Skip to main content

Full text of "Codex iuris ostrogotici, cum notis critics, variis lectionibus, glossario et indice nominum propriorum"

Det har ar en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer pa bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det ar en del av ett projekt for att gora all varldens bocker mojliga att upptacka pa natet. 

Den har overlevt sa lange att upphovsratten har utgatt och boken har blivit allman egendom. En bok i allman egendom ar en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsratt eller vars skyddstid har lopt ut. Huruvida en bok har blivit allman egendom eller inte 
varierar fran land till land. Sadana bocker ar portar till det forflutna och representerar ett overflod av historia, kultur och kunskap 
som manga ganger ar svart att upptacka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det ar en paminnelse om bokens 
langa fard fran forlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer for anvandning 

Google ar stolt over att digitalisera bocker som har blivit allman egendom i samarbete med bibliotek och gora dem tillgangliga for 
alla. Dessa bocker tillhor manskligheten, och vi forvaltar bara kulturarvet. Men det har arbetet kostar mycket pengar, sa for att vi 
ska kunna fortsatta att tillhandahalla denna resurs, har vi vidtagit atgarder for att forhindra kommersiella foretags missbruk. Vi har 
bland annat infort tekniska inskrankningar for automatiserade fragor. 

Vi ber dig aven att: 

• Endast anvanda filerna utan ekonomisk vinning i atanke 

Vi har tagit fram Google boksokning for att det ska anvandas av enskilda personer, och vi vill att du anvander dessa filer for 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avsta fran automatiska fragor 

Skicka inte automatiska fragor av nagot slag till Googles system. Om du forskar i maskinoversattning, textigenkanning eller andra 
omraden dar det ar intressant att fa tillgang till stora mangder text, ta da kontakt med oss. Vi ser garna att material som ar 
allman egendom anvands for dessa syften och kan kanske hjalpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehalla upphovsmarket 

Googles "vattenstampel" som finns i varje fil ar nodvandig for att informera allmanheten om det har projektet och att hjalpa 
dem att hitta ytterligare material pa Google boksokning. Ta inte bort den. 

• Hall dig pa ratt sida om lagen 

Oavsett vad du gor ska du komma ihag att du bar ansvaret for att se till att det du gor ar lagligt. Forutsatt inte att en bok har 
blivit allman egendom i andra lander bara for att vi tror att den har blivit det for lasare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsratt skiljer sig at fran land till land, och vi kan inte ge dig nagra rad om det ar tillatet att anvanda en viss bok pa ett 
sarskilt satt. Forutsatt inte att en bok gar att anvanda pa vilket satt som helst var som helst i varlden bara for att den dyker 
upp i Google boksokning. Skadestandet for upphovsrattsbrott kan vara mycket hogt. 

Om Google boksokning 

Googles mal ar att ordna varldens information och gora den anvandbar och tillganglig overallt. Google boksokning hjalper lasare att 
upptacka varlde ns bocker och forfattare och for laggare att na nya malgrupper. Du kan soka igenom all text i den har boken pa webben 
pa foljande lank http : //books . google . com/ Digitized by Google 
2/1 IkA 


Cor, r p^ 14 a - 9 1* BIBLIOTHECA 

TtEfrTA 

MONACENSIS . Digitized by Google "^ ^y^^i m » ^» » T 1 <36625944970014 <36625944970014 Bayer. Staatsbibliothek Digitized by Google Digitized by Google \ /;TAATS* 

»J»UOTK£ 
• . * t 


w * * 


^ -w * ) ♦ s** .Li ¥.-«+' .- ♦ ^r 4- X;*-**- l 1 


I 1 W • v « \ ' Digitized by Google CORPUS IURIS SUEO-GOTORUM 

ANTIQUI. 

Volumen II. 
amltng 9f g>toertgesi dlamla ilagar, pi KONGL. MAJ.TS NADIGSTE BEFALLNING UTGIPVEN AF D. §$♦ &< Colltn oc^ D. €♦ % &tWpttv. Andra Bandet. OSTGOTALAGEN. STOCKROLM, i83o, hos P. A. Norstedt & Suher. Digitized by Google CODEX IURIS OSTROGOTICI, CUM NOTIS CRITICI8, VARIIS LECTIONIBU8, GLOSSARIO 

ET INDICE NOMINUM PROPRIORUM. & #0tgota=lafien, VTGJFVEN AP D. $. & Colltn «*> D. C. 3f. &c\)lvtn. STOCKHOLM, i83o, hos P. A. Noustedt & Soner. Digitized by Google ! ^T * r f * *# « » t 


v* ••f r * V • * » * N <:• » a /■. 
r 
J >T\\ WAT-lUmT .•nJ<tUh# .1? .Hr U » ■ Digitized by Google >«" ••' ■-•— -e% 


i<> 1 -•"•^/'.'/■■J 

/ PRAEFATIO. F6 R ET A L. L De codicibus Iuris Ostrogotici 

manuscriptis. 

1. Ex antiqufc eodicibus Iuris Ostro- 
gotici raamiscriptis unus tantum inte- 
ger ad nostra tempora pervenit, codex 
scilicet membranaceus in Regia Biblio- 
theca Stockholmiensi, sign. B 5o. Hic 
liber formae magnitudine insignis, i5i 
pollices Suec. altus est, et 1 1 1 poll. la- 
tus; continet, praeter unum tolium in 
principio unumque in fine, quibus non 
usus est scriba, 106 folia tegumento 
tergino compacta. In interiori latere 
teguminis saeculo XVI scriptum est 
"6st Gotha lagh;" quae verba etiam 
leguntur in primo folio, praeter "Epi- 
taphium Regis Mangni Ladulds" alias- 
que adnotationes eodem fere tempore 
scriptas. AEtate bic codex non videtur 
superare medium saeculum XIV; at 
fcjma, quam hic induit Ius Ostrogoti- 
cum, eiusdem prae se fert aevi notam 
ac recentior Iuris Vestrogotici codex, 
vel Ius Uplandicum, nempe ultimorum 
laeculi XIII decenniorum J ). Scriptu- 
ra, cuius specimen exhibet Tab. I, gran- I. Om kandskrifterna af Ostgota- 

lagen» , ,\ 

> • 

f. Den enda gamla handskrift af 

Ostgotalagen, som dnnu fullst&ndigt 

&r i behdllj Ur en pergamentscodea: 

& Kongi. Bibliotheket i Stockholmj 

sign. B 5o. Den &r af ovanligt stort 

formatj i5\ Svenska tums hojd och 

n\ tums bredd; innehdiler j utom ett 

af skrifvaren obegagnadt biad i bor~ 

jan^ och ett i slutetj 106 blad y bund- 

na i skinnband. Pd inre sidan af 

permen &r i 1 6:de drJwndradet skrij- 

vet "Ost Gotba lagh;" hvilka ord &f- 

ven l&sas pd Jorsta bladetj j&mte 

"Epitaphium Regis Mangni Ladul&s" 

och andra vid nyssn&mnde tid skrif- 

na antekningar. Denna handskrift 

sjrnes ej vara &ldre &n frdn medlet 

af 1 4'de drhundradet ; menden form 

hvari Ostgotalagen h&r visar sigj sy- 

nes vara samtidig med Vestgotalagens 

jrngre codex j eller med Uplandsla- 

gen^ d. &. frdn slutet af i3:de dr- 

hundradet y. Skriften i denna co- 

aeXj hvaraf prof ses Tab. Ij &r gan- T i) Doctrina de crirainibus violati regii iura- 
inenti, statuto Regis Magni de a. ia85 

~{VGL.'IY. tg.) fundata, et hic enucleata, 
«b ahera parte, ab altera vero quae ES. 
ioJ 2. stakiuntur de ilto casu, eum episco- 
pi mortui bona cederent beredibus in Jinea 
descendenti, quaeque monstfant statutum 
Skenningense de a? i*4& nondum pfenara 
efficaciam assectttum esse; pariter ac lisin- 

W fratrem -et sororem JEB. 2: pr. cororae- 

- >■ » • . . ■ 

Corp. Jur. Sv. Q. Ant* VoU II. V Den har utbiidade och pa Konung Magni 
Stadga af ar 1285 fFGL. IV* 19 J grun- 
dade idran om edsoresbroUj d ena sidan, 
och a andra sidan det som i ES. aos 2. *£- 
ges om den hdndeisc, da biskop vid sin 
dod efierfemnade brostarfvingar, och hvil- 
ket Jorutsatter att Skenninge motes besiut 
af dr 1248 ej hunnit befordra* tiil allmdn 
verkstaiiighet, samt den i MB.atpr* o/n- 
iaUde tvist emeltan iror vch syrster, tyc^ 

k Digitized by Google II dis est ac distincta. Libri in principio 
habent rubricam a ), indicem argumen- 
ti capitum littevis numeralibus rubris 
litterisque initialibus alternatim rubris 
caeruleisve ornatum; postea plurimis 
locis novam rubricam ; denique incipit 
textus littera initiali grandissima picta- 
que ornatus, quae quibusdam locis pi- 
cturam complectitur, argamentum se*» 
quentis libri respicientem 5 ). In textu, 
ubi incipiunt capita multisque aliislo- 
cis, iitterae initiales alternatim rubrae 
vel caeruleae apparent 4 ). Capita non 
incipiunt in nova linea, sed tantum in 
principio notantur signo 1f, et littera 
numerali minio in margine. 5 ) scripta, 
etsi multis locis omissa. Abbreviatio- 
hes raro occurrunt; at, praeter abbre- 
viationes usitatiores, hic nonnumquam 
HtL a, gj rj s signis abbreviationis 
indicantur 6 ). Littera p semper usus ska stor och tjrdlig. I borjan af hvar 
Balk Jinnes rubrik 2 Jj fortekning pd 
Flockarnes innehill rned poda Ro- 
merska siffror och omvaxlande roda 
eller blA begjrnnelsebokstafverj deref- 
ter pd de flesta stallen dnnu en ru- 
brikj hvarpd foi/^r texten med en 
stor mdlad begynnelsebokstaf , hvil- 
ken pd hd.gr a staJlen innesluter en 
mdlhing som har afseende pd Balkens 
i/inehdll 3 J. Inuti texten finncts vid 
Flockarnes borjan och pdmdnga an* 
dra sUillen . omv&xldnde roda <eller 
bld begjnnelsebokstafver A ). Flockar- 
nes borjanutmdrkes ej nied ny fadj 
utan blott med ttknet % samt med 
den i kanten 5 J skrifna^ ehurU pd 
mdnga stdllen uteglon^da roda ord- 
ningsnumren. Fdrkortningar t fore-* 
komma sdllan; men utom.de' h)anli- 
gare forkortningame^ finnds t hdr pd< 
ndgra stdllen a, g, r, s med forkort- 
nirigstecken utmdrkta *J, vfvei}aUt t morata, ut taceamus alias rationes quas ex- 
plicare hic non est locus, coniunctim indi~ 
cant tempus haud longum post mortem Re- 
gis MagniBirgeri f i 1 i i , vel circa a. 1 290. 

2) Praeter KrB. et VinsB., ubi rubricas ad- 
ponere oblitus est miniator. Vide noL 1. pag. 
1; not 1. p. i5a. 

3} Ex. c. in littera p in principio libri EJ>s. 

apparet rex sacramentum dans dextramque 

imponens libro, quera tenet episcopus a si- 

nistra ei adstans, alio episcopo a. dextra ad- 

' sistente sceptrumque re&is tenente. 

4), Litterae initiales grandiores, rubrae vel 

, caeruleae, inveniuntur io Jibro BB.> uno 

loco in indice capitum, et duobus locis in 

textu, ibi quoque tn nova linea incipiente. 

- Vide not 3a. pag. 187; not 58. p. aiaj nat. 

97. p. 223. 

5) Uno tamen loco, KrB. 2, Jtyera nuraeralis 
textui est inserta. Vide v Tab. I. 

6) Ex.c. Ao«a, KrB^ind. 3u fnngSj RB.26V1. 
fovis, KrB. 7:2. bvyta, Ebs. 16. hwmdis, 

Efcs. 21 2. Vide Tab. I. kes sanimanlagdt, utotti andra skalj hvilka 
har ej ar staUet att utveek/a 9 utmdrka en 
tidj ej langt efter Konung Magni Bir- 
gerssons dbd, eller omkring dr 1290. 

2J Utom vid KrB. och FinsB,, der rubriken 
blifvit glomd. Se not. /. sid. ty not. 1. s. i5x 

3j T. ex. uti bokstafven p i bor/an af Eps. 
se\ konungen afldgganae ed med handen 
pd en bokj som hdlles af en vid hans van^ 
stra sida stdende biskop, under det en an- 
nan vid hbgra sidan staende biskop hdll&T 
konungens spira. 

+f) Stbrre roda eller btd begynnelsebokstaf- 

. ver finnas i BB.j p& ett stallc ifprtekni*- 

gen pd Flofikarnej och pd tv* Mdllen *>- 

uti texten, som der afven begynner pd ajr 

1 rod. Se not* 3z* sid* i8r/A no&. £8, s. ui5/ 

iJOjQt.^J. Si 22$. / r ; 

5j Endost vid JirM. 2. har hjumren fdtt syi 

. plats inuti texten. Se Tab. J. ■ 
6j T. ex. .kon*,. KrB. ind.St. {>ings, RB.tfs . 

. /. foris, KrB. 7/ j2. bryta, Efts. 16. haeracfi^, 
Eps. 2.- 2: Se Tab. /. Digitized by Google III brukasp; doch forekommer 9 i dc$* st&l- 
le. ndgra sdnger dh i slutet af orcL 
Ingenstaaes Jorekofnfner q, utan , i 
dess stalle k. Bokstafven n <*> ej 
sallan i slutet af ord mdrkt med $n 
apostroph (')\ hvilken tir uian bety- 
delse 7 J. Af skiljeleckenj hvilkah&rj 
likasom i andra gamla handskrifter* 
ej alltid &ro satta pd det mest pas- 
sande st&lle *), brukas punkt och co^ 
lon ; pd ett enda st&lle (Vdp* ind. jn)j 
comma. Vid slutet aj hvart l&gg 
(qvatern) finnas cust.oder. En sena- 
re hand af i6:de drhundradet har 
ofverst pd bladen skrifvii Balkarttes 
titlar 9 )j och bredvid texten i kan- 
ten tillagt korta anm&rkningar an- 
gdende textens innehdll 10 ). Utom 
den betydliga m&ngd af skriffel, som 
denna handskrijt innehdllerj och hvil- 
ka oftast bestd deruti, att bokst&fver 
blifvit uteslutne, hvarigenont,ej s&I- 
lan flera ord blifvit sammandragna 
till ett li ) — samt de igamla hand- 
skrifter vanligen forekommande om- 
v&xlingarj t. ex. af a och ae, o och 
6; vilja vi blott anm&rka: att t of- 
ta utelemnas i slutet af orden, t. ex. 

drcengiaj delUj epa^ flokka^ sakij salu, pe> piuuaj atnda, ora. cst scrjjba ; - occurrit tamen illius Idco 
aliquoties dh in fine vocabulorura. Null- 
jbi occurrit q, sed eius loco seiuper 
k. Littera n in fine vocabulorura haud 
»aro notatur apostropbo ('), cui nujla 
inest potestas 7 ). Interpunctorum, quae 
bic, ut alias in veteribus codicibus raa- 
nuscriptis, non semper aptissimo loco 
sunt posita 8 ), duo genera occurrunt^ 
punctum et colon;' unico loco (Vaj}. ind. 
7.) apparet comma. In fine quaternio- 
num custodes, quos vocant, adduntur. 
Recentior manus saeculi XVI in sum- 
mo margine scripsit titulos librorum 9 ), 
ac iuxta textum adiecit breves adno- 
tationes de iis quaecontinet textus 10 ). 
Prapter multitudinem mendorum scri- 
pturae, quibus laborat bic codex, quae- 
que saepissime constant litterarum prae- 
termissione, qua baud raro plura voca- 
bula in uoum confunduntur ") — et 
alternationes in veteribus codicibus roa- 
nuscriptis usitatiores, ex. c; litterarum 
a et a>j o et 6; hic sequentia tantum 
liceat observare: r saepe omittitur in 
fine vocabulorum, ex. c. 7) Ex. c. sin*, KrB. ind. 3i. (vide Tab. I.) 
speen J j KrB. 2. han' in s > KrB. 9. 

8) Ex. c. til lagha soknir. pro til. lagha sok- 
nir 8cc. RB. 3: 1. bor. haui &c. pro bor 

.. haui. BB. 26: pr. 

9) Librum KrB. appellavit Kjrrckio Balken/ 
libris £S. et VinsB. communem dedittitu- 
ium: Kopm&ta Bntker. 

10) Ex. c. ad KrB. ind. 11 — 13: Omaltarela- 
gi — dbr wdgfarande mann — Om Tien~ 
de icke bliffxxer framford, och om biscopz 
nempnd. 

n) Yide ex. c not. too.pag. 8; not8o. p. rg; 
not 53. p. 22; nofc 19. p. 24; riott 21, 26. p. 
46. &c. Vocabulm errato tfripta interdunr jj T. ex. sin', KrB. ind. 3i. fse Tab. Ij spaen^/ 

KrB. 2. han' in', KrB. y. 
8j T. ex. til lagha soknii\ i stdllet Jor tfl 

Jagha sokniv &c. RB.3;r. bm k . hairi &c. 

fbr bor haui. BB.28.pr. 
$J KrB. harhan kallat Kyrckio Balken; ES. 

och VinsB. har han gifvit den gemensam- 

ma titlen: K6pfoala Balker. ' 

10J T. ex. vid KrB.ind.11 — 13.' Om aKare- 

liigi — dor wSgfarande mann — Om Ti- 

ende icke bliftuev A*amfot*d, ocb om biseopt 

nempnd. ' '-i , 

flj Se 4; tXi not.100. sid. &/ no€. So. *<t$; 

noi. 53. s. 22; not.ty. s.qJ? nott, at, *6. s. 

46. &c Mitskrtfh* vrd har skrtfbkr+n Digitized by Google IIII w occafrit pro -iw, uv vel uvu: w brukas for va, vtr cller «ni: 

arwm, awndj gawj halwj hwruitj wlte, xvnnin, huwp, hwup, hwzs. 

uv, vu, pro u: uv, vu,/or u: 
uvar, Vuillj Uvill. 

z pro p: zfor J>: 
uighzj uizcerlax. 

Litterae duplicantur : Bokstafver Jdrdublas: 

djrllj skillj prcsllj barnna A hannuntj kununngj ncemnnaj huarrj kcerrej eps- 
sinsj gozssitj laghssaghuj attcerj bdttinSj lattcer. 

Litterae simplices pro duplicibus: Enkla bokstdfver fdr dubla: 

anarj klokaraj manaj nata^ ucere. 

Praeter frequentes litterarum prae- 
termissiones, quae maiori ex parte, ut Utom den mdngd af uteslutningar 
af bokstdfverj hvilken till stdrre de- 

iam dixiraus, lapsui calami originem len, sdsom fdrut dr anmdrkt, upkom- 

debent, hic haud raro idem quod in " 

codicibus Iuris Vestrogotici manuscri- mit genom skriffelj fdrekommer det 
ofta hdr y likasom i handskrifterna af ptis factum offendimus 12 ), quod nempe Vestgdtalagen 12 )j attj dd likljudan- 

litteris vel syllabis similibus in duobus de bokstdfver eller stafvelser i tvd 

vocabulis concurrentibus, altera omit- ord sammanstdtaj endera af dem ute- 

tatur : slutes : 

ma(a)ruij KrB. «7: 1. not. 70. pa (a)j KrB. 27: pr; VaJ>. 32: 4- &c. cella (a), Ef>s. 
3: pr; Vaf*. 8: 2. su(a) aJt, ES. 4- i« aghi (i), VaJ). 24: 2. san(t)pcerj GB. 19. 
hua(t) pcetj ^EB.,3: 1. huar(t) taka, BB. 28: pr. pcer (cer)j E})s. 29. not. 60; ES* 
7. ncestcer (cer)j GB. ^: pr; 9: pr. hceldcer (cer)j jEB. 10: 4- laghljstcer (cer)j 
BB. 5o. (cen) cendakarlaj BB. 1: /\. flerum (um)j RB. 21:1. hyndzsim(a,f 
manzs (?), BB. ind. 5i. 

Proiu han (eum) interdum cum yoca- Pron. han (honom) sammandrages 
bulo antecedente confunditur: stundom med det joregdende ordet: 

fdplaranj bindranj Vaf>. 3i: 2. sean^ RB. ifc pr. firinj DrB. i^: 6. 

Res singularis, quae regulas gramma- En grammatikalisk egenhet j som fd- licae offendere videtur, at tamen in- 
ter vitia scripturae numerari nequit, in rekommer pd flera stdllen i denna 
och de dfriga handskriftema af 6GL., i i . - '..:■- • * i . • : ■!# I asterisco (+) superoe posito notaviti scriba, 
etsi ea ^cModane /po6tea obikus sit Yide> 
not 35. pag. 4?; not, 67. p. 1 80* 
»)^¥h)e VGL. praef. pag. VII, X, XII, XX 1 * . 1 

stundom rndrkt meden ofvanfor satt stjqr- 

,,na C-¥J,\chutu han, sedan glortU att rdtU^ 

. dem. & not. 35. sid. 47/ nou £7. $. 180. 

*%/. S* VQL.for^ sid. Vllj X, XU>XX* Digitized by Google ach som ef kan anses sont skriflty/ 
bestdr deri att> dH 1w& vefbtih sam~ 
manbindas med ok (bchjj det iehat^ 
stundom sdttes i ihfinitivuSj thutU det 
forra st&r i en modus finitus: hoo pariter ao ceteris Iuris Ostrogoti- 
ci codicibus aliqooties offenditur; ubi 
scilicet duo verba per coniunctionem 
ok (et) connectuntur, posterius non- 
mimquam in infinitivo ponitur, etsi 
prius sit in finito modo positum; 

pe haua . . . ok biltugha uara, Ej)s. 8. utan hin giui . . . ok cettin . . • ui- 
taj DrB. 17: 2. bote . . . ok kopa^ DrB. 18: i. giui • . . ok luka^ JE3. 12: 1. 
takcer ... ok lceggia^ BB. 9: 7. 

Denna handskrift, hvilken ligger 
till grund for vdr textj Jiafva vi i 
noterna utmarkt med bokstafven A. 

2. Utom den nu beskrifna hand- 
skriftj och den afskrift deraf som vi 
i det foljande skola omtala^ finnet 
nu blott en fullstdndig , men vida 
jngre handskrift af Ostgotalagenj 
nemligen en papperscodex i 4 :o * '^ - 
horig Herr Kammarherren B. jRo- 
senbladj som dr 1822 kopt den pd 
auktionen efter framlidne Hof-Inten- 
denten P. Tham till Dagsnds. Den- 
na i skinnband bundna och fordom 
med spdnnen forsedda handskrift /rt- 
nehdller i34 blad; efter Ostgotala- 
gens slutj fol. 121^ dro anteknadend- 
gra bibelsprdkj hvarefter folja Ko- 
nung Johan III:s Krigsartiklar af 
dr i56g y allt af samma hand som 
Ostgotalagen; hvaraf dfvensom af 
stilenj kan slutas att denna handskrift 
ar frdn senare halften af i6:de dr- 
hundradet. Den dr skrifven med jdmn 
och Idslig stil; men mycket vanstdld af 
felj hvilka merendels upkommit deraf 
att skrifvarenj sdsom vanligt var vid 
den tidenj ej forstdtt innehdllet af 
den gamla texten. Hdr finnes ingeti 
indelning i Flbckar^ och sdledes icke 
heller fdrtekningar pd Flockarnes in- 
nehdll i hvar Balkj och de i vdr texi 
pd de flesta stallen forekommande Hunc codicem, quem sequitur tex- 
tus noster, in notis littera A insigni- 
vimus. 

2. Praeter codicem iam commemo- 
ratum, et apographum ex illo trans- 
scriptum, de quo mentionem iufra fa- 
ciemus, unicus integer exstat, at ille 
multo recentior, codex Iuris Ostrogo- 
tici manuscriptus, chartaceus in 4 :o > 
ex libris Nobilissimi Cubiculurii Regii 
B. Rosenblad, qui eum a. 1822 emit 
in publica venditione bibliothecae a 
Nob. P. Tham Dagsnesensi relictae. 
Hic codex, tergino tegumento compa- 
ctus olimque fibulis munitus, continet 
i34 folia; ad calcem Iuris Ostrogotici 
fol. 121 dicta quaedam biblica sunt 
adnotata; sequitur postea edictum mi- 
litare Regis Iohannis III de a. i56p, 
eadem manu qua ipse iuris codex scri- 
tum; quae res, pariter ac scripturae 
ratio, demonstrat hunc codicem saecu- 
\o XVI ad finem vergente esse exara- 
tum. Litteris coratis et distinctis scri- 
ptus est; at vakle deformatus mendis, 
quorum plerumque ea est caussa, quod 
scriba, ut illo tempore solitum erat, 
antiquum textum non intellexit. Libri 
hic non dispertiuntur in capita ; quam- 
obrem indices ; eapitum, qtideque in 
nostro textt* ^plerisque locis occurrunt 
djjplicas rubricae, hic non inveniuntur» 
Prima linea cuiusque libri grandiori- Digitized by Google vj bnj^ litteris, iisque plerisque locis fu- 
bris, est exarata; in libro KrB. (qui 
h,ic appellatur Kjrrckio Balcher) pri- 
ma linea viridibus ofnatur litteris. Idem 
valet de librorum titulis, qui tamen , 
aliquot locis absunt, vel tantum con- 
stant adnotatione calci libri proxime an- 
tecfedeiiitis addita *)/ VaJ). 3s. hic in- 
Cipit noVum librura ,4 )*. In capp. VaJ). 
3o, RB. 2. et BB. 9, 28. prima linea lit- 
teris ornatur grandiofibus minioque exa- 
ratis 15 ). In textu singulae periodi ple- 
rumque habent litteram initialem ru- 
bram (idque saepissime N* iu vocabu- 
lo frequenter obvio Nw), exceptis pri- 
mis foliis, ubi hae litterae initiales sunt 
alternatim caeruleae vel virides. Pro 
CBj quod interdum tamen occurrit, sae- 
pissime scriptum est d. Nonnuliis lo- 
cis breves adnotationes in margine adie- 
cit scriba, ex. c. ad KrB. 22. "Om 
IwlaFredh;" ad DrB. 18, rubris litte- 
ris: JJ Om lechare warder drdpinn." — 
Hunc codicem in notis nostris appel- 
iavimus F. Scripturae specimen exhi- 
bet Tab. II. 3. De codice membranaceo, saeculo 
XIV ad finem vergente scripto, qui 
habuit 87 foli^ litteris numeralibus no- 
tata , ipsum iuris textum continentia, 
7£ poll. alta et 5| polL lata, 3i folia 
maximam partem plus minusve lace- 
rata, et 10 parvula segmenta sunt in- 
venta in aliis raanuscriptis libris, quon- 
dam ad coenobium Vadstenense, hodie ditbla rubriker. Forsta raden i hvar 
Balk dr prentad med stdrre stilj och 
pd de flesta stqllen med roda bok~ 
stdfver ; i KrB. . (eller som dtn hdr 
heterj Kyrckio Balchei^, tned grona* 
Det samma gdller om Balkarnes tit- 
larj hvilka dock pd ndgra stdllen sak- 
naSj eller blott bestd i eh antekning 
vid slutet df hdstforegdende Balk l *J. 
Vid Vap. 32. borjas hdr en njr Balk **). 
Vap. 3oj RB: 2. och BB. 9, 28. bdr- 
fas med prentade roda rader 15 J. In- 
uti texten borjas meningarne meren- 
dels med rod bokstaf (vanligen N i 
det sd ofta forekommande ordet Nw/, 
undantagande de fdrsta bladen, der 
dessa begynnelsebokstdfver dro om- 
vdxlande bld eller grona. Hdr bru- 
kas ndstan ofverallt a, men stundom 
fdrekommer ae. Pd ndgra fd stdllen 
har skrifvaren gjort korta anteknin- 
gar i kantenj t.ex. vid KrB. 9.2. "Om 
Iwla Fredh;" vid DrB. 18 j med roda 
bokstdfver: "Ora lechare warder dra- 
pipn." — Vi hafva i noterna betek- 
nat denna handskrift med F. Prof 
af stilen finnes Tao. II. 

3. Af en i senare hdlften af i4'de 
drhundradet skrifven pergamentsco- 
dexj som haft j\ tums hojd och 5\ 
tums breddj och fordom innehdllit 8y 
med Romerska siffror numrerade^ och 
af sjelfva lagens text uptagna bladj 
nafva 3i till storre delen mer eller 
mindre stjrmpade blad samt 10 smd 
remsor blifvit funna iimmade vid per- 
marne afandrahandskrifter,somfor* 13) Vide noti.pag. 26; not.3o. p.g6; not35, 
p. n4; not 34 p. i65; not 54 p. 189. , 

14) Cfr. not3o. pag. 86. 

i5) Gfr. not 68. pag. 84; not 49- p« i€5» not 53. 
p* 199; noi.5ap.ai5. l3j Se not. 1. sid. 26/ not. 3o. s. 96 7 not. 3S. 

s.114*' not.34*$.i65; not.54* *• Sg. 
1A) Jfr. not. 3o. sid. 86. 
15J Jfr. not.68. sid.84/ noU4$. s.tfSsnot. 

53. s. ififis not. 58. s. 2i5. Digitized by Google vir ad Bibliothecam Reg. Acadetaiae Up- 
salieusis pertinentibus, qumum Hegu- 
meatis agglutinata fueruut. Hic codex 
baud incuriose est scriptus; caret di- 
visione in capita; libri ornantur Htte- 
ris iuitialibus grandioribus rubrisque, 
non vero rubricis. Litterae initiales 
skiguforum periodorum in textu (ple- 
rumque JV) rubris lineolis sunt nota- 
tae> Capita Vaf>. 3o, RB. %. et BB. 9. 
incipiunt in nova linea, littera initiali 
graudiori rubraque ornata, haud secus 
ac initia librorum designarttuf 16 ); quod, 
pariter ac divisio in capita hic non 
facta, testatur de cognatibne quadam 
iuter hunc codicem et cod. F. nuper 
corameraoratum, etsi vestigium brciri- 
venitur textus qui antiquior fuit eo, 
quem continent ceteri codices qui in- 
tegri ad nos pervenerunt J7 ). Ex his 
foliis quatuordectim vel integra omni- 
no sunt, vel prima taritum linea de- 
truncata; haec continent sequentia frag- 
menta: a verbis (for)scete androm^ 
Va]). 37: pr, ad hans bo skipta. sotrij 
Va|>. 32*. 6r a (ma)nz titttj Va|>. 3y: pr, 
ad mi allom sasmbitj GB. 8: pr; a hus- 
fru forj GB. i6:pi\ ad vel vil a fce- 
phenes, GB. 19; a luti ^inotn Ganger, 
iEB. ro: 2, ad Suti cet han imrper> /EB. 
20: 1; ab innan. pa hauer han j ES. 
i: 1, ad mctrn (lege mera ceri) ena 
fcestj ES. 4: ph a taka oc' luk^ vt> 
ES: 16: 2, ad mafiapa tak.' pa> VinsB. 
£:3, praetermissa maiori paite §:i t.et dom tillhdrt Vddstena-k!osterj*ochnu 
dro forvaradei Kongl. 4kademi-Bi- 
bliotheket i Upsala. 'Denna hand- 
skrift dt temligen correct ; sdknar in^ 
delning i Flockar; Balkarne hafva 
storre roda begynnelsebokstdfverj nien 
inga rubriker. Deinuti texteriibor- 
jan af meningarne fdrekommande stb- 
ra boksttifver (merendels N) tiro m&rk^ 
te med roda streck. Vid Vap. 3oj 
RB. a. och BB. g. borfas pd njr rad, 
med stor rodbegynnelsebokstafj lika- 
som vid Balkarnes borjan 16 ); hvil~ 
ketj likasom detj att har ej finneb 
indelning i Flockar y bevisar ndgon^ 
sltigtskap emellan denna handskrift 
och den ntist forut beskrifne cod. Fj 
ehuru htir forekommer spdr af en til- 
dre text tin den y som finnes i de an- 
dra tinnu fullsttindigt i behdll varan- 
de handskrifterna ,7 J. Af dessa blad 
tiro 14 antingen alldetes hela^ eller 
ock endast berqfvade den ofversta 
raden; dessa innehdlla foljande styc* 
ken: frdn orden (for)seete androm, 
Vap. 527/ prj till hans bd skipta. som, 
Vap. 3n: 6; frdn (ma)nz naet, Vafc* 3g: 
prj till aen alloin saembir, GB. 8: pr; 
frdn husfru for, GB. i6:prj titt vel 
vil a foef)renes, GB. ig; frdn luti si- 
nom Gang^r^ MB. 10: 2j till sua 
aet han varj)er, JEB. 20: 1; frdn in- 
n^in. j)a : hauer han, ES. ~i: ] tj tilt 
maen (Ztis mera aen) ena fjaest, ES. 
4: pr; frdn taka oq lult^ vt, : EJS. i6{ 
2, till mana})a tak. J>a^ VinsB. 61 3, 
med fdrbigdende af stdrsta delen df 16) Cfr. not. 4d*{ta#. t65; not.53.p. 199. Loco 
primura citato, Va^. 3o, fragmentum tan^- 
ttom abscissae JitL N apparet; quod taraen 
observari oportuisset in not. 68. pag. 84. 

17) Vide Glossar. r. Kuider. 16 J Jfr. 1iot.4g.sidi 16 S/ not.S3.s.igg 9 Vid 
Vap. 3o. synesjlott ett frafment af det 
a/klippta slora ; N; ftvilket dock haJe bott 
anmdrkas i not.68.sid.84. 

17J *$« Glossar. v. Kuider. Digitized by Google YIU tota §• a. cap.6. ViaaB. **) j porro ab a 
sit cellas fiskicer^ BB. 8: 4, ad £<bt* # 
gift gafj BB. 9: 4> * yieste hanom le- 
gOj • B&, 1 2: pr f ad handuerke. pa a y 
BB. 1 5: 1; et ab aft hcerape y BB. 44 : 
4, ad finem codicis. Sedecim foliadis- 
secta, ubi omnes lineae sunt rautilatae, 
continent fragmenta ex VaJ). ia: 4 — 17- 
1; 3a: 6— 3q: pr; GB. 8:pr — 1 i:pr; jEB. 
3; i — cap. 5; 20: 1 — ES. 1: 1; 4 : p* — 
ijS: 2; VinsB. 6: 2— 8: pr; RB. a6: pr— 
BB. 1:1; 34: pr — 37: pr. In decetn 
minutis segmentis inveuiuntur disper- 
sa vocabula ex ES. 8—1 1:1; VinsB. 8: 
t — RB. 3: 2; 5: 2—8: pr; a3: 15 a5, 26: 
pr; BB. 4 : pr — 6: 1; 9: 6; iq, 1 1: pr, 1. 
In mufeilato foiio, quod cphaeret cum 
illo, ubi ultima capita textus iuris sunt 
scripta, manus paullo recentior adno- 
tavit illos locos, ubi rea quaedam in 
ittris codice commemorantur, ex. c. "lik 
fores iui iorp owikt o (?) vi Cluckare 
warper hcel slaghin af clucko k iiii 
Man gcer hor Man gcer scriptce brut v 
viii" &c. AEtas illorum codicum, quo- 
rura tegumentis haec folia agglutinata 
fueruut 19 ), et stilius quarundam adno- 
tationum ad istos codices pertinentium, 
quae hic aliquot locis inveniuntur, pro- 
bant illum £odice«i, ad queqi pertinue- VinsB. 6: /• och hela $. 9 *); vidars 
frdn a sit aellas fiskiaer, BB. 8: 4> till 
baen ae gifit gaf, BB. g: 4; frC* faeste 
hanom lego, BB.l*:pr, till handuer- 
ke. J>a a, BB. 15: 1; och frdn alt hae- 
raj>e, BB. 44 : *j til1 lagbokens slut. 
Sexton sonderskurna bladj hvartist 
alla raderna blifvit stympade, inne- 
hdlla fragmenter af Vap. 1%: 4 — 17* 
/; 3 2: 6 — 3q: pr; GB. 8: />r — / /: pr; 
jEB. 3: 1 — cap. 5; 20: 1—-ES. 1: 1; 4 : 
pr-~ 16: 2; VinsB. 6: s—8:pr; RB. 26: 
pr — BB. 1: 1; 34- pr — 3j:pr* Pd de 
10 smala remsorna finnas strddda ord 
ur ES. 8—1 1: 1; VinsB. 8: i—RB. 3: 
2; 5: 2 — 8: pr; 23: 1; 25, 26: pr; BB. 
4? pr — 6: 1; g: 6; 1o, 11: pr> 1. Pd ett 
stjrmpadt blad y som sammanhtinger 
med det som innehdller slutet af la~ 
gens textj har en ndgot jngre hand 
anteknat de sttillen der vissa timnen 
i lagboken fdrekommaj t. ex. "lik fo- 
res iui iorj) owikt o (?) vi Cluckare 
warfer hael slaghin af clucko k iiii 
Man gaer bor Man gaer scriptae brut v 
viu ' &f. c. Aldren af de handskrifter , 
vid hvilkas permar dessa blad varit 
limmade i9 )j tifvensom stilen j dtskil* 
Uga till samma bocker hdrande an~ 
tekningarj hvilka htir pd ndgra stal* 18) Gfr. noU 76. pag. i56. Finis J:i 2. tamen in- 
Tenitur in uno ex foliis niutilatis post $. 4- 
(cfr. not. 72. pag. i55.) 

19J Quaedam folia fuerunt aggfutinata codici 
Bens. Ifcoj, qui^ ut a Gei. L H. Schro- 
4eiv Professore ac Bibliothgcario Upsalien- 
si, accepimus, continet plures commentarios 
diversis manibus, partim in charta partim 
in membi-anis scriptos, ut: miracula utilia 
sfiudientibus, ^ermones de tanciis, statuium 
ffinctiu arfiugcnsis (de a. i4^3?) &c, et 
+pfc fttdiiiux saeculun^ XV oompactus esse 
ridetur. 18 J Jfr. not. 76. sid. 156. Slutet af J. 2. fin- 
nes dock pd eU af de stympade bladen ef» 

ter J. 4* df r * not * 7 2 * s *d* toSj 
19J ffiagra blad hafva varit fastlimmade vid 
cod. Benz.lV.07, omhvilken Herr Profes- 
sorn och Bibliothekarien J. H. Schrbder 
i Vpsala bendget meddelat den upljrsmng 
att den, innehMlande atskitliga af olika 
hdnder dels pa papper dels pa pergament 
skrifna upsatser* s&som* miracula utilia 
audientibus, sermones de sanctis, statutum 
concilii arbugensis faf dr ufzSPj m. m., 
synes vara inbunden i forra hafften af 
i5fde arhundradet* Digitized by Google N IX rtmt hae schedae, iam saeculo XV in- 
cidisse u£ truculentas bibHopegi ma- 
nus. — Specimen scripturae horum 
fragmentorum, quae litt. C insignivi- 
mus, continet Tab. II. 

4. Duae schedulae membranaceae, ex 
codice deperdilo, aggiutinatae fuerunt 
tegumento codicis Iuris communis Chri- 
stophoriani in Begia Bibliotheca Stock- 
holmiensi, sign. B a4* Codex ille, ad 
quem pertinuerunt haec folia, medio 
saeculo XIV, ut videtur, fuit scriptus; 
etsi minoris fuit formae (circa 6i poll. 
altae et 5| poll. latae), diffissam, ut 
dicunt, yel duplicem scripturae seriem 
quaevis pagina continuit. Scriptura, 
cuius specimen exhibet Tab. IV, niti- 
da est et distincta. Hic codex habuit 
libros in capita divisos, praemissis in- 
dicibus argumenti singulorum capitum. 
Libri rubricas habuerunt litterasque ini- 
tiales grandiores minioque exaratas; 
litteraS grandiores textui insertae mi- 
nio scriptae vel notatae sunt. Frag- 
menta huius codicis servata constant 
uno folio qui prima tantum linea est 
arbscissa , et tribus foliis magis mutila- 
tis. Incipientia verbis: skal han biu- 
pa rcetum arua, iEB. 1 2: pr, continent 
quae sequuntur u&jue ad: ok honum 
lukaj §. r. ibid.; ex MB. 16, 22, 23: 
pr. disiecta tantum vocabula habent 
(capp. i3 — i5, 17 — 21. omissa fuerunt); 
porro exstantquae sequuntur a verbis: 
(hug)gfn fullum sarum^ MB. 23: 1, 
omissis capp. 24—26, ad ok annar sitcer> 
ES. ind. 4; a mera haua skdpt (sic), 
ES. ind. 7, ad at sialf sinSj cap. 3: pr; 
a sua pa cer^ ES. 14:2, ad scembcer 
pom betpumj ES. i5: 1; postea ex §§. 
1 — 3. ibid. non nisi litterae aliquaede 

Carp, Jur. Sv. G. Ant. Pot. II. len finnaSj bevisa att den codex till 
hvilken dessa blad hortj redan i i5:de 
drhundradet rdkat i bokbindarens for- 
stdrande hdnder. — Prof af stilen i 
dessa fragmenterj hviika vi hafva 
kallat Cj finnes Tab. II. 

4- Tvdstjrcken af en ^pergamentsco- 
deXj hvilka varit limmade vidpermar- 
ne af en handskrift af K. Christof- 
fers Landslagj tillhorig Kongl. Bi- 
bliotheket i Stockholm^ sign. B 24* 
Den handskrift hvartill dessa blad 
hortj sjrnes hafva varit skrifven i 
medlet af i4'de drhundradet ; oak- 
tadt formatet har varit litet (unge- 
fdr 6\ tum hogt och 5\ tum bredt) 
har boken varit skrifven i spalt (el~ 
ler tvd afdelningar pd hvar sida). 
Stilenj hvaraf prof ses Tab. IV j dr 
jdmn och redig. Hdr finnes indelnihg 
i Flockarj jdmte fortekning pd deras 
innehdll. Balkarne hafva haft ru- 
briker och storre roda begjrnnelsebok- 
stdfver; de inuti texten forekom- 
mande stora bokstdfver dro roda el- 
ler markta med rodt. De igenfunna 
fragmenterna afdenna handskrift ut- 
gora ett bladj der blott ofversta ra- 
den dr afskuren^ och tre mera stjrm- 
pade blad. De bor/as med orden : skal 
ban biuf>a raetum arua, AEB* i2:pr y 
och innehdlla det derefter foljande 
till ok honum luka, §. 1. ibid.; derefter 
blott strodda ord ur MB. 16^22^ 23: 
pr. (cap. i3—>i5j iy—>2i.dro fSrbi- 
gdngnaj; sedan frdn (hug)gin fulluiu 
sarum, JEB. st3:'tj forbigdende cap. 24 
— 26 j till ok annar sitaer, ES.ind.4f 
frdn mera haua skopt (sicjj ES. ind. jj 
till at siatf sins, cap. 3:pr; frdn sua J>a 
aer, ES. 14' %> till saembaer J)6m baJDum, 
E& i5: 1; vidare ur $$. 1 — 3. ibid. 

B Digitized by Google ravis linea; deinde a for uar saktj 
4« ibid. ad hiolt til ceuarsto (sic) 
fcemtj §. 5» et truncatae lineae ex se- 
quentibus usque ad qfhcende. ok an- 
narij ES. 16: 2; et denique integer 
textus a sarnu pceninga ad som nu 
cer* ibid. Codex ille, cuius tegumento 
agglutinata fuerunt haec folia, scriptus 
est circa initium saeculi XVI, quo 
tempore sine dubio quoque compactus 
est; unde concludere possumus illum 
codicem, ad quem haec folia pertinue- 
runt, eodem tempore esse dilaceratum. 
— Appellavimus haec fragmenta D. 

5. Unicum folium ex codice membra- 
naceo deperdito, peftinens ad Biblio- 
thecam Reg. Academiae Upsaliensis, 
ubi inventum est in codice membra- 
naceo, Benz. N:o 3o, qui olim fuit coe- 
nobii Vadstenensis, cuiusque tegumen- 
to agglutinatum fuit hoc folium, quod 
ip. imo mutilatum, continet maiorem 

Eartem indicis capp. libri RB., a ver- 
is : ep. ok forepis man, ind. 6, usque 
ad finem. Postea secuta est rubrica, quae 
tpta fere est abscissa, ut ex parvulis 
quae restant, qualis fuerit iudicari ne- 
queat Tituli capitum ornantur litte- 
ris initialibus et numeralibus alterna- 
tim caeruleis vel rubris. Titulus libri 
RB. rubris litteris scriptus est in sum- 
mo margine. Hic codex, medio saecu- 
lo XIV, ut videtur, scriptus, sine du- 
bio eximii fuit pretii. Scriptura gran- 
diuscula est ac nitida, fere similis ei, 

?[uam habet cod. G. Iuris VG^ ^ ) cuius 
ormam hic liber quoque habuit. Quae 
in altera folii pagina, olim glutino lita, 
fuerunt scripta, lectu sunt difficillima. ao) Vide VGL. Tab. VI. blott ndgra bokstafver i hvar • radi 
derefter frdn for uar sakt, <$\ 4* ibid. 
till hiolt til aeuarsto (sic) faemt, «$\ 5 S 
samt stjrmpade rader af det foljande 
till afhaende. ok annan, ES. 16: 2; och 
slutligen ostjrmpadt frdn samu paenin- 
ga till som nu aer, ibid. Den haiid? 
skriftj vid hvars permar dessa blad 
varit limmadej dr skrifven i borjari 
af i6:de drhundradetj och har troli- 
gen dddfven blifvit inbunden; hvar- 
af kan slutas att den codex hvartilt 
dessa blad hdrtj vid samma tid Un- 
dergdtt en vdldsam forstoring. — 
Dessa blad hafva vi kallat D. 

5. Ett blad af en pergamentscodex Jt 
tillhorigt KongL Akademiska Biblio- 
theket i Upsala^ der det blifvit fun- 
net fastlimmadt vidpermen af enfor- 
dom Vadstena kloster tillhorig hand- 
skriftpd pergamentj cod. Benz. N:o 
3o. Detta bladj som i nedre kanten 
dr stympadtj innehdller storre djelen 
af RB. ind. frdn ep* ok forejris man, 
ind. 6j till dess slutj hvarefter foljt 
en rubrikj som dr ndstan alldeles bort- 
skurenj sd att man af det lilla som 
dr qvar y ej kan sluta till huru den^ 
Ijrdt. Flockarnes titlar dro prydde* 
med omvdxlande bld eller roda be- 
gynnelsebokstdfver och Romerska sif- 
fror. Balkens titel dr skrifven med 
roda bokstdjver ofverst pd sidqrncf. 
Denna handskriftj soqz synes vara 
frdn medlet af i4 : d$ drhundradetj 
har utan tvifvel varit af utmdrkt 
vdrde. Stilen dr stor och vacker, 
ndstan lik den i cod. G. af VGL, S 20 J 
hvilken denne afven till formatqt lik* 
nat. Pd andra sidan af bladetj hvilken, 
varit limmad vid permen^ dr skriftefc 

20J St FGL. Tab. FI. , Digitized by Google XI Ille tibef, cui agglutinata fuit haec 
scheda, continet summulam decani up- 
salensis de ministris et sacramen- 
tis ecclesiasticiSj scriptam, iudice Cel. 
Schroder, eodem fere tempore quo 
rixit auctor huius comraentarii, Lau- 
rentius Olavi (f i33a). Quod si ita 
sit, tegumentum quo nunc munitus est 
hic llber, cuiusque gratia spoliatus est 
codex Iuris OG., saeculo fere recen- 
tius, vel saeculo XV confectum esse 
videtur. — Hoc fragmentum litt. £ in- 
signivimus. 6. Codex membranaceu8, ex bibliotbe- 
ca Generosissimi Comitis M. Brahe 
bx Skokloster, continet Ius commune 
Magnaeanum, una cum libro de iure 
ecclesiastico ex codice Iuris OG. Hic 
codex, praeter folia quaedam charta- 
cea, scripturae vacua, in initio et fine 
voluminis, babet 79 folia membrana- 
cea 10 poll. alta et 7J poll lata, tegu- 
mento terginp, cum oricalcheis laminis 
1 et fibulis, munita. Saeculd XIV ad 
finem vergente, ni falllmur, scriptus 
est. Liber de iure jecclesiastico , pari- 
ter ac codex Magnaeanus, in capita est 
divisus; attamen indice .capitum caret. 
Capita, in nova linea incjpientia, or- 
nantur litteris initiaHbus alternatim ru- 
bris, caeruleis vel viridibus; maximam 
partem babent rubricas, quae continent. 
prima vocabula cuiusvis capitis, vel 
saltem Nw vel FFm. Diyisio ia ca- 

Eita hic prorsus abhorret abilla,quam 
abet noster textus; convenit autem 
obm illa, quam continent duo codiceg 
mox infra commemorandi; quae res, 
pariter ac lectiones in his tnbuscodi- 
cibus saepe congruentes, probat inter 
49S propinquam es$e cognationem. In n&stan ol&slig. Den handskriftj vid 
hvilken detta blad varit jastlimmadtj 
innehdller: summula decani upsalensis 
de ministris et sacramentis ecclesiasti- 
cis, och drj enligt Herr Professor 
Schroders formodanj samtidig med 
fdrfattaren till ndmnda upsatSj hvil- 
ken skall hafva varit Laurentius 
Olavi (% i33zj. I sddant fall &r 
dock bokens nuvarande bandj hvar- 
till en liandskrift af 6GL. mdst lem* 
na bidragj troligen ett drhundrade 
yngrej eller frdn forra h&lften af 
i5:de drhunaradet. — Dettafragment 
hafva vi beteknat med E. 

6. En pergamentscodexj tillhorig Herr 
Gfver-Hof-Stallm&staren m. m. Gref- 
ve M. Brahes boksamling pd Skoklo- 
ster j innehdller K. Magni Eriks- 
sons Landslagj med Krrko-Balk af 
6GL. Denna handskrift har^ utom 
ndgra rena pappersblad i borjan och 
slutet af bokenj yg pergamentsblad 
af io tums hojd och y\ tums breddj 
bundna i skinnband med m&ssingsbe- 
slag och sp&nneh. Den syH6s fyara 
skrifven i senare h&lften df 1$:de dr- 
hundradet. Kyrko-Balhef? &hj lika- 
som Landslagenj indelad i Flockary 
men har ingen fortekning pd deras 
innehdll. Flockarne borjas pd njr radj 
med omv&xlande rddaj btd ettergro^ 
na begynnelsebokst&fverj och de fle- 
ste hafva rubrikerj som innehdlla d€ 
forsta orden i hvar Flockj eller dt- 
minstone ett Nw eller Wm. Indel- 
ningen i Flockar &r h&r helt annor- 
lunda &n den^ som Jinnes i.vdr textg 
jhen ofverensst&mmer fteremoi med 
den, som de tvd handskrifter hvilkct 
nedanfdr skola beskrifvas, innehdlla; 
hvaraf dfvensom afi&sarternayMfari 
dessa tre handskrifter ofta sxanm&A- 
st&mmaj sjrnes att de &ro sinsemel- Digitized by Google XII SUmmo margine rubris litteris scriptus 
est titulus libri: Kirkio balkir. Hic 
liber occupat folia novem priora; fol. 

10 pagina prima continet indicem re- 
centiori manu scriptum, cum titulo: 
thdstta cer tosingga hceradz ceghor ; 
folib verso legitur praefatio ex Iure 
Sudermannico transscripta , eademque 
manu ac ipse iuris codex e&arata. FoL 

1 1 incipit codex Magnaeanus. Appel- 
lavimus hunc codicem H; scripturae 
formam proponit Tab. III. 

Zr Codex membranaceus in Regia Bi- 
liotheca Stockholmiensi, sign. B i, con- 
tinet Ius commune Magnaeanum una 
cum Itare urbico. Tegumento tergino, 
cum oricalcheis laminis et fibulis mu- 
nitus est; habet 129 folia membrana- 
cea, quibus usus est scriba, ii| poil. 
alta, et 8i poll. lata. Intus in tegu- 
mento legitur: Nillz Torstensons book; 
folium membranaceum in initio volu- 
fninis, praeterea scripturae vacuum, con- 
tinet hanc adnotationem : lan ndra besldgtade. dfverst pd st~ 
dorna dr titlen Kirkio balkir skrifven 
med roda bokstdfver? Kjrko-Balken 
uptager de g forsta bladen; forsta 
sidan af foL 10 innehdller en af se- 
nare hand skrifven fortekning med 
titel: ihcvtta aer losingga hoeradz aeghor; 
pd andra sidan dr ett ur Soderman- 
nalagen Idnadt foretal skrifvet afsam- 
ma hand som lagboken. FoL 11 be- 
gjrnnes Magni Erikssons Lands- 
lag. Vi hafva kallat denna hand- 
skrift H; prof af stilen ses Tab, III. 

j. En pergamentscodex 4 KongL Bi- 
bliotheket i Stockholmj sign. B i y 
innehdller K. Magni Erikssons 
Landslag samt Stadslagen > bunden i 
skinnband med mdssingsbeslag och spdnnen. Den har istg af skrifva- 
ren begagnade pergamentsbladj af n\ 
tums hojd och 8± tums bredd. Irtm 
nantill pdpermen stdr: Nillz Torsten- 
sons book ; och pd ett rent pergaments- 
blad i borjan af boken Idses denna 
antekriing: 

"Anno i683 den 8 Augusti ankom denna book ifran Nyen mig tillhanda x 
ofwersdnd och gif\#en af Commendanten her Alexander Moraht Perswe- tcf till mig 

Fol. 1 incipit liber de iure ecclesia- 
stico ex Codice Uplandico. In sum- 
mo margine eiusdem folii adnotavit 
Sparfwenfeld: Legisterium vetus se- 
cundum antiquam Compil. Smekianam 
N:o 10. Fol. 10 verso liber de iureec- 
clesiastico ex Iure OG. incipit ab in- 
dice capitum 2I ); art initium tantum 
ipsius textus continent duo folia proxi- 
me sequentia; continuatio huius libri, 
una , cum initio Codicis Magnaeani per- 
dita sunt 22 ). Post codicem Magnaea- 

ai) Vide not. 2. pag. 1. 
aa) Cfr. not 36. pag. 9, /. G. Sparfwenfeld." 

FoL 1 borjas den vanliga Kyrko- 
Balken af Uplandslagen. dfverst pd 
detta blad har Sparfwenfeld an- 
teknat: Legisterium vetus secunduoi 
antiquam Compil. Smfkianam N:o 10. 
Pd andra sidan af fol. 10 borjas 
oGL:s Kjrko-Balk med fortekningen . 
pd Flockarne 2l J; men endast borjan 
af texten finnes pd de ndstfdl/ande 
tvd bladen ; fortsdttningen af Kjrrko- 
Balken, tillika med borjan af Magni 
Erikssons Landslag dr borta 22 J* 

21 J Se not.2. sid. f. 

22J Jfr* m%* 30. sid. 9* % Digitized by Google XIII ntrm sequitur fel. 72 &c. Ius urbicum, 
et deincle foll. 124—129 eonstitutio 
Calmariensis de a. i474> et * us ^uH- 
cum R, Erici Pomerani, eadem manu 
qua ipsi eodices exarata; ex quibus 
constat Hbrum versus finem saeculi XV 
esse exaratum, etsi nitida scriptura de 
antiquiori aetate testari videretur. In 
duobus foliis membranaceis in fine vo- 
luminis rec. man. saec. XVI pinxit ta- 
bulam consanguinitatts aliasque tabulag 
quosdam adfinitatis modos significan- 
tes. — Capita in nova linea incipien- 
tia, et Htteris numeralibus. rubris in 
margine positis indicata, habent Mitte- 
ras initiales alternatim caeruleas vel 
fubras, et rubricas, non tales tamen 
quales babet cod. H. Titulus Kyrkio 
Balkir in summo marguie rubris litteris 
est scriptus. Speciraen scripturae huius 
codicis, quem appellavimus I, continet 
Tab. IV. 

8. Codex chartaceus in folio, ex biblio- 
theca Excellentissimi Comitis G. L. 
Cederhielm in praedio Ostrogotico 
Saby, continens Ius commune Chri- 
stophorianum. In interiori parte tegu- 
minis legitur nomen Anna Simons 
Ddtter grandibus litteris exaratum; 
in primo autem folio Josias David- 
son quidam Hbrum suum esse indi- 
cavit. Codex bic, rudibus ac incom- 
tis Htteris scriptus, tegumento tergino 
cum fibulis est munitus, habetque 262 
folia, quorum 28 priora continent va- 
rias adnotationes maximam partem La- 
tine scriptas. FoL 29 incipit liber de 
iure ecclesiastico ex Codice OG., quem 
tamen scriba, taedio captus, non ad 
finem perduxit, sed fol. 36 in media 
periodo desivit a3 ), postea alias adnota- 

a3) Vide not.54 pag. 18. Efter JLandslagens slnt foljer fol. 7* 
&c. Stadslagenj och derefter foll. 
1^4 — 129 Calmare Recess af dr i474> 
och K* Eriks af Pomern GArdsrdttj af 
samma hand som lagbdckerna ; hvil~ 
ket bevisar att bokendr skrifuenmot 
slutet af i5:de drhundradetj ehuriL 
man af den vackra stilen skulle vit- 
ja sluta till en hogre dlder. Pd ivd 
pergamentsblad i slutet har en sena- 
re hand af i6:de drhundradet mdlat 
en slagttafla samt ndgra andra taf- 
lor som forestdlla vissa svdgerskaps- 
forh&llanden. — Flockarne borjas hdr 
pd njr rad med omvdxlande bld eller 
roda begynnelsebokstafver j med ru- 
brikerj hvilka dock ej likna dem i 
cod. Hj och med roda Romerska sif~ 
fror i kanten. Titlen Kyrkio Balkir 
dr med roda bokstdfver skrifven 6f- 
verst pd sidorna. Prof af stilen £ 
denna handskriftj hvilken vi hafva 
kallat Ij finnes Tab. IV. 

8. En papperscodex i foliOj innehdl- 
lande K. Christoffers Landslag* 
tillhorig H. E. Ofverste Kammarfun- 
karen m. m. Herr Grefve G. L. Ce-, 
derhjelms boksamling pd Sdbyr i 
Ostergotland. Pd inre sidan af per- 
men lases namnet Anna Simons D&t~ 
ter med stora bokstdfver ; ochpdfor- 
sta bladet har en Josias Davidson an- 
teknat sig som egare. Bvken^ somdr 
skrifven med ful och ojdmn stilj dr 
bunden i skiitnband med spdnnenj och 
har 262 bladj af hvilka de 28 for- 
sta innehdlla dtskilliga antekningar, 
till storre delen pd Latin. Fol. 2Q bor- 
jas OGL:s Kyrko^Balkj hvilken skrif- 
varen dock ledsnat vidj sd att han 
foL 36 stadnat midt uti en mening 2 *J* 
och derefter tillagt andra anteknin- 

u5j Se not. 54* 9id. 18. Digitized by Google XIV tiones addens. FoH. fo—201 continent 
Godicem Ghristophorianum, cuius cal- 
ci additae sunt variae adnotationes, et 
index ad dietum codicem. Liber de 
iure ecctesiastico post Codicem Chri- 
slophorianum, ut videtur, scriptus est, 
attatneti eadem manu qua hic, qui a. 
1570, ut in fine quorundam librorum 
est adnotatum, exaratus est. Liberde 
iure ecclesiastico eatidem habet divi- 
sionem in capita, ac codd. H. et I. Ca- 
pita incipiunt in 110 va linea, notisque 
designantur numeralibus in margine 
positis, primum Arabicis, deinde Ro- 
manis. Titulus buius libri in summa 
parte cuiusque folii iegitur. In imo mar- 
gine scriba addidit adnotationes non- 
iiultas ex vulgari libro de iure ecele- 
siastico (ex Codice Uplandico) &c., ex. c. 
fol. 29: Nw cegha bonder huss a kyr- 
kio^bol fdra &c. Appellavimus hunc 
codicem K. 

9. Praeter codices iam recensos, «ex 
quibus lectionuin varietatem in notis 
attulimus, apographum supra comme- 
morati codicis A. exstat, scilicet codex 
chartaceus in folto ,-ad Regiam Bibliothe- 
cam Stockbolmiensem pertinens, sign. 
B 5i. Hoc apographuni, tegmine mera- 
branaceo vhrtdi campaetum, continet €8 
folia notis numeralibus minio pictis 
signata, praeter folia quaedam scriptu- 
rsre vacua in inilro voluminis. Capita, 
notis ntrmeraKbus- Arabicis in margine 
positis insignita, incipiunt in nova li- 
nea litteris grandioribus rubris vel cae- 
roleis exarata. Litterae initiales rubrae 
vel caeruleae textui sunt insertae; hae 
tamen saepe sunt omissae, praesertim 
ih libro RB. Tituli Hbrorum pigmen- 
to rubro vel caeruleo sunt scripti in 
summo margine. In principio codicis, 
pariter ac libri VinsB./ additae sunt gar. FolL 40—202 inneh&lla Lands* 
lagen y efter hvars slut folja tUskilli- 
ga antekningar samtett Register of- 
ver Landslagen. Kyrko-Balken sy- 
nes vara skrifven senare dn Lands- 
lagerij men dr dock af samma hand 
som dennaj hvilkenj sdsom vidslutet 
af ndgra Balkar dr anteknadt, dr 
skrifven Ar i5yo. Kyrko-Balken har 
samma indelning i Flockar som H. 
och I. Flockarne borjas pd njr rad 
med siffror i kanten^ i borjan Ara+ 
biskaj men sedan Romerska. Balkens 
titel Idses ofverst pd hvar sida. I 
hedre kanten har skrifvaren tillagt 
ndgra antekningar ur den vanliga 
Kyrko-Bdlken (af Uplandslagen) m. 
m.j t. ex. fol. 2g: Nw aegha bondgr 
huss a kyrkio bol fora &c. Vi hafva 
kallat denna handskrift K. g. Utom de nu beskrifna handskrif- 
ter y hvilkas olika Idsarter vi hafva i 
noterna anfort, finnes dnnu en pap- 
perscodex i folio d Kongl. Bibliothe- 
ket i Stockhcdmj sign. B5i 3 som dr 
afskrifven .efter den ofvan omtalte 
cod. A. Denna i gront pergaments* 
band inbundna afskrift innehdller68 
med rddt bldck numrerade bladj 
utom ndgra rena bladiborjan. Floc- 
karnej i kanten numrerade med Arabi- 
ska siffrorj borjasmed nyradj pren- 
tad med rodt <etter bldtt bldck. Inuti 
Flockarne finnas roda eller bld be- 
gynnelsebokstufver; dock saknas des~ 
sa oftaj i synnerhet iRB. Balkarnes 
titlar dro med rodt etter bldtt btdck 
skrifne ofverst pd sidorna. Vid bo- 
kens borjan och vid VinsB. dro ru» 
briker tillsatta> som ej finnas i ori- 
ginalet **J. Vid slutet af Eps. och Digitized by Google XV rubrioae, in dutographo omissae 24 ). In 
fiae librorum E}>s. et BB. legitur nu- 
merus annalis 1 590, quo anno boc apo- 
graphum sine dubio factum est; Or- 
thographiam autographi non curiose 
observavit scriba; p ubique mutavit in 
thj dhj t vel d; menda scripturae ex 
autograpbo plerumque accurate trans- 
scripsft» attamen uonnullis locis einen- 
darit; multa male legit; multa voca- 
bula errato omisit. Quibusdam locis, 
Ubi verba autographi legere non po- 
tuit, lacunas fecit. Rarissime operae 
pretium duximus affetre lectiones huius 
apographi 25 ). Scripturae specimen ex- 
hibet Tab. III. 

Iam recognovimus illos codices Iuris 
OG. manuscriptos, qui adhuc exstant, 
Vel de quibus fragmenta saltem sunt 
inventa.' Plures-codices huius generis 
circa initium saeculi XVII exstitisse, 
testantur editio de a. 1607, ^^q 116 
eius, etsi parce admodam, adiectae va- 
rietates. Credi posset etiam circa fi- 
nem eiusdem saeculi exstitisse codices 
luris OG. rnarwscriptos, postea perdi- 
tos. Etenim Lundius, in praefatio- 
ne ad lus Uplandicum una cum ver- 
sione Loccenii Latina a. 1700 edi~ 
tum^ quibusdam locis citat tales codi- 
ces, q.uo^ i^m perditos esse* aliquis pQ t s- 
set autumare. AJflfert pqg. 1.6 verba; 
"qt losa sik til kjrns ofckundraman- 
naj okegh til anrtodhugx doms* liem 
qlio loco: or awiddgom. stad, losa;" 
citatiiue in margine: "Memb. vet. c, 
XXIX & c. XXX. $. 1. TTadhamal 
OQlt.;" secj allata verba iam liuxidii 
temppr^ editiones luris OG. impre^saa 

BB. l&ses drtalet i5go 3 ddutanttiifl 
vel denna afskrift blifvit gford. Ori* 
ginalets ortnographie har af afskrif- 
varen ej blifvit troget iakttagen; p 
dr ofvercdlt for&ndradt till tb, db, 
X eller d; skriffelen i originalet, arp 
merendels noggrannt afskrifnaj doeh 
pd ndgra st&llen r&ttaae ; mycket han 
afskrifvaren last oratt; ofta Hro ord 
genom mistag forbigdngna* Pd ndt 
gra st&llen der afskrifvaren ej kun^ 
nat l&sa originaletj nar han lemnat 
rum. Vi hafva hogst s&llan funnit 
anledning att anfora denna afskrifts 
l&sarter 25 J. Prof af stilen finnes 
Tab. III. A 

Vi hafva nu beskrifvit de hand- 
skrifter af OGL.j hvilka dnnu &ro i 
behdllj eller hvaraf dtminstone lem^ 
ningar blifvit funna. Att i borfan 
af ty:de drhundradet dnnuflerahand- 
skrifter af ddnnp Lag fuAnitSj dei> 
om vitnur i$oy drs editiony och de 
vid dessslutj ehuru sparsarntj anfor- 
da varianter. Man skulle kunna tro 
att annu vid t slutet af n&mnda dr- 
hundrade funnits numera forlorade f 
handskrifter af OGL. Lundius.dbe- 
ropar nemtigen pd ndgra st&llen i 
foretalet till den dr iyoo x jamte Loc- 
qenii Latinska ofvers&ttningj utgif* 
na Uplandslagehj sddana handskrif- 
ierj hvilka skulle kunna anses nume- 
ra vara forlorade. Han anfor sid. 
16 orden: "at losa sik til ky ns ok kun- 
dra manna, okegh til annodhugx doms. 
Item alio loco: or annodgom stadlosa;" 
%varvid i kanten citeras "Memb. vet. 
c. XXIX & c. XXX. §• 1. Wadhamal f I ' ( - „» , 24) Cfr. not. 1. pag. 1; not. i.p. i5a. %4-J ff r * n °t» *• s *d» 1* not. /. ^jiSji», _. 
25j : ifot. t& *i&*53<: nobjfy **?1* % \ Digitized by Google XVI habebant in/xap. 17. AB. Porro affert 
pa£. 17: "Sun taki arf ok vrf sum 
sun/' in margine citans "Fragm. & 
memb. vet. leg. OL. (lege OG.) c. 1. & 
2. DaleLL. princ. Arjd. br." Sed ista 
verba numquam inventa sunt in codi- 
ce Iuris OG.; nec magis leguntur in 
oodice illo, cui Iuris Dalici nomen tri- 
buerunt. Satis igitur patet bas cita- 
tiones non nisi pompae qualiscumque 
caussa esse adornatas; ac praeterea non 
magis esse curandas quam ea, quae 
Lundius fabulatur de "veteribus 
membranis" suis ad Ius Yestrogoticum 
pertinentibus 2S ). OGL.;" men de anforda orden fun- 
nos redan pd Lundii tid tryckta i 
6GL. AB. /7« Likasd anfor hansid. 
17- -'Sun taki arf ok vrf sum sun/* 
och dberopar i kanten: "Fragm. & 
memb. vet. leg. OL. (las OG.J c. 1 . & 
2. DaleLL. princ. Arfd. br." Men dessa 
ord hafva likasd litet ndgonsin fun- 
nits i 6GL.j som de std till att lasa 
i den sd kallade Dalelagen. Det 
dr sdledes klart att dessa citater en- 
dast skola tjena till en prydnad, och 
for ofrigt fortjena lika liten upm&rk- 
samhet somhvad Lundius talar om 
sina "veteres membranae" af Vestgo- 
tqlagen M ). II. De prioribus Iuris Ostrogotici IL Qm Ostgotalagens Jttdre edi- 

editionibus. tio/ier. 

•r . Ostgotha Laghenj Thdn af Forna Swea ok Gotha Kunungar ok Re- 
gdnterj ok s&rdeles Kunung Knuth Erik hin Heligas Son ok jBirger Jarl , 
Stadgadh ok forbdtradh dr widh dhrom 4168. ok 1260. Trjrckt j Stock- 
holm y af Anund Olufsson. Anno Christi M DC VII* In foK 

Haec editio continet 65 folia fitteris Denna uplaga innekdlier 65 med numeralibus signata, praeter fotium in 
quo titulus inscriptus est, unumque fo- 
lium in fine libri, ubi varietates quae- 
dam ("ndghre varietates etter dtskil- 
ligheeter'') sunt adnotatae. Titulum 
ab editore esse compositum, minime 
vero in codice aliquo manuscripto es- 
se inventum, nisi forte tn apqgrapho 
ofuodam ex saeculo XVI; Regem autem 
Canutum et Ducefh Birgerum ea 
ex ratione hic nominari, quod nomlna 
eorum quibusdam locis in ipso codice 
occurrunt — id observare opus non 
esset, nisi fuissent qui ex hoc titulo 
de aeUte Iuris Gstrogotici iudicare vo- Romerska siffror numrerade bladj 
utom titelbladetj och ett blad i slw- 
tetj der "nSghre varietates eller itskil- 
ligheeter** Ciro anmdrkta. Att titlen 
dr forfattad af utgifvarenj och visst 
icke funnits i ndgon handskriftj om 
ej i ndgori < afskrift frdn i6:de drhiin- 
aradetj och att Konung Knut och 
Birger Jarl hiir ndmnas af den 
anledningj att deras namn forekom- 
ma pd ndgra stdllen i iagen — det- 
ta behofde ej anmdrkaSj om ej den- 
ne titet blifvit dberopad sdsom bevis 
pd Ostgotalagens dlder %1 ). Det dr 
troligt att denne och de ofrige i Ko- *$) Vidt VGL. pratf. pag. XLI — XLV. a6j & FGL.fortt. wL XLI — XIF. Digitized by Google flcror laisseot \V)» Hutm cotficem* ptrifcertt* 
eettifts luria - eodicek \frempore > Regis 
d^roW^lX tajprestos> vCura Ioh*«jtfis 
T Wih ae \\B u imij Ajqtf qBarii \ Regtri^ 
«se\ edito&Y verisiiriile eat **),* Editor 
secutus est eodicem manuscriptum ntinc 
jion exstantem. Meada typographica 
non multii sunt; oec adest caussa cur 
*d«lteratiojues coastrito\ factas suspica- 
•remur; sfed, variae leciaones sine , diir 
i>io ex^ di^ersi* mtonuscriptis codicibus 
«ftrifc congestae; inquo id tantum magnv 
opere est vituperandum, quod edi- 
4or, ita faciens, rem quovis loco iodi- 
care najiaxil; ^uod iamen vitium edi- 
tori minu* hst .rmpuUmdum, quatn ii- 
4iu& aevo,,>cui xiricognita Oerat aceucatio 
•qtlaih \postulat resWiplamatica, qutte* 
tjue prok dolorS nostro quoque tempo- 
re monumentorum antiquitatis edito- 
ribirs haud rarov IgeofcA esse yidetw-. 
sVsrietates «Uinio jbltp adnotatae itt ker' hlifvfoutgffna uaf\Jipc$*uthti(pu»» 
rilen J>&h\a&n e^Tkama&iBurrxt**#Q 
Ji&gifvarenilhite fifh)U\^n\ hmmkkrifo, 
sook nutBe^-rfijinheto > Tnjtokfel 4*0 
ef mAnga} ingem <mlednmg\f<&ekem*- 
mer till 1 att mistdnka. AtpAAtiUga> \ /4mr 
falskningan*; *me& : itian>\ iwfttel Hafva 
lasarter blifvit itpt4gmqMnriikaikpn& 
skrifterj foiwrvid enm&.idMidtforft 
unmdrka s&som ett\stor^ f f€^ta(4^aw*r 
ta skett utan att p& hvart\ stc/Jle f$*- 
hdllandet blifpit anm&rkt;, ettnjfaf 
iwm dock ; mmdr$ , ,btir , tiltekp{fvas tifr 
-gifvareib an hm^tidehvaxfj \$om $j 
Jtiinde, den^t4iplofnati$h^\ Mogqmnnjkfr 
tens f^f^mgar^hMii^.ijr}] wrirujtfr 
£uen> pd, vdn tid e/ sdftart sjn&s v<#w 
jobekanAa fm. gaml&.fkfltftere, itfgif- 
varefouDe p& si$$$ fy#rfet ^t^ake 
4ori(mtep mfvfi\f$ljmfo Mfv^r^rifAi 

' ' ' I ■ , r 1 . . . "' \, 


.1 iHJfi •itascributitur ; -.\ , > 

* W Eftet 'tkdi s vi\hgfoestadz vthi the skrefrfe ffigftWJMl efftf^mVhkfr- 
ne dslgdthe lagheh irjckt tirj finneb ridghre VarietMek'e ] fof'ffi 
terj sd at alle bokerne vnderstundom tcke Hafwe httft &i [ Wr&eVtittj '*tyjh 
noghre'fhd staflies litet emoot hwart annht, Therfvh> drVefibr foMHk 
Maje:tz nddfcebefalning, ndghrg th&f6Wamsle :, tiaMeMk^ 

" sdsom tidr efterfolierA "* ' : ' " Ui ' ^<' Jf! '<^ niij.-)ih 

« •" . .. T. > „ :. "-■,'. -^» ■•-• ■ >^ r 7 ; ■•> / *v-(, .iiv 

T^ •*■■■■ I • 11 * .• | ^ / O 1 * X, J # » • #^ •• * » • F # « £& varietatibus hic allatis quaedjm 
xjonveniunt cum cod. A a9 ), aliae cum 

27) Stiernhook, rfe /i*re Sveonum et Go- 
thorum vetuslOj pag. i5. Burman, ow 
Province Lagarnes dlder &c^ Vitterh. Hist. 
och Antiq. AcaeL HandL VL 228. K. S c h i 1- 
dener, Guta-fagh, Greif^w. 1818, p« XIV. 

a8) Burniirf, loco faijfper *dt- pa^. aaq; t^ot. 
f 57, p: 23ai liot l66 y hoc ;pro . car to^-adfir- 

.- miit deeodd. OG^ Upl. ^etvifck.^ ,nq«\ta- 
Ndgrci af de h&r anforda qtikfoeterf 
na ofverensstdmma med cod. A 2 y^ 

orjj Stiernhbokj de Jure Sveonum et Go- 
thorum vetusto, sid. 1S. Burman, om Pro- 
vince Lagarnes &lder &c, Vitterh. Hist 
och Antiq. Acad. Handl. VItzctSt K. Sx h ii ^ 
dener, Guta-Jogh^ Greifsw. 1818 j sicL XIV. 

28 J Burman, pd nyss anfbrda stdMe, Md. 
229. not. fSy/ *. od* n+t.~ f66,)*fytiV detta 

na upgi/t., ' * . 

2& ife ncxt: '41— %$ yAi:B3;i -nW. ijfrSsMys 
not. S8. s. 1$<}S riOtySo.ti AiWnMtjpfl siho3. Digitized by Google xjvm ^C"**); aliae deniqae cum P ^ 51 ) ; wrat 
-▼ero -afiae, quae in flullo codice adduc 
^j&tante reperiuntur**). Sospicari aK- 
qais posset nondulks ex his varietatr- 
bus inventas esse in iis codicibus, quo- 
irum fragmenta restant, sc C, D «t £; 
-sed isti codices, ut 3upra obtervatuin 
esfc **), exitiale fatum subierant longo 
-tettipore anteqnam Ius OG. primnm 
typis vulgaretur. Non igitur dobium 
-est qtiin primo editori plures adfuerint 
manuscripti codices, iam prorsus per- 
diti; quam vero ex hae copia cepit 
titilitatem, ea non nisi exigua est, cum 
ad quatuordecim taatum locos varieta- 
tes, easque maximam partem parvi mo- 
menti, atttflerit. — Etsi, tf t *ftfra dice- 
ttir, plures luris OG. editiones com- 
-paruerint, ilia tamen quam nunc recen- 
suimus, ante nostrum tempus uniea est, 
ad quam rtianuscripti codicefc sunt ad- 
hibiti. Fontibus huius editionis de- 
stituti, ipsa manuscripti codicis loco 
joti coacti sumus; quamobrem eam in 
AOtis npstris insiguivimus littera B, 
<juae ideo significat Ulum textum, quem 
primu^ luris OG. editqr, facta, ut pro- 
W>il<f est, plurium manuscriptorum co- 
dicum collatione, verum esse iudica- 
vit. Varietates calci adiectas appella- 
vimus G. * w* j . » nOgmnmediG m Jj ndgra med F ^); 
meri en dei -&f dem igenjinnes hsie i 
ndg*m af de handskrifter som dnnu 
s 4ro -4 behAM *). Man skulle kanna 
tro att ridgna af dessa olikheter fiun* 
nUs uti de handskrifter hvarafvi dn- 
nu hafva fragmenter >qvar> nemL G, 
D och E; mendessa handskrifter ha~ 
de^ s&som forut &r anm&rkt **)> un- 
dergdtt siit beklagliga ode Idngt fo- 
re den tid dd OGL. forsta- gdngen 
trjrcktes. Det ar derfor otvifvelak* 
tigt att utgifvaren haft tillgdng till 
flera handskrifter , som nu Hro allde- 
les fdrtorade ; men den njrtta han 
gjort sig 4if detta fdrrdd &r ganska 
ringaj ^endr blott vid 14 stdlien olik* 
heterj till stdrr$> delen af joga bety* 
denhetj blifvit anfdrda* — Ehuru 
<JGL., sdsom nedanfor skall omtalaSj 
fiera gdnger biifvit trjrcktj sd drden 
nu beskrifna uplagan den enda som 
hittills blifvit efter handskrifter uti- 
gifven. Dd vij i saknad af k&Uor- 
na till denna uplaga^ mdst behandla 
den likasom en handskrift, sd hafva 
vi i vdra noter utmarkt densamma 
\ med bokstafven Bj hvilken sdledes 
beteknar den text som den forste ut- 
gifvaren af 6GL., troligen efter jam- 
forande affiera hancfakrifter > ansett 
*vara den ratta. De i slutet anm&rk- 
ta olikheter hafva vi kallat G. • ■»• «.*< 3o) VWe oot. 7i.pagtg8; not. 37.;p, ia3. 
j3i) Vide notb" 47-'— 49- P&8* 33; ootgi..p. io5; 
3 tiot. 37. p. r23;*rtot. 58». p. c \g^tidt. &to p. 202. 
3a) Vide not. §\ . pag. 29; tiot. 80. p. 35; nol 82. 
p. ifefr not 36. : p^.jg8j not.58ip. igo^ not 
. 4up,2ii; doH. §p, 81 , p. 2,^6. Kj 

33) ^agg. K— XI. supra. 3oJ Se nou jf.fid. $8/ hot. 3j. s. 123. 

3iJ Se nott. 4n — 49***d33; not. 91. j* io5; 

- >not.3jLsird3s not<58<s*i$>&r not. £0**20*. 

J 3V ifc tiot. #f; sid. 2$/ hot. 8tf. s.B5/ npt. 82. 

s.149* not.36. s. 198»* noL 58. s.tyjff not. 

33J Sidd. IX— XI, ofvanfor. Digitized by Google XIX 

* 

2. Sweriges Bijkes Landz- och JltadzLaghj^j^^ 
gister widh endan bijfogat: Sampt *• \ 

Vplfimd*\ .L«/ 1V/ . » 
Ostgotha\ $jagh$n /. 
t - Helsinge) ,, , .-, ^. v-^-.-.^A u-.. t. 

' ^rfA Hen. Kon. Majst. N$dige Befaliningh af Trjckft ythgfflgp^£tf#k- 

holmj Hos Henrich Kqyser. Anno 16 43. Iu 4 :o ^ 3 ]* „ r ,r . ,.i 

Timlus Iuris OG. hicidemest quem . Ostgotalagens tft&l &r .KwJik%W$& 

habet editio de a. 16Q7; id tantum si den i i6oy f Ars juplaga^uto^ 4<*f *tff> 

excipias, qupd numeris annalibus 1168 jdmte Artcden. up8 ooh 126$ afyen> 

et 1260 hic additur *a5i; ac imo lo- ndmnes r25ij qch nederst /&*£*;. "AJj 

co legitur: "Af Henrick Kejser^ Ahr Henrick Keyser, Ahr 16$"' Qer[ina k 

1643/' Hic podex, qui,^ cum ti- lag, som h&r uptager J^^WVift 

tulo, occupat .i4a pagiuas, v nulio adhi- telbladet - ifiber&krw4t* & r P uPWaM^ 

bito raapuscriptQ c^dice^ convenienter riQgon haqdskrift blifvit ^gagnad^ 

priori editioni/ est fmblicatiis, etei mxx h ^trjckt ' efter dm atfre /tftfagaf* 

ta in prthographia diserepant, multa- ehuru mefan/cken afvikelsei afseen^ 

que alia irrepserunt menda, eaque ex de pA orthqgraphierij qch rnfingq.jtil^ 

p^te grayissiina. . Qipiyaiptur «**. c. s endel gan^a^jgrpfv^f^^Mfir^*^ 

verba : ,pa skpl y- huarium perra, Drfy bmnas t, ear^ or;4w t fe* $4 r^ Mfttr* 

30: i; item: peep sum-^annan dagh^ \xw), J>erra„ ( firB< 20: 1; Uka$$^,$*$\ 

BB,, 3p; 1 } iterantur wro yerba : pe suin^ — annan dggh, JBB. 3o; \1 i fiMen^ 

swri ~ JYu uitiSj Va|>, 1: 5, e. s. p. pt sfum — - NupiU^ fap. /M^JWfcw 

Quod addit^r y. bapn, Ej^s. 22, *) id, deremot hAr tvd g4ngpr> u o.s.q x Att m 

siq^dubio ^pecie emendationis factum ordet barti ar ttflag^t i fips.q^j J 

q$^ ^Vari^ta^e» priori , ^editioni adnexae, skall pal hafva rtamn af raqelse.,J)& 

hic omittuntur. ^ Ifl fron^e huii*s col-, i den &ldre upfagan eftef&b yttfl^*' 

lectionis legitur epistola, qua Typogra- variamprnq arqhar vteslutnq. -— J^ 

phus Keyser opus suum dedicat Iu- borjan af denna tagsamling finnes 

dicibus in supremo Regis Dicasterio en af Boktrjckaren Keyser under- 

(jStockholmfensfy Loqqitur iht de co- teknad dtdication^till Bof+B&ttem (i 

dicibus iuris, quo« anlea in quarto ma- Stockholm) ledamoter* der han tatar 

iori typift vn%av*at, qui wro iam 4i- dtrom, att "the Laghbocker" som kw 

wnditi eraot, ut nalla^ wtoplius exem^ forat hadt »<otM Median qua^^ff 

plaria vtenum exsterent; quod tantito trycket vthgd lAtit/' voro^sA^t- 

de codidbiis Iutis Chnstophoriani et gdngha, ntt inga exemplar n^raftffi- 

urbici est intelligendum, nam ceteri nos till kops. Detta bor dock emtest 

codices hoc volumine comprehensi, non forstds om Lands- och Stadslagenj tjr 

antea in quarto editi erant. de ofrige i detta band tryckte tag&r-, 

rie hade icke forut blifvit i 4:0 u%- 
gifne. ( K\ 34) Cfr. not. 87. pag. 39. HJ J f r - «oft ( *7»' **'& W- » * .-tH 0«. Digitized by Google x& 3: ? Sfce>igto"Bijk& &dmble Lagkbdkeh} &Astonr - A ; v ;• r v ' - 

Vplandz- 1 

6stgotha-\ \Lagfieh. 

Helklhge- J i 
Sampt Konunga Stjrrilse. Stockhotm<: l^rjrtkte och vplagde af Henrich 
Rfyrser* m&dh eghen bekostnadty Ahr i65o. In ra:6. ; ■ A v ii 

In altera pagina eiiisdem folii, quod PdfrAnsidan qf detta titeiblad tdses idttHB$e N httttc tkckWltn, legitur epistola 

2iift K^yseV 11 hoo 6pus dedicat Reginafe- 
ihr$*titift6. I\is Ostrogoticuth beeti^ 
pat ai6' pa^inas, quarum prima con- 
tiriet titulum, ' in secunda vero incipit 
HBer'$£ N iure ecclesiastico. Ex editione 
d& a.Y#4? iHtnsscrijitus est v hic fcodexj 
titulus, periide ac in ista editioae, 
hibet riiafmerum ahnalem i^5r,et iri 
ilno legitur: "Stockholntj Trfckthoos 
tienrich Reyser." Haec ecfitio ti&ud 1 
lhcuriose sequitur suum arcbetypuiir; 
dum vero ilmis mtenda fideliter repe^ 
tat, ieaqtife iiovis mendis novaque diS^ 
crepantia iri orthographia augeat," non 
potest non vitiositate •" superare editio- 
nepa de a. i643. Unum tamen vitium 
bd hab&nt ceterae editiories, nem- 
\nadhfh pro fnodhir -, GB. i \ : i , hic 
fericlfctuiit est S5 J; Hic quo*jae drait- 
tantur Varietatfe$ ^rimae ' editiom sub- 
iieiae'. 
eri dedicittion af Kejrser till Drott- 
ning Christina. 1 Ostgotnlagen som 
hdr uptdger 220 l sidtfTj inberdknadt 
titelbladetj pA hvdfs frAnsidd KrB. 
bqrjasy &r aftrjckt efter 1643 A^ 
uplagctl Wlilen\ tiltttggerj likasom t 
rid\hnda iiptaga 1 , Arfdltt v ia5i , och 
nederst: /5!> Stockholm, Tryfckt hoos Hen* 
rifeh 1 Keyset 1 ." Denha tiplagd drtem- 
Ugen noggrannt aftryckt •: efter sitt 
original; men som felen i detta hdr 
troget dro ' itpfapadejJittktrlldkta thed 
AtskHUga njra fel^ hvnrtiU dfveh h'd- 
ra njra xv aftifkefcer i oHhographiehj sA 
dr.dehna uplkga drinu merafetaktig 
dn dert af 1648; ddck finnes ett fet 
i de ofriga uptagohna* hdr vara rdt* 
tadtj nemt. madhir' till ttit)dhir, GB: 
/5: /. ^Jf l ^en { ^h^ dr&vdrianter-* 
na i srtttet^titeierHnade. : ; ' . ' * \. •rrf M*W^ •<i i. -j ' 1 4. SivdHkh l&kds Lagh-Bdkerj sbm drey Landt Laghj fkadz Ldgh> Vplandz 
Lagkj Wdstgdtha Letghj VstgothaLagh^ Sdd#rmtinylHtgk^dsttnahnaJ)ch> 
Hetsing Laghi x Safom ock Km. fflaj** Plmat^ *mgAendd IwstHim Suk&rn&j • 

^RdttegAngt Orclinahtiej Rdttegtifhgi. Prooess dcA Domdre Regitler. Nu p&* 

- nytemedh nyttige Concordantier bch Register^hgAr$gen oek f6rbdttrwt. > 

- tW Gratid et Priv. S: R. M Svecice. Tryckt i Stodkhelmj ajf ; Igna^ 
* tio A Meurerj medh eghen Bekostnadtj Ahr 1666. <In fol. 

tlanc collectionem, excepto lure VG. DeHha samling ar^ medundantag af 
^ edidit Claudius Akermari, !• V-. VGL. ^Jj utgifvdn af J. U. Doctorri 35 J Jfr. not. 23. sid. 1o3. 
36 J Denna allmdnna titel hade tikvat bort 
anforas i/oretatet titl FGL.sid.XLFL 35) Cfr. Dot. a3. pag. io3. 

36) Hic communis titulus taraen afferri de- 
buisset in praef. ad Ius YG. pag. XLVL Digitized by Google XXI Dootor et designatus Professor m Aca- 
deraia Dorpatiensi 37 ), euius tamen no- 
men non apparet nisi iti titolis Codicum 
Iuris Sudermannici et Vestmannici, 
noii antea editorum. Typograpkus 
Meurei» eam dedteavit Rfcgi Carolo 
XI, fteginae viduae Udali^icae Eleo- 
norae, Administratoribus Regni tuto- 
riis universisque Regni Senatoribus. Ius 
Ostrogoticum , (juod, praeter titulum, 
occupat 61 folia, ex editionedea. 1607 
transscriptum est, eundemque titulum 
ac illa habet, id si excipias, quod post 
"i26o" hic sequitur: ock utn&mnde Ptbfessorn Wd* Vnt^ 
wersitetet i Dorptj Ctaudius Jkhri 
man * 7 Jj hvart namn l dbck endast 
dr utsatt pd titelbladet till Sddto* 
manna- och VestfnahnaJagarn^; h<vil- 
ka ej for&t varit tryckte. Den dt* % 
af Boktryckaren Me urer dedicerad • 
till Konung Carl XI och *Enk& 
Drottningen He dvigEleonora samt 
Formjrndare-Regeringen och atld Ri- 
kets Rdd: Ostgotalagenj som hdr up- 
tqger 61 bladj utom titelbladetj <3fr' 
aftryckt efter i6oy drs ttplagdj ocfi 
fiar samma titel som den^ utom det 
att hdrj efter "1260" foljer: 

**Nu pd nytt vthgdngen ocli medh nyttige Concordantier formeredt. Cum 
Gratia & Privilegio S. R. M. Svecice. Tryckt i Stockholmj hoos Igna- 
tium Meurer, Kongl. Booktr. medh egen bekostnadtj och jins hoos honom 

til\4uops. Ahr i665." 

\ • • 

De i titlen omtatade "concordantier 9 * 
dro i kanten tillagda hdnvisningar 
till motsvarande stdllen i de dndra 
lagarne, i srnnerhet till Chrjstof* 
Jers Landsiag; pd ett stdltej GB. 
2g: 1j hdnvises till "inslitut. justin. de 
ingenuis." Dessutom dro pd fndnga 
stdllen i kanten korta anmdrkningar 
tillsattaj t. ex. lefz sughal, KrB. 11. 
ykildagh, KrB. 20. hott Sr med mtet 
bott, Eps. 1. &c. Denna uplaga dr 
med mera noggrannhet dn i643drSj 
aftryckt efter samma original; dock 
finnas dfven hdr mdnga felj bestden* 
de dels i enskilda bokstdfverj t. ex. 
edhfort, edhsfore, for edbsort, edhsso- 
re, KrB. ig, dels deri att ord blifvit Quae in titulo commemorantur "con- 
cordantia/' ea constant citationibus lo- 
corum parallelorum in ceteris iuris co- 
dicibus, praesertim in codice Christo- 
phoriano; uno loco, GB. 29: i, citan- 
tur "institut. fustin.de ingenuis." Prae- 
terea multis locis in margihe adiectae 
sunt breves adnotationes, ex. c. lefz 
fughdlj KrB. 11. rkildaghj KrB. 20. 
hott dr med intet bottj Ej)s. 1. &c. 
Haec editio fidelius quam editio de a. 
i643 idem archetypum sequitur; atta- 
men hic qackjue multa ofFenduntur 
menda, partim singularura litterarum, 
ex. c. edhforty edhsfore, pro edhsortj 
edhssdrej KrB. 19, partim vocabulo- 
rom omissorum vel additorura, ex. c. V l \\ • ^ ' \ * I 1 

37) Vide Catalogum Librorum, <jui in ffist. et 
Antitj. Patr. sub imperio Caroii XI publicati 
sunt, Stoclholmiae, 1690, pag. 26, 27. I. 
M o 1 1 e r i Hypomnemata ad Schefferi Svec. 
tiU. p. 204 * 2o5. 3jJ Se Catalogus Libroruro, qui in Hist et 
Anliq. Patr. sub imperio Caroli XI publicati 
sunt, Stockholm, 1690, sid. 16, 27. /. Mo /- 
leri Hypomnemata ad Schefferi Srec. litt. 

S. 2o4, 20$. N Digitized by Google XXII / uteiemnade eller tillagda, t. ex, tokt 
af tokt af Jor tu tokt af, KrB. i3; o& , 
den: tha agho tber — vth sott, RB. 
3: 1 X l&sas hdr tvd gdnger; likaSd: 
Tha a han balwa -7-* kiannis, BB» 3y: 2<< 
Efterdt folja vaHanternaj eller som 
de h&r i den sd kallade columntitlen 
benamnaSj "Athskilnadher." f 

En Latinsk ofvers&ttning af dGL> 
och andra gamla lagar^ forfattgd och 
egenh&ndigt skrifven af LocceniujSj 
finnes i ett band i 4 :o > tillhorigt 
Kongl. Bibliotheket i Stockholm y med 
denna gemensamma titel: 

Codex Legum Regni Svecice Antiqvarum, Quales sunt Uplandicce, FFest- 
gothiccej Ostgothiccejt Sudermannnicce (sic), IVesmannicce j Helsingiccej Dq- 
liccBj a lohanne Locoenio IC. Latine versce. 

Difficile est dicere quamnam editio- 
nem Iuris 06. in hoc opere usus sit 
Loccenius. Maxime videtur proba- 
bile iam unam iam alteram editionem 
ei ad manum fuisse. Quod de versione 
Iuris VG. iudjcavimus 38 )* id quoque 
de hac, et de omnibus Loccenii ver- 
sionibus valet. t$kt af tokt *f pto tu tokt afj 
RrB.« $3; verba: tha agho ther — 
vth sottj RB. 3: 1, hic bis legnntur; 
permde ae verba: Tha a hap halwa 
— ki&nniSj BB. 37 : a. Ultimo sequun- 
tqr varietates, vel ut hic in superno 
paginae titulo appellantur, "Athskil- 
nadher." 

Latinam versionem Iuris OG. et alio- 
rum antiquorum iuris codicum , a Loc- 
cenio compositam propriaque manu 
scriptam, continet volumen in 4 :o > ^d 
Regiam Bibliothecam Stockholmiensem 
pertinens, cui titulus commuuis est: Det &r svdrt att s&ga hvilken af 
OGL:s uplagor Loccenius vid detta 
arbete foljt. Troligast sjnes att han 
haft &n den ena &n den andra edi- 
tionen till hands. Hvad vi hafva 
jrtrat om ofvers&ttningen afVGL* zt )j 
det g&lter &fven om denna och alla 
Loccenii ofvers&ttningar. III. De hac Iuris Ostrogotici 

editione. 

T 

Cum unus tantum vetustus Iuris 
Ostrogotici codex manuscriptus , sc. co- 
d&& Regiae Bibliothecae Stockhoimien- 
sis B 5o, quem nos appellavimus A, 
nunc integer exstet, hunc iu textu no- 
stro sequi necesse fuit. Neque in hoc, 
nec in alio quoquam codice Iuris OG. 
manuscripto inveniuntur §§; quam- 
obrem nos, ex ratione in praefatione ad ///. Om ndrvarande edition af 
OstgotcUagen. 

