Skip to main content

Full text of "Ruboleum en Linoleum : een kort verhaal omtrent het ontstaan en hedendaags gebruik."

/ 

[BLANK PAGE] CCA I INTERN AT «OMA l 
MZ -* -lP O* Mijne Heeren, 

Hierbij zenden wij U een brochure omtrent Ruboleum en Linoleum, welke zoo 
juist is uitgekomen. 

Ruboleum is het geregistreerde handelsmerk van een Super kwaliteit Linoleum, 

welke door de Firma BARRY, OSTLERE & SHEPHERD Ltd. te KIRKCALDY (Schotland) 

gefabriceerd wordt en welke alle eigenschappen van Linoleum in zich vereenigt, n.l. schoonheid, 
comfort, economisch in het gebruik, warm, hygiënisch en van groole duurzaamheid 

Ruboleum is de ideale vloerbedekking voor allerlei soorten gebouwen en passagier- 
schepen, zoowel voor spoorwagens, trams, omnibussen enz. Gedurende meer dan 25 jaar 
heeft het bewezen de grootste proeven van duurzaamheid en gemakkelijk onderhoud te 
kunnen weerstaan. 


Het is verkrijgbaar in een serie effen kleuren, meerkleurige effecten en tevens 
in marmer en houtnerf dessins en kan het dus aangewend worden in overeenstemming met 
de door architecten en installateurs gewenschte ontwerpen en kleuren. 

Het leggen van Ruboleum vereischt speciale vakkundige behandeling, waarvoor 
onze firma U voldoende zekerheid geeft, daar alle vloeren door competente werklieden 
worden gelegd, hetgeen de levensduur der vloeren verlengt. 

Bij de brochure hebben wij 2 monsters ruboleum gevoegd, en het zal ons aan- 
genaam zijn, U verdere monsters voor te leggen der kleuren en effecten, welke U gedrukt 
vindt op de kleurenkaart achter in het boekje. 

Hoogachtend, 

N.V. HYGIËNISCHE VLOEREN AMSTERDAM 
HEERENGRACHT 317 TELEFOON 36261 
mm OMMESTAAND EEN DE WERKEN 
e 
r 


Eenige door ons uitgevoerde werken in Nederland: 

Stichting „Zon & Schild" Amersfoort 

Mr. Dr. Willem v. d. Berghstichting . Noordwijk/Binnen 

Café Rest. „De Korenbeurs" Tilburg 

Café Rest. Nico Coolen Tilburg 

Café Rest. W. Hensen Tilburg 

Café „De Meidoorn" Hilversum 

Café P. Windt Hilversum 

Café Ruimzicht Arnhem 

Tanzklause Amsterdam 

Café de Bakker Amsterdam 

Café Rest. Hamersveld Amersfoort 

Rooksalon s. s. „Gelria" Kon. Holl. Lloyd Amsterdam 

Fa. Lorjé ... Groningen 

Gemeente Secretarie. Uithuizen 

Fa. Hoffman - P. C. Hooftstraat . . . Amsterdam 

Hotel Pabst Doorn 

Fa. Gebr. Lampe Amsterdam 

Fa. C. & A. Brenninkmeyer Leiden 

Fa. C. & A. Brenninhmeyer Groningen 

Fa. C. & A. Brenninkmeyer ..... 's Hertogenbosch 

Fa. C. & A. Brenninkmeyer Tilburg 

Stichting „Brentano" Amsterdam 

Fa. B. A. Meddens & Zn Hilversum r 
I 
omi <?s > 


EN LI N 
Een kort verhaal omtrent het ontstaan en hedendaags gebruik BARRY AND STAINES LINOLEUM LIMITED 
i * 


AK 


ü, Afk • * 
BARRY, OSTLERE AND SHEPHERD LTD KIRKCALDY SCHOTLAND 


V LINOLEUM MANUFACTURING CO. LTD. 

6 OLD BAILEY, LONDEN. E.C.4 & STAINES, MIDDLESEX Staines (Middlesex), de plaats waar het linoleum het eerst gemaakt werd. WAAR LINOLEUM HET 

RICEERD WERD EN ZIJN UITVINDER 
OOR zeventig jaar geleden was het artikel Linoleum nog onbekend 
en thans is het de meest populaire en waardevolste vloerbedekking 
ter wereld. Zooals zoo vele groote uitvindingen, werd ook dit 
artikel min of meer bij toeval uitgevonden. 
In het jaar 1 860 werd het eerste octrooi 
aangevraagd door Fred. van geoxydeerde olie 
Walton en dit voerde tot zijn 
patent, hetgeen hem in 1862 toegestaan werd. Door middel van dit patent eerste Linoleum- ■ 


^ kl 


v , & v y *; - J • ( .• ■ turn* '■'■ ■ , 


00 

3" 

ns 


werd geoxydeerde lijnolie verwerkt met Kurk, hetgeen, wanneer dit mengsel 
gestreken werd over Jute, een duurzame en elastische vloerbedekking vormde. 
Dit was het begin van een artikel hetgeen thans over de geheele wereld ge- 
bruikt wordt, zoowel in de nederigste hut, als in het meest luxieuse gebouw. 
In 1864 werd een N.V.opgericht onder den naam Linoleum Manufacturing . , . Walt . r ... _ l|iB _._, 

uittewerken. 

