime 

yKpamnaau riiuja.iirTii'iimi •inronin'ir n Binii nt> .w,i;.niinni, liamTi. :tp\ i:y- 
nanr (Iponnopn iataa;aan piri;<>miii.M. ,l,paroji;niou Mycin ncpHvrueh ;io crapoi' 
•n.u.Ti'piiariinii, ncpc^i'iait"! inn n Knini : nuiMiparii aiia; Jlouuuiom i *»Ke- 
' ikmsoio. ]>in cnik'iiit en it nil aipani a Tonapiiiiiajin, aia dy.ni aa i:i)p;i.oiio)i, 
\i isoiiii a cum anvwunci,.*) '■) jiicjiim >iaa jiaoio jiictii r i,p;n<oianoi»a ,10 
'ni>oii;iom'[.i:i>i* ptv^iraiii .. Dnepr ly" a naiiiiraiiucM, mii lie Moaaia 6 t;i.m .(.pv- 
- j i:vh;itie none nn;iaintr: ,.llpn oUiuna/', 'n>?iy mo i: l!i,uii u;i:e lie >ioa:na : 
; nin poannnac api'y.Meirni aa .'Ii.<»u,p>n 1 HtViieitY '. n v, iKeueni ;;adni;n'<» wo>t- 
.' iiaTpioriir, Ji>oii;inn — ;;a ,i,a;iei;o ,,iti;i; fipaTin". Ciiiiiiii.inei. ua «lienom. 
H l)i;mi ,'I.paio.MaiioB na.ipyi.yiaiB tj.'U.kh neite in i ii;y poeniici.i.y Cipomiopy : 
.' .,Ilo nonptn:y o >m:n»py<.Ti:'»ii aim>paTYpi> (I!a!ie.'iami;:?rr>. llaupyceintMf. u 
- J JniiMa.iopyccii j.mi.V : a:ie nit/nunit /rpenii .iiilt ;io [KM.aiai.ii „,ipyra"**), na- 
:;ipyi;ynai{ it Ncuc Yrvlc Pre.-^e erano npo napciaaiii yiaia upoTiin ynpaiu- 
,eaaauo eaona, i iiotim ua oeim. miupait c;i :\o iKoueiai. Cio;ui u«>>iy 
: ,.r uo.Mi'i" eai,[o>i njuviauo iu i :;adyTiu><>ro Aimma .hxonja.-oro, n icmpii 
. yi;pai'ueaa;oro iuici>.noiicTna :»iiinion> :aui'iaiiiro uia; iMciiea Kyyi»>m. ***) L»m 

*) .'IllCT ,!.<> ICllflll, c. fi — 7. 

**) I Si ii ii:i.ipviMi;:\iiiiii (>\\\ n X l.'t. i 1 \\'.\) VII, 3 3a>iiiK0io, mo o.iojr.Kano 
' iloro ,,011)111 ;ut:i>nt". 

' ***) H iiocraium n .laiiuu c.iimio „b uoMi'i", tomv mo ,.Kv;u,ma" 6yn ,ion».ii 

C)MiiiiMiu.M M(>jii'iniu;i>.M r 'l,|i;U"M;iiit>i:v, :t kotjuim finro uu;i.:a.ia xintepiia ,t.".i:i. II<>k. 

<I'. I». IIoim: oiioiii^au a it«-.i u i:ti >t micipoM it .MuTi'i xaii caMiiaiiif, «i;:i :ti''»|>a.iaci, to.ii 

.» npin:o r (,v ciJ:ni:vi:aiiii:i .'Ii!i'«>iiKi>iu>ro ic'.n.ioio y ."li.iiniii. jipo to hi: l,'v;ii.>ia imnan 

, it VKpai'iu-Mci cMii'j'aiiTii. I'ici.ihiai iipnra.\vio. cTa.ioci, cc nion kik, im> Kaimcni- 

. ]iiiot .'liixoiu.tairt ni;un it yiarTi.v, inusoiM ho aa luuiTiucy, d i\i.![iM <iai*i 3 .Vi;paTn- 

lUiJiH, n liii >[i;o.it i ;i lluiiuoM, uuTjiaro pttHoiM 6y.io idtKpavTii, a<'iit w auth ii"ro :*.:ui:i\- 

.. Tarn b ce|>l>o:inini iiK.iirii'ttiiiii n j>t>ucr ; ko.iii lioin; :t toil TiKa.Tii. .'liixi>m>Kiiri to;i; pimyjo 

uaiiuiii!, mo niii Myelin. Tiuam a nit>iu. i ii|>iiiim.ioci. rtorn aaupatu \\ nniiCJTii paaosi aa 

Kop.ioii. !l|iii uiimi 1S7(J )}. ui ii iipn'ixait jo .h.itona juiao.M a yi:pa'inoi>iata ]iviu>.iK>nii'nep»'M 

. Jlcrpc.Muci.KiiM, ni.i, na:*.i:i>io liypTiirna. ^a'fxa.iii ;i,u Ilait.iUKa i Ov.ni tvt apeum-natti. 

. ]iac;ii;u:<tM npeiiiry ..t'linu-'iiai" 'lepciiaxinia. mo joino cii.iin y .lbi:oiti a Tpaiioin>]»Ti»M 

<;i:nu:i;oK in;( ,|paivMaii-ir.a ua .VKpa'iiiy. po;;;iai l ini;iiiii Mia; eaifpauraMii rpomi, ,iani fioay 

t ii a ^opory, i KinouL iciimcM aitopiivit ua ceuc yuary no.iin.iT. i;oipa uuTpyott.ia iioro, 

.', itiiTpycii.ia .iiictii, uo'ia.ia xanani euifpatmn, a i» Kiimi naaaa i ix ..iipiifTai:i>;ic])a:a- 

Toaa" Jlauaiuca. I'epuuiioro iiiuoro a ooi cnpauii ill no h.uuooi. niinu'iiyTH, i cert 

.;- iicpuiiti! iiononox ooraTHfi ui.n.in ko.mii'ihiijiii. ni;ic Tpafii'iiiiiJJii eiiiso;ia>iii J> .mcTax 

• 15 iij.au n x Jlan.iHKoa t: ^ociitl etix komhiihiix c.'ii:McnTi«, ua fpynii yupai'iH'i.Ko-ia.nini,- 
•aaix neiiopoayjiiiii,. r '(,o;iaa Ma.ient.i;nii aiicK,T,°T. ai caiu <I». 1». ]>o!:i;a, m; l Io]icnaxi!ny 

.; iiaa,T,oriji Cy.ia nic.iana aninici.a. mm* itiii no aai'nn ,.nsi'»a,xiiK", in::iutoi:, KOTpnsi iipii- 

;<3iiTa rty.ia o.ianiKa,' 3 saxoiraiuiM ni.i hum itoTaiiiniM .iiictcm, a iioainiriiiinl uc]»e- 

;;K.ia,T,uiii; 3poayiiin ce ,,iio aaoy,i,l»TC rnoa;niK". khitok, i ,io-''a'iiiuiiui u Tin anepx- 

y r.uiuoicy Koiicnipanjfo. aouo,T.ns) i.o ui.T'iaio oiAiioro ..Cai!ic'ii;y'\ itaara-ii .ikutniy (id W : 

(5yn iiocraii.ioiiiiii ;u> .npyKapn.KOi WTyrar - chvnuuTii yicpaniciacy cou.iH- ^ 
.lii'Tii'iiiy aiTCparypy. Tmk oyit iio:ma;emni homjitok arciioitnaaa „;i.pyicapiii ': 
I'pojuun", Koxpa oa,ita<ic tM,via,T,aaa<M, a liauopy 'U'poitoK, aia ,,l»Y.na;a", mi- . 
ci.vuuamiw, 11a naciax nUnociut ;i,o iiiaiiiiiiiH it taipaitiKniii ;q>vi::ipnL 

JliTopaTypna pofiora aaraa raiKaiu'ino na /Iparojianoitn i ;ionro in- • 
noma im.ia;uiTiicii. W rrapnx npiumviiu oyit it Illitaiin,apii JJifiep, aae 
;j hum y ^paroJiauona ciiinpoiiiTiiiiiuno no naaa.uiaota., in; Kita;i;:uo ( iii 11a 
,t.v;ko iic'imcy ocoCincry npnaaiiM hii 6v:in tomv npiiMiinoio npiiiiiijninai.ni 
piiKinuu Jii'.i; JinpKCimiOM I JiCiopa i aitapxiiMiuoi (|n\'u 4 paaia>io)i (npy.toiiiitrntMMi 
;(,paroManoHa, m\ hkhm. iihmiii oucTaiuiiiii, hc m<>;i;v ry,uir:!. •! liiii.iiinx : 
„K;iTOp;i;iiiJKiiJ ct a „Kieiua;oro Toacrpat|ia u , juri rraaii oivpivuatM aaaki;- 
ci.KOio coina.iioTit'iiioro ataii'i i mnu'ciii na codi :Keiienei.i:v :mvp:rrypHY 
i iKuini'iny npanjo, imjiaran ,'lparoManony ii*»kii iuo tkii.kii na ni,v 
r T,n:n, ] [oAO.ninci.Kiii'i, mo nopecivuu 1S77 p. roaoniio it Kiiiiti, aaiiimniii . 
choimii ocoOiiCTiDin ciipaitajm, i Horn:, mo aniaii'iYitan npaiu«> na.i, muainioi 
npnur.Koro Kodaapn, a aapaaoM, jik ca>i laia;' 1 utiinu' ('.:>.'>). paxyitani'i. 
niiitpOv'i.nKTopoM .,rpo.Ma;ur l , 11:1 Jiiriu' TrpacH.r.Koro, i ;u<"Tai:;ii! Tacc :k hi; 
i /(jiarouaiion yTpiisiaiinc itu kiihh. Ha jiieui, it JKVniMti .jpaio.Manoi; 
jtacraD rypTOic anapxiirriit-daKymirriit, t. ait. 1'pyny .. hmoTimiai 1 ', iiopnioi 
pooiTimwoi' penoaionjiiiioi »iaeoiiik*it, mo mixo.uiaa it ;i 1S75 p., a.ic ypna.iari. 
nccnoK) 1870 p. (,'e f>y:ni ;i 10,10. a ;ionoai uiiipniaiM <liiuopa:iiiTii<iiniM cmiito- 
ivmuom i a /Ipjikiimii (rnjiiinTmsw mh poayjiinnoi yi:paiiKTita (a ix .ipvi.apni 
Biiiiin.ia yKpai'iieiaca „3o.iOTa lpaMOTa" xia Miiiiipuiicia.'tio nyiirv). V r ipa- 
l'OMiiiioBa a jiiimii aawmaoei. i ;i Toparypno i toxiihmiio oniBpo6iTiinii,Ttt<» 
(ocoC.iiiito iipuJiaiti Hi.uiociiiiii a Mux. «Kyi;«iiu*i.i;u>0. A.10 ce no aarryiiaan 
HOTpodii K yicpaliici.KiM npTi.v ciUHpodinimnit, larrpi 6 no 'ji.uaai ]ioa,ii:in:in 
pouory, a.ic ft ;ijaiiaii ituiioni.ia.'ii.Hirn. aa uci. H cim'i'.m np<H-m'i;Ti .I.pDMa;ur', 
.HOJiyMCiiiM jifi .^R'pcuiiiOio c:roita li , mo no^acrii oa niiaiiK'*), ,'l.panoiaiini: 
iJijcaoiuioc miiiocenc a apoiuoiioro ^ocr.i.iv lU'pcuMiiaiinc, 111.0 ,iaa ficiaiaai 
iicdy;u» ,io6poro ltc^cima »a;i.y.Manoro ltii.iaHiniii.Tita Tpi;6a 6 iipmiaiiMni 
iijiThox ;no;ieii, KOtpi ho Ti.n.Kii micaaii ti, a.ie ii jii;uini'yna.iH citoi iipaui. 
Co } .itii"ina liorpioyc ;n<>;tei1, icoxpi 6 HiicTviia.111 a nTHOpTiui mnoji i oyaii 
roTOiii na ]tco li , a oui-TaitiiiiH y l'ocii liicaa ]S7(J p. aaoaaianch Tan, ju<" 
„ycHKC yKpaliiCTito, naitiTT> naiicjiipuime, craao ..na miciiiiiin CTan u . -Ja 
iio.xocTayeio 'rauoro rypTKa ^parouanoit ynaacan Monuinnui hoc 111,0 micait — 
iincaTii Tiar.Kii nij catoro 13101111, hi; cno'i in;uiti;i,yaai»Hi racial, iipiii'iMaio'iii 
na ce6e oj,uoro Bi;uioni;i.a:niHicTi> aa mix. 

ITo iipnmi r T;o iKeiR'itii ^paro.iianoH itmiycTiu? iiniw, ^OMiunone m r \ (lyiiTap- 
cTita" Biuannc ..Uuhocth" ]Io,TO.iimi'!>Koro n. a. ..Hpo uarniuruo i Ci;uiic-Ti>" 
(opoiuiopa ch iiOTiJi 6y:ia ltiapyKoitana 110 mmciaai i uiaopyei.ini), jiotih ;ipyry 

naiBiiy i Kofobu ^yxa Biiimy b no.niTiiui; cboImii ,v'i"TaMH npo ci „ t no3;i,iiKii'\ 
B 6epc3iii ]i«iB.iUKa i Jlaxoiu-Koro BiinycTiKiji, i ,'!nxoiu>Kiifi noixau ;i,o JK'ciicbii, w 
Micjim, iii-jiiiiime bu3bo.icuo i T Ic])enaxtiiia ;t JicTpcMun.KH.M. Mejionaxiui noiiii aobi'i> 
:kub b IllBaiiii,api"i, a JlcTpeiiuckKnii Bepiiynct na VKpaiuy, C>yn aaciaiinii ua Csi6ii]' ' 
i ariuiyo Tan jii^'jac o^,noro 3 apecTaiiTCLiciix 6y nriv. }\o;t,a>i, mo u cia iipoua.ii 
AparyjianoB unuyBaTiiB pomiici>K>ix pcBo:inmionepiB i ,iva:o iloro uca.i.YuaD („6i>ai>iuoi'i 
cpyji,T,u uaTBopuau cooTe'iecTBeiiuin:]i ;i pajCin.ni bcl-i, moiI ii.inni* cj;.ia;ia Kiuuiaioru — 
a bcc poccLij CKan jiaiiepa ccii ^aci. pocuupn;i;.iTi>cn no ryucpuaTOpi.'KH 11 ^1i.iaTL 
Tpeiiir wart, ne c^hsan-h uepBaro" — Birej.c^ c. 84). '', 

*) B upuiiji nepoapysy cqw npocncw yiiymewiu, itin aaiijiac 97—101 opiifinwy.^ -■ ()1 — 

Gpoiwopy llo;i,o.iiiiit'i,Koro .,llpn x.iifiopoocTno" i iKtpiuc.n.iiy t'ltoio ; „l!po to 
jiic ii:ima- ;iPM.i:i ora.ia no iianioio". Ci tjhi (Spoimopii aaaaani a o;u() r ccpiio 
( r pcwM(Jn;i iiopui.j", K pfwioi!a ;ipyru", poajjoaa Tpcni"), ailiiirniBnini imohom 
„. : IiiiiL'!.i;on>" an aimipa, crnuouiKiii ai;uie;m,i:y eun;iK:ir>ono,ijio yKpai'iJci.i-tnro 
cc.i.'iiici.Koro L'c>[iJ!i."ii:iMy in»>, iiK oiHiiiMiiii ci; JparojiaiiOB, n anuanni npo- 
nioi-ri rjuoiiuii — „k*iiii;uc»ikii ;i;i;i ipoMsi;; ?iv;i:mi,i.i:nx ", ma skuh t'Taim- 
miry iioiiy.iapny cepiio J'p'owi^n 1 — M niic:iny r vui mjuoiihw.ml'iiiiiix :iio;icii a . 
Ma.ia oyni t\t 111,0 uoTBop'ra KiiiratOHKa ,. llpo to m: x:ii(jopu6n ooa aeji.'ii 
aooTa.iiin.", KOTpy /[.parojiamns aaonoynaB mk nrroRy irare ,vih jpyny b ara- 
;iniLiM npot'iioKTi 1S7S p., a.ie uuiia lie ajiRiuacr.. lln wm, no Jioio innny. 
MVt'ii? iiiTii „raian'i a;o i;pvr npo po.Mocio i iliaiipiiKii" — nin oya aacTyn- 
.loniiii iibniiinioio itpaiLCiu llo^tuuuiM.Koro „1V.mcg:iu i'i <{iaupm;i[ na yKpalm" 
(1SS0\ 

JIk ;i.p)Ty ct'piio ..rpOMa.in", ,,nncany ;ua iiairci.Koi iiyo;iii;ii ncepociii- 
ci.uor i HCCciaHaiiL-iajni", /{.panomiron n ara;ianix npocaoKr pcrcojiciuyHan 
vm'i upojiiiopu. Bimymoni iipo-niiou lK7f> — 7 pp.: „llo nonpoey o aa.io- 
pycoKoil :tii-ivjKiTyp'Ii u (m;u'ik*.i.iiV niuamu:), „Typi:n BiivTpeiinie u Hirbni- 
iiic 1 ', y.linyTpL'iiiiL'o p;ioeTi?'» n Boiina aa ocBnno-.memc" i n ,"I l f,Toy6iik"nio, 
conepmaoioii pyiviann. iipainnv.ii.CTnoMT.. #Konifuiin>i >ioci:o«CKaro uponecca 
con.ia.'iiii-TOBV'. H cnx (ipoiwopax, ai; nin i'x xapai;ropnayRaB, — ..poartnpa.iwei. 
ciipa»ii yi.'panii'LKi jio aw-iairy a Ba'pooiiicr.KHMii it ueeciauiiHcraaiMH, aoo 
cnpaim la-i'pociiici.ni i i'.i't l t'.iar.}iiici.!;i a noi'.isuy YKpaiiici.Koro rpo>ia,i.ir.H > n u '• 
i{i,i.Kpiiit:i:iM KonTpaiM' luiani.iiaror c.innaiici.KOi iipoi'pajm Pocii u iio.iiTiini 
aarpaniiMiiin a 17 niiYTpiiiiiu.nio iieno.'UMo. Ci tipouitopif ^parojiaima npociiB 
ae>i.iai;in iipninoirii aa uoMann; „C:(;iruhci>koi rpuMa;ui u , iiKa ua.ia wixu- 
,iiri'ii iiopyi K.'isifTiiisoV I pojia/ur, ;ua Riti'uiT.iciuui YKpaincf.Koro miTaiuin 
n liepeiioi.Tin? ,.iu'L , L , .inn:iiicr.i;or ij>e;iopami a , wrpy ;i;oiil*bci.k"c im;i,aiifMii,Tno 
cTaan.H! ai; ikktv.iut YKpai'unT.a (;uu > ,. „uepo,iuc c:[<mu w , miauie). Myciiao 
naMMTUTii Ttvumiii iiacTptiT: niiiny an cjouaiR'i.KT. miantvieiiHc, Hirrainia npo 
r T,a:ii>uiy ;in.iio lvkiujiik-uiiix napn.un tu ix isiiyTpiiimiil .la.i;, jikj ^paroHanon 
xoTiit miKOpiicTaTir jtia iipnnai'aii;ut uoit c.'ion:uici.i;oro cmujuicTiniiioio 
(})(M.epa:ii-.»iy. ,'l,.'i!i t t. n C:ian!iiiL'iiKoi rpoMa;i,ii" b 1877 p. n;i:o im- 
;ijiyK<>Hano dy.io uctviitio cioho \\ iiti|iopjiaii,ifiiia CTaTCUKii upo Cop6iB („ r 'l,e 
CcpCif aaFnyrr. roaop i ;i,o acii.ni jionepe;i.v i: ) — a.ie ^pnrojianon hojivcj. 
iirpojiyaaB, n arn;unriM uprtciiOKri aanoiun mi iiopmy mmo „Hepcr.uui, CTany 
y irpniiutiB e\}\w~x uorrvnoniix lyprin uai"i6:iii;K i nix Ixnix eyci;i: „IcTopii<iiia 
ll'iuiaua i napo;i,oBCT!?a ((iMcmi.uto : napo;uiocTii) pvci.Ki"*). Oi Tejm o;umMC 
oDpou.iciia hum Oy.ia anauiio niaiiifiiire i b liin.iiiiji au/iiucy, iipoci;TOBaiia ;k 
„C;iaB}jjR'i»Ka rpo.iia.ia" tjik i no iioaBn.iact. He aiiaio. na i iiji poauiiB csi 
iipocKT: naiicKOpiiio jiaiiyir. na i|»inancoBiM iiHTaimio, 60 BcecaoBJinchKiix 
iiiTcpecin ^parojiniiOB no ctputiib. 

,Xobio no Bin'aiini.oBVBa.iiHT. i ro.roBiia, yi;parncr.i;a .Jpojra^a". r T^p*oB 
iipiiroTOBitB ;{:u\ mi jkmiikv cnvO 10 upo niKi-naiy enpaay na yj;pa)'ni i bii- 
uycTiiB n oupi'Moio buOiitkoio n 1S77 p. (..Hapojui hiko.iu na yKpafni 
cepcji; ;khtt:i i'i iiiicDieiiCTisa b Pocii"*', ct. 152). 15obk aaa^uB xponiny 

*) Mo-.Kiia ,\viiaTii 3 :!aLo.ioui:y, mo CTani nana (Syiu yKp.inici.Ka, naarani ;j: 
JtparojiaiioB AonycKan m^ ohm iiaro.iouKOM „Ca. IjiOMaAu" „Kmia;KH ua BcaKiii 
cianflnctKijI Moui" (npocucuT). — [\a — 

\ i;pa'iircia;oro aaiTa, ho I'aaenm orramii.oro poi.y i la-aiam aurrnmiM i vt'TiiilM 
i!t.in>iorr:i>n : nopin v nacnmy ii Tea; nuiivni.ciio an ni a/>im.y Tc»ro:i: lS77p.. 
jiciiini aeacaaa Ta ii aea;a.ia - iioiaiiiiiiii, an «»in»i;i,t.:iH Miiiii lima.M, Mycin 
fr noii.oiio'iiie 'ine.io |>:j::iJMiuii<>Ji:i:iTii ii ni;!,cni;i:;)Ti! -.ipyra Mamma i"i no- 
ini.ia c:i Tiaiaat n 1SS2 p., a it n,i:iocr» h«»h:i ran i no uyaa nni;<>pni"raiia 
— it i,o;i;,T,iM \)',v.i\ no aai.iiiMena. II ;ira.i,:mbi iipocnoirri iioncna.ioci., mo 
i? iicpinv nepry no;i,aion. ca wiuipiai a j'aaer, n cinToiaTiuinja immmkojo 
Maivpia.iy, mo upiixoajiB n mui i;opecnoincim,iii a ynpai'ini, I'.i.u.via.ia.iacr, 
iia riianii'iiiie. Cm.i/oio na. C>i»n.i iio.niiiieiio jnnvpia.'i la.iiin.iaain — >ioiu:i», 
inn oy.'te ociiiiviKHsaTH ca n aiauncia.iii eoiijaaieni'iiiiii Macoimcn ..rpo.Maa,- 
(•i.K'iii'i r 'i.pvr u . a VrojK-i.Ky yi;pnniy noiai nip aicTan.ia.mci. aom'i.v, 'lepra wvio- 
cra«iy JiJMYj'.ia.n -- tiim Maco.M ,'l,p-ni: r.i.viuai: uinaniix ;io ci:o<:'i ia;i.ema,i;<)'i 
opoiinopii ..iio itonpory", a rai;o;i; oy.'ia hum na ipycnftiwa crareiii.a 
iipo cTaiioiaimo YKpai'iKa»i;oro eeaanerna na yropmitni no i|tpami.yai,iai, 
it a.'i'iu'itci.i.iM con;, opi'ani ..Lo tr:tvnillcur*\ 1S77 p. (Los i»aysans russo- 
ukrainions sous los liboraux honirrois), jiotlm no rmiiiciaai n llivisla 
Internazionalc <lcl Sociulismo. 

CaMy.,l , poMa;iy li aaTpiiMyi!atio.o'ieinuiio } 'iei;ai<><iii up*»i'pn ><mix\ npoia.iimx 
exaTcii (, > Moiiorpiii(iii"i" s ), ouiiyimix larincuat.Mii ai'.T<>pinvTa>in. a Tai;o;i: ooinaiidi' 
fiiMcTpiKTinai. '•*> oeacTpiiemKn iipiiiiiii.'ia o,t,na'ie riaiaai ;u>i!o:ii cipciiuca 
iionirn. Mnpnoro ...liixi a 10,1c", Korpy ,'l.p-ou na;ipvKVi:;ir. i niinwTiin ai; 
ni;i,f»!JTi:y a Tpen.oro (!) r<»iy .,rpo>ianr: oneiai.uio - ;ua iiepnioro muTvny 
ciio^inanei. «jorot*i» cuaiaiiiitimin a ouiii.aiioio, ;i.u> r.»>no nc npiixn inao *_), .>ik 
i poairipani iaiatia>m ,,>ioi[oi'pa<[»h'\ Ha ci „iieyrn>i'iiar aireparypin ii ipo- 
incm npKO cKaaamer. hot hi Jp-ou n cisoFji ancri ,10 liiiau, iniiipau.iyio'iii ca 
3 aceneitciaaVi (iesii.ianoHocni : 

., I»a:iiici» ;i;c a aa ..I'poMaiy" Tiaiaai tomv, mo >ieni wipaaiio o(iimaan 
.110,1c (a l>ac), no Geanyci, a naanic ..xpiicnujiix ro,un" (miiani naian. 
i iierpowix), a miiiwao mi;, mo nepiiii nj auvic i j.e::epT\i:aai( a noaa 
(JjiTiin, 11:1 KOrpo.My a, 110 ix iioi:aay, npoTpyoiut araKV... il muiiMi, 111.0 
J'poMa^n itiixo;i,naa TO>m)in, niincii m.(^ ..no n<»pa uiianiici. a ISaMii", iiepo- 
iiuion h Hi;uia ;i,o *,Kenomi 11 r. 11. Ta a; (|M»j»ta I'poM.tan oy.ia iijiii- 
;iyM.'ina n c.iaitno.My KojiireTi ;u;ana;ut,aTn na llo^ui ; win oyan iipn- 
;LyMniii naaeaio ;ua Toro, moo nopuio ociiiinio r:n;t<n urn npiiiiiuini nayro- 
RiiMii CTaTa.Mii, KOTpi ii naa.iiici. inicani ;i.oopo til X Y Z 1 t. ;i. (xomciv, 
mo6 n naaitnB isona ft aaro.ioiani ?). llicaa tomjm oyan iin.ntaa'iii aucnai 
(a ii Biuau o;ui» b 1S7S p.**), b ca.Miii'i ropa'imi «iac - a i:co raiai no 
no;iy»inu i ;i;[ji :i iictku ni cTpi'iiai o;i. 'noiiin KOMiroTy iiiiiuaiiuaiV K0.10 
TOJiin Opoiiiiopn xui inToaireiuOi' ii nnpo.iy. O.uai a niiuiaro|iii! npii.iYMaa 
i <l>op^Y.iy xi n Bcix mix iiyoaiKaiuil: .. l.'po.M«i,ia uyaori> naianio paa.Liamioo." 
/Ik ti.'i i>kii ji nepocTYiniB rpannnio, ,.paa;i,iai;iaiwa'' ny6aii;an,ii* no iaraancr, 
(a naiiiTFi iipiiuaiuio, mo boihi to — naiip. Opoiuiopii ; ..5ii; nama aoMaa", 
„TypKH Rnyrp. n mi." i t. x Ma.in uailui.ir.mc xo;iy n nyuaiiu is ncix *) MaC>vTr> »ni lie „IJo.iu" Mnpiioro npii2itn>ia.iiici> 11a iicpmy uOijikv (t. JI) — 
.met fl.o OroiuiBCLicoro iipo cc (JIcj)Cinici;a c. JG'S). na ;i:a:n», un;i.|>yi:t.>i:atitiit a upo- 
ra.iiiiiajiii. 

* : ' : ) Cc ifopiimii i ('flitmiii „. ! Iiictok rpoMa,TU Nr. 1", 3 ct.itcio ^p-oua : „I»o;hi 

OUTUCL, TO HC HllpllTHCli." 1 ).) i ii;uiiiix iiyfi.iii.niijii). i 5;i. t,t v i>;i:n:inri» Ti.iwai iivrj.iiKaii.iu Tojun ,. fpo?rn;i,n u , tio 
who ii.i.uiii i »i ic iioj.ii.iii in')iiuiiii;;iMii upac'iain np;in,i, a iiorijr a Myelin <"i>i 
hiumtil i'x iin.ioi'.iniv, a i: a.pvnii — iin.Maiani cK.uuynani aunriH rnpnii 
jiaivpia.i. 1 ;i,.'a '''"i" < .via ,i.pyi' (l| '° a myelin yMimk-r., fio liaMaracTC, ;i no 
nna:i>]iv Mai: iiiumtii ctiit'i im enpon. |iV| p(>:iiriiuntM liiiniuiiaM, a ncio 
vi.'paiHo.ii.ni'iii) ouiii.n.ui iiiumtii cunija.iiiTii, n KOTpnx a Ti.naai mo xorin 
ii'iirniiT. :ik niKo.iap, iii'pivi. tiim ai: jii'ih 1 . lauviaiio iui;i.ai:;rni Ipionuy" (c. <>). 

Ili.nic.'iii rai,"'ia; i ra.iniu,i;i eiiiiipodi'nimai. ..Hi o/[.eii ciwoum;, nauirf, 
:s tux, KM-rpi nsa.m ipniiii (aaiii'iv, no jiaai) *) ;;a npan,io n lpojia;i,y, no 
r i,ai: iii ai'ioro, i nunm. ne ni.viii iii iii'imi" — n;a.iiit cm v o;nibi ;s nhiiiiiiiinx 
am-rii: r io "I'painai ,'l.p-oi;, wi'iik'.'iaioMii nci i'a.iiiii,ia;i iipwipiiiirnna (I c. iV.)). 
MqiPiiaxiiu, aiaiii iipnni.i.iii: ;i,u l.i.i.na i .'Iiatnna amioio lS7(i/7 p. n cnpani 
opi';iiii:;aii,ii" nr.Ka'a.n.nurn Tpaiicnopry na Virpni'iiy, Tea; ripuo a;a.iiu c;i na 
]a;[,(Miii,ii!, i npn nciii ^.pirwipii.'onneni cnx cnapi' noun nre t;u;ii xapaKTu- 
]Ui:jyn)Ti. cirnaiijio (llan.im; III c. 17.'}). 

He ;i.iauainiinn. ouiii.ainix npanj. ciieiijaakTiii, no nnmnmiM miTainia.M 
yi;p;iiiua,i;ni' icrnpu, ,'l,p-on c;im yani'.cii micam npoi'puMiiy cniTio npo 
]toiaima.i;o-yi;painia.i;i iii.niociiini (.Jlpnnam.nii l iac. >"i;p;iiini,i ni^ Mucnun- 
ci.kiim h;i]>ci lUi.M ](>f)4— lK7f>"). - - uaisrn. noqan IF ;ipyi;yuaTn, a:io iiotim 
itaiainvn, i lai.ipyKniiana MacTiina i:a;e nic.ia i'inro cMcpn! uy.ia oiiyu.iiKonaiia 
(it ..JKiiTKi i C-ioisi' 1 ) llai!.iiii--oii, aiaiii npii tim inic.ion.iioitan :$;ionu, mo 
jiadyn. r I,|i-oi: npinnian .jiLMKuiiri'iiuuf' ;u<f ;(,anom jio.Meiny reay ircnuof 
uoaiaiiviaAiiocrii pociiiVhKo-ynpainci.Kiix nUnociiH, na any nna^ynaii iiaro.ionoi;. 

Ci crari ;i,pyi;ynaaii en, i naitin, niniycKaaii ca, it 1S77 p. — a tiim 
naooi ne oyao in.e iscTyintni npoi'pa.Miroi" crari. norpa >iaaa ijh:io:khth 
profession tit; Foi iiounm opi'any. i ir.Miia.ii YKpai'nei.Koro conia.'iia.My. Ca 
ni'piUMiiKa - iit , i>ivi.]»vi;i»]?;iii;i is nimimiiiii aoipnj, dyaa laii'DTdit.uMia 
it Kitirni 1S7S p. 'In.iiy raic niano, cc ;jn-racTr» ca ]R'i!i,i.{i.Mii>r. l \\i Jia.'ia 
npniii'ii Tai;a npni'paMiia CTara a .Vi;paiiin ? 'In xi itjioisi,uii racial, jn:i f l,p-oit 
it uiii xorii: niiaoaarrn ai: H[>orjia?iy yia,»ai'iuM.i;o!0 coiOnaiirnpiiioro pyxy, 
no itiioniii i{i r uioi:i;ui.'in mavia i,aM jioriMUiiauinx Toitapiiinin ? lljiaiunihuiniio, 
ltiaia ny.ia pnoo-nno ;i.i> in'i-:m>i' ?iipn ia».na;Tin;i!nu) i siau iii;uniL*. o r T.imro ,'I.pa- 
roMaiinni jiadyn. noiy, nio inn.aii ciiLH-airropii wo aor.iu .jaicTynaTii a ot- 
UfjjTiiM itn;i,<oi". Muni anna it:;ara.n tmacn, ca jia.'ro ;ici:pai;iuo i nnpaaiicToio 
t jioOirrii i?paa;iiiiic liiatnoi laoinpO-MiconocTir. K'oni2 i iiiiiii aiiapxnuniiii i;ieiu — 
ni.iMioi ijiLViopaiu'i' rpoMa;u;-OMyiK a nepenaaciio-CL'.iancfacif.M xajiai-.Tepoji, iw irpn- 
ULVU'iini'i h Ticniiiiiii anaaia] a no.iiniMiioio npoi'pa.MOio-niinimum : uopOThoii npo- 
tiih ;i,eciioTiiaMy, K.icpincu."iia?iy i nanaaan'o aaciua. iJitaaKH a icTopn'niiuiHiipon.e- 
AeirraMii .ao.tiar aaana'UMii. oont-i.M dpaiyc con,i:i.'iiaio-eicoiH)Mn'iiioi npoi'pa.ini. 
A it Ti>i, i;ua;,uii1 Mac iviiqi tokct nupe;i, couoio, i a ne uy;i.y exo^htii tvt 
ivniiMiie it cio capany. 

Xo i iy aa-re unepnvTii ynary mc na o;uiy, Jia.'io anany npoipajiiiy tlpomiopy 
1S77 ])., xapaKTL'i>iicTn»iiiy r via To^iiimix ni;i.imciiir. <_'e aninii.Mni n .'3aiiircKir 
lovKiiopyccKoi'o co^ia-iiicra, iti.inycirii nepin.iii (o;unionni"i), (loni've, Imprimerie 
Kutfse, 32 cTi»p." IJona miiiinaa ni;i; ;no;i,nnu ,i.ya;e o.inai.Koi r |paro3iaiiOBy, 
aae Maoyn. m itu m.oro, cyxaMii i) Toro jik ihii norbi ntipinacTt eti in— 
Kpijiiiionaiioro iii nupaay n nan,ioiKunaHpocani,'i cou,ia.nicTituecKHX'L Ten^eni^ii" 

*} llpo ceil ueaiApou.TciuiH auauc ,t,hd. ausuic (c s 77). m — 

(TpOMa.vi IVc. 3f>9 — HOI). !3 ;i]\yroro Ookj Cy.ia cc :nn;uina ;iya;e C.inaF.Ka 
„Hiiepe.i,oi?ii", jik;i Kanaaci. cBoro KO.iiiniiii.oro ouiiii'pocniic'rna („i;jk;ju*.h, 
'jto iicxo,i>i ii:jti ]ij)Piq):rnn.ix'i» pyecKiixi. luoii naaiuii ct> toio, mto na 
nepnoi'i CTpainui;); „ Hjit»|»t k ;i'i» w epa:iy Bo;ipyaiuii ana-ia conja.nicTn'N'CKarn 
nopeaopoTa xv,] bc<m1 1 Weill n r : i,aa"0 ,via neero MivioirU'iivTisa"). ,\ywi(:Ti» 
cm ^i ii ii i npo ]lo,in.iiuieu;oro, a iloro xin'ajma'W is ciii cupani, apt* Korpi 
m.0 unaine. A.ie cc t'muku 'miro;*,. 

llpomiopa Biie.Tvna.ia upon! KojiynicniMiKiro )iicTini,ii:tjiy poeiiiici.Kiix 
napo;unii"iB i ix ooine-pneiiiieTiia, isKaayna.ia na i'ioro nepca.'ii.iiicTi., a namnuvn. 
iii,Uioeiria pca.ii.iio icrnvnajific xpi.ox pycuaix luoien i no-i-pe-ly ix iaionepaii.ii 
na (|)e r T,cp;iTiii?iiiM iipiiiiiijui : ,.Kpo:iit> ll-x iuewiii. : lic.iiiKn-Ma.iu-iVh.io-pyL'u!;'!. 
maecr ay cn> ein.e MeTBop'roe: oCm.o-pyeniu,. oeauTpa.uaie hIimto, ryiToii 
ai oil, Koropi.iil noKpi.i.rr. Pyer. unptvuivio, I'yci, iiaiuoiia.ii.nyio, I-yei. n.ie.Meii- 
nyio", — - a KOTpoio csuie TpeCa paxynaTiici. i ,10 ii pea.ii.imx ■mum. iipiicnoeoo- 
Jiioim'iicr>. Anrop ii])ii ri.ii Co raw aaiurryaaii a Ti.ii.un mo ini.iaiinx ,,Hapo;uiix 
iiiKi.i" ^parojiauoaa, i ee ;ia.io npnroKy „Iiiiepo;ionH", maiii lie aaraa^an 
]\p yKpai'iicLKiix iiy6.iii;aiun r l,p-OB;t, 'lepca ro.ioay aiionbia juapimi iia in.oro, 
m< jut imcTimoro airropa eel ,aiaiijona.iiaaiijr'. Co noe.iyaai.io noMaTKo.M 
no.icMiKii yKpaiiici.Kiix conjn.'incTiB a Hc:ini;opyci»iauiii, ai.a cTa.ia uaCinparn 
)ifi jifl:i\ bcc rocTpiiiiimx 'JiopM, — tiim 'jacwi mk mumi'ina cirryajija aiuia- 
pa.ia jik paa iiaaiiaKi* c^imoro piMJO.iioiijimoro <jiponry iij)otiik pcaiai,ir. 

