Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska. [Stólecie XV-XVIII] .."

UNIvr-RSi ' OF 

ILLIN SLlb.śARY 

AT URBaNA-CHAMPAIGN 

Sla\ic NI 'kn soj fOR USc IN 
BSftBIPtó ROOM ONLY Return this book on or before the 
Latest Datę stamped below. University of Illinois Library FF? It iJDi L161— H41 "£>»*> mnowski BIBLIOGRAFIA POLSKA 

PRZEZ J^- f STREICHERA. Tom U, Wydanie Akademii Umiejętności, staraniem Komissyi bibliograficznej. K r a b: ó w^ 

CZCIONKAMI DRUKARNI 0. K. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, 

pod zj^rządem Ignacego Stelcla. 


X eszcze połowę drogi maui}' przed sobą, a już wlecze się ona od Paździer- 
nika roku 1869. Dwa Tomy zamknęły połowę dzieła. Dwa dalsze powloką 
się przez dalsze lat cztery. Xie jest to atoli powolność z winy autora lub 
składacza. Ani jeden, ni drugi dnia nie popróżnował. Rękopis jest cały gotów, 
a zecer wyłącznie tą jedną pracą zajęty. Że druk nie idzie szybko, przyczyną 
tego jest to tylko, że składanie podobnego rodzaju pracy jest mozolne, kłopo- 
tliwe i nie mało czasu wymagające. 

Bibliografia zyska atoli na tem. W miarę bowiem przybywania no wy cli 
druków, te dostają się do następnycli poszytów. "W miarę też odkiywania 
błędów i opuszczeń, dostają się sprostowania i dodatki do księgi, która wyj- 
dzie kiedyś jako zeszyt dodatkowy. 

Nie małą mi zatem wyświadczają przj^sługę ci, łitórzy od czasu do czasu 
piszą uwagi nad dziełem mojem, wytykając błędy onego. Z uwag tych wszyst- 
kich korzystam. Przekonały mnie one, iż nie opuściłem dotąd żadnego dzieła 
ważnego. Poopuszczałem tylko drobiazgi i to te, które nie są przedmiotem 
handlu księgarskiego, lecz wychodziły okolicznościowo, lub dla potrzeby władz 
i instytucyi, o których zatem trudno jest zasiągnąć wieści. 

Winienem recenzentom podziękować za podjętj- trud kontroli mej pracy. 
O pierwszymi zeszycie P. Władysław Wisłocki napisał książkę osobną, 
więc jemu godzi się dać pierwszeństwo. Szkoda, że poprzestał na ostrej kry- 
tyce tjiko pierwszego zeszytu. 

Wj^trwałego mam dostrzegacza błędów w osobie P. Juliana Kołacz- 
kowskiego, Mechanika przy Kolei żelaznej we Lwowie, który.; z całą 
sumiennością . zwraca uwagę na szczegóły (Czas Nr. 151 r. 1873, Nr. 76 
r. 1874). 

Prócz tych dwóch oceniaczy nikt więcej w Czasopismach nie roztrząsnął 
pracy mej tak, iżby co nowego swego dołożył. Za to otrzymałem nie małą 
liczbę spostrzeżeń poufnie mi udzielanych. PP. Mieczysław Pawlików- 684036 II 

• 

ski w Krakowie, Eustachy J anuszkiewicz w Paryżu. Jan N. Bau- 
douin i Piotr Aleksander Wereszczyński (właściciel znamienite| 
polskiej z XIX. wieku Biblioteki) z Petersburga, Edward Minkowiecki 
i ś. p. Cypryan Walewski z "Warszawy, Ludwik Graven z Derę- 
gnyo na Węgrzech, X. Józef Gacki z Jedlni, Józef Bliziński 
z Kujaw, kouimunikowali mi użyteczne spostrzeżenia swoje. — Pan Stani-' 
sław Krzyżanowski nadesłał pospólnie z P. "W. Siekierką, niektóre, 
dopełnienia z Katalogów ix>ssyjskich. AYreszcie w ciągu druku. .dzieła P. 
Żegota Pauli nie na jeden błąd uwagę moją zwrócił, nie jedno dołożył. -^:' 
Życzliwego doznała przyjęcia książka w feuletonie Czasu, tudzież w Tjgo^ 
dniu. W ostatnim, może zbyt życzliwie pochwalił ją J. I. Kraszetvski. — 
Systematycznie i bardzo życzliwie omawia każde pojawienie się zeszytów 
P. Juliusz Pet zholdt bibliotekarz Króla Saskiego i Redaktor czasopisma: 
Anzeifjer fur Bihliogra2)liie, wydawanego w Dreźnie. Tym wszystkim krjty-i 
kom, choćby najsurowszym, godzi się powiedzieć: Bóg zapłać! > •v; -;i.o(, 

Błędy wskazane poprawiam, opuszczenia dopełniam. Inna atoli rzec»,j 
gdy idzie o zmianę systemu. Gdy bowiem jest dzieło już ułożone, drugi raz 
przerabiać go nie można. Jakoż jeden krytyk spisał całą litanią dzieł hebrej- 
skich. przezemnle opuszczonych. Że jednak zamieszczam tylko te dzieła* 
hebrejskie; które mają obok tytuł lub treść polską lub niemiecką, przeto nie 
mogę przyjąć druków ściśle hebrejskich. Ozasem tylko mimowiednie zapłacze 
się dzieło czysto hebrejskie, gdy nie mam pewności, że takowe nie ma tj^^tułu 
w innym europejskim języku. Podobnie nie mogłem usłuchać zarzutu P^ P. 
Maks. Sobieszczańskiego, który oceniając Bibliografią ze znawstwem: 
i ze szczerą życzliwością, wytknął błąd może poniekąd uzasadniony, • iż. do . 
Bibliografii wciągnąłem dzieła po za granicę polszczyzny- sięgające, to; jest: 
odnoszące się do ogólnych dziejów Sławiańszczyzny. ' i ''•■<' i^.^i 

Żyjemy atoli w takich warunkach, że nie godzi się nam dłużej zacieśiriaó' 
wyłącznie w granicach dawnej Rzeczypospolitej. -—Ogólne dzieje Sławian,- 
jako źródło Wszechsławiańszczyzny. winny nas interesować, bo to póspólna 
kolebka i nasza. Mitologia ogólna Sławian, czy" studya o pochodzeniu Sławian, 
język litewski i białoruski, dzieje Łużyczan, pierwotny Szląsk^ Nestoł-owa. 
Kronika, dzieje Kozaczyzhy, są zarówno własnością Bibliografii polskiej'^ i 
jaki Bibliografij innych Sławiain. Przygarniajmy te pamiątki, interesujmy^śi^! 
pospólną ich dolą. która jest zarazem dolą przes;złości naszej, a nie odcinajmy* 
się murem od nich. Pisarze rossj^jscy dają nam tego przykład uwagi godny.. 
Oni do swej Bibliografii zaciągli daleko więcej : . odbieram im tylko cząstkę. 
Oni przyswoili sobie nietylko całą Białoruś^ Małoruś^ lub(>. te- w granieacla 
Rzeczypospolitej funkcyonowały umysłowo, unoszone polskiemi piórami, ale 
i zaciągają literaturę Sławaków węgierskich, Rusi galicyjskiej i całego obszaiiUi 
Sławian południowych (Bibliografia Sachąrawa),,a nawet no wszemi czasy 
sięgają po literaturę Kaszubów^ -^ bo ins-r^s irsrweą srsb^I^sw mył w mim 

Rozprawił się z^e mną krytyk francuzki P. Ludwik Leg er. Zarzucił, 
iż podaję dzieła obce treść polską obejmujące, jak n* p. Mazeppa. ; Zapewne, • 
zarzut ma pozornie podstawę. Gdy jednak założyłem sobie wciągnąć 'do Biblio-' 
grafii wszystko, co do rzeczy polskiej odnosi się, nie mogłem i Byrona Mazeppy-1 
opuścić. Przywłaszczając sobie takie druki, czynię to, co już rossyjscy biblioT' 
grafowie dawno na rzecz własnej literatury uczynili. "W wydanem 1860; r. 
przez Cesars. Bibliotekę w Petersburgu: FcuUlcs d' epreiwe du cataloguedes^ 
Russica, też same Byrona edycye Mazepy figurują jako należące do Biblio-  
grafii rossyjskiej. -ut psdwonstg r . Jijnnsi 

Jeden z zarzutów Legera jest szczególny, a co ósobliwsza, że ża tako- 
wym poszedł owczym pędem korespondent Czasu, poszli i inni. III 

• 

-« .s 8P. /L e ^ 6 r .gorszfy się  teinv że ::nilay! iwyńalazłem d3^a]ekt morawski. Pan 
ti^ig!eir'ttważaJQzyk'MOTawiaTi za. jedno z' językiem- czeskim. Wedhig- nieąo 
toypewnik' Aiewątpiiwj^,' więc dziwi- się,. "iż:Toznóżniaiil'obadwa od siebie. Mnie 
mowa! momwskai \^yda je feię.tia wet; więcej' zbliżónt'v dfli polskiej niż do czeskiej, 
a :^pzynajmiitej sobtedwie wisMbszj^in-; do śiebi& «tosunkn. niżi dyalekt szląski 
do" połśkie^b. Moiae' Pan' Ee^er! l^ieji>wy»stii!dy owal ,'iW'iP.aryżu te dyalekta 
i lepsze' ma iichó -bd > ii€lia/'-St&hvianiiial'"t--'|S[ie: ' wfem. • ;[ ^ -  . 

"i ...Ksiągarijitórnński uczynił' mi listownie. i zM^zuti, iż (tue' przytaczam nakład- 
cew.ldzielł że rteaitem: dzieło. inojet; jest' !l)Bziiżył€(cz księgar- 

skieinś'zastosa=\i?«iaiuu?.>Bs.O ainoi^lusi v/ ii>ixpia>i £i.-)j)(yxiq uLi^iisor 

- Widać\' iż^si^gtio-zritśil: mś'i;^^p«rtKzyl sięi-d dostatecznie, nie 

byfby.mi bowiem aarzutii tego-stawiałio ZeWszystkich bowiem Katalogów 
księgarskich nakładnićzyol^''©/! He-'. mtiie /doszły, zbierałem nazwiska nakładców 
i 'ceny- dzi^w Tam iwięc tylko.i^dzie nakładcy nie zlialazłem, przjmajmniej 
podałem drnkarza/iKataJbgów^ nakładowych tak jest mało, a: i te tak nie roz- 
powszechniane: pi^zeziiakładeóWy. że m^ppdobiia znaą i pozbierać wszystkie, 
i .niepodobna i uczynid laadośd 'wsiz^lkim Wityrairkierunku. wymaganiom. Co się 
jednak. ' dało zrobić; i o iłe' ma^liwęm było|iv!\v3zySitko uczyniłem. Opuszczenie 
naiwet nakładców iii€^\iełką.. by łeby stratą. W każdem głównem mieście jest 
z^wykle jedna flirma księgarska' górująca ponarbinnemij która miewa na skła- 
dce ttzieła. będące- w; aii^dawnymobiegti.r.Wiad'^^^ firmaeh nakładniczych 
dażwniejwyszłyeh dzieł na nie 'ąię; zazwyczaj) »mievM;ai* i bó firmy u nas są 
krótko towałe;: liczją.śi^' na dziesiątek lat^i!ipV^wieinig4y z^^ojca na syna nie 
przechodząc Podana, więc i fiłmainafcładniczai pi-zy jakiem'; dzieci, nie na długo 
interesowi ruchu- księgaiskiego -mo^e i stezyć.u A j 7 7. . i,i.>;>!v// "r i v . , ;^ v 

. !'^-.'Przyobie)Gaws«y..dać-;50cÓ(>Q dimkó-w Ws całj^miZbloKz©,; ^obliczam, ile dotąd 
dostarczyłem. W Tomie I.nbyłQj&87.e! diltków ;(MJ]ądzy;itćinii 1370 powtórzeń) 
i 2870. :autoj^ów.S 'Nadto ;l€2<li "Katalogów^' inakladców' i księgarzy 310. Utworów 
scenicznj^ch ! 4000.^ saimtcfi^ó w dramatjjczpych .1 OOp,: : Czasopismo w 1400. 
a^.nIó(^'jT.omie II/:>otFzymujemy, dalsze cyfi.\y.\ ■- Litera .G. ma druków 2171 
(powtór2:^ńja4^)v.aiutQ?'6w 663;- Lit; Hiidi^itkDWił'0.9i), (powtórzeń 162), autorów 
479. Łitei?^ Lr4raków!i48łi(.ppwtDrzeń^;14), 41^'^Ndrówl^ J. druków 1125 

(poi»'tói?zpńi iL4łJi,-iktit({)róW'39Li.Lit. .K.; druków 5241\ (powtórzeń 661 ), autorów 
111^.5/lLpi-.Ł.'idj'nk&tV;'2((^15 (-k tychipowt^raei]! 22il)i /a^itorów 503. Eazem w Tomie 
I^ii^iByitfllsi liczba .^&Ł2Ł takw¥\(po5t.t6rzeńsil448>.:<'325;2.,aiitorów. W obudwu 
Tomaeh diiikó^i;MM4)aut-orówiei2^;b 'iL)^{x<'.^o•l 'jk-iuslH. abin . 

■'4i/Iiczby te nie są;; całkiem .ścisłe i.fiiW ibj^ei-aie Aog>ą.HGd,yby kto inny 
zadał isobie prac^ oblifizejiiay znalazłby może, iilieco. odmienne, choć mało różniące 
si^ ;iiczfey,i . Są toiifcjTlkó cyfsyi ppz>ybli:50weł! ^>iia^vdp|K)doljne, ' .na . których wszelako, 
jako na^danfeb : oprzeć/ ■Hi{ęraB0:źaa.,)Joiia'j9i§8w wlrAawniS ę-wi' 

/- ^, Zwracam. 'na' to iuwagędlategoj iż^% rJi^cze' 88 Vj^^^ z r. z. spotkał 

mnie w tym Avzględzie pewien zarzut od P. ScisłOs ogoby widocznie nigdy 
niie mąiąeejiWuprdktyce lobliiczeń ,taki z wajnych .statysty cznj^ch, które wszyst- 
kimi polegają oai cyfrach pi-zybliżon.yc;hi,;fja, toie. iJaś.matematjTznie stanowczych. 
"Wyi^azłłi .śię joni, jiż ,.w. iZeszycie dtKlatko\t.ypi/ ."Bibliografii całe obliczenie dru- 
ków, za; data 1871 --ri72ivd(>;połoAyy-18i73lr.i»ij^.to^ znaczenia, a to 
dlatlB^o, .dż-ipodanaujw-ytytuleiokrągłaiicyfrawitł-zech tysięcy druków, nie zga- 
dzała islę z:obliczeni6ffi szczegółowych: pozJrfcyjMW.śamem dziele, dających dwie 
różhe cyfry'..>w^iększą .i;vmniejsi:ąv' Ar i-¥iedziałem dobrze o tej różnicy i dla- 
tego runy sini©; połoiiyłeńi;; w, itytoM cyfrę; C^krągłą, pośrednią pomiędzy dwiema, 
bo jedna i druga cyfra stanowczą nie była "i nie mogła nią być z powodu, 
że mi niemożehnemi było poznaó 1 li : .zgromadzić całkowity materyał drukowy 
za lata 1871 — 72i.iH Było^-to -zawsze obliczenie, jak najbardziej zbliżone do IV 

prawdy, bo miało za podstawę materyał zebrany i obliczony według zebra- 
nycŁi druków w lisiążce. 

Jalilcolwiek przedpłata nie pokrywa kosztów nakładu, dzieło wyctiodzić 
będzie bez przerwy nadal tak jak dotąd w Zeszytach półrocznych. Niedobór 
pokrj^ła zabiegliwość Wgo Dra Franciszka Nowakowskiego, który 
wyjednał fundusze na pierwsze wydawnictwo Zeszytów. Dziś Wydawnictwo 
mając zarazem poparcie Akademii Umiejętności, nie poprzestanie na wieku 
XIX., lecz obmyśli opracowanie i stóleci ubiegłych. G. 6. J. G. (ksiądz). Nowa pieśń pionowa. Jansbork, 
nakład A. Gąsiorowskiego , b. w. r. , w 8ce, 
str. 4. 

6. A., ob. Gorczyński Adam (Pieśni, 1851); 
Grąbczewski Ad. ; Pockel (Gliszczyński Ant.) ; 
Tieck. 

G. A. (może Graczyński Adolf). Geografia 
powszechna, zastosowana do użytku zakładów 
naukowych prywatnych i publicznych , przez 
A. G. Część I i II. Kraków, druk Uniwers., 
1869, w 8ce, str. 69 i 98. + 

6. A. (tłomacz). Matka w domu. Tłomacze- 
nie z angielskiego przez A. G. Poznań, czcion- 
kami W. Deckera i Sp., 1847, w 8ce, str. 100. + 

G. A. Rozbój pod Pilznem w r. 1846, po- 
wieść dla chłopa i pana, oparta na prawdzi- 
wych i wiekopomnych zdarzeniach, opowie- 
dziana wysłownością, taką, żeby i prostak po- 
żył ze smakiem i uczony mógł strawić. Lwów 
(1848?), w 8ce. 

G**da Antoni z K.... Myśli moralne Anto- 
niego z K. G**da. Warszawa, druk A. Brze- 
ziny, 1826, w 12ce, str. 74, k. 2. 1 złp. 20 gr. 

G. B. Wołania do braci szczerego ducha, 
przez B. G. Kraków, Pobudkiewicz, 1865, w 
8ce. 20 cent, 

G. C. L. La France avec la Pologne ; par 
1'abbe C G. fils d'un soldat du premierę em- 
pire. Reponse a la brochure : La France avant 
la Pologne. Lagny, impr. Yarigault. Paris, 
libr. Dillet; Dentu, 1863, w 8ce, str. 47. 
1 frank 25 cent. + 

— Toż, 2de edition. 

— Toż, 3me edition, tamże, 1864, w 8ce, 
str. 46. 

G-k D. Essai sur la philologie Slave et sur 
1'influence polit. et religieus. qui l'a dirige. 
par M. D. G-k, avec un avant-propos par L. 
M. H. C. L. Paris, Laudrin fils, 1846, w 8ce, 
str. XV i 95. 1 frank. + 

6 E Łza nad grobem ś. p. F. Ottma- 

na Prof. przy gimnazyum przemyślskiem uro- 
niona przez.... ucznia klassy.... imieniem mło- 
dzi gimnazyalnej. Przemyśl, 1855, w 8ce, str. 4. G. E. (Saksończyk). Erinnerungen an Pu- 
ławy. (Gedichte v. Freib. E. v. G.) Mit viel. 
Kupfern. Leipzig, Kunner, 1829, w 8ce, str. 
134 i rycin 24. (Są tu i przekłady z Mic- 
kiewicza. — Autor znalazłszy tu grób ojca, 
odwdzięczył się opisem Puław.) -f- 

G. Emilia, ob. Gosselinowa (Zasady). 

G* E* M*, ob. Galii Ed. Mar. 

G. F. Oratoryum siedmiu słów ostatnich 
Chrystusa na krzyżu, z muzyką Józ. Haydna 
dane w Wielki Piątek 1817 r. w kościele ar- 
chiprezbiteryalnym św. Jana w Wilnie, oraz 
Krótka wiadomość o oratoryach przez F. G. 
Wilno , XX. Pijarzy, u Aleks. Żółkowskiego, 
1817, w 8ce, str. 30. 10 kop. 

G. F. Dolina Amony, powieść dla młodzie- 
ży przez F. G. Leszno, E. Giinther, 1863, w 
8ce, str. 52. 6 sgr. 

G. F. Geografia początkowa dla pożytku 
uczącej się młodzi, podług ostatnich trakta- 
tów ułożona i powiększona przez F. G. No- 
we wydanie. Warszawa, 1817, w 8ce. 1 złp. 
10 gr. 

G. F. Hortenzya, czyli ofiara dumy, powieść 
osnuta ,na prawdziwem zdarzeniu, napisana 
przez F. G. Leszno , nakład i druk E. Giin- 
thera, 1861, w 16ce, str. 44. 20 kop. 

G. H., ob. Grabowski hr. Leon. 

G. J. (tłomacz). Karolina, czyli nowa Pa- 
mela, z francuskiego przez J. G. tłomaczona. 
Tomów III. Kraków, Groebel, 1809, w 12ce, 
str. 237, 229, 172. 8 złp. + 

~ Toż, Tomów III. Kraków, 1818 (zape- 
wne tytuł nowy). 8 złp. 

G. J. (tłomacz). Mustasz, pudel normandzki, 
z niemieckiego przez J. G. Warszawa, druk 
Rylla, 1831, w 8ce, str. 16. 

G. J. (tłomacz). Opisanie miast Jeruzalem 
i Betleem , tudzież okolic i miejsc świętych 
zwiedzanych przez pobożnych pielgrzymów, 
z najlepszych autorów podroży przełożył na 
język polski J. G. Warszawa, w Biórze zle- 
ceń przy ulicy Wierzbowej Nr. 473 lit. C, 
1835, w 12ce, str. 76. 2 złp, G. J. - GACH. 6. J. Sprawa Polski na teraz wobec Euro- 
py (przez J. G.). Kraków, druk Ż. J. Wywiał- 
kowskiego, 1863, w 4ce, k. 2. + 

G. J. O Żydach, przez J. G. Warszawa, 
1818, str. 18. 

— Toż, w 12ce, str. 14. 1 złp. 

G. J., ob. Głębocki Józef; Gniatkowski J. (Ga- 
ribaldi); Gułakowska Józ. (ISGl); Jarema G. 
(Abecadła, 1860). 

G. J. D. Z., ob. Zenowicz (Imionnik). 

G. J. 0., ob. Gliński J. 0. (Dwernicki). 

G. Iwan. Godne pamięci zarysy z życia je- 
nerała feldmarszałka Księstwa Warszawskiego 
Hrab. Jana Teod. Paszkiewicza Erywańskiego 
i walecznych jego towarzyszów, obejmujące 
w sobie wszystkie wojenne zdarzenia trzech 
pamiętnych kampanii: polskiej, tureckiej i pol- 
skiej, które oręż rossyjski wsławiły. (Z ros- 
syjskiego.) Warszawa, druk Chmielewskiego, 
1843, w 12ce, str. 188, 185, 140, 196, 170, 138 
i XXXni. 24 złp. + 

G. L Ołtarzyk ostrobramski, zawierający 
w sobie kronikę obrazu Najśw. Maryi Panny 
Ostrobramskiej, Nabożeństwo do Najświętszej 
Maryi Panny Bogarodzicy, nabożeństwa nie- 
dzielne, roczne i przygodne, oraz pieśni ko- 
ścielne, ku pobożnemu rozmyślaniu a użytko- 
wi wiernych , . przez ks. kanonika L. G. uło- 
żony. Paryż, druk Claye , 1861, w 16ce, str. 
XVm, 827. 25 złp. 

G. L. Przyjaciel dziatek, czyli Początki czy- 
tania podług najnowszej metody, z 16 małemi 
powiastkami i bajeczkami, z 24 kolorowane- 
mi rycinkami, na czterech tablicach, ułożone 
przez L. G. Warszawa, Orgelbrand, 1853, w 
IGce, str. IV i 81. 2 złp. 

— Toż, wydanie 2gie. Warszawa, 1856, w 
16ce, str. 83. 30 kop. 

— Toż, wydanie 3cie. Warszawa, nakład 
i druk S. Orgelbranda, 1867, w 16ce, str. 83, 
z rycinami kolorowanemi. 

G. M. Irena, czyli Chrześcianie za Dorni - 
cyana, powieść oryginalna przez M. G. (Od- 
druk z Czasu.) Kraków, nakład Jaworskiego, 
1871, w 8ce, str. 247 i 1. + 

G. M., ob. Gadoti M. ; Gosławski Maur. (Po- 
ezya) ; Grabowski Mich.; Wood. 

G. M. N., ob. Surowiecki Kar. (Problema, 
1815). 

G. M. X., ob. Gorzelańskl M. (Rekollekcye, 
1868); Segur. 

G. N. (ksiądz , tłomacz). Złota książeczka, 
czyli Nauka pokory prowadzącej do dosko- 
nałości chrześciańskiej, pożyteczna wszystkim 
wiernym, pi-zełożona z francuskiego przez ks. 
N. G. Piara. Warszawa, druk XX. Piarów, 
1830, w 12ce, str. 108. (Przytem tytuł osobny: 
Wybór modlitw, czyli Mowa do serca itd.) 

G. N. (ksiądz N. S. M. W. B.) , ob. Suro 
wiecki Kar. (Schyłek cudowny, 1814). + G. P. Abecadło dla małych grzecznych dzie- 
ci, z obrazkami, przez nauczyciela P(iotra?) 
G(uhrę ?). Leszno, E. Giinther, b. w. r., str. 8 
tekstu, 6 rycin i 1 karta wzorów. 1 złp. 

G. S. O siedmiu mędrcach. Historya arcy- 
ciekawa, przerobiona i wydana przez S. G. 
Poznań, Kamieński i sp., 1847, w 12ce, str. 
148. 10 sgr. + 

G. S., ob. Góralski S. (Odpusty); Grudziń- 
ski Stef. 

G. Seweryn, ob. Goszczyński S. 

G. St. L Hindernisse des Fortschrittes der 
Yolkswirthschaft in Galizien von St. L. G. 
Lwów, u K. Wilda, 1863, w 8ce, str. 22. + 

G. T. Menażerya zwierząt z r. 1846. Lwów, 

1848, w 4ce, k. 2 (wiersz). + 

G. W., ob. Bułharyn (1829); Gadon W. (Zbiór 
ustaw); Hanehmann (Przewodnik); Zschoke H. 

G. W. S., ob. Groza Wężyk Sylw. 

G. Wiktor, ob. Rollin. 

G. X., obacz: Giżycki Ksawery (Wiadomość, 

1846). 

Gabelsberger Franc. Ksaw. (1798 f 1849), 
ob. Jackowski; Olewiński; Poliński. 

Gabinet czytania, to jest: Zbiór powieści, 
romansów, tudzież artykułów nauce i zaba- 
wie poświęconych. Tomów III. Warszawa, 
1834, w 4ce, str. 192, 204, 176. 24 złp. 

— Więcej obacz: Dmochowski F. S. (po- 
wieści, 1835); Gołębiowski Ł. (medalów). 

GABORIAU Emil. Ajent policyjny, powieść, 
przekład z francuskiego. Tomów II. Lwów, 
1870, w 8ce, Tom I. str. 225; Tom IL str. 
237. 1 rub. 50 kop. 

— Akta kryminalne pod 1. 113, powieść z 
francuskiego. (Biblioteka najciekawszych po- 
wieści i romansów Tom XXV i XXVI.) Lwów, 
czcionkami K. Pillera, 1872, w 8ce, str. 170 
i ... + 

— Gdzie winowajca? przez.... z francuskie- 
go. Według pierwszego wydania. Tomów II. 
w jednym. (Bibl. naje. pow. i rom. Tom yill 
i IX.) Lwów, Gubrynowicz i Schmid, czcion- 
kami Kornela Pillera, 1870, w 8ce, str. 334. 
2 złr. + 

Gabour M., ob. Żaba Fel. 

GABRIEL. Imitation d'un chant populaire 
en Pologne. Lyon, impr. Rey et Sezanne, w 
4ce, str. 1. 

Gabrielli Giow., ob. Gerini. 
Gabryela (pseud.), ob. Źmichowska. 

GABRYELSKI Edward. O karach cielesnych 
w szkołach elementarnych, napisał i w do- 
wód wdzięczności gminie m. Tarnowa po- 
święca.... Tarnów, druk Rusinowskiego, 1869, 
w 8ce, str. 44. -\- 

GACH Jan (ksiądz). Kazanie na niedzielę po 
Narodzeniu Pańskiem przy odprawie nabo- 
żeństwa za braci i siostry Towarzystwa trzeź- GACKI — GAIMARD. wości, miane przez.... wikaryusza w Ujeździe 
dnia 28 Grudnia 1845. Eaciborz, nakład wy- 
dawcy, druk Herzoga, 1846, w 12ce, str. 16. 

GACKI Józef (ur. w Prusach 1805). Dzieje 
instytutów edukacyjnych, a mianowicie piar- 
skich zakładów w Piotrkowie. (W Programie 
szkoły wojew. piotrkowsk. , 1830) , w 4ce, 
str. 59. 

— Głos do Boga. Nabożeństwo domowe i 
kościelne dla ludu polskiego, ułożone z naj- 
używańszych modłów w Polsce. Warszawa, 
nakład Mich. Glucksberga, 1864. 

— O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej 
majętnościach i fundacyach. Kilkanaście pism 
urzędowych zebrał.... Warszawa, w kom. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk Gaz. pols., 1869, w 
Sce, str. II i 172. -)- -f -f 

— Zabawa historyczna z dziejów polskich 
w sposobie loteryi ułożona przez.... Warsza- 
wa, nakład A. Brzeziny, 1827, w 8ce, k. 43. 
4 złp. + 

— Ob. Ksenofonł. 

Gacki Stan., ob. Sabowski W. (Abecadlnik). -f 

GACKI Tadeusz (ks.) Kazanie na pogrzebie 
Wgo Józefa Wąsowicza, Radcy pow. radom- 
skiego, przez.... Schol. Piar., rektora szkół ra- 
domskich, miane w kościele parafialnym mnisz- 
kowskim dnia 26 Lutego 1816 r. Warszawa, 
1816, w 8ce, str. 15. (Ze zbioru kazań pogrze- 
bowych.) 

— Kazanie na uroczystość św. Józefa Ka- 
lasantego fundatora szkół pobożnych, miane 

w Radomiu dnia 4 Lipca 1820 r. przez 

proboszcza wolskiego, dziekana radomskiego. 
Warszawa, w 12ce, str. 31. 

— Przemowa w duchu religii chrześciań- 
skiej przy zawieraniu ślubów małżeńskich 
WJP. Tadeusza Suchodolskiego z WJ. Panną 
Maryanną Malczewską,, przez.... w kościele 
parafialnym itd. d. 15 Lutego 1820 r. w 12ce, 
Btr. 12. 

GACON-pUFOUR Marya Armand Joanna (ur. 
1758). Dziełko dorgczne dla gospodyń miej- 
skich i wiejskich, tudzież dla służących fol- 
warcznych; z przyłączonemi sposobami lecze- 
nia chorób bydlęcych i przydanym zbiorem 
praktycznym gospodarstwa wiejskiego i do- 
mowego, napisane w języku francuskim przez 
panią... towarzyszkę wielu zgromadzeń rol- 
niczych i uczonych, a teraz na polski prze- 
łożone, z figurami. Wrocław, u W. B. Korna, 
1806, w 8ce, str. 359. 16 złp. 

— Toż, Wydanie nowe znacznie poprawne, 
z koperszt. Wrocław, u Wilh. Bogum. Korna, 
1816, w 8ce, str. 352 i ryc. 2. 8 złp. + 

Gadomski Alfred, ob. Słryjewski T. 

GADOMSKI Antoni Hier. Arcyksiąże d'Este. 
Lwów, w litogr. Pillera, 1835, tabl. 1. 

— De hydrothorace specimen inaugurale 
medic. Cracoviae, Cieszkowski, 1835, w 8ce, 
•tr. 70. -f + + GADOMSKI Wład. (wydawca). Opryszek lite- 
racki. Nrów 3, Kraków, 1848, w 16ce, str. 7, 
6 i 8. + 

— Ob. Czernicki G. 

GADON Michał (b. marszałek, f 1855). Opi- 
sanie powiatu telszewskiego w gubernii ko- 
wieńskiej , w dawnem księstwie żmujdzkiem 
położonego, przez M. G. Wilno, druk S. Blu- 
mowicza, 1846, w 8ce, k. 2, str. 186 i 1 tabl. 
10 złp. 

GADON Włodzimierz (f w Nancy 2 Sierpnia 
1842.) Zbiór ustaw i obrzędów wymagających 
najrychlejszej reformy Izraelitów osiadłych w 
prowincyach do Polski należących, przez W. 
G. (Również tytuł: O reformie Izraelitów pol- 
skich.) Paryż, 1835, w 8ce, str. 52. 

— Statystyka Księztwa Żmudzkiego napi- 
sana, a na posiedzeniu Towarzystwa literac- 
kiego polskiego w Paryżu d. 2 Czerwca 1839 
odczytana. Paryż , impr, de Bastien a Vie, 
1839, w Sce, str. 108. 

GADOWSKI Waw. Just. (Dr. Med.) Carmen 
ad LudoYicum XVIII. Galliae et Navarrae re,- 
gem, triumphalem reditum ab expeditione 
hispanica Ludovici ducis Engulismae congra- 
tulans. Parisiis, impr. Everat, 1824, w 4ce, 
str. 12. 

— Dissertation sur la pliąue polonaise, the- 
se presentee et soutenue a la faculte de me- 
decine de Paris le 7 Juin 1814 Paris, impr. 
de Didot jeune, 1814, w 4ce, str. 25. + + 

— Hommage rendu aux manes du generał 
Thadee Kościuszko, le 15 octobre 1818, jour 
anniversaire de sa mort. Paiis, 1818, w 4ce. 

— In laudes Ludovici XVIII, et- succeden- 
tis Caroli X. Galliae et Navarrae regum. Pa- 
risiis, typ. Everat, 1824, w 4ce, str. 12. 

Gadu-Gadu, ob. Witwicki Stefan. 

GADULSKI Szymon. Pan Józef Bojalski, dzie- 
dzic dóbr Osin z przyległościami. Księga I. 
Poznań, J. Żupański, 1854, w 8ce, str. 171. 
15 sgr. + 

GAEBEL. Ueber die Griindung und Verfas- 
sung der Stadt Meseritz. Posen, 1840, w 4ce. 
1 frank 50 cent. 

Gagatkiewicz Wal., ob. Lafonten L. 

GAIK iohann (Brieftrager). Humoristisches 
Postbiichlein fiir das Jahr 1857, gewidmet 
den edlen Bewohnern Bochnia's. Bochnia, 
druk Wawrz. Pisza, 1836, w Sce, str. 24. 

GAILLARDET J. Memoires du cheyalier 
d'Eon publies pour la premierę fois sur les 
papiers fournis par sa familie et d'apres les 
materiaux authentiąues deposes aux archives 
des affaires etrangeres. Vol. II. Paris, 1836. 
(Wiele tu jest o Polsce.) 

GAIMARD G. et Paul (1790 f 1858). Du cho- 
lera morbus en Russie et Prusse et en Au- 
triche, 1831 et 1832. Paris, 1832, z 2 rycin. 
V, tał. GAIN - GALICYA. GAIN Jan. Wzory kaligraficzne pism : pol- 
skiego, rossyjskiego i niemieckiego. Warsza- 
wa, 1860, str. 32. 60 kop. 

Gaisruk Jakób, ob. Staniszewski ; Zgierski W. 

Gaizier, ob. Rzepecki L 

GAJECKI Aleksander. Gazeta ogrodnicza. 
Nrów 25. Lwów, wydawca, 1830, w 4ce. 

— Ob. Mably. 

GAJEWSKI i GOTTSCHALK. Notice mr le 
yiaduct de Krumlin. Paris, E. Lacroix, 1864, 
w 8ce, z tabl. 1 frank 25 cent. 

Gajewski Jan, ob. Norwid Cypr. 

Gajewski Leon, ob. Miller Józ. 

Gajewski Paweł (f 1797), ob. Bandtkie J. S. 
(Dzieje); Bernatowicz (Pojata); Massalski!. 

GAJUS Tytus (117 f 161). Gaja Instytucye, 
przełożył na język polski, w uwagi zaopatrzył 
i pierwotwór dodał Dr. Teodor Dydyński. Ze- 
Bzyt I i II. Warszawa, H. Natanson, 1867, w 
8ce, Btr. IX, 155. Zeszyt po 3 złp. + 

— Institutionum commentarii IV. ad fidem 
secundae editionis Berolinensis editi. Edidit 
Romualdus Hubę. Praemissa est commentatio 
de vita et scriptis Gaii. Varsaviae, typ. Schol. 
Piar., 1827, w 8ce, str. XXIV, 206. + 

— Ob. Gans; Jundziłł. 

Galateusz (Nowy), czyli Ustawy obyczajno- 
ści i przystojności między ludźmi dobrego 
wychowania, z francuskiego języka na polski 
przełożone , po czwarty raz wydane. War- 
szawa, u XX. Piarów, 1818, w 8ce. 2 złp. 

— Inne edycye r. 1780, 1793 , obacz : Kop- 
czyński. 

GALEAZZI Franc. Marya. Vita di S. Stani- 
slao Kostka. Roma, 1826. 

GALEN Filip. Czarodziejka z Argentieres, 
powieść. Przełożył z niemieckiego Ed. Sulic- 
ki. Warszawa, druk J. Dngra, 1871, w 16ce, 
Btr. 288 (dodawana r. 1870 do Tyg. illustr.). 
90 kop. -f 

Galerya (Najnowsza) narodów, czyli Zabawa 
z nauką, połączona, dla użytku młodzieży, z 
17 kolorowanemi rycinami. Wrocław, Korn, 
1820, w 8ce, str. 129 i 2. Opr. 12 złp. 

Galerya nowoczesnych obrazów. Warszawa, 
Merzbach, 1852, w 4ce, str. 48 z 24 rycinami 
na stali. 22 złp. 

Galerya pisarzów polskich (antologia zeszy- 
tami). Tomików II. Poznań, bracia Scherk, 
1840—41, w 16ce, str. 324 i 324. Tomik po 
3 złp. + 

(Obejmuje poezye Malczewskiego, Kraszew- 
skiego, Słowackiego, Olizarowskiego , Zimo- 
wicza i inne.) 

Galeryi (Z) sejmu galicyjskiego. Wlad. Xże 
Sanguszko. Lwów, K. Wild, 1870, w 8ce, str. 
19. 30 cent. 

— Toż, Floryan Ziemiałkowski. Lwów, 
Wild, 1870, w 8ce, str. 24. 30 cent. — Ob. Dunin (biblijna, 1862j; Galura (obra- 
zów świętych); Irwing (życia); Judin (charak- 
terów) ; Pathie K. (drezdeńska ; mnichowska). 

GALŹS J. C. (t 1841). Dokładny wywód uży- 
teczności leczenia przez kadzenie siarczane 
w rozmaitych ciężkich i uporczywych choro- 
bach , wynalezionego przez.... lekarza w Pa- 
ryżu , przetłomaczone przez Ant. Szmida le- 
karza lwowskiego. Lwów, u Sznajdra, 1818, 
w 8ce, str. 31. 2 złp. 

Galetti, ob. Galletti; Dziekoński. 

GALEWSKI Herman (z Brzegu na Szląsku, 
ur. 1814). De anaesthesia faciei. Dissert. inaug. 
physiologic. pathologica etc. Berolini, typis 
Jul. Sittenfeld, 1837, w 8ce, str. 32. 4 -i- + 

GALICHET Piotr (baron). Memoire sur la 
conseryation des cereales et sur la necessite 
d'etablir des reserves des grains (en Russie). 
Varso\ie, druk Banku polskiego, 1843, w 8ce, 
str. 24 i 1 plan. 12 sgr. 

— Rys gorzelni izdebióskiej, przez.... człon- 
ka Tow. roln. i handl. sztuk i nauk depart. 
Marny, z 2 ryc. litogr., z francuskiego na pol- 
ski język przełożony. Na dochód ubogich. 
Warszawa, druk rząd., b. w. r. (1819), w 4ce, 
k. 1, str. 46 i tabl. fol. 5 złp. + 

— Toż, po francusku. Warszawa, około r. 
1832, w 4ce. 5 złp. 

(Galicia.) Constitutio Statuum Regni Gali- 
ciae et Lodomeriae cum Bukovina. (Po łaci- 
nie i po niemiecku.) Viennae, 1817, fol. 

— Continuatio edictorum et mandatorum 
universalium in regnis Galiciae et Lodome- 
riae. Ob. Edicta. 

— Dissertatio de Galicia et Lodoraeria, item 
Dalmatia Veneta dicta, regno Hungariae in- 
corporanda. B. w. m. dr., 1805, w 8ce. 

— Ob. Besser (Flora, 1805); Herbich (Flo- 
ra, 1831); J, Z. B. (Consignatio bonorum, 1833); 
Natkis (Zeitschrift, 1853); Nowicki J. (Lepidop- 
tera, 1860); Norma (judicia, 1801). 

(Galicie.) Carte nouveau des Royaumes de 
Galicie et Lodomerie avec le district de 
Bukoyine. Augsburg, Tobie Lotter. B. w. r. 
fol., k. 1. 

— De la politiąue de 1'Autriche dans la 
ąuestion polonaise et de l'etat de siege en 
Galicie. Paris, 1864, w 8ce. 1 frank. 

— La verite sur les eveuements de Galicie. 
Paris, impr. Maulde et Renou, 1847, w 8ce, 
str. 50. 1 frank 50 centim. + 

— Ob. Carro J. (Obseryations — zdroje mi- 
neralne) ; Nakwaski H. (Massacre, 1846); Polo- 
nais; Polonaise (Dietę, 1864); Terlecki H. (Re- 
capitulation des even. de 1846); Thomas Al. 
(Massacre, 1846). 

Galicya i Austrya, przez — ??? — B. o. z. 
w drukarni „Ojczyzny" w Bendlikonie, w ko- 
misie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku, 1866, w 
8ce, Btr. 45, k. 1. Cena dla Galicyi 3 złp. 
6 gr. ; za granic% 1 frank 50 centim. -f GALICYA - GALICYJSKUE. Galicya i Austrya. Głos drugi z Królestwa 
kongresowego do obywateli Galicyi i Krako- 
wa. Kraków, 1848, fol., 1 ark. (Głos pierwszy 
wyszedł w Dzienniku naród. Nr. 18.) -i- 

Galicya, czyli rok 1863 i 1864, przez auto- 
ra „Wspomnień kapitana wojsk polskich z r. 
1863". Lipsk, E. L. Kasprowicz, druk Brock- 
hausa, 1865, w 8ce, str. 95. 15 sgr. -i- 

— Hodie mihi cras tibi. Lista braci wy- 
mordowanych w Galicyi. Paryż , księgarnia 
słowiańska, 1847, w 8ce. 15 centim. 

— Interesa Galicyi wobec sejmu 1861 r., 
przez rolnika od Przemyśla. Przemyśl, Mili- 
kowski, druk Dzikowskiego, 1861, w 8ce, str. 
30. 30 cent. 

— Przyczyny główne ubóstwa włościan w 
Galicyi i projekt sposobu zaprowadzenia ksiąg 
włościańskich. Lwów, K. Wild, 1868, w 8ce, 
str. 31. 6 sgr. 

— Pytanie, czy obawy zaboru Galicyi przez 
Rossyą, są słuszne albo nie? Nr. 1. Kraków, 
Baumgardten, 1866, w 8ce, str. 13. 20 kr. 

— Skorowidz wszystkich miejscowości po- 
łożonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi 
wraz z W. Ks. Krakowskiem. Wydanie rzą- 
dowe. Lwów, drukarnia rządowa, 1868, w 4ce, 
Btr. 271. 2 złr. + 

— Najnowszy Skorowidz wszystkich miej- 
scowości położonych w Królestwie Galicyi i 
Lodomeryi, jakoteż w W. Ks. Krakowskiem i 
Księstwie Bukowińskiem pod względem nowej 
organizacyi kraju , wraz z dokładnem ozna- 
czeniem parafij, poczt, stacyj telegraficznych 
i koleji żelaznych , oraz właścicieli posiadło- 
ści tabularnych. Przemyśl, bracia Jelenie, 1868, 
w 4ce, str. 243. 1 złr. 

(Wcześniej wyszedł: Index locorum, 1794, 
fol.) 

— Obecny stan Galicyi. B. w. m. dr., 1843, 
w 12ce, str. 53. 1 złp. 

— Zbiór najpiękniejszych i najinteresow- 
niejszych okolic w Galicyi. (Z tego zbioru 
wyszło 35 sztuk, zawierających następujące 
widoki : Miasto Lwów , Cetnerówka , Pohu- 
lanka , Zamek w Olesku sławTiy urodzeniem 
Jana III., Widok kościoła Milatyńskiego , 
Rudniki , Telacze , Biłka szlachecka, Widok 
monasteru w Pleśnianach, Zamek w Pod- 
horcach, Winuiki, Zamek Czorsztyn, Widok 
kąpieli w Krynicy, Lacki, Nowosiółki, Wi- 
dok hamerni w Demnie, Skole , Kochawina, 
Stracz , Widok wodospadu w Czerwonogro- 
dzie, Czerwonogród, Ostałowice, Widok mia- 
sta Czerniowiec na Bukowinie, Widok wodo- 
spadu w Pasiecznie, Widok wodospadu w Ma- 
niawie, Maniawa, Widok ruin klasztoru Ka- 
łuskiego, Nowy-Śącz, Kamień pod Uryczem, 
Zamek Jazłowiec, Widok zamku Trembowli, 
Laszki królewskie, Brzeżany, Zaleszczyki, Zie- 
wilówka). Lwów, Piller, fol. Na papierze we- 
linowym każdy widok po 30 kr. Cena całej 
kollekcyi obejmującej 35 widoków 17 złr. 
30 kr. m. k. — Zbiór ustaw prowiucyonalnych dla Kró- 
lestwa Galicyi i Lodomeryi do r. 1847. Rok 
1—29. 

Galicya, ob. Adres (Podział, 1848); Alth (Ro- 
pa); Angełłowicz A. (1809); Barbot iWolyń, 
1865); Berdau (Tatry; Geografia); Bolesta (i 
Austrya, 1866); Brodzki E. (Statystyka, 1821); 
Budzyński M. (1833); Czerwiński J. (za Dnie- 
strem, 1811); Czynności (Sejmów, 1S17-- 1845); 
Dietl (Szkoły; Zdrojowiska); Dunajewski j. (Wła- 
dze administr.) ; Giżycki (Nauki przyrodnicze); 
Gliszczyński A. (Drogi, 1816); Gordon J. (Obraz- 
ki, 1869); Goszczyński (Tatry); Helcel (Język 
w szkołach, 186U); Hojdziński Woj. (Wiersz, 
1846); Horodyski Al. (Pamiątka, 1836); Ka- 
linka W. (i Kraków, 1853); Kapitan (1863); 
Kontynuacya (Wyroki); Koziobrodzki Wł. (Bo- 
lesta i; Koźmian A. E. (dramat z roku 18 16); 
Kuropatnicki E. (Geografia, 1859); Lata (1833 
— 1836); Latinik (Geografia, 1871); Lipowski 
(Rzeki); Łepkowski J. (Archeologiczne wyciecz- 
ki); Łoziński (Ruskoje wesile) ; Maliszewski 
Ant. (Statystyka, 1848); Materyały (Klimatogr.); 
Meciszewski H. (Listy o instytucyach kredy- 
towych, 1843; Adres); Mieses (Assekuracya) ; 
Milbacher (Do historyi, 1848); Mysłowski (Han- 
del; Tłumacz); Nowicki. (Owady ; Motyle); 0. 
K. (Stanowisko); Pauli Z. (Pieśni; Starożytno- 
ści); Piątkowski T. (Wody żeleziste) ; Poczet 
(szlachty); Pol W. (Mappa; Północny wschód); 
Poniński Ad. (JNIemoryał posłom); Popiel J. 
(Gospodarowanie) ; Protokół (Stany) ; Ressig 
(Wody mineralne); Roźniecki (Zajęcie, 1809); 
Rutkowski W. (Kazanie, 1809); Rydel A. (Rzeź, 
1846); Sadkowski Fr. (Voyages„ 1831); Saw- 
czyński Z. (Język w szkołach); Sciborowski W. 
(W^ody mineralne); Skoczek (Szkoły ludowe); 
Staszic Tatry); Stęczyński (Tatry); Stupnickl 
H. (Geoorafia); Świderski J. (Oswobodzona, 
1810); Szaraniewicz J. (w XIV. w.); Sznajder 
(Słownik geograficzno -statystyczny, 1871); 
Szulc W. (i Polska, 1869); Tessarczyk (Rzeź 
r. 1846): Torosiewicz T. (Zdroje); Uwagi (Hel- 
cel: O języku w szkołach, 1860); Wachtel K. 
(Drogi); Widmann (Statystykai ; Wielopolski A. 
(Rzeź, 1846); Wiesiołowski Franc. (Pamiętniki 
r. 1845—46); Wiesiołowski Mich. (geogr. sta- 
tyst. 1841); Wolański (Obszary ziemi); Zales- 
ki Wacł. (Pieśni ludu); Zap K. W. (Podróż, 
1849); Zawadzki Al. (W obrazach; Rośliny); 
Zeiszner (Beskidy, w Dodatku do Gaz. lwow- 
skiej ; Tatry); Zieleniewski (Wody mineralne). 

(Dawniejsze są : Uwagi nad rządem Gali- 
cyjskim; przyczyny, dla których do tego ^sto- 
pnia nikczeraności ta prowincya doszła, 1790; 
Odpowiedź szlachcica polskiego na zapytanie : 
Co sądzić o zjednoczeniu Galicyi z Węgrami, 
w 4ce, k. 4.) 

Galicyanin, ob. Rolnik. 

Galicyjskie miasta i wsie, ob. Balicki (Tar- 
nów); Barach (Iwonicz, 1842); Barącz (Żół- 
kiew) ; Bielowski (Rzeszów) ; Błażek (Medyka); 
Boczkowski (Wieliczka); Brzostowski (Pawłów 
w Żółkiewskiem) ; Chodynicki (Lwów); Dietl j GALICYZMY — GALIZIEN. Heinrich A. (Nowy Targ); Hrdina (Wieliczka); 
Jahresbericht des Gimnasium. Przemyśl, 1858 
(Przemyśl) ; Józefowicz (Lwów) ; Kratter (Szcza- 
wnica, 1842); Langner (Lemberg, 1854); Łep- 
kowski (Wycieczki archeologiczne); Mosing 
(Konopkówka); Mysłowski (Brzostek; Tłu- 
macz); Schultes (Krynica); Seidl (Nieniirów, 
1837); SiaiczyńskI (Jarosław); Słeller (Niemi- 
rów); Stirba (Krynica, 18IG); Sznajder (Lwów); 
Titz (Korsow); Uhle (Lemberg); Unger (Trus- 
kawiec); Zawadzki (Lemberg); Zeiszner (Wie- 
liczka); Zubrzycki (Lwów). 

Galicyzmy, ob. Cukrowicz Al. (1840). 

GALICZ J. (ksiądz). Szkoła na organy, z do- 
daniem nut na powszechniejsze śpiewy ko- 
ścielne. Zeszytów IV. Wilno, druk Syrkina, 
1861—63, w 4ce. Zeszyt I -IIL 3 rub. 25 kop. 

GALIŃSKI Franc. (księgarz wydawca). Ka- 
lendarz jjowszechny domowy i gospodarski, 
podług stanisławowskiego horyzontu przez.... 
Stanisławów, 1841, w 4ce. 10 cent. 

— Yolkshymne (jeden egzemplarz dany Ce- 
sarzowi, drukowano na żółtym atłasie). Lem- 
berg, 1851 (po polsku i po niemiecku). 

GALIŃSKI Henryk, Kto się w opiekę poda 
Margrabiemu (wiersz). Lwów, druk M. Po- 
remby, 1862, w 8ce, kart. 1. -f 

GALIŃSKI Józef (tłomacz). Moc edukacyi, 
przekład z francuskiego przez J. Galińskiego 
b. adj. podof. pułku 3go strzelców konnych 
wojsk polskich. Warszawa, druk Lutkiewicza, 
1821, w 12ce, str. 192. 2 złp. 15 gr. -i- 

GALIŃSKI Ludwik. Das Koenigreich Gali- 
zien und Lodomerien statistisch und topogra- 
phisch dargestellt. Lemberg, 1834, fol. 1 tabl. 

— Obraz Królestwa Galicyi w r. 1834 we 
względzie statystycznym i jeograficznym, po- 
święcony J. Ks. M. Arcvksięciu d'Este. Lwów, 
litogr. Pillera, 1835, fol, 1 ark. 

GALIŃSKI X. W. Westchnienie do Boga, 
przy mszy św. dla panienek po klasztorach 
i po pensyach, przez.... napisana (tak). Kra- 
ków , Wielogłowski , druk Budweisera, 1863, 
w 32ce, str. 32. 6 gr. + 

6ALITZIN Aug. (książę, ur. 1823). Epitre 
en vers au prince de Varsovie comte Paske- 
witsch d'Erivan 1826 — 33. St.-Petersbourg, 
1839, w 8ce. 

— Ob. Roussel Wi!. (Recit du massacre du 
Demetrius). 

Galizien in diesem Augenblicke (Mai, 1848). 
Ein dringendes Wort in einer drangenden 
Zeit. Wien, druk Ant. Benko, 1848, w 8ce, 
str. VIII i 98. 16 sgr. + 

Galizien und Cisleithanien, ais Antwort auf 
die Broscbiire: „Oesterreich und die Reichs 
rathsmajoritat". Lemberg, Piller, 1868, w 8ce, 
str. 16. 15 kr. 

Galizien im Vorabende eines Blutbades. Aus- 
fuhrlicher Bericht iiber die unerhórten Grau- samkeiten, welche alldort an den Polen ver- 
iibt wurden. Wien, bei Wenedikt, 1848, str. 4. 

Galizien (mappa) mit den nivellirten und pro- 
jectirten Tracen fiir die Eisenbahnen, 1841. 
1 tal. 

Galizien (mappa) nach den neuesten Beobach- 
tungen. Wien, fol. małe poprzecz. (kolor.) 

Galizien und Lodomerien (Die Kónig- 
reiche), mit dem Herzogthum Auschwitz und 
Zator und dem Grossherzogthum Krakau, 
dann das Kronland Bukowina nach der neue- 
sten polit. und gerichtlichen Eintheilung. Lith. 
und illum. Wien, Bermann, 1851, fol. 50 cent. 

Galizien und der Panslavismus. Beitrag zu 
den Akten iiber die Ereignisse in Polen und 
Galizien im Jahre 1846. Vom Verfasser der 
Schriften: „Ueberblick der Verhaltnisse in Ga- 
lizien ; Galizien und die Robothfrage". Leip- 
zig, Hinrichs, 1847, w 8ce, str. 124. 3 złp. 

Galizien und die Robothfrage, vom Verfas- 
ser der Schrift: „Ueberblick der Verhaltnis- 
se in Galizien und Polen." Leipzig, Hinrichs, 

1846, w 8ce, str. 128. 3 złp. 

Galizien und Polen. Ueberblick der Ver- 
haltnisse in Galizien und Polen im J. 1846. 
Leipzig, Hinrichs J. C. Buchhandlung , 1846, 
w 8ce, str. 80 i mappa. 6 sgr. 

(Galizien.) Nationaltrachten-Album (Oester- 
reichisches) , ais: Blatt 133 Polnischer Edel- 
mann ans Lemberg; Blatt 134 Bauer aus der 
Umgebung von Gorczyce (Galizische Granze); 
Blatt 135 Polnischer Jude bei dem Abend- 
gebete; Blatt 136 Judenweib aus dem Kra- 
kauer Kreise (Galizien). Gezeichnet von A. Ge- 
rasch , lithographirt von F. Gerasch. Wien^ 
Paterno, małe fol. Sztuka po 60 cent., czyli 
12 sgr. 

— Aus Galizien. Leipzig, Costenoble u Rem- 
melmann, 1851, w 8ce, str. VIII i 327. 1 tal. 
15 sgr. 

— Aus Galizien. Olmiitz, Druck v. Skarnitzl, 
1850, w 8ce, 1 ark. (przeciw Dąbczańskiemu); 
ob. Kaempe. 

— Historisch-politische Betrachtungen iiber 
die Theilung Galiziens. Lemberg, l3ruck v. 
M. F. Poremba, 1862, w 8ce, str. 60. 60 cent. 

— Briefe eines Deutschen iiber Galizien. 
Breslau, Jos. Max et Comp, Druck v. Storch, 

1847, w 8ce, str. 208. 

— Allgemeine Gharte des Konigreich Bei- 
der Galizien. Wien, 1804. 

— Charte von Ost- und West-Galizien, be- 
richtigt nach dem Wiener Frieden von 14. 
October 1809. Weimar, 1809. 2 złp. 

— Colonisationsplan fiir Ungaru , Sieben- 
biirgen, Slavonien , Galizien und Bukowina. 
Wien, 1852, w 4ce, str. 31. 60 kr. 

— Darstellung der gegenwartigen Zustande 
in Galizien von der ruthenischen Hauptver- 
sammlung. Lemberg, 20 August 1848, w 4ce, 
str. 8. GALIZIEN. — Denkschrift in Betreff der Theilung Ga- 
liziens. Lemberg, im Commision von K. Wild, 
1865, w 8ce, str. 37. 1 złp. 18 gr. 

— Denkschrift der ruthenischen Nation in 
Galizien zur Aufklarung ihrer Yerhaltnisse, 
von der ruthenischen Hauptversammlung am 
31 Juli 1848. Lemberg, Druck v. Poremba, 
Btr. 8. 

— Erwiederung auf den Aufsatz im Nr. 124 
der Wiener Zeitung mit der Ueberschrift : Der 
Bauer und der Edelmann in Galizien. Lem- 
berg, 1848, w 8ce , fol., str. 4. 

— Die Frage uber die Theilung Galiziens, 
Adresse etc. 27 November. Wien, 1848, fol. 
obi., str. 4. 

— Die Dąbczańskische ruthenische Frage 
in Galizien von einem Russinen. Lemberg, 
1850, w 8ce; ob. Dąbczański. 

— Provinzial - Gesetzsammlung des Kónig- 
reichs Galizien und Lodomerien , herausge- 
geben auf allerhóchsten Befehl und unter 
der Aufsicht des k. k. galizischen Landes-Gu- 
berniums. Lemberg, Piller, w Sce. Rok 1819 

3 złr.; R. 1820 1 złr. 36 kr.; R. 1821 48 kr.; 
R. 1822 2 złr.; R. 1823 1 złr. 36 kr.; R. 1824 
2 złr.; R. 1625 1 złr. 45 kr.; R. 1826 1 złr. 
36 kr.; R. 1827 3 złr.; R. 1828 3 złr.; Rok 
1829—1844. 

— Allgemeine ósterreichische Gewerbs- und 
Handels Gesetzkunde mit vorziiglicher Riick- 
sicht auf das Kónigreich Galizien. Theil I— IL 
Lemberg, 1822—24. 5 złr. 

— Galizisches Provinzial-Handbuch fiir das 
Jahr 1868. VIII Jahrgang. Lemberg, 1868, 
w 8ce, str. XXXIX i 1092. 2 złr. 20 kr. 

— Strassen - Kartę des Kónigreiches Gali- 
zien und des Herzogthum Bukowina, vom k. 
k. militar. geographischen Institut, 1868, k. 11. 

4 złr. 

— Toż, edycya vpcześniejsza. B. w. m. dr. 
i r., vr 3 ark. 

— Neuste Kartę von West- und Ost- Gali- 
zien etc. Wien, 1808, fol. duże poprz. (kolor.); 
ob. Schmidburg. 

— Kónigreich Galizien und Lodomerien 
von dem k. k. ósterreichischen Generaląuar- 
tiermeisterstabe, w 4ce, kart 13. 20 złr. 

— Memoiren und Aktenstiicke auś Galizien, 
im Jahre 1846, gesammelt von einem Mah- 
ren. Leipzig , bei Engelmann , 1847 , w 8ce, 
str. 328, z 2 tabl. 1 tal. 7'/j sgr. 

— Oesterreichisch Galizien (mappa). Wien, 
1829 w 5ciu ark. 

— Ost- und West-Galizien (mappa). Wien, 
1803. 

— Petition des ruthenischen Yolkes in Ga- 
lizien, welche durch die Hande Sr. Excellenz 
des Herrn Gouvern. von Galizien, Fr. Gra- 
fen von Stadion Sr. Majestat unterbreitet 
worden ist. Lwów, 1848, fol., str. 4. — Polnische Revolutionen. Erinnerungen 
aus Galizien. Prag, Creduer, 1863, w 8ce, 
str. XII 1 366. 1 tal. 18 sgr. 

— Ob. Sacher. 

— Historische Skizze liber die Dotation 
des ruthenischen Clerus in Galizien, 1861. 

— Hydrographisch-statistische Erganzunga- 
Tabelle zu der Land- und Wasser-Strassen- 
karte von Galizien. B. w. m. dr. i r. (Wiedeń, 
około 1827) fol., kart 49. 

— Erganzungs - Tabelle zu der Land- und 
Wasser-Strassenkarte von Galizien und der 
Bukowina. B. w. m. dr. i r. (Wiedeń, 1824) 
fol., kart 88. 

— Uebersichts - Tableau der grossen topo- 
graphischen Kartę von Ostgalizien und Lo- 
domerien in 14 Sectionen und eine Spezial- 
karte, aufgenommen vom Generaląuartiermei- 
sterstab. Wien, bei Geistinger. 

— Tafeln zur Statistik des Grossherzog- 
thums Krakau und der westlichen Kreise Ga- 
liziens, aus den Jahreu 1854 bis 1857, zum 
Theile auch aus spaterer Periode. Zusammen- 
gestellt von der Krakauer Handels- und Ge- 
werbekammer. Krakau, 1860. + 

— Geographisch-statistische Uebersicht Ga- 
liziens und der Bukowina, nach amtlichen 
Quellen bearbeitet und mit einer Kartę aus- 
gestattet. Lemberg, Aerarial Staatsdruckerei, 
1867, w 8ce, str. 2 i 144. 1 złr. 20 cent. 

— Haupt-Uebersicht der seit dem Erschei- 
nen der Erganzungstabellen zur Strassenkarte 
von Galizien in dem Strassenwesen dieses 
Landes eingetretenen Yeranderungen. Choro- 
graphische Abtheilung, 1837. B. w. m., fol., 
kart 16. 

— Yerzeichniss aller Ortschaften Galiziens 
und Bukowina. Lwów, 1832, fol. 

— Zustande der Russinen in Galizien. Ein 
Wort zur Zeit von einem Russinen. Leipzig, 
Keil, 1846, w 4ce. 1 złp. 

— Galizisch-jiidische Zustande. Leipzig, 
1845, w 8ce. 

Galizien, ob. Altli (Kreideversteinerungen) ; 
Ankiindigung (Sprzedaż galicyjskich dóbr, 
1807) ; AnspriJche ; Badenfeld (administr. ; Er- 
innerungen aus-, 1833); Barth (Handelsgesetz, 
1822); Bathyani (Reise, 1805; Bukowina); Bec- 
ker (Siidl. Polen, 1830); Behr A. (Reise, 1834); 
Bendella (Bukowina, 1845); Benedict (Carte, 
1808); Bevólkerung; Birmann (Mappa, 1851); 
Borkowski (Fossilien, w „Leonhards Taschen- 
buch", 1816); Brede^zky (Kolonie; Reise, 1809); 
Castellane (Revolution, 1846); Crusius (Post 
Lexic., 1802); Darsteilung (Unterthan. 1864); 
Demian (Statistik, 1804); Drdacki (Frohnpa- 
tente, 1838 iwtemże: Geschichte Galiziens); 
Dudlk CArchiyen); Feysrabend (Reise, 1795 — 
1798); G. St. L (Yolkswirthschaft, 1863); Ga- 
liński L (Statistik); Gebhardi (Geschichte, 
1803); Gradowicz E. J. (Zdroje siarczane) ; 
Gross J. (Kartę, 1846 ; Strassen- und Briicken- GALIZIEN — GALLE. bau, 1827); Hahn (Reise , 1812); Handbuch; 
Hefner (Adel. Geneal., 18G3); Heinzelmann (Rei- 
se, 1855); Herz Joh. (Gesetze); Herzberg (1857; 
Juden); Jakubowicz Z. (Yerzeichniss der Ort- 
schaften, 1818); Jekel (Strasseu); Jenny (Rei- 
sehaudbuch, 1836); Kabatll (Gesetze, 1840); 
Kipferling (Mappa) ; Klunker (Untertlians-Ver- 
fassung, 1845); Knapp (Flora, 1872); Kner 
(Y^ersteinerungen) ; Kohl (Reisen. 1841); Kra- 
iński M. (Akteustiicke , 1846); Krakau (Han- 
del, 1854 — 56); Kronbacli E. (Karpathen ; 
Trachten , 1820); Krusius (obacz: Crusius) ; 
Krzeczunowicz K. (Grundentlastung, Servitu- 
ten); Krzysztofowi cz (Rechenschaftbericht) ; 
Kucharski Paw. (Ileiląuellen, 1842); Kummers- 
berg (Atlas, 1860); Kiinz J. (Forst-Jagd, 1845); 
Lichtenstern (Mappa, 1814); Lillenbach (Geol.); 
Lipp A. (Handelsverhaltnisse , 1870); Lorensi 
(Frlebaisse); Losy (Atlas); Mannerł C. (Map- 
pa, 1804); Mehoffer Jos. (Sandez, Wadowice); 
Metzburg (Mappa, 1800); MiczowskI (Szela, 
1846); Minasiewicz (Tabula); Moilo T. (Mappa, 
1803); Oeslerreich; Ostrów (Krieg, 1846); Oyen- 
hausen K. (Geognost. , 1822); Piątkowski A. 
(Gesetze; Repertorium, 1856); Poniński Ad. 
(1848); Pragłowski (Patriotisćhe Briefe, 1864); 
Preu sen (1795—98); Projekt (Eisenbahn, 1836); 
Pusch G. (Karpathen, 1831); Repertorium der 
Gesetze (1856); Rohrer J. (Bewohner, lb04; 
Reise, 1804); Rohrer M. (Klimatologia, 1866); 
Rosbierski (Tabula); Sacher (Revolutionen, 
1863); Sammlung; Schema (drogi); Schematis- 
mus; Schilderung (Bevólkerung, lo61); Schindler 
(Karpathen, 1815); Schmidburg (Kartę); Schopf 
(Landwirthschaft) ; Schulz (Mappa) ; Siivester 
(Religions-Zustande, 1846); Słotwiński (Unter- 
thans- Gesetze, 1827) ; Staatshandbuch (1857); 
Stadion (Regierung, 1849); Starost L (Bestre- 
bungen im Jahre 1846); Stoeger (Yerfassung 
der Juden, 1833); Stupnicki (Geografia, 1853); 
Sydow (Karpathen, 1827); Szmidt C. F. (Erd- 
ól); Tafeln (Statistik); Tempie (Folnische Na- 
tion, 1864); Treter M. (Volksvvuhlsta,nd, 1871); 
Trzeciak Fr. (1847); Uebersicht (Giiter) ; Wei- 
land (Mappa); Wessely (Gerichtsorduuug); 
Wilhelm (Karpathen, w „Nfues Archiy fiir 
Geschichte. I. Jahrgaug. Wien , 1829); Wini- 
warter (Organisation, 1826); Witłig ; Wolfskron 
(Holzkirchen); Vorschrift; Wurzbach (im 1848; 
Biographisches Lexicon); Załuski Jan (Han- 
del, 1854—56); Zanoni (Atlas, 1803j; Zustande 
(Russinen). 

(Dawniejsze są,: Carosi (Reisen, 1781); De 
Luca Ign. (Galizicn, Lodomerien uud Bukowi- 
na (Tom V., Abtheilung I. zbioru: Geogra- 
phisches Handbuch der osterreischischen Mo- 
narchie. Wien, 1791); Engel (Geschichte von 
Halitsch und Yladimir bis 1772. Wien, 1793); 
Fichtel J. (Bemerkungen iiber die Karpathen. 
Tom H. Wien, 1791-94); Gebhard ^Geschich- 
te der Konigreiche Galizien und Lodomerien. 
Briinn, 1788, od str. 414 — 570 Tomu LIV, 
zbioru: Weltgeschichte) ; Hacguet (Physikali- 
Bche und politische Reisen im J. 1788—89. To- 
mów IV. Wien, 1790—96); Ho, pe (Geschichte 
Galiziens. Wien, 1793); Kortum (Magna Char- ta Galiziens, 1790); Tegoż (Ueber galizische 
Judenschaft) ; Kratter (Briefe iiber Zustande 
Galiziens. Tomów HI. Wien, 1786); Tegoż 
(Briefe iiber den itzigen Zustand von Gali- 
zien. Tomów n. Leipzig, 1786, z 2 rycin.); 
Schober (Salząuellen in Wieliczka und Boch- 
nia, w „Hamburger Magazin", 1750. Tom III 
i IV.); Zollner J. (Briefe iiber Krakau, Wie- 
liczka. Berlin, 1792). 

Gall Franc. Józef (1758 f 1828), ob. Śnia- 
decki Jędrzej (w Zabawach przyjemnych i po- 
żytecznych Cypr. Godebskiego, 1805.) 

GALL Lud. Sposób wyrabiania najdoskonal- 
szego słodu do użytku gorzelni, bez suszenia 
go na ozdowni lub powietrzu, i tylko na dzien- 
ną potrzebę, z oszczędzeniem polowy uży- 
wanej dotąd do zacierów ilości, przez.... człon- 
ka korrespondenta Towarzystwa fizyczno-che- 
micznego i przemysłowego we Francyi. War- 
szawa, autor, druk J. Węckiego, 1835, w 8ce, 
str. 30. 6 złp. 20 gr. 

GALLAND Antoni (ur. 1646 f 1715). Turczyn 
wojażujący , powieść zabawna na siedm po- 
dróży rozłożona, wyjęta z dzieł p War- 
szawa, druk i nakład Józefa Pukszty, 1823, 
w 12ce, str. 172. 1 złr. 15 gr. 

— - Tysiąc nocy i jedna, powieści arabskie, 
z języka arabskiego na francuski przełożone 

przez członka Akademii napisów i profes- 

sora języka arabskiego w Kollegium królew- 
skiem w Paryżu ; podług francuskiego prze- 
kładu polskie tłomaczeuie , nowo przejrzane 
i poprawione w teraźniejszem drugiem wy- 
daniu. Tomów VI. Wilno, nakład i druk Jó- 
zefa Zawadzkiego, 1819, w 12ce. Tom I. str. 
XVIII i 342, niel. 3; Tom II. str. 330. niel. 4; 
Tom III. str. 390, niel. 4; Tom IV. śtr. 845, 
niel. 1 ; Tom V. str. 378, niel. 1; Tom VI. 
str. 348, niel. 4. 30 złp. 

— Tj'siąc nocy i jedna. Powieści arabskie, 
z języka arabskiego przełożone przez.... człon- 
ka Akademii i professora języka arabskiego. 
Wydanie nowe z rycinami. Tomów VI. Wil- 
no, w księgarni Rub. Rafałowicza, 1841, w 
8ce. Tom 1. str. XVIII i 342; Tom II. k. 2, 
str. 330, IV i ryc; Tom III. str. 390, k. 2; 
Tom IV. k. 2, str. 345 i ryc; Tom V. k. 2, 
str. 378 i ryc; Tom VI. str. 348. (Przedruki 
kart tytułowych edycyi z r. 1819.) 30 złp. 

— Tysiąc i jedna nocy. Powieści arabskie, 
z tłom. Ant. Gallanda, przekład polski; po- 
dług nowego wydania paryskiego z r. 1840, 
przez***. Tomików XII. Lipsk, Breitkopf i 
Hartel, 1844, w 12ce. 36 złp. + 

(Pierwotny tłomacz Łuk. Sokołowski. Inne 
edycye są z r. 1766, 1772). 

— Ob. Pilpaj. 

GALLE A. (Inżynier). Przyczyny zachwiania 
i środki podźwignienia bytu gorzelni uważa- 
nej jako współczynnik gospodarstwa wiejskie- 
go, przez.... Waiszawa, druk Gazety war- 
szawskiej, 1868, w 8ce, str. 16 i I tabela. GALLE — GAŁECKI. 9 GALLE A. F. Cennik materyałów aptecznych, 
farb malarskich i towarów kolonialnych ze 
składu.... przy ulicy Senatorskiej Nr. 467 Lit. b 
„Pod Słoniem." Warszawa, dnia 1 Stycznia 
1863, druk Gazety polskiej, w 16ce, str. 36. 

GALLET Yalentin. Sainte cause de la Polo- 
gne. Paris , Dentu , impr. Tinterlin , 1863, w 
8ce, str, 16. 15 sgr, 

— Toż, 2ga edycya, tamże, 1864. 1 frank. 

GALLETTI Jan Jerzy August (1750 f 1818). 
Począ,tki w nauce historycznej dla młodzieży, 
przez.... Przetłomaczone na język polski po- 
dług czwartej edycyi niemieckiej, z obrazka- 
mi kolorowanemi. Wrocław, Korn, 1806, w 
8ce, str. 184. 8 złp. + 

— Rys ogólny historyi powszechnej w spo- 
sobie jasnym, krótkim i dokładnym dla mło- 
dzieży, przez.... professora gimnazyum w Gota 
ułożony. Przetłomaczony na język polski po- 
dług najnowszej edycyi niemieckiej, z dodat- 
kiem wypadków aż do najnowszych czasów. 
Edycya druga. Wrocław, u Wilh. Bogumiła 
Korna, 1816, w 8ce, str. X i 263. + 

— Toż, z rycinami kolorowanemi. 6 złp. 

— Toż, Edycya druga (także). Wrocław, 
Kom, 1823, w"8ce, str. 278. 

— Ob. Dziekoński T. ; Stein. 

GALLI Maryan Edward. Pamiętniki moich 
przyjaciół. Wilno, Zawadzki, 1847, w 8ce, 
str. XV, 205 i 230. 14 złp. 

— Toż, Wydanie drugie. Tomów II., w 12ce. 
Na papierze welinowym w ozdobnem wyda- 
niu 2 rub. 

— Pisma Edwarda Mariana. Tomów III. 
Wilno, J. Zawadzki, 1842, w 12ce, str. 233, 
212 i XVI, 217. 21 złp.; cena zniżona 1 rub. + 

(Zawiera: Tom I. Ines de Castro; Gorącz- 
ka; Lekcya anatomii serca; Fatalizm i duch; 
Szkic filozofii greckiej ; Paracels. — Tom II.- 
Poezye. — Tom III. Torquato Tasso, dramat 
w 4 częściach.) 

— Sprawozdanie z czynności Towarzystwa 
lekarskiego wołyńskiego , złożone na posie- 
dzeniu dnia 15 Lipca 1860. Żytomierz, 1861. 

— Trojeść syryjska (Asclepias syriaca), 
roślina włókno dająca, o jej uprawie u nas 
i użyciu w rękodzielniach, napisał Dr. E. M. 
G. Żytomierz, nakład J. Hussarowskiego, 1860, 
w 8ce, str. 33. -f -f + 

— Tymofiej Chmielnicki, fragment histo- 
ryczny z XVII stólecia, przez Edwarda Ma- 
rjana. Wilno, Zawadzki, 1842, w 12ce, str. XX 
i 111. 5 złp.; cena zniżona 1 złp. 20 gr. + 

— Ob. Belkę; Kordecki A.; Orański B.; Sa- 
lomon. 

GALLOIS Joseph A. Statistiąue du royaume 
de Pologne tel qu'il a ete erige en 1815 et 
en particulier celle de la ville de Varsovie, 
publiee d'apres les documents officiels de 
Tannee 1830, avec des observations sur les evenemeuts du jour. Paris, Delaunay, 1831, 
w 8ce, str. 16, z mappą. 2 franki. 

Gallowie, ob. Cezar Jul. 

Gallus C. C, ob. Neumann J. 

GALLUS Martinus (żył około r. 1090—1130 
przeszło). Chronicon ad fidem codicum, qui 
8ervantur in Pulaviensi tabulario celsissimi 
Adami principis Czartoryscii , Palatini Regni 
Poloniarum , denuo recensuit ex mandato re- 
giae Societatis philomaticae Varsoviensis, 
vitamque Stanislai, atque inventarium eccle- 
siae metropolitanae Gnesnensis, adjecit Joan- 
nes Vincentius Bandtkie. Varsoviae, Sumpti- 
bus regiae Societatis philomaticae Varso- 
yiensis, druk XX. Piarów, 1824, w 8ce, str. 
XXXII i 407. 10 złp. + + + 

— Historya Bolesława III. Króla Polskiego, 
przez Polaka bezimiennego rytmem łacińskim 
napisana około r. 1115, wytłomaczona (tło- 
raacz. Kownacki Hipolit). Warszawa, nakład 
księcia Adama Czartoryskiego, druk XX. Pia- 
rów, 1821, w 8ce, str. 350. 7 złp. -f- h- + 

— Chronicae Polonorum, ediderunt J. 
Szlachtowski et R. Koepke Phil. DL). (Mo- 
numenta Germaniae ed. Pertz. Tomus IX., 
1851, fol., od str. 418—478 i 1 przerys.) 

— Ob. Bielowski A. (Monumenta); Glisz- 
czyński M. (Przekład); KiJlinast. 

(Inne edycye : Lengnicha w Gdańsku, 1749; 
Mitzlera, 1769. — Przekład w rękopiśraie Z. 
Komarnickiego.) 

Gally knight, ob. Debates; Poland (1842). 
Galpin, ob. Cepari. 

GALURA Bernard (książę, biskup w Brixen). 
Galerya obrazów świętych dla ułatwienia na- 
uki w szkołach, kościołach i domach. Wiedeń, 
w dyrek. nakł. książek szkolnych, 1859, w 
8ce, str. 120. 1 złr. 20 cent. 

— O mszy świętej , czyli nauka o nieusta- 
jącej ofierze nowego zakonu. Z niemieckiego 
podług szóstego wydania, przez ks.*^* Lesz- 
no, Guenther, 1853, w 16ce, str. IX i 246. 

Galwanizm, ob. Bernstein W. (1846); Lisicki 
M. ; Urbański Woje. 

Galwanocaustique, ob. Kwiatkowski An. 

Galwanoplastyka, ob. Lipowitz A., Tołwiń- 
ski C. 

GAŁECKI Ant. (biskup). Ex Consist. gener. 
dioec. Cracoviensis, Notificationes ad univ. 
vener. clerum, tam saecularem quam regula- 
rem, partis dioec. Cracoviensis in ciyilibus 
imperio Caes. Austriaco subjectae. Cracoviae, 
typ. Univ. Jagiell., 1871, w 4ce, str. 24. + 

— Theses ex universa theologia, quas in 
caes. reg. antiquiss. ac celeber. scientiarum 
Uniyersitate Vindobonensi pro doctoratus 
laurea in SS. Theologia obtinenda publice de- 
fendet.... c. r. sublimioris presbyterorum ad 
S. Augustinum instituti raembrura et dioeces. 
TarnoTiensis presbj'ter, die XX. mensis Junii lo (iAEĘZOWSKI. An. 1837. Yiennae, typ. Car. Gerold, w 8ce, 
str. 12. 

GAŁĘZOWSKI A. (drukarz). Kalendarz nowy 
domowy na rok 1828. Warszawa, druk przy 
ulicy Żabiej, w 4ce, k. niel. 24. 

— Nowy Kalendarz domowy na rok 1829. 
Rok drugi. Warszawa, druk Gałęzowskiego, 
w 4ce, str. 48 i ryc. 2 złp. 10 gr. 

— Toż, na rok 1830. Rok trzeci, w 4ce, 
kart niel. 24. 2 złp. 

— Toż, na rok 1831. Rok czwarty, w 4ce, 
kart 24. 

— Toż, na rok 1834. Warszawa, w 4ce, 
Btr. 68. 

(Do redakcyi należeli : Janicki Stanisław i 
Hahn. Udbito go w r. 1827 w 2000 egzempl.— 
Od roku 1828 do 1831 należeli do redakcyi: 
Hoffmanowa Klementyna, Karol Hoffman, 
Lach Szyrma, Wojewódzki i Janicki.) 

— Od roku 1831 przybrał on tytuł: Gałę- 
zowskiego i Komp. Kalendarz domowy na rok 
1832gi, 3ci i 4ty. 

(Na rok 1832gi i 3ci redakcyą kierował Jan 
Schulc dyrektor drukarni Gałęzowskiego.) 

— Na rok 1835 miał tytuł: A. Gałęzow- 
skiego i S})ółki Kalendarz domowy i gospo- 
darski, w 4ce, str. 82. 

— Na rok 1836 wyszedł pod tymże tytułem, 
tylko że nakładem Stanisława Janickiego Dra 
filozofii. 

— Na rok 1837 nakład Józ. Kaczanowskie- 
go, druk pod firmą J. Węckiego, pod tytu- 
łem : Kalendarz domowy i gospodarski na rok 
zwyczajny 1837, wydawany przez Stanisława 
Janickiego. 

— Na rok 1838, nakład Fel. Szczycińskie- 
go, druk J. Węckiego. 

— Od roku 1839 — 43 nakład Janickiego, 
druk M. Chmielewskiego. 

— Na rok 1844 — 49 druk Stan. Strąbskiego. 

— Na rok 1850 — 52 druk J. Jaworskiego. 

(Przez 10 lat rozprzedawano od razu cały 
nakład 5000 egzemplarzy, miał z tego rocz- 
nie wydawca zysku 412 rubli 50 kop. W la- 
tach 1851 i 1852 stracił.) 

— W r. 1854 podali artykuły swe: Józef 
Wyszyński X. (Kalendarz świąt) ; Jan Bara- 
nowski (Część astronomiczna) ; Hann (Część 
gospodarcza); Słomiński Józef (O kasach 
oszczędności i ubezpieczeniach); L. Wolski 
(O ludności Królestwa Polskiego). — Redakcyą 
kierował Bogumił Schube. 

— Zbiór pisarzów polskich , wydanie ste- 
reotypowe. Tomów XIX. Warszawa, 1828—33, 
w 12ce. 80 złp.; prenumerata była na 30 
tomów w kwocie 75 złp. Tom po 3 złp. 10 gr.-f 

(Zawiera następujące pisma; Pisma Ł. Gór- 
nickiego: Dworzanin polski; Rozmowa o elek- 
cyi i Dzieje w Koronie Polskiej. Tora I— IV. 
1828 r. ; Pamiętniki Janczara Polaka. Tom V. 
r. 1828; Żywot człowieka poczciwego, M. Re- ja. Tom VI — VI Jl. r. 1828 — 1829; Kronika 
polska M. Chwalc'zewskiego, r. 1828. Tom IX 
— X; Kronika polska M. Bielskiego. Tom XI 
-XIX. r. 1828—33.) 

GAŁĘZOWSKI Bronisław (z Poznania, ur. 
1844). Eine ausgetragene Tubenschwanger- 
schaft. Inaug. Dissertation. Breslau, T. W. 
Jungfer, 1869, w 8ce, str. 33 i 1 tabl. + 

GAŁĘZOWSKI Józef. Artylerya. O działach 
gwintowanych, odczyty miane w Towarzystwie 
wojskowych polskich w Paryżu. Z 3 tablicami. 
Paryż, księgarnia Luksemburgska, 1867, w 8ce, 
str. IV i 140. 1 tal. -i- 

— Sur le fusil a aiguille adopte par la Rus- 
sie. (Extr. du Spectat. militaire, 1869.) Paris, 
impr. E. Martinet, 1869, w 8ce, str. 50 i 1 
tabl. + + + 

GAŁĘZOWSKI Ksawery (Dr. med. z Lipowca 

w Król. Pols. , ur. 1832). Sur les alterationa 
de la Retiue et de la Choroide dans la Dia- 
these tuberculeuse. (Extr. des Archives de me- 
deciue.) Paris, P. Asselin, 1867, w 8ce, str. 16. + 

— Diagnostic de maladies des yeux par la 
chromatrocopie retinienne, precede d'une etu- 
de phisiąue et phi^iologiąue des couleurs, 
avec 31 fig. etc. Paris, chez Baillere et fils, 
1868, w 8ce, str. IV i 271. 

— Etude ophtalmoscopiąue sur les altera- 
tions du nerf optiąue et sur les maladies ce- 
rebrales dont elles dependent. Ouvrage orne 
d'une planche en chromolitogr. et de 3 figu- 
res intercalees dans le texte. (These pour le 
doctorat.) Paris, Leclerc, 1865, w 4ce, str. VII 
i 180 z 1 tabl. 4 frank. 50 cent. 

— De la nevrite et perinevrite optiąue. (Ar- 
chives de medecine. Decemb. 1868, Janvier 
1869.) 

— Observations cliniąues sur les maladies 
des yeux. Paris, Germer, Bailliere, 1862, w 
8ce. 1 frank 25 cent. 

— De la pupille artificielle et de ses indi- 
cations. (Extrait des Annales ;d'oculistique.) 
Bruxelles, Van Buggenhoudt, 1862, w 8ce. 
1 frank 25 centim. 

— Recberches ophtalmoscopiąues sur les 
maladies de la retine et du nerf optiąue. 
(Extr. des Annnal. d'oculist.j Bruxelles, Ger- 
mer, Bailliere, 1863, w 8ce. 1 frank 50 centim. 

— Reponse a M. le Dr. Baizeau d'Alger 
sur sa revendication en faveur du traitement 
de 1'hemeralopie par les fulmigations et l'hui- 
le de foie de morue. (Gazette des Hópitaux, 
1869.) 

— Ustrojstwo oftałmoskopa. Petersburg, 
1858. 

GAŁĘZOWSKI Mateusz. Dissertatio medico 
pract. de haemorrhoidum coecarum etc. Vil- 
nae, 1812, w 8ce. 

GAŁĘZOWSKI Seweryn (Dr. med.). Disserta- 
tio inauguralis medico-practica de variola mi- GAŁGANY — GARBIŃSKI. n tigata etc. Yilnae, typis Manesi et Zymelii, 
1824, w 8ce, str. 3V i k. 1. + 

— (Okólnik bez tytułu względem Szkoły 
batignolskiej.) Paryż, druk E. Martinet, bez 
-wyr. r. (około 1868), w 4ce, str. 4. •+ 

Gałgany (Hej) zakupujg, itd, (wiersz). Lwów, 
1848, w 4ce, z drzewor. 

Całuski Ludwik Karol (adwokat, ur. w Pa- 
ryżu, 1817); ob. Egger A. (Methode). 

GAMBA (konsul w Tyflisie, ur. 1763 f PO 
r. 1821). Podróż do Rossyi południowej i pro- 
wincyj kaukazkich. (Jeden przekład zapowie- 
dziano w druku w Warszawie, 1830 r.; drugi 
Józefa Kością, nakładem Rub. Rafałowicza 
w Wilnie, 1841.) 

GAMBA Madelaine. Le Batarde de Varsovie 
ou une conspiration en Rusie, par.... Tomów II. 
Geneve, cłiez Callier et Comp. editeurs, 1856, 
imprimerie G. L. Sabot rue de Rive 10, 1856, 
w 8ce, str. 253 i 247, k. 1 z ryc. 

GAMBERT Zygmunt (z Weiskirchen). Saetze 
aus allen Zweigen der Rechts- und Staats- 
wissenschaften. Krakau, Universitats-Buchdr,, 
1871, w 8ce, str. 6. + 

Ganem, ob. Hisłorya. 

Gangrena, ob. Olivier (Szpitalna). 

GANIHL Karol (1789 f 1836). O dochodzie 
publicznym ludów starożytnych , średniego 
wieku i nowoczesnych, a w szczególności 
Francyi i Anglii od środka XV, aż do XIX. 
wieku, przez z francuskiego na polski ję- 
zyk przełożone przez F. hr. Skarbka. Tomów 
II, Warszawa, druk Wiktora Dąbrowskiego, 
1816, w 8ce, str, CXX, 185 i 397. 14 złp. + 

— Dykcyonarz ekonomii politycznej, z fran- 
cuskiego dzieła na polski jgzyk przełożony i 
własnemi uwagami znacznie pomnożony przez 
Fr. hr. Skarbka, Dr. filozofii, Prof. król. war- 
fizaws. Uniw., Członka Tow. Kr. P. N. i Tow. 
Filot. w Paryżu. Warszawa, tłomacz, druk 
Kora, rzą,d,, 1828, w 8ce, str. XXII i 564, 
niel. 6. 18 złp. + 

GANOT Adolf (ur, 1804). Wykład początków 
fizyki doświadczalnej i stosowanej oraz me- 
teorologii , przekład z francuskiego podług 
7go wydania przez studentów c. k. warszaws. 
medyczno-chirurgicznej Akademii (Lud. Brzo- 
zowskiego, Lutostańskiego , Lagunę i Mikul- 
skiego) pod kierunkiem Stan. Przystańskiego. 
Warszawa, Błaszkowski, druk K. Kowalew- 
skiego, 1860, w 8ce, str. 916 i 564 z drzewor. 
w tekście. 4 rub. -f -l- -f 

— Toż, meteorologii, zakończony licznym 
zbiorem zagaduień i ozdobiony 620 drzewo- 
rytami w tekście. Wydanie drugie, podług 
ostatniej francuskiej edycyi przełożone , po- 
większone 59 nowemi drzeworytami i wielu 
najświeższemi pracami w różnych gałęziach 
fizyki poczynionemi. Warszawa, J. Błaszkow- 
ski, 1865, w 8ce, str. VI i 956. 26 złp. 20 gr. + GANS (baron, pan na Putlic). O chowie i 
udoskonaleniu cienkich owiec. Przełożone na 
polskie. Poznań, nakł. Teodora Szerka, druk 
Beutha, 1836, w 8ce, str. 24. 1 złp. 15 gr. -i- 

GANS Edward (Dr., ur. 1788 f 1839). Scho- 
lie de Gaja, napisał..., professor uniwersytetu 
berlińskiego , przełożył Dr. J. H. Stef. Rze- 
siński adwokat. Kraków, J. Czech, 1838, w 
8ce, str. 338 i k. 2. 10 złp. + 

Garbarstwo, ob. Hermbsłaedt (1808); Przewo- 
dnik; Rogalewicz; Rozprawa. 

GARBIŃSKI Kajetan (1796 f 1848). Obraz 
życia i prac uczonych ś. p. X. Antoniego Dą- 
browskiego Dr. Filozofii, członka Towarzy- 
stwa Przyjaciół nauk i professora król. war- 
szawskiego Uniwersytetu, czytany na publicz- 
nem posiedzeniu tegoż Uniwersytetu odbytem 
dnia 16 Października 1826. W^arszawa, u K, 
Orgelbranda, 1826, w 4ce, 

— Roczniki gospodarstwa krajowego do r. 

1848. Redaktor. 

— Rys filozoficzny rachunku losów, czyli 
rachunku prawdopodobieństwa. Rozprawa czy- 
tana na posiedzeniu król. warszawskiego Uni- 
wersytetu dnia 18 Września 1823. Warszawa, 
druk N. Gliicksberga, 1823, w 4ce, str. 43. 
(Z Pamięt. warsz.) 

— Sprawozdanie w r. 1827/8. 

— Toż, w r. 1828/9, 

— Toż, w r. 1830/r (w Programatach ogól- 
nych szkoły przygotowawczej do Instytutu 
politechn. z tychże lat). 

— Wykład syntetyczny własności powierz- 
chni skośnych, z ich przystosowaniem do kon- 
strukcyi machin, sklepień kamiennych i t. p. 
Rozprawa w zamiarze otrzymania stopnia 
Dra Filozofii napisana i na publicznem po- 
siedzeniu Wydziału Filozoficznego w królew- 
sko-warszawskim Uniwersytecie broniona przez 

Warszawa, w drukarni rządowej, 1822, 

w 8ce, str. 96, 1 złp. 18 gr. + + -t- 

— Patrz: Petschold (Chemia); Posiedzenie; 
Programmat. 

GARBIŃSKI Władysław (ur. 1827 f 6 Gru- 
dnia 186G). Listy o właściwem u nas stano- 
wisku kwestyi włościańskiej , przez Wł. G. 
Warszawa, druk Józefa Ungra, 1858, w 8ce, 
str. 78. 30 kop. 

— Rys życia Stanisława Kostki hr. Ordy- 
nata Zamojskiego. Warszawa, 1856. 

— Treść Roczników gospodarstwa krajowe- 
go z pierwszych lat XII, 1842 — 54. Warsza- 
wa, druk Ungra, 1854, w 8ce, str. 231 i VL 

— Treść Roczników gospodarstwa krajowe- 
go z całego 20-letniego ich istnienia. Tomów 
II. (Tom I. okres lat IGtu; Tom II. okres lat 
4rech, t. j. od zawiązku Towarzystwa rolni- 
czego.) Warszawa, 1862, w 8ce, 

— O żegludze parowej na rzekach spław- 
nych Królestwa. Warszawa, 1860. 12 GARBULEK - GARSZYŃSKL — Ob. Chevalier (Ustfp); Koppe 1., Tęgo- 
borski (Kredyt). 

Garbulek na dożynkach, czyli Wesoły wie- 
czór z tańcami i sztukami. Humorystyka z ry- 
ciną litografowaną, w dwóch częściach. Wil- 
no, T. Gliicksberg, 1855, w 8ce, str. 126. 
6 złp. 20 gr. 

— Ob. Biedosz. 

GARCZYŃSKI Stefan (1805 f 1833). Pisma. 
Wydanie drugie , pomnożone przez Stanisła- 
wa hr. Skórzewskiego , z portretem i życio- 
rysem autora. Wydanie ozdobne. Poznań, 
L. Merzbach, 1860, w 8ce, str. XIII, 350 i 1 k. 
3 tal. + 

— Poezye. Tomów II. Paryż, nakład auto- 
ra, Wydawca Mickiewicz A., druk A. Pinard, 
1833, w 32ce, str. 144, 144 i k. 1. 7 frank. 
50 centim. + 

— Poezye. (Biblioteki pisarzy polskich, 
Tom I.) Lipsk, F. A. Brockhaus, 1860, w 
8ce, str. VI i 200. 

— Toż, tamże, 1863. (Biblioteki pisarzy 
polskich, Tom I.) w 8ce, str. 199. 1 tal. + + -f 

— Wacława dzieje, poema. (Biblioteki lu- 
dowej polskiej, Zeszyt 53.) Paryż, księgarnia 
Luksemburgska, druk braci Rouge, Dumon i 
Fresne (1868), w 16ce, str. X i 78. 25 cen- 
tim. + 

— Wspomnienia z czasów wojny narodo- 
wej i sonety wojenne. (Biblioteki ludowej pol- 
skiej. Zeszyt 13.) Paryż, księgarnia Luksem- 
burgska, druk braci Rouge, b. w. r. (1866), 
w 16ce, str. 48. 25 centim. + 

Garelli Aleks., ob. Robert Cypr. 

GARFINKEL Zygm. Herman (z Wilkowyszek). 
Die Nevrosen nach acuten Krankheiten. Dis- 
eertatio inauguralis. Berlin, G. Lange, 1869, 
w 8ce, str. 35. + 

GARGULSKI Stanisław. Nauka poprawnego 
wymawiania głosek ł, r, rz, h, eh, zwłaszcza 
dla cudzoziemców pragnących mówić czysto 
po polsku, i środków przeciw seplenieniu, 
napisał.... Warszawa, Nowolecki, druk J. Ja- 
worskiego, 1855, w 8ce, str. 53. 2 złp. + 

GARIBALDI Józef (ur. 1807). Lettre du ge- 
nerał.... au generał Mierosławski. Genes, 1801 
(litografów.), w 8ce, str. 1. 

— Nie opuszczajcie Polski. Podpis : Capre- 
ra, dnia 11 Lutego 1861 (litografowane), b. w. 
r. (Warszawa, 1863), w 8ce, karta 1. 

— Panowanie mnicha, czyli Rzym w dzie- 
więtnastem stóleciu. Powieść w dwóch to- 
mach, przekład z włoskiego. Lwów, 1870, w 
8ce, Tom I. str. 148; Tom H. str. 143. 1 rub. 
65 kop. 

— Ob. Campa M., Delveu; Gniatkowski J. ; 
Rybiński M. ; Wizerunki. 

GARLINSKI (obrońca sądowy). Wiersz ofia- 
rowany w nowy rok 1847 J. W. K, P. ów- czesnemu V(ice) P(rez.?) T(ow.) H. Warsza- 
wa, 1856. 

Garło, ob. Brunner G. ; Sciborowski Wł. 

GARNIER E. Podróże po Azyi południowej 
(Indostan i Indochiny, Sind, Lahora, Kabul 
i Afganistan), przekład z francuskiego Woje. 
Szymanowskiego. (Wybór najciekawszych po- 
dróży i odkryć. Oddział I.) Wilno, Zawadz- 
ki, 1853, w 12ce, str. IV, 312 i 4 ryc. Ob. 
Wybór. + 

GARNIER Henr. Podróże po Persyi, Arme- 
nii, Mezopotamii, Chaldei, Kurdystanie, Ara- 
bii itd. przez.... przekład z francuskiego Woj- 
ciecha Szymanowskiego. (Wybór podróży i 
odkryć Oddział V.) Wilno, Zawadzki, 1853, 
w 12ce, str. 239 z 4 ryc. na stali. 8 złp. + 

GARNIER Józef (ur. 1813). La question des 
paysans en Pologne et les Ukases du 2 Mars 
1864, avec documents officiels. (Extrait du 
Journal des economistes.) Paris, Guillaumin 
et Comp., 1864, w 8ce, str. 47. 1 frank. 

— Zasady ekonomii politycznej, czyli Wy- 
kład głównych wiadomości tej nauki, przez.... 
professora w szkole król. dróg i mostów, głó- 
wnego redaktora „Dziennika Ekonomistów" 
itd., z drugiego wydania znacznie powiększo- 
nego przełożył A. S. Wilno, Zawadzki, 1852, 
w 8ce, str. 398. 15 złp. ; cena zniżona 6 złp. 
20 gr. + 

Garnier Pages, ob. Zamojski Wład. 

Garnison (An die hiesige). Lemberg, Porem- 
ba, 1848, w 4ce, str. 4. 

GARNYSZ Józef. Kilka myśli o Polsce i dla 
Polski, przez.... poświęcone emigracyi pol- 
skiej i władzy, która będzie miała szczęście 
kierować przyszłą rewolucyą narodu polskie- 
go. Poitiers , w księgarni sławiańskiej , druk 
braci Saurin F. A., 1842, w 8ce, str. VIII i 
158, z tabl. litogr. 3 frank. 50 centim. + 

— Pobereżanin powstaniec, poema. Poi- 
tiers, druk Depierris, 1841, w 16ce, str. 112. 
15 centim, 

— Poezya na cześć sprawy demokratycznej, 
ludowi polskiemu poświęcona. Paryż, 1840, 
w 16ce, str. 32. 

— Poezye. Paryż, 18... 

GARNYSZ Kazim. (z Leniszek na Litwie). 
De 1'epilepsie, tbese. Montpellier, 1835. 

GARSZYŃSKI Gaspar Górka. Dissertatio 
historico juridica de origine stipulationis, 
quam etc. publ. defendit. Vratislaviae, Kom, 
1821, w 4ce, str. 35 i 2 niel. + 

— Słownik łacińsko - polsko - niemiecki do 
szkolnego użycia, na wzór E. J. G. Szellera 
ułożony przez.... Obojga Praw Dra. Wrocław, 
u Wilh. Bogumiła Korna, 1828, w 8ce , str. 
VI i 743; str. II i 535. 18 złp. 

— Ob. Szeller. GARYCKI - GĄSIOROWSKI 13 Garycki Bonifacy (1742 f 1822); ob. Strój- 
nowski H. (O prawie przyrodzonem) ; Szembek. 

Garyźki, ob. Ossoliński J. 

Gąsawa, ob. Łepkowski Józ. 

GASC J. Charles (lekarz wojskowy). Memoi- 
re sur la pliąue polonaise. Paris, 1816, w 8ce. 

GĄSIANOWSKI Józ. Dom. (1764 f 1840). Pa- 
miętniki pulkowuika z r. 1793—1794. Lwów, 
wydanie Józefa Dobrzańskiego, w komissyi 
u K. Wilda, druk Mauieckiego, 1860, w 8ce, 
str. IV i 265. 1 złr. 25 cent. + + -f 

GĄSIEWSKI Hipp. (z Umianowic). De inflam- 
matione articulorum. Wiirzburg, 1832, w 8ce. 

— De la fissure, these. Montpellier, 1839. 

GĄSIOROWSKI Albert (pseudonim Górowski). 
Adam Mickiewicz. (Oddruk z feuillet. Kraju.) 
Kraków, druk Kraju, 1872. 

— Raskolnik. Lwów, autor, w komisie Ka- 
rola Wilda, 1864, w 8ce, str. 171. 20 sgr. 

— Wychowanica. Powieść w dwóch czę- 
ściacłi. Lwów, M. E. Poremba, 1865, w 8ce, 
153 i 90. 8 złp. 

— Wyprawa wiedeńska, poemat. (Przedruk 
z Postępu.) Wiedeń, nakład redakcyi Postgpu, 
1864, w 8ce, str. 72. 60 cent. 

GĄSIOROWSKI Alojzy (ksylograf w Brodnicy, 
wydawca). Bigos Wszechnica polska. Tom L 
Poszyt L z obraz, miłości bliźniego. Toruń, 
1847, w 8ce, str. 24. 10 sgr. 

GĄSIOROWSKI Antoni (drukarz w Jencborku) 
Chowanna duchowna. Skazówka do portu 
szczęśliwości wiecznej i doczesnej dla Ghrze- 
ścian wiernych rozmaitych stanów. Toruń, 
52 'A kop. 

— Toż, Wydanie 2gie. Toruń, 1862, str. 
108. 40 kop. 

— (wydawca). Gospodarz mazurski (Czaso- 
pismo zaprzedane pruskiemu rządowi). Jens- 
borg, 1854 i nast. 

— Gross ist Gott in seinen Heiligen. Eine 
Controversschrift auf das Glaubensbekenntniss 
der sich nennenden apostoł, katol. Gemeinde 
zu Scheidemiihl (Czerski). Posen , Stefański, 
1845, w 8ce. 15 sgr. 

— Katolik prawdziwy, czyli Zbiór modlitw 
wybranych z różnych nabożnych książek dla 
pobożnych katolików, przez.... Toruń, Lam- 
beck, 1847, w 16ce, str. 132 i 2. 10 sgr. 

— Kurek mazurski (Czasopismo). Jencborg 
w Prusiech wschodnich. (Wydawane w 1500 
egzemplarzach.) 

— Prusak prawdziwy. Kalendarz na rok 
1858. Rocznik V. Johannisburg , druk A. Gą- 
siorowskiego. 

— Toż , Rok I — IV. na lata 1854 , 1855, 
1856, 1857, 1859—65. 

— Prusak prawdziwy. Ewangielicki religij- 
no-patryotyczny Kalendarz narodowy na rok 
zwyczajny 1866. Wydawany przez A, Gąsio- rowskiego w Jansborku. Toruń, E. Lambeck, 
w 8ce, str. 1—19, 20—43 (nieliczb.), 44—76, 
z trzema litografiami. Część druga, Rocznik 
do Kalendarza ewaugielickiego, zawiera str. 
96 z drzeworytami w tekście. 5 sgr. 

— Żołnierz pruski. Wiadomości potrzebne 
dla każdego żołnierza pruskiego, który chwile 
wolne od służby wojskowej pożytecznie i przy- 
jaźnie dla wydoskonalenia swego chce obró- 
cić, wydał.... — Der preussische Soldat etc, 
herausgegeben von Anton Gąschorowski. Jans- 
borg, nakład i druk Gąsiorowskiego , 1854, 
z 6 rycinami pruskich monarchów. Jesttu i 
wianek śpiewów patryotycznych pruskich. (Pi- 
smo odstępcze.) 

GĄSIOROWSKI Franciszek (Nowowiejski F. 
pseudonim, ur. 1807 f dnia 17 Maja 1867). 
Andrzej z Tęczyna, powieść narodowa z dzie- 
jów XV wieku. Kraków, druk i nakład Józ. 
Czecha, 1833, w 8ce, str. 54 i kart niel. 3. 
2 złp. + 

— Kmita i Bonerówna, powieść z narodo- 
wych dziejów XVI wieku, napisał Fr. Nowo- 
wiejski. Kraków, J. Czech, 1834, w 8ce, str. 
XIV i 37. 2 złp. + 

— Ostatnia wojna szwedzka, powieść z kra- 
jowych dziejów XVIII w. Leszno, Giinther, 
1840, w 12ce, str. XIII i 35. 1 złp. 15 gr. 

— Szwedzi w Krakowie , powieść z krajo- 
wych dziejów XVII w. Kraków, 1835, w 8ce. 
2 złp. 

— Wiersz na zgon Stanisława Staszica, 
przez.... ucznia liceum w Warszawie, 10 sgr. 

— Ob. Meciszewski Hil. (Tygodnik, 1834). + 

GĄSIOROWSKI X. Jan Kanty. Dwa kazania 

na Najśw. Maryę Pannę Łaskawą i Św. Józefa 
Kalasantego. Warszawa, 1838, w 8ce. 20 gr. 

— Kazanie na uroczystość Najśw. Maryi 
Łaskawej, w kościele XX. Piarów miane przez 
.... proboszcza w Powsinie dnia 13 Maja 1838. 
Warszawa, druk XX. Piarów, w 8ce, str. 47. 

— Mowa w czasie pogrzebu zwłok ś. p. 
J. W. X. Woje. Szwejkowskiego, byłego rek- 
tora Uniwersytetu, prałata katedry płockiej, 
kawalera orderu św. Stanisława drugiej klasy, 
w kościele XX. Kapucynów miana dnia 10 
Sierpnia. Warszawa, 1838, w 8ce, str. 17. 

— Przemowa 'przy wyprowadzeniu zwłok 
z pałacu Św. pamięci JW. hr. Stanisława Po- 
tockiego Prezesa Senatu, Wojewody, miana 
przez.... proboszcza powsińskiego d. 18 Wrze- 
śnia 1821 w Wilanowie. Warszawa, druk XX. 
Piarów, w 8ce, str. 14. 

GĄSIOROWSKI X. J. II. Kazanie na pogrze- 
bie Anny z Dąbskich Węgleńskiej starościny 
chełmskiej , przez.... w kościele miasta Sie- 
dliszcza miane. Kraków, 1806, w 8ce. 1 złp. 
10 gr. 

GĄSIOROWSKI Ludwik (Dr. Med., ur. 1807 
f dn. 9 Grudnia 1863). Brevis rei medicae in 
Polonia dełineatio, ab antiąuissimis tempo- 14 GĄSIOROWSKI - GASZYŃSKI. ribus usque ad A. 1506. Vratislaviae , typ. 
Fritsch, 1835, str. 59. 

— Rozprawa wyświecająca historyą. zapro- 
wadzenia kanonikatu doktora medycyny przy 
wszystkich kościołach katedralnych polskich 
w ogólności, w szczególności zaś o zaprowa- 
dzeniu tegoż kanonikatu przy katedrze gnie- 
źnieńskiej i poznańskiej. (Odcisk z Roczników 
Towarzystwa Przyjaciół nauk poznańskiego, 
1859j, w 8ce, ark. 5, ryc. 3. 1 tal. 

— Zbiór wiadomości do historyi sztuki le- 
karskiej w Polsce, od czasów najdawniejszych 
aż do najnowszych, przez.... Dra med. i chir., 
członka Tow. itd. Tomów IV. Poznań, nakł. 
J. K. Żupańskiego, czcionkami M. Kamień- 
skiego i Spółki, 1839, 1853, 1854, 1856, w 8ce, 
Tom I. str. VI, 390 i IV; Tom II. str. VII, 
475 i VIII; Tom III. str. IX, 709 i XIX; 
Tom IV. str. 415 i XLVIII. 12 rub. -f + -f 

— Ob. Gedike (Przewodnik do pielęgnowa- 
nia, 1838). 

GĄSIOROWSKI Maciej (z Poznania, ur. 1844). 
Einiges iiber den Vorfall der weiblichen Ge- 
uitalien. Inaug. Dissertation. Breslau, F. W. 
Jungfer, 1869, w 8ce, str. 30 i 1 tabl. 

GĄSIOROWSKI Stan. Historyą handlu wszyst- 
kich narodów w ogólnych zarysach od naj- 
dawniejszych czasów aż do roku 1860. War- 
szawa , G. Gebethner i Wolff, 1865, w 8ce, 
str. IV i 409. (Jestto przerobienie Engelman- 
na.) 13 złp. 10 gr. + -h + 

GĄSIOROWSKI Stan., ĆWIERCIAKIEWICZ i 
Spółka. Przedsiębiorstwo krycia dachów tek- 
turą, angielską i robót asfaltowych. Skład na- 
sion i kantor komisowo- ekspedycyjny. W^ar- 
szawa, druk Gazety warszawskiej, 1868, w 8ce, 
str. 20. 

GĄSIOROWSKI Tomasz. Odpowiedź na pi- 
smo bez daty wydrukowane, p. t. : Objaśnie- 
nie interesu otwockiego z strony Aleksandra 
hr. Potockiego. 

GĄSIOROWSKI Wilhelm. Cechy krakowskie, 
ich dzieje, ordynacye, listy, swobody, zwy- 
czaje itp., jako materyał do historyi sztuk, 
rzemiosł, przemysłu w dawnej Polsce, a mia- 
nowicie wzrostu, kwitnienia i upadku tychże 
w Krakowie. Z aktów cechowych i rgkopi- 
smów zebrane. Zeszyt I. , Część I. , Tom I. 
Mistrzowie i towarzysze malarscy w Krako- 
wie (z faksymiliami). Kraków, nakład i druk 
Ż. J. Wywiałkowskiego, 1860, w 8ce, str. VIII 
i 96 z 2 litogr. tabl. -f- -l- -)- 

— Ob. Mułkowski Er.; Paprocki (Herbarz, 
1859). 

GASPARIN Adryan Slefan Piotr (hr., urodź. 
17b3 t 1862). Zasady agronomii przez.... tło- 
maczył z francuskiego T. Warszawa, H. Na- 
tanson, druk Gazety codziennej, 1857, w 8ce, 
str. VII i 255. 9 złp. ; cena zniż. 65 kop. -f 

GASPARY Jos. Jul. (Poznańczyk). Descriptio iridis anatomica et phisiologica. Dissertatio. 
Berolini, typ. Bruescki, 1820, w 8ce. 

Gassendi Julia, ob. Lenormand. 

GASTIER A. F. (Dr., 1787 f 1868?). Homeopa- 
tyczne, przedochronne leczenie dzieci, ułożo- 
ne przez S. D. Kijów, 1857, str. 24. 20 kop. 

GASZCZYŃSKI Stanisław (stolarz w War- 
szawie). Rady dla młodzieży rzemieślniczej. 
Z dwiema rycinami. Warszawa, M. Orgelbrand, 
1870. 5 kop. 

GASZTOWT Maurycy (z Żarńca na Żmudzi). 
Apercu generał sur le climat du canton de 
la guerche, suivi d'un traite sur les fieyres 
interniittentes, et d'autres etats morbides qui 
y reguaient pendant Tannee 1839—1840. Ne- 
vers. impr. Pinet, 1841, w 8ce, str. 124. 

— Cholera morbus asiatique. Nevers, impr. 
J. M. Fay, 1849, w 8ce, str. 27. 

— De Paffection scrophuleuse. These. Mont- 
pellier, 1839. 

— Notice sur les eaux minerales de Saint- 
Parize-le Chatel. Nevers, impr. Fay, 1852, 
w 8ce. 

GASZTOWT Wacław. Pogląd filozofów fran- 
cuskich XVIII w. na sprawę Polską; rzecz wy- 
głoszona dn. 18 Grudnia 1869 na publicznem 
posiedzeniu Stowarzyszenia pomocy nauko- 
wej. Paryż, druk braci Rouge, 1870, w 8ce, 
str. 52. + 

— Ob. Słowacki Jul. 

GASZYŃSKI Konstanty (1810 f 1866). Dzień 
8go Września 1831, obraz fantastyczny (wier- 
szem). Kraków, druk Czecha, 1848, w Bce, 
str. 13. -t- 

— Fragments des memoires de Mathias Ro- 
gowski, capitaine de la cavalerie dans Par- 
mee des confederes de Bar, 1847. 

— Listy z podróży po Włoszech. Lipsk 
(Paryżj, 1853, w 12ce. 1 tal. 10 sgr. 

— Kord et midi, souvenirs. Ais, typogr. 
Nicot et Aubin, 1839, w 12ce, str. 86. 3 frank, -i- 

— Notatki oficera polskiego. O obchodze- 
niu się rządu pruskiego z korpusem wojska 
polskiego (weszłego z Litwy do Prus pod do- 
wództwem jenerała Giełguda) w czasie 53 dni 
trwającej kwarantanny. Paryż, druk A. Pinard, 
1833, w 12ce, str. 30 i k. niel. 3. 2 złp. 4- 

— Reszty pamiętników Macieja Rogowskie- 
go rotmistrza Konfederacyi barskiej. 1847. 

— Toż, Wydanie 2gie. Paryż, 1853, w Bce. 
1 tal. 

— Pan Dezydery Beczko i sługa jego Paf- 
nucy, szkic z emigranckiego życia. Paryż, w 
księg. katol., druk EourgogJie, 1846, w Bce, 
str. 46. 1 frank 25 centim. 

— Toż, obrazek z pierwszych lat emigra- 
cyjnego życia. Wydanie drugie pomnożone. 
Paryż, w księgarni polskiej, 1860, w Bce, 
str. 54. 2 franki. GĄTKOWSKI - GAULTIER. ]5 — Pieśni pielgrzyma polskiego. Paryż, księ- 
garnia polska, druk A. Pinard, 1833, w 32ce, 
str. 64. 1 frank 25 cent. + 

— Kilka pieśni dla kraju. Paryż, druk E. 
Martinet, 1864^ w 8ce, str. 16. 50 centim. 

— Poezye. Paryż, druk Bourgogne et Mar- 
tinet, 1844, w 12ce, str. 176 i k. 3. 1 rub. 

— Toż , wydanie 2gie pomnożone. Paryż, 
1856, w 8ce. 1 tal. 20 sgr. 

— Toż, wydanie zupełne. (Biblioteki pisa- 
rzy polskich Tom LII.) Lipsk, Brockhaus, 
1868, w 8ce, str. XXVIII i 220. 1 tal. -t- 

— Kontuszowe pogadanki i obrazki z szla- 
checkiego życia. — Pan Dezydery Boczko i 
sługa jego Pafnucy, szkic z emigranckiego 
ż)'cia. Paryż, księgainia polska, 1851, w 12ce, 
str. XII, 215 i 36. 4 frank. 

— Pro publico bono. Nowe poezye. Paryż, 
1858, w 8ce. 2 franki 50 centim. 

— Sielanka młodości. (Wyjjjtek z drukują- 
cych się poezyi autora.) Paryż, druk L. Mar- 
tinet, 1855, w 8ce, str. 16. (Odbito egz. 50.) + 

— Dwaj Śreniawici , romans historyczny z 
czasów Władysława Łokietka, oryginalnie na- 
pisany przez.... Warszawa, w drukarni przy 
ulicy Nowo-senatorskiej Nr. 476 Lit. I), 1830, 
w 8ce mniejszej. Tom I. str. 132 (przez po- 
myłkę wydrukowano 142); Tom II. str. 172 
i niel. po 4. + 

— Warszawianka (wiersz). Warszawa, 1830, 
w 8ce. 

— Waryat z potrzeby, krotofila ze śpiew- 
kami w 1 akcie oryginalnie napisana. War- 
szawa, 1830, w 12ce. 1 złp. 20 gr. 

— Wiersz na zgon Stanisława Staszica, 
przez.... ucznia Liceum, Warszawa, 1826, w 
4ce, str. 8. 

— Wiersz do Henryetty Sontag, przez.... 
z przydaniem tłomaczenia na wiersz francuski 
przez Lud. Wołowskiego. Warszawa , druk 
przy ulicy Mazowieckiej, 1830, kart niel. 4. 
1 złp. 

— Wyścigi konne w Warszawie , obrazek 
dramatyczny w 2 częściach, napisany wier- 
szem. (Oddruk z Dodatku miesięcznego do 
Czasu, 1858.) Kraków, czcionkami Czasu, 
1858, w 8ce, str. 60. 30 cent. + 

— Ob. Bełourne; Krasiński Zygm. (L'aube. 
Przedświt) ; Starowiejski Kaz. ; UIrycłi Leon. 

(W r. 1830 ogłosił prenumeratę na dwa To- 
my poezyi , w nich miały być przekłady Os- 
syana, poezye serbskie, część dumań Lamar- 
tina , pieśni nowogreckie , poezye ludowe i 
ulotne. Cena subskrypcyjna 6 złp. 20 gr.) 

GĄTKOWSKI Jan Nepomucen. Bajki mazur- 
skie. Poezye. Wiedeń, nakład księgarni We- 
nedikta, druk Mechitarystów, 1841, w 16ce, 
str. 99 i 2. 2 złp. 

— Bukiet, czyli Zbiór powiastek dla do- 
brych dzieci. Przemyśl, 1841, w 12ce. 1 złp. 
10 gr. — Uys dziejów Księstwa Oświęcimskiego i 
Zatorskiego, napisał.... dyrektor lwowskiej c. 
k. głównej szkoły wzorowej dla rzymsko-ka- 
tolickich szkół ludowych. Lwów, 1862, w 8ce, 
druk M. F. Poremby, str, 123, z 2 drzewor. 
52 cent. + 

6ATTERER Johan Christoph (ehemaliger ofF. 
ord. Lehrer der Geschichte auf d. Universitat 
in Góttingen, 1727 f 1799). Abhandlung iiber 
die Frage: ob die Russen, Polen und die iibri- 
gen slavischen Vólker von den Geten oder 
Daciern abstammen? Aus dem lateinischen 
iibersetzt von Hermann Schliechthorst, des 
Athenaei und der lateinischen Domschule zu 
Brenien Conrector. Bremen, Karl Helfert, 1805, 
w Sce, str. 74. 10 sgr. 

(Oryginał łaciński wyszedł r. 1791 w Gót- 
tyndze.) 

Galłi Zoe de Gamont, (pani, ur. 1812 f oko- 
ło 1854 r.); ob. Czyński Jan (Le roi, 1838). 

Gaudy Franc. Bernard Henr. Wilh. (ur. ISOO 
t 1840); ob. Niemcewicz J. U. (Śpiewy). 

Gaudziński Marc, ob. Koch T. (1816). 

GAULLIEUR LHardy L Eust. (Architekt w 
Bordeau). Portefeuille iconographiąue de V, 
Louis , ancien pensionnaire a l'academie de 
France a Romę , architecte titulaire du roi 
de Pologne et premier architecte du duc d'Or- 
leans; precede d'une notice architectonogra- 
phiąue sur le grand theatre de Bordeau, re- 
dige d'apres des documents authentiąues. Bor- 
deau, impr. de H. Faye, 1828, w 8ce, z ryci- 
ną. 7 frank. 

GAULTIER Alojzy Edw. Kamil (1750 f 1818). 
Geografia, podług XVIII, wydania dla domo- 
wego i szkolnego użytku obrobiona przez Hip. 
Witowskiego. Z 1 tabl. litogr. Lwów, Kallen- 
bach, 1854, str. IV, 206 i II. 50 cent. + 

— Geografia przerobiona i pomnożona 

przez jego uczniów : De Blignieres, Demoyen- 
ce, Ducros (Le Sixt) i Le Clerc Aine. Dwu- 
dzieste wydanie francuskie dla domowego i 
szkolnego użytku młodzieży męskiej i żeń- 
skiej , spolszczył i obrobił Hipolit Witowski. 
Drugie wydanie polskie, z litogr. tabl. Lwów, 
K. Wild, druk Pillera, 1859, w 8ce, str, VII 
i 192. 84 kr. 

— Geografia powszechna. Wydanie czwar- 
te, na nowo przejrzane, poprawione, uzupeł- 
nione z uwzględnieniem najnowszych zmian 
terytoryalnych i do użytku niższych zakładów 
naukowych polskich prywatnych i publicznych 
zastosowane przez Łucyana Tatomira. Lwów, 
Wild, 1867, w 8ce, str. 233. 90 kr. 

— Toż, Wydanie piąte, na nowo przejrza- 
ne, poprawione i do użytku niższych zakła- 
dów naukowych polskich prywatnych i pu- 
blicznych zastosowane przez L. T, Lwów, 
WMld, 1869, w Sce, str. IV i 235, z 1 tablicą 
litografowaną. 90 cont. 

— Traits caracteristiąues d'une mauyaise 
education , ou actions et discoure coutraires 16 GAUME — GA WARECKI. a la politesse et designes comme tels par les 
moralistes, tant anciens, que modernes, trąd. 
en polonois d'apres la 2de edition de Paris, 
par St. Borodzicz. — Także tytuł polski : Ry- 
sy charakterystyczne złego wychowania, czyli 
uczynki i mowy przeciwne grzeczności, które 
moraliści, tak starożytni jako i nowożytni, 
za takie uznali, zebrane przez.... tłomaczone 
na polskie podług 2go wydania w Paryżu 
przez Stan. Borodzicza, byłego guwernera^ w 
chełm. korpusie kadetów. Warszawa, druk Ga- 
zety rządowej, 1817, w 8ce, str. XXV i 138. 
4 złp. + 

— Zabawka dla małych dzieci, czyli: Sto- 
pniowe czytania, ułożone podług bardzo po- 
żytecznego dziełka p przez S. J. Z obraz- 
kami. Warszawa, nakład Aug. Em. Gliicks- 
berga, 1837, w 16ce, str. 138. 4 złp, + 

GAUME Jan Józef (ksiądz, ur. 1802). Dzieje 
życia rodzinnego wszystkich starożytnych i 
tegoczesnych ludów, czyli Wpływ Chrystya- 
nizmu na stosunki rodzinne, przez... tłoma- 
czone z francuskiego według drugiego wyda- 
nia przez Joannę z P. Belejowską. Tomów II. 
Warszawa, 1858, w 8ce. Tom I. str. XCIX i 
265; Tom II. str. 515. 24 złp. + + 

— Wielki dzień się zbliża, albo Listy o 
pierwszej kommunii św. Tłomaczył z popraw- 
nego raz czwarty wydania w języku francus- 
kim ksiądz Stanisław Suarski D. Wilno, Ra- 
fałowicz, 1850, w 12ce, str. VI i 213. 5 złp. 

— Historya Katakumb, czyli Rzym pod- 
ziemny, przez autora dzieła „Zasady i całość 
wiary katolickiej", przekład z francuskiego, 
tłomacz Leon Rogalski. Warszawa, nakład i 
druk J. Gliicksberga , 1854, w 8ce, str. IV, 
410 i k. 2. 1 rub. 50 kop. + -ł- 

— Krótki Katechizm wytrwałości , czyli 
Wykład historyczny, dogmatyczny, moralny 
i liturgiczny religii, od początków świata aż 
do dni naszych, z francuskiego. Tomów II. 
Warszawa, 1851, w 12ce, str. XXIII i 264-, str. 
IV i 223. 8 złp. ; cena zniżona 67 '/^ kop. 

— Mały Katechizm, ułożony podług dzieła 
pod tytułem: Zasady i całość wiary katolic- 
Idej , czyli Wykład jej historyczny , dogma- 
tyczny, liturgiczny, apologetyczny, hlozoficzny 
i socyalny, od stworzenia świata aż do na- 
szych czasów (Catechismo de perseverence), 
przełożony z francuskiego. Ten przekład pol- 
ski pozyskał aprobaty i pochwały JWW. ar- 
cybiskupów, biskupów i administratorów dye- 
cezyj w Cesarstwie Rossyjskiem , Królestwie 
Polskiem oraz Galicyi Austryackiej. Przedruk 
oddzielny z dodaniem modlitw po każdej na- 
uce, dla użytku nauczycieli religii i młodzie- 
ży rzymsko-katolickiego wyznania. Tomów II. 
Warszawa, nakł. i druk J. Gliicksberga, 1858, 
w 8ce, str. 293 i 377. 

— Mały Katechizm matek, albo Króciuchny 
wykład Katechizmu dla dzieci od lat 6 do 10, 
przez.... przełożony przez tłomacza dzieł re- 
ligijnych Gauma, Guillois, Schmida, Sailera 
i innych (Rogalskiego). Warszawa, nakład Leopolda Rossmana, 18G8, w IGce, str. 80. 
20 kop. 

— Przewodnik dla spowiedników. Dzieło 
ułożone z pism najcelniejszych , najdoświad- 
czeńszych i najświątobliwszych spowiedników 
w kościele, z francuskiego przełożył ksiądz 
Urban Rokicki. Tomów II. Wilno, nakład i 
druk J. Zawadzkiego, 1860, w 8ce, str. 304 
i 380. 2 rub. 70 kop. + 

— Uwagi nad znieważeniem powszednią 
pracą niedzieli i złych skutkach ztąd wyni- 
kłych dla religii, społecznych rodzin i krajo- 
wych ustaw , tudzież dla pomyślnego bytu, 

godności i zdrowia ludzi, skreślił ks w Xli 

listach do M. N., członka Izby prawodawczej, 
a z drugiego wydania przełożył ks. St. b(nar- 
ski) I). Wilno, A. Ass, 1857, w 12ce, str. 163. 
3 złp. 10 gr. ; cena zniż. 20 kop. 

~ Zasady i całość wiary katolickiej , czyli 
Wykład jej historyczny, dogmatyczny, moral- 
ny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i 
socyalny, od stworzenia świata aż do naszych 
czasów (Catecbisme de perseverance). Prze- 
kład z francuskiego podług szóstego wydania 
paryskiego ostatecznie poprawnego i znacznie 
pomnożonego. Tomów VIII. Warszawa, druk 
i nakład J. Gliicksberga, 1852 — 55, w 8ce. 
Tom I — IV. str. IV, CXXIV i 275; Vi 384; 
V i 506 ; V i 663, 468 i XXXVIII, 400 i XXIV, 
440 i XXXII; Tom V. r. 1853, str. 472; Tom 

VI. str. 400 i Katechizm mały str. XXIX; 
Tom VII. str. 440 i Katechizmu str. XXXII; 
Tom VIII. r. 1855, str. 374, spisu k. 4 i Kate- 
chizmu str. 30. Ogólnego spisu str. 34. 53 złp. 
10 gr. 

— Toż , Wydanie drugie. Warszawa , Le- 
wenthal, 1857. Oddział I. Tom I i II. r. 1857, 
str. 168 i XXXVIII,- Oddział II. Tom III i 
IV., r. 1857, str. 293 i LVIII; Oddział III. 
Tom Vi VL, r. 1857, str. 182 i XXXVIII; 
Oddział IV. Tom VII i VIII. str. 173 i XXXIV. 
(Tom IX. stanowi : Historya Katakomb). 7 rub. 

(Pierwszą połowę tłomaczył Leon Rogalski; 
Część I. Tomu V. tłomaczył Ant. Zyszkiewicz; 
drugą połowę tłomaczyła Eleonora Ziemięcka 
i ksiądz Dziubacki.) 

— Toż, Przekład z francuskiego podług 
szóstego wydania paryskiego, ostatecznie po- 
prawnego i znacznie pomnożonego. Wydanie 
trzecie. Kraków, Jaworski, 1870 — 71, w 8ce, 
Tom I. str. niel. VI i CXXVIII, 225 i IV.; 
Tom II. str. VII i 310; Tom III. str. VI i 
418; Tom IV. str. 529 i VIII; Tom V. k. 2, 
str. 391 i VII; Tom VI. str. 330 i VI; Tom 

VII. str. 368 i spisu str. VII; Tom VIII. r. 
1871, str. 327 i VII; Tom IX. r. 1871, str. 
372. Za 8 tomów 6 rub. 75 kop. -f 

Gautier Leon (redaktor), ob. Gazeta kielec- 
ka, 1870. 

GAWARECKI Wincenty Hippolit (1788 f 1852). 
Genealogia familii Gawareckich w ziemi Wy- 
szogrodzkiej, dawniej w Księstwie Mazowiec- 
kiem dziś obwodzie i województwie Płockiem GAWARECKI. 17 osiadłej. Warszawa, druk XX. i^iarów, I6;i4, 
w 8ce, str. 30, z tablicą genealog. 6 zip. + 

— Groby Królów Polskich w Płocku, wia- 
domość historyczna przez Wincentego Gawa- 
reckiego M. Pr. Prok. król. przy Trybunale 
cywilnym Województwa Płockiego, członka 
Kommisyi egzaminacyjnej tegoż Województwa, 
członka Towarzystwa naukowego krakowskie- 
go z Uniwersytetem jagiellońskim połączo- 
nego, płockiego przy szkole wojewódzkiej, 
kawalera orderu św. Stanisława III. klasy. 
Warszawa, nakładem i drukiem Rafała Ja- 
błońskiego przy ulicy Nowomiejskiej pod 
Nrem 163, 1827, w 12ce, k. III, str. 79, z ry- 
ciną wyobrażającą pomnik w kościele kate- 
dralnym płockim. 2 złp. 15 gr. + 

— Mowa przy exportacyi zwłok ś. p. Je- 
rzego Daczymińskiego pułkownika wojsk pol- 
skich, w Płocku dn. 2 Czerwca 1820 r., przez 
.... jen. Prokuratora ki'ólewskiego przy Try- 
bunale cywilnym Województwa Płockiego 
miana. Płock, 1823, w 8ce, kart niel. 4. -t- 

— Oblężenie Płocka, rycerskie dramma z 
chórami, marszami, w 3 aktach, z dziejów 
ojczystych oryginalnie napisana przez.... wy- 
stawione na teatrze narodowym w Płocku 
dnia 20 Lipca 1817 r. przez artystów dra- 
matycznych pod dyrekcyą Jana Milewskiego. 
Warszawa, autor, druk XX. Piarów. 1817, w 
8ce, str. 66. 2 złp. + 

— Toż, wystawione na teatrze narodowym 
w Płocku dnia 20 Lipca 1817. Edycya druga. 
Warszawa, druk XX. Piarów, 1823, w 8ce, 
str. 72. -I- 

— Opis topograficzno-historyczny Ziemi Do- 
brzyńskiej , przez.... z ryciną i tabelą wyka- 
zującą obwodu lipnowskiego gminy, wsie, 
dymy i dziedziców. Płock, druk i nakład Ku- 
liga, 1825, w 8ce, kart 2, str. 152, tabl. 2 i 
1 ryc. + 

— Opis topograficzno - historyczny Ziemi 
Wyszogrodzkiej, nateraz w obwodzie i Woje- 
wództwie Płockiem położonej, przez.,.. Pro- 
kuratora królewskiego przy Trybunale cywil- 
nym Województwa Płockiego, członka komis- 
syi egzaminacyjnej tegoż Województwa i czł. 
Towarzystwa naukowego w Płocku. Warsza- 
wa, druk Zawadzkiego i Węckiego , 1823, w 
8ce, str, 77. 1 złp. 10 gr. + + + 

— Pamiątki historyczne Łowicza. Warsza- 
wa, S, Orgelbrand, 1844, w 12ce, k. 2, str. III, 
239 i niel. 1. 5 złp. -i- + -f 

— Pamiętnik historyczny płocki, przez 

Mag. Pr., Prokuratora królewskiego przy Try- 
bunale cywilnym Województwa Płockiego, 
członka komissyi egzaminacyjnej tegoż Woje- 
wództwa, Towarzystw naukowych krakow- 
skiego z Uniwersytetem jagiellońskim połą- 
czonego, płockiego przy szkole wojewódzkiej 
i orderu św. Stanisława klassy III. kawalera. 
Warszawa, nakład i druk N. Gliicksberga, 
1828, w 8ce, str, 133 i niel. 2, 3 zip. + + + — Toż, Tomik ii. Warszawa, Orgelbrand, 
w druk. rządowej, 1830, w 8ce, k. 4, str. 152. 
3 złp. + 

— Pisma historyczne.... Mag. Pr., Prokura- 
tora ki'ólewskiego przy sądzie sprawiedliwo- 
ści kryminalnej województw płockiego i au- 
gustowskiego, członka komissyi egzaminacyj- 
nej województwa płockiego i członka Towa- 
rzystwa naukowego w Płocku. Warszawa, 
druk Zawadzkiego i Węckiego , uprzywilejo- 
wanych drukarzy i księgarzy dworu Króle- 
stwa Polskiego, 1824, w 8ce, str. 197, niel. 8, 
z ryciną wyobrażającą kościół katedralny w 
Płocku. 4 złp. H- -f + 

(Zawierają: 1) Wiadomość o mieście Płoc- 
ku, znaczniejsze historyczne zdarzenia tegoż 
miasta obejmująca; 2) Opis topograficzno-hi- 
storyczny Ziemi Wyszogrodzkiej ; 3) O życiu 
i czynach księdza Piotra Gabryela Boduina, 
missyonarza , założyciela instytutu warszaw- 
skiego pod tytułem Dzieciątka Jezus.) 

— Przywileje, nadania i swobody, przez 
Królów Polskich, Książąt Mazowieckich i Bis- 
kupów Płockich, udzielone miastom Wojewódz- 
twa Płockiego, zebrane staraniem ... M. Pr., 
Prokuratora królewskiego przy trybunale cy- 
wilnym Województwa Płockiego, członka ko- 
missyi egzaminacyjnej tegoż Województwa, 
członka Towarzystw naukowych: krakowskie- 
go z uniwersytetem jagiellońskim złączonego, 
płockiego przy szkole wojewódzkiej i orderu 
Św. Stanisława III. klassy kawalera. Warsza- 
wa, druk Gałęzowskiego , 1828, w 12ce, str, 
302. 6 złp. 20 gr. + + 4- 

— Rozprawa o opiekach , z przystosowa- 
niem prawa cywilnego w Królestwie Polskiem 
istnącego ; dziełko dla osób sprawujących 
opiekę, lub im podlegających, przez.... Mag. 
Pr., Prokuratora królewskiego przy sądzie 
sprawiedliwości krj^minalnej województw płoc- 
kiego i augustowskiego, członka komissyi 
egzaminacyjnej województwa płockiego i czł. 
Towarzystwa naukowego w Płocku. Warsza- 
wa, druk XX. Piarów, 1823, w 8ce, str. 64. 
2 złp. + 

— Rozprawa o prawie własnej czyli ko- 
niecznej obrony, przez.... podsędka powiatu 
orłowskiego w departamencie warszawskim. 
Warszawa, kosztem autora, druk XX. Piarów, 
1815, str. 35. 1 złp. + 

— Wiadomość o mieście Płocku, znacz- 
niejsze historyczne zdarzenia tegoż miasta 
obejmująca, przez.... M. P., Prokuratora kró- 
lewskiego przy trybunale cywilnym Wojewódz- 
twa Płockiego, członka komissyi egzamina- 
cyjnej tegoż Województwa i członka Towa- 
rzystwa naukowego w Płocku. Rzecz czytana 
na pierwszem publicznem posiedzeniu Towa- 
rzystwa naukowego w Płocku dnia 19 Marca 
1821 odbytem. Warszawa, druk Zawadzkiego 
i Węckiego, 1821, w 8ce, str, 90 i 1. 2 złp. 
15 gr. + 

— Wiadomość historyczna miasta Pułtuska, 
ułożona staraniem.... M. Pr., Prokuratora kró- 18 GA WARECKI — GAWLIK. lewskiego przy trybunale cywilnym Wojewódz- 
twa Płockiefjo , cjiłonka koraissyi egzamina- 
cyjnej tegoż Województwa, czJonka Towa- 
rzystw naukowych: krakowskiego z Uniwer- 
sytetem jagiellońskim złączonego, płockiego 
przy szkole wojewódzkiej i kawalera orderu 
Św. Stanisława III. klassy. Warszawa, druk 
XX. Piarów, w 8ce mniejszej, str. 91 i ryci- 
na wyobrażająca kościół kollegiaty w Pułtu- 
sku. + 

(Jest dziełem Michała Szczepankowskiego, 
pisarza konsystorza jeneralnego pułtuskiego, 
które Gawarecki uzupełnił i wydał.) 

— Wiadomość o Sądzie pokoju, przez 

podsędka kryminalnego sądu policyi popraw- 
czej obwodu warszawskiego , wydziału ligo. 
Warszawa, kosztem autora, druk XX. Piarów, 
1816, str. 48. 2 złp. + 

— Wiadomość o życiu i czynach księdza 
Piotra Gabryela Boduina, missyonarza, zało- 
życiela Instytutu warszawskiego pod tytułem 
Dzieciątka Jezus, przez.... sgdziego sądu spra- 
wiedliwości kryminalnej województwa płoc- 
kiego i augustowskiego. Warszawa, autor, 
druk XX. Piarów, 1818, w 8ce, str. 22. 1 złp. -f 

— Toż, r. 1824 w Pismach historycznych. 

— Ob. Ciepliński (Snopek). 

— Ob. Kotzebue (La Peyrouse); Ścisłowska Z. 

GAWARECKI Zygmunt. Chów królików. War- 
szawa, A. Dzwonkowski, druk J. Jaworskiego, 

1861, w 12ce, str. 146, z 1 tabl. 30 kop.; 
cena zniżona 15 kop. 

— Uprawa chmielu , według najnowszych 
postępów nauki i praktyki własnej opisana, 
przez.... (Oddruk z Biblioteki rolniczej.) War- 
szawa, J. Błaszkowski, 1861, w 8ce, str. 79. 
35 kop. 

— Uprawa roślin pastewnych w Polsce i 
ich użytkowaniu na paszę. Tom I i II. (Z Bi- 
blioteki rolniczej.) Ozdobione drzeworytami 
w tekście. Warszawa, J. J. Okoński, 1862, w 
8ce, str. VIII, 260 i 324. Tom po 1 rub. 
5 kop. 

— Włościanin polski, czyli Gospodarstwo 
dla użytku mniejszych gospodarstw i szkół 
rolniczych. Warszawa, Gebethner i Wolff, 

1862, w 8ce, str. 459. 6 złp. 20 gr. 

— Biblioteka rolnicza, wydawana staraniem 
redakcyi Gazety rolniczej. Zeszyt IV — VII. 
Warszawa, w komissyi u J. J. Okońskiego, 
1861, w 8ce, str. 79 i 260. Zeszyt po 35 kop. 

(Zawiera: Uprawa chmielu, według najnow- 
szych postępów nauki i praktyki własnej opi- 
sana przez Zygmunta Gawareckiego, z czte- 
rema figurami ; Uprawa roślin pastewnych w 
Polsce i (o) ich użytkowaniu na paszę, przcŁ 
Zygm. Gawareckiego, z drzeworytami w tekś- 
cie.) 

GAWARECKI Zygm. I KOHN Alb. Polskie sta- 
wowe gospodarstwo, oraz opisanie porządku 
stawowego przez St. Strojnowskiego. Z 274 
figurami tak w tekście jak i na osobnych ta- blicach. Warszawa, nakład S. H. Merzbacha, 
druk A. Ginsa, 1860, w 8ce, str. VIII i 365, 
spisu rzeczy str. niel. 3, tablic figur 3. 3 rub.; 
cena zniżona 1 rub. 50. -i- + 

— Rolnik polski. Tom I., Zeszytów VIII. 
Warszawa, Dzwonkowski i Spółka, 1861, w 
8ce, str. XXXIV, 672 i VII. Prenumerata na 
10 zeszytów 7 rub. 

— Toż, Tom II., r. 1862, Zeszyt IX-X1V. 
str. 567, tablic XXVI i 1 portret. (Brak ze- 
szytu XV i XVI.) Prenumerata na Tom ligi 
8 rub.; cena zniżona 5 rub. -f- 

Gawarni, ob. Durand. 

GAWARSKI Szymon (ksiądz Dom. wydawca). 
Zbiorek nabożeństwa, które w kościele para- 
fialnym w mieście Ijassocinie odprawiać się 
zwykło, za staraniem.... przedrukowane. War- 
szawa, 1842, w 16ce, str. 165. 

GAWDZICKI Feliks. Pieśni wolno-mularskie. 
B. w. m. dr. (około 1820 r.) Dedykacya: BB.-. 
składającym spr.-. dos.-. G .-. pod nazwiskiem 
Jutrzenka wschodząca na Wschodzie Radomia, 
niniejsze dzieło poświęca.... w 8ce, kart niel. 
10. + + 4 

GAYEAU Paweł Abel (Pabbe, ur. 1834). Vie 
de Saint Stanislas Kostka. Paris, libr. Śarlit, 
1865, w 12ce, str. 295. 2 franki. 

— Toż, Nouvelle edit. Vol. II. Tours, 1867, 
w 12ce. 6 frank. 

Gawęda przy miodzie, czyli Trzy zdania po- 
lityczne, albo Sąd Szmula (wiersz). Kraków, 
druk Uniwersytetu, 1848, w 8ce, str. 14. + 

Gawęda wieśniacza. Kraków, 1848, w 8ce, 
str. 15. + 

Gawędy, obacz: Czajkowski; Kondratowicz; 
Pol Wino.; Terminator; Wójcici<i Wł. 

GAWENDA A. B. (kapitan^ Artykuły wojen- 
ne, przerobione w pytaniach i odpowiedzi z 
najkonieczniejszemi dodatkami z księgi ustaw 
karnych, przez.... przetłomaczył (z niemieckie- 
go) J. J. Poliński podporucznik. Praga, na- 
kład Karola Bellmana, 1858, w 8ce, str. 78. 
20 cent. 

GAWIŃSKI Jan (z Wielomowic). Poezye, z rę- 
kopismu dawnego wydał Żegota Pauli. Lwów, 
Stanisławów i Tarnów, Milikowski, druk w 
Pradze u Jana Spurnego, 1843, w 12ce, str. 
202 i niel. 24. 5 złp. -r 

— Sielanki. Warszawa, druk przy ulicy No- 
wolipie, 1805, w 8ce. Ob. Mostowski, -f 

— Sielanki i Dworzanki. Lipsk, 1837. Ob. 
Biblioteka klassyków polskich: Szymonowicz 
Szymon. + 

Gawiński K. (ksiądz, pseudonim), ob. Ka- 
inko W. 

GAWLIK (Dr.). O ratowaniu osób nagłą utra- 
tą życia zagrożonych, czytał na Zgromadze- 
niu oddziału wadowickiego Towarzystwa pe- 
dagogicznego w Suchy dnia 23 Października GAWLIKOWSKI - GAZDOWICZ. 19 1869. Wadowice, druk i litogr. Frań. Fołtyna, 

1870, w 12ce, str. 45 i k. 1. + 

GAWLIKOWSKI Filip (nauczyciel tańców). 
Guide comjDlet de la danse, contenant le qua- 
drille, la polka-niazurka. la redova, le scliot- 
tisch, la valse, le quadrille des lauciers, tou- 
tes les fi^'-ures dii cotillou et la mazurka polo- 
uaise, avee la musiąue. Paryż, Taride, 1858, 
w I6ce. 1 frank. 

— Toż, 3me editiou, revue et corrigee. Pa- 
ris , librairie Taride , impr. Racon et Comp., 
1802, w I6ce, str. 115 i ryc. (Z Biblioth. de 
salons.) 1 frank (10 sgr.). 

— Mazurka, theorie des figures et des pas. 
Paris, chez 1'auteur, imprim. Firmin Didot, 
1857, w 4ce. 

GAWŁOWSKI Franc. (ksiądz, promotor Ró- 
żańca Św., wydawca). Ku czci Boga i uwiel- 
bieniu Maryi Panny Różańcowej. Kraków, druk 
Czasu, 1853, fol., k. 1 po jednej stronie. + 

GAWRONOWSKI Cezar. Świstek, napisał.... 
(Lwów), nakładem Józ. Truszkowskiego, druk 
E. Wiuiarza (1868), w 8ce, 1 ćwiartka, -h 

GAWROŃSKI Andrzej (biskup krak., ur. 1740 
t 1813). Ad clerum dioecesis suae, epistoła 
pastoralis. Cracoviae, 1805, w 4ce. 

— Epistoła pastoralis • ad clerum saec. et 
regularem circulorum Sandecensis, Boclinen- 
sis et Myśłenicensis dioec. Cracoyiensis. Bez 
wyr. r. (1807), w 4ce. 

— Facultas confessiones audire etc. B. w. 
m. dr. i r. (180.), fol. 

— List pastei'ski do wszystkich wiernycłi 
Chrystusowycłi dyecezyi krakowskiej dn. 5go 
Czerwca 1805, w 4ce, k. niel. 10. -i- 

— Toż, r. 1806, fol. + 

— List pasterski do dyecezan z okolicz- 
ności wskrzeszenia Polski, datowany 10 Lip- 
ca 1812. B. w. m. i r., fol. 

(Gawroński And.) In die solemni inaugura- 
tionis Excell. Rever. Illustr. DDni Andree 
Ravae Gawroński episcoj)i Cracoyiensis etc. 
cum regimeu dioec. auspicato iniret. Ode a 
Scholis Piis in Provincia Galiciae decantata. 
Cracoyiae, typis Uniyersitatis , 1805, w 4ce, 
str. 8. -f- 

— Ob. Badeni Ign.; Dubiecl(i M.; Guillot; 
Kusze! F. ; Lgocki F. ; Lhullier; Mayer Peregr. 

(Excell. , 1805); Miękiński Mar.; Miłobędzki 
(1805); Przybylski J. (Carmen, 1805); Sołtyk 
M. (Powitanie, 1805; Salutatio, 1805); Ziegler 
(Literae, 1S08). 

GAWROŃSKI H. Traumatyczeskaja lichorad- 
ka. Petersburg, 1866. 

GAWROŃSKI Konstanty. Ilistorya święta sta- 
rego i nowego testamentu, według nauki ko- 
ścioła świgtego rzymsko-katolickiego. Za apro- 
bacyą Zwierzchności duchownej. Kraków, na- 
kład księgarni katolickiej, druk Budweisera, 
1861, w 4ce, str. VIII i 303, z 23 litografiami rysunku Stęczyńskiego. 2 tał.; egzemplarz 
kolorowany 3 tal. 10 sgr. 

— Wykład prosty nauki kościoła św. rzym'- 
sko-katolickiego dla użytku młodzieży wiej- 
skiej. Lwów, Znkł. im. Ossoł. , 1849, w 4ce, 
str. VIII i 236. 5 złp. 

— Toż, wydanie 2gie. Lwów, autor, 1850, 
w 4ce, str. 252. 5 złp. 

— Toż, nowe wydanie poprawione. Kra- 
ków, W. Wiełogłowski, 1859, w 4ce, str. IV, 
262 i III. -t- 

— Toż, wydanie (krakowskie) drugie. Kra- 
ków, Wiełogłowski, 1861, w 4ce, str. 262. 
5 złp. + 

— Zbiór krótki katechizmu według ko- 
ścioła świętego rzymsko-katolickiego, dla ła- 
twiejszego wyuczenia dzieci po wsiach. Za 
aprobatą. Zwierzchności archidyecezyi lwow- 
skiej obrządku łacińskiego. Lwów, Milikow- 
ski, druk Zakładu Ossolińskich, 1848, w 8ce, 
str. 16. 10 gr. + 

— Toż, wydanie 2gie, tamże , 18.. 

— Toż, wydanie 3cie. Lwów, Jabłoński. 
1851, w 8ce, str. 17. 

— Toż, wydanie 4te. Lwów, 1853, w 8ce, 
str. 16. 10 gr. 

— Toż, nowe wyd. z aprobacyą Zwierzch- 
ności kościelnej. Kraków, W. Wiełogłowski, 
1864, w 16ce, str. 44. 1 '/j sgr. 

GAWRZYJEWSKI Paweł (redaktor). Przyja- 
ciel ludu (dodatek do Nadwiślanina). Chełm- 
no, 1860—1862. 

— Ob. Szmid Krzysztof. 

Gay Jan, ob. Jachowicz St. 

GAY Zofia (z domu Lavalette, Igo ślubu 
Liottier, ur. 1776 f 1852). Anatol, przez pa- 
nią.... tłomaczył z francuskiego W. Ciecha- 
nowski. Tomów II. Wilno, Fr. Moritz, 1821, 
w 8ce, str. 185 i od 186—385. 6 złp. 

Gayet, ob. Rheal. 

Gaz, ob. Sabiński 01. (1867); Wolfgang; Za- 
dora (1867). 

GAŻDZICKI Wincenty. Bukiet serc ludzkich, 
poezye. Wilno, Zawadzki, 1850, w 8ce, str. 
154. 8 złp. 

— Poezye. (Sny życia naszego) przez.... War- 
szawa, S. Orgelbrand, 1855, w 8ce, str. 110. 
4 złp. 

GAZDOWICZ Augustyn. Oda Antoniemu Go- 
łaszewskiemu biskupowi przemyślskiemu w 
dzień imienin jego ułożona. Przemyśl, druk 
J. Gołębiowskiego, 1819, w 4ce. 

— Oda z powinszowaniem imienin JW, hr. 
Helenie Mniszkowej ofiarowana. Przemyśl, 
druk Gołębiowskiego, 1820, w 4ce. 

— Oda z powinszowaniem imienin hr. Sta- 
nisławowi Mniszkowi złożona. Przemyśl, druk 
J. Gołębiowskiego, 1820, w 4ce. 20 GAZETA. Gazeta anonsowa (wydawana codziennie) 
od Lutego 1871. Warszawa, red. Wędrychow- 
Bki, druk S. Orgelbranda, w 4ce. Nr. pojed. 
1 kop. 

— codzienna narodowa i obca. Warszawa, 
red. Br. Kiciński i Teod. Morawski, 1818 do 
14 Czerwca 1819, fol. małe. Wydawana od 
1 Października 1818. W roku 1818 Nrów 7(5; 
w r. 1819 od Nru 77-189. W dniu 19 Maja 
opieczętował rząd drukarnię , zatem ostatni 
Nr. wyszedł we trzy tygodnie później. — 
W miejsce tej Gazety wydawano Kronikę dru- 
giej połowy roku 1819. Kwartalnie 13 złp. + 

— codzienna krajowa i obca. Od dnia 29 
Września 1831. "Warszawa, w 4ce. Założyciel 
Dam. Dzierożyński. 

— codzienna. Od Stycznia 1832 r. do Kwie- 
tnia w 4ce większej, red. Kamiński Antoni; 
od Kwietnia w 4ce mniejszej, red. Łyskow- 
Bcy(1633); Tom. Gębka (1834-39), Fel. Mias 
kowski i Gębka (1835), Miaskowscy bracia 
(1840-42), Krupski (1842). Od r. 1850 w 4ce 
większej; od Stycznia 1853 fol. mniejsze; od 
1 Sierpnia 1856 fol. większe; od 9 Listopada 
1859, fol. wielkie. Od Lipca 1861, przeobrażona 
w Gazetę polską. F. Lewestamm. — Roku 1850 
właściciel Al. Przeździecki, poczem Le\ie- 
stamm F. H. , Józef Pracki i J. K. Gregoro- 
wicz ; następnie Antoni Kamiński, po nim Al. 
Miniszewski. Od r. 1859 Leopold Kronenberg 
właściciel, redaktor Sulicki. Ostatecznie w r. 
1871 Józef Sikorski właściciel. 

— handlowo-przemysłowa. Warszawa, 1843 
do 1857, w 4ce. 

— łiandlowa. Pismo poświęcone handlowi, 
przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu. Re- 
daktor R. Okręt. Warszawa, nakład redakto- 
ra. Wydawana codziennie, w 4ce, od 1 Paź- 
dziernika 1864 — 1872. Roku 1865 Nrów 296; 
r. 1866 Nrów 292. Rocznie 9 rub. 

— kielecka. Od 1 Października 1870 — 72, 
w 4ce, dwa razy w tydzień. Kielce, wydawca 
Mich. Goldhaar, red. Leon Gautier, druk E. 
Kołakowskiego. 10 złp. kwartalnie. 

— korrespondenta warszawskiego i zagra- 
nicznego. Warszawa, 1800 — 1829. Wydawana 
dwa razy w tydzień po 2 ark., w 4ce, a od 
połowy r. 1827, fol. Redaktor Wojciech Pę- 
kalski (1814); Wyżewski Hippolit (do roku 
1826). W r. 1824 redaktor Rozmaitości lite- 
rackich Fr. Dmochowski i tenże od Lipca r. 
1826 redaktor Gazety. — R. 1800 Nrów 104. 
str. 1156. — R. IbOl Nrów 104, str. 1150.-- 
R. 1802 Nrów 105, str. 1320. - R. 1803 Nrów 
104, str. 1304. — 1804 Nrów 104, str. 1326.— 
R. 1805 Nrów 105, str. 1304. — R. 1810 Nrów 
104, str. 1714.— R. 1811 Nrów 105, str. 1646.— 
R. 1812 Nrów 104, str. 1(576. — R. 1813 Nrów 

104, str. 1578. — R. 1814 Nrów 105, str. 1862.— 
R. 1815 Nrów 104, str. 2072. — R. 1816 Nrów 

105, str. 2356. — R. 1817 Nrów 104, str. 2236(?). 
— R. 1818 Nrów 104, str. 2210 i Nrów LV 
Rozmaitości. — R. 1819 Nrów 104, stron po- 
mylonych 1798 i od 1099—1404 i Nrów XLII Rozmaitości. — R. 1820 Nrów 181, str, 2444 
i Nrów XXXVIII Rozmaitości. — R. 1821 
Nrów 209, str. 2562 (?). — R. 1822 Nrów 209, 
8tr.^ 2314. — R. 1827 do dnia 22 Czerwca 
Nrów 142, w 4ce. Kwartalnie 15 złp. -i- -i -i 

— korrespondent. Warszawa, od dnia 21 
Września 1831 do końca Grudnia Nrów 99, 
fol. Redaktor Stanisław Wyżewski syn Hip- 
polita, po nim Stef. Jażdżewski, w końcu L, 
T. Trippliu. 

— kościelna. Pismo czasowe pod redakcyą, 
księdza J. Jabczyńskiego (tygodnik). Poznań, 
druk W. Stefańskiego, od 1 Kwietnia 1843 
do 1848, w 4ce, po 1 ark. Ostatni Nr. 26 z 
dnia 8 Lipca, wydrukowano d. 12 Sierpnia. 
Rok III. 1845 Nrów 52, str. 416. -f — Rok IV. 
1846 Nrów 52. str. 416. -i — Rok V. 1847 
Nrów 52, str. 432. — Rok VI. 1848 do dnia 
8 Lipca Nrów 26, str. 214. 4 Półrocznie 2 tal. 

(W jej miejsce w r. 1849 — 50 wychodził Ty- 
godnik kościelny.) 

— krakowska. Kraków, 1800—1849, w 4ce, 
do roku 1829 po Nrów 104 i 105. Wydawca 
Jan May. — W r. 1829 do 28 Czerwca Nrów 

51, str. 012. — W r. 1830 od 1 Lipca do 30 
(irudnia Nrów 154, str. 674, redaktor Konst. 
Majeranowski, nakładca Jan May. Kwartalnie 
12 złp. — W r. 1832 od 1 Stycznia pod ty- 
tułem: Codzienna Gazeta krakowska, wydaw- 
ca i drukarz Stan. Cieszkowski , format fol. — 
W r. 1833 tenże tytuł, fol., Nrów 327. — W 
r. 1834 i następnych tytuł: Gazeta krakowska, 
format w 4ce, redaktor Konst. Majeranowski, 
Nrów 298, str. 1204 i Rozmaitości. — R. 1835 
Nrów 297, str. 1206. — R. 1836 Nrów 300, 
str. 1304. — R. 1837 Nrów 297, str. 1126. — 
R. 1838 Nrów 297, str. 1188. — Od r. 1838 
nienumerowane jednym ciągiem Nrów 297. — 
R. 1839 Nrów 300. - R. 1840 Nrów 30. — 
R. 1841 — 1842 po Nrów 299. — R. 1843 Nrów 

297. — R. 1844 Nrów 299. -^ R. 1845 Nrów 

298. — R. 1846 Nrów 292. — R. 1847 Nrów 

299. — R. 1848 Nrów 296. Od 1 Lipca red. 
Wład. Iżycki. Prenumerata roczna 16 złp. — 
W r. 1849 Nrów 106. Ustała 12 Maja 1849. -h 

— lekarska. Pismo tygodniowe poświęcone 
wszystkim gałęziom umiejętności lekarskiej, 
farmacyi i weterynaryi. Redaktor odpowie- 
dzialny Dr. Euszczkiewicz. Warszawa, od Lip- 
ca 1866, Gebethner i Wolff, w 8ce. Rok L 
1866, Tom I. Nrów 26, str. 420. — Rok II. 
1867—8.— R. III. 1868—9. - R. IV. 1869-70. 
Tom VII i VIII. Nrów 52, str. 888, redaktor 
Prof. Girsztowt. - R. V. Tom IX i X. Nrów 

52, str. 832, druk Józ. Bergera. -- Rok VI. 
1871 — 72, Tom XI. Nrów 27, str. 432. — R. 
1872, Tom XII., w drukarni Gazety lekarskiej. -f 

— literacka wileńska. Wilno, 1806, w 4ce, 
Nrów 59, Cz. I. k. 1, str. 407, k. 2; Cz. II. 
k. 1, str. 415, k. 3. Ob. Grotidek. -i 

— literacka (tygodnik). Warszawa, 1821, 
w 4ce, Nrów 52, str. 416. Rocznie 32 złp. 

— Toż, od Lutego 1822. Warszawa, Gliicks- 
berg, w 4ce. Tom I. str. 247. Redaktor Wal. GAZETA. 21 Chłędowski. Tud no^Yą. redakcy^ i podług od- 
miennego planu od 5 Lutego do 25 Czerwca 
1822 Nrów 21; Tom II. str. 280. Rocznie 
40 złp. + 

(Współpracownicy: Anastazewicz Bazyli, 
Aruiiński Franciszek, Chlędowski Wal., Dmo- 
chowski Franc. Sal., Dzierożyuski Duniazy, 
Dybek Franc, Elsner Józ., Humnicki Ign., 
Jarocki Fel.. Kitajewski Ad., Korzeniowski 
Józ., Kruszyński Jan, Krzyżanowski Adr., 
Linde Sam., Lisiecki Dom., Osiński Lud., 
Szczucki Winc, Tarnowski Jan, Urmowski 
Kłem., Witowski Herman, Wolf A.— Redaktor 
Ad. T. Chłędowski.) 

— literacka (wydawana trzy razy na mie- 
8ią,c). Lwów, od 27 Maja do 11 Sierpnia 1871, 
druk K. Pillera , w 4ce, Isrów 9, każdy po 
16 stron. Redaktor Jan Śliwiński. Wydawcy: 
Śliwiński i L. Nyisłocki. Od Nru 5 redaktor 
i wydawca Jan Śliwiński. Wznowiona r. 1872, 
zaraz ustala. Prenumerata kwartalna 90 cent. 

— lwowska. Lwów, 1811 — 1848, w 4ce; 
1849 — 1872, fol. Redaktor F. Kratter, druk 
Józ. Pillera. — R. 1812 Krów 104, str. 87lj. 
Prenumerata 14 złr. walutą. — R. 1813 Krów 
105, str. 918 (mylnie podano 855); — r. 1814 
Nrów 104;— r. 1815 Nrów 104, str. 1020;— 
r. 1816 Krów 208, str. 1034; — r. 1817 Nrów 
209, str. 810 i Rozmaitości Krów 30, str. 240;— 
r. 1818 Krów 198, str. 792 i Rozmaitości Krów 
30, str. 244; — r 1819 Krów 148, str. 586 i 
Rozmaitości Krów 150, str. 600; — r. 1820 
Nrów 148, str. 608 i Rozmaitości Krów 149, 
str. 600; — r. 1821, Nrów 150, str. 662 i 
Rozmaitości Krów 148, str. 592. Za obadwa 
prenumerata roczna 12 złr. monetą, konwen- 
cyjną. — R. 1822 Nrów 151, str. 626 i Ro- 
zmaitości Nrów 150, str. 608; — r. 1823 
Nrów 149, str. 630 i Rozmaitości Nrów 76, 
etr. 608. Od Nru 41 (od Lipca) redakcyi Jó- 
zefa Bensy. — Rok 1824 drukiem Pillerów, 
Nrów 150, str. 606 i Rozmaitości Nrów 52. 
Btr. 416; — r. 1825 Nrów 149, str. 616 i Roz- 
maitości Nrów 52, str, 416; — r. 1826 druk 
Piotra Pillera, Krów 147, str. 630 i Rozma- 
itości Nrów 52, str. 428; — r. 1827 redaktor 
Mikołaj Michalewicz, Krów 150, str. 656. 
Zarazem Rozmaitości, które odtąd zawsze po 
52 Krów arkuszowych obejmowały corocznie. — 
R. 1829 druk Piotra i Aug. Pillerów, Krów 
150, str. 668;-- r. 1832 druk Piotra Pillera, 
Krów 154, str. 920. Prenumerata roczna 11 
złr. 12 kr. m. k. — R. 1833 druk Piotra Pil- 
lera, Krów 154, str. 920; — r. 1834 Krów 154, 
str. 930; — r. 1835 red. Jan Kep. Kamiński, 
Nrów 154, str. 930; — r. 1836 Krów 154, str. 
924; — r. 1837 Krów 153, str. 918; — r. 1838 
Nrów 153, str. 924 ; — r. 1839 Krów 153, str. 953. 
W tym r. wprowadzona rubryka pod tytułem: 
Nowiny lwowskie , wydanie nakładem spad- 
kobierców Franciszka Krattera. — R. 1840 
Nrów 154, str. 952, Z tym rokiem Floryan 
H. Singer porzucił zarząd Gazety lwowskiej, 
a po nim w następnym roku objął Jan Ha- 
nisch de Greifenthal, — R. 1841 Nrów 153, st:'. 1010; — r. 1843 Krów 152, str. lUlO; — 
r 1844 Krów 154, str. 1002: - r. 1845 Krów 
163, str. 1012;— r. 1846 Krów 152, str. 872. 
W tym roku zmarł Walonly Chłędowski mij- 
czynniejszy współpracownik Rozmaitości przy 
Gazecie lwowskiej. — W r. 1848 Gazeta wy- 
kupiona z rąk rodziny Kratterów, zostaje na 
koszcie i'ządowym , drukowana w drukarni 
rządowej. Redaktor Mateusz Sartyni , format 
fol., wychodzi codziennie. Od Grudnia 18.jU 
r. dołączany Dodatek tygodniowy. W latach 
1852 — 53 ma fejletony z powieściami Kacz- 
kowskiego Zygm. — Od r. 1854 wznowione 
Rozmaitości, które ustały były w r. 1848. — 
Wópółredakcya: Franciszek Waligórski, Szczę- 
sny Kluczycki, Jan Wagilewicz, J. J. Szcze- 
pański i Waleiy Łoziński. — R. 1859, fol.. 
Krów 298, str. 1604, Rozmaitości Krów 52 i 
Dodatek tygodniowy Krów 52: — rok 1860 
Krów 299, str. 1730, z Dodatkiem tygodnio- 
wym bez Rozmaitości. — R. 1861 Krów 303, 
str. 1780; — r. 1862 Krów 299, str. 1334 i 
2008, od 1 Lipca redaktor Adolf Rudj^ński.— 
R. 1863 Krów 298, str. 1230 i 1200, od roku 
1863 Dodatek tygodniowy nie wychodził. — 
R. 1864 Krów 299, str. 1141 i 1204; — r. 1865 
str. 1186 i 1256; — r. 1866 Krów 299, str. 
1228 Gazety i str. 1216 Dziennika urzędowego 
do Gazety lwowskiej. — R. 1867, format 
zwiększony, Krów 302, str. 1820; — r. 1868 
Krów 300, str. 1830 i Krów 52 Dodatku tygo- 
dniowego : — rok 1869, 1870, 1871 i 1872 
pod tąż redakcyą. Rocznie 16 złr. 

— łódzka (Łodzer Zeitung). Redaktor J. 
Petersilge. Łódź, nakład redaktora, 1865 - 72. 
Wychodzi tygodniowo po niemiecku i po pol- 
sku, w 4ce. Rocznie 20 złp. 

— muzyczna i teatralna (Pismo tygodnio- 
we). Redaktor Tomasz Le Brun. Warszawa, 
od 1 Października 1865 do 30 Marca 1866, 
druk J. Ungra, w 4ce, Krów 26. Kwartalnie 
9 złp. 

— narodowa, od 11 — 20 Września, 1831. 
Zakroczym, 1831, w 4ce, Krów 10. Razem 
str. 38 i 1 str. Dodatku, -f 

— Toż, wydawana w Zakroczymiu 1831 r., 
przedrukowana w Paryżu staraniem i nakła- 
dem jednego z członków Izby poselskiej. Wy- 
dawca W. P(later). Krów 10- Paryż, druk Pi- 
narda, w biórze Le Polonois , 1834, w 4ce, 
str. 31. 

— narodowa. Lwów, od 1 Czerwca do 27 
Października 1848. Redaktor Jan Dobrzański, 
druk Pillera , fol. (Powstała z Rady narodo- 
wej.) ■+ -ł- 

— narodowa. Lwów, 1862, fol. Redaktoro- 
wie : Lud. Gumplowicz, Lud. Powidaj i Miecz. 
Romanowski, następnie Jan Dobrzański. — 
Rok II. 1863, redaktoi- Karol Stupnicki, współ- 
pracownik Jan Dobrzański, druk Kornela Pil- 
lera. Po uwięzieniu Karola Stupnickiego od 
Lutego do 9 Marca nie wydawana. Od 10 
Marca z Krem 23 wydawca Hip. Stupnicki, 
redaktor Ludwik Powidaj. Od Nru 36 od' 22 GAZETA. powiedzialny redaktor J. Dobrzański. — Od 
Nru 48 redaktorowie Jan Dobrzański i Wita- 
lis Smochowski. Wyszło Nrów 268. Prenu- 
merata kwartalna 3 złr. 00 cent. — Kok Jll. 
1804, Nrów 298. Od Nru 184 wydawcy Jan 
Dulirzański i Witalis Smochowski, ledaktoro- 
wie Jan Dobrzański i Tad. Nowakowski. — 
Rok IV. 1805, Nrów 297. Redaktor Antoni 
Orzechowski, główny współpracownik Jan Do- 
brzański. — Rok V. 186G, Nrów 299. Od Nru 
267 wydawca W. Smochowski, redaktor Jan 
Dobrzański. — Rok VI. 1867, Nrów 301.— 
R. VII. 1868, Nrów 301. Od Nru 99 wydawca 
W. Smochowski, właściciel J. Dobrzański, 
redaktor Platon Kostecki. — Rok VIII. 1869, 
Nrów 344. Od Nru 287 wydawca zamiast 
Smochowskiego Teofil Szumski. — Rok IX. 
1870, ciż sami, druk Gazety narodowej pod 
zarządem Skerla. — Rok X. 1871. — Rok XI. 
1872. -t- 

— ogrodnicza. Lwów, nakład i druk Pil- 
lera, 1830, w 4ce. Red. Gajecki Al. -i- 

— płocka. Od 1 Lipca 1872 (zapowiedzia- 
na). Płock, wydawca ksiggarz Kempner, re- 
daktor Zygmunt Rościszewski, odpowiedzial- 
ny Potworowski inżyniei', druk Paulego. Wyd. 
dwa razy w tydzień. Kwartalnie 10 złp. 

— policyjna (codzienna). Warszawa, od Igo 
Stycznia 1845—60. Redaktor Tripplin, zało- 
życiel Abramowicz. 

— policyjna warszawska, pod redakcyą Jó- 
zefa Pękalskiego, w końcu sędziego Pawłow- 
skiego. Warszawa, nakład redakcyi, druk J. 
Ungra, 1861—65, w 4ce. Przedpłata roczna 
3 rub. 60 kop. 

— polska (?) (wojskowa). Mińsk, 1812. 

— polska, od dnia 1 Grudnia 1826 do koń- 
ca Września 1827. Od 1 Października 1827 
do 30 Września 1831, w 4ce dużej. Warsza- 
wa, wydawana codziennie. — Redaktorowie 
Ksawery Bronikowski i Maurycy Mochnacki, 
następnie red. Gębka. Do Października 1829 
współredaktor Ksaw. Bronikowski. — Od r. 
1828 półarkuszowe dodatki p. t. Kronika li- 
teratury polskiej, Nrów 22; — r. 1830 Nrów 
347. Od 24 Kwietnia 1831 Redaktorowie 
J. N. Janowski , Winc. Cyprysiński i T. S. 
Kupiszewski. + 

— polska dla ludu wiejskiego (tygodnik). 
Red. Bern. Bogedaiu. Opole, 1848—49. Poró- 
wnaj : Gazeta wiejska. 

— polska, pod redakcyą H. Cegielskiego. 
Poznań , od 22 Marca 1848 do 29 Czerwca 
1849 r., Nrów 1—233 i 1—146, fok, str. 986 
i 634 (paginowanie mylne). Wychodziła do 
22 Czerwca 1850. Redaktor Motty Marcelli(?); 
ob. Przedsiębiorstwo. 

— polska (codzienna). Redaktor i wydawca 
Józef Ignacy Kraszewski, następnie Józef Si- 
korski. Warszawa, druk i nakład własny, 
1861 — 72, fol. wielkie. Przedpłata całoroczna 
7 rub. 20 kop. — południowo-pruska. Poznań, od 1 Stycz- 
nia 1796 — 1806, w 4ce. Red. Stan. Ziołecki. 
R. 1800 Nrów 105; — r. 1804 Nrów 104; — 
r. 18U6 Nrów 110. + -t- 

— poranna. Warszawa, od 1 Kwietnia 1837, 
fol. Redaktor Dobek; r. 1838 Wiktoryn Zie- 
liński i J. K. Mętlewicz ksiądz; r. 1839, w 4ce, 
red. H. Skimborowicz; r. 1841 redaktor Sza- 
brański. Zarazem: Pismo dodatkowe (literac- 
kie). Powstała z Dziennika powszechnego.) 

— powszechna (literacka). Wilno, 1806; 
ob. Groddek. 

— powszechna. Pismo polityczno-literackie. 
(Wydawane od 1 Stycznia 1842.) Warszawa, 
1842. Red. Karol Witte. (Dodawany tygodnio- 
wo : Pamiętnik literacki.) Ustała 1 Paździer- 
nika 1842. 8 złp. 

— powszechna. Lwów, od 1 Września do 

20 Grudnia 1848, Nrów 53 (ostatni skonfis- 
kowany), druk P. Pillera, fol. Red. Eugeniusz 
Chrząstowski i Henr. Suchecki, -i- 

— poznańska. Poznań, od d. 8 Listopada 
1800 do 1815 r., w 4ce (przeobrażona z Ga- 
zety Prus południowych). Tom po 4 tal. 

— Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Od 

21 Czerwca 1815 do 1839 r. Poznań, redaktor 
Idzi Raabski, później Prof. Cichowicz. — Rok 
1840. Nakład druk. nadw. Deckera, Red. A. 
Wannowski, w 4ce.— R. 1841 -i-, 1842 +, 1843 +, 

1844 -f^ i 1845 -f ; od drugiego półrocza 1845 
redaktor J. Rymarkiewicz , format przeobra- 
żony na fol.— R. 1846 +, 1847 + i 1848. + Od 
r. 1846 redaktor Napoleon Kamieński. Ustała 
z końcem Czerwca 1865 r. Kwartalnie 1 tal. 
20 sgr. 

— przemysłowa. Illustrowany organ prze- 
mysłu, rękodzielnictwa, gospodarstwa i han- 
dlu krajowego. Kraków, od 3 Marca 1866 r., 
fol., Nrów 52, str. 214. Red. Prof. techn. Roz- 
wadowski Wł. Wydawca Wal. Kołodziejski 
inżynier. — Rok II. 1867 od Nru 53 — 104, str. 
208. — R. III. 1868 od Nr. 105—120, str. 61, 
druk Uniwersytetu. (Ustała 18 Kwietnia 1808). 
Rocznie O złr. (Pierwszego roku było niespeł- 
na 200 prenumeratorów, drugiego roku prze- 
szło 400, w drugiem półroczu 1807 trzysta, 
a w 1808 jeszcze mniej.) + -i- -i- 

— rolnicza (powstała z Wiadomości han- 
dlowych 1833 — 44 przy Gazecie codziennej), 

1845 — 50. Redaktor Jażdżewski, później Gre- 
gorowicz J. K., potem Mieczyński Adam. 

— rolniczo-przemysłowa i handlowa, pismo 
wychodzące bezpłatnie przy Gazecie codzien- 
nej. Warszawa, 1800, fol., str. 208. Redaktor 
Mieczyński Adam. 

— i'olnicza. Redaktor i wydawca Adam 
Mieczyński. Warszawa, nakład redakcyi, druk 
A. Ginsa, 1861 — 1872. R. 1861, Tom I. Nrów 
52, str. 432.- R. 1862-60, Tom II— VII po 
Nrów 55, str. 476, 440, 438, 410 i 416. — R. 
1867 — 72, druk J. Jaworskiego. Rocznie 4 rub. 

— rządowa. Warszawa, 1807. GAZETKA - GEBKA. 23 — rządowa Królestwa Polskiego. — Ołficyal- 
naja gazeta. Warszawa, od 20 Gruduia 1837 
(1 Stycznia 1838), fol. Tom I. Nrów 145, str. 
1134; Tom II. Krów 146—291, r. 1838. 

— Toż, r. 1840, Tora II., Nrów 291, str. 
2164. — Lata 1841 — 1860 (codziennie). Re- 
daktor naczelny i wydawca Jan Karnicki. 
"Warszawa, 1861, nakład redakcyi, druk J. Ja- 
worskiego, fol. Przedpłata całoroczna 4 rub. 
80 kop. ; czyli 5 tal. 10 sgr. (Od 1 Paździer- 
nika 1861 przemieniła się tytułem na Dzien- 
nik powszechny.) 

— tarnowska. Godło : Zgoda. Redaktor Ka- 
rol Wilczyński. Tarnów, druk iMinka i Schmied- 
hauzena dzierżawców drukarni J. Karnstadta. 
1848, Nrów 24, fol., od 4 Listopada do 30 
Grudnia, -f 

— teatralna. Dziennik poświęcony teatrowi, 
muzyce i literaturze. Warszawa, 1843, w 8ce, 
Nrów 102. Red. Kiesewetter. 

— toruńska. Pismo polityczne, 1867. Kwar^ 
talnie 1 tal. 12 '/, sgr. 

— wiejska, czyli Wiadomości gospodarczo- 
rolnicze na r. 1817, przez Franc. Ksaw. Gros- 
sa zebrane. Warszawa, w drukarni rządowej, 
1817, w 12ce, Nrów 29, str. 232. — Tora II. 
Warszawa, 1818—19, od Nru 30 dn. 24 Lip- 
ca do Nru 52, od sti'. 233 do 414. Rocznie 
24 złp. -f 

— wiejska dla górnego Szląska (Tj'godnik). 
Opole, druk WeiLshausera, 1849—50. R. 1849, 
Nrów 50; — R. 1850, Nrów 39. Red. Bogedain. 

— wiejska, dawniej Przegląd. Lwów, 1869, 
w 4ce. Wydawca Karol Widmann, redaktor 
H. St.upnicki, druk II. Jasieńskiego. Wyda- 
wana dwa razy w miesiąc po arkuszu. Pre- 
numerata wraz z dodatkiem „Przyjaciel do- 
mowy" kwartalnie 1 złr. 10 cent. 

— wielkopolska (niedzielna). Poznań, 1849 
— 1850, Nrów 17. Red. A. W^ojkowski. 

— wielkopolska (codzienna). Nr. 1 dnia 27 
Marca 1872. Redaktor E. Michałek, wydawca 
M. Jaskowski, dyrektor Kaz. Szulc. Kwartal- 
nie 1 tal. 5 sgr. 

Gazetka. Kraków, 1848, w 4ce, Nrów 5. 
Red. Lepkowski Józ. -i- 

Gazette de Varsovie. Warszawa, 1807, w4ce, 
Nrów 130, od 16 Lutego do 30 Września. 
Red. Murray. — Od 2 Października 1807 od 
Nru 182 do 30 Grudnia 1807, wychodziła 
pod zmienionym tytułem : Journal de Varso- 
vie. Tenże tytuł r. 1808 do 30 Stycznia Nrów 
18. — Ustała z powodu, iż dochody nie po- 
kryły połowy kosztów. Wychodziła cztery 
razy w tydzień po pół arkusza. Prenumerata 
kwartalna 22 złp. 15 gr. (Gazette de Var- 
sovie wychodziła także w latach 1758 — 1764 
i 1791 — 1792.) 