Emedan endast en gammal hand- 
skrift af Ostgotalagen numera full- 
st&ndigt finnes i beh&Ilj neml. den af 
oss sd kallade cod. Aj eller B 5o & 
Kongl. Bibliotheket i Stock/wlmj sd 
har denna mdst l&ggas till grund for 
vdr text. Dd §§ ej finnas i den* 
na eller ndgon annan handskrift af 
dGL.j sd hafva vij af det sk&I som i 38) VGL. proef. pag. XLVIII, XLIX. 3SJ FGL. forel. sid. XLVIII, XLIX. Digitized by Google XXIII I«6 VG. allata , i eapita , «bi opus^ visum 

iCSt, *h §§ diviflimus; qua in re ne&um 
tantum reruin respeximus, nen curaii- 
^tes divisiowem in« editione de a. 1607 
factam , mullisque tofcis ineptam. £0 
«odiice , vel illis codicibus manuscriptis , 
ex quibus a. 1607 editum est Ius OG., 

munc non exstantibus > hanc editionem 
periude uc manusci iptum codicem con- 
ferre* quaeque ibi a nostro textu dis- 
crepaot, in notis indicare oportuit. 

~Cum iJla editio (a nobis B appellata), 

*ut videtur, haud neglexerit antiquam 
orthographiam , varietates hic inventas 
eadem accuratione observaviraus, ac si 
in antiquo quodam qodice manuscripto 
eas ofFendissemus, Neque tamen ex illa 
fcditione, nec ex ullo mauuscripto co- 

-dice vei minrmae ortbographiae diver- 
sitates adnotari potuefuut vel debue- 
raut 39 ); quod etiam dicendum est de 

nnanifestis typographiae mendis, et 
formis grammaticae regulis contrariis, 

• eri. & kirkiu pro kirkia j thretolftan 
Tpvothretdtfter &c. Cbd. A. fere ubi- 

<que habct recentiores formas termina- 
tionum prortominom &c. quam B; 
quod quoque loco obseWare ineptum 
fuisset, ex. c. alle pro allir^ tue pro fdretalet tiil VGL. &r vnfordk, mdstj 
der sd n&digt JitnnitS,indda Ftockar^ 
ne i SSi hvarvid in bndast A sett pd 
innek&lletj btih ej rdttat oss efter aen 
af i€qy drs utgifvare gjorda> pd 
mdngd stdttett opassande indelning. 
Endr den eller de handskrifter \> som 
ligga till grund for 1607 drs editionj 
nu ej dro i behdllj sd har ndmnda 
edition mdstj likasom en handskriftj 
jdmforaSj och olikheterna med vdr 
tevct i noterna anmdrkas. Dd den 
gamla orthographien i ndmnda up- 
laga (af oss kallad B) syhes hafva 
blifvit temligen troget iakttagen, sd 
hafva vi ock anmdrkt de hdr befun- 
na olikheterna med lika noggrannhetj 
som om de funnits i en gammal hand- 
skrift. Dock har likasd litet h&r j som 
ur ndgon handskriftj de obetydliga- 
ste olikheter i orthographien kunnat 
eller bort anmdrkas * 9 ) ; icke heller 
uppenbara trjckfel eller oriktiga granb» 
matikaliska formerj t. ex. kirkiu fdr 
kirkia, thretolftan fqr thretolfter &c. 
Nastan ofverallt, har cod. A. njrare 
jormer for dndelserna af pronomina 
&c. dn Bj hvilket det skulle varit 
olampligt att pd hvart stdlle anmdr- 39) Censor quidam, cuius iudicio non possu- 
mus non esse conteati, refert de prijno vo- 
Jumine nostrioperis: *' Meddetingen afVa- 
rianier str&frker sig endog til erihver For- 
skiel iSkrivemaaden^ Nordisk Tidsskrift 
for Historie* Literatur og Konst, udg. af 
Ch. Molbech, 1. B. Kiobenh. 1827, pag. 
612. Haec tamen sunt inteliigenda cum ea 

^ reslrfctione, quana nbs statuimus in praefa- 
tione ad lus VG. pa^ L3CVI: "omnes ob- 
servavimus varielates, etiam in orthogra- 
phia, ubi id operae pretium fuit/' TaJi 

• p restvictione neglecta omnes orthogrophiae 
varietales acjnotare, neque fieri posset^ nec 
usui ulli esset. 3gJ En Recensentj med hvars omdome vi 
nafva allt skdl att vara nojde, ytrar om 
fbrsta delen af vart verk.- "Meddelingen 
af Varianter straekker sig endog tii enhver 
Forskiel i Skrivemaaden." Nordisk Tids- 
skrift; for Historie, Literatur og Konst^ udg. 
af Ch. Molbech, i.B. Kidbenh.iSaj* sid. 
612. Detta bbr dock fbrstds med dtn in- 
skrdnkning som vi upgifvit i fbretalet till 
FGL. sid. LXVI. JJ vi hafva anmarkt al- 
la olikheter* dfven i afseende pa stafsat- 
tetj da sadant varit anmdrknings- 
vfird t J * Au, utan en< sadan inskrankning, 
anfbra alla { olikheter i stafsaJttet, vore b&- 
de omajligt och andamdlslbst. Digitized by Google ,s»y .4W*l, pfX flW b pe Z r v# prectj pe pro 
^NW.WV J?*ri^uf9 ^qrvaviiaus varie- 
l^t^^fii fragme^Uis aaliquorum codi- 
^im C, D ^t E. Ubi neces^qriuiii <lu- 
ximue indicare litteros vei vocabula iu 
cod* C Tel D esse abscissa,, \d aste- 
risco (°) sigtiificavimus 40 ). ^Nouuuliis 
locis iuter parentheses adposuimus eas 
Htteras, quas in parte folii abscissa 
gciiptas fuisse, iudicavimu^ 41 ). Ex ce- 
Jteris codicibus, qui in formis vocabu- 
Jorum grammaticalibus rpagis aberrant 
a veteri textu, diversitates illuc perti- 
nentes noii aduotavimus; nec ulli fuis- 
set usui aflerre turbam illam varieta- 
Xum, quae manifestis scripturae mendis 
priginem debent, praesertim in codd. 
-F et K 4a ); et$i tales quoque adnota- 
vimus, ubi vocabulis additis vel omis- 
sis con^titerunt. Ubi eandem lectionem 
\ex> pluribus codicibus attylimus, ex. c. 

aiP^ t* 20, a4' 2 ^> 2 7* P a S* 3, primo loco 
-l^pi^uiavimus eum codicem , cuius or- 
-thograpbiam , ut antiquissimam et opti- 

p>^m, in notam noetram recepimus; 
Mqwd etiam in Iure VG, plerumque 
r^t .ohservatum, 

- sdsom det cildsta ooh bdsta^ blifvit 
pd de flesta stdllen dr iakttaget. $o)' Ex. c. nott. 38, 4°« pag. 78; not. 36. p. 

8$; noL 53. p. 90. Scc 
;! 4iV Ex. c. not. 36. pag f 78^ not. 35. p. 142. 
'Y&c Vix opus est observare parentbeses in- 
'" 'terdum, ex. c. not. 66. pag. 84, contrnriam 

habere significatibnem, ut adeb 1, c. Jitte- 

* Vv rae stuk adsint, ceterae autem smt abscissae. 

" Not. 97. p. 85. significat fsakj h. v. quoque 

k esse abscissam, si scriptum fiierit: past cer 

""*' cksak jia>pertiug, pro ficepcertiugh sak, 

ut habet textus. k<*j t. &a\ alle fdr ailir> tiie for tuer» 

pYQ for J)r0ar eller |>f ea, J>e fdr per 

&c. Med lika noggtwjmhet . dro oUk* 

J&ttnva i fisQgmfintefinq af d& . gq*?r 

//<? hmdsfarifterrty £> J) oqh JE o#- 

m&rkta. Pd de stdllekj der det fun- 

, nits nodigt att tillkdnnagifvaatt bok- 

stdfver eller ord i C och D aro bprt* 

skurnaj dr.sddqnt utmdrkt genomen 

Mjer/ut (*) A0 ), Pd\ ridgrfl stdllen 

hafvciQde bokstafvep ^sorn sannplikt 

stdtt pd den bortskurna delen af bla^ 

detj blifvit tillsatta inom parenthe- 

ser 41 ). I de ofriga handskrifternaj 

som i afseende pd de grammatikaliska 

formerna mera afvika frdn den^ gam- 

la textenj hafwa de dit horande skilj- 

. aktigh$ter $i blifvit, anpidrktq;, dfven- 

som det hade varit dndamdlslost att 

uptaga de mdnga olikheter som up- 

kommit genom uppenbara skriffelj i 

synnerhet i F och K A2 )j ehuru df- 

ven sddana blifvit anmdrktaj dd de 

bestdtf i tillagda eller utetemnude ord. 

Dd lika fdsqrter blifvit anforda ur 

flera handskrifteuj t. ex. nott. aOj a£j 

a6j 9.7. sid. 3, har den handskrift 

blifpit forst n&rnndj hvars stafsdttj 

i noten uptaget / hvilket dfven i PGL. . -\ . 4^)* Ex. c. in F. gardapvoAceraj krrtkio Iordh 
x prb kirkia giorpj KrB. 1; in K. atdzke ko- 
spasU pro astsku spiatfle r; KrB. i5. ' 40J T. ex. nott. 38, 4°' s *d j8/ not. 36. s. 
'89; not. 53. s. 96. &c. 

' 4 1 J T. ex. not.36. sid. j8/ ndt. 35. s. 14^ 

" 5cd.' Dtt ttirde ej behofva anmarkas att 
parentheserna stundom, t. ex. i not. 66. 

x sid. 84* hafva eti motsatt betydelse, sa att, 
jid anjoraa stalle, bokstafverne stuk aro i 
behall, men det bfriga bortskureU 1 not* 

" ■ 97' s. 85. beteknar (sak) att detta ord af- 
vet?. tir bortskuret; s& vida der stdtt,- J>aet 
ael; oksak flaebertiusr, dd deremot i tex- 
\en stdr naBpaertiugh sak. 

''4w'T. ex. i F. g§rda for gacra, kyrckio Iordh 
'/&V kiifkia gior^, KrB. u i K. «dzke ko- 
spaele fbr aetsku spiaelle, KrB. i5. Digitized by Google XXV" t m 

In $os*arifr 6*\<A adiecto delegdVi-* 
mits tectoifem' ad fclossirium Iuris VGv 
qudtietf supttflua JprdiixStai ita ^potuit 
evilari. XJt l*ctor statim possit^videre 
quaenam Vbcabula in glossario Iuri* 
VG. quequa inveniantur, emnifcus ta^ 
libas vocafetrtis ifr fine adposuimus astfe-> 
riscum (*), ad quem etiarii, ubi rieces-> 
sarium visum esti in parenthesi adno-* 
tavirous 6rA6graphicam eiusdem vocis 
formam ia Iure VG. , ut ibi eo facilius 
inveniatur ; ex. c. ad brista^ ° (brassta); 
ad broplungi, *(brdpungijj &c. — 
Haud superfluum forsan est observare, 
neeessarium esse, ubi notaein glossario 
citattfeur, confew-e ipsum ^textum, ut 
intetligatur sensus citatioiiis; ex. Cl itt 
v. piufs rnalj ubi citatur RB. 17. nok' 
34 f ijuod intelligi nequit nisi confera- 
tur textris, ubi legitur piufs tdksmatj 
ei owo, toxik codi ; F. omittat tdkSj $t 
piujs ma[. ' > • T • f • ) \ 1 . V 3 :\\ .\ y i . : \»' ' Praeterea in omnibps hic easdem ob- 
servavimus ^egulas, quas ia praefatione 
ad IusVG. exposuimus. In eo tan- 
tummodo fecimus aliquantulam iramu- 
tationem^ quod haud mmus e textu no- 
tisque quam glos&ario elimUiavimus lon- 
gam fj eum quo per. obscuritatem fa- 
cile commutatujr f; ac ubique usi su- 
inus miuusculo i^quo nqstro tempore 
pierumque otuatw typographi, quodqqe 
in manuscriptis cfuoque codicibus in eo 
tantum difffertr a f, quod hoc saepissime 
occurrit iti mediis vocabulis etininitio, 
s contra pl^rumque in fine. Quae in 
glossario luris VG. addenda vel emeii- 
danda ilunc reperimus, ea huic volu- 
«iini ^biunximus; et ia sequentibus 
quoque operis nostri yoluqaiuibus sine 

C&p. Jvr. Sv. G. Jnt.Vol. II. '• 1 det iftetdt bifbgade gtdtsatitM 
hdfva vi h&n*is*t HiH V<#tgmk* 
Ugehs glosstirxirti j 'M kfi^oHddig 
vidloftighet dertgehoiri kunnq* \uhd^ 
vikas. Pd dit dtt Idsaten gentiSt fnA 
kunfia se hvilka*Tti#jhjehfinn*$ top* 
tagnd i VG&s IgltissaMum j sdhhffid 
vi <vid SlUtet af dUa sddtina otd sdit 
en stjerna (*)j och dtriid a?t>ehj 
d& det funhiisn&digtj inot*parenth& 
ser anteknat huru ordet i kGL. skrif- 
vesj pd dei att Idsaren md der tned 
ttitthet igenfinna det ; t. ex. <vid bri- 
Sta, «(briesta); <i>id brdblungi, »Q>i&> 
pnngi), &c. — Det torde behtifeaePin* 
rasj attddndter i giossarium citeras 3 
det ofta dr hddigt att j&mfora texten 
forattforstd meningen &f citationen; 
t. ex. <vid ordet J>iufs tnal, der AB. /7. 
not. 34. cHeras; hvilket endast bUr be~ 
gripligt genem idmfSrande af textenj 
som har Jnufs tttk* mal, hvarafj dA eod. 
F. utelemnar tats^ upkommer ordet 
pitifs mal 

For ofrigt ffi. vi i afseende pd de 
af oss foljda gmndsatser ialU dbe- 
ropa hvad vi i firetdlet titt FGL. 
ytrat. Vi hafva hdr endast gfort 
den fordndringj <xtt vi bdde i textj 
noter och glossarium u%eslutit det Idn- 
ga f, emedan detta genom otjrdlighet 
Mtt forbfandas med, f;oeh*6i hafba 
dfveratlt brukdt det numerU i ityck 
vanliga kofia s , hvilket dfyen i hdnd- 
skrifterna endast deri skilfer sig frdn 
f , ati detta > vimligen forekommer i 
borian af orden och inuti dem^ men 
% deremot merendels i slutet» Hvad 
vi i glossarium tUf VGL. ny funnit 
att tUl&gga etter forbdttru j det haf 
va vi anm&rkt i slutet afdetta band; 
bch vivilja dfven i de foljandeban- 

D Digitized by Google XXVI ^^, iaiicaUw^ ^a^qijoe Ui^ntea 
c4i^\i44 er 9v\Yel S»w4we n^essariiua 
viwmiu^nt; *ec i$ta» ,j£ olim flobU 
evM propositum, io ujtiroo demum vo^ 
hwme 4are» ideoquein tempu$ et re~ 
uwHui» # \ ifl Wla W 4iflfer« *olju tfH^ 
Qm4\ad> te*tum ift\. pripaft AVQltWPiPft 
Q^ufti ^aUWfe,. h^tei^us^ ipw*> *dfuit, 
^W |>WthftV f utspwmus, aderit caussa, 
cur ' ea, quae de cora ei itnpeiua i^ 
praefati*oe\ adseveravirnus, revoqare- 
tau8 43 \ Quin cpntra iucundissimum 
xft&s\ tuit. con*penre, accurationem a 
nobi^ adhibiUip tibique esse agnitam 
ommbitfque £robai*m. At de singuli$ 
priftcipiis, quae in opere nostro adoj> 
aaado sequeqda nobis proposuimus, 
animadversiones quasdam factas e$se 
cegnoykmis* quibus hoc lqco breviterV 
re^ndere haud vicLetur aHettiun. Fue n 
rtmt qai reprehertderint . veterem tex- 
tua* a nbbi* edituranou siraul JLfetino 
vel recentiore Suecprum sermone es$e 
redditum. Quibus respondemus, non 
recte facere eum nobis yideri, qui cum 
textu antiquoruin juris Codicum , quem, 
ea qua.jp^r est diligentia editum, per- 43) Capita quaedam ad Tus VG. pertinentia 
" (t. CB; Bryu; IV. ro, 19.) demio quidetri 
▼ulgata «Mnt in opere a Ce kbcrrim o Pro- 
fe$6Qre&c. h G, LiM#g?eb edity, Difiio* 
matario Suecano, VoJ. k Stockh. 1829; in 
quibus diversitates quaedam apparuerunt 
inter textus a Cel. L i I i e g r e n* et nobfs edi- 
tosj sed comparattone cam manuseriptfe 
codicibu* facta invemnHtt* qttod tuti pt^ae- 
dicere.potuimu^ univems bas diversitatet 
\ totidem esse menda in ppere CeJ. L i 1 i e g r e n. 
Haec invitf cogimur animadvertere, npn 
ut quid d^traharnus de laude operis, quod 
etiam ad Jiidtorfam patrii kina maximum 
adfert moraentuxn > cnifut prosp*rum suo 
cessuta ardenter exoptamus; sed.ut a no- 
bis ipsis iniustam negligentiae suspicionem 
avertataus. komna dtfarneytfom kwn* Jfcmtnih 
digHv i $tallet for aU j s&som y( fdr^ 
ut hade amnat^ medtfela dem i si- 
sljp; bfwfet* qckn4?8dff spara.demdt 
enqfl&ssm qch Qvf^fr^id^Uv^ 
dm iifdrsta bwfiet tryskta toxte*h 
b^trdffarj hafva yi hfttilfs ej j\mnit A 
och hoppas att li#danqfter 4J fd anled* 
ning att dtertaga den fdr$dkpfin prr^ 
dess pdlitlighet son? <vj. i foretafet gif~ 
vit . 43 > Vi hafva iv&r%o^ Atniutii 
den tillfredsstqllelsen qpt finna^ att 
den noggrannhet hvarmefL <vi gdtt til\ 
vuga^ vynfiib ett allm&nt, erkdnnan^ 
de och bifatl, Men i afseende pd pla* 
nen for vdrt arbete nafva^ dtskilliga 
anmdrknpigftr blifyif gjop4<*j hvtfka 
det $jrne$ lampligt: atf h#r ^koptheti 
uptaga pch besvqra. j&atihar klan^ 
drat att a>i ej bifogat en pfvers&tt* 
ning pd Latin eller nyare Svenska. 
Harpd svara vi 3 att *vi ansedet <va- 
ra i sig sjelf orapt^ att ryied de gamla 
lagatnes textj sdtn > tfd den 6r pd ett 
pdlitligt s&ii utgifvetiy &t fSr atta . .[, . 1 . 43 J Val hafua nSgra titt VGL. kondkdc styc* 
ken fLCB/ Bryns IV. 10, 19J btifvU 

. omlryckt* i det af Htrr Profe^orn m. m? 

. /. Q. Lil/egren utgifna forsta Bandet af 
Svenskt Biplomatarium, Stockti. 1829, hvar~. 
vid dtskiiliga olikhetet vtsat iig etnetUn 
den af Hr Liljegreii och denaf oss !**-? 
gifna textenj men vid anstald jfanfbrehe 
med handskr\fternahafva vifunnit^ hvad 
vi afven kunde med visshet forutsdga^ att 
alla dessa olikheter aro famrit Hka nidngd 
fel i Hr Liljegrens verk. WinodjgBS mot 
vdr vitja anmdrka detta, ej fir att klan* 
dra ett afven for federncsUndetf laghi^ 
storia hogst vigtigt arbete^ hvilket vi hogli- 
gen tillbnska den oastaframg&ngs utan bloit 
foratt fran oss sjelfvknfvand* en oratt^ 
vis nysta&ka f6r bristmde noggrannhct* Digitized by Google XXVII Eetuo ao iacobousso iure sibi vipdicat 
istoria, connectet versjones, quarnm 
Clnendationi nulks, porti potest tefmi- 
ttiis, quaeque numquam omili exce- 
ptione maiores esse ptissont. Si vero 
tales versiones separatim sint edendae, 
unusquisque, qui t&le dpus suscipere 
voluerit eique parfuerifc, ea in reean- 
dem habet potesfcateih quam nos, qui 
n-nllo iure finea tiperis nostri ita ullrA 
modum extendete possemus, ut ira- 
mobili obice nobis praecluderemus viam 
qua id ad finem perduceremus, quod 
proprie ad nos pertinet, e^itionem 
gaempe ipsarum abtiquarum tegiMti ; qua 
re necessarium ininus uecessario post-> 
ponfcremus; quod eo magis perversum 
esset, cum neque a nobis, nec ab alio 
quoquam bonae horum codicum ver- 
siones praeberi poter unt , antequam ipsi 
universi, giossariis,» tqtk&libns noe stu- 
demus componendis, iAstitticti, fuerint 
ittkr. Qui ad drligfcntia harum legum 
sludia se contulerk* qui in re milla 
Versio satis affert ddtnuftenti, is sine 
dubio comperiet nostra glossaria , quae 
td effibiunt mt lefctor -possit uno qwasi 
bblutu prospicere Vari^ cteiusviffs vo(Da-r 
buli sigoififcaliintfs pi-^pria-sque diiw* 
sorum iaris codicum taculiones^ ae ips6 
invenire insolentioi-b VerbA, eor^mque 
significationes ombibu*iods ubi chtcuiV 
rafet iiafer sfe <x>iifte¥^e, veram ntilita^ 
ttafr sofontiae aqtiqiii ^jurima tfbr ^ Tira^ 
gid quafa versionea vdi .o^titaim , < l piai 
ei tautum qu^lecuntqu^potm easc ptta4 
kidium y qui ab imfrrobo \bbere abh«> 
rens r supwficie xei contefrtus est/ > V \\\ \ , '*Vi\\'7i..' ' { \ . ,\ ■ . ,,'\ ■•'A"'.U ', W *V'.V. >" ''". '.\\<\ 

» 

~ .. r r i\\\\\\ v/ V-.> '-.^W^v.wo .W , 

' td ^pbem^riJibas ^Wbtinensib^, 
Jahrhucherfur wissenschafttiche Krt^ fwfer historiens , ofUbbligm <, tegendooX> 
sammanbinda ofversdiMMgdr » ifliJb 
hvilkas forb&ttrande inge»igra^Si)fm 
j§m> och Jivitk&s ^iktighehplflfligiikaH 
blifva uphojd ofver , all. PVist 9 , bom 
dter sddana ofversatinipgmrsanskitdt 
trjrckas j sd eger Jivar \ i vah > *en* i Jm» 
^/// ett Mdant arltete i haft hdg aah 
skidkligJiet j dertill samma tUlfalie $om 
<vi, hvilka fqr ingim dei > kunha tfnse 
oss berdttigade att gemam e&t sddtmt 
1 oriodigt utvidgande , af . (i>dW> arbete^ 
gord det omojligt \ qtt medhitona, i det 
som ota egenfligen ,tiilhQr { j nemli&en 
ittgifvandet af lagatn** (Hrigifial-tej&tj 
och sdiedes, up&ffr* det» nddvatidiga 
fordet mindre nSdwindiga^xihvilkH 
dessufom nwie ett sd myeke6 \ mermfarb 
vandt faretagy sqjii det hwu&enxfim 
oss eller nAgon annan Jdfer sjggpra 
att tillvagahringd\ ndgorlimda ; godd 
ofversdttnmgar af dessa la^av^. \ im 
non de\ kunmt iatt fulht&udigt ufigif» 
<va& med glossmriee , efter den^af os$ 
fol/da plan. En , lasare^ : , som . » <vill 
gruhdiigt studera dtissai lagattjlfor 
hvilket anddtmdliMgen ofivensdttning 
ktm < blifv* ? ett tillrtkckUgt hjelpmedM^ 
sfadl Mkept.fitina <#(£ wdrd gfammier^ 
soni- Hittit : JjLsaren i , ttilfctile : att , mrii 
e/r £/*£& ofverse hvbrt ords otiha 
betydelser och kvar \ UtgS; egHitita* 
lasttit,* tiamti i att ! «>^i lups&k* d& ohep 
kdntane \qnden otfi, ftimfSm dknmti Afe 
tydelse ipiii,alla,4taUm dery;dti fa 
kof^ma^j <x)o #fitom>iv^ndttig£$'tfa 
for <vetensk*p*n dn df^em\ dM^dstd 
ofversdMning ^ hvilkpb i \ taUkigi u Jfd* 

^V^ i toer #m ■ en i ntidhjHpdfw* jfctaj 
Hmivillitetyfor* **g>ibo&ttMto ofi eftt 

gmndtiffii <$tiidmm* . Uh\\u\ ? y.\\uvsrih 

fur wissenschaftliche Kritik, Augusti 

* V',,^ '■ ' , V *.' »0> '. \\\»N''> V V ' ,V '^ Digitized by Google xxnn tikj Augastt i8a8, N:is 21, 22, qui- 
da*n animadvertit, partim quod ma- 
naacriptorum codicum vitia non emen- 
davimu6, quo factum est ut lector ipse, 
ut iste refert, textum fingere coactus 
sit; parthn quod nimiam varietatum 
imdtitudinem, idque sine delectu, at- 
tuiimus. Quod ad illud attinet, ubi 
unicus exstitit manuscriptus codex, 
textum intactum misimus, in notistan- 
tutn observantes quae mendosa esse, 
et quomodo haec corrigenda, nobis visa 
iunt; ubi vero plures manuscriptos 
codices habuimus, semper, > ubi iiie 
obdex, quem in textu secuti sumus, 
manifestis laboravrt mendis, in textum 
tas retulimus emendationes, quas prae- 
buernnt alii codices , re tamen in no- 
tis indicata. Nos hanc regulam esse 
secutos , ex praefetione ad Itrs VG. pag> 
LXVI discere potuisset ille praecepton 
Eodem loco attulimns quae ad alterum 
eitatae teprehtensionis membrum refu- 
tandum opus esse poterunt ; et praden* 
tissimus quisque certe contentus erit 
quod non ignaviter aut temere reticui» 
Wus omnia quae momentum quoddam 
afiferre nobis non visa snitt. Omnes 
manuscripti codices > ad Ius VG. per- 
tinentes tates fiierunt, ut varietates eo^ 
rum accurate adnotare oportuerit* > Bx 
oodioibas vero Iuris £>G« manuscriptis, 
quidarm labor^nt turbar nianifestoruni 
swiptwrjie vittensm^qua^inepttim fui*i 
sot ' recHare; Cum \in -conklnuaUone ope^ 
ri# ad /eate pervenerimus (leges; qna^ 
in multitnd*ne exstant reeentiiortfm "eo* 

• 

dicum:, ib anfciquioribus ex parte plus 
minusve ^bqjbantinfti ; tuno fieii Deqnit, 
fct>eK otonibus istk tn>d^iki8( ^mnei 
diversitates adnotai^mtte, qiiippe qus* 
^ rp iAvinqibilis na^ceretu^ o^nCusio; 

ohjetplig oreda; och derfor mdste f8*$j fNtr-*i, *2j har klafidraty deU 
att de af oss fiHjda handskrifterna 
blifvit aftryckta* med alla sinafelj 
sd att lUsaren skall ofta vara tvun- 
gen att sjelf bilda texten; dels att 
varianter i alltfor stor mdngd och 
utan urval blifvif ahforda. Hvaddet 
forra betrdjffar y sd hafva vij der 
endast e n handskrift varit att tittgd* 
lemnat texten ofordndradj oeh en* 
dast i noter anmdrkt hvad vi ansett 
vara felj och huru dessa borde r&t- 
tas ; men dd vi haft flera handskrif- 
ter ait fdmf^ra jfuifvavi ofveraUtj 
der vi i den< af ossjdljda handskriften 
funnit tydliga jel 3 i texten uptagtt 
de rdttelser som ur andra handskrif* 
ter kunnat hdrntas, och i noterna 
anmdrkt fdrhdUandet. Att vi foljt 
denna grundsats hade Recensenten 
afforetaiet tiU VGL. sid. LXVl kun- 
nat inh&mta» Pd samma stdlle dr dfn 
ven anfordt hvad somihekofves tili 
besvarande . af den senare anmtirknm* 
gen ; oclu hvarje* tdnkande l&sare skaU 
sfkert finna sig ndjd dermedj att vi 
icke af beqvamlighet eUer ■; sjelfklok- 
het) uteduiit cUit det soni vi ej tjckt 
wma afrtvigtLi De tiU VGL. horaHfo 
handskrifter funnos alla vdra afden 
be$kajfimhetj . att deras olikheter bor- 
denvggrannt ahmdrkas, Deremothaf- 
va i 1 ndgraj raf *>4)GL:s > handskrifken 
fuunitsi \en > m&ngd uppenbara sknijfitfj* 
bvifka det.skuUe/ hafua ivarit dndd- 
mdlsfcH* > att qnfqrtLi Dd nxi i forU» 
stitttiingen 1 af< vdrt drbete kpmma till 
de Idgar^ \hvaraf finrias en mdngd 
nyarej till en del frdn de dldre mera 
eller mindre afvikande handskrifter , 
dd blir det omojligt att ur alla nand- 
sfrifter antekna .all* -oli/ffief^j fijwv 
Uan deraf endast skiilte upstd \ ey 
vdrt forfarande dd lampas efterfor- Digitized by Google •qu&inobcem mutatis rebus mutandai erit 
agendi ratio. Gum vero certis finibus 
circumscribantur quae ex codicum va- 
rietatibus afferantur necesse sit, isti 
fines in otfini casu ita sunt extendendi, 
ut potius inscio critico nauseam moveat 
copia varietatum eo iudice iniitiliter 
congestarum, quam . diligens scrutator 
caussam habeat verendi ne quid prae- 
termissum sit, quodafferri oportuisset. 
Veritas horum principiorum nobis tam 
luculenta est , ut certo praedicere pos- 
simus nos, donec ultimam operis me- 
tam contigerimus, ab iis non essere- 
cessuros. hdllandet. Mefi dd eh vitt grdns md* 
ste utstakcLS fdr det som skall an- 
mdrkasj sd bor denna grdns i alla 
hdndelser sd utvidgaSj att man hdU 
dre Uottstdller sig for en oforstdn- 
dig Recensents misnoje med de mdn~ 
ga i hans tycke onddigtvis anmdrkta 
varianierna * dn att en grundiig for- 
skare skiUle behdfva frukta att ndt* 
got af vigt kunde vara utesluteL 
Riktigheten af dessa grundsatser dr 
for oss sd klar^ att vi med visshet 
kunna fdrutsdga^ att ' vi ej komma 
att frdn dem afvika/ sd Idtige af 
vdrt arbete hdgon rad dterstdr. S tock holmiae die III Novembris 
MDCCCXXX. Stockholm den 3 November i83o. r • •> 


V ~i' ) C\ : 'l lW '.; 


v,\\\ '(.r , i • i i Digitized by Google > 1 ■ ,\" XXX 

t 

MTTERARUM, QUIBUS CQDICES MANUSCRIPTI 

SIGNlFICANTUR. A* Codex Bibliothecae Regiae Stockholmiensis B 5a (vide supra pag* L) 

& Textus edUionis a. MDQYll typis vulgatae (vide pag. XVI.). 

£. Fragmenta codicis deperditi, ad BibL Acad. Upsal. pertinentia (Vide pag. VL). 

f). Duo folia membranacea ex alio codice deperdito, ad Reg. Bibl. Stockholm. 

pertinentia (vide pag. IX.). 
E. Foliam tmic&m e deperdito quodam <&dice, ad BibL Acad. UpsaL pertinens 

« 

(vide pag. X.). 
I\ Cbdex Nobilissimi B. Rosenblad (vide pag. V.). 
G. Varietates calci priscae editionis Iuris OG. adiectae (vide pag. XVII.). 
H. Cod. Bibl. Generosissimi Comitis M. Brahe in Skokloster (vide pag. XI.). 
I. Cod. Bibl. Reg. Stockholm. B i. (vide pag. XII.) 
K. Cod. Excellentissimi Comitis G. L. Cederhielm in Saby (vide pag. XIIL). 

5i. Apographum in Bibl. Reg. Stockholm. B5i. (vide pag. XIV.) 

«* 

Siglis nominum auctorum. quibus in glossario ad Ius VG. usi sumiis, hic 
addidimus: 
Gr. J. Grimm. Deutsche 'Rechts-Alterthiimer* Gottingenj 1828. 

Locc. Loccenius. de versione Latina Iuris Ostrogotici aliorumque iuris co- 
dicum ab eo conscripta. vide pag.XXIL Digitized by Google XXXI <~ 

CONSPECTUS OPERIS. 

Codex Iuris Ostrogotici. 

Kristnu balkasr (KrB.) pafr i. 

Kunungx epzsore (EJds.) • 26. 

Drapa balkcer (DrB.) ........... 45« 

£fa£a too/ oA: jara too/.' Aor ra» oA: tfy/a* (VaJ>.) . 63. 

Gipta balkoer (GB.) 94- 

jErfpa balkcer (jEB.) . na. 

Eghna salur (ES.) i3i. 

Uinsorpa balkcer (VinsB.) i5a. 

ite/fra faftar (RB.) i63. 

Bygda balkoer (BB.) » »85. 

Glossarium a35. 

Index nominum propriorum 399. 

Addenda et emendanda N 4oi# Digitized by Google • • • «••••• * • k • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Digitized by Google r .U ■ ..■' ■ <. ' ,. ' Hctr byrias ostgota laghfiok. Jorst hristnu balkaer. ihanum tcelias flokkq i 
, , celliuo ok tiughu. 1 ) 

\?) Um huru kirkiu skal byria 

IL Um huru biskupe skal bti}> fa« aella hanum gingaerj) gaera. 

III. Um pnestrer aella kirkia dfila um skotmiigd innan haef{>a. j**. i) Hanc rubricam e cod. B. mutuati sumus. 
Cod. A. hoc loco tantum faabet H grande, 
pigmentis rufero caeruicogue orrtatum; at 
rubricam omisit miuiator. F. habet utulura 
Kyrckio Baicher^ virirfi ' pigmento exara- 
tum. H. rubr. Hcer byrias Kirkio baikir. oc 
ticelias (sic). I. rubr. Hcer byrias kirkio 
Satkir Bttrw ktnung.latev skk kirkio by^ 
gia. K. titulum: KIRKIO BALKER. 5u 
add. rubr. Ostgbta Lagbooken, et infra: 
Herbyrias kyrckio Balken. 

n) A. Litteris numeralibusl — XVaminiatore 
omissis, notas Arabka* his, loci$ addidit re^ 
centior manus. F. nec Capita, nec indicem 
habet H. I. K. habent quidem divisionem 
in Capita, mter se similem, at I. solus ha> 
bet indicem, quem, ciim ab illo, qui in tex- 
tu nostro legitur, omnino abfaorreat, hic 
integrum exhibemus: 
/ Hrrru kohnungev iatev sik kyrkio byg- 

gya aff nyo 
IlNu wm biscopev vil kyrkio vigia 
III Um skbtningar som gyffuas til kyrkio 
IIII Nu delar prester ok kyrkia om skbt- 
nyghcer 

V Nu vm huilkyn presther eller kyrkia 
vardev mistinge vm sina jord 

VI Nu hurv presth skal til khtio takas 

VII Nn kah ky^kia brynna eilev stufyn blyffua aff ypnom durom 
III N VIIjNu vm prest gbr mcesso fall 

IX Nv vm harn torff mtiHdhom (tic) 
vydher v ^ 

X Nv hwv khhkare agher bcera bok \ 

XI N<w iyggher.lik jnne vm nath ouikth 

XII Nu vm huru bondhe ager sycela mmssor 

XIII Nw huru klekkare agev til tyjdet 
ryngia ....;..., 

XIIII Nw kan klokjka bandh ibsna /■ 
XV Nw kan klokka nydev falla , ., [\ 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. VoL II. XVI Nv ringfer then ey biiiher klokka/e 

XVII Nu huvv (h. v. bis est scripta) presfer 
. /egev allan quik tyundha ■' 

XVIII Nr huvv bondhe skal fiwem luttom 
jnborya : 

XIX Nv om husscetho madher syftev j 
sokn. ok om tug ceru samman 

XX Nw agev prestev ok kiokkate try ai- 
tave vcernvgha 

XXI Nu k^n man siwkev iyggfiia ' 

XXII Nvi> ysrm staffkarll dbbr 

XXIlt Nw syttev bondhe quar medh ty- 
undha . ; / 

XXlIII Nw huvv byskopev cer skyllogev 
at vigiafbr syna tyundh ; ' 

XXV Nu kan soknaren ok bondhen defa* 
-vtdher* ■' • " .::.».■;.' .1 * />• 

XXVI AU iagkalladh mai wgevfbr biscops 
nepmdh (sic) stytas 

XXV fl Nv dgev ey taesuere a HiscopS 

ncenwdh komma 
XXV 1 II Nv dela prest ok fokhare l } 

XXIX Nr vardher kona digev j hppr r ,• 

XXX Vm skripta bruth hurii Iher vhl cer 

XXXI ZJm ibskotege Jnpru therjbm. ter/ . 

XXXII Um fyorton manna eedh atev gan- 
i gev a biscops tingh . » ' < » » ' ; . ; ■ ' • 

XXXIII Nw um man gangev edh 
XXXIIII Um athergangx ntempndh J J 

XXXV Nw wm helge dagx brut 

XXXVI Nw um man ser at osydhom 
:&XXVIllt&K^ipd*f*ydk\ WWXI- 

XX XV III Uvm pascha frydh ) wm. 

** X / T X Y m ,rVi&mJto4k& *\.\ \XL 

. XL Um kyrkio mcesso hcelg(th y \ v # 
XLI Umpeaharss mcess (lege mcesso) hcelghdh 

ok sktertorsdag^c heigd ' \ . . A , 

XLII Nir gfffier s mdh tgh s*yna J skpitev 
(Jcge kioster) ^° : f> /vT 

XLIJIUm bardkgaf iyrkfoga «.■\-.'"iA j \ > \ 
I Digitized by Google '*4 Xs« IIIL Um huru praest skal 8 ) til kirkiu taka 

V. Um aen kirkia kan brinna. ok praestar skal a kirkiu bole boa 

VI. Um huru bonda skal olia. aella barn kristna. ok klokkare skal bok ok stol 
i sokn baera. 

VII. Um aen bonde dor ok huru laenge lik skal inne halda. 

VIII. Um huru klokkare skal ringia. aella band lusna a klokku: aella annar ringir. 

IX. Um huat praestaer a firi J)ianist sina. ok huru tiunda skal 4 ) ok in biaergha. 

X. Um paska skuld ok klokkara gidld. 

XI. Um huru mang altara laeghi aeru. aella huru goj) J)6n skulu uara. 

XII. Um aen uaeghfarande man dor. ok huru hanum skal til iorj) fylghia. aella 
stafkarle, 

XIIL Um aen bonde sitaer kuar maej) tiunda. aeila huru biskups ftaemnd skal 

gaera. ok huat ej>um f>aer skal til baera* 
XIIII. Um huru biskups raet ma bort skripta. 
XV. Um hor. aetsku spiaeL ok skripta brut. ok forejns 5 ) mannum hialpaer egh 

lftnda skript. 
XVI: Vm at egh ma ej) a mote naemnd ganga, aella annur naemnd faellir. ok annur uaer. ' XVIL Um huru bota skal aen tnan gangaer ej). ok dor for an 6 ) han laghwn- 

nin uarj)aer. 
XVIII. Um aen naemd uarf>aer ataer dorad. 
.XIX. Vm aen mange aghu i sakinne huem forst skal raet gaera. 
.XX. Vm huru praestaer skal haelghj) biuj)a ok bonde kirkiu sokia 
XXI. Um aen man se annan at osiJ)um. J>a skal 7 ) praeste til sigliia. XLIIII Um man vardher whnehfbre bi- XLIX NufVr huadh malman skal stettip- 

scope nas fbr Kvrkio dor 

XLV Um hedith mordh & JT^wn prester elkr bonde bwrias 

XLVI Nv ath byscops soknare ma ey tyngh LI , #" 0*1. N omisit miniator) um man 
stempna lather sik vigta medh syna hustrr 

trrrTTT nr t- > i 3) A. skmst priraum est scriptum. 

XLVII Nw ma ey biscops soknare kono A B ad( j £ ^ r 

hor sak gyffua 5) B ; /ore " fas. Malc. 

XLVIII Nu gjffuer bondce undrom sak 6) B. an. 

fbre kono 7 ) B. add. han. Digitized by Google B. 3 

XXII. Um iula frij). ok paska. pingizs dagha. ok kirkmaessu: (*aen man huggaer 

annan. 
XX. III. Huru 9 ) man oki sak sina^ um paetars maessu. plafs 10 ) maessu ok lafrinzs 

msesstu 
XX. IIII. Vm aen maen 11 ) giuaer eghn til klostaers aella kirkiu. aella maen baerias 

i kirkiu gar{>e. 

XXV. Um aen maen draejias i kirkiu inne. aella man la ) uarpaer firi biskupe") 
laghlika wnnin. 

XXVI. Vm aen moJ)ir myrj)ir barn sit hejrit. 

XX. VII Um huru firi hor skal staemna. ok annur hor mal. 

XX. VIII. Vm hiona fae^agh huru biskup&r ma losa ok binda. ok 14 ) huat olof- 

likt 15 ) aer. 
XXIX: Um aen man sla 16 ) praest aella uigh}>an man. ok J)6n mal sum firikii;* 

kiu dyr skal staemna. 

XXX. Vm aen praestapr baers ok bonde . ■ i • \'< 2 

XXXI. Vm aen mafaer lataer uighia sik. «ella koua gangaer 17 ) i kirkiu aepter 
bonda sin. aella barn sit. K j- ■ * unungaer lataer kirkiu byria. 18 ) bondaer tii lukins gaera. ( 19 Nu aer kirkia giorj) : 
|>a skal skotninga 20 ) tU kirkiu giua: 21 ) ' j>aet")aer toif J>ypia a3 ) smpe a talfcafa* 4 ) 
traej)e: ok tolf lassa aeng: J>a skal kopa") bokaer ok maessu ktae^e; 'lalk <jk 
klokkor. ok skruj) allan J)aen sum hialpa skal (^maej) manne i httja*')^ ijr**) 
heme. baj>e kuikum ok dofrnm: J)8et skal alt sokn kusta: v\ ; ./. \ 8) B. om. wn — annan. ' K \ ^l c 19) I. om. frd'±~ ghrp. 

y) B. Fm huru. { ao ) B. I. K. skotning. #. skothnif. 

ii i>. man. . . _ • . . * 

2) B. madher. » aa) A. /^r pnmum lortpftiim *st 

3) B. sic. A. om. biskupe. a3 ) F - 0™«- H - %**' 

4) Adde uita. *4) H. I. K. Ao^Vva. 

5) B. to/Kfa, at int titulo Gipifis, oluflikt. a5) I. kopas.' 

6) B. #/ar. , u ' 26) B. F. H. I. K. manne, w&ft. 

27) H. I. Aane. -K. hema: • ' " ; 

28) K. *Wa/t. -V x -«•-.- • ■ ■> tj) B: dc- A. gjfr (pro ^ar). Digitized by Google Kristnu B. II. K Sif>an skal biskupe buj) fa: han skal i sokn koma maef) mannum tolf. 
ok 29 ) sialuaer han praettande: prim borpum seru bondrer hanum skyldughir 
(^uppi at halda ok J)rea markaer hanum 31 ) firi uixl 32 ) giua : J>a skulubdndasfr ha- 

' '-.I - t . •■- - , ^ ^ T . , 

num ( 33 J)tiggia Jpynia 6\ gsera. ok J>redspaeh litietis» 6k : en ? jyjrir nigb.xjk* 4 ) en 
J>yn biug. faet skal han haua til ( 35 sins borzs: ok (^fiura pytii haestakorti. ok 
J)aer (^moej) tu las foj^aer. 38 ) 6k prry pund mtep 39 ) smor. ok 40 ) fiugfiut 1 pund ; maej) 39 ) 
flaesk. 41 ) ok* a ) et marka not. ok 34 ) tolf hons. ok kombaer han egh a J)5m dagh 
sum 43 ) han ma aeta kot a. aella 4 *) smor: |)ri gaerin bondaerihantfm suamai^ga 43 ) 

fiska firi J)aen annan kustin ok uarin 46 )'KJtoghe. ok et halft pund maej) 4f ) uttx, 

, ■ . > • ■ 

§. i. Nu J>a biskupaer will kirkiu uigbia: Jra skal han fe nlanaj)a 48 ) buj) -firi 
sik. ok sighia 49 ) sokninne 30 ) a huat dagh han kombaer 51 ) a: 5a ) ok Jjaen kostin 53 ) 
Jte 54 ) forin bondaer 95 ) a kirkru bol mote 56 ) haniim. $. 2. Skotningar 87 ) alla Jpa 55 ) 
sum um uixla dagh 59 ) giuas J)a skulu 60 ) praeste til foJ>u ligia. 61 ) alla J)a ; sum 6a ) 
sij)an giuas aer 63 ) kirkia aer uighj). J>a a 64 ) J)sen uald sum giuaer bnat hanr tiilt 
haeldaer giua praeste til f6J>u. aella kirkiu til skruz. 

a 

.III. 

f Nu dele* s ) prsestser ok kirkia um skotninga") innan haefpa. 87 ) pa skal 1 *» 30) I. om o£. 

3ojF. H. I. K. dm. u/?/m 4* halda. 

3i) L om. hanum. 

3a) B. <ivia&r. H. t. wixsle. K. wigetsse. 

$4) B. F. II. I. K. sic. A. om. o*. 

35) H. I. sith brodh. K- #1/1 A:o$f* .- 

36) B. til hdstafodhdrs fdmtan spdn korns. H. 
I. K. *# faprfa fodher. fyra thyni korn, 

3t) F. tu lass FodertilL Och^&c. 
3o) B. &6V». H* I. K. hoo. 

39) H. I. "JK. om. nicep. 

40) I. om. o*. 

40 A.flalsk primtim eit scriptumv 
4^) B. H. I. K. odl o*. 

43) F. om. sum. B. /Aor. 

44) H. a#tr, et sic fere ubique. 

45) F. marga. 

46) B. H. I. K. add. sidhdn. 
4?) L K. om. nuep. 

48) L add. <&ig. 49) K. ttgA*. 

; 5o) H. I, K. sokn. ' ! 

5i) L v*7 konia. 

52) H. I. K. om. tf. t 

535 H. L K, *(Mf. 

54) K. om. pa. 

55) I. add. in. . 

56) H. mo(. 

57) B. F. H. I. K. sfc. A. Skotinpt. 

58) B. tfier. 
5g) I. </aga. 

60) I. add. the. 

61) H. B. I. K. lceggias. F. laggia. 

62) F. H. L K. om. «*#*. 

63) B. F. H. I. K. om. «r. 

64) H. K. asgher. X. agher. 

65) B. dela. H. «fe&r. K. L ^ee&r. 

66) B. F. H. L K. skotningar. 

67) F. H. I. K. A^Trfar. B. H. I. K. add. 
that (H. ther) katldr innan (B. wwtorj fqp 
ar ^vara. Digitized by Google . Kristnu &, III. 5 

Jwen* 1 ) bemula sum gaf. aella hans arwe: (^hauaer annat 70 ) }>erra laghhaefj)at. J>a 
hemule J>aet sik sialft sum laghheefpat hauaer. maej) sokna naemdinne. antuiggia 71 ) 
praeste 72 ) til foj>u. aella kirkiu til skruzs. huat hon 73 ) uill haeldaer. §* i. Nu 
hulkit 74 ) heeldaer praestaer aella kirkia mistinge 75 ) uarj>aer sinna iorj) sij)an lagh- 
uart 76 ) aer. warj>aer praestaer. 77 ) J>a staemni proestaer. 77 ) warj>aer kirkia. J>a staem- 
ne kirkiu~gomarin um sonnudagh i kirkiu 78 ) durum ok maele 79 ) til 80 ) um loghur- 
dagh 81 ) a J)inginu. 8a ) okdomarin laegge hanum 83 ) faemt um J)orsdaghin* 4 ) til kir- 
kiu garj)zs. will ( S5 soknin ( M a faemtinne uaeria iorjrina praestinum aerlla kirkiun- 
ne.* 7 ) huem 88 ) hon uill hseildaer sokna naemdin. 89 ) uill hon egh fa 9 *) staemne 
annat })ing. uiil 91 ) egh 9 *) aen 93 ) J)a. J)a staemne J)riJ)ia })ing. uill egh aen J)a 94 ) 
soknin antuiggia 95 ) kirkiunne aella praestinum 9 *) (^uaeria J>ahote firi niu markaer. 
taki J)aen J)rea markaer 98 ) sik sokir sialuaer. 99 ) huat |>aet oer hacldaer 100 ) praestaer 1 ) 
alla a ) kirkia 3 ) ok 4 ) J)rea kunungaer. ok J)rea haeraej)e. .1111. 
K pa 5 ) ( 6 skal praest til kirkiu taka bondaer skulu uali raj)a. J)rea 7 ) i ual la- 68) H. thenu Male. 

69) Verba: haumr — sokna nmmdinnt forte 
ex margine antiquioris codicis hoc Joco tex- 
tui sunt intrusa. Quod si ita sit, infra pro 
hon legendum est han, ut hahet not. 75. 

70) K. anner. 

71) F. H. I. K. om. antuiggia. 

72) H. I. K. prtstenom. 

7 3) F. H. I. K. hann. Mak. Cfr. tame* not 
69. supra. 

7 4) B. hwilikt. H. F. L K. Aitt7A*f, 

75) F. mistingz. H. mistninge* 

76) B. fc. t K. laghafdat: 77) H. I. K. presten. 

78) K. add./. 79) B. /7w/e. 

80) F. tth. H. I. K. oc/ raale. 

81) H. I. K. Ibghordaghin. 

82) H. I. K. rti/ige. 

83) H. I. K. om. hanum. 

84) B. H. I. K. sic. F. Torsdagh. A. /*>W- 

daghin. 

85) B. H. I. K. sic F. Sochnn. A. *>A*>i. 

86) H. L K. ota. afemtinnc. 

87) Adde mrri EL add. f& 88) B, H. I. K. sic. A. F. foa/. 

89) B. H. I. K. om. wA/m nasmdin. 

90) B. om. />«. - v 

91) B. add. hon. F. add. Aoji. I. Vilia the. 

92) B. F. H. I. K. sic. A. onx, egh. 

93) F. oro. arn. 

94) K. om. pa. 

95) B. annatiegidj et sic, aut antiggia, paa- 
sim. H. I. A. annattyggia. l F. antinga, et 
sic, aut anatighia, annati^ha, antighia, 
antiggia, antigha, antingia, antingen, pas- 
sim. 

96) L add. Jordem. 

97) H. om. uc&ria. K. bbte IX 6cc. 

98) F. om. markcer. H. K. add. fAew. 

99) H. I. K. om. sialucer. 

100) I. om. hceldcer. 

1) B. prastin. 

2) B. a//& F. Ae//cr. H. I. K. <e/to% 

3) H. I. K. F. sic. B. kirkian. A. kir. 

4) K. om. ok. 

5) F. N<w tha. 

6) I. presth skal til fyrfyo takas. 

7) H. B. K. add. prccstc L ther* prcsts 
male. Digitized by Google Krtstnu B. IIII. ta. 8 ) biskupar a°) en af 10 ) taka ("slikan sum la ) han uilL praest ok egh paepp- 
3 lingh. utan allutn ( n saemi a. |>om i sokn aghu. §. i. J>a skal klokara taka. 
bondaer J>rea i ual leggia. 14 ) prestaer a 15 ) en af taka slikan sum w ) han uill. J>a 
skulu bondaer kirkiu nykil taka ok i haendaer praeste saetia. ok prest&r kluk- 
kara. 17 ) 

•V. 

H Nu kan kirkia brinna aella stulin uarj)a at 18 ) ipnum 19 ) durum: J>a ( ao skal 
praestrin gora sokninne raet, ok maele han til klokkarans. $. i. J>aet aer prae- 
stins skuld a kirkiu bole boa. sionga i* 1 ) kirkiu ottu sang *k maessu. ( aa ok 
aptun sang ok alla tijn. 23 ) gor praestaer maessu fall a J)6m dagb sum 34 ) for- 
haelghj) aer firi. J)a aer han sakaer* 5 ) ( a6 at }>rim markum. J)om aghu bondaer* 7 ) 
taka sum* 8 ) i J>erre* 9 ) sokn aeru. utan han uiti 30 ) lagha forfall ( n sin: J>aet aeru 
hans lagha forfall. 32 ) liggaer sialuaer i sot. aella far 33 ) af biskupe sinum bu}). 34 ) 

VL 

H ( 35 Nu far praestaer buj) at han skal bonda skripta ok olia. Nu komb$r 
barn ok J>orf kristnu uij>aer. J>a (^far han egh baj)um burghit J>a skal han 37 ) 
for 38 ) barn kristna. 39 ) J>y at £aet hauaer egh af kristnu 40 ) fangit. 41 ) Jwet aeru 4 *) 8) F. sdttia. H. I. K. taka. 

9) H. L K. om. a. 11 
12 
j3 

i4 
i5 

16) 

l l 
18 

«9 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

',27 K. om. af m 

H. I. K. om. slikan — uill. 

F. did. su/w, 

H. I. K. ihom .a. scemi som ./. &c 

H. F. 1, K. /o*a. 

F. H. I. JK. om. a. 

F. H. 1. K. om. sum. 

B. F. H. I. K. sic. A. kukkara. 

B. F. K. sic A. om. at. H. I. afj male. 

B. F. H. I. ypnum. K. vpnom. 

B. a praster. 

K. a. 

F. H. I. om. o&. K. om. oA aptun sang. 

F. I. ti/dher. F. add. ocA. 

F. H. I. K. om. 5um. 

B. F. H. I. K. Sic. A. sak. 

H. I. K. til thre marker. 

B. F. H. I. K. sic. A. bodmn. 28) F. om. sunu 

29) K. om. perre. 

30) H. I. K. nuvfe. Male. 

3i) L K. onL m H. om. im — * forfall 

32) I. add. ol han. 

33) H. I. F./oo. 

34) I. add. thet mr lagha fSffal hans. F. 
omissis quae in priticipio Cap. 6. ieguntur: 
Nu — bup, hic male add. Att han schai ftc. 

35) F. om. Ai* — £w/>/ cfr. jiot. 3£ pttecied. 
H. I. K. om. Nu — olia. 

36) H. Lfaa ey &c. 

37) H. 1. K. om. han. ' • 

38) B. H. fbrra. K. /orra. L fore. 

39) B. F. H. I. K. sic. A. kistna. 

40) B. F. H. sic. I. CYissttno v. crisstino. A. 
kristu. K. kirkio. 

40 A. Litt/a/i bis suut scriptae. • 
42) H. F. I. K; #r. Digitized by Google Eristnu A. VI. lagha forfall praestins. ok 43 ) far egh bonde 44 ) skript aella oling. 45 ) J>a 46 ) aer 
( 47 praestaer at jmnr fc markum sakaer. utan han uiti lagha forfall sin 48 ) maej) 
tuaeggia prassta 49 ) ej>e ok*°) sialuaer. han J>riJ>i. Far 51 ) han ep gangit uari satr 
los. falzs ej>aer hans. J>a 5a ) bote J>rea markaer ( 5, arua bondans. §. i . Nu aer 
J>aet klokkarans 54 ) skuld. baera bok ok stol i sokn maej> praeste. 

VII. 

H Nu dor bonde. J>a skal prastar 5 *) til hans koma. 56 ) lik hans wighia. vm 
nat iui 57 ) uaka ( 58 aenkte firi taka. I uakaer egh praestaer iui liki um nat. ok hauaer 
egh forfalL aella 59 ) lof af bondanum. J)a bote praestrin J>rea markaer arua bon- 
dans.|uill han ilere naetaer inne halda. J>a skal han 60 ) ortugh prseste giua. firi 
nat huaria han sif>an uakaer. 61 ) §. i. Nu liggaer lik 62 ) um nat ouight 63 ) inne. 
bote praestaer 64 ) J>rea markaer. J>5m ( 65 taki arui bondans. aella uiri lagha forfall 
sin. sua vm 66 ) andra. ok 67 ) vm 61 ) J)riJ)iu: ( 69 siJ>an ( 70 ma arui bondans saklost 71 ) 
ut 7a ) fora. ok sialuaer iorJ>a. fore han forra 71 ) ut lik 74 ) ouight aen sua laenge aer 
inne haldit J)a 75 ) b6te firi J>reia 76 ) markaer. J)6m mannum })a 77 ) iorj) aghu 
(^sum han 79 ) forJ>e 80 ) likit iui 81 )\Nu a 8a ) praestaer likinu til iorJ>a fylghia ok $3) P. H. I. K. om. ok. 

44) H. I. K. bonden. 

45) H. F. I. K. olning. 

A6) B. H. I. K. sic. F. t ha\ A. pa>. 

47) H. I. prcestin. K. om. prcestcer — uitu 

48) I. om. sin. 

49) K. add. witnom ok. 

5oJ B. F. H. I. K. sic. A. om. ok. 

5i) H. K. Faa. 

5a) F. H. I. K. om. pa. 

53) F. om. arua bondans. 

54) H. F. I. K. klokkara. 

55) B. F. H. I. K. prcestccr. 

56) h add. och. 

5t) H. I. K. add. like. 

50) B. F. H. K. sic. A. pro amktehabett ak- 
ka (lege ok) tekke. I. om. cenkte — taka. 

59) F. och egh. H. I. K. add. ey. 

60) H. K. bonde. I. bondhen. 

61) H. waka. 

62) A. lig primum est scriptum. 

63) A. o additum est, at deletum. 64) H. prceste. Male. 

65) I. H. taky (H. takin) arffuin eiier 8cc. K. 
takin arffwa elier &c 

66) B. F. H. L K. sic. A. om. vm. 

67) B. F. H. I. add. swa. 

68) K. om. vm. 

69) I. om. sipan — iorpa. 

70) B. F. H. sic. K. maa arffwen. A. marui. 

71) H. saklbs. 

72) H. K. .0. wight. 

73) B. fbrra. F. H. I. fbrr. 

74) F. H. I. K. lijkit. F. add. och dr. 
j5) F. H. I. K. om. pa. 

76) B. F. H. I. K. sic {trea^ tria^ thre). A. peia. 

77) H. I. the. K. ther. 

78) F. om. sum — iuL 
B. H. I. K. sic. A. om. han. 

) H. fbre. K. fore. I. fbrir. 

81) A. inni scriptum fuisse videtur; scalpro 
emendatum est. 

82) H. L K. asgher. 79) 
80) Digitized by Google Kristna R VII. gript at w ) wigbia. §. 2. Nu a* 4 ) bonde sialamaessu* 5 ) lata siunga,* 6 ) ena }>a vt 
Coris. andra utni 87 ) siunda dagh. f>rijnu um* 8 ) jwaetiugh.* 9 ) fiarj>u um iamlanga 
dagh: {*°ok at huarre offra J)reetiughu lius. aeUa £raetiughu peenninga. 91 ) 

VIII. 

U Nu aer 9a ) klokltara skuld.*) ringia ( M til ottu sangxs. ok 95 ) (^maessu. ok 97 ) 
aptun sangxs. 98 ) ok gen like. will bonde till J^raetiux 99 ) ringia lata. J>a ( I00 skal 
han ortugh kldkkara giua. §. i. Nd 1 ) lusna band ( a a kldkko. f>a sktil klokkare 
um sunnudagh i kirkiu durum standa. ok*) sua um annan. 4 ) ok (^sua um J)ri- 
fiia. ( 6 ok ( 7 sokn til sighia. Nn faldaer klokka 8 ) nipaer sij)an laghuarat 9 ) aer. 10 ) 
ok slar hael 11 ) klokkara. 12 ) han aer gildair at ^rim markum. J>6m skal soknin 13 ) 
b6ta arua Jdtfkkarans af kirkiu 14 ) fae. ( 15 Nu bristtrr klokkd 1 *) sij)an laghuarat 17 ) 
aer.* 8 ) ligge ugild. Nu aer *( 19 gigh til uarat (^slar klokkara til haellia. ligge ogil- 
daer. Nu bristaer 21 ) kldkka. J)a .aer ( 22 hon gild at |)rim markum. Jporo bote 

*• m 83) K. ock. Male. 

84) H. I* a?ghen> K. agher. 

85) F. Messo. I. siaflanuessor. 

86) I. segya. 

87) F. ith. H. I. K.«. 

88) l.a. 

89) A. Loco Jitt ce primum scrrptum fuit Jp. 
H. K. thra*tiwght. I. trastyundha dag. 

90) F. H. i. K. ott favorte rtera fta/fiia tre- 
tighi flcc. 

91) I. add. *&er Ao/m lyus Jbrras. 

92) B. add. tAotto. F. H. I. K. add. theL 
g3) .H., I. H. add. af. 

94) F. Ottosdng &c. 
g5) I. K. om. ok. 

96) I. aptons sang. nuesso ,ok tydher ok geen 
lykas. 

97) H. om. ok. 

98) F. Aptosang. 

99) H. thrastiungx. 

100) B. F. I. sic. A. pro skal han habet skan. 
H. K. om. Jutn. 

1) H. I. K. add. kan. 

2) K. olA. I. o£ klokcha. 

3) H. I. K. add. sokn til sighia. Cfr. nott. 4? 6. 
mfra. 4) F. add. Sochnn till sighia.<lfr. not. 6. infra. 

5) F. ora. *i*a i*m. > 

6) F. H. I. K. om, ok — sighia. Cfr. nott 3, 
j£. supra. 

7) A. Loco Vv. sokn til sighia antea^ m fal- 
limur, scriptum fuit: sua um fcripia. 

8) A. Loco v. klokka antea, ut videtur, scri- 
ptum fuit faldmr. 

9) Jl. laghuaratat scriptum est, at ultimae litt 
at lineolis sunt inductae. F. I. laghwmrdt. 

10) H. I. K. add. til. 

ii) F. * hidlL 

12) B. klukkaran. 

i3) H. F. I. K. sokn. 

i4) F. I. kyrckiona. 

i5) H. I. K. om. Nu — ugild. 

16) F. om. kiokka. 

17) F. laghwardt. 

18) B. add. Tha. 

19) A. Loco tvv. eigh til antea, ut videtur, 
scrjptum fuit til uarat. 

20) H7 K. slaa ha>a>l klokkara. ligge &c. I. 
skall han iygghia ogylider am klqkcha siar 
hasl han. iTw &c. 

21) I. add. ey. Male. 

22) K. han gilder. Male. Digitized by Google Kristnu B. VIII. 9 klokkarin kirkiu gomarum. as ) §. 3. Nu ringir J)«n sum 24 ) egh bij>aer klbkka- 
rin 2i ) tiL bote 26 ) firi siax ora. brytaer han klokku gialde 27 ) ataer ai ) fullumgial- 
dum: utan han 3 *) kumi rij>ande aella gangande ok uili kaUa praest aella klok- 
kara. aella kombaer eldbruni 16$. klsemptar 30 ) han J)a sella ringir uari 31 ) sak- 
los. 32 ) brytaer han (^a klokku uari ok 34 ) saklos. Nu giuaer klokkare hanum sak 4 
hui 35 ) han ringde. J)a dyli maej) tolf manna ej>e. aella uiti maej) fiughurtan 
manna ej)e. at han ringdi maej) ( 36 lufi hans. sla 37 ) klukka han til Jiaelia 38 ) liggl 
ogildaerlklaepsins bande a 39 ) klokkarin uarj>a. 

.IX. 

U Nu a 40 ) praestaer firi J)ianist sina allan kuikan tiunda. Nu a 41 ) bonde tiun- 
da af korne sinu. af forsta roke 42 ) han skaer ok han 43 ) in baer. han a taelia 
ut at akre ok up at andrum ok 44 ) saetia af 45 ) huarn tiunda 46 ) rok }>aer sum 47 ) 
han kombaer. ( 48 Nu ae huat tiunda um uixla dagh gifs. 49 ) J)a sum 50 ) kirkia ui- 
ghis. J*a liti J>6n sokn sua at. Nu bauaer bonde sinu korne inburghit. J)aa 51 ) 
praestaer sin J)riJ)iungh 5a ) a akre af taka. 53 ) J>a a bonde 54 ) praeste buj) fa i J)rim 
uaej>aer daghum Jx>m sum han ( 55 ma aem uael biaergha sinu korne sum bondin 
«nu.lspillis tiunde for w J>a a boiidin han ataer gialda. ( 56 spillis 57 ) sij)an J)a a a3) H. kirkio gomarenom. K. kirkiogomare. 

^4) H. I. K. ora. sum. 

*5) B. F. H. I. K. klukkarc 

?6) H. I. guelde. K. gield. 

27) K. om. gialde. 

28) H. l.fore. 

29) H. I. K. oin. han. 

30) I. ckempher. 

3i) H. I. K. tha see. 
3i) H. I. K. add. Oc. 

33) H. I. K. klokko tha wari &c F. om. f>a. 

34) H. I. om. ok. 

35) H. fore. 

36) I. hans/ cetera desunt Rec man. saec. XVII 
in marg. adnot fuer wantar ofndkit. 

37) B. F. H. K. Slar. 

38) B. F. hdliar. H. dodha. K. dodz. 

39) H. agher. K. bor (pro bor). 

Corp. Jur. Sv. G. AnU VoU II. 4o) K. agher. 

40 B. F. H. K. sic A. om. a. 

4^) B. add. suhi. 

43) K. om. han. 

44) H. K. om. ok. 

45) F. H. K. om. af. 

46) B. F. H. K. sic A. pripia. 

47) F. H. K. om. sum. 

4&) H. oc hwat &c K. och hwarth tiunda &c 

49) B. H. K. sic F. geffz. A. gifxs. 

50) B. F. H. K. om. sum* 
5i) F. schall. 

5a) F. Tijunda. 

53) F. Fptagha. 

54) B. bonden. 

55) H. K. om. /na dp/w. 

56) B. om. spillis — gialda. 

57) H. K. add. Aan. Digitized by Google 10 Kristnu B. IX. bondin han M ) egh ataer gialda. Ok 59 ) bonde ok bryti tiunde bajje 60 ) fore sik 
ok sin hion. 61 ) Nu skal bonde tuem lutum in biaergha. J>riska. ( 6a haua halmin 
ok agna firi arwjrit. ok kornit i J>ry skipta. enlut kirkiu. annan biskupe. J>rif)ia 
fatokum mannum. alle aghu tiunda baj>e fatoke ok riki. 

.X. 

H Nu 63 ) sitaer hussaetu maj)aer i sokn. han aer skyldaer 64 ) pr«ste sihum atta 
paenninga at paskum.[ aeru tu saman boldiur. J)aet aer ortugh praeste. ( 65 ok egh 66 ) 
J>y mera at J>6n sein 67 ) ftere. ok aengin leghu draengaer ( 68 J)a goeri J>aessa 69 ) paen- 
ningana. 70 ) §. i. ( 7l Nu a klokkare baluan span korns. af allum J)6m sum 72 ) 
baj)e gaera praeste korn ok kuika. 

XI. 

U Nu a praestaer ok klokkare J)rea 73 ) altara uerninga um 74 ) huart ar. ena um 
iuL andra um paska. J)riJ)iu um pingizs dagha. Nu 75 ) alle J>e sum egh gera 
praste 76 ) fulla skuld: ^ 77 ]^ aghu klokkara gaera lef ok lefs sufl 78 ) et sin um 
arit 79 ) (^Nu kan 81 ) praestaer ok 8 *) klokkare J)raetta uij) bondan ok sighaer at 
han hauaer egh giort sua gopa 83 ) altara waerningh sum han skulde. laeggaer han 
(^a altaran en suaenks 85 ) paenningxs lef ok sua mykit sufl 78 ) sum J>aer till ho- 58) K. om. han. 

5cj) A. Loco litt O miniator errato adposuit 

N. H. K. om. Ok. 
60) "H. K. om. bape. 
6i) F. add. och warf saaklos. 
6a) F. haffuj. H. K. ok ./. thrjr skipta. een 

luth kirkio — mannom. Hafiwi then hal- 

men ok aghnane som cerwodhet hawer. Al- 

la tiunde &c. 

63) F. H. K. om. Nu. 

64) B. F. H. K. skyldugher. 

65) B. Egh ok. F. H. K. om. ok. 

66) H. K. akke, 

67) A. sem quoque legi potest. B. sein. F. 
seen. H. K. asru. 

68) H. K. gors om. pa. 

69) F. H. K. the. 

70) H. B. F. K. pceningcu 

71) H. K. om. Nu — kuika. 

72) F. om. sum. t 73) H. thera. Mafe. 

74) H. K. ora. um. 
j5) K. om. Nu. 

76) H. B. F. K. prceste. 

77) H. K. han .a. 

78) F. Sugul. 
9) H. K. F. aar. 
o) Verba: Nu — wari saklos hoc loco in- 

terrumpunt seriem orationis. Supra ante ver- 
ba : Nu alie pe sum egh Gcc. inserenda fuis- 
sent 

81) F. ann. 

82) Lege cella. 

83) H. godhan. 

84) H. K. twaggia sma (H. sina quoque legi 
potest; K. sin, male) pceninga leef .a. alta- 
rceth oc swa &c. 

85) Lege sucensks. B. Swdnskan. F. Swen- 
skans. Digitized by Google Kristnu B. XI. ii re J)a M ) wari saklos. Nu aer 87 ) praestaer ok klokkare J)6m M ) skylde 89 ) sua myk- 
la J)ianist sum ( w J)6m ba})e tiunda korn ok kuika. 

xn. 

H Nu kan uaegbfarande 91 ) man w ) siukaer liggia i sokn. }>a aer 93 ) paes 94 ) bon- 
da skuld sum 95 ) han liggaer at prseste buj) fa. praestaer a til hans koma. skripta 

( M ok olia. lik at uigbia. ( 97 um nat iui 98 ) uaka. fiura siala maessu siunga. af J>aes 

« 

manzs kuste balf mark taka. 99 ) pa aer J)aet bondans skyld sum 100 ) han dor 1 ) 
at praeste buj) fa. will egh praestaer til 2 ) koma. J)a a 3 ) han halda likit 4 ) inne 
um s ) ena nat. ok sipan a 6 ) han atta mannum buj> fa. will J)aen egh til 7 ) koma 
sum 8 ) buj) 9 ) fa. uari sakaer at J)rim markum. bote 10 ) mark J)om sum likit stan- 
daer 11 ) inne at. mark kunuuginum. ok la ) mark baraj)inu 13 ) sij)an aeru bondaer 
skyldir 14 ) ban til kirkiu fora ok gript 15 ) graua ok praeste buj) fa. will eighprfe* 
staer iorJ)a. J)a ioi J)in bondaer saklost. ok bote praestaer biskupe J)rea 18 ) markaer. 
§. i. ( I7 Dor stafkarl i sokn. samu J)ianist 18 ) aer praestaer hanum skyldaer: 19 ) Jx> 
at han aghe egh raera aen pik ok skraeppu. 

' XIII. 

H Nu sitaer bonde kuar maej) tiunde um ar. bote firi J)rea 6r9« ok ut thro- 86) F. H. K. om. f>a. 

87) H. K. a»ru. 

88) K. hononu 

89) H. K. skyldoghe. F. schyllighe. 

90) K. H. then ttundar bade korn ochqwic- 
kan. 

91) H. K. om. uasghfarande. 

92) B. F. madher; et sic io sequentibus passim. 
g3) F. H. K. add. thet. 

94) H. K. ora. pa*s. 

95) B. F. om. sum. H. K. ther. f 

96) K. olea och lijk &c. 

97) H. K. om. um — siunga. 

98) R sic. Fi 6jff\ier\ A. uiui. 

99) H. K. hic inserunt quae textus in $. 1. h. 
Cap. hfebet: Dbr stafkarl — skraeppo. 

100) F. om. sum. H. K. ten. 

1) H. dbb. K. doo. 

2) K. add. hans. 3) A. Loco litt a antea scriptum fuit h. H. 
atgher. K. oAer (sic). 

4) H. oro. /*£*/. 

5) F. H. K. om. um. 

6) H. agher. K. agher. 

7) B. F. om. f*Z 

8) K. om. sum. 

9) H. £tuft'l. 

10) H. K. add. ena. 

11) H. K. F. star. 

12) F. H. K. om. ok. 

i3) B. F. K. hdradinu. H. harrddhe. 
i4) H. K. skrldoghe. 
iS) H. K. add. at. 

16) B. sic (threa). H. rAre. A. fred. 

17) F. iFw Ztor &c. H. K. hic om. Dbr 
— skrceppu. Cfr. not. 99. supra. 

18) H. iterum add. samu. 

19) H. K. skyldogher. F. schyttiger. Digitized by Google 12 Kristnu B. XI 11. dan praestinum. aella J>om ao ) sum al ) tiundau a. M ) sua firi annat ok ( a3 sua firi 
J>riJ)ia. ( a4 Sitaer kuar um J)ry bote biskupe J>rea markaer. Nu 25 ) fore bonde**) 
5 egh tiunda til 27 ) firi paska. J)a 28 ) halde jxighine 39 ) hans rezskap 30 ) up 31 ) utan kalle 
han firi kirkiu dyr aepte paska. ok uiti J>aet maej) epe fiughurtan manna at 
han sat maej) luui kuar. aella ok at han forjje han. aella 32 ) han b6J> han ut. 
ok 3J ) J)e teltu sialuir at pe uildu egh uij)aer taka. orka 34 ) egh ej)e bote J)re ora. 
(^aen han sat minna kuar aen um J>ry ar. sat han um fry 36 ) ar 37 ) bote J)re 
markaer sum for uar saght. §. i. Nu ( M aer hiskuprer skyldughaer firi tiunda 
sin. wighia krismu ok klaerka. kalk 39 ) maessu klaej)e: huart 40 ) Jmjria ar til 41 ) 
sokn koma tuaeggia natta gingaerj> af praeste taka 4a ). maej) mannum tolf ok sial- 
uaer han J>rattande: 43 ) J>a a 44 ) han folk 45 ) faerma 46 ) ok 47 ) naemdir sea. §. n. 
J>a biskupaer uill naemd sea. J>a skal han fa manaj>a buj) firi sik. praestaer a 48 ) 
naemd gaera ( 49 sanna maen i naemd saetia ok 50 ) egh uij)aerdelu maen. ( 5I ok egh 
soknara. ok egh J>aen i eJ>umin M ) stoJ>, ok J)e skulu sitia i ^naemdinne sura J>e 
sighia ( 53 ia uij>aer sum uij>aerdelu maennini aeru. sij)an a* 4 ) soknarm ej)a til 
naemd baera. J)a skal naemdin sitia sik ensamin ok talas ui]>aer. alla J>a cj>a 20) K. och. 

21) F. H. K. om. sum. 

22) H. tegher. K. dger. 

23) K. om. sua firi. 

24) A. Litt S a mioiatore omissam, add. rec. 
man. F. Nw sitter &c. H. K. om. Sitcer — 
markcer. Cfr. noL 35. infra. 

25) H. K. Ok. 

26) B. bonden. 1 

27) H. K. om. til. 

28) H. K. om. pa. 

29) H. K. tho ey. 

30) H. F. redhskape. 

3i) F. H. K. sic. B. vppe. A. om. h. v. 

32) H. add. ath. 

33) F. H. K. om» ok. 

34) A. Litt. a omiss. supra lineam add. scri- 
ba. B. F. H. K. Orkar. K. F. add. han. 

35) H. K. Sitter quar wm thry aar botebi* 
skope thre markev. Ifw cer Gcc. Cfr. not 24. 
supra. t 36) B. sic [thry). F. try. A. pru. 

Zj) F. add. quarr. 

38) F. schall Biscupir firj &c 

3g) H. F. K. add. oc. 

4o) K. om. huart. MaJe. 

40 B. sic. F. H. K. i. A. tik. 

4a) F. om. taka. 

43) H. B. K. thrazttande. F. trittandc. . 

44) H. cegher. K. agher. -\< 

45) A. yb£f prinmra scriptum est. 

46) K. skerma. Male. 

47) F. H. K. om. ok. 

48) H. K. cegher. 

49) H. K. sanninda mccru 

50) H. K. om. ok. 

5i) H. K. Ey tlwm ./. edhom stodltf. oc ey 
soknara. oc the &c. , 

52) F. Eedenom. 

53) F. om. ia uipcer. 

54) H. K. ccghir. Digitized by Google Kristnu B. XIII. i3 sum $s ) hon ( 56 uaer pa 57 ) uarin uarj)i. 58 ) alla }>a epa 59 ) lion faelle }>a 57 ) uarin fael- 
de. utan naemdiii uili nakuara ej>a 60 ) undi kunungx 61 ) dom laeggia. oella lagh- 
manzs. J>a bipin pe ej>a J)aer til J>e uarj>a 6a ) faellde aella uarj^e. 63 ) §. 3. all lagh- 
kallaj) mal aghu 64 ) a biskups naemd kuma ekke huma 65 ) maL Alli ej>a aghu a 
jbiskups naemd kuma. (^Jxessin mal aghu a biskups naemd koma. hor. mene- 
Jmi. 67 ) skrokuitne. 68 ) oskriptaj) 69 ) mandrap. kirkiu ran. (^haelghu dagha bardaghi. 
ok h&lghudagha brut : ( 7I pessa ej>a J)a (^faelle biskups naemd. sua at J)e bota 73 ) 
baj>e btskupe ok kununge. ( 74 ok sua alle J)ernt upraettar ej)a. ok forfalzs ej)a. 
ok gdj)slu ej)a. ok saetis ej)a. Ok alie J>e ej>a sum firi J)essin 75 ) mal gangas. 
J>aet aeru 76 ) iorJ)a delu 77 ) manhaelghis mal. 78 ) J)iupta mal. 79 ) rans mal. 80 ) ok w ) p e 
ej>a sum firi trulldoma 8 *) suerias. Nu a 8S ) egh tuaesuare 84 ) a biskups naemd ko- 
ma. J>aet* 5 ) a 88 ) slita haerazs nsemd. ( 86 Nu uitnar man sinn J)iuf. aella uitna 87 ) 
maj)aer 88 ) man lil draps. 89 ) aella sighaer ok sua. al 90 ) J)aessa 91 ) sart 9 *) uill iak ta- 55) F. H. K. om. sum. 

56) H. fceiiir. warin faslde. the edha honfcel- 
lir ejr the waren sakibsa. wtan nwmpden 
flfc K. steiier (sic) warrin feide. Alle. the 
eedhe hon ey feiier warin saaklos wtan 
nempden &c. 

5 7 ) F. the. 

58) F. add. Och. 

59) A. v. epa bis est scripta. 

60) F. om. epa. 

61) B. F. H. K. sic. A. kunugx. 

62) K. om. uarpa. 

63) H. K. add. Nw kan soknaren bc bonden 
deias vidhir. soknaren sighir edhin wara 
gangin .j. andre sohn. bonden .j. andre sokn. 
war thet giorth /. tJiera, sokn. tha gbri 
annattwiggia wteri a?iiir fotlie. a*r thet ejr 
giorth ./'. tliere samu sokn. tha skal naemp- 
den sighia them ./• huat sokn theX war 
giorth ./. the sokn skal annattiggia varia 
oeliir feiia. 

64) H. skuiu. 

65) H. wina. K. wini. Male. 

66) K. om. pcessin — koma. 
6n) F. Menedhara. 

60) H. K. F. sic. A. B. skokuiine. 

69) F. H. K. sic A. B. oskiptap. 

70) K. helga bardaga. . 

71) Yerba: pessa — sattis epa hic majesunt inserta; post verba: Ok aiie pe epa — trull- 
doma suerias secjui debuissent 

72) H. K. fceiiir biskops nampden. 

7 3) H. K. F. bbte. 

74) K. swa ook. H. Ok swa oc. 

7 5) F. K. sic [thessin). R thasin. H. thasssa. 
A. tessin. 

76) H. K. a>r< 

77) H. jordha dela. 

78) F. Manheigdanuiti. 

79) F. GipthamaiL Male. 

80) K. BansnuU. Male. 

81) B. F. sic A. o. H. K. om. h. v. •» 

82) H. K. F. truldom. 

83) H. K. a?g&er. 

84) F. five Swdrias male. H. tiwaeswere; 
male. K. *tve jwarre. 

85) F. </*& 

86) H. K. 0* vithna &c. Verba: TPm uAjior v 
— biskups nasmd koma seriem .oifttionis in- 
terrumpunt Ante vcrba: Nu a egh.tuas~ 
suare ponenda fuissent. 
r ) B. H. K. witnar. 
\) F. medh. Male. 

89) H. K. B. add. asiiir tii haidz. (B. add. a7- 
ia) tii fuisceris. aellir tii skeno. 

90) K. om. at. 

91) H. K. add. samu. 

92) H. F. add. tlia. Digitized by Google i4 Kristnu B. XIII. ka w ) af f)ik sum J)u 94 ) tokt nu 95 ) af mik. aella suaer man annan til fraelsis. J>a 
aghu egh pe 96 ) ej>a a biskups naemd koma. (^sueria J)e 9f ) baj)ir a enum daglv: 
Jta 99 ) ma egh biskups raette 100 ) bort skripta. 1 ) 

XIIIL 

U Suseria J>er egh baj)ir a enum dagh ok skriptas han for aen han faeldter 
uarj)aer. a ) J>a skal han 3 ) fasta ok egh fae bota. ( 4 utan ( 5 hwzs majniu han skal 
baj>e fasta ok fae 6 ) bota. ok ali J>6n mal a biskups naemd feld -uar|>a ok skrip- 
taj) uarj)a 7 ) manaj) firi biskups tilkuaemd. pev skulu fasta 8 ) ok egh fae bota. utan 
hwuj)z mannin 9 ) han skal baj)e fasta ok fae 10 ) bota. §. *. Nu dele 11 ) praestapr 
ok soknari n ) praestaer sighaer bondan 13 ) ( 14 skriptaJ)an uara firi naemda buj). 15 ) 
ok 16 ) soknare sighaer eigh. 17 ) J)a skal praestaer han skriptaj^an 18 ) uita maej) ej)e 
sinum firi biskupe 19 ) aella prouaste. 30 ) 

XV. 

U Nu uarj)aer kona dighaer i hore aellas al ) aetsku spiaelle. J)aen sum M ) py uaft. 

han aer sakaer uij> biskup at J)rim markum. ok konan se saklos. -J)aer hialpaer 

6 hanum egh londa skript firi. 23 ) utan han 24 ) haui sik skriptat 35 ) f6r aen han uis- 

se 16 ) at hon hauande 27 ) uar. Nu kaere biskups soknare tiil hans. J)a skal han 93) H. K. hafwa. 

94) F. B. H. K. sic. A. om. pu. 

95) B. om. nu. 

96) H. K. thcessa. 

97) B. hic incipit Gap. XTV. K. om. sueria — *■ 
skripta. 

98) H. supra lineani errato add. ey. 

99) F. H. thdr. 

100) B. F. H. ratt. 

1) H. skriptds. 

2) K. wardh. 

3) H. K. om. han. F. add. Eeghs male. 

4) K. om. utan — bota. 

5) H. hwfwdz manne han skal fasta Qcc. 

6) B. H. sic A. fa. F. om. h. r. 

7) B. om. uarpa. 

8) H. K. om. fasta. 

9) F. Huffuudz Madrin. K. huwudz maderen. 
10} F. H. K. om. fas. ei) B. F. H. dela. 

12) A. Scriba in eo fuit, ut loco litt. ri scribe- 

ret a, quo factum est ut iJIae litt. defor- 

matae sint 
i3) A. bondant scriptum est, at t delelum. 
i4) H. K. F. skriptat hafwn. Male. 
i5) B. F. H. K. sic. A. ncemdtxfall. 

16) H. K. om. ok. 

17) H. K. ney. 

18) B. F. H. K. sic. A, skrippan. 

19) F. add. sinom. 

20) H. K. add. sinom. 

21) H. K. add. ./. 

22) F. H. K. om. sum> 

23) F. om. firi. 

24) K. om. han. 

25) B. F. K. sic. A. H. skiptat. 

26) B. F. H. K. wiste. 

27) B. F. H. K. dighir. Digitized by Google Kristnu B. XV. i5 uita maej) ej)e fiughurtan raamia sua. at han uar skriptaJDaer 2 *) for. a£n han 19 ) 
uisse 26 ) at hon hauande 30 ) war. §. i. Nu takaer maj>aer yppinbarlika 81 ) skript 
ok 32 ) falder ataer i samu synd. 33 ) J>aet hete 34 ) skripta brut. 35 ) han aer sakaer (^uij) 
biskup at J)rim markum. faer firi hialpaer hanum egh londa skript. (^iElla gaer 
hor aella aetsku spiaell. aella takaer yppinbarlika 31 ) skript firi mandrap. aella firi 
uienej>n. ok faldaer ataer i samu synd. J>aet kalla 38 ) skripta brut. J)aer a 39 ) han 40 ) 
bisknpe 41 ) firi J>rea markaer. Nu liggaer ( 4a maJ)aer i loska lseghi ok takaer sik 
skript af sinum praeste ok faldaer ataer i samu synd. J)a taki sik 43 ) ataer 44 ) skript 
af sinuni praeste ok uari saklos firi fea gialdit. ok haldaer praestaer hanum 45 ) 
ulaghiica up a 46 ) paska dagh firi loska laeghi. J)a 47 ) bote 48 ) biskupe J)rea mar- 
kaer. §. 2. Nu gangaer fiughurtan manna ej>aer ataer a biskups naemd J>a J>e 49 ) 
sum ferst suoru 50 ) i ej)inum ok hwuzs mannin. 51 ) J)6m hialpaer egh londa skript 
firi biskups sak. 

XVI. 

H Nu ma aengin ej) ganga a mot biskups naemd. aella kunungx gaer hon 
wrangt. 52 ) J)a skal kunungx 58 ) aella lagkmanz dombaer maet 54 ) yppinbarum uit- 
num hana ataer doma. 55 ) §. 1. Nu faellir annur naemd 55 ) okannuruaer. J)a a 57 ) 
J)6n naemdin witzs orj) sum gaerj)in uar gor i. J>y at baj)e haeraz naemd ok 28) B. F. H. K. sic. A. kriptapcer. 

29) B. F. H. K. sic. A. ora. han. 

30) H. K. digher. 

3 1 ) F. yppenbara. H. K. opinbara. 
3a) F. om. ok. 

33) H. K. syndena. 

34) B. F. H. K. heter. 

35) B. F. H. K. sic. A. skipta brut. 

36) F. dth Biscup wed trem &c. 

37) Pro j&Zlla gar legendum e&tjiri; quae enim 
hic sequuntur cum iis sunt connectenda, quae 
supra dicuntur: Nu takcer — skript^ a qui- 
bus errato quodam scribae divulsa sunt. 

38) H. kallar. F. kallas. K. heter. 

39) H. K. cegher. 

40) K. H. F. add. bbta. 
40 H. K. om. biskupe. 

4?) H. man ./. lonskalasghe. 43) F. om. sik. 

44) F* H. K. om. ajtter. 

45) K. om. hanum. 

46) F. om. a. 

47) F. om. pa. 

48) H. add. pratster. 

49) B. F. H. K. add. Mve. 

50) H. F. K. swasria. 

5i) F. Huffuudz Madrin. H. hofwdzm*- 

dhern. H. K. add. een. 
5s) F. ordtt. 

53) B. F. H. K. sic. A. kunugx. « 

54) Lege nuep. F. K. medh. H. medh* F. adci 
yppinbara Dombir. och medk. 

55) H. K. drifwa. 

56) H. K. nmmpden. 

57) H. aghe. K. agher. Digitized by Google i6 Kristnu B. XVI. biskups narad 58 ) skulq 59 ) i allum malum 60 ) J>aer 61 ) sant 62 ) leta 63 ) sum gaerj)in 
uar gor.* 4 ) ok pon naemdin skal 65 ) faella aella waeria. §. a. J\ T u uarj)aer majjaer 
iaeldaer ( 66 a naemd. ok 67 ) han kalla 68 ) sik egh faeldan uara: far han siu maen af 
naemdinne. J)a aer J)aet hans witz orj) ok uari uarj>aer. 69 ) Nu skil J>6m a sum 70 ) 
i naemdinne aeru. uilia flere uaeria J)a ( 71 aer wart. wilia flere faella J)a ( 72 aer faelt. 
( 73 aen J)er wilia 74 ) sum flere aeru. Nu wil naemdin huazke 75 ) gaera faella aella 
waeria. ok soknarin sighaer ban faeldan uara. J)a staemne bondin naemdinne 76 ) 
antuiggia 77 ) uaeria sik 7 *) aella faella sik. will hon huarte 79 ) gaera. J)a soke ut al- 
ia lagha soknina. 80 ) ok sua 81 ) lionga J)ing aefter: gor naemdin egh raet i lionga 
J>inge 82 ) huarte 83 ) faella aella uaeria. bote firi* 4 ) tolf markaer. Nu aen siax uilia 85 ) 
uaeria 86 ) ok siax* 7 ) faella. f>a aghu J>e uitzs orj) sum uaeria uilia: sua aer 88 ) ok 
i allum naemdum. §• 3. Nu skal biskups ogemd sannind leta* x>k bxerazs nsemd 
lagha gaerj). 

XVII. 

1F Nu gangaer man ej). aella waerka 89 ) andra 90 ) sak sum biskups sak aer innan 
ok dor for ,aen 91 ) malit uarj)aer laghunnit 92 ) ok 93 ) ej>rin uarj)aer faeldaer. 94 ) J>a 
doi* 5 ) biskups 96 ) sak maej) hanum. ok J>e sum 97 ) liuaade fleru 9 *) botin sak? 9 ) si- 58) B. F. H. K. ndmd. 
5g) H. K. F. skaL 

60) B. F. H. K. sic. A. oro. malum. 

61) F. om. pcer. 

62) F. sannind. B. san witne. H. sannan vit* 
na (sic). K. samma wifaes male. 

03) H. K. add. thy 

64) K. om - g° r * 

65) H. K. om. skal. 

66) K. och nempden kallar &c. Male. 

67) H. om. ok. 

68) B. H. K. kallar. 

69) H. K. saklos. 

70) F. H. K. om. suty. 

71) H. K. vari vardh. 
73) K.Jalle. 

73) H. K. om. ctn — ceru. 

ySj F. add. Jalla. 

70) H. huarte. K. hwatte. 

76) H. add. bidhi. K. add. bidhia. 

77) H. annattwiggia. 

78) K. om. sik. 

79) F. huaskc 80) K. F. soknana. 

81) F. om. sua. 

82) H. K. thingeno. 

83) F. huadke> et sic, aut huaske, hvarckt 
passim. 

84) K. om. firi. ;* 

85) H. K. om. uilia. 

86) A. uilia pnmum scriptum est 
,87) F. add. wiilia. 

88) H. K. om. cer. 

89) H. B. K. vcerkar. 
.90) H. K. add. thce. 
.$1) K. om. <fh, 

92) B. H. laghwnnit. F. laghuunnit. K. Aigfc 
wunnitt. 

93) Jlectius <?//<&. 

94) F.Jaster. Mal^. 

95) H. K: add. oc. 

,96) B. F. H. K. sie. A. biskps. 

97) H. K. add. medh hanom. varo (K. om. 

wro) oc. 
#8) F. H. K. add. *A<?. 
99) K. sakC Digitized by Google^ Kristnu B. XVlL *7 na: f>»t asru 100 ) Jjrea markaer biskupe huar J>aen sum 1 ) egh war lonlika skrip- 
taj>aer. ( 2 aen eprin faellis. Nu s ) kunungx sak aella haerazs sak. aella malsaeghan-» 
da sak. hana skulu bota mansins 4 ) arua. J)a aen sakin uar for laghwnnin hanum 
liuande. J)a skulu hans arua bota sua biskups sak sum kunungx sak. 

XVIII. 

H Nu uarj)aer naemd ataer domd. alle s ) J>er sum 1 ) i haenne suoru. J>e peru sa- 
ki at siax markum. ena mark kununginum. 6 ) andra malsaeghandanum. J>riJ)io 
haeraej>e: ok J>re markaer biskupe. huat haeldaer hon gik ataer firi osannind. 7 ) 
aella firi olagh. J>aer hialpaer J>om egh ( s lond skript firi biskups sak. J>y at ( 9 J>aer 
aer huar hwuzs man firi sialuan 10 ) sik. §. i. Nu gifs 11 ) nokrum ur naemdinne 
ok suor aekke. hai\ bote ("kununginum. ok malsaeghandanum ok haeraej)e. ok se 
saklos 13 ) firi biskupe. 14 ) Sua ok i allum ( 15 J)6m ej)um ataer ganga 16 ) firi ( 17 men. 
allum J)6m J)aer lf ) gaefs 19 ) ur. J>e aghu egh biskupe bota. §. 2. Nu kaere^sok- 
narin til bondans sighaer han haua standit i J)6m ej)e sum ataer 21 ) aer brutin 
maej) 22 ) biskups nsemd. ( 23 aella kunungx. ok 24 ) bondin sighaer / a5 ne gen. J)a aer 
J>aet hans uitzs orj) dylia 26 ) maej> tolf manna ej*e. gitaer han ej> gangit uari 
saklos. ( 27 bristaer at ej>e bote sum 28 ) skilt aer. 100) H. F. <er. 

1) F. H. K. om. sum. 

2) H. K. fbr cen edhrin fneldcs. 

3) A. JEn quoque legi potest; etenim rainiator 
forsan eirato pro^£ adposuit N. Gfr. not. 
5q. pag. 10; not 16, 25. p. 21. &c. F. H. 
K. Jn. Sed B. Nu. 

4) B. F. H. K. sic. A. mansis. 

5) F. ella. H. K. asllir. Male. 

6} B. sic. H. K. konunge. F. konungen. A. 
kunginum. 

7) B. r. sic. K. osanth. A. osanninind. H. 
osannnd (sic). 

8) H. K. londa skripth. F. londa schript. 

9) H. om. pter. K. hwar ar htiffwitz man Scc 

10) H. K. sicelfum. 

11) F- g*f z - 

12) K. konunge malsegande 6cc. 

Corp. Jur. Sv. G. AnL FoL IL i3) A. Litt. sak bis sunt scriptae. 

i4) B. F. H. K. sic. A. biskpe. 

i5) F. thessom Eedhom som dther Scc. 

16) H. K. gangas. 

17) B. man. H. K. om. men. allum. 

18) F. om. pter. 

19) B. H. K. gifs. F. gafz. 

20) A. Loco litt k primum scriptum fuit s. 

21) F. H. K. ora. atcer. 

22) H. K. o. 

23) F. om. <ella kunungx. 

24) F. H. K. om. o& 

25) H. K. ney. tha Scc. 

26) B. F. H. sic. K. dyli. A. om. h. v. 

27) F. Gdtter egh Eedh g&ngitt. Bothe 6cc K. 
H. gither han ey bote &c. 

28) K. om. sum. Digitized by Google i8 Kristnu B> XIX. .XIX. 

1F Nu 29 ) sum 30 ) mange aghu i sakinne. bajritiggia malsaeghande ok sl ),lunungx 
Soknare. biskups soknare.* 2 ) haeraes seknare. f>a (**k han rddlsseghandanum 34 ) forst 
raet gaera: «Ua lagh 39 ) feesta. aer egh malsaegbandin til. aella ("kaere eghaefteok 
faeste 37 ) enum 38 ) ( 39 af soknarumin lagh ok sij>aen bepas flere till. J>a skal han 
taka e}>ataka 40 ) sin ok til jrings 41 ) loma. ok sua 42 ) saeghia: haer aer taki 41 ) min 
at 44 ) epe J)6m lak faeste etium J)6m ( 45 i atte sakinne. Sipan laeggin J>ingsmaen 
hanum 46 ) faemt ok fore J>aen ej) sik af handum. nu aen egh aer ef>sort 47 ) a J>5m 
dagh. |>a J>aen dagh sum 48 ) naest aer ok epzsore 49 ) aer a. ok kombaer naltuar J)aen 
a staemnuna sum i a 50 ) sakinne J)a gange sin ej> aen J>o at faen kumi egh sum 
ej>rin uar faestaer. ok 51 } hete saklos. §. i. Nu kunnu J>er koma sum iaghusa- 
kinne ok han 52 ) uill egh sin ep ganga hete fallin. kombaer aengin J)erra sum i 
a M ) sakinne. J)a siti J)aer til ( 54 daghria aer urj)inga ok fa sin 55 ) staemnu man- 
na ej) ok se saklos» 

XX. 