De Firma begon te werken in Staines, Middlesex, en dit is het begin 
van den naam "Staines" in verband met Linoleum; dit wil dus zeggen, 
dat de Linoleum Manufacturing Co. Ltd. de eerste firma ter wereld was, 
welke Linoleum fabriceerde en is dit veel gebruikte artikel dus te danken aan Engelsch vernuft en ondernemingsgeest. Een andere pionier in de fabricatie van Linoleum was The Kirkcaldy 
Linoleum Co. Ltd. en John Barry, Ostlere & Co. Ltd., Kirkcaldy (Schotland), 

eleden vereenigden onder den thans welke beide bestaanden naam firmas zich jaren 

Barry, Ostlere & Shepherd Ltd. Deze twee pioniers 
n.l. Barry, Ostlere & Shepherd Ltd., en The Linoleum Manufacturing Co. 
Ltd., zijn thans vereenigd onder den naam Barry & Staines Linoleum Ltd. 
en door deze combinatie is het hun gelukt een leidende positie in de 
vloerbedekkingindustrie te veroveren. 

In I9o7 werd een begin gemaakt met de productie van Ruboleum, 
hetgeen een Super kwaliteit Linoleum, 6,7 mm dik, is en de zeer speciale 
kwaliteit van dit artikel vond algemeene waardeering. 

In het jaar 1913 werd, na zeer veel experimenten, de mogelijkheid 
gevonden om Ruboleum in Hout nerfeffect te maken, hetgeen een geheel nieuw 
idee was. Marmer effecten werden later geïntroduceerd en deze producten 
brachten een omwenteling teweeg in de artistieke decoratie van woningen etc. 

Er zijn weinig woningen of gebouwen, waarin Linoleum of Ruboleum 
niet met gunstig resultaat aangewend kan worden. 

hOèm 


I 4 I II SCHEPEN 
E Scheepvaart Maatschappijen hebben in de laatste jaren zeer veel ten 
koste gelegd aan de inwendige decoratie van hun schepen en zij bieden 
den hedendaagsche reizigers, alle gemakken en alle denkbare luxe en 
dientengevolge zijn de meest moderne zeestoomers drijvende paleizen. 

Toen het artikel Ruboleum voor 25 jaren geleden op de markt gebracht 
werd, werd dit onmiddellijk opgenomen door één der bekendste stoomboot 
Mijen "The White Star Line." Het succes was overweldigend. Één der 
eerste schepen, waarin dit materiaal gelegd werd, was de "Titanic"; het is 
ook gelegd in de meeste andere schepen van deze Maatschappij en het dessin 
der eerste klas eetsalon van de "Olympic" hetgeen een copie is van een 
Perzisch karpet, wordt algemeen bewonderd. 

Toen het Houtnerf effect in Ruboleum uitgebracht werd, maakte dit 
zeer veel opgang en de Cunard Co., welke de "Aquitania" juist op stapel 
had, belegde de verschillende hutten en gangen van dit schip direct met het 
nieuwe houtnerf Ruboleum en verwerkte dit in groote, licht en donker 
grijze tegels. RMS. " Berengaria, 
Cunard line. 
. H 7a > / ' ■ 


, V 

tku ■ '■ • t 
-£;; : .V'. . .>. 


« . l 
-V** 


W&*£ff ■re^astt 
TRAP, EERSTE KLAS, CUNARD LINER " AQUITANIA." 

Leveranciers; THE LEYLAND & BIRMINGHAM RUEBER CO. LTD., GLASGOvV. ** TRADE 


'«„/M^v-f. 


MARK SCHEPEN vervo 
Gedurende den oorlog was het S.S. "Aquitarüa" geregeld in gebruik 
voor het vervoer der troepen en een soldatenschoen heeft nu juist niet veel 
respect voor een vloerbedekking, doch na den oorlog was, na zulk een zwaar 
gebruik, aan het Ruboleum bijna geen slijtage te zien en slechts enkele vier- 
kante Meters behoefden vervangen te worden. Kon er een beter bewijs voor 
duurzaamheid gegeven worden ? De Cunard Co. was dan ook dermate tevreden 
met de artistieke effecten, welke met het Ruboleum bereikt konden worden 
dat, toen de nieuwe vloot van de gecombineerde Cunard en Anchor Mijen.kort 
na den oorlog gebouwd werd, iedere stoomer met Ruboleum belegd werd. 

De Engelsche Admiraliteit heeft reeds jaren geleden de voordeelen erkend 
van Linoleum en Kurk Linoleum, als zijnde duurzame en niet ontvlambare 
vloerbedekkingen en dientengevolge werd de 41 m/m kwal. Linoleum op de 
binnendekken van verschillende oorlogsbodems gelegd en dit is de rede, 
waarom aan onze effen Linoleum de naam " Battleship" gegeven werd. Ook 
andere landen hebben het Engelsche voorbeeld gevolgd en hetzelfde materiaal 
werd geleverd en verwerkt op hun oorlogschepen. Rooksalon, S.S. " Corinthla" 
Cunard Line. 
v,s 


.' « \ 
STANDS THE TEST OF TIME 

y^ ^.ï-m^È^m:^ ram 
*»>r Y ::-^-- EET SALON TWEEDE KLAS. WHITE STAR LINER " MAJESTIC" 

Leveronders : KORKOfD DECORATIVE FLOORS. BRIDGETON. GLASGOW. 
XS£X8vjZ ft^3MKöara«^ .~ — 3* *_ -~*\.V_-' 


I 


I ** ^ -4+* » ./ 4 
l~*. 
SCHEPEN vervolg Eenige van de nieuwste booten waarop Barry & Staines Ruboleum of Linoleum gelegd is, zijn : — 

The Cunard Steamship Co. Ltd. 