Gdańsk, ob. Biernacka (Podróż) ; Boencourt 
(1734); Bredelow (Handel); Duisburg (Oblęże- 
nie) ; Fabricius C. G. (Książęta Pomorscy) ; 
Foerstemann (Starożytności); Hirsch (Geschich- te d. Gimn.;i; Hoburg ; Jarociiowski K.; Lengnich 
(Prawa); Leszczyński Sł. (1734); Lbschin (Ge- 
schichte ; 'i/lakowski Al. (zboże); IV!armier (1856); 
Myśli (zboże); Świecki T. ; tabella (zboże); 
Warkulewicz A.; Vossberg (Miinzen). 

(Gdańsk.) Myśli o następnym handlu zbo- 
żowym do Gdańska. Warszawa, druk Wró- 
blewskiego, 1837, w 8ce, str. 16. 1 złp. 

GDECZYK J. i A. KOSSATZ. Książka do czy- 
dania dla publicznego i prywatnego użycia. 
Części II. Wrocław, Leuckart, 1853, w 8ce, 
str. 32 i wzorów kaligraficznych str. 6; str. 
VIII i 112. 5 sgr. 

— Toż, ułożona. Część I. Wydanie drugie, 
poprawione. Wrocław, Leuckart, 1860, w 8ce, 
str. 32 i 6 litogr. 1 '/.^ sgr. 

Gc-bauei* G., ob. Spachta. 

Gebełbuch fiir gebildete Christen, Mit Er- 
laubniss der k. k. Censur. Bochnia, druk Son- 
ka, b. w. r. (1829), w 12ce, str. 96. + 

Gebetbuch zur Feyer des von Leo dem XII 

ertheilten fiinfzigjaiingen allgemeinen Jubi- 
laums.... zum Gebrauche der deutschen Ka- 
tholicken im Kónigreiche Polen. Warschau, 
im Collegio der PP. Piaristen, 1826, w 8ce, 
str. 194. 

GEBETHNER i WOLFF Robert. Kalendarzyk 
ruchomy. W^arszawa, nakład G. Gebethnera i 
Wolffa (1862j. 

— Katalog nut muzycznych, wydanych na- 
kładem Gebethnera i Wolffa w Warszawie. 
Warszawa, druk Gazety polskiej, 1864, w 8ce, 
str. 16. 

— Katalog nut muzycznych, wydanych na- 
kładem.... — Catalogue de musiąue du fonds 
de.... Warszawa, Naumburg, druk G. Patza, 
1868, w 8ce, str. 12. + 

— Ob. na Wstępie: Katalogi. 

6EBHARDI Ludw. Albrecht (ur. 1735 f 1802). 
Geschichte des Grossherzogthum Siebenbiir- 
gen und der Konigreiche Galizien, Lodome- 
rien und Rothreussen. Pesth, bei Joseph Leyr 
rer, 1803, w 8ce, str. 317. 23'/,, sgr. 

— Geschichte der Konigreiche Galizien, 
Lodomerien und Rothreussen. Peslh, 1804, 
w 8ce, str. 124. 

(Gebhardt.) Wezwanie i zdania pism itd. 
o dziele sztuki pp. Gebhardta i Gierskiego 
optyczno-mechanicznego gabinetu ruchomych 
fantasmagorycznych przedstawień. Lwów, 
1844, w 4ce (sztuk 3). 

GEBHARDT Zygmunt. Zdania z różnych ga- 
łęzi nauk i umiejętności etc. Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1866, w 8ce, str. 8. -ł- 

GebiJhren-Gesetz, ob. Cysar. 

Gębacz. (Wyd. Ign. Łagiewnicki). Wilno, 
1817. w 4ce, Nrów 5 (więcej nie wyszło). 

Gębicki Wawrz. , ob. Skarga. 

Gębka Tomasz, ob. Gazeta codzienna. 24 GECEL — GEDIKE. (Gecel Leibuś.) Śpiew żydka warszawskiego, 
1831 ; ob. Kiciński (Zbiór pism). 

Gedanken, ob. Posen; Siidpreusen (1800). 

GEDIKE E. C. Przewodnik do pielęgnowa- 
nia chorych, do użycia w szkole posługi cliu- 
rych berlińskiego zakładu lekarskiego Szare- 
tek, tudzież do własnej nauki, po niemiecku 
napisany, przełożył na język polski z polece- 
nia rządu Ludwik Gąsioiowski. Berlin, Mitl- 
ler, 1838, w 8ce, str. XII, IV i 143. 4 złp. 

GEDIKE Fryd. (1755 f 2 Maja 1803). Począt- 
ki czytania dla dzieci, bez A, B, C i zgłosko- 
wania, ułożone przez.... z 2go wydania ber- 
liuskiegu zastosował do polskiego języka Jan 
Bobrowski. Wilno, 1816, w 4ce. 

— Tirocinium linguae latinae in usum I. 
et II. classis. Warszawa, druk XX. Piarów, 
1806, w 8ce , przytem Słowniczek łacińsko- 
polski i mała Gramatyka; ob. Wypisy. 

— Toż, 2gie wydanie, 1809; ob. Wypisy. 

— Toż, 3cie wydanie. Pars prior, druk 
Sobol. Piar., 1811, w 8ce, str. 327. 

— Toż, także r. 1811, tnmże, w 8ce, str. 330 
i k. 1 niel. 

— Toż, 4te wydanie, 1813, w 8ce, str. 336. 
(Przejrzeli Stefazyusz i X. Czarnecki.) 

— Toż, editio nova emendata per J. Stoe- 
phasium. Warszawa, 1815, w 8ce, str. 340. 
3 złp. 

— Toż (ze Słownikiem polskim). Warsza- 
wa, 1817. 3 złp. 

— Toż, in usum classis II. Varsaviae, 1821, 
w 8ce, str. 87. 1 złp. + 

— Toż, wydanie stereotypowe. Warszawa, 
1830, w 8ce, 2t gr. 

— Toż, Varsaviae, typ. Schol. Piar., 1834, 
str. 87. 

— Toż, tamże, 1835. 1 złp. 

— Toż, 2gie wydanie stereotypowe. Yarsa- 
viae, 1844, w 8ce. 

— Toż, Varsaviae, typ. Schol. Piarum, 1845, 
w 8ce, str. 82. -;■ 

— Toż, 3cie wydanie stereotypowe. Yarsa- 
* viae, 1848. 15 kop. 

— Toż, 4te wydanie stereotypowe. Varsa- 
viae , S. Orgelbrand, 1853, w 8ce, str. 97. 
30 kop. f 

— Toż, 5te wydanie stereotypowe, tamże, 
1855, w 8ce, str. 97. + 

— Toż, 6te wydanie stereotyp. , editio vel 
emendata vel retractata. Varsaviae, sumpti- 
bus et typis S. Orgelbrand, 1865, w 12ce, 
str. 106. 

— Toż, in usum classis II. Varsaviae, typ. 
Schol. Piar., 1821, w 8ce, str. 155. + 

— Toż, wyd. stereotypowe. Warszawa, 1830. 
1 złp. 

— Toż, tamże, 1831, w 8ce. 

— Toż, Varsaviae, 1835, w 8ce, str. 157. — Toż, Varsaviae, typ. Schol. Piar., Iti37, 
w 8ce, str. 154. 

— Toż, Var&aviae, 1844, w Sce. 

— Toż, Varsaviae, S. Orgelbrand, 1848. 
30 kop. 

— Toż, 3cie wydanie stereotyp. Var.-aviae, 
druk i nakład S. Orgelbranda, 1855, w Sce, 
str. 172. 

— Wypisy większe z autorów francuskich, 
przez.... zebrane i dla szkół krajowych prze- 
robione. Warszawa, druk XX. Piarów, 1810, 
w 8ce, k, 2, str. 255. + 

— Toż, przez.... zebrane. Z dodatkiem Sło- 
wnika francusko - polskiego. Kraków , druk 
Uniwers., 1820, w 8cc, str. 259. + 

— większe. Warszawa, 1817, w 8ce. 3 złp. 

— Toż, francuskie dla początkowych przez 
.... ułożone, dla szkół krajowych przerobione. 
Warszawa, druk XX. Piarów, 1809, w 8ee, 
str. 273 3 złp. 

— Toż , francuskie dla początkowych , z 
dodatkiem słownika francusko-polskiego. Wy- 
danie trzecie. Warszawa i Wilno, 1812, w Sce. 

— Toż, wydanie czwarte. Wilno, druk J. 
Zawadzkiego, 1812, w Sce, str. 206. 3 złp. 

— Toż, z autorów francuskich dla począt- 
kowych przez.... ułożone, dla szkół krajowych 
przerobione. Warszawa, 1813, w Sce, sti'. 2 
i 255. 

— Toż, tamże, także rok 1813, w Sce, 
str. 299. 

— Toż, Warszawa, druk XX. Piarów, 1815, 
w 8ce, str. 256. -f 

— Toż , z dodatkiem słownika francusko- 
polskiego. Wilno, 1816. 

— Toż, francuskie dla początkowych, przez 
.. . Wydanie 6te. Warszawa i Wilno, 1817, 
w Sce, str. 214. 

— Toż, Wilno, 1819, w Sce. 2 złp. 15 gr. 

— Toż, francuskie, przez... ułożone, z do- 
datkiem słownika francusko-polskiego. Wil- 
no, Józef Zawadzki własnym nakładem, 1826, 
w Sce, str. 140, słownika str. 70. 2 złp. 15 gr. 

— Toż, francuskie, z dodatkiem słownika 
francusko-rossyjsko-polskiego. — Kuiga dlia 
cztenia na.... francuskom jazykie, z kratkim 
słowarom francusko-rossyjsko-polskim. Wilno, 
J. Zawadzki, 1838, w Sce, str. 131, a słow- 
nika str. 123. 3 złp. 10 gr. ; cena zniżona 
1 złp. 10 gr. 

— Wypisy dla poczynających się uczyć ję- 
zyka łacińskiego, do użycia Polaków przysto- 
sowane przez Fel. Bentkowskiego. Warszawa, 
1806, w 12ce. Porównaj : Tirocinium. 

— Wypisy z rozmaitych pisarzy dla poczy- 
nających się uczyć języka łacińskiego, przez.... 
ułożone, a dla użycia Polaków przystosowane 
przez F. Bentkowskiego. Wydanie drugie po- 
prawne. Warszawa, druk XX. Piarów, 1809, 
w 8ce, str. 318 i niel. 10. GIEDRAYT — GELLERT. 25 — Toż, przez.... ułożone, a do użycia Po- 
laków przystosowane, z dodatkiem słownika 
łacińsko-polskiego wyrazów znajdujących się 
w tern dziele etc. Wilno i Warszawa, nakład 
i druk Zawadzkiego, 1812, w 8ce, str. 268. 
3 złp. 

— Toż, a do użycia Polaków przystosowa- 
ne, z dodatkiem słownika łacińsko-polskiego. 
Wilno, 1817, w 8ce. 3 złp. 

— Toż, z rozmaitych pisarzy łacińskich na 
klasę pierwszą. Kraków, druk Uniwers., 1817, 
w 8ce, str. 110. + 

— Toż, na klasę drugą, tamże, 1817, w 8ce, 
str. 98. + 

— Toż, z rozmaitych pisarzy dla poczyna- 
jących uczyć się języka łacińskiego. Wilno, 
J. Zawadzki, 1829, w Sce, str. 272. 3 złp. 

— Wypisy łacińskie do użytku młodzieży 
polskiej przystosowane , z dodatkiem słowni- 
ka łacińsko-polskiego. Podług wydania dwu- 
dziestego F. A. Beka. Berlin, Mittler, 1832, 
w 8ce. 3 złp. 

— Wypisy niemieckie, czyli Księga poży- 
teczna i łatwa do czytania dla uczących się 
języka niemieckiego. Wilno, Zawadzki, 1828, 
w 12ce. 2 złp. ; zniż. 1 złp. 

— Ob. Popis; Selecła; Stefazyusz. 

GIEDRAYT (Giedrojć) Jozap Arnulp, kuni- 
gaykszt ^książę) Wiskup Ziemayciu (ur. 1754 
t 1838). Naujas istatimas Jezaus Cbristaus 
wieszpaties musu letuwiszku leżuwiu iszgul- 
ditas. Wilniuje, 1816, w 4ce, str. 22 i 399 i 3. 
50 kop. 

(GEDROYĆ Kazimierz.) Kilka urywków z 
wierszy Kazimierza Snopka. Warszawa, druk 
J. Krokoszyńskiego, 1862, w Sce, str. 72. ą- 

GEDROJĆ Wincenty G. Kilka wspomnień z 
kaukazkiego wygnania 1867 roku. Lwów, w 
kom. u Wilda, 1867, w Sce, str. 178. 2 złr. 

GEDROYĆ Wincenty książę II. Commentatio 
inaug. dogmat, theol. de sacrificio altaris, 
quod non solura letreuticum, eucharisticum, 
impetratorium, verum et propitiatorium esse 
ostenditur, quam.... in Univers. Yilnensi ad 
eona. Doct. S. Theol. jura et hon. publice de- 
fendet, 1825. Yilnae, typ. dioeces. ad eccle- 
siam S. Casimiri, 1825, w Sce, str. 26. 

Gedyke, ob. Gedike. 

Gefallsgesetz, ob. Drdaclci M. (GaMzien). 

GEIBEL Emanuel (ur. 1815). Głosy czasu..... 
powtórzył po swojemu F. Y. Z. (Dyonizy Mi- 
nasowicz). Poznań, Żupański , druk Kamiń- 
skiego, 1845, w Sce, str. 25. 1 złp. + + + 

GEIGER Herman (ur. 1827). Lidia, obraz z 
czasów cesarza rzymskiego Marka Aureliusza, 
według drugiego poprawnego wydania prze- 
łożył na język polski Michał Król. Tarnów, 
w komisie u Milikowskiego, 1857, w Sce, str. 
XIII, 275 i VI. 1 złr. 60 cent. + + -i- GEISLER Adam. Zdania ze wszystkich gałęzi 
prawa i umiejętności politycznych itd. Kra- 
ków, druk Uniw., 1863, w Sce, str. 7. -t- 

Geisruk Jakób, ob. Jakubowski Gabr. 

GEISTLENNER Johann (Dr. M.). Der Kurort 
Truskawiec in Ost - Galizien und Kurbericht 
fiir das Jahr 1864. Lemberg, 1865, w Sce, 
str. 66. -f + 

— Aerzflicher Kurbericht fiir das Jahr 1862 
iiber den Trink- und Badekurort Truskawiec 
auf der Reichsdomaine Drohobycz im Sambo- 
rer Kreise. Lemberg, Staatsdruckerei, 1863, 
w Sce, str. 20. + 

— Miejsce kąpielowe Truskawiec w Gali- 
cyi wschodniej i jego źródła mineralne we- 
dług rozbiorów chemicznych porównane z naj- 
sławniejszemi źródłami mineralnemi w kraju 
i zagranicą, wraz z Sprawozdaniem lekarskiem 
z pory kąpielowej roku 1864 i uwagami do 
używania wód mineralnych do picia i na ką- 
piele. Lwów , w komisie J. Milikowskiego , 
w drukarni rządowej, 1865, w Sce, str. IV i 
64. 2 złp. + 

Gelabert M., ob. Salomo S. 

GELBER Jakób (Galicyanin). De tuberculosi 
pulmonum, sive de tuberculosi secundum re- 
lationes nosologicas, aetiologicas, therapeuti- 
cas considerata. Dissertatio inauguralis. Vra- 
tislayiae, typ. Jungferi, 1866, w Sce. -t- 

Geld, ob. Koszutski Kar. 

GELING Karol (członek Towarzystwa lekar- 
skiego warszawskiego i wileńskiego). Opyt 
grażdanskoj medicinskoj policii primieniennoj 
k'zakonam rossyjskoj imperii. Wilno, typogra- 
fia Marcinkowskago, 1842, w Sce, str. XXXII, 
592 i 3 tabl. + 

GELIŃSKI (Żelińska) Hortenzya (Siostra św. 
Wincentego a Paulo, przełożona domu sierot 
w Digne). Mois de Mai, consacre a la Saiute 
Vierge. Paris, Vaton, 1853, w 32ce. 75 centim. 

— Nouveau formulaire des prieres a l'usa- 
ge des maisons d'education et de toutes les 
personnes pieuses. Limoges , Barbou freres, 
1852, w 32ce. (Często przedrukowywane.) 

— Vie de Louise Jacquette Kenaben, veu- 
ve Geliński, religieuse sous le nom de Soeur 
Saint- Charles, en la maison des orphelins du 
departement des Basses-Alpes, par.... sa filie 
(Digne Vial). Paris, Douniol, 1857, w 12ce, 
z 1 ryc. 1 frank 50 centim. + 

GELLERT Chrystyan Teotym (1715 f 1769). 
Listy.... sławnego lipskiej akademii professora, 
z niemieckiego na polski język przełożone. 
Nowa edycya. Wrocław, nakład W. B. Korna, 
1814, w Sce, str. 206. 2 złp. 

(Inne edycye 1774 i 1804, tamże.) 

— Moralne pisma po niemiecku wydane, 
teraz zaś na polski język przełożone. Tomów 
II. Wrocław, 1804, w Sce. 15 złp. 

(Inna edycya 1775.) 26 GEMBARZEWSKI - GENLIS. — Przyjaciel ludzi, poema tłomaczone z 
niemieckiego przez Ignacego Stawiarskiego. 
Warszawa, Zawadzka, 1800, w 4ce, str. 16. 
1 złp. 20 gr. 

— Ob. Gottszed; Jachowicz S.; Jarocki. 

GEMBARZEWSKI Kazimierz. O pokucie ko- 
ścielnej w prawie karnem. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, 1871, w 8ce, str. 24. 20 kop. 

— O uwzględnieniu maloletności w prawie 
karnem , opracował.... magister prawa i adm. 
Warszawa, druk J. Uugra, 18G9, w 8ce, str. 
53. 40 kop. + 

(Gembarzewski Tomasz.) Sprawa Tomasza 
Gembarzewskiego przeciw sukcessorom Bła- 
żeja Krasińskiego. (Kraków?) fol. + 

GEMBICKI Maurycy. Dissertatio de singulari 
pilorum yegotatione morbosa, quam trichoma 
dicunt. Erfurt, 1808, w 4ce. 

Genealogie, ob. Bobrownicki; Brzostowski P.; 
Chełmicki J. (Tablice królów, 1862); Dołgoru- 
kow (ruskie, 18.55); Dzieduszycki Maur.; Ga- 
warecki Hip. ; Heraldyka; Herbarze; Jabłonow- 
ski; Kamiński J. A. (Karaińskicb); Kossakow- 
ski (rodzin); Kotłubaj ; Kraszewski Kajetan 
(1861); ŁoskI J. (Sapiehów, 1856); Małachow- 
ski; Radziwiłłowie; Rodowody (Sławian, 1861); 
Stadnicki Kaz.; Siecki H. (Królów polskich); 
Trzetrzewiński. 

Generał-bas, ob. Kolberg 0. (po rossyjsku, 
1864); Simon A. 

Generatio, ob. Bryk J. P. 

GENERSICH Christian (1756 f 1826). Neue 
Beitrage zur Topographie und Statistik des 
Kónigreichs Ungarn. Reise in die Karpathen, 
mit vor?,iiglicher Riicksicht auf das Tatra-Ge- 
birge, von.... Prediger, herausgegeben von S. 
Bredetzky. Wien und Triest, bei Geistinger, 
1807, w 8ce, str. 238 i k. 1. + 

Genesis, ob. Antychryst; Krytyka; Objaśnie- 
nie ; Słowacki Jul. (z ducha). 

Geneve-Gracovie, la Russie, la Pologne (let- 
tre) adressee a M. A. Baumgartner, 1848; 
obacz: Radwański Jan. -t- 

Geniusz, ob. Fiałkowski M. 

GENLIS Stefania Felicyta Ducrest de Saint 
Aubin (ur. 1746, później margrabina de Sille- 
ry t 1830). Adele i Teodor, czyli Listy o edu- 
kacyi, zawierające w sobie wszystkie maksy- 
my i prawidła stosowne do trzech układów 
edukacyi dam, mężczyzn i osób przeznaczo- 
nych do rzijdu. Tłomaczone z dzieła francus- 
kiego pani.... przez Karolinę Czermińską, sta- 
rościankę drohomyślską. Edycya poprawna i 
pomnożona. Tomów IV. Kraków, T. Gróblo- 
■wa, Czech, 1806, w 8ce. Tom I. str. 422; Tom 
II. str. 431; Tom III. str. 423; Tom IV. str. 
422. 23 złp. + -f + 

(Pierwsza edycya. Kraków, 1787—8. -i-) 
— Belizar (Nowy) przez panią de Żanlis(...) 
napisany, przez Michała Konarskiego ua pol- ski język przetłomaczony. Tomów II. Wilno, 
Zawadzki, 1809, w 12ce. 8 złp. 

— Toż, edj^cya druga, tamże, 1818, w Bce, 
str. 146, niel. 6 i 155. 10 złp. 

— Duch, czyli treść dzieł Pani de Genlis, 
albo obrazy , charaktery , prawidła i myśli , 
wyjęte ze wszystkich pism jej wyszłych do- 
tychczas, przez p. Demonceaux, wraz z oi-y- 
ginałem francuskim obok. — Esprit de Mada- 
me de Genlis, ou portraits , caracteres, ma- 
xime8 et pensees , extraits de tous ses ou- 
vrages publies jusqu'a ce jour. Po polsku i 
po francusku. Wrocław, nakład W. B. Korna, 
1806, w Bce, str. 536. 9 złp. -t- 

— Elżbietki, czyli dwoje bliźniąt, powieść 
z francuskiego pani.... Wilno, Józ. Kożuchow- 

ski, 1800, w 8cc. 2 złp. 

— Godziny nowe dla użytku dzieci od pią- 
tego do dwunastego roku. Dzijłko pani 

Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1811, 
w 8ce, str. 122. 4 złp. 

— Toż, tamże, 1819. 

— Handbuch fiir Reisende in 4 Sprachen 
polnisch, franzósich, deutsch und englisch. — 
Manuel du Voyageur. — Książka dla podróż- 
nych. Wrocław, Koni, 1803 — 1829; ob. niżej : 
Książka. 

— Henryk VI., powieść historyczna z dzieł 
pani.... przekł. Ignacego Stawiarskiego. War- 
szawa, druk Dąbrowskiego, 1805, w 8ce, str. 
58. 1 złp. 

— Inez de Kastro, romans historyczny przez 
panią.... po francusku napisany, a na polski 
język przełożony przez A. W. Warsza\ya, druk 
i nakład Józefa Pukszty przy ulicy Sto-Jań- 
skiej Nr. 21, 1823, w 12ce, str. 234. 4 złp. 
(Pod przedmową podpis M. K., może Michał 
Konarski.) 

— Książeczka dla podróżnych przez panią 
.... w 4 językach. Wrocław, Korn, w 8ce. 7 złp. 

— Toż, z której się wyrazów potrzebnych 
w podróży i w różnych zdarzeniach ludzkie- 
go życia nauczyć i z niemi się łacno obeznać 
mogą, wydana przez.... w 4 językach. Wro- 
cław, 1806, w 8ce. 12 złp. 

— Toż, Edycya trzecia, tamże, 1810,-w 8ce, 
str. 310. 

— Toż, Wrocław, 1821, w Bce. 6 złp. 

— Toż, nauczyć można, przez panią (w 

czterech językach : polskim, niemieckim, fran- 
cuskim i włoskim). Edycya czwarta popra- 
wna,— Manuel du Voyageur contenant les ex- 
pressions les plus usitees en voyage et dans les 
differentes circonstances de la vie par.... a 
ąuatre langues. Wrocław, 1825, w 8ce, str. 
223. 1 złr. 15 kr. 

— Toż , nauczyć i z niemi się łatwo obe- 
znać mogą, przez panią.... (w czterech języ- 
kach : polskim, niemieckim, francuskim i an- 
gielskim). Edycya piąta pomnożona. — Ma- 
nuel du Voyageur, contenant etc. Wrocław, GENOWEFA — GENTZ. 27 u Wilh. Begumiła Korna, 1834, w 8ce, str. 
XII i 249. H- 

— Książeczka dla podróżnych na rozma- 
wianie w sześciu językach, w angielskim, nie- 
mieckim, francuskim, włoskim, polskim i rus- 
kim, przez.. . Lipsk, 1814. 12 złp. 

— Książka dla podróżnych, z której się 
łatwo wyrazów potrzebnych w podróży i w 
zdarzeniach ludzkiego życia nauczyć można, 
ułożona podług rozmów pani de Genlis i in- 
nych, w czterech językach: w polskim, ros- 
syjskim, francuskim i niemieckim. Warszawa, 
nakład i druk N. Gliicksberga księgarza i ty- 
pografa królewskiego warszawskiego Uniwer- 
sytetu, 1829, w 8ce mniejszej, str. VI i 263, 
niel. 5. 6 złp. 

— Kwiaty albo artyści, powieść z dzieł 
pani Genlis wyjęta. Warszawa, nakład J. Dą- 
browskiego, druk R. Jabłońskiego, 1829, w 
12ce, str. 110. 2 złp.; cena zniż. 1 złp. 15 gr. 

— Manuel du Yoyageur, par.... en 6 lan- 
gues. 4me edition. Leipsic, 1814, w 8ce. 2 złr. 
30 kr. m. k. 

— Toż, tamże (6me edition), 1825, w 8ce. 

— Toż, Neue Ausgabe der 7ten Aufl. (Con- 
yersations-Taschenbuch). Tomów II. Lipsk, 
1848, w 16ce. (Katalogi podają także edycye: 
Moskwa, 1805; Florencya, 1829.) 

— Matki rywalki, czyli Dwie matki jedne- 
go dziecięcia, przez.... napisane. Przekład Ja- 
kóba Adamczewskiego. Tomów Ul. Warsza- 
wa, 1805, w 8ce. 32 złp. 

— Matki (Dwie) jednego dziecięcia, czyli 
Matki rywalki, przez panią.... napisane, na 
polskie przełożył Jakób Adamczewski. Nowe 
wydanie. Tomów III. Lublin, druk Kazimie- 
rza Szczepańskiego, 1819, w 8ce, Tom I. str. 
339 i niel. 3; Tom II. str. 343; Tom IIL str. 
308. 18 złp. -f 

— Myśli i maksymy odłączne przez panią 
.... — Pensees et maximes detachees avec le 
texte polon, a cote. Nouvelle edition. (Po fran- 
susku i po polsku.) Wrocław, 1805, w 8ce. 
4 złp. 

— Ob. wyżej : Duch. 

— Toż, z tekstem francuskim obok. Nowe 
wydanie. Wrocław, Korn, 1810, w 16ce, str. 
103. 3 złp. + 

— Oblężenie Roszelli, czyli Sumnienie (tak) 
czyste pociechą jest w nieszczęściu, tłoma- 
czone z francuskiego przez Józefa Girtlera. 
Tomów II. Kraków, 1815, w 8ce. 9 złp. 

— Oblężenie Roszelli, czyli Sumienie czy- 
ste pociechą jest w nieszczęściu, napisane po 
francusku przez panią.... tłomaczone przez 
Józ. Girtlera. Edycya druga. Tomów II. Kra- 
ków, 1823, w 8ce, str. 280 i 296. 8 złp. 

— Panna de Clairmont (Klermont). Powieść 
historyczna. Przekładał z francuskiego W. L. 
Wilno, druk Zymela Nochimowicza, 1820, w 
8ce, str. 92. 2 złp. 

— Pensees et maximes detachees ; ob. Myśli. — Szafir (Cudowny), czyli Talizman szczę- 
ścia, powieść wschodnia przez Annę z ksią- 
żąt Radziwiłłów Mostowską. Wilno, nakład i 
druk Józefa Zawadzkiego Uniwersytetu im- 
peratorskiego typografa, 1806, w 12ce, str. 106. 
2 złp. 

— Wieczory zamkowe , albo Dalszy ciąg 
Nauki obyczajów do pojęcia młodzi przysto- 
sowany, przez panią.... z francuskiego przez 
X. Kajetana Skrzetuskiego tłomaczony. To- 
mów III. Warszawa, 18Ó7, w 8ce, str. 300, 
288, 250 i niel. 1. 

— Toż, tamże, 1806. 16 złp. 

— Toż, Warszawa, 1813, w 8ce. 
(Inne wydanie 1789 do 1791. +) 

— Władysław Bliński , czyli Fałszywy za- 
pał do sztuk i umiejętności (naśladowane z 
francuskiego przez Zborowskiego). Wrocław, 
Korn, 1808, w 12ce, str. 110. 2 złp. 20 gr. + 

— Wspomnienia Felicyi L***, przez panią 
de.... Wrocław, Korn, 1808, w 8ce , str. XII 
i 564. 10 złp. 

— Wyspa dziecinna, historya prawdziwa, 
przez panią.... z francuskiego języka na pol- 
ski przełożona. Kraków, druk Jana Maja, 1808, 
w 8ce, str. 86. + 

— Zuma, czyli Odkrycie Chiny oraz Ze- 
neida, z dzieł pani.... tłomaczył z francuskie- 
go B. Czółowski. Wilno, druk Zymela typo- 
grafa i schryftgissera grodzieńskiego i komp., 
1827, w 8ce, str. 88. 

— Ob. Bozzi; Fantazye (Kochanek); Pody- 
mowicz. 

Genowefa Św. (księżniczka Brabancyi, ur. 
730); obacz: Szmidt Krzysztof (Życie. Chełm- 
no. 1835; Przemyśl, 1836; Grudziądz, 1844; 
Bochnia, 1844; M^iułow, 1845; Poznań, 1846; 
Brodnica, 1849; Bochnia, 1851; Brodnica, 
1853 i 185.; Bochnia, 1858; Poznań, 18.58; 
Warszawa, 1860 i 1860; Budyszyn, 1861; Rze- 
szów, 1861; Warszawa, 1862 i 1867; Wado- 
wice, 1870.) 

Genrichsow, ob. Henrichsow. 

Gente Ruthenus, natione Polonus. Podstawa 
do zgody w narodzie. Lwów, nakład Andrze- 
jewicza, 1871, w 8ce. 

(Genłilhomme.) Reponse a la brochure: Le 
Papę et le Congres, par un gentilhomme po- 
lonois. Poznań, Lud. Merzbach, 1860, w 8ce, 
str. 47. 

— Porównaj: Motiłalemberł; Wielopolski 
Aleks. 

6ENT0N A. (Mme). Cantique a la Pologne, 
,r Mme.... Lyon, impr. Yingtrinier; Paris, 
libr. Donniol, 1864, w 12ce, str. 12. 

GENTZ Fryderyk v. (ur. 1704 f 1832). Fra- 
gen aus den neuesten Geschichte des politi- 
schen Gleichgewichts in Europa (die Thei- 
lung Polens betreifend). St.-Petersbourg, 1806. 
■A tal. pa 28 GENUA — GEOGRAFIA. (Genua.) Okólnik Polaków w Genui i w Pa- 
ryżu , z okazyi 28 Listopada i innych spraw 
polskich. Paryż, 1861, w 4ce. 1 frank. 

— Okólnik Polaków w Genui do Polaków, 

niektórych źle si§ prowadzących. Genua, 
1861, w 4ce. 15 centim. 

— Ob Paryź (Głos, 1861). 

Geodezya, ob. Poliński M. (1816); Szahin. 

Geognozya, ob. AIth Al.; Borkowski St. (Rzy- 
mu); F. E. (Birż); Giżycki F. ; Humboldt; Ja- 
kowicki; Kumelski Norb.; Plater A. (inflant); 
Pusch (Polski); Reutt; Rost A.; Werner; Zei- 
szner. 

Geografia (Jeografia), — Jeografia dla dzie- 
ci, z dołączeniem historycznych wiadomości. 
Wydanie stereotypowe z mapkami. Warsza- 
wa, 18ćJ0, w 12ce, str. 110 i 2 mapki. 3 złp. 

— Jeografia elementarna podług najnow- 
szych odkryciów i ostatnich traktatów. Wil- 
no, druk XX. Piarów, 1805. 

— Toż, Wilno, nakład Józ. Zawadzkiego, 
1806. 

— Geografia, jak wyżej. Machnówka, 1806, 
w 8ce. (Dalsze edycye 1811 — 1819 przerabiał 
Szacfajer.) 

— Geografia ułożona w grę z 96 kart, czyli 
Sposób nauczenia sig samemu geografii z za- 
bawą w posiedzeniu, tłomaczona z francus- 
kiego i powiększona wielu dodatkami przez 
dwóch przyjaciół (tenże tytuł po francusku). 
Warszawa, druk Tomasza Le Brun sukcessora 
Piotra Dufour, 1803, w 12ce, str. 15. 

— Toż, w obrazkach i powieściach moral- 
nych, ozdobiona ośmioma rycinami. Warsza- 
wa, S. Orgelbrand, 1852, w 12ce, str. 174 i 
IV. 7 złp.; cena zniżona 4 złp. 

— powszechna, z opisaniem astronomicz- 
nym, naturalnym i historycznym, stosownie 
do pojęcia młodzi. Dzieło nader ułatwiające 
trudności tak obszernej nauki. Poznań, druk 
Deckera i Komp. , 1807 , w 8ce , str. 208 i 1 
ryc. 2 złp. 

— dla szkół początkowych. Kraków, druk 
Gieszkowskiego (przed r. 1843), w 8ce. 15 gr. 

— historyczna i nowożytna, zastosowana 
do planu szkół krajowych, 1830. 3 złp. 15 gr. 

— Jeografii początki według obecnego sta- 
nu ziemi ułożone. Warszawa, 1824, w 8ce. 

1 złp. 15 gr. 

— (Krótki rys) dla uczącej sig młodzieży 
ułożony. Warszawa, 1829, w 8ce. 20 gr. 

Geografia, ob. Ansarł (Rys, 1833. Wyd. 25te 
1866); Bartkowski (fizyczna, 1865); Bellinger 
(Rys, 1853; Ed. 7ma, 1869); Beneveni (mate- 
mat., 1864); Blanc (Biblioteka, 1862); Bracon- 
nier (historyczna, 1857, Tomów V.); Czarkow- 
ski P. (Zbiór, 1850-65 edycyi 9); Oykcyonarz 
(1813); Dziekoński T. (Początki, 1824; Bracon- 
nier: historyczna, 1857); Elemens (1804); G. A. 
(powszechna, 1869); G. F, (Początki, 1817); Gaul- 
tier (1854); Goczałkowska J. (dla szkół); Go- debski C. (z zabawą, 1803); GrubeckI M. (zie- 
mi Św.); Grzmielewski L. (starożytna, 1862); 
Guyot A. (fizyczna, 1861); Hoffmann T. W. (Ga- 
licya, Kraków); Janota (Słownik) ; Kamiński J. 
M. (Wykład, 1869); Kiełczewski A. (Niemiec); 
Kloeden (powszechna); Kołodziński B. (1863—5 
powszechna i Polski); Konwerski F. (1861); 
Kotkowski J. (Zarys); Kozenn (1869); Kuropat- 
nicki E. (Galicyi, 1858); Kucharski J. (Słow- 
nik); Lejowa (dla dzieci, 1868); Lelewel J. (hi- 
stor. geogr. ; du moyen age); Leśniewski Paw. 
(Obraz świata); Levi Alw. (1850); Letronne 
(1829); Lisiecki R. i Szymanowski (Słownik, 
1850,; Łukaszewicz J. (Rys, 1850); M. J. ; Ma- 
jorkiewicz (metoda histor. , 1847); Michna W. 
(1867); Mierzwiński B. (1811); Miklaszewski 
(ogólna, 1819); Niedabylski (1830); Ostrowski 
P. (Rossyi, 1824); Pawliszczew (1850); Plater 
St. (Polski, 1825); Początki (1804—6); Pol W. 
(Umiejętność; Karpat; Ziemi świętej); Pol! 
łowski w. (Polski, 1815, 1816, 1819); Polska 
(Królestwa Polskiego, 1830); Presiowski (sta- 
rożytna 1832— 1862j; Puełz (Rys, 1866, 1869) 
R. L. ; Rosya (Rossyi i Królestwa polskiego 
Wilno, 1824); Rys; Saniewski F. (1830); Sel 
ten (1843); Selwan (matematycz.); Seredyński 
H. (Metoda uczenia); Siarczyński Franc. ;,Sko 
raszewski; Śliwka J. (1863); Śmiałek; Śnią 
decki Jan (matemat., 1803); Stein; Strojnow 
Skl St. (fizyczna, 1867); Stupnicki H. fGalicyi) 
Suchodolski J. (polityczna, 1822); Szacfajer 
Wal. (początkowa, 1811, 1817, 1818, 1819; po- 
wszechna, 1824; krótko zebrana, 1825, 1827, 
1828, 1832, 1845, 1849); Szamborski ; SzyC 
(Polski); Szymanowski Woj.; Tatomir (Polski, 
1868; Odkrycia geograficzne, 1869); Triplino- 
wa L. (w obrazach) ; Trzcieniecki J. (Wykład, 
1829); Uldyński J. (starożytna, 1819) ; Waga T. 
(Polski, 1856); Waligórski Franc. (dla dzieci); 
Węgry (i statystyka Europy); Wybicki J. (po- 
lityczna, 1806); Wybór (historyczna) ; Zawadz- 
ki Józ. (powszechna. Wilno. 1810, 1812); Za- 
wadzki St. (1852); Zbiór (Królestwa, Polskie- 
go, 1816); Ziabłowski E. (Rossyi); Zmichow- 
Ska G. (dla panien, 1857). 

(Dawniejsze Geografie: Boter (Relatie, 1609, 
1613, 1659); Bratkowski (1697); Cluver (Insti- 
tutiones, 1766); Consłantinus (Ciyilis, 1748); 
Dorville (Opisanie, 1774); Drews (Dywertyment 
1721, 1731; Dystrakcya, 1744, 1751; Flos re- 
gnorum, 1727, 1732. 1733, 1736, 1744, 1756); 
Dufresnoy (Geografia krótka, 1782, 1793); Ed- 
ling (1768); Fiszer Paw. (1759, 1761, 1769); 
Formankiewicz Jan S. (Geogr. Compendium 
Grac, 1671); Giece (Ziemiopismo, 1772); Geo- 
grafia (wierszem. Wilno, 1766); Hołowka (Com- 
pendium, wiersz., 1743); Karpiński (Lexykon, 
1766); Ładowski (Grammat. geograf. Warsza- 
wa, 1774); Łubieński (Świat, 1740); Mikucki 
(Zebranie Geografii. Wilno, 1772, 1776); Nau- 
ma ski (novissima); Paprocki F. (Europa, 1756); 
Programma (Cracov., 1759); Rozmowa (1760); 
Rudimenta (1745, 1746, 1753, 1761); SałstzB- 
wicz (Compendium, 1746); Siarczyński (1790;; 
Wyrwicz (Warszawa, 1768, 1770, 1773, 1794); 
Zbiór (1791).) GEOLOGIA — GERGOWICZ 29 Geologia, ob. Becker (Polski, 1830); Beudant 
(Łabęcki, 1848); Despreaut (1851); Domejko 
(Andów); Favre E. (Lwowa); Hempel Jan; 
Kossowski K. ; Pusch Jerzy (1831); Sapalski 
(Krakowa); Schoedler (Księga przyrody) ; Sta- 
szic (Karpat) ; Strutyński J. ; Strzelecki P. ; 
Treidosiewicz (Lekcya, 1868); Witowski H. ; 
Zeiszner (1829—71); Zimmermann; Zonner. 

Geometrów szkoła, ob. Przedstawienie. 

Geometrya dla szkól narodowych. Część L 
Wilno, Zawadzki, 1810, w 8ce, str. 252, k. 2. + 

— płaszczyzn i powierzchni krzywych, czyli 
Miernictwo opisujące , w dwóch częściach z 
figurami. Wrocław, 1811, w 8ce. 10 złp. 

Geometrya, obacz: Bezout (Jakubowski Józ.); 
Biot (1825); Clairaut A. (1856); Condran (1818); 
Dąbrowski A. (dla szkół wojewódzkich) ; Du- 
pin K. (i mechanika, 1827); Euklides (Czech, 
1807); Fiałkowski M. (po niemiecku, 1864); 
Frączkiewicz A. (Proporcye) ; Garbiński K. (wy- 
kreślna, 1822); Godebski J. C. (Geometrie); 
Graczynskl (1865); Grzepski S. (1861); Józefo- 
wicz W. (1844); Karczewski W. (1822); Kon- 
dran (Condran); Kr.; Krzyżanowski Adr. (ana 
lityczna, 1822); Lacroix (Dąbrowski A.); Le- 
febure (Bernhard A.: wykreślna, 1849); Le- 
gendre (Karczewski; Hreczyna, 1844); Letronne; 
Lewocki On. (1828); Lhullier (Gawroński X. : 
dla szkół narodowych); Łapiński J. (1868); 
Mazurkowski J. (1858); Muklanowicz; Niewę- 
głowski G. H. (1854); Norzewski P. ; Planime- 
trya (1863); Początki (1825, 1826, 1829); Po- 
ticr(1817); Poullin (wykreślna); Program aktu 
w Kielcach (w Polsce od r. 1500); Przybyl- 
ski Ign. (początkowa, 1823); Pusch (Lacroix); 
Rumbowicz H. (wykreślna); Sapalski Fr. (wy- 
kreślna, 1822); Śniadecki Jan; Steczkowski J. K. 
(1859); Swierzbiński M. (1848) ; Turno; Urban 
ski W. E. ; Wręczycki F. (Historya); Wyrwicz A. 
(1829); Zaborowski Ign. 1806-1820); Zabo- 
rowski Jul. (Planimetrya). 

(Z dawniejszych stóleci są: Grzepski (1565, 
1566); Brzoski Jan; Tylkowski Woje. (po łaci- 
nie); Solski St. (1683-86); Bystrzycki (1769); 
Skaradkiewicz Piotr (1774 — 76); Kaufmann; 
Lhullier (Gawroński, 1780); Clairaut (Poczobut, 
1772); Bezout (Jakubowski, 1781); Zaborow- 
ski Ign. (1786—1792.) 

GEORGEON Ludwika. Przestrogi matki dla 
córki wykształconej na guwernantkę. Kraków, 
Cieszkowski , 1843 , w 8ce , str. 48. 1 złp. 
15 gr. + 

GEORGES St. i TURCZYNOWICZ R. Djabeł 
kulawy, balet czarodziejski w 2 a. przez pp.... 
z muzyką pp. Gide i Józefa Stefani(ego). 
Warszawa, druk J. Ungra, 1849, w 8ce, str. 24. 

GEORGES (Saint-) i ALBERT. Piękna dziew- 
czyna z Gandawy, balet w 3 aktach w 8 obra- 
zach kompozycyi pp ułożony na scenę tu- 
tejszą przez Rom. Turczynowicza reżysera 
baletu, z muzyką Ad. Adama i Józ. Stefanie- 
go. Nowe dekoracye pędzla pp. Sacchetti i Głowackiego. Ubiory nowe. Warszawa, druk 
Józ. Ungra, 1848, w 12ce, str. 48. 

— Ob. Planard. 

Georgia, ob. Nowacki St. (1813—15). 

Georgiki, ob. Wirgilusz. 

Gepner B., ob. Wecker (Oftalmologia, 1868). + 

GERAMB Ferdynand Marya Józef (baron, ksiądz 
opat i generał Trapistów, ur. 1772 f 1848). 
Ołtarz jerozolimski , czyli Wyjątek z trzyle- 
tniej pielgrzymki do Jerozolimy, Egiptu i na 
górę Synai , posłużyć mający jako objaśnie- 
nie z okazyi wystawy ołtarza, przedstawiają- 
cego wnętrze kościoła Grobu świętego w Je- 
rozolimie , przez L. Weinberga. Warszawa, 
druk J. Psurskiego, 1860, w 12ce, str. 8. 

— Pielgrzymka do Jerozolimy i na górę 
Synai roku 1831, 1832 i 1833 odbyta. Tłoma- 
czona z niemieckiego przez księdza Antonie- 
go Stabika. Tom I. Zeszyt L Racibórz, Lands- 
berger w Gliwicach, druk Herzoga, 1847, w 
16ce, str. XXI i 58. 1 złp. 

— Trzyletnia pielgrzymka do Jerozolimy, 
Egiptu i na górę Synai. Z czwartego wyda- 
nia w języku francuskim tłomaczona przez 
księdza St. Snarskiego D. Tomów III. Wil- 
no, Rafałowicz, 1852, w 12ce, str. V, 270, 
247, 292. 18 złp. 

— Podróż do Rzymu. Z drugiego wydania 
francuskiego tłomaczona przez księdza S. 
S(narskiego) D. Tomów II. Wilno, R. Daien, 
1849, w 12ce, str. 178 i 150. 9 złp. 

GERAND (De). O udoskonaleniu moralnem, 
czyli o ukształceniu samego siebie, przełożył 
z francuskiego M. Bohusz Szyszko. Tomów III. 
Mińsk, Jokel Dworzec i bracia Bejlinowie, 
1855, w 8ce, Tom I. str. X i 273 ; Tom IL 
str. 279; Tom III. str. 336. 30 złp. + 

Gerando Józef Marya (baron), ob. Degerando 

(1772 t 1842). 

Gerard, ob. Wyźycki. 

Gerasch A., ob. Galizien (Trachten). 

GERASIŃSKI Jakób. Directorium divini of- 
ficii peragendi juxta rubricas breviarii et mis- 
salis romani tam gener. quam partie, ac de- 
creta S. R. C. in A. 1867 tertium post bia- 
sextilem et ipsum embolismalem ad usum 
Dioeceseos Sandomiriensis conscriptum per.... 
Varsaviae, typ. A. Gins, w 8ce, str. 56. 

Gerau Hip., ob. Desnoyer C. 

Gerbel Mikołaj, ob. Mickiewicz Ad. 

GERBET Filip Olympe (ksiądz, 1798 f 1864). 
Rzecz o dogmacie Eucharystyi , katolickiej 
pobożności rodzicu. Z francuskiego. Berlin, 
księgarnia katolicka, Behr, 1844, w 12ce, str. 
X i 167. 6 złp. + 

GERGOWICZ Edmund Saturnin. Mitologia sło- 
wiańska w zarysie, przez... nauczyciela przy 
szkole wyższo-ludowej w Busku. Lwów , A. 
Gergowicz, druk M. F. Poremby, 1872, w 
8ce, str. 59. + so GERHARD — GERPE. GERHARD Fryd. Zur Wiirdigung zweier 
Pamflete gegen den Pfarrer Joh. Czerski iu 
Schneideniubl und gegen die Diaconen der 
apost. katol. Gem. zu Danzig Jul. Rudolf und 
Rud. Dowiat. P^iinfte Auflage. Danzig, Ger- 
hard, 1845, w 8ce, str. 15. 15 gr. 

— Rozpoznanie dwóch pamfletów przeciw 
apo.«tolsko katolickiemu księdzu Janowi Czer- 
skiemu w Pile i przeciw dyakonom apostol- 
sko-katolickiego zboru w Gdańsku J. Rudol- 
fowi i Rud. Dowiatowi przez.... księgarza w 
Gdańsku (podług piątego wydania niemiec- 
kiego). Gd;ińsk, druk Gerharda, 1845, w Sce. -i- 

GERHARDT Karol (1816 f 1856). Poradnik 

do rozbiorów chemicznych Tłomaczony 

przez Wincentego Karpińskiego. Warszawa, 
nakład Henryka Natansona , druk J. Ungra, 
1854, w Sce, Napisów i przedmowy kart 4 i 
str. 251. 90 kop.; cena zniżona 45 kop. + 

Gerhard W., ob. Byron. 

Gerichtsordnung (Allgemeine) fiir Westga- 
lizien. Wien, 1817, w Sce, str. X i 278. -h 

(Inna edycya, 1796.) 

GERIE W. Borba za Polskij prestoł w 1773 
god. Istoriczeskaja dissertacia sostawłennaja 
po archiwskim istocznikam. Moskwa, Gra- 
cew i Komp., 1862, w Sce, str. X, 471, VII 
i 167. 2 rub. 

GERINI Ab. Emanueh de Fivizano. Memoire 
Btoriche d'illustri scrittori e d'uomini insigni 
deli' antica e moderna Lunigiana. Massa, per 
L. Frediani tipografia ducale, 1829, w Sce, 
Tomów II. 

(Tu są pamiętniki Jakóba Brunetti , Gio- 
vani Gabrielu, Germanico Malespina, Carlo 
Sarteschi i innych nuncyuszów w Polsce.) 

GERLACH. Pia desideria haud in iis ąuibus 
satis fieri neąuant ponenda, czyli Uwagi nad 
niektóremi korzyściami szkół przemysłowych. 
Programma, którym do popisu dnia 17 i 18 
Października 1808 w kościele bojanowskim od- 
być się mającego, przezacnych swoich współ- 
obywatelów uniżenie zaprasza.... rektor szkół 
bojanowskich, w Bojanowie dnia 29 Wrze- 
śnia, 1808. Rawicz, druk J. K. S. Ludwiga, 
w Sce, str. 16. 

— Ułomek czyli fragment z starożytnej li- 
teratury okazujący przypadki Epimenidesa 
podczas 47-letniego mniemanego spania jego. 
Programma przy okazyi tegorocznego popisu 
dnia 19 i 10 Października w tutejszym ko- 
ściele odprawić się mającego, na polski język 
wytJomaczony przez.... rektora szkół bojanow- 
skich w Bdjauowie. Druk w Rawiczu, 1807, w 
Sce, str. 16. 

— Yersuch einer polnischen Sprachlehre. 
I. Theil. Bojanowo, 1821. 5 sgr. 

— O wystawieniu biblioteki przy szkołach 
miejskich. Programr.ia przy okazyi popisu 
szkolnego w kościele bojanowskim dnia 8 i 
9 Października odbyć się mającego , do któ- rego uniżenie zaprasza.... rektor szkół boja- 
nowskich, w Bojanowie dnia 27 Września 1810. 
Rawicz, druk J. N. S. Ludwiga, w 12ce, str. 16. 

— Zdanie, które w celu rozbudzenia ro- 
dziców do większej skrzętno.ści w wychowa- 
niu swych dzieci, w Programmacie stosownie 
do urządzenia szkół wydziałowych, przy oka- 
zyi przyjjadających dnia 20 i 21 Lipca r. b. 
popisów młodzieży szkoły wydziałowej w Bo- 
janowie napisanym, szanownym swym współ- 
obywatelom wykłada.... rektor szkół wydzia- 
łowych w Bojanowie dnia 23 Czerwca 1816. 
Rawicz, druk Kar. Fryd. Fritsch, w Sce, str. 24. 

— Ob. Ksenofont. 

GERLACH A. Badajcie się pism. Kazanie 
miane podczas osobliwej okazyi przez.... Teo- 
logii Dra i kaznodzieję publicznego D. Z. ku 
wsparciu Towarzystwa biblijnego. Toruń, druk 
W. T. Lohde, 1833, w Sce, str. 16. 12gr. -ł- 

— Chrystus najwyższy kapłan. Kazanie mia- 
ne w niedzielę drugą po objawieniu się pań- 
skich narodów 1832, przez.... Teologii Dra i 
kaznodzieję publicznego D. Z. ku wsparciu 
Towarzystwa missyonarskiego. Toruń, druk 
W. T. Lohde, 1833, w Sce. 12 gr. 

— Kazanie.... Dra Teologii i kaznodziei pu- 
blicznego I). Z., miane w Poniedziałek Świąt 
Wielkanocnych 1831 r. o Zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Brodnica, druk II. Erycha, w Sce, 
str. 19. 12 gr. 

— Liturgia, czyli Księga modlitw powszech- 
nych z obrzędami sprawowania Sakramentów 
świętych i innemi ceremoniami, które w ko- 
ściele biskupim angielskim używane bywają, 
dla pożytku prawowiernych z angielskiego ję- 
zyka na polskie przełożona. Londyn, druk 
J. Rider, 1836, w 12ce, ark. niel. Zj. -h 

GERMAIS L i ORKAWIN M. (nauczyciele 
szkoły hebrajskiej). Słownik hebrajsko-rossyj- 
sko-polsko-niemiecki. Tomów III. w Sce, 300 
arkuszy druku (rękopis, druk zapovt'iedziany 
1834 r. w Wilnie). 6 rub. 

GERMAK Iwan. Kategorische Briefe ais Illu- 
stration zum 2ten Theile von Góthe's Faust 
und ais Anhang zu Chalybdaus Entwickelung 
der deutschen Philosophie von Kant bis He- 
gel. Przemyśl, u braci Jeleniów, druk w Cie- 
szynie u Prohaski, 1866, w Sce, str. 165. + 

Germania, ob. Maciejowski W. A.; Tacyt. 

Germanik, ob. Arnault. 

Germanizmy, ob. Łazowski; SkobeL 

GERPE JuL De cephalotripsia Baudelocąuii, 
additis sex observationibus , dissertatio inau- 
guralis medico-gynecologica, quam consensu 
et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in 
alma litterarum Uniyersitate Yiadriua, ad sum- 
mos in medicina et chirurgia honores rite 
impetrandos, die XIII mensis Octobris anno 
MDCCCXLII H. L. O. C. publice defendet 
auctor.... Posnaniensis Vratislaviae, typ Gras- 
sii, Barthii et soc, w Sce. GERSHOW — GERTNER. 31 GERSHOW Adolf (f 1860). Poziomowanie to- 
pograficzne, wykład teoretyczny i praktyczny 
obejmujący: sposoby mierzenia spadków przy 
pomiarach gruntu, ])odzieinuycli i hydrotech- 
nicznych , sposoby rysowania profilów , obli- 
czania bryłowatości wykopów i nasypów, ze 
szczegółowem zastosowaniem do budowy dróg 
i zmiany kształtu danych powierzchni, oraz 
rozmaite zagadnienia z domieszczeniem wie- 
lu tablic, jako to: wstaw i dostaw na różne 
promienie obliczonych, ułatwiających rachu- 
nek bryłowatości , do obliczeń wysokości z 
obserwacyj barometrycznych i do różnych za- 
mian służące. Tudzież niektóre uwagi tyczące 
się użytkowania z biegu wód, napisał.... War- 
szawa, H. Natanson, 1851, w Sce, str. XI, 430 
i 130, z 20 tablicami figur. 2 rub. 25 kop. 
+ + + 

Gersin N. (ur. około 1766) i Vieillard, ob. 
Adamczewski (Papirius). 

GERSON Wojciech (urodź. 1831). Kalendarz 
ścienny, chromolitografowany , na rok 1862. 
Warszawa, nakład i litografia M. Fajansa, w 
4ce (rysunek W. Gersona). 

— O zbiorze obrazów p. C. I.achnickiego. 
(Przedruk z Gazety warszawskiej.) Warszawa, 
druk Gazety warszawskiej (186.), w 12ce, 
str. 35. 

— Ubiory ludu polskiego, tablic 14, wydał 
Daziarro. Warszawa, 1855. 

GERSON i LERUE. Widoki Warszawy, rys. 
z natury Gerson et Lerue r. 1852. Warszawa, 
Julian Schmidt, 1852, w 8ce podłużnej, z 20 
ryc. litogr. i kolor. 

— Ob. Barloszewicz J. (Hetmani) ; Krasicki 
Ignacy. 

GERSTAEKER Fryderyk (urodź. 1816). Mały 
obrazek świata dla małej dziatwy , skreślił 
według.... Hipolit Witowski. Z dwiema kol. 
litogr. półkulami ziemi. Lwów, nakład K. 
Wilda, 1859, w 12ce, str. 114. 1 złr. 

6ERSTMANN Zygm. (wydawca). Biblioteka 
domowa. Zbiór najlepszych utworów piśmien- 
nictwa polskiego dawnych i nowych. Bruk- 
sella, 1862, w 8ce. Obejmuje: 

Przygody starego żołnierza z IX. pułku war- 
szawskiego, powieść, przez S. Baranowskiego. 

Doktor Pantt^usz w przemianach, powieść 
napisał John of Dycalp (Jankowski). 

Nowe opowiadania, napisał John of Dycalp 
(Jankowski). 

Powieści narodowe , przez Elżbietę z Kra- 
sińskich Jaraczewską. Tomów IV. 

Powiastki i opowiadania żołnierza z wojen 
1789—1812, przez Ad. Am. Kosińskiego. To- 
mów III. 

Amalia, powieść z żj'cia wypisana dla ży- 
cia, przez Kozłowskiego. Tomów II. 

W kraju i za granicą, powieść, przez W. 
Mańkowskiego. Tomów II. Pamiętnik oryginała, powieść, przez*** 
(Narcyza Olizara). Tomów II. 

Rękopism znaleziony w Saragossie, powieść, 
przez Jana hr. Potockiego. Tomów VI. 

Gęśla (poezye) Edmunda Chojeckiego. 

P'ilozofia nie filozofia w bajkach, poezye 
Władysława Miniewskiego. Tomów II. 

Prometeusz (wierszem) , przez Jul. Ursyna 
Niemcewicza. 

Bluszcze, przez młodą Polkę (Poezye Kar. 
Wojnarowskiej). 

Z psalmu psalmy, (poezye) przez Olizara. 

Jeremi Wiśniowiecki , sceny dramatyczne 
z XVII wieku, przez K. Drzewieckiego. 

Drezno i jego okolice, z 45 drzeworytami, 
przez Klementynę z Tańskich Hofmanową. 

O Algeryi, przez L. hr. Bystrzonowskiego. 
Tomów II. 

Szermierz z Rawenny, tragedya w 5 aktach 
przez Fryderyka Halma (Bellinghausena), tło- 
maczona przez F. A. 

Dzieła dramatyczne Szyllera, przekładu Mi- 
chała Budzyńskiego. Tomów IV. 

Pisma pośmiertne St. Chłoniewskiego. To- 
mów II. 

Artytuł nadesłany. Obraz z galeryi życia 
mego, przez St. Chłoniewskiego. 

Święte niewiasty, przez Klementynę z Tań- 
skich Hofmanową. Tomów II. 

System Trentowskiego, przez J. I. Kraszew- 
skiego. 

Do matek polskich, przez autorkę Pierścion- 
ków babuni (Karolinę Wojnarowską). — Cena 
50 tomów 90 frank.; tom pojedynczy po 2 
franki. 

(Jestto spekulacya księgarska, zbieranina 
reszty nakładów głównie Bobrowicza, daw- 
niejszych, z dorobioneini kartami tytułowemi 
i nowem miejscem nakładu.) 

— Biblioteka powieści historycznych. Zbiór 
najlepszych powieści, przedstawiających obra- 
zy naszej narodowej przeszłości. Tomów XV. 
Bruksella, 1861. (Mieści: Budzyńskiego (Le- 
chia, Kniehini, Wyprawa pruska); M, F. (Ma- 
ksymilian) ; Hoffmanna Karola (Król wygna- 
niec;; Kraszewskiego (Maleparta).— Cały zbiór 
22 franki 50 centim. ; pojedynczy tom po 1 
frank 65 centim. 

(Jestto przeobrażenie kart tytułowych na- 
kładów Bobrowicza.) 

GERSZEWSKI Leon, Pamiątki z niewoli. Po- 
znań, u Michelsena w Lipsku, 1852, w 8ce, 
str. 169. 4 złp. + 

GERTNER Franciszek. Stóletni Kalendarz 
od roku 1800 aż do 1900, w którym nazwiska 
płanet, ich wielkość , odległość i domniema- 
ny wpływ na każdodzienną pogodę , wraz z 
powszechnemi i osobliwemi regułami wieszcz- 
bianemi, jakoteż przepowiedzeniem pogody i 
znakami odmiany powietrza z różnych stano- 32 GERTRUDA - GEWERBSKUNDE. wisk miesiąca, równie jak z samych ludzi, 
zwierząt, roślin, wody itd., z 2 tabelami da- 
jącemi poznać, w które dni przez sto lat Wiel- 
kanoc i Zielone Świątki przypadają, jako też 
Dodatek pożytecznych i doświadczonych wia- 
domości zawiera sig. Kraków , nakład Fran- 
ciszka Gertnera, druk Jana Maja, 1799, w 8ce, 
str. 141. 2 zip. 20 gr. 

— Toż, od 1807 aż do 1907 r., tamże, druk 
Akadem., 1807, w 8ce, str. 141 i rejestru k. 3 

Gertruda Marya, ob. Marya. 

Gertruda św. (Giertruda). Książka św. Ger- 
trudy, z przydaniem różnych pieśni itd. Opo- 
le, 1853. 

— Modlitwy św z przydatkiem bogo- 

myślnych zabaw na Post wielki, z łacińskiego 
języka na polski przetłomaczone, przedruko- 
wane roku 1820, w 8ce, kart 7, str. 660 i rej. 

(Inne edycye. Kraków, 1649 i 1722.) 

— Ob. Skarb. 

GERVAISAIS. De la restauration de Pologne. 
Paris, 1833, w 8ce. 3 frank. 

GERWINUS Jerzy Gołtfried (ur. 1805). Rewo- 
lucya lipcowa i jej skutki bezpośrednie. Wro- 
cław, E. Giinther, 1867, w 8ce, str. 60. (Bi- 
blioteka arcydzieł histor}'Cznych z obcych ję- 
zyków na polski przełożonych. Zeszyt I.) 
10 sgr. 

— Shakespeare, przekład Wandy Grabow- 
skiej. (Oddruk z Biblioteki warszawskiej.) 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 86. 50 kop. 

— Ob. Klaczko. 

GERYCZOVyA Anna z Rejtanów (f 1857). 
Z pamiętników.... (Oddruk z Dziennika lite- 
rackiego w 100 egz.) Lwów, druk Zakł. im. 
Ossolińskich, 1857, w 8ce, str. 54, 1 złp. 
10 gr. 

Gesange (Yerbesserte katechetische), welche 
nun nach der Ordnung und dem Inhalte des 
fiir die k. k. Staaten vorgeschriebenen Kate- 
chismus sind abgeandert worden. Nebst ei- 
nem Anhange von Liedern zu der heiligen 
Messę und dem Segen. Krakau , Druck und 
Verlag von Joseph Georg Trassler k. k. Gu- 
bernialdrucker und Buchhandler. B. wyr. r. 
(około 1806), w 8ce, str. 64. 8 kr. -i- + 

Gesange bei der feierlichen Einweihung 
der St. Martins Kirche zum evangelischen 
Gottesdienste. Krakau, 1816, w 8ce. 

Gesange aus der Posse : Zu ebener Erde und 
erster Stock. Lemberg, 1836, w 8ce. 6 kr. 
mon. konw. 

Gesange (Katechetische) nebst einem An- 
hange von Liedern bei der heiligen Messę 
und beim Segen. Lwów, 1828, w 8ce. 

Gesangbuch zum gottesdienstlichenGebrauch 
der rómisch-katholischen Kirche. Połock, 1804, 
w 8ce. 

Gesangbuch zum gottesdienstlichen Ge- 
brauch fiir die eyangelischen Gemeinden in Polen bestimmt und genehmigt von Einem 
Hohen General- Consistorium. Warszawa, Seu- 
newald, w 12ce. 

Gesangbuch der evangelisch-luterischen Ge- 
meinde zu Warschau , nebst einem kurzge- 
fassten Gebetbuche. Leipzig, 1801, w Sce, str. 
XX, 340 i 27. 

— Ob. Waechter J. 

GeschafłS-Instruktion fiir Agenten der wech- 
selseitigen Brand- und Hagelschaeden Yersi- 
cherungs - Gesellschaft in Krakau. Krakau, 
Buchdr. d. Czas, 1866, w Sce, str. 27. + 

Geschaftsordnung fiir den akademischen Se- 
nat und die vier Professoren Collegien der 
k. k. Universitat in Krakau. Kraków, druk 
Uniwers., 1865, w Sce, str. 11. + 

Geschichte der christlichen Kirche wahrend 
der ersten drei Jahrhunderte nach talmudi- 
schen Quellen bearbeitet. Den Israeliten zur 
Beherzigung gewidmet. Warschau , gedruckt 
in der Missions-Buchdruckerei, 1853, w Sce, 
str. IV i 151. (Tenże tytuł po hebrajsku.) 

Geschichte, ob. Polen; Polnische; R. (diplo- 

matische). 

Gesełze, ob. Archiv (Warschau, 1808); Boeck 
(1808); Polen; Schuster Rud. (Krakau'8). 

Gesetzsammlung, ob. Galizien. + 

Gessel Fryd., ob. Hunt A. F. 

GESSNER Salomon (1730 f 1788). Dafnis, 
sielanka. Z niemieckiego na polski język prze- 
łożona przez L. O. Klemensa Mowickiego. 
Wilno i Warszawa, nakładem i drukiem Jó- 
zefa Zawadzkiego, 1812, w 12ce, str. 111. 
2 złp. 

— Historya prawdziwa, drama z.... Lwów, 
w Sce. 12 gr. 

— Sielanki.... z niemieckiego oryginału na 
wiersz polski przerobione przez tłomacza 
książki „Wiersz o człowieku" (Chodaniego 
kan. krak.) Kraków, druk J. Maja, 1800, w 12ce, 
str. 270 i kart niel. 3. 3 złp. 15 gr. + 

— Śmierć Abla, w 5 pieśniach, z niemiec- 
kiego , przekładania Przybylskiego. Kraków, 
1800, w 12ce. 4 złp. 

(Inne wydanie. Kraków, 1797, str. 232. +) 

(Inny przekład : La Carriere lekarza. Lwów, 

1774.) 

— Pierwszy żeglarz , noc i wizerunek po- 
topu, trzy pisma wyjęte z dzieł.... przez K. K. 
(Kaj. Kwiatkowskiego). Warszawa, 1809, w 
Sce. 2 złp. 

(Inna edycya, tamże, 1789.) 

— Ob. Kułakowski J.; Słowacki Euz. 
Gete, ob. Goete. 

Geto-Daki, ob. Maciejowski W. A. 

(Getzel.) Akt oskarżenia przeciwko staro- 
zakonnemu Tobiaszowi Getzel. B. w. m. dr. 
i r., fol. 

Gewerbskunde, ob. Barth (Galizien, 1822). -h GFROERER - GIESEBRECHT. 33 GFROERER Aug. Fryd. (pod pseudonimem 
Ernesta Freymunda, urodź. 1803 f 1861 r.). 
Polens Kampf und seine Wiedergeburt. Die 
Geschichte unserer Tage. Das Jahr 1830. 
I. Baud. Stuttgart, 1832, w 12ce. 

GHEERAEDS Erazm (Roterodamczyk, urodź. 
1467 f 1636). Bunt w Antyochii, z francus- 
kiego, przydane życie Jana Złotoustego przez 
Erazma Roterdamczyka napisane , przez ks. 
Hieronima Juszyńskiego. Kraków, w drukarni 
uprzywilejowanej Antoniego Groebla, 1802, 
w 8ce, str. 103. 1 złp. 15 gr. 

(Jest w Katalogach podana i edycya roku 
1829, tamże. Zapewne tytułu przedruk.) 

6HETTS. Zbawca, powieść z drugiej poło- 
wy szesnastego stólecia z podań ludu prag- 
skiego, przekład Adolfa Jakóba Cohna. War- 
szawa, druk J. Krokoszyńskiego, 1862, w 8ce, 
str. XIV i 127. 

GhJlan, ob. Chodźko Al. 

GIACOMETTI Paweł. Judyta, tragedya w 5 
aktach. Warszawa, druk J. Ungra, 1858, w 
12ce, str. 95." 

GIBBON Edward (ur. 1737 f 1794). Rys hi- 
storyczny prawa rzymskiego, przełożył z an- 
gielskiego i uwagami Gustawa Hugona po- 
wi§kszył J. S. H. Rzesiński Filozofii i obojga 
Praw Dr. Kraków, J. Czech, 1830, w 8ce, str. 
132 i k. 2. 6 złp. + 

(Gidle.) Wiadomość historyczna o obrazie 
Najśw. Maryi Panny w kościele 00. Domini- 
kanów w Gidlach, w gubernii warszawskiej, 
powiecie radomskim, cudami słynącym, dla 
pociechy duchownej pobożnych Chrześcian 
trzeci raz do druku podana. Warszawa, druk 
XX. Piarów, 1845, w 16ce, str. 96. 

— Toż, Po trzecie (sic) do druku podana. 
W drukarni Jasnej Góry Częstochowskiej, 
1851, w 8ce, str. 75. 

— Toż , Wydanie czwarte , staraniem X. 
Kor. Mikusińskiego. Kraków , druk K. Bud- 
weisera, 1857, w 8ce, str. 68. + 

— Ob, MikusińskI (1857); Panno. 

GIECEWICZ Karol (z Gieczan na Litwie). 
De 1'empoisonnement par les narcotico-aeres. 
These. Montpellier, 1840. 

Gledrolc, ob. Gedroyć. 

GIE6URZYŃSKI Filip. O karze w ogólności. 
Rozprawa.... Mag. prawa i admin. Warszawa, 
M. Orgelbrand, 1871. 60 kop. 

GIEHNE Fr. Glossen zu der Schrift: Ueber 
die europaische Pentarchie. Februar Heft. 
Stuttgart, 1840, w 8ce. Porównaj Gurowski. 

Gielniów, ob. Nabożeństwo. 

Giełda, ob. Baroiński: Hildebrand (Wymia- 
ny); Projekt (1869); Rudzki J. (1869); Usancen 
(krakowska, 1869); Zubelewicz (1833). 

(Giełgud Antoni, generał, ur. 1792 f 1831). 
Akta urzędowe tyczące się działań jenerała Giełguda na Litwie. (Odbitka z Bronikowskie- 
go : Pamiętniki polskie. Tom UL Paryż, w 8ce, 
str. 1—28 i 97—124). 

— Ob. Dankbahr. 

GIENIJUSZ Paweł (1805 f 1848). Mowa na 
pogrzebie ś. p. J. Panny Wolfgang(ównej), 
zmarłej dnia 5 Stycznia 1845 r. , miana dnia 
8 Stycznia t. r. w kaplicy połukniańskiej przez 
księdza.... Wilno, druk J. Zawadzkiego, 1845, 
w 8ce, str. 20. 

— Wiadomości do dziejów kościoła i reli- 
gii katolickiej w krajach panowaniu rossyj- 
skiemu podległych. Części H. Poznań, Ste- 
fański, 1843, w 12ce. Cz. L przez ks. Szan- 
tyra (odnosi się do epoki zarządu przez Bo- 
husza Siestrzeńcewicza), k. 5, str. 405. Cz. H. 
(AUokucya Grzegorza XVL), k. 3, str. 303 i V. 
18 złp. 

— Ob. Horrer (Persecutions, 1842); Waźyń- 
ski Aleks. (Rys życia, 1854); Wiadomości (1843); 
Zbiór wiadomości (1843); Zienkiewicz Rom. (w 
Atheneum, 1850, Tom V.) 

Gieologia, ob. Geologia. 

GIERASIŃSKI Jakób. Directorium divini of- 
ficii peragendi juxta rubricas bre\'iarii et mis- 
salis romani, tam generales, quara particula- 
res, nec non Decreta S. R. C. in annum 1865 
post bissextilem et embolismalem primum, ad 
usum dioecesis Sandomiriensis conscriptum 
per.... Varsaviae, typis J. Krokoszyński, w 8ce, 
str. 60. 

— Officia Sanctorum, quae in antiąuis Bre- 
yiariis desiderantur, pro commoditate cleri 
dioecesis Sandomiriensis cum licentia et ap- 
probationp. Josephi Michaelis Juszyński epis- 
copi Sandomiriensis edita. Varsaviae , typis 
Alexandri Gins, 1864, w 8ce, str. 212 i oso- 
bna karta rejestru. 

GIERDWIŁŁO M. (ksiądz). Kazanie na Boże 
Narodzenie miane przez.... w Krasławiu 1824 
roku, ukazujące krótki rys obyczajów dawnych 
pogan i cudowną onych zmianę za wpływem 
Ewangelii. Wilno, w drukarni dyecezalnej XX. 
Missyonarzów, 1826, w 8ce, str. 40. 

— Mowa w czasie sejmików guberskich pod 
laską J. O. X. Czetwertyńskiego marszałka 
gubernii grodzieńskiej , radcy stanu i kawa- 
lera, miana przez.... podproboszcza grodzień- 
skiego dnia 10 Lutego 1830. Grodno, druk 
Zyraela, 1830, w 8ce, str. 20. + 

Giersch (rektor), ob. Gizewiusz. 

Gierski, ob. Gebhardt. 

Gierth Wal., ob. Schmidt. 

GIERYKOWSKI Tadeusz Z. S. P. Nauka o 
ułomkach , przez.... profesora matematyki w 
szkołach publicznych pułtuskich wydana. War- 
szawa, 1805, w 8ce, str. 76. 

Gierylas, ob. L. A. (1872). 

GIESEBRECHT Ludwik. Wendische Geschich- 
ten. Tomów IH. Berlin, 1843, w 8ce. 34 GIESMES — GIMNASTYKA. Giesmes nabożnas. Wiluo, druk XX. Bazy- 
lianów, 1819. 

Giesmes ape (o) Szwęciausy Panna Marya. 
(Staraniem księdza Zakonu św. Dominika w 
Kalwaryi żmudzkiej ułożone.) Wilno , druk 
dyecezalny XX. Missyonarzy, 1805. 

— Toż, przedruk XX. Bazylianów, 1813. 

Giesmes Szwętas dieł Krikszczionu Kataliku 
suriszitas ir iszpaustas. Wilniuj , Zawadzki, 
1855, w 16ce. 30 kop. 

Giesmie Szydlawos, apej Panna Szwencziau- 
86 cudowna Szydławos Abrazde (z wizerun- 
kiem N. P. Szydłowskiej). Wilno, Syrkin, 1860. 
5 gr, 

GIESZKOWSKI Ludwik. De portionis uteri 
vaginalis mutationibus, earumąue quoad gra- 
yiditatis diagnosin aestimatione. Dissertatio 
inaug. Wirceburgi, typ. F. E. Thein, 1639, 
w 8ce, str. 44. + + 

GIESZKOWSKI Stanisław (wydawca). Kalen- 
darz na rok 1831. Kraków, druk i nakład wy- 
dawcy, w 4ce, ark. 3'/j. 

GIFTSCHUTZ Franciszek (ksiądz, ur. 1748 
t 1788). Teologia pasterska, podług.... przez 
X. J. K. Chodaniego ułożona. Wilno, nakład 
i druk Zawadzkiego. 1824, w 8ce, str. VIII, 
336 i rejestru 7. 1 złr. 30 kr. + 

GIGOT Albert (ur. 1835). La Pologne en 
1859 (tire du Journal de Oorrespondant). Pa- 
ris, Douniol; Berlin, Behr, druk Paetza w 
Naumburgu, 1859, w 12ce, str. 31. 1 frank. 

GILBERT N. Pierre. Tableau historiąue des 
nialadies internes de mauvais caractere, qui 
ont afflige la grandę armee dans la campagne 
de Prusse et de Pologne, et notamment de 
celles qui ont ete observees dans les łiópitaux 
militaires et les yilles de Thorn , Bromberg, 
Fordon et Culm dans rhiver de 1806 a 1807, 
le printems et l'ete de 1807; suivi de refle- 
xions sur les divers modes de traitement de 
ces maladies adoptes par les medecins fran- 
cais et alleraands. Berlin, 1808, w 8ce. 

Gilda, ob. Bestimmung; Postanowienie. 

GILEWSKI Karol (Prof., dyrektor kliniki le- 
karskiej, ur. 1832 f 1871 dnia 5 Czerwca). 
Aneurysma arteriae pulmonalis, insufficientia 
valv. mitralis , stenosis ostii venosi sinistri, 
insuff. valv. tricuspidalis et valvularum semilu- 
narium arteriae pulmonalis; varicocele pul- 
sans, albuminuria; scoliosis dextra. Mors. Przy- 
padek uważany na klinice tutejszej. (Osobne 
odbicie z Przeglądu lekarskiego.) Kraków, 
druk Uniw., 1868, w 8ce, str. 48. -t- 

Giiibert Jan Em. (ur. 1741 f 1814); ob. Sa- 
pieha Al. 

GILLER Agaton (ur. 1831 r.). Czytelnia nie- 
dzielna. Warszawa, 1862. Redaktor od 1 Paź- 
dziernika 1862. 

— Historya powstania narodu polskiego w 
1861—1864 roku, przez.... Tomów IV. Paryż, księgarnia Luksemburgska, druk braci Rouge 
Dunon i Fresne, 1867 — 71, w 8ce, Tom I. str. 
IV i 370; Tom II. str. IV i 437; Tom III. 
str. IV, 527 i II; Tom IV, kart 3, str. 453. 
Tom po 1 tal. 20 sgr. + 

— Opisanie zabajkałskiej krainy w Syberyi. 
Tomów III. Lipsk, F. A. Brockhaus, 1867, w 
8ce, str. XV i 294; VII i 317; VII i 339. 
(Wydane jako Tom 42 — 47 Biblioteki pisarzy 
polskich.) 3 tal. -t- 

— Podróż więźnia etapami do Syberyi w 
r. 1854. Tomów II. Lipsk, F. A. Brockhaus, 
1866, w 8ce, str. VIII, 247 i 238. (Biblioteka 
pisarzy polskich. Tom 40 — 41.) 2 tal. -i- 

— Polska w walce. Zbiór wspomnień i pa- 
miętników z dziejów naszego wyjarzmiania. 
Paryż, księgarnia Luksemburgska, 1868, w 
8ce, str. 295. 1 tal. 20 sgr. 

(Zawiera: Pamiętniki ks. Benwenuty, ks. 
Szulca, Wyprawy Stanisława Wierzbińskiego, 
Przegrana pod Rudnikami Belliny , Powsta- 
nie w powiecie łęczyckim i Opowiadanie o 
wyprawie z Tulczy.) 

— Z wygnania, przez.... Tomów II. (Biblio- 
teka narodowa Tom VI i VII.) Lwów, nakład 
F. H. Richtera, druk W. Manieckiego, 1870, 
w 12ce, k. 6, str. 234; k. 4, str. 206 i L -f- 

GILLET (pani, nauczycielka w Londynie). 
Sto myśli pewnej młodej Angielki, po polsku 
i po francusku. Wrocław, 1803, w 12ce. 

— Sto myśli młodej Angielki, wydane w ję- 
zyku francuskim i polskim. Z przydatkiem 
różnego zbioru apologijów moralnych i opisu 
allegorycznego podróży młodego człowieka 
w krajach szczęścia. Z kartą, i figurami. — 
Cent pensees d'une jeune Anglaise , publiees 
en francais et en polonais. On y a joint des 
melanges, des apologues moraux, et une de- 
scription allegoriąue du voyage d'un jeune 
homme au pays du bonheur. Avec carte et 
figures. Wydanie drugie. Wi'ocław, u Wilhel- 
ma Bogumiła Korna drukarza i księgarza, 
1805, w 12ce, str. 145 i kart 5. 3 złp. 

— Toż, Wydanie trzecie, tamże, 1817, str. 
145, niel. 10, rycin 2 i karta sztych, -f- 

— Toż, z mappą i dwiema rycinami, Wy- 
danie czwarte. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła 
Korna, 1821, w 12ce, str. 145 i k. 5. 5 złp. 

GILLY. Special-Karte von Siid-Preussen aus 
der kónigl. grossen topogr. Vermess.- Kartę 
unter Mitwirckung des Directors Langer re- 
ducirt und herausgegeben. Berlin, Schropp, 
1802—1803, fol., ark. 13, podlepione w tece. 
4 tal. ; cena pierwotna 300 złp. 

— Kartę von Ost-Preussen nebst preussi- 
schen Lithauen und West- Preussen. Berlin, 
1796 (unter Leitung des Freyherrn Schrótter) 
tablic 19. 240 złp. 

Gimnastyka. (Przedruk z Gazety codziennej.) 
Warszawa, 1853, w 12ce, str. 12. 1 złp. 

Gimnastyka racyonalna, jako część dyetety- 
ki ze stanowiska lekarskiego historyczno-kry- GIMNASTYKA — GIORGI. 35 tycznie i praktycznie opracowana przez au- 
tora Dyetetyki dzieci. Dwie części, z 96 w tekś- 
cie umieszczonemi drzeworytami. Warszawa, 
1871, w 32ce. Cz§ść I. str. VIII, 174 i rejestr; 
Część II. str. 116 i rejestr. 1 rub. 20 kop. 

Gimnastyka dla użytku szkół ludowych, z 29 
drzeworytami w tekście. Lwów , K. Wild, 
1870, w 8ce, str. 101. 60 cent. 

— Ob. Abecadlnik (gimnastyczny, 1807); Ba- 
roc (1858); Bieńkowski L; Bilewicz J. ; Falęcki 
(1863); Grabowski Lud. (w Pamiętniku lekar- 
skim, 1844); Kloss (domowa, 1859); Korytow- 
ski R.; Oławski (Leibesuebung); Piasecki (Sło- 
wnik, 1866); Robaczowski; Schreiber Dr. ; Wa- 
gner J. 8. 

Gimnazyum, ob. Akt (płockie) ; Berlcht (lwow- 
skie); Bochnia; Brody; Brzeżany; Buczacz; 
Bukowski (Ankieta, 1870); Cieciszowski (wo- 
łyńskie); Czacki Tad. (wołyńskie) ; Czerniowce 
(1823-25); Jahresbericht (Brody, Kraków, 
Przemyśl, Lwów, Tarnów); Maciejowski M. 
(białostockie; podolskie); Malawski A. (wołyń- 
skie); Neugebauer (preussische, 1838); Nomina 
(Cracovien., 1805); Prawidła; Program; Rze- 
wuski A. (kijowskie); Schirmer (toruńskie); 
Sobieski S. ; Tarnopol; Tarnów; Ustawa; Wo- 
łyń; Żurowski (Nowy-Są,cz); Żyrowice (Mate- 
rye); Żytomierz (Materye). 

Gimnazyów historye obejmują. Programmata 
szkół następujące : — W Austryi : Cieszyński 
(katol., 1851); Czerniowiecki (gr. orm., 1865) 
Drohobycki (1859); Krakowski (ś. Anny, 1853) 
Przemyślski (1856); Rzeszowski (1851); Su 
czawski (1862). — WPrusiech: Bydgoski (1867) 
Chełmski (1857, 1862); Gdański (1858, 1859) 
Grudziądzki (1867); Inowrocławski (1864); Kró- 
lewiecki (Friedrichs-Collegium, 1855; Altstad- 
ter 1855; Kneiphófisches 1865— 1866); Ełkski 
(Lyck, 1869); Toruński (1868). 

Gimnazya. Programmata szkolne niemieckie; 
obacz: Baranowski (Rzeszów, 1854); Barewicz 
(Bochnia, 1854); Bentfeld (Tarnów, 1857); Bie- 
lecki (Brzeżany, 1852); Bugielski (Kraków, 
1867); Chlebowski (Tarnopol, 1856); Cholawa 
(Kraków, 1859); Cholevius (Królewiec, 1864); 
Cipser (Stanisławów, 1853); Czajkowski J. (Boch- 
nia, 1853); Decker (Sambor, 1856); Drygalski 
(Królewiec, 1868); Dworzak (Tarnopol, 1855); 
Fiałkowski (Wiedeń, 1855, 1862); Flora (Dro- 
hobycz, 1866; Poznań, 1857; Rzeszów, 1858); 
Gorczyca (Ełk, 1858); Gregorowicz (Wiedeń, 
1860, 1868); Hamerski (Sącz, 1856); Hayduk 
(Stanisławów, 1856); Heimbrod (Gliwice, 1865); 
Heinicke (Hohenstein, 1853) ; Hloh (Lwów, 1851); 
Horch (Ełk, 1859); Huczyński (Sącz, 1852, 
1855); Jakowicki (Trzemeszno, 1854 i 1865); 
Janota (Cieszyn, 1851); Januskowski (Bydgoszcz, 
1862); Karwowski (Leszno, 1856); Kawczyński 
(Brunsberg, 1868); Klemsch (Sambor, 1854); 
Kluczycki (Tarnów, 1854j; Kłossowski (Trze- 
meszno, 1852, 1856); Kolanowski (Ostrowo, 
1868); Konzer (Stanisławów, 1852); Kostka 
(Ełk, 1857); Kraska (Bochnia, 1858); Krygow- 
ski (Tarnopol, 1862); Krystyniacki (Lwów, 1855); Krzesiński (Trzemeszno, 1858); Kuhn- 
ast (Rastenburg, 1857); Laskowski (Chełm, 
1857); Lewiński (Czerniowce, 1861; Wiedeń, 
1867); Lowiński (Konitz, 1852); May (Rzeszów, 
1858); Markiewicz (Tarnopol, 1857); Maroński 
(Neustadt, 1866); Marłens (Leszno, 1864); 
Moliński (Trzemeszno, 1853); Morowski (Tar- 
nów, 1853); Mrniak (Tarnopol, 1852); Nowicki 
(Sambor, 1858); Oskard (Rzeszów, 1859); Pie- 
gza (Ostrowo, 1855); Płachetko (Lwów, 1862 
-1863); Pohorecki (Tarnopol, 1854); Preuss 
(Insterburg, 1860—1); Prokopczyc (Tarnopol, 
1851); Prowe (Toruń, 1868); Rodecki (Tarnów, 
1855); Rymarkiewicz (1852); Sacher (Tarnów, 
1851); Sawczyński (Kraków); Schechtel (Lwów, 
1855); Schmidt (Bochnia, 1852); Schutt (Brze- 
żany, 1854); Seemann (Chełm, 1856, 1860); 
Sielecki (Przemyśl, 1859); Sikorski (Trzemesz- 
no, 1855); Simiginowicz (Czerniowce, 1856); 
Sobieski (Sącz, 1854; Lwów, 1861); Spielmans 
(Aachen, 1857); Steblecki (Lwów, 1858); Szo- 
stakowski (Trzemeszno, 1860); Tomaszewsiti 
(Neustadt, 1861); Trzaskowski (Tarnów, 1856); 
Ustymowicz (Poznań, 1859); Wannowski (Po- 
znań, 1855, 1860, 1867); Węciewski (Poznań, 
1854; Chełmno, 1853, 1867); Weichselmann (Lai- 
bach, 1864); Widmann (Rzeszów, 1851); Woe- 
ber (Przemyśl, 1856, 1867); ZawadiI (Sącz, 
1858); Zawadzki (Lwów, 1850 — 51; Berno, 
1857); Żukowski (Lwów, 1852); Zegadłowicz 
(Bochnia, 1856). 

Gincburg Aron, ob. Kampe. 

Ginet L., ob. Floryan J. 

GINET Mich. Teof. (Warszawianin, Dr. me- 
dycyny). De 1'hemorrhagie dans 1'operation 
de la taille. These. Montpellier, 1835, w 4ce, 
str. 14. 

GINILEWICZ Krzysztof. Żytiepisy światych, 
izdawlenny Drom.... scholiarchom peremyśl- 
skoho sobora kryłoszanom. Czast I. Peremyśl, 
Dzikowski, 1860, w 8ce, str. VIII i 155. -f 

GINS A. (nakładca). Kalendarz ścienny na 
rok 1862. Warszawa, nakład i druk A. Ginsa, 
1862, w 4ce. 

GINTYŁŁO Jan Chryzostom (Mag. Teologii 
na Żmudzi, ur. 1787 f 1857). Nauka czytania 
po polsku dla młodzi wyznania starozakon- 
nego. Wilno, druk i nakład Zawadzkiego, 
1817, w 4ce, str. VI i 18. 

(Rękopisma: Wypisy z Talmudu i dzieł Ra- 
binów, Tomów II.; O przyjściu Messyasza, 
po hebrajsku; Katechizm katolicki w narze- 
czu Żydów ; Słownik hebrajsko-polski, arkuszy 
tysiąc.) 

— Ob. Directorium (pro dioecesi Telsensi, 
1845). 

GIORGI Kalikst (ksiądz kanonik). Pauegiryk 
na cześć św. Jozafata arcybiskupa połockiego, 
miany dnia 14 Lipca 1867 r., przez.... w ko- 
ściele Św. Atanazego, podczas solennego try- 
duum obchodzonego po kanonizacyi tegoż 
świętego , przetłomaczony przez X. A. W. 36 GIPS — GIRSZTOWT. (Rzym, nakładem Postulacyi sprawy kanoni- 
zacyjnej Św. Jozafata) Kraków, druk Wł. Ja- 
worskiego, 1868, w 8ce, str. 44. + 

Gips, ob. Schreiber; Steinkeller; Użyciu. 

GIRARD Renę. Publication de PEcho de la 
Presse francaise. La Croisade du XIX siecle, 
solution de la ąuestion polonaise. Paris, libr. 
Dentu, imprim. Charles Noblet, 1863, w 8ce, 
str. 32. + 

— Toż, 2me edition. Publication de PEcho 
de la Presse francaise, 1863, w 8ce , str. 32. 
10 sgr. 

GIRARD Lardinois. Cri de guerre polonais, 
hymne national , paroles de Girard. Paris, 
Marx, 1863. 3 frank. 

GIRARD T. (Źyrard). Les factions, poeme 
en 5 chants. Varsovie, 1832, w 8ce, str. 44, 
niel. 8. 

— A Sa Majeste 1'Imperatrice a 1'occasion 
de son voyage aux Eaux d'Ems (wiersz). Im- 
prim. de la Banque de Pologne. B. w. r. fol. 

— Ob. Sokolnicki M. 

GIRARDIN (de) Emile (ur. 1806). L'Apaise- 
ment de la Pologne. Paris, Dentu, impr. Ser- 
riere, 1864, w 8ce, str. 352. 3 franki. 

(Okładki tytuł: La Pologne et la Diplo- 

matie.) 

— Tenże tytuł, tamże, 1863, w 8ce, str. 160, 
20 sgr. + 

— Toż, tamże, 2me edition, 1864, w 8ce, 
str. 160. 

GIRARDIN Saint- Marc Emil (ur. 1808), VRI- 
GNAULT Henryk, MAZADE Charles. Trois me- 
moires"sur la Pologne. Affaires de Pologne 
par Saint-Marc-Girardin. Derniers evenemens 
de Pologne par Henri Yrignault. La Pologne 
un siecle apres le Partage et 1'agitation de 
Varsovie par Charles de Mazade. Berlin et 
Posen, Behr, impr. Sittenfels in Berlin, 1861, 
w 8ce, str. 80. 

— Obacz: Chojecki Ed.; Forge (La Forge); 
Forster Kar. ; Niemcewicz J. U. ; Pfeffel C. ; Ro- 
galski Leon. 

GIRARDIN Jan Piotr Ludwik (Prof. chemii, 
ur. 1803). O gnojach uważanych jako nawozy; 
wydanie piąte dzieła uwieńczonego przez To- 
warzystwo agronomiczne w Cher, przyjętego 
przez radę główną, niższej Sekwany, przez 
centralne Towarzystwo agronomiczne w Rouen 
i przez Stowarzyszenie moralne. Tłomacze- 
nie z francuskiego, z przedmową obejmującą 
treściwy rys chemii agronomicznej, na rzecz 
Towarzystwa pomocy nauk. Poznań, Żupań- 
ski, 1853, w 16ce, str. VIII, 240 i V. 3 złr. 
20 cent. 

GIRARDIN Jan P. Lud. i A. de BREUIL Roz- 
biór chemiczny gruntów. Warszawa, druk J. 
Ungra, 1855, w 8ce, str. 11. 

GIRAUD (1'abbe). Instructions et prieres pour 
le jubile, recueillies et redigees par Mr. 1'ab- be.... Prof. en Seminaire de Yarsoyie. War- 
szawa, Gluecksberg, 1826, w 12ce, str. 46. 

— Yocabulaire hebreu-francais dans leguel 
tous les mots hebreux et chaldeens tant pri- 
niitifs que derives des livres saints sont ran- 
gees suivant Pordre alphabetiąue tels qu'il8 
se presentent dans le texte sacre, par.... Vil- 
nae, typ. Mission. 1825, w 8ce, str. 273. 

GIRAUD G. De Philosophia libri ąuatuor in 
ąuibus omnes Philosophiae ąuaestiones vete- 
rum philosophorum non sententiis modo sed 
verbis etiam explicantur, auctore. Yilnae, typ. 
dioeces., 1825, w 8ce, str. 93. + 

GIRAUDEAU Bonawentura (ksiądz, ur. 1701 
t 1774). Historye i przypowieści ks.... i nie- 
których innych pisarzy , przełożone na język 
polski przez ks. Pawła Rzewuskiego. War- 
szawa, druk XX. Missyonarzy, 1851, w 8ce. 
6 złp. 20 gr.; cena zniżona 30 kop. 

— Powieści, przekład St. Snarskiego Dom. 
Tomów IL Wilno, 1836. 

Giraudiere, ob. Chavannes. 

Girault de Vivier, ob. Goutourbe. 

(Girolamo.) Compendio delia vita del B. 
Francesco di Girolamo delia C. di Gesu. Po- 
łock, nella Stamperia dei Gesuiti, 1806, w 8ce. 

GIRREBEUX Ch. Ode a la Pologne. Paris, 
impr. Vallee, 1863, w 8ce, str. 3. 25 centim. 

GIRSZTOWT Polikarp (Dr. med., ur. 1827). 
Chirurgia ogólna i szczegółowa.... Professora 
zwycz. chir. i kliniki chirurgicznej w Szkole 
głównej warszawskiej. (Biblioteka umiejętno- 
ści lekarsk., wyd. Red. Gaz. lekarskiej.) War- 
szawa, druk Gazety polskiej, 1870. Tom II. 
Zeszyt I., w 8ce, str. 160. 1 rub. 50 kop. + 

— Mappa rzymsko-katolickich dyecezyj w 
Rossyi przez.... Petersburg, 1857, fol., ark. 4. 
3 rub. 

— Odczyty i Spostrzeżenia chirurgiczne. 
Zeszyt I. Warszawa, 1869, w 8ce, str. 107, 
z 26-ma drzeworytami w tekście. 1 rub. 

— Rys historyczno - statystyczny cesarsko- 
królewskiej warszawskiej medyko-chirurgicz- 
nej akademii, od jej zawiązku w dniu 4go 
Czerwca 1857 r. , aż do wcielenia do Szkoły 
głównej dnia Igo Października 1862. (Osobny 
odbitek z Wykazu Szkoły głównej warszawskiej 
w letniem półroczu roku naukowego 1864 — 
1865.) Warszawa, w komisie G. Gebethnera i 
Wolffa, w 8ce, str. 79. 4 złp. + + 

— Wydawca. Biblioteka umiejętności le- 
karskich. (Dzieł 25.) Warszawa, 1867 — 1872, 
w 8ce. + 

— Wydawca. Biblioteka umiejętności lekar- 
skich. Przegląd postępów nauki lekarskiej we 
wszystkich jej gałęziach i we wszystkich kra- 
jach, wydany pod redakcyą Dra P. Girsztowta 
Professora chirurgii i kliniki chirurgicznej 
c. u. w. za rok 1870. Zeszyt 1. Warszawa, 
1872. GIRTLER - GIŻYCKI. 87 (Mieści prace Drów Łuczkiewicza, St. Wit- 
kowskiego, Dybka i A. Rothego.) 

— Ob. Biblioteka umiejętności lekarskich ; 
Gazeta lekarska. 

GIRTLER Sebastyan (1767 f 1833). Brevis 
praefatio qua promotoris ad clariss. Dominum 
Jos. Jakubowski in actu ejus promotionis ad 
gradum medic. et chirurg. Doctoris. B. wyr. 
m. dr. i r. (Kraków, 1821) w 8ce, str. 16. + 

— Clarissimo Dno Antonio Niedzielski me- 
dic. et chir. Dri Seb. Girtler qua promotor 
in signum propensionis suae, die 5 Maji 1819. 
Cracoviae (b. w. m. dr.), w 8ce, kart 2. + 

— Głos w dniu 18 Października 1826 roku 
przez J. W. S. G. przy installacyi swojej na 
urząd Rektora Uniwersytetu miany. Kraków, 
1826, w 4ce, str. 3—9. (Obejmuje dzieje Aka- 
demii i jej stan.) 

— Ob. Brinckmann Piotr (Obdukcye, 1811); 
Skobel F. (Żywot, 1869). 

— Rozprawa o postępie nauk lekarskich 
(w Roczniku Towatzystwa naukowego kra- 
kowskiego, Tom VIII.); ob. Załuski J. 

Girtler Józef Kalasanty, ob. Genlis (Oblęże- 
nie); Konsbruch (Anatomia, 1811); Lantier 
(Podróż Antenoraj; Łapsiński; Millot. 

Giser, ob. Miecznikowski. 

GISSMANN Augustin. Nschruf in die Ewig- 
keit an Martin v. Dunin, Erzbischof von Gne- 
sen und Posen, Legatus natus des h. Apost. 
Stuhles, Ritter des rothen Adler Ordeus II. 
Klasse mit dem Stern, gesprochen bei dem 
aus freiem Antriebe des Fraustadter Deca- 
nats-Clerus feierlichst gehaltenen Trauergot- 
tesdienste am 20 Februar 1843 in der Pfarr- 
kirche zu Fraustadt. Głogów, w 8ce. 2 '/^ sgr. 

Gitara, ob. Bobrowicz; Carulli; Niedzielski J.; 
Truskolawski. 

Giuliani, ob. Salvatori. 

GIUSTINIANI Piotr. Della storia Yiniziana, 
di.... libro XVII ora nel la prima volta di 
latina in volgare tradotta di Emanuele Ci- 
cogna. Venezia, per G. Picotti, 1830, w 8ce. 
(Jest tu opis przybycia Henryka Walezyusza 
do Polski i powrót.) 

GIWARTOWSKI H. (Dr.). Analyse de la Glau- 
colithe Fischer, par.... (Z Buli. de la Societe 
Imper. Moscou, 1848) w 8ce, str. 6. 

— O cholerie. (Iz Nr. 130 Mosków. Wied. 
1847), w 8ce, str. 8. 

— Observations faites a Moscou sur 1'elec- 
tricite pendant 1'epidemie choleriąue par le.... 
(Z Buli. de la S. Imp. Moscou, 1849) w 8ce, 
8tr. 10. 

— De Urolithiasi, dissert. medico-chemica, 
quam e decreto amplis. Convent. Acad. Caes. 
Mosąuae, 1843, w 8ce, str. 146. 

GIZEWIUSZ Hermann Marcin Gustaw (ksiądz, 
ur. 1810 t 7 Maja 184Sj. Pieśń narodowa 
Prusaków. 2u niemieckiego „Ileil dir im Sie- geskranz" przełożył.... Lithographie und Druck 
des litogr. und typogr. Instit. in Lyck. Ostrów, 
w tłoczni C. L. Rautenberga, b. w. r., w 8ce, 
kart niel. 4 litogr. z nutami. 

— Przyjaciel ludu łecki. Redakcya i na- 
kład drukarni łeckiej, 1842. Od Czerwca t. r. 
Rok I., arkusz co miesiąc, w 4ce. (Współpra- 
cownicy: Rektor Giersz w Wielkich Sterław- 
kach, X. Kraszka, Marczówka w Nowych Ju- 
chach, X. Olech, Frycz, Olszewski gospodarz 
w Rodzyńsku.) Prenumerata roczna 2 zip. 
24 gr. 

— Śpiewnik szkolny i domowy dla wesołej 
a niewinnej młodzieży naszej, ułożył.... Ze- 
szyt I. Lipsk, Keil i Sp., 1846, w 4ce. 3 złp. 

— Die polnische Sprachfrage in Preussen, 
Eine Zusammenstellung von dahin einschla- 
genden Aktenstiicken und Journalsartikeln. 
(Z Slav. Jahrbiicher.) Zeszyt I— III. Leipzig, 
Druck von Friedr. Andra, 1845 — 46, w 8ce, 
str. 383 i niel. k. 9. 3 tal. + 

~ Ob. Brodziński; Czajkowski M. (Czerwo- 
na sukienka) ; Jasiński Jak. ; Radziwiłł (Pamię- 
tniki); Skarbek (Dodosiński). 

GIŻYCKI Bm, Głos przy otwarciu wyborów 
obywatelskich gubernii wołyńskiej, dnia 22go 
Lipca 1817 r. miany, w 4ce. 

(Giżycki). Naczelnikowi gubernii JW. jene- 
rał-majorowi i kawalerowi Giżyckiemu wdzię- 
czny Wołynianin, 1816 r. 24 Sierpnia, w 4ce. 

GIŻYCKI Franciszek Ksawery (1786 t 1850). 
Badania w przedmiocie rzeczy przyrodzonych 
w Galicyi. w Królestwie Polskiem, na Woły- 
niu i na Podolu, z przydaną mappą geogno- 
styczną. Lwów, Jabłoński, 1845, w 8ce, str. 
viii i 229. 6 złp. -I- 

— Budownictwo zastosowane do potrzeb 
ziemianina polskiego, ze 100 rycinami przed- 
stawiającemi wzory różnych budynków i po- 
sady wiosek, folwarków i siedlisk włościań- 
skich, przez autora dzieła pod tyt. : O przy- 
ozdobieniu siedlisk wiejskich. Tomów II. War- 
szawa, N. Gliicksberg, w 8ce, str. 174 i 100. 
(Część II. obejmująca ryciny wydana dwu- 
krotnie bez oznaczenia roku. Jedno wydanie 
rytowane, drugie litografowane.) 24 złp.; ce- 
na zniżona 1 rub. 50 kop. + 

— Dzień uświęcony modlitwą. Zbiór nabo- 
żeństwa dla Chrześcian katolików. Stanisła- 
wów, J. Piller, 1846. 

— Kalendarz historyczny stanisławowski 
na rok 1847. 

— Toż, lwowski na rok 1847. 

— Memoryał o zaprowadzeniu assekuracyi 
ogniowej na Podolu. B. w. m. i r. 

— Myśli o poprawie budowli wiejskiej w 
kraju między Bugiem i Dnieprem, przez X.... 
(z wystawnikami). B. wyr. m. (Krzemieniec), 
1810, w 8ce, str. 51, z 3 tablicami. 2 złp. 

— Nauka wróżenia, obejmująca : kabalisty- 
kę, geomancyą, horoskopy, nekromancyą, chi- 
romancyą, metoposkopi% czoła, hydromancy^, 38 GIŻYCKI - GLAIZE. prognostykowanie i wieszczenie z liczb i li- 
ter, z przydatkiem talismantyki, nauki o różcz- 
ce Aronowej i o niektórych amuletach sym- 
patycznych. W trzech częściach opatrzonych 
wielu drzeworytami w tekście. Pismo tego 
rodzaju pierwsze w języku polskim. Przemyśl, 
nakład i druk braci Jeleniów, 1853 , w 8ce, 
Btr. VI i 322. 2 złr. 

— Ogrodnictwo zastosowane do potrzeb 
ziemianina polskiego , przez autora pism : 

przyozdobieniu siedlisk wiejskich, tudzież 
Budownictwo zastosowane do potrzeb ziem. 
polek. Tom III. (Tom Iszy jest dzieło Przy- 
ozdobienie, Tom II. Budownictwo). Lwów, 
Piller, 1845, w 8ce, str. 326, k. 3. 12 złp. 

— Ogrodnictwo zastosowane do potrzeb 
ziemianina polskiego. Poznań, 1866, z 6-ma 
rycinami. 2 rub. 70 kop. 

— Pamiętnik zagraniczny, naukowy, histo- 
ryczny i polityczny. Warszawa, od Stycznia 
do Czerwca 1816 r. , cztery razy w miesiąc 
po 1 '72 do 2 ark., w 4ce, str. 315. Bocznie 
50 złp. + 

— Podróż w górach miodoborskich , przez 
X. G. B. w. m. (Krzemieniec) , 1809, w 8ce, 
str. 64. 2 złp. 20 gr. 

— O przyozdobieniu siedlisk wiejskich, rzecz 
zastosowana do Polski. Tomów II. (Ze zbioru: 
Budownictwo zastosowane do potrzeb zie- 
mianina. Tom I. i II.) Warszawa, N. Gliicks- 
berg, 1827, w 8ce, str. III, 254 i 206. 15 złp. + 

— Rys Ukrainy zachodniej, przez X. G. B. 
w. m. (Krzemieniec), 1810, w 8ce, str. 54. 

1 złp. 15 gr. 

— Status causae o zabójstwie Bartłomieja 
Giżyckiego kasztelana wyszogrodzkiego dnia 
16 Grudnia 1768 zaszłem, jako odpowiedź i 
zbicie potwarzy rzuconej w powieści Werny- 
hora przez Mich. Czajkowskiego autora. Lipsk, 
księgarnia zagraniczna, 1848, w 12ce, str. 27. 
1 złp. + 

— Treść dziejów kościoła polskiego i wy- 
kaz zbiorowy prawodawstwa politycznego i 
kształtu rządu w Polsce, przez X. G. Lwów, 
Jabłoński, 1840, w 8ce, str. 102. 4 złp. 

— Wiadomość historyczna o krajach połą- 
czonych z Polską i jej lennościami, przez X. G. 
Lwów, K. Jabłoński, 1846, w 12ce, str. 124. 
5 złp. -I- 

— Wiadomość o stanie handlu i przemysłu 
w Polsce w wiekach dawniejszych, przez au- 
tora: O przyozdobieniu siedlisk wiejskich, tu- 
dzież O budownictwie zastósowanem do po- 
trzeb ziemianina polskiego. Stanisławów, Pil- 
ler i Sp., 1846, w 8ce, str. 179. 5 złp. 

(Głównie czerpał z Jekla, z Taryf i Lu- 
stracyi.) 

— Ob. Beaumont d'Eon (O żebrakach, 1810); 
Chateaubriand (Duch wiary, 1816); Saivandy; 
Schmidt Kar. W. (Warzenie piwa, 1830); Szmidt 
Fryd. Aug. (Albertrandy : Dzieje, 1846). GIŻYCKI Józef. Ueber die erforderlichen Ju- 
stiz-Reformen in Preussen mit Ausschluss des 
Bezirks des Appellations-Gerichtshofes zu Cóln. 
Goerlitz, Yierling, 1859, w 8ce, str. 22. 6 sgr. 

Gladisch, ob. Gładysz. 

GLAGAU Otto. Littauen und die Littauer. 
Gesammelte Skizzen. Tilsit, J. Reylander, 
1869, w 8ce, str. VI i 219. 1 tal. 

GLAIZE Elżbieta. Bóg najwyższe dobro, czyli 
Mowa serca nabożnego Chrześcianina. Wro- 
cław, 1806, w 8ce. Oprawne 12 złp. 

— Toż , z obrazkiem , nowa edycya. Wro- 
cław, 1809, w 8ce. Oprawne 6 złp. 

— Toż, z ryciną. Kraków, nakładem F. 
Friedleina, 1810, w 12ce, str. 262 i niel. 5. 
(Jestto ostatni druk Trasslera.) 

— Toż, Wrocław, 1815, w 8ce, str. 244. 

— Toż, nowa edycya. Kraków, nakładem 
i drukiem D. E. Friedleina, z ryciną św. Wa- 
cława przerysowaną przez Rybińskiego , ze 
sztychowanyra tytułem wyobrażającym drzwi 
Ogrojca przy kościele N. P. Maryi w Krako- 
wie, w 16ce, str. 279. 

— Toż, Wrocław, 1821, w 12ce. 5 złp. 
15 gr. 

— Toż, tamże, Korn, 1822, w 12ce, str. 252. 

4 złp. 

— Toż, Kraków, Friedlein, 1829, w 16ce, 
str. 4 i 262. 

— Toż , najnowsze , dokładne, zupełnie po- 
prawione i wielu modlitwami pomnożone wy- 
danie oryginalne. Wrocław, Korn, 1833, w Sce, 
str. 307, z ryc. 6 złp. 

— Toż, nowa edycya. Przemyśl, drukarnia 
biskupia, 1834, w 12ce, str. 278. 3 złp. 10 gr. 

— Toż, nowa edycya, nakład i druk D. E. 
Friedleina w Krakowie (1835) , w 16ce , str. 
XXX i 274. 

— Toż, tamże. Kraków, 1836, w 12ce, str. 
XXX, 274 i spis. 

— Toż, nowa edycya. Kraków, D. E. Fried- 
lein, 1840, w 12ce, str. XXX i 274. 5 złp. 

— Toż, najnowsze, dokładne, zupełnie po- 
prawione i wielu modlitwami pomnożone wy- 
danie oryginalne. Wrocław , W. G. Kórn, 
1844, w 12ce, str. 307, spis i rycina na stali. 

5 złp. 

— Toż, czyli Najgorętsze tchnienia duszy 
do Boga nabożnego Chrześcianina. Bochnia, 
nakład i druk W. Pisza, 1847, w 12ce, str. 
XXIV, 322 i Vin. 1 złr. 

— Toż, oprawne w płócienko angielskie 
z złoconemi brzegami. 1 rub. 80 kop. 

— Toż, tamże, 1850. 

— Toż, czyli Mowa serca nabożnego Chrze- 
ścianina. Nowe wydanie z ryciną na stali. 
Kraków , nakład i druk Friedleina , b. w. r. 
(1852), w 16ce, str. XXXII i 279. + 

— Toż, tamże, b. w. r., w 16ce, str. XXXII 
i 283. 1 złr. 30 kr. GLAIZE - GLINKA. 39 — Toż, tamże, b. w. r. (1857), str. XXXII 
i 279. + 

— Toż, najnowsze dokładne i wielu modli- 
twami pomnożone wydanie. Sanok, druk i na- 
kład Kar. Pollaka, 1854, w 8ce, str. 378 i VI. 

— Toż, najnowsze wydanie oryginalne. 
Wrocław, Kom, 1855, w 12ce, str. 307 i spis. 

— Toż, czyli Najgorętsze tchnienie duszy 
do Boga pobożnego Chrześcianina katolika. 
Bochnia, druk i nakład Wawrzyńca Pisza, 
1857, w 12ce, str. 348 i VIII. 1 złr. + 

— Toż, pobożnych Chrześcian katolików. 
Wydanie nowe, tamże, 1861, w 12ce, str. 336 
i VIII. 5 złp. 10 gr. + 

— Pierwiastki mojej Muzy, przez.... Lwów, 
Wichmann, 1801, w 12ce, str. 88. 4 złp. 

— Die SchópfuDg, ein Oratorium in drei 
Theilen, in Musik gesetzt von Haydn. Aus 
dem deutschen in polnische iibersetzt von 
Elis. Glaize. Lwów, 1800, w 8ce, str. 16. 

GLAIZE Paweł. Kurs elementarny ekonomii 
politycznej, wykładanej przez.,.. Lekcya otwar- 
cia kursu. Program. (Dodane do dzieła Blan- 
ąuiego: Zarysy ekonomii politycznej.) Berlin, 
1865 w 8ce, str. 18. + 

Glaneur de Varsovie, 1842, w 4ce; obacz: 
Frankowski; Jgnet. 

Glasgow polish association. Glasgow, 1832. 

Glass Edward, ob. Melun (Życie Rozalii, 
1859). 

GLATZ Jakób (1776 f 1831). Duval, histoire 
veritable racontee par un curee de village 
a ses eleves et suivie d'un episode de la vie 
du roi Stanislas Leszczyński. Tours , 1837, 
w 16ce. 

— Toż, Edycya druga, tarafte, 183.. 

— Toż, Edycya trzecia, tamże, Mamę, 1843, 
w 16ce, str. 180. 

— Książka do nabożeństwa dla Chrześcian 

ewangielików, ułożona podług dzieła ś. p 

byłego radcy konsystorza ewangielickiego w 
Wiedniu. Warszawa, druk Józ. Ungra, 1851, 
w 16ce, str. VII i 420. 8 złp. 

— Toż, Wydanie drugie przerobione i po- 
mnożone przez ks. Rud. Zirkwitz(a) pastora 
parafiii ewangielicko-augsburgskiej Wiskitki. 
Warszawa, nakład G. Sennewalda, 1865, w 
12ce, str. 667 i VIII spisu. 1 rub. 50 kop. 

— Ob. Hoffmanowa (Pamiątka)-, Mieczkow- 
ski D. ; Waechter. 

GLAVE-KOLBIELSKI Karol Fryderyk (urodź. 
w Galicyi 1750 f 1831). Gedanken iiber die 
Theuerung in Wien. Wiedeń, 1816, w 8ce. 
8 sgr. 

— Obacz: Kobielski (Kolbielski) ; Miihlbach 
(1872). 

Gleich F., ob. Ogiński Mich. 

Gleichenberg, ob. Skobel F. K. Gleim Jan Wilh. Ludwik (1719 f 1803); ob. 
Kiciński B. 

GLEINICH F., NOWOSIELSKI, STOLZMANN 
i WORCELL. J. B. Ostrowski i jego przeko- 
nania. (Londyn?) we Wrześniu 1841. 

GLEY Gerard (ksiądz , komisarz jeneralny 
Księstwa Łowickiego, ur. 1761 f 11 Lutego 
1830 r.) Rapport J. O. księciu de Eckmiihl 
marszałkowi państwa francuskiego itd. wzglę- 
dem rozmiaru i separacyi dóbr Księstwa Ło- 
wickiego podany. W Skierniewicach, 1810, 
w 4ce, str. 22. 

— Voyage en Allemagne et en Pologne, 
pendant les annees 1806 a 1812, ou l'on trou- 
ve des anecdotes curieuses sur M. de Pradt 
archeveque de Malines; des details, jusqu'ici 
iuconnus , sur les Amazones de Bohemę, sur 
1'afifaire du collier, sur les Jesuites, sur 1'abbe 
Georgel, sur le cardinal de Bernis, madame 
de Pompadour, le duc de Choiseuil etc. etc. 
Tomów II. Paris, Gide fils, 1816, w 8ce, str. 
197 i 138. 7 frank. 50 centim. -i- 

(W rękopiśmie zostawił: Naruszewicz: Hi- 
stoire de Pologne , Tomów IX. , w 4ce. — 
Waga : Histoire de Pologne, Tomów III., fol.). 

Gliniane wyroby, ob. Schneider A. (1867). 

Glinka Janczewski, ob. Janczewski. 

GLINKA Dymitr. Esquisse d'une theorie de 
droit naturel. Berlin, Posen, Bromberg, 1835, 
w 8ce. 

Glinka Franc, ob. Fredro j. M. 

GLINKA Sergiusz NIkołajewicz (1774 f 1845). 
Błahodarna pieśń (po przeczytaniu manifestu 
z dnia 6 Października 1831 , po rossyjsku.) 
Moskwa, 1831, w 4ce, str. 8. 

— Zapiski o 1812 godie. Sankt-Peterburg, 
1836, w 8ce. 1 rub. 

GLINKA Sergiusz Teodor Nikołajewicz (ur. 
1788). Lettres d'un officier russe sur quelques 
evenements militaires de l'annee 1812, com- 
posees par Thdr. Glinka, et trąd. par Serge 
Glinka (po rossyjsku i po francusku). Moscou, 
1821. 

— Pisma russkago officera o Polszie, Aw- 
stryjskich władieniach, Prussii i Francii, z pod- 
robnym opisaniem pochoda Rossian w 1805 
i 1806 godu, także oteczestwennoj i zagra- 
nicznoj wojny z 1812 po 1815 god. Soczyne- 
nie.... VIII Czastej. Moskwa, w typogr. S. Se- 
liwanowskago, 1815 — 16, w 12ce. 2 rub. 

— Pisma russkago officera o wojennych 
proizszestwiach 1812 goda, soczyniennyja.... 
a na francuskij jazyk perewedennyja S. Glin- 
koju. Na rossijskom i francuskom jazykach. 
Moskwa, w typografii S. Semiona, 1821, w 8ce. 
(Obok tytuł francuski: Lettres, jak wyżej.) 
15 kop. 

— Niektóre rysy życia Tadeusza Kościusz- 
ki napisane przez.... tłomaczenie z rossyjskie- 
go. Wilno, nakład Al. Żółkowskiego, druk 40 GLIŃSKA — GLISZCZYŃSKI. XX. Pijarów, 1821, w 8ce, str. 53. 1 złp. 
20 gr. + 

— Toż, po rossyjsku. Petersburg, 1815. 

— Ob. Zatorski Fr. (Pienia liryczne, prze- 
kłady z Glinki); Vogt J. 

Glińska Teofila (córka pułkownika), ob. Be- 
niowski (Kotzebue). 

GLIŃSKI Antoni Józef (ur. 1817 t 30 Czerw- 
ca 1860). Bajarz polski. Zbiór pieśni, powie- 
ści i gawęd ludowych. Tomów IV. Z popier- 
siem Chreptowicza. Wilno, Autor, 1853, w 
16ce, str. 255, 255, 256 i 264. 20 złp. 

— Toż, Wydanie drugie poprawne. Wilno, 
1862, w 32ce, str. 230, 230, 230 i 230. 1 rub. 
50 kop. 

— Redaktor. Wileńskije gubernskije wiedo- 
mosti; ob. Kryłow. 

GLIŃSKI Fr. Krótki opis kościoła 00. Ber- 
nardynów na Stradomiu w Krakowie, przez.... 
Kraków, druk Czasu, 18G6, w 4ce, str. 4. + -i- + 

GLIŃSKI Jakób (z Ukrainy). De la myelite. 
These. Montpellier, 1836. 

GLIŃSKI J. 0. Dwernicki na Wołyniu, wiersz 
poświęcony na cześć tego bohatera, napisany 
przez J. O. G. Warszawa, 1831, w 8ce, k. 3. + 

— L'heroine polonaise ou 1'insurrection en 
Lithuanie , comedie en 1 acte et en prose. 
Havre, chez Morlent, 1837, w 8ce. 1 frank. 

— La loi d'avril ou position des proscrits 
polonais en PYance. Havre, impr. Morlent, 
1838, w 8ce, ark. 2. 2 franki. 

Gliński Michał (książę), ob. Cybulski (dra- 
mat); Lessmann J.; Warnka St. (1868); Wężyk 
Fr. (tragedya). 

GLIŃSKI Mikołaj (z Wołynia). De ophtalmia 
purulenta. Dissertatio inauguralis. Petropoli, 
typ. Pratz, 1848, w 8ce, str. 50. Porównaj: 
Iliński. 

GLISZCZYŃSKI Adam (Dr. med.). De arti- 
culis super-numerariis. Dissertatio inaugura- 
lis med. chir. Vratislaviae, Korn, 1852, w 8ce. + 

— Cięcie cesarskie dokonane i opisane. 
Warszawa, druk J. Ungra, 1860, w 8ce, str, 
22. + + 

GLISZCZYŃSKI Antoni (1770 f 1835). O dro- 
gach w Galicyi. Warszawa, 1816, w 8ce, 

— Proklamacya do rycerstwa województwa 
kaliskiego dnia 6 Grudnia. Kalisz, 1806, fol. 
(plakat). 

— Uwagi uad projektem amortyzacyi dłu- 
gów ziemiańskich w departamencie bydgoskim, 
przez posła departamentu bydgoskiego. Byd- 
goszcz, druk Gruenauera, 1811, w 4ce, str. 12. 

— Ob. Grandi (Regulowanie rzek, 1817); 
Harl J. P. (Policya, 1811); Pockel; Schldtzer. 

Gliszczyński Jakób, ob. Godebski Cypr. 

GLISZCZYŃSKI Michał (ur. 1814). Hus i Hu- 
Byci, szkice historyczne, podług Palackiego i Sommera. Warszawa, nakład autora, druk 
Gazety codziennej, 1859, w 8ce, str. X i 278, 
z dwiema rycinami. 20 złp. 

— Rozmaitości naukowe i literackie. To- 
mik I. (zawiera: Co to jest historya; Historya 
Żuawów; Handel herbatą w Rossyi i Polsce). 
Warszawa, nakład autora, druk Gaz. codzien- 
nej, 1859, w 12ce, str. 136. + + + 

— Toż, Tomik II. (zawiera: Pani de Lii- 
tzow; Systemata filozoficzne XVIII wieku: 
Dwór Mehemeda Ali). Tamże, 1859, str. 177. 
■+ + + 

— Toż, Tomik III. (zawiera: Pośmiertne 
pamiętniki Chateaubrianda ; Grzegorz VII; 
Krótki rys życia i prac J. J. Berzeliusza). 
Warszawa, nakł. autora, druk Gaz. codziennej, 

1859, w 12ce, str. 158. + 

— Toż, Tomik IV. (zawiera: Innocenty III.; 
Epopea i filozofia w Indyach). Warszawa, nJK 
kład autora , druk Gazety codziennej , 1859, 
w 12ce, str. 158. + 

— Toż, Tomik V. (zawiera : Żywot i pisma 
Jana Majorkiewicza; Lokk, jego życie, ogól- 
ny charakter jego filozofii). Warszawa, nakład 
autora, druk Gazety codziennej, 1859, w 12ce, 
str. 152. + 

— Toż, Tomik VI. (zawiera: Antoni Mucz- 
kowski; Księga I. kroniki Galla). Warszawa, 
nakład autora, druk K. Kowalewskiego, 1860, 
w 12ce, str. 142. + 

— Toż, Tomik VII. (zawiera: Filip Kalli- 
mach Buonacorsi; Pojedynek; Mazarini ; Kil- 
ka słów nad uwagami p. Prusinowskiego). 
Warszawa, nakład autora, druk Psurskiego, 

1860, w 12ce, str. 186. -i- 

— Toż, Tomik VIII. (zawiera: SzandorPe- 
toefi, poeta węgierski; Kluby w Londynie). 
Warszawa, nakład autora, druk J. Psurskiego, 
1860, w 12ce, str. 179. + 

— Toż, Tomik IX. (zawiera: Dziwactwa 
amerykańskie ; Karta wizytowa djabła). Tam- 
że, 1861, w 12ce, str. 143. 

— Toż, Tomik X. (zawiera : Urywek z pa- 
miętników dziwaka ; Związki społeczne przed 
wyrobieniem się pojęcia własności). Warsza- 
wa, nakład autora, druk J. Psurskiego, 1861, 
w 12ce, str. 149, VIII i II. Za 9 tomów 5 rub.; 
cena zniżona 1 rub. 

— Znaczenie i wewnętrzne życie Zaporoża, 
podług Skałkowskiego. Warszawa, 1849, w 
8ce, str. 258, niel. 10, mapka 1 i plan 1. + -t- 

— Toż, oraz Hetmani małorossyjscy i Ko- 
zacy do czasów Unii. Warszawa, nakład i druk 
Orgelbranda, 1852, w 8ce, str. IV i 373, z 3 
mapkami i 1 tabl. ryc. 13 złp. 10 gr. -i- 

— Życie, nauczanie i śmierć Sokratesa. 
(Z ryciną.) V/arszawa, Henryk Natanson, 1858, 
w 8ce, str. 134. 1 rub. + f 

— Ob. Cousin ; Gallus; Heidenstein; Kalli- 
mach (O królu Władysławie) ; Rulhiere ; Schlo- 
tzer. •GLITZKE - GLUECKSBERG. 41 GLITZKE Eph. Naiii. De bouis ecclesiasticis 
antę Constantinum M. Pars prior, quara auc- 
torit. etc. publice defendet Fried. Guil. Bre- 
stell, respondente Eph. N. Glitzke jur. cul. 
Thorunensi, opponentibus Car. Lud. Ed. Ma- 
reński jur. cul. Mariae - Insulano et Car. Ed. 
Beyer jur. cul. Varsoviensi. Regiomonti, typ. 
Hartungii (1825), w 4ce, str. 38. 

Globe-Assecuranz, czyli Instytut assekura- 
cyjny pod nazwą. Globus w Londynie (opisa- 
ne zasady i statut). Kraków, druk Uniwersy- 
tetu, 1844, w 8ce, str. 32. 

Globus, ob. Felkl J. (1862); Waligórski F. ; 
Wierzbicki Dan. (Użycie, 1872). 

GLOCKER E. F. Ueber neue fossile Thier- 
formen aus dem Gebiete des Karpathensaud- 
steins, mit 1 Tafel. Leop. Ak. 1850, w 4ce. 
8 sgr. 

— Ueber eine neue rathselhafte Yersteine- 
rung aus dem thonigen Sphaerosiderit der 
Karpathensandsteinformation , mit 2 Tafeln. 
Leop. Ak. 1842, w 4ce. 8 sgr. 

GLOEGGL Józef (dyr. teatru niemieckiego, 
m*. 1800 t 1858). Lemberger allgemeiner An- 
zeiger. Tagesblatt fur Handel und Gewerbe, 
Kunst, geselliges Leben, Unterhaltung und Be- 
lehrung. Lemberg, Druck v. Winiarz, od 2go 
Kwietnia do 23 Grudnia, 1857, w 8ce, Nrów 
155; Numer po 2 kartki, -t- 

GLOGER C. W. Wytępienie robactwa i my- 
szy pustoszących gospodarstwo leśne i polne. 
Sposób najprostszy: Ochrona zwierząt poży- 
tecznych. Wedle skazówki zawartej w nie- 
mieckiera dziełku Dr. C. W. L. Glogera, za 
pomocą, najnowszych środków sztucznych ze- 
brał i do potrzeb krajowych zastosował z po- 
lecenia poznańskiego Towarzystwa przyjaciół 
nauk Władysław Szenic. 1860. 1 tal. 

GLOGER N. Julian Bartoszewicz, jego żywot 
i prace (ur. 1821 f 1870). (Osobne odbicie z 
Przeglądu polskiego.) Kraków, druk Uniwers., 
1871, w 8ce, k. 1, str. 46. -i- + + 

GLOGER Zygmunt. Anula. Święte wieczory 
(wierszem). Z. Gl. Warszawa, w drukarni Ign. 
Kroszyńskiego, 1868, w 8ce, s. 28. (600 egz.— 
Nie było w handlu.) 

— Kopalnocka, wyjątek z większego pod 
tym tytułem poematu. Kraków, druk Czasu 
W. Kirchmayera, 1870, w 8ce, str. 7. + 

— Obchody weselne, przez.... z 5 drzewo- 
rytami w tekście, z 2 tablicami nut i mapką 
w końcu dzieła dołączoną. Część L Kraków, 
nakład autora, czcionkami Uniw., 1869, w 8ce, 
str. 336. + -f- 

— Obrzędy rolnicze, opisał.... (Odbitka z 
Biblioteki warszawskiej, 1868.) Bez osobn. tyt., 
w 8ce, str. 14. 

— Trzej rycerze (z podania) wiersz. Od- 
bitka z Nru 5go „Kwiatów.") Kraków, druk 
Czasu, 1870, w 8ce, str. 6. -i- 

— Kilka słów o podaniach z okolic Tyko- 
cina, napisał... (Odbitka z Bibliot. warszawsk.. Lipiec 1867). Warszawa, druk Gaz. polskiej, 
w 8ce, str. 11. 

— Zwyczaje ludu z okolic Tykocina i Biel- 
ska, zebrał i opisał.... (Oddr. z Biblioteki war- 
szawskiej. Styczeń, 1868.) 

— Ob. Kolberg Oskar; Milewski Ign. (Przed- 
mowa do Herbarza). 

GLOISNER Jan. Dissert. inaug. medica si- 
stens morbos mammarum muliebrium, quam 
disąuis. submittit.... Galicianus. Yindobonae, 
typ. Strauss, 1832, w 8ce, str. 40. 

GLOM (Mecenas). Rekurs z strony sukcesso- 
rów niegdy Jana Meisnera, a mianowicie: 
Aleksandry z Meisnerów d'Anstett w assysten- 
cyi małżonka swego itd. , Pauliny z Meisne- 
rów Fanshave itd., Karoliny Meisner panny 
doletniej i Ludw. Meisner kawalera orderu 
Św. Anny , w sprawie przeciw sukcessorom 
niegdy Franciszki z Kluszewskich Krajewskiej, 
jako to : JW. Annie z Krajewskich Nakwas- 
kiej itd., Teresie z Krajewskich Rastawiec- 
kiej itd., Michałowi Strożeckiemu adwokato- 
wi przy sądach Rzeczypospolitej Krakowskiej 
itd. od dwóch wyroków-, jednego Trybunału 
cywilnego województwa mazowieckiego w dn. 
8 i 9 a mianowicie 12 Czerwca, a drugiego 
Sądu apellacyjnego w dniu 26 i 27 Paździer. 
1826 r. zapadłych, założony. Warszawa, bez 
osobn. tyt., b. wyr. r., fol., str. 28. 

— Replika ze strony rekursujących sukces- 
sorów Jana Meisnera t. j. itd., na odpowiedź 
zarekursowanych sukcessorów Franciszki z 
Kluszewskich Krajewskiej itd., fol., ark. 2'/<^. — 
Zarazem : Replika na odpowiedź współzare- 
kurs. kuratora massy bezdziedzicznej Makarego 
Kluszewskiego, fol. 1 % ark. 

Glossen (Deutsche) in einem polnischen Tex- 
te. Posen, Siissmann, 1859, w 8ce , str. 69. 
10 sgr. 

Glossofil, ob. Betlejczyk. 

GLOTZ Karol. Anekdoty, charakterystyka i 
autentyki generała Bonapartego, z francus- 
kiego tłomaczone przez Karola Glotza. Kalisz, 
nakład i druk K. W. Mechwalda, 1801, w 8ce, 
str. XV i 144. 

— Przyjaciel wiejski , czyli Doświadczone 
rady i lekarstwo , jak wieśniacy choroby by- 
dła rogatego rozpoznawać i najdoświadczeń- 
szemi sposobami leczyć i ratować mogą , z 
dodatkiem opisu lekarstwa i ziół zaleconych 
przez.... dzierżawcę w Borkowie pod Kaliszem. 
Kalisz, druk Mechwalda, 1811, w 8ce, str. 100. 
3 złp. 10 gr. 

— Rozprawa o przyczynach częstego po- 
moru w Polsce i sposobach hodowania bydła 
dla uniknienia zarazy na potem. Pismo przez 
Tow. król. warszaw, przyj, nauk uwieńczone 
w r. 1810. (Oddruk z Roczników Tow. przyj, 
nauk.) Warszawa, druk rząd. 1812, w 8ce, 
str. 63. 2 złp. + + + 

GLUECKSBERG Emanuel Aug. (pseudonimy. 
Chlewaski, Górski F. E., ur. 1802 f w Paźdz. 42 GLUECKSBERG - GLUZIŃSKI. 1870 r.) Nowy elementarz polski, obejmujący 
w zupełności zasady nauki czytania, z przy- 
kładami w prozie i wierszu , z modlitwami 
zdań moralnych, powieści, przypowiastek i 
bajek złożonemi, tudzież z ogólnemi zasada- 
mi arytmetyki, wiadomościami początkowemi 
z geografii i opisaniem pożyteczniejszych sztuk 
i rzemiosł. Warszawa, autor, druk P. Baryc- 
kiego, 1837, w Tice, str. 115, z obrazk. ko- 
lorów. 2 złp. 

— Toż, 2ga edycya, 1849 (?); ob. Elementarz, 

— Czarna ksigga. Zbiór najciekawszych pro- 
cesów kryminalnych dawniejszych i nowszych 
czasów, wydany przez E. F. Górskiego. To- 
mów Iii. Wrocław, Schletter, 1848, w 8ce, 
str. 242, 254 i 225. 18 złp. -f 

— Rozmowy potoczne polsko-rossyjsko-fran- 
cuskie, czyli Sposób najłatwiejszy wydosko- 
nalenia się w języku rossyjskim i francuskim, 
dla użytku młodzi szkolnej ułożone. Wilno, 
T. Gliicksberg, 183.5, w 12ce. 4 złp. 10 gr. 

.— Sceny małżeńskie, powieść przez Franc. 
Chlewaskiego. Warszawa, 1842, w 12ce, str. 
250, niel. 1 i 253, niel. 2. 

— Ob. Gaulłier; Irwing (Krzysztof Kolumb); 
LafonSen; Montolieu; Niezapominajki (1841); 
ScoU Walter; Sue (Tajemnice); Vigny. 

GLUECKSBERG Jan (wydawca). Kalendarz 
ludowy illustrowany na rok 1862. Nakład i 
druk J. Gliicksberga. (Dwie edycye.) 20 gr. 

— Kalendarz ścienny na rok 1860. War- 
szawa, nakładem i drukiem Gliicksberga, fol. 
2275 kop. 

— Kalendarzyk ścienny na r. 1837. Z ozdo- 
bami drukarskierai i winietkami, w polskim i 
niemieckim języku, na 4 półark. Warszawa. 

— Pamiętnik domowy. Kalendarz i rach- 
mistrz dla wszystkich stanów na rok 1846. 
Ułożył i własnym nakładem i drukiem wydał 
.... Rok I — VI (1846 — 1851). Warszawa, w 
8ce. — Rok I. (1846), stronnic VIII, 372, 
XXX i tabl. 3 ; Rok II. (1847), str. XL, 320, 
18, niel. 2, tabl. 6; Rok III. (1848), str. XL, 
322, 18, niel. 2, tabl. 6; Rok IV. (1849), str. 
XL, 322, 18, niel. 10, tabl. 6, ryc. 1 ; Rok V. 
^1850), str. XLVII, 322 i 18, niel. 2, tablic 5, 
ryc. 1 ; Rok VI. (1851), str. XL, 320 i 18, niel. 
4, tabl. 6. Rocznik po 2 złp. 20 gr. ; na lep- 
szym papierze 4 złp. 

— Plan i obraz Warszawy. (Warszawa, 
1832) w 12ce, str. 10 i niel. 2, kart 18. 

— Przewodnik warszawski. Część I. obej- 
muje imiona, nazwiska, stopnie, zaszczyty i 
mieszkania urzędników cywilnj-ch i wojsko- 
wych, itd. Część II. wymienia nazwiska, mie- 
szkania bankierów, kupców, fabrykantów, rze- 
mieślników, zgoła osób , których adressa pu- 
bliczności potrzebne być mogą, z dołączeniem 
kalendarza na rok 1826. — Guide de Varso- 
vie ou nomenclature des principales adres- 
ses de Varsovie, divisee en deux partie etc. 
Avec un Almanach pour Pan 1826. Warszawa, 
nakład i druk N. Gliicksberga, 1826, str. niel. 20, liczb. 72; niel. 44, liczb. 86, plan War- 
szawy i 2 ryc. 7 złp. -1- 

— Toż, z dołączeniem Kalendarza na rok 
1827, imionami słowiańskiemi pomnożonego, 
planu miasta Warszawy i trzech rycin. Rok II. 
Tamże, 1827, w 12ce, stron. niel. 22, liczb. 
114, nieliczb. 8, liczb. XII i 52. 7 złp. + 

— Toż, Rok III. Tamże, 1829, w 8ce, str. 
niel. 10, 123 i 52, XII. + 

— Taryffa domów miasta stołecznego War- 
szawy i przedmieścia Pragi , według nowego 
podziału po raz pierwszy wydał.... Warszawa, 
nakład wydawcy, druk przy ulicy Rymarskiej, 
1832, str. 46, niel. 8. 

— Toż, po raz drugi wydał.... Warszawa, 
1839, w 32ce, str. 186. 

— Ob. Stern. 

GLUECKSBERG Natan. Wzory pism rozma- 
itych gisserni i drukarni.... księgarza i typo- 
grafa król. warszawskiego Uniwersytetu. War- 
szawa, 1829, w 4ce. 

— Wzory pism i ozdób drukarskich, znaj- 
dujących się w drukarni.... Nr. 1 i 2, fol. 

Glutyna, ob. Fudakowski. 

GLUZIŃSKI Józef (ur. 1799 f 28 Września 
1866). O administrowaniu dobrami ziemskiemi. 
Tomów II. Wilno, R. Dajen, druk M. Rora- 
ma, 1847, w 8ce , str. XLV i 306; rejestrów 
folio str. 283. 26 złp. 20 gr. 

— Drobnostki gospodarskie, z własnego 40- 
letniego doświadczenia spisane przez.... Czł. 
Tow. roln. w Król. Polskiem Warszawa, druk 
A. Ginsa, 1859, w 8ce, str. 200. 60 kop. 

— Jak hodować las, żeby z niego mieć naj- 
większe korzyści? Warszawa, 1860. 

— Nabożeństwo do świętego Izydora oracza, 
patrona rolników. Warszawa, nakład i druk 
J. Gliicksberga, 1859, w 12ce, str. 95 i spisu 
rzeczy niel. 2. (W końcu: Wyciąg z katalogu 
książek księgarni szkół publicznych Jana 
Gliicksberga, str. 30.) 40 kop. 

— Szarańcza opisana szczegółowo z wyło- 
żeniem sposobów niszczenia jej. Rzecz przej- 
rzana w Warszawie przez krajowych natura- 
listów (A. Wagę i Taczanowskiego) i pomno- 
żona dodaniem instrukcyi wydanej przez rząd 
gubernialny lubelski dla niszczących szarań- 
czę. Warszawa, Dzwonkowski, 1861, w 8ce, 
str. 93 i XIII, z wizerunkiem ówadu i narzę- 
dzi przy niszczeniu go używanych. 60 kop.; 
cena zniż. 30 kop. 

— O wściekliźnie i kuracyi przez znacho- 
rów. (Kamieniec?) nakład Towarzystwa leka- 
rzy podolskich, 1862. 

(Prace w rękopiśmie : Chłop podolski; Dro- 
bna szlachta na Polesiu (drukowane częścio- 
wo w Tygodniu, 1869); Uprawa i historya 
tytoniu; Medycyna wiejska; Życie i pieśni 
księdza Łomnickiego, Katona i Mureta Mar- 
ka Ant. Disticha, przekład.) 

— Ob. Wójcicki Wł. (Archiwum). GŁADYSZ — GŁOGOWSKI. 43 GŁADYSZ A. (nauczyciel w Poznaniu). Ein- 
leitung in das Yerstandniss der Weltgeschich- 
te, mit 4 Steindr. Posen, 1841, w 8ce. 

(W rękopiśmie po polsku przygotował do 
druku r. 1840: O powstawaniu języków.) 

GŁADYSZEWICZ Jacenty. De exceptionibus. 
Kraków, St, Gieszkowski, 1847, w 8ce, str. 

54. -I- + + 

GŁADYSZEWICZ Mateusz (ur. 1798 f 1862). 
O mieście bożem, pierwszych ksiąg ośmioro. 
Kraków, 1835, w 8ce^ str. 392. 11 złp. + + + 

— Ogłoszenie wielkiego Jubileuszu w mie- 
ście Krakowie i jego okręgu w r. 1851. (Do 
tego dołączony List okólny św. Kongregacyi.) 
fol., str. 4, 7, 3 i 4. + 

— Rys życia i zasług księdza Mikołaja Ja- 
nowskiego kanonika katedralnego. Kraków, 
druk Uniw., 1842, w 8ce, str. 16. (Odbitka z 
Roczn. Tow. nauk.) 1 złp. -f 

— Zycie św. Aureliusza Augustyna bisku 
pa hipponeńskiego, ojca i nauczyciela kościoła 
bożego. Kraków, druk akad. , 1832, w 8ce, 
k. 4, str, 149. 1 złp. + 

— Żywot błogosławionego Prandoty z Bia- 
łaczowa, biskupa krakowskiego. Kraków, na- 
kład Ferdynanda Kojsiewicza, J. Cypcer, druk 
Uniw., 1845, w 8ce, str. 269, niel. 4, z ryciną,. 
8 złp. ; na pap. welin. 10 złp. h- + -i- 

— Ob. Augustyn św. 

6ŁAŻEWSKI Adam. Odrodzenie Polski, opar- 
te na wolności, narodowości i prawie, przez.... 
redaktora Tygodnika nadobrzańskiego w Ko- 
ścianie. Poznań, autor, druk W. Stefańskiego, 
1849, w 8ce, str. 32. 1 złp. + 

— Tygodnik nadobrzański. Kościana, 1849 
— 1850. Rok I i II. (W języku niemieckim i 
polskim.) Redaktor Głażewski. 

(Głaźewski.) Do obywatela Głażewskiego 
byłego redaktora Tygodnika nadobrzańskiego. 
Paryż, 1849, w 8ce. 

GŁAŹEWSKI Andrzej (porucznik wojsk pol.). 
Wiersz winszujący imienin J. W. Młodzia- 
nowskiemu, sędziemu appellacyjnemu Król. 
Polskiego, w dniu 19 Marca 1816. Warsza- 
wa, w 4ce, k. 2. 

Głębi (Z) duszy (wiersz). Lwów, d. 30 Gru- 
dnia 1863. Lipsk, druk A. T. Engelliardta, 
1863, w 8ce, str. 8. + 

GŁĘBOCKI Józef Teodor (ur. 1810). Napad 
Karola Gustawa na Polskę za Jana Kazimie- 
rza w latach 1655, 1656 i 1657. Kraków, druk 
Wywiałkowskiego, 1861, w 8ce, str. 76 (nakład 
w 500 egzemplarzach). 1 złr. -j- -i- -t- 

— Porównanie zasad wojny wielkiej a pod- 
jazdowej. Kraków, F. Baumgardten, 1864, w 
8ce, str. 129. 2 złr. + 4- -t- 

— Rys dziejów wojennych, jako wstęp głó- 
wny (propedeutyka) do umiejętności a sztuki 
wojowania, skreślił.... Kraków, u L. Łukasze- 
wicza, druk Gieszkowskiego, 1848, w &ce, 
str. 589. 25 złp. -h + -1- — Obecna wojna, skreślił Józef Doliwa. 
Cz. I— V. Kraków, druk Uniwers., 1870—71, 
w 8ce, str. 140. + 

— Wywód o szkołach rycerskich czyli woj- 
skowych w Polsce w ciągu dziejowym. Kra- 
ków, u F. Baumgardtena, 1866, w 8ce, str. 55. 
80 kr. + + 4- 

— Dwa wywody polityczne. Austrya i Fran- 
cya względnie odrodzenia Europy, przez J. G. 
Kraków, nakład autora, druk Wł. Jaworskie- 
go, 1868, w 8ce, str. 47. 10 sgr. -f- -f- -t- 

— Zakłady ku ulżeniu cierpienia bliźnich 
obecnie w Krakowie istniejące , z krótką 
wzmianką o dawniejszych a dziś nie istnieją- 
cych instytucyach tego rodzaju. Kraków, na- 
kład autora, druk Czasu, 1852, w 8ce, str. 365. 
2 złr. -i- -f + 

— Ob. Sapalski; Zdanie sprawy z ochronek 
krakowskich. 

GŁODZfŃSKI Ksawery (nauczyciel kroju su- 
kien damskich we Lwowie). Najnowsza i prak- 
tyczna metoda kroju sukien damskich. Lwów, 
autor, Seyfarth i Czajkowski. 1868, w 8ce, 
str. 171, tablic rycin 25. 4 tal. 

Głóg, ob Schenk. 

Głogowczyk Jan, ob. Kopernicki. 

GŁOGOWSKI Feliks. Dodatek do kilku uwag 

leczeniu w Busku (zamieszczonych w Kli- 
nice r. 1870, Tom VI., Nr. 6j, przez Dr 

z Lublina. (Odbitka z Kliniki Tom IX., Nr. 

1 — 5.) Warszawa, 1871, w 8ce wiek., str. 26. 

— De melituria. Dissertatio inauguralis, 
quam cons. et auctor. gratiosi medicorum or- 
dinis in Univers. liter. Caesar. Dorpatensi ad 
gradum Doctoris medicinae rite adipiscendum 
loco consueto publice defendet auctor.... Polo- 
nus. Dorpati Livonorum, typ. vid. J. C. Schiin- 
mann et C. Mattesem , MDCCCLIY, w 8ce, 
str. 39. + -f + 

Głos. Dziennik polityczny. Redaktor odpo- 
wiedzialny Zygm. Kaczkowski, właściciel Ad. 
Sapieha, wydawca Ludwik Skrzyński. Lwów, 
druk Ed. Winiarza, 1861, wielkie fol., Nrów 
162. Przedpłata za kwartał na miejscu 4 złr. 

+ H- + 

(Wychodził codziennie , wyjąwszy ponie- 
działki i dni poświętne. Członkami redakcyi 
byli : Kar. Widmann , Jan Zacharyasiewicz, 
Dimmel, Titz, Nowakowski Henryk. Pismo to 
ustało po uwięzieniu Zygm. Kaczkowskiego 
za odezwę z Warszawy, któią umieścił z na- 
mowy Ad. Sapiehy i adw. Rodakowskiego.) 

— do Boga. Nabożeństwo domowe i ko- 
ścielne dla ludu polskiego, ułożone z najuży- 
wańszych modłów w Polsce. Warszawa , M. 
Giucksberg, 1864, w 12ce, str. 4, 522, XII. 

— polskiego demokraty (pismo sześciodnio- 
we). Paryż, 1866. Od Nowego roku wyszło 
Nrów 6. 

— przeciwko dręczeniu zwierząt, przez 
członka wydziału Towarzystwa pedagogicz- 
nego w Tarnowie na walnem Zgromadzeniu 44 GŁOS — GŁOSEK. tegoż Towarzystwa dnia 26 Października 1871 
odczytany. Tarnów, druk Rusinowskiego, 1871, 
w 8ce, str. 10. 10 cent. -f 

— do duchowieństwa naszego. Lwów, bez 
wyr. r. (1848), w 4ce, str. 4. 

— duchowieństwa polskiego do obywatel- 
stwa polskiego. Poznań, Żupański , 18G1. 
7 'A sgr. 

— kapłana polskiego. B. wyr. m. dr. i r. 
(Warszawa, 1862) po pół ark., w 4ce. Nr 1 bez 
daty; Nr. 2 dnia 5 Sierpnia; Nr. 8 b. wyr. m., 
r. i daty (1863). 

— polskiego kapłana, dn. 6 Stycznia 1864. 
W drukarni narodowej województwa augu- 
stowskiego (po polsku i po litewsku). 

— katolików dyecezyi krakowskiej do Ojca 
Św. Piusa IV. papieża. Kraków, 1860, w 8ce, 
str. 23. Ob. Golian X. Zygm. 

— starego kołtuna w sprawie bezburmi- 
strzowia lwowskiego roku zbawienia 1871. 
(Przeciw Smolce za Szemelowskim.) Lwów, 
w 8ce, str. 5. 

— z kraju do emigracyi w celu zjednoczenia 
sig ogólnego. Paryż, 1861, w 4ce. 45 ceutim. 

— z kraju do wychodźtwa polskiego w r. 
1846. Paryż, druk L. Martinet, 1846, w 8ce, 
str. 48. 1 złp. 20 gr. + 

— z Królestwa kongresowego do obywa- 
teli Galicyi, Krakowa i Poznania o bezwarun- 
kowem zniesieniu pańsczyzny. (Rzecz wyjęta 
z Dziennika narodowego.) Lwów, 1848, fol., 
str. 4. + 

— z Litwy przez autora: Kłosy z rodzinnej 
niwy. (Poezye.) Mińsk, 1859. 

— do ludu , d. 22 Marca. Rzeszów , druk 
Skielskiego, 1848, fol., półark. 

— ludu izraelskiego. B. w. m. i r., w 8ce. -^ 

— ubogiej matki; ob. Paweł i Piotr. 

— narodu do sędziów. B. w. m. i r. (War- 
szawa, 26 Lipca 1862) w 4ce, 1 k. litogr. + 

— niebieski do człowieka. 1 złp. 15 gr. 

— obywatela polskiego w rzeczy sejmu i 
dynastyi do sześciu członków sejmu polskie- 
go. Paryż, księgarnia katolicka, 1841, w 8ce. 
2 złp. 

— obywatela dobrze swej ojczyźnie życzą- 
cego, do narodu polskiego za dobrem publicz- 
nem, przeciwko prywatnemu i wszelkiej nie- 
słuszności, dla którego w nim rzeczy zebra- 
nych wyrazu rymem ułożony i do druku po- 
dany. Warszawa (właściwie Grodno) , 1809, 
w 8ce, str. 336 i 10. 5 złp. -t- -i- -i- 

(Przechodzi historyą. polską do Stanisława 
Augusta, każdego króla z osobna wierszem. 
Jestto oddruk tytułu edycyi z r. 1788.) 

— obywatela poznańskiego czyli obywatela 
z zabranego kraju. B. wyr. m. i r. (Warszawa, 
1829), w 8ce (z okazyi sądu sejmowego). 

— obywatelski. B. w. m. i r. (Pisano w 
Warszawie r. p. 1863 dn. 17 Marca), w 8ce, 
str. 16 (litogr.). 1 złp. — z Paryża i Genui. Paryż, druk L. Mar- 
tinet (1861), w 8ce, str. 16. + 

— wdzięcznego Polaka, dn. 30 Listopada 
1806. B. w. m. (Warszawa), w 8ce, k. niel. 8. 
1 złp. 

— Polaka w Paryżu 1864 roku. Paris, inipr. 

Martinet, 1864, w 8ce, str. 8. 

— Polski (czasopismo). Nr. 1. dnia 5 Maja 
1872. Zurich, druk J. Kossobudzkiego , fol, 
po arkuszu dwa razy w miesiąc. Kwartalnie 
1 złr. 

— w sprawie założonego teatru tarnow- 
skiego. Tarnów, druk i nakład Rusinowskiego, 
1868, w 8ce, str. 7. + 

— sumienia, głos boży. Lwów, Kraków, u 
Wielogłowskiego, 1856, w 8ce. 6 gr. 

— z Tarnowskiego. Tarnów, druk Rusinow- 
skiego, 1862, fol., k. 2. -f 

— urzędników magistratu do szanownej 
rady miejskiej w Tarnowie. Tarnów , druk 
A. Rusinowskiego, 1868, w 8ce, str. 8. + 

— z Warszawy, 1864, w 4ce, str. 4. 

— za włościanami. B. w. m. i r., w 8ce, 
str. 15. 

— wolny. Pismo peryodyczne. Paryż, 1862, 
w 8ce. 

— wolny. Wychodził w Londynie trzy ra- 
zy na miesiąc, d. 10, 20 i 30 każdego miesią- 
ca, od r. 1864. Kwartalnie 1 tal. 

— Toż, lata 1865—66. 

— wołającego: „Drogi Twoje okaż mi Pa- 
nie, a ścieszek Twoich naucz mnie." (Psalm 
24, w. 4), czyli Nowy układ nabożeństwa ka- 
tolickiego na osnowie Pisma ś.. jakoteż pism 
Ojców kościoła i najznakomitszych ascetów 
dopełniony, pi-zez ojca na pamiątkę dzieciom 
a dla pożytku wszystkich wiernych Chrystu- 
sowych. Warszawa, druk XX. Missyonarzy, 
1860, w 12ce, str. 704. Na papierze zwyczaj- 
nym 1 rub. ; na welinowym 10 złp. 

— wołającego na puszczy. B. wyr. m. i r, 
(Kraków, druk Józefa Czecha pod zarządem 
Fr. Mikulskiego, wydanie Fr. Seiferta, 1863), 
w 8ce. 

— (Jeszcze) Żydka do wieśniaków, czyli 
Jak Mosko radzi. (Lwów, 1848) w 8ce, str. 8 
(wierszem), -f- 

— Ob. Bielecki (kapłana, 1859); Eberhard 
F. (pożegnalny, 1871); Hietzgern (ziemian ga- 
licyjskich, 1857); J. F. N. (Jaroński? Krako- 
wa, 1811)4-; K. M. (boski, 1823)+; Kochan- 
Sl(i W. (Vox); Moses (ludu izraelskiego, 1818); 
Mullois (miłosierdzia, 1854); Owaniszewski (sy- 
nogarlicy); Pinard A. (duszj', 1846 — 64); Ro- 
galski L, (kościoła); Rolnik (województwa san- 
domierskiego, 1820); Rzewuski H. (na puszczy); 
Sołtykowicz (naprędce); Surowiecki Kar. (ludu 
izraelskiego, 1818); Szlachcic (O wolności, 
1859); Torosiewicz M. (do ziomków, 1861); 
Trzecieski F. (posła sądeckiego) ; Z. J. (świę- 
tych, 1870) 1- ; Żyd (ludu izraelskiego, 1818). 

Głosek czternaście, ob. Kierski Emil. GŁOSKI _ GŁOWACKI. 45 Głoski, ob. Gargulski (Wymawianie); Sochań- 
ski E. 

GŁOSKOWSKI M. W. Do bratej Rusyniw. 
Lwiw, 1848, w 8ce (wiersz). 

— Głos do polskiego ludu na cześć Teofila 
Wiśniowskiego i wszystkich którzy mieli udział 
w r. 1846—47. Lwów, druk Zakł. Ossolińsk., 
1848, w 8ce (wiersz). 

— Śpiew legii akademików Iwowsk. Lwów, 
1848, w 8ce (wiersz). 

Głosownia, ob. Srzeniawski Fil. (Nauka, 18G2); 
Węciewski (polska). 

Głosownik. Kijów, Zawadzki, 1855, w 8ce, 
str. 23. 20 gr. + 

Głosy katolickie w sprawie kościoła św. Ze- 
szytów II. Lwów, 1868—1869, w 8ce. 

— ojczyste. (Zbiór poezyi.) Londyn i Glas- 
gow (druk zapewne w Krakowie) , b. wyr. r. 
(1863), w 8ce, k. niel. 4. 10 gr. + 

— pobudzające, to jest: Krótkie rozmyśla- 
nia nabożne według Pisma św. na każdodzien- 
ne używanie domowe, ^^'artenburg, 1858, w 
8ce, str. 506. (Przekład z niemieckiego.) 

Głosy, ob. Godlewski (posła maryampolskie- 
go, 1811); Markiewicz (tyczące się Konstytu- 
cyi, 1828); NiemojewskI (posła kaliskiego). 

Głowa, obacz: Albrecht (Uzdrowiciel, 1857); 
Pleszkowski S. (Skaleczenie). 

GŁOWACKI HIppolił. Przemówka pożegnalna 
do panien instytutu białostockiego, miana w 
kaplicy instytuckiej przy zakończeniu roku 
szkolnego 1859 dnia 1 Lipca, przez.... kapel- 
lana tegoż instytutu , Magistra św. Teologii. 
Warszawa, druk XX. Missyouarzy , 1859, w 
8ce, str. 8. h- 

GŁOWACKI Jakob (Hołowackij). Lwowskoje 
stawropigiańskoje bractwo i kniaź Ostrohskij. 
Perepeczatano iz Wremiennika na god 1867. 
Lwów, z peczatni Instituta Stawropigiańs., 
uprawitel peczatni Stefan Kuczkowski, 1866, 
w 8ce, str. 19. -i 

— Chrestomatija cerkowno - słowenskaja i 
drewno-ruskaja w polzu uczennikow wyższo- 
gimnazij w cis. korol. awstrijskoj derżawij, 
sostawił.... Tom I. Lwów, 1854, w 8ce, str, 358. 

— Czyn swiaszczennyja i bożestwennyja 
liturgii bywajemy sice w hrec. kat. cerkwi, 
8 perewodom nimeckim i polskim. — Święta 
boska liturgia jak w gr. kat. obrządku od- 
prawia się, tekst cerkiewno-słowiański z prze- 
kładem polskim i niemieckim wydał.... Lwów, 
druk Staropig., 1858, w 8ce, str. 268. 

— Lwowskaja russkaja eparchia pered sto- 
ma lity, opysana po doneseuiu podanomu do 
rymskoj kuryi preoświaszczennijszym Lwom 
Szeptyckim episk. lwowskim , halickim i ka- 
meneckim. Lwów, typ. Staurop., 1860, w 8ce, 
8tr. 21. 3 sgr. 

— Grammatyka russkoho jazyka sostawlen- 
na.... Lwów, typ. Stauropig., 1849, w 8ce. — Ueber Ihors Heereszug gegen die Połow- 
cer, vom Prof.... Lemberg, Aerarial-Buchdr., 
1853. (Jest w Yiertes Programm des k. k. Aka- 
demischen Staats-Gymnasiums in Lemberg.) 

— Russisches Lesebuch. Poetischer Theil. 
Wien, Rospini, 1860, w 8ce, str. XVIII i 211. 
6 złp. 

— Naczało i diejstwowanie Iwowskaho staw- 
ropigijskoho bractwa po istoryczesko litera- 
turnomu otnoszeniu opysaw.... Lwów, Staurop., 
1860, w 8ce, str. 48. 6 sgr. 

— Istoriczeskij oczerk osnowania Halicko- 
ruskoj Matycy i sprawozdanie perwoho So- 
bora uczennych i liubitelej narodnoho pro- 
swieszczenia, sostawlen.... Lwów, 1850. 

— Oczerk starosłowianskoho basnosłowia 
iii Mitologia starosławianska. Lwów , druk 
Stauropigii, 1860, w 8ce, str. 105. 

— Poriadok szkolnyj iii Ustaw stawropi- 
gijskoj hreko-ruskoj szkoły wo Lwowie 1586 
goda, izdał.... So snimkom rukopisi. Lwów, 
skorotiskom instit. Stawropig. , 1863, w 4ce, 
str. 12 i podob. 4- 

— Tri ustupiteluy predpodawania o ruskoj 
słowesnosti, soczynenie... Lwów, typ. Stau- 
ropig., 1849. 

— Rozprawa o jazyci jużno-ruskom i jeho 
nariczach, soczynena.... Lwów, druk Staurop., 
1849. 

— Nieskolko słów o biblii Skoryny po ru- 
kopisnoj russkoj biblii iz XVI stoletia, obrie- 
tajuszczejsia w bibliotecie monasteria ś. Onu- 
fria w Lwowie. (Ottysk iz Naukowo Sbornika.) 
Lwów, inst. Staurop., 1865, w 8ce, str. 32. 
20 cent. + 

— Die juridisch - politische Terminologie 
fiir die slavischen Sprachen Oesterreichs. Wien, 
1851. (Opracował część ruteńską.) 

— Wienok. Wiedeń, Wenedikt, 1846, w 
16ce. 2 złp. 

— Wienok Rusynam na obżynky. Czast 2. 
Wiedeń, 1847, w 16ce. 

— Ob. Brodowicz T. ; Mezowyj. 

GŁOWACKI Jan Nepomucen (ur. 1802 f 28 
Lipca 1847). Niektóre spostrzeżenia nad obec- 
nym stanem malarstwa i wiadomość o celniej- 
szych współczesnych artystach europejskich. 
Kraków, 1842, w 4ce, str. 16. (Z Programu 
Liceum św. Anny.) 

— 24 Widoków miasta Krakowa i jego oko- 
lic, zdjętych podług natury przez J. N. Gło- 
wackiego, wraz z opisami historycznemi oraz 
planem miasta i mappą jeograficzną Okręgu. 
Kraków, nakład I). E. Friedleina księgarza, 
1336. — 24 Vues pitoresąues de Cracovie et 
de ses environs dessinees d'apres naturę par 
J. N. Głowacki, accompagner(ees) d'un(e) de- 
scription historiąues (sic), suivies d'un plan 
de la yille et d'une carte geographiąue du 
territoire. Cracovie , chez D. E. Friedlein 
editeur, 1836. — 24 Malerische Ansichten der 
freyen Stadt Krakau und der Umgebung uach 46 GŁOWACKI — GMINA. der Natur gezeichnet von J. N. Głowacki 
und begleitet mit einer historischen Beschrei- 
bung, nebst eineni Piane der Stadt und Carte 
des Gebiets. Krakau, yerlegt von D. E. Fried- 
lein Buchhandler, 183'J, w 8ce poprzecznej, 
24 rj-ciny litograf, i tekst polski, francuski 
i niemiecki, z planem i mappą. (Tekst pol- 
ski pióra Konst. Majeranowskiego.) + + + 

— Toż , wydanie drugie. Kraków , D. E. 
Friedlein, b. w. r. (1848). •+ 

— Ob. Gorczyński Ad.; Majeranowski K. (Wi- 
doki Krakowa, 1836). 

(Głowacki Jan.) Spis obrazów i rysunków 
pozostałych po ś. p. Głowackim Prof. rysun- 
ków. B. w. m. i r. (Kraków, 1847) fol. -f- 

Głowackl iózef. Muzeum śmieszności; obacz : 
Szymanowski Woje. (1840); Plater A. 

Głowacki Juliusz, obacz : Ahrens H. Dr. 

Głowacki Michał ksiądz (f 1846); obacz: 
Franciszek Salezy; Pauli Źegota (Pieśni); Zei- 
szner L. (Pieśni). 

Głowacki Piotr (naucz, f w Piszczanach dn. 
8go października 1853 r.); obacz: Gogol. 

GŁOWACKI Tadeusz. O gramatyce polskiej 
przez H. Sucheckiego zdanie. Brzeżany (wła- 
ściwie Lwów, nakład autora, druk Zakł. Im. 
Ossol.), 1849, fol. półark. 3 kr. m. k. + 

GŁÓWCZYŃSKI (GłuwczyńskI) Stan. Tera- 
źniejszość i przyszłość, przegląd polityczny. 
Zeszyt I: Noc z Igo na 2go stycznia 1843; 
Zesz. II: Rozmaitości przez G. S. Paryż, Księ- 
garnia sławiańska, 1843, w 8ce, str. 108 i II. + 

Głuchoniemi, ob. Elementarz (1866); Falkow- 
ski J. (1822); Hollak J. (Nauka religii 1855); 
Kaliniewlcz X. J. ; Kamieński J. N. (Poezya), Kurs 
nauki języka (1869); Kurs nauki wymawiania 
(1870) ; Lemberg (we Lwowie 1855); Marek Św. 
(Ewangelia 1670); Nauka o chorobach; Nauka 
o początkach; Ostrawsky (w Galicyi); Papłoński 
(Pamiętnik 1870); Początku (O... 1823); Pro- 
gramma; Przewodnik dla rodziców; Slesłrzyń- 
ski ; Szczyciielski J. (Książka do nabożeństwa 
1841); Szymkiewicz J. (Alfabet); Wiadomość (In- 
stytut); Wolfgangowna (Uczenie); Wykaz (1821); 
Wysocki (Pamiętnik 1836); Wzory kwiatów (1870); 
Zygmunt X. (Abecadło). 

Głuchota, obacz : Cleret (Gregorowicz Kar.). 

Głuchowski J. B. (pseudonim): ob. Bem J. 
(La Pologne, 1886—43). 

Głuszak Andrzej, obacz: Zapalski Józef. 

GŁUSZCZEWSKI Jan (Guestphalus, ur. 1828). 
De cerebri ejusąue involucrorum infiamma- 
tione ąuaedam. Diss. inaugural. Berolini, typis 
Schlesinger, 1852, w 8ce, str. 34, k. 1. + 

GŁUSZYNSKI. Wykaz przychodów i wydat- 
ków etatowych i t. d. za r. 1818. Warszawa, 
1620, fol. Obacz: Wykaz. 

GMEINER X. F. (urodź. 1752 f 1824). Insti- 
tutiones historiae ecclesiasticae ad usum prae- 
lectionum scholasticum , quae in Seniinariis 
Dioecesanis traduntur. Yilnae, 1806, w 8ce. Gmina, czasopismo z roku 1867. N. I, II, III, 
IV, VII, VIII. Genewa. Numer po 35 centira. 

— Lwów, 1867, E. Winiarz, w 4ce. Rok 
2gi, 1868—69, Nrów 14. Redaktor i wydawca 
E. Winiarz. Redaktor rzeczyw. Tad. Roma- 
nowicz. 

— Polaków w Brukselli do emigracyi pol- 
skiej d. 24/1 1839 (przeciw tworzeniu legii). 
Bruxella, drukiem A. Śmigielskiego, w 8ce, 

str. 8. + 

— Ilawerska do tułactwa polsk. d. 3 Maja 
1840 r. (przeciw kommissyi korresp.). Paryż, 
di-uk Bourgogne et Martinet, w 8ce, str, 8. + 

— Havre do tułactwa polsk. z okoliczności 
utworzenia organu jego opinii publicznej (se- 
kretarz Skórzewski podp.), dnia 3 Październ. 
1840. Paryż, druk Bourgogne et Martinet, 
w 8ce, str. 8. -f 

— Lille do członków Zjedn. Polsk. emigr., 
d. 1 Listopada 1843 (przeciw wnioskom 874 
członków gminy w Bruxel]i ; podpis, sekret. 
H. Mułkowski). Paryż, druk Maulde i Renou, 
w 8ce, str. 8. + 

— Londyńska do emigr. Polsk. Zjednocz. 
(przeciw broszurze : Uwagi ogółu emigrac.) 
d. 7/6 1840 (podpis, sekret. Joz. Dybowski). 
Poitiers, druk Depierris, w 8ce, str. 8. + 

— Londyn do emigracyi polskiej. (Parla- 
ment angielski d. 30 Czerwca 1842; podpis: 
prezyd. A. Rechowicz, sekret. Gleinich). Bru- 
xella, druk J. H. Briard, w 4ce, str. 10. + 

— Paryża do Zjedn. Emigr. Polsk. 1 Czerw. 
1840 (przeciw kommissyi korresp. w Poitiers 
i A. Odyneckiemu). Paryż, druk Maulde i 
Renou, w 8ce, str. 4. -i- 

— Toż. D. 23/9 r. 1840. Tamże, str. 16. + 

— Poitiers do Emigr. Polsk. Zjed. (przeciw 
gminie bruxelskiej) , 30 Maja 1846. Poitiers, 
druk Depierris, w 8ce, str. 4. + 

— Polaków w Versailles do emigr. polsk. 
d. 11 List. 1843. Druk P. Baudouin, w 8ce, 
k. 1. + 

— Obywatele ! (Odezwa gminy Yersailles 
z 15 Maja 1842, litograf, podpis: sekr. Józ. 

Supiński), w 8ce, str. 4. + 

— Versailles do Zjed. Polsk. Emigr., d- 7 
Sierpnia 1842. Druk Bourgogne et Martinet, 
w 8ce, str. 4. + 

Toż. D. 4 Czerwca 1843 (podp. sekr. H. Kli- 
maszewski). Paryż, druk Maulde i Renou, 
w 8ce, str. 3. + 

— Toż. Do członków Zjedn. Polsk. Emigr., 
d. 26 Listop. 1843 (przeciw Joach. Lelewe- 
lowi, Zwierkowskiemu i wnioskom 874 człon- 
ków gminy Bruxelli; sekret. M. Białkowski). 
Druk tamże, w 8ce, str. 4. + 

Gmina, obacz : Auszug (Rozmiar w Galicyi); 
Bestimmung; Bratkowski Sł.; Górski (Sądy 1871); 
Havre ; Komarnicki J. (Rady 1868); Lange K. 
(wolna 18G8j; Londyn; Mierosławski L. (Polska 
w X— XVIII w.); Organizacya (Paryż, 1841); 
Podręcznik prawa (1866); Rzewuski L. (Pro- GMINNE - GOCZAŁKOWSKA. 47 jekt, 1849); Sanguszko (1866); Skarżyński; 
Spisok (Spis 1866); Ustawa; Yoranschlag (Fun- 
dusz); Zamknięcie (Fundusz); Zarys (1869). 

Gminne pieśni, ob. Łyskowski Ign.; Pieśni 
ludu, Turowski K. J, 

Gnadenfeld, ob. Hennig (1842). 

GNATKOWSKI A. Mazurek do śpiewu: „Żem 
dziewczyna jak malina" (Nuty z tekstem). War- 
szawa, Dzwonkowski. 22 '/^ kop. 

GNEIST (Prof. Dr.) Die Ordnung des Beweiss- 
materials im Polen-Process v. 1864 (Abdruck 
eines stenographischen Berichts). Culm, Ber- 
lin, F. Schneider, 1864, w 4ce. 2 sgr. 

— Polen-Process. Yertheidigungs-Rede des 
Defensors Prof. Dr. Gneist, in der Sitzung des 
Staatsgerichtshofes am 17. November 1864. 
Nach stenographischer Aufnahme. Berlin, Rei- 
chard u. Zander, 1864, fol. str. 27. 5 sgr. 

GNIATKOWSKI J. Garibaldi, jego życie i 
czyny w historycznym zarysie skreślił J. G. 
Z portretem, Poznań, Merzbach, 1860, str. 
VIII i 122. 22 'A sgr. 

GNIOKOWSKI. Kto to taki (wiersz). Lwów, 
druk Zakł. im. Ossolińsk., 1848, w 8ce, str. 1 
i portret Stadiona gubernatora. 

GNIEWCZYŃSKI Pielr X. Kazanie pogrze- 
bowe przy pochowaniu zwłok śp. J\V. Kry- 
styny z Szembeków Turnowy stolnikowy po- 
znańskiej, generałowy wojsk saskich, miane 
przez.... proboszcza Panny Maryi w kościele 
XX. Kapucynów warszawskich, d. 26 Lutego 
1803 r. Za pozwoleniem zwierzch. Warszawa, 
1803, w 8ce, str. 16. 

— Obacz: Sevoa (Obowiązki). 

Gnieźnieński Woje, obacz: Raczyński. 

Gniezno, obacz : Leiłgeber; Łepkowski J.; Sie- 
mieński M. (Monumenta ecclesiae, 1815). 

Gnoje, obacz : Girardin ; Nowak F. (1851) ; 
Piekarski F. 

Gnoiński Fr., ob. Spiess H. (Hoeck Van). 

GNOIŃSKI Ksawery (z Nowogródka). Dix sept 
mois de lutte a Yenise. Paris, libr. centrale, 
1870, w 8ce. 

GNOIŃSKI Michał. Satze d. óffentl. Yerthei- 
digung aus sammtl. Eechts- u. polit. Wissen- 
schaften. Lemberg, Piller, 1834, w 8ce, str. 5. 
6 kr. 

— Uwiadomienie prezesa wydziału miej- 
skiego, 3 Listop. Lwów, 1848, w 4ce (plakat). 

GNOIŃSKI Piotr. Dissertatio inauguralis ob- 
stetricio pract. de asphyxia neonatorum. Vil- 
nae, typ. dioeces., 1823, w 8ce, str. 24. 

Gnomonika, obacz: Frączkiewicz A. (1819); 
Jastrzębowski W. ; Karczewski W. (rysunkowa, 
1825) ; Krzyżanowski Paweł (astronomiczna, 
1820); Łęski; Mollet. 

GNOROWSKI S. J. B. Insurrection of Poland 
in 1830—31 ; and the Russian rule preceding it sińce 1815. (Streścił tu Mochnackiego, 
dopełniał z Brzozowskiego i Pietkiewicza, 
pochlebia Czartoryskiemu i L. Szyrmie.) Lon- 
don, James Ridgway Piccadilly, 1839, w 8ce, 
str. 415. 7 frank. 50 centim. 

— Stanislaus of Cracow, an historical tale, 

by author of the : Insurr. of Poland in 

1830—31. London, Saunders et Otley, printed 
by T. Brettell, 1840, w 8ce, k. 4, str. 189 i k. 1. 
3 frank. 25 centim. + 

GNUSCHKE Jan Edw. (urodź. 1804 t 1834). 
Die Cholera in Polen auf einer Reise durch 
einen Theil dieses Landes beobachtet. Berlin, 
Reisner, 1831, w 8ce. 4 sgr. 

GOBDELAS Demetrius (Dr. Direct. de 1' eco- 
le centr. de Yassi). Histoire d' Alexandre le 
Grand suivant les ecrivains orientaux, avec des 
notes geographiąues et historiąues. Varsovie, 
1822, w 8ce, str. XXI, 202 i 8 i niel. 2. -i- 

Gobeliny, obacz : Załuski J, W. 

GOBINET Karol D. S. X. (ur. 1613 f 1690). 
Przewodnik młodzieży chrześciańskiej, czyli 
Nauka moralna na Piśmie Św. i Ojcach Ko- 
ścioła ugruntowana, w-ydSina w jgzyku franc, 
nowy przekład Mod. Watta Kosickiego Filoz. 
Dra. Tomów II. Warszawa, druk Bibliot. 
chrzęść, 1829, w 8ce, str. 297, k. 3; str. 266, 
k. 2. (Stanowi czgść: Zbioru książek pożyte- 
cznych ) 

GOCZAŁKOWSKA Julia (wydawczyni). Bła- 
watek, pisemko pożytkowi i rozrywce poświę- 
cone. Rok I. pod redakcyą Julii Goczałkow- 
skiej. Lwów, 1852, w 4ce. 

— Bławatek, pismo zbiorowe, dodatkowe 
do Wianków. Lwów, 1853. 

— Gramatyka polska dla użytku szkół niż- 
szych ułożona. Lwów, K. Jabłoński, druk 
E. Winiarza, 1861, w 8ce, str. XXXII i 150. 
80 centów, -i- -t- -i- 

— Kobieta, czyli historya łzy i śmiechu. 

Oryginalnie napisana przez Lwów, wydanie 

K. Pillera i H. Stupnickiego (Bibliot. lwow- 
ska), 1857, w 8ce, str. 52 i III. 

— ^Trzy krzyże," „Nieznajomy przyjaciel 
dzieci," ,;Rówuość i wolność." Trzy powieści. 
Poznań, 1869. 60 cent. 

— Pisma wierszem i prozą. Kwestarz i dwie 
siostry. Tomów III. Bochnia, Pisch, nakład, 
autorki, 1845, w 8ce, str. 146, 188, 158. złp. 6. 

— Plotki, opowieść zawiślańska przed r. 
1830 (z 3 obrazk.). Kraków, nakł. wyd. Czyt. 
ludowej, 1869, w 16ce, str. 67. (Czyt. dla ludu, 
Dz. I, ks. 4.) + 

_ Rozmaitości dla ludu wiejskiego. IV Czę- 
ści. Lwów, Milikowski, 1843-45, w 12ce; 
Część I, str. 196; Część II, str. 228; Część III, 
str. 189; Część IV, str. 270. złp. 18. 

— Wianki, tj^godnik dla płci żeńskiej, po- 
święcony oświacie duchowej, umysłowej i prze- 
mysłowej. Lwów, nakład autorki, 1849—50, 
w 8ce, Nr. 1—22. (Miało 180 prenumeratorów, 
a w końcu 60.) 48 GOCZAŁKOWSKI - GODEBSKI. — Wianki , pismo pożytkowi i rozrywce 
poświęcone. Części II. Lwów, druk P. Pillera, 
1852, w 4ce. Dodane: Bławatek (jako Część 
2ga), pisemko pożytkowi i rozrywce poświę- 
cone. Rok 1852, od 1 Kwietnia. Z rycin, mód 
i wzorami robótek. (Wychodziło co 2 tygodnie 
jeden numer po 1 Vj ark. ; w r. 1853 ustało.) 
Kwartalnie 2 złr. 

— Wieniec, dwutygodn. literacki. Kraków, 
druk Czasu, 1862, w 4ce, Nrów 24, każdy po 
16 stronnic oraz tablice krojów i ryciny mód. 
Rocznie 6 złr. -^ 

— Źródło szczęścia w nas samych. Bochnia, 
W. Pisch, 1846, w 8ce, str. 52 i 2. 16 gr., 
na pap. wel. 20 gr. 

— Toż, Lwów, druk Znkładu Ossol., 1849, 
w 16ce, str. 52 i II. 

— Obacz: Telegraf. 

G0C2AŁK0WSKI-P0RAY (Comte). L' harmo- 
nie des peuples, dediee a toutes les nations. 
Paris, 1849, w 8ce. 1 frank. 

GOCZAŁKOWSKI Wojciech (Alberp (f w Sty 
czniu 186G w Bobowy w Sandeckiem). Pamię- 
tniki Ułana, skreślił A. G. Część 1 i II. Lwów, 
druk Winiarza, 1855, w 8ce, str. 192. 1 złr. 

— Telegraf, pismo poświęcone wiadomo- 
ściom miejscowym i zamiejscowym, handlo- 
wym, przemysłowym, artystycznym i zabawie. 
Rok L 1852, Nrów 92; Kok II. (z drzeworyt.) 
1853; Rok III. (z drzewor.) 1854. Lwów, w dru- 
karni P. Pillera, w 4ce. Wychodził od 2go 
lutego 1852 r., 2 razy w tydzień po pół ark.; 
w roku 1853 codziennie po półark; w osta- 
tnim kwartale trzy razy w tydzień po arku- 
szu. — Prenumerata roczna 4 złr. dla miej- 
scowych, 6 złi'. dla zamiejscowych, a w 1855 
roku 8 złr. 

— Wspomnienia lat ubiegłych , skreślił 
b. oficer Igo pułku Ułanów b. wojsk polskich. 
(Z ośmioma koloruwanemi rycin.) Tomów II. 
W Krakowie , nakładem autora , czcionkami 
„Czasu," 1861—62, w 8ce, stron. 159 i 152. 
5 złr. w. a. + + -f 

GODEBSKI Cypryan (urodź. 1765 f 1809). 
Dzieła wierszem i prozą.... pułkownika dowódz- 
cy pułku 8go piechoty wojsk Księst. Warsz., 
kawał. ord. krzyża wojsk., członka Tow. Kr. 
Warsz., poległego pod Raszynem d. 19 Kwie- 
tnia 1809 r. Po śmierci autora zbierane, po 
większej części drukiem nieogłoszone. II Tomy. 
Warszawa, druk N. Gliicksberga, 1821, w 8ce, 
str. 461 i IV. 15 złp. + 

(Obejmuje T. I: Grenadyer filozof, powieść 
prawdziwa z r. 1799; Nemrod, czyli początki 
bałwochwalstwa na ziemi , powieść arabska ; 
Demokryt, powieść filozoficzna; Czasy patryar- 
chalne, czyli wesele Jakóba, romans ; Myśli 
o nadziei. — T. II: Wiadomość o legiach pol- 
skich; Wiersz do legiów polskich; Sokrates 
do swoich przyjaciół, heroida; Wyjątki z tłu- 
maczenia Wieśniaka Delilla ; Wyprawa Igora 
przeciw Połowcom; poema A. Puszkina; Listy 
o wsi ; Bajki i przypowieści i t. p. Poprzedza pochwała Godebskiego przez J. K. Szaniaw- 
skiego.) 