06cTannim i TaK Cy.in ncicra, ko.iii na yi'paiiici.Kiiii aaKop;i,oiiniiii 
coni«.iicT»4inii1 pyx Biiaa ;iLninci>i.iiii iipDii.ec M > paiii;a-]lan.niKa-Tep.ieii i ia;oro, 
1877 — 8 p. i nonin aa couuio cl>npMCfuiy Jianiii.y na con,i;i.m.M ccpei, YKpam- 
cLKoro rpojin^CTHa i „nno.ii>ii'ionaimo. iioro a cyeiiui.iiocnr. r |.ia r l,paro- 
nianoaa cc Cyb i[o;F,niiiiro Taaaaiii eir';«u, Co wiporii iloro n o,vm ;u'iiii.a.ui 
fioMy, mo ce nin fioro iiaianiaii! na cnoix npiixn.ii.nnKin, i a cbi oy.m no 
Cca npan,i;« — xona iini,i,T.OHT Cyn caji no coCi na c~ri.if.un ,i,pi6miii, mo 
Cea napo i ifiTOro Caacainia iloro po;u\vxaT» ,i:i'i YTHopenna crpauiaica co- 
HiflJiicTii'inor neCeaiioKir, aiu, poay-tim. ca, no aau uu niaiaix nacaUKia. 

IIok. 'I"»pain;o a ciioiii Ciorpai[ai Oct. 'Io[ueiu.Koro — riuoanui a.opnm 
CLoro nponccy, icopOTKO, a.ie ,T.oi;.ia,i,iio naMOpiaiya ti dCcTammn, mil ynto- 
pu.in pair,iio CLoro npoii;ecy. CiORjiiicbKa no.dTiii.a 1'ocii. aajoicyjieiiTOFiana 
itUTpitMKOio cepGciiicoi'O iiOHCTamur, a ii0Ti.M niiinoio a 'rype'F'iiuioio (ko.iii 
ne 6y.io iii;i,03io, iii,o pocuilci.Ka iio."iiiTm;a iuw'tl ca n iiopoayjrinuo a an- 
CTpiilcLKOio — mo Ri;u;pii.ioci, tj.ii.kii IK) :i'm iiiaiiiiime), — nm.vinKa.ia 
b ra.in'iimi a iioroio cii.ioio ciio/unannn pocnilcr.Koi iiiTcpneinui' a TVTeiuni 
enpann. Ho.'ii.cr.Ka ui.iaxTa uriTyua.'ia aa opi'aniaairjeio m.iaxeiu.Kui ca.MO- 
ooopomr upoTiiB pocHficF.KO-yKiialHcr.Kor neCeaiioKiF, x.ioiu-f.Koro noacTanua 
i t. ji. Ho.ibC-iiKa npeca a ycei ch.mf nyciuua n a:iapim" npo CT-iaiiiny co- 
lUH-iicTnyny nponai'anjy eepe;i l'ycimin, ii[iotiih KOTpnx ypa.i, noinmen ncaKO 
ni^TpiiMaTH no.iLCi.Ky lii.inxTy, jik ro.ioaiiy onopy cou,iji:ii.nc»ro aaAy • i;on- 
cepBaTimna wocKBo^i.ici.Ka i iiapo r Toneiu.i;a nixi.aaa;ia ciil ariTaii.il :K:ipy, 
mrpiKaio'iircL yciiKoi' cni.imocTir a „nepeBopoTOBiuiii" yKpaincbiciiMir caeiioii- 
TaMii, BajiJi'in rpoan na mix i na Ix „.i;KcnpopoKa u r 'l,paro3iaiiOBa. 1 ot 
b Taunx oCcTaBiiuax BiiaB b pyKii no.iiir,u TpaucnopT kfiii'kok i .iiictib 
^pai'oamiTOBa, npnooaemiit ^;o JTbBona niKosiy neaiucniiii. pociificLKiur Ilo-inuosr, ._ (]■) _.. 

> 1 1 c 1 1 tt n nnciiopTi annn en IJapatfnmoM, na cy,TJ Haaaan en KoTypniiuniM, 
iiiaiiiiinic anan <to6c UopKoaciaaiM i t. ;i.. Coil mo.ioiuk, o'icuiuho, nu'iimoR 
^paiwianona na iinro y.nnfueiiiii uoi — ciobkhclkiu eniijji.iic'ni'niiit 
(jKVlcpaiuii jiivii.t'!.i:o-vi;paim*i»KO-po(.'iiiiri,i.i.M jiojnipcMiino na cim I'pyii'ri. Jlpc,v 
CTaninici. m: nuxonaiR'Hh poeiiiiei.Ko'i ^iirpaiypn, «i:it»n pociiiichKoro eoiij^ 
jiicTii'Mioro lyprica, i ko.iii wanna ftnrcumc i'xarn ;i,o I'a.'mmnni wn 
coii,iji;iicTii»nioi nponaraiun, Aparojiaiion a miRiimi ;ionipcx iiorfaminfi. ;io 
iii.oro i ;ui» iioxy wiciio rtyxynannn iio.iBciaco-yKpainci.KoI coiua.ncTii'iHoI 
iiaprii" n ra.ni'iimi. Ha.u'.iiiB iioro peKOMCiiiafiuniif ;u> cboix ra.niUL- 
kiix npmmviin, i;ii!!;i:i;aMH i .incTaxn, KOTpi inn mm ix m'pe;nmi — minn'-a- 
jihjii! npanieimo no i.onciiipaniBno, tjik juo bohh xoiyih ;i,aTii npirroi.y ro- 
nopjirn npo I!I!!]"»ko p><aia.iyn;eny y i.'paliK'iiKy eon,in.ii<TnMny opraiii*t;ui,ii(), 
KOTpoio po;ntopnj.a;an ^IparoMamm. Jlpiiixanmii ;io Jlbnuna u staio 1ST? p. 
ceil ;u>upo;uii npornioM ;i,box Tii;i;ni» xo;uib co6i ;i.o iio.ii.ci.khx TonapncTBax, 
potfmt }Jiiiiiio.MocT», n:w i;iiii:i:«*k i .iiiiTiit, iipictiinMoiinx mvu'iiTaji-yKpn- 
IHII.H3I, lie Bi;utt]t;ui. Hapenrri no.iinjn iioro aponiTVBa.ia, i no aiiaitieinui 
jiiicraM iiOMa.ia nopoB'vurni wacoiti Tpycii ii apeiHTYBamm, t*<»j>c,T, yKpain- 
ilia i IIo.niKiB, — a two tubkh pinainneio, mo Ho.iaKa.M ec aaiiaaj no apoon.io 
iiiko;ui, a.io nebi Tarapox yna.io na yr.paTnivB. 1'ipKO npo eo ara;iye hok. 
*I>{>iiiiKo b CHoi'ii C>ioi'pa(|ui (>. 'IVp.ioubKoro : 

„B .iik'Tux r '(,paio?iaiioim, anaiUeimx npii KoTYpniuKix, a iipiiaua'iciiiix 
;i:ih HCKoro a pvna.iix n-y.U'HTiB ymnopniTOTy (b liepiuiii .limi ,vh 1b. 
Man;upioBt'i,Koro Ta *\I. Haii/uiKa), ami'iacx pouiik'bKHx KwiciiipaTopm oy.nt 
iioBiniitcynaiii lie Ti.iwat Miiivioiiiii naaiw au.ii'iojnix, a,io ronopiun en vmukk 
npo pianii naaun ii iia;u'i ^paroMaiiomi, mo tfy.'iii b oiiiifiiiii ;unipOHopii,ii 
,10 on;i i luioiiorreii aipooann ra ;io Tim poOorn, any b«»hh iioitiiniii Oy.ni 
podirni na paai ii in-pt-.i. yn.oro. 1 xai; aarop otchx pjuiaa >iaa Ixara ii:> 
iuoci. ;io Cnntra, iioatiailoMiiTii en ra.M a riniiaahcnainio jut.jnuaao, Bi;iTa.M 
Ao AlyiiKaMa, a jii: (n\ ,>maaia 'ra ii ,\o Vtn'itapy, ocTepirano iioio npn tim, 
ibo6 ixiiB oOVpir.Kiio, no Mait npn i*o6i ni'ioio Taiauo, nif* jkuvki 6 eiaoi- 
HpoMiTYBaTU Moao;ua;. Hi m'poi, t»m ni iiotiji Mia: r lparo.Maimi:uM i miioio 
lie Ov.io aia.icu npo rai.y ?iii p iio, ,i,o jikoi a apemToro to;u, ho oaaiai'io- 
H.nemii'i aui a iio.iirHKOio ani a irropicio ani a oK«ino)ii«h», au.io.uiii oayxa«[ 
K.iacHMiior \\n:\ i.o.i i.m'ii', ova aoBfi.M no a;udH«i'i. litaii Maa.ui'ioBci.iaii'i jijib 
ixarii ;u) Knina- nanpaBinii ai;ocr» .nixo, mioro iiapo6n:iH iaiaao. Coil aaa 
fta'iiiTH ca » tiim, Toi'i iiiic:itii ,io iiiiMiioro, Jiia; .imiikci.kioiii ii niAonci.iaiMH 
piipiiaTCiaau" >uib yAopiuyijaTii oji TicuiSiuufi mx ;u»ci anuaou i t. ii. 
Ci»oro Ti.ihKii ii Tpeoa oy.io. HnMa.ui ca Aoxiimiii peaiaiJ, onopaiy y tjix 
JibiMRi'bKiix Pyciuiin, jiki 6v.hi am^aiii b JincTax r V)i»t 1 ;ia.ii ua ni;u'Taui 
anaihemix y mix xo»idn ii iiai'iiii>Biiiiiiiiliuiix .ihctib, iiot:»tok auo ihi.u^vtiix 
bu mix aiaiiain. — y ncix ix snui'ioMiix, ,i.o bouh Gyetuu, b 6h»jwx ao c.i\"Ki;.iii. 
Ce ;iaBa.io jiaTepia.i ,to uobiix uomy icy nans a . . . J3a cr>ia;oi iiaaaxn «i»pai!KO 
paxyijaB ,t.o 50 peBiaiii y JIlbobi, na upoBimiji, y HUni — bbIikh b uaii- 
Aaiiax HopoBoaoiio w .'IhBona 0. Tep.ieiu>KOro i CTy;ioiiTa-Mi*AiiKa 1IJ. 
Ce.ii.cbKoro. y JIlbobI u« i pi/uijjir apeiiiToaaiio Maiwi'ieaci.Koro, ,4>paiiKa, 
JraujiiiKa, y;ia i iKiBcbKoro, r T.a.ii .1. rjaKiBiicbKoro, JJeaea, a IIcimkib — 
Uapaoaiiia — mo ,n.aa CyB cbjj! uacuopT KoTypaiu.Koay, KepeaiiibCKoro, 
aoieuoro coj^iajiioTa jliaiauoBCKoro. 

Mux. KparoxaHOB, 5 — lid — % 

Opanienna naniica nimaa m:\i ruaniijiKoin Pyecio. Bci corn ;in<iinn:iir | 

'in no aauiiin.iii c\ pcni;;if, a jijaoi' cn.ni i$ia.xpeniY!iaaiKMi bu coiijiuiwiy, j 

piUHKit.iiuMy i RCi.oro, 111,0 xoq aa,a:iei;a jjoivio iinro iiaraayRa-rn. l»"in ^ 

^paiunanoa, ;i,oHi;i,aRiiiiiCF> npo npeiiiT 'hpaiuca i llaium;a jiociiiiinir. iiicnnn | 

mi pyKH O.m. Oioiioiu'i.KOi't) f>0 pyo.n'n, nponi'iii iioro, ;ik npm|iivopa ;i|h?iiit(»- ] 

Baniix, iicpc^axii ;i,o BJianmu ii;i noaiiumainc is xap»iv, mi npiM|nrop i taw- •; 

u;ennK, a v-uoro cuoro muRiiiaoro xapaoepy, aaaRa.ion. on, uuonni aa(Sca- .} 

neyeimii i?i;r. bkiix neoyaji Jiwoapiiu, cni.'iKyuaiiiiii, am'pnvR ,'l,parojiaiiOBy ; 

nasaa; ci rpomi u xapaKTopncTii«nniM aiicTOM: :; 

„A b;kg ;k, jiiioroiio»a;KaiiHi'i ;i.o6po;i,iio, cxohctc apii-aiara, m<> y:::^- . ; 

iiemiK CTy;r,ciiTnM ni jjbho ni Tail ho b liojii'i iipniirii ue Jio.Kiia, noaaaK j 

Tor;u noKiun.io en 0, n;o noun oaepacyiOTh Jiiar.ry Bia aarpaim'jnoro tobu- j 

piicTRa — 60 n'icfi;KC is.iitCTi> no yinpnri., mo npimaTiia o.oda tvt 11 .'Ii.hoiu '; 

floaio ynnaneniix yiionix CTy^eiiTiB iioaiiuiiiiTH xom<\ HiicTaiunuciiich na * 
MOHC'iiuucTL iiocyafteinw, mo Bona ctoitii y annai c npojKU'aii.1,010 aaoopo- 

jiciihx TyTKir uei'i. Hecyni 11i.11.ry YfuiaiicJiiiM, — a,o imrpnx aoemi aa- .-; 
GopoiuMiiiii, nonais ca 6 n ot.\:g b Ko.iiaito a aawoiiajin, i xo i ia no con. npii- 

xii.ibiiiiKOM tux cycniai.niix iaeil lio.ih'ii'iHnx, C>yn on n hotjiiikmiiiu ao ■ 

CTpoj'oI oamHaaiaiocTii. A b;ko :k i 15aM Jiaoyn. ;jbktho, mo a Bi.uaiorr, ; 

Tiixiii jiavn,i »I>iai.o:ii>oi'n , nui"i, npo-re n iio.iiTiiMiiiiMu i-iipamnni aoci lie ; 

aainiaij ca ra ii :wi"isiaTiici» hc ayniaio. linpoMhi Biifraaiio » nix ;uiax 11a :' 

ccao aa-jyin i|>epiii i :mGan;iio tum 2 — .'$ j]icsiii,i". (Jli'piMiin-Ka c. 1:V2). ] 

Hapo^OReiy.Ka upeca b;kc a iipiiuo;y nonopivuiix i:oin|iiti.aT hjach- ; 

ci.kiix 6pouiiop iiaji.ia ;i,ya;c nopoimii'i conia.najioini toh, i Tt'iu'p tLilkii ■ 

nia.ii1aa.ia en nee hhiuu ii mi me it eiii i'a>ii. TeopcTitMiiy ito|K"»v iw.ik ■ 

na ce6c Bo.t. I5apRiiu'i,i;nii, mj;k iiiimiiiim poiaainaioMn y.ikiu.ichy M^paiHci.Ky \ 

Tcay, 1110 niiijini.iya.'iiiHiul xapairroj* liainoro iiapo^iy oi;a;i\cTi. ra iipoTiin- - 

hum KOJiyiiicTHMiiiil 1 coni!i.'iicTii i iniil nine:iaii,ii u , — TOJiy npu;Hiai;aH conia.ii- ■; 
CTii'iny TG'iiio n ireiu;u!ORi;uioio i iHKi;i.iiiuoio M no Ti.'ii.KH a no.iiTH«inoro, a.ie 

\\ nau;ioiia.Tfaioro cTaiiunuma. Jlaraiii — m; Tajia«u.'ci!H4, 111,0 Tai> iiaxanno ;■ 
6pa» ca opi'aniaynaTn iiopeiipan.KORniiiic eoiiJH.nRvni'iHoi aiTcpaTYpii na 11c- 

jiHKy VKpaiity (»iu 6ya ciiamoiimiKOM b o;t.ni)i a iipnrpaiiiiMaiix n.i is oko- • 

jiiiii,! 15po;i;in) *), Teiiep rpojiHK VKpaincLKiix coniH.iicria, mo ^.iiocpa.ifiiiu- .: 

'iaroTL i iipoi'peeyioTi, b dorariix iiaaaTax i a nauimum i.ap.MaiiaMii, 110 no'iy- .- : 

Baio'iHCL ao iiiflKOro ouoBttany b aamo' - , Ta ;r,OBo;i,!iB, m<i yKpaiiaa.i;i coiij- ; 
a.iicTii — ce , 1 iipii , ieiii( ,t;o coiuaaicTiB mocicoijclkiix", i ue .mukitf. niai.-oro 

l'pynTy b napo;u, llni.iai flnijiii me ; i,a:ii ii a^oraaynaancr. raiidoKo.MiR'.ieiiiio, } ' 

mo yKpaincLKifil coir,i}i;iiCTH l iiMiii pyx ce no mo hk Tiaiaai npoiioi;an,ia pocni'i- ) 

cbKux yp5iaoRiix KpyriB, jikum 6yao Tpe6a upiiTOKit aaa aaOuponir yKpafucbKoro j 

caOBa. Boa. HaupouiiKinl uonpouyBaB OyB onanaTaTH napoaoRiuB — ue -l 

aiiTn bo^h na noai.ci»i:nfiM.ii[ii(„Harii[Ka aa con,iaaiicTaMH i nuahcLKa upL-ca", • 

TTpaejca, 1874, XIII), aae fioro oeTopora nporoMOiriaa jik roaoc Boniiomoro 1 

b nycTiini, i Ciabiue iioMy ue ji,auo ciona. Hapo/i.ouii.i oca'm im.iii Ty^n, J 

Kyjr,n TpeCa 6yao Boporau yKpaincTna. i 

„TLilkh mockbo(|iLti[ TpiyjuliyBaan i Mafia;c iia,iLH,a.Mn uK<i:iyRu.7H iioaiu,ii, j 

Ky^u iItii ii i ioro myiaiTii. HaBiTb uoahCLKi iUjctii, nenpuxjiaiaii pyobiaiM : ] *) lI))eniKani ]io3mobii fioro a llaii.iHKOM ua cro reiiy b t. II, c. lo;'). ,:vi a r>H iiii>iii v eonjaaicniMiiy opi'iuiumuiio, ni;a upormpaK cnoio jhiuotv "a )i;i:m- 
[ivri.i.v .invuiicTi, nil, Jjiinpa ;\o Kapnar i Vi/opiumm", ammioMii „pyci.kiix 
coiuaairnif yirpaTna :i JiaiijiUKUMii iio;u(5iiiix cicJU'irrin copea. jivci.ko'i ana- 
itiH-ni ra.iiiMiiiin" --- KOTpnx yea uuim ;mo;ui.'i;u-ii t'lu.kii ;i,o Kioiynirni'i- 
iut\ 11 o p r. k o ii a hi. i ii a m i p i ii .,;iktiii!1[(ii coiijaaHTii'uioi' npoii;u';m;ui u . 
llai'ioiai.iui i;apu, ijotjii ianem. kjiiucm Tpiuyiiaa nonii;i,nniin, w iiepexiuiuu 
;sa rpu jiic.'iui wiamiui. 111,0 iiquvi. immojo poimpanmo, mo aiaoyaa CJI 
it ci'ini 187S. lici on;i;aaonani a nni'MKOM «r>paiii;a, Ti'paeiijaairn i ea>ioro 
KoTYpniuicoro oyau lamyiiUMii ua aoaio, ii uUi'iynaau Kapy iii.utuiiuo. Haii- 
Taaaiie ni;u1ii;ioi'r> ee iwaini'ine eiuwiiiic 11:1- Tepaoiu.ia.M — fjuro xnpooa 
(einraciieia) crpaiinio iioripuiu.[;u*i> I) miamiiij, KpiM roro nin erpaTiin ciumi 
uouuy, i xopiiii, .uo.iiaimit oiunnincr. na ue:ia,opiaao, a ^oiua.Mii ua linn — 
»a Kiuini -.jiuMipaiii ;i,aa (uuaioTCKU ., Cimii". IIjiiuhk i ^paiiKo — ;ina 
jio.io;u <l>iai,oai,oru, Tea; „aBiixiiy;ui coili eraien'mijur, rauicy-ni raaimjaaiM 
unpawn. Ikvi>at'oi'ii i nui r."apicpa xv.i mix Ciyaa Tonep aaMiaiona. liana in; 
mean ia,oro aaiamyB c-Ty;i,]i, <]'paiiKO iipoAOisaiyisan, i uiaiiiiiiue, ai; aiiicno, 
JUoCiyn nci aKaaojuiMiii eTeiieiiH. 

Hoe cg o^nauc f»y:i u MOinatii pi'in b ttopimiamuo a tiim ivihookhm 
HGixoai.oi'ii'iiiHM liiiaiinoji aiaii Man ceii jiopiimi'i conjaaicni'iimit npnii^ 
raaiiaiiiiii n enoaionji' nuimjaiol cyeiiiaumcTii. Han;iau;n ivp'nii; conjn- 
aicTii'iiioi Moatvui iniiimou a m.oro a mcctio, nacTiaiaai cTnpiiu' rpo>ia;ian- 
ctbo lie Morao cuui ii ,i,aai pa;i,u ;urni a emi iiinjaeinwi, ,i,aai ua ;iji6h 
CTaio'iii ncpea. Jipiuiapoio ennjaaiaMy (ua:c iiu-.ih roro mk iu»:ei,ci.k;i. hi liixra 
aiupaaa uci ojjo^ii cnoro Jianenpy) — o6i:ypioioMi[ ii cimiitviomii ;i,aai cede 
RM yeix cnoi.yc ayfaumx ,\vxi]j eoiijn aia)iy, enpone'a.My, paiuoiiaaiauy i t. x 
lloaoHKa iipoTiui coiunaicTiB b HapoaoiaaijaaH npur.i n J 87S p. naopaaa 
t;ikhx ciauuaaianix (J'ojim, 111.0 iiaism. „aiBo6i«nn .Virpaimu" >iyeiaa 
CTpiDiVBaTii cho'ix laaimtaaix o;uio;iy)ni,i» jji;i, Tai;oro jiOTairromioro y'uaima 
na conijiaicTin, a iiok. He'ryiWIcnuuM-niil naimcau ao ..Ilpan.ui" iianin, ;iojsry 
cthtio, poasicmoio'iii, mo yKpaiHCTHO oyao :!aiu'.i;ui ii Mvi'iiri. nvni jivxo.m 
coiUMaiauisj. *) HaptuoBCTHo ;j cboIx ucpBiL'inix, ao.MuKjiaTii'jiiiix i naam. 
pa;uiKaaiamx noinnifi 18(K)-x pp. ni'peuiniyaoeu n cvto Koiin'puaTiiiiiiy 
jiapTiio, uBiaojio imcraBiiao coui yaBaamic BiiTpmiaTii laiHCf'pi'ai'iiiaiy ?iapi:y 
B KOBKypL'Jinii >i uoahCBKOiu in.'UiXTOH) ii yaaao ua roue o6ob;i:«h; cropi*- 
wenna caoeT cyciiiaiaiocTii i cbo'ix Mac b1;i, .. iicjiohojjothiix i,ieii", KOTpii.MM 
iioauchKi jieiiyiininjiTn nopoMnaii ix nepea; aBL-Tpiilciaam yjim^om. /(.parnMajioH 
a:e <i cboVjiii Moaoamiuni oanoa.yJiJVi.Mir tiim TBt'p;uiioro uaopaH liopi'Konaiuui 
npo nejiiinyyy noTpcOy posko.iotii raanni.KO yKpiinicTBO ]ia KoiiL-i-pHaTintny 
i piuiiKJUMiy >iacTHiiy : tc ih,d <|)opMaai,no cmaoct, ;iccirri, aix liiamiiiiie, 
a t. «jb. ..noBoio epoio", i{«iktii i iiio iiajtocraao ira:c Tenet). 

Ilepmini iipoHBOM 'roro Maao Gvtu »acuoiiaiuic opfaiiy :i con,ia:iicTH i i- 
noio »rn paaiiKaaLiroio aai;paca;oio. Moao.u cou,iaaieTii, jcoTpnx 6ypa;ya:ma 
cy cilia lancTb BiicTaBiiaa ua rjyji i eopOM, a aauaarcM ni;t,iii.Maair khhimiv hi 
pyiaiBiiMKV — Bonn xoTian mjitii TpiGyny, xoTian uopomiTii emu norviaair, 
iipociiaii homouh ^paroManoBa, i Toil yiraataR cbo'im (»unn:r.jK0M ix iii r npii- 
Jiarn — xo'i i ftoupe 3,i.aijaB ciipany a ci:po.Mimx ayxounx pccy[»ciB ciix 
jio;io r T,iix JiK> r T,cii, KorpiiM Tpeoa Cy.ia me aoiiro! i liiiaraioi' Biiy»u;ir. 

*) llaiiauK 111 c. 29.1, IV c. GO- J, JII .hict f ^o kjisu c. 2S—3. 1 ; i 

- ( 
1 Oei, )iic hohchjir Bin cno« CTanowimc n eiii nipani » .uteri ;j.o Homm 
mo mix<ui liopmoro iiomepa: „Bh auacTO, «Ky iiary a hok.kib b T»>iy, moo 
riy.ia b iVuimuii ciioa l'aaeTa. Mil upo jyj po«i-aissyjia.iu. JI itepuKsciymui 
it VrcpaTny, mo cTaiwio conditio sine qua mm i naaiTb KaMnctsfrago 
a homomh laui'iainiM, moo aacimnaTii Im acypuax Bu mvcuto auaxii jkuo 
•roopiio .jiomomh ra;iii ( [aiin» u — n ana ii T(ep.ien;bK)iiu. JI cMitTaio, mo 
rryieiiTaJi ia.imi,i.KiiM i b HO'iimcy — Tpo6*a iionaniTir, pouii» 2 — ;>, a ;uui 
booth iiojjw diminuendo, — 6o ti.ii.kii ctjwmith la.imu.ia oluiimi nac. 
T-iiii ana now Teopiio, do n iioay w imi;.i;uait, ko.ih it nac inuii poaMomi 
upo ()i6;i ioTOKy BUieucbKy. H iio>iy nuuop<u Kuunit, mo htiiir OTi.n.Ko to 
;},t,o6y;iy, mo iia iiepmiin piic miiimiiy a;vpita.iii ft ;uui :w xary, ua ;ipyruii 
— ri.ihsc;! jKypiia.ni, ua Tpcriu ni'ioio. T-ml ana, mo mumo u irasxn (KiiTk- 
ci.koio rpo3ia;ioio] Gy.'io apofneno di.ibiiio, uia; ooiumio, i roiiep — Haiiiri. 
ko.ih 6 iiami rpomciu ;u.ia i'i nc (5y.ui n raicoMy iioiatio.My crani — n 6 no 
Hopa;uiB liiKOJiy y iianmx iiOManvni inAOiici.KHM ciipaiiaM h;iiuti> i na Kpeilnep. 
Tenep 'lopra aa .'[bbobom. Bh CaMH.iH casii, hi; ji rpua no o;uioro. mod 
rant aa.ioaciiTii BiuaBHiin,TBo, cicia,! i 6i(j.iioTL'Ky. IVvuikiuh r ,I,pyra" 1S7(> p. 
MCiii a,i;uuuaei. jikui.mh ;uh ut»oro ;iortpiiJin. Cy;uiB a no upaiu tx, a ni 
ho «iojiy ,ipyrojiy, 6o ji ocoohcto iiiicoro a mix no auaio, a ll-ica is oni ho 
OauiiB. it Biiaacaii iiOTpidmiM yxoniiTiiCb an mix 1) Mcpea to, mo Mac ovb 
apodnni mo liooyab ;ua Mo.to;ijaai .ii.ihhci.koi, 2) mo .'Ii.iub hoc thick ua 
pycinici.KJii aoM.ii ctoitb, no to mo Buem., 3) iiaiuuioiuiimc — mo boiih 
Taic mi cm; iipauroBa.iii, To;i,i hi; — npji.no cicaacy — huohmvku ti.ii.kii 
aonpn.uicb. l Iepca to n m*e ocTaimimi Mnca.Mii muarau nn to, moo inwomi 
aaioaumi no .'lbuoni tcypiw. iiaunix .no;i,oi1. Dirieiio, a iiaaacan iiorpidmiM, 
mo6 b tomv Kvpimo xasuiuaxii oy.ni ciimi .h.bohhhc, a mh 6 tj.ii.kii iio- 
Mor.ni ix CTarii ua norii... Ko.iii im b;i;o uoixa.ui, Biuicmi.iocb, mo yKp;i!uii,i 
lie xothti. c.iyxaTiicb Jiene i noMaraTii .n.BoBHuaM. 

n \l iiaM cK;r.i;y iipan:i.y : ;u.io B.iacMiui numu>Kiix i yi.'pauiebiaix 
jionconaiio. I Ho VKpaiiini iiapo6n;ia CataTO oeaTabTiiocTin i ^ypotrrin, hc 
Bu anacre. A.ic iio,vioctii n llpaian u i anaxiii Cimi Tea: ooraw uouiKo.uiia. 
JIhahm lipnxoAii.iocb Touep itii ua Bipy — a Bipn ui o;{ novo TpcooBaTii 
lie uo;i;ua. 

„/I a; a:i; ;to Kimui CTpaTiin liipy naBm. b xodpy Bijiy iiUenniB 
iiicui toio, n k ni o;t icoro » a;ipoea, ni ^oK.ia;i,iioro c.ioiui no ,t,o6iihci. 
toju «K T-ro b:jhto, hi; uomvr, mo boiih iummicm ho aaxiiy.iu. ko.ih b nnx 
o;uopa.ia 6ca aaicoiiy no.i'mia iiieBMOHKiBCbKL jioto.ihkii. 

w Ko.iii i^e biixo.uiti. II(an.in)K a TiopMii ji mime tjikc, mo mob aapaa 
roTomifi itin » TonapiiiiiaMii BiuaBarii arypuax 51 iioMy iimiiy, mo ;i:ui cboix 
250 \)6. (a l)ii anacTO, m,o rpomeil b soho ho <3oraTo), tji a:.iy o;i, po,m«iKff 
[cccTpn] xom 100. Hi -a siKifxn Race hi KpyaiKaMit iti a rpo.Ma;,.tMU » upo 
no roBopiiTit no Mir. HaTypa.iMio, mo xom i neuciiiMKi, rpomi ni a x<niB 
^itii ua to. moo a mix uobho xou mo ne6y;i.b bhhhi.io, a iiotim a :i:;uib, 
mo Mcpea ii— 4 NX Moaaia 6y;i,o cKaaani i ,ipyniM: oci/jemo pcuiiTi, ch, 
uujcpOTG a; bhco totobo. ]1(;ib.i)()k ace i 4>(pan)K0 — a 6mmt f mo xom 
mo-neoy;ib Ta podii.iu i 6pa.nici> podiiTb. il la i o.uioBiti, r mo oci> thk 
to iioaoacy, a (ii.ibiiio ne ciuuiBaiiTccb, xoMOTe ;k pooiiTii — poolm" llic.iu 
Toro uciyuaio jjauiicKy o,j; T(ep.iei;bK)oro a Tiopsiir, pa;i,H'n> noa;,i;aTb, Hu ~- 70 - 

uiiacre, m jiaio up;iRii:io : iiiravin no iiOMiirnnr. a toi'o, mo6 ino Ho<1y;i,i, t:iko 
mo xo'ic jioOiith .ipyniii — cKacynaTii mi ojccyiMTir ; woe iipanu.io : Tic 
xonem pofiiiTii — poCn ! n afio niqoro no iioMoaty ado iiojio;i:y Tat; to 
fi raK to, a ;\fl.i\ — tboc ,T,i.io ! Ot nepea to n fi no oiin ciiiiuhtii II-Ka 
i »T»-Ka, tipi iiane mo noun me pa;t icaaa.ur, mo paij pofmnr, JI jji naiinuan, 
mo aic (ivac roTOiuiii N, n biiiii.m MOO <jip. Tiim naco.M iiiijitf. no.iymin 
jiiict 0,1 T-iu Hiiiho, mo .liimic nii;uiii:iTii acypna.i y Hi;uii, a no y ,=Ir,noni. 
il a nidi iu-iko.m aro^cii 111,0 ;f.o noiiaypir. Ti.n.Kii ;k ho » casiiii nonaypi 
ji.io, a i k - : uo;nix i R ix ainiaFcax a kivacm. A n ,i.ORO.ri nianau m/rennyicin, 
Hoifu .Ta.ioKO oupaaoaniiimi .uboiuiif, KOTpi ,ie 11 uosiy aonci>i ;uth ; tI.! f-kii 
nepea to 111,0 noEiii n HVJKOJiy Kpaio <iii nopea to mo ,[onro im ni ,10 «ioro 
Oy.io lipiPiiniiiTiiu!., Bucmiyiai CTpawomio na.ii i k<uii on, na;e 11a jmix 
0'iax 4 poHii nee aOnpaiorr. en m,ocr. iinnncarii Ta no iiaimmyTb, to me 
CTi.11.KO ;k sioaiyTh aOnpaTiicr.. H nani'n, no jio;i;y cnaaaTii, »m cotf. Mia; 
muni jiTepaTii, Go no (mniiB ninoi'o ixm.oro micaiioro, okjum .inrrin T-oro 
i pcneiiail G(e.rr>CT.K)oro. T-nil no Mofiojiy Mac ra:iaiiT .'liTepaTYpiiini, i CaraTO 
rhiiriTi, a.ie nin Tan eetfe :j;ikpvthh n Kpvai mo „rtoiocr. nncTyiiani u miimci, 
no iicpmoro copTy", mo na upn;i. 'in fi unfile ko.iii a nt.oro. Ho Kpaiinii'i 
jiipi xm „ rpo3ia,T,u " <»gf> 2 1 /, poini in 11 no ;r.an ni p>r;i.Ka, Tai;o;i; <u; i ,ipyri 
BuennyFni, xo<i n a mum yci.Mii u xoopifi iipnaaini i noun of>iiF,!nn npanio- 
naTii, Tai; mo jik 611 s\ anan, mo iniatniie 6y,i,e, to fi hcio choio uajiiianiio 
(i ocoChctc jkhttji) nocTaiuin <5ir imnKiiic . . . C.iobo.m — n .Ii.aoni ;i.in 
Moire (iy:ni xon no iichpiki a + b, a » Hi;un x, y. •/ i t. x i a no coiuctii 
no wir npoMinHTii Jli.inn 11a 1ti;ionr». J5 .'Ii.noiu :i; n noRiiiminl a ll(ainii)KOM 
m: a »ro.iOBii;oM, kotjjiiu ifc ikviiniKyc. ,|pyn h-f;o i'i rn.M no«i;».ni ronopiiTii 
moci, tuko, ino nax.io UyMiiiiinimoio fi 8:ik:i iihiiiiuioki. AIoji t, pa;i,a npo 
ra.iiiM'umy : HiicTynafi xo i i a mjuiw, a cMiipmiM, t.t, tj.h.kif a ncmui, i ne 
no.iiTiiKyfi. H fi namican, mo rnTon Mam jij.'io a hoihim ;K\pna.70M, tj.ii.kii 
ko.iii fioro pp,i,nKTopoM Cy.T,e II(an.in)K. ( r T,|)yri pa.Tii.in kovocl ni^CTannoro, 
»k mobuii to nc TaFcoi'0 piaKoro n onax ny6:iij:u !) K'o.iii smiii naiiiica.-iii. 
mo 11-kobii ,ia;in n;i:e Koiin,odio a ypJUV, mo nojiop no i iaTacrf, on, jf fi mic.ian 
cboi 300 ()»p.. i iiaimcaB po,T,n'iui, nifid niFo.ia.ia 100 po. l[\\yui ;uu\mi 
Binn.iFo me #00 ftp., i aa tiui h cboc ,T,i.io n ocuoBatiii :i;ypna.ia iiBa;i;»io 
aaKinnomiM". (llaB.i. II c. 298.) 

llij, TaKiuiii auciiiu'-iMH IlaB.uiK a TOBapiunaMii naanci, aa niuaunc 
noBOro opi'any mo.io^oi JViiimiiiih. Ha nonaTOK npnfiuno 100 p. niir 
(). KocaneBor ; ;lp-OB, ne BBaaanonn na cboI Tj»y;uii ofJcTainiinr, npnaiiamrB 
na Bn,T,anne cboio no.iOBiiy yBapoBcbKOi npejili', 250 p. — t)00 (]>p. ; l.ni'BOhKa 
rpoMaia, na fioro peKOMeiuanjio, noooina.ia na jiopiiiml pii;, m,t krIthh 
j^o KniTFin, oOO p.; ojeci>Ka npncia.ia 200; nci.oro pocniicLKa yKpaina 
r T;a.ia FvO.io 000 p., tiui nacoM jik aBCTpiilchKa, 3 nepo^ii.iaTir ii poonpo;i,aa;i 
Aa.ia i^o.io 100 i'y.naeniB. ^pyKapcr.Ki Bii^aTKir Ban.in annul 1000 it.ii.x 
(aa 4 kiiii;kkif, paaoji 520 crop.).*) „I > e,i > aK'n l iM u yT]HiMyaa:iaci» a 25 pyu., 
•aKi llaB.inK sricH'iuo o^cpHryeaii Bi;i, yKpaiinuu ; a Toro 12 l'y.na. KoniTy- 
Ba.ia Kijinara na III noBopci KiafiniBCi>KOi y;i., mm c.iya:n.i:i aapaaoai cnub- 
noio KBaTiipoio jura cou,ifl.iicTii i mor hojioaii; « peuiTii ro;iyBa-iacb en 

;;; ) JIub. paxyiiKn ilaB.niKa n II t. c. 293. 1 Or. \ *». m m 
*•*£! 1 

j ipf>Mn;u»i .iio^ou, iioi.-apniuix npoir,oco.M, in;i; icorpux jik m,\ npoKaaaamnx 
.• nia.CTytiii.ia boh raaunjaai oyoiii.iwiicn. : 
■ ! „Mn ;i;ii.iii napy jiuniujis paao.M : ihntam;, i'ioru cnoTpa Anna, Tepaou.b« 

! Kiiii i 5i u , ciioMiuiac '.I'paui.o. ,,'lacro oyuaao tuk, mo o.uioro ;y«[ im no 
i ijiin.fii, mo ktiimhmo apvn»ro; a ii.iutoio a;i lioiieiiiKaimc ouiamoBaaii en 
'.: Macro: tu naiinpuic 6o.ii.io nac to, mo nca pyoiaai cyciiiauiieTi. 8 bhcxkox 
'] KyiiKii Mo:nui;i;ii, ywiKaaa iiac hi: ;m<iy»:iumix. Mil ouuiiii.ia en b jio:io:i;C!iia 
.' Oaiiiriu biikiiiiciiiix ia eycuiai.nocTii, i ncpooBe poaapaauennc, nuuonuuo ;io 
; TaKoro iio.io;i;ciiim, aiiaxo,uiao nnpna y uaiiiiii a;ypuaai, jiKiiii nyjiep aa 
• nyiicpo.M ];oin|nci:yi5a.ia upoicypaTopia. Octmi a,epa;aB ca a Cwy \\\,\ inimoi 
■\ [IhuuiiKa i <l>pauKa] pouoru. Kin, o CKi.ibKK anaio, Oy» lipoTimiinii b:i- 
;iai::intn ;Ky;»n:i.jy tjii; iiiuiuko, f>oa a.oO*poro npmoTOBaiiSK i jii,c nepoa, m-jTm 
< biixo;i,om ia apeiiny uepo'iui* ca upo oc a IIuiuhkoji [<I>p. Bi,T,cna:y«au nU- 
'} paay il iaipy, i uiiiimuit na noaio 5. Ill if. c]. IIotim, ko.ih :+:vpnaa Tatar 
'..;■ noMan Biixo^irru, itiu ouncxuh ca iia ipouiaoBaiiwo hsw, „Jiacoio cneprii", 
' ui;y mc.i:i;ui.'iii • Hit it co ;i,iao, a jia npocLon, moil i mil yuan aacTb poGoTii 
: iia cede, uiaaomaaa iptwimio, ai,o uiii ,,cTapa pyina". Ta upo to uiuuo 
I Cy.io, mo waiuixiauc ii<uoa;oniic ,ay;i;e juymao ftoro.** *) 
.' Tpetfa naMaTyaaTii m<: i'i to, mo -Maoa oiiepi'ii", a KOTpoi ipouiayiiau 

6i,uiiin Tep.icu.iani ft, nc o6>iea;aaao.'> oiiaiiiM a;ypiuuos. 1 lau.iui; i «i>paiii;o 
.-..: uocTann.ni co6i aa oooiiaaoi: aaiftcmmi jjao n.ioaaaio ua imx ^paiwiaiiomiM 
yepea KoTvpuinKoro : aacnoitamie uoai,e[,KO-yKpaiiioi»KOi con,. napTit raan«miui. 
. B anni nopooaauisi a KuTypiiiuKiiM r 'I,-a mican : „Jl iiwiy (K->ty) 
•• \i iuiLiiniM (o«ioi{. lIciaicaM) cuaaaii t\t, iu,o liepiiniM A'.iom, CTaB.ia«ui mcjilm, 
. J lIoaniaiMH couia.ii.ui liitTamia, upiifUoTii ca nocTaBiiTU i Tano: uoa i.chKiiii 
. : . con > i>i.ii;tM a llo.n.mi, pyciaaiu tia Pycn, a6n ui y koio hc 6yao ft yepua 
':■ cyMuiny, uidir noiiu xo'iyri. aUnomirn Uo;n.iny 1772 p,. so»ioii u couiaaicniauy. 
Tan a Ay.Maio. i ]iu 6y;iuT0 TjUDiaTii a hhmh, ko.iii rohii aoaiuart ca a ;i,iaoji 
.: a raaiiamu. **) Aoo jik liepoKaayc itoro caoaa llaiuiiK iiiihiiina paao.M : „0p- 
; i'aaiaaii;ia iio.ii.ci»i;<ho ccMaucraa ua uo.ibci.iaM rpyirri ft aea.ii n cotoai a yiqm- 
.' iiiCLiaiMH cou,ia.[icra>iii, mo <»pt'auiayioTh cboc ceaaiiCTao ua cboi.m I'pyiiTi 
ft acaai". 1 uia ;i,o;i.ac ;i,o ci.oro, Tpu ponii no (J)aKTi: r Ci caona r lparo- 
Manoita, ^u'KVT.jnaiii na ii[niu.oii h ciuui LS78 p. i jiotjm ouroBOpionaui 
nyOaii'iuo upocoio J'aan«niiin, lloataui i I*ociI, cTaau nuBtuiiuoio jia.n.iiiux 
; ]ji;uioc»n yi:paiiK'iaaix coiuaaicTia Cxi,!,. J'aauainiH i noaLChKoro napoay 
.' Bax. raaipiium i Cy;iyTi>, naTypaai.no, mo ;j,o Ix ccdiiictbu, iipoumioio 
; uiiTKOio » o6oniai»imx ni;uiocnnax cnx cycuuix uapo^iB na 6y,ayin,e fc . 
..! Homiil lio.ibCbKO-y Kpn'uicLKii il con.iaaicTH«miiu coio3 sastani^ccToiiauo 

na ca.MiiM npon,cci : KoTvpnin,Kiin aaaiuiB, mo iio.ibci>Ki coniaaicTii ctohtl 
$ aa piimcTi* yKpafiiiuB a lloaauaMii, lipoum ycaKoro uaiuonaibiioro noiie- 
BOJieuua, il iaeuoii noai,CLiaix couiaaicTin npOTarnvB pyny JlaaiiKy ft Top- 
AciqiKOMy, aid MauiiltecTyiaian ceoe ua nponeci yKpalucLKiiau cou,iaaioTajin, 
i boihi, Kaacyuu caoaaMii llanaiiKa : ,aiyoan«iuo i a iioiuiux ^onipea — uncpiuc 
Mia; ynpaiucLKOio ii uo-ILclkoio iiiTeaii'euii.icio raaiiyuun, npoTarau cboi pynii, 'H *) 0. Tcp.icm>Kiu1, ct. 45—6. 