1f Nu aer £>aet bonda 56 ) skyfcE. um sunmidiagh til kirkitc koma. praestaer a 57 } 
haelgj) biuj)a ok fastudagha. glomir praestaer ok 55 } brytaer bonde. J)a aer praestaer 
sakaer ( 59 ok bonde osakaer. biuj)aer praeslaer ok brytaer bonde. pa aer bonde sa- 39) B. P. add. thar. H. K. adcT. the. 
3o) F. H. K. om. sum. 
3i) F. K. om. ok. 
3a) B. add. ok. 

33) H. K. (egher han ub. 

34) K. sic^ B. F. malsag/mnda. H> malm— 
ghandom. A. masteghandanum. 

35) F. /<z«Aa. 

36) B. kihrir. H. K. knefwcr tekke. 

37) B. F. H. K. add. fom. 

38) B. F. H. K. sic. A. eum^ cjim $ign& ab- 
breviati n, a req. ofian. addito. 

39) H. K. soknarej om. «/*• 

40) H. e*taz /aAo. F. Edz tagha. 

40 A. Signum abbreviati j» forte adcU rec. 

man. 
4^) H. K. om. sua. 43) H. K. edha taki. 

44) A. v. <tf bis est scripta. 

45) F. jam * ol/e * Sochnenne. Male~ 

46) A. v. hanum'bis est scripta. 

47) F. Edzore. 

48) F. K. om. ^wm. H. ^er. 

49) H.ozort. K. cdzorett 

50) K. om. a.- 

5 1 ) H. K*- om. ok* 
5i) Y. om. han. 
53> H. K. agha, 

54) K. em. sequentia. 

55) B. sidhan. 

56) F. H. sic. B. bondans. A. boda^ 
5y) H. agher. > . 

58) H. om. o£. 

5g) F. om. o* bonde osakxr*. Digitized by Google Kristnu B. XX. l 9 kaer 60 ) faer hialpter hanum egh londa skript ( ei firi. £a aen haa ier (^utaii 
sokna 63 ) a ("uatnuui aelia uaeghum. J>a skal han skript tikfr bk egh 4 *) fieee bSta. 
§• i. Nu firi allum andrum malum. ( 66 aella andrum fallum }>a hialpaer londa 
skript firi fea bot. 67 ) gaer han })uaera ' uarkna}) 68 ) a })6m dagh sum 69 ) forhaelg}) 
aer firi. }>a aer bonde sakaer at pvitn markum. Gaer 70 ) a ykil dagh. 71 ) sakaer at 
siax orum. XXI. 

1f Nu 7a ) se 73 ) mapaer man at osif>um. J>a skal han praeste til sighia }>a a 74 } * 
praestaer um sunnudagh i kirkiu durum standa. ok 75 ) sua um annan. ek sua 76 ) 
um pripia ok sua sighia. pylikt 77 ) mal asr i minne sokn wrpit. nu bi])aer iak 
han hitte mik ok raette sik ui}) gu}>* Nu uill han egh raetta sik. J>askalpfa£-i 
staer hem til hans ganga ok 75 ) bi}>ia han raetta sik 78 ) ok sua 76 ) sighi*: 7 *) iak 
hauaer }>ik kallat. Nu uill (*°han egh raetta sik. }>a skal praestaer taka })6m 
sum 81 ) kirkiu fae goma 89 ) ok ganga hem til hans ok bipia han raetta sik. Nu • 
dull 83 ) han. J>a skal han e}> praesli festa ok })6m sum 81 ) kirkiufae rapa i sok- 

- • 

ninne. at han aer egh sandaer 84 ) at perre gaer}). gitaer han ej> gangit wari sak- 
los. falzs 85 ) at epe ok will raetta sik. })a skal han skript taka ok egh fae 86 ) bo- 8 
ta. Nu biu^aer han egh raet firi sik. J>a skal hanum iui faemt leggia. J>a ma^)' 60) B. P. H. sic. A. sak. 

61) F. thd hann &c. 

62) H. wt sokna. 

63) B. F. soknar. 

64) H. F. wceghum. telUr ai. wathnom* 

65) F. om, egh. Male. 

66) H. om. cella andrum falhun. 
fy) B. F. H. fabot. 

63) B. F. warknadh. H. wajrnadh/ maie. 

69) B. F. H. om. sum. 

70) B. F. H. sic (Gior). A. Litt. G omisit mi- 
niator. H. add. han. 

71) B. add. wari. F. *dd. &r. 

72) B. F. H. om. Nu. 

73) H. Ssr. 

74) H. skal* 75) H. om. ok. • 

76) H. om. sua. 

77) H. Tholikt. F. tylchitt, et sio passim. 

78) F. om. sik. 

79) F. errato iterum habet vefbdJ tykhitt 
mdl — sd seghia. 

80) B. F. H. sic. A. pro han egh habet hegh; 
litt. an supra lineam add. rec* man; saeq. 
XVI. 

81) B. F. H. em. sum. 

82) B. F. giata. 

83) B. F. H. dyl. 

84) H. sakar. 

85) B. F, Falder. H. add. hmtu 

86) B. F. H. sic. k.fa. 

87) H. skal. Digitized by Google 20 Kristnu B< XXI. han fram saeghia. 88 ) Nu will faan J>a lagh firi sik giua. w ) J)6m skal soknari 
taka. bristaer at ej>e. J>a skal han bape 90 ) fasta ok fae bota. 91 ) 

xxn. 

H Nu gangaer 92 ) in iula frij>aer. a iula aptne sijpan aptunsangaer aer sungin. 03 ) 
(•*ok aer 95 ) J>aer til aptunsangaer 96 ) aer sungin a attunda dagh aeftir toifta daglu 
(^Nu gangaer in paska frij>aer a opinsdaghinum i dymbiluiku 98 ) J>a up bindas 
klokkur. 99 ) ok aer 100 ) J>aer til aptunsangaer aer sungin a attunda dagh aefte for- 
sta dagh. 1 ) Nu gangaer pingz dagha haelghj) in a ftptninum sij>an aptunsan- 
gaer aer-sungin. ok aer Jtaer*) til aptunsangaer aer sungin a attunda daghinum. 
Nu aer kirkmaessu haelghj) 3 ) fran J>y 4 ) aptunsangaer aer sungin a (^aptninum. ok aer 
J)aer til aptunsangaer aer sungin a daghinum. Huar sum baers i J>aesse haelghjx. 
han aer sakaer wij>aer biskup at J>rim markum. aeila dyli maej» tolf manna ej>u 

XXIII. 

1T Nu 6 ) skaerdax haelghj) ok paetars meessu 7 ) i Songkdpunghe. 8 ) ok 9 ) olafs maes- 
su i skaeninghe. ok um lafrinzs maessu 10 ) i suJ)urkopunge. huar 11 ) sum J)a hug~ 
gaer. slar aella 12 ) draepaer nakuarn J>aeJ>an 13 ) farande. aella J)it farande. aella 14 ) 
J^aer 15 ) varande. han okir sak sina at fiuratighi markum. paer skaltiughu mar- 
kaer hawa kunungaer af. ok tiughu markaer biskupaer. 88) P. Nampna. 

89) F. H. gora. 

90) H. om. bape. 
£() H. giceldha* 

92) H. gaar. 

93) H. saghder. 

g4) F. om. ok — sungirw 

95) H. ub. 

96) A. Loco litt g antea scriptum fuit $+ 

97) F. om. Nu — forsta dagh. 

98) H. dymbel dagha viku~ 

99) B. H. sic A. kokku. 

100) B. H. stander. 
1) H. daghenom. 3) H. om. pcer. 

3) B./ridhdr. 

4) H. add. at. 

5) F. om. aptninum — sungin a. 

6) B. F. add. vm. 

7) H. add. hmldh. 

8) H. lingkopunge. Fl Linkbpingh. 

9) F. IL add. om. 

10) H. add. hcelgdh. 
ii) F. Hoo. 

ta) H. om. cella. 

x3) H. F. B. sic A. om. pcepan*. 

§4) H. add. oc. 

i5) B. F. H- sic A. om. pcer- Digitized by Google Kristnu B. XXI III. 21 XXIIIL 

% Giuaer 16 ) mapaer 17 ) eghn 18 ) til klostaer 19 ) aella 20 ) kirkiu osiukaer: J>a ma han 
helan huw}) lut giua. ok 21 ) kaluaen aen i 22 ) haeluanum liggaer. Nu dela ponin- 
nan baefjja. Jmi a han witzorj) uita huat 23 ) han gaf. ok uita huat han 24 ) haf^e 
ataer. ( 25 paet ser en 26 ) huwj) lutaer.* 7 ) sua manga arftaka 28 ) sum han hauaer (^a 
ma han giua slikan 30 ) lut sum en J)erra takaer. ( 31 Antuiggia dylia at han al- 
drigh 32 ) gaf. aellas ok wita at paetta gaf han ©k (^egh mera. Nu aen klostaer 34 ) 
hauaer laghhaefj)at. J>a waeri maej) fiughurtan manna ej>e. §. i. Nu baerias maen 
i 35 ) kirkiu garj>e J>a aer kirkiu garj>aer ouighJ>aer. 3tf ) J)a skal han 37 ) sokna man- 
num J)rea markaer bota 38 ) firi huart maessu fall sum 39 ) j>er fa. ok lata 40 ) ataer 
skira 41 ) kirkiu garj)in. .XX. V. 

H Nu draepas 42 ) maen i kirkiu. aella gaers hor i kirkiu. ( 43 J)a aer wixl af kir- 
kiu. 44 ) J)aen sum 4s ) uixla spiaellum 46 ) ualdaer han skal kirkiu 47 ) uighia lata. §. i. 
Nu warj)aer man firi biskupe ( 48 laghlika wnnin. J)a skal biskupaer hanum faem- 
tir laeggia. will han egh raetta sik. J)a skal biskuprar han 49 ) i forbuj) saetia. 50 ) firi 16) A. Loco litt. G mraiator adposuit N; ab 
ipso scriba, ut videtur, emendatum. H. Nw 
gifwev. 

17) B. F. H. sic* A. mcepr. 

18) F. Engh* 

19) F. Closter. H. klosters* 
ao) F. H. add. tilL 

ai) F. Hv om. ok. 

22) H. om. i. 

23) H. ath. Male. 
*4) H. om. han. 

a5) A. De litt p idem valet, quod supra, not 
16.de JituG est dictum. — ■ Vwba pcet — e/r 
perra takcer supra post verba: inmluanum 
ligecer inserenda fuissent 

26) H. om. en. 

vf) F. add. Och. 

28) F. Arfftaghara. 

29) F. om. pa — takcer. 

30) H. add. een. 

ii) H. om. Antuiggia — epe. 32) B. aldre; et sic passinu 

33) B- mera aidre. 

34) F. Closter. 

35) H. add. kirkio. atllce. 

36) B. F. oskirder. H- oskcerdher. 
3y) F. om. han. 

38) H. gifwa. 

3g) B. F. H. om. sum. 

4o) H. F. teti. 

40 H. skcera. 

42) B. F. sic. JI. drcepis. A. dcepas. 

43) F. om. £a — kirkiu. 

44) B. add. bortu. 

45) B. or. F. H. ther. 

46) A. Litt i omiss. supra lineana add. scriba*. 
F. wigzslospilldum. 

47) B. F. H. sic. A. krkiu. 

48) H. laghwnnen. 

49) H. hanom. 

50) B. F. /a(a. Digitized by Google 22 Kristnu B. XXV. 

skrift ok egh firi fea giald. Nu sitaer 31 ) han i forbujri um 51 ) nat ok iamlanga. 
pa ma biskup^ han i ban saetia. Nu sitaer han i banne nat ok iamlanga. J>a 
okis sak hans. J)a aer ( 53 han at niu niarkitm sakaer. Nu ali 54 ) annur misfall 
J)6n sum 55 ) man kunnu 56 ) baenda J>a okis skript hans ok egh feia giald.* 7 ) Nu 
uill han egh botas firi. J>a skal biskup^r kununge til saegbia. kunungaer ma 58 ) 
han halshugga lata ok 59 ) utan kirkiu garj) laeggia. J)a skuiu hans raetti arwa 
eghn 60 ) hans 61 ) taka. ok 62 ) kunungaer loscira. 

.XX.VL 

9 U: Nu myrj>ir moJ)ir barn sit hef>it. J)a aer hon sak at fiuratighi markum. 
J)em skal luka 63 ) kununna mals man. 64 ) af baenna ( 6s panningum. ok ( 66 sialfs 
sins paenriinga sij)an 67 ) egh uinnas haenna at Nu aen ( 68 J)aen kaerir aeptir sum 
faj)ir uar barnsins. 69 ) J)a skal konan bota 6S ) hanum atta ortughur ok J)raettan 
markaer^ 70 ) ( 71 kunmiginum atta ortughaerok praettan 73 ) markaer. ok biskupinum 73 ) 
atta ortuhaer 74 ) ok J>raettan markaer. J)a ( 75 een ban 76 ) egh aefte kaere 77 ) sum 
faj)ir uvar 78 ) barnsins. J)a skal kunuugin 79 ) haua af kununne tiughu markaer. 
ok tiughu 80 ) biskupt&r. kaennis kunu hej)it morj). J)aer skai egh soknare aeftir 
sokia. 81 ) J)aet skal haeraezs naemd slita. 82 ) Nu aen hana 83 ) uaenis 84 ) J)6n sak ok 
warj>aer egh takin uij>aer. J>a skal* haeraez naemdin annattiggia ueeria hana aella ■> \ 5i) A. Litt. i lapsu calami est deformata. 68) F. han kare. 

52) B. F. H. om. um. 69) B. F. H. sic. A. barsins. 

53) B.'F. H. sic. A. pro han at habet haU q n u a ^ q^ 

54) H cer Male * 

55) F.H.'om. sum. 70 B. H. Kununge. F. om. kununginum a. 

56) H. kan. °' °' ?>- niarkmr. 

5 7 ) B. F. H. fdgidld. 7 2 ) B - H - sic - A. prattam. 

58) H. skai. 73) B. F. H. biskupi. H. add, bota. 

59) H. om- ok. 74) B. vrtughar. F. ortuger. H. 6rtug%\\ 

60) F. dng. j5) H. *y thcn katre atptev. som 6ic. 

61) F. H. om. hans. 76) B. H- thdn. F. thet. 

62) F. H. om. ok. yj) B. kidrir. 

63) H. gifwa. 78) B. H. war. F. dr. 

64) H.fr&nder. 79) B. F. H. Kununger. 

65) B. F. pdningum man the winnas, okScc. 80) B. F. H. add. markdr. 
H. pamingom , nuedhan the winnis aat.Nw *8i) H. stampna. 

oen &c. 82) H. leta. 

66) F. sic. B. sialfsins. A.siafs sins. 83) H. henne. 

,67) B. F. add. dn. 84) B. F. H. witis. Digitized by Google Kristnu B. XXFL a$ 

fiella. §. i. Nu jga egh biskups soknare j)ing staemna fiiieengte huma 86 ) ma£ 
("utari firi yppinbar mai ok laghwooin. 

.XX.VII: 

H Giwaer 87 ) soknare bondans kunu hor sak maef steemdu 8 *) J>i&ge sua at 
bondin. gaf egh haenne £orra sak. J)a 89 ) bote soknarin fiuratighi markaer* Nu 
ma egh bistups soknare bondans 90 ) kunu ( 91 sak giua firi faor. utan bondin giui 
haenni sialwaer sak. 92 ) i kirkiu. oella i annare samkuaemd. }>a aen han giwaer 
haenne sak firi samfundum. J>a skal han antuiggia 93 ) dylia mae}) tolf 94 ) manna 
cj)e. eefla bote 95 ) biskupe J>re markeer. Nu aeh han takaer annaa man inne msej) 
haenne i hor siangh 96 ) ok windaer jxiin til 97 ) horsakinna. msej> lagha witnum 
ok lagha domum: J>a skal 98 ) egh bota biskupe firi sak haenna: firi 99 ) py at 
hon 100 ) hauaer allu J>y forwaerkat 1 ) sum a ) hon atte i bo hans. ok ban a 3 ) egh 
suara 4 ) firi 5 ) hana utan han taki hana sij>an 6 ) ataer 7 ) in til sin. ok sua aen hon 
lopaer bort maej) andrum manne. fran bondanum ok gaer hor. J)a skal han egh 
btita firi hana biskups sak. J>y at hon hauaer allu J)y forwaerkat suw 8 ) hon at- 
te i bo bondans. Nu aen hon lopaer bort firi owistan 9 ) skuld ( ,0 ok egh firi 
osiJ)a skuld. J>a M ) bondin") sokia ok swara firi hana alt J)aer til biskup&r ha- 
waer J)em skilt at. §. i. Nu aen bondin giwaer andratii m0ine u ) sak nlsej) 
staemdu 14 ) J)ingi firi kunu sina. sighaer han haua giort hor undi sik. pa a ls ); 85) H, vina. Male. ioo) F. hann. Male. 

86) H. fore vtan opinbart maal. oc laghwn- i) H. F. B. sic. A. om. forwterkat.- 

o ?**£' t r.* n • . _j •* nr ^) F. (v. H. the ther. 

87) A. Loco liit» G mimator adposuit &/ .' • ' 

ab ipso scriba, ut videtur, emendatum. 6 > w# a? S / * er - 

88) H. stasmpno. Male. 4) F- sudria. Male. 

89) H* otn^pa. 5) H. om. firi. 

90) H. om. bondans. 6) F. om. sipan. v 

91) H. fcoor $a£ g(/wtf. vta/i A*n g£/w* &c. 7) H. om. ater. 

92) H. om. sak. 8) B. F. H. om. sum. 

q3) JJ. annattigghia. 9) F. ow&A£ H. ondsco. Male. 

§4)* A. Verha m<e/> *o£f bis scripta Sunt 10) F. om. ok — skuld. 

g5) B. F. H. sic. A. om. bbte. 11) Pio £a a. B. F. sic. Hi add. *g»er.. 

96) H. horscenggenne. 12) B. F. H. add. badhe. 

97) B. om. f& i3) F. H. om. manne. 

98) B. F. add. han. i4) H. stoempno. Male.. 
gpj F. H, om. firL *5). H. a?gter. Digitized by Google 2* Kristnu B. XXVII. f>aen bondin") sum aeftir kaere 17 ) egh bota biskupe. huat haeldaer 18 ) hin som 
( 19 han kaerj>e til falzs aella waers firi horsiangina.* ) §. 2. Nu ma egh biskups 
soknare bondans dottur. aella hans 91 ) systur. aella hans fraenkunu hor sak giua» 
aella firi aetsku spiaell ropa. 22 ) firi* 3 ) utan han 24 ) innitakin se. aellas 15 ) baer barn 
witni. giwaer soknare haenne for 26 ) sak. J>a bote J>rea markaer firi hwart J)ing 
sum a7 ) han staemnir. taki mark malsaeghandin. mark kunungur. mark alli maen. 
J>a aen annat perra* 8 ) aer maej) sannu.* 9 ) J^a 30 ) bote biskupe }>rea markaer. 

•XX. VIII : 

1 Nu aer J>aet biskups raettaer ( 81 hiona faelagh binda (^ok losa. ok wita huat 43 ) 
luflikt aer. ok sua 34 ) huat sum 35 ) oloflikt aer. >Nu aen han. skil hionafaelagh 31 ) 
at. J)a J)aet J)erra sum 35 ) J)y waldaer. bote 36 ) biskupe J>rea markaer. walda J)6n 
10 baj)in. £a bote 37 ) huart 38 ) J)erra biskupe 89 ) jwea markaer. 

XX.IX. 

H Nu aen man sla 40 ) praest aella wighj^an man 41 ) J)a bote biskupe niu mar- 
kaer ok firi aengti banz mal annat §. 1. Firi 43 ) J)aessin mal J)a skal manne 
staemnas 43 ) firi kirkiu dyr. warj)aer pr^staer aella wigbjjaer man slaghin. annat 
[^um hionafaelagh. J)riJ)ia sen bonde sitaer kuar maej) tiunda. paskal han^aef- 
ter paska firi kirkiu dyr kalla. ok aekke 46 ) halda hans rezskape up um pascha 16) B. sic. H. F. bonde. A. bondim. 

17) H. F. kcerde. 

18) H. om. hceldcer. 

19) B. F. H. sic. A. pro han kasrpe habet 
hcerpe. 

20) H. horsakenne. 

21) H. bondans. 

22) B. H. ropa. 
a3) F. H. om. firi. 

24) B. H. hon. 

25) F. H. Eiier. 

26) F. E.fbrra. 

27) B. F. H. om. suni. 

28) F. add. tighie. 

29) H. add. funnith. 

30) H. om. pa. 
3iJ H. hionalagh. 32) H. om. ok losa. 

33) B. F. H. sie. A. hut. 

34) F. om. sua. 

35) B. F. H. om. sum. 

36) H. tha bbte thet. 

37) F. om. bbte. H. add. thbn badhen. 

38) F. hwar. 

39) B. H. om. biskupe. 

40) B. F. H. slar. 
40 H. om. man. 

42) A. Pro F miniator errato addidlt &s ab 
ipso scriba, ut videtur, emendatum. 

43) H. stcempne. 

44) H. cer wm hionalagh. 
4$) B. F. H. sic A. om. han. 
46) B. egh. Digitized by Google Eristnu 2fc XXIXl a5 dagh, 47 ) ("okftll Jxin mal sum tiil i sfcijipt "hora. J)a staemni 49 ) hantim i firi ktrkiu 
dyr. ok aefte fe$ gialdit J>a juasU*?) tit.bans eefte lanai laghuni. kalla 51 ) han 5a ) 
aeftir andrum malum firi kifkju dyr afcnjHto 5 ?) sum 54 ) nu aeru sagbj). bote 55 ) 
J)rea markaer J)aen sum kallaj)e. 

fl Nu 5| )> bmts* praataer 57 ) ok bende ok fa bajnr 5 *) iamna 59 ) akomu. aella ba pe**) 
fullsaere. iamkin habe sarum sinum. ok bopdin 61 ) bote hiskupe 62 ) niu markaer 
firi bannit. ok gangi til roms ok lati pik ,baer 63 ) losa af banninu. Nu warbaer 
praestaer sar ok egh bonde. bote praestinum, aefte lanz laghum. 64 ) ok firi bannit 
bote biskupe 65 ) niu markaer. ok gange til roms 66 ) ok lati sik 67 ) af I8sa. §. i. 
Nu vitir praestaer bonda 60 ) ,at han hfiuee^ han slagit aella sarghat. aer jbaet full- 
saere. J)a gange bondin J)raetylftan ej) firi sik. aer J)aet skena aella wrezs waerk. 
gange tolf maiina ej» ( 89 firi sik. aplla bote lagha botaer. . . XX.XT i ■ > f Nu lataer man wighia sik maej) kunu 70 ) sinne. J)a gaeri hwar aeftir sinum 
wilia. ok ( 71 huart })erra akke 7a ) mihna til ofjfaers ok 73 ) til 74 ) lius aen tua ortu- 
ghaer. ok gangaer 75 ) husfru 76 ) i kirkiu aefter ( 77 barn sit aella bonda sin. J)a gaeri 78 ) 4?) F. H. oro. dagh. 

48) H. Ficerdha wm alt &c. ■ 

49) B. stamnin. 

50) B. ma#. 

5i) B. F. H. JEa//ar. 
5a) H. oro. Aa/i. 

53) F. oro. btin. 

54) B« F. H. oro. nim. 

55) F. add./ri H. J &dd./ore. . 

56) F. H. oro. JTw. 

57) B. F. H. prdster. 

58) H. bonde. Male. 

59) F. Jdmpnada. Male. 

60) F, bothe. Male. 

61) H. badhen. Male. 
6a) H. biscopenom. 
63) F. H. om. £*r. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. VoL II. 64) B. H. add. lagha boter. 

65) B. om. biskupe. 

66) A. Verba: ok gange til roms bi« sunt 
scripta. 

67) F. H. add. thto. 

68) H. F. bondanom. 

69) F. om. ^r/ sik. 

70) H. ^w^rru, 

71) F. huar. H. irn^/n minna 6cc. 
71) B, a**e. F. /c^e. f 

73) H. o»//j>. 

74) B. H. om. tiL 
*j5) H. gaar^ F. gar. 

76) B. sic. F. H. hustru. A. susfru. ; 

77) H. #m bdnda. cellir ceptev sit barn. F. 
Bonda sin. Ella effiher Barn sitt. 

78) H. giui. Digitized by Google q6 KrUtnu R 

ok im drtughaer ba{>e till oflfers ofc 79 ) tii ltts i huarre 80 ) (irkiu gangunne. 81 ) 
pk a 8i ) jfraestaer hana i kirkiu lej>a. will egh praestaer hana i kirkiu lej>a. 83 ) 
Bote firi J>rea markaer* mdrk (^bouda kuaanna. 15 ) tua markaefr biskupinum. 8 *) - / / Hcer 1 ) byrias kunungx epzsore. i pdmtcelias flbkka fiuglmrtan ok tiughu: 

• - ' t 

.1. Vm hemsokn ok husbrut. aella huar sum i frib skal brbia. 

II. Um sen man haemnis a saet maal aella botaer faesta: aeila haemnas*) a annan. 

III. Vm aen man takaer kunu maej) wald. aella maj>aer sitaer firi andrum a 
J)ingx wfiegh aella kirkiu. 

IIII. Um huru laenge man baueer frij> til Jnngx ok kirkiu. 

V. Vm aen man aeltir annan af staemnu sblla Iagha tilmaelum ' ' 

VI. Um aen man lejrir annan til stukxs ok huggaer af fot aeua hand. 

VII. Vm aen man haemnis a kunuqgx dom* aella fore*) man maej) wald 4 ) af 
sinum garj)e. 

VIII. Um huru skipta skal aefte J)en kunungx eJ>sore brytar. 

IX Vm at J>er forwaerka egh J>erra husfru lut aella J)erra . barna. - 

X Um bua 5 ) sum biltugha maen haldaer ok J)aen J)e haua brutit uij) skal firi 

J)5m bij)ia. 
ii XI. Um buru harazhofyingi 6 ) skdl biltugha maen uptaelia 7 ) J>aer taa egh ej)a 
amote ganga. ,»ti>t 79) H. add. swa. 1) A. Litt. init. H omisit mioiator. F. om. 

80) B. hwarium. rulir.. Cfr. not. 8&. prtfeced. 

81) B. kirkiu gange. H. kirkio gdngentm. 2) B ^ ml >. 

82) H.. (egher. * • • > *\ -o f 

83) H. add. tha. : 3) B. forer. 

84) H. bondanom oc huslrunt. &e. 4) B. JValde. 

85) B. H. a«dd. ok. 5) B. hwar. 

86) F. *dd. JUus huius Membrj; et infra.*: ^ b. Harads hbfdinge. 

Her Epther Folier Edzdtis Batiher. H. } B gic A V ro uptelia habet skdt vC/ at 

add. rubris iittens: ' r l m , .. . _•-„•.. 

Nw *r sakt vm kirkio rmt rec ' roan - *"*• XY1 w P ra lwcam ^** 

Gudh gbme os alla stet. uptoha.. Digitized by Google XII: Vm at 8 ) pxn ma egh witna sum skaj>an fifc» ftty $n memdia hauaer felt 

aella wart 
XIII: Ym at all J#n mal sum°) ej>as6re «ru sfcutu, sjit&a * k^uimgxs raefcl/ 
XIIII : Vm ( 10 at en man ma ej)z&6re bryta pk hemsfokn &pm 

XV Um at egh 11 ) ma kona ezsore bryta. aella ughurmagtii ok egh £faell. 

XVI Vm een J^reell kan ef>z$ore bryta. ok huru boack s^al firi han hota. 
XVII: Um aen koi^a myrpi man sin aella man kunu sina aella pon 12? ) waanas 

}>a sak. 
XVIII: Vm aen bonde kan raj)a kunu sinne $ua at hon kaa fin d5j)H), (Maf. 

ok huru ( 15 siJ>an aerwis. .-.«••■• 

XIX Um aen kona draepeer man sin. J>a takaer hon aengte af hans gozs ok egh 

hindradaxs gaef. 
XX: Vm aen annat J>erra draepoer arniat m&p !waf>a# ok hura J>aer bofcis aejrfa 

«rwis. 

XXI Um aen man myrjn bam sit. aeUa kona sij)an J>aet aer kristit 

XXII Vm aen barne kai* ofharJ)Uka ra})it warj>a. ok hnru Jwejt feotis firL 
XXIII 16 ) Um aen moJ)ir ligaer bara fit htel. £&* barnit hawaer stiupfajrtuv 
XXIIII: Um aen J)&t sum myrt ae» hauaeir sarasyj^ini 17 ) ; 

XX: V Vm aen maj>eer myrjns aella kona 18 ) baers i fialsteer ok legs a lom r 
XXVI: Um aen mapaer warj)der i h^rsiang draepin ok huru sum 19 ) han skat 

witna/ .,*■■.:■:* 

XX. VII Vm aen maj>aer g#r hemsokn a. akaer aelta eng aiMhrum . 
XX. VIII Um aen : maj)aer warj)«r oiaghlika hal^hnggin- hadgdaer. «lla st» 

ghaeldaer. *" i 


■\i. 8) A. Loco litt a aiia qnaedara Jitt,aqteajfiu , | i4) A. Lpco ,vtf, af f <tf ajiu4^i<?d<jaip .YPOf^t scripta 

9) B. om. sum. .(. 

io) B. a/t wan 6cc. n) A. Loco litt e anlk' sci^lum fiiit a 5 : ,7) b. samsydskine. 12) B. dioj». Male. 

i3) A. Pro p primum scriptum est / 


bulum antea fiiif scriptum. ./ >v\ . s '•*. 

i5) B_. th&r botis dlla drwis. .-> i\ • c 

16) A. XXII scnptum est; / ft(^wn^pto liMfa: 

dit rec. man. 1 r* iq) B. omr vtwM .UW.'. ..lii / J -•' »' »V ' [9) B. bnjr^i^^; .-., . ./.,. ,, ,;■ v. . \ ,,.\ 

■ j ;-..' v *. •'■■» :•; r^- Digitized by Google ?8 Epzsore. 

XX:IX Vta aen manm kcennis drap ok synis 20 ) a likinu J>a J>aet aer nyhit. 21 ) 

aella innan manaj>. 
XXX. Um aen J)aen man hittis sam lej)ir haer a land sit utlaendzskan. 
XXXI Vm aen maj>aer stial eld i hus anfcars. aeila manne M ) uitis J)6n sak. ael- 

la raj>aer annan J>aer til. 
XX.XII Um aen maj>aer stial korn aP 3 ) akre ute ok brytaer guzs las. 
XX- XIII Vm aen kona warj>aer i hemsokn draepin. ok huru hoght sum a4 ) hon 

ma gildas. 25 ) 
XX.XIIII Um aen maj>aer warfaer draepin utan warj) ok waku. aella warj>aer 

saenktaer nij>aer. p 12 Jl aessin malaeru kunungx edzsore. Rijwer man- hem at andrum J>aes uil- 
iandis. at han will bondan. aella nakuat hans hiona. aella annan J)aen sum 26 ) i 
hans garj)e gaest hawaer. aelia hans garj> sokir i J>rangum. (* 7 paghar ban i gar- 
J)in kombaer skaj>a at 28 ) gaera. draepaer aella slar.*) aella huggaer fullum sarum. 
aella slar skenu. aella gor blojruiti. Afle J>er sum 10 ) J>aer aeru maej> i flok ok 
farunote. J>e hawa brutit eJ)soriL §. i. Rij^aer* 1 ) man at annars garj>e firi 
ouinum sinum. ok 31 ) hin sum aefte far. kasta*) aelia skiutaer aeftir hanura sua 
at han far af ddj>. aella fullsaere. aeUa bloj^uiti. 34 ) sij>an han kombaer a bins 
tompt sum han tU hialpa sokir. aellas garj) hans: J>a hawaer han ok alle ( 35 J)e 
sum maej> hanum uaru brutit eJ)zsorit. Nu takaer J>aet hin sum w ) firi Bpaer 
for aen han kombacr a bans* 7 ) tompt sum han flyr tii. aella i hans garj>: J>a 
("hawa pev egh brutit ej>zsdrit §. x Nu rij>a J)er bem at manne ok aen J>o 20) B. synas. 29) A. Pro / primum scriptum est k~ 

21) A. Pro h primum seriptum est ki 36) F. om. sum. 

22) B. man. 3i) F. Rinder.^ 

23) B. a. 32) F. om. oh~ 

24) B. om. siiriu ' 33) B. F. kastdr. 

25) B. gidldas. 34) B. F. ^ic. A. add. cella. 

26) B. F. om. sum. 35) F. saniman the riied && 27) Legendum videtur: skapa fpera. paghar 36) F. ora. sum. 
han i garpin kombair. drcepar flfcc. 3?) B. hins. 

28) F. om. at. 38) F. haffwer thtn. Digitized by Google Epzsore I. *9 at J>e uiHa skaf>a gsera ok gita Jrer**) egh: ok 40 ) J>a aen J)e sla egh til bloJ>z. 
ok egh hugga. ©k egh draepa. J>a aer hottaer msej) aengu 41 ) bottaer. Bryta J>er 
hus cella skena. aella $kiuua manne. aella skiuta ok kombaer egh bloJ)uiti innan. 
J>a bote J>rea markaer. aella djdi maej) tolf manna ej)e ok gange aekke 4a ) f6rra 4a ) 
tolf manna ej)in for aen naemdin 44 ) hauaer han 45 ) uart firi 46 ) ej)zs6rit §. 3. Nu 
kan man 47 ) J)aen sum 48 ) hemsokn gaer i J)y sum 49 ) han hemsokn gor warj>a 
sar aella draepin. aella far bloJ)uiti. J)a aer J)aet alt ogilt sum 50 ) han fa i hemsok- 
ninne. §. 4. Nu kunnu per firi fara ok wilia flyia. allt 51 ) J)aet sum") })e fa i 
garj)e 53 ) aella a tomptinne. J)aet aer alt ogilt. Nu aen J)e aghas ui|)aer igarj)zs 
lij)i: ok falla fotaer innan ok huwj) utan a J)6m sum 5a ) hemsokn giorJ)e. uari 
ogilt. 54 ) falla fotaer utan ok huwj) innan uari gildaer. J)y at Jxejwn fioll huwj) 55 ) 
sum fotaer stoJ)u. §. 5. Nu kan J)aen lopa ur sinum garj)e sum J)er rij>u hem 
at. ok draepaer. slar. cella huggaer. sij)an J)er komu ur hans garj>e. lxite aepte 
lanzs laghum. far han sar aella warj)aer draepin. sif>an han kombaer 56 ) ur sinum 
garj)e. J)a botin ( S7 J>er aeptir lanzs laghum sum J>aet giorJ)u. §. 6. Nu fa 58 ) 
J)aen sar sum hemsokn gaer aella warj)aer draepin J)aen sum aengm ska|>a giorJ>e. 
J)a uari ogilt J)aet sum 5 *) han fik. ok huarte han flyr egh frij). ok egh hans 
bo skiptis. §. 7. Nu hittas maen i garj)e satte 60 ) ok skilias at 61 ) osatte : ea ) J>aer M ) i3 
aer egh brutit eJ)zssorit utan han gange ur garj>e sij>an han war|)aer wrej>aer. 
ok haentir 64 ) sik hialp aella uapn. ok gangaer sua ataer i garj)in ok huggaer. slar. 
aella draepaer. J)a hauaer han ok alle J>er sum 65 ) maej) hanum uaru brutitej)zs- 3oJ B. om. per* 
4o) B. F. om. ok. 
40 G. littlo. 

42) A. v. cekhe bis est scripta, at altero loco 
lineola inducta. 

43) B. F. om. forra. 

44) A. Loco prioris n scriptum fuit m/ scal- 
pro emendaturo. 

45} B. om. han. 

46) A. v. firi bis est scripta, at priori loco- 

lineola inducta. 
fyf) B. om. man. 

48) B. F. om. sum. 

49) B. om. sum. F. thar. 

50) F. om. sunu B. thai. 
5i) B. F* sic A. *Ut. 5a) B. F. om. sum. 

53) B. F. sic. A. garpzs lipi. 

5$) F. ogillder. 

55) B. sic. A. F. om. huwp/ at in cod. A. 
rec. man. saec. XVII in margine add. hoffi- 
uudh. Cfr. VGL. II. Add. 7: 4. 

56) F. kom. 

5j) F. om. per — Nu fa pam. 

58) h.far. 

5g) F. om. sum. 

60) B. sate. F. sdthe. 

61) F. om. at. 

62) B. osate. F. osdthe. 

63) B. Tha. 

64) F. hamptar. 

65) B. F. om. jum» 9. Digitized by Google 3o Epzsore /. sotit. §. 8. Nu a faen i 66 ) frij) bij)ia sum husit aghaer ok hemit ok J>aen a 
lx>skiptit ok sua botrina sum «sarit £L Nu hauaer annar bonina 67 ) aen arua 68 ) 
manzssins. sum drapit fik. ( 69 J)a skal lian bij)ia firi hanum sum husit aghaer. 
ok sua brat han hauaer bij)it firi hanum 70 ) ok han hauaer bot uij) kunungin. 
J>a staemne sij>an draparanum annat 71 ) J)ing ok uitne han sum 72 ) i drapamalum 
skils. ok fari J)0 frijrios firi hans arwm. J)aer til sum 73 ) han hauaer bot uij) 
J>6m. 74 ) sij)an han hauaer bot uij)aer ( 75 hans srrua. J)a uari saklos baj>e 76 ) firi 
kununge ok haeraj>e. firi 77 ) friJ)losuna: J)y at han hafj>e forra bot uipser ku- 
nungin. Nu aer j)aet landboe sum hemsokn gaers till. aella hauaer leght hus 
aella lani : 78 ) far han aella nakuat hans hiona. sar. aella skenu. aella bloJ)uiti. aei- 
la warj)aer drapin. 79 ) J)a a han baj)e boskipte ok sarabotrina ok i frij) bij)ia. 
Nu aen anuar tnao (^faar J)aen sum landboans 81 ) garj) sokir sar aella skenu. 
aeHa warj>aer drapin? 2 ) J)a a han boskiptina 83 ) ek 84 ) botrina sum sarit fik aella 
drapit: 85 ) ok bij)i paen i frijrin sum iorJ)aeghandin aer. ok egh landboan. utan 
iorJ)attarin gaeri 86 ) gaerningina. aella han uisi J)it at skaj)a gaera : J)a bij)i ( 87 iorJ)- 
.attarin landboan i frij). II. 

f Nu ( 88 haemnis man a saet mal ok bot ( 89 han hauaer brutit ej)zssdrit. J)a 
skal noemdin 90 ) J)aet w ) uita huat haeldaer annar 92 ) skilnaj)aer 93 ) kom J)erra maei- 66) 7. om. fi. 

67) A. Loco prioris n primum scriptum est t. 

68) F. Arffsve. 

69) F. thann skali bidia &c 

70) F. iterum habet verba: Som huusitt a- 
gber — honom. 

jt),entuBt legendum ?idetur. 
721) F. sasom. 

73) .B* F» om. iuir. 

7 4) [F. <add. Odfe. 

75) F. Arffwana. warj flcc. 

76) F. om. bape. 

77) B. add. tliere. 

78) f afo'f /addendum yidetur. 79) B. drapin. F. DrdpHt. 
,80) B. f&a/i — sokir far Si sar •8tc. 81) B. F. sic. A. landboas. 

82) B. F. driipin. 

83) boskiptit legendura videtur. 

84) A. v. ok bis est scripta. 
35) F. Drapinfick. 

86) F. giorde. 

87) A. Litt /or/> bis sunt scriptae. B, /a/irf- 
6oa/* 4ordattarim (sic). Lege hndboan iorp- 
attaran. 

88) F. a/m Mann hdmpnis. 

89) B. anfea A«4ver Aan. 

90) B. F. naW. 

91) F. om. fxet. 

92) B. F. sic. A. annan. 

93) B. skidlnadher. Digitized by Google Efasore II. 3* 

lum aellaa 94 ) egh. §. i. Nu ma man egh haemnas aepte botaer faesta") utan 
han hryte 96 ) efzssore kunungx. ntan £>a sen egh borghapa: ok sua se firiskilt. 
at bottins 97 ) J>a" egh innan J>aen dagh sum J>e saghjju. 98 ) J>a mattin J>e haemnas. 
aen uarj>a botaer borghafa. j>a skal botrina borgharan") kraeuia ok egh haem- 
nas.. haemnis han sij)an botrina aeru borghaJ>a J>a hauaer han brutit ef>zssorit. 
Nu aen nakuat aer bot af botinne J)a mughu J>er egh haemnas. §. a. Nu ma 
egh man haemnas a anuan ( 100 aen annar gaer gaerjnna. haemnis han sua. J)a bry- 
taer han eJ)Zssore kunungxs. J)a skal faet 1 ) haera}>s naemd uita. huat haeldaer 
J)aen sami sum han a ) haemdis a giorJ)e gaerj)ina 3 ) a han aellas annar. giorJ)i 
J)aen sami egh gaerjnna 3 ) a han. J)a skulu J)er J)aet uita. huat haeldaer annar 
skialnaj)aer kom J)erra maellum aellas han haemdir a annan. haemdis han a an- 
nan. J)a hawaer han brutit eJ)zssorit 

IIL 

V Nu takaer man kunu maej) wald. J)a hauaer han brutit ej^zssorit^ synis a 
manninum. 4 ) aella a klaej)um hans ( 5 J)aet sum konan 6 ) Tef. aella 7 ) kununne. ael- 
las op 8 ) ok akallan. J)a skal haeraj)zs naemd uita huat J)aer eer sant um. Nu i4 
bryzs han wipaer hana ok gitaer egh sin uilia framt 9 ) j slitaer klaej)e haenna. ho- 
ris op 8 ) ok akallan. J>a hauaer han brutit eJ>zssorit. §. i. Nu sitaer man firi 
andrum a 10 ) J)ingxs uaegh. aella kirkiu uaegh. ok uill han") draepa. sargha ael- _ 
la la ) baeria. for aen han kombaer til J)ingh 13 ) aella kirkiu. ok draepaer. ( 14 sargha 
aella sla bloJ)uiti. J)a hauaer han brutit eJ)Zsorit. Nu kombaer skialna})eer man- 
na maellum 15 ) a J)ingx uaegh aella kirkiu 16 ) ok egh af langre awnd. far annar / 94) B. F. dltar, et sic» aut dlLaj passioi. 5) F. ther kona &c 

gS) F. Vthfdsta. 6) B. kuna. 

96) F. bothe. Male. 7) Pro asUa a. B. F. dilas a. 97) B. F. bbtins. 8) F. roop 

98) B. F. laghdu. 9) B.F.frdmt 

99) F. Borgada. Male. 

100) F. och annar giorde gierningena. Bamp- 
nar &c. 

1) F. om. pa>t. 

a) B. F. sic A. om. han. 

3). F:. gierningena. 

4) F;. Manne. 0) F. 1. 

1) F. add. schada. 

2) B. iiliasj et sic passim. 

3) B. F. thingx. 
) B. F. sarghar alla slar. 

B. mdllin. 
6) B. add. wagh. t Digitized by Google 3a Epzsdre III. 

drap af andrum. J)aer aer egh brutit ej)zssdrit. Nu sitaer man firi andrum a 
•Jringx uaegh aella kirkiu. ( I7 uaegh. ok «n J)0 at han ( 18 uiii skaj)a gaera ok gitaer 
«gh. J>a aer ok hottaer maej) aeugu botUer. Nu huggaer man klaej)e aella vakn 19 ) 
annars skiutaer aella skiuuaer a Jringx uaegh aella kirkiu. 20 ) ok kombaer egh bloj)- 
•uiti innan. al ) j)a dyli maej) tolf manna epe aella bote J>rep markaer. §. a. Nu 
draepaer mau annan* huggaer aella fclar blojmiti a J)ingi. M ) aella i kirkiu $ialure. 
J>a aer Jjaer 23 ) brutit ej)zsdrit.iutan J>aet se maej) uapaA firi ( a4 J)y at J»r aghu 
alle frij) haua 

IIIL 

f Nu ( a5 aen man far hem til sin af Jringe aella kirkiu. huar sum gaer gaer- 
ningh til hans for aen han hem kombaer til sin. ( a6 han hauaer brutit eJ)zsorit. 
§. i. Nu rij)aer han 27 ) tii paenningx ols for aen han hem rij)aer (^aeilar ok an- 
narsstazs. for aen hem tii sin. ok 39 ) sitia J)aer haus ouini 30 ) firi hanum ok drae- 
pa aella sargha J)a haua pdr egh brutit eJ)zsorit. 

V. 

f Nu aeltir man annan af Jringstaemnu. «lla 31 ) andre staemnu. J)aer (^sum ejj 
skal ganga. ( 33 aeHa af .annarre staemnu. sella af lagha tilmaelum. J>aer brytger han 
sum aeltir eJ)$csorit. aen pq at J)aer kombaer 34 ) aengin akoma a. py at aengin J)6r- 
J)e 35 ) saekta aella soMa firi hotzlum^J (^aet kalla 37 ) lagha tilmaele uara. man 
{ 38 staemne manne J)ing ok warjoaer slaghin aella aeltaer af uaeghinum aella J>a han 
rij)aer til J)iogx ok uill maela at J)ingsteemnu sinne. aella sitaer faemt ok war J>aer 17) B. ora. u<egh. ok. 27) B. P. man. 

\o) F. icke schada gor. och witle gora ska- 28) F. om. ccllar — siru 

da. Thd dr <fcc. 29) B. F. om. ok. 

19) F. wapnn. 3o) B. owinir. 

20) B. F. add. wdgh. 3i) F. add. aff. 

21) F. /. 32) B. F. edh skal gangas. 

22) F. Tingzweg. Male. 33) B. om. cella — sttvmnu. 

23) B. om. ^pr. 34) B. kumi. 

a4) F. om. fy at. 35) B. F. thorde. 

a5) F. 4 Mannfridh hcm till sin frann Tin- 36) F. iVw kallas thet. 

ge och Kyrckio. &c. 37) B. kallar. 

%Q) F. fA4 haffuer hann. 38) B. stdmnir andrum thing. Digitized by Google slaghin arijla MaDltaei^ nS. aetta ok §)a han pill sighia lil ejra. aella ok J)a han uUl 
-sin ej* sea: Jjp $ero J>aessin lagha tilmaele ok egh flere: huar sum 39 ) annan slar 
aelUr aeltir a£ ( 40 $fe haua bratit epzsdniL . Nu skal J)aet haeraezs, naemd uita 41 ) 
huat han fluj)e haeldaer Juraengdaer aella sialfsuiliandis. aella hin aelte hanafjring- 
steemmi. aellas kom annar skialna^aed • J)erra mellum ok egh af Jringstsemnunne. 
§j*i. Nu b han frij> heman 42 ) fran sin ok til staemnu. ok sua ataer hem trl sin- 
draepaer man han. sarghar aella sla 43 ) bloJ>uiti. a uaeghinum til faemtinna. aella 
fran faemtinne. J)aer firi at han staemde. aellas faemta uildi. J>a hauaer hanbru- 
tit eJ>zsorit. §. 2. Nu sitia J>er firi hanum a uaegh ok gita han 44 ) huarte drae- 
pit aeUa sarghat. aella «laghit bloJ>uiti. ( 45 J)aer aer ok hottasr skot bottaer .n. tiii. 

VI. U Nu lejiir majttsr man til stoks ok huggaer af haendaer aella foEaer* J>a ( 46 al- 
le J)e sum maej) hanum uaru J)e haua brutit eJ)zsorit. ( 47 Nu kumbaer i uak- i5 
na 48 ) skipte mallum 49 ) J)erra. J)a aer eeh brutit eJ)zsorit. 

'" ■ ■ ;, ; •:- ' ."■ "- . ^W' .:J !;/ ■'-»■';. ■ .■,'« ■' 

H Nu haemhis man a kunungx dom draepaer aella slar. huggeer fullsaere.[ sel- 
la haemnis man J>aer firi at han uitnaj>e amot hanum. firi kunungx donjv 50 ) 
aella haemnis a han sij)an han hauaer saet uij)aer han. sina sak: aella sit faej>ri- 
ni laghlika uart firi hanum^ haemnis han") J)aer firi: J)a hauaer han ok alle J)er 
stim 5 *) rnaej) hanum ttdrii btnitit eJ>zsorit. J)a uiti haeraej>zs naeradin 53 ) huat haBl- 
daer haH boefridis, aeila kom amiar skialna])aer J>erra maellum. §. 1. Nu rij&rr 39) F. oro. sum. miniaton B^ pm^ Ifu ■*— epzsorit/ *ed in- 

40) B. Thdr & brutit &c. ter yarieUtes (G.) dicuntur "aliqui addei e" 
40 B. add. hwat thdr dr sant vm. jj aec ^^ ^ > 

Ai) F. hemma. Male. /0x „ ^ 

43) B. F. slar. 48) F. G. 4v*/m«. 

44) F. om. han. 49) G - niallum. F. mi/fom. 

45) F. Tha iir hbttir &c. 5o) B. F. dome. 

46) F. haffwa allct the medh honom wbro 5i) F. om. han. 
brutit Edzbrit. x 5a) B. F. om. sum. ^ \ '* 1 

47) A. Loco litt. iP sigmtm U errato adposuit 53) B. hdmd. 


.«.\ , u .. . • 1 Cor^. /iir. Sv. G. ///tf* /^oi //. Digitized by Google u Epzsore VII. man hem at andrum ok fore hari maej) uald ^r siiuutn ^«r]>e. asn Jta al * hau 
bryte 54 ) egh hus. aella 65 ) gaer aengiim 56 ) blojniiti i garjjinaro. J>aghar lian kom- 
baer ur 57 ) garj)inum 58 ) bindaer han fullum bandum dr»paer 59 ) huggaer fulsaere. 
aella stukka. J>a hauaer han brutit ejwssorit. utan J)aet se kummgx dombter. ael- 
la annars J)aes dombaer 60 ) sum kunungx dom hauaer: alla 61 ) le[>es a han san- 
daer 62 ) Jriufnapaer. aella takx maj) 61 ) randzsak 6 *) 6r husuth hatis saudaer 65 ) £>iuf- 
naj^aer: 

VIII. 

H Nu aeru all fjaessin mal kunungx epzsore. huar siim Jxjm brytaer ae buru 

mange sum 6tf ) J)e aeru haelzst saman. ( 67 J)e haua allu J>y foruaerkat 66 ) sura 69 ) pe 

aghu ouan a 70 ) iorJ)inne. ok biitugha uara um 71 ) alt rikit. ok J)erra gozs sum 66 ) 

pe aghu skal 72 ) skiptas i J)rea lyti. en lutih maisaeghandanum. annan kunun- 

ginum. J)'riJ)ia haeraej)inu. 

-,■♦.' 
IX. 

> 

U: Nu foruaerka J)er egh J)era barna lut. ok egh J)erra husfru 71 ) lut. ok aeng- 
sins J)aes lut sum 66 ) i bo a maej) Jxim utan J)erra lut en samins. 74 ) J)y 75 ) at 
engin ma 76 ) annars lut foruaerka* sua skal huar ensamin sina sak bota: 

■ .X. . , 

H Nu huar sum Jxim haldaer. J)fet aer sua undistandande at huar sum Jx>m 
(oJ)ir mera aen et mal. aelia hialpaer Jpem til nakuat iit at 77 ) gaera. sipan J)er 54) A. Pro y primutri scriptum «t u. 

55) F. add. och. 

56) B. andrum. 

57) F. i. Male. 

58) B. F. garde. 
5cj) B. add. dlla. 

60) B. F. budh. 

61) F. Ellas, et sic passim. 

62) F. fullir. 

63) B. F. madh. 

64) F. ransachann. ' 

65) B. F. om. sandcer. 66) F. oin. suni. 

67) B. Tha hawa ther aUu <&c 

68) F. Jirigiortt. 

. 69) B. F. om. siwi. 

70) F. om. a. 

71) F. bffuer. 

72) B. 0111. skal. t 

* 73) F. hustru, el sic passiui. 
74) B. ensamin. 
j5) A. Pro y primum seriptum est u- 

76) F. d. 

77) F. om. at. Digitized by Google Epzsore X. 35 tiar{)9 b&ygfea. .gj^r juet*. J>qni nakuarsf 78 ) foruistv haa bote 79 ) fturatighi markaer 
aalla 4yM[ row&Ji JwirtyJI[tuqi epe. 80 ) J>a aen J)aet haers 81 ) Ul 8a ) kuouagx 8 *) raefat 
J>a skal haernezs naemd uita huat sum 84 ) J>aer aer sant uraYjok hua 85 ) sura sam- 
uist bauaer maej) J)6m. aella giuaer J)6m en mal uarj>.' J>a bote han J>rea mar- 
kaer aella dyli maej> tolf manna ej>e. Nu aen kirkiu sokn. 86 ) aella fiarjamgx hae- 
fraejre* aella,alL h^srae^rei bufcaer eamuikt 87 ) »aej) 88 ) ltanum. jaa dyfi aelia bote aef- 
te :J>y i( 89 sunr fratdk$d& iikils firi biltugha 90 ) . maeri. ; §. i. Nu aghu J>er biltugha 
udrd.Jrer xH ■, Jflea 9 ?) bajiaer firi J>om eum J)er brutu tiL: aella hans arui. aella 
auuar. fiaehf som^) husit ok.hemit a. sum for uar skilt. J>aghar haa bij)aer firi 
J&oic 93 ) .Jad sk»l;kanungur J>6m fri|> giua. afella Jraen sum 02 ) kunungxs J>ylikt 
aal4 fewoser *at hanuma J>6m frij) giua: {>a skulu J>er losa uij) kunung m«J) 
fiuratighi markum <>ki J»et aer. Iftaris erisak. §. i. Nu skal um. all ejizsore hae* 
raossi naemd «rita briat J^aer 94 ) a^r sant um. J)6a haeraezs naemd sum af J>y hae- 
raej)e aer sum gaerjrin 95 ) uaer 96 ) gdr i: XI 

1T Nu skal haeraezs hofJ)ingi ( 97 J)6m a J)ingi biltugha leggia. ok fctta JxJm 98 ) 
up taelia. J saeghaer haeraezs hofjnngi egh uita J)6m up taelia. J>a skal 99 ) annan 
dagh undi taka ok J)aet sannasta leta. ok sipan 100 ) skal han a J>6m dagh sum 1 ) 
til aer tajti^i firi naurd a J»ngi J>6m (*ap taalia : ok J>e sum 1 ) Am\ J>a up taeh 78) B. sic. F. ndgra. A. nakura. 

79) B. F. add. ftri. 

80) G. Alii addunt: Ok kdnnis manae th&t, 
at^h/m fi.awer giwit biitughum manne, en 
Daghward. diias en* nattward, 'PKa dfli 
madh tolf manna edhe, at han gaf ai bii- 
tughum manne, dller han wiste di at han 
Ayar biltugha. Ok kiannis that hanum, at 
han hawer haldit han, Tha skal angin sokn 
thdr iiptir gangas Thdt skal standa tilhd" 
radz ndmdina, hwat hon wit hdtder fdlia 
han dtia wciria han. * 

81) B. F. sic. A. bars.l < 
8a) F. i. 

83) B. F. ffo. A: &MunpL\ 

84) B. F. oin. sum. 

85) B. hwar. F. hoo. 86} B. F. sic. A. sok. 
87) F. samfund. 
88; B. F. sic. A. om. mcep. 
-89) F. framdeiz- &c. 

90) B. F. fridhlbsa. 

91) F. hantt. 

92) F. om. sum. 
t}3) B. hanunis 

94) F; r**t. 

95) F. gierningen. 

96) B. F. war. 

97) B. F. sic. A. om. pom a pingi. 

98) B. sic. F. tham. A. pbn. 

99) F. add. hann. 

100) B. sic. A. F. om. sipan. ■ 
1) B. F. om. sum. 

1) B. F. sicv 'Av ut talia. Digitized by Google 36 Epzsore XI. J)e skulu biltugha uaraok egh dylia. v Nu ma han egb e J> ^r 6ri gaoga : egfa 

16 tolf marlna ej> ( 3 egh praetylftao ej). ok egh tuaetylftan ejv.buar $um petx gan- 

gaar ej> firi han 4 ) bote firi ulagh. \i i , .1 • i XII. S ' * } i 1 f H Nu ma egh J)aen skaj>an fik pitaa. sokiar aella staemn* up > a J>aeh sum 5 ) 
skaj)an giorJ)e. for 6 ) naemdin hauaer antuiggia 7 ) faelt e&Ha i^ait: utaai httfi $kal 
fara til Jringxs ok yppinbara J)8er malit. ok sij)an s ) skal raajit . standa knart til 
kunungxs raefst. gangaer han nakuarum uitnum a for Jia aetu J)6n ulagji. iN* 
aen neemdin faelle 9 ) han. 10 ) J>a ma 11 ) hin egh ibr ,a ) han e^ia J)y at ban *r btl* 
tugba. Nu aen namdin") uaer firi ej)$6rit J>a raa hah sij)*iv aokia. hnaft Jjaet 
aer haeldeer drap. sar. aella 14 ) bloJ)uitL aella skewa. sua ma J)am sum gaerjjina") 
gior J>e (sij>an naemdin hauaer han ufrt firi eJ)zsorjt) maej) ej)e dylia «ftiilaiKS 
laghum. » i.; .:.ij .XIII. 

f Nu 1 ') J>aessin 17 ) mal all sum") aeru ebzsore. bon skqlu slitas a kanutfgx^ 
raefst 

xmi. a\ r !.♦ t,' * • \ u ' ' ! r .^iijif- iji? ••:;;»* 11 Nu ma en man hemsokn gaera ok ej^sore 19 ) bryta.* ) sea far 21 ) J)st matfe 
egh") en man hemsokn gaera. for aen ej)zsdrit gafs. XV. <• j 5 Nu ma egh kona eJ>zsore bryla. J)y at hon ma egli biltugha u f r ir&.* t ) $• i. 3) B. egh twatolftan edh ok egh trato(fian cdfu i3) B. F. namdin. 
F. ocfc jEgfc tretolfftann Eedh. Hwar &c i4) F« om. W/a. 

4) F. om. fca/t. 

5) F. thdr. 

6) B. F. adiMflk 


\" ' ' . J> j) B. F. om. antutggia* 

8) B. F. sic. A. s/>a/t. 

9) B. F.fdller. 
io) F. om. Aon. 

n) A. //u/i primum scriptum futi. 
ia) B. F.for. i5) F. gierningena. 

16) B„ om. Nu. 

17) B. F. sic A. pcesswi. 

18) B. F. sic. A. add..#w. 

19) B. F. edhzore. 

20) A. Pro ^ primum scriptum est i#. 

21) B. F.ySr. 

22) B. oMe. F. scAe> a 
a3) F.farha. Digitized by Google Episdre XK 37 Nu ma egh ughurmaghi epzsore bryta. kaeris peet til hans. J>a skal naemdin han 
9uaeria egh ( a4 ughurmagha uara. §. 2. Nu ma egh J>raell eJ>sore bryta J>y at 
ban ma egh biltugba uara:* 5 ) J)y at 36 ) uare J)aet sua at han matte biltughafa* 
ra. J>a a7 ) bruti han giarna eJ>zsorit. j>aer til at han matte 28 ) biltugha uara. 2 *) 

* XVL 

5 Nu aen han kan bryta ej>zsdrit. j>a skal J)aen sum J>raelin a bota atta or- 
tughur ok J>raettan markaer: J>a aen bondin will egh bota firi han. innan fiu- 
rum lagha Jringum* ok fiurum lagha faemtum J)a skal ]>raelin up haengia uij> 
garj)zs lij) 30 ) Jwes sum han a» 

XVIL 

f Nu ian sua* 1 ) uar|>a . at kona myrjri man sin : aella bondle kunu sina. |>a 
«kal han sUeghk aen han gaer $>at sa ) ok hana stenka en hon gaer J>aet. Nu 
uaenis Jxfn sak til J>erra : J>a uar J)aet sua forst 33 ) i laghum at J)6n skuldu uaeria 
sik maej> iarne ok guj>zs domr. ok sij)an (**birghir iarl han gaf af iarn hyrjri- 
na: J>a aer J>aet sua at uilia J>e sujn seffte kaera bij)a kunungxs raefst. J>a skal 
lata J)aen 35 ) fanga sum kaeris tiL ok baj>e leta at uitnum aen san uitne hittas 
J>aer til. ok sqa mae{> kuskan.* 6 ) aen ban 37 ) will egh sialuaer uij>aer ganga. hit- 
tir man J>aer, fulla sannind til aella uitni aella gangaer sialuaer uij>aer. 38 ) J>a skal 
han staeghla ok hana stenka lata. Nu aen J>aen sum aefte kaere") will egh 40 ) 
bij>a kunungx raefst. ujau staemni ok^soki 41 ) aefte. J>a skal baen 42 ) dylia maej> 
J>raetylftum ej>e sum sakin gafs, 43 ) bristaer at ej>e bote fiuratighi markaer ok egh 
lif hans. 24) B. F. wara famtan ara. 

a5) Bi F./ara. 

16) F. om. o/. 

27) A. /y primum scriptum est 

,20) B. add. sidharu 

ag) F. warda. 

3o) F. AVffl/- 
3i) F. 0111. sua. 
Ja) B. F. thdi. 
13) B. F.forst. 34} F. ifrrge Jarills et sic in sequentibus. 

35) B. F. sic. A. pon. 

36) B. add. ok swa mddh lokkan. 

37) B. F. sic. A. om. han. 

38) B. F. sic. A. om. uifxer. 

39) B. sic. F. kdrer. A. kare. 

40) A. v. egh oraissam in margine add. scriba. 
40 B. sokir. 

4^) B. han. 
43) B. F. gifs. Digitized by Google 38 Epzsore XV 111. XVIII. 

11 Nu fa han ra|)a haenne of hai J»lika sua. at hon Fa 44 ) dop af gcn hans uil- 
ia: J»a skal han 45 ) sokia sum framlejjes 46 ) skils firi drap. ok egh staghla: 47 ) 
J>a hauaer han foruaerkat ( 48 allu py han atte up taka af haenna gozs. })y sum 
losora aeru. ok allan haenna raettan J>ri})iungh sum bon giptis til. J)a takin haeu- 
na ( 49 arua af hans gozs. ok botrina firi 50 ) hana: oK })aet gange aldrigh ha- 
17 num 51 ) til arfs 52 ) bondanum ok oengum af hans aetta laegh. 55 ) utan })6n hauin 
ba])in barn saman ( 54 haua }>6n bapin barn saman pa ( 54 skulu barnin hana 
aerua. ok paen 56 ) skal barnin 57 ) roghta ( 5i sum naeste rao})rinis fraendin aer. aen 

■ * » 

egh aeru barnin til skials kumin. ok goma }>aet barnumin 59 ) undi sinne uaern 
£>aer til (^on til skials koma:|aer egh baeggia barn til })a skal ( 6, undi mo})rin- 
ga ganga. })aet sum 62 ) hon 63 ) atte. }>y at aengin a J>aen annan aerua sum drae- 
paer: Nu 64 ) kan barnit })aet doia ok hauaer egh raettan skaparua aefti sik. ]>aet 6S ) 
aerui 66 ) aldrigh J>aen aetta laeggin sum drapaer 67 )'j)aen aetta laeggrin sum naestaer 
aer ok skapan fik. ( 6S pe aeruin barnit. ■A XIX. ' * * 

*J Sua 69 ) ok aen hon draepaer han. ])a takaer hon aengte af hans gozs ok egh 
hindradaxs gaef. ot aeiigin J>aen raet sum 70 ) hon uar gift til. aet(a giuid. utan 
})6n hstuin ba}>in barn saman. ( 71 haua J>6n ba])in barn saman. J>a skal bar- 44) B. F./ar. , ' 

45) F. add. SaA. ' , k '* 

46) F. franideles. 

47) B. staghla. F. stegla. 

48) B. sic. F. altt thet hann &c. A. alt pcet 

sum atte ut Up taka. 

4j) B. rdtte arwar &c. 
5o) B. F. sic. A. oiti. jiri. 
5i) B. F. add. atir. 
5*) B. F. sic. A. arfxs. 

53) B. dtta Idgge. 

54) B. F. sic. A. om. haua — saman. 

55) F. skall Barnitt. 

56) F. thet. 

5j) F. Barneno. 58) B. sic. A. F. pcen nteste moferinis frorndin 

1 aen egh rnr barnit tit skials kumil. 
5oj) F. Barneno. , < 

60) F. thett till skcilz kommer. 

61) F. altt vndi Modcrneth &c. 

62) B. F. om. sum. 

* 

63) B. han. Male. 

64) B. F. sic. A. ok. 

65) F. Tha. - 

66) B. drwir. 

67) B. drdpdr. F. draap. 

68) B. Thdn drwir barnit. 

69) F. JVw sa. 

70) F. om. sum. 

71) B. sic. A. F. om. haua — saman. Digitized by Google Efasore XIX., 39 

nji 7 *) han aerua. ok J)aen 73 ) stal barnit roghta J)aen 74 ) naeste faej)rinis fraendin 
aer 75 ) aen 7 *) egh aer barnit tijl skils 77 ) kutnit. ok goma J)aet barninu undi sinni 

uaern.» Jjser til al J>aet til skials kombaer: aer egb baeggia v J)erra barn til. J>a 

» 

aeruin faej>rinis fraendaen ok takin allan sin raet ok botaer firi bondan. 

XX. 

, U Nu draepaer annat J>erra annat maej) uaj)a. J>a bote sum i uaj)a botum 

,3skils ok haui allu J>y foruaerkat ( 78 sum haer aer nu firi skilt sum huart 79 ) J>er- 
ra «tte maej) andru at 80 ) taka. 

XXI. 

1f Nu myrj)i man aella kona barn sit sij)an J)aet aer 81 ) kristit. J>a skal han 
-staeghla ok ( M hana stenka lata aen J)aet uarj)aer yppinbart. 83 ) ( M kaera J)6n firi 
kunungx raefst. J)a skal J)ylik 85 ) atletaii uara J)aer aefte sum iui paet forra mor- 
J)it uar skilt. ok J)aet 86 ) |>erra sum myrj>ir J)a skal J)aet mista J)aes arf. ok J>aes 
aetta laeggaer. J)y at aengin ma annan sik tii arfs dra^pa. 

. ; XXII. 

U Nu kan 87 ) ofharJ>lika raj)it uarjm sua at J>aet dor af. J)a skal J>aer firi bS- 
tas sum skils firi i botum. ok egh lif sit 88 ) firi gialda. ok J)0 a 89 ) aldrigh J>aen 
aerwa sum draepaer. huat haeldaer haii 90 ) draepaer inaej) uaj)a aella uilia. 

XXIII. 

1f Utau 91 ) moJ)ir kunni liggia hael 92 ) barn sit. J>a aer egh hon uaerj) ( 9, arf sit 72) F. om. barnit. 83) F. yppenbaratt. 

7 3) F. thet 84) B. Kidris tliat firi &c. 

75) F. om' *r. ^ F ' tykhitt ' 

76J B. F. sic. ' A. om. atn, *$ B * tha - 

77) B. F. skidls. 8 7) Adde tarne* Cfr. ind. Capp. 

78) B. sum hwart thera atte ni&dh andru ta- 88) B. F. om. sit. 
ka, swa sum kdr ar nu firi skift. > 89) F. dge. 

79) F. huar. 90) B. F. sic A. om. han. 

00) F. om. at. 91) A. Loco litt. Z7miniator errato pinxit N. 

81) B. F. sic. A. om. 07% 93) F. 1 hiddll. 

82) F. fcwa stencka. Jnn &c* 93) B. at mista arf sit. Digitized by Google *> Ejxsore XXII I. raista. Nu 94 ) Jtunnu faejwinis fraendaer kaera til haenna \ lw*i hun la hael 9 *) baro 
sit maej) simim uilia. J>a uaerin hana haenna foaendaer maej) J)raetylfttim ; ej>e at 
hun la aldrigh 9 *) Jjaet hael? s ) roaej) sinum uilia: ok hauaer hun sua fatoka fraen- 
daer at J>e orka egh J>raetylftan ej) ganga. J)a laeggin* 7 ) }>aet til haeraezs naemdiiv- 
na. M ) huat hun uill haeldaer uaeria aella faella: §. i. ("kan sua uarj)a at hun 
giptis. f)a gomi sik at hon laeggi egh sit barn i siang maej) stiupfaejmnum. 
Dor 100 ) J)aet i sianginne 1 ) maej) stiupfaj)rinum a ) J)a a bun at 3 ) mista aruit Nu 
kunnu J)er J)raetta faejmnis fraendrini 4 ) at J)aet la dot i baeggia J)erra siang ok 
J)5n s ) sighia ne gen. J>a ligge J)aet til harazs naemdinna. 6 ) faellir uaemdin J)om 
18 J)a botin fiuratighj naarkaer ok ut aruit. 

xxmi. 

K Draepaer 7 ) maej) uaj)a J)a b5te stim i uafabotwn skils. ok hatii |>o foruaer- 
kat allu aruinu. py sum 8 ) han aellae aerua matte. utaji J)aet*) myrt ae 10 ) haui 
samsyjrini. 11 ) hauaer J)aet samsyj&im* 1 ) J)a aer J>aet J)aes arui. ok Jwes arf skal 
( la J)aen sum naest&r aer a J)aes alf (^goma. egh J)aes sum drap jalla myrj)i ok 
undi sini uaern 14 ) goma aen egh aer sy})kini 15 ) til uitzs kumit J>aer til J)aet til 
uit^s kombaer aen egh 1 - 6 ) aer 17 ) berra faj)ir aella mo|)ir tiuaudis aum aekke drap 
aella myrj)i. 

XXV. 

. 4 *• 

-- ' - y J 

1f Nu myrj)ir maj)aer man. aella kona man: aella man kunn. aella kona ku- 
nu biaer 18 ) i fiaelstaer ok laeggaer a lon. J)a skal han staeghla ok haua stenka la- 94) F. om. Nu. 

95) F. * hddll. 

96) B. F. sic. A. afdirgh. 

97) F. Idggis. 

98) B. ndnidinne. 

99) F. Nw warder sa att &c 
ioo) B. F. Dor. 

1) B. siang. F. Sdng. 

2) B. F. sic A. stipfepinum. 

3) p, F. om. a*. * 

4) Forte addendum sighia. 

5) B. tfier. 

6) B. hdradz ndmdinne. 7) A. Looo litt. J9 miniator errato adposurt JV. 

r8) F. om. sunt. 

9) B. add. 5U/R. 

40) B. F. «r. " . - 

11) B. F. samsydhskini. 

11) F. lofAo. thdnn ndster dr & thess haJffl 

som egh Drap. ella &c 
i3) B. *#&* sh/m cg* drap alla &c 
*4) B. fvarni. Mafe. 
*5) B. sydhskine. T.SyskinniU 
j 6) A. v. cgA bis est scripta. > 

17) B. F. sic A. om. ar. 

18) B. F. bdr. Digitized by Google JEpzstrk A 4i ta ig ) aen (™pbn uarpa takin ui}>aer aella yppinbar uitni hit^as til. uilia ptoP) km* 
ra firi kunungxs xaefst» Jxa skal hao-aelia hanalata fanga ofc leta f>aer atttaej>san- 
num uitnum ok kiiska aella M ) lolka. fa**)*^ jflm nilia^ialf t*|>atr •g&jgft aelta 
aeru yppinbar uitni til: J>a skal han staeghla. ok hana stenka lata. 24 ) Nu uill egh 
hin sum aefte kaere kunungx raefst hij>a: Jto gangi hin sum til kaeris praetylftan 
ej> forsik. gitaer han") egh e\> gangit bote 4uratighi markaer ok egh lif sit "i* XXVI. 1f Nu uar|>aer man i horsiang draepin. baer til uitne bulstaer ok blea. a *) J>a 
skal 27 ) han fiaetra maej) kununne 28 ) ok bil J)ingx fora: a han skulu uitne gan» 
ga. paet tue maen uita at han uar draepin i horsiaqg» ok a9 ) sua 90 ) andre tue at 
J>aet. 31 ) uar skaerskutat raetlika a sama dagh ok sama doghni. Jnifiu tue J)aet 
uita at han aer sua 32 ) sotaer* 3 ) sum lagh sighia: J)a ma han utan 34 ) kirkiu garj> 
Iaeggia ok ogildan doma: ( 35 Nu uarf^er han egh uitWaj)fler for een han ser dc£ 
J^aer. 36 ) J>a skal arui 37 ) hans goas taka. uitnas han fcffcaftn han dSJ>aer aer. J)a 
skiptas hans ISsonL 3 *) aruani taka iorj) hans. J>a ma bfcndin huat hanuillhael* 
daer hana agha aella burt lata. allu hauaer hon foruaeirkdt J>y hon a ("ouan a 
ior J)inne omynd ok ( 40 allum l6s orum for utan ior J). XXVII. '♦i:/>' * * > ' f t,j , . 5 Nu gangaer man at andrum a akaer ( 41 hans um uar aella a akaer ok aeng 19) F. om. iata. 

20) F. thann warder. 

21) B. add. thdt. 

22) A. te additum est, at deletum. 
a3) B. F. om. pa. 

a4) F. om. lata. 

25) B. F. om. han. 

26) B. blba. F. blyia. 

27) A. skak scriptum est, at scalpro emen- 
datum. 

28) B. F. horkununiw* 

29) F. om. ok. » .1 

30) B. om. sua. 

3i) F. hann. Male. 
32) F. om. sua. 

"~ Corp. Jur. Sv. G. Ant. rpl II. 33) B. sbktdr. F. sottlur. • 

34) B. F. sic. A. utarnT* 

35) F. JVw giffuer Afann androrn saakj s(ii 
hann gbr hoor vndi hann. IVarder han 
tagin wider och slipper vndanh. thd Dyti 

. medh tretolffkom Eedhe. Ella bothe fiu% 
ratighi marcher. Nw^warder &c. Cfci 
VaJ>. 3o: pr. 

36) B. F. sic. A. dJbpcet. 

37) F. add. hans. 

38) B. add. ok. ... 

39) B. F. om. ouan a iorpinne. . 

40) B. F. allufa. *<\o 

40 B. mans. F. elim\JEngh. . Hans. 6m <w&&r 
ella Hbst. och Drapir hann.Tha flcc. n Digitized by Google 4* Epssdrt XXriL 

um b&t» ok drapfcr 42 ) }>a aer han tuaegildaer ok all lians hion. ok alt Jpaet ogilt 
hin fa sum til hans gangaer. §. i i Hua 41 ) smn haemnis a J>6n mal sum ugild 
domas ( 44 han hrytaer ktmungx 43 ) tfyziSre aen han gor bloJ>uiti. »: ro XXVIII. 11 Nu uarjrer man a sina saLlftsu 4 *) olaghlika halshuggin. haengdstr aella staeghl- 
daer. 47 ) J>a J>aen sum 48 ) J>aet giorpe. han bote sua 49 ) sum skils i drapa botum. 50 ) 
ok J>e 51 ) sum han uitjiajm 52 ) fastin. ok botin siax markaer. sij)an 5> ) firi bandin 54 ) 
fiuratighi markaer. ok stokkaJ)is han sua at fotaer rutnaj>u af hanum. J)abote w ) 
andra fiuratighi markaer. stukkajns han maklika: J>a bote }>rea markaer. ok paen 
sum 5tf ) han domde bote froratighi markaer. 

XXIX. 

11 Nu kaennis manne d*aj>. synis J)set 57 ) a likinu antuiggia J>a J>aet aer nyhit 
manzs handauaerk. aelK, ok 58 ) J>a J)aet takx up innan manaj). J>a aghu aruani at 
sokia han sua sum i drapamalum skils. ok 56 ) orkar han ("gen at suaeria maej> 
J>raetylftum epe. J)a uitihaeraej)zs naemd huat sum 56 ) J)aer aer 60 ) sant um sy- 
19 nis J)aet egh tfl ) a likinu innan manaj) J>a J)aet aer ny hit. J>a dyli hin sum sa- 
kin gifs tfa ) maej) J>raetylftum ej>e. bristaer hanum epsdv J>a bote fiuratighi mar- 
kaer* 3 ) egh* 4 ) bo hans skiptis. ok~) lif hans J)aer firi gangi. U Nu hittis J)8eg^)pian sum lej)ir a land sit tftf ) haer utlaenzskan. baer skiold 

4a) B. drapdr. \«v r 55) B. &cfc7t. 

43) B. sic F. Ho. A> Sua,j miniatoris errore. 55) b. F. om. *o/m. 

44) B. F. sic. A.>> terta. 57) F. om. fxet. 

45) B. sic. A. kungx. F. om. h. v. .i w , 

46) F. add. och. 58 ) F ' om - oh 

47) B. stdghdldar. F. steglader. 5 9) F - sic - ^- B - e S* mmwio. Cfr. DrB. 3: a. 

48) B. F. om. sum. 60) B. F. sic. A. om. <er. 

49) B. om. sua. 61) B. F. sic. A. om. egh. 

50) F. Dr&pmalom. 62) B. F. sic. A. gafs. 
5i) B. F. sic A. om. pe. 63) B. F. add. ok. 

5a) F. withna. 64) B. om. egh. Malc 

53) B. add. botin. F. add. ittfte. £5) B. F. add. eg*. 

54) F. Atnrfe. 66) F. om. sit. Digitized by Google Efasore X2CX. 43 iuir }>ang ok panbriko.* 7 ) jbafria land sialfs sins ok bBtennir.* 8 ) Hhdaer") folk 
ok bort fore. lej>is mae}) uitnum: jm hauaer han firiw#rkat eghb sinne.ok liui 
sinu ok sua aUuj pj sntu 70 ) han a innan fonpT& 7 *) ok laghsaghujaf hansgots 72 ) 
taki en J)rijjiung f>ten sum 70 ).skaj>an fik: annan kuliungur. J)riJ)ia alli magB. 
Nu Jjjfer J)jlikt mal 7 ?) sitis; manne. Jm skulu han uitna siax boande mmt ok 
suaeria han J)«r! sanuSn at uara* r . « 

• . '< •]■''■ -""; ' • - ' - ^ 

AJL A.1* 

1 Nu stial maj)aer eld i hus annars ok will han inne braenna. J)aen sum 74 ) 
sua gaer han heti 75 ) kasna warghaer. warj)aer alt takit saman hand ok brandaer. 
pa ma 76 ) hanum ogildum 77 ) i eld skiuta. ok haueer han foruaerkat eghtt sinne. 
ok allu J)y sum 74 ) han a innan l«nis ok laghsaghu, taki j)ri J)iung af J)een sutik 7 ^ 
firi uarj) J)erre braennn annan kunungur. |>ri Jaa? 9 ) alli )amti. Nu £air attih ^*J>y- 
fikt mal uitis manne. j>a skulu ok siax boande* 1 ) maen han uitna. ok siiaefia 
han J)aer sannan^ at uara. §♦ i. Nu uitis mamie 82 ) at, han hauaer anHatl ra^St 
til (* 3 slikra gaerning aella f>ylikra. J)a skal han uaeria sik mmp J)raetylfturti *pe 
gitaer egh ej> gangit. bote fiuratighi markser ok (* 4 egh lif sit. §. a. Nu aer han 
egh takin at utan 8s ) uaenis J>erre sak. (**J>a aer J^aet 87 ) ej>aer fraetylftaer. bristaer 
at ej>e bote ("fiuratighi markaer. ok egh lif sit ok egh* eghtt sina. XXXII. •. i ; /ft. . Nu stial man kom af akre ut e uk* 9 ) - br^Ue r guzs las. bindaer seer byrpe 
ok baer i ("Haejriu aella i skogh ok J>riskaer: han hetir aghnabakaer. warj>aer han 67 
68 

69 
70 

7 1 
7 a 
73 
74 

7* 

7 

7 5 B. thangbrykko. F. tangbririckio. 
B. F. sic. A. bcennir. 
F. Brinner. Male. * 

F. om. jioM. 

A. Pro /b primum scriptum est f. 

B. F. add. **«. 
F. om. maL 

B. F. om. $U77/. 
F. hether. 
B. F. *jb£ ■ 

F. ogilldann. 
F. om. $u/n. 79) B. F. sic. A. pripitia. 

80) B. ihylikin sak. F. tylchitt saak. 

81) B. boandis. 

82) B. F. /wa*. 

83) F. QrfcArc gierningh. Thi &c. 

84) F. &2f fowt* i?g* jir/ #toge. 

85) B. F. ok. 

86) F. Thet ar Eedtr dtc. 

87) B. om. past. 

88) F. JiedertiucM. Egh &c. 

89) F.om. o*. 

90) F. ladhu. eUa och i &c. ^ Digitized by Google 44 tipzsdre XXXII. takin nifaer*) 6k wnnm laghlika. J>a hauaer han fWuierkat liui sinu ok eghn 
sihne ok allu py sum* 9 ) han a. gange alt til skiptis : taki JxijAQng J>aen sik* 3 ) 
(dokir. anoan^ 4 ) kunungasr.* 5 ) jyrijua 84 ) batraej*. J>a skal^tii Jangx fara: J«r 
sfcjolu uitnia hah ganga jwet 97 ) skulu tue suaeria. at han ( 9i aer at J>y sandaer 
}>iuuaer. J>eefc skulu ahdre tue ("uita ok suaeria at j*a han uar stulin J)a uar 
laghlika skaerskutat. 100 ) ok 1 ) sua J>riJ)iu tue at hanum aer*) fuldaer J)iufnaJ>aeB a 
bak bundin. Nu taks egh agnabakaer maej>. J>a aer J>aet ej>aer J>raetylftaer : brU 
staer at ej>e. bote 3 ) fiae|>aertiught ok ' ataer J>aet sum 4 ) han tok» * i xxxiir. . * j , f ; Nu waif>ftr kona draepin i hemsokn. ( 5 J>a aer J>aet sua gilt sum for uaer") 
skilt i hen^okn, ok hon uarjiaer gild at afctatighi markum. Nu agfan J>e uifes 
orjy 7 ) sum 4 ) «fte msela (•Jjerfe kunu uita at hon uar maej> barne dighaer. J>a 
aer hon gild at hundraj>a markunu Wilia J>er uka at honuar maej> tuem: J>a 
aer hop gild at siaxtantighi markum: §. i. Nu uarj>aer man a.skipum draepin 
innan barj>zs ok bita. han aer gildaer at attatighi inarkum. ; 

xxxnir. 

f Nu warj>aer han draepin utan waefj> 9 ) ok uaku: (*°|)a aer han gildaer at 
hundraj) 11 ) markum. Nu aer han saenktaer nij>aer. J>a aer han gildaer at siax- 
tantighi markum: u ) > • > 91) R medh. 

92) F. ora. sum> 
g3) F. sitt. 

94) B. F. thridiung. 

95) B. add. ok. 

96) F. hann titt Tin$Z fora. 

97) F. Och. 

98) F. om. aer — ba han. 

99) B. om. uita ok. 

100) B. F. sic. kf skaxskutai. 
1) B. F. om. ok. 

a) F. war. 3) F. add. fore. 

4) F. om. otom. 

5) F. om. pa — hemsokn* 

6) B. war. 

5) B* F. sic A. h#sj o/£. 
) F. <withe thet dtt &a 

9) B. ward. F. wardh. 

10) F. 2ftm/i or gilldtr &c 

11) B. F. hundradhe. 

12) F. add. rubr. litt fler endas JSdzoris 
Balcher. Her epter folier Drapmala Bal* 
cher med tVillia. Digitized by Google Drapa B. 45 ' Ueei* byrias drapa balkcer. i hanwn tcelias flokka 1 ) en 6k tiugku. 

.1. Vm aen skialnaj>aer kombaer manna maellum ok draepaer huar J>erra annan 20 
.II. Um 2 ) aen majjaer draepaer annan 3 ) ok huru drapara skal haefta, aella J>aer 
botis oranbot. 

r 

.III. Um aen inlandingaer 4 ) draepaer inlaending. ok huru uitna skal drapara ael- 

la staemna. 
IIIL Vm aen man hauaer samuist maej) frijriosum manne aella 5 ) han dor i frijriostu 
V. Um huru drapara bo skal skipta. aella man raj)aer undan boskipti. ok um 

haldzs botaer. ^ 

VI Vm aen maenne 6 ) kaennis ualruF) ok firi raj>. ok § ) foruist ok uij>aeruist. 
VII. Um huru oranbot skal bota ok huru 9 ) ora skal uij> annan. 
VIIL Vm aen fraels ok annojpughaer draepa. aella man ok kona. hulkit 10 ) sum 

}>aer skal til draps taka 11 ) 
•IX. Um aen man draepaer kunu. aella kona man. ok kununna drape a egh 

oranbot") fylghia ok egh ughurmagha ok egh haerra M ) J>ukke. 14 ) eghensak. 

ok egh ej)zsdre. 
X Vm aen utlaendingaer Warjpaer 15 ) draepin. J^aer 16 ) fylghir egh oranbot ok egh 

firi J)$ea sum lostaer aer. 17 ) 
XI: Um ( ls aen man uarj)aer a skoghe draepin. aella frijdos maj)aer draepaer man 

a skog|w. 

* 

XII. Vm aen haeraej)e gifs sak firi morJ)giald. 

XIII Um aen J>aen warjwer draepin sum lietir haeraezspiaekkaer aella J)aen sum 
lostaer aer maej) ( w fae ok fraenda ej>e. 1) £• Flukkar, et sic in sequentilms. 

2) B. sic. A. Loco litt. U miniator errato 
adposuit % 

3) A. unnam scriptuna est, at m scalpro mu- 
tatum in /1. 

4) B. Iniandinger. 

5) B. add. huru. 

6) B. manni. 

7) B. Waldruf 

8) B. om. ok. 

9) B. add. maiu i o) B. hwilikt. 

11) B. add. af 

12) B. Oranboth. 

i3) B. sic. A. hcerrra. 
i# B. add. ok. 

i5) B. sic. A. wcepasr. 

16) B. tha. 

17) B. add. madhfd okfrdnda Edhe. 

18) B. madher warder i Skoghe &c. 

19) B. om.fas ok. Digitized by Google 4^ Drapa B. 

XIIIL %Vm brytia gildi aen J>er draepnir uarj)a : ok iui haerra Jnikka aen Jrerra 
maen draepas. 

XV. XJm aen man draepaer man ao ) J>a kunungur aer i landinu aella draepaer 
man maej) kniui. 

XVI. Vm aen fostre draepaer fraelsan man, aella fraels man fostra. aella frels man 
annoJ)oghan. 

XVII. Um at egh ma uitna J>aen fraelsa firi drap J>es annojmgha. aella gaef- 
J>raell uarj)aer draepin 

XVIIL Vm aen lurkaer landafaeghi uarj>aer draepin. aella lekare. aella ughurma- 

ghi drsepser man 
XIX. Um at (^egh ma ughurmagha uitna til draps. aella draepaer ughurmaghi 

ughufmagha. 
XX: Vm at aldrigh aghi J>aen arf sum aanan draepaer til aerfs. 22 ) aella man 

uill man bottan uita. 
X.X.I. Um aen annoJ)iighaer draepaer annojaughan man N hcer bjrrias drapa balkcer**) u kombaer skialnaj)aer manna maellum ok a4 ) draepaer huar J>erra annan: 
J^aer* 5 ) iiggaer HiaJ)aer (* 6 gen manne. ok botin 27 ) baeggia J)erra arua kunungxs 
raet atta ortughaer ok J>raettan markaer ok samulej) haeraj)e huar Jjerra: * \ II. 21 H Nu draepaer maj)aer man koma til arua manzsins 28 ) ok fa draparan ok 29 ) hug- 
ga 30 ) J>aer nij>aer a fotaer J)aes do^a: J)a liggaer J)aer maj)aer gen raanne. ok J>aes 
J)erra arwa sum forra drap han bote bajte kununge ok haerajte sum 81 ) for uar f ae) B. annan. 25) F. fha. 

21) B. sic. A. pro egh ma ughurmagha habet 26) B. F. sic. A. pro gen manne habet genne. 
eghurmagha. 27) B. sic. F. bothe. A. bbnin. 

22) B. arfs. 28) B. F. sic A. manzsis. 

23) B. om. hanc rubp*. F. habet rubr. Drap- 29) B. F. om. ok. 
mala Balcher mfidh WWia. 3o) F. Hugger. 

24) F. om. 0*. 3i) B. swa sum. F. sisonu Digitized by Google Drapa B. //. 4? 

skilt, 32 ) ok Jxin sami 33 ) settin oranbot (^sum for 35 ) drap:| ok J)«s arua sum 3# ) 
sij>an drap. j>er skulu huatske bota kununge. sella haeraej>e. ok egh oranbot sen 
J>er sannan 37 ) drapu. §. i. Nu fa j>e draparan ok drepa egh ginsta. 33 ) J>a aghu 
J>er han 39 ) til 40 ) fingxs fora. egh aghu J>er han um arma binda ok egh stuk- 
ka utan han 41 ) mor|>are se. masj) lagha heeftum skulu J>er han goma : J)aet eeru 
lagha haefte. 4a ) fieetra ok aerma bande binda. ok hus iuir hanum lykkia ok 
iuir 43 ) % huse uarj> halda. Nu kunnu maen koma J)e sum 44 ) hans fraendaer aeru 
ok uilia draparan maej) ualde af J>em taka. raena j>e han 45 ) J)a bryta J)er ku- 
nungxs eJ)zsore. aella raena J>er han 4tf ) a J)inge aella a 47 ) J)ingxs uaegh, J)a bry- 
ta pe ok eJ)zsorit. J>a aen pev raena J)em ok huatske a J>inge aella i heme: 4 *) 
pa haua Jper brutit gislinga brut. J>a (^pa&n sum faer 50 ) aer forman at. hanaer 
sakaer at fiuratighi markum. ok 51 ) huar J>aen sum 5a ) J)aer uaer 53 ) i fluk ok 54 ) 
farunote maej> J>a 55 ) bote J>rea markaer. Nu flytia 55 ) J>er han til J)ingxs. < Jm 
skal han 57 ) uitnas sum ( 53 fram alej>e skils. ok sij>an ma han saklost halshugga 
lata. 59 ) §. 2. Nu ma egb taka draparan i sialfs sins heme. aella i annars manzs 
heme utan J>e takin han gensta 60 ) uij) drapit J>aet aer sua undistandande. at 
aeru J>er naer stadde J>a mughu J>er taka han» ok egh ganga ut i annan garj> 
aeftir hanum. utan han se frij>lds. ( w J)a aen han aer fri])l6s J>a skulu J)er sunk 
han uilia taka uarj) iuir J>em garj>e halda sum han aer innan. egh mughuj>er 
han J)aghar maej) ualde taka: per skulu haeraezs hdfj>inga buj> fa. haerazs hof- 
J>ingi skal buj) kafla up skaera. ok maej> ( M baeraezs mannum J>it 63 ) koina. Nu 

3a) F. sagdt. 48) F. add. -Iteyfe 

33) F. om. samu ^ R ^ thdnn tMr ^ f 6rman &&. sac her &c. 

34) F. om. sumfbr drazu - x A , . m 

35) B. sic. A. sipan; at erratum asterisco no- J°J t ^* pnmum acr * t ™ 1 CSt 
tavit scriba. 5i) F, om. ok. 

36) F. <b. 5a) B. F. om. sum. 

37) F. samman. Male. 53) B. F. tv«r. 

38) B. ginstan. F. ge/ufe. 54) F. add. L 

39) F. add, genstan. 55) F. om. pa. s 

40) A. add. pil, lapsu calami. 56) A. Litt t omiss. stipra lineam add.scriba. 
40 B. hon. Male. 5j) F. om. -fon. 

4a) F. Heptor. 58) B. framledhU. F. framledz. 

43) F. add. &o/io/n. Male. 5g) F. om. lata. 

44) F. om. jwm. 60) B. genstan. F. ge/ufe. 

45) F. add. * there Hemme. 60 B. F. om. pa — friplos. 

46) F. tham. 62) F. Harade titt Scc. 

47) B. om. a. 63) B. UL Digitized by Google 48 Drapa B. II. aen j>aen sum draparan hauaer inne aelti 64 ) }>6m af uarj>e. aellas haerazs hof j)in- 
gan bort J>a hauaer han brutit ("gislinga lagh: J>a b6te huwzs mannin pssv 
aer at fiuratighi markaer. ok huar J>aen sum M ) J>aer uar mae}> i flok ok faruno- 
te J>a bate J>rea markaer:j kan j>aen 67 ) sum hin uaeria uill fa sar. f>a aer }>aet 
alt ngilt sum 68 ) han far. Nu sen han 69 ) far 70 ) egh han. }>a ma haerazs hof|)m- 
gi djrr iuir hanum bryta. ok maef) wald han J>aer 71 ) ut taka ok til Jringxs fora. 
J>aer skal 7a ) hau uitna lata ok sij>an ( 7, halshugga han. Nu far ( 74 bonde haerazs 
hofJ)inga buj> ok kombaer egh 75 ) aella J>aen sum 76 ) i hans staj> aer: J>a skaeri 
bondin buj> kafla up ok fa buj> fiarj>ungxs hof^inganum 77 ) ( 7S af haerajrinu. ok 
("sij>an giuin J>er hantitn J>aen satna raet sum han 80 ) skulde haua af haerazs 
hdj)inganum ^ 1 ) ok sij>an stande J>aet til haeraezs naemdinna 8 *) huat haeraezs ho- 
J>ingin 83 ) fik buj> aellar eigh. aella han hafj>e san forfall. aelta J>aen sum 84 ) i 
hans staj> aer. 85 ) ( M hauaer huatske 87 ) han aella J>aen i hans staj> aer forfalL 38 ) bo- 
te 89 ) fiuratighi markaer : J>a taki malsaeghandin atta ortughur ok }>r&ettan maer- 
kaer. ok 90 ) samulej) kunungur ok haeraej>e. IIL 

22 1 Nu draepaer inlaendingaer inlaending. J>aen sum drap ("han hauaer firihug- 
git 93 ) frij)i sinum. ok allu J>y firi huggit sum w ) han a innan lanzs ok lagh- 
saghu. for utan eghn sinne. J>a ma drapara ennaet J>ing staemna ( 94 ok a for- 64) B. aUir. F. Eltar. 

65) F. gislinga brutt. bothe huusma4ren 
aff fiuratighj &c 66 
6 7 
68 

69 
7° 

7 1 
7* 

7 \ 

76 

7 l 
78 

79 F. ora. sum. 
F. hau. 

F. €B. 

B. F. sic. A. om. ha&. 

F. wdr. Male. 

F. om. pcer. 

F. om. skal. 

F. han Halzhugga idtha. 

F. bondin Haridzhdffdingenom. 

F. add. Hann. 

F. om. sum. 

Verba quaedara hic omissa es$e videntur. 

F. om. af — hasrazs hopinganum. 

B. the giwin hanum. 80) A. v. han omiss. supra lineam add. scriba. 

81) B. hdradz hofdinganum. 

82) B. ndmd. x 

83) B. F. hdradz hofdingen^ 
64) B. F. om. sunt. 

85) B. <war. 

86) F. om. haucer — forfalL 

87) B. sic. A. hutske* 

88) B. sic; add. Tha. A. pro forfali habet: 
bup fangit. 

89) F. add. firj. 

90) B. F. om. ok. 