— Geografia, ułożona w grę kart 96, czyli 
Sposób nauczenia się samemu jeografii z za- 
bawą w posiedzeniu, tłumaczona z francuz- 
kiego i powiększona wielu dod;ttkami, przez 
dwóch przyjaciół, w języku polskim i fran- 
cuzkim. Warszawa, 1803. 12 złp. 

— Granadyer -filozof, powieść prawdziwa, 
w}'jęta z dziennika podróży r. 1799, przez.... 
bywszego kapitana w legiach polskich. War- 
szawa, w drukarni wdowy Tomasza Le Brun, 
1805, w 8ce, str. 88 i k. 2. -f- 

— Toż, inna edycya. Machnówka (około roku 
1805). 

— Pamiętnik oblężenia Mantui. Wydał i 
objaśnił syn jego Xawery, były poseł łucki. 
Lwów, K. Wild, 1864, w 8ce, str. 36. 1 złr. 

— Przepis musztry i manewrów dla pie- 
choty francuzkiej, wydany r. 1791, tłumacz, 
z francuzk. Warszawa, nakł. i druk sukcess. 
Zawadzkich, 1807—1808, w 8ce. Część 1 str. 
84; Cz. II str. 86; Cz. III str. 189; Cz. IV 
str. 153, z 3 tablic, -i- 

— Przepis musztry i obrotów dla piechoty 
francuzkiej, wydany roku 1791 ; tłumaczenie 
z francuz., edycya nowa poprawiona i powięk- 
szona przez generalnego inspektora broni 
(Fiszera). Warszawa, druk Zawadzkich, 1811, 
w 8ce. 

— Dodatek do Przepisów mustry, w 8ce. 
2 złp. 

— Przepis mustry i manewrów piechoty. 
Warszawa, 1815, str. 326. 

— Wiersz do JW. Dąbrowskiego, generała 
dywizyi, dowódzcy legionu 3. w. p. etc. z po- 
wodu jego małżeństwa napisany d. 13 Listo- 
pada 1807. B. w. m. d., w 8ce, str. 3. 

— Wiersz do legiów polskich , z krótką 
przedmową, w której jest wiadomość o tychże 
legiach przez.,. Warszawa, 1805, w 8ce, k. II, 
str. VII i 28 (od str. 22 idą przypisy). 2 złp. 
15 gr. -I- 

GODEBSKI C. i KOSSECKI Ksawery. Zabawy 
przyjemne i pożyteczne przez C. G. i X. 'K. 
Tomów V. Warszawa, druk Tom. Lebrun, 
1804—1806, w 8ce; T. I str. 98; T. II str. 
131 ; T III str. 120; T. IV str. 121 ; T. V str. 
121. 26 złp. + 

— Historya naturalna, czyli Zabawy przy- 
jemne i pożyteczne przez Jaśn. Wielm. Szczę- 
snego Felixa Potockiego, Grafia i Kamerhera 
Dworu Rossyjskiego, a za pozwoleniem zwierz- 
chności do druku podana. Machnówka, w dru- 
karni Stefana Seleżniowa, 1805, w 8ce; Tom I 
str. 94; Tom II str. 127; Tom III str. 120 
z tablicą na miedzi rytą. 2 złr. 50 c. -f 

( Współpracownicy: Jakób Jasiński; Kazimierz 
Gliszczyński ; A. K. ; B. S. Edycya ta jest bez- 
prawnym przedrukiem.) 

— Obacz : Szaniawski J. 

GODEBSKI Józef Kalasanty (ur. 1803 f 1868). 
Chwila zemsty, wiersz Adama Mickiewicza, GODEBSKT — GODLEWSKI. 49 w rękopiśmie oryginalnym z Paryża nade- 
słany. (Utwór bez wiedzy autora wydany ) 
Warszawa, 1831, w 4ce, str. 7. 

— Chwila zemsty , wiersz na cześć 29go 
Listopada przez... b. ofic. w. polsk. Bruksella, 
Z. Gerstmann, druk J. Nys, 1863, w 12ce, 
str. 70. 1 frank. + 

— Geometrie du jalon ou 1' art de resour- 
dre les problemes usuels de geometrie pra- 
tique a 1' aide de simples aliguemens, par le 
capitaine.... Bruxelles, 1845, w 8ce, str. 120 
i tabl. 5 z fig. 

— Ach ! 1' honnete homme (broszura poli- 
tyczna). Brux;.'lles. 

GODEBSKI Ksawery (poseł łucki, ur. ISOl f 
1866). Bibiiotheca Fratrum Polonorum. Poszu- 
kiwanie bibliograficzne, (Przedruk z Dodatk. 
tygodn. do Gaz. lwów.) Lwów, druk rząjd., 

1868, w 8ce, str. 18. i- + + 

— Duch i dążności wieku. Lwów , aut., 
w kommissyi u Wilda, druk Zakł. Ossolińsk., 
1860, w Sce, str. 86. 1 złr. + + + 

— Kto pod kim dołki kopie, sam w nie 
wpada. Przysłowie dramatyczne w 1. a. wier- 
szem. (Bibliot. teatr, polsk. Zesz. 3ci.) Lwów, 
Igel, 1868, w 8ce, str. 47. \1'!^ kop. -f 

— Obraz Polski pod koniec XVIII wieku. 
Ze zbioru podróży ogłoszonych w Hadze 1705 
roku, spolszczył i objaśnił Lwów, K. Wild, 

1869, w Sce, str. 47. (Odbitka z Dziennika 
literackiego.) 6 sgr. + + + 

— Otwarcie kursu historyi i statystyki Pol- 
ski w szkole artyleryi zakładu Polaków w 
Bourges, w dniu 7 Marca 1833 r. Bourges, 
druk Souchois i Spółki, 1833, w 8ce. 

— Toż, Zeszyt 2gi i 3ci Kursu. Sławiań- 
szczyzna (2gi). Dzieje bajeczne (3ci). Paryż, 
1833. 

— Pamiętniki Hansa Szlązaka z XVI w. 
Paryż, druk Maulde i Renou, 1847, w Sce, 
str. 24. + 

— Reformy społeczne w Polsce pod koniec 
XVIII wieku. Lwów , nakładem K. Wilda, 
1866, w Sce, str. 29. 6 sgr. + + 

— Żywot Ludw. hr. Platera, senat, kasztel. 
Kr. P., Czł. T. k. Warsz. P. N. , Wice-Prez. 
Tow. lit. polsk. w Paryżu. Odczyt, na publ. pos. 
Tow. lit. polsk. w Paryżu dnia 29 Listopada 
1846 r. Paryż, w księgarni katolickiej, druk 
L. Martinet, 1848. 1 frank 25 centim. + + + 

GODEBSKi Ksaw. i J. M. Warszawianin, tygo- 
dnik mód, przez X. G. i M. J. Nrów 14 i 36, 
II Tomy, Warszawa, 1822, w Sce. 2 złr, 

(Pozostawił: Rękopisma wier. i prozą, oryg., 
w Sce, w 6 tomach, oraz Historya Menzia; 
Soulie: Spowiedź powszechna 7 Tom.; Heine: 
Stan. liter, obecnej; Goethe: Ifigenia. 

— Ob. Chodźko L (Pologne pittor.) ; Gazeta 
literacka (1822); Lesguillon (Echo); Linage; 
Mickiewicz (La Tribune, 1849) ; Micheieł; Ponia- 
towski J.; Wanda. GOOESCARD X. Jan Franciszek (urodź. 1728 
t 1800). Żywoty SS. Pańskich, Męczenników, 
Ojców Kościoła, ułożone podług celniejszych 
w tym rodzaju pisarzy, wydane za zezwole- 
niem i potwierdzeniem władzy duchownej 
archidyecez. warsz., z wieloma drzeworytami 
w tekście. IV Tomy. Warszawa, druk Gliicks- 
berga. 1886—42, w 8ce, str. 394, niel. 2 ; 402, 
nici. 2; 400, niel. 2; 417, niel. 3. (Tłumacz 
Leon Rogalski. Przekład z francuzkiego, ten 
zaś jest przekładem z angielsk. Albana But- 
lera. W polskim tekście rozszerzono według 
Skargi rzecz o SS. Polskich.) 

GODESCARD J. Fr. i Jager X. Żywot świę- 
tego Jana Chryzostoma, w krótkości zebrany 
podług X Godescarda i X. Jiigera prof. hist. 
kościeln. w Sorbonie. Poznań, druk Kamień- 
skiego, 1854, w 16ce, str. 101. 25 kop. + 

Godinez, ob. Łęczycki M. 

(Godkowski Jan.) Wyrok Trybunału lej Inst. 
W. N. i S. N. M. Krakowa i J. O., w spra- 
wie p. Jana Godkowskiego. Kraków, 1827, 
w 4ce. 

— Obacz: Szpor Winc. 

GODLEWSKI. Kalendarz chromolitografo- 
wany, 186.. 60 kop. 

GODLEWSKI Antoni (lekarz w Jassach). Rys 
krótki o cholerze i jej sposobie leczenia. 
(Z Gazety narodowej.) Lwów, 1848, w 4ce, 
str. 2. 

GODLEWSKI Emil i DOBRSKI Maksymilian. 

Opis własnych doświadczeń nad własnością 
absorbcyjną ziemi ornej i przegląd prac do- 
tychczas 'w tym przedmiocie dokonanych. War- 
szawa, Gebethner i Wolfi", 1870, w Sce, str. 69. 
1 rub. 

GODLEWSKI Franciszek X, fur. 1769 f ^'A 
1838). Kazania na uroczystości SS. Pańskich 
przez.... II Tomy. Wilno, w drukarni B. Neu- 
mana, 1829, w Sce, T. I str. 229; T. II str. 
159, 9 złp. + 

— Kazania świąteczne JX Wilno, Józef 

Zawadzki, 1806, w Sce, str. 345. 7 złp. 

— Toż, edycya 2ga. Wilno, nakł. Aleks. 
Żółkowskiego, druk XX. Piarów, 1820, w Sce, 
str. 304, 

— Kazania (Nowe) świąteczne JX.... Wilno, 
druk akadem., 1809, w Sce, str. 345 i k. 2. 
7 złp. + 

— Kazania niedzielne i przygodne X 

V Tomów. Wilno, druk XX. Piarów, 1817—8, 
w Sce. Cz. I (niedzielne) str. 211 ; Cz. II str. 
176, Po 5 złp. 

— Kazania przygodne. Tomów IV. Wilno, 
nakład Aleks. Żółkowskiego, druk XX. Pia- 
rów, 1817-1820, w Sce, str. 211, 176, 182, 
183. (Tom I stanowią Kazania świąteczne.) 

— Obacz : Kornel (Cynna), Rasyn (Tebaida). 
GODLEWSKI Józef. Głosy posła maryampol- 

skiego na sejmie roku 1811 w Warszawie, 
z dołączeniem uwag i krótkiego namienienia 

7 50 GODLEWSKI - GOEHLING. niektórych w czasie sejmu czynności. War- 
szawa, b. w. d. (1814), fol., k. 3, str. 103, 
tabel str. 30, k. 2, str. 11 i kart nieliczb. 47 
(ostatnia tabela jest L). 18 złp. + 

— Toż, Poznań, w 4ce, str. 19. 

GODLEWSKI Michał Gozdawa (z Litwy). De 
la leucorhee, these. Montpellier, 1836. 

— Melodye, przez.... Warszawa, 1830, w 8ce, 
str. 42. 

— Przekleństwo na Pelikana. (Warszawa, 
1830), w 8ce. 

GODLEWSKI S. (Ksiądz). Książeczka do 
nabożeństwa ku czci i chwale Boga w św. 
Trójcy jedynego, N. Maryi Panny, Aniołów 
i Świętych Bożych. Kijów, w drukarni Uni- 
wersyt., 1860, str. 886. 

GODLEWSKI Stanisław (z Olszewa w Król. 
Polsk.) De la necrose, these. Montpellier, 1837. 

GODLEWSKI W. Ludwika, powieść tułacza 
(wierszem), z dziejów ostatnich nięczeństw 
Polski. (Z przypisami histor.) Tomów 111. Bru- 
ksella, druk Śmigielskiego, 1839. (W druku 
zapowiedź.) 

Godlewski Władysł., (Dr. Med. urodź. 1806 
t 1868); ob. Gosselin (O władzy, 1869;. 

Godunow Borys, obacz : OboleńskI ; Puszkin; 
Tołstoj. 
Godysław Paweł, obacz: Mosbach A. 

GODZIEMBA Andr. (z Warszawy). Tentamen 
inaug. Diagnosim typhi et encephalitidis si- 
Btens. Yilnae, typis dioecesanis, 1812, w 8ce, 
str. 52. + 

Godzlemba Marya z Doliwów (pseudonim), 
obacz: Nehriichowa. 

Godzimirski Ks., ob. Taillard J. B. (Celibat, 
1845). 

Godzina powiastki, powieści obyczajowe dla 
młodzieży. Wrocław, W. G. Korn , 1833, 
w 16ce, str. 168 i 4 ryc. kol. 5 złp. 

— Toż samo. Nowe wydanie, tamże, 1840, 
w 16ce. 5. złp. 

— Toż, z 4. kolor, rycin. Wrocław, 1856. 
75 kop. 

— świątobliwie przepędzona na nabożeń- 
stwie przed Najśw. Sakramentem , to jest. 
Pobożne afekta ku temuż Najśw. Sakramen- 
towi , niegdyś z włoskiego na polski język 
prze.tiómaczone , teraz za pozwól, zwierzchn. 
przedrukowane. Warszawa, u Missyonarzy, 
1820, w 12ce, stron 108. 15 gr. 

— Toż z przydatkiem nabożnych uwiel- 
bień. W drukarni Częstochowskiej, 1826, w 
12ce, str. 60. 

— Obacz: Siemieński Luc. (Czytania, 1860). 

+ + + 

Godzinki o najsłodszem Imieniu Jezus. Miku- 
łów, T. Nowacki (około roku 1862) '/j ark. 
Libra po 6 sgr. — do Pocieszenia Najśw. Maryi Panny. 
Bochnia, nakł. i druk W. Pisza, bez r. (około 
r. 1853i. 3 kr. m. k. 

— o Niepokalanem Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny. Warszawa, u XX. Missyonarzy, 
1851. Na papierze zwyczajnym 1 złp. 10 gr.; 
na papierze we linowym 2 złp. 

— na cześć Niepokalanego Poczęcia Naj- 
świętszej Maryi Panny u XX. Bernardynów. 
Do śpiewania przedrukowane. Radom, w dru- 
karni przy Rządzie gubernialnym, 1859, w 8ce 
mniejsz., str. 16. 

— o SS. Pańskich. Przedruk z wieku XVI. 
Kraków, druk Wy wiałkowskiego, 1860, w 12ce, 
(nakład 1000 egzempl.). 

— o Męce Pańskiej. Mikułów, T. Nowatzki, 
1862, y.j ark. Libra po 6 sgr. 

— dwojakie za dusze zmarłych. B. w. va. 
dr. i r., w 12ce, str. 20. 

— o błogosław. Michale de Sanctis, w 8ce 
kart. niel. 9. 

— objaśnione; ob. Krupiński (1851). 

— o Św. Stanisławie; ob. J. S. (1856). + 
G0D2IŃSKI Michał (Sufler, ur. 1797 f około 

1850 r.). Bukiet z ulubionych śpiewów teatral- 
nych i t. d. Lwów, 1841, w 8ce. 

— Noworocznik krakowski, wydany na rok 
1S43. Kraków, 1843, w 16ce, str. 26. 1 złp. -i- 

— Życie suflera 26 lat pracującego przy 
teatrze polskim i jego wiersze ulotne, wydane 
przez.... Kraków, druk J. Czecha, 1842, w 8ce, 
str. 23. -I- 

Godziny kościelne, czyli Wielkie Officium do 
Najśw. Sakramentu, podzielone na^ wszystkie 
dnie tygodnia dla użytku Członków Stowa- 
rzyszenia Czci nieustającej. Warszawa, XX. 
Missyon., 1857, w 8ce, str. 97. 1 złp. 10 gr. 

— nowe dla użytku dzieci od 5 do 12 roku. 
Wrocław, Korn (po r. 1800). 5 złp. 

— Ob. Jourdain (Rozmyślania, 1860); Nieza- 
bitowski Kaj. (Rozmyślania, 1836); Wybicki J. 
(Szczęśliwe, 1810). 

GOEDSCHE Hermann. Schlesischer Sagen- 
und Legenden-Schatz. Zeszytów III. Meissen, 
1839, w 8ce. 

Goehlert J. Vinc. Die Karaiten und Meńno- 
niten in Galizieu. (Aus den Sitzungsberich- 
ten 1861 der Kaiserlichen Akademie der Wis- 
senschaften.) Wien , Gerold's Sohn , 1862, 
w 8ce, str. 15. 3 sgr. 

— Die Lipowaner in der Bukowina. (Aus 
den Sitzungsberichten der K. Akad. der Wis- 
senschaften 1863.) Wien, Gerold's Sohn, 1863, 
w 8ce, str. 13. 

GOEHLING Karol Ferdynand (Dr. med., Radca 
Stanu, obywatel, ur. 1805 w Moskwie;. Rady 
dla wileńskich włościan, jak zabezpieczać się 
od chorób i jak leczyć one środkami prostemi. 
Wilno, 1855, w 8ce. 

— Lekarz i poradnik włościański, czyli jak 
zapobiegać chorobom i jak je leczyć śród- GOEHRING — GOETHE. 51 kami prostemi, pod uiebytuośó lekarza. Z po- 
lecenia Zwierzchności. Wydanie nowe, popra- 
wione. Wilno, Orgelbrand, 1859, str. IV i 192. 
25 kop. 

GOEHRING E. Geschichte des poln. Yolkes 
von seinem Ursprunge bis zur Gegenwart. 
Mit Stahlstichen. Tomów IV. Leipzig, C. W. 
B. Raumburg, Druck v. C. K. Hossfeld, w I6ce, 
Tom I i II: 1846, str. 250 i 259; Tom III. 
i IV: 1847, str. 228 i 223. 4 tal. 

— Toż, 2te yerbesserte und yermehrte Aufl. 
Mit Stahlst. Leipzig, Meissner, 1851, w 16ce; 
T. I str. 250; T. II str. 224. 

— Geschichte des poluischen Volkes. An- 
hang: Geschichte der Jahre 1847 bis 1850. 
Mit Miero8lawski's Portr. in Stahlst. Leipzig, 
Meissner, 1851, w 16ce, str. 147. 10 sgr. 

— Historya narodu polskiego od jego po- 
czątku aż do teraźniejszości, Z niem. na język 
polski przełożona i pomnożona przez Jana 
Szwejkowskiego. Tomów V. Lwów, autor, 
1868, w 8ce, str. IV i 174, 190, 138, 124, 120. 
4 złr. 

— Polen unter russischer Herrschaft. Rei- 
sen und Sittenschilderungen aus der neuesten 
Zeit. III Theile. Leipzig, Wigand, Dr. Friedr. 
Fleischer, 1843, w 8ce, str. X i 241 ; VI i 
270; VII i 278. 273 tal. + 

— Warschau , eine russische Hauptstadt. 
Tomów I — IV. Leipdg, bei Wigand, Druck 
V. E. Polz. 1844. w 8ce. Tom I: str. XX i 299; 
Tom II: str. IV i 287. 

GOEKER Wilhelm. Polen und Schleswig-Hol 
Stein. Minden, 1847, w 8ce. 

GOERANSSON KIELLMANN. Synowie barona 
czyli Anioł z ulicy Westerlang. Ze szwedz- 
kiego przełożył B. Sz... (Bibliot. powieści i 
romans., Tom XXII.) Lwów, druk K. Pillera, 
1871, w 8ce, str. 216. 1 rub. + 

Goergey Artur (ur. 1818), obacz: Bułharyn; 
Szyc; Wysocki Józef (O kampanii 1848). 

GOERLICH Fr. Ksaw. Leben der heiligen 
Hedwig Herzogin von Schlesieu, ais Anden- 
ken an die 600-jahrige Jubelfeier ihres seli- 
gen Todes etc. Breslau, 1843, w 8ce. 

Goerres J. J., obacz: Burg J.; Libelt. 

GOERTZ Jan Eustachy hrabia (urodź. 1837 
t 1821). Memoires et actes authent. relatifs 
aux negotiations, qui out precedees le par- 
tage de la Pologne. Tires du portefeuille d'un 
ancien ministre du XVIII siecle. Weimar, 
Tiibingue, chez Cotta, 1810, w 8ce, str. 277. 
1 tal. 

GOESS Piotr hr. (Gubernator Galicyi , ur. 
1774 t 1846). Odezwa do Szlachty galicyj- 
skiej. Lwów, 1813, fol. C/j ark.) 

— Redę Seiner des galiz. Landes-Gou- 

verneurs, gesprochen bei Dekorirung desllerrn 
Prof. und vornialigeu Universitats-Rektors zu 
Krakau, Franz Kodesch mit der goldenen 
Ehrenmedaille samrat Kette, im akadem. Saale zu Lemberg, aui 9. Mai 1813. Lemberg, mit 
Piller Schriften, b. w. r. (1813), w 4ce, str. 
24. + 

GOETHE Jan Wolfgang (ur. 1749 f 1832). 
Brat i siostra, obrazek dramatyczny, przeło- 
żył John of Dycalp (Jankowski Placyd). Wilno, 
Zawadzki, 1846, w 16ce, str. GG. 2 złp. 15 gr. ; 
zniż. 1 złp. + 

— Cierpienia młodego Wertera. Z niemiec- 
kiego (przekład Kazimierza Brodzińskiego). 
Tomów II. Warszawa, druk Gliicksberga, 1822, 
w 12ce, str, 168 i 206. 6 złp. + + 

— Erlkónig in's Kleinrussische iibers. von 
Joseph Lewicki aus Skło. (Z tekst, ruskim.) 
Przemyśl, druk Biskup., 1838, w 8ce, str. 5. 

— Faust , obacz : Walicki i Korzeniowski 
(Arcydzieła); zaś w rękopiśmie przekłady: 
Bielowskiego; Gecewicza (w Roczn. liter. 1843); 
Grozy Aleksandra; Krajewskiego Aleksandra 
(w Bibl. Warsz.) ; Paszkowskiego J. (w Nieza- 
pominajkach 1844); Przecławskiego J.; Sza- 
brańskiego; Zielińskiego Gust. 

— Herman i Dorota, tłóm. przez Anton. 
Czajkowskiego. (Oddruk z Bibl. Warszawskiej). 
Warszawa, Klukowski, druk Kaczanowskiego 
i Strąbskiego, 1845, w 12ce, str. 84. 2 złp. + 

(Przekład Ludw. Jenikego w Tygodn. illu- 
strowanym 1872.) 

— Ifigenia w Taurydzie ; dramat w pięciu 
aktach ,' przełożył Ludwik Jenike. (Oddruk 
z Bibliot. Warsz.) Warszawa, Autor, druk 
Gazety polskiej, 1863, w 8ce, str. 72. 

(W rękopiśmie są, przekłady Ant. Szabrań- 
skiego, F. Łobeskiego, Godebskiego Ksaw. 
i Józ. Paszkowskiego.) 

— Lis Mykita, z niemieck. wierszem, prze- 
robione z zastosowaniem do obyczajów pol- 
skich. (Wydał Kraiński.) Lwów, K. Wild, 
1859, w 12ce, str. III i 267. 1 złr. 50 c. + -f + 

— Pieśni i ballady. Tłumaczenie A. G. 
(Gorczyńskiego). Wadowice, Sabiński, 1851, 
w 16ce, str. 47. 35 cent. 

Toż, wyd. 2gie, Wadowice, nakład, i druk 
F. Fołtyna, 1871, w 16ce, str. 47. + 

— Powinowactwa z wyboru, romans, prze- 
łożony z niemieckiego (przez Maryą Unicką). 
Część 1—2. Warszawa, druk Gazety polskiej, 
1866, w Sce, stron ciągłych 407. 

— Ptaszki, podług A.rystofanesa napisał 

(z niemieck. przełożył Leszek Kożuchowski). 
Kraków, druk Czasu, 1860, w 8ce, str. 27. 
(Oddruk z Dodatku miesi ęczn. Czas.) 

— Stella, dramat w 5 akt., przekład Józ. 
Retingera. Kraków, druk Uniw., 1870, w Sce, 
str. 73. 50 kop. + 

— Torąuato Tasso, drama w 5 akt., prze- 
łożył Lud. Jenike. Warszawa, druk Gaz. codz., 
1861, w 8ce, str. 100. (Oddruk z Bibl. warsz.) 
75 kop. 

— Żywot ziemski artysty, przełożył Ludw. 
Jenike. (Odbitka z Bibliot. warszawsk.) Bez 
osobn. tyt., w 8ce, str. 10. 52 GOETZ — GOLANSKI. )bacz: Brodziński Kaz. ; Fel(lmanowsl<i ; 
Jul. (Życie); Leves (Nowosielski); Radzi- — Ob 
Korsak 

wiłł Ant. (Muzyka). — (Częściowo tłumaczyli 
Goethego : Baworowski W. ; Bielawski Br. ; 
Bielowski Aug. ; Brzozowski Kar. ; Gorczyński 
Ad.; Groza Al.; Lidl Woje; Zieliński F.) 

GOETZ Jerzy Józef. Wiktoryna, albo moc 
wiary. Odpowiedź na pismo l3ra Bretschnei- 
der(a) ,.Klcrneiityna;'' z niemieck. przełożył 
Ks. A. Dietricli K. M. W. Warszawa, druk 
XX. Missyon., 1861, w 12ce, str. 277. złp. 2. 

GOFFINI X. R. P. Zbiór dzieł katolickich 
ku uświęceniu i zbudowaniu. Książka do na- 
uki i nabożeństwa kościelnego i domowego 
dla wszystkich Katolików. Część I. zamyka 
naukę o mszy Św., krótki wykład wszystkich 
niedzielnych lekcyj i ewangelij całego roku, 
oraz z uich wyjęte nauki wiary i moralności, 
tudzież wyjaśnienia najważniejszych zwycza- 
jów kościelnych. Część II. zawierająca nauki 
i nabożeństwo o czci i używaniu Świętych 
Pańskich w ogólności, a w szczególności o 
Świętych najcelniejszych, tudzież krótkie wy- 
jaśnienie przypadających lekcyj i ewangelij, 
ceremonij na uroczystości tychże Świętych, 
włącznie z nauką wiary i moralności ztąd 
wynikającej, pierwiastkowo ułożona przez X. R. 
P. Goffiniego, następnie pomnożona i wydana 
przez X. F. Xaw, Stecka, wreszcie z niem. 
na język polski dla nauki i wygody. prawo- 
wiernych Katolików przełożona przez X. Ko- 
złowskiego. Poznań, Stefański, 1846 — 47, 
w 8ce. Część I. str. 829; Część II. str. 3G8 
i 104. 14 złp. 

— Książka do nauki i nabożeństwa kościel- 
nego i domowego dla wszystkich Katolików. 
Tomów II. w jednym. (Cz. I: Nabożeństwo 
niedzielne; Cz. II: Nabożeństwo świąteczne.) 
Poznań, Księg. nowa, 1860, w 16ce, str. 866. 

60GEL N. (Członek Kommiss. śled. f 1840). 
Jozafat Ohryzko i petersburski rewolucyonny 
rżond wo wremia posliedniago miatezia. (Edy- 
cye dwie.) Wilno, 1866. 40 kop. 

GOGOJEWICZ Zdzisław (Dr. Med. .f w Sty- 
czniu 1867). Balneogratia krajowa. Żegiestów 

w porze zdrojowej 1864, przez Kraków, 

druk Czasu, 1865, w 8ce, str. 14. -i- 

— Zdroje lekarskie w Żegiestowie, obwo- 
dzie sądeckim, opisał Wrocław, druk W. B. 

Korna, 1861, w 8ce, str. 31. + -f -f- 

— Obacz : Dietel (O durzycy). 

GOGOL (Kohol) JANOWSKI Mikołaj (ur. 1810 
t 1852). Pamiętnik waryata, przeł. z rossyj- 
skiego Marciu Szymanowski. Warszawa, 1813, 
w 16ce, str. 72. 3 złp. 

— Powieści mniejsze, z rossyjskiego. (Bibl. 
pow. i rom. Tom XVI.) Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, czcionkami Pillera, 1661, 
w 8ce, str. 180. 1 złr. + 

— Pła?zcz, tłóm. z rossyjskiego. (Przekład 
Piotra Łazarowicza Szepielewicza w Pskowie.) 
Wilno, Gliicksberg, 1844, w 8ce, stronn. 69. 
3 złp. 10 gr. -(- -t- — Ilewizor, czyli Podróż bez pieniędzy. 
Komedya w 5 aktach, z rossyjskiego tłóm. 
przez J. Chełmikowskiego. Wilno, R. Daien., 
druk M. Zymelowicza, 1846, w 12ce, str. 192. 
5 złp. + 

— Taras Bulba , powieść zaporoska, prze- 
łożył Federowicz (Głowacki Piotr). Lwów, 
1850. 45 cent. 

(Przekłady luźnych powieści Gogola zamie- 
szczała Jutrzenka 1843 r.. Magazyn mód 1857, 
Rozmaitości lwowskie.) 

— Weczery na chutorie. Powiesti. Tom L 
Lwów, Poremba, 1865, w 8ce. 60 cent. 

GOGOLEWSKI Aleks. Leon (z Fast w Biało- 
stockiem). De la peritonite puerperale. Mont- 
pellier, 1836. 

GOGULIMSKY Stanisł. De infectione puru- 
lenta dissert. inaug., quam pro gradu D. Med. 
legit. obtinendo in Caes. Med. Chir. Acad. 
Petrop. publ. deiendet. Petropoli, 1851, w 8ce, 
str. 46 i 1 k. 

(GOLANSKI radca.) Bank mobilizacyjny czyli 
Projekt nowego systemu kredytu wolnego, 
z zastosowaniem do wolności handlowej mię- 
dzy narodami. Poznań, Żupański, 1853, w 8ce, 
str. 42. 10 sgr. 

GOLANSKI Filip Nereusz X. (urodź. 1753 
t 1824 r.) AUegorye starożytne w stosunku 
do Igo wieku sławnych ludzi Plutarcha i cza- 
sów bohatyrsko mitologicznych. Wilno, druk 
Akad., 1801, w 8ce, str. XVIII i 311. 5 złp. -i- 

— Filozof i Antyfilozof, rozmowy w zarzu- 
tach i odpowiedziach dla dochodzenia i uzna- 
nia prawdy, przez Professora Pisma świętego 

w Uniwers. Wileńsk Wilno, Zawadzki, 1811, 

w 8ce, str. 196 i XVI. 4 złp. 

— Katechizm, czyli krótszy wykład pacie- 
rza, w początkach i zasadach wiary i moral- 
ności chrześciańskiej, stosownie do tego co 
pospolicie i najmłodsi Chrześcianie na pamięć 
umieją. Wilno, druk Missyonarzy, 1809, w 8ce, 
str. IV i 67. 1 złp. 10 gr. 

— Kazanie na dzień św. Kazimierza w Ka- 
tedrze wileńskiej miane przez Wilno, druk 

Missyon., 1811, w 8ce, kart. niel. 12. 1 złp. 

— Kazanie przy uroczystyną obchodzie' ża- 
łobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Tadeusza 
Czackiego i t. d. , miane w kościele akade- 
mickim Św. Jana 20 Marca b. r. przez wysł. 
Professora księdza Wilno, druk XX. Mis- 
syonarzy, 1818, w 8ce, str. 40. 

— Kazanie podczas żałobnego nabożeństwa 
przy uroczystem przeniesieniu do wystawio- 
nego pomnika zwłok ś. p. Dawida Pilchow- 

skiego biskupa, miane przez Wilno, druk 

XX. Piarów, 1805, w 8ce, str. 32. 

— Kazanie na uroczystych exekwiach w ko- 
ściele akadem. św. Jana, ku pamiątce ś. p. 
Hieronima hr. Strojnowskiego, niegdy Prof. 
wysłuż., miane przez Wilno, 1815, w 12ce_. 

— Kopia autentyczna pewnej konfereiicyi 
pomiędzy dwoma pierwszemi z porządku w GOLANSKI - GOLDMANN. 53 rzeczypospolitej literalnej kollegami. Za po- 
twierdzeniem całego kola alfabetycznego. Zgo- 
dna z oryginałem. Pisał i podpisał na miej- 
scu sekretarza konferencyi umocowany do tego 
§ 1 z dalszemi w swym rzędzie. Wilno, w dru- 
karni dyecezaln. XX. Missyon., 1809, w 8ce, 
str. 90. (Obejmuje dziwactwa co do języka 
polskiego i pisowni), o zip. t 

— Listy , memoryaly i sujiidiki przez 

Edycya czwarta. Wilno. Zawadzki, 1804 r., 
w 8ce. 5 złp. 

(Pierwsze wydanie 1788 r.) 

— Literatka chińska dla literatek i litera- 
tów w Europie, z niektórenii wiadomościami 
o Chinach i Chińczykach z ich autorów, histo- 
ryi, myśli, zdań i prawideł, z niektóremi oraz 
ich przysłowiami, sposobem tłumaczenia się 
i filozofią. Konfucyusza; wedle dokładniejszych 
pamiętników o Chinach, przez dawniejszego 
Professora literatury i wymowy w Szkole 
główn. litews. Wilno, Zawadzki, 1810, w 8ce, 
str. 232 i k. 2. 4 złp. + 

— Materyał kaznodziejski dla pomocy zba- 
wiennego opowiadania słowa boskiego, słu- 
żyć mogący do kazań, nauk albo homilij na 
święta i szczególne uroczystości i niedziele 
całego roku, z przyłączeniem oraz matery- 
ału do użycia kaznodziejskiego, z niektórych 
miejsc Pisma Św., w części też kazaii lub ich 

wyjątków, przez Wilno, druk Missyonarzy, 

1813, w 8ce, str. 22, 4 i 564. 15 złp. + 

— Mowa na dzień dorocznych urodzin J. K. 
M. Aleksandra I. przy ogłoszeniu wskazanych 
w ustawie nadgród dla celniejszych uczniów 
Imp. Uniwers., na publiczn. sessyi miane 12 
Grudn. 1803 r. Wilno, 1803, w 12ce. 

— Mowa o zakładzie i dalszym wzroście 
Akademii wileńskiej, na publiczn. sessyi Imp. 
Uniw. wileńsk. po przeczytaniu aktu potwier- 
dzenia. Wilno, druk Uniwers., 1803, w Sce, 
str. 74. 2 złp. 

— Mowa, przez Jmć. X Prof. lit. w Akad. 

Wileńsk., miana na posiedzeniu publicznem, 
złożonem z okoliczności najłaskawszego po- 
twierdzenia tejże (wileńskiej) Akademii przez 
Najj. Imperatora i nadania jej nowemi dobro- 
dziejstwy. Warszawa, druk XX. Piarów, 1803, 
w Sce, str. 40. + 

— Pacierz wedle swego porządku, w obję- 
cia wielkiej treści nauki chrześciańskiej. gdzie 
oraz mowa o sposobie uczenia się i uczeniu 
jej w szkołach, dla pomocy nauczyciela reli- 
gii, tak początkowych jako i dalszych uczniów, 

i dla rozwagi starszych przez Wilno, druk 

Missyonarzy, 1808, w 8ce, str. 342 i od 343 
—631. 10 złp. 

— Pamiątka Tomasza Husarzewskiego Pro- 
fessora historyi powszechnej i krytyki, i Fran- 
ciszka Smuglewicza pierwszego Professora ry- 
sunków i malarstwa w Imp. Uniwers. Wil. 
w głosie Prof..... na publicznem posiedzeniu 
Imp. Uniw. w publicznej bibliotece Akadem. 
15 Września 1808. Wilno, Zawadzki, 1808, 
w Sce, str. 66, k. 2. 8 złp. -f — Pi-zymówienie się wysłużonego Profes- 
sora na sessyi Rady Imperatorskiego Wileń- 
skiego Uniwersytetu dnia 1 Kwietnia 1814 r. 
(O wakujących Katedrach w Fakultecie teo- 
logicznym ) Wilno, druk XX. Missyonarzy, 
1814, w 8co, k. 4. 

— Rys polskiego słownika JP. Linde po 
wyjściu całego dzieła na powszechny widok, 

przez w Dzienniku Wileńskim 1815 roku 

w miesiącach września, październiku i listo- 
padzie umieszczony, teraz w jedno zebrany 
i i)rzedrukowany. Wilno, 1822, w Sce. 

— Rys Mojżeszowego prawodawstwa, w gło- 
sie Professora... . na publicznej sessyi Imper. 
Uniwers. 15 Września 1804. Wilno, w druk 
dj'ecezalnej u XX. Missyonarzy, 1815, w Sce, 
str. 32. 1 złp. 15 gr. 

— Testament (Nowy) , ewanielie, dzieje i 
pisma Apostolskie w swoich wyjątkach, treści 
i wykładzie, ze stosunkiem starego do nowe- 
go Testamentu do pacierza dla każdego wieku 
i stanu Chrześcian, przez Wilno, druk Mis- 
syonarzy, 1808, w Sce, str. VI i 421. 6 złp. 

— O wymowie i poezyi Wydanie trzecie. 
Wilno, Zawadzki, IdOS, w Sce, str. 601, niel. 
10. 20 złp. 

(Edycya pierwsza ruku 1786; druga 1788. 
Tegoż tytułu dzieło dla szkół narodowych 
wydał Grzeg. Piramowicz, w Krakowie 1792.) 

— Obacz : Plutarch ; Sessya. 

(Golański.) Zbiór mów żałobnych na po- 
grzebie śp. ks. Filipa Neryusza Golańskiego 
Schol. Piar., zasłużonego w Ces. Uniwersyt. 
Wileńskim Profess., orderu św. Anny 2ej klassy 
Kawalera, mianych w kościele Św. Jana w Wil- 
nie. Połock, w drukarni ks. Piarów, 1824, 
w Sce, str. 49. 

GOLDBECK Johann Fried. Yollstandige Topo- 
graphie des Kónigreichs Preussen. I. Theil, 
welcher die Topographie von Ost- Preussen 
enthalt. II T. Kónigsberg, b. w. r., w Sce, 
str. 197 i 295. 

GOLDBERG Henryk (z Warszawy). Zwanzig 
Jahre aus der Regierung Sigismund's I. Kó- 
nigs von Polen , auf Grund der Acta To- 
miciaua dargestellt von Heinrich Goldberg. 
Inauguraldissertation zur Erlangung der phi- 
losophischen Doctorswiirde an der Universi- 
tat Leipzig. Leipzig, Druck von Bar et Her- 
man, 1870, w Sce, str. 80. -t- 

GOLDBERG J. (Leopoliensis). Dissertatio jn- 
auguralis medico - pharmacologica de coftea. 
Yindobonae, typ. Mechitar., 1830 r., w Sce, 
str. 23. 

GOLDEMUND Franciszek (z Róvensdorf). Siit- 
ze aus den Rechts- und Staatswissenschaften. 
Kraków, druk Uniw., 1859, w Sce, str. 7. + 

GOLDHAMMER Leo. Litthauen. Yolker und 
Naturbilder, mit einem Yorworte von Sche- 
renberg. Berlin, 1858, w Sce. 

GOLDMANN i. 8. K. k. priv. Assicurationi 
Gener. in Triest. Lemberg 1861. Circular- 54 GOLDMANN — GOLDSCHMIDT. Schreiben an die H. H. Haupt- und Bezirks- 
Agenten in Galizien, Krakau und Bukowina, 
B. w. r. i m., w 4ce, kart 2. 

GOLDMANN Izaak (ur. 1798 f 1863). Elegia 
i oda na zgon niezapomnego w Hogu spoczy- 
wajającego Najjaśniejszego Mikołaja Pawło- 
wicza, Ces. Wszech Hoss., Kr. Polsk. i t. d. 
napisana po liebrajsku przez najniższego pod- 
danego i sługę...., przetłómaczona na język 
polski przez Izaaka Goldmana syna autora 
(po hebrajsku i po polsku). Warszawa, druk 
Schriftgiessera, 1855, w 4ce, kart 15. 

— Europas Cabinette und AUianzen. Ber- 
lin, 186.? 

— Hymn śpiewany w dniu świętej korona- 
cyi i namaszczenia najmiłościwiej nam panu- 
jącego Najjaśn. Ces. Aleks. II. Samowł. Wszech 
Rossyi, Kr. Polsk., i jego dostojn. małżonki 
Najj. Ces. Maryi Alexandrowuej, podczas ze- 
brania się milionów wiernych poddanych jego, 
każdy według wyznania do kościołów bożych, 
i my wierni tronowi Izraelici w domach mo- 
dlitwy i synagogach błagaliśmy Najwyższego 
o szczęśliwe i długoletnie panowanie Cesarza 
naszego, w dniu 26go Sierpnia (6 Września) 

1856, przez najniższego poddanego i sługę 

Nauczyć. Szkoły Rabinów (w języku hebraj- 
skim, z przekład, polskim). Warszawa, 1856, 
w 8ce, str. 25. 

— Warschauer Korrespondent (Czasopismo), 
do Września 1836 r. Warszawa, 1832. 

— Die europaische Pentarchie. Leipzig, 
1839, w 8ce. Porównaj : Gurowski A. 

GOLDMANN Leon. Zdania z różnych gałęzi 
prawa i umiejętności politycznych , których 
bronić podejmuje się. Kraków, w drukarni 
Uniwers., 1870, w 8ce, str. 6. + 

GOLDONI Karol (ur. 1707 f 1793). II matri- 
monio per concorso, comedia in tre atti in 

prosa, del avocato dla użytku uczących się 

języka włoskiego w Uniw. Wileńsk. osobno 
-z dzieł przedrukowana. Wilno, 1811, w 8ce. 
3 złp. 

— Mirandolina, czyli Piękna gosposia, ko- 
medya w 3 aktach, naśladowanie Goldoniego 
„Locandiera," tłóm. z niem. przez B. Halperta. 
Warszawa, druk J. Węckiego, 1834, w 16ce, 
z 1 ryc. (Teatr warszawski Nr. 1.) 2 złp. 

— Treść komedyi w 3 aktach p. t. Ober- 
żystka (La locandiera). Warszawa, druk J. 
Ungra, 1856, w 12ce, str. 88. 30 kop.; cena 
zniż. 15 kop. 

— Obacz: Błotnickl. 

Goldreich (Mend.) ob. Reiner. 

GOLDSCHMIDT. Kartę von Polen vor der 
Theilung. Cena u Schlettera 5 sgr. 

GOLDSCHMIDT Sigismund (z Warszawy, 
urodzony 1845). Acute Erkrankungen in der 
Schwangerschaft. Dissertation. Leipzig, Druck 
Kreysing, 1869, w 8ce, str. 44. + 

GOLDSCHMIDT Olivier (urodź. 1728 f 1774). 
Historya rzymska , od założenia Rzymu do upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, 
podzielona na dwie części: Pierwsza obej- 
muje dzieje Rzeczypospolitej, druga Cesar- 
stwa, napisana przez Doktora Podług 12 

wydania angielskiego na język francuzki przez 
C. G(raux), a z tego na polski przez Mich. 
Olszewskiego i Ant. Marcinowskiego przeło- 
żona. Tomów II. Wilno i Warszawa, nakład, 
i druk. J. Zawadzkiego, 1813—1814, w 8ce, 
str. 356 i niel. 22; str. 363 i niel. 3. 1 rub. 
50 kop. ; cena zniż. 75 kop. + + -i- 

— Krótki zbiór historyi greckiej od jej 
początku aż do zamienienia Grecyi w pro- 
wincyą rzymską, przez po angielsku napi- 
sany, a podług 12ej edyc. przez V. D. Mus- 
set - Pathaja na język francuzki przełożony. 
Dzieło to w Anglii i Francyi dla szkół i pen- 
sja przeznaczone, tłumaczył z francuzkiego 
X. Michał Olszewski, Magister Filozofii, Ka- 
pelan Gimnazyura Imper. Wil. Uniwersytetu. 
Wilno, nakładem Aleksandra Żółkowskiego, 
w drukarni XX. Piarów, 1819, w 8ce, str. 
292, 4 i 4. 6 złp. -f 

— Toż, przedrukowane w tymże roku i roz- 
dzielone na 2 Części, z rycinami. Część I. str. 
163, niel. 13; Część H. str. 182, niel. 4 i rycin 3. 

— Zbiór krótki historyi rzymskiej od zało- 
żenia Rzymu, aż do upadku Cesarstwa rzym- 
skiego na Zachodzie ; podług dwunastej edy- 
cyi z angielskiego na francuzki język przez 
W. D. Musset-Pathaja, dla użytku Prytaneów, 
Liceów i Szkół drugiego rzędu przełożony ; 
a podług drugiej poprawnej edycyi francuz- 
kiej na polski język przez X. Michała Olszew- 
skiego przetłóraaczony. II Części. Wilno, nakł. 
Aleks. Żółkowskiego, w drukarni XX. Pia- 
rów, 1817, w 8ce, str. 154 i 14; str. 180. 6 złp. 
15 gr. 

— Toż, edycya druga poprawna. Część I: 
Rzeczpospolita. Wilno, 1820, w 8ce, str. 157, 
niel. k. 3 i 1; Część II: 1821, str. 171 i 5. -f- 

— Obywatel świata, dzieło po angielsku 
przez napisane, a na polski język przez Kazi- 
mierza hr. Grabowskiego przełożone. Tomów 
II. Warszawa, nakład Gliicksberga, 1817 r., 
w 8ce, T. I. str. 389; T. II. str. 296. -f 

— Toż, wydanie 2gie, tamże, 1822, w 8ce, 
str. XII, 381 i 303. 10 złp. 

— Otec Ignacyi ruskij prychodnik iz Soło- 
mianki. Powiest nim samym pozskazana. (Jest 
to przekład zastosowany Goldsmida: Wikary 
Wakfildzki, przez Dziedzickiego Bohdana A.) 
Lwów, druk Stauropig., 1854. 1 złr. 30 kr. 

— Wieś opuszczona, poema z angielskiego 
przełożone przez Ludw. Kamińskiego. War- 
szawa, 1806, w 8ce, str. 28. 20 gr. 

— Wikary Wekfildzki, powieść z angiel- 
skiego wytłumaczona przez Hippolita Błotnic- 
kiego. Tomów II. Warszawa, nakł. N. Gliicks- 
berga, druk Król. Uniwers. i Liceum Wołyń- 
skiego, 1825, w 12ce; T. I: str. XXIV, 221 
i niel. 5; T. II: str. 244. 12 złp. 

— Wikary Wakefieldski, przekład W. Noa- 
kowskiego. Illustracya Edwarda Frere. War- GOLDSTOFF - GOLIAN. 55 szawa, 1853, w 4ce, str. 48. 60 kop.; cena zniż. 
30 kop. 

(Przekłady: Lud. Jenikego i Ludw. Sobolew- 
skiego są w rękopisach) 

— Obacz: Skarbiec arcydzieł; Tański Ign. 

GOLDSTOFF F. Lekel Amarim. (Tylko tytuł 
niemiecki, reszta po hebrajska.) Ki-aków, druk 
Budweisera, 1869, w 8ce, str. 60. + 

GOLDSZMIT Jakób. Słówko o ważności sto- 
warzyszenia wzajemnej pomocy subjektów han- 
dlowych wyznania Mojżeszowego w Warsza- 
wie, skreślone przez Warszawa, druk J. 

Goldmanna, 1870, w 16ce, str. 15. 3 kop. -f 

— Z życia żydowskiego obrazki i szkice. 
Tom I. Warszawa, druk J. Goldmanna, 1870, 
w 8ce, str. 36. kop. 20. + 

(Obejmuje ; Ruth, poezya przez St. Witwic- 
kiego; Szadhonin przez J. Goldszmita; Mich. 
J. Guzików, przez J. Goldszmita.) 

GOLDSZMIT Józef. Córka handlarza, obra- 
zek z czasów ostatniej epidemii w VVarsza- 

wie, skreślony przez (Biblioteczka gawęd 

i powiastek żydowskich.) Warszawa, druk Al. 
Ginsa, 1868, w 12ce, stronn. 62, z portretem. 
20 kop. 

— Wizerunki wsławionych Żydów XIXgo 

wieku. Zeszyt I: Sir Moses Montefiore, przez 

Warszawa, nakład Autora, druk Jana Jawor- 
skiego, 1867, w 8ce, stronn. 32, z portretem. 
30 kop. 

— Wizerunki wsławionych Żydów XIXgo 
wieku. Zeszyt II : Achilles Fould. Warszawa, 
Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 
1869, w 8ce, str. IV, 28. 10 sgr. 

-- Wykład prawa rozwodowego podług 
ustaw Mojżeszowo-talmudycznych, z ogólnym 
poglądem na ich rozwój i uwzględnieniem 

przepisów obowiązujących, napisał Mag. 

Prawa i Admin. Warszawa, nakł. S. Czarnow- 
skiego i Spół., Gebethner i Wolff, 1871, w 8ce, 
k. 2, str. V, 266, spisu str. III, i 1 podobi- 
zna. 1 rub. 20 kop. + 

GOLEJEWSKI A. List otwarty do wyborców. 
Lwów, 1869, fol. 5 cent. 

GOLEŃSKI Fryd. Aug. De tributis et yecti- 
galibus, aliisque oneribus in Polonia. Disser- 
tatio inaug. histor. polit. , quam annuente 
amplissimo in alma Universitate literaria Ja- 
gellonica juris consultorum ordine pro sum- 
mis in utroąue jurę honoribus rite capescen- 
dis die XVI. Februarii anno 1827 publice 

defendet Jur. Utr. Magister. Cracoviae, 

typ. Uniyers., 1827, w 8ce, str. IV, 94 i 1 karta 
nieliczb. 1 złp. -f + + 

GOLEŃSKI Otto de (Czaplensis, ur. 1827 r.) 
De infinitivi apud poetas latinos usu. Dis- 
sertatio inauguralis philologica. Kónigsberg, 
Schubert und Seidel , typ. acad. Dalkowski- 
anis, 1864, w 8ce, str. 62. 10 sgr. 

GOLIAN Zygmunt X. (ur. 1827). Adres kato- 
lików krakowskich i skarżąca go protestacya, napisał Kraków, druk K. Budweisera, Wyd. 

dzieł katol., 1861, w 8ce, str. 75 i 4. 12 '/j 
sgr. + + + 

— Porównaj : Pius IX. 

— Baczność katolicy! Kraków, druk Wywiał- 
kowskiego, 1860, w 8ce, str. 46. + 

— Baczność katolicy ! i Słowo o prawdzi- 
wem zjednoczeniu. Dwie broszury w sprawie 
papiezkiej. Wydanie drugie popr. i pomno- 
żone. Kraków, Budweiser i Spółka, W. Wielo- 
głowski, 1861, w 8ce, str. 74. 30 cent. -t- 

— Kazania. Tom I. Kraków, nakł. i dr. Wł. 
Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 267. -|- 

— Kazania niedzielne, świątalne, passyjne 
i majowe. Kraków, Wyd. dzieł katol., druk 
J. Czecha, 1858, w 8ce, str. 612 i IV. 5 złr. + 

— Kazanie na pogrzebie ś. p. Heleny z Tur- 
nów jenerałowej Dembińskiej, miane w ko- 
ściele 00. Kapucynów krakowsk. Kraków, 
u J. Wildta, 1860, w 8ce, str. 15. + 4- + 

— Kazanie na pogrzebie ś. p. Elżbiety z hr. 
Wielopolskich hr. Wielopolskiej, miane, w ko- 
ściele 00. Reformatów krak. przez Ś. T. D. 

i kaznodz. kat. krak. Kraków, nakł. Margr. 
Myszkowskiego, druk Uniwers., 1859, w 8ce, 
str. 17. + 

— List do Przeglądu powszechnego lwow- 
skiego w sprawie księdza Serwatowskiego, 
napisał Dr. Św. Teologii Kraków, Budwei- 
ser i Sp., u Wielogłowskiego, 1861, w 8ce, 
str. 14. 25 cent. + 

— Moderanci wobec kościoła, narodu i dzie- 
jowej przeszłości (przeciw Józef. Szujskiemu) 

przez (Przedruk z Przegl. lwowskiego.) 

Lwów, nakł. Red. Przeglądu Iwowsk. , druk 
K. Budweisera, 1871 r., w 8ce, k. 1, str: 37. 
24 cent 

— Modlitwy za Ojca św. Kraków, 1860, 
druk Wywiałkowskiego, w 8ce, str. 4. (Nakład 
500 egzemp.) 

— Nieprzyjaciele sprawy papiezkiej w Pol- 
sce stawieni wobec prawdy dziejowej. Roz- 
biór broszury pod tyt. : Papież i Polska. Kra- 
ków, J. Wildt, 1860, w 8ce, stron. 144 i VI. 
(Nakład cały zabrany.) 1 złr. 

- Nieprzyjaciele sprawy papiezkiej w Pol- 
sce stawieni wobec prawdy dziejowej. Roz- 
biór broszury pod tytułem: Papież i Polska. 
Kraków , w kouimissyi u Friedleina , 1860, 
w 8ce, str. 164. 1 złr. 50 cent. + 

— Pociecha dla dusz chrześciańskich, czyli 
Nabożeństwo zaduszne przez kościół przepi- 
sane, wiernie tłumaczone Officium defuncto- 
rum , poprzedzone traktatem o czyścu Św. 
Katarzyny Seneńskiej, prawdziwie z natchnie- 
nia napisanym. Kraków, u Wielogłowskiego, 
1854, w 16Će. 1 złp. 12 gr. 

— Kilka słów o doczesnej władzy Papieża. 
(Upominek dla Katolików.) Kraków, czcion- 
kami drukarni Czasu, 1860, w 8ce, str. 83 
i k. 2. 1 złp. + 

— Słowo o prawdziwem zjednoczeniu miane 
na zakończenie nabożeństwa majowego w ko- 56 GOLIAT — GOŁĘBIOWSKI. ściele św. Piotra w Krakowie. Kraków, J. 
Wildt, druk Wywiałkowskiego, 1860, w 8ce, 
str. 41. 35 cent. + 

— Słowo w ruinach kościoła św. Trójcy 
z okoliczności święcenia pierwszego kamienia 
pod nowe filary tegoż kościoła powiedziane 
dnia 20 Kwietnia 1858. Kraków, czcionkami 
K. Budweisera, 1858, w 8ce, str. U i 2 kart. 
15 kr. + H +. 

— Tygodnik soborowy, pismo zawier. spra- 
wozdania z posiedzeń soborowych, naukowe 
wykłady i opracowania przedmiotów rozbie- 
ranych w soborze, nakoniec ki-onikę ważniej - 
szych wypadków z pola i^eligijnego lub innych 
w styczności z Soborem bgdących. (Pod re- 
dakcją ) Kraków, Jaworski, 1870, w 8ce, 

Nrów 26. 2 złr. 50 cent. + 

-- Obacz : Dante; Katarzyna Genueńska; 
Mazur Jan; Pawlikowski Miecz.; Raulica; Serwa- 
towski; Wielogłowski Wal.; Ventura. 

GOLIAT Głodnobrzuchski i figle berdyczow- 
skich Żydków. Wilno, 1847. 1 złp. 

GOLICYN Dymitr (książę, naczelny wódz, 
ur. 1771 t 1843). Proklamacya generała ros- 
syjskiego na wejściu wojsk rossyjskich do 
Galicyi 28 Maja 1809 (w jęz. polsk. i ross.) 
Lwów, 1809, fol. (półark.) str. 2. 

GOLIŃSKi Ks. Westchnienia do Boga przy 
Mszy Św. dla panienek po klasztorach i na 

pensyach przez Kraków, 1856, w 32ce, 

6 gr. 

GOLLENHOFER Jan. Sposób do zrozumienia 
natury , czyli metody tłumaczenia zjawisk- 
za pomocą ostatecznych pierwiastków świata 
zmysłowego, z przyłączeniem nowej teoryi 
palenia się ciał i światła. Kraków, druk Kwar- 
talnika, 1835, w 8ce, str. 24. 1 złp. + -f -i- 

GOLSKI Stanisław (z Poklatki, urodź. 1840). 
De eclampsiae puerperalis pathogenesi, deque 
duobus casibus ab authore ipso observatis. 
Diss. inaug. Yratisl., typ. A. Neumanui, 1866, 
w 8ce, k. 3, str. 22 i k. 2. + 

GOLZ Adam (urodź. 1817). O kształceniu 
nauczycieli dla szkół początkowych w Pru- 
siech. Warszawa, 1869, w 8ce, str. 21. 25 kop. 

— Ochronki wiejskie. Warszawa , nakład 
i druk J. Psurskiego, 1860, w 8ce, str. 63. 
30 kop. 

— Toż. Wydanie drugie. Warszawa, Le- 
wicki, 1861, w 8ce, str. 46. 22 '/^ kop. 

— O położeniu obecnem właścicieli ziem- 
skich napisał (Oddruk z Roczn. gospod. 

krajów., Luty.) Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1862, w 8ce, str. 55. 2 złp. + 

— Rady gospodarskie dla użytku wieśnia- 
ków ziemi naszej, napisał Warszawa 1861. 

— Toż. Wydanie drugie popr. Warszawa, 
nakład Red. Roczników gospod, kraj., Gebeth- 
ner i Wolff, druk J. Ungra, 1862, w 8ce, str. 
87. 20 gr. — Reforma w wychowaniu kobiet i w uży- 
ciu ich czasu i pracy przez (Odbitka z Kro- 
niki rodzinnej.) Warszawa, J. Jaworski, 1869, 
w 8ce, str. 51. 30 kop. -f 

GOLZ Bogumił (ur. 1801 f w Listop. 1870 r.) 
Der Mensch und die Leute. Zur Charakteristik 
der barbarischen und der ciyilisirten Natio- 
nen. Berlin, 1858, w 8ce. 

— Zur Charakteristik der Tiirken, Russen, 
Polen und Juden. Berlin, 1858, w 8ce. 

Gołąb pożaru; obacz: Kamiński Ignacy. 

Gołąbek, obacz : Hoffmanowa (Powieść 1831) ; 
Kublicki; Szmidt. 
Gołąbska konfederacya ; ob. Wyrwicz K. 

(Gołańcza.) Oblężenie Gołańczy, wierszem. 
Poznań, nakł. Zawadzkiego, 184.5. 

— Obacz: ŁepkowskI J. 

Gołaski T., obacz : Dumas (Teresa). 

GOŁASZEWSKI Ant. de Gołasze Dąb (biskup 
przemyski, urodź. 1745 f 1824 r.) Literae 
pastorales. Przemyśl, 1801, fol., str. 2. 

— Obacz : Gazdowicz A. ; Siarczyński F. 

(Kazanie). 

GOŁASZEWSKI Jan Klemens (biskup wigier- 
ski, senator, 1748 f 1820). List pasterski do 
dyecezyi wigierskiej względem powszechnego 
oświecenia. Warszawa, 16 Lipca 1814 roku, 
w 4ce, str. 12. 

— Obacz: Szaniawski X.: Dzieła Tom Illci 
(Mowa pogrzeb.) 

Gołębiewski Jan, obacz: Kubalski J. 

GOŁĘBIOWSKA Marya (pseudonyra). Moza- 
ika warszawska (z dołączeniem śpiewów, mód 

i form.) Redaktorka Pismo współpraco- 

wnictwa samych kobiet, w Zeszytach o 50 
str. co 15 dni wychodzących. Rok Iszy 1841. 
(Powstała z Kalejdoskopu.) Kwartalnie 4 złp. 

Gołębiowski Edward, obacz : Puetz (Historya). 

GOŁĘBIOWSKI X. F. O rządzie najwyższej 
nad światem opatrzności, poema pod zaszczy- 
tem J. W. JMC. Pani Grafiui Niemojewskiej 
Starościny dobrodziejki w Berlinie (wierszem), 
w 4ce, k. niel. 4. 

— Tenże tytuł tylko ze zmianą: Pod. za- 
szczytem J. P. Gumperfa. Kalisz, 1805 roku. 
7 'A sgr. 

— Tenże tytuł: Pod zaszczytem JWPana 
Szambelana Trembeckiego. Poznań, 1804, 
w 4ce. 

Gołębiowski Ignacy, obacz: Łobeski F. 

GOŁĘBIOWSKI Łukasz (urodź. 1773 f 1849). 
Domy i dwory, przytem opisanie apteczki, 
kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pija- 
tyki; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i 
koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów 
dworskich i różnych obyczajowych szczegó- 
łów, przez Członka Tow. Kr. W. P. Nauk. 

Warszawa, Autor, druk Gliicksberga, 1836, 
w 8ce, str. 296 i niel. 2. 8 złp. + + -j- GOŁĘBIOWSKI — GOŁECKI. 57 — Dzieje Polski. Tomów III. Warszawa, 
Klukowski, 184G— 1848, w 8ce. 34 złp. Tom I : 
Panowanie Władysława Jagiełły. Tamże, Or- 
gelbrand, 184G, w 8ce, str. XXVI i 573. 12 
złp.; Tom U: Panowanie Władysława Ulgo 
z uwagami nad stanem kraju i rzą-dem jego 
za Jagiellonów do 150G r. Tamże, Klukow- 
ski, 184G, w 8ce, str. 478. 10 złp; Tom III: 
Dzieje Polski za panowania Kaźmierza, Jana 
Olbrachta i Aleksandra. Tamże, Klukowski, 
1848, w 8ce, str. 544. 12 złp. ; cena zniż. 20 
kop. (Wydawca Feliks Bentkowski.) + + -i- 

— O dziejopisacli polskich, ich duchu, zale- 
tach i wadach. Warszawa, druk Szkolny, 1826. 
w 8ce, str. 201. 7 złp. 

— Gabinet medalów polskich, oraz tych, 
które się dziejów Polski tyczą, począwszy od 
najdawniejszych, aż do końca panowania Jana 
Ulgo (1513—1696).— Le Medailler du Pologne 
ou Collectiou etc. traduit du Polouais par M. 
M. Tomów II. Berlin, A. Asher, 1845, w4ce; 
Tom I: str. LXVII, 415 i 63 tablic; Tom 
II: str. 427 i 83 tablic. 76 złp. 

— Gabinet medalów polskich, oraz tych, 
które się dziejów Polski tyczą , począwszy 
od wstąpienia na tron Augusta II. aż do zgonu 
syna jego Augusta III. (1697 — 1763). Tom III. 
Poznań, Nowa Księgarnia, w drukai'ni na 
Garbarach, 1841, w 4ce, str. XXV, 338 i ta- 
blice. 45 złp. 

— Gabinet medalów polskich, oraz tych, 
które się dziejów Polski tyczą , z czasów 
panowania Stanisława Augusta, przez wy- 
dany przez Edward. Raczyńskiego. Tom IV. 
Poznań, Nowa Księgarnia, 1843, w 4ce, str. 
313 i tablice. 45 złp. 

— Gry i zabawy różnych stanów w kraju 
całym, lub w niektórych tylko prowincyach; 
umieszczony tu : Kulig czyli szlichtada, łowy, 
maszkary, muzjka, tańce, reduty, zapusty, 
ognie sztuczne, rusałki, sobótki i t. p., opi- 
sane przez Warszawa, nakład autora, druk 

Gliicksberga, 1831, w 8ce, str. 332. 8 złp. -f + -h 

— Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, 

przez Członka Tow. Król. Warsz. Przyj. 

Nauk. Warszawa, druk Gałęzowskiego, 1830, 
w 8ce, str. 325 i 2 tablic. 8 złp. + -h -t- 

(Przepisał z rękopisu Wł. Wójcickiego piosn- 
ki, o gusłach, obrzędach i starożytności, resztę 
brał z Czerwińskiego: Okolica zadniestrska ; 
Grabowskiego : Opis Krakowa ; Świeckiego : 
Starożyt. Polsk. ; Goszczyńskiego : Przypisy do 
Zamku Kaniowsk. i z innych.) 

— Opisanie historyczne, statystyczne mia- 
sta Warszawy. (Wydanie ozdobione planem 
m. Warszawy i sześcią widoków.) Warszawa, 

1826, w 8ce. 15 złp. 

— Opisanie historyczno-statystyczne miasta 

Warszawy przez Członia Towarz. Warsz. 

Przyj. nauk. Wydanie drugie poprawne, zna- 
cznie pomnożone i rozszerzone. Warszawa, 
nakładem i drukiem N. Gliicksberga księga- 
rza i typografa król. warsz. Uniwersytetu, 

1827, w 12ce większ., str. 252, nieliczb. 6, dołączony plan miasta Warszawy, oraz ryciny 
wyobrażające: 1) Kościół św. Krzyża, 2) Ob- 
sei'watoryum astronomiczne, 3) Dom Towa- 
rzystwa Przyjaciół nauk (które znajdują się 
taJcże przy Przewodniku miasta Warszawy na 
rok 1827). + + -y 

(Pierwsze wydanie niniejszego dzieła umie- 
szczone było w Nowym Kalendarzyku poli- 
tycznym warszawskim na rok 1826.) 

— Spis rzeczy zawartych w 4 Tomach opi- 
sujących zwyczaje i obyczaje Polaków. War- 
szawa, Autor, druk Gliicksberga, 1830, w 8ce, 
str. LXXII. 2 złp. + 

— Ubiory w Polsce od najdawniejszych 
czasów aż do chwil obecnych, sposobem dyk- 
cyonarza ułożone i opisane. Warszawa, druk 
Gałęzowskiego, 1830, w 8ce, str. 308 i IV. 
8 złp. 4- + + 

Toż. Kraków, Wyd. Bibliot. polsk. K. J. 
Turowskiego, 1861, w 8ce, str. 251 i II. + + + 

— Wiadomości z historyi polskiej dla pen- 

syj i szkół płci żeńskiej zastosowane, przez 

Z 4ma mapkami. Warszawa, nakładem i dru- 
kiem Zawadzkiego i Węckiego uprzywilejo- 
wanych drukarzy i księgarzy dworu Króle- 
stwa Polskiego, 1827, w 8ce większ., str. XXIII 
i 128. 4 złp. ; cena zniżona 2 złp. 

— Toż , zastosowane do użytku pensyi i 
szkół płci żeńskiej. Z 4 mapami. Wydanie 
drugie znacznie pomn. Warszawa. Zawadzki 
i Węcki, 1830, w 8ce, str. 30 i 148. 3 złp. + 

— Zbiór medalów Aleksandra hr. Chod- 
kiewicza przez do licytacyi spisany i oce- 
niony; fol., ark. 19, litograf, (przed r. 1831). 

— Obacz: Barthelemy (Anacharsys; Karita); 
Gołębiowski Sew, (Pamiętnik). 

(Tłumaczył: Fergussona (Upadek Rzymu); 
Gibbon (Ces. Rzymskie). Pisał: O marynarce 
polskiej (w Dzienn. powszech. 1863); Dzieje 
wojskowości polskiej. , 

Gołębiowski Michał (f 1836), obacz: Woliń- 
ski F. X. 

GOŁĘBIOWSKI Seweryn (urodź. 1820 f 1854). 
Czasy Zygmunta Augusta. Ustęp z przeszło- 
ści. Dwie Części. Wilno, Autor, 1851, w 8ce, 
str. VII i 228 ; IV i 328. 26 złp. 20 gr. ; cena 
zniż. 60 kop. + 

— Pamiętnik o życiu Łukasza Gołębiow- 
skiego, wydany przez jego syna. Warszawa, 
druk S. Strąbskiego, 1852, w 12ce, str. IV 
i 111. 4 złp.; cena zniż. 10 kop. 

GOŁĘBIOWSKI Stanisł. (f 1866 d. 14 czerwca). 
O kosztorysach w budownictwie cywilnem, 
czyli: Przewodnik obliczania kosztów na bu- 
dowle lądowe dla budowniczych, inżynierów, 
rękodzielników i wszelkich przedsiębiorców 

budowania służący, przez budowniczego. 

Kraków, Autor, druk Uniwers., 1845, w 8ce, 
str. 326. 12 złp. + 

GOŁECKI X. Kazim. (tłumacz, urodź. 1746 
t 1808 r.); obacz: Orleans d' ks, Pt. Józef 
(Hist. hiszpańs.) ; La Fiłau (Kazania 1801) ; 
Langres (Nauki 1804). 

8 58 GOŁEMBERSKI - GOŁUCHOWSKI. GOŁEMBERSKI Władysław. Do Polaków za- 
mieszkujących w Węgrzech. Peszt, druk F. 
Wodiauera, 1869, w 4ce, k. 2 niel. (W ode- 
zwie tej niema ł, a, ę, ś, z powodu braku 
odpowiednich czcionek.) + 

— Stowarzyszenie polskie bratniej lub wza- 
jemnej pomocy, przez Skór. Bendlikon, 1865. 

— Stronnictwa węgierskie, wybory na sejm 
z r. 1869. (Odb. z Przegl. polsk.) Kraków, 
druk Uniw, Jag., 1869, w 8ce, str. 48. + 

— Studyum nad polityką, węgierską osta- 
tniego dwulecia, przez (Osobne odbicie 

z Przeglądu polskiego.) Kraków, druk Uniw. 
Jagiell., 1871, w 8ce, str. 91. + 

GOŁEMBIOWSKI Władysław. Mickiewicz od- 
słoniony i Towiańszczyzna. Paryż , Maulde 
i Renou, 1844, w Sce, str, 73. 4 złp. 15 gr. 

+ + + 

GÓŁKOWSKI (wydawca). Kalendarz polski 
katolicki dla kochanych wiarusów w Prusach 
Zachodnich, W. Ks. Poznańskiem i Szląsku, 
na rok zwyczajny 1863. Chełmno, Gółkowski, 
1863, w 16ce, str. 224. 5 sgr. 

Gołos, ob. Franz I. (183.5). + 

GOŁOTA (Hołota) Piotr. Chmielnickie iii 
prisojedinenie Małorossii. Istoriczeskij roman. 
Tomów III. Moskwa, Lazarewicz, 1834. (Dya- 
lektem ukraińskim.) 

— Iwan Mazepa, romans histor, Z podań 
narodów, (po rossyjsk.). Moskwa, 1832, w 12ce, 
str. 175, 145, 166, 145 i 25. 12 rub. 

GOŁOWIN Iwan (Książe Howna, urodź. 1813, 
a w r. 1843 naturalizowany Anglik). Alexan- 
dre II. et la Pologne. Paris, Dentu, 1863, 
w Sce, str. 31. (Odbite w 50 egzemp. numer.) 
10 frank. 

— La constitution Russe et la Pologne. 
Paris, Dentu, impr. Jouaust, 1863, w 8ce, 
str. 38. 1 frank. + 

— Etudes et essais, richesse de la Russie, 
jeunesse de Paul ler, le monde slave et la 
Pologne. Paris, 1864, w Sce. 1 frank. 

— La Pologne et la Russie. Lipsk, 18.59 
(1860), w Sce. 15 sgr. 

— Reformes russes et polonaises. (La Rus- 
sie depuis Alexandre II., Nr. IX.) Leipzig, 
1861, w Sce. 20 sgr. 

— La Resurrection de la Pologne et la 
regeneratiou de la Russie. Pai-is, libr. Dentu, 
impr. Jouaust, 1863, w Sce, str. 32. 1 frank. + 

GOŁOWNIN Bazyli (urodź. 1766 t 1831). 
O Japonii uwagi, do których jest przydany 
słowniczek japoński układu K. B. Thunberga, 
tłómaczone przez Grzeg. Raczyńskiego. War- 
szawa, nakład. Aut. (tłómacza), w drukarni 
w rynku Star. miasta Nro 58, 1822, w Sce, 
str. 170 i niel. 8. 

Gołtwa, obacz: Połujański Al. 

GOŁUCHOWSKI Agenor Graf (urodź. 1813). 
Satze aus sammtlichen Rechts- und politi- schen Wissenscbaften, dereń offentlicher Ver- 
theidigung nach vollendeten strengen Priifun- 
gen zur Erlangung der juridischen Doctors- 
Wiirde an der k. k. Franzens-Universitat zu 
Lemberg, sich am 4. Juli 1839 unterziehen 
wird. Lwów, druk Józ. Sznajdra, w Sce, str. 7. 

(Gołuchowskl.) Agenor hr. Gołuchowski (Szkic 
biograficzny). Kraków, druk Czasu, 1867, w 
4ce, str. 7. + 

— Życzenia na nowy rok 1859, złożone 
w pokorze i szczerej wdzięczności JE. JW. 
Agenorowi hr. Gołuchowskiemu. Lwów, 1859, 
w 4ce. 

— Obacz: Romanowicz T.; Szujski J.; Szy- 
mański S. (1851). 

GOŁUCHOWSKI Józef (urodź. 1797 f 1858). 
Ansicht des Einflusses der Mathcmatik auf 
die Bildung des Menschen, welche bei Gele- 
genheit einer besonderen und strengeren Prii- 

fung aus dieser Wissenschaft Zógling der 

k. k. Theresianischen Ritter- Akademie geaus- 
sert hat. Wien, Druck von Ueberreuter, 1816, 
w Sce, str. 38. -f 

(Przekład polski Mochnackiego Maur. roku 
1828 w Dzienn. warsz., a r. 1853 w Kalen- 
darzu Ungra.) 

— Dumania nad najwyższemi zagadnienia- 
mi człowieka, poprzedzone historycznem roz- 
winięciem głównych systematów filozoficznych 

od Kanta do najnowszych czasów, przez 

autora Rozbioru kwestyi włościańskiej. Wilno, 
1861, w Sce, Tom L str. 603, XL; Tom II. 
str. XI i 480. 5 rub.; cena zniżon. 16 złp. 
20 gr. + -f- + 

(Wstęp obejmuje wspomnienie o J. Gołu- 
chowskim przez El. Ziemięcką.) 

— Filozofia otnosiaszczaja sia k żyzni cie- 
łych narodów i każdago czełowieka. Soczy- 
nienie na niemieck. jaz. perewedeno Dani- 
łom Wełłańskim. Petersburg, druk w typogr. 
Sztabu korpusu wnutrennoj straży, 1834, w 
Sce, str. 217. 

— Głos żałobny nad grobem ś. p. J. W. 
z XX. Sanguszków pierwszych ślubów Mokro- 
nowskiej, powtórnych Zielonkowej. Warszawa, 
dn. 28 Lutego 1827 r., druk Gazety polsk., 
w Sce, str. 8. 

— Kwestya włościańska w Polsce, podług 
właściwych swoich pierwiastków przed sąd 
opinii publicznej wytoczona i poprzedzona 
projektem, w jaki sposób chłopom w Polsce, 
a nawet w Rossyi, dopomódz można do na- 
bycia własności gruntowej, bez nadwerężenia 
zasad porządku publicznego. Rzecz wyjęta 
z rękopismu w r. 1847 napisanego przez nie- 
wiadomego autora. Wydanie J. N. Bobrowi- 
cza. Lipsk, Księgarnia zagrań., 1849, w Sce, 
str. VIII i 303. złp. 6. + + + 

— Kwestya reformy Żydów przez Klemensa 
Przezora (pseudonym). Wydanie J. N. Bobro- 
wi cza. Lipsk, Księg. zagr., 1854, w Sce, str, 
67. 3 złp. 10 gr. GOMÓŁKA - GONIEC. 59 — Die Philosophie iu ihrem Yerhaltnisse 
zum Leben ganzer Vólker und einzelner Men- 
Bchen. Erlangen, J. J. Palm und Enke, 1822, 
str. 219, XVIII i niel. 3. + 

(Przekłady : polski Ksaw. Bronikowskiego ; 
Francuzki księżny z Slizniów Czetwertyńskiej.) 

— Reda gesproch. zu Berlin am 1 Febr. 

1846, von bei Geleg. eines Festmahles, das 

derselbe zur Nachfeier des am 27 Janner 
eingetrofF. Geburtstages des Hrn. geh. Rathes 
von Schelling veranstaltet hatte. Berlin, auf 
Kosten des Yerfassers, Druck v. Eduard Krau- 
se, 1846, w 12ce, str. 15. + + + 

— Rozbiór kwestyi włościańskiej w Polsce 
i w Rossyi w r. 1850. Poznań, u J. Zupań- 
skiego, czciouk. Storcha we Wrocławiu, 1851, 
w 8ce, str. XX i 714. 3 tal. + -f + 

— Sposób leczenia cholery za pomocą zi- 
mnej wody , szczęśliwym skutkiem uwień- 
czony. Warszawa, druk J. Ungra, 1849, w 

.12ce, str. 50. 2 złp. 

— ŚwiatowoŚG w stosunku do obyczajów 

uważana, przez Kraków, nakł. Księgarni 

katolick., 1856, str. 68. 2 złp. + 

(Pierwsze wydanie w fejletonie Czasu, dru- 
gie w Wiązance.) 

— Obacz: Popiel P. (Biogr.); Stuermer L. 
(Skizzen 1817). + 

GOMÓŁKA Mikołaj (f 1609). Śpiewy kościelne 
na kilka głosów, dawnych kompozytorów pol- 
skich. Zeszyt I. obejm. 10 Psalmów Gomółki. 
Wydanie Józ. Cichockiego. Warszawa, u Sen- 
newalda; Lipsk, u Hofmeistra, 1838. 

(Edycya pierwsza 1580 r.) 

— Obacz : Cichocki J. ; Kochanowski Jan. 

GOMULICKI Wiktor. Kolorowe obrazki. Kilka 
powiastek i szkiców. Warszawa, 1868, w 16ce, 
str. 28. 4 sgr. 

— Z otchłani (Nowella). Warszawa, 1870, 
w 32ce, str. 63. 15 kop. 

GONDEK Feliks (ksiądz). Ćwiczenia ducho- 
wne czyli Lekarstwo niebieskie dla człowieka 
(Z pierwszego wydania „Prawdy nad praw- 
dami" do ćwiczeń duchownych zastosowane 
i pomnożone.) Kraków, W. Wielogłowski, 
1865, w 8ce, str. 246 i XVI. 16 sgr. -f 

— Toż , trzecie poprawne i powiększone 
wydanie. Kraków, Wład. Jaworski, 1870, w 8ce, 
str. XVI i 252. 80 cent. + 

— Jozafata dolina, czyli Sąd ostateczny. 
Kraków, Autor, druk Budweisera, 1861, w 8ce, 
str. 88. 12 sgr. + h + 

— Toż, wydanie drugie, tamże, Wł. Ja- 
worski, 1866, w 8ce, str. 97. 40 cent. -f 

— Toż , wydanie trzecie. Kraków , druk 
Władysł. Jaworskiego, 1870, w 8ce, str. 95. 
25 kop. + 

— Gorzałka źródłem wszelkich zbrodni wo- 
bec Boga i ludzi. Kraków, druk Budweisera, 
W. Wielogłowski, 1864, w 8ce, str. 119 i VIII. 
8 sgr. )-!-+■ — Toż, wydanie drugie powiększone. Kra- 
ków, druk Wł. Jaworskiego, 1868, w 8ce, str. 
IX i 149. + 

— Siedm grzechów głównych: I. Pycha; 
II. Łakomstwo. Kraków, druk Jaworskiego, 
1869, w 8ce, str. 175 i 190. 27 i 37'/, kop. 

— Toż, III. Nieczystość; IV. Obżarstwo. 
Kraków, Wydawn. dzieł katol., 1871, w 8ce, 
str. 180 i II. 30 kop. + 

— Toż, V. Zazdrość ; VI. Gniew ; VII. Leni- 
stwo. Tamże, 1871, str. 196 i k. 2 niel. + 

— O Maronitach i innych pokoleniach na 
Libanie. (Cały dochód przeznaczony na jał- 
mużnę nieszczęśliwym braciom naszym w Sy- 
ryi.) Bochnia, Aut., drukiem Wawrzyńca Pisza, 
1860, w 8ce, str. 50. 40 centów. + + + 

— Prawdy nad prawdami, czyli Lekarstwo 
niebieskie dla człowieka. Kraków, nakł. Ks. 
i Wyd. dzieł katol., druk Budweisera, 1862, 
w 8ce, str. XVI i 253. -ł -ł- + 

— Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi 

świętej w r. 1859 odbytej, napisał Bochnia, 

W. Pisz, 1860, w 8ce, str. IV, 242 i IV. 1 złr. ' 
50 cent, -h + -i- 

Toż, drugie poprawne i powiększone wy- 
danie z portretem autora. Kraków, nakład. 
Wielogłowskiego, 1862, w 8ce, str. IV i 268. 
1 złr. 50 cent. + + + 

— Toż, napisał pleban w Krzyżanowi- 
cach (dyecezyi tarnowskiej). Trzecie popra- 
wne i powiększone wydanie. Kraków, nakła- 
dem Wydawn. dzieł katol. Wł. Jaworskiego, 
1871, w 8ce, str. 280 i IV. 75 cent. + 

GONDULICZ Jan Franc. Ziwo (Gundulich, Gon- 
dola, urodź. 1588 f 1638). L'Osmanide, poe- 
ma illirico per la vittoria del Principe, poi 
Re di Polonia Vladislao IV. Traduzione ita- 
liana anteriore all' edizione del testo fatta da 
Gyaxic da Zara. Ragusa, per Ant. Martec- 
chini, 1827, w 8ce, str. 55 i 159. 

— Raźna diela Jefte Popowita u Budimu. 
Tomów II. (Wydał Osmanidę pod tym tytu- 
łem cyryliką Jefta Popowicz nauczyciel serb- 
ski.) Triest, 1827. (Tekst niekrytyczny pla- 
giatora.) 

— Osman, spievanie vitescko. Tomów III. 
Dubrownik (Raguza), 1826, w 8ce, str. XXIV 
i 201, 268 i 270. 

— Toż, drugie wydanie. Zagrzeb, 1844, 
w 8ce. 

— Osman u dvadeset pjevanjah. Drugo 
izdanje. U Zagrebu , Galac, 1865, w 16ce, 
str. XXIX i 454. 

(Przekład wierszem po włosku przez Marka 
Antoniego Widowicza w Dubrowniku 1838. 
Wyjątki przekładu Leona Potockiego z Pie- 
śni XI. w Bibl. warsz. 1841, T. IV. Ksiądz 
Łubieński kan. krak., syn ministra, r. 1826 
tłumaczył poemat ten z illyryjskiego, lecz nie 
drukował.) 

Goniec. Czasopismo. Lwów, Redaktor Nowa- 
kowski Henryk, druk E. Winiarza, 1863, fol. 
Nrów 206. 60 GONITWY — G0RC2AK0W. — Krakowski. Dziennik polit. hist. i lite- 
racki. Kraków, nakład i druk Gieszkowskich. 
Od pierwszego Paźdz. 1828 do końca Września 
1830 Tomów VIII, w 8ce. Do Tomów VI 
i VII dołączano dodatek p. t. Wanda, tygo- 
dnik mód i nowości, 1830, Nrów 27, str. 106. 
Obacz: Majeranowski K. -f- -f -i- 

— Toż, Kraków, druk Gieszkowskiego Stan., 
1831, w 4ce, Nrów 322, str. 2130. (Odr. 
1832 wcielił się w Gazetę krakowską,.) Kwar- 
talnie 10 złp. + + + 

— leśny i wiejski. Warszawa, 1866. Reda- 
ktor Połujański Aleks. ; po zgonie jego roku 
1866 Wilhelm Yerk urzędnik Komissyi Rzą,d. 
P. i Skarbu. 

— lubelski 1830—1831. 

— płocki. Płock, 1830—81, w 4ce; Nr. 3ci 
dn. 15 Grudnia, a 9ty d. 31 Grudnia 1830. 
W r. 1831 Nrów 8, do d. 25 Stycznia. 

— polski, pod red. A. Rose(go) i Bent- 
kowskiego Wład. Poznań, od 3 Lipca 1850 
do 28 Grudnia 1851, Nrów 1—152 i 1-293, 
fol., str. 610 i 1168. (Stronnicowanie pomy- 
lone.) 

Gonitwy, obacz: Hazzi (1828); Kumelski N. A.; 
Holbein (w Tenczynie). 

— (Lwowskie) konne (Uwiadomienie) Igo 
Lipca 1843. Lwów, fol. (półark.) 

— Toż, 4 Lipca 1843. Lwów, fol. (dutka 
półark.) 

Gonsiorowska Marya Leont., obacz: Kaszew- 
ski Ignacy. 

Gonta (1768), ob. Groza A. (Rusałka) ; Kra- 
siński H.; Skałkowski iVI. 

GONZALLE Jan Ludwik (ur. 1815). La Polo- 
naise. A. S. M. Napoleon III. Rheims, 1863, 
w 16ce. 1 frank. 

— La Polonaise, hymne national, 3me edi- 
tion. Roubaix, impr. Lesguillon, 1863, w 4ce, 
str. 1. 

Gonzalw z Korduby; obacz: Fioryan; Zieliń- 
ski Lud. 

Goplana. (Zbiór poezyi różnych autorów.) 
Berlin i Poznań, Księgarnia B. Behra, 1866, 
w 16ce, str. VII i 181. Kartonowane 22 '/^ sgr. ; 
oprawne w płótno angielskie ze złoconemi 
brzegami 1 rub. 

Gopło jezioro, obacz : Bronikowski Aleks. 

Góra, Góry; obacz: Bloede (Formacya); Kol- 
berg (Rysowanie); Milewski K. (Opis, 1825); 
Netto F. (Rysowanie, 1825); Paszkowski Fr. 
(Topografia); PoczajÓW (Poczajowska) ; Trlp- 
plin Lud. (Kalwarya). 

Gorączka, obacz: Arejula (Febra żółta, 1805); 
Babiński (1872); Dworzaczek ; Jarosz (Żółta 
febra, 1823); Maliszewski (Żółta febra, 1854); 
Rudnicki A.; Sposoby (Nerwowa); Uwagi; Wit- 
kowski St. (Połogowa). 

GORĄCZKIEWICZ Wincenty (ur. 1789 f 1858). 
Cantica choralia ecclesiae romano-catholicae 
in basilica cathedrali Gracoviensi usitata et in harmonia ad tonum organorum usui eccle- 

siarum parochialium per accommodata. — 

Śpiewy chóralne kościoła rzymsko -katolic- 
kiego , w bazylice katedralnej krakowskiej 
używane, a w harmonii na organy dla kościo- 
łów parafialnych ułożone. II Części. Kraków, 
nakład D. E. Friedleina, druk Stereotyp, w 
Lipsku u Breitkopfa, 1847, fol., Część I: str. 
X, 66; Część II: str. 50. -h 

— Obacz: Księźarski H. (Mowa). 
Gorajska Henryka, obacz: Zbyszewski Aleks. 

(Gorajski.) Licytacya karety darowanej przez 
pułkownika na fundusz akadem. i przy- 
chodniów. Lwów, 1848, fol., '/j ark. 

Góral z Kiczery (pseudonim), obacz: Pie- 
trzycki. 

Górale. Warszawa, A. Lewiński, 1863 w 
12ce, str. 43. (Czytania dla szkółek Nr. 4.) 
10 gr. 

— Obacz: Bogusławski W. (Opera); Dela- 
veaux (Beskidowi) ; Goszczyński Sew. (Koście- 
lisko) ; Kamiński J. N. (Opera) ; Tatry ; Zei- 
szner L. (Podhalanie). 

GÓRALSKI Szymon (ksiądz). Appendix ad 
Officia Sanctorum, ąuorum festa a Summis 
Pontificibus Pio VI. et seąuentibus concessa, 
et jam in novo Breviario 1839 edita, nonnul- 
laque posterius a Pio IX. declarata. Ad usum 
Fratrum Minorum Conyentualium et Monia- 
lium S. Clarae Virginis pro provincia Polona 
tertio reimpressa. Novo vero erectae typo- 
graphiae expressio prima. (Wyd. ks Fran- 
ciszkanin.) Kraków, druk Wywiałkowskiego, 
1860, w 8ce, str. 276. (Nakład w 350 egzemp.) 

— Directorium 00. Franciszkanów na rok 

1871. (Wydał ks Franciszkanin.) Kraków, 

w 8ce, str. 72. (Nakład 220 egzempl.) 

— Modlitwy i pieśni oraz Porządek nabo- 
żeństwa, które się w kaplicy Arcybractwa 
Męki Pańskiej i w kościele św. Franciszka 
i t. d. odprawia, zebrane przez ks Fran- 
ciszkanina. Kraków, druk Wywiałkowskiego, 
1860, w 12ce, str. 36. (Nakł. 1000 egzempl.) 

— Odpusty w kościołach Zakonu św. Fran- 
ciszka Serafickiego wyznawcy , zebrał ks 

Franciszkanin. Kraków, 1851, w 8ce , str. 
288. + 

— Toż, drugie wydanie poprawne. Kraków, 
druk Wywiałkowskiego, 1861, w 8ce. 

— Toż, wydanie trzecie objaśn. i wielu 

modlitw, pomnożone, i wydane przez ks 

Franciszkanina. Kraków, nakł. Wyd. dzieł 
kat., 1869, w 16ce, str. 373. + 

— Usługa religijna, czyli Nauka dokładne- 
go służenia do Ofiary Mszy św. Wydawca 
ks Franciszkanin. Kraków, druk Wywiał- 
kowskiego, 1860, w 12ce, str. 12. (Nakład 
1000 egzempl.) + 

(Gorczakow.) Odpowiedź na cyrkularz ks. 
Gorczakowa z dnia 7 (19) Stycznia 1867 r. 
(Odbicie z Czasu.) Kraków, Wielogłowski i 
Jaworski, 1867, w 12ce, str. 37. 20 cent. GORTZITZA - GORDON. '61 — Obacz: Boullant ; Guthlin (18G3) ; Gort- 
chakow. 

GORTZITZA (Gorczyca, Oberlehrer). Zwei 

Lieder aus dem Polnischen iibersetzt von 

(W Progr. gymn.) Ełk, 1858, w 4ce, str. 4. 

— 9 Lieder aus dem Polnischen iibersetzt 
von (Pieśń o Tatarach z r. 1656; Ojczy- 
zna tgskliwa; Już białe kłosy). (W Program, 
giran. w Ełku 1859 r.) 

Gorczyca, obacz: Stroiński S. 

GORCZYCZEWSKI Jan Kanty (kan katedr, 
poznań., opat sulejowski f Iy23). Na jubil. 
ksicztwa 50-letniego. (Na drugiej karcie napis: 
Do W JMC. X. Mateusza Zymchanowskiego, 
kan. kat. poznań., przy powtór. jego prymi- 
cyach d. 4 Czerw. 1820 r.) Wiersz. B. w. m. 
i r., w 4ce, k. niel. 4. 

— Poezye przekładane i własne. Warszawa, 
druk Zawadzkiego i Węckiego, 1818, w 8ce, 
str. VIII, 206 i 292, niel. 6. 15 złp. 

(Mieści przekłady: Boala, Dellla, Popego 
i własne utwory.) 

— Obacz: Boiieaux (Satyry, ISIS); Wirgi- 
liusz (Skotopaski, 1822). 

GORCZYŃSKI Adam (ur. 1805). Farmazon. 
Tomów II. Lwów, Jabłoński, 1844, w 12ce; 
Tom L str. 111; Tom II. str. 112. 4 złp. 

— O Janie Nepomucenie Głowackim, arty- 
ście krajowym i o krajo-obrazie w obecnym 
czasie. (Oddr. z XXIX. T. R. T. N.) Kraków, 
druk. Uniwer., 1862, w 8ce, str. 16. -i- 

— Opowieści i legendy Jadama z Ziemi 
Zatorskiej. Zbiór I. Lwów, Jiakład B. Jabłoń- 
skiego i syna, 1843, w 12ce, str. 178. 4 złp. + 

— Powieści Jadama. Tomów II. Kraków, 
druk Czecha, 1838, w 12ce, str. 188 i 246. 
9 złp. -I- 

— Toż , wydanie drugie , tamże, 1841 r., 
w 12ce, str. 394. 6 złp. -t 

— Sylva rerum. Jadama Zeszyt I. Lwów, 
Jabłoński, druk w Pradze u Spurego, 1842, 
w 12ce, str. 124. + 

— Zeno, powieść, przez autora Farmazona. 
Lwów, Jabłoński, 1845, w Bce, str. 140 i 222. 
6 złp. + 

— Obacz : Album na pogorzel. (1844) ; Cze- 
lakowski F. ; Goethe (Ballady) ; Shakespeare 
(Romeo) ; Zawadzki Al. (Galicya). 

(Powieści jego tłumaczyli na czeskie : J. Rie- 
ger (1837) ; Pospiszil (w Kwietach , 1835) ; 
K, W. Zap (1838). Na niemieckie : w Panorama 
des Universum, 1839.) 

GORCZYŃSKI X. Aquilin Michał. Źródło tro- 
iste nabożeństwa, z trojakiego bractwa lite- 
rackiego Najśw. Sakramentu, Pięciu Ran Chry- 
stusa Pana, Zwiastowania Najśw. Panny Maryi 
na Kazimierzu przy Krakowie , w kościele 
paraf. Bożego Ciała XX. Kanoników reguł. 

Congi-eg. S. Salvatoris Lateranensis, przez 

Prawa kanon, i Pisma św. Dra i Prof. R. P. 
1703 wydane. Wydanie nowe. Kraków, wytło- cznia Wywiałkowskiego , 1862, w 8ce , str. 
VIII, 289 i IV. + 

— Toż, wyd. nowe, druk W. Jaworskiego, 
1870, w 16ce, str. 364 i 4 niel. + 

Gorczyński Józef adwokat, ob. Łopacki Józef. 

GORDASZEWSKI Zygmunt. Otwarcie kursu 
sztuki wojskowej i "fortyiikacyj polowych , 

przez dnia 25 Kwietnia 1861 w Paryżu, w 

sali Towarzystwa uczonych Quai Malaąuais 3. 
Paryż, w drukarni i lit. pp Renou et Maulde 
przy ulicy Rivoli 144, 1861, w 8ce, str. 15. 
50 centów. 4 

(Ustęp z dzieła w II. Tomie p. t. Wykład 
sztuki wojskowej.) 

GORDLANDE E. M. Myśli moralne dla mło- 
dzieży, dzieło ofiarowane JW. Radzcy Stanu 
K. P. Zaleskiemu Członkowi Kommissyi Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia narodowego, 

Kawalerowi, przez Wilno, w drukarni nowo- 

założonej Dworca, 1829, w 16ce, str. 104. 

GORDON Jakób. Gizechy Krystyny królowej 
hiszpańskiej. Powieść historyczna (podług ory- 
ginału fraucuzkiego). Lwów, 1870, w 8ce, 
str. VI i 216. (Pierwsza ed. w Dzień, lwów.) 
1 złr. 50 c. 

— Sechs Jahre in Orenburg. Erlebnisse 
eines polnischen Strafsoldaten. Aus dem Pol- 
nischen. Dresden, Wolff, 1864, w 8ce, str. 
256. 1 tal. 6 sgr. 

— Kaukaz , czyli ostatnie dni Szamyla. 
Powieść historyczna. (Biblioteka pisarzy pol- 
skich, Tom XXXIV.) Lipsk, Brockhaus, 1865, 
w 8ce, str. 240. (Pierwsza edyc. w Czasie.) 
1 tal. -r 

— Meine Kerker in Russland. Denkwiir- 
digkeiten aus dem Polnischen iibersetzt von 
Paul Fuchs. II. Theile. Leipzig, Kollman, 
1862, w 16ce, str. 333. (Pierwsza edycya w 
czasop. Wanderer.) 1 tal. 

— Moskwa. Pamiętniki J. G. Polaka z Ko- 
rony, obywatela Stanów Zjednoczonych Ame- 
ryki. Paryż, Autor, w drukarni L. Martinet, 
1861, w 16ce, str. IV i 288. 5 frank. + 

— Toż, Lipsk, Brockhaus, 1861, w 8ce, 
str. XVI i 323. (Bibliot. pisarzy polskich, Tom 
VI.) 

— Toż, wyd. drugie pod tyt. Obrazki Cary- 
zmu. Pamiętniki. (Bibliot. pisarzy polskich, 
Tom VI.) Lipsk, F. A. Brockhaus, 1863, w 8ce, 
str. XVI i 222. 1 tal. + 

— Obrazki galicyjskie. Sanok, dr. PoUaka; 
Lwów, u K. Wilda, 1869, w 8ce, str. 245. 
(Pierwsza edycya w czasopiśmie Mrówka.) 
1 złr. 80 cent. 

— Podróż do Nowego Orleanu. (Biblioteka 
pisarzy polskich, Tom XLVIII.) Lipsk, Brock- 
haus, 1867, w 8ce, str. 213. (Pierwsza edycya 
w Przeglą;dzie polskim.) 1 tal. + 

— Mes prisons en Russie. Memoires. Paryż, 
A. Franek, 1861, w 16ce. (Stanowi Tom I. 
Nouvelle serie de la Biblioth. russe et polon.) 62 GORDON — GÓRECKI. — Przechadzki po Ameryce. Berlin i Po- 
znań, Ksignfarnia B. Behra, 1866, w 8ce, str. 
VI i 271. 1 rub. 

— Sołdat. Nowe pamiętniki J. Gordona. 
Z portretem autora zdjętym z fotografii. Bru- 
ksella i Lipsk, Zygmunt Gerstmann , 1864, 
w 8ce, str. 306. (Pierwsza edyc. w Dzienniku 
liter.) 1 tal. 10 sgr. h 

— Sołdat, czyli sześć lat w Orenburgu i 
Uralsku. Nowe pamiętniki. Wydanie drugie 
przejrzano i dopełnione. (Biblioteka pisarzy 
polskich, Tom XXXIII.) Lipsk, Brockhaus, 
1865, w 8ce, str. 225. 1 tal. + 

— Sołdat, w przekładzie czeskim, z portre- 
tem autora. (W Czasopiśmie illustrowanem : 
Zlata Praha, 1864. 

— Szkice i ramotki (z ryciną, Odrzykonia). 
Lwów. Seyfahrt i Czajkowski, 1870, w 16ce, 
str. 177. (Pierwsza edycya w Reformie.) 1 złr. 

— Turysta z musu (Zapow. r. 1872). 

— Gdy się było młodym. Wspomnienia z 
podróży po szerokim świecie, przez (Biblio- 
teka pisarzy polskich, Tom LXIII.) Lipsk, 
F. A. Brockhaus, 1871, w 8ce, k. 3, str. 239 
i I. (Pierwsza edycya w Strzesze.) 1 tal. + 

— Wspomnienia z Włoch, Szwajcaryi i Nie- 
miec. (W czasopiśmie: Strzecha, 1871). 

GORDON Leib. Miszle Jehuda, t. j. Bajki 

izraelskie, przez Wilno, Romm , 1860, 

w 12ce, str. 212. 

GORDON J. Patrik (1635 f 1699). Tagebuch 

des Generals wahrend seiner Kriegsdien- 

ste unter den Schweden und Polen vom J. 
1655 bis 1661 und seines Aufenthaltes in Russ- 
land vom J. 1661 bis 1699, zum ersten Małe 
yollstandig verótFentlicht durch Fiirst M. A. 
Oboleński und Dr. M. Posselt. I. Band. Moskau ; 
Leipzig, Kohler, 1849, w 8ce, str. LX1X i 672, 
wraz z 2 lit. portr, 4 tal. 4- 

— Toż, II. Band, mit 2 lith. Planen und 
1 Zeichnung. St. Petersburg ; Leipzig, Koh- 
ler, 1851, w 8ce, str. XXVI i 742. 4 tal. 15 
sgr. + 

— Toż , III. Band , mit einem Facs. der 
Handschrift Gordons in fol. St. Petersburg. 
Leipzig, Kohler, 1853, w 8ce, str. VII i 417, 
rejestru str. 119. 3 tal. 15 sgr. + 

— Obacz : Łoziński Wal. 

GORE-MONTAGUE Katarzyna Franciszka (ur. 
1779 t 1861). A Letter to the Rt. Hom. Visc. 

Palmerston, on the affaires of Poland, by 

London, 1831. 3 franki. 

— Lettre au vicomte Palmerston, ministre 
des affaires ćtrangeres de la Grandę - Breta- 

gne sur les attaii-es de Pologne par trąd. 

de Panglais. Londres, 1831, w 8ce. 1 fr. 50 
centira. 

— Some remarks on the foreign relations 
of England at the present crisis, by Lon- 
don, 1838, w 8ce, str. 52. (Dowodzi, że inte- 
res handlu wymaga przywrócenia Polski.) — La revolution et les interets de la Polo- 
gne expose dans une lettre adressee au mi- 
nistre des affaires etrangeres de la Grandę 
Bretagne. Bordeaux, impr. de Faye fils, 1834, 
w 8ce, str. 24. 

(Po r. 1831 liczne pisma za sprawą polską, 
umieszczała po dziennikach angielskich, a pó- 
źniej wydała romans w tymże kierunku.) 

GÓRECKA Jan. O edukacyi duchownej , 
przez....; obacz: Olszański J. 

GÓRECKI Antoni (urodź. 1797 t 1861). Bajki 
i ])oezye nowe. Paryż, nakł. Jełowickiego, 
1839, w 12ce, str. 224. 5 złp. 

— Bajki. Paryż, Księgarnia Luxemb., druk 
braci Rouge. B. w. r. (1867), w 32ce, śtr. 56. 
(Bibliot. ludów. pols. Zeszyt 53.) 25 centim. + 

— Cienie walecznych rycerzy polskich pole- 
głych pod Smoleńskiem 17 Sierpnia 1812 r. 
Warszawa, 1831, w 12ce. 

— Duma o generale Grabowskim poległym 

pod Smoleńskiem d. 17 Sierp. 1812 r., przez 

Warszawa, 1814, w 8ce, str. 8 nielicz. 15 gr. 

— Wolny głos , czyli Nowy tomik pism. 
(Bajki.) Wyd. Hier. Niezabitowskiego. Paryż, 
druk Maulde i Renou, w kom. u Michelsena 
w Lipsku, 1850, w 16ce, str. 168. 6 złp. + 

— Kłosek polski, czyli Nowy tomik poezyj. 
Paryż, 1843, w 16ce. 12 złp. 

— Krakowiaki ofiarowane Polkom. Muzykę 
zebrał Fr. Mirecki, śpiewy A. Górecki. War- 
szawa, 1816. 

— Pieśń polska. Rok 1838my od wznowie- 
nia wojny narodowej, przez Kartka w 4ce. 

25 cent. 

— Pieśni (z przedmową Alex. Rettla). Paryż, 
Księgarnia Luxemb. , druk braci Rouge, b. 
w. r. (1868), w 32ce, str. 72. (Bibl. ludów, 
polsk. Zeszyt 54.) 25 centim. -1- 

— Nowe pisemko. Paryż, nakład Autora, 
w Księgarni polskiej , w drukarni Renou i 
Maulde" 1860, w 12ce, str. 91. 2 franki, -h 

(Jest tu i polemika z x. Alex. Jełowickim.) 

— Poezye Litwina. Paryż, Księgar. katol., 
nakład x. Jełowickiego, 1834, w 12ce, str. 
276. 10 złp. -f 

— Ósmy rok od wznowienia wojny naro- 
dowej. Paryż, nakł. x. Jełowickiego, 1838. 
25 centim. 

— Rozmaitości. Paryż, druk Renou i Maul- 
de, 1861, w 16ce, str. 64. 2 franki. + 

— Siewba, czyli Nowy tomik poezyj. Paryż, 
druk Maulde i Renou; Lipsk u Michelsena, 
1857, w 16ce, str. 189. 5 frank. + 

— Jeszcze tomik pism. Paryż, Księgarń, 
pols., druk Martinet, 1859, w 16ce, str. 224. 
6 frank. + 

— Wiersze różne, które napisał Walentego 

syn Paryż, 1860, w 8ce, str. 116. 1 tal. 

10 sgr. + 

— Zbiorek (Nowy) wierszy, które napisał 

Parvż, druk L. Martinet, 1858, w 16ce, str. 
48. " 20 sgr. + GÓRECKI — GÓRNICKI. 63 — Obacz : Chołomski P. ; Exile; Wiśniow- 
ski T. 

GÓRECKI Leonard (szlachcic polski). Opisa- 
nie wojny Iwona hospodara z Selimem i ce- 
sarzem tureckim toczonej w r. 1574, przeło- 
żył z łacińs., życiorysem i objaśnieniem uzu- 
pełnił Władysł. Syrokomla ( Kondratowicz). 
Petersburg , "nakład Wolfa, druk Ettiugera, 
1855, w 8ce, str. V i 44. (Dziejopisów Czgśó 
III. Tora IV.) + 

— Obacz : Fredro J. Max. 

GÓRECKI Ludwik (Dr., adjunkt-professor Uni- 
wersytetu kijowsk. Św. Włodzimierza, urodź. 
1825 r.) O iizycznych przyczynach tworzenia 
się w płucach rzężenia trzeszczijcego (Rhon- 
chus crepitans). Kijów, nakład Leona Idzi- 
kowskiego. Warszawa , w drukarni Gazety 
codziennej, 1859, w8ce; napisów kart 2 i str. 
19. 25 kop. -h 

— De sputis in pneumonia acuta primaria 
(Crouposa. Rokitańsky). Dissertatio iuaugu- 

ralis semiologica. auctore Kioviae, typ. 

Univ. S. Vladim.,'l855, w 8ce, str. 60 i 1 k. 
i XII. f 

GÓRECKI Wacław (pseudonim), ob. Szymań- 
ski R. (Zasady towarzystw). 

(Górecki.) Obacz: Lipiński J. (Le capitaine 
Górecki, 1824). 

GOREMYKIN J. A. Oczerki istorii krestjan 
w Polsze. Petersburg, druk Demakowa, 1869, 
w 8ce, str. 10 i 159. 

Górniczy, Górnicze, obacz: Dodatek (Służba, 
1864) ; Lissa (Modlitwy) ; Projekt (Ustawa) ; 
Przepisy (Służba) ; Regulamin (Ustawa) ; Wie- 
logłowski Wal. (Szkoła); Wzory (Ustawa, 1856). 

GÓRNICKI Leopold (ksi§idz). Mowa podczas 
żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Kle- 
mentyny z Tańskich Hofmanowej , miana w 
kościele 00. Reformatów w Krakowie d. 27 
Listop. 1845 r., Kraków, nakł. Jul. Wildta, 
1848, w 8ce, str. 16. + 

— Toż, u Wilh. Korna w Wrocławiu, 1845, 
w 8ce, str. 18. 

— Przemowa na pogrzebie ś. p. Katarzyny 
z hr. Stadnickich Badeniowej , wdowy po 
Stanisławie Badeuim Regencie koronnym, w 
dn. 24 Stycznia 1846, w kościele Archipresb. 

N. Maryi Panny, przez miana. Kraków, druk 

Stan. Gieszkowskiego, 1846, w 8ce, str. 24. -i- 

— Przemowa na pogrzebie ś. p. Stan. hr. 
Wodzickiego był. Sen. Woj. Kr. Pol., Prezesa 
Sen. Rzeczposp. Krak., Kaw. ord. św. Stanisł. 
pierwszej klasy, Czł. w. Tow. Ucz. etc. etc, 
w d. 17 Marca 1842, w kościele Archipresb. 

Najśw. Maryi Panny, przez miana. Kraków, 

druk Stanisł. Gieszkowskiego, 1843, w 8ce, 
str. 26. + + + 

— Wieśniak. Pismo treści moralnej i nau- 
kowej, poświęcone dla ludu wiejskiego. Reda- 
ktorowie : ks. Leop. Górnicki, Kazira. Kalinka, 
Julian Dorau ; współpracownicy : Gust. Czer- 
nicki, Aniela Dorauowna ; korespondent T. Lenartowicz. Kw-artał I. Nrów 1 — 16. Kraków, 
L. Łukaszewicz, nakł, Cypcera, druk Uniwer- 
sytetu, 1848, w 8ce. 1 złp. 15 gr. + 

— Obacz: Kalina J. 

GÓRNICKI Łukasz (f 1602 r.) Droga do zu- 
pełnej wolności, starosty tykocińskiego 

i wasylkows. etc. etc, po śmierci przez syna 
jego ks. Łuk. Górnickiego dziekana warmińs,, 
kan. wileńsk. . sekretarza ś. p. Króla Jego 
Mci Zygm. III. do druku podana. Cum grat. 
et privil. S. R. M. P. et Suec. speciali. W El- 
blągu, w drukarni Achacego Korelle, r. 1650. 
Powtórne wydanie składa T. Działyński spół- 
rodakom, wywiijzując się z danego sobie pole- 
cenia przez kolegów sejmowego kółka pol- 
skiego. Berlin, druk Ed. Haenela, 1852, w 8ce, 
str. 39. (Drukowano 150 egzempl.) 1 tal. 10 
sgr. -4 

— Zbiór pisarzów polskich. Część I. Pi- 
sma Tom I— IV. Warszawa, druk Gałę- 

zowski, 1828, w 8ce, razem str. XIV i 865. 
(Obejmują: Tom I i II: Dworzanin; Tom III: 
Rozmowa o elekcyi; Tom IV: Dzieje w Koro- 
nie Polskiej za Zygm. I., Zygm. Aug. i 1. d., 
str. 4 i 204.) 14 złp. + 

— Dworzanin polski. Wydanie Kaz. Józ. 
Turowskiego. Kraków, nakł. Wydawn. Bibl. 
polsk., 1858, w 8ce, str. VII i 303. (Bibliot. 
polsk. Zeszyt 127—130; czyli 7my do 10 Now. 
Seryi.) 

(Układ wzięty z Balcera Castiglione: Corte- 
giano. Pierwsza edycya 1566; druga edycya 
Kraków, 1639; trzecia 1761.) 

— Dzieje w Koronie Polskiej z przytocze- 
niem niektórych postronnych rzeczy, od roku 
1538 aż do roku 1572, którego król Zygmunt 

August umarł. Przez tykocińskiego i wa- 

silkowskiego starostę spisane. Warszawa, druk 
Nr. 646 przy Nowolipiu, 1805, w 8ce. (Sta- 
nowi w Zbiorze : Wybór pisarzy polskich 
Część II. Stan. Orzechowskiego Kromki od 
str. 268 do 482.) + 

— Dzieje w Koronie Polskiej od r. 1538 

do r. 1572. Piórem tykoc. i wasilkowsk. 

starosty. Wyd. Kaz. Józ. Turowskiego. Sanok, 
nakład i- druk Kar. PoUaka, 1855, w 8ce, str. 
137 i III. Zarazem wydane : O elekcyi, wol- - 
ności, prawie i obyczajach polskich. Rozmowa 
Polaka z Włochem. Dzieło...., str. II i 119. 
(Biblioteka polska. Zeszyt II. i III., Oddział 
histoi-yczny.) 50 cent. + 

(Wcześniejsze edycye 1637, 1750, 1754.) 

— Der polnische Demokrit ais Hofmann, 
oder die schwankhaften Unterhaltungen der 
lustigen Cavaliere am polnischen Kónigshofe 

unter Sigismund August, von Aus dem 

Polnischen iibersetzt. Stuttgart, J. Scheible, 
1856, w 16ce, str. 560. (Stanowi Tom ligi 
Zbioru : Fróhliche Sommertage.) 1 złr. 10 
kraje. + 

— O elekcyi , wolności , prawie i obycza- 
jach polskich. Rozmowa Polaka z Włochem. 

Dzieło Sanok, druk i nakł. Pollaka, 1855, 

w 8ce, str. II i 119. -f 64 GÓRNICTWO — GÓRSKI. (Wcześniejsze edycyo 1G16, 1750.) 

— Obacz: Biblioteka polska, Zeszyty XIV 
i XV. 

— O ćeskem jazyku usudek w XVI st. 

od J. J. Jazyk ćesky na dwore litewskem 
w XVI stoi. (W Czasopiśmie muzeum czesk., 
1830 i 1831). 

— Pisma prozaiczne, mieszczące w sobie : 
Drogę do zupełnuj wolności, str. 88. Senei<i 
O dobrodziejstwach ksiąg siedmioro. Kraków, 
Wydawn. Bibliot. polskiej J. K. Turowskiego, 
1858, w 8ce, str. 273. h- h- + 

— Raczył. Kraków, w drukarni Lazarzo- 
wej, R. P. 1598, w 4i;e, str. 7. (Facsimile, 
w końcowym floresie wypisano drobno : Adam 
Piliński, Paris, 1859.) 

— Więcej obacz: Błaźowski M. ; Trębicki Wł. 
Górnictwo, obacz: Kiuk; Łabęcki H. 

GÓRNY Hon. Arka pociechy, albo Godzinki 
o Pocieszeniu N. P. Maryi. Kraków, w 24ce. 
Cena zniż. 2 kraje. 

Górowski Albert pseudonym, obacz: Gąsio- 
rowski Albert. 

GÓRSKI Adam (biskup kielecki). Mandatum 
pastorale episcopi Kelcensis. Kielce , 1808, 
w 8ce. 

— Obacz: Lipiński Aug.; Miłobędzki. 

GÓRSKI F. E. (pseudonym), obacz : Glucks- 
berg Emanuel. 

GÓRSKI Franc. X. Zebranie niektórych wia- 
domości o obrazie ukrzyżowanego Chrystusa 
Pana w kościele kobylańskim, z drzewory- 
ciną.. Kraków, 1800, w 8ce. 24 kraje. 

GÓRSKI Henryk. O sprawie szkół naszych. 

przez Zeszyt I: Nauczyciel. Lwów, Wild 

w kom., 1866, w 8ce, str. 36. Obacz: Rylski 
Eust. 

Górski Jakób, obacz: Orzeciiowski Stan. 

GÓRSKI Józef (z Górskiego w Grodzieńskiem). 
Quelques considerations sur les causes et le 
traitement de la fievre intermittente en Polo- 
gne. These pour le doctorat. Paris , impr. 
A. Parent., 1866, w 4ce, str. 40. 

(Górski Józef Adalbert.) Carmen Illustr. ac 
Rever. D. Josepho Ad. de Boża Wola Górski, 
nominato episcopatus Kielcensis dioecesis Tar- 
noviensis sede vacante Administratori gene- 
rali obtulit die ipsius festivitatis , 23 April. 
1804 a., w 4ce, kart 3 uiel. 

GÓRSKI Kensłanty (f w Warszawie 5 Wrze- 
śnia 1864). Uiber das Beckon der Saurier. 
Eine vergleichend - anatomische Abhandlung 
zur Erlangung der Magister- Wiirde verfasst 
und mit Genehmig. einer hochverordneten 
physico - matem. Facultat der kais. Univer- 
eitat zu Dorpat óffentlich vertheidigt. Dorpat ; 
Mitau, Reyher, druk Henr. Laakraanna, 1852, 
w 4ce, str. 48, ryc. 2. 1 tal. 7 72 sgr. 

(GÓRSKI Ludwik.) Projekt ustawy sądów 
gminnych wiejskich z przejściem do powięk- szonej administracyi gminy. Kraków, druk 
Czasu, 1871, w 8ce, str. XVII i 91. + 

— Uwagi nad obecnym stanem robotników 
wiejskich w Król. Polskiera. Warszawa, druk 
Gazety codziennej, 1861, w Bce, str. 126. 45 
kop. -I -I + 

GÓRSKI M. Z. Łatwy sposób nauczenia sig 
w krótkim czasie czytać i pisać po rusku. 
Lwów, Autor, druk M. F. Poremby, 1864, 
w 8ce, str. 26. 6 sgr. 

GÓRSKI Maksym. Wiersz w dniu imienin 
J. W. J. P. J. Woźniakowskiego, M. i Ch. 
Dra, Dziek. Wydz. lekars., Prof. przy Uniw. 
Jag., b. Senat. Rzeczyposp. Krak., Czł. Rady 
najw. i Tow. Umiej., ozdób, medalem Najjaśn. 
Cesarza Austr. etc. najpokorniej ofiarowany 
przez Kraków, 1825, w 4ce, str. 2. 

GÓRSKI Maksymilian II. Die Rococo-Qua- 
drille, erfunden, gezeichnet, beschrieben und 

herausgegeben von Mit 6 Tafeln Abbildun- 

gen und einer Musik vom Verfasser. Wien, 
1845, w 12ce. 20 kraje. 

— Die Salon- Quadrille, erfunden, gezeich- 
net und beschrieben von Mit 5 Tafeln 

Abbildungen und einer Musik von Tolbeque. 
Wien, 1845, w 12ce. 8 sgr. 

GÓRSKI Mikołaj (f 1855 r.) List pasterski 
biskupa kamienieckiego do duchowieństwa 
i wiernych Chrystusowych rzym. kat. wiary, 
dyecez. podolsko-kamienieckiej. Kijów, 1854, 
w 8ce. + + 

Górski Onufry, ob. Szwejkowski W.; Wybór 
poezyi (1806). 

GÓRSKI S. Żyzń i istoriczeskoje znaczenie 
kniazia A. M. Kurbskago. Kazań, 1858. 3 rub. 

GÓRSKI Stanisław (ur. 1489 f 1572). Epi- 
stolae, Legationes, Responsa, Actiones, Res 
gestae serenissimi princip Sigismundi, ejus 
norainis primi, Regis Poloniae, Magni Ducis 
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae do- 
mini ; sub rev. Mathia Drzewiczki episcop. 
Prem., Petro Tomiczki, Joan. Chojeński, Sam. 
Maciejowski episc. Cracovieu. , cancellariis 
regni Poloniae, per Stanislaum Górski Crac. 
et Ploc. canonicum, ejusdem Petri Tomicii, 
post serenissimae Bonae Sfforciae Reginae 
Poloniae secretarium, collectae et in Tomos 
XXVII digestae. Quarum priraus hic Tomus 
.est. (Continet A. D. 1507—1511). Tomus L 
et II. Posnaniae, typis L. Merzbach, nakład 
T. Działyńskiego, w komiss. u Żupańskiego, 
1852, fol, str. VIII, 237 i 55. (Na okładce 
jest tytuł: Acta Tomiciana.) Tom II. (A. D. 
1512—1513.) str. 283 i 23. 8 tal ; Tom III. 
r. 1853 (A. D. 1514-1515) str. 450; Tom IV. 
i V. (A. D. 1516—1521.) Posnaniae, typis 
A. Popliński, 1855, fol, str. 403 i 15, 416 
i 23; Tom VI. (A. D. 1522—1523.) Posnaniae, 
typis Popliński, 1857, fol., str. 361 i Series 
epistolarum str. 19; Tom VII. (A. D. 1524 
do 1525.) Posnaniae, typ. L. Merzbachianis, 
fol., str. 412 i Series act. str. XII; Tom VIII. GÓRSKI — GORZKOWSKI. 65 (A. D. 1526.) Posnauiae, 18G0, fol , kart niel. 
5, str. 379 i Series actionum str. XI. (Od 
Tom. I— VI kierował wydawnictwem Tytus 
DziaJyński ; techniczna stronę Tomów I — IX. 
opracowywał Ludwik Koenigk z Poznania; 
Tom IX. zniszczono z powodu niedbałej re- 
dakcyi.) 

(Górski St. spisał 27 Tomów fol , ostatni 
rok jest 1567. Obacz: Kąlrzyński W.) 

GÓRSKI Stan. Batyst (ur. 1802 f 3 Kwiet- 
1864). Aualecta ad eutomograjihiam provin- 
ciarum occidentali meridionalium Imperii ros. 
siei. Fascic. I. cum 3 tab. col., aeri incisis 
Berolini, nakł. Konst. hr. Tyzenhauza, Nicolai, 
1852, w 4ce, str. XXI i 215. 

— Icones potamogetonum characearum, 
cyperacearum et graminearum novas vel mi- 
nus cognitas species Litłiuauiae illustrantes. 
Berlin, nakład Konst. hr. Tyzenhauza, 1849, 
fol., tabulae XX. aeri incisae. 

— Ob Dmietrow (Słownik) ; Hamel (O czerw- 
cu); Kumelski. 

(GÓRSKI Teofilakt.) Orthodoxae orientalis 
Eccie iae dogmata, seu doctrina Christiana de 
credendis, usibus eorum, qui studio theolo- 
gico sese consecrarunt, addixeruntque, ador- 
nata, accommodataque. Moskwa, 1831, w 8ce. 

— Orthod. orient. Eccles. doctrina Christi- 
ana de agendis, seu de actionibus hominum 
regenitorum ad legem DA conformandis, usi- 
bus eorum, qui studio theologico sese conse- 
crarunt, addixeruntque, adornata, accommo- 
dataque. Moskwa, 1831, w 8ce. 

GÓRSKI Waleryan (R. k. urodź około 1790). 
Tablice zamiany miar i wag rossyjskich na 
polskie i nawzajem, w Komitecie miar i wag 
ułożone, a z mocy art. 7go postanowienia Rady 
administr. Królestwa, z d. 2/14 Marca 1848, 

przez Koramiss. rząd. Spraw wewn. i duch., 

do powszechnego użytku wydane Warszawa, 
1849, w 8ce wiek. 

— Obacz : Biot (Drogi żelazne) ; Coulomb 
(Siła ludzka). 

GÓRSKI Włodzim. Krótki rys zasad biblio- 
teko-znawstwa. Warszawa, nakład Gebethnera 
i Wolffa, druk Gazety polskiej, 1862, w 8ce, 
str. 68 i XL 2 złp. -t- + + 

(W r. 1863 był redaktorem Wędrowca.) 

Góry olbrzymie, obacz: Maitis. 

Gortchakow (Gorczakow) Michał, (urodź. 1792 
t 1861). Jubile du service semiseculaire en 
grade d'officier de 1'aide - de - camp - generał 
prince Michel Gortchakow Namiestnik du Roy- 
aume de Pologne. Reimpression de 1'article 
insere dans le Nord, Nr. IGI, 10 Juin 1857. 
Varsovie, 1'imprimerie Kowalewski, w 8ce, 
str. 18. 

Gortzitza, obacz: Gorczyca. 

Gorzałka, obacz: Brodowicz Mich. (Wiersz); 
Domher; Gondek F. ; Hechel; Korotkiewicz A. 
(Pędzenie, 1824); Krzyż domowy (1846) ; Pano- 
wanie (1345); Pijaństwo; Wódka. GORZELAŃSKI Mikołaj (ksiądz). Miesiąc 
Maryi dla młodzieży. (Oddzielnie dla chłop- 
ców i dziewcząt.) Warszawa, 1870. 20 kop. 

— RekoUekcye trzydniowe, czyli Przygoto- 
wanie się do przyjęcia godnie Sakramentu 
Pokuty świętej i Aajświętszego Sakramentu 

dla młodych panien, zebrał Warszawa 

i Wilno, M. Orgelbrand, 1868, w 16ce, str. 
VI, 289 i kart 3. 50 kop. 

— Zbiór nauk i przemówień do dzieci przy 
pierwszej spowiedzi i komunii świętej. War- 
szawa, 1869, w 8ce, str. 637. 1 rub. 50 kop. 

— Obacz : Bataille X. ; Lebou H. ; Segur 

(Katechizm). 

Gorzelnia, ob. Dąbrowski L. (Ustawa z 1872 r.) 
Dunin A. (1820) ; Galichet (Izdebińska) ; Galie A 
(Podniesienie, 1868); Kasperowski A. (1818) 
M. L. (Dochód, 1853). 

GorzeJniciwo, ob. Aleksandrowicz B. (1859) 
Boehm (1861); Gumbiner L. J. (1841 — 57) 
Hamilion A. (1859); Hermbsiadt (1820) ; Kaspe 
rowski (i piwowar., 1800) ; Kohl Fr. (1843) 
Koncewicz T. (1841); Korie A. (1872); Kurów 
ski J. N.: M. W. (1859); Neubert (1845); Nowa 
kowski k. M. (1829); Piątkowski A. (1803), 
Piątkowski R. (1855); Pistoryusz (1821); Schulz 
A. F. (^Zacieranie, 1836). 

Gorzenie, obacz : Fonberg J. 

(Gorzeński.) Do Jaśnie Wielmożnego JMC. 
księdza hrabi Nałęcz z Gorzenia Gorzeńskiego, 
arcybiskupa gnieźnieńsko - poznańskiego , w 
dniu wzięcia Palliusza, dnia 30 Lipca 1822. 
Poznań, drukiem Wilhelma Dekera i Spółki, 
1823, w 4ce. 

GORZKOWSKI (kapitan). Das Leben des 
Generals Bogusław Tauenzin von Willenberg. 
Frankfurt, Tempel, 1832, w 8ce. 20 sgr. 

GORZKOWSKI Franc. Une erreur trouvee 
dans les element de geometrie ou la quadra- 

ture du cercie par geometrę du feu Roi 

Piasta Stanislas Augustę Roi de Pologne etc. 
Varsovie, druk Piarów, 1809, w 4ce, str. 58 
i tabl. -t- -r + 

GORZKOWSKI Ludwik. O związku elektry- 
czności z magnetyzmem, ciepłem i światłem. 
Kraków, druk J. Czecha, 1838, w 8ce, str. 
24. •+■ 

— Ustawa rewolucyjna, d. 23 Lutego 1846. 
Kraków, fol duż. 1 k. 

GORZKOWSKI, TYSSOWSKI, GRZEGORZEW- 
SKI. Manifest rządu narodowego Rzeczypospo- 
litej Polskiej do narodu polskiego, dnia 22 
Lutego 1846. Kraków, 1846, w 4ce, 1 k. 

GORZKOWSKI Maryan. Cymeliarchium. Histo- 
ryczne poszukiwania nad znaczeniem obrączki 
i pierścionka , w spółczesnych obrzędach i 
rytach, w całej ich starożytnej symbolice, 
z dodaniem rozprawy o pieczątkach starych. 
Kijów, 1864, w 8ce, str. 98. 70 kop. 

— Hapka w utrapieniu. Sceniczny obraz 
w 3 aktach, na tle życia Ukrainy, napisał 

9 66 GORZKOWSKI — GOSPODARSTWO. Rzym, Autor, w drukarni miejskiej, w kom- 
missyi u K. Wilda we Lwowie, 1861, w 8ce, 
8tr. VIII i 180. 2 złr. 20 cent. + 

— Xopoimania , historyczue poszukiwania 
o tańcach, tak starożytnych pogańskich, jak 
również społecznych i obyczajowych we wzglę- 
dzie symbolicznego znaczenia. Warszawa, druk 
S. Orgelbranda, 1869, w 8ce, str. 190. 1 rub. 
20 kop. + + + 

(W rękopiśmie: Dzieje Ukrainy; wyją,tki są 
w Dzienn. liter,) 

— Obacz : Krasiński Zyg. (Listy). 
Gorzkowsl<iego szkoła, obacz: Węźyl( X. 
Gość w Ciążeniu (Wiersz), 1817, w 8ce, str. 

niel. 10. 
Gościec, obacz : Diełel. 
Gościńce w Polsce, obacz: Chrisfiani; Drogi. 

GOSLAR Julian (powieszony w Wiedniu 185.). 
Chrystus na puszczy. Z Karmelitów we Lwo- 
wie. Lwów, 1646 ('?), w 4ce, str. 12. 

— Dumania więźnia w Karmelitach i Ko- 
lęda. Sanok, 1848, w 8ce. 

GOŚLICKI Stanisław. Pamiętnik teatrów war- 
szawskich z r. 1870. Rok I., wydał sekre- 
tarz dyr. i'ząd. truirów warszawskich. War- 
szawa, w druk. teatr, warsz., 1871, w 12ce, 
str. 179, II, III i 2 tab. + 

Goślicki Wawrzyniec, ob 03Solińsl<i J. M. 

GOSŁAWSKi Maurycy (urodź. 1805 f 1839). 
Oda do Karola Lipińtikiego , w czasie uczty 
danej dla niego pizez przyjaciół nauk i sztuk 
pięknych w Warszawie, dn. 29 Grudnia 1827 

r., przez ; tudzież drugi, poświęcona mu 

przez J"ranciszka Kowalskiego. VVarszawa, 
nakładem wydawcy, w drukarni Kommissyi 
rząd. W R 1 O. P.. 1828, w 8ce, str. 10. -f 

— Poezya Ułana polskiego, poświęcona Pol- 
kom przez Tomów II Paryż, diuk A. Pi- 

nard, u Pillera i Sp. we Lwowie, 18bć>, w 12ce, 
Tom I. str. VIII i 124; Tom II. str.... 

4 'A Złp. -r 

— Poezye, w trzech Tomikach. (Zawierać 
miały trzy poemata oryginalne : Podole, poema 
opisowe w czterech częściach; Tęsknota, po- 
ema tragiczne w trzecb działaniach; Leszek, 
poema tragiczne w dwóch działaniach ; tudzież 
poezye drobniejsze : Dumy, Elegie, Ody, Listy 
i t. d. Zapowiedziane były 1S2S r.) 

— Poezye. Tom I. Warszawa, druk N. 
Gliicksberga, 1828, w 12ce, str. XI, 143, niel. 
7. 3 złp. + + + 

(Dedykowane Winc. Krasińskiemu. Zapewne 
to wydanie zniszczył w r. 1830, o czem Ency- 
klop powszechna.) 

— Poezye. Wydanie pierwsze zbiorowe i 
zupełne, z przedmową L. Zienkowicza. (Bi- 
blioteka pisarzy polskich, Tom XXVI.) Lipsk, 
F. A, Brockhaus, 1864, w 8ce, str. XXIII 
i 311. 1 rub. -ł- 

— Poezye (w Zbiorze : Usque ad finem). 
Paryż, Zienkowicz, 1859, w 8ce z 1 portret. — Polska w banku. (Wiersz, wydał P. K.) 
Lwów, druk M. Poremby, 1848, w 8ce, str. 
8, bez osobnego tytułu. + 

— Obacz: Groza Alek?.; Zienkowicz Ludw. 
(Usque) ; Turski J. K. 

Gospodarstwo duchowne. Modlitwy. (Książka 
do modlenia, wydana staraniem ks. Piotra 
Skargi) ; obacz : Skarga. 

— wiejskie. Pismo czasowe. Warszawa, 1840. 

— (Wykład dla szkoły dublańskiej, litogra- 
fowany jako manuskrypt, bez tytułu), b. m. 
i r. (Lwów, 1860), w 4ce str. 16 i fol. 3 ark. 

Gospodarstwo narodowe, obacz: Ekonomia. 
Nadto: Clioński (Podatkowanie, 1818); Chruckl 
(Bank, 1818); Ganihl (Dochód, 1816); Horo- 
dyski (Składanie się majątków, 1802); Jaku- 
bowski L (Gospodarstwo społeczne , 1861} ; 
Łopaciński (Rys szczęścia naród., 1809); Skar- 
bek (Nauka gosp., 1859); Skorupka L (Ekon. 
polit., 1852); Stobiecki Luc. (Gospod, naród. 
Lwów , 1849) ; Supiński J. ; Surowiecki W. 
(Przemysł 1810, Rzeki 1811, Poddani 1807); 
Szumski (Handel 1811); Węgrzecki (Professye 
1810). 

(Gospodarstwo narodowe) Ekonomia polity- 
czna z XVIII wieku : Czacki (Refieksya nad 
uszkodzeniem, 1790); Dębowski Seb. (O po- 
datkowaniu, 1791); Gawroński X. (O naturze 
pieniędzy, 1792); Hessel B. (Urbaryaln. poda- 
tek, 1790); Krzywkowski (Gospodarz polity- 
czny, 1791); Nax ( Wykł. ekonomii polit., 
1790); Popławski Ant. (Zbiór mater. polit., 
1774); Siaszic (Uwagi nad życiem J. Zamoj- 
skiego. 1788); Strojnowski (Nauka prawa przy- 
rod.. 1785 i 1805). 

Gospodarstwo wiejskie i domowe, obacz : Eko- 
nomia; Rolnictwo: Adanson (Kobiece, 1843); 
Albert P. (1828); Appert; Bednarski W. (Poga- 
danki, 187lj; Błock (Uwagi); Bukowiecki J. 
(Włościańsk., 1n63); Burger (Nauka ekonom., 
1822); Ciiłapowski D. (O rolnictwie); Czap- 
ski A. 'Ugory, 1820.; Dąbrow.ki L. (Parob- 
czane, 18G3]; Dębowski T. W Litwie, 1850); 
Dmochowski F. S. (Kwestye domowe włościan, 
ls6oj; Dombail (Poradnik, 1858); Doświad- 
czenia (iSoS); Dybowcki A. (Na Litwie); Dyr- 
mont J. (Rachunków., 1847); Ekielski (Ri-jestra); 
Ekonomika polska (Wiejskie); ELnerJ. (Trzy- 
polowe): Encykicpedya (1872); Fiszer L. (Pło- 
dozmian', 1818); Gawarecki Z. (Mniejsze, 1862); 
Golz A. (Rady); Go^łkowski (Rolnik, 1867); 
Gootomski An. (Rady); Gourcy (Niemiec, An- 
glii, Franc, 1858); Guikowski W. (Katech. dla 
włość, 1806); Jackowski (Gospodarczy sejm, 
1867); Kąkolewski (Zagraniczne); Kirchcf 
(Wiejskie, 1834); Koppe (O Rolnictwie. 1822); 
Kovmacz (Rolne, 1870); Krasicki K. (Rachunki); 
Kraziewicz (Włościańskie, 1868); Kurek K. 
(1841); KiJlinast (Statist. Nachrichten Maso- 
vien, 1863); Kurowski J. (Urządzenie, 1844); 
Laudon (Szkockie, 1819); Lavergne (W Anglii, 
1861); Lecouteaux (1863); Leśkiewicz S. (1863); 
Leśniewski P. (Kobiece wiejsk.) ; Lipowski Józ. 
(1838); Lisi (Trzechpolowe) ; Ły&zkowski J, GOSPODARSTWO - GOSSELIN. 67 (1853); Michalski A. (W Poznańsk.) ; Miłtel- 
Słaedt (1851) ; Nauka (Włościańskie, 1868); 
Neubauer (1821); Nobis (ibSO); Nordmann G. 
(1848); Obserwacye (Reguły); Obywatel (Wło- 
ścian, 18G3); Oczapowpki (Tomów XII, 1848 
do 1854); Ossuchowski (Przypomu. , 1858); 
Pamięinik (1861); Piekarski B. (Krakowskie, 
1811); Plaler (Leśne, lb07); PoillSOt nS07); 
Ponińiki Ad. (1812); Popiel J. (W Galicyi, 1848); 
Poradnik (Wiejs^kie kobiece); Praktyka; Prawdy; 
Puchalski D. (Nauka, 18'J5); Piichahki F. (Pora- 
dnik, 1871); Pytania (Opis); R. J. B. (Rogoj- 
ski : Życie, 1870); Racqui!lier (Wiejskie); 
Rada; Roczniki (Sejmiki, 1860); Rogojski (R. J. 
B.: Życie, 1870); Rothe (Gospodarst., 1840); 
Rozprawy; S. W. (Gospodarz); Schlipf (Nauka 
gospod., 1845 j; Schneider (Wiejskie); Schro- 
der (Postrzeżenia, 1845); Sikorski J. (Wiado- 
mości); Sinclair (Kodeks roln., 1849); Skarb 
(Domowe); Snarski T. (Praktyczne na Litwie, 
1862); Sołdraczyński (W Sanockiem 1867, 
Wiejskie 1869); SposÓb (Na 60 morgach, 1868); 
Sposoby (Gospodarowania); Stan Towarzystwa 
gospodar. ; S>yczyński Wino. (Doświadczenia. 
Warszawa, 1818); Szczaniecki J. (Zapisy, 1866); 
Szreder J. (W Król. Polsk.); Tajemnice (Do- 
mowe); Thaer (1800, Poradnik 1845); Trąbicki 
Ant. (W ugorze) ; Urbański (Nauka gospod., 
raczej Fizyka 1849); Waga Ant. (Kobiece); 
Walewski K. (W Saksonii); Wąsik Jan (Pra- 
ktyka); Weber (Wiejskie, 1862); Wernik T. 
(Rejestra, 1823); Wiadomości (Gospod.); Woj- 
czyński F. (Domowe, 1845); Wykaz (Zatrudnień, 
1822); Wyrzykowski (1833); Zawadzki Józef 
(Wiejskie, 1858). 

Gospodarstwo hidrauliczne, obacz: Sporny J. 

(Gospodarstwo, nauka z dawnych stuleci: 
Gospodarstwo (1787); Gostomski A. 1588, 1606, 
1646); Haur lEkonomika, 1675, 1679, 1693, 
1723, 1730, 1734, b. w. r., 1744, 1756, 1757, 
1793j; Krescenlyn (1549. 1571). Literatura tego 
przedmiotu, obacz: Encyklop. rolnicza 1672; 
Kamiński Jul. A!.; Stawiski.) 

Gospodarz doskonały, czyli Sposób robienia 
mydła, świec, octów, przyprsi wiania owoców, 
solenia i wędzenia migsa, pieczenia chleba, 
warzenia piwa i robienia krochmalu. Drezno, 
1890 (tak zamiast: 1809;, w &ce, str. 125. 
(Zapewne druk w Krakowie, tylko z powodu 
cenzury zmieniono miejsce druku.) 3 złp. + 

— wiejski (czasopismo) 1838 — 39; obacz: 
Lipowski Wydawca. 

Gospodarz. Dodatek do Tygodnika chełmiń- 
skiego, 18-50—51. 

Gospodarz Mazurski (czasopismo) J854; ob. 
Gąsiorowski. 

Gospodarz, pisemko rolnicze (tygodnik). 
Toruń , ud 1 Paźdz. 1871 , w Księgarni F. 
Rakowicza, wydawca Edw. Donimirski. Kwar- 
talnie 5 sgr. 

— wiejski, czyli Zbiór potrzebnych gospo- 
darzom wiadomości , trzydziestoletniem do- 
świadczeniem sprawdzonych, dla użytku wie- 
śniaków do druku podany. Wrocław, W. B. Korn, 1815, w 8ce, kart 2, str. JV i od 5—210. 
4 złp. 4- 

— (Zaraday) wiejski, pismo miesięczne dla 
ludu, poświęcone rolnictwu, przemysłowi i 
nauce. Poszyt I. Johannisburg na Mazurach, 

1859, w Sce, str. 16 

— Jak może gospodarz wiejski poznać ko- 
nie na nosaciznę (smarkociznę) i tylczak 
chore? Jak powinien obchodzić się z końmi 
na począ,tku parchów i zołzów , aby zapo- 
biedz rozszerzeniu się pierwszych, albo po- 
gorszeniu się drugich, zawczasu? na rozkaz 
królewsko-pruskiej Kegencyi wrocławskiej w 
Szląsku, dla nauki gospodarzy wiejskich roz- 
wiązane zapytania. Wrocław, u Wilh. Bog. 
Korna, 1809, w 4ce, str. 16. 1 złp, 

— Obacz: Pamiętnik. 

Gospodyni litewska, czyli Nauka utrzymy- 
wania porządnie domu. Wilno, 1848, w Sce, 
str. 452. 

— Toż, wydanie drugie. Wilno, Zawadzki, 
1851, w 12ce, str. 8 i 487. 

— Toż , i zaopatrzenia go we wszystkie 
przyprawy , zapasy kuchenne , apteczkowe i 
gospodarskie ; tudzież hodowania i utrzymy- 
wania bydła , ptastwa i innych żywiołów, 
według sposobów wyprobowańszych i najdo- 
świadczeńszych , a razem najtańszych i naj- 
prostszych. Wydanie trzecie poprawne i po- 
mnożone różnemi przepisami. Wilno, Zawadz- 
ki, 1858, w 12ce. 2 rub. 25 kop. 

— Toż, wydanie czwarte popr. i pomno- 
żone. Wilno, druk Zawadzkiego, 1858, w Sce, 
str. 496. 2 rub. 25 kop. 

— Toż, wydanie piąte, tamże, 1862; obacz: 
Zawadzka. 

- Więcej, obacz: Dyrmon-owa (Wiejska, 
1847, w 12ce, str. 114); Gacon (Dzieło, 1806); 
Gospodarstwo domowe; J. W. (Poradnik, 1861); 
Leśniewski. 

GOSSE L. A. Rapport sur Pepidemie de 
cholera en Prusse, en Russie et en Pologne. 
Geneve, 1833, w Sce. 

GOSSELINOWA Emilia (f 22 Lipca 1864 r.). 
Zasady języka polskiego, wyłożone pi^akty- 
cznie dla dziewcząt , na wzór grammalyki 
p. Sardou, należącej do kursu edukacyi domo- 
wej dla dziewcząt we Francyi, przez Część 

I. Warszawa, u Oi'gelbranda, 1846, w Sce, 
str. 199. 

GOSSELIN Rozyna (Mamę z domu Latti- 
more Glarke z Aiigers). Edgar, nuuvelle polo- 

naise, par Paris, Manie et Delaunay-Vallee, 

182., w 12ce. 

— Toż, 2 edition, tamże, 1828, w 12ce. -i- 

— Edgar hrabia Gordon, powieść narodo- 
wa, tłómaczona z francuzkiego, świeżo napi- 
sana w Paryżu przez Warszawa , druk 

J. Węckiego, 1828, w Sce, str. 183. 3 złp. -t- 

(Opisana tu Warszawa i jej obyczaje.) 68 GOSSELIN - GOSZCZYŃSKI. — Olesia ou la Pologne. Tom I— IV. Paris, 
Mamę et Delaunay- Yallee, Charles Gosselin, 
1827, w 12ce. 12 frank. + 

— Olesia o la Polonia , romanzo storico 

delia signora Tomów III. Firenze, Bratelli 

e figli, 1832, w 8ce , str. 108, oraz od 110 
—216 i od 217—336. 

— Olesia, oder Polen, von Madame Klarke, 
aus dem Englischen. Tomów IV. Stuttgart, 
Brodhagen, 1827. 2 tal. 12 sgr. 

GOSSELIN (ksiądz rektor seminaryum św. 
Sulpicyusza). Władza Papieża w średnich 
wiekach, albo Badania histoiyczne o początku 
doczesnej Stolicy Apostolskiej i o prawie 
publicznem średnich wieków we względzie 
mocy usuwania panujących, poprzedzone wstę- 
pem o zaszczytnych prerogatywach docze- 
snych, przyznawanych religii i jej kapłanom 
u narodów starożytnych , szczególniej pod 
pierwszymi cesarzami chrześciańskimi We- 
dług drugiego wydania znacznie powiększo- 
nego przełożył Dr. Wład. Godlewski. Tom 
I i II. Kraków, druk Uniwers., 1869-1870, 
w 8ce, str. XIV, 172, 177 i karta. Każdy Tom 
po 75 kop. + -I- + 

Gostkowska Józefa, obacz: Słuźewski Stan, 

(1833). 

(Gostkowska Teofila.) Na śmierć Teofili z 
Wielogłowskich Gostkowskiej, zgasłej w dniu 
23 Marca 1823 (Wiersz), w 4ce, kart 2. 

GOSTKOWSKI Antoni. Rolnik, czasopismo 
rolniczo-przemysłowo-handlowe, od 1. Lipca 
1867 r. Lwów, u Richtera, druk K. Pillera, 
■w 8ce, Zeszyt co 15 dni po 2 ark.. Rocznie 
5 złr., czyli 4 tal. albo 4 rub. Obacz: Guens- 
berg Rud. (1869). 

Gostkowski K., obacz: Roussel (Układ ko- 
biety, 1834J. 

GOSTOMSKI Anzelm (1507 f 1587). Notaty 
gospodarskie, pisane może 1.560 — 1570 roku, 

przez wojewodę rawskiego, pierwszy raz 

wydane po jego śmierci staraniem Dra Woj- 
ciecha Oczka, pod tytułem: „Gospodarstwo," 
r. 1588 w Krakowie nakładem i drukiem 
J. Siebeneichera , złotą zwać się mogące 
księgą, i teraz na nowo z porządku raz piąty 
odbite , z jiorównaniem trzech pierwszych 
wydań, co do języka objaśnione uwagami, 
przydane żywotem pisarza i wzmianką o jego 
dziełach przez Radwańskiego Jana. Kraków, 
Wydawca, druk Czasu, 1856, w 8ce, str. 55 
i 112. 1 rub. 35 kop. 

(Drugie wydanie r. 1606, trzecie wyd. r. 1646, 
wydanie czwarte jest w Wójcickiego Bibliot. 
starożyt. pis., Tom III, str. 98 — 222.) 

GOSTYŃSKI Lucyan. (Kurs chemii, przygo- 
tował r. 1852 do druku.) 

GOSZCZYŃSKI Seweryn (urodź. 1803). Anna 
z Nadbrzeża. Powieść wierszem, z ryciną na 
stali. Wrocław, Schletter, 1852, w 8ce. str. 
120. 1 tal. 10 sgr. — Dzieła, Tomów III, z popiersiem autora. 
Wrocław, Schletter, 1852, w 8ce, str. XV i 
214; VII i 204; III i 272. 4 tal. 15 sgr. 

— Dzieła. Nowe wydanie poprawne. (Bibliot. 
pisarzy polskich. Tomy 60, 61.) Lipsk, F. A. 
Brockhaus, 1870; Tom I. str. XVI i 275; Tom 
II str. VI i 306. 2 tal. + 

— Dziennik podróży do Tatrów, przez au- 
tora Sobótki. Petersburg, Wolf, druk Wienhó- 
bera, 1853, w 12ce, str. IV i 294, nielicz. 6. 

2 rub. -1 

(Przekład czeski przez K. L. Zapa w Cza- 
sopiśmie Muzeum czesk. 1831, Zeszyt I.) 

— Król Zamczyska, powieść. Poznań, Ka- 
mieński i Sp., druk S. Stefańskiego, 1842, 
w 8ce, str. 122. 6 złp. -f + -j. 

— Toż, wydanie drugie niezmienne, tamże, 
1847, w 8ce, str. 120. 

— Toż. (Odbitka z Dzieł.) Wrocław, Schlet- 
ter, 1852, w 8ce, str. 110. 25 sgr. 

— Toż, edycya czwarta. (Tomik X. Biblio- 
teki Mrówki.) Lwów, 1869, w 16ce, str. 118. 
7 sgr. 

— Noc belwederska, Część I. i II. Paryż, 
Księg. Luxemb , b. w. r. (1870), w 16ce, str. 
47 i 68. (Stanowi Część 58 i 59 Biblioteki 
ludowej polsk. Część I. w dwóch edycyach.) + 

— Oda, powieść z czasów Bolesława Chro- 
brego. (Osobne odbicie z Dzieł). Wrocław, 
Schletter, 1852, w 8ce, str. 54. 15 sgr. 

— Pisma, Tomów III. Lwów, Piller i Sp., 
druk J. P. Sollingera w Wiedniu, 1838, w 8ce ; 
Tom I. str. XVI, 180 i kart 2; Tom II. str. 
X i 255; Tom IlL str. 261. (Obejmuje: Tom 

I. Zamek Kaniowski i poezye liryczne; Tom 

II. i III. Pieśni Ossyana.) 

— Pobudka, poezye. W^arszawa, 1831, w 
16ce. 15 kr. 

— Poezye, wydane przez Edw. Raczyń- 
skiego. Tom I. i II., Poznań, 1841, w 12ce; 
Tom III., Paryż, 1838, w 12ce. 

— Poezye liryczne i powieści wierszem. 
Z popiersiem autora. (Odbitka z Dzieł.) Wro- 
cław, Schletter, 1852, w 8ce, str. V i 204. 
1 tal. 15 sgr. 

— Posłanie do Polski. Paryż, Księgarnia 
Luxemburgska, druk braci Rouge, 1869, w 
16ce, str. 94. 1 złr. 25 cent. -t- 

— Das Schloss von Kaniów, iibersetzt von 
J. B. Werner. Mariahelden (Schweiz), 1832, 
w 4ce. 

— Słowo o poświęceniu, przez Poznań, 

druk Łukaszewicza, 1845, w 8ce, str. 122. 

3 złp. -f 

— Sobótka. Wiedeń, 1838, w 8ce. 

— Sobótka. Z powieści pod napisem : Ko- 
ścielisko. Wrocław, Schletter, druk Storcha, 
1852, w 8ce, str. IV i 40. 10 sgr. + 

— Trzy struny. Oddział L i II. Strazburg, 
1839 — 1840, w 12ce. Po 20 sgr. 

— Straszny strzelec. Powieść z rękopismu 
muzyka. Wrocław, 1852, w Bce. 15 sgr. GOSZCZYŃSKI - GOURGOUD. 69 — Uczta zemsty, przez B. w. ni. dr. i r. 

(Paryż, 1834) w 16ce, str. 6. (Dodane do III.' 
Tomu powieści Czyńskiego : Joanna Grudziń- 
ska.) + 

— Wiersz (O moja droga ojczyzno !) Lwów 
druk Ossol., b. w. r. (1861), w 8ce, kart 2. 

— Zamek Kaniowski, powieść, przez 

Warszawa, druk N. Gliicksberga, 1828, w 8ce, 
str. 160. 6 złp. -^ 

— Toż. (Osobny odcisk z Dzieł.) Wro- 
cław, Schletter, druk C. H. Storcha i Spółki, 
1852, w Sce, str. 114. 25 sgr. 

— Toż, poprzedza : Kilka słów o Ukrainie 
irzezi łiumańskiej. Paryż, Księgarnia Luxemb., 
druk Rouge, b. w. r. (1868), w 16ce, str. X 
i 70. (Bibliot. ludów, polsk., Zeszyt 47.) 25 
centim. + 

(Przekład na rossyjskie r. 1844 Pobiedono- 
sco%va Sergiusza. Przekład czeski O. Berki 
w Pradze 1871.) 

GOSZCZYŃSKI S. i MALCZEWSKI Antoni. Les 

Ukramiennes de Goszczyński (Zamek Kaniow- 
ski) et Malczewski (Marya), traduites par 
.Robert Glemence (Panna). Paris, J. A. Mer- 
klein libraire, 1835, w 8ce. str. 326. 5 frank, -i- 

— Obacz: Bełourne; Budzyński W.; Pismo; 
Plejada ; Pobiedonoscow ; Pcwieści ; Rusałka 
(1842) ; Revue contemp. ; Wiśniowski Teofil ; 
Wójcicki (Guslar); Ziewonia. 

Gotowalnia, obacz: Celnarł; Przewodnik dla 
dam; Raisson. 

Gott (Was łialt uns) bei diesem kirchlichen 
Jalireswechsel vor? Predigt iiber Amos 4, 
10 — 12, gehalten zu Warschau am letzten 
Sonntage des Kirchenjahres, den 20 Noverab. 
1831 łierausgeg. zum Besten der Armen und 
Nottileidenden. Warschau , druk Gałęzow- 
skiego, 1831, w Sce, str. 20. 6 gr. 

Gott erhalte Franz den Kaiser. Patriotisclies 
■Yolkslied der osterreich. Unterthanen in der 
deutsch., slav., polu., ungar., bohm., italien. 
und latein. Sprache, zur Feier des 12 Februar 
1831. Lemberg, druk Stauropig. (z nutami), 
w Sce, str. 14. 

Gottesanbethung der katholiscłien Jugend 
im Geiste der Religion. Verfasst von emem 
Seelsorger. Lemberg, Druck -f. Piller, 1822, 
w 16ce. 16kr. 

GOTTHOLD Fr. Aug. Ueber des Fiirsten 
Anton Radziwiłł Compositionen zu Goetłies 
Faust. Nebst Goethes spateren Einsclialtun- 
gen und Aenderungen. Zweite mit dem Nacli- 
trage vermehrte Ausgabe. (Aus Preuss. Provin. 
Blatt.) Kónigsberg, 1841, w Sce. 1 złp. 

Gottis Augustyna pani, ob. Leszczyńska M. 

(Morale, 1828). 

GOTTLIEB Emil. Satze aus sammtl. Rechts- 
und Staats-Wissenschaften. Lwów, druk K. 
Filiera, 1861, w 8ce, str. 7. 

GOTTLIEB Joseph. Satze aus allen Zweigen 
der Recłits- und Staatswissenschaften. Krakau. 
Druck d. Uniy., 1864, w Sce, str. 8. + GOTTSZED (Gottsched) Jan Krzysztof (urodź. 

1700 f 1765). Grammatyka niemiecka, podług 
reguł Gottszeda, do której przydane są Roz- 
mowy potoczne , krótkie historyjki i bajki 
Lessynga, tudzież Listy Gelerta. (Edycya trze- 
cia.) Warszawa, 1804, w Sce. 5 złp. 

— Toż, edycya czwarta, słownikiem pomno- 
żona. Warszawa, 1805, w Sce. 5 złp. 

— Grammatyka niemiecka podług ustaw 

niegdyś sławnego akad. lipskiej nauczyciela 
i rządcy, zebrana i znowu podług wyrazów, 
znaczeń i pisowni grammatyki elementarnej, 
w szkołach narodowych używanej, przedru- 
kowana. Warszawa, 1806, w Sce, str. 343. 

— Grammatyka niemiecka podług ustaw 

zebrana i stosownie do prawideł składni i 
pisowni grammatyki elementarnej , w szko- 
łach narodowych używanej, przedrukowana. 
Edycya pi%ta, dokładnie i znacznie od pierw- 
szych wydań poprawiona. Wrocław , 1816, 
w Sce. 6 złp. 

— Toż, wydanie szóste przejrzane i nowo 
poprawione. Wrocław, nakł. W. B. Korna, 
1819, w Sce, str. 397. 5 złp. 

(Inne edycye : Warszawa, 1766, 1773; Lwów, 
1774; Wilno, 1777; Sandomierz, 1782; War- 
szawa, 1782, 1786.) 

GOTZHEIN und ROSLER. Plan der Stadt 
Posen. Chromolith, Posen, B. Behr in Com- 
mission, 1864, fol. 1 tal. 15 sgr. 

GotzkowskI Jan, obacz: Mundł KI. 

Goubaux Prosper Parfait (pseudonym Prosp. 
Dinaux, ur. 1795); obacz: Ducange (Trzydzie- 
ści lat). 

GOULLON Henr. Conr. Ludw. De plica polo- 
nica, diss. inaug. med. Berolini, 1822, w 8ce. 

GOUNOD Karol Feliks (kompozytor, urodź. 
1818 r. ). Głos duszy. Zbiór pieśni religijnych 
na głos mezzo-sopranowy, z towarzyszeniem 
fortepianu lub organu. Nr. 12. Ch. Gounod: 
Zdrowaś Marya. (Ave Maria.) Warszawa, J. 
Kaufmann et F. Hoesick, lit. W. Otto, 5 stron, 
(Nuty z tekstem.) 1 '/j złp. 

— Obacz : Barbier (Faust). 

GOURAUD J. (panna Ludwika d' Aulnay). 
Maryanna Aubry , powieść dla ludu , tłum. 
z francuzkiego przez H. W. Poznań, M. Leit- 
geber, 1858, w 12ce, str. 192. 7Vj sgr. 

— Pamiętniki pudla, z franc. Poznań, J. K. 
Żupański, 1868, w Sce. 1 tal. 

GOURCY de Konrad (hrabia, ur. 1790). Prze- 
wodnik dla rolników życzących zwiedzić go- 
spodarstwa angielskie, przez z dodaniem 

wzmianki o celniejszych gospodarstwach w 
okolicach Berlina, Magdeburga, w Marchii 
brandeburgskiej, Oderbrusku, północnej Fran- 
cyi i Belgii , przełożone z francuzk. przez 
Fr. Lutosławskiego. Warszawa, G. Gebeth- 
ner i Spółka, 1858, w 16ce, str. 64. 1 złp. 
15 gr. + -I- 

Gourgoud, obacz : Borienne (Las Cases). 70 GOUSSET — GRABOWIECKI. 60USSET Tomasz, Marya, Józef (kardynał, 
arcybiskup w Reims etc, urodź. 1792 f 1867). 
Teologia moralua dla użytku plebanów i spo- 
wiedników, tłum. z wydania ósmego franc. 
Tom I— IV. Warszawa, nakł. i druk Józefa Un- 
gra, 1S58, w Sce. Tcm I. napisów i przedmowy 
kart nieliczbow. 4 i str. 31]; Tora II. str. 
320; Tom III. str. 311; Tom IV. str. 390. 
(Tłumaczy było dwócłi , jeden z nieli Dzie- 
koński Tomasz.) 6 rub. 

G0UT0UR6E J. B. Nouveaux priucipcs de 
lecture fraucaise, rediges d'apres la Methode 
de Port-Royal, conseille par Vailly, par Gy- 
rauIt-du-Vivier et par plusieurs autres cele- 
bres grammairiens, et nouvelle methode pour 
enseigner les verbes francais. Gitomir, 1860, 
w 8ce. 50 kop.; cena zniż. 37 '4 kop. 

GOWORSKI K.. Wiestnik zapadnoj Rossyi 
(czasop. hist. liter.). Rok I. 186-2, Kijów (Wie- 
stnik jugo - zapadnoj Rosyi) ; Rok II. 186.; 
Rok III. 186.; Rok IV. Wilno, 1867. Rocznie 
6 rub. 50 kop. 

(Zeszyt I. Tomu I., 1867, mieści : Kukol- 
nik, Historycz. uwagi o Litwie r. 1813 — 31; 
Kie ma już Polski, przekład z franc. Fou- 
que'go ; Biruta i Kiejstut, dram. w 5 aktach, 
przez Ś. Kałagina.) 

Gozdawa. Ruś przed i po powstaniu zbroj- 
nem 1863 r. Bendlikon , w komisie E. L. 
Kasprowicza w Lipsku, 1865, w 8ce, str. 46. 
1 frank, f 

— O sprawie ruskiej. Posłom poświęca 
autor. ... (.Osobna odbitka z dziennika Kraj.) 
Kraków, nakł. Wydaw. Kraju, 1870, w 12ce, 
str. 70. H 

Goździków, obacz: Rudnicki. 

GOZLAN Leon (ur. 1806 f 1861); Nocy na 
cmentarzu, przeł. z franc. J. P. Tomów III, 
Warszawa, druk J. Tomaszewskiego, 1857, 
w 12ce, str. 208, 164 i 163. 2 rub. -i- 

— • Prozerpina, czyli historya o stu trzydzie- 
stu kobietach. Najnowsza powieść, przetłum. 
z franc. przez W. Szymanowskiego. (Oddruk 
z Dziennika warszawsk., powieści Niagara.) 
Warszawa, Rlumenthal, druk J. IJngra, 1853, 
w 12ce, str. IV i 179. 5 złp. Obacz: Brendel. 

Gr. A., obacz: Groza (Elementarz). 

Gra bogów Olimpu, czyli Tablica reprezen- 
tująca naokoło w 70 kwadratach figury osób 
z historyi bajecznej, a w środku pola elizej- 
skie i Olimp. Do niej należy pudełko i € 
pieszków szachowych, w 8ce. Lwów, u B. 
Pfaffa (około 1800), fol. 6 złp. 

— biblijna. VVarszawa, H. W. Gumiński, 
w Drukarni Rządowej, w litogr. Dzwonkow- 
ikiego. (Bez osobnego tytułu.) W pudełku 
karton owem 20 sgr. 

— jeograficzna, złożona z 17 mapek i 68 
kart. Warszawa, M. Orgelbrand (1871). 50 kop. 

— towarzyska w Kółko odbywa sig jedną, 
kostką. Tamże. 60 kop. ~ (Wielka) towarzyska z historyi polskiej. 
1 rub, 

— w młotek i dzwonek, zabawa mogąca 
się zastosować równie do małej jak i do więk- 
szej kompanii, z 5 litograf tabliczkami i 8 
kościami, w futeraliku. Warszav^'a, nakł. Brze- 
ziny, 1830, w 16ce 1 rub. 

— Toż. Warszawa, 1836. 6 złp. 

— pytań i odpowiedzi, w futerale. Brodnica, 
Kohler, 1850. 6 sgr. 

— w żartobliwe pytania i odpowiedzi (kart 
100).— Jcu amusant de ąuestions et de repon- 
ses (100 feuilles). Lwów, Piller, 1823, w lute- 
raliku. 1 złr. 

— pytań z geografii powszechnej ze stu 
kart złożona, czyli sposób nauczenia się w 
zabawie pierwszych zasad geogi'afii. Wrocław, 
Korn, 1806, w futerale. 7 złp. 

— rycerska, z niemieckiego na język pol- 
ski przełożona dla zabawy, jak niemniej uprzy- 
jemnienia chwili czasu w posiedzeniu, dru- 
kiem ogłoszona; z tablicą 40 figur w sobie 
obejmującą i dwiema kostkami. Warszawa, 
1835, w 8ce. 3 złp. 

— zoologiczna dla młodzieży, z dołącze- 
niem tablicy przedstawiającej zwierzęta ssące, 
oraz z kostką do rzucania. Warszawa, M. 
Orgelbrand, 1869, w 8ce. 67 '^ kop. 

— Ob. Abecadło; Atlas; Biesiada (Towarz.); 
Climielewski (Zagadki); Czas (Towarz., 1820); 
Domino; Drużyna (Towarzyska;; Faber (W kar- 
ty , 1809) ; Gołębiowski Łuk. (Gry i zabawy 
w Polsce); Hoffmanowa (Assarmot); Huebner 
Juliusz (W karty); K. H. (Z historyi, 18.54); 
Kampe J. (1816); Kółka; Kozłowski (i zabawy); 
Loteryjka ; Łamigłówka ; Niebo ; Ołtarzewski 
(Loterya); Panteon (Dla dzieci, 1866); Podróż 
Polowanie ; Potocki Al. (Hazardowe) ; Prefe 
rans; Przewodnik zabaw; Rynkiewicz (Losów.) 
Siódemka; Skarby (Towarz.); Sybilla (Pytań) 
Szymanowski W. [Z historyi i jeogr., 1859) 
Taklik; Wykrycie (Oszustwa); Wyścigi konne 
Zbiór; Zwiastun. 

— Więcej obacz: Gry. 

Grąbczewski Adam (tłumacz, urodź. 1817), 
obacz: Tieck (Yittoiia); Lette. 

GRABIANKA Grzegorz. Dieistwija prezielnoj 
i ot naczała Poliakow krwawszoj nebywałoj 
brani Bogdana Chmielnickoho hetmana za- 
porozkoho s Poliaki , za najjaś. korolej pol- 
skich Władysława, potom i K:i.ziemira w godu 
1648 otprawowaty sia naczatoj i za liet die- 
siat po smeiti Chmielnickoho ueokonczennoj, 
z rożnych lietopiscow i iz diariusza na toj 
woinie pisannoho w gradie Haliczu sobran- 
naja i samobitnych staroziłow swieditelstwi 
utwerżdennaja roku 1710. Izdana wremienn. 
Kommiss. dlia rozboria drewnych aktów. Ki- 
jew, 1854, w 8ce, str. 374. + + 

GRABOWIECKI Józef. De fluore albo, dissert. 
inaug. medico-pract. etc. Vilnae, Alex. Żół- 
kowski, 1817, w 8ce. 10 kop. GRABOWSKA — GRABOWSKI. 71 Grabowska, obacz : Mole (Barbe Grabowska, 
1830). 

(GRABOWSKA.) Esąuisses polonaises ou 
fragmens et traits detaches pour servir a 
riiistoire de la revolution de Pologne actu- 
elle, par une Polonaise. (Z przedmową L. 
Chodźki.) Paris, Ainie Andre, Yictor Bossange 
librairie, 1831, w 8ce, str. XVI i 176. + 

GRABOWSKA Olimpia z Tarnowskich (żona 
Tomasza Grabowskiego). Polskie Wizj^tki , 
czyli Historya fundacyi pierwszego klasztoru 
Nawiedzenia Panny Maryi w Warszawie. Rzym, 
Wyd. L. Jastrzębski, jdrukarnia Propagandy, 
1849, w 8ce, str. 112.' 

— O zakonach płci żeńskiej , tłumaczenie 
z franc, przez O. z hr. Tarnowskich Grabow- 
ską. Lwów, druk Pillera, 1842, w 8ce, str. 
85, z ryc. 3 złp. 10 gr. -i- 

— Toż. Warszawa, druk i nakł. J. Gliicks- 
berga, 1843, w 8ce, str. II i 103. 4 złp. -t- 

— Obacz: Łubieńska (Dziennik domowy, 
1840 — 47, współredaktorka). 

Grabowska Wanda, obacz: Gerwinus. 

GRABOWSKI Ignacy Slan. Le Czar Nicolas 
et la Pologne ou discours de Pautocrate russe 
a la raunicipalite de Varsovie, suivi d'articles 
que differens journaux ont publie a ce sujet, 
Paris, 1835. 

— Moyen de donner la superiorite au pa- 
pier-monnaie et de faire en ^orte qu'il soit 
plus recherche que les meteaux. Mezieres, 
impr. de Martinet, 1852, w 4ce, 1 ark. 

— Obacz: Chodźko (Pologne); Rymkiewicz; 
Schlegel. 

GRABOWSKI Aleks. Maryan (z Naramiec w 
Królebtwie). Du rachitis, these. Montpellier, 
1837. 

GRABOWSKI Amlir^oźy (urodź. 1782 f 1868). 
Cuda i osobliwości natury i sztuki w różnych 
znajdujące sig krajach, z najnowszych i naj- 
ciekawszych podróży do wszystkich części 
świata zebriiue, z wiadomościami o niektó- 
rych celniejszych starożytności zabytkach, z 
koperszt. illum. Tomów II. Kraków, J. Ma- 
tecki, 1811, w 8ce, kart 4, str. 223; kart 3, 
str. 153 i po 1 rycinie. 12 złp. + 

— Toż. Berdyczów, 1816 r. 

— Toż, wydanie nowe. Kraków, dr. J. 
Małeckiego, 1822, w 8ce, str. 219 i 153. 10 
złp. -f + 

— Do dziejów budowy wielkiego ołtarza 
w kościele P. Maryi, b. w. r. (Oddr. z Bibl. 
warsz.), w 8ce, str. 4. 

— Encyklopedya komiczna, czyli Zbiór 
rozmaitych przypadków, powieści, aiiegdotów, 
wierszyków, żartów, myśli pięknych, maxym 
i uwag moralnych, ucinków wesołych, dowci- 
pnych, satyrycznych, komicznych, słowem tego 
wszystkiego, co może rozweselić umysł i ozdo- 
bić pamięć. Tomów II. Kraków, druk Grobla, 
1808, w 8ce, kart 2, str. 202 i 20G. 7 złp. + — Toż samo. Warszawa, 1808, w Bce, kart 
2, str. 202 i 206. (Zapewne oddruk karty tytu- 
łowej i przedmowy.) -i- 

— Toż, edycya druga. Kraków, 1809, w 
8ce, str. 206 i 205. 

— Groby królów polskich w Krakowie w 
kościele katedralnym na Zamku. Poprzedza 
Kronika ks. Krzysztofa Zelnera mansyonarza 
kościoła Panny Maryi. Te , oraz inne po- 
mniki historyczne z dawnych rękopismów wy- 
dał Ambroży Grabowski księgarz w Krakowie. 
Kraków, druk i nakład Józefa Czecha, 1835, 
w Bce, kart 2, str. 96 i kart 2, z 8 rycinami. 
(Znajduje się tu spis monet ) 3 złp. + + + 

— Groby, trumny i pomniki królów pol- 
skich w podziemiach i wnętrzu katedry kra- 
kowskiej na Wawelu. Pisma do tego pi-zed- 
miotu stosowne zebrał i kosztem swoim wydał, 
celem powiększenia funduszu na restauracyą 
ołtarza Wita Stwosza w kościele P. Mai-yi 

w Krakowie Wydanie drugie znakomicie 

pomnożone. Kraków, druk Czasu, 1868, w Bce, 
str. 104, z 4 rycin, litogr. 5 złp. 

— Katalog książek ; obacz pod wyrazem 
Ka:alogi. i^ 

— Mozaika. (Oddruk z BiLl. warsz.) w Bce, 
str. 24. 

— Historyczny opis miasta Krakowa i jego 

okolic, przez , z rycinami. Kraków, nakł>id 

i druk Józ. Mateckiego, 1822, w Sce, karta 1, 
str. 327, 4 i 13 rycin sztych. 16 złp.; na kle- 
jowym papierze 18 złp. + 

— Kraków i jego okolice, opisał history- 
cznie Wydanie drugie. Z rycin. Kraków, 

J. Czech, 1B30, w Bce, kart 3, str. 432, k. 1 
i 19 rycin. 15 złp. + + + 

— Toż samo, wydanie trzecie. Kraków, 
Józef Czech, 1336, w Bce, str. IV i 391, 
z widokiem Krakowa. 10 złp. + 

— Toż samo, wydanie czwarte. Kraków, 
nakł. Józ. Cypcera, druk Uniwersytetu, 1844, 
w Sce, str. 570, kart 3. 10 złp. + -f + 

— Kraków i jego okolice, opisał history- 
cznie Wydanie piąte, znacznym przyczyn- 
kiem wiadomości rozszerzone, z 57 drzewo- 
rytami, widokiem i planem miasta. Kraków, 
D. E. Friedlein, druk Giesecke et Devrieut 
w Lipsku, 1B66, w Bce, str. XI i 430, z portr. 
aut. 16 złp. + -t + 

— Okruszyny wiadomości z dziedziny sztuki 
i starożytności naszych. (Oddr. z Bibl. warsz., 
1854) w bce, str. 13. 

— Początek ikonografii naszej, b. osobn. 
tyt. (Oddr. z Bibl. warsz., 1857) w Bce, str. 
54 i 16. + -r + 

— Skarbniczka naszej archeologii , obej- 
mująca średniowiekowe pomniki wojennego 
budownictwa Polaków, wiadomości do dzie- 
jów sztuk pięknych w Polsce, oraz wspo- 
mnienia z naszej przeszłości i t. p., przez 

Krakowianina. Z 39 wizerunkami baszt i 
bram krakowskich. Wydanie J. N. Bobrowicza. 72 GRABOWSKI. Lipsk, nakkd. Księgarni Zagranicznej, czcion- 
kami Breitkopfa, ia54, w 8ce, str. VIII i 202, 
niel. 4. + + + 

— Ojczyste spominki w pismach do dzie- 
jów dawnej Polski. Dyaryusze, relacye, pamię- 
tniki i t. p., słu/.yć mogące do objaśnienia 
dziejów krajowych, tudzież listy historyczne 
do panowania królów Jana Kazimierza i Mi- 
chała Korybuta. oraz listy Jana Sobieskiego, 
marszałka i hetmana wielkiego koronnego. 
Z rękopismów zebrane. Tomów II. Kraków, 
nakład Józ. Cypcera, druk Uniwers. , 1S45, 
w 8ce, str. 2G9, niel. 11, rycina 1; str. 367 
i I. 24 złp. + + + 

— Starożytności historyczne polskie, czyli 
Pisma i pamiętniki do dziejów dawnej Polski, 
listy królów i znakomitych mężów, przypo- 
wieści i przysłowia i t. p. ; z rękopismów 
zebrał i przydał żywoty uczonych Polaków. 
Tomów II, z 5 rycin. Kraków, nakł. i druk 
J. Czecha, 1840, w Bce; Tom I. str. 496, niel. 
8, ryc. 4; Tom II. str. 536, niel. 8, ryc. 1. 
30 złp. -(--)- + 

— Starożytnicze wiadomości o Krakowie. 
Zbiór pism i pamiętników tyczących się opi- 
sowej i dziejowej przeszłości, oraz zwycza- 
jów tej dawnej stolicy kraju, z dod. różnych 
szczegółów Polaków zająć mogących. Z da- 
wnych rękopiśmiennych źródeł zebrane. Z 2 
rycin, i drzeworytami. Kraków , J. Czech, 
1852, w Bce, str. XV i 306, z portrem autora. 
6 złr. H- -f h 

— Wit Stwosz (Oddruk z Bibliot. warsz.) w 8ce, str. 4. — Władysława IV. kióla polskiego, w. 
księcia litewskiego, listy i inne pisma urzę- 
dowe, które do znakomitych w kraju mężów 
z kancelaryi królewskiej wychodziły, w któ- 
rych tak sprawy państwa publiczne, jako i 
prywatne król. są traktowane. Matery,:ł dzie- 
jowy. Z rękopismów zebrał Przydane jest 

pismo z czasów panowania Zygm. I. z roku 
1514. Kraków, nakład i druk, S. Gioszkow- 
skiego, 1845, w 8ce, str. 258. 4 złp. -t -f + 

— Dawne zabytki miasta Krakowa. Przy- 
pomnienia przeszłości o niektórych staroży- 
tnych zwyczajach mieszczan krakowskich, o 
bramach, basztach i wszelakich tej niegdyś 
stolicy kraju obronach, z dodatkiem różnych 
do dziedziny pamiątek należących wiadomo- 
ści, z rękopismów zebrał i ogłosił Z pla- 
nem Krakowa. Warszawa, nakład S. Orgel- 
branda; Kraków, druk Czasu, 1850, w 8ce, 
8tr. IV i 226, niel. 2, rycin 2, plan 1. 13 złp. 
10 gr. 4- -)- -f 

— Zbieranka pewniejszych wiadomości w 

dziedzinie sztuk nadobnych, przez bez w. 

m. i r. (Oddruk z Bibliot. warsz.), w 8ce, str. 
16. + + 

GRABOWSKI Ambroży i JUSZYŃSKI Hieronim. 
Krótkie przypowieści dawnych Polaków, czyli 
Apophtegraata, anegdoty, odpowiedzi dowci- 
pne i ucinki satyryczne, zdania moralne, opisy 
i porównania piękne i t. p., z rzadkich dzieł i rękopismów ojczystych zebrane przez 

Kraków, nakł. Ambr. Grabowskiego księga- 
rza, 1819, w 8ce, str. 146 i VI. 3 złp. + 

— Obacz: Bandtkie J. S. ; Estreicher Karol 
(Biografia, 1860); Łepkowski Józef; Nowakow- 
ski J. Ferd. (Biogr., 1«68) ; Przybylski Jac. 

GRABOWSKI Antoni (mecenas). Obrona Sta- 
nisława Zabłockiego był. pułkownika , teraz 
urzędnika w kommissaryacie ubiorczym Król. 
Polsk. o wspólnictwo usiłowania odległego 
zbrodni stanu obwinionego. Warszawa, d. 3 
Marca 1828, fol., str. 15. 

GRABOWSKI August M. Melodye nowszych 

czasów, przez Zeszyt I. i II. Warszawa, 

Autor, druk Józ. Tomaszewskiego, 1857—58, 
w 8ce, str. 32 (wraz z nutami). 1 złp. 10 gr. 

— Podróż do Prus. Paryż, 1859 (1861?), 
w 8ce, str. 44. 1 tal. 15 sgr. 

— Romans sławią ński. Warszawa, druk J. 
Tomaszewskiego, 1862, w 8ce, str. 32. 1 złp. 
15 gr. 

GRABOWSKI Edward. Skarga ze strony Ed- 
munda hr. Suchodolskiego przeciwko Romu- 
aldowi Nowińskiemu, na wyrok Sądu appel- 
lacyjuego Królestwa Polskiego, przez obroń- 
cę przy senacie podana Warszawa, druk J. 
Jaworskiego, 1863, fol., str. 36, Surnmar. 
dokum. str. 7. 

GRABOWSKI Edward Stanisław (Varsovien- 
sis, t 30 Maja 1867). Furtum secundum di- 
versas in jurę romano disciplinas ąuomodo 
tractandum sit, exponitur. Dissertatio inaug. 
Berlin, 1865, w Bce, str. 72. + 

GRABOWSKI Franc. (Senator, wojewoda 
prezydujący). Powody do tyt. I., księgi II. 
Kodexu. Księga II. o rzeczach. Bez osobn. 
tyt., w. m. i r., fol., str. 27. 

— Księga II. o rzeczach, tyt. I. o różno- 
ści rzeczy ; b. w. m. dr. i r., fol., str. .5. 

— Powody do tyt. I., księgi II. Kod. Księ- 
ga o rzeciach, fol. str. 34. (Inna edycya od 
projektu pod tymże tytułem.) 

— Powody do projektu tytułu II. księgi 
II. Kodexu cywilnego dla Król. Polskiego, 
bez osobn. tyt., fol., str. 66. 