R.M.S. "AQUITANIA." 

R.M.S. " BERENGARIA." 

R.M.S. " MAURETANIA." 

S.S. "SAMARIA. 

The White Star Line. 

R.M.S. "MAJESTIC." R.M.S. " HOMERIC.' 

R.M.S. " BRITANNIC." 

The Canadian Pacific Railway Co. 

S.S. " EMPRESS OF BRITAIN." f > Furness Withy & Co. Ltd. 

Q.T.E.V. "MONARCH OF BERMUDA." 

Anchor Line (Henderson Bros.) Ltd. 

T.S.S. "CALIFORNIA." 

Bergen Norwegian Line. 

M.V. "VENUS." 

The Norwegian American Line. 

T.S.S. " BERGENSFJORD." 

T.S.S. " STA VANGERFJORD. ■ ► Oriënt Steam Navigation Co. 

S.S. " ORMONDE." 

Royal Mail Steam Packet Co. 

S.S. "ARCADIAN." Ltd. P. & O. Steam Navigation Co. Ltd. 

T.S.S. "CORFU." M.V. " STRATHNAVER." 
T.S.S. "CARTHAGE." M.V. " STRATHAIRD." I ste klas rooksalon. 

" Olympic " {White Star Co.). 

De grootste schroever 

drie der wereld. 
'^2&i&> I II 

•w 
' 
* * I 


— « -mm mm - - - i <ri ,,1 7* 'S' \ *jl» .1 .1^' ,, r ANDS ThE TEST OF TIME VESTIBULE R.M. SP LINER ARLANZA 

Levcranc.cn THE INLAIO RUBOLEL I * LE CO. LONDEN TfiAOC < VJf > - A 


♦ KI # *■« • u 


r*K « * in OPENBARE GEBOUWE 
E gemeentebesturen moeten jn het algemeen het voorbeeld geven om het belasting-geld op de juiste wijze uit te geven. Door de groote 
verscheidenheid van artikelen, welke zij koopen, slagen zij zeer goed 
in de moeilijke taak om de waardigheid van hun stadhuizen te behouden en 
het is dan ook teekenend, dat Ruboleum algemeen gebruikt wordt als 
vloerbedekking van openbare gebouwen en gemeentehuizen. 

Daar, waar de beste resultaten bereikt moeten worden, heeft Ruboleum 
bewezen, dat het geen concurrent heeft wat betreft economisch gebruik. De 
artistieke effecten, welke met Ruboleum bereikt kunnen worden zijn ontelbaar; 
elk dessin hetwelk de architecten ontwerpen in effen, vak of tegel- effecten, 
kan met succes uitgevoerd worden, zoodat voor gemeentelijk-administratie- 
gebouwen het juist gewenschte effect bereikt kan worden. Duntdin Stadhuis. « 1 1 - 


ê i ■ 

« 
r\ LONDON COUNTY HALL. WESTMINSTER, LONDEN 

) D b»'DC: ' :n g^aio: * 
_i O K 
t '.V A . \' 
OPENBARE GEBOUWEN vervo • J j % \ i 
Onderstaand geven wij U een lijst van eenige plaatsen waar o.m. Barry & 
Staines Ruboleum of Linoleum gelegd is :— 

Star & Carter Home, Richmond, Surrey. 

Marylebone Town Hall, Marylebone Road, Londen. 

College of Estate Management, Lincoln's Inn, Londen. 

Colonial Exhibition (Overseas Stall), Paris. 

Snow Hill Police Station, Londen. 

Heddon Street Post Office, Regent Street, Londen. 

British Broadcasting Corporation. 

Dunedin Town Hall, New Zealand. 

Railway Station, Auckland, New Zealand. 

Town Hall, Brisbane, Australia. I i British Museum, Londen. 
. i •> 4 


ft < 
*• • 
INGTON TC 1 H JD6N . 

ZIEKENHUIZEN 
UBOLEUM en Linoleum spelen een belandrijke rol in het behoud en 
herstel van de gezondheid. Ze zijn In hooge mate hygiënisch en kunnen 
met zeer weinig arbeidskracht zeer schoongehouden worden. 

De wetenschap heeft bewezen, dat geoxideerde lijnolie een sterke 
bacterie-werende -werking verricht en zijn deze vloerbedekkingen daarom 
beide antiseptisch en aseptisch. 

De ziekenzalen van het Londensche ziekenhuis zijn belegd met linoleum 
en schreef wijlen Lord Knutsford hierover als volgt: .... 