-91) B. hawij om. han. 

93) F. forgiortt. 
c;3) F. om. sum. 

94) B. om. ok. F. om. ok a. Digitized by Google Vrizpa B. III. 49 sta })ingi frfysdkia han: J>aet skulu tue moenuit^ at han apr feandaerat J)y (Jra- 
pe. fraet skulu andre tue uita at Jtfet uar skaerskutat a sama dagh ok sama w ) 
jdoghui sum 96 ) atte ok lagh naru. }>rij)iu tue }>aet uita at hanum uar laghlika 
J>ing staemt firi sina sauna gaerf»: J>aet skulu uara bondaer ok boande maen. J>aen 
annars 97 ) bo beta sutn 93 ) sinu hauaer uidh haetta* ekki loska maen aella leghu 
draengia: ( 98 })aen skal til draps taka sum a wighualle uar ok egh annan. utan 
haerra") uisi manni sinum. aella bonde J>rapli sinum. }>a ma taka huarn sum 93 ) 
haeldaer wilL }>aen sum uisa 100 ) aella }>aen sum drap. 1 ) §. i. Nu uill han egh 
sokia sum aepti kaere innan a ) nat ok iamlanga. ( 3 kombaer paen til . })ingxs sum 
drap innan 4 ) nat ok iamlanga ok gangaer 5 ) wi}> drapinu. J>a aer haeraepit sak- 
lost. ok 6 ) si}>an ui})aer gangan aer gor. £>a taki })aen til sum sandaer ( 7 aer at 
£y drape. aen po at iamlangin se ute }>a soke sua 8 ) sum i drapamalum skils. 
uu aen huatske han 9 ) gangaer egh ui}) innan nat ok iamlanga ok 10 ) hin 
fitaemnir 11 ) egh. pa aer haerae})e sakt ui}) kunungin at fiuratighi markum firi 
morp gialdit. 12 ) sipan ma han 13 ) sum arftir kaere. huatske sokia. aella staem- 
»a. aalla haemna. §. a. Nu sokir man annan firi drap. ok 14 ) hin sum 15 ) kaeris til 
sighaer sik egh naer haua uarit f>a sum 16 ) hin war draepin; }ia skal 17 ) hin u ) a 
mote suaeria uista uitni mae}) siax mannum a sama dagh sum hin suor sakina 
in til hans. sipan skal bo hans i taktim standa. a faemtinne f>a skulu f>e suaer- 
ia tolf mauna ep aepte huart uittnit. 19 ) Jpaet? ) aer huar 21 ) J>erra J>raenne tylf- g5) F. om. somo. 

96) 6. swa sum. F. sasom. 

97) Pro a annars. 

98) F. Thd skall thdnn tagha som &c. 

99) F. Hdrade. Male. 

100) B. wisar. F. wiser. 
1) F. Drdper. 

a) B. F. firu 

3) F. om. kombccr — iandanga. 

4) B. /r/. 

-5) B. F. sic. A. g*g*r. 

6) F. om. o*. 

7) F. Drdpare dr. Jnn thd att Matzdgin 
see vthe &c. Male. 

8) B. F. ora. sua. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. FoL IL 9) F. Hin. 

10) A. oh primum scriptum est. 

11) B. F. sic. A, stamnir* 
ta) F. mordgdlld. 

i3) B. F. hin. 

i4) B. F. om. ok. 
i5) F. «r. 

16) B. F. om. snm. 

17) A. v. skal bis est scripta. 

18) B. han. 

19) A. Altera lineola litt. n lapsu calarot e*t 
omissa. 

ao) F. sic. A. B. pa. Cfr. VaJ>. 8: sl 
ai) B. hwarU Digitized by Google 5o Drapa B. III. t^r. Q\ sua suaeria ttt hinir stim ftSr suoru J)e suora bajte sant ok lagh. Nu 

orkarr egh annai» 22 ) tylftar 23 ) ej)um J>a falzs faetillos byrj)e. J)e sum f6r suoro i 

JxJm uitnubain 34 ) sum falzs firi J>er skulu fasta. ok bota malsaeghanda ok hae- 

raj)e ok kununge. ok biskupe. Nu aen J)e suaeria baj)ir tylftar ej)a. J)a uiti 

haerazs naemdin huat J)aer aer sant um. Nu uaer haeraezs naemdin draparan ok 

feellir hin sum sot* 5 ) hauaer. J>a skulu J)e uisa hanum 2fi ) sannan drapara: aella 

bote haer«J)it J)et morJ>gialdit. §. 3. Nu gangaer han uij>aer 27 ) at han uar a 

•wighualle J>a sum 28 ) hin 29 ) draepin uar. ok J)aes egh uiliande aella ualdande at 

Itan doj) fik: J)a gaf sua birghir iarl i lagh. 30 )at han skal a faemtinne J)raetylf- 

tan ej) f6ra. sua sum for uar skilt. 31 ) §. 4* ^u aen han* 2 ) sum 33 ) drapit kaen- 

nis uill egh mote 34 ) suaeria huatske J)a han sokir han aella a faemtinne. J) a skal 

hin egh tylfta ej)a 35 ) aepte sin uitne suaeria: 36 ) J)a skal draparans 37 ) bo skiptas 

ok han sialuaer friJ)los fara um alt J>aet J)ingunotit. 3i ) sum han uar (^frijrtos 

gor a c*k egh uij)arin. utan J>e sum aeftir kaera farin til lionga 40 ) J)ingxs ok 

■( 4 *uitin J>aer maej> tuem mannum at han uar laghsottaer 42 ) a malj>ingi firi sina 

• * 

a3 sanna gaerj). sij)an skal han frij>lds fara um alla J)a laghsaghu. ok alle }>e sum 43 ) 

a" lionga J)ingi uarj>a giorJ)e friJ)losi. 5 Nu hua 44 ) snm samuist hauaer rnaej) hanum sij>an han aer frij>16s gor ok 
laghlysning kom 45 ) aepte hanum i haeraej)it : aer J)aet en man. J)a bote J)rea mar- aa) F. annat thera. 

a3) A. tulftar primum scriptum est 

a4) B. witnum. 

a5) F. iSocAf. 

26) F. <Ao/n. 

27) F. add. Z>^. 

28) B. F. om. ju/w. 

29) F. han. 

30) F. add. aSo. 

3i) F. add. i?w d Fulle tolffte Eede sdsom 
forr war skiltt. 

32) B. F. than. 

33) F. dr. 

34) B. a mote. 35) B. tylftar edh. 

36) F. add. Och. 

37) B. F. sic. A. draparas. 

38) B. thingmotit. F. tingomothe. 

39) F. laghsochter d Mdltinge och egh wida- 
re. vthann will thdnn som Effter . kdre 

fara till lionga tingz, och Sware medh 
twem att hann &c. 

40) B. F. sic. A. lioga; pro o primum scri- 
ptum est g. 

40 B. witnin that mddh &c. 
4a) B. F. laghsoktdr. 

43) F. om. swm. 

44) B. F. Awar. 

45) F. om. kom. Digitized by Google Dnapa B. II II. 5i kaer aella dyli maej) tolf manna ej>e at han haf{)e egh samuist maej) hanum 
sij)an han uisse 46 ) at han uar friJ)los. Nu aen all sokn bauaer samuist maej) 
hanum J)a bote J)rea markaer aella dyli maej) sokna naemdinpe sua 47 ) sum skilt 
aer. Nu aen fiarpungxs haeraej>e hauaer samuist maej) hanum J)a botin tiu mar- 
kaer aella dylin 48 ) maej) fiarjningx liaemdjnne sua sum skilt aer. Nu aen alt 
haeraej)e hauaer samuist maej) hanum J)a botin fiuratighi markaer. aella dyli 49 ) 
maeb haeraez naemdinne sua sum skilt aer. ^. i. Nu aen han hauaer bot uib 
kununng 50 ) aella haeraej)e. aella ok uij) malsaeghandan ok egh 51 ) uij) alla J)a J)rea. 
J)a J)e sum samuist haua maej) hanum ( 52 J)a skulu pe bota J)aes raet sum egh 
uar bot uij)aer ok egh mera. §.2. Nu aeruir han sij)an han uarj) 53 ) friJ)los 
gor ok hans bo aer skipt. J)a skiptis egh J)aet sum 54 ) han aeruir 55 ) sij>an: J)aet 
skal standa ok bijoa hans oskipt. dor han i frij)]6sunne. 56 ) J)a skulu 57 ) jpaet ta- 
ka hans arua. ok alt J)aet han aerfj)e sij)an J)aet 58 ) skiptis maellin aruanna. §. 3. , 
Nu uaerkar man sak i friJ)losu ok dor i frij)losu. J)a doia alla saki maej) ha- 
num: Nu een han kombaer ataer i frij) J)a skal han bota alla J)a 59 ) sakir sum 
uaerkajms i friJ>losunne. Nu aen J)e kaera til hans arua ok sighia at han uaer 60 ) 
egh frij)16s. J)a aghu aruani uitsorj) 61 ) uita maej) J>raenne fiughurtan manna 
ej)um at han dd ( 62 i friJ)losu ok J)y 63 ) aer iak egh skyldughaer at 64 ) bota firi 
han. 65 ) §. 4- Nu ae firi huat male man uarj)aer frijJos J)a skulu J)er sua bota 
sum ( 66 samuist haua maej) hanum ok i allum J)6m malum sum til frij)16s manzs 
hora sua 67 ) sum nu aer skilt 68 ) . . . 46) 


B. 


F. wiste. 


47) 


F. 


om. sud. 


48) 


B. 


F. dyli. 


49) 


B. 


dylin* s 


5o) 


B. 


Kunungin. 


5i) 


B. 


F. sic. A. 0111. egh 


52) 


B. 


the skulu bota. 


53) 


B. 


warddr. F. war. 


54) 


F. 


om. sum. 


55) F. Erffde. 


56) 


B. 


F. /ridhlosinne. 


57) 


F. 


skalL 58) F. ther. ''' t 

5g) F. om. pa. 

60) B. F. war. 4 . 

61) B. add. at. 

61) F. Sotthir och bettir. Orcher ther egfi 
ty. thd bothin sasom skilz. Nw e &c. 

63) B. sic. A. om. py. 

64) B. om. aU 

65) B. hanum. 

66) F. Samwistas medh honom. Och' allom 
Maiom thdm till &c. . 

67) B. om. sua^ 

68) B. saght. F. sagdt. Digitized by Google 53 Drapa B. V* H Nu skal drapara t>o skiptas. egh foruaerkar han M ) sinna husfru lut. ok egfo 
sinna bama luL 70 ) ok ma han egh sialuasr skipta maellum ( 7l sin ok sinna hus- 
fru aella sinna barna sipan han hauaer sakina uaerkat: J>a hans bo skal skip- 
tas. 72 ) J>a skal kunungxs soknare J>aer naer uara ok malsaeghande ok 73 ) haeraezs 
hofjnnge. ok 74 ) skulu kununna fraendaer ok barnana 75 ) naer uara. nu skil J>om 
a ( 76 J>e sighia omynd mere uara ok soknarane 77 ) sighia 7 *) uara rainne. J>a aghu 
haenna fraendser uita maej) ej>e fiughurtan manna at hsenne uar sua mykit til 
omynd giuit a gipta kuaeide ok maek a faestninga staemnu. Nu sighia barnin 
sik uara laghskipt uij>aer faj)ur sin fbr aen (^han J)a gaerj) giorJ>e ok soknare 80 ) 
sighaer ( 8I ne mot J>a aghu J)6n uita maej) ej)e fiughurtan 93 ) manna at J)6n uaru 
lutskipt uipser han for een han J>a sak giorJ>e. Nu aen J>aet aer bondans son 
^4 sum drap. ok kunungxs soknarin 83 ) sighaer egh han uara lutskiptan 84 ) fran bon- 
danumr J>a aer J)aet bontfans uitzorj) uita (^han lutskiptan fran sik maej) ej>e 
fiughurtan maiina. han a egh hanum til hafs 86 ) at uisa. ok egh i hirj>garj>. 87 ) 
( M han skal hanum byght 89 ) bo i haendaer saetia. J)a aer han uij>aer son sin lagh 
skiptaer. hauaer han egh byght 8 *) bo hanum i haendaer saetia. J>a fa hanum bo» 
skap. J)aet aeru kuiki kuste J)er sum bo skal maep byggia : J>a paesse epa 90 ) gan- 
gas sum nu aeru saghj>e. J>a skal kunungxs soknare ok malsaeghande ok 91 ) hae- 
raj)zsh6fj)inge naer uara: J)y at J)er aeru alle malsaeghanda (^at py male. Nu 
raj)a J>on undan skiptinu af hans goJ)zs. J)a botin firi J)rea markaer. aelladyli 93 ) 69) F. om. han* 

70) F. om. lut. 

71) F. sic (sigh. och [pch bis scriptam est] sin- 
ne hustru flcc). A, B. sinna husfru ok sin 
arlla mccllum sinna barna flcc. 

72) F. schipte. 

73) F. om. ok. 

74) B. F. add. thdr. 

y5) B. F. sic. A. barnna. 

76) F. seyia konunne ornynd tnera &c 

77) B. F. soknare. 
70) B. sigher. 79) 
80) F. tha Hann Gardh &c 
) B. F. sic A. sornarin. 81) F. egh. Tha &c 

82) B. F. sic A. fiughuriam. 

83) B. F. soknare. 

84) F. schiptan. 

85) F. Hans lult schiptan. 

86) F. Halffz. Male. 

87) F. Hdrgdrd. 

88) B. F. sic A. om. han skal. 

89) F. bytt. Male. 

90) B. add. skuiu. 

91) F. om. ok. 

yi) F. thsr dth. Nw &c 
93) B. dylin. Digitized by Google Drapa B. K 55 mxp tolf mannst epe, ok i J>aes husum sum* 4 ) J^et uar 91 ) takit. f»a dyli ok M ) 
maej) tolf mannum aella bote Jnre markaer. §. i. Nu haldaer annar ok annar 
draepeer.* 7 ) J>a skal hanum a sama dagh staemna sum draparanum ok maeJ) M ) 
sinum 99 ) uitnum huarn J>erra beta. 100 ) Bote halzs bani i lagha faemptum tiu- 
ghu maerkaer 1 ) halde frij)i sinum botir han egh J>a skiptis bo hans J>a flyia 
tue firi en. Nu a ) uilL halzs bani amote suaeria. J)a 3 )suaeri sua amote sum skilt 
uar aen draparin uill amote suaeria. Nu fly 4 ) halz bani ok 5 ) aer bortu um J)ry 
ar. gangi ataer in maej) samu sak sum han fluj)i firi» J)aet aeru tkighu markaer. 
(*aea drapari kumi aldrigh i frij) for sen raettaer arui bipaer firi hanum. utan J>a 
kunungaer 7 ) aer nytakin til kuuungx ok han rifyaer eriks gatu ok takaer inlaen- 
dingh 8 ) sina: J>eet aeru fiuratighi markaer af buariu haeraejie. J>a ma han J)rim 
mannum frij) giua. sua at pe skulu egh bota sum samuist haua maej) J)dm. J)0 
huaru aeru J)$r ugildi fiii raettum arwm. ae J>aer til J>e haua bot uij) J)dm. 

VL 

U Nu kaerinis manne (*ualruf ok taks i handum hanum J)a aer J)aet fiurati- 
ghi marka sak. taks 10 ) egh i handum hanum 11 ) J)aet aer ej>aer tolf manna. aella 
bdte la ) J)rea markeer. ( 13 Sua aer ok firi raj) ok firi foruist ok firi uij)aeruist» 

VII. 

H Nu skal J)6n aet 14 ) oranbot bota sum araj)«er. n ) J)set aer half siunde mark 
ok fiura ortughaer. J>aer skulu tua lyti faej)rinis fraendaer bota 16 ) ok J)riJ)iung 94) B. F. om. sum. 

95) B. F. sic. A. om. uar. 

96) B» F. om. ok 

97) F. hugger. 

98) F. om. m*/>. 

99) B. sinungum. 

100) F. 6dd&. Male. 
1) B. adcL ok. 

a) A. Litt iV omkit miiuator. JJ 

3) F. om.ba. 

4) B. F.^. 

5) F. om. ok. 

6) B. Ok drapariru 7) B. F. sic. A. kununguar. 

8) F. in tdningh. 

9) F. walldrooff tagz iHandom hans. tha at 
thet fiedertiucht. Tagz egh &c. 

10) B* F. sic A. tak* 

11) F. hans. 

12) F. om. hbte. 

i3) B. F. sic. A. om. Sua — uipceruist. Cfr. 

ind. Gapp. 
i4) B. attin. 
i5) B. F. radher. 
16) B. add. o/: ' V- Digitized by Google 54 Drapa £. VII. 

(^fraendrini a mojninit. aer sambroJ)ir til J)a hofJ>ar han halft firi allum ( 18 huat 
sum 1 ^) J>aet aer haeldaer apalkunu son aella frijdlu son« si|>an J*een sufca ao ) ha- 
num aer naestaer. J>a hofJ)e han al ) halft firi allum. sipan aUe J>e sum 30 ) innan 
aetta aeru til siunda manzs J)a gialde sua man sum man. aa ) sua taks oranbot 
Sum hon 23 ) botis. 24 ) faej)rinis fraendaer 25 ) tua lyti ok moJ)rinig fraendaer J)ri- 
J)iungh: ok sua J)aen sum 26 ) naestaer aer a faj)rinit 27 ) han 21 ) hofJ)e halft firifae- 
2 5 J)rinis fraendumin 28 ) ok halft })aen sum 29 ) hanum aer naestaer. Nu J)aeu sum 30 ) 
naestaer aer hanum 31 ) a 32 ) mdj)rinit han skal bota halft af J)riJ)iunginura. sua ok 
J)aen sum J)aer aer ( 33 naest han a bota halft af J)y sum ataer aer af 34 ) J)riJ)iun- 
ginum. aella dyli maej) tolf manna epe at ban uar egh draparanum sua skyl- 
daer at han a hanum oranbot bota. §. i. Nu kombaer oran manna maellum ok 
aghu J>er alli ena kirkiu, Nu J)a hin standaer inne sum orar. J)a ma hin 35 ) 
saklost 36 ) uti standa. Nu aen annar 37 ) standaer sunnan kirkiu. J)a ma hin 35 ) 
saklost 36 ) standa norJ)an kirkiu. Nu aghu J>e baj)ir et J)ingh. J)a a han an- 
nanuagh 38 ) til jjingxs ganga sum han orar uij) ok suara sak sinne aen hanum 
aer J)ing ( 39 staempt. aella maeli at sinne J)ingstamnu. 40 ) sij)an skal han af J)inge 
ganga. ok 41 ) sua ma han saklost samfundir haua ok egh annur lund. utan han 
gange maej) gruj)um. huar sum annurlund 42 ) gaer agangu andrum. han aer sa- 
kaer at J)rim markum. aella ( 43 djli maej) tolf manna ej)e at han giorJ)e hanum 
aenga olagha agangu. §. 2. Nu aghu draparans fraendaer staemna 44 ) sinum fraen- 
dum til oranbot. «faej)rinis fraendaer 45 ) faej)ringum. ok mdj)rinis fraendaer tnojmn- 17) F. Modernes. Ar &c. 3a) B. F. sic. A. v.aomiss. supra lineam adcL 
10) F. om. huat, — fripllu son. rec . man. 

19) B. om. sum. 33) p ^^ « ^^ &c 

20) F. om. sum. ' . 

21) F. om. hafjL. 6® b. 1. 

22) B. add. Ok. 35 ) B. annar. 

23) A. Pro h primum scriptum est k. F. 36) F. saaklbs. 
om. hon. $j) F. hann. 

24) B. add. til. 38) B. F. annan wagh. 

25) B. F. sic. A. fcendcer. 89) F. stdmptno. Sedann &c. Male. 

26) F. th8r. 4°) B. thingstdmnu. 

27) B. fddhrinit. F. Fdderneth. 4 * J F. om. ok. 

28) B. F. frdncfom. 4 2 ) F. andra lund. 

29) F. e. 43) F. om. dyli mcep. 

30) B. F. om. sunu 44) F. om. stcemna. 
3i) F. om. hanum. 4^) F. om. frcendUer. Digitized by Google Drapa B. VII. 55 gum. J>aes fraendaer sum 4 *) draepin uar J>e skulu ora* 7 ) eepte botinne 48 ) ok egh 
6taemna. ae J)aer til ( 49 ow uij) faejrtinis fraendrina 50 ) at J>er fa tuaelytina 51 ) af 
botinne. ok J)aer 52 ) til uij)fier mdjninis fraendrina at J>e fa J)riJ)iungh af botinne. 

VIII. 

fl Nu aer 53 ) alt at enu drape ( 54 fraels man ol annojmghaer: J)a skal J)aen frael- 
sa ok egh J)aen anndj)ugha til draps taka. Nu aer 55 ) alt i enu drape man ok 
( 56 kona: J)a skal mannin til draps taka ok egh kununa. Nu ma egh kunu til 
halzsbaend uitna. 

IX. 

1T Nu draepaer man kunu uari J>aer sua alt um sum forra 57 ) uar skilt aen man 
hafj>e man draepit. nu aen hon atte laghgiptan bonda J)a so^ han sum atte 
a draparan. ok taki bdtrina ok boskipti: 58 ) J)a aen hun atte egh bonda. ( 59 J)a 
soke haenna arue. aer han egh maghande J)a soke hans mals man. §. r. Nu drae- 
paer kona man. ok 60 ) uilia J)er haemnas sum aefter mannin aeru. J)a skulu per 
egh 61 ) a hana hsemnas i 6a ) sengum J)6m frij) sum for uar skilt. 63 ) Nu aen J)er 
haemnas a hana J)aghar aella ok obru|iium frij)inum. J)a liggi ogild firi sialura 
sinna gaerj). aen egh ma kunu til Jringlta fora: 64 ) ok egh halshugga 65 ) firi drap* 
Nu aen han ( 66 uill sokia kununa firi drapit. J)a skal haenna malsmanne 67 ) ennaet 
J)ing staemna sua sum for uar skilt. ( 68 uill ( 69 han a pipte suaeria J)a suaeri 70 ) 
sum for uar skilt. Nu uillban ^gh amote suaeria: p* hauaer hon firi buggit 46) F. ther. 

fyj) B. F. sic. A. bm. ora* 

4B) B. F. sic. A. botinnne, 

4g) F. om. ora — peer til. 

56) B. frdnder. 

5i) B. twa lytir. 

52) B. sic. . A. 9111. fxer. 

53) B. F. sic k. v. <er omiss. supra lineam 
add. rec. man. 

54) F. fralsismdn. 

55) A. Loco v. cer primum scriptum foit alt. 

56) F. om. kona — ma egh. *** 

57) B. F. fbr, et sic passim. 

58) B. boskiptet. fi? add. lata. 59) F. om. pa — hans. 

60) Bw F. om. ok. 

61) A. v. egh bis est scripta, 

62) B. sia A. F. om. 'i. 

63) F. skilder. 

64) F. om. fbra. 

65) B. F. sic. A. halhugga. 

66) F. d kunu &c. MaTe. - 

67) B. sic. F. Mdizman. A. mabnanne. 
60) F. om. uill — skilt. 

69) A. Loco vy. han a nwte antea scriptum 
fuitr a mote sumria, et han supra v. a ad- 
ditum. 

70) B. sic. A. suari. Digitized by Google 56 Drapa B. IX. fiuratighi markum : 7t ) egh ma kona frij) %a, (^ok egh ma faenna bo skiptas : 
botir baenna malsman i lagha femptuni. J>a skal haenaa forst 73 ) bota maej>an 74 ) 
q6 pset uinzs at 75 ) ok sipan sialfs sins: botir han egh i lagha faemptum. j>a skal 
bo hans skiptas ok han frij) 76 ) flyia. 77 ) §• 3. Kununna 78 ) drape ma egh oran- 
bot fylghia. draepaer kona aella ughurmaghi man. J)aer fylghir egh haerra J>ok- 
ke. ok egh ensak. (^ok egh epzsove. H Nu uarj>aer utlaendingaer draepin. han ("aer gildaer at fiurattghi markum. 11 ) 
egh frij) flyia 82 ) ok egh hans 83 ) bo skiptas 84 ) firi 85 ) J>aet drap. J)y at han ma 
egh flyia fran sinum fraendum ok ut 86 ) firi hins 87 ) sura 88 ) handrap: J)aer 89 ) fyl- 
ghir egh oranbot. ("Nu skal egh oranbot bota firi J)aen sum lostaer aer maej> 
fae ok fraenda ej>e. Nu aen han uill sokia firl drapit. J)a skal ban staemna en- 
naet J)ing sum 91 ) for uar skilt. ( 9a will han a mote suaeria. J)a skal han ( 93 sua 
suaeria sum for uar skilt. will han egh gen suaeria: J)a skalhan bola fiuratighi 
markaer. will han egh bota J)dm i lagba J)ingum ok lagha faemptum. J)a aepti 
J)aet at han uar sottaer: 94 ) J>a skal han friJ)los fara ok hans boskiptis. §. i.Nu 
>aer utlandingaer 95 ) J)aer boandi (^ok far 97 ) man at 98 ) draepa. uari sua gilt J)oet 
sum 99 ) han gaer: sum J)aet aer uibaer han ( ,00 uarJ)aer gioit. 71) F. add. och. 

73) F. Egh ooh henne &c. 

73) F.forsto. 

74) F. Mdnn. 

75) B. F. om. at. 

76) B. om. frip. 

77) B. F. sic. A. tyia. 

78) B. F. sic. A. Lbco litt K miriiator ,er- 
rato adposuit N. 

79) F. om. ok egh epzsore. 

80) F. giller dih Jiedertiughu. JEjgh &c 

81) B. add. Ok. 

82) A. Pro y primum scriptum est u. 

83) F. om. hans. 
.84) B. F. shiptes. 

85) B. F. sic. A. fri. 

86) F. om. ut. 

£7) B. add. frander. 88) F. om. sum. 

89) F. Sar. 

90) F. och egh oren booth. Bbthe epter than 
Man som loster &c — Vcrba: Nu — fmn- 
da epe hic minus apte sunt inserta; quae 
«nim postea sequuntur: JVu cen han &c. 
agunt de aliemgena supra commemorato. 
De caede hominis e servitute redemti infra 
sermo est, Cap. iS: i. 9 1 

I 

99 F. sasom. 

B. om. will — skilt. 

E» swaria sasomJorP wdt sagdt. 

B. soktar. 

B. vtlandinger. F. vthldninger. 

F. Att han far &c 

B. add. han. 

B. F. om. at. 

F. om. jium. too) F. gor** Digitized by Google JDraftiL &•■ Xt $1 « t 

' , ■ r ' * Nu uarjjaer iban a skoghl ;. tlraeptnV ok*)xuita egh hu^ I^uto fean dfap. 
^fiil J)aen tii. fara* sum aepti maeK s ) J)omtoanne. |>a skal hatf pttn By sttemha 
sum egtmina a. ( 4 ok byrin skal haeraejrinu til sighia ok Jnraeffo uij)aet gkngri 
manzssins. tfu kombaer }>een sum drap ok 5 ) uill uifaeir #»&ga: $)* skaL heera|)z$ 
h^ingabuj) fa ! ok han sfcil bu|)kfrfla up skaera ok J>6tjol xftanne til jbing^i 
fylghia. han skal a J)inge uij)aer 6 ) ganga sua 7 ) at han aer jandaer baiii af ; p&A 
manne. 8 ) J)a skal hanum uarj)a til J)ipgxs ok fran. uiku it uatne. aella rost at 
lande 9 ) Nu , kombaer egh uibaergpngu mahrin innan. nat ok . iamlanga. J)a aer 10 ) 
.haeraj)e ^akt at fiuratighi markum. kqmbaer paes manzp apie innan nat okiam- 
langa 6k 5 ) bindaer lagnjika in sak sina: J)a skal han ap taka jbraettan markaer 
ok atta ortughaer: ba skaj han ^ak sina maej* Jnrigstcmnum w \.in binda. staem* 
na J)ry J)ing ok J)rea faempti.? 8 ) fiarj>a lionga^ J)ing. ( 13 a iiongaf, J)inge skuluuit- 
ne hans fram ganga; baet skulu tue i J)ingi uita, it a J)aes byiar eghn uarhan 
4raepin: J)aet skuli^ andre tue uita at ( 14 J)aet iiar bghlika ^kaexskutat. v £rij)iu 
tue J)a^t uita at J)get 15 ) uar laglika Jdng' staempt. |)a takaer ^f perre bot kunun- 
gaer tuaenne J)raettan markaer ok tuenne atta ortugheer; ok brij)iuhg raettaer arui. 
J>y egh haera^J)eat egh takaer J^aen sum bote. 16 ) .Kombaer h^ qgh. ipnan pat 
ok iamlanga (^ok uitna sum nu aer saght. J)a takaer kununga^r alt J)aet 18 ) morj)- 
gialdit. §• i. Nu draepaer frij)lds maj)aer man i 1 }) skoghi. nu gangaer han til 
byia ao ) ok hittir at bonda ok gangaer uij)eer gaerj) sinne:- 11 ) Nu uill iak tii 
Jnngxs fara ok^Jjganga uij>aer drape. J>a a 23 ), bqn^e 2 ^) han irgruj)^aka. ok bu]>- 27 I) B. F. oro^ ok. / . f , i3) P. Thd skail wit(#^&c t ; ; - .- r 
a) F. om. sum han. •"'."• i4) F. om. bxt^uita at 

3) B. F. maler. T i5) B. F.^&tv -, \ , \\ 

4) F. J[r^ Haradeno tillseye, krajic&c. 16) B. F. }>bier« ^ I 

5) F. om. o*. 17) B. om. oA: — r f«g^^ ' . }' - c 

6) B. F. sic. A. om. tujter. 18) F. om. /wf. /; ' '. ; ^ 

7) F. om. tfwo. -. • •' .19)^^ # .'i ' ■ . }i , ( ;::V,",^ .«-'. /l ';/ 

8) F. Mannom.s Male. ao) B. F. iriar. / fr , , r 

9) A. Loco v. /aotfe antea scriptum Ftiit »a/n/. 21) B. add. ok sigher s$Mh .\ /; 

10) F. add. thet 22) F. om. o*. . •!" ; 

II) F. tingzstampno. u , 23) F. om. a.. • ^. - - Ti ' . ^ 
12) B. F.fdmtdr sitia. 2$) ?. fiondin. ', . . 

C0/7?. /wr. *$v. G. _*tofc fo/. II. 3 Digitized by Google 5$ Erapb B. XI. tafla up dcaera: pa aghu hondaer haniinf laghlika til pingx fylghia. paer 25 ) mu« 

g}W »%.;«>$. ^plwWP ^^^('M^! tWg^ ^ au{ h v$n kittos fe 6 : sul * 
(^ha^mnaft ajfru a., J^aq. dr^na ok ; ajf daghum ^ala: jpaer liggser. mapasr gen man- 

jie, ok pfir ;fiuqi| : dtapu botin ( a8 fioratighi markaer firi grujwpiaellin. paer uarpaer 90 ) 

fS$J& IgiM^^ji»?^ M«^.t« n ' «wHg u wd» r«t (a-SW tan Ji fr&tok. aerpaet 
fesarpe^e $a tak^c p^; mafeaeghanda raet, : src ^tjbond* pa tafcaer han mak* 
DEfgbianda^aet. .,. 1 ! t ••■';.. .XII. I* Tf Ni* gifs ' haeraej)e *ak firi morJ)giald. ^k skal feaerae|rzs haemd papt 51 ) uilaat 
han do af svlt ok sot *k egli af inanzs hand uaerkum. 32 ) aelia ok at 33 ) })aer gaf 
raettaer arue sannum safk maep staemdu pinge mnan nat ok lamlanga. aella ok 
at* 3 ) jpaer uar uij)aergahga gor 4 ) (^innan nat ok iamlanga. bk 36 ) orkar egh J>y. 
|>a skal 3 ^) haerfej) morligiili ut faesta. jpaet skal aepti mantaii ut b3tas. J)aet 
skulu^) all 3 *) tolluraeis hion io ) gaera sua man sum mah 41 ) innan faemtan ara 
mankyns aer. 42 ) ( 43 firi all bch aer riiorJ)giald agnii gaera pa botis mbrj)giald 
fieh J)on myrj) tfarjpa ok egh fiiri flere. NA a haeraej)zs hofJ)?ngi mantal naem- 
na. ok sua huar mprgiald 44 ) b5ta sum J)aer skils: 4 *) sitaer 46 ) man kuar pk gor 
egh morj)giaId ( 4 ^ut bote firi Jre ora. sitaer aldaer hasskapaer 41 ) kuar bote Jnte 
ora 49 ) Jbk ut morJ)gialdit. k -' :f*i.j i » I l . ! •/ 'tc, ir x 

Nu uarj>ser dtaepin J)aen man sum 50 ) hetir hseraj)zs piaekkaer. J)8et ser J)aen i.',..,/. * * 25) B. F. sic. A.fiatoi. 

26) B. F. sic. A. om^w^e}'^ \ * ' 
^7) F. hdmpd dgho & hann taghit tyriipa hanitj 

thar ligger Mann gen Mann^ ther <kc. : 
28) F. Jidertiucht Jirt Grudspillann. 
39) B. F. sic. A. uarp. ' 

3o) F. om. sequentia usque ad finem Gapitis. 
3i) F. om. pcet. 
3a) B. F. handaw&rKum. 

33) F. om. at. 

34) B. F. add. a harads thinge. 

35>rB. F. sic. A. pro innan nat hatbet tn- 

nat. 
36) B. ona. c>*. •t f •* 3 7 ) B. F. sic A. skak. ^ 

38) B. sic A. F. skal. v 
3g) F. om. ^i//. 
4o) B. add^ Dt. 
40 B. add. the. * 
4^) B. aru. 

43) F. om. ^r/ — boti$ tnprbgidld. 

44) B. F. mordgidld. B. addfvt: 

45) F. fysis. '*' "'' ; 

46) B. F. sic. A. ^r. 

47) F. bothe trea &c. 

48) F. Hdrskaper. 

49) Lege markpr. . . 

50) F. ^er. • 1 .>« \' *• Digitized by Google man sum gang*r baelgra manaa mdllum. ok fraiuta asnfna ofc 7 asfc huarghin 
.$taj)&aj)aer. sl ) hatv&t gild&r at fiiuHutigfci raiarkuiii. egh frijv ftyia >ok egh hans 
bo skiptfs §• u Nu u^r^r, cb?8ej)in J)aea man sum losfer aer. maj^fafcok fraeo- 
4a e}>e. han ser gildaerat (^fipratigbi markum: ak 4gh hams ba skjptis ok egh 
frij) flyia. aen haa uill bota sunrf 4 ) drap» sij>an ; han uarj^er 5 ^) isotattr* 5 ) i J)i$- 
gum ok faemptum. §* a.Nu draprcr Jjrsell fraelsan ( 5 £inaii: ;J)«tf takser pBSs 
manzs arue Jprijriung; af ( 58 fiurAtiglii mmrkum. ( fasr Kgg«r hi^ri karls sak o)L**) 
kunungx 60 ) egh ma Jurclih uitnh. ok orkar Jjafcn sum / 1 ) J^reeiin aUe dylia rilaej) 
})raetylftum epe J)a $e saklos. orkar han egh J>y. J)a'h|te sum stiltser: amtfo- 
stra ma uitna ( 62 py at hans bo skal skiptas aen han (Jreepmr tfian. Nu uill 
egh bondin bota firi han i }>ingum ok faemptum. J)a sKal^ 53 ) dom a J)ingi tetea 
til J)aes at taka eki uij)iti ok binda um hals pralinnm o^ up h^engia J uiJ> * lif^- 
stolpa bondans. huggaer for nipdsr aen uijmn rtitfear. heelte uip i&uratighi 
markum. ^ , . . j 


.XIUI: . * : ■ « i • ; I 4 - 

U Nu uarj>aer draepin kunungxs bryti i 'ttpsala bo.* 4 )fiianiaergild»r atfiora- 
tighi markum: J)5m a kunungaer taka sua gaf birghir iirl i iflgh. fdr uarti J)aet 65 ) 
tolf markaer. §. i. Nu 66 ) uarj>aer draepin iarls ^ryti i rojws. bo; han aeif 7 ) gil- 
daer at niu marlum. ( 68 J)6m a iarl taka. §. 2. Nu uarj)aer biskups brytidrae- 28 
pin i stafs bo ok stols han aer gildaei* tit niu markum J)5m skal 69 ) biskupaer 
taka. §. 3. Nu uarj>aer laghmanss 70 ) bryti draepin. han a^r gildaer at siax mar- 
kum. J)a skal han haua stallara ok stekara ok fiuratighi saessa a 7J ) -sialfs sins .'\/.M 5i) F. stadd wider. IVTale. €2) F. An han Drapir, ty. att hans loo s\nll 

5*) B. madh. F. medh. : ' ' skiptas. Nw &c< . . i - 

53) F. fiedertiucht, egh &f. £3) £ * dd ; <^ ..--■'.■.... 4 ' : 

54) F. add. han. Maie.' ' " ' ' " \ ' gg ?• J- °J ^ ; : ^ 55) F. w«r. 66) A-v ifrte^ h^jr. ^et acqudtttem r litkra iquao- 

56) B. ^of/er. F. sochter^ . .-;;». . .. dam scripta at deleta e$t. ,\> JS .1 . a *\'6 

57) F. /fcir tager Mans &c. / r , 67) B. F. sic A. om. <pr. .\, /1 id 

58) F. fiedertiughu: ThZr $c v >((| , /: j ; 68) F. om. /^■ 7 ^.ltoA/^\W ;i ;! .{! ,a 

59) B. F. sic. A. om. oA. >v -- ; 5 , ,; 69) B. a. . v \\\\ .a [<r> 

60) F. add. Och. .' > 7°) F. Landzmans 9 nv A fc'\.f\ :,^\\^K)j\ .T ijK 

61) F. ar. 71) F. ocA. Male. Digitized by Google ,«t) DYapa 3. XJIH. 

kuist. §. 4^ Nu uarjwer Jran draepin sum w ) nam gaer i garj>e bondans sum 
Caet a. ligge ogildaer. uar|>aer han dreepin utan garJ> 7J ) j>aes aer 74 ) faet a uari gil- 
daer siim skilt aer. §. 5. Nu uar J>aer drsepin bonda bryti han aer gildeer at J)rim 
inarkum. J)6m a bondin taka. nu kallar anriar 7 *) brytia ok annar bolaxs man: 
( 76 J>a a han uitzsor J) uita maej> ej>e fiugburtan manna at han uar bolaxs man 
ok egh bryti: uari sua gildaer bolax man sum bonde. §. 6* Nu uarj)aer drae- 
pin kunungx man han aer sua 77 ) gildaer sum for uar skilt firi fraelsan raan: 
ok 78 ) iui at kur^ungx J)ukka. J>aet uaro forst tolf markaer. ( 79 ok sij>an gaf sua 
birghir iarl i lagh at J>aet skulu uara fiuratighi markaer: J>a uar J>aet sua forst. 80 ) 
at uarj) 81 ) han draepin firi borJ>e aella bryggiu >sporJ>e. aella innan haeraej>e J>a 
skulde 82 ) J)ukka taka. 83 ) ok egh aella: J>a gafs J>aet sua i ( 84 kunung eriks daghum 
at as huar han uar 85 ) draepin. J>a skal taka Jiukka 88 ) firin 87 ) f)e sum han aghu 
taka. §• 7* Nu uar J>aer haer tugha man draepin. J)a aer han sua gildaer sum for 
uar skiit firi fraelsan man. ok hans Jmkke aer 88 ) niu markaer. ( M |x)m skal haer- 
tughi haua. 90 ) §. 8. Nu uarj)aer draepin biskups man ban aer sua gildaer sum 
for uar skilt. ok biskups J)ukke aeru niu markaer §. 9. NuuarJ)aer draepinj)aes 
haerra man sum hauaer stallara ok 91 ) stekara ok fiuratighi sessa a sialfs sins 
kost. J>a aer han sua 9a ) gildaer sum for uar 93 ) skilt. ok hans J)ukke aer siax mar- 
kaer J)om a taka J>aen sum 94 ) han J)ianaJ)e. 

XV. 

f Nu draepaer majtaer man Jra sum 95 ) kunungaer uar i landinu. sua athan 98 ) 72) P. ar. 85) B. F. warder. 

73) B. F. gards. 86) B. F. sic A. om. fmkka. 

7 fi S' %*:' R / # 87) Pro firi han. 

75) B. F. sic A. annan. '; ./ 

76) F. om. f>a — bolaxs man. W) U. aru. 

77) F. om. sua. 89) F. om. pom &c usque ad finero J. 8. 

78) B. F. add. an. 90) B. taka. 

S9) B. om. ok. F. om. ok — markstr. 91) F. om. ok. 

o) B. Y.fbr. 93) B. F. sic A. om. sua. 

81) F. ivar. 93) F. or. 

82) B. F. sic (skulle). A. kulde. 94) F. om. sum. 

83) B. bbta. g5) F. ar. 

84) F. Konungz Daghum» 96) F. man. Digitized by Google V, Orfya JL XV. 6| uisse* 7 ) at 9 *) han skulde koma i landii (^a okir han sina sak meej) 100 ) fiura- 
tighi markqm J>aet aer kunungx ensak. §. i. ( x Nu draepaer mapaer manmaaf 
kniui. haa okir sina sak maej) fiuratighi markum: J>aet aer kunungi ensak. 

XVI. 

* 

H Nu draepaer fostre fraelsan man. haui firi huggit bo sinu. J>aet skiptis mael- 
lin a ) karls 3 ) ok konungx ok raetzs arua. ok hauaer 4 ) han firi huggit atta mar- 
kum J>aes 5 ) sum 6 ) uan a tii hans J)6m taki raettaer arui. §. i. Nu draepaer (^fraels 
man fostra. bote atta markaer J)6m sum uan atte 8 ) til hans. §. 2. Nu draepaer 
fraels man annojmghan. bote J>rea markaer slika sum han skal losa maej). J)eet 
oeru siax markaer paenninga. aella J)rea markaer uapmala. toif alna til oris aella 
fiughur nytia not 9 ) J)aen uxa sum 10 ) J)rea uare hauaer draghit.* 1 ) J)a ko sum u ) 
J>rea kalua hauaer burit. 

XVII. 

H Nu ma egh uitna J)$en fraelsa firi drap J)aes anno|)ugha. utan ( lS han dyli 
maej) tolf manna ej>e aella bote sum skilt aer: ok egh ma haeldaer J)aen fraelsa 29 
uitna firi fostra drap. §• i. Nu kunnu pe hittas 14 ) fraels man ok annojnighaer 
draepaer huar J)erra annan. J)a aer J»aen fraelse gildaer: ok J)raellin 14 ) ugildaer. J>y 
at han uar egh folk frsels. §. 2. Nu uarj)aer gaefj)raell draepin han aer gildaer 
at J)rim markum. taldum. utan hin 16 ) giui ut aruit sum J>aet hauaer inne. ok 
aettin aepte ej> fiughurtan manna uita at han uar egh gaefj>raell: 97) B. F. wistc. 

98) F. ann. 

99) F. hann Oker sina &c. 

100) B. at. 

1) F. om. hanc $. 

2) B. F. mdllunu 

3) B. F. sic A. kars. 

4) F. tha haffuj. 

5) B. F. add. bonda. 

6) F. om. sum. 7) F. Frelssann Mahn fostre. Male. 

8) B. F. a. 

9) F. Nyttige Moth. 

10) B. F. om. sum. 

11) B. add. dlla. 

12) F. oro. sum. 

i3) B. F. dyli han. F. postbaec iterum ha« 

bet verba: then frelssa — Dylj han. 
i4) B. add. widher. 
i5) B. thraL 
16) B. han. Digitized by Google 6i Drhpa £. XFtll. "'••■' \' : • •■ ':..■• XVIIL::! ' .''■••,.■• 

t 

% P^u uarjjaer Araepin liirkter lafiidafaegtii/ 7 ) Jjaet ae 4i ) J«n ma}?iaet ii ) suingair- 
gaer inaej) (*°pik ok ringaJiKiiti**) bulla. han aefr gildaer at J)rim ttiarkum. §. t . 
Nu uarpaer lekare draepin: J>a bote arua hans J)riggia iamlanga gambla kuighu. 
ok kopa 28 ) hanum nyia hanzska ok nyia skoa ok smyria* 8 ) baj)e. J)a skal 24 ) ta- 
ka kuighuna ok lepa up a hogh. ok halan i hand arua lekarans saetia: 15 ) J>a 
skal bondin til hugga maej) gisl J)ry hug far han haldit t6 ) haui at botum si- 
num. i7 ) slippaer hanum kuighan J)a slippe hanum aldaer faghnaj)aer. §. 2. Nu 
draepaer ughurmaghi man. J)aet aer J)riJ)iungaer af ("fiuratighi markum ( a9 J)aet 
takaer malsaeghande. ok huatzske karl aella kunungaer 90 ) (^Nu kallar annar 
ughurmagha ok annar kallai: 32 ) egh. J)a hauaer J>aen uitzsorj) sum 33 ) han uill uita 
til 34 ) ughrmagha 35 ) maej) epe fiughurtan tnanna: J)aer liggaer nij)ri ( 36 kars sak ok 
kunungxs. J)aer fylghir egh uaj)a ej)aer 37 ) huat han draepaer man aella kunu. in- 
laending aella utlaendiug. maej) uaj)a aelia uilia : }>a bote sum skilt aer. .XIX. 

H Nu ma egh ughurmagha uitna tii draps. uill hans mals man dylia firi 
han. J)a dyli maej) J)raetylftum ej)e. «ella bote firi han sum skilt aer. ( 38 Nu 
draepaer ughurmaghi 3 *) ughurmagha. J)a bote sum skilt aer. 17) B. landafaghir. F. landufegher. 
*8) B. F. ar. 

19) B. F. man. 

20) F. om. prt pk. 

21) F. Ringande. Mate. 

22) F. Aope. 
a3) F. Smorie. 

24) B. add. Aa«. 

25) F. ora. scetia. 

26) F. hollenn. 

27) F. om. sinum. 

38) F. Fitdeflugu huad Hann Draper :&c 
Cfr. bott. 29, 3o» infra. 

29) B. Aghe that. F. om. pat — kunungcer. 

30) B. F. hic add. quae textus noster in fine 
h. Gap. habet: Aual ftan dra?p#r rr **f#* 
*kilt cer. Gfr. not. 37. infra. 3i) F. hic om. JTm — i/ofca e/MEr^ eaque in- 
serit post verba: Nu drmposr — sum skilt 
ner, quae textus habet in fine Cap. 19, Cfr. 
nott. 38, 4<* infra. 

32) F. om. kallar. 

33) F. om. sum. 

34) F. om. **Y. 

35) B. F. vghurmagha. 

36) Lege karls. B. F. Kunungx sai ok al- 
dra manna: 'Thdr &c 

37) B. F. add. ok egh hdrra thukka. Quae in 
textu sequuntur: huat — sum skiltcer, su- 
pra habent Cfr. nott. 3o, 3i. 

38) F. habet verba: Nu — skiU cer, et: JTu 
kallar — uapa epcer (vide not 3i» supra) 
post ea, quae textus in pr. Cap. 20. habet. 
Cfr. not 4 1 * P a S* 63. 

39) B. F. sic A. ughumaghi. Digitized by Google Drapa. B. XX. / ri - '* ■ ' t ' ,»;rr /...«", r* ir. 1 Na agfre «ldHgh J)aen ( 4 *arf.sum annan draepaer "tft atts. 41 ) §. i. Nu tiiH 
mapaer itian hottan uita. han skdl uita bottan han inaej) Jmettan takum ok 
J>raettan tylftum {^ok tua uitnis maen 4 *) uiaej) huarium ej>e. J>a skal sfua huar 
takin suaeria. ok fiughurtan 44 ) maej) 45 ) huarium berra at han uar taki at enne 
mark ok hon uar tukin J>raettande sua at fian uar taki at etine mark ok 
ortughum. ok fiughurtan 44 ) maej) hanum at J>aet uar saet ok bdt. 
.XX.I. :/ U Nu draepaer annojraghser annopughan J>aen sum 4tf ) draparan atte han hote 
J>rea markaer slika sum han ikal l8sa 47 ) maej). J)aet aeru siax markaer paennirf- 
ga. aella Jrea markaer uapmala. toif alna til oris. aella fiughur nytia not 48 ) sua 
sum for uar skilt. Nu aen J)aen sum J>raelin drap 49 ) uill uita han ataei* bStan: 55 ) J>a uiti 51 ) meej) epe fiughurtan manna. :■! w jft.n i{ • :i| r» f , : i , j ' ffer 1 ) byrias uapa mal ok sara mal: /tor ran ok styid: i pbm tcelias 3o 

ffoka: en 6k fiuraiigki; .j .ii i^ r 1 ...» ' # ' . k / . >j np'i i • I. Vm huru uaba eb skal ganga ok um flere uaba mak. c . , ; 

JL Um een mabaer fa hana af haeste. manz aella af andru fae manzs. 

•III Vm aen annoJ)ughaer. J)raelP) aella fostre. kona aella ughurmaghi draepas 

i waj>a. 
«IIII Um sen man aella kona stiala. aella*) huru mykit J>on standa inui firi. 


i i * * •i •'* .<• . , > 4o) F. Erffwa annan &c. • « 47) B« lous. 

40 F. hic inscrit supra omiMa; Nw draper /fi) F. nyttige JVooth* 

— skiltt dr. Nw hallar Gtc (dh nott^r, 36.). 49) F. Drdpitt haffuer. . v \ 

42) F. om. o£ — e/>e. * 56) B. F. bbttan. 

43) B. sic. A. v. m^p/t omiss. «upra Iffieam fii) B. F. : ad<f. that. 
add. rec. man. sae^. iVt. ^ €) F. Jtfbet ruhiv Sdrmdli Medh VFiUiaX^ 

44) B- F. add. /710«. • ^ 2) Vox />r<p// errato hic est addita.- Vide tex- 

45) F. Effte. tura Gapitis. \ n 

46) F. om. ^i. , 3) B. sic A. add.^^nfr i m J *' Digitized by Google 64 ITapa tnal Scc. 

.V. Vm aen man uarj>aer sarghaj)aer hogKstu 4 ) sarum. 

•VI. Um aen man huggaer annan maeb wrezs, haende ok huru baen sari skal 

uitna sik ok annan fripsokia : ok huru bota $kal firi ^ar ok drap. 
VII Um all afhug at J>e aeru fiae}xertiugh, maej) uilia 5 ) gor 6 ) J>aer fylghir egh 7 ) 

lytis bot. 8 ) . 

YIIL Vm, sqn aunar fa 9 ) sar ok annar drap. eella man sokvr annan firi drap 

ok sar. * .* . e T _ r 

• *• » ■ • _»;-;,. .1,-.', . < 

IX. Um at egh (*°ma doJ)an uitna firi ("drap aella sar: aella aendra") akomu. 

X. Vm aen bonde sargha 13 ) husfru sina fullum sarum aella sia 14 ) skenu. J>a bo- 
, ■ taer skuiu omyndV) fylghia. .? 

?X Um aen ma|>aer teggaer aiman maej) kniui. han oki^ sak sina at 16 ) fiuratighi 

f markuojL ok huru J>a 17 ) skiptas 

^XJI. Vm kunungx man. biskups. haertugha. 18 ) haerra uarfoa hugne fullum sa- 

rum. ok um berra bukka. .».,.-, 

XIII. Um aen man gangaer at andrum a akaer aella aeng hans 1 ') um host aella 

uar. J)aet ae*°) tuaegilt — 

XIIIL Vm aen kona uarj)aer sua slaghin at hon f6J>e dot barn. han oki sak 

sina at fiuratighi markum, . , •,* * \ 

XV: Um aen kona huggaer mtfn fulluta sarum. aella ughurmaghi ok um lytis botaer. 
XVI Vm (^aen man huggaer. kona aella ughurmaghi. J>rael annars. aella J>raell 

«^w^^ ;.";■■ '::"'■"':': '. '■ 

XVII. Um aeii man huggaer at manne ok uarpaer annar firi. ok huru J)aer skal 
uaj>a ej> ganga. % * 4) B. Hoghstum. i3) k sargnar. ■ * i: ■ ' ' 

5) B. sic. A. uapa. i4) B. slar. 

6) B. giord. i5) B. OrmyncL 

7) B. sic. A. om. egh, at h. y. supra lineam 16) B. maVft. 
add.rec.man.saec.XVf. 17) B. add, sidhatu 

8) B. Z^V ^oVar. ^8) R ^dd. Ma. , , _ 

9) B. far. ig) B. om. hans. „ 

10) B. sic. A. pro ma dopan habet mSpan» ?o) B. or a&. . f * • . 

litt a rf o£nissas supra lineam add.itc.maq. ai) B. Madher af/a kuna, alldr Pghurmaghi 
saec. XYI. W^ er ^ r ^ & c * 

11) B. Sar ok Drap. \ aa) B. sarghar. 

ja) Pro a/i^ra. B. adhr& . . a3) B. sic A. fnelsa. Digitized by Google Uapa mal &c 65 

XVIII Vm afhug J)5n i uaj>a gaeras. ealla man stingaer ut oghaa andrummae}) 
liapa. 

XIX Um aen man slar annan maej) hornum aella hiaeltum ok losis 24 ) ben ur 
skaenu 25 ) 

XX: Vm aen man slar annan til blozs ok huru hoght han ma uitna sik ok 

firi raetlosu. 
XXI. Um aen man sla a6 ) sundaer arm aella ben 27 ) a andrum. aella man slar 3i 

annan fulla skenu J)a kunungaer aer i landinu aella bloJ)uiti. 28 ) 
XXII Vm aen 29 ) kona slar mau fulla skenu. skiutaer aella skiuuaer. slar kin- 

pust aella g6r blofmiti. 
XX.III Um aen man slar annan maej) stang. aella J)raell fa 30 ) skenu ok fostre 

aella man gor skenu maej> uaj)a. 
XX.IIII Vm suarta slagh ok 31 ) ughurmagha aen han gaer skenu i uaj>a: 
XX. V. Um aen man fa 30 ) sar af foe manzs. aella fraels man 32 ) akomu af annars 

handuaerkum. 33 ) 
XX. VI. Vm aen man dyll firi akomu. dyli firi malsaeghandanum 14 ) ok egh 35 ) 

firi soknaranum. 36 ) 
XX.VII Um forsat ok atlop. 37 ) cella man brytaer manhaelghj) a, andrum. aella 

man (^slar annan kinpust. 
XX.VIII Vm all mauhaelghj)a mal. J)a skal malsaeghanda (^forst raet gora ok 

soknare sighaer uara lonlika bot. 
XXIX Um aen maj)aer uarj)aer stokkaJ>aer olaghlikau 
XXX. Vm aen maj)aer giuaer andrum hor sak. aella man sael fraelsan man. ok 

fiaejMertiugh 40 ) iorJ>a ran. ^4) B. losas. 33) B. Handawarkum. 

7,5) B. Skenu. 34) B. Malsaghandum. 

26) B. slar. 35) B. sic. A. ora. egh. 

27) A. v. ben omiss. in raarg. add. scriba. 36) B. Soknarwn. 

28) B. Blodhwite. 3?) A. atlbf primum fuit scriptum. 

29) B. ora. a>n. ' 38) B. sic. A. Verba slar annan omissa, supra 

30) B. far. iineam add. rec. man. saec. XVI. 
3i) B. sic A. om. ok. 39) B. sic. A. om.forst rwt gora. r 
32) B. add. fa. 4o) B. fiddkdrtiught. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II. 9 Digitized by Google 66 Uapa mal &a 

XX.XI Um dombrut ok truildom ok 41 ) um hoghsta ran ok anur 42 ) r*n* 
XX.XII. Vm gorjriuf ok flere stylde. 43 ) ok buru ranxsaka skal aella Jni giua 
enum Jriufsak 

s 

XXXIII Um aen Jriuuaer aer wnnin maej> lagha 44 ) domum. eella man 45 ) sleppi 

J)iuue huru han ina uitna band sin. 
XXXIIII Vm aen annar slar band af J)iuue aen kunungx soknare. aella man 

raenir J)iuf af andrum. 
XXXV. Um aen loska kona stial fullan 46 ) JnufnaJ). hon aer sak at J)rim 

markum. 
XX.XVI Vm alla J>a saki sum kona gaer J>a skal haenna gifta man suara aft 

J)aer til hon aer gift. 
XX.XVII Um aen loska kona stial J>dn sum 47 ) egh hauaer mals man innan 

lanzs ok laghsaghu. 
XX.XVIII Vm aen man spana hion manzs: sella man takaer fae manzs i J>iufs 

handum 
XXXIX Um aen man stial ur lanum manna; ok snattan aen fraels maj)eer 

snatta. 48 ) 
XL: Vm aen ughurmaghi stial fulla J>iuft aella snattar. 
XLI: Um aen J)raell snatta 48 ) aella bonda fostre stial fullan J)iufnaJ>; 

3 2 hcer bjrrias uapa mal ok sara mal. hor. ran ok stjrld. 49 ) N u huggaer maj)aer at manne ok 50 ) uarj>aer annar firi. ok 51 ) far af bana. egh 
ma flere hug til iiaj)a taka aen et. af enu hugge kunnu tu sar uarj>a. takaer 
hand ok huwj). J)aet aer hoghste uaj>e. tiughu markcer ok tolf manna ej>aer sua 53 ) 
at J)aet uar maej) uaj)a ok egh maej) uilia. J>aet aghu alli suaeria ok aengin J)ig- 
gia. ok sua skal alt a 53 ) enne staemnu ej) ganga ok fae bota. J>a taks egh til 4i) B. om. ok. 48) B. snattar. 

42) B. annur. ^j g. p. om. hanc rubricam. 

43) B. Stylder. 5o) B. F. om. o*. 

44) B. sic. A. lagh. 

45) B. sic. A. ora. man. 5l ) F " om ' ok ' 

46) B. sic. A. fiullan. 5a ) F. om. sua. 
4y) B. om. sum. 53) B. at. Digitized by Google _ -Uapa mal &c. I. 6 7 uapa utan bajre uiKn']ften aer hiog. ok Jrien sutn 54 ) sarifc fik: baj>e aghu J>e et 
at* 5 ) suseria i ej)inum f>aer a kunungx soknare naer uara. }>aen aer 5 *) sarit gior- 
J>e: han skal 57 ) kunungx soknara buj) fa. maej) tuaeggia boanda manna uitnum. 
kombeer.han egh, til epsins ok hauaer J)o buj) fangit. J)a.gangi ej) siii ok se 
"saitos. Nu \far han egh bbJ>.J>a cer J)aen 1 ejtoer olagha aeh |>e suaria 58 ) J)sen tej) 
sua at egh ae* kunungx soknare naer. Nu sighaer J>aen sum sarit giorpe at han 
fik hanum btij). ok 5 *) kunungx soknare sighcer egh. J>a aer J)aet bondans 60 ) uitsz 
orj) aen tfl ) kunungx. soknare staemde 62 ) aepte. uita 63 ) maej) ej)e fiughurtan inan- 
na. |>e tue sum kunungx soknaran uai*aj)u uij) at han skulde til ej)sins kiima 
( 64 ok tolf aeftir Nu staemnir kunungx soknare egh aftptir utan uill bif>a ku- 
iiupgx raefst. J)a skal 65 ) haeraefs naemd uitahuat J)aer aer sant um. aitskalsen- 
daer 66 ) a enum dagh ej) 67 ) ganga ok fae 68 ) bota. i J)6m ej)e ma aengum giua ur. 
sua sum nu aer um J>aenna uaj>a ej)in skilt. sua skulu alle uaj>a ejlar 69 ) gan- 
•gasbaj)e firi drap ofe futfsaere. ok skenu. ok firi all manhselghj)a mal. ; §. r. 
-skiiitaer 70 ) spiute. kasta yi ) stene. 7 *) kombaer huarghin ni})aer for aen 73 ) skajia gaer. 
J)aet ceru tiughu markaer ok uaj>a ej)aer: kombaer forra 74 ) nipaer aen J>aer sum 
skaj)a gaer J*aefc eer hatidlos 75 ) uaj)e. J)«t aer half siunde mark ok fiiirai 76 ) 6r- 
^ughaer ok egh uaj)a ej). Nu skiutaer man spiute: aella * kasta 77 ) stene iuir hus 
ok se 78 ) egh huar sum 79 ) nij)aer kombaer J>aet aer handlos 75 ) uaj)e. §. 2. Nu dra- 
ghoer 80 j man. 81 ) spiut. saetaer man 8a ) straeng aella stampu. 83 ) gaerj)ir 84 ) garj) grauaer 
Jtseldu» gaer kuaern aella broa. faldaer af uaerkum far uf bana. halda egh uaerk 
V. 54) F. thar. 

55) A. v. at bis est scripta. F. om ln V. 

56) B. sum. F. a. 
) B. sic. F. a. A. om. h. r. *• 

B. F. swaria* 

59) F. ora. ok. 

60) F. hans. 

61) B. F. sic. A. at. 

62) B. F. stdmner ok sokir. 

63) F. 0111. uita. 

64) F. ora. ok tol/ afftir. . 

65) A. v. skfU bis es{, soripta. 

66) F. om. sendasr. 

67) F. waA jEtfA. , 

68) B. F. both. 

69) B. F. sic. A. 001. epar. F. add. ihci, 

1 ■ • 1 ' 70) B. 

70 B - 

7 a) B. 

7 3) F. 

7 4) F. 

7 5) F. 

76) B. 

77) 
78) 

79) 
80) B. 

Si) F. 
8a) F. 
*3) F. 
H) B. B. 
B. 
B. add. man. 

F. kastar. 

F. sic. A. stenu. 

add. ihet. 

for. 

handaios. • 

F. sic. A. Jfiu. 

F. kastar. 

F. seer. 

F. om. ium. 

F. sic A. draghttH. 

hann. 

Om. J7J4/I. 

stappo. 

F. sic. A. geerprir. i • Digitized by Google 68 ^Uapa mal &c. "/. liggi ogtlt.* 5 ) nu halda uaerk til bana. ]xin haldin til halfra boL Nu Vpinbaer 
man undir kuaern slar til haelia.* 6 ) gangaer urjdan J>erre ok undir aj>ra. f>a skal 

33 f)aen 87 ) gialda sum J>a kuaernina 8t ) a 89 ) sum haldaer. J>a skal ban maela at Jxira 
sum 90 ) handuaerkin 91 ) attu sum 92 ) han fik doj* at j)«r aghu £e uitaorj) 93 ) dylia 
maej> tolf manna ej>e at han fik egh doj) af hans handuaerkum. 94 ) Nuaenfie<- 
re aghu i J>erre kuaern aella uaerkum sum hioldu J)^ 9S ) bote huar sum 96 ) a tU 

^,- i J)6ra aella gangin 97 ) i gialdit maej) hanum. §. 3. Nu akaer draengaer boudans 
( 9t til skoghs ok faldaer a han las. J)a liggi ogildaeraf 99 ) sialfsins handuaerkum. 94 ) 
§•4- Nu faldaer mollari undi kuaern ok far af ddj)| J)aen sum takaer lut af tul- 
le han aer gildaer at Jnim markum. braennir 100 ) han kuaern raaej) waj>a up J>a 
aer hon ok 1 ) gild at J)rim markum. Nu aen aunar raan faldaer undi kuaern J>aep 
sum egh takaer ( a tull aella lut af. ( 3 han aer gildaer at halfre bot. §. 5. Nu hug- 
ga maen traejfaldaer ok fa 4 ) en bana af. han aer gildaer at halfre bot. halfre 
siundu mark ok fiurum 5 ) ortughura. i J>erre bot stande hans lutaer forst kuar. 
( 6 ok J>e sum maej> hanum hioggu 7 ) gialdin ( 8 J)aet sum fat aer. Nu uitis J)5m 
J>aet at J>e hioggu maej) ( 9 hanum sum bana fik af J)erra ( 10 handuaerkum. J>a 
aghu J>e uitzs orj) at dylia at han egh bana fik af J>errae handuaerkum : gita 
J>er egh dult J)a botin halua bot sum for uar skilt. II. Nu bitaer hundaer 11 ) man til bana aella slar haestasr. stangar uxe. huggaer runi. 85) P. 

86) B. 

87) F. 

88) B. 

89) F. 

90) F. 

91) B. 
9*) B. 
9*) F. 
94) B. 

*$ R 

96) B. 

97) F. 

98) F. ogiUder. 

F. hdliar. 

hann. 

sic F. qwarnana. A. kucerina. 

dger. 

om. sum. 

handawarkin. F. handawarckom* 

thar. F. ar. 

add. att. 

F. handawdrkum. 

om. pa. 

add. han. 

gdnge. 

om. til skoghs. 99) F. d. 

100) F. Ifw brenner. 

1) F. om. ok. . 

2) B. sic. A. lut aslia tulL F. tull aff. &c. 

3) B. VPari gilder. 

4) B. F.far. 

5) B. F. sic A. siu. 

6) F. the medh &c 

7) A. Litt o omiss. supia lineara add. scriba. 

8) F. 50/71 sagt ar. Maie. 

9) F. them bana fick. thd dgha Sic. 

10) B. handawarAum; om* pa — handucerkum. 

11) B. F. sic. A. humdasr. Digitized by Google Map<*,jmd\ ^&Ct fc Z/. % df huUku 18 ) mftMd f»i*iao ,f^ 3 )rba^a af. fa «r Joefc gik ^t half 14 ) siundu mark 
ok fiurutn ortughulm gaoge » baoi iorst i 15 ) hot? ) utan hnndaer ok maj>aer. 
JNfu uitis J>aet manne at annar fik bana af hans fae. J>a a han uitzs orJ> 17 ) at 
dylia. gitaer han egh dult. J>a 18 ) bote ' halua bot 19 ) sum skilt aer. .1 i •»«. .r;-. .111. 

r'.. f- V ' , J Y Nu- uarj>aer apnojmghaer i uajrn draepin. J)a aer han sua gildaer i uaj)a 
sum 20 ) iiilia. Nu draepaer 21 ) J>raell i uajja. gialde sua bonde firi uaj)a sum firi 
uilia. ("Warjjfler fogtre i uaj* draepin: aella goer han drajp 23 ) gialde sua firi 
uaj>a sum firi uilia. §. >t< Nu uarj>aer kona aejla ughurmaghi i uaj>a dreepin 
«lla draepa J)6n i uaj>a botin 24 ) sum for uar 35 ) skilt aen fraels man hafj>e J>aet 26 ) 
gtort. utan J>erra mals man 27 ) fulle ej)in 28 ) firi J>em. §. 2. i ailum uaj>a J>a bo- 
tis eeh hukke ok eeh ensak. .IIJI. ; ! f Nu stkl iqan atlla l^pna pk firiuaerka 29 ) sik. 30 ) alt J)eet J>6n geera i suaho* 
ghum sakum sum J>6n sitia inni firi })a suari p&n sum J>om 91 ) hauaer inni 
maej) sik. 30 ) J>aghar hdgbra stighasr aen 22 ) J>on &ia inni firl J>a a aettin baj^ 
ta,ka ok bota firi J>om. 

.v. 

5 Nu uar{>aer maj>agr sarghajwr hdgstji 33 ) sanim uar J>aer gaeldaer. gialde (^fiu* 
ratighi markaer firi sar jjaus. ofc fi^ratighi markaer firi lyti hans. ok Jfiu^ighi 12) B. hwiliku. F. huilcho. 
iJj.B. F./«r. , 
i4) B. F. halwre. 
i5) F. om. 1. 

16) B. botunu 

17) B. F. sic A. uitzfyorpj 

18) B. oro. />*. 

19) B. F. sic A. to*f. 
ao) F. add. 1. 

ai) F. Drdpis. MaJc, 

22) F. om. JVarpar •>— uWa* 

a3) B. add. * wadha. h # . .t •j.^ 


\A .1 i4) B. add. wo." 

25) F. ar. 

26) B. F. sic A. om. /we*. 

27) B.1W& hmt i 

28) B. <<*'*<£&* edhiru Male; uisi 
JegeDdum sit oA. 

29) B. F-i sjc jAqift^Mfc,.;, .' 4 

30) F. B. itr; ^ 
3i) F. om. pbnu 

32) F. att. Male. 

33) B. F. hbghstum. 

34) F. om. Ju^at^i ,rr tyfihans. pfc. r pro utoa .c ) • ' Digitized by Google raarkaer firi son han matte afla. ok fiuratighi Dparkaer firT (kttnr. qik ban kiil- 34 uaef 35 ) gildaer at siaxtan jtighl markqm. ok mafcle sialueer grfteJ rc?i» ■..•»' 1 « t * 

U Nu liuggaer man annan sar ma»J) uilia. skaer uddaer ok aeg. porf uij) lin 
ok laeki. 36 ) spik ok spiaer. aghe han liizs orJ> sum 37 ) sar sin sokir til ( 39 fulz ok 
,iiaej)aertiugx. J>a skal han Jring staetaija. maej) tuem mafnjmm i [ J* iiige sar sin*) 
lata mueta ok faemt sitia. 4 *) sua annat |>ing staepina ok andra faemt sitia. sua 
])rij)ia: '■> J)irig 6k J)riJ)iu> ftemt. fiarjui rjioiiga 41 ) 'Jriftgi J)aerTslkulu 'uitne hans fftiin 
ganga. J)aet skulu 4 *) tue ihaen suaeria ot hari fik ^af bfcnuin fcor < ma?|) nilia ok 
,urej)s; baendet Jaaet andre tve sqa£ri&' at J)*at faarraiaeiitf?) tilifulzs o^ flaej)8er- 
tiughx. sua JoriJ)iu tue at Jrat ? uar skaerskutat ok laghiika lionga J)ing slnempt. 
uill han a lionga J)inge bota J)raettan jnarkaer ok aita ftrtughier aella a iioaga 
J)ingxs faenit. J)a halde frij)i sinum. §. 1. Nu firi drap aella fulsaere aen san- 
num aer sak giuin: J)a skal han egh flere folk uakn 44 ) ( 45 i hotinne haua aen 

^ry. 46 ) fckiold. su*erj) ok kaetilhdd. 4 *) ok «kki^ert^afaKiii (* 8 uifi sum u$ 

. . . ....... . 1 

fcotinne taleeir: sij)jan skal tian bflta oskapa]> klfepe olc teripf ok uajjmal.' ("^ot 
r<!pa parininga'») ok si ) ung horS ok nat. §.>». Nvt ■ st firi iiuat <pajt &a&&l a r) '&r 
firi sar aella drap: aella annur manbaelghj)a mal. aella ok annftl^nlal ^oiVfciim 53 ) 
man kan 54 ) bota manne 55 ) firi: saembaer egh ( 56 baJ)um pem sum botir ok pem 
sum botrina takaer um botrina $>a a han uitsorj) sum botir maej) tuaeggia ( 57 miae- 
tanzs mamiauittttam *ok ! e J)e. at hanutn uar fult ut lukit|J)er slulu tolf ("mart- 
; na ej) ieft^ suferi* i ifeii&niie ; at hitii silorn baj)e ^aiit f 6k laghJ §.' 31 Nu feli 35) Pro sialumr <er. Sic P. [ ; * 4 7 ) F. JbSffi// Efrdite. ^ :i Mh ' f " ri 

36) F; B. //a*i>. 48) F. withi och will som widerlQthoto <kk. 

37) F. om. sun). 49) B. redhuj om. o^. f 

38) B. F. «ip. A./i^ft ok ji#p*rtiud#. 5o) B. F. panninga. > ■ 1 

39) F. om. ^f«. : • •' ; ' 5i) F. om. ok. 


4o) F. sokia. Mal^. ; K 5a) B. F. sic. A/ lUlA: J /fcf. 40 A. Pro o primum s£riphim «st y. 53) F. om. sum. , *,,,** 42) ^P. om. **u/u. 54) B. F. skaL 

43) F. jfiarijfl. 55) B. F. andrum. 

44) B. Y.folkwapn. 56) F. sic A. B. fxnl bHfsurrtl 

45) F. om. * botinne. 5?) F. midtzmanna edhe? «Stc. 

46) A. r» primirin sdriptQto fuit 58) B. F. maa dpte &C -A s ,^» Digitized by Google .Qfr jj&lte. J£I.\ 7 L |)«et aer firi fulsaere ok biufwer**) ban sup sum nu - ser sagbt ok bin uill egh 
ui]> taka a lionga^ J>inge. ok egh a lionga J)ingx fagmt: Jja skal han egh frij)lbs 
fara, uill baa egh bota sua 60 ) sqm nu ser skilt. 61 ) ba skal han friblos fara oi 
hsns bq skiptis. 6 *) '§.. 4«'Nu ma egh J>aen sum 63 ) staemnir andrum sak giua 
aen J>em sum 64 ) han forstu 65 ) gaf sak maej) staemdu Jringi. sokir han annan J>a 
gor han ulagb. §. 5. Nu uill han (^sarit firi lata J)6m sum 64 ) J)aet giorJ>e. ael- 
la ok minna aen lagha botaer taka ok minska kunungx raeL J>a uar paet sua 
forst at 67 ) bote 68 ) han fiura markaer ok fiura 69 ) gaf han af J)& skulde han 70 ) ena 
mark kununge ok andra mark 71 ) haeraej)e. sij>an gaf birghir iarl sua i lagh at 
syntis ar 72 ) ok akoma til fullsaeris. J>a skulde han kununge ok haeraej)e fullan 
raet gaera. 73 ) ok malsaeghandin gaeri af sinum raet huat sum 74 ) han uill. §. 6. 
Nu uill han egli sokia sik utan staemnir banum ok bij>aer han dylia: J)a skal 
han dylia maej) tolf manna ej)e. gitaer han ej) gangit uari saklos. 75 ) falzs at ej)e 35 

* * * 

ok aer 76 ) fulsaere. J)a bote kununge ok haeraej)e fullan raet. 77 ) ok malsaeghanda- 
num 78 ) ena mark J)y at han uill 79 ) egh sialuaer sik sokia. 

VII. 

1 Nu all afliug J)6n sum 80 ) maej) uilia gaeraes. J)6n aeru all fiuratighi marka 
sak. Nu fylghir egh lytis bot 81 ) fiae|)aertiughu sare. utan 82 ) maj)aer uar J)aer gael- 
daer. §. i. Nu uill man fullsaere uita saet ok bot uipaer malsaeghandan : hana 
uita maej) J>raenne fiughurtan manna ejmm: uill han kunungx raet aella 83 ) hae- 
raezs saettan uita. J)a a huarn 84 ) raettin uita saettan maej) fiughurtan manna ej)e. 5g) B. F. sic A. bipcsr. 
6o) F. oro. sua. 
6i) F. *ag«fe. 

62) B. F. skiptas. 

63) B. ar. 

64) B. F. om. sum. 

65) B. F. forstu. 

66) B. sn/rc sarit fik firi fota &c. 

67) F. oc*. v 

68) B. £otfe. 

69) F. add. marcher. * 

70) Adde &6'la v. gialda* 
yr) B. F. oin. mari. .) 72) F. /fer. 

73) F. bbtha. 

74) B. F. ora. sum. 

j5) B. sic. F. saaklost. A. sakos. 

76) A. eg& additum est; at lineoKs bbHtteratam. 

77) B. F. sic. A. rat. ' \ 
70) B. F. malsaghanda. 

79) F. wille. 

80) B. om. sum. 

81) F. lythis bbther. 

82) B. F. sic. A. ut. 

83) B. F. ok. 

84) F. Aoiui. Male. Digitized by Google 7* tit$a mdl \Btfc x ttfl. 

.VIII. 

', ', ■ .... 

i l '■■'■..' . „ , ( ; ' , ' ' i ■ < .<*■.' 

U Nu aghas tue maen ,s ) uipaer ok far annar sar ok annar drap. Jwi laegxs ^f 
sar. firi drapi. ( M ok sua laegxs af skena firi sari. 87 ) ok M ) bloj^uiti firi skenu. §. i. 
Nu aen man sokir annan firi drap. oella firi sar. aella firi huat sum 89 ) han so- 
kir han : J>a skulu i allum uilnum boande maen uara. ok egh loska maen 85 ) ael- 
la leghu draengia: 90 ) §. 3. Nu sokir man annan firi sar ok han sighaer sik 
osakan 91 ) firi uara J>a skal han amote suaeria uista uitne maej) siax mannum a 
sama dagh sum in suors sakin til hans ( w a faemtinne sij)an skulu 93 ) J)er suaeria 
tolf manna ej> aepti huart uitnit. J>aet aer huar J)erra J>raenne tylftaer: ok sua 
suaeria. at hini sum forra suoru J>e suoru baj^e 94 ) sant ok lagh: iiju orkar an- 
nar J)erra egh tylftar ej)um. J)a falzs faetillos byrj>e: J)er sum for suoru i J)6m 
uitnumin sum falzs f*ri:'J)e skulu iasta: ok 95 ) bota 96 ) malsaeghanda ok kununge 
ok haeraj)e ok biskupe. Nu aen J)er suasria baj>e tylfta ej)a J)a uiti haeraezs 
naemd huat J)aer aer sant um, Nu gangaer han uidj) at han uar naer J)a han 
sarghaj)aer uar ok egh J)aes uiliande at han uarj) 97 ) huggin: j)a skal han a faem- 
tinne J)raetylftan ,ej> fora sua sura for uar skilt: ok 98 ) hin a fylla tylfta ej)a sum 
("saght uar. Nu aen J)aen sum sarit iaennis uill egh mote 100 ) suaeria ( ! huatske 
J)a han sokir han aella 2 ) faemtirine. J)a skal hin egh tylftar ej)a aepti sin uitni suaena, .IX. 11 Nu draepaer man anhab: huggaer aella gor andra akomu. d6r hin sum gaer- 
J)ina giorJ)e for aen han uarjwer 3 ) uitnabaer. J>a ma egh doJ)an uitna: J>a skal 85) B. F. siq* A. man. 

86) B. i$W /*c okskena af. 
8?) B. F. sic. A. om. saru 

88) B. F. add. swa. 

89) B. F. om. sum. 

90) B. ieghudriingiar. 
£i) B. F. osannatu 

93) F. om. a fmmt inne. 

93) B. sic. F. skula. A.js$u. 

<#) F. badinn. Male. 95) B. add. yo. 

96) B. F. add. £o<ttt. 

97) F. wor. 

98) B. F. om. ok. ' 

99) F. forr wdr' skiltl. 

100) B. a mote. 

1) B. hwarte. F. om. huatske — ' sweri*. 
a) J?ro o?//a a. B. a/Zar *. 
3) F. tvar. Digitized by Google Ufya tiat «ft. 1X> $ arwm hans staemna. J>er skulu antuiggia dylia sum sfcilt «er. : edla bota sum 

* 

skilt 4 ) aer. : ; L 


I • .x. > > .1 Xol • t f Nu sargbar boude husfru sina fullum sarum: J>a bote sum skilt «r. Nu 
slar han hana skenu ok uarfaer lyt af. J>aet skal haenna gipta mapaer ut sokia. 
pk 5 ) bondin ut bota. J)a bot skal gipta tnannin in taka ok tfl omynd laeggia. 

» * 

taki ( tf f)aea j)a bot sum omynd takcer. Nu rajjaer kan liaenne ok far egh ful- 

* • 

sSere 7 ) aella skexiu (*ok uarfser egh lyt.*) J>a uari ogilt; - 

XI. , ■ l r {■ > 36 H Nu huggaer man anpan fullum sarurai kummgx fiijii. ,J>aet aer }>a kmiun- 

gaer i landi aer $ua pt fpr koniu bu]^ j lartd firi han. ba 6kis sak baes aer biog 

* • , 

at fiuratighi markum. ( 1Q fiuratighi niarkcer kunungxs ensal. ■ ok fiuratighi mar- 

kaer skiptis i Jpry. kununge ok 1 *) hterae^e, ok.ruaJsaegbanda. §, i. Nu sarghar 

man annan mae}) kniui fullum sarum. J>a okis sak hans XiX fiuratigtu marka: 

ok fiuratighi markaer kunungx ensak. ok 12 ) fiuratighi markaer skiptas 13 ) i J)ry: 

kununge ok 11 ) haeraej^e ok malsaeghanda. Nu 14 ) saeghaer kunungx soknare knifs 

lagh uara ok bondin sighaer egh. ok gangeer }x> uij) sarinu. kunungx soknarin 

( 15 st$emnir ok sokir eeptir. J>a uaeri sik mafcj) praenne tylftum aella bote fiura- 

tighi markaejr: dyl.han sarit ok malsaeglumdia giuier hanuin uitzs orj). J>a dy- 

li moefy tolf, manna ej>e. gitaer han *J> g4»^t^a^ liari saklos \firi knife laghit: 

nu aen han gitaer egh ej> gangit firi malsaeghandan* 7 ) ok hafj)e J)o sarghat han 

ok egh roaej) kniai; J>a ueeri sik maej) J>raenne tolf marina iej)um firi knifs la- 

ghit. uill egh kunungx soknarin sokia a han: J)a skal baeraeJ)S naemd uita huat 

4) B. sakt. 

5) F. om. ok. ;) J 
6} F. tha thann Omynd tagtr bothenn. ] 

7) B. «ic. A. F. add. ok uarp*r *gN tyt. i;',. 

8) F. om. ok — fyt. Cfr. doI. f. p^aecfccf, 1 c 

9) B. add. af. - v -\ p il f[ 
io) F. om. Jiuratighi markarr.' • :; •«* - * 

Corp. Jur. Sv. G. Amft+LJI.i <> a. V.-. .i.i ^ 

.V, \\s>\ . 


. V k) B. F. om. ok. 

ia)- F. om. o^. 

i3) B. F. M/>fw. 

i4) F. thL 

i5) F. jocfter oei.^lfl^r. [} 

io) r. om. po. 

17) B. F. maJsaghandanurii*^ \,^ ;; (i TC 


1 


.1 "^ r» EO 1 icjC Digitized by Google 74 Uapa ma£ &c.< XI* J>aer aer sant um: Nu uarj)aer knift lagh m«J) uaj>a giott J>a dyli ban 1 *) 
sum 19 ) J)«t giorJ>e at J>aet uar maej) ua J>a ok egh maej) uilia : gitaer han ej) 
gangit uari saklos firi knifs laghit. gitaer han egh J>a bote sum skiltaer. (*°ael- 
la dyii sum skilt aer. 

•XIL . 

11 Nu uarj>aer kunungxs man huggin fullum sarum. J)a al ) a ktmungaer J)ukka 
taka fiuratighi markaer: ok baen sum 22 ) sarit fikjhan a sarabotrina . sum for 
uar saght. 23 ) ae huas man sum 24 ) han aer a5 ) J)ukka a taka. §. i. Nu uar J)aer bi- 
skups man huggin fullum sarum J)a a biskupaer niu markaer firi Jmkka taka. 
§. 3. Nu uarj>aer huggin haertugha man fullum sarum: J)a aer haertughans Jnik- 
ke niu markaer. §. 3. Nu uarj)aer huggin J>aes haerra man sum hauaer stallara 
ok stekara ok fiuratighi saessa a sialfs sins kust. J)a aer hans J)ukke siax mar- 
kaer. §. 4- Nu aen kunungxs raan. aella haertugha. 26 ) aella biskups. aella J)aes 
haerra man sum J)ukka a taka. far han 27 ) minne akomu aen fullsaere. pz fylghia 
j)aer egh Jmkka botaer. 

XIII. 

11 Nu gangaer man at andrum J)aes uiliande at han uill han skaj)a at ) aella 
hans hion: gangaer a hans akaer um uar. aella a (^hans akaer ok aengum hosL 
huggaer aella 30 ) sla 31 ) bloJ)uiti aella skenu han aella hans hion: 32 ) Jya aer alt J)aet 
tuagik 33 ) sum 34 ) han gaer: ok alt J)aet sum 35 ) han sialuaer fa 16 ) Jrtet aer 37 ) ugilt. 
37 Nu aen nakuar skialnajuer kombaer brajdika J)erra maellum a akre aella aeng 
um byrghfa tiraa f>a bote sum fiir uar skilt. ok huars pefra akoma M ) synis. 39 ) 18) B. thdru 

19) B. F. om. sum. 

20) F. om. cella — cer. 

21) B. F. Thdr. 

22) B. F. thdr. 
a3) B. skilt. 

24) F. om. suni. 

25) F. add. Tha ar. 

26) F. add. Mann. 

27) B. F. om. han. 

28) F. add. gora. Mate. 29) F. Engh och a Jker om Hpst. 

30) C. F. om. cella. 
3i) B. C F. slar. 

32) B. hiona. F. hionom. 

33) B. JF. twagilu^, 

34) B. 9111. sum. F. e. 
Z5\ f. om. MfH* .-}•' . v 

36) fi. C.F.far. 

37) B. add. alt. ,.\n .^ \ ,a> -m\ .. 

38) B. F. sic. A. add. sum. 

39) B. syhtii ttL .' Digitized by Google Vaffa mal &c XII J. 1* ok cengte firi frijdbrutit. §. i. (^fiju &n man far af enum manne 41 ) gapndatr 
fitre sar 4 ^) ok ddr egb af. J». giaidin J)5n sgh mera all an 41 ) et fullsaere* §. 2* 
Nu kumbaer *kialriaj>aer manna maellnm ok fa baj>e iamna akomu. Jwi iamkin 44 ) 
baj>e 45 ) sarum sinum ok botin ba}>e kununge ok haera|)e r 46 ) 

XIIII. 

f Nu 47 ) 9 huat 48 ) inl#n4ingaer aeUa iftlaendingteJ% koua aella man»Ua ughufr 
maghi uarjxer sarghaj^aer 49 ) fullum sarum: Jwen $um 50 ) J>art giorJ)e» Jja bote 
sura for uar spght. 51 ) utan kona uarj)aer huggiu") sua at 93 ) hon foJ>e dotharn: 
J>a 54 ) J)aen suin 55 ) Jwt gor han <>ke sak sina at fiuratighi merknm: jxim skal 
taka kunungaer ok 5A ) haeraej>e. ok maisaeghande : §. 1. Nu aau kona kan uarj>a 
barj) aella sar aella ok annur lund kan gaeras til haeuna : J>aet a heenna gipta 
roajxer sokia. 57 ) ok 58 ) ak J)aet sum 59 ) J)aer botis firi J>a hore haenne halft tUok 
halft hsenna gipta manne sum 60 ) hana sokir. utan han uarj>e raentaer gipta ma- 
la. J>a ( A1 botaer horin gipta manninum tiL aeUa hon kunhe firi ligga* 2 ) sik. aeh- 
la han kunue taka • uingaeua fiii hana. .XV. 

# 

1 Nu aen kona 63 ) huggaer man fuUum sarum: fa 64 ) bote haennp mals ra?u 
J>rea markaer: ena raark kununge andra 65 ) haeraej>e. ( M J>riJ>iu ipalsaeghanda af 
haenna gozs. §. 1. Nu skal egh kona firi knifs lagh «Ua frij> brut $n J>aet 4o) C F. habent hanc 5* post J. intextupro* 

xime sequentem. 
40 F. add. i. 
43) B. F. add. an ett. 

43) B. F. an. 

44) B. add. ther. 

45) F. om. bapc. 

46) C F. hic inserunt quae textus in $.1. ha- 
bet, post quae F. iterum addit quae in $. a. 
leguntur, oroissa tantum r. bape uhimis 
duobus locis in textu occurrente. 

47) F. add. heller. 

48) C B. add. hcelder. 
4g) F. Sddr. 

5o) B. C F. om. sum. 
5i) B. F. skilt. 5a) B. F. add. altar staghin. 

53) A. v. at bis est scripta. 

54) C om. pa. 

55) C F. om. sum. 

56) B. om. ok. 

5j) F. add. Vth. 
58) B. F. om. ok. 
5g) F. om. sum. 

60) firi forte addendum. 

61) B. horin tha boter. 

62) B. C F. liggia. 

63) F. B. C sic. A. om. kona. 

64) F. om. ba. 

65) C niark. 

66) B. F. sic. A. palsafghanda. Digitized by Google 76 Dajxa mal &c. w 

geers J>a ktmuugur aer i landiau fturatighi markaeF 6 ^ bota. dL egh hffirrum £ui- 
ka bota aen hun Jierra man w ) sargha. 6 *) §. 3. Nu (^ma egb kununa uitna.fi» 
ri sariL 7 *) haenna malsmanne skai sttemna. orkar han at 73 ) dyliafiri hhna inaef) 
tolf manna ej>e J>a uari saklos: orkar han eghiej>e. 73 } J>a bote sum saghtaer: 74 ) 
ae huat 75 ) hon gaer fuilsaere maej) uaj>a aella maej) 7i ) uilia. J>a skal J)aet uara J>rea 
markaer. warj>aer J>aen lyttaer sum sarit fik : J>a skal malsaeghanda raet lyti maej> 
faalwu bota. §. 3. Nu aen ughurmaghi sarghar man fuilara sarnm: J)a skalj>aet 
sua 77 ) bota sum nu fer skilt 78 ) aen kona haf|>e giort utan alla J>rea markaer 79 ) 
J)6m skal malsaeghandin hatta: ok J>aer a ijhuarte karl 80 ) aella kuhungaerrj nu 
iiarj>asr h|an lyttaer af. j>a skal lyte maej> haluu bota. Nu saeghaer hin sum 81 ) 
sarit fik han maghanda man uara ok bans mals man sighser egh. J>a a mals 
mannin 82 ) uitzs orJ> at 83 ) uita maej) ej>e fiughurtan manna at ban uar 84 ) innan 
faemtan ara. Nu aen han kaere 85 ) til hans siban ban aer maghanda mantok 
gaerj>in uar gor for aen ban warj) maghanda man:|j)a skal han( M ut lukaughur- 
38 magha botina. a7 ) ok uita maej) fiughurtan manna ej>e at han uar ughurmaghi 
j>a ( 88 sum han J>a gaerj) giorJ>e. ok J>aer horir egh uaj>a ej>aer til. aen J>o at 
}>aet se 89 ) maej) uaj>a giort: J>y at all ughurmagha gaerning (^taks til 91 ) uaj>a: 
ok han botir egh mera firi uilia aen firi uo J)a : ae huat haeldaer baet aer firi blob- 
uiti aella firi 92 ) skenu: §. 4* Nu ae huat 93 ) J>aet aer|maj>aer aella kona. ughur- 
maghi aella annojmgbaer /nakuara akomu fa 94 ) gaera. jantuiggia maej> uaj>a aella 95 ) 
uiliaj J>e sum minne aer 96 ) aen fiaej^aertiugh: 97 ) J>a skal ae iyte maej) haluu bota: 68 

69 
70 

7' 
7* 
73 

74 

% 

80 
81 
82 B. C. F. sic A. makeer. 
B. mdru 

B. C. F. sarghar. 

F. skall egh heller mi kofia flcc. 

C. sar. 

B. C. F. om. au 
F. om. epe. 

F. om. a»r. 

C. B. F. add. hcelder. 
B. F. om. nuep. 

F. om. sua. 

F. sagdt. 

B. F. markrena. 

B. karler. 

F. th&r. 

B. malsmadhriru 83) F. om. aU 

84) C. F. cer. 

85) C. kmrer. 

86) F. Vthletha (pro Vtlat*\ 

87) F. bothir. 

88) B. om. sum. F. the gard giordes. 

89) F. w«r. 

90) F. skall tagz ejr tiU wddtj att hatm <5cc 
. Male. 

91) C. firi. 

92) B. C. om. firu 

93) F. add. heller. 
g4) C. F./ar. 

$5) C. F. add. mep. 

96) B. F. sic. A. om. a?r. 

97) F.fiuratighJ marcker. Digitized by Google Uapa mal &c. XV. 77 Jraet aer sua uadistandande 9 *) at") ( 10 °lytis hoteer aeru sua mykla sum ('sialfs 
hans botin: ok i 1 ) lytis bot a kuarte karl sella kunungeer. Nu aen ban uarjrer 
lyttaer i anlite sua at huarte 3 ) hyll battaer aella huua: aella ok bristaer arm- 
baer sella ben sua at lyt uarj)aer 4 ) af. ( 5 aella ok sua at hand aella fotaer krump- 
na # ) af aella fingaer: J>a skal lytis bot nat ok iamlanga inne standa: uarj>aer 
hanum baetra innan nat ok iamlangd sua at han uarpaer egh lyttaer: 7 ) J>a skal 
han egh lytis botcer taka, ok J>a nat ok iamlange aer ute. J>a staemne aepte ly- 
tis bot ok aekke 8 ) forra: 9 ) XVI 

% Nu huggaer man aella kona aella ughurmaghi J)rael aunars fullum sarum 
huat ( 10 J)aet aer haeldaer maej) ( a uUia aella uaj>a:|j)a bote firi siax ora ok leghe 
hanum laekir. ok halde uppe daxuaerkum ok fope J)raelin maej)an han sar lig- 
gaer. warj>aer han ,a ) lyttaer af: J>a haui han J)aen lytta ok fa bondanum 13 ) olyt- 
tan firi: i saramalum aeru J>er 14 ) baj)ir iamgildi J)raell ok fostre. §. i, Nusar- 
ghar J)raell fraelsan man. } skiuuaer aella skiutaer. slar blojwiti aella skenu. aella 
riuaer fraelsan man: ( ,5 han hauaer firi huggit sik 16 ) ok sinu gildi: aer J)aet fo- 
stre J)a bote J)aen sum 17 ) fostran 18 ) a J)6m sum 1 *) sarghaj)aer uar atta markaer 
J)aer aghi i huarte karl aeila kunungtir. ok 20 ) sua ok 21 ) aen J)aet maej) uaj)a giort 
nar. aa ) uarfia 23 ) J)e sarghajte J>raell a4 ) aella 25 ) fostre: J>a J>aen sum 26 ) sarghaj>e 
bote sua firi uajm sum firi uilia: ( a7 sua ok huat sum gaers til annoJ)'ughxs J)a 98) C. vndistanda. 

99) C. a?t, et sic fere ubique. 
ioo) F. lylhis booth tir sd mykinn 

1) C sialf boten. 

2) F. om. i. *.'■'• 

3) p. huatte, et sic fere ubique. 

4) F. war. 

5) F. orn. cella — krumpna jtf. 

6) B. krumpnar. 

7) F. add. off. 

8) C egh. 

9) F. add. bbther tagha. 

10) G. orn. b&t afr. 

11) F. wadha, tlla med y/illia. 
l%) F. 0111. haiu 6cc. - i3) F. add. annan. 

i/j) F. ora. per. 

i5) F. Haffuj, om. han. 

16) C. B. sa>r. F. Sar, male. 

17) B. ar. 

18) F. han. 

19) F. om. sum. 

20) B. om. ok. 
ai).F. om. ok. 

22) C. B. F. varper. 
2:3) B. F. sic. A. uarpe. 
a4) B. F. sic. A. pcell. 

25) F. add. och. * 

26) C. F. pom. 

27) F. om./ suar — uilia* Digitized by Google 78 Uapa mal &c. XTL 

botis sua firi uaj>a sum firi uilia. §. 3. Nu hamblarman Jnwl amiars manzs.**) 
huggeer af hand aella fot raaej) uilia: gialde 29 ) ataer 30 ) fullum 81 ) gialdum aella 
annan firi 3a ) ok raaef> J>rea markaer. J>aet aer bondans Jrnkke. aghe i huarte karl 
aella kunungaer 

.XVII. 