<! **) JIuct ceil auioDuii tLilkm a no.ii.ci.Koro cy^OBoro irepcK.ia,iy, jyacc ;mxoro, 

■;vi tok mo t!.ibnii ripjifriiittiio Mo;i;ua pccTiiTyonaTH aMicT opirina.iy — Jlau. Jl c. 200. 

;! nop. Il[ c. 184. i2 — k i.MOiio.M yi.'pai'ne.unix couisi.'iicTiB, i npn tjm biuvfobiuii choc liopeKoimnnc, 

mo .>ii;i; Jlo.im.a.im ii yi.pnniujnm iiopoayaiimifi jioxinue tI.'m.kii iisl rpynri 

roii.iii.'iiiiJMy. 1 ' *) I xtvi K'oTvpniuKiiil ho npoiieci aiuw; a ra.iiini.Koro oiui.iy, 

il urn. mi .,boiih", iijh) KoTpiix ronopiiB ,JI,paroMaiioB, no noKnayiKuiii en, — 

IlaiujiK i Toitnpnmi iw.uu aa. eimi nooiinaoic jiiutii b KonraKT a sik'ii.CKinin 

no;i!.ci»Kii?ni coiija.iicTaMH t:i uniiiurnici. opraiiiaaii.icio .n.niiK-i.Koro poCiTiinnTUJi, 

6ci pi;i:imii.i iioio iiaioiia.iF.iioiTH — ynpiniicF.icoT, no.ii.a.Koi, cispoiki.Koi 

ii lmiejFj.icoi", ra iioro coiMii.iicTii'iiiiiM ycni/i,o:«:ieHin;M. Ha 'in.ii no:ir>cF>Koro 

eojrjfi.'ii-Hiy CTOiiH «»icnni"i niKM.MciimiK Ko.iee.Fap, JliMaijoitr.iniii, jikjim pa.i, 

.tit ;iam y Jli.noiti ii 6or»Tu hh;i.:ir:ik conjji.iicTiPiiioT .liTepirrypn, 11:11; \k» 

boim ;v,k ;u> yicpaniewtoro ]ipon,eey 1877— 8 p. ho 6y;una niai;oio iiirepooy, 

tfixo eiioyiiitaiomi jia Kiiniapcwaix iioamuix, i Tiai.iai nia, Bpaaaiunniii ci.oro 

iipoii,LTy iiini.iii n pyx. Opi'amaaiijilnoio fi M'iTanjnnoio pofioToio cepivi, po- 

oiTiiJiiF/nJihlhiaiiOHi'icnii to;i; ne ;iauMrni on, cii;i,o.M inii'xaB ,1.0 llluaiinnpii, i 11;ib- 

.tiik yHa;i;;ii? ce ;ij:iom yKpaiik-Maix coii,ia;iicTin — eiwni i «I>panKa, mo 

jii:i; pooiTiiiinTHO.M niiiiaa ajricmi coni ji.*i i ctii m 11a npniiai'nna.a. llniioiai.iii 

iiiTc.iii'iMiTHOio l'pynoio ci>oro poOiTiimvnm Oy.iii apyKapci.ia cK.i;i,ia«ii, iia 

uo.ii iro'rpux ctofim y^pa'aiei!,!; Genu r I,aniiaioK. Honn aa;iyjiyfta:m cboio 

iipoij)ecii"iijy nat-onma,, — noiia'eraaa hiixoaistii ;iii"iciio a jiicaii,a amimi, 

iiU imaBoio Praci, i I In name a <]>panKO.u pimii.iii apo6iiTii II cbocio co- 

uiJuicTiPinoio Tpiuynoio ,1,™ poGmiiiUTiKi — paxyionn of a tiim. mo (Jihk- 

TiiMiio iiFTopnaiuoiia.n.iioio moboio .uitiiichKoro poolniiiuTna nnamrn. en Nona 

jio.n,ci,i;a, — tiim naeoM mi; ix luacna <iacoiiiicF, iipnanauaaneh ,i..ijf iniaai.- 

lioi aioaoaji i eeaimema. 

Cto uacoiniL'i,, no Tpa,unui cTaporo „,lpyra", iiaanaiio J'pwkuci.kiim 
^pyi'OM".**) I In Rani; Ka;i;e, mo Bin ce poayaii* jik -,'I.pyra ;kimumk:i»k<»i rpnjjaajr: 
aae r l,paroManon n a;tpeet 11a pi i iu»nu> napnai.i;oi Kojiymi (miaine) liepoi.aaB 
cc hk » r \\yv rpnjia;!.", ,.Ami dcs Commuiu'S*'. Ilaium; vna;i;a» iioro aa 
ra:nui,i»Ky eiwikwiTypy „rpojia;i H n ,i . A.ie /[.parojiamiB » ni.M Jia:io (ipan yMacin, 
1 Ti (;i.piu!ii) pi'iit, iiid ;i,ana», nycKan ui;i. pijanuiH KpiiiToiiijiaMii, omimfh.uio 
ne Gaacaio'in jiaprcynaTH aa:ie;F:HOcrn eel Macoiiiioii rU iif.oro. Maiiui.iFiiiie ;i; 
pa,i;n» pi:i;ni pi'iit ;;.ia iiepoK:ia;i;y : no iioro nuiij cc mu.io GyTii iui;o;ioio 
^.iff caMiix pcTaiCTopin, Ilaininca i 'I'pamca, i ^m iiydiniai a;ypfia:iy im- 
piicTiiiilinoio .icK'rypoio. ni;i; ti ..acieui" cTari, KOTpi ua iiikimkv upo- 
napVBa.iiF pejaKTOpir. ***) 

3 yKpaiiiirjn h ;Kypiia:ii Oy.ni na^pyiwnaiii npaii,i 0. Koca«i, Km". 
IJopFicona, <I». Hoi5[:a, UaciLieHcf.KOro (Co^pona KpyTH), mo uvk jortjio- 
Bo J n>ii 1 eJi y CopOii' i ;ian. Kphi ApiOHiiimiix aaMiTOK upo Oa.iKaiFcrjKi cnpaiw, 
iiFiipmy npaii,io upo cep6chKC iioimTaunc: niibimrx yKpai'iichKiix iiceiuoiii.>ii» 
ne Mo;Ky aapaa po:jnii((»pyBaTir. '3 1^.1114111111 6ynn upaiu 0. Tep.icni.Koro, 
U\. Ce.itCLKoro, ara^anoro 0. ^aniuioKa, M. PoiiiiiCBn^inuif. KoiiTaiiT 
3 no:ii,chKHMi[ coir,L'i.iicTaiii[ 6yu aaMapKOBaunit CTaTeiiKoro J>. JliaanoB- 

*) Jlau.uiK III c. 184-5: CTaTn nainicaua jjh OcpucLKoro Jahrbuch a, 
a.ie neua,T.pyuonaua ; KopoTuie npo cc u JlaB.iuuoDiii oraji^i ra.iuo,LKoro con,iaj. 
pyxy b „r|)OMa^i" 1880 I c. 111. 

**) 111,0 ua ,,1'p. Jlpyra" iioro iuiniflTcpu flUBnaiici. uk na BiAHocJcnue, b pa- 
jUiKaJiiHiiiuriii $opui, CTaporo „^}>yra" Buj,aoanoro „Ak. KpyiKKOM", ^hb. b aucxi 
HauaiiKa &o Bacu.ieiictKoro i rouapuuiiB h.o HCcueBU a 12 eiuu« — II c. 281. 
***) Toiiwo .iiicT ^o BonKa, c. 302 1 .1 j eKoro 1 nopeF^n r i.oji noro CTy,i.iii npo cxapnx conmaircT'n xa achkhmh 

j 1II1I.I1II1MII IIOpei.MiWiaMH 3 1I0.7I>CI»K010. 

j 0. 'JVp.iuni'Kiiil — jik ojm«i;yic <J>panKo, tLh.kh iiui/mc HaHJiHKoimi 

' uiici;iKH, ko.iii pcwuiio bib <I>paiiKo, ;iiin cede iihmobhth ,t,o hobcvih'ikoI 
; crari, i ,v» poniTir aiieoxoxHB en, ]io6a«iumiiii b Tiifcuo Kinianu, b hobUth 
; M. Jlaiumca „Ilpoiiaiu,nii mo.iobjk" ciioio Kapiicaxypy ni;i, naanoio IIuuy;ui. 
j IhiMiri „i«i;u»iini" CTami.iiicF, xawa; ;i.o uacoiuicn ckoiithmiio — <]>. Home 
i na iio>i;rn;y pony dyBiijii y ]ti;uii, butii iiiieiiit r 'l,paro)iaHOBy, mo ui;i,eiiii,t 
! ,,y Bci.OMy ho exoum. cji a pe^ainijcio I'poM. r i,p". i a iiepmoro iior.iJLiy 
; y mix ,,iiiiiioii paaiau' 4 , Mopca nirroKpuTiMU .ii>Ktiu*i>i;nx ptvuiK'rupin — tuk 
! mo" Hobk \K\,\mi ,\\mvM\iony ado iwjith po^iiKiijio it cno'i pyKir, ado ui- 
' ,riiini »i;t •laeoHiicii.*) 

I Owisiuho, Bucjiui. i 13obk a iiiimii (ado Jioace iiaiwaKii — Uobk 

! xa jnii.iiii dyirrapi, i buoiihi a iiiimii), Bitaa;a.ni na Kpauie, ilia; BiirpaMaTii 
Bci aacodii na ;i;ypini.i, iipo^oiaTBani ;ia.n ppno;ih>iuii>iy, . JiirriviiiKony*' 
.'liropaTvpy. Aae , Ipaio.vaiioB ci.o.iiy jic cno<ivBaB, do Jlaiuuu a <I»pain;otf 
CToa.m na iinm noaiiijf — uoiiy:uipHaaii,iI aaxi;u!o-eiipoiR'i'ici,i;oio con,ia.ii:i>iy. 
A.io i'i BiiBoairni na codi ix Hacoinicii no xoxia (Hohkobii nucait, mo 
no Mac uaoy, i co ckojuiio Biir.ui;i.ac na bumIbicv ;i;ih tiix xm ;uiae i'ioro 
iK.MMiMopnaiiy podoToa;i,axiiicxh). Toa; n ocTaiuuM paxviiny Myci.m Biiuoaaxii 
na codi Macoiiiici. n iimrjin'opn, Hhimiik i <!>paiiKo. jiicTiiMii xa.M oboio dc- 
.icrpucriiKy (llaium; xo;ti xoa; ynaaam cede de.icTpnero.M), iiepei.vuuH 
a aaxUin.oi, oeod.niBO con.'n.iicTii'iHOi .irrepaTypii. ft opiifiiiaaiait craxi. 
,,B po.iaiaui iJiopMa.n.iio xi.ii.kh mh ;ina". imcaR HaiuiiK - aiepe- 

B0,lll.MO, COMIIHHCMO', BCIOMO KOpeKT)' CBOIO i .lOBIIIU.KOl'O ,.X.M0.1I.HIIH,I.KIti'i 

i KoaaHMiuia'". **) ,,A iipu xiM mii hc bhiiomii.ih, ho iioiipaBii.nici. no nop.Mi" 
— a b iicpi'iicKTiiBi iirpeA JlaiMiiKOH me eroa.ia miciiKa Tpi.ox- 
AiicaniioT i;apn. 

]{ riiKiix odcxaiHiuax iipnxoijuoei, bcctii ceil Bi;uioiii;ia.i!.iiiiii opi'au 
hobo'i raairiiiiiii. Jlepnia Kiinaa.a i'ioro miiiui.ia n KiuTiii, ;ipyra » jiaio, 
i xom dy.iii cKoniiiicKOBaiii, a.io nu.iiii.iii aadiipa.ia ti.ii.kii iiorc.iiimky Macritny 
KOii(|HOKOBaiioro, do BiiuiBiij apyuio xoBa;rn iiaiua,x (iiepmoi kiih;kkh lKi.iinia 

*) H npitso.iy ci.oro 3axonaD en ninuc n.iToBaiini1 .ihct J,|)arosiaiiona jo HouKa, 
3 Kiiimi KBixiin 1H7H (Ilau.niK J I c. 29(5), ,i,e Bhr |»ajiiB Bobkoiui hc uUTpiinyuaTii. 
a .laro.niTii nUcHObicy 01103111.110 ao -.Kypiia.iy. Buiiociioii oina'ie hc na,ia,T,ii.nioi. 
i iiotim. Jiau.niK II c. 818. 

**) Co fiy.ia HoCiiiia pofioTa a.io 3api6KV. upo uo'i iiotim (1878) ^obo.m „rpisi- 

khm" c.tonoii »ra,-;yuau «l>paiiKo: „llo iikoio «iopta on iipifc.ia.iu mini miio npo rcnMauio. 

Xir»a la.xacro naiipan.!.)", mo t) - t ncaa noro .liuuioro ApyKynaTii (ohobjuiio — b „;I.|«'n5- 

ii ml r>io.iioTen.i a ) uk taKc cbhhctbo, KOTpe uikoi-o ne o6xoahtl KpiM IJap(uinot.Koro) 

et coinp. rpouicu na II apyk amii ne jiaju, aao sotb 6h h ^a.iu, to Ka:i:y oau ua- 

; nopcA, H no ua,ipyKyio. Haft npaDjaue tum 3aHSJ0!OTb Ch. Jl,ociiTb ya;e 111.0 vmo ua- 

| ^pvKyna.iii XuojMi(nii l t,Koro), KOTpnil ocb tjt croanie y Meue i *io}>tobii .nicoay ua 

\ Kyno 3^-ib en. Xi(5a bh ra,^acTC t mo xtocb mocL 3 to to CKopuciac ? Jlo aoi'iouy, 

I idopin TaK „( > iioiiy.inpii30uana" jukoto ,-;o aiicin ne npouv^tiTb, a tLieko ft tv Muc.ib, 

j nKa c, npuciiiiTt. Uopx jio6oj.ui bcio icTopiio. Ha* teuep uo^aBarii Baumiiiiiii jtiiu. 

| V Jiac i TaK Toia iicmacna, .nixo iiouma idopifl A«Be.ia ao tokoio Oe3r.iy3ioro ua- 

! luoiia.iwMy Ta caM0CTJuuuu.TBa, kotphm Ilpau.ia TaK Beaunae 'ca an aoponi opuiiKoa. 

j iliaiiiHiiio, naB'iiiBiicu en asdyKii BApy^ix nayKax, mu ft ,i,o icTopii BoabMeM ch, a icnep 

I na.M nJKo.m. A BcaKUM CoMKait ia UpioxoBOit.LKua naa i uoAafiuo nopa 6 cKaoatu 

( C . . . M . . ." (BIlKpOBKOBaHO B BU^anBJO). JlaBJUK III c. oB, l-\ I- aadpa.ia Ti.iuai 92 npiniipiniKii, liiaiiiiimux me Jienwnc). Hiuamic po;ixo;ui- 
.ion>, xo'i iicpc r i.ii.'i aTii 11 Ki«, :! oivnuy na xpoiiii'ini kojhMckiITH, dy.io itei.oro 
15! „Pi»yTi,, T.i wrnioTJ, : mo:io;u;k a iipiixii.n.iiocrii, orapi i , nnpo,i.oBii,i" 
»i a.ioeTU. a Kpbi Torn nnpo;i, -- xon> niii a jw.oro .iinii ;umho moiko poay- 
miTii." IJ TpcThOi' i;iiii:i:i;ii iiaany nepoMinnio na ,.,'k.ntin", i pimeno bii- 
uyi'Kjn'ii no;i»ii"iii»Mii KinisuKiuiii, mo Artan.io aprki no.ipjnni ryirpOTii nonaypii 
i KOinliicK.iT]f. lia onoBwaiiHc JYotMimyKoita , 1Vtmii;i u , yMim.ono it II kh. 
„ I'p. ^pyrn", lIan.uiK jticTait hobuh nponoc, an odpaay piviirii i"i Mopn.ii>- 
jiocth (npoHOHi;u> ikhtji na Ripy). 1 lo KonijmToiiJ! ..^iinny u :)miiicho nanny 
mc paa na „Mo.iot" — cio kiiikkk)' b upiipmyrnorni llaiuiii;a, mo n :inniri 
iiimoR imciu:i;yimTii croio Kapy aa uponec Korypn in.no ro, uu.uunn i 'mi- 
iiyLTiiB <l>paiiKO. 

HniuiiK thm qncoji aa J'edcnmvKOBv Totaiiy" ,ijcTaB aacv.T na 
iiohhx micTh Miciiiun. Cci uncuKi! Bin y(n>nn en a or.ui.iy na cwc. a r i,o- 
poit.ic, i ko.iii iioro itniiycTii.111 no nucuiu nopmni' i;apn na ho.iio, 8 na;i,o- 
.nic-Ta, Kin piiiuiB ninxjrrir ;i.o JKoiumui, na ciiii'panjio. Co dyit npncKT n.iooimB, 
iih'i dpa.inci. i'ioro naTpiDiynaTH, Ti.ti.ini lie ,io;iop;i;;t.i n tv! odiumnm. Oct. Tpp- 
;ipiij>Kiiii me nepc.T tiim piimin ,,na CTapi .irra" itaniieaTiiei. na npana ii nolxan 
ao Hi;uiH. iliypnn.[ iipiiiiiiiieno, i .liTeparypny podoTy na ia.iinu>KiM rpyim 
unc^cno ao jtiHiinniiiur noiiopiojuunoi „ r : I,pidnoI l.id.iioTPnn", KOTpy t l > pairco 
a Kp.ipom Bc.ni hotim npOTmoM 1879 i 1880 pp. Tvt Hiiiini.m ;u>MKi 
noeaii' <I>paiiKa, opnfiinubiii i nepcK.ia;uii, oiioi{i;i,aiiiia Kpoana-Illa'rpiniui 
r iiopcK.iaj,i IjO.ioji, Assomoir iio.in b nepehvnui (». PoiiiKoitiiMiiimi, iihykoiu 
uepohviaAH — iipnpiumiHi i coiuo.ii>orii«ini : CTari loi.o.ia, loncii, 
Em. .Irbc.ic, P. Jllc.m, ^odpo.iiodoita illicappita, ;i,OB0.ii npniia;n;oBoro Bndopy. 

BapaaoM jipo;ion;i;yiMit <I>pniiKO raw o.ien (nkvw toio m: llan.niK iiimoB 
xo Bnaiiiini, a iiotim ,t,o /Kohcbh) poaito<iaTy podoTy ito.io opraiuaanii 
i conifMicTimiioro ocbUom.ichhh poOiTHHUTBa. Ch podora riy.ia ,\v;Ka 
yciiiimia, i Jiiaiiimue Ilaiuui; ,ty;ko ni,viopKynaB ce Ai.iovKpaincj.Kiix conia- 
.licriB, fiK Tx Alio i Jx npaBo. l3iiac.M0, mo no ii.iany r (,-ita ua yKpaTii- 
ci.Kifi TepiTopii r c.inniii no.iF,c!.Ko-yKpauiCF»Kii"i coiiia-iicTinniii iiapTii 
mrb ncpuiy po.no rpanr yKpaiuci.Kinl o.igmoht, na no.ii.ci.Kiii — no.ir.- 
ciiKiifi (B»m,e c. 71): ua ciji ctohb i iraR.iMK, i co cTaiiomimo bh- 
K.ntKa.io Re.inKC hobaobo.ichhc h roc-Tpy iio-icmikv a dony iio.ir.oi.Kiix i-on,iji- 
^ieTiB (.liNMiORCKOro ciieniii.ibiio). *) lia BiF.iiutoji «l'panKa i Ilan.iiiKa — 
mo o,uii, liUMOpKyc HaB.iHK — iic.iii b iiiii conia.rcTHMHy .liniio. Praca 
3 no'iaTKOM 1879 p. a ciieiiifl.ir>uo-upo<{>eriii!ioro opi'any uopoTBopn.iaci. 
b aarajiLiHO-podiTnnyml opi'an i nadpa.ia Biipaano coiua.'iicTHMHuro xnpaKTCpy. 
•I'panno Biuan, me r 1878 p., con,ui;iicTii i iinii1 KUTexnaa A-ui podiTiuiKin 
(Zasady socializmu, wytozone w pytaniach i odpowiedziach), i flpae 
jUHJi.ny y'lacTb r Biipod.ieiiHio coixiH.iicTn'iiioi iipoffiaMH, ana siaaa bh»tii 
ni;t. anrajroRKoM : Program socialistow ]iolskich i msinskicli wc wsohod- 
niej Galicyi, a;io dy.ia Riiiiymena iiotim JliunuoBCKiix hut. thtv.iom Program 
socialistow polskich wscliodniej Galicyi, i tj.ii.kh hrciukom enepi'iiiiiorc 
nporecTy Jlr.itOBan dy.ia ca ca naaBa aa.iin.iona hoboio: Program socia- 
listow galicyjskich. Ho.ilclki coujaJiicTii y .'Ii.bobj, jtaxyio'in ca a ciaOicTW 

*) ^.iiD. Jcahrbuch filr Sozialwissenschaft, I. 1 c. 311 i 3ra,i>any pciu'iKy 
llaujiiiKa III c. 181, 259 i i. r. i :> ciiolx iinviiarnaiwinx cii.i, ,iy;i;c 11.im1.111 ro,i,i uojih yKpaiiuun. i piuiyio 
itUxii.ia.iu npmioaiu.ii eou.in.iicTii'iniix (Miieapin a Kopo.iiiicrna : m.ioKpcMimi 
oi ij onuwy no.u.ri.Kv opi'aiiiaanjio (AcOani upo co jiu«/a.uicf» y,w. a ;ipyrol 
110:1. 1ST'.) p.). <l>paiii;n. 111.0 aicTaitanci. y .luioni ;\o wpeanu 1880 p., a;u- 
itym 11:1 Kpcuu' y ^aiin.noKa, cmiioitim nuomiy Jirre.icKTyn.u.iiy nuy <*o- 
iu:i.iii'Tii'iiniro pvxy : Bin ini«-:iie, iuTryiiim, iiouvaapiiayBan BiiK.ia;i,aB naup. 
ciicTOiarii'iiniii lapo I'vciii.ii.Hoi eiauiojiii h pooiriniMiix ryprKax. A.io i;iuciu» 
):\ni{v>\ Man'jiin.n.iii a.iiuai niinia.ui iioto 11a upnmmijio — ,1,0 ;i,.i:[ in.oro 
HO'ia.ioci. iiojia c.'pia api-'iirronaiu,. jjaauiiMiittx miruoi; i t. :r. 

Taic aaKop.iomia coiiju.iicTHMiio-peBO.noii.mHa yiipaifuciiicji hkhiji a uiimoji 
1878 ]>. i)d\v:u\ t';i is /Kcnoiu. JIiuo.iniici.Kiii'i, ociminr ai v. Momte.uc, Oyii 
atuiicneisini w.ioiiom 01,010 ry p-riai. JJohk, ju.o jiampyuau ii(»na;i poeiii'iei.i;o- 
py.Myiici.Koro ipaiuiHiMo, iiii.naiyio'iH pcno.no iijiii 10 ro TpaiR'iiopTv, iii^rpiiJiyBan 
« iKoiit'itoio Ticiinii aiiuaoK. 'Jar; eauo JiiOop. ^paroaauoB, Jlan.niK 1 Kyai»jia 
craiionti.i'a nocTiiiiiy aa.rory. 

Ci pomi: 1878 — 1881, cc Ky.ir.Minian.inna ;yiOa a;cHOBCM;oi aiai.iT. Ha 
yKpaiiu To.xiimii apeniTU n aae.iaiiiw, nio aaxoniuit >r. iw. Ma.ii.oisauoro, IJopit- 
eoBa, il.illy.'ii.niiiaJioiia.'itMJCMry, O.Aii;ipienei.i:oro, Uepeiiuira.MaJJoiiKony i'i iiif. 
— cn.ii.iio iioiuiaiMH peiio.'iioiiii'iiiy aKTiiniijcn,. Cepiu yi,paiiicr,i;ni crapiitol 
iimviii'eiinu jwmb ro|>y onopTYiiimwiuii'i wypc — ayenau „iio.Miipimi a coooio 
upaiuiTO.n.cTi'.o", ocodmiio uU'iac .'lopic-MciiKiBCBKui n ;uiKTaTypn cepua", — 
ko.iii iipaiMiTc.ii.CTuy iio # ;aH;i:nici, aeaupiji.ni npo kojuictii, aui naiuomuicTiwiinii 
yicpai'ik-i.Kiii'i pyx mo:i;c ;umi ilojiy, iiapa.iiayio ( iii conju.iicTH«nii ft pauuauuii 
•rem. Ky.ii/rypiiiiii i .liTcpuTypiunl pyx uuiuiep iiU hutoio yiaiay 1870 p. 
AKTiiitiiiiiuiii Mo.io;i.i;K piiuy i io iai;i,a.ia „ yKpariioilu.i IjCtiio u tu iliii.ia b pi'ito.uo- 
njiiiniii BivniKopyci.Kiii'i TaGop. Tiim ucKpaBiftiiio Bucrynaaa b cio ^riyuy 
HL4 U i tjim oi.ii.nio yaara ua cede aucpra.ia poOoTa :i;eiic»ci,Koro ryprna, 
lie B»a;i;aioMir n;i ad 11 Hepei'y.iapuocrn i iieuoc.ii.iOBUOCTir. I'o.iocit yi;pain- 
clkiix coiijji.iioTm nara;i.yi}a.iir uj)0 yi.paniei.Ky ciipaay, i :m.ixo;umu .vjikiih 
pcwiianc n conia-iicTii'iimx ado npocro iiocryaoBiix enpoiieftcBicnx Kpyiax. 
Tiim Oi.ii.niy hiii::ihk:i:iii a.iooy i uenaimen> tux, aid ltnaaia.iu i'i ,io poiiiTii 
3a;i,aiueiioio y eeoe ;i,o.Ma. Hu bxo^hmii b ueo;iLorn«HH3 ocuhvieiuic ft oniiiKy 
Hceiit'ijei.Kiix Binaur., — 00 ce mvcuo 6 Oynr iipe^neToa OKpcMOl cry^ii, 
11 Tyr cuhiih>ci» ro.TOBiio iii\ aBepxiiift icTopii i>oootii t'f.oro rypTKa. 

1> 1S78 p. iiapoiiifi Biii'iiii.iir ;uti khickkii „i , poMa,xti u . I lopuia Micni.ia 
ara;i.aiiy lr.uo iiepLvpiOBy, BiiKiu'ieiiy hochoio t. p. (jaui . ! }() kiuthji 187S) — 
Bona iio;uiua uiciiiio b ci.M aoipmiKy. Hobbu'.kuiomh iih Bci b;i:o miiiiuoui 
poaxo;ia;euiBi uiuaiiuc ManiijiecTyiKUO 11a aiiepx n o,iuicTi» pOBO.iioiuiiiioro 
<I»poin'y *"■ : ua otimpTui Bmui.'iucL Biqauiui MepuiiuiCBCLKoro, Buopoa^, Wa- 
CiarL, Oumee r 'l,'li.io, Ouimma. 

13 Apyrift, Bo.niKiH htiuyi (583 ct.) Oy.ni Biniymeui : cryiui r l,paro- 
nianoua npo juko.iii, Bobkobu xpoiiina yKpaiuci.Koro jkiitii sa 1870—7 pp. 
i n 3UMicTL (l)e:icTOiia a ,ij)yra uciiiKa crani ^p-OBa : „ >'Kpaina 1 H/?u.Tpii u . 
KpiM Toro bii;uuio anwaniiit „.1»ctok JpoMa^n" i pociiilcLKy Opouuopy 
r ; l,parojiaiioi}a : rr l,o »iero ^obgobji.iiicl". 

. : liT03i 1878 j>. ,'I.p-on I;a»B ao ilnpH/Kv na jiiTepaTypunii Kom'pec, mod 
tuiOHCitTii upoTCcr upoTiiB aaOopouu yKpsituchKoro ciOBa: aiiB;u»;n Typi'encBy, (i ) 

mo ti\n n n\wv;\.\l koiii'|iccv. eon nporccT 6ya iipiiuiinTiiii ;i,o ifpoToiaviiB, 
;i toi.vt iioro JMIIIVHI.0UO a WtCUCBi no (j>pa ungual, bchko cnony.iapir.soitaiio 
(uya iiopn.viin. maiiii'Maiii, iciimici.Kiiii), i iiotpi 11 ai'prpou.iiaiiii. iiomiipymi'i 
(|iop.iii iii ii uy» ua;ipYKonamii"i ,T,p-nn.M n iniuannii ya;e iTa.iii~ie-i.Kin coajaai- 
(•Tii'iniii 'iiuMiimcii Kivist-a liifonia/.innale. Uyu co Taiani Minrw ;i,(Uio.ii 
oiuuiini, hi: na Toii mic, . :un npo'tvcry iipo-nia poriiiicuauo iiacii.n.c.Tim. 

Bobk, mo ;i(>i-;iii«iyn;iH npaai.KC nmaniio HIoH'teaKa, ai; anacMo, yaoaam 
6i.n,ni liopraTiiiiiiL' inuaiiiic Jioonapa, aiioneonauo b IS7S p. ^q'.vi.apiK.'io 
I'po.iia.ui". ll-vuviiiHL'i.Kiiii iipiiroTonni! rry;i.i"o a conjaaiaioi rii'icnn >"i;p;ii'i[ii: 
,,/Khtth ii a;iopeB[.H :inuoii na >'KpaiHi", BiiiiymoHy 1ST'.) p. a /laMu-iii, •_< ;ie- 
aKiDiii iMviiTiiMiniMii Te:5<iMii, nocTiniaoBaniiM, npaiua "uopx.'iimo — (>o 
Kinr-KKa irj.a-.aia'ia.'ioci. ;i,.i:i niiKia'a.n.nom iionnipioHaana na VKpaiiu. 

A.ic uepromiii BiwycK „l pojin;ui tt anony cniTKiiyn cji, no aiiaio — «m "U'pea 
iieo^epaauinc aiaixoci. JuixepiaaiB, 'Jii a iiih.iuiix npii'iinr. Tpeno ianiaa;y naa- 
ctiiho npojiiiiHMio: ai;X.'J ,, Ipcoia,!,!!" iiiciaaaci. miiiyiiiona me ISTTp. lmnicn. 
Miiiauiro ...Inxi :no.i,e u , llaiwrieTi. niinyiiu'iio IV tom, nioa'UMiKiiici.iaii'i : niii 
MirniH rrario Boaiai. npo lllciwom.'a ai: nponora;i,iniKa con,ia:naio'i pciKUimiji' 
(T. \\ Hk'tt'icHK'o 1 i'kuo ;iyjn~n npo rpo.Ma^ci.ici 1 aarrra) — namicany 
a npuiio;i.y unxo;iy jipaaj.Koro „Kooaapn u , na poKoiatnn 1 S 7 ( j p., i i;pi>i 
KpiiTii'innx aaMiroi; npu i:iu it,L co.i cra'ri m.o imipiiiy cry.ijio r f,p-i'.a na no a; 
tomv, ;u'. Bin cnpoeTonynaa iiuiyijiah Boni'a i yc'raiuait cnoro onjany 
llleBMemai nu conjn.iicTa (,, lllen'ionco, .Vi;paili"0('ti.'iii i (.'on,ia:naM a ). Kpi)i 
Toro i; inin.si uyu ,toiuui uunmii'i JUiTcpiaa, xpoim:apei.Kitu i ;ucKyc'imiiu"i, 

HO UUKVMIIM imTailllJDI. Hil THM iKlfKl-t *.KC IIO'KIH t"i ,l.pVK IIMTOm TOMV, 

a cranao Haijpoiij.Kuro npo ibiiictijo ii itpoiiinan,iio i a iipo^onareiiuoi or.uuy 
yKpai'ncLKoro with, Koiporo iio'iaron 6\n naapyrroHaiinii a 11 Kiuiaau — 
AOKiimenjic jicpor.ui r \y ci.ii,ci,i;oro ikiith, nijuioiuciie pinnniM caiaani JiaTi;- 
j)iji:ioM, aa KoxpiiM m;ib nini ojvjji;i; ;i:iit:i Mici.noro pouiiininTna — t;i 
ft no HiiiliuoH. A }{\)y\; ci.oi'O Toaiy aiiony liepepnaacL — ua ii,i.LL 
Tpn poiai. 

limiycKaio'iii iloro n 18S2 p., r I,p-OB iiojichjir cio nepepny thkhjui 
]ipn i imia)in : c-aM nui 6yn aafinfiTiiil mi.iiaioio pouOToio inu iVoi J p;n|iiciw 
yKpai'mr ,t,.ih 3Bicnoi'o uiuaiiiui 1'ck.iio; ,ipyi:apna r IpoMa^n" jiycuir hii- 
liyvrTjrrn na cum iiepe,!;, na aapiooK iiouicTi. .Mnpiioro „Xuua poayn, no.tn*: 
a Kpiar roro cuiupoCiTJUiKii „rpoMa;ui c * BiicTyjiii.ui a npocKToM i!fpio,uiMiioro 
BiUauiia, KOTpc ii iiojij)o6yu!Uii BHiiycKaTii, a.ie Kiuen,h khii^'m, liepi'KOnaHimr 
c« b iicMoai.iiiHOCTii iioro BiueniiH, BcpayaneB ;io ciaiioro muannfi. Ce 

MOTIIBOBaUUC, ,T.OBO.li TUKU lieSpy'IIIC, HC BUKpiIBaC ]ia.H B.iaCTIIHIIX MOTIIBJB, 

3 KOTpnx pfi mo iiOKiiayc nail Butane .no Teiiep .iincTynaini(i ciiiBpooiTiniKiB 
r} r pTKa, a ;ieui.o see Tann bIctbcti. cji iieHcmur. 

llepe;i; yeiar, O'leBii^no, j^Uoi'iiana ro.iouiiy po.no ({linniicoRa cT^pona, 
flKa sicTajaw. b pyrax kiiIbcbkoI r})0Jia;i,ii, i Be^eua oy.ia ;i;v;i:e neaKypiiTiio. 