— Powody do projektu tytułu III. księgi II. 
Kod. cyw. Król. Polsk., bez osobn. tyt., b. w. 
m. dr., fol., str. 107. 

— Powody do tytułu IV. księgi II. Kodexu 
Król. Polsk. : O użytkowaniu rzeczy cudzej), 
bez w. m. dr. i r. i tyt. osób., fol., str. 74. 

— Powody do tyt. IV.: O prawach wyłą- 
czno-okręgowyoh; obacz: Bniński. 

— Powody do tytułu o służebnościach; ob. 
Bieńkowski. 

— Tytuł II. o dzierżeniu i posiadaniu. (War- 
szawa 182.) b. w. m. dr. i r., fol., str. 8. 

— Tytuł III. o własności, b. w. m. dr i r., 
fol., str. 15. 

GRABOWSKI G. X. Rady kapłana dla ludu. 
Warszawa, M. Orgelbrand, 1870. 30 kop. GRABOWSKI. 73 GRABOWSKI H. (aptekarz w Opolu). Flora 
Silesiae. Scripserunt Fr. Wiramer et H. Gra- 
bowski. Pars prima. Cl. I — X. Cum tabula 
lithograpbica. Vratislaviae, apud Guilelmum 
Theophilum Koru , MDCCGXXVII, w 8ce, 
str. 446; Pars secunda : Vol. I. Cl. XI— XV. 
(MDCCCXXIX), str. 282; Pars secunda: Yol. 
II. Cl. XVI-XXII. {MDGCCXXIX), str. 400. 

GRABOWSKI J. Obrazy z podróży lądem i 
morzem odbytych, skreślone dla młodzieży. 
Wrocław, Schletter, 1850, w 8ce, str. III i 
237. Z 8 obr. kol. i opraw. 12 złp. 

Grabowski Ign. Stan. , obacz : Chodźko L 
(La Pologne). 

GRABOWSKI Józef hr. Głos miany na sessyi 
sejmowej, 12 Kwietnia 1818, w 4ce. G gr. 

— Obacz: Kalidas. 

GRABOWSKI Józef hr. II. Uwagi nad powo- 
dami upadku majątków obywateli w W. X. 
Poznańskiem. Poznań, u Żupańskiego w ko- 
missyi, druk W. Deckera i Sp., 1852, w 8ce, 
str. 37, 7 72 sgr. i- 

Grabowski K. B. (ksiądz), obacz: Derome. 

GRABOWSKI K. M. Dziennik powszechny 
krajowy. Redaktor w r. 1831 po rewolucyi. 

— Obacz: Ponińska. 

GRABOWSKI Kazimierz hr. (tłumacz). Czuły 
człowiek, z angielskiego na polski język prze- 
łożony przez Warszawa, Gliiksberg i Komp., 

1817, w 12ce, str. 303. 7 złp. 

— Obacz: Goldsmith (Obywatel, 1817). 

GRABOWSKI L. O chorobach wenerycznych 

pod względem policyi lekarskiej , przez 

Warszawa, w drukarni przy ulicy Rymarskiej , 
1847, str. 30. 

GRABOWSKI Leon (hr., f 1865). Ekonomia 
polityczna. Oddział I: Teorya ekonomii poli- 
tycznej. Przedwstępna wiadomość, Metafizyka 
czynności. Przygotowawcza wiadomość, Kry- 
tyka Kanta i metodologia, Metoda ekonomii 
politycznej. Część pierwsza: Produkcya; Część 
druga : Konsumcya ; Część trzecia : Obieg. 
Zeszyt pierwszy. Warszawa, Autor, druk K. 
Kowalewskiego, 1864, w Sce, str. 48. 

— Objęcie ukrytej prawdy i działania na- 
tury podług Kanta, przez H. G, Warszawa, 
Orgelbrand, druk Ad. Krethlow, 1856, w 8ce, 
str. 36. 30 kop. 

— Skutek pominięcia zniesienia warunków, 
przez L. Hr. G. Warszawa, druk Ad, Kreth- 
low, 1856, w 8ce, str. 16 i kart 2. 

Grabowski Michał (generał), ob. Górecki A, 
(Duma); Leopold A. (Duma). 

(GRABOWSKI Michał ksiądz, f 1850). Naj- 
nowsze sposoby stawiania pieców i kuchni, 
odpowiadających swym celom, przy jwkrTiaj- 
oszczędniejszem użyciu opału , oraz środki 
zapobiegające dymieniu pieców i kominów. 
Z dwiema tabl., rozmaite w przedmiocie na- 
rządy wyobrażającemi. Kraków, druk Józefa 
Czecha, 1839, w 12ce, str. 64 i tabl, 2. 3 złp. GRABOWSKI Michał ii. (f 19 Listop. 1863). 
Artykuły literackie, krytyczne, artystyczne. 
(Dalszy ciąg Literatury, Krytyki, Korrespon- 
dencyi i t. d.) Warszawa , S. Orgelbrand, 
1849, w 12ce, str. XI i 330. 12 złp. + + 

— Koliszczyzna i stepy, powieść oryginalna. 
Wilno, T. Glucksberg, 1838, w 8ce, kart 4, 
str. 155. 6 złp. 20 gr. 

— Koliśtina i stępi. Zpominky z dawneho 
żiwota ukrajnskeho. Praha, 1851, w 12ce. 

(Także r. 1838 przekładał we Lwowie na 
czeskie jeden z bawiących tam Czechów 
(Zap?) 

— Korrespondencya literacka. Tomów II. 
Wilno, T. Gliicksberg, 1842—43, w 12ce, Tom 
I. str. 228; Tom II. str. 242. 22 złp. + 

— Literatura i krytyka. Pisma M. Gr. Tom I. 
Część I i II. Wilno, T. Glucksberg, 1837, 
w 12ce, str. 145 i 136. +" 

(Jest przerobieniem Yillemaina: Kurs lite- 
ratury ; Guizota : O cy wilizacyi ; i rozpraw w 
Edinburgh Reviev.) 

— Literatura i krytyka. Pisma M. Gr. 
O nowej literaturze francuzkiej nazwanej lite- 
raturą szaloną (la litter. extravagante). Wilno, 
T. Glucksberg, 1838, w 8ce, str. 366. 13 złp. 
10 gr. -t- 

— Literatura i krytyka. Pisma M. Gr. 
Tomów II. Część I: O szkole ukraińskiej 
poezyi ; Literatura romansu w Polsce ; Część 11: 
Literatura romansu w Polsce. Wilno, Gliicks- 
berg, 1840, w 8ce, str. 142 i 52; str. 181. 
15 złp. + 

— Opowiadania Kurennego. Powieść. Żyto- 
mierz, Hussarowski, 1860, w 8ce , str. 112. 
45 kop. + + -t- 

— Pamiętniki domowe. (Obejmują Pamię- 
tniki Wacł. Borejki, Kar. Micowskiego i inne.) 
Warszawa, S. Orgelbrand, 1845, w 8ce, str. 
XXVI i 249, niel. 3. 8 złp. 

— Pan Starosta Kaniowski, obraz powie- 
ściowe - historyczny w 3 rozdziałach, przez 
Edw. Tarszę. Warszawa, druk Gazety codz., 
1856, w Sce, str. 179. 1 złr. 36 kr.; zniż. 
45 kr, + 

— Pan Starosta Zakrzewski. Kijów, L. Idzi- 
kowski, druk Gaz. codz. w Warszawie, 1860, 
w 12ce, str. VI i 157. 75 kop. 

— Stannica Hulajpolska. Powieść narodowa, 
przez Edw. Tarszę. Tomów V. Wilno, T. 
Glucksberg, 1840—41, w 12ce. Tom I. str. 
154; Tom II. str. 134; Tom IIL str. 128; 
Tom IV. str. 108; Tom V. str. 200. 26 złp. 
20 gr.; cena zniż. 2 rub. 

— Tajkury, powieść narodowa. Tomów IV. 
Wilno, T. Gliicksberg, 1845 — 46, w 12ce, 
Tom L str. 212; Tom II. str. 256; Tom IIL 
str. 201 ; Tom IV. str. 199. 26 złp. 20 gr. + 

— Ukraina dawna i teraźniejsza, przez 

członka  odeskiego Towarz. hist. i starożyt. 
Tom I. O zabytkach najgłębszej starożytno- 
ści. Kijów, T. Glucksberga druk i nakład, 

10 Ii GRABOWSKI — GRACIvT. 1850, w 4ce, str. 172, uiel. 4 i IS tablic. 
26 zJp. 20 gr. + 

— Zamieć w stepach, opowiadanie obywa- 
tela z polskiej Ukrainy, w pierwszych latach 
XIX w. Petersburg, 18G2, w Sce. GO kop. ; 
zniż. 30 kop. 

— Zamietki na statiu: Otwiet Poliaka russ- 
kim publicistam po woprosu o Litwie i Za- 
padnych guberniach. (Z Kijewskiego Telegr.) 
Kijew, druk gubernialny, 1862, w 16ce, str. 71. 
25 kop. 

GRABOWSKI Michał, PRZEZDZIECKI Al. 
i MALINOWSKI. Źródła do dziejów polskich. 
Wyd. Ad. J. Zawadzkiego. Tom I i II. Wilno, 
J. Zawadzki, 1843—44, w Sce, str. VII, 223 
i XVIII, 485. Przedpłata na III. Tomy 40 zip.; 
za dwa Tomy 26 złp, 20 gr. ; cena zniżona 
10 złp. 

(Mieści: Dyaryusz Miaskowskiego ; Odezwa 
Króla Stefana; Informacya Mazepie; Olkie- 
niecka potyczka, wiersz.) + + + 

GRABOWSKI Michał, ŚWIDZIŃSKI K. I SZO- 
DUAR. Pamiętniki. Kijew, 1845, fol., z litogr. 
(1490— 1677). 

— Obacz: Ciechoński J. ; Funduklej (Kijów); 
Groza A. (Tarsza); Krechowiecki J. (Biogr.). 

GRABOWSKI Paweł (generał wojsk polskich 
z czasów Stan. Ang. , f w Krakowie około 
1824). Pisemko bez tyt. zaczynające się: Dans 
une de ces longues soirees de l'Avent. B. w. 
m. i r. dr., z podpisem: Un Voyageur. (Kra- 
ków, druk u Mateckiego, około 1810 — 11) fol., 
1 ark. 

GRABOWSKI Piotr X. (f 1625). Polska niżna, 
albo Osada polska na cześć i chwałg Panu 
Bogu wszechmogącemu , a na wiele zacnych 
ozdób i pożytków Rzeczypospolitej Polskiej, 
a osobliwie na ochronienie pogranicznych 
państw od Tatar i na uczciwe opatrzenie 
rozpłodzonych synów koronnych pachołków 
chudych, podana J. M. Panom braci swej, 
PP. Stanom i Rycerstwu Rzeczypospolitej Pol- 
skiej , przez Zwierciadło Rzeczyposolitej 

Polskiej na początku r. 1598 wystawione. 
Kraków, druk Czasu, uakł. Bibl. polsk., 1859, 
w Sce, str. 77 i 23. + 

— Zdanie Syna Koronnego o pięciu rze- 
czach Rzeczypospolitej Polskiej należących : 
1) Sąsiedztwo tureckie z Polską jakie? 2) Skarb 
bogaty na Rzeczp. jako zebrać? 3) Pospolite 
ruszenie hojne jako uczynić ? 4) Wyprawa na 
■wojnę jakaby być mogła, póki się skarb Rze- 
czypospolitej nie zbogaci? 5) Liga z Pań- 
stwami chrześciańskiemi przeciw Turkowi jak 
nam potrzebna? Ich Mościom Panom braci 
Bwej, Panom Polakom i Litwie ku uważeniu 
podane. Wyd. J. Kaz. Turowskiego. (Bibliot. 
polsk. Zeszyt XIII. czyli 12 Now. Seryi.) Kra- 
ków, nakł. Wyd. Bibliot., di-uk Czasu, 1858, 
w 8ce, str. 109 i 1 karta. + + + 

(Inna edycya jest z r. 1595.) 

^ GRABOWSKI Stan. hr. Autor powieści : Humo- 
ristische Bilder, Berlin 1863; Ilumoresken, Berlin 1864; Sabeltasche, PotsdamlS64; Der 
Dcserteur, Berlin 1862;'I)ie Regulatoren, Ber- 
lin 1860; Die Giinstlinge , Berlin b. w. r. ; 
Geschichte der sachsischen Ilofe, Berlin 1862, 
i t. d. nie jest Polakiem, zatem nie należy 
do pocztu naszych pisarzy. 

GRABOWSKI Stanisław I!, (minister, urodź. 
1787 f 1840 r.). Discours etc. en remettant 
r adresse etc. le 27 avril. Varsovie, 1818, 
fol., % ark. 

— Głos na sessyi sejmowej miany 6 Kwie- 
tnia 1818, w 4ce. 3 kr. 

— Urządzenia tyczące się budowy oraz repa- 
racyi kościołów po parafiach katolickich. War- 
szawa, 1824, w Sce, str. 20. 

GRABOWSKI Stanisław, SZANIAWSKI Ksaw. 
i OEBELSCHWITZ Daw. Mowy przy installa- 
cyi kuratora jeueralnego Instytutów nauko- 
wych w Król. Polskiem, na dniu 19 Lipca 
1823 r. odbytej. Warszawa, 1823, w Sce, str. 
56. 

— Obacz: Elsner J.; MąJewicz J. 

GRABOWSKI S:anisław III. De dote restitu- 
enda, dissertatio iuaiiguralis. Gryphiswaldi, 
1861, w Sce. 10 sgr. 

GRABOWSKI Stan. Aleks, (de Grabowa et 
Jamki). These pour le doctorat en medecine. 
Paris, Kignoux, 1838, w 4ce, str. 39 i tabl. 
rysunk. instrumentu do leczenia zanogcicy 
(onyxis), jego wynalazku. 

GRABOWSKI Szymon Seweryn (z Podola). De 
la Peritonite. Montpellier, 1836. 

GRABOWSKI Henryk (Szlązak) i GRABOWSKI 
Wilhelm (Prusak), należą do niemieckiej biblio- 
grafii, prace ich zatem pomijam. 

GRABSKI Laiirentius, Cantionale ecclesiasti- 
cum, in quo omnia, quaecumque secundum 
almae ecclesiae catholicae ritum in singulis 
ecclesiis parochialibus, praesertim Polonicis, 
per totum cantari solent aunum. Ex variis, 
antiquisque libris : Pontiticali sc. et Gradu- 
ali, nec non ex Directorio Chori, Antipho- 
nali atque Processionali, a Synodis ecclesiae 
Polonicae provincialibus approbatis, fideliter- 
que collectum et ad usum Sacerdotum atque 
Cantorum cum brevi ad cautum chorałem 

instructione editum, per organoedum ad 

ecclesiam metropolitanam Gnesnensem, prae- 
ceptoremque cantus. Gnesnae, sumptibus J. B. 
Lange; Ratisbonae, ex offic. Fr. Pustet, w Sec, 
str. 320. 2 tal. 

GRACIAN Balł. T. J. (f 1658). Doskonalący 
dworskiego człowieka przez CCC. maxym 
w języku hiszp. wydanych, później po franc. 
wytłómaczonych, a teraz językiem polskim 
wyłożonych przez W. J. X. Wacł. hr. Siera- 
kowskiego, prób. kat. kr, Kraków, druk Gró- 
blowej wdowy, 1802, w 12ce, kart niel. 29 
i str. 446. 5 złp. + 

(Inne przekłady wyszły: Sandomierz, 1764; 
Wilno, 1765.) 

Gracki Tad. (f 1817), obacz: Niemira J. GRACZYŃSKI - GRALICHOWSKI. GRACZYNSKI Adolf (Dr.) Geometrya sposo- 
bem stygmograficznym dla szkół gimnazyal- 
nych ułożona, w II. Częściach. Kraków, druk 
Uniwers., 1865, w 8ce; Część I. str. 50, karta 
1, tablic 5; Część II. str. 46, karta 1, tablic 
5. 1 rub. + 

— Ogólne zasady wychowania (niezbędne 
dla rodziców i nauczycieli). Wadowice, nakł. 
i czcionk. Franc. Fołtyna, 1868, w 8ce, str. 
32. 6 sgr. + 

— Porównaj : G. A. (Geografia). 

GRADENWITZ Salomon (Posnaniensis). De 
cofi"eae vi noxia et salubri. Dissert. Berolini, 
typ. Schlesinger, 1841, w Sce. + 

Gradobicia, obacz: Sarłyni M. (Projekt). 

GRADGWICZ Edw. Józef. Ueber die Schwe- 
felwasser Galiziens, ais Inaug. Dissertation. 
Wien, Dr. v. Klopf, 1838, w bce, str. 28. 

Grądzki, obacz : Krajewsl<i M. 
Graefe Carl (f 1871), obacz: Bierkowsl<i J. ; 
Forster Kar. ; Malcz W. 

Graefenberg , obacz : Baruch Ad. ; Kołacz- 
kowski; Medwey F. ; fi/lunde; Prisnitz; Rause; 
Sauvan L ; Schnitzlein; Sposób; Uzdowski. 

Graefin (Die) ais Amasone, oder das blutige 
Haupt. Warheit und Dichtung aus dem letz- 
teu Polen-Kriege. łlmenau, 1831, w 8ce. 

Graełz. Historya Żydów. Tom III. i IV. 
Przekład przez Jastrowa, w Y/arszawie (zapo- 
wiedziany r. 1864). 

GRAF Anton von f. Die Erzbischófe von 
Koln und Posen. Darstellung der welthisto- 
rischen Bedeutung der katholischen Frage 
in Preussen. Vom Anton Graf von f Dom- 
kapitułar im hohen Metropolitankapitel etc. 
Leipzig, Muelłer, 1838, w Sce. 1 złr. 

GRAF Friedrich. Uutersuchung der asteti- 

schen Kraft, von Lemberg, Piller, 184., 

w Sce, str. 30. 

GRAFCZYŃSKI Astolf. Chochlik, kroniczka 
tygodniowa. Rok 111. Lwów, druk Piłlera, 
1868. Wychodził od 9 Kwietnia 1868, co ty- 
dzień, w 4ce, kart 4. Rocznie 5 złr. 20 Icr. 

— Śmieszek, pisemko wesołe. Lwów, Pil- 
ler, 1868. Rok I- 111., w 4ce, Nrów 3. + 

GRAFFENAUER Jan Filip (Dr. Med., urodź. 
27 Czerwca 1775). Berutsreise durch Deut- 
schland, Preussen und das Herzogthum War- 
schau 1805 — 6 — 7—8. Chemnitz, Starkę, 1811. 
1 tal. 8 sgr. 

— Lettres ecrites en Allemagne, en Russie 
et en Pologne dans les annees 1805—6 — 7 — 
et 8, contenant des recherches statistiques, 
histoiiques, litteraires, physiques et medica- 
les ; avec des details sur les monuments pu- 
blics, les usages particuliers des habitaus, 
les etablissements utiles, les curiosites, les 
savants et leurs deucouverts etc. ainsi que 
des notices sur diverses hopitaux militaires 
de 1' armee et des fragments , pour Bervir a 1' histoire de la derniere campagne. Paris 
et Strasbourg, Amand Koenig, lbu9, w 8ce, 
str. 314. 4 franki. 

GRAFI6NY Franciszka d' Issembourg d' Ap- 
poncourt (ur. 1694 f 1758). Listy Peruwianki, 

Szambelanowej przekładania z francuz- 

kiego J(acka) P(rzybylskiego). Edycya nowa. 
Warszawa, T. Lebrun, 1805, w Sce, str. 241 
i XVII. 6 złp. 20 gr. + 

(Pierwsza edycya: Warszawa 1784.) 

GRAJNERT Józef. Historya o sławnym Gabry- 
elu Hołubku, opowiadania z dziejów polskich, 

z sześciu obrazkami, przez Kraków, starań. 

i nakł. Wyd. Czytelni ludowej. Warszawa, 
u Gebethnera i Wolffa, 1871, w 16ce, str. 47 
i 5 ryc. + 

— Podarunek dla ludu naszego. Podania, 
powiastki, pieśni i bajki. Napisał Ł. Mrówka. 
Książeczka I. Warszawa, J. J. Okoński, 1862, 
w 32ce, str. 72. 20 gr. 

— Toż. Książeczka druga, 1862. 

— Toż. Książeczka trzecia. Tamże, 1863, 
w 32ce, str. 78. 20 gr. 

— Poezye, pieśni i dumki. Zbiorek pierw- 
szy. Warszawa, Autor, druk J. Jaworskiego, 
1863, w Sce, str. 76. 

— Dziwne przygody Lorka Szlązaka, opo- 
wiadania z dziejów polskich, z 4ma obraz., 

przez Kraków, Wyd. Czyt. lud., Gebethner 

i Wolff w Warszawie, 1871, w 12ce, str. 69 
i I. + 

— Zorza (pismo dla ludu). Redaktor J. 
Grajnert. Warszawa, 1866—72, w 4ce. 

— Obacz: Tegner Izajasz. 

GRALEWSKI Antoni (z Bestwiny w Królest). 
Questions tirees au sort. These. Montpellier, 
1841. 

GRALEWSKI Mateusz. Kolenda dla dzieci 
polskich, zebrana u piśmiennych ludzi i po- 
dana do druku. Rok pierwszy. Warszawa, 
C. Lewicki, 1863, w r2ce, str. 104. 

— Myśli o naszych działaniach w kraju i 
za granicą. Lipsk, E. Ł. Kasprowicz, 1865, 
w Sce, str. 37. 10 sgr. + 

— Opowiadania o pańszczyznie, kazał wy- 
drukować jjiśmienny z Mazewa od Łęczy- 
cy, do czytania dla swoich braci, krewnych, 
wszystkich znajomych i nieznajomych. (Od- 
bitka z Czytelni niedzielnej.) Warszawa, C. 
Lewicki, druk J. Ungra, 1861, w 8ce, str. 25. 
15 gr. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, nakł. 
C. Lewickiego, druk Gazety polskiej, 1863 (?), 
w Sce, str. 28. 

— Obacz : Braterstwo ; Mikoszewski K. 

GRALICHOWSKI Wojciech (ksiądz, Piar, ur. 
17S9). Do autora Dodatku do poprawy błę- 
dów w ustnej i pisanej mowie polskiej. (Uwagi 
nad dziełem X. Bohusza: Dodatek do poprawy 
błędów przez X. Kopczyńskiego.) Poznań, 
1809, w Sce, k. 12. 7G GRAMMAIRE _ GRAMMATYKA. Grammaire polonaise et francaise ou discours 
tres faciles pour parler en peu de temps la 
langue polouaise ou la francaise. Część I i II. 
Breslau ches (tak) Korn, 1801 , w 8ce, str. 
128 i 112. + 

— Obacz: Abrege (181G); Kopczyński (Essai 
1805); Orda (1858); Rykaczewski (1861); Vater 
(1807). 

Grammar german, ob. Mueller Leop. (1858). 

Grammałica brevis linguae lithuanicae seu 
samogiticae, a ąuodam pio Societ. Jesu Sacer- 
dote conscripta et typis mandata Yilnae a. 
1737, nunc reperta et iterum in lucem edita. — 
Trumpas pamolumas Katbos Lituwyszkos arba 
Zematyszkos. Wilnuju, Neumann, 1829, w 8ce, 
str. 57. 30 kop. 

— graeca, obacz : Stefazyusz. 

— slavo-rutena, obacz : Lulskay (1830). 
Grammatik der pclnischen Sprache, obacz : 

Bandtkie J. S. (1808 — 1824) ; Biernacki Jan 
(1837); Gerlacli (1821); Groke G. (Deki. i Konj., 
1817); Gruehn C. (1844); Hexenmeister (1863); 
Kampmann (1863); Kraiński Winc. (Poln. Gram. 
1861); Krumpliolz; Kutscli (1800;; Moneta J. 
(1805); Mrongoviiis (1807, 1811, 1837); Nagel E. 
(1838); Nowicki J. (1824); Ollendorf; Pohl K. 
(1829—61); Polluge (Tirocinium, 1814); Pols- 
fuss (Lesebuch, 1805—1841); Polsku (Po— czy 
mówisz, 1864—70); Popiiński (1829); Regeln 
(Analyse, 1857); Sartyni (Wortforschung, 1843); 
Schopke (Unterricht) ; Smith (1846) ; Szcze- 
pański (1845); Suchorowski M. (1829-1862); 
Szmidt; Szumski Tom.; Trnka (1830); Vater 
(1807); Wolf M. (1859). 

Grammatik rutheniscbe, obacz: Lewicki ;J. 
(1834). 

Grammatik pers. samskr. slav., ob. Possart. 

— der slav. Sprache, obacz: Miklosich. 
Grammałika praktyczna niemieckoho jazyka. 

Na klassę III. Czgśó I. Lemberg, Staurop. 
lustit., 1864, ark. 18Vj. 46 cent. 

— Toż, Na IV. klassę. Część II. Lemberg, 
Druck des Stam-opig, lustit., 1864, ark. 12 '/j. 
30 kr. 

Grammatyka, czj^li sposób łatwy uczenia się 
czytać po angielsku. Wilno, 1806, w 8ce. 

— angielska, obacz: Angielska; Ciemniewska 

(1860); Lowih (Berlin, 1850). + 

— czeska, obacz: Grzymała Stef. (Prąjdzyń- 
ska, 1861); Tomek (1865). 

— francuzka, krótko zebrana dla uczących 
się języka francuzkiego (przez Kundzicza Ta- 
deusza). Wilno, 1802, w 12ce. 2 złp. 15 gr. 

— Toż, dla poczynających uczyć się języka 
francuzkiego. Bez wyraź. roku. 

— Toż. Połock, druk Jezuitów, b. w. r., 
w 12ce, str, 190. + 

(Inna edycya: Warszawa, 1766). 

— francuzka dla dam i kawalerów uczą- 
cych się języka francuzkiego, zebrana i spo- 
sobem najnowszym ułożona. Edycya czwarta poprawna i powiększona. Kraków, w dru- 
karni Groblowskiej, 1808, w 12ce, str. 191. 

2 złp. 15 gr. 

— Toż, edycya piąta. Tamże. 

— Toż, edycya szósta, poprawiona i po- 
większona. Kraków, 1816, w 12ce, str. 4 i 215. 

(Inne edycye: Kraków 1783, 1784, 1788, 
1791, 1797, w 12ce. Jest to tożsamo, co Gram- 
matyka francuzka krótko zebrana.) 

— francuzka, dla pożytku uczącej się mło- 
dzi krótko zebrana, poprawiona i powięk- 
szona. Wydanie dziesiąte, w 8ce. 2 złp. 

— Toż. Kalisz, 1810, w 12ce. 3 złp. 

— Toż, znacznie odmieniona, poprawiona 
i powiększona. Wydanie jedenaste. Warszawa 
i Wilno, Zawadzki, 1811, w 12ce, str. 244. 

— Wydanie dwunaste, Wilno, 1817, w 12ce. 

3 złp. 10 gr. 

— Toż. Połock, w drukarni Akademickiej, 
1817, w 8ce, str. 171. 

— francuzka, krótko zebrana, znacznie od- 
mieniona, poprawiona i powiększona. Wilno, 
Józef Zawadzki własnym nakładem , 1825, 
w 12ce, str. 232, nieliczb. 2. 

— Toż, Wilno, 1828, w 12ce. 2 złp. 15 gr. 

— Toż , dla pożytku uczącej się młodzi 
i t. d. Wydanie czternaste. Kraków, druk, 
Akadem., 1829, w 12ce, str. 236. -f 

— francuzka i język, obacz: Abry (1801); 
Ahn (Nauka); Arciszewski (Gramm., 1849); 
Avignon (Język 1865, Norew); Borodzicz,(Jęz.); 
Breza (Wymawianie) ; Castille (1809) ; Ćwicze- 
nia (Czytanie, 1829); Denoix (Chrestom., 1855); 
Elkan (Gramm.); Hautpierre (Gramm., 1806); 
Hircel (Gram., 1840); Iżycki; Kamiński; Krzew- 
ski A. (1863); Kulikiewicz (Język, 1860); Lho- 
mond (Gramm.. 1837); Matuszewski (Gramm., 
1843—9); Meidinger (Gramm., 1833); Meteda 
(1870); Naganowski W. (Gram., 1849); Neve 
(Gram., 1826); Noe! (Gramm., 1836); Norsw 
(Gramm., 1865); Ollendorf (1854-62); Orelli 
(1851); Painvin (Gramm., 1806—13); Parvez 
(Gram., 1864); Pietkiewicz Mich. (1833); Plan- 
son (1825); Początki (Gram., 1826); Recueil; 
Resłaud; Rozmowy; Schulz M. (Szulc, Wypisy); 
Studniarski; Świtkowski; Szczepański J. J. (1866); 
Szumski T.; Tables; Terajewicz (1829); Tri- 
mail S.; Wagner (Język); Wailli (1817); Zda- 
nowicz (Wypisy, 1830 — 45); Zieliński Wik. 
(Konwersacya, 1866); Zieliński Józ, (Gramm., 
1826—1835). 

— języka greckiego, do użycia słuchaczów 
w Uniwersytecie wileńskim. Wilno, 1806, 
w 8ce. 

— grecka, obacz: Butłmann (1817); Cegiel- 
ski (1862); Curtius J. (1869); Enger (Morow- 
ski A., 1840); Groddek (Hryniewicz, 1820); 
Jeżowski (1820); Kuhner (Cegielski, 1843—59); 
Łaszczewski B. (1811); Mathiae (1830); Stefa- 
zyusz (po łacinie) ; Woelke T. A. (Elementa, 
1825). 

— hebrajska, obacz: Baum D. (polsko-hebr.); 
Chiarini (1828); Gintyłło; Muszkat (1853); Rab- GRAMMATYKA. 77 binowicz; Szwarcemberg A.; Vałer (Żukowski, 
1809); Wolf Michał. 

— łacińskiego jeżyka krótkim i jasnym spo- 
sobem napisana. Lublin, 1801, w 8ce. 

— języka łacińskiego dla użytku młodzieży 
w szkołach XX. Jezuitów. Połock (1809), w 
8ce. 3 złp. 10 gr. 

— Toż. Tamże, 1815 r.; i tamże, 1819 r. 
(Edycya pierwsza wyszła 1794 r. w Połocku, 

w 8ce, str. 272.) 

— Toż, dla użytku polskiej młodzieży. Nowe 
wydanie przerobione i pomnożone. Poznań, 
Munk, 1824, w 8ce, str. 285 i uiel. 13. 

— łacińska dla chcących się uczyć łaciń- 
skiego języka ; czwarty raz przedrukowana 
(dla szkół XX. Bernardynów ). Warszawa , 
w drukarni Rządowej, 1813, w 8ce, str. 383. 

— łacińska dla wygody uczących się w szko- 
łach publicznych; w 8ce. Oprawna 3 złp. 

— łacińska teoretyczno-praktyczna, decy- 
zyą JW, Ministra Oświecenia narodowego 
przepisana do użytku w szkołach Okręgu 
naukowego warszawskiego i nakładem tegoż 
Okręgu wydana. Kurs pierwszy, zawierający 
naukę odmian foremnych. Warszawa, druk 
Gazety codzien., 1857, w 12ce, str. 5 i 279. 
45 kop. 

— Toż, wyd. drugie, 1858, str. V, 278 i II. 

 — łacińska teoretyczno - praktyczna. Kurs 
pierwszy, zawierający naukę odmian forem- 
nych. Wydanie trzecie. Warszawa, druk J. 
Ungra, 1866, w 8ce, str. III, 48, 74, 72, 74 
i spisu 2. 

— Toż. Kurs drugi, zawierający naukę od- 
mian nieforemnych. Warszawa, w drukarni 
Gaz. codziennej, 1858, w 12ce; napisów kart 
2, przedmowy str. IV i 413, rejestru karta 1. 
Oprawna 50 kop. 

— Toż. Kurs trzeci, zawierający całkowitą 
składnię. Warszawa, druk Gazety codziennej, 
1860, w 8ce, str. X i 390. 60 kop. 

(Ułożona jest według niemiecko-łacińskiej 
Kiihnera, a przykłady czerpane z Poplińskiego. 
Składnią układał Szmurło , resztę wspólnie 
z nim Krzysz, Stoelzer, Wilh. Fecht i Cypr. 
Izdebski.) 

— Obacz : Alwar (1809 — 19) ; Andraszek 
(pijarska, 1839); Bartoszewicz Zyg. (1831—40); 
Broeder (Szulc, 1821-38); Jakubowicz (Wilno, 
1826); Konarski St. (Piarów, 1801-1829); 
Korytkowski (1828) ; Meiring (1868) ; Moliński J. 
(185&); MuczkowskI J. (1832); Olędzki M. (1858); 
Popliński A. (Zumpt, 1835— 44— 50) ; Presiow- 
ski (Piarów, 1829—62); Radliński Salv. (Lublin, 
1801); Schultz (1865); Sobieski (1805); Szmurło 
(1851); Szulc (1821); Trojański (Gretenfeld, 
1819, 1836, wierszem). 

— litewsko-polska. (ZaiDowiedziana u XX. 
Missyonarzy w Warszawie r. 18G1.) 

— (galicyjsko) małoruska, obacz : Diaczan 
(1863); Duchnowicz A.; Łoziński J. (1846); 
Pawłowski A.; Wagiiewicz. — języka niemieckiego, z rozmowami, wo- 
kabułami, wzorami do pisania i początkami 
rachunków, ułożona dla użytku tych, którzy 
chcą w szkołach, lub sami łatwym sposobem 
nauczyć się po niemiecku. Poznań, druk u 
Deckera i Spółki, 1817. 

— Toż, drugie wydanie. Poznań, 1821, str. 
258. 4 złp. 15 gr. 

— niemiecka. Wiedeń, 1832, w 8ce. 2 złp. 
15 gr. 

— praktyczna języka niemieckiego, na dru- 
gą i trzecią klasę szkół ludowych w Cesarst. 
Austryackiem. Wiedeń, druk L. Grunda, 1854, 
w 8ce, str. 318 i 56. 28 kr. 

— Toż. Część I. i II. (na klassę III. i IV.) 
Wiedeń, 1860, w 8ce, str. 270 i 174. 39 i 27 
kr. w. a. 

— niemiecka, obacz: Ahii; Dłuźniewski M. 
(1847); F. J. A. (1856); Fijałkowski; Gottsched 
(Wrocław, 1819); Grauert (Wilno, 1824); Hru- 
zik (dla szkolnej młodzieży, 1832 — 1845); 
J. A.; Janota E. (Kraków, 1865 — 7—1870); 
Kamiński X. (Wilno, 1819); Kotschul (Wrocław, 
1819—33); Lessmann B. (1863); Lieder F. (War- 
szawa, 1835); Lidl Al. (Wilno, 1830); Mark- 
wart (1812); Nauczyciele (Scholer 1835, Leszno 
1843); Ollendorf (1864); Reben E. (1871); Scho- 
ber (1871); Sucliorowski (1833); Trojanowski 
(Wilno, 1823) ; Trojański (Poznań, 1833) ; Wohl- 
feil (Lwów, 1822). 

— (Mała) języka polskiego. Poznań, druk 
K. Reyznera, 1843, w 8ce. 

— języka polskiego, decyzyą J. Wiel. Mini- 
stra oświeć, narodów, przepisana dla szkół 
Okręgu nauk. warsz. i nakładem tegoż Okręgu 
wydana. Części III. Warszawa, w drukarni 
Józ. Ungra, 1860, w 8ce; na klassę I. str. 109; 
na klassę II. str. 198; na klassę III. str. 196. 

— języka polskiego, ułożona według takiejże 
grammatyki wydanej w 1866 roku decyzyą 
Jaśnie Wielmożnego Ministra oświecenia na- 
rodowego dla szkół Okręgu naukowego war- 
szawskiego, na klassę I. Wydanie drugie. War- 
szawa, w drukarni rządowej oświecenia publi- 
cznego (drukowana czcionkami przerobionemi 
z grażdanki), 1866, w 8ce, str. 108 i niel. 4. 
15 kop. + 

— Więcej obacz: Betlejczyk (Zapyty, 1861); 
Bohusz (Dodatek do poprawy błędów, 1808) j 
Borodzicz ( Granmiatyka, 1830); Bronikowski 
(Gramm. języka polsk., 1850, 1848); Ciecho- 
niewski Kaz. (Oko hieroglifik, 1804); Czajkow- 
ski J. Ant. (Gram., 1853); Czepiełiński (Gram., 
pols., 1861); Dawid (Gramm. pols., 1858—64); 
Deszkiewicz J. (Grammatyka 1846, Odpowie- 
dzi 1853); Dworzecki (Treść grammatyki pols , 
1806, 1813, 1824); Elsner i Brodziński (Metry- 
czność i rytmicz. 1816, Uwagi nad taż roz- 
prawą 1818) ; Głowacki T. (O grammatyce 
pols., 1850); Goczałkowska J. (Gramm. pols., 
1861); Gosselin E. (Zasady 1847, dla panien); 
Gralichowski (Uwagi nad Dodat. do poprawy 
błędów, 1809); Gregorowicz Mikoł. (Gramm. 
pols., 1852); Jachowicz S. (Pomysły, 1858) i 78 GRAND-MAISON — GRASS. Jakubowicz M. (Gramm. języka pols., 1823) 
Kamocka (Wykład dla panien, 1870); Kamp 
mann K. F. (Nauka języka pols., 1857); Klima' 
szewski (Gramm. pols., 1S3S); Kopczyński O' 
(Gramm. dla szkół naród. 1800, 1818, 1828 
języka polskiego 1817; polska 1830 — 1839 
dla szkół publicznych 1834—35); Korczyński M 
(Gramm. pols., 1826); Kozłowski Al. (Gramm 
pols., 1850); Krasiński A. (Grammafyka, 1837 
184G, 1850); Królikowski j. (Prozodya polska 
1821); Kudasiewicz (Próbki filoz. mowy, 1858) 
Kudasiewicz (Kurs nauki języka pols., 1861) 
Kurhanowicz T. (Grammatyka, 1832, 1834, 1843 
1862, 18G0); Lercel W. (1869); Linde Sam. (O pra. 
■widł. etymologii, 1805); Łazowski L (Gramm. 
1848—1862); Łukomski J. (Kurs języka pols. 
1862, 1866); Malinowski (1871); Małecki Ant. 
Marciński (Gram. polska dla Litwinów, 1833) 
Massalski (Wyciąg z grammatyki, 1S49--1853) 
Morzycki A. (Rys grammatyki, 1857) ; Mroziń 
ski Józ, (Zasady gramm. języka pols., 1822, 
18.50); Muczkowski (Grammatyka, 1825, 1836, 
1849, 1860); Odmiany (1839); Piotrowski (Za- 
sady gr., 1864); Podlewski P. (Gramm. polska, 
1858) _; Potocki St. (O języku polskim, 1816); 
Rewoliński L. (Głoskownia. 1845); Sierociń- 
Ski T. (Grammat, 1845); Skrzypiński P. (1866); 
Suchecki H. (Nauka języka pols. 1849, 1853; 
Lingw. porówn. 1851; Przegląd form. 1857); 
Święcicki P. (Zaimki, 1870); Szczepański J. J. 
(Grammatyka, 1850); Szczepański (Muczkow- 
ski J., 1857); Szopowicz (Uwagi nad samo- 
głoskami, 1827); Szostakowicz I. (Grammatyka, 
1846); Sztochel (Gramm., 1854); Szumski T. 
(Nauka języka i stylu pols., 1809) ; Szwejkow- 
ski (O znamionach nad samogłos., 1816); Trza- 
skowski ; Wandelaincourt (Język i formy, 1821); 
Wierzbicki Ad. (1858); Winkler L (1863); Wyszo- 
mirski X. (Uwagi nad mową polską, 1809); 
Zagórowski F. (1858); Zajączkowski (Gramm., 
1831); Żochowski F. (Części mowy, 1838; Mo- 
wnia, 1852); Żmudziński K. (Grammat., 1862), 

— polska, historya i bibliografia, obacz: 
Plebański (w Encykl. powsz. tyt. Grammatyka); 
Wisłocki Wł. 

— polska dla Czechów, obacz: Hanka (1839, 
po czesku). 

— polska dla Litwinów, obacz : Marciński. 

— polska dla Rossyan, obacz: Kurchano- 
wicz T. ; Sawinicz (po rossyj., 1833) ; Siemigi- 
nowski (1831). 

— krótka rossyjska, dla szkół narodowych 
Imperyum rossyjskiego. Wilno, 1800, w 8ce. 

— Więcej obacz: Brodowski 1805); Gutow- 
ski (1809); Dworzecki J. (1809-1811); Grecz; 
Gruszecki (1867); Jakubowicz A. (1834); Kukol- 
nik (1830-36); NoakowskiF.; Początki (1827); 
Reiff (Hlebowicz, 1823). 

— samskrytska, obacz : Majewski W, S. 

— starosławiańska (cerkiewna), ob. Dobrzań- 
ski A. (1837-1851). 

— sławiańskich języków, ob. Frohlich ; Kra- 
szewski J. J. — turecka, obacz: Majewski W. 

— węgierska, obacz: Eiben (1843). 

— albo krótki i łatwy sposób nauczenia się 
języka włoskiego. Edycya druga poprawiona 
i powiększona. Warszawa, Zawadzka, 1809, 
w 8ce, str. 176. 4 złp. -ł- 

(Inna edycya: Warszawa 1782.) 

— nowa polsko - włoska praktyczna, pro • 
wadząca sposobem łatwym i prędkim do do- 
skonałego nauczenia się języka włoskiego. 
Wrocław, W. B. Korn, 1809, w 8ce, str. 384. 
5 złp. 

— Toż, nowe poprawne wydanie. Wrocław, 
Korn, 1841, w 8ce, str. 308. (Z tysiącem błę- 
dów druku.) 6 złp. 

— włoska, obacz: Rykaczewski ; Vimercati 

(Chęciński). 

— żmudzka, obacz : Kossakowski. 

GRAND-MAiSON. Mała wojna, czyli Opis 
służby lekkich pułków w czasie wojny, przez 
kapitana de , za zleceniem W. P. Pod- 
pułkownika Jazdy ochotników Flandryi , a 
przez W. Pułkownika Dziewanowskiego na 
polski język przetłumaczona. Części II. War- 
szawa, w drukarni Wiktora Dąbrowskiego, 
1812, _w 8ce, razem str. 275. 4 złp. 

— Porównaj : Decker K. 

GRANDI. O uregulowaniu rzek stosownie do 

teoryi i praktyki przez Professora matem., 

Członka wielu Tow. uczonych, przełożył A. 
Gliszczyński. Warszawa, Zawadzki i Węcki, 
1817, w 8ce, str. 59, tabl. 4. 2 złp. 

Grands Capitaines, obacz : K. L (1863). 
Granei Wirginia, obacz: Wentura. 

GRANGE J. Józef. Nowy pług francuzki bez 
przewodnika, wynaleziony przez prostego pa- 
robka z Harolu we Francyi w depart. Woge- 
zów, tłumacz. J. J. Szczepański. Z czterema 
tablicami, które wszystkie części pługa z obu 
stron przedstawiają. Lwów, Piller i Sp., 1834, 
w 8ce, str. 93. 2 złp. 

Graniczne sprawy, obacz : Heylmsnn ; Kaul- 
fuss; Młodecki J. (1870); Pogląd (1855). 

GRANIER F. Appel du peuple polonais, belge 
et italien aux bons Francais amis de la liberte 
(prozą i wierszem). Lyon, impr. de Perrin, 
1832, w 8ce, str. S. 

Grapbometr, obacz: Komarzewski J. 

GRAS de BA6N0LS (Mme Carola). Le cri 
de la Pologne. Adresse a 1'empereur Napo- 
leon 111. Paris, 1863, w 8ce. 1 frank 50 centim. 

Graslitz w Czechach, obacz: Nowicki K. 

GRASS J. Kuchnia zdrowia, albo Przepisy 
przyrządzania potraw z produktów krajowych, 
najprościejszym , najwłaściwszym sposobem, 
dla osób tak chorych, jako też i powracają- 
cych do zdrowia, służących, przez J. Jankow- 
skiego. Wilno, T. Gliicksberg, 1838, w 12ce, 
str. 124. 3 złp. 10 gr. ^>. GRATIEN - GRŁ'CKI. 79 GRATIEN Jan Bt. Wilh. (f 1799 r.) Nauka 
pasterska biskupa fraBcuzkiego o bezźenno- 
ści ministrów religii, 1800, w 8ce. 

GRATRY X. Aug. Józef Alf. (ur. 1805 f 1872). 
Filozofia Składu apostolskiego, napisana po 
francuzku, przełożona na jgzyk polski przez 
X. Józ. Szpaderskiego. Warszawa , nakład 
tłumacza, druk S. Orgelbranda, 1863, w Bce, 
str. 251 i niel. 5. G złp. 20 gr. ; zniż. 75 kop. 

— Moralność i zasadnicze prawo liistoryi, 

z francuzkiego oryginału przez ks. Ora- 

toryaniua. Członka Akademii francuzkiej. Kra- 
ków, W. Jaworski, 1869, w 8ce, str. 439. 
1 tal. 10 sgr. + 

— La Pologne, par pretre de FOratoire 

de 1'Immacule Conception. (Extrait de la Paix.) 
Paris, C. Douniol, impr. Ad. Laine et J. Ha- 
vard, 1861, w 8ce, str. 47. 1 frank. + 

— Ze źródeł. (Odbitka z Przeglądu kato- 
lickiego.) Przekład Julii Janiszewskiej. (War- 
szawa, 186.) w Sce. 

— Źródła. Rady do kształcenia własnego 
umysłu służące. Pierwsza i ostatnia księga 
nauki powinności. Przełożył na jgzyk polski 
Jan Hempel. Warszawa, 1870. 1 rub. 

(Graudenz.) Chronik der evangelischen Ge- 
meinde iu Graudenz , zu der ara 25. Sep- 
tember 1863 stattfindenden 300-jahrigen Ge- 
dachtnissfeier des Pestehens derselben ver- 
ófFentlicht. Graudenz, Rothe, 1863, w Sce, 
str. 42. 

GRAUERT Arnold. Grammatyka niemiecka, 

przez K. F. naucz, jgzyka niem. w gymn. 

przy ces. Uniw. wileńsk. Wilno, J. Zawadz- 
kiego druk i nakład, 1824, w 8ce , str. 92 
i rejestr. 1 złp. 15 gr. 

— Deutsches Lesebucli herausgegeben und 
mit einem deutscb-polnisclien Worterbuche 

verselien, von Candidat der Philosophie 

etc. — Nowe wypisy niemieckie. Wilno, 1824, 
w 8ce, str. 141. 

GRAUERT Wilhelm Henryk (ur. 1804 f 1852). 
Die Thronentsagung des Konigs Johann Casi- 
mir von Polen und die Wahl seines Nacbfol- 
gers. Nacli einer bisher unbekannten gleich- 
zeit. Quelle und den Geschichtschreiberu jener 
Zeit. (Aus den Sitzungsberichten der kais. 
Acad. der Wiss. abgedr.) Wien, Braumiiller, 
b. w. m. i r. (1851), w &te, str. 68. 30 kr. m. k. 

GRAUTOFF F. H. Historische Schriften. III. 
Bandę. Liibeck, 1836. 10 frank. 

( Obejmują : Besitzungen der Slaven im 
Nordl. Deutschland, Tom I. str. 35—38 ; Gesch. 
des Hanse-Comptoires in Nowgorod, Tom II. 
str. 287 — 345 ; Ghronicon Slavense in Lira- 
burg's Sammlung, Tom III. str. 317-318.) 

GRAYESON X. Ignacy Jacek Amat (ur. 1670 
t 1733). Ilistorya kościelna Starego i Nowego 
Testamentu od I. wieku świata aż do wieku 
XVIII, kościoła, z tablicami cbronologicznemi, 
W których opisują się porządki rzymskich biskupów czyli papieżów, patryarchów wscho- 
dnich stolic, to jest.... etc. etc. etc. w łaciń- 
skim języku wydana przez Akademii sor- 

bousk. w Paryżu Doktora, Zgromadzenia uczo- 
nych kazanatańskiego w Rzymie Teologa, 
Zakonu Kaznodz., na polski język przełożona 
przez X. Domin. Wasilewskiego, św. Teologii 
Dra tegoż Zakonu Prow. litewsk. Tomów XII. 
(Prospekt.) Wilno, nakł. i druk Józ. Zawadz- 
kiego, w 4ce, str. 6. Prenumerata 80 złp, 

GRAYIN L. F. Sur la mort du Prince Joseph 

Poniatowski, par ex-officier de genie mai- 

tre du pension repetiteur. Varsovie, 1819, 
w 4ce, kart niel. 4. 

— Ode a Sa ]\lajeste 1'Enipereur de toutea 
les Russies, Roi de Pologne, sur la paix 1814, 

par maitre de pension. Varsovie, de l'impr. 

des Ecoles polonaises, 1818, w 4ce, str. 22. 

— Obacz: Krasicki (Fables). 

GRAYJNA Wino. Jan (urodź. 1660 f 1718). 
Institutiones canonicae. J. C. C. Cleri Poloni 
et Seminariorum commodo noyissime reim- 
I^ressae. Varsoviae, ad S. Crucem, 1821, w Sce, 
str. 293. 4 złp. + 

GREBEL Ignacy. Kalendarz polski i ruski 
dla Galicyi Zachodniej w 1800 r., jako pospo- 
lity mający dni 365 etc, wieku XVIII osta- 
tni pod panowaniem planety słońca. Kra- 
ków, druk Ign. Grebla, w 4ce, str. 28. 

— Katalog książek , obacz pod wyrazem : 
Katalogi. 

— Wzory charakterów znajdujących się w 
drukarni Gi'oblowskiej. Kraków, 1810, fol., 
1 ark. -f 

GREBITZ Karolina Eleonora. Rządna gospo- 
dyni we względzie kuchni i spiżarni. Dzieło 
dla początkujących gospodyń i dwornie mia- 
steczkowych i wiejskich ułożone, tłumaczenie 
Wal. Szacfajera, tłumacza Medycyny dla ludu 
wiejskiego. Tomów II. Wilno, 1838—1839, 
w Sce, str. XXVI, 434; str. VIII, 302. 16 
złp. + 

— Toż, dla gospodyń miejskich i wiejskich 

ułożone przez Wydanie drugie poprawne 

i pomnożone. Wilno, Zawadzki, 1844, str. 
XXVI, 434 i str. VIII, 308. + 

Grecki, Grecka, obacz: Andrzejkowski (Sta- 
rożytna roślinność; ; Borkowski Józ. (Literat, 
nowogr.); Ecphonemata (Liturgia); Egger E. 
(Akcenta) ; Groddek G. (Teatr, Historya, 1811); 
Hawryłowicz P. (Przykłady); Jacobs (Jakobs : 
Chrestomatia 1806, Wypisy 1862); Jerzykowski 
(Zadania) ; Jurkowski M. (Antologia, Słownik 
1827); Koźmiński F. (Przykłady); Kremer Józ. 
(Sztuka 1868); Kulawski W. (Język w Polsce); 
Lelewel J. (Odkrycia); Maciejowski M, (Naucza- 
nie); Małhiae (Konjugacye); Mecherzyński K. 
(Poezya); Mierzyński Ant. (Zadania 1863); Mał- 
kowski A. (Przegląd literatury 1842); Obrzędy 
(grecko-unickie) ; Pajgierl J. K. (Antologia) ; 
Presiowski (Wypisy 1832); Skrzełuski (Histo- 
rya); SzenkI K. (Ćwiczenia 1868, Zadania 1866); 86 GRECO-RUSSE - GREGOROWICŻ. Szinurło A. (Kultura); Walicki Alf. ^Lileiaturaj; 
WannowskI A. (Filologia); Węciewski (Litera- 
tura 1867, Słownik, Tragedyi tłumacze pol- 
scy w Bibliot. warsz. 18G1); Wykaz konstytiicyi 
(1821); Zachariasiewicz G. (Obrządek 1821). 

Greco-russe culte, obacz: Sulima S. (18G3). 

Grecy (Grecya), obacz: Kozłowski F. (Cywi- 
lizacyar, Krug W. (Odrodzenie 1821); Lantier 
(Podróże Antenora"); Richardot (Historya 1814); 
Scrofani (Podróż); Sienkiewicz Karol (Wiado- 
mość); S(korzewski) Z. (Wspomnienie); Vou- 
tier (Wiadomość, 182(3). 

(Grecya.) O cywilizacyi początkowej Grecyi 
do wojny trojańskiej. (Z Programmatu.) B. w. 
m, i r., w 4ce. 2 złp. 15 gr. 

GRECKI M. Jej piosenka do zachodu słońca. 
Śpiew do słów F. Ł., na głos jeden z towa- 
rzyszeniem orkiestry lub fortepianu. Nuty 
z tekstem. Lipsk, P. Rbode, 1865, w 4ce, 
str. 13. 20 sgr. 

GRECZ Mikołaj (urodź. 1787 f 1867). Gra- 
matyka rossyjska, przez napisana, tłum. 

z rossyjskiego. Wydanie pierwsze. Wilno, 
Zawadzki, 1836, w 8ce, str. 216. 

— Toż. Wydanie drugie. Wilno, Zawadzki, 
1838, w 8ce, str. 216. 3 złp.; zniż. 1 złp. 10 gr. 

— Toż. Wydanie trzecie r. 183.. — Wyda- 
nie czwarte r. 18..— Wydanie piąte r. 18.. — 
Wydanie szóste r. 18.. — Wydanie siódme 
r. 18.. — Wydanie ósme r. 184.. — Wydanie 
dziewiąte r. 184. 

— Krótka grammatyka rossyjska, wydana 

przez Wydanie dziesiąte. St. Petersburg, 

1845. 5 złp. 10 gr. 

— Toż. Tamże, 1858, str. 146. 75 kop. 

— Kliucz k praldiczeskim urokam ruskoj 
gramatyki.— Klucz do praktycznych zadań ru- 
skiej grammatyki, wydany przez S. Peters- 
burg, 1832, w 8ce. 

— Początkowe prawidła rossyjskiej gram- 
matyki, przetłómaczone na jgzyk polski przez 
A. B. Chlebowicza. Warszawa, S. Orgelbrand, 
1834, w 8ce, str. 284, niel. 4 i 1 tabl. 4 złp. 

— Toż. Wydanie drugie. Tamże, 1835, 
w 8ce, str. 284, niel. 2, tabl. 1. 

— Toż. Wydanie trzecie. Tamże, 1837, str. 
284, niel. 4 i tabl. 1. -i- 

— Toż, z polecenia Rady Wychowania pu- 
blicznego , przetłumaczone na jgzyk polski 
przez A. B. Chlebowicza i przeznaczone do 
użytku Instytutów naukowych w Królestwie 
Polskiem. Wydanie czwarte poprawne. War- 
szawa, Orgelbrand, 1847. 4 złp. 

— Zasady (Początkowe) ruskiej grammatyki, 

■wydane przez — Naczalnyja prawiła ruskoj 

grammatyki. Wydanie pierwsze do czwartego 
182.— 183. (Petersburg). 

— Toż, wydanie piąte pomnożone. Peters- 
burg, 1832, w 8ce. 

— Rys biograficzny życia Aleksandra L, 
Ces. Wszech Rossyi i Króla Polsk. etc. etc, zebrany przez J. II. Kurzewskiego. Warszawa, 
druk Wróblewskiego, 1843, w 8ce, str. XV 
i 150, rycin 5, nut dwie ćwiartki. 10 złp. -i- 

— Rys historyczny literatury rossyjskiej , 
przez ces. ross. radcę koUeg. , z rossyj- 
skiego przez Samuela Bogumiła Linde, z do- 
datkami z Batiuszkowa, Bestużewa, Bułharyna, 
Kaczanowskiego, Wiazemskiego, Karamzina, 
Keppena, Korniłowicza. Z wizerunkiem Rumi- 
ancowa. Tomów II. Warszawa, nakł. i druk 
N. Gliicksberga, 1823, w 8ce; Tom I. str. 
XXX i 380; Tom II. str. 381—578. 21 złp. + 

— O wymawianiu i akcencie języka ros- 
syjskiego, rzecz wyjęta z grammatyki, tłóm. 
Ferdynand Rutkowski. Warszawa, J. Gliicks- 
berg, 1839, w 8ce, str. 57. 2 złp. 

— Praktyczeskie uroki ruskoj gramatyki. — 
Praktyczne zadania ruskiej grammatyki, wy- 
dane przez Petersburg, 1832, w 8ce. 

GREDLER J. Uwagi nad urzędowaniem P. 
Piotra Michałowskiego naczelnika oddziału hut 
w wydziale górnictwa krajowego. B. w. r. 

(1831), w 8ce. 

(Grefenberg, Graefenberg.) Sposób najprost- 
szy leczenia zwykłych chorób koni i bydła 
podług metody Grefenbergskiej , za pomocą 
zimnej wody i potów. Kraków, Józ. Czech, 
1838, w 34ce, str. 16. 20 gr. 

— Ob. Graefenberg; Munde; Sauvan; Woda. 

GREGOIRE G. Nouveau manuel theoriąue 
et pratiąue du jeu de dames a la polonaise. 
Paris, b. w. r., w 8ce. 1 frank. 

Gregor, obacz: Grzegorz; Herbinius. 

GREGORiI Thomae Episc. Tynec. Litterae 
pastorales ad Clerum Tynecensem et ad suos 
olim auditores. Yindobonae, 1824, w 8ce. 

GREGOROVIUS Ferdynand Dr. Die Idee des 

Polenthums. Zwei Biicher polnischer Leidens- 
geschichte. Kónigsberg, Druck von Samter 
und Rathke, 1848, w 8ce, str. 178. 2 złp. 
15 gr. -I- 

— Polen- und Magyarenlieder. Kónigsberg, 
W. Borntrager, 1849, w 8ce, str. 81. 15 sgr. 

— Werdomar und Wladislaw aus der Wii- 
ste. Romantik. Części II w I Tomie. Kónigs- 
berg, Druck Univers., 1845, w 8ce. 15 złp. 

GREGOROWiCZ. Ueber deutsche Thiersage 
und Thierfabel, w 8(*, str. 23. (W Progr., 
gimn. Wien in der inn. Stadt, 1868.) 

GREGOROWICZ Antoni. Katholische Stinimen 
aus Oesterreich. Unter Mitwirkung geistlicher 
und weltlicher Krafte herausgegeben. Erste 
Lieferung. Wien, 1863, w 8ce, str. 28. -i- 

GREGOROWICZ Jan Kanty (Sołowiew, urodź. 
1808). Ekonom dobry, czyli popularnie przed- 
stawiony skrócony wykład, z zastosowaniem 
do potrzeb kraju polskiego, nauki o naturze 
i pokarmie roślin, o własności, uprawie i 
obsiewie gruntu, i o produkcyi i obchodze- 
niu sig z nawozem, napisany w II. Tomach, GREGOROWICZ. 81 przez Warszawa, S. Orgelbrand, 185S, w bco, 

str. 287 i 320. 13 złp. 10 gr. 

— Elementarz dla chłopców wiejskich. War- 
szawa, druk J. Psurskiego, 1859, w 8ce, str. 
92. 5 kop. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, nakł. 
Tow. roln., Gebethner, 1860, w 8ce, str. 92. 
10 gr. 

— Toż. Wilno, M. Orgelbrand, 1861, w 12ce, 
str. 92. 5 kop. 

— Gawędy księdza proboszcza pod lipami, 

dla czytelników Czytelni niedzielnej ogłosił 

Serya pierwsza. Warszawa, A. Nowolecki, 
druk Kowalewskiego, 1858, w 16ce, str. 120. 
2 złp. 

— Toż, wydanie drugie. Tamże, 1861, w 
12ce, str. 120. 

— Toż, wydanie trzecie. Warszawa, nakł. 
A. Nowoleckiego , druk K. Kowalewskiego, 
1862, w 12ce, str. 120. 

— Gazeta rolnicza (przy Gazecie codzien- 
nej). Warszawa, 1851, w 4ce. (Redaktor J. K. 
Gregorowicz.) 

— Janek z pod Ojcowa, obrazek wiejski 
ze śpiew, w 1 odsł. , z portr. Lud. Panczy- 
kowskiego. (Bibliot. teatr. Nr. 5.) Warszawa, 
A. Dzwonkowski, druk J. Psurskiego, 1862, 
w 8ce, str. 31. 2 złp. 15 gr. 

— Kmiotek (czasopismo tygod.). Warszawa, 
1860. (Redaktor J. K. Gregorowicz.) 

— Książeczki obrazkowe. Zeszyt I. Praw- 
dziwa historya o pijaku Urbanie , historya 
o Morawiaku, obrazek wiejski w 3 przedzia- 
łach , ozdób. 16 drzeworytami. Warszawa, 
nakład A. Nowoleckiego, druk J. Jaworskiego, 
1862, w 12ce, str. 78. 

— Toż. Zeszyt II. Warszawa, A. Nowolecki, 
1862, w 12ce, str. 78, z drzeworyt. Kostrzew- 
Bkiego. 

— Książeczki obrazkowe przez Janka z 
Bielca, Zeszyt III i IV. Warszawa, A. Nowo- 
lecki, 1863, w 12ce, str. 78. Cena każdego 
zeszytu 1 złp. 10 gr. 

(Zawiera Zeszyt trzeci : Państwo Bondarscy 
pomysłu Leona Kunickiego ; Bez pracy nie 
będzie kołaczy; Gawęda o koniach u Janka 
Gwoździaka ; Przysłowia i przypowieści. — 
Zeszyt czwarty zawiera: Prawdziwa historya 
o złej Katarzynie ; Kochaj bliźniego jak sie- 
bie samego. Ozdobione drzeworytami.) 

— Książka do nabożeństwa dla wieśniaków, 
ułożona przez Janka z Bielca. Warszawa , 
druk Kowalewskiego, 1862, w 8ce mniejszej, 
Btr. 198, spisu str. niel. 6, z drzewor. 

— Magazyn mód i nowości dotyczących 
gospodarstwa domowego. Wydawca i redaktor 

odpowiedzialny Od 1 Stycznia 1860—1861. 

Warszawa, nakład wydawcy, druk K. Króli- 
kowskiego , w 4ce. Przedpłata całoroczna 
6 rub. 20 gr. 

(Wychodził tygodniowo, z illustracyami mód 
i robót damskich.) — JModlitwa poiauaa odmawiana w święta 
i niedziele przed pójściem do kościoła przez 
Janka z Bielca i całą wiejską gromadę, wy- 
drukowana na pożytek duchowny braci wie- 
śniaków. Warszawa, nakład Red. Magazynu 
mód, druk Kar. Kowalewskiego, 1861, w 8ce, 
str. 22 i ryc. 20 gr. -i- 

— Toż, wydanie drugie. Tamże, 1862, w 8ce. 

— Obrazki historyczne z życia świątobli- 
wych, błogosławionych i zasłużonych krajowi 
cnotą, nauką, odwagą, i męztwem Polaków 
i Polek , napisane przez różnych autorów. 
Zeszyt I. (Św. Wojciech, Piotr z Krępy, Anna 
Jagiellonka, Antoni Żurawek, Jan Tarnowski.) 
Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, 1862. — 
Zeszyt II. Warszawa, nakł. Nowoleckiego, 

1862, w 12ce, str. 90. — Zeszyt III. Tamże, 

1863, str. 84. ~ Zeszj^ IV. Pod redakcyą 
Janka z Bielca. Warszawa, 1863, w 12ce, str_ 
102. Zeszyt po 1 rub. 10 gr. 

(Treść Zeszytu trzeciego : Chrzanowska ; 
Józef Gawron ; Opowiedanie o Stefanie Czar- 
neckim. — Zeszyt czwarty: Ksiądz Augustyn 
Kordecki przeor Paulinów, obrońca kościoła 
i klasztoru na Jasnej - Górze, stara historya 
opisana przez Kazimierza Góralczyka (Wł. 
Anczyca) ; Wincenty z Szamotuł wojewoda 
poznański. Z drzeworytami.) 

— Obrazki wiejskie. Tomów IV. Warszawa, 
Orgelbrand, 1852, w 12ce, str. V i 318; str. 
IV i 263; str. IV i 229; str. IV i 394. 26 złp. 
20 gr. 

— Pogadanki księdza proboszcza pod lipa- 
mi. (Czytel. lud. Dz. II. ks. 2.) Kraków, druk 
Czasu, 1869, w 16ce, str. 52. + 

— Proszaki, obrazek wiejski , opisany ze 
zdarzenia prawdziwego. Tomek Beznogi, obra- 
zek z pożycia wiejskiego. Powieść. Tomów III, 
Warszawa, 1854, w 12ce, str. 114, 151, 143. 
8 złp. 

(Proszaki wyszły także jako osobne dzieło.) 

— Różne różności, czyli prawdziwe histo- 
rye z opowiadania Janka z Bielca, napisał 
i wydał Tomów II. Warszawa, A. Nowo- 
lecki, 1856, w 16ce; Tom I: str. XXIX i 193; 
Tom II : str. 219. 10 złp. ; cena zniżona 60 
kop. -I- 

— Dwie sceny z pożycia wiejskiego, przez 

Warszawa, Zawadzki i Węcki, 1853, w 16ce, 
str. 229. 6 złp. ; cena zniżona 2 złp. 10 gr. + 

— Ukryte skarby. Poznań, Bażyński, druk 
Kamieńskiego, 1867, w 8ce, str. 173 i I. 
6 sgr. -t- 

(Niniejsze dziełko uwieńczono nagrodą kon- 
kursową K. Zakrzewskiego.) 

— Tomek Beznogi, obrazek z pożycia wiej- 
skiego. Tomów II. Warszawa, 1854, w 12ce, 
str. 151 i 143. 

— Tomek Sandomierzak, powieść. Tomów 
III. Petersburg, nakład i druk B. M. Wolffa, 
1858, w 16ce. Tom I: str. 382; Tom II: str. 
294; Tora III: str. 300. 3 rub.; cena zniżona 
1 rub. 20 kop. 

11 82 GREGOROWICZ — GRESSET. — Tygodnik mód (Czasopismo). Warszawa, 
1862—1872, w 4ce wielkiej. (Redaktor J. K. 
Gregorowicz.) 

— Werbel domowy. Obrazek wiejski ze 
śpiewkami w jednej odsłonie, oryginalnie na- 
pisany. Warszawa, A. Pzwonkowski i Spółka, 
18G2, w Sce, str. 47. Z portretem M. Cho- 
mińskiego. (Biblioteki teatralnej Nr. 4.) 

— Nowomodne zaloty, komed. w 1 akcie, 
oryg. napisana. Kijów, tłocznia J. K. Wall- 
nera, 1855, w 16ce, str. 63. 

— W^iejskie zarysy przez Tomów II. 

Warszawa, nakł. i druk S. Orgelbranda księ- 
garza i typografa, 1854, w 16ce , str. 295 
i 234. 2 rub. 

(Poprzednio Zarysy te były ogłoszone w 
Bibliotece warszawskiej.) 

GREGOROWICZ J. K. i DĘBSKI H. Spis na- 
sion ze składu w Warszawie. Warszawa, 

druk Krokoszyuskiego, b. w. r., fol., pół ark. 

GREGOROWICZ J. K. I LEWESTAMM F. H. 

Wolne żarty (Czasopismo), od 1 Kwietnia do 
końca Grudnia 1858; obacz: Lewestamm. 

GREGOROWICZ Karol (Dr., ur. 1819 f 1869). 
Hygiena kobiet i dzieci, poświęcona matkom 
polskim. Tom I. Warszawa, Autor, w komissyi 
u R. Friedleina, druk Kowalewskiego, 1861, 
w 8ce, Zeszyt I — VI, str. 190. Przedpłata za 
całość 4 rub. 

— O głuchocie i chorobach sprowadzają- 
cych głuchotę, o sposobach leczenia głuchoty, 
szczególniej podług odkrycia p. Cleret siar- 

czanym eterem, z dwoma drzewoi'yt., przez 

b. lekarza szpitala św. Piotra w Grójcu. War- 
szawa, nakł. aut., druk J. Jaworskiego, 1861, 
w 8ce, str. 155. 75 kop. 

— Praktyczna nauka opatrywania przypad- 
kowych skaleczeń, stłuczeń i ran, oraz pie- 
lęgnowanie chorych. Napisał nauczyciel 

hygieny w wyższ. rząd. zakł. nauk. żeńskich 
i Redakt. Przyjaciela zdrowia. Warszawa, druk 
Krokoszyńakiego, 1863, w 16ce, str. III i 104. 

— Pamiętnik naukowy, pod redakcyą 

Tom I. Zeszytów III i Tomu II. Zeszytów II. 
Warszawa, druk F. Baumrittera i J. Rotblata, 
1866, w Sce. 

(Mieści: 1) O uczuciu i religijnych wyobra- 
żeniach ; 2) Pogląd historyczny na początki 
nowożytnego prawa cywilnego w Europie; 
3) O zmianach naukowych systematów, histo- 
rya naturalna; 4) Pedagogia; 5) Życie Toma- 
sza Moora (Mura), C. Schroder Van der Kolk ; 

6) Z Horacyusza: Oda do Aryst. Fuskusa; 

7) Szczegóły o instynkcie zwierząt; 8) O astro- 
nomii u starożytnych ludów Ameryki i o me- 
ksykańskim Zodyaku, oraz inne prace.) 

— Przyjaciel zdrowia (Czasopismo). War- 
szawa, druk Kowalewskiego, 1861 — 63, w 4ce. 
Wych. od 1 Październ. 1861. -i- 

— Rady dla matek , obejmujące przepisy 
wychowania dzieci od niemowlęctwa do wieku, 
w którym rozpoczynają nauki , poświęcone 
matkom polskim. 1 rub. ; cena zniż. 50 kop. — Warszawa pod względem topograficznym, 
hygienicznymji geologicznym, wraz z planem 
miasta, vvystawiając3'm wartość hygieniczną 
każdego domu. Dziełko ofiarowane Radzie 
miejskiej miasta stołeczn. Warszawy, pomy- 
ślane i w całość ułożone przez redaktora 
Przyjaciela zdrowia. Warszawa, nakład aut., 
druk J. Ungra, 1862, w 8ce, str. (VIII) 114, 
VI, 89 i 1 k., z planem. + 

GREGOROWICZ Konrad. Satze aus dem 6e- 
biete der Rechts- und Staatswissenschaften. 
Lemberg, Druck von Winiarz, 1859, w Sce, 
kart 4 niel. -f 

GREGOROWICZ Mikołaj. Grammatyka polska 
z różnych wydań zebrana dla użytku klass 
niższych. Poznań, Bracia Scherk, 1852, w Sce, 

str. 70. 7 72 sgr. 

— Sei-deczne modły, czyli Nabożeństwo dla 
prawowiernych katolików w biegu całego roku 

porządkiem. Opracował i ułożył Grodzisk, 

Holzapfel, 1871, w 12ce , str. XXIV i 330. 
19 sgr. 

GREGOROWICZ Tomasz (cukiernik). Wzór 
robienia różnych doskonałych konfitur, przez 
doświadczonego cukiernika, na powszechne 
żądanie. Lwów, druk Piotra Pillera, 1846, 
w Sce, str. 70. 50 kop. 

— Najlepsze przepisy do robienia dosko- 
nałych konfitur, konserw, kompotów. Wydanie 
drugie poprawne. Lwów, K. Wild, 1868, w 
12ce, str. 92. S sgr. 

GREGOROWITSCH Jeremi. Quelques mots 
sur les derniers evenements de Pologne. Paris, 
1846, w Sce, str. 47. 

GREGOROWICZOWA Teofila (redaktorka). 
Tygodnik mód. Warszawa, 1862, w 4ce. 

GREGORY Karol Hutłon. Przewodnik dla 
maszynistów kierujących parowozami. Przeł. 
z języka angielskiego przez A. Łapińskiego. 
Warszawa, druk Nowakowskiego, 1845, w 16ce, 
str. 68 i tabella. 3 złp. 10 gr. 

GregoryańskI chorał, obacz: Jarmusiewicz. 

GREIL Jan Adam. Doskonały przewodnik, 
czyli Nauka dla dam brania miary i kroju 
sukien białogłowskich wszelkiego rodzaju we- 
dług najnowsz. gustu i trojnego wyrachowa- 
nia, wyłożona w 3 oddziałach przez Z 35 

rysunk. i wzorami. Warszawa, 1837, w Sce, 
str. 15. 

Grencowa z Chełmickich Izabella, obacz: 
Kotowski Ant. 

Grenet baterya, obacz: Samter J. 

GRESSET Jan Chrzciciel (ur. 1709 t 1777). 
Pulpit żyjący, poema, przez Fryderyka Cho- 

tomskiego naśladowanie Warszawa, 1817, 

w Sce, str. 13. 

(Inny przekład: Gdańsk 1781. -f) 

— Wiersz o osobności poety, z fran- 

cuzkiego przestósowany przez X. Józ. Konst. 
Bogusławskiego, na fundusz ubogich. Wilno, 
u XX. Piarów, 1802, w Sce, str. 34, 2 złp. + GRESSIN - GROBY. 83 GRESSIM i A. REYILLE. Tableau synopti- 
que de 1'histoire de Pologne depuis son ori- 
gine jusqu'a nos jours (Ayril 1831). Lille, 
irapr. Yanachere, 1831. 2 franki. 

GREULICH Ad. Dyscyplina w nauce muzyki 
w formie tablic cenzurowych , nasamprzód 
dla uczących się na fortepianie. Nieodzowny 
środek dla rodziców i nauczycieli muzyki, 
aby lekcye muzyki systematycznie urządzić 
i o ile to być może, do postępu w niej naj- 
szybszego doprowadzić mogli. Podług doświad- 
czenia własnego ułożona i zamiłowanym w 
porządku nauczycielom i uczniom ofiarowana. 
Poznań, L. Merzbach, 1857, 20 sgr. 

GREUVE Karol (z Warszawy). Essai sur 
Pascite. These. Montpellier, Jean Martel aine 
impr., 1834, w 4ce, str. 20. + 

GREYENITZ F. A. (Freiherr, Justizratli). Der 
Bauer in Polen. Monographie mit Andeutun- 
gen fiir die Gesetzgebung. Berlin, Joh. Friedr. 
Unger, 1818, k. 4, str. 102. 7 sgr. 6 fenig. 

— Włościanin w Polsce, rys szczegółowy 

wraz z projektami do prawa, przez król. 

prusk. tajnego radcę sprawiedliwości i wła- 
ściciela dóbr w Wielkiem Księztwie Poznań- 
skiem, z niemieckiego. Warszawa, druk. przy 
Nowolipiu, 1818, w 8ce, str. 110. 3 złp. + 

GREWINGK C. Ueber heidnische Graber 
Russisch-Litauens und einiger benachbarten 
Gegenden, insbesondere Lettlands und Weiss- 
russlands. (Mit zwei Tafeln und neun in 
den Text gedruckten Holzschnitten.) Dorpat, 
Druck von Heinr. Laackmano, 1870, w 8ce, 
str. 241 i I. 1 tal. 15 sgr. + 

— Das Steinalter der Ostseeprovinzen. Dor- 
pat, 1865, w 8ce, str. 118 i 2 tabl. + + 

Griem, obacz : Dłużniewski M. 

GRIESINGER Teod. Karol (ur. 1809). Rządy 
kobiet na dworze Ludwika XIV. i Ludwika 
XV., opowiadania historyczne, z niem. prze- 
łożone przez L. Część pierwsza : Czasy pani 
de Lavalliere. Kraków, Księgarnia Trzecie- 
skiego, 1868, w 8ce, str. 184. 1 rub. 10 kop. 

Griesznikas priwerstas metawoties, arba kał- 
ba użkietejuse griesznika su Wieszpacziu 
Diewu. Knigelę tą atweju atwejejs lankiszkaj 
drukawotą, Kunegas Peliksas Werejka, żemaj- 
tiszkaj iszguldze ir iszspaudina, o nujau ir 
żemajtis^^zkaj antra karta drukau paduota. Wil- 
niuje. Zawadzki, 1854, w 16ce. 8 kop. 

Griffet de Labaume, obacz: Burney. 

GRILL X. SouYenirs d' une premierę com- 
munion. Allocutions au jeune Prince Augustę 
Czartoryski. Paris, impr. Dupontet Cie, 1871, 
w 12ce, str. 237. 

GRILLPARTZER Franciszek (ur. 1791 f 1870). 

Egmont, poemat sceniczny, ułożony przez 

do utworu muzycznego L. Van Bethovena, 
przełożył Aureli Urbański. Lwów , nakład 
galicyjsk. Tow. muzycznego, 1866. 

— Obacz: Starzyński St. (Matka rodu). Grimm A. L. Powieści z Tysiąca i jednej 

nocy dla młodzieży, podług Z czterema 

rycinami. Warszawa, Wende i Współka, 1872, 
w 8ce, str. 291. 1 rub. 50 kop. 

GRIMM Fryderyk Melchior Baron de (Agent 
a Paris, de la Cour de Russie et de Pologne, 
1720 f 1807). Nouveaux memoires secrets et 
inedits. 2 Vols. Paris, 1834. 1 tal. 
15 sgr. 

— Toż. Tomów IL Berlin, 1834, w 8ce. 

GRIMM J. Śpiewy do dwóch mszy św. w stylu 
łatwym na jeden głos z towarzyszeniem or- 
ganów lub orgmelodionu, z dodaniem trzech 
preludyj. Wilno, J. Zawadzki (1863), str. 19. 
3 złp, 10 gr. 

— Zbiór pieśni z melodyami w kościele 
rzymsko-katolickim najbardziej upowszechnio- 
nych. Wilno, J. Zawadzki, w 8ce, str. 76. 
5 złp. 

Grimoird Hr. Filip. Henr. (urodź, około 1750 
t 1815, wydawca), obacz: Yiomesnil (Affaires 
de Pologne, 1808). 

GRINDEL Dawid Henryk (od r. 1806 prof. 
chemii w Dorpacie). China zastępcza, albo 

Nowe lekarstwo wynalezione przez Doktora 

D. H. Nad w. Radcy Imperat. Imci, Profess. 
chemii w Dorpacie i członka różnych Aka- 
demii. Dzieło w języku niemieckim dwa razy 
w Lipsku wydrukowane , a teraz nakładem 
hrab. Hyac. Małachowskiego na polski prze- 
łożone i wydane. Wrocław, W. B. Kom, 1810, 
w 8ce, str. 88. 2 złp. -t- 

GRUNFELD (GRUENFELD) Kazim. (z Kra- 
kowa). De cholera morbus, these. Montpellier, 
1836. 

GRISON Constant Charles Lucian (ksiądz, 
ur. 1824). La France avec la Pologne, par 
les fils d'un soldat du premier empire. Repon- 
se a la brochure: La France avant. la Polo- 
gne. Lagny, impr. Varigault; Paris, l'auteur, 
1863, w 8ce, str. 47. 1 frank 25 centim. 

GRISOT Jean Urbain (ksiądz, urodź. 1710 
t 1772). Historya świętej młodości Jezusa 
Chrystusa, wyjęta z ewangelii, w sposobie 
rozmów ułożona, z maxymami i prawidłami 
życia dla młodzieży płci obojej, z tejże histo- 
ryi wyprowadzonemi, pomnożona wielu budu- 
jącemi uwagami i ważnemi radami względem 
przepędzenia życia świętobliwie. Przekład Mo- 
desta Watta Kosickiego wedle ostat. edycyi 
w jęz. franc. Warszawa, druk Komm. Rząd. 
i Wyznań, 1826, w 8ce, str. XVI, 202 i niel. 
40. + 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, 1829, 
w 8ce. (Stanowi Tom VI. Rok I. Zbioru książ. 
pożyt.) 

GROBICKI J. (tłumacz). Janczar, powieść, 

przekład Warszawa, druk S. Orgelbranda, 

1845, w 8ce, str. 10. 

Grobowce w Petersburgu, obacz : Lityński. 

Groby, obacz: Gawarecki (w Płocku); Gra- 
bowski A. (Pomniki Królów Polsk., 1868); Gre- 84 GROCHOLSKI - GRODDEK. wingh (Pogańskie); Irkuck (18G4); Krzyżanow- 
ski Stanisław (1870); Kurchan; Lubomirski E. 

(Kościuszki); Łobojko (na Żmudzi); Marylski 
(w Dreźnie); Matecki J. (Królewskie); Mont- 
morency (Na grobach); Płonczyński (w Kra- 
kowie) ; Ratikowski T. (Wielkopif^tkowe) ; Wój- 
cicki K. W. (w Warszawie). 

GROCHOLSKI Kazimierz. Przepisy pewne 

oznaczeniu cen katastralnych ziemiopłodów 
i nakładów gospodarczych dla użytku wła- 
ścicieli ziemskich, zebrał i objaśnił Tar- 
nopol, nakł. wydawcy, w kom. u T. Csillika, 
druk Józefa Pawłowskiego, 1858, w 8ce, str. 
91. 24 kr. m. k. 

— Kilka słów z powodu poruczonego w 
Galicyi gminom poboru rustykalnych podat- 
ków. Lwów, nakład autora, 1849, w 8ce, str. 
15. 6 gr. 

GROCHOLSKI K., KRZECZUNOWICZ Kornel 

1 LASKOWSKI. Wyciąg z uwag nad cenami 
katastralnemi ziemiopłodów w Galicyi wscho- 
dniej, które z powodu narady odbytej w c. k. 
krajowej Dyrekcyi skarbowej w d. 14, 15 i 16 
Lutego 1861, przez powołanych do tej narady 
mężów zaufania, posłów na sejm krajowy, 
Kazimierza Grocholskiego, Korn. Krzeczuno- 
•wicza i Fel, Laskowskiego ułożone i krajo- 
wej Dyrekcyi skarbowej, jako alegat do pro- 
tokółu narad podane zostały. Lwów, druk 
Ossolińsk., 1861, w 8ce, str. 29. 

— Auszug aus den Bemerkungen iiber die 
Katastralpreise der Produkte des Acker- und 
Graslandes in Ost-Galizien. Lemberg, Litogr. 
Stauropig., 1861, fol., str, 31, 

(Grochów.) Charte zur Schlacht von Gro- 
chów, 25. Febr. 1831, color. imp. fol.; Ordre 
de bataille der poln. Armee vor Warschau, 
am 6. September 1831 ; Ordre de bataille der 
russ. Armee am ersten Tage der Erstiirmung 
von Warschau, 6. September 1831 ; Charte 
zur Erstiirmung von Warschau, am 6. und 
7. September 1831 ; Charte zum zweiten Tage 
der Erstiirmung von Warschau, den 7. Sep- 
tember 1831 ; Schlacht von Ostrołenka, den 
26, Mai 1831, Berlin, Stargard, fol. 1 tal, 
10 sgr. 

— (Dnie uroczyste Polski, 29 i 30 Listop.) 
Grochów, 25 Lutego, wiersz Walecznym po- 
święcony, czytany 29 Marca 1831 w salach 
Uniwersytetu warszawskiego, w 8ce, str. 14. 

— Obacz: Cyprysiński W. (Pomiar); Kalisch 
(Bataille) ; Mierosławski ; Milewski ; Nowako- 
wicz (Wiersz); Rybiński M, 

GROCHOWALSKI Zygmunt. Choć giń z głodu 
z banknotami, (Wiersz,) Lwów, 1848, w 8ce, 
ćwiartka, 

— Głos kata (Wiersz), Lwów, 1848, w 8ce, 
ćwiart, 6 gr, 

— Więzień i żebrak. Wiersz, na korzyść 
więźniów. Kraków, 1848, w 8ce, str. 4, 6 gr, + 

— Obacz: Puszkin. 

GROCHOWSKI Stan. (ksijidz, ur. 1540 f 1612). 
Poezye (Wiez'sze i inne pisma co przebrańsze) Tomów n. (W Bibl. pols. wyd. Turowskiego, 
Zeszyt 35, 52 — 55.) Kraków, druk Czasu, 1859, 
w 8ce, str. 34p, 162, 47, 63, LVII (IV). + -h + 
(Poezye z lóznych pism zebrał Żegota Pauli; 
przedmowę bio- i bibliograficzną, napisał X. 
Jan Droździewicz.) 

Grochowski Wojciech, obacz : Zdanowicz Ale- 
ksander. 

GRODDEK Gottfried Ernest (ur. 1762 f 1825). 
Adeundi muneris professorii literarum grae- 
carum in Academia Caesarea Vilnensi X. Cal. 
Februarii A. MDCCCV ergo habita allocutio. 
Vilnae, Zawadzki, 1805, w 8ce, str. 18. 1 złp. + 

— Antiąuitatura romanarum doctrina in 
usum 1'jctionum academicarum adumbrata. 
Wilno, Zawadzki, 1811, w 8ce, str. 13. 10 gr. 

— De Aulaeo et Proedria Graecorura ad 
Pollucis Onoraasticon IV, 19, § 121, 122. 
(Praelect. in Univ. lit. Viln. 1821/22.) Wilno, 
druk Zawadzkiego, 1821, fol. 

— Historiae Graecorum literariae elementa 

in usum lectionum conscripsit Wilno, druk 

Zawadzkiego, 1811, w 8ce, str. 528. 10 złp, + 

— Initia historiae Graecorum literariae, 

secundum edidit Tomów II. Wilno, 1821, 

w 8ce, str, VIII, 226 i VIII, 278, 15 złp, + 

— Observations sur une dissertation pre- 
sentee au concours pour la Chaire d' EIo- 
ąuence de 1' Universite Imperiale de Vilna 

redigees et publiees Vilna, 1815, w 8ce, 

str, XII i XX, 1 złp, 15 gr, + 

— (Broszura francuzka wystosowana prze- 
ciw Śniadeckiemu.) Petersburg, 181,, 

— Praelectiones in Univ. liter. Caes. Viln. 
A. 1816/1817, Praemittitur prolusio de hypo- 
scenio in theatro Graecorum. Wilno, druk 
Zawadzkiego, fol. 

— Praelectiones in Univers, literarum Cae- 
sarea Vilnensi, A, 1817—18, Praefatus est 

De nuperis inventis Mediolanensibus. Wilno, 
druk Zawadzkiego, fol. 

— Praelectiones in Univer8. liter, Caes. 
Vilnensi, A. 1818/1819. Praecedit disputatio 
Getae ASANAnzONTEi: , 8ive de immor- 
talitatis, quam Getispersuasisse diciturZamol- 
xis, ratione. Wilno, druk Zawadzkiego, fol. 

— Toż, z r. 1819/1820. Praecedit disputatio 
contra iniąua ąuaedam de veterum lingua- 
rum studio judicia Wilno, druk Zawadz- 
kiego, fol. 

— Toż, z r. 1820/1821. Praecedit dispu- 
tatio : Graecorum de Zamolxide fabulae. Wil- 
no, druk Zawadzkiego, fol. 

— Toż, z r, 1821/1822, obacz powyżej, 

— Toż, z r, 1822—23, Praemittitur Epicri- 
sis ąuaestionis de fine Tragoediae graecae 
veteris et historico et politico, Vilnae, Za- 
wadzki, fol. 

— Toż, z r, 1823—24, Praemittitur: Addita- 
menta ad disputationem suam de Argonauti- 
corum AppoUonii Rhodii fontibus. Vilnae, 
Zawadzki, fol. GRÓDECKI — GROMNICA. 8S — De scena in theatro Graecorum impri- 
mis de tertiarum partium actore seu trita- 
gonista praeeunte Julio PoUuce Onomast. 
L. IV, C. 19, § 124. Comraentatio qua sclio- 
las graecas in Acad. Yilnensi in antę diem 
23. Januarii aperiendas indicit. Vilnae, 1805, 
w 4ce, ark. 2^^. 8 sgr. 

— Ad Soranium Scipionis monita. Yilnae, 
1814, w 8ce. 

— Sophoclis Philoctetes, graece. Accessit 
prolusio in locum Jul. Pollucis de scena in 
theatro 'Graecorum. SYilno, druk i nakład 
Zawadzkiego, 1806, w 8ce, str. XXIII i 86. 
3 złp. 10 gr. 

— Sophoclis Trachiniae, graece, in usum 
lectionum. Accessit prolusio secunda in Pol- 
lucis locum de Thymele in theatro Graeco- 
rum. 1808, w 8ce, str. XXX i 271. Tekst 
oryginału obejmuje str. 48. 6 złp. 20 gr. 

— De theatri graeci partibus , imprimis 
parasceniis praeeunda PoUuce Onomast. IV. 
c. 19. § 123. Prolusio tertia in Professorum 
consessu academico 15. Januarii an. 1810 lecta 
a Cum tabula aenea. Wilno, druk Zawadz- 
kiego, 1816, w 8ce, str. 26. 3 złp. 10 gr. 

— Prolusio secunda, patrz : Sofokles. 

— Antiąuarische Versuche von Ph. Dr., 

Aufseher der Fiirstlich-Czartoryskischen Bii- 
chersammlung etc. Erste Sammlung. Lem- 
berg, Druck von Joseph Piller, 1800, w 8ce, 
8tr. 300 i VIII. 20 sgr. + 

— Gazeta powszechna literacka wileńska, 
w dwóch Tomach. Wydawca Groddek i Kazi- 
mierz Kontrym ; Współpracownik Józef Frank. 
Wilno, druk Józefa Zawadzkiego, 1806, w 
4ce. Część I : Nrów XXVI, str. 407 ; Czgść II : 
Krów XXVII- LII, str. 415. 24 złp. 

— Obacz : Buttmann (Gram. grecka); Cycero; 
Facciolati ; Persius ; Praelectiones. 

GRÓDECKI Cyryl. Die Rolle der Diplomatie 
bei dem Falle Polens, am 29. Novemb. 1830. 
Sanct Gallen und Leipzig, 1835, w 8ce. 

(Grodek.) Plan der Umgebungen von Gro- 
dek aufgenommen etc. Lemberg, 1837, fol. 
mn. (Tabl. I~IV.) 

— Toż. Lwów, 1839, fol. (Mappa Tab. I-IV.) 

(Grodkowski.) Wyrok Trybunału I. Instan- 
cyi W. M. Krakowa, w sprawie Jana Grod- 
kowskiego (o zgwałcenie) w drodze reasump- 
cyi inkwizycyi z dnia 31 Maja 1827 zapadły. 
Kraków, w 4ce, str. 25. 1 złp. 

Grodno , obacz : Iłowajski (Sejm r. 1793) ; 
Reinbeok; Treść (Szkoły, 1816); Zdanowicz Mik. 

Grody, obacz : Zameczki podolskie ; Zawadzki 
Wł. (Polskie, 1866). 

GRODZEŃSKI Meier (z Wilna). Ueber Steno- 
cardie oder Angina pectoris, Inaug. dissert. 
Berlin, Gust. Lange, 1872, w 8cc, str. 32. ą 

Grodzieńska gubernia, ob. Arcimowicz (1863) ; 
Bobrowski P. (po ross.); Czaplicki (Moskiew- 
skie rzijdy) ; Kornlłłowicz; Lachnicki J. (Statyst., 
1817); Wilno. Grodzicki M., obacz: Heym. 

GRODZKI J. K. Książka do nabożeństwa. 
Brodnica, 1828. 5 sgr, 

GRODZKI Stan. Poezye wieszczące, czyli 
Obrazy poetyczno - moralne Boga i stworze- 
nia, przez Tomów II. Warszawa, H. Natan- 

son, druk J. Ungra, 1854, w 16ce; Tom I: 
str. 321; Tom II: str. 413. 2 rub. 70 kop. 

Groeblowna Elżbieta, obacz: P. J. (Przybyl- 
ski Jacek). 

Groell Michał księgarz, obacz na Wstępie 
Tomu I.: Katalogi. 

GROEN van PRINSTERER G. De Interpella- 
tie van Mr. G. Groen van Prinsterer over de 
door de Nederlandsche Regering aan het Hof 
van St. Petersburg gerigte nota, betrekkelijk 
de aangelegenheden vau Polen. S'Gravenhage, 
H. C. Susan, 1863, w 8ce, str. 176. 

GROHE L Fryderyk. Uebersicht der Ge- 
schichte Polens bis auf unsere Tage, mit aus- 
fiihrlicher Darstellung der interressantesten 
und wichtigsten daraus. Ein Beitrag zur rich- 
tigen Beurtheilung der gegenwartigen polni- 
schen Revolntion. Karlsruhe, Braun, 1831, 
w 8ce, str. X i 326. 1 tal. 

Grohmann K., obacz: Przegląd. 

GROKE Georg. Wilh. Tabellarische Uiber- 
sicht der polnischen Declinationen und Con- 
jugationen, und der gehorigen Regeln zur 
Erlernung der polnischen Sprache. Breslau, 
Meyer, 1817, w 4ce. 6 sgr. 

GROLMANN (General). Bemerkungen iiber 
das Gross-Herzogthum Posen 1815. Glogau, 
1848, w 8ce. 

Gromada Grudziądz (Czasop. w Anglii, przed 
r. 1859, w Guernsey), w 8ce; obacz: Lud polski. 

Gromada (Wolna), powieść (wierszem). Kra- 
ków, druk braci Cieszkowskich, 1828, w 12ce, 
str. 12. + 

Gromady (Do) o adresie do Cesarza wzglę- 
dem pańszczyzny. Lwów, 1848, fol., 1 ark. 

GROMADA Stan. Kaź. Zadanie obecnej chwili. 
Paryż, druk L. Martineta, 1862, w 8ce, str. 
64. 1 frank 25 centim. 

— Zadanie obywatelskie. Paryż, 186.. 50 
centim. 

GROMADZKI Prosper. Pisma urywkowe wier- 
szem i prozą, wydał Ant Syroczyński. Kijów, 
druk J. Zawadzkiego, 1858, w 8ce, str. 301. 
13 złp. 10 gr. 

(Prócz poezyi zbiór ten zawiera: Przed- 
mowę o tem i o owóm; Słowo serca i prze- 
konania o pojedynkach ; Przegbjd dziejów 
piśmiennictwa polskiego J. Majorkiewicza i 
L. Kondratowicza; O znaczeniu prowiucyona- 
lizmów w Polsce; Studya nad historyą Aka- 
demii krakowskiej.) 

Gromnica (Czasopismo nie numerowane). 
Tarnów d. 2 Lutego 1866, druk Anast. Rusi- S6 GROMOFF - GROSZÓWKA. newskiego, w 4ce, str, 8. (Poprzedni arkusz 
ma tytuł: Gwiazda.) + 

GROMOFF Sergiusz Dr. Medycyna sądowa, 
wykład krótki, zastosowany do użytku pra- 
ktycznego i słuchaczów akademickich, dzieło 

Dra, Czł. Akad. Ces. Med. Chir. w St. Petersb., 
Prof. publ. zwycz. sztuki położn., med. sąd. 
i polic, lekarsk. w tejże Akad., Członka Rady 
lekarskiej w Cesarst. i wielu Tow. uczon. 
Człon., Kaw. orderów św. Anny, św. Włodz., 
Św. Stanisł., przełożone na język polski przez 
Grzegorza Buczyńskiego. Warszawa, u S. H. 
Merzbacha, 1837, w 8ce, str. 554 i 5, 18 i 32. + 

Gromota Łyugszonu uz guda diwa Kunga 
ikszan tryadybas winiga wussu swatskas ium- 
prawas Maryas un diwa swatu. Ar dzismiem 
un eysu Katoliszku mocieybu diel waiadziey- 
bas Łatwiszka iz drukowota. Wilna, Noma 
taysieyszonas gi-imotu pi Baznickungu, 1821, 
w 8ce, kart niel. 9, str. 348, niel. kart 3. + 

GRONAU (Stadtrath). Ueber den Yerfall der 

Hauptstadt Warschau von Warschau, Druck 

von Ragoczy, 1804, w 12ce, str. 32. + 

Grono winne z ogrodu Pana Jezusa Chry- 
stusa, w którym napełnione słodycze pokar- 
mów anielskich dla duszy pragnącej. Ku zba- 
■wieniu i pożytkowi każdego człowieka chrze- 
ściańskiego, na przygotowanie się do królestwa 
niebieskiego i do chwały wiecznej. Cieszyn, 
Prochaska, 1860, w 16ce, str. 404. 

— Toż. Tamże, 1869, w 8ce, str. 488. 
22'/, sgr. 

Gronostajski Ger., obacz : Bronikowski Ksaw.; 
Matliiae. 

GRONTKOWSKI Józef. Wieniec literacki, albo 
(tak) Zbiór myśli filozoficznych i moralnych 
w różnych materyach. Tomów VI. Wilno 
(właściwie Berdyczów), 1836, w 8ce, str. XIX, 
120, 158, 170, 120, od 121—295; zaś Tom 
VI str. 127 i 118. 24 złp, 

(Myśli, powieści, sonety, poezye). 

GROPP Henr. i KETTE W. Łubin, nowa 
roślina gospodarska. Dwie rozprawy (tłumacz. 
Ant. Rosę.) Poznań, L. Merzbach, 1854, w 
8ce, str. 36. 30 kr. 

(GROS.) A la plus belle (Wiersz), b. w. m. 
(Varsovie, 1840), w 8ce. 

GROSE Wojciecli (z Płocka, ur. 1804 f 1846). 
Die antiphlogistica in Syphilitide curanda 
methodo , diss. inaug. Berlin, druk Brett- 
schneidera, 1830, w 8ce, str. 20. 

GROSHEIM Ernestus Leopold. De yenarum 
absorbtione. Dissertatio inauguralis medica, 
quam consensu et auctoritate gratiosi Medi- 
corum Ordinis in Universitate litteraria Bero- 
linensi, ut summi in Medicina et Chirurgia 
honores rite sibi concedaniur, die XXII. M. 
Decembris A. MDCCCXXI H. L. Q. S. palarń 

defendet auctor Rogoźno- Polonus. Berolini, 

formis Brueschckianis, 1821, w 8ce, str. 43. 

GROSS Franc. Ksaw. (Wydawca). Gazeta 
wiejska, czyli Wiadomości gospodarczo-rolni- cze przez Pisarza Sądu najwyższej Instancyi 

Królestwa Polskiego, Członka Kommissyi wło- 
ściańskiej i Towarzystw rolniczych, Kawalera 
Orderu św. Stanisława. Tomów III. Warszawa, 
w drukarni J. C. K. Mci rządowej, 1817 do 
1819, w 4ce, str. 416, 414, 416. 36 złp. -f 

GROSS Franciszek Ksawery (Mecenas). Re- 
kurs ze strony Ant. Ign. Rudnickiego był. pod- 
pułk. artyl. b. wojsk polsk., oraz i t. d. prze- 
ciw Konstancyi z hr. Małachowskich Bier- 
nackiej i t. d. , tudzież Stan. Biernackiemu 
i t. d , od wyroków I. Tryb. Cywiln. i t. d. 
III. Sądu Appellac. Król. Pols. w dniu 11/23 

Marca 1836 r. zapadłych, przez (Warszawa, 

1836, bez osobnego tytułu) fol., str. 33 i Sum- 
maryusza kart 5 nieliczb. 

GROSS Fryder. Deutschlands Frauen an die 
Polen. Ein Gedicht. Leipzig, Keiser, w 8ce. 

— Vier Gesange dem Ungliicke Polens 
geweiht. Leipzig, 1832, w 8ce, str. 4. 

— Thranen- und Hoffnungsbliithen verg03- 
sen und gestreut auf Polens Grabę von dem 
polnischen Grafen K. , allen Polen-Freunden 

ans Herz gelegt von Leipzig, J. Gluck, 

1832, w 8ce, kart. niel. 8. 1 '/2 sgr- 

GROSS J. Galiziens Strassen- und Briicken- 
bau (mit 2 Planen) 1809, herausgegeb. von 
Jackel (Gewerbs- und Handels-Gesetzkunde. 
Lemberg, 1822—1827. Cz. VII.). 

— Topographische Kartę von Ostgalizien 
und Lodomerien in 14 Sectionen, nach den 
neuesten Aufnahmen herausgegeben. Wien, 
Geistinger. 12 tal. 

— Obacz: Jekel. 

Gross Józef Walenty, obacz: Jassnuger J. N. 

GROSS Karol de Rosenburg (Galicianus). Dis- 
sertatio inauguralis medico-practica de plica 
polonica. Vienuae, typis Strauss, 1837, w 8ce, 
str. 19. 

GROSS-HOFFINGER Antoni Jan (urodź. 1808). 
Die Theilung Polens und die Geschichte der 
ósterreichiscden Herrschaft in Galizien. Leip- 
zig und Dresden, Arnoldische Buchhandlung 
(1847), w 8ce, str. LII, 396 i niel. 4. 15 złp. + 

— Die Verhaltmsse in Galizien und Polen 
im Jahre 1846, mit 1 Kpfr. Leipzig, 1846, 
w 8ce. '/s tal. 

GROSSE Ernst. Kościuszko's Zuruf an seine 
Landsleute etc. Lindau, 1831, w 8ce. 

Grosz wdowi. Kolęda na korzyść braci tuła- 
czy , kształcących się we Francyi. Poznań, 
Stefański, 1851, w 12ce, str. 23. 4 sgr. 

— Kolenda z r. 1851 na rok 1852. Na ko- 
rzyść sierot polskich wychowanych w Szkole 
narodowej polskiej Boulevard Batignolles. Pa- 
ris, impr. de Martinet, 1852, w 12ce, 1 Yj ark. 

— Obacz: Groza Al. (Kijów, 1849—1850); 
Zawadzki Wł. 

Groszówka. Kraków, 181... 

— Toż. Kraków, 182... GROTKOWSKI - GROZA. 87 — Toż, druk i iiukl. Cieszkowskiego (około 
r. 1840). Za 10 egzempl. 6 złp. 20 gr. 

— dla dzieci niechodzącycli do szkoły. 
Bochnia, druk Ant. Soneka, 1830, w 8ce. 

— Toż. Tarnów, 1836, w 8ce; ob. Mika K. 

— Toż. Wadowice, 1837. 12 gr. 

— Toż. Tamże, druk Pokornego, 186.. 

— Toż (Abecadlnik i modlitwy). Boclinia, 
1843, w 8ce. 12 gr. 

— nowa, ułożona dla nauczenia dzieci lite- 
ry poznawać i czytać. Bochnia, druk Pisza, 
1849, w 8ce. 3 kr. in. k. 

— czyli Krótka nauka czytania pisma pol- 
skiego dla dzieci. Nowe wydanie. Bochnia, 
W. Pisz, 1851, w 8ce, str. 24. 3 kr. m. k. 

— Toż, nowe wydanie. Tamże, 1852, str. 
24. 3 kr. 

— czyli Nauka poznawania liter. Bochnia, 
1856, w 8ce. 2 sgr. 

— czyli Nauka początkowa poznawania 
liter, sylabizowania i czytania dla dzieci nie 
chodzących do szkoły. Bochnia, druk i nakł. 
W. Pisza, 1858, w 8ce. 3 kr. 

— Toż. Tamże, 1863, w 8ce, str. 23. + 

— Toż. Cieszyn, Prochaska, 1861. Tuzin 
20 cent. 

— Obacz: Mika (1836); Wielogłowski Wal. 

GROTKOWSKI Ludwik (ur. 1797 f 30 Maja 
1860 w Kijowie). Dissertatio inauguralis me- 
dico-practica de asthmate etc. Yilnae, typ. 
dioeces., 1822, w 8ce, str. 44. 

GROTT Kasper (z Jaksmanic). Zdania z ró- 
żnych gałęzi z umiejętności prawniczych i 
i politycznych. Kraków, druk Uniwera., 1866, 
w 8ce, str. 6. + 

Grottger Artur (f 1868), ob. M. J. (Lithu- 
anica); Szczepański Alfr. ; Ujejski Kornel. 

6R0U Jan Mikołaj L X, (ur. 1731 f 1803). 
O duchu i cechach prawdziwej pobożności ; 
z przydaniem o pokoju duszy, tłóm. z franc. 
przez X. Michała Maciejowskiego. (Tom X. 
Zbioru książek pożytecznych.) Warszawa , 
w drukarni Bibliot. pożyteczn., 1830, w 8ce, 
Btr. 185, niel. 4. 2 złp. 15 gr. 

GR0UVEN H. Nauka żywienia zwierząt go- 
spodarskich według zasad Dra ułożona przez 

Józefa Kokurewicza. Lwów, nakład Oddziału 
złoczowsk., przemyśl, galie. Tow. gosp., 1869, 
w 8ce, str. 269. -t- 

— Praktyczne zastosowanie teoryi żywie- 
nia inwentarza Dra Grouvena, z uwzględnie- 
niem tabel obrachunkowych K. J. Eberta, po- 
dał August Lubomęski. Poznań, N. Kamień- 
ski i Sp. w kom., 1870, w 8ce, str. 112. 12 
Bgr. 6 fen. 

GROVER i BAKER. Instrukcya do użycia 
maszyny do szycia o ściegu węzłowym systemu 
i fabryki Grovera i Bakera w Nowym Yorku. 
Warszawa, druk Aleks. Ginsa, 1865, w 4ce, 
•tr. 16. GROVESTIiM Baron Karol Fryd. Sirtema de 

(urodź. 1791). La Pologne, la Russie et l'Eu- 
rope occidentale, ou de la necessite de re- 
sourdre la ąuestion russo-polonaise dans une 
conference des grands puissances. Paris, 1847, 
w 8ce. 

— Toż, Nouv. edition. Paris, Amyot, 1864, 
w 8ce. 4 franki. 

Groza Ad., obacz: Słuźewski M, 

GROZA Aleksander Karol (ur. 1807). Ele- 
mentarz mniejszy przez A. Gr. Żytomierz, 
w drukarni A. Kwiatkowskiego i Komp., 1800, 
w 12ce, str. 56. 12 kr. -ł- -)- + 

— Elementarz większy, z tablicą figur geo- 
metrycznych, z rycinami do historyi natural- 
nej , z dwoma półsferzami i mapką Europy, 
ułożony przez A. Gr. Żytomierz, nakład J. 
Hussarowskiego, 1860, w 8ce, str. 297 i III. 
5 złp. + + + 

— Elementarzyk przez A. Gr. Żytomierz, 
Hussarowski, 1860, w 8ce mał., str. 27. 6 kr. 

+ + + 

— Grosz wdowi, Pismo zbiorowe, wydane 

przez Kijów, T. Gliicksberg, 1849, w 8ce, 

str. 295. lÓ złp. 

— Toż. Rok 1850. Tom II. Kijów, T. Gliicks- 
berg, 1850, w Sce, str. 93. 10 złp. 

— Hryć, dramat ukraiński w pięciu aktach. 
Marek Jakimowski; Duma. Wilno, Hussarow- 
ski, druk Zawadzkiego, 1858, w Sce, str. 200. 
1 rub. 

— Mozaika kontraktowa, pamiętnik z roku 

1851 przez Wilno, Zawadzki, 1857, w 16ce, 

str. VIII i 256. 4 złp.; cena zniżona 1 złp. 

10 gr. -ł- -I- -ł- 

— Muzyka. Wiersz poświęcony Ap. Kont- 
skiemu. (Oddruk z Czytelni dla młodzieży ) 
Lwów, 1860, w 8ce, str. 7. -f -h 

— Obrazki ukraińskie przez Wilno, na- 
kład i druk T. Gliicksberga, 1855, w 16ce, 
str. 160. 75 kop. 

— Ołtarzyk berdyczowski, albo Zbiór mo- 
dlitw ku czci Trójcy Przenajświętszej, Najśw. 
Maryi Panny i Świętych Pańskich, Modlitwy 
na wszystkie niedziele i znaczniejsze święta, 
nauki i modlitwy o Sakramentach, Nabożeń- 
stwo passyjne, Nabożeństwo na Wielki tydzień, 
Pieśni kościelne i t. d. ułożył dla pożytku 
katolików Kijów, 1856. 11 złp. 

— Trzy palmy (powieść ze Wschodu). Wil- 
no, J. Zawadzki, 1857, w 16ce, str. 95. 1 złp. 
20 gr. ; cena zniż. 20 gr. + 

— Pamiętnik nie bardzo stary (Wyciąg 

z notat Władysława N.) przez Wydanie 

poprawne. Wilno, J. Zawadzki, 1858, w 16ce, 
str. 339. 1 rub.; cena zniż. 3 złr. 10 gr. + -i- -f 

— Pisma. Tom I : Powieści ludu i dumy ; 
Tom II: Starosta Kaniowski. Warszawa, Klu- 
kowski i Rafalski, 1858, w 8ce, str. 194 i 136. 
9 złp. ; cena zniż. 60 kop. 88 GROZA - GRUCITLA — Poozye. Tomów ii. Wiluo, u J. Zawailz- 
kiego, 1843, w 12ce; Tora 1 str. IGI, Tom II 
8tr. 203. 12 zip. 

— Poezye. (Poemat Pan Starosta lianiow- 
ski.) Wilno, druk J. Zawadzkiego, 183G , 
w 12ce, str. 191. 

— Powieści ludu i dumy. Tomów II. War- 
szawa, nakład Klukowskiego i Rafalskiego, 
1855, w 12ce, str. 195 i 13G. (Tu są też 
powiastki z pierwszej edycyi Poezyj : Maryna 
•Soroka, Starosta Kaniowski.) 1 rub. 20 kop. 

— Trzy powieści: Zakład; Pan Grzegorz; 
Gość nic oczekiwany. Wydanie poprawne. 
Żytomierz, Hussarowski, 1860, w Sce , str. 
215. 86 kop. + + + 

(Pierwsze wydanie p. t. Obrazki.) 

— Rusałka wydana przez Część I. Wilno, 

druk J. Zawadzkiego, 1838, w 12ce, kart 2, 
str. 254. 10 złp. 

(Obejmuje Poezye: Boi. Chajęckiego, Al. 
Grozy, Mich. Jezierskiego, Er. Jeżopolskiego, 
Boi. Kopijowskiego , Józ. Kotoniego, Fryd. 
Krauzego (z Lamartina), Józ. Mik. Szczygiel- 
skiego (wyj. z Hamleta), Stan. Winnickiego; 
Prozą,: Józefa Korzeniowskiego (Piąty akt). 
Mich. Grabowskiego (Pisarze francuzcy), Grozy 
Al. (Szkice kontraktowe), Szczygielskiego J. 
(Powieść), Konst. Podwysockiego (O Franc. 
Karpińskim z okazyi jego pamiętników.) 

— Toż, na rok 1839, wydana przez Wilno, 

w Sce, str. 292. 

(Obejmuje: Pielgrzymka z Apollinem p. A. 
Grozę; Królewska krynica p. S. W.; Do Limy 
p. M. Gosławskiego ; Ignacy Krasicki p. Pod- 
wysockiego ; Wjgątki z poematu Dym. Wiśnio- 
wiecki p. J. Kontiego; Trzy rozdziały z po- 
wieści narodowej przez' E. Tarszę; Relacya 
o bitwie batowskiej p. A. Grozę; Rozmowy 
umarłych Polaków i cudzoziemców.) 

— Toż, na rok 1840, wydana przez Wilno, 

w 12ce, str. 291. 

(Mieści : Pielgrzymka do krynicy św. Wło- 
dzimierza p. A. Grozę ; Ostatnia scena z życia 
poety p. M. Jezierskiego ; Petrarka p. J. Kefa- 
lióskiego; F. D. Kniaźnin p. K. Podwysoc- 
kiego; Ustęp z pamiętników starego szlach- 
cica litewsk. p. II. R(zewuskiego) ; Nocleg 
w Korcu p. A. Przezdzieckiego ; Przygoda 
Fab. Kulińskiego p. S. Grozę i ciąg dalszy 
niektórych artykułów z poprzedniego r.) 

— Toż, na rok 1841, wydana przez w 12ce, 

str. 291. 10 złp.; cena zniż. 2 złp. 4- 

(Zawiera: Stan literatury polskiej w obe- 
cnej chwili przez Michała Grabowskiego ; 
Szkic kontraktowy; Do XXX. z Puszkina; 
Podróż; Zastały; Ustęp z pamiętników starego 
litewskiego szlachcica przez Henryka hr. Rze- 
wuskiego ; Jesień w stepach ; Jesień w górach ; 
Pan Grzegorz , powiastka ze Szkiców kon- 
traktowych; Pierwsza pokuta Żeliźniaka, duma 
ukraińska ; Rozmowy umarłych Polaków i 
cudzoziemców.) 

— Toż, na rok 1842, wydana przez A. K. Grozę; w 12ce, str. 2G2. 10 zip.; ceua zniż. 
2 złp. + + + 

(Zawiera : Wyprawa do Chocinia ; Dwa roz- 
działy z powieści: Genealogia; Dwa pisma; 
Sonety i pieśni Petrarki ; Żegluga poety ; 
List; Kupajło; Soroka, duma z podań ukra- 
ińskich ; Bunt Żeleźniaka i Gonty 1768 r.) 

— Smieciński,_ powieść szlachecko-ukraiń- 
ska. III Części. Żytomierz, nakł. autora, druk 
Kwiatkowskiego, 1860, w IGce, str. 235. 1 rub. 
4- -f + 

— Władysław. (Wyciąg z pamiętników nie 
bardzo starych.) Tomów II. Wilno, T. Gliicks- 
berg, 1848, w 12ce, str. 209 i 22 L 11 złp. 

— Obacz: Mijnnich W. (Poezya); Ostaszew- 
ski Sp. ; Zieliński R. 

GROZA Sylwester Wężyk (ur. 1793 f 1849). 
Hrabia Ścibor na Ostrowcu. Powieść z pierw- 
szych lat wieku XIX. Tomów II. Warszawa, 
Sennewald, 1848, w 12ce; Tora I: str. XVI 
i od 17—130; Tom II: str. 107. 6 złp. + 

— Myśli niektóre nad zdrożnościami ludz- 
kiemi, z dodatkiem rozmowy o szczęściu. 
Pisano przed r. 1831 przez S. W. G. Wilno, 
druk Zawadzkiego, 1840, w Sce, str. 120. 
5 złp, 

— Pan Justynian żeniący się, powieść z cza- 
sów teraźniejszych przez W. Wilno, J. Za- 
wadzki, 1846, w Sce, str. 147. 6 złp. 

— Pamiątki i wspomnienia rozraaite, Wilno, 
u J. Zawadzkiego, 1848, w Sce. 6 złp. 20 gr. 

— Poezye Seweryna Grozy. Tomów II. 
Wilno, u J. Zawadzkiego , druk Marcinow- 
skiego. 1836, w 12ce, str. XXII, 93 i 83. 
5 złp. + 

— Powieści podolsko - ukraińskie , wzięte 
z rzeczywistych obrazów. Tomów II. Wilno, 
J. Zawadzki, w 12ce, str. 242 i 166. 14 złp. -1- 

— Obacz: Lamennais. 

GRUBECKI Kazimierz (urodź. 1831 f 1858). 
Arytmetyka teoretycznie i praktycznie wyło- 
łożoua w II. Częściach. Część I. Warszawa, 
S. Orgelbrand, 1857, w Sce. -f + 

— Toż, napisana przez nauczyciela matemat. 
i nauk przyrodniczych. Wydanie drugie po- 
prawne. Warszawa, Lewiński, 1865, w Sce, 
str. 193 i 3 niel. 

— Toż, wydanie trzecie poprawne. Tamże, 
1867, w Sce, str. 208. 60 kop. 

GRUBECKI Michał. Jeografia Ziemi Świętej, 
dziełko pomocnicze do wykładu Pisma św. 
Z 2 mappami. (Druk zapowiedziano w War- 
szawie 1863 r.) 

GRUBER Teodor. Zur Friedensfeier in Brody, 
ein Gedicht. Lwów, Sznajder, b. w. r., w 4ce. 

GRUCHLA J. Elementarz do czytania dla 
szkół miejskich i wiejskich ułożony. Opole, 
Weilshauser, 1843, w Sce, str. 126. 1 złp. 

— Rzymsko-katolicki katechizm dla dzia- 
tek pierwszej klassy, z niem. tłum. przez 

Wrocław, Schletter, 1846, w Sce. 2 sgr. GRUDZIĄDZ - GRUSZCZYŃSKI. 89 — Toż, z niem. tłumaczony. Gliwice, Lands- 
berger, 1849, w 8ce. 10 gr. 

Grudziądz (Czasopismo) w Guernsey w An- 
glii przed r. 1859. 
_ Obacz: Gromada; Lud polski. 

GRUDZIŃSKI Stefan (urodź. 1835 f 1851), 
Pierwiosnki przez S. G. Kijów, druk Uniwers., 
1851, w 16ce. 

— GRUDZIŃSKI Stanisław. Idealista, poe- 
mat fantastyczny przez Kraków, nakład 

aut., druk W. Korneckiego i Sp., 1871, w 8ce, 
str. 70. + 

— Marzenia i piosnki. Kraków, W. Toma- 
szewicz, 1872, w 8ce. 75 cent. 

Grudziński, obacz: Jarochowski (1712). 

GRUENBAUM Henryk (z Krakowa, ur. r. 1810). 
De aneurysmatibus eorumąue diagnosi. Dissert. 
inaug. medic. chirurg. Berolini, tj'p. Nietac- 
kianis, 1835, w 8ce, str. 48. + 

GRUENBERG Rafałowicz Leo (Dr.) De ca- 
lore animali, praemissa caloris admubratione 
generaliori, dissertatio inauguralis physico- 
medica, quam consensu gratiosi Medicoriim 
ordinis in Univers. liter. Berolinensi, ut sum- 
mi sibi in Med. et Chirurg, honores rite con- 

cedantur, publice defendet auctor Kore- 

censis Ruthenus. Berolini, typis Augusti Gui- 
lelmi Schodii, 1820, w 4ce, str. 60. 

— Ueber die Heilung der jetzt epidemisch 
herrschenden Cholera gegriindet auf die am 
Krankenbette gemachten Beobachtungen und 
Erfahrungen. Warschau und Leipzig, 1848, 
w 8ce. , 

GRUEHN C. Kurzgefasste Grammatik der 
polnischen Sprache yerfasst von Lissa (Le- 
szno), u Giinthera, 1844, w 8ce. 1 złp. 

— Polnisch-deutsches Wórterbuch zu bei- 
den Theilen der: Nauka. Rawicz, 1841. 1 złp. 
15 gr. 

GRUEL et DANNE. L' Orphelin polonais a 
la France. (Wiersz.) Paris, 1832, w 8ce. 1 frank. 
Gruen Anastazy, obacz : Auersperg A. A. 

GRUENER Józef (z Wieliczki). Dissertatio 
inaug. medico-pharmalogica de opio. Vindo- 
bonae, typ. Congr. Mechitar., 1838, w 8ce, 
str. 27. 

GRUENHAGEN Colmar Ryszard (Dr., urodź. 
1828). Bericht iiber eine arcbivalische Reise 
nach Krakau, Pfingsten 1868. (Odbitka ) Bre- 
slau, 1868, w 8ce, od Btr. 129—143. + 

— Breslau unter den Piasten ais deutsches 

Gemeinwesen von (Der Univers. bei der 

Feier des 50-jahr. Bestehens iiberr. von dem 
Yerein fiir Gesch. und Alterth. Schlesiens.) 
Breslau, J, Max. et Comp. , 1861, w 4ce. 
1 tal. + 

— Codex diplomaticus Silesiae, hrsg. vom 
Yereine fiir Geschichte und Alterthum Schle- 
siens. VII. Band. A. u. d. T,: Regesten zur schlesischen Geschichte, Namens des Yereins 
fiir Geschichte und Alterthum Schlesiens her- 

ausg. von Dr Erste Abth. bis zum J. 1200. 

Breslau, J. Max et Comp., 1865, w 4ce, str. 
VIII i 53. 20 sgr. 

— Toż, Abth. II und III bis zum J. 1238. 
Breslau, 1866, w 4ce. 

— Regesta episcopatus Vratislaviensis. Ur- 
kunden des Bisthums Breslau in Ausziigen. 
I. Theil. Bis zum Jahre 1302. Breslau, F. Hirt, 
1864, w 4ce, str. XI i 120. 1 tal. 15 Bgr. 

Grueson J. P., obacz : Kolberg J. 

Gruhla J., obacz: Gruchla. 
GRUM. O kołtunie (plica) soczynenie. Mohi- 
lew biełoruski, 1828, w 8ce. 

GRUNDIES Benno Aug. De plica polonica. 
Berlin, 1853, w 8ce. 

Grundentlastung (Die) in Oesterreich. I Thl. 
betreffend die Kronlander Oesterreich ob und 
unter der Enns, Salzburg, Steiermark, Karn- 
theu, Krain, Kiistenland, Tirol, Bóhmen, Mah- 
ren, Schlesien, Galizien, Bukowina und das 
Grossherzogthura Krakau. Wien, 1857, w 8ce. 

Grundlasłen, obacz : Information (1859). 

Grundlinien eines Entwurfes zur Errichtung 
einer Kreditanstalt in Galizien, 1837, fol., 
str. 35. 

Grundrechte und Reichsyerfassung vom 4. 
Marz, fiir das Kaiserthum Oesterreich. Lem- 
berg, Winiarz, w 8ce, str. 34. 

Grundriss des Ackerbausystems fiir Siidpreus- 
sen. Posen, 1805. 12 '/s sgr. 

GRUNER (Dr. Fil.). Geschichte Polens nach 

Chożko's (tak) Vorgange frei bearbeitet von 

Berlin, Nicolai Sortim. Buchhandl. (M. Jagiel- 
ski), Druck V. Steinthal, 1862, w 8ce, str. 389. -i- 

(Grunerowa.) Powinszowanie od maskowa- 
nych gości na dzień imien. Julianny Grune- 
rowej dnia 16 Lutego 1811 r., fol., '/j ark. 

Grunta, obacz: Donald (Irygacya) ; Drenowa- 
nie; Girardin (Rozbiór chemiczny, 1853); Krze- 
czunowicz K. (Szacowanie, Uwolnienie); Macie- 
jowski B. (Klassyfikacya, 1862); Nauka (Pomiar, 
1853); Pachulski L. (Klassyfikacya, 1863); 
Pytania (Uprawa); Regulamin; Sposób (Klas- 
syfikacya); Thaer (Osuszanie); Uwagi (Szaco- 
wanie, 1870). 

GRUSSE Adolphe. Les vengeurs de la Polo- 
gne, drameheroiąne en cinq actes et en vers, 

par poetę martyr , qui s'est poignarde 

dans la salle du Theatre Francais le 14. avril 
1840, avec une notice sur le poetę et les 
details de sa catastrophe. Paris, Vert, Gallet, 
Tresse, 1840, w 8ce. (Stanowi zbioru: Paris 
dramatiąue Nr. 40—42.) 50 centim. 

GRUSZCZYŃSKI Ant. Carolus (urodź. 1814). 
De syphilidis natura et cura sine raercurio. 
Dissert. inaug. med. etc. Berolini, typis fra- 
trum Schlesinger, 1841, w 8ce, kart niel. 3, 
str. od 5—37 i k. 1. -f- 

• 12 90 GRUSZCZYŃSKI - GRZEGOBZ. GRUSZCZYŃSKI Stanisław. O Mickiewiczu 
ze stanowiska narodowego; Wojna chocimska 
Wacława Potockiego. Dwie prelekcye miane 
w kółku towarzyskiem _w r. 1858 i 1859 przez 

Dra Poznań, J. K. Żupański, 1860, w Bce, 

str. 61. 3 złp. + + + 

— Nauka o zdaniu, zawierają.ca rozbiór zda- 
nia pojedynczego, złożonego i okresu, oraz 
prawideł szyku, ułożona na klassy średnie 
gimnazym i szkół realnycb, tudzież dla semi- 
naryów nauczycielskicli i wyższycłi szkół żeń- 
skich. Poznań, J. K. Żupański, 1861, w 8ce, 
str. VII i 96. 20 sgr. + 

— In Platonis Sophistam adnotationum spe- 
cimen. Vratislaviae, typ. Henr. Richteri, 1842, 
w 8ce, str. 46. + 

— O znaczeniu Myszeidy Ign. Krasickiego. 
Poznań, J. K. Żupański, czcionkami Zoerna, 
1863, w 8ce, str. 28. + 

GRUSZECKI Bazyli. Izbornik kak po sobie 
pry praktyczeskom izuczenii russkago jazyka 

sostawił uczytel warszaws. russkoj gimna- 

zyi. Kurs I. (Dla dietej mładszago wozrasta.) 
Warszawa, druk Jaworskiego, 1868, w 8ce, 
str. VIII i 308. 

— Począ-tkowa znajomość języka ruskiego 
dla dzieci polskich. Warszawa, 1867. 15 kop. 

Gruszka Jan, obacz: Szmid Fr. 

Gruzini, obacz : Braterstwo. 

Gruźlica, obacz: Bętkowski J. 

GRUŻEWSKI W. (Dr.) L'homoeopathie ou 
le aclions des doses infinitesimales, demon- 
tree directemeut par les essais. Avec des 
gravures etc. Paris, Baillieres, 1861, w 8ce. 
1 fr. 50 c. 

Gry towarzyskie i umysłowe. I. Labirynt 
w Kluzyum, 4 złp.; II. Podróż konna po Kró- 
lestwie Polskiem i sąsiednich krajach, 6 złp. 
20 gr. ; III. Konik i Giei-mek, 4 złp. Wilno, 
M. Orgelbrand, 1863. 

— i zabawki dla dzieci. Naśladowanie z fran- 
cuzkiego. Z 10 ryc. Warszawa, Bernstein, 1851, 
w 8ce podłużnej, str. IV i 56. 5 złp. ; z rycin, 
kolor. 1 rub. 

— Obacz : Gra. 

GRYBOJEDOW Aleksander Sergiejewicz (ur. 
1793 f 1829). Biada temu kto ma rozum, 
komedya w 4ch aktach wierszem napisana 

przez tłumaczył z rossyjskiego polskim 

■wierszem Józef Lewart-Lewiński. Warszawa, 
H. Natanson, druk Gazety codziennej, 1857, 
w 8ce, str. II i 101. 5 złp.; zniż. 37 '4 kop. 

— Bieda z rozumem, komedya w czterech 
aktach wierszem napisana. Przepolszczona 
według pierwszego zupełnego wydania 1862 r. 
Lwów, nakł. red. Dzienn. literac, 1866, w 8ce, 
Btr. 102. 70 cent. -f- -f + 

(Przekład ustępami jest w Bałamucie petersb. 
1830). 

— Obacz: Korzeniowski Apollo; Lewiński J. 

Gryf Albert pseudonim, obacz : Marcinkowski 
Ant. GRYF Felicyan. Dwa szkice powieściowe- 
(Odbitka z Kraju.) Kraków, nakład wydawn. 
Kraju, 1871, w 12ce, str. 98 i 77. + 

GRYGLEWSKI Justyn Ks. (Dominikan, naucz. 
relig.). Mały katechizm katolicki. Warszawa, 
druk J. Krokoszyńskiego, 1862, w 8ce, str. 
VIII i 138, spisu str. 2. 1 złp. 20 gr. 

(W czterech miesią;Cach sprzedał 2000 egzem- 
plarzy.) 

GRYGOROWICZ Jan (Protojerej). Akta doty- 
czące Rusi zachodniej. Tom I — IV (po ros- 

syjsku). -^ 

— Biełorusskij archiw drewnych hramot. 
Czast I. Moskwa, w typografii Seliwanoskago, 
1824, w 4ce, str. XVI, k. 1 i 148. -f- 

(Z przekładem rossyjskim tekstów polskiego 
i łacińskiego. Obejmuje hramoty Kazimierza 
i nadto z lat od 1463 do 1768.) 

— Słownik języka zachodniego ruskiego (za 
życia autora wyszło 10 arkuszy po rossyjsku). 

GRYGOWICZ Karol (ur. 1782 f 1855). Opis 
Buska wraz z zakładem kąpielnym, z dołącze- 
niem przepisów używania wody z źródła miej- 
scowego. Warszawa, druk J. Jaworskiego, 
1849, w 8ce, str. 60. 2 złp. 

Grynfeld, obacz: Przybylski Jac. 

Gryphius And., obacz: Mejer J. 

Gryppa, ob Czernichowski L ; Kościaklewicz. 

Grysar C. J., obacz: Oskard A. 

(Gryzelda.) Historya o Gryzeldzie Margrabi 
Walterze. Mikułów, Nowatzki (1861), w 12ce, 
ark. 1 y^. 6 gr. 

— Obacz: Halm (Opera); Lompa J.; Mar- 
bach. 

Gryzoń, obacz: Zschoke. 

Grzebaniu (0) ciał zmarłych. Postanowienie 
Rady admin. Król. Polsk. ; Przepisy wzglę- 
dem grzebania zmarłych (po polsku i po ros- 
syjsku). W^arszawa, druk Strąbskiego, 1846, 
w 8ce, str. 329, tabl. 7. 

Grzech (Co jest) pierworodny ? Genewa , 
w drukarni Pfeffer i Puky, 1863, w Bce, str. 
32. + 

— Porównaj : Antychryst ; Genesis ; Obja- 
śnienie; Zwierzęcość. 

— Obacz: Człowieka (1834); W. K. (1869). 

Grzechów (Siedem) głównych. (Wiersz.) Bo- 
chnia, Pisz, 1863, w 12ce, str. 23. 

— Obacz: Gondek: Zając. 

Grzechy i cnoty w 30 powiastkach opowie- 
dziane dziatkom 8—10 letnim. Ozdób. 5 kolor, 
rycinami ; z fraucuzkiego. Warszawa, M. Or- 
gelbrand, 1868, w 12ce, str. 169. 22 72 sgr. 

— Obacz: Kassyanowicz (Dawne); Miniszew- 
Ski J. (Powszednie, 1861). 

Grzeczności prawidła, obacz : Miłkowski J. 
(1867); Moralność; Obyczajność; Przyzwoitość; 
Wandelaincourt. 

Grzegorz XIII., obacz : Martyrologium. GRZEGORZ - GRZESZNIK. 91 Grzegorz XVI. (urodź. 1765 f 1846). Allo- 
cuzione delia Santita di nostro Sign. Grego- 
rio PP. XVI. al Sagro Collegio nel concistorio 
segreto del 22 Luglio 1842. Seguita da una 
esposizione corredata di documenti snUe in- 
cessauti cure delia stessa Santita sua a riparo 
dei gravi mali da cui e afflitta la religione 
cattolica nagli imperiali e reali dominii di 
Russia 8 Polonia. Roma, delia stamperia se- 
gretaria di Statto,« 1842, w 4ce, str. 166. 

— Toż. Tamże : nella tipografia caraerale, 
1842, w Sce, str. 196. + 

— AUocution Sr. Heiligkeit, Gregor XVI 
im lahre 1842, mit Darstellung der Bedrang- 
nisse der kathol. Religion in Russland und 
Polen. Nach dem Orig. iibers. von P. Gall 
Moreli. Mit 90 Dokumenten. Einsiedeln, 1842, 
w Sce, str. 220. 15 sgr. 

— Allokucya Jego Swiątobl. Papieża do 

świętego Kollegiura w Konsyst. tajnym dnia 
22 Lipca 1842, wraz z wykładem popartym 
dokument, względem nieustannych usiłowań 
Jego Świątobliwości dla zaradzenia ciężkim 
klęskom, jakiemi religia katol. jest utrapioną, 
w państw, cesar. i królews. Rossyi i Pols. 
Paryż, 1842, w 4ce, str. 30. + 

— Allokucya Jego Świątobl miana na 

tajnym Konsystorzu d. 22 Lipca 1842, wraz 
z przedstaw, nieustannych starań Jego Świąt. 
ku odwróceniu jego srogich ucisków dolega- 
jących katol. religią w Cesarstwie Rossyjsk. 
i Król. Polsk., tudzież zbiorem dokumentów 
autent. i wiarog. wiadomości. Według wyda- 
nia niemieck. P. G. Moreli ogłoszonego dru- 
kiem w Einsiedeln 1842 r. Poznań, druk i 
wyd. Wal. Stefańskiego, 1843, w 8c6, str. IV, 
303 i VI. 

— Epistoła encyclica ad omnes Patriar- 
chas, Primates, Archiep. et Episcopos. — Jego 

Świąt Okólnik do wszystkich Patryarchów 

etc. (po łac. i po pols.). B. w. m. i r. (War- 
szawa, w di-uk. Rządowej), w Sce, str. 59. 15 
gr. + 

— Tenże tytuł. Tamże, w 4ce, karta 1, 
str. 21. -t- 

— List do arcybiskupów i biskupów Kró- 
lestwa Bawarskiego 27 Maja 1832 (po pols. 
i po łac). B. w. m. i r., fol. 

— Odezwa Jego Swiątobl z bożej łaski 

Papieża, miana w tajemnym Konsystorzu d. 
22 Listopada 1839. Rzym, druk Propagandy, 
1840, w 4ce, str. 7. 

Grzegorz z pod Racławic (pseudonim), ob. 
Siemieński Luc. 

Grzegorz z Sanoka, obacz: Seredyński W. 

Grzegorz z Żarnowca Koszarski , obacz : 
Koszarski. 

GRZEGORZEK Wojciech Ks. Dogmat Niepo- 
kalanego Poczęcia N. Maryi Panny, rozprawa 
historyczno-dogmatyczna. Tarnów, druk Rusi- 
nowskiego, 1855, w 8ce, str. 195 i 5. 1 rub. 
10 kop. -ł- GRZEGORZEWSKA Sabina z Gostkowskich. 

Pamiętniki (w Bibl. warszaws. 1855.) 

GRZEGORZEWSKI Ignacy. O korzyści naucze- 
nia się języka rossyjskiego i literatury, roz- 
prawa (po polsku i po rossyjsku). Warszawa, 
druk St. Nowakowskiego, 1852, w Sce, str. 16. 

— Niedobrane małżeństwo, powieść orygi- 
nalna. Warszawa, druk Wyszomirskiego, 1845, 
w 12ce, str. 321. 6 złp. 

— Dwie siostry Jadwiga i Salomeą, powieść 
oryginalna, w II. Tomach (druk zapowiedziano 
w'Warsz. 1851). 

— Obacz: Gorzkowski Lud. 

GRZEPSKI Stanisław (urodź. 1526 f 1570). 
Geometria, to iest miernicka nauka, po pol- 
sku krótko napisana z greckich i łacińskich 
ksiąg. Naydziesz tesz tu iako naszy miernicy 
zwykli mierzyć imienie na włóki , albo na 
łany. Item jugerum roraanum, iako wiele ma 
w sobie. Item iako wieżę albo co innego 
wysokiego zmierzyć, albo dalekość iaką. Na 
przykład kiedyby chciał wiedzieć, iako daleko 
do zamku przez błoto albo przez wodę etc. 
Teraz nowo wydana roku 1566. W Krakowie 
Łazarz Andrysowicz wybijał. — Podobizna wy- 
konana przez Sewer. Oleszczyńskiego. War- 
szawa, staraniem Jul. Bajera, 1861, w 12ce, 
str. 107. 75 kop. 

Grześ z Mogiły (pseudonim), obacz ; Star- 
kel Jul. 

Grzeszka Jan X., obacz: Szmid X. 

Grzeszkiewicz Wal., obacz : Listy przyjaciół. 

Grzesznicy (Przystąpcie bliżej) a na mnie pa- 
trzajcie. Poklęknijcie na kolana. (Pieśni.) 
Mikułów, Nowacki, 1862, '/^ ark. Libra po 
6 sgr. 

Grzesznik nakłoniony mową Jezusa Chry- 
stusa do pobożnego życia, czyli Sposób poje- 
dnania się z Bogiem ; z przydatkiem modlitw. 
Warszawa (po r. 1800). 20 gr. 

Grzesznik przymuszony, albo Sposób do po- 
jednania się z Bogiem. W druk. Jasn. Góry 
Częstochowskiej, 1821, w Sce, str. 78. 

— przymuszony, albo Sposób do pojedna- 
nia się z Bogiem przez 10 dniową, a na każdy 
dzień po 3 razy przez półkwadransową z nimże 
i z samym sobą rozmowę zapamiętałym grze- 
sznikom prezentujący się ; niegdy przez go- 
dnego Opata Zakonu św. Benedykta , teraz 
przez Franciszka kapłana z włoskiego języka 
na polski pi-zetłumaczony i na pobożne żąda- 
nia siódmy raz drukowany. Wilno, 1848, w 
12ce. 

— przymuszony, albo Sposób do pojedna- 
nia się z Bogiem , przez dziewięciodniową, 
a na każdy dzień po trzy razy przez pół- 
kwadransową z nim i z samym sobą rozmowę 
zapamiętałym grzesznikom pokazujący się, 
którą na pobożną wielu prośbę znowu do 
druku podano. Bochnia, W. Pisz, 1863, w 16ce, 
str. 64. 30 cent. + 92 GRZMIELEWSKI - GRZYWINSKI. — Obacz: Pawlicki Józ. (Nawrócony, 1856). 

GRZMIELEWSKI Ludwik. Geografia staroży- 
tna dla użytku polskiej młodzieży krótko ze- 
brana. Warszawa, druk K. Kowalewskiego, 

1862, w 16ce, str, CS. 1 złp. 25 gr. 

— Obacz: Hind J. 

(Grzybów.) Kulig w Grzj^bowie. Wspomnie- 
nie lat ubiegłych. Poznań, u Reyznera, 1853, 
w 16ce, str. 31. 5 sgr. 

GRZYBOWSKI Aleksander (z Warszawy). Du 
croup. These. Montpellier, 1838. 

GRZYBOWSKI Georga. Les deux insurrections 
(polonaises) 1631 — 1S63 (Vers). Carcassonne, 
impr. Pomies, 1864, w 8ce, str. 7. 

GRZYBOWSKI Hipolit. Dziejowe znaczenie 
reformacyi. Warszawa, autor, druk J. Ungra, 

1863, w 8ce, str. 46. 

Grzybowski Sylwester, obacz : Majerczak X. 

GRZYBOWSKI Witalis. Karta synchronisty- 
czna dziejów Polski podług nowej metody do 

nauki prywatnej ułożona przez (Kraków, 

druk Uniwers.) 1846, w 4ce podł. + 

— Odezwa do Polaków o kongresie sło- 
wiańskim przez naucz. lit. polsk. w Pra- 
dze. Praga, druk Pospisila, 22 Maja 1848, 
w 4ce, 1 k. + 

Grzyby, obacz: Majewski Er.; Rudnicki A. 

(Jadowite); Weinberg. 

GRZYMAŁA (GRZYMAŁŁO) Boguslaus. De 

meningitide tuberculosa infantum, dissertatio 
inaugur., quam ad M. D. gradum etc. publ. 

defendet ab Acad. Petrop. creatus (cum 

eximia laude) numismatis argentei praemio 
ornatus. Petropoli , typ. Edw. Pratz, 1854, 
w 8ce, str. 31. 

— Ob uspiechach wodoleczebnoj metody. 
Pierwyj otczet wodoleczebnoj polikliniki za 
1859—1861 god. Petersburg, typ. Sztaba Otd. 
Gławn. Korpusa, 1862, w 8ce, str. 73. 35 kop. 

GRZYMAŁA Franciszek (Redaktor). Astrea, 
pamiętnik narodowy polski na rok 1821, histo- 
ryi, literaturze, poezyi, filozofii moralnej, eko- 
nomii politycznej, rzeczom krajowym, wiado- 
mościom statystycznym, politycznym i dzie- 
jom współczesnym poświęcony. Tomów V 
w 24 Zeszytach. Warszawa, 1821 do 1825, 
w 8ce, str. 396, 347, 288, 220 i 104. 60 złp. 

— Głos wolnego Polaka do reprezentantów 
narodu, 9 Czerwca 1831. Warszawa, 1831, 
w 4ce. 

— Pielgrzym nadwiślański. Warszawa, 1822, 
Nrów 4. 

— Pierwiosnek polski na r. 1851. Paryż, 
Księgarnia polska, w 8ce, str. 8. 2 złp. 

— Sybilla nadwiślańska, dziennik narodowy, 
polityce, histor. literat, i rzeczom krajowym 
pośw. przez Tom I w 6 Zeszytach. War- 
szawa, druk przy ulicy św. Jerzego, 1821, 
w 8ce, str. 375. 1 złr. + — Sybilla tułactwa polskiego, pismo spra- 
wie narodu polskiego i interessom emigracyi 
poświęcone. (Dziennik.) Paryż, Nr. 1 — 4 r. 1833, 
Nr. 5 r. 1835, Nr. 6 r. 1836, w 8ce. 5 frank. 

— Obacz: Pologne (Souvenirs); Turpin. 
Grzymała Henryk, obacz: Lubański. 
Grzymała Stefan (pseudonim), obacz: Prą- 

dzyńskiej Sylwii. 

GRZYMAŁA Wojciech. Discours prepare par 

pour etre prononce sur la tombe de Mme 
Claud. Potocka. Geneve, impr. A. L. Yigni- 
ers (1836), w 8ce, str. 3. + +. 

— Głos na żałobnem nabożeństwie za duszę 
ś. p. Ministra Stanu Staszica w dniu 30 Sty- 
cznia 1826 r. w kościele katedralnym miany. 
Warszawa, Brzezina, 1826, w 8ce, str. 8. 1 złp. 
15 gr. 

— Głos JW Prezesa Rady depart. lubel- 
skiej, Ord. kawał., przed wykonaniem przy- 
sięgi po głosie JW. Prefekta przeczytany. 
Lublin, 1815, w 4ce. 

— Mowa senatora kasztelana miana na 

pogrzebie senatora kasztel. Linowskiego w 
kościele Wieleb. 00. Kapucynów d. 23 mieś. 
Paźdz. 1820 r. Warszawa, druk N. Gliicks- 
berga, 1820, w 4ce, str. 8. + 

— Przedstawienie zmian w Kodeksie w ma- 
teryi o małżeństwie, (bez tytułuj fol. str. 17. 

— Z Ukrainy , list napisany przez f t t- 
Lipsk, Księg. zagr., druk Brockhausa, 1859, 
w 8ce, str. 69. + 

— La verite sur Pierre le Grand. Paris, 
Jełowicki (przed r. 1838). 1 frank 50 centim. 

(Grzymała Woje.) Dział VL Czynności byłego 
Referendarza Grzymały. B. w. m. i r. (War- 
szawa, 1828) fol., str. 14. 

— Obacz : Majewski (Mecenas) ; Wyczechow- 
ski Ant.; Zbiór mów (Skarbek Fr.) 

GRZYMAŁA Wincenty. Mowa w dzień uro- 
czystości czynionych przysiąg na wierność 
najjaśn. Fryderykowi Aug. , Król. Saskiemu, 

Księciu Warszaws. przez JW. Kommiss. 

rząd. nadzw. Księstwa Warsz,, miana d. 14 
Stycznia 1810 r. w Zamościu w sali obrad 
administracyjnych powiatowych. Zamość pod 
dyrekcyą J. K. Pruskiego , d. 17 Stycznia 
1810 r., w 4ce, str. 6. 

GRZYMAŁOWSCY Waleryan, Klemens i Julian 

(Białorusini). Poezye. Tomów III. Petersburg, 
druk Hazenbergera, 1837, w 8ce, str. 163 i 6; 
168 i 8; 138 i 6. 24 złp. + 

GRZYMAŁOWSKI Klemens. Przesilenie dnia 
z nocą. drama w 3 aktach. Wilno, T. Glucks- 
berg, 1847, w 12ce, str. 126. 5 złp. 

Grzymisławia (z) Ludw. Mezalians, powieść 
spółczesna. Poznań, Merzbach, 1869, w 8ce, 
str. 103. '/j tal. 

GRZYWINSKI Paweł. Na pamiątkę pierw- 
szego mięsopustu po pogorzeli Krakowa w 
dzień Św. Macieja 24 Lut. 1851. (Wiersz.) 
(Kraków, 1851) w 8ce, 1 kartka. + GRZYWNA - GUENTER. 93 — Z tej i z tamtej strony WisJy, Krako- 
wiak drugi przez P. G. (Kraków, 1848) w 
16ce, str. 7. + 

— Krakowiak pierwszy, w 8ce, str. 6 (bez 
podpisu). + 

Grzywna, ob. Anastaziewicz B. ; Erdmann. 

Guano, obacz: Nesbił; Stoeckhardt J. 

GUARNA Andrzej (z Salento). Jest autorem 
pierwszy osobliwej książki p. t. Wojna gram- 
matyczna, wyd. r. 1511 w Salerno ; ob. Pon- 
tana J. 

GUBCZAK Ign. Słowo na prażdnik Uspe- 
nije Bohorodycy Maryi. Lwów, druk Staurop., 
1858, w 8ce, str. 12. + 

Gubernij krajów zabranych opis po rossyj- 
sku, obacz: Afanasjew (Kowieńska, 1861); 
Bobrowski (Grodzieńska, 1863); Cebrikow (Smo- 
leńska, 1862); Korewa (Wileńska, 1861); Ora- 
nowski (Kurlandska, 1862); Weimarn (Inflant- 
eka); Zaszczuk (Bessarabska, 1862); Żeleński 
(Mińska, 1864). 

Gucewicz Waw. , obacz : PodczaszyńskI K. 
(Posiedzenie). 

Gucia (Mała). Pierwsze początki czytania 
dla dziatek płci żeńskiej. Warszawa, nakł. 
B. Lessmana, w drukarni Gazety codz., 1858, 
w 16ce, str. 22. 

— Toż, edycya druga, 18,. 

— Toż, wydanie trzecie poprawione. War- 
szawa, nakład B. Lessmana, druk Jana Cotty, 
1868, w 16ce,. str. 32. 

GUDAWSKI Joseph (z Drzycima w Prusiech 
wschodnich). Uelser Fussgelenks-Resection. 
Dissert. inaug. Greifswald, Fr. Hache, 1869, 
w 8ce, str. 30. + 

Gudeit, obacz : Bergonzoni M. 

Gudius, obacz: Fedr A. 

GUEBNER Filip. (Sufler). Neujahrsgeschenk, 
den Bewohnern Brody's gewidmet. Brody, 
1815, w 8ce. 

GUEDEONOW (de) fils. L'insurrection polo- 
naise. Reponse a M. de Montalembert. Saint- 
Petersbourg, 1863, w 8ce. 2 fran. 50 centim. 

Gueftschułz X. T., ob. Giftschiiłz (Teologia). 

GUEHLICH Karol Ludwik (z Pinneberg w Hol- 
zac^). Uprawa ziemniaków, podług trzeciego 
wydania niemieckiego na polskie przełożył 
K. G. Poznań, M. Leitgeber, 1870, w 12ce, 
str. 54. 6 sgr. 

GUENEE Antoni (ksiądz). Lettre de quelques 
Juifs Portugais, Allemands et Polonais a Mr. 
de Yoltaire, avec un petit commentaire ex- 
trait d'un plus grand, pour ceux qui lisent 
868 oeuvres ; suivies des memoires sur la fer- 
tilite de la Judee. Nouv. edition a l'usage 
des maisons d'education. Lyon, typogr. Ru- 
sanda, 1822, w 8ce. 

(Inne edycye: 1769, 1781, 1815, 1817, 1821, 
1826, 1828.) GUENON Franc. (urodź. 1796). O poznawa- 
niu zewnętrznych oznaków mleczności krów, 
czyli ilości mleka, jaką krowa danej rassy 
dziennie wydaje, oraz jak długo stoi przed 
ocieleniem ; rzecz przez wiele towarzystw rol- 
niczych i pojedynczych osób we Francyi i w 
Niemczech wypróbowana i sprawdzona. Z dru- 
giego w niem. języku wydania. Z 72 rycin. 
Warszawa, nakład redak. Tygodn. rolnicz. 
technol . 1846, w 8ce, str. VIII i 96, tabl. 4. 
6 złp. 

— O poznawaniu mleczności krów, przez..... 
Rzecz przez wiele towarzystw rolniczych i 
praktycz. gospodarzy wyprób. i stwierdzona. 
Wydanie drugie podług dzieła C. W. Steeb'a. 
Z dodaniem główniejszych prawideł tworze- 
nia krów mlecznych przez J. N. Kurowskiego, 
z tablicą rycin kolorowaną. Warszawa, nakł. 
autora, druk J. Ungra, 1854, w 8ce, str. XI 
i 117, niel. 1. 2 złr. 24 kr. 

— O sposobie poznawania mleczności krów. 
Kraków, druk Czasu, 1853, w 8ce, str. 14 
i 1 tabl. + 

— Porównaj: Chromy D. 

GUENOT C. (ksiądz). Jean Sobieski roi de 
Pologne. (Musee morał litteraire de la familie.) 
Tournai, impr. et libr. (^lasterman, 1864, w 8ce, 
str. 124 i ryc. 1 frank 20 centim. 

_ Toż. Tamże, 1865, w 8ce, str. 132. 10 sgr. 

— Obacz: Schlegel. 

GUENSBERG Rudolf. Die Fachschule fiir che- 
mische Technik an der k. k. technischen 
Hochschule zu Lemberg, ais Begriindoing des 
Lehrplans dem Professoren-GoUegium vorge- 
legt. Lemberg, 1866, w 8ce, str. 22. 

— Die chemisch-technischen Fachschulen. 
Bruchstiick aus dem Berichte iiber die techni- 
schen Schulen. Lemberg, 1869, w 8ce, str. 39. 

— Rolnik , czasopismo rolniczo - przemy- 
słowe, organ c. k. galicyjskiego Towarzystwa 

gospodarsk., redagowany przez Dra Filoz. 

z Jeny , prof. technologii chemicznej przy 
akad. technicznej we Lwowie, czynnego człon- 
ka galicyjsk. Tow. gospod. Tom I, II, III, 
IV. Lwów, nakład redakcyi, druk rząd., 1867 
-69, w 8ce ; Tom IV. k. 2, str. 322 i tabl. 5 ; 
Tom V. i następne redagował Antoni Jabło- 
nowski. + 

— Porównaj: Gostkowski Antoni. 

— Szkoły techniczne, myśli odpowiedniego 
urządzenia szkół technicznych, z pobieranych 
doświadczeń i własnych postrzeżeń osnuła i 
jako sprawozdanie do Prześwietnej Rady Król. 

stołecz. miasta Lwowa ułożył Lwów, Wild, 

1868, w 8ce, str. VII i 152. 80 cent. 

GUENTHER Aleks. Uwagi nad chowem by- 
dła krajowego i zagranicznego. Tarnów, druk 
Ant. Rusinowskiego , 1853, w 8ce, str. 32. 
20 kr. + 

— Patrz: Szlachtowski Stan. (Starzewski). 

Guenter Gabryela, patrz : Puzynina Ksigżna. + 94 GUENTHER — GUILLOIS. GUENTHER Ernest (wydawca). Biblioteka 
dla dorastającej młodzieży. Leszno, 1861. 
Tomik po 15 sgr. 

— Kalendarz polski na Rok Pański 1851 
dla Wielk. Ksi§stwa Poznańskiego i Szlązka. 
Leszno, Giinther, w 12ce, str. XXXII, 34 i 12. 
6 sgr. 

— Obacz: DłuźniewskI M. 

GUERIN Juliusz (pod pseudon. J. G. Ponzis, 
ur. 1832 r.). Ode a la Polegnę. Paris, libr. 
Yanier (1863), w 8ce, str. 10. 75 centim. 

GUERINIERE de la. Apteczka nowa końska, 
zamykająca w sobie: 1. Choroby, którym pod- 
lega koń ; 2. Lekarstwa pewne i tysiącznem 
doświadczeniem stwierdzone, które do lecze- 
nia konia są, nieodbicie potrzebne; 3. Ope- 
racye konowalskie, jakie się na koniach odby- 
wać zwykły. Dzieło to pożyteczne napisane 
jest w języku francuzkim przez P koniu- 
szego nieboszczyka Ludwika XV., a przetłu- 
maczone na ojczysty przez Jacka Krusiń- 
skiego, dyr. gimnaz. gród. Warszawa, druk 
Lebrun, 1804, w 8ce, str. 349. 6 złp. -i- 

— Toż, nowa edycya. Warszawa, 1814, w 
8ce. 

(Pierwsze wydanie. Warszawa, 1797.) 

Gueronniere, obacz : La Gueronniere. -i- 

GUESDON A[ex. Fursy (pod pseud. Morton- 
vala). Historie de la guerre de Russie en 
1812. Tomów IL Paris, Ambr. Dupont, 1828, 
w 8ce, z rycin, i planami. 7 frank. 50 cent. 

6UESSEFELD Fr. L. Charte von Polen etc. 
nach dcm Theilungstractat von 1795. Wei- 
mar, 1806, małe fol. 10 sgr. 

— Charte vom Herzogthum Warschau. Nii- 
remberg, 1810. 20 sgr. 

— Kartę vom Kónigr. Preussen, nebst dem 
Herzogth. Warschau, nach dem Tilsiter Frie- 
den. Niiremberg, 1807, fol. 1^^ sgr. 

GUHRA Piołr (tłumacz). Powieści prawdziwe 
dla dzieci i dorosłych napisane i wydane w 
celu zachęcenia do wstrzemięźliwości. Z niem. 
przeł. P. Guhra. Gniezno i Leszno, Giinther, 
1849, w 8ce, str. 103. 1 złp. 15 gr. 

— Toż, drugie wydanie. Tamże, 1862, w 
8ce, str. 105. 7'/, sgr. 

— Wzory kaligraficzne polskie dla szkół 
elementarnych miejskich i wiejskich, oraz do 
prywatnego użycia i wydoskonalenia się w 

sztuce pisania. Napisał i ułożył III Zeszyty. 

Leszno i Gniezno u Giinthera. Zeszyt I. II. 
po 10 sgr.; Zeszyt III. 15 sgr. 

— Zycie św. Stanisława Kostki. Przykład 
pobożności dla młodzieży, z obrazkiem, z 
niemieck. przełożony przez P. Guhrę. Leszno 
i Gniezno, 1841, w 8ce. 1 złp. 

• — Toż. Tamże, 1856, w 8ce. 

— Żywot Św. Alojzego Gonzagi. Przykład 
pobożności dla młodzieży. Z niem. przełożył 
P. Guhra. Leszno, Giinther, 1845, w 12ce, 
Btr. 301. 1 złp. 15 gr. — Ob. 6. P.; Ried J.; Szmid Krz. (Owoce). 

GUIBERT Ludwik. Crucifixa. (Poezya). Paris, 
1863, w 8ce. 1 frank. 

GUICHARD Wiktor. Rzecz na czasie do roz- 
wagi. (O wolności myślenia.) Ziirich, druk J. 
Kossobudzkiego, 1872, w 8ce, str. 15. 

Guide , obacz : Krasiński Józef (en Pologne 
et Cracovie, 1820); Varsovie. 

Guide de conversation, obacz : Forster. 

GUIDOTTI Joachimus Josephus (Dr.). Juris 
Canonici institutiones ad tironum usum dige- 

stae, quas typis evulgandas curavit D presb. 

Placentinus a. 1746. Yilnae , typ. Basilian., 
1812, w 8ce, str. XX i 225. 

GUIGLARIS Ludwii<X. Szkoła prawdy otwarta 
dla książąt i władców przez Jezuitę, z po- 
wodu edukowania Karola Emmanuela li. Ksią,- 
żęcia Sabaudyi i Piemontu, za staraniem matki 
jego, w Wenecyi r. P. MDCLXV; tłumacze- 
nie z włoskiego przez JJX. Wacława hrabię 
Sierakowskiego proboszcza katedralnego kra- 
kowskiego. Tomów II. Kraków, druk Anton. 
Grobla wdowy, 1802, w 8ce, str. 488 i 609. 
12 złp. -I- -I- H 

GUILBERT Rh. Jacq. Et. Vinc. Essai ou quel- 
ques considerations sur la Pologne , avant 
et apres le traite de Partage de 1772, entre 
Catherine II. Imperatrice des Russes, Joseph 
II. Empereur d' Allemagne et Frederic sur- 

nomme Le Grand, Roi de Prusse, par mem- 

bre de la Societe librę d' emulation de Rouen, 
Associe correspondant des Athenees des arts 
de Paris. Rouen, de 1'imprimerie de St. Guil- 
bert rue nationale Nr. 29, 1807, w 8ce. 

GUILBERT de Pixerecourl Renę Charles (ur. 
1773 t 1844j. Les Mines de Pologne, melo- 
drame en trois actes , en prose et a grand 
speclacle, represente le 13 floreal an XI. Paris, 
1803, w 8ce. 1 frank 50 centim. 

(Toż jest także w Tomie 1. Theatre choisi. 
Nancy, 1841, w 8ce. 

GUILLOIS Ambroży (ksiądz, ur. 1790 fi 856). 
Mały katechizm dla młodzieży katolickiej , 
przełożony przez tłumacza dzieł religijnych 
kks. Gaume, Guillois, Schmidta i Sailera (Le- 
ona Rogalskiego). Warszawa, nakł. L. Gross- 
mana, druk Ch. Keltera i Sp., 1866, w Bce, 
str. 70. 

— Katecheta na kazalnicy. Układ kalań, 
konferencyj i nauk o głównych przedmiotach 
wiary chrześciańskiej. Dzieło pozgonne, wy- 
dane przez ks. Alix, z francuzkiego tłuma- 
czył Leon Rogalski (tłumacz Teol. dogmat. 
i moraln. X. Guillois w IV. Tomach, połowy 
ośmiotomow. dzieła X. Gaume : Zasady i ca- 
łość wiary katol.. Katechizmu histor. Schmida 
we III. Tomach itd.). Tom I. Dogmata. War- 
szawa, 1859, w 8ce, str. 530 i spisu przed- 
miotów str. nieliczb. 2. 

— Tora II. Moralność i Sakramenta, 1860, 
w 8ce, str. nieliczb. 4, liczb. 504 i spisu przed- 
miotów nipliczb. 2. GUILLOT — GDMBINER. d5 — Tom III. Święta i uroczystości religijne. 
Warszawa, nakł. i druk J. Gliicksberga, 1860, 
w 8ce, listy prenumer. str. VII, tekstu str. 
431 i spisu przedmiotów str. nieliczb. 2. Za 

III Tomy 5 rub. sr. ; cena zniżona 2 rub. 

— Obrona dogmatu spowiedzi przeciw za- 
rzutom niedowiarstwa. Z francuzkiego trze- 
ciego poprawnego i znacznie powiększonego 
wydania przełożył, przypisami i objaśnieniami 
powiększył ks. Nestor H. S. Bieroński wicere- 
gens, professor seminaryum kieleckiego. War- 
szawa, nakład i druk J. Gliicksberga, 1854, 
w 8ce, str. XXII, 288 i IV. 1 rub. 20 kop. 

— Wykład historyczny, dogmatyczny, mo- 
ralny, liturgiczny i kanoniczny wiary kato- 
lickiej, z odpowiedziami na zarzuty wzięte 
z nauk przeciw religii, albo Teologia dogma- 
tyczna i moralna, ku użyciu wiernych Chry- 
stusowych. Dzieło ofiarowane Ojcu świętemu 
Piusowi IX., zaszczycone podziękowaniem Jego 
Świątobliwości, tudzież approbat^ i pochwa- 
łami wielu Kardynałów, arcybiskupów, z fran- 
cuzkiego podług edycyi ósmej roku 1856 prze- 
łożył Leon Rogalski (tłumacz połowy ośmio- 
tomow. dzieła X. Gaume : Zasady i całość 
wiary katolickiej; Historya X. Szmida, w III. 
Tomach; Historya powsz. Gez. Cantu, w XI. 
Tomach itd.) Tomów IV. Warszawa, nakład 
i druk Gliicksberga, 1857, w 8ce, str. XXI 
i 632, 628, 636 i IV, 636. 5 rub. 

— Wykład historyczny, dogmatyczny, mo 
ralny, liturgiczny i kanoniczny wiary kato- 
lickiej , z odpowiedziami na zarzuty wzięte 
z nauk przeciw religii, albo Teologia dogma- 
tyczna i moralna, ku użyciu wiernych Chry- 
stusowych, przez ks Dzieło ofiarowane Ojcu 

Św. Piusowi IX. Papieżowi, zaszczycone po- 
dziękowaniem Jego Świątobliwości, tudzież 
approbatą i pochwałami wielu Kardynałów, 
arcybiskupów i biskupów , z francuzkiego 
podług edycyi ósmej roku 1856 przełożył 
Leon Rogalski, tłumacz połowy ośmio-tomow. 
dzieła i t. d. Wydanie drugie, Tomów IV. 
Wilno, J. Krasnosielski, druk Syrkina i Blu- 
mowicza, 1863—1864, w 8ce, Tom I : str. 632 
i XXI; Tom II: str. niel. 8, i 623; Tom III: 
Sakramenta, str. 636; Tom IV: Liturgia, str. 

IV i 636. 50 złp. 

GUILLOT. Illustriss. ac Rever. in Christo 
Patri Excell. D. D. Andr. e Comitibus a Ga- 
wroński, antea Eccles. Cathedr. Cracov. Canon. 
Cancellarioąue etc. , in Episcopem ejusdem 
Cracovien. dioec. nominato ac consecrato, 
suum in suam civitatem, cathedralemąue ec- 
clesiam ingressum die Dec. 1804 solemn. ha- 
benti , Carmen. Vindobonae , typ. Trattner, 
1804, w 8ce, str. 16. 

GUINOT Eug. (pod pseudon. Duranda Pio- 
tra). P^izyologia prowincyonalisty w Paryżu 
przez Piotra Durand. Ryciny Gawarniego. 
Warszawa, nakład S. H. Merzbacha, druk 
Chmielewskiego, 1843, w 16ce, str. 141 i II. 
4 złp. + 

— Fizyologia Sawantki. Ryciny Gawar- 
mego. Warszawa, 1843, w 16ce. 4 złp. GUIZOT Franc. Piotr Józef (urodź. 1787). 

demokracyi. Leszno, Giinther, 1849, w 8ce, 
str. 31. 

— Dzieje cywilizacyi europejskiej od upadku 
cesarstwa rzymskiego zachodniego do rewo- 
lucyi franc. (Przekład Fel. Bentkowskiego.) 
Warszawa, druk J. Dietricha, 1842, w 8ce, 
str. V, 406 i k. 3. 6 złp. 20 gr. h- -f- -f 

— Nasze zawody i nasze nadzieje, tłum. 
K. Forster. Berlin, 1857, w 8ce. (Obacz : For- 
ster K. Rzut oka.) 

— Miłość w małżeństwie, ob. Wybór naj- 
nowszych tworów. 

— Obacz: Esquiros; Grabowski M. ; Tabar 

panna. 

GULIŃSKI Andrzej (Archiwaryusz). O me- 
tryce koronnej. (Dzieło z r. 1855 w rękop. 
do druku gotowe.) 

Gulliwer dla dzieci, czyli Najciekawsze przy- 
gody tego wędrowca. Warszawa, nakład S. H. 
Merzbacha księgarza, w drukarni J. Jawor- 
skiego, 1855, w 12ce, str. 96 (po francusku 
i po polsku, z drzeworytami i okładką tektu- 
rową, chromolitografowaną u M. Fajansa). 

1 rub. 20 kop. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, 1870, 
w 8ce, str. 97 i rejestr, kolorowane. 70 kop. 

— Podróże Gulliwera do Lilliputów opo- 
wiedziane w skróceniu dla młodzieży (z nie- 
mieckiego). Kraków, nakład (w 500 egzemp.) 
i druk J. Bensdorffa, 1861, w 4ce podł., str. 
40 z 8 kolor, obrazk. 1 złr. 

— Uwagi filozoficzne, krytyczne i moralne 
nad GuUiwerem. Kraków, druk wdowy Gro- 
blowej, 1804, w 12ce, str. 103. 2 złp. 

GUŁKOWSKI Marcin (t 1830). De homoe- 
patia item hydroceles per injectionem cura. 
Dissert. inaug. Cracoviae, 1829, w 8ce, str. 
58. 2 złp. + 

GUMBERT Ferdynand. Sechszehn polnische 
Lieder vom Witwicki, Zaleski, Mickiewicz 
etc, componirt vom Fr. Chopin. Berlin, Schle- 
singer, w 4ce (nuty). 

GUMBINER L. J, Anweisung zum Brennerei- 
betriebe iiberhaupt und zur Maisbrennerei 
insbesondere. x\uf die neuesten Erfahrungen 
gegriindet. Lemberg, Winiarz, 1857, w 8ce, 
str. VIII i 170. + 

— Praktyczne gorzelnictwo, obejmujące naj- 
nowsze i najlepsze sposoby wyrabiania droż- 
dży, zacierania kartofli i zboża, prowadzenia 
fermentacyi i dystylowania za pomocą pary, 
z opisaniem potrzebnych aparatów i machin, 
tudzież zakładanie i urządzanie gorzelni po- 
dług najnowszych zasad , przełożył z niem. 
P. L. Leśniewski. Z 6 tabl. Warszawa, Merz- 
bach, druk Chmielewskiego, 1841, w 8ce, str. 
VII i 318, niel. 2, tabl. 6. 20 złp. 

— Toż, wydanie drugie. Tamże, 1850, w 
8ce, str. VI, 383 i 7 tabl. 24 złp.; cena zniż, 
1 rub. 80 kop. d6 GCJMINSKI ~ GUROWSKI. — Praktyczna nauka wyrabiania spirytusu, 
oparta na 361etniej z własnych doświadczeń 
zebranej praktyce. Warszawa, 1871, w 8ce, 
str, 188 i II. 1 rub. 50 kop. 

— Praktyczna nauka gorzelnictwa w ogól- 
ności, z szczególnem zastosowaniem do wypa- 
lania kukurydzy, na najnowszych doświadcze- 
niach oparta, z niem. przekład JuJ. Al. Kamiń- 
skiego. Lwów, druk i nakład E. Winiarza, 
1858, w 8ce, str. VIII i 180. 1 złr. 30 kr. + 

— Obacz: Piątkowski R. 

GUMIŃSKI Wojciech. Moje rozrywki (wier- 
szem). Kraków, 1832, w 8ce, str. 24. -f- 

Gumkowski Marc, obacz : Jabłkowski J. ; Szy- 
manowski Kaz. 

GUIYIOWSKI Francisztk. Przekleństwo. Poe- 
mat. Warszawa, 1870. 30 kop. 

GUMPERT (Dr. Med.). O cholerze, pismo 
troskliwej uwadze mieszkańców W. Księstwa 
Poznańsk. poświęcone. Poznań, druk Dekera, 
1831, w 8ce, str. 23. 

— Toż, po niemiecku. 

— Łazienki Hermannsbad przy Muskau. 
Poznań, 1825, w Sce, str. 16. 

(Gumpert.) O rzą;dzie opatrzności , poema 
pod zaszczytem J. Pana Gumperta; obacz: 
Gołębiowski X. F. 

GUMPERTOWNA Tekla (guwernantka dzieci 
Księcia Ad. Czartoryskiego, ur. około 1815). 
Mały żebrak, czyli Módl się i pracuj! Powieść 

dla dzieci przez , przełożył z niemieckiego 

Teofil Nowosielski. Z rycinką. Warszawa, 
w drukarni Józefa Ungra, 1855, w 12ce, str. 
IV i 154. 75 kop. 

— Toż, drugie wj-danie. Warszawa, tłu- 
macz, druk Jaworskiego, 1861, w 12ce, str. 
154, z ryciną. 75 kop. 

GUMPLOWICZ. Jahrbuch fiir Israeliten. Wien, 
1858. (Jest tu jego rozprawa niemiecka : Obraz 
teraźniejszy i dawniejszy Żydów w Krakowie, 
pisana z zawziętością, przeciw żywiołowi pol- 
skiemu.) 

GUMPLOWICZ Ludwik. Ośm listów z Wie- 
dnia: 1. Słowianie vv Wiedniu; 2. Dzjenni- 
karstwo ; 3. Dzienniki polityczne; 4. Żydzi; 
5. Gentralizacya; 6. Germanizacya ; 7. Kiemcy ; 
8. Biórokracya. Lwów, Wild w kom., 1867, 
w Sce, str. 75. 25 cent. -f -f -I- 

— Prawodawstwo polskie względem Żydów. 
Kraków, Himmelblau, druk Uniwers. , 1867, 
w 8ce, str. 176. + -f -f 

— Wola ostatnia w rozwoju dziejowym i 
umiejętnym. Rys prawniczo-polityczny. Kra- 
ków, D. E. Friedlein, w drukarni Uniwersy- 
tetu, 1864, w 8ce, str. 82. 75 cent. -i- 

— Zdania ze wszystkich umiejętności pra- 
wniczych i politycznych etc. Kraków, druk 
Uniwers., 1862, w 8ce, str. 7. 

— Redaktor Kraj u (czasopisma politycznego). 
Kraków od 2 Marca 1869—1872, fol. Kocznie 
20 złr. + (Właściciele: Adam Sapieha, Szymuu Samel- 
son, Leon Czarliński, Stan. Czarnecki. Redak- 
cya: Stan. Służewski, Józ. Narzymski, Wład. 
Sabowski, Apollon Korzeniowski (f 23 Maja 
1869). Kronikarz : Anczyc Władysław Zyg- 
munt (Rozmaitości). W Październiku doda- 
wany: Tygodnik (ekonomiczny), dodatek do 
Kraju, Nrów 2. Od 14 Października z woli 
księcia Sapiehy, redaktor Ludwik Gumplo- 
wicz, w skutek czego wszyscy współpraco- 
wnicy ustąpili z redakcyi, jakoteż i wydawcy 
usunęli się. Współredaktor Alfr. Szczepański. 
Do 1'ygodnika krakowskiego pisywał czas pe- 
wien Mich. Bałucki. Od 2 Lipca 1870 podpi- 
suje się wydawca Alfred Szczepański; tenże 
od 1 Listopada 1870 redaktor odpowiedzialny. 
Od 8 Marca 1871 redaktor Stan. Gralichow- 
ski, wydawca Gumplowicz. Szczepański wkrót- 
ce opuścił redakcyą, zaś w r. 1872 uczynił to 
Kaz. Szczaniecki. Również z r. 1872 usunął 
się J. L Kraszewski korrespondent z Drezna. 
Kraj do r. 1870 drukował się u Kar. Budwei- 
sera, zaś od r. 1871 — 72 w drukarni własnej.) 

— Ob. Poniatowski Stanisław August (Kon- 
federacya barska, 1872). 

GUNOLING Julius. Federzeichnungen aus den 
Feldlagern bei Boulogne und Krakau im Jahre 

1854 von Stuttgart, Druck und Verlag von 

Edw. Hallberger, 1854, w 8ce, str. 222 i niel. 2. 

Gundulicz Jan, obacz: Gondola. 

GUNIEWiCZ J. F. (kompozytor). Dwie pie- 
śni z towarzyszeniem fortepianu. Lwów, K. 
Wild. (Nuty z tekstem litogr. w Lipsku.) Nr. 1. 
Tęsknoty ułańskie, słowa St. Piłata, 1865. 
3 złp. — Nr, II. Ostatnie pożegnanie powstańca, 
słowa M. Romanowskiego, 1865. 2 złp. 12 gr. 

GURBSKI Kazimierz. O wpływie nerwu trze- 
wiowego (n. splanchnicus) na ruchy serca. 
(Odbitka z Gaz. lekarsk. 1869.) Warszawa, 
druk Gazety polskiej, w Sce, str. 18. + 

— Obacz: Kwain (Quain). 

GURiJANOW J. Maryna Mniszech, romans, 
(po rossyjsku). Tomów IV. Moskwa, 1832, 
w 12ce, str. 272, 266, 282 i 235. 15 rub. 

GURLANDAU E. M. Klucz dla objaśnienia 
praktyczno -arytmetycznych tablic, wydanych 

przez z Wilna. Z 11 tabl. Odessa, 1845, 

w Sce, str. 34. 

— Gebrauchs-Anweisung zu den von 

herausgegebenen arithmetisch-praktischen Ta- 
bellen. Warschau, Druck von J. Jaworski, 
1847, w Sce, str. 43, V i dwie tablic po pols., 
franc, niem. i rossyjs. -t- 

Gurowscy Mik. i And., obacz: Radgowski A. 

GUROWSKI Adam Hr. (urodź, około 1800 
t 4 Maja 1866 w Waszyngtonie). A year of 
the war by a Citizen of the United Sta- 
tes. New Yoi-k, D. Appleton; London, 16 Lit- 
tle Britain, 1855, w Sce, str. 116. 

— La cause polonaise sous son veritable 
point de vue, par un Polonais. Paris, chez 
Levasseur, 1831, w Sce, str. 35. 2 franki, -i- GUROWSKI — GUTHLIN. 97 — La civilisatiou et la Russie. Leipzig, 
Voss, 1840, w 8ce. 3 sgr. 

— Toż. Petersburg, 1840, w 8ce, str. 329. 
niel. 7. 

— Deutscbland und die Scliweiz, aus dem 
Franzós. Leipzig, Thomas, 1846, w 8ce, 9 złp. 

— Die letzten Ereignisse in den drei Theilen 
des alten Polen's, geschichtlich erlautert. Miin- 
chen, Franz Georg, 1846, w 8ce, str. 42. 17 sgr. 

— Irapressions et souvenirs. Promenadę en 
Suisse en 1845. Lozanna, 1846, w 12ce. 8 złp. 

— Le Panslavisme, son histoire, ses veri- 
tables elements religieux, sociaux, philosophi- 
ques et politiąues. Florence, 1848, w 8ce. 
1 frank 50 cent. 

— Der Polen Zukunft, deutscb von E. Herr- 
mann. Leipzig, Hunger, 1842, w 8ce. 3 złp. 

— Przyszłość (czasop.), redaktor Paryż, 

1834, w 8ce. 1 frank 50 centim. 

— The Turkisch Question. Nev-York, 1854, 
w 8ce. 

— Russia and its people. London, 1854, 
w 8ce. 

— Russia as it is, second edition. Nev- 
York, 1854, w 12ce. 

— Toż, trzecie wydanie. Tamże, 1854, w 8ce. 

— Russland und die Civilisation. Merse- 
burg. Halle, 1833, w 8ce. 3 złp. 

— Toż, drugie wydanie. Tamże, 1834. 

— Toż. Leipzig, Heinrich Hunger, 1841, 
w 8ce. 1 tal. 

— Toż, Wohlfeile Ausgabe. Tamże, 1848, 
w 8ce, str. 256. + 

— Eine Tour durch Belgien im J. 1844. 
Aus dem Tagebuche desselben. Heidelberg, 
Gross, 1845, w 8ce, str. V i 339. lYs talar. 

— La verite sur la Russie et sur la revolte 
des proyinces polonaises. Paris, Delaunay, 
1848, w 8ce, str. 100. 3 franki 50 cent. 

— Obacz: Mauritius A.; Morawski J. 

Gurowski Mich., obacz : Morzycki A. 
Gurowski Wład., obacz: Frydrych A. 

Gurski F. E. Rozmowy polsko-ross.-franc. ; 
obacz: Gliicksberg Emanuel. 

GURSKI Walenty. Bajki (Nowe) i powieści. 
Lwów, druk Piotra Pillera, 1827, w fice, str, 
213. 8 złp. + + + 

— Dzieła (Różne) zamykaj§,ce w sobie kome- 
dye, różne wiersze, bajki, sielanki i ody. 
Tomów IV. Kraków, druk J. Maja, 1804, 
w 12ce, str. VI, 242, 279, 249, 274. 

(Tom I: Sielanki i ody; Tom II: Wiersze 
i komedye; Tom III: Różne wiersze i bajki; 
Tom IV: Komedye. — Tomu I. edycya pierw- 
sza 1785.) 

— Toż, Tom V i VT. Lwów, druk Józ. Sznei- 
dra, 1817, Tom V. str. 216; Tom VI. str. 
267 i 21. 30 złp. (Mieści : Komedye, bajki, epigramata, sie- 
lanki, ody. Wyjątki z Eneidy, z Meriana.) 

— Tryumf cnoty, komedya w 5ciu aktach; 
Areszt ślubu, komedya w 3 aktach. Warszawa, 
1800, w 12ce, str. 274. 5 złp. 

GUSIEW Mateusz. Stoletnieje suszczestwo- 
wanije wilenskoj astronomiczeskoj obserwa- 
torii (1753-1853). (Nadbitka.) B. m.ir., w 8ce, 
str. 68-105. 

— Obacz: Baliński M. 

Gusiar gwardyi, obacz: Wójcicki K. Wład. 
Gusła, obacz : Berwiński R. ; Czerwiński. 

GUSSMANN Arnold (Galicianus). Dissertatio 
inaugur. medica de apoplexia. Vindobonae, 
Schmidt, 1828, w 8ce, str. 81. 

GUSSOW (radca w Wilnie). Rys dziejów 
Litwy (po ross.). Wilno (u Stargardta w Ber- 
linie), 1864, w 8ce, z rycin. 1 tal. 

Gust, obacz: Burkę E. ; Fiałkowski. 