11 Daar ik uit ondervinding weet, dat mosoic-v loeren altijd barsten, kan ik 
gerust zeggen, dat de beste vloer, een gewone houten vloer is, bedekt met een 
degelijke Inlaid-linoleum. Gedurende de verbouwing van onze operatiezaal, 
hadden wij een dergelijke vloer in het Londensche ziekenhuis en werden er 3000 
groote operaties verricht over een vloer -oppervlakte van 3 x I 80 meter. Onze 
bacterioloog Dr. Bullock trachtte toen deze tijdelijke zoal was gesloten tevergeefs 
bacteriën op het linoleum te vinden. Men dient er voor te zorgen, dat het linoleum 
niet op nieuwe planken gelegd wordt, daar er gevaar bestaat, het hout gaat vermol- 
men. Het kan zeer goed gelegd worden op een betonnen ofsteenen vloer. Gedurende 
13 jaren waren bij het Poplar-ziekenhuis de trappen en gangen met linoleum 
belegd en vertoont dit linoleum nog in het geheel geen teekenen van slijtage. 
Indien iemand mij een millioen zou geven om aan een ziekenhuis te besteden 
(aan welk geluk ik echter twijfel), dan zou ik, als ik mijn eigen zin kon doen in 
de ziekenzalen slechts houten vloeren bedekt met linoleum willen hebben. Het 
linoleum geeft een rustige en warme aanblik, is gemakkelijk schoon te houden, 
droogt met m en geeft bij het hopen de verpleegsters en patiënten een prettig 
gevoel, hetgeen van geen andere vloer gezegd kan worden M - I II 
■ ■ 


*». ' 

■ 


■ . -• — - — ^ — «lZ é ft m ^m. 

'. ^DS THE TEST OF T I IM 6 


■ • £ >J -' 
ZIEKEN-ZAAL LONDON HOSPITAL. 
".r.;-^ .\ t 

TRA06 


- 


/ . 9 / 


ZIEKENHUIZEN 
vervolg 


Het zal U interesseeren te vernemen dat in Denemarken de Autoriteiten 
van de Volksgezondheid voor hun ziekenhuizen in Kopenhagen Ruboleum of 
Linoleum hebben voorgeschreven. Het Hygiënisch Instituut heeft 
nevenstaand certificaat verleend 
aan Barry's Ruboleum. 
, Directie-Kamer van het èispebjerg's ziekenhuis, 

Kopenhagen. 


r*»» \\ * " . ■ * JHIL^^i: I II & THÈw pïM^ 

4 ' Xl *D HY H<UH* V ^ #f Is m & ©llióiöttt(5rrtifntlfat //£/>, //// ■>l* 

's/A' f< ///// ,f 

/ *s*r fy tör 

*/>„/,/// ' /, /, /, tnt, 


.r~ SEAL Wtodrf+fXp. A *4L XJ- 

iNSTlTUTr OF HYC»fNt.LONDONW| 4 A A^ J f 


i • ■ 1 


HUP 9^^ 
|^p^^^^^^^M^^^^^H 


p^HH BI 
e-*-^ • - 


^m ■^ . T — i ü . V--V ^ X- 

rv B* e>c ~ / - V^N. f' - 


<f£ ; f%4 


... '.£ M- -^■« 3B9 


^ 


?^* . 
- 1 - i 


5 *fc' . 


-* 


Pi *V * gN •\ V * 

~» r 13* - 

J m **-* L ^4 •-sas .. 


^x I / 


J*m 
-f\ ~e r** 

K^!t£*n&&& ,^- ,: -".":^ '„••■ .k iSÈafi^xs2aüS2zai'.i. , :L-'i - #5 

• V.J 5 T A N DS THE TEST OF TIME » EETZAAL, VERPLEEGSTERS WONING, KOPENHAGEN. 

Leverene/er: EM. MEYER*. EFTF., KOPENHAGEN. 
Ys2& "&& ▼ i '| r - TRA o e feISEES!5£EH: , £*£- : ;^:v"m ?-f 3» "T;"-^ <at>" rVF 1 '^f • ^gF » . <t«V ^a 
r^rr r % ARK Ej ■■ * V ZIEKENHUIZEN vervo Een belangrijk voordeel voor Linoleum is, dat dit gemaakt wordt tot op 
3*6o meter breed waardoor het aantal naden der vloer tot een minimum 
beperkt wordt. 

Eenige ziekenhuizen waarin Barry en Staines Ruboleum gelegd is zijn o.m. :— London Hospital. 

University College Hospital, Londen. 
General Hospital, Toronto. 
Bispebjerg Hospital, Kopenhagen. 
College of Nursing, Londen. 
Nurses' Hostel, Poplar Hospital. 
Salvation Army Hostel, Whitechapel. 
Naval Hospital, Chatham. Sundby Hospital, Kopenhagen. 

Queen Mary's Hospital, Carshalton. 

War Memorial Hospital» Woolwich. 

Queen Mary's Hostel, Hoxton. 

Hospital for Consumptives, Vasteras, 
Sweden. 

Christiana Hartley Maternity Home. 

Brookwood Mental Hospital. 