B CBOIM TpCTIM vlIICTi RO KKH1I, IlIICaniM B BUIlOBUb Mi HOCTilUOBy IipO 

I KBi,T,au;iio HjeiieBCLKOi" poCoTii, ^paroManon ^:i:a ncKpaBO, Kpouio fi ;kob i iio 
oniicaB ci (jnuancoBi MHTapcTBa, aid CTaiui.iH iioro liepaa b ucmohliiibI cxa- 
HOBinua, a Bcist otciim 6ca.ia^,e.ir npoTaroxi ^ourux poKiB ,T,epH;a.in 
b xpoinmHiil neueBnocTit aaBTpamnboro ^ua, ana cTpaiiieHJio norano bU- 
rtBRnjiacr. i m iijabt podoTir, i na acixun;! ,HparoMaEroRa th fioro nafi6:nia- f-^'i ( ( 

mux pofimniKin. I mo iiojuvi, tun ni:i; oihiihiib err iFpuaoupniwir (lion,!;, 
it i.-)>T|ii.M JMUiiiiPiiiy pd.iio rpii.'in ;i;i'jiTJt;i SI. Illy.iiauua. i nowaaoi'l. (}»:u> 
•ni'iiK'. niMipmuiisc, .mTani" nmipajui ;; rpoMa;ijiii, — i to;u jr,i;u nrnirypnT- 
iiicn. n mviHinio paxyiu-aa, n iii'piTii.'[i[,i rpoinoii, n i;op(>t inuni'iiiiji' a JKo- 
noitoio, mo lii'.uici. <(iiasi - i;«niciii|Krninir«t. aac m'pcnaaaio ;i.ya:o iu>:tj>\»iiro 
i jienpiinii'iiio. pi ulna ;i cTpami'iiiit! sa.vmiaiinc 1: (JiniauniBaimio i:ii;uu:iiuii,riiii 
i jiuTpiniynannio f "l,jiariiM;iLioi;a r ia jimo ciiii:pouiTiiiii;ii5. ()ci> mo imcaii niu 
nanp. 11 ;n;uanbi .inrn ,10 lai'i'iaaa.ni' rpnM;i.i.n : 

,.!> ruiii Mac a nucn.iai: iini.pi<'>iii jiaxymai nsoix nii/vuiri aa 1870 
i 1877 pp., i :: mix ?i'>;i;no oy.io iiih'w'mTH. m<> a iil-. C;pa» js;j <•(«»».• di.ii.iij 
800 p., x«i'i ;;u<\iyaaii: niiminip :;;t tc mo niuan npc^ikUoaaaHoiy mpe- 
;i.a!;TMpy I'a.iii'iaimiiy ') iniepivi, aa pooory, imtjiv bih no upuom:, SOU p. 
(hoiiii li i in. i ii an ;iiii?r an innini. lanpi norTyiui.iu b Ci'i). Ilrii nnnmop 
6\n lU'pJiiiiM ir;i.po.M xo.io.uioi' iiiri.it, Korpa mi.niTa uy.ia ?inii uti itniio 
h uaiiiiix ,/>io;!;ia'TJii!x-' ni.uiocmiax. I J 1878 p., nanin, ko.iji jij,o aona- 
na.iaci. iio.ionnua Kaniraaa „<'i;aiiiv.n>ri;nro umonir. KoTpiui iiaiiui.iiaii ;u'p- 
aai.mci. nami Bji^aima, u;\:l>. no'ia.inri, ji_\ r:imin,ji b imiuiix oio^aananix ai;;- 
noeiiiiax. ilt i ja , ;i.o jmrno .ifaain, Tai;a i;yiia ancria <>,{ ijieini luuiioro a xoro 
l iacy (Hqic.i, tiim m\ )ia:ni po^ioim Mcpi-a iin r iopoaaux, o.uisiaaix ;io ;u.ia 
:iKU<'ii). H tiix .incnix Jioaaia npocilunai nd nopwiinii namiix paxyman 
— xom iia marra ne sioania me ua'iirni Tai;oro ;jacy;iy v Mini>ia.m>iy 4 ' nod" 
iipaui i ;ioKopi». mo :i poonn Ti" no uopiuuiiniiu'h a ninni, Oci, nanp. .ijict 
o,i 28 ((luop. 1878, h KOTpo.My iipnanacTi, cm ;u>»r Jieni 1014 ijip., a ny- 
Taimiyi noaciiacTF. c:r t;ik: „iiepBOna<ia:ii.uau kohcthtyium oiTa.iach Ge-a 
npMtaienia u 6u\:in aadi.na" (a ;;ooan:uo: nopoMiiiiuscF. TpuTui n:\io nocc- 
ptMiniK). \l iu.omy :iiicTy iicjia cai;i.y noaro r in lipmiirjma.iiaioi aoo cj.'Ciith- 
HiiaMy ;io JlieneKii, a naaiia'iono craanil Chu'.kot: „IIo oui;i.«i^ 1 ty isa.M'i. dy- 
;i.eri> liuci.naTi.cH eiKejrfccsiMiio no ;H)0 p. ii.'ih kukt. tcijujj-l iipiuiaTO ;iv.i 
Oo.ii.iui'il to'iiioi'th ( ,H)() (jip. rh'ii DUO <J>p. 6y,\ytl nucFj.iiiTi.cu e;KO)i'hoa«ino 
iioctIj liaineio 20-ro. Ha'i. stiixt. ( J00 i[ip. 4o() ,T.oaaaii.i otxoauti, hclvho- 
'iiiTC.iFaro ii npe;i: r F,e kclm'o Fia ninny .in i niyio ;i:najib*\ r |a:ii iuyTi, noxna.iiFJiohi 
anaipaai o6i\y«k;uith caaii(anci.Ki) cnpumi n anaaKy a yKpanic-F.iniMii (mo » apo- 
Cnn u uponnopax i II t. J pn3ia;ui), a Tai;oa; fiiniycKHTii „. j Ihctok rpOMa;ui c * 
ii iiiii.mi .uicTOMiai — mo Tea; apodiin. li .,neiio.inenLiF" a;e ohmti, itniim.iir 
„neT0 l iii0L'Tii i; , jik yo])ca to, mo i.aiiiTa.i iimouii daB Bii'iepnynaTiier., thk 
i wpea noiiy nqieaiiiiy jtiiiicTpiB homt i (jiiiiaiiciB, Tau i mi i;inoiu> i l icpea 
iipona:iii 1879 p. ') Jl iiop.imm b;ko hhitii 6ea ycHKoro 6io;La;eTa, a6ir 
BiiKui'niTii noqari npani tu biikobiiiitu nepeicaa o;i; Bac, moo „xo«i ne- 
cncTCiiaTii'nio Ta iio r T,aBaTir yKpamcbKiiil ro.ioc b TCKymx cnpaBax". B 1879 p. 
iipiiBeiiOHO oy.io Jieiii o,i; mic ycTiinii nanus „iiu;kibiitii ro.iou", ,,HOBiiii 
Cio^kot piMai;TOpy 1200 pyo., OKpisr Toro mo 6y r T,e ua iii r xn.epaa;y Tinorna- 
pii i ua opoiniopii''. r 'I,.i}i ni^epaiKii Tinorpaijiil lipnBeaeHO dy.io ,.Xnda pe~ 
B) r Tf> bo.iii" 400 pyo., ira Tinorpa«|)iro ii <5poimopn n n'movo ne uoayiiiB, 
a „1Jo.iii u KoniTyBajiir 2000 <}ip. 15 TiMaje pou,i o r i,eci>Ki TOimpunii iianpaBii.iu 
ciojH ra.inuLKoro a ) i Buc.ia.iu fiojiy ua jkiitth — 15 pyu.T. oauu paa." 4 ) 

*) OcraiioBii Tep.icuLKOMy — npiiuhKa 'I'paiiKa. 
u ) Braj.;iiii bhihc apciiiTii ii saciainifl. 

a ) M. iIau.ii(Ka — Jioaciieunt' •tpaiiKA; oyesu^no, cro^u k ua.ie:i:uTt 3ia^Ka 
n t. I c. 249, go ipeGa Muxara: 11-Ka, a uo Il-na. 4 ) .Ihctjj j,o 4'pauKa II. c. 40-2, 7S (V i*|>«»iiiori» (ioa.ni.ON pii:jy>iJcTi, c:i, napa.'inyiia.io itci ii.imin i najiipn 
oMirp;in.ii", jik.-i casia no |>o:jiiO|»U".i;;na ni!ii;n.iiii ilimunjin, no Jia.ia lii no- 
K.i;i.u'iiii\ rpoinoii ni Kjicun'in, i no.ia. 'iq>e;5 to iomynaiiiifi ;iy;uo tm,i;ki\ *) 
Tproa .(.iiiiMio ,i,iiBynaTiioi> itin'pina.iooTii i"i nvinuapiiorni ,'l,]>nn»ianon;t, in." 
iiin n raicnx tmxkiix oncramniax no tLu.kii caji no ciiyrniii cm „n;i 
,Uio", n nj.nix AiiniiiK'uui'i'i' -in' YMy;ipnnci» to na Kpciirr to na i:oniii<iaiii 

.I0IITH HCCTll Hll^HIIll'IV pOUOTV 1 llUTpiDiYHUTH 3IOHMII OiVpOaaiHX i JJOIII.III 

pooOTOiuariiiix TOnapmniB. A.ic ;$a »ci« tiim opi'aniaaiuM nil uiBiiimot 
poooTii ciiiTii.'ia hbhhjmi ;ujiI»OKTajni, aid aneoxonyBa.in i eiiiupof>iTiiiii;i!$ i ny- 
d.'uiKy i tux xto tluuaiicvitaii cio pouory. Toro moid vit'hi i;ni'uci>i;i 
inin,i;iTopn i Bre VKpai'iichKC iioctyiiokc rpo.iia,i.ancTno : YKpai'nci>K<>'i «,i>c- 
(SunoF, i1o;ur»?!r:}yi)HOi Tpidyjur, yaeoniicn xo«i no ho.'iiikoI, a.io noiTiiiiioT, 
pei'y:inpno'i — niHK no biixo;i,]|.io, i Bci ci nn;i.ann:i i nyu.iiKaii.il, aawiinaiii 
i no ^OKiiiyyuaui, BO.iio.Minoani to.mii „l po.ua, in", n hkiix n,un.Mii poi.-aMir 
Mapmiyna.iHor. pi;Kni poiJOTii, cell or.in;i, yKpaTni'i.Koro ;i;ut:i. 111,0 Tiir cm I) .lit 
i TaK T.iKir ft no CKin'iiin cm, — boo 00 niiK.uiKa.io napii.aiiiiM, jn;i ncvHa.iii 
ft poaonna.iH niajiocniw, ra.noiyBa.ni onojniiu, wiocii.in aiienipv i poafipaT . . , 

*3?paiiK0 h cnoi'ft nianiiiiiiift nopo;i,Jioiti ,\o .inorin r l,parcoiaii<)i;a (1 0. \)) 
rub r iociiTi» piaKiifi nnpaa KO.'iiwiin.ojiy noin,OHtuonino a Ipiijia^n ii 11 no- 
Aeniui : „ 111,0 in acne a;ypiia;i, nituinaiuiii YKpaiiRM.Koio muboio n;i piimi 
eBponeiicBKiix rovue uajKaaa Main rpo>ia;i,a, 00 n anaio a yct roro ,1,0.1c- 
I'aTa, mo iipiiw;i,HH 187(> p. ,t;o Jli.noiia i rcicrjuicjuwin* aaniiTynaB bucii 
^paroMaiiona : Wie nut Journal ? A rnoa; apodim r 'l,paro>iaiioB ia roro 
acypnaaa? Mif^mtiinit.TKO „rpo.Ma;i.y", \v,i;\ a.n.jiaiiaxiii, njiinoro, xon ^ociiti. 
OAUOCTOponuoro amicTy, a.io B.iaciic ni<> ,10 (Jiopjiu — po^aiVmamix jioh- 
CTpya.ibHO, muanamix uea :ia;iy, aanoinieiiux ;ioi»a;eawnii! i ino r rj ,iooiiTr. 
Jiexainpnio 3;riiiaeinnnr craTJUiH cauoio ^paiwinnona (,10 Tainix a.iiiiKi» 
Tpooa aamiciiiTir CTaTK) upo iiiko.hi Ta (Jio.ictohobo fla.iai.amic na siair.KC 
200 GTOpiii wyiiy na. yKpania i noiiTpn)," A.io a inim,o naiuvu'iinx iijui- 
ra^OK r 'l,paroJiauOBa i iiumiimiiix incTpyKniii (;i,im. nnaiiic) iuiaho, mo no 
casiopo tlifiKh ;Kypna.iy, a ^lm.i.ammurBa", cooto n.i.101 oiiotomii piaamx 
iut,i;aii[>, da;i;a.ia casta Tninr rposia^a, i ^parowaiioiiy jio;iaia aaKimvTii Ti.u.KU, 
mo uiii ne nsiin uo;ua»TH JiaTepin.iy ^I'pojta^ii" na poiy.iapinuuii isiiuyc-KU. 

ITpit Kiiini 1879 p. a noon.iayomiMn „I5o.iaMii u na iiiin i poaaoMa- 
Tnii V tohom „rpOMa,i;i[", KOTpiiil no Oy.io mum AUKinwmi, ^arouanoH 
oininiiB cji n cTaiiOBiimy aoco.ii Taun oyjniiji. Ipyua, ana aunaata, naoico.io 
„rpOMa^H a , aa ne;i,0CTa i ieK) cnoro, cKi.ir.KH nouy;i,i. na.ia;Konoro upi'aiiy, Jiyciaa 
npooan.TaTitcr> irpituarj^niuiir 6poniiopKaMii auo xo/uitu h irpniiMii no tlu.kii 
^Jia nonj-aapiwaiiiii cboix nor.i>uin, a.io ft ,iaa topo mod aiomi Ix r i,o no- 
6y^ii BiicaoBHTU. Bco HKOCL ne fimao. IuVi.oinrj, uuoilicoTynanmu Topii; 
„rp03ia,T;cbKoro r ^pyra", ua^'uajni RiaaTir r C.ianjinci.K[!ft A.iLM..£rax": r T,pa- 
roManoB BiiJia^nB ^.th nf>oro CTyj,iio upo n lIo.TiTii i iiiL ^'jikii b iiobiix yKpahr- 
clkiii niciws", a.ie Boua ne uoua<ni.ia CBiTy, TOMy mo n A;ib3iaHax u Cyn *) Ot hk oniicyc IlaB.uiK fl.parosiaiiiiici.Ki rapa3,i;u it ilicneni n o^iiiTi uoiia* 
^pyKODaiuiri daTi 1879 p. : Tpn inueuMa Tcuiii koikiikii, ac xiid r "l,-n 3 /faiiKoio, 
;iuoua aiiiiMU i npiic.iyroio ; cuyiinii cnuatioK i nencpn, oOia. a ikuhdkh i mica, 
ripiue lii* id 3Bii<iaiiiinf( pouiTaiiK ; Opan rpoma ua akhu ucoy^t a)' x ouhu kom^opt, nn-niTi. na i*aacTit (III c. (36—7). r. <» i <'i;<>!h|iii'Knii;iiiiiii. i iioriM n iiopopoiuoiiiii i noniiippHul ('j[iopj[i Jpnro.Mairon mt- 

IIVl'TIIK ii' II. :t. „ HniU YKpallk'bKi niciii IlpO rpOJUUCbKl CHpnRH", HK 
i»Kpi')iy niiuiiTi.v ;s III lar. iiopiiuiiMiioi' „l , po.Mn;ui, mo ho uiiiini.ia tc;k. 
V jli.noui <I'|»;ihko ;5 Ikviccm ii Aeaianui Jiiif.HiH.MK !no:fo;uiiiiJi!i (,'l,a»H.ro[wye:n, 
n.iecbiamioi) aa,iy.Ma.iu n;i 1S81 p. JaiorTpnBany am'paTypim-iio.uTiiMHO- 
nayi;ouy Hacnimcb Ciut", moii iipn;ipn;KynaTii, b wpiK.fHHuiiuiix (Jiopjiax 
Kypc j.lpoMM^iM.Koro r 'l,pyni". r : I,paiwi;iiion am^nii ca rtparn b nii'i yiacTb, 
iUiij CTiiTio jipo Iwu'TO.Maponn, a.n; poaccp;i,HB ca aa to, mo II uoMimciio dea 
fioro iiiajwcy, crpaxa pa r ui iipoKypaTopei.Ka, — ii ni;i,iilii[OK bU nel. 

I'liiiipmHTimii/rno b pocni'icbKHX Maeoinicax, mh iiciio.nonii'isinv, l J][ 

iii;in.mi-.(y|»iiiix, rrana.10 nee ni'iiiiiuu mosi^ihbiim i ;i,oii,i.ii,iiiia. IlUnenaypni 

hu peaiaijiimui oovxoji wre ChVimiig :sk:i»vkswi iici. ychkiuui n.cnayp- 

mi.Mif oi'.[!i r i,a.Mii, iMicani b mix Ji<r,i;na (iy.io Ti.'ri.icn Jiiiwiu'in ncoJUOimiH, 

to aaamrn. TpiiTJiuir nwiKy (j»iaiono)iiio. 15 peBo.iioiijimiix iqiyrux kcc. ro- 

CTjuiintt' Hiiaiua.ioci. poaxo.i,a:mmc Jiia; peBoaionjiinn.M YKpai'iicTBoM — ({icw'pa- 

.[HCTcr.iai.M ra ;u'ii.cHTpa:!inri.KiiM. i BoaiiKopycbwiiM — liiBOaanjiiiiiiM 

i ii,ejiTpa.'iic'ra,i;HM. 'S iipmiiuniaabimx, TenpcTiiuinix piaannij. ce }\o ,T,aai — 

ii('j)L'xo;i,ii.io na ni;uiociui ocooiicTi, rypTKOHi, ueanoBopcmio ncynaao Beany 

Kooncpanjio, in; ;i,a«a:rn jio:oiu}octh iii.t.xo^HTif ;io oipan ofirKTiwiio, i 111,0 

ripine — yTpy;um:io KoonepanJH) i a cBponeiicbKHMH conjaaicTUMiiiuiH 

■ra peim.iioiijiniii.iuE i'pyii;uiii — 60 ii tvt ijpnxtauaocb nepci, yciM poaMeaa>- 

HynaTiiCf. i ycTaiioBaaTii To>n;y nmYisuy 11a cyiiepe-'iiii pooiiiiei,i;o-yKpauicbKi 

' mrramia, Korpi aaxtuiiu coujaak'TaM i peBoaiouionepoM a,T,aaeKa a,T.ai«i.inch 

it ;i,pi()H]i.Mii i a iior.ia.iy aaraarantx iim'pcciit -- neri,T,nii>ni HenopoayHiiiiMMH. 

fj Ii 1K7Q p. ^painMauon i ilaiuiiK iipiiHiiH.in iipouo;jin > ik> npaiijoHivrii 

I n iRmoaaL'imnaiini lmieubKiuw I'onjaaieTaMii Jahrbuch-y fur Sozialwissen- 

• schal't uud Sozialpolitik. Jlan.niK mimi ca bccth tvt xpojiihT yKpalii- 

* ciiKoro pyxy. Aao yacuiiiier. uy.ia n;i;e 'ricno aaaaana a He.iHKopycr.KMSH 
con.ia.i-peao.iuauoiiepa.MH a ,J$iiepiviy", i r T,paroMaiion CKOpo iiuua'iMH ceGe 
ajiyiniuiiui aaaaaarji na ii cTopimcax iioacMiKy a .lanpoaiiM. Jloro ctuth 
ijnvpccHa ,via iiac, aic o;uia a iipc^Te'i K.iacn i nioI npan,i /(.parojianoBa — 

i ,.Ik i T(»pn«iocKaa Iliciraiia n aeaiuaipyccKaa ;i,OMOKpaTiH" (Bona ,ipyKycTh ca 

liiiaine, a ;ibojiu iihi.iiiiimii aiia.ir.oi'iraniuii cTaTa.Mii r T,paro.MaiiOBa ft I Io,t,o- 

JiiiHci.iroro n lvcvue Socialistc). Aae m no;ic?iii;a 6y:ia iienpiicMiHiM innueiiTOM 

> ;ua pf};i,aKTOpiB, iiijieuf.Kiix JiapiccucTin. KOTpn.v u.nramc oyao cTaiiOHiime co- 

j jj.iaain'iB oumopociB, Hia; vKpai'neBKiix „naii,io]ia:iicTiij", akiimii aTecTVBa.ni 

; Ix o6!ib'])Ocii (i!])0 ce ;uib. Hiiame b ciiomuhux & JiepnniTailiia). Tan casio 

.;'■ na CTOpim.ax Tmvailleur, licvue Socialistc i Hivistu Internazionale del 

"■•: Socialismo, ;ie ^paro.naiiOB 1 II<uo.ihiicf.khu yMicTii.ni ki-ilku CTaTefi 

J b 1SS0 p. ? hi paa y juia iipirxcvuiaocF. nopymyBaTii iioacMHyni abi:nan,io- 

" lia.iiaii tcmii — lioacMiayuaTH a couiaaicTaMH pociiiicbKHsu i no.ibCbKiiMn 

■.{ Ta BiiacaaTii yr^paincbKi Han,ioHaaf.ni icpi[R r i,ii. 

;• Cc oco6:ii!iH) oy.io HciipHCMiio xia IloavvwHCbKoro, Baaraau ncoxOMoro 

; ^o chx Haiuoiiaaianix cynop^MOK IIomv 11c uo,i,ouaaacb aa^upKyBaTiicTb llau- 

.i JiHKa cviipoTit llo.iuidi! i imxyinar a mum u .lalirbuch-y *), 1 mc aiemano 

I lipiioiiiu oy.io cnapirriicL a crapHMii ToijapiiinaMii a .Jjiiepe,^ \ an nu6a- 

>i *) IIrhahiv III c. 131. HI) u. •unto imame. ^paroMauona en no.'ioiiica aaxon.uoRa.ia ;in:ioKo ni/iiariiiiim — :-.; 
i miunita.ia a coiu'si.iHvrii'iimx icpyria. ;j,o uiu no oa'iiiit m p<Kty>miu:i ni hire- I 
poi'v .1,0 mx oeaKOiiOMniix nponci'iH, .'ii.'i :taxoit:noi>a.ni iinro. A.ie itin iiiinuii hc 
Tpaynin a o«icii aaia.n.Hiix imiiTii'iiiiix mrrain., n ni.ux yiiaxait ;i,:iji ceoe ooo- 
ituaKomni iru paaoai a |»oi*iiiici,ic»>nu 110:1 i.na. 11 mil chjicik'I.kiimii peno.iioii.io- 
liepa.wi. 1US78 p. »in opait 6:ui:jiiiy yiacn. 11 Maeoimeii „()6iiuiua'', aaeno- 
Haiiifi aia,i,anoio niiapxiKTeia.oio I'pyiioio ^IVtoniniar 1 , i mma, aaiuami liovo 
iiii.'iiiin", ;M>no;ii Mipa:tiio Jipniuuiria tlMvypn.'iicTH'nii nor.ia;?.!!. no aaoyimHWH S 
fi yKpaiini,ii; — oeoainno n rrciTjix '<UvKonei»Koro ii Aicrc.ihpo^n. Ilv.ia it tjm 
i iaci i TexiniMiiii lcootiopanja I'pyini Jpo.Ma.ui" .5 i'pyihho .,!V«>TiniKa"'. 
yKpafiieiau itmaniic 187U— 81 iiocarh <pipMY : .apvi.'apiiu ,.1'aooTiniKii" 
1 ,.lpo?!:»;ui u : 6y.in ciii.naii aaxo.ut 110 0pra111aan.il iioTaiim-'i ;ipyi;apni 
mi yKpa'mi. Ci aitnaiiii a yKpaiini.:iMfi hiikvijikjuii naitirr, ;i»\'iKiiii nepi'iio.inx 
cepe;i, pociiiici.Kiix C(>nin:iicTi»*), i Jhc. CiVi|iaiioHii'i, au u<unmi; oiiiaiianiii'i 
a yKpainei.Koio jiohoio, imjih Jia cooe ooowiaoK — 1: nieiuMiiariii mm 
po:u;piiTi[ rpixii ..rpo>ia,ur ( , a J!. ,'Ianpoit it uiaiiiiiiiii.M oivtajj iinrramin ce 
it p;ix\ iiok ,,06iu,inii*\ juo lama „i{i;u.pH.ia **isoi" rropiiiKii ,ua iiiii,t,oiuio- 
pyci>Kiix ]i;iuiiiii;i;iicTiit <: . 

1 noaa THM nee T«n;ir cninpooirmiHTiio JpaioMauona 1: poeuiinaaix Maeo- 
niicnx ne nepepium.ioch, a Kpi.n Torn hum oy.io liiiiiym.eiin it nix poi.ax 
Ki:iF»Ka Opomiop, 'in ni;; eeuo, «m ko.icktiiiihiix, 110 piaanut dia;\Mini mt- 
Taiiiia.M pociiiiebKoi" no.iiTiiKii: A I" opinion publi<|tic <los peuples civilises 
— a iipniKuy aTi'HTJrriH na iiapu, La tyrannicide en Russic — a npn- 
no,i,y iioro yuiiiicTmi, ..'3i\ «ito cTapin.a ooiu'fc.iir — a iipiiwuy aieiiTara 
mi Tpeuoiva, „Co;ioni>:i i>aejia>in ne i;op:uan>' — oritepTiui .hut .'lopio 
Jle.iii.oity i t. ;[,. 

tt penary pi<mini,to napiiaia.oi' ko.myiiii luuviait ,'l.paht.Maiini!, oiii.'ii.nn a 
JIaxoiua.iiM i liana iikoji, nii.aity a;ipocy iJipaimyai.Kii.M c«»n,ia.iiera>i : 

*) ,"l,ouo.ii hiTCpcOHo ciioMiinac „l,ei"i'i it ouo'ix ;:aiutci;ax, jii; 1:111 i (.'n-ijanonji'i 
Cv.iu 3,t,HB0!)ai[i, tr |> 11 oil it iti 11 vn ,to JKoneitu .iitom 187S y. i iiooaminiini. m«i Taian'i 
noMipKonaiiinl muoiiii; i naii.ioiia.iior :ik Aparoiiaiinu i;oj)iht\i:ti. r;i Tai:im iuii'a;i:;uinc3i 
ai ic 11,00 11 x pci)o.iioiuoiio]iiit-aiiapxuoTiit : 

fl 3a Ko|>oTKiii"i >iac ciioro iioo\Tv it ilCouoiti uiii iu-Tiir 3,v ,, '»yTii no.iii'icaiiiiii 
bii.iiib na npoitiAiiy fpyny. jii;a io;u itn.iaita.ia ;i:\ pna.i ^Ouiiuma'', 6.ii;\niiiiM.Kor»> 
nanpiiay. Pcwkiuh cloio o]>faity ho Ti.ii.KH' uimi.ia 11 him vvm'i ,li»:iro>inutnia, a.ie 
fi BCiiiKo paxyua.ia c» a noro nor.i:iAa>iH. 11<i o.ionaM II. I;. Ai;co.ii.|»iaa, m.iciiii 
pc^aKiul -(Vun,nini u , iha CicacvMiiiitiiiiu it 11:1110011 A|iai\oianot:a. t|h»sh um> no .taainio- 
oa.iu ,,anapxiio <i .f.,(|>o,i.c)>aii.t.iniM", i ra.TKa iipo ,Kono«niy ui.11. 1 amii,a.ia a iianio'i 
cui.ioMoeTii, 3ajiiiuoK)Miit:i. noiiaTCM ,,tJieAep.i.iicici»Koro yrrjmio". !lt; Kataii Ain-o.ii.jua, 
pc r i.aKn,ia „Ofniunin" ooa-a;a.ia r i,paroaaiioDn „iioMi]>Koi;ait)iM aiiajtsiiOTua", nut iiajii-.t;- 
n:iD en dij, daKyiiifriii sichmuoio ..pt'no.nouijiiiitTK*'', a.ie O.nrji>i;o t-Toan ,10 ne'i 
cno'lJiii i;ica.ia5iH — ..koiiciuoiu n.i.icio". (M. II. ,l,paiosauoo'L a iisniutiiu. BhcTn. 
Kupoiiu liMH, X c. U05— 6). 

Caa ,'l,eji'i TaK xapaKrcpii-tyu nor.in.vi ,1,-oa : „,'l,j>nr(»aaii(iii (>y\\ to,^ ilcacyaiiiiiy 
conin.iicToa, iiaoin, ,,anapsiiCTyM u , xou i lioaipKOitaiiua. ."IhMima a Bimiikoio cpy;uuicK), 
ocoO.ihbo o icTopii, uin Gyo oanaiia.ieiinii 3 yciaa coiuililiiiisih A<»i:TpnnaMii, iio«ni- 
nak>Hii iii.i, vToiiipjiiHx i niu'iaHi'iu cyiaciiiian. A.ie :ik y ucia, Tan i n ui,ui<>oiinnx ;\o 
coiuu.'ii-jMy AparouanOB 6yu «io.ioniK citocpuiuin. Hi 3 hkoio couiniicTii'nioio chotc- 
jioio itiir ne uorox.icyoan en, u ko-avuiI iiiaxo.niu iikicl xh6ii, iicuipmicTii. A.io iid 
TtupoOiiD i uo dapaB en iiiiipiiTii HKyci. cboio caaOCTirniy TC-i>piK>. ;i..in iibor<» cuniaaiaa 
uaB nary i.ica.iy, ^ociiti> Aa.iCKoro — ,,1:0.111 mc Bin 3:ufi<'HiiTi> en !", ado »k iic,\u(j- -v' 
gnamio Bin oiic.ioii.noBaitci. y o^iiia » cito'i'x yKpaiitCbKiix iiiicam, : „cc p,ho aa- v 
Tnw;ue' : (c. 211). " t t: - : K „I.M(Mit'M coni.'i.iii'Tii'iiro-ilio.u'pn.iin'n.Ko'i yi;pamu npu.TyiacHOci, „in 
im'ivn;mr. eoiijaairria 'I'piiinui', aia i'kutkviuti, ,'i.<Mn> iiporoaoiiieinui Ila- 
pii:ji>i;oi liioivui! 1 ST 1 p. Hexaii poeTo isce ni.naiiimie oe m.i.po;i;a;emic 
imMiiiiy, ,uii[nr<> II;i]hi:ii,i;(Ho Kmiyuoiu, :iko na:e npnaiai.io cede Tai; iiOKaano 
i! opr:iiii;!:ni,ii (|n\irpaiijif pndiTmi'ml cniijaaicTiiMiioi' iinjrrii — ;uin- 
iiiiime t;ii.*(ii ii.taiTpiiaiaiMiaimi'. Ilexaii iim'o Tpiy?ii|» iviy; l aiTr> iii;vrpiiM- 
h'oio (p<VU , P :i;,u " rII,Iin131 uen.M r nifi. mux i;paax (a uo<niT!.T (5y;ro: nexuit 
^acrii I'iiai'riiiiiiii Hpm;.ta,i, coii.i.'i.iU'TaM iiiK.iiiiix i;pai'a). Miixnii.io ^paro- 
jiauoii a llo.rraini, pi i r i,ai;Tnp Jprwuii" (La Commune). Airriii .T:ixon,i»Ki[ft 
a Kui'isa, ;tpyi;a[>. Miixnii.io liana in;, a l.'a.'iipmmi. pe;un;Top .,rpo.Ma;uaaajro 
,'l,pyra" (1/ Ami dcs (/mummies) y .Iiamar. *) 

51 1: 6hhi\>u>, ,!,;.•;;: ;i;>i,iiii)j? naipnrnm a nan>;ui. moo aaMaiiiipccTynaTir 
i norraiurni iii.i. oxi»i>miy aivrnpinvry K<»iynn ami aiiapxiiumni <|>e,T,epn;iia:u 
mipom con.ia.rii'Tii'iUDnt maiTpaahiMy [uviin;npycr,K<iro i ii<i:ii,eiiK(iro. 

Ha. cri)|iiin;;ix J'p 11 ^ 1 ui" niii au'H'pKynaii eyrcuocmrri. cisoro yKpaui- 
L'l.imivt i}io;Li'pa."iia.iiy ;! i[iivu'paai.:Mn.M .mnnnaaaiM, mo rrnaa iii.i; iiii.iiutnMii 
Jlpy r L"aa i l!ai;ynina. lii.i'iac napnaiaairo i.-uin'pccy JS7S p. nin iiuiiiaiio- 
jiiik en a na'[y;ui(M'.n-i|ipain!.yai,i;ii>ui t[ii , .u. , pa-'[ic'ra.Mi[-iipy;i<inuiH 1 .'i>:ii. am cn.iuy- 
ua.'iiR'i, aiu'i.Tii [ijinijaiK'a.ihci.Ko-i.Mni.iniici.Kiiii pyx na I'pynT ("Oiua.ncTiniiiiiii, 
n ;iyxy Jlpy.uwa. H npi'aui J/AUianco Latine, Revue VY-deraliste do 
pcuples latins ,\-\\ yyucviw, crano Le panslavisme t'dderaliste, ;i.e n napa- 
:i(.MJo Havnmwriaaoiy ijuuepii-'iiwum, unniiaiin.My iiihuHTopaun choro isiuainur, 
poaaniiai! cnoio i.K : io HcoiMOBmiaaaao i ('xi,ui"-enpniu'ikaaauYj con,ia.iicTinr- 
noro (|ic.iepa.i!:!My — iipimm Mot,a;m;c[a;nin [ianc.iaBir.iMy tu imiu'epJiaiiiaMy, 
iipirniH KOTporo r-uoiaiD anepTa.'iu rum: mrrpn ,.aaTiiiina;i tjio.vpiuicTii*'.**) 
Aac ee dyaa Tciia ;ioi?oai c-y.Miiinuorn cmua.'ihoiy i naiiin> pa.uiKaaia.My : 
no."[y;u , iim)-i|i]iai]ii,vaf 1 Kiiii pyx .van iiedeaiii'mn naxiian r Cm: KaqniKaaiajiy 
i M(Uiiip\i]:;.Mv, iiuiiuiio ai: aiirrpiiiiaaaiH (K'U'paauiiiii Kypc I'diLMinapTa. 
Tai; mo miuapiiayiarni i'a a mm dy jo .minui nedeaiiemio. Tpiiaiia a coiijaairraMii MiuariimaaaiMii i n<> u»ci»iai>iii i mo a roro 
niiii.nnja./o — mycaafic o.niiayjiuin iia iianioiKi/JMio-^ic.i.opaTiiimiM rpynri 
h ci|iL'j»ax jia.io ado ji ;joiii-j.m \w I'oiija.iuTmiHiix, dy.ut ocou.iiihh iienpiicMiii 
IIo;uuni!i*i.i;itMy, ai; a naa: aaiipiuiiTiiH. V m.oro no dy.'io thx naxiiain ;io 
»aiuni[a.naii>ro yKjiaiiiriita, ;n;e TpiiM;uo it cm Mil luarnr Jlp;iro.Man<>na lie 
nnaaiaiomi na neei. iioro j;(U-Moiio:iiTii;ni 'in eHponel.w. 1 1— it uy» 6i.ii.uie co- 
uiaaicTO.M, ma; inin ; ciia.iieraji: finro — >ik i 3idepa — tuv.io Ouiaug b ujk 
anra.iiaii!x mrrani., i yicpai'iii-rao nee yaaaaaocii ilo.My «'iK con.ia.i-peBo.ih)- 
uiiiiiii cnpuBa. Tojiv xu 1 ! i ia'n no }>aa, iii.nia;(,aiou!i nu.iiiRaji ^parojianoim, 

*) llan.iiiK-III c. f>lfi. 
**) rp"si;ija IV c. 344-5. Jlau.niK n miToiuuiiii diiiuo c-TaTi tuk xapaKTe* 
jiinvnan freili) J'pusia^ji, jik nijmiiii yqemiK i iiETi-jnipt'TaTop ij,oi1 ,'^paroiraiiuua, Bi r x- 
GiiUiiKi'iu, 0'ieuiuuo, Tua.itiini jiojmubh b ivpTicy : u I'pojiau ^rpuBLviciiiiii iyomio 
niLxiaiio-cnpdiiciichKiiil cimiiui'JM (rpojia.OccTUu) b ana])xiiHiiiu i (Jieiepa-iicrunuin liuro 
tyopai, KOTpa, hk auiciio, naiivc u Ayanax Hepe;iouo^i iiiTe.iifcnn.ii bcis niejCHUiix 
uan,ii1, ho unic.iio'iaHi'iii fi yiq>a'iuci.Ku'i". 1 ;uuac: ^•I'c^epa.iicTiiuuiiH i anapxn i iiun1 tdko:« 
cuiUM-iicTiPiiiitii uporpasi IiirejiiiauiuHa.-iy, iiu'iai-rn naiiiioaiiiiii, i aom-iji npuuiiBiuii 
thm cajitiM MapKCoji, na KOTporo Tau licmai-.iuuo imu.i>it;y(! ca jjllpanaa^i ok na 
UpOTUBHHKa ^)1I0K, iipoBeAeuux b ,,1'poMa^i" (IH c. GG). 