Gustaw Adolf, obacz: Birkowski F.; Błotnicki. 

Gustaw Karol (1655-57), ob. Głębocki J. T. 

GUSTERMANN Ant. Wilh. (prof. prawa kanon, 
w Akad. Terezyańsk.). Oesterreichisches Kir- 
chenrecht in den deutschen, ungarischen und 
galizischen Erbstaaten. Wien, 1807. 

GUSTI Franc. (ksiądz). Historya kościoła 
ruskiego, z włoskiego na polskie tłumaczona, 
wydał ks. Jan Ławrowski. Tomów II. Kraków, 
nakład, i czcion. K. Budweisera, 1857 — 58, 
w 8ce, Tom I. str. 237; Tom II. str. LXX 
i 216. 20 złp. + 

GUSZALEWCZ Jan. Poezii Czast L Lwów, 
1861, w 8ce. 

— Słowo o połku Ihora Swiatosławicza. 
Pisnotwor staroruskij, izdano... Lwów, druk 
Stauropigii, 1850, w 8ce. 

— Pszczoła (czasop.). Lwów, 1848—49. 

— Patrz: Pawącki. 

GUTAKOWSKA Józefa Hr. (przekładczyni). 
Rok zbawienny, przez zdania, przykłady i 
modlitwy na każdy dzień roku uświęcony, 
tudzież Uwagi o chwilach ostatecznych czło- 
wieka na cały miesiąc, przekład z francuz- 
kiego przez J. hr. G. Warszawa, nakł. i druk 
XX. Missyonarzy, 1861, w 12ce, str. 542. 5 złp. 

Gutakowski Ludwik, obacz: Posiedzenie; Pra- 
źmowski A. ; Staszic St. 

— Posiedzenie nadzwyczajne W.'. W.*. N.'. 
w celu uczczenia pamiątki przeniesionych do 
wieczności N.*. N.-. W.*. Mistrza W. W. N. 
Ludw. Gutakowskiego, w 4ce. 

GUTHLIN Alojzy (ur. 1828). La Pologne et 
la diplomatie. Strasbourg, Iluder, 1863, w 16ce. 
50 centim. 

— La reponse du prince Gortchakoff. Stras- 
bourg, Huder, 1863, w 16ce. 50 centim. 

— Le reveil de la Pologne. Paris, Dentu, 
' 1863, w Sce. 

19 98 GUTPTRTE - GUTZKOW — Toż, 2me edition augmentćc d'un appen- 
dice. Paris, impr. A. Pillet, 1863, w 8ce, str. 
30. + 

— Toż, 3me edition augmenteć d'un appen- 
dice. Paris, Dentu, 18G3, w 8ce, str. 30. 1 frank 
50 centim. 

GUTHRIE pani. Twisty, wyjęte z jej podróży 
do Tauryki czyli Krymu , oraz do krajów 
leżących na północ Czarnego morza. Ośmio- 
letnia podróż jenerała Jaryczewa do półno- 
cno-wschodnich Syberyi krajów. — (Tytuł głó- 
wny :) Historya odległych pod panowaniem 
rossyjskiem będących narodów, mianowicie : 
Tauryki czyli Krymu, Kałmuków, Kozaków 
i innych na północ od Morza Czarnego, tudzież 
w północno-wschodnich Syberyi krajach za- 
mieszkałych. Z wielu najświeższych autorów, 
którzy kilkakrotnie podróże kosztem rz^du 
odbyli , krótko zebrana i obrazkami przy- 
ozdobiona. Tom II. obejmuje Podróż jenerała 
Jaryczewa r. 1785. Kraków, w drukarni Gró- 
blowskiej, 1809, w 12ce, str. 168, niel. 10 
i 170, niel. 4. 

— Inna edycya. Tamże, 1810 — 1811. 

— Obacz : Historya Krymu, Kałmuków, Koza- 
ków i Astrachanu. Tomów II. ■+ 

GUTKOWSKI Błażej. Anatomia teoretyczna, 
czyli Nauka o budowie części składają;C5'ch 
organizm człowieka. Tom I : O kościach i wię- 
zach. Kraków , w drukarni Gieszkowskich, 
1828, w 8ce, str. 250 i rejestru kart 2, niel. 
kart Ł + -i- + 

— Dissertatio mineralogico chem. medica. 
de zinco. Cracoviae, 1819, w 8ce, str. 59. -f 

Gutl<owsI{i Marcelli (biskup podlaski, urodź. 
1776 f 1863J; obacz: Szmitt Józef Hermann 
(Kościół wschodni, 1831). 

GUTKOWSKI Wojciech (Szef artyll. wojsk. 
Księstwa Warszaw.). Dziennik ekonomiczny 
zamojski, zawierający naukę ekonomiczną w 
systematycznym związku ułożoną, technologią 
to jest o przebraniu wszelkich produktów na 
zysk i użytek gospodarzy, mechanizm i budo- 
wnictwo wiejskie to jest o różnych narzę- 
dziach i machinach w gospodarstwie potrze- 
bnych, o młynach, tartakach, sieczkarniach 
etc. , z objaśnieniem na figurach , uwiada- 
miania o i'óżnych sposobach gosj^odarstwa 
zagranicznych narodów, nowe doświadczenia 
i wynalazki gospodarskie tak krajowe, jako 
zagraniczne, ich skutki i pożytki. Tomików 
XVIII. Zamość, 1804, w 8ce. 65 złp. 

— Katechizm ekonomiczny dla włościan, 
albo Nauka przez pytania i odpowiedzi o rol- 
nictwie, ogrodnictwie, sadownictwie ; o utrzy- 
mywaniu bydła, koni, różnych trzód, drobiu 
i pszczół; o ekonomii domowej, jako o przy- 
zwoitem chodzeniu około gospodarstwa domo- 
wego , nabiale , przędziwie , o użytkowaniu 
z rozmaitych roślin gospodarskich i o różnych 
wiadomościach przydatnych gospodyni. Dzieło 
pożyteczne nietylko dla włościan i najniższej 
klassy rolników, lecz i dla właścicieli dóbr, possesorów , rządców dobrami i plebanów, 
napisane przez członka Towarzystwa eko- 
nomicznego petersburskiego. Warszawa, Le- 
brun, 1806, w 8ce, str. 383, k. niel. 48 złp. -f 

— Obrachowanie korzyści wynikających z 
zaprowadzenia rolnictwa przemiennego, przez 
autora „Katechizmu ekonomicznego dla wło- 
ścian," Członka kilku Tow, roln. Warszawa, 
N. Gliicksberg, 1825, w 8ce, str. IV, 06 i 2 
tabl. 6 złp. + 

— Projekt do ustaw Towarzystwa rolni- 
czego wojew. lubelskiego , przedstawiony na 
dniu 20 Czerwca 1817 r. na posiedzeniu tegoż 

Towarzystwa przez podpuł. inżynierów, 

róż. Tow. uczon. Czł. Lublin, druk Jana Kar. 
Pruskiego, 1817, w 8ce, kart niel. 2 i 13. -f 

— Rozprawa o fortyfikacyi , czytana na 
publiczn. posiedź. Tow. kr. warszaw. Przyj. 

nauk, na dniu 30 Kwietnia 1811 r. przez 

podpułk. poddyrekt. iużen. kommend. 2go 
szkoły elem. artyll. i inżynierów, Towarzystwa 
powyższ., jako też ekonomicz. warsz. i petersb. 
Członka. Warszawa, druk Gazety warszaws., 
1811, w 8ce, str. 30. 

— Ob. Bosio; Meitzer (Opisanie machiny); 
Rapport. 

GUTSCHMID A. Kritik der polnischen Urge- 
schichte des Vinzenz Kadłubek. (W Archiv 
fiir Kunde osterr. Geschichtsąuellen. T. 17. 
Wiedeń, 1857.) 

GUTT Ferdynand. Dissertatio inauguralis 
medico-practica, Analecta de morbis columnae 
vertebralis exhibens, quam in Caes. litt. Dniv. 

Viln. publice defendet Lithuanus. Vilnae, 

typ. dioeces., 1823, w 8ce, str. 42. -f 

Gutta-percza, obacz : Sawiczewski Flor. 

Gułtenberg Jan (f 1468), obacz: Prechtier. 

GUTTRY Alex. Dodatek do Nr. 102 Niepod- 
ległości 1869. Wyrok w sprawie Ob. Al. Gut- 
trego z powodu czynionych mu zarzutów przez 
jenei-ała Lud. Mierosławskiego w liście do 
majora Bruzewicza w artyk. zamieszcz. w Nr. 
85 Głosu wolnego , z d. 10 Listopada 1865. 
Ziirich, druk J. Kossobudzkiego, w 4ce, str. 
16. + 

— Pan Lud. Mierosławski , jego dzieła i 
działania rozebrał i wyjaśnił podług auten- 
tycznych dowodów Liege, uakł. aut. ; Dre- 
zno, druk J. I. Kraszewskiego, 1870, w 8ce, 
str. 207 i 1 mappa. 

— La Pologne. Paris, 1861, w 8ce. 15 sgr. 

Gutzki Ed., obacz: Bernouilli K. (Przewodnik 
mechaników). 

GUTZKOW Karol Ferdynand (ur. 181 1;^. Dra- 
matische Werke. Patkul, eia polit. Trauersp. 
in 5 Aufz. Leipzig, 1842. 

— Toż, wydanie drugie. Tamże, 1846. 

— Patkul, ein polit. Trauerspiel in 5 Aufziig. 
zum Uebersetzen in's Franzosische mit An- 
merkungen und Worteriibersetz. versehen von 
Louis Simon. Altona, 1847, w 8ce, str. 91. 
10 sgr. GUYOT — GWIAZDKA. 99 — Patkoul, dramę bistoriąue en 5 actes, 

traduit en franc. par Louis Simon. Altona, 
1847, w 8ce, str. 81, 15 sgr. 

— Patkul , ein polit. Trauerspiel. Dritte 
Ausgabe. (W Dramat. Werke, Tom I'. Część 
I.) Lipsk, 1854, w 8ce, str. VIII i 115. 25 sgr. 

— Uriel Akosta, tragedya w 5 aktach, wier- 
szem przez Michała B(o}'óż) A(utoniewicza) 
przekład wolny z niem. Lwów, nakład tłó- 
macza, druk Pillera, 1850, w 8ce, str. IV i 
121. 4 złp. + + 

— Tożsamo wyszło w tym samym roku u 
E. Winiarza we Lwowie. 

(W rgkop. przekład Sew. Kaplińskiego z r. 
1854.) 

— Wzór do świętoszka, komedya w pięciu 
aktach, z niem. przełożył St. Lisowski. Przed- 
stawiona po pierwszy raz w Teatrze Rozmait. 
w Warszawie 20 Września 1851 r. Warszawa, 
Bernstein, druk Jaworskiego, 1852, w 16ce, 
str. VIII i 158. 5 złp. ; zniż. 15 kop. 

Guwernantek szkoła, obacz: Waga Ant. 

GUYOT A. Ziemia i człowiek, albo Fizy- 
czna jeografia w stosunku do historyi ludz- 
kości, według czwartego londyńsk. wydania, 
z angielskiego przełożył W. Sałacki. Peters- 
burg, J. Ohryzko (w Warszawie u Gebethnera 
i Wolffa) 1862, w 12ce, str. 275. 8 złp. 20 gr. ; 
cena zniżona 60 kop. + + 

GUZIOR Józef (ksiądz w Bielsku). Ksią-żka 
do nabożeństwa dla katolików. Biała, Feit- 
zinger, 1861. 

— Obacz : Tomasz a Kempis. 

GUZOWSKI Andrzej. Coup d'oeil sur le ge- 
nie national daus la poesie polonaise. Poitiers, 
impr. de Saurin, 1837, w 8ce, str. 8, 

GWAGNIN Al. (z Werony, ur. 1538 f 1614). 
Z Kroniki Sarmacja europejskiej : Opisanie 
Polski, W. Księstwa Litewskiego, Ziemi pru- 
skiej, ruskiej, inflantskiej i żmudzkiej. Kra- 
ków, Adm. Bibl. polskiej, 1860, w 8ce, str. 
IV i 375. [Z Biblioteki polskiej, wydania K. J. 
Turowskiego, Zeszyt 18 do 22.) 2 złr. -i- -i- + 

(Pierwsza edycya r. 1611. +) 

Gwałtu gore! (Lipiec). Lwów, 1848, w 4ce 
(ćwiartka plakat). 

Gwardya, obacz: Łoś F. ; Myśl (1848); Orga- 
nlzacya; Potocki Stan. (1809); Słów; Zasady 

(Narodowa). 

Gwatemala, obacz: TempskI G. 

Gwiazda (czasopismo nie numerowane). Tar- 
nów d. 15 Stycznia 1866, druk Anast. Rusi- 
nowskiego, fol. , str. 8. (Dalszy numer ma 
tytuł: Gromnica.) 10 centów. + 

(W pierwszym wyjaśnia znaczenie kolend, 
w drugim święta Bożego narodzenia; autor 
podpisany: Lubiza.) 

Gwiazda (czasopismo dla kobiet). Lwów od 
1 Maja 1869 co 10 dni. Redaktor II. Stupnicki. 
Rocznie 3 złr. Gwiazdka na Rok Pański 1848. Gliwice, Lands- 
berger, w 16ce, str. 80. 9 gr. 

— dla ludu górno - szlazkiego. Przydatek 
do katolickiego kalendarza na rok 1846. Gli- 
wice, Landsberger, 1846, w 16ce. 15 gr. 

— na Rok Pański 1847. Gliwice, Landsber- 
ger, w 16ce, str. 76. 2 sgr. 

— dla młodzi katolickiej na rok 1846. Le- 
szno, Gunther, w 8ce, str. 47 i 48. 1 złp. 
15 gr. 

— Toż, na rok 1847. Tamże, str, 117. 1 złp, 
15 gr, 

— Toż, na rok 1848. Tamże. 1 złp, 15 gr. 

Gwiazdka cieszyńska (pismo dla nauki, umie- 
jętności, przemysłu i zabawy, wychodzi co 
sobota na 1 — 2 arkusz.). Cieszyn, 1852 od 
d. 10 Stycznia, czcionkami Kar. Prohaski, 
redaktor P. Stalmach; do dnia 10 Kwietnia 
Nrów 11, w 8ce, str. 184. Przerwano wyda- 
wnictwo w skutek utrudnień władz polity- 
cznych, — Rok 1853, tytuł: Gwiazdka cieszyń- 
ska, pismo dla zabawy, nauki przemysłu. Nr, 
pierwszy d. 5 Marca, druk K. Prochaski, redak- 
tor P. Stalmach, w 8ce, Nrów 43, str. 696. 
Rocznie 5 złr.— Rok 1854, Nrów 48, str. 704. 
Rocznie 4 złr. — Rok 1855, w 4ce, Nrów 52, 
str. 424. Rocznie 4 złr, — Rok 1856, Nrów 
50, str. 406. — Rok 1857, w 4ce, Nrów 52, 
str. 416. — Rok 1858, Rocznik XI, Nrów 52, 
str. 416. — Rok 1859, tytuł: Gwiazdka cie- 
szyńska, pismo dla nauki, przemysłu i zabawy. 
Rocznik XII, Nrów 52, w 4ce, str. 424. Rocz- 
nie 4 złr. 72 cent. — Rok Xni, 1860, Nrów 
52, w 4ce, str. 416. — Rok XIV, 1861, Nrów 
52, str. 354. Od Kwietnia rocznie 4 złr. — 
Rok XV, 1862, w 4ce, Nrów 52, str. 416. — 
Rok XVI, 1863, w 4ce, Nrów 52, str. 416. — 
Rok XVII-XXI, 1864-68.— Rok XXII, 1869, 
w 4ce, Nrów 52, str-. 422. — Rok XXIII— 
XXV, 1870—72, w 4ce. Redaktor P. Stalmach, 
druk Prochaski. Rocznie 4 złr. + + -f 

( Początkowe roczniki mają tytuły: Tygo- 
dnik cieszyński, 1848; Przegląd, 1850.) 

Gwiazdka czyli Kolęda na rok 1869 i 1870. 
Książka zbiorowa illustrowana. Rok siódmy 
i ósmy. Warszawa, 1870, w 8ce, str. 216 i II. 
30 kop. 

— Inne lata obacz: DzwonkowskI A. 

— pismo poświęcone literaturze powieścio- 
wej. Tom I — IV. Warszawa, 1841, w 8ce. 
12 złp. 

— czyli Powieść służąca za podarunek na 
Boże narodzenie (dla ludu). Grudziądz, 184., 

— dzieciom Maryi na miesiąc Maj, prze- 
kład z francuzkiego i^rzez ***. Warszawa , 
nakł, i druk XX, Missyonarzy, 1860, w 12ce, 
str. 48. 10 kop. 

— Toż, dla dzieci; obacz: R. W. (1859). 

— Książka składowa, 1846—9 (kijowska). 

— Obacz: Fish Z. (1841); Jurkiewicz. 100 GWIAZDKA — GYNEKOLOGIA. Gwiazdka (Złota) dla dobr5'ch dziatek. Począt- 
ki czytania polskiego , zawierające : Naukę 
zgłoskowania ułożoną; podług najnowszych 
i najlepszych zasad, gawędki, rozmówki, po- 
wiastki , wierszyki różne i powinszowania, 
z dwudziestoma czterema obrazkami koloro- 
wanemi. Warszawa, nakł. B. Lessmana, druk 
J. Jaworskiego, 1859, w 8ce, str. 32. 40 kop. 

— Toż, wydanie drugie poprawne. Tamże, 
1865, w Bce, str. 32. 40 kop. 

Gwiazdy, obacz; Łęski; Weisse. 

Gwinea, obacz: La Harpe (Podróż). GWOZDECKI Baltazar. Wianki, opera ro- 
mantyczno - komiczna w 4 aktach oryginalnie 
napisana (w roku 1849). Muzykę do niej napi- 
sał ś. p. Aleksander Martin (w roku 1854). 
Warszayra, nakł. autora, druk J. Jaworskiego, 
1859, w 12ce, str. 59. 20 kop. 

Gymnasium, ob. Jahresbericht (Posnaniense, 
1840); Juventus (Sandocense 1840, Tarnoviense 
1840); Lection (Posen, 1806); Nomina (Craco- 

yiense, 1804). 

Gymnastik, obacz: Koronikolski J. 
Gynekologia, obacz: Weit G. H. - HABICH. 101 t± H. Pokątna łza, napisał H, Wilno, Syrkin, 
1860, w 8ce, str. 26. 

H. (pani), obacz: Montolieu (1827). 

H. A., obacz: Br. J.; Seuffert; Werneburg. 

H. August. Ojcze nasz, ułożony wierszem. 
Warszawa, 1836. 

H. E., obacz: Hoge E. (1822—29). 

H. F. Stoły wędrujące. Szkic pół-naukowy 
i pół-humorystyczny przez F. H. Z ryciną. 
Warszawa, Nowolecki, 1853, w 16ce, str. 47. 

1 złp. 20 gr. 

H. F. Poezye różnych autorów zebrane i 
ułożone do uczenia się na pamięć dla dzieci 
szkół niższych przez F. H. Gniezno, nakład 
J. B. Langiego, 1866, w 16ce, str. 189. 

H. H. G., obacz: Thaer (Gospodarz). 

H. von H., obacz: Hundt. 

H. H. F. La Russie, 1'Angleterre et la Polo- 
gne. Portofolio pour servir a 1'intelligence du 
present par F. H. H. Paris, chez Delaunay, 
1838, w 8ce, 2'/^ ark. 

H. J., obacz: Ekartshausen ; Kostys (1809); 
Hendingerowa Józefa; Noiriieu (1855). 
H. J. E., obacz: Mieczysławska. 
H. J. (ksiądz), obacz: Kabath. 
H. K. (ksiądz), obacz: Klery (1803). 
H. K. z T., ob. Hoffmanowa Kłem. (Notatki). 

H. K. A. Potok dziejów Polski od najda- 
wniejszych aż do ostatnich czasów, przez K. 
A. H. Obraz z 65 herbami prowincyj i ziem 
do Polski należących. Lipsk, Księgarnia zagrań. 
Kolorów. 20 złp. (Może Hoffmann Karol A.) 

H. L Okropna śmierć Dybicza, przez L. H., 
w 8ce, Btr. 4. 

H. L, obacz: Pradel (Sztuka, 1834). 

H. M. X. K. W. Kazanie (Prawdziwa filan- 
tropia) na uroczystość św. Wincentego a Paulo, 
miane przez X. M. H. K. W. Wilno, 1842. 

2 złp. 

H. R. (major), obacz: Herbestein. 

H. W. B. Szkice z nieodległej przeszłości, 
przez W. B. H. Lwów, Wild w kom., 1866, 
w 8ce, str. 235. 1 złr. 40 kr. H. W. (w Tarnowie), obacz: Wolf Emil. 
H. Z., obacz: Hołowiński Zenon (Śniadecki). 

HAAS Konrad Jan (ur. 1829 f 11 Kwietnia 
1864). Praktyczny gospodarz łąkowy, czyli 
Prawidła do utrzymywania w porządku i ob- 
chodzenia się z łąkami, jakoteż pożytkowa- 
nia z łąk urządzonych do nawodnienia i t. p. 
Kraków, nakład aut., u Wildta, 1861, w 8ce, 
str. VI, 102 i IV. 1 złr. 

HAAS Mikołaj. Geschichte des Slavenlande3 
an der Aisch und dem Ebrach Flusschen, 
oder Geschichte des Schlosses, Stadchens, der 
Pfarrei und des Amtes Hochstadt an der Aisch 
und Nachbarschaft, II. Części. Bamberg, 1819, 
w 8ce. 3 tal. 

Haase (Dr.), obacz: Schiller (Ta rankowica 
1868; Ten Uebersetzung 1868). 

Haase Jadwiga Sara, obacz: Bujak. 

Haase T., obacz: Grzegorz. 

Habdank Wandalin pseudonim Czarkowskiego 
Antoniego (w Gwiazdce kijows., 1849). 

HABERKANT Ferdynand. Książka niemiecka 
do czytania dla młodzieży polskiej w języku 
niemieckim doskonalącej się, z słowniczkiem 

przez — Deutsches Lesebuch fiir die polni - 

sche Jugend zur Uebung in der deutschen 
Sprache. Breslau, 1806, w 8ce. 3 złp. 

— Toż, wydanie drugie. Wrocław, Kom, 
1815, w 8ce, str. 110. 2 złp. 

— Toż, trzecie wydanie. Tamże, 1831. 2 złp. 

— Toż, czwarte wydanie. Tamże, 1841. 

— Wypisy z różnych autorów niemieckich 
służące do nauki języka niemieckiego, z do- 
datkiem słownika niemiecko-polskiego. Wilno, 
Zawadzki, 1817, w 8ce. 3 złp. 

HABERMANN Jan (Dr.). Christliche Moi-geu- 
und Abend-Gebete auf alle Tage in der Wo- 
che. Sammt schónen Beicht- Communion- und 
anderen Gebeten ; wie auchMorgen- Abend 
und andere neue Lieder ~ ' 

von A. Gins, 1863, w 12ce, str. 215. 

HABICH E. Sur le centrę instantane de rota- 
tion et ses applications geometriques. (Ex- Warschau , Druck 102 HABICHT - HAGEN-TORN. trait des Mondes.) Paris, impr, Walder, 1869, 
w 8ce, str. 14. + + 

— Sur le mouvement d' une figurę piane 
dans son plan. Paris, 1SG8, w 8ce, str. 10. + + 

— Sur un systeme particulier de coordon- 
nees. Application aux caustiques planes. Milan, 
1868, w 4ce, str. 16. + + 

HABICHT Wilhelm. Kilka uwag o szacunku do- 
chodu gruntowego, z uwzględnieniem ustawy 
z 24 Maja 1869 regulowania podatku grunto- 
wego dotycz^jcej. Tarnów, autor, druk A. Rusi- 
nowskiego, 1870, w 8ce, str. 40. -f 

HABURA Fr. Mowa przy odsłonięciu pomnika 
Kazimierzowi W. wystawionego przez obywa- 
teli w Bochni d. 29 Maja 1871 (w drugi dzień 
Zielonych Świątek). Bochnia, nakład autora, 
druk W. Pisza, 1871, w 8ce, str. 32. 20 cent. + 

Hachette Jan Mikołaj Piotr (ur. około 1769 
f 1834), obacz: Monge G. 

Hackel, obacz : Hakel. 

Hackenborn, obacz: Skarb. 

Hacker A., obacz: Raciborski. 

HACKLANDER Fryd. Wilh. (ur. 1816 f 1872). 
Dola wdowy, obrazek, przełożył z niemiec- 
rnieckiego E. S(ulicki). Warszawa, w komisie 
H. Natansona, druk Gazety polskiej, 1865, 
w 16ce, str. 54. 1 złp. 20 gr. 

— Tajemnica miasta, powieść, tłumacze- 
nie z niemieckiego. (Dodawana do Tygodn. 
illustr.) Warszawa, Blumenthal, druk Ungra, 
1870, w 8ce, str. 472. 1 rub. 50 kop. 

— Obacz : Dramat (Estreicher K., Magnety- 
czne leczenia). 

HACCUET Baltazar (urodź. 1740 f we Lwo- 
wie 10 Stycznia 1815). AbbildungundBeschrei- 
bung der siidwest- und ostlichen Wenden, 
lUyrer und Slaven, dereu geographische Aus- 
breitung von dem adriatischen Meere bis an 
den Ponto, dereń Sitten, Gebrauche, Hand- 
thierung, Gewerbe, Religion u. s. w., nach 
einer lOjahrigen Reise und 40jahrigen Auf- 
enthalte in jenen Gegenden dargestellt. I Theil. 
1 — 4 Heft. Leipzig, 1802 i następne, w 4ce. 

— Bemerkungen iiber die Enstehung der 
Feuer- oder Flintensteine, ein kleiner Bei- 
trag zu der in den Jahren 1788 und 1797 
erschienenen physischen und technischen Be- 
schreibung derselben. Mit 4 Kupfertafeln. 
Berlin, 1806, w 8ce. 

HACZEWSKI Józef (urodź. 1794 f 1844). 
O spławie drzewa, z dodat. terminologii ory- 
lów, flisów etc. (Sylwan, 1835 r., Tom XI.) 

Hadot, obacz: Barthelemy Mme (1817). 

HAEBERLIN Karol Lud., (ur. 1784 | 1 Sty- 
cznia 1858, pod pseudonimem Belani H. E. 
R.). Der Schatz des letzteu Jagellonen. Roman 
aus der Zeit der neuesten Polen-Bewegun- 
gen. Tomów III. Leipzig, Fritsche, 1848, 
w 8ce, str. X, 274, 293, 254. 4 tal. 

— Grafin Orzelska. Tomów II. Braun- 
schweig, bei Meyer, 1827, w 8ce, str. 246 i 218. HAECKEL Ernest Henr. (Dr.). Dzieje utwo- 
rzenia przyrody, tłumaczone z drugiego wyda- 
nia niemieckiego przez Jana Czarneckiego 
i L. Masłowskiego. Lwów, nakład Jana Czar- 
neckiego, druk J. Dobrzańskiego, 1871, w 8ce, 
str. XV, 216 i II; kart 4, str. 311, 16 tabl. 
geneal. i 19 tabl. systemat. 5 złr. (3 rub. 30 
kop.) + -H -f 

HAEFTEN Benedykt. lirólewska droga krzyża, 

autora tłumaczona z łacińskiego przez J. X. 

Wacł. Hr. Sierakowskiego. Kraków, w druk. 
Akad., 1800, w 8ce, str. XXIII i 556. + 

(Hahnel.) An Demoiselle Amalie Hahnel 
k. k. Hofojiernsangerin, bei ihrem Abschied 
von Lemberg am 17 Mai 1831. (Gedicht.) 
Lwów, druk Sznajdra, w 8ce, str. 4. 

Haemmerlein, obacz: Kempis. 

HARING Wilhelm Jerzy Henryk (pseudonim 
Alexis Willibald, ur. 1798 f 1872). Wallad- 
mor, romans, z niem. przełożony. Tomów III. 
Warszawa , nakład drukarni stereotypowej, 
1830, w 8ce, str. 212, 197 i 238, z 1 rycin. 
(Stanowi część Biblioteki nowych romansów.) 
6 złp. 

Haermbstedt P., obacz: Hermbstedt. 

HAESSER (Dr.). Historya medycjmy, prze- 
kład dzieła „Lehrbuch der Geschichte 

der Medizin," przez Dra Med. Al. Heinricha. 
Tom I. Zeszyt I. Warszawa, druk J. Bergera, 
1871, w Sce, str. 160. 8 złp. 

HAEUFLER Józef Wincenty (urodź. 1810 f 15 
Stycznia 1852). Sprachenkarte der ósterreichi- 
schen Monarchie sammt ei'klarender Uebersicht 
der Yolker dieses Kaiserstaates, ihrer Sprach- 
stamme und Mundarten, ihrer órtlichen und 
numerischen Yertheilung. Pesth, 1846, w 8ce. 

HAFFER W. Kultura łąk, przełożył z nie- 
mieckiego na język polski Albin Kohn. War- 
szawa, nakład Zakładu roln. przemysł, leśn. 
ostrowskiego i Spółki, druk J. Jaworskiego, 
1860, w 8ce, str. 518, niel. 2, tablic litogr. 
10 i 3 plany , oraz drzeworyty w tekście. 
2 rub.; cena zniż. 1 rub. + 

HAFFNER. Kąpiel z krwi. Zeszyt L War- 
szawa, 1871. 

HAFFNER (Dr.). Materyalizm nowoczesny. 
Z oryginału niemieckiego przełożył Wł. M(ił- 
kowski). Tłómaczeuie uj^oważnione przez au- 
tora. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1871, 
w 16ce, str. 92. 30 kop. 

Haft, obacz: Stąpalski ; Wzory. 

Hagadah Schel Pesach. (Historj^a Paschy 
z tłómaczeniem żydowsko-niemieckiem, dodat- 
kiem Schir Haschirim , t. j. Pieśń nad pie- 
śniami). Wilno, druk Zymela i Komp., 1825, 
w Sce. 

HAGEN-TORN Leop. Edw. De usu galvanismi 
in tractandis ulceribus syphiliticis. Diss. inaug. 
ad gr. Doct. M. Dorpat, ex offic. acad. J. C. 
Schuemanni yiduae, 1847, w 12ce, str. 46. HAGEN — HALLER. 103 Hagen F., obacz: Raczyński Edw. 

HAGER H. (Dr.)- Medicameuta liomeopatica. 
Lissa, 1861, w Sce, str. 196. 1 rub. 80 kop. 

— Mannuale pliannaceuticum seu promptu- 
arium. Vol. I. Editio altera, priore auctior 
et emendatior. Leszno, 1861, w Sce, str. 510. 
3 rub. 

— Porównaj : Manuale. 

Hahada Szel Pesacli, t. j. Zbiór modlitw 
wielkanocnych. Wilno, Romm, 1860, w 12ce, 
8tr. 75. 

— Porównaj : Hagadah. 

HAHN Karol. Meiue Reisen durcli einen Theil 
der preussischen Staaten, damaliges Galizien, 
Schlesien , Mahreu , liohmen , Sachsen und 
Mecklenburg. Tomów III. Elberfeld, Luchler, 
1812—17, w Sce. 2 tal. 16 sgr. 

— Obacz: Gałęzowski A. 

HAHN-HAHN Ida Marya Ludwika Gustawa (ur. 
1805 r.) Uoralisa, obraz rodzinny z dzisiej- 
szych czasów. Z niemieckiego. Tomów II. Ber- 
lin, Księgarnia B. Behra, 1863, w 12ce, str. 
298 i 299. 2 tal. 

— Eudoxya, obraz z V. wieku przez 

Kraków, skład i druk u Wl. Jaworskiego, 1870, 
w Sce, str. 349 i 1 k. 70 kop. + 

HAHNEMANN Samuel Clirystyan Fryderyk (ur. 
1755 t 1843 r.). Przewodnik w leczeniu krupu 
i kokluszu oraz niektórych zapaleń gardla- 
nych, według zasady homeopatycznej, poprze- 
dzony przedstawieniem w krótkości nauki 
lekarskiej homeopatycznej Hahnemanna, tu- 
dzież różuemi objaśnieniami dla począ,tkuję,- 
cych w homeopatyi, przez W. G. Paryż, druk 
L. Martinet, 1858, w Sce, str. VI i 120. -i- + + 

— Obacz: Brunnow (Wykład reformy); Jur- 
kiewicz J. 

HAID Pil. L M. Das Testament, oder Drei 
Mai Mitternacht. Original Drama Episode aus 
der neueren Geschichte Posens. Cólln, Eisen, 
1850, w Sce, str. 74. 20 sgr. 

Hajdamacy, ob. Gonta; Goszczyński (Zamek); 
Humań; Lippoman; Mładanowiczówna; Sowiń- 
ski L ; Szewczeńko. 

Hajkowa Salomeą z Zubow, obacz: Falkow- 
ski Jak. 

HAIMBERGER Antoni (Dr. i Prof., urodź. 
1795 f 1865). Jus Romanum privatum idque 
purum, secundum fontes et interpretatioues 
optimorum jurisperitorum. Tomów IV. Leo- 
poli, 1829—30, w Sce, str. XVI, 232, 205, 249 
i X, 345. 7 złr. 

HAJWONOWSKI Mikołaj. Sykstyńska Madonna 
Rafaela. Przekład z rossjgskiego, poświęcony 
Oldze Salmonowicz(ownej) 4 Grudnia 1858. 
W^arszawa, druk Banku pols., 1859, w 16ce, 
8tr. 32. 

HAKEL (HACKEL) Walenty. De plica polo- 
nica. Dissertatio inauguralis medica etc. Bero- 
lini, 1845, w Sce. 10 sgr. HALBAUER K. 1560 ważnych wiadomości i 
przepisów z techniki, przemysłu, rzemiosł, 
rolnictwa i gospodarstwa domowego. Pora- 
dnik praktyczny wydany staraniem P. W. Stei- 
nerta prezesa berlińskiego stowarzyszenia rze- 
mieślników, oraz pp. H. Bóhm, W. Wacker- 
nagel, A. Bóhme, S. Salomon, W. Reetzke 
i innych. Warszawa, nakład braci Szleifsztei- 
nów, druk J. Jaworskiego, 1867, w Sce, k. 2, 
str. 371. 1 rub. 50 kop. 

(Dodano do tego kalendarz, który zrazu 
cenzura przyjęła, później zaś wyrzuciła z po- 
wodu, iż był drzeworyt księdza dającego kom- 
munia.) 

HALBRICHT R. Siitze aus sammtlichen 
Rechts- und politischen Wissenschaften. Lem- 
berg, 1831, w Sce. 6 cent. 

HALEK Ignacy. Zwyczaje i obriady narodne. 
Tomów II. Lwów, druk Stauropigii, 1861. 

HALEK Vitezslaw. Maj, Almanah na rok 
1862. RoL-nik IV. Redigoval Vitezslav Plalek. 
S podobizuu J. Kollara a Adama Mickiewice. 
Praga, Kober, 1861, w Sce, str. VII i 320. 
1 tal. 6 sgr. 

HALEW Jakob Fromental Eliasz (ur. 1799 
t 1862). Dolina Andorry: Nr. 1. Ach! boleść 
nęka duszę. Kop. 15. — Nr. 2. Arietta Kle- 
mentyny. Kop. 30. — Nr. 3. Mamże więc bie- 
dna opuszczona. Kop. 15. — Nr. 4. Co za 
za wyborne wino. Kop. 15. — Nr. 5. Każde 
podejrzenie rani. Kop. 22 '/j. (Nuty z tekstem.) 

HALEW Leon (urodź. 1803). Le czar Deme- 
trius, tragedie en 5 actes et en vers, repre- 
sentee pour la premierę fois sur le Theatre- 
Fraucais, le ler aout 1829 et ornee d'une 
lithographie. Paris, Jules Lefebure et Comp., 
1829, w 16ce. 1 frank 50 centim. 

— Toż. Tamże, 1829, w Sce. 4 franki 50 cent. 

— Toż. Dessau, 1831, w Sce. (Theatre franc. 
Part. II.) 7'/^ sgr. 

Halickie grody, obacz : Biblioteka Ossoliń- 
skich, r. 1863. 

Halicz, obacz: Piątkowski D. ; Pospisil J.; 
Sbornik. 

Haliczanin, obacz: Chłądovi/ski Wal. (1830); 
Stupnicki Hip. (Kalendarz, 1851—72). 

Haliczanka, obacz: Kamiński Jan N. 

Halif3X Jolin, obacz: Muloch Dinach Marya 
(Pani 1869, Synowa 1869). 

HALINA J. Ruskoje wesilie opisannoje. Lwów, 
druk Staurop., 1860. 

HALIRSCH. Die Demetrier, Trauerspiel in 
5 Aufziigen. Leipzig, 1824. 10 sgr. 

Halle, obacz: Hermbstaedt (Środki, 1830). 
Haller Cezar, obacz: Heckherlin A. 

HALLER Henryk. Moje zdanie o uchwale 
sejmowej na 71em posiedzeniu zapadłej. Kra- 
ków, druk Czasu, 1866, w Sce, str. 8. -|- 

Haller Jan, obacz: Bentkowski Feliks. 104 HALLER — HAMILTON. HALLER Józeł de Haiienburg (Prezes, f 1850). 
Okólnik do szanownych obywateli i właści- 
cieli domów w W. M. Krakowie i J. O. poło- 
żonych , względem assekuracyi ogniowych. 
(Projekt statutu Tow. wzajemn. zabezpiecze- 
nia od szkody z pożaru). (Kraków, 1833) 
w 4ce, str. 24. 

— Do Izby reprezentantów (M. Krakowa) 
rzecz względem wyboru sędziów, fol. + 

— Statut urzą:dzaj£jcy Towarzystwo dobro- 
czynności w Krakowie. Ki-aków, 1839, w 8ce. 

— Obacz : Lofz (Domy roboty, 1825); Meci- 
szewski H. (O potrzebie). 

HALLER Karol Ludwik de. List JPana 

Członka Rady najwyższej berneńskiej, dono- 
szący familii o powrocie swoim na łono rzym- 
sko-katolickiego Kościoła (z francuzkiego na 
polski język przetłumaczony). Warszawa, druk 
XX. Missyonarzy, 1822, w 8ce, str. 59. 1 złp. 

— List JPana Radcy najw. Rady ber- 
neńskiej, autora dzieł ważnych i znaczących, 
dla sprostowania uprzedzonych umysłów, do- 
noszący swojej familii, że do jedności chrze- 
ściańskiej , na łono rzyrasko-katol. kościoła 
powrócił. Z powtórnej edycyi paryzkiej tłó- 
maczony od jednego kapłana dyecezyi wileń- 
skiej. Wilno, druk XX. Piarów, u Michała 
Zabohouskiego i Jerzego Kozłowskiego, 1822, 
w 8ce, str. 58. 

Hallerowie, obacz: Krzyżanowski Ad. 

Halloy, obacz: Omalius. 

Halm pseudonim, obacz: Bellinghausen. 

HALPERN H. (Galicianus Ulanoviensis). Dis- 
sertatio inaugur. medica de cancro aąuatico 
infantum. Yindobonae, Mechitar., 1835, w 8ce, 
str. 21. 

HALPERN Joachim (z Wilna). Beitrage zur 
Geschichte der talmudischen Chirurgie. Inau- 
gural-Dissertation. Breslau, Neumann, 1869, 
w 8ce, str. 25. + 

HALPERT Borys (ur. 1805 f 1861). Kto wie 
na co się to przyda, krotofila ze śpiewkami 
w 1 akcie, z niemieckiego przerobiona przez 
B. Halperta. Warszawa, S. H. Merzbach, druk 
J. Węckiego, 1834, w 16ce, str. 54. (Teatra 
warszawskie, Oddz. I. Nr. 5.) 1 złp. 15 gr. 

— Obacz : Goldoni (Mirandolina) ; Neusłaedt 
(Ben Dawid) ; Scribe (Dla czego). 

HALPERTOWA LeonJyna z Żuczkowskich (ur. 
1803). Familia Riąuebourg, czyli Źle dobrane 
małżeństwo, komedya w 1 akcie, z francuzk. 
tłóm. przez L. Żuczkowską. Warszawa, Merz- 
bach, 1827. 

— Toż. Warszawa, Merzbach, 1835, w 16ce, 
str. 74 i rycina. (Teatra warszaws., Oddz, II. 
Nr. 1.) 1 złp. 15 gr. 

— Księżna i paź , koniedya w 3 aktach, 
przeł. z franc. przez L. Żuczkowską. War- 
szawa, Merzbach, druk J. Węckiego, 1834, 
•w 8ce, z ryciną, str. 106. (Teatra warsz., Odd. 
II. Nr. 4.) 2 złp. — Polemika o szkole dramatycznej między 
panią Halpert nauczycielką Szkoły dramaty- 
cznej płci żeńskiej , a panem Lesznowskim 
redaktorem Gazety warszawskiej. Warszawa, 
druk St. Strąbskiego, 1847, w 8ce, str. 18. 
20 gr. + 

— Obacz : Fournier (Wypadki) ; Scribe (Mal- 
wina). 

Halszka z Ostroga (Dramat), ob. Kraszew- 
ski; Przeździecki ; Szujski; Wojciechowski. 

HAŁATKIEWICZ Domicyan Zenon. Początki 
botaniki ogólnej, dla użytku uczącej się mło- 
dzieży w skróceniu zebrał Kraków, 1853, 

w 8ce, str. VIII i 196. 1 złr. 30 kr. + 

(Poczęści skrócone z Czerwiakowskiego 
Botaniki 1851.) 

— Światło jako ogniwo jednoczące świat 
wewnętrzny z zewnętrznym. Kraków, J. Wildt, 
w drukarni Uniwersyt., 1845, w 8ce, str. 152. 
10 złp. -f + -f- 

— Uwagi nad teoryą o tworzeniu się kwasu 
cynamonowego w oleju cynamonowym. Kra- 
ków, 1845, w 8ce. 

— O użyciu w rolnictwie Spodium. Kra- 
ków (w Progr. Inst. techn. 1857). + 

— Zasady chemii w dwóch częściach, nie- 
organicznej i organicznej , zastosowane do 
obecnego postępu tej nauki, ku użytkowi nie- 
tylko do nauki uczniów wyższych szkół real- 
nych i technicznych, ale oraz dla lekarzy, 
farmaceutów, rolnikowi przemysłowców. Tom 
I. Chemia nieorganiczna. Bochnia, druk W. 
Pisza, 1867, w 8ce, str. XVII i 597, z 38 drze- 
worytami w tekście. (W 9 Zeszytach, które 
wychodziły od r. 1865—67. Do Zeszytu VI. 
dodano tytuł : Początkowe zasady chemii.) 
3 złr. 50 cent. 

— Ob. Radwański Jan; Reichenbach; Zippe. 

HAMBURGER. Ueber die Irrlehre der Plica 
polonica. Berlin, 1861. 

HAMEL P. J. (Dr. Medyc). Wiadomość histo- 
ryczna o czerwcu arabskim i polskim, czy- 
tana na posiedzeniu St. Petersburskiej aka- 
demii nauk dnia 4 Maja 1833 r., tłómaczona 
z niemieckiego przez S(tanisł.) B. G(órskiego), 
z przydaniem ogólnego rysu charakterów .i 
obyczajów czerwca polskiego, jednej tablicy 
i karty błot Polesia według Zwickera z r. 1650. 
Wilno, nakład i druk Marcinowskiego, 1837, 
w 4ce, str. 72 i 2 tabl. litogr. 5 złp. + -f- -ł- 

— Obacz : Hryniewicz St. 

HAMERSKI Edward. Wie gelangte Rom durch 
die siegreichen Kampfe gegen Karthago zur 
Weltherrschaft. (W Progr. d. Gyran, Neu-San- 
dec, 1856) w 4ce, str. 12. 

HAMILTON Antoni (ur. 1646 f 1720). Tarar, 
czyli Piękne oczy, powieść arabska, w dalszym 

ciągu Tysiąca nocy i jednej napisana przez 

tłumaczona przez Wojciecha Reykowskiego. 
Warszawa , nakład i druk Józefa Pukszty, 
1825, w 8ce, str. 212. 2 złp. 15 gr. HAMILTON — HANDBUCH. 105 HAMILTON Aiigusl. Schnell-Guhrungs-Metho- 
den, wobei die nach dem k. k. Gesetz vom 
8. Juli 1868 um 61 '/, Prozent erhóhte Steuer 
per Alkohol- Grad nur 1 '/j bis 2 '/i Kr. ó. W. 
betragt, oder billigste Spiritus-Erzeugung etc. 
(Ais Manuscript gedruckt.) Krakau, Druck 
von Czas, 1868/69, w 8ce, str. 79. + 

— Continuirliche und continuirliche Schnell- 
Gahrungs-Methoden. Zweite verand. Ausgabe 
einer unter ahnlichen Titel 1868 erschiene- 
nen Schrift. Krakau, Druck von Czas, Yerfas- 
ser, 1869/70, w 8ce, str. 40. -i- 

— Informacya na krakowską, wystawę o pe - 
wnym gatunku ziemniaków, oraz o gorzel- 
nictwie. Kraków, druk Czasu, 1869, w 8ce, 
str. XVI i 240. 1 złr. + + 

— Instrukcye dla gorzelników galicyjskich, 
czyli Praktyczny i popularny wykład jego 
najnowszej , właściwej gorzelniczej metody, 
drukowane jako rękopism. Królewiec, Autor; 
Kraków, 'druk Czasu, 1859, w 8ce, str. X, 68 
i Przegląd tabelarny. 5 rub. -f 

— Opisanie niektórych przedmiotów znaj- 
dujących się na roln. gospod, wystawie Towarz. 
gospod, krakowskiego. (Rzecz o ziemniakach ) 
Kraków, druk Czasu, 1860, w 16ce. + 

— Poradnik gorzelniczy z uwzględnieniem 
stosunków istniejących w Królestwie Polskiem 
i Galicyi, czyli Praktyczny i popularny wy- 
kład jego wielce korzystnych (od dotychcza- 
sowych bardzo różniących się) metod, oraz 
rezultata odbytych przez niego przeglądów 
gorzelń w Król. Polskiem, Galicyi, Mołdawii, 
wraz z opisaniem nowych najlepszych maszyn 
i przyrządów, z wielu rycinami i tablicami 
fermeutacyi. Królewiec , Autor ; w komisie 
u H. Kirchnera w Lipsku ; Kraków, druk Czasu, 
1860, w 8ce, str. XVI, 240 i 1 tabl. 1 rub. 
20 kop. + 

— Miary i wagi w Galicyi i Król. Polskiem. 
10 kr. 

— Poradnik ziemniaczany dla rolników, 
gospodyń, jak niemniej dla c. k. urzędników 
straży finansowej. Królewiec, w komisie u H. 
Kirchnera w Lipsku, 1861, w 8ce, str. 80, 
30 kop. 

— Tabelaryczny przegląd fabrykacyi spiry- 
tusu (20 tablic). 1 złr. 

(Te trzy pisemka są odbiciem równocze- 
snem z Poradnika). 

Hamilton księżna, obacz : Chain. 

Hamlet tragedya w 3 aktach (dla dzieci), 
z Szyllera. Kraków, Bensdorff Józef, 1865, 
•w 16ce, str. 30. 10 centów. 

— Obacz: Turski Jan K. 

Hamlet, obacz: Lenartowicz Teof. (1847); 
Szekspir. 

HAMMER Ignacy (ur. 1818 f 1868 d. 4 Paź- 
dziernika). Biórokracya w Galicyi, z niem. 
tłum. Kamiński Ignacy. Lwów, 1848, w 8ce, 
Btr. 2. 

— Die Bureaukratie in Galizien. Wien, 
1848, fol. V, ark. — Prawo o małżeństwie katolików w Ces. 
Austryackiem , według instrukcyi dla sądów 
duchownych Cesarstwa przeznaczonej, przepi- 
sów powszechnego katolickiego prawa kościel- 
nego i cywilnej ustawy o małżeństwie z d. 

8 Paźdz. 1856, wyłożył Dr. i Prof. prawa 

w c. k. Jag. Uniw., b. Dziekan Wydz. prawn., 
Prezes prawno-hist. rząd. komm. egzamina- 
cyjnej, Członek c. k. Towarzystwa nauk. kra- 
kowskiego. Tom I. Zeszyt I i II. Kraków, 
.druk K. Budweisera i Sp., 1856 — 57, w 8ce, 
str. 96. (Więcej nie wyszło.) 1 złr. 50 cent. -i- 

HAMMER-PURGSTAL Józef (ur. 1774 f 1856). 
Nebel - Bilder. — Mgliste obrazy , przekład 
Franc. Waligórskiego , po pols. i po niem. 
(Wierszem). Lwów, 1844, w 8ce, kart 2. + 

— Obacz: Hubert L. (Turcya). 

HAMMER W. Kartę vom Konigreich Polen. 
Redaktion v. H. Kiepert. Maasstab 1 : 1.000,000. 
Berlin , D. Reimer, wielkie fol. (Litografia 
kolorowana.) 20 sgr. 

HAMMERSTEIN Ecąuord Wilhelm (Generał, 
urodź. 1785 f 1861). Obwieszczenie (po nie- 
miecku i pols.) 3 Listopada. Lwów, 1848, fol. 
(półark. plakat.) 

— Obwieszczenie 4 Listopada (po niemiec. 
i polsku). Lwów, 1848, fol. (plakat całoark.) 

Hanani, czyli Ostatnie dni Jerozolimy. Po- 
znań, red. Tyg. katol., 1871, w 8ce. 20 sgr. 

Han-Akmet, obacz: Machozyńskl. 

HANCZEWSKI Józ. W. J. Hi. Kazanie na dru- 
gich prymicyach w dniu 27 Kwietnia 1828, 
w Poznaniu. 2 sgr. 

— Obacz: Kozłowski W. 

Handbuch des Felddienstes fiir Kavallerie- 
Officiere. Zusammengestellt genau nach den 
Vorschriften des Dienst-Reglements und der 
Feldinstruktion. Lemberg und Czernowitz, 
E. Winiarz, 1855, w 12ce. 

— (Kurzgefasstes statistisches) der Provinz 
Posen , enth. ein Verzeichniss sammtlicher 
Kreise, Stadte, Rittergiiter etc. mit ihren resp. 
Besitzern und Pachtem, sowie den dazu gehó- 
rigen Chausseen, Eisenbahn- und Post-Sta- 
tionen etc. nebst den vollstandigen Instan- 
tien-Notizen zum Gebrauch fiir Landwirthe, 
Gewerbtreibende , Kaufleute etc. Posen , L. 
Tiirk, 1865, w 8ce, str. IV i 135. 1 tal. 10 sgr. 

— der politischen Behorden iu Galizien fiir 
das Jahr 1867. Lemberg, aus der Aerar. Staats- 
druckerei, w 8ce, str. VIII i 164. + 

— (Provinzial-) der Kónigreiche Galizien 
und Lodomerien fiir das Jahr 1851. Lemberg, 
aus der k. k. galiz. provinz. Aerarial-Drucke- 
rei, w 8ce, str. 661 i Spis od ark. 42 do ark. 50. 

— Toż, na rok 1852, w 8ce, str. 647 i ar- 
kuszy nieliczb. 9. 

— Toż, na rok 1849-50 i 1853. 

— Toż, na rok 1854, str. 673 i 8 '4 ark. 
nieliczb. rejestru. 

14 106 HANDCOOK — HANDTKE. — des Lemberg. Stattbalterei - Gebietes in 
Galizien fiir das Jahr 1855. Tamże, w 8ce, 
str. 489 i ark. 7 rejestru. 

— Toż, na rok 1856, w 8ce, str. 328 i XLIII. 

— (Provinzial-) des Krakauer Yerwaltungs- 
gebietes fiir das Jahr 1857, Krakau, Druck 
von Budweiser, w 8ce, str. 410, 2 kart i 4 
ark. spisu. 

— Toż, na rok 1855, druk Czasu, w 8ce, 
str. 386 i 34 kart. + 

— Toż, na rok 1856—1857, w 8ce, str. 410 
i 56. + 

— des Statthalterei - Gebietes in Galizien 
fiir das Jahr 1861. Lemberg, druk Rząd., 
w 8ce, str. XXIV i 566. + 

— fiir das Jahr 1862. Lwów, w drukarni 
Rządów., w 8ce, str. 608. 1 złr. 30 kr. 

— Toż, fiir das Jahr 1863, w 8ce, str. XXIV 
i 622. + 

— Toż, fiir das Jahr 1864, w 8ce, str. XXIV 
i 645. + 

— fiir das Jahr 1865, w 8ce, str. XIX 
i 663. + 

— Toż, fur das Jahr 1866, w 8ce, str. XXIV 
i 679. + 

— Toż, fiir das Jahr 1868, w 8ce, str. 
XXXIX i 1094. + 

— Toż, fiir das Jahr 1869, w 8ce, str. XXXII 
i 874. + 

— (Kleines) der gebrauchlichsten Wórter 
in deutscher, franzós. und polnischer Sprache, 
mit Bemerkung der schwersten poln. Decli- 
natioDS-Endungen. Breslau, Korn, 1809, w 
12ce, str. 74. 

HANDCOOK A. A concise review of Poland's 
history an Russian policy. Dublin, Robertson, 
1864, w 8ce. 

Handel, obacz : Almeyer (1840 z Hollandyę. 
■w XVI w.) ; Bredelow (Geschichte im Mittelalt. 
und in Danzig, 1820); Budny (Nauka, 1829); 
Chotomski Boi. (Rzut oka, 1865); Convention 
(Aust. i Prus., 1817); Galizien (1831-51); 
Gąsiorowski Stan. (Historya, 1865); Gdańsk 
(zbożem, 1837); Giżycki F. (w Polsce, 1846 
histor.); Hanza (w Polsce); Heilmann (Kodeks 
franc); Hirsch T. (1858, Gdańska); Jarochow- 
ski K. (Gdańska); Jeckel (Polnischer, 1809); 
Iwanowski J. (wolny, 1823); Kaczkowski S. 
(O handlu naszym, 1818); Kalendarz (1870); 
Kaszewski Kaz. (i sztuka, komedya); Kodeks; 
Konwencya z Krakowem; Kozłowski F. (Ręko- 
pis); Krzepicki Maur. (O sądach); Kubala L. 
(Historya); Kurs (Szkoła, 1871); Łubieński J. 
(wolny i podatki, 1845); Majewski W, S. 
(Kodeks) ; Makowski Al. (zbożowy z Gdań- 
skiem); Merkur (Czasopismo); Miszewski(współ- 
kowy, 1848); Mysłowski A. (zbożem); Ogło- 
szenie (w Krakowie, 1810); Podział (i prze- 
mysł) ; Projekt utworzenia (Towarzyst. handl. 
roln., 1820, 1830); Rogron (Kodeks); Rohrer 
(w Galicyi, 1804); Ro(senblatt) J. (Prawo); Rozprawa (zbożem) ; Say J. (Nauka) ; Smith 
Ad. (zbożem); Szaniawski Ksaw. (Prawa); Szum- 
ski T. ; Szymanowski J. (Kodeks); Taryfa (1857); 
Układ (Miasta Krakowa, 1823, 1834, 1845) ; 
Urządzenie (bydła); Uwag (drzewem); Wasz- 
kiewicz J. (Nauka); Zarzecki St. (Krakowa, 
historya) ; Zawadzki St. (Kodeks) ; Związku 
(i rolnictwo). 

Handel hurtowy (Ustawa Senatu Woln. M, 
Krakowa, 1835), w 8ce, str. 3. 

Handelsgeselzbuch (Allgemeines) giiltig fiir 
die Konigreiche Bóhmen, Galizien und Lodo- 
merien mit den Herzogthiimern Auschwitz und 
Zator und dem Grossherzogthum Krakau , 
das lombardisch-venetianische Kónigreich und 
das Kónigreich Dalmatien, die Erzherzogthii- 
mer Oesterreich, etc. eingefiihrt durch das 
Gesetz vom 17 Dezember 1862. Sammt Regi- 
ster. Wieu, Staatsdruckerei, 1863, w 12ce, 
str. V i 187. + 

Handelsgesetze, obacz: Barth (in Gfalizien); 
Galizien. 

Handelskammer, obacz : Fraenkel ; Program 
(1862); Rudyński; Schilderung (Krakau, 1861) ; 
Tafeln zur Statistik (Krakau, 1860); Załuski. 

HANDKE B. Przewodnik dla większych i 
mniejszych plantatorów buraków, sposobem 

praktycznym wyłożony przez był. ucznia 

Instyt. agronomicz. w Marymoncie. Warszawa, 
Merzbach, 1851, w 8ce, str. 55. 3 złp. 10 gr. ; 
zniż. 25 liop. 

Handlowa izba, obacz: Bericht (in Galizien, 
1854); Fraenkel L (Handelskammer); Sprawo- 
zdanie (Galicya, 1865). 

HANDSCHUH Laurenz Karl. Ueber das Stu- 
dium der deutschen Spraclie an den ósterrei- 
chischen ausserdeutschen Gymnasien. (W Pro- 
gramm des k. k. Staats-Gymnasiums zu Bo- 
chnia am Schlusse des Studienjahres 1850) 
w 8ce, str. 39. 

HANDTKE F. General - Kartę der Provinz 
Posen. Głogów, 185.. Na płótnie 22% sgr. 

— Wand-Karte d. Provinz Posen. 6 Blatter 
15 sgr. 

— Toż. Głogów, 1852, fol. Na płótnie 1 tal. 
12 sgr. 

— Wandkarte der preussischen Provinz 
Posen, zum Gebrauch fiir Schulen eingerich- 
tet und nach den besten Quellen entworfen 
und gezeichuet. Sechs Blatt. Lithographirt 
und colorirt. (Vierte Auflage). Glogau, C. Flem- 
ming, 1864, imp.-fol. 15 sgr.; na płótnie 1 tal. 
15 sgr. 

— Kartę von Bessarabien und Podolien, 
und den angrenzenden Landern, nach den 
besten und neuesten Materialien entworfen 
und gezeichnet, in 2 Blattern, gr. fol. 1 rub. 
20 kop. 

— General-Karte vom Europaischen Russ- 
land und den Kaukasischen Landern , nach 
den neuesten und besten Quellen entworfen 
und gezeichnet, gr. fol. 45 kop. HANDYOGEL - HANN. 107 — General-Karte vom Westlichen Russland 
nebst Preussen, Posen und Galizien, gr. fol. 
45 kop. 

— General-Karte vom westlichen Russland 
nebst Preussen, Posen und Galizien. Yerhalt- 
niss 1 : 2,000,000. Neue Ausgabe. Glogau 
(1863), G. Flemming, gr. fol. 10 sgr. 

HANDYOGEL Ignacy (z Warszawy). Ueber 
die Grundursachen der Deformitiit der rha- 
chitischen und osteonialac. weiblichen Bec- 
kens. Inaugural Abhandlung. Leipzig, 1840. 

Hanemann, obacz : Hahnemann. 

HANICKI Antoni Onufry. Commeutatio me- 
dico-chirur. de febrę nervosa, item de litho- 
toraia laterali. Cracoviae, typ. Gieszkowski, 
1835, w 8ce, str. 55. + 

Hanka Wacław (urodź. 1791 f 1861). Igor 
Swatoslavić ; Hrdinsky zpew o taźenj proti 
Polowcum. Werne w puwodnjm gazyku , 
8 pHpogenjm ćeskeho a nemeckeho preloźenj, 

od — Igor Swatslawitsch, Heldengesang.— 

SIoYO o piku lgorevie. Praha, u Haze, Kraus- 
se, Endersa, 1821, w Sce, str. XII i 80. -f + 

(Jest tu na str. 1 treść poematu po polsku). 

— Krakowiaky aneb pisnę narodni polskę 
8 pripogenjm puwodnjm textem. Praga, 1834, 
w 24ce, str. 143. + + 

— Krakowiaky puwodne polskę i v ćeskem 
prekladu. Druhe wydani. Czisty vynos pobo- 
rzelym Krakovianom. V Praze, nakładem pre- 
kladovatelovym , druk Synów Bogura, Haa- 
sego, 1851, w 24ce, str. 132 i 3, oraz muz. tabl. 
w Sce podłuż. (Na okładce wydrukowano: 
Krakoviaky, polskę narodni spevky, pÓYodne 
i w ćeskem prekladu. S napevy pri forte- 
piane.) 10 sgr. -f + + 

(Niemiecki przekład w liczbie 86 Krako- 
wiaków przez F, A. Maerkera, jest w Mundta 
Dioscuren). 

— Mluwnice polskeho jazyka podle Dobrow- 
skeho saustawy. W Praze, u synu B. Haze, 
1839, w Sce. 

— Toż. Druhe opravene yydani. Praga, 1851, 
w Sce, str. XXIV i 176. 15 sgr. 

— Pisnę, s polskym a tri ruskę s ćeskym 
prekladem. 5te rozmnóż. vydani. Praga, 1851, 
w 24ce. 15 sgr. + + 

— Ćeske predpisy, ^1 a 2 swazek, u B. Haze, 
b. r. J. J. Kiissel.— Recke, hebrejske, polskę, 
ruskę, srbske a uherske predpisy, mimo cwi- 
ćeni se w rozlićnych tazich. Praha, Calve, 
1822, w 4ce, kart 18. 

— Rękopis królodworski, zbiór starocze- 
skich bohaterskich i lirycznych śpiewów zna- 
lezionych, wydanych i przełożonych na pol- 
skie przez L. Siemieńskiego. Kraków, Łuka- 
szewicz, 1836, w 12ce, str. XIX i 135. 6 złp. + 

— Toż, wydanie drugie. Praga, druk B. Haa- 
eego, 1852, w 12ce, str. 78. 

— Rukopis kralodworski a jine vytecnejsie 
narodne spevopravne basne. Slovne i verne V pÓYodniem starem jazyku , s pripojeniem 
polskeho, juznoruskeho, illyrskeho, krainskeho, 
hornoluzickeho, nemeckeho i anglickeho pre- 
lozenie. Vydanie ctvrte Vaceslava Hanki. Pra- 
ga, Kronberger, 1843, w 16ce. 1% tal. 

— Polyglotta kralodvorskeho rukopisu. 
Text V pÓYodnira i obnovenem pravopisu ; 
preklad : rusky, serbsky, illyrsky, polsky, hor- 
noluzicky, vlasky, anglicky, nemecky ; ukaz- 
ky : dolnoluzickeho, maloruskeho, krainskeho, 
francouzskeho i bolgarskeho. Yydani Vac. 
Hanky. Praha, Kronberger, 1852, w 12ce, str. 
X i 794 oraz 1 tabl. ryc. 3 złr. m. k. 

— Obacz: Ławrowski ; Maciejowski Wacł. 

HANKIEWICZ Hilary. Gesetze und Yerord- 
nungen fiir die k. k. Universitaten , zusam- 

mengestellt von k. k. Univ. Sekretar. 

Erstes und zweites Heft. Krakau, Univ. Druck, 
1868, w Sce, str. 159 i CGXLVII. + 

— Die ósterreichischen Pensions-Yorschrif- 
ten fiir Civil-Staatsbedienatete, nebst einem 
Anhange iiber die Emeritalnorm des bestan- 
denen Freistaates Krakau. In alphabetischer 
Stoffordnung iibersichtlich zusammengestellt. 
Krakau, F. Baumgardten, 1862, w Sce, str. 
IV i 117. 1 tal. + + + 

— Sammlung der fur die k. k. ósterr. Uni- 
yersitats-Bibliotheken giltigen Yerordnungen, 
zusammengestellt im Auftrage des akademi- 
schen Senats der k. k. Jagellonischen Uni- 

yersitat zu Krakau von Krakau, Buchdr. 

d. Jag. Univ., 1871, w Sce, karta 1, str. 115. + 

HANKIEWICZ Julian. Niektóre nauki przy- 
godne i świąteczne. Lwów, druk. Stauropigii, 
1848, w Sce. 3 złp. 

HANKIEWICZ Klemens. Grundziige der sla- 
vischen Philosophie. Krakau, Buchdruck. der 
Univers., 1S69, Erstes Heft, w Sce, str. 29. + 

— Życie, pisma i system filozoficzny Bro- 
nisława Trentowskiego w krótkości skreślił 

Stanisławów, druk J. Daszkiewicza, 1871, w 
Sce, str. 24. 16 cent. + 

HANKIEWICZ Włodzimierz. Opis lasów by- 
łego powiatu jaworzeńskiego, skreślił (Odbi- 
cie z Sjjrawozd. kom. fizyogr. na rok 1869.) 
Kraków, druk Uniw., w Sce, str. 5. + 

HANN Antoni (urodź. 1796 f 1861). Uwagi 
nad niektóremi gałęziami przemysłu krajów. 
(Oddr. z Ogóln. progr. kursów szkoły przygot. 
do Instyt. polit. 1830/31, w 4ce, str. 11—29.) + + 

— Obacz: Programmat. 

HANN W. Uwiadomienie o dawaniu nauk 
prywatnych we Lwowie d. 15 Stycznia 1802, 

przez Fil. Dra, publ. naucz, piękn. nauk 

i klass. lit., wschodniogalicyj. rewizora ksią- 
żek, jako też bywszego rektora c. k. lwow- 
skiej Wszechnicy. Lwów, 1802, w Sce, str. 45. 

— Yermischte Versuche. Erster Theil. Ernst- 
linge der Muse geopfert. Lemberg, Piller, 
1804, w Sce, str. XXXV, 37 " "'" ^ 
108 HANNA - HARFENKLAENGE. — Obacz: Bratkowska A.; Kleisł; Kozie- 
brodzki J. 

Hanna (z Grzymałowa), obacz: Wilkońska. 

HANNAH Morę. Selections from the corre- 
spondence of M. R. S. Hannah Morę and 
observations on Several subiects. Warszawa, 
druk Angiels. Missyon., 1849, w Sce, str. 45. 

Hannibal, obacz: Szadbej J. 

HANNOT, JABŁOŃSKI. Ecole theoretique et 
practiąue d'horlogerie et de mecaniąue a Di- 
jon dirigee par Hannot, Jabłoński et Comp. 
Dijon, 1840, w Sce. 

Hans (Szlązak), obacz: Godebski Ks. 
Hantke, obacz: Handtke. 

HANUSCH Ignacy Jan Hynek (Profes., urodź. 
1812). Blicke iu die Urgeschichte der mensch- 
lichen Kultur. Zweite Ausgabe. Lemberg, 
1847, w 8ce. 

— Ueber die alterthumliche Sitte der An- 
gebinde bei Deutschen, Slaven und Lithau- 
ern. Beitrag zur deutscli-slavischen Archaolo- 
gie. Prag, Tempsky, 1855, w Sce, str. IV i 43. 
15 sgr. + + 

— Grundziige eines Handbucbes der Meta- 
pbysik. Lemberg, 1845, w Sce, str. 55 i 4. 

— Handbuch der Erfahrungs - Seelenlehre 
in pbilosophisches Wissen eiuleitend, entwor- 

fen von Dr. und ofF. ord. Prof. der Pbilo- 

sophie und ihrer Geschichte an der k. k. 
Univ. zu Lemberg. Lemberg, Piller, 1842, 
str. 4 i 131. 

— Toż. Zweite Auflage, 1846. 

— Toż. Dritte Auflage. Briinn, Winniker, 
1849. 

— Handbuch der philosophischen Etik. 
Lemberg, 1846, w 8ce, str. 171. 

— Handbuch der wissenschaftlichen Denk- 
lehre. Lemberg, Piller, 1843, w Sce, str. 175. 

— Toż. Zweite Auflage. Prag, bei Tempsky, 
1851. 

— Prochazky po oborę mluvo-zpytu a sta- 
rożitnosti slovanskych. Praha, 1836, w Sce, 
str. 34. 

— Zur slavischen Runen-Frage, mit beson- 
derer Riicksicht auf die obotritischen Runen- 
Alterthumer, sowie auf die Glagolica und 
Kyrilica. Ais ein Beitrag zur comparativen 
germanisch-slavischeu Archaologie. (Odbitka 
z Archiv der k. Akad. XVIII B.) Prag, 1855, 
w Sce, str. 114. + + 

— Die Wissenschaft des slavischen Mythus 
im weitesten, den altpreussisch-lithauischen 
Mythus mitumfassenden Sinne. Nach Quellen 
bearbeitet, sammt der Literatur der slavisch- 
preussisch-lithauischen Archaologie und My- 
thologie. Ais ein Beitrag zur Geschichte der 
Entwicklung des menschlichen Geistes ent- 
worfen. Lemberg, Miłikowski, 1842, w Sce, 
Btr. XX i 432. 4 złr. 

— Obacz: Radwański J. Hanuszowa Marya, obacz: Slawicz T. 

Hanza, obacz : Bandłkie J. S. (w Roczn. Tow. 
nauk. krak.); Laguna; Napierski (w XIV w.); 
Parent; Wołowski Ludwik. 

HARABURDA Ant. Najwyższy dziś wydatek 
spirytusu ze zboża i ziemniaków. "Wilno, 
S. Orgelbrand w Warszawie, 1842, w Sce. 
4 złp. 

HARASIEWICZ Jan. Positiones ex universis 
discipliuis theologicis selectae, quas pro lau- 
rea Doctoris Theol. obtinenda publice defen- 
dendas suscepit Joaunes Harasiewicz Presby- 
ter saec. Dioec. Leopol. rit. Graeco-catholici, 
Seminarii generalis Leopol. Vice-Rector, nec 
non Theol. Dogm. in lingua patria supplens 
Professor, die 28 Octob. a. 1805. (Leopoli) 
typis Pillerianis, w 4ce, 1 ark. 

HARASIEWICZ Michah Anuales ecclesiae 
ruthenae , gratiam et communionem cum S. 
Sede Romana habentis, ritumąue graeco-sla- 
vicum observantis, cum singulari respectu ad 
dioeceses ruthenas Leopoliensem, Premislen- 

sem et Chelmensem, auctore Lib. Barone 

de Neustern, Doctore S. Theologiae, Archi- 
presb. et Praepos. Capit. Metrop. Ruthen. 
Leopolien., Commendatore c. r. Ordinis Leo- 
poldi. Leopoli, typ. Stauropig., Commissiae 
C. Wild, 1863, w Sce, str. XXVIII, 1184. 5 złr. 

— Berichtigung der Umrisse zu einer Ge- 
schichte der Rutheneu. Wien, 1835, w 4ce. 
(Erganzungsblatter.) 

(Harasiewicz.) (Sleza na hrobi Jeho Wyso- 
koprepodobia i t. d. Michaiła Bar. ot Neu- 
stern Harasiewicza archipresbytera krysłos. 
metropol. Lwiehorodskaho. Lwów, druk Stau- 
rop., 1836, w 4ce, kart 2. 

— Nekrolog Michała Harasiewicza presby- 
tera i t. d. Lwów, 1836, w Sce. 

— Ob. Angełłowicz ; Semisz; Zubrzycki D. 

HARDER Mich. Predigt bei der Einsendung 
der neu erbauten St. Peter- und Paul-Kirche 
im deutschen Dorfe Sygniówka bei Lemberg. 
Lemberg, Piller, 1850, w Sce, str. 11. 

Hardion, obacz: Thomas. 

HARDY (Le) de Beaulieu Eugeniusz. Les six 

derniers jours de Joachim Lelewel, ancien 
membre du gouvernement national de Pole- 
gnę. Reponse a un article du „National" du 
6 Juin. Bruxelles, Vanderauwer, 1861, w Sce, 
str. 8. 

HARDY Jan. Biblioteka dla młodocianego 
wieku, Serya I. Tomik III. Wśród lodów, 
pamiętnik Jana Hardy, przez Izaaka Hayes 
słynnego przywódcę wyprawy amerykańskiej 
do bieguna północnego, przerobiony z angiel- 
skiego przez Joannę Belejowska. Warszawa, 
1870, w 32ce, str. 159. 40 kop." 

Harfenklange eines Walser durch Polens 
Schlaohtgefilde. Schneeberg, Druck von Schu- 
mann, 1832, w 12ce, str. 68. 

— Wigcej obacz: Bopp. HARL — HASŁO. 109 HARL Jan Paweł (ur. 1773 f 1842). Nauka 
policyi, dzieło podręczne, nieuchronnie potrze- 
bne dla sprawujących urzędy policyjne i sta- 
rających się o nie, obejmujące w sobie naj- 
nowsze wynalazki i doświadczenia, z wzglę- 
dem szczególniejszym na prawodawstwo tak 
fi\ancuzkie jako i krajów do ligi reńskiej 
należących, wydane w r. 1809 przez z nie- 
mieckiego tłum. przez Antoniego Gliszczyń- 
skiego. Bydgoszcz, Griinauer, ISll, w 8ce, 
str. 326. 6 złp. -\- + + 

Harmand, obacz: Tomaszewicz August. 

Harmonia duchowna, zawiera modlitwy, które 
się zwykły czynić przed ołtarzem P. Jezusa 
cudownego w kościele 00. Karmelitów we 
Lwowie. Z ryciną. Lwów, Piller i Sp., 1850, 
w 12ce, str. 106. 24 gr, 

— Oddział drugi, zawierający śpiewy nabo- 
żne na cześć św. Józefa oblubieńca N. P. 
Maryi i św. Judy Tadeusza Apostoła, oraz 
modlitwy i pieśni odpustami uprzywilejowane. 
Z ryciną. Lwów, Piller, 1850, w 12ce, str. 
192. 16 kr. m. k. 

— Oddział trzeci, zawierający pieśni nabożne 
na wszystkie czasy w roku i o Świętych Pań- 
skich, śpiewy w czasie Mszy św. i nieszporów, 
oraz modlitwy ranne, wieczorne, przy spo- 
wiedzi i kommunii świętej. Lwów, druk P. 
Filiera, 1855, w 8ce, str. 404, VIII i 22. -t 

Harmonii nauka, ob. Holland (1806); Kurpiń- 
ski K. (1821); Moniuszko; RicliterE.; Simon A. 
Harpe (La), obacz: Laharpe (Zbiór podróży). 

HARRING Harro (Junker z gward. ułanów 
księcia Konstant., urodź. 1798 f 1870). Der 
Grossfurst Constantin, wie er war. Ziige aus 
seinem Leben und Wirken in Warschau. Skiz- 
zenbuch aus den Tagen vor und wahrend der 
poln. Revolution. Fiihrt, 1832, w 8ce. 10 sgr. 

— Memoiren uber Polen unter russischer 
Herrschaft nach 2 jahrigem Aufenthalt in 
Warschau. Erster Theil. Deutschland, Yerlag 
von Carl Mosig, 1831, str. VII i 250. + 

— Memoiren iiber Polen unter Behaup- 
tung des Grossfiirsten Constantin Cesarevitsch. 
Zweiter Theil. (Erinnerungen aus Warschau.) 
Tamże, 1831, str. XIV i 279. Obydwóch czę- 
ści cena 6 złp. + 

— Memoires sur la Pologne sous la domi- 
nation russe, rediges apres un sejour de deux 
annees a Varsovie, trąd. de l'allemand par 
Ehrenfried Stoeber. Strasburg, 1833, w 8ce, 
str. XII, 250 i kart 2. 1 % tal. -f 

— Memoirer ófver Polen under Ryska val- 
det. 2 Delar. Stockholm, 1832, w 12ce. 6 frank. 

— Poland under the domiuion of Russia, 
from the gennau. London, 1831, w Bce. 

— Der Pole. Ein Charakter-Gemalde aus 
dem dritten Decennium unseres Jahrhunderts. 
III Części. Bayreuth, Grann, 1831, w 8ce. 
4 tal. 

— Der russische Unterthan. Schluss zu den 
Memoiren iiber Polen. Ein deutsches Wort zu seiner Zeit ais Antwort auf ein anonymes 
Pamflet. Strasburg, 1832, w 8ce, str. 160. 

(Harring.) Wiirdigung (Unpartheische) der 
Schmachschrift. „Memoiren iiber Polen unter 
russ. Herrschaft von Harro Harring." Alten- 
burg, 1831, w 8ce. 

Hartmann, obacz: Stummer (Patologia). 
Hartmann Carl, obacz: Tęgoborski Ludwik. 

HARTMANN F. K. Droga do szczęśliwości 
ludzkiej, czyli Sztuka używania rozkoszy ziem- 
skich, a zachowania i wydoskonalenia zdro- 
wia, urody, oraz siły cielesnej i dusznej. Tłó- 
macz Dr. Nikodem Bętkowski. Kraków, L. 
Łukaszewicz, 1848, w 8ce, str. 5, 7, 309 i 2. 
6 złp. 20 gr. ; na pap. welin. 8 złp. 

HARTMANN Maurycy. Ostatnie dni króla. 
Powieść historyczna, przetł. z niem. Adolf 
Jak. Cohn. Lwów, Gubrynowicz, 1869. 

HARTZENBUSCH Juan Eugeniusz. Kochan- 
kowie z Teruelu, dramat w pięciu aktach. 
Przełożył z hiszpańskiego Karol Estreicher. 
(Odbitka z Tj'godnika mód.) Warszawa, 1867, 
w 4ce, str. 27. 30 kop. + 

HASE C. Zwei Erzbischofe (O arcybiskupie 
Duninie). Leipzig, 1839. 

HASELBACH H. Zaraza śledziony. Najnow- 
szy niezawodny sposób leczenia zarazy śle- 
dziony, oraz poznaki rozpoznania tejże cho- 
roby tak u żywych jak i nieżywych zwierząt; 
do tego dodane weterynarsko-policyjne i des- 
infekcyjne przepisy. Z niemieckiego na pol- 
skie przełożył J. R. Berlin, 1860, w 12ce, str. 
40. 30 kop. 

HASELBACH H. i JAGIELSKI W. Poradnik 
w owczarni, czyli hodowanie owiec według 
najnowszych doświadczeń , zarazem prakty- 
czne sposoby rozpoznawania i leczenia cho- 
rób u owiec. Do tego dodane weterynarsko- 
policyjne i desinfekcyjue przepisy i apteczka 
domowa. Berlin, nakład Jagielskiego, 1860, 
w 8ce, str. 152. 

— Toż , wydanie di-ugie. Berlin , nakład 
Ksigg-. Nicolai (M. Jagielski), 1862, w 8ce, 
str. 152. 22 '/j sgr. 

— Toż, wydanie nowe. Poznań, M. Jagiel- 
ski, 1867, w 8ce, str. 152. 

HASELBACH K. (Dr.) Oesterreich und die pol- 
nische Konigswahl von 1587. Nach gesand- 
schaftlichen Relationen im k. k. Haus-Hof und 
Staatsarchiye und in den Archiven des Reich- 
finanzministeriums und des Ministeriums des 
Innern. (W Progr. des Wiener Josephstrass. 
Gymnas.) Wien, 1869, w 8ce, str. 34. 

Hasło. Pismo polityczno-literackie. Lwów, 
wydawca i redaktor W. Zawadzki , główny 
współpracownik J. I. Kraszewski. (Wychodziło 
od 1 Czerwca 1865 r. trzy razy na tydzień 
w formacie arkusza wielkiego.) Przedpłata 
roczna w miejscu 48 złp. 

Hasło ewangielickie, obacz: Koelling. 110 HASŁO — HAUPT. Hasło (Nasze). (Ośm strof zach§cają,cych do, 
rzezi panów.) Portsmuth, 1836, w 8ce, 1 karta. 

— Toż. Londyn, druk Gosiewskiego i Sp. 
1839, w 8ce, 1 karta. 

(Wrotka powtarza sig : Na nich kręć sznur, 
na nich ostrz nóż.) 

HASSĘ Fr. Chr. Aug. Notizen fiir Reisende 
nach Warschau. Nebst Register und einer 
Karta von Dresden bis Warschau. Dresden, 
1808, w 8ce. 

HASSEL Yollsfandige Erdbeschreibung des 
russischen Reichs in Europa nebst Polen. 
(Jestto Część III, Tom II. Yollstandiges Hand- 
buch der Erdbeschreibung.) Weimar, 1821, 
w 8ce, str. 926. 20 złp.; cena zniż. 3 złp. 

— Das europaische Russland mit einer all- 
gemeinen Einleitung zur Statistik des Reich's 
und Beschreibung von Polen. (Stanowi Tom 
XI. Dritte Abth. Zweiter Band, Gaspariego 
Adama Chr. Allgemeine Einleitung in die 
neueste Geographie.) Weimar, 1822, w 8ce. 
3 tal. 18 sgr. 

Hassenkampf, obacz : Brueggeney. 

HASTIN6 Lambert (Esq.). The Wrongs of 
Poland. (Dramat.) London, 1865. 

HASZCZYC Antoni (z Galicyi). Tractatus de 
morbis in instituto clinico medico sublimiori 
observatis. Yindobonae, typ. Caroli Ueberrei- 
ter, 1844, w 8ce, str. 55. + 

Hatten And. Stan. (biskup), obacz : Wierz- 
bowski F. 

HATZFELD Aug. Reponse a la brochure de 
Mr. de Breza sur la russomanie dans le Du- 
che de Posen. Poznań, 1846, w 8ce. 70 centim. 

HAUBER Michał Jan (ksiądz, urodź. 1778 
f 1843). Pobożne ćwiczenie, czyli Nabożeń- 
stwo na wszystkie dnie wielk. Postu, wyjęte 

z modlitewnej katol. książki król. nadwor. 

kapelana i kaznodziei, spolszczone przez L. 
Lompę. Piekary, druk Henzek, nakł. Stygera 
w Bytomiu, w 8ce, str. 195. 

— Moje zbawienne godziny, czyli Wznie- 
sienie uczuć do Boga, albo Nabożeństwo dla 
Chrześcian katolików, albo Książka do nabo- 
żeństwa dla katolickich Chrześcian. Kraków, 
D. E. Friedlein, b. w. r. (1836), w 16ce, str. 
299 i III. 5 złp. + 

— Nabożeństwo dla Chrześcian-katolików, 

na wszystkie dni roku rozłożone przez 

radcę archidyec, nadwor. kaznodzieję i ka- 
płana w Monachium. Tomów VII. (Tom I. 
zawiera: Modlitwy powszednie i niedzielne; 
Tom II : Modlitwy na Adwent i Boże Naro- 
dzenie ; Tom III : Modlitwy na Post i Wielki 
Tydzień ; Tom IV : Modlitwy na Święta Wiel- 
kanocne i Zielone Świątki; Tom V: Modlitwy 
na Oktawę Bożego Ciała; Tom VI: Modlitwy 
na uroczystości Świętych i za umarłych; Tom 
VII: Modlitwy za różne stany i w różnych 
przygodach życia.) Warszawa, Merzbach, druk 
J. Wgckiego, 1834, w 12ce, str. 262, 196, 252, 164, 158, 174, w każdym po 2. nieliczb. kart 
18 złp; na wel. pap. 24 złp,; cena zniż. 1 rub. 

HAUCH Jan Carsten (urodź. 1791). Eine pol- 
nische Familie, oder die verlorenen Kinder, 

nach einera Manuscripte von II Bandę. 

Leipzig, Kollmann, 1840, w 8ce. 2^|^ tal, 

— En polsk familie (po duńsku). Tomów H. 
r. 1839. 

HAUENSCHILD Fr, de. Quid de ccclesiae 
graecae et ruthenae sanctis statuant ses. rom. 
et rerum eccles. periti? Viennae, 1823, w 8ce. 

HAUER Franc. Serafin (urodź. 1777 f 1822), 
Zagajenie pierwszego sejmu postulatowego we 
Lwowie. Lwów, 1818, lol. (litogr.) 

(Hauer,) Elegie iiber das Ableben des H, 
Franz Freiherr v. Hauer Gouverneur8 von 
Galizien. Lwów, druk Szuajdra, 1822, w 8ce. 

— Empfindungen (Dankbare) am Grabę des 
H. Franz Freiherrn von Hauer Gouverneur3 
von Galizien. Gedicht. Lwów, druk Sznajdra, 
1822, w 8ce. 

— Na grobie Franc. Bar. Hauera imieniem 
słuchaczów tutejszej Wszechnicy. Lwów, druk 
J. Schnaydera (1822), w 8ce. + 

— Ob. Byk J, (Thranen); Lgocki F. (1817); 
Zachariasiewicz Fr. Ksaw. (Kazanie, 1824); 
Zumsteeg, 

HAUG Jan Krzysztof Fryderyk (epigrammaci- 
sta, urodź. 1761 f 1829 r.). Niemiecki prze- 
kład bajek Krasickiego (miał wyjść drukiem 
r. 1832. — Zapowiedziano). 

HAUKE Józef (urodź. 1834 f 1871). AlUance 
republicaine universelle. Departement polo- 
nais. (Ognisko republikanckie polskie.) Appel 
aux Russes 16 Sept. 1806. (Podpisani) Bosak- 
Hauke, Rulewski, w 8ce, kart 2 niel. + 

— Listy do gromady o zmowie ludowej 
Polski, Litwy, Rusi. Zurych, 1867, w 8ce, str. 
60. 10 sgr. 

(Hauke.) Komitet zajmujący się wystawie- 
niem pomnika ś. p. jenerałowi Bosak-Hauke, 
Genewa, 1 Grudnia 1871, w 8ce, 1 karta. + 

— Obacz: Reynier; Sabowski W, 

HAUKE Maurycy (urodź. 1775 f 1830). Dzien- 
nik oblężenia Zamościa, 1813 (rękopis). 

HAUKOWA Zofia z Hauków (ur. 1817 f d- 8 
Sierpnia 1861 ). Abecadło z obrazkami dla 
Zygmusia przez Z. H. Wydane na dochód do- 
mu schronienia pod nazwą św. Wincentego 
a Paulo. Warszawa, Natanson, 1856, w 4ce. 
60 kraje. 

— Teatr dla dzieci przez Z. H Warszawa, 
G. L. Glucksberg, druk St. Strąbskiego, 1853, 
w 12ce, str. 272. 8 złp. 

HAUPT Leopold i SMOLER Jan Ern. Pjesniczki 
bornych a delnych Łużiskich Serbów. Wudate 

wot (Po łużycku i po niem.). Grimma, 1841, 

w 4ce. Haupt - hautepierre. 111 HAUPT Maurycy (urodź. 1808) i KUEHNER. 
Yocabulariuni latinum ku tworzeniu zdań we- 
dług związku wyobrażeń ułożone. Spolszczył 
D. Leopold Kohler, naucz, etatowy przy szkole 
realnej w Poznaniu. Poznań, S. Merzbach, 
1857. 7 'A sgr. 

HAUR Jak. Kaz. Ekonomika lekarska, albo 
Domowe lekarstwa przez Jak. Kaz. Haura dla 
publicznej wiadomości ku zaratowaniu zdro- 
wia ludzkiego wynaleziona, która okazuje znaki 
wszelkich chorób ludzkich i skuteczne lekar- 
stwa na też podaje, z przydatkiem sekretów 
lekarskich Hirneysa (niegdyś sławnego do- 
ktora), przedrukowana za dozwoleniem zwierz- 
chności. Berdyczów, 1811, w 8ce. 

(Dawniejsze edycye: Kraków, 1G7G — 1G73; 
Kraków, 1693—1734; Warszawa, 1744; War- 
szawa, 1756; Warszawa, 1757.) 

HAUREAU M. Barłhelemy (ur. 1812). Histoire 
de la Pologne depuis son origine jusqu'en 
1847, suivie de notices biographiąues sur ses 
grands hommes. (Ze zbioru: !Nouveaux resu- 
mes historiąues.) Paris, Pagnerre, 1846, w 
12ce, str. 254. '/^ tal. 

— Storia delia Polonia dai primi tempi 
insino all a. 1846. Capolago, 1847, w 8ce. 

— Storia delia Polonia, dalia sua origine 
ai nostri di. Con in fine alcune notizie biogra- 
phiche degli uomini illustri di quella. Pri- 
ma truduzione italiana. Yenezia, stabilimento 
tipogr. encicl. di G. Tasso, 1848. 

Hauser Kasper (f 1833), obacz: Frey. 
Hauskalender (Kalischer), obacz: Kalender 
(1867). 

HAUSMAN T. R. D. Dyetetyka homeopaty- 
czna, prawidła dyetetyczne nieodbicie potrze- 
bne przy homeopatycznem leczeniu, przez.... 
sztabslekarza. Wilno, Marcinowski, 1858, w 
16ce, str. 31. 

HAUSMAN T. Zabawy naukowe, czyli Spo- 
sób uprzyjemnienia nabycia nauk. Wilno, na- 
kład autora, 1844, w 12ce. 

HAUSNER Hieron. (z Dukli). Traitement de 
1'affection scrophuleuse. These pres. et publ. 
soutenue a la facult. de medecine de Mont- 
pellier. Montpellier, typ. Ricard, 1840, w 4ce, 
str. 20. 

HAUSNER Otto. Yergleichende Statistik von 
Europa. Lemberg. J. Milikowski, 1863, w 8ce, 
str. X, 465 i X, 586. + 

HAUSSER L Friedrich der Grosse und Polen. 
Ausziige aus der Correspondenz mit den Ge- 
sandten in Warschau und Petersburg 1762 — 
1766. Aus dem Nachlass L. Haussers. Gottin- 
gen, 1870. (Stanowi Zeszyt I Tomu IX. zbioru : 
Forschungen zur deutschen Geschichte.) 

HAUSSONVILLE Józef Othenin Bernard de Cle- 

ron (hrabia, były poseł w Neapolu, ur. 1809). 
De la situation actuelle : Affaires d' Espagne 
et de Cracoyie. (Revue de deux mondes, 1847 
ler Janyier.) Paris, 1847, w 8ce. 1 frank. — Histoire de la reunion de la Lorraine 
a la France, avec notes et documents histo- 
riąues entiereraent inedits. 2 Vol. Paris, Levy, 
1854—59, w 8ce. 30 frank. 

— Toż. Tamże, 2me edit., 1860, w 12ce. 
12 frank. 

HAUSTEIN Benjamin Frydr. Geschichte des 
Ursprungs und Fortgangs der deutschen Lite- 
ratur bis auf die neuesten Zeiten, nebst Aus- 
ziigen aus den Werken der besten deutschen 
Dichter und Prosaisten, fiir Liebhaber der deut- 
schen Sprache und Literatur besonders zum 
Gebrauche bei óffentlichen Yorlesungen auf 

den russ. kais. Uniyers., herausgegeben von 

Wilno, 1819, w 8ce. 8 złp. 

— Sammlung deutscher auserlesener Stiicke 
in gebundener und uugebundener Redę, her- 
ausgegeben und mit literarischen Notizen ver- 

sehen von Wilno, 1810, w 8ce, str. 146 

i niel. 2. 3 złp. 

— Toż, von Adjunkt auf dem russisch- 

kais. Univers. zu Wilna. Kraków, druk Oni- 
wersyt., 1820, w 8ce, str. 170. 

— Grammatyka angielska , czyli Sposób 
krótki i łatwy nauczenia si§ po angielsku, 
według reguł Scheridana i Walckera ; dodane 

są niektóre wypisy prozą i wierszem przez 

prof. adjunkta w imperatorskim wileńskim 
uniwersytecie. Wilno, druk J. Zawadzkiego, 
1806, w 8ce, str. 106. 3 złp. 10 gr. 

HAUTBERG Charles. Russie et Pologne. Paris, 
libr. Dentu, 1863, w 8ce, str. 8. 

HAUTEFEUILLE Eugenia, hrabina z domu 
Marguerye (pod pseudon. Anna Marya, urodź. 
1788). Kawalerzysta, powieść z początku XIX. 
wieku, przez Annę Maryą, przełożona na język 
polski przez J. D(esztrunga). Wilno , 1845, 
w 8ce. 5 złp. 

— Życie Najśw. Panny (przekład Cezaryi 
i Dominika Chodźków) , przez Annę Maryą. 
Wilno, nakł. A. Assa, druk Marcinowskiego, 
1857, w 16ce, str. 187. 60 kop. ; cena zniż. 
30 kop. 

HAUTEPIERRE Jan C. (f w Kaliszu 1813). 
Abrege encyclopediąue de toutes les sciences, 
augmente de 1' histoire universelle jusqu'a nos 

jours, par avec estampes et carte geographi- 

que. Seconde editiou beaucoup augmentee._— 
Zbiór krótki encyklopedyczny wszystkich umie- 
jętności, pomnożony historyą powszechną aż 

do naszych czasów, przez z obrazkaini 

i mapą geograficzną. Druga edycya znacznie 
pomnożona. Tomów II. Wrocław, w księgarni 
Wilh. Bog. Korna, 1806, w 8ce; Tom I. str. 
431 ; Tom II. str. 543. (Według Bentkowskiego 
str. 423 i 535.) 

— Toż, wydanie 1804, tamże. 

— ćwiczenia ze wszystkich reguł gram- 
matyki dla użytku Polaków i doskonalenia 

ich w języku francuzkim, przez (Dzieło 

mające służyć za ciąg dalszy Grammatyki fran- 
cuzko-polskiej tegoż autora). — Exercices sur 112 HAUTEYILLE - HAYFLER. toutes les regles de la grammaire a 1' usage 
des Polonais pour le perfectionner dans la 

langue fraiicaise, par (Pour servir de suitę 

a la Grammaire francaise polonaise du meme 
auteur). Wrocław, Wilhelm Bogumił Kora, 
1809, w Sce, str. 391 i IV. 6 złp. + 

— Grammatylca francuzka i polska, wytłu- 
maczona i objaśniona przez przykłady, stoso- 
wnie do wszystkich części mowy i pi'awideł 
grammatycznych. — Grammaire francaise, ex- 
pliąuee en polonais dans toutes ses parties et 

analysee par les regles , par Wrocław, 

Kom, 1806, w Sce, str. 524 i XXIV. 16 złp. + 

— Sztuka pisania listów, czyli Dzieło ele- 
mentarne, w którem podaje się sposób dobrego 
pisania listów, z francuzkiego na polskie prze- 
łożone przez Woje. Sitkiewicza S. P., obok 
z tekstem francuzkim. — Art epistolaire. Wro- 
cław, 1806, w Sce. 10 złp. 

— Toż, nowe wydanie poprawne i pomno- 
żone (obok tekst francuzki). Wrocław, 1810, 
w 8ce, str. IX i 391. 5 złp. + 

— Toż, podające sposób dobrego układania 
listów. Z francuzkiego na polski język prze- 
łożone. Edycya trzecia przejrzana i pomno- 
żona. — L'Art epistolaire, ou methode elemen- 
taire pour apprendre a bien ecrire des lettres, 

en francais et en polonais, par 3e edition, 

revue, corrigee et augmentee. Wrocław, Korn, 
1822, w Sce, str. 339. 1 tal. 

— Tableau histor. de la vie des Rois de 
Pologne, servant de lecture instructive a la 
jeunesse, avec un vocab. en polon, et en 
allem. 2 Vol. Ereslau, chez G. T. Korn, 1807 
— 1809, w Sce, Tom 1.: Przedmowa i treść 
26 str., Hist. od Leszka I. do Ludw. węg. 412 
str., Vocabul. 78 str.; Tom II. poczyna Wład. 
Jagiełło, kończy Stanisław August, 430 str. 
18 złp. + 

Hauteville, ob. Bivaldi (Arytmetyka); Kurz- 
weil. 

HAUTPOUL Beaufort d' ( hrabina , urodź. 
w Coutances). Les liabitans de 1'Ukraine ou 
Alexis et Constantin. Tomów III. Paris, Fr. 
Louis, 1820, w 12ce. 7 frank. 50 cent. 

HAUY Reniusz Justyn (urodź. 1743 f 1822). 

Traktat poczg,tkowy fizyki R. J Professora 

mineralogii w muzeum historyi naturalnej , 
Instytutu narodowego umiejętności i sztuk, 
Towarzystw : badaczów natury berlińskiego, 
batawskiego w Ilarlem, mineralogii w Jena, 
honorowego w imperatorskim wileńskim uni- 
wersytecie Członka etc. etc. etc, tłómaczony 
przez X. Alojzego Korzeniowskiego zakonu 
kaznodziejskiego, demonstratora fizyki przy 
gabinecie fizycznym XX. Dominikanów gro- 
dzieńskich. Tomów II. Z 4 tablicami zawie- 
rają,cemi 157 figur. Wilno, Józef Zawadzki 
typograf imperatorskiego Uniwersytetu, 1806, 
w Sce; Tom I. str. XVI i 320; Tom II. str. 
VI i 329. 16 złp. 4- Hauzer Kasper, obacz: Frey J. HAWEL Michał. ISadzwyczajny dodatek do 
Nru. 18 Zgody. Tarnów, 1848, w 4ce, str. 1. 

HAWELSKI Eustachy (ksiądz z zakonu Pauli- 
nów). Wiadomość historyczna o starożytnym 
obrazie Boga-Rodzicy Maryi na Jasnej Górze 
przy Częstochowie, przez Władysława Księcia 
Opolskiego w r. 1382 złożonym. Częstochowa, 
1847, w 12ce, str. 256 i niel. 4. 

— Toż , przez Wład. Księcia Opolskiego 
w r. 1383 złożonym, z przyłączeniem krót- 
kiego nabożeństwa do N. Maryi P. w tymże 
obrazie i wyjątkiem z księgi doznanych od 
Boga za jej wstawieniem łask i cudów, Czę- 
stochowa, w drukarni Jasnej Góry, 1856, w Sce, 
str. 256, kart niel. 2 i rycin 3. 

HAWRANEK Ladislaus. Ungar und Kroat, 
Lebensbilder der neuesten Zeit ans Ungarn, 

Kroatien und Galizien, von II. Biindchen. 

Leipzig u. Meissen, 1847, w Sce. 

(Havre.) Gmina hawerska do tułactwa pol- 
skiego. Paryż, 1840, w Sce. 

— Havre do tułać. pols. z okoliczności utwo- 
rzenia organu jego opinii publicznej. Paryż, 
1840, w Sce. 

— Odpowiedź Gminy Havre na Nr. 2840 
Okólnika Kommissyi korrespondencyjnej z oko- 
liczności zbioru reprezentacyi tułactw. (Paryż, 
1840) w Sce. 25 centim. 

— Obacz: Poionais (Sympatie). 

HAWRYŁOWICZ Piotr (urodź. 1791 f 1854). 
O potrzebie greckiego języka (w Miesięczn. 
połockim 1818, Tom VIII.) 

— Jan Złotousty : O kapłaństwie (w Przyjąć. 
chrześciańs. prawdy 1837 — 38.) 

— Tucydydes, księga 1, 2 i 3 (przekład 
w rękopiśmie). 

Hawryszkiewicz, obacz : Peremyszlianin. 

HAYDLER Marcin (wydawca). Pieśni z ró- 
żnych pobożnych książek zebrane dla mło- 
dzieży szkolnej, do śpiewania podczas Mszy 
Św. lub uroczystości, z dodatkiem hymnu ludu 
na uroczystości najjaśn. Monarchy Pana na- 
szego. Za staraniem Lwów, Galiński, 1852, 

w Sce. 

HAYDN Franciszek Józef (ur. 1732 f 1809). 
Stworzenie świata, z tekstem polskim przez 
X. Chodaniego. Wilno, 1809, w Sce, z por- 
tretem Haydena. 20 gr. 

— Stworzenie świata, wielkie oratoryum 

Doktora muzyki. Warszawa, 1834, w Sce, sti*. 
16. 

— Obacz : G. F. (Oratoryum, 1817); Glaize E. 
(Stworzenie, Schópfung, 1800) ; Turowski Sew. 

HAYDUK Jan. Der Diamagnetismus (w Progr. 
d. Gymnas. in Stanislau) 1856, w 4ce, str. 18. 

HAYFLER Ernest Chr. Skorowidz stemplowy, 
czyli Rozkład alfabetyczny znajdujący sig 
w nowym patencie stemplowym charakterów 
przedmiotów stemplowi podległych, lub od 
tegoż uwolnionych, z wytknięciem od każdego I HAYN - HECHELL. 113 należytości stemplowej , dla pożytku jjrywa- 
tnych i interesa sprawujących. Kraków, Trass- 
ler, 1803, w 8ce, str. 118, 2 złp. - - 

HAYN (z Milucina w Białostockiem). Cer- 
tains engorgements de testicule, these. Mont- 
pellier, 1841. 

HAYNE Jacob (Polonus). Diss, inaug. med. 
de haemoptysi. Yindobonae , typ. Haykul , 
1816, w 8ce, str. 6 i 57. + 

HAYNN Jacek (ksiądz, przeor XX. Domin. 
krak.)._ Projekt do wydawać się mającego dzieła 
p. t. Żywoty Świętych St. i N. Zakonu przez 
X. Piotra Skargę, wniesiony na posiedzeniu 
Archikonfr. Brać. Miłos. Kraków, 1841, w 4ce, 
kart 2. 

Hajwonowski Mikoł., obacz: Mikiteńko Al. 

HAXTHAUSEN Aug. Ueber den Ursprung 
und die Gruudlagen der Yerfassung in den 
ehemals slavischen Landern Deutschlands im 
Allgemeinen und des Herzogthums Pommern 
im Besondern. Eine Einladungschrift zur Er- 
órterung und litterarischen Besprechung. Ber- 
lin, 1842. 

HAZA Wojciech (z Radlić, Poseł, ur. 1798 
f w kwietniu 1872). O Dzienniku poznańskim 
i różnych jeszcze rzeczach. Poznań, 1871. 

— List otwarty do Dziennika poznańskiego. 
Poznań, autor, w komisie M. Leitgebra, 1868, 
w 8ce, str. 79. 7 72 sgr. 

— Nachtrag zu den óffentlichen Stimmen 
edeldenkender Deutschen aus dem Grossher- 
zogthum Posen. Berlin, Druck von Unger, 
1848, w 8ce, str. 8. 

— Kilka słów o Dzienniku poznańskim ze 
stanowiska katolików Polski. Poznań, M. Leit- 
geber, 1868, w 8ce, str. 24. 5 sgr. 

— W sprawie czcigodnych PP. Karmelita- 
nek krakowskich. Artykuł gazeciarski z nie- 
przewidzianych przyczyn opóźniony. Poznań, 
M. Leitgeber, 1869, w &ce, str. 14. 2'/2 sgr. 

Hazlitt, obacz: Bourienne. 

HAZZI P. Nauka chowu i ulepszenia bydła, 
jako też gospodarnego użytkowania z niego, 
z przepisami korzystnego zachodu około na- 
biału, wyrabiania masła, różnych gatunków 
sera, tuczenia bydła i cieląt, urządzenia na- 
wozu, oraz sposobu poznawania i leczenia 
chorób itd., przez każdego wiejskiego gospo- 
darza wykonać się mogące. Dzieło przez 

Radcę Stanu Król. Bawarskiego, Członka wielu 
uczonych Towarz. , tłumacz, z niem. P E. 
Leśniewski. Z 7 tabl. Warszawa, A. E. Gliicks- 
berg, druk P. Baryckiego, 1837, w 8ce, str, 
196, uiel. 8. 9 złp. 

— O gonitwach końskich, jako środku isto- 
tnie pomagającym do udoskonalenia gatun- 
ków koni, z dokładnem opisaniem celniej- 
szych placów gonitewnych w Europie , na 
język polski przekładał N. Alf, Kumelski. 
Wilno, druk Marcinowskiego, 1828, w 8ce, 
Btr, XVIII i 224. 8 złp. — O nawozach, przyltim o nieładzie, jaki 
się w tej mierze w Niemczech postrzegać daje, 
przetłum. z niem. Napoleon Kamiński. Z 5 
tabl. Poznań, Bracia Scherk, 1839, w 8ce. 
5 złp. 

Hebdomadale studiorum seu rudimenta theo- 
logica loco exercitiorum hebdomadalium ad 
usum Seminarii Varsaviensis S. Crucis con- 
cinnata. Varsaviae, 1805, w 8ce, str, 215 
i kart 6. 

— Toż, studiorum seu compendium Patro- 
logiae, Hermeneuticae ac Liturgiae. Warszawa, 
1810. 5 złp. 

HEBDOWSKI, Do Przeświet. Towarzystwa 
Prz. Nauk (Głos), przez przyjaciela rozsądku. 
(Przeciw mowie Albertrandego.) Warszawa, 
nakł. M. Melchina, 1801, w 8ce, str. 61, 2 złp, 

HEBDOWSKI (Generał, zastępca Ministra 
wojny). Instrukcya dla komendantów placu 

ułożona przez Warszawa, druk sukcesso- 

rek Zawadzkich, 1809, w 8ce, str. 38, 

HEBRA Ferdynand (prof., ur. około 1814 r.). 
O wyprysku , z niemieckiego przełożył Dr. 
Karol Przyborowski (w Kamieńcu). Petersburg, 
1863, w 8ce, str. 45. 50 kop. 

Hebraeer, obacz: Markiewicz (1813). 

Hebrejska grammatyka, obacz: Baum D. 
Chiarini (1826); Gintyłło (Nauka czytania) 
Muszkat; Początki języka (1809); Rabbinowicz 
Schwarcenberg A,; Wolt Mich, ; Wypisy (1811) 
Żukowski (Vater). 

Hebrejska historya, obacz : Fleury (Historya 
święta, 1805); Opolski (Podział hist. święt., 
1782). 

Hebrejski słownik, obacz: Chiarini; Giraud; 
Neumann; Rosenfeld. 

HECHELL Fryderyk Bogumił (ur. 1795 f 1851). 
Histor. kryt. badania początku i wzrostu me- 
dycyny sądowej, jako oddzielna gałąź nauki 

lekarskiej uważanej, przez Med. Dra, Prof. 

Wydz. lek. w Uuiw. Jag., Człon. ces. Tow. 
lek. w Wilnie i t. d. (Osobne odbicie z Rocz. 
Wydz. lek. 1839, Tom II.) Kraków, druk S, 
Gieszkowskiego, 1839, w Śce, str. 172. + 

— Dissertatio inauguralis medico-practica 
doctrinam de zostere casibus practicis locu- 
pletans etc. Vilnae, typ. Schol. Piar., 1818, 
w 8ce, str. 19. 10 kop. + 

— O pijaństwie, o jego szkodliwych skut- 
kach i o środkach zapobieżenia onemu. Kra- 
ków, J. Wildt, druk St. Gieszkowskiego, 1844, 
w 8ce, str. 132. 2 złp. + + + 

— O koniecznej potrzebie i użyteczności 

policyi lekarskiej napisał (Oddr. z Roczn. 

Tow. nauk. Tom V.) Kraków, druk Uniw., 
1842, w 8ce, str. 146, 6 i 4. 

— Uwagi pod względem sądowo-lekarskim 
nad dziecięciem w krakows. zakładzie położn. 
nieżywo porodzonem, którego krzyk w żywo- 
cie matki na 14 godzin przed urodzeniem 
przez matkę i otaczających po dwakroó wyra-* 

15 114 HECKER - IIEGER. źnie był słyszany, skreślił (Oddr. z Tomu 

VIII. Roczn. Wydz. lekars.) Kraków , druk 
Uniwersytetu, 1845, w 8ce, str. 45. + 

— Obacz: Skobe! Fr. 

HECKER (Hekei) Aug, Fryd. (urodź. 1763 
f 1811). Gedankeii iiber die Natur urid die 
Ursacheri des Weicliselzoijfus, zur Rerichti- 
gung der Theorie von dem Zusammenhange 
zwischen ortl. und allgem. Krankheiten. ihren 
Metastasen und Krisen. Yierte Einladungs- 
schrift zu seinen Yorlesungen im Sommer 
1809, nebst einigen Zusatzeu zu der ersten 
und zweiten Einladungsschrift, die Lełire von 
den Nerven- und Faulfieber betreffend, und 
einem Nachtrage zu den Bemerkungen iiber 
eine Universitat in Berlin. Erfurt, 1810, w 
8ce, str. 21G. 

— Toż. Gotlia, 1812. 

— Patologia i senr'otyka krótko zebrana 

i ułożona przez Radcę nadworn. J. ]vr. 

M. Pruskiego, Prof. Patol. i Sem. w KolJe- 
gium med. chir. i Assessora kr. najw. koni. 
exam. lek., a przetłumaczona jjrzez H. Dziar- 
kowskiego Radcg min. spraw, wew., Dziekana 
Wydz. lek. war.. Człon. Tow. kr. Przyj. N. 
i gosp. rolu.. Dra med. Warszawa, druk Wikt. 
Dfjbrowskiego, 1811, w 8ce, str. 217. 5 złp. 
+ -f + 

Hecker H. A,, patrz : Raciborski (Handbuch). 

HECZKO Jerzy Bogusław. Modlitewnik, czyli 
Zbiór modlitew do nabożeństwa domowego 
i kościelnego dla użytku Chrześcian ewangie- 
lickich, tak z pierwotworów, jak i przekła- 
dów ułożył ksiądz ewangielicki. Cieszyn, 

Prohaska, 1860, w 8ce, str. 375. 5o kr. 

— Pierwiastki. Kazania, które w różnych 
c. k. Szlązka ewangielickich zborach podczas 
feryj r. 1847 i 1848 mówił. Wiedeń, L. Som- 
mer, 1849. 40 kr. 

HEDENUS A. 6. (Dr.). In mortem acerbam 
Claudinae Potockae, feminae praestantissimae 
nat. 1802, denat. 1836. (Wiersz.) Drezno, 1836, 
w 8ce. 

HEDINGER Kar, Fryd. Henr. (Rawiczo-Posna- 
niensis, urodź. 1804). Observatio intestinorum 
partis intus susceptae. Diss. inaug. Berolini, 
1828, w 8ce, str. 24. 

HEDOIN Jan Chrzciciel (urodź. 1749 f 1792). 
Zasady wymowy Św., objaśniono przykładami 
wyczerpnionemi z Pisma Św., z Ojców ŚŚ. 
i z innych najsławniejszych krasomówców 
chrześciańskich. Dzieło użyteczne seminaryom, 
zgromadzeniom zakonnym i wszystkim zabie- 
rającym si§ do stanu duchownego. Wydane 
w Paryżu r. 1788, a teraz na polski język 
przetłómaczone i do druku podane (przez X. 
Józ. Jakubowskiego kapit. i prof. artyller.) 
na rozkaz JO. Księcia JMci Ign. Raczyń- 
skiego arcy-biskupa gnieźnieńskiego etc, Or- 
deru Orła białego i innych Kawalera. War- 
szawa, druk Missyonarzy, 1819, w 8ce, kart 
2; str. 270, niel. 6. + — Tenże tytuł, edycya druga wyjątkami 
z kaznodziejów polskich pomnożona. War- 
szawa, druk XX. Missyonarzy, 1824, w 8ce, 
str. 384 i rejestr. 4 złp. + 

— Toż. Wilno, druk i nakł. Zawadzkiej, 
1824, w 8ce, str. 352 i pół ark. 5 złp. -t- 

— Toż. Wilno, 1825,, w 8ce, str. 840. 5 złp. 
(Plan dzieła ułożył L'Ecuy.) 

Hedwig, obacz: C. (Erzahlungen, 1831). 

Hedvige ou le christianisme en Lithuanie, 
legendę polonaise du XIV siecle. (Poemat.) 
II Części. Lille, Lefort, 1852, w 16ce, 6 ark. 
(Collection de la Bibliotheąue de Lille.) 

— Toż, wydanie drugie. Tamże, r. 1861, 
str. 207 z drzeworytami. 

— ou la Pologne et la Hongrie. (Dramę.) 
Paris, 1849, w 8ce. 

Heer Józef, obacz : Czeźowski J. 

HEEREN Arnold Herman Ludwik (ur. 1760 
t 1812). Rys dziejów systematu państw euro- 
|)oj.skicli i ich osad, od utworzenia się jego 
po odkryciu obu Indyj, aż do naszych cza- 
sów, przez Ą. H. L. Heerena professora histo- 
ryi w Getyndze. Przełożył z niemieckiego Jan 
Leon Sienkiewicz. Warszawa, nakładem tłu- 
macza, w drukarni szkolnej, 1827, w 8ce wiek. 
Tom I. str. XXVII (treść rzeczy) i 355 ; Tom 
II. str. 458, nieliczb. 2. 20 złp. + + + 

HEFFTER Aug. Wihielm (ur. 1796). Wykład 
europejskiego prawa narodów, na podstawie 
wydania 1844 r. wypracował J. H. S. Rzesiń- 
ski, a uzupełnił podług najnowszego wydania 
niemieckiego z r. 1861 Dr. A. Rydzowski. 
Kraków, w komisie D. E. Friedleina, 1864, 
w Sce, str. VIII i 514. 14 złp. + 

HEFNER Oiło Titan. Neues Wappenbuch des 

bliihenden Adels im Kónigr. Galizien, heraus- 
gegeben und mit histcr.-geneal. Erlauteruu- 
gen , so wie mit vollstandiger Blasonirung 

versehen von Dr. Phil. etc. Miinchen, He- 

raldisches Iństitut; Leipzig, E. T. Steinaker, 
1863, w 4ce, str. IV i 38, z 36 tablic. 3 tal. -f- 

HEGEL Jerzy Wilh. Fryd. (ur. 1770 f 1831), 
obacz: Kraszewski J. I.; Kremer Józ. ; Michelet; 
Ogieński E. ; Ott; Szczeniowski. 

HEGEL KonsJanly (urodź. 1799). Katalog 
muszkułów zewnętrznych ciała ludzkiego dla 
użytku sposobiącyoh się na az-tystów, którym 

znajomość anatomii jest potrzebną, przez 

rzeźbiarza, Prof. L. b. P. wydany, wraz z sta- 
tuą anatomiczną, na której też muszkuły nume- 
rami są wskazane. Warszawa, druk J, Gliicks- 
berga, 1845, w 8ce, str. 13. 

Hegemonen, obacz: Klaczko J. (1849), 

HEGER J. J. (Prof.). Kurze Anleitung zur 
Steno - Tachygraphie fiir die vier slavischen 
Hauptsprachen, ais die bohmische, polnische, 
illirische und russiche, mit deutscher Ueber- 
setzung, nach eigenem Systerae der Cechoslav. 
Stenographie. Wien, Wenedikt, 1849, w Sce, 
str. 30. 1 złr. 24 kr. m. k. HEIDENREICH - HEIMBERGER. 115 HEIDENREICH Józef (z Warszawy). Du mai 
vertebral de Pott, tliese. Montpellier, 183G, 
w 4ce. 

' HEIDENSTEIN Reinhold (Sekretarz królew- 
ski, urodź. 155fi f 1020). Dzieje Polski od 
śmierci Zygmuuta Augusta do r. 1.394, ksiijg 
XII, z łacińskiego przetłumaczył Michał Gli- 
szczyński, życior)sem uzupełnił Włodz. Spas- 
sowicz. Tom 1 — II. Petersburg, Wolf, 1857, 
w Sce, str. XVIII, 340 i 484. (Należy do 
zbioru: Dziejopisowie krajowi.) 

— Patrz: Batowski A.; Bohomolec (Życie 
Zamojskiego); Nehring; Sozański A.; Zamoj- 
ski Jan. 

HEIGEL Cesar Max. Kleiner Plutarch der 
Biihne. (Mieści: Sobieski, dramolet i dwie 
obce komedye). Stuttgart, Hallerberger, 1836, 
w 16ce, z oma rycin, "/g tal. 

HEILMANN (Heylmann) August (urodź. 1796). 
Co znaczy słowo „affirmer" w artykule 507 
Kodeksu handlowego. Warszawa, 1869, w Sce, 
Btr. 15. 10 kop. 

— O dowodach stanu familijnego, ich ro- 
dzaju, istocie i własności. Warszawa, druk 
Gaz. codz., 1855, w 8ce, str. 39. 95 kop. -i- 

— Historya organizacyi sądownictwa w 

Król. Polsk. przez Radc§ Stanu Król. 

Pols. Warszawa, Sennewald, druk Banku pols., 
1861, w 8ce, str. 190, VIII i 2. 9 złp. 

— O istocie kary podzwyczajnej. (Oddruk 
z Bibl. warsz.) Bez w. m. i r. 

— Kodex handlowy. Przekład z przypis- 
kami. Warszawa, nakład autora, 1847, w Sce, 
str. VIII, 123, niel. 4. S złp. 

— O improwizowanej krytyce w literaturze 
prawnej. Warszawa, 1860, w Sce. 1 złp. 

— Myluość opinii kommentatorów TouUier, 
Delvincourt, Duranton, Daloz i innych, jako- 
też wyroku b"ądu kassacyjnego francuzk. z d. 
11 Grudnia 1844, w punkcie tłómaczenia artyk. 
1154 K. cyw., dozwalajającego pobierania pro- 
centu od procentu. (Oddruk z Bibl. warsz.) 
B. w. m. i r., w Sce, str. 14. 

— O nieważności zrzeczenia się w kon- 
traktach procesu sądowego na przypadek spo- 
ru. Warszawa, 1869, w Sce, str. 7. 

— Pogląd na prawo krajowe co do spraw 
granicznych między dobrami ziemskiemi. War- 

'szawa, druk przy ulicy Rymarskiej, 1855, w 
Sce, str. 38. 

— Toż (Oddr. z Bibl. warsz.), bez w. m. 
i r., str. 26. 

— Pogląd pobieżny na uwagi bezimiennych, 
odnoszące się do rozprawy o klassyfikacyi 
hypotek, jakoteż praw hypotekowanych w ogól- 
ności. Warszawa, w drukarni przy ulicy Rymar- 
skiej (Banku polskiego), w Sce większej, str. 
13. + + 

— Rozbiór wykazu hipotecznego przez 

Badcę Stanu, Wice-Prezesa Sądu appellacyj. V/arszawa, druk Banku pols., 185S, w Sce, 
str. 164. 1 rub. 20 kop. + -}- + 

— Rozwój jurisprudencyi według żywych 
przykładów. Warszawa, 1866, w Sce, str. 8. 

— Rys processu dyscyplinarnego sądowego. 
Warszawa, druk pod firmą Kaczanowskiego, 
1844, w Sce, str. IV, 122, niel. 2. 5 złp. 

— O sądownictwie w Królestwie Polskiem, 
wykład historyczny. Warszawa, druk przy ul. 
Długiej Nr. 591, 1834, w Sce, str. 138. 6 złp. 
10 gr. 

— O historycznej szkole jurystów. (Oddruk 
z Bibl. warsz.) B. w. m. i r., w Sce, str. 14. 

— Teorya jurisprudencyjna. O wykonalno- 
ści wyroków sądowych zagranicznych rozwo- 
dowych. Warszawa, 1863, w Sce, str. 41. 

— O wolności druku. B. w. m. i r. (War- 
szawa, 1831) w Sce, str. 30. + -i- -f 

— O współce handlowej prostej. (Oddruk 
z Bibl. warsz.). B. w. m. i r., w Sce, str. 34. 

— O wyroku adjudykacyjnym według art. 
73t Kod. pos. cyw. i późniejszych ustaw kra- 
jowych. (Oddr. z Bibl. warsz.) B. w. m. i r. 
w Sce, str. 17. 

— Zbiór rozpraw jm-ysprudencyjnych. War- 
szawa, w drukarni przy Komisyi rząd. ośw. 
publ., 1865, w Sce, str. VIII i 153. 8 złp. + i- 

— Toż, Poszyt II. Warszawa, druk Gaz. 
polskiej, 1871, w Sce, str. VIII i 156. 1 rub. + 

— Wykład historyczno-praktyczny porządku 
i postępowania wewnętrznego w Sądzie appe- 
lacyjnym i Trybunałach cywilnych Król. Pol- 
skiego przez podprok. Sądu appellac. War- 
szawa, druk przy ulicy Długiej, 1835, w Sce, 
str. VII i 124, niel. 4. 1 rub. 

HEILMANN August, JEZIORAŃSKI, WOŁOW- 
SKI (redaktorowie). Themis polska. Warszawa, 
1830, w Sce. 

— Obacz: Bandtkie J. W. (Rozir., 1868); 
Budziński St. 

HEIMANN Benedictus. Dissertatio inaugura- 
lis medica de medendi methodo revulsiva, 
quam consensu et auctoritate amplissimi medi- 
corum ordinis ad conseąuenda Doctoris Medi- 
cinae jura et honores in Caesarea litterarum 
Universitate Vilnensi publicae disąuisitioni 

submittit Lithuanus Medicinae Magister, 

anno MDCCCXXIX, Junii. Vihiae, typis Jose- 
phi Zawadzki, 1829, w Sce, str. 54, karta 1. + 

HEIMANN (Heyman) H. Pathologiae medicae 

elementa, auctore Med. Dre, August. Imper. 

et Russiae Autocratoris a consil. aulic. Wilno, 
i Warszawa, druk Zawadzkiego, 1811, w Sce, 
str. XII i 196. -t- + + 

HEIMBERGER Filip (listonosz). Książeczka 
pocztowa na r. 18G8 przez zebrana i uło- 
żona. — Post-Biichel fiir das Jahr 1868. Kraków, 
druk Czasu, 1868, w 12ce, str. 12 i kart 2. + 

— Podarek noworoczny, czyli Książka pocz- 
towa na r. 1859 etc. Kraków, druk J. Czecha, 
w Sce, str. 16. + 116 IIEIMBROD - HEINRICH. — Noworocznik na R. P. 1863 etc. Kraków, 
druk Czasu, w 8ce, kart 12 niel. + 

— Listonosz czyli Brieftrager (na r. 1864). 
Kraków, druk Czasu, 1863, w 8ce, str. 14 
i 1 karta. + 

— Sygnał pocztowy na trąbce kolendowej 
w dniu nowego roku 1872. Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1871, w 8ce, str. 11 15. + 

'HEIMBROD (Prof,). Ueber die deatsche Spra- 
che in dem polnischeu Oberschlesien. (Gymnas. 
Programm.) Gleiwitz, 1805, w 4ce, str. 23. 

HEIN (Heun) Karol Bogumił Samuel (urodź. 
1771 f 1854). Trzy dni z życia mojego, po- 
wieść Klaurena, przez Walentego Chłgdow- 
skiego. Lwów, nakład F. Pillera, druk Piotra 
Pillera, 1826, w 12ce, str. 117. + 

— Lizli, powieść szwajcarska z lat 1818 
i 1819, przez Henryka Klauren, tłumaczenie 
z niemieckiego. Warszawa, nakład i druk 
Józefa Pukszty przy ulicy św. Jańskiej Nr. 
21, 1826, w 8ce, str. 124. 

— Mimili, powieść szwajcarska pióra Klau- 
rena (tłumacz J. J. Szczepański). Lwów, druk 
J. Pillera, 1824, w 8ce, str. 134 i ryc. 1 złr. + 

— Pierwsza i ostatnia miłość, powieść Klau- 
rena, przez Walentego Cliłędowskiego. Lwów, 
nakład F. Pillera, druk Pillerowski, 1825, 
w 12ce, str. 71. 

— Najczystsza miłości ofiara, powieść Klau- 
rena, przez Walentego Chłędowskiego. Lwów, 
nakład F. Pillera, druk Piotra Pillera, 1826, 
w 12ce, str. 233. -f- 

— Zielony płaszczyk z Wenecyi, prawdziwe 
zdarzenie z r. 1813, przez Klaurena, przekład 
wolny z niemieckiego przez K. M. (Tłumacz 
Majeranowski Konst. ) Tomów II z ryciną. 
Kraków, druk i nakład Mateckiego , 1826, 
w 8ce, str. 184 i 202. 8 złp. 

— Moja pierwsza w świat wycieczka H. 
Klaurena. Powieść przełożona na polskie przez 
F. Kowalskiego. Kraków, druk akademicki, 
1829, w 8ce, str. 168 i 185. 6 złp. 15 gr. + 

(Przekład Płotnickiego Fr. Ks. dla księgarni 
B. Pfaffa w^e Lwowie pozostał w rękopiśmie). 

HEINCZ Karol. Komedya w 1 akcie Vode- 
vile, z prawdziwego zdarzenia pod tyt. Figle 

ułanów, przez Petersburg, 1841, w 8ce, str. 

23, 6 14. 

— Komedya w 2 aktach, p. t. Młodzież 
tegoczesna (wierszem) napisana. Kijów, 1841, 
w 8ce, str. 58 1 4. 

— Powrót Zaporożców z Trebizondy, kora. 
opera histor. (Wierszem.) Kijów, 1840, w 8ce. 

Heine Henryk (urodź. 1800 f 1856). Tłuma- 
cze: Bielawski Br.; Brzozowski K.; Godebski 
Ks.; Kapliński S.; Karpiński Rom.; Kondrato- 
wicz; Kraushaar; Małecki Kaj.; Pajgert; Regul- 
ski L. ; Stebnicki J. ; Zachariasiewicz J. C. 

(W piśmie: Ueber Borne, 1840, wyszydził 
wychodźców polskich, zaś w Neue Gedichte, 1844 zamieścił balladę na tychże napisaną 
z żółcią.) 

Heinekcyusz Jan Gotłlieb (ur. 1681 f 1765), 
obacz: Moniuszko Kaz.; Piekarski B. 

HEINIKE Christ. Friedr. Elementar - Unter- 
richt tur Yolksschulen und zum Privat-Gebrau- 
che. Erster und zweiter Thell. Warschau, 
Druck von Ragoczy, 1803, w 8ce, str. 58 1 332, 

HEINICKE. Joh. Saryuss Zamojski v. Zamość 
Grossk. und Kronfeldherr von Polen. (Pro- 
gram d. Gimnas. in Hohenstein.) Ilohenstein, 
1853, w 4ce, str. 52. 5 frank. 

HEINITZ Karol. Nauka sztuki pływania po- 
dług metody zaprowadzonej w c. k. instytu- 
cie pływania w Wiedniu , szczególniej dla 
użytku c. k. wojska wyłożona. Lwów, nakł. 
K. Wilda, druk Sznajdra, 1820, w 8ce, str. 
XI i 93 , z 5 rycin. 1 złr. ; cena zniżona 
28 nkr. + 

HEINOWICZ Antoni (z Gostynia, ur. 1842). 
Onyx nnd Hyponyx, Inaugural - Dissertation 
zur Erlangung der medicin. Doctorswijrde. 
Greifswald, Druck von Kunicke, 1868, w 8ce, 
str. 27. + 

HEINRICH Albin. Physische Beschaffenheit 
und Naturprodukte in Galizien und insbeson- 
dere der k. k. Staatsherrschaft Neumarkt im 
Sandecer Kreise. (Yaterland. Blatter fiir den 
ósterr. Kaiserstaat, 1815, Nr. 15—29.) 

— Yersuch liber die Geschichte des Her- 
zogthumes Teschen, vou den altesten bis auf 

gegenwartige Zeiten, von Professor der 

Geographie und Geschichte am katholischen 
k. k. Gymnasium zu Teschen. Teschen, ge- 
druckt in der Th. Prochaska'schen Buchdruc- 
kerei, 1818, w 8ce, str. 212. 

Heinrich Aleksander, obacz: Haeser. 

HEINRICH Teodor (urodź. 1790 f 14 wrze- 
śnia 1869). De anevrysmate arteriae lllacae 
externae. Vilnae, Zawadzki, 1824, w 8ce. 

— Cennik wód mineralnych naturalnych, 
wprost ze źródeł sprowadzanych, utrzymywa- 
nych przy aptece Warszawa, przy ulicy 

Senatorskiej 1 t. d., w 12ce, kart 6 niel. + 

— Cennik wód mineralnych naturalnych, 
wprost ze źródeł sprowadzanych, lekarstw spe- 
cyalnych zagranicznych i krajowych, apteki 
Dra T. Heinricha w Warszawie. Warszawa, 
druk S. Orgelbranda, 1862, w 12ce, kart 8 niel. 

— Darstellung der chemischen Analyse der 
Heiląuellen bel Busko In der Wojewodschaft 

Krakau, von Apotheker zu Warschau, Prof. 

der Agric. Chemie, Assesor der Pharm. Exam. 
Comm. in der Wojew. Masovien, Mitgliede 
der mehr. aus. gelehr. Gesell. Warschau, gedr. 
bel Aug. Dietrich, 1835, w 8ce, kart 3, str. 
25 i 1 tabl. + 

— O używaniu wód mineralnych w odda- 
leniu od źródeł, oraz opisanie ich składu che- 
micznego, sposobu działania, wskazań i prze- 
ciwskazań podług dzieł Hufelanda, Osanna, HEINRICH — HELCEL. 117 Ammona i t. d., ułożone przez Asses. farm. 

przy urzęd. lek. gub. warsz. i kalis., Członka 
Tow. uczon. w St. Petersb., Moskwie, Wilnie, 
Berlinie i Jenie, Kawał, ord św. Stanisława 
III ki. Warszawa, druk Chmielewskiego, 1842. 
w 8ce, str- 103. + 

— Toż, drugie popr. i znacznie powigksz. 
wydanie. Warszawa, autor, druk S. Orgel- 
branda, 1845, w 12ce, str. 155. 4 złp. 

— Toż, wydanie trzecie popr. i znacznie 
pomnóż. W^arszawa, autor, druk S. Orgel- 
branda, 1857, w 12ce, str. 184, niel. 5. 45 kop. 

— Zbiór treściwy sposobów dochodzenia 
dobroci lekarstw przy rewizyi aptek , oraz 
krótki wywód postępowania przy wykryciu 

arszeniku, przez Ass. farm. przy urz. lek. 

gub. maz, i kalis. etc, Prof. chemii agron., 
Czł. Tow. ucz. w St. Petersb., Mosk., Wilnie, 
Beri., Jenie, Kaw. ord. św. Stanisł. III. klas. 
Warszawa, autor, druk Chmielewskiego, 1842, 
w 4ce podł., str. XII i 323. 20 złp. 

HEINRICH Teodor i FABIAN S. Farmacya 

przez Radcę farmaceutycznego w Radzie lek. 

Król., b. Prof. Chemii, Agronomii i Członka 
honor. Towarzystw uczonych w St. Petersb. i 
innych — i Fabiana Magistra farniacyi. Tomów 
II. Warszawa, autor, druk Lutkiewicza, 1835, 
w 8ce. Tom I : Początki botaniki i farmako- 
logia, kart niel. 6, str. 456; Tom II: Część 
praktyczno-chemiczna, kart niel. 2, str. 476. 

— Toż, Tom III zawierający dalszy ciąg 
Farmacyi w r. 1835 wydanej. Warszawa, w dru- 
karni pod firmą M. Chmielewskiego, 1844, 
w 8ce, kart niel. 3, str. 220. 

— Obacz : Fabian. 

HEINRICH Teodor I SCHILLER i. Zbiór wia- 
domości chemiczno - farmaceutycznych j>od 
względem teoryi i praktyki podług najnow- 
szych doświadczeń ułożony przez Człon. 

Rady lek. Kr. Polsk., Radcę kol., b. Prof 
Chem. agr., Człon. Tow. ucz. w Petersburgu, 
Moskwie, Wilnie, Berlinie i Jenie, Kawał. ord. 
Św. Stanisł. III ki. — i Jana Schillera Magi- 
stra farmacyi. Tomów III. (Tom I: Chemia 
farmaceutyczna, Tom II: Botanika, Tom III : 
Zoologia. Dedykacya Paszkiewiczowi.) War- 
szawa, 1852—53, w8ce; Tom I: kart niel. 6, 
str. 459; Tom II: str. XXVI, 371, tabl. 6; 
Tom III : kart niel. 20, str. 560, tabl. 6. 9 rub. 

— Obacz : Loeschner. 
Heinrychów, obacz: Stenzel G. 

HEINRYCHOWSKI. Trzemsyn, historya zaba- 
wna dla dzieci. Poznań, Kamieński i Sp., 
1848, w 16ce, str. 50 i rycin 2. 2 złp. -f 

HEINZE L. Zbiór pieśni dla szkół polskich 

ijrzez nauczyć, seminaryum. Głogów, nakł. 

H. Handla, 1870, około 7 aik. 10 sgr. 

HEINZELMANN Fryderyk. Reisebilder und 
Skizzen aus Galizien, Ungarn, dem Banat und 
Siebenbiirgen, der europ. Tiirkei, Griechen- 
land, dem Archipel, der jonischen Inseln und 
Montenegro. Herausgegeben von..... (Tom XI: Die Weltkunde, herausgegeben von Wilhelm 
Harnisch.) Leipzig, Fleischer, 1853, w 8ce, 
str. X, 545 i 1 ryc. 1 tal. 15 sgr. 

— Reisebilder und Skizzen aus dem europ. 

Russland und Polen, herausgegeben von 

(Tom XV: Die Weltkunde.) Mit 1 Stahlstich 
und Plan. Leipzig, 1855, w 8ce. 

HELBICH Adam Bogumił (urodź. 1790). De 
carbunculo polouico, dissertatio iuauguralis, 
quam gratiosi medic. ordin., cons. etc. in Univ. 

litt. Berol. etc, publ. defendet auctor 

Mag. Med. et Chir. Varsaviensis. Berolini, typ. 
Aug. Petschii, 1827, w 8ce, str. 46. 

— O czarnej kroście. B. w. ra. i r., w 8ce, 
str. 87. 

— Obacz: Nowakowski Janusz F. 

HELBIG G. A. W. (pod pseudonym. Frey- 
munda C. G.). Uwagi nad stanem Polski pod 
panowaniem rossyjskiem w r. 1830 skreślone 
według własnych w kraju poczynionych do- 
strzeżeń, przez C. G. Freymund, z niemiec. 
Lipsk, 1831, w 8ce, b. w. m. d., str. 40. -+ 

— Bemerkungen iiber den Zustand Polens 
unter russischer Herrschaft im Jahre 1830 
nach eiuigen im Lande selbst gemachten 
Betrachtungen zusammengestellt. Lipsk, Brok- 
haus, b. w. r., w 8ce, 3 ark. 10 sgr. 

HELCEL Adolf (z Krakowa, f 186.). Do broni 
(Wiersz w trzech strofach). Freiberg, 1849, 
w 8ce, karta 1. 

HELCEL (Hoelzel) Antoni Zygmunt (ur. 1808 
f 31 Marca 1870). Badania w przedmiocie 
historyi dziesięcin kościelnych w Polsce, szcze- 
gólniej pod względem tak zwanej dziesięciny 
swobodnej i dziesięciny oddawanej w gonitwę. 
(Oddruk z Bibl. warsz. 1863, Tom III.) W^ar- 
szawa, druk Gaz. pols., b. w. r., w 8ce, str. 
55. -F- + + 

— Dissertatio inauguralis juridica de que- 
rela inofficiosi testamenti secundum juris ro- 
mani principia. Cracoviae, typ. fratr. Ciesz- 
kowski, 1828, w 8ce, str. 40. 

— Głos A. Z. Helcia do wyborców obwodu 
obiorczego III. okręgu krak. Kraków, 1848, 
w 4ce, str. 4. -h 

— Jerzy Samuel Bandtkie w stosunku do 
społeczności i literatury polskiej. (Oddruk 
z Kwartalnika.) Kraków, 1836, w 8ce, str. 52. 
+ -f -f 

— O klasztorze jędrzejowskim i będącym 
tam nagrobku Pakosława kasztelana krakows. 
(Odbitka z Tomu I. , Zeszytu II. Rocznika 
Tow. nauk. krak. Oddz. szt. i archeol.) Kra- 
ków, 1852, w 8ce, str. 100 i tablica litogr. + 

— Kwartalnik naukowy, wydawany w połą- 
czeniu prac miłośników umiejętności. Tomów 
IV. Kraków, w drukarni własnej, 1835 — 36, 
w 8ce, kart 3, str. 390; kart 2, str. 407; 
kart 1, str. 393; kart 3, str. 398. 60 złp. + 

— List otwarty do A. Bielowskiego o naj- 
dawniejszych znanych nadaniach klasztoru 118 HEI.D — HELENY. Benedyktynów w Mogilnie. (Odbitka z Biblio- 
teki Ossolińskich.) Lwów, 1865, w 8ce, str. 
59. -f + 

— Mowa posła miana w Izbie posłów 

Rady Państwa na posiedź, z d. 2 Czerwca 
18G2, podczas obrady nad wnioskiem Komm. 
finans. zalecającym nieuznanie własności ko- 
ścieln. w tak zwanym funduszu naukowym 
i zniesienie artykułu XXXI. Pat. cesar. z d. 
5 Listopada 1855 r., z nieraiec. wediug rap- 
portu Izby posłów stenograficznego przetłu- 
maczona. Kraków, druk Uniw. Jag., 1862, 
w 8ce, str. XVI. + 

— Odpór zarzutów uczynionych w tak zwa- 
nym Przeglądzie krytycznym, ogłoszonym przed 
kilku miesiącami we Lwowie przeciwko wy- 
daniu Jakóba Michałowskiego Księgi pamię- 

tniczej , napisał w przyczynku do tejże 

Ksi§gi. Kraków, w komisie D. E. Friedleina, 
1865, w 8ce, str. 172. 4 złp. + + + 

— Odpowiedź na umieszczony w Gazecie 
krakowskiej w Nr. 18 artykuł p. n. Kronika 
literacka. (Dodatek do Gaz. krakows., w obro- 
nie J. S. Bandtkiego.) 1885, w 4ce. -t- 

— Starodawne prawa polskiego pomniki, 
poprzedzone wywodem historyczno- krytycz- 
nym tak zwanego Prawodawstwa wiślickiego 
Kazimierza Wgo, w tekście ze starych ręko- 

pism krytycznie dobranym wydał Tom I. 

Kraków, nakład G. Sennewalda w Warsza- 
wie, druk Uniwers. krakows., 1857, w 4ce, 
kart 4, str. CCLXVI11 i 428. + + + 

— Starodawne prawa polskiego pomniki 
z ksiąg rękopiśmiennych, dotąd nie użytych, 
główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziem- 
skich i grodzkich Ziemi krakowskiej wycią- 
gnął i wydał Tom II. Kraków, nakład Lud. 

Helcia b. wice - prezydenta Rady miejskiej, 
członka honor. Tow. nauk. krak., czcionkami 
zrazu drukarni katol. Wł. Jaworskiego, a w 
końcu druk Czasu, 1870, w 4ce, str. XIX, 
958 i str. 2, z portr. autora. 15 złr. -1-4-4- 

— Rys postępów prawodawstwa karnego 
ze szczególnym względem na rowsze w tej 
mierze usiłowania. Kraków, druk Kwartalnika 
nauk., 1836, w 8ce, str. 186. 6 złp. + 

— Uwagi nad kwestyą językową w szkołach 
i Uniwersytetach Galicyi i Krakowa, osno- 
wane na liście odręcznym Jego c. k. Apostol- 
skiej _ Mości z d. 29 Października 1860 r. 
Kraków, nakładem księgarni D. E. Friedleina, 
druk Czasu, 1860, w 8ce, str. 40. -f -f 4- 

 — Wyjątki z księgi drugiej dawnych kró- 
lewskich, wiecowych i ziemskich krakowskich 
sądowych roków. (Książka bez tytułu druko- 
kowana.) Kraków, 1867, w 8ce, str. 312. (Druk 
dzieła niedokończony i ponownie w formacie 
ćwiartki wydany p. t. Starodawne prawa polsk. 
pomniki, T. II.) -f -f + 

— O dwukrotnem zamężciu księżniczki 
Ludwiki Karoliny Radziwiłłownej i wynikłych 
ztąd w Polsce zamieszkach. Przyczynek do 
dziejów panowania Jana III. (Z Roczn. Tow. nauk. 1857, Tom XXIV.) Kraków, druk Czasu, 

1857, w 8ce, str. 127. + 

— Obacz: Czarnocki Ad. (O Słowiańszczy- 
znie) ; Dębicki Z. A. (Biografia) ; Lelewel J. ; 
Lengnich (Prawo); Michałowski (Pamiętniki); 
Muczkowski Ant. (Dyplomataryusz); Rzyszczew- 
ski (Kodeks dyplom.);^ Sliwtiicki M. ; Sobieski 
J. J. ; Stadnicki A. ; ŚwidzińskI ^(Biblioteka) ; 
Szajnocha Kar. ; Wielopolski Al. (Śliwnicki M.). 

HELD. Das schwarze Bach. (Dzieło tępione 
przez rząd pruski). 

— Obacz: Jakobiner (1801); Odpowiedź. 
HELD Fryd. Kalendarz wykazujący, jakie 

w ciągu roku są ważniejsze zatrudnienia leśne 
i łowieckie , ułożony dla wygody i użytku 
urzędników leśnych i miłośników leśnictwa 
i łowiectwa, przez F. Helda Kr. Prus. i W. 
Ks. Poznańs. Radcę nadleśn. Depart. Bydg. 
i Człon. roln. gosp. Tow. warsz. Bydgoszcz, 
druk Andrz. Grenauera, 1817, w 4ce, str. IV 
i 31. 2 złp. + 

HELD Maciej. Głos powszechny. (Wiersz.) 
Lwów, druk Stauropig., 1848, w 8ce, 1 ćwiart. 

— Głos do głosu. Dom więźni stanów. 
(Wiersz.) La-ów, druk Staurop., 1848, w 8ce, 
1 ćwiart. 

(Helena.) Piękny i czytania godny opis 

cierpliwej Helenie, córce króla Antoniusza, 
która u dworu tak przy jej pielgrzymowaniu 
przez 22 lat wielkie utrapienia, nędzę cier- 
pliwie i mężnie znosiła. Wszystkim niewia- 
stom na przykład, a pożądliwym miłośnikom 
na odstrach, do druku podano. Wydrokuwano 
(tak) Roku Pańskiego 1812 (b. w. m.j, w 8ce, 
sti'. 56. -I- 

— Opis życia piękny i czytania godny o cier- 
pliwej Helenie, córce Antoniusza cesarza kra- 
jów wschodnich. Mikułów, u Landsbergera 
w Gliwicach, 1840, w 12ce. 15 gr. 

— Toż, napisany szczególniej dla niewiast 
jako wzór cierpliwości ; tym zaś wszystkim, 
którzy swej niepowściągliwości tamować nie 
chcą, za odstręt. Mikułów, T. Nowatzki, 1846, 
w 8ce, str. 57. -t- 

— Historya o cierpliwej Helenie. Wydanie 
trzecie. Mikułów, Nowatzki, w 12ce, 2 '4 ark. 

1 sgr. 

— Historya o Helenie córce cesarza turec- 
kiego Antoniusza z czasów XII. wieku. Nowy 
Sącz, nakład i druk Józ. Pisza, 1867, w 8ce, 
str. 30. 

— Piękna historya o cieriDliwej Helenie, 
córce króla Antoniusza cesarza tureckiego 
z Konstantynopola (Carogrodu), która będąc 
u dworu, później przez 22 lat pielgrzymując, 
wielkie utrapienia i nędze cierpliwie i mężnie 
znosiła. Wydanie ósme. Wadowice, druk i 
nakł. Franc. Fołtyna, 1870, w 12ce, str. 60. -1- 

Helena piękna, obacz: Chęciński J. (Offen- 
bacha opera). 

Heleny św. wyspa, obacz: Bentkowski Fel.; 
Bertrand ; Karśnicki Ant. HELFERT — IIEMPEL. 119 HELFERT Józef Aleksander (urodź. 1820). 
Russlaud und Poleu in ihrem politischen und 
coufessionellen Antagonisraus. I. Bis zur I: 
Tbeilung. (Oddruk z Oesterr. Revue.) Wieu, 
1861, w 8ce, str. 204. -i- + 

— Russland und die katholische Kirche in 
Polen (in 50 Exempl. aus der osterr. l»evue 
von 1864—67 besonders abgedruckt). Wien, 
C. Gerold, 1867, w 8ce, str. V i 486. + 

Heliaga, obacz : Kozłowski F, A. 
Heli Th., obacz : Byron. 

Helleniusz Eugeniusz pseudonim Iwanow- 
skiego. 

HELLMANN Leonard. Elegia na zgon WJmc. 
Pani Zuzanny Wilczyńskiej z domu Redlów 
ochmistrzyni Instytutu rz^jdowego wychów. 
panien, zeszłej z tego świata d. 5 Listopada 
1837 r. Warszawa, 1837, w 4ce, str. 10. 

HEŁM Teodor (urodź. 1810). Uwagi o wo- 
dach mineralnych, mianowicie o Eger-Fran- 
censbruun i Salząuelle, wj'jęte z Tygod. med. 
wiedeń. przez T. Heima. Warszawa , druk 
Chmielewskiego, 1842, w 8ce, str. 17. + 

Helmholz H., obacz : Piotrowski G. 

HELMOLD (urodź. 1100 f 1177). Źródła do 
dziejów Sławiańszczyzny. I. Helmolda Kronika 
sławiańska z XII. w., z j§zyKa łacińskiego na 
polski język przełożona. Z mappą ułożoną 
przez Jana Papłońskiego. Warszawa , druk 
Kar. Kovvalewskiego, 1862, w 8ce, str. XX, 
345 i VIII, z mappą litogr. przez Oleszczyń- 
skiego. 10 zip. •+ 

— Obacz: Bielowski A. (Monumenta); Jaro- 
chowski Kaz. (Opowiadania). 

HELMS Ant. Zach. (ci-devant Directeur des 
mines de Cracovie en Pologne, Directeur des 
mines du Perou). Yoyage dans 1' Ameriąue 
meridionale commencant par Buenos -Ayres 
et Potosi jusqu'a Lima, avec un appendice 
etc, traduit de Panglais par Bertr. Barrere de 
Yieuzac. Paris, Galignani, 1812, w 8ce, z 2 
mapparai. 7 frank. 

Heitmann Jan i Wiktor, obacz: Pismo cza- 
sowe. 

HELTMANN Wiktor (pseudonim Polakowski, 
urodź. 1796). Association scientifiąue univer- 

selle. Projet de refugie polonais. Bruxelles, 

typ. Dehou, 1860, w Sce, str. 16. + 

— Dekada polska. Wydawca W. Heitmann. 
Warszawa, 1821, w Sce, str. 430. 

— Demokracya polska na emigracyi. Wy- 
jątki z pism (Bibl. pis. polsk. Tom XXXV.) 

Lipsk, Brockhaus , 1866, w Sce, str. 303. 
1 tal. + 

— Emigracya polska od 1831 do 1863 r. 
Krótki rys historyczny. Lipsk, 1865, w Sce, 
20 sgr. 

— Do obywatela Zygm. Miłkowskiego. Bru- 
xella, 25 Lipca 1868, w Sce, 1 karta. + 

— Projekt do powszechnego naukowego stowarzyszenia pod tyt. Association scientifi- 
ąue universelle. Bruxelle3, Dehou, 1860. 

— Tablice synoptyczne historyi polskiej. 
Wiek XV. Bruksella, Zygmunt Gerstmann, 
1863, folio podłużne, str. 41 — 56. Przedpłata 
na całe dzieło (10 Zeszytów) 40 frank. ; każdy 
Zeszyt osobno 5 frank. 

(Dzieło miało być w 10 tablicach, jako to : 
1) Mappa historyczna Polski; 2) Geografia hi- 
storyczna; 3) Obraz ogólny rozwijania sig na- 
rodowego życia; 4) Polska do XIII. wieku; 
5) Polska w XIII. i XIV. wieku; 6) Polska 
w XV. wieku. (Zeszyt powyższy już wyszły, 
składa si§ jak każdy z drugich z czterech 
wielkich półarkuszy formatu podłużnego i po- 
przedza go mapka przedstawiająca zmiany 
granic w ciągu wieku zaszłe ; na stronie 56 
jest wzór pierwszego druku ksylograficznego 
w języku polskim, t. j. Ojcze nasz z r. 1457 (?), 
druk. w Norymberdze.) 7) Polska w w. XVI ; 
8) Polska w w. XVII.; 9) Polska w w. XVHI ; 
10) Polska w w. XIX.) 

HELTMANi^ W. i JANOWSKI J. Nep. Konsty- 
tucya 3 Maja l'(91 r. z uwagami podawanemi 
jej twórcom w 1789, oraz dwoma później- 
szenii tejże konstytucyi ocenieniami ( przez 
Wiktora Heltmanna i Jana Nepom. Janow- 
skiego). Tom I. Lipsk, 1865, w 8ce. 2 franki 
65 centim. 

— Przegląd dziejów polskich 1836 — 1844. 

HELTMANN W., PODOLECKI J. i JANUSZE- 
WICZ Teof. (Wydawcy). Dziennik stanisła- 
wowski. Stanisławów, 1848. 

HELTMANN W. i SAWASZKIEWICZ L Ś. p. 

Joachim Lelewel. Bruxella, Gerstmann, 1861, 
w 8ce, str. 24. 

(Helimann W.) Sprawozdanie Komitetu z za- 
rządu funduszami na utrzymanie obyw. Wikt. 
Heltmana w r. 1868. Ziirich, druk Kossobudz- 
kiego, 1868, w 4ce, kart 4. h 

— Toż, składanemi na utrzymanie obyw. 
Wikt. Heltmana za r. 1869. Geneve, impr. 
Czerniecki, w 4ce, kart 3 niel. + 

— Obacz: Janowski J. N.; Ognisko; Pismo. 

HELTZL Józef (z Wołynia). De ani fistula, 
dissert. inaug. medico-chir. in caes. lit. Univ. 
Vilnen. Vilnae, typ. A. Marcinowski (1826), 
w Sce, kart 2, str. 4C. + 

Helweckie wyznanie, Łukaszewicz Joz. 

Helwecyusz, obacz : Kondyllak K. 

Helwienki, obacz: Barruel A. (1819). 

Hemoroidy, obacz: Adler; Delacroix (1830); 
Dobrski (These); Kleymann M. (1834); Łuczkie- 
wicz (1868); Mackenzie (1843); Stadnicki M. 
(1853). 

HEMPEL (według Encyklop. Orgelbr. Ham- 
pel) Franciszek, (urodź. 1779 f 1837). Pasztet 
nie z truflami, ale z facecyami. Warszawa, 
1816, w 4ce, str. 162. 

— Pismo przez P. P. P. P. Warszawa, 
litografia Ostrowskiego, 1820. 120 HEMPEL — HENSEL. HEMPEL Jan (Naczelaik góru. zakl. w Ukr. 
zach.). Karta geognostyczna zagłębia węglo- 
wego w Królestwie Polskiem, ułożona z roz- 
kazu Dyrektora wydziału górnictwa Jenerał- 
Majora Szenszyna. Pomierzył i oznaczył po- 
kłady naczelny zawiadowca kopalń Jan Hempel 
roku 1856. Warszawa, w litograf. M. Fajansa, 
fol. 18 arkuszy. (Wymiar 1: 20,000.) 

HEMPEL Jan II. Stanowisko pracy w roz- 
woju społecznym. Warszawa, G. Sennewald, 
druk J. Ungra, 1868, w 8ce, str. 54. 37 '/^ kop. + 

Hempel Joachim, obacz: Budowanie; Giliy 

(O budowaniu pieców); Lastejries (Owce); 
Riem (Torf, 1802). 

HENARES P. Powietrze w Barcelonie, czyli 
Ostatnie listy dwojga kochanków. Wydane 
w Madrycie przez na polski język przeło- 
żone przez tłumacza Samotnika F. I)(mo- 
chowskiego). Warszawa, druk Zawadzkiego 
i Węckiego, 1823, w 8ce, str. 202 i rycina 
Barcellony. 3 złp. ^ 

Henequin Joh , obacz: Bernstein. 

HEfJKE Karol Frytl. Gustaw (nr. 1779 f 1852). 
Nauka urządzania, szacowania i oceniania 
lasów. Warszawa, nakład autora, 1846, w 8ce, 
str. VII i 465, z mappami i tablicę,. 10 złp. -i- 

— Tabella miąższości walców, służąca do 
obrachowania drzewa okrągławego. Warsza- 
wa, 1842, w 12ce. 20 gr. 

— Zbiór wyrachowań potrzebnycłi leśni- 
czym wyższym i niższj^m, rządzcom i właści- 
cielom lasów, budowniczym, inżynierom i tyra 
wszystkim, którzy drzewo oraz lasy sprzedają 
lub nabywają,, z porównaniem miar i wag ; 
z dołączoną tablicą iliiąższości walców, słu- 
żącą do obrachowania drzewa okrągławego. 
Warszawa, 1842, w 8ce. 10 złp. 

HENNEL Adolf (wydawca). Książka zbiorowa 
ofiarowana Kaz. Wład. Wójcickiemu. War- 
szawa, druk S. Orgelbranda, Gazety polskiej, 
Józ. Ungra, K. Kowalewskiego, J. Jawor- 
skiego, 1862, w 8ce, str. II, 450 i II, z przed- 
mową wydawc3^ + 

HENNIG Jerzy Ernest (ur. 1771 t 23 Maja 
1815). De rebus Jazygum s. Jazuingorum ex 
Asia in Ungariam et Poloniam transgresso- 
rum, in Prussia exstirpatorum. Regiomonti, 
1802, w 8ce, str. 71. 12 sgr. 

HENNIG G. B. Wiadomość o instytucie wy- 
chowania młodzieży płci męzkiej u braci ewa- 
nielickich w Gnadenfeld, przy obchodzeniu 
rocznicy jego 15 letniego istnienia skreślona 

pi'zoz teraźniejszego inspektora. Przekład 

z niemieck. Wrocław, druk Storcha, 1842, 
w 8ce. + 

HENNIG Jan Zygm. (pastor w Namysłowie, 
ur. 1770 r.). Krótka nauka o wierze i kościele. 
Namysłów, 1848, w 8ce, str. 24. 

— Obacz : Chuć Jan (Kancyonał, 1838). 
, Hennig Teofil, obacz: Przybylski Jacek. 

Hennings S., obacz : Russów. Henocii Jan, obacz : BoLrzyński M. 

HENRICHSON W. Opyt obszczeponialnago 
izłożenija gławuiejszych naczał zemlediełcze- 
skoj chimii, na osnowanii nastojaszczago sosto- 
janija jestestwiennych nauk. Wilno, Syrkin, 
1862, w 12ce, str. 103. 

HENRY Piotr (ksiądz). Nauki dogmatyczne 
i moralne o czterech częściach Katechizmu 
chrześciańskiego, to jest: O Składzie apostol- 
skim, Sakramentach, Przykazaniach boskich 
i kościelnych ; o modlitwie w powszechności, 
a w szczególności o Modlitwie Pańskiej i 
Pozdrowieniu Anielskiem ; z dodatkiem nauk 
o grzechu, o grzechach głównych, o grze- 
chach przeciw Duchowi świętemu, o grze- 
chach o pomstę wołających , o uczynkach 
miłosiernych; dla wygody plebanów, tudzież 
innego duchowieństwa po parafiach osiadłego, 

napisane przez S. T. Bacal, plebana de 

Surice , przełożył z francuzkiego na polski 
język ksiądz Tom. Dom. Walusiewicz, Św. T. 
Doktor. Wydanie czwarte poprawne. Tomów 
II. Warszawa, druk XX. Missyonarzy, 1861, 
w 8ce; Tom 1. str. XVI i 398; Tom II. str. 
384. 13 złp. 10 gr. 

(Poprzedaie wydania: Wilno, 1783; War- 
szawa, 1792 i 1825 r. Kraszewski podaje wileń- 
ską edycyą z r. 1777 mylnie.) 

HENRYCHOWSKI Ignacy (z Poznania, urodź. 
1841), Aristotelis, Polemonis, Adamantis do- 
ctrinae physiognomicae in harmoniam reda- 
ctae et emendatae. Diss. inaug. philol. Vra- 
tislaviae, typ. Brehmeri et Minuthii, 1868, 
w 8ce, str. IV i 42. + 

Henryk i Marya, powieść oryginalna. War- 
szawa, S. Orgelbrand, 1836, w 12ce. 3 złp. 
— Obacz: M. W. (Powieść, 1829). 

Henryk i Floreta, 1824; obacz: Widulińska. 

Henryk z Obsyngi. W^audina fantazya przez 

z 3 rycin. Wilno, druk Marcinowskiego, 1858, 
w 12ce, str. 196. 

Henryk II. Szlązki, ob. Kulawski W.; Kunisch 
J. G. 

Henryk IV., obacz : Mieroszewski J, 

Henryk VI., obacz: Genlis. 

Henryk Walezyusz, obacz: Albertrandy J. Ch. ; 
Henryot A. (1867); Krasiński Jan ; Noailles (1867); 
Walezy. 

Henryk (z Krakowa), obacz: Księźarski H, 

Henryka Anna (Królowa), obacz: Bossuet. 

(Henrykowo.) Liber fundationis claustri S. 
Mariae Virginis in Heinrichów, edidit Sten- 
zel. Breslau, 1854, w 8ce. 

HENRYOT Arnold. Henri de Valois en Pole- 
gnę. (Extrait de la Ilev. contemp. Sep. 1867) 
w 8ce. 2 franki. 

Henryś mały, obacz: Szmid Krz. (1838). 

Hensel C. u. J. Woliński (Handbuch), obacz: 
Woliński. Wił oyonibo;.ev/()<i HEPKE — HERBICH. 121 HEPKE R. Die poluiscłie Erhebung uud die 
deutsche Gegenbewegung in Posen, im Fruh- 
jahr 1848. Berlin und Posen, 1848. 6 sgr. 

— Die polnische Liga und der deutsche 
Bund in Posen. Berlin und Posen, w 8ce. 

Heppe 6. Tablica nawozów, sposobem gra- 
ficznym ułożona. 

— Obacz: Bruehl (1871). 

Heraklides Jakob (urodź. 1523 f 1563), ob. 
Malinowski M. (Teka wileńska 1858, Tom III). 

Heraldyka, obacz: Bogdanowicz (rękopis); 
Flatł (Popis szkoły, 1830) ; Krzyżanowski Stan. 
(Słownik, 1870); Lakier; Malinowski N. E. (1841); 
Małachowski; Popis szkół Siedleckich (1830); 
Terlecki J. (Heroldya i utwierdzenie szlache- 
ctwa, 1832). 

Herbarz rodzin szlacheckich, obacz : Bobro- 
wniccy; Brzostowski; Chełmicki Ignacy (Tablice 
genealogiczne) ; Chodźko L (Ogińscy, Ostrow- 
scy) ; Darowski Wer. A. (Znaki pieczętne Rusi); 
Długosz (Insignia) ; Dołgorukow (Rodosłownaja 
kniga, 1855); Dzieduszycki Maur. (Dzieduszyc- 
kich); Hefner (Galiziens Adel, 1863); Jabło- 
nowska Teresa (Uzupełn. Niesieckiego) ; Kamiń- 
ski Jul. Al. (Kamińskich i Ogińskich); Kossa- 
kowski (Monografie, 1859); Kraszewski Kaj. (Kra- 
szewskich, 1862); Loski (Sapiehów); Łuszczyń- 
scy; Małachowski P. (1805); Marek A. (Herby 
z XVI. wieku); Milewski J. (wyd. Łepkow- 
skiego); Mniszek K. (R§kopis); Niesiecki Kasp. ; 
Notice (1862); Paprocki B.; Pawliszczew (Król. 
Pols., 1853); Poczet szlachty Galicyi (1857); 
Pologne (Notice, 1862); Polska (Spis szlachty, 
1851); Stadnicki (Stadnickich, 1862); Stupnicki 
H. (Lwów, 1855—1861); Szpot Dunin (Duni- 
nów); Yossberg (Stadte Posen, 1866); Wilczyń- 
ski (z tekstem L. Chodźki, 1859). 

Herbata, obacz: Gliszczyński M. (Handel); 
Mikszewicz J. (Thee); Popów; Wolfgang J. 
(1823). 

HERBELOT Alfons d'. Des causes de la deca- 
dence de la Pologne. (Extrait de la Revue 
encyclopedique , 1829.) Paris , J. Barbezat 
libraire, 1829, w 8ce, str. 48. 2 franki. + 

— Das Kónigreich Polen seit 1815, nebst 
Ursachen der jetzigen Revolution, nach dem 
Franzosischen. Paris, Carl Heildeloff (rzeczy- 
wiście w Lipsku), 1831, w 8ce, kart 2, str. 
55. 2 złp. + 

— Notice sur la vie et les poesies d'Adam 
Mickiewicz. (Z Revue encyclop.) Paris, 1830, 
w IGce. 1 frank 50 centim. 

— Le royaume de Pologne depuis 1815. 
(Extrait de la Revue encyclop. 1830.) Paris, 
1830. 2 franki, 

HERBERSKI Wincenty Władysław. Dissertatio 
inauguralis medico-pract. de hydrope specus 
Yertebralis etc. Yilnae, typ. Zawadzki, 1812, 
w 8ce, str. 36 i I. -f- 

HERBERT Lucyan. 1831 oder Polens letzte 
Tage. Roman und Geschichte. Tomów II. Leipzig, Grunow, 1862, w 8ce, str. 215 i IV, 
210. 2 tal. 20 sgr. 

— Polens sista dagar. Historisk roman. 
Ófversattning. Stockholm, 1863, w 8ce, str. 
284. 84 kop. 

Herbest Benedykt, obacz: lndex lectionum; 
Herbestus. 

HERBESTEIN Zygmunt baron Neuberg i Gut- 
tengatt (ur. 1486 f 1566). Notes upon Russia, 
translated and edited with notes and intro- 
duction by R. H. Major. Tomów II. London, 
1851, w 8ce. 

— Selbstbiographie 1486 bis 1853. (Fontea 
rerum austriacarum, 1855, I Theil.) Wien, 
Gerold, 1855. 

— Obacz: Adelung T. P. (1818); Łobojko J. 
HERBESTUS Bened. (urodź. 1531 f 1593). 

Ciceronis epistolarum selectorum libr. IV. 
commentationibus Benedicti Herbesti illustrati. 
Polociae, 1818, w 8ce. 

— Obacz: Cicero. 

HERBESTUS Joan. (f 1601). Rhetoricae com- 
pendium ex M. T. Cicerone verbis ejusdem 
coUectum. Opera Ciceronis, ex quibus hoc 
compendium concinnatum: Orator, tres libri 
de Oratoi'e, duo libri de inventione rhetoricą 
etc. (1567). Polociae, 1817, w 8ce. 

HERBICH Franc. (Dr. Med., ur. 1790 f 1865 
d. 29 Września). Additamentum ad Floram 
Galiciae. Leopoli, Kuhn et Milikowski, 1831, 
w 8ce, str. 48. + 

— Beitrage zur Flora von Galizien. Wien, 
1860, w 8ce, str. 28. + + 

— Kritische Bemerkungen iiber Blitum che- 
nopoides Besser. Wien, 1862, w 8ce, str. 6. -t- -i- 

— Bemerkungen iiber den bei Krakau wild- 
wachsenden Sarothamnus Yulgaris Wimmer. 
Wien, 1861, w 8ce, str. i. + + 

— Nachricht iiber die in Galizien im San- 
decer Kreise befindlichen Szczawnicer Gesund- 
brunnen. Wien, Druck von Ulrich, 1831, w 8ce, 
str. IV, 34, i 1 ryc. litogr. 1 złp. -i- + + 

— Przyczynek do geografii roślin w Gali- 
cyi. Kraków, druk Uniwers., 1865, w 8ce, str. 
63. + 

— Rzepień kolczysty (Xantium spinosum) 
pod względem geogr., a w szczególności pod 
względem rozszerzania się tej rośliny w Gali- 
cyi, przez Człon. Tow. Nauk. krak. (Od- 
bitka z Rocznika.) Kraków, druk Uniwersy- 
tetu, w 8ce, str. 18. + 

— Selectus plantarum rariorura Galiciae et 
Bucovinae. Czernovicii, typ. Pet. et Joannis 
Ekhardt, 1836, w 4ce, str. 19. + 

— Stirpes rariores Bucovinae, oder die sel- 

tenen Pflanzen der Bucovina, von k. k. 

Regiments-Arzt. Stanisławów, druk J. J. Pil- 
lera, 1853, w 8ce, str. IV i 55. + 

— Ueber die Verbreitung der in Galizien 
und der Bukowina wildwachsendeu Pflanzen. 
Wien, 1861, w 8ce, str. 38 i mapka, -i- + 

16 122 HERBICH — HERKNER. — Wiadomość o znajdujs|.cem si§ w Galicyi 
źródle zdrowia w Szczawnicach, po niemiecku 

wydana przez na ojczysty język oddana 

przez ks. Winc. Balickiego plebana w Lisi- 
górze. Tarnów, Karnstaedt, 1831, w 8ce, str. 
31. + 

HERBICH Józ, August (ur. 1^23 r. w Błasz- 
kach f 13 Grudnia 18G2J. Mowa na żałobnem 
nabożeństwie za pokój duszy ś. p. Edw. Sló- 
sarskiego, ucznia klassy V. Szkoły wyż. realn. 
w Kaliszu, zmarłego d. 21 Listopada 1860, 
miana d. 24 Listopada t. r. w kościele św. 

Mikołaja przez Kalisz, druk W. Hinde- 

mitha, 1861, w 8ce, str. 13. 

HERBINIUS Jan (urodź. 1633 f 1676). Kon- 
ferencya auspurska , albo Wyznanie wiary 
chrześciańskiej od przednich Książąt i nie- 
których miast w Rzeszy niemieckiej Cesa- 
rzowi chrześciańs. J. Mości Karolowi piątemu 
Św. P., na Sejmie walnym w mieście w Rze- 
szy głównem Auspurku podane i publikowane 

r. 1530 d. 25 Czerwca, podług edycyi przez 

niegdyś saskiego w Wilnie kaznodzieję, w 
Gdańsku R. P. 1675 wydanej. Brzeg , dru- 
kował P^alch, 1836, w 8ce, str. 66 i XI. 

(Inne przekłady wyszły: Radomskiego 1566 r. 
w Królewcu i Otta r. 1852 w Warszawie.) 

— Wyznanie (Augsburgskie) wiary, prze- 
kładu Herbiniusza pastora wileńs. w wieku 
KYJL Nowe poprawne wydanie, staraniem 
M. Gregora pastora królewskiego. Królewiec, 
1853. 

(Inne edycye są : Gdańsk, 1675 ; Brzeg, 1730; 
Lipsk, 1730.) 

Herburt Jan, obacz : Przeździecki Al. (Boga- 
rodzica). 

HERBURT Mamerł X. Cantionale ecclesia- 
sticura complectens ea, quae in ecclesiis per 
Poloniam praescripto Synodorum provincia- 
lium decantari solent, cum instructione ad 
cantum chorałem, illustr. ac rever. domini 
loci ordinarii Yilnen. jussu ad normam Pro- 
cessionalis Cracoviensis adornatum , ac edi- 
tum cura et studio Praelati Scholastici Cath 
Viln., S. Th. Doctoris M. Heiburt. Wilno, 
Zawadzki, 1856, w 8ce, str. 432. 8 złp. 

— Toż, editio altera auctior et correctior. 
Yilnae, J. Zawadzki, 1862, w 8ce, str. 436. 
8 złp. 

— Kazanie na uroczystych exekwiach śp. 
Biskupa niegdyś kijewo - czerniechowskiego 
Tomasza Ujejskiego d. 26 M. 1825 r. 1825, 
w 8ce. 

Herburt Tadeusz, obacz: Parthenay (Fryde- 
ryk August). 

Herby polskie i litewskie, których drzewo- 
ryty w Bibliotece Uniw. Jagieliońs. są zacho- 
wane. Kraków, 1837, w 4ce. 

— Ob. Darowski Al. W. (ruskie); Działyński T. 
(Marek); Kowalski Fr. (Legendy wierszem); 
Kraszewski J. I. (Legendy); Lelewel J. (Pol- 
ska, T. IV); Marek Ambroży; Szajnocha Kar. 
(Szkice), HERCEN Aleksander (pseudonim Iskander, 
urodź. 1812 f 1870). Czto nada diełat wojsku? 
Warszawa, druk Wróblewskiego, 1861. -f -t- 

— La conspiration russe de 1825 suivie 
d'une lettre sur 1'emancipation des paysana en 
Russie, par Iskander Londres, S. Tcho- 
rzewski, 1858, w 8ce, str. 42. 

— Du developpement des idees revolution- 
naires en Russie et coup d'oeil sur la Polo- 
gne. Paris, 1853, w 8ce. 

Hercogowina, obacz: Rośkiewicz J. (1868). 

HERCOK Ignacy (urodź. 1806 f 21 Marca 
1864). Opis budowy szkół początkowych w 
okręgu Woln. M. Krakowa , z dołączeniem 
planu. Kraków, druk St. Gieszkowskiego, 1838, 
w 4ce. -f -I- -f 

— Toż, z planem. Kraków, druk J. Cze- 
cha, 1837 w 8ce, str. 21, 1 złp. -f 

HERDER Jan Gottfried (urodź. 1755 f 1803). 
Pomysły do filozofii dziejów rodzaju ludz- 
kiego. Dzieło przełożone z języka niemiec, 
z dodatkiem przedmowy i opisu życia autora, 
przez Józefa Bychowc.i kapitana. Wilno, druk 
i nakład T. Gliicksberga, 1838, w 8ce, Tom I. 
str. XV i 228, niel. 3; Tom II. str. 335, niel. 
5; Tom III. str. 341, niel. 5. 40 złp. -i- 

— Obacz : Jachowicz S. 

Herenhuci, obacz: Reefe; Spangenberg. 

HERFURT Jan Zygmunt. De medici officio 
in dijudicandis dubiis lethi generibus, exti- 
spicio legali non declaratis, praeside Bernh. 
Christiano Otto ordinis medici H. F. decano, 
Doctoris medic. honores legitime capessurus 
A. D. XII. Februarii MDCCCX. publice di- 

sputabit auctor Oberzycko-Varsaviensis. 

Francofurti ad Yiadrum, e typogr. Apitziano, 
1810, w 8ce. 

HERICAULT Charles d'. Les Recits d' an 
vieux gentilhomme polonais. (Extrait du Cor- 
respondant du 10 octob. 1868.) Paris, w 8ce. 
2 franki. 

HERIMANN Adolf, Cacographie ou exercices 
concernant les principales difficultes de I'or- 
tografe francaise. Wilno, Zawadzki, 1843, 
w Sce, str. 119. 4 złp. 

Hering Konstanty (Dr. Med. z Zwickau, lir. 
około ISOO r.), obacz: Heryng (Leczebnik). 

Hering J., obacz: Bozzi; Heryng. 

HERING Teodor. O ruchach gwiazdkowatych 
komórek barwikowych i zależnych od nich 
zmianach koloru skóry u żab. Warszawa, 

1868, w 8ce, str. 15. + h- 

Heritiere, obacz: Dubois L. (1810). -f- 

HERKEL J. Elementa universalis linguae 
slavicae e vivis dialectis eruta et sanis logi- 
cae principiis suffulta. Auctore J. Herkel. 
Budae, Neureuter, 1826, w 8ce. 70 cent. 

HERKNER Józef (ur. 1802). Afryka (mappa). 
Warszawa, 185., format wielkiego arkusza, 45 
kop, j Afryka , format małego arkusza , 10 HERKULES — HERMBSTADT. 128 kop. ; Ameryka , format wielkiego arkusza 
45 kop. ; Mappa Ameryki, format małego ar- 
kusza, 10 kop. ; Stany Zjednoczone Ameryki 
północnej , format małego arkusza, 10 kop. ; 
Australia czyli Oceania, format wielkiego ar- 
kusza, 85 kop.; Australia, format małego arku- 
sza, 10 kop. ; Azya, format wielkiego arkusza, 
45 kop.; Mappa Azyi, format małego arkusza, 
10 kop. ; Europa ułożona podług najnowszych 
mapp , format wielkiego arkusza , 45 kop. ; 
Europa ułożona podług najnowszych mapp, 
format małego arkusza, 10 kop. 

— Atlas geograficzny. Warszawa, 1851, 
format podłużny. 2 rub. 25 kop. 

— Mappa kolei żelaznych i żeglugi paro- 
wej środkowej Europy , ułożona przez 

Warszawa, 1851, ark. złożony w 12ce. 

— Mappa Królestwa Polskiego obejmująca 
wszystkie miasta ze statystyką, wsi znaczniej- 
sze , miejsca fabryczne i trakty pocztowe, 
podług najnowszych urządzeń ułożona i wy- 
dana. Format wielkiego arkusza. 75 kop. 

— Mappa Królestwa Polskiego, obejmująca 
wszystkie stacye pocztowe. Format małego 
arkusza. 15 kop. 

— Mappa ogólna Państwa Rossyjskiego 
w Europie, Azyi i Ameryce. Format małego 
arkusza. 10 kop. 
Herkules, obacz : Cholevius. 

HERLOSZSOHN Karol Jerzy (ur. 1802 f 1849). 
Ostatni Taboryta, powieść historyczna z XV. 
wieku; tłómaczył z niemieckiego A. O. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, 1869, w 8ce, str. 
150 i 149. 1 tal. 10 sgr. 

Hermafrodyta, obacz: Zienkowicz J. 

HERMANI M. Yergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft der Polen. Berlin, 1846, w 8ce. 

HERMANN. Grammatyka francuzko - nie- 
miecka z dodaniem reguł kompletnych o sub- 
jonctifs. Paryż, księg. Luxemb., 1842, w 8ce. 
2 franki. 

Hermann Adam (Cohn, fortepianista, urodź. 
1836), obacz: Ulanecki St. (Nawrócenie). 

HERMANN Ernest A. Quae fuerint Patculii 
partes ineunte bello septentrionali. Jena, 1847, 
w 8ce. 74 tal. 

HERMANN Fr. Sposób do postępowania 
przy nauce poglądu w obrazkach wedle przed- 
miotów do poglądu w elementarzyku dla au- 
stryackich szkół ludowych zawartych ułożony, 
a na język polski przełożony i pomnożony 
przez J. Chmielewskiego i W. Bednarskiego. 
Praga, Fr. Tempsky, 1855, w 8ce, str. YII 
i 104. 50 kr. 

Herman Hugo (Jezuita), obacz: Hugo (Pobo- 
żne pragnienia). 

HERMAN Jan Nepom. (były dyrekt. żywności 
wojska Ks. Warsz., Radca Komis, centr. likwid. 
Król. Pols., Człon. Tow. roln.). Myśl o ure- 
gulowaniu handlu okowitą za pomocą współki akcyjnej. Warszawa, druk Kaczanowskiego, 
1845, w 8ce, str. 54. 

HERMAN Jan (z Neydenburku). Ziemianin 
albo Gospodarz inflantski, w roku MDCLXn. 
do druku podany, a teraz z niemieckiego na 
polski język przetłumaczony w roku 1671 
i powtórnym razem w druk podany w Słucku 
w drukarni 1673, a z tego przedrukowany 
znowu roku 1823 przez Ignacego Legatowi- 
cza naucz, w gimn. min. Mińsk, w drukarni 
nowej J. Stefanowicza przy ulicy Niemihskiej 
w domu 00. Rochitów, 1823, w 8ce, str. 117. 

(To dziełko w dwóch drukarniach druko- 
wano: 6 arkuszy drukował pewien żyd tamże, 
resztę Stefanowicz.) 

(Wcześniejsze edycye są: Słuck, 1673; Wilno, 
1791 i b. w. r. w Wilnie.) 

HERMANN Jul. Skład fortepianów zagrani- 
cznych, instrumentów i organów. Warszawa, 
druk J. Jaworskiego, 1862, w 8ce, str. 18. 

HERMANN L. Die ósterreichisch-preussi- 
sche Allianz vom 7. Februar 1792 und die 
zweite Theilung Polens. Eine Streischrift 
gegen Prof K. Sybel. Gotha, 1861, w 8ce. 
50 cent. 

HERMANN L (Dr.). Rys fizyologii człowieka, 
przełożył Szymon Portner, z dodaniem przed- 
mowy i wielu objaśnień przez Dra H. Hoyera. 
Warszawa, J. Błaszkowski, druk K. Kowa- 
lewskiego, 1865, w 8ce, str. XXIX i 465. 
16 złp. + 

HERMANN Maurycy. Le Soulevement de la 
Pologne. Paris, Dentu, 1863, w 8ce, str. 46. 
1 frank. 

HERMAN Ryszard (ur. 1804 f 1862). O han- 
dlowo-przemysłowym użytku ciał roślinnych. 
Lwów, w komisie J. Milikowskiego, druk Zakł. 
Imien. Ossolińs., 1864, w 8ce, str. IV i 295. 
8 złp. + 

(W rękopisach: Pamiętniki ; Układ przyrody. 
Tomów II, z franc. Holbacha; Chemia, prze- 
kład z Stóckharda.) 

Hermannsbad, obacz: Gumpert. 

HERMANNSTHAL Friedrich Dietrich (Haupt- 
mann). Geschichte des Tiroler Feld - und 
Land-, spater 46 Linien -Infant. - Regiments, 
errichtet 1745, reducirt 1809. Im Auftrage 
nach den Akten mehrerer Archive zusammen- 
gestellt. Krakau, Druck von Czas, 1859, w 8ce, 
str. VI, XI, 384 i 47. 