Operatie-Zaal 


mzr 


WF&m k '*, ■ y£&& 


F ■' • - \\ 
1 é ■ Si in :?&+*&:'' -i'j 


iL - 


- y ST AN D S 4 » 

LI ST OF TIME CORRIDOR, BISPEBJERG HOSPITAL, KOPENHAGEN 

Ltvtrancitr ; EM MEYER*. ÉFTF . KOPENHAGEN. 
■ . - TPAOE &\& A Q - • N v m 

KANTOREN 
keus van Ruboleum als vloerbedekking van zooveel kantoorgebouwen 
is een bewijs, dat Ruboleum de ideale vloerbedekking voor deze 
gebouwen is. Thans, nu meer dan ooit aandacht geschonken wordt aan 
de arbeidsvoorwaarden op fabrieken en kantoren, wordt erkend, dat Ruboleum 
meer voordeelen biedt dan andere vloerbedekkingen. Ruboleum komt ook zeer 
tot zijn recht in de eenvoudige omgeving van de tegenwoordige handelsge- 
bouwen. De prachtige tegel- en paneel- effecten, welke bereikt kunnen 
worden, maken het speciaal geschikt voor directie-kamers. Kantoren der Cunard 
Maatschappij, 
Cockspur Street, Londen. 
■;■ 


lil 9 - 
*> * J* 


4 . •??.". .<<!* f •* ' 


"• % . i IX 
T 


' v i -"^ blANUS THt TEST OF TIME 


SsSa3ÉSL'ï52ZS5iS KANTOREN DER Firma CHASE HARRIS & FORBES LTD., CORNHILL, LONDEN. 

Leveranciers : Messrs. B. HOLDEN & CO. LTD., LONDEN. WX3 
A.t ■:&t:'-;- t ^?sfiHws^ T S5Bffi!asBC3E5^ 
* k MARK KANTOREN vervo 
Toen in de gebouwen van de Cunard Co. in Liverpool en Londen 
Ruboleum werd gelegd, was dit een groot succes, daar dit Ruboleum een 
indrukwekkend effect maakte. 

Onder de vele kantoren, welke met Barry & Staines Ruboleum of 
Linoleum belegd zijn, bevinden zich o.m. :— 

Caxton House, Westminster, Londen. 

Imperial Chemical Industries, Millbank, Londen. 

Commercial Union Assurance Co. Ltd., Cornhill, Londen. 

Port of London Authority, Trinity Square, Londen. 

Phcenix Assurance Co. Ltd., Londen. 

Unilever House, Blackfriars, Londen. Cunard Steamship Compcmy Limited, 
Liverpool. 


\ „ 
"> 
. • 
• 1 l 
'i'. ■■ '■ .i-r • V 


l;*»iill# 


B 


I— 
' 1 


1* ■ JB 


feLL 


■ 
*3 
.H , ^k w fet. « 
* ; ^y SF? 
* * . ::JaSS -/.:::>., - ,.I^2£Xl^^_ . ^^£SK> STANDS THE TEST OF TIME 


VESTIBULE, GRAND HOTEL MANCHESTER. 

Leveranciers : KORKOID DECORATIVE FLOORS, BRIDGETON, GLASGOW. Tiifc s'1 *"<r mmw «SM ,>-'A MARK i -MI. - i i r»JS ■ *~* ^ - .; - . ; 


I i / 
KERKEN 
E keus van een goed passende vloerbedekking voor een kerk vereischt 

een goede smaak en onderscheidingsvermogen. De vloerbedekking 

moet niet alleen in overeenstemming zijn met de architectuur der kerk, 

doch ook harmonieeren met de waardige en vreedzame sfeer van het gebouw.' 

Geen ander materiaal kan Ruboleum voor dit doel vervangen, daar hierin 
de grootste verscheidenheid van dessins gemaakt kan worden, zoowel effen 
effecten als moderne dessins en de artistieke marmer en tegel dessins der 
oude architectuur. Christ Church, 
Lancaster Gate, Londen 

ff— - 


>. * p * n i r ■ Ml 

j . > ' - - ?* 't 
'- • ! . - - - *■ * i 

i / « K I •-'•'.*" I J-XV 


SSjjSSüüFi STANDS THE TEST OF TIME ï* - -iM!i& <^:iü:z<ï^-- rw^v-m ■ .-.ra: % -■ ■;: r^ra.»:Jssa.vr?E-; - - 
OORLOGS GEDENKTEEKEN KAPEL. 
MOUNT ST. MARY'S COLLEGE, CHESTERFIELD. 

Leveranciers : KORKOID DECORATIVE FLOORS. BRIDGETON. GLASGOW &32R& -" •'-: i^ïm&g&s&Mzmi: jfnssas^aszEaHsssE&Bïaa sr.'c'^aff, I ..III HOTELS EN 
RESTAURANTS 
OOR vloerbedekking van hotels en restaurants, gangen en trappen 
bestaat er niets beters dan Ruboleum en Linoleum, ledere hotelgast 
is een Criticus en maakt elk teeken van slijtage der meubileering een 
ongunstige indruk op hem. Ruboleum geeft bij het binnentreden aan de gangen, 
foyers, etc, zoowel aan volksrestaurants als luxieuse restaurants, dat gevoel 
van comfort, hetwelk de bezoekers tot geregelde klanten maakt. Ruboleum 
wordt ook voor tafelbelegging met groot succes aangewend. Ingang, King's Cross Hotel, 
Londen. * . 
i 

VT * 
^ ■ i 
iy*vi •* f .» p * > ANDS THE TEST OF TIME « tf?.f r : v?i£ vwïT r ' * -^V» >> ' <l' ^ " *' V- ' r < - . ■ -■.-- ■ -i . WHITE HART HOTEL. STOKE NEWINGTON, LONDEN. 