Mux. ^pnrosiniioB. 6 ,s:' I 

i c'iuho luaciioro iio;ipa;KHCHHH, iixoahb ii iio.7c>iii«i»y Tu'iiio, a.ie h cnolii v 
rruxii itiu t;ui cede no vyn. '■ 

O.uiy ;sa ,ipyroio ofipoiiiiB nirr ;um noiiy.'inpiii jmiioi'pacliir — anuany 
h;ko himio* CTy.iiio* » eonja.tbiioi' liiicini ("/liiiTia i :i;u>[">i:i<:i -"iio;ioi"i na 
VKpaini, 1878), aa ncio ;ipyry — upo eiwmoiii'mo eraiioiuinu' pofnnnnai 
i! poicc.ii i (l»au{)i!<{iiiM iipOMiuui yi;|iainif. IJoiiu c.iyanua npo^oiKKfiiiicM 
fioro ,t.aiiniiii[i()i' mw'i upo ^X.'ridopoiicTiio", i n aaniiiMi'iuno, i;npuTi;o na- 
McpKyio'iii upoi'pasiy eoiija-tiaaiiji' ]ipo;m:n,n, 11-ii a:mnni;um imny ctvjiiio 
cncnijuiiHO „npo iiiiopji.LKyttainic rpo.inuiiicr.Koro roeiKuapcraa 1 '.*) I{apa:ioji 
mil np;ui;ioiWB iia;r, aara.naiii'itinom upa^iiMH : o,i,i;a. cnvr.i j'.a.v.i na Mt-ri 
noMiipiiTH coniji.iicTii'iiii ^oKTpmnr a npiipo;ui"'uni on<»:noii,ii>iMa.MoM (;iapni- 
«i;»iO)i), Korpnu ;[,caKi!Ji npnpo;uiHK:iM (nctiu.iimu aiiTopnn'riKoiy Iokc'ichh) 
vhiujiuci. ;n; iii,oci» iiciijuiniipeno iipo-nnme; ;ipvia — upo «i;uicu:niHi 
((tiainiHOi' encprii' , : r.o .ikucf.kui iipo;iyi."iiji {yn ;ipyra poani.u.'a, ai;a xa.v.i 
npiiiiU ,1.0 .HK'-TVuaHiiJi a MapuooM, i ;io iiiTopeamro ofoiiny ui^khmh Mia; 
Kiii'ciiiCoji i MapiccOM, ikvuicti". c;i miaiire). ' 

jMauviii na ra;uu noity:tupnaynaTi[ ciw'i coiija.iieTii'iiii nur.ia.ui ncpc;r. 
yciM ccpo,!, vi.paiiicj.Koro jpoMa;uimTiia, Bin mvc.h ,t,va;e iipm.'po iii.t.- i 
i iyna'n[ upaK yKpaiiH'hKoro opi'any, i aaiiaavm bcviiiky aa/ii'iKnicn. .. rpoMa.ui" : 
bU r 'l,paroMaiiiiBa, mini: pooun i"i Tpirtymuo nmx itona.uu i nnn:f no.ic- ! 
mjkii Til ,T,ono;ii (jc;m,cpc.MOiino iipejiapyuaii enoi'Mii j.-pinii'iHiiMii aaMiTKa.Mii j 
Hpairj iiuiiimix cninptiuiTUHKiit (hi; oy.io co. iianp. a rranao IW>i;a upo 
JIIeB i iuHi«i). j[o cnx ltfaeinix Bpaa;ini> Jl-ro lipii.iyia.iiii'i, imc ft mnirwi 
fioro iKiiiKH, HaTa.iii' JlKiniiimiF, .iioiiuni a<mciM «i\:k<>i yi.paiJUTny i i«iMH 
ciiMJUiTiiniii fcjBffliioi 3 pocniu'l.KHMii peBo.uontiiiuiMii ivpTi;a>ni : iii ;iy:i;o hc 
jio r "io6a;iaei> mucsiiKa ^tparojinjioBa iiporun pono-iioii^iiiiifuo Trpopy i ipnaiw 
na iiauioiia.ii.HiM I'pyiiTi a pot'iii'icr.KUMii i ikuum.kiimii pi'iso.uoiijmiopaMii, ; 
iij.0 b piwiKui iio.iomjkif b 1880 p. oocuniajiifi. tvt, na e.Mii'pniiji'ini.M ; 
l'pyHTi, b o^eii upoTUB-yKpalnuhKiiil (jiponr. 15 :ia:ii»;i;iii»cni ma ;iy;i;c no- ! 

*) Pc.MCC.ia i"i xiia(5]>i!Ki[ na yujialni, 3.io.i;nn 0. lloAU-iuiu-LKiiii, jKohimiji, iic- i 
Mama „PaOoTUiiKa" i „rpoaa r iH ,, > 1^80, ct. 148. UiiiiiiaK> ,t.o ni.it a -janiipjosuin : ! 

,,Mu 6a;i:acso t.ti.oio uno]i!iAi>yuajiJHi iipnui : | 

,/dcH.ia iiouiiiiua jja.Tca;aTii 30 rpojia,!, .iKM,cil, i*nT]ii 11a jiifi njianHiHiTi., TaK i 
caiio Jii; i ct]>)mc])tii, jiamuini, Gy^iihkh, U0T])iuiii ^,v.i x.iit'iiijmricTna. TLtj.ko rpo- • 
aa^a nioAen Dicyiii mo-.kctl t v»opn,ii:y»aTM rapne, iic.iiikc, Jiaiiiiiime x.ii^opo«'ifTito, nail- • | 
KopiiCTiiirnue no yj,o(>)Tiiy i nafi.ieKUJC no A">«:»>'nni i t)j:kkch'tii npani. | 

„Tai; cajio Bui pcMecuinu-Ki jiaficTcpcLKi, uanytjiauTypii, xiiafijnii.H iionimni j 
na.ic;KaTii ,t.o rpoaia,!, tiix poCiTiniKio, uotpi na is H]iaij,k'K>TL ; 60 tulkd laKiiM po6oM I 
MiiiicTLCii CopoTLOa Jiiw; oii6uiiiiH 3,i,ooyBaTe.iaMH, Ti.tbitH lauiiM ]iouom no.iei;uianija 
npaii,i uepca uauiuuu i kojiiicti, o, - ; is uinia,i,o 11a ;i,o.iio Bcix .ihaiMi, aaMicTt ioro 
m.06 piuiaTU (po3.: ii036aB.iaT]i) BcaiiKy ^lacit is ocTamn.oro aapoOiiKy. ICoxch npa- 
n.K>K)4]i2 'iojobik noimncn Jiam lii.iLniiii ^octvii, Jia ])iinms y yciua iipauax, n rpo- 
na,iy Tanoi' iipaiu, &0 hkoi uin aiac liaiioi-iLiu'iipiisiKimotTH, ado uauiti, i ,1,0 ku'kox 
rpojiaAi KO.ui Biu 6a;i;aTUJie upanioBaui pi3iiy poflory. 

,,Ko.in C iiac sto 3amiTaB, <m xoucjio Mil CKacyitaTii apiuiii ayacimtKi x.ii6o- 
podcLKi rocnojapcTBa, ,t.c xo3:iiii poCiiTi. can uoa mulMtmii, i xaui casii ^)>ii')iii pc- 
MirHMULKi rocuo^apcTua, to ci;a;KCMo : b Taitux frtMocTiruiHS ri>cmua]>CTBax. xo'i 
i ocinmix, 1111 BO.niKoro jnixa ue Ga'niao, 60 b i'x noaa ri])iiiui jicnjiaiaii: kojjhctv- 
BaiiHH yya:oio iipaucio. yci a; rociio.iaprrBa, hi: x.iiOo])oiH'Li;i, Tan p«.'«icuimi>Ki ; 
HauytJtaKTypui fi xuaupu'ini, ua i:oxpux cctx xu'i iaiur nafuiHT. uyrnTb t'.yTji noBep- 
uyTi b rpojjosctai. ;tyjiacMo tohc, m-> ^]>i6i(i 0(?(»6ncTi xo:uiji<:Tnn no jv*« nomo 
B;icp-/KaTi.t;n iropyi n rpnjrajiRi»KU>iii." ."U pimwx niAiioriimi » ci.Mi', ('('jiriii Jloanaiiiirraaiii. Ko.m r.iAiJ'K.'mut Horn 
:i ;i;iii[;nu( iicvi:;t.nii'i., imim,i,;ii{ i: ojuli rv o'i' iifi-'n:Mii:ir. ko.'ih hji:iju:kvh:i.'|]HTi 
- onpniuvi'.iii t;ii;tiiky pnciiiiruaix piM:<Minii,i<>iit'pij{ 1 uyii lii-it/M'iwaiainii 
vi.'piii'ni'i.i.'Ho iio.i(:.Mii;«>!o a hhmii ii llo.iaua.nu.*) 

15 nix jurriiiiii!, ia>.m ,."i,pan>Nam>i: ;iit*i;iiKT. (lea ycaiaix rpompii n;i 
cn'T !!iu;immii,THi>, Ilo;ioann<Maniii nU'iac n:nn> npiiKiy ;i.o IKcikmuj .iiroM 
1SSU ji. iir|H'!!i!t i-i'.iii nptxa;i\ hid inn m'pt'iVpo na cniii' koiiit muauiiu 

,. rpOM'.lAI! 1 ', I'-i-U.Mo H;i <.'HUC. YTjiUMUUIlC IlaiUlIiai, K<iTpnr<> /[.paiuMaiifH', m; Mir 

;jisi,L!;n ;ui.ii YTjiiiiiywiTJi (tjh; l'ji.mii Nadyn, i Kyai.My), — :: tiiji iilmo Jpnjnua" 
iaix<uii.ia i!!'p]<uii l iim, ni.l ptuaiai,i<at> /{.panoiaimaa, IlaiUuua i i!;q.tvn!H- 
I'l.Kuro. r (,iia!i)M;ii!ou ;iy:\:\i iT]»'>rin:]]]JCi. ci.ioiy iijioci.thimi,**) a.io hkiiiii,! ,ian 
anuy. I >)'.'! a [{iipdu.KMia iipiu'pa.Ma, n\::i imiMm. 11 ocTaiuiiii ;ipYi:oisauiii ami ft 
piuaiaiji ,'ia'ry 1 uepraia 1SS0 p., a.ie o'n'iuuno avnao ;i > uo;iTyna.iJK , i> 
i iirpcpDo.ia.iaci, (.'I. M. Jpam.Manona, iiu* :i;n.ia ua n'.ii, r;.w, npir Kimu 
~i 111111:1 nirrac ii o;uiim :nin ,; , mii npofpa.Ma ii"imi Har.miiM'ir mo ;tpyi:ycTi. oh 
— liana. Ill 0. l'.l")). Ho cuuoivniv HaiMinai ***), imna tly.ia iiamuauia 
lo.inHiii) IIi).i,n.tiinci,[aiM, a [alii iwio cin^n no tj.ii.kii aniy up'U'pa.My coiija- 
.ii.!aii,iV npnpn,uuix ;mcii('ni{ i anapimiJ iipiuyiaui, aao ii poimaioiuimy 
Mcriay ii" oi/ai mama : ;i.py:i,"in>r<) imucmHii:! ;ua iUiaiKuouiia ni,i myikoik'.m- 
iioi iiep.D.ii ii iiaiiynamia oiiJi.ii.naraTopin. llpii- ;i:yp:ia:ii Jiau mixoajmi 
iii-ivpiiaiijoiia.'ii.iuiii .iiuT'ii; ,.Lu Federation — Huuia 1'ni.iKa", nuuoiut'iniii 
11.1:111 ..CiiiHiniohKoI rpiom.U!". Co uy.ia, mouu ui<>, U^'i r l,panoianoi?a, aKinl 
a;ipa;j Hii.ia.uii! ;ua uopiiiuro (i (annom) minynat cnm'iiiry : „KoircT- 
HL'iim.ia oii.iai.Tii it upmiaraiua coiijaanaMa 11a ii.u'oeiieiaix'i. aoMiaix-L Doc- 
TD'iiioii Kiipniii.i". I) jiL'pmiii khiue;ii,i cauui „rpnjia r [ir, aua- imiiui.ia ;io- 
ni'pua a iio'iai'KOM 1SS1 p. [i jiac: coil pit; na oi.vkuimhj, a a cepe;i,iiui 

*) J I \>o cc n .tiict;\x Ihucniua, m,«> '.vantiiiH it ;i^Mi IIn;i,(i.miH - i.i:oro C»yn bt.icm- 
Hii'iciiui'i ii i-io ii)>iiji]»y ^loiaiiiini) ii:>.iiTj!i;y ; a.ic iii^'Winniii-i. t-au. ,1.0 11011110I iiipH, 

liaCTpdllMil IIo,ln.llIiUM,K)IX, 110 HOpIIUIX ll'il'TJIX »pi> Vi'illill'THO A.'ifKoaiiApa II. i UlUiaiHIIII TIIM 

•uiitoM ii ryiiupu'iHicTt. ;i imr.iiuajm ,I,paa)Siaiion;i (npu cc muiiic, c. b'f)), iiiu 3AacTi. cfl 
nt! L'Tj^iiM.iii rn )u;\ niiiifvi'ii, ]>iiTvni'i]i i'1'f'ji', uaiiciTii i"iypK» na Ilo.u'-iiiiiebiMix i ;;obo.i1 
KajtiiKaTvpiiii oiiiuvisan ,1,-ny a>uuii 11 nor.ui.iax lloao.iinii'i>i:oru: .,l'ii i;a:i;un. 1110 11 uamus 
3 Ilo.vuiiiin.iaiM cTocyitKax iiniimuciiiuu 1 •— iM-'poiiiiia fixio npiiiiOiiin, a x™ in.or<» 
is uiii <-ii}>at)i i:,t.ii nun kcdjiuu: 1:10 cTorymai J ;i:iiiKoh) i ocouiii'Tini iiacTpoil, t. c. 6c3- 

MOTilltili JipiIMXII. 15 IIO.lnlMlui 1S80 p. [ko.111 IIiVI.O.IUHfl.Ki ]ia:H>M HplllWlUli ,1,0 

llluailnapiij uiii ilyis n-popieT. llmia ,T.u npui'JAY 11 ^I(oiiiic.ilc) HaT. il^uiiaiiiiui) 
yamuc Kaaaii, mn » I'ucii 0\^o ,i,<ifipo tLimih tiui, i;o.in vjuia utiuimac nt'ix p(yn.Kiis) 
])(ei)o.iioii,ioi[e}tiii), kotjhix <j\\ to rpeoa uoiilmm 3i:iinn a .uma yesi.ii jo'ieun^m 1 . <'c JiKicb 
iiepcui.iLincHi inma.'Ui ii]u>TitD naii.ii»iia:ii>iuii licTiucpaiiuii puouili'LKiix peu(Uion,ioiu'pin], 

i KO.III Mil (T. C. 5' KpaTlII\iJ lluKOpIICTYCJlOfb THM, L(,il Ht'IIU Hail HpOMHCTILlll r]i>'IIT. 

Tencp I no jtom>pi>Tt a;iiii;ii ;io MtuiiitviLi; fl iKDiiipciiiiKi Ccprin llo,;n.iiiiu-i.Koro 
3 hcki] uiu no anau i nc Ca'uiTL lii'ioro ok]>1m Tojiopv. r!ra,T.i«i npo JItuao.uiufbi;)oro 
no na.ic;KiiTi. no pi'ni, si cimmiivd fioro iliac iii'ina 'il-i>oj to, tun ii ocraTiia mo yuara, 
111,0 an (.Vicpa'jimi) noBiiinii ilparu fiic'icni p(vci>Kii3ni) cuu(ii;.iicTajiii) KaniTauu, aene 
,\v:i:u Bpa;i;a.ia, i iipoTim hpio ri Tai:nx cio ni.uiocim ,\o p. cui;. a aauiue 3 hum 
ciiopnu b JK(ciicni), it I\r(oiiiie.ii.c)." — Jlan.i. Ill c. 45)4. 

**) „Ko.in n 1S70 (Tpeoa : 1880) C. II. :ia'ian uiuanaru cbo'jjj kouitom nopio* 
,T.H'iny ,,I'poiia r T.y" (iipoi:KT, KOTposiy n x*-»wr«» npoTiiuiiuoi., — itoK-!iiKaK>ci. ita 1L 
IlaDjiiKn)" — micau ,.1,-b b CnoMiiiiax, c. 187. 

***) Ilcjioiiiii-Ka c. 177: ,,TIcpio r T,ii»iny 1'poaray 3 c'i ptsuoio iipoi'paMoio (aaii)!' 
eaiioio lloa.o.iiiHcr,KHM". Hk Tan pimyio 11 616.1, noKaautiKV uiicani- J^paiosiauoaa, 
<:. XVII.; ..Upttfpajuia fiiaM6l:it»!Jje .UoAoaiiiici.Kom)". {"»' 1SSD |>.. ii<»m'<pi. - A<a;adpb), Kpi.M iipi u'i »:i .m Jf oy.'ia y.niiiiPHa rna.ia IIo,(rt.iim- | 
i-i,i;hid: 1 '| •» »-ii : I (.iH'Titn i Trnpia ^apniiia. ii"i<> :\; nam ii|"» i"«»ii,i:t. liiTHM- I 
iiiiii p\x i! Anf.iii, iin'iaroi; nouii'iii llau.iiu.a. i xj»<mit;.» ont.ia.iuimo aarra \ 
.! >'i;p;iiilll pi)ri|iici.l»'i>i n autTpiiiruroi' t;i aai,*"pl"iiy, liaancaiia . I.pal<>>iaiiuutni \ 
i (i;ii:.iiiKDM. ll.i.'in II lamaaai, ;ik;i iniiuii.ia u;i ravin I SS I p. < \ ,i;4- 6V.1 ; 
uitlia'li'ilHH >iir:ill.ii:1 in'pcnii.iii mii'aiilia I !;iK.llll.t>i:u\ ccvri'p npo uarilll.'Y 
;i i.MMiii'i'p.inii, :ii.'\ Tm mjiII iiiii. i m-i. ivpiimi. Ci mnainia, po.-.yMicn. r:i. iic- 
oVahnvpiviii. mi; i.!n>.rp;ii!J:! ra.iiin.ia;<ii' i-;Pitii:i-..ii. i.ri ai:.uir"po ' ..rp" ,li ' , - ir " 
Bi'O Tai.'ll laita.lll M;l.li>. I'll It li;lll]lf;llli nyni l,i;i |i:i.'hn|. ;! >i;n-M|n j 1 1 ». | j.i'j.KlIX 

ii.iitht. i kiiii',i;k;i mimiua n r\s\\ y,\.)>> imvpiv >• mii-ainia I1;j im ii »;i 

aaiimuii Oi.ii.iny iin.ioHiiii) ii. lltM,i).niiifi,i;ini ri.ii.i.u .i.m.ui'iiiii nun nivi:;.!, 
I'Mij.ui.iHTiiMiioro pyxy h Aiii'.ni 11 1|>.i:iu.u'i. 'i'a iiiw.'ui in* 1 xpoi!ii;apia,i;i 
aaniriai. !l,!i:;:!;ii'iiiiiii"i uaivpiaa iiMni.u>Ma.ia.io ,U' mi. HI a/io in va.'o 

in- ryaiiaaci. nuiirii, Ti.iiaai ..H<na iik'in" ,1,-isa imii.in \\ ci:ir :n; obpioia 

UUMITKII. 

Ku.iaiiut' nannui iiin.io niumno i \w ;ix;\:p M.i:iinw:o, \t,y\\ mo 
llo.io.iiim-bKnii aaai aan: n Mohiuvim: - me n y.iai; A" <.voV HauJiu.a 11a 
yrpiuiamic (an Mien. yMOiucnoi ii:i;itii) ■■- t;ik m«' mr poi'tJi.'KK'i, aiU'Ty- 
nanncji Mi;K AloiiiiL'.ii.c i iKoiieiioio. I'e nUuiir.naoci. i na 'irxininj i nrvnn.io 
BUnocnnn 31 i a; nacnaMii piuamui' : rniniii.n.iii mami ,i.pi''»Hi lieimpnavjiim!."., 
itemono.iL'iiiia, oopaan. Uhob miiiiiiaji ua nq>x ;i,pna:.inm nirrniiim npo 
mumcimn ;io potMiiici.iaix oyirrapin, ri'pnpy i t. ,i. Oua.i. ) Kpniinanam) 
aaiTM b I Kir. n rpo>i:un", Hjiniiraiiiiii ^painjinnomni, a jkto anminiiniiMH 
a,OKopa.>in aa coniaaicrnMiiy oearpa.MOTiucn. i >mn;tn'>innnin Rt'iiTpaaiaM po- 
ciiikbKitx CvHTapin luii.viiiKan iionnii wioyx rniny na 111.0m a i p<\i pomiiu-inan 
ejiirpa^ii', i a oi.pejia it rypricy llo. 1,0:1 nueiaaix. O.imi a (h1m-ici;ohh.'iuix 
yKpatifci.Kiix poHO.noiuoiiopiB llpiiauu.iHiu iiaamtait crarid /^taioxanoHa 
„npocTO iicfociioio i nom.ion)". llo.i;o.nincia;a jjioiiiaynaaa iiopci, llanaiucoM, 
iu.0 n aiuc!io, nasi » naisii, Ilaiuui;, no o(iu;uio a;i craiKi, aao :iu»;uim, ai;i 
JKCpTByiOTI. CUOL' HIIITC ii T. fi. u . . . JIo;i0.1HUCI»Kllli nopi'.ui iipiir.JA«'M ,iv;i:« 
xmbTMB cxano, a iiotim i co6i cxan lutaarn, 111,0 u nii'i ,aa uoraro unaaaiio [>yc- 
ci.kiix couia.iicTiB", i xo«i no iconcTiiTyuw 'lacjiinoii i;o;i;.uii'i a i>LMai;ropiii ca.M 
Bi^noisUaR aa to, ik.o apyKyc mx cnola iMoiieM, nia no ycT(»a« na cim npiiim,iiii 
i naiiueaii ^parojiaiiOBy, mo6 ain iipucit.'itiii amy \\u ni'pi»[vi:i;i yci pyKOiiiicu 
ncpci; tiim UK boihi iiTHMyn, ;;o ;qnKapni. a llaiutiK jiuk m'oiVpoaaiicn. 
iiaiiiiciTn r VBHM, u»o C5i neaaypa aitepiioua nporiiif m.uro, 1 t. x (111 c ;>()J.) 

Cai;i,o.M iiacniaa HicTr. npo yOiiik-'nio Aaei.can.ipa II. 15 Vypii:y Ilo- 
.j.oaiiKL'L.faix Bona BinuiiKaaa iieaiupiaiiiiy pa.iirn.. Maacni.iaiii ryproK oii- 
I'pairriB, ,,0ea piaamni Bipoicitoiiuamia', (aipaiaia pa.uciii iicomihkh 110 uapi, 
i I[aB;ni[{, ne Braayio'fii nacTpoiB JparoMaiioiaix. p{)aMaxnyHtai .10 mix 
Re.li[KOA,aiiH ;niCT03i: „Hoiii ,\VMiar, hoih aajii' ii a.aa >KpauiH; u '•tub.ik) 
to ( [kv i iliy poeKaaynaTii a .irui.mik 60 iuai.-uTn ue yay.ny. ii. It. (IUm,o:i«hclku) 
crpax pa;i,a aa TepopncTiB. if aaauio upiuuiaiiiiit aa mum tv ikmiikv ;ia- 
cayry, mo Bonn iixny.rii pocciikiaaiii .^eciioTiMM na wpaii uuriiuoau. 'IVnop 
■rasi, neime, 6y;iyn> pyxn, pyxa ii pyxif. Wkoii oyaii :uo\c a to.ikom. to ii 
yKpaiiicbKiia siyaaiKaM aoiKiia 611 ;t,ouyni r i.eiao. 11 ,i.y.>ia» on. mo ii aa.u, 
t. c. Baacue M. liny ( r 'J,paroMaiiOBy) c.ii;i on namicarii iipobaaMaa,iio ao 
yKpatnci.Kom ir;i|jo,\y npo re, mo i hk Cn cay Teiiep poCirni. ra, na anxo. f 5 ><:> ii ;!.t .i.moico. r T,yjiun» t;ii;o:k, mo iijmcho Tonep nnipioiiiiiEo Tpeoa iin.xnnaTir 
it iNuiviiif, nun Li', peitiuioiuiiiniii aiirmi: n<> yi:p;n'niiaai. •-- iimai mo fty.\p. 
i;;iiii;i i< petviiirMaii .U'p'.i.aia. nrpc.i iiap.ia.iirimoi." (HI. ,'JS'i.} 

A .'if r l,|i;iio>i;inoi!. aiain itsaia.ii i: iiiit:ihiii<i "ivpnpy no. n'v mnn 
;ui;itirn •rui'iM.i'i in^hui',*) ii 'iviicp imc 6\u it raia.M imTpiM i;oin|uir;ri 
.1 jHn-iiiit'i.i.'iPiii pi'Ro.iionjoin'pa.tni, iuai! ryiip'n'ii ai.TV 1 iVpr.iii:i xn.fi»,r.niui 
Tim. m<) iKMiiii'iamni npa-mn I'MirpjiiiTi-iii.T upiirito. Ma a i prey .i m i:y i::r rinu 
;i ci.oi'o iipiimM,y inn iiycrnu upiiiqn 1 i\iiH!<> „i;aiui')a.ii.:.ir i? ii# »->i**isi „l>i:n,iii»i 
< 'm.uai'\ ;»;uin:ni ;inn<ui iHMipnxii.naie tvraiinraiim' n I'noiii t|ip;iiiny.;!.i;iii 
(ppdimopi (La TyraniiiciMc") i n< 1 ci:ynin?cf. un ripucpi mipaat n u\niiuv\:\ii\y 
p.i.nmuax. lico co noui'Yua.m ifUii.xauiii me ripiii' 1 . 

!5 Mnimi'.n.c Ha;e iirpo.c tum, a or.ia.iy na ..f>o;saa r i<' n iit>ni.ii>iiu-Ti> 
; ] nmaiiim", ii(,(» Hiixo;ui.ia ;$ tiix homtomix aiioiMin Moiihu.'im: it iKoiU'BH, 

*) Or 111,0 inicnii a ciioro npaiuy, is.ict' pi'Tpociii.-KTiiinio, ,l,paio)ianoiiy IIn.ii.iiiK. 
iTapaio'iiwi, iiiiiiTii a ci.uio K<uii}i.iiut v : ,.Uii ji<i.ki'ic hi.*? aaiu:a:i;aii! iiinti up" iiainl 
iipiiiiiiirui.n. ni iteitttjMi^vniiitui mo ;to ] >• >o<-i u i"i. i:i »im> Teppopy, auo mo a nop-'niiniHi mo 
;i,i» nt'i'ii ciioi ;iv)iiai. Orrami: (>\ u> nmipiio. Cum a ni:n;nro \ ■"-! iK'Tisa, iiini;i<m iia- 
cii.ii.criia iuu iK'tiGoHi 'Hi fpyii"K> Hi.- iipn.uiaui. a thm M'-ipii' mh:i:y ctjujiitii i.x 
ii iipiiinin ;U'ii Kun> ini'.\,xi.. J|, jik aiiaw, no u<'Xiia.ii:ii i 'I'miiuca .ia KaMiuia 
[i! lax'iiicMcifi cupaiiij, a Ti.n.Ko x<mir cKaaani, ill" k<uii u:\:<- in'piumi i;< ■ hum ho xhtib 
iiDKaparii cm aa apa.xy, m Tpuoa i1_t.ni Hi- apc'iiini hijiki i ui.ui"i;i,uirii ;i;i Hi' H'*pi',X 
rv.U'M i rn.ioniio iiopcx rpo.Ma,in,i;o!o ,xvsi:niii, jii: iiai'v.ihi, iiu in,u .liiniie ii apa.uns- 
i;iii, in; i Kris, oi't;hiiitii ii:i lii.xm'ia.ii.mcTi, ix ii iarih>r<i rvM.iiii:i, k- Tpi' tum c iinim'.us 
'.'.piioii.mn. On r.i.n.niim. v,T,i.-p-.i;nM ni,i iinraiinx iihc-t\ in.'iii, iita; TriM'piiinii i'.ii;ii-Ti!a, 
«'y.ni » i;apn. !![,<> ;k ;io |)"H'cirii - i,iano Trppopy, to ,t.o jii'in a »i.ui"i'iin oi aamiie 
i>Aiiai;o. il miaxait ero ;i,i.ioM ooiiicTH <a«iix ytfiniiiiii, — kotj«jpi :i:u cjimiim imiio 
in; .kiki), i i:oTpi, nii.uio, iiiatano no sor.ui apuriinii uk aji<"'>ii.iii, — i .niiiiin on 
iia ik'in a innvi)i;iy tuii.ko pocniici.Kitx i-Tocyiniiu : i: TaM iiapTia, K"Tpa ,^ai!ii.ia i .xauiiTf. 
viix, — ■ vjui.x ; iioia liiiijinicoiii uifoainifuioni pyxy raMm' rpoMa.ui, a c coiuiijh'tii, 
j j KOTpi noMa.ui ii yoiinani. Jl no ci;aa;v, mui'i iidhii aoo .vm iiiiinin poiuun ne i'i ,xa.ii, 
! ) no no ci:a;i;y. mo cTpi.iimuin n Tj fMnma, yoiiimin Mfa^im-nia i uapa, iioiui 3poon.ii! 
::l A.m i ocaKi>}>m , THo ;i..iji caaol no.iiTiimioj mui ii Punii. " -• - .- 
YGnncTii, iio.iLci.Kux iianp., i iiciiopoayniiiiui 6y.vt 6i\ ,i.a.ieKo moiph', ocou.iniio iikOii 
mi Gv.mi ni^iiec.incL ;i,o mix ti.ilko >ik xo npiiiiii l iiii:i.ii>ii<>) Tcopii na oy,xyiu.e r \.in 
Poccij, i iipii tim n,xapii.iu miK-iw^MHo na t»x, iuo riia.iTyna.iu aaa rpuiniiu aa teppop 
npi'Tiu napsi. Ho KpiiitiiM Mipi j^mi jieiie itama iiocTanoua intraim^ a<iucis( aoua 
ii.ii.K-n iiiciii 1ft N „U. C.Kiaii". H a itoio ii ror.uv ca aoiK-ijt - (III ?, ; i L M)> mmm; >'.\i; n|»itf.i;r urprraniyni ,\o Muune.ii.u ,i,pyi;apiiii\ Kvai.My i easioro 
.tli.-u-i'.M.iii-Hiii. :n,oii itin .)ro;i.ii» ch, a .'IK lii - TO iipuiiiiUMiii iiojioiiorTH 
ipvi. i cki-ih'.u'ii, 'u> ..rpn>ia.ui". llo,i<>.iniici,Kin"i iiok.i:u;ib Jia rno;ijuaHi 
iiiui-iani .i.im iipiH-n n •I'pumi.iT, npiiiijiau ua ei'rtf \w\ jauaTiai mo ;i,o 
.ip\i;apni a cKrinvuuii : lepea Mapoo.n,. a Tyiviiinbm napi>ii.iana>in, niu 
niiuiisaiu'H opraiiwynuTii Tpaiieiiop-r r io pyJiyiu'iaarx unpTm. a am;i/ni. 
.iioiuhh, no t:i;uko (iy.io 6 iuluuhtii Koauiopraa; ;u> hun'wium ii Via/aimi. 
liiiwiipiiioMiici, ua Hcciiy ua no.iy;uie, ?iaoyTi> ;l.iu a/ioponu (aim. nmuo c. 21), 
lloi,o.niiitM.Kini liaMipnuci, apooimi poanuKy it uopuoNopci.Kiix uopTax 
i u ra.'iii'iniii Ta iioito;iTir a couoio upounnii Tpaiic.itapT ..,l'po>ia;ui". Ilaium; 
at'aipama, ocicTiici. » Poiyim, JIo/uuimcMciiii ooiiyiB ^arn rpowt ua i.aja- 
uaimc TaM Ma.iem.Koi'O yiipaiiiri.Kor.^ .iiitTKa: „MOpnoiR > pe,i,i.'ieii.]»" HpiuviU'iaiih 
mo :khb to;ij a Momieai.c, muauai* na.iiio ua aacuoBaiuu'. Ta.M rpowiuia 
„»iopHonopoAi.ih>i l iir' uouof ,ipyKHpiii — JIan.iiiK t'luuiitaitci. Mara npii xiM 
aapouiroK (III c, H40, ttf>7. HS5). 

Tenep, ni;{, iiepimiMii ]tpa;i;iumiMu 1 (wpcaiui, ci li.nmu poaii.ni.iii 
me umimiiiuie — I'jiii'pniijio tjiivio ,i$ ;i,omy, aoo iipiuraiiMui o.mame 
;\o rpaunnj, moo math wiory jiihii;uiic i Oemioivpivuiimu pi'Hi'yuarii ua 
pociiiicu:i iio;u». Taid C>y.in ia;u:n i y >'jcp:rinuin i y lViian *). Crapi 
u.imru pociiitcuicoL eMii'paujt — nepeeyiiYTiieb ua pocHikaa;n-py>iyuc-u:y 
rpaimujo (.T.HB. imaiire c. ( .)1) im;i.;i;ii.*iii a houoio cn.'uuo. IIo,io.imn'ia;i 
ii llaiuHK ;iy;i;c uepeihiaaiiei. muni. Ihvyi.iniK'i.Kiii'i pimnn f>yn uiavioaami 
cuiil A.iacip., a aopaa noixarn ;\,o jlieiienn — owmuuo, moii aaiuBimicb iipo 
ci uoiti iLiairi; jiuiuicaii do GaThKut no rpomi — xva tux aie li.'ismiii 
ouemi.mo, i t. jr. lipocKTouauo ciri.iuuo a ..MOpuouepeaj.iiawMir aa.ioaami 
ucBC.iiiKy ApyKapiuo n l*ysiynil — .,t;u; mo ko.ih aaapotirryioTi,. to utiii 
ue Oy.io bciiikoT iiiko,ik ;i , i uiuauaTH ..Maaomaarii n«»iiepio;uiMiiiiii .mennr, 
^pynyBaTii TaM ,,uce ximaenc, oc.Tpe it iipmi;f,uo'. A „l'pojia:ur k a cnoeio 
Apyicapucio hoich mo 3icT:u«nci> oh n iKeiieui, i tvjui 6 im;io tc mo ue 
mrjio 6 iipofiTH r PyJiymi. — Co ii npecoua cnooo;ui no uiiK.nu.uia 
oco&niiioro r i;oBip}i, i Tpe6a Cy.io paxyn;tTiioi> a muxiiiiuctk) pocniu'iaano 
naTHCKy na ypn^. Hainm; mphiu a PyMyiiil aanccTir aitaaKii mi no a l'a- 
jru^iHiioio to iipnitailMui a iiyKOiniiioio. AicTauaru ui;i,T» ntiTCpifl.'i ;im J po- 
aa^ir' i t. %. 

r 'l,paroMaooB %o BCLoro ci,oro jioc-TaBiincb a iicosotoio. ]ii,uaiunn 
TpOMaay b poaiiopfi,ia;eunc ilo,|o.nmcw;oro i llan.im.-a. i pa;uiK«ui.no pnaifi- 

lllOBHIIICt »» CO^Hir-pOBO.UOlljiiiniMH pocilficLKllMH KpyniSH Bin HOC 6l.lIilUC 

Bi;ixo;uuj fu.t aiiapxiiCTii'iiro-peBO.'iwuiitaoro ({le^opa-iiaMy b Oii; ^wpaaiaay 
KOucTiri'yii.iiiiio-iiap.inxciiTnpHoro, i skikwu opraa ^a;r iioro iipouoituu b hobo- 
aacuoBauhi „Bo.tlujm C.iobi" (;uib. uiiame c. 9.-J), ue xoTiB iiycKaTirct ua 
uoni ejiii'pauTCi.Ki eKOucpiycuTir. Bin ue ^OBipua cuooo^i iipecn «l»panuil, 
TftM Meiibmc Pywynil" ~ .,3a khhsh pyjiynciacoro ne Oyn ueRuml tuk jik 
■\n liaprpo Tjpnim HieneBCbKoro-. KineiUi rhiucm roiiru or Fii;^aTH ;j,pyKnpmo 
ua ni;uioBi;(,a.ThiricTK Ilaiunua ii Ho,T,o;ninci,Koro, a tum 111,06 bouu II Beu.ur M nianihme, iiii»p«iB,iyio'inci. no])ej ,'I,|>-biim, Ilau.iHK nucau. mo ncpwuK cro 

'rt^KV Ili.Utic OTOfl ..30M.1HK" 1 1 pHCCULKHH (C. 402), aKUll IIOTi.M, IIOrODOpJIUUlii 3 CHI- 

pamaMii ii llapiuin, niiuoii a Tiiu|naaa,i. (c. 421). A.io r kq-a:x\x pan HoAo.itiiictKi 
Ihiii.inu HKiifici. >iac: fiy.'in jiyxc naxoii.ioiii cum iiaaiio.M. l 
fpa 

i XI xom Cm ii A<"> 1'vMViiif: of»in.;r is mica™ .ao py.Myma.irni I'po.Mtuir m<* <ii.-ii.ino 
ni:i: ;i.<» :mi<'i!n.i:<ii', ko.ju a iii.nrn t;ik pa;i % ui;a.u.n<t a^iipiVTi. K<>pt>KTVpy ii ;>;iaiini- 
rrpaiijio: . a.io <"»m ii«- ro;uii! ca Tx;rru nii.VAH - .,rKpiM .1i,oh,ioii;i Ta 
Kni'na". Iloro ri;cirnin.n;iM mo ,1° I'yMyiu'i '- - iiniiaiMiiiii *r:n:o:i: i iiapnai.inniH 
(»?iii'p:uiT:iMi!, a KdTjniMii p;i,uiiK'i, llpunMuantii, oyn ;iim.'ti<> eai. (.<•>! nupan- 
;i,;iiiin"i uin'MMii a 1'y.MYiiii t;im nii\i:i 1 uVptMiia :n; paa niiiua naiim.-a 
iia pociii'u'r.KHX 0)iii*paiiTin, rai; mo itoiin Mvnan inuarn namn. iiaeinaaMii 
5iicii.ii (HI. . f JSL>, 424). 

n.imiu pcnojjoii.iiiiioj ni'iraii.ii' o;uiauo hc iiokii la.ni aio.icii. CynpoTii 
iii'Oxotii ,i,p-ona llaiuiu; imm aacin ;io ric'in^amm poiio.noiijiiHiiio Maiii<j» c-:\ 
mo Mai) Oyrii oiioiuiilciiini pociiiu'i.KUMii conjaaKTa.Mii it ycix sionax I'ocii. 
llano;ia;y orci yparuai a iiom n;i»fopi:y — ;u;ni'i airrann. o,t.na'i<.' tisk 
ri.'if.Kir »})Oci:tom. Hiir mo;ki> xapai.TrpjiaynaTH Tniimiii narrpo't ii i^ci ; 

..Ctyxatrro mv:i:iii:ii : l>n oy.in corui air irpinornuiMH. Ta ii ivuop mi lie 
iio.u,ni. Hn upan.ux.Te ycio a.n-:jn> nanty iia a. nuy. aaa T">ro mo ouii iio- 
.Tani nam i oi.uairi, nia; aoM.ia itniua ,xac hum ;i<ixo.iy. C.iyxaiire uaiuoi 
paa.ii: nca ;m'm:iji, ir.i ia>Tpiii wi upaiuonv, nnmiinia ovrn nama i hc ii<>- 
niimii i'.n imko.iii naanrrii ii iromiiiai nu^anit a ar.M.ii. >' i;i>|ii a; aoi.ii 
iU.ii;om noia ado m;ljo, Toil iioimihoh u .urcai'ii aapcxiu' ;>, i;aa'iiii<»T i naii- 
<ri:*»V im ,tyniy no rri.ua.o. no i;i;n.i;o ;u? npni'UoTi. cm. i;<».iii nca ai'.M.m (iy.u 1 
v. pyi;ax >iy;i:iiKin. 