HERMANOWICZ Feliks (de Plavanice, Polo- 
gne). Recherches sur la naturę des maladies 
veneriennes. Tribut academiąue. Montpellier, 
J. Martel, 1834, w 4ce, str. 9. 

HERMBSTADT (Haermbstaedt) Zyg. Fryderyk 

(Dr., urodź. 1760 f 1833). Nauka o rozbiorze 
roślin podług zasad fizyczno - chemicznych, 
przez tajn. kons., prof. chem. etc. w Ber- 
linie. Z niemieckiego na polski język przez 
E. O. Klemensa Nowickiego ucznia wydziału 
akademicko - warszawskiego nauk lekarskich 124 HERMBSTAEDT — HEROUYILLE. wyłożona, tudzież Chemiczny probierczy gabi- 
net, czyli Wiadomości o użyciu i własnościach 
odczynników (reagentium) przez D. Tromms- 
dorffa, z niemieckiego na polskie wyłożony. 
Warszawa, nakładem i drukiem Wikt. Dąbrow- 
skiego, 1813, w 8ce, 8tr. 168. + 

— Nauka w sztuce farbowania dobrze i 
trwale materyj jedwabnych, wełnianych, ba- 
wełnianych i lnianych, tudzież bielenia płó- 
cien i bawełnianych materyj, jako też prania 
drukowych kartunów i kolorowych płócien, 
bez najmniejszego farb ich zniszczenia, do 
gospodarskiego użycia dla domów miejskich 

i wiejskich, przez wydana, a przez A. S. 

na jgzyk polski wyłożona. Warszawa, Za- 
wadzki i Węcki, 1819, w 8ce, str. 169 i IV. 
3 złp. 15 gr. ; cena zniżona 20 kop. -i- 

— Rozprawa o sztuce garbarskiej, a szcze- 
gólniej o prędkim garbowania sposobie, w nie- 
mieckim przez napisana, a na polski język 

przełożona przez Dominika Krysińskiego, dru- 
giego professora matematyki i fizyki w Lice- 
um warszawskiera, członka Towarzystwa war- 
szawskiego przyjaciół nauk. Warszawa, druk 
Ragoczy, 1808, w 8ce, str. 36. 1 złp. -i- 

— Obacz : Fischer (Farmacya). 

"' HERMBSTAEDT, HALLE, HOHENHEIMER, MA- 
KENZE. Środki (Pewne i niezawodne) i prze- 
pisy wyniszczenia pluskwów, wraz z ich zaro- 
dem z zabudowań i wszelkich sprzętów domo- 
wych, wraz z dodatkiem wygubienia pcheł, 
much i komarów, po wieloletnich doświad- 
czeniach przez Hermbstaedta, Hallego, Hohei- 
mera, Mackenzego i wielu innych podane, 
przetłumaczone według ósmej popr. i pomnóż. 
edj'cyi. Warszawa, nakład Józefa Pukszty, 
1830, w 8ce, str. 73. 2 złp. 

Hermeneutyka, obacz: Bagieński Ad.; Insti- 
tutiones; Janssen (1830); Kudrewicz F.; Putia- 
tycki A. 

HERMES. Uczna książka religii Jezusowej, 
z niemieckiego przekładania Jana Chucią, 
powiatu kościeln. byczyńskiego inspektora. — 
Lehrbuch der Religion Jesu etc. Brzeg, Wol- 
fahrt, 1803. + 

— Toż. Brzeg, druk Wohlfarta, 1808, str. 
128. 

HERMES Gustaw. Geschichte der polnischen 
Revolutiou in den Jahren 1830 und 1831, 
und ihrer Helden. Berlin. Hiibenthal et Comp., 
1843, w 8ce, str. 622, XVI i 28 portretów 
oraz 3 plany. 1 tal. 10 sgr. 

HERMES Karol Henryk (urodź. 1800). Die 
Griinde und P'olgen des Yerfalls und Unter- 
gangs von Polen. Aus der Zeitschrift: Das 
Ausland besonders abgedruckt. Munchen, in 
der liter, artistisch. Anstalt, 1831, w 8ce, str. 
64 i 4 plany. '/^ tal. + 

— Toż, także pod tyt.: Die Konstitution 
Polens vom 3. May 1791. Berlin, 1847. 15 sgr. 

— Ueber die polnische Frage. Paris, 1831 HERMIPPUS. Hermippi Smyrnaei Peripate- 
tici fragmenta, collecta, disposita et illustrata, 
edidit Adalbertus Łożyński. Bonaae, apud T. 
Flabicht, 1832, w 8ce, kart 4, str. 132 i kart 2. 

20 sgr. + 

Hermstadt. O gorzelnictwie, przekład Ant. 
Skibińskiego. (Zapowiedziano druk w Krze- 
mieńcu 1820 r., z prenumeratą 4 rub. sr.) 

Hernia, obacz: Wolf (1834). 

Herniotomia, obacz : Pieculewicz M. 

Hernisz Stanisław, obacz: Chopin Fr. ; Exile. 

Hernoch-Zbrojewsky L., obacz: Ratch. 

Herodianus, obacz: Pobłocki J. 

HERODOT (urodź. 484 przed Chr.). Dzieje, 
przekładał z greckiego Ant. Bronikowski. Zesz. 
I — III. Poznań, w komissyi u J. K. Żupań- 
skiego, 1861, w 8ce, str. XXXIV i 660. 3 tal. 
+ + + 

(Tłumaczyli Herodota: Kowalski Kaj. w Kra- 
kowie (całego, 1850 r.); Akieiewicz; Borkow- 
ski Józ. (Klio i Melpomenę); Krajewski Wiktor 
(całego); Błotnicki Hip. (księgę IV., r. 1842); 
Podbereski Andrzej (Skytyą) ; Praźmowski Ad. 
(całego). Te przekłady są w rękopismach.) 

— Obacz : Drygalski (De verborum signif., 
1868) ; Jeżowski Mac. ; Lelewel J. ; Lindau Aug. 
(Briefe); Lindner (Skytien, 1841); Nadjeźdin ; 
Popis Konw. piars. 1827 (Księga VIII) ; Potocki 
Jan. 

Heroina chrześciańska i dama pokutująca, 
z dwóch ksiąg wybornych nabożeństwo na 
cztery tygodnie i inne czasy wespół zebrane, 
1810. 25 sgr. 

— chrześciańska, rozmaitością modlitw i 
strzelistemi aktami nieoszacowanych łaski bo- 
skiej skarbów i niebieskiego Królestwa naby- 
wająca ku większej Boga chwale. Matki Prze- 
najświętszej i Patronów ŚŚ. godnemu usza- 
nowaniu, z pozwoleniem zwierzchności ducho- 
wnej drukiem odnowiona, z rycinami. W dru- 
karni Jasnej - Góry Częstochowskiej, 1823, 
w 4ce, str. 581. 

(Inna edycya. Częstochowa, 1767.) 

Herold, obacz: Duveyrier; Jasiński J. 
Heroldia i porządek jej , ob. Pawliszczew ; 
Prawo; Terlecki J. 

HEROUYILLE N. d' (ksiądz, urodź, w poło- 
wie XVIII. w.). O naśladowaniu Najświętszej 
Maryi Panny. Dzieło na w^zór Naśladowania 
Chrystusa Pana, w języku francuzkim przez 
X. Aleksandra Deranville S. J. (tak) napisane 
i na polskie przełożone przez Tad. Brzozow- 
skiego. Połock, w uprzyw. od Jego Impera- 
torskiej Mości drukarni Coli. Poloc. S. J., R. 
P. 1800, w 12ce, str. 537 i rejestr. 

— Toż , z francuzkiego przetłumaczone. 
Warszawa, druk XX. Missyonarzy, 1812, w 
32ce, str. 6 i 475. 2 złp. 15 gr. 

— Toż, ze stósownemi modlitwami. Wilno, 
T. Gliicksberg, 1846, w 12ce, str. 362 i 38. 
.13 złp. 10 gr. HERR - HERZBERG. 125 Toż, na wzór naśladowania Jezusa Chry- 
stusa, Ksiąg IV, przez Wydanie drugie 

poprawne. Warszawa, nakład i własność XX. 
Missyonarzy, 1857, w KJce, str. 374 i niel. 
kart 7. 

— Toż, Jezusa Chrystusa, Ksiąg IV. Ułożył 
ks. d' Herouville , a z francu?.kiego języka 
przetłumaczył ks. St. Snarski D., z godłem : 
„Unius vita, omnium disciplina/' S. Ambr, 
de Virg. Lib. II. Wilno, nakładem A. Assa, 
druk A. Marcinowskiego, 1856, w 16ce, str. 
X i 468. 1 rub. ; cena zniż. 37 '/j kop. 

— Tenże tytuł, a z franc. języka podał w 
ojczystym ksiądz P. A. S. Matuszyński, kapłan 
dyecezyi wrocławskiej c. k. Szlązka. Rzeszów, 
druk i nakład Pelara, 1868, w 12ce, str. 540. 
1 złr. + 

HERR Karol (listonosz). Essencya humoru, 
książeczka do przeczytania , wyśniona i wy- 
marzona na rok 1861. Kraków, druk Czasu, 
1860, w 8ce, str. 8 i 8 (w połowie po niem.) + 

— Improwizacya, czyli Róg obfitości, napi- 
sał i wydał własnym kosztem bezpłatnie 

listonosz, na rok 1864. Kraków, nakład Publi- 
czności, druk Czasu, 1863, w 8ce. 

— Książeczka pocztowa od listonosza. Kra- 
ków, 1849, w 8ce. 

— Toż. Kraków, druk J. Czecha, 1853, 
w 12ce, str. 15. + 

— Księga zbiorowa, ofiarowana wszystkim 
tym, którzy dają kolędy na nowy rok 18CI8. 
Kraków, druk Uniw., 1867, w 8ce. -f 

— Noworocznik, czyli Echo trąbki poczto- 
wej na rok 1869. (Kraków) w 8ce, str. 14. -f 

— Noworocznik, czyli Echo trąbki poczto- 
wej etc. na rok 1863. Kraków, druk Czasu, 
w 8ce, str. 15. -i- 

— Podarek noworoczny , czyli Książeczka 
pocztowa na rok 1858. Kraków, druk Czasu, 
1857, w 8ce, str. 9 i 8 (z tekstem niemieck.). + 

— Poezye i pisma pomniejsze na rok 1860. 
Kraków, druk Czasu, 1859, w 8ce, str. 8 i 8 
(z tekstem niem.). + 

— Prytaneum pocztowe, czyli Pisma poet. 
i proz., obejmujące etc... na rok 1862. Kra- 
ków, druk Czasu, w 8ce, str. 15. + 

— Sygnał pocztowy na trąbce kolendowej 
w dniu nowego roku 1871. Kraków, druk Uni- 
wersytetu, 1871, w 8ce, str. 11 i 5 (po polsku 
i po niem.). + 

— Wolne żarty, czyli Szpargały noworo- 
czne, napisał i wydał własnym kosztem 

bezpłatnie na rok kolendowy 1865. Kraków, 
druk Czasu, w 8ce, str. 15. -i- 

Hertam, obacz: K. z B. 

Hertel, obacz : Schaller. 

HERTMAN A. (kontroler teatralny). Do Publi- 
czności na rok nowy 1805. B. w. m., w 4ce, 
1 karta. 

— Powinszowanie do prześw. Publiczności 
w dzień Nowego Roku 1803, w 4ce, 1 karta. Hertmann, obacz: Heryng; Paprocki B. 

HERTZ Henryk (urodź. 1798). Córka króla 
Renego, dramat liryczny przełożył W. ThuUie. 
Lwów, Piller i Sp., 1847, w 12ce. 2 złp. 

Hertzeti (Herzen) Aleks, obacz: Hercen. 

Herule, obacz: Dobkiewicz; Lelewel J, 

HERUTH Franz. Tabellen zur Berechnung 
der Ein-, Aus- und Durchfuhrs-Zollgebiihren, 
dann Verzehrungssteuer-Zuschlage u. Lizenz- 
gebiihren nach ósterr. Wahrung i t. d. Kra- 
kau, Druck von Budweiser (1860), w 4ce, str. 
IV i 49. + 

Herweg, obacz: Borkowski L. 

HERWET Emil (z Chateauneuf, urodz. 1836). 
L'Etnographie de la Pologne. Notice sur les 
travaux de Mme Severine Duchińska, lue a la 
Societe d'Ethnographie de Paris dans sa se- 

ance du 15. Mars 1869 par Paris, Amyot, 

1869, w 8ce, str. 48. 

— Ethnograpliie Polens. Bericht iiber die 
Arbeiten der Frau Severine Duchińska, Mit- 
glied der ethnogr. und geogr. Gesellschaft- 
von Paris, gelesen in der ethnogr. Gesell. zu 
Paris, in der Sitzung vom 15. Marz 1869, 

von aus dem Franz. iibers. und mit einer 

Einleitung, Nachtrag und Anmerkungen ver- 
sehen von Leop. PoUak. Wien, Druck von 
C. Gerold, 1871, w 8ce, str. XII i 52. 60 cent. -|- 

HERYILLERS Edmond de L'. Le B. Josaphat 
Kuncewicz , archeveque de Polotsk,^ martyr, 
dont la canonisation solennele doit etre cele- 
bree a Romę, le 12 novembre 1865. Paris, 
libr. Paulmier, 1865, w 8ce, str. 108. 

HERYNG, HERTMANN, SZEMPEL. Leczebnik 
homeopatyczny domowy, tłumaczony z dzieł 
Drów Herynga, Hertmana i Szempla przez 
J. Podwysockiego. Kijów, druk J. Zawadz- 
kiego, 1854, w 8ce, str. VI i 89. 3 złp. 10 gr. 

— Domowy lekarz homeopata podług dzieł 
Drów Herynga, Testa i innych przez J. Pod- 
wysockiego. Wydanie drugie poprawne i zna- . 
cznie pomnożone. Warszawa, S. Orgelbrand, 
1860, w 8ce, str. 372. 

Herz (Sekretarz legacyi), obacz: Kranz. 

HERZ Jan Jakób (Dr. Praw i Umiej, polit. 
w Uniw. bvows., urzęd. koncep. w prokura- 
toryi, uroaz. we Lwowie 1810 r.). Geschicht- 
liche Darstellung der Gesetze und Gewohn- 
heiten, welche in dem konigl. Galizien und 
Lodomerien vor dessen Einverleibung mit 
Oesterreich verbindende Kraft hatten. Wien, 
Hirschfeld, 1835, w 8ce, str. IV i 75. + 

HERZ Nephłali. Sepher zachar rab. (Radices 
vocum Veteris Foederis.) Szkłów, 1806, w 8ce. 

HERZBERG. Instytut edukacyjny Konsy- 

liarza konsystors. Superinten. i Prof. w Kali- 
szu. (Opis zakładu.) B. w. m. dr. i r., w 4ce, 
str. 4. 

Herzberg Ewald, Fryd., obacz : Preuss. 

HERZBERG Frankel Leo. Polnische Juden. 
Geschichten und Bilder. Wien, 1867, w 12ce . 126 HERZMANN. HIACYNT. — Galizische Zustande (w Jahrb. fiir Isra- 
eliten aui" das Jahr 1857. Wien, Werlheimer). 

HERZMANN Ludwik. Kleizie Bilderwelt oder 
Orbis pictus in 8 Sprachen, nabmlich in der 
deutsclieu, lateiniscben, franzosiscben, engl., 
italien., ungar., bóhm. uiid poluiscben, init 
ausfiihrl. deutscb. und franzós. Eriauterungen, 
mit 150 Abbild. auf 12 colorirten Kupfern. — 
Świat mały malowanj', w ośmiu jcz3'kach. 
Pesth, Hartleben, 1815, w 8ce. 1 tal. 4 sgr. 

HERZOG. Pamiętnik o chorobie kartoflanej 
i jej pewnej i nieomylnej przeszkodzie. 1855, 
w 8ce, str. 7. 

HESSLEIN Bernhard. Polens Untergang und 
Theilung. Ein Beispiel der Warnung fiir alle 
Yolker. (Stanowi Tom I — III. zbioru: Politi- 
sche Yolksbibliothek.) Berlin. Schweiger, 1863, 
w 16ce, str. 96. Zeszyt po 3 sgr. 

Hetmanowie, obacz: Bartoszewicz Jul.; Bro- 
dowski Sam.; Popis. 

HETZSCHOLD Herm. Ogrodnik malowniczy, 
czyli Nauka zakładania malowniczych ogro- 
dów w nowym stylu i gustownego przyozdo- 
bienia ich kwiatami, praktyczne podręczne 
dzieło dla ogrodników i właścicieli, którzy 
zechcą pod swoim osobistym kierunkiem za- 
kładać nowe ogrody, albo upiększać już zało- 
żone. Wilno, R. Rafałowicz, druk Zawadz- 
kiego, 1855, w 4ce, str. 4 i 71, z 16 kolor, 
planami i wielu rysunkami. 4 rub. 

HEUGEL Carl. Die Yorfiille in Posen am 
28 und 29 Juli 1845. Wer tragt die Schuldl 
Ein Wort an die Polen. Bericht liber die An- 
wesenheit Czerski's in Posen. Artikel aus der 
polnischen Posener Zeitung Nr. 188 und 189 

iibersetzt. Beleuchtung dieser Artikel von 

Der Uebel grósstes ist die Schuld. Posen, 
Yerlag von Jacob Cohn, 1845, w 8ce, str. 30. 
5 sgr. 

HEUME Jan J. X. Józef we śnie, zawiera- 
jący fałszywe różnych imaginacye, napisany 

przez Św. Theol. Dra i Protonot. apostols., 

R. P. 1660 w Antwerpii drukowany, a tu dla 
pożytku przetłumaczony przez X. Wacł. hr. 
Sierakowskiego proboszcza katedr. Tomów III. 
Kraków, w drukarni akad., 1801—2, w 8ce, 
str. 603, 653 i 604. 18 złp. + « 

Heun Karol G. S., obacz: Hein Karol (pseud. 
Clauren). 

HEURICH Jan. Przewodnik dla cieśli, obej- 
mujący cały zakres ciesielstwa, z 299 drze- 
worytami w tekście, podług najlepszych dzieł 
obcych, z zastosowaniem się do potrzeb i zwy- 
czajów krajowych (Biblioteka rzemieśl. pols.) 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. YII, 278 i III. 
1 rub. -h + -I- 

— Przewodnik dla stolarzy, obejmujący cały 
zakres stolarstwa. Podług najlepszych dzieł 
obcych, z zastosowaniem się do potrzeb i 
zwyczajów stolarzy polskich. Ułożył Jan Heu- 
rich. (Bibl. rzemieśl. pols.) Warszawa, w kom- missyi u R. Friedleina, 1862, w 8ce, str. VIII, 
245, XXIV. 1 rub. 20 gr. -f- 

Heuser, obacz : Diesterweg ; Holz. 

Heweliusz (Ilefel , Hewelke) Jan (ur. 1611 
t 1687); obacz: Skimborowicz Hip. ; Westphal. 

Hexenmeister (Der neue polnische). Ein 
beredter Dolmetscher fiir Alle, welche in kur- 
zer Zeit ohne Lehrer polnisch sprechen, lesen 
und schreiben lernen woUen. Breslau, Korn, 
1863, w 16ce, str. 192. 10 sgr. 

Heylmann A. (f 9 Września 1872), obacz: 
Heilmann A. 

HEYM Jan (Rektor Uniwers. w Moskwie, 
urodź. 1759 f 1821). Gramraatyka rossyjska, 
z wypisami z różnych rossyjskich autorów i 
słownikiem, za pomocą której nowym łatwym 
sposobem i w krótkim czasie po rossyjsku 
gruntownie nauczyć się można, ułożona przez.... 
przełożona dla użytku Polaków, podług osta- 
tniej poprawnej i powiększonej edycyi przez 
M. Grodzickiego. Wrocław, b. w. r. (1819), 
w 8ce, str. XIV i 439. 10 złp. 15 gr. -i- 

— Toż , nowe , tanie wydanie. Wrocław, 
Korn, 1822, w 8ce. 6 złp. 

HEYNE Johann. Dokumentirte Geschichte 
des Bisthums und Hochstifts Breslau , aus 
Urkunden, Aktenstiicken, alteren Chronisten 
und neueren Geschichtsschreibern. Tom I — III. 
Breslau, Korn, 1860—1864, w 8ce, str. 1355, 
XXXII, 1072 i XLV, 972. Tom po 3 tal. 10 sgr. 

HEYZMANN Udairyk (Prof. Dr.). Balthazaris 
Behem codex picturatus A. 1505, continens 
privilegia et plebiscita urbis Cracoviae. (Aua 
dem Archiv fiir Kunde ósterr. Geschichts- 
ąuejlen abgedruckt.) Wien, in Coramission 
bei K. Gerold's Sohn, 1865, w 8ce, str. 69. 
50 kr. -h + + 

— Najnowsze prawa Kościoła katolickiego 
w Państwie Austryackiem, odnośne do Kon- 
kordatu. Kraków, nakład autora, Friedlein, 
druk Uniwers., 1861, w 8ce, str. IV, 303 i XII. 
2 złr. 30 kr. + -(- + 

— Zur Publication der Trienter Beschliisse 
in Polen. (Besonderer Abdruck aus dem Ar- 
chiv fiir kathol. Kirchenrecht.) Mainz, Druck 
von Fr. Sausen, 1869, w 8ce, str. 21. + + -f 

— Rechtshistorischer Beitrag zum Studium 
der kii^chlichen Cólibatsgesetzgebung. Kra- 
kau, Univ. Buchdr., 1859, w 8ce, str. 84. + 

— Jeszcze słów kilka o Konkordacie, ob- 
wieszczonym Patentem ces. z d. 5 Listopada 
1855. D. p. p. Nr. 195. (Odbitka z Czasu.) 
Kraków, druk Czasu, 1870, w 8ce, str. 10. 
(Odbito 40 egzemp.) + 

— Wykład prawa o małżeństwie katolików 
w Państwie Austryackiem, Patentem z d. 8 
Października 1856 ogłoszonego. (Przedruk z 
Czasu.) Kraków, druk Czasu, 1857, w 8ce, 
str. 138. + 

Hezyod, obacz: Prabucki. 
Hiacynt Święty, obacz: Prusinowski (1850); 
Schematismus. HIAWATA - fflNDEMITH. 127 Hiawata, obacz: Longfellow. 

Hidraulique, obacz: Borucki M. ; Hydraulika. 

Hidrodynamika, ob. Weisbach (Mechanika). 

Hidropatya, ob. Graefenberg; Medwej ; Pry- 
snitz; Sauwan; Uzdowski; Hydropatya. 

HIELKE Karol Józef. Iris philologica, recher- 
ches philologiques, etnographiąues et histori- 
ques, sur 1' origine des peuples et du poly- 

theisme du monde ancien par ex-professeur 

des langues etrangeres en France , des lan- 
gues francaise et anglaise au Canada, etudi- 
ant de l'ecole royale et speciale des langues 
orientalcs de Paris. Varsovie, druk Jana Psur- 
skipgo, 1858, w 4ce, str. 8. 

Hieroglify, obacz: Bartoszewicz Zyg. 

Hieronimo, obacz: Franciszek de. 

Hieronim (z Pragi), ob. Bogucicki (w Dwutyg. 
lit., 1844, T. I.); Chojecki (Czechia); Gliszczyń- 
ski M. (Huss). 

(Hiełzgern Ignacy, f 1872). Głos ziemian 
galicj'jskich przez organ ich zastępców w gro- 
nie wys. c. k. Komiss. minister, indemniz. 
w Krakowie, na posiedzeniu d. 26 Lutego 
1857, do J. W. Ig. P. Ignac, z Nordfeld Hietz- 
gern, tejże pleno titulo Komis. Prezesa, c. k. 
Radcy nadw. Kraków, druk Budweisera, 1857, 
w 8ce, str. 4. + 

Hilchen Dawid (urodź. 1561 f 1610), obacz: 
Bergmann G. 

HILDENBRAND Franc. Xaw. (ex Neo-Russia 
Wierzbovicensis). Dissertatio inaug. niedica 
de catharrhis iisąue subdolis et peruiciosis 
etc. Yiennae, typ. Haykul, 1812, w 8ce. 

Hildebrand P., obacz : Horbaczewski. 

HILDEBRAND R. (Dr.). System czeków i 
giełda wymiany (Mearinghouse) w Londynie. 
Przyczynek do nauki o bankach angielskich, 
przełożył S. S. (Odbitka z Ekonomisty.) War- 
szawa, 1869, w 8ce, str. 24. 30 kop. 

HILDEBRANDT Aug. (ksiądz). Wiadomości 
niektóre o dawniejszym archidyakonacie a 
teraz znacznej części dyecezyi chełmińskiej. 
Gdańsk, w koraissyi Kafemanna, 1862, w 8ce, 
str. 80. 10 sgr. 

HILDEBRANDT P. A., ELEOŃSKI i MIRO- 
TWORCEW. Archeograficzeskij Sbornik doku- 
mentów otnosiaszczych sia k istorii Siewiero- 
zapadnoj Rusi, izdali P. A. Hildebrandt , F. 
Eleonskij i A. Mii-otworcew. Tora I Wilno, 
1867. 1 rub. — Tom II. izdał F. Eleonskij, 
1867 1 rub. - Tom III. izdał A. L. Miro- 
tworcew, 1867. 1 rub. — Tom IV. izdał P. 
Hildebrandt, 1867. 1 rub. 

— Dostoprymieczatelnosti Siewierozapad- 
noj Rusi. Wypusk 1867 (20 rysunków). 1 rub. 

HILDEBRANDT J., CROSSEN und ZIELENZIG. 

■Geschichte Polens bis zur Gegeuwart. Dem 

Yolke erziihlt von Verlag der Rangeschen 

Bnchhandlung, 1851. Cena zniż, 2 sgr. 

— Obacz: Wolstein J. 8. HILDEBRANDT T. W. Karpatenbilder (z map- 
pą). Głogów, druk Kar. Fleminga, 1863, w Sce. 
(Jest tu i o Krakowie.) 

HILFERDING A. 0. (t 1872). Borba Sławian 
8 Niemcami na bałtijskom Pomorie w śred- 
nie wieka. Petersburg, 1861, w Sce, str. 124. 

— De causes de la lutte entre la Russie 
et la Pologne. (Extrait de 1'Economiste Belge.) 
Bruxelles, Lacroix. Lipsk, 1863, w 8ce, str, 
20. 2 franki. 

— Istoria bałtijskich Sławian, Moskwa, 1855. 

1 rub. 50 kop. 

— Ostatki Sławian na jużnom beregu bał- 
tyjskaho moria. Petersburg, 1862, w Sce, str. 
191. 1 rub. 

— Neizdanoje swidetelstwo sowremennika 
o Władimirie Światom i Bolesławie Hrobryin. 
Moskwa, w typogr. Aleksandra Semiona, 1856, 
w Sce, str. 34. 

HILIŃSKI Antoni (afiszer). Powinszowanie 
na rok 1860 ofiarowane miłośnikom teatru. 
Lwów, druk E. Winiarza, fol., '/j ark. 

— Toż. Tamże na rok 1871, fol., 1 karta. + 

HILLBRICHT Karol (Radca apeli.). Ueber 
das Landtafelwesen im Allgemeinen und mit 
besouderer Riicksicht auf die zwei Landtafeln 
Galiziens. (Jurist 1846, Tom XV.) 

— Obacz: Czasopismo, 

HILLE Karol Chryslyan (ur. 1794). Beobach- 
tung liber die asiatische Cholera, gesammelt 
auf einer Reise nach Warschau im Auftrage 
der kaiserl. Regierung. Leipzig, 1831, w Sce, 

2 złp. 

HILLEMACHER Fr. Catalogue des estampes 
qui composeut l'oeuvre de Jean-Pierre Nor- 
blin peintre francais graveur a 1' eau forte. 

Mis en ordre et dresse par (Wydał Franc. 

Ksaw. Masłowski.) Cracovie, impr. du Czas, 
1865, w Sce, str. 38. (.Odbito w 25 egzemp.) + 

HILLERN Wilhelmina. O własnej sile, romans, 
przełożył P. Chmielewski. Tomów U. War- 
szawa, 1870, w 16ce, Tom I. str. 159; Tom 
II. str. 163. (Dodawany arkuszami do Prze- 
glę,du tygodniowego.) 75 kop. 

HIMONOWSKI Ant. (f 1830). Przemówienie 
do Zgromadzenia Professorów d. 9 Lipca 1812, 
fol., ćwiartka. 

— Obacz: PopiS. 

HIND Jan Russel (urodź. 1823). Początki 
astronomii, spolszczył i z 70 drzeworytami 
w tekście wydał L. Grzmielewski. Warszawa, 
druk K. Kowalewskiego, 1861, w Sce, str, 5 
i 149. 

HINDEMITH Carl Wilh. (Wydawca). Neuer 
und alter astron. und Haushaltungskalender 
auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi 
1837 fiir das Kónigreich Polen. Kalisch, Druck 
vou Mechwald, w 4ce. 

— Toż, na lata 1838—43, co roku, 128 HINDEMITHOWIE - HIRSCH. — Toż, fiir das Jahr 1844. Kalisch, gedruckt 
bei Carl Wilhelm Hindemith, w 4ce, str. 58. 

— Neuer astron. Hauskalender fiir das Jahr 
nach der Geburt Jesu Christi 1862. Warschau, 
Druck und Yerlag von Gebriider Hindemith, 
1862, w 8ce, str. 28, 44, 24. 

(Zawiera część drugą pod tytułem : „Jahr- 
buch zur Belehrung und Unterhaltung, her- 
ausg. von Gebriider Hindemith.) 

— Toż, na rok 1863, w 8ce, str. 66 i 23. 

HINDEMITHOWIE (Bracia). Kalendarz do- 
mowy i gospodarski na rok przestępny 1860, 
mający dni 366. Warszawa, nakład i druk braci 
Hindemith, w 4ce, str. 66 nieliczb. 30 kop. 

(Zawiera prócz części astronomicznej i ko- 
ścielnej : Jarmarki krajowe i zagraniczne. 
Powieści: Magnetyzm; Zemsta męża; Prze- 
powiednia spełniona; Róża Zeelandyi. Wia- 
domości gospodarskie.) 

— Toż , na rok zwyczajny 1861 , mający 
dni 365. Warszawa, nakład i druk braci Hin- 
demith, 1860, w 4ce, str. 60. 

— Toż, na rok 1862. Tamże, w 4ce, str. 
64. 

HIndernisse, obacz: 6. Sł. L (1863). + 
Hinrichtungsgeschichłe (Eine seltsame), oder 
Schurkenstreich eines poln. Juden und die 
demselben vom Grossfiirsten Constantin zuer- 
kannte Strafe. Cahla, 1823, w 8ce. 

HIPLER Franz (Dr.). Analecta Warmiensia. 
Studien zur Geschichte der ermlandischen 
Archive und Bibliotheken. Braunsberg, Verl. 
von Ed. Peter, 1872, w Sce, karta 1, str. 173. + 

— Nicolaus Kopernikus und Martin Luther. 
Nach ermlandischen Archivalien. Braunsberg, 
Yerlag von Peter, 1868, w 8ce, str. 75. 16 
Bgr. + 

— Obacz: Dantyszek. 
Hipohondria, obacz: Hypohondria. 

(Hipoteka.) Instrukcya hipoteczna z d. 31 
Sierpnia 1809. (Bez tytułu, zaczyna się od : 
Minister sprawiedliwości pragnąc, aby prze- 
pisy Kodeksu Napoleona itd.) Bez osób. tyt., 
b. w. m. dr. i r., fol., kart niel. 16. 

— Ob. Czasopismo pośw. prawu (Galicya); 
Daniłłowicz (w dawnej Polsce) ; Dutkiewicz 
(Prawo, 1860; Dydyński F. ; Ekielski E. (i kre- 
dyt); Galicya (włościańska, 1868); Hfiiimann A.; 
Hillbrichł (Landtafel, 1846); Hubę Kar.; Instruk- 
cya; Mędrzecki i.; Nowakowski H. (włościan, 
1868); Pogląd (1859); Posadowski (w Prusiech, 
1835); Prawo; Projekt; Przedłużenie; Przed- 
stawienie; Przyczyny (włościan, 1868); Rosbier- 
ski A. (Tabula); Rydzowski A. (Księgi); S. M. 
(Księgi, 1868); Soden; Stawiarski; Szaniaw- 
ski X.; Szepielewicz; Uebersetzung; Urządze- 
nia; Wiszniewski A. (Bank hipoteczny, 1851); 
Wittlg; Wołowski L (1832); Zbiór. 

Hippika, obacz: Dorohostajski; Ksenofont. 

HIPPOKRATES. Aforyzmy i rokowania, oraz 
przysięga wykonywana przez lekarzy kapła- nów Eskulapa, przełożone z języka greckiego 
na polski przez Dra H. Łuczkiewicza i wy- 
dane na moc uchwały Rady wychowania pu- 
blicznego, nakładem władzy edukacj'jnej Kró- 
lestwa Polskiego. Warszawa, w drukarni rzą- 
dowej przy Kommissyi rząd. ośw. publicz., 
1864, w 8ce, str. XI i 133. 30 kop. + 

— Obacz: Kuszański Al. (Prospekt); Oettin- 
ger. 

Hippolite (pseud. ). Melina de Cressange, 
czyli Podziemia zamku D' Orfeuil , romans 

przełożony z franc Tomów HI. Warszawa, 

w di'ukarni Raf. Jabłońskiego przy ulicy Nowo- 
miejskiej, 1827, w 16ce , Tom I. str. 177; 
Tom II. str. 174; Tom III. str. 204. 10 złp. 

HIRCEL Kasper. Francuzka grammatyka prak- 
tyczna, czyli Dokładna nauka języka francuz- 

kiego, przez napisana, przez Jana Juliana 

Szczepańskiego nauczyciela języka polskiego 
w c. k. lwowskiej Akademii realnej i handlo- 
wej, z dwunastego, przez Konrada Orella pro- 
fessora w Ziirichu poprawionego i pomnóż, 
wydania przełożona. Lwów, Milikowski, 1840, 
w 8ce, str. 494. 2 złr. 50 cent. 

— Francuzka grammatyka praktyczna, prze- 
łożona przez Jana Juliana Szczepańskiego 
professora języka polskiego w c. k. lwowskiej 
Akademii technicznej, a podług czternastego 
wydania Konrada Orella professora w Ziiri- 
chu, pomnożona i poprawiona przez Karola 
Piechorskiego professora języka francuzkiego 
w c. k. Akademii technicznej i w c. k. Wszech- 
nicy lwowskiej. Lwów, Milikowski, 1849, w 
8ce, str. VIJ1 i 652. 1 złr. 45 kr. + 

Hirneys, obacz: Haur. 

HIRNHEIM Hieronim (ksiądz). Medytacye na 
wszystkie dni roku, z Pisma św. wyjęte przez 

X kan. Zakonu Premonstrateńs. kościoła 

Najśw. Maryi Panny w Pradze na górze Sion 
Opata, w łacińskim języku wydane, a na pol- 
ski język przez jednego z kapłanów Zakonu 
Św. Franc. Kapucynów przetłumaczone. Kra- 
ków, druk Maja, 1803, w 4ce, str. 441. 8 złp. 

Hirsch Ad. obacz: Duflos. 

HIRSCH Theod. Handels- und Gewerbsge- 
schichte Danzigs unter der Herrschaft des 
deutschen Ordens. (Ze Zbioru: Preisschriften 
gekront von der fiirstl. Jabłonowsk. Gesell- 
schaft.) Leipzig, bei S. Hirzel, Druck von Breit- 
kopf, 1858, w 4ce, str. XII i 344. + 

— Geschichte des academ. Gymnasiums in 

Danzig von Prof. Progi-anim, wodurch die 

feierliche Einweihung des neuen Lehrgebau- 
des des stadt. Gymnasiums in Danzig , wel- 
che am 3. August 1837 Yorm. etc. ankiin- 
digt der Director Dr. Friedr. Wilh. Engel- 
hardt. Danzig, gedruckt in der Wedelschen 
Hoiliuchdruckerei , w 4ce , str. 74 i plan. 
15 sgr. 

— Das Kloster Oliwa. Dunzig, 1850, w 4ce. 
25 sgr. 

— Herr George Klefelt und seine Zeit. Au3 
dem Leben Danzigs im 16 Jahrh. (Aus dem HIRSCHEL. — HISTOIRIE. 129 N. Pr. ProYinzialblatt in 80 Exempl. abgedr.) 
Konigsberg, 1846. 1 tal. 

— Obacz: Weinreich Kaz. 

HIRSCHEL (Hirszel) Anasł. Stanisław (urodź. 
1797 t około 1860). De electricitatis in cor- 
pus animale vi et effectu. Dissertatio inaugur. 
phys. med. ąuara consensu et auctor. grat. 
Med. Ord. in Univ. litter. Berol., ut summi 
in Med. et Cbir. bonores rite sibi conced., die 
X. M. Nov. A. 1821. H. L. Q. S. publice defen- 
det auctor.... Calissia-Polonus. Berolini, typ. 
Briischkinis, 1821, w 8ce, str. 39. 

— Ob. Berends A. ; Rolff (Rys badań, 1855). 

HIRSCHER J. B. (Dr.). Żywot Jezusa Chry- 
stusa Syna Bożego i Zbawiciela świata. Prze- 
łożył z niem. K. M(agierski) dla użytku mło- 
dzieży średnich klas gimnazyalnych i real- 
nych, tudzież seminaryów nauczycielskich i 
•wyższych klas szkół miejskich, jako też do 
prywatnego użycia. Z mappą, Palestyny . Leszno, 
Giinther, 1845, w 8ce, str. 296. 5 złp. 

HIRSCHFAENGER Jacob. (Cracoviensis). De 
puerperarum metrorrhagia, diss. inauguralis 
Vratislaviae, typis Kupfer, 1839, w 8ce, str. 
20. -f- 

(Hirschfeld Ferd.) Uczniowie wydziału Szkoły 
akadem. lekarskiej w imieniu Ogólnej Rady 
Zdrowia , w rocznicę 50 letniego obchodu 
doktoratu Wgo Ferdyn. Hirschfelda sztuki 
lekarskiej Dra. (Wiersz.) Warszawa, d. 14 
Maja 1816 r., w 8ce, kart 2. + 

HIRSCHFELD H. (Dr.). Skutki kuracyi kąpieli 
w solance w Kołobrzegu , oraz wiadomość 
statystyczna o stosunkach klimatycznych i 
zdrowia w tutejszem mieście dotyczących , 
jako też o chemicznej własności solanki, opi- 
sał lekarz prakt. itd. itd., tłum. z nieraieck. 

Rogoźno, druk Jonasa Aleksandra, 1860, w 
8ce, str. 58. -t- + 

HIRSCHFELD Jan Baptysta (Soufleur). Bege- 
benheiten aus der Theater-Welt. Ein Neu- 
jahrsgeschenk. Lemberg, 1809, w 12ce, kart 
12 nieliczb. 

— Die Kinder der Phantasie, oder Ein 
halb Dutzend kleine Erzahlungen. Neujahrs- 
geschenk. Lemberg, 1810, w 8ce, str. 30. 

HIRSCHFELD Ludwik Maurycy (urodź. 1814). 
Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Tom I: 
Opis układu kostnego i stawowego (Osteolo- 
gia, Arthrologia), wraz z uwagami fizyologi- 

cznemi przez Prof. zwycz. anatomii w 

Szkole główn. w Warszawie. Warszawa, 1867, 
w 8ce, kart 2, str. 656, Xni, II i III. 4 rub. + 

— Toż, Tomu II. Część I. zawiera: Opis 
układu mięśniowego i po wieżowego (Myologia, 
Aponeurologia) , wraz z uwagami fizyologi- 
cznemi. Warszawa , 1869 , w 8ce, str. 352, 
XII i n. 2 rub. 50 kop. + 

— Toż, Tomu II. Część II : Opis układu 
trzewowego, czyli Nauka o wnętrznościach 
(Splanchnologia), wraz z uwagami fizyologi- cznemi. Warszawa, druk Kowalewskiego, 1870, 
w 8ce, kart 2, str. 323, V i II. 2 rub. 50 
kop. + 

— Toż, Tom III : Opis układu naczynio- 
wego człowieka (Angiologia) , wraz z uwa- 
gami fizyologicznemi. Warszawa, 1863, w 8cej 
str. VI, 440 i XV. 2 rub. -t- 

— Toż, Tom IV: Neurologia i Aesthesio- 
logia, czyli Opis układu nerwowego i przy- 
rządów zmysłowych człowieka, wraz z uwa- 
gami fizyologicznemi, napisana przez Dra 

Med., Pi'of. zwycz. itd. itd. Warszawa, druk 
Kowalewskiego, 1861, w 8ce. str. X, 726 i 
niel. X. (Zeszyt pierwszy tej części wyszedł 
za współudziałem Dra Hip. Korzeniowskiego.) 
4 rub. Razem całe dzieło 17 rubli. + 

— Neyrologie ou description et iconogra- 
phie du systeme nerveux et des organes des 
sens de 1' homme, avec leur modę de prepa- 

ration, par M. M Docteur en medecine de 

la faculte de Paris , Professeur particulier 
d'anatomie et de medecine operatoire , lau- 
reat de 1' Institut de France (Academie des 
Sciences), Prosecteur et coUaborateur du do- 
cteur Buurgery pour son grand ouvrage d'ana- 
tomie, Membre de la Societe de biologie etc. 
et J. B. Leveille dessinateur. Accompagnee de 
quatre-vingt-douze planches dessinees d'apres 
naturę. Ouyrage adopte par le Conseil supe- 
rieur de 1' instructiou publiąue. Paris, chez 
Bailliere, irapr. L. Martinet, 1853, w 4ce, str. 
111, 367 i atlas. 

(Dzieło to otrzymało nagrodę Akad. umieją 
paryzkiej w kwocie 1500 frank.; druk atlasu 
kosztował 20000 frank.) 

— These pour le doctorat en medecine, 
pres. et soutenue le 31 Aout 1848. Des in- 
jections capillaires. Paris, Rignoux impr., 
1848, w 4ce, str. 30. + 

— Wstęp do wykładu anatomii opisującej. 
Warszawa, druk J. Ungra, 1859, w 8ce, str. 15. 

HIRSCHFELD Lud. Maur. i KORZENIOWSKI 
Hipolit. Anatomia opisowa ciała ludzkiego, 

napisana przez Dra Med., Prof. zw. anat. 

w c. kr. W. Med. Chir. Akad., Człon, wielu 
Tow, nauk., oraz przez Hip. Korzeniowskiego 
Dra Med., Adj. Prof. anatomii c. k. W. Med. 
Chir. Akad., Człon. Tow. lek. warsz. Tom I. 
Zeszyt I. Neurologia i Aesthesiologia, czyli 
Opis układu nerwowego i przyrządów zmy- 
słowych człowieka, wraz z uwagami fizylogi- 
cznemi przez Ludwika Hirschfelda. Warszawa, 
druk K. Kowalewskiego, 1860, w 8ce, str. 80. 
(Jest to Zeszyt pierwszy dzieła, następnie 
przez samego Hirszfelda wydanego.) 40 kop. 
+ + + 

Hirszel St., obacz: Hirschel. 

Hirtl Józef, obacz: Hyrtl; Neugebauer (Ana- 
tomia). 

Histoirie de la Russie et de la Turąuie 
(Pologne), obacz: Russie (1858, 1864). 

— de la Pologne, obacz: Monnier (1807); 
S. L (1833). 

17 130 HISTOLOGIA — HISTORYA. — de Pologne a 1'usage des enfants. — 
Historya polska dla dzieci. Paris, typogr. A. 
Pinard, 1835, w 8ce, str. 40. + + 

— de la jeunesse, obacz : Dziejopis. 

Hisłologia, obacz: Frey H. (1869); Hoyer. 

Historien (L') de la jeunesse , ou choix de 
faits memorables, puisees dans 1'histoire an- 
cienne et modernę, propres a oruer I' esprit 
des jeuues gens, a forraer leur coeur, et a leur 
inspirer de bons principes, de nobles senti- 
mens et l'amour de la vertu. Suivi de notes 
biographiąues, chronologiąues et geographi- 
ques. 3me edition corrigee, augmentee et or- 
nee d'une gravure. Avec la traduction polo- 
naise en regard. Wrocław, Kern, 1809, w 8ce, 
str. XV i 327. 6 złp. 

— Obacz: Dziejopis (1806 i 1814 r.) 

Historya Aladyna, obacz: Aladyn. 
(Edycya druga: Warszawa, 1778. -f) 

— biblijna w kształcie rozmów. Część I. 
Warszawa, druk XX, Missyonarzj', 1843, w 8ce, 
str. 58. 

— Obacz: Szmidt (Ariet, 1825); Wujek. 

— bocheńska z powodu nadanej Konstytu- 
cyi wynikła (wierszem). Bochnia, 1848, w 8ce, 
1 karta. 6 gr. + 

— bogów , półbogów i bohatyrów , obacz : 
Lepitre. 

— Chronologia, ob. Wybranowski A. (1821). 

— o Ganemie synie Abu-Abjuba, niewolni- 
kiem miłości nazwanym. B. w. m. i r., w 8ce, 
str. 84. 20 cent. 

— o Helenie, 1846, 1861, 1867; ob. Helena. 

— o komecie, albo tej gwiaździe, co miała 
światem gonić; ob. Wielogłowski Wal, (1857). 

— kościelna (Kościoła), ol)acz: Alzog (1855); 
Bielski Sz. (Kościoła powsch., 1819); Buliński 
(1860); Graveson; Gusti (Kościoła ruskiego, 
1858); Kuznik T. (1870); Ostrowski (Kościoła 
polskiego); Sierakowski W. (1800). 

— O księciu Achmedzie i wieszczce z Pa- 
rybanu. Wyjątek z Tysiąca i jednej nocy. 
Warszawa, 1871, w 16ce, str. 116. 20 kop. 

~ Obacz : Galland. 

— literatury polskiej, obacz : Bartoszewicz 
Jul. i Z. Bentkowski; Chodyński Ad.; Dawid; 
Dembowski; Jocher; Kondratowicz L.; KuJioz- 
kowski; Łukaszewicz L. ; Maciejowski W.; Ma- 
jorkiewicz; Mecherzyński ; Nehring ; Rogalski; 
Rycharski ; Wasilewska; Wiszniewski; Wójcicki; 
Zdanowicz A. 

— literatury powszechnej, ob. LewestamJ.; 
Scherr J. 

— o Magiellonie królewnie neapolitańskiej. 
Warszawa, 1817, w Bce, str. 119 (stronnico- 
wanie pomylone zamiast 217 str.) 

— Toż. Warszawa, 1818, w 8ce. 3 złp. 

— Toż, Tamże, 1827, w 12ce, str. 215. 

— Więcej obacz : Magelona (Mikułów 1851, 
Warszawa 1861). 

(Inne edycye : Kraków, 1739; b. w. m,, 1783.) — dwudziestu sześciu męczenników japoń- 
skich za wiarę Chrystusową w wieku XVI. 
umęczonych, których kanonizacya odbyła się 
w Kzymie w dzień Zielonych Świątek 1862, 
Z dodaniem wiadomości o kolejach później- 
szych, jakim podlegał Kościół katolicki w Ja- 
ponii, aż do zupełnego wytępienia Chrześcian 
w tym kraju. Warszawa, nakład G. Lewickiego, 
1862, w IGce, str. 159 i kart 2. 2 złp. + 

— piękna i ucieszna o siedmiu mędrcach, 
którzy ciekawemi powieściami swemi czyta- 
jącego zabawią. B. w. m., 1804, w 8ce. + 

Historyja (tak) o siedmiu mędrcach, czyli 
Dyoklecyan syn cesarza wschodniego. Nowo 
opracowane wydanie. Nowy Sącz, nakł. i druk 
J. Pisza, 1866, w 8ce, str. 119. 

(Inna edycya 1761 r.) 

Historya Napoleona, ob, Montholon (1847); 
Napoleon; Saint-Hilaire (1844). 

— odległych pod panowaniem rossyjskiem 
będących narodów, mianowicie : Tauryki czyli 
Krymu, Kałmuków, Kozaków i innych na 
północ Morza Czarnego, tudzież w północno- 
wschodnich Syberyi krajach zamieszkałych, 
z wielu najświeższych autorów, którzy kilko- 
letnie podróże kosztem rządu odbyli, krótko 
zebrana i obrazkami przyozdobiona. Tomów 
II. Kraków, w drukarni Gróblowskiej, 1810, 
w 12ce, Tom I: kart niel. 4, str. 168, karta 1 
rej. i rycina; Tom II: str. 170, 1 karta reje- 
stru i rycina. (Tom I. obejmuje: Listy Pani 
Guthrie'owej i inne bezimienne. ; Tom II : 
Podróż Jenerała Saryczewa i inne. Pierwszy 
tytuł na okładzinie -jest : Historya Krymu, 
Kałmuków, Kozaków i Astrachanu. Tom I, 
Tom II.) + 

— Toż. Kraków, w drukarni Gróblowskiej, 
1811. (Jest to toż samo, co edycya z r. 1810, 
tylko karta tytułowa pi-zedrukowana. Wcze- 
śniejsza edycya tytułu z r. 1809 jest pod tyt. 
Guthrie: Listy etc.) Obacz: Guthrie. 

— naturalna ptaków, dla dzieci w języku 
polskim i francuzkim. Z 40 rycin. Warszawa, 
Salcstein, 1845, w 32ce, str. 160. 4 złp. 

— naturalna dla nauki i rozrywki dzieci, 
napisana przez starego ich przyjaciela. Ozdób. 
36 rycin, kolor, ważniejszych przedmiotów. 
(Zoologia.) Kalisz, H. Hurtig, 1849, w 12ce, 
str. 183. 8 złp. ; cena zniż. 50 kop. 

— naturalna w celniejszych wiadomościach 
zebrana i do pojęcia młodzieży zastosowana, 
z 8 tabl. kolor, rycin. Wilno, Zawadzki, 1852, 
w 16ce, str. 216. 9 złp. 

— naturalna krótka, dla rozrywki i nauki 
pilnych dzieci, ozdobiona 32 rycinami kolo- 
rowemi. Warszawa, Bernstein J. K., 1852, 
w 12ce, str. 5 i 52. 2 złp. 15 gr. 

— naturalna, malowniczo-opisowa dla dzieci, 
z kolorowanym atlasem i 105 figurami, z szcze- 
gółowym tekstem do każdej figury, przejrzana 
i poprawiona przez b. Prof. hist. naturalnej. 
Warszawa, w litogr. Odessera, 1859, w 8ce, 
str. 46, z tablic, 12 figur, 6 złp. 20 gr. HISTORYA. 131 — Obacz: Arnold (Hist. w Polsce); Atlas 
Bertuch ; Czajkowski Józ. ; Duval H. L (dla 
dzieci); Fischer Z. (dla młodzi 1849, 1861) 
Flourens (Treść); Funke (Kuszański, 1820) 
Jastrzębowski (do potrzeb życia, 1854); Krup 
ski (dla zacz5'nających, 1847); Kuberski F. (Rys 
1817); Kuszański A. (Lohr); Leśniewski P. E. 
Lohr (dla młodzi, 1822); Liiben (1864); Ładow 
ski R. (kraju polskiego, 1804); Milne Edw 
(1857—8); Mołty J. B. (1830); Muzeum (1830) 
Nikolas (w zamiarze ćwiczenia się , 1809) 
Nowicki (Zwierzyniec, 1869); Opisy (1820) 
Pokorny (1859); Poujouk (dla dzieci, 1806) 
Przyjaciel; Reichenbach; Rozrywki (czyli Roz 
mowy matki, 1829) ; Sapalski J.; Schodler (1866) 
Śliwka J. (1865); Slrassle (1865); Szafarkie 
wicz (dlamłodz.); Virey (rodu ludzkiego, 1857) 
Waga Ant.; Witowski HIp.; Zabawy (1825) 
Zbiór (1821); Zwierzęta (słynne, 1831). 

— cudownego obrazu Najświętszej Panny 
Częstochowskiej ; obacz : Starkel Jul. 

— obyczajów zwierząt, ob. Yirey (Koźmiń- 
ski, 1828). 

— o cudownej odmianie księżnej i szewco- 
wej. B. m. dr. i r. (przed 1810 r.), w 8ce, 
str. 8. 10 gr. 

— Toż i Pieśń światowa. B. w. m. i r. 
(około 1800 r.), w 8ce, kart niel. 4. + 

— Toż. B. w. m. (Kraków, w druk. Akadem. 
około 1820—25), w 8ce, kart 4. + 

— Toż, czyli Dobra rada dla każdego, aby 
swój stan szanował i podług niego dobrze 
i stosownie żył na świecie, aby nie błądził. 
Bochnia, Pisz, 1845, w 8ce. 

— Toż. Bochnia, Pisz, 1850. 

Historya emancypowanej parafianki, zdarze- 
nie prawdziwe z tysiąca jedno. B. w. m. dr. 
i r., w 8ce, str. 8. (Druk w Krakowie, 1848, 
w 50 egzemplarzach.) + 

— Paschy z dwoma koramentaryuszami, z 
tłómaczeniem żydowsko-niemieckiem, z do- 
datkiem Schir Haschirim t. j. Pieśń nad Pie- 
śniami. Wilno, w drukarni Zymela Nochimo- 
wicza, 1825, str. 60. 

— cudownych podróży pewnego Araba. 
Wyjątek z Tysiąca i jednej nocy. Warszawa, 
1871, w 16ce, str. 112. 20 kop. 

— Obacz : Szymanowski W. (Podróży). 

— polska zastosowana do pojęcia uczącej 
się młodzieży. Warszawa, wydanie umdru- 
kowe przy ulicy Marszałkowskiej pod L. 1397, 
b. w. r., w 8ce, str. 24. + 

Historya Polski. Paryż, druk E. Martinet 
(1866), w Sce, str. 70. (Przez pytania i odpo- 
wiedzi ułożyli dla szkół F. Wrotnowski i Eust. 
Januszkiewicz.) 

— Polski, ułożona przez pytania i odpo- 
wiedzi dla początkujących (z 4 rycinami). 
Kraków, Wydaw. dzieł katolickich, 1864, w Sce, 
Btr. 135. + 

— polska, obacz : Ancyporowicz Z. (Opowia- 
danie, 1847); Anczyc W. L; Baliński M.; Dłu- gosz; Dmochowski; Dzieje (1835); Faleński 
(krótko zebrana, 1819); Gacki J. (Loterya, 1827) 
Hoffmanowa; Kadłubek (1803); Januszkiewicz E 
(dla uczniów, 1866); Kalicki B. ; Lelewel 
Leśniewska ; Miklaszewski ; Moraczewski ; Mo- 
rawski ; Naruszewicz ; Pawliszczew ; Polska 
(1864); Rogalski; Schmitt H.; Siemieński L.; 
Szujski; Szymanowski W. (Gra towarzyska); 
Waga T. (1^21); Wagner J. B.; Zachariasie- 
wicz J. (Łomża) ; Zdanowicz (dla młodzieży). 

— powszechna dla szkół narodowych na 
klassę III. Wilno, 1809, w 8ce, str. 74, 

— Obacz: Bentkowski F. ; Berthereau; Ber- 
wiński T. (1869); Błociszewski J. (dla młodzieży, 
1853); Bredow (dla młodzieży, 1834); Cantu 
Cezar; Ditmar; Dmochowski Fr. S. (1860); Fleury 
Lamę (Kurs, 1841); Godebski Ks. (Wstęp) 
Hoffmanowa (dla panien); Janowski L. (1836) 
Jerzykowski A. (1864); Kajdanow (1825); Kotów 
ski P. (starożytna, 1818); Manualik (1817) 
Obraz (1866); Początki (1806); Popliński A. 
Pyc (1855) ; Remer (Faleński, starożytna 1822) 
Rottek (Jenike, nowożytna 1852); Ruehs 
Sawicki A.; Schloetzer (Bredow); Schlosser 
Sinner (do pokoju tylżyckiego, 1808); Skrze 
tuski (powszechna) ; Smaragdow (starożytna 
1851); Szrek (Kotowski, 1813); Szybiński 
Tomaszewski J. (dla szkół żeńskich, 1862) 
Weber; WelterJ. ; Zakrzewski Eu. ; Zarański Ś 
(1855); Zdanowicz Al. (1861). 

— pożaru Krakowa, obacz: Kalinka Wal, 

(1850). 

— o pozabijaniu Bazylianów w płockiej 
cerkwi przez Cara Moskiewskiego etc. r. 1705 
d. 30 Junia starego. Paryż, 1863. 

— rossyjska krótko zebrana i przez Rząd 
główny szkołom krajowym podana, z rossyjsk. 
przełożona. Wilno, Zawadzki, 1809, w 8ce, 
4 złp. 4 

— Toż, edycya druga. Wilno, 1811, w 8ce, 
str. 196. 3 złp. 15 gr. 

— krótka rossyyska (tak), wydana dla szkół 
narodowych Państwa rossyyskiego (tak). Wilno, 
Zawadzki, 1809, w 8ce, karta 1, str. 150. -f- 

— Obacz: Karamzyn (1824, 1826); Konstan- 
tynów (Rogalski, 1826); Ostrowski P, (Państwa 
rossyjskiego, 1824); Rossya. 

— rozbicia się, obacz: Brysson (1802). 

— rzymska, obacz: Goldsmith ; Millot (Girt- 
ler, 1815j; Mommsen (Dziekoński). 

— sprawy szpitala św. Łazarza na Wesołej 
w Krakowie. B. w. r., w Sce. 

— bardzo piękna i ku widzeniu rzeczy po- 
trzebna, o stworzeniu nieba i ziemi i innych 
wszystkich rzeczy, które żyją na świecie etc, 
z Pisma św. compendiose zebrana, teraz na 
nowo na polski język z pilnością przełożona 
i do druku podana. Bochnia, Pisz, 185.. 

— święta dla młodzi uczącej się wydana 
na klassę I. Połock, druk Śoc. Jesu, 1819, 
w Sce, str. 53. 

— święta dla szkół powiatowych na klassę 132 HISTORYA — HLEBOWICZ. pierwszą. Wilno, w drukarni dyecezalnej XX, 
Missyonarzów, 1825, w 8ce, str. 41 i nieliczb. 3. 

— świgta, Boga nieśmiertelnego w śmier- 
telnej ludzkiej naturze. Warszawa, 1837, w 
8ce. 4 złp. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, 1842. 

— Toż, cierpiącego, objaśniona wyjątkami 
nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Ko- 
ścioła dla użytku Chrześcian prawowiernych, 
tłumacz, z łacińskiego na polskie. Wydanie 
trzecie. Warszawa, 1856, w 8ce, str. 400. 
1 rub. 50 kop. 

— Więcej obacz : Barthel ; Dmochowski Fr. S. 
(1861--65); Elkan J. M. (dla młodoc. wieku, 
1846, 1852, 1856); Fabisz (1868); Fleury (1806) ; 
Gawroński (1861); Hoffmanowa; Kabath; Koeh- 
ier; Kotschy (1851); Kozłowski St. (18.58); Lemai- 
tre; Lhomond (1880); Noirlieu (Biblia, 18-55); 
Opolski (1805); Royaumont (1800); Tomaszew- 
ski N. (Kościoła); Wszelaki T. (1856); Wujek 
(według Wujka 1852). 

— szewca Jana Kilińskiego. Lwów, 1862, 
w 8ce, str. 32. + -f 

— teatru, obacz: Chomętowski W. (w Pol- 
sce); Estreicher K. (w Polsce); Wężyk Wł. 
(w Poznaniu); Wójcicki Wł. (w Polsce). 

— Św. Starego i Nowego Testamentu, oraz 
Dzieje apostolskie potocznie opowiedziane , 
ozdobione 64 drzeworytami rysunku Fr. Te- 
gazzo. (Odbitka z Przyj, dzieci.) Warszawa, 
druk S. Orgelbranda, 1864, w 8ce, str. 192. 
Opr. 5 złp. 

— Obacz: Bielski Sz. (1830): Derome; Dmo- 
chowski F. S. (1861, 1863, 1865); Jakubowicz 
Ant. (Warszawa, 1836); Załuski And. 

Historya, obacz: Alcidal ; Alibaba; Baliń- 
ski M. (Wilna, 1836); Bandłkie J. S. (Biblio- 
teki Jagiell. 1825, drukarń 1815, 1826); Bandł- 
kie J. W. (prawa polskiego, 1850); Barruel 
(duchowieństwa 1815, Jakobinizmu 1812); Be- 
niowski (1806); Blesiekierski (generała Dessaix); 
Brown (poezyi) ; Buczyński (działań w Turcyi, 
1838) ; Coyer (Sobieskiego) ; Cuvier (nauk przy- 
rodzonych, 1854) ; Dziekcński T. (Anglii, Fran- 
cyi, Hiszpanii); G. S. (o siedmiu mędrcach, 
1847); Galetti (Nauka); Gallus (Bolesława IIL, 
1821); Gołecki (hiszpańska); Helcel A. Z. (prawa 
karnego); Helena (1867); Juszkiewicz (jener. 
Moreau, 1806); Kalwarya ; Kant (Wyobrażenie); 
Kochowski W. (Jana Kazimierza); Kondyllak 
(Nauka); Kossecki X. (wyładowań, 1804); 
Laplace (astronomii, 1825); Laxy (cudown. 
zjawienia się, 1860); Lelewel (Nauki żródełj ; 
Lepitre (Podczaszyński, bogów 1822); Lesage 
(Idziego Blassa, 1811); Lompa (Gryzelda); 
Łukaszewicz (szkół); Maciejowski W. (prawo- 
dawstw) ; Magiellona; Majeranowski K. (źon, 
(1842); Mecherzyński K. (języka łacińskiego); 
Milewski (Rozprawa, 1823); Napoleon I. (1807 
— 1809); Polska; Portenach ; Poujoulet (rewo- 
lucyi francuzkiej, 1789); Rulhiere; Schiller F. 
(wojny 30 letniej) ; Sillery (księżny Ceryfalko, 
1821); Skarbek F. (wielu małżeństw, 1840); 
Stralheim (1789-1830); Strass (Obraz , tabli- cowy, 1825) ; Szwecya (rewolucyi, 1808) ; Thiers 
(Rogalski L. , zgromadzeń , konsulatu) ; Wę- 
grzecki S. (odmień, duńskiego królestwa, 1816); 
Zimorowicz B. (Lwowa, 1835); Żółkiewski (woj- 
ny moskiewsk., 1833). 

Historycy polscy , obacz : Bartoszewicz Jul. 
(w Bibl. warsz.); Gołębiowski Łuk. (O dziejo- 
pisach); Lelewel J. 

Historyczne pamiątki, obacz : Zieliński Ludw. 

— obrazki, obacz : Gregorowicz J. K. 

— śpiewy, obacz: Unicka; Niemcewicz J.; 
Rousseau. 

Historye biblijne, obacz: Wujek (1859, 1862). 

HIstoryj .'Pięćdziesiąt krótkich i ciekawych) 
dla dzieci miejskich i wiejskich. Kraków, 1812, 
w 12ce. 1 złp. 6 gr. 

— Toż, dla młodzieży. Lwów, nakł. Bartł. 
Jabłońskiego, druk w Pradze u Spurnego, 
1838, w 8ce, str. 54 i 4. 1 złp. 

— Toż, wydanie poprawne. Lwów, nakł. 
Kaj. Jabłońskiego, 1847, w 8ce, str. 48. 1 złp. 

Historyjki o zwierzątkach dla grzecznych 
dzieci. Edycya pierwsza. Kraków , nakład 
i druk Bensdorfa, 1862, w 16ce, str. 30. + 

Historyografia, obacz: Vanderhausen. 

Historyozofia, obacz: Cieszkowski Aug. 

Hiszpania, obacz: Dembiński (Wojna, 1836); 
Dębowski (Dembowski, 1838, 1842); Dumas 
(1849); Dziekoński (Historya); Gołecki (1800); 
Hołyński A. (Yoyage, 1843); Koch L J. (1809); 
Lantler (Historya, 1830); Marczyński W. (Po- 
dróż); Młokosiewicz (Kampania); Naylies (Woj- 
na, 1808—11); Orleans (Historya, 1800); Tri- 
plin (Podróż) ; Wojciechowski Kajetan (Pamię- 
tniki z wojny). 

Hiżdew Tadeusz (Oberlejtnant), ob. Kocebue 
(Komedye); Maciejowski WacŁ 

(Tłumaczył Andronakiego Denicza: Prawa 
multańskie ; Dumy patryotyczne wydawał lu- 
źnie.) 

Hlasek Władysław, obacz: Hłasek. + 

HLEBICKI Józefowicz Zygmunt (f 12 Marca 
1868). Panie kochanku, komedya w 1 akcie, 
napisał Warszawa, druk i nakład S. Orgel- 
branda, 1860, w 12ce, str. 36, 

— Po naszemu, komedya w 2 aktach (wier- 
szem) , nagrodzona akcesytem na konkursie 
w Lutym 1860 roku, przedstawiona dwukro- 
tnie przez amatorów na dochód warszawskie- 
go Towarzystwa Dobroczynności. Warszawa, 
nakł. i druk J. Ungra, 1860, w 12ce, str. 56. 
30 kop. 

HLEBOWICZ Ant. Bolesław (ur. 1801 f 1847). 
Rozmowy polsko-rossyjskie z polecenia Rady 
Wychowania publicznego ułożone i przezna- 
czone do użytku instytutów naukowych w Kró- 
lestwie Polskiem. Warszawa, 1836, w 8ce, 
Btr. 271, niel. 7. 4 złp. 

— Rys statystyki Państwa Rossyjskiego. 
Warszawa, druk Łątkiewicza, 1826, w 8ce, 
Btr, 226 i niel. kart 8. 9 złp. + + + HLOCH - HOFBAUER. 133 (Jest to przerobienie dzieła: Opyt naczer- 
tania statistiki gławniejszych Hosudarstw. 
Moskwa, 1821.) 

— Krótki rys życia Witołda W. Księcia 

Litewskiego, przez Kandydata Filozofii 

w oddziale nauk literatury i sztuk pięknych 
imperatorskiego Uniwersytetu wileńskiego. 
Wilno, w drukarni A. Marcinowskiego, 1821, 
w 8ce, str. 122. (Pod ostatnią stroną wydru- 
kowane nazwisko: ONacewicz.) 3 złp. 15 gr. 
+ + + 

— Pamiętnik religijno moralny, Czasopismo 
ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych 
jako i świeckich osób. Tom I- XVII. Rok I 
— IX. Warszawa, nakład redakcyi, 1841—49, 
w 8ce. Rocznie za 2 Tomy 30 złp. + 

— Toż, Czasopismo ku zbudowaniu i pożyt- 
kowi tak duchownych, jako i świeckich osób. 
Rok X-XII. Warszawa, 1850—52, w 8ce, Tom 
XVI1I~XXIII, str. 567, 568, 568, 572, 568, 
659. Każdy rok w 2 Tomach 30 złp. + 

- Toż, Tom XXIV i XXV, r. 1853; Tom 
XXVI— XXVII, r. 1854; Tom XXVIII-XXIX, 
r. 1855; TomXXX-XXXI, r. 1856; Tom XXXII 
—XXXIII, r. 1857.— Serya druga, Tom I— II, 
r. 1858; Tom III-IV, r. 18.59; Tom V-VI, 
r. 1860; Tom VII— VIII, r. 1861; Tom IX- 
X, r. 1862. W r. 1863 przybrało nazwę: Prze- 
gląd katolicki. (Pismo to Hlebowicz redago- 
wał do r. 1847, poczem Szelewski J. K. i Żysz- 
kiewicz.) -f 

— Obacz: Grecz (Grammatyka); Łobojko ; 
Reiff (Grammatyka, 1823); Uspeński (iStaroży- 
tności). 

HLOCH Jan Nep. (naucz, gimnaz.). Einlei- 
tung in die Aesthetik. Lwów, druk Rządów., 
1851, w 4ce, str. 21. 

— Patrz: (Zweites) Programm des k. k. aka- 
demischen Obergymnasiums in Lemberg fiir 
das Schuljahr 1851. 

Hlubek, ob. Eysymont L (Statyst. rolnicza). 

HŁASEK Wład. (z Teofilpola, ur. 1829 r.). 
Disquisitiones de structura et textura lieuis. 
Diss. inaug. Dorpati, Laakmann, 1852, w 4ce, 
str, 42 i 1 tabl. + 

HŁASKO Mieczysław (Lehrer der Tanzkunst 
in Wien, Mitglied des Karnthnerthor-Theaters). 
Die Mazur, polnischer Nationaltanz, griindlich 
und fiir Jedermann leichtfasslich beschrieben, 
mit Abbildung der Figuren und eiuer Natio- 
nalmusik yersehen. (Oddruk z Wiener Tanz- 
schule, T. III.) Wien, Verlag der Jasperschen 
Buchhaudluug, gedruckt bei A. Strauss sel. 
Wittwe et Sommer, 1846, w 12ce, str. 32, 
tablic XII. 9 sgr. 

Hłasopisnec małyj (noty składane z czcio- 
nek z tekstem). Lwów, druk Stauropig., 1847, 
w 8ce, str. 147. 1 złr. 20 kr. 

HŁUSZNIEWICZ Antoni. Dissertatio inaugur. 
medico-pract. de visci ąuercini (jemioła) vir- 
tute in peculiari tussis specie. Vilnae, typ. 
dioecesanis, 1822, w 8ce, str. 19. + HŁUSZNIEWICZ Michał (urodź. 1797 f 1862). 
Remplissant les fonctions de Directeur de 
Tobseryatoire. Extrait des observations faites 
a robservatoire de TAcademie Imperiale des 
sciences a Vilna pendant Tannee 1843. Vilna, 
impr. Zawadzki, 1846, w 4ce, str. 33. 

— Obacz: Sławiński. 

HOBURG K. Die Belagerungen von Thorn 
seit dem 17 Jahrhundert. Thorn, 1843, w 8ce. 
15 sgr. 

— Die Belagerungen der Stadt und Festung 
Thorn seit dem 17 Jahrhundert. Mit 3 lith. 
Planen und 2 Zeichnungen. Zweiter Abdruck. 
Thorn, Lambeck, w 8ce, str. 88. 1 tal. (Nowy 
tytuł do wydania z r. 1843.) 

— Geschichte der Festungswerke Danzigs 

von mit 23 Zeichnungen. Danzig, 1852, 

w 8ce, str. 184 i kart 2 uiel. 1 tabl. 

HOBURG D. (Major). Geschichte u. Beschrei- 
bung des Rathhauses der Rechtstadt Danzig, 

nach Archivquellen von Danzig, Druck 

von Bertling, 1857, w 8ce, str. 2, 68 i 2 ryc. 

HOCHWALDSKY. Plan der siidlichen Gegend 
um Lemberg (zu dem Maneuvre). Lemberg, 
1827, Yi fol. podł. 

Hochverrath (Der) mit besonderer Riicksicht 
auf den gegenwartig anhangigen sogenannten 
Polenprozess. Eine juristische Abhandlung. 
Berlin, Schneider, Druck von Gebriider Unger, 
1847, w 12ce, str. 68. Td sgr. 

Hodowaniu (0) morw. Nakładem i staraniem 
Spółki jedwabniczej , z ryciną. Warszawa, 
w drukarni Gazety codz. , 1856, w 8ce, str. 
15. + 

Hodowice, obacz: Szajna Mik. 

Hoefern P., obacz: Krzysztofowicz. 

HOEK Wiliielm van der. Nieszczęśliwy że- 
glarz , czyli Skutki niesłuchania napomnień 
ojcowskich, prawdziwa historya przez niegoż 
samego pisana, przekładania Franc. Gnoiń- 
skiego. Kraków, Gaertner, 1810, w 8ce, str. 
VIII i 208. 4 złp. 

Hoelzel Zyg. A., obacz: Helcel Z. A. 

HCELZEL G. Łza wspomnień, romans (nuty 
z tekstem). Warszawa, Gebethner i Wolf (185.) 
37 'A kop. 

HOLZL. Die Grafen Osiński Tragedie in 3 

Akten. Bamberg, 1837. % tal. 

HOELZL Karl. Die Potentillen Galiziens. 
Wien, 1863, w 8ce, str. 10. -f + 

Hoene Wroński (urodź. 1775 f 1853), obacz: 
Wroński J. 

Hoepfner, obacz: Piekarski B. 

HOEPPEN Apollinary. Cześć poległym w Wie- 
dniu. (Mowa.) Stanisławów, 1848, w 4ce, str. 4. 
Hoerschelman, obacz : Stein (Jeografia). 

HofbauerJan Klemens Maria (ur. 1751 f 1820), 
obacz: Praźmowski Al. 134 HOFF - HOFFMANN. HOFF Bogdan. Chemia rozbiorowa i jakościo- 
wa. Pi-zewodnik dla początkujących i zawo- 
dowj'ch chemików, aptekarzy, lekarzy, techni- 
ków i przemysłowców. Z wieloma drzewory- 
tami i jedną litografią ubarwioną. Kraków, 
Grzybowski, nakł. autora, druk Uniwersytetu, 
1867, w 8ce, str. XII i 343. 3 złr. 50 cent. -f -i + 

— Protokół ligo posiedź. Komm. balneol. 
Tow. nauk. krak., dotj'cz. się rozbioru chem. 
wody ze zdroju Wandy w Szczawnicy. (Odbi- 
cie z Przegl. lekars.) Kraków, druk Uniwer- 
sytetu, 1868, w 8ce, str. 8. + 

— Sposób użycia zestawionych odczyn- 
ników do rozbioru chemiczno - lekarskiego. 
( W końcu : Kraków , w drukarni Włady- 
sława Jaworskiego 1869 r.) w 4ce , str. 3, 
z 1 tabl. litograf, kolor. [Było to objaśnienie 
dodane do skrzynki z odczynnikami do bada- 
nia moczu i t. d., przedstawionej na wysta- 
wie przyrodniczo-lekarskiej, która się odbyła 
lównocześnie ze zjazdem lekarzy i przyro- 
dników polskich w Krakowie w m. Wrześniu 
1869 r.] 

— Oznaczenie chemiczne wody ze zdroju 
Wandy w Szczawnicy. Kraków, 1869, w 8ce, 
str. 31 i tabl. 15 kop. 

HOFF Bogumił. Nauka rachunkowości gospo- 
darczej. Toruń, T. F. Rakowicz, 1869, w 4ce, 
str. 56. 25 sgr. 

Hoff J., obacz : Bojesen. 

HOFF J. C. Ludwig (evang. Prediger). Die 
mosaischen Opfer nach ihrer sinnbildlichen 
und Yorbildlichen Bedeutung. Ein Beitrag zur 
richtigen Wiirdigung der isi'aelitischen Gottes- 

yerehrung in friiherer Zeit, von Warschau, 

gedruckt in der Miss. Bucbdruckerei, 1845, 
w 8ce, str. VI, karta 1 i 58. + 

— Tenże tytuł. Tamże, 1848, w 8ce, str. 
72. 

— Die Weissagung Jesaias, dereń Inhalt, 
'Erkljirung, richtiger Sinn und genaue Erfiil- 

lung. Warschau, Missions-Buchdruck., 1843, 
w 8ce, str. 70. + 

Hoffinger, obacz: Gross (Theilung); Hofinger. 

HOFFMANN. Yerzeichniss sammtlicher Ort- 
schaften des Regier. Bezirks Bromberg (z ryc.) 
Bromberg, 1860, w 8ce. 10 sgr. 

— Zur Geschichte des Feldzuges vom 1813. 
Posen, 1838, w 8ce. 

Hoffmann, obacz : Kwain (Anatomia, 1870). 

HOFFMANN (Dr.). Poetarum polonicorum 
deliciae (w Progr. gimnaz. Maryi Magdaleny). 
Poznań, 1841. 

— Obacz: Kochanowski J. (Auswahl). 

HOFFMANN Aleksander (z Warszawy, urodź. 
1805). Dissert. inaug. de retentione urinae. 
Obseryationes tres cum epicrisi. Berolini, typis 
Nietackianis, 1845, w 8ce, str. 30 i karta 1. + 

Hoffmann Edward, obacz: Bentkowski Fel. 
HOFFMANN Ernest Teodor Amadeusz właści- 
wie Wilhelm (ur. 1776 f 1822). Panna Scu- deri, powieść historyczna z czasów Ludwika 

XIV., z niemieckiego przez autora pisemka: 

Dzień ostatni życia Księcia Poniatowskiego 
(L. Tykla). Warszawa, nakł. Gliicksberga, 1822, 
w 8ce, str. 303. 6 złp. 

~ Powieści , tłumaczył z oryginału Mau- 
rycy Ernest Wereszczyński. (Natansona Wybór 
przekładów z wzorowych pisarzy zagrani- 
cznych. Tom XXVIII i XXIX.) Warszawa, 
1859, w 16ce, str. 218 i 265. 10 złp.; cena 
zniż. 75 kop. 

— Szczęście graczy, z niemieckiego. Kra- 
ków, druk Uniwersyt., 1848, w 8ce, str. 35. 

— Wilia Bożego Narodzenia, Jasełka Jerzego 
Sanda (Dudo.vant), podług Hoffmanna przeło- 
żył E. S(ulicki). (Odcinek z Gaz. pols.) War- 
szawa, M. Orgelbrand, 1869. 35 kop. 

— Obacz: Biblioteczka; Dmochowski F, S.; 
Dumas A. (Biblioteka) ; Kirkor ; Zschoke H. 

HOFFMANN Franciszek. Guwernantka, po- 
wiastka dla młodzieży przez z niemiec- 
kiego przełożył Winc. Sarnecki. Z 4 ryci- 
nami. Kraków, nakład J. Wildta, 1871, w 12ce, 
str. 181 i 1. 85 kop. + 

HOFFMANN Franc. Henricus (Gymn. Cracov. 
Praefectus). Sermo ad studiosam Cracovien- 
sem juventutem. Cracoviae , typ. Trasleri , 
1801, w 4ce, str. 6. 

HOFFMANN Franc. Wilhelm. Sadownictwo, 
krótka nauka rozmnażania, ulepszania i pie- 
lęgnowania drzew i kwiatów owocowych , 
tudzież przechowania, użytkowania i najko- 
rzystniejszego spieniężenia owoców, z nie- 
mieckiego na język polski przełożył Adolf 
Nigroni. Z drzeworytami w tekście. Lwów, 
J. Milikowski, druk Zakł. Im. Ossol., 1857, 
w 8ce, 1 karta i 80 str., z 1 tabl, 1 złr. 6 
kr. w. a. 

— Powszechne ziemioznawstwo, czyli Opi- 
sanie budowy i składu ziemi, jej stosunku do 
wszechświata, tudzież najważniejszych i naj- 
ciekawszych na niej zjawisk. Dzieło pożyte- 
czne do czytania i nauki dla wszystkich, świat 
zmysłowy poznać chcących. Przełożył z nie- 
mieckiego P. E. Leśniewski. Z 8 chromolito- 
graficznemi rycinami i wielu drzeworytami. 
Warszawa, Bernstein, druk J. Jaworskiego, 
1853, w 8ce, str. IV, 444 i 8 ryc. 3 rub.; cena 
zniż. 1 rub. 20 kop. 

HOFFMANN Fryderyk. Złota książeczka, czyli 
Zbiór ciekawych i nauczających powiastek. 
Przełożył T. Nowosielski. Z 5 rycinami kolo- 
rowanemi. Warszawa, S. Orgelbrand, 1853, 
w 16ce, str. 144. 75 kop.; zniż. 50 kop. 

— Róg obfitości, 150 powiastek dla małych 
dziatek przez Ozdobione 8 kolor, obraz- 
kami. Warszawa, Maur. Orgelbrand, 1872. 
1 rub. 20 kop. 

— Zwierciadło dziecinnego wieku , czyli 
Zbiór powiastek nauczających i zajmujących, 
z 4ma kolorowanerai rycinami (po polsku). 
Warszawa, S. Orgelbrand, 1856, w 16ce, str. 
130. 5 złp. HOFFMANN. 135 — Toż, podług niemieckiego przez F. H. 
L(ewestama), Z 4 rycinami kolorowanemi. 
Warszawa , nakład i druk S. Orgelbranda 
księgarza i typografa, 1855. — Także p. u. 
Le miroir de 1' enfance ou choix des contes 
instructifs et amusantes. Imite de Fallemand 
par F. H. L. Avec 4 estampes col. Varsovie, 
chez S. Orgelbrand libraire-editeur et impri- 
meur, 1856, w 12ce, str. 271 (po pols. i po 
franc). 1 rub. 

— Toż, z 4 kolorowanemi rycinami. — Spie- 
gel des jugendlichen Alters, oder Sammlung 
belehrender und unterhaltender Erzahlungen. 
Mit 4 colorirten Bildern. (Po pols. i po niem.) 
Warschau, Druck und Yerlag von S. Orgel- 
brand, 1856, w ]2ce, str. 267. 1 rsr. 

— Ob. Szinid Krzyszt. (Historya dziadka). 

HOFFMANN v. Fallersieben Henr. August (ur. 
1798), Ruda, polnische Yolkslieder der Ober- 
schlesier. Cassel, W. Freyschmidt, 1865, w 8ce, 
str. 56. 12 sgr. 

HOFFMANN Jakob Fryderyk (ur. 1758 f 1830). 

Abbandlungen (Drei, physiol. botan.) von 

der Med., Chir. und Phil. Dr., der Naturgesch. 
offentl. Prof. an der Univ. zu Warschau. War- 
schau, Druck von Gałczowski, 1828, w 8ce, 
str. 58. 12 sgr. 

(Te rozprawy jako i Krankheitsgescliichte 
sprzedawał autor po 5 złp. u siebie, nie dając 
do księgarni.) 

— Beschreibung des Weichselzopfes ; Auffiu- 
dung der Ursachen, welclie zu dessen Ent- 
stehung Gelegeuheit geben ; Beschreibung der 
Systeme und des Yerlaufes dieser Krankheit, 
Verhaltungsvorschrift wahrend derselben und 
Bestimmung der Arzneimittel zu ihrer Hei- 
lung, zum Gebrauche der Bewohner des Lan- 

des von Med. Chir. et Phil. Dr., Hist. 

Nat. Prof. ord. Reg. Univ. Vars. Warschau, 
1826, w 8ce, str. 68. 4 złp. -f 

(Inne wydanie : Beschreibung i t. d. Aus 
dem Polnischen. Konigsberg, 1792). 

— Doctrina perversa, czyli Nauki doświad- 
czonego praktyka dane synowi, który w sto- 
pniu Doktora Medycyny z zagranicy wraca. 
Z niemiec na polskie przez Jakóba Eireno- 
philos Elpenor. Warszawa, 1823, w 8ce, str. 
72. (Pisemko wymierzone pi'zeciw Wolffowi 
Dokt. warszaw.) + + + 

— Meine Krankheitsgeschichte im Monate 
September 1823, meinen Zuhórern nach mei- 
ner Genesung vorgetragen, nebst Bemerkun- 
gen iiber die erregende Ursache der Fieber, 
dereń Behandlungsart wahrend der Krankheit 
selbst und bei der Genesung, mit Erfahrungen 
eriautert. Warschau, 1826, w 8ce, str. 75. 
5 złp. + 

— Krebsbiichlein fiir angehende praktische 
Aerzte oder Lehren eines alten Practici an 
seinen Sohn, der ais Doctor von Universita- 
ten zuriickgekommen ist, von Jakob Eireno- 
philos Elpenor. Warschau, 1823, w 8ce, str. 
69. 1 złp. + — Nauki przewrotne doświadczonego pra- 
ktyka dane synowi, który w stopniu Doktora 
Medycyny z zagranicy wraca, przez Jakóba 
Irenofila Elpenora, z niemieckiego. Warszawa, 
1825, w 12ce, str. 79, z 1 ryciną,. + 

— Theorie des Feuers,herausgegeben von 

der Medizin, Chirurg., der Naturgesch. offentl. 
Prof. an der k. Univers. z u Warschau. War- 
schau, Di'uck von Gałęzowski, 1828, w 8ce, 
str. 72 i 1 karta erraty. 12 sgr. 

— O siedmiu ustawach zdrowia przez 

(tłum. Wazgird), za pozwoleniem Zwierzchno- 
ści. Wilno, w drukarni dyecezalnej XX. Mis- 
syonarzy na Górze Zbawiciela, 1817, w 16ce, 
kart nieł. 6, str. 103. 2 złp. 

HOFFMANN Jan Christian (urodź. 1768). De 
utilitate ex studiis imprimis technicis in pa- 

triam redundante. Oratio quam habuit 

Art. lib. et Phil. Dr., Phil. Prof. ord., Societ. 
Lipsien. et Varsav. membr. Cracoviae, typ. 
Academ., 1812, w 4ce, str. 11. + 

Hoffmann Jan Nepom. Franc. (ksiądz, urodź. 
1753 t 1831), obacz: Howiński M. 

(Hoffmann Jan Franc.) Powitanie W. J. M. P. 
Jana Franc. Hofmana, Prawa kościeln. Dra, 
Archikatedr. Iwowsk. Wikaryusza generał, i 
Kapituły Prób., J. C. oraz c. k. Mci Konsyl., 
podczas jego installacyi imieniem obywate- 
lów krakowskich ogłoszone. Kraków , druk 
Traslera, 1805, w 4ce, kart 3. + 

— Obacz: Wiidenow (O roślinach, 1815). 

HOFFMANN Karol Boromeusz Aleksander (ur. 
1798). Coup d' oeil sur 1' etat politiąue du 
royaume de Pologne sous la domination russe 
pendant les ąuinze annees de 1815 — 1830 par 
un Polonais. Paris, Heideloff et Campe, 1832, 
w 8ce, str. 331. 6 frank. + 

— Debats de le Chambre des Communes 
dans la seance du 9 Juillet 1833, sur la mo- 
tion faite par M. R. Cutlar Fergusson Esq. etc. 
devoter une adresse a Roi d'Angletere, pour 
supplier Sa Majeste de refuser sa sanction 
a l'etat politiąue actuel de la Pologne. Extra- 
its du Mirroir of Parliament, aux quels on 
a ajoute quelques articles etc. Paris, impr. 
Fournier, 1833, w 8ce, str. 78. + + 

— Historya reform politycznych w dawnej 
Polsce. Lipsk, P. Rhode, 1867, w 8ce, str. 
316. 1 tal. 10 sgr. + 

~ Toż, wydanie nowe. Poznań, M. Leit- 
geber, 1869, w 8ce, str. 316. 1 tal. 15 sgr. 

— Historya upadku domu Sobieskich (w Gaz. 
codz. 1863 ; zapow. druk u Orgelbranda). 

— Król wygnaniec, obrazek historyczny 
z lat 1714 — 25. Tomów H. Lipsk, 1856, 
w 16ce. (Stanowi Oddział VI. Biblioteki pow. 
histor., wydawań, przez Bobrowicza.) 1 tal. 
15 sgr. 

— Toż samo, z dodrukowaną kartą tytu- 
łową. Bruksella, Gerstmann, 1861, w 16ce. 

— Lettre d'un Polonais a M. M. les Pairs 
et M. M. les deputes de la France. Etat 136 HOFFMANN - HOFFMANOWA. actuel de la Pologue. Paris, 1833. (Autorem 
mieni go Querard i Nowa Polska.) 

— Dernier mot sur le statut organiąue 
impose a la Pologne le 26 Janvier. Paris, 
impr. Fournier, 1833, w 8ce, str. 14. (Auto- 
rem mieni go Nowa Polska.) 

— Porównaj : Czartoryski. 

— La nationalite polonaise detruite. Lettre 
d' un Polonais adresse aux deputes de la 
France. Paris, Hector Bossange, 1832, w 8ce, 
str. 48. 1 frank 50 cent. 

— Polens Befrielsa-Vecka eller handelserna 
i Warschau fran den 29 Nov. till den 5. Dec. 

1830. Ofyersattn. fran Tyskan. Stokholm, 1831, 
w 8ce. 6 frank. 50 cent. 

— O Panslawizmie zachodnim. Studyum 
historyczne. Wydanie Dziennika poznaiiskiego. 
Poznań i Berlin w kom. B. Behra, czcionkami 
Merzbacha, 1868, w 8ce, str. 145. 22 sgr. 
G fen. + -j- -i- 

— Polens Befreiungs-Woche, oder Beschrei- 
bung der merkwiirdigen Begebnisse in War- 
schau wahrend der ersten 8 Tage der Revo- 
lution. Warschau, 1831, w 8ce, str. 108. h 

— Polens Befreiungswoche, oder Beschrei- 
bung der Ereignisse in Warschau vom 29 
November bis zum 5 December 1830. Nebst 
Manifest des Reichstages des Kónigreichs 
Polen, mit einem litogr. Brustbild des Jos. 
Chłopicki Dictator. Leipzig, allgemeine Nie- 
derlandische Buchhandlung, Anton Peeters, 

1831, w 8ce, str. 95. 3% złp. 

— Cztery powstania, czyli Krótki wykład 
sposobów, jakiemi dobijały się o niepodle- 
głość Grecya, HoUandya, Portugalia i Polska. 
Paryż, 1837, w 8ce. 

— Przyczyny podziału monarchii polskiej 
po Bolesławie Krzywoustym w wieku XII. , 

przez Członka Tow. H. P. i Tow. Nauk. 

Krak. i Tow. Nauk. P. (Odb. z Rocz. Tow. 
Nauk.) Kraków, druk Uniw. Jag., 1872, w 8ce, 
karta 1, str. 133 i II. -i- 

— Commercial relations between England 
and Poland, London, 1838, w 8ce, str. 2 i od 
505 do 540. 

— Rzut oka na stan polityczny Królestwa 
Polskiego pod panowaniem rossyjskićra przez 
ciąg lat 15 od r. 1815 do 1830, przez autora 
Wielkiego tygodnia Polaków. Warszawa, druk 
Gałgzowskiego, 1831, w 8ce , str. 293. (Do 
tego należą Dowody.) + 

— La grandę Semaine de Polonais , ou 
histoire de ses memorables journees de la 
Reyolution de Varsovie, traduit du polonais 
par un Polonais (Ladisl. Plater). Paris, 1831, 
w 8ce, str. 47. 1 frank 50 centim. 

— Wielki tydzień Polaków , czyli Opis 
pamiętnych wypadków w Warszawie od d. 
29 Listopada do 5 Grudnia 1830 r. War- 
szawa, 6 Grudnia 1830 r., w 8ce, str. 86. 
3 złp. + 

— Yademecum polskie. Zbiór wiadomości przydatnych Polakom. Paryż, druk Maulde 
i Renou, w 16ce, str. II i 235. 8 złp. + 

— Die grosse Woche der Polen, oder merk- 
wiirdige Begebenheiteu in Warschau vom 29 
November bis zum 5 Dezember 1830. Aus 
dem Polnischen iibersetzt. Leipzig, Brock- 
haus, 1831, w 8ce, 4 ark. 8 sgr. 

— Obacz: Dembiński J. H. ; Franklin (Życie); 
H. K. A. (Potok); Sienkiewicz K. (Kronika). 
Należał do redakcyi czasop. Themis 1828 — 30. 

HOFFMANN Ludwik. O rękojmi praw oby- 
watelskich, przełożył A. R. C. Tessarczyk. — 
Drugi tytuł : Gwaraucye praw obywatelskich, 
czyli O najskuteczniejszych środkach zabez- 
pieczenia tak tronów przeciw rewolucyom, 
jako też obywateli w ich prawach. Rozprawa 
zadana do nagrody przez Andre, Królestwa 
Wirtemb. Radcę Dworu, Członka wielu Tow., 
wydawcę uczonego pisma Hesperus etc. etc. etc. 
napisał dzieło uwieńczone i dedykował Jego 
Król. Bawarskiej Mości, Hoffmann Król. Baw. 
Radca Sądu appel. w Dwóch Mostach. War- 
szawa, 1831, w 8ce, str. XIV, 176 i kart 2 
(brak końca, więcej nie wyszło). + 

— Toż, edycya druga. Kraków, druk Minka 
i Schmiedhausena w Tarnowie, 1848, w 8ce, 
str. 16 (nie dokończone). + 

HOFFIVIANN W. Stopnie wieku w obrazkach 
i opowiadaniach dla dzieci. Spolszczył Józ. 
Chmielewski naucz, szkoły głównej w Pod- 
górzu Kraków, nakł. J. Wildta, czcionkami 
K Budweisera, b. w. r. (1870), w 16ce, str. 
66. 22'/, kop. -f 

— Zagrzebani w śniegu, powiastka. Prze- 
kład przez St. M. Rzętkowskiego, z rycinami. 
Warszawa, 1671, w 8ce, str. 156. 80 kop. 

Hoffmann S. T. W., obacz : Lelewel (Pyteas). 

HOFFMANN Wilhelm. PFAFF Karl und PAHL 
Wilh. Ausfiihrliche Beschreibung von Europa 
in 2 Theilen. Besondere Ausgabe fiir Zeitungs- 
leser. I. Theil : Russland und Polen. Stutt- 
gard, 1853, w 8ce. 

HOFFMANOWA Klementyna z Tańskich (ur. 

1798 t 1845). Amelia matką, dzieło za dalszy 
ciąg Pamiątki po dobrej matce służyć mo- 
gące , przez tęż samą autorkę Część I, 

obejmuje ogólny obraz religii prawdziwej. 
Część II, Tom II : Dalszy ciąg. Część II, Tora 
III : Dzieje prawdziwej religii. Warszawa, 
w drukarni Lątkiewicza przy ulicy Senator. 
Nr. 467, 1822 — 1824, w 8ce , str. 320, rej. 
str. 3; str. 490, rej. str. 4; str. 441, rej. str. 
3 i mappa. 14 złp. -t^ 

— Assarmot, gra historyczna w kostki, uło- 
żona dla dzieci przez autorkę Pamiątki po 
dobrej Matce, z tablicą illuminowaną i dwiema 
kostkami. Warszawa, 1829, w 12ce. 6 złp, 
20 gr. 

— Toż, Zabawa historyczna, ułożona dla 
dzieci przez autorkę „Pamiątki po dobrej 
matce." Wydanie drugie, poprawne. Kraków, 
Friedlein, 1851, w 8ce, str. 31 i 1 tabl. litogr. 
fol. 5 złp. + HOFFMANOWA. 137 — Toż, wydanie nowe. Wilno, M. Orgel- 
brand, 1861, w 8ce, str. 31 i tablica kolor. 
1 rub. 

— Nowa Biblioteczka, poświęcona dzieciom 
i młodym panienkom Tomików V. Wrocław, 
Schletter, druk Friedlandera, 1838—42, w 
12ce; Tom I: str. 203 i ryc. ; Tom II: str. 
218; Tom III: str. XV i 136; Tom IV: str. 
201; Tom V: str. 211. 18 złp. — Tom I: 
Życie św. Elżbiety, z obraz. 4 złp. — Tom II : 
Powiastki, powieści i komedyjki moralne. 4 
złp. — Tom III. i IV: Próbki dobrej litera- 
tury w XVI. wieku. II. T. 8 złp. — Tom V: 
Małe powieści i rozmowy dla dzieci zaczy- 
nających czytać po franc. (po polsku i po 
franc) 4 złp. 

— Toż, tamże, wydanie drugie, w V. Tom., 
1842. 18 złp. 

— Biografie znakomitych Polaków i Polek. 
Wrocław, 1833, w 8ce ; obacz niżej: Wybór 
pism. 

— Drezno i jego okolice. Warszawa, nakł. 
S. H. Merzbacha, 1858, w 8ce, str. 310. 10 
złp. ; zniż. 75 kop. 

— Toż, wydanie nowe, ozdobione 45 drze- 
worytami. Bruksella, Zygm. Gerstmann, 1862, 
w 12ce, str. 299. 2 franki. 

(Z Biblioteki domowej. Tom II. Pierwsze 
wydanie Bobrowicza pod tyt. „Wspomnienia 
z podróży.") 

— Encyklopedya doręczna, czyli Zbiór cie- 
kawych wiadomości dla panien, przez autorkę : 
Pamiątki po dobrej matce. Tomów II. War- 
szawa, S. Orgelbrand, 1851, w 12ce, str. V 
i 167; 170 i III. 8 złp. 

— Helenchen's Angebinde , ein Biichlein 
fiir kleine Kinder, welche lesen lernen, von 
der Verfasserin des Werkes : „Pamiątka po 
dobrej matce, •* mit 4 illum. Bildern, pol- 
nisch-deutsch. Warschau, Druck von S. Orgel- 
brand, 1853. 75 kop. 

— Helenchen's Angebinde , ein Biichlein 
fur kleine Kinder, welche lesen lernen, mit 
4 Kupfern. Warschau, Druck von S. Orgel- 
brand, 1853, w 12ce, str. 59 (tylko po niem.) 
50 kop. 

— Historya powszechna dla płci żeńskiej. 
Dzieło pośmiertne, uzupełnione i doprowa- 
dzone do dzisiejszych czasów, przez Tom 1 : 

Dzieje starożytne. Warszawa, S. Orgelbrand 
i H. Natanson, 1865, w 8ce, str. 253. 3 złp. 

— Toż, Tom II: Dzieje średniowieczne. 
Warszawa, druk S. Orgelbranda, 1866, w 8ce, 
str. 217. — Tom III : Dzieje nowożytne. War- 
szawa, 1867. Tom po 1 rub. 20 kop. 

— Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy 
z końca XVI. wieku, przez autorkę Karoliny 
i Krystyny. Wydanie J. N. Bobrowicza. To- 
mów II. z ryciną. Lipsk, Bobrowicz, Księ- 
garnia zagrań., druk Breitkopfa, 1842, w 8ce; 
Tom I : kart 2, str. VIII, 345 i karta 1, ryc. 1 ; 
II: kart 2, str. 383 i karta 1. 18 złp. + — Tożsamo, wydanie drugie. Tomów II. 
Tamże, 1845, w 8ce, str. XII, 345 i 383. 
18 złp. 

— Toż. Warszawa, 1857, w 8ce, str. 468. 
(Pisma Tom IV.) 

— Toż. Lipsk, Brokhaus, 1866, w 8ce, str. 
X i 337. (Bibliot. pisarzy pols. Tom XXXVII.) 
1 tal. + + + 

— Nowy Kalendarz domowy na rok zwy- 
czajny 1829. Warszawa, druk Gałęzowskiego, 
1829, w 4ce, str. 48. 

— Toż, r. 1830, w 4ce, str. 48. 

— Karolina, powieść. Tomów III. Lipsk, 
Breitkopf i Hartel , 1839, w 16ce; Tom I: 
str. X i 240 ; Tom II : str. 270 i niel. 1 ; Tom 
III: str. 233 i niel. 6. 15 złp. + + 

— Toż, wydanie drugie. Lipsk, J. Bobro- 
wicz, Breitkopf i Hartel, 1841, w 12ce, str. 
240, 270 i 231. 15 złp. + 

— Toż. Warszawa, nakł. Merzbacha, druk 
J. Jaworskiego, 1857, w 8ce, str. 450. (Pisma.) 
10 złp. 

(Przerobione z romansu angielskiego panny 
Baillie.) 

— Krystj'na, powieść. Tomów II. Lipsk, 
J. N. Bobrowicz, Breitkopf i Hai-tel , lti41, 
w 16ce, str. 299 i 273. 12 złp. 

— Toż, przez autorkę Karoliny. Dwa Tomy 
w jednym. Warszawa, 1851, str. V i 362. 

— Toż. Warszawa, Merzbach, druk J. Ja- 
worskiego, 1859, w 8ce, str. 354 i 2. 1 rub. 
50 kop. ; cena zniż. 75 kop. 

— Książeczka do nabożeństwa dla młodzi 
rzymsko-katolickiego Kościoła, podług układu 
autorki: „Pamiątki po dobrej matce," dla 
chłopców i dla dziewcząt. Wilno, T. Gliicks- 
berg"; 1849, w 12ce. 6 złp. 

— Druga książeczka Helenki: Powieści dla 
dzieci zaczynających już czytać gładko, przez 
autorkę Pamiątki po dobrej matce. Warszawa, 
w drukarni Łątkiewicza przy ulicy Senator- 
skiej pod Nr. 467, 1825, w 8ce mniejsz., str. 
168, niel. 1. 3 złp. + 

— Toż. Warszawa, w drukarni Gałęzow- 
skiego i Komp., 1830, w 8ce, str. 127. + 

— Toż. Kraków, D. E. Friedlein, 1839, 
w 8ce, str. 127. Z ryc. kolor. 5)^ złp.; z ryc. 
czarn. 3% złp. 

— Toż, wydanie trzecie i czwarte, obacz : 
Wiązanie. 

— Toż, wydanie piąte z 4 rycin, litogr. 
Warszawa i Kraków, nakł. Friedleiua, druk 
Breitkopfa i Hartla w Lipsku, b. w. r. (1852), 
z 4 rycin, kolorów., w 8ce, str. 127. 6 złp. + 

— Książka do modlitwy dla dzieci, przez 
autorkę Pamiątki po dobrej matce. Warszawa, 
druk A. Gałęzowskiego, 1828, w 12ce, str. 
260, IV i rej. 4. 4 złp. -f 

— Toż , nowe przez autorkę poprawne i 
powiększone wydanie dla dziewcząt i dla 
chłopców. Lipsk, Breitkopf i Hartel, 1839, 

18 138 HOFFMANOWA. w 16ce. Oprawne w płótno ang. 5 zip.; z fute- 
rałem i złocouemi brzegami 7 złp.; w safian 
i złocone brzegi 12 złp. 

— Toż, nowe powtórne wydanie z rycina. 
Lipsk, Breitkopf i liartel, 1S49, w 16ce. Opr. 
w płótno 25 sgr. ; opr. w skórkę ze złotemi 
brzegami 2 tal. 

(Wydanie z osobna dla chłopców i dziew- 
cząt.) 

— Toż, przez autorkę Pamiątki po dobrej 
matce. Warszawa, Lessmann, druk St. Strąb- 
skiego, 1852, w 16ce, str. III i 230. Oprawne 
w płot. ang. 4 złp. 

— Toż, nowe ozdobne wydanie z 4 ryci- 
nami na stali. Warszawa, Sam. Orgelbrand, 
1853, str. IV i 344. Na zwyczajnym papierze 
z oprawą, 4 złp.; na welinowym papierze opra- 
wne w chagrin z wyciskiem św. Stanisława 
12 złp.; oprawne w płócienko angielskie 10 
złp. 

— Toż, drugie ozdobne wydanie na najpię- 
kniejszym Welinie z 4ma rycinami na stali. 
W.irszawa, S. Orgelbrand, 1855, w 12ce, str. 
341. 4 złp.; w oprawie zwyczajnej z wyciskiem 
złotym 5 złp. ; w płócienko angielskie z zło- 
conemi brzegami G złp.; w chagrin z ryci- 
nami kolorowanemi i złocouemi brzegami 
10 złp. 

— Toż, wydanie trzecie. Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, 1868, w 16ce, str. VI i 298. 
(Osobne wydania dla dziewcząt i chłopców) 
pięknie oprawne 96 kr, ; ze złoceniem 1 złr. 
60 kr. 

— Toż, nowe ozdobne wydanie. Warszawa, 
1870, Oprawne w płótno angielskie 75 kop.; 
na papierze białym, z 4 obrazkami, oprawne 
w płótno angielskie, brzegi złocone 1 rub. 
20 kop.; oprawne w chagrin 1 rub. 50 kop. 

— Książka do modlitwy dla małych dzie- 
wic, podług układu autorki „Świętych nie- 
wiast." Z ryciną. Warszawa, Kerustein, 1850, 
w 12ce, str. XXVI i 410. 10 złp. 

— Książka do nabożeństwa dla młodzi 
rzymsko-katolickiego kościoła. Wilno, 1853, 
w 8ce. 75 kop. 

^ — Książka do nabożeństwa dla Polek. Kra- 
ków, nakład D. E. Friedleina, bez wyrażenia 
roku (approbata 15 Sierpnia 1836 r.), w 8ce, 
1 rycina, 1 tytuł sztychowany, str. 420 i spisu 
str. VIII. 15 złp. 4- 

— Toż. Poznań, w Kom. u Wojkowskiego, 
1850, w 8ce, str. X i 222. 2 złp. 15 gr. ; na 
pap. welin. 4 złp. 

— Toż, dla Polek przez autorkę Pamiątki 
po dobrej matce. Nowe wydanie mniejsze, 
z ryciną na stali. Kraków, Friedlein, 1851, 
w 8ce, str. VI, 391 i VII. 10 złp. + 

— Toż, b. w. r. (1855) r., str. VII i 455. + 

— Toż, wydanie większe, str, VI, 416 i VIII 
z 4 rycin. 3 złr. 45 kr. 

— Toż. Kraków, D. E. Friedlein, b. w. r. 
(1852), w 8ce, str. VI, 405 i V1IL + — Toż, wydanie mniejsze drukiem drobnym, 
Z ryciną i ozdób, tytułem na stali ryt. Kra- 
ków i Warszawa, Friedlein, bez w. r, (1858), 
w 16ce, str. IV, VII i 320. 2 złr. + 

— Leben der heiligen Elisabeth, Landgra- 
fin von Thiiringen, iibersetzt von Johann Laxy. 
Gleiwitz, Landsberger, 1842, w 8ce. 2 złp. 

— O moralności dla kobiet. Kraków, druk 
J. Czecha, 1841, w 8ce, str. 5 niel. i 168. 
(Przedruk z Dzienn. Domowego.) 5 złp, + 

— Tożsamo, wydanie drugie. Tamże, 1848, 
w 12ce, str. 133. 5 złp. + + 

— Myśli i zdania moralne, wyjęte z Pa- 
miątki po dobrej matce. Wilno, w drukarni 
A. Marcinowskiego, 1827, w 16ce, str. 61, 
nieliczb. 6. 1 złp. 20 gr. 

(W dedykacyi podpisana jest: Józefa Zofia 
Karczewska.) 

— Święte niewiasty. Obrazki pobożne, kobie- 
tom żyjącym w świecie ofiarowane. Tomów II. 
Warszawa , S. H. Merzbach, w drukarni J, 
Kaczanowskiego, 1844, w 8ce, str, VIII, 340 
i 363. 12 złp. 

— Toż samo , wydanie J. N. Bobrowicza. 
Tomów II. Lipsk, Księgarnia zagr. , 1843, 
w 12ce; Tom I: str. 296; Tom II: str. 325, 
18 złp, 

— Toż. Warszawa, Merzbach, 1857, w 8ce, 
str. 412. 1 rub. 50 kop. + 

— Toż. Tomów II. Bruksella, Z. Gerstmanu, 
1862, w 8ce, str. VIII, 296 i 325. 4 franki, 

(Przedruk tytułu edycyi Brokhausa.) 

— Notatki przez K. z T. H. Warszawa, 
1851, w 12ce, str. 219. 5 złp. 

— Oeuvre choisie , trąd. du polonais par 
Pierre Szretter de Szeptycki. Marseille, 1850, 
w 8ce. 10 frank. 

— Olesia i Adaś , książeczka dla małych 
dzieci, zaczynających poznawać, co koło nich 
się dzieje, ułożona przez autorkę Pamiątki po 
dobrej matce. Kraków, 1840, w 12ce. 75 kop. 

— Toż, wydanie drugie. Kraków, D, E, 
Friedlein, 1844, w 8ce, str. 138 i IV, z obr, 
kolor. 5'/5 złp, + 

— Opis przejazdu przez Niemcy, w listach 
Wacława do siostry swojej Jadwigi. Lipsk, 
Breitkopf i Hartel , 1844, w 8ce, str, VIII 
i 228 (przez omyłkę wydrukowano str. 288). 
4 złp. + 

— Pamiątka dla moich dzieci. Warszawa, 
1848, w 8ce, str. 149. 5 złp. 

— Pamiątka po dobrej matce, czyli Osta- 
tnie jej rady dla córki, przez młodą Polkę. 
Warszawa, druk przy Nowolipiu, 1819, w 8ce, 
str. 330. (Napisane według dzieła Jakóba 
Glatza). 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, druk 
przy Nowolipiu, 1819, w 8ce, str. 332, z ryc. 
6 złp. 

— Toż, wydanie trzecie. Warszawa, druk 
Lątkiewicza, 1820, w 8ce, str. 332 i 2 z 1 ryc. 
6 złp. HOFFMANOWA. 139 — Toż, wydanie czwarte poprawne, ozdo- 
bione rj'ciną. Warszawa, druk Łąitkiewicza, 
1823, w 8ce, str. 333. 1 zJr. 30 kr. ra. k. 

— Toż. Berdyczów, w drukarni XX. Kar- 
melitów Bosych, 1824, w 8ce, str. 382 i 1, 
z 1 ryciną. 1 złr. 30 kr. xn. k. 

— Toż, wydanie piąte. Warszawa, 1831, 
w 8ce. 5 ztp.; na welin. pap. 6 złp. 20 gr. 

— Toż, wydanie szóste (właściwie siódme). 
Warszawa, G. Sennewald, 1849, w 12ce, str. 
XI i 246, niel. 9. 6 złp. 

— Toż, wydanie siódme. Warszawa, G. 
Sennewald, 1855, w 12ce, str. XI i 246. + 

— Toż, wydanie ósme. Tamże, 1862, w 12ce, 
str. XIII i 267. 6 złp. 

— Toż, wydanie dziewiąte, z portretem 
autorki, poprzedzone przedmową przez Pau- 
linę Krakowową. Warszawa, G. Sennewald. 
druk J. Ungra, 1872, w 12ce, str. XXXV, 
268 i 1 karta. 90 kop. 

(Około r. 1825 w Petersburgu wyszedł prze- 
kład rossyjski przez kobietę Pamiątki po do- 
brej matce.) 

— Pisma. Tom I — VIII. Warszawa, S. H. 
Merzbacłi, 1857—58. Tom I: Wiązanie He- 
lenki. Część I. i II. Powieści małe, rozmowy 
i komedyjki. Powieści z Pisma św. War- 
szawa, Merzbach, 1857, w 8ce, str, 413 i 2, 
z 4 ryc. i drzeworyt. 10 złp. + 

— Toż, Tom I. Tamże. Merzbach, 1861, 
w 8ce, str. 413. 1 rub. 50 kop. 

— Obacz niżej : Wiązanie. 

— Toż. Tom II : Święte niewiasty, obrazki 
pobożne, kobietom żyjącym w świecie ofiaro- 
wane; w 8ce, str. 412. 10 złp. 

— Toż. Tom III : Karolina, powieść ; w 8ce, 
str. 450. 10 złp. 

— Toż. Tom IV : Kochanowski (Jan) w Czar- 
nolesie, obrazy z końca XVI wieku; w 8ce, 
str, 468, 10 złp, 

— Toż, Tom V: Drezno i jego okolice; 
w 8ce, str, 310. 10 złp. 

— Toż. Tom VI i VII: Rozrywki dla dzieci ; 
w 8ce, str. 457 i 427. 20 złp. 

— Toż. Tom VIII : Krystyna, powieść; w 8ce, 
str, 354. 10 złp. 

(Każdy Tom sprzedaje się osobno). 

— Pisma pośmiertne. Tomów IX. Berlin, 
Bebr, druk F. Reclama w Lipsku, 1849, w 
12ce. 54 złp. + 

— Toż. Tom I— III: Pamiętniki.; w 12ce; 
Tom I: str, VII i 249; Tom II: str. 261; 
Tom III: Btr, 251. 18 złp. 

— Toż. Tom IV — VI : O powinnościach 
kobiet. Tomów III; w 12ce; Tom I: str. X 
i 196; Tom II: str. 199; Tom III: str. 226. 
18 złp. 

— Toż. Tom VII — IX: Rozmaitości. Tomów 
III; w 12ce: Tom I: str. X i 190; Tom II: 
str, XII i 163 ; Tom III : str. XII i 171. 18 złp. — Pismo święte, wybrane z ksiąg starego 
i nowego Zakonu, objaśnione uwagami pobo- 
żnych uczonych i ofiarowane matkom i dzie- 
ciom polskim. Tomów II. Lwów, Milikowski, 
1846, w 8ce; I. Część: Stary Testament, str, 
VIII i 449; II. Część: Nowy Testament, str. 
635. 24 złp. ; z 57 obrazkami na stali 7 złr. 45 
cent. ; wydanie na welinowym papierze, opra- 
wne pysznie w czerwony safian ze złotemi 
brzegami, w futeraliku 107 złp.; zniżone na 
80 złp. 

— Toż samo, z 57 stalorytami , oprawne 
pysznie w angielskie płótno ze złotemi brze- 
gami, w futeraliku. 12 złr, m. k. 

— Toż. Warszawa , Bernstein, druk St. 
Strąbskiego, 1851, Części: Stary Testament, 
str. V i 452 z ryciną; Część II: Nowy Testa- 
ment, str. 547 i ryciny. 26 złp. 20 gr. ; zniż, 
2 rub. 

— Plan d'un etablissement d'education com- 
plementaire pour les femmes. (Paris) imprim. 
Maulde et Renou, b. w. r., w 8ce, str. 8. -f- 

— Podarek dobrej matki , przez autorkę 
Pamiątki po dobrej matce. Tomów III. Wilno, 
T. Gliicksberg, 1850, w 12ce, str. 349, 405, 
352 (Tom I i II: Powieści moralne; Tom III: 
O wychowaniu dzieci.) 18 złp. 

— Powiastki, powieści i komedyjki moralne. 
Z 6 obr. kolor. Wrocław, Schletter, 1838, 
w 16ce. Oprawne 7 złp. 

— Toż. Wrocław, 1847, w 16ce, str. 205 
i 6 rycin. 

— Toż, wydanie drugie. Berlin, Schletter, 
1858, w 16ce, str. III i 218. 1 \U tal. 

— Małe powieści i rozmowy dla dzieci 
zaczynających czytać po franc (po franc. i po 
polsku), z 4 obr. kolor. Wrocław, S. Schlet- 
ter, 1847, w 16ce, str, 211. Oprawne 6 złp. 

— Toż, z 4ma obrazkami. Y/ydanie drugie, 
Berlin, 1859, w 12ce. 1 tal. 

— Powieści moralne dla dzieci, przez au- 
torkę : Pamiątki po dobrej matce. Warszawa, 
w drukarni przy Nowolipiu, 1820, w 8ce, str, 
178. 2 złp. 

— Toż. Warszawa, w drukarni Łątkiewi- 
cza, 1821, w 8ce, str. 174. 4 zip. + 

— Toż, wydanie nowe poprawione, pomnóż, 
i 4 rycinami ozdobione. Warszawa, nakład 
i druk N. Gliicksberga, 1830, w 8ce, str. 187. 
6 złp. + 

— Toż. Warszawa, S. H. Merzbach, druk 
J. Węckiego, 1835, w 12ce. 6 złp. + 

— Toż, wydanie nowe, z 4 ryc. kolorów. 
Warszawa, Merzbach, druk Strąbskiego, 1849, 
w 8ce, str. 185. 6 złp. 

— Toż, z 4 rycinami. Warszawa , Merz- 
bach, ,.1855. 1 rub. 

— Powieści z Pisma Św., wybrane z ksiąg 
historycznych Starego Zakonu przez autorkę 
Pamiątki po dobrej matce. Warszawa, 1819, 
w 8ce, str, 464, niel. 4. 

— Toż. Warszawa, 1831, w 8ce. 8 złp. 140 IIOFFMANOWA. — Małe powieści z Pisma Św., z 4 obrazk. 
kolor. Wrocław, W. G. Korn, 1833, w 16ce. 
5 złp. 

— Powieści z Pisma Św., wybrane z ksiąg 
historycznych Starego Zakonu, z stósownemi 
do nich naukami moralnemi, przez autorkę: 
Pamiątki po dobrej matce. Warszawa, Maur. 
Orgelbrand, 1851, w 12ce, str. IV i 392. 12 złp. 

— Toż. Wilno, 1856. 1 rub. 50 kop. 

— O powinnościach kobiet przez autorkę 
Karoliny. Tomów III. Warszawa, R. Fried- 
lein, 1849, w 12ce. 15 złp. 

— Próbki dobrej literatury wieku XVI, 
przez autorkę Pamiątki po dobrej matce. 
Tomów II. Wrocław, Z. Schletter, 1838, w 
12ce, str. XI, 136 i 201. (M. Rej. Kocha- 
nowski.) 6 złp. 

— Przyjemność z pożytkiem, czyli Ośm 
powieści, z pism autorki Rozrywek dla dzieci. 
Warszawa, Merzbach, drukM. Chmielewskiego, 
1842, w 12ce, str. 93, z ryciną kolorowaną. 
3 złp. 

— Rozrywki dla dzieci, wydawane przez 
autorkę Pamiątki po dobrej matce. Tomów 
X. Warszawa, druk Łątkiewicza, 1824—28, 
w 8ce; Tom I: str. 295; Tora II: str. 304; 
Tom III. r. 1825: str. 326; Tom IV. edycya 
druga, r. 1827: str. 373; Tom V., r. 1826: 
str. 341; Tom VI., wydanie drugie, 1828 r. : 
str, 332; Tom VII., r. 1827: str. 303, z 1 port., 
1 tabl. i spis.; Tom VIII., r. 1827: od str. 
307 — 712, z 1 ryc. i spis. 96 złp. + 

— Toż. Tom I — IV. Warszawa, Merzbach, 
druk braci Hindemith, 1858, w 8ce ; Tom II: 
str. 427; Tom III. r. 1859; Tom IV: Opisy 
niektórych okolic Polski : str. 453. (W tym 
Tomie domieszczone są na początku dwie 
powieści, omyłką introligatora nie dodane do 
III. Tomu, od str. 397-430). Tom III. i IV. 
stanowi Tom VIII i IX Pism. Tom po 10 złp. 

— Toż. Tom V. Powieści historyczne po- 
rządkiem chronologicznym ułożone. Warsza- 
wa, nakł. S. H. Merzbacha, druk J. Jawor- 
skiego, 1859, w 8ce, str. 500. Tom po 10 złp. 

— Toż. Tom VI— X. Warszawa, 1858. 7 rub. 
50 kop.; cena zniżona 3 rub. 75 kop. 

— Rozrywki (Mowę) dla dzieci. Wydanie 
Alex. Jełowickiego, ozdobione rycinami Ant. 
Oleszczyńskiego. Tomów II. Paryż, 1834, 
w 8ce większej, str. 208 i 211. (Tom II; za- 
wiera drugą połowę Wspomnień do Helenki ; 
Wspomnienia polskie ; Powieści moralne ; Wia- 
domości 'dla matek; Literaturę; Rozmaitości. 
Wychodziły od Stycznia do Czerwca co mie- 
siąc.) 20 złp. -f 

— Toż, wydanie A. S, Paryż, w drukarni 
A. Pinard; Kraków, W. Wielogłowski, 1862, 
w 8ce, str. 111 i 202. 2 złr. 

(Jest to podrobione wydanie paryzkie w ten 
sposób, iż wzięto pierwszej edycyi Tom II. 
Rozrywek wydania paryzkiego i z początku 
onego dodrukowano 111 str. z Tomu I. ory- 
ginału, to jest Cztery listy z podróży do Helenki. Brakuje tu zatem od 115—208 str. 
oryginalnego Tomu I.) 

— Wiązanie Helenki, książeczka dla ma- 
łych dzieci uczących się czytać, przez autorkę 
Pamiątki po dobrej matce. Warszawa, w dru- 
karni N. Gliicksberga księgarza i typografa 
królews. warsz. Uniwers., 1823, w 8ce, str. 94, 
nieliczb. 6. 

— Toż, oraz druga książeczka Helenki , 
powieści dla dzieci zaczynających już czytać 
gładko. Warszawa, 1825, w 8ce. 5 złp. 15 gr. 

— Toż, dla małych dzieci uczących się 
czytać , przez autorkę Pamiątki po dobrej 
matce. Warszawa , druk A. Gałęzowskiego, 
1828, w 8ce, str. 108, karta 1, ryc. 3. 3 złp, 
10 gr. + 

— Toż. Część II. zawierająca powieści dla 
dzieci zaczynających już czytać. Warszawa, 
1828. 2 złp. 

— Toż. Części dwie, (po pols. i franc), 
Wilno, 1833. 

— Toż, książeczka dla małych dzieci uczą- 
cych się czytać, oraz druga książeczka Helenki, 
Dwie Części. Warszawa, Merzbach, 1834, w 
8ce. 673 złp. 

— Toż, książeczka dla małych dzieci uczą- 
cych się czytać. Kraków , D. E, Friedlein, 
1839, w 8ce, str. 102. Z ryc. kolor, 5'^ złp.; 
z ryc. czar. 3'/j złp. 

— Toż. Wilno, 1839. 

— Toż, książeczka dla małych dzieci uczą- 
cych się czytać (po polsku i po franc). Wilno, 
1845, w 12ce, str. 163, z ryc. 6 złp. 20 gr, 

— Toż, książeczka dla małych dzieci uczą- 
cych się czytać, przez autorkę Pamiątki po 
dobrej matce. Wydanie siódme. — Etrennes 
a Helenę. Ouvrage destine aux petits enfans 
qui apprenent a lira. Z 4 rycinami. Wilno, 
T. Gliicksberg, 1850, w 12ce, str. 163, 6 złp. 
20 gr. 

— Toż, książeczka dla małych dzieci uczą- 
cych się czytać. Wydanie piąte. Kraków , 
D. E. Friedlein ; Warszawa, Rud. Friedlein, 
b. w. r. (1852), w 12ce, str. 102 i II. Bez 
rycin 3 złp. 10 gr. ; z 4 rycinami kolorowa- 
nemi. 6 złp. + 

— Toż, książeczka dla małych dzieci uczą- 
cych się czytać, przez autorkę Pamiątki po 
dobrej matce. Z 4 rycin, kolor. Warszawa, 
Orgelbrand, 1853, w 12ce, str. 56. 3 złp. 10 gr. 

— To samo, z jjrzeciwległem tłumaczeniem 
niemieckiem. Z 4 ryc. kolor. Tamże, 1853, 
w 12ce, str. 113. 5 złp.; zniż. 30 kop. 

— Toż, książeczka dla małych dzieci uczą- 
cych się czytać. Wydanie ósme, po polsku 
i po francnzku. Wilno, 1854. 1 rub. (u Gebet- 
nera 4 złp.); cena zniż. 45 kop. 

— Toż. Część I. i II : Powieści małe, roz- 
mowy i komedyjki; Powieści z Pisma Św., 
przez autorkę Pamiątki po dobrej matce. 
(Główny tytuł : Pisma.) Warszawa, nakł, S. H, HOFFMANOWA - HOHENLOHE. Ul Merzbacha, druk Braci Hindemith, 1857, w 8ce, 
etr. 413, karta 1, rycia 6. + 

— Toż, wydanie nowe. Warszawa, S. H. 
Merzbach, 18G1, w 8ce, str. 413. 10 zfp. 

— Wspomnienia z podróży w obce kraje, 
w listach do Helenki. Wydanie nowe J. N. 
Bobrowicza, ozdób. 45 drzewoiyt. Lipsk, 18.53, 
w 8ce, str. 299. 2 tal. 10 sgr. 

— Wybór pism. Wydanie nowe przejrzane 
i poprawione przez autorkę. Tomów X. Z 10 
pięknemi ryc. Wrocław, W. G. Korn, 1833, 
w 12ce. Na paji. welinowyra 60 złp.; z ryci- 
nami przed pismem (avant la lettre) odciśnio- 
nemi na chińskim papierze 120 złp. — Tom I: 
Pamiątka po dobrej matce, czyli Ostatnie jej 
rady dla córki, str. 281.— Tom II. i III: Powie- 
ści historyczne, porządkiem chronologicznym 
ułożone. Tomów II. Z 2 rycin., str. 344 i 301. — 
Tom IV : Biografie znakomitych Polaków i 
Polek. Z portret. Maryi Leszczyńskiej, str. 
407. — Tom V. i VI : Opisy różnych okolic 
Królestwa Polskiego Z widokiem Puław i Kra- 
kowa. Tomów II, str. 299 i 321.— Tom VII. 
i VIII : Powieści moralne, z ryc. Tomów II, 
str. 275 i 311. — Tom IX: Listy o wycho- 
waniu. Z portr. Małachowskiego, str. 204. — 
Tom X: Rozmaitości. Z portret. Kni.TŹnina, 
str. 299. (Pojedyncze Tomy sprzedają, się za 
cenę nieco podwyższoną.) 

— Zycie św. Elżbiety królewnej węgier- 
skiej, księżnej Turyngii. Wrocław, Schletter, 
1838, w 12ce, str. 203. 5 złp. 

HOFFMANOWA i E. /. Rozrywki małe dla 
dzieci, zawierające : Powieści moralne, opo- 
wiadania historyczne , życiorysy uiektóiych 
sławnych ludzi, listy, anekdoty ciekawe, bnjki 
i powinszowania, w}'jęte z pism autorki „Wią- 
zanie Helenki" i innych znakomitych pisarzy, 
ułożył J. E. Warszawa, Lessman, 1852, w IGce, 
str. IV i 190, z 4 lit. kolor, rycin. 1 rub. 

(Dubrowski Piotr wydał r. 1852 u Wolffa 
w Petersburgu przekład na rossyjsk. niektó- 
rych powieści dla dzieci ) 

— Obacz: Barbauld; Colet (1854); E. J. ; 
Gałęzowski A. ; Górnicki (Mowa, 1848); Monta- 
lembert (Życie Elżbiety); Pologne (Souyenirs) ; 
Szmid Krzysztof (Gołąbek) ; Tomasz z Kęt ; 
Tomorowiczowa. 

Hoffmanowa Marya Jakubina, ob. Lompa J. 

Hoffnung Polens, obacz: Rybiński Generał 
(1855). 

HOFFSTETTER Job. Bapł. (Profess. w Akad. 
terezyańs. w Wiedniu). Der schuelle Pole, 
oder die Kunst, die polnische Sprache durch 
die gediegensten, fasslichsten Aufsatze binnen 
30 Stunden sich vollkommen eigen zu machen. 
Wien, Grund, 1849, w 8ce, str. III i 337. 
45 kr. m. k. 

— Kleine Grammatik. Wien, Pichler, 1840. 
(Napisał przeszło 20 dziełek najhaniebniej- 

6zą polszczyzną.) 

— Patrz: Emerson (Książka, 1844). HOFINGER Jan Chrzc. (pastor w S. Peter). 
Sztuka odmłodnienia starych drzew, tłuma- 
czenie z niemieckiego, napisana przez 

Lwów, druk P. Pillera, 1828, w 8ce, str. 50. 
1 złp. + 

HOFMOKL (Dr. i. Przyczynek do opisu prze- 
biegu nieprawidłowego naczyń krwionośnych 
przy rozcięciu krtani Jub tchawicy, z dodat- 
kiem odmiany rurki tchawiczej (Trachealca- 

niile), podał docent chirurgii w Wiedniu. 

(Odb. z Przegl. lekars. 1872.) Kraków, czcion- 
kami drukarni Czasu, w 8ce, str. 15. -f- 

Hofstetter, obacz: Hoffstetter. 

Hofwyl, ob. Capo; Felienberg; Flatt; Popis 

Konw. Piarów (1822 r.) 

Hoge Ezechiel (tłumacz). Modlitwy Izraeli- 
tów od najdawniejszych czasów aż dotąd przez 
nich używane, których największa część uło- 
żona jest przez biegłego w zakonie pisarza 
Proroka Ezdrasza i jego tak nazwany wielki 
senat , istniejący około roku 340 przed erą 
chrześciańską, z hebrajskiego języka na pol- 
ski przetłumaczone przez E H. Warszawa, 
w drukarni Stanisława Dąbrowskiego, 1822, 
w 8ce, str. 249 i 4. 10 złp. 

— Nauka religii dla młodzieży Izraelitów, 
zawierająca obowiązki człowieka w ogólno- 
ści i Izraelity w szczególności; przytem naj- 
ważniejsze ustawy ceremonialne, porządkiem 
katechizmu ułożone , z hebrajskiego języka 
na polski przetłumaczone przez E. H. War- 
szawa, druk. Stan. Dąbrowskiego, 1822, w 8ce, 
kart 4 i str. 95. 

— Toż, tłumaczono z hebrajskiego. Edycya 
pomnożona. Wilno, w drukarni M. Romma 
i Z, Szriftgissera, 1829, w 8ce, kart 3, str. 
104. + 

HOGE Stanisław. O ruchu ciał niebieskich 
i ziemi. Przełożenie wszystkim badaczom na- 
tury sposobu, przez któryby mogli doświad- 
czyć i naocznie się przekonać, czy ziemia 
obraca się lub stoi niewzruszona; oraz myśli 
względem ogólnego ruchu ciał niebieskich i 
ziemi. Warszawa , druk Baryckiego , 1830, 
w 8ce, str. 35. 1 złp. 15 gr. 

— Tu Chazy , czyli Rozmowa o Żydach. 
Warszawa, druk P. Baryckiego, 1830, w 8ce, 
str. 157. 3 złp. -1- -f -f 

Hohel, obacz: Gogei. 

HOHENEGGER Ludw. (Dyrekt. zakładów górn. 
arcyks. Alberta). Geognostische Kartę der 
Nord-Karpathen in Schlesien mit den angran- 
zenden Theilen von Milhren und Galizien. 
Gotha, Justus Perthes, 1861, folio wielkie, 
mappa chromolitogr. z tekstem druków, w 4ce, 
o 111 i 50 str., z 1 tabl. 2 tal. 15 sgr. 

Hohenheim, ob. Hermbstaedt; Krynicki Jan 

(1821). 

.. HOHENLOHE - WALDENBURG - SCHILLINGS- 
FiJRST Aleksander Leopold Franciszek Emeryk 

(książę, biskup Sardyki, urodź. 1794 f 1850). 
Missya domowa, czyli Książka do uabożeń- 142 HOHENLOHE - HOLEWINSia. stwa i nauki dla Katolików. Wilno, Zawadzki, 
1852, w JGce. Na papierze zwyczajnym 30 
kop., oprawna w półskórek 35 kop. ; na pap. 
średnim 40 kop., oprawna w półskórek 50 
kop. ; na papierze białym 50 kop., oprawna 
w skórkę z futerał. 75 kop. 

— Toż, wydanie nowe poprawne. Wilno, 
Zawadzkij 1853, w IGce, str. 392. + 

— Modły prawowiernego Glirześcianina, 
według ducha Kościoła katolickiego napisane 

w jgzyku niemieckim przez , pomnożone 

w polskim wielu dodatkami. (Tłum. J. J. Szcze- 
pański.) Lwów, druk P. Pillera, 1825. Opra- 
wne 1 złr. 3G kr. m. k. 

— Wzniesienie duszy do Boga pobożnego 

Chrześcianina, przez radcę duchownego 

biskupstwa bamberskiego. Nowa edycya z ryc. 
na czele. Wrocław, Korn, 1825, w 8ce, str. 
VIII i 192. 6 złp. 

(Edycya pierwsza wyszła około r. 1824.) 

— Toż, nowa edycya z ryciną.. Suwałki, 
w drukarni wojewódzkiej Fr. Świerczewskiego, 
1828, w 12ce, str. 266. 

— Toż, podług trzeciej edycyi zupełnie 
nowe i poprawne wydanie z sztychowanym 
tytułem. Wrocław, Wilh. Bog. Korn, 1828, 
w 8ce, str. 192, z 1 ryciną,. 4 złp. 

— Wzniesienie duszy chrześciańskiej do 
Boga. Wrocław, W. G. Korn, 1S35, w 12ce. 
5 złp. 

— Toż samo, zupełnie nowe i popr. wyd. 
Tamże, 1844, w 12ce. 4 złp. 

HOHENLOHE i FALKOWSKI X. Jakób Zebe- 
deusz (Piar). Wzniesienie myśli do Boga, dla 
użytku pobożnych nowo wydane. Warszawa, 
1826, w 12ce. 12 złp. 

— Wzniesienie myśli ku Bogu dla oddania 
mu czci w duchu i prawdzie, czyli Modły, 
rozmyślania i nauki dla dziatek katolickich. 
Warszawa, w drukarni Kom. R. W. i O. P., 
1830, w 12ce, str. 148; przy tem razem opr. 
patrz osobny tytuł : Wybór modlitw , czyli 
Mowa serca. 25 gr. + 

— Wzniesienie myśli do Boga, czyli Wybór 
modlitw dla dzieci. Warszawa, 1836. Oprawn. 
w płótno ang. ze złoć. 50 kop. 

— Toż, czyli Duch chrześciańskiego nabo- 
żeństwa. Wydanie czwarte i^rzerob. i znacznie 
powiek. Warszawa, Sennewald, 1841, w 16ce. 
5 złp.; na welin. pap. 6 złp. 20 gr. 

HOHENLOHE, FALKOWSKI X. i WAGA Antoni. 

Wzniesienie myśli do Boga, czyli Duch chrze- 
ściańskiego nabożeństwa. Wydanie piąte prze- 
robione i znacznie powiększone. Warszawa, 
nakład G. Sennewalda, 1855, w 16ce. 

HOHENLOHE i FALKOWSKI Ks. Jakćb Zebede- 
usz (Piar). Wzniesienie myśli ku Bogu, czyli 
Modły, rozmyślania i nauki dla dziatek kato- 
lickich, z niem. języka przerobione i drukiem 
odnowione. Częstochowa, 1845, w 16ce, str. 
210. — Rzut oka na cudowne leczenia Księcia 
Hohenlohe, kanonika ołomunieckiego, z nie- 
mieckiego, 1822, z kopersztychem tegoż. Ob. 
Onymus. 

Hohenthal, obacz: Rousseau, 

HOHOCKI S. Zamietki na statiju Sowremien- 
nika „ Kacionalna beztaktnost " s prybawle- 
niem sticha: „Niema Rusi." Wtoroje izdanije. 
Lwów, Staurop. Inst. 15 cent. 

Hohol M. W., obacz: Gogol. 

HOJDZIŃSKI Wojciech. Cztery marzenia, czyli 
Wspomnienia 1846 r. w Galicyi , napisane 

wierszem przez Tarnów, nakład i druk 

Józefa Karnstadta, 1848, w 8ce, str, 31. -i- 

— Powinszowanie matce od dzieci w dn. 
16 Lutego, napisane w więzieniu. B. w. m. i r. 
(Kraków, 1848), w 8ce, kartek 4. + 

- Wspomnienia ułana z r. 1831, napisane 
wierszem. Tarnów, Milikowski, 1849, w Sce, 
str. 83. 2 złp. 

Hokus-Pol(US, Czarnoksiężnik, czyli Nauka 
tajemnic, najzabawniejszych sztuczek czaro- 
dziejskich, oraz innych pięknych wiadomości 
a la Bosko, Schwanenfeld, Twardowski, Faust, 
Teofrastus Paracelsus, Doebler, Filadelfia etc. 
Bochnia, nakład i druk W. Pisza, 1863, w 12ce, 
str. 178. 30 kr. 

Holal (Warszawa, 1831), w Sce, 1 arkusz. 
(Autor X. Dekert, lub jak Łętowski twierdzi, 
J. S. Przybylski.) 

— Porównaj : E. A. (Począ-tek Uwag). 

Holbach R., obacz: Herman R. 

HOLBEIN Franc Ignacy von Holbeinsberg (ur. 
1779). Gonitwy w Tenczynie, czyli Trzy znaki 
prawdy, komedya rycerska w 5 aktach, wier- 
szem i prozą, z niemieckiego P. Holbein na- 
śladowane przez Jana Aśnikowskiego. Figle 
młodości , czyli Mali złodzieje zwierzyny , 
komedjo-opera w 1 akcie, oryginał francuzki, 
z niemieckiego przetłumaczona przez Jana 
Aśnikowskiego. — (Teatr wileński. Oddział I.) 
Wilno, wydawca, druk S. Blumowicza, 1838, 
w 12ce, str. 139 i 112. 1 rub. 

HOLBERG Ludwik (baron, ur. 1684 f .1754). 
Podróż do krajów podziemnych Mikołaja Kli- 
miusza, powieść norwegska , tłumaczona 'z 
łacińskiego przez Winc. Stoińskiego. Tomów 
II. Lublin, druk Kaz. Szczepańskiego, 1819, 
w 8ce, kart 5, str. 290 i kart 2, str, 302, + 

HOLC L. (obrońca przy Senacie). Odpowiedź 
ze strony Kacpra Krzyżanowskiego na skargę 
Izabelli z hr. Mostowsldch Starzyńskiej. War- 
szawa, druk Gazety polskiej, 1864, fol., str. 12. 

HOLEWIŃSKI Władysław, Ob otnoszeniach 
suprugow po imuszczestwu w słuczaje neza- 
kliuczenia iii predbracznago dogowora po 
zakonam diejstwujuszczych w Carstwie Pol- 
skom. Petersburg, 1861, w 8ce, str. 128. 

— Projekt Kodeksu postępowania karnego 

redakcyi (Warszawa, 1865), fol., str. 325 

(po polsku i rossyjsku). HOLLAENDERSKI - HOLLY. 143 — O proischożdenii i dielenii obiazatelstw, 
Boczinenie Warszawa, w typ. Osipa Ber- 
gera, 1872, w 8ce, kart 4, str. 302. + + 

— O stosunkach majątkowych migdzy mał- 
żonkami w razie niezawarcia umowy przed- 
ślubnej, podług Kodeksu cyw. pols., napisał 

Petersburg, druk J. Ohryzki, 18G1, w Bce, 
str. IV i 140. 75 kop. 

— O zoboNyiązaniach podług Kodeksu Napo- 
leona, wykład"^ tytułu III. i IV. Księgi III. 
Zeszyt I. Warszawa, Gebethner i Wolfł", druk 
J. Goldmanna, 1869, w Bce, str. 80. 17 '/.j sgr. + 

HOLLAENDERSKI Leon (z Wisztyńca, urodź. 
1812). Delices royales ou le jeu des echecs, 
son histoire, ses regles et sa valeur morale ; 
par Aben Ezra et Aben Ye-H'ia rabbin du 
XIII siecle ; traduction de Thebreu par Leon 
Hollaenderslci. Paris, Blum, 1864, w 12ce. 
2 franki 50 cent. 

— Discours aux jeunes filles prononces a 
l'Ecole gratuite de Bell-Lane a Loudres par 
une protectrice de cet etablissement, traduc- 
tion francaise. Paris, imprim. G. Kugelmann, 
1861, w 8ce, str. VI i 281. 3 franki. 

— L'homme morał, materiel politiąue et 
religieux, trilogie populaire et philosophiąue. 
I. L'esprit de la naturę , ou ,la vie humaine 
et sociale experimentee; II. Pleur et malheur; 
III. Dialogue entre Democrite et Heraclite 
ou le monde politiąue, religieux, philosophi- 
ąue et Yulgaire compare, avec le monde an- 
cien. Appendice: Pensees choisies. 2me edi- 
tion. Paris, chez Daniel Giraud, impr. Lacour, 
1854, w Bce, str. VIII i 231. 

— Les Israelites en Pologne. Edition ornee 
de 6 gravures (colories). Paris, chez Dagetau 
et Gomp., 1846, w Bce, str. XVI i 342. 8 frank.; 
cena zniżona 3 franki, -t- 

(Toż wyszło po polsku.) 

— La liberte du Franc-Macon en France. 
(Poezya.) Saint-Denis, G. Michel, 1869, w Bce, 
str. 16. 

— Meditations d'un proscrit polonais. (Poe- 
sies.) Paris, 1'Auteur, 1861, w 8ce. 5 frank. 

— Memoire sur la situation des Israelites 
en Pologne. Paris, 1858, w Bce. 

— A la memoire du baron James de Rotli- 
schild. Paris, impr. Briere, 1869, w Bce, str. 7. 

— Moschek. Moeurs polonaises par Leon 
Holloenders (tak). Paris, P. Poulet Malassis, 
1859, w 12ce. 4 franki. 

— Toż, par L. Hollaenderski. 2de edition. 
Paris, Blum, 1861, w Bce. 2 franki. 

— Okólnik z okazyi otwarcia kawiarni pol- 
skiej pod Orłem białym i Pogonią litewską. 
Paryż, 1861, w 4ce. 15 centim. 

— Dix-huit siecles de prejuges chretiens. 
Precede d'une lettre approbative par M. Ad. 
Cremieux avocat. Paris, libr. M. Levy, 1869, 
w 16ce, str. XX i 192. 

— Trilogie philosophiąue et populaii"e. Paris, 
1850, w Bce. 3 franki. HOLLAK Józef (ksiądz). Nauka religii wykła- 
dana w warszawskim Instyt. głuchoniemych, 

ułożona przez prefekta i nauczyciela religii 

w tymże instytucie. Części IV. Warszawa, 
1855. 4 kop. 

HOLLAND Henr. Ryszard (kanclerz, urodź. 
1773 t 1840). Souvenirs diploraatiąues publiea 
par son fils lord Henri Edouard Holland, tra- 
duits de 1'anglais par H. Ghonski. Paris , J. 
Rouvier, 1851, w 12ce. 3 franki. 

HOLLAND Jan Dawid (urodź. 1740). Traktat 
akademicki o prawdziwej sztuce muzyki, oraz 
dodatek o używaniu harmonii. Wrocław, 1B06, 
fol. 

Holland, obacz : Tański J. 

Hollandya, obacz: Esquiros Alfons. 

HOLLAS. Erinnerung an den 11 Marz 1861, 
was unter den Gipsfiguren in Dorants-Zim- 
mer Yorgeht. (Wiersz.) Lwów, druk Poremby, 
1B61, w 4ce podł., 1 karta. 

HoHender. Wiadomość o krwawej i stra- 
sznej rzezi w mieście Moskwie; obacz: Roussel 
William. 

HOLLENDER (HOLLAENDER) Adolf. Szczere 
życzenia listonosza na r. 1862. Nowy-Sącz, 
druk J. Pisza, 1661, w 8ce, kart 3 uiel. -i- 

— Vivat wszystkie stany! Książeczka nowo- 
roczna z powinszowaniem dla czcigodnych 

mieszkańców Nowego-Sącza, przez nadwor. 

sądeckiego listonosza na r. p. 1863. Nowy 
Sącz, druk Józefa Pisza, 1862, w 12ce, str. 16. 

— Si finis bonus, laudabile totum, najpo- 
korniejsze votum etc, na rok 1865. Nowy 
Sącz, czcionkami J. Pisza, 1864, w Bce, str. 
15. -f 

— Wrószcz, nowe czasopisemko najtańsze, 
na rok 1866, dla wspólnej dogodności w Zeszy- 
cie etc. Nowy Sącz, J. Pisz, 1866, w Bce, 
str. 15. + 

— Latawiec, na rok 1B67. Nowy Sącz, druk 
J. Pisza, 1866, w 8ce, str. 14. + 

(Hoilender.) Akt oskarżenia i razem wnio- 
sek Z. Prokuratora w sprawie star. Haima 
Hoilender, o zbrodnią oszustwa , a razem i 
krzywoprzysigztwa obwinionego d. 22 Listo- 
pada. (Kraków) 1820, fol., str. 8. 1 złp. + 

— Obacz: Rogalski. 

HOLLOK Emeryk (urodź. 1796). Nexus natio- 

nis Hungarae cum Polonica, explicitus per 

in Lyceo episcopali I\osnaviensi historiarum 
Prof. AA. LL. et Philos. Drem. Cassoyiae, 
typ. Werfer, 1831, w Bce, str. XIV i 186. 
1 tal. + 

HOLLUNDER Chrystyan Furchtegott. Ausfiihr- 
liche Beschreibung des in Oberschlesien, dem 
Kónigreiche Polen und dem Gebiete der Repu- 
blik Krakau gewóhnlichen Zinkhiittenproces- 
ses. Leipzig, Fleischer, 1824, w Bce, str. 96 
i tab. 16 sgr. 

HOLLY (HOLLEG) Jan (urodź. 1785 f 1B49). 
Cirillo-Metodiada, witazska basen w sesti spe- 
woch. Budin, 1835. 144 HOLMANN — HOŁOWIŃSKI. HOLMANN James. Reizen door Rusland, Sibe- 
rie, Polen, Oostenrijk etc. waarin en yerslag 
van zyne verovenng- ais staatsgevangene von 
Siberie. Uit het Engelsch. in. piat. 2 Deele. 
Amsterdam (Schmidt in Flalle), 1829, w 8ce, 
z ryciną.. 2 złp. 

— Trayels trough Russia, Siberia, Poland, 
Austria etc. II. V^ol. London, 1825, w 8ce. 
15 schill. 

HOLMDORFF Karol. Oświadczenie wystawie- 
nia batalionu strzelców, fol. 

HOLSCHE August Carl. Geographie und Sta- 
tistik von West-, Siid- und Neu-Ostpreussen, 
nebst einer kurzeń Geschichte des Konigreichs 
Polen, bis zu dessen Zertheilung. Bearbeitet 
und herausgegeben von A. C. von Holsche, 
konigl. preuss. geheimen Justizrath und Regie- 
rungs - l)irector zu Bialystock. Nebst einer 
Charte VGn West-, Siid- und Neu-Ostpreussen. 
III. Biinde. Berlin, bei Friedrich Maurer, 1800 — 
1807, w 8ce; Tom I,' 1800:str. G, XXVIII, 12, 
507, 5 i mappa; Tom II, 1804: str. 578; Tom 
III. 1807 (bardzo rzadki): str. 230. 12 zip. + 

HOLTAY Franz. Inbegriff" des ueuen Stem- 
pelpatentes vom 5 Oktober 1802. Lemberg, 
Druck von Piller, w -Ice, str. 70. 

HOLTEJ Karol Edward (ur. 1797). Kościuszko 
or the old generał, an operetta in one ait in 
german and euglisch. London (b. w. r.), 
w 12ce. 15 sgr. 

— Szekspir w domu rodzinnym, czyli Przy- 
jaciele, drama w 4 aktach, tłum. A. S. War- 
szawa, druk Gazety powszechnej, 1842, w 8ce, 
str. 137. 

— Obacz: Jasiński J. 

HOLTING Gustaw. Opowiadania celem za- 
bawy i nauki, ułożone dla dzieci od 5 do 8 
lat, tłum. z niemieckiego (druk zapowiedziano 
w Warszawie 1851). 

HOLTZ (HOLZ) Eduard. Praktisches Lese- 
buch zur leichten Erlernung der deutschen 
Sprache und zur Entwickelung des kindlichen 

Geistes und Ausbildung des Herzens, von 

Yorsteher einer Erziehungs-Anstalt zu War- 
schau. L Theil. Warschau, Natanson, Druck 
von Alex. Gins, 1855, w 8ce, str. 144. 37 'A 
kop. + 

— Podręcznik metodyczny do ogólnej nauki 
rachunków, jako przewodnik do wykładania 
arytmetyki podług Dicsterwega i Heusera, 
przekład z nien). Część I. zawiera pierwsze 
4 działania; Część II. zawiera: Zadania prak- 
tyczne do Podręcznika metodycznego ogólnej 

nauki rachunków przez przełożonego pen- 

syi wyższej prywat, męzkiej. Warszawa, druk 
A. Ginsa, 1858, w 8ce, str. 114 i 31. 50 kop. 

— Obacz: Diesterweg. 

HOLZENDORF F. (Dr.). Ulepszenia w spó- 
łecznem i ekonomicznem położeniu kobiet 

przez przełożył Wł. Sab(owski). Warszawa, 

nakł. Red. Przegl. tygod., 1868, w 8ce, str. 
31. (Ze zbioru pod t. Wiedza.) -i Hołd Bogu od pobożnych dzieci codziennie 
oddawać się powinny, czwarty raz przedru- 
kowany. Wilno, Missyonarze, 1825, w 32ce, 
str. 156. 

(Pierwsze, drugie i trzecie wydanie r. 18..) 

— Toż. Wilno (Lipsk) 184.., w 32ce, str. 
138. (Za potwierdź, biskupa Cywińskiego.) 

— Toż. Wilno, druk Rafałowicza, 1847, 
w 32ce, str. 155. 

— Toż. Wilno, 1857. Oprawne w papier 
ze złoceniem 35 kop. ; na gorszym papierze 
20 kop.; w zwyczajnej oprawie 12 kop. 

— Toż. Rzeszów, J. A. Pelar, 1864, w 16ce, 
str. 148. Oprawne 24 gr. ; ze złotemi brze- 
gami 1 złp. 18 gr. 

Hołd uwielbienia płci pięknej za tegoroczną. 
loteryij fantową, na wsparcie ubogich, w Kra- 
kowie d. 6 Marca 1826 r., w 8ce, str. 2. 

Hołonkiewicz T., obacz: Burney. -f 

Hołos świta do brati Rusniakiw ! B. w. m., 
1848, w 4ce, str. 2. + 

Hołowackij J., obacz : Głowacki Jakób. 

HOŁOWCZYC Szczepan (ur. 1741 f 1823). 
List pasterski do duchowieństwa i wiernych 
dyecezyi sandomirskiej (1819), fol. 

— J. W. JM«i X. Dubieckiemu, Kancl. 
katedr, krakows. , J. W. P. i Dóbr. (List.) 
(1819), w 4ce, 1 karta (prozą). 

(Hołowczyc S.) Ode in ascensu Archicathe- 
drae Metropolitanae Varsaviensi3 Steph. Kolu- 
mna Hołowczyc. Congregatio Scholarum Pia- 
rum. (Warszawa, 1819), w 4ce. 

~ Ob, Andraszek; Brodziński K. ; Dubiecki 
M. ; Przybylski J. (Ad excell. 1820); Szaniaw- 
ski Fr. Ks. 

Hołowica, obacz: Piątkowski R. 

HOŁOWIŃSKI A. Etudes experimentales sur 
les abenations de 1'oeil. These pour le grade 
etc. Dorpat, G. Glaser, 1869, w 8ce, str. 46 
i tab. 2. h 

HOŁOWIŃSKI Antoni. Dissert. inaug. medico- 
pract. de ictero etc. Yilnae, 1829, w 8ce. 

HOŁOWIŃSKI Ignacy (arcybisk. mohyl., ur. 
1807 t 1855). Dzieciątko Jezus, opowiada- 
nie (wierszem). Wilno, T. Gliicksberg, 1846, 
w 8ce, str. 280. 20 złp. ; cena zniżona 1 rub. 
60 kop. 

— Epistoła pastoralis data Petropoli d. 9 
Dec. IbóO. Petersburg, 1850, fol. 

— Executorium decretum de limitibus dioe- 
cesis Minscensis. Minsci, 1855, str. 48. 

— Toż, de limitibus dioec. Telsensis. Wil- 
no, 1854, w 4ce. 

— Homiletyka przez ś. p ułożona i alu- 
mnom duchownej akademii wykładana w r. 
1855. Kraków , Wydaw. dzieł katol. , druk 
Budweisera, 1859, w 8ce, str. VI, 576 i VIII. 
2 złr. 50 kr. 4- + -f 

— Hymny kościelne z brewiarzy, mszału 
i ksiąg liturgicznych wyjęte i wedle porządku HOŁOWINSKI - HOEYNSKI. 145 pacierzy kapłańskich na sześć części podzie- 
lone, przełożył z łacińskiego J. Hołowiński. 
Wydanie pośmiertne. Kraków, nakł. Wydaw. 
dzieł, katol., druk Czasu, 1856, w 8ce, str. 
XXII i 432. Na papierze zwyczajnym 4 złp. ; 
na papierze welinowym 12 złp. + + + 

— Kazania niedzielne, świgtalne i przygo- 
dne, oraz Allokucye miane w Petersburgu 

przez Wydanie pośmiertne. Kraków, nakł. 

Wyd. dzieł katol., 1857, w 8ce, str. 694 i 1 
karta. Na papierze zwyczajnym 12 złp.; na 
papierze welinowym 18 złp. + -f- -i- 

— Legendy. Wilno, T. Gliicksberg, 1843, 
w 8ce, str. 144. 8 złp.; cena zniż, 65 kop. 

— Toż, drugie wydanie. Petersburg, nakł. 
Wolffa, druk Wienhóbera, 1855, w 8ce, str. 
149. 

— List pasterski, dany w Petersburgu dn. 
7 Lutego 1852 r. Petersburg, 1852, fol. litogr. 

— Toż, d. 16 Stycznia 1852 r., fol., litogr. 

— Toż, z powodu włożenia św. Palliusza. 
Petersburg, 1852, w 8ce, str. 41. 

— Miesiąc Maj poświęcony Mai-yi Pannie. 
Przerobiony z -włoskiego ku użytkowi Pola- 
ków przez X. Ig. Hołowińskiego. Kraków, 
Wyd. dzieł, katol., 1857, w 8ce, str. 263 i 4 
kart w 12ce. 21 kr.; na pap. welin. 1 złr. -i- 

— Toż, wydanie drugie. Kraków, Wydaw. 
dzieł katol., 1859, w 16ce, str. 193. 30 kr. + 

— Mowy pogrzebowe po ś. p. księdzu 

arcybiskupie mohylewskim, metrop. wszech 
rzyms. katol. kościołów w Ces. Rossyjs. Wilno, 
Zawadzki, 1856, w 8ce, str. 135. 6 złp. ; cena 
zniż. 2 złp. 20 gr. 

— Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Tomów 
V. Wilno, T. Gliicksberg; Tom 1. i II. r. 1842; 
Tom III. r. 1843; Tom IV. r. 1844; Tom V. 
r. 1845, w 8ce, str. XIV, 246, karta 1 ; str. 
452, kart 2; str. 478, kart 5; str. 369 i niel. 
k. 7 ; str. 336, niel. kart 6, z 4 rycin, 80 złp. + 

— Wydanie drugie , poprawione i pomno- 
żone. W jednym Tomie z 24 litochromiami 
i portretem autora. Petersburg, Wolff, 1853, 
w 4ce, str. VIII, 667, XVI i 1 plan. Na papie- 
rze welin. bez rycin z portretem autora 6 rub.; 
na pap. zwyczajnym 5 rub. ; na welinie i z 
rycinami 9 rub.; cena zniżona 4 rub. 

— Pisma Żegoty Kostrowca. Tomów II. 
Wilno, T. Gliicksberg, 1848, w 8ce, str. 318 
i 422. 26 złp. 20 gr. h 

(Zawierają w sobie: I. Korona, Legenda. 
Powieści z podań gminnych: 1. Rusałki; 2, 
Dwie mary, czyli Szczęście i rozum ; 3. Dzie- 
dzic; 4. Dwaj bracia. — II. Poezye św. Grze- 
gorza Nazyanzeńskiego. O stosunku bezpośre- 
dniej filozofii do religii i cywilizacyi naszej.) 

— Rachel, powieść. Wilno, J. Zawadzki, 
1847, w 12ce, str, 396. 11 złp. + 

— Teka rozmaitości. Wilno, T. Gliicks- 
berg, 1844, w Sce, str, 411. 13 złp. 10 gr. 

t + + (Zawiera: Życie mojej matki; Opuszczony 
klasztor i ksiądz Kapucyn; Wieczór na wsi; 
O metodzie filozofii; ŚŚ. Perpetua i Felicyta; 
O Św. Teresie i jej dziełach.) 

(W rękop. przekład Petrarki poezyj.) 

(Hołowiński I.) Wspomnienia z życia i zgonu 
Ignacego Hołowińskiego. Warszawa, 1856, 
w 12ce. 

Z jego pobudki wyszły druki te: 

— Akty i graraoty o ustrojstwie rimsko- 
katoliczeskoj cerkwi w Imperii Rossijskoj 
i Car. Polskom. W typografii wtoraho otdie- 
lenia sobstweunoj Jeho Imperat. Wel. kan- 
cellaryi, 1849, w Sce, str. 240. (Tekst łaciń- 
ski i przekład rossyjski.) 

— Priłożenie k' sobraniju aktów i gramot 
o ustrojstwie i uprawlenii rimsko-katoliczeskoj 
cerkwi w Imperii Rossyjs. i Car. Polskom 
(1849), str. 24. 

— Obacz: Cebes (Obraz, 1845); Feliński Zyg. 
(Biogr.); Groza Al.; Iwaszkiewicz J. (1855); 
Majewski Winc. ; Plejada ; Szekspir ; Werę- 
szczyński. 

HOŁOWIŃSKI Zeno. Dwa przemówienia 

J. W w dniach 14 i 15 Czerwca 1860 r,, 

do obywateli guber. kijowskiej zgromadzo- 
nych na wybory, miane na sali wyborowej. 
Kijów, 1860, w 4ce. 

— Obacz: Projekt; Śniadecki Jan (Uwagi). 

HOŁOWKIEWICZ Emil. Las głównym czyn- 
nikiem dobrobytu narodowego i moralnego 
uszlachetnienia człowieka. Lwów, 1871, str. 32. 

HOŁUB. Słowo prawdy (w Maju i Lipcu). 

Lwów, 1848, fol., 2 72 ark. 

Hołuby (Dwa) wodu pyły a dwa kołotyły. 
Narodnaja opera z 6 tanciami, w 2 aktach, 
ułożena z 12 pisnyj czysto-ruskich, Lwów, 
1863, w 8ce. 30 cent. 

HOŁUBOWICZ MichaŁ Dissert. de Sacramen- 
tis in genere , quam iu Ces. Litter. Univers. 
Vilnen. amplissiraae Facul. Theol. in ordine 
scient. ethico-politicarum auctoritate ad cons. 
Doct. Th. jura et hon. pub. disąuis. submittit. 
Vilnae, typ. Marcinowski, 1829, w Sce, str. 68. 

HOŁYŃSKI (Holiński) Aleksander Jan Joachim 

(z Litwy, ur. 181 S r.). La Californie et les 

routes interoceaniąues, par citoyen ame- 

ricain. Bruxelles, 1853, w Sce, str. X i 414. 
1 tal. 

— Toż, 2e edit. Bruxelles, 1853, w Sce, str. 
X i 414. 1 tal. 

— Coup d'oeil sur les Austuries. Notes ex- 

traits d'uu voyage en Espagne par A. H i. 

Paris, impr. Delaconfbe, 1843, w Sce. 3^/^ frank. 

— Du devoir de la France et de la posi- 
tion de la Russie vis-a-vi3 de la Pologne. 
Paris, impr. Claye et Taillefer, 1848, w Sce, 
str. 44. 50 centim. + 

— L'Equateur, scenes de la vie sud-ameri- 
caines. Paris, Amyot, 1861, w 12ce. 3 franki 
50 cent. 

19 146 HOŁYNSKI - HOMER. HOŁYŃSKl Otto. Niektóre przepisy co do 
bielizny i szat kościelnj^ch, oraz sposób spo- 
rządzania tychże. Lwów, druk Ossolińs., 1869, 
w 8ce, str. 28 i 1 karta. 

Homberg, obacz : Fraenkel. 

Homeopata polski Kwartalnik lekarski, po- 
świgcouy liomeop-rityi , hygienie , gimnastyce 
racyonalnej, hydroterapii i weterynaryi homeo- 
patycznej. Wydawca i redaktor odpowiedzialny 
Ant. Kaczkowski Dr. Medycyny. Lwów, druk 
E. Winiarza, 18G0— 65, w 8ce. Przedpłata 
całoroczna w miejscu 4 złr. (2 tal. 20 sgr.) 

(Wychodził co trzy miesiące w zeszytach 
po trzy do czterech arkuszy druku.) 

Homeopatya, obacz: Bartkowski L. (1870) 
Bielski J. (1871); BIgel (1827); 0. S. (1859) 
Doroszko; Gastier (Dzieci, 1857); Gruźewski W 
(1861); Gutkowski M. (1829); Hagen (1861) 
Hahnemann; Hausmann (Dyetet., 1852); Heryng 
(Leczebnik, 1854); Hryszkiewicz A. (1862); 
Jahr (Materya, 1863); Jasiński (1865); Jurkie- 
wicz J. (1847) ; Kaczkowski Anioni ; Karpowicz K. 
(1869); Katechizm; Kuczyński Stef.; Kurowski 
i. N. (Weterynarya) ; Lewandowski (Wetery- 
narya); Lewittoux (1868, przeciw Hom.) ; Lutze; 
Miller K. (Lekarz, 1858); Onoszko J. (1839); 
Rapou ; Rohiwes; Rosenberg (1839). 

HOMER. Batrachomyomachia, czyli Wojna 
żab z mj'szami, przełożył z greckiego JJruno 
hrabia Kiciński. Lwów, drukiem Józefa Schnaj- 
dra, 1815, w 4ce, 12 str. 15 kr. m. k. + 

(Inny przekład Przybylskiego w Krakowie 
b. w. r. w końcu 18 wieku.) 

— Dopełnienia Ilijady Kwintowskiej ku czci 
bohaterów rozburzycielów Ilijonu w śpiewach 
14, przekładania J. J. Przybylskiego. Wszyst- 
kie śpiewy dopełnień. Troja w zgonie. Tom 
IIL Kraków, druk Akad., 1815, w 8ce, str. 
469. 

— Dzieła. Iliada przez Fr. Dmochowskiego. 
Tomów III. Warszawa, w drukarni XX. Pia- 
rów, 1800-1801, w Sce ; Tom I : str. 331, niel. 
19; Tom II : str. 352, niel. 2; Tom III: str. 
270 i LVI, niel. 12. (Obejmuje wiadomość 
o życiu Homera, jego dziełach, tłumaczeniach 
i uwagi nad Iliadą.) 20 złp. + 

— Toż, drugie wydanie. Tomów III. War- 
szawa, w drukarni XX. Piarów, 1804—5, w Sce, 
Tom I: str. VI i 384; Tom II: str. VI i 376; 
Tom HI: str. VI i 367. 27 złp. + 4 + 

— Toż, tłumaczenia Fr. Dmochowskiego. 
Tomów Hi. Edycya trzecia. Wai-szawa, w dru- 
karni Gazety korrespond. warszawsk. , 1827, 
w Sce; Tom I: str. LXXXIV i 299; Tom II: 
str. 276; Tom III: str. 362. 15 złp. -f 

( Tegoż tłumacza Iliady księga I. wyszła 
b. w. m. i r., w końcu wieku XVIII, zaś ksiąg 
VIH w r. 1791.) 

— Iliada, tłumaczona przez Stanisława Sta- 
szica. Tomów II. Warszawa, w drukarni rzą- 
dowej, 1815, w 4ce; Tora I: str. XIV i 262; 
Tom II: str. 272. Nadto Poema Woltera: 
O zapadnieniu Lizbony tłumaczenia St. Sta- 
szica (str. 11). 4 złr. + — Ilijada Homerowska ku czci Achila Pele- 
jowicza z Etyi, w śpiewach 24, przekładania 
Jacka Idziego Przybylskiego, nauk wyzwól, 
i PMloz. Dra, byłego konsyliarza nadw. przy 
ś. p. Król. Stanisławie Auguście, wysłużonego 
bibliotekarza i profes. starożytności, tudzież 
greckiej literatury w Szkole główn. krak., 
Członka królewskiego Towarz. przyjąć, nauk 
warszawskiego. Tomów VII. Kraków, nakład 
przełożyciela wydawcy, w drukarni Greblow- 
skiej, 1814 do 1816, w Sce; Tom I, Ilijada: 
str. 405 ; Tom II, str. 447 i 2 ryciny rytów, 
przez J. Łęskiego; Tom III, Dopełnienie Ili- 
jady : str. 469 i 1 ryc. ; Tom IV, Odyseja Home- 
rowska: str. 334; TomV: str. 321 i 2 rycin; 
Tom VI, Klucz staroświatniczy : str. 471; 
Tom VII : str. 583, 2 kart jeogr. i 2 rycin. 
60 złp. -f + -f 

— Patrz : Pamiątki dziejów bohatyrskich. 

— Odysseja ku czci Ulisa Laertowicza z 
Itaki, w śpiewach 24, przekładania Jac. Idz. 
Przybylskiego, N. N. W. W. i F. D., był. 
konsyl. nadw. przy ś. p. Królu Sta,n. Aug., 
wysł. bibl. i prof. staroż., tudzież grec. lit. 
w Szk. gł. krak.. Człon. kr. Tow. prz. nauk 
warsz. Pierwsza połowa Odyssei : Ulis w dro- 
dze, wierszy polskich w treści 120, w tekście 
7726 ; druga połowa Ulis w domu, wierszy 
pols. w treści 120, w tekście 7422. Pamiątki 
dziejów bohatyrskich z wieku Grayskotro- 
skiego. Tom IV i V. Kraków, druk Akadem., 
1815, w Sce, str. 334 i 321. + 

— Odyssea, z greckiego na polski język prze- 
łożona przez Klemensa Żukowskiego. Wilno, 
Zawadzki, 1846, w 16ce, str. 524. 1 rub. 50 
kop. + 

— Odyssea, przekładał z greckiego Antoni 
Bronikowski. Zeszyt I — II zawierający Rhap- 
sodie I— XII. Poznań, J. K. Żupański, 1859, 
w Sce, str. 268. 1 tal. 10 sgr. -f 

— Toż, wydanie nowe (tytułowe). Ostrów, 
w komisie u J. Priebatscha, 1865, w Sce, str. 
199. 1 tal. 10 sgr. 

— Toż. Tom II. Rapsod XII— XXIV. Poznań, 
druk M. Zoerna, 1859, w Sce, od str. 203— 
387 i kart 4. -^ 

Homeri Odysseae rhapsodiae sex, ąuibus 
Ulyssis errorum narratio absolvitur (gr.) In 
usum tironum, cum notis et indice, gramma- 
ticam in primis vocum analysin atąue expli- 
cationem exhibentibus, edidit Jos. Jeżowski. 
Mosąuae, 1828, w Sce, str. X i 207. 6 złp. 
20 gr. -i 

— Toż, cum notis et yerborum indice, ite- 
rum edidit Josephus Jeżowski. Mosąuae, typ. 
Sym. Selivanowski , 1831, w Sce, str. XIV 
przedm., do str. 142 tekst i noty, do str. 217 
słownik greek, łacińs. 

— Pamiątka z dziejów bohaterskich z wieku 
grajskotroskiego w śpiewach Homera i Kwinta, 
według pierwotworów greckich Sławianom 
dochowana. Tomów VII z rycinami. Iliada 
Homerowska ku czci Achila Pelejowicza z Etyi, 
w 24 śpiewach, przekładania J. I. Przybył- HOMILETYKA — HORACY. 147 Bkiego. Tomów U.— Dopełnienie Iliady Kwin- 
towskiej ku czci bohaterów rozburzycielów 
Iliobu, w 14 śpiewach, przekładania J. I. 
Przybylskiego. Tom I. — Odyssea Homerow- 
ska, ku czci Ulisa Laertowicza z Itaki, w 24 
śpiewach, przekładania J. I. Przybylskiego. 
Tomów II. — Klucz staroświatniczy do 62 
śpiewów Homera i Kwinta w rubrykach ca- 
łego abecadła, wyjaśnienia J. 1. Przybylskiego. 
Tomów II. Kraków, 1815—1816, w Sce. 22 
złr. 30 kr.; cena zniż. 12 złr. + 

— Patrz : Tomy osobno. 

— Próba tłumaczenia Iliady przez Stan. 
Staszica, w 4ce, kart niel. 4 (bez tytułu.) 

— Iliada, przekład rymowy Jana Zborow- 
skiego (rękopis 1866 r.) 

— Obacz : Jeżowski Mac. (Przekład całego 
Homera); Kostka (Gótter); Krusiński H. (de Jo- 
ve) ; Łazarewicz ; Michanowicz (Iliada); Mrniak 
(Quaestiones); Siemieński L. (Odyssea); Sło- 
wacki Jul.; Smaczniński (Odyssea, r. 1829 
rękopis); Sumiński S. 

Homiletyka, ob. Hołowiński J. (1855); Maury 
(Zasady. 1819); Sailer (Teologia pasterska, 
1862); Skidełł (1835); Wilczek J. (1865). 

Homilie, obacz: Augustyn Św.; Białobrzeski ; 
Cochin X. (Łowicz, 1816); Dawid (1822); Koe- 
nigsdorfer (1843); Luzerne (1846); Malczewski 
(1838) ; Miklewicz A. (krótkie, 1840); Perźych S. 
(1859); Rejestr; Surowiecki Kar. (rymowane, 
1822); Wilczek J. (1861); Woliński (1845); Woro- 
nicz J. P. (1832); Zelwowicz J. (1852). 

Homobona (Żywot św.) patrona krawców 
i kupcósY. Wydanie pierwsze. Mikułów, No- 
watzki, około 1860, w 12ce, 1 'A ark. 15 sgr. 

Homolacze, obacz: Suchecki H. (Echo). 

Homolaczowa Kłem., obacz: Regulamin. 

HOMOLICKI Michał (urodź. 1791 f 1861). 
Dissert. inauguralis med. practica de vasorum 
sanguiferorura vi in morbis nervosis produ- 
ceudis. Wilno, 1815, w 8ce. 

— Obacz : Miesiacosłow. 

Homond L, obacz: Lhomond (Nauka chrze- 
ściańska). 

HONEGGER. Historya literatury i kultury 
XIX w., tłum. Mścisław Godlewski. (Zapow. 
Ig72 r. w Warszawie.) 

HONESTI Teodor. Poezye oryginalne. Tomów 
II. Warszawa, druk Ungra, 1844, w Sce, str. 
166, niel. 2 i 234. 10 złp. + 

Hongrie, Roumunie, Pologne. L' eąuilibre 
oriental. Paris, 1867, w 8ce. 1 frank. 

Honory (O. Kapucyn). Rys życia, cnót i cudów 
błogosław. Aloizego Rabata zakonu karraeli- 
tańskiego dawnej obserwancyi w Sycylii, przeł. 
z włoskiego O. Honory Kapucyn. Warszawa, 
1843, w bce, str. 19. 

— Obacz: Liguori Św. 

HOPP van. Warschau, Dichterlijke krijgs- 
tafereeler. Amsterdam, 1832, w Sce. ^^ tal. — Varsovie , tableaux guerriers et poeti- 
ques, traduction par August Clavareau, Che- 
valier de Fnrdre du Lion des Pays-Bas. Mae- 
stricht, 1833, w 12ce. (Dedykowane Cesarz. 
Mikołajowi.) 2 złp. 

HOPFGARTEN i SOTZMANN. Atlas von dem 
zu Sud-Preussen gehorigen Posener Kammer- 
Departement, entworfen von Hopfgarten et 
Sotzmann , welcher nachstehende Special- 
Kreise enthalt: 1) Posener Kreis; 2) Króbner 
Kreis; 3) Szrimraer Kreis; 4) Krotósziner 
Kreis; 5) Powitzer Kreis; 6) Peyserscher 
Kreis ; 7) Brzescer Kreis ; 8) Radziejewoer 
Kreis; 9) Gnesener Kreis. Po 5 sgr. 

HOPPEN Adolf. Zdania z rozmaitych gałęzi 
prawa i umiej, politycznych, których publi- 
cznie bronić będzie i t. d. Kraków, druk 
Uniwers., 1870, w Sce, str. 7. + 

HOPPEN Karol (obywat. Radomia, f 1849). 
Opis wejścia na górę Mont- Blanc. (Rękopis). 

Horacianie i Kuriacianie, obacz: Szecel J. 
(Balet). + 

Horacy Flakkus 0"inłU8 (ur. 65 przed nar. 
Chr. t 8 r. przed nar. Chr.). Carmiua cum 
notis Patris Jos. Juventii. Polociae , typis 
Colleg. Soc. Jesu, 1803, w Sce, karta 1, str. 
307, iudex kart 2 i str. 433. 10 złp. + 

— List do Pizonów o kunszcie poetycznym 
przez J. P(rzybylskiego). Kraków, druk. u Jana 
Maja, w Marcu 1803, w Sce, str. 31. 1 złp. + 

— Listów księgi dwie przekładania Fran- 
ciszka Dmochowskiego, i o sztuce rymotwór- 
czej do Pizonów księga jedna, przekładania 
Onufrego Korytyńskiego, z tekstem łacińskim. 
Warszawa, w drukarni XX. Piarów, 1814, 
w Sce, str. 183. (Na końcu dodano przekłady 
Potockiego.) 3 złp. + 

— Listy, przełożył wierszem D. M. Motty 
(w Progr. gimnaz.), w 4ce, str. IV i 26. + • 

— Listy , wierszem miarowym na język 
polski przełożył Dr. Marcelli Motty. Poznań, 
Żupański, 1856, w Sce, str. VIII i 64. 3 złp. 
15 gr. + 

— Ody celniejsze stosownie do użytku szkół 
objaśnione przez Józefa Jeżowskiego. Wilno, 
druk przy ulicy św. Jańskiej, 1821—23, w Sce, 
Tom 1: str. 192; Tom Ib: str. 232. 

— Dodatek do Horacyusza Od celuiejszych 
objaśnionych przez Józefa Jeżowskiego. Wilno, 
druk Józefa Zawadzkiego, 1824, w Sce, str. 
II i 60. Za III Tomy 14 złp. 

— Ody, przekład wierszem przez Teodora 
O. Narbutta 1835 r. 

— Ody wybrane z ksiąg różnj'ch , rymo- 
wym i nierymowym wierszem przez Kantor- 
berego Tymowskiego. Warszawa, w drukarni 
Wiktora Dąbrowskiego, 1816, w Sce, str. 63. 
2 złp. 15 gr. -f 

— Ody wybrane, przetłumaczył Luc. Sie- 
mieński. Kraków, druk Czasu, 1869, w 16ce, 
str. LXII, 169 i 5 nieliczb. + 148 HORACYUSZ — HORDYŃSKI. — Ody, SatjTy, Listy. Przekłady i naśla- 
dowania J. U. Niemcewicza. Lipsk , 1867. 
80 kop. ; w oprawie z płótna angielskiego 

■• ze złoconemi brzegami i wyciskami 1 tal. 
20 gr. 

— Opera omnia. Vol. I. cum notis. Varso- 
viae, typ. Piar., 1828, w 12ce, str. 225. 15 złp. 

— Miłosne pieśni, przełożył i objaśnił Klin 
(Kaliszewski). Warszawa, 1871, w 8ce, str. 
IV i 12. 15 kop. 

— Pieśni wszystkie, przekładania różnych. 
Nowe wydanie (z wydania A. Naruszewicza"). 
Tomów n. Warszawa, nakład Zawadzkiego 
i Węckiego uprzywilejow. księg. i druk. Dwo- 
ru Król. Polskiego, 1819, w 8ce; Tom I: str. 
816 i niel. 18; Tom II: str. 370 i niel. 8. 
8 złp. + 

(Inne wydanie: Warszawa, 1773.) 
(Tłumacze są, ci: Czyż Jan; Jakubowski 
Winc; Kaliszewski Celest.; Kniażuin Franc. ; 
Koblański Józef ; Kochanowski Jan ; Kochow- 
ski Wesp. ; Kończą Mich. ; Korytyński Onufry ; 
Krukowiecki Piotr ; Miączyuski Józ. ; Minaso- 
wicz Józ. £. ; Naruszewicz Ad. ; Sakowicz 
Fabian; Świętorzecki J. ; Szaniawski Fab. ; 
Twardowski Sam.; Wiśniewski Ant.; Zabłocki 
Franc.) 

— Poezye, przełożone prozą na język pol- 
ski i przypisami objaśnione przez M. Mar- 
cina Fiałkowskiego, w Szkole głów. krakow. 
■wysłużon. Prof., Członka Tow. nauk. w Kra- 
kowie. Tomów II. (Obok z tekstem łacińskim.) 
Wrocław, B. Korn, 1818, w 8ce ; Tom I: 
Przedmowy str. 41, rejestru str. IV, tekstu str. 
475 ; Tom II : str. 544 i niel. 2, z popiersiem 
autora. 26 złp. -i- 

— Probe einer prosaischen Uebersetzung 
zweier Satiren des Horaz, wie sie mit Zugrun- 
delegung des lateinischen Textes der vorge- 
schriebenen Schulausgabe von O. Grysar mit 
den Schiileru der 8. Klasse des k. k, Krakauer 
Gymnasium im I. Sem. des Schuljahres 1854 
yersucht wurde von A. Oskard. Krakau, Druck 
von Czas, 1854, w 8ce, str. 15. -i- 

— Programma na nowy przekład wierszem 
polskim wszystkich pieśni i epodów Q. Hora- 
cyusza Plakka, przez T(ad.) S(zostakowskiego). 
Wilno, druk Zawadzkiego, 1817, w 8ce. (Są 
tu próby z IV. ksiąg Od i z ksiąg Epodów.) 

— Satyry, wierszem miarowym na język 
polski przełożył Dr. Marc. Motty. Poznań, 
Żupański, 1853, w 8ce, str, VI i 74. + + + 

— Sztuka rymotworcza, tłumaczona przez 
Ad. Stan. Krasińskiego. Wilno, w drukarni 
B. Neumanua, 1835, w 8ce, str. IX i 36. 