U Nu huggaer man at andrum 33 ) ok uarpaer annar firi: J^aet aer priggia mar- 
ka sak aen f>aet aer fullsaere ok taka hape til uaf>a. egh ma flere hug til uaj>a 
taka aen et. ok Jjaet taks egh til uaj>a utan baj>e uilin J>aen ( 34 aer til hiog ok 
( 35 hin sura sarit fik. baj>e aghu J)e suaeria 36 ) sum for uar skilt. gita f>er uaj)a 
ej>in gangit. J)a uarin saklose firi kununge ok haeraej>e huat J)aet aer 37 ) hoghre 
3p sak aella laeghre. §. 1 . Nu uill man uaj>a ej) faesta : ( 38 |3a skal han faesta 99 ) han 
innan nat ok iamlanga; 40 ) gor han egh sua J)a 41 ) hete fallin: Nu faellis 42 ) uaj)a 
ej)aer aella gangaer ataer firi olagh han faldaer kununge 43 ) til feia 44 ) ok allum 
mannum. ok malsaeghande lite at faestningh 45 ) sinne.j Nu skal uaj)a ejjaer 4 *) 
sialfsuilkndis faestae. staemni 47 ) hin 48 ) eefte sum akomuna 49 ) fik })a ma egh uaj>a 
ej) sijyan ganga. 50 ) 

XVIII. 

11 Nu hugxs minstg fingaegr af maej) 51 ) uaj>a J)a b5te 5a ) firi fingaer ore. ok 
annan firi lyti ok halfmark firi laekis gaef. Nu uarj>a all fiughur fingaer af hug- 
gin maej) uaj)a: J)aet aeru tolf ora firi sar: ok tolf firi lyti. ok half mark at 53 ) 

28) F. om. manzs. 40 ^* om - P** 

29) C. B. F. sic. A. giale. fa Y.fdstis. Male. 

\°\ n w • *"T /• // 43) B. F. 8ic A. hununge. 

3i) B. F. sic. k.fulliu *! ' a*- 

3^) F. add. ella. Male. 44) B. C. F. fear. 

33) B. C. F. manne. 4 5 ) F. B. sic. A. fasstingh. 

34) F. /Aa> A/ogg. 46) B. sic. A. F. ep. 

35) C. pa>n asr saret. F. th&nn th&r S4- 4 7 ) b. F. Stdmner. 

^r ?? s 48) F. hann. 

36) C. (ep g)anga. ;! B , 

3 Z ) F. add. eller. 49) B. akoma. 

38) C. fom scal han* &>) B. gangas. F. add. Ochamothe Swaria 

39) F. om.festa. 5i) F. om. m«/>. 

40) C add. oc ga/ig* innan* F. add. ocA 5a) B. F. sic A. bot. 
g&nge hann innan JVatt och Jampnldnga. 53) F. firj\ Digitized by Google Uafki ma &* XTIII. 19 kekis gaef. Vwn^aer 54 ) J>nmul fingasr ( M af huggin tnae}) uaj>a. J)»t aeru tolf ora, 
j>y at han aer half hand. o\ tolf ora.firi lyti. ok half msffk. firi laekis gaef 
Warjaer all M ) hand af haggin maej) uafa: faet aeru Jarea marieer. ( 57 ok J>re? 
tnarkaer firi lyti. ok half mark firi 58 ) laekis garf. j firi ail aa J>a uaerk J)a skal sua 
bota firi lyti sum firi sar. §. ?. Nu stingaer man ogha ut a andrum maej) uapa. 
J>aet aeru J)reia markter. ok firi lyti ok laekir sua sum for uar 59 ) skilt.) Huggaej* 
man naesa aella orun af andrum maej) uaf>a. J>aet aeru J>rea raarkaer. ok sua 
um lyti ok laeki 60 ) sum for uar skilt. 61 ) Huggaer man tae 6a ) af andrum mae}> 
uaj)a« bote sua firi tae 5 *) sum firi fingaer. Huggaer ( M af fot maej) uaj)a: bote 
sua firi fot sum skilt ee 64 ) firi hand. §. 2. Nu firi allan uaj)a J)a 65 ) taki alt 
6arJ)uli ok 66 ) aghi i 67 ) huarte karl aella kunungaer. 

.XIX. 

f Nu slar man annan maej) hornum aella hiaeltum. stangum aella stafrum: 
bristaer huj) aella 68 ) huld J)aet aer full skena. J)aet aeru 69 ) siax markaer. taki sar- 
J)uli fiura markaer. ok 70 ) mark kunungaer ok 70 ) mark haeraefe. Nu losis ben 
ur skenu fylghir oris bot, losas ur siax J)a 65 ) fylghia siax 6ra: ltfsis ur J)aet 
aiunda ok skaella all i skalu: j>a 71 ) eer skena fiaej)aertiugh. 

■A..A.. 

% Nu slar man annan til bloJ)s: ( 7a pa aer J>aet J)riggia marka < sak taki ena 
mark ( 73 kunungaer. ok ena Jaen sik sokir: ok mark allimaen, Nu hauaer han 74 ) 54) B. Nu warder. 

55) F. affhuggitt. 

56) F. halff. Maie. 

5*/) F. om. ok prea markcer. 

58) B. om. firi. 

5q) B. F. sic. A. om. uar. 

60) B. F. Idkir. 

61) F. sagdt. 

62) B. F. tdr. 

63) B. man fot af andrum madh &c. 

64) B. F. dr. 

65) F. om. pa. 

66) F. om. ok. 67) A. Scriba in eo, ut videtur, fuit, ut pro 
i scriberet h, quo factum est, ut iJJa littc- 
ra deformata sit 

68) ok sine dubio legendum est Gfr. Cap. 
a3: pr. 

69) B. F. ar. 

70) F. om. ok. 

71) B. Thdt. •*' > • 

72) A. Pro pa a*r primum scriptum est peer, 
at litt a supra Jineam add. scriba. 

73) F. thdnn sitt socher. Och marck konun* 
ger. Och marck &c. 

74) F. thann. Digitized by Google 86 Uapa mal &c XX. mtzsorj) sum 75 ) sik sfikir") Jta haoser han uald 77 ) huat paet «r < haeldser siax 

markeer selb Jjreia markaer. pa. skal han staemna |>ry mal j>ing ok fiar])a lion- 

ga J)ing: a 78 ) lionga 79 ) Jjnge skal han tnaej» uitnum sinum 80 ) a hanganga: J>art 

uita J>e tue at haii fik af hanuin J)a skenu msej) uilia ofc iire|>s haendi: J)aet 

uita andre tue at J)aet uar miaetit til sua mykils sum nu sokis. huat J)fiet aer 

liaeldaer siax markaer aella J)rea markaer: 81 ) J)aet J)riJ>iu tue uita at Jjaet 82 ) uar 83 ) 

laghlika Jnng 84 ) staemt. Nu sighaer han sik egh sannan J>aer at uara: J)a skal 
• ■ 
4o ban ( 85 amote suaeria maej> ej>e fiughurtan manna at ban aer egh Jiaer sandaer 

at. aella han uar egh Jjaer 88 ) naer J>a han 87 ) akomu fik: sijan skal hin sutn 

uitnaj)e 88 ) suaeria fiughurtqn xnanna ej) a /aemtinne at hini ( 89 siax suoru baj>e 

sant ok lagh: orkar han egh. ejrinum 90 ) J)a aeru hinne falhe 91 ) sum suoru i 

uitnumin: suaeria J>e baj)e J)a uiti haeraezs naemd huat J>aer aer sant um. Nu 

aen hm suaer egh amote hanum : J>a skal han 92 ) egh fiughurtan manna ej) aep- 

Xe sin uitne ganga. J)a a 98 ) han a lionga J)inge bSia sum fdr uar skilt. 94 ) §. i. 

Nu skill Jem a um botrina: 95 ) J)a aghu hans miaetanzs maen 9 *) uites orj) J)aes 

sum 97 ) ut skal luka sum for uar saght: 98 ) ok Jsen sum botir han a buj>s ej>a 

iata aepte botinne ganga. sua sum feamlepis skils i J)dm malum 99 ) sum 100 ) til 

lionga J)ingxs hora: Nu gaer han egh raet firi sik. pk skal faemt aP) fiouga 

])inge 9 ) til hans naemna : 9 ) nu uill han raet firi sik jgeera a 4 ) faemtinne. J>a aer >5) B. F. om. sum. 

» 

76) B. F. «ic. A. sorir. 

77) F. waU 

78) F. J". 

79) A. Litt o lapsu calami defoirmata «st. 
Jh) F. om t sinum. ■■ 

81) F. ,om. ,marka*r. 

82) B. th$r. 

83) B. F. sic. A. om. umr. 

84) B. F. lionga thing. 

85) F. mothe Swaria Jiugurtan Manna &fh< 
.86) F. om. patr. 

87) B. add. tha. 

B8) B. sic. A. uitna. F. wittner. 

£9) £. sworo santt &c. 90) B. edhunu 

91) F.fdOder. 

92) F. om. han* 
oft) F. om. a. 

94) F. sagdt. 

95) F. bothena. 

96) F. mathes M&n. 

97) F. om. sum. 

98) B. skilt. 

99) A. Loco r. malum antea scriptum fitit 
alum. 

100) B. F. om. sum. 
1) B. «. 

3) B. add. hem. 
3) F. laggia, 
4)F. i. Digitized by Google Uafca mal &c. XX. 81 J^n^egh fallin a faemtinne ( e gor raet: nu uiU han egh raet gaera. J>a ter ute 
hwuzs sakin ok tolf markaer firi Jring ok fsemtir. 

XXI. 

H Nu slar man arm aella ben sundaer a andrum sua at losas bajri aenda: 7 ) 
J>aet aer full skena: J>a bote 8 ) sua 9 ) sum firi skenu aer skilt. §. i. Nu slarman 
annan fulla skenu }>a kunungaer aer i landinu: }>a okir 10 ) han sina sak at fiu- 
ratighi markum sum for uar saght. 11 ) Nu aen han 11 ) sla 13 ) blojmiti })a kunun- 
gaer aer i lande: J>a brytaer han egh kunungx 14 ) frij). utan han gaeri f>aet 15 ) i 
kunungxs garj>e. 

XX.II. 

1f Nu sla 16 ) kona man fulla skenu. bote firi J)reia markaer. aella sla 16 ) kinpust 
skiutaer aella skiuuaer aella gaer blofmiti. bote ( 17 haenna malsman J)aet sama ael- 
la dyli maej> tolf manna epe. egh ma kunu 18 ) uitna firi akomu. 

XX.III. 

H Nu slar man annan maej> stang aella stafre bristaer huld 19 ) innan ok hat- 
daer huj) utan: J>aet kalla 20 ) suarta slagh: J)a a J>aen uiz orJ> sum 21 ) firi aer 
staddaer ok aa ) til hiog giua* 3 ) ej> tolf manna: aella bote J>rea markaer; J>a aen 
han uarj>aer sua barj>aer at han gangaer krumpin 24 ) i lifdaghum sinum. j>a bo- 
te J>aen sum 25 ) J>aet giorJ>e fiuratighi markaeh §. i. Nu far J>raell aella fostre 
skenu aella uarj>aer barj>aer: bdte tua ora J>aen sum barj>e. ok fulle ataer dax- 5) B. F. han. 

6) F. thet gbr. Nw &c 

7) F. / Sdnder. 

8) B. F. sic A. om. bbte. 

9) B. ora. sua. 

10) B. F. bkir. 

11) B. skilt. 

12) B. man. 

i3) A. sk j>rimum scriptum est B. F. slar. 
l4) B. F. sic A. kunungh. 
i5) B. F. gidrd. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol IL 16) B. F. slar. 

17) B. F. thdt sama.* Jlla djrii hanna mais* 
madker (F. Malzman) madh &c. 

18) B. F. kuna. Male. 

19) B. sic F. hullditt. A. hup. 

20) B. F. kallar. 

21) F. om. sum. 

aa) B. add. hin sum. Male. 

23) F. ganga. 

24) B. F. add. mddh krykkium. 

25) B. F. om. sum. n Digitized by Google 83 Uapa mal &c. XXIII. 

uaprkip. ok latt lagkia han. warpaer han 26 ) lyttaer af # J& haui ban J}aBn>lyttaok 
fa bondanum otyttan 27 ) firi huat J)*t^aer baldaer 28 ) -mse{) uiliii giort aella maej) 
ua})a. §. 2. Nu gaer man fulla skenu maej) uaj>a : J)aet aeru ora tolf ok ua|)a 
ej>aer at J)aet uar maej) uaj)a ok egh maej) uilia. uarj)aer han lyttaer af. 29 ) J)a 
skal lyti inaej) hahiu bofta ♦ ? ? *> .XX.II1I. (i H Nu gaer man blojmiti aella ( 30 sla man suarta slagh i ua})a J)aet aenu siax 
ora ok uaj)a ej)aer: 31 ) uarj)aer lyttaer af J)a skal 32 ) lyti moej) halw- bota. §. i. 
Nu gaer ughurmaghi skenu maej) uaj)a. J)aet aeru ora siax. 33 ) egh uaj)a epaer ok 
4i egh kunungx sak. §. 2. Nu firi allan uaj)a: J)a taki alt sarjmli. ok aghi 34 ) 
huarte karl 35 ) aella kunungaer. 

XX.V. 

H Nu fa 36 ) man sar af fte tnanzs huat J)»t aer haeldaer haestaer 37 ) aella hun- 
daer. aella huat fae sum J>aet aer. J)a bote firi siax ora. warj)aer han 38 ) lyttaer af 
J)a skal 32 ) sua lyte bota sum sar. Nu uill han dylia at hans fae hauaer egh 

. Jwet giort. t J>a hauaer hin 39 ) uitzs orj) ( 40 sum sik uill sokia maej) tuem mannum 
uita at hans fae hauaer J)aet giort. §• r. Nu far fraels man akoniU af anttans 
manzs ( 4, handuaerium: Jja bote Jwen sum uaerkin a siax ora. warjiaer lyttagr 

ja£l J)a skal lyte maej) haluu bota. §. 2. Nu far anndj)ugaer akotnn pf ( 4, feia 
garj>e aella af uaerkum J)aes manzs han a egh: J>a bote J>aen uaerkin a J>em 
sum 43 ) J)r«lin a tua flra: ( 44 warJ)aer lyttaer af. bote andra tua 3ra lytis botoer. 36) B. F.far. 


' ■ M 
' t 

• 1 


37) B. F. sic. A. om. hcestcer. 


* ' 


38) F. om. han. 
3q) B. F. han. 

26) F* om. han. 

27) F. lyttan. Male. 

28) B. hdlder. F. hallir. 

29) F. om. af. 

30) B. F. slar swarta slagh. 
3i) B. add. at thdt war mddh wadhaok egh 4°) F - *** wi7/ &c. 

mddh wilia. 40 B. handawdrkum. F. warckom^ hbthe 

3a) B. F. sic. A. $/a/. *ta/m TVerckinn &c. 

33) B. add. ok. fyi) ¥. fd aff gdrde. Male. 

34) Pro aghi i. Sic F. — B. om. aghi. 43) B. dr. 

35) A. Pro r primum scriptum est L 44) F» om « warpar — ora. Digitized by Google Uapa mal &c. XXFL 83 

XX.VL 

H Nu dyll man firi akomu firi siax marka sak 45 ) aella mera: |>a skal harl 
£aen ej) 46 ) ganga firi malsseghandanum ok egh firi soknaranum: vill man 45 ) 
friggia marka skenu 48 ) botta uita: f>a uiti maej> fiughurtan manna epe 49 ) firi 
malsaeghandanum: nu aen J>aet aer saet ok bot. pa ma hin egh uitna 80 ) a mote. 
suaer han amote J)a gor han ulagh: ( 5, J)a skal haeraezs naemd") uita huat J>aer 
aer sant um. 

XXVII. 

U Nu gor man forsaete andrum: J>aet aer tolf manna ej>aer at han giorJ)e ha* 
num egh forsaete. aella bote J>rea markaer: Nu gaer man atlop andrum. syitis 
a uaknum aella a 53 ) klaej>um 54 ) hans ok egh a sialuum hanum: J>aer kombser 
han laghum firi. J>aet aer ej>aer tolf 55 ) manna. sua at han giorJ)e hanum aengte 
atlop. aella bote J)rea markaer. §. i. Nu all Jxin manhaelghj)a mal sum 56 ) man 
gaer til ughurmagha aella til kunu: 57 ) Jx5n aeru sua gild sum J)aet uare giorttil 
maghanda manzs ok egh gildare: 58 ) §. 2. Nu aen man slar annan kinpust skiu* 
taer aella 59 ) skiuuaer aella riuaer klaej)e hans sua at hans man haelghj) skarj>as: 60 ) 
J)a dyli maej) tolf manna epe aella bote J)re markaer. 

XX. VIII. 

1 Nu firi all manhaelghj>a mal J)a skal malsaeghandi forstsak giua. okegh 61 ) 
soknarin. Nu botir 62 ) han uij)aer raalsaeghandan lonlika. J>a kaere soknarin 63 ) 
till hans: J)a skal han dylia maej) tolf manna epe at han hauaer egh bdtuij)aer 
malsaeghandan. aella bote sum skils: ' 45) B. F. skv A. siak. 55) B. C. F. sic. A. tol. 

46) A. Pro e primum scriptum fuit p. 56) C F. pa>r. 

47) F- hmnti. 5 7 ) B. C. F. sic. A. hunu. 

48) A. v. shenu bis est scripta. JJ _, ... 

4 9 ) A. Loco prioris e antea scriptum fuit p. M > *• 8 uaane - 

50) F. witha. 5 9) C. om. alla. 

5i) Verba: pa — um delenda esse videntur. 60) C F. skapas. Mafe. 

5a) B. ndnidin. 61) F. sa. 

53) B. F. oro. a. 62) C. bote. 

54) A. sklaspum scriptum est, at s deletutn. 63) C F. socnare. . t ; Digitized by Google 84 Uapa mal &c. XXIX. .XXIX. 

/ 

1 Nu uarj)aer man stukkaj>aer olaghlika sua at hans fotaer rutna af hanum 
bote ( 04 firi fiuratighi markaer: dor han af J>a bote sum for uar 65 ) skilt i dra- 
pamalum. ok hans sak okis at fiuratighi markum ( 66 stokka J>e han ok egh sua 
at fotaer rutna af hanum: 67 ) J)a botin J>rea markaer aella dylin maej) tolf 
mannum» 

.XXX. 

1 Nu 68 ) giuaer man andrum sak at 69 ) han gaer 70 ) hor undir han. uarj>aer han 
takin uij>aer ok slippaer undan. $>a dyli meej) J>raetylftu 71 ) aella bote fiuratighi 
markaer. §. i. Nu saell man (^fraelsan man i anndjwghan staj) roaj) 73 ) uin ok 
uitne. bote firi fuit ok fiaej)aertiught. aella dyli maej> J)raetulftum 74 ) ej>e: Jwer 
4a skal fraelsan losa sum 75 ) han hittis. egh ma fraels at lej)znum 76 )' ganga. §. 2. 
Nu slitaer haeraej)zs naemd tuaesuaere maej) kunungx dome 77 } aelia lagbmanzs 
skilum um 78 ) egna delu. ok auerkar 79 ) J>aen sij)an sum 80 ) faeldaer aer 61 ) ok kaen- 
nis uij)aer pa ior|) sij)an: J)a aer J)aet iorJ)a rau fult ok fiaej>aertiughu 

.XXXL 

1 Nu brytaer man kunungx dom: J)aet aer fiaej)aertiught. 8a ) Nu 83 ) brytaer 
man laghmanzs dom: J)aet aer tolf marka sak. Nu 83 ) brytaer man 84 ) haeraj)s 85 ) 
kofjringa dom: bote siatx 86 ) markaer. ( 87 Nu brytaer man fiarjmngx hofjnnga 64) C fiafpertiug. dor &c. 

65) F. dr. 

66) C Verba (stuk)ka pe — takin uipcer, Cap. 
3o: pr., sunt abscissa. 

67) F. om. hanum. 

68) F. hic habet litt. inft. grandiorero, pri- 
mamque lineam minio exaratam, ut inini- 
tk> librorum. 

69) F. om. at. 

70) B. hawer giort. 

71) C B. F. prcetolftom epe. 

72) C B. F. sic. A. om. fra»lsan man. 

73) C B. F. mcep. 

74) B. thretylftum. C F. prajtolftom. t 75) C pcer. 

j6) C F. losnom. Malev 
77) B. C F. sic. A. <£wr. 
70) C oe. Male. 

9) A. auerkan primum sfcriptum est. 

>o) C F. a?r. 
81) C F. var. 
81) C add. sac. B. R roft Jiadhdrtiugh. 

83) C F. om. JVu. 

84) C F. om. man. 

85) B. C F. sic A. hteraraps. 

86) C B. F. sic. A. £re. 

87) C Bryter fiarpunx hbfpinga &c F. om. 
ilfa — marher. Digitized by Google Uapa mal &c. XXXI. 85 dom: bote J)re markaer. §. i. Nu kaennis kunu trulldombaer ok 88 ) uarj)aer ta- 
kin uipaer ok 89 ) maej> sannum uitnum lej)t. J)a (^hauaer hon firiuaerkat liui si- 
nu: ok 91 ) hana skal stenka i hael. nu kaennis haenne J>aet. ok synis 92 ) a bonda- 
num aella a hionum haas (**aella a bo hans sanna forgaerninga : J>a uaeri sik 
maej) J>raetylftum ej>e aella bote fiuratighi markaer: uaenis haenne 94 ) pfin 95 ) sak 
ok faet 96 ) aer huarghin synt a bo hans: J>a uaeri sik maej) ej>e (^tolf manna 
aella 98 ) bote J)reia markaer: §. 2. Nu raenir maj)8er man J>a uill hanopasik 99 ) 
til hialp. J>a kiplaran 100 ) han. J)a aer J)aet fiaej)aer tiught 1 ) nu uill han lopa a ) sik 
til hialp. J)a bindran 3 ) han: 4 ) J)aet aer ok fiaej>aertiugh sak: nu lej)is J>aet ran 
maej) ope ( 5 ok akallan ok buj)um ok buj)kafla: J)a aer J)aet ran 6 ) fult ok fiapaer- 
tiught 7 )! J)a aer J)6n gaerj) gild at hundraj) 8 ) markum J)aet aer hoghsta ran: 
§.3. Nu gaer man bos ran wrakaer bort hund ok hiorj) kuaern ok kaetil: byr- 
lar 9 ) ok a bak laeggaer. lej)is J>aet ran maej) ope aella buj)kafla J^aet 10 ) aer fult ok 
fiaej)aer tiught. Nu lej)is J)aet M ) egh msej) opi (^taemni J)ing ok maeli at J>aet 
aer ej)aer J)raetylftaer bristcpr at ej>e bote ( 13 fiuratighi markaer. §. 4* Nu gaer 
man hand ran andrum a uaeghum ute. lej)is J)aet 14 ) maej) ope ok buj)kafla ( I5 J>a 
aer J)aet ran fult ok fiaej)aertiught. lej)is J)aet 46 ) egli maej) ope. J)a aer J)aet ejwer 
tolf manna aella bote 17 ) J)reia markaer. Nu taks J)aet ut maej) ransakan ( l8 J>aet 
sum han af hanum raente aellas i handum hanum : J)a aer Jpaet fiaej)aertiught. aella 88) B. C. F. om. ok. 

89) B. C. F. sic. A. om. ok. 

90) F. Haffui fyriwarckat. 

91) *C F. om. ok. 

92) B. sic. F. add. thei. A. add. egfc. C add. 
pcet egh. 

93) F. om. cella — hans. 

94) A. v. hcenne bis est scripta. 

95) C om. pon. 

96) C B. F. sic. A. pcer. 

97) G. Verba: tolf — pcet cer ok (sak), £. 2, 
sunt abscissa, 

g)8) A. <e///a scriptam est, at medium / deletum. 

99) F. sdr. 

100) Pro kiplar han. 

1) B. F. sak fiadhartiugh. 
a) B. F. sic. A. bpa. 3) Pro bindcer han. 

4) F. bis habet v. han. 

5) C F. om. ok akallaru 

6) F. ora. ran. 

7) B. F. fiddhdrtiught. C fia>pertiug. 

8) C B. F. hundrapa. 

9) F. add. jar. 

10) C F. add. ran. 

11) C F. om. pceu 

12) C stcemner ping. oc mceter at. pa cer &c. 

1 3) C F.firi ficepertiug (F.fiedertiugt). Jfv &c. 
i4) C om. /wpf. 

i5) C B. F. pcet ran cer fuH &c. 

16) B> C ora. pcet. 

17) C om. hote. 

18) B. C F. af hanurfi sum han (C F. om> 
han) rante &c. Digitized by Google 86 Uapa mal &c. XXXI. 

dyli 19 ) maej* Jjraetylftum epe: uill 20 ) han egh staemna aepte utau bij>a al ) ku- 
nungx raefst. }>a skal haeraej)s naemd uita huat J>aer aer sant ura, §. 5. Nu rae- 
nis man i 22 ) skipum ok i skaerium: J?aet ran aer fult ok fiaejjaertiught. kombaer 
han undan maej) 23 ) sum raente. J>aet aer J)raetylftaer ej>aer ( a4 aella b5te iiuratighi 
markaer. Nu i allum 25 ) J)raetylftum ej)um J)a skal aa ) halft 26 ) naemnas: naemni 
ae huat han uill haeldaer 27 ) kuima aella ualinkunna: gitaer egh ej) gangit fallis 28 ) 
til ( a9 fiaeJ)aertiughx 

XX.XIL 

1 Nu 30 ) stial man fae manzs ok hauaer gorkaetta 31 ) i skoghe ute i grauum 
aella 32 ) bof)um. kot aella huj)ir aella liuande fae J)aet sum stulit aer: J)a aer J>aet 
gorJ)iuuaer. taks i handum hanum. 33 ) J)a hauaer han firi uaerkat liui sinu ok 
allum J)6m losorum sum 34 ) han a. ( 35 J)a ma han uitna ok up haengia: takxs 
egh i handum hanum 36 ) J)aet aer ej>aer J)raetylftaer: bristaer at epe bote ataer 
J)aet sum 34 ) han stal ok maej) fiuratighi markaer. §• i. Nu stial man inne un- 
de lase.ok 37 ) uarj)aer takin uij)aer: 38 ) J)a skal J)iufnaJ) 39 ) a bak hanum binda ok 
43 til Jnngxs fora: egh ma firi minna J)iuf binda aen half mark: utan J)aet se 
manzs 40 ) fae J)aet sum 41 ) gamalt aer: ae huat sum 4a ) han stial J)aer af. J)aet aer 
fuldaer J)iufnaJ)aer : J)aer ma han binda maej) ok up haengia.)for utan hund ok 
kat. hons ok gas : 43 ) stial han nakuat J)erra J)a bote snattara bot. aella dyli sum 
skilt aer. J)aet skulu tue suaeria at han aer at py sandaer J)iuuaer. psdt skulu an- 
dre tue suaeria at J)a han uar stulin J)a uar laghlika skaerskutat. ( 44 {)aet J)riJ)iu 19) C. dylia. 3i) F. giort kdtta. Male. 

20) F. Nw will. 3a) B. add. 1. 

21) C. biper. 33) C oro. hanum. F. Hans. 

22) C. F. a. 34) B. C. F. oro. sum. 

23) F. om. mcep. 35) C. han ma vitna. 

24) C. om. cella — markasr. 36) C. F. om. hanum. 

25) B. C. F. sic. A. allu. 37) C. om. ok. 

26) B. C. F. sic. A. half. 38) C. F. mep. 

27) C. ora. hcBldcer. 39) C. K F. ste. A» piunap. 

28) C. B. Y.fcellis. 4o) F. medh. Male. 

29) C. Verba: ficepcertiughx — taks i han- 4 1 ) C. F. ora. sum. 
{donij, Cap. $21 pi*., sunt abscissa. 4 2 ) ^. C. F. ora. sum* 

30) F. bic incipit novum librum^ cum rubri- 4^) ^. gass. 

ca: Tiuffwa Balcher. 44) C. F. jua pripio tuer. cet hanom &c Digitized by Google Uapa mal «c. XXX II. *h 'tue uJta at liatoum eer 4 *) fuldaer JDhifnaJyeer a bdk bundiu. sifan ma baii til 

galgha doma ok up haengia. Nu takx egh i handum inhe takin J)iufna J)aer : 

'|>a ter- f>aet ep*r tiiaetylftaer. halft naemt ok balft ufiaemt. taki ae huat ( 46 hael- 

~dser han ( 47 kan fa kunna aella 48 ) ualinkunna j 49 ) nu 50 ) bristaer ("hanum ej)rin. 

J)a bote ataer hanum J)aet han stal ok maej) siax markaer. §. 2. Nu stiall han 

* ' T ' ' ' ' 

haest i fiaetrelsiiari 53 )' sua firi ut las sum firi 53 ) inlas. s Nustitil han 54 ) haest *a 
udlle &Ha ahdra bondans kuste- warj)aer egh takin maej); J)a aer J>aet ej)aer tolf 
manna: ( 5a bristaer at ej)e bote ataer J)aet han stal x>k maep J>reia markaer: §.3. 
Nu gifs raamii sak at han aer gorJ)iuuaer. taks egh i 56 ) handum hanum 57 ) J)aet 
aer eJ>oer J)raetylftaer. bristaer at ej)6 bote ataer J)aet sum 58 ) han stal ok maej) 
fiuratighi raarkaer. ( 59 Nu aen 60 ) taks 61 ) i handum hanum 57 ) aella lejris a haen- 
daer hanurn sandaer 63 ) J)iufnaJ)aer ok gitaer egh let af handum sik 63 ) aella taks i 
husum hans sum han 64 ) raj)aer lasum at. 65 ) J)aer kombaer han egh laghum (^uij). 
})a ma han binda ok til J)ings fora. uitna ok up haengia. Nu taks 67 ) i olestum 
husuni 68 ) J)a a han nitzsorj) dylia moef) tblf manna ej>e : | nu taks undi lase 
J^om 69 ) raj)9er J)raell ( 7Q aella ann6J>ught hioni J>aer kpmbaer bondin laghum firi 
sik ne ok ! tolf marnia ej) at 71 ) ( 7a egh han ok aengte J)8et 73 ) fraelst hiona sum 74 ) 
han atte 75 ) uaerkum firi at 76 ) uarj>a Jia 77 ) ( 78 stal J^set.jok bote firi frselin 79 ) sli- 
ka J)rea markaer Sum ban skal losa mae}). §. 4- Nu kan bbndin 80 ) stulin uar- 45 
46 

47 

48 

it 

5i 
5i 
53 

54 
55 

56 

58 

59 
60 

61 

62 

63 F. war. ' ' . 

F. Hann will, heller kunha &e. 
C. far cunna &c. 

A. v. tella bis est scripta. ... 

B. C. F. okunna; sed G. walin kunna. 

B. om. nu. 

C. F. at epe. bbte ater pcet &c. 
C. B. su<&ri. Male. ' 

C. om. firi. ... 

F. man. 

B. C. F. sic. A. om. bristcer at epe. 

B. C. F. sic. A. om. *. 

C. F. om. hanum. 

B. C. F. ort. siim. ' ' 

C. F. om. Nu cen. 

B. add. that. 

F. add. egA. Male. 

C. F. om. sandcer. 
C. B. F. scer. 64) B. C. F. sic. A, om. han. • j 

65) C. om. a*\ ' ' 

66) C. firi. han ma binda. &c. * 

67) F. add. egh i Handom ihnetdgih titiffnd- 
der, eller. /'* * *"; 

68) C add. hans. ; J ' ', 

69) t. C. f'. add; ^w^. ' ;' 

70) C. oc annSpogher hion. ' * 

71) F. om. af. 

72) B. C. sic. F. om. egh han. 
han ok. 

73) C. hans. 

74) B. C. F. om. sum. 
?5) C. F. a. 

76) C. F. om. at. 

77) B. C. om. pa. 

78) F. skall theX och bbtha &c. 

79) C. F. prcel. 

80) B. C. F. bonde. <■ « 

A: bm. egfi 

^ m 
t * * 1 v ■'>■> ' l Digitized by Google 38 Uapa mal &c. XXXII. pa : pa skal han firi grsennum* 1 ) sinum lysa 89 ) huat hanum aer huruiU nu hauaer 
han buma a huart kumit aer. J>a skal han J)it fara ok 83 ) bepas laglika at 84 ) ran- 
sakajhan a 85 ) egh hanum ransak 86 ) synia: })a skal 87 ) tua maen til taka 88 ) sin 
huar J)era : {)8en skal saeghia sum ranzsak 86 ) bejris) huat hanum aer huruit ael- 
la 89 ) J>ylikL J)a skal hin saeghia huat sum 90 ) inne ae M ) firi J)dm: J>a skulu J)e 
inganga sum naemdi ^eru : Jm skai J>em ranzsaka ok sea huat pe baua in. w ) aer 
J)aet inne sum af hanum aer stulit. J)a skal skuj)a aen 93 ) uindogha aer a uaegsua 
mykit at J)yliku 94 ) matte 95 ) inkasta at ok J>iufnaJ)rin liggaer egh fialaj)aer: ok 
sua at han gate J)it inkastatzs. 96 ) aella aer gluggaer 97 ) undi syll sua at J)ylikt mat- 
te 98 ) inganga at. J)a") bondin uitzs orj) uaeria sik maej) iolP 00 ) manna ej)e. nu 
aer egh uindogha til. J>a a han egh uitzsorj) [ Syn 1 ) han hanum ranzsak 2 ) eella 
ler bortu. }>a a uarj) firi durum halda ok 8 ) haerazs hofjnnga buj) fa. ( 4 aella J)6m 
i hans staj) aer: J)a skal han buj)kafla up skaera ok 5 ) J>it maej) haeraej)e koma: 
44 f> a ma han saklosu J>aet hus up lata: hitta J>e J)aet inne (*sum af hanum aer 
stulit J)a ma han binda ok til Jnngx 7 ) fora: hittis egh uari saklos. Nu mu- 
ghu*) bondaer saklost 9 ) up lata ok naemna 10 ) pom sum") ranzsaka .skulu aen hae- 
razs hdfpinga aer bup fangit. ( 19 ok nilde egh sella gat <egh til kumit: f§. 5. pri 
aeru piuua 13 ) en rapaer ok 14 ) annar «tial ok 15 ) pripi takaer uiju pom ma allum 
firi ena piuft sak £tua,: aghin alle 16 ) uitzsorb aen 17 ) egh aer i handum takit. 8. 
82 
83 

84 
85 

86 

u 

89 

9° 
9 1 

95 
96 

9 Z 

98 

99 B. G. F. grannum. 
B. C. F. sic. £. lyla. 
C om. oA. 
G. F. om. ol. 
B. G. F. 1710. 

F. ransachann. 

C sic. A. F. add. han. B. ^Au/u 4&er. 

A. Litt *a bis sunt scriptae. 

B. G. F. ok. 

B. G. F. om* *a/7i. 

C. B. F. «r. 

G. F. inne. Malq. 
F. add. <e. 

F. <^/c*A. 
C. F. ma. 

B. C. F. inkastas. 

C. glugga. 
B. C. F. /7ia. 

Pro £a o- Sic B. C F. C. om. sum af. 
A. /ug.r. soe) B. C F. sic. A. tof. 
1) F. Nw sbn. 
*) F. ransakann. 

3) C. F. om. o*. 

4) C. om. <p//a — o&r* 

5) C >om. oA:. 

6) F. om. «u/Ti* 

7) B. C. F. sic. 

8) C. magho. 
y) F. saaklose. 

10) G. B. F. sic. A. ncena. 

u) C F. om. sum. 

xol) C sic. A. B. F. om. ok uilde egh. 

i3) C B. F. piuuar. 

i4) B. C F. ouj. 4>k. 

i5) B. sic. A. ofx. C F. om. h. v. 

16) B. add. ther. 

17) C oid. <en. F. att. Digitized by Google Uapa mal &c. XXXII. 89 §.6. Nu een J)ri maen u ) giua enum sak.huar J>erra firi en ,f ) JriufnaJ) ok (^firi 
J>aen JuufnaJ) sum 91 ) hanum uar egh M ) ( a8 sak giuin maej) stamdu 24 ) J)ingL ok 
•han hafj)e egh forra 25 ) uart sik ( a6 firi maej) ejmm» ok firi J)aen J)iufnaJ) a7 ) sum 2 *) 
( ag fuldaer JriufnaJ)aer aer. ok laghlika aer lyst aeftir. ok giua J^e 30 ) hanum sak firi 
kunungx raefst. J)a skal haeraezs naemd uita huat J^aer 31 ) aer sant um: uilia J>er 
uaeria han. J)a aer han uarj)aer: faella \>e han.J)a ma han haengia ok") bo hans 
skipta sum saght aer. flyr han undan J)a skal han frij)ldsan laeggia um alla J)a M ) 
laghsaghu ok hans bo skiptis. 34 ) 

XXXIIL 

f Nu aer J)iuuaer uunnin maej) lagha domum ok lagha ej)um: J)a skal faemt 
til boskiptis laeggia. hittis i siang baggia 35 ) J)erra J)a skiptis sua husfrunna lu- 
taer sum bondans. hittis egh i siang baeggia J)erra J)a aghu fraendaer husfrun- 
na uitzsorj) uaeria ( M husfrunna J)riJ)iung maej) ej>e tolf manna at hon stal egh. 
ok aldrigh notte hon 37 ) maej) J>y at hon uisse 38 ) at stulit uar. orkar 39 ) hbn epe 
taki J)riJ)iung sin: bristaer at ej>e J)a skiptis sua haenna sum hansj ( 40 aen hans 
barna gozs msr egh i skipti ganga: ok egh maej) ej)um 41 ) uaerias utan nakuat 4 *) 
se i styrd 43 ) maj^aer 44 ) faej^aer 45 ) sinum. §. 1. Nu slaeppir man J)iuue utan band 
aella bundnum ( 46 aerma bandum : haette uij) J)rim markum : bindaer han J)iuf um 
armlaeggia ok slippaer 47 ) sij)an: haette uij> fiuratighi markura: ok J)iufrin aer 18) C om. mcen. 
ig) B. G. F. sin. 

20) F. om. firi — sum. 

21) C. a>. 

22) B. add. for. 

23) C. gceuin sak firi mep flcc. 

24) B. C F. stdmdu. 

25) C F. om. forra. 

26) F. om. firi mcep. 

27) C. sic. A. piufnat. 

28) C B. cer. 

29) C B. F. sic. A. fufnapwr *r. 

30) B. C F. om. pe. 
3i) F. thet. 

32) A. v. ok bis est scripta. 

Corp. Jur. Sv. G. 4nt. VoL II. 33) C om. pa. 

34) F. schiptas. 

35) C B. batggia. F. bdgge. 

36) B. F. thridiung hdnnar. C* hwnnar mep &c. 

37) B. C F. om. hon. 

38) F. wiste. 

39) A. Primum r lapsu calami est deformatum. 

40) F. om. am hans. 
40 B. F. edhe. 

4a) B. naquar. C B. F. add. pera. 

43) B. F. sic. C stiUL A. stuld. 

44) Pro mcepcer. B. F. madh. 

45) B. F. Jadhur. 

46) B. F. arma bandum. 
fyj) F. sldpper. Digitized by Google 9° Uapa mal &c. XXXIII. uijjeer uitzsorj) 48 ) kumipMyli sum for 49 ) uar saght. 50 ) sella bote sum ,for uar 
saght. aen egh ("jnughu pe han si£>an binda ok egh haengia ok egh hans bo 
skipta. Nu gitaer han sik uart firi J>iufsakinne 5a ) ok hin hafye han bundit 
synis aer 53 ) a bunulaeggium hans 54 ) J>a a han uitzsorj) sokia 55 ) sin band til 56 ) 
fiae^aer tiugxs: synis egh a hanum .J)a a hin uitzs orj) sum han 57 ) bant dylia 
xnaej) praetylftum epe. gitaer han ej> gangit uari saklos: bristaer at ej>e 58 ) bote 
fiuratighi markaer. Nu a 59 ) firi huat man 60 ) bindaer annan oraetlika. J>a skal 
han sua bota. aella sua dylia sum nu aer skilt. 61 ) Nu kaerir annar til annars 
at haii hauaer bundit han ( 62 aerma bandum: J>a dyli maej) tolf manna epe aella 
bote J)re markaer. 

XX.XIIII. 

H Nu slar 63 ) annar band af J>iuue sen kunungxs soknare. pa bote fiuratighi 
markaer aella dyli maej) j)raetulftum 64 ) epe. aella uiti maej) J)raenne fiughurtan 
xnanna ej)um at han gaerpe J)aet maej> kunungxs soknarans luui: §. i. Nuraenir 
45 man J>iuf af andrum sua at han brytaer egh eJ)zsore kunungxs. J)a hauaer han 
brutit gislinga brut. J>a #r J)aen 65 ) sakaer at fiuratighi markum sum 66 ) J)aer aer 
forman at. ok huar J)aen J)aer uar i flok ok 67 ) farunote maej) J)a 68 ) bote J)re 
markaer. XX.XV. U Nu stial 69 ) kona fullan J)iu£naJ> ok uarj>aer takin mstp hunjsersak at J)rim 
markum J)6m yo ) a 71 ) haenha mals man bota firi hana. ae haenna gozs forst mae- l * 1 1 48) B. F. sic. A. uiizs. 
4») B. C. F. fbr. 
5o) B. skilt. 
5i) C. F. rna han &c. 
5a) C. V.piuf sac 

53) B. F. sic. A. om. atr. C* 

54) A. pa a hans hic «ddidit, at lineola in- 
duxit scriba. 

55) B. F. sic A. soki. 

56) F. add. /u/z och. 

57) F. om. han. 

58) C B. F. add. pa. 

59) B. «. F. e. 60 
61 
62 
63 

64 
65 
66 

67 

68 

69 

70 

7 1 G. han. 

C. B. F. sagt. 

B. arma bandum, Dyli &c. 

C. B. F. skiasr. 

C. B. prastolftom. F. tretolfftom. 

B. F. Aa/i. 

C. £#/1. 
C. add. t. 

C. F. om. ^>a. 

Adde /c^Aa. Cfi*. ind. Copp. 

F. fo. 

B. $A«/. Digitized by Google Uapa mal &c. XX]®?. 9* J)an 7a ) })aet uinz§ tiL egh ma hana btnda aella up haengia firi J>iufr>aJ> (^utan 
hon se gripin uij) : j)a ma hana til Jringx, fora qk JriufnaJ)* 4 ) maej) . haenne 7 *) 
ok uitne 76 ) a hana 77 ) ganga sum skilt eer um andra Jriuua.. sijpan 78 ) skal hednm 
mals man 79 ) bota firi hana 80 ) sum saght aer ok egh laghum.fLri gar^a: Nu ag§L 
hon uarj)aer egh gripin uij) utan uaenis 81 ) perjre ^sak. J>a" : skal npals uaannifi dyl* 
ia maej) tolf manna ej)e aella bote J^reia markapr.J ("pk, alt j>aet kon^n uaprkflir 
J)a skal haenna gipta rpan 83 ) suara firi hana: ok bote aa hseJa^a forst i$&$|)ajtf 4 ) 
J)aet uinzs at. ( 85 ok sij)an egh uinzs . haeniia at J)a bote sit gozs.- utan horj 8 ?) 
stiaeli: J>a a haenna gipta man 83 ) bota firi bana fors^a JriufnaJ) J)riai markaer: 
stial hon annan tima bote ok firi hana J)re. marltper^.qtigl r hpp J>riJ>ifl tinpa 87 ) 
aella optarin. J)a aghe han uald ( 88 at losa hana am Uap uillaell$rjegh: wijl egh 
han losa hana. J>a ^ J)aen uald sum stulin uarp 89 ), ajtfyiggia givia.haenue Uf. *rt* 
la bota ena mark kununge. ok andra hasuse]^ 90 ) , df uari hans ambat ftJJa at 
J>riJ)ia kuste hana stenka i haej. J)aessin laghin gaf knnung magnu$, ; , \; ..■> XXlXVI. t . '-• ) i . t U Nu alla J>a saki 91 ) sum") kona gaer maej)an 93 ) hon aer ogipt J)a suari 94 ) 
haenna gipta man 95 ) aella bote firi 96 ) hana. aen J>o at hon se. faest manne. baj>e 
han bote ok soke firi ^^a ^n nakuat kan gaeras^tjl Ijaemwc nju ^arftyjght stft 
flri kirkiu durum pk gify J)a $kal; haepna h^isbon^e babe 97 ) $okw pfy ^ftr* ;( 98 Ii+ ri hana. I n w {]. 1.1 jD.i:^ f Ikt . 1 1 1 7 2 ) 
73) 

74) 
7 5) 

76) 
77) 
78) 8? C. men. F. mdn. 

F. Warder hoon gripin &c. 

C. piuftena. 

C, F. pm. hcennc^ ' ' 

C. irtVna. 

B. add. /o/a. 

B. F. sic. A. sipal.; 

B. malsmadhdr. ' * 
■ 


t 


: 1 


,» .' . 


\ 


^ #, 


.J 


I 


V . . . ' ' 


.» : 


1 ! 


11 V . . 


I 


.-i 


' \ 


i 


. . . v- \\\ 


1 


,\\ 


m l * 


i i ( 


.' \ ■ 


' 


• 


.' ' 


'" 1 ) B. add. swa. .. ./ 81) A. Litt w^/i Ws stlnt stii-itrtW. Ki * / " '•' 

82) F. ^m. sequetitia, ^s^ffdfi^trf^ h.^ip. 

83) B. C. giptar madher. . ' V v ^ 

84) C* men. • , •* 1 t t , 

«5) VL:Wi#s egh Mnnar Gtc." • , ; V 86) A. h hon scriptura esL 

87) C. {sin)ne. . ff< . , ;,^ ;•; u, 

88) B. /iwa* nal f f ^ l JnW s ,f h<*na+Ilpr $gh. t \+ 
*na ellzr egh. " " ' ' /t ,^ .,, „ .a , 

89) C. var. 

90) C. h&rapeno. 

91) B. ja^/r. 

92) F> om. <5wm. 
q3) B. mdn. • , .,...»_,, 

94) C .SM^r*. , N f;>> - .j .^ 

95) B. gj/rtar madher. , u h i; .a <i 

96) F. om. firi. , Av[f . <Vv ^v .:j ^ 

97) F- om. ^a/>e. .^»..\ v . ) v"i 

98) F.firjfia^ x \ _ ^m^ i .!»•*> .' : (^ />o a- 


Digitized by Google 9 2 Uapa mal &c. XXXVII. 

XXJtVIL 

U Nu stial loska kona sum egh hauaer mals man innan lands ok laghsaghu, 
uarj>aer gripin maej>: J>a ma hana til ])ingx fora ok uitna sum skilt aer: hon 
ler sak at**) J)rim markum. hauaer hon 100 ) gozs til at bota aella uill nakuar ho- 
ta firi hanaipa «r J)8et got. ser faer 1 ) huarte til }>a hauaer hon firistulit fraelsi 
sinu: lose en J>erra antuiggia*) malsaeghande aella kunungx soknare. aella hae- 
raezs hofyinge uij)aer tua ok uari hans arabat ( 3 J)aer til at han fa J)reia markaer 
firi hanarinu sij)an loska kona aer uitnaj»: 4 ) will bondin 5 ) losa hana til sin si- 
J)an ( 6 maeJ) J>rim markum sum skilt aer: J>a 7 ) giui mark kununginum. 8 ) mark 
haeraej)inu: will egh bondin ldsa hana. J)a gange fram a J)ing firi kunungx sok- 
naran ok saeti hanum J)aer kununa 9 ) i haendaer. aer han egh 10 ) a J)inginu J)a 
46 fore hana hem til kunungx soknarans maej) tuem boanda mannum oksaetiJ)aer 
hanum kununa ( !1 i haendaer ok uari") saklos sij>an| nu een han aer egh hema: 
J)a saeti hana J)aer hans hionum i haendaer: kaerir kunungx 13 ) soknarin 14 ) hui 
han satte egh hanum kununa i haendaer: J)a uiti maej) fiughurtan manna epe 
at han fdrj)e hanum kununa: 

XX.XVIIL 

fl Nu 15 ) spanar ( w man hion annars manzs ok gaer fulla bospend. takx egh i 
handum 17 ) J)a aer J)aet ej)aer tolP 8 ) raannal bristaer at ej)e bote ,f ) J)re markaer: 
§. i. nu gaer man saghu sanna J)5m (^stulit aer af. han a firi ori.f kombaer 
hans* 1 ) i tak. han a firi tua ora: Nu takaer man manzs fae i jnufs") handum 99) B. F. sic. A. om. aL 12) B. se. 

100) B. C. F. sic A. om. hon. i3) C. F. ora. kunungx. 

1) B. om. fxer. i4) B. F. add. til bondans. C add. tii* 

a) C. antiggia, et sic passim. i5) C. F. om. Nu. 

3) F. till Hann faar &c. 16) C. hion manz Gtc 

4) C F. add. oc 17) B. C. F. sic. A. hanudunu 

5) B. bonde. z 8) B. F. sic. A. tof. 

6) F. om. *ui?£ — hsrapinu. 19) A. Litt, Acfbis sun* scrjptae. " 

7) B. C om. pa. ^ ao) F, «oqi tfil&/t or^ Aon Ctc. C *<w rff*- 

8) B. add. ok. ■ /j)i *p/\ * 

9) B. *im«. Male. 21) F. Aoji. 

10) C *p*r. ' 32) C B. F. sic A. piufc\ prim,um scriptum 
ii) F. om. i fotndmr — hana par. fuit piux. Digitized by Google Uapa mal &c. XXXVIIL 9* ok far Jx>m ataer sum a: ok aeltir J)iuuin a3 ) fran. J>«r a han firi half mark: 
( a4 |>a skal han uita maef> tuttggia manna uitne ok tolf aefter at han celte san- 
nan })iuf fran pj 2i ) stulit uar. nu takx alt saman fiuuaer ok piuft ok far bon- 
danum ae ) J)iufwin: J)a a J>aen sum tok alt J>aet sum J)iufrin atte. ok mark af 
bondanum* 7 ) stulit uar af. 

.XX.XIX, 

H» Nu stiall man ur lanum manzs aella handfastum 28 ) uaerkum: (^aet aer 
ej>aer tolf manna aen han aer egh takin at. bristaer at epe bote J)reia markaer: 
draghaer man 80 ) naet eella miarpa' 1 ) a diupe: 3 *) bote firi siax ora. §. i. Nu 
snattar 13 ) man minna aen* 4 ) half 35 ) faemte ortugh (^aen sum fraels aer: bote fi- 
ri 37 ) siax ora ok ataer J)aet han 38 ) snattaj)e. nu ( 39 aen han dyll ok feste tolf man- 
na ep: gitaer han ej> gangit uari saklos. bristaer at ej>e bote J>re markaer baj>e 
karle ok kunuuge ok maisaeghanda : ok ataer styldina: Nu aen han hauaer egh 
til at bota 40 ) aella gitaer egh dult J>a gialdi 41 ) huj) sina ok fari J)0 forra til 
J)ingx ok taki 4a ) dom til: nu aen kunungx soknarin 43 ) sighaer han hauabotuij) 
malsaeghandan firi J)iuftina : 44 ) ok egh firi snattan: J)a skal han dylia maej) 
tolf manna ej>e at han stal 45 ) egh hogre J)iuft 46 ) aen 4 *) siax ora snattan: Nu 
kaere bondin til hans ok sighaer han mera haua stulit af sik 48 ) aen han 49 ) hauaer 50 ) 
ataer guldit. J)a dyli maej) tolf manna epe at han stal egh mera af hanum aen 
han hauaer hanum ataer guldit» bristaer 51 ) ( w at* ej>e firi bondanum: J>a a bon- 23) C. F. piuf. 

24) C F. om. pa — stulit uar. 
a5) B. sic; add. sum. A. pu. 

26) B. G. F. sic. A. bonanum. 

27) B. add. sum. . . . _ . • 

28) C. B. handfestum. 

29) F. om. pcet — manna. 

30) F. C. Mans. 
3i) C. B. miarpra. 
3a) F. add. vthe. 

33) F. C add. FrjilZi 

34) B. add. til. :."■ ' V 

35) C. F.,Jialua., • -, 

36) C F. om. pam — cer. Cfr. not 33, 

37) C om.Jiri. supra. 38) B. C. F. sic A. om. han. 

39) F. Dyll hann, ochfdster &c 

4©) A. Loco iitt b prifnum scriptum fiiit a. 
40 B. C F. sic A. giali. „ 

4a) C F. add. pasr. 

43) C F. socnare. 

44) C B. F. piufl. 
4$) C. scaL Male. 

46) C B. F. sic A. piust. 

47) F. add. tilL 

48) C/a? (lege sw). F. scr. 

49) B. C F. sic A. om. han. 

50) B. C F. add. hanunu 
5i) C a^d. han. 

52) F. honom eedher, firi &c Digitized by Google 94 Uapa mal &a XXXIX.- din xaalsaeghanda raet af hanum: ("Nu aen 54 ) fallzs at ej>e firi kunungxs sok- 
naranum : J»a a 55 ) han malsaegbanda rset af hanum. 

XL. 

U Nu stial ughurmaghi fulla Jriuft. J>aet aeru 56 ) sia* ora ok ataer J)aet han 
stal: snattaer 57 ) ughurmaghi lati ataer })aet han snattafe 58 ) ok uari saklos. 

XLI. 

\ * 

1f Nu 59 ) snattar J>raell: J>aet aeru 60 ) ora tue. aella hu}) hans. ok lati ataer snat- 
tanin^: 6 *) warj>aer J>raell takin maej> J>;ufnaJ>e 62 ) (* 3 ok til Jringx forjiaer: aghe 
J)aer bondin uald um huat han uill haeldaer losn, taka. aellae han vp haengia. 
47 §. i. Nu stial bonda fostre fullan J>iufnaJ>. warj>aer takin ok up haengdaer: J>a 
<gange bo hans til skiptes: nu losis han: J>a a J>aen losnina sum 64 ) han tok. 
^aghe 65 ) i huarte karl aella 66 ) kunungaer: af hans 67 ) boskipti taki kunungaer sin 
lut pk 6B ) alli ;m«n: 69 ) , ; , i Hcer ftyrias gipta balkcer l hamtm tcelias Jlokka: niu ok tiughu: 

J XJm huru allum fraelsam kiuium skaj prmynd gaera: , ; 
JlL Vn\ huru frgelse kurm skal ormynd gaer^ sij>an hon do}) aex: 
.III. Um huru uij>aermun skal gaera ok mantul kop aen haenne iorj) fulghj>e. 
.1111. Vm liuru man skal knnu festa: aella annar faeste aen J)aen suma: okJ>aen 
ina^faes^ suhx Jba?5st?) uill. ' ^ 53) B. om. Nu — hanunU 

54) C. F. add. han. 63) C. Verba : ok — uald um hu{at) sunt ab- 
scissa. 55) A. v. a omiss. supra liuwm sdd, scriba* fg £ om ' sum 56) C. F. a>r. 

5*j) C. snatta. 

58) C. stal. 

59) C. cen. 

60) C. a*r. 

61) B. C. sic. \> snattania* ' ¥V mattena. 
6a) C. B. F. sic/ J Lfyiifnap: v 1 1 65) C. a. 

66) C. a>. 

67) C. om. hans. 

68) B. C. F. sic. A. om. ok. v , V 

69) F. add. rubr. litt. Endati Ta Tiuff\v^ 
Balcken. Hdr t epter folier Giptomalct Bulr 
cherr '' ,w '■'•• ■ 

1) B. bdst. Digitized by Google Gipta B. 95 

.V. Um aen barn warpaer aflat i faest aella uij>aer lfiska kunu ok giptis si{>an 

( a maeJ> haenne. 
.VI. -Vm aen praestaer uighi utan gipta manzssins uilia: aella annar troloua; 

VII. Um J>erra arf ok berra kop sij>an uight aer: aella annar kalla uight ok 
annar egh. 

VIII. Vm aen annar haldaer kunu firi pem suin 3 ) faest hauaer: aellaer 4 ) huru 
han skal fraendum sinum bruJ)lope biupa 

•IX. Um hua sum gipta skal. aella bruj) raenis. 5 ) 

•X. Vm hindra dax gaef ok uingaef. 

.XI. Um huru maen dela um hemfylght 6 ) 

.XII. Vra aen moJ>ir giuaer dottur omynd af sinne*) 

.XIII. Um aen sundaerkulla brojmr 8 ) klanda omynd. 

XIIII Vm uaeggia kop ok huru omynd 9 ) aer laghlika afhaend. ok huru omynd 

skal saelia ok klanda. 
XV Um huru kona skipti uij)aer barn sin. 
Xvl Vm huru man skal omynd ut gaera ok intaka. ok um kopu eghn J>erra. 

aella kona fa 10 ) egh skaparua. 

XVII Um aen husfru dor") firi iul ( la aella aefte. 

XVIII Vm huru moJ>ir ma firi barnum sea sipan bondin aet doJ>aer maej) 
J)erra mals manzs raj)e ok um kop J)erra. 

XIX. Um aen 13 ) kona gangaer 14 ) a andra giptu aella huar sum sij>an 15 ) skal firi 
barnum 16 ) sea 

XX. Vm aen faej>rinis frandaer 17 ) dela uij)aer barnin. 

XXI. Um hufu 18 ) husfru aerui maej) barnum sinum aen haenna 19 ) barn doia ok 
um sundaer kulla arf. 2) B. <widh hana. I2 ) b. ok halgha aptoru 

3) B. om. sum. ,o x j% „ m m „ 
,;_... 16) d. om. osn. 

4) B. sic. A. ce. ' 

5) B. add. af Brudhfdrd. l ® *' B ar ' 

6) Lege • hemfylghp. B. Hemfblghd. l5 ) B - sic - A. sipal. 

7) B. add. omynd. 16) B. sic. A. barunu 

8) Lege bropir. B. brbdhir. 17) B. Frdnddr. 

9) A. omund primum scriptum est. 18) B. om. huru. 

10) B.far. 19) A. Pro n altero ioco scriptum est m, at 
^ii) B. do. scaJpro emendatum. Digitized by Google 9*5 Gipt" B* 

XXII Vm huru husfru aerui byght bo aefter barn sin : ok hui sum bonde he- 
te* ) gaestaer til garzs. 

XXIII Um aen husfrir") dor ok hauoer aepti sik tua kulla. 
XXIIII Vm huru bonde aerui sik ok sinum sunum. 

48 XX.V Vm aen bonde gangaer 2 *) a andra giptu huru J)a aeruis 

XXVI Um aen man gipti 23 ) son sin J>aer (^fullas egh broprum firi J>aen kustin 

sipan. 
XX. VII Vm aen brdj)aer boa saman J>a fullas 23 ) pem ataer J>aen kustrin. 
XX. VIII Um aen broj^aer 36 ) gipta systur sina hulkin* 7 ) J>erra omynd skal ut 

gaera. 
XXIX. Vipan 2 *) saegx um fostra ok fostru 39 ) huru J)6n giptas ok J>erra arf 
skiptis. ok kaepsir a egh i barnum. N Hcer bjrrias gipta balkcer.* ) 

.1. u 31 ) bij)aer J>aen sum J>orf. ok M ) hin 33 ) giuaer sum hauaer: J>a 34 ) man uill 
sik 35 ) kunu bijria : J)a aer got aen Jwm 3 *) saembaer a. a faestninga 37 ) staemnu skal 
forst maela 38 ) allum frelsup* kunum bulsjaer at hofye. at andru eghn aen hon 
aer til. at J)riJ)ia gull aen J>aet aer til aella siluaer. Nu (^aen hon a egh gull 
( 40 #lla siluaer ok egh eghn J)a takin 41 ) slikt sum til aer ok per gaerin 42 ) af 
omynd ok J)ry hwuj). 20) B. hetir. 

21) B. sic A, hufru. 

22) B. gar. 
33) B. gipta. 

*4) B. fyllas e Brodhrum &c 
*5) B.fyllas. 

26) B. Brodhar. 

27) B. huiikin. 

28) Lege Sipan. Miniatorum errato hoc viti- 
um, in B. quoque obvium, tribuendum est 

29) A. fostrum scriptum est, at m deletum. 

30) B. G. F. om. nanc rubr. Cfr. not 69. 
pag. 94- 3i) C B.F. pcen biper ^som Qcc. 
32) G. F. ora. ok. 
33) F. then. 
34) C F. om. pa. 
35) C. B. F. smr. 
36) F. allom. 
37) C B. F. sic. A.festinga. 
38) F. om. mcela. 
39) C F. a hon egh &c. 
4o) B. om. cella — eghn. 
40 3- taki. 


1 


43) C F. gasra. > 

Digitized by Google <?**«l4 /^ 97 " V .II. : n . I,» % Nu giptis (^fraels kona ok gsers egk omynd mtefe. ^iaghar honj $6r faa 
skal hjaeftne gan*as lafha omyncL bjefc skultt «ara niu owti • i ;i;i» <;'/ ..<» .iii. i t » il c ■ r JM! i . i » U Nu J)6n kona 44 ) sum 45 ) sua »ykil omjwi 4 ^ , fylgM^) *t f>»tf*) «rj si*t- 

tungx 4 *) attungaer i bygdum by. aella {)riggia marka eghn i humpe aella 50 ) ha- 

pi. haenne fylghir uij>aer mund: J>aet &ru 51 ) tua markaer. ok tiu ora til mat- 
tul kops. 5a ) .nir. < i * _ ii 
rul /;ii;irr 1F Nu skal J)aen faesta sum 51 ) naestaer 53 ) a faej)rinit Jja skal ok . naemn? ryighb 
haenna: nu faestir annar andrum kunu aen paen sum 45 ) naestaer aer a faejnrinit. 
J)a boti fiuratighi markaer. aella dyli maej) J^raetylftum. ej)e. aella uiti. maej) Jpraen- 
ne iiughurtan mamia ej)um at han feste hana J)em ( 54 mani>e maeb hans luui 

. i. ( 57 Nu kan baen uara illa uiliahaer sum 
naestaer aer a faej>rinit« J)a skal til Jringxs ( 58 far^ ok t^ka kunungx dom aella 
laghmanzs» at J)aen sum 59 ) naestaer aer a moprinit at 50 ) hin ma festa aella J)aen 
sum 59 ) bazst 61 ) uill. v •V. .\\*\\ & .i:!n .D t'c<) 1 ( 52 Nu aflar man barn maef> kunu ok takaer hana sij)an m $^ x ^ 
faghar han baetrajri kmrana J>* lj«t;ra})i han ok 64 ) bariHt. bfcf 4 )^ ak ]p*t ati^M ( • ; a 43) F. /rdltsis kona. 

44) B. om. Ao/ia. 

45) C. F. om. ^wm; 

46) B. C. F. eghn. 

47) C.//gk?. 

48) A. /^er primum seriptum est. 

49) B. C. F. sic. A. siattugx. '• 

50) C. ip//a5_, et stc passim* 
5i) C. *er. 

5a) B. mantulkWps. F. Mantuls kieopt 
53) Pro ncestar a>r. Sic B. C* F. ' 

€br/?. /ur. «Sfc. G. ^nt. f>i //._ x 1 » .\V ^ • ...<■' .. ■ ..1 . :j-« 

->. ifu sunt abscisin- 

■..-.»'. .1;. > L) '^•* , 
\ .'. •/ •. \\\ \v.\W .!l « ? 

inte£nua Gap.» . wv ■J .\' 11 • 

1': !« . J\\>'V .'. ' ' 
■ ■ .:> 


1* 1 « > •^ > 


\ ! 


Digitized by Google 9$ &fyt£& v V: kunu barn: §. i. Nu faestir man kunu ok 64 ) aflar barn i faestinne. J>aetbarn 55 ) 
aer arfjijeengt. Nu skil Jxim a annar kallar faasta kunu w ) bartt ok annar egh; 
ba a J)aen uitzs orj) sum faesta kanu 67 )* harn iiill uifca mxip epe ftemtaa^ 8 ) man- 
4q na: J>aen a forst suaeria sum hana faeste. sua tue J)er 59 ) sum 70 ) haeniia naeste 
aeru innan J)riJ)ia kna 71 ) sum 7a ) J)aer uaru naer J)a hon faestis ok tolf aeftir ( 73 J)e 
atxm Jttirt (jifoa jitJJ^t (? 4 uar feesta kuuu bartt. i . , ■ t - , »' • i> . ? , > . .VL H Nu sij)an faest aer: J)a skal uighia. J)a skal 75 ) gipta majnin 75 ) naer uara. 77 ) 
uighir 78 ) praestaer ok aer egh 79 ) gipta ma^rin 80 ) uij)aer. J)a raenir 81 ) han 8a ) gipta 
mala J)aet aer ( 83 fiuratighi marka sak aella siu 84 ) praesta ej)aer at han uighj)i 85 ) 
ihaej) uilia ( 86 liins sum gipta mannin uar. firi alla pr^estins ( 87 gaerninga J)a skal 
hanum til biskups staemna. aella til 88 ) prouasta J)aer skal han uaeria sik. §. i. 
Nu ( 89 hulikin sum hana faestir. trolouar aella giptir utan raetzs gipta manzs uilia 
J)a bote han fiuratighi markaer: hauaer hon 90 ) nakuara iorj) til. J)a haui hana 
haenna gipta man: 91 ) j)aer ( 9a til ( 63 at hah fa atta orttighaer ok fjraettan markaer 
af J)6m manne sum 94 ) hana fik: hduaer hoti egh iorj) til. J)a staemne &fte atta 
(^ortughum ok J)raettan markum: aella soki 96 ) frij) hans af hanum: 97 ) J)aghar 65) G. om. barn. 

66) Cfcestv^ kunu. 

67) B. Cfdstra kunu: 

68) G. sic. A* B. Jtnghurtath 

69) C. om. />er. 

70) B. C. om. £u/ra. 

71) B. fot&i C. Iwggiar. G. idggar. .. ) 

72) C. om. .yurn. .\..,\,, ., 

73) B. *fce/w *&o* iv#a &c. C. qbou pc surtt* 

74) C a>r festra kunu barn. , ., ^ 

75) F. d. 

76) P- giftar man. F. giptoman* 

77) C. om. uaro. 
70) B. wighi. 

79) B. C. F. sic. A. om. egh. 

8°) C- gj/** r "*4/i. F. gipta Mann,: . 

81) B. C. raniran (pro ra/tir ftav»). 

82) F. add. i2a/w. 83) C. sac fi&pertiug. 

84) B* fiura. . ^- x 
ctf) B. ^el lVfale. 

86) B. Via/w «*/w rotter war giptar madher. 
C. hins. rwtter var giptar man. F. 2/m,? 
som war rattir gipter Mann. 
f ) C garper. F. gdrdh, skali &c. 
I) C F. om. til 

89) B. C hwilikin. F. Huilchin honafasterj 
ella trooloffwar, &c. 

90) B. C F. sic. A. om. Aon. 

91) C B. sipta maper. 

92) C Verba: tii — mar1%xr af sunt abscissa. 

93) B. ar han far. F. Batm fdr. 

94) F. om. sum. 

95) C ortogher oc pr&tan marker, 

96) F. om. ;sohh . . . ^ 

97) C. add. oc. 7 Digitized by Google Qipta. B. VL ,99 

han hauaer bot ( 98 ui j) malsasgb^ndan : J>a stpempi 99 ) Jtunungxs sokpprin a?fter 
atta ortughum ok J)raettpt marlpim,: ok samulc^.baer^ hofJ>inge. 

.VIL 

* * - ♦ » 

1 Nu sijjan* 00 ) (*}>on aeru uighz?) o\ ganga Jpon bsj)in ippiqbarlika 3 ) i siapg v 
saman. ae huat heeldeer J)6n giptas sellaer egh: J)a aer hon kumin til nlzs~retz$ 
maej) hanum ok han a ba{)i suara 4 ) ok sokia firi hana: ok sua aen hon doy 
barnlos : J>a a han alla losora utan omynd af gozs haenna : ok Jbon a J>riJ)iun$ 
af hans gozs aen han dor for: 5 ) Nu een hon dor 6 ). for aen pdq koma i siang 
saman J)a a (^han aengte af haenna gozs taka; aen po ^t J)6n ujghj) sen: §. i. 
Nu aen ann^t J)erra kopir ierj) 8 ) sipan J)(Jn uigbj) 9 ). aerij ok for een J^on Jcpjnp 
i siang saman ok koma saman sij)an ok dor barnlost annat J)erra: p^ aeruir 10 ) 
J)aet J)erra sum 11 ) aeftir liuaer 3ua supi for uar sagjit af j>erre eghn spm") s fdr 
uar kopt. ok 13 ) koma J)6n egh saman: J)a aeruir 14 ) raettaer 15 ) aerui: §. 2. Nu 
skil J)om a: annar kallar uight ok annaf egh. J)a a l)aen uiz orj) sum 16 ) uight 
ujll utya raaej) tuem roanpujn 17 ) ipqaq J^ijri* > fcn# iB ) plf |toJf a»ftir at })qn uiglp. 
J)us sum lanzsins 19 ) apru lagb ok kirkkinna rae(,t^r aer. 20 ) 

VIII. < 

H Nu hauaer man kunu faest ba aer got at ai ) allujn saembaer ,a; s$K)baer 
J)6m egh* 2 ) a: J)a aru a3 ) J)y mnngazs ti|>ir til takna at ( 24 J>aen • baui .yitif orJ> 98) B. C. F. makdghandanurito 1 .*/[. 12) C. <r. :f\yV. ; " .!> 11 

99) C. steniner. ■ l V i3) C. om. ofc .u\\.:~....i .'* . ^ 1 

100) A. Litt * lapsu caJamt cbt defopmafct; i4) C. B. J?- omc .»m.-\ .1) .:si> - J; ;e 
scriba enim in eo fuit ut pro / sc#iberet/>. i5) A. Inter h. .▼.. etr soquentem r .«icwhUttn 

1) C. vigp ceru ganga 6ce> 1 . . > /« w ' est, at deletttnii v \ ..' ^ . r ' .'t . 

a) Pro uig^. Sic C. B. P* 16) C. F. om. sum. . \ . > 

3) B. F. ypinbarlika. C vpini*rUca* 17) C. om. mannunu 

4) F. swdria. Male. .... 18) C. B. F. kna*. 

5) F. forra. • .v>\ \ » ijgj B. ! C Fusic. 4L lanzsis. 

6) B. C. F. dor. . > . 20) F. om. «r. ' i\. I .w ■ ( - t 7) B. C. F. sic A.,hon a>ngt* afhans gozs (kc 21) C. F. am. 

q) F. egn. .. \ .. :, ; aa) C. om. eg^. Male. 

9)B. C. F. :*c JL uig& \< :\ .: a3) C. B. F. aru. 

io) B. ojrwc 24) F. Hann d tVizord &<v <k\j&ntoai&t 

11) C. om. lum. uizorp byggia* . \ v \ . , ,(>' 


Digitized by Google <ldO Gtpta B. VJIl. sum byggia uill: J>a skal han til fara ok bitrpa hanum mungatzs gaerp: paet 
aer J>aen sunim^daghriri* 5 ) sum?*) ttaestaer 37 ) fer apti**) martinis maessu chkgh: 
5o ok bej)as uixla staemnu J>aen sum byggia uill: haidaer* 9 ) hin ok haeftir haette 
uij) fiuratighi markum. ok fulle up hanum kustin. aellas haui ruuit maej) lagha 
ftfrfalldm: ok stia firi 1 andra ok Sua firi J)riJ)ia: j)a ma han til J)ingx fara 3 ^ 
ok dom 31 ) kunungx. taka aella laghmanzs. J)a skal haerazs hoffungi tii fara ok 
fiesta ktinii**) hanum i haendaer saetia: §. i. Nu skal han fraendom sihum ,i ) 
htn j)16pi biuj)a : (^allum J)6m sum innan J)riJ)ia kha 3 *) aeru. uill han egh J)em 
biuj>a £>a bote J>re markaer: aella dyli maej) tolf manna ej>e at han uisse 36 ) han 
$ik egh sua 37 ) skyldan uara. §. n. Nu skal til olstaemnu taka J>a skal bruj)faerj> 
gieri brtij) saenda: foruista man ok bruttu mo: 18 ) J>er skulu maep grujjum til 
garzs rij>a ok gruj) af bonda ' bej)as. bonde skal jem gruj> giua: nakn 39 ) })erra 
taka. ok saj>la undi las laeggia: J)6m skal bondin 4d ) ut uarpa. H Nu aghu Jje tuaenni lagha drykkm 41 ) hatfa aC AndVutti til maela: 4JI ) (^nu 
sij)an til aer maelt J)a aghu J>er andra lagha drykkitii haua. ok J>a skal gipta 
maj)rin gipta J>aen sum naestaer aer ok gipta aghaer. Hauaer hon fajnir liuande 
j>a skal han gipta. hauaer hon egh faj>ur liuande 44 ) ok hauaer 45 ) aj>alkunu son 
J)a skal han gipta: hauaer hon egh j)aen son ( 4 *sum J)a aer maganda man. J)a 

1 . . - r . T 

skal ( 47 bropir haenna aen han cer 4i ) a faejmnit: 4 *) aer eghhan til.J)a skal( 5G J)aen *5) C. *dagh. 

26) C. F. om. sum. 

27) B. sic. C. F. /mm*. A* nmstrmr. - 
08) C- B. iPynle. F. om. h. v. -r ; .. .< 

29) B. F. sic A. hawer. Gj* •»■ 

30) C. fbra. . . 
3i) C. F. doma. 

3*) B. C. F. add. A«n*. 

33) C. F. sic. A^ B^adcK til. Cff. irtfc 

34)' F. om. allum — ceru. 

35) B. kna. 

36) B. F. wwre. 
3?) C* F. om. sua. 
3o) G. brjrttitma. /J \ v .:\ W •> 1 " ^ . 
39) F. Fapnn. >\ r v \ , ■ 1 # j .■;i. ,\. • ■ » capp. 

V '' 

J 
\ ^ 4o) C. F. *07id^ 

40 B. F. sic. C. drykkia. A, dykkiu. 

4») B. F. add^ o* ot andnp* gipta. C. add. 

43) C. F. om. nu — gipta aghter. AtB. baec 
habet, sed male^ curdille cod. supra eadena 
addit, ac C F. (vMe aoL 4^« praeced.). 

44) C. F. ora. liuande. 

45) F. add. Broder. Male. 

46) F. s& att Hann ar &c. . 

4?) B* F. brodhrifh an &c- . .- . . .J . » - 

48) F. add. tilL .;\ ? . < 

49) B. C. F. sic. ^.iJxBpkinim; primum 1 
omiss. supra lineara addidit scivba. 

50) B, F. sic. A. pix) p#n gipt* hzbet hrtn til Digitized by Google Gipta B. IX. 101 gipta sura 51 ) naestaer aer a faej)rinit ( 52 egh ma sundcerkulla hrojrir a moprinit 
gipta. irtan a 53 ) J>aen ( M sum nsestser aer a faeprinit. J)y at J)aer aer annar aruf 
naemir ok annar gipta malum: 55 ) Nu aen egh ser 55 ) J)aen 57 ) a faej)rinit aer nae- 
staer innan rikis: J)a gipti J)aen sum 58 ) nastaer: 59 ) nu aen annar gipti 60 ) aen 
J)aen 61 ) sum 6a ) naestaer aer a faej)rinit J)a haette uij) fiuratighi markum. aella dy- 
li maej) J)raetylftum e])e: aella uiti 68 ) maej) J)raenne fiughurtan manna ej)um at 
han gipti maej) luui raets gipta manzs: 64 ) J)a skulu J>er uakna drykkiu 65 ) sina 
haua i samu karum sum J)er 66 ) for haffm: §. i. foruista man 67 ) skal bruj) til 
bos 68 ) uarj)a. Nu raenis bruj) af bruj)faerj): J)aet ran ae 69 ) ( 70 fult ok fiaej)aer- 
tiught J)aet a J)aen bondin 71 ) sum 7a ) hon uar baj>e gipt ok giuin» • A.. 

Nu ( 73 J)aen sum til maelir han skal hindradax gaef uarj)a: Nu giuaer man 
iorj) at hindradaxs gaef maej) fastura 74 ) ok kopum ok dor barnlos: J)a sbruir 

husfrun 75 ) sij)an 76 ) J>a iorj). 77 ) Nu giuaer man 78 ) iorj) ( 7 *at bindradaxs gaef ok 

• < • • . 

haldaer egh faest at aella giuaer sij)an ok 80 ) egh a hindra dagh: J)a iorJ) n ) ma 
lion 83 ) egh aepti han aerua utan hans arua uilin: §. i. Nu giuaer man losora 
at hindra dax gaef. J)5m skal borgha: aeru J>er egh borghaJ)i ok dor bondirr 
barnlos : J)a ma hon 83 ) egh J)em kraeuia 84 ) utan arua hans uilin : §. 2. Nu haua 5i) F. om. sum. 

5i) C. om. egh — cer a fcepriniU 

53) B. F. o. 

54) F. ndstir a Fdderneth. 

55) B. F. add. ndmir. 

56) C B. F. sic. A. om, ter. 

57) B. add. sum. 

58) C. F. om. sum. 

59} Pro nastcer (v. ncestcer) cer. B. C. F. ndster 

dr a modhrinit. 
60) B. C. F. giptir. 
6i) C. om. pcen. 

62) B. C. F. om. sum. 

63) F. Dylj. Malc v 

64) A. Litt. z omiss. supra lineam add. saiba T 

65) F. wapna Dryckio. > .' ' . 

66) A. v. per bis est scripta* .,.;.>. K 

67) B. Fonpisfu man. .,, 4 68) B. add. ySVa o£. 

69) B. F. dr. 

70) F. om.fult ok. ■ ■ • 

71) B. C. F. bonde. 1 ' •' 

72) B. F. om. $«m. a 

73) C. «:a£ /w*/i fi/ *£<*/* m*e/> &c. F. iAoiiM; 
till mdie skall Hindradt geflf &c 

74) Pro fcestum. Sic C. 

75) C hustron. B. hostron* 
j6) F. om. sipan. 

77) B. F. add. fomu. 

78) B. C. F. han. 

79) B. F. a hindradaghj ok &C. C. thiridra* 

80) A. v. o* bis est scripta. 

81) C F. om. /or^>. j 

82) C add. £**. ,| 

83) F. om. hon. 

84) C B. F. vt krxfia. Digitized by Google 10* Gipta B. X* 5i fraelidaer uingaef sina int 85 ) J)aghar faest 86 ) korabaer a malit. 87 ) ( 88 gipta man egh 
forra aen J)6n koma baj)in a en 89 ) bulstaer ok undir ena bloiu. 

XI. 

H Nu dela (^maen um hemfylghj). J>aen sum 91 ) giuaer ok hin sum 91 ) Jriggaer 
ok aer inne maej) gipta manninum: J)a haueer han uitsorj) giua 9a ) ut sua my~ 
kit sum han uill maej) tuem 93 ) af nijunne ok tolf 94 ) ualinkunnum at 95 ) J)aetta 
uar giuit ok mera egh. Nu hauaer han 95 ) fangit sum J)a. nu klandas firi ha- 
num ok 97 ) kallas 98 ) egh giuit uara: J)a hauaer 99 ) han uitzs orJ> maej) tuem af 
nij)inne ok tolf ualinkunnum at 99 ) J)aetta uar giuit a faestnaj)a 100 ) staemnu ok 
sua a gipta kuaelde. §• i. Nu dela J)er um eghn innan haefjra. 1 ) J>a hauaer hin 
uitzs orj) sum gaf maej) fullum nij)iar epe at J)aetta uar giuit ok mera egh: 
nu hauaer J>aen a ) haefyum a kumit sum giuit uar um J>ry ar. takit af (*gift ok 
afraej>e 4 ) aella bor a sialuaer. J>a hauaer han uitzsorj) maej) fullum nij)iar ej>e 
fiughurtan manna at J)aetta uar ( 5 giort ok giuit a faestninga*) staemnu ok 7 ) gip- 
ta kuafcldi. Nu skal han annan ep aefte ganga fiughurtan manna. taki 8 ) slika 
( 9 sum han kan fa: f>a tua sum 10 ) J)aet uita at han hauaer J)aet") haefj>at sua 
sum a ok lagh sighia. 12 ) 

.XII. 

1 Nu giuaer moJ)ir dottur omynd af omynd 13 ) sinne h losorum: J)aghar J)aet 85) F. hint. B. wita; maie. C* 

86) Y.fdmt. Male. 

87) B. add. Ok. 

88) B. sic. F. Gipter Mader egh fdr &c. 
C. giftar* A. giptir manforra OCC 

89) F. om. en. 

90) C. F. per vm fylgh (F. fytgd). 

91) F. om. sum. 

92) B. C. F. lata. 

93) C, B. F. sic. A. tem. 

94) B. add. af. 

95) F. om. at. 

96) F. thdnn. 

97) B. F. om. ok. 

98) F. kalla. 

99) F. d. 100) F. fdstninga. 

1) B. F. hdfdar. 

2) B. han. 

3)^F. om. gift ok. 

4) B. F. afradhe. 

5) B. mdlt a fdstninga sttimnu ok giwit a 
giptar kwdlde. 

6) B. F. sic A. fcestinga; 

7) F. o. Male. 

8) B. F. sic. A. tak. 

9) F. han fdr, thd twd fltc, 

10) B. F. om. sum. ' 

11) B. F. om. pmt. 

12) B. add. ok tolf dptir. 

i3) A. omund primum scriptom est \ Digitized by Google Gipta B. XII. io3 kombaer inhan garj>zs 14 ) ok grinda stolpa. J>a a bondin paen sum 15 ) kununa fik 
uaeria sinne husfru 16 ) firi ormynd : 17 ) haldaer mojririn \>y hon til ormynd 17 ) gior- 
J>e: J)a 18 ) hoh 19 ) uitza orj) inne halda ok uaeria sum for uar skilt. 20 ) §. t. Nu aen 
hon gaer 21 ) eghn sina til omynd haenne ok laghaefjmr dottirin egh J)a aa ) mojri- 
rin 23 ) ataer taka omyndu eghn sina: J)a aen hon hauaer lagh haefyat. J)a aa ) mo- 
Jririn 34 ) egh: ataer taka: py at J)aer gangaer laghlika omynd 25 ) bort. 

XIII. 

* 

U Nu klanda* 4 ) sundaerkulla brojrir: J)a skal samkulla 27 ) brojrir ( ,8 fulla sun- 
daerkulla broJ)aer firi omyndina J)y at egh ma hana 29 ) ataer fa. 

' '.. , XIIII. 

K Nu gaer bonde kop uij) kunu sina: J)aet ( 30 kalla uaeggia kopuara: J>aetkop 
standaer maej)an baJ)in 3J ) lina. J)aghar annat J)erra doii J>a aer J«t egh lagha 
kop. §. i. will hondin 33 ) kunu sinna eghn 33 ) (^ur staj) kopa 35 ) ok pim aghu 
egh barn saman. J*a ma w ) egh baenntf 87 ) eghn ur staj* kopa utan uijmr se bttft» 
na raettaer arui; 88 ) Nu aghu Jx>n barn saman: J)a ma han 39 ) haenna eghn ur 
staj) kopa til baetra ok egh til saembra. J>y, at omynd ma ,egh firifaras utan i 
J>aemma lulam. Kan hungacr -haenda J)a skal bofidans ( 40 forra alt saelia aen 
haennar. nu aer hans 41 ) alt np salt* nu haldser aen hungaer a J>a skal heenna 
omynd saelia. notir hon sialf* J>a aiegh bondin hiana 42 ) ataer gialda: ( 43 nti natir i4) B. gard. 
i5) F. om. sum. 

16) B. F. hustru. 

17) B. F. omjrnd. 

18) Pro p<i a. Sic B. F. 

19) B. F. sic. A. han. v ■ »• 

20) B. F. fagAl. ; 

21) A. v. ga?r omiss. supra lineam add. scriba. 

22) Pro />a a. B. F. add. ma. ' 

23) B. madhir (lege modkir; sic ed. i65o.). F. 
Moder. 

24) B. F. modhir. / . 

25) B. F. sic. A. omynd. 

26) B. F. klandar. 

27) B. F. sic. A. sundasrkulla* 

28) F. om.fulla — bropcer. 29) F. ZZan. 

30) B. F. kallar wdggia kiopt Stande fltc. 
3i) B. F. sic*. A. banin. 

32) B. bonde. 

33) B. F. sic. A. <?g&. . . 

34) F. am. ur xtepi ; 

35) B. F. $fo/tfa. 

36) R F. add. £an. v 

37) F. om. hcennaX 

38) B. arftaki. F. Arfftagare. 

39) F. om. Aan. 

40) B..F. apforra, 

4&)' A* mr bic itdtuai supra lineam errato 

add. 'liec man. 
42><Fi om. fceita. 
43) F. om. iro — atcem gialda. Digitized by Google io4 Gfpta B U XIW. bondin mae}) haenne ok kan 44 ) fae fa agha. f>a skal han aruum haenna omjnd 
ataer gialda. Nu kan haer til lanzs laeggia ok 45 ) haeria alt J>aet bondin a ok 
sua kunu hans. nu kuma buj) hem ok bij)ia ( 46 ataer losa kunu hans. nu hauaer 
egh bondin annal 47 ) til utan han saeli omynd haenna: £a xna han soelia liana 
5a pk hana ataer losa maef>. Nu kan hondin 48 ) haeria^aer uarf>a ok susfrun 49 ) si- 
taer kuar. nu koma hseune IniJ) ok 50 ) bij)ia bondan attaer lpsa })a ma hon 
omynd sina saelia ok bonda sin ataer losa: Jwer aer hon 51 ) laghlika af haend. 
§• 2. Nu ma bondin egh ("saelia sinna husfru iorj) firi losora utan J)dn mal 
J)raengin til sum nu aeru saghj>: sael han hana J)a standaer kopit maej^an 13 ) bi- 
J>in liua: sipan annat J)erra aer dot. kaerre 54 ) annat J)erra aefte hon ceila haen- 
nar 55 ) arui innan J)ry ar J)a gangaer kopit ataer: ( 55 Nu aer omynd 57 ) laghlika faL 
J)a skal hana ataer biuj)a: faej)ringum ok m6J>ringum sua sum framleJ)is 5S ) skils 
um iorJ)a kop. Nu aer haenna arue utan lancbs 5 *) Jiry ar sij)an hon aer doj). 
ok kaerir innan nat ok iamlanga sipan han hem kombaer: j>a hauaerhan uitzs- 
or J) ataer deia. kaere 60 ) han egh innan nat ok iamlanga : J>a aghe J)aen sum 61 ) 
kdpt hauaer. Nu aen ban aer innaririkis 6 *) um J>ry ar ok uill egh kaera mael- 
lum J)aes utan kaeri 63 ) sij)an: J)a aghi hin uitzs orj) sum 64 ) k6pt hauaer at 65 ) 
uaeria sum skilt aer. Nu kaerir 66 ) hon aella haennar^) arui innan J)ry ar. J)a 
ymgser kopit ataer. nu aen J)aet aer i flere kop kumit J)a ma J>aer egh ej>um 
a mote ganga: hua 68 ) sum 61 ) *J)aer gangaer ej)um amote han gaer ulagh: utan 
gange huar ataer 60 ) til sinna uij)aer gialda. J)aen til iorf) sum 64 ) hana galt gen. 7Q ) 44) B. add. han. 

45) B. F^ om, ok. 

46) B. F. hana ater losa, nu &c. • • 

47) F. om. annaU 

48) B. F. bonde. . . * . 

49) Lege husfrun. B. hustrdn. F. Hustriu ' 

50) B. F. om. o*. 
5i) B. add. oA. 

5a) B. hustro iord salia firi &c 

53) F. /woTi. 

54) B. kiarir. F. Aore. 

55) B. sic. F. annar. A. anar perra. 
dS^tiVeivba: Nu>r*~ iorpa kop hlc intetTtun* 

punt orationis seriem ; supra post verba; £*er 
<rr Aon laghiika afhamd inseri dt&uissent* 5 7 
58 

% 
60 

61 

62 
63 

64 

65 
66 

67 
68 

69 

7° B. F. sic. A. bmynd. 

F. franideles. 

B. F. riftiir. B. add. ovw. 

B. F. A/orir. 

B. F. om. jm/w. \ . 

F. Indrijkis. 

B. ki&rir* • ■ < 

F. om. sunu 

F. om. o*. 

B. F. kidre. 

B. F. sic A. annar 

F. ZZb. ^ \ ... 

F. om. a^<Fr. 

B. add. ofc v • . >Vw \;. .,_ i ^. ■ -,\ Digitized by Google Gipta B. XI III. io5 j)aen til losSra suta 84 ) J)em galt gen. Nu oen 71 ) hon uar i bo maej) bondanum 
ok note 7 *) uij>aer giald maej) hanum: J>a luke ataer 71 ) J)riJ)iung af uij)aer gialdum 
ok tua lyti arui bondans: Nu aen hun hauaer aerft mera aen til J)riJ)iungxs. J)a 

luki sum hon aerft hauaer : uill hon egh luka lut J)sen (^bon aerft hauaer ok sum 

» ■ > 

til haenna hore. 75 ) J)a standin kdpin 76 ) ali kuar. 77 ) Nu hauaer han skipt tii 78 ) 
uaerra J>a skal kdpit ataer ganga: J)aer ma egh ejmm amote ganga: gangaer han 
ejmm 79 ) amote J>a gaer han olagh. §. 3. Nu kopir han haenna gozj) 80 ) til iam- 
naj)a ok sael si{>an firi losora. ae maej)an 81 ) haenna iorj) kopis 82 ) til iamnaj)a ok 
aeru J)on barnum saman bundin aella aer raettaer arui naer J)aen 8S ) sum maghan- 
di man aer: J)a stande kdpit ok aghe J)aen uitzs orj) sum 84 ) kopt hauaer. Nu 
J)aghar han sael firi losora J)a gangasr kopit ataer ok J)aer ma egh ej)um a mo- 
te ganga. §. 4* Nu saei kona aella skipti sinni iorj) sij)an hon aer aenkia maej) 
sins gipta manzs rajri J)8et kop aer iagh giort aghe J)aen uitzs orj) at 85 ) uaeria 
sum 84 ) kopt hauaer. : 

XV. 

f Nu skipti 86 ) kona uij)eer barn sin ok bonda sins arua : J)a skal hon omynd 
sina forst af oskiptu bo taka. ok 87 ) uif>aer mund sina aen haenne fulghjre 88 ) sua 
mykyl eghn sum skiit aer: hauaer han haenne kopt mattul 88 ) utlaenzskan J>a 
skal 90 ) J)aer at lita : hauaer hon egh fangit han J)a aeru paet tiu ora. Nu a hon 
fara i tu ismuxs 81 ) klaej)e ok") ("haerj)a mattul taka. huwj) duki giurj) uara. 
ok annan um huwj) (^sik: sij)an aghu arua bondans J)aer gen all J)5n klaej)e 53 71) B. F. sic. A* oiD. irn. 
7»> B. P. notte. 

73) B. F. om. atmr. 

74) F. om. hon — ;um. 

7 5) B. F. hbrir. 

76) B. Aify>. 

77) B. F. add. thar til hon lukit hawer. 
78} B. F. «c A. om. tiL 

79) B. F. eift. 

80) B. F. godz. 
-Qt) B. F. mdn. 
8a) F. schiptis. 

Corp. Jur. Sv. G. Aht. Vol IL 83) F. han. 

84) F. om. jum. 

85) B. om. o/. 

86) B. F. jfc/rter. 

87) B. F. Swa. 

88) B. fjrlghe. F.f^ir. 

89) F. mantuL 

90) B. F. add. Aon. 

91) F. G. Fthldnsk. 

92) B. F. adtl. a. 

93) F. Aori&i mantol sin, huffuud Duuks &c 

94) B. F. *ar, I%« ojAu &c 

14 Digitized by Google toG Gipta B. XV. Lanum uaru b^}>e 95 ) skapaf) ok skurin. ok J)ry folkuakq: 8 *) sif>an a husfrun 97 ) 
J)riJ)iung af ba ok bondans arua ,tua lyLi: 

> 

XVI. 

1f Nu giptir mau kunu ok skil sua firi at husf>on sum 9 *) a iorj) hsenna stan~ 
da skulu omynd fylghia: J>a ae Jiaen omyndina aeruir han aeruir") husin: Nu 
sqn han 100 ) glomir ok skil egh undan :*) J>a skal jpaen husin taka 3 ) sum 98 ) losora 
takaer: nu skil Jjera a 3 ) J)a skal J)8en omundina 4 ) ut lukaer uita maej) tuera af 
iujnnne ok tolf aeftir huat haenne uarj) 5 ) til omynd giort. nu dor husfru 6 ) fior 
J>a aefuir 7 ) bondin ( g J)riJ)imig haenna, Nu kopa J)on ; eghn maej>an 9 ) J>pn .boa 
saman: J)a aeruir 10 ) bondin sua kopu eghn sum alt bo fae: 11 ) pk la ) fur Jring 13 ) 
baenna for utan 14 ) hindra dax gaef: ok omynd haenna 15 ) skal raettum arua w ) ut 
fa. bulstaer at 17 ) forstu. aer han 18 ) haluu uasrre aen hau uar ok haua hin ba- 
J)in 19 ) not 20 ) sum attu ok luj)a alla fiura hyrnu ai ) saman : Jaa gaagaer egh J)#t 
til fullnaj)a: Nu ( M aeru J)aet anndj)ugh hion aer 23 ) til omynd giorj) aeru ok 
aeru sua gamul at J)e 24 ) til 25 ) aengsins for aeru haua baj)in not. 2 *) aella gaw ba- 
J)in fraelse. J)a gangaer J)aer egh fulnaj)aer firir aer J)iet $alt bort aella lostis.* 7 ) 
«lla dot. 28 ) J)a fulle bomjin J)reia markfcr firl J)aet<ena hu^vj)it. ( w ok stta «n 
J)aet ^er lupit bort Nu aer t eghn at andru hofJ)e. .(^alla J)a egh^i hon kan 31 ) 95) B. om. bape. 

96) F. flockwapnl Mafe^ 

97) B. F. hustru. 

98) B. F. ora. sunt. 

99) B. F. a. 

100) B. F. sic. A. om. han. 1 » 

i5) B. add. thHt. C. F. add. luina. 

16) C. B. F. sic. A. om. arua. 

17) (X F. om; aU 

18) B. C. F. sic. A. om. haru 

19) C. F. om. bapin. 1) B. F. pro undan habent thatvndir. Male. 20) B. add. saman. 2) B. F. sic. A. tak. 

3) B. a/. 

4) B. F. omyndena. 

5) B. F. war. 

6) B. F. sic. A. hufrun^ 

7) C. F. cerue. 8) C. Veiba: pripiung — JQfu ', sirot ^abscissa. 27) C. /otf. 21) B. hyrnur. C. hyrnona. F. hbrnar. 

22) C. B. F. sic A. <er £<tf , annqpught. 

23) C. F. om. «rr. 

24) C. B. pbn. F. thdn. 

25) B. F. om. til _, ; 

26) F, om. o6Y« ; .^ - 9) B. F. /?##/*. C. masp. 

10) C. <prwe. 

11) W. Q. F. sic. ,k. bofa. 

1 ^ B. F: add. a/£ C. add. «//«. 

1 '>) J^. forthinfy F. fording. C. fotning* 

y.\) 13. C F. mc A. u/ia/i. .a 28) C. B. add. cella ar p*t lupit bort* Cfr. 
not 29. seq. '• . ., 

29) B. G. om. ok — bort. Cfr. not- prtx^- 
me praeced. 