Le*eranc/ers : THE INLAID RUBOLEUM TILE CO., LONDEN. saTSI r' : m' 
CKÏÏ 

MARK r /' _ ^ , r 


I 
HOTELS'EN RESTAURANTS vervolg 

Door de grootere populariteit van het reizen in Engeland en doordat de 
afgelegen logementen en hotels door de auto's beter bereikbaar zijn, openen 
zich betere perspectieven voor deze hotels en dientengevolge zullen Ruboleum 
en Linoleum een groote rol spelen in de plannen voor moderniseering dezer 
gebouwen. 

Het doet niets ter zake hoe de stijl der verschillende hotelkamers is, daar 
Ruboleum en Linoleum-vloeren door de groote verscheidenheid der kleuren, 
effen, houtnerf of marmer, geheel harmonieeren met de stijl der kamer. Heeren Garderobe. m ■ m' V 'm f . % 
T • >\ \ 


. I I 

■ il ÉÊÊÊBÊKl HOTELSEN RESTAURANTS vervolg 
In de volgende beroemde hotels en restaurants werd Barry & Staines Ruboleum of Linoleum verwerkt:— 

Great Northern Hotel, King's Cross, 
Londen. 

North British Hotel, Edinburgh. 

Queen Street Station Hotel, Glasgow. 

Gleneagles Hotel, Perthshire. 

St. Pancras Hotel, Londen. 

Mayfair Hotei, Londen. 

Midland Hotel, Manchester. 

Queens Hotel, Leeds. 

Euston Hotel, Londen. Hotel Schweizerhof, Kandersteg, 
Switzerland. 

Hotel Praschtli, Arosa, Switzerland. 

Hotel & Restaurant zum " Rheinfels," 
Stein a/Rhein, Switzerland. 

Restaurant Schmiedstube, Bern, 
Switzerland. 

Tea Room, W. Ischi, Bern, Switzerland. 
Tea Room Wenger, Bern, Switzerland. 
Tea Room Luscher, Neuchatel, Switzerland 
Trust Houses Hotels. Hotel Vestibule. 
6K1 .1 >/ 

f 4 I * III f~é^m * — --•.— IrttW * "• v -'*>:•?• ; ' 


— — 


, v »■ - - v i* 
• ' STANDS THE 
. . " . 

- -^ ' _L J^ •-- ■ *• ■J..U. — i 
TE ST OF T f M E *~£m: 

KARDOMAH CAFÉ. LIVERPOOL 

Leveranciers ; THE LÊYLAND & BIRMINGHAM RUBBER CO- LTD. GLASGOW. 

' \ 7 ' * * I 4 ■ • THEATERS EN CINEMA'S 

EDERT de laatste jaren heeft de bouw van theaters en cinema's een 
geweldige vlucht genomen. Bijna iedere week opent een nieuwe 
cinema haar poorten, terwijl ouderwetsche theaters omgebouwd worden 
en modern gedecoreerd. 

Geen moeite wordt gespaard het publiek ontspanningspaleizen te ver- 
schaffen, welke een combinatie toonen van schoonheid en comfort. Ruboleum 
is h.ervoor ongeëvenaard en is het door de verscheidenheid in kleuren en 
dessms, welke hierin verkrijgbaar zijn, voor ieder decor te gebruiken Cintma- 
Promenade. 


i % 
I 


• # 
• 
**-» ■ 
L * P ' t' * 
"* ^/ • I^^BT Win ■ ■■■ ■ 

«. - '. % • * J-U' ir^ ,Ls 

Ei^ji^iiL^ e:^ -■ > 


- -' •%' » "■v * - r STANDS THE TEST OF TIME 
L2fcfii5f-^>^^-.%- i*^^^ -< ■ /-; • . - . ^j ü DRESS CIRCLE BAR, ALHAMBRA THEATRE, LONDEN. 

Leveranciers . THE INLAID RUBOLEUM TILE CO., LONDEN. T R A D E 


•êk^s.^ t : ?a it 


M A R « ^ft^&£#v* 
:r*i -V" 


— 4 J 

Vi « i kt W * *• ■ > II il THEATERS EN CINEMA'S vervo 
In deze tijden van "Talkies" is stilte geboden gedurende de voorstelling. 
Kurk-Linoleum biedt hiervoor een groot voordeel voor sommige gedeelten van 
het gebouw, terwijl Ruboleum weder in andere afdeelingen te prefereeren is. 

Bij het betreden van een theater belegd met Ruboleum, wordt een 
buitengewoon effect verkregen door de kleuren-rijkdom, en de prachtige 
veerkrachtige vloerbedekking draagt ten zeerste hiertoe bij. In aansluiting op 
de groote bedragen besteed voor het bouwen en uitrusten der theaters en 
cinema's hebben de directeuren de onderhoudskosten in oogenschouw te 
nemen en is juist daarom Ruboleum zoo populair. 