— Wiersz o sztuce rymotworczej, przekład 
z łacińskiego przez X. Anton. Moszyńskiego 
(po łacinie i po polsku). Wilno, druk Manesa 
Romma, 1835, w 8ce, str. XXI, 117 i niel. 1. + 

— Wybór pieśni, satyr i listów tłumaczo- 
nych przez celniejszych pisarzów polskich. 
Wilno, u XX. Bazylianów, 1807, w 8ce, str. 
154. 3 złp. 10 gr. — Obacz: Baworowski W.; Bentfeld ; Bor- 
mans; Cipser; Dmochowski F. X.; Jahresberichł; 
Jakowicki ; Korsak J.; Kożmian Kaj. ; Krysty- 
niacki Jan. ; Małuszewicz ; Nowiński i. ; Oskard A. 
(Horaz i ; Piechowski J. 

Horacyusz, krotofila, obacz: Dziecię. 

HORACZEK Paweł Józef (Dr., ze Lwowa). 
Belehrung iiber die orientalische Cholera fiir 
gebildete Nichtarzte. Przemyśl, Gebriider Je- 
leń, 1848, str. 45. 20 kr. m. k. 

— Dissertatio inauguralis medica sistens 
synonymium praeparatorum hydrargyri. Wie- 
deń, 1834, w 8ce, str. 26. 

Horae diurnae Breviarii Roraani ex decreto 
Sacro Sancti Concilii Tridentini restituti, S. 
Pii V. Pontificis Maximi jussu editi, Clemen- 
tis VIII et Urbani VIII. auctoritate recogniti, 
cum officiis Sauctorum per Summos Pontifi- 
ces novissime concessis, ąuibus insuper psal- 
mi graduales et poenitentiales accessus com- 
moditate apposita sunt. Varsaviae, typis Con- 
gregationis Missionis ad S. Crucem , 1830, 
w 12ce, str. 510. Commune Sanctorum str. 
218; Officia etc. str. 77. (Przedrukował X. J. 
Pawlicki.) 6 złp. 

HORAIN Julian. Chwile stracone. Powiastki. 
Wilno, J. Zawadzki, 1857, w 12ce, str. 160 
i karta 1. 75 kop.; zniż. 1 złp. 20 gr. + 

(Mieści zamiast przedmowy : Wigilia św. 
Katarzyny; Wróżby, obrazek litewski; Foryś 
diabeł, powieść ; Fizyologia przysłów ; Amen, 
gawęda prozą.) 

— Obacz: FeuilleJ (Zagroda); Wiseman. 

HORAIN Winc. (major ze sztabu kwatermi- 
strzows., generał wojsk polsk.). Kilka słów 
o działaniach korpusu 2 armii polskiej pomię- 
dzy 22 Sierpnia a 17 Wrześ. 1831 r. Poznań, 
Kamieński i Sp., 1849, w 12ce, str. 47. 2 złp. + 

HORBACZEWSKI N. J. Kratkija tablicy neob- 
chodimyja dla istorii, chronologii, woobszcze 
dla wsiakaho roda archeołogiczeskich izsle- 
dowani i w czastnosti dla rozbora drewnich 
aktów i hramot zapadnoho krają Rossii i 
Carstwa Polskaho. Izdanie wilenskoj archeo- 
łogiczeskoj komissii. Wilno, 1867. 50 kop. 

HORBACZEWSKI N., HILDEBRANDT P. i SPRO- 

618 J. Rewizija puszcz i perechodow zwieri- 
nych w b. Weliko Kniażestwie Litowskom, 
sostawlena w 1599 starostoju mstibohowskim 
Hrihoriem Bohdanom Wołowiczem , izdana 
izdiwieniera wilenskoj archeograficzeskoj ko- 
missii. Wilno, 1867. 1 rub. 

HORCH. Chrouik der Stadt Lyck. (W Próg. 
gimn. Lyc. Ełk), 1859, w 4ce, str. 28. 

Hordliczkowie, obacz : Wiślicki Adam. 

HORDYŃSKI Józef (major). History of the 
late Polish revolution and the events of the 
campaign. With plate?. Boston, priuted for 
subscrivers 1831, w 8ce, str. 406. 3 franki. 

— Toż. Tamże, drugie wydanie, 1833, w 
8ce, str. 428. 1 tal. 5 sgr. HOREHLAD - HOROSZKIEWICZ. 149 HOREHLAD Józef. Prawo kryminalne rossyj- 

skie, dzieło które assesor kolleski wydał 

w Petersburgu 1815 r., a Józef Sawicki |irze- 
łożył z rossyjskiego na polskie, z dodatkiem 
terminologii prawniczej w językach: rossyj- 
skim, polskim, łacińskim, francuzkim i nie- 
mieckim, oraz własnych uwag i postrzeżeń. 
Część I : O przestępstwach i karach w ogólno- 
ści. Wilno, J. Zawadzki, 1817, w Sce, str. 
XXV i 153, niel. 26. 8 złp. + 

Horn, obacz: Mickiewicz A. (Sonety, 1872). 

HORN Antoni. Cennik nasion warzywnych, 
polnych, pastewnych, drzewowych i kwiato- 
wych. Lwów, druk Poremby, 1862, w 4ce, 
kart 5. 

HORN E. C. T. (kantor w Klein-Ellgut pod 
Oleśnicą). Polnisches Choralbuch enthaltend 
sammtliche Melodien zn den Liedern des 
evangelisch poln. Gesangbuches, vierstimmig- 
fiir die Orgel componirt von C. Karów. Erfurt, 
nakład Ko'rna, 1860. 

HORN W. 0. Łapacz bobrów, amerykańskie 
zdarzenie ludu pospolitemu i młodzieży opo- 
wiadane. Z niemieckiego na język polski prze- 
tłumaczone przez B. Bulla nauczyciela ele- 
mentarnego w Starejwsi. Z czterma wyo- 
brażeniami. Pszczyna, druk u A. Krummera, 
własnym nakładem wydawcy, w komisie w księ- 
garni Rothego w Grudziądzu, 1861, w 12ce, 
str. 103. Z czterma stalorytami. (W dyalekcie 
miejscowym.) 10 sgr. 

HORNE (biskup). EineAuswahlausBischofs 

Commentar liber die Psalmen. Warschaii, 
Druck d. englischen Mission., 1840, w 12ce, 
str. 90. 

— A selection from Bishop Horne coin- 
mentary on the Book of Psalms. Warszawa, 
1839, w 12ce, str. 92. 

HORNER Tomasz (z Eger). Livoniae historia 
in compendium ex annalibus contracta. Wit- 
tenberg., 1562. Edit. secunda cura G. Berg- 
manni. Rouien, Bergraann, 1802, w 8ce. 

(Edycya pierwsza jest z r. 1551, w 4ce.) 

HORNIK Michał. Genowefa. Riaue powiedau- 
czko ze starego czasa; ob. Szmid Krz. 

— Luziczan, czasopis za zabawu a powu- 
czenie. Budyszyn, J. E. Schmaler, 1861—62, 
w Sce. Rocznie 12 Nrów. 20 sgr. 

— Czitanka, mały wubjerk z narodneho 
a noviśeho pismowstwa hornjołuźiskich Ser- 
bów. Ze serbsko-nemskim słownikom. Zrja- 
dował.... Budyszyn, Schmaler et Pech, 1863, 
w Sce, str. 78 i 58. 20 sgr. 

— Obacz: Pful. 

Hornsplan, obacz: Szantyr. 

HORNSTEIN Ant. Sposób prędkiego racho- 
wania podług kursu na 250 ustanowionego 
z waluty wiedeńskiej na monetę konw. i z 
monety konw. na walutę wiedeńską. Lwów, 
druk J. J. Pillera, 1822, w Sce, str. 7. 10 cent. Horocliów kościół, obacz: Skirniowski (1808). 
Horodenka, obacz: Katalog wystawy (1869). 

HORODEŃSKI Albert. Jak rozumieć cholerę, 

jak się ji^j ochronić i jak się leczyć, napisał 

lekarz pierwszej klassy. Warszawa, nakład 
autora, druk Strąbskiego, 1853, w Sce, str. 
22. 50 kop. 

HORODYSKI Aleksander (t w Krośnie 1841). 
Zebrał wszystkie pamiątki galicyjskie i dzieło 
poświęcił r. 1830 arcyksięciu Ferdyn. d' Este. 
(Rękopis.) 

HORODYSKI Andrzej (konsyl. Izby obrach.). 
Komedya na prędce w 1 akcie, z niemiec. 
tłumaczył And. Horodyski. Warszawa, Thoms 
i Melchiu, 1800, w Sce, str. 52. 2 złp. -f 

— List pierwszy do J. K. Szaniawskicgoi 
w 4ce. 20 gr. 

— O składaniu się i podzielaniu majątków 
w społeczności, z francuzkiego. Dodane do 
tego pismo oryginalne : O reprodukcyi coro- 
cznej krajowej. Warszawa, druk na Nowoli- 
piu, 1802, w 8ce, str. 216 i niel. 16. 6 złp. 

— Ob. Czermiński Jul.; Kocebue (La Pey- 
rouse); Markiewicz; Rulhiere. 

(Horodyski Ignacy.) Listy obywatelskie do 
Jana Węgleńskiego ministra stanu Królestwa 
Polskiego (wyjęte z Pamiętnika warszaws. 
1816. Tom V].) Warszawa, w drukarni rzą- 
dowej, 1816, w Sce, str. 92. 2 złp. 

— Notę presentee au cabinet de Berlin, 
par le ministre des affaires etrangeres du 
Royaume de Pologne relativement a la con- 
duite du dit cabinet dans les affaires de la 
Pologne. — Nota podana Dworowi berlińskie- 
mu przez Ministra spraw zagranicznych Król. 
Polskiego w przedmiocie postępowania tegoż 
Dworu względem Polski. Warszawa, d. 21 
Lipca, b. w. m. dr., 1831, w Sce, str. 23 (po 
pols. i po franc). 

— Obacz: Charte (1831). 

Horoskop, czyli Wróżby ze snów i z ręki, 
wyrocznie z kart i fizyognomii człowieka, 
jako też: Rozmaite sztuki dla zabawki w spo- 
łeczeństwie wydane. Warszawa, 1827, w 12ce, 
str. 8L 1 złp. 15 gr. 

HOROSZKIEWICZ Julian. Austrya i Polska. 
Paryż, druk E. Martinet, 1863, w Sce, str. 
48. 1 frank. + 

— Krajorys dawnej Polski, ułożony przez 

Lwów, nakład K. Jabłońskiego, druk Zakł. 
Ossolińskich, 1852, fol., 1 arkusz, z mapką. 
30 kr. m. k. 

— Listy o rzeczach publicznych dla ludu. 
Część L i II. Lwów, w komisie K. Wilda, 
druk Zakł. Ossolińskich, 1865, w Sce, str. 140 
i 129. 4 złp. -F 

— Mowa na pierwszem publ. posiedzeniu 
zboru ruskiego we Lwowie d. 15 Czerwca 
1848 r. Lwów, druk Zakł. Ossolińskich, w Sce, 
str. 8. + 150 HOROSZKIEWICZOWA - HOSZOWSKI. — Nauka obyczajności dla dzieci. Lwów, 
nakład autora, druk Ossolińskich, 1848, w 8ce, 
8tr. 13G. 30 kr. ni. k. + 

— Poczet królów polskich irtożony przez 
J. H. , z 'ód drzeworytami na duż. arkuszu. 
Lwów, Jabłoński, 1850. 30 kr. m. k. ; z drze- 
woryt, kolorów. 1 złr. 36 kr. m. k. 

— Rada familijna. Taryż, druk L. Martinet, 
1861, w Sce, str. 80. 1 Irank 50 centim. 

— Toż. Tamże, inna edycya ( pierwsza j 
1861, w 8ce, str. 76. 

— Świat popularnie opisany. (Oddruk z 
Dzwonka 1850.) Lwów , druk Manieckiego, 
1853, w Sce, str. 159. 1 złr. m. k. + + 

— Ustawy Bractwa Polanów, z układu 

Lwów, 1848, w 4ce. 

— Zabawy świąteczne dla ludu. Lwów, 1851, 
w 12ce, str. lOS. 10 kr. m. k. 

— Patrz: Dzwonek. 

HOROSZKIEWICZOWA z Trojanowskich Walen- 
tyna. Dzwonek, pismo młodemu wiekowi po- 
święcone. Tomów IV. Lwów, nakład i wyda- 
nie księżny Sapieżyny, 1850, w Sce, str. 125, 
141, 117, 141. 8 zip. 

Horoźana, obacz: Czaplicki Wład, 

HORRER (radca stanu, f w Maju 1849). Per- 
secutions et soutfrances de 1' Eglise catholi- 
que en Russie. Ouvrage appuye de documents 
inedits. Paris, 1842, w Sce. 5 frank. 

— Toż , par un ancien conseiller d' etat 
de Russie, precede d'avaut propos de Mr. de 
Montalembert. Louvain, 1844, w Sce. 

— Yerfolgung und Leiden der katholischen 
Kirche in Russland, mit noch ungedruckten 
Documenten von einera ebem. russ. btaats- 
ratb, aus dem franzós. iibersetzt von M. Ziir- 
cher Pfarrer. Schafhausen, 1843, w Sce. 

— Porównaj : Gieniusz P. (Wiadomości, 
1845); Zbiór wiadomości (1843). 

Horst (Dr.), obacz: Korotyński. 

HORSTYUSZ Jakób Merle. Psałterz podczas 
wojny i publicznej klęski, do używania ca- 
łemu Chrześciaństwu podany z Pisma Bożego 
według próźb Modlitwy Pańskiej , w łaciń- 
skim języku przez W. X Kościoła N. P. 

Maryi in Pasculo rzeczonego plebana zło- 
żony, teraz na polski język przetłumaczony, 
a do teraźniejszej wojny polskiej bardzo sto- 
sowny (bez osobn. tytułu), w Sce, str. 47, 
w końcu stoi : W Warszawie, w drukarni na 
Krak. Trzedm. przeciw Poczty Nr. 380. B. w. r 
(1830 czy 1812?) 

Hortenzya, obacz: G. F. (1861). 

HORWART Ludwik. Wzoiy rysunkowe, uło- 
żone podług najnowszych i najlepszych zasad. 
Warszawa, w litografii Kośmińskiego, S. Or- 
gelbrand, 1829, fol., I Poszyt. 1 rub. ; cena 
zniż. 3 złp. 10 gr. 

HORWATH Dominik. Applausus D. Adalberto 
de Leszczyc Skarszewski, archiep. varsay. , senatori ac primati R. P., ord. aąuilae a^^ae 
et S. Stanis. equiti, dum etc. inaugiir., die 

19 Septembr. 1824, dedicatus per Cai^m.- 

disc. prov. pol. definitorem nomine totius Car- 
mel. Teresiani coetus varsav. Varsoviae, 1824, 
w 4ce, kart 2 (wiersz). 

HORWATH Stefan (ur. 1784 f 1846). Szla- 
vinokról az az kerkedókrol, trójai haborutól, 
elso Justinian csaszarig. (Badania o pierwo- 
tnych Sławianach.) Pest, 1844, w Sce. 1 tal. 

— Urgeschichte der Slaven, oder iiber die 
Slayinen d. h. Prahler, vom trojanischen Kribg 
bis zu den Zeiten Kaiser Justinian'8 des 
ersten , aus dem Ungar. iibersetzt. Inhalt : 
Alazoneu. Auchaten, Aucheten, Euchaten, Alu- 
ben, Chaluben. Pesth, Ilartleben, 1844, w Sce. 

Horwatł Ant., obacz: Janczakowski Ant. 

HOSEROWIE (bracia). Katalog roślin hodo- 
wanych w zakładzie ogrodniczym braci 

w Warszawie pod Krem 1582 lit. i przy 
ulicy Jerozolimskiej, naprzeciw Foxalu kolei 
żelaznej. (Warszawa) w drukarni braci Hin- 
demith, 1859, w Sce, str. 43. 

— Tenże tytuł, druk Missyonarzy angiels., 
1854, w Sce, str. 44. 

— Toż. Warszawa, druk Gaz. pols., 1862, 
w 8ce, str. 32. 

HOSZKIEWICZ K. Kazanie w dzień rocznicy 
zejścia Vr. Pruskiego dziedzica Starogrodu. 
Rawicz, Lissner w Poznaniu, 1809, w 4ce. 
10 sgr. 

HOSZOWSKI Aleksander (ur. 1817 f 1870). 
Potrzeba kircholmska, napisał Aleksander Mo- 
roz (poemat). Kraków, czcionkami Czasu, 1861, 
w Sce, str. 35. (Odbitka z Czasu Dodatku). 

+ -ł- -i- 

HOSZOWSKI Konstanty (senator). Biografie 
ośmiu zgasłych członków Tow. nauk. krak. 

skreślił Kraków, druk Uniw., 1869, w Sce, 

str. 47. + -i- + 

— Dissertatio inauguralis historico-juridica 
de re nummaria in Polonia , quam annueute 
ampliss. etc. Cracoviae, typ. fratr. Cieszkow- 
ski, 1828, w Sce, str. 44. + 

— O instytutach dobroczynnych ze stano- 
wiska administracyjnego uwaiżanych. Kraków, 
druk Uniwersytetu, 1863, w Sce, str. 11, 25 
cent. -i- 4- -f 

— Obraz życia i zasług Opatów Mogil- 
skich. Kraków, druk Uniwers., 1867, w 4ce, 
str. IV i 197, z ryc. 5 złr. -t- 

— Wiadomość historyczna o starożytnym 
obrazie N. P. Maryi w kaplicy Domu schro- 
nienia ubogich Koletki zwanych znajdującym 
się, tudzież o szpitalu krakowskim, a raczej 
Domu schronienia ubogich , pod imieniem 
Bractwa Panny Maryi, niegdyś przy ulicy Św. 
Szczepana istniejącym. (Oddruk z 38 Roczn. 
Tow. Dóbr. krak.) Kraków, druk Czasu, 1857, 
w Sce, str. 48. 52 '/2 kop. -f- -f -f 

— Wiadomości historyczno - prawnicze w 
przedmiocie rzeczy menniczej w dawnej Pol- HOSZOWSKI - HRDINA. 151 sce. Wyjątek z dzieła o monecie, zakładach 
meuniczycli i operacyach czyli środkach finan- 
sowych w dawnej Polsce, na pamiątkę 500 
letniej rocznicy załóż. Akad. krak. wypraco- 
wanego przez (Osobne odbicie z Roczni- 
ków Towarzystwa naukowego krakowskiego. 
Tom XXXIII.) Kraków, w komisie ¥r. Grzy- 
bowskiego, druk Uniwers., 1864, w Sce, str. 
50. 4 złp. -f H + 

— O znakomitych zasługach w kraju ro- 
dziny Korycińskich, skreślił P. O. D., Sena- 
tor b. Rzeczp. krak., Prezes Rady ogól. Tow. 
Dobrocz., Człon. c. k. Tow. nauk. krakows. 
(Osobne odbicie z Rocznika Towarz. nauko- 
wego krakowskiego.) Kraków, Fr. Grzybowski, 
czcionkami Wszechnicy Jagiell., 1862, w 8ce, 
str. 168. 1 złr. 50 cent. + + + 

— Życiorys X. Anton. Bystrzonowskiego 
Ś. T. D., Dziekana kap. krak., w d. 14 Lut. 
1849 r., jako w rocznicę śmierci tegoż skre- 
ślony i na posiedź. Rady ogóln. Towarz. d. 
5 Stycznia 1851, przez O. P. D., b. Sena- 
tora, Radcę Rady adm. Okr. krak. i Prezesa 
Tow. Dóbr. odczytany. Kraków, 1851, w 8ce, 
str. 15. (Odbitka z Roczn. Tow. Dóbr. krak.) 
+ -I- -f 

— Żywot Andrzeja Zawiszy Trzebickiego, 
biskupa krakows. i księcia siewierskiego, skre- 
ślił Kraków, autor, druk Uniwers., 1861, 

w Sce, str. 403, z 2 wizer. 5 złr. ■+ + -h 

— Żywot Jana Muskaty biskupa krakow- 
skiego. Kraków, druk Uniwers., 1866, w Sce, 
str. 61. GO kop. + + + 

— Obacz: Koczyński M. 

Hoszowski Ludwik, obacz : Jakubowski Gab. 

(1802). 

HOSZOWSKI Nereusz (f 1866 w Kwietniu). 
Zawcześuie Maryo, (wiersz na zgon M. Fre- 
drowej). Lwów, 1862, w Sce, 1 karta. (Odbito 
5 egzemp.) 

Hoszowski Stefan, ob. Antoniewicz M. (1848); 
Cybulski K. (1848). 
Houdart de la Notte, obacz: Zenowicz. 

HOUSSAT jeune. L' Aigle de la Pologne, 
chant national , paroles de P. Fluse. Paris, 
1864. (Nuty z tekstem.) 

Hourwitz, obacz: Hurwicz. 

HOUSSAYE Arseniusz Housseł (urodź. 1815). 
Biblioteczka kieszonkowa. Miłość zabijająca 

czyli Rafaella, przez tłumaczył Tadeusz C. 

Warszawa, 1868 (właściwie 1867), nakł. Józ. 
Kaufmanna, druk Aleks. Ginsa, w 16ce, str. 
80. 15 kop. 

— Podróże humorystyczne , Amsterdam, 
Paryż, Wenecya, przekład Jerzego Laskarysa 
(Biblioteki podróży i malowniczo - history- 
cznych opisów różnych krajów, Serya ósma.) 
Wilno, J. Zawadzki, 1860, w Sce, str. 432. 
1 rub. 35 kop. + + + 

Houwalt (marszałek, 1800), ob. Zdanowicz M. 

HowardJan (urodź, 1726 11790), ob. Bland ; 
Utz. (Howe Eliasz.) Przewodnik do użycia praw- 
dziwych maszyn do szycia Huwego. Zastępca 
Iłowe machinę compary , na całą Galicyą i 
Bukowinę L. L. Wassei'berger w Krakowie. 
Kraków, druk Czasu (1870), w Sce, str. 30. + 

— Testament Eliasza Howego młodszego 
wynalazcy maszyny do szycia, czyli tegoż nowe 
maszyny familijne do szycia i maszyny dla 
rzemieśln. do szycia robót wszelkiego rodzaju 
według najnow. modelu z r. 1867. Jedyna 
fabryka w Amei-yce etc. Kraków, druk Czasu 
(1870), w Sce, str. 37. + 

HOWIŃSKI Maryan (X. Z. S. Bazyl. W.). 
Illust. rever. D. D. Joanni Franc. Hoffmann, 
Jur. Can. Dri, Praep. ecci. metrop. etc, prae- 
sentem odeń paracleticam, carmine saphico 
dpnatam et carmen votivum ad Divam Vir- 
ginem Matrera dat, donat, dedicat. Leopoli, 
Schneider, 1832, w 4ce, str. 13. 

HOYER Henryk Frycl. (ur. 1834). Histologia 

ciała ludzkiego napisana przez adjunkta 

prof. fizyologii c. k. warszaw medycz. akad. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1862, w Sce, 
str. IV, 320 i drzeworyty. 12 złp. + 

— De tunicae mucosae narium structura 
dissert. inaug. Berolini, 1857, w Sce. 

— Mikroskop. Untersuchungen iiber die 
Zunge des Frosches. (Oddruk z Reicherta 
Archiv, 1859, od str. 481 — 514) w Sce, z 1 tabl. 

— Ueber die mikroskopischen Yerhaltnisse 
der Nasenschleimhaut verschiedener Thiere 
und des Menschen. (Odbitka z Reicherta Ar- 
chiv, 1860, od str. 50—71) w Sce. 

— Obacz: Hermann L. 

(Hoym.) Rejestr czarny, czyli Tabella wszyst- 
kich dóbr koronnych i duchownych w części 
Polski Prusami południowemi nazwanej, przez 
dom Brandenburski w nagrodzie rozdarowa- 
nych wtenczas, gdy minister Hoym od r. 1794 
aż do 1798 tą prowincyą zarządzał. Wilno, 
Zawadzki (około r. 1800), fol. 3 złp. 10 gr. 

— Porównaj : Held ; Odpowiedź. 

Hozyusz Stanisław (ur. 1504 f 1579), obacz: 
Chwalibóg J. ; Danlyszek ; Eichhorn A. (Der 
erm. Bischof.) ; Grabowski Ant. (Listy, w Sta- 
rożytnościach) ; Kromer; Posiedzenie; Spiel- 
mann; Szarkiewicz J. (Posiedź. Uniw., 1828); 
Zygmunt Aug. (Łepkowski). 

(Wcześniejsze źródła: Ernesti A. W. 1758; 
Reszka St. 1587.) 

Hr. K., obacz: K. H. (Tablica symboliczna, 
1854). 

Hrabia Teodor, obacz: Białopiotrowiczowa. 

Hrabiów godność, ob. Bandkie J. S. (Wiirde). 

HRABOWSKI Henryk (Graudeutinus). De epi- 
stolae ad Galatos Cap. HI, specimen exege- 
ticum. Regiomonti , typ. Dałkowski, 1844, 
w Sce. 

HRDINA Joh. Nep. Geschichte der Wielicz- 
kaer Salinę. Nach desseu Tode herausgegeben 
und mit einer geognostischen Beschreibung 152 HRECZYNA — HUBĘ. der Salzformationen , technischer Erklarung 
der Gruben-Manipulation uiid Anleitung fiir 
Frernde bei der unterirdischen Befahrung der 
Gasttour, vermehrt durch Lud w. Em. Hrdina. 
Mit drei Karten und 12 pittoresken Ansich- 
ten. Wien, gedr. bei Gerold, 1842. w 8ce, 
str. XII, 274 i 3 tabl. bez rycin. 2 złr. 30 kr. + 

(Do tego należą : Pittoreske Ansichten eini- 
ger der yorziigliclisten Partien des Steinsalz- 
werkes in Wieliczka, w 4ce, litogr. 3 złr.) 

HRECZYNA Grzegorz A. (ur. 1796 f 1840). 
Początki algebry. 11 Części w jednym Tomie. 
Krzemieniec, N. Gliicksberg, 1830, w Sce, str. 
342, niel. 10, tab. 1. 8 zip. + 

— Eozprawa o działaniu naczyń kapilar- 
nych. Kijów, 183G (po rossyjsku). 

Hreczyny O algebrze zdanie. Kraków, 1837, 
w Sce. 

— Obacz: Legendre; Połier WI. (Geometrya, 
1817). 

HRECZYNA Tadeusz (z Wołynia). Dissert. 
inaug. doctrinam de exanthemate raercuriali 
casu practico locupletans etc. Yilnae, 1815, 
w Sce. 

Hrestomałia niemieckaja dlia IV klassa. Wil- 
no, typogr. Zawadzkiego, 1862, w 12ce, str. 
140 i 59. 

Hromy Thom. Eman., obacz: Chromy. 

Hrubieszów, obacz: Staszic; Zdanie sprawy 
(Szpital). 

Hrubieszowski (poseł), obacz: Węgieńsl<i. 

(Hruzik Alojzy.) Grammatyka niemiecka dla 
szkolnej młodzieży polskiej. Z przyrównaniem 
języka polskiego niemieckiemu. Opole, Alojzy 
Hruzik, 1832, w Sce, str. YIII i 359. + 

— Toż. Opole i Tarnów, F. Weilshauser, 
1845, w Sce, str. 368. 3 złp. 

(Hrycykiewicz.) Skarga w sprawie Andrzeja 
Hrycykiewicza przeciwko Towarzystwu kre- 
dytowemu o dobra Siennica, do rządzącego 
Senatu. Warszawa, druk S. Orgelbranda (około 
1860), fol, str. 30. 

HRYNIEWICZ Antoni. O wodzie mineralnej 
Druskiennickiej. Wilno, 1842, w Sce. 

Hryniewicz Jan Stan, (f w Grudniu 18G6); 
obacz: Buttmann. 

(W rękopisach: Hamel : O wzajemnem na- 
uczaniu, przekład; Mowy Cycerona, przekład; 
Starożytności rzymskie ; Historya literatury 
rzymskiej ; Listy filozoficzne.) 

HRYNIEWICZ Julian. De peculiari forma der- 
matosis gangraenosae , quam observavit et 

descripsit medicus militaris junior. Dissert. 

Petersburg, 1853, w Sce, str. 38. 

HRYNIEWICZ Kazim. Edward. Maskarada w 
czterech aktach. Wilno, druk XX. Missyona- 
rzów, 1808,, w Sce, str. 90. + 

HRYNIEWIECKI Jan (z Boguszewa na Litwie). 
Des epidemies. Montpellier, 1839, HRYNIEWIECKI Klemens (ksiądz). Wykład 
części Kalendarza rzymskiego , ułatwiający 
rozumienie w pisarzach łacińskich dni mie- 
sięcznych datę oznaczających pod imieniem 
Kalendae, Nonae, Idus, z poszczególnieniem 
tych dni w dwóch tabellach wszystkie mie- 
siące dwojakim porządkiem ułożone zawie- 
rających i z potrzebnerai niektórych wyrazów 
objaśnieniami zebrany i ułożony. W^ilno, R. 
Rafałowicz, 1853, w Sce, str. 26. 20 kop. 

HRYSZKIEWICZ A. (radca honorowy). Przy- 
jaciel domu homeopata , udzielający dobrą 
poradę we wszelkich chorobach i dolegliwo- 
ściach ludzkich, ułożony szczególnie dla wie- 
śniaków. Lipsk, F. A. Brockhaus, 1862, w Sce, 
str. 268. 1 tal. 

HUARD Adolf (urodź. 1819 r.). Le reveil de 
la Pologne. Histoire de 1'insurrection Polo- 
naise, precede des guerres de la Chine, de 

la Cochinchine et du Mexique, par mem- 

bre et laureat de plusieurs Academies. Paris, 
Ch. Albessard libr., 1864, w 16ce, str. 382, + 

HUART Ludwik (urodź. 1813 t 1865). Fizyo- 
logia wiercipięty. Warszawa, S. H. Merzbach, 
druk Chmielewskiego, 1843, w 16ce, str. 140 
i niel. 2. 4 złp. 

HUBACZEK Petrus (Coloniensis). Petra Ku- 
backa Kolioskehoo wecech rybarskych, ptaćt- 
nickych a śteparskych, wydał Jan Radwański. 
Rukupis slożeny 1. 1553, s liżitim zapisek asi 
o sto let starśich. We Widni, tiskem Zamar- 
skeho, 1857, w Sce, str. X , 73 i przerys. 
(Przedmowa polska, a druga Ireczka po cze- 
sku.) + 

HUBĘ Joseph (ur. 1804). Geschichtliche Dar- 
stellung der Erbfolgerechte der Slaven. Zum 
Druck befordert und mit einem Nachtrag ver- 
mehrt von Romuald Hubę. Ins Deutsche iiber- 
tragen von Joh. Cons. Żupański. Eine von 
d. Warsch. Univ. gekrónte Schrift. Posen, 
Yerlag Scherk, 1836, w Sce. 15 sgr. 

— Głos miany na prywatnem zebraniu Pola- 
ków na uczczenie pamiątki d. 29 Listopada 

przez w Paryżu dnia tegoż 1832. Paryż, 

druk A. Pinard, 1832, w Sce, str. 7. + + 

— O częstej Kommunii. Tom I. Rzym, 
1855, w 12ce. 3 franki. 

— Toż. Książeczka napisana i wydana po 
raz pierwszy w Rzymie 1854 r. Wydanie 3. 
Berlin, 1857 r., w 12ce. 1 frank. 

— Nauka o Sakramencie Najświętszym, oraz 
zachęta i przygotowanie do Kommunii św. 
Warszawa, druk J. Ungra, u XX. Missyon., 
1855, w 16ce. 1 złp. 

— O pokorze. Nauka dla wszystkich. IIL 
Części. Warszawa, nakład A. Dzwonkowskiego 
i Spółki, 1861, w 16ce, str. 219. 6 złp.; cena 
zniż. 50 kop. 

— Wywód praw spadkowych słowiańskich 
przez ogłoszony drukiem i dodatkiem po- 
mnożony przez Romualda Hube(go). War- 
szawa, druk Gałęzowskiego, 1832, w Sce, str. 
92 i niel. 2. 3 złp. + HDBE. 163 HUBĘ Karol i. (uiodz. lim t 1845). De iute- 
gratione functionum rationalium fractarum 
(Miscell. Cracov. 1814. Fasc. 1), w 4ce. 

— O zasługach M. Kopernika w astrono- 
mii, i inne materaat. rozprawy ; obacz : Roczn. 
Tow. nauk. krakows. 

— Obacz : Steczkowski Jan K. (Biografia). 

HUBĘ Karol II. syn Karola I. (Dr. praw, ur. 
około 1818 r.). O instytucyi Iiipotecznej w Pol- 
sce, napisał w celu otrzyni. stop. Dra O, P. 

Kraków, Cieszkowski, 1840, w 8ce, str. 65. 
2 złp. + + + 

— O instytucyi hipotecznej w Królestwie 

Polskiem, przez pisarza kancell. ziems. 

gubern. warszaw. Część I. Warszawa, druk 
Gazety polsk., 1869, w 8ce, str. XV i 362. 
15 złp. 1- 

HUBE Karol (rzeczywisty radca stanu, ur. 
1826). O poszlinach i podatiach sudebnych 
swiedienia sobrannyja za graniceju po wyso- 
czajszemu Jego Imperators. Welicz. powele- 
niju. Petersburg, 1859, w 8ce, str. 158. 

HUBĘ Ksawery (Posnaniensis, f 1837). Diss. 
inaug. medica, de morbo scrophuloso. Bero- 
lini, typ. Friedlaenderianis, 1837, w 8ce, str. 
40. + -4- -f 

HUBĘ Michał (Huba, referendarz, ur. 1779 
f 1840). Kussisches Schreckens- und Yerfol- 
gungssystem, sowie die in Preussen begonnene 
Nachahmung desselben dargestellt aus offi- 
ciellen Queilen , vom poln. Staatsreferendiir 
und Mitglied des poln. National - Couutee in 
Paris. Paris, bei Heideloff et Comp., 1832, 
w 8ce, str. 136, 4 i 4. + 

— Pamiętniki życia (rękopis). 

HUBĘ Mlciiał Jan (1737 f 1807). Yollstan- 
diger und fasslicher Unterricht in der Natur- 
lehre. In einer Reihe von Briefen. Mit Ku- 

pfern. Neue ganz umgearbeitete Auflage von 

Generaldirektor und Professor in Warschau. 
Łeipzig, Georg Joachim Goscheu, 1801, w 8ce, 
Tom 1 : str. X, 532 i 6 tabl. ; Tom II : str. 
XXXII, 544, II i tablic 2; Tom III: str. X, 
522 i tablic 10; Tom IV, Oddział I : str. VIII 
i 392; Tom IV, Oddział II: str. VIII, 528, 
VI i tabl. 9. 7 tal. 12 sgr. + + + 

HUBĘ Romuald (senator, ur. 1803). Antiąuis- 
simae constitutiones syuodales provinciae Gne- 
snensis maxima ex parte nunc primum e co- 
dicibus manuscriptis typis raandatae ; editio- 

nem curavit Petropoli, typis Śectionis 

Cancellariae Imperatoris, 1856, w 8ce, str. 
222. + + 

— Le codę civil italien. Etude sommaire. 
Traduction du polonais par Alexandre Ste- 
kert. Toulouse, 1872, w 8ce, str. 54. 

— Extrait du catalogue de la Bibliotbeąue 
du Senateur Hubę. 5me Partie: Italie. Varso- 
vie, irapr. Gazeta polska, 1864, w 8ce, str. 
III i 119. + 

— De furtis doctrinam ex jurę romano 
bistorice et dogmatice explicavit War- szawa, Gałęzowski, 1828, w 8ce, str. 152. 
3 złp. + 

— Histoire de la formation de la loi bour- 
guignonne et appreciation de la derniere edi- 

tion de cette loi par Senateur a Varsovie. 

Paris, Aug. Durand et Lauriel, typ. Henuyes 
et fils, 1867, w 8ce, str. 51. + 

— Historya praw karnych słowiańskich, ze 

źródeł opracował Tom I. — (Tytuł drugi ) 

Historya prawa karnego ruskiego. Tom I. 
Część I. Od czasów najdawniejszych do ces. 
Mikołaja I. Warszawa, druk Gaz. pols., 1870, 
w 8ce, kart 2, str. III, 214 i II. 9 złp. f 

— Kodeks dyplomatyczny tyniecki. (Odbitka 
z Bibl. warsz. za miesiąc Kwiecień z r. 1872.) 
Warszawa, w drukarni J. Bergera, 1872, w 8ce, 
str. 14. + 

— Kodeks cywilny włoski z r. 1865. (Od- 
bitka z Biblioteki warszawskiej.) Warszawa, 
druk Gazety pols., 1866, w 8ce, str. 39 + -i- + 

— La loi Saliąue d'apres un manuscrit de 
la Bibliotbeąue centrale de Varsovie. Prece- 
dee d'une preface et d'une notice sur un ma- 
nuscrit de la: „Lex emendata" de la Biblio- 
tbeąue imperiale de Saint-Petersbourg, par 

Menibre honoraire de 1'Acad. Imperiale des 
Sciences de Saint-Petersbourg. Varsovie, 
imprim. de la Gazette polon., 1867, w 8ce, 
str. XXI i 47. + 

— O dawnych pisarzach prawa karnego 
w Polsce przez Prof. król. Uniw. War- 
szawa, druk Józ. Węckiego, 1830, w 4ce, str. 
26. 20 sgr. -I- 

— Prawo salickie, podług tekstu z rękopisu 
Biblioteki głównej warszawskiej. Warszawa, 
druk Gazety pols., 1867, w 8ce, str. LXXXIX 
i 47. 17'/.," sgr. + 

— Prawo burgundzkie. Historya jego po- 
wstania i ocenienie nowej jego edycyi. War- 
szawa, druk Gazety polskiej, 1865, w 8ce, str. 
II i 58. + 

— Przyczynek do objaśnień historyi Sta- 
tutu wiślickiego. (Warszawa) b. w. r. (1853), 
w 8ce, str. 46. 

— Studya nad Kodeksem karnym 1818 r. 
Część I. Wai'szawa, druk J. Jaworskiego, 1863, 
w 8ce, str. 190. + 

— O teoryach prawa kryminalnego. War- 
szawa, druk J. Węckiego, 1828, w 4ce, str. 43. 

— Uwagi nad systematem Kodeksu cywil- 
nego francuzkiego przez D. O. Pr. Prof. 

Uniw. war. Warszawa, druk A. Gałęzowskiego, 
1829, w 8ce, str, 35. -(- + + 

— Ogólne zasady nauki prawa karnego. 
Warszawa, druk Gałęzowskiego i Komp., 1830, 
w 8ce, str. 482 i kart 6. 15 złp, + 

— O zemście i pokorze, podług praw pol- 
skich i czeskich. B. w. m., 1829, w 8ce, str. 30. 
2 złp. + + + 

— O znaczeniu prawa rzymskiego i rzym- 
sko-bizantyńskiego u narodów słowiańskich. 
W dodatku excerpta serbskie z praw rzym- 

20 154 HUBEN — HUEPPE. sko- bizantyńskich, wyłożył, objaśnił i wy- 
dał Warszawa, druk Gazety polskiej, 1868, 

w Bce, str. 111 i 89. + + + 

— Obacz: Gajus; Hubę Józ. ; Posiedzenie; 
Themis, czasopismo (Współredaktor, r. 1828 
—30); Ulpian; Zaydler B. 

HUBEN. Wiadomości (Wołyńskie gubern- 
skie). redaktor od lat kilku do r. 1854 i pó- 
źniej Huben. Żytomierz, druk Rządu gubern- 
skiego, raz do tygodnia, w 4ce, o 16tu str. 
Mieści cz§ść urzgdową, i nieurzędową.. 

HUBER J. Polen mit den angrenzenden Lan- 
dem, ais Uebersichts-Charte des polnischen 
Gebiets in verscbiedenen Zeitperioden. Ku- 
pferst. u. col. Niirnberg, JSerz et Comp., 1863, 
imp.-fol. 16 sgr. 

HUBER Franciszek (urodź. 1750 f 1831). 
Krótka nauka o chodowaniu pszczół w kusz- 
kach z podstawkami, z których miód wyrzy- 
nać można bez uszkodzenia pszczół i zarodu, 
a które sobie każdy gospodarz zrobić może 
ze słomy podług podanego tu sposobu; z do- 
datkiem zawierającym: 1) Rok pszczelny; 
2) Pszczelnictwo rossjgskie ; 3) Niektóre spo- 
strzeżenia o pszczołach. Poznań, K. Reyzner, 
1844, w 8ce, str. 49, z ryc. 1 złp. 

HUBERT Leopold (urodź. 1832). Skrócone 
dzieje państwa tureckiego, napisane r. 1857 
według Hammera (rękopis). 

— Pamiętniki historyczne wydał Tomów 

II. Warszawa, druk Jaworskiego, 1861, w 8ce, 
str. IV i 382; str. VIII i 352. 3 rub.; zniż. 
1 rub. 50 kop. -r + + 

 — Podi'óż Stanisł. Augusta na sejm gro- 
dzieński 1784, z współczesn. rękopismu wydał 
L. H. (pozost. w rękop. 1862). 

HUBICKI Roman. Opis trzech zamków w bli- 
skości Krakowa w okręgu pilickim. (Oddruk 
z Kalend.) Warszawa, druk Jaworskiego, 1858, 
w 4ce, str. 22. + -f- 

HUC Ewaryst Olegis (ksiądz, ur. 1813 f 1860). 
Wspomnienia z podróży po Tartaryi, Tybecie 
i Chinach w latach 1844 — 45 i 46, odbytej 

przez ks Missyonarza Zgrom. św. Łazarza ; 

z francuz, przełożył Dr. Med. Aleks. Kremer. 
Warszawa, S. Orgelbrand, 1858, w 8ce, str. 
623. 20 złp. + 

Hucuły 1863, obacz: Witwicki Sofr. 

HUCZKOWSKI Kłem. (wydawca). Chorał Ży- 
dów i Maraeluków, wieczór d. 22 Października 
1869. (Lwów) wyd. i nakł. Kłem. Iluczkow- 
skiego, druk K. Pillera, 1869, w 12ce, 1 karta, -f 

HUCZYŃSKI M. Ueber die Begriindung der 
Kennzeichen der Conyergenz und Divergenz 
der unendlichen Reihen. (W Progr. d. Gymn. 
Neu-Saudec, 1855) w 4ce, str. 31. 

— Ueber die Bildung und Bedeutung der 
Laute und die Verbindung derselbeu zur 
menschlichen Sprache. (W Progr. d. Gymn. 
Weu-Sandec, 1852.) HUDSON Lowe (urodź. 1770 f 1844). Pamię- 
tnik tyczący się pobytu Napoleona na tejże 
(Św. Heleny) wyspie, tłum. J(ózefa) K(ościa). 
Wilno, Rafałowicz, druk A. Marcinowskiego, 
1840, w 8ce, str. X i 232. 6 złp. 

Huebbe K. J., obacz : Lastejries. 

Huebel Ł., obacz: Moszyński A. 

HUEBNER. Dwakroć 52 biblicznych historyj 
dla szkoli (tak) czeladzi zborów ewangielic- 
kich. Linz, b. w. r. (około 1860, z niemiec- 
kiego), w 8ce małej, z drzeworytami. 

HUBNER Franciszek. Gry towarzyskie i umy- 
słowe. Tom I. Labirynt w Kluzyum. Wilno, 
M. Orgelbrand, 1863, w 8ce, str. 16, z tablicą 
litografowaną. 20 sgr. 

— Toż. II. Podróż konna po Królestwie Pol- 
skiem i sąsiednich ki'ajach. Wilno, M. Orgel- 
brand, 1863, w 8ce, str. 16, z tablicą litogra- 
fowaną. 1 tal. 4 sgr. 

— Toż. III. Konik i giermek. Wilno, M. 
Orgelbrand, 1863, w 8ce, str. 16, z tablicą 

litografowaną. 20 sgr. 

HUBNER Otto. Tablica statystyczna wszyst- 
kich krajów na kuli ziemskiej znajdujących 
się, opracowana według tablicy O. Hiibnera 
przez K. W. Warszawa, J. Kaufmann, 1869, 
w 8ce. 20 kop. 

HUECKEL Edward. Botanika dla szkół niż- 
szych gimnazyalnych i realnych przez Kra- 
ków, autor., czcionkami druk. Uniwers., 1870, 
w 8ce, str. IV i 210. 80 cent. -f 

— Ueber die Flora der Umgegend voa Dro- 
hobycz in Galizien. Wien, 1866, w 8ce, str. 
64 i tablica. + ■+ 

— Rys pedagogiki. Lwów, K. Wild, nakład 
gminy Drohobycza, druk Mauieckiego, 1868, 
w 8ce, str. VII i 150. + 

— Wycieczka botaniczna w Karpaty stryj- 
skie do źródeł Swicy. (Oddruk ze Sprawozd. 
kom. fizyogr.) Kraków, Friedlein, 1868, w Bce, 
str. 11. 

Huelfsbuch zum Unterricht in der polnischen 
Sprache , bei dem konigl. preussischen 5ten 
Armeekorps. Posen, im Norember 1834, w 8ce. 
1 złp. 

HUENTEN Franciszek (urodź. 1792). Szkoła 
na fortepian, pomnożona przydaniem nowych 
przykładów i ćwiczeń z najlepszych autorów 
i na polski język przełożona, z tekstem fran- 
cuzkim obok. Warszawa, Zawadzki i Węcki, 
w 4ce. 22 złp. 

— Toż, wydanie drugie pomnożone ćwicze- 
niami znakomitych autorów (z tekstem pol- 
skim i francuzkim). Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1861, w 4ce, str. 131. 2 rub. 40 kop. 

HUEPPE Sigefridus (ur. w Poznaniu 1845). 
De Poloniae post Henricum interregno. Dis- 
sertatio inauguralis historica, quam consensu 
et auctoritate amplissimi in alma litterarum 
Uniyersitate Viadrina philosophorum ordinis 
ad summos in philosophia honores rite capeij- HUET - HUGO. 155 Bendos die V mensis Martii MDCCCLXVI. 

hora XI, publice defendet auctor Posna- 

niensis. Vratislaviae, typis F. W. Jungferi, 
1866, w 8ce, str. 32 i kart niel. 4. + 

— Yerfassung der Republik Polen darge- 

stellt von Berlin, Ferd. Schneider, 1867, 

w 8ce, str. XIII i 400. (Dedyk. ministr. Bis- 
markowi.) 2 tal. + 

HUET J. B. Essai sur la pliąue poloaaise. 
Paris, 1813. 

— Obacz: Chaussard (1807). 

HUETTERSTHAL Julius. Dankrede fiir die 
Dekorirung des Professors Franz Kodescli mit 
einer goldenen Ehrenmedaille. Lemberg, Pil- 
ler, 1813. 

HUETTNER Karol Józef (wydawca, ur. 1793 
t 1822). Pielgrzym lwowski, czyli podług nad- 
poziomu lwowskiego ułożony Kalendarz na 
rok po narodzeniu Chrystusa Fana 1822, który 
oraz zawiera literackie , ekonomiczne i ku 
zabawie służące przedmioty dla płci obojej 
i każdego stanu, jako też w gospodarstwie 
domowem i zatrudnieniach codziennych poży- 
teczne wiadomości. Lwów, nakład i druk 
Pillera, 1822, w 4ce, str. 18, 147 i 2, z nu- 
tami. (Są tu prace: J. Maussa, Ant. barona 
Paumanna: Pagat w taroku, powieść; F. K. 
Salomona.) 

— Der Pilger (w przekładzie niemieckim), 
w 4ce, str. 20, 147 i 2. 1 złr. + 

(Roczniki Pielgrzyma wydane jednocześnie 
w przekładzie niemieckim, bo pod tym tj'lko 
warunkiem druk polskiego był pozwolony 
przez rząd.) 

— Toż, rok drugi na r. 1823, z wyobraź. 
Kniazia Leona; wydawca Józef Mauss, w 4ce, 
str. 20, 200 i 2. 1 złr. + 

— Podobnież tytuł niemiecki (przekład nie- 
miecki), str. 20, 117 i 2. 

— Obacz: Pollak Prof. 

HUFELAND Krzysztof Wilhelm (urodź. 1762 
t 1836). Apteczka domowa podróżna. Wyją- 
tek z książki tego sławnego doktora , pod 
tyt. : „Sztuka długiego życia." Łowicz, 1811, 
w 12ce. 10 gr. 

— Najtańszy lekarz domowy wraz z prze- 
pisem urządzenia apteki domowej. Lwów, 
D. Marie, 1861, w 16ce, str. 80. 2 złp. 

— Makrobiotyka, czyli Sztuka przedłużenia 
życia ludzkiego, dzieło w dwóch Częściach, 
tłumaczone z języka niemieckiego przez To- 
masza Krauze. Warszawa, nakładem i dru- 
kiem Lątkiewicza l^rzy ulicy Senatorskiej Nr. 
467, 1828, w 8ce, str. X, 189 i 237, nieliczb. 
10. 7 złp. -1- 

— Prawidła zdrowego i długiego życia , 
krótkie zebranie większego, tegoż tytułu dzieła 
niemieckiego. Przydane są przedniejsze para- 
grafy z doświadczonych sposobów zdrowego 
i długiego życia D. Kornara i Benjamina 
Franklina nieomylne sposoby bogacenia się. czyli Pierwej ubogi a teraz dobrze się ma- 
jący Rychard, z angielskiego. Lwów, nakład 
Pfaffa, druk Wichmana, 1800, w 8ce, str. 68. 
2 złp. + 

— Dobra rada dla matek względem naj- 
ważniejszych punktów fizycznego wychowania 

dzieci w pierwszych latach, przez król. 

prusk. konsyl. Na polski język przełożona 
przez Tom. Szumskiego nauczyć, przy gimn. 
poznańs. Z kopersztychami. Wrocław, nakł. 
W. B. Korna, 1810, w 8ce, str. VIII i 150. 
4 złp. 

— Dobra rada dla matek w ważnych punk- 
tach fizycznego wychowania dzieci w pierw- 
szych leciech przez przetłumaczona przez 

D. Jouas Majer, Członka Towarzystwa uczo- 
nych w Frankfurcie nad Odrą i medyka prak- 
tycznego w Kaliszu. Kalisz, w drukarni K. W. 
Mehwalda, b. w. r. (1808), kart niel. 4, str. 
228, kart niel. 2, rycin 4. 

— 500 środków domowych, czyli Najtań- 
szy lekarz wraz z przepisem urządzenia apteki 
domowej. Warszawa, Kaufmann, 1861, w 16ce, 
str. 87. 20 kop. 

— Sztuka przedłużenia życia ludzkiego, 

przez Dra i naucz, w Jenie w niemieckim 

języku napisana, a na polski przez Jana Bau- 
douin przełożona. Część I — II. Warszawa, 
przekład tłómacza, 1800—1801, w 8ce, str. 
22 i 224; str. 260. 12 złp. + 

— Zasady moralnego i fizycznego wycho- 
wania młodzieży płci żeńskiej , przez kr. 

pr. Radcę St., Kaw. Ord. Czerw. Orła 2 ki. 
etc. napisane, z niemieckiego na język polski 
przełożone. Dzieło przez Komis. rząd. wyzn. 
rei. i ośw. publ. za użyteczne uznane. War- 
szawa, w drukarni rządowej, 1824, w 8ce, str. 
XV i 215. 4 złp. 15 gr. 

— Obacz : Piotrowicz S. 

Hug, obacz: SapalskI J. (1850). 

HUGELMANN G. Le chant de la Pologne 
a S. A. I. Mgr. le Prince Napoleon. Bordeaux, 
1863, w 8ce. 1 frank. 

Hugo Gustaw, obacz: Gibbon, 

HUGO Herman S. J. (urodź. 1588 f 1629). 
Pobożne pragnienia, z wiersza łacińskiego na 
polski przez ks. Bon. Ostrzykowskiego wolno 
przełożone. Warszawka, tłumacz, druk XX. 
Missyonarzy, 1843, w 12ce, str. 205. 4 złp. 

(Przekłady Al. Teod. Lackiego wyszły w 
Krakowie r. 1673 + i 1697.) 

HUGO Wiktor Marya (urodź. 1802). Angelo, 
dramat, tłum. Władysław Dobkiewicz. War- 
szawa, wyd. A. Matuszewskiego Nr. 5, druk 
Al. Ginsa, 1867, w 16ce, str. 174. _ _ 

(Dobkiewiczowi tłumaczyła właściwie Emi- 
lia Kozłowska żona dziennikarza z bióra pasz- 
portowego, a on tylko podpis swój położył.) 

— Bug-Jargal, albo Powstanie w St. Do- 
mingo, powieść historyczna, tłumaczona z ory- 
ginału francuzkiego (przez Katarzynę Le- 
wocką). Warszawa, w drukarni A. Galęzow- loft HUGON — HULOT. skiego i Komp. przy ulicy Żabiej Nr. 472, 
1829, w 8ce, str. 288, nieliczb. 4. + 

— Burgrafowie, dramat w trzech częściach. 
Tłumaczył Kaź. Raszewski. (Oddruk z Bibl. 
warsz ) Warszawa, w komissyi u Gebethnera 
i Wolffa, druk Karola Kowalewskiego, 1861, 
w 8ce, str. 100. 7-5 kop. 

— Człowiek śmiechu, powieść, przełożył 
z franc. F. Faleński. Tomów IV. Warszawa, 
M. Gliicksberg, 1869, w 12ce; Tom I: str. 
249; Tom II: str. 168; Tom III: str. 185; 
Tom IV: str. 221. 3 rub. 

— Han z Islandyi, powieść, w III. Tomach, 

przez przełożył z francuzk. Jan Tański. 

(Oddruk z Kaliszanina.) Kalisz, druk W. Hin- 
demitha, 1871, w 16ce, str. 167, 184, 175. 
1 rub. 50 kop. 

— Hernani, czyli Honor kastylijski, dramat 
wystawiony na teatrze franc. d, 25 Lutego 
1830 r., wytłumaczony na język polski przez 
S. B(ernatovvicza). Puławy, 1830, w 12ce, str. 
184. 2 złp. 4- 

— Hernaui, dramat, przełożył Apollo Nałęcz 
Korzeniowski. (Osobne odbicie z Biblioteki 
warsz. ra rok 1861.) Warszawa, w drukarni 
Gazety polskiej, 1862, w 8ce, str. 94. 3 złp. 
10 gr. (17 sgr.) 

— Ernani, dramat w 5 aktach, wolny prze- 
kład wierszem z francuz, przez Ign. Baran- 
kiewicza. Warszawa, Cels Lewicki, druk Gaz. 
polskiej, 1862, w 16ce, str. 92. 3 złp. 

— Kościół Panny Maryi w Paryżu, tłum. 
M. Skotnicki. Tomów IV. Warszawa, Less- 
mann, 1846, w 12ce ; Tom I: str. 213, niel. 4; 
Tom II: str. 197; Tom III: str. 188, niel. 2; 
Tom IV: str. 139, niel. 1. 18 złp. 

(Toż przełożył W. W. w Dorpacie i miał 
w r. 1841 wydać.) 

— Król się bawi, dramat, przełożył Wła- 
dysław Sabowski. Lwów, Wild w komissyi, 
1865, w 8ce, str. 120. 70 kr. 

— Legenda wieków, po polsku przez Adama 
Pługa i Apolla Nałęcz Korzeniowskiego. Zeszyt 
1. Żytomierz, Korzeniowski, druk Chrząszcza, 
1860, w 8ce, str. 25. 25 kop. 

— Legenda wieków, tłum. Kłem. Podwy- 
socki. Warszawa, 1871. 

— Marya Delorme, dramat w 5 aktach, 
tłumacz. Korzeniowski Apollon. (Bez osobnej 
okładki, odbitka z Biblioteki warszawskiej.) 
Warszawa, 1863, w 8ce, str. 492—520, 40- 
66 i 204—249. -^ 

— Marya Tudor, drama w 3 porach, z franc. 
tłum. J. Gurewicz. Wilno, 1846, w 8ce, str. 
172. 

— Marya Tudor, dramat w trzech dobach, 
w przekładzie P^eljcyana P^aleńskiego. War- 
szawa, autor, A. Dzwonkowski, druk Gazety 
polskiej, 1864, w 8ce, str. 74. 2 złp. 

— Nędznicy, przekład z franc. E. Sulic- 
kiego. Pięć Części w X Tomach. Część I: 
Cozetta ; Część II : Fantina ; Część III : Mary- usz ; Część IV : Sielanka przy ulicy Pluraet 
i Epos S. Dyonizego; Część V: Jean Valjean. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk Gazety 
polskiej, 1862, w 12ce; Tom I: str. 244; Tom 
II : str. 260; Tora III : str. 232; Tom IV: str. 
225; Tom V: str. 246; Tom VI: str. 246; 
Tom V^II : str. 244; Tom VIII: str. 221 ; Tom 
IX : str 280; Tom X: str. 229. 7 rub. 50 kop. 
(Część III. tłumaczył Felicyan Faleński.) 

— Pracownicy morza, przekład Felicyana 
Faleńskiego (i Lubowskiego Edwarda). Tomów 
III. Warszawa, 1866. 1 rub. 50 kop. 

— Pracownicy morza, powieść (tłumaczył 
E. Sulicki i Włodz. Górski). Warszawa, druk 
Gazety polskiej, 1866, w 8ce, str. 221, 233 ' 
i 204. (Odbitka z Gazety polskiej.) 1 rub. 
20 kop. 

— Tizba żalodia w czterech oddziałach, 
na podstawie trajedyi francuzkiej znanej pod 
nazwą: Andżeło tyran padwański, wierszem 
ojczystym napisał Tad. Wolański. Gniezno, 
J. B. Lange, 1863, w 8ce, str. 106. 2 złp, 

— Wybór poezyj pomniejszych, przekład 
Brunona hr. Kicińskiego. Warszawa, S. Or- 
gelbrand, druk Gazety porannej, 1840, w Sce, 
str. 162, niel. 2. 7 złp. 

— Obacz: Bourienne. 

— Tłumaczyli W. Hugo: Badeni; Baczyń* 
ski R. (w Radomianinie); Brzozowski Karol; 
Kiciński Br. (1840); Konopacki Szym. (1846); 
Korzeniowski Ap. (1846); Lewocka K. (Jargal); 
Magnuszewski D. (1841); Niemojowski Lud. 
(1858); Padlewski Edw. (1834); Pajgert Adam; 
Paszkowski J. ; Sabowski Wład. ; Wiktorowicz 
Celestyn (1840); Witte Karol (18.50). 

HUGON (ksiądz). Discours pour les refugiea 
polonais pauvres et malades. Paris , 1855, 
w 8ce. 1 frank. 

Hugonoci, obacz: Skribe (Opera). 

Huillard Breholles, obacz: Chavannes. 

HUISON Tomasz C. G. (b. lekarz wojsk pol- 
skich za Księstwa Warszawskiego). Disser- 
tatio inauguralis medica de hypochondriasis 
et hysterismi differentia. Quam gratiosi ordi- 
nis medicorum auctoritate et consensu in in- 
clyta litterarum Universitate Beroliuensi Do- 
ctoris Medicinae et Chirurgiae honores legi- 
time capessurus, post disputationem solennem 
die XVIII Februarii a c. habitam publico 

eruditorum examini submittit auctor Repie- 

nikiensis. Berolini, 1813, w 8ce, str. 31. + -i- 

Hiilajpolska stannica, obacz: Grabowski M. 
Hulewicz Benedykt (ur. ITSOf 1817); obacz: 
Groza S. W, (Pamiątki); Owidyusz. 

HULEWICZ Karol. Rzut oka na historyą 
Kościoła od czasów apostolskich do naszych 

czasów przez Wilno, T. Gliicksberg, 1858, 

w 8ce, str. 84. 40 kop. -f 

HULL (The) polish record (czasopismo). Hull, 
1831, w 4ce. 

HULOT (ksiądz). Rozprawa o romansach, 
z franc, przekład X. St. Snarskiego. Wilno^ 
1842. imMAŃSKA — HUNCZAK. 157 Humańska rzeź , obacz : Gonta ; Krasiński 
Waier. ; Krebsowna; Kruszelnicki St. ; Lippo- 
man; Skałkowski M. ; Wojkowski A. 

HUMBERT Piotr (ksiądz). Główne prawdy 
wiary, oraz Obowiązki Chrześcianina ku pożyt- 
kowi wiernych i kapłanów napisane, przez 
księcia Klaud. Drouas biskupa tullijskiego w 
języku francuzkim wydane, przełożył ks. Ign. 
Bardziński. Warszawa, XX. Missyonarze, 1842, 
w 8ce, str. VIII i 518. 4 złp. 

— Toż. (Przerobienie stylistyczne i dodatki 
Józ. Pawlickiego.) Warszawa, druk XX. Mis- 
syonarzy, 1859, w 8ce, str. VIII i 406. 

— Uwagi o najważniejszych prawdach wiary 
i najpierwszych obowiązkach Chrześciaństwa, 
ku przekładaniu ich ludowi chrześciańskieinu 
co dni święte i niedzielne użyteczne, a tem 
samem pasterzom dusz ludzkich dogodne, 
z francuz, na polski język dla pomnożenia 
chwały boskiej, przez kancl. metr. gnie- 
źnieńskiego przełożone. Łowicz, 1805, w 8ce, 
str. IV i 586, kart niel. 15 i przydatki str. 21. 

Humbert Szczepan, obacz : Kosicki Ludwik. 

HUMBOLD Fryderyk Aleksand. (urodź. 1769 
t 1860 r.). O budowie i sposobie działania 
wulkanów. Warszawa, 1828, w 8ce, str. 32. 

— Kosmos, rys fizycznego opisu świata, 
przełożyli J. Baranowski i Ludwik Zeiszner. 
Tom I. w dwóch Częściach. Warszawa, Natan - 
son, druk S. Strąbskiego, 1849, w 8ce, str. 
LXVIII i 537, z popiersiem autora. 20 złp. 

(Tę edycyą w 1200 egzemplarzach rozprze- 
dano od razu.) 

— Toż, wydanie drugie poprawne. War- 
szawa, 1852, w 8ce, str. VIII, 6, LXVII, 547 
i III. 20 złp. + + + 

— Toż, przełożył Hip. Skrzyński. Tom II. 
i III. Warszawa, Natanson, 1851, w 8ce, str. 
555 i III; Tomu III. r. 1852, Część I. i II. str. 
665 i niel. 4. 20 złp. 

— Obrazy natury, z umiejętnemi objaśnie- 
niami przełożył z 87 poprawnego i pomno- 
żonego niemieckiego wydania Dr. A. E. Ur- 
bański kustosz c. k. Bibl. Uniw. , docent fiz. 
mat. przy Uniw. -lwów., Człon. c. k. Towarz. 
gosp. w Galicyi. Petersburg, B. M. Wolff, 
1860, w 8ce, str. VI, 246, 279 i kart 2. 2 rub. 
50 kop. -I- 

— Podróż pana król. prusk. konsyliarza 

górniczego w koło ziemi, a mianowicie po 
Ameryce południowej, z niemieckiego języka 
przełożona. Tom I. i II. Wrocław , W. B. 
Kom, 1809, w 8ce, str. 126, 141 i karta 1; 
w każdym Tomie po dwie rycin. 10 złp. 

— Podróże, przekład z niemieckiego Mi- 
chała Bohusza tSzyszki. Oddział I : Podróże 
po Afryce i Ameryce. Tomów II. Wilno , 
1860—1, w 8ce, Tom I: kart 2, str. II i 327; 
Tom II: kart 2, str. 269 i II. 3 rub. 50 kop. -f 

— Toż. Oddział II : Podróże po Rossyi 
europejskiej i azyatyckiej. Tomów II. Wilno, 
nakł. M. Orgelbranda, 1861, w 8ce, str. 272, 
177 i III. 3 rub. 50 kop. + — O stepach i pustyniach przez tłum. 

L. Zeiszner. (Oddruk z Bibl. warsz.) War- 
szawa, Klukowski, w 8ce, str. 71. 2 złp. 

— Obacz: Leszczyński J. N.; Węgierska!.; 
Znakomitości. 

(Humiecki.) Genealogia połączonych rodzin 
Stefana Humieckiego i Aleksandra Krasiń- 
skiego. Lwów, z litogr. Korn. Pillera, 1856, 
w 4ce, 1 strona. ■+ 

HUMNICKA lózefina z Wronowskich. Plan ex- 
dywizyi i t. d. Lwów, 1848, w 4ce, ćwiartka. 

— Pytanie, na czem się zasadza miłość bra- 
terska? Lwów, 1848, w 4ce, ćwiartka. 

— Obacz: Rozumiłowski. 

HUMNICKI Ignacy (urodź. 1798 r. f 15 Maja 
1864 w Krakowie). Edyp, tragedya w pięciu 
aktach, przez I. H. Warszawa, nakład i druk 
N. Gliicksberga księgarza i typografa królew. 
warszawskiego Uniwersytetu, 1827, w 8ce, str. 
49 i nieliczb. 6. 

— Goworek wojewoda sandomirski , czyli 
Tryumf cnoty obywatelskiej, drama z dziejów 

pt)lskich w 3 aktach, przez Kraków, druk 

J. Mateckiego, 1819, w 8ce, str. 52. 36 kr. 
m. k. + + -f 

— Żółkiewski pod Cecora, tragedya wier- 
szem w 5 aktach, przez napisana, na Tea- 
trze warsz. d. 24 listopada 1820 wystawiona. 
Warszawa, N. Gliicksbeig, 1821, w 8ce, str. 
56 i XVI. + 

Humor, obacz: Libelt (1852). 

Humoreski szkice, fraszki; obacz: Wojniło- 
wicz (1852). 

Humorysta (pismo peryod.). Warszawa, od 
5 Października 1839, JSIrów 26. Kok I. idzie 
od Listopada 1839 do 31 Stycznia 1840, Nrów 
32; Rok II: od 1 Lutego 1840 do 17 Grudnia 
1840, Nrów 23, w 4ce. Nadal wychodził pod 
tyt. Statek parowy. Redaktor S. V/ojciech 
Lasocki. 

Humorystyka, ob. Baka; Blumauer; Bocian; 
Chochlik; Coś; Diabeł; Lewesłamm ; Meciszew- 
ski (w Dwutygod. liter.); Rozbicki ; Rozumiłow- 
ski; Szczutek; Wilkoński; Zacharye (1809); 
Zacharkiewicz (1852); Żółkowski (Moraus). 

KUMPOLEC (Trnk von Humpolec). Gram- 
matyka polska (po niemiecku?) Wiedeń, 
w księgarni Schrambla, 1823. (Jest szyder- 
stwem, satyrą mowy naszej; o tem Kluczycki: 
Pamiątki.) 

HUNCZAK Paweł. Koperta tajemnicza, czyli 
Książeczka pocztowa na rok 1871, z wielkiem 
wysileniem i naprężeniem władz umysłowych 
ku uchwyceniu serc przezacnych mieszkań- 
ców Krakowa przez c. k. listowego spi- 
sana. Kraków, w drukarni Władysława Jawor- 
skiego, 1871, w 8ce, str. 13 i 3 (po polsku 
i po niem ) 

— Kto co lubi, z pism mieszanych ulotnych, 
wierszem i prozą, za rok 1860. Bochnia, druk 
Pisza, w 8ce, str. 10 i 11 (w połowie tekst 
niemiecki.) -f 158 HUNDRICH - HYDROPATYA. HUNDRICH. Nachricht iiber die poln. und 
anderen ausserdeutschen Sprachverhaltnisse in 
der Proviiiz Schlesien, III. Abtheilungen. (Jahr- 
buch der schles. Ges. 1843 — 45.) 15 sgr. 

— Uebersicht der ges. ausserdeutsch. Spracb- 
yerhaltnisse im preuss. Staate. (Jahresb. der 
schles. Ges. 1S4G.) 6 sgr. 

HUNDT von Hafften. Das Yerbaltniss der 
Provinz Posen zum preussischen Staatsgebiete 
von H. von H. auf T. Berlin, Yerlag Korten- 
kampf, 1870. 

HUNERSDORF Louis. Eąuitation allemand, 
methode la plus simple et la plus naturelle 
pour dresser le cheval d' officier et d' ama- 
teur, suivie d'un supplement pour 1' instruc- 
tion du cheval de troupe et de son cavalier, 
traduite sur la 6me edition (1840) par Ar- 
mand de Brochowski capitaine commandant 
d'escadron au ler lanciers belges. Bruxelles, 
1843. 8 franków. 

Hunnów historya, obacz: Sękowski. 

HUNOLT F. X. (Jezuita). Kazania na nie- 
dziele i świgta całego roku do potrzeby i 
ducha czasu zastosowane, z niemieckiego na 
polski przerobione przez X. Józ. Ad. Kai. 
Szelewskiego kanon, łgczyck., prof. Akadem, 
duchown. rz. kat. warsz., Człon. Tow. nauk. 
z Uniw. krak. połącz., proboszcza w m. Brze- 
zinach i kawał. Ord. św. Stanisł. Tomów IV. 
V/arszawa, nakł. Glucksberga, druk Wróblew- 
skiego, 1844, w 12ce, str. 243, 231, 237, 279. 
4 rub. 60 kop. -f 

HUNT Ant. Franc. Kilka słów do Iraci Pana 
Fryderyka Gessel predigera gminy ewange- 
lickiej na Starem Mieście w Toruniu, z po- 
wodu niektórych zdań jego kazania mianego 
podczas Bożego Narodzenia, przełożone na 
język polski przez Ant. Pospieszył Malbork, 
nakład i druk księg. Dormana, 1845, w 12ce, 
str. 48. 1 złp. + 

HUON Jan Chrzcie. Henr. de Maxey. Disserta- 
tion sur la congelation observee a Varsovie, 
presentee et soutenue a la faculte de Medic. 
de Paris le 21 Juin 1815, pour obtenir le 

grade de Docteur eu Med., par Ex-Chirur- 

gien princip. provis des hopitaux milit. franc. 
de Varsovie et arrondiss. Paris, imprim. Didot 
jeune, 1815, w 4ce, str. 15. 

HUOT P. (ksiądz). La Pologne son calvaire, 
ses represailles. Discours ijrononce a Paris 
dans rćglise de la Madeleine le 25 Mars 1869. 
Paris, libr. des Contemporains, 1869, w 8ce, 
str. 30. 

Hurtlg (pułkownik artyl. konnej) tłumacz ; 
obacz : Bousmard. 

HURWITZ Zalkind (tłumacz Bibliot. królews., 
ur. na Litwie 1738 f w Paryżu 1812). Laco- 
graphie ou entretien laconiąue aussi vite que 
l'on peut parler. Paris, Michaud, 1811, w 8ce, 
str. 88. 

— Polygraphie ou 1' art de correspondre 
a 1'aide d' un dictionnaire dans toutes les lan- gues, meme dans celle dont on ne se possede 
pas seulement les lettres alphabetiąues. Paris, 
1801, w 8ce, str. 114. 6 franków. 

HURYN V. Dissertatio inauguralis medico 
pract. observationes nonnullas circa peripneu- 
monias mensę Aprili anni 1817 Yilnae gras- 
sant. exhibens. Wilno, XX. Missyonarze, 1818, 
w 8ce. 10 kop. 

(Huss Jan, urodź. 1369 f 1416). Historya 
życia. Królewiec, czy Johannisburg , 1856; 
obacz : Gliszczyński M. 

HUSSAROWSKI J. Pamiętnik dla gospodarzy 
wiejskich, z zastosowaniem do potrzeb Woły- 
nia, Podola i Ukrainy, wydany przez Żyto- 
mierz, 1861. Oprawny 90 kop. 

HUSSARZEWSKI Thomas. Lectio literalis 
Psalmorum ex variis versionibus et praeci- 
pue ex textu hebraeo, ąuibus facilitatur eorun- 

dem intelligentia, ab lUustr. A. D Presb. 

Saecul. Congr. Miss. , S. T. D. in Umver8. 
Imper. Viln. publ. Histor. univers. Professore 
conscripta. Wilno, druk XX, Missyonarzy, 
1810, w 8ce, str. 280 i kart 4. 

— Obacz: Goiański F. N.; Kondyliak. 

HUSSON A. P. i HAYTER W. Chant du re- 
veil polonais, hymne patriotique, paroles de 
A. P. Husson. Paris (1863). 

HUSSON. Uwagi nad wakcyną podług Hus- 
sona , przez Sylwestra Pleszkowskiego Dra 
Medycyny. Grodno, w drukarni Zymela typo- 
grafa i szryftgissera, 1826, w 8ce mniejszej, 
str. 82, nieliczb. 8. 

HUSSON. Panna, znakomitego rodzaju sie- 
rota, powieść, przełożona przez St. Snarskiego 
Dom. Wilno, 1836. 

HUSSOVIANUS Nicolaus. Carmen de sta- 
tura, feritate et venatione bisontis. Cracoviae 
MDXXIII. Denuo excusum. Petropoli, typ. 
Acad. scient., 1855, w 4ce, str. XII i 37. 

Hussyci, obacz: Ciołek; Miarka (na Szląsku); 
Sokołowski. 

HUTTER Fr. Polen nach seiner ersten und 
letzten Theilung. Poznań, Łissner, 1807, fol. 
(mappa). 2 złp. 

Hutlon, obacz: Gregory. 

HYBEL F. F. (Soufleur). Theater-Almanach 
auf das Jahr 1828. Lwów, druk P. Pillera, 
w 12ce. 

Hydraulika, obacz: Kucharzewski (i Kluger: 
Wykład, 1872); Sporny (Agronomiczna, 1860). 

Hydrooele, obacz: Buczyński; Toepliłz (1830). 

Hydrografia , ob. Galizien ; Marczykiewicz ; 
Plater Adam; Perlhees (Carte); Wolski Ludw. 

HydropaSya (hydroterapia), obacz: Fabrycius 
(O kuracyi, 1833); Graefenberg; Jasiński W. 
(O leczeniu, 1865); Lubański (Hydiot. 1851 — 
56); Masoch (1824j; Medwej ; Munde (Pryśnie, 
1839); Priesnitz; Rause; S. H. (Duch, 1840); 
Sauvan (Hydroter., 1840); Uzdowski. HYDROPHOBIA — HYSTORYA. 159 Hydrophobia, obacz: Jakubowski Józ. (1821); 
Kohn Hen. (1852); Marochelti (Wodowstr§t, 
1820); Rindowski (1848); Źegestowski J. 

Hydrops, obacz: Laskowski Z. (1867); Pal- 
kle; Schumacher. 

Hydrothorax, obacz: Kronenberg. 

Hygiena, obacz: Bychowiec (1843); Debay 
(Piękności); Dworzaczek; Feuchtersieben (1857); 
Fijałkowski J. (dla ludu); Fleury L (lb53); Flizę 
(L'art, 1836); Gregorowicz Kar. (kobiet); Kacz- 
kowski K. (1826); Kosiński Sł. (1865); La Mert 
(1850); Magne J. (Weterynaryjna) ; Maicz ; Od- 
czyty; Pałissier (1832); Pałte (1803); Puchal- 
ski; tripplin; Zycie. 

HYLZEN Jerzy Mikołaj x. (ur. 1692 t 1775). 
Modlitwa do Przeaajśw. Trójcy. Wzniesienia 
pobożnej duszy do Przenajśw. Trójcy, przez 
osobne do każdej z osób boskich modlitwy 
ułożone, przełożył z łacińskiego ks. Aleks. 
Suzin. Warszawa, 1857. 

— Obacz: Scupoli; Szadurski Hr. 
Hylzen J. Aug., obacz: Bartoszewicz J. 
Hylzen Józ. Jerzy (wojew. mscisławs.), obacz: 

Kukiewicz J. 

Hymn. Lwów, druk Ossolińskich, 1848, w Bce, 
1 karta, str. 2. 

— do Boga, r. 1832, w 8ce, kart 4. 

— do Boga z powodu koronacyi d. 24 Maja 
1829 r. Warszawa, 1829, w 4ce. 

— do Boga o oddalenie cholery. Warszawa, 
1854, w 8ce, str. 7. 

— do Boga na pamiątkę stuletniej rocznicy 
rozbioru Polski. Poznań, 1872, w 8ce. 

— dziękczynny na dzień 10 Października, 
to jest na rocznicę zwycięztwa pod Choci- 
mem w r. 1621. Bochnia, druk W. Pisza, 1870, 
w 8ce, str. 6. + 

— na cześć Najśw. Panny Maryi , ułożony 
z myśli i wyrażeń wziętych z Pozdrowienia 
Anielskiego etc. Ki-aków, druk Czasu, 1867, 
w 8ce, str. 8. + 

— dla ludu (na melodyą, Haydna), przekład 
tekstu autentycznego przez J. C. I^^ról. Ap. 
Mość do najwyższej wiadomości przyjęty (toż 
po rusińsku.) Wiedeń, drukarnia nadworna, 
1854, w 8ce, karta 1. + 

— Marsylczyków. Warszawa (1830), w 4ce, 
1 karta. 

— Ojcze nasz i Kto się w opiekę. Kraków 
(nakład W. O., drugie wydanie w 1000 egzemp.) 
Wywiałkowski, 1861, w 8ce, str. 4. 3 cent. + — do Pana Jezusa ukrzyżowanego, patrząc 
na figurę Męki Pańskiej. (Warszawa, M. Or- 
gelbrand.) 6 kop. 

— pobożny zakochanej duszy w sercu Jezusa 
Zbawiciela świata, w 8ce. 15 gr. 

— Polaka. Lwów, 1848, w 8ce, 2 kart, 
str. 4. 

— Żyrondynów czytany na posiedzeniu po- 
żegnalnem Polaków w Paryżu. (Lwów, 1848) 
w 8ce, kart 2. + 

Hymnes nationaux polonais ^Boże coś Pol- 
skę, Z dymem pożarów) arrangees pour piano, 
orgue et harmonium. London, lith. Concanen, 
Lee et Siebe ; Leipzig, P. Rhode, str. 4 (nuty 
z tekstem). 20 sgr. 

Hymni tempore sacri a studiosa juventute 
decantari soliti. Kraków, nakład Wielogłow- 
skiego, 1852, w 24ce, str. 91 i kart 2. 20 gr. + 

Hymnus nationalis Austriae. Lwów, 1855, 
w 16ce; obacz: Stupnicki H. (We wszystkich 

językach Cesarstwa.) ^ + 

Hymn, Hymny, obacz: Bieńkowski A. (do św. 
Jacka, 1857); Dzbański L. ; Dzieduszycki Maur. 

(O Św. Krzyżu); Hołowiński (Hymny, 1857); 
Marya (na cześć N. Panny, 1867); Mika (Pre- 
ces, 1830); Ostrzykowski (religijne). 

Hypochondria, obacz: Charzewski ; Dynebier; 
Matakiewicz F.; Wierzchowski. 

Hypoteka, obacz : Hipoteka. 

Hypothekar-Ordnung. Yollstand. Uebersicht 
der f. d. Kónigr. Polen gegebenen (Gesetze) 
d. d. Warschau 14/26 April 1818. Berlin, Nauk, 
1819, w 8ce. 6 sgr. 

HYRTL Józef. Anatomia opisowa ciała ludz- 
kiego podług przez Lud. A. Neugebauera 

Dra Med., wykł. akuszeryą, w c. k. Med. Chir. 
warsz. Akad., ord. w szpitalu Dziec. Jezus, 
lekarza peusyi żeńs. rząd. w Warsz., Człon. 
Tow. lek. w Warsz. i innych stowarz. nauk. 
Tom I. i n. (Tom IL obejmuje: Nauka o wnę- 
trznościach przez L. A. Neugebauera i J. F. 
Nowakowskiego.) Ze 102 drzewor. w tekście. 
Warszawa, nakład aut., Kaufmann, Tora L 
druk J. Psurskiego, Tom II. druk A. Liefeldta, 
1861-65, w 8ce, str. IV, 534, i III, 3, 352 
oraz popiersie Purkyniego w Tomie II. 6 rub. ; 
cena zniż. 3 rub. + 

Hysterie, obacz: Kojsiewicz A. 

Hystorya niemiecko francuzkiej wojny w re- 
kach 1870, 1871. Racibórz, nakład V. Wichura 
i Comp., 1871, w 8ce, str. 96. 6 sgr. 1€0 I-I. K. I. Do najj. Mikołaja I. Cesarza. Kraków, 
1848, w 8ce, 1 ark. 

I. Historya Starego i Nowego Testamentu, 

przez Tomów II. Warszawa, w tłoczni przy 

ulicy Mazowieckiej, 1836, w 8ce ; Tom I: str. 
37G; Tom II: str. 2o6. S złp. 

I. Powitanie dla braci ze Szląska, Wielko- 
polski i Galicyi na dzień 5 Czerwca 1870 r. 
Kraków, druk Uniwers., 1870, w 8ce, 1. k. -f 

I. O Żydach i Judaizmie, czyli Wykrycie 
zasad moralnych tudzież rozumowania Izra- 
elitów, przez I. Siedlce, 1820, w 12cej str. 
30. 1 złp. + 

— Obacz: Jewecki (Reskrypta). 

I. A. Zabawa geograficzna polska, napisał 
A. J., ułożona w sposób loteryjki. Drezno, 
1866. 2 złr. 50 cent. 

— Obacz : Jerzykowski A. (Grammatyka). 

I. A. K. Podanie o litewskiem powstaniu 
1863 przez A. K. J. Teodor Narbutt historyk 
i syn jego Ludwik (historyczna charakterysty- 
ka i powieść). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
1870, w 8c3, str. 233. 1 złr. 50 cent. 

I. Antonina, obacz: Jachowiczowa (1840). 

I. A. J., obacz : Jurkowski. 

I. B. (ksiądz), obacz : Jastrzębski B. (Nauki, 
1869). 

I. B., obacz: linicki B. (Logika). 

I. B. Deukschrift liber die Reorganisirung 
und Theilung des Grossherzogth. Posens und 
Einverleibung desselben in den deutschen 
Bund, von B. J. Berlin, 1848, w 8ce, str. 26. 

I. C, obacz: Minz M. (Lwów, 1849). 

I. D. I., obacz: Jedliński (1853). 

i. E. Poezye Ukraińca przez E. I. (druk 
zapowiedziany r. 1835. Wyjątki w Tygodn. 
petersb. 1835, Nr. 98.) 

I. E. Rozmowa sierotek w czasie obchodu 
pogrzebowego d. 10 Kwietnia 1848. (Kraków, 
podp. E. J.) w 8ce, 1 karta niel. + 

I. E. W. Die nachtlichen Racher und die 
unsichtbare Regierung, Scenen und Skizzen 
aus den Geheimnissen der jungsten polnischen Revolution, von E. W. J. 8 Lfgen. Oederau, 
Schlesinger, 1864, w 8ce, str. 258, mit 5 kolor. 
Steintafeln. 6 sgr. 

I. F. L., obacz: Jaskólski F. (Pasterze). 

I. F. Z. S. Sposób ułatwiający naukg chro- 
nologii, zastosowany mianowicie do chrono- 
logii królów i sfawniejszych dziejów polskich, 
w wierszu krakowiakowym przez F. I. Z. S. 
Poznań, czcionkami N. Kamieńskiego, 1843, 
w 8ce, str. 22. -f 

I. F. N. Bracia! Pelacy! (Odezwa do Pola- 
ków) przez F. N. I. (wierszem). B. w. m. druk 
Jana Maja, d. 25 Lipca 1809 r , w 4ce, 1 karta, 

— Obacz : Jaroński Feliks. 

I. F. N. Głos Krakowa do wychodzącego 
wojska d. 5 Maja 1811, przez F. N. I. Kra- 
ków, w drukarni Gróblowskiej, w 4ce, kart 2. 
Obacz: Jarocki. 

I. G., obacz: Jarema G. (Abecadło). 

I. J., obacz: Jasiński J. S. (Przyjaźń). 

I. J. (ksiądz). Amulet, to jest Słowa miłości 
i napomnienia poświęcone ludowi katolic- 
kiemu przez ks. J. I. Bydgoszcz, Levit, 1846, 
w 8ce. 3 sgr. 

— Nauka o Kościele Chrystusowym. Pa- 
miątka dla dzieci przystępujących do pierw- 
szej Kommunii świętej. Z dodatkiem: Mowa 
do dzieci po pierwszej Kommunii świętej, 
przez X. J. J. w Bydgoszczy. Bydgoszcz, Fi- 
scher, 1847, w 8ce, str. 67. 1 złp. 

I. J. (hr.). Słowo o stosunkach włościańskich 
przez I. hr. J. Lwów, 1860, w 8ce, str. 39, 
I. J., obacz: Czyński J. (Ereignisse). 

I. J. S. (J. S. J.) Obłąkany z miłości, powieść 
oryginalna przez S. J. J. Warszawa, druk Raf. 
Jabłońskiego, 1828, w 12ce, str. 220 i niel. 4. 
3 złp. 

— Juliusz i Laura, czyli Zbrodnia ukarana, 
romans oryginalny przez J. S. J. Warszawa, 
1826, w 8ce, str. 110. 3 złp. -i- -t- 

— Porównaj: Jasiński Jan S. 

I. K. Pytanie, czy obawy zaboru Galicyi 
przez Rossyą są słuszne, albo nie? Nr. 1. 
(podpis J. K.) Kraków, druk Uniw., 1867, 
w 8ce, str. 13. Obacz: Kominkowski. + I. L. — ID ŹKOWSKI. IGI i. L, obacz: Januszkiev/icz (Kanyj. 

I. L, obacz: Jenike Lud. (Historya). 

i. Ludwik. Upominek letni na zbliżającą się 
zimę przez Lud... J. (Wierszem.) Warszawa, 
1841, w 8ce, str. 8. 

L L. A., ob. Jaworowski Leon (183G); Juce- 
wicz Lud. Ad. 

\. L. H. K. Śmierć okropna Dybicza, przez 
L. H. K. 1. (Wiersz.) Warszawa,. 1831, w 8ce. 

\. von L. Die polnische Insurrektion in 
Posen im Friilijare 1848. Nach eigener An- 
Bchauung, mit Beniitzung amtl. Quellen und 
den Nacbrichteu zuverlassiger Berichterstat- 
ter, von L. v. J. Glogau, Wagner, 1849, w 8ce, 
str. IV i 199. 20 sgr. 

L M. (tłumacz). Kochanki Augusta II. Króla 
Pols. zwanego Mocny, spolszczył M. J. War- 
szawa, 1871, w 16ce, str. 106. 35 kop. 

— Spraw kryminalnych ośm z czasów rewo- 
lucyi franc, spolszczył M. J. (Wyjątki z Pa- 
miętników kata Sansona.) Warszawa, 1870, w 
12ce, str. 117. 30 kop. Porównaj: Iwański M. 

i. N. J., obacz: Janowski J. N. (Sur la Polo- 
gne ; Margrabia). 

L R. E., obacz : Radwański Jan (Zagadnik). + 
L S. Godzinki o św. Stanisławie biskupie 
krak. i męczenniku, słynącym łaskami w mie- 
ście Busku, przez S. J. Lwów, druk Poremby, 
1856, w 8ce. -t- 

— Sąsiedzi na granicy , opowiadania dla 
ludu, osnute na zdarzeniu prawdziwem, przez 
S. J. Poznań, 1866, w 8ce. 2 franki. 

L S. J. Bajki, obacz: Jasiński J. S.; J. J. S. 

(Juliusz). 

L S., obacz : Gaultier (Warszawa, 1857). 

L T. D. Wiersz na cześć i na chwałę Maryi 
Matki Boskiej, przez T. D. J. Paryż, 1847, 
w 8ce; obacz: Jedliński. 

I. W. Uwagi nad sztuką malarską i spra- 
wozdaniem P. Lucyana Siemieńskiego z Wy- 
stawy krakowskiej , umieszczonem w Czasie 
r. 1856. Warszawa, druk Gazety warszaws., 
1856, w 12ce, str. 70 i III. + 

I. W. Podhorce, skreślone przez W. I. Lwów, 
nakład wydawcy, druk K. Pillera, 1856, w 12ce, 
str. 12, z 2 widok, litogr. + 

— Poradnik dla gospodyń, ułożony alfabe- 
tycznie przez W. J. Tom I. Warszawa, nakł. 
wydawcy, druk Braci Hindemithów , 1861, 
w 8ce, str. XV i 398. 

I. Władysł. Do ojczyzny (wiersz), 1848, 
w 8ce, 1 karta. 

\. Z. Hymn (wiersz). Lwów, 1848, w 8ce, 
1 karta. 

\. Z. B. Consignatio bonorum ; obacz: Jaku- 
bowicz Z. 

Ibramowice, obacz : Orzechowski Józ. (Mowy). 

ichtiologia, obacz: Wałecki A. 

Iconografia (Iconologia) , obacz: Grabowski 
Amb.; Kraszewski I. J.; Osiński Aloj. idee, obacz: Kurzweil. 

ideler (Prof.). Nic. Copernicus. Berlin, 1811. 

(Plagiat ze Śniadeckiego.) 

Idylla, obacz: Posiedzenie. 

Idzi ^siądz Kapucyn). Kazanie o końcu 
edukacyi, w kaplicy Konwiktu warszawskiego 
XX. Piarów do młodzieży tamże edukującej 
się, w niedzielę pierwszą po Trzech Królach, 

to jest 9 Stycznia 1803 r. miane przez 

Warszawa, w 12ce, str. 24. 

(Idzi Św.) Zawitaj Idzi, mój miły Patronie. 
O święty Rochu, cudowny Patronie i t. d. 
(Pieśni.) Mikułów, T. Nowatzki, 1862, 1 ark. 
Libra po 6 sgr. 

— Obacz : Opacie. 

Idzi Blas, obacz: Knigge baron (niemiecki); 
Lesage (z Santylany). 

IDZIKOWSKI Franc. Geschichte der Stadt 
Oppeln, von Franz Idzikowski. Mit dem Bilde 
der Stadt aus dem Jahre 1685, der Abbildung 
des alten Piastenschlosses auf dem Berge aus 
dem 16 Jahrh., des neuen Piastenschlosses am 
Ostrówek vom Jahre 1654, den Stadtplanen 
von 1734 und 1860, und den sammtlichen noch 
aufzufinden gewesenen Stadtsiegeln. Oppeln, 
in Commission bei Wilhelm Clar, 1863, w 8ce, 
str. XV i 338. 2 tal. -f 

— Geschichte der Stadt und ehemaligen 
Herrschaft Rybnik in Oberschlesien (z pla- 
nem). Breslau, bei Maruschke et Berendt, 
Druck V. Nieschkowski, 1861, w 8ce, str. VIII 
i 200. + + + 

IDŻKOWSKI Adam. Chemin de fer statiąue 
et ses immeuses avantages sur la construction 

des chemins de fer actuels par Architecte 

ingenieur civil, membre du conseil en bati- 
ments du royaume de Pologne etc. Paris , 
chez Lacroix et Baudry, 1857, w 8ce, str. 31 
i 2 plany. 3 franki. 

— Chemin hydro-terre ou nouveau systeme 

de Communications par Architecte du Gou- 

vernement en Pologne. Petersburg, Hauer i 
Olchin, druk Kar. Krają, 1845, w 8ce, str. 16, 
z 2 tabl. + 

— Compositions d'architecture contenant 
des batiments de toute espece tels que mai- 
sons de ville, de campagne, eglises, ponts, 
jardins , batiments publics, monunients etc. 
etc. d' apres les difierents styles d' archite- 

cture, par Architecte du Gouv. en Pologne, 

membre de 1' Acad. des Beaus Arts de Flo- 
rence; gravees par MM. Beaupre, Dulos, Hu- 
guet, Ilerard, Lecoq, Sengteller etc. Paris, 
Mathias, 1843—52, 12 livraisons, format Co- 
lombier (fol. największe), razem 20 Poszytów 
każdy po 6 rycin, czyli 108 tablic i tekstu 
str. 21. Cena prenumer. 180 frank.; Poszyt 
po 15 frank.; cena księgarska 300 frank. +■ 

— Kroje architektury, obejmujące rozmaite 
jej kształty, uważane jako przedmiot piękno- 
ści, przez Członka Akad. florenckiej sztuk 

pięknych, Budown. rządów, w Król. Polskiem, 

5?1 162 IFIGENIA - ILINSKI. Warszawa, druk przy ulicy Mazowieckiej, 1832, 
fol., 8tr. 45 i 1 karta omyłek, tablic 24 szty- 
chowanych. 36 złp. 

— Le mausolee pour Napoleon projete 

par Paris, imprim. Maulde et Renou, 1843, 

w ark., 1 ark. druku, 3 ark. rycin. 10 frank. 
(25 złp.) 

— Nocy Rzymian, przekład z włoskiego. 
(Druk zapowiedziany w Warszawie w Grudniu 
1830 r.) 

— Plany budowli obejmujące rozmaite ro- 
dzaje domów, mieszkań wiejskich różnej wiel- 
kości, kościołów, gmachów publicznych, mo- 
stów, ogrodów, monumentów i tym podobnych 
szczegółów w rozmaitych stylach architektury 

przez Budown. rządów.. Człon. Akad. filoz. 

sztuk piękn. Warszawa, w drukarni Banku 
polsk., 1843, fol., tekstu str. 18, tablic 120. 
(Jest toż samo co: Compositions.) 

— Projekt drogi pod rzeką Wisłą dla połą- 
czenia Warszawy z Pragą, z dołączonem opi- 
saniem i porównaniem systematu drogi pod 
rzeką Tamizą w Londynie, obejmujący razem 
prawidła i sposoby upowszechnienia dróg pod- 
ziemnych w naszj^m kraju, z wykazaniem ich 
korzyści, jako najbezpieczniejszych, najtrwal- 
szych i najtańszych, przez Architekta, Aka- 
demii florenckiej sztuk pięknych Członka. 
Warszawa, druk Łątkiewicza, 1828, w 8ce, 
str. 44, kart 2 i tablic 2. -t- -f -t- 

— Świątynia pokoju, przez Ad. Pellegrino. 
(Poezya. ) Paryż, druk L. Martinet, 1857, 
w 8ce, str. VIII, 195 i 4. 2 tal. + 

— O robotach publicznych w mieście sto- 
łecznem w Warszawie pod względem sani- 
tarnym w połączeniu z wygodą i ozdobą. 
Z 5 tabl. (Rkp. druk zapow. 1863 r.) 

— Leonard de Vinci : Traktat o malarstwie 
przekład (Rkps). 

Ifigenia, obacz : Goethe. 

IGEL G. Zbiór zadań rachunkowych. Z nie- 
mieckiego przełożył i do użytku szkół pol- 
skich zastosował Zeszyt I: Ćwiczenia wstę- 
pne ; Zeszyt II: Cztery proste działania licz- 
bami nieoznaczonemi; Zeszyt III: Cztery pro- 
ste działania liczbami oznaczonemi; Zeszyt 
IV: Ułamki, Reguła trzech; Zeszyt V: Ułamki 
dziesiętne; Zeszyt VI: Złożone reguły. Gnie- 
zno, 1870. Zeszyt I— V po 7'/.! kop.; Zeszyt 
VI. 10 kop. 

— Obacz: Wolett A. (Miary, 1871) 

IGEL Lazarus Elias (Dr). Variae intcrprae- 
tatioues criticae et grammaticales de Biblia 
Veteris Testamenti et de Onkelosi, ąuibus acce- 
dunt alia scripta hebraica et chaldeica. Lwów, 
Milikowski, druk Poremby, 1850, w 8ce, str. 29. 

— Ruf zur Eintracht. Predigt u. s. w. 26 
Mai. Lwów, Piller, 1849, w 8ce, str. 23. 

— Syrischer Wegweiser zur Befórderung 
des syrischen Sprachstudiums. Lwów, Porem- 
ba, 1851, w 8ce, str. 126. f 

łgieistrom, obacz: Pistor. Igły (Tylko CO z). Powieść, rozprawa i ga- 
węda z czasów rycerskich Apokalipsy , oraz 
Metamorfozy polskiej. Paryż, druk L. Marti- 
net, 1856, w 8ce, str. 31. -i- 

IGNAC Józef. Zbiór najosobliwszego nabo- 
żeństwa, czyli Dokładny zbiór wszystkich do 
używania służących modlitw, dla Chrześcian 
katolickich, na wszystkie święta Pańskie, Ma- 
ryańskie i niektórych św. Patronów i t. d. 
Z niem. na polski język przeł. przez Ignaca 
Józefa. Głogówek, Handel, 1848, w 12ce. 5 złp. 

IGNACY (arcybiskup). Odezwa do Jmci X. X. 
dziekanów archidyecezyi i dyecezyi warszaw- 
skiej przez 1808, str. 16. 15 gr. 

— Odezwy do Przełożonych Zgromadzeń 
zakonnych przez 1808. 15 gr. 

— Obacz: Borowski Klemens; Raczyński Ign. 

(Ignacy św.) Decenna, czyli Sposób pobo- 
żny przygotowania się na uroczystość św. 
Ojca Ignacego. Lwów, 1867, w 12ce. 40 cent. 

— Przestrogi do zbawiennego odprawienia 
rekollekcyi, albo Rozmyślania św. Ignacego, 
fundatora Żak. Tow. Jezusowego. B. w. m. 
dr. i r., w 16ce, kart niel. 4. 6 złp. 

— Obacz: Bellecyusz (1851— 69j; Lojola ; 
Roołhan X. 

IGNATOWSKI Roman (ur. 1805). O wodach 
mineralnych słonych w Ciechocinku, ich dzia- 
łaniu i zastosowaniu lekarskiem, przez 

lekarza wód mineralnych. Warszawa, druk 
Banku pols , 1854, w 8ce, kart niel. 3 i str. 
273. + + 

— Obacz: Wendt. 

IGNET (Higneł, redaktor) i FRANKOWSKI K. 
(współredaktor). Le Glaneur de Varsovie. Jer 
annee. A Varsovie au Hureau central, a l'im- 
primerie de la Banąue de Pologne, 1842, w 
8ce, Nrów 100; od 1 Stycznia, ustał z Sier- 
pniem. Prenumer. 60 złp. -f- 

— Feuilleton du Glaneur, 1842, w 8ce, str. 
przeszło 228; wychodził od 1 Stycznia do 
1 Maja. + 

Igor, obacz: Bielowski Aug. ; Głowacki J. ; 
Godebski Cyp. ; Guszalewicz J.; Hanka W.; Kra- 
siński St. (1856); Rakowiecki. 

Igrzyska, obacz: Ciampi (De historia). 

IHNATOWiCZ Konstanty. Dissertatio inaugu- 
ralis theologico-exegetica de Accommodatione, 
quam in Caesarea litterarum Universitate Vil- 
nensi amplissimi Theologorum Ordinis aucto- 
ritate ad conseąuenda Doctoris Theologiae 
jura et houores publice defendet Constantius 
Ihnatowicz ex Alba Rossia, Theologiae Magi- 
ster, clericorum Seminarii generalis olim alu- 
mnus, nunc Seminarii Polocensis Professor. 
In a. d. Septembris anno MDCCCXXIX. Vil- 
nae, typis Antonii Marcinowski, 1829, w 8ce. 

Ikonografia, obacz: Grabowski Ambr.; Kra- 
szewski J. J. ; Łepkowski Józef. 

ILIŃSKI A. (Dr.). Izdania I. Wojennaja Hi- 
giena. (Bez osób. tyt.) Warszawa, druk S. 
Orgelbranda, 1867, w 8ce, str. 29, ILINSKI — IMIS. 163 — Oftałmologia, połnoje praktyczeskoje ru- 
kowodztwo dla wraczej i uczaszczych sia, so- 
dierżaszczeje uczenie o zdorowom i bolnom 
głazie soobrazno sowretniennomu sostojaniu 
nauki. S politypażami w tekstie i XVIII chro- 
raolitograficzeskimi izobrażeniami dna głaza 
Tora II. WarszaYk-a, typogr. Psurskaho, 1865, 
w 8ce, str. 462 i III. 

ILIŃSKI Benedykt. Tymczasem. Rządowi na- 
rodowemu. (Wiersz.) Paryż, 1864, w 8ce, str. 
47. 

ILIŃSKI Jan Stanisł. (urodź. 1795 f 1860). 
Les brises d'automne. (Poezye.) Paris, chez 
Didot, 1850. 

— Elmirę, roman. Paris, 1833, w 8ce, 
z 1 litogr. 5 frank. 

— Le reves d'ame. Paris, 18.. 

— Le Solitaire de Colonna. (Poemat.) Paris, 
Michaud, 1835. (Tegoż przekład polski Szym. 
Konopackiego r. 1837 jest w rękopiśmie.) 

Iliński Józef August, obacz: Arcade L. 

ILKIEWICZ Michał. Dissert. inaug. med. de 
nympłiomania etc. Paris, 1829, w 8ce, str. 
VI i 47. 

— Theses medicochirurg., quas ad publice 
de iis disputandum dissertationi suae de nym- 
phomania etc. praemittit etc. Erlangae, 1828, 
w 8ce. 

ILLGEN Chr. Fryd. Vita et doctrina Laelii 
Socini. Specimen hist. ecclesiast. scripsit et 

a. 1814 publ. defendet assumpto socio Henr. 

Edw. Schraieder. Lipsiae, impr. Ben. Gotth. 
Teubner, 1826, w 12ce, str. 120. 

Illiada, obacz-. Homer; Sumiński L. 
Illlrowle, obacz: Feldmanowski H, (Pieśni); 
Szulc Kaz. 

ILMENSEE Jan Michał (ksiądz). Krótkie mowy 
żałobne , mogące także posłużyć do kazań 
i rozpamiętywań o dobrej śmierci. Tłumacz. 
z niem. oryginału. Wrocław, W. G. Kom, 
1834, w 8ce, str. XIV i 274. 8 złp. 

ILNICKA Marya z Majkowskich. Bluszcz. 
Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet. 
Redaktorka M. Unicka. Warszawa, M. Gliicks- 
berg, 1865—72, w 4ce, tygodniowo po '4 ark. 
i dodatki. + 

— Porównaj: Bluszcz. 

— Illustrowany skarbczyk polski. Historya 
polska opowiedziana wierszem, z dodaniem 
do każdego panowania prozą wiadomości histo- 
rycznych przez Józ. B. W(agnera), i muzyki 
do niektórych St. Moniuszki. Ozdobione 45 
drzewor., z wizer. królów i 33 rycin z wa- 
żniejszych wypadków dziejowych. Warszawa, 
druk K. Kowalewskiego, 1861, w 8ce, str. 4 
i 287, i karta 1 niel. 2 rub. 25 kop. 

(Śpiewy Stan. Moniuszki ze słowami Maryi 
Unickiej sprzedawał księgarz Nowolecki także 
osobno. Są też egzemplarze tłoczone na płó- 
tnie, -ł-) — Toż , wydanie drugie pomnożone jeo- 
grafią dawnej Polski, chronologią wypadków 
i t. d. Warszawa, A. Nowolecki, 1863, w 8ce, 
str. 32, ze 100 drzewor. 13 złp. 10 gr. 

— Sześć śpiewów z towarzyszeniem forte- 
pianu St. Moniuszki ; słowa Maryi Unickiej. 
Zawierają w sobie: 1) D...; 2) Piast; 3) Bole- 
sław Chrobry; 4) Kazimierz Wielki; 5) Ja- 
dwiga Królowa polska ; 6) Jan III. Sobieski. 
Warszawa, nakł. A. Ńowoleckiego, druk J. 
Jaworskiego, 1861, w 8ce, str. 5, 4, 7, 4, 9, 5. 
1 rub. 20 kop. (Toż egzemplarze na płótnie. +) 

— Stefan Czarniecki, śpiew historyczny z 
towarzysz, fortep. Warszawa, nakł. i litogr. 
A. Dzwonkowskiego i Sp., 1863, str. 3 (Nuty). 
1 rub. 10 gr. 

— Obacz; Goethe (Powinowactwo); Nowo- 
sielski Teof. 

ILNICKI Bazyli (Wasyl). Darunek ruskim 
diwyciam na r. 1871, napysał Denis z Poku- 
tia. Lwów, 1871, w 8ce. 25 cent. 

— Jutrznia we święta i wielką niedzielę 
Zmartwychwstania Chrystusowego, czyli Rezu- 
rekcya według obrz. grec. katol., tłumaczenie 
z języka starosławiańskiego. Lwów, staraniem 
i nakładem Instytutu Staurop., 1860, w 8ce, 
str. 36 (po pols. i starosławiańs.) 

— Obacz : Beck (1867); Puetz, 

ILO. FXA. Wieczory wiosenne, płci pięknej 
poświęcone przez Fxa. Ilo. Warszawa, nakład 
wydawcy, druk przy ulicy Mazowieckiej Nr. 
1349, r. 1828, w 8ce, kart 6, str. 149 i I. + 

lloczas łaciński, obacz : Bartoszewicz Zyg. 

Iloczyn, obacz: Rembieliński. 

Ilość, obacz : Szopowicz. 

(Iłłakowicz.) Odpowiedź na zarzuty w Nr. 
299 Gazety poznańskiej umieszczone. (Paszkwil 
na ś. p. malarza Iłłakowicza i wdowę po nim.) 
Wilno, Blumowicz, 1862, w 8ce, str. 16. 

Iłłuksztańska szkoła, obacz: Treść. 

IŁOWAJSKI D. Przewodnik do wykładu histo- 

ryi powszechnej przez przełożył K. i L. 

Warszawa, druk Aleks. Ginsa, 1867, w 8ce, 
str. 362 i niel. karta 1. 

— Sejm grodzieński r. 1793. Ostatni sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tłumaczenie dzieła 
wydanego w ruskim języku przez — w Mo- 
skwie r. 1870, w drukarni Uuiwers. Tłuma- 
czył M. Iwanowski w Warszawie 1871. Poznań, 
J. K. Żupański , czcionkami A. Schmaedic- 
kiego, 1872, w 8ce, str. IV i 350. 2 tal. + 

Iłźycka puszcza, obacz: Chądzyński J. 

(Imię.), Będę ja zawsze wielbił imię Boga 
mego; Świętego Piotra w kościele; Gdybym 
był słowiczkiem. (Pieśni.) Mikułów, T. No- 
watzki, 1862, ,'/2 ark. Libra po 6 sgr. 

Imionnik, ob. Różycki W.; Wianek; Zenowicz. 

IMIS H. Lećacy list ewangielickich słowow 
na młodzinu (z niemiec. Woltersdorfa). Budy- 
szyn, Schmaler, 1863, w 8ce, str. 208. 15 sgr. 164 IMITATION INDEX. Imitałion d'un Chant, obacz : G. E. 

Improwizacye, obacz : Łuszczewska Jad. 

Index lectionum iu Univcis. litterarum Ja- 
giellonica a die 1 Octobris 1814 usąue ad 
medium mensem Julii a. 1815 instituendarum. 
Cracoviae, typis Acadcm., w 4ce, 4 kartki 
nieliczb. (Mieści przedmowg Rektora Litwiń- 
skiego, 1 kai'tka.j 12 gr. + 

— Toż, z r. 1815/16, w 4ce, kart 5. Rektor 
Wal. Litwiński. (O ujjrawie prawa rzymskiego 
u wszystkich ludów, po łacin, kart 2.) + 

— Toż, z r. 1816/17, w 4ce, kart 6. (Opis ręko- 
pismu Rajmunda Parteuopeńczyka : Summa 
juris z r. 1459, porówn. z edycyą. Łaskiego 
1505 r., po łac.) + 

— Toż, z r. 1817/18, w 4ce, kart 5. (Mie- 
ści : Przywilej Bolesława Wstydliwego z r. 
1257 dla m. Krakowa.) + 

— Toż, z r. 1818/19, w 4ce, kart 6. Rektor 
Litwiński. (Mieści : De tribus Juris Msgde- 
burgensis codicibus manuscriptis, przez J. S. 
Bandtkiego, kart 2 '4.) -|. 

~ Toż, z r. 1819/20, kart niel. 6. (O trzech 
kodeksach prawa rzymskiego, o Janie Sakra- 
nie, Tomaszu Strzempińskim, po łac.) + 

— Toż, z r. 1820/21, w 4ce, kart 5. Rektor 
Litwiński. De codice membranaceo Juris Ro- 
mani et diversitate textus ab editione Gebau- 
ero-Spengerberg a. 1776, kart 2.) -f 

— Toż, z r. 1821/22, w 4ce, kart 5. Rektor 
Girtler Sebastyan. (De Joanuis de Turre Cre- 
mata libro: Explanatio, a. 1465, et de Sway- 
boldo Fioł, kart 2'/,.) + 

— Toż, z r. 1822/23, w 4ce, kart 6. Rektor 
Seb. Girtler. (De oppido Carihodunum, utrum 
Cracoviam designat. Descriptio duorura codi- 
cum Bibliothecae, kart 3.) -f 

— Toż, r. 1823/24, w 4ce, kart 5. (Obja- 
śnienie ustępu z kroniki M. Galla, po łac.) -1- 

_— Toż, z r. 1824/25, w 4ce, kart 5. (Mie- 
ści : Nummi veteres in Polonia reperti.) + 

— Toż, z r. 1825/26, w 4ce, kart 6. (Mie- 
ści: O Rajmundzie Partenopeńczyku z Sakso- 
nii, przez Bandtkiego, po łac.) + 

~ Toż, z r. 1826 27, w 4ce, kart 7. (Opis 
darów Stan. Wodzickiego, jako to : Speculum 
Saxonum, 1535, Jaskiera; Codex picturatus 
Baltas. Boehmii (rękopis z miniaturami) ; Jus 
Saxonicum Magdeburgense (rękopis) i dar Józ. 
Załuskiego: Papyrus egipski.) 4- 

— Toż, z r. 1827/28, w 4ce, kart 6. (De 
anonymo Neveleti.) + 

— Toż, z r. 1828/29, w 4ce, kart 7. (De 
ąuatuor codicibus Yalerii Maximi.) + 

— Toż, z r. 1829/30, w 4ce, kart 7. (O pseudo 
Władysławach Warneńskich, przez Bandtkiego, 
po łac.) -t- 

— Toż, ab a. 1830 ad a. 1831. Gracoviae, 
typ. Univers., w 4ce, kart 8. Rector Sebas. 
Girtler. (Mieści rozprawę: De Quartensibus 
seu sernigrossis Polonicis, przez Bandtkiego, 
kart 3.) + — Toż, z r. 1831/32, w 4ce, kart 6. Rektor 
Alojzy Rafał Estreicher. (De ąuatuor codici- 
bus Raymundi Parthenopei.) + 

— Toż, z r. 1832/33, w 4ce, kart 7. Rektor 
Al. Estreicher. (De philosophia practica Ho- 
ratii.) + 

— Toż, z r. 1833/4, w 4ce, kart 6. Rektor 
Karol Hubę. (De Pulkawae Chronicis Bohe- 
miae, kart 1 7.^.) -\- 

— Toż, z r. 1834/5, w 4ce, kart 10. Rektor 
Hubę Karol. (Mieści: List łaciński Długosza 
do Zbigniewa Oleśnickiego kardynała, kart 

4.) 4- 

— Toż, z r. 1835/36, w 4ce, kart 7. Rektor 
Józ. Winc. Łańcucki. (Mieści: Odę trzecią, 
i Odę drugą, po łacinie, przez Stanisława 
Konarskiego Piara, do młodzieży.) + 

— Toż, z r. 1836/37, w 4ce, kart 7. (Ad 
juvenes oratio.) + 

— Toż, z r. 1837/38, str. 24. Rektor Ant. 
Matakiewicz. (Mieści: De codicibus Yincentii 
Kadłubkonis, przez Muczkowskiego, kart 6.) + 

-- Toż, z r. 1838/9, w 4ce, str. 6. Rektor 
Ant. Matakiewicz. (O nazwiskach Syreniusza 
i Herbesta, o ich przepolszczeniu, po łacin., 
kart 2.) + 

— Toż, z r. 1839/40, w 4ce, str. 22. Rektor 
Józef Brodowicz. (O Janie Ursynie lekarzu 
i jego dziele o kościach, 5 kart, jio łacinie.) + 

— Toż, in Universita<e Studiorum Jagello- 
nica, z r. 1840/41, w 4ce, str. 16. Rektor 
J. Brodowicz. (Mieści: De Martino Słonkowicz 
J'hilos. Dre et ejus versione Persii, kart 2.) + 

— Toż, z r. 1841/42, w 4ce, str. XI i 10, 
z 1 podobizną,. Rektor Jan K. Trojański. (Roz- 
prawa o dwóch rękopismach Pliniusza historyi 
naturalnej, będących w Akadem, krak., oraz 
o błędach, jakich dopuszczają się wydawcy 
dzieł starożytnych, przekręcając teksta, kart 
4'A.) + 

— Toż, z r. 1842/43, w 4ce, str. IV, 10 
i 1 podob. Rektor J. Kajet. Trojański. (De 
codice membranaceo bellorum a Jul. Caesare 
gestorum commentarios continente in bibliot. 
Cracovien. asservato, 1 kartka.) + 

— Toż, a d. 1 Octobr. an. 1843 usąue ad 
medium mensem Julium an. 1844. Cracoviae, 
typ. Universit., w 4ce, str. VI i 10. Rektor 
L. Laurysiewicz. (De Stanisl. Marenio Prof.) + 

— Toż, z r. 1844/45, w 4ce, str. VI i 10. 
Rektor L. Laurysiewicz. (De Val. Kuczbor- 
skio.) -I- 

— Toż, z r. 1845/46, w 4ce, str. VI i 10. 
Rektor Ad. Krzyżanowski. (De Jurę Saxonico 
in Polonia.) -1- 

— Toż, z r. 1846/47, w 4ce, str. VI i 10. 
Rektor Ad. Krzyżanowski. (De Gaji Institu- 
tionum codice.) -1- 

— Toż, z r. 1847/48, w 4ce, str. XII i 12. 
Rektor J. Brodowicz. (De Hieronymi Fabricii 
operę : De locutione liber a Joannę Ursino 
editus 1601.) -f INDEX - INFLANTY. 165 — Toż, z r. 1848/49, w 4ce, str. X i 9. 
Rektor Józef Majer. (De Yalentino Fontano 
et Yalentino Lublinensi.) + 

— Toż, z r, 1849/50, w 4ce, kart 2, str. 8. 
Rektor Józ. Majer. (De libro : Statuta nec non 
liber proraotionum in Univ. Jagcllonica.) + 

Dalsze Roczniki, obacz pod : Skład Uniwer- 
sytetu (lata 1851- 2, 1861—72); Personalstand 
(r. 1853-1860). h 

lndex lectionuni in Universitate literarum 
Varsavieusi per aestatem a. 1864, a die XV 
mensis Martii habendarum, w 4ce, str. 18. -i 

— Toż, per a. 1864/5, a die XV Octobris 
habitarum et habendarum, w 4ce , str. 41. 
(Obejmuje: Węclewski Zyg. : Disputatio de 
Clementis Janitii scriptis et editionibus.) 

Index legum ad codicem judiciarium, nor- 
mam cridariam, tum instructionem judicialem 
spectantium, ab anno 1781 usąue ad annum 
1802 inclusiye emanatorum. Lwów, Wild, 
1803, w 8ce. + 

lndex plantarum horti botanici imperato- 
riae Univers. Vilneusis 1804. Vilnae, w 4ce. 

— Tenże tytuł, 1808, w 8ce. 

— Tenże tyt., 1810. Vilnae, w 8ce. 

— Toż, 1811, w 8ce, str. 58. 

— Toż, druk Zawadzkiego, 1814, w 8ce, 
str. 57. + 

— Toż, Appendix, 1815, w 8ce, str. 11. + 

— plantarum horti botanici caesar. Univer- 
sitatis Vilnensis 1814. Wilno, w 8ce. 

— Tenże tytuł, r. 1821, w 8ce. 

Index praelectionum in Univers. liter, cae- 
sarea Vilnensi. Yilnae, 1830—81. 

— praelectionum in Universitate literar. 
regia Varsaviensi inde a III Non. Oct. 1818 
usque ad pridie Cal. Aug. 1819 habendar. Var- 
saviae, w 4ce. 

— Toż, inde a prid. Non. Octobr. 1819 
usąue ad pridie Cal. Aug. 1820 habendar. Var- 
saviae, w 4ce. 

— Toż, inde a 1 Octobr. 1820 usąue ad 31 
Julii 1821 habendar. Varsaviae, w 4ce. 

— Toż, a 1 Octobr. 1821 usąue ad 31 Julii 

1822 habendar. Varsaviae, w 4ce, 

— Toż, a 1 Octobr. 1822 usąue ad 15 Julii 

1823 habendar. Varsaviae, w 4ce. 

— Toż, a 15 Septembr. 1823 usąue ad 15 
Julii habendar. Varsaviae, w 4ce. 

— Toż, a 15 Septemb. 1824 usąue ad 15 
Julii 1825 habendar. Varsaviae, typ. N. Gliicks- 
bergi, w 4ce, str. 8. 

— Toż, a 15 Septembr. 1825 usąue ad 15 
Julii 1826 habendar. Varsaviae, w 4ce. 

— Toż, a 15 Septemb. 1826 usąue ad 15 
Julii 1827 habendar. Varsaviae, w 4ce. 

— Toż, a 15 Septemb. 1827 usąue ad -15 
Julii 1828 habendar. Varsviae, w 4ce, 

— Toż, a 15 Septemb, 1828 usąue ad 15 
Julii 1829 habendar. Yarsayiae, w 4ce, str. 10. — Toż, 1829/30, druk Gliicksberga, w 4ce. 
(Każde zwykle po str. 8, u Gliicksberga dru- 
kowane.) 

— seminum horti botanici caesnreae Uni- 
vers. Vilnensis 1824. Vilnae, typ. Marcinow- 
ski, w 8ce, str. 94. 

Index scholarum in Posnaniensi Seminario 
archidioecesano per a. 1841, 1842, 1843, 1844, 
1845. Posnaniae, typ. Nap. Kamieński, w 4ce. 

— scholarum in Posnaniensi Seminario ar- 
chidioecesano per a. 184G. Praemissa est Bitt- 
neriana „Hisioriae ecclesiastioae christianae" 
adumbratio. Posnaniae, typ. N. Kamieński et 
Soc, 1846, w 4ce, str. 13 i karta 1. + 

— Toż, z r. 1847. Tamże, w 4ce, str. 11. -i- 

lndex seminum, ąuae hortus botanicus c. r. 
Universit. Cracov. mutuo comrautanda offert 
e collectione a. 1854. Cracoviae, typ. Univ., 
1855, w 8ce, str. 14. -i- 

— Toż, 1855. + 

— Toż, 1856. Cracoviae, 1857, w 4ce, str. 
17. 4 

— Toż, 1858. + 

— Toż, 1860. Cracoyiae, 1861, w 4ce, str. 
19. + 

— Toż, 1861. Cracoyiae, 1862. + 

— Toż, 1862. Cracoyiae, 1863, w 4ce, str. 

19. 4 

— Toż, 1863. Cracoyiae, 1864, w 4ce, str. 

20. + 

— seminum, ąuae hortus botanicus c. r. 
Cracoyiensis mutuo commutanda offert e col- 
lectione anni 1864. Kraków, druk Uniwers,, 
1865, w 4ce, str. 18. + 

— Toż, z r. 1868. Kraków (podpisany Czer- 
wiakowski i Szwarc ogrodnik), -f- 

— Porównaj: Besser; Estreicher; Semina; 
Spis nasion. 

Indictio uniyersalis Jubilaei anni sancti Mil- 
lesimi octingentesimi yigesimi ąuinti. Ro- 
mae, ex typografia Reyeren. Camerae Apo- 
stolicae, 1824. — Zapowiedzenie powszechnego 
Jubileuszu lata miłościwego Tysiącznego ośm- 
setuego dwudziestego piątego , w Rzymie 
MDCCCXXIV, w drukarni Kamery Apostol- 
skiej. Przedrukowano w Wilnie r. 1825, w dru- 
karni dyecezalnej przy kościele św. Kazi- 
mierza, w 8ce, str. 70 i 116, nieliczb. 2. 

Indoskyci, obacz: Majewski W. S. (Mowa). 

Indostan, obacz: Garnier E. 

Indiiigencye, ob. Mierzwiński; Zienkiewicz J. 

Inriye, obacz: Kułakowski J. (Poemat); Lele- 
wel J. (Dzieje); Majewski W. S. ; Michaud (Oby- 
czaje); Rys; Yalbezan. 

Infantum regimen, obacz: Piepes. 

Infinitions, obacz: Goleński 0. 

inflanty, obacz: Bujnicki Kaz. (w Rubonie); 
Chłopicki Edw. ; Livland (1869); Łaźeczników 
(za Piotra W.) ; Plater Ad. (Starożytn.) ; Wei- 
marn (Gubernia, 1864J. 166 INFLUENCE - INSTRUCTION. (Z uprzednich wieków: Hylzen; Kwiatkow- 
ski Marc. 15G7.) 

Influence, obacz: Pologne. 

Influenza, obacz : Ostrowski E. 

Informacya dlakomissarzy użytycli do lustra- 
cyi i wyciiiofauia dochodu z dóbr rządowych 
Król. Polskiego. (Warszawa.) 

— o odpustach nadanych archikonfraternii 
Męki J'ańskićj. Kraków, 1841, fol. 

— Obacz : Burzyński Prosper (O odpuście 
Jubileusz zwanym. Radom, 1826> 

— prezydentom, burmistrzom, wójtom lub 
ich zastępcom, przy układaniu ksiąg ludności 
gminnych służyć mająca, przez Ministra spraw 
wewn. przepisana d. 4 Maja 1810. B. w. m. 
dr. i r., fol. (dwa wydania). 

— gotującym się do Spowiedzi sakramen- 
talnej dla lepszego rachunku sumienia, z 10 
przykazania bożego wyrażona i t. d. B. w. m. 
i r., w Sce, str. 32. Tuzin 24 gr. 

Informatio tam pro parochis, quam pro com- 

missariis episcopalibus circa modum proce- 
dendi in causis matrimonialibus. Tarnoviae, 
typ. An. Rusinowski, 1862, w 4ce, str. 27. -f 

Information (Technische) fiir die Grundla- 
sten-Ablosungs- und Regulirungs-Local-Com- 
missionen herausgegeben von dem Prasidium 
der Grundlasten-Ablósungs- und Regulirungs- 
Landes-Commission. I^wów, nakł. E. Winia- 
rza , w Sce, 14'/j ark., z formularzami i 
tabelą. 1 złr. 30 kr. m. k. 

Inger, obacz: Bensa. 

Inkasy, obacz : Marmonłel. 

Inkaust, obacz : Sposób. 

INKES. Świat i przemiany skorupy ziem- 
skiej, poczęści podług Inkesa wypracował stary 
geolog, przejrzał i zalecił K. C. Leonhard, 
a przełożył na jgzyk polski Hippolit Witow- 
ski. Część I. i II. Lwów, nakład Włodz. hr. 
Dzieduszyckiego , czcionkami Korn. Pillera, 
1858, w 8ce, z licznemi drzeworytami w tekście 
i osobno, tudzież litogr. kolor, tablicami, str. 
VI, 232 i IV, 198. 2 złr. 

Inkunabuły, ob. Bandtkie (Polskie); Estrei- 
cher (Fioł); Lelewel (Bibliogr.). 

Inkwizycya święta, obacz : Dzieje (1871). 

INLANDER Jakób (ex Brody, Galicianus). Dis- 
sertatio inauguralis med. politic, sistensvene- 
ficia etc. Budae, typ. Gyurian et Mart. Bago, 
1841, w Sce, str. 26 i 1 karta. 

INLANDER Ignatius (Galie. Brodensis). De 
glossitide dissertatio inauguralis. Ticini Regii, 
ex typis Fusi et Socii, 1838, w Sce, str. 24. 

Innocenty III (Jan Lotaryusz Conti, ur. 1160 
t 1210), obacz: Gliszczyński M. 

Innocenty (archimandryta), obacz: Filaret. 

Inowrocław, obacz: Łepkowski J.; Sascke. 

Insel (Die), histor. roraant. Erzahlung aus 
Russlands und Polens Vorzeit, vom Verfasser 
des Czar und Casimow. Weimar, Graber, 1832, 
w Sce. 20 sgr. Instancye sądowe, obacz: Majer Woje. 

Inseraty krajowo- zagraniczne, czasopismo 
od 1 Maja 1867 codziennie, fol., z wyjątkiem 
świąt i niedziel. Redaktor Jan Szutkiewicz. 
Kraków, druk F. H. I'obudkiewicza. ćwierć- 
rocznie 1 złr. .50 cent. 

Institutiones patrologiae ad usum praelectio- 
num scholasticarum pro Seminariis dioece- 
sanis elucubratae. Vilnae, typogr. Mission., 
1806, w Sce, str. 548. + 

— theologiae dogmaticae in corapendium 
redactae, ad usura ecclesiasticorum. Vilnae, 
Zawadzki, 1833, w Sce, str. VIII i 285. 8 złp. 

— Więcej obacz : Angiolini (Philosophiae) ; 
Cavallari (Juris canonici); Estko P. (Styli utri- 
usque, 1800) ; Gmeiner (Historiae ecclesiasticae, 
1306); Pohl Andr. (Theologiae dogmaticae, 
Vilnae 1809); Słolwiński Fel. (Juris ecclesia- 
stici, 1839). 

Instructio pro confessariis, jussu et authori- 
tate Prosperi Burzyński. Radomiae, 1826, w 
Sce, str. 25. + + 

— de sacra scriptura, ex variis auctoribus 
collecta. Vilnae, typ. Mission., 1810, w Sce, 
str. Gl. (Dedykowane Kaspr. Cieciszewskiemu 
przez kleryków Seminaryunr łuckiego.) 

Instruction fiir die Direktion der galizisch. 
standisch. Kredits-Anstalt in Absicht auf ihre 
innere Einrichtung und die Versehung des 
Dienstes. Lemberg, 1842, fol., kart uiel. 51 
litografów. 

Instruction fiir die Hypotheken-Behorden des 
Grossherzogthums Posen, wegen Bearbeitung 
des Hypotheken-Wesens, nach dem Patente 
vom 4. April 1S18. — Instrukcya dla władz 
hipotecznych w Wielkiem Księstwie Poznań- 
skiem. Posen, Decker und Comp. 

— fiir die Justiz-Behorden des Grossher- 
zogthums Posen , betreffend den Uebergang 
von der bisherigen zur neuen Justizverfas- 
sung. Berlin den 15. Februar 1817. — Instruk- 
cya dla władz sądowych w Wielkiem Księ- 
stwie Poznańskiem. Posen, Decker und Comp. 
fol. 

— fiir den Landesausschuss der Kónigrei- 
che Galizien und Lodomerien. Wien, 1817, 
fol., str. 3. 

— fiir die Ortsrichter. Lemberg, Aerar. 
Druck, 1856, w Sce, str. 24. 

— fiir Ober-Conducteure und Conducteure 
der k. k. ostlichen Staats-Eisenbahn. Krakau, 
Druck von Budweiser (około r. 1857), w Sce, 
str. 23. 

(Jednocześnie tamże wydane : Fiir die Bahn- 
wachter, w Sce, str. 28; fiir Lokomotivfiih- 
rer, w Sce, str. 32; fiir die Wagenmeister, 
w 8ce, str. 100; fiir die Wagenschmierer, w 
Sce, str. S.) 

— fur die Steiger etc. bei den im Bezirke 
der k. k Hauptmannschaft Krakau befindl. 
Bergbauuntersuchungen der Gewerbschaft Gu- 
staw von Kramsta. Krakau, Druck von Czas, 
1865, w Sce, str. 17. INSTRUCTIONS — INSTRUKCYA. 167 — Obacz : Nauka (1802). 

Instructions et prieres pour le Jubile 1826. 
15 gr. 

Insłrukcya dla pp. agentów Banku ubezpie- 
czeń bydła pod nazw% „Apis" w Wieduiu. 
(Przekład z niemieckiego.) Kraków, druk 
Czasu, 1870, w 8ce, str. 16. + 

— dla akuszera miejskiego (po pols. i ross.) 
przejrzana przez Radę lekars. i t. d. War- 
szawa, 1838, w 8ce, str. U i 1 tabl. 

— Toż, dla akuszera gubernialnego. Tamże, 
1838, w 8ce, str. 11 (po pols. i ross.) + 

— dla akuszerek praktykujących w M. Kra- 
kowie i jego Okrggu. (Kraków, 1842), w 8ce, 
8tr. 33. + 

— dla akuszerek, przejrzana przez Radę 
lekars. i t. d. (po pols. i po ross.) Warszawa, 
1838, w 8ce, str. 57 i tabl. 3. 

— dla akuszerek praktykujących w Król. 
Pols. (wydana przez Rząd Król. Pols. ; pod- 
pisany Czetyrkin.) Warszawa, 1857, w 8ce, 
str. 8 i 2 tablic w 4ce. 

— dla aptekarzy i materyalistów, w 4ce, 
str. 24. (Bez m. dr. i r. Wydanie kom. rząd. 
Spraw wewn. Król. Pols 1817 r. ; podpisany 
A. Szumiński dyrektor jener. policyi i poczt.) 

— dla assesora farmacyi w urzędzie lekars. 
(po pols. i po ross.) Warszawa, wyd. Rady 
lekars. (1839) w 8ce, str. 37. 

— dla assesora weterynaryi przy urzędzie 
lekars. (po pols. i po ross.), wyd. przez Rad. 
lek. Król. Pols (Warszawa, 1839) w 8ce, str. 
19. + 

— szczegółowa dla Banku polskiego (po 
pols. i po ross.) Warszawa, S. Orgelbrand, 
1840, w 8ce, str. 214 i IX. 1 złp. 

— tymczasowa dla Banku polskiego. War- 
szawa, S. Orgelbrand, w 8ce. 1 złp. 

— dla bióra, czyli wydziału umieszczenia 
i dozorowania sług w obrębie gminy m. Tar- 
nowa przebywających. Tarnów, druk Rusi- 
nowskiego, nakład magistratu, 1867, w 8ce, 
str. 14. -I- 

— dla członków honorowych urzędu lekar- 
skiego (po pols. i po ross.) Warszawa, wyd. 
Rady lekars., 1839, w 8ce, str. 9. + 

— dla delegatów Towarzystwa wzajemn. 
ubezpieczeń od ognia w Krakowie. Kraków, 
druk Wywiałkowskiego, 1861, w 8ce, str. 16, 
(nakład 500 egzempl.) ^ 

— Toż, od ognia i od gradu w Krakowie. 
Kraków, druk Czasu, 1864, str. 13 i 7 (Doda- 
tek). + 

^ — dla delegowanych do nadzoru i objaz- 
dów peryodycznych tych lasów, na które po- 
życzki z Towarzystwa kredytowego zierask. 
zaciągnięte zostały. (Warszawa, 1865) w 8ce, 
str. 13. + 

— dla dominiów i magistratu względem 
fassyi urbar. Lwów, 1819, fol. (po pols. i po 
oiemiec.) — dla dominiów i poddanych , podająca 
sposób nietylko zapobieżenia ile możności 
zarazie bydła i innym ważnym chorobom uży- 
tecznych domowych zwierząt, ale też uśmie- 
rzenia choi-ób istotnie już panujących i tamo- 
wania dalszego rozszerzenia się tychże, poda- 
jąca, fol. 5 złp. 

^ — dla Domu handlowo-komisowego rolni- 
ków kaliskich w Kaliszu pod firmą : Jabł- 
kowski, Radoliński, Skupieński i Sp. (Oddruk 
z Roczn. gosp. krajowego za m. Październik 
1860 r.) w 8ce, str. 17. 

— dla dozoi-ców szkolnych, 16 Październ. 
1808. (Wydanie Izby edukacyjnej.) B. w. m. 
dr., kart 4 (podpisany Stan. Potocki). + 

— dla honorowych szkół dozorców, usta- 
nowionych ukazem najwyższym z 26 Sierpnia 
1811 r. Wilno, Glucksberg, fol., 2 ark. 

— dla dozorów magaz}'nowych chleba, legu- 
min i trunków, 18 Stycznia 1811 r., fol. 

— dla dozorców magazynowych furażu, 16 
Marca 1811, fol. 

— dla dozorców magazynowych mięsa, opału 
i światła, 16 Marca 1811, fol. 

— dla dozorów parafialnych nad domami 
schronień. (Warszawa, nakład Kommisyi rzą- 
dowej Spraw wewn. i duch. , 1843) w 16ce, 
str. 43. 

— dla dyrekcyów skarbowych departamen- 
towych, wydana d. 15 Grudnia 1810 i-. (bez 
osobn. tytułu. Warszawa) w 8ce, str. 112. -|- 

— dla Dyrekcyj szczegółowych i Dyrekcyi 
głównej Towarzystwa kredytowego ziemskiego. 
Warszawa, druk N. Gliicksberga, 1826, w 8ce, 
str. 180 i tablica. 1 złp. + 

— dla felczerów. Warszawa, nakład Rady 
lekars., 1839, w 8ce, str. 15 i kart 2. 

— o fabrykacyi prochu 1821, obacz: Kosiń- 
ski J. + 

— o formowaniu, prowadzeniu i utrzymy- 
waniu ksiąg ludności w gminach miejskich 
i wiejskich w Ki-ólestwie Polskiem, wraz z an- 
neksami , wydana przez Kommissyą Spraw 
wewnętrznych. Warszawa , S. Orgelbrand , 
1862. 30 kop. 

— dla Inspektora gubernialnego lekarskiego 
(po pols. i po ross., wydał insp. Czetyrkin). 
Warszawa, 1839, w 8ce, str. 39. 

— Porównaj : Ustawa o urządzeniu. 

— dla inspektora lekarskiego w m. War- 
szawie (po polsku i po rossyj.) Warszawa, 
Wydział Ra-dy lekars., 1839, w 8ce, str. 49 
i kart 2. -t- 

— dla inspektorów wydziałowych. B. w. 
m. i r., w 8ce, str. 51. -f- 

— Toż. B. w. m. i r. (Warszawa, 1809) 
w 8ce, str. 55. + 

— szczegółowa dla inspektorów i nauczy- 
cieli. B. w. m. i r. (Warszawa, 1864?) fol., 
str. 33. 168 INSTRUKCYA. — szczegółowa dla inżyniera oddziału i 
konduktora tecłinicznego przy budowie drogi 
żelaznej warszaws. Warszawa, w litogr. Dyr. 
dróg żel., ISGl, str. 8. 

— dla kandydatów do stanu naucz, i dzia- 
łań Komitetu egzamin. Warszawa, Kommis- 
sya rz^d. oświeć, publ., 186ij, fol., str. 6. 

— dla kasy i rachuby zakładu narodowego 
imienia Ossolińskich i połączonych z nim fun- 
duszów. Lwów, druk Zakł. Im. Ossol., 1857, 
w 4ce, str. 22. 

— dla komendantów kolumn ruchomych, 
czyli partyzantów , oraz Przepisy w czasie 
marszu i rozprawy z nieprzyjacielem. War- 
szawa, w drukarni wojskowej, 1831, w 8ce, 
str. 12. 

— dla kommendantów placu. B. w. m., 1810, 
fol. 

— wydana przez Komissyą, rząd. sprawiedl. 
dla Komissyi hipotecznej i kancell. ziemiań- 
skiej Wojewodz. Mazowieckiego, 30 Czerwca 
1819 i 29 Marca 182U. Warszawa, 1846, w 8ce, 
str. 92. 

— dla Komissarzy rządowych do assysto- 
wania ciągnieniom loteryi klassycznćj kra- 
kowskiej. Kraków, 1839, w 8ce, str. 9 i tabl. 
4, fol. 

— dla Komitetu Towarzystwa kredytów, 
ziemskiego. (Warszawa, 1829) w 8ce, str. 46. + 

— dla komor celnych i konsumcyjnych Księ- 
stwa Warszawskiego, jak sobie przy odkryciu 
kontrawencyj postępować mają. Warszawa, 
1807, w 8ce, str. 24 i 1 tabl. + 

— dla komor celnych i konsumcyjnych Księ- 
stwa Warszawskiego, jak sobie w układaniu 
rachunków rocznych postępować mają. (War- 
szawa, 1807) w 8ce, sti". 24. + 

— Toż, bez osobnego tytułu. Data w War- 
szawie d. 28 Czerwca 1810, w 8ce, str. 21. + 

— dla komorników sądowych w Krakowie. 
Kraków, 1845, w 8ce, str. 40. + 

— względem konfrontowania kwitów cel- 
nych (bez tytułu, m. dr. i r.) Warszawa, 11 
Marca 1810 (podp. J. Węgleński), w 8ce, str. 
16 i 1 tabl. + 

— dla" kontrollerów kass celnych i konsum- 
cyjno-poborowych. Edycya druga (bez tytułu 
m. dr. i r.). Warszawa , 5 Września 1810 
(podp. Jan Węgleński minister), w 8ce, str. 
22. + 

— dla kontrollowania przędzy bawełnianej 
w połączeniu z kontrollą wyrobów z onejże. 
Warszawa, 1839, w 4ce, str. 1. 

— lekarsko-więzienna , czyli Przepisy dla 
więzień pod względem zdrowia. (Warszawa, 
1857) fol., str. 26 i kart 11 wzorów. 

— dla lekarzy polowych. Kraków, 14 Kwie- 
tnia, 1863, b. w. m. dr., w 8ce, str. 8. + 

Instrukcya dla lekarzy pod względem zapi- 
sywania lekarstw w szpitalach wojskowych, 
(Warszawa, około r. 185..) w 8ce, str. 21. — dla lekarza obwodowego Warszawy. War- 
szawa, 1839, w 8ce, str. 55, XII i 9. + 

— dla lekarzy miejskich. Warszawa, 1839, 
w 8ce, str. 15 i VIII. + 

— dla weterynaryjnego lekarza miasta. War- 
szawa, 1839, w 8ce, str. 19 i tablic 6 w 4ce. 

— dla lekarza miasta Warszawy. Tamże, 
1839, w 8ce, str. 17. + 

— dla lekarzy miejskich, przejrzana przez 
Radę lekarską i przyjęta na posiedzeń, ogól. 
Kom. rząd. spraw wewn. , duchown. i ośw. 
publ. (po pols. i po ross.). Warszawa, 1839, 
w 8ce, str. 15 i kart uiel. 4. 

— dla publiczn. ustanowionych lekarzy i 
chirurgów w c. k. Austr. Państwie, jak sobie 
przy sądowych opisach trupów czyli obduk- 
cyach postąpić mają (po pols. i po nieraiec). 
Lwów, Piller, w 8ce, str. 133, 

— (Dokładniejsza) dla magistratur krajo- 
wych względem używania jjapieru stęplowa- 
nego, 1802 ; obacz : Anweisung (Nahere). 

— (Dodatkowa) dotycząca szczegółowego 
nadzoru i kontroli nad wykony wanemi robo- 
tami przy drodze żelaznej. Warszawa, druk 
J. Ungra, 18.56, w 12ce, str. 12. 

— dla lustracyi dóbr rządowych i wycią- 
gnienia dochodu z tychże dóbr Królestwa 
Pols. Warszawa, 1822. 

— dla nauczycieli i professorów szkół publ. 
w Król. Pols., fol., w 8ce, str. 60 i tabl. 3, 

— dla nauczycieli jęzj'ka niemieckiego, przy- 
jęta i potwierdzona na posiedzeniu Rady 
wych. publ. w d. 20 Lipca 1834 r., fol., kart 
niel. 2, 

— dla nauczyciela fizyki, chemii i techno- 
logii. Bez w. m. dr. i r., fol., kart niel. 6 

(czy 4). 

— dla nauczyciela geografii. B. w. m. dr. 
(Warszawa) fol., kart 2. 

— dla nauczycieli historyi naturalnej, fol., 
niel. kart 4. 

— dla nauczyciela języka francuzkiego, fol., 
kart 2. 

— dla nauczycieli języka łacińskiego, fol., 
kart 6. 

— dla nauczycieli kaligrafii w gimnazyum 
i szkołach obwód, (po pols. i po ross.). Bez 
w. ni. i r., str, 7, 

— dla nauczycieli co do karności szkolnej. 
Warszawa, 1812, w 8ce, str. 32. + 

— Toż, r. 1820, w 8ce, str. 19. 

— dla nauczycieli matematyki szkół obwo- 
dowych i gimnazyalnych. B, w, m. i r. (War- 
szawa) fol., kart niel. 4, 

— dla nauczycieli matematyki w szkołach 
obwodowych i gimnaz. (po pols. i po ross.). 
Bez w. m. i r., w 8ce, str. 31, niel, kart 2. 

— dla nauczyciela matematyki, przyjęta i 
potwierdzona d. 20 Stycznia 1834. (Warszawa) 
fol., str. 10. INSTRUKCYA . 1C9 — dla nauczyciela rysuuków, przyjęta i po- 
twierdzona na posiedzeniu Rady wychów, publ. 
w d. 20 Stycznia 1834, fol., kart niel. 2. 

— dla nauczycieli szkó? początkowych wiej- 
skich i miejskich względem ich stanu i obo- 
wiązków. Warszawa, w drukarni rządowej, 
1817, w 8ce, str. 63. + + 

— nauki rysunków w gimnaz. i szkołach 
obwodowych, w 8ce, str. 15 i 5. 

— wskazująca obowiązki i stosunki dozoru 
uniwersyteckiego z Rektorem, Dziekanami i 
Profess. tegoż Uniwersytetu. Warszawa, w dru- 
karni szkolnej, 1824, w 4ce, str. 3. 

— do oczynszowania włościan w donacy- 
ach. Warszawa, druk Banku pols., 1841. 

— do odbywania egzaminów studentów ces. 
król. warsz. medyko-chirurg. Akad. (po pols. 
i po ross). Warszawa, druk K. Kowalew- 
skiego, 1859, w 4ce, str. 42. 

— Toż. Tamże, 1859, w 4ce, str. 25. 

— (Tymczasowa) do odbywania czynności 
miejskich, z 20 Października 1810 r. Z fran- 
cuzkiego: Manuel des maires et de leurs ad- 
jonct. Płock, w drukarni Lenteckiego, 1840. 

— dla oficyalistów komór celnych i kon- 
sumcyjnych, jak sobie przy plombowaniu towa- 
rów postępować mają? 1810, w 8ce, str. 8. + 

— szczególna dla oficyalistów pocztowych. 
Część I. Warszawa, 1810, w 12ce, str. 86. 

1 złp. 15 gr. 

— dla oficera znajdującego się przy baga- 
żach. Kraków, druk Rządu naród., 1863, w 
8ce, str. 2. -i- 

— dla opiekunów ubogich wileńsk. Towa- 
rzystwa Dobroczynności. Wilno, 1817, w 8ce. 

— względem opłat od uczniów (1812 r.), 
w 8ce, tabella '/.^ arkuszowa i tekstu '/j ark. -f 

— tycząca się organizacyi komitetów oby- 
watelskich (względem gorzelnianego przemy- 
słu). Warszawa, 1844, w 8ce, str. XL i tabl. 2. 

— objaśniająca organizacyą prefektur, w d. 

2 Sierpnia 1809 r. wydana. Warszawa, 1810, 
w 8ce, str. 80 (podpisany J. Łuszczewski i 
Netrebski). 1 złp. + 

— kontrolna pasu granicznego i wewnę- 
trznego handlu. Warszawa, 1838, w 4ce. 3 zip. 

— dla pisarzów celnych i exaktorów kon- 
Bumcyjnych. Edycya druga (bez osobn. tytułu). 
Warszawa, str. 83. 10 sgr. -i- 

— Toż, edycya trzecia (1809?), w 8ce , 
str. 83. 

— dla płatników przy budowie dróg żela- 
znych ząbkowicko-katowickiej i warszawsko- 
bydgoskiej (poniżej takiż niemiecki tytuł, obok 
tekst niemiecki). Warszawa, w drukarni Gaz, 
codz., 1858, w 8ce, str. 23. 

— względem pobierania i kontrollowania 
cła tranzytowego. B. w. r. (Warszawa, 1810) 
w 8ce, str. 30. + 

— względem podatku patentowego od kun- sztów, handlów, professyi, rzemiosł i ręko- 
dzieł. B. w. r. (Warszawa, 1812) fol., str, 12. -i- 4- 

— dla posiadaczy dziesięcin i t. d. (po pols. 
i po niem.). Lwów, 1819, fol. 

— do postępowania przed Radą Stanu w 
sprawach do oczynszowania. B. w. r, (War- 
szawa, 1864) fol., str. 6. 

— postępowania celnego w Król. Polskiem. 
B. w. m. i r., S. Orgelbrand, w 4ce, 3 złp. 

— postępowania wewnętrznego Banku gali- 
cyjskiego dla handlu i przemysłu, i regula- 
min biurowy. Kraków, druk Czasu, 1870, w 
8ce, str. 31. -h 

— powstańcza. Paryż, druk L. Martineta, 
1862, w 16ce, str. 94. 1 frank. 

— dla praktykujących w Król. Pols. w sto- 
pniach pomocników weterynaryjnych (toż obok 
po rossyjsku). Warszawa, 1846, w 8ce, str. 25, 

— przepisująca szczególne prawidła dla 
wojskowych względem aktów narodzenia, mał- 
żeństwa i zgonu, 28 Lipca 1808 r., fol. 

— dla Prefektów Dep. Księstwa Warszaws., 
1810, w 8ce. 

— processowa dla urzędników i oficyalistów 
skarbowych. B. w. m. i r. (Warszawa, 1845) 
w 8ce, str. 45. + 

— dlia propodawania russkoi istoryj w ucze- 
bnych zawiedeniach warszawbkago okruga. 
B. w. m. i r., w 8ce, str. 22. 

— dla Rad departamentowych, w skutku 
artykułów 6 i 19 Dekretu N. Pana na d. 18 
Stycznia 1812 r. zapadłego. 

— dla Rad opiekuńczych po\viatow5'ch. War- 
szawa, 1843, w 16ce, str. 18 i kart 12 niel. 

— dla Rad szczegółowych opiekuńczych 
szpitali. Warszawa, S. Orgelbrand, w 8ce. 
1 złp. 

j dla zdawających rekruta, z któremi cho- 

< robami i wadami ciała uowozaciężni stawieni 

być nie mogą, w 8ce. 
i — dla rewizorów jeoeralnych miejskich, d. 
i 20 Września 1809. B. w. m. i r., w 8ce, str. 
i 51 i karta 1. 3 sgr. -f- 

— Toż, edycya druga. B. w. m. i r. (War- 
I szawa, 1810) w 8ce, str. 46, -i- 

— dla rewizorów skarbowych i ich pomo- 
' cników, B. w. m. i r. (1845) w 8ce, str, 300, 
i VI i 6 wzorów, + 

— względem rewizyi regestrów podatku pa- 
tentowego. B. w. m., 1809, fol, 

— dla robienia prochu i ładunków dla pie- 
choty i jazdy. Paryż, 1861, w 12ce, 1 frank. 

— dla rodziców życzących umieścić dzieci 
w zakładach wojenno-naukowych. Z rozkazu 
J. Ces. Wysok. główn. naczelnika korpusu 
paziów, wszystkich lądowych kadeckich kor- 
pusów i pułku szlacheckiego ułożona, a za 
zezwoleniem Najj. Cesarza Jegomości wydana. 
Przekład z rossyjskiego. Petersburg, druk Edw. 
Praca, 1837, w 8ce, str. 166 i XXn, -i- 

22 170 INSTRUKCYA. — Toż, dla rodziców życzących umieszczać 
etc. Tamże, 1837, w 8ce, str. 155. 

— do rozpoznawania śmierci prawdziwej 
od pozornej i o środkach, jakie przedsiębrać 
należy do ratowania osób w pozornej śmierci 
zostających , na język polski z rossyjskiego 
przełożona , wydana przez Radę medyczną 
przy Ministeryum spraw wewnętrznych r. 1819 
z polecenia JW. Rimskiego Korsakowa, jener. 
piechoty, gubern. litew. Wilno, druk Marci- 
nowskiego, 1820, w 8ce, str. 16. 15 gr. 

— o sejmikach i urzędowaniu z wyborów. 
Wilno, 1839, w 8ce. 

— służby frontowej artylleryi. Paryż, 1856, 
w 24ce, str. 159. 

— dla służby mającej obowiązek czuwania 
nad zachowaniem środków ochraniających od 
wnoszenia zarazy księgosuszu w obręb Król. 
Polskiego. Warszawa, 1864, w 8ce. 

— do spisania kadastru koni, WW. Pod- 
prefektom i wykom menderowanym oficerom 
służąca. B. w. m., 1811, fol. 

— do spisu dochodu z domów po miastach 
Igo, 2go i 3go rzędu. Warszawa, 1857, fol., 
str. 12. 

— do sporządzania i sprawdzania list sta- 
nów służby urzędników i oficyalistów cywil- 
nych. (Warszawa) la50, w 4ce, str. 48 i tabl. 8. 

— szczegółowa względem sposobu dawania 
nauk po pensyach i szkołach wyższych płci 
żeńskiej. Warszawa, w drukarni szkolnej, 
1826, w 8ce, str. 41. 

— o środkach wytępienia szarańczy wędro- 
wnej , przepisana przez Komissyę rządową 
spraw wewnętrznych i duchownych dla użytku 
władz miejscowych i mieszkańcjów Królestwa 
Polskiego. Warszawa, 1860, w 8ce, str. 20. + + 

— dla strażników c. k. uprzyw. kolei galie. 
Karola Ludwika (obok tekst niem.). Wiedeń, 
z druk. i papierni X. Somera, b. r. (około 
1860) w 16ce, str. 44. 

— i tablice do W5'miaru objętości beczek 
służące. Warszawa, druk Jaworskiego, 1845, 
w 4ce, str. 72, z ryciną. 10 złp. 

— dla ukształcenia wychowańców, 1850; 
obacz : Rostowcow. + 

— ogólna tycząca się ułożenia ksiąg oby- 
watelskich. (Warszawa, 1808) fol. 

— co do uporządkowania Towarzystw ognio- 
wych na r. 1815/16. Warszawa, 1815, fol., 
kart 2. 

— do urządzania lasów prywatnych nada- 
wać mającego prawa do utrzymania j^odwyż- 
szonej pożyczki Towarzystwa kredj'towego , 
poprzedzona wyjątkami prawa z roku 1860 
o udzielaniu i^ożyczek i t. d. i t. d. (War- 
szawa, 1861) w 8ce, str. 54. + 

— urządzeń zdrojowisk krajowych doty- 
cząca, przez Komissyą balneologiczną w Tow. 
nauk. krak. zawiązaną ułożona. Kraków, druk 
Uniw., 1864, w 8ce, str. 10. + — tycząca się urządzenia zdrojowisk kra- 
jowych, przez Komissyą balneologiczną uło- 
żona. Kraków, druk Uniwers., 1864, w 4ce, 

str. 4. + 

— o urządzeniu, konserwacyi i użyciu kara- 
bina c. k. piechoty i sztućca strzeleckiego. 
Nowy Sącz, druk i nakład J. Pisza, 1868, 
w 8ce, str. 24 i tablica. + 

— dla urzędników do zawiadywania opła- 
tami konsumcyjnerai od krajowych przedmio- 
tów ustanów. Poznań, w 4ce. 10 sgr. 

— dlia ustrojstwa i oczynszowania krestian 
wo wsemiłostiwiejsze pożałowannych imie- 
niach. — Instrukcya do urządzenia i oczynszo- 
wania włościan w dobrach najmiłościwiej da- 
rowanych. Warszawa, nakł. i czcionk. Kom. 
rząd. przych. i skarbu, 1841, w 8ce. str. 144 
i 2, z 8 ark. tablic. 9 kop. + 

— Toż, 1847. Tamże, w 8ce, str. 146 i 7 
tablic wzorów. 

— ogólna dla wszystkich urzędników służby 
ruchu drogi żel. warsz. -wiedeńskiej (obok tekst 
niem.). Warszawa, druk Gazety codziennej, 
1858, w 12ce, str. 11. 

— Droga żelazna warszawsko - wiedeńska. 
Instrukcya ogólna dla wszystkich urzędników 
służby ruchu. — Gemeinsame Bestimmungen 
fiir alle Betriebs -Beamten (obok tekst nie- 
miecki). Warszawa, druk Gazety codziennej, 
1858, w 12ce, str. 11. 

— dla urzędów konsumcyjnych. B. w. m. 
(Warszawa, 1810) w 8ce, str. 31. + 

— dla urzędów lekarskich i lekarzy powia- 
towych , wydana przez Komissyą rządową 
Spraw wewnętrznych, w wykonaniu art. 9 
postanowienia Rady administracyjnej Króle- 
stwa z dnia 7/19 Września 1862 r., w przed- 
miocie środków ostrożności co do trucizn. 
Warszawa, 1862, w 8ce, str. 4. 

— zawierająca zatwierdzoną najwyżej w d. 
8 (15) Marca 1859 r. ustawę o powinności 
zaciągowej w Król. Polskiem, fol. , str. 55 
i ark. nieliczb. 27 '/j. 

— dla weterynarzy (po pols. i po rossyjs.). 
W^arszawa, nakład Rady lekars., 1839, w 8ce, 
str. 13. 

— dla weterynarzy w Królestwie Polskiem 
(po polsku i po ross.). Warszawa, nakł. Rady 
lek, 1842, w 8ce, str. 13. 

— dla praktykujących w Królestwie Pol- 
skiem, w stopniach weterynaryjnych wyższych 
(po polsku i po ross.). Warszawa, nakł. Rady 
lek., 1846, w 16ce, str. 25. 

— dla praktykujących w Królestwie Pol- 
skiem w stopniach pomocników weterynaryj- 
nych (po polsku i po rossyjsku). Warszawa, 
1846, w 16ce, str. 28. 

— więzienna. Kraków, 1834, w 8ce, str. 96 
i 6, i tabl. fol. + 

— dla władz hipotecznych W. Księstwa 
Poznańskiego. Poznań, Siissmann, 1818, fol, 
15 sgr. INSTRUKCYA - INSTKUKCYE. 171 — dla władz skarbowych względem poboru 
czopowego w miastach i kontrollowania tako- 
wego. Warszawa, 1812, w 8ce, str. 46. + + + 

— policyjno-lekarska dla władz wykonaw- 
czych, w przedmiocie zabezpieczenia wpro- 
wadzenia do Królestwa z Państw ościennych 
chorób zaraźliwych na większe domowe zwie- 
rzęta i wytępienia tychże wewnątrz kraju. 
Warszawa, 1828, w 4ce. 

— Toż. Warszawa, w drukarni rządowej, 
1830, w 4ce, str. 32. 

— dla wójtów gmin. Kraków, 1833, w 8ce, 
str. 51. + 

— dla wójtów w Galicyi. Lwów, w dru- 
karni rządowej, 1847, w 12ce, str. 22. 

— dla wójtów gminy (gromady). Lwów, 
w drukarni skarbowej, 1856, w 8ce, str. 30. 

— dla wychowańców 1848; ob. Dubrowski P. 

— pobieżna wychowu jedwabników, w głów- 
nych zarysach podana. Warszawa, nakładem 
warszawskiej Spółki jedwabniczej, w drukarni 
Gazety codziennej, 1855, w 8ce, str. 11. + 

— do wyciągania intraty z dóbr i szaco- 
wania placów po miastach. Warszawa, nakł. 
Kom. rząd. przych. i skarbu, druk N. Gliicks- 
berga, 1828, w 8ce, str. II i 124, IV i tablice. 
20 złp. + 

— względem wydawania świadectw pocho- 
dzenia na wyrobki wysyłane do Państwa Ros- 
syjskiego. Bez w. m. i r. (Warszawa, 7 Marca 
1823) w 8ce, str. 31 i 5 wzorów druków. 

— dla Wydziałów hipotecznych, pisarzy i 
regentów kancellaryj ziemiańskich. (Warsza- 
wa, 1826) w 8ce, str. 57. 1 złp. + 

— dla wydziałów hipotecznych. — Instruk- 
cia ipotecznym otdieleniam. Bez w. m. i r. 
(Warszawa, 1866) fol., str. 17. 

— dla wydziałów powiatowych. Rzeszów, 
Pelar, 1868, w 8ce, str. 14. 30 kraje. 

— dla wydziału kassy pożyczkowej przy 
warszaw. Towarzystwie Dobroczynności. War- 
szawa, druk J. Ungra, 1864, w 16ce, str. 51 
i 1 karta. 

— dla krajowego wydziału Królestwa Gali- 
cyi i Lodomeryi. Wiedeń, 1817, fol. 

— dla wydziału powiatowego. Lwów, K. 
Wild, 1868, w 8ce, str. 7. 5 kraje. 

— Toż. Kraków, druk Uniwersytetu, 1868, 
w 8ce, str. 8, + 

— dla wydziału solnego przy Ministeryum 
skarbu, 1810, w 8ce, str. 24. 

— dla wydziału tarnowskiej Rady powia- 
towej. Tarnów, nakł. Rady pow., 1871, w 8ce, 
8tr. 14. + 

— do wykładu geografii powszechnej w 
gimnazyach i szkołach obwodów, (po polsku 
i po ross.), w 8ce, str. 9 i niel. kart 2. 

do wykładu historyi powszechnej, w 8ce, 

str. 31 i kart 2. 

— do wykładu języka greckiego w gimna- zyach (po polsku i po ross.). Warszawa (około 
1840?) w 16ce, str. 11. 

— do wykładu języka polskiego w gimna- 
zyach i szkołach obwód, (po pols. i po ross.). 
B. w. m , w 8ce, str. 45. 

— Toż, do wykładu języka łacińskiego (po 
pols. i po rossyjs.), str. 23 i 5. 

— do wykładu nauk w szkole Sztuk pię- 
knych w Warszawie (po polsku i po rossyjs). 
Warszawa, druk J. Ungra, 1856, w 8ce, str. 199. 

— do wykładu nauk w szkołach powiat, 
o 5 klassach w okręgu nauk. warszaw, (po 
polsku i po ross.). Warszawa, druk J. Ungra, 
1856, w 8ce, str. 25. 

— dla wykształcenia wychowańców zakła- 
dów wojenno-naukowych. Warszawa, S. Or- 
gelbrand, 1850. 

— do wymiaru zboża, 1809; ob. Dembowski. 

— do wyrabiania saletry, z rozkazu Komi- 
syi rząd. wojny, przez professorów Instytutu 
politechn. ułożona. Warszawa, 1831, w 8ce, 
str. 24. 

— względem zachowania się w czasie tera- 
źniejszym od panującej krwawej biegunki 
(z Rady ogóln. lekars. Księstwa Warsz.). War- 
szawa, 1811, fol., 1 ark. 

— o założeniu saletrami, 1811; obacz : 
Bystrzycki J. 

— o zarazach zwierzęcych dla dominiów, 
chirurgów , sędziów miejscowych. B. w. m. 
(Lwów) 1844, fol., str. 62. 

— dla miscowych zwerchnykiw hromadz- 
kich iły wijtiw. Lwów, s c. k. galie, skar- 
bowo derżawnej typografii, 1856, str. 30. 

— dla zwierzchności szkolnej co do utrzy- 
mania w szkołach karności , poprzedzona : 
Powodami , jakie skłoniły do uzupełnienia 
przepisów karności szkolnej (po polsku i po 
ross.). (Warszawa, 1834?) w 8ce, str. 55. + + 

— dla zwierzchności obwodowych podat- 
ków (po niem. i po polsku). Lwów, 1819, fol. 

— służąca dla żandarmeryi M. Woln. Kra- 
kowa i J. Okr. Kraków, 1837, w 8ce, str. 74. + 

— służbowa dla żandarmeryi krajowej. Wie- 
deń, c. k. drukarnia nadw. rząd., 1851, w 8ce, 
str. 80. 40 kraje. + 

— Obacz: Dziekoński T.; Grover (Maszyny 
do szycia, 1865). 

Instrukcye dla nauczycieli do wykładu reli- 
gii str. 14; języka pols. str. 45; rossyjs. str. 9; 
łacińs. str. 23 i 5; greek. str. 11; franc. str. 
25; niemiec. str. 19; sławiańs. str. 10; hist. 
pow. str. 31 : hist. rossyjs. str. 22; jeogr. pow. 
str. 9; statyst. pow. str. 9; logiki str. 20; 
fizyki str. 9; matem. str. 31; rysunków str. 
15 i 5; kalligr. str. 7; religii prawosł. str. 20. 

do układania po gimnazyach i szkołach 

powiatowych zapisów w przedmiotach różnych 
nauk, wydane od Rządu głównego szkół i 
ogłoszone drukiem r. 1812, z rossyjskiego na 
język polski z polecenia iraperatorskiego Uni- 172 INSTRUKTARZ - INTRIGUES. wersytetu wileńskiego wytłómaczone. Wilno, 
druk J. Zawadzkiego, 1817, w 8ce, str. 120. 
3 złp. 15 gr. + 

— tymczasowe do wykładu nauk w szko- 
łach wyższych realnych. — Wremiennyja in- 
strukcii i t. d. (po pols. i po ross.). War- 
szawa, druk Strąbskiego, 1845, w 8ce, str. 
40, niel. kart 5. 

— do wykładu w szkołach powiatowych 
realnych (po polsku i po rossyjs.). Warszawa, 
druk Stan. Strąbskiego, 1845, w 4ce, str. 32, 
kart 4. 

Instruktarz jeneralny celny. Warszawa, 1807, 
fol. 

— Toż, w Warszawie d. 15 Kwietnia 1807 r. 
wydany , na teraz z wszelkiemi zaszłemi do 
d. 20 Listopada 1809 odmianami przedruko- 
wany. Warszawa, fol. 12 złp. 

— (Jeneralny) celny trzeciej edycyi, wydany 
w Warszawie d. 1 Września r. 1811, fol., str. 
92 i kart 2. 

— dla oficyalistów pocztowych w Królest. 
Polskiem. Warszawa, 1817, w 8ce. 

Instruktion, obacz : Kramsta (1865). 

Instrumenta chirurgica pro commodo discen- 
tium 50 tabulis depicta sculp. Th. Augusty- 
nowicz. Yilnae, typ. Th. Gliicksberg, 1835, 
fol. + 

Instrumentacya, obacz: Mirecki Franc. 

Instruowaniu (0) spraw defraudacyjnych 
(Uchwała Senatu miasta Krakowa). Kraków, 
1838, w 8ce, str, 6. + 

— Toż, i sądzeniu spraw defraudacyjnych. 
Kraków, 1841, w 8ce, str. 53. + 

Instytucie (0) głuchoniemych warszawskim. 
Na fundusz ubogich Instytutu. Warszawa, 

1819, w 8ce, str. 29. 1 złp. 

Instyłucya czci i chleba (Emigr. pols. Sto- 
warzyszenie podatk.). Sprawozdanie z fundu- 
szów za r. 1868. Paryż, druk E. Martinet, 
1868, w 8ce, str. 24. + 

— Toż, Nr. 13 d. 20 Listopada 1871, w 8ce, 
Btr. 6. -t- 

— Toż, Nr. 14. Sprawozdanie z funduszów 
za lata 1869, 1870, 1871. Paryż, 1872, w 8ce, 
str. 31. + 

— czci i chleba. — Institution d'honneur et 
de pain. — Bases fondamentales. — Zasady 
kardynalne. Paris, typ. Martinet (1870), w 
4ce, str. 3. f- 

— Toż, Towarzystwo podatkowe; Wyprze- 
daż książek; Katalog. Paryż, druk E. Marti- 
net (1872), w 8ce, str. 7. + 

Instytut głuchoniemych zaprasza na egza- 
men odbywać sig mający d. 7 Września w sali 
dolnej pałacu kaźmirowskiego. Warszawa, 

1820, w 4ce, str. 16. 

— Toż. Warszawa, 1821, w 4ce, str. 12. 

— Toż, szanowną publiczność na egzamen 
odbywać się mający 31 Lipca i 1 Sierpnia 
od godziny 9 w sali Uniwersytetu. Warszawa, w drukarni Józefa Wgckiego, 1823, w Sce, 
str. 14. 6 kr. m. k. + 

— głuchoniemych zaprasza na egzamen w 
d. 18 Czerwca 1825 odbyć się mający. (War- 
szawa) w 8ce, str. 24. 

— Toż, za rok 1828. W drukarni Bibliot. 
chrzęść, w 4ce, str. 10 i 1 karta. 

— Toż, d. 10 Października 1833, w 4ce, 
str. 12. 

Instytut (C. k.) polski w Krakowie. (Projekt 
ustawy o Akademii umiejętności, opracowany 
przez J. Majera.) Kraków, druk Uniwersytetu 
(1871) w 4ce, str. 8. -t- 

— sierot N. Maryi Panny Sacre Coeur w 
Ruszczy pod opieką zakonników Józefitów. 
Katalog drzew owocowych, upiększających, 
ziarn i roślin, które zakonnicy będą mogli 
dostarczać na wiosnę 1867. Kraków, druk 
Czasu, 1867, w 8ce, str. 7. + 

Instytut, obacz : Barzykowski ; Czartoryski A. 

(polsk. w Paryżu); Leszczyński i. N. (realny); 
Mowy (naukowy, 1823); Oleszczyńskl Sew. ; 
Rocznik ; Układ (macierzyństwa) ; Urządzenie 
(wychowania); Ustawa (aleksandryjski, mu- 
zyczny) ; Wiadomość (macierzyństwa) ; Zbiór 
(dobroczynności). 

Insurrection (Die polnische), obacz : I. v. L 

Inłelligenzblatt (Lemberger k. k. privilegir- 
tes). Lwów, 1805, w 4ce, Nrów 10. 

(Warschauer) 1802, 1803, 1805, 1806, co roku 
Tom, w 4ce. 

(W r. 1799 Nrów 105, str. 838, po polsku 
i po niem.) 

Intencya do odprawienia godzinnego klęcze- 
nia. Warszawa, 1809, w 12ce. Obacz: R. A. 

Intencye siedmiu Zdrowaś Marya na nabo- 
żeństwach majowych po litanii o Matce Bo- 
skiej głośno z ludem odmawianych. Bochnia, 
nakład i druk W. Pisza, 1861, w 12ce, str. 
11. + 

Intentions, obacz: Polonaise. 

Interesa Galicyi, obacz: Rolnik. 

Interprete (L') des ąuatre laogues francaise, 
allemande, polonaise et russe, a 1' usage des 
militaires etvoyageurs. Bruxelles, 1819, w 8ce. 
50 centim. 

lnterventionsmachte (Die) sind sie Yertre- 
ter, oder die Yerrather der polnischen Sache? 
Eine kritische Beleuchtung der 6 Punkte. 
Ziirich, 1863. 

Intimatów (Zbiór). (Od Sądu apellacyjnego 
Iwows.) Lwów, z lat 179lj— 1821, w 4ce, po 
1 i po 2 kart. 

Intrigues of tbe Prussian police with a Re- 
Yolutionary Committee in London. Debatę 
in the Chamber of Deputies, Berlin, 12 May 
1860. London, James Ridgway 169 Picca- 
dilly W., 1860, w 8ce, str. VI "i 45. 6 penc. 

(Jest to wiadomość o łotrowstwie polity- 
cznem Barensprunga, wyjawionem na sejmie 
berlińskim przez posła Niegolewskiego.) INTRIGUES - ISAKOWICZ. 173 Intrigues (Les darniers) de la Russie en 
Yalachie et en Moldavie. (Ńa dochód Komissyi 
fund. emigr. polsk.) Paris, 1838, w 8ce, 1 frank 
25 centim. 

Introductio in libros ; obacz : Kudrewicz F. 

Introduction a 1' usage des langues fran- 
caise et polonaise ou discours tres faciles 
pour parler en peu de temps la langue polo- 
naise ou la francaise. Tom I. 2de editiou. 
Warszawa (około ISOOj, w Sce, str, 122. 5 zip. 

Inutilite (De I') d' un congres dans la que- 
stion polonaise. Paris, Libr. centrale, 1863, 
w Sce, str. 16. 

Inwalid (Ruski), czyli Wiadomości wojenne 
na rok 1817, wydające się przez Komitet naj 
wyżej potwierdzony d. 18 Sierpnia 1814 r. 
St. Petersburg, 1817, w 4ce. Roku 1817 str. 
1228; r. 1818 str. 1224; r. 1819 str. 1224; 
r. 1820 str. 1224; r. 1821 str. 96. 

(Gazeta polityczna, zaczęła wychodzić od 
1 Stycznia r. 1817 , co dzień pół arkusza, 
w drukarni głównego sztabu Jego Ces. Mci 
w Petersburgu, a w r. 1820, w 4ce, w dru- 
karni wojennej. Z lat 1817—20 Tomów V. 
W r. 1821 JSfrów 24.) 

Inwałd, obacz: Zeiszner L 

lnventarium oranium et singulorum privile- 
giorum, litterarum, diplomatum, scripturarum 
et monumentorum , quaecunque in Archivo 
Regni in arce Cracoviensi continentur , per 
Comissarios a Sacra Regia Majestate et Repu- 
blica ad revidendum et connotandum omnes 
scripturas in eodem Archiyo existentes depu- 
tatos confectum Anno Domini MDCLXXXI1, 
cura Bibliothecae Polonicae editum. Luteiiae 
Parisiorum, typis L. Martinet, MDCCCLXII 
(1862), w Sce, str. XV i 463. 10 frank. + -r ■+ 

Inwentarz, obacz : Stawiarski (do Kod. kar., 
1818). 

Inźynierya, obacz: Bousmard (Hurtig: Forty- 
fikacya, 1811); Charczewski (Nauka dla sape- 
rów); Gutkowski (Fortyfik , 1811); Karnot (Obro- 
na twierdz, 1812); Kosiński J. (Fortyfikacya, 
1820); Meciszewski (Fortyfikacya, 1825); Morin 
A. (Przewodnik, 1859); Paszkowski (Topogr. 
gór, 1830); Rouget (Dykcyonarz, 1828); Sze- 
mega (Rysun. topog., 1814) ; Wysocki J. (Teorya 
sztuki wojskowej, 1842). 

Ipsylanty, obacz: Brancovich. 

Irena, obacz: G. M. 

Iris. Czasopismo poświęcone ogrodnictwu, 
sadownictwu, pszczelnictwu, sztukom pięknym 
i t. d. Redaktor Lud. Pierożyński i t. d. Lwów, 
K. Piller, 1868, od Października do Grudnia 
1869, w 8ce, str. 292 i 1 karta spisu. (Wycho- 
dziło miesięcznie.) Cena za rocznik 1 złr. 
80 cent. -+ 

(Irkuck.) Pamięci rodaków katorżników roz- 
strzelanych na Syberyi w Irkucku dnia 27 
Listopada 1866 r. Lwów, Wild w kom., druk 
i nakład M. F. Poremby, 1867, w Sce, str. 8. 
5 cent. Irlandya, obacz : Chavannes (1858); Forster P, 
(1807). 

IRMISCHER Jan Konrad Przewodnik obja- 
śniający mały katechizm Lutra, przełożył z 

dzieła approb. przez Fakultet Teol. w Er- 

landze przez X. Gust. Manitiusa pastora. War- 
szawa, druk Aleks. Ginsa, 1866, w Sce, str. 
250 i 1 karta. 

IRWING Waszyngton (urodź. 1783 f .1^60). 
Galerya obrazów życia ludzkiego, czyli Cha- 
raktery, przez Amerykanina Washingtona Ir- 
winga, przekładał Józef Rychowiec. Tomów II. 
Wilno, w drukarni B. Neumana, 1829, w Sce, 
Tom I: str. XVII i 171, nieliczb. 4; Tom II: 
str. 144, nieliczb. 6. 8 złp. 

— Nadzwyczajne przygody człowieka osła- 
bionych nerwów, z dzieł P Amerykanina 

wyjęte, z portretem autora. Warszawa, w dru- 
karni Łątkiewicza przy ulicy Senatorskiej Nr. 
467, 1826, w Sce mniej., str. XII i 184. (Na 
wstępie znajduje się następujące uwiadomie- 
nie : „Powieści niniejsze wyjęte zostały z dzieła 
P \N'ashingtona Irving pod tytułem: Powie- 
ści podróżnego przez Geofroy Crayon, zawie- 
rającego cztery osobne przedmioty, jedynie 
tylko tytułem ogólnym z sobą połączone.) 
4 złp. 

— Rozbójnicy we Włoszech, z dzieł P 

Amerykanina. Warszawa, w drukarni Łątkie- 
wicza przy ulicy Senatorskiej Nr. 467, 1826, 
w Sce mniej., str. 179, nieliczb. 1. 3 złp. 

— Rysy moralności i literatury, albo Po- 
strzeżenia we względzie obyczajów, zwycza- 
jów i literatury Anglików i Amerykanów, po 
angielsku napisane, a z czwartego wydania 
na polski język przełożone (przez Czeczota). 
Tomów II. Wilno, 1830, w Sce, str. 298, i 826. 
12 złp. 

— Wycieczka na stepy, przekład Ernesta 
Gliicksberga (r. 1S36 przygotowana do druku 
w Wilnie). 

— Żywot i podróże Krzysztofa Kolumba, 
tłum. z ang. Fr. Chlewaski (Eman. Gliicks- 
berg). Warszawa (G. L. Gliicksberg) , druk 
\ATOblewskiego, 1843, w Sce, kart 4, str. 364 
i kart 2. 13 złp. 10 gr. -f 

— Życie Mahometa przez przekład 

z angiels. Warszawa, Nowolecki, 1858, w Sce, 
str. VIII i 142. 9 złp. 

— Obacz : Leszczyński J. N. 
Irydion, obacz: Krasiński Zygm. 
Irzeczek J., obacz : Radwański J. 

ISAKOWICZ Izaak. Kazania i nauki na wszyst- 
kie uroczystości w przeciągu całego roku, 

miane przez kapłana obrządku ormiańskiego 

Tom I— II. Lwów, nakład W^oj. Manieckiego, 
druk Zakł. im. Ossolińskich, 1856 — 1857, w 
Sce, str. XIV, 285 i 288. (Tom II. ma tytuł: 
Kazania o Męce Pańskiej i nauki przygodne.) 
1 złr. 92 cent. -f 

— Ojcze nasz na ośm nauk passyjnych roz- 
łożony, tudzież niektóre przypowieści Chry- 174 ISAMBERT — IWANISZEW. Btusowe w naukach passyjnych wykładane 
przez kapłana obrządku ormiańskiego archi- 
dyecezyi lwowskiej. (Tom III. Kazań). Lwów, 
K. Wild, druk Zakł. imien. Ossolińs. , 1860, 
w 8ce, str. 315. + 

— Kazania niedzielne w przeciąeru całego 
roku miane przez kapłana obrządku ormiań- 
skiego archidyecezyi Iwows. Tom I. Lwów, 
nakład Manieckiego, 186'J, w Bce, str. 314. 
(Ogólnego zbioru Tom IV.) 2 złr. 40 cent. 

— Kazania passyjne przez Kraków , 

nakład Wyd, dzieł katol., druk W. Kornec- 
kiego i Sp., 1872, w 8ce, str. 96. + 

— Mowa religijna miana w czasie żało- 
bnego nabożeństwa dnia 22 Grudnia 1858 r. 
za duszę Sam. Cyr. Stefanowicza arcybiskupa 
metrop. Iwows. orraiańs., w kościele stanisła- 
wowskim ormiańs. (Odbicie z Dod. miesięcz. 
Czasu.) Kraków, druk Czasu, 1859, w 8ce, 
str. 22. + 

— Mowa religijna miana na grobie ś. p. 
Ambrożego Poradowskiegó, d. 8 Maja 1861 r. 
w Stanisławowie. Lwów, druk Winiarza, 1861, 
w 8ce, str. 4. 

— Odprawa autorowi broszury „Głos do 
ziomków obrządku ormiańsko - katolickiego," 

napisał Wiedeń, druk Kor. Gerolda, w 

komissyi u K. Wilda we Lwowie, 1861, w 8ce, 
str. 29. 40 cent. 

— Obacz: Torosiewicz M. 

ISAMBERT. Chambre des deputes. Session 

de 1835. Discours prononce par depute de 

la Vendee, au sujet des interpellations annon- 
cees dans la seance du 22, touchant la nego- 
ciation russo-polonaise, dans la seance du 26 
Janv. 1835. Paris, impr. Ve Agasse, 1835, 
w 8ce, str. 27. -t- + 

Iskierka wiedzy, obacz : S. M. 

ISKIERSKI Karol. De febri intermittente cri- 

mensi, auctore Kijoyiae, typ. Dniv., 1852, 

■w 8ce, str. VIII, 66 i 1 karta. + 

Islandya, obacz: Streyc D. (1859). 