30) C. om. alla — cerua* 

3i) F* oo^ kan* ► Digitized by Google . Gipta & XV h t^7 fa.agha ok aerua: hon a til omynd 3 *) ganga fyi utan kopu eghn. aella hongip 
tis ( 33 annaa tiraa maef> heenne. J>a gangatr J)6n eghn ttl ortiynd, 34 ) Nu skal 
bondin 15 ) ut luka M ) J>a eghn sum 37 ) han in tok at andru hofye iam fulla til 
ha ok hamnu sum han hana in tok: hauaer han hana kopt'bort annurkost aen 
skilt aer £>a skal han sina iorj) 3 *) firi fulla. 39 ) Nu at {>rij)ia hofJ>e skal han ut 
luka 40 ) siluaer aen J)aet aer til sua inykit sum han in tok: 41 ) «gh minna ok 
egh mera: Nu. aen {x>m skil a. J>a skal han uita maej> fiughurtan manna 
epe tue af haenha nij)ium innan J)riJ)ia knae. 4a ) ( 43 taki slika sum 44 ) han kan 
fa ( 45 innan J>riJ)ia knae J)em 46 ) faemtan ara aeru. ( 47 egh tua bropaer. at aemgot 
aer ut giort sum han in tok ( 4i ok tolf aeftir. §. i. JNFu kan egh J)6n kona fa 
raettan skaparua. J)a skal omynd Jjaer 49 ) iti ganga sutti hon aer 50 ) ut giorj) fle sl ) 
til J)riJ)ia manzs. aen hon 5a ) fa egh raettan skaparua: ( ,3 siJ>an af |ij)aer J)riJ)ia 
manne. J)a takaer 54 ) J)aen omynd sum 55 ) naestaer aer: 

XVIL 

* Nu dor husfru 56 ) bondans firi iul. 57 ) luke J>6m afraepe 58 ) sum*°) naesl 60 ) 
fa 61 ) agha 6a ) iulum. 63 ) aen egh aer lukit. xlor 64 ) hon 65 ) aeftir iul J)a skal (***( Jw- h) F. vrmjrnd. 

33) B. C F. annat sinnc. 

3i) A. omund priraum scriptum est . 

3*) C. F. bonde. 

36, B. C. vt lata. F. vthletha. 

37) C. F. om. sum. 

38) Z. F. om. iorf). 
3g) 7. gdllda. 

4o) C vt laHm. F. vlhletha. 

40 F.*dd. och. 

4a) B. idd. ok tolf apter. Cfr. not 4& «nfra. 

43) C aiK /afo' — *mru. 

44) B. I. om. sum. 

45) B. F om. innan — » A/ur. 

46) B. F.;fe ^m. 

47) Verba: cg& f ua bropctr fortc dclenda sunt. 

48) B. C. SVom. o* tolf *Jlir. Cfr. qot 4a. 
supra. 

49) F. om. £<er. 5o 
5i 

52 

53 

54 
55 
56 

5? 
58 

% 

60 

61 
62 
63 

64 

65 B. war. 

C. om. af. 

B. C F. sic. A. om. hon. 

C. Verba: (si)pan af lipter *unt abscissa. 
F. add. thet. 

B. C^F. om. sum. 

C hustru. 

B. add. oA halghan apton. 

B. F. afradhe. C afrapa. 

B. C F. om. £u/ti. 

B. C F. sic. A. /upn. B. F./ar. 

F. bdd.firi. 

C iulomen. 

F. iVw 4oor. 

C F. . om. hon* 
€6) C F. sic B. a/ ifare *gk A< afrd^e 
egh, at litt ro£>e lineobi raduift «t «fter* 
gupra lineam add. rec» man. saec. XVf. Digitized by Google io8 Gipta B. re eghn gift giua ok afraj)e: 67 ) ( 68 balda uaer saej> sinne ok sua w ) traj)is aeriu 70 ) 
aen han bor 71 ) a J>erre eghn 7a ) hun atte. 

XVIIL 

H Nu bor 73 ) kona maej) bonda 74 ) sinum ok 75 ) afla barn saman: nu 76 ) dor 
54 bondin. 77 ) J>a aerua hans barn han: ( 78 moJ)irin a uitzs orj) seia firi barna sinna 
gozs maej) naesta faejninis fraenda 79 ) raj>e ae maej>an 80 ) hon ogipt aer : faej>ringa 81 ) 
skulu taka gaersima J>erra ok i gomu haua. ok faejjringa 81 ) aghu inlasum raj>a 
ok hon utlasum: egh ma hon eghn J>erra saelia aella ur staj) kopa. ok egh 
(^erra gaersimum forhaegJ>a utan ferra mals manfcs 83 ) uit ok 84 ) uilia: gull ok 
siluaer ok 85 ) iorj) ok 86 ) annojmgh hioji. 87 ) diurs horn 88 ) J>aet 89 ) kallas (^gaersima 
( 91 ok bulstra: ( w sael hon J>y likt 93 ) s*im nu aer saght J>a a J>aet ataer ganga J>y 
at J>aet aer olagha 94 ) kop: 

JLJL2v.t 

1F Nu gangaer kona a andra giptu ok 95 ) andra raj)a gagrj): Jia aghu naestt 
faej)rinis fraendaer firi barnanna bo raj)a. Nu aer J)aen litils uitande sum 96 ) fir 
skal sea ok hauaer sinu goJ)zs forhaegJ)at. 97 ) J)a kan J)aen 98 ) egh for annars goJ)ss 
sea sum egh kan firi sinu sea: 99 ) J)a skulu fraendaer J)erra 100 ) til J)ingx faia 67) B. 

68) C. 

69) B. 

70) C. 

71) c. 

72) A. 

7 3) C. 

74) c. 

7 5) C. 

76) C. 

77) B - 

78) c. 

80) c. 

81) c. 

82) c. 

83) F. 

84) C C. F. add. luka. 
B. F. halde varscep. 
om. sua. 

B. F. trcepes cerio. C. add. sinne. 
F. bo. 

Litt. n omiss. supra lineam add. scriba. 

bo. 

manne. 

om. ok. 

om. nu. 

C. F. bonde. 

moper ager vipzorp &c. 
add. sinno. 
B. moen. 
framder. 
per gcersema* 
Malzmanna. . 
vt. Male. 85) B. C. om. ok* 

86) F. om. oJL 

87) B. add. ok. 

88) C. dyshorn oc bulstra. 

89) F. tha\ 

90) B. giarsimar, ok bulstrar. 

91) C. ora. ok bulstra. Cfr. not 88. iupra. 

92) C. F. sic. A. B. om. scel hon. 

93) C B. F. sic. A. py lik. 

94) F. egh lagha. 
g5) C. F. add. a. 

96) C. om. sum. 

97) B. sic C. firi hcegpat. F. fohaghat. A, 
forhcepat. 

98) F. han. 

99) C. F. om. sea. 
xoo) C. F. om. perra. Digitized by Google Gipta B. XIX 109 ok 1 ) kaera firi kununge aella kghmanne. hittis ("san })fier til at han aer sua ga- 
mal at han gitaer egh. eella sua osniaeldaer at han kan egh: J>a a J>aen firi ra- 
J)a ( 3 sum gitaer ok kan ok usel uill. af 4 ) f&Jmnis 9 ) fraendum. 1 Nu aen*) faej)rinis fraendrini aeru delu maen barnanna: J>a aghu mof)ringa 
J)erra majs maen uara. um J)6n mal ( 7 sum ( 8 til J>erra kaeris. ok egh um flere: 
sij>an um all annur mal J)a 9 ) skulu faej)rinis fraendrini-sokia ok suarafiri J>em. 

U Nu doia barn mojmrinna : 10 ) J>a eeruir hon en huwj) lut uij)aer^barn£sin. 
huat J)aet aeru syni aella dotaer aeru baj)e n ) syni ok dotaer: J)a aeruir 12 ) sua 
moJ)ir sum son: aeru alt dotaer ok aengin son J>a aeruir sua mo})ir sum dottir. 
§. 1 . Nu aeruir 13 ) aldrigfi sundaer kulla maej)an 14 ) samkulla liua. aer egh samkulla 
til J)a aeruir 15 ) sundaerkulla maej)aer 16 ) mojnir sidne ( 17 all haenna barn J)on aer> 
ua maej) moJ)ur sinne. 18 ) Nu gangaer aldrigh kuldaer a kull for aen annar aer 
aldaer doJ>aer: Nu sij)an af lij)aer brdj)ra aruinu: J>a ( 19 alt J>aet af sundaer- 
kulla kombaer J)a aeruir 30 ) sua af 21 ) sundaer kulla som samkulla: XXIL 

H Nu aeruir hon bygt bo aeftir barn sin. alt J>aet bondin ( aa fore sik innan 
garzs ok grinda stolpa J)aer a han af tua lyti ok husfrum 23 ) J)riJ)iungb. alt J)set 1) C. F. om. ok. 

2) Pro sant pcer. Sic B, C. F. 

3) C. ce giter. kan &c 

4) C. a. 

5) B. C. F. sic. A. fapinis. 

6) B. F. add. ndstu. 

7) F. om. sum — maL 

8) B. the til thera kidra. 

9) B. F. sic. A. pu. 

10) B. modhurinne. 

11) B. F. add. til. 

12) F. dru. Male. 

i3) B. drwa. F. Erffwe. i4) B. F. mdn. 
i5) B. F. drwe. 

16) B. F. mddh. 

17) F. om. all — sinne. 

18) B. add. Hawer barnit sunderkulla bro- 
dher a fddhrenit, Tha arwehanegh mddh 
modhorenne. 

•19) F. oin. alt — pa. 

20) B. F. arwe. 

21) F. om. af. 

22) A. Pro f antea scriptum fuit h B. F. 
forir sdr innan &c. 

23) Lege husfrun. B. hustro. F.^Hustru. Digitized by Google 1*6 Gipta A XXI I. sum 14 ) kuart standaer (^{Jlet fylgir alt omynd. hus ok alt bo fee J*aer aer ae ) bon- 
de gsestaer CiL gatjzs ok egh bnsbonde. 

XXIII. 

H > Nu giptis kona ok fa 27 ) barn raaej) bonda sinuui: nu dor han. J)a a8 ) gip- 
tis hon andrum far ok barn maej) hanum }>a dor hon 29 ) si])an ok hauar tua 30 ) 
kulla aepti sik : J)a takaer sua kuidaer 31 ) sum kuldaer af omynd iam mykit en 
dottir sum atta syni bolfae sum eghn ok omynd. losora skiptin syszskini mael- 
lum sin: 3a ) takin all aem iamt. 

XXIIII. 

1 

\ 

1 Nu bor bonde i bo maej) sunum sinum: nu dor en af J>em: J>a aeruir 
bondin baj)e sik 33 ) ok sinum sunum. 

.XXV. 

1 Nu aer bonde a andra giptu gangin aella ( 34 hauaer en sin 35 ) son giptan. 36 ) 
aMi J>er sum* 7 ) sij>an doia: J>a aeruir saer 38 ) bonde 39 ) ok egh synir hans. 

XXVI. 

1 Nu gipti 40 ) bonde son sin ok 4! ) giuaer uingaeua ok gaer olgaerj). J)«t £an- 
gaer egh brdj)rum til fulnaj)a: 

XXVII 

55 J Nu boa broJ)aer i bo saman ok giptis en af J>em ok giuaer uingaeua ok gaer 
•olgaerj). J)aer aghu brdj)aer fullnaj) firi uingaeua 4 *) haua ok J)re markaer firi 
olgaerj). a4) F. ©m. fum» 

*5) F. tha/bLger omjrndh. 

*6) F. fotf/w. 

a*) B. F./ar. 

18) B. F. Sidhan. 

119) B. F. sic. A. fotn. 

3d) F. om. tua. 

3i) B. F. sic. A.fatdm*. 

3a) Jk add. o£. 

J3) B. JE. sar. 34) B. F. sic. A- pro hatuer en habet hawcn. 

35) F. om. Jin. 

36) B. F. sic A. ogiptan. 

37) B. F. ora. sum. 

38) B. F. sic A. sa. 

39) B. bondin. 

40) B. giptar. F. gipter. 
40 F. om. oifr. 

4*) B. wingidwina. Digitized by Google GiptaJB. XXV III. iii 

XXVIIL 

1 

H Nu uilia brSpaer gipta systur sina: ba skal samkulla brojrir omynd g$ra* 
ok fylgj> haenna: egh sundaerkulla utan 43 ) sialuaer uili. 

XXIX. 

U Nu takaer man fostra sin ok bij>aer fraelsa 44 ) kunu 45 ) olt kallar han frael- 

san uara. Nu bi{>aer fraels man fostru ok 46 ) bonde kalla 47 ) hana fraelsa uara: 

hauin baer.firi giuit 48 ) uan sinne ok bon uarin fraels ok alt baet af befn kom- 

baer ( 49 hon a fraelsa omynd haua. §. i. Nu bij)a^r fraels ipan fostru ok han 

uet at hon aer fostra omynd haenna eer 50 ) siax ora. Nu bijjaer fostre fraelsa 

kunu ok hon uet at han aer fostre. f>a minskas raettaer haenna : haenna 51 ) omynd 

aer 50 ) siax ora: Nu afla J>6n bos ok barna ok boa saman J>a dorfostre. J>a ta- 

kaer faen 52 ) han atte tua lyti af bo ok hon omynd sina: J>aet aeru siax ora. ok 

J)riJ)iung af bo. 53 ) ok gangin.ae barn a baetri plf. 54 ) Nu" do 55 ) fostra taki |>aen 

uan a til haenna omynd hsenna ok J)riJ)iung af bo. ( S6 gangin ae barn a baetre 

alf. 54 ) fylghin bem frael$ ae. 57 ) §. 3. Nu giftir man fostru sina fostra annars 

■ ■ * ■ ■ * . ■ * ,' i 

manzs. aeru J)er baj)ir uij)aer sum 58 ) uan aghu til J>erra. J)a aer omynd berra 

tue ora: J>aet aer 59 ).hpghinde.ok hofba dyna baet 1 hetir hamar siangh: nti afla 

J)5n bos ok barna. nu 60 ) doia Jxm J)a tak^aer.hin sum 61 ) fostruna atte oittyndi- 

na ok bribiung af bo ok.sua af barnum ok hin sijm fo$traji 62 ) atte 63 ) tua lyti 

af bo ok sua af barnum: nu gangaer fostre manzs aefte fostru: J)a a egh kaef- 

sir i 64 ) barnura: 65 ) ■ '"^w, >ii;. i r ;' .-.r.t i (^, ,; .. Y : 7 * * * ■ * ' f 43) F. ella. 55) B. F. dor. 

44) B. F. sic. A. freesa. 56) F. och gdngin barn &c. 

45) B. add. i7«orf^. 5^) B. F. a>. v , , 

46) B. F. om. ok. " 5o) B. F. om. jm/w. .•'.\: . > \ ' M \ .- » ' V 47) B. F. kallar. \, '. ! 5q) B. F. sic. A. om. #r. " ' . 

48) F; om.jr/az/. ftfal^. r , 6o) B. ok. ^y, . .^ ^ \ 
4q) B. sic F. Hona frels$a\ &c f jV, oi a ,&c. 6r) F. om. ^uwi. .' * ,A ' t ' M ' 
5o4 B. «r«. . ... v ^ ., ._ v ( - - f 62) B. F. sic. A.forstran. J, . 

1) F. r qm. Jipsnna.^ 4 , ., . ■ .. % 63) F. add. fag/t/. v , 

5a) F. *4«... ;, / 64) B. F. uwm/i. ' ,'' 

53) B. F. £o/i0. ( 65) F. add. rubr. litf. i5/irffi» Pci Giptdiiiata 

54)F.halff: /. Balcker. Ber Effief Folicf Er(fda Bakher. Digitized by Google II* jErfptx - B. Hcer byrias cerfpa balkcer i hanurn tcelias flokka siax ok tiughu : 

I. Forst aer son fa])urs arue ok (^um huru dottir firi liggaer sik. 

.II. Um J)a egh matte systir mae{) brofur aerua. 

.III. Vm iamn arua ok bryst arf ok bak arf. 

•IIII. Um at egh ma frillu barn arf taka ok egh ma giua undan raettum arua 

frillu barne utan ( a aruin uili utan til ( 3 klostra aella kirkiu ok egh ma fril- 

la 4 ) barn sit aerua 
•V. Vm aen dult arf delis ( 5 J>a a f>aeii uitzs or|) sum innan aetta uill uita: 

VI. Um kull suarf. 6 ) ok 7 ) kiolsuarf. ok kulsuarf 

VII. Vm huru dopaer ok hej)in seruir. 

VIII. Um aen 8 ) bro{)aer kalla egh annan aj^alkunu son uara ( 9 J>aer skal siaxtan 
inanna epser gangas ok um 10 ) bruts barn 

•IX. Vm huru bonde 11 ) skal sunum urgaef giua 

.X. Um huru ataer skal baera aella 13 ) til iamkan dela sij>an gambli karlin dojjaer 

aer eella ej>a ganga 
XI: Vm at egh ma man iorJ> aella annat u ) goJ>zs undan raettum aruum giua: 

( 14 ok egh ma sik til . gagfyraels giua 

XII. (^Huru faj)ir a barnum ok fraendum iorj) ok goJ>s firi fdj>u *biuj>a. 

XIII. Vm at egh ma huskunu aella horkunu barn arf taka. 

56 XIIIL Um huru huskunu barn skal ut losa innan siu ar ok daxuaerke fulla 1 *) 
ok sianga gangu. 
XV: Vm aen 17 ) man dyl barns annojraghra kunu. aella hon dor af barne ok 
huat haenna gildi jen f ) B. Hn Dottir Scc 
%) B. arwa wilin. 

3) B. Kirkiu ok Ktostra. 

4) B. sic. A. fiUa. 

5) B. om. pa — uita^ 

6) B. Kuldsuarf. 
) B. om. ok. 
) B. om. cen. 

g) B. qro. pcer — gangasu 
i-o) B. om. um. i f i) B. 8ic A. bond. 

12) B. ok. 

i3) B. om. annat. 

i4) B. sic. A. loco rv. ok — giua M habet: 

sua sum fbr uar. 
i5) B. sic. A. Vm at egh ma sik til g&f* 

prcels giua sua sum fbr\ at recman.saec. 

XVI in marg. scripsit eadem, quae habet B. 
16) B.fullan. 
€j) B. ora. 4M. Digitized by Google XVI Um at egk ma man ,f ) andrum laeghanv kamna wtan barn baeri uitni aella 
inni takin se. ok huru barns 19 ) skal dylia ok um Jx>kka skilia l ] 

XVlt. Vm huru frandaer 20 ) skulu fraenda sinur annojmghuin staj) losa. aella 
hua sum 31 ) suara skal firi han maJ)an M ) Jring staemhas: ok hiiru J)aer skat 

efa ganga. .... • ,. f 

X.VIII. Um at J>aen ma egh annan losa sum sialueer a?r I6sta*r ok egh pa tu- 
nu sum han aer kaepsi tiL 

XIX. Vm aen, kuldaer sitaer inne J>a skal J>aen a3 ) aelsta forst ut losa 

i ' ' "J 

XX. Utn aen man giuaer annojmghum fraelsi firi siail sina: Iiuar sum siiara skal 
firi han. ok huru han aetlej)is ok hiia han aerua skal 

XX.I. Vm at ami6J>ughan ma egh losa vm var aelk t>k* 4 ) um antima ' 

XXII. Um dana arf aen utlaendingaer dor. aella uar hanum iorj) giuin hiiar* 5 ; 
sum hana aeruir siban. 

JL . r 

XXIII. Vm huru kunungaer aeruir inlaenzskan (* 6 ok huru gildaer hari* 7 ) uarpafcf. 
um drap. sar aella skenu. t . 

XXIIII Um aen man kalla 28 ) annan Jjrael uara: J^a* 9 ) uaeri sik maej) e})e 
(^fiughurtan manna. . 

XX.V XTm ( 31 aen man kalla J)aen anndj>ughan sum lostaer aer aella ok J)aensum 

~ " * * 

fralsi uar giuit ok huru J>er skulu uaeria sik. aella bonde afla barn uij> 
huskunu sina. / 

XXVI. Vm sen brojjaer boa (^i bo sainan ok en J>erra 33 ) afla barn uij>aer hus- 
ktinu J>erra aella gaer hana 34 ) dighra sij)an J>er haua skipt. .1 1 ; ■ • •• ■ .».-. 

18) B. om. man. 27) Lege utlcendingasr. ; 

19) B* sic. A. bars. 28) B. kattdr. - 

20) B. Frander. 29) B. om. pa. 

21) B. om. sum. 3o) B. oro. Jiughurtan manna. 

22) B. mhdhan. 3i) B- than sum Iqster ar attaPrcilsi war 

23) B. that. giwit kallas Thrdl, dlla Boncte &c. 

24) B. om.oA. . 32) B. om. i bo. ... .1 < rx 

25) B. Awa. 33) B. om. perra. > . « : 

26) B. om, ok — skenu. s 34) B. om. hana. 

C0/7?. /ar. *$V. G. AnU FoL II. • *5 \ < ♦ .*!■ W X Digitized by Google ♦i4 JE$pa& L i , ».. F ; t X \ M ha&ubfrias terffHt balkcen.**) i r r r i .•<- »*~ f i .!'«l!ll .> !i orst 16 ) aer son ok sa 37 ) dottir fajws arue 38 ) son tu^ 39 ) lyti ok 40 ) dattir J)ri«? 
fciung. §• i. Nu kan dottir firi li^gia sik 41 ) liuande faj)ur ok moJ)ur ok ( 4a J)dn 
uraka borl bana: J>a takaer hon egh arfmaej) syskinum sinum 43 ) utan J>6n ta- 
kin hana sij)an 44 ) ataer in 45 ) til sin dk firilatin haenne jyaet: dor 46 ) haenne an- 
tuiggia faj)ir aella moJ)ir ok gangaer sij)an af raj)e ( 47 J)aes sum aeftir liuaer J)a 
hauaer hon ok 48 ) firigiort arf J)aes sum 49 ) aeftir liuaer. Nu aen J>aen sura aeftir 
liuar 50 ) takaer hana ataer in aefti sua giort ok firilataer haenne J)aet ok gaer uael 
til 51 ) haenna: J)a aer Hon arftok: 53 ) §. a. ( 53 iE huar sura broJ)ir aeruir J)a aeruir 

ok systir. i liuarn staj) ( 54 J)a aeruir broJ)ir tua lyti ok systir J)riJ)iung: foruaer- 

*. * . * . 

kar hon egh faj)urs aella moJ)urs arue. J)a ma hon egh foruaerka brojmrs arue 

aella fraenda: J)y at huar sura aeruir ( 55 raoJ)ur aella faj)ur han raa egh fraenda 

07 arf foruaerka: nu takaer ok 56 ) aldrigh J)aen fraenda arf sura egh takaer faj)urs 

aella moJ)iir arf up a J)aen aetta lagin 57 ) sum han mistir ok ( 58 han egh seruir. 

.II. 

1f Nu saeghaer systir at broJ)ir haenna hauaer aerft i nyiu laghum: maej) J)y 
atte hon taka sin lut i aruinu: hauaer broJ)irin boit a margh ar haft ok 59 ) haef- 
J)at J)a ( 60 aer J)aet hans uitzs orj) raaej) epe fiughurtan manna. han 61 ) skulu 
fraeudaer hans ganga innan J)riJ)ia knee. taki sua manga af enum kulle sum 63 ) 
han kan fa J>em 63 ) sum faemtap ara aeru at han hafj)e J)aet lagh hsefjpat i gamb- 35) B. F. om. hanc rubr. Cfr. not. 65. pag. 1 1 1. 

36) F. Nw, 

37) B. swa. F. om. h. r. 

38) B. F. arftaki. 

39) A. ta primum scriptum est 

40) F. om. ok. 
4i) B. F. sar. 

4*) B. sic F. wraka tham. A. om. pon. 

43) B. F. sic. A. finum. 

44) B. F. ora. sipan. . > . 

45) F. om. in. 

46) F. Nw Dor. 

47) B. sic. F. hins som &c. A. perra sum 
aftir liua. 

48) B. F. ora. ok. 49) F. om. sum. 

50) B. liwer. F. leffuer. 
5i) B. F. sic A. om. til. 
5a) B. F. sic A. artbk. 

53) F. Hwar Broder &c. 

54) F. om. pa a*ruir. 

55) B. F. fadhur ok modhur. 

56) F. om. ok. 

5?) B. dtta laggin. F. asthldggennd 

58) B. eg& fcm arwe. F. egh aiffwc. ■ 

59) B. F. sic A. om. ok. 

60) B. F. sic A. a pxet uitzs orp. ,1 

61) F. *Aa*. 

62) B. om. sum. 

63) B. F. tlie. Digitized by Google \Mrflkt Mf<tL n5 

lu lagfcum-j* egh €4 ) atte 65 ) systir aeriia tntop brojmim:") sipan annatl hcef^a 
ej) aaftir suaeria m«J) slikum sum 67 ) han kan fa: . §. r v Nai acn egh aerson ael* 
la dottir tii | vuir fajrir aer egh fajrir til 68 ) ( M J)a aeruir tiaojnr. #r egh mo- 
J>ir J>a aeruir 70 ) brojr aer egh hroJ)ir J)a 71 ) aerukP a ) systir. a*r egh systir J>a 
aeruir 70 ) sona son: 

.IIL 

5 paessin 7 *) aeru ( 7S iamn i arue. aer sonn dotfcir ok dottur son: aer mojHif 
faj)ir ok faj>ur mojar. aer systur son 74 ) ok bropur dottir eer 75 ) mojjur brojoir 
ok faj)ur systir. taki af iamn arue halft huar eetta laeggrin ok huar i sinum 
aetta laeg J>a skipte huar ( 76 sin i maellum: J>a£t. eer sua undistandandc. at uj> a 
annan aetta l#ggin 77 ) ikaa en man uara. ok up a annan kunn* flereuara. f>a 7$ ) 
(aki sua mykit hin enc sum hine fLere.' ok J)er skiptin iat^t: aai^aiii (^sini mael- 
lum: §. i* (*°Nu aen iamneeruinga delk sin i mae%tifcr J)a «rtiir m Jwed (j^fcnv 
ra sum for warj>aer namdaer i bokinqe;. ok, hiaigadgata fhm sij^an 53 ) naemnis. 
sipan af lij>aer J>y J)a taki J)«a arf Siira ui|)ium i aer E haes^acr *k kaaem aefc kun- 
nast#r;;je Jpaer baj>er aeru iamne 83 ) ok knaem:tamkui\rie f>% gangaS* ^e 64 ) hatteer 
til ok.huija frati 85 ) ae J>aer sum 86 ) baj>e, eeru iam naer: J>a slal flri arf taSa ok 
bak arf fran ganga: J)aet aer sua undistandande. 87 ) at ae J)aen 8t ) s kuld as te r 89 ) 
aer ("°hua J)aet aer haekber majfter aella kona J>a takaer j)aet^) aruit» N» Jj«r , ,.\ , '■„ ; ...» !''•* »' : »%*»&»%• • • i. ;t {.> 

... . ...... \ | , 1 : l ' 64) B. e. . 7W F. add. l& 

65) F. m Afe. 78) B. F. om. pa. 

66) F. brodhrenum. F. Broder. 79) B. #«ia mSfltam. -,/ \/;> .^7. 

^JSST 8o) F - om - Nu - **** **■***•'• 

69) A. /Mvruiir scjriptum est^ it a : timiss. supra 8l ) B*Jjrrst''& * MkiHi&htiitdb'. 
lineam add. scriba. -'» : \ ' • 8a) B. ^c. :' v 

70) B. orwe. • v ' 83) F. ipm nar. A 

71) A. v. pa omiss. supra lineam add. scriba. 84) B. F. om. ce 

72) A. Loco litt p miniator erratp adpo- 85) B. add. Ok. , 
suit N. ' ' 86) B. F. om. sum. * y J * r ' ' 

73) F. Idmpn arffwa. 87) B. F. sic. A. undUtandanfonae* "^ 
?4) A. som sciiptum est, at scalpro emenda- 88) B. add. sum. .» >■ .« 
7 tum. - 89) B. F. skyldastet." 7 T 1 ' ; ^ 

75) B. F. sic. A. asm. 90) Pro ^ua/ pmt. Sic T B. E ;. 

76) B. F. sina mdUunu ^; ; 91) B. F. S thdtu ^ "* * ^ " u 


lr . '". ■ .fi.U ,'.w* .'1 .') .»f { Digitized by Google 3i6 Mrflia B, 111. «Utn 93 ) baj)ir aeru iamskyldir maj^eer 9 ^ ok kona J>a takfer maprin^ aruit ofc 
kona gangaer frair for^ 5 ) utan J)6n syzskini sen : ae huat hoefcter kona mr ikyld 96 ) 
J)em sum 97 ) hon dele") aruit aeftir a ("manna alf aelia kuinna/pa skalttianara 
gilm.nu aer saght Nu dela J)ier un| arf faejyrinis brdj^aer-ok mpfmnis br$J)aer 
ok J)er aeru sialuir oskyldir. J)a takaer fajwrbrojrir ok mopar bro{)ir gangae* 
fran: Nu ( 100 dela J>er um aruit sum fram aeru kumne af manninum: sua 
sum 1 ) sona son ok dottur sun: J>a takaer sona son arP) ok egh dottur son : 
py ati aeiimar*} pe delas nijjaer um arf. annar ae* 4 ) hf brfijttinuni 5 ) fbddaer ok 
annar af s^sttirinne: J)a takaer 6 ) J)aen af brqprinum 5 ) fiSJni 7 ) ( f ok egh -Jften af 
systuriime 9 ) aen j^aet 10 ) aer 11 ) baeggia mankyns: Nu aen mange aeru bri?J)lunga- 
air") ok alle iam naer: 13 ) J)a taki sua maj)aer sum majieer; Nu sktlj)em 4om 
aruit *ndre Uelia sik 14 ) a faej)rinit ok andre 15 ) a moJ)rroit. aeru baj)e iam naer^) 
<>k baj)e mankyhs: J>a takaer J)oen sum 17 ) a fa*])rintt aer? ok i allum at^tm 19 ) J)a 
•tak&v ptti\ sam 19 ) sik faeP ) a manna alf ok M ) kuinna alf gange frdn aeri Jter 
aeru baj>if aem naer 22 ) ok b*J>ir marikyns: §. a. *Na delas J>er uij)aer bryst arf 
58 -ok bak arf. nm arf : J>arfrP) aer bryst arf J>er maen sum* 4 ) fram fleru koihnir af 
mannirium :**) ok 26 ) hit 27 ) aer bakarf sum 24 ) maunin kom* af. 29 ) Jm* &al< bryst 
inrue 29 ) taka ok bak ar^e: fran ganga aen (^bajjer aeru iam neer 31 ) ok btfjnr naan* » *. 92) B» ,C. F, bm* surk. * 

93) ^F. Mann, et sic, passim. 

94) C F. mapev. 

95) F. om.for. 

96) A. Loco litt. * primum scriptum fiitt /1} 
pro ^ vero u. 

97) F. om. sum. 

98) B. dela. C <*e/er. 

99) F. Mansvhalffi. m»\. - ; . . 

100) B. F. ffe/«r tht widh vm &c 

1) C. B. F. add. av\ 

2) B. C. F. om. arf 

3) F. add. som. 

4) B. C. F. om. a*r. 

5) B. F. brodhrenonu 

6) C. add. <&, » 

7) B. C. foddes. 

8) C. om. oA — systurinne. 

9) B. F. add. ar. 

10) R <rf. F. *&» ath. 

11) B. C F. sic. A. om. a>r. .*•! 


12) C ifi8fxringan4k \ \ ' ' :i : ; 

i3) B. iamnar. F. amndr. C* iSed mankyns 

legendum videtm*. 

i4) B. C F. add. *i7. 

i5) A. v. andre bis est scripta. #) ■ v 

16) B. iamndr. C. icemner. F. jvnn*. \ 

17) B. F. om. fuw /7 v 

18) B. arfdum. F. arffdam. >u , 

19) F. om. *a/w. , 

20) C. F. add. fcZ ', ! 

21) C. om. ok. , 

22) B. F. dmndr. C iasmner. 

23) B. 2%a. 

24) B. C. F. om* sunu 

25) B. C. manne. 

26) B. C. F. om. oh. 
.27) B. C F. hint. 

28) C */m v. /7M. 

29) B. brystarf t 

30) C B. £er «n* ^a^. 
3i) B. F. omnar. C ix* 


v v. .1. i Digitized by Google Jhfy^B. JJL rt»7* kuhs 5 *) ae 3 *) huar sum egh aer maj>aer til pa talaer 34 ) koni Jwt arf asii hon aer 
skyldare aen maJ)riu: B ) §. 3. Nu cen flere kulla aerwa en man w ) J>a taki sua 
man sam matr ok 17 ) sua kona sum kona fbi 38 ) utan omyhdiaa . ok iar^naruit 
Jteet skal snaa skipta 3 *) sum for 40 ) nai^) skilt. rt 1 1 IPI. /• 1 Nu a egh frillu barn arf taka: will man giua sinu Frillu barrfe' nakuat. 
J)a a 4a ) han fara til lionga Jringxs aella firi kunung J)a han aer i landinn ok 
sina 43 ) arua maej) sik taka 44 ) ok maej) J>erra uilia giua ok halda J)aer faest at 
firi kununge aella laghmanne* ok Jwer 45 ) bref ok preuilegium 46 ) til lak& sij)an 
a J>aert ( 4 *frillu tarn agha ok taki aldrigh mera arf sij>an 4 *) mugbu 4 *) jier fegh 
attaer taka 50 ) aeh J>aet uar maej) J)erra uilia giort 51 ) Nu ma egh gitia pndan 
rarttiim -arua 52 ) utan til klostra , aeila ,$ ) kirkiu utan J)aes uilia stim ^ruiti 54 ) aer r . 
trk halde 55 ) sialuaer a faestum ok kopum. Nu dor frillu barn J>ae( sum sua ua? 
giuit'ok haoaer egh aefti sik skaparua J)a aeruir J)aet faJ)ir M ) ok 57 ) faej>ripis ftaen* 
daerok*) 'aldrigh aeruir 50 ) frilla barn *it. ,!, ! I ' f V. 1f Nu*°) aflaendir man sik ok aeru 61 ) aeflir han barn: nu w ) dor han a J)6m 
uaegh ok 6S ) koma hem Earunota 64 ) haqs ok sann iartighni ok uita naer han d^ T ' 3a) B. F. mankyns. 

33) B. F. oro. <e. 

34; B. taki. • '"'/' 

35) 6. mannenl 

^'CJom. man. ' ~ 

37) B. F. om. o& 

38) B. C. F. om. for. 
•99) Cfc shiptas'. -; 

4o) B. C, F./J/v 

40 B. #r. 

4^) C.- *ca/. *• ' 

43) F. om. sina. 

44) C. F. Aaua. 

45) C £era. 

46) B. F. privilegium. 

4 7 ) B. C F. sic. A. tirm hariu 

48) C B. p*u F. tAA 
4g) & magho. j 3o) F. fed/a. . 1 . '• - 

5i) B. C F. giwit. 

5a) B. C F. arWm. ] 

53) C add. til. 

54) F. hans arffue. 

55) C halder. . l ' 

56) k.fapur scriptum est, at duobtt* ptinctjs 
indicavit scriba prioreoi fineaia littu esse 
delendara. " .*> 

57) B. F. alla. — ^ .... » . 

58) C B, F. a .' \ .*• 

59) B. F. orwrw ' .' * i v . V l . 

60) C F. om. flfa V. A — ' , . . . i 

61) F. dr. '.\y. w'' r ; 

62) C oc. / \ .' . . ; 

63) C F. om. ok* *..• ^ .\ . . .>* 

64) B. farunotar. F« faruniithcr. Digitized by Google wft JErfl>*B,p «Ua 6S ) huar han da, £a skuhi 66 ) }>erra uitqe stauchu Nu dor harn hans^ 7 ) J>a 
(P 8 deKr ino|)rjtf uifaer faejnrinis fraendrina 69 ) ok^.MHar^harnit 7 ?). haua aerft 
fijniffffj) sin:.'ok *ik barn sk. 74 ) J>fca 75 ) uaerfa skal pk Jw fylghia s\im ataer ko~ 
mu maej) tuaeggia manna ej>e ok tolf , aeftir 76 ) han haueer wnuit. Nu dela J>er 
dult ok fylghia egh uitne. J>a hauaer J>aen uitzorj) innan aetta uill uita (^ok 
egh J>aen sum utan aetta uill uita. nu aen skyldi dela J>aet arf oksua fallitmal: 
J>a skulu J^aet* 8 ) skyldi slka: *';.•:•...■ . i .VI. H Nu ka*i uara kullsuarf. 79 ) ( 80 ok kiol suarf. ok kul suarf. J^aetaer kulisuarf* 1 ) 
do? i Jjarfl /siang kona ok barn ;") dpr ( 83 barnit forra an mqj)irin J)a aeruir 
( 84 tooJ)irin barjiit sit. ok mojair arui $erui 85 ) hana; dor mojnrin 86 ) for «n bar- 
nit J>a Mvuk barnit si#a mojtur pk 87 ) naestu faej>rinis fraendaer barnit: ( M nu sae- 
gbaer annar 89 ) hej)it aara ok (^py ma J>aet egh aerua ok annar kristit: J)a sku- 
ln J>f<r .^Jfpet» uH^.suin n?er «aru hpat baer ^r Bant , um : sua 9 *) sum for uar 
saght. Nu dela J>er sighia faej)ringa bflrnsins; ^t konan do for:, ok kununna 
fraendaer sighia ne. J>a standaer J)aet a uitnum J>erra 93 ) sum 94 ) naer uaru. J)aer 
ma uitna ok ej>a 9s ) suaeria sua anndj)tighaer sum fraels. ok 96 ) sua kona sum €$) F. 6ck : : : " <' 

66) C. F. seal 

67) B. G. F. add. Aema war. 

68) B. sic. F. />e/e Modher. C. /f^s* 
/ietfr moprin liabet delirin. 

69) B.Jrdndar. F. frander. 

70) C. F. om. oi. ... 

71) B. C kalla. •'' * 

72) B. C. F. Aar/t. -v v 

73) B. F. sic. A.fupur. . ' \ 
y^jnB; «d<fo J%4* : , . 

fj5) B..J6L Fl «W. «w* . 

76) B. F. sic A. add. at. . 

77) B. F. om. oA — iwfa. 

78) B. F. om. pwt. . .;: 

79) B. kuldsuarf. F. kulz suarjfi .1 

80) F. om. ck — kutl suaff. > .' i 

81) B. Kuldsuarf. 

82) B. add. o*. 

83) B. F. barnjfy<&n i 

.'v,^vV."/\.' /' .A.ptfb .L > K., l » 
' 1 • t i v\ * ■ » 

.( > » 
. ) ftfi B. F. mbdkir barn sit. 

85) B. drwir. 

86) B. F. modhir. 

87) F. add. thess. ' ' ' 

88) B. rectc habet verba: nu — foruarsaghtj 
post ea, -quae in textu infra legunturr Nu 
dela per — kona sum man\ Cfr. not 97. 

P a g- 4I 9- 

89) B. annat. 

90) F. 6ic. B. thy mattet egh &3* Aj o#t 
nar kristit ck py matte. p(St egh *ru*. % 
pa &c. 

91) B. witna ok swaria sum &C. F. wV^ 
na som &c. 

92) B. om. ^wa. 

93) F. om. perra. 
g4) B. F. om. sum. 

95) F. eedA» ,B. OflK h. r. . f ; 

96) B. om. ok. . ,\ iXl \ ... Digitized by Google JErfta B* VL 119 mar>:^) fy 1. p&t f tef ki<jlsuarf^ druknar saeridoeP a; skfpi ' knaj>eer ok-konaok 
b^^^i*i'nu^d^lW r }*fti* ute : ^ilikit fierra snimstute ) drttkna}*. J>a aen;ria<± 
kuat 1 ) uar*) maejy J)em (*J)aet sum imdan kom huat j)aet aer haeldaer kona aella 
man* fraels aella annofmgheer J>a ftia faer uitne baera ok 4 ) suBpria: ok sfyan 5 ) 
skulu pev eerua 6 ) sura for uar skilt. Nui 7 ) dela J>er dult v ok« fylghia egh uitne. 
J>a hauaer J)aen 8 ) uitzorj) sum 9 ) innan aetta uill uita: §. 2. ( ,0 Nu aer J)aet kul- 
suarf brindaer inne maj)aer ok 11 ) kona ok barn J>erra: J)a skal J)aer sua um ua- 59 
ra ia ) i uitni ok i lS ) allu sum 14 ) skilt aer i kiol suaruinu: 15 ) Nii i J)aessum 15 ) 
maluna J>a ma kona ok annoJ>ughaer uitne baera ok ej)a 17 ) suaeria ok i eengum 

andriim 18 ) malum: ld ) : ' . 

:?•.:•■.. . • ■ ■ . ' ; - ■ • 

VII. 

U Nu giptis bonde ok bo maej) kunu sinne ok han ao ) afla barn maej) baen- 
ne ok dor bondin fran h&ftne for aen hon uisse 21 ) at hon hauande uar. nufar 
til arui bondans ok takaer arjf hans ok saeghaer sua aa ) at J)5» haua egh barn 
samim ok J)y mat a *) J)u egh a&rua han: Nu uet hon egh a4 ) at hon hauande 
aer utan a5 ) giuaer ut aruit. nu takaer J)aet talas at hon aer hauande: 26 ) nu far 27 ) 
hin J)aet hora sum aerft 28 ) hauaer at hon aer hauande. ok far til ok draepaer 
hana ok uill nofmghser aruit mista: aella firigaer liiii haenna maej) ogaerningum: 
nu iorjias hon ok uarjrer yppinbart sij>an hon iorJ>aJ) a9 ) aer at hai> firi iom 97) B. hic add. ffu sigher -— for war sakt. 
Cfr. Dot 88. pag. 118. 

98) F. kibl swarff. 

99) F. Dela ter. 

100) B. snimsU F. senast. 

1) B. F. naquar. • 

2) F. om. uar. B. fcdd. nar* 

3) B. F. than vndan dcc 

4) B. add. edha. F. add. eedft. 

5) B. F. sic A. om. sipan. 

6) B. add. swa. ••■> "> ■' . * 

7) F. ottK 2V»< •' '■" 

8) B. F. sic. A. om. jfwp/t. 

9) B. F. om. sum. x 

10) F. TAet or Ao/ suarff dcc. 

11) A. Loco litt primum scriptam est k. 

12) F. om. ttarc. i3) B. om. i. 
14) F. sdsom. 
i5) B. F. sic. A. fco/ suarunu. 

16) F. Mfl/?*. 

17) F. ee*£&. 

18) A. v. andrum bis est scripta. 

19) B. F. om. malum. 

20) F. om. han. 

21) F. wiste. 

22) F. 6m. sua. B. &#/*. 

23) B. F. wa. 

24) F. add. dnn thd. 

25) B. F; ofc 

26) F. Z?/gA*r; 

27) B. F./a, 

28) B. ar/^ 

29) B. F. sic {iordat). A. iorpar. Digitized by Google «o Mnfpa A VII. 

liui haaiiria: ok bitta^ 30 ) {wer uitai til niiej) saaflu : Jte skal hana uriort>.( 3l up 
taka ok lik, haenaa up skaera. hittis harn i likinu aejla nakuar lijvnike til bftra$ 
J>a aeruir 39 ) barnit fajmr sin: ok moJ)ir aerui barn sit. ok haeuna arua 33 ) hana; 
faer takaer? 4 ) doJDaer pk hej)in arf. ok 35 ) kuik#er ok kristin gangaer fran: 36 ) J)j 
at aengiii ma ainan? 7 ) sik til firfs dr«pa. 

VIIL 

H Nu defc brojiaer 38 ) «ila systaer um faej>rmi sit annar kallar , annan 39 ) egh 
aj>alkunu son uara; J>a ( 40 hauaer han uites orj) uita maej> enum pt han maelte 
til J>aet skula 41 ) uara nijria 42 ) hans innan J>riJ)ia knae. annar giptae maj>rin : J)ri- 
J)i a faej)rinit 43 ) oIbuJ>& uar til })aes ols: fiarj)i a moJ)rinit 44 ) 6lbuJ)i uar til J>aes 
ols ok tolf aeftir. ( 45 man af kulle huarn 46 ) i J)riJ)ia knae: ( 47 taki sua manga af 
enum iuile sumhan kau fa }>em sum femtan ara aeru: ( 48 J>a skulu pe tolf 
uita at hini ( 49 sum.firi fcuoru J)er suoro baj)e sant ok lagh: sij)an a han iamt 
uij)aer brojpor siu haua: 50 ) orkar han 51 ) egh 52 ) J>a 53 ) bete miskunna man: 54 ) 
Nu kaerir egh broJ)it aella systir til hans: J>a aghu egh 55 ) fraendaer han ( 56 frillu 
brojmr kalla utan ippinbar 57 ) uitne sen 58 ) til. §. i. Nu takaer man kunn rane 
aflar 59 ) barn i bfuti ok bange. J>aet ( 60 barn takaer sua arf sum aj>alkunu barn. 

Nu kaflar annar brqt#s barji ok 61 ) annar 6 *) egh , J)a a han 63 ) uitzs orj) sum 64 ) 

"~r^ ,....• 

3o) B. F. hittis. ' . . . 48) F. sic. B. That jkulu 4tc. A. pa pe toif 

3i) F. tagha, hittis &c. * um P* 1 uita & c - 

32) B. F. sic. A. *r; litt ui supra lineam &> £• F. fiurar sworu badhe &c. 
, , „, ¥ r 5o) F. om. haua. 

add. rec. man. saec. XVI. . . 5i) F. om. han. 

33) B. arwe. F. pm> h. v, . 5 a ) B. F. add. f^. 

34) B. arwir. Male. 53) F. om. jb*. 

35) F. om. ok. 54) B. F. madher. . .\ 

36) F. add. fyri. 55) B. sic, A. F. om. egh. 

37) B. om. annan. 56) A. fnillu scripbim es$, at scalpro emen- . 

38) B. brodhdr. datum. F. frillobarwu 

39) B. F. sic. A. om. annan. 5t) F. yppinbar*. 

40) B. F. sic. A. pro haucer han hahet hauan. 5o) F. hittins. 
40 Lege fftu/u. B. ^Aa/. 5g) B. F. afla* 

J±i) B. F. nidhiar. : £0) F. om. ^ar/i. B. Aa//a iru(^ iofTi.: 2%ai 

43) B. add. than. F. Fddrenne hans. taker &c. 

44) F. Mbdrenne. B. F. add. A«/w, 61) F. om. o^. 

45) Verba: man af kulle delenda yidentur. 62) B. add. kalfar, 

46) F. huar. 63) B. F. than. 

47) F. om. taki — neru. 64) B. F. om*. sunu Digitized by Google AErfpd B. VIII. i3i 

Jaet uill uita 65 ) msej) fullum nij)iar ej>e. ( 66 man af kulle huarn innan J)ri])ia 
knae. taki sua manga af enum kulle sum 67 ) han kan fa J>e sum faemtan ara 
aeru 68 ) at J>aet uar aflat i bruti ok i 69 ) bange. J>a skulu J>aet uita fiughurtan 
maen 70 ) mdj>rinis fraendaer at J>y rane uar fylght sum 71 ) atte ok lagh saghjm: 
ok J)£et 7a ) uar sot til fulzs ok fiae};aertiughxs: J)a a J>aet barn sum 67 ) sua aer til 
haldit sua arf taka sum aj>alkunu barn: 

.IX. 

U Nu uill bonde son sin gipta aella gangaer sialuaer a andra giptu. J>a skal 
han 73 ) urgaef giua sinum sunum: ( 74 J)a a han allum sinum sunum halft uij) 60 
sik giua. dotir a egh urgaef taka. hon skal 75 ) lita at omynd ( 76 J)erre sum faj)ir 
haenne gaf. husfru a allan J)riJ)iung af bo hans. J)a skulu fraendaer J)erra 77 ) 
eghn 78 ) i tu sundaer 79 ) laeggia sum J^er 80 ) gita iamnast J>a skal i! ) faj)irin i bol- 
by taka ok* 3 ) J)er i umeghnum: J)y enust i 4>olby at egh 83 ) uinzs um eghn at. 
JSTu ( M aen nakuar j>erra aer ughurmaghi J>a skal fajnrin firi lut hans sea J>aer 
til at 85 ) ban aer maghandi man. §. 1. Nu dor bondin ok 86 ) aeru aefti ban syni 
ok dotaer: J)a aeruir sua son sum son ok 87 ) dottir sum dottir all iamt faej)rini 
$iL, §.3. Nu kap faj)irin jQere barn afla antuiggia maej) J)erre kynu aella ( 88 maeJ) 
andre. ok kuanu urgaef bejras. J>a skulu J)er til urg^ef ganga 89 ) til aelstu bro- 
J^ranna 90 ) ok egh, til gambla karlsins. 91 ) 65) F. add. brud%l?arru , . . 78) F. agher. t - • ■, i .-/ 

66) F.hwaritridia6cc Cfr. not. 45*pag. 120. 79) F. om. sundasr. 

67) F. om. sum* 80) F. B. sic. A. om. per* . 

68) F. add. och witha. 81)' A. v. skal bis est scripta. 

69) B. om. i. • ' • ■ 8a) F. add. egh. Male. 

70) F. on». marb 83) B. e. 

71) F. sdsom. 84) F. ar naquar thera vgurmagi. 

72) F. om. pcet. 85) B. F. om. aU 

73) F. om. han. 86) F. om. ok. ...,\ >.« .' ? 

74) F. om. pa — sunum. 87) B. F. add. swa. 

75) F. &. 80) F. annare, och thann jkunjio 6cc. 

76) B. F. thera Jadhir hanne gawer, Hus- 89) B. add. in. 

frba (F. hustru) hans a &c „ ' gri B. brbdhra. ; ( F. JBroder* 

77) F. B. sic. A.perr. r 91) B. karls f / ./ . , .', . 

Corp. JunSv. G. Am. toL 11. ^ 1 t6 Digitized by Google Ifl» Mrfptt.B* X X.' 

i ' J 

* i 

H Nu dor gamble karllin }>a skal alla lyti 92 ) ataer haera systir ouiynd ok bro- 
})ir urgaef py at J>aen a ae 9S ) uitzs or}> sum 94 ) til iamna])a uill dela: £aer skal 
baera fae})rini til faej>rinis. ok m6J>rini til m6J>rinis: ok egh faej>rini til m6J)ri- 
nis 95 ) ok egh 96 ) mojtrini til fae})rinis. Nu dela })er saeghaer annar J>era 97 ) an- 
nan mera haua fangit aen han ataer bar. })a skal han uita maej> tuem ok tolf 
aeftir at han fik egh mera aen nu aer ntaer burit. }>aen ep skal ofaestan 98 ) a ouaer- 
stu faemt ganga : Nu ae maej>an J>e aeru i bo saman huat J>e aila maej) J>ianist 
sinne aella maejr kopskat 99 ) aella maej) aj>rum sl6gb}>um skipti 100 ) }>aet Mia bro- 
})ir sum bropir. Nu 1 ) sijmn J>e aeru skipti at })a gangaer faet til 2 ) skiptis sum 3 ) 
J>er af sinu faeprini fingu ok egh 4 ) })aet J>e maej) 5 ) J>ianist aella sloghpum vrn- 
nu. §, i. Nu uiiia bro}>aer skipta faej>rini sinu }>a skulu fraendaer Jrerra nij>aer 
uara at minstu tue. ( 6 lut i skot laeggia ok sij>an hita. Nu kalla 7 ) anhar lutat 

* * • 

uara ok annar kallar*) egh: })a a J>aen uitzs or}> sum 9 ) lutat 10 ) uill uita maej> 
fullum nij)iar ej>e sua at han fik J>aet raaef) hit ok lagha skipti uij)aer |)ik bro- 
})ir aella J>ik n ) systir. J>a faestir hitrin J>aet la ) han hauaer fangit. nii aer Iutat i 
bolbynum J>a aer lutat i allum J>em 13 ) til* Kggia bolbysins. 14 ) §. 2. Nu sighier 
annar 15 ) lut sin uaerre uara ok btyaer iamka uij) sik: J>a a J>aen uifczs orJ> 
sum 16 ) til iaranaj>a uill 17 ) delar pa skulu J>er alle 1 *) ataer baera itfaej) 19 ) surnum 
ej)e sum for uar saght. J>a skulu fraendaer til J>erra koma at minstu fiughurtan; 92) A. v. fyti bis cst scripta. • J " 

93) B. F. om* <e< 

94) B. F. om. sum. 

95) B. F. sic A. morinis. 

96) B. c 
r) B. F. om. pero. 
i) B. ofdstat. MsJe. 

99) F. kopenscliath. 

100) B. F. skiptin. 
1) B. om. tfu. 

a) B. F. sic A. om, rii 

3) F. thera. 

4) B. F. sic. A. om. agfc, at h. r. supr* Ji- 
neam add. rec man. saec XVI. 

5) F. add, f Ae/vs. 6) Forte pvo (utf (v. *VM) k * 

7)k'F.'M<r. v ,>l 

8) B. F. om. kallar. 

9) B. F. om. sunt. 

10) A. Loco ultimi t primuro scriptom fhito. 

11) F. om. pik. 

12) F. than. 

i3) B. add. sum. 

i4) B. F. *ic A. botbysinis. • 

i5) B. add. thera. 

16) B. F. om. suni. 

17) F. om. uill. 

18) F. o#* (^rt£ 

iy) B. lf. «c* ^ om. mffu Digitized by Google /Erfya #iX. *<*? (^buar J)^rra innan J>ri$>ia knae. taki sua manga af enum fculle sum ai )hankan 
fa })em M ) sjum femtan ara aem 23 ) J)sessum lunduni at sua sum uppe standaeri 
bokinue at lofcrin fawte 24 ) J>aet han hauaer fangit. J)«t aer suaundistandande at 
huar haldper J38&t 25 ) han 26 ) hauser facigiL ok ( 27 aer aunaer lutrin uaerre aen an«- 
nar J>a skal iamka ok sua 28 ) baetra ok egh af nyiu skipta: dela per aen sif>an: 
}>a skulu per fiughurtan ( 29 niJ)ia sum naer aeru suaeria at ])er kunnu egh iam- 61 
nare skipta aen nu aer skipt. ok sipzn liti huar at lut 30 ) sinum ok 31 ) gangaer 32 ) 
-egh si£>an til iamkan J>erra mcellum ok egh Jyerra baraa: 33 ) Nu sighaer annar 
J)erra egh iamnaj)a ej)in surin uara: J)a aghu J)er uitzs orj) sum 34 ) han uilia 
forJ>an uita: ( 35 J)aen ej)in maej) tuem af nij)inne ok tolf ( 36 ualinkunnum: J>aen- 
na ej) skal faesta ok taka: §.3. Nu uilia J)er skiptas uij)aerfiri nauista 37 ) skyld 
-( M J>a skulu J>er skipta maej) faestum ok kopum: sij)an huar J>erra aer a (^kop 
sit kumin J)a a han uitzsorj) uita maej) fiughurtan mdnna ej>e at han fik maej) 
faestum ok kopum: ok ( 40 annan haefjia ej) aeftir. 41 ) uita nij^aer 42 ) uijtter gial- 
din: 43 ) si})an gangaer 44 ) egh til ( 45 iamkan J>erra skipti. Nu as huat ftest $>er 
haida iui J)a J)e skipta ftej>rini sinu J)a skal til iatanaj>a ganga utan per ko- 
pitfs 4 *) uij)aer sua sfctm for 47 ) uar 48 )- saght nu «e J>aer til J)aessura lundum kom- 
b*r faestfla}** ual 4 ?) ( 5a fc*la ni{)iar ^aer 51 ) mlfclluiri Jfcrra J>a skal ae 52 ) til iatfl- 
tWJJa gaiiga til JyriJ>ia manzs. §. 4- Ntt aen J>6n wru mang syzskini ]>aghar 20) F. om. huar — knce. Cfr. not j3. infra. 
ai).E. om. smn* - t ' , -.._ 

22) B. f^e. F. om. h. V. 

23) F. hic add. Auor lAera i/i/za/i tridia kru% 
Gfr. not 20. supra. 

24) B. yarfar. F. fdster. 

25) F.,Or P , , ,. . ,..'.. .' ./ ,o4 

26) ^. jp. sic A* Qm. &an. , : 

27) F. #/i annar luthren ar warre &c« 

28) A. Litt a pmiss. supra lineara add.^criba. 

29) B. F. nidhiungar nar &c. . 

30) C luti. t < 

.$1) G. F. om. oJL ,« 

32) f. £&#?. ' : " /V ;;.\ .'., 

33) B. C. arwa. 

34) B. C. F. om. suqi. ., 

35) C. F. om. pcen epin. v 

36) C valicunnom. pam ep &c. ') B. wito, C* nasinno. F. G, nasinn*. 
I) B. C. F. sic. A. oni. pa skupA^ 
39) B. F. sic. C. Aop 5zV huniit N cxc. A, kopit 
sin kumin uita flcc , 

(L om. annqn -^- «»/h>. 
4,|3 B. add. o^ (lege oX) f F. add. OfA. 
f2) C. om. nipcer. ■ 

43) C. F. add. oc. 

44) B. gar.- ^ 

45) C. B. icemnapa pcet skipte. F.Idmnadha; 
om. perra — ganga. 

46) F. schiptens. a . >\ 

47) 5-^ , • f :■ 

48) C. B. iFr. it t 

49) F. 4va//J i. 

50) C. ora. ip//a nipiar tfxer. 
5i) B. aacjkl .V.'. 

52) C om. «. Digitized by Google Yaif Mifok &?X. en") j>erra kCpir uif* 6ri Sin bro|)ur ok egh 14 ) uij) oskyJdan mari ok$ s ) kom- 
baer af eriu J>erra suzskina 56 ) til ])rijria manzs (^aer gangaer egh til iamnajja 
sijpan: ok J)riJ)i mannin ma egh iamka: Nu as huat J>aet 5 *) haeldaer 59 ) systir ael- 
la broJ)ir aella huat arua 60 ) J>aet aer. J)a ( w skal sua skipta 62 ) sum 1111 aer saght. 

.XI. 

U Nu ma egh man ior j) aella annat gozs giua undan rattum aruum sua 
sum 63 ) for uar i laghum ok egh 64 ) sik til 65 ) gaefyraels giua: J)y at J)aet gaf birw 
ghir iarl af. 

XIL 

H Nu ( 66 aen nakuarn haendi 67 ) uanmaet 66 ) aella 69 ) siukdombaer sua at han (^or- 
ka egh sialuaer at hialpa sik ok foJ>a sik J)a skal han biuj)a ( 71 raettum arua 
sinum aen 72 ) han hauaer egh 7a ) barn 74 ) sialuaer: ( 75 uill han egh 76 ) uij) hanum 
taka J>a skal han andrum sinum fraendum biuj)a : will aengin J)erra uij) hanum 

4 

taka ok arwj)a firi hanum: J)a ma han 77 ) sit gozs J)em i haendaer saetia sum 78 ) 
firi hanum uill arwpa ok han uill foJ)a: §. i. Nu dor han J>a skulu aruani 79 ) 
bans gozs taka ok J>em ataer, fulla ( 80 kustm hsxi haufler fot: ( 81 ok giui 8a ) um 
arit firi g&fyraelin fiura markaer ok firi kununa J)re markaer ok luka 83 ) hanum 53) C. et. 

54) A. v. egh omiss. ipse, ut videtur, scriba 
supra Imeaiu add. 

55) C. P. cella. Recte. 

56) C. F. syskena. B. syskine. 

57) F. sic. A. B. ok pripi — uunkeu pcer 
(B. That) — siparu C pa ganger &c offl. 
ok — iamka. 

58) C. B. add. cer. 

59) Pro hceldcer cer. Cfr. not 58. praeced. 
F. halla; male. 

60) B. C ortve. 

61) F. schipte som Scc. 

62) B. skibta (forte errato typograpKico). 

63) B. C. F. sic. A. om. sum. s y ' 

64) B. e. 

65) B. C sic. A. F. bm. f/7. 

66) C hcende naquarn van mcett &C. 

67) B. hZndar. 68) F. wanmecht. , 

69) C F. oc; 

70) C B. F. orkar egh.hialpa &<er sceiutr oc 
egh fbpa Scc. 

71) F. arffuom sinom 8cc. 

72) D. at. Male. 

73) B. D. e. 

74) A. Loco v. barn antea scriptum fuit arua. 
75)/ C Verba: uitt — sinum sunt absctssa. 
7® D. e. • ' ., 

77) C B. D. add. te. F. add. & 

78) B. C om,- sum: 

79) C D. F. aruo. C add. hans. 

80) C sic F. kusten, som hati &c. B. £»- 
tf*)i $m//* /*a/i Jbdde. A. D. om. kustin ^— 

81) C ora. oA: — pre markter. 

82) B. gtwo. 

83) B. luke. Digitized by Google 'Mfplt BtiXlI. '126 arwj)is lon ( M ok sij)an 85 ) skal J)aet w ) raekna huat af hans 87 ) gozs aella af hans 
iorj) gik um arit ok sla {«t forst i ^ialdit: nu aen pe uilia egh ataer fi)Uaku*> 
stin df,arwj)is fon: 8 *) J)a Sghi 1 ?) Jaen hans gozs sum 90 ) han J)aet gaf. 91 ) . 

, XIII. 

H Nu huskunu barn ok w ) horkunu barri aella huru })aet aer til kumit J)aet 
takaer egh arf utan abalkunu barn: 

f 

XIIII. 

1F Nu afla 95 ) man barn uij) huskunu manzs: J)a a han luka siax ora firi 
sianga gangu bk fulle 94 ) ilaer daxuaerkin 9S ) taki barn sij)an kristit 96 ) aer ok 97 ) 
uari' fraelsL 98 ) Nii 99 ) sitaer barn* 00 ) inne um ar gialdi firi tua ora; sitaer 1 ) tun 
siax*) gialde ffti J tolf ote: >itaefr nat a fraet 5 ) siunda gialde 4 ) fulla 5 ) losn: 6 ) ( 7 J)aet 03 

* " • * 

seru J)rea markaer uapmala aella siax markeer 8 ) psenninga aella fiugliur nytia not. 9 ) 
J>a6ii a uald suiri 10 ) up ("skal tiaka tati slikt et J>aer ^if siim 12 ) han uil Nu lo- 
sin.aldrig ,a ) fraendaer (^naejpan faj>irin liufcr hu skal han maej> ej>e losa fiu<- 
ghurtan manna at J>aet aer 15 ) barn hans losi 16 ) ( 17 til fraelsis ok egh til : ai)ndj)ughs 
a lionga Jringe aepte 18 ) J)ry 19 ) mal J)ing staemd : (^haldaer (^ban sij)an ok uill 
egh ut giua a lionga J)ingxs faemt pa 23 ) bote 23 ) fiuratigbi markaer TH- * ■' Pl i". ' N l [ »I 
} Jii i ) C. ,om. ok — gialdit. , 
' #.'**. •"•'' '■' i '' 

86) B. fcw. 
) F. om. hans. 
) B. C F. lonin. 

89) C. aghen. F. dgkd. * 

90) B. C. F. om. -sotw- 

91) B. (1 F, sic. A* g^/? • ' 
93) C F. <*//«. v 

93) B. aflar. 

94) B. F.fylle. O 

95) C F. daxverkeV ' • 
g6) F. Chrmrteih. . \ . . 

97) C. om. o&. 

98) F. saachloos. Male. 

99) A. Litt A omisft^miiuator'. 

100) B. C ?. sic* A. **r. v 
1) B. F. 4dd. jW^. •/ ./ 
a) C. add. ar inne. •' } > •*«" 

3) C om. /xrt. .1^ .«"<> /i -> ■ 

4) B. C F. sic. A. gio^. 


i>i i < 1 > • O '^ • 4. ,;1 \Vk-> .1 .1) • ^/ »» i 1 t -<". * J 5) K.^t.fulla bis est scripta. 

6) f:7o6«. ' ^ ' • 

7) C F. om. />«*? «rw. 

8) B. C F. sic. A. makwr. 

.9) F. ^fligtt iWlcWk. . \ .: 

0) C F. om. sunt. ^ x • 

1) B. C F. taker, taki &c> .'.:{» 
a) Bi C '& 6n|. ^ttiWi ' • ■■» 

3) A. Litt. r omiss. supra lineam add. scri- 
b*\ Wx. an4re+ Male. '»> 

4) B. F. mati fadhir. C mcep faper. 

5) C B. F. sic. . A. 001. cer. 

6) C. Ibsa. 

7) B. C F. sk. A. t*k frietis.^ 

8) F. oro. cepte. ^ - f, i 

9) A. fa primum scriptum e^C 
ao) F. e//a W/Ae *c 

ai) C om. han sipan. ' \ •£ •'' 

22) C OUt ^Mk ■- . v . .i 

a3) B. add. /ri Digitized by Google ia6 ^rfpd B,$T. .XV.' .;:■.•- ,' • , 5 Nu dyl man (^barrls tiij) toooj)ugha \&m [ 6k**) ganga^r tiifsft* ^ij^att. |>agt 
fa a6 ) egh fa})ir lost. Nu dor ann6J)ugti tff Ifotntf Jiaer a han 1>6ta* 7 ) firi*) ful- 
la losn: nu i J)6m d6J)a ( a9 uarJ)aer gildare 30 ) J)6n annojmgha aen J)6n 81 ) fraelsa: H Nu ma egh man kaenna andrum (^laeghaer utan han se innitakin aella 
harn baeri 33 ) uitni: nu aen antuiggia J>erra aer ok uitis han jDaet. 34 ) J)a skal han 
dylia maej) tuaetylftum ej>e halft 35 ) naemt; ok hqlft onaeint. ok dyli fyajpi baras 
ok haefj)a 36 ) aella bote J)reia markser: ok J>aer a i huartQ karl aella kunungaer 
pjj & P&l 37 ) &r bondans J)ukke: nu ma aldrigji ]>aen £ukk$, taka 38 ) su^n 39 ) i 
j^ok^a 4 *) aer aflaj^aer: ok aldrigh botis J)ukke firi ( 41 J)a ( kunu jsum 39 ) i Jmkka 
uar J)aer 4a ) afla J> i 43 ) §. 1 . Nu kaera 44 ) J)er aeptir J)ukka bot sum haenna giftanda 
ipru J*a sigh^er 43 ) f>aen sum ftri sitaer ?t J>aet uar 46 ) $»$ pk boj 47 ) uiti J)apt maej) 
ej>e fiughurtau,;uaaama at patt uar saet ok 48 ) bot f su» l; ^qii b^um samde 49 ) ok 
lagh uaru: - -•- , , - ■• ,. e r ..,,,? 'm. . -,, if ,. , , , , f . I . 

> l XVII. •■•' v ■ ■ v ' 

r • « •. • • •• 

■ ' - '> • *i i i > ll : \ . . ; i { '. i . . . . k . . ' i . ' ] • 

H Nu uilia fraendaer 50 ) fraenda sin ur annSJ)ughum staj> losa j>a s kulu J>er 
manhaelgj) a Kari ] laeggia 51 ) ok ia )*!fae firi han biuj)a ok J)ing staemria. ' Jftjj' $en \\\ I • -i ♦ • < r • /T 


24) B. F. sic G. Aar/i. >A* bars mannopaghu. 38) B. G. F. sic. A*.opa. ^Ao. • 

25) C. F. om. ok. .. \ < 3g) B. C. om. «*/?#. » . .i .^ 

26) B. C. F./a#y,£. VA \ n \ . :? . 4o) A. Litt. o omi^- «jprp lijBeamJ adli..£tcitiJ^a. 

27) A. LitL f lapsu caiami «t deformata. 40 F. r^et t rucAa ar afflaiK > % > /1 /) 
j»$), F. om*fir.h\\ .,1 4^) C. B. a?r. x ,\\ , * 

29) B. rAa warder. >bnnodh9lgk\ gftdandi an 43) B. C. sic. A. aflapcer. '-\.''' .«' ; f» 
thdnfralsa. \\ t , \ .': -^: 44) B. C. F. sic A. Ao^; \> .1 .:> ; 

30) F. gildane. . ^ ■» 45) B. sic C. F. scegher. . A. si$hOn.: 
3i) C. F. Am. \ > 46) C. *r. - 

32) C Verba; tegh#r,— iut(ni) sunt> ahscieQBL 47) B. add. Tha. 

33) F. bidra. ; ' 48) B. C. F. ^r: A^iOm, *k. t .. 34) C. om. pmU> , .'.j m .: 49) C- F« seemde. t Jfc Q. F, addi *. .; 

35) B. C. F. sic. A. Ao>»J \ /. 5o) B. C. F. sic A. om., fr*n4ier, 

36) C. B. hafpar. . /:• 5i) B. ^o. 

37) B. F. sic A. om. /h?{. G />orr.. . c 5a) B. C. F. om. 0*. 

1 . . .••'•'. Digitized by Google Mrjpa A &f?&* 1*1 kc^idin gaer ig^tnihg 53 ) ' a hau sipao han aer i manhaelgjv takin: J>a aw J^aet 54 ) 
sua gilt sarri J)&b uare til fnels manz* giorL Nu (^firi alla hans gpaenimg* J>a 
sfcvlu 5 ?) fraendaer baiis suara (^pe sum ban gaer sipan hap aer i manhaelgj) taiin 
ok egh 51 ) bondin: Nu alla J)a gaerninga ("sum han giorJ>e for aen man 
haelghJ) 6Q ) tystis 61 ) a ban «Ua ok* a ) sij)an hon domis af banum (°hana: bote 
(^bondin (^firi han sua sura firi annan J>rael: Nu baettir han i sokniime 66 ) 
J)reia J>ingxs dagha : })a skal bondin til Jnngxs fara ok raanhaelgj) af hanum 

* 

lata taka raj)e sij)an 67 ) hanum 68 ) saklosu 69 ) sum for: Nu haldaer han a sokn 
siune. J)a skal han 70 ) J)ry maljring staemna fiai J>a lionga J)ing. i 71 ) lionga J)inge 
skulu J>er fullan nijri* ej> ganga: 7 *) huar i 73 ) J>riJ>ia knae. ( 74 taki sua manga af 
enum kuile sum 75 ) han kan fa 76 ) J)e sum faemtan ara aeru (^sua skal um alla 78 ) 63 
nij)ia ej)a uara sum nu aer saght. 79 ) J>a skulv 80 ) tue J)aet uita ok tolf aeftir at 
han aer J)em sua nij)ium naer ok knaem kunnughaer 81 ) at J)er aghu han losa i 
lagh M ) manna: ok^J arnnan fiughurtan manna ej> aeftir* 4 ) (^ok sua suaeria at 
uir losum han til' Kyns ok kutidra manna ok egh til annojaigx doms. J>a aer 
J>aet lagha losn: J>reia markaer uaj>mala: aella siax markaer paenninga. 86 ) aella 
fiughur nytia not. 87 ) ok J)riJ)ia 88 ) ep suaeria sua: paet skulu tue uita. at J>aet 53) B. C F. slc. Ai garriig. ' 

54) C. B. F. «iQ. A. ow. peeU 

55) C alla pa gicerninga han giazr sipan. han 
asr imanhwlp taJtin. pa sadu frmndtv hans 
suara oc bonden egh. JYv alla pa &c. 

56) A. Litt v omiss. supra lineam add. scriba. 

57) F. td han &c 

58) B. F. sic A. om. egh. Cfr. not $5 t s*ipra. 

59) B. C F. han gfoiv / m 

60) C manhailgpen. * •> . . 
60 B. C F. Irsis. 

62) C. om. o&. , 

63) Vox hana delenda videtur- C* Tr. iarta 
Wfe &c B. fAa Aate Aana bonttin 8$e. 

64) G. bonde. sua sunt $ca/ firj anfian fl?c 

65) F. om. y?r* fcro #ua. 

66) B* C JF. } *o4p sinnc* 

67) C. B. F. sic A. sipian^ 

68) C. F. om.hamnK 
^69) B. saklost. 

r 70) B. C om. Aoji* 
71) F. i. 72) C. add. maper af kulle. 

73) C innan. 

74) C eg& fue af* (prima linea foliiversi est 
ahscissa) mr pem su* nipiom Oce>\ 

75) F. thar. 

76)' B. add. hwat ther aru haldar flere dlla 
farre. 

77) B. Ok swa suni nu ar saju\ yny tJHUutm 
nidhiar edhin, swa skal vsn aUa ntfhwic 
edhe (lege edha) wara. • Tha, Cfc 

78) B. F. sic* A. aiita* 

79) F. add. om thanna nidia eedhen^ *${ scfiafi 
om alla nidiar eedhe wara. 

80) A. LitL v omiss. supra Jtaeaiq adct scriha, 

81) C F. kundtr. 
8a) F. bStea\ 

83) C adct sua. 

84) C om. aflir. 

85) B. C F. sic A^ 4f uir suoruxt ha* &ft 

86) C B. F. sic A- paznnjga. 

87) C oro. ff& F, ^/^Aa JfwV^ 

88) C B. F. «c, A, /mv^o. Digitized by Google i*8 JBrfpa M. Xftl. »r w ) fraenda fae ok egh (^hans fse ok egh utj)aer giald Uans fea w ) J)aessi Jui ej» 
skulu a lionga Jringi gangas ofesti: nu skal han uald haua um w ) taka af J>em 
J)rim slikt el 93 ) sum 94 ) han uill: nu ma han J>aer til saklosu inne halda: hal- 
daer han 95 ) si])an hastte uij) (^fiuratighi markum: Nu uill hondin 97 ) flera ej)a 
haua. kaere 98 ) ^("lokan aella spanan : J)a skal 100 ) han dylia jnaej) tolf manna 
ej>e at han egh lokjtaj^e qslla spanaj)e bo hans icUa fas, hans sella bote J)re 
markasr: ' :. aflr l6st#r ok jegh J)a Jtunu XVIIL 

U Nu ma egh bmm annan 1 ) losa sum sialu?er 
sum a ) ( 3 han aer kaepsi 4 ) til. 

.XIX. 

9 , Nu sitaer kulcher inni i anndjuighum staj) ok ^eru samkulla: J)a skal ae 
J)aen 5 ) aelsta forst losa: sij)an alla 6 ) maej> fulle 7 ) losn ok egh maej) ej)um: 

XX. 

H Nu giuaer man annojnighum fraelsi 8 ) firi sial sina: J)a skal han baj>e sua- 
ra ok sokia firi hans uaerk ae 9 ) J)aer til at 10 ) han eer aetleddaer ok han ma egh 11 ) 
innan") ej)um standa: ok egh ( J3 kopgildaer uara 14 ) pk alt J)aet sutn 15 ) gaers til 
hans: Jaaet aer 1 *) sua gilt sum til hraels gaers ok egh mera: §. i. Nu J)a han 

* ■ ■ ■ - ^ 8g) B. P. war. 

<£o) €; V B. sic. U F. om. egA. A. birt. foi/w — cgA. 

gi) B. Fi fear. C. fiar. 

ga) if/7 legendum videtur. Gfr. (Jap. 14. C.F. 

om. tff7fw 
g3) C om. e*. 

g4) K F. om. jriim. » , 

g5) C. F.*om. han. 
g6) C. juepertiughu. JVv &c P. fiedertiugt. 

Nw &c. 
gjr) C. han. 

ffiB.niarir. C. F. kneuex; 
gg) B. lukkan SMa hospahan. 
100) B. 6. F.sic. A. *&w. 
;) B. C. F. sic. A. ora; 4FM«n. v • * • ?) F. dm. jtfw. k • b ; 

3) G. B. F. sic. A. pro han a*r habet ha>r. 

4) B. kiapsir. C. kafser. . 

5) C. F. past. 

6) Q, a/. 

7) C. F. fuldre. B. fuldra. 

8) B. C. F. sic. (Lfrcesi. , 
g) C. B. F. sfc. A. o*. v 

10) B. C. F. om. at.^ v A 

11) A. e/> primum scrfptum fuisse videtar. 

12) B. C. £ F. ihnom: 4 
i3) C. «er fom £6)? gi&fer. bc flcc, 
i4) F. om. uara. 

iS) C. F. om. sum. 
16) C. F. add. ati, Digitized by Google JErffM B. XX. »39 skal aet lepa 17 ) J>a skal jwet uara m*|> lnui seghandans: Jjaen sum") han uill 
aetlejta J>a") skal 30 ) fiughurtan mana al ) ep i J)inge ganga ofaestan: sua at han 
uarj) aa ) fraels maef> aeghandans ia ok bans 2 *) goJ)uilia: pk liir takum 24 ) han i 
bo maej) os: sijxin ma han sokia ok suara 9 *) firi sik: ok i efmm 36 ) /standa: 
dor han barn los ba. skal (^baen aeruan 38 ) sum han aet ledeu sua ok am 79 ) han 
lostis maej) fae ok fraenda ej>e sum f5r uar saght. ok hayaer han egh skaparua 
J)a taki J>aen arf hans 30 ) sum han loste: 

XXI. 

1f (^Nu uil maj)aer man ur ( 3a annoJ)ughum staj) losa: han skal egh losa um 
(^anfrij) aella um uartima: 34 ) jutan han fa 35 ) hanum annan aemfroknan 36 ) um 
J>aen timan til syslu sinna. 

xxii. ,:■.•..... 

H Nu dor man J)aen sum 87 ) egh hauaer arua inrikis; komhaer *eettaer ahii 38 ) 
innan nat ok 39 ) iamlanga maej) brewm aelk 40 ) fullum skia4um t at han aef han^ 
raetaer arui. J)a taki arf hans: kombaer egh han 41 ) innan nat ok iamlanga: J>a 64 
takaer kunungaer arf hans. huat J)aet aer haeldaer iorj) aella losora : J>aet kalla- 
J)is 4a ) forjjum dana arf: Nu aen (^iorj) uarj) giuin hanum: |)a, taki J}aeniorJ)i- 
na sunpt 44 ) hana gaf. - ' *' ! : " 17) C. F. oHlepos. B. atledhos. 

18) B. C F. om. sum. 

19) B. om. £a. F. han. 

20) C. add. han. 

21) B. C. F. manna. 

22) F. trar. C. varpew 

23) B. F. ora. hans. 

24) F. thogom. C* 

25) C B. F. sic. A. uara. 

26) C F. epe. 

27) B. F. sic. C. pcen han atrua atr han &c 
A. han pcet ama (sic) sum hin ast lede. 

28) Pro cerua han. 

29) B. F. sic. A. add. hccn. 

Corp. Jur. St>. G. Ant. Fol II. 3o 
3i 

32 

33 

34 
35 
36 

37 
38 

40 

4« 

4* 
43 

44 F. om. fcmi. 

C F. babent hoc Cap. inter Cap. 2,3 ct 24 

F. annbdoger laos^ 

B. warfridh dlVir vm aniima.. ... 
F. warfridh. - - - 

Bk fkr.' .:>).-. 

C. F. icemforan. 

B. C F. om. sum. < 

F. arffwinger a\her. 

B. C F. sic A. om. o&. 
B. C .R. .o& 
F. ora. han. 

D. Afff. F. A«* A. 
C F. iorpen vmr. 
C D..F. om. sum. «7 - ^ •\ t» Digitized by Google * 36 JErfpa S. XXI II. 

XXJII. 

4 Nu aen man 45 ) aer inlaenzskaer 46 ) ok uet man hans arua: J>a skal aruit 
standa J>aer til ( 47 aer hin kombaer: Nu aen man uet egh hans arua: ok kom- 
baer egh 4 *) buj) af hanum aeila san uissa huar sum 49 ) han aer: aella ok sialuaer 
han ( 50 innan nat ok iamlanga: J)a aetuir 51 ) sua kunungaer han sum utlaenzskan: 
§. i. Nu aen han uarf>aer draepin: J)a skal sua bota firi han sum ("skilt aer: 
(^varj^aer han huggin fullum sarum aella slaghin skenu: 54 ) bote sua 55 ) firi han 
8um firi 56 ) fraelsan man: 57 ) 

XXIIII. 

* * 

% ( 5, Nu sighaer man annan J)rael uara: J>a skal han uaeria sik maej) ej)c fiu- 
ghurtan manna. maej) fraendum sinum 59 ) innan J>riJ)ia ( 60 knae: taki sua manga 
af enum kulle sum 61 ) han kan fa pe sum faemtan ara aeru: at han eerfraels ok 
frij)aetta : 6a ) gitaer han ej) gaqgit uari fnels: ok hauaer han giort nakuara gaer~ 
ning 63 ) til hans J>a 64 ) bote sum saght aer: 

.XX. V. 

t 

\ Nu kaliar 65 ) han J>aen man annoJ)ughan uara 66 ) sum 67 ) lostaer aer. 68 ) han 
aer 6 *) gildaer: £a 70 ) uiti meej) ej)e 71 ) fiughurtan manna maej) 7a ) nij)iar epe. at 
han uar lostaer maej) fae ok fraenda epe sum 73 ) gitte ok iagh uaru : 74 ) Nu sighaer M t 5) F. han. 5g) F. add. huar. 

6) B. F. sic. A. utlanskasr. C D.* 6o) C * kuUc oc egh tue af enom. ♦ (h)an eb 
4?) B. C F. arwen kumber. D. aruin* sanset &c 

4o) A. eb primam «criptum est - x^? 

49) B. F? om. sum. 6l ) p - om ; ««• 

50) B. «c. F. om. nat ok. A. pro utnan nat 6a ) F. frijattha. 
habet i/z/iol. 63) B. gidrninga. 

5i) C cerue. 64) F. om. £<*. 

5a) C B. /5> *r skilt. 65) C Aatf*. 

53) A. Miniator ante h. V. errato adposuit 66) B. F. om. uara. 
IV. — F. om. varpcsr — man; at hk insc- 67) B. ar. 
ritCaput in textu 21. Cfr. uot 3i.pag» 129. 68) B. C tvor. 

54) B. add. Tha. 69) C B. F. sic. A. om. a>r. 

55) D. om. sua. 70) B. C F. om. pa. 

56) B. om.firi. 71) B. om. epe. C* 

57) C om. man\ hic inserit Cap. 21. Cfr.not 72) B. C F. ora. mcep. 

3i. pag. 129. 73) B. C swa sum. F. sdsom. << 

58) D. on. Capp. 24 — 26. 74) F. aru. Digitized by Google Mrfpa B. XXV. ili 

man Jjaen man annojmghan") uara sum frelse uar gwit: p» uii***) m«J> e£e 
fiughurtan manna at ban uar aet leddaer maej) toiri <Jk. iakuaef)! mlzs aeghanda : 
§. i. Nu aflar 77 ) bonde harn. roj) 78 ) huskunu Eina: fa ma eghlty hondin* ) bar n 
sit i ( 81 saeldi lata. ok egh annojmght haua: 89 ) ok egh brojnr sin brofur. ( 83 ok 
egh systir sina systur. 

XXVI. 

Nu boa br6J>aer i bo saman ok 84 ) aflar 85 ) en 86 ) bam ui]> husknnu J>erra: 
J>aet barn a 87 ) fraelst at 88 ) uara: J>aer aghu egh bropaer fullnaj) fiyi. Nu skipta 
J>er ok 89 ) gangaer si^an 90 ) aepte haenne") ok gaer dighra hana *•*) Itfsi han sua M ) 
si^an 94 ) sum oskyidaer maj>eer: » ,, /''■ ,j i ' . ■ -•'!»• teelias I Vm huru kunungaer skal, eghn ataer biuba ok huru han skal skqU aella. ai- maenning saelia: .II. Vm 4 ) huru karl hauaer. uitzs ,orJ)„.Qk e^gh 5 ) kuqupgfer:. , 

III Um aen 6 ) bonde uill eghn saelia ok huru 7 ). hana ^kal ataer biu|)a. aejlas eba 
giua.«) ' . <•' t i i jr$] B? C'Pi si<S. A. annUghan. 90) F. om. sipan. 

76) F. acW. rttft. - ■-' ■■»'■• yi ) B. P. oin. hannc 

l&vtf£r ;.,.:.,... . } a om Aana 

ei £ v%*Jv ca,aroi ^**w»^ S ?; T™,k^ 

80) B. C. F. bonde. x ti ,. , o 94) C. F. om. «/>an. , -» , < 

81) B. F. salder Jora. v c i) D. ante huiic titulum atramcnto scriptum^ 
8a) C B. F. sic. A. uara. •' habet rubricam io/fc . v . . .. r 

83) Fi etfa Syster Sjystra sma. .v . / • 2) B. D. sic. A. burias. > 1 4 

84) C. F. om. oA. '"•■•" >-■ • 3) B. Eghna Salur. D. a&l 6/s4fa?tV ., 

85) C. o/7a. v - ! 4) B. om. ^m. , „.:,,, 

86) B. add. thera. 5) D. e.' Sj) F. **o//- • * -\ 6) D. om. irit. 

88) B. C. F. om. at. 7) B. add. Aan. 

89) C F. om. oA. o) B. D. ganga 


1 ȣ" 

1 ir Digitized by Google i3a Eghfotatur. 65 JIIL Vm asn meep skiptas 9 ) iorjmm ok annar sitaer fcuar okipras ( 10 kops shis: 
aella huru faest skal baera: 
JV« Um aen daljn far af ok r hin a sujn kopt hanaer aella aer landboa iorJ> ok 
far skipat, 

VI Vm aen maen skiptas ior Jmm ui J>aer : aella J)6n ior J) kiandas sum han fangrt 

hauaer : 

VII Um aen annar kalla 11 ) sik mera haua kopt. ok annar minna 12 ) salk aella 
han gaer alsalu ur by 

VIU Vm iorJ)a skipti huni hemula skal ok alie kopana") skolu naer uara") 
sum i glohohttttm staddis: ( ' ] 

IX. Um 15 ) aen man kopir iorj) af andrum ok klandas en lutrin: 16 ) aella hin 17 ) 
kopir a kuaelde ok") dor 19 ) um nattina: 

X. Vm at aengin baer faest ao ) a fotaer dojmm ok kopin ma egh 21 ) sik ("sial- 

uaer hemula maej)an salin Uuaer: 
XI: Um aen $ahu aill tgh hemula; Jw $ki>l a ban faest baera ok hurru j)ri£i 

mannin 23 ) ma uaerja. . 

XlL Vin* 4 ) alla iorjia delu \> a* 1 ) skal a yuaerstu feemt uaeria aelia 2 *) ut giua 

utan han forfall haui: f • 

XIII. Um aen nian 27 ) skal hemula") sik 29 ) ok «r i sot aella (^sali hans aer 

' ■ ''■("■ ' ! ' ' ' ' ' ' ' ' 

(^utan lanzs: J)aer skulu uitne suaeria. 9) D. skiptas. 

0) B. kiopsins, attas flcc ,,, 

1) B. kallar. 

2) B. add. hawa. 

3) B. sic. D. kopane. A. kopna. , 

4) D. add. £uo« . 

5) B. om. Um. 

6) D. lutcer. 

7) B. D. om. hin. ■ 

8) B. D. add. hin. 

9) D. «tf. 
ao) D.fcestcer. 
ai) D. c .n f » i * » » .< 1 22) D. om. siahuer — uill eghy at v«rba; 
£//» «n *a/m o>*7 egh hemolce in inferiori 
margine sunt addita, forte a rec. manu. 

23) B. madhrin. D. man. 

a4) & add. W.'-' '" ^ 

a5) B. D. om. pa. 

26) D. &/£*£ />*. . .,, u . . 

27) A. v. man •Jnisfc *t»m*a iineain add. scri* 
ba. D. siaiucer. 

28) B. add. sialwer. 

29) D. *<*r. ' 

30) D. op&a Aan* utlcendis patt skai : &a 
Male. 

3i) D. B. uttendis. Digitized by Google Eghna safur. i33 XIIIL Vm een 32 ) iorj) klandas aella tue baua iorJ> kopt. ok en 83 ) iorpattarin 14 ) 
ma egh 85 ) i (^uarn standa: 

XV. Um oen iorJ>a uaern 37 ) kallas olaglilika gangin uara. aella man klandar i 
akrum ok firi auaerkan: 

XVI. Vm aeri man takaer pauninga 38 ) at lane ok saetaer iorj) 39 ) at uaej)ia faest 
( 40 aella buru J>aer skils nm J>6n mal sum 41 ) J>aer til hora 

XVII. (^Um aea iorj) aer firi enum klandaj). 43 ) J>a aer firi allum aen J)er dela 
alli et mal: 

XVIII. Vm aen sinlej>is 44 ) kaennis huar uij). ok ( 45 egh aepti 46 ) iorJ)a delu (^on- 
ga J)ing staemnaw 

XIX. Um aen J)6n delas uij> fanga fej)rini ok forna faej>rini; 

XX. Vm aen kirkia ( 48 uill eghn sinni ur staj) kopa. aella klostaer ok huru J>e 
hemuld 49 ) fa: 

XXI. Um ughormagha iorjKt skipti aella hans iorj) saels firi losora: 

XXII. Vm aen brdj>aer boa i bo saman J>a aer J>aen aelzsti 50 ) kopgildaer. 
XX. III. Ura fostra aen bonde uill uan sina andrum 91 ) saelia: 
XX.IIII. Vm aen man kopi ("mollu uaerk aella fiskia: ok lagh haefyar: J\l u will hosr bjrias eghna salu.**) 

.1. * < kunungaer eghn 54 ) saellia: han 55 ) skal fraendum sinqm 56 ) ataer biuj)a 3a) D. B. aic. A. eer. 

33) Pro a?n. Sic D. 

34) B. Jordattare. 

35) B* D. om, agh. 

36) B. PVdrn. D. Verbar uarn —> Vm ten 
sunt abseissa. 

37) D. B. sic. A. ua*r. 

38) D. B. paminga. 

39) D. add. sina. B. add. sina Jiri. 

40) B. ok vm thon dfc. 
40 B. D. om. sum. • 

4?) D. om. titulum httfas Cap. 

43) i*ar/> legendum videtur. 

44) B. D. sinaledhis. 45) D. e. B. o/»fe Sor<£i ifcfo jA«/ «g& Zion- 
ga *A*/ig stamna. 

46) D. B. sic A. tepiti. 

4?) D* a lionga pings st&mno. Male. 

4») B. dila KLoster wil — kibpa, ok huru &c 

49) D. hemult. * 

50) D. B. sic A. «&rt. 
5i) D. om. andrum. 

52) B. Jfo//w worA. D. Verba: jftotfu uverk — 
o& sunt abscissa. 

53) B. C oro. rubr. D. babet rubr. egnm bal- 
kcer. F. rubr. Ser borias aff egn Salur. 

54) B. C D. F. sic A. egh. B. add. im* 

55) D. £o. 

56) B. add. hana. Digitized by Google i34 Eghna sal. I. gua han 57 ) sum bonde. §. i. Nu uill kuuungaer eghn 58 ) skota: J>a skal J)©n 59 ) 
sum eghuina far. kununge J)ry borj) uppe halda: kunungaer skal af samu iorjp 
taka sum han skotir. ok hanum i skot laeggia: han a faest firi kunungxs bor- 
66 pe taka : 60 ) kunungaer a hanum ( 61 braef giua ok preuilegium sua 62 ) at hanum aer 
laghlika skot. Nu uill kunungaer 65 ) ataer taka maej>an han aer innan J>riskulda : 
J>aet aer 64 ) uald kunungx. Nu aer han fote 65 ) utan J>riskulda ok andrum in- 
nan: 66 ) J>a hauar han uitzs orf> 67 ) ataer taka. Nu aer han baj>um fotum 68 ) utan 
kumin ok klandar 69 ) sij>an: Jw 70 ) hauaer bondin 71 ) uitzs orj) ( 72 uita J>aet 73 ) maej) 
ej>e at hanum uar laghlika skot. §. 2. Nu uill kunungaer almaenning 74 ) saelia 
J>a skal stallare hans uaj>a rij)a: bonde skal hanum J»ry borj) uppe halda: ok 
faest at eghn taka: ok skal han bref taka: nu klandas 75 ) sij)an: J)a hauaerbon- 
din 71 ) uitzs orj): 

.11. 

f Nu 76 ) J)aer sum 77 ) J>e dela ("karl ok kunungaer : J>a aghe karl uitzs orj) ok 
egh 79 ) kunungaer. 

.IIL 

1 Nu uiil bonde eghn saelia: J)a skal han*°) fraendum* 1 ) sinum ataer biuj>a: 

. faej)rinis fraendum faej)rini: ok mdj)riqis 8a ) fraendum mdjnini: Nu 83 ) skal han 

fraendaer sina maej) sik 84 ) taka tua: 85 ) ok staemna J)ing ok ataer biuj)a: enum i Sf) C om. Jhw. . , 

58) B. C. D. F. sic. A. egh. 
5$) B. han. 

60) G. add. o<\ 

61) B. bref ok privi/egium giw>a. 

62) B. G. D. F. om. sua. 

63) B. D. F. sic. A. hunungcer. 

64) C. B. D. F. sic. A. om. cer. 

65) B. D.fote. 

66) D. inne. 

67) C. D. F. vo££ B. waU o* witzord. 

68) B. C D. F. orn. fotum. 

69) C clanda. 

70) D. v. />a est abscissa. 

71) B. bonde. 72) D. Verba: uita — ha{num) sunt abscissa. 

73) B. om. pwt. 

74) C B. D. sic. A. almwnnig. F. Almcn- 
ninger. 

75) A. Litt. / omiss. supra lioeam add. seriba. 

76) ,D. B. F. add. or. 

77) B. C. D. F. om. sum. 

78) F, om. karl ok kunungcer. 

79) D. e. 

80) D. oro. Aan. 

81) k.framdeer primum scriptiun fuit. 

82) B. C D. F. sic. A. morinis. 

83) A. Loco litt JV mjniator errato adposuit % 

84) C *<r. D. se. 

85) F. add. aff tham. Digitized by Google Eghna sal. III. i35 gar})e ok allum a Jringe: faemt 86 ) at 87 ) sitia at sialfs sins. 88 ) frit skulu J>er ko 
ma ok fae 89 ) fiora sum kopa uilia: sua skal han J>ry J)ing staemna ok 90 ) J)rea 
faemti sitia: J>a skal han til fingxs fara ok 91 ) lysa athan hauaer laghbujnt ataer 
pa ma hanum doma saelia saklosu 92 ) J)em sum 93 ) han 94 ) uill: §. i. Nu sael 
han sipan: nu kalla egh fraendrini 95 ) lagbhu])it ataer nara: ok 98 ) klandas firi 
J>em fangit hauaer: J>a skal hin hemula snm 97 ) salt hauaer uita maej) J)em") 
tuem fraendum sinum sum 99 ) J)a uaru maej) hanum at 100 ) han laghbdj) ataer ok 
tolf aeftir J>aghar firi enum aer uart J>a aer firi allum uart. orkar han 1 ) egh 
ej)e. J)a a ) gange hin til uaerjm 3 ) sum kopt hafjte. ok hin 4 ) gialde Jnrea markaer 
sum salde. ( 5 J>aet kalla uipaerlax ore. ok ( 6 ganga sua aeflte tolf manna ej> at han 
raej) egh kland aella kual a kSp J>aet pe giorJ)u: ok gange hin til iorJ)inna 7 ) 
sum klandaj)e. ok fulle ataer uipaerlax orin ok uaerj)in ( 8 J)aen sum ohemult sal- 
de. Nii ( 9 aer hin 10 ) ddj)aer sum salde. J)a aghe hin 11 ) uitzs orj) sum kopt") 
hauaer: §. 2. Nu a ,s ) egh minne iorj) 14 ) tii 15 ) atar huzs 16 ) hora aen siatungxs 17 ) 
attungaer i bygdum by aella J)riggia marka eghn 18 ) i humptun aella hapum : Nu 19 ) 
len nakuar klandar 20 ) ok saeghaer egh uara lagh buj)it ataer: J)a a han uitzs orJ> 
maej) (^fullum nij)ia ej)e. at M ) J)y salde han utan aetta: at sua mykin M ) eghn 24 ) 
horpe 25 ) egh til ataer buzs: C. B. D. F. sic. A. farnu 

B. D. F. atar. C cepte. \ 

D. B. F. sic. C sialfsins. A. siafssins. 

C. B. F. sic. A. fa. 

B. C. F. sic. A. op. 

C. F. om. ok. 
F. om. saklosu. 
C. F. om. sum. 

B. C. F. sic A. huan. 

C. F. framdcr. 

96) B. C. F. om. ok. 

97) C om. $u/m. 