Ruboleum tart een zwaar gebruik en daar het economisch is in onderhoud 
bespaard men de kosten voor spoedige vernieuwing. Filmsterren kunnen van 
zich doen spreken, doch deze verdwijnen, maar er zal een nieuwe generatie 
van sterrenen eigenaars zijn, alvorens er over gedacht behoeft te worden om 
nieuwe Ruboleum te leggen. Foyer, Wood Green Empire, 
Londen. 
Kï5 
i /' / 
.*■■«; Êgg^V^v-^^ !s5iï£ TjïV- TR A D E --* W^ACr.-ft WOOD GREEN EMPIRE, LONDEN. 

Leveranciers : KORKOID DECORATIVE FLOORS, BRIDGETON, GLASGOW 

en THE INLAID RUBOLEUM TILE CO., LONDEN. W*MSW3!Z?&ZËS ^^BRifME' "^ 
DANSZALEN ANSZALEN met fantastische belichting kunnen betooverender gemaakt 
worden, indien ook de omgeving aangenaam aandoet. 

Doordat het dansen in de laatste jaren opmerkelijk populair \s 
geworden, hebben vooruitziende exploitanten. hun gebouwen op de meest 
artistieke wijze gestoffeerd en hebben Ruboleum en Linoleum, gelegd in de 
Halls, buffetten, kleedkamers en dansvloeren, ertoe bijgedragen om het bezoek 
aan deze gelegenheden te vergrooten. 

De moderne radio welke als het ware 'swereld's dansmuziek in de huis- 
kamers brengt, maakt Ruboleum en Linoleum onmisbaar, daar deze een prachtige 
dansvloer geven. ■vruv ■ ■ - i *rrm 
' ANDS THE TEST 

OF TIME 

3— « «ai DANSZAAL, ALEXANDRA PALACE, LONDEN. . 


M A 


9 smf . * . . 


I f 'k- • 

« » « .1 ■ 


> t •* i. 1 V - É * ijl 
UNIVERSITEITEN 
SCHOOL-GEBOUWEN 
AN scholieren wordt in het algemeen gezegd, dat zij nu juist niet veel 
respect hebben voor een anders -eigendom en kan hetzelfde ook van 
studenten gezegd worden. Ruboleum en Linoleum zijn bestand tegen 
het zwaarste gebruik. De lage kosten van onderhoud en van leggen, maken dat 
deze vloerbedekking economisch is en daar Ruboleum en Linoleum geen warmte 
geleiden, dragen zij er veel toe bij om gangen en schoollokalen te verwarmen, 
wat ten zeerste aan gezondheid en comfort ten goede komt. De vaste 
oppervlakte maakt het tot een ideale vloerbedekking voor gymnasia. 

Het is van belang te weten, dat Linoleum ook voor andere doeleinden 
gebruikt wordt, dan waarvoor het eigenlijk bestemd is. In de Westminster 
City School, Londen, werd Linoleum behalve voor vloerbedekking ook gebruikt 
als looper in klassen en gangen en op het College of Estate Management, 
Lincoln s Inn, werd Linoleum gebruikt als wandbedekking in steenroode kleur 
waardoor een decoratief effect verkregen werd. 

Linoleum wordt ook veel gebruikt 
om de schoolborden te vervangen. Firma Pienocentras, 
Kaunas, Litthauen. 
• « . 1 \f « f ' 

Jl ÜJJU lm 1 f 

V I 
I "W ,s* STANDS . ■ 
THE TEST OF TiME 


yJt^ÜA -i * 


EEN VESTIBULE TE GOTHENBURG. 

teveroncifrt FERD LUNDQUIST ft CO GOTHEN8URG 


TPADE <swf ■v t 
. * - V 

^•• > *:• \ f 9 ! ■ - • / JIJ BANKINSTELLINGEN 
ET interieur van een Bank moet imponeeren en een rustig geheel geven. 
Aan de vloerbedekking wordt somtijds te weinig aandacht geschonken, 
doch is het van belang, dat direct bij het binnenkomen van een Bank, 
de juiste indruk gewekt wordt. Ook hiervoor kan Ruboleum met groot 
succes aangewend worden, daar de groote verscheidenheid van kleuren en 
dessins het mogelijk maakt voor iedere inrichting de juiste sfeer te scheppen. 

Ruboleum heeft echter niet slechts EEN goede eigenschap, daar het niet 
alleen aantrekkelijk is, maar ook beter weerstand biedt tegen slijtage dan 
parket-marmer of beton-vloeren. Ruboleum heeft het voordeel boven de 
meeste steenen-vloerbedekkingen dat men hierop niet uitglijdt, zoodat in 
meer dan EEN zin, de klanten met vertrouwen kunnen binnentreden. Lloyds Bank Limited, 
Chapterhouse Kantoor, Londen. 
- 


- I 
.. 
\^ é CLYDESDALE BANK LIMITED. BOTHWELL STREET. Gl DW 

Lt**n» OIO 0€CO» * i UOO». 6«iOCf TO* G «lOOW 1 -»»■ • 
M WINKELS EN ■ WARENHUIZEN 
E Inrichting en decoratie van de moderne winkels en warenhuizen is 
zeer smaakvol. 

Door de groote verscheidenheid van kleuren en dessins kan 
Ruboleum voor iedere decoratie aangewend worden en harmonieert het met 
de uitgestalde waren. Doordat het geruischloos is, draagt het er toe bij om 
het winkelen aangenamer te maken. 