^( '.ivxaiiTo podtTiuiini •. Hjanii nil; im npaiuoc.iv ita xo;;ai!iin i noun 
n iiamo'i npaui dapinni adiinaion., a mi; iipniLU' na nac napim,, ado poooia 
itac. noKJui'iiiTr., to ictii h:i.m iumoio ii noxopoiiirni nac ui-aamo. (.Viyxaifrc 
iiamof paa.ii: Huxjiii iwi :ia»o;iH, <|»adpiti:n, Maiiinmi ii Maiim^peiaa mueaiaTi. 
Ti.ii.KO Tonapncnsy tiix pooiTiiiiKin, mo npanioion. na mix cimimh pyhaMJi. 

JHort Mo;una tia>i (coiuaaicTaM) imicuth ii pocKinytiaTii .iio.imm, mk 

HOtlpnUHTH IX lipKC SHTTM, Mil U0CT.1IMI}U:ilI ItolIttaTII l\ IH»It:i.1 IITII ttC'MX 

naMa.ii.cTno, a BaM, MyaciiKaa i pournniKaM, pa.ui>io aaxoinioHaTii Tii.M«iaco.M 
n ita in i pyicii to mo komv c.iix IIo.uihmo co6i pyi;y iipoTim rnaaaix inporiit. 

„('iua, KOTpoio noun ,iep;i;aTi» m i iiooiutamn. i iiac i nao, n,o Hoi'ici;o. 

„(.VtyxanTe, co.i.tjitit . . . BoiiHairn' Kpame iiaMa.u.cri;i>, mo kxiic 
na.M hk anipHM (joaiiennHHO upo.iiinaTii <ih>;i,oia;y irpon, — tio.Mn;i;iT!. cupa- 
iuithcj! Myaaucasi, podiTiniKaM i iias n Taaaanin aio.iciaai.Mii ncpont.Mu: iia- 
•la.ir.cTnoM i Hana.Mii, a nicia ii poaxojjTi.oa a py:i::i!i ;t.o ;ihmv. 

,.llocayxaiiTo. ;k bii siyaaiKn, poi>iTiini;n ii ca.i;unit, iianmi pa.m : aGyii- 
Tyihioca nci paao.M, n o;uin ,ieiu>, ckiih!>.mc ;j ceoe ii po.j6nii.M0 u ^[nCui 
!;an:uo«iKH th:i:kc ap.MO, mo sia.toaain iia nac uapi. a iiaua.MU, ii iicmiTh 
upamiTii codoio caMi, hk CKaa;e hum name cep^L 1 , nam poayu i nama bo.iji - 
(III, 4L>»). 

Ha a:a.if,, xyT n .iHCTynamno llananiai a r ^pnroManonn.M, mo c.iy.r.n.io 
aamoio xpoiUKOio :kuth rvjmca, liacTynac iipora.iiiiia: )iia; Huiuiikom 
i r i,pai'OMaiioitHM aaiiuua to;u nearo;^i :l npnno.iv ^oiiymeuux IIhiuiikom 
iieTaKTonHOcreii n ni.uiociuiax ;io ciMf .IpaioMaaop.a. i :$a chm moij- 
MaiuicM aicracTi, cji neacHOio » HojjiodiiUHX KaTacrpo^ia. ai.a itua.ia it tim 
'laci nn Ho^o.duk'i.koio, n»pna.ia i'ioro a peito.iuiiijiiuiix pa tin i tji:i;i:o nt,!,- 
dn.iacL na ;kutr» iiamoi rpo3ia;i,i;H. lloupodyio na'ii'pKiiyTii it KoimpH, 
ouupaioMucb iia ypiiuKOBnx ura^uax, poaKiiueuux b niaiiiiiunix mu'aniiiix iioro ss p TOitapniiiiii i puni n »n;ui iil<> no^e, tfi.ii.iue otiiaiiani n i|>ni;Tii*iiiiix j 
iKVipoiMiiuix, ii<ua„iyTi, citoi ;i,hiioh!I(Miiiu mii cupocTonninui. 

O'li'iMi.mo, upocmM.T iiouoi l'po>i:u)i. 1S80 p.. «iii ni;i.o>iocrif iipo 
m.oro. iiimtumm ua yi.pai'ny, iniK.iiiKa.ni pianii arani na Iltvuuinin.Koro, 
ai.uii tvt HiKTYiiim jjiu*|hiio ;ik o;u'H a ni;uJ«>»i;i.n:ii.intx pi>;uiKT<ipin ;k(mh?h- p.j 
ci.i.iix muani., i oy» =5 mix iiaiinuLin iwnioio xuvroio xui •iojuiocotoiuioi ■ I 
iiariiiKii llaimiK k;i;k«\ mo /(.parunauon f>yn npouiB uUitiicaiiiM II<>;ioaiui- ; j 
ci.koio jiK (io;iaKTttpa. mo;i;o inanie a cnx Mflriinin (Ilepni. 177). Aparo- i 
jmhok y c-Hofx eiioMuuax iiaraKai*. na ,T.va;e xapairrepiu-niMiii motimii fi.nro i 
iionoi,v'. oynmni'i iVin'pa.i-i'ytVpiiaTnp KiiiBCf.Kini 'iVptKuis, iuacHMi: iti.viiiKiiX 
muctkIr i aaiunnni .,diai(Mi)Mi)6plirim'.f}> u , iiai.miyB okom ua junto k I !*»;!.«.*- 
.niHcu.'iix ; era pi fiaTi.iai — tvuioio imroro i? storim, i o;unioi;(ni rn;i,u;ncMOn v T> .-. 

— lio.'U'fUMiiiiii o.im'pain*, re oy.ia ;ioiM.ii ciiOKyc.mna Ko.MoijiaiJ.in ,%'ui 
aijiopir. „Kie!u,*iiimn> l \ opi'au lViicpa.i-i'yoqmaTopa, a Kiimesi 1SS0 poi;y 
liOMiiunc aaitairry l.a.Miiaiino iiponin a.iOMinmof aa'iioHa.Koi pooo-rn, lipoma 
/l.paro.naiiona ;u; lumnnoio a.ioMiiimjK JiKiiii ..paanpaiuacr no;ioapi:iy >nu<uia; |. 
i ei.viL'iboaryc ii .uaTcjtia.ihui aacouii jiu uciinoro lioKpiiiuatio. UapaaoM P 
jio«ijiiia<:r!» cu ^(M'.KaTitiii'i manraa; aiipnTii rrapiix uaTi,i:,H llo.io.iiiika.K'iro. p 
Km ..craHHTh r.\ na mil/', mo oorari aaeoon, <n;i noun iioni/iaion. eimoim, • 
i;i.Y*n> iia poBo.noiiiriy pooory. lipoTiimopacaiaiy at'i'raiijio; (.acri. ca aptm- !■' 
Mini, mum w naxno. llepox'ii.aira oOnuan'.u.a.Ka 1 M<>pitoom.'HH.i KoMiiamji. [. 
51 1 ;a OKpya;yc i'x. ;uuuin n:m hojm.kko uarrpocua ;io ..iiimi.j.My 41 mo.ioi.iiio ; 

]I<U<UIIIIChK<m>. t'lli.lOMO HU HO CIMAOMO pOaKHIUlC li llOlVlYn.ilOL* no Tl'Jiy. !, 

O'iciiimio, iiponneiiTi, (.'ji crpaiiinc c.iono — „i;oii(JiicKan.iji !". ;i,ya:e ;u>i>pe \ 

aiianc b eiix i;j>\ rax, ;t,e pyini Oy.iu nomii jio.uci.khx Mac-ran i;oii(|tici;oii;i!iiix i 

aa iipiiMCTiiirn. ;io iioitcrainirf. Ilcmaniiiil „iiO(. i t iiyiKKiwci.Kor ii;i(Hi;ui rt ; 

mime no I'aaorax m;\a> nacfcy^cTna na ^paroManona. cic.nuaioMii iia in.oro | 

nci rpixir cniia. aae aapaatoi i;w iia roiiops».i-rytH'piiaT« , »j»ci,i;y u\av>\ ii ] 

ro;um» cm npo;uiTii ^opTi.-ouy muctok cnoro cniia — moo iti.mopiiyTii w;i "cctio • 

„BHco'iai"i«iy' i ncsiny JUii.nty iicmiciocti. aa iii;ufnuiv»annc pono.iuuuiin<»I 1 

pooOTii eiioro cima. ?a — aoepirrn ni:i. iioiiiinr aaniCiean mvo M;iTqiiii;n>ui j 

pocypcu. HpiiiiMac ;lo Bi;L'».ua i uaari unpawn aniaiaajx : .,o(iy:i:urni msi- I 

o.iyjumro" i aanepuyni i"i<>ro a nouidciMioro in.iaxy — iuio,iom. Ojniio \ 

]kaa*{iiuci>r;A»y liocii.iacTi.cii u:iTi>Ki»ci>i;uii y.iLTJMaTYM, mo jiokii niu 6y,w | : 

TpnTiiTii po;uiniii aacouii na nmamic iK'iio.noiuniioi yKpaiHCLicoI 'lacomicn, j' 

liociuiiiiiic iioMy rpomoji JipninuuicTL wi. Tjik, kkkv, uikmctjuujictucii ,,«1j;ii;t I 

choro ,ii.'ia ;i , ano^HMii ri jiutjikh, jiki ;^ici jiimi y;i,a.ioci, aiCpam.*) } 

*) ^parosration ara,iyc d oahim .imcti, d na,v».iHCTi 1880 p. (Haw. Ill 247), ' : 
mo tiepjiicui:, cnoflKii Jlo.iOviiiiii'i.Kiix. 3i5npaidTi.cn iiucani AKyob k-iay-jv na m.nro i C. 
Uu,%o.iui[CLi;oi'o JiK ,.]>o•.>»)'aTllT''.liI^ , * i'x nma Ceprin U. (,T.(.)co.ii 3ui\uoro kkibclkuio 
pociiiictKoro iiocia). anwii iu<*Titi n m;uchi>kv iio.iiTipmy ioTopiw. jlpn hiimi rpy r T,nn 
r ^pai o.iiauon mime JiiCTa ,i,o ..K'icB.isiiniiia" (Ti.ii.KU m.ou Bi r mccTii',ayiiiy, ak to Kaii.-yri. 

— .iiiCTa iic noi'iuiac) 3 npmiu.iv liauaoTii »a ,.uo«y I^jnan^y* i ,'l.paroMaihiua " s\k 
ro.iocuoro ano'iiuma, nnnfi ni.iiwH na ce we Jlau.iHKa ILoAoniiHCLKuro (111 t-. .-U3). 
lie aiawin ..U'iou.uiiuiiia", lie ao,i:y upouipiiTii, mo tum uy.io nanucauu. li „0uo- 
Jillliax" (u. 187-8). nojiciiioio'iii cuoi nuiiocutni m> l{(uo.iiiin.*i>Kiiro, ,'l]'aiojiaiiuu iimiie : 
,. 1 1 ii my <-e lie ;uh tow m,o>5 yoi.iaTU cede uiA Go.iotu, kiiiivtuiu na aciit; jnuuTCDjaii 
<J. IL b ,.Pyc»;i;oi"i (.'lajniiit.-', a A-i» xapai;TC|HiCTHKu tux pocciiifj.Kiix i;pynn. ,i<> 
KOTpiix ita.ip;i:aii uutluo C. IIo;uumiowtoio, u,xun a hoctId ..iiyuiKiiiu'LKoi ii.icn f T.u". 
;l,OAaM. mo C. 11. 0)b t^umiii cuu y cno'ix pOAuiciiB, i mo aacTOK ix, Koipua bouu Ml NnTo.Miiici.Kiiii, u poaiopi ctuMX n.iaiiiis ;(,irr;iMim rai;»ii danaanOMam 

y.ii.ri.vii'rv.M i ■.unan.inmii 6Va yonaix ;iaenfiii:, fiyii auVinvaaMinii ,v> Kpaii- 

ijncTit. H;i pyi.ax y m.oro fiy.'io npnimaTo na eu6o iiiuamu:, a ueou.iu'ic- 

iiii.mii paxyHKa.MH niinyinoiiiix ianiaau;, ;}ar;yii.iomiro naiicpy, fiuiiporti niHK- 

Ilajuinc, laiTpnro niu iipiii'iiniB na nnx: yTpiiwuuic, :; n.ianno 100 >{ip, 

I MicH'iHO, no Ka;KV'iii m'M npo juaciiy ciMio. iln.ioaaanic ;i,.ia .ikmiiihi, hk;i 

i nii;o.iii no :5;ipoCuM.ia c:im;i, a ny.'ia ;ia;epi\mJi m;i,Nor ,vr;i iioisacifmni «»?ii— 

! 1'pan.ir, Ciy.'W crpanmo. r '(o Kpaiinr.oi'O adoirroaionna npn'nunnaia,, (miokiujio, 

! ii ;i;iin:a Il-ro, ni.nam po;tf,paa;!k'iia n Tin Maci npn-nin .lpar<»ianoi:a, — ito- 

<i;ua, im,u;o mi.iaTi! 'loauiiiiai, mo main no aunaynani'i, oyit a;[paio>iaiiii:<:M:nii> 

i;i>jiiiai[ii:io, ni'ioro 6 no (5y.io.*) A tvt mo ijoxopyna.ni ii im.Mi'p.in Di ;utii **). 

i I l*>;i.. tiyn n TAKin Minvpiaar.niir 6i.ij, mo Mycin na jinxopniiiipnrirni rpoiiieii 

y ^paro.ManoHa ! r>i,inaaxa, i nopo;t thji ya;o xopitii i ptj;> ijiauiuMinii ;io irpaii- 

jhhti! (oiuhiitii xo'i dn nnmo uaiJLVU'lii j'ioio piaici ijipaan npu poo. pt'isoainiuone- 

pinj, cran ycc (M.'iiaiie Tpanrm pinnnmiry. Urn namicai: ni;<>roi-i> ;i,y,[;o ofiiuuioro 

i Hiriipani';i..'inw>ro .nicra ;u> IlaiuiiKa. m:i, hh;ui«j, aisopnyiioi, ;i«i m.oro no na- 

aoaaiy i'iitMy ii.iaTino : ^oicupiin Ilan.'iiiKnim, mo ni» i riom cori/pa, Ko-rpiii, na in- 

rraiiiijio IlaiuiiKa, inn-iLiaaiin. m'Ho.nn.'i rpniiii, craau TarapOM ;ua J'pn- 

Jia;ui ;i . IJI/ua, npiiKporo nanncan nin i JpanonniuMi.ti : ny.io .vaoyTi. i fii.ii.mo 

raiaix Hinia;iKiiJ, mo aax.napn.ni ik-tjihim nauociniu !I«v^uiiiici»i:itro ;io Toisa- 

pumiH.***) Ha mi'iaTKy ci'iim niii dy» ya;o it tukiji rrani. mo a;iin;a liUm'aaa 

i'itu'd ,[o iifixiiiTpiiuiioi" -ii l iiiiin.». Teiiep oanaaui iipniiiuaori, iiohuctii na 

ri»">i nac.iuKii aanapriioi iVnupiu-ryciopHrtTopcKinin pyiaiMii Kami ! Muth 

iVpriji fin nopiny ait'Th npii.ioTi.fa ;io Mowic.na:, nupiMieaaa iloro ;io llapitaca, 

taii),unaio'inci» icpamoro aaKynamm. Ihuii ne fHpan.ui-"iiii'i», i mma au'Ta.iaci, 

npii cimi, »i r tia»[ii» fi(oiy iscf cum cii.iii, a nnq;iTi;y h llapna;i. nori.M 

it K'n'mi, kv;ui i'inro nopcneaono „an jnaHn.nui iijiamrnMi.t'Tna". Crajmii hoot, 

pDaoumuii luacniiMM pyicajin iiyicn: fund chu, ti'mi'ji sir Ti.u.iai ofHinynaTH co 

t,\k (jcper.iii, Kyuuu y mix Gyininiil KiiInrLKiui n.Mi.-ryo. t K , pTi:<.ui. opraii i:<iT|ioro ,, I»ion- 
.unimi" njniHiiaii ^ciciiTt fumiikv ^o.thi n iiarimu n;i C. iUai>.iiiiii-LK<T<> it u;i jioho 
;? imiio^v iii'])ii>,T.H'0!(i'i ,,I'ji03iaa.H** T «k J>:k» iiojilm thm. »k ii.ianuii.i.tcii uthf cnpo- 
,t.;uk u (t-. 1 1 .I8). Ilauam; ;uu;u: (llept'iiin'ira i-. 177): .,T]n-i'>;i oi;u.:;iTii, iu<» npo nopio- 
;iii4iiy ,,r(i l,M;1 -i,. v " 3 ]>i.;'i(.iKi [ijidipUMiuu ( ii;itnii.iu«'i»» lln.O'.imtci.KiPi) Ov.ia craui 
if ()(|)iuiiuniM ,,IJii;ii;niiiiini;'', ,t,o iicjkuj i;.ii[k;iiiu jiOAH'ii" IIo.t.o.iiiiu'i.koi" 3po''»iiTii 
iilix-i, nptiTii Tuio". dai-i A. 1 1 c ».t.o.i line (. ki i ro ii .,1'. C-rapiiiii" ji ho iniauiiton, i tvt 
V ,i-\i'A jiaiATL itKMii.u-.a. 111,1) iiiMHKe pii.upa;!:uei!iu: na cMifpauirimni ryj'T, i ofoCimio 
na ^p.iroMaiunta co.pe.t, pUni Ilo,i.o.iiuii , i,K(>ro oy.io i Ot-3 ocTamiLuro ui;tiiT.i:i:a, i'o 
Muxiia sjipKyuam 3 imiiU'uaBe.ieHui miTaiii, c. lb. 

*) Ua'iy ua cc nariiK b .uicti Ilaii.ittKa, a rpy.T.tui 1*^81 p.: uia iiiiihc ,'tpa- 
roMano»y, iu.o Kpia Ui>KpiiT« A^uriB ypou.ieinix vj. Jipyi; i iianip ,,rp l,M:l < l,, "« 3 ^'i,i,o- 
ninioLKoro lie TpeGa ui.ii>uic fipani rj>omeii na un;(;iBii:iii,rijii - „(ui miim ayfian 
ft MyniTj. — iaK a A.VMajo [Hau.niK -a:uu to,v b:i:o b iKcucisi] — f.iy;«nmi Kaaineif 
pt»3j.uj)iii Mi:i: una i '.kihkoio. Tpeua t1.ii.ko tjioxw anani lii^iiucitiiu C. A. ;u> IJ. 51. 
(Uo.io.iitiici.Kiii), 111,06 duiuimi nc* Hcxafi on Kpame opau r]i»iui [iiononn.it; : nix p<>- 
Jii'iiii, Koipi c«y in.T.MOBii.iti «u'pe.J tc, mo uiii lanan i"x na ..rpojia,\v] i paaoM a H H. 
pitoiiJJ hum ii Tcpjuip []>oc iitioiKjinJ in mo i iicxafi uu «iopoa to no Topiti.ni ani Bonn 
aui „rpoMa.ia" (III c. 512J. 

**) ,io CKa3aaoro name (c. 21), na oouoni aiiOTyBaniia, ,v i Aa5i iiojicneuiin 
O. JlKiuaTouit 1 ! (Uu.ioe 1906, VI), mo Bacp.ni to;u bi'a JicniuriTa Meui.mnii ciihok 
H-ro i ^oiiLi;a JlR)6aT0BHM, nu> 6y.ia y 11-oro ua BiixuBauino. C'Tapiuinl ciiiiok uiciaBci., 
i 3a iit>oro BoTiH 6yB ronoriunl iipoucc Jiiac aciiiKOiu i Jiaripio llo,T,-ro. 
**J llanj. Ill c. 447, 450, 511 ii mt. u Miiivpiiiu-u.r iiitcuMiii.iMiiu: u iiepi>;i 1 c.Mi , pTmix nipiuax. Hiii tiixo ;i,oro|);iB, no 'rpn- 
ni'in i" iaun,a caoi'x .-im'paTypmix iirropwiu, i luiop OKopo nicisi m'p^nr.jwimi 

ciiii.i i.H Kni'it;i - no iMii;.iiii,';iniiiii Tpui'iiHiioio ^D.'ii'io mucin >ii:ii;oro aioiiyni M 

ni u nix poeinicbiaix i.pyrnx, i.orpnx liin TpiuniBei,, ni » tjix YKpa'mu.Kiix, jt 

KorpiiM niii :v,\;\\\n TMKiii'i y,i,np choi-io moiy,'i.pon> unarm coin, llnro iLit'JiimiiiK, ;■ j 

b Ju'ToiiiiniM y;i:o iioKpo.ii.ory, ripuo o;yii»iyc, jii,o KpiM cbomub i naiidinaiunx i ) 

yiiai'ioMiix, ti.ii.ku o;ifiu iiKtii'ioi. ya6ay;wM»i1 iipcjm;iaiKiTeai> cioisetaiocm \\ 

nliynn ocTiimuo accTt „hoctobh ii v vjiikhhci»koi n.u-juir', tu riaicpaa- ?] 

I'yuepiiaTop yiiianyaaB cnocio iipneyTiiieTio lioxopowi n,apeLKoro rcisiepivpa. |'| 

"\ 

: „Cio nopy ne6i;i:«iiiK ,T,paroJiaiion VBa;i;au »;i iiauTawiy it cbo'i'm aurno'^, 
saimcyc i? citoTx iii^niuitnix anunax iioro iiipimii Jlait-iiiK (Hep. 177). 
B ]Io;io:uiiic:>:.'i!i Bin yrpsiTiin i ^oporoii,iiiuoro Tnunpiiiua upani, i am-rcpi- 
aaiary oiiopy, tsjkv uaaaiy n ciai KpiiTii'iiita jiojiohti, ;iicTUituiu wi u Animism 
no cTapini BiuaiinnM (JpoMa;i,a" 187W p. i „Bo;ni u ), i a iiobhmii, apodae- 
iiiimk aa a/vuiiiieTpanji Uo;i.o;iiiiiL'i>Koro. B „Cuoxiiiinx" cboix ,Vi» ara;iy<:, an 
fiojiy a TOAimnix citoix toiiuix tponajn jijui ii in.iocr* aaiuaTimi WH) »jip. aa \ J [ 
nopotf.ieiii ]Io;u>.hiiri»kiim biuhtkh no „rpojia;u" (c. 188). i$ IlaB.mKoa, jj 
no fioro nonopoTi a Moimeai.c ;i,o JKciiciin, Bin poacBapnit ca ,v> penmi — :- J 
o i JOBii,uro Toil, jik to i,\T,i;yTh, nomin iiosiy ;i|va;KiiiiTii iiepitu e.iauiuiu cropo- 
iitiun cBoro, ajiicno — ;i,oiio.ii mKKnro xapairrepy '), — Tan mo lianaiu; 
Kineu,i> Kiimoji pimiiB .minimi lllitiiiiiuipiio ii ncpTa™ ko upaio — xoy 
3 cum fiy.ia aimana rcipa an jjlVOumnyKOBy 'JVtmhy' — (> iiicHiiJB mis- 
muij. Hoimiiyitinii citoio po6oTy KopOKTopa npii „Bi.iMU.M LVioui", no no- 
Hepe f T,nBiun ,.j,paroMiinon;i, hkiih iiosiy co Mic-ne niipooiiit, niii n .uotim 1882 p. 
nycTiiRCb f T,o \Mxmu ao aiuiocmt ca ,1,0 cy;u, i 22. II. ciny .'luioiti na auci^Ky. 

^parojianon sicTan ca can ;) Kyaujioio, b oCcTainiuax hjiocto ijutio'iux. 
Cc Cyan xbiltii liaiirooTpifiiiiuro iloro iiouifciiKTy a pociificbKiinii pe»<».uon,iii- 
miMif KpyrjiMir. OorocTpintma ca n 1S80-1 [>p, ua l'pyiiTi cynepe'ioK upo 
MocKOBCLKo-iio.iu'bKiifi i;ciiTpa:ii:»i i aaoriiumiw ca cTaiioBnuics, ane J-u »niiunn ! 
cynpoTii napeyoiiiicTaa, K0H({i.iiuT utipocTuii HOTia itce,T.a.ii, a «hicto iuuiTiiMiinx 
i TeopcTH'iniix jnaanny. iicponitioBiiiii ua oeodiicri oCnimyBayenna ii upuxiii 
i ^iuiuon naaiTr, ;t,o takhx iitciiiyauiit ua Aparojianona, m: to aw itiu iiocTaaac 
b^omocth poeiiHiiiiKifi iraiaapMepii, i t, ;\. BniutiTOii cnx bUuochh Cyii 
noraimft iiacKaiai. MepKcaona uponiB r T,piux»jianoBa s ) — ckkuiiiio BiiKUpncTiUiiiii 
ne tjjilkii ho:h.clkhmii pcaKnioncpuMir, aae fi RunubKOio iiapo;u>Beu,bKOio 
npecoio (n cTiiTi ] IapTnn,i,Koro rs *3opi), a ) a mnOoKiifi iiecMUK .inmiiHcr. no 
ciM iiimUciiri y ){-na, uaila;o %o ncel pcno.iion.iiluol e!iii'paii,ici, Toay ui,o 
naBiTL i KO.miimi mnpi npaaTO.ii, oihiiiubwh ca „b mhctL ,ipaKn", ue 
Mara Bi,T,Qarir aailnnTn tbcp;i;c CTairoBniu,o b cifi cyjiniii caii^aiiTL'j.Kia 
6mu). 4 ) Ocb nK onncyc mil ceil eyjimiu eiu:jo,.i, b cboiji ai3uii"iuiia .HK ,,n i: 

*) .lucTynauue Bii^ane IlaiuuKOH B III i IY tt. Kopecnoii^cuu,ii ppcmL acKpaao 
aaaioc toxuuhlj ix „ncixoji.ofiio". 

a ) ,,;l,paroMauoDi. m-u ra,T,n»ia bi CoyhfrU ci, pyecicasH coma.mcTaau". 18S2. 

u ) Upo cc b GjjoiiiKjpi ^paroManooa, ncpc r ipyKOBauiii y 4'paiiKa I c. 231. 

4 ) l Iac b aca'miil uipi inir.ia;MiB noiia rocTpi upaucinun cloi'o KoiKfc.iitvry. 
tlaBlrt J{eu.<L b cBoix lihuifmiux ciiouiiuax, — niiTOBaJiux uiime, ui,i3HBaB cu 3 uouuiia 
nona-A-aimcir upo iio.iiTUini roainil Aparouaiioua. A II. I>. AKccibjioj, Koxporo a 
[iobLtomhb upo n.iflu oictoro aOipituKa, b flucrax ^,0 jiene 3 caroro tco.toio cuji- 
iiiiTicni ciioHflifyi! Xparoiiationa fsiK niii iioro Haan.iB — „iiOKuiuiaro TeopeniKa- 

1 'I] ..Hi; upui'xaa :i h ilioiK'HV, to afuiwwin. a 'I'vn'iiiiiiDin nn;jjixicra>iii 

,,'r;i|Mii IIII.ii.III, ll|ty.lnHnH(F,l.ui', a III' Ti'lK'liilllHI.'i'l ,Mn("|'()-K[>0||(jTi;iflK'I.KOr, 
f {\ ■niii'-?]a;j\"}u'i.i;o-nji(t|«ij;;iTOjK , i,KOi). lavrpi true aaau.'ia.ill i"-i:p<)iicjill,nJ1ll i <liO- 
;U'I>a.i u Ta.nii. lioini 6y.ni iicinwciiau iiapo;i,riii'ica'i!<i.>i .,;{cm.ui it Ho.ih" 

jj MI.OnilR'THO.M ..Hap. J{n.iji'\ (>T MI] )\ aa,lY>ia.l II .U' a KHM VTJ JopiITll 

j an!!a,uuiMeiMai-<(ic,xcpa,n>iii>iii iii;ii;oii 111,1, ,,ca?iu6i.rnii!Merna> u n „of>py</t>iiio u 

; iwiKUfTDYiu'inio n 3 87!) -1 SSI i;pyaa:a n p(K\ (.'oii;. pen. Ij;i uaaiu- piiuii.ui 

j iwiitii PyMinmo (l'a.i.ii) a iJoei'npafiimo, ii huii'iimy (Ilaium;) a >'i,'p;unoio. 

j Auoe.'ii.po;[ iiaaitci, iioFx.itii h Pot* no o.Mu-apoji. Ti.iunt thm iioro aaimraaii 

] I! ..Ca.M(iOMTIIML ,i ", K ,. l lopllF.li"i I IcpC^t'-lV^J (o/l, F.'MTpOl'O isiir O^XplMUVIllUlCl. 

j a .nirrax ;i,o wiw) i niii aiiin ;i,i.io ua to 111,1) npiu'.init 0,1, iiKoroci, 
loaaioro i;pyaa;a m><*rpa:.i>iy xo'f i j.Mepiio-iiqiexIwan.-y''. a:ie ]»•«» v,m\ t]ie- 
/u'pa.ibnv. llporpaM.iiy ry Jiycn.ia jtmiji.iftiiTji Ko.aieia a CYi^'iJiaiioiiiO'ia, /I^.i'i'ta. 
ILiexaiioaa, »l»yi;oHi'i.i;on> ii Jienc. Kl iipiiiiea.iii ;i.o;ior:rncji ii orrainiaa it jiohc. 
„A;ro imini Ai;e(?.iF,po;r, C\n n Poivi'i, '/iiyi.'oiinaaiii (aaiia.;unii; i (Jkvu'- 
pa.uiCT, Tpoxn no yi;pai'iiO(Jii.i, ,1,1111. .,IViJn»p.ini i pi'iuuionja'*, mvi/Iui.ni.iii 
ottmck'i. Jiai, ..Ouminii.r, na;i. !'po.Ma r u>0 nociiiiynnici. ao jiiioio Mi'pea lin.iaiciit 
i it icyni :t Ilo.iai.ajwi (!!) mm aa lUMrrpaaiaanjio i otlpyrlaiit 1 .aiporu 
]i.-Tii.i<>ii:L'iiri»:i* 1 . **) l l<>[)iroii( , pt , ;i.i.n,ii,i To,i,i ih.cici> maxpvmuii a IIo.-i:ii;;imii 
i I'ooi (>an,nyaii aa iiriiTpaaiannjio, aaoyiuini naniTi. iv. mo cam iiaiiiica.nf 
» 1-jiy N-pi. Uauaio. mo ;i,oni;i,aiii[iiii , i,, mo Am'e.u.po,! npnc.ian win iipo- 
rpa.MJiy a •|if , ,v[>a.ii,iiii)iir qu'cajm, Ta mo it aa uiiTaraMii 11a .J'po.Ma/iy", 
UHiin ci:aH,i,a.iiayi5a:MH.'i» i uaaitmii it Jiene iiporpauiiy ;r,:ia m-pi'ivcuy ;iii:n,iiic 
;jaxoHa.[ii IT i K.iui;aT» Mi'iio ;ro KOJiiTurv ho. avjuuh. 

..TiiM'iacoM AiU'O.u.po.i, upnixan 11 Pysniiiiio i upucian moiii .iiirr, 
b i.-oTpiM <5yn i ;ipyniii '•* iiuuncoa ,,x.ioiiua>r*, „m Ct(«'i|«i»o»h«!:0 --Jei'iMa. 
JI Honic iioro r peiTopair, w uohh oouaaa, i'i aoi'ran ra.u nee ..consume 1 " 
ii r i,e.icraTKy. !3ane.iaci> poa.Moaa ii upo upoipajuiy. Pomi cnuii moei. 
iiept'upixvBaTH ii 11a ponm If.icxaiuui miK.niKiiyii : ...I,a itb,u, npnrpa.MMa 
y nac!" ,.A y mimic i:oniji", cnaaait n. Mopoa J — X io;i,imH npiixo^iiTi. 
„^(>.icraTKa t; npoxanf, moo a oxuut ,.r:«iiiiR>-'. H ct;aaaa Tii. mo koiii'i hj.ioI 
n jRMie iiesa, cert. Ti.ua:ii MacTima (untv^nio^ apdfi.H'iic Han.iiiKoM (ti>;k 
'j.il'Iiom Konciiipaii,ii) — i mo b II mn'peci, jik mpnoi .(.cicraTiai. no Ti.naai 
110 (UonpaTit 11 nac ni.oro uniaTKa, a iiaaii'i, ;i.aTM na.n noiaiy koidio npo- 
1-pHMMii, 60 110 itci.ojiy bii^ho, mo ,,»iopiioiiepe;vb:ii»ni.i u tv nporpaMMy no 
xoraTr. nycKani it cij!t. r : I,e.ici'aTi;a ii oana iipiranaaacf, a n,ho>iy, aae ace 
thkii ii.iaira.ia aa icoincio. To;u a ciaiaaa, mo (ia'iy, mo ncv ue ,i,iao fi,xo 
thk iiocypioaiio, a noToay ji iianniny AKco.n,po r iy, mo RMintaio pviai. a II 
oGinnio itiiiipouiiTH j.koiiiio" b KaiuiiKa, mk nooa'iy. Tan n ii apomin i o;inic 

ornouaTc.in 11 iivfi.timiicTa Bameii iiajiTiii'"). ,M riMiicri, ca«oo .ivinico BtteHnT.iiini^ 
ii3-i. cduiix'i. IH-Tpl.'u. 11 6cr!;„vi. ci, r .'i,]»an)Maiioi)ii3iij. 11 ticri, jia.il.iuiiaro upcyBC.ui- 
UtMiin, ci> iioairliuiiioil uoiqieiiuocTLK), amy oi;:uaTb, mto ;w chxi. hojvi, BOiiojiimaK) 
o iieai> ci» MYtiCTiiosj'i, r.iyoo'iaiiiuaro yuaa.'ciiin a r.iyoo'iaimicri fiuinaTin", innue tiin 

» llIX .IlICTax. n Pac.\(i.VJCii CU IIHML HO UCIIOBIIUJII. llU.lllTU'tOCUtlMI. I! TaKTUUOCKHS'l. 

]i(ta;!i)l;iii}iM!., nek iuh no'iTH iioh jiciuktojuii u oorpy,i.iiHKH juuar.amiiaroen iil "aioiieut. 
;i:yi»na;ia „06tiuii!:i u , in. Toa*i, miic.tI; h (.'TcimnKb (KpaBmnii'iciii) niiTa.iii ki. ueay 
.'lyiniiH yyucTBa 11 othocikiiicb K'l, iicny cr, DeaicuuiiiniMi. yiia:i;eHicMi, KaK'L k'l blicoko- 
oi>pa3ouaiinoMy, MyiKccTyjimojiy h iieyTOMUMOiiy tlopny 3a ^caoKpaTiio.'" 
*) IIouaB bux<umth 3 ci'inn 1880 p. 
**) Mona, p'ieiai;uio, upo „poapjiu'' :iItom 1880 p., ouuoaiiml Acuuom. uuiiiiii n i.n.ii'Kpv r.diiMimui, ;U' ;i;ht;ih uahoio Cn'<{i:inoiuiM;i n o^im moiy 

rv kduiio. ;,i 

,.ll;i jioro :!itiiTKV lupo co] Akto.ii.j)o;i, o;uio!un mciiL .iiicnnni, n ko- : j 

ijtiix iijhixjih in? :t|Hic;tTiic!. po;i.ai:i[,ir, :i;a;ii«ci> mom iio cei:poTy n;i Mopno- - i 

[!ope;vbn.n.in i iKyKonoiacom \\ t. «. llu ponm iipni'ixan i iipiniia Jieui ■■] 

.mrr (a i, - [n;ici;n. u i;oTpo.My jioiio iipooii.in npiuoanrnt pyi:y ;5,o iipnipnr-nni ;] 

ii ne'nmiTi!. A.io ,"I,oi"i<[ orpin Ai;co.{i.po;[,a (ai; cjim toi'i pocKaaynaB Han- . i 

.iiiuy ii Moui) ciOHa.iiH : Jtiioipai'i ado stone auo r : I,paiwiaiioii;r, — Akcc.u,- j 

poj iiopo.nii.aKoi.. H tjim na i ie o;ipii;cu 0,1, pojuiKiyi ii npoxaa tlilkii j 

AKce.n.po.va, mod 11111 iiobUhb yce ,a;pya;i;y u . ;' j 

„A-t jiiw'xau, iiotjm nopnynimioi. em n Iljopixy. 1Ip0iim.ro Cn.ium pouy | 

i Ko.in „;i,o.ioiaTi;a" nona.iaoi. 11 TiopMV, i Il;in.nii;a to;:: hi? ct;i:io, * ) »iyio a, i 

mo l I(o|u[<.i)-jiCi>(o v i,'Ii:iiO'U poaKJiayicn,, 111,0 a Biii.'pan a Koimopra m:\au np<v i 

rpn.-oy i t. jl (IIon.M b .'inrrcix ,1,0 Ci'ioiuKin y lluiMih imca.ni h;i;c, 111.0 'I 

Koniio n iiiciaa n III O'lvcha.). lipnixan A-po;;, a iio.My it Kaa;y : JVnuin.. \\ 

mo dpeiiiyn. : iipiiiinni. Jiipn, a to dy;ie iiorano, ni; a noai,>iyoi,' ; . Ako-,1, 

doaam en, mo ;io mohc ;(,ii'iui.i([ <lia.'ii.iHiini mytkii, Ti.naai n im.iyMaio .hut 

0,1 o.Taoro ..loamiwna". n woTpouy noio ,,cm!i jiniun>*' i Mono nm.'yna'niTi., 

mo nporp;oi?];i, 11c lmnoMaTai!;', a. u ;tpyioro Ooky, ^pyrm'i jaaiamiir, npii- 

i'xamiin a Alocinm. i;a;i;" jioni, mo 1: lIoTpo4\>;iy.MOHC!.i:o>iy xo;uitu 110 pvi;a:.i 

4o.])HO-Hopo.vfc.ii.chKa nporpnwia, dynJM to po;taroiiaita oni.ii.no -.50 mikuo, i poa- • ( 

KaayioTi,, mo a aa o;uio a \I. Ufope^'hao-M). Ca>to 11 Toil m\c aaiunoTi, ca : | 

Gpoiinopa x Iopi.:aaona a dpoxnoio npo hoc noxiimoiiie AOKYMonra. Jl annuo ; I 

Afcc-^i, mo niii dy;j,c jiodiiTM V Riii npoeiiTi, mohc ni'mro no nnoani, a I 

odium ca.M niicTviuiTif iipoTini ilpoxni. !lpoxo;um. Mao, i \kc-,\ ihiiik' moii'i, ' I 

111,0 i?in aaoyn, mo t;h;o jkh'1i.i;iij uoui, i hoto.my inicryiiaTii nprrni M('op- >\ 

Koao)na iic u\ r \y, a mo, MOiuait. 1:0:111 b .moiio ccti. i'ioro .im-ni, to "isin ;! 