98) F. om. pem. 
B. C. F. om. suni. 

100) C a?r. 

1) C ora. fom. 

2) B. C. F. om. f>a. 

3) B. C. F. add. sinna. 

4) B. C. F. sic. A. om. hin. 

5) B. C sic F. thet kallar. A. £«#* 86 
8 7 
88 

89 
9° 
9 

g 

9 

9 

9 

99 6) B. gange apte &c. F. g&igtf io#f &C C 
om. ganga sua. 

7) B. iordunar. F. om. h. v. 

8) C «w» jo&&. 

9) C B. <*n hin mr doper. 

10) F. than. 

11) C B. F. Jxen. 

12) C Aop. Male. 
i3) F. «i. 

i4) C F. egn. 

i5) B. C F. sic A. om. ti£ 

16) A. Pro r primum scriptum est & 

17) C siatta luz. 

18) C B. F. *©r/>. 

19) A. Litt N omisit miniator. 

20) C clanda. F. kallar. 

21) B. C F.Jiughurtan man*a edhc. 

22) F. om. at. 

23) B. C F. mykil 

24) C ior/>. 

25) F. horer. Digitized by Google i36 Eghna sal. IIII. .1111. 

f Nu skiptas maen iarjxim uipaer aella seel* 6 ) man maune ior}): J>a skaP 7 ) 
sua manga faeste taka sum tomtina aeru lutskipta i J>y ( 28 kopinu; Nu sitaer 
han a9 ) kuar ok ij>ras kSpsins 30 ) raj>aer lasum ok nuklum 31 ) pk bor a rnaej) elde 
ok aerne. 33 ) aella aer J>aet landboa 33 ) bol ok ryuaer for aen han far 34 ) skipat J>a a 
han uitzsorj) kopit ryua J)aessum lundum Nu a han sum kopte staemna ha- 
num 35 ) J)ry J)ing ok sitia J)rea faemte. at 36 ) J)riJ)iu ftemt 37 ) baera in tilhansfae- 
67 sta ok kopa maej) faemtan manna ej)e. (^en skal sua suaeria at han aella hans 
arue skildi firi faest J)aes kops. ( 39 ok tue skulu sua suaeria : at J)er aella J)erra 
arwa uaru 40 ) naer J>a J>aet 41 ) kop giorJ)is ok sua 42 ) tolf aeftir. at han fik J)a iorj) 
maej) faestum ok lagha fangum : sij)an 43 ) skal salin kopanum 44 ) uij)aerlaxdre bo- 
ta 45 ) J)rea markaer firi huaria faest. J)aer a i huarte karl sella kunungaer: Nu 46 ) 
a 47 ) han at 48 ) forstu lagha sokn .egh ( 49 mera aen ena faest in til hans baera: 
will han flere faeste 50 ) in til hans bara: 51 ) J)a skal han sua manga lagha sok- 
ni 52 ) staemna sum han bar 53 ) festi 54 ) in 55 ) til hans Nn sij)an in aer burit fae- 
ste 56 ) ok kop 57 ) til hans: J)a skal 58 ) han huat han uill haeld«er halda kopit ok 59 ) 
£ara af iorJ)inne: aella ryua kopit ok luka ut uaerj) ok uiJ)aerlaxore : will han 
egh luka ( 60 uaerJ) ok uipaerlax ore. i J)ingum ok faemtum : J)a gialde 61 ) niu mar- 
kaer firi laglia sokn 62 ) kununge 63 ) haeraej)e ok malsaeghanda : §. i. Nu dyll han 26) C. B. F. sic. A. om. scel. jfi 

27) B. C. F. add. han. /5 

28) C. om. kopinu — bor a m<pp. % , 

29) F. man. y 

30) F. kopz sins. 4° 
3i) B. F. nyklum. 49 

32) B. arne. 5o 

33) F. sic. B. C lanboa. A. tamdboa. 5\ 

34) B. C. fa. 5i 

35) F. add. som sallde. 53 

36) B. C. F. a. 54 

37) Cjhemtenne. 55 

38) B. an han skal 4<waria &c. Male. 56 

39) C. tuer cet pen cella &c. F. thwar sd 5? 
Swariaj &c. 58 

40) B. add. thar. 5g 
40 C. om. pa»t. 60 

42) F. om. sua. 61 

43) F. thd. 62 

44) B. F. sic. C. koparanom. A. kopunu. 63 F. sic. A. B. C. om. bota. 

A. Loco litt. N miniatqr errato adposuit % 

B. C* F. ma. 

B. C. F. sic. A. 6m. at. 

C. F. mcen ena Scc. Male,* 

B. fastar. 

B. F. bara. 

B. F. sokna. 

B. F. bar. C. bicer. 

B. fdstar. F. fdster. 

C. om. in. 

Pro fcest. B. fdstar. F. fdster. 

C. kope. 

B. F. ma. 

B. C F. sic. A. ceiia. 

B. C F. om. ucerp ok. 

C B. F. sic. A. gilde. 

B. soknena. 

B. F, sic. A. kununga. Digitized by Google Eghna sal. III I. 137 

sighaer egl\ haua salt. J>a skal han tuaenne fiughurtan manna ej>a a samu faemt 
ganga: annan (* 4 su at han ( 6S a ok aldrigh sik 66 ) afhaende: ok annan sua at han 
hauaer laghhaefj)at suaeria J>e bajur ( 67 J)a skal haeraezs naemdin 68 ) uita huat 
sum 69 ) J)aer aer sant um: §. 2. Nu ae huar man baer faest in til annars: J*a 
uaer han egh (^iorjnna sik til handa utan rindaer 71 ) (^sik ransuaerkum ok wi- 
tra 73 ) sik til uaerj)a ok uipaerlax ora: 74 ) Nu skal ae han haua J>e 75 ) tua sum 
naer uaru. ok J)aen sum firi skildi faeste 76 ) aella J>erra arwa: fa han (^egh in- 
burit faestina: 78 ) ok hauaer auaerkat. J)a bote J>rea markaer: hauaer han egh 
auaerkaet ok baer egh faestina: 79 ) J>a ( 80 botir han egh ok ban takaer egh uij>aerlax 
ore: Nu J>a han skal suaeria: J)a skal han standa a samu iorjunni sum han 

« 

fangit hauaer: 

■v. 

H Nu aen salin far af. ok hin far a sum kopt hauaer maej) elde ok 81 ) aerne M ) 
raj>aer husum ok lasum ok nyklum: (^nu aen J>aen klandar sum salt hauaer 
aella Lans arua.")' aella aer J)aet 85 ) lanboa bol ok fa* 6 ) skipat. ok kombaer land- 
boiii 87 ) a maej) elde ok aerne* 2 ) ok bor a : J)a ma han uaeria maej? fiughurtan 
manna ej>e aen 88 ) Jjaeri 89 ) klandar sum salt hauaer aellahans arue at han fik maej) 
faestntn ok kdpum: ok standa a samu iorJ)inne ok uita hans uij)aer giald 90 ) ok 64) Pro sua at. B. F. em. su. C. * 78) F. fdstone. A. in additum at deietum est. 

65) B. F. sic. A. pro a ok habet sik. 79) F. fdstona. 

66) C. sas. ' 80) G. bote han egh va+ pa hanScc. 
£7) B. C F. sic. A. pro pa skal babet paL 81) A. v. ok bis est scripta. 

68) B. F. ndmd. 81) B. arne. 

69) B. F. om. sum. 83) G. om. nu — arua. Haec verba debuis- 

70) B. F. sic A. sik handa &c. . C.* sent sequi post verba: a*lla a?r — ok bor a, 

71) C vinder. ut adeo quae infra leguntur: cen pccn klan- 

72) C. om. sik. F. rJtns wdrchan fran sear, dar — hans arue^ superflua essent. 
och &c. 84) B. flrwc 

73) B. F. witer. C* 85) C. B. F. sic A. pa>r. 

74) B. C. F. bris. 86) B. F.far. 

75) B. F. them. 87) C lanboe. 

76) Pro fcsst. C. festenne. B. fdstina. F. 88) C B. F. sic A. of. 
fdstone. 89) C F. han. 

77} B. e burit f fdstina» 90) B. widhdrgidld*. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol II. • 18 Digitized by Google l30 Eghna sal. V. aunan haefya $J) aeftir. 91 ) 8e*;u J)aet losora sum w ) ban kopti iorjuna raaej>: 93 ) 
J>a uiti at 94 ) han fik 95 ) maej) feestam ok kopum ok allum lagha fangum ok 
ejpa 96 ) aeftir. 

VI. 

f Nu skiptas maen eghnum 97 ) uij» nu Jtlandas J)6n eghn 98 ) sum 99 ) ban hauaer 
fangit. J)a skal han hemuls manne sipum til sighia: orkar han 100 ) egh hemult 
halda J>a ! ) gangaer 9 ) huar til sinna eghn ok 3 ) hin 4 ) gialde J)rea markaer sum 5 } 
ohemult salde. iorj) 6 ) skal iorJ)u uarj)a ae 7 ) til J)riJ)ia manzs sij)an ( 8 uaer huar 
fang sin (*at aerfjja malum 10 ) ok egh at kopum: ok J)ri]n maj)rin ma uaeria ok 
egh hemult gaera: 

VII. 

f Nu skill J)dm a 11 ) annar kalla la ) sik mera haua kopt. ok anoar kalla sik 
minna haua salt. ae maej)an 13 ) han hauaer ataer i 14 ) bjr wangx 15 -) rum ok wae- 
68 gha: 16 ) J)a hauaer han uitzs prj) uita huat sum 17 ) han haqfer salt ok uita 18 )huat 
han 19 ) hauaer ataer: Nu hauaer han alsalu 20 ) ur by salt. J)a hau^ 21 ) J>aen vkzs 
orj) sum M ) faestir fylghia ok kopa^) halde hanum sua hemult sum J>er baera 
aella lati ataer hans ok maej) J)rea markaer: aella dyli maej) tolf manna ej)e. at 91) B. F. om. mftir. 

92) B. G. F. om. sum. 

93) F. add. och annar hdffdar eeden. 

94) F. om. at. 

95) C add. iorpena. 

g6) C B. F. hcefpa ef>. 

97) F. aghom. 

98) C. iorp. 

99) B. F. om. sum. 

100) C. F. om. han. 
1) B. C. F. om. pa. 
%) B. F. gange. 

3) B. C. om. ok. 

4) F. hann. 

5) B. F. om. sum. 

6) B. C F. sic. A. ity. 

7) C F. om. m. 8) B. F. sic. C {y)cer huar fanget sit. A. 
huar haueer fangit sit scriptum est, attnu~ 
Male tatura in: uar haiuer fang sin. 

g) Q. ora. at — geera» 

10) F. arffua mdlom. 

11) B. ai 

12) B. F. kallar. 
i3) C B. F. /war*. 

i4) B. F. sic A. om. 1. 
i5) B. F. wagns. 

16) C B. F. vcsghar. 

17) B. F. oro. ffi/7t. 1 

18) B. om. uifa. 

'19) B. C. F, sio. A. suph 

20) F. a//a salu. 

21) F. «. 

aa) F. add.fdngit haffuer, och. 
23) C ft Afrwv C add. *c. Digitized by Google Eghna sal. VII. *39 J>aetta saldi iak Jnk* 4 ) ok ( a5 mera aldrigh sipan uiti haereezs naemd huat J^aer 86 ) 
sant um: (^will han buarte hemula* 8 ) aella tolf manna ep ganga: J>a gialde 
hanurn $u?i mykit 29 ) uaerj) 30 ) sum hanum bristaer i iorJ)inne. ok bote han si ) jjreia 
markaer; giajde 32 ) ena mark malsaeghatidanum 33 ) sum iorpina agheer: 34 ) ( 35 andra 
^kununginum: J>riJ)iu haraefinu: 

VIII. 

^II Nu 37 ) skiptas masn iorJ>um uipaer 38 ) sellp kopas ( 39 maen iorpum uijtaer; J>a 
koma i manga sseldir. Nu kan J>an 40 ) iorj^ ktandas J)a skal huar staemna si- 
num hemuls manne. ok kumi 41 ) J)it 4a ) tit yuaerstu faemt. gor han J>a 43 ) hemult 
J)a standa 44 ) kopin 45 ) all kuar. gor han £gh J>a 43 ) hemult: J>a war J>art sua 
forst. 46 ) J)a skuldu per 47 ) faesti 48 ) baera. J)oen tii ( 49 uaerJ)a pem gah gen: J>aen. 
til iorj) sum hana galt gen: Nu staddis Jjaet sua i gloholmurt: at 5D ) kopin 
kan 51 ) fiaerrin uara ok han giorJ)e egh hemult. J)a gatu J>er egh faest burit 
J)an 52 ) daghin: barin J)e faest ok giorpe han 53 ) hemult J)a ( 54 uari J)aet olagh: 
nu gaer han ( 55 egh bemult ok J)e baru egh faestina: 56 ) J>a misti 57 ) han baj>i uaerj) 
ok uipaerlax ori: ( 58 Nu hyggin J)aer at bondaer at 59 ) sua aer J>aetta 60 ) nu stat; 
4t ajle J)e ( 6J sum i agha kopinu pe skulu koma til faemtinna siun hemult skal n4) C. -oni. pik. 

a5) B. C F. -egh mera. 

26) Pro pcer cer. Sic C. B. F. 

37) C. om. sequentia usque ad iSrieni -Cap. 

Cfr. Cap. 9: pr. not 99. 
a8j T. dylia. Male. 

29) F. sic. A, mykin. B. mykil. 

30) B. F. sic, A. u<ep. 
3i) B. oni. Aan. 

3a) F. add. fom. 

33) B. malsaghande. 

34) B. F. winder. 

35) F. om. andra — harcepinu. 

36) B. Kununge, thridiu Mradhinu. 

37) F. om. SVu. 
3sj F. om. uipasr. 

3cj) C. om. #?ue/t — uipcer. 

4d) Pro ^en. B. tio ji. Ct,/)e, 

4i) F. komber. 

4* B. F. ffoi*. 

43) B. F. om. £«. 44) C F. stande. 

45) C. kop. ' ., 

46) F. add. aM. 

47) B. F. sic. A. />ar/. 

48) B.Jastir. F. Jastar. 

49) B. sic. F. wdrda — gee/ij */*et till Iord 
hona &c. C. vcerpa* til iorp hana flcc. 
A. iorp sum hana gah gen,- pcen til ucer- 
pa sum hana Scc. 

56) B. F. om. at. 
5i) C F. cunno. 

52) C. B. F. pcen. 

53) B. add. egA. 

54) B. F. sic A. uapceU C giorpe hanoiagi 

55) C je hemult pa pe karo e foestena. 

56) F.Jastona. 
5f) B. mistir. 

58) C. pa hygger. 

59) F. om. af. 

60) C. F. /xrt. 

61) C. i agho (kc. Digitized by Google i4<* Eghna. sal. VIII. gaeras a: gsers £a hemult. }>a ( 6a standa all kopin: 6 ?) gaers egfci**) hemult }>askal 
sengin faest baera paen dagbin utan han uili: utan staemni paen forsta manada- 
ghin sum faemtin 65 ) kombaer a soran 66 ) dagh. huar sinum kopum sum for uar 
saght. ok maeli til 67 ) um loghurdaghin: }>a a domarin laeggia faemt 66 ) vmpors- 
daghin: J>a stande huar a ( 69 sinu kope: J>a suaeri han forst suiri firi skildi fae- 
stinne 70 ) aella hans arua: 71 ) sua 7a ) at J)a skildi han firi faest bijrin af bacggia 73 ) 
alwm: 74 ) aer han do£>aer faesta 75 ) mannin: J)a skal faesta manzsins 76 ) arue haua 
sama tritzorj)it 77 ) ok 7 *) sua tue aeftir. at pe uissu 79 ) sum 60 ) uij)aer uaru at 81 ) han 
skiidi firi faest: sij)an 82 ) suaeri J*aen sum fangit haucer. at han fik J>a iorj) maej) 
faestum ok kopum ok aldrigh 83 ) uar iak rans man 84 ) at. ok 8s ) sua aelliwjL aefte 
at han suor sant gangi J)aen til iorJ> sum 86 ) hana galt gen: ok 87 ) J>aen til los- 
6ra sdm 86 ) J)em galt gen: J)aen sitm 88 ) faestina gitaer burit J^a 89 ) taki 80 ) han J>rea 
markaer: ok J>a ("faestina sum han 9 *) bar 93 ) hon aer sua lagb gild 94 ) sum han 
bare i J)riJ)iu faemt: 

.IX. 

f: Nu 95 ) kopir man iorj) af andrum ok klandas en Iutrin 96 ) af samu (^ior- 
J)inne. ok salin gitaer egh hemulat. J>a ma han sum kopt hauaer: huat han uitl 62) G. standen coptru 

63) F. add. quar. 

64) C. in marg. add. pa. 

65) F.fdstin. Male. 

66) C soknan. 

67) B. C. F. at. 

68) B, C. F. add. til 

69) C. sinom kopum. 

70) F. fdstone. 

71) B. arwe. 

72) F. om. sua. 

73) C. om. baggia. C. B. F. add. pera* 

74) F. halffuom. 

75) F.fdmpte. Male. 

76) B. C. F. sic. A. manzsis. 

77) C. B. F. vizorp. 

78) C F. om. ok. 

J9) C F. visto. 
0) B. F. ok. C* 81) C. F. pa>t, 

82) C F. pa< 

83) C neldre. 

&4) B. F. ransmadher. C om. man* 

85) B. C F, om. ok. 

86) B. C F. om. sum. 

87) B. F. om. ok. 
S8) C pom. 

89) B.CF,om.^ 

90) C aghe. 

91) F.fdstona han &c. . 

92) C B. F. add. pa. 

9 3) B. F. bar. 

94) C F. lagh giorp. ^ 

§5) A. Loco liU. Jf fmiuator errato adpo- 
auit H« 

96) C luter. 

97) C iorp. salin &c. ' * Digitized by Google JSghna sdF. I2t. 14* heeldaer halda 9 *) aella ryua. ok ganga til sinna uifaer gialda : w ) §• i. Nu kopir 
man eghn maej) fee a 100 ) kueelde. nu dor han um nattina ok klandas 1 ) un* 
morghunin: uiti faj>ir fang ok son faej)rini: Nu dor hasn 2 ) sum*) salde ok 
klandas J>6n eghn: 4 ) uiti hin sum 5 ) fangit hauaer maej) tuem mannum: at han 
fik mae{) feestum ok kopum pk allum 6 ) lagha fangum: ok 7 ) tolf aeftirat pz tue 8 ) 6g 
suoru sant ok lagh: Jxiet uita andre tue ok tolf 9 ) at han atte maej)an 10 ) hin, 
lifj)e oklandat ok okualt : 

•Jv» 

1 I * < 

fl < Nu baeri aengin faest a fotasr dojmm; 11 ) ok 1 *) aengio 1 *) til boghz at 14 ) he- 
muld: 15 ) py hemule hu»r? f ) sialuaer aik: 17 ) Na maejwn 11 ) bin liuaer sum salde 
ok klandar annar. J>a ma kopin aldrigb sialuaer hemula sik: 19 ) utan uill hin 
hemiila sum salde: f)a hemute msej) epe fiughurtan manna at han atte ok al- 
drigh ^fhaepde sik 19 ) ior aen haa hanum salde: sua haefjm ej) ae ) aeftir at iak 
htg&pr lagh hagf J>at ok aldrigh 21 ) mik afbaemde utan 23 ) uij) 23 ) J)aenna man: v?i\ 
han (3 KK>te stiaeriar sum klandaf>e J>a a4 ) stande J>aet til haenezs naemdinna 
(?* hu^kin jperta < Isum^f) saitaartf 7 ) bawaer : ,. > > ■ «■ ■*•« 4+m 98) B. C. add. kiopit. 

99) B. C. F. add. Wil (P. ifw wtf) Aaw 
hrtatke hemula dtla toif maftha edh gttn- 
ga, Tha gialde hanum sw* myhH (C F. 
mykit) wdrd (C. om. wdrd) sunt hanum 
brister i iordinne, Ok bbte han threa mar^ 
ker.'- Gialde ena mark malsdghandanum 
sum iordena \\>indir> mark Kununge, ok (F. 
ora. ok) mark hdradeno. C pro: Gialde — 
hdradeno habeO ntalsaeghanda. oc tonun* 
ge* Cfr. Cap. 7. in fioe. 

100) B, at. 

1) B. C F. sic, A. slandas. 

z) B. a F. hin. 

3) C ter. 

4J B. add. Tha. 

5) C F. om. mto. 

6) B. F. ora. allunu •••.-.' 

7) C om. cA. 

8) F. ora. tue. 

9) B. F. add. dpte. C^ ' ro) C. mam* 

11) C pdm dopa. 

12) K C add. a. 

i3) B. add. ganga. C quoque h. v. io parte 

Tolii abscissa habuisse videtur, 

i4) F. och. 

i5) B. add. lete. Chemula. 

16) C F. han. 

17) F. 5ar. 

18) C »«m. E F, d man. 

19) C* B. F. smr. 

20) A. v. *fj bis esi soipta* 
ai) B. add. iak. 

22) C B. Jor a?n. 

23) F. wc^ 

24) C om. pa. 

25) 0. hwilikin. F. huilchenn. C om. hulhin 
— hauasr. 

26) B. F. om. m 
2jr) B. sanitaren* Digitized by Google i4a Mghna *al* XL >. XL 1T Nu aen salin uiH egh heraulai £a skal han bsera ia til hans faesta ok ko- 
pa a8 ) mae}) fifemtan 29 ) manna *J>e sum for uar saght. 30 ) ok taki 31 ) aftaer uaerj) ok 
uipaerlax ore. §. r. Nu sen pe skiptas torjmm uipaer: £a ma han aldrigh sial- 
uaer saer 3 *) hemula ok egh hans aroe ior .aen til J>rif)ia manzs aer kuntit. 33 ) f>a 
ma J)ri|)i mannin 34 ) uaeria (^ok egh hemult gaera: ok 30 ) i arllum kopamalirm J>a 
ma J)riJ)i mannin 34 ) uaeria ok egh hemult gaera: J)aet aer sua undistandahde: 37 ) 
bor J)riJ)i mannin 38 ) a J)erre iorJ)inne 39 ) sum klandas. J)a a han uaeria: bor 40 ) 
annar a ok klandas firi hanum ae maej^ait 41 ) hin iiuaer sum han hauaer fangit 
af aella hans arua : ( 4 ^)k sua, brat sum Ail J)rijria manzs aer> kumit. J)a skal 
han 43 ) uaeria sum fangit hauaer jo\l £gh « hemulil 44 ) Jitei 

f i • 

H Nu um alla iorf>a delu: 45 ) }>a -skai? 6 ) «eeria a J)ri|>iu farnitrinne/ 7 ) aellasok 
j)a u« giua utan han ( 48 hduaer forfall sum stttmt uar. J>aet* sbru* 9 ) hans forfall: 
Kggaer sialuaer -siukaen: aella aer i rikisins jnanist. 5 **) aellar ok**)va%**) han fa sua 
staemna at yuaestl 53 ) famt 54 ) kombaer i fastu. aeH**&^) a 56 ) Jiafclghutfi dagh j 
eella ok J)aen hemula skal andrum iorj) 57 ) han ^er utan landzs ok laghsaghu £') W ^ ' i. . ■ . . ' • i 28) F. om. kopa. . &c Rqcte. C. *ua huar iil &c. F*»5a 

29) C fiogevtan. F. fo^. . ^ro/t *#/ &c, > , 

30) B. sfaVf. 43) C* ^iflt . ., . 
3i) C. fa*er. 44) B. F* aic K hemult. 
3i) C. s<e. 4£) Bi #ortfa delur^ , 

33) F. add. a*fc Mffdamdlom > och egh kop- 46) B. C F. sic A* */a& 

malom. ... 4f) G.fan** .',... 

34) B. madlirin. C. F. m«n. . 4#) & C. 7ia<yiV ;J?«.**iU *Qm stampthafftXr. 

35) C. a/ hafpa nydpm oc egh at.koppnu si- t Thet &c. 
pan ma huar (hem)ula swr siatupv. oc pri* $9) B. F. ar. 
pi maper egh hemula (oc i) aUom.copma- 5o) C. piamisto. 
lom ma pripi &c. 5i) C F. om. ok. 

36) B. J. 52) B. C F. otn. at. 

37) B. F. sic. A. C. undistanda. 53) B. ywarstu. F. qffwerste. 

38) C /wa/i. 54) C. B. F.ftemt. » : 

39) B. iord. 55) B. C F. om. aft. | r 

40) C ^o. 56) C F. om. a. 
40 C B. F. mmn. 57) F. add. ath. 

42) B. ^ skulu the hemula; Swa brat Ul 58) B. add. o//a ligger muker. Digitized by Google Eghna saL XIT+ i43 pz slal hart sna 50 ) iajta iuaerfa maej> tuem at min hemul* man 60 ) aer utan landas 
ok laghsaghu: aella Hggaer siukaer ok hauser san fl ) forfalh : §. 1- Nu haucer han 
latit tua suaeria at 62 ) han aer utan Iandzs ok laghsaghu : komhaer 63 ) hem innan 
nat ok iamlanga ok gaer hemult. ( 64 J)a aer Jiaet 65 ). got: kombaer 66 ) han egh {>a 
skal J>aet ^ 67 standa ok bi}>a- kunungx 68 ) naemd: ok aengin sokn aefli gangar sae- 
ghaer 60 ) haeraezs naemd* ) at bon aer 71 ) faghika 73 ) fangin.* 8 ) J>a skal han hana 
hawa: saeghaer hon at hon 74 ) aer egh 75 ) raetlika fanginr J>a domis J)em iorJ)in 
sum 76 ) hana a xnsep raettur ok j)een tii sinna uaer£a sum 77 ), J>em galt 7t ) gea 

XIIL H Nu staemuis J)enr manne J)ing sum sialuaer a hemula sik: 79 ) nu uarj)aer 
han siukaer ok,,aer 80 ) 1 sotta siang sua at han 61 ) aer egb for at uaeria: J>a skal 
han lata tuar maen w ) suBeria 81 ) sin uitne. at J)y uar han egh i dagh haer 14 ) at 
h?n. liggaer i 85 ) sotta siang. §• 1. Nu klandas eghn 86 ) , fixi manne ot sali 67 ) 
haus 88 ) aer utlapndis' ok fc^ta mannfro:* 9 } J)a skulu tue maen 90 ) suaeria at sali ok 
ftesta man^ 1 ) han$ w ) ( 93 aertr utlaendia ok utapt laghssaghu: «i|>an; stande Jtfrt 94 } 5g)' C om. sua. 

60) B. G. F. sic. C ad<L &wt^ A>. mals 

61) F. add„ ocA laghliffh* 
6a) C <w*- 

63) B. C F. add. Son. 

64) F. fXef &> gott. 

65) B* oiw. /xefc. 

66) C iVv combtr. 
67 J C om> standa ok. 

68) B. F. «*•*<& C* 

69) F. B. C sic^ A. faeghar. - - 

70) C ncemdetu ^ 

74) C var. \ \ ' .'' 

71) Lcge iaghlika. B. C. F. r##/U- 

7 3) A. Litt /o. btt^Mt scripl*. 

74) C om. horu 

75) B. e. 

76) <* F. om. sum. * * 

77) F. om. Jtwi; 
man^ 78) A. Pro a primumr scriptu» eU & 

79) F. C sar. 

80) F. &gger. 

81) B. C F. sic. A, h*n~ 
8a) C onir m^n. 

83) F. add. oc^ 4or«. 
, 84) C/wr. 

85) C «. 

86) C ibr^. 

87) C salihr 

68) C F. oow &«n*. 

89? C B. mafrren. F. Madery 

90) B. C F. om. /7«ph; 

91) C B. F. maptu 

9») C OIDr Aaiu^ 

93) C F. «r vtan lan*]* (G ▼# AhmU^M 
scirn) oc lagsaghu. 

94) C F. om. /mvc. Digitized by Google »44 Egkna sal. XIII. 70 um 95 ) mat (^ok iamlanga: komhaer egh 97 ) aen J>a bem.**) J>a stande Jaet til hae- 
.raezs ftaemd**) huajt han 100 ) fik 1 ) hanum laghlika IraJ) 1 ) aelias cgb. : • 

XIIII. 

* * • • 

H .Nu klandas 1 ) iorj) firi manne ok staemnas ut J>ry- Jnng. 4 ) ok ger 5 ) at mae- 
le at 6 ) J)riJ>ia Junginu: J*a skal J)aen 7 ) sum domarin aer naemna J)rea maen af 
J)inginu: will J>«n 8 ) egh 9 ) koma a Caemt aella J)aen 10 ) hans forfall suaeria will 11 ) 
a Junginu: J>a stauin J>er siun w ) a J)inginu til aeru jramdi: Nu staemnis J)iijg 
ok klandas J)6n iorj) sum egh orkar gen uaeria ok uill egh sialuaer 13 ) standa 14 ) 
( 15 ok staua: J>a skal tua maen af 16 ) J)inge naemna sumstaua skulu 17 ) hansej)a: 18 ) 
J>a 19 ) uari sua lagU giort sum han sialuaer stauaj>i : Nu (*°staemne man ok klan- 
da iorj) ok kombaer J)rij)i faemt i forfall: nu will han egh mera staemna: J>a 
Aal hansialuaer staemna fiarj>a Jiing ok uaeria a J)ere at ) faemt maej) lagha do- 
murn: §. 1. haua tiie maen kopt iorj) ok kaetmafc baj)i uij): (**Nu skulu per 
bajrir a hertluld lita*f J)a a J>aen iorj) hemuld 38 ) fylghir. Nu skal hin baera til 

,vaerj)a ok iiij)asrlax dris 84 ) m aej) faestum bk' kopunn J>a skalhin vt luka 15 ) waerj) 
ok ui|)aerlax ore: aellagen ganga at han giorJ)e aldrigh kop uij)aer han: stah- 

• de sij)an till haercezs naemd 26 ) huarr J)era sum* 7 ) sannare 26 ) hauaer: Nu aen 
han suaer sua at iak salde J)8essum, forra. ok dulP 9 ) egh at han hafye baj^um 30 ) \ 1 ■ r, fi »> ... u» • g5) C. oro. u/w. ' 

96) A. jLitt. ok iamlan bis sunt scripta^. 

97) G. add. han. .*m\ . . • * - . 

98) C. F. om. hem. ., \. ... 

99) C. (n)a>mdena. • \ 4 < . ' 
100) A. v. Aa/i omiss. supra lineam add. scriba, 
i) F. add. eller. " ' 

3) F. *o<to. ftfale. ' 

3) B. C. F. sic. A. add. po/i. - ^ 

4) C. add. oc sitias tua Jcemte (fia' $i)a.l fyr. 
egh vasria. a»t han comiexegh priph {fiem)t 
at sitia. , ., 

5) C giorp. F.vadd. *g&; male. 

6) B. C a. 

7) C. ^M/l. 

8) C. han. 

9) B. C, F. sic A. 0111. *gfc' 

10) B. ther. C (jb)<*r. 

1 1) B. witia. 

12) B. C» F^ Qin. m i3) C. sta. sum. Mdle» 

i4) B. F. add. a Mr^/o /%»/. C ad!d.*a 

rc/nf. 
i5) C om. oh staua. \\ . , 

16) C a. .•,»*- 

17) F. om. sfculu. y 

18) C e/>. 

19) F. ocfc. * ' ' ' 
oo) B. F. stamner madher (F^man) . 6kJkian*> 

dar &c ■ /. . 

21) C. sic. B. thore. F. thera. K A. perrre. *, 

22) F. om. iVu — /ba. 

23) B. F. sic. A. sumuld (pro 5i«/<i Heniuid). 

24) C o/w. F. 6>e. - : • » • • • : . 
*5) B. C vf to«. F.mthletka, 

26) C nasmdenna. • . . / 

S) F. QID. ItUR. 
) B. sannarin. 
a 9 ) B. F. <(r/. ' 

3o) C. F. kanom» j Digitized by Google Eghna sal. XIIIL i45 salt. j>a «r egh J>aet tuaesupere : M ) J>a aghe J>aeti iorJ)ioa ,a ) sum han 3 *) hemula- 
J>e: ok hin taki uaerj> ok uizaerlax 34 ) orei af Jjem sum w ) salde* (••Nu staemnis 
ut lagha soknia ok uaer huarghin J>era: J>a a S7 ) hin iorjnna haua suin staem- 
di: ok lagha soknin gange in til hans sum steemt uar. ok aghe aldrigh uald 
mer 38 ) J>a ior]> uaeria. utan han haui forfall sum for uar saght: §. a* Nu skal 
alla iorJ>a delu 39 ) innan nat ojt iamlanga ut staemna: stomnii^ ) egh sua: J>a 
fer J>aet ugilt sum 41 ) han 4a ) hauaer 43 ) staemt. Nu mughu 44 ) egh 4S ) flere iorJ>at- 
tara i iorJ>a uaerninne 46 ) standa aen 47 ) en: 

XV 

H Nu sighaer man iorJ>a uaern olaghlika uara gangnar 43 ) staemne J>ryJ>ingok 
J>rea faemti: J>a skal hin 49 ) a 90 ) J)riJ)iu faemt uita maej) ej>e fiughurtan manna 
at han hauaer 43 ) J>a iorJ> laghuart 51 ) bristaer at ej)e: J>a 5a ) botin J>er sumfor- 
ra 53 ) suoru firi olagh: Nu bijrar 54 ) han kunungxs raefst um: J>a skai haerazs 
naemd uita huat ( 55 J>aer aer sant um: ok uita huat J>aet aer haeldaer lagh aella 
blagh: §. 1. Nu alP 6 ) iorJ>a dela 57 ) hana 53 ) a huarte 59 ) faesta aella taka: 60 ) hon 
a ofaest ok otakaj» a yuaerstu faemt gangas 61 ) Nu wil man iorJ>auaern faesta ok 
taka: saembaer J>om baj)um a J>a aer J>aet 6a ) laghgiort saembaer J>6m egh a: J>a 3i) A. Litt. t omiss. supra lineam add. scriba. 
3i) F. om. iorpina. * 

33) C ojb. han. Male. 

34) B. F* widharlagx* C viperiaz. 

35) C. om. sum. 

36) Verba : Nu — sum for uar saght non huc 
pertinere videnttnv Cfr. not 96. pag. ifyj. 

3t) A. v. a oratss. supra linopm add. scriba. 

38) B. F. mera* 

39) B..F. iorda de&ir. 
Ao) C. stcemne. 

41) D. F. om. sum. ■ » .. 

4a) B. D* F. tic. A. om. han. 

43) F. haffde. 

44) B. C D. maghu, et sic B. pastim. 

45) D. e. 

46) B. warn. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. VoU IL 47) C B. D. F. sic. A. as. 

48) B. C D. F. «c. A. om. gangna. 

49) B. C D. F. sic. A. han. 

50) B. at. 

5i).D. B. F. sic C* A. laghmfpat. 

5a) B. C D. F. om. pa. 

53) Kfor. D.fyr. F. om. h. v. 

54) B. totttr. C bipa. 

55) C om. £**r — /iuai. 

56) C aUa. 

5?) B. C F. iord* delu. 

58) C D. F. hon. Male. 

59) B. hwatke. D. huatte. 

60) F. add. ocft. 

61) B. D. ganga. 

62) B; om. £#f. '9 Digitized by Google 446 Eghna mL XV* skdl^ S ai *k a : W*tyyu%r$mt^lAnnp. § k 2; Jfii -J>a mari bcer iorj?. J>a skal lian 
jiw fiaee^ -ej^um^) standtt* su» i{>rj}in aer J)3n sum 66 ) haii klaiular .firi hanum: 
klandar ban tompt ok alt £>eet til tamptinna liggaer: Jja skal ban standa a 67 ) 
tomptinne ok oattk alt jritot t*l haenna liggaer: Klandar han i akrum aella 68 ) 
71 aengiurh afrllar i ^ioghe: J)& skal han standa jbasr sum 69 ) Jiaet liggaer sum 69 ) han 
klandaj)e bk qaeria : 'go* 70 ) %ait ^gh sua J>a gor han ulagh: §.3. Nit staemnir 
man firi iorjw afuaerkant |>a dkal han stasnma J>em sum auarkar. 71 ) aer J>aet 
lanboe J>a staemnae hanum: ( 72 ok landboin stccmne iorJ)aeghandanum : 73 ) uil han 
hemula J)a ( 74 aer landboin osakaer: wil han egh J)a a landboin uita ruaej) ej>e 
fiughurtan manna at han faeste hanum: 75 ) ok 76 ) J)a a iorJ)aeghandin 77 ) bota fi- 
ri aqaerkanina, 78 ) ok egh Undboin: Nu aen iorjjaeghandio 79 ) dyl: J)a skal han 
dylia m»J) tolf taanna ejjp, J)a ej)a skal ofesta ok otakaJ>a a juaerstu faemt 
ganga sij>an uiti haerae^s neernd huat J)aer aer sant um: ,Nu ceii landboin orkar 
egh .lqfs ^iuri 80 ) J^a botir 81 ) han firi auaerkaniua §. 4- Nu staemna jtue uaa^n 
firi iorJwlietWi ok iuaeria bajrir. J)9 skal baeraj)zs naemd uita huar J)erra } ^um 82 ) 
saunare bauaar: a 8 ?) htdkitt 84 ) (^Jjerra boA fflelUr. 86 ) pa< gangaer Jaglia sokujiu in 
til han$: Nu epn hia 87 ) uaer sum staemde. J>a gangaer lagha soknin in til hans 
sqm kuar sat ok egb uarj>e: ok aghe aldrigh uitzs orJ> mera ( 88 J)a iorjnna at 89 ) 
uaeria : utan han forfall haui sum for uar saght. Nu aen ("^han hauaer J)5n for- 
fall fangit. 91 ) J)a skal 9 *) til J)ingx fara ok lata 93 ) sin forfall baera ok suaeria. ok j.« \ - » 63) B. add. edha. 

64) B. a. 

65) F. eedenom. 

66) B. C. F/om. siint. 

67) F. L 

68) B. G. om. > crtlk. 

69) B. G. F. om. suni. 

70) B. F. Gor. 

71) B. F. awdrkar. 

71) F. landboen IordHgandM. 

73) B. ibrrfa dghandanuni. • ; ' • ' 

74) B. F. sic. A. Ornbdin. 1 ' 

75) B. add. tha iord. 

76) B. F. sic. A. op. 

77) B. iorda dghandin. F. Iorddgandenonr, 
male. 

78) B. F. awdrkan. C aiterAe/t. 79) A. Loco prioris i primum scriptum 'cst /. 

00) B. F. fo/> edhenonn C. *penoni. 

81) G F. £6*e. 

*i) B. G. F. (Hn. .sm^. 

83) Pro*'tr. ■ B.- F; om. Ik 'v. 

•84) B. /Avt/tftfo I\ knilchen. • 

85) A. Loco verborura: perrakon fceUir aritea 
sci'iptum fuisse videturc J6er gangter. 

86) C /or//e. 

87) B. C. F» sic. A. om. hin~- - f 

88) F. sic (rAi lordafia^ G. to* f>a uoip^ 
piorpina* 

89) B. F/t)itf. <tf. 

90) B. C. D. F. sic. A. ^a />6>t <5tc. 

91) B. C. F. om. fangit. 

92) B. F. add. Aan. 

93) C. ftrta (lege tora). Digitized by Google JSjghna sal jf^ ^7 dom 94 ) taka: ok sijpan ma han fiarjm J)ing staemoa* ok stqa 1 ^) ier,}* uteria: 9 *) 
nu aen ban 97 ) uarj>e sum sUemdU M ) iwfer: 99 ) J>a igwgaor lagba sokttin in til huar- 
ghins J*rra: J)jr ai hau matte egb 100 ) uaeria for «n a jHwr&t» faeaapU §„ &, JJfu 
saell niap 1 ) maune iqr£ ok annar far til ( a ok auaerkdr at oatwmdu ; })a skal J^seu 3 ) 
sum fangit hauaer staemna herauld 4 ) sinne: J>a skal bemuls martnin 5 ) staenana 
pem sum auaerka^e. ok bij)ia han sea hemuls ej) at sik: 6 ) ok sijmn 7 ) skal haij 
i 8 ) j)rij)iu faemt hemula: ok egh 9 ) lufs ej) 10 ) ganga: 11 ) Nu auaerkar man annars 12 ) 
eghn ok 13 ) orkar egh 9 ) dylia ( 14 J)aet ok orkar egh lufs ej)e 15 ) aella ok sialuaer 
uaeria aellas 16 ) far egh hemuld 17 ) ok gaer oJ)uflbrut ginaer ut: an yaaitoif 8 )' faenft 
»lla 19 ) for: bote Jjrea markaer; nu auaerkar han flcre nianna iorj) eskijMja 20 ) 
maellum J)erra (^bdte j)rea markar: Jia skal han ( 22 eua mfark maka^gha©dar >J ) 
raet halda til » J)riJ)iu; faerht bk J)a hana . nt , bota Jtem 24 ) s«afc* 5 ).ofltfflEi. kaaftfr «tn 
( a6 J)5 at J)er sen egh a7 )< alle uij) a**)- jniwjs&ii fcmt sudi i ibr^inaTe attu: kaera 
J)er sij>an til 29 ) hans:^) J>a ( 3J skal han stiaeria 3 *) amp ejje fiughurtam wanndat 
han biok til yuaerstu faemt. Nu (cfteuia ptr alli (sins*P)!;|wi iskal han J)aghar r 1 T»- i )'. i I ifr", ♦ U M •> riiijf : .*[m : :j 94) B. D. F, 4oma f . 

96) B« C. add. Jfu stamnes vt laghk soknert, 
ok wdr hwarghin thera, Tha a hin (C 
pan) iordina hawa sum stamde, ok lagha 
soknen ganger (C gar) in til thds (C hans) 
sum stiwit war, ok han aghe aldre wald 
mera tha iord waria, vtan hanhawi for- 

fail sum for war sakt, sum qwar sat (C. 
add. oc egh varpe). Cfr. Cap. i4* 1. 

97) B. F. hin. 

90) A. stamide primum scriptum est 

99) B. C. D. F. war. 

100) D. e. 

1) A. v. man bis est scripta. ' . 

2) D. B. C F. sjc A. okarrkar. 

3) D. han. 

4) D. hemult. 

5) C D. F. man. 

6) C. D. sasr. B. sa. F. 5e. 

7) D. B. F. sic. A. om. sifean. 

8) B. D. F. «k. A. om. i. . > --\ . 

9) D. e. . ' ■■» 

10) D. Ao/mV e/>; male. F. /o^ eedh, Ulult^ 
tuin in /o/^V eedh. C* 

n) F. gora. ia) A. tUt «n,0}isjsi|irt!sc|^plb^ l.CD? 

F. nians. 
i3) C D. F. ort. ^*. 
i4) D. Verba: />ipf — o^ j«r partim extrita 

sunt, partim abscissa*. ' i * ' 
i5) A. Pro /a/> epe antea scriptum fuit rf^/- 

ia. B. /k/i e^/Aa. C lups epe. 
•6> B. oAf. ; v 

17) C hemult. 

18) B. sic. D. F. ouarsto. A. /uar. 

19) F. add. och. 

no) B. F. add. ok oskilda. 

ai) B. C D. F. sia A. pi-o: bbte prea mar- 

ka?r habet marka. 
la) F. om. ena mark. 
a3) C mals&ghandans. 
s*4) F. om. />e/w. 
a5) B. oni. sum. -• v \ .; 

26) B. tho at tha sen &c. • 

27) D. e. - ' . . ( 

28) C F. om. a. \ v >/ 

29) A. hans antea scriptum fuit. 
3*) C D. F. om ib». v i 
3i) F. schola then> >v • /..•«. 

32) D. B. F. sic. A. syria. 

33) C sa>nder. F. w/t^. D.* Digitized by Google i48 Eghna $al< KV> bota ok (**egh til J)fiJ)iu faemt balda: Nu auaerkar man J>a iorj) sumlutskipt 
ok lagbskipt 35 ) aer maellum manna : J>a bdte J>rea markaer firi huaria 36 ) J>a icnj> 
sum 37 ) han auaerkar annars manzs ( 38 lutskipta ok laghskipta: Nuauaerkar by 39 ) 
iuir skial sin a annan by. botin alle per sum 40 ) auaerkajm ( 41 huar J>erra J>rea 
markaer: taki sua huar af botinne Sum han a i bynum: ena lagha sokn bote 

aldaer byrin. 4a ) 

• . ■ 

XVI. 

f Nu takasr man paenninga at 43 ) lane af andrum ok saetaer iorj) sina at 44 ) 
72 uaejria faest 45 ) at pante ok skill sua firi. at koma egh 46 ) paenningani a J>em dagh : 
J)a uari 47 ) Jwt aj)al faest. Nu koma egh 46 ) panningani 48 ) a sama 49 ) dagh sum 
saght 50 ) uar 51 ) ok hin hauaer 52 ) sij)an um J)ry ar aella 53 ) J>rini flera: J)a eer J>aet 
aj)al faest. Nu sighaer J>aen sum iorJ)ina satte egh uara aj>al faest. aella saeghaer 
egh uara at daghinum kumit. J>a a J>aen uitzs or J> sum 54 ) aj>al faest uill uita. 
§. 1. Nu aen man vill iorj) 55 ) sina at pant 56 ) ut seetia: J>a skal han fraendum 
sinum forst biuj>a: uilia J>er egh a hana paenninga lana: J>a skal 57 ) til J)ingx 
fara ok ( 58 dom J>aer taka saetia 59 ) huem sum 50 ) han uilL §. 2. Nu aen han aer 
egh 61 ) a 6a ) kumin maej) elde ok aerne 68 ) ok (^haaaer 65 ) egh 66 ) skipat 67 ) sum at 
uaej)ium hauaer: J>a a hin uitzs orj) sum ryua uill: sua at staemne 68 ) hin J)ry 34) A. Loco Iitt egh til aliae quaedam antea 
fuerunt scriptae. 

35) B. F. sic. A. laghskip. 

36) B. F. sic. A. huari. 
3t) C. a*. F. e. 

38) F. lutthj laghschipta och laghschillda. 
C. *skilda. 

39) B. byr. 

40) C. D. F. om. sum. 

4i) C. om. huar — markcer. 
4a) C. byn. F. by. 

43) B. F. om. at. 

44) D. B. F. nuep. 

45) F. wadh sattia/dst. 

46) D. e. 

4?) A. Litt i omiss. supra lineam add. scriba. 

48) C. B. D. F. pofnningane. 

49) D. penu 

50) D. sat. 5i) D. B. F. sic. A. oro. uar. 
5a) C. {hce\fpar. 

53) C. F. bc. 

54) B. C F. om. sum. 

55) A. si addituin at deletum est. 

56) C. F. pante. 

57) F. add. han. 

58) B. C. F. doma taka. D. doma* 

59) C. add. ce. 

60) C. D. F. om. sum. 

61) B. C. F. sic. D. e. A. om. h. v. 

62) D. om. a. 

63) B. arne. 

64) A. Litt hauter egh sk bis sunt scriptae. 

65) D. F. om. haumr. B. add. hin. 

66) D. e. 

67) C. add. f>cen. 

68) B. stdmnir. Digitized by Google Eghna sal. XVI. i49 J)ing ok J)rea faemte sum at uaejnum hauaer 59 ) saeghaer uti uara stsmnu daghin 
ok bepis ataer 70 ) iorJ)ina anuarj)a 71 ) sik: J>a skal han 7 *) suaeria ( 73 tuaenne fiu- 
ghurtan manna ej)a : annan sua at han sik 74 ) aldrigh afhaende. ok annan haef- 
J)a ep aeftir. Nu aen han gangaer uij) at han satte hanum iorjrina: J)aahin 75 ) 
uitzorj) uita maej) ej)e fiughurtan manna at han 7f ) satte hanum at uaej)ia faest 
( 77 ok egh at apalfaest. ok annan fiughurtan manna ep: okleggiafram suaman- 
ga paenninga sum iorJ)in stop firi: sua at pbtn samu paenninga boj) han a 
( 78 J)em sama staemnu dagh; ok han 79 ) wlte sialuaer at han uilde egh t0 ) uij)aer 
taka: ( 8, ok luke ut paenningana: Nu skill J>em a ( 8a han saeghaer faerre uara 
paenningana 83 ) aen han ut laej^e.* 4 ) J)a skal han uita J)em aemgojw* 5 ) inaej) ej)e 
fiughurtan manna sum J)e 86 ) han 87 ) tok: Nu skii J>em a um daghin. annar 
sighaer uara forra 88 ) ok annar egh pa star J)aet a faesta 89 ) mansins uitnum nu 
aen han suaer a mote sipan hin hauaer sua surit. sum nu aer saght ok uitaer 
at han 90 ) hauaer fangit meej) aj>al faest 91 ) af hanum : J)a skal haeraezs naemd uita 
huat J)aer aer sant um: 

XVII. 

1 Nu aen flere maen antuiggia broJ)er w ) aella en by 9S ) kaennas uij) ena ior J) : 
J)agbar uart eer firir enum J)a aer uart firi allum aen pe dela alli et mal : 69) B. add. ok. 

70) Vox aioer delenda videtur. 

71) B. andwarda. F. anthwarda. 

72) C. F. adcL sua. 

73) F. fugurtan Manna edhe. 

74) C B. sar. 

75) C. F. han. 

76) F. om. han. 

77) B. sic. F. och egh adellfkst. C *lfast. 
A. om. ok — apal fcest. 

78) C. B. F. pera stamnodag. 

79) B. F. sic. A. D. om. han. 

80) D. e. 81) B. om. ok — pcsnningana. 

81) G. hin sigher wara wdrre panningana. 

83) C F. pamninga. 

84) B. vt lante. F. Vthlade. 

85) D. B. C. F. sic (C. icemgopa. F. iow/m- 
goila). A. add. $u/w fton utUepe. 

86) F. om.pe. 

87) C. D. F. add. wt. 

88) Cyor. 

89) C. D. F.festnapa. 

90) B. C. F. sic. A. add. at. 

91) B. odhalfdst. C. opolfoest. 
9*) B. C. F. sic. A. £ro/w\ 
93) B. F. fyr. Digitized by Google i5o Eghna sal. XVIII. XVIII. 

% Nu «n sinalund kaennis knar 94 ) ufj> iorjnna. J>a skal han saerlytis? 5 ) firi 
huaritrtn 9 *) uaeria: §; t. Nu skal egh 9 *) aefte iorJ)a delu lfonga J)ing staemna: 
6k egh afti**) Jrifig 99 ) aeHa 100 ) faemtir buzs ej)a* sea : 

.XIX. 

1 Nu delas J>er uij} awnar kallar 1 ) fang ok annar fae|)rini b6r huarghin J>erra 
a ok a ) kippas 3 ) um skyldir. Jta skal faej>rini stnnda. ok fatig firi ganga: nn 
bor 4 ) hin a sum 5 ) fatigit hauaer. Jia rinda 6 ) fang faej>rini. §. i. Nu delas J>6n 
uij) forna fe})rini ok fanga faej>rini dk kippas um skyldir. aella auaerka baj)ir 
JjaBt suin J>er 7 ) dela um: 8 ) J)a sknl forna faejirini standa ok fanga faej)rini firi 
ganga* Nu bor hirt 9 ) a sum fanga fae})rini kblla 10 ) J)a rindaer J)aer fanga fae- 
J)rini forna faejwini: 

•XX. 

U Nu will kirkia eghn sinne 11 ) ( ,a ur staj) kopa: J)a skal biskupe til saeghia 
73 aella prouasti. kopa til iamnaj>a : 13 ) firi J)y at 14 ) ughurmagha kop «Ha kirkiu 15 ) 
ma egh annurlund 16 ) kopa utan til baetra: kaeri/s J)aet J>a skal til iamnajm aelr 
la kopit 17 ) ataer ganga: §. 1. 1f Nu is ) uill kirkia aella klostaer eghn sina saeiia: 
( 19 hon horer 20 ) egh til at£rbuzs. §. 2. kope 21 ) biskupaer eghn aa ) ( a3 ok do han 94) F. add. thera. C in marg. add. per^ 

quod huc referencfuta videtur. 
g5) B, Sdrtedhis. P. seriithis. 

96) C B. F. add. pera. • 

97) F. om. egh. M*fe. . 

98) C. B. F. ceptzw 

99) C ep. Maie. 

100) C F. oc egh. C. add. apter. 

1) C calla. 

2) B. C F. om. ok. 

3) F. add. thar. 

4) &. dor. Male. 

5) C F. oiu. sum. ' 

6) C F. ri/irfer. 

7) B. C F. sic. A. Oto. per. « 

8) C F. om. um. -9) B. C F. sic. A. sin. 

0) B. F. kallar. 

1) B. sinna. F. sina. 

2) C F. om. ur stap. 

3) C B. add. oc egh til oinemriapa 

4) C alt. F..add. thett Sr. 

5) C add. pem. 

6) B. andra lund. 

7) C F. kop. 

8) B. C F. om. JVu, 

9) B. C F. sic. 
buzs. 

20) C .horne. 

21) B. C F. Kibpir. 

22) B. C F. sic. A. egh. 

2 3) B. F. rfor &a/?. C dbr biscoptw pa &c A. kana hb hore egh atmr- Digitized by Google Eghna sal. XX* i&r pa aeruir han kirkian 24 ) xn han haueer «gh skap arua: ok |>a iorj) sum 25 ) hi» 
kopte. J)a 26 ) uaeri 27 ) sua J)aen biskupaer sum 2 *) aefte han korabaer sua 28 ) sumfae-; 
J>rini sit. samulej) klostaer ok kirkia. §. 3* Nu oe huar bonde skal til hemuls 
(^lita : J>a liti til 30 ) hemulsi biskupaer* klostaer ok kirkia: 

.XXI. 

1T Nu raa egh ughurmaghans 31 ) iorj) skiptas utan til baetra: aella til iamna- 
pa: warj)aer hans mals man 32 ) sua fatokaer at han orkar egh J>on ughurmagha 
born 33 ) foJ>a: J>a skal han 34 ) andrum J>erra fraenda til sighia at han taki ok 
f6J)e J)em ok egh J>erra iorjy saeli. 35 ) will han egh : J)a skal han 36 ) til ])ingxs 
fara ok })aer uitra ok siparc dom 37 ) taka at 38 ) J>erra« iorj) 39 ) firi losora seelia J)6m 
foJ)a maej). ok 40 ) egh ma han 41 ) aella firi losora J>erra iorj) saelia. §. i. Nu aen 
ughurmagha iorj) saels firi losora: J>a roa han innaq pvy ar ataer ryua kopiU 
sij>an han uarj)aer maghanda man: ryuaer han egh ( 42 innan J)ry ar. J)a ( 43 a 
|>oen uitzs orj) halda sum fangit hauaer. aetla 44 ) aer han utan landzs ofc aerma- 
ghanda man: kombeer han 45 ) hem J)Q ma hap ^tfler ryqa *?naa mit c& iamlanr- 
ga (^kaecir baa egli innan nat ok iamlauga >sij#m &*n tam ikojnbaer : f)a a hii* 
uitzs or]> halda sum kopt hauaer. ,. 

XX,II. 

' '■'"■■'■'• • . - • I • m .. ^ ' 

1f Nu aeru broJ>aer i bo saman pa aer J)aen aelste kopgildaer til alk* : jwes *4) Bl. C. kirkia. F- kyrckio, quae terraina- 

tio et alias in nominativo casu occurrfc. 
a5) C. F. ora. sum. 
-a6) B. C. F. om, pa. 
irj) B. C. F. sic. A. (zrur* 

28) Br om. 5i/«. 

29) F. om. //** — . Jteniuls. 

30) B. Ct «ici A. ora. *i& • /T 
3i) C. vghurritaga. - 

3 2) B. C. F. sic. A. mals nan* 

33) B> C. F. W«. 

34) C ora. fain. 35) C B. smttia. F. je/5%. 

36) C. Aiii. 

37) B. C. F. <foma. 

38) C. F. oc. 

39) B. add. ma. 

40) B. ora. ^ 

40 B. C. F. sic A» add. an. 

42) C. F. * prini (F. try) drom. 

43) F. ora. a. B. hawer han witzorcL 

44) C. om. cella. 

45) C F^ om. Oiin. 

46) B. d F. sic A. *i/>an n^n Aenr komb*r; 
kombcer han egh.* pa flcc. Digitized by Google i5a Eghna sal. XXII. sum 47 ) pev aghu: firi utan egh ma han feej)rini }>eiTa 4t ) ur staj) kfipa aellas 49 ) 
alli haldin a festum 50 ) ok egh en perra: 

XXJIL 

1 Nu bor fostre i bo 51 ) J)a will bonde 53 ) uan sina saelia. pa skal fostra maej) 
faestum kopa: 

XX.IIII. 

1 Nu kopir 53 ) man mollu 54 ) uaerk aella fiske uaerk: kombaer a lagha haefjnim: 
aghe uitzs orj) at uaeria: aer obygt 55 ) J>a M ) gangi til skiptis: taki sua attungaer 
sum attungaer r 57 ) Hcer byrias uinsorpa balkcer. i hanum tceUas flokka prcettan. 1 ) 

I ( a Nu uill boiide Jwael sin saelia: sella kuika J)«o sum horn ok boP) hauaer: 

II. Um aen man fa hus meej) uins 6r J>e. 4 ) Jxm mughu 5 ) egh at lef>zsnum ganga : 

III Um aen J>aen klanda sum salde. ok huru uins ej) skal ganga: 

IIII Vm an*) man raeni aelk stial: J>a dyli ranit. 7 ) 

•V. Um aen man £a maej) londa lasti kopa: J>a skai han innan faemta ataer 

biuj>a: 
VI Vm aen klandas fiii maune J)aet sum han fangit hauaer. ok um uitzs orj). 

ok huru lej)a skal aella i tak lata: 47) C F. om. sum. 

48) C om. perra. 

49) C vtan. 

50) B.fastu. 

5i) F. add. samman. 
5a) C bonden. 

53) C kbpe. 

54) HtF, /w67/ii. 

55) B. C F. sic. A. bygt. 

56) C F. om. pa. 

57) JF, rubr. litt add. finis. 1) A. om. rubricam. Hanc habet cod. B, pa- 
ritcr ac apogr. B. 5i, ubi eam, ut videlur, 
addidit manus paullo recentior. F. habet 
rubr. Kopmala Balcher. 

2) B. Fm huru Bonde skal Thrdl sdlia, &c. 

3) A. hok primtim scriptum e«t 
„<) B. Winsorde. 

5) A. Litt. /?iii bis sunt scriptae. 

6) B. ait. 

7) B. Ransins. Digitized by Google yinsorpa B. , • *53 

VII Um skapaj) klaejre «lla saserp ok hus: J)6n skulu all msep «pe hemul 
gaeras : 

VIII Vm straetis kop: ok bondans son aer egh kopgildaer mera aen at atta 
paenningum. ok egh kona hans: 

IX Um ( f aen man kope uif) J>aen sum egh aer kopgildaer aella maen skiptas 

gaewm uipaer: 
X. Vm aen brojDaer sitia i bo saman 

X.L Um aen pe kopas uij) sum egh aeru kopgildi nA 

XIL Vm een bryti sitaer i bo manzs. han ma egh 9 ) kop gaera ( 10 haldaer aen 

f)raell hans 
XIII. Um 4$I man gaer kop maej) uin ok uitni ok kallas rantakit uara: aellas 

na egh hemuld: N, u will bonde J>rael sin 11 ) saelia: han") skal maej) uin ok uitni kopa sum") 
haest. Nu kuika allan ( 14 J)aen sum 15 ) horn ok hof hauser. J)a skal maej) uinok 
uitni kopa: for Vitan hons ok gas. 16 ) hund ok kat. skapat kiaej>e ok 17 ) sksept 18 ) 
uakn^ 9 ) skalpat* ) suaerj). giort gull ok siluaer. lsest hus ok dora}>: |>aet skal 
alt 21 ) mae}> uin ok uitni kopa: aa ) 

II 

1 ( 2S Nu kan man fa hus maep uins ovpe. 24 ) J)6n M ) nytir egh at lezsnum") 8) B. man kiopir &c 18) C B. F. sig A, skalpat scripturo ctt, at 

9) B. om, egh. Male. litt / deleta; non tamen skapat legendum 
10X Pro heeldaer. B. ok cgh Thral hans. est, ut Jegit apogr. B 5i. 

11) C F. om. sin. 19) F« wapn. 

12} C B. F. sic. A. hal 20) C skuaipat. 

i3) F. sdsom. ai) C om. ak. 
i4) C fcorw oc hof scal &c. F. Aor« odl aa) F. kbpas. 

hooffj td schall &c a3) F. om. hoc Cap. 

i5) A. v. sum bis est scripta. » a4) C vizorpe. Male. 

16) F. &to. C F. add. oc. a5) B. TTMun. 

17) B.CF. om. ok. 26) C Ibsnom. Male» 

Cor/7. /ur. «$v. 6. AnU PoL II. ao igrtized by Google i54 Viksorfa B: II. gttfigai konnu JtfSn klandas. })a . staemne 27 } facn sum 2 *) fangit hauaer uininnm: 
ok uinin salanum: koma J)er ( a9 innan lagha faemtum J)a aer Jwet got. koma 
Jter 30 ) egh : J)a lati tua suaeria at uin ok sali aeru 31 ) utan lands ok laghsaghm* 2 ) 
aella i lagha forfallum: stande sij>an um 33 ) nat ok iamlangda: 34 ) kombaer han 35 ) 
egh aen Jw: J>a giui ut husin ok maej) J>rea markaer: 

.III. 

H Nu klandar sialuaer J>aen sum salde. J>a skal hin uaeria sum fangit hauaer 
mae]) ej>e faeihtan 3 *) raanna: ens J>aes sum 37 ) (^J^aet uet at iak uar at py sum 39 ) 
ir 40 ) delin um baj>i bona uin ok lagha uin: ok sua 4f ) tue kopa 42 ) hans at J>er 
uissu 43 ) ok uij) uaru at han fik maej) uin ok uitne. J)aet aghu J)er 44 ) suaeria ok 
tolf aeftir. at J)er suoru baj>e sant 45 ) ok lagh: §. i. Nu aer J)aet hema xnaej) 
bondanum ok annar man sighaer 46 ) sik J»aet kopt haua. J>a 47 ) aghe han uitzs- 
orj) at 48 ) dylia at ban sik 49 ) aldrigh af haende: nu aen bin kombaer 50 ) bort 
maej) J)y sum 51 ) han kopti: J)a agbi han uitzs orj) sum saght aer utan han 
raeni J)aet. 

IIII 

1F Nu aen han raenir aella 5a ) stial fmt. J)a dyli forst 53 ) ransins ok uaeri sij)an ': 
gitaer ban egh dult J>a bote. ok aghe J>aen uitzs orj) sum 54 ) aefte kaere 55 ) dylia 27) C. B. sic. A. skvmne. 

28) C oro. $u#i. 

29) G. /ogfai foemtcna pxet a*r got. 

30) B^ C oni. /*r. 
3i) C. #r. 

3a) B. C. sic. A. laghsaghsaghu. 

33) C sic. A. B. innan. 

34) B. C. iamlanga. 

35) C. om. fom. 

36) C B. sic. A. T. fiughurtan. 

37) C om. $w/n. F. e. 

38) B. C F. sic A. /xer wor. at /14/1 uar at 
flcc. 

39) B. C. F. om. *ww. 

40) C F. it. 40 C. F. ora. sua. 

4a) C B. kbpar. F. fopar. 

43) B. C F. wisto. 

44) F. twer. 

45) B. C F. sic. A. sm. 

46) B. C F. sic. A. sigh. 

47) C B. F. sic. A. nu. 

48) B. C F, om. at. 

49) F. B. ;ar. C «*. 

50) B. C F. sic. A. komba. 
5\) B. C F. om. sum. 

5i) F. add. och. 

53) C F. om.forst. 

54) B. dr. C. af. F. thar. 

55) B. F. kiarde. Digitized by Google msprpfl B. im. *55 at* 6 ) han sik**) aldrigh afliaende. Jjy.a") ban *tylia: M ).at inan ma ^aldtig skk 5 ') 
rama til uitzsorpa; ( 80 Jiat aghu tue") siweria ok tolf «ftir at \m siioru bape 
«aut ok lagh: 

.V. 

* * 

5 Nu far majaer 61 ) inaej) ldnda Ia$te kopa: J>a skal 63 ) innan fafmtar 64 ) ^tflpr 
biuj>a ( 65 J)6m sum salde dyli J>aes maej) ejie at han saMe egh masj) lqnda 4»- 
«te. orkar* 6 ) egh ej>e gange ataer kop £erra: VL 

5 Nu klandar man firi manne pBet sum 67 ) han feagit hau«r kallar af sik 61 ) 
stulit uara: J>a skal i tak lata lim faem naetaer: kopin skal ("til uinsins tala: 
«r uin ok sali (^innan lands. J)a skal han a 71 ) forstu femt lej>a til uinsinsok 
uinin til salans. §. i. ( 7a Nu »r egh uin aella sali bema. gangi til mcej) tueggia 
raafina ej>e ok uiti J>eet a forsfo faernt at J)y Idjnr han egh « at uin ok sali^hans 
haua lf^gha forfall: J)»t aer lagha forfall. aer 73 ) sialuaer siuiaer aeilas ok 7<4 ) egh h^- ;r p. '■' 36) F. Sn. 

5f) F. sic A. B. C. ora. «• 

58) B. wita. ; i 

59) C. scb. F. ia?r. 

60) B. F. That, C. om. pat — lagh. 

61) B. ther. 

61) B. sic C. F. man. A. om. h. r. 

63) B. C. F. add. han. 

64) C. F. sic. B. famt. A. fcemti. 

65) C. /kpn <e la/dfe dylia &c. F. rtojt JMr 
sallde &c. 

66) C. add. /ue/i. 

67) B. C. F. om. sum. 
iS$) C. JdP. 

69) B. winenum tif tala. C. F. vininom til 
scegghia. 

70) C. inlamies. F. vthlandis; raiale. 

71) B. C. F. sic A. om. «. 

72) A. C. hic roale inserunt rerba? Nu kah 
man lata ifsem natta tak — lepa til lan* 

- damteriSj quae textus noster in J. 3. habet 
Quae vero hoc ioco in textu nostro legun- 
tur: Nu ter egh uin — samu uitzorp, l ea qm. ,!>. fcbe^t Vero. B. {quenf "fcic. secwti 
suraus) et F, t atque, ppst verba supra,/ne- 
•morata: -Nu kan man-~- Ikndamwris^ qta$- 
que /f C n Quae porro in hoc Cap. SjWfgSf- 
'tnr^ea, mutato orcJine, .<ic habeift C;l F\: 
Nu taks til t manapa tak — var aldregh 
piuutv at. pa scal vin virping varpa (vide 
$. 3.). Nv ma aldreg vin Jum hanom 
orpit (vide $• ^O- & v & an vin viiin va- 
ra — timeUeca tii fasmt cuma (vide ,$$. 5, 
• 6.). Nv <a vin pcessin vizOrp — vita sic i 
vinsorpet (vide $.4; F. ora. taraen qu^edam 
verba in fine $. 6. et in principio y fyquo 
hae $$. perperam in unum confunduntur^ 
cfr. not 28. pag. 157; not-75..p. i5cj*). Nv 
gangev han viper — for &n vipev peenha 
man (J. 7.). Hi igitUr cocTices omittunt: Nu 
ten pcet kbmbwr i fcemnatta tak — pa skal 
suceria ok egh hera (vide $$. 1, 2.). 

73) C. liggev. 

74) C. om. ol. Digitized by Google i56 Vinsorpa Ju VI. ma: takx* 5 ) til andra faemt faemtan natta aghe samu uilzorj): (^Nu aen J>aet 
kombaer i faemnatta tak: J)a skal han lata tua maen suaeria: Iattaer han egh 77 ) 
suaeria J>a bote f>re markaer ok taki sij)an til faemtan natta tak: J>a skal ban 
ok lata tua maen suaeria at uin ok sali haua san forfall: J>a skal lata i mana- 
J)a tak sij)an njtir egh laengaer forfalzs ej>aer: 78 ) J)a skal lata i halfs iamlapga 
75 tak: J>a skulu ok tue suaeria at J)e seru utan lands ok laghsaghu: bristaer ha- 
• num 79 ) ok 80 ) J)aen ej)rin jia 81 ) b6te }>rea markaer: J)a skal aetla af forsta dagh 
sum klandaj)is ok alla faemtir innan : J)a skal ganga i natta tak ok 8a ) iamlangar : 
kombaer han 83 ) aen 84 ) J)a a landaraaerit sum hemfoJ)u uill uita ok hemult 88 ) 
uill 86 ) gaera }>a aer }>aet got. kombaer ( 87 han egh : J)a a hin sik }>aer urj)iuua gae- 
ra sum kopt 88 ) hafye maej) uin ok uitne: suaeri uinin sua ok -bij>i siksuagudh 
hialpa: at J>a iak J)aetta uingape. J>a uisse 89 ) iak egh at J)iufstulit uar. ok soa#- 
rin tue sua at uir uarum uij) J)a J)aetta uingaf)is ok tolf aeftir at J^e 90 ) suoru 
baj)e sant ok lagh: ok gomi uinin sik J)aer firi at han suaeri (* ! akki mer «n 
entima: ok kopin gome sik at han suaeri aekki i wins ej)ihum: ]>aghar J>aen 
ej>rin aer gangin J)a uari kopin saklos : §.2. Nu hauaer ban egh uinin raaej) 
sik til landamaeris. J)a wari kopin sakaer 92 ) (^til fiuratighi marka - ok egh lif 
sit latei 94 ) suaer antuiggia yinin aella ("nnsins arwe ok bristaer banum ej>rin 
pa 96 ) bote fiuratighi markaer: ok alli hini ej)ane sum (^for suorus J)e ganga np. 
kopin suaeri in til uinssins: ok 98 ) ma egh uij) taka at osurnu: huar sum for- 
fall skulu koma J>a skal suaeria ok egh baera: ("J)a skal vin wirjming uar})a: 75) F. ta tagx. 

76) C. F. om. Nu — f>a skal sumria ok egh 
basra ($/x). Cfr. not 72. pag> i55. 

77) B. add. *w«. 

78) Adde: itfa/i /* ««1» utan lands. Cfr. 5* 
.3« h. C. 

79) A. v. hanum bis est scripta, at priori lo- 
co Jineola inducta. 

80) B. om. oA:. 
8«) B. om. pa. 

8a) B. sic A. oro. oA. 

83) A. egh additum est, at lineola inductum. 

84) B. om. a?n. 

85) B. sic A. henuiL 

86) B. ora. utf/. 87) B. sic. A. om. han egh. 

88) Jk sic A. kbp. 

B. wiste. 

B. add. fwc. 

B. aAAi mera. 

B. sic A* kakcer. 

B. at fiuratighi markuni. 

B. /<tto. 

B. wins arwa. 

B. om. /m. 

B. yorrt 5wom *A* gangin vp. 

A. oA primum scriptum est B. add. fout. 

F. PVinn schall wirdning &c C twi «ttt/ 89 

9° 
9 1 

8 

96) 

99 Digitized by Google Vinsorpa B. Vt. i.$7 £a antuiggia af J)em sum 100 ) han baj) i vinsorjrit 1 ) aella sialuaer ut gialda: ok si- 
J)an skal vinin dylia maej) epe. &t J)a ( 2 iak uingape J)a uisse iak egh at J)iuf- 
stulit uar. ok 3 ) gaeri sik ( 4 J>aer maej) urj)iuua: 5 ) ok lati J>em uirj)ningina sum 6 ) 
lopte. ok ( 7 kaeri a J)aen sum han baj) i vinsor|)it. §. 3. (*Nu takx til manaj>a 
tak» J)a hialpaer hanum egh laengaer forfals ej)aer utan han se utan lands. 9 ) ( 10 J>a 
skai maej) tuem suaeria.at uin aella sali aeru 11 ) utan lands ok lagh saghu: pa ,a ) 
ma egh laengre lepa a?n til landamaeris/ (* 3 Nu kan man lata i faem natta tak 
aella i 14 ) faemtan nata tak ok 15 ) afgiptis sij>an ok uill egh fylghia 16 ) taki sinu 
(^JDorf egh lej)a til landamaeris: Nu aen 18 ) J)er skulu J>aer uij) kuma aer hem- 
;fdj)u ej) 19 ) fora uilia: kuma egh J)«er i mot J>a skal hin sik til uita aer 30 ) 
uij>aer kaennis maej) tuem mannum ok sialuaer han J)riJ)i at J)aet aer af hanum 
J)iufstulit ok han.aldrigh afhaende sik. 21 ) sua ae huar 22 ) egh kumbaer hemukP*) 
innan lagha lej)snum J>a gange hin sua 94 ) til sins sum mist hauaer sua sum nu 
iaer saght. aer egh salin innan lands ok haeraj)e as ) J)a skal kopin uij)aer lan- 
damaere urj)iuua gaeras maej) uin ok uitne at hari kopte ok 26 ) uar aldrigh 
J)iuuaer at. 27 ) §. 4- (* 8 Nu a uinin 29 ) ])aessin uitzs orj). at J)a ir 30 ) uij)aer kop- 100) B. C. F. om. sum. . 
i) B. sic F. winzirdh. A. vnsorpit. 
a) F. Aa/t wingade, thd wistc hann egh fltc. 
C han.vingape pa* 

3) B. F. om. oA. 

4) F. medh ty. 

5) A. urpiua primum scriptum est 

6) F, Hr. 

7) B. sic. A. hirri. F. kraffui affthdm han &c. 

8) Quae $. 3. continet, hoc loco habet cod. 
B ; in C. et F. eadem, etsi rerum ordine mu- 
tato, leguntur. At A. haec ora., praeter 
verba: IVu kan man lala i Jtem ' natta 
tak — lcpa til landanueris, quae A, pari- 
ter ac C, supra inserit Cfr. not. 72. pag. 

- r55. In his verbis i$itur xod. A, in ceteris 
vero quae continet haec $ f B.sccuti sumus. 
g) C Utnz (pro lan%\ 
10) F. ora. pa — utan lands. 

11) C. esr. 

12) C om. pa. 

i3) A. C supra inserunt verba: ffu — lan- dammris. Cfr. not 72. pag. i55. et not 8. 

supra. 
i4) B. C. F. om. i. 
i5) C F. om. ok. 

16) F. add. sidan. 

17) C B> F. pa porf han egh 6cc 

18) C nuvp. F. //ian. 

19) C sic B. F. edhe. 

20) C lom. F. thar. 

ai) F. *pr. C om. h. v. CF. add. for am 
pa*r\ maJe. 

22) C add. tfwi. 

23) C hemult. 
a4) F. om. ji/tf. 

2 5) Lege laghsaghiu 

26) C add* Aa/t. 

27) F. add. ti schail win wirdningh wmrdm. 
C add. pa scal v * ping varpa. 

28) A. Litt JKa miniatore omiss. add. rec. man. 
F. ora. JVu a uinin', cir. not 72. pag. i55. 

29) C vin. 
3p) C F. it. Digitized by Google i53 Fkisorpa B. VI. tms* 1 ) £a uar iak at^) andru uih ok egh M ) at J>essu: J>a skal J«t' haems* 
narod* 4 ) uita 35 ) huarr J>era sum* 6 ) $aimare* 7 ) hauser iwrit. Nu gangaer ^in ui£ 
uinsorpe (* 3 ok lej>e til hins sum 19 ) salde. nu will han egh uij>aer ganga at han 
hauaer salt. £a aer J>aet uinsins uitass orj) uita sik (^til uiasorJ)sins Nu will 
ban egh uifeer gauga sum 41 ) uinin 42 ) aer: J>a a J)sen uitz orj) 43 ) sum 44 ) k8pt 
hauaer uita J>aet at J)u uast at J>essu uin J)a iak kopte : nu ma aldrigh ( 45 uinin 
dylia uins orJ)it 46 ) um Jxi»rt 47 ) §. 5. Nu «en uinin skal uirj)ning ut luka ok 
dkill J>em a: J>a aghe vinin uitzs orj) 48 ) maej) epe fiughurtan manna at Fultaer 
ataerguldit firi J»t sum 49 ) han hanum uingaj)e. Nu kan uin (^uilin uara ok 51 ) 
saeghaer mere uirjming 52 ) uara -aen hon uar.* 3 ) J)a skal hin uita sum s4 ) ut 55 ) a 
gaera 56 ) ok han baj) i ( s7 uinsorJ)it* uita J)aet maej) ej)e fiughurtan 58 ) manna afc 
iak baj) jnk eigh firi mera i uins -orj) 99 ) aen tiu «r ut Iukit, ok 60 ) ( 6f gialde ae 
kuikt kuiku 6 *) gen. . aellas paenninga : §. 6. Nu sitaer en f)erra kuar ok sighaer 
efgh 63 ) sua uininum til -at vinin ma J)aer 64 ) til 66 ) koma til hoghstu^faemtan 
iiatta faemtinna ( 67 sum nokor J)aen sum salde: J)a hauaer 68 ) han 69 ) firisitit ui*- 3J 3i 

! 

34 

35 
36 

3 7 
38 

39 
4° 

4 2 
43 

44 
45 
46 

47 

4» 

"49 
5o 

$i 

'5a 

53 

54 B. C. F. sic A. koptis. 

B. F. «ic. A. om. of. 

C. oml egh. Male. 
B. F. namd. 

B. add. Awol f/iar ar satit vm,Mt*. 
B. C. F. om. sunu 

B. sann&ren. C sanriati&c. 

C. F.'.tepe.r, om. qA. 
C. a?. F. l/uir. 

C. B. F. i vinsorpct. .'. 
. E. ©m. ^mwi. 
6. J F. iaZt/i.. Male. 

B. C. F. sic. A. pro uitz orp habet tfte. 

C. om. ftim. 

C. B. F. vin alz dylia <Scc. 
C. vins orpen. 

B. Aivart. Male. 

,B. C. F. sic. A. uitzsorp. C. F. add. v#a. 

C. F. om. 5M/w/ 

F. willia wdrda. Male. 
C. "fc om. ok. ' 

C ^irping. 

B. ar. 

C. om. ,jum. F. f/**r. 55) A. ;w* v. uit scriptum est, at icalptio 
emendatum. 

56) B.gtiwa. F„ giffuq» C. gice* 
.57) C vinsorp mwp &c 

58) B. C. F. sic. A. Jiughururtan. 
5q) B. winsordit. 

60) 3T. om. oA. 

61) B. sic. C. gialde qukt &c F. a galld* 
</utikt ficc. A. cc gilda kuikt. 

•62) A. Af//^a primum ^cnptum iuisse videtur. 

63) C om. cgfc. Male. 

64) C: oItq. pa?r, ' C u F. &&d. pam. 

65) B. om. /*7. 

.66) C. om. fvmtan natta. 1 

67) B. > Mim A^an. nafivar <8cc. C sum kan na- 
kuar > pnm *gia (id>°gia?) *om salde. F. 
thiinn sallde &c. VerLa ^wvi -nokor • aut 
delenda videntur, «ut eoram loco ek ie- 
geodum. 

68) C. F. haui. 
'£$) C. om, hanl - Digitized by Google Fimorpa B. VL i$9 jwAginne. 7 *) aellas 71 ) uiti (^nrcej) ej>e fiughurtan maima at han fik f^titml&a 
sua hanum bu J> 74 ) ( 75 at han matte timilika banum til faemt 76 ) koma : §^ 7. Nn 
gangaer hin 77 ) ui J)aer at han hauaer salt. J)a skal han 7 *) hemult gaera Jram sum 79 ) 
ban salde. aer J)aet kuiki: J)a skal han J)aet uita at han atte ok hema fodde 
ok 80 ) J)aer 81 ) ( 8a diJ>i miolk ok mojxir spina: ok aldrigh afhaende iak mik 88 ) f<3r 
aen uij) J>aenna man: 

VII. 

» 

1f Nu aen J>aet aeru klaj)e* 4 ) ( w J)a skal han M ) uita J>aet at han laet skapa ok 76 
skaera: ok han atte nyt 87 ) ok onot. Nu aen J)aet aer suaerj): J)a skai han J>aot 
uita at han laet skyggia ok skalpa. ok han atte nyt ol 88 ) onot Nu aen J)aet 
aeru hus: J>a skal han J)aet uita at ban laet af stumne hugga ok gaera: J>assstn 
all skal han maej> ej>e hemul gaera. sua 89 ) sum hemf$J>u: ok°°) iak afbmde 91 ) 
aldrigb ( w mik i laghum manna for aen uijj J)&enna man: NuP^orkar han egh 
ej>e. J>a a-hin til 94 ) sins ganga maej) ej)e surnum 95 ) at J^aetta 98 ) uar af (* 7 mik 
stulit. J>aen skal J)aet uita sum klandaj>i: §. 1. Nu klandas J>aet firi mann» 
sum 98 ) han 99 ) hauaer kopt. ok kopis egh 100 ) maej> uki ok uitne.- (^klandar Jweti 
sami sum salde. J)a uaeri maej> ej>e fiughurtan manna. sua at han fik af ha- 
num.maej) hans uiiia ok fullum uij>aer gialdum: klandar 2 ) annar aen Jwea sura* 
salde ok 3 ) lej)is till J>aes surti han fik J)aet 4 ) af. uillhan egh uij>aer taka:' J)a 70) B. wirdningine. F. wirdningen*. 

71) C. ccllctj et sic passim. 

72) C. B. F. sic. A. pro masp epe habet mtepc. 

73) B. C. hanum swa timelika. 

74) B. C. F. wissu. 

75) F. om. at — koma. Cfr. not. 72. pag. \55. 

76) C. B. sic. A. faem. 

77) B. C. F. han. 

78) C. om. han. 

79) C. om. sum. 

80) C. F. om. ok. 

81) B. om. pcer. 

82) F. tha miblck och Moder Spina didde. 

83) B. F. miir. 

84) B. F. klddhe. 

85) F. om. pa — pcet otrxi foat. 

86) B. hin. 

87) C. B. sic. A. not. 88) B. sic. A. o. 

89) F. om. sua. 

90) B. F. at. 

91) B. F. sic A. afham. 

92) B. F. mdr i lagh &c 

93) B. om. Nu. 

94) B. C. F. sic. A. om. til. 
§5) C, FI om. surnum. 

96) C. pa>t. 

97) C. nuv piufstulit. 

98) C. ce. F. thet. 

99) B. C. F. sic. A. om. han. 

100) B. sic' A« C. F. pm. egh. 

1) C. clande p{cen) som flcc 

2) B. Nu klandar. 

3) C. F. om. ok. 

4) C F. om. paH. Digitized by Google i6o Vinsarpa B. VIL suaeri 5 ) in til hans maef) ej>e fiughurtan manna 6 ) at 7 ) han fik J>aet af hanum: 
§•2. Nu a 8 ) egh 9 ) man hemfojni sina i tak lata: han skal suaeria 10 ) sum skilt 
aer maej> ofaestum ej>e a broa fiol sinne. §.3* Nu aer sali utlaendis aella") win: 
J>a skal i lagha ,a ) tak lata: J>aet aeru 13 ) faemtan naetaer: kombaer han 14 ) egh 
aen 15 ) J)a hem: f>a skal lata i manaj>a tak nu 16 ) kombaer han 17 ) egh aen 18 ) Jxa 
hem: J)a skal 19 ) til ganga mae{> tuaeggia raanna ej>e at 20 ) uita J)aet at win hans 
aella sali aeru 21 ) ( a *utan rikis: aellar a flut lande. 23 ) J>a skal lata i ( a4 halfs iam- 
langa tak : kombaer egh aen J)a : J)a skal lata 25 ) aetla af 26 ) forsta dagh sum klan- 
daj)is alla 27 ) faemjjr innan: J>a skal iata M ) i 29 ) natta (^tak ok iamlanga: kom- 
baer egh aen 31 ) J)a: Jra 32 ) hin tii sins ganga sum mist hauaer: maej) tuaeggia 33 ) 
manna ej>e ok sialuaer han J)riJ)i at iak hauaer raet kaent ok J>aetta aer mit ok 
osini heman gik: 34 ) J)a skai huar kopin ganga til sins uins. ok 35 ) huar uinin 
til salans maej) surnum ej)e sX Jwt lostis aeftir lagha feemtir. ok 36 ) py aer iak 
uaerj)aer til uirjming* 7 ) minna ganga: ae sua mang kop sum i aeru kumin f>a 
gange 38 ) huar til uirj)ning sinqa; §.4* Nu 39 ) kdpmalum J>a koma i mangasael- 
dir. J>a skal huar kopin lej)a 40 ) til uinsins: ok ujnin til salans: koma 41 ) ij)rea 
«eeldir. J)a skal til 42 ) J)riJ)iu 43 ) sald 44 ) lepa, J)aer skal han sit 45 ) losa sum klan- 5) C sucer. 

6) A. Xitt mann bis sqnt scripUe. 

5) F. ann. 
) C. F. ma. 
9) B. C. F. sic. A, om. cg/b. 
o) C. B. F. vvria. 
i) B. add. o&. 
a) C. ?. hbgre. 

3) C. F. a?r. 

4) C. om. Aaw. 

5) B. om. **/!• 

6) B. om. nu. 

7) C. F. om. &o#. 

8) C. om. am. 

9) C. F. add. foz/z. 
30) B. C. F. ok. 
3N) C. B. F. asr. 

m) B. vtrikis. Lege uftm lands. 
a3) CJluclande. F r Jlucklande. 
^4) F. hcUffianipnlanga. 
ix5) C F. om, /ala. 
96) B, F. sic. A. *$/*, 27) A. «//a scriptum est, at scalpro cmtoda- 

tum. C. ocllas. F. t//or. 
a8) B. C F. gongo. 

29) B. innan. 

30) A. Loco verborum tak ok alia quaedam 

antea fuerunt scripta. 
3i) C. F. om. am. 
3a) Pro pa a. B. £ F. add. skaL 

33) C. B. F. sic. A. tuwgga. 

34) B. F. ga/ig/l. 

35) F. om. ok. 

36) C. F. om. ok. 

37) C virping. 

38) B. C. F. add. *wo. 
3g) B. C. F. add. 1. 

4o) B. F. sic A. C. /rta. 

40 B. C. sic. F. kunna komma. A. homa. 

4a) B. C. F. sic A. om. li/. 

43) B. (J. sic F. tridia. A. prpiu. 

44) C. B. F. m/£ 

45) C. sicp Male. Digitized by Google dar. egh ma han 4 *) laengaer lejja utan han 47 ) se inrikis sum firi hemfojm will 
uita: 48 ) sij)an skal 49 ) huar tiji uirjming 50 ) sinna ganga maej) surnun* e^e su$ 
sum 51 ) ( 5a for uar skilt^ $.5. Nu kaennas tue 53 ) uib et . lop : kallas 54 ) nabe kopt 
liaua maeb uin ok uitne. ba skulu J)er 55 ) ( 56 hemuls manne sinum til Sighia. 
han skal uald 57 ) haua; bemula huanum 56 ) J>erra hiin ufll haeldaer. mteb ebe 

""••'■' '' • V ' ' WAv 1 ' V ' 1|> ;: * r * "' ? ' " ,J M'*i\ t,l ! ; * ] i v . j y '''^ 

tu$eggia manna : b0rra sum w ) baet uissu 60 ) ok tolf aeftir. at J)ik*M salde v iak ok 
J)aemma aldngh: J>a skal baen 62 ) haua sum 63 ) ( 64 hemuld fylghi*. 

U Nu kopir 65 ) man a straete egh maej) uitne. Jwet kalla 66 )' straetLs kop: nui 
klandas J)aet firi (^manne sum han fangit hauaer: ok kombaer egh hinum uij) 
svm »lde I*anuifl2 J)a 68 ) iriti J»a?t ipae^; tu^ggj^ . pa^a ;^§J>p • # feftft Ifflpte » 
straeti ok 70 ) gaeri sua 71 ) sik urjuijma, hatm fi^op» pirjmkig, 3-JWJ& #)ffl ^^ 
gange til sins ( 73 sum a maej) surnum ej>e sum 74 ) osinum 75 ) hauaer mist. §. i. 
Nu ma egh bondans 76 ) kona mera kdp gaera aen til 77 ) atta paenninga: nu aer 
bendans 78 ) taft .osluptayr, pijw ha»J; J*:a# r jtoa ■ fsg^at ^r^ 7 ?) ^gUflfer aefr 77 
J)raell hans. (' :j :i*;<.>L!.";<> *ii j::u iiit/.ir /f<> 195]*; jm * • 4Q C. F, oro. han. ' • 453) C om. sum. F. e. 

47) C. ^». , 6$ C, hemult folgfa ., __ __ 

48) C. B. F. tMm^ i ' • ; i ,,;i ^) 0.°*^.' rn 4 T J ^ 7 .^ 1 ^ 11 ^ ir ^ ' P 

49) A. v. skal bis c«t scripta. ' 66) B. C iic F. kaltas: Anxlaitmi ncm 

50) C. vwrning. 67) C. F. hanom. combev &c. 

5i) A. jfoft antea fuit scriptum. , 68) A. t a primuni scriptum cst CF.om.pa. 

52) C. B. F. skitt ar. »69) A. Loco verborum ejbc at antea scnptum 

53) A. v. tufi bis eet scripta. v . . ftiisse videtur w'tw* p 

54) F. *«//«. 70J F. om ok. 

55) C. /»cra. Male. yi) C. F. om. «io. 

56) C. F. hemula sinom &c V '{; ,( 72) B. C. F. on}, d*. vu [l1 '' ; V * l ^! ,b 

57) B. C. F. 8ic. A. uifu .■.,..,,.;».' 73) G F. om. «wt o. . , _ , : K 

58) R .Aiwffifaini. 74) B. F. or. ' ! K * W \\\ . ' * <7 \ \\. . '< . > ; f' .\.<\ .filf» .'l ^C 5 9 ) B. C. F. om. sum. ' 7g £• o«ne. ^ 

60) B. C. F. wwfu. C. add. oc Hiber jjorrf.' 2i S* L !T ' •-> — 

«1} c. f. ^. • - ' ••: -■■: jz J* s m i ^»\^. •••'■ ^ 

bi) B. han. ,. 79) B. «cr«. i 1' / i» - .l\,ll> . . <"d Corp. Sur.jSv. G. Ant. Voi:iti l " ' : ' ' ! ' ,; tf L ^ * V.' ~ Digitized by Google i6a Viitsofya B. IX. IX 

H Nu kopir man uip paen sum egh aer kopgildaer ; gange ataer kop perra ok 
Iwti* ) siai ora «en kopit aer minna aen mark"). uaert. ( 84 aer kopit mark* 3 ) uaert 
( M sum J>er koptus uipeer J)a* 5 ) bote firi J>reia markaer: §. i. Nu skiptas maen 
gawro M ) uipaei; aella giuaer man aixdrum 87 ) losora: klandar J)aen sami sum gaf. 
j>a uiti sua maej) ej>e, fiughurtan manna: at 88 ) han") gaf 90 ) ok iak 91 ) lonajn: 
klandar annar. J>a lete 93 ) hemuls J)aes hanum gaf, will han egh 93 ) uij>aer taka : 
J>a uiti maej) fiughurtan manna ej>e at han gaf hanum: })o matte ( 94 han giua 
at egh uare uin til: ... . -i 


f Kii ditia br#Ji«r i Bb saman: J)a aer J>aen aelsste kopgildaer ok egh^Jftere, 

<,'-• » • ... ., , 

utan eghn Jtefra skal ur sfcaji lata: J>a skulu pev allir a faest balda: f Nti kopas VJjer uij> sum egfa aeru kopgildi, 
sit ataer ok uarin baj)ir sakldsi: 97 ) kaerir J)tet bondi. J^a 96 ) laki huar XIL f Nu sitaer bryti 1 bo ihanzs 
man vara :~ hari skal kfcp gtera ,-> ok han aer J)raell hans: til Jwes bos s 
egh J^rali 98 ) hans: 

XIIL 
tijseu f Nu gaer man kop ok 99 ) far maej) uin 100 ) ok uitni: nu ( ,ol klandap man firi 80) B. F. sic; ad<Lj£r/. AfqtL 

81) B. marka. 

82) F. om. <er — u^rr. ' 

83) €. marka. 

84) B. F. ar ther kiopas Scc. . 

85) B. om. £a. 

86) F. geffUwn. 

87) B. F. sic. A. andunu 

88) F. ann. 

89) A. *a£ antea scriptum fuit. 

90) B. F. sic. A. ga?f. ;! 


91) A. han antea fiiit scriptum. ' 
^ 92) B. tf/e til. 
" y3) C om. egA. Mafe. - ■ 

94) F. Mann tiggia att &c. C *ggida>tegh* 

95) C F. amgin* 

" 96) C* F. om. jbo* 

^ 97) C. osakir. , 

98) B. F. rtro/. " 

. : 99) B. F. om. oA. 

100) B. F^ sic. A. ui{nL . 

101) B. F. kiandas firi &c. C. ctandas* Digitized by Google Finsorpa B. XIII. i63 hanum ok kallas rantakit , uara : nu ,a <egh rantakit lej>a:'°^) ^u ijar ; h^n ?atj 
bemuld sinne ok egh 103 ) lezsnum: ifoir hin maej) ,ej)e at Jjget ufljr ^jhquo^m 1 ? 4 ) 
rantakit J>a skal 105 ) ganga til J)aes sum 10 *) uin par at maej) fiurmmi $be at 
J>aet 107 ) lostis af mik 108 ) firi rantakit. pk J>y «r wk haer iwr^ep tM Wpnjflff 
minna at 109 ) ganga: sua akal vinin ganga til salai^s: > /for byrias roefsta balkcer i hanum tcelias flokka: siax pk tiughu: 

I Um buru naemd skal gaera: 

II. Vm J)6n mal a kunungx naemd 1 ) skulu slitas: 

.III. Um hua fiarfungx naemd skal gaera: ok hulikinr*) mal }>a8r s|tnlu til bae- 

ra. ok um nam. ok huru 3 ) raefst 4 ) skal skipta; 
JIIL Vm huru gar J)a naemd skal gaera. ok broa : 
•V. Um buru man skal ej>a s ) faesta firi sak. «Ua firi giald:.Jut aeraanat $*k, 

ok annat giald: 

VI. Vm aen man faeste*) ej). aella buru taka skal uaelia: aella naemna skafc .fcuae- 
tylftan. 7 ) aella*) J>raetylftan ep. ok foreJ)is maeri*) i fiugbarUo maima . tpe 

VII. Um huru laghlika skal til efa 5 ) sighia: h ; ' - 

VIII. Vm aen J>e koma a faemt takin ok sakhk^) ok kfembaer cgb JmQq 11 ) *efc 
skal. aella hans forfall: ok la ) raenis bok af manne: aeMa suaer taki wilt 
e})zs6re nij)aer: 

•IX. Um huru laenge forfalzs ej>aer hialpaer: ok Jriafs ej>aer skal gaugagPj, for- 
stu tilsaeghn: i -,i 102) B. F. iedhas. 
to3) F. om. egh. 
io4) F. handom. Male. 
io5) B. F. add. han. 

106) B. dr. F. th&r. 

107) B. thdtta. 
100) G. B. mce. 
109) B. F. om. at. 

1) B. Rdfst. 

2) B. thon. 

3) A. Pro h prmura tcriptum est k. t 4) B. sic A. rcest. 

5) B. Edhe. 

6) B.fdstir. ,, 
) B. sic A. tymtylftan. 

R. sic A. v. aiua omisV supra lin^aiiq^aclcL 
rec man. saec XVt 

9) A. Lo$o ▼. mmn ^Bud quodd<am frogpbu- 
Jum antea fuit scriptum. l^ ftfln. 