In de wachtkamers en kantoren kunnen rustige kleuren en dessins met 
veel succes aangewend worden. ii i • mrr Verkoopsafdee'ing «- i 


- ■| 

1 — . \ . ■ 

4 
06 MAMA SOOTS C*iH C 


S *• ■ ,TM • 
.'». > * 
I WINKELS EN WARENHUIZEN ver 
Winkels en warenhuizen waar Barry & Staines Ruboleum of Linoleum 
gelegd is geworden : 

D. H. Evans & Co. Ltd., Oxford Street, Londen. 

Jas. Shoolbred & Co. Ltd., Tottenham Court Road, Londen. 

John Barker & Co. Ltd., Kensington, Londen. 

Treloar & Sons, Ludgate Uil I, Londen. 

Rylands & Sons, Ltd., Manchester. 

J. & R. Allan, Edinburgh. 

Youngs Ltd., Newcastle-on-Tyne. 

The T. Eaton Co. Ltd., Toronto, Montreal en Winnipeg. 

Lewis's Ltd., Liverpool, Manchester, Birmingham. 


Kap-salon. êrt». -• 
ï*r ;-•• > 4 % . Hfc' 


1 
4J#. m'A. i . ■ i ■ *_• 


in 


\ 


AUC ORIU^ T l 


* m 
BIBLIOTHEKEN EN 

MUSEA 
E atmospheerin openbare en universiteits-bibliotheken wordt ten zeerste 
verhoogd door een rustige omgeving. De vloerbedekking van deze 
gebouwen moet absoluut geluidloos zijn, moet warm aandoen, reukeloos 
zijn en waar men niet op kan uitglijden, zoodat degenen, die van plan zijn hier 
te gaan studeeren niet kunnen worden afgeleid. Ruboleum heeft al deze 
hoedanigheden en een ander voordeel is dat in dit soort gebouwen waar vele 
menschen tezamen komen, de vloerbedekking hygiënisch is en gemakkelijk 
schoongehouden kan worden. +■ • & ■ - -• ■* 


ONZE WONING 

EN nationale karakter-trek is altijd dat wij trots zijn op onze woning- 
inrichting. 

Ruboleum en Linoleum worden gebruikt om de juiste sfeer in 
deze te scheppen. Het geeft aan onze badkamer een frisch uiterlijk en door 
het verwerken van de fijne kleurschakeeringen geeft Ruboleum aan onze 
huiskamers een rustig geheel. 

Kortom, men kan met Ruboleum met zijn groote collectie effen marmer, 
jaspé en andere effecten ieder probleem oplossen voorde juiste decoratie voor 
iedere kamer. 

In dezen tijd van economie en werkbesparende uitvindingen, vereischt 
Ruboleum het minimum van onderhoud, terwijl het een maximum van huiselijk 
comfort in kleur en dessin geeft. 


Bodkamer 

• . . • • * •■' 


t * 
k, 


ANOS THE TEST OF TIME *'r VESTIBULE. "ARDMAY," GLASGOW. 

Leveranciers : THE LEYLAND & BI RM ING HAM RUBBER CO LTD., GLASGOW. 
TRAD E 


*T2 BH ... *".- :•-<■ wfi 
MARK 1 • ■ . '■ • 
I * 1 - I II 
HET LEGGEN VAN RUBOLEUM EN LINOLEUM 
AAR verschillende vloeren bijzondere behandeling vereischen, zoo willen 
wij a.s. koopers adviseeren om zich voor het leggen der vloeren tot 
vakkundige firma's te wenden. Het is van het grootste belang, dat alle 
kwaliteiten op de juiste wijze door vakkundige personen gelegd worden en is 
dit speciaal het geval met de zwaardere kwaliteiten, daar het de levensduur 
der vloerbedekking ten zeerste bevordert. Restaurant " Kusten ," 
Gothenburg. 
f. 
9 ,. ' fc * ft ' • i #_» '4* '*•;« . ** v* 


1 * 

i ■E ■ l l *i i 

1K?„ 4 ♦ EDE 
Linoleum Snede 

van 
D. Burroughs. FSCHOON er een hemelsbreed verschil bestaat tusschen een vloerbedekking 
en kleurendruk, werden toch eenige der mooiste drukken gemaakt van 
linoleum-sneden. 

Kunstenaars prefereeren dit artikel wegens haar buitengewoon zachte effen 
oppervlakte, haar soliditeit en weerstandsvermogen, haar dikte en tevens wegens de 
vaste rug, welke voorkomt, dat bij het drukken de inkt uitloopt, zoodat linoleum het 
ideale artikel hiervoor is. 
la r* > [BLANK PAGE] 
CCA INTF RN ATlONAl 
ONTWORPEN 
EN GEDRUKT 

DOOR 
SIR JOSEPH 
C A U STON 
& SONS, LTD. 
9. EASTCHEAP 
LONDEN. E.c.3 
ENGELAND iföttn 

mm x 

\ . 
No. 101 No. 05 No. 102 No. III BARRY'S 
No. 123 No. 103 
No. 120 
No. 106 No. 126 No. 112 No. 114 No. 107 
No. 124 No. 121 No. 110 No. 128 No. 125 No. No. 127 .\\\ Londen Magazyn : 147 LEVER STREET. CITY ROAD. E.C Telephoon : CLEP.K 0767 (8 Lynen). I