0j[ j'uTomtii iiopo,iarH r i,i.io TpoToiioi.iaiMy oy.iy. il o;uioiti,u»o, mo no puay- |,-j 

wijo, b Mis h 3 nini mm fin cy.iiiTii wi, Ta f:o:iii nin xoto, to npomy ,io- };{ 

5Jbo.iv mujiTH na cx;i yoi iioj'0 .iiiotii. Toii otiioimjuk 1110 11111110 n.u'Kopo |.j 

b ,T,^"'«i- bokii i;;r,i;e Ti.ir,i;o, mo n ao;i;y jiooiitii ;\ iinro .iiiut:imh. mo xomy. j| 

Ha. ths iKHimiK-- i iii,unu-.ycTi» oji na aanpo^i-npoTOCTi H:i(cx;ih(]r:i) i ]>-o. *^ : ) Ij 

r )L aaicno, iliiohyb na mix. I ti.ii.kii to,|i m: ,\Qiu;\n\wi,< m<» upcxino jj 

po3Kaaaaa ^(opiceso)!^' B. !Jac(y.ii«i) — laiTpa tiim m:icom xo;uiaa ,1,0 su'iio |j 

na ]>a;ui i iiO]>eroiu)jm, i ko.hi iiicui Toro jik lio.iy'iiiamii anicTKy. m,o Ct v o- I" 

(lumoBii)'i ,iya;o cooo nonuio :u«p;i;ini» » Tiopjn, a jiyi-iii npo^ocTOpi'rni | 

U. 3-h, a Bona moiio »w».v.i (noa.M.amio &v.i moiioj a ^(i-iiVieM, — ji nara.um [ 

UK) enpany, ii:tiinc:iRiiiii IJ. ii-'f, mi»6 Hona momo naiiopo v i, no smun.lii a :j;i- j 

B'Bhomijmii iMpBoniiii:;nui. ]>. '.]. npe;U(ia:ii.ia TpCTeiki»i:m"i cy;i. H iipiii'iiiiiii } 

3 yjiOBOio. nu) Bona cajia Biiuope cropony ii aa jioiio, — Ta Ti.n,i;o m.06 | 

cyj 6yb raaeniiii. Uoiui toai npe^/iara ysiouy, mo6 njm oy;ii piMunp-in j 

Taiinac i to. momv a no xomv o;uiobUutii na OTnepTiiB .uict ILiioxanoBa) 

i K-o. i 111,06 (jy;uiBUfc i 3 Miijiii. H oTiioniB, m,o :ihct ocioiio ;u:io, i mo 

Money cy;uiTiic[> a noio. 60 Bona, noBTopnio i m Gpexmo, moimji oytii .r no.ro- 

poayji'biHH)', a -ri nana ;i,odpe ana.m, jiKy nporpajixy a iio.7y»niB, ar: 110- 

*) Ifarnjyio, uio llan.niK Dii'j'xaB u ."iioTist 1882 p. 
**) ,,(),i,Ki)imiii .thot" iiumicainii Hacjai'i, ^ciiMou, IlacxaiioBiiM. Eoxaii<ifici.KHM 
i AK«:cn»po;toM, BiuimoB t? ainmi 18H£ p. 

■I 

.• «),'{ .iVMIIIt > .MI.'V l.tMliln ii.U.'llt (MM IM, - :t|ia»IHTI., li'MUl Mo(\tH <?VTH TMI.KH 

;j JjnirluoMUMH" dpexynaMii, a a Taiai.Mii a nr. jioa;y cvannu'i,. ilaeyai'i o,v 

• i imiii.ia, m<> i.*«»."i»i -'I H(« xomv cv,urnifi, a ll.i. i K-o, to ii nana ne xo»m 
- 1 ;«i miioio. To,t,i a n;\x iioK.nii.an ii rya,imu a. w dpexiiio, tarrpy wwa poa- 

'i iivci.a.ia. iJniia o.uioniaa, ino no .Mon;r <>;i,i.i.iaTiici. 0,1 ruoi'x npiiMTeain. 

■ I lioiM». i.'o.iii miiinn iota., mo aa nmua CTnlvaiiomi'O i i;t>.in nei.M nn- 

| niaiaaci. n;i|»«» un»i'.<Mi.ri»i:<»-;ctT;it:ju'iiKa rpjiai. (o,i, i;oTpo" a ocrrprniB p. 

: j r.-peit. Jiacy), i Ko.m npuixai; ch»,ui (..'rriiiini; i iioio a;im;a. i;orpi dy.in 

• i npii taipaiu a iipoipa.M.Moin m Meno cen. ix annn. a.r noun pociamion. 
. I i.rc ;ii.i«» Tai.\ ai; a nairnon nn.M), to llarxanou i Jrii'i na;o. .aa'pnya it 
: j iuv na C'rciJiairojuiMa. l>oini poai;aayion>, mo (t-h, i;«vni iioua<iim. mo a iiay 
;| (;t i;<'»iicn)i. t.» iBiinxiiyu ix n ;ipyry x;itv, aaMiaivn ii', i ko.ih a niiimn, 
;j to raauiyn la'iiiht u j;a>iin, a \>\ n;aaaii, ii',o i;<iiti;i to ov.ia lie* a nporpUMMtt, 

j a a urioiioro. iirriMUPi'o .inrry Ai;c-,i,a i mo fail oil to apouiw Moiii ,10- 
i ] (Taro'iiiiiJi mii'oiiop. raic m<> ,i.;i.ii h;ko lie. Tpeda [>i iipo \\y. ao miioio 
;■] 11 lonopimr. *) 

;■{ II naian t'O oiioi!i,iamn:, ai; laiocrpaiijii) mio Kpahiii.oro poaipaa;- 

•i HiMiiia, ai;o intTi'.opiuorf, .Mia; ..'IparouaiioiaiM i poriinViaai.Mii pwio/uon, iimt.Mii 
; j i;pyra.Mii i mi* Taa:ia»I aTMoc<|>epn, 1: aiai'i itin to.u :i;mt. O poaxo .laroiiiic 
: ( in* airraaod, tici nnanny i 11a iioro ronjaaianHio.uTii'iny i.Tt'oai.oi'iio. Tai; 
;''] ai; h "lat-i aaciioaauiia .. !'poMa;ui" uiii, in. 1 oca lai.iiuiy anaaian a pociiii- 
: j ruaiMii iipy^oiiiuiuiMu „l'atM»TiiiM;a". cti.iiaio uiiiio}; uyu 1? ci.M iiaiipajti, Tai; 
; I Tciiep nu |{]>aa:iniia.Mii ci.oitt jxai'Mioniiimno opy.iv, ai; aiii iioro naaHitac, 
: nan nurrynaTii 11a rraj/i iioain.ii' i;<m< tiitvumiiioki <|ttM(«paai:iMy, I la n>i 
\j 1'pyn'ri YTJiopii.inri. iioro anaaiai a „ao>u'i.i;oto i.'omaiipaiucio". ai; inn fx 
jj a;;iproM iipoaiman ■-- aiocpa.ia.Mii-ianin'iTviuoiia.ik'TaMii. Korpnx ni;uiopyM- 
|.i niiKo.M a.iHittut c:i tvt aiicM J.ssl p. laiUt'.ii.oi'pi'waui cayxan A[u:a;iiii 
;;j .Ma.iMiiHiU'i.iaiii, i aaiipornn JparoManona ;i.o cn«>ro rnaauMniKa, „l>o.name 
I'; Caono", 1110 niii aaaoaant u IK'cHcni. Moiuan at; opi'an „.'}t'.Moi>i;on» coioay'. 
;■) Ha ,\nw poiai. ni.i. ainna 1SSI p., U. Caono craao nuonnoio Tpioyiioio 
jj r l|iaroMaiion\\ aa HCMoa.Miinirno npo,(.(ina;yi5arii .,1'poMa.ty, hh upauionaTii 
n aia'Mi't nroaot'iiiM VKpai'maaaM opi'ani. ^5 ci.oro ookv. o'K'H!i.Ui(>, /tparovanon 
i iMimn ennm yiani. n ch\ a:\piia.ii, ncaaaoaaio ni.i Maifpiaaiamx sip- 
Kynaiu, — m: aa^ptMo upoaarn.y, xona nf caiinpoornniHTUo upmnH-iian 
itoMy mviiiia" ooiainyiMHi'iina a peitoaitHuiiniix pociiika.iaix i no.n.iaaaix i;pv- 
i'i», i chm Ala.ii.iiuinci.iaiii i\ poai [u'^ainopa \\v ,\.y,\x aa^onoaan iioro. 
.tpniwiaiiOR aaiataan fto.My H('j)iHiiocTii — to anaiicn aimui, r cKoi:n n ni- 
MciU.KV coii.-,i.i'Moi;j»aTiio ra ii y pociiiuia.v iiiriaaTiiiiv a Ai.'i.vaj»|Hua)iu tt 
(ia»Tporo .Maai.iimikaaaiii npniuian, Mnnaaa. no poi;o.Mci!,i,aiuf Janpona 
larrii xpoiiiicy Macomuai), to iiriiopt'i'iipMiiKt' I'liiaicynamn: a piaanum <iopno- 
•'oTrtmn.Mii oacMoimiMii, ado jik itiKMoitaionaiuM, ,l,pai(»M«iHon: ta;oKii n t;on- 

I'i'lHRITIIilM a v OhllHIIHMH AIIILiuMaTiDiH", imsiKIIIC — CVHUI-MH UpOXHOt'THMH, 

iMTpi Toiiop 1111111 vri> n ..('vnopiiii.M.KV raarTv". Tim .Moninynan nin. mo 
iioiipaiMonamiiH liiin'opa pot.y n Mai'ojiiicu hi; iiocTiniiii'i cninpouiTHin;, nin 

*) '1'i'aiiKo J 0. ];$;'>— 7, ce KoueiiTap ,1,0 ciari ^p-ua u Hi.ii.uoay C.ioni 
JH8.'{ ]i., ;i.c ;u\ayiia.ioci. iijio ceil iimiaciiT. llapaacaLiie, cyiacuc oiioiti,iauiic, uaui 
AparoiianoBy'i, — ilauaiuc IV c. 8U— *J,'J. ( .)4 - [' a 1883 poiwi n.iau na m>o ii pOAaiaijio, oiirt^iij.uo'iiici. apnriirni opi'awni i 
C)i;ii»m wrrpinumiui. ; "\ 

A.ic jiio nojiiiie nia; ,'I.paiwinHOB ct;ih (Jkiktiimimoi pi'.uiKropoii „IJ. Cjobu 1 -, '. 
fioro, B.iarniBO bu hotiITKV, Ba;ia;a:ni ...iparou.-iniBi'Maao raaiTOiu'*, do Bin . 
d\'B fioro iuiubhoio ."lirepaTYpiinio i no.iiTii'iiioio 011:1010. i :? iu'thiiijx HVMOpHi '■: 
(a 3-ro luiiuic) po;?in>u;tB ,ipyi; cnoro ou.iii'UMiiJt na ho.ih-i.kbx i pociiii- ', 
cr.Kiix JiKounmiJB — ..llrropii'iiriwiii Jliui.ma 11 in.vnn;t>jivi*ci;;in ;u'Moi;p;iTijr. ' 
Ceil iiperapjinii Tiiip — jiaiiKpaiuo a liyd.niiuuTJPiiiiix iiiumhi. ^paroMaimua, 
npn Bciii copo:j>n"|>iiiii caoini'niorni i oucktiihiioitii tohv cnoi.Mii Kpimi'iiiiuni 
aajiirKHJiii Co.noue aa<iiiiiiB y:i:o ii tbk iiaiipyaa'iii iiepBii pnviifaa.Knx i no.u,- 
cr.Kiix fioro npOTiiBiunaB, iipiiroroBjiB Toi'i Mi'pKeaiBu.Kiii] biiiku, iij>o i;iiTpnii ■ 
Biime fiy.'ia wona, i cii.iy iiin.iiinx iipiiKpoc-Toij. *) /^lanoiaiBma aamiraii" 
lie Ti:u.Kit b ,.uyB)iii mnja.iit'Tir 1 , a.ie b :ia lipoma a n,i, icaai.omii iicpa i t. ;i. 
Go npo „Ho.imioo (.Vioho" iiynu'iio lioroaueiai, 1110 Bono Baai-niim mi^acri. 
ca an iipamiTe.'ii.eTiteiuii rpowi, — cc upoBoKanjiiiia pouora, .Ma:ii,iiiiuin.KJtii 
niuncjb cji y, ;uin']iocTii ai'enTOM jnnii-Tpa Ii'Hari.cua, i t. ,(,. Taici 00- ■' 
Miiivmvieiiiw ni;i]Ki;jy inniy.'io ;i,<Mie!H'!.i.e „06uu'e Jh.m" (Biuanane KVn,- 
ni^imiM, JJailiu'BHM, A.ih'obiim) : boho iiaanmuo .,!!. Cm bo" ..npi'aiiioi Ii'ua-- 
TBcua, J)0;i;n,iapoBii i ia (TOinoro 6jiarviiii;ii) i JpanoiaBona'", i t. iiu.i,. r 'l,pa- 
roMaifOB, i»ii;uimo, BBaa;ais miaiiie cimd neevn uo:u-.y\l\\ hatu n raiaiMii 111- 
ei]iyau,ia?ijr, i ko.iji IIuiuiik nojinnaiRTv nik'Tyiiirni b po.ii ooopoinui ; ,Ho.n.- 
HOi'O C.iOBa 1 '", ^parojiniioH iioro rrpiiMan, pay na aancun aaoopnuimiiiu-' 
BHCTyiiiiTii a;iR<iKaTOJi b fioro cnpaitax. A.10 noano, bio 'tyio'in rain 00- 
Bii]iyija i ieimH, r -I,paro:iiaiioB norrapaiu'i. ;[n(ipo npompimr :'iii;uai it.iyTi, ipiini 
Ma.iiainuici.KO.ny, 1 ko.iji ne nopBaa Bi,t,noeiiii a .,15. C.iobo.m ' ,io Kimi;i. 
TO 04Cbh;i,ho Ovb ueHHiii'i i'x CK'-.uorainioro iioxo/v/.kchibi. 

llirraiuic ee apemrou) buii.ui.io ny.io )ie bio .uibho uhobv, naivii^KOM tainiit . 
B. Borywnpi'BKoro (.Jln» ncropiu Bo.iiirii'icoKoi'i Gojiiidi,! in> 70-i.ix'i> u SOi.ix'i. 
ro^axi", 1 ( J12), ,1,0 ceil icTopm; poc. rpoMa;i,ci>i;oto pyxy iiporo.iotMiB^e.Ha'aiuni . 
Ma.itHHiirchKoro Bi;i, ,Jk\Meaa;oro Couwy" Jiin-iiliiKaiijcio, KoTpol :i;epTBOiu ' 
CTaB ,.Cea;i,orainiiijl a iaxmoro no]'.i;i;iy /^aro.Mairoir'. ]|o.ic->iih'a, Kirrpy ripoTHi: 
fioro bhbo;ub noBin b oooponi ..]5iui.boio c:n»Ba" i /iparo.vauoBa 1). lin- 
CTaKOBcLKiifi, a b niil b:jji:ih yuaori. i niiLiiii 6.in:}ini ;u> onx enpaa .uo;o i , 
Bee TaKii ne ;i;oBe.ia. inrnimia ;io bobiioi bcuocth. i KtuyMapci.Kiifi aicraiua, 
npir nepoKonamiio, mo jMa.'iiiimmciiKiifi npaiuonan no ;i,;i;i at>.Mii,in. a ;uia 
CBoro raiLie.iFiCei)t , r.i:oro TOBapnuia 1'p. illymuoBa, (i;umro ;j M.ieniB .iioe- 
pa.iLnoi ftBipcbKOI iiajnir, a r I,pamjiaiiuH Tai;n oyo ai icriiliiKi »»a 11 11 ii . **) j : 

*) Jl. M. ^paroiiaiioBa inicana iijio co hotj'm JiaiuiiKumi : «k ^L II. ( r "I,par<>- V 
ManoD) b cTaTi „ r !,eMOKp.'' n B. Cnoui naniu-an, 111,0 no i.viii.uMy :i;i;i,i-p;f:aTi, i ne 
naneyaiaTi. ;iiTC]»aTvpiio'i poildiu laiuioi \n ^.i« naiiomiTaini.«!. i;«».i 11 nniia ne n\x- : 
xo^.htl r n,o Sx iior.ifl # \in, iri'iori) Jie 3iia'iiiTli — ^.cnKi 3 TVieiimix, y kutjui^ ..pii.iLii'' 
Cy.io b liyjUKy'S iKi^a.ui nycKani TaKiifl c.iy.v. mo ii. II., KOTpnii Hpu»i»«j.ivc uiicthtv ?. 
cpejCTB, caa Tauiiil 111,0 Miuac uiicLMa na udro iiia upiiLMani i onijia Koui'i. Xn,;ii.ia J" 
^a 6pexua i»i :n<anM, 110K11 nc 11 ail una jypnoru l IcpKi-.i<Hia". IV 0. ij(). r 

**) ro.ioBiiifiiue u ceil iunoiiiu (na i;«Tpiii « lie air.iry cmuinTiirb, Cut neci. ([ 
C1U30S B.iacTimo nMiicri. ca eni.TbOi'iiM a:nncuci.Koro ouiiisi.tirTiiMiiuro ry]>TKa) : li. f> 
KiicittKODCKi ii: CipaniiUM npoiii.iaro, J[-Da. 1912, A. K H3cbcttc|i -i. : 3ea- \r 
CKiil Coios'i ijjiu Cujiiu,euan r 'l,p)-;KiJHa V (I've. UIuomoctii 1912, 22. IVj. 1{. II. \\ «■- [ 
ryiapcKiit, BeacKiii Coioxi. 11.u1 Cnjimciman ,^pya;iina (Pyc, lirucir. 19 12, IX). 5 
U, Kb ci ji k b c k i ii : Opraii'i. BeMCicaio Coktaa .,Bo.iBiiye C.10110' 1 u ,icreii r T,;i (' > } 

I . 

r 

i II [n >iia; .1111,1.1. mii, a kotjmimii m:ii! aitaaiai Ma.ii.mimer.iaiii, mw.iii wvth 

'■■■} ii Tiii.i, K"T|»nx i"i i . i r . 1 1 1 1 » inTi'[iiTyi:;i.[i) pnaoirn: T<'p«»piir tji'iiioV fip«>iiai':ni;i.ii 

\ j jiir.ji.'o.ii'inic ji'ii-iiiifi.!.*!'! cjiii'jinii.ii, nia; i:«inrTirr_yiT,ii"iu:» |»i ! <|siijoi;i, i a ci.wn 
• nor.ia/iy launr njnn.rn ii y'laeii. ,l,p-i:a, aiaiii aaainiu rnm piiiiyiiiM npo- 
\ TiiniiiiicoM rcpnjiy, cc, jiaoy-n., Tpy.tim aancpciimT. A.ic, s>'K'i:ii;ui<>, iiiaiiiix 
•' yjioii ,I,[i;irri.Mi]iifii:y i: cbi iiaupa.Mi nn cranium-i., Cm j;in i'x on ii hu 
: iipiiiiinin. 

"• ]>in iiiion iioMarrn aa cHoi'jni iuanutMir iicpcijoiiamfiijiir, npopno.inio i ii[ 

; (.Mto.nonjio iti;i (H'ana'ia.ii.noT cm.nai rp<»ia;i, ,, Ik'ptvuii.oio Cmaa" 1*7S p., 
•; :ik KiniU'itn'i mctii, ,1,0 ([n'/i.i'pjui.iml KoiirniTYiiji „ lii.ir.iin'f Ciii:ii;n" i\k G:m;> 
. nioro aaaxmiia — mo Jiimaaei. fioti.m (ISS-i), ai; pi'Moio iiora luannix >iip- 
; kvkjiiii, 1 two jianpi;;;r\, jnaiii aiopann, y m.oro is j>yi:ax aa coii 'iac. Ho 
i mIictii paxyitaij hi, jiaovTii, a nui ..uok'f.i.-hji", icniin'in'Yii.iimii.M pyxoji, KOTporo 
: ; iiiiano)[ n"iB oiveii Tin; auaiiiui ^JeMi'i.iaiii coioa-'. Pyx iti,[jii.Mait en nupaa 
I iiaiiui.ii.iiio na y;;p;M:n, cquvi, ;iio;i,<_'it u.iiiaitmx Jparojiaiiony i irrapii'i kiiih- 
i n.Kiii rpowui (lumiu a iiaiiui.ii.iu aKniiijmx iiniu pi'iipPaujiTaurii: (>xn OpaT 
i C. <]>. Pycouuj, . : IimiI»ipc), i Oca iTMiiiisy po(mn hu.iiii! na ^paroaanona, 
J ran ripKO poa'iapoiJaiiuro i: cun.-pi'iio.'ii.. i:pyrax. 

\ A.ic ryiiporii niM'i.unix iiicinyaiui, KOTpium [ii)irni:;iio[. m,{ hum aa 

; no jioro cho.iioiijio pneiiiinaa ra im.ii.n.Ki pi-iiiuiniijiiiii Kpyni. *) isin yaan 
] T;iKT»i;y npcaiip.niiiorn jini'Mamm 1 lie m>i>i;i,;uj two tsiiVTpiiinii.oro npoip'cy, 
\ t:otj)ii ii to;u nqieaain. Mo;i;l> oYni n;i,na i ii\ mo ii ca>i nnouiii hi 1 yci:i- 
i XMUum iiom. 

i IIokii nnxn;uiio ,,I*o:if.ii. (.Viono, 1 ' aajxioiroK i; ni>f an^nmviM!; cicpo.Miii 

:! hiimoh! npn;KiiTi;y ,'lp-na, i aa iiioii'iio tux hciu'.iiii;iix i iipmia/uaimix ui;i.Moi', 

t ;n;i npiixo;ui.'iii a >'Kpai'iiH, nin ii|m,i.oi!:];yiian Tai:n-.K yi;pai'nci,Ki Myu.iii.an.iF. 

I 1H82 p. ;io,i.pyKynaH i umiyrniit pnaimqaTnii 1STU p. nariiii noi „l'p<iiia,ui". 

; 11a a;a.n.. liin Man ;iy;ia» apxnuniiii xapainvp: ui.naiiy iK'.iominy i'ioro ituikv 

: iiii.ia ;ipyra Macrnna auii-nuro ikim ai:iri.y r anicToi; a Virpanm", nqiona^aio 

] MaTi'pia.'i 1S7CJ-- 7 pp., mo rcncp, iiumii 1 dcpcaiia 1SS1 p. CTparnn 

; 3(ii?ci)i ci?oh) ai:Tya.'H.iin.'Ti.. Kiun ii;i;e ii iii'piM, tiiji iirrcpcc ;u> „rpoMa;ui t ' I o licMJ, (I've Jlijc.ii. 1'ITJ, XI). Ii. I> o ry m a p c K i ii : l>"i. aaiMKi'iiMiie iio.iomiikii 

| (ib. 191it, II). A. II ]« ii i'i u ;i c ii a : <) ..llo.n.iiuM'i, I'.kui I/' n jiu.iii in. iil'M'x. 5Ia.iL- 

| liuiiicKaro (I'vo. ljuran'Tiu) 1U1;-} JII). C. K ij> p c m <» u l: O roii'i. mto um.io u mcio ue 

■ (>u:io (i'K]>. iKiKiiiL 15)15, X.) 

I *) 3 cciKu pi;i:mix "is uiniajuu ua jioiic poojnb iiai'ioi.ii.iiie H]>a:j:iiiH€ iiojiit.ifl 

1 saTiimTa b ciu Jiaiiinu iiok. .'IaB|K»i;ii5i. Ko.in TOAiitniiil .li.u'P no.ii.ci.Kiix coniji.iicTiB- 
I pc'uo.iionioiiojTiu ('ran. Men,T.e.ii.coii u .h.oii^oiu'i.kiji l'l^edj-vvit-i 18SH p. nopcisais ca 
{ me ]>a3 no ciii iiini r iciiTi, ya'K'iiiiiniiii Kn.iiimiiiii komSti'T 1 lap. lUui i ..iiiKoro ,'lj'a- 
ruMaaoBa, nauL" 6 to pMirpaina, mo na ]Hjm;.ii>ni rjuuui iijui iki^io'iii jrpaunTC.ib- 
I'TiiLMimix tyitxp i auu'iafiinix inn ii ki u mi^aiian a 'Alviivm ;i:y[uia.i «. y. ^lif.iu- 
nue C.ioiio', — i -.i^oraayuauci., m<> „iipar;u)iio,T.iuiio ui^ bhihuoji c^orn - pa;u[Ka:ia' 
BiiKOiiaE'ina kojiItot ^IlapoA- JniJii 1 ' BpuiMiu iiumilikv — uioG ue b;i:5ITH ciLiiiiiid- 
itioro uii])a:iy — itiiluion a . . . . oi.koio uo.iiti.icio ii liepcroitnpi!, iroxpux 3mict iia- 
3aBci;ui :iiiiiihti. ca ji.ih.moii) na aio.^iix tojuiiiiiloio ,,K{i3iiTC7y". — ."Ia2i - .oa buiiobio 

.1HCT0M, ,1,0 I1JJ1I! D I'DOW oCupOIiy KOMITUT, ft Iipo r 'l,pai(i31ilIU)Ii:i BIKVIOBHBCfc T3K. - 

»iiopBuil 6o-jpa3.iii'n;ii'i. uau'i, ;i,.ijj mciih Taui, ji ;i,.in mohxi. ApyiteS, pyccKiixx couia- 
.uiCToB'i,". Tai:a Cy.ia eiiiTai^iji r^iiuoru ci»il,iii.i - peiui.iioll,ifiiioro iJtpoiiTy, aa.io- 
"j;enoro u 1873 p. u II,iopixy ! . . . viian, to coi'i V mil jiiir ti.ii.i.ii afii.ibiniiTii poa'inpnBainu: i :iir ill.' 11:1 
>ioni:n.imi'i Kiuiiin. 11a c.a biuhbiiiiutbo. I r lpnn>jnmou ya:o uhiano w 
iiuifbiaa mobii upo iioro npoAOBaceiun:, a. Ba.']Bi'i> a;i vMo'i crapi ijuvihicihopiii 
upani. 

BniiYCTiiB, miipnie npopotiiiBinn, cboio npanjo upo ,,uoni VKpa'niei.Ki iiieni 
upo rpo3i:i;iei»Ki nipaim (1704—1880)", aanainuuoHy » ui;icnci.KiM ..C.ian. 
A-ibaanaxy" (1881). HotIm BepuynL*i> ;io CTapn'i upuii,i na;i, KopuycoM icro- 
pininnx niccni>: 1888 p. ijiiiimou nopnini'i wnivcK. npiKTai'ii'iMiil uepmiii 
noaoBiini XY11I k. (yacTima liejuua, poa;ij:i iiepiimi'i — koiiimi,!. noaaivnar) ; 
.npynui, ^OBOACimil ;v> pyiinyuamiii Ci»w, Bniinioa ,ii;a p^kh liiauii'ime, aa 
ciieu,iji.u>iioio AOiioMoroio. KpiM tdpo niia/aa b cnx ponax no YKpaVmaaai, n.io 
jiaTiinci>KHJin oymnin, n iiiTopeeax Jipiic-TyniiocTii ;i;ih raaiinjaaix poGir- 
jiiikib, JIIt'B'ieiii.'ony „Mapiu>" a cboJmii yuanum. jik ai'iTanjiiny, iipOTiiu- 
l^epKOBiiy pi'i (1882). 

,T,aji>mo i-Loro TO^inmi aacotfji r : I,p-oBa 110 iim.iii, i naami i'i ce juo 
Bin potiim, ;niBa.ioei> i'iojiy bl'o tjkkiho. ilu ;iiro 1888 p., Mepea i;i.ii,i;a 
maniin nicia roro jik r I,p-OB yam* 11a ceuo <|M>pjiaai.iie po^ain'opuTBo 
„Bo.t. G.ioBa", „acMCLi;i KoncnipaTopir, hk ltin r ra ane, paimoi 110- 
cTauoBiLiii lipiiiiniiiiTii ..Ho.imioo CVioBo", i no ;v«uimii Jp-ouv naiuTi, 
3Monr aaro,T.n npiiroTommi aiKB'^aiijio iwaaiuia, norraninia iioro iu»pe;i, ;s,o- 
Bepuicuita <}mktom. r l,p-0B me pa;i oimniiBci, ue.i yoaiaix aai-ouin, a lie 
OIU.VICMIHH Aonraaif woiiiien — rpomi 11a pocn.iaTV nonpiixivui.iii wpua 
nieiM, ^cciitl Hicjntfi*, a thm »iaeox i'iojiy iipniiui.iocb nepeaarni lioniiMainio 
npimpi Macn. 

„B waio 1888 p. n aicTancr. h;kc aoneiji jik JNioinaon K'jnaoe 
b tforoenacacjiiil JKVueJii", uncan itiu b iiiauiiiiuiM .inrri ;w kiuih (c. 
47). ,,IinijpoBaAiiniiiii aanny a ;ijti.mii 11a .nope U"> i-'ohviiiojiv iiui;u:iyi:amiii> 
JiiiaipiB no Jieinaiiiii aipi xv.i ;t«ox) - miiipoiiiunmiiii 11a noaii'iciii rpomi, 
n ocTaBcr. a SO il»p. na nee ;iiro, mimu 6ua oui.^i — a kjhvijtom h jui.io- 
lapuifi, ;tk KO.iacb b 'iacii ciy;i,C!!CTis;r . 

?i{) ;i:a.no aa CTpa'ienoio Tpioyinno — lanpa, no liojjiMoimaM ,ip-<>Ba, 
a^otlyBa.ia uce 'raiai iipnxii.ii.iiiuaB iioro iiear,, in; ja:aa:aioMii na ininn 
„naTeuTOBaimx aioepa.iin i pa;i,iii:aaiir' (,,ko.jo 1». Wwkh lniiiiiaia.iaci, kyiiku 
in,upiix ({)e^,epa;iicTiB, ^olmiti. mnpux podiTinuciii ; cum ^naTt'irronaiii 1 * im- 
ya.iu roBopiiTH uoraro a roro, aa mo na .Mene 11.1niBa.111 — ;i.e ;ia.ii een 
lipon.ec ue Bee ui.iLme - , micait itiu ikitim), — Taiai.u mhiio.m npii.iyMaaiiei. 
i cepioaiii JiaTepia.'iLiii k.ioiiotii. 1'ocnilchKi ni^nenayiiHi Maeoinien aajinny- 
jiifCL nepe;i; r T,-iiM (.,1 IoTopn*iecKoi I lo.'iiiiiiH i ncMincopyecKof ^L-jiunpaTif" ■ lie 
siomii fioaiy j(apyo:iTii il t % vt), — a paaoji a thm b ni,xnocnnax a kiiiiici>koiu 
rpojia^oro, nna ;i,oci, xo«i, ,i;v;Ke neanypaTiio nee a; nnKnHyaa.ia cbo! ({jiiiaii- 
coni aa(5oBnaaiiDn, i ua i ic to biiobei ciio l iyua.ia xapanTopOBii i iiaiip"iJOBii 
aieneBCtKOi po6oTn *), nacTyiin.TO Biipaaue npoxo.ioa;emic, Bi r T,nyTe r : Ijj-iJiiM 1 *) TaK Sp-OB HanojiiTt 3 3aflmi cTapoi rpoaa.u' ,V ni>oro, ncpci:a3ano'l tiosy 
fepe3 o^ity ltoccpc,xiiiui,to n 18S0 p. ah: iiuluiiisi Tai;i isyhktii : (i;niucu;i} Vii^ai'intf 
ao^i.TflioTB ociioDiii Touii n])ofpaiiH I'poaa.iii, ue nso^n^ii it ^.OTa.ii, 11 i;ot]uix imuMiiui 
ft piHciciti^i ; ko.ih ,Hp-on «iia:i:ac iiOTpi6nnsi ncpio^nuiie mi,i,aiHiiiHTUO i no aaaiiiiiTb 
Roro Bii^aDaiiuen OKpcsiiix Cnouiiop, to napim (!) uce tukh jia^iiiL ui;uanaTii j^mo 
iipani fi 6|ioiuJO]>aji, Ta iiyo.iiKtmainno cTaTofl, akI ii]>ueii.iaK)iA en J 1'ocii ; iiooa '.I, in'ofaiiRo Co.ibmo a iioi'O rawpiimiiM iin.-io;i;ciiiiio. BU Tpnnn.i 1882 p. 

i ;in Kimui 1883 imi no ,m;ib, hi; Kaa:o, ,,11'mKoro anyicy" r,\;\ enuTx dapiix 

| t'OKKiinn.iii : npnxo,Uf.ii[ 'racou ncioi. rpomi, a.ie oca yeaiaix lioMciiuiir,, npn- 

i j iiic* 1 1 1 e :i r l,p-ni5a n pi;i;mix .invpaTvpiiiix i navKomix enpauax aicTnnaanci, 

: I ni>;t ni.uioaUn — Tai; juo ikuutf. lainaaai no yi:ii;riin>.iii;incTiiy ,/iymimx 

}} To»jipniiiin" npiixiuii.iocr, iio>iy ^icranani »ii'pi-.j 1 loropoypi', i coio ;i; ;i,npuroio 

• j iiepi',uiaa>iymiTii ,,liien. C'rapimy'- ! 

' i II ebr T:i;i:i;iM iio.ioaiomno Biipymao ,'(,p-ona Ti.n.ini aairoiuiMino na 

j int.iiTHMiiy iipoi'ptt.Hy, mo Bin ;\,\cTii\i nil, ;n:<intcr. rypTica „inviiTin;in**, ni; 

:; J i:iiiiir aiiyni cu n To,{,inmiii Kopceiidiunnijr. InianjaTopuM, no a,<-;i;.;!M 
j m.tomocthm *), (jyb Aim;. I>ac. KoBaaoBciaaiii. Hannai r l,p-BU ia;aayion> 
j iiiiiiui.ii.ine iv\ ninoni'innx iJoNujn, KOTpnx ,T.oai;i,opaTi[ isiii no.inaaii! v, oniony 

■ j cv'i iij»an,i, Jia^aiaim lit ijnjpMv Moxiinonanoio .aipocarra oraTY'ry VKpain- 
' j ciacoro TOiisipiiCTna .UnaiaiF.iii Couvi, — Hi:ii»iui Cni.iKa 1 .'' 

; ; Uucoim OTjiiDiani na co nii/nuiim ;ia;ni r '!,-[:y ajiory iipoTpiiMaTiicb no 

. ; Tiaiaai cajinjiy, aae it norm iiyfaiicanjio .aioaini'iimx iiiooiu". Ila Ix nn- 
; ! ammo i na piaaii iiiii.iui :iiTup:rrypiii ii.tiiiiii — „lcTnpiio yiq-iai'nciaaii .[ho- 

• "j parypii", KOTpn iioro » ei.H 'iaci ocoo.inno aaii>iaaa, CTOpeoTimoBO iimaum; 
: I ..KouyiijMi" i r. iur. isin iiiyiain Tcnop iiomohif ai^i.mia'H, ni.^iyumn imimo poaxo,v 
:'■'] aa'inio n noarrmij. B ci?i iiaiipji>ii nin uiii n 188i> p. polony „a lipmaaniv. 
{ ; L-nipiiM Ko:i(a'o[o' : , aaatuaio'in, nio iiiniciix laar.iniix Knacirrnnmix, rp<o[;i,;ciii;nx 

• j ni.^mr no xo'ie, i iiopyjac ikoiy cio enpany Tur.Kii iiopcniiajr.no (c. 49). 
: 1 fa cnpaiia iiiinaa o;uia i io na ipouaay, i niaauMonn 'monrnix ^coai r T,ouic 
j'J ,lp*ny iipn Kiimi 188)> p. T. OKvnoia'i.iaiii: a or.ia.iy na nUojiocth npo 

■ I ..iicaiioonc cTanoBiim,u" r l,p-oi:a w\)o;\ [lociiiii'i.iaii e.Mii'paiui n JKriioni, i'io.My 
ij ]>a,ui.ui iiopcIxaTir ,in .'liion^ony aoo ,1,0 Ilapif.iy, ;i,c niu ?iir on aaiiiuiTU 

KariMjiy ivioB.'inci.KHX :im'p;iTyp (!), i anony ouii^i.ui iltoiy iio>iiu. I> ciMHi 
njuiiiiiiuij ;iiict a Hi;i,ii:i, nil, ..ynouaiKiiiMioro" khibiMiKoI i-jkobuh, mo nulxan 
)m;k iiHi»ain.M ua to, aou yiijiaaiiahimni rpimieui i i3ciu;i iu;uioi'imn a Jp-niui : 
i']>o.Ma;j.a ro,"Ui:iaeri yTpn.iiynarn Jp-una aa i^ip^mio.M (iim-naaioMii i'io.My no 
niuTOjui Tiirji'ii Kapu. jti'ino), ;i tiiji moil aiii ;i,i)iciii»imi jioomtv na.i. Kopnycos 
irrnpiiMiiiix niciMii>. A.io vmobuio t'rann.Hn.F., niuo i'cii irnpnyr apyiynan cm 
i: J'ocii, 6u JiarpaniiMiii nii^aniia o,uiai;ono no .-luxo^aTi, : .Jlicni npo rpo?i;u. 
cnpaim" n,ipi;y.iKrn> i\ c.umiM iipiuiipiisiKy. Tulkii jio iipitnyiiuMK: noiiaypoio 
iiUcit.iaaoia, on mw\;\ aa i;np,i,(in xui oiiydaiiynanna -raM. f I,p-oi! no ro.uin 
ca a cn.Mir oaaaiima.Mii, isisaaiaio'in, m.o ni/i.noiiaypiio Biuaaannc yi;[>aniCFaaix 
ii'Top. meeiiii, i naaraai icTopii'innx npai{.i> aan^iiTF. ai ;ifl o^nocTOiionnF.oro 
otauT.icaiia yi;pai'ncLi;oi icxopil - ■ ,,Moiuan yi;paFiiii;i na to riaFaai it aainyTi., 1 » 

ii \:\ f)])omiop m.ic (Ivtii a>'jo vupa1««'i.Ki\, a^o ,.|tyoi'i:a .liTcpiiTypHa" (!) : ua yi:paincLK ; ti 
i'<ii;!;a»o da«nmi upouiiopii na tohii yiqiaim'tici, ao<» iijnnnaroui ;t.o yKpaTin-Tiia, ,,a no 
TOiipCTM'iiii na Tcay (Jic^epaTiiDiiori) ynpoio" — ri i:pam.e r -;pvKVDaTi[ no pm/nilcbKii ; 
OiW:ano, mou iin.iii aja Kii]i,v'iiy riumai npi> miTpeov aBi.itHenn:i yKpaini-LKOi nnco.iit 
iii.T. oGpycijMiir, i npo oe in.nu intc-a.iocL b poiuQi-Liinx .ici'a.ii.iiux isn.T.aininx (III .met 
A 11 Kimn o. 42). d 1882 p. r I,-ii 3ia,\ye ncpcKaaaiiiiil ilciay niumt, m.o Bin ,T,o<3pe 
.<]ir>u»a, upm'Taunni ;i,o 13. C.ioua, a a npiiuo,i.v iioro „1K-Tnp. HoaLnnr" ,.iiocopL';uniua" 
niH'aaa (n Tpaoui 18S2), i^o ,, iioro iipiiaToai" a pa,u^Tio CTpi.ni ooff xoip i BBaa»aK)Tb 
^a fioro chef tTaiuvre (Taaaco c. 44). 