Ismael-Bey de Kout-Kaschin. Rechid-Bey 

de Sadete-Chanime, Conte orientale par Mr 

Var80vie, 1835, w 8ce, str. 51. 

Israeli (D') Tankred de Montecule, czyli 
Nowa krucyata, powieść. (Bibl. warsz. 1850.) 

Israeliten, obacz : Ferdynand I. (Waisenhaus) ; 
Phylacterium (Posen). 

Israelites (Les) devant la loi, ou la situa- 
tion politiąue et sociale des Israelites d' au- 
trefois et d' aujourd'hui en Europę et parti- 
culierement en Pologne et en Russie. Obser- 
yations d' un Constitutionnaliste. Au benefice 
des emigres politiąues. Turin, H. Loescher, 
iniprimerie des Compositeurs typographes , 
1861, w 8ce, str. 38. 1 frank 25 centim. -f 

— Obacz: Messoula (de la Pologne, 1648); 
Pologne (1858). 

Istalimas (Naujae) Jezaus Christaus wiesz- 
paties musu lietuwiszku Leiuwiu par Jozapa Arnulpa Kunigajkszti Giedrujtu Wiskupa. Wil- 
no, druk Missyon., 1816, w 4ce, str. 389 i 12. 
(Nowy testam. wulgaty po litewsku.) 

Istoria biblijna wethaho i nowaho zawieta 
dlia naród aych szkół, s 100 izobrażenijami. 
Lwów, druk Staurop., 1865, 17'/, ark. 42 kr. 

Istot powstawanie, obacz : Strasburger. 

ISZKOWSKI Edward. Myśli o dzierżawcach 
i warunkach dzierżawnych, w zastosowaniu 
do teraźniejszego położenia kraju. Lwów, St. 
Przyłęcki, druk P. Pillera, 1848, w 8ce, str. 
49. 1 złp. 25 gr. -i- 

Iszora, obacz : Sayve. 

(Italie.) Interets (Des) europeens en Italie 
ou ce que peut vouloir la Conference de Var- 
sovie, par un ancien diplomate. Geneve, 1860, 
w 8ce. 1 frank. 

— Memoires sur la jeune Italie et sur les 
derniers evenemens de Savoie par un temoin 
oculaircj. Paris, 1834 (pisał emigrant polski). 

— Ob. Cłiodźko L (Polonais, 1830); Ciampl 
(Bibliografia); Laugier A. (Italiani); Łubień- 
ski E. (1848-9); Minghetii (Administration); 
Potocki B. (1825); Scelta (]'oesie); Zieliński 
(Izet-Bej, Italia). 

Iwan, obacz: Ciampi (Wasilewicz); Kurbskl 
(IV.). 

— Obacz : Ustriałow N. (Groźny). 

IWANISZEW Mikołaj (rektor Uniw. kijows.). 
Archiw jugo zapadnoj Rossii. Kijów, 1859 i 
1861. Części II. (Tom I: o Unii, Tom II: 

Instrukcye sejmowe.) 

— Drewnosti izdannyja kijewskoju archeo- 
graficzeskoju komissieju. Kijów, 1843. 

— Porównaj : Drewnosłi (1846). 

— Pamiatniki izdannyje wremiennoju ko- 
missieju dlia rozbora drewnych aktów wyso- 
czajsze uczrezdennoju pry kijewskom generał- 
gubernatorie. Tomów IV. Redaktor Iwaniszew. 
Kiew, typ. Uniw.; Tora I. r. 1845, w 8ce, 
str. 473, tabl. 8. m ; Tom II. r. 1846: str. 
371, 233, 162, tabl. 6 +; Tom III. r. 1852: 
str. XXXII, 99, 192, 440, tabl. 1 + ; Tom IV. 
r. 1862. 

— Odpowiedź kijowskiej archeograficznej 
komissyi na zarzuty niektórych gazet i dzien- 
ników z powodu wydania drugiej Części Archi- 
wum południowo - zachodniej Rossyi , z do- 
łączeniem wstępnych artykułów powyższego 
wydania, oraz treści aktów do objaśnienia 
takowych służących. Kijów, 1861, w 8ce, 
str. 151. 

(Wydana wspólnie z Józefowiczem.) 

— Otwiet kijewskoj komissyi dla rozbora 
drewnych aktów na obwinienia niekotorych 
gazet i żurnałow po powodu izdania IIoj 
Czasti Archiwa jugozapadnoj Rossii. (Przeciw 
krytyce Zenona Fischa i innych.) Kijów, 1861. 

— Wiadomości o Unii, wyjęte z archiwum 
centralnego kijowskiego. (Odbitka z Besedy 
ruskiej, po rossyjsku) 1859, w 8ce. IWANKOWCE — IZMAEL. 175 — Żyźń kniazia Andreja Michajłowicza 
Kurbskaho w Litwie i na Wołyni. Tomów II. 
Kijów, 1849, w 4ce. (Zbiór aktów urzędo- 
wych.) 

Iwankowce, obacz : Siemiątkowski. 

IWANOWSKI Eust. Antoni (pseudonim Helle- 
niusz). Listy z kraju i z zagranicy z r. 1863 
i 1864, Eust. Helleniusza. Kraków, nakł. aut., 
druk J. Bensdorfa, 1867, w 8ce, str. 165. + 

— Matka Boska na Jasnej Górze, Królowa 
Korony. Pamiątka z pielgrzymki odbytej roku 
Pańs. 1848, przez Eu.. .go Helleniusza. Paryż, 
w Księgarni polskiej, 1852, w 8oe, z rycinami. 
2 tal. 

— Kilka rysów i pamiątek przez Helleniusza 
Eug. Poznań, druk Zoerna, u Żupauskiego, 
1860, w 8ce, str. 513. + 

(Treść: Dawna Ukraina; O cudownym św. 
Antonim Kraśniańskim; Kilka słów o prze- 
sądach względem duchowieństwa ; O XVII. 
wieku uwagi ze wspomnieniem o ks. Jezu- 
itach; O poematach starożytnych z wojny cho- 
cimskiej Lipskiego; Wojua kozacka Samuela 
Twardowskiego; Latyczów na Podolu; O Iló- 
żannyra stoku około Grodna; Krótka wiado- 
mość o wyswobodzaniu niewolników przez 
Trynitarzy pols.; Ziemia Dobrzyńska; Mazow- 
sze, Płock, Warszawa; O Pomorzu; O ogro- 
dach w Polsce ; O poświęceniu się Józefa 
Załuskiego ; Szczęsny Czacki ; Wspomnienie 
o J. Nep. Chojeckim ; Urywki z pisma o edu- 
kacyi publicznej ; Słowiańszczyzna i inne sofiz- 
mata; Jeszcze słów kilka o demokracyi.) 

— Wspomnienia narodowe. Wydał Józef 
B. Zaleski. Paryż, w drukarni Martineta, 1861, 
w 8ce, str. XI V^ i 559. 10 frank, -t- 

IWANOWSKI Ignacy Rogala. De libera mer- 
catura capita duo, ąuibus de bilancia merca- 
toria, interdictis ac portoriis agitur. Dissert. 
inaug. ad gradum Dris Juris etc. defendet. 
Dorpati Livonor., 1833, w 8ce, sti'. 58. + 

— O prawach Danii na zundskij i bełtskij 
proliwy. (W Akty Sankt Petersburg. Uniwers. 
8 Fewrała 1848.) 

Iwanowski Jakób, obacz: Lelewel J. 

Iwanowski M., obacz: Iłowajski D. 

IWANOWSKI (Stanisław?). Nouveau systeme 
d'Escrime pour la cavallerie, fonde sur l'em- 
ploi d'un nouyeau sabre inveute par 1'auteur. 
Paris, 1834, w 8ce, str. 52. 5 frank. 

— Obacz: Królikowski (Polska) ; Mowa (1843). 
Iwański M., obacz: I, M. ; Simson. 

IWAŃSKI Sebastyan. Kazanie na dzień św. 
Wita, Chrystusowego męczennika, w kościele 
tuliszkowskim d. 15 Czerwca powiedziane, 
1807 r., w 4ce. 

— Trzy przybytki dla wielkiego Napoleona, 
Ces. Francuzów i Króla Włochów, opiekuna 
Polaków etc, kazaniem ofiarowane. Kraków, 
1807. 15 sgr. 

IWASZCZENKO Leokadya z Wajtsowiczów. 
Poezye. Warszawa, druk Jaworskiego, 1872. IWASZKIEWICZ Jerzy X. Mowa na pogrze- 
bie ś. p. Ign. Hołowińskiego arcyb. mohylew- 
skiego, w Petersburgu, 1855, w 8ce. 

— Obacz: Majewski Winc. 

Iwicki Ignacy, obacz: Stowe; Sudre. 

IWIŃSKI Ł. Kalendorius arba Metskajtlua 
ukiszkasis, nuog użgimina wieszpatries 1857. 
Metn paprasłunju , turenczium 365 dienas. 
Paraszitas par L. Iwiński. Metaj 10. Wilni- 
uje. Kasztu ir Spanstuwe Juozapa Zawadzkia, 
1857, w 4ce. -h + 

Iwon (hospodar), ob. Fredro J. M. ; Górecki L. 

(1574). 

(Iwonicz.) O źródłach alkalicznych, brom 
i/ jod w sobie zawierających, niemniej o wo- 
dzie żelaznej we wsi Iwoniczu w obwodzie 
Sanockim w Galicyi. Bez w. m. i r., w 4ce, 
str. 8. 

— Obacz: Barach (1842); Bośniacki (1871); 
Czelakowski (Heilwasser, 1844); Dietel ; Mo- 
szczański K. (1857); Słeskal J.; Torosiewicz T. ; 
Warszauer. 

Izabelia królowa, obacz: Born F. 
Izba obrachunkowa i zamknięcie raportu, 
fol. 

— rękodzielnicza w Krakowie. (Wniosek.) 
Kraków, Friedlein, 1868, w 8ce, str. 14. 10 kr. 

Izbo (Szanowna) Reprez. narodu! (O wybo- 
rach). Kraków, fol., pół ark. 

Izby (Do) poselskiej. B. w. m. i r., w 8ce, 
str. 4. 

— Obacz: Dziennik (poselska); Lipiński J. 
(edukacyjna); Obniński (poselska, 1820); Rudziń- 
ski A. (handlowa). 

IZDEBSKA Władysława z Rogozińskich. Wia- 
nek, dziełko poświęcone dorastającej rnło- 
dzieży, zawierające : powieści, obrazki wier- 
szem i prozą, komedyjki, opowiadania i wspo- 
mnienia historyczne. Warszawa, druk Paetza 
w Naumburgu, 1871, w 8ce, str. 253, z ryci- 
nami. 1 rub. 50 kop. 

— Wieczory z babunią, powieści i opowia- 
dania poświęcone dorastającej młodzieży pol- 
skiej. Warszawa, G. Gebethner i R. Wolff; 
Naumburg, druk Paetza, 1863, w 8ce, str. IV 
i 274. 5 tal. 15 sgr. + -t- 

IZDEBSKI Paweł P. (ksiądz). Chrześcianin 
katolicki jak się ma modlić, co śpiewać, w co 
wierzyć, wiedzieć, umieć i jak żyć powinien, 
aby był zbawionym. Książka do nabożeństwa 
i nauki służąca. Bochnia, W. Piscli, 1846, 
w 16ce. 2 złp. 

— Toż, podzielona na trzy części i t. d., 

ułożona przez Bochnia, nakład i druk 

Pisza, 1854, w 8ce, str. 342 i VI. + 

— Toż, trzecie wydanie. Tamże, 1859, w 
16ce, str. 348 i VI. 2 złp. -f- 

Izet-Bej, obacz: Zieliński (kapitan). + 
Izmael Er - Raschydi , powiastka obrazowa 
z nad brzegów Nilu. Kraków, druk Józ. Cze- 
cha, 1851, w 12ce, str. 61 i 1 karta, t 176 IZOPOLSKI - IŻYCKI. IZOPOLSKI Erazm. Duma z dum ukraiń- 
skich, pieśni lirnika o ukraińskiem kozactwie. 
Warszawa, w drukarni Gazety codz , 1857, 
w 8ce, str. 138. Obacz : J. E. 

Izrael Jerzy, obacz : Lochner G. 

Izraelici, obacz: Gumplowicz E. (w Krako- 
wie); Judaizm; Juden; Kraushaar (Dzieje w 
Polsce); Lelewel Joach. ; Liebkind (Modlitwy); 
Lubliner (Ubrona); Manasse (Obrona) ; Memoi- 
res; Messoula (1048); Mieczkowski D. (Dzieje); 
Moses (Głos do Sejmu, 1818); Nauka religii; 
Paprocki A. (Historya, 1850j; Prośba (1820); 
Różański (Religia); Ruf; Rzut (w Polsce); 
Szczątki ; Ustępy ; Wolf M. ( Modlitewnik ) ; 
Żydzi. 

Izraelita polski (czasopismo). Warszawa, 
1830—31. 

Izraelita (czasopismo). Warszawa, 1866 — 
71, w 4ce. 

Izsliedowanie, obacz : Ruś. 

Izwiestie (Istoriczeskoje) o wozuikszej w Pol- 
szczę unii. li. w. m, i r., w 8ce, str. 446. 

(Izydor Św. f 1170). Żywot świętego Izydora 
oracza, patrona rolników, krótko zebrany, 
oraz i Nabożeństwo do tego Świętego, z na- 
uką, thrześciańską, połączone. Za pozwoleniem 
duchownej cenzury. Kzeszów, J. A. Pellar, 
1860, w 8ce, str. 72. 20 cent. 

— Litania o św. Izydorze. Kraków, nakł. 
Wielogłowskiego, 185. r. 6 gr. 

— Nabożeństwo do św. Izydora oracza, 
patrona rolników. Warszaw i, u XX. Missyo- 
narzy, nakład i druk J. Gliicksberga, 1859, 
w 8ce, str. 95 i spisu str. 3, z ryciną,. 2 złp. 
20 gr. 

— Izidorius szwentas artojas. Kningele diel 
źiaios ir naudos artoju żemajtiszkaj iszrasze 
Wincentas Juzumowicze kunigas kałnuju. Wil- 
niuje. Zawadzki, 1854, w 16ce. 9 kop. 

— Izidorius szwentas artojas. Wilnuju, 1859, 
w 16ce, str. 84. 10 kop. 

— Westchnienie chrześciańskie. Zbiór mo- 
dłów kościelnych, przygodnych i pieśni, oraz 
nabożeństwo do św. Izydora patrona rolników 
i Świętych Pańskich. Warszawa, J. Psurski, 
1862, w 16ce, str. 194. 1 złp. 20 gr. 

— Obacz : Antoniewicz K ; Dobrzański L. 
(Reguły, 1870); Falkowski J. Z.; Gluecksberg J. 
(Nabożeństwo, 1859); Gluziński ; Skórkowski 
Alfons (ksiądz, 1851); Westchnienie; Wielogłow- 
ski Wal.; Wojciech św. 

Izys polska, czyli Dziennik umiejętności, 
■wynalazków kunsztów i rękodzieł, poświęcony przemysłowi, tudzież potrzebie wiejskiego i 
i miejskiego gospodarstwa, wydawany przez 
Gracyana Korwina. (Od r. 1823 przez Ant. 
Lelowskiego.) Warszawa, nakład wydawcy, 
1820-1828, w 8ce. 

IŻYCKI Władysław (f 1867). Abecadło histo- 
ryczne dla grzecznych dzieci. Nowy Sącz , 
nakład i druk J. Pisza, 1866, w 8ce, str. 48. + 

— Nie będziesz miał Bogów cudzych prze- 
demną, pierwsze przykazanie boże. Rozmowa 
Macieja Choiny z Puław z Ojcem Makarym. 
(Z notatek pozostałych po tym ś. p. ks. ple- 
banie) wypisał i ogłosił Nowy Sącz, nakł. 

i druk J. Pisza, lb66, w 12ce, str. 47. -i- 

— Krakus, pismo dla ludu. Część I — III. 
Kraków, druk Akadem., 1848, w 8ce, str. 16, 
16 i 16. + 

— Ksiądz Makary , opowiadanie Macieja 
Choiny z Puław. Bochnia, W. Pisz, 1864, w 
8ce, str. 85. 8 sgr. + 

— Nouvelle metodę emblematiąne d' ensei- 
gner la grammaire francaise elementaire aux 
enfans a 1' aide des couleurs et des figures 
geometriąues. Kraków, impr. Cieszkowski, 
w 8ce, str. 8 i 1 tabl. 2 złp. + 

— Ojcze nasz na cześć Najśw. Maryi Panny. 
Kraków, 1853. 

— Krótki rys historyi polskiej dla mło- 
dzieży pracującej streścił były oficer wojsk 

pols. Kraków, nakładem Jana Nep. Hanic- 
kiego szewca, druk u Wywiałkowskiego, 1861, 
w 8ce, str. 37. (Wydanie w 1000 egzempl.) 
+ + -t- ' 

— Toż samo, tegoi; roku. Tamże, str. 41. 
1 złp. + 

— Siła, czyli Ruch wirowy jako pośrednik 
między światem ziemskim i duchowym. Wyda- 
ne staraniem i nakładem L. Trembowolskiego 
kupca. Kraków, druk Uniwers., 1853, w 8ce, 
str. 19. + 

— Słowo wiary, jako Część II. pisemka 
pod nazwą : Siła, czyli Ruch wirowy i t. d. 

przez Wadowice, druk J. Pokornej wdowy, 

1853, w 8ce, str. 32. 1 złp. 6 gr. + 

— Nowy obx'azkowy sposób uczenia dzieci 
grammatyki elementarnej za pomocą kolorów 
i figur jeometrycznych. Kraków, Gieszkowski, 
1838, w 8ce, str. 8 i 1 tabl. -i- 

— Wianki Krakowianek, wierszem na rok 

1861, przez Kraków, 1860, w 8ce, str. 8. 

(Nie przeszło prawa drukowego, z przezorno- 
ści tylko odbito 3 egzemplarze, z których 
jeden istnieje.) 

- Obacz: Collet; Segur. JA....SKI — JABŁONOYIANA. 177 O" Ja....ski Ap. Głos Polaka. LwówJ" druk Stau- 
ropig., 1848, w 8ce, str. 4. 

JABCZYŃSKI Jan Nep. (ksiądz, urodź. 1799 
t d. S Lipca 1869). Archiwum teologiczne, 
pismo czasowe poświęcone oświeceniu, zbu- 
dowaniu religijnemu, wydawane przez księ- 
dza J. Jabczyńskiego, poszytarai kwartalnie. 
Rok I. i II. Poznań, nakład wydawcy, druk 
Karola Pompejusza (Zeszyt I., zaś dalsze druk. 
W. Deckera i Spółki), 1836—37, w 8ce, Poszy- 
tów VIII; Tom I: str. XVI, 538 i kart niel. 

1, 4, 2 i 2; Tom II: str. 550 i kart niel. 2, 

2, 2 i 2. Prenum. roczna 15 złp. -f 

(Jest tu : O życiu i pracach Andrz. Olszow- 
skiego arcyb. gnieźnieńs. ; Przywileje archi- 
dyecezyi gniezn. i poznań. ; Historya kolend ; 

pismach Bened. Herbesta; Synod w Pozna- 
niu r. 1621 ; O klasztorach Cystersów; O Hie- 
ron. Powodowskim; O życiu i pisrnach Miko- 
łaja Zalaszowskiego archidyak. ; Życie Jana 
Markiewicza kanon, krak.) 

— Gazeta kościelna (tygodnik). Redaktor 
J, N. Jabczyński. Od 1 Kwietnia 1843 po 

1 arkuszu. Ustała w r. 1849. Razem Tomów 
VII., w 4ce. 

— Kazania i mowy treści religijnej, miane 
przez znakomitych mówców duchownych przy 
rozmaitych rzadkich obrzędach kościelnych 
od połowy wieku XVIII do połowy wieku 
XIX. Tom I. Poznań, L. Merzbach, 1857. 
(Tom II. nie wyszedł.) Cena prenumeracyjna 
na oba Tomy 4 tal. + 

— Kazanie miane na drugich prymicyach 
JMX. Jakóba Szatkowskiego proboszcza w 

Dakowach, d. 25 Listopada 1827, przez 

altarystę różańcowego w Grodzisku. Poznań, 
w komisie u E. S. Mittlera, głoskami Wilh. 
Deckera i Spółki, 1828, w 8ce, str. 24. 

— Mowa miana przy pochowaniu zwłok 
ś. p. JW. Marcina Dunina, arcybiskupa gnie- 
źnieńskiego i poznańskiego, legata św. Stolicy 
Apost. i kawalera orderu Orła czerwonego 
drugiej klassy i gwiazdy, w dniu 2 Stycznia 
1843. Poznań, Żupański, 1843, w Bce, str. 24. 
J złp. + -f- — Prawodawstwo i prawa Kościoła w Pol- 
sce aż do wieku XV. (W Rocznikach Tow. 
przyj, nauk pozn., 1860, Tom I.) 

— Rys historyczny miasta Dolska i jego 
okolic, połączony z ważuiejszemi szczegółami 
historycznemi byłej dyecezyi, a teraz archi - 

dyecezyi poznańskiej , wydany przez ks 

kanon, metrop. pozn. Poznań, druk Merzba- 
cha, 1857, w 8ce, str. IV, 194 i 2. 8 złp. -f^ 

— Wiadomość o synodach prowincyaluych 
polskich i zbiorach ich statutów. Bez w. m. 
i r., w 8ce, str. 40. (Odbitka z Rocznika Tow. 
nauk. krak., 1849.) 

— Wiadomość historyczna o mieczu prze- 
chowanym w archikatedrze poznańskiej, któ- 
rym, według podania, miał św. Piotr uciąć 
ucho Malchusowi. (W Rocznikach Tow. przyj, 
nauk pozn., 1860, Tom I.) 

JABCZYŃSKI Jan i JANISZEWSKI H. (Wydaw- 

cy). Tygodnik kościelny, redakcyi Poznań, 

Nowa księgarnia, rok 1849—50, w 4ce, Nrów 
26. Rocznik 20 złp. 

Jabłecznik, obacz: Petsch (1857). 

JABŁKOWSKI Józef Aleksan. (vv Rzeczycy). 
Wspomnienie o życiu i zgonie ś. p. księdza 
Marcina Gumkowskiego , proboszcza parafii 
Lututów w powiecie wieluńskim, gubern. kali- 
skiej, zmarłego w dniu (4) 16 Grudnia 1843 
w Kaliszu. Kalisz, drukiem M. Schindele, w 
4ce, str. 24. 

— Obacz: Insłrukcya. 

Jabłonow, obacz: Torosiewicz T. 

Jabłonoviana Acta, obacz: Acta. Cały ten 
Zbiór od r. 1771—1839 p. t. : Acta Societatis 
Jablonovianae, obejmuje : 

— Tomus I. Lipsiae, 1771 : Augusti Ludo- 
vici Schloezeri Dissertatio de Lecho, praemio 
Jablonoyiano adfecta 1770; accessit Caroli 
Andreae Belii Commentatio extemporalis de 
auctoritate traditionis in historia ; item Geor- 
gii Henrici Ayreri Ad historiam Lechi ani- 
madversiones, nec non Stanislai Nałęcz Mo- 
szczeński in Dobneri de Lecho sententiam 
stricturae, str. 1 — 68, 

23 178 JABŁONOYIANA ACTA. — Tomus II. Lipsiae, 1772: Wiersze łaciń- 
skie Kar. Steinera i Springsgutha na cześć 
Józ. Aleks. Jabłonowskiego; Jo. Salomonis 
Semleri Animadyersionum ad antiquiores scrip- 
tores rerum Polonicarum specimen illustratur 
et iila ąuaestio nupera de Czecho et Lecho, 
str. 1 — C)2 ; Yenccslai Duchowski Apocrisis 
ad ąuaestiones propositas de Lecho, str. G3 
— 180; Jo. Theophili Segeri Dissertatio de 
SIavis et Lecho, str. 131 — 182; Dissertatio 
de Lecho et Slavonim origine , str. 18o — 
202; Ritter Joh. Dan. De polonorum majo- 
ribas, sive quo tempore Slavi in Poloniam 
hodiernam ingressi sint, str. 205 — 232; Bul- 
gari Eugeu. iSchediasnia de Zichis, ad Cze- 
chos designaudos extorsis, tura de erroribus 
a P. Dobuero in lingua graeca commissis, str. 
233—272. 

— Tomus III. Lipsiae, 1773: Przedmowa 
łacińska Christ. Aug. Clodiusa ; Francisci Pu- 
bitschka Dissertatio de Venedis et Antis, eo- 
rumąue sedibus antiąuissimis , str. 1 — 52 ; 
Leopoldi Joaunis Scherschnik Problema ex 
historia Slavica, utrum Wilzi Sorbi, aut Sora- 
bi, Slavonice dicti Srbi, ab Albi et regionibus 
Germaniae profecti sint in Groatiam et Dal- 
raatiam, an ex Illyrico venerint in Germaniam, 
str. 53 — 92; Daniel Ehreufried Springsguth 
Quae fuit gens Adriam accolens, nempe Ve- 
neti, quani Polybius, Strabo, Livius memo- 
rant, nec latino, nec graeco, nec gallico ser- 
mone usam fuisse, str. 93 — 108; Helsenzrie- 
der Joann. Dissertatio de distantia locorum 
(matemat.), str. 109 — 154. 

— Tomus IV. Lipsiae, 1774: Przedmowa 
Christ. Aug. Clodiusa, kart 2; Josephi Ale- 
xandri Jabłonowski Dissertationes de Henetis, 
Yandalis, de lacu Musiano, Chunis et Cunis, 
Slavanisque. Pars I: De Henetis et Yenetis, 
seu Yenedis et Vindis , str. 1 — 52 ; Pars 
II: De Yindilis et Yinidis, seu Yandalis et 
Yenetis, vel Yenedis seu Yindis , str. 53 — 
200; Pars III: De lacu Musiano, str. 201 — 
276; Pars V: De Chunis, Cunis, Hunnis et 
Cumanis, str. 276 — 296. Gottlobii Beuedi- 
cti Schirach Observationes de Henetis, Vene- 
dis atąue "Yandalis , str. 1 — 58 ; Joannis 
Thunmanni Dissertationes de Stavanis Ptolo- 
maei , de situ lacus Musiani et de Comanis, 
str. 59 — 106 ; De vero situ lacus Musiani 
vel Mysiani, str. 107—132; De Comanis ab 
Hunnis piane diverso populo, str. 133 — 188. 

— (Tomus Y): De originibus in AquiIone 
venientium Slavorum anni 1774. Tomus de 
rebus SIavicis ultimus. Lipsiae, b. w. r. (Przed- 
mowa w Październ. 1775). Josephi Alexandri 
Jablonovii de Saromedis Graecis Savromatis, 
Sectio I. § 1 : Epocha remigrationis Słavorum 
in diversas regiones; § 2: De iTiitiis eorun- 
dem in 8ervia et Croatia, quibus sunt obser- 
vationes additae, str. 1—24. Sectio II: Histo- 
ria Samonum, qui septimo saeculo inter Sla- 
vos regnarunt, illustrata, str. 25—40. Sectio 
III: De Sarmato-Bulgara et Cosaca gente , 
str. 41—72. Sectio lY : De Sarmato - Jazygi- bus, str. 73—83. Sectio V : De Peucis seu 

Peucinis, h. e. Peczyningis, str. 83 — 89. Sectio 
Yl: De Pacinacibus, Polowcyis, str. 90 — 99; 
Caroli Josephi Michaeler Madaeus vel Mada- 
ius vol Medus, ultima ac genuina Slavicae 
gentis origo, str. 101—216; Schlosser De 
amplitudine Scandinaviae, sedibus et origi- 
nibus Slavorum , str. 217 — 348; Anonymi 
Dissertatio de Cosacorum et Bulgarorum ori- 
gine, str. 349 — 364; Slo...gk: Commentatio 
de priscis Slavorum populis confecta, cum j 
amplissimis notis, str. 365—416. ' 

(Ten Tom nie ma liczbowania seryalnego, 
jest atoli z rzędu pi%ty: w przedmowie bo- 
wiem Chr. Aug. Clodiusa czytamy, iż gdy 
niemal wyczei'pauo w 5 Tomach rzeczy sła- 
wiańskie, pi'zeto postanowił książę, aby na 
przyszłość zamieszczano w aktach rozprawy 
ogólne dziejowe, matematyczne i rolnicze.) 

Acta Societatis Jablonovianae varii argu- 
ment! ab anno 1775 ad a. 1779. Tomus Y. 
Lipsiae, exoffiic. Loeperia. 1780: Clodius Chr. 
Aug. Oratio in memoriam divi Jablonovii , 
str. I — XXIII ; Kuuz David Laur. De usu 
veterura scriptoruni rusticorum in agricultura 
hodierna imprimis Germaniae et Saxoniae, 
str. 1 — 41 ; Gulden Henr. De Helice , str. 
49—158; Kehrer Joh. De causis et elfecti- 
bus migrationum a populis septentionalibus 
in provincias Imperii Romani susceptarum, 
str. 159 — 200 ; Becker Joh. Rud. Quibus ex 
rationibus imjDeratores et reges Carolingici 
in Germania dignitatem ducalem restituerint, 
str. 201 — 230 i Ludę wig Georg. Mart. De 
influxu lucis in vegetationem, str. 231 — 278; 
Roessig Car. Gott. De ratione inter agricul- 
turam et rera pecuariam maxime proficua etc, 
str. 279—296. 

Acta Societatis Jablonovianae nova. Tomus 
I. Lipsiae, 1802: Joannis Rudolphi Beckeri 
Commentatio historica, praemio adfecta, quid 
occasionera dederit Polonis jam saeculo XIII. 
jurę Saxonico utendi et Sigismundo III. Spe- 
culum Saxonicura cura jurę Weichbildico 
Magdeburgensi , tanquam eorum jus ordina- 
rium, confirraandi? str. 67—90; Caroli Gott- 
lob Roessigii Dissertatio historica ejusdem 
argumenti, str. 91 — 114; Danielis Georgii 
Neugeboren Commentatio historica et genea- 
logica, praemio ornata, de gente Bathorea, 
str. 143 — 176; Caroli Wagneri Genealogia 
Bathoriorura e genuinis monumentis exposita, 
str. 177—202; Rothe Fried. Descriptio dua- 
rum fistularum, str. 203—228. 

— Tomus II. Lipsiae, 1809: De Poloniae 
cum Germania nexu, illiusque vicissitudim- 
bus, auctore M. Car. Gottlob Roessigio 1784, 
str. 48—66 ; De origine et indole feudorum 
Polouicorum, legibusque feudalibus in Polonia 
receptis, auctore Chr. Gottl. Bienero Icto et 
Antecessore Lips. 1788, str. 67 — 87. 

(Inne rozprawy od str. 1—47 i od 88 — 313 
są, ogólnej treści naukowej.) 

— Tomus III. Lipsiae, 1812: Weber Fr. B. 
De annonae caritatis notione, str. 1 — 44 ; Quae JABŁONOYIANA ACTA _ JABŁONOWSKI. 179 fuit ąuondam septentrionalibus in regnis Jar- 
liatuum ratio? Quae Jarlorum origo? Qui 
honor et dignitas? Quae jura ac nuuiera? Quae 
deniąue fata, auct. A. L. Schlozero ab intim. 
instit. cons. et Prof. quond. Gotting. I. Ante- 
logium, str. 45—46; II. Yaria Jarlorum genera, 
str, 46—47; III. De dignitatura titulis in ge- 
nere, str. 47—51; IV. Patria atque originatio 
uorainis Jarlici, str. 51—53; V. Antiąuitas 
noininis, officiiąue Jarlici, str. 53—54; VI. 
Jarli JSoryegici, str. 54— 61; VII. Eorlae An- 
glici, str. 61—67; VIII. Jarli Suecici, A) Mar- 
chiones, str. 67 — 72; B) Palatini, str. 72 — 
85; IX. Jarli Principes regnantes, str. 85— 
89; De Witechindi Corbeiensis vita et scriptis 
Analiumque codd. et edd. cum consilio novae 
editionis parandae, auct. Glo. Fr. Aug. Bercht 
et Adph. Ed. L. B. de Brincken, J. V. C. 
Cap. I: De Witechindi vita, str. 128-135; 
Cap. II: De Witechindi scriptis deperditis, 
str. 135 — 137; Cap. III: De Annalium indole 
et ingenio auctoris, str. 137 — 150; Cap. IV: 
Judicia ąuaedara de Witechindi Annalibus, 
omissis iis, quae apud Meibomium leguutur, 
str. 150—152; Cap. V: Recensio Codd. et edd. 
De opera nostra ad novum codicem eruen- 
dum frustra adhibita, str. 152-160; Cap. VI: 
Variae lect. Frecht, Meibom et Frecht, Rei- 
necc, additis quibusdam e Lehrnanni Chroń. 
Spir., pag. 161 — 174; Cap. VII: Consilia ad 
novam editionem parandam, str. 174 — 180; 
Cap. VIII : Notae nonnullae, loco speciminis 
novae editionis exhibitae, str. 180 — 187. 

— Tonius IV. Fasciculus I. Lipsiae, 1832: 
Geo. Wolfg. Ca. Lochneri Gymn. Norimberg. 
Collegae Dissertatio de quaestione: Quantum 
et Poloni duce Joannę III. Sobieskio Regę 
et Saxones Joannę Georgio III. Electore duce 
anno LXXXIII saeculi XVII. contulerint ad 
liberandam ab impetu Osmanorum Austriam 
et Germaniam et quo eventu ? (Anno 1829 
praemio ornata), str. 61 — 146. 

(Inne rozprawy od str. 1 — 60 i od str. 147 
— 186 nas nie dotyczą.) 

— Tomus IV". Fasciculus II. Lipsiae, 1832: 
Geo. Wolfg. Ca. Lochneri, Coramentatio qua 
enarrantur fata et rationes earum famiłiarum 
christianarum in Polonia, quae ab ecclesia 
romano-catholica alienae fuerunt inde ab eo 
tempore, quo fratres Bohemi, qui dicuntur, 
eo migraverant usque ad consensus Sendo- 
miriensis tempus, cujus quae et causae fue- 
rint et eftecta docetur (Anno 1830 praemio 
ornata), str. 1—202; Scheuk Henr. Tad. De 
proprietatibus superficiei, str. 203 — 2S0. 

— Tomus Vn. Lipsiae, 1839: Wlad. a Bent- 
kowski Dissert. de quaestione : Vicissitudines 
comitiorum in Polonia sub regibus stirpis 
Jagellonicae habitorum explicentur et sic qui- 
dem, ut civilium institutorum et legum ratio 
habeatur. (Anno 1839 duplo praemio ornata.) 

— Tom V. r. 1834; Tom VI. r. 1838; Tomy 
VIII. i IX. r. 1842, obejmują rozprawy treści 
ogólnej naukowej. — Ceny; Zbioru dawniej- 
szego Tom po 1 tal. 16 sgr. Acta D0va: Tom L 1 tal. 12 sgr.; Tom H. i III. 5 tal.; Tom 
IV. 1 tal. 16 sgr. i 2 tal. 12 sgr.; Tom V; 
I tal.; Tom VL 16 sgr.; Tom Vn. 1 tal. 
4 sgr. 

Jabłonowska Anna z Siemińskich (f 1828), 
obacz : Stadnicki Al. 

(Jabłonowska Maryanna f 1870). Skarga Ma- 
ryanny z hrabiów Wielopolskich, Stanisława 
księcia Jabłonowskiego małżonki, i innych, 
na wyrok sądu apellacyjnego Królestwa Pol- 
skiego do Rządzącego Senatu. Warszawa, 
druk S. Orgelbranda, 1863, fol., str. 61 i 16. 

— Obacz : Zajączek X. M. 

JABŁONOWSKA Teresa (księżniczka, kano- 
niczka, ur. 1788 f 1863). ISotaty genealogi- 
czne (rękopis), 

— Obacz: Molski M. 

JABŁONOWSKI Feliks (f w Paźdz. 1867). 
Nonnulla de scirrho et cancro. Dissertatio 
inauguralis medico-chirurgica. Berolini, typ. 
Nietackianis, 1837, w 8ce, kart 2, str. 31. 
-I- -t- + 

JABŁONOWSKI Jan Stanisław (urodź. 1670 
f 1731j. Dziennik, z oryginalnego rękopismu 
biblioteki ordynata hr. Krasińskiego, wydał 
i przypiskami objaśnił Wład. Chomętowski. 
Część I. (Rok 1694—1695). Warszawa, druk 
Gazety polskiej, 1865, w 8ce, str. 173. (Odbi- 
cie z Gazety polskiej.) + 

— Pamiętnik Jana Stanisława Jabłonow- 
skiego wojewody ruskiego, z autografu wydał 
Aug. Bielowski. (Osobne odbicie z Biblioteki 
Ossolińskich, Nowej Seryi, Tomu I.) Lwów, 
K. Wild, 1862, w 8ce, str. 109. 90 cent. + + 

— Skrupuł bez skrupułu w Polsce, albo 
Oświecenie grzechów narodowi naszemu pol- 
skiemu zwyczajnych, a za grzechy nie mia- 
nych. Traktat po prostu grzechy rozstrząsa- 
jący, na rozdziały podzielony, przez pewnego 
Polaka temiż grzechami grzeszącego, ale żału- 
jącego, na poprawę swoją i ludzkości podany. 
Kraków, 1858, w Sce, str. 56. (Zeszyt 151 
Bibl. pols. wyd. Turowskiego.) -i- -t- -i- 

(Pierwsze i drugie wydanie r. 1730.) 

— Obacz: Krasicki (Bajki, wyd. 1818 r.). 

JABŁONOWSKI Ignacy. Zbiór zadań arytme- 
tycznych, zastosowanych do wszystkich reguł 
niższej i wyższej arytmetyki, dla użytku uczą- 
cej się młodzi ułożony. Wilno, Zawadzki, 
1853, w 12ce, str. 114. 4 złp. -ł- 

JABŁONOWSKI Julian (z Podlasia). De san- 
tonini, bebeerini, narcotini, citratis ferrici 
intra organismum humanum rationibus. Dis- 
sertatio "inaug. Dorpati Livonor., typ. Schuh- 
manni et Mattieseni, 1858, w 8ce , str. 37, 
karta 1. + 

JABŁONOWSKI Karol (książęi. Spra.wozdanie 

z działań galicyjs. kassy oszczędności przez 

Zgromadzeniu wielkiego wydziału Towarzy- 
stwa kassy oszczędności, d. 17 Lutego 1849 
we Lwowie przedłożone. Lwów, druk Pillera, 
w 4ce, str. 18. 180 JABŁONOWSKI — JABŁOŃSKI. JABŁONOWSKI Ludwik (hrabia). Najazd cze- 
skiemi szlaki. Lwów, Milikowski, 18GG, w Sce, 
str. 186 i 3 plany. 2 złr. 

— Obacz: Ziewonia. 

JABŁONOWSKI Ludwik (ksL^że, ur. 2.5 Sier- 
pnia 1784 t 31 Maja 18G4). Das monarcliische 
Princip und die Volksvertretung. Wien, Ja- 
sper, Hiigel und Manz, Druck von Keck, 1851, 
w 8ce, str. IV i 44. 36 kr. ra. k. + 

JABŁONOWSKI S. (ksiądz, kaznodzieja wię- 
zienny w Królewcu). Das religióse und kirch- 
liche Element in der gegenwartigen Bestra- 
fung, das ist iiber die Stellung der Geistlichen 
bei Buss - und Besserungsanstalten , Zucht- 
hausern und Gefangnissen. Kónigsberg, 1842, 
w Sce, str. 94. 3 złp. 

Jabłonowski Stan. (hetman, f 1702), obacz: 
Jarzyna Konstanty (1685). 

JABŁONOWSKI Stanisław (książę, urodź. 10 
Marca 1793). Dnia 28 Kwietnia 1848. Ode- 
zwa do oby w. krakows. z pożegnaniem, 1848, 
fol., 1 karta. 

— Wspomnienia o bateryi pozycyjnej arty- 
leryi konnej gwardyi królewsko-polskiej, skre- 
ślił były kapitan artyl. lekkokon. pols., 

kaw. Krzyża W. P. Poznań, J. K. Żupański, 
1860, w Sce, str. 71. 6 złp. -i + + 

— Obacz: Viomenil. 

(Jabłonowski.) Do PP. Deputowanych ob- 
wodu krakowskiego, do rąk J. O. X. Sta- 
nisława Jabłonowskiego. Wiedeń, 1848, fol. 
str. 2. 

JABŁONOWSKI Wacław (hrabia). Appel aux 
Couservateurs , ou la demagogie a la solde 
de Tetranger. Paris, 1851, w Sce. 2 franki. 

— Do emigracyi polskiej. Paryż, 1843, w 
4ce. 20 sgr. 

— Esąuisse d'un systeme de civilisation et 
de colonisation de TAlgerie par un etranger, 
qui a habite ce pays et qui n'y possede rien. 
Paris, Panckoucke, 1S40, w Sce, str. 32. 

— Expose generał des travaux, que se pro- 
pose d' executer la compagnie en formation 
des Bouches-du-Rhóne. Paris, 185.. 

— Toż, 2de edition revue et corrigee. Paris, 
Rue de Faubourg Saint Honore, 1853, w Sce, 
ark. 9^4 i 3 tabl. 

— La France et la Pologne, le Slaviani- 
sme et la dynastie polonaise. Paris, Jules 
Renouard, 1843, w Sce, str. 279. 5 frank.; 
w Ksigg. Luxemb. 3 franki 50 centim. ; a w. r. 
1848 u Delahays 35 centim. + 

— La France en 1849, ou vision d'un fou. 
Paris, 1849, w 12ce, str, 90. 1 frank, 

— Gospodarstwo na połowę, czyli O po- 
trzebie wypróbowania nowego rodzaju sto- 
sunków rolniczych pomiędzy posiadaczami zie- 
mi a rolnikami. Żytomierz, w komissyi J. Hus- 
sarowskiego, druk Kwiatkowskiego, 1861, w 
Sce, str. 31. 15 kop. — Le monopole ou la centralisation du 
debit et la reparation de la fabrication, com- 
nie solution de la ąuestion du sucre. Paris, 
Bohaire, 1840, w Sce, str. 32. 1 frank. 

— Sur 1'organisation d'une caisse nationale 
de prevoyance pour les salaries. Paris, Dentu, 
1847, w Sce, str. 96. 1 frank. 

— Okólnik w imieniu Sławian przyjaciół 
Polski, do starej i młodej emigracyi. Bruxella, 
druk Labroue, b. w. r., w 4ce, str. 35. + 

— Slave (Le). Revue periodiąue, politiąue, 
economiąue et litteraire. Redacteur V. Jabło- 
nowski. Nr. specimen, Paris, 1848, w Sce, 
str. 16. 

— Obacz : Orpiszewski Lud. ; Ostrowski Ant. 
Jabłoński, obacz: IVIickiewicz A. (Wallenrod). 
Jabłoński (zegarmistrz), obacz : Hannot. 

(JABŁOŃSKI.) Dziesięć lat niewoli moskiew- 
skiej, napisał Jasieńczyk. Poprzedzone listem 
B. Bolesławity (Kraszewskiego) do autora, 
Lipsk, Brockhaus, 1867, w Sce, str. X i 312, 
(Stanowi XLIV. Tom Bibliot. pisarzy pol- 
skich.) 1 tal. H- 

JABŁOŃSKI Ernest (ze Lwowa). Dissertatio 
inauguralis exhibens formulas medicatus scho- 
lae clinicae Vindobonensis, Viennae, 1834, 
w Sce, str. 90. 

JABŁOŃSKI H. Wiersz na uroczystość Św. 
Jana, przy obchodzie imienin N.\ B.*, J. La- 
sockiego M. K. □ Wschodzącego słońca w W. 
Łomży. B. w. m., 1816, w 4ce. 

JABŁOŃSKI Henryk (ur. około 1818 f 1869), 
Gwido i Dumki, przez H. J. Lwów, nakładem 
H. W. Kallenbacha, w drukarni Edwarda 
Winiarza, 1855, w 12ce, str. 96 i kart 3. 3 złp, 

— Toż samo. Wilno, Zawadzki, 1857, w 8ce, 
str. 110. 3 złp.; zniż. 1 złp. -i- 

JABŁOŃSKI (Leon?) Podolak za kordonem, 
piśń o Wiszniewskim. Lwów, 1848, w Sce, 
1 kartka. 

— Tęsknota do Rossyi, Lwów, 1848, w Sce, 
kart 2. 

— Obacz: Odgłosy. 

JABŁOŃSKI Jakób (z Jampola w Król. Pol). 
Les ąuatres questions tires au sort, These. 
Montpellier, 1838. 

JABŁOKSKI Józef Aleksander N. (z Warszawy). 
Faculte de Medecine de Paris. These pour 
le doctorat etc. De 1' anemie et de la chlo- 
rose (Hypemie et Hydremie) etc. Paris, Ri- 
gnoux imprim. de la Faculte de Medicine, 
1852, w 4ce, str. 34. + 

JABŁOŃSKI Kajetan. Podpisy i wzory pism 
sławnych w Polsce osób, począwszy od końca 
XV. w. aż do naszych czasów, w naśladowa- 
niach (facsimilach) , z dołączeniem krótkich 
biografij, zebrał i wydał Kaj. Jabłoński. III. 
Zeszyty. Lwów, Jabłoński Bartł, i Syn, 1840, 
— 41, w 4ce dużej, str, 33 tekstu, z 12 litogr. 
tabl, 6 złp. -f -f -ł- JABŁOŃSKI - JACHIMOWICZ. 181 — Sammlung polnischer und Polen ange- 
hender Miinzen, Medaillen und d. gl., von 
Gold, Silber, Kupfer und anderem Metal, 
nebst einer kleinen Autographen-Sammlung 
wissensch. und staatsverdienter Polen , aus 
freier Hand an die Meislbiethenden, im Gan- 
zen oder theilweise gegen baare Bezahlung 
zu- yerkaufen. Lemberg, 1817, w 8ce, str. 56. f 

— Obacz: Katalogi, 

JABŁOŃSKI Paweł Ernest I. (ur. 1093 f 13 
Września 1757). Opuscula, quibus lingua et 
antiąuitas Aegyptioium , difficilia librorum 
sacrorum loca et historiae ecclesiasticae ca- 
pita illustrantur. Edidit Jona Guiliermus Te 
Water. Lugduni Batavorum, apud A. et J. 
Honkoop, 1804—1806, w 8ce, Tom I. str. 
XXVIII i 490; Tom II. str. VIII i 494. + 

JABŁOŃSKI Paweł Ernest II. De conditioni- 
bus vegetationi necessariis ąuaedam. Dissert. 
inaug. phyto - chem. Berolini, 1832, w 8ce, 
str. 32. + -f + 

JABŁOŃSKI Szczepan, Cantate composee 
a 1' honneur de tres reYerend Pere Joseph 
Konkowski , Prieur et Cure des R. R. P. P. 
Dominicains de la ville de Leopol, 5 Janvier 
1809. Lwów, w 4ce, str. 2. 

JABŁOŃSKI W, Instrukcya dla badaczów 
pojawów w świecie roślinnym; ob. Fritsch K. 
(1867). + 

(Jacek Św. Odrowąż, urodź. r. 1183 f 1257.) 
Forma susceptionis ad piam unionem S. Hya- 
cinthi Odrowąż Confessoris Ordinis Praedi- 
catorum. Cracoyiae, typ. Univ., 1872, w 8ce, 
Btr. 3. + 

— Nabożeństwo do św. Jacka Odrowę,ża, 
odnowione na sześćset-letnią rocznicę zejścia 
wielkiego wyznawcy, założyciela kaznodziej- 
skiego zakonu na północy i tych krajów apo- 
stoła, z powodu zupełnego odpustu udzielo- 
nego najmiłościwiej na ten czas od Ojca św. 
Piusa IX., dla większej chwały P. Boga, dla 
poprawy i upamiętania grzeszników, ku pod- 
wyższeniu świętego Kościoła, ku odbudowaniu 
kościoła Św. Trójcy wydane. Kraków, druk 
Czasu, 1857, w 8ce, str. 80, 

(Mieści 2 Brewe papiezkie ; Żywot św. Jacka, 
przez ks. P. Skargę ; Nabożeństwo ; Pieśni ; 
Hymny Hołowińskiego i Hymn do św. Jacka, 
przez Wino. Pola.) 

— Odpust zupełny, przez Stolicę św. Apo- 
stolską udzielony, z powodu sześciowiekowej 
uroczystości św. Jacka W. P, K. P. zakonu 
kaznodziejskiego , przypadający 16 Sierpnia 
1857 r. Kraków, druk Budweisera, 1857, w 4ce, 
str. 7. + 

(Mieści dwa Brewe papiezkie z t, r.) 

— Pamiątka uroczystości poświęcenia po- 
mnika i statuy św, Jacka w Wilnie na przed- 
mieściu Pohulance, 1843 r. dnia 22 miesiąca 
Sierpnia. Warszawa, druk XX. Missyonarzy 
u św. Krzyża, 1844, w 8ce, str. 32 i rycina, 
(na końcu wiersz Woje. Potockiego był. pułk. wojsk pols. o dziejach zakonu XX. Domini- 
kanów). 2 złp. + 

-- Regułka Bractwa św. Jacka Odrowąża, 
Patrona kraju naszego i m. Krakowa (z ryc). 
Kraków, druk Jaworskiego, 1869, w 8ce, str. 
15. + 

— Żywot Św. Jacka. Lwów, nakład Alfreda 
Młockiego, druk Manieckiego, 1868, w 8ce, 
str. 20. 4 cent. + 

— Obacz: BerłolettI (Vita, 1857); Blrkow- 
ski F. (Kazania, 1858); Blanc (Uyacinthe, 1846); 
Piątkowski D, (Wiadomość) ; Prusinowski Al. 

(Kazanie). 

JACEWICZ Ignacy, Etudes sur 1' heredite de 
la Syphilis. These pour le Doctorat, Paris, 
Rignoux, 1856, w 4ce, str. 34. + 

Jachim J., obacz: Czajkowski Mich. 

Jachimowicz, obacz: Marcinowski A. 

JACHIMOWICZ Grzegorz (ks. arcybiskup, ur. 
6 Lutego 1792 t 186.^ r.). Abhandlungen iiber 
die Regeln, nach welchen die Slaven des grie- 
chischen Ritus den Ostertag berechnen. Lwów, 
druk Staurop., 1836, str. 50, z tabl. + 

— Kazanie J. W. ks Prałata Kustosza 

metrop. kapituły Iwows. obrz. grecko katol., 
Radcy i Referenta konsystors., św. Teologii 
i Filoz. Dra, Rektora Serninar., wysłuż. Prof. 
religii i pedagog, w Wszechnicy Iwows., mia- 
nowanego Sutfragana Iwows., miane podczas 
celebry Jego Excellen. J. W. X. Mich. Lewic- 
kiego Metrop. halickiego, Arcyb. Iwows. obrz. 
grocko katol., d. 3 Paździer. 1840, w kościele 
Iwows. XX. Jezuitów, na uroczystość pamiątki 
kanonizacyi św. Fi-anc. de Hieronimo kapł. 
Tow. Jezus. Lwów, druk Fr. Pillera i Spół., 

1840, str. 16. 15 gr. 

— Liczbowanie astronomiczne. Lwów, 1820. 

— Peczałnoje słowo czestniejszym i wysoko 

prepodobnym gospodinom bogosłowia uczy- 

telem ( doktorom ) błagoczestia liubomudr- 
stwennago pry wsieuczyliszczy (uniwersytetie) 
lwowskim, 18 Martia 1835, jako w dień peczal- 
nago błagogowienia i duszy upokojenii Jego 
\^'ieIiczestwa Francieszkia Kesara awstryj- 
skago. Lwów, 1835, w 8ce. -t- 

( Jachimowicz G. ) Ritus et ceremoniae in 
consecr. G. Jachimowicz Episcopi. Leopoli, 

1841, w 8ce. 

— Czy to szyzma, czy nie? Odpowiedź na 
punkt listu pasterskiego J. W. ks. metropolity 
Jachimowicza, dotyczący honoru i dążności 
politycznych Polaków, przez księdza obrzędu 
katolickiego. Lwów, drukiem M. F. Poremby, 
1862, w 8ce, str. 15. 4 sgr. 

— Odpowiedź J. E. ks. metropolity barona 
Jachimowicza na pytanie: Zkąd wypływają 
posądzenia i denuncyacye Polaków^ że grecko- 
katoliccy Rusini w Galicyi ciążą do szyzmy 
oryentalnej i moskwicizmu. (Przedruk z Gazety 
narodowej z dnia 11 Sierpnia 1862 Nr. 42, 
dodany do Przyjąć, domów. Nr. 23.) Lwów, 
druk K. Pillera, 1862, w 4ce, str. 4. + 182 JACHIMOWICZ - JACHOWICZ. — Pieśnią w naroczystyj deń tezoimenija 
kyr Hrehorija Jachymowycza metrop. halick. 
etc. Peremyś], typ. Dikowskoho, 1861, w 4ce, 
1 ark. + 

— Stych wo czest Jelio Preoświaszczeństwa 
bobolubywoho wysoko błalioiodnoho kyr Gry- 
goria barona Jacbyniowycza epyskopa pere- 
myskobo. We Lwowi, typom. Staurop., 1858, 
w 4ce. + 

— Obacz : Lewicki i. ; Litwinowicz S.; Rilus; 
Siemasz; Stadion. 

JACHIMOWICZ Jan (z Bełżca). Dissertatio 
inauguralis medica de lactatione, pbysiologice 
considerata. Yiudobonae , typ. Akkermann, 
1820, w 8ce, str. 4 i 44. 

Jachimowski Władysław Aleks., obacz: Mar- 
tin K.; Robitsch (Hist. kościoła, 1867). 

JACHMANN Carl Reinhold. Polenlieder. Leip- 
zig, Friese, 1847, w 8ce, str. 31. 5 sgr. 

JACHNO Jan (Dr. Fib). Materyały do fauny 

raalako-zoologicznej galicyjskiej, napisał 

Członek Kom. fizyogr. w Krakowie, Tow. zoob 
botan. w Wiedniu, Tow. geob w Berlinie i t. d. 
Kraków, druk Uuiwersyt., 1870, w 16ce, str. 
104 i XV. 80 kop. h- 

— Skamieliny miecbocińskie. Wykaz roślin 
zebranych w okolicy Krządki. (Oddruk ze 
Spraw. kom. tizyogr.) Kraków, druk Uniw., 
1869, w 8ce, str. 6. + 

— O wężach galicyjskich w ogóle, a o żmi- 
jach w szczególności napisał (Osobne od- 
bicie z Czasu.) Kraków, druk Czasu, 1867, 
w 8ce, str. 45. + 

JachołkowskI Piotr St. Andrzej (z Litwy), ob. 
Jahołkowski. 

JACHOWICZ Stan. (ur. 1796 f 1857). Bajki 
i powieści. Płock, druk Kar. Kuliga, 1824, 
w 8ce, str. 87 i 6 niel. 2 złp. 15 gr. 

— Toż, wydanie powtórne, znacznie pomno- 
żone, z przyłączeniem ryciny litografowanej 
i stosownych ozdób drukarskich. Warszawa, 
w drukarni Łątkiewicza przy ulicy Senator- 
skiej Nr. 467, 1826, w 12ce wi§k., str. 107, 
nieliczb. na początku str. 2, na końcu spis str. 
6. 3 złp. 15 gr. 

— Toż, trzecie wydanie. Warszawa, 1827, 
w 8ce, str. 102, niel. 4, ryc. 1. Opr. w papier 
3 złp. 

— Bajki, przypowiastki i powieści, wyda- 
nie czwarte, na nowo pomnożone i przyozdo- 
bione czterma rycinami. Warszawa , druk 
Gałgzowskiego, 1829, w 12ce, str. 124, niel. 6. 
3 złp. + 

— Toż, wydanie piąte. Tamże, 1829, w 
12ce, str. 112, niel. 6, rycin 4. 

— Powiastki i bajki, wydanie szóste, ozdo- 
bione 12 rycinami. Tomów III. Warszawa, 
nakład autora, druk Chmielewskiego, 1842, 
w 12ce; Tom I: str. XI, 215 i XII; Tom II: 
str. 244 i nieliczb. kart 8; Tom lU: str. 196 i nieliczb. kart 11. 20 złp.; na pap. ■welin. 
z 12 ryc. 30 złp. 4- + + 

— Powiastki i bajki. Tomów III. Wydanie 
siódme. Żytomierz, J. Hussarowski, druk A. 
Kwiatkowskiego i J. Chrząszcza, 1860, w 8ce, 
Tom I: str. XXIV, 78 i V; Tom II: str. 138 
i VI; Tom III: str. 215 i VIII. 8 złp. + 

— Bajki i powiastki. Wydanie ozdobione 
24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. 
Petersburg, nakład i druk B. M. Wolffa, 1860, 
w 8ce, str. 168. 10 złp. 

— Bajki i powiastki w iłlustrowanej edycy 
z 24 drzewor., rysunku J. Kossaka, W. Ger 
sona, H. Pikarda, H. Pilattego. Kraków, nakł 
Wyd. Czyt. lud., Gebethner i Wolff w War^ 
szawie, druk Winc. Kirchmajera, 1870, w 8ce 
kart 2, str. XX i 184. Karton, na pap. zwycz 
90 kop.; na pap. welin. 1 rub. 20 kop. -i- 

— Bajki i powiastki. Wydanie ósme. Tomów 
III. Warszawa, 1871, w 8ce; Tom I: str. 138 
i VI; Tom II: str. 197 i XVII; Tom III: str. 
216 i XXIX. 1 rub. 50 kop. 

— Nowe bajki, przypowieści i epigrammata, 

przez Warszawa, nakład Merzbacha, druk 

Jana Cotti, 1866, w 8ce, str. 191 i VII. 

— Ćwiczenia pobożne dla dzieci, rozwija- 
jące myśli (z ryciną). Warszawa, druk Al. 
Gmsa, 1857, w 8ce, str. 40. 25 kop. 

— Czytania Józi, dziełko przeznaczone dla 
młodych dziewcząt, mianowicie między 10 
a 12 rokiem. Warszawa, R. Friedlein, druk 
H. Ilirschel, 1847, w 8ce, str. IV i 130. 5 złp. 

— Elementarz z materyałów przez ś. p 

przygotowanych ułożony i drzeworytami ozdo- 
biony. Warszawa, Sennewald, druk AIex. Gin- 
sa, 1858, w 8ce, str. 128. 50 kop. 

— Kalendarzyk dla dzieci na rok 1848. 
Warszawa, nakład autora, 1848, w 24ce, str. 
44. 2 '/a złp. 

— Toż samo na rok 1849. Tamże, str. 72. 
2 złp. 10 gr. 

— Kościelny w dzień Wielkiejnocy, obra- 
zek (z niemieckiego). Warszawa, druk J. Ja- 
worskiego, 1855, w 16ce, str. 16. 

— Toż. Warszawa, Nowolecki, 1856, w 24ce, 
str. 8. 10 kop. 

— Książeczka dla Stefcia przez..... (z ryciną). 
Warszawa, w drukarni Aleks. Ginsa, 1855, 
w 12ce, str. 84. 50 kop. + -i- 

— Książka dla rzemieślnika przez War- 
szawa, Klukowski, w drukarni Gazety codz., 
1855, w 8ce, str. 132 i kart 4. 3 złp. 

— Myśli o krzyżu przez Krzyż zbawie- 
nie nasze. Warszawa, druk Aleks. Ginsa, 1856, 
w 24ce, str. 8. 20 gr. + -t- 

— Nauka w zabawce, dziełko dla dzieci, 

z dwiema rycinkami, przez Warszawa, nakł. 

autora, druk Gałgzowskiego i komp., 1829, 
w 8ce, kart 2, str. 73. 3 złp. 

— Toż. Warszawa, 1856, str. 92. 

— Siedm Obrazków z życia Jezusa (z ry- JACHOWICZ. 183 ciną). Wydanie drugie. Warszawa, 1856, w 
24ce, str. 16. 10 gr. + + 

— Toż, wydanie pierwsze. Warszawa, 185.. 

— Ojciec do syna rolnika (wiersz) przez 

Warszawa, w drukarni Aleks. Ginsa, 1853, 
w 16ce, str. 8. 

— Toż, wydanie drugie. Tamże, 1856, w 
2ce, str. 8. + + + 

— Pamiątka dla dobrych dzieci. Płock , 
nakład i druk Karola Kuliga, 1827, w 12ce, 
str. 86, nieliczb. 4. 

(Mieści : Przykłady z dziejów tłumaczone 
z niemieckiego, jako to: Euklides; Kleant; 
Lilia Foudana; Ludwik; Testament pana Sza- 
tobrę. Powieści moralne: Dzień czwarty Wrze- 
śnia; Franus; Elżbietka, z francuzk. ; Lidas, 
z niemiec. ; Karolina, z niera. ; Klarcia.) 

— Pamiątka dla Eryczka, przez Tomów 

IV. Warszawa, autor, druk Józ. Ungra, 1846, 
w 12ce; Tom I: str. 92 i 1 ryc; Tom II: 
str. 118 i 1 ryc; Tom III. (r. 1847): str. 95 
i 1 ryc; Tom IV. (r. 1852, druk St. Strąb- 
Bkiego): str. 85. Tom po 2 złp. + + + "^ 

— Pieśń narodowa. B. m. i r. (1830), w 4ce 
karta 1. (Na końcu: Pisałem w oktawę pamię- 
tnej na zawsze nocy. Stanisław Jachowicz.) 

— Pisma różne wierszem. Warszawa, nakł. 
autora, druk Strabskiego, 1853, w 12ce, str. 
VII, 292 i IX. 8 złp. ; zniż. 30 kop. + + + 

— Podarek dziatkom polskim z pozostałych 

pism po z przedmową Pauliny Krakowo- 

wej. Warszawa, druk Gazety polskiej, 1862, 
w 8ce, str. 48 i VL 1 złp. 10 gr. 

— Pomysły do poznania zasad języka pol- 
skiego. Warszawa, nakład autora, druk Józ. 
Ungra, 1858, w 8ce, str. 350. -i- 

— Sto nowych powiastek dla dzieci, z do- 
daniem wierszyków moralnych. Warszawa, 
druk Jaworskiego, 1853, w 12ce, str. XVII 
i 183. 1 rub. 

— Toż, wydanie drugie, 1855, w 12ce, str. 
XII i 175, niel. 4. 

— Toż. Warszawa, 1866. 75 kop. 

— Nowe powiastki i bajki , także p. n. : 
Bajki i powiastki. Tom IV. Warszawa, nakład 
autora, 1847, w 12ce, str. 179. 4 złp. 15 gr. 

— Prace ś. p obejmujące powiastki, 

bajki i wiersze różne. Książeczka 1. i II. Kra- 
ków, Nowolecki, druk Uniwers., 1870, w 8ce, 
str. 78 i 80. (Stanowi Dział VI. Czytelni dla 
ludu.) 60 kop; z ryc. illum. 90 kop. -f- 

— Toż , Książeczka III. i IV. Powiastki, 
bajki i wiersze różne. Kraków, nakład Wyda- 
wnictwa Czytelni ludowej A. Nowoleckiego, 
czcionkami drukarni Czasu, 1872, w 12ce, 
kart 2, str. 90, II i kart 2 ; str. 90 i II. + 

_ — Przestroga dla mojej kochanej siostrze- 
nicy idącej za mąż, wpisana do jej książeczki 
z regestrami gospodarskierai. Warszawa, druk 
Aleks. Ginsa, 1856, w 8ce, str. 12. 1 złp. 

— Rady wuja dla siostrzenic. Upominek dla młodych panien (wierszem). Warszawa, Sen- 
newald, 1855, w 12ce, str. 15. 20 gr. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, druk 
Al. Ginsa, 1855, w 16ce, str. 15. 

— Toż, wydanie trzecie. Warszawa, druk 

Ginsa, 1857, w 16ce, str. 15. + + 

— Rozmowy mamy z Józią, służące za wstęp 
do wszelkich nauk, a mianowicie do grarama- 
tyki, ułożone dla użytku dla młodzieży. War- 
szawa, w drukarni A. Gałęzowskiego, 1830, 
w 12ce, kart 6, str. 70 i karta 1. 1 złp. 20 gr. 

— Toż , wydanie wtóre poprawne i zna- 
cznie rozwinięte. Warszawa, nakład autora, 
druk S. Strąbskiego, 1846, w 12ce, str. III 
i 121. 3 złp. 

— Rozrywki dla młodzieży rzemieślniczej, 
obejmujące między innemi najnowsze prace 
Jana Gregorowicza. Tomów II. Warszawa, 
druk Aleks. Ginsa, 1856, w 8ce; Tom I: str. 
151; Tom II: str. 60. 45 kop. + 

— Śpiewy dla dzieci (z melodyami Ignac. 
Dobrzyńskiego, księcia Kaz. Lubomirskiego, 
Stan. Moniuszki i Józ. Nowakowskiego). War- 
szawa, nakład autora, druk ij. Ungra, 1854 
(1855), w 12ce, sti-. 141 i 12 kart nut. 6 złp. 
20 gr. + 

~ Nowe śpiewy dla dzieci, czyli Oddział 
drugi wydanych w roku 1855, z dodaniem 
śpiewów różnych autorów, śpiewów Betleem- 
skich i sceny lirycznej pod tytułem : Jasełka 
(z melodyami F. Chopina, J. Dobrzyńskiego, 
J. Komorowskiego, J. Lhotaka, J. Sikorskiego, 
W. Troszla i lOletniego Franusia). Warszawa, 
1856, w 8ce, str. 124. 75 kop.; zniż. 20 kop. 
+ 4- 

— Śpiewy dla dzieci (z przedmową Sewer. 
Pruszakowej ). Wydanie drugie , ozdobione 
dwunastoma drzeworytami. Petersburg, nakł. 
i druk Bolesława Maurycego Wolffa, 1857, 
w 8ce, str. X i 102, kart niel. 3, nut str. XII. 
10 złp. 

— Wierszyki moralne. Warszawa, Senne- 
wald, druk Al. Ginsa, 1856, w 24ce, str, 16. 
5 kop. 

— Zabawka abecadłowa, z ryciną. War- 
szawa, nakład autora, druk Strąbskiego, 1848, 
w 8ce, str. 86. 1 złp. 

— Zabawki dla mały cli dzieci. Warszawa, 

1837. 

— Źródełko w Saskim Ogrodzie. Rozmowa. 
Na korzyść szkółki Towarzystwa Dobroczyn- 
ności. Warszawa, 1841, str. 30. 

JACHOWICZ Stan. i CHRZANOWSKI Ignacy. 

Dziennik dla dzieci (tygodnik) z ryciną. To- 
mów IV. Warszawa, w drukarni Stereotypo- 
wej, 1830, w 12cc; Tom I : str. 300; Tom II: 
str. 290; Tom III: str. 324; Tom IV: str. 308. 
Prenumerata 4 złp.; podwyż. 6 złp. 

JACHOWICZ Stan. I KRASICKI Ignacy. Fables 
choisies. lere Partie. Traduction en vers par 
Leclere et Rollinat (po pols. i po francuzku). 
Varsovie, Gliicksberg, impr. de Ch. Kowalew- 184 JACHOWICZ - JACOBINER. ski, 18G0, w 8ce, str. 150 i spisu rzeczy niel. 
str. 8. 4 złp. 

(Jachowicz S.) Mowa ku uczczeniu pamięci 
Stan. Jachowicza, miana d. 23 Stycznia 1858 r. 
w kościoła 00. Kapucynów. Warszawa, druk 
Aleks. Ginsa, 1858, w 8ce, str. 16. 

— Mowa miana w czasie żałobnego nabo- 
żeństwa za duszę ś. p. Stanisł. Jachowicza 
d. 16 Stycznia 1858 r., w kościele św. Karola 
Boromeusza, przez jednego z 00. Kapucy- 
nów. Warszawa , w drukarni Aleks. Ginsa, 
1858, w 8ce, str. 21. 

— Obacz: Czytania dla szkółek; Jachowi- 
czowa A. (Nauka); Leszczyński Prokop (Mowa); 
Pietrusiński L (Wieniec); Rodziszewski (Mowa, 
1858); Żmijewski Józ. (Mowa, 1858). 

JACHOWICZOWA Antonina z Ośmiałowskich 

(urodź. 1806 f 9 Stycznia 1871). Abecadło 
polskie z kwiateczkami dla dzieci lubiących 
takowe pielęgnować, ułożone przez Antoninę 
J. Kraków, nakład i druk D. E. Friedleina, b. 
w. r. (1840), w 8ce, str. 66. Z 24 ryc. kolor. 
5 złp. ; z rycinami czarnemi 3 zip. + 

— Ciotka dobra i dzieci osierocone, powieść 
moralna, przez A. Warszawa, 1834, w 16ce, 
str. 159 i 1 ryc. 2 złp. 

— Pierwsze nauczki dla Tadzia, przez Anto- 
ninę J (napisane pospólnie z Jachowiczem 

Stanisł.). Warszaw?, G. Sennewald, druk M. 
Chmielewskiego, lb39, w 12ce, str. 142 i IV, 
z ryc. kolor. 5 zip. -f 

— Przewodnik (moralny) dla wieku dzie^cin- 
nego na cały rok przez Antoninę J War- 
szawa, Merzbach, druk Maksym. Chmielew- 
skiego, 1839, w 8ce, str. 148 i 1 karta. 5 złp. 

JACKOWSKI. Wzory pisania polskie począt- 
kowe dla młodzieży uczącej się , napisane 
przez Warszawa, 1823, w 4ce. 

JACKOWSKI Felicyan J. Nauka stenografii 
polskiej podług zasad systemu Franc. Ksaw. 
Gabelsberga i praktycznych doświadczeń uło- 
żona przez Członka Tow. Stenogr. pols. 

i ruskich we Lwowie, praktycz. stenografa 
pierwszej klassy i Członka Wydz. stałego. 
Działy II. Lwów, nakład Tow. stenogr., 1868, 
w 8ce; Dział 1 : str. 31, VIII i 119; Dział 11: 
Btr. b5 i 67 tabl. 3 złr. 50 cent. + 

JACKOWSKI H. T. J. Namowa do wstrzemię- 
źliwości. Pelplin, 1870, w 8co, str. 114. 15 kop. 

~ Pamiątka missyi odprawionej 1871 przez 
kapłanów Tow. Jezusów. Rozważ to dobrze! 

Myśli zbawienne dla dobrych i złych, wydał 

(Naśladowane z francuzkiego : Penses-y-bien.j 
Pelplin, nakład Księg. J. N. Romana, 1871, 
w 12ce, str. 130. 1 złp. 6 gr. + 

JACKOWSKI Ignacy. Panorama, poemat przed- 
stawiający Polskę od r. 1795 do 1831. Lon- 
dyn, w drukarni nowej, 1852. 

— Powieść z czasu mojego, czyli Przygody 
litewskie. Londyn, 18-54, w 8ce. 2 franki 50 
centim. — Zasady religii chrześciańskiej. Londyn, 
w drukarni nowej, 1852; obacz: FerguSSOn. 

JACKOWSKI Karol. Podarek dla płci pięknej. 
Warszawa, 1849, w 12ce, str. 106. 3 złp. 

JACKOWSKI Maksymilian. Sejmik gospodar- 
czy w Toruniu d. 15 Stycznia 1867 r. Poznań, 
nakładem redakcyi Ziemianina, czcionkami 
J. N. Kamieńskiego, 1867, w 8ce, str. 33. 
10 sgr. 

— Rzut oka na nasze zasady, sprawy i po- 
trzeby. Poznań, J. K. Żupański, 1870, w 8ce. 
10 sgr. 

— Ułomności nasze narodowe i społeczne, 
oraz środki ku sprostowaniu tychże. ]*oznań, 
Żupański, 1871, w 8ce. 1 tal. 10 sgr, 

— Wskazówki dla sprzedających i kupują- 
cych posiadłości ziemskie. Poznań, 1869, w 
8ce, str. 27. 45 kop. 

Jackowski Michał, obacz : Bronikowski Ksaw. 

JACKOWSKI T. Rolnik, tygodnik iUustro- 
wany rolniczy, przemysłowy i prawniczy. Reda- 
ktor odpowiedzialny T. Jackowski w Lepień- 
kach 1869. Zeszyt 1. Nr. 1—13. Pelplin, S. N. 
Roman, w 4ce, str. 64. 10 sgr. 

Jackowski Władysław, ob. Jerowski A. (Prze- 
wodnik, 1846). 

Jacob (An den armen) der genug bat, an 
seine verirrten Landsleute, die nach Preuss.- 
Polen auswandern woUen. Stuttgart, Senne- 
wald, 1800, w 8ce. 6 sgr. 

Jacob August, obacz: Commentationes (1817); 
Jakob (Quaestiones). + 

Jacob Paweł L. (Bibliofil, pseudonim), obacz: 
Lacrcix Paweł. 
Jacob Lud. Henr., obacz: Jakob. 

JACOB Aleksan. Jędrzej (pseudonim Erdan 
Aleks., urodź. 1826 r.). La France mystjque. 
2 Vol., avec 4 portraits. Paris, Coulon-Pine- 
au. 1855, str. 299 i 478. 10 frank. 

(Tom II. obejmuje: Les mystiąue Polonais 
en France : Towiański ; Mickiewicz ; Wroński, 
z portr. Towiańskiego i Wrońskiego.) 

— Toż, 2de edit., avec une nouv. preface 
par Charles Potvin. Tomów II. Amsterdam, 
Meyer, 1858, w 12ce. 10 frank. 

— Toż, trzecia edycya, 1860. 7 frank. 

JAC08I Wiktor. Slaven und Teutschtum in 

Cultur und agrarhistorischen Studien, 1858. 

JACOBI Filius. Polonia minncssippor pa Pol- 
ska frihetens althóg. Fórsta Haflet. (Kwiaty 
pamięci o wolności Polski. Poezye.) Stock- 
holm, 1832. 3 franki. 

Jacobins (Les) et les Polonais, par le Comte 
de t t t ancien Cheval. de Maltę. Paris, H. 
Bossange, impr. Scotzniowsky a Bade, 1832, 
w 8ce, str. 22 i 1 karta. 1 frank. + 

Jacobiner (Die) und die Polen vom Grafen 
von t t tł ehemaligen Maltheseritter. Carls- 
ruhe und Baden, Marx, 1832, w 8ce. JACOBS — JADWIGA. 183 — Obacz: Czyński J. (Grudzińska). 
Jacobs, obacz: Jakobs. 

JACOBSON Heinrich Fried. Geschichte der 
Quellen des kath. Kirchenrechts der Provin- 
zen Preussen und Posen, mit Urkunden und 

Regesten von Dr Ord. Prof. der Rechte 

an der Univ. zu Kónigsberg, der hist. theol. 
Gesellschaft zu Leipzig ordentlich. Mitgliede. 
Kónigsberg, bei Gebruder Boratriiger, 1837, 
w 8ce, kart 4, str. od X do XXVI, karta 1, 
str, 242 i Dodatku str. 328. 2^^ tal. + 

JACOBY. Cliodo\viecki's Werke, oder Ver- 
zeichiiiss sammtlicher Kupferstiche, welche 
der yerstorbene Daniel Chodowiecki von 1758 
bis zu seiuem Tode 1800 verfertigt und nach 
der Zeitfolge geordnet hat. Yerfasst und her- 
ausgegeben vom Kunst-Handler Jacoby, mit 
dem Bildnisse des Kunstlers. Berlin, 1814, 
w 8ce, str. 12 i 163. 

(Inne spisy robili : Engelmann ; Meusel ; Hei- 
necke; tudzież Catalogues des estampes etc, 
1796.) 

JACOMY P. Guerre! Guerre! ou la Pologne, 
poeme. (Dedie au Duc d' Orleans.) Paris , 
1831, w 8ce. 1 frank. 

JacotOt Józef (urodź. 1770 f 1840), obacz: 
Wiszniewski K. H. 

JACOWSKI. O odkryciach i postępie w dzie- 
dzinie dentystyki. Wilno, 1860. 20 kop. 

— Revelations sur les progres de 1' art 
dentaire par dentiste. Dedie a Mr. Maisou- 
neuve Chirurgien a 1' Hopital de la Pitie a 
Paris. 4me edition, Paris, imprim. Dubuisson, 
1858, str. 16. 50 centim. 

— Siraplification et progres dans 1'art den- 
taire, par M. n. Dentiste admis a 1' exposi- 

tion universelle de 1867, par une decision du 
Corps medical de Paris. Paris, chez 1'auteur, 
impr. Paul Dupont, 1867, w 12ce, str. 31. -f 

JACOWSKI Morris. M. M. Proudhon et Mon- 
talembert, la Pologne et le Constitutionnel. 
Paris, E. Dentu, impr, Ch. Noblet, 1861, w 
8ce, str. 31. + 

JACOUES Amadeusz, SIMON Jul. i SAISSET 
Emil. Przewodnik filozofii przez Am. Jacąues, 
Jul. Simon i Emila Saisset. Professorów Filo- 
zofii. Dzieło upoważnione przez Radę Wycho- 
wania publicznego, przekład Eleonory Zie- 
mięckiej. Tom I : Wstęp i Psychologia przez 
Amad. Jacąues i Logika przez Jul. Simon; 
Tom II: Etyka czyli Moralność, Theodycea 
i Historya filozofii. Warszawa, A. Nowolecki, 
druk Al. Ginsa, 1863, w 8ce; Tom I: kart 2, 
str. 252 i kart 2, str. 167; Tom II: str. 166 
i 115. Za 2 Tomy 3 rub. ; zniż. 1 rub. 50 kop. 
Tom II. osobno 75 kop.; zniż. 60 kop. -i- 

(Pozostałe pojedyncze Poszyty Przewodnika 
filozofii sprzedają, się po 87 '/j kop.) 

JACPUES J. Mistrz tańców kieszonkowy, 
czyli Zbiór najnowszych i najulubieńszych 
porządków tańcowych Polonezów, Koutradan- sów. Mazurów, Walców, tudzież zwrotów 
Polek, Polka-Mazurów i Kotillonów, jako też 
Kadrylów dworskich, dla własnej nauki, bez 
nauczyciela, na komendę mistrza balu. Kra- 
ków, nakład drukarni J. Bensdorta, 1865, w 
16ce, str. 102. 2 złp. 

JACYNA Adam Antoni (urodź. 1785 f 1822). 
Obseryationes de studio linguae latinae. War- 
szawa, 1820, w 8ce, kart 2, sti*. 96 i karta 1. + 

— Obacz: Posiedzenie. 

JACYNA Andrzej. De cholerae epidemicae 
anatomia pathologica, additis notionibus bre- 
vioribus physiologico-pathologicis. Dissertatio 
etc. Kijów, 1852, w 8ce, str. 71 i 1 karta. 

JACYNA Augustyn. Projekt statutu Uniwer- 
sytetu królewskiego w Warszawie. Warszawa, 
1821, w 4ce, str. 46. 

JACZEWSKI Franc. (ksiądz). Ordo divini 
officii et missarum juxta rubricas ac decreta 
S. Rituura Congregationis, ad usum dioece- 
sis Podlachiensis, pro Anno communi 1861 
propositus, auctoritate et mandato excell. , 
illustr. ac revereud. D. D. Benjamin Petri 
Pauli Szymański, Ordinis Minorum S. Fran- 
cisci Capucinoruni, Dei et Apostolicae Sedis 
gratia Episcopi Podlachiensis, nec non Com- 
missarii generalia Capuciuorum per Poloniam. 
Opera Francisci Jaczewski reg. ac prof. sem. 
Janov. Varsaviae, ad Sanctum Crucem, w 8ce, 
str. 51 i 83, nieliczb. 8. 

— Toż, pro A. 1862. Tamże, str. 51, 83 
i niel. 8. 

— Toż, pro A. D. 1863 propositus auctor. 
et mand. excsll. illustr. Benjamin P. P. Szy- 
mański, opera Fr. Jaczewski. Varsaviae, ad 
S. Crucem, 1863, w 8ce, str. 56 i 64. 

— Toż, pro Anno communi 1865. Opera 
Franc. Jaczewski. Varsaviae, typ. J. Unger, 
w 8ce, str. 50. 

Jaczo von Copnic, obacz: Rabę. 
Jad człowieczy, obacz: Szczepan X. 
Jadam, patrz: Gorczyński Adam. 

Jadwiga (tłumacz.). Biblioteczka dla dzieci 
katolickich p. n. Augustyn albo Potęga wiary 
katolickiej. Z fi-ancuzkiego na język polski 
przełożone przez Jadwigę. Warszawa, nakład 
Henryka Natansona, w drukarni J. Jawor- 
skiego, 1856, w 12ce, str. 187. 6 kop. 

— Kolęda dla Juleczka, Leopoldka i Ludki. 
Powiastki , opowiadania i rozmowy ułożone 
z natury lub naśladowane przez Jadwigę. War- 
szawa, G. Sennewald, 1858, w 8ce, str. 202 
i ryc. 4. 1 rub. 

Jadwiga, obrazy historyczne. Paryż, 1845, 
w 8ce. 15 sgr. 

Jadwiga Jagiellonka, powieść z dziejów XV. 
wieku. Wrocław, W. B. Korn 1839, w 12ce, 
str. X i 163. 4 złp. 

Jadwiga Zborowska , powieść z r. 1584. 
Petersburg, druk Krają, 1843, w 8ce, str. 34. 

24 184 JADWIGA — JAGIELSKI. (Jadwiga św.) Ksią.żeczka do nabożeństwa 
Św. Jadwigi, z poprawioną, naprzeciw tekstu 
położoną, piseninością. Kraków, L. Łukasze- 
wicz, druk pod Sową, 1849, w IGee, str. 176. 
5 zip. + 

Inne edycye, olj. Lipnicki A (1856); Motiy 
Jan (1823); Pohl B. (1847). 

(Jadwiga św. , księżna, córka Bcrtolda, ur. 
1166 t 1243). Wybór św. Jadwigi, który uczy- 
niła między światem i niebem, przepychem 
dworskim i pokorą zakonną, roskoszą stanu 
królewskiego i najostrzejszera umartwieniem 
ciała, każdemu prawowiei'nemu do naślado- 
wania wielce zalecony. Oraz Książka do nabo- 
żeństwa dla wszystkich katolików, szczegól- 
niej zaś płci żeńskiej, zebrana i po raz czwarty 
wydana. Piekary, W. Lange, druk T. Henecz- 
ka, 1862, w 12ce, str. 332 i IV. 

— Toż, zebrana i po raz szesnasty wydana. 
Piekary, 1869. Oprawna w skórkę czarną 
37'/, kop. 

— Życie św. Jadwigi, z różnych pisarzy 
duchownych opowiedziane. (Wydanie stara- 
niem Red. Bibl. warsz.) Warszawa, druk Gaz. 
pols., 1862, w Sce, str. 24 i ryc. 6 gr. 

(O niej w z. w. pisali: Rimpler Wl. F. 1697; 
Regent C. 1723.) 

— Obacz: Augustyn; Goerlich F. ; Knoblich ; 
Lewocka J. ; Lipnicki X. A.; PolilJ.; Rzewuska 
Roz.; Urbanowicz Lud. 

Jadwiga i Jagiełło, obacz: Abrantes (1838) ; 
Ahlelfeld; Bibl. Osso!. (1863); C. (1831); Hed- 
wig (Dram.); Junot (1830); Łę.owski L. (Trag.); 
Pieńkiewicz A.; Przeździecki Aleks.; Sarnecki 
(1870); Szajnocha K. ; Szujski J. (Dramat); 
Trommlitz A. (Powieść). 

Jadźwingi, obacz: Korzeniowski Ignacy. 

JAECK C. Partage de la Pologne, der Jahre: 
1772, 1775, 1793, 1796, 1807, 1809 und 1815, 
in 7 Blattern, eine historische Cabinets-Karte, 
gestochen von C. Jaok (mappa). 4 tal. 

JAGER de Jaxłthal Edw. (Prof. Dr., urodź. 
1783). Wzory druku dla użytku lekarzy tru- 
dniących się chorobami ócz. Wiedeń, w komi- 
sie L. W. Seidla i Syna, 1864, w 8ce, str. 24. 
2 złp. 

JAEGER A. J. Die Annexation von Krakau. 
Frankfurt a. M., 1846, w Sce, str. 25. 

Jaeger (ksiądz), ob. Falkowski J. Z.; Gode- 
scard. 

Jaekel (pastor w Dobrzycy), ob. Frankę X. 
(Katechizm ewangielicki). 

Jagiellon!, obacz: Czarnowski J. N. ; Gołę- 
biowski Łuk.; Muczkowski (Kaplice); Ostroróg). 
(Kazimierz Jagiellończyk); Przeździecki A. 
(Jagiellonki); Smirnow (Jagiełło, 1868); Tra- 
czev/ski Al. (Bezkrólewie po Zyg. Aug.). 

Jagiellonida, obacz: Tomaszewski D. B. 

Jagielloński Uniwersytet, obacz: Brandów- 
ski A.; Burzyński P. ; Codex diplomaticus; Koj- 
siewicz Ferd. (Kollegium); Meciszewski Hil.; Muczkowski Józef; Radwański Jan; Soczyński 

Karol; Uniwersytet; Zakłady. 

JAGIELSKI Józef Antoni (urodź. 1792). De 
fistulis urinariis, adjecta hujus morbi historia. 
Dissert. inaug. med quam cons. et auct. grat. 
med. ord. in Univ. lit. Ber., ut sum. in M. et 
Ch. honor, rite sibi conced., die XII. m. Oct. 

1820, H. L. Q. S. publ. del'. auctor Posna- 

niensis. Berolini, formis Briisclikianis, 1820, 
w Sce, str. 44. -f 

— Ueber die Erscheinung der Endosmose 
und Exosmose. (W Progr. gimn. w Trzeme- 
sznie na r. 1859.) 

JAGIELSKI Ludw. (Dr., urodź. 1821). Leben 
und Wirken des Dr. K. Marcinkowski, pract. 
Artztes etc. in Posen. Posen; Berlin, Mittler, 
1846, w Sce. 2 złp. 

— Zabytek dawnej mowy polskiej wydał 

Poznań, nakład T. Działyńskiego, 1857. 

— Porównaj: Działyński Tytus. 

— Żywot Dra Karola Marcinkowskiego, 
lekarza praktycznego, operatora i akuszera. 
Dochód na korzyść Towarz. nauk. pomocy. 
Poznań, Żupański, druk W. Stefańskiego, 
1846, w Sce, str. 31. 2 złp. + -h -i- 

— Dziennik poznański, fol., 6 razy w ty- 
dzień. Rok I. 1859. Redaktor Ludw. Jagielski. 
Poznań, nakł. i druk Merzbacha. (Od r. 1860 
dodawano: Dodatek rolniczy.) 10 złr._ 

Od 24 Stycznia 1862 redaktor Józef Żuraw- 
ski, później napo\vi'ót L. Jagielski. 

— Obacz : Russel (Rzeź w Moskwie) ; Teg- 
ner J. 

JAGIELSKI M. Tabele do obliczania cen 
nowych miar i wag, podług cen dawniejszych 
miar i wag, jako i tabele redukcyjne do za- 
prowadzenia nowego obrachunku zboża i olej- 
nych siemion per 2000 funtów. Poznań, M. 
Jagielski, 1871, w Sce, str. 40. 12 sgr. 

— Zupełny wykład i praktyczne zastoso- 
wanie metrycznych miar i wag, które od 1 
Stycznia 1872 muszą być używane, dla użytku 

ogółu ułożył Wydanie drugie poprawne 

i pomnożone. Poznań, M. Jagielski, 1872, 
w Sce, str. 140. Oprawne 22 '/j sgr. 

— Praktyczny wykład używania metrycznej 
miary i wagi, która od roku 1870 będzie po- 
wszechnie używaną, wraz z nauką o ułam- 
kach dziesiętnych, planimetrycz. i stereome- 
trycznemi formułami, tabelami do obliczenia 
dizewa i pni, okrągłych i owalnych beczek, 
stągwi i t. d. ; tabelami do zamiany i obli- 
czenia cen dawniejszych miar i wag, stoso- 
wnie do metrycznej ; Spis monet, miar i wag 
wszystkich większych państw ziemi; Przepisy 
Komissyi normalnej wymierczej i t. d. Poznań, 
1869, w Sce, str. 103. 60 kop. 

JAGIELSKI Wiktor. Kumys i jego użycie w 
medycynie, tłumaczył z angielskiego Dr. Jan 
Kwaśnicki. Warszawa, Przystański i J. Nowa- 
kowski u Gebethnera i Wolffa, 1871, w Sce, 
str. 51. 50 kop. -i- -i- . JAGIELSKI - JAHRESBERICHT. 185 — De luxatione femoris congenita. Dissert. 
inaug. Berolini, typ. Gust. Lanse, 1858, w 8ce, 
str. 32. + 

JAGIELSKI Władysław. Chów drobiu swoj- 
skiego i zagranicznego, z dolaczoiiemi środ- 
kami i sposobami leczenia chorób. Poznań, 
M. Jagielski, druk E. Steinthala w Berlinie, 
1872, w 8ce, str. 193. 25 sgr. 

— Obacz: Haselbach (Poradnik). 

JAGIEŁŁO Ignacy (ur. 1784 f ,1849i. Liwi- 
usza Dziejów rzymskich, Tomów V. (Prze- 
kład w rękopisie arkuszy 480); Kallimacha 
Żywot Grzegorza z Sanoka (rękopis). 

Jagiełło Władysław, ob. Jagiellon!; Jadwiga; 
Łosiowa E. ; Oboleński M. ; S;adnicki Kaz, (1SG8, 
Jagełły ród); Stenzel G. W.; Wunster. 

JAGODYŃSKI St. Serafin. Poezye: Wybawie- 
nie Ruggiera z wyspy Alcyny; Grosz; Nym- 
phica, z wiadomością ó autorze i jego pismach. 
(Zeszyt XXIX. Bibl. pols. wyd. Turowskiego.) 
Kraków, druk Czasu, 1860, w 8ce, str. 111 i 
74. 42 cent. + + -f 

— V/ybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny, 
komedya 1625. iBibl. star. pis. polskich, wyd. 
Wójcickiego, 1854, Tora III.) -i- 

(JAGODZIŃSKI Stanisław.) Zdanie sprawy 
z czynności i funduszów Arcybractwa nieusta- 
jącej adoracyi przenajśw. Sakramentu i insty- 
tucyi jałmużniczej dla wstydzących się żebrać, 
przy kościele św. Kazimierza na Nowem Mie- 
ście, przy którym egzystuje klasztor etatowy 
Zgromadzenia PP. Sakramentek, za r. 1860/ 7, 
na posiedzeniu ogólnem przez prezydujących 
Arcybractwa odczytane d. 9 Czerwca 1867 r. 
Warszawa, w drukarni Ign. Krokoszyńskiego, 
1867, w 8ce, str. 12. 

JAHN C. F. Illustrirtes Reisebuch. Ein Fiih- 
rer durch Deutschland, die Schweiz, Tyrol, 
Italieu und nach Paris, London, Briissel, Am- 
sterdam. Kopenhagen, Stockholm, Warschan. 
Yierte Auflage. Berlin, 1851, w 12ce. o rub. 
60 kop. 

JAHN Jan (urodź. 17.50 t 1816). Archeologia 
biblica Joannis Jahn post D. Fourer. Acker- 
roaui conamina primum edidit Mich. Bobrow- 
ski, eccles. cathed. Żyrowicen, Prolopresb., in 
Acad. Caes. Yilnen. Exegeseos 8. Prof. P. O. 
Yilnae, typ. Zawadzki, 18:.:9, w 8ce, str. 356. 
7 złp. 

-- Toż, Tomus II. Partem II. et III. con- 
tinens. Yilnae, 1836, w 8ce. 8 złp.; zamiast 
20 złp. cena zniż. 6 złp. 20 gr. + 

JAHN Józef. Cennik nasion jarzynnych, pa- 
stewnych, leśnych, traw i kwiatów w hiindlu 
Józ. Jahna w Krakowie. Kraków, czcionkami 
Budweisera, b. w. r. (1870), w 8ce, str. 24. + 

JAHOŁKGWSKA Cecylia z Hofmejslrów. Edgar 
i Eugenia, czyli iSiektóre wyjiadki z rokoszu 
Bohdana Chmielnickiego. Tomów III. Wilno, 
Ruben Rafalowicz Daien , druk M. Romnia, 
1841, w 12ce; Tom I: kart 4, str. 150; Tom 
II: Btr. 184; Tom III: str. 182. 12 złp. — Edgar i Cecylia , powieść oryginalna. 
Lwów, 1837, w 8ce. 4 złp. 

— Lawinia, czyli Niestałość żony wynika- 
jąca z wad męża, romans w listach przez 

Tomów II. Wilno, druk A. Dworca, 1840, 
w 8ce; Tom I: kart 4, str. 188; Tom II: 
str. 174. 

JAHOŁKOWSKI Pierre Stan. Andre (ne a Cie- 
chanowiec Gouvern. de Białystok). Disserta- 
tion sur le cancer de lóyres. Montpellier, Jean 
Mastel impr., 1835, w 4ce, str. 10, karta 1. -f 

JAHR i TESTA, Materya medyczna, czyli 
Przewodnik do zastosowania glówniejszych 
lekarstw homeopatycznych w chorobach, po- 
dług patogetycznych wskazań i obserwacyj 

klinicznych, z dzieł Drów przez J. Pod- 

wysockiego. Warszawa, nakł. i druk S. Or- 
gelbranda, 1863, w 8ce, kart 2, str. XII, 390 
i I. + 

Jahre (Die) 1830 und 1831. Erlangen, 1842, 
w 8ce. 

Jahresbericht (Erster) der Gesellschaft Har- 
monie fiir das Jahr 1865. Warschau, Druck 
von A. Gins, 1866, w 4ce, str. 13. 

— der Provinzial-Bibel-Gesellschaft zu Po- 
sen fiir das Janr vom 1. Nov. 1827 bis 31. 
October 1828. Posen, gedruckt bei Decker 
et Comp. -f- 

— Toż, 11. Jahrb. -i- 

— Toż, 12. Jahrb. + 

— Toż, 16. Jahrb. + 

— Toż, 17. Jahrb. + 

Jahresbericht der Fiirstlich Jabłonowskischen 
Gesellschaft. Leipzig, Breitkopf, 18'j8, w 8ce, 
str. 8. + 

— Toż, 1869, w 8ce, str. 8. f 

Jahresbericht des Staatsuntergymnasiums in 
Bochnia fiir das Schul-Jahr lb56. Bochnia, 
Druck von L. Pisz, w 4ce, str. 39. (Mieści: 
Zegadłowicz Titns : Ueberblick der Kulturzu- 
stande des Alterthums.) 

— (Erster) der k. k. vollstandigen Unter- 
real-Schule in Brody fiir das Studienjahr 1854. 
Lemberg, Druck vou Piller, 1854, w 8ce, str. 
32 i 1 karta. 

— (Dritter) der k. k. selbst- und vollstan- 
digen Unter-Realschule mit drei Klassen in 
Brody fiir das studienjahr 1856. Lemberg, 
w 8ce, str. 69. + + 

— der deutsch - israelitschen Haupt- und 
Mfidchen-Schule zu Brody am Schlusse des 
Schuljahres 1855/06. Lemberg, Druck von 
Piller, 1856, w 4ce, str. 16. + 

— liber das kon. kath. Gymnasium zu Culm 
fiir das Schuljahr 1 8.55/6 eic. Zu der Priifung 
eiuladet der Director Adalh. Łożyński. — Spra- 
wozdanie król. gininaz. katol. w Chełmnie. 
Chełmno, czcionkami Lohdego, w 4ce, str. 56 
i rycina kościoła. (Obejmuje: Dr. Seemann : 
Die Culmer Pfarrkircbo, z ryciną.) + 186 JAHRESBERICHT. — des k. k. Yollstandigen Gymnasium in 
Krakau fur das Schuljahr 1853. Krakau, Univ. 
Buclulruckerei, 1S53, w 4ce, str. 52. (Mieści: 
(Jliroiiik des Gymnasiuins (spisaiiij. do r. 1777 
według Muczkowskiego , uzupełnioną do lat 
ostatnich przez Ludwika Klemensiewicza i 
Eug. Janotę) ; pamiętną mowę E. Czerkaw- 
skiego do lir. jMerkandina (po niemiecku)-, 
tudzież Eug. Janoty: O stosunku ideału pię 
kna, prawdy i dobra, oraz sztuki do natury 
i rękodzielnictwa.) + 

— Toż, z r. 1855. Wiedeń, druk Mecłiita- 
rystów, w 8ce, str. VIII i 91. (]\Iieści: Janota 
E. : Uebersetzung von Psalmen, Hymnen und 
Kirchengebeten aus dem XIV. Jahrh. aus der 
Handschrift łierausgeg.) 

— Toż, z r. 1856. Wiedeń, druk Mechita- 
rystów, w 8ce, str. 51. (Mieści: Lexer Mac: 
Der Ablaut in der deutschen Sprache.) + 

— Toż, z r. 1858. Krakau, Druck von Bud- 
weiser, w Sce, str. 63 i 31. (Mieści: Nicol. 
Schell Dr. Phil.: De Troesene urbe disserta- 
tionis Part. II., sive Caput I. str. 3—63.) 

— Toż, na rok 1859. Kraków, druk Bud- 
weisera, w Sce, str. 26 i 36. (Mieści rozprawę : 
Das Pythagoraische in Platon, von Steph. 
Cholava.) 

— des k. k. zweiten Lemberger Obergy- 
mnasiums fiir das Schuljahr 1854 (z rozprawą 
Koźmińskiego Franciszka). Lwów, druk P. Fil- 
iera, 1854, w 4ce, str. 34. 

— Toż, fiir das Schuljahr 1856. Lemberg, 
Stauropig. Drnckerei unter Leitung des M. 
Dzikowski, 18.36, w 4ce, str. 32. (Mieści: Kry- 
styniacki Johann : Ueber Horatius Sat I. 4.) 

— des kón. Gymnasium zu Posen, wodurch 
zu der am... (1832) Priifung der Schiller etc. 
eingeladen werden von den Direktoren M. 
Stoc und H. Wendt. Posen, Druck von Dek- 
ker, 1832, w 4ce, str. 28. + 

— liber das Schuljahr vom 1840,41, womit 
zu der óffentl. Priifung der Schiller des kónigl. 
Marien Gymnasium etc. einladet M. Stoc 
Direct. des Gymuasiums. Posen, Druck von 
Decker, 1841, w 4ce, str. 36. (Obejmuje: Aus- 
wahl aus Joli. Koclianowski's lateiu. Gedich- 
ten, iibers. von Oberl. Dr. Hoffmann, od str. 
4-20.) + 

— des k. k. Ober-Gymnasiums zu Prze- 
myśl fiir das Jahr 185C/7. Wien, Buchdruck. 
der jNIechitaiisten, 1857, w 4ce, str. 99. (Obej- 
muje: Woeber Fr. Ks. : Hystoria von den Hei- 
lig drein Kunigg, aus der Handschr. heraus- 
geg., str. 1—67.) + 

— Toż, fiir das Jahr 1857/8. Przemyśl, Druck 
von Dzikowski, 1858, w 4ce, str. 22 i XXII. 
(Mieści : Lewiński Heinrich : Przemyśl und sein 
altes Scbloss.) -t- 

— Toż, rok 1859. Przemyśl, druk M. Dzi- 
kowskiego, w 4ce, str. IX i 22. (Obejmuje: 
Sielecki Leo: De Romanorum coraitiis curi- 

atis.) + — des k. k. Staats-Gymnasium in Rzeszów 
fiir das Schuljahr 1854. Rzeszów, Druck von 
Fr. Skielski Wittwe, 1854, w 4ce, str. 25. 
(Obejmuje: Mart. Baranowski: Der Gebrauch 
passiver Perfectiormen ohiie est bei Livius; 
Olszewski Stan. : Co wpłynęło na naukowe 
kształcenie się języka polskiego, szczególnie 
za Jagiełły, od str. 8 — 15.) 

— Toż, z r. 1857. Rzeszów, druk J. A. 
Pellara, w 4ce, str. 39. (Mieści: Gesang und 
Musik.) 

— Toż, z r. 1858. Rzeszów, druk Pellara, 
w 4ce, str. 62. (Obejmuje: Andreas May: 
Das kopernikanische System, od str. 3—34.) + 

— Toż, z r. 1859, w 4ce, karta 1, str. 54. 
(Obejmuje od str. 1—20: Oskard A.: Die 
Methode des Platonischen Dialogs.) 4- 

W r. 1851 wyszedł p. t. Programm c- k. 
Gymnazyum ; w r. 1852—53 p. t. Sprawozda- 
nie o stanie naukowym; w r. 1855 p. t. IV. 
Programm des k. k. Gymnasium.) + 

— des k. k. Obergymnasiums in Sambor 
fiir das Schuljahr 1858. Wien, Druck von 
Carl Gerold, 1858, w 4ce, str. 45. 

— des vollstandigen k. k. Staats-Gymna- 
siums zu Tarnów fiir das Jahr 1857. Tarnów, 
Druck von Anas. Rusinowski, 1857. (Mieści: 
Aug. Bentfeld: Quaestiuncula de Horatii epi- 
stolae libri secundi primae versibus.) 

Jahresbericht des technischen Vereines. (Roz- 
prawy.) Lemberg, 1867. 

Jahresbericht des westgalizischen For8tver- 
eins. Erstes Heft. Zweite vermehrte und ver- 
besserte Auflage Krakau, Druck von Bud- 
weiser, 1857, w 8ce, str. 90 i 1 niel. (Mieści 
prace: Thieriota, Schwestki, Grossa, Slatiń- 
skiego, Hartmanna, Deitla, Rottera.) -i- -f -)- 

Zeszyt I. edycyi piei-wszej, wyszedł r. 1851.) 

— Toż. Zweites Heft. Bielitz, in Commis- 
sion bei Ludwig Zamarski, Druck von Carl 
Prochaska, 1852, w Sce, str. 89 i 1 niel. (Mie- 
ści prace: Alssa, Sieglera v. Eberswald, Thie- 
riota, Jakscha, Koja i hr. Karola Krasickiego.) 
-1- + 

— Toż. Drittes Heft. Bielitz, Druck von 
Carl Prohaska, 1853, w Sce, str. 120. (Mieści 
artykuły: Schwestki, Thieriota, Brosiga, Jak- 
scha i Koja.) 

_ Toż. Viertes Heft. Bielitz, Druck von 
Carl Prohaska, w Sce, str. 110 i V, tabel 15 
i VII tablic. (Mieści prace: L. Scherautza, 
A. Stonawskiego, Ant Stromberskiego.) -I- -f H- 

— Toż. Fiinftes Heft. Bielitz, Druck von 
Carl Prohaska, 1855, w 8ce, str. 68 i karta 1, 
z mappą dóbr Sucha i Ślemień i 2 tabellami. 

— Toż. Sechstes Heft. Krakau, Druck von 
Budweiser, 1856. w Sce, str. 96 (Mieści prace: 
Jana Bernatowicza, Adol. Hohensteina, Jana 
Stillera.) -y 

— Toż. Siebentes Heft. Krakau, 1857, str. 
154 i 2 kart, 4 tablice i 1 ark. (Mieści prace: 
St. Konstantego Pietruskiego : O wędrówkach 
ptaków, i inne bezimienne.) -i- -f -ł- JAJKA - JAKOBS. 187 — Toż. Achtes Heft. Krakau, Druck von 
K. Budweiser, 1858, w 8ce, str. 167, kart 2, 
z 1 tabl. i 1 kartą. (Mieści: Schwestka : Stati- 
stische Beschreibnng der Niepołomicer Staats- 
forsten; Żebrawski Teofil: O cetynowce jo- 
dlance; Połujański A.: Gawędy leśnika ; te- 
goż: Forstliche Plaudereien.) 4 + + 

— Toż. Neuntes Heft. Krakau, Druck von 
K. Budweiser, 1860, w 8ce, str. 55. -f 

— Toż. Zehntes Heft. Wadowice, Druck 
von J. Sabiński, 1863, str. 92. (Od str. 83 
rozprawa polska: Zarysy gospodarstwa leśne- 
go z zastosowaniem do lasów Galicyi, przez 
A. M.) + 

— Toż, Elftes Heft. Tamże, 1864, w 8ce, 
str. 115. (Od str. 52—71, rozprawy polskie: 
Jana Lizaka; zaś niemieckie: A. Thierriota, 
Gust. Fingera, Stonawskiego , Firganka, J. 
Reicharda.) -i- ^ 

— Toż. Zwólftes Heft. Krakau, 1865, w 8ce, 
str. 66. (Prace W. Bóhma). + 

— Toż. Dreizehntes Heft. Krakau, Druck 
von K. Budweiser, 186G, w 8ce, str. 91 i 1 ryc. 
(Od str. 73—89: Jana Lizaka: Hale i Podhale 
nowotarskie; prócz tego niemieckie prace M. 
Bóhma i Józ. Ettmeyera.) + 

Jajka wielkanocne, obacz : Szmid K. ; Zwy- 
czaj. 

Jajnik, obacz: Sikorski A. 

JAIS Alojzy Paweł Aegidius Józef (ur. 1750 
f 1822). Jezus i jego Św. Kościół , Historya 
życia i Kościoła Zbawcy naszego, z zastoso- 
waniami moralnemi dla młodzieży katolickiej, 
z niem. podług piątej edycyi. Wrocław, Wil- 
helm Bog. Korn, 1821, w 8ce, str. 99, z ryc. 
3 złp. 

— Kazania i homilie na wszystkie nie- 
dziele i świgta zwyczajne całego roku, przez 
ks w niemieckim języku oryginalnie napi- 
sane, a przez księdza J. K. Szelewskiego spol- 
szczone. Tomów HL Warszawa, druk Jana 
Glucksberga, w 8ce ; Tom I: r. 1837, str. 135; 
Tom IL r. 1838: str. 166; Tom III. r. 1839: 
str. 244. 10 złp. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, 1844. 
9 złp. 

— Lehr- und Gebetbiichlein fiir die lieben 
Kinder, das wohl auch Erwaohsene brauchen 
kónnen. Lemberg, Piller. 2 złp. 

— Toż. Neue Auflage. Lemberg, Piller, 
1814, w 12ce. 

— Nauki i modlitwy dla dzieci i dorosłym 
mogące służyć skutecznie, a napisane podług 
57 wydania książeczki, którą ułożył wielebny 

Ojciec Wrocław, 1843, w 16ce. Oprawna 

1 złp. 20 gr. 

— Nauki i modlitwy dla dzieci i dorosłych, 
napisane podług 27 wydania książeczki, którą 

ułożył Gliwice, Landsberger, 1845, w 16ce, 

str. 128. 18 gr. 

— Toż, wyd. trzeci (tak). Gliwice i Kucz- bork, nakład Landsbergera, 1846, w 16ce, str, 
przeszło 96. 5 sgr. -f 

— Toż, dla dzieci, dorosłym mogące słu- 
żyć skutecznie, a napisane jiodług dwudzie- 
stego siódmego wydania. Toruń. 20 kop. 

— Pięćdziesiąt i dwie powieści z porówna- 
niami. Książeczka do zabawy i nauki mło- 
dzieży, dla wzbudzenia i ożywienia chrześci- 
ańsko - religijnego ducha , na każdy tydzień 
roku całego, z niemieckiego. Wrocław, Koru, 
1821, str. IV i 126. 2 złp. 

jąkanie się, obacz: Jasiński L 
Jakie są siły, obacz: Rogiński, 
Jakimowicz Jan, obacz: Budzyński Winc. 

JaklmowskI Marek, obacz: Grabowski Amb. 

(Starożytności, Tom I.) ; Groza A. 

JAKOB (Jacob) August Ludwik Wilh. Sopho- 
cleae ąuaestiones, praemittuntur disputatio- 
nes de tragoediae origine et de Tragicorum 
Graecorum cum rejjublica necessitudine. Vol. I. 
Varsaviae, nakład autora, 1821, w 8ce, str. 
368. + 

JAKOB Ludwik Henryk (urodź. 1759 f 1827). 
Zasady ekonomii narodowej, czyli Umieję- 
tności narodowego gospodarstwa. Dzieło 

Dra i w Halskim Uniwersytecie Filozofii Pro- 
fessora, w niemieckim języku wydane. Prze- 
kład Michała Cbońskiego, Filozofii i nauk 
wyzwolonych Dra, prawa natury i ekonomii 
13olitycznej w Liceum wołyńskiem nauczyciela, 
z uwagami tłumacza. Tomów II. Krzemieniec 
i Warszawa, Glucksberg, 1820, w 8ce ; Tom 
I: .str. XXIII i 417; Tom II: od str. 418 — 
620. 12 złp. + 

(We wstępie jest bibliografia ekonomii poli- 
tycznej w Polsce.) 

— Zasady prawodawstwa i instytucyj poli- 
cyjnych, przez tłumaczone przez Jana 

Plichtę, Sekretarza generaln.. Prefekta Depart. 
płockiego. Tomów II. Warszawa, 1815, w 8ce, 
Tom I: kart niel. 16, str. 348 i niel. 3; Tom 
II: kart niel. 15, str. 359 i niel. 3. 

Jakob IL (król angielski), obacz: Macaulay. 

Jakobiner (Die v/ahren) im preussischen Staa- 
te (rękopis). Poznań, Siissman, 1801, w 4ce. 
5 fal. 

(Jest przekładem dzieła Helda: I,e livre 
noire, ważnego do dziejów W^ Księst. Poznań- 
skiego , a wytępionego przez Rząd pruski, 
.lakkolwiek zatem jest to rękopis, podaję tytuł 
jego, bo druku samego nie znam.) 

— Porównaj: Held; Hoym, 

Jakobini, obacz: Barruel; CzyńskI (Grudziń- 
ska). 

JAKOBS Fr. Constance of de Yerdeling v. 
Polen. (Konstancya, czyli Podział Polski.) 
Lceuw, 1831, w 8ce. 60 cent. 

JAKOBS (Jacobs) Clirysłyan Fryderyk Wilhelm 

(urodź. 1764 f 1847). Chrestomatya grecka, 

czyli Księga pożyteczna i łatwa do czytania 

' dla uczących się języka greckiego, kurs pierw- 188 JAKOBSZTAMM — JAKUBOWICZ. 8zy i drnp:i zawierająca. Dodany jest do tego 
dzieła Sluwiiik grecko -łacińsko-ijolski wyra- 
zów znaj (luj iiiycłi się w tej księdze, przez 
Sebastyana Żukowskiej,ro, nauc;,yciela języka 
greckiego w wileńskiej Akademii. Wilno, 
1807, w 8ce, str. VI, 15G, 131 i 8. 7 złp. -+ 

— Słownik wyrazów pierwszego i drugiego 
kursu wypisów greckich Jacobsa. Warszawa, 
nakład i druk S. Orgelbranda, 18G3, w 8ce, 
Btr, 80. 

— Wypisy greckie, ułożone przez sławnego 

Professora podług piątego wydania w Jenie, 

powtórnie przedrukuwane w Wilnie, stara- 
niem i pracą- Szymona Feliksa Żukowskiego. 
Kurs I. i II. Wilno, nakład i druk Zawadz- 
kiego, 1817, w 8ce, str. 310. 

— Wypisy greckie, ułożone przez sławnego 
Professora podług ósmego wydania w Je- 
nie, po trzecie przedrukowane staraniem i pra- 
cą. Szymona Fel. Żukowskiego, Radcy hono- 
rowego, adjunkta w Uniwersytecie wikńskim. 
Kurs I. i II. Wilno, nakład i druk Zawadz- 
kiego, 1822, w 8ce, 1 karta, str. 144 i Sło- 
wnik str. 107. 5 złp.; zniż. 1 złp. 20 gr. h 

— Wypisy greckie z objaśnieniami i uwa- 
gami , zastosowane dla polskiej młodzieży, 
opracował W. Fecht. Warszawa, Wyd. stereo- 
typowe, nakład S. Orgelbranda, 18G2, w 8ce, 
str. 2 i 47. 

JAKOBSZTAMM A. Ch. Rozbiór art. 149 Kod. 
handl., czyli Odpowiedź na zamieszczone w 
Tomie V. Temidy pols. pytanie prawne: Co 
znaczy wyraz opposition, wzięty w art. 149 
K. H., czy wymówka, czy też areszt? tudzież 

rozbiór art. 446 K. P. S. przez W^arszawa, 

1850, w Sce, str. 35. 

— Toż. Wydanie drugie poprawne, nowemi 
spostrzeżeniami pomnożone, z poprzedzonym 
dosłownym wyciągiem artykułu z Temidy 
pols. W'arszawa, nakład autora, druk Kretlo- 
wa, 1858, w 8ce, t>tr. 54. 

JAKOWiCKI. Ueber die Griindung des Rus- 
senreiches. (W Progr. gimn. Maryi Magdal.) 
Poznań, 1865. 

— Observat.iones in sex pi-inia tertii libri 
Horatii carmina. (W Progr. gimn.) Trzeme- 
szno, 1854, w 4ce, str. 15. 

JAKOWICKI Ignacy (ur. 1793 f 1S47). Mine- 
ralogia zastosowana do sztuk, rzemiosł, fabiyk 
i rolnictwa , ułożona dla klassy III. szkół 

powiatowych przez Wilno, N. Glucksberg, 

1827, w 8ce, str. 107, VII i 1 tablica. 1 złp. 
15 gr. + + 

— Systematyczeskaja opis mineralogiczeska- 
go kabineta imper. wileńs. mediko chirurgi- 

czeskoj Akademii , sostawlennaja Wilno, 

1836, w 4ce. 

— Krótki wykład orykfognozyi i geogno- 
zyi, podług ostatniego układu Wernera uło- 
żony przez Wilno, druk Zymela, 1825, 

w 8ce, str. 2 i 210 (lecz omylono stronnice 
o 100). 2 złp. 15 gr. — Wykład oryktognozyi i początków geo- 

gnozyi przez filozofii kandydata, dającego 

kurs minei-alogii w cesarskim Uniwersytecie 
wileńskim. Wydanie drugie, poprawione i 
znacznie powiększone. Wilno , w drukarni 
Manesa i Zymela Kochimowicza i Spółki, 
1827, w Sce, str. 306, nieliczb. 11, z tablicą 
na miedzi rytą. -^ -f 

— Obserwacye geognostyczne w guberni- 
ach zachodnich i północnych Państwa Rossyj- 
skiego. Wilno, nakład A. Marcinowskiego, 
1831, w Sce, str. 241, z ryc. 7 złp. 10 gr. -h -f 

Jako-występki, obacz: Winiewlcz K. 
Jaksycz, obacz: Gondulicz. 
Jaktorów, ob. Skarga; Siimmaryusz; Wołow- 
ski Franc. 

JAKUBOWICZ Antoni (urodź. 1789 f 1842). 
Arytmetyka i pierwsze zasady algebry, z roz- 
kazu J. Ces. Mości W. Ks. Konstantyna, nacz. 
wodza, z rossyjskiego na język polski przez 
Ant. Jakubowicza podporucznika , adjunkta 
dyrekcyi artyl. przełożona. Warszawa, w dru- 
karni wojskowej, 1822, w Sce, str. YII i Ul. 
+ + + 

— Grammatyka (Nowa) rossyjska, z doda- 
niem ćwiczeń i słownika do tłumaczenia z ros- 
syjskiego na polski i z polskiego na rossyjski. 
Warszawa , diuk przy ulicy Mazowieckiej , 
1^834, w Sce; Grammatyka: kart 5, str. 88; 
Ćwiczenia: kart 2, str. 96 ; Słownik: str. 168. 
10 złp. 

— Toż. Warszawa, 1837, w Sce. 3 złp. 
10 gr. 

— Toż. Tamże, druk Węckiego, 1854, w 
Sce, str. 96 i 168. 

— Historya Starego i Nowego Testamentu. 
Tomów II. Warszawa, druk przy ulicy Mazo- 
wieckiej, 1836, w Sce. 7 zip. 

(Oddzielnie wydany Nowy, oddzielnie Stary 
Testament.) 

— Początki języka rossyjskiego, obejmujące 
poznanie głosek, czytanie i wymawianie, z do- 
łączeniem wzorów pisma rossyjskiego na mie- 
dzi. Wydanie trzecie, przejizane, poprawione 
i pomnożone. Warszawa, w tłoczni przy ulicy 
Mazowieckiej, 1835, w Sce, str. 42. 2 złp. 

Do tego należy: Słowniczek rossyjsko-pol- 
ski wszystkich wyrazów znajdujących się w 
Początkach języka ross., str. 67. 

— Toż, na miedzi rytego i słowniczka ros- 
syjsko-polskicgo. Wydanie czwarte przejrzane 
poprawione i powiększone Słowniczkiem. W^ar- 
szawa, w tłoczni Józ. Węckiego, 1836, w Sce, 
str. 67. 

— Toż, wydanie piąte. Warszawa, w tło- 
czni Józ. Węckiego, 1838, w Sce, str. 66. 

— szósta edycya. Warszawa, druk Chmie- 
lewskiego, 1840, w Sce, str. 71. 

— Toż, z dołączeniem wzoru pisma ross. 
i słownika rossyjsko -polskiego. W^arszawa, 
druk Jaworskiego, 1844, w Sce, str. 59. 2 złp. JAKUBOWICZ - JAKUBOWSKI. 189 — Słowar rossyjsko-polskij soczynennyj po 
słowaram Akademii rossyjskoj perwago i po- 
sliedniago izdanija, s pryunmnżenijeni techui- 
czeskich wyrażenii. — słownik rossyjsko-pol- 
ski, ułożony podług Słowników Akademii ros- 
syjskiej pierwszego i późniejszego wydania, 
pomnożony wyrazami teclinicznemi. Tom 1 
i II. Warszawa, druk N. Gliicksberga, 1825 
— 28, w 8ce ; Tom I: str. XXXIII, GG8, iiiel. 1 ; 
Tom II: str. 604, nieliczb. 12. 40 złp. 

(Na końcu jest katalog dzieł słowiausldch. 
Nad tym słownikiem pracował 12 lat. Część 
II. tworzy Słownik polsko-rossyjski Stanisława 
Miillera, dymissyonow. kapitana artyl.) 

— Wiadomości ściągające się do wojsko- 
wej palnej broni ręcznej, z dziełka rossyj- 
skiego i innych, z dodaniem taryffy naprawy 
broni i ryciną, z rozkazu Jego Ces. Mci W. 
Księcia Konstantego, naczełn. wodza, przez — 
porucznika artylleryi ułożone i do druku po- 
dane. Warszawa, w drukarni wojskowej, 1824, 
w Sce, str. 04, III i 1 tablica, o złp. -r 

— Zasady ocenienia dóbr ziemskich przez 

b. kapitana artyll. Warszawa, 182., w Sce. 

— Porównaj : Marciszcwski. 

— Zbioru pi'aw Cesars. Rossyjskiego Tom 
V. Przekład Aut. Jakubowicza. 

— Obacz: Noel i Chapsal (Grammatyka). 

JAKUBOWICZ Józef. Rzecz o emeryturze oti- 

cyalistów prywatnych przez Lwów, druk 

E. Winiarza, 1862, w 8ce, str. 40 i tabl. 4_ 

JAKUBOWICZ Maksymilian (ur. 1785 f 1853). 
Chrześciańska tilozotia życia w porównaniu 
z filozofią naszego wieku panteistyczną. III. 
Części. Wilno, T. Gliicksberg, 1853, w 8ce; 
Część I: str. IV i 292; Część II: str. IV i 217; 
Część III: str. IV, 222 i 5. 33 złp. 10 gr. -h + -f 

— Grammatyka języka łacińskiego przez 

napisana, do użytku szkół przeznaczona. Część 
I. na klassę I. Wilno, nakład Fr. Moritza, 
druk B. Neumana, 1825, vv 8ce, str. 76 i 4. -f 

— Toż. Część II. na klasę II. Tamże, 1825, 
str. 132 i 4. -t- 

— Toż. Część III. p. t. Wypisy z autorów 
klassycznych rzymskich, dopełniające naukę 
przypadkowania i czasowania łacińskiego, dla 
klassy I. i II. szkół powiatowych. Wilno, 
druk B. Neumana, nakład J"r. Moritza, 1825, 
w Sce, str. 124 i niel. 4. + 

— Toż. Część IV: O składni. Tamże, 1826, 
w Sce, str. 359 i 3. + 

— Grammatyka języka polskiego przez 

Tom.ów II. Wilno, nakład Moritza, druk przy 
ulicy Św. Jańskiej, 1823, w 8ce ; Tom I: str. 
XXXVI, 336 i 14 ; Tom II: str. 190 i 5. 7 złp. 
15 gr. -I- + + 

— Grammatyka języka polskiego przez 

napisana, do użytku szkół przeznaczona. III. 
Części. Część I. ma następujący tytuł : Gram- 
matyka na klassę pierwszą ; Część II : na 
klassę drugą; Część Ul: O składni. Wilno, 
oakład Fr. Moritza, 1S25— 1827, w Sce; Część I : str. 66 ; Część II. w drukarni B. Neumana 
przy ulicy Św. -Jańskiej jiod Nr. 431, str. 103; 
Część lii: w drukarni Józefa Zawadzkiego, 
str. 231 i niel. 4. 6 złp. 20 gr. 

— O sposobie uczenia języków. Jakim spo- 
sobem uczy się dziecię mowy ojczystej? Krze- 
mieniec, nakład Fr. Moritza, druk B. Neu- 
mana, 1826, w Sce, str. 68. 

— De yirtute Romanorum antiąua, ejusąue 
causis. (W Zbiorze mów po rossyjsku wyda- 
nych.) Moskwa, 1841. 

— Obacz: Marcinkowski A. 

Jakubowicz Władysław, obacz: Wappler A. 

(Historya). 

JAKUBOWICZ Zacharyasz. Consignatio bono- 
rum terrestrium Regni Galiciae ju.Kta circu- 
los ordine alphabetico edita a Z. B. J. Secre- 
tario C. R. Fori Nob. Leop. Leopoli, typ. 
aer., 1833, w Sce, str. 65. 

— Alphabetisches Verzeichniss aller Ort- 
schaften Galiziens und der Bukowina, aufge- 
nommen im Jahre 1818. Lomberg, Piller, 1818, 
fol., kart nieliczl). 130. 75 cent. 

JAKUBOWSKI Adam (ksiądz, rektor Piarów, 
urodź. 1801). Kilka uwag w zastosowaniu do 
obrotów stołowych wypukiwań i magnetyzmu 
zwierzęcego, napisał ks. A. J. (Oddr. z Czasu.) 
Kraków, 1853, w 12ce, str. 15. + 

— Myśli o podniesieniu przemysłu i fabryk 
w Galicy i, przez ks, A. J. (1'rzedruk z Roczn. 
Tow. gosp. roln. krak.) Kraków, druk Czasu, 
1833, w Sce, str. VI i 47. + 

— O Tygodniku warszawskim, umieszczo- 
nym w Czasie, dzienniku krakowskim. (Prze- 
druk z Nowiri.) Lwów, druk E. Winiarza, 
1855, w Sce, str. 26. (Odbite egzemplarze 
nie były w obiegu.) + 

— Zbiór wierszy ku nauce i zabawie. Kra- 
ków, druk Uniw., 1850, w 16ce, str. X i 188. 
(Stanowi Tom II. Wykł. nauk dla ludu, sta- 
raniem Wydz. rozpow. oświaty Tow. nauk. 
krak.) + 

— Zdanie sprawy z czynności Komitetu 
pogorzeli miasta Krakowa, od zawiązania te- 
goż Komitetu w d. 20 Lipca 1850 r. do d. 8 
Marca 1851 r. Kraków, w wielkiem fol., str, 
8, nadto : Wykazu wpływów i wydatków fun- 
duszów Komitetu pogorzeli miasta Ki-akowa, 
kart fol. 7 nieliczb. 

(Redagował czas pewien: Rocznik Tow. rol- 
niczego krakowskiego ; Dodatek prawniczy do 
Czasu.) 

JAKUBOWSKI August Anłoni (z Podola, prof. 
jęz. franc. w Albany w Ameryce, f w Nont- 
hampton w Stan. Zjedn. 25 Kwietnia 1837). 
Remembrances of a polish exile (wierszem 
i prozą). 

— Dzieje literatur słowiańskich (po angiel- 
sku). Albany, 1837. 

JAKUBOWSKI Faustyn (koncypient adwo- 
kacki). Zdania ze wszystkich umiejętności 190 JAKUBOWSKI. prawniczych i politycznych etc. Kraków, druk 

Uniw., 1865, w 8ce, str. G. + 

JAKUBOWSKI Franc. (notaryusz, f^lSOS). 
Cieniom Artura hrab. Potockiego. (Wiersz.) 
Kraków, druk Gieszkowskiego, 1). w. r., w 8ce, 
str. 7. + 

— Filip II., tragedya w 5 aktach, orygi- 
nalnie wierszem napisana przez Kraków, 

J. Czech, 1858, w 8ce, str. 52. 3 złp. + + -f 

— Kiejstut, tragedya z dziejów Litwy, w 5 
aktach, oryginalnie napisana przez Kra- 
ków, J. Czech, 1858, w 8ce, str. 50. 3 złp, 
+ + + 

— Poezye. Warszawa, 1831, w 12ce, str. 40. 

2 złp. + -f -I- 

— Samuel Zborowski, tragedya w 5 aktach, 
z prologiem z dziejów polskich oryginalnie 

wierszem napisał Kraków, nakład autora, 

druk J. Czecha, 1802, w Sce, str. 87 i 1 kaita. -h 

JAKUBOWSKI Gabryel (ksiądz). Analogia 
między nauką Ewangielii i rozsądnem zda- 
niem; Siedm kazań przygodnych o błędach 
Żydów, miaue do liahału w Komarnie; Dys- 
sertacya. Dziełka trzy księdza XX. Karme- 
litów bosych zakonu kapłana, plebana żóra- 
wieckiego. Tomik I. Pizeniyśl, druk J. Gołę- 
biowskiego, 1803, w 8ce, str. 38, 12 i 203. 

3 złp. 

— Kazanie podczas żałobnych exekwij w 
dniu 19 Grudnia 1816 r., za duszę J. O. Iza- 
belli z książąt Czartoryskich księżny Lubo- 
mirskiej, marszałkowy wielkiej koronn., dóbr 
krajowych i zagranicznych pani, w kościele 
parafialnym brzeżańskim odprawionych, po- 
wiedziane przez księdza kanonika katedr. 

przemyślskiego, konsyl. konsyst., exam. dyec, 
dziek. i proboszcza mościckiego, a na żąda- 
nie JW. W. pozostałej familii księżny osób 
do druku za pozwól, kraj. zwierzchn. podane. 
]*rzemyśl, drukiem Jana Gołębiowskiego typ., 
R. P. 1817, w Sce, str. 29, przypiski 4 kar- 
tek. 20 gr. 

— Pochwała połączona z hańbą dla rodzi- 
ców i młodzieży, w dniu 17 Lipca 1802 r., 
przy obrządku pogrzebu JM. panny Urszuli 
Milbacherownej w roku 16 wieku swego, w 
dniu 13 Lipca r. b. zmarłej , powiedziana 

przez , kosztem Wincentego i Maryanny 

Borowskich, rodziców tejże do druku podana. 
Przemyśl, druk Gołębiowskiego, 1802, w 8ce, 
str. 28. 

— Pochwała mądrego knplana i cnotliwego 
filozofa W. JMP. X. Ludwika Hoszowskiego, 
kanon, katedry przemyślsk., prób. koUegiaty 
jarosławskiej, na pogrzebie d. 10 Września 
1802 r., połączona z nauką unikania mądro- 
ści, któraby nie była gruntowną, któraby na 
złe używała władzy rozumu, któraby nie by- 
ła połączoną z obyczajnością, (mowa) miana 

przez Przemyśl, druk Gołębiowskiego, 1802, 

w Sce, str. 24. 8 kr. m. k. 

— Przemowa okazująca cnotliwe urzędowa- 
nie JW. hrabiego Jana Geisruka, gubernatora Galicyi wschód, i konsyl. tajn. J. C. K. Mci, 
z powszechnym żalem w d. 21 Stycznia 1801 r. 
zmarłego, miane przy końcu 30 dniowego 
tym końcem obchodzonego nabożeństwa w 

kościele archikatedr. Iwows. przez plebana 

żórawickiego. Lwów, Piller, 1801, w Sce, str. 
24. 24 gr. 

— Sermo sacer dictus in ecclesia cathe- 
drali Premisliensi, die IV. Octobris MDCCC 
Anno, divi Francisci propria, festiva geneth- 
liacae niemoriae Augustissimae S. Caesareae 
Majestatis, mandante iuclyto circulari Olficio 
ab ordiuario praefatae ecclesiae conciona- 

tore Ord. P. P. Carmelitarum Discalceat., 

Presbytero Curato Żuravicensi latinitate dona- 
tus. Perernisliae, typis Joannis Gołębiowski 
Ep. Typ., 180.., w Sce, str. 20. h- 

JAKUBOWSKI Józef (kapitan, professor artyl- 
leryi, prokurator Zgromadzenia XX. Missyo- 
narzy, urodź. 1743 f 1814). Wyjątki z dzien- 
ników paryzkich, ściągające się do przywró- 
cenia religii, mianowicie katolickiej, w mo- 
carstwie Francuzkiem, przez wielkiego i nie- 
porównanego Napoleona, z przydaniem nie- 
których innych uczonych ciekawych i intere- 
sowanych artykułów , z tychże dzienników 
wybianych, na ojczysty jęz3'k przetłumaczone 
i na rozkaz J. O. Książęcia Jegomości Ra- 
czyńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego etc. 
do druku podane. Tomów II. Warszawa, w 
drukarni XX. Missyonarzy, 1811, w Sce ; Tom 
I: str. niel. 10, 342 i rycina; Tom II: str. 
339 i III. 10 złp. + 

— Wyjątki z dzienników paryzkich, tyczą- 
cych się religii i wielu innych uczonych cie- 
kawych i interesowanych artykułów, z tychże 
dzienników wybranych , na ojczysty język 
przetłumaczone i na rozkaz J. O. Książęcia 
JMci Raczyńskiego, arcybiskupa gnieźnieńs. 
etc. do druku podane. Tomów II. Warszawa, 
druk Missyonarzy, 1813, w Sce. (Tom 1. ma 
tylko przedrukowaną kartę tytuł, w r. 1813.) 

— Obacz: Hedouin (Zasady wymowy Św.); 
Raczyński Ig. (Sześcioletnia korrespondencya). 

JAKUBOWSKI Józef II. (z Podola). De la 
phthisie pulmonaire. These. Montpellier, 1836. 

JAKUBOWSKI Józef III. (listonosz w Prze- 
myślu). Książeczka humorystyczna pocztowa 
na rok 1865. Bochnia, druk W. Pisza, w Sce, 
str. 23. + 

JAKUBOWSKI Józef IV. (Dr., protomedyk, 
urodź. 1796 t 16 Marca 1866). Choreae Sancti 
Viti traumaticae exemplum succincte descrip- 
tum, viro egregio Franc. Kostecki Med. et 
Chir. Doct., praxeos medicae Prof. emerito, 
die 19 Julii 1838 semisaeculare festum cele- 

branti offert liberae civitatis Cracov. Pro- 

tomedicus. Cracoviae, typis Cieszkowski, 1838, 
w Sce, str. 15. 4- + + 

— Quaedam de cholera indica Cracoviae 
observata, nec non de tartari emetici in hy- 
drope post scarlatinam usu, quae discipulis 
suis yaledicens offert Professoris munere JAKUBOWSKI - JAMIOŁKOWSKI. 193 perfunctus. Cracoviae, typis Czech, 1834, w 
8ce, str. 27. + 

— Commentatio inauguralis de hydropho- 
bia. Cracoviae, typ. Uniyers., 1821, w 8ce, 
Btr. 76. + + + 

— Opis epidemicznej cholery w Okręgu 
krakowskim w r, 1849 panującej. Wyjątek 

ze sprawozd. urzędowego, złożonego przez 

(Oddruk z Roczn. Tow. nauk.) Kraków, druk 
Uniwers., 1850, w 8ce, str. 62. ■)- 

— O przeszkodach w leczeniu , rozprawa 
odczytana na publ. posiedzeniu Tow. nauk. 

krak. w d. 8 Marca 1852 przez Med. i Chir. 

Dra, Protoraedyka W. X. Krakowskiego. (Toż 
w Tygod. lekars.) Kraków, druk J. Czecha, 
1852, w 8ce, str. 129. + + + 

JAKUBOWSKI Józef Kalasanty. Beschreibung 

des durch in Holz geschnitzten Bildes der 

heiligen Maria in Czenstochau 1855, ins deutsch 
iibersetzt von M. v. Br.... Posen, Druck von 
M. Zorn, .1858, w 8ce, str. 32. (Odbito 300 
egzemp.) + 

— Giftpflanzen, Giftschwamme und Gift- 
pilze. Posen, gedr. bei Carl Pompejus, 1835, 
w 8ce, str. 16. 

— Opis obrazu najśw. Maryi Częstochow- 
skiej. Poznań, 1855, w 8ce. (Wydanie w 300 
egzempl.) 

— Spis roślin i bedłek jadowitych. Poznań, 
czcionkami Karola Pompejusza, 1835, w 8ce, 
str. 15. + + 

JAKUBOWSKI Kazimierz. Dzwonek loretań- 
ski. (O propinacyi.) Tarnów, druk A. Rusi- 
nowskiego, 1866, fol., pół ark. 1 cent. + 

— Głos z Tarnowskiego. (O Delegacyi w 
Radzie Państwa). Tarnów, druk Rusinow- 
skiego, 1852, fol., 1 ark. 

— Niecoś o winkelszreiberyi i dependen- 
turze adwokackiej w Galicyi, tudzież o zawią- 
zaniu Stowarzyszenia dependentów ku wza- 
jemnej między sobą pomocy. Tarnów, autor, 
druk Rusinowskiego, 1866, w 8ce, str. 16. + 

— (Bez tytułu, polemika prawnicza.) Tar- 
nów, druk Rusinowskiego, 1869, w 4ce, str. 
4. + 

JAKUBOWSKI Leopold. Pierworys prawa, czyli 
Encyklopedya prawoznawstwa. Petersburg , 
B. M. Wolflf, 1860, w 8ce, str. X i 192. 75 
kop. + + 

— Zasady gospodarstwa społecznego. Zyto- 
tomierz, Hussarowski, druk Kwiatkowskiego, 
1861, w 8ce, str, XIV i od 15-261. 6 złp. 

-I- + + 

JAKUBOWSKI Maciej Józef (Dr. Med., Galicya- 
nin, ur. 1804 t U Listop. 1869). De calculis 
urinariis, dissert. inaug. medico-chirurg. Cra- 
coviae, typ. Gieszkowski, 1834, w 8ce, str. 
58. + -t- + 

— Obacz: Zapaiski Józef. 

JAKUBOWSKI Maciej Leon (Dr. Med.). O nie- 
Btrawności u niemowląt (Dyspepsia infantum). Kraków, w komisie D. Friedleina, 1864, w 8ce, 
str. 52. 1 złp. 18 gr. 

— Rzut oka na dzieje, piśmiennictwo i za- 
kłady pedyjatryczne. Kraków, druk Uniwers., 
1865, w 8ce, str. 52. + 

JAKUBOWSKI Roman. Zdania z różnych ga- 
łęzi prawa i umiej, politycznych. Kraków, 
druk Uniwers., 1865, w 8ce, str. 8. + 

JAKUBOWSKI Wincenty (Piar, urodź. 1751 
t 1826). Kazania krótkie, do wieku i obycza- 
jów edukującej się młodzi przystosowane , 
w Konwikcie wielkim warszawskim przez ks. 

W Scholarum Piarum miane. Warszawa, 

w drukarni XX. Piarów, 1808, w 8ce, str. 431. 

— Paralella K. K., (wiersz w języku łaciń- 
skim — Konarski et Kopczyński). B. w. m. 
dr. i r., w 4ce, karta 1. 

— In reditu augustiss. dynastiae Saxonicae 
in Polonia sub felicissimis auspiciis serenis- 
simi Friderici Augusti regis Saxoniae et Ducis 
Varsaviensi3. Carmen saeculare nomine Juven- 
tutis et Congreg. Schol. Piar. B. w. ra. i r., 
w 4ce, kart 4. 

(W rękopiśmie przekład Pascala: Myśli.) 

— Obacz: Wirgiliusz. 

JAKUKIEWICZ R. P. Elegia Żale św. Piotra, 
w języku łacińskim przez napisana z prze- 
kładem na język polski przez Ant. Chomiń- 
skiego. (Po łacinie i po polsku.) Wilno, druk 
dyecezalny, 1829, w 8ce, str. 21. 

Jałowiecki Flor., obacz : Kryłow J. 

JAMES J. T. Journal of a tour in Germany, 
Sweden, Russia, Poland, dm-ing the years 
1813 a. 1814. London, 1816, w 4ce, z tabl. 
Cena pierwotna 10 tal., zniż. 4 tal. 

— Toż, druga edycya. 2 Vol. London, 1817, 
w 8ce, z rycin. 1 tal. 10 sgr. 

— Toż, edycya trzecia. Tamże, 1819, w 8ce. 

— Reize in Noordelijk DuitscTiland, Zwe- 
den, Rusland en Polen in 1813 en 1814. Naar 
de 2e druk uit h. Eng. vert. Tomów II. Haar- 
lem, 1819, w 8ce; Tom I: str. 298—383; Tom 
II: str. 1—265. 2 franki 50 cent. 

JAMIN Dom. Mikołaj (ur. około 1730 f 1782). 
Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych 

przez z francuzkiego na polskie podług 

drugiej edycyi turyńskiej przełożone i na roz- 
kaz J. O. Księcia J. M. Raczyńskiego arcyb. 
gnieźnieńskiego do druku podane. Warszawa, 
w drukarni XX. Missyonarzy, 1811, w 8ce, 
str. XIV i 514. 1% sgr. 

JAMIN M. J. (Prof. szkoły polit.). Wykład 
fizyki z franc. (Druk zapow. w Warszawie 
1861 r.) 

JAMIOŁKOWSKI Ludwik Roch. O stanie na- 
rodu polskiego od epoki jego przyłączenia 
do Ces. Rossyjskiego, kilka słów pod wzglę- 
dem moralnym, fizycznym i ekonomicznym. 
Warszawa, nakł. autora, druk Ad. Krethlow, 
1846, w 16ce, str. 60, 

25 194 JAMROWICZ — JAN. — Próby literackie. Tomów II. Warszawa, 
autor, druk J. Dietricha, 1845, w 8ce ; Tom I: 
Btr. VI i 153; Tom II: str. 205. 6 złp. + 

— Wiersz z okoliczności odkrycia i poświę- 
cenia pomnika, wystawionego z rozkazu Najj. 
Mikołaja I., na cześć poległym w Warszawie 
za wierność swojemu Monarsze Polakom w d. 
17/29 Listop. 1830 r. Warszawa, 1842, w 8ce, 
str. niel. 7. 

JAMROWICZ Teofil Ludw. Oda in honorem 

diei onomasticae 111. ac Rev Franc. Xav. 

Eąuitis de Wierzchlejski, Ep. r. 1. Premisl. 
Nowy-S%cz, druk Pisza, 1854, w 4ce, str. 7. + 

Jan, obacz: Eminowicz J. (Poezye). 
Jan Albert (Król, urodź. 1459 f 1500), ob. 
Aibertrandy ; Bartoszewicz Jul. 

(Jan, Benedykt, Mateusz, Izaak, Chrystyn.) 

Filarów pi§ó, doznaną, w potrzebach pomocą 
Królestwo Polskie wspierających, czyli ^i'abo- 
żeństwo do świętych pigciu męczenników Kazi- 
mierskich: Jana, Benedykta, Mateusza, Izaaka 
i Chrystyna. Poznań, 1843, w 8ce, str. 64. 
1 złp. 
(Pierwsza edycya 1777 r.) 

Jan z nad Berezyny. Kalejdoskop życia. Wil- 
no i Dynaburg, Krasnosielski, druk Rosen- 
sona, 1858, w 12ce, str. 80. 90 kop. 

(Jan z Bolesława.) Witaj Janie z Bolesława ; 
Jezusa tu wzywam i t. d. (Pieśni.) Mikułów, 
T. Nowatski, 1862, 1 ark. Libra po 6 sgr. 

Jan Chryzostom (Złotousty). Chryzostoma 
Św., arcybiskupa carogrodzkiego, Mowa : Każ- 
dy był sobie sam sprawcą upadku swego. 
Przełożył X. Ludwik Łętowski, biskup jop- 
pejski, dziekan kapituły krakowskiej. Lwów, 
Milikowski, druk Zakł. Im. Ossol., 1852, w 8ce, 
Str. VIII i 45. 18 kraj. m. k. 

— Pisma, przełożył z greckiego na polskie 
X. Anzelm Załęski, tłumacz od Sarbiewskiego. 
Tom I. Warszawa, w drukarni J. Gliicks- 
berga, 1851, w Sce, str. XVI i 273. 

— Pisma św czyli Jana Złotoustego, pa- 

tryarchy konstantynopolitańskiego: Sześć ksiąg 
o kapłaństwie. Arcydzieło, Heroiczną mowę 
tegoż przed samem wyjściem na pierwsze wy- 
gnanie. List z wygnania do Cyryaka biskupa 
także na wygnaniu będącego, przełożył z grec- 
kiego na polskie X. Anzelm Załęski i wydał 
tak z uwagami , jak z objaśnieniem stóso- 
wnem. Tom I— IV. przekładu. Warszawa, 
nakład Orgelbranda; Tom I. i II. r. 1854; 
Tom III. r. 1858; Tom IV. r. 1861; Tom I. 
— III., druk S. Orgelbranda; Tom IV., druk 
A. Krethlowa, w 8ce ; Tom I : str. XVI i 267 ; 
Tom II: str. 262 i niel. karta 1; Tom III: 
str. 349 i II; Tom IV: str. IX i 246. Tom 
po 16 złp. 

(Jan Chrzciciel.) Pieśń o św. Janie Chrzci- 
cielu; Litania o św. Janie Chrzcicielu; Lita- 
nia o Św. Wojciechu. Lwów, 1856, w Sce. 

— Wianeczek panieński i kawalerski na 
wili^ Św. Jana Chrzciciela, czyli Tajemnica wykryta puszczania wianków. Warszawa, drulp 
St. Nowakowskiego, 1861, w Sce, str. 11. 

— Obacz : Lenartowicz T. (Żywot, 1S62). 
(Jan z Dukli, urodź. 1414 f 1484.) Historya 

o błogosławionym Janie z Dukli, wsławionym 
rozlicznemi cudami. Lwów, Wild w kom., 
1866, w Sce, str. 16. 5 kr. 

— Obacz : M. B. 

Jan z Dukli błogosławiony, z nieprzebranej 
Opatrzności Boskiej hojnie łaski szafujący, 
krajów ruskich i stołecznego miasta Lwowa 
opiekun , stroskanych wdów i sierot ojciec, 
zdesperowanych w chorobach lekarz, bezpo- 
tomnych protektor, usiłujących o honor, pra- 
wujących się o własność patron ; w kościele 
00. Bernardynów lwowskich cudami wsła- 
wiony , pobożuem nabożeństwem uczczony. 
Lwów, Piller i ISp., 1832, w 12ce. Oprawne 
2 złp. 15 gr. 

— Litania do błogosł. Jana z Dukli. Lwów, 
Galiński, 1851, w 12ce, str. 11. 2 kr. 

— Życiorys błogosławionego Jana z Dukli. 
Lwów, K. Wild, 1861, w Sce, str. 24. 15 cent. 

Jan Ewangielista, obacz: Antoni S. ; Błogo- 
sławieństwo; Chęć pokorna ; Męka; Mika X. 
Jan (Nabożeństwo, Bochnia 1830); Połątkie- 
wicz W. 

Jan Gdańszczanin, obacz: Januszkiewicz E. 

Jan z Górecka (ksiądz, pseudonim), obacz: 
Olszański J. (O edukacyi). 

Jan Jerzy (z Ludwinowa), obacz: Ręczyńskl. 

(Jan Kanty, urodź. 1397 f 1473.) Nabożeń- 
stwo do Św. Jana Kantego , Pisma Bożego 
w Akad. krak. Doktora i Professora, kapłana 
świeckiego. Kraków, druk Akad., 1802, w Sce, 
str. 62. + 

— Toż, oraz całego Król. Pols. i W. Ks. 
Lit. Patrona. Edycya druga. Kraków, druk 
J. Maja, 1S2S, w Sce, str. przeszło 66. 1 złp. 
15 gr. 

— Obacz: Jełowicki AL; Księźarski Hen.; 
Pol W. (Legendy) ; Radziszewski ; Tomaszew- 
ski Aug.; Tylkowski M. (Nabożeństwo). 

Jan Kazimierz (urodź. 1609 f 1672). Lite- 
raturę odnoszącą się do jego abdykacyi podaje 
Z. Celichowski; oprócz tej wymienić należy 
dwa ważne źródła: Simson: Urkunden und 
Aktenstiicke zur Geschichte des Kurfiirsten 
Friedrich Wilhelm von Brandeburg. Tom II. 
Berlin, 1865. — Mórner Teodor: Kurbrande- 
burgs Staatsvertrage von 1601 bis 1700. Ber- 
lin, 1867. 

— Obacz: Bronikowski Al. (Powieść); Celi- 
chowski Zyg. (1668—9); Chrapowicki; Grabow- 
ski Amb. (Listy); Grauert (Thronentsagung) ; 
Jełowicki A. (Kazanie) ; Johann ; Kochowski W. ; 
Krajewski M. (Panowanie) ; Osiecki Franciszek 
(1669); Pasek (Pamiętnik); Pietruski 0. (1697); 
Plebański J.; Pomponne (1666— 68); Rudawski; 
Seredyński Wł., Swidziński K. ; Walewski A.; 
Wassenberg. 

Dawniejsze źródła: KojałowiiCZ (De rebus, JAN — JANECKI. 195 1751); Linage de Yaucienne (Origine, 1694); 
Pastorius (Bellum, 1652 i 1659). 

(Jan z Koszyczek, bakałarz, tłumacz.) Histo- 
rya piękna i ucieszna o siedmiu mędrcach, 
którzy ciekawemi powieściami swerai czyta- 
jącego zabawią. Przedrukowana r. p. 1804, 
b. w. m., w 8ce, ark. niel. L. 8. 2 zip. + 

— Toż, wydanie drugie. Mikułów, Nowatzki, 
około 1861 r., w 12ce, ark. 6. 2 sgr. 

— Toż , mędrcacli , czyli Dyoklecyan syn 
Cesarza Wschodniego. Nowo opracowane wy- 
danie. Nowy Sącz, J. Pisz, 1866, w 8ce, str. 
119. 

(Inne edycye są: Jedna z XVI. w., jedna 
z XVII. w. B. w. m. i r., w 8ce, ark. niel. H. 
i z r. 1761, b. w. m.) + 

— Obacz: G. S. (Poznań, 1847); Hisłorya 
(Sącz, 1866). 

Jan od Krzyża Św. (Yepes de Ontiveros, ur. 

1542 t 1591j. Wstęp na górę Karmelu przez 

pierwszego Karmelitę bosego, przełożył L(eon) 
R(zewuski). Kraków, druk Czasu, 1855, w 8ce, 
str. XII, 2 kart i 416 str. 

Jan z Medyolanu, obacz: Chotomski F. 

(Jan Nepomucen, f 1383.) Gesange zur hei- 
ligen Messę und zum heiligen Johann von 
Nepomuk, fur studirende Jugend. Bochnia, 
bei A. Sonek, 1830, w 8ce. 

— Nowenna do św. Jana Nepomucena, czyli 
Nabożeństwo do tego Świętego i t. d., popra- 
wiona i przedrukowana. Rzeszów, druk i nakł. 
Pelara, 1858, w 12ce, str. 72. + 

— Litania do św. Jana Nepomucena. B. w. 
m. i r., w 8ce, kart 2. 

— Obacz: Pohl J. (1.847); Skórkowski Alf. 
(Nabożeństwo, 1844) + ; Żmijewski Józ. (Statua). 

Jan z Oświęcimia pseudonim Rzesińskiego 
J. Kan. 

Jan z Puszczy. Namaszczony, napisał Jan 
z Puszczy. (Poemat.) Lipsk, P. Rhode, 1865, 
w 8ce, str. 15. 8 sgr. 

Jan Sarkander, obacz : Zmijka X. J. 

Jan ze Śliwina (pseudonim), ob. Kirkor J. 

Jan III. Sobieski (król, urodź. 1624 f 1696), 
obacz: Baczko L; Bałaban ; Bronikowski Al. 
(Powieść); Ciampi (Narratio, 1682); Coyer ; 
D' Alerac (1699, 1700); Dyakowski M.; Europę 
(1833, Życie); Fonton; Grabowski Ambr. (Listy) ; 
Guenoł (1865); Kochowski Wesp.; Michałowski 
Lud. (Poemat); Palmer; Pasek Jan (1688); Pie- 
truski 0. (Elektorowie, 1674); Piotrowski Wiat.; 
Polignac; Radecki P. (pod Wiedniem); Sal- 
wandy; Sobieski J.; Szajnocha K.; Unicki L 
(Pieśń); Waśniewki Ant. (List). 

Jan ze Swisłoczy (pseudonim), ob. Chodźko 
Jan. 

Jana św, (kościół), ob. Nabożeństwo (1823); 
Widman K. 

Jana III. córka, obacz: Rosen; Sobieski. 

Janaida, obacz: Chamski. JANASZ Adolf. Mojżesz i Żydzi. Berlin, 
Księgarnia L. Kaucha, b. w. r. (1865), w 8ce, 
str. 163. -I- 

JANCZAKOWSKI Ant. (ksiądz). Mowa ślubna, 
powiedziana na cześć zawartego związku mał- 
żeńskiego pomiędzy Jaśnie Wielmożnym Pa- 
nem Arturem Horwatt(em) i J. Wiel. Panną 
hrabianką Karoliną Potworowską, w dzień 
12 Lutego 1861 r. Leszno, w koraissyi u Fr. 
Ebbecke, 1861, w 8ce, str. 11. 5 sgr. 

(Janczar Konstantyn Michał z Ostrowicy.) 
Pamiętniki Janczara Polaka przed r. 1500 
napisane. (Zbiór pisarzy pols. Cz. II. Tom V.) 
Tom I. Warszawa, Gałęzowski, druk przy ul. 
Żabiej, 1828, w 8ce, str. 261 i 3. 3 złp. 
15 gr. -f- + + 

— Pamiętniki Janczara, przed r. 1500 napi- 
sane. Wydanie wtóre. Zeszytów III. (Zesz. 1, 
2 i 3 Księgozbioru polskiego.) Sanok, nakład 
Pollaka, 1857, w 8ce, str. 187 i kart 2. + + 

— Toż, wydanie trzecie. Tamże, 1868, w 
8ce, str. 187 (tylko nowa karta tytułowa). 
67 7, kop. + 

(Pierwsze wydanie oryginału czeskiego w 
Litomyszlu r. 1565. Przełożono je na łacinę 
r. 1563.) 

— Obacz : Grobickl. 

JANCZEWSKI Kazimierz Glinka. Nauka o tor- 
fie w całej obszerności praktycznie wyłożona. 
Warszawa, autor, druk Chmielewskiego, 1840, 
w 8ce, str. 98, I i tabl. 3 złp. 10 gr. + 

— Sylwan, dziennik nauk leśnych i myśli- 
wych. Warszawa, Gliicksberg, 1820; Tom I: 
Nrów 3, str. 185, 178, 149. + 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, druk 
Gliicksberga, 1822, w 8ce, str. 439, z rycin, 
i tabl. 12 złp. 

~ Toż. Tom n. do VI. r. 1823-29; Tom 
VII. do X. r. 1830—1834. Tom po 16 złp. 

— Toż. Tom XI— XXI. Warszawa, Redak- 
cya, 1830—46. Tom po 18 złp. 

(Od Tomu XI. wychodził dwa razy do roku 
po Zeszycie dwunumerowym p. t. Sylwan, 
zbiór nauk i urządzeń leśnych i łowieckich. 
Tom XI. Warszawa, druk A. Gałęzowskiego, 
1835, str. 522, kart 3, 1 ryc, 2 tablice, dołą- 
czony: Rocznik Administracyi leśnej rządowej 
Król. Pols. na r. 1836. Rok 9. Tamże, w 8ce, 
str. 56. (Jest tu terminologia orylów i fli- 
sów.) — Tom XII. Tamże, 1836, w 8ce, str. 
592 i kart 2, rycin kolorów. 3. (Od str. 545 
Rocznik Administracyi.; — Tom XIII., druk 
Józ. Węckiego, 1837. w 8ce, str. 625, karta 1, 
rycin kol, 3, tabel 2, plan 1. — Wszystkie 
III. Tomy obejmują poezye Br. Hr. Kiciń- 
skiego.) + 

JANDA Joseph. Satze aus den Rechts- und 
Staatswissenschaften. Krakau, Druck der Univ., 
1866, w 8ce, str. 8. + 

Janecki E., obacz: Trąbczyński. 

JANECKI J. Chmiel, praktyczna książka pod- 
ręczna dla trudniących się chodowaniem i 196 JANEK - JANIKOWSKI. handlem chmielu. Wolsztyn i Grodzisk, nakł. 
Herm. Jacobi, 18G1, w IGce, str. 120. 12 '/j sgr. 

Janek, obacz : Gregorowicz J. K. (z pod Oj- 
cowa); Wójkowski J. (Poczciwy). 

Janek Rud. X. (f 1855), ob. Waśniewski A. 

JANET Paweł (urodź. 1823). Rodzina. Lek- 

cye filozofii moralnej przez przekład z fran- 

cuzkiego, z przedmową Karola Forstera. Ber- 
lin, czcionkami Jul. Sittenfelda, 1862, w 8ce, 
str. XVI, 4, IV i 235. (Stanowi Tom VII Bibl. 
nauk moralnych i polit.) + + 

Jangrot, obacz: Dubiecki M. 

Janicki A., obacz: Braterstwo. 

Janicki J. B., obacz : Tygodnik. 

JANICKI Józef (ksiądz). Rzecz o kwadratach 
magicznych. Warszawa, 1830, w 4ce. 

JANICKI Klemens (urodź. 1516 f 1543)- Poe- 
mata. (Przekłady poetów polsko-łacińskich. 
Zeszyt I.) Przekład L. Kondratowicza. Wilno, 
Zawadzki, 1848, w 8ce, str. 144 i XVI. 

— Toż, drugie wydanie, 1851. 

— Obacz: lndex lectionum (1864); Kondrato- 
wicz; Masłowski Wal. (De vita, 1857); SygiertJ. 
(Urmowski); Stephasius (Selecta, 1812); Wę- 
clewski Zyg. ; Zachariasiewicz Jan (Powieść). 

JANICKI Konstanty. De phaenomenis mete- 
orologicis in mari baltico. Petropoli, 1853, 
w 12ce. 

JANICKI Ludwik Władysław (urodź. 1825 r.). 
De atrophia hepatis flava. Dissertatio inaug. 
medica etc. Berolini, typ. G. Schade, 1848, 
w 8ce, str. 31. -f 

JANICKI Stanisław (urodź. 1798 f 1855). 
Kalendarz warszawski kieszonkowy na rok 
1835-6. 

— Nowy kalendarz (Gałęzowskiego), od r. 
1834 pod nazwiskiem Janickiego wychodził. 

Bił po 5000 egzempl. , ostatni wyszedł na 
(. 1854.) 

— Kalendarz domowy i gospodarski, na 
południk i poziom warszawski ułożony, wyda- 
wany przez Stan. Janickiego. Rok I — XIX. 
Warszawa, nakład wydawcy, 1836—54, w 4ce. 
Po 2 złp. 10 gr. -f 

Rok 1. pod tytułem Gałęzowskiego i Spół. 
Kalendarz domowy i gospodarski , na rok 
przest. 1836, mający dni 366. Rok 9 wyda- 
wany przez St. Janickiego Dra Filozofii. W'ar- 
szawa, druk przy ulicy Żabiej, nakł. wydaw- 
cy, w 4ce, str. 80, z mappą Wojew. Kraków, 
i Sandomirs. 

— Toż, na r. 1840, w 4ce, str. 48 i 8. 

— Toż, na r. 1844, druk Stan. Strąbskiego, 
w 4ce, str. 54 i 8. + 

— Toż, na r. 1845, w 4ce, str. 52 i 8, 
i rycina lokomotywy, -f- 

— O machinach parnych, rozprawa napi- 
sana w zamiarze otrzymania stopnia Doktora 
Filozofii w królew. warszaw. Uniwersytecie, 
przez Filoz. Magistra. Warszawa, w dru- karni rządowej, 1823, w 8ce, str. 112 i 1 tabl. 
5 złp. -f -t- + 

— Pamiętnik fizycznych, matematycznych 
i statystycznych umiejętności, z zastosowa- 
niem do przemysłu, wydawany przez Stan. 
Janickiego. Poszytów VII. Tomów II. War- 
szawa, Gałęzowski, 1830, w 8ce. 20 złp. 

( Współwydawcy : Lach Szyrma i Pawłowicz.) 

— Prawidła pisowni polskiej, podane przez 
deputacyą ortograficzną w r. 1830, z dołą- 
czeniem prawideł przecinkowania i słownika 
ortograficznego. Warszawa, druk Gałęzow- 
skiego i Spół., 1835, w 8ce, str. 82 i karta 1. 
1 złp. 15 gr. + 

— Wspomnienie o Feliksie Pancerze. (War- 
szawa, 1851) w 4ce, str. 1. + 

JANIKOWSKI Jędrzej (urodź. 1799 f 1864). 
Choroby weneryczne podług wykładu (ste- 
nografowane i litograf, przez jego uczniów). 
1829, w 8ce, ark. 128. 

— Choroby oczów, podług wykładu ste- 
nografowane i litograf, przez jego uczniów. 
Warszawa, 1829, w 4ce, ark. 91. 

— O chorobach umysłowych pod względem 
sądowym. Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. 
lek. warszaw, d. 12 Stycznia 1845. (Oddruk 
z Pam. Tow. lekars. Tomu XIII.) Warszawa, 
druk Orgelbranda, 1845, w 8ce, str. 46. + + -(- 

— Dissertatio inauguralis de arthritide , 
quam consensu et auctoritate inclitae Facul- 
tatis Medicae in Alma Studiorum Uniyersi- 
tate Jagellonica, summos in Medicina et Chi- 
rurgia honores rite impetraturus, publici juris 

facit CracoYiae, typ. Univers., 1821, w 8ce, 

str. 66. + 

— Patologia i terapia chorób umysłowych 

przez Dra Warszawa, druk A. Liefeldta, 

skład główny w księgarni Rudolfa Friedleina, 
1864, w 8ce, str. 229 i V. + -t- + 

— Prelekcya wstępna, którą miał w c. k. 
warszawskiej medyko-chirurg. Akademii dnia 
25 Sierpnia (6 Września) 1860 r. Radca Stanu 

Dr Prof. zwycz. Medycyny sądowej i Poli- 

cyi lekarskiej w tejże Akademii. B. w. m. 
(Warszawa, 1860), w 8ce, str. 17. + -f -i- 

— Skrzywienia kręgosłupa, 3ma tablicami 
rycin z natury zrobionych objaśnione. (Oddr. 
z Pam. Tow. lek. warsz.) Warszawa, druk J. 
Węckiego, 1838, w 8ce, str. 96. + + + 

— Przepisy ratowania osób w stanie pozor- 
nej śmierci będących, albo nagłą utratą życia 
zagrożonych, ułożone przez Radę lekarską 
Królestwa Polskiego i przyjęte na posiedze- 
niu ogólnem Komissyi rządowej Spraw we- 
wnętrznych, duchownych i Oświecenia publi- 
cznego. (Po ross. i po polsku.) Warszawa, 
1839, w 8ce, str. 165. + 

— Toż, po polsku tylko. Warszawa, 1839, 
w 8ce, str, 78. 

— Tegoż dzieła wydanie drugie wyszło pod 
napisem : Wiadomości o ratowaniu osób w sta- 
nie pozornej śmierci będących, albo nagłą 
utratą życia zagrożonych, ułożone przez Eadg JANIKOWSKI. 197 lekarską Królestwa Pols., redakcyi Członka 
Rady, Professora A Wydanie drugie, po- 
większone. Warszawa, druk Strąbskiego, 1845, 
w 8ce, str. 100 i nieliczb. 7. + 

— Toż, z tekstem polskim i rossyjskim. 
Warszawa, 1846, w 8ce, str. 221 i 14. + 

— Wiadomości o ratowaniu osób na pozór 
zmarłj'ch, lub zagrożonych naglą, utratą życia, 
jako też o zapobieganiu tym nieszczęśliwym 
przypadkom, podał ś. p. Prof w Warsza- 
wie. Wydanie nowe, znacznie przerobione 
i pomnożone przez Prof. Dra Stanisława Jani- 
kowskiego w Krakowie. (Z życiorysem ś. p. 
Andrzeja Janikowskiego.) Kraków, nakład 
Wydawnictwa Czytelni ludowej, Nowolecki, 
1870, w 16ce, str. XXI, 131 i spisu str. 5, 
z 4 drzeworytami. (Czytelni ludowej Dział 
VI.) + 

— Uwagi policyjno -lekarskie o odchodach 
ludzkich, ze szczególnym względem na mia- 
sto stołeczne Warszawę, przez Dra b. Pro- 
fessora Medycyny publicznej w Akad. med. 
chirurg, warszaw. (Oddruk z Pam. Tow. lek. 
warsz.) Warszawa, 1864, w 8ce, str. 31. 

— Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich co 
do wątpliwego stanu zdrowia, wydane przez 
Radę lekarską Królestwa Polskiego, redakcyi 

Członka Rady Warszawa, druk St. Strąb- 

skiego, 1845, w 8ce, kart nielicz. 8, str. 253 
i VII. + 

— Toż z tekstem ross. (Osnownyja naczała 
sudiebno-medicinskich izsliedowanij w słucza- 
jach predstawliajuszczych powód k somnie- 
niju na szczot sostojanija zdorowija, izdan- 
nyja Medicinskim Sowietom Carstwa Polskaho. 
Redakcija człena Sowieta Professora ) i z pol- 
skim. Warszawa, 1845, w 8ce, kart nieliczb. 
6, str. 610 i 17. 

— Toż, z tekstem tylko rossyjskim. Tamże. 

— Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich w 
przypadkach uszkodzeń ciała, wydane przez 
Radę lekarską Królestwa Polskiego, redakcyi 

Członka Rady, Professora Warszawa, druk 

St. Strąbskiego, 1847, w 8ce, str. XXIII, 341 
i niel. 6. -i- 

— Toż, z tekstem ross. (Osnownyja naczała 
sudiebno-medicinskich izsliedowanij o powreż- 
dienijach, izdannyja i t. d. jak wyżej) i pol- 
skim. Warszawa, 1847, w 8ce, str. XXIII, 759 
i niel. kart 10. 

— Toż, z tekstem tylko rossyjskim. Tamże, 
1847, w 8ce, str. XXIII, 378 i niel. 6. 

— Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich w 
przypadkach śmierci , wydane przez Radę 
lekarską Królestwa Pols. Redakcyi Członka 

Rady, Radcy kolegialnego Warszawa, druk 

S. Orgelbranda, 1852, w 8ce, str. XXXI, 398 
i niel. kart 4. -t- -i- -f 

— Toż, z tekstem ross. (Osnownyja naczała 
sudiebno-medicinskich izsliedowanij o smierti. 
Izdannyja i t. d.) i polskim. Warszawa, 1852, 
w 8ce, str, XXXIII, 855 i niel. kart 7. -ł- -t- -f 

— Toż, z tekstem tylko ross. Tamże. — Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich co 
do wieku, płci, funkcyj płciowj'ch i tożsamo- 
ści osób, wydane przez Radę lekarską Kró- 
lestwa Polskiego. Redakcyi Członka Rady, 
Radcy Stanu Warszawa, druk S. Orgel- 
branda, 1859, w 8ce, str. VI, 28, XXIII, 251 
i V. + + + 

— Toż, z tekstem ross. (Osnownyja naczała 
sudiebno-medicinskich izsliedowanij, w otno- 
szenii wozrasta, poła, polowych otprawlenij 
i tożdiestwa lic, izdannyja i t. d.) i z pol- 
skim. Warszawa. 1859, w 8ce, str. IV, 57, 
XXIII, 521 i X. 

— Toż, z tekstem tylko ross. Tamże. 

(W r. 1837 był wspólnym wydawcą Pamię- 
tnika Tow. lek. warsz.) 

JANIKOWSKI Stanisław (ur. 1833). Z Kazui- 
styki sądowo-lekarskiej. Dochodzenie uszko- 
dzeń ciała opisał (Odbitka z Przeglądu 

lek.) Kraków, 1870, w 8ce, str. 80. + 

— O pokątnem leczeniu. Rzecz czytana na 
posiedzeniu ogólnem Towarzystwa lekarskiego 

warszawskiego z d. 6 Września 1864 przez 

(Odbitka z Pam. Tow. lek. warsz.) Warszawa, 
1864, w 8ce, str. 5. -f -t- -i- 

— Materyały do dziejów hygieny i policyi 

lekarskiej w Polsce, zebrane przez (Odb. 

z Pam. Tow. lek. warsz.) I. II. Warszawa, 
1864, w 8ce, str. 18. 

— Toż. III. Urywki z historyi hygieny i 
policyi lekarskiej miejskiej. (Odbitka z Pam. 
Tow, lek. warsz.) Warszawa, 1865, w 8ce, 
str. 29. + -f -ł- 

— Toż. Bruki, kanały, utrzymanie czystości 
miast. (Odbitka z Pam. Tow. lek. warszaw.) 
Warszawa, 1867, w 8ce, str, 18. + -f + 

— Ostrożności potrzebne przy chlorofor- 
mowaniu i środki ratowania na pozór zmar- 
łych z wdychań chloroformowych, opisał 

Dr. Med. (Odbitka z Pam. Tow. lek. warsz.) 
Warszawa, 1860, w 8ce, str. 16. + -f -f 

— Nowe prawodawstwo angielskie w przed- 
miotach tyczących się hygieny publicznej, 
(Odbitka z Bibl. warszaw.) Warszawa, 1861, 
w 8ce, str. 13. 

— Relatio de morbis chirurgicis in noso- 
comio Universitatis literarum Dorpatensis , 
anno 1853 observatis. Dissertatio inauguralis, 
quam consensu et auctoritate gratiosi Medi- 
corum Ordinis in Universitate literarum Cae- 
sarea Dorpatensi ad gradum Doctoris Medi- 
cinae rite adipiscendum loco consueto pałam 

defendet auctor Polonus. Adversantibus : 

Dr. G. Adelmanu Chir. Prof., Dr. G. ab Uet- 
tingen Chirurg. Prof., Dr. G. Reyher nosoc, 
Univ. lit. med. aux. Dorpati Livonorum, typ. 
Henrici Laakmanni, 1858, w 8ce, str. 78 i kart 
nieliczb. 4. + + + 

— O różnicy oparzelisk sprawionych za 

życia lub pośmiertnych, przez (Odbitka 

z Pam. Tow. lek. warsz.) Warszawa, 1860, 
w 8ce, str. 8. -f -i- -i- 

— Spis duplikatów i dzieł treści nielekar- n 198 JANIKOWSKI - JANISZOWSKI. skiej Bibliot. Towarzystwa lekarskiego warsz. 
(Odbitka z Pam. Tow. lek. warsz.) Warszawa, 
1864, w 8ce, str. 8. + + + 

— Sprawozdanie z czynności sądowo-lekar- 
skich, wykonanych od d. 19 Listopada 1861 

do d. 31 Grudnia 1802 r. przez (Odbitka 

z Pam. Tow. lek. warsz.) Warszawa, 1864, 
w 8ce, str. 52. -i- + + 

— Sprawozdanie z czynności sądowo-lekar- 
skich, wykonanych w ciągu roku 1863. (Odb. 
z Pam. Tow. lek. warsz.) Warszawa, 1866, 
w 8ce, str. 26. -f + + 

— Sprawozdanie Komitetu wyznaczonego 
na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego war- 
szawskiego, z d. 18 Marca r. 1862, dla zba- 
dania pod względem hygieuicznym kąpieli 
publicznych wannowych i parowych, istnie- 
jących w Warszawie. (Odbitka z Pam. Tow. 
lek, warsz.) Warszawa, 1862, w 8ce, str. 27. + 

— O szlachtuzach publicznych. Rzecz czy- 
tana na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego 

warszawskiego, przez (Odbitka z Pam. 

Tow. lek. warsz.) Warszawa, 1862, w 8ce, 
str. 20. 

— Uwagi o wykładzie medycyny publicznej, 
szczególniej zaś sądowej w Uniwersytecie 

paryzkim i niektórych niemieckich, napisał 

(Nadbitka z Pam. Tow. lek. warsz.) Warszawa, 
1861, w 8ce, str. 153—187. 

— Uwagi pod względem hygienicznym o 
Zakładzie starców i kalek pod opieką warsz. 
Towarzystwa Dobroczynności zostających, ze 
sprawozdania złożonego Wydziałowi ekono- 
miczno - administracyjnemu Tow. przez 

(Odbitka z Pam. Tow. lek. warsz.) Warszawa, 
1864, w 8ce, str. 5. + + + 

— O wzajemnej zależności sił fizycznych, 
przez Grovego. (Odbitka z Bibl. warsz. z m. 
Lipca 1859.) Warszawa, 1859, w 8ce, str, 18, 

(Od r. 1863—1866 był redaktorem głównym 
Pamiętnika Tow. lek. warsz.; od r. 1867 — 
1871 współredaktorem Przeglądu lek., a od 
r, 1872 jednym z trzech redaktorów.) 

JANIKOWSKI Stanisław (ksiądz). Nauka 
chrześciańskiej moralności, staraniem i pra- 
cą dla młodzieży szkół publicznych uło- 
żona. Warszawa, J. Gliicksberg, 1838. 2 złp. 
15 gr. 

JANIKOWSKI Teofil (urodź. 1801 f 1840), 
Towarzystwo warsz. Dobroczynności. War- 
szawa, 1838, w 8ce, str, 19. (Jest to sprawo- 
zdanie Komitetu wsparcia mieszkańców War- 
szawy i Pragi dotkniętych powodzią, ułożone 
przez prezydującego w tymże Komitecie, Teo- 
fila Janikowskiego.) 

— Obacz: Rudnicki Mecenas (Głos, 1840); 
Towarz. Dobrocz. (1840). 

Janin Jul. (ur. 1804), obacz: Arago; Balzak. 

Janina, obacz: Radecki; Rubinkowski. 

JANIŃSKI Edward. Zur Wiirdigung der Zu- 
stande im Gr, H. Posen, Hamburg, Hoffmann 
und Campe, 1848, w 8ce, str, 48. 7% sgr. + (Jego niemieckie powieści opuszczani.) 

Janiszewska Julia (pseudon. Bronisława, ur, 
w Horodence r f 1868), obacz: Gratry. 

JANISZEWSKI Aleksander Marcin (ur. 1788 
f 1823). Nowe wzory polskie, francuzkie i 
niemieckie , napisane i wyryte na kamieniu 

przez Warszawa, w litogr. L. Letronne, 

1821, fol. podł. 

— Mucha. Nrów 3. Warszawa, 1822. (Wyda- 
wnictwo zakazano.) Obacz : Dzierożyński. 

JANISZEWSKI Jan Chryzostom (ksiądz, red. 
Gaz. kościel., ur. 1818 f 1872). Bezżeństwo 
kapłańskie w kościele katolickim. Część I. 
Gniezno, druk i nakład J. Langiego, 1860, 
w 8ce, str. XII i 648. + 

— Mowa żałobna podczas obchodu żało- 
bnego za duszę ś. p. Karola Antoniewicza, 
miana przez Poznań, w Kom. u Stefań- 
skiego, 1852, w 8ce. 10 sgr. -i- + 

— Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Anto- 
niny z Grudzińskich jenerałowej Chłapow- 
skiej, miana w Rombiniu d. 4 Maja 1857 r. 

przez Licen. Teol. Św., Prób. w Kościelcu. 

Poznań, Żupański , czcionkami M. Zoerna, 
1857, w 4ce, str. 12. 10 sgr. + 

— Mowa podczas nabożeństwa żałobnego 
za ks. Adama Czartoryskiego. Poznań, 1861. 

— Mowa na cześć ś. p. ks. arcyb. Fijał- 
kowskiego. Poznań, 1861. 

— Mowa miana w czasie żałobnego nabo- 
żeństwa za duszę ś. p. Bernardy z Kalkstei- 
nów Mittelstaedtowej, w Ludzisku d. 28 Listo- 
pada 1859. Gniezno, druk Langiego, 1860, 
w 8ce, str. 16. 

— Mowa podczas nabożeństwa żałobnego 
za duszę ś. p. Dra Karola Marcinkowskiego, 
miana w kościele św. Maryi Magdaleny w 

Poznaniu d. 19 Listopada 1846 r., przez 

Licentystę i Prof. św. Teol. przy Seminaryum 
w Poznaniu. Dochód na Tow. nauk. pomocy. 
Poznań, druk W. Stefańskiego, 1846, w 8ce, 
str. 15. 4- 

— Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Anny 
z hr. Sierakowskich hr. Ponińskiej, miana w 
Kościelcu d. 8 Sierpnia 1859 przez Gnie- 
zno, druk Langiego, 1859, w 8ce, str. 10. 

— Mowa w Frankfurcie (po niemiecku). 
Frankfurt, 1848, w 4ce. 

— Mowa z powodu 25 letniego Jubileuszu 
Towarzystwa pomocy naukowej. Poznań, 1866. 

— Znaczenie i ważność Mszy św. (Odbitka 
z Pielgrzyma.) Warszawa, 1843, w 8ce. 

Janiszewski Leon (urodź. 1810 f 1861), ob. 
Puszkin. 

Janiszewski Marcin (urodź. 1788 f 1823). 
Wzory pisania; obacz: Janiszewski Aleksander. 

Janiszewska Waierya, obacz: Waszkowski 
Józef. 

JANISZOWSKI Jan Alojzy (Radca tajny, f 
około 1 Lipca 1868 r.). Listy jego są w Mich. 
Grabowskiego: Korresp. literacka; zaś w Gazę- JANISZOWSKI - JANKOWSKI. 199 cie porannej i Piśmienn. krajowem, artykuły 
z podpisem: J. A. J. 

— Pamiętniki skarbowe. Dzieje skarbowo- 
ści w Król. Pols. (Rękopis około 200 ark. 
pisma.) 

JANISZOWSKI (Janiszewski) Erazm Lucyan 
z Janiszowa Piotrowin. Do Polaków. (Wiersz.) 
1809, w 4ce, kart 2. 

JANITSCH Aemilian. Merkwurdige Geschichte 
der KriegsYorfalle in Polen und Russland, 
zwischen Oesterreich , Russland , Preussen , 
Spanien und Frankreich 1812 — 14. Wien, 
1815, w 8ce. 

JANKIELOWICZ Mowsza. O środkach, aby 
reforma Żydów w Polsce mogła być skute- 
czną. Warszawa, druk XX. Piarów, 1819, 
w 8ce, str. 46. + 

Jankowski kościół, obacz : Miarka. 

Jankowski Adam, ob. A. L. (1830); Wolter. 

JANKOWSKI Antoni. Des emissions sangui- 
nes. These. Montpellier, 1841. 

Jankowski H., obacz: Rosignoli. 

JANKOWSKI Józef. Dissertatio inauguralis 
medico pract. de calculis yiarium urinarium, 
eorumąue analysi chemica etc. Yilnae, 1812, 
w 8ce. 

JANKOWSKI Józef Emanuel (ur. 1791 f w Maju 
1847). Rozprawa o niektórych różnicach, jakie 
zachodzą między starożytną a późniejszych 
wieków filozofią, czytana na posiedzeniu pu- 
blicznem Towarzystwa nauk. krak. dnia 13 
Października 1824. Kraków, druk Akadem., 
1825, w 8ce, str. 34. 2 złp. + 

— Krótki rys logiki wraz z jej historyą, 

ułożony przez Ob. Praw i Fil. Dra, Prof. 

Fil. w Uniw. Jag., Członka To