*) KucTflKOBCLKoro b iioro Ciofpai|)ii r "I,p-iia (IIo.iiitipi. cO'iiiBouia). 

Mux. /F,pargstuiioB. ' 7 f 

111,06 Ilo.ii.mv |ui;w;i.iiiTii, ;i i«>mi fuarn U'Bc'TiiytuTi. ni/i, Mociconcuno-ueTopoyp- I 
taaaiMii 1 u; 1 J > : i m 1 1 (upu l io>iy npanj k-Topmaii-uuioi.-pariii i x.iomoiaiiiit ipaai.- I 
union, ;v.io iiai'iripmo, »».» nmin Karanm. i: yc i n pnao no tI.m.kii Mauon. : 
;i ii Hni'oncia:oro il UiMvouTi;iii, a npo HoTpin i Kaivpim no jioiiMiiiii 
jiipi .MOii'ian., no.iiato mi nomui.no, noo o,uioj". Aao i.miumi,!, kuui,!\m, \w 
6a i iyM» iiiuauom uiixiuy, uin npniiiian cio iiponoaiii.iio, m;a >in»<n:n ainui- • 
,i_yn;i.[a crape uopyijomu: rpowulf r l,p-ui:y : ncvrir no.i i t ii h ii y pnuoTv 
ah KOp.i,oiicnr. Hinioiiiiu cod Ti.nam npano ..nn^iiiUTii, k<uii uy,ie noTpimio 
i hum uy ,1,0 aa m,o, lio.'ii'ni'iiii nyaiimiiiji u i,U-"ix, KOTpi ,'iono.ii ;micni ' 
ii isa.n u (o. 50). 

„l»i;n.iia Cni.ii;a", Koipy ^paroMaiion wiiiye-rim eai;ioii (1SS4-), xoh 
upn r T,6;ua finny iwni.ii.MoiiTn ^oaiaix ynpaiiieuKo-pneniiciaaix ..no.iiTiiKo.it.oriir, 
aid ijiiiiiyna/in ii' onoxaaiaie anaaiiinc — ,,jh:ih.i> nona miiimpim, <.'a" *). 
h nanionaauinx ynpain^aaix icpyrax, cvpo;i, „rpo.Ma.i,n" ov.ii, cTpi'iono. xo- 
.io;uio i jianh'h nonpiiaaiio. r 'I,pan»iaiinn pn-.nvia^an ,.l>i.iiaiy Cni.'itry" ai. 
opi'aim'iiiinl f iM r i,aTOK ;io ,.IIot. I Io.ir.ni.ii" — /lo^anm ^ini'.iia.'niMHmi. tidi 
yacoH iiu „IIct. Ilo.u.ma jin.ia.iaof. jjcpirni'inoio cTopoiioio Hiai.iioi (."niatai". 
i na iioro iioiviji;!, co (jvb Ti.naai } a:aroxnaM T-im, mo imra.ni aoMcTna. : 
b Thr hwi'a'i n iiawi', b tiix poiaix. Aao Taiai eope.i; yKpaiintji: ,,l». (. 1 ni;n;;i • 
jiiK03iy no no^ooaanei.", m: itojiy opinaa o;uia VLpaiiuai, in," iiii(inpMviiaaa 
iioro ;iituji 1S8") ^ npo yKpai'iiciaa. 1 aarrc. Jin niiJinnLiocr, noriM, lamiiaaai ; 
rpo.Ma v T,:i iraiii'n. opaaa yiacTF, n <liiiraHcyi?aiii[io ci.oru nopy'ic'iina (e. f)S). 
a.ie Kiuira nc iiiaaiim.ia u\,{ to.uhuu nacrpoi' .,rpoMa,in" — nu ii ,,Teiiopiiiium 
npoi'pa.ny'', i;aa;y4ii eaouauii ii" niaiiiiniioro .ihctv. 

Ci nacrpoi ii ni;i/rpiMa;iii, o'lomuno, bUojiiilth npuneaoni Aiituiiobu'iom ; 
3 raainiium b orenii 18Sf)p. 15 oi.M uaci iiUiiociinn /(pairoianona ;io .nana- ; 
clkhx najHVi.nRnin ^iiiinaii jianui:fi»nioro cimro iiaiipyaifinui. llo.ianno nopivi : 
Tii.ii uvb .,i:iKvnjiijn»i;aiiiiii' - -i raainyaan cyniiaiaKK-ni llauauic, uioaa toio ai; : 
c:n r i,03i aa *]»i»;un;n.M i Koaecu niiiiDii 6y» na oiiinpouiTinm.Tno a }iapn;inn- 
11,11 Mil i Jiainxi, (5paB v, nwojxtny cio Tai;nn;y, t;i pa^mi ,l,]iaroMaiiiiijy oym 
TO.icpaimiiiiiiiiiM r T,o cijo'ix i*a.'iini t i>t;iix iiptixnaMuiuia i ir.iara.ii ;io ra:inn,i>- 
Koro 3ara:iy**) — :j i.otjjipi, >ifuj;i:n:, Muaaia apooimi Cora-ro nio.i.'i cnoci mio- 
,T,ouii, aoii Tiai>];o ouopTafii en ;io jinx m: ;i,o aio^eii. Ho Bnaaraio'in na 
Miipo.iiouiiniii"i naiTjiiil uin aiuro poarninan iiapoAoHLMvaa Kpyni cbocki CTanao 
b uo.ihCLuiM „I\vpiqd JlbiiiHchi.'iM*' npo Mocianujii.ji.cTBo i najHr^ua'Tno, jo 
owii.uiBCb poaiimiyTii i'boio y.uoo.ii'iiy uoio, mo a nor.ia;iy ;(,om « i iq i n*r ii : jm y 
TO^iiniii najKVU>uiM, iipirn.MOM cTapaio'iiict. ;i,ii"iTii nopouvMiiina a lipanaanuijin 
iio;ir,cbKiiM» i;ojK , op.i'>aTinniii3nj npyiaMii, nini.in iiaaa;i, nanm. cynjioTii mih-kbo- 
(|n;iiB, TiiKiix ni: llayMuBiPi jiaiipin.via.i. (iiara;iyio, mo oa.n llan.nn: uyn biixo- 
Bannotf Taini.v ?H)oia{[)i{)i.nB-napo r i,o.i[ouji,iB) ( llii-.ia oi.oro ynu-Tf, lhiiuitua n no- 
xoponi 6c»];oi[i[)uc-ij'iuoro napo;i 1 oi5]i > Ji A;i,o.i],(pa ] lapo.iLcLiroro, Bunpan.ieniM Can 

*) „l>auia Gpomiopa, ccuto 'ii ocuouiii iqtiiinumi, JiK mo Bona iirniiiiiuin. en, 
mo;kc i naBin. iieo^Miinio Cyic oGaiuyuani ,iy:i;c Coram nnacil i yTB«i|uiTii ,t.\:vx 
co.ii,T,ny nissischu l'rcisiiii)i»o Parlei". niiTyc ^paruuaiioii .uiot oa»oio Taicoro 
,,3Bicin)ro iiruiTinuupro micaTCiii" (c. DO). 

**) KpjiK ;j:a.uo na cyiiopi ,xoi;opu, kot]»iimii ;iii1iian r i,paroManon eno'ix ra.inuLKiis 
npiuiTc.iiu 3a ceil nnojmiiicTii'Jiniil i:ypc, — u .nicTi Jlan.uiKa ao .'I. M /(.paroJiaiioDoi, 
■< 2. X. 1884 — JV c. ^7o. JIop. Ta«;i:c 2G4, 2l>7, 271—2. Ilau-iiiKoiti n.inuii mipnoi 
•: K'!iainii h Hapo,Tonon,i-f-')ix Kpyrax. l .r.' iirpi;in:m>i'o oupa.iy. i npn^ona o;aaaua na >i«>ni.n ni'ouii'iiu;;), aa-'in aanyiy 
,;tii)uiirii ;s hum <>upaxyn<>K, Ko.ni >mn;i:<M[»i.[ u naiamy.iii'-i. na cvii iiui,i.U'iiT jjk 
! .■>[;»iiii|'i , i"r;ni.in> JRU"iapi'Ti:a ..V i;]i:iYiiu.iit \ h;i|h>.i.(Hhmi,i.ko ...l.ia.r, -.Jiiiiirn. 
) tarn i'M ui.!,ii|t;u!y :i;i I'Dimi eiiiKpniaTHiiKa. iiaapyKynaan na liar..nn;a. ;u; uin 
1 iaii'.ioii.iMiii'i. ~ ,.c.!i.Mi]i;iif,iii]iiiii ;!,i'i:ptT 14 , f>i.i,iup:i.io y jn-mn Jiia'pimii 
■• ■M\\unn-wu, aiaiii niii mm iipn ,.,"lj.'ir hi; iicpn;aa:vun; ;i..ia Jan.iinrnai liaii- 

' :;|[;1.M('I!HTIIII1X llnmrn'ii" i Tll.M Wiyi'lU" li'iin apiKTIirl. T;iK'"'.K jii.»'»»TII i it r<>- 

i .laiinaaii I'aani ,,r>aTia;iwiuiinr, iai;i,aHa-iiiii I'oMnii'iyK'Oi. '■) B <>aax J.pain- 

! ?iama:a co i"»yi{ nu.: <»,l.f'n ;i.tn;a:f T<m>, hio iinrn raaiiHua iipiixnaiaiiiiai Mynrn. 

! aiiirn a t«>i oiiojiryiiicni'inn'i' rrr.iaai. na icurpy aanpi.iu uicia rij.ii':; ■.■<■<•- 

i in'jii.vi'urij! 1S7S p. (JpoMa.inaaiii ,lpyr % — ,,M<uht"), t;i aiypTuuanti'i, 

• j.-ii.H) i!.i;inii)i'n opi'aiiy. Ilia aiinuy aaiiin \i nil mpani nquTnnnpn a >'i:pa- 

• iniunni, i t'rapai.vi, nummi narrpiii nunx lat.inn.i.ciix Knpiviiuiurimi!, 
I ih'imIihiio ( J'paiii:a, KoTpurn ii;ipf» r !.i usif.i Ttr.ic :: pnanaay fiyaa ..laR'abiinynaair 

; ::;l 'IV I!U> HMllliaH (*a If Jin.] CMIITV U llplino.lV I hli:.IIIKt»H<U'u ilMlj^cll TV : liu'n'tpaaii 

; | punicry i! r \u\ li .amiipnniair iiu i[piix<airni ,!,<> niaiaix vKpaiiici.iaix Tuna- 
I [uini! (..i;ui ii m* iipnananaii c:i. inn tii i'ynnr, ai: n« i|H>p>iyayi!an llaiuin;\ 
) : w.\w mn'i.M aanepnyau ii iio'iaan iiioiv pooimi pianii aiianni : uniuaaii i:U- 
\ jam i'injiy p(.\i,ai;ii,iio ,,o<>pi" i t. x Ilaiuni; i'ipia> ;i:aan:n. ,i,pani.Maiiuny 
j na ntx iipnaTcaiH, aiaix rai: iKviaini" uopoimi: iicpct, hum : iiu iimu iiii[inpMnuja:»i, 
1 ?in;i:c ii no ;iy;i:i'. nipniiM, ..c-iiMmanjiinnii ;iri:p<'r na in.niu (ivum craTa 
j i: ,'Ijai a S. fJO.'i XI 1, JSS4 n.a. ..1) Myrniii fin i.r) <'>yn Jiaiiiicannii crapiiM m- 
l napiuiiuM KniinitciaaiM, a m,iu>ia 'l'pauna, iiiHUiyiui'iiiiii 1'huitm, i 'I'pam.-n 
I a 'h'paca.Kiaoi, xn'i cajii dpaaa yiai'ii, i: inixnpmii Hapnana.curit, no riaiaai 
! m i iii r vrpiiMa.ui llai!aiu:a, a in,c pnun.in i'Iclmv ■;aiaiaii aa ifcunijiijiifocaiiiiii 
I i:iu tvii. A.'ic Jiinni,!. iiiairiiinie <l'pain;n nax Tea: uyn j.t'abiiiiiniauuir *). 
| 1SS") pic Hpui'iiiidH I! Kupcciioiurmiji' a K'unmM i: cia cupaHii. yi:pai'iiii,i 

) in 1 Hi;vMiMu:ian ni,i,Moni iipocuniHanuMy oja'aumui : aai'.a.ia im Tp'»xu rpoim, 
j a.io ihj xotLmi po-.uoMy : ua:i:aan. niou uyayinii ;i:ypna,"[ (iiin >iai: ;ui"r:n'i( iiaaiiy 
I ..IIvu'tyu") no npivniiu'Taiuaii tone , r U-iv", moo aiau:i iimaa aa nopoavMiuHCM 
j a napo;i;t)Hn;jiMH, a oroamim jurraan ij.imh HcfH'^ami ♦I'paiiKmni ..>>npi" ai; aai'i- 
I i;paniY KtJMuinaiuu)**). < l»|taui:o xirraii ca. iuuui m na ci tiponoaiiui', tjim aaco.M 
j jh: ^parojiaiioH, i llaH.nii; tc;k -- nicaa orraiMLu'i mpaaoi' kviu.mu, i-Tnaau 
I nenpiDiiipein) aa 11tv.5in.ir isUnicpeMaiaiita. lituii nU otiin. npitixai: r i,o .'liauMta 
j AiiTiuioiniM, moo yaarii yravn> » jipxet'ai.ni'u'iiiiM aia.u, /(.pai'DManor. i ;\n 
m.«»ro ancjmui ca a iipoiiiianioi ni,vrpiiMiiTii iip<>cj;t jioi.'iuo aypnaay. Aau 
Ahtoihujiiu Tea; cran 11a lipiiwipiMiaiai.Ky miaiii,iii>. i 11 pL'-yai/ra-ri Kmr.na;a 
rp(>Ma;i,a [)iiiiv«r<> Ri;iJie;i;vi};i."iin-i. ia.1, aiaiji ,|jinrnMani)na i la-fi ii<>rn aa- 
i:i>p;i,i)i[iiui poijurn. Co Oyao npe.'iio,i,u:iu ;i,t> ilyn.uuul nluiouaeiini , ilpai'.,ur' 
ai: c>pi"any JKViia'i.KO-yKpalHiaaau yrivui » nuiinjanix uuiim-iinax, i Jiani- 
i|iOL-T;ni,ic:ii) ai.oaaiaioro yi;paniLa,K<>ro Kvpcy ii uUHoi'iiuax piKainVi.Kiix. 

Ha ;i;a:»> y Meiie moia im^pdOnnii ;u:i xajiaKTi-jnii-Tinai ia.oro >m- 
mohtv, i nanitr. u'TOpii'iiniit aiicr lailiiia.uni rpo.Ma r ur, i:«»TpiiM iDiia urra- 
'nnnio aiianayHaaa choc iiojty'ioiiiifi, ^aiio r 'I,p:iroMaiiony 15 1S75 p., 110 hu- 
,{t\mm B H'.'Ltn'-Tii — npnxo;i,iiTh en UDimcry nariwh Tiaiaai nnxarajja a ancTax ** ) IV c. 313, 323-4, 344-5. 

) Ami. njio lai'iiiciaa aipCKTimu IV 0. 33 r : (,paiwi,'umii;i ...1.0 kiijiu". naiiueaiinx n niajionia.!. na roil \ nianiiimi am'Tii i 
rpoMJun, h 1880 i 1887 p. _ \ 

'3 mix miano, mo is obi cnoi'M nopmbr :nnTi, niieanhi n cinni 1886 p, |- : >> 
liona aanoinaaaa, nio npnm.io rpumi, Il'OO i;:ip6.. nae .aoiua/uio oananaaa, J: | 
n:i mo noun jiaiOTi, ran. ] loami'ini nydaiKnnj'i nona TpaKiyi: ni; „i , Hopxf)io;v.Ke , niy i :] 
[iolm.'oiii" (a hot 6 y u nncaimil no pocniici.icn), a oranay na ,.MiiuMaaiaiy i;o- y 
pncr", :ii;y hoimi ;j,oi'i ;uu«i:in. IIpociiTi, ,'I,paro.Manoi{a npiiitmmi ao ni;io.MU -: ^ 
u mipiwny :jiuiny, mo xonop lici raid (an ,'I,paiwianonn) muainia ;i,.in !-| 
yKpainnjn dca KopucTii. Homi „uoiTanoiwai[ norm enpaiiy n oepeauni, ; ,l 
u aieaaix aio;i;.niHoro, n pianwx etpepax i lianpjniax, roanmnm nmum rra- ";i 
painmicn. npnadaTir eiiiit'iynaioniiX aioaoii i I'pyjnr*. ] I;mi; t nairni'innx ! :! 
iryd.iii;a.n,in, pa;una, , Vny, no cnyricaioMiU'i. na ix inoiin n dyaymnni, myiarm ;-. -j 
coui :japo6iTi;y « ^arpainounix i aca'aaumx pni'iiiiaaaix iw.aaiinnx, poapod- K] 
aaionn iiemii to.hh — upaiumi'Uidno Ti a; diai.we Mour.aio, aid ..rpwiaaa" !'•"] 
imoynaaa >u; ciiiii ,i,oai,(.opaT mo n 1880 p. — npnenn. tiim „cnoayaaini \'i 
cayardy' vKpai'ucnnojiy pyxoiui *). yj 

^paiwianois, poayJiicTj, en, Taicoio nnjmcoio enoci' podoTH dyn odpa- ;] 
acomiii ;\,o KpailimcTir, i nanisms, mo adeoainriio no .\o;i;o lunnrpiiTHen a ra- ;":1 
koio on,iHKOio deanonaypwu aaiaipaoiuiol nydainjiCTinni — na!aaynan iVp- M 
ueiia, Korpom umamia to'.i; cisuro naey onjmonaanen rpo\m,[,aiieTnoM jik )'J 
,,deaiioaoaiio-i5poa,iii.m , \ i aanom^an. nin 'rami aapaa nonc/ir i;a>inaiiiio [i 
nponm K.Kpmaunno-poaiaijiinoni yi.'pai'inTiia u laaii'iimi. (ioiimk-tii.m koiiudi, j -] 
na cisii'i pncK a,oiai[Mim. inuanac ,. Malic. I! eoni. 1, i ..Kod:japa u -- i to,u (■•■;} 
no'uo n A.Mopiii.T, ;m' Jioa.T .(.ii'Tano Jiia: a acivci, ..yl'.sano.Mh yiiiaiimt." ;<j 

..^iiaairri. iipomaiiTo! I'liaciini ;{a a<n'ipo! Ilporrin. ('MrnoKoiicTito, t] 
KOTpo poujm ji Ha.M di nail 10 poi.ait, a oood.iimo it ot'raaiiiii aao. 51 nai'i- 
odcKTiimio iipn;j!iaio code imdjirn.M no aciii npamiaaM i'T|>aTorif, ai; 'loaonii;, 
KOTpiiil no po;j»!ia:iiH ,iodpo ona, ni riMlx iii nnmnx. Tiai.iai a: na npomaniia 
nee Tiii-ar, Taia»;n odiananaio, npnanaio, mo Tooponruio a iipannii \i cimix 
r \YMKax npo invrpeOy nocrannTii ycpanna.iaiii pyx na i-pynr onjtoiioiicniain {■;] 
i^oi'ino i iooipa(|>ii']!io — i mo xiai.Kii na ni.ojiy rpyirri yep. onjiana jio;i;e '.j 
nnropirn n.javaai i noMacino — iiopoaarrn Tonopiiiinio jioaiauio. Xro naanan |,| 
y Mnpi, Toil ana, mo ko.hi aaxomrn. touo na:ta.ui:! To i ii:i. to no>ia nodoa- [i! 
ncanimoro mi niaaaTiion i'i'i. a Tpoda ;i,o]>'.r.aTii roaony mopy aa wc dpu- 
KaTiict nanepe;i, xoa d» redo neoao nco raiai na;3a.a: naciavnin. xiaiaa na- 
i[cpe f T,na ii BiniainuMii na oeper, noan a; ni.uani;a, xmi.ii ita-ui;uiiif, to ir.i- 
nepoaini nopeciaiMO Todi nopoa roaony, noj)ono|>iio, naaa.uia Tenia nnari, 
uoTfinie no cnoilo.My — i noaon i; npoiian, ado uo Moin.iniii jiijii ;$;iTHrneTJ> 
ca me a,aai oa; dopoi-n, aonro noiioduTh en, iiokh nee tm:ii no niai.MOTf. oa 
sa panionaaiaiy woto.iv naanani. Or Tan i na ioropii'inoMy Mopio! Jin dy- 
^e-MO aarai me pouiu 3 5 — 10, to nonpodycMo mo pa:i iiopouipirrir n,e mi- 
Tanne" (I c. 174). 

rpo3ia;i,a no ni^ianaaoor,. i na coil rojmnnil ani.viiii; ni;uioni:ra anony 
ncnpiiaaniLu MOB'iaiiiiwi. Tiaiaai hoi;. M. /Iiiooiiko eeimpaTuo iiaiincan, 
C.iaraio'iii ne GpaTir ;i,o copier jiipKyijanii rpeoifuir npo ; ,dL^noaeaiiocTi.' : .**) 

*) JIhctii ao «l'paiiKa I c. 153 — 4, 1l>G, II c. 57. 
**) Cc oueuiaiio a iioro .thotv Ypmnai ini^pyuoiiaiii na c. 14G-7 .thctid r io 
^>panKa — uop. c. 199. 1 ! 

u VI ■■■ 101 

!'•"' 

I 1 I'ihwu:! :l " olt nepivii.taaa ipomi npivrnrroi poi;y (Va m-anoni irnjieiiTnpiH 
? I i Ti.ii.i.'U :: ji"»'i:iti.'m?i JSS7 p. ii|>iiim;i.i;i iinp.nrn wviiiiairo aiicn), Jii.i' ui.n.ni 

'■■ .; i)j;;i;nri> i odp;i;!.l|[i:oli>, .YIlpai.Tt'plin lu'lll pufiuTY , I,p;iHoi;iin»r.:i ir.Kt" IK' Ti.'II.I.'H 

• > m; .,rM'.ii;npiicTii\"\ a.n; ii im:i i,.iiii:y. i ;m<arn. m , r T.! , .ij::iJ:i T iii«» in.j.MuiuiMuMH 
M iii i.i] v jiioni'iii mir.i'n. h;umi,i.:ii!I!<: „lli».iir. Hin'm. - ', a oi.in.iy wo ,.!.pai"i>>iaimii 

\ , [[,• i ; 1 1 j 1 1 m : 1 1 1 1 1 ; ii' n;i;i;aii][ii — in; iipiicaai: uaivpiaay na ycpai'ny i miiiyrnm 
: | II aacTimy it 'ila'iiiMii — jikji ,,iiiuiii;i),un'i, iiaiimu y.uiipuM tvt" (c. (>S). 
; :l [lp;ii:;iji- up" ™ aaaiunaoa.. m.o ni.ui'^'iiuii i na ;i.a.ii in. 1 . aiiau.muTi. nr, 

■ \ aoawra f>y.i,o nnni.iaTina,, — 'ri.iuat na npoaarroic /(.panoiniinisa i iinro 

I ciiii", ..a in* /via tux pounr, nio an aaxoreTi* lavni m no naiinii Tcuopiia- 

' J liiii Hpiirpajnir (r. , r )7), a. ,,i; Toarpiiiiniii HpurpaMJii ra ;inpoai'* rpo)ia,ui 

. I ,.auaii.i,<Ti>oi Mien,!. 1 i xi:i /Ijiaru.MaiKwa, rruaninni i? OKpiotiM crani", aim 

' rial. iai nin no iMU'rynai! na naarny pyKV — „uo opai; na cniii piu'K i na 

; i ritiMD o,ui<>){i r U' a.ii- r:ii"rpi Ti>pi:ai<>Ti,i':i ii "jx (i:ii:m) — iimtl npo iaiaine Taia? 

■.■■'/| ,[.i.ii) paaaiia-M a miMir' (i\ 741. Aao ca A'a^panja no a.Miim.ia rnjianii — „iiwwoi" 

'•;! (1.1,1'TaiiKii". Kin-pa a.ai:a.iaca ni>r r l,paio>i;in<>!!y. .J-laiMiiiuiiani" a raaniuaano 

! aarra *) o\"."i it marrnn.H'iri Tciiep i ai.i, yi;pai'iu'iaain). 
V:j 1> mrnn 1SS7 p. \w\\v, m-pcKo'iyaai; a iKVmMin ;pi Ilapaaat. Ana 

m| pnjai jitaniiiiik 1 i Jpaiowuioi: iiokiiiiyh ii ,i,:ia (, l in|iii; na aaMiciHaaau innri- 

;J a mni aicraiua. 'riaiaai Kyar,.Ma-.'lHX<>i[,[aaii'i, a rii'naci .apyiaipHi-io" i ci:aa.i,OM 

I r.iiianr,. Bimvcnnii ii t-isir i"it>r«> aTproTimiMiiirn ..Knoa-jprr rai; i nc ;^o- 

^ * . ...» 

->1 liL'anci. — ai; nc /[nnivnxa. Jpanoiaihiuy ;i.'naii i niTii c\m ..IIoai-niMiii Iluaii'*. 

;i| i]ii choc ,a!iii\miiiioi!aii!i(r nin ;w\\\ maxa raannjaaiM i kiiThcukiik 

uiKipryiiit'TaM aaiaiouaiim:?! ..pa/uiiaiaiatni iiaprii"', in.ii npmnvi.ac ca>ie na ci'i'i 
aac ( r ||iaro.Maiiou naarnino oyis iiponiu .aiaprii", a oocToiunan aaiiaaannc 
..n|ii';iiiiai)»aiii»r i'|)yii][ — i iio,i.i''>ny rp. VH )' •'pi'ani^oiiyuau v. ih\ a;e i iai*i 
ii na loiii'iiaiui'. **) A irmpim ta:nci ,.nj»i" a tiimii i en.nii nopals nm;aa;uiTU ■'■■» I Tl ^1 | *) T:»i: xapnKTqmiiYBan i\im r "(.piirnMaiii"*n H«"i:iinjiu onmo rvpTKa — „iipii;iiiaiooi. 

] i'V»i»]>ti), mo n, auiciio, nc ]>:i;ui", \\\o jujho mi«'."i Lsj Mi-»nain"» - .i r;unii,Li;ni iipccoa unyiii 
] ;: r T.pvni3i» ctiii,ia."!ii-iaMii jiu II^ih.iiih;. 15(oit")i;" — I c. 'J20. 

*•*) H ocoiiu lShS nin iiiican llaii.ini;y (V <*. 2f)7i : ,.:i roci-iniiaan. a Korpiian 
Mil tyt i)i.via,uicMU ii])ni]>:i)jy oprana, a to ii nap-m. ^iriin.in u;i:c ,io mro, m,o noun 
^! Mail:ice » cio iipoipaMY i>(i.ii.iini') Cni.iicii iipiiiiiiii.ni. Tpe^a ci;a;:aTii, xto noini : 
I) .Vi;pa']iicn.i. a Mi-jiHiiroiiinuiiii. r,Yiniiini m.umi i;[iYa;i;a nap<Hjiix u'niTO.iiii, lairpiiil 
,\y:i:\i yupaiiicTiiviuui i pi>:iiiiii]>iiii TpoMa.-iy i naiai !l]H)iiii<>i>i;ii, aa; noun oijiiiua.n.iii 
uiiiui yi;paiitoi|iii.iii no iidkimiy.iii tun-ci ia',i jiaT<-piji:iv. oi-a pa.in, — t«>,ti Kpy:i:oK 

M|ilU'T,1ll AH ltapO,T.HOlHUI.IUB, CilM lUUI! No. 1 U'.H'TaiU'It YKpai'llIiiililI.inM, iiaiurii nopc- 

ic.ia;i.aii K(t]Hi.iC!i[;a x.in ..^opi 51 , — Kinpv iiponyMcjivnai:, oy.TY'in DiuMaumi n;i Ciirtup. 
- :i) l Ii>pnoiioponu, ui.iKoa oyiiuiiii'i najiii.T.iiiiiM.ii.it.oM-Ma]u:cirTOM, inii; 3 Toccii n'w.ia 
1 JiapTy 18S1 p. 3) ICaaancur.. oyitiinni n ('ini)ii 3a onpaiiy Tiiitirpa^il ii ctocyhkh 
a nap(i,T > uoi!o.ii,ii,nMH. 4) IIckouipi, 3in]i:ii.-. 'Men n:i]i(n;i.Hiij-iiii.ii.(.*i.Koro OiJmucpcJ.Karo 
K].v;i;i;a, inotKi'imro C'\xaiioniiM ; m? a nac nai'.Miai.iiiiir; it.eiiTiva.in<.'T. 5) Kjunnin, 
Kiviiii'i, !i»apYiiL-T-ijyHTa])ii, ,"i_y:ko kjhitipiho r T,in!iiiiiiiiiiuii na KiiTnci.Kitx yKpaiiiioiJuniu, 
U 'iqiea tc i na yKpa'iuoilii.ii.CTiio, xo.uiiiuinfi n uapoj, n Kn'inin,niti i IlqiMimuii ; 
,'l'iisro :iainc aa ipaiinunio, aoiio.m I'lii'iiiu i 'iiiTan. 6} llo.ui.iainm — . iiu uaTi>Ka 
oijmncpa 3 ynpaiJiuiis i MaTojui-lIo.ii.Kii ; aiiTiiiaTiiaynaii yi;]iariiunj)i.ii.cTin : TepiiiTB ho 
Moa;o AitToiiiiiiii'ia, a kotpiiji Man ;i.i.io « liiiiui, ko.mi Mi-]wmri»i:i-i.i;i 3^miu aa.tyna.in 
ajinoimi .liry a yoix oiioa'miiintix c:n:Mciirin, i kotjiomv aauii.ta ,TB<>t'.tyiiiic : oyn D Ci- 
i'ii])i aa enpany „BO(>py;i:oiiiiaro conpoTiii):icitt:i irr. iJiciili 1 *, iiotim dyji i; IKencoi, 
ii lio.irnpii, Tcnep Tyt; aaniiio Cyu ijie,T,'-pa.iu'TOM. xo<i tiniiaran nap -bh.ii.uhm, j;o.ih 
ilium „i>oi'iii;ni" iuqcfi. IL-j cidiuim Kaaanun, oi.ii.ma »jacTinta iniciaiinx y Ciuip i no- 
iicpiiyuiitiix 3ui.T.T!i jiimyio. anopTacTtcfl ;i;o inuiTii'iHoro uporpaMMV 3 3 c u c i> i: ii h, 
a no iiLri.iioTipjiiHM xapauTcpoa, i x.m KpicTa.ii3ati.ii ui.oro i uojiomix cicjic-UTio uo 
CTau Ti.ii.iai piujv'joi-o iionajy jiporpajisiu. Ot mh e'i i"i BiipodascHo. Kaaaucn,^ i Xn. O.iiii h ...\i;.i'|'"-|'\>'i.i.ii\ riiiiMiiiiiix", nil ,i;,!.n. ti.ii.wi itc iiini'ti! it mix ;i,a.ii 

(■H'»i:i \ iiii!i'[H'iirrri'i.Ki'i ii lj-T.im.ii. f i 

Hit i-i>i Kiii'iv :i i/itni (|i)>;n'>ii»irrii, n n;uii, ia.<» yu>:\;o i;<>.i ih*i, it Kpaiunx 

ii(n'iiiitiin;i\ i ;t uoiaTnnni }i;nv|nn.iiOj a nu' :oina;y n | >* » j i »" i ■ i<T<ipi]i> ri>! i!a>i:rr- 

iiiu it [huikoio lKuiioiu aarra ;ioi">ii. A aic iMiiratliiio wax noi'iuumii lmix 

naiimx. couui.iiu'riu ..iii'pinoro iipiianiiy' a iioano.iio coui naiuvni ia:na;a 

L'.iin :i pli'Topi'i CoiO:!.'ii:5.\v" Kenya Ma.ii.ona, ai;a iipimiT.ia emija.iii.Tauaiii 

iiyoainj iiopnii iinjio])Maii,ii npn yKpai'iieuani conja.iiu.Tii'iniiii pyx.**; .My my 

iiara,iaT][, in.o en, ivnop jia.io ia»iy aiiinia jaiura, is cbo'i.m <iaci Jia.ia »ui- 

Ma.uiii Bii.niii iia poaniii cou.iii.iicTii'iiU'i racial — no. ,\y;mio iiui;. JKnpiv. 

iipii:jiiaBn» iii'JKi.'iiii'i hii.iiih i na l'boi: iiaiH'pniMim: u:i coiijn.paM n.ioiy no xn- 

Tpojiy, a;io miipiiM coiua.iicTii'iniiii ciiTyaiaawoi iianijiinijiy Tuopoim. 

Onijiioio'ju Baara.ii Hesiiii'iaiiiio bir'Oko conja.iuvni'iny r»y;ivMnivTi» cnniau- 

ci>koi pni'H i ciioiijn.'ii.Ho n:ij>o;un 1'ocii — „K0Tpn?i Gpai;yc tLif.kii nmuo;i.ii", 

niii ol'oG.thbo GTiiBiiH uiu'DKO a ci.oro iioivnuy „Maay Tyi'h, oaTi.Kinnuuiy 

Bi.iwioro Kouaivnia". Ko.uilinyio'iii I'O'jui bUomoctji, orpauaui hum o'K'wuuo, 

bU ]Io,i,o.iiiiici)Koro 7 a tiim iu,o ;i,o."iiTa.io ;u> in.oro :i liiiwiuix ^aa'piu, uiii 

iipn ciM, mo upniJAa, nona^at; b piaaii, ;i,oijo;iL i;yp'iu:jni na nam uor;ia;i, 

HOMOKir — jiimao paanjr yi:paiiici.i;iix Koaanin ;i mvniKopycMCiuiH, Jiawi 

nojyaiicni rpoMiuii » iiiBiii'iiiiiMii, i Mi'peu to anpaxnuyc it ainaia yKp;mii'i.Knro 

,T,CM0KpnTii3My i Ko:ici;TiiBii:»iy paanM a Ci'ieio i Iii)i:riipivi.c],i.y p(vnyn.iii;y 

i Pa-una a HyrtmoRiiM. A;io b lauvij.M paai xapninvpiiivni'iiii Tpa.unOl 

yKpamfi.Koro ;uimi oy.iu hum ijiu-yneiii ^onoai nenpaao, i m;\ i;oaaii,!,i;iix wia- 

raiib uepca Kiipi!.io-3iei(io;i,ii'Bci,i.*v npoi'paMy ,TOBe,i.eiii ;v> yyacni VirpaliuuB 

b 3ara.iMio-poc11iicf.Ki2v pcnu.iioii.iiiiiiM pyxy t;i canorrimmx iiucryniB, 

b Bi,i,euctKHX i a:eneBCf,KHx niuamiax. Ci Kii;tniiii:i iiepu'iuc.ii'iii, » KopoT- 

KHJin lioaciiominMH ; iio;iana b iij.ioctii npoi'jia.Ma „rpo?ia,i,u" 18S0 p., i Ta- 

Knirn ciOBajin oxapaKTopn:jo«aFia npii tim ;ua.n,nicTi, i'F iipoBi.uiHKin : ,,Ilaii- 

Gi.iLiu cmLiiibi ponpcaeiiTaiiTU Jia.'uipyci.Koi .irropa-npii i cou.hi.ii.uux i,T,oii 

Gy.iu iipiiJiyiaeni coiii'pyuaTir (ni;i, pociiicLKiix peiipociii) i coiija.iiaji jkib 

macTe ^icTaTH Mi:K cboj'x TOopcniidB Taiiiix nanp. niMiia<unrx iipoijiccopin 

hk ^parojiartoB i ]Io,T,o.iHiicra;iii'i — ceil ocTanuiii y>u'p n uobciji jio.io,tmx 

po Kax, caMG TO,i,i ak cboimii anaiiiiauir, Tajauroji i jiucimi'iciuicu Jiir liwaui 

Be-inKi iipiiciyni coioaai-.i.MOBii." 

Ho Gy,i,oMO ^itnyBariicr, irc^oK^UHOCT/nm cax im{inpMaii,iii ! Ti aid 
xo,i;aTr, cepo,^ namoro rpoMii;i;aiicTua upo cnx ;uii«ub hc cici.naar no ^0Fi-ia # v 
niiimi. 111,0 iiiTepecitc — cc bhcoicg hoiijitc iijio yrpaljiciiKiiii con,ia.ii:{.M 
i iloro Bo;niid iiopi-ncKTiiBii, mii ijjii.ia mrntnpiiTK 11 aaxi;uux conia.iicTu i r- 
hdx Kpyrax Ta iiepmu i'eiicpair,ia yKpalucLiaix coii,ia.iicTiB, 

Ischl, l. X. 1921. (UOAinaioTLca cnopo no'iani ii o^irair Tyx. B Pocei! 6 to ,\.in mo'iotky urt i rpomi, 
ra nejaniro o^cir apeer ciynutci,, noo.ii;M;iit KOTporo n ^y.\;o Oouk.-l". \' c. 258, 
nop. 259, 280. II po .,Tii.iLuy Cni.iKV ; )ik TarMiie luviiTifiirc mvYKpalnci.iie Tona- 
]>iifTiio :i Bi;i„T.i;ioii n ['juiipiuni — TV c 20(>. 

*') lx iijUK-iiOKT [i ;mcTax llau.liiKn V' c. 2;")<i. 

") Monuit M a I o n. Mistoiro dn .Sooiali.^nie 'k'pni.s Icy tt?inp< Wo* (this re- 
culls j-is(|iratix rn»s jnins, Paris. Dorvejiux. I8s^-^f.