10) £• salin. Male. r * . 
n) E. add. w/n. / 

la) B. otfo. Digitized by Google *64 A R^fstdVB. \\i \ > i C*J l& Vttl «tfiftafn lt>se-fmi ej) stitoi lian tn^ -^gk up 

dtf. i( W'|>k' itttfcn 1 Sum 1 *) i i^ Aulu Staiwla: <>k huru ^tii e{)sr ! lagfe falt <ftuh* 

'• g*ngtMf*) l bapk h6gbre ok toeghre: - j . : 

XIIi'lVfci ! at 15 ) egh ina ej) annurluiid ganga**) 89ni(Hli$h- uar faestaer ok egh 

kona ep ganga aeUa ughttrtti&fghi* ok' : egh m* kfatiu })ifig >8tamna") - * 
78 XIII. Um at 19 ) egh ma ep ganga firi annan aen J)aen sum seia aghaer okfajnr 

firi sons sins gaerj). ok broJ)ir firi sins broJ)ur gaerj>: 
.XIIII. Vm huru umbuzs man skal haua: aella huru han skal laghlika staetnna 

aeUa maej) fara: 

XV. Um huru man forser sin raefc. aen han staua. sialuaer tii Jykta: i 

XVI. Vm ( 19 aen naemd gangasr atar. A' huru g^^ (j^ Q e^a giangas, , - .■ ] 
X.VII J Uih Jjem $J)a man ma rijgh r graa vr !ot> huru majii fkigiua^r dinum rtfck 
XVIII* Vm aen man staemni* 1 ) manni J)ing ©k uaendL r aiJ)aniataer ok> aUemni 

sij)an firi annat mal: .*•..:•! .\; . * •;. .'■> . ?. • ,.':■.; 1 *., •; /n v /ii:. 

XIX. Uto asi* isijm; giuaer flerunx sak firi et mal: £a ma egh saktec sfakan 

• •* ... 

uaena. . ■ t , 1 , f , , . > 

.XX. Vm huru mafwaer. giuBer dofrnm sak: 

XXI^ Uittburubonde skaLbonda sUemna: ( M ok huru mangum han ma um 

daghin staemna aella soknare. . : 

XXII. Vni aen man ofsokhr aruwn. aella dowarin 25 ) kan uilin uara ok willegk 
faerctt l&ggia J*a sum han aghaer. 

XXIII. Um aen uanbuj)it uarj)aer aella ofsot. J)a hittis J)aet i J)aemma malum 
XXIHi;* Vm sen 24 ) man staemnir manne ok aer egh hema ok kombaer egh 

l>em firi faemtina : J)aet aer ogilt. for 25 ) utan firi drap aella 26 ) manhaelghj)a 27 ) 
mal 2 *) < .* i3) B. om. suhu K V • ar) B. stkmnir. 

16) B. E. sic. A. g&ngas. aa) B. om. o* — stcemna. 

2c « ^ . * v; , „ , *3) E. domare. 

16) B. E. siq., A. #m£a*.' •" , ' * • ' ' l « 

^) A.^i^ : A^rta^ ahtea, tit .^ditat< 9 icri^ 2 ^ B ' ° m - ^ 

ptum fU^^^ n i" 7 : !';•• ' " 25 ) B - E - om./or. 

18) E. B. stcempnce. ''" lJ - m \ / a6) B. E. ok. 

19) B. Ntimd gar attr, &c. • ; ^7) E. manhcelghis. 

20) E. Verba; e/>a — n>w/7* r^ sunt djj$cissa. a8) A. m&' scnptum est^ at i defetnmv Digitized by Google Rcefsta B. *65 XX. V Um at egh ma lionga J)ing staemua firi iorpa delu: ^ 

XXVI: Vm huru lionga £ing skal staemna aeftir J)ry raalfnng ok huru f>aer 

skal 29 ) uitne ganga. at hoghstu 30 ) sak ok laeghstu: 31 ) huru han friJ)los uar- 

jpaer. ok 32 ) hans ho skiptis: 33 ) N, hcer bjrrias rcefsta balkcer:**) u wiTl kuuungaer 35 ) raefst sina seia: J)a skal haeraezs 36 ) naemd naemna. 37 ) 
ok 38 ) baj>i J)er uij)aer uara sum ufj)aer delas. ok iaka J)em 39 ) sum naemnas i 
naemdina :*°) J)a skal sanninda maen i naemd 41 ) naemna 42 ) ok egh uij)aerdeltt 
maen: 43 ) ok egh J>era uilda maen: aellas frsendaer J>era: §. i. Nu sitaer man 
tuar ok 38 ) kombaer egh til kunungx raefst bote firi 44 ) J>re markaer. aella uiti 
lagha forfalLsfn: J>aet aeru hans 45 ) forfall: aer sialoaer siukaer. aella sitaer iui 
siukum: aella aer a fiaeti fear sins: J>a uiti J>aet maej) ej)g fiughurtan manna at 
han uar a lagha forfallum. §. 2. Nu ( 4tf naemnas maen i namd 47 } syn ok uitt 
egh i 48 ) ganga: haette uij) J)fim inarkum. ' ; i. 1f ( 4 *pessin mal aghu a kunungx raefst 50 ) slitasr alt ezsore. aH tuaesuaeri: al- 
le olagha ej>a : knifs lagh. kunungxs dormbrut. alla iorJ)a delur. all hogh maele. 
ok 51 ) all fiaej)aertiugh mal. all morJ)giald ok ran: 5a ) ok olagha naemdir. sua ok 
aen 53 ) J)ri giua enum J>iuf sak:. !' 1 29) B. skulu. 

30) £. hogxste. 
Ji) B. E. add. o& 
3a) E. add. huru. 

33) B. skiptas. 

34) H F. om. rubr. 

35) B. F. sic. A. hunungcer. 

36) B. hdradz hofdinge. C. hceraz h* 

37) B, gdra. 

38) F. om. ok. 

39) C. F. add. nianhom. 

40) B. add. Ok. 

40 B. sic. F. Nampdana. A. ncetiu 
4*) F. settia* B. sftia. 43) B. F. sic. A. iterum add. ok eghperaui- 
pasr delu mcen. 

44) B. F. om.firi. 

45) F. hhr. B. C. F. add. lagha. 

46) B. namnis man. 

47) B. F. namd. 

48) C innan. 

49) C. 2Vv agho* C. F. hic incipiunt in no- 
va linea, littera initiali grandiore rubraque 
ornata. 

50) B. F. ndmd. C* 
5i) F. om. ok. 

52) A. Pro r primum scriptum est n+ 

53) F. om. Digitized by Google i66 Rafsta B. III. .III. 

1: Nu uil kunungx soknare fiarj)ungx naemd 54 ) sea. J>a skal fiarj)ungxs* 5 ) hof- 
Jmnge 56 ) naemd 57 ) gaera: kombaer bonde egh til Jnngxs. J>a") bote J>reia ora: 
( 5f sitaer aldaer fiarj)ungaer kuar bote J)rea markaer: §• i. paessin mal aghu a 
fiaerj)ungx naemd slitas. all praeinaerkis malflagh staemd ok lagh kallaj) til la- 
gha soknir. oen J)a aeru egh iorJ>a delur. ok aer egh lionga J)ing for staemL 60 ^ 
79 1* SQ \> xl ^ 1 ' 61 ) f^ r stamt. 62 ) J>a kombaer J)aet egh til fiarj)ungxs naemd. Nu 
mn liooga J)ing aer figh ( 63 forra stamt J)a skal naemdin faelja hin ( 64 firi of sot : 
«lla antian J>era firi uanbupit. ok egh a 65 ) han sialuaer uaeria sik. huarte hin 
» (••aer «otte ( 67 ok egh J)aen sum 68 ) firt uar staddaer sokninne. ganga per 69 ) J)aer 
laghum vp a: j>aet aer vlagh: 70 ) ( 7I Nu skil J)em a sighaer annar lagha sokni- 
na uara ut sotta ok annar sighaer 7 *) egh: J)a uiti fiarjiungxs naemdin 73 ) huat 
J)8er aer sant um: aer hon ut sot. J)a aghu J)er ( 74 faella annan f>era. aer hon 
egh ut sot. J)a aghu J)er egh hana til sin 79 ) taka: §• a. Nu uar J)aet sua forst 
(^•aen man uar lagh wnnin. J)a skulde han naema. sua 77 ) ok firi giald. J)a 78 ) 
matte (^egh naema innan garpzs ok grinda stulpa. naemde han sua. J)a hafye 
han firi naemt sakinne ok sinum J)rim markum: })a gafs J)aet af ,i knutzs ku- 
ntungxs daghum at egh matte naema: ok 80 ) huar sum naemde han hafj>e firi 
aaemt sakinne ok sinum J)rim markum: ae firi huat sum 81 ) han naemir./ ( 8a huat 54) B. F. sic. A. mcemd. 

55) B. F. sic. A. Jiarpugxs. 

56) A. hofpungx primum scriptum est 
5j) B. F, sic. A. ncem. 

5«) B, F. om. pa. 

59) F. om. sitcer — markcer. 

60) G. stcemd. 

61) B, F. sic. A. add, egh. C* 

62) B. F, stdmt. 

63) B. F. fbr stami, dn thingbudh kumber i, 
(F. om. i) Tha &c. 

64) B. F. «ic. k.sum firi stop.- cella &c. Cfr. 
Cap. a3: 1. 

65) F. om. a. B. ma. 

66) F. <? 50* A. 

67) B. aZ/a /Aan &c. 

68) F. om. sum. 69) F. om. per. 

70) B. F. ge/i lagfuim. 

71) F. om. Nu — til sin taka. 

72) B. om. sighter. 

73) B. C. ndnid. 

74) A. Loco verboruro : fcella — av antea scri* 
ptum fuit: egh hana til sin taka. 

*j5) B. sic. A. om. sin. Cfr. not 74* praeced. 

76) F. att. B. at war man. 

77) B. F. sic A. hua. 

78) £0 legeudum videtur. 

79) B. han ndma, egh innan flcc. F. Namp- 
na, cgh innan &c. C. nce* 

80) B. add. a. 

81) B. F. om. sum. 

8a) B. F. om. fcuof pcet cer. Digitized by Google Xeefsta B. III. 167 J>aet aer haeldaer firi giald. aella firi sak : far J>aen 83 ) d6J) aella akomu sura M ) nam 
gaer uari ogilL gaer han ("nakuarum akomu uari tuaegilt. sua aeru ok nu lagh: 
J>a staddis ok sua. at varj>aer man laghwnnin firi minni sak aen gislinga brut. 
J>a skulde J)aet raefst bij>a: raefst skulde huart J>riJ>ia ar uara: huar sum w ) J>a 
faeldis ok uildi han egh bota J>a skulde J)ing hem 87 ) til hans naemnna ok miaeta 
ut sak hans forst malsaeghanda: J>a M ) skiptu J)er sij>an sum 89 ) })ingi fulgbjni 
ok 90 ) egh kunungser utan han sialuaer fylgbj)i. 91 ) Nu sij>an kom J>aet sua at 
kunungaer 03 ) takaer 93 ) huat han aer naer aella egh. Nu gaf Jaet sua birghir iarl. 
at sij>an raefst hauaer laghwnnit malit. J>a skal laeggia staemnu dagh aen J>e bo- 
ta uilia: uilia J>er egh bota: J>a skal naemdin J)6n sum faelde hem faratilj)er- 
ra: ok laeggia forst 94 ) af barnanna luL ok sua 99 ) husfrunna lut. ok af hans lu- 
ti 96 ) (^laeggia ut sua mykit sum han aer (^sakaer til: Nu uaer han gozssit ok 
gaer nakuarum 99 ) akomu. huat J>aet aer haeldaer i garj>e aella utan garzs: J)a bo- 
te 100 ) tuaegildi. fay han nakuat 1 ) uari ogilt. Nu ( a aen naemda maennini 3 ) uilia 
€gh taka firi hanum: J>a botin J>reia markaer aen J>e haua egb forfalL Nu aen 
|>aet aer i gotlandi: J)a skal J>eet sum botis forst i \>ry skiptas. si])an taki en 
lut kunungaer ok soknari 4 ) hans: annan lut biskupaer ok sokuari hans. ok 5 ) 
J>riJ)i lutrin 6 ) skiptis 7 ) i J)ry. en lut malsaeghanda : annan laghmanne. J)riJ)ia 
haerazs hofJ)inga: Nu i smalandum J>a skiptis raefst i J>ry. en lut malsaegban- 
da. annan kununge. J)riJ)ia haeraej>e: en jjaen lut takaer egh kunungaer firi en- 
sak sina: Nu ma egh taka fiii annur mal aen J>dn sum 8 ) i kunungis raefst 
(•fallas: takaer han firi anur mal: J)a bote sum skils i rans malum: 83) F. hann. 

84) F. thar. 

85) B. F. naqwat, wari &c. 
/86) B. F. oid. snm. 

87). F. om. hem. 

86) B. F. swa. 

89) F. dr. 

90) B. C. F. tok. 

91) B. C P. sic k.fylghir. 

92) B. F. han. 
9I) B. add. d. 

94) B. C. F. om.forst. 

95) B. F. om. sua. 

96) B. F. $ic. A. fyti. 97) B. F. midta swa &c 

98) B. F. fdider at. Nu &c. 

99) B. nakrum. F. ndgrom. 

100) B. G. sic. A. F. bbtin. 
B. F. akomu. 

2) F. wilia ydmpdamcn egh 6ce. C. viliia* 

3) B. ncunda mdn. 

4) B. F. soknare. 

5) B. ora. ok. 

6) B. C. F. Ualtdr. 

7 ) • 4i. skiptas. 

8) B. F. om. sum. 

9) B. F. fdlias.- Taker man firi annur Scc. Digitized by Google i63 Rcefsta B. .1111. . 

K Nu skal garj>a naerad til J)aes byia gaera sum nakuar graenni 10 ) kaeri 11 ) til 
annars at han hauaer skaj>a 12 ) fangit um sit korn. ok 13 ) ( 14 til J)aes byia sum ( lf i 
gaerf>e aer maej) J)6m: ok egh til flere byia Nu skal broa naemd gaera a fiar- 
80 pungxs raefst. Nu will haerazs ho(J)inge broa syn seia: 16 ) J)aet skal uara raael- 
lum 17 ) pinkizs dagha ok olafs maessu: J>a skal han tolf maen haua af fiarjmn- 
ginum. J)er skulu skuj)a J)a 18 ) broa sum gilda aeru: ok faella J)a broa sum ogil- 
da aeru: ok huar 19 ) bote 20 ) firi sina bro sua sum lagh sighia: J)a skal naemdin 
uita ^til, mykils 2 !) hon faelde brona: huat haeldaer 22 ) hon faelde allanbyn: 23 ) ael- 
la huarn 24 ) bondan 25 ) sum egh hauaer bygt. Sua gkal ok 2 *) garj)a naemd uita 
huru hoght hon 27 ) faelde garf)in: §. 1. Nu faelle" 28 ) (^naemd garj) aella bro. ok 
naemna til maen. J)em sum J^e 90 ) faella. J)a ma egh ej) amote naemd ganga: 
Nu aen han trostir sik at han sant hauaer: J)a skal han sua margha 31 ) paennin- 
ga i Borghan saetia undir kunungx 32 ) dom aella laghmanzs sum han aer faeldaer 
at. aer J)aer san lysn 33 ) til at , J)er aeru 34 ) orsaki : 35 ) J>a aghaer kunungaer aeilefc 
laghman J>em ursaia 36 ) doma: ( 37 ok naemdin bote sum pem faelde oraetlika: 
aeru J>er saki : botin. ok egh amote naemd gangin. Nu aen naemdin 38 ) faelle 99 ) 
sua. at hua 40 ) sum gaerjnn 41 ) aella broha a. ok J>6m n 42 ) fa maej) lagha skipti 10) B. granne. F. om. h. v. 

n) B. F. kidrir. , 

12) F. add. aff. 

i3) F. om. ok. 

i4) B. egh til Jlere byar, an til thds sum iti- 

giardis dr mddh thom. Nu &c. 
i5) F. Indgdrdis. Cfr. not. 14. praeced. 

16) B. F. hawa. 

17) B. mdllan. 

18) F. om. pa. 

19) B. F. sic. A. harr. 

20) B. bota. 

21) B. F. sic. A.mykilixs. Lege: huru mykils* 

22) F. thera. 

23) B. by. 

24) B. hwan. 

25) B. F. bonda. 

26) B. F. sic. A. add. v. gcera bis scriptam. 

27) B. F. sic. A. han. 
ar8) B. F.fdllir. 29) B. F. sic. A. tnan garpa. 

30) F. sic A. B. pom. . , 
3i) B. F. manga. 

32) B. F. sic. A. hunungx. 

33) B. F. syn. 

34) S. F. sic. A. atrum. 

35) B. F. osaki. 

36) B. F. osaka. 

37) B. sic. F. och — bothenn, eghj . och egh 
edho (sic) a mothe Ndmpd ganga. A. ceruper 
orsaki: pa bbtin egh. ok egh amoie ntemd 
gangins ok ncemdin bote sum pem faelde* 
Nu Qcc. 

38) A. masmdin scriptum est, at scalpro emen~ 
datum. 

3g) B. Y.fdller. 
4o) F. h'oo. 
40 B. F. gardin. 
4^) B. F. agha. Digitized by Goojgle Baffsta B. IJII. 169 lian fella J>er ok naemna sengin til. J>a ma han dylia at han a egh |>a bro 
sella J>aen.garJ)in 4 ') bjggia: 44 ) suaeri 41 ) J>o uarlika Jteen ej>in: at syninbryti egh 
ataer han. 46 ) 

•V. 

* 4 

H Nu faestir man ej) firi fult ok fiaejpaer tiught. J>aet aer ej)aer J)raetylftaer, 
halft naemt ok halft onaemt. Nu 47 ) faestir man ej) firi siaxmarka sak: J)aetaer 
epaer tuaetylftaer. halft naemt ok halft onaemt. Nu 47 ) faestir man ep firiprig- 
gia marka sak. ( 48 aella siaex ora sak: aella J)rigia 6ra sak: J)aet aer tolf manna 
ej)aer: §. 1. Nu aen man faeste 49 ) tolf manna ep firi J)rigia ora aella siax ora 
sak ok falzs J)aen eprin : 90 ) J)a bote J>reia markaer fulla utan J)aet firi giald se. 51 ) 
falzs tolf manna ej)aerj J)aen sum 5a ) firi giald aer faestaer: J)a falzs han til 
gialdzs 53 ) ok egh til mera. ( S4 Nu aer annat sak ok annat aer giald. dyll man 55 ) 
firi kununge aella malsaeghanda. aella haeraejpe ( 56 ok falzs at ej)inum: J)a faellis 
sakin ok maej) J)reia markaer: Nu falzs tolf manna ej)aer at 57 ) biskups naemd 
firi manhaelghis mal. aella firi pe 5 *) ej)a sum man 59 ) ma egh 60 ) J)iggia up: J)a 
faellis ut huwzs sakin maej) huwzs manninum: ok bote 61 ) siax markaer firiej)in 
ok sua huar uaetis 62 ) maJ)rin 6S ) siax markaer snm i (^Jdohi ej>umin etojm: §. a, 
Nu aen man kraefs minna aen ortugh giald. J)aet aer 65 ) hans sialfs ej)aeri( 66 kraefs 
man 67 ) minna aen oris giald: J)aet aer hans sialfs 68 ) epaer^ 9k annars maej) ha- 
num:|nu ( 69 aen han kraefs minna aen half faemti ortugh: ( 70 J)aet aer ok 71 ) hans 43) B. F. gard. 

44) B. add. ok. 

45) B. F. swdrin. 

46) B. F. thdn edhen. 

47) B. F. om. Nu. 

48) F. oin. cella ~ prjgia ora sak. 

49) B. F.fdster. 

50) B. F. tdher* 
§i) F. *>m. se. 

5a) B. F. ooi. *kj?i. 

53) A. Pro a primum scriptum est l. 

54) F. om. Nu — preia markcer. 

55) B. add. sah. 

56) B. yMr o* edhom, Tha /dilis vt sakin 8cc 

57) B. F. o. 

. Corp. Jur. Sv. G. Ant. V*L IL 58) B. tha. 

59) B. F. han. 

60) B. F. sic. A. om. egfc. 

61) B. F. sic. A. bbtin. 

62) B. F. sic. A. matis. 

63) B. F. mannin. 

64) B. edhenum swor. F.thdnedenom suoro. 

65) F. add. thd. 

66) F. om. krafs — epwr. 

67) B. han. 

68) B. om. sialfs. 

69) F. krdffz han. 

70) B. F. 2*a o> ria*. 

71) B. C. F. om. ok. nix Digitized by Google 170 Rcefsta B. V. siatfs ej)aer ok annars 72 ) maej) hanum: Nu 7 *) kraefs raan 74 ) half faemte ortughr 
J>a byrias J)aer 75 ) forst 76 ) tolf manna ej)aer: bristaer at ej)e oswrnum: J)a bote 
ut gialdit ok egh mera: gangaer han ejrin ok brisfoer ( 77 siJ)an. J)a firi menit 
bote biskupe J)reia markaer: ( 78 bristaer firi olagh: bote kununge. ok 79 ) malsae~ 
ghanda ok haeraej)e J)reia mark&r: 

.VL 

f Nu faestir man andrum ej)a: J)a skal han taka 80 ) uaelia sum ej)in faestuv 
J)rea skal han i ual ("laeggia J)e sum inhaeraej)is aeru: ok hin skal sij)an en af 
taka ( 81 slikait sum han uill: sum 83 ) sakina giuaer ( 8 *ok boanda maen aeru: 85 ) 
Nu skal tii 88 ) J)raetylftz ej>a. 87 ) J)ri taka uara: |til tuaetylftzs e{)a, 87 ) tue taka 
81 uara:ftil tolf mannar aella fiughurtan manna: aella faemtan manna ej) 88 ) skalen 
taki uara: §• 1. Nu faestir man J)raetylftan ej). aella tuaetylftan : 8 *) aella huat 
(^ej) sum han faestir. J)a kan takin for d6*a tfI ) &n til aer saglit. J)a gaeri takans 
arui J)aen w ) sama raet ar 93 ) hin skuldi haua giort hanifm : 94 ) §. 2. Nu alt J>aet 
stfm* 5 ) J)raetylftir aella tnaetylftir e{)a skulu uara: J)a skal ae*) halft naemt 97 ) 
uara ok halft onaemt Nu i 98 ) allum fiughurtan manna ej)um J)a skal 99 ) tua 
naemna J)e 100 ) sum uitne skulu baera. 72) B. F. tweggia. C* 

73) C. .F. om. iVw. 

74) B. C. F. fcut. 

75) F. hdr. 

76) B. C. F. om.fbrst. 

77) F. thd sedan firi meen, thd bothe Biscu* 
pe firi meen tria <Scc. 

78) C. oro. bristcer — markcer. 

79) B. om. ok. 

80) B. C. F. takana. 

81) F. letha, och trea taka Jnhdradis, och 
hin sedan afftaka^ thdnn som han &C C. 
lata * 

82) B. sum sakena giwer^ thdn han ivi/ ok 
boande man ar. 

83) C. F. fxen. 84) Verba: ok — ceru supraf post Terbat in- 
luercepis cerU inseri debuissent 

85) F. om. <pru. 

86) F. om. ftf. 

87) B. edhar. F. ee^flwr. 

88) B. edha. F. add. tha. 

89) C. *(ffer e/>er: 

90*) B, F, edhe han fastc, ok kaft &c. 
91} F. add, fbf. 

92) F. om. pcen. 

93) B. F. dr. C. e. 

94) B. F. om. hanum. 

95) B. F. om. sum. 

96) B. F. om. ce. 

97) A. v. ncemt bis est scripta. 

98) F. om. 1. 

99) B. skulu. 

100) C. /k>'w. B. thon. Ft ffce/w. Digitized by Google jUefita B. VIL 171 VII, 

H Nu uill man til (^raetylfts aella tuaetylfts ej)a sighia: J>aghar enum taka 
&r til saght. J)a aer allum. Nu sighaer man til ej>a: a ) han skal maepsik 3 ) haua 
tua maen. ok hitta hema ej>a takan : nu rindaer han undan ok uill egh raetta 4 ) 
standaer han 5 ) a tompt 6 ) hans ok lej>er han ope. sej) ataer i J)erre J)a aer lagh- 
saght 8 ) til: Nu skil J)em a hin sum*) til saghj)e. saeghaer at han uarape til ej)a a ) 
sua at hin uisse. 10 ) ("nu nekar han: J)a aer J)aet takans uitzsorj). at han uis- 
se la ) egh at hanum uar til ( !, ej)zssins saght. bristaer at ej)e bote J)re markaer 
firi takuillu: J)a a 14 ) takin haua maej) sik 15 ) tua 16 ) maen: 17 ) ganga i gaerj) 18 ) J)aes 
sum 19 ) ej)in faesti. ok sighia til um femt. Nu aer egh han sialuaer hema sum 
ebin skal fora: pa saeghi til husfru hans. aella hionum hans. kombaer han 20 ) 
Jiem J)rim natum firi faemtina al ) J)a skal ej)in aa ) fora. J)a agha 23 ) pe faemt a 
mib munda sokia: sum dela. 

VIII. 

H Nu kuma J)er a faemt takin ok sakin. 14 ) nu teel takin uaette frara. ok will 
uita eJ)zsorit. ok J)aen aer J)oer sum fora skal.| nu kombaer egh J)aen sum ( a5 seia 
skal. koma forfall hans. 26 ) J)a a ej)rin a7 ) andra til jsaeghn:! Nu kombaer huar- 
ghin j)erra. a8 ) aghe aldrigh sij)an J)aen ej)in a9 ) seia : j)a skal han taua staemnu- 
manna ej>: J)erra tuaeggia sum 80 ) J)aet uissu 31 ) ok a jstaemnu uaru. at aldaer J)aen I) B. twetolftis dlla thretolftis. F.iwetolffz 16) F. 
teedhaj tlla Xpetolffz eedha &c. 17) B. 

•a) B. F. jedhar. 18) C. 

3) B. F. siir* 19) B. 

4) sik iforte addendum est 20) B. 

5) F. om. han. ai) B. 

6) B. F. sic A. tompts. aa) B. 

7) B. F. *er. a3) B. 

8) B. F. laghsaghat. a4) F. 

9) F. ar. a5) F. 

10) F. tvzrfe egft. Male. 26) B. 

I I) B. F. hin nekar, Tha &c 27) B. 
13) F. wiste. 28) B. 
i3) G. epa. B. F.xdhar saghat. 29) B. 
i4) F. om. o. 3o) F. 
i5) B. F. sdr. 3i) F. om. fwa. 
add. oA*. 

B. F. gaf/>. 

F. om. sum. 

G. F. om. han. 
F. /om*. 

F. han edh. 

G. F. agoi*. 
Saiin. Male. 
/ora schall jslla sea. 

F. add. /Aa jswdrin hans forfall. 

C. F. erftorr. 

add. han allar hdns forfatl. 
F. edh. 
om. sum. 
wisto. Digitized by Google 1J2 Rcefsta B. VIII. raettaer (^sum ]pik uar faestaer J>a uar J>aer framme. ok Jm 33 ) wlte sialuaer af 
jm uilde egh (^uipaer taka : Nu koma J>er allir a steemnu hin ( 35 sum at mae.- 
li ok taki ok saki. nu skill J>em a w ) um ejizsorit. J>a ser J>aetta 37 ) takans uits 
orj). vita huru han uar taki at ejnnum: 38 ) ok huru mangra manna efe 39 ) han 
uar taki at. saembaer 40 ) J)6m egh a. J>a skal takin suaeria ej)zsdrit nij)aer at 41 ) 
sua uar iafc taki at ej>inum: Nu stauar han manne 43 ) ok gangaer 43 ) bortsijpan 
ok will egh 44 ) sea : J)a a takin at 45 ) suaeria eJ>zsorit nij){ sij>an (^aghu staemnu 
maen staua ok hete lagbgangit. 47 ) §. i. Nu raenir (^man bok af andrum J)em 
sum seia skal: aella J>aen sum fora skal J>aet aer Jpriggia marka sak. aella tolf 
manna ej>aer at han raente egh bok af hannum. 49 ) gitaer han dult at han raeu- 
- te egh bok af hanum: J)a uari hins ejpaer fallin: §. 2. Nu suaer taki wilt 50 ) 
eJ)zsore nij): uilli 51 ) firi J)em sum seia skal: aella firi 52 ) hinum sum 53 } flytia 
$kal. kaere 54 ) annar J)erra tuiggia ("afte a han: J>a uiti maej> aj>e tuaeggiaman- 
na ok tolf aeftir. at han bar sua tak 56 ) mal 57 ) sin sum han uaer 58 ) taks at J^om 59 ) 
ej)e. bristaer ( 60 hanum ej)rin bote J)re markaer: Viilir han firi J)6m sum w ) 
fora skal ejun. ok han 62 ) gangaer egh J)y sin ej>: orkar J>a taki 63 ) ej)i fiughur- 
82 tan manna at han bar sua 64 ) sum atte ok lagh uaru: J>a uari J)aen ej)rin 65 ) 
fallin. Nu orkar taki egh 66 ) J)em ej)e. J>a bote sum skilt ( 67 aer : J)aet aeru J)reia 
markaer. ok J)aeneJ)rin haui andra tilsaeghn: Nu uilli 68 ) taki 63 ) firi J>em sum 61 ) 7 

3a) F. thdr war &c. 

33) B. F. sic. A. om. pu. 

34) C. F. sea Nv &c. 

35) B. a* mdlte, taki &c. F. o*& m% *a- 

36) F. om. a. 

37) B. C. F. thdt. 

38) B. F. erfAe. 
3g) B. edh. 

4o) F. Nw sdmber. 
40 B. F. om. at. 

42) F. add. eedh. 

43) B. add. foi/i. 

44) B. F. add. edh. 

45) B. F. om. at. 

46) B. a taki ok stdmnu mdn &c 

47) B. F. laghgangin. 

48) F. Ma/m book aff thdm som &C. 
4g) B. t Aom. F. thdm. 56) B. F. sic. A. will. CFr. ind. Capp. 
5i) B. F. willer. 
5i) F. om. Jiri. 

53) B. add. yor<r oAv 

54) B. F. kidrir. 

55) Pro <*/*e. B. F. om. afte a hau- 

56) Jk F. takx- 
5/) F. add. tUl. 

58) B. F. war. 

59) B. F. om. pom. 

60) B. F. at edhe. 

61) B. F. om. sum. 

62) B. F. sic. A. om. &*/*. 

63) B. F. to&ii» 
6$) B. om. sua. 

65) B. F. edher. 

66) F. om. egfc. Male. 

67) F. om. <pr — markcer* 

68) B. wiftur. Digitized by Google Baefsta B. VIII. 17? epin skal seia : ok hin gangaer aefter py aer M ) hin suor nipaer epzsorit. gitaer 
pa taki* 3 ) sin ep gangit pa stande 70 ) hapir per: gitaer han egh ( 71 ep gangit pa 
gangaer hin up firi olagh: Nu a egh takin suaeria i epinum 1 suaer ("iepinum 
pa gaer han nlagh: §. 3. Nu koma pe a 73 ) stsemnu taki ok saki ok sua psen 
("sum at maeli. gitaer han egh e$> gangit. pa 75 ) uari laghfaeldair: 

IX 

1 Nn hauaefr han forfell sum 76 ) ejrin skal gmga: ( 77 J)a — bget h ans f or fair. 
«r 78 ) sialuaer siukaer: aella sitaer iui siukum. 79 ) aella aer a fioeti fear sins. i#> a 
han 80 ) forfall sin lata baera ok M ) suaeria: Hfo l*««ar ban ceftir. ok kallar 83 ) ej)in 
feeldan 83 ) uara. J)a a han 84 ) uita maejv epe tuaeggia manna 85 ) J>era sum (^for* 
fall hans baru: ( 87 ok tolf aeftir. at han hafye lagha forfall: gitaer han ( 88 eJ)gan- 
git. J>a a hin ej>rin aj>ra tilsaeghn : gitaer egh ej) 89 ) gangit. J)a uari ej)aer hans 90 ) 
fallin: ( 91 nu hini tue sum ( w J?a suoru/j)a fastin v ok botin baj)e kununge. ok 
haera^e ok 93 ) biskupe* ok malsaeghanda : ok gangis ( 94 a forfalzs ej>rin for aen 
huuzs eJ>rinJ| J)aet uar sua forsL at man skulde forfall hans baera ok egh suaeria : 
nu 95 ) J>otti^ M ) ailnm sua uara likt. at han skal suaeria ok egh baera: \ sua sum 
skilt aer um J>aetta malit. ( 97 at han skal suaeria ok egh baera : sua skal u$ra skilt 
um alT ( M J)6n mal snm han skulde") baera: J)a skal han suaeria ok egh bae- 69) F. c B. om. h. v. 

70) B. standa. F. standiru 

71) B. F. om. ep ganziU 

72) F. hann tha gor occ. B. han, tha ar eri- 
rin (lege edhrin) vlagh. 

ji) A. v. a omiss. supra liaeara add. scriba, 

74) B. F. atmalir, om. sum* 

75) F. om. pa. 

76) B. F. om. sum. 

77) B. F. That ar hans &c- 
76) B. Ligger. 

jg) B. F. dbdhum. 

80) B. F. add. twa mam. 

81) F. add. egh. Male. 

82) B. F. sigker. 

83) B. F. fallin. 

84) B. hin. 

85) F. om. manna. 86) F.forfallin baro. 

87) B. at han hafde lagha forfall: Tha skal 
han tolf manna edh apte ganga, at hinir 
twer sworu sant ok lagh. Giter &c. . 

88) B. F. sic. A. om. ep — gitcer. 

89) B. edlie. 

90) B. F. om. hans. 

91) B. Ok. F. om. nu — malsatghanda. 
op) B. sworu, the fasten &c. 

g3) B. om. ok. 

94) B. a forfals edher. F. eforfbrfalz eder^ 
for ann huffuudz eedher. JVw hielper &c, 

95) B. add. staddis thdt swa i Glohoimum, ok- 
^96) B. thottis. Lege potti . 

97) B. om. at — bcerd. 

98) B. mal tha sum &c. 

99) B. sic. A. skude* Digitized by Google »74 Roefsta B. IX. ra: 100 ) §. i. Nu hialp»r forfalzs epaer 1 ) tysuar. at pripiu til saeghn pa skalha* 
ganga aella faUin 2 ) heta | piufs epaer 3 ) skal gangas 4 ) i forstu til saeghn : ok ban 
a egh haua flere forfall. liggser sialuaer siukaer: sella 5 ) uisse») egh at hanum uar 
tii 7 ) saght. aella uill ,egh 8 ) p«en 9 ) epin sea sum 10 ) han uar bape faestaer ok 
takaf>aer : 

X. 

Nu losL 11 ! ^~** P® 11 &\> suur 10 ) han ma 1a ) J>iggia jip mmp siu orum. uari 
■**J ortugh a attunda tfire^gialde l>aj>e karle ok kununge. JN"u laere 14 ) 
kunungx soknarin 15 ) aighaer Jiau J*ana bot malsaeghandahunu hijwr ^k 16 ) boU 
uiJDaer sik : £>a dyli maej) tolf tnanna ej>e sua at han hauaer egh saet aella bot 
ui|)aer mals aeghandan sua at han se sakaer uip kunung. 

XI. 

H Nu ma egh friplcte man i epe standa. 17 ) ok egh annoj)ughaer man. 18 ) ok 
egh utlaendingaer. utan han se hoande 19 ) innan lanzs ok laghsaghu. ok hauaer 
uarit f>aer innan 20 ) nat ok lamlanga. Nu ma egh faen sum aj ) utan standaer 
kirkiu i e\>e suaeria. utan han taki lof af ( aa sinum prouaste til: §. r. Nu ma 
egh man minfta aen laghfult ganga. J>aet aer sua undistandande. 23 ) at a4 ) skulde 
han ganga tolf manna ep ok gangaer minna. aella fiughurtan mana a5 ) ej> ok 
gangaer minna: skulde man ganga \^y\ ej) sum al ) han skulde a6 ) fraendaer sina ioo) B. sic. A. om. bcera. 
i) B. F. edhritu 

2) B. Y.fdlder. 

3) F. tingz eedher. Male. 

4) F. g&nga. 

5) B. ok. 

6) F. wiste. 

7) B. F. add. edlta. 

8) F. om. egh. Male. 

9) B. haru 

io) B. F. om. surn. 
n) B. losir. 
12) F. add. egh. Maje. 
,i3) B. add. ^r. ij) B. 'hiarir. 

i5) B. F. soknare. 

16) F. add. /wn. 

17) B. F. swaria. 

18) F. add. « erfAe. 

19) B. F. add. /na«. 

20) F. om. innan. 

2l) B. F. Om. 5Z47H. 

22) B. F. prowaste thar til. 

23) B. F. sic. A. undistandandande. 

24) F. om. at\ 

25) :B. F. manna. 

26) B. sic F. *Att//e. A. «Au/e. Digitized by Google Roefsta B. XI. . 7 5 i haua ok 27 ) takaer egh sua skylda maen i sum skils: Skal man ganga temtan 
manna ej) ok hauaer egh uinin i sum forst skulde suaeria: eella skal beera faest 
ok haueer egh J>aen sum 28 ) firi skildi faestinne. ok tua J>5m ( 29 sum J>aer naer 
uaru: eella^) J>erra arua. ok sua tolf eeftir. aella siaxtan 31 ) manna ej). ok gan- 83 
gaer minna: aella praetylftan* 2 ) ep ok gangeer minna aella 33 ) takaer andra maen 
( M aen J>om sum neemde uaru. aella tuaetylftan 35 ) ep ok gangaer 36 ) minna. aella 
gangaer* 8 ) maej) andrutn (^aen J)om sum i varu naemde. 88 ) aella uitaer doJ)an ok 
draepin 39 ) (^maej) minnu bottan sen J)raettan takum ok foraettaa tylftum. Nu 
aen 41 ) gangaer mera 4 *) aen laghfult. ok 43 ) suaer maej> fierum aen hah atte. J>a a 
hans ej)eer egh ganga ataer firi ulaglu 

XIL 

f Nu ma egh ej) (* 4 annurtund ganga aen ( 45 sua sum hanuar faestaer: ok egh 
a haelghura dagh: ok egb a fastu dagh: ok egh i aduaent: 46 ) ok egh i niuuik- 
na fastur ok egh um nat ej) ganga sij)an sol aer undi uij)i: §. i. Nu ma egh 
lona ej) 47 ) ganga aella sea aella 48 } ughnrmaghi: J)y at J)6n 40 ) skulu mals man 
haua: sum suara skal firi J)dm ok sokia: J)aet a J>aen gaera sum naestaer aer 
J^om 50 ) a faej)rinitr utan han dele uij) J)6m. J)a skal })aen sum 51 ) naestaer aer a 
mdjmnit saara firi j)6m §« 3. Nu ma egh kunu 52 ) J)ing staemna. J)a 5S ) skal 
haenna mals manne staemna aen han aer innan landzs ok lagh saghu. aer han 
egh sua: J)a skal staerana andrum haenna skyldum frenda. 54 ) innan landzs ok 27) B. F. om. ok. 
20) B. F. om. sunu 

29) B. F. om. sum fxer. 

30) B. F. add. ok. 
3i) F. sex. Male. 

32) B. F. twetolftan. 

33) B. F. sic A. ok< 

34) B. F. ok egh themnamde &c 

35) B. thretblftan. F. tretolfftom. 

36) B. gangas. 

37) B. F. ok eeh thom i &c 

38) F. Ndmpdenne. Male. 
3g) B. drapnan. 

/\o) F. bothan medh minnOj ann flcc 
40 B- F. add. man. 4*) A. minna primum scriptum est, at hac 
v. Jineola inducta, ipse, ut videtur, scriba 
supra lineam add. mera. 

43) F. om. ok. 

44) F. annorledz gdngas. 

45) B. F. om. sua sum. 

46) B. F. sic A. aduayn. 

47) B. edha. 

48) B. F. ok egh. 

49) B. F. the. 

50) F. om. pom. 
5i) F. om. sum. 

5a) B. F. kuna. Malc 

53) B. F. Thdt. 

54) F.frdndotn. Digitized by Google 176 Rafsta B. XU. laghsaghu: aer hon utlandzsk. ok aghaer egh fraendaer innan landzs ok laghsa- 
ghu: }>a skal haenne staemna ok bijria hana fa sik mals man: J>aen antuiggia 
dyli ( 55 firi hana. aella ( 56 suari firi hana ok bote. * 

XIII. 

U Nu gangaer man ep firi annan aen J>aen sum 57 ) sea aghaer,£>a aer han ola- 
gha: Nu ma 58 ) egh faj)ir ganga ep firi sonssins 59 ) gaerj): utan han se ugbur- 
maghi: ok egh son firi sins fapurs gaerj>; utan han se 60 ) douaer. aella sua aelle 
brutin 61 ) at han ( 6a se tii aenghsins for: Nu ma egh brof>ir e}> ganga firi sins 
broJ)urs gaerj) utan han ughurmaghi se; 

XIIII. 

H Na ma oengin ej) sea firi J)aet sum 57 ) til annars uaerkas. 63 ) utan huar sial- 
weer firi sik. utan J)e sum 64 ) untbuzs maen 65 ) haua: ( 66 J)y at J)a aer ej)rin ola- 
gha: Nu alle J>er sum umbuzs maenaghu at 67 ) haua J>a aer J)aet gilt sum 68 ) 
han 69 ) gangaer firi han : aella hans dagblik t hiona : aella haUaer 70 ) han vndi sok- 
nara a J)ingi til lystan: ae huem haelzst eprin uar faestaer: ( 71 ae hulikin han 
uisa til J)a ma han sean. 72 ) utan J)aessum lundum J)a ma egh 73 ) annar sea 74 ) 
aen J)aen 75 ) sum han uar faestaer ok takaj>aer: Nu gomin 76 ) J>aer at bondaer aen 
J)dn sak han giuaer aer firi J)aes manzs raet sum umbuzs man ma haua : J)a ma 
sua ganga ej)ana sui£ nu uar 77 ) saght. ( 78 Nu aer hon hans sia]£s sak umbuzs 
manzsins. J)a ma egh 79 ) firi andrum ganga aen firi 80 ) hanum sialwm: §. 1. Nu 55) F.firina (pro firi hana). 

56) B. F. bbte firina. 

57) B. F. om. sum. 

58) F. d. 

59) B. suns sins. F. Sones sine. 

60) B. F. sic. A. om. se. 

61) B. aUe brutin. F. aller brutin. 
6a) B. F. sic A. om. se til. 

63) B. F. sic A. kceris. 

64) B. om. sunu 

65) F. Vmbudzman. B. F. add. aghu. 

66) F. oro. py — haua. 

67) B. om. at. 
0^! F> om. *mto. •69) B. F. sic. A. om. Aa/i. 

70) A. y. haiuer bis est scripta. 

71) F. huiichom &c. B. hwilikum han *w- 
^ar &c 

72) Pro *ea ftan. 

73) F. add. t&ft. 

74) B. add. edh. 
j5) F. Aan/t. 

76) F. gbmom. 

77) B. F. ar. 

78) B. .//1. F. om. Xu — umbuzs manzsins. 79) 
80) B. add. edft. 
) B. F. om.firi. Digitized by Google Rcefota B. XI III. 177 aer man ut kendzslaer. aella bor fiaerran sua ak han gitaer egh sialuaer sina sak ; 
sot. 81 ) aella aer siukaer ok gitier egh farit. aella aer uitfaerlingaer ok kan egh : J>a 
ma J>aessum lundum vmbuzs man taka: 8a ) staemni sialuaer forsta f)ing, a 83 ) 
f>inginu saeghi sin forfalL ok saeti 84 ) andrum malit i haendaer: sij)an ma han 
vt staemna ok taka antuiggia uipaer laghum aella botum: Nu aer J>aet iorpade- 
la. J)a skal han sialuaer a J)riJ)iu faemt uij>aer uara: ok 85 ) sialuaer- uaeria aellar 
ut giua:/aer J>aet annan 86 ) aen iorJ>a dela: J>a maumbuzs mannin 87 ) alt ut staem- 
na:!j>a ej)in skai ganga firi sakinne. J>ar skal han sialuaer naer uara aen hangi- 
taer: gitrar han egh 88 ) uari J)0 laghgangil 89 ) firi umbuzs manninum: Nua J>aen 84 
umbuzs mannin egh annan undi 90 ) sik taka : nu ma han ok 91 ) egh sialuaer J)ing 
staemnu man uara : Nu alle J>e ej>a sum 9a ) anurkust aeru gangne aen nu aer 
saght. J>er aeru ohgha: ok pev skulu bota firi olagh sum 93 ) J>aer i suoru: 

.XV. 

H (® 4 Nu ser han sialuaer ej>in ok staua til lykta : M ) J>a M ) f or ser han sin raet 
af allum utan af 97 ) hwzs manninum. ok af Jjem tuem sum 92 ) forejris maen- 
nini aeru ( M at fiughurtan manna ej>e. J>e sum M ) flere suoro i ueetino. 100 ) J>er ho- 
tin kununge ok 1 ) haerae]>e ok a ) malsaeghanda:| nu skil J>em a:hah sighser haua 
stauat til lykta : ok 1 ) hin sighaer egh : J>a uiti maej) fiughurtan 3 ) manna ej>e. Jpe 
tue sum 4 ) a staemnunne 5 ) uaru ok tolf aeftir. at han stauaj>e egb (*J>aen ej> til 81 
82 
83 

84 
85 

86 

87 
88 

89 
9° 
9 1 
9* 

H ) F. sbkt. 

) B. F. fiawa. 

) B. F. sic X. ok. 

) B. F. add. thdr. 

) F. om. ok. 

) B. F. annat. 

) B. F. man. 

) B. F. sic A. om. egh. 

) B. F. laghgangin. 

) B. F. sic. A. udi. 

) B. om. ok. 

) B. F. om. sum. 

) F. om. sum. 

) F. habet verba: Nu — malsceghanda in 

fine Cap., post verba: huat pcer cer sznt 

um. Cfr. not 11. pag. 178. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. VoL II. 95) A. lukta primum scriptum est 

96) F. Sa. 

97) B. F. om. af. 

98) B. F. sic A. hic om. verba: at — mals- 
aetfianda, eaque infra addit, post verba: 
huat pcer cer sant um. Cfr. not 94. supra, 
et not 11. pag. 178. 

99) F. om. sum. B. thar. 

100) B. sic A. uattinne. F. wetene. 

1) F. om. ok. 

2) Adde egh. 

3) B. F. sic A. tolf. 

4) B. F. om. sum. 

5) B. stamnu. 

6) B. F. om. pten ep. 

a3 Digitized by Google 178 Bafsta B. XV. lykta :*) ok taki sin malsaeghancf a raet up : 7 ) Nu delis J>a5t*) til kunungxs raefst : 
})a iiiti haraezs 9 ) naemd 10 ) huat J)«r aer sant um:* 1 ) 

XVI. 

U Nu gangaer naemd ataer i f^er 11 ) aghu alle at 13 ) bota malsaeghandaftum. sum 14 ) 
J)aer i suoru: §. 1. Nu saeghaer manej) olagha uara. staemnir ok sokir aeftir. 
J>a ( w aer J)aet hans uitzsorj) sum fiH aer staddaer maej). goJ>zslu ej)e fiughurtan 
manna: ( 16 Nu ma aengin paen standa i gozlu ej)um sum i J)em forru .ejiu- 
min 17 ) stoj). aen hin uar minna aen tuaetylftaer ej)aer ("uar hin tuaetylftaer ej)aer 
J)a skal gojwi maej) tuaenne fiughurtan manna ej)um ? ( lf man skal g6J>a ej) maej) 
ej)e ok egh tua maej) enum: bristaer gojvzlu 20 ) e})aer for aen : han aer gangin: 
aellar bk 21 ) sij)an falzs han at aa ) kunungxs raefst. ( a8 aeila a 24 ) biskups raefst J)a 
bota 25 ) J)e firi olagh sum for suoru a6 ) i ejnnum: 27 ) Nu staemne 28 ) man egh 
aefte utan baer olagha ej)a a9 ) til kunungx raefst. J)a skal haerazs naemd uita huat 
J)aer aer sant um ok kombaer egh laengaer til hans uitzs orJ)a: J)y at biskups 
naemd skal (*°i allum malum sannind leta. ok haeraezs naemd lagh giort. 

XVII. 

U pessum 11 ) malum ma egli giua ur ej)um: ok egh ur J)era upraetu ej)um: 
ok egh ur J)erra goJ)zslu ej)um: f)aet aeru iorJ)a delu: 12 ) manhaelghj)a mal: 7) B. om. up. 

8) F. thar. 

9) B. haradz. F. hdridz. 

10) B. F. sic. A. ncem. 

1 1 ) A. hic inscrit verba : at — mals&ghanda ; 
F. vero verba: iFu — malsotghanda, su- 
pra omissa. Vide nott. 94 90. pag. 177. 

12) B. F. Tha. 
i3) B. F. ora. at. 
i4) B. F. the. 

i5) F. <2 Aan wizordh. 

16) Verba: i^a — epumin stop, hic inepte 
ioserta, interrumpunt orationis seriem. In- 
fra post verba: tua mcep enuntj addi po- 
tuissent 

17) B. F. edhenum. 18) B. F. sic. A. om. uar — ejter. 
r^) F. Nw skall man. 

20) B. F. sic. A. goplu. 

21) A. Pro anlea scriptum fuit a. 
om. ok. 

22) B. F. a. 

23) F. om. cella — rasfst. 
a4) B. om. a. 

a5) B. F. bote. 

26) B. F. stodho. 

27) B. edhum. 

28) B. stamnir. 

29) B. F. erfA. 

30) F. om. i allum malum. 
3i) B. J thdssum. 

32) B. tbr<£i <2e/ar. B. F. Digitized by Google Rcefsta B. XVII. 179 

biufc") taks 84 ) m9l.rans.19al: kunungx dpmbrut. trulldoms maU brsetylftum 
ebum: huar 35 ): sumi bem ebum giuajr^nakuarum 38 ) ; ur. 37 ) ba 38 ) baui firi giuit 
sinum lut. 3 *) ok. ber sum suoru iebjpum bqtjn. bses raet sum egb gaf 40 ) af 41 ) 
ebinum ■ ' -> 

"XYIIL 

1f Nu kan man giua enum 4a ) manne sak maej) staemdu J)inge. staemnir tu 
J)ing ok sitser tu& faemtir. uaendir sij)an ata?r ok staemnir 43 ) hanum 44 ) J)ing firi 
annat mal: J>aet ma han egh gaera: gaer han J)aet 45 ) for aen hit 46 ) malit aer ut 
sot 47 ) suni? 8 ) han staemdi forra J)a bote J>rea markaer firi huart J)ingit. 49 ) 

XIX. 1F Nu giuaer man flerum sak firi et mal: J)a ma egh sakaer sakan uaeria for 
«n han hauaer sialuan sik uart. maej) lagha ej)um 50 ) aella lagha botum: J)a ma 
han anoan uaeria ok • i uitnum standa : - 

XX. 

* - 1 * * * 

U Nu giuaer man d6J)um sak: J)a skal han uita ( 51 maeJ) epe fiughurtan man- 
na at han garj)bar hanum J)a sak maej) staemdu . J)inge kuikum ok kuij)a 52 ) 
fullum: orkar han J)em ej)i: J>a skal 53 ) arui hans bota aella dylia firi sak J)a 
samu. orkar han egh ej)i. J>a a arwin huarte dylia aella bota firi han: 

XXI. 

* - 

U Nu 54 ) giuaer bonde bonda") sak: han skal tim manadagh i garj) hans gan- 85 33) mal addendum videtur. Cfr. not.j 34 seq. 45) B. F. sic. A. om. pceU 

34) F. om. taks. ' 46) B. F. hint. 

35) B. Hwa. ^ F# ythsocht. 

36) F. om. nakuarum. ^ B p Qm 
3 7 B. v/ (lege vr ▼. a/j. • ^ 

38) B. F. om. />a. 4$ B. F. thtng. 

3q) B. F. ratt. &>) F. ad& etf* &gJta Domdm. 

4o) B. F. s^c. A. ga/k. 5i) B. F. sic. A. pro mcep epe habet maspe. 

40 B, F. vr. 5a) R F. sic A. kipa. 

fyi) B. om. enum. 33) F. & 

43) B. F. stdmne. 54) B. F. om. Nu. 

44) B. add. sidhan. 55) F. om. Aonrfa. Digitized by Google i8o Rmfsta B. XXI. ga ok w ) tua msen maej> sik* 7 ) taka ok steemni sij>an solin'*) eer up gangin ok 
for aen hon saetzs. {fa aer hans Jring $taemna gild (* 9 ok hahum til J)ingxs stasm- 
na: Nu aen han hauaer egh sua. 60 ) J>a aer hans Jring staemna ogild: §. i. Nu 
ma han egh flerum 61 ) daghin staemna aen enum: aen kunungx soknare ok 5e ) 
biskups soknare. J)a 6a ) ma huar Jperra J)rim mannum um daghin staemna: ok 
egh flerum: samu tua maen 63 ) skal han i 64 ) J)inge haua sum han staemde maej) : 
ok atmaele a J)inge gaera: ( 65 Staemne han sialuaer 66 ) flerum mannum um da- 
ghin aen J)rim : 67 ) J)a ( 68 J)aen sum domarin aer. laeggi faemt til J)erra J)riggia 
mannanna: 69 ) hauaer han flerum 70 ) staemt aen J)rim: ( 71 J)a bote J>reia markaer. 
ok J)a 7a ) skulu skiptas i J>ry: aella dyli maej) tolf manna ej)e at han staem- 
de 73 ) flerum / xxn. H Nu koma baj>e J>e 74 ) a |>ing J>aen 75 ) sum stcemde ok J>aen ( 7 *aer stamt uar. 
J>a skal 77 ) skila mannin 78 ) hora sen hin tala laghlika til hans sefte Jiy sum 7 *) 
raet aer: talar han J)aet 80 ) til hans sum 79 ) laghin sighia saektar mal 81 ) uara. stan- 
daer hin ( 8a framme biuj)aer raet firi sik trae ok taka ok 83 ) hin 84 ) will egh uij)aer 
taka. J)a of sokis 85 ) han: fra a han bota preia markaer firi huart J)ing. J)a skal 
hanum egh faemt laeggia:* sitaer han faemt ok aengin lagbj)e hanum faemt. 86 ) 56) F. om. ok. 69) B. 

5f> F. sdr. 70) B. 

58) B. F. sol. 71) B. 

59) Verba: ok — stcemna hoc loco incom- 72) F. 
moda, supra post verba mcep sik taka sunt 73) B. 
inserenda. F. om. ok — ogild. 74) B. 

60) B. add. giort. 7$) B. 

61) Proflerum um. B. F. add. vm* 76) B. 

62) B. F. om. pa. 77) B. 

63) B. F. om. mcen. 78) B. 

64) B. F. a. 79) F. 

65) B. F. Stdmnir soknaren flerum &c. 00) B. 

66) egA addendum est, aut pro siulucer le* 81) B. 
gendum. ... 82) B. 

67) B. F. sic. A. iuem, at asteriscus super h. 83) F. 
y. positus, testatur scribam eam emendare 84) B. 
voluisse. •* 85) B. 

68) B. a thdn — lciggia <$cc. 86) B. F. manna. 

add. mannum. 

F. bbte firi thrcar &c. 

scL 

F. add. egh. 

F. om. pe. 

F. «ic. A. pcem. 

F. sum stdmt. , 

skuiu. 

F. syWa mannin. 

om. fu/re. 

F. sic. A. r#f. 

F. sic. A. scetta mal. 

F. sic. A. a fcemtinne ok biupcer&c 

om. ok. 

F. sic. A. om. hin. 

F. ofsokir. 

F. om. fcemt. Digitized by Google Rafsta B. XXII. 181 haette wij> J)rim markum: §. i. Nu kan domarin uilin uara") ok 83 ) will egh 
laeggia faemt til }>aes mals ( M sum han a laeggia fsemt til: haette uij> J)rim mar- 
kum : malsaeghanda 89 ) mark. kununge mark 90 ) haeraej>e mark. 

xxm. 

U Nu biupeer h&n hanum aengte raet J>a skal faemt laeggia hem til hans. will 
han aen J)a raet gaera : J>a a egh J)aen sakaer 91 ) uara sum 92 ) a faemtinne gaer raet. 
Nu mota hanum (^aengin ansuar a Jringinu aeila 94 ) faemtinne af J)aes alwm sum 
staemt uarj nu 95 ) kaere 96 ) han at han 97 ) gaerj>e egh hanum raet. 98 ) J>a skal han 
dylia at han 99 ) uisse 100 ) egh at hanum 1 ) uar J)ing staemt. 2 ) aella ('ok at mik 4 ) 
uar forra til ej>a 5 ) saght aen J)u 6 ) staemde 7 ) J)ing. aella ( 3 ok at iak uar siukaer 8 ) 
sialuaer aella iui doJ)um sat. aella uar 9 ) a fiaeti fear sins: J)aet ( l0 aeru hans lagha 
forfal: orkar han 11 ) egh ej)e. J)a") bote J)rea markaer. aella uiti 13 ) maej) ej)e 
fiughurtan manna at aldaer J)aen raettaer sum 14 ) hanum uar skildaer han uar 
hanum buj)in a faemtum. ok 15 ) wlte sialuser at J>u 16 ) uilde egh uij)aertaka: Nu 
biuj)aer han hanum 17 ) raet ok han 18 ) uill egh uipaer taka utan staeinnir ok sokir 
aeftir 19 ) up a han J)ry J)ing ok J)reia faemtir. haette uij) J)rim markum firi huart 
Jringit. 20 ) §. i. Nu aen ( al han uill egh raet gaera ( a *i forsta J)inge aella 23 ) forstu 87) A. Loco prioris a primum scriptum est iL 

88) B. F. han agher laggia &c 

89) B. F. malsdghandanum* 

90) B. add. ok. 

91) B. F. sic. A. hafaer. 
ya) B. om. sum. 

93) B. F. egh swar. 

94) B. F. add. «. 
g5) B. F. tha. 

96) B. kiarir. 

97) B. F. sic. A. om. han. 

98) B. F. jwar. * 

99) B. F. iak. 
ioo) F. wiste. 

1) B. mar. F. m^f. 
a) F. add. Nw. 

3) B. F. om. o& ar. 

4) B. miir. 

5) B. e^&c. 6) F. i. 

7) B. F. add. mik. 

8) B. F. sic A. om. siukcer. 

9) B. F. om. uar. 

0) B. F. ar lagha &c 

1) B. F. om. haru 

2) B. F. om. pa. 

3) B. F. add. ok thdi. 

4) B. F. om. sum. 

5) F. om. oA. B. F. add. A«n. 

6) B. F. han. 

7) B. F. om. hanum. 

8) B. F. hin. 

9) B. F. om. ceftir. 

20) B. F. thing. 

21) B. F. sic. A. uill han. 

22) B. F. a forstu. 

23) F. add. a\ Digitized by Google i8a Rxfsta B. XXIII. faemt J)a skal han staemna annat J)ing ok sitia andra faemt gdr han a4 ) egh 
aen 25 ) J>a hanum raet. J>a aer han sakaer at siax markum : si J>an skal han staem- 
na J)riJ)ia J)ing ok sitia J)riJ)iu faemt will han aen* 6 ) J)a raet 27 ) gaera ( M aella 
hiuj)aer landzs lagh firi sik: J)a ma 39 ) han egh firi lagha soknina 30 ) fallin heta: 
kaere 31 ) hin 3a ) til hans hui han giorJ)e egh hanum J)aen sama raet a forsta J)in- 
ge ok forstu faemt. aellar ok 33 ) a andru J)inge ok aj)re faemt. J>a aer J)aet hans 
86 uitzorj) uita 34 ) maej) ej)e fiughurtan manna. £>e tue sum 35 ) J)a uaru a faemtinne 
( 36 han boj) hanum raet* a forsta J)ingi ok ( 37 forstu faemt ok sua tolf aeftir. si- 
J)an andra tua J)aet uissu 38 ) at han bojj) hanum raet 39 ) a andru Jpinge ok 40 ) an- 
dre faemt. Nu kombaer fiarj)ungx naemd for apn han 41 ) staemni 4 ?) lionga J)ing. 
J)a gome at hon 43 ) faelle egh J)aen sum 44 ) firi sokninne sat spn han giorJ)e raet 
a J)riJ)iu faemt. Nu aen han 45 ) uill aldrigh uij) raettu taka sum staemde: J)a 
ma han faella firi ofjsok Nu ( 46 aen han 47 ) uill egh roet gaera ( 48 sum staemt 
uar : J)a ( 49 ma han faella firi uanbuj)it« 

XXIIIL 

1F Nu staemne 50 ) man manne J)ing J)em sum egh uar hema sialuaer ok kom 

egh hem firi faemtina J)a a J)dn staemning ogild uara. utan J)aet se firi drap. 

aella manliaelgj>a mal J)5n sum 44 ) han skal sokia sik firi: aella iorJ)a delur aen 

v J>aet 51 ) aer sua at han hittir han hema a forsta J)inge ok flyr sij)an firi lagha .u 24) F. om. han» 

25) B. C. F. om. cen. 

26) F. om. cen. 

27) B. F. sic. A. rcep. 

28) F. annatk thera, biuder &c. Male. 

29) B. F. skal. 
36} B. F. sokn^ 
3i) B. Ki&rir. 

32) F. om. hin. 

33) B. om. ok. 

34) B. F. om. uita. 

35) F. om. sum. 

36) B. F. sic. A. sum hanum &c. 

37) F. fdmpt, Sd tolff &c. 38) F. wisto. 

39) B. F. thdt. 

40) F. add. d. 

40 B«' F. sic. A. om. /uzit. 
4^) F. stiimde. 

43) B. F. sic. A. Aa/i. 

44) B. F. ora. sum. 

45) B. F. hin. 

46) B. w/7 han egh &c. 

47) F. hin. 

48) B. F. om. sum stcemt uar. 

49) B.Jalle hin. F. fallin han. 

50) B. stdmnir. F. stdmpde. 
5i) F. *fA. f * Digitized by Google Rcefsta B. XXI III. i83 sokninne. J>a ma han alla sina lagha soknir sama staj) ut^sokia sumhan ( 5a forst 
ut^taemdi : aen J)5 53 ) at hin se tuaebdla 54 ) ok far fran J>y bole ok til annars : 

XXV. 
U Nu ma egh lionga J)ing staemna firi iorJ>a delur: 55 ) 

XXVI. 

H ( 56 Nu kombeer 57 ) fiaerj>ungx naemd ok bonde uill lionga Jring staemna: J>a 
skal han tua maen 58 ) maej) sik 59 ) haiia J>a han til lionga Jringxkombaer: J>askal 
han lata tua maen suaeria at han hauaer raet staemt lionga J)ing aefte raet staemd 
J)ry mal J)ing. sij)an skulu J>er bij)a til hin kombaer sum suara skal: kombaer 
han J)a skal forst raet gaera firi hwzs malit antuiggia : faesta lagba^ botaer aella 
lagha ej>a : sij)an skal han uita maej) tuem inannum. at paen 60 ) sama raet sum 61 ) 
han giorJ>e J>a 6a ) hanum han bozs hanum a 63 ) forsta J)inge ok forstu faemt. 
Andre tue J>aet uita 64 ) ok naer uara at sama raet J>a 65 ) boj) han hanum a an- 
dru J)inge ok andre faemt ( M ok sua a J)riJ)ia J)ingi ok J>riJ)iu faemt|sij)an skal 
han tylfta ej) 67 ) aepte huart uithit 68 ) faesta. ok gaeri raet firi huwzs malit maej) 
ej>e aella 69 ) botum for aen han gangaer faemta uitne aella tolf manna ej)a aefter 
faemta uitnin: 70 ) gangaer 71 ) han annurkusta J)a gor han olagh: Nu gangaer 
huwzs ej)rin ataer J)a botin alle J)e sum 72 ) i buzs ej)umin 73 ) stoJ)u : Nu kaeri 74 ) 
han tii hans,sighaer at 75 ) han giorJ>e egh raet a liohga J>inge. 76 ) J>a a hanvitzs 5a) F.Jor stampde. 

53) B. tho. * 

54) B. F. twabola. 

55) G. B. iorpadelo. 

56) B. Hoc Cap. cohaeret cum antecedenti, 
etsi proprium titulum habet in ind. Gapp. 

5j) egh sine dubio addendum est Gfr. Gap. 
3: i; a3: i. 

58) A. Verba tua mcen bis sunt scripta, at 
altero loco lineola iuducta. 

59) C. sas. F. ser. 

60) F. thet 

61) B. F. om. sum. 

62) A. y. pa omiss. ipse, ut videtur, scriba 
supra lineam add. 

63) B. F. sic. A. om. a. 64) Forte legendura uissu. 

65) B. F. om. pa. 

66) B. F. thridio twer thdt wita, at sama 
rdtt bodh han hanum a thridio &c. C* 
€tt sama rat bbpan hanom a * Jeemt &c. 

67) C. toljler ep. F. tolfftar eedhar. 

68) B. F. witne. 

69) B. F. add. mddh. 

70) C. F. vitne. 

71) F. Gior. 

72) B. C. F. om. sum. 

73) B. budz edhinum. F. buud eedenom. 

74) B. F. kidrir. 
fj5) B. om. at. 
76) B. thingeno. Digitized by Google i84 Rcefsta B. XXFI. orj) uita (* 7 a lionga J>ingx faemtinne uita 78 ) maej) epe fiughurtan manna.at han 
gik laghuarpaer af ( 79 lionga J>ingi maej) lagha ejram ok laghadomum: §. i. Nu 
kombaer han egh til lionga Jnngxs ok will aengin 80 ) raet gaera : J>a skal laeggia 81 ) 
lionga })ingxs faemt hem til hans. will han ( M aen J)a raet gaera firi huwzs malit 
ok uita forfall 83 ) sin 84 ) sum for ( 85 uaru skild J)a uari aen saklds. uil han egh 
aen 86 ) J>a raet gaera ok aer J)aet 87 ) fiaej>aertiught mal sum hanum 88 ) uar staemt firi. 
J)a skal han friJ)los fara um alt 89 ) landit ok bo hans skiptis: 90 ) Nu aen J)aet 
aer firi 91 ) minna aen fiuratighi marka sak ok gaer ( w han egh raet a lionga J>ings 
faemt. J>a faldaer in 93 ) sakin 94 ) ( 95 a han ok tolf markaer firi lionga J>ingit. sij)an 
skal han ataer up hyria at 96 ) staemna firi fallet 97 ) J>ry J)ing ok J)reia faemtir. 
uill han egh raet gaera. J)a skal fiarj>a lionga J)ing staemna: J>a skal han 98 ) a 
lionga J)inge bij)a til daghaer takaer at 99 ) lij>a fram: will ( 100 han aen J)a koma 
87 ok raet gaera: J>a skal han egh uitnum a han ganga: Nu 1 ) uill han egh koma 
aellas kombaer ok uill egh raet gaera f>a skal han maej) uitnum fram ganga : J)aet 
skulu tue suaeria at han staemde forsta J)ing ok sat forstu faemt 3 ) laghlika bed- 
dis raet ok fik egh: J>aet skulu andre tue suaeria at han ^taemde hanumannat 3 ) 
J)ing ok sat andra faemt 4 ) beddis raet ok fik egh : J>ri})iu tue J>aet 5 ) uita at han 
staemde hanum J)riJ)ia J)ing ok sat J)riJ)iu faemt beddis raet ok fik egh: will 
han egh aen 6 ) J>a raet gaera. J>a skal hanum lionga J>ingx faemt . laeggia 7 ) hem 77) C. om. a — uitcu Recte, nisi pro: pa a 
han vitzs orp &c. legendum sit: cella a 
lionga pingx fxmtinne. pa a kan vitzs orp 
uita ma?p epe &c. 

78) B. F. om. uita. 

79) B. C. F. sic. A. liongi mcep flcc. 

80) F. egh. 

81) C. add. af. F. add. &. 

82) B. F. tha rdtta sik firi flcc. C. rceta sic 

83) B. F.for/allin. 

84) C. F. om. sin. 

85) B. C. F. war skilt. 

86) B. F. om. cen. 

87) F. aih. B. add.firi. 

88) B. han. 

89) B. add. that. 

90) B. F. skiptas. 91) F. orn.firi. 

92) F. egh d flcc. 

93) F. om. in. 

94) B. F. soknin. 
Oy5) F. till hans. 

96) B. C. F. ok. 

97) B. C. F. sic. A. fxld. 

98) C. F. om. han. 

99) F. om. at. 

100) B, C. F. hin kuma flcc. 

1) B. om. JVm. 

2) C. B. F. sic. A. faem. 

3) F. andra. 

4) F. add. och. 

5) F. om. paft. 

6) C. F. om. asn. 

7) F. laggias. Digitized by Google Rafsta B\ XXVI. i85 til bans: Vuill han aen J>a 8 ) raet gaera firi huwzs malit. ok firi all fallin J>a 9 ) 
halde frijri sinum ok ho sinu: uill ( 10 egh aen J>a raet gaera: })a skal ban frij> 
flyia ok bo hans skiptis: 11 ) Huar sum samuist bauaer maej) hanum ("sijaan J>a 
bote sum ( is skilt uar firi friplosan man : Nu far 14 ) han aldrigh frij) ( u hans 
firi fiaej)aertiught 16 ) for aen a fiarj)a J)inginu. ( 17 for utan firi drapa mal: ok al- 
drigh firi minna aen 18 ) fiaej)aertiught for aen a attunda J)inginu: ( tf Ok aldrigh 
aer J)aet sua litit maL aella sua litit giald ok ao ) gaer han egh raet a attunda 
Jringinu sua al ) sum skilt ( M uar. }>a skal han as ) flyia ok hans bo skiptas: 24 ) Hcer byrias bygda bcdkcer i hanum tcelias flokka en % ) ok fcem tighi: 

f * i 

.1. Um huru by skal i lagha laeghe liggia: 

JI. Um huru gatu skal gynum by laeggia:*) 

.III. Vm aen man kope hump maej) faestum: 

JIIL Vm bolstazs ren ok man J)orf bet haesti sinum: aella huru broua 3 ) sku- 

lu byggias: 
«V. Vm aen almaenningaer kraefs at broas: aella huru veegha skulu gikii uarj)a: 4 ) 
.VI. Um aen bondaer uilia by maela. ok huru bolstaz ren skal uara: aelia man 

huggaer maeli stang sundaer * 

VII. Vm aen bonde laeggaer uaj>a a annan: 5 ) (*for. slar. aelia skaer: 8) C. (J>)a>r. 

9) P. om. pa. 

10) B. F. han egh tha &c. C. han* 

11) B. F. skiptas. 

12) F. om. sipan pa. 

1 3) B. F. Jor war skilt Jiri Jridhlosa man. 
C. *lt Jiri Jriplosa mcen. 

i4) C. var* 

i5) B. sott af hanum Jiri &c. 

16) B. C. F. add. mal. 

17) B. F. Ftan thdt se Jiri &c/ 

18) C. F. add.Jiri. 

19) F. att alldrigh dr thett och sd lijthet &c. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. VoU II. 1 

20) B. C. F. 6m. ok. 

31) B. F. om. sua. • 

11) C. cer pa a han &c. 

a3) C. B. add. Jrip. 

24) F. add. rubr. Iftt. Endan Pa Tingzmdia 

Balcken/ Her Epther 1 Folier Byghinga 

Balcher. 

1) B. sic. A. ioco v. en habet lacunam. 

2) B. iiggia. 

3) B. Broa. 

4) B. wara. 

5) Adde celhu 

6) B.Jbrsiar. » . - » ) . 

. > Cfr. Ytektum GapHis. 
Male. »4 r\ 

• < 

n 1 
1 

<* 1 

' i I Digitized by Google 186 Ey%da B. VHL Uto aen maen aghu fiskia saman sna ok buru kuaerna stroma 7 ) skulu 

byggias: 
IX Vm landboa ok huru bol (*skulu leghias : sua ok um |x>n mal sum°) f)aer 

til hdra: 
•X. Um aen J>orp gaers af nyiu vp: J)a a J)aen uitzs orf> sum 9 ) aefte gamblu 

tompt uill iaeggia: 

XI. Vm aen man husar a humpe. aella bondaer fara a nyia tomptir. ok um 
halftraejtt 

XII. Um huru boude skal draeng leghia 

XIIL Vm aen loska man drax. aella bondaer uilia saej> byria: aella huru half 

girj)i skal uarpa: 10 ) 
XIIIL Um nar garpa skulu gildi uara: aella huliki") garj>a sum gildi aeru. ok 

huru sum lij)i skal reenna: 

XV Vm aen fae wil i akra fara: aella ( 12 ok aen f« far bana af manzs hand- 
uaerkum : w ) 

XVI Um aen 14 ) man hauaer iorf) i andrum by: ok uill annars a ls ) ope laeggia 
sua sum sit. 

XVIL Vm aen man tiu})ra i akre manzs aella aengh: ok huru }>aer skal laghli- 

ka in taka: 
88 XVIII Um aen bonde uill ( 16 aengh biaergha aella akaer iui aeng hans 

XIX. Vm 17 ) aen man mistakaer rok aella sata: aellas skaer annar a annan ok 

saetzs 18 ) i hasla: 

XX Um 17 ) huru laengi bonde skal frij) gaerj^e uarf^a 

XXI Vm aen man kan rrangaer uara ok uill egli biaergba aella um akaer giaid 
ok aslat. 19 ) . . 

XXII. Um anfrij) ok uarfrij) huru snm J)a skai staemua 5) B. strbma. 
) B. skai leghiaSj ok &c 
9) B. om. sunu 

io) B. sic. A. uartu Cfr. tefctum Cap. 
ii ) B. hwiliku 
ia) B. Fdfa flcc 
i3) B. handawdrkum. i4) B. om. ceru 

i5) B. om. a. . 

16) B. Aker biargha, allar Jng itoti dng a/- 
idr aker annars. Male. 

17) B. om. Vtn. 

18) B. sdter. Male. 

19) B. Asidi. Digitized by Google Bygda B. 187 

XXIII. Vm aen*°) uan rij>aer drukkin ok huggaer sundaer grind raanzs. aetfa 

annur anbuj> manzs. 21 ) 
XXIIII Um aen 30 ) man* 2 ) draepaer fae raanzs huggaer aelta $far. aella baer i 

fiaelstaer 
XX. V Vm aen uren bitaer gaelding. aella skaj>a kalui: kij>ir lambi. gambK ga$: 

gaeslinge aella grisi: ok huru J>aer skulu ej>a aeftir gangas: 
XX. VI. Um aen man takaer leghu fae. lan aella insat fae. aella haest manzs ok 

rij>aer rnaej) aella andra hans kuste. 
XX. VII Vm aen man takaer ekiu manzs aella bonde hauaer kaeldu ieengsinne. 

ok faldaer i folk aella fae 
XX. VIII Um sen tu haeraej) delas mj>aer aelia byia um ramarka: ok by \*\p&\ 

almaenning. 
XX.IX. 23 ) Um 24 ) aen man gangaer skogh annars ok takaer fiska aella diur fcans 

ouiliandis 
XX*X Vm aen skoghter aer? 5 )^ oskiptaer hurii sum* 6 } J)aer skal bugga aella* tfl 

skiptis uara: 
XX.XI: Um 24 ) huru hugga skal sijmn 27 ) sum aft } skipt aer: 
XXX.IL Vm aen bondaer uilia in taka til gaer J)is sins. aella liggaer pm faella 

innan: •'■... :■-'•; \> t . . .. ■- .■-. > ■ . ■ -'-/ 

* "• 

XX.XIII: Um aen aftnar aghaer traen ok annar iorf)ina: 

XX.XIIII Vm aen 38 ) man takaer annnn i skoghe sinum: aelfa 1$pa manzs hioii 

bort 29 ) fran manne. • j ' 

XX.XV: Vm bi garj) ok huru sum 30 ) skruua skal: 31 ) 
XXXVI. 32 ) Um huru biur a sae 33 ) bole ok hnvu aefte aelgliium skal fara^ oE 

J)8cn a raef sum resir ■ ■*■-. \\ . •'«. 20) B. om. cen. 27) B. sic. A. piparu 

ai) B. hans. 1 2 8) B. om. mn. 

22) B. sic. A. ma. an x t» r ^ 

a3) A. Pro XX.IX scripturt est XX.X 9 et sic * 9 * 

in sequentibus usque a4 XX.XP ; quae er- io) R om - * Mm - 

rala plerisque locis scalpro sunt emen&ta. 3i) B. sic A. sal. 

a4) B. om. Um. 3a) A. Litteras numeraleshic othisitmroiator, 

a5) A. v. cer omiss. supra lineam add. scriba. vocem Um litt init gr&ndiori ornans. 

a6) B. om. m 33) B. ^or. Digitized by Google l88 Bygda B. 

XX.XVII: Um w ) aen maa hittir utan (^garj) aella grinda stulpa aella butn 

fynd. 36 ) aella haf urak: 37 ) 
XX.XVIII Vm 34 ) aen man kallar 38 ) kunu fordeejm. aella • man kalla 19 ) annan 

okuaefis 40 ) orj). 
XX.XIX Um aen man borghar andrum 41 ) paenninga afelh annat gozs huru 

sum 4a ) J>aer skai staemna aeftir. 
XL: Vm 34 ) aen man uill fiuratighi marka sak 43 ) saetta uita. aella siax marka 

sak. aella minne sak 
XL.I: XJm 34 ) aen man laeggaer haelghj) a skogh sin: ok skipa sijwn a sin suin: 
XXII Um aen man haldaer sin suin a annars skoghi. 

XLIII: Um aen man skiutaer skipi af hihnum: aella brytaer bat ur lase ok ta- 
kaer ekiu annars olouandis: 
.89 XXIIIL Um at J>aen skal elde uarj)a sum kuindlar. 44 ) ok huru um bran- 

stuj) 45 ) skils: 
XL.V. Vm 46 ) aen man kope fyl aella kalf» hote aefla ko: fojris af 47 ) ok klandas 

sij)an firi J)em sum fangit hauaer 
XLVI Um aen maen skiptas gaeuum uipaer ok klandas s»J>an firi Jpem sum 

fangit 48 ) hauaer 
XLVII Vin 45 ) aen man auaerkar iorJ> annars sij)an han aer naemd faeldaer: J>aet 

aer fiaej>aer tiugh sak: 
XLVIIL Um aeh man ( 4 *feste eja ok uill uita saet mal 
XLIX 5Q ) Vm 45 ) aen man takaer haruu manzs aella 51 ) tinda 
.L. Um aen hundaer manzs uarjjaer 52 ) galiti: - .» 
•LI. Vm aen ( 53 hyndzsim manzs folazs: ! « »* 34) B. om. Vm. 45) B. Branstudhi. 

35) B. Gards ok Grinda stulpa. 46) B. om. Vm. 

36) B. sic. A. buta fynd* /_% x> „._. 

3 7 ) B. Hafs W rak. " 2 ? 2?_ 

38) B. kalla. ' 4*9 **• trugat. 

39) B. kallar. 4&) B. fdstir Edha, *v# &c < 

40) B. Oqwddhings. 5o) A* XLXIX scriptum est 
40 B. sic. A. annum. 50 B. add. bryter. ' 

4^) B. om. sum. 52) A. marpcer scriptum est, atscfclproeinen-. 

43) B. sic. A. om. sak. datum. 

44) B. quildnar. 53) B. mans Hundssimd fblas. Digitized by Google "" — — r N, Bygda B. I. 
hcer fyrias bfgda balkasr**) 189 u uilia bondaer by byggia: J)a skal ramarka 55 ) nij)aer suaeria 56 ) umbyj)aen 
sum 57 ) J>e byggia uilia: J>a aghu alle J>er naer uara sum egnina aghu: §. 1. 
Nu will man by til lagha laeghis laeggia: 58 ) J>a skal han ( 59 egh minna i by 60 ) 

p * 

agha oeu siatungx attung Nu 61 ) aen han hauaer 62 ) siatungx attung 63 ) aella mera : 
J>a skal 64 ) fara til firi iul ok heelgha aftan ok uara byn 65 ) til lagha laeghis : enum 
i garj)e ok allum a gatu: J)a skal til skiptis uara ok egh staerana: 66 ) Nu alla 
J)a skipti 67 ) sum 68 ) man will haua. antuiggia fiskia aella forsa: akra aella aengia: 
skogha aella tomptir. J)a skal han 69 ) firi iul okhaelgha aftun ( 70 til skiptis uara:| 
Nu skil J)em a: annar sighaer ( 71 egh til skiptis uara uarat firi iul ok baelgha 
aftunt: 72 ) J)a a ( 73 han uitzsorj) sum laghuarat uill uita maej) ej)e fiughurtan 74 ) 
manua ( 75 at han laghuaraj)e til skiptis a yuaerstu 76 ) faerat. §. 2. Nu skal han 
i uaej)aer daghum mals kraeuia : J)aet aer manadaghin aeftir laghj)ingx manadagh: 
J)aen sura 77 ) naestaer aer aefte pinkizs dagha. J>y at egh ma annan af hemi sinu 
ryua um uintaer. ("aella um 79 ) uartima J)a sum 80 ) sa skal : I si J>an skal han all 
J)ry J)ing 81 ) ut staemna firi annina: 82 ) J)yatJ>er skulu sa uar saej) sinneigamb- 
lu skiptinne ok traej)a i nyiu skiptinne» j Nu aen annar kaere til annars hui 
han auaerkaj)i J)a iorj) i gamblu skiptinne sum 83 ) han fik i nyiu skiptinne. J)a 
skal han uita maej) epe fiughurtaa manna at han auaerkaj)i maej) luui ok iakuae- 54) B. om. hatic rubr. F. non habet aliam 
rubr. quam quae calci praecedentis iibri 
addita est (vide not. 2$. pag. i85.). 

55) C F. ramcerke. 

56) F. sattia. B. add. ok siitia. 
5f) B. C F. om. sum. 

58) B. F. dela. 

5g) C egnena i &c. Male. 

60) B. C F. bynum. T 

61) A. h. v. non habet aliam litt. init quam 
grandera illam, quae in initio Cap. est picta. 

62) C add. en. 

63) B. F. sic. A. attug. 

64) B. C F. aoVi. han. 

65) B. F. by.. f 

66) C suceria. Male. ' . ' 
Gf) B. F. skiptir. 

68) B. F. om. sum. 69) B. F. add. natt. C* 

70) F. om. til — aftunt. 

71) B. at egk war til skiptis warat. C* eg 
var til skiptes varat. 

72) Lege ' aftun. B. halghapton. 

73) B. F. ihdn witzord lagwarat (F. lagh- 
wardt) &c. 

74) B. F. sic. A. fiughurtam. 

75) B. a ywarsto famtj at laghwarat war 
til skiptis. 

76) B. sic. A. yuoerstum^ F. 2Vasto. 

77) B. F. om. sum. 

78) F. ey heller om &c. 

79) B. om. um. 

00) B. F. om. sum. F. add. Mann.- 

81) B. add. sander. F. add. i sander. 

82) B. F. antima. 

83) F. e. Digitized by Google 190 Bfgda B, I. J)i aldra iorJ)aeghanda. §. 3. Nu oe huar sum 94 ) man will iorj) skipta. J>a skal 
iamt arwj>e a mote iamnu giua: 85 ) f>aet aer ( w ryJ)ia gen ryddu. goJ)a gen god- 
du: trsej)a mot 87 ) traeddu. dikia gen drktu: aella taki J)rea halma J)aen af sum 
baetaer hauaer byght. Nu skil J)em a: jia a han uilzsorj) maej) epe fiughurtan 
manna: at han hauaer sua got ok byght. at han aer uaerjiaer til iamnaj)a at 88 ) 
ganga maej) hanum^gitaer han ej) 89 ) gangit. jia gangi tii iamnaj)a skiptis. bri- 
staer at ej)e. J^a 90 ) briste banum 91 ) iamnaj)a skiptit. 9 *) J)er skiptin iorJ)inne ok 
hin haui sua laengi sum nu aer saght. Alla 93 ) J)essa ej)a J)em skai ofaesta ok 
90 otakaJ)a ganga a JiriJ)iu faemt. §. 4- Nu sij)an by 94 ) aer lil lagha laeghis 95 ) del- 
daer J)a aghu aenda karla uitzs orj) maej) e})e (iughurtan manna huar ( w sum 
J)er uilia uita nij)aer huwj) ramarka: pa a 97 ) forsto nij)aer suaeria 98 ) norJ)an 
ok ostan: ostan ok sunnan: sunnan ok uaestan: vaestan ok norJ)an: J)a skal aef- 
te male ganga: J)a skulu J)er suaeria aen by 99 ) war for i lagha laeghi: at J)aessi 
ramarkar aeru nij)aer swrnir maej) uilia ok iakuaejn aldra iorf^attara: Nu aen 
by 100 ) uar egh forra i lagha loeghi: J)a skulu pe sua suaeria at J)aessi raraarkar. 
aeru nipaer komnir 1 ) maej) aldra iorj) attara uilia:} Nu aen aenda karla uilia egh 
suaeria a yuaerstu faemt. J)a gangaer lagha soknin in til J)erra. ok egh til annar- 
ra i bynum. py at J)er gatu egh sit 2 ) ut giuit for aen aenda karlani hafj)in 
ramarkana uitrat. / Nu aen en aella tue uilia suaeria ok biuj)a s ) sik 4 ) til reps ok 
ramarka: ok ( 5 hini suni*) up attu byria uilia egh. ( 7 Nu dela J>er 8 ): sumi til 84) B. F. om. sunu 

85) B. liggia. F. laggja. 

86) B. F. sic. ^. trcepa gen trteddu*. 

87) F. d mooth. 

88) B. F. om. at. 

89) B. edha. F. eedhen. 

90) F. om. pa. 

91) F. add. till. 
93) B. F. skipte. 

93) A. Loco litt A miniator errato adpo- 
suit N» 

94) B. byn. 

^5) B. F. sic. A. lcegceghis. 

96) F. om. sum per uilia. 

97) A. v. a omiss. supra lineam add. scriba. 
F. om. a. 98) A. Litt. suce in fine lineae scriptis, pmis- 
sis vero ria in sequenti linea addendis, in- 
tegram v. sueeria in ma^ine caemleo pig- 
mento adcL scriba. 

99) £. byr. 

100) B. F. byr. 

1) F. sic. A. B. surnir. 

2) F. sigh. Male. 

3) B. F. sic. A. bipa. 

4) F. sitt. Male. 

5) F. Am ar vp dtte byria yifU^, egh. 

6) B. F. ar. 

7) Verba: Nu — pcet haua hic in mediam 
periodum inepte sunt intrusa. 

8) F. o#u per. Digitized by Google Bygda B. I. l 9 l fiaejrcr stiptu 9 ) ok sumi uilia haua til ( ,a raJ)u skiptis. ( M ok ae huat sutn flere 
uilia haeldaert J)a skal J)aet sua uara sum flere uilia J)eet haoa: 1 *) J>a aghu J>er 
up saetia sin ej> ok syna ok sua sik ursaka: ok J>a aghu J)er egh saki heta. 
utan J)aen skal bota firi lagha soknina 13 ) sum egh uildi sueeria aella sik til 14 ) 
ramarka biuj)a Nu aen J)aen suaer ( 15 sum up atte byria. J>a skulu per bota 
firi 16 ) lagha soknina 13 ) sum aefter skuldu sueeiia aen pe egh suaeria: Nu eenda- 
karla 17 ) suaeria ok uita nij)aer ramarka 18 ) ok iorj^jjttarane* 9 ) uilia egh ut giua: 
J)a faldaer lagha soknin in til J)erra: §.5. Nu aen landboa ceru i J)embysura 
til lagha laeghis liggaer. 10 ) J)a aghu egh 21 ) laudboa iorJ)inne skipta: hini sum aa ) 
til skiptis dela uilia J)er skulu landboana* 3 ) til uara ok 24 ) landboin 25 ) iorJ)atta- 
ran: Vara 26 ) egh landboin iorJ)attaran i J)ingum aella 27 ) faemtum. J)a bote firi 
lagha soknina: ( a8 uara landboin han. J)a bote ior J)attarin : skil J>em a f J)a M )uiti 
baeraezs 30 ) naemd huat J)aer aer sant um: §.6. Nu skal sua at aegh J)erra mal- 
lura 31 ) uara osurin* 2 ) aeru nij)aer. sua sum J)erra surin 33 ) aeru nij)aer suo 34 ) ok 
at 35 ) hofjoum. Nu 36 ) aen J)em skil a: }>a skal raaej) raraarkum in gangaumhal- 
ua andra alin: ok egh ut. utan allura saerai a: sua a 37 ) drups rura maeilum 
tuaeggia bonda uara: J)aer sum 38 ) pe byggias gen: Liggaer by (^sua sum han 
uar bygdaer af forna fari ok lagh surin aer 40 ) nij)aer. J>a 41 ) gange til iamnaj)a g) B. F. fiadhdr skotto* 
10) F. riitto schipte. 

n) B. nu hwat Jlerc &c* F. och huad Jle- 
re Scc. 

12) F. add. Nw warder sa att halffui wil- 
ia annathy och halffwf annath, haffuin the 
wizordh som haradzhoffdingcn filghj. Gfr. 
Cap. 2: 1. 

1 3) B. F. sokn. 

i4) B. add. reps ok. 
i5) F. dr Vp d byria. 

16) B. F. om. firu 

17) Pro am asndakarla. 

18) B. ramarkana. F. Rdmetkiana. 

19) B. F. iordattara. 
ao) B. delis. 

21) B. F. sic. A. v. egh omiss. snpra linearo 
add. rec. man. saec XVI. 

22) F. ar. 

o3) B. F. landboa. Sic B. F. a4) F. om. ok. 

25) B. landboe. 

26) B. IVarar. 

27) B. F. ok. 

28) B. PVarar han* ok hin wil egh, tha bote 
&c. F. warar han han, thi Gcc 

29) A. v. pa bis est scripla. 

30) F. om. harazs. 

3i) B. maliunu F. millom. 

32) B. F. oswrnir. 

33) B. swrnir. F. sworn. 

34) B. swa. F. j& 
*5) F. aff. 

36) A. Loco iitt. 2V mnriator errato adpo- 
suit U. 

37) B. F. add. ok. 

38) F. oiu. sunu 

39) F. ww bjrgder *v«r a^* &c. 

40) F. om. cer. 
40 B. F. om. pa. Digitized by Google IQ2 Bfgda B. I. ok egh 4a ) til rufs: ( 43 saettia J>er garj) at raettum skialum: ( 44 J)a gaerjtt huar 
sum ( 45 han a i bynum 46 ) til. J)aen naemir 47 ) solu sum naemir 47 ) a: ok 48 ) J)aen 
fiaermir solu sum fiaermir a: ok ut maej) ramarkum ( 49 gang egh utan allum 
saemi a: 

.II. 

U Nu skal gatu ginum mij)ian by gaera : 50 ) hon skal faemtan alna brej) uara : 
ok 48 ) alla tompte 51 ) a 5a ) gatu rinna: rinna 53 ) egh alla tompte 51 ) a gatu. J)a aer 
by 54 ) egh i lagha laeghi : J)a skal haluaer by 55 ) haluan go})a : ok attungaer attung. 
taka gopningar 56 ) innan JiuwJ) ramarka. ok 57 ) egh utan huwj) ramarka: utan 
hin uili sum uij)aer takaer. han a taka at aeg. ok egh at fotum innan ramarka: 
§. i. Nn liggaer by 54 ) at raj)u 58 ) skipti: gata maej) by aendlangum. 59 ) liggia alla 
91 tomptir a hana: J)a aer hon aemlagh/kumin nij)aer sum J)5n gynum mij)ian by 
( 60 rindaer: J)a ( 61 uar J)aet sua forst i laghum at maen toku faem alna stang ok 
laghjm tua a attung. ( 6a nu aer J)aet sua stat. at laeggin sua manga a sum J)dm 
saembaer um: 63 ) saembaer J)5m egh a. J)a stande sum flere vilia : I nu warj)aer sua 
at halui uilia annat ok halui annat. J)a hauin per uitzs orj) sum haerae|)z hof- 
J)ingin fylghir. ok laggin 64 ) akaer aeftir tompt. ok 65 ) ceng aeftir akre. garj) sto 
aeftir aeng. sua ( 66 skogha sum fiskia : J>a liggaer alt aeftir tompt. Nu delas J)er 67 ) 
uiJ>aer M ) tompt ok ut skiptir. hauaer hon maej) sik 69 ) akaer aella 70 ) aeng aella gaerj> 42) F. om. egh. Male. 

43) B. F. Sdtti gard &c. 

44) B. F. gidrde swa fowar &c. 

45) B. F. sic A. <om. han a. 

46) B. F. hy. 
fyj) F. iVarmer. 
48) F. om. ok. 

&$ l Lege gange. B. eghe ganga, vtanfyc. F. 

edhe g&nga, Fthann &c. male. 
5o) B. Itiggia. F. liggia. 
5i) B. F. tomptir. 

52) B. F. tiL 

53) F. om. rinna. 

54) B. F. hyr. 

55) B. byr. 

56) B. F. sic. A. gopnina. 

57) B. F. om. ok. 53) F. redu. 

59) B. allangum. F. ailangodhom} male. 

60) B. F. ligger, ok hon skal liggia innati 
ramarkar. Tha Qcc. 

61) F. skall tagha fdm alna stdng, laggia 
twar &c. 

62) F. om. nu — fylghir. ok. Cfr. not 1 2. 
pag. 191. 

63) A. a antea fuit scriptura. 

64) A. Loco posterioris g primum scriptum 
fuit h. B. laggin. F. Idggia. 

65) B. om. ok. 

66) B. F. skoghar ok fiskiar, tha ligge fltc. 

67) B. thbn. F. thiin. 

68) B. F. sic. A..uifxet. 

69) B. F. stir. 

70) F. och. Digitized by Google Bfgda B. 11. 193 slu: 71 ) J>a hauser hon uitzs orj) laeggia aft aeftir sik: 71 ) Nu liggia J>6n all saer. 
J>a skal tompt aeftir J>em: ok egh Jxm aeftir tompt. J>a aer J)aet lagha laeghi: 

JIL 

U Nu kopir man hump. far maej) faestum ok 7 *) kopum: bor a sialuaer maej) 
elde ok aerne. 74 ) han ris 75 ) egh up firi lagha laghi 76 ) egh 77 ) aeru hanum graen- 
na 78 ) gatu skylder: gaeri sik faruaegh af sialfs sins: ok uaeri sin hump 79 ) at 80 ) 
yuaerstu 81 ) faemt sua sum skilt 8 *) aer: Nu laeggia J>er lagha mal a by. ok 83 ) 
liggaer humpaer firi lagha n*ali 84 ) ok 85 ) will egh firi uaeghia: kumit vm sik di- 
^ki eella (^gaerjn: ok hauat um J)ry ar flella J>rim laengaer. 87 ) ( 88 J)a hauaer han 
uitzsorj) J>aea hump 89 ) uaeria: (^sijran ris egh han up firi lagha laeghi: §. 1. 
Nu hauaer man kopt hump. satt 91 ) um stena aella stulpa ok") hete 93 ) ramaerke 
ok egh lagha haefj) hans: (^a ris humpaer up firi lagha mali. 98 ) taki af J>y 
bole sum han uar humpaer 9 *) af ok uari ae J>aen sij)an staektaer sum for uar 
staektaer: Nu kopir man hump i skoghi ok 9a ) haef})ar han laghlika: nu 97 ) gan- 
gaer skoghaer til mals J>a M ) uari ee J>aen sami 99 ) sfcaektaer 100 ) sum for uar staek- 
taer: 100 ) §. 2. Nu ma egh 1 ) minne eghn til lagha laeghis kpma aen siattungx 
attungaer, > . 71) B. F. gardsto. 


87) B.Jlere. 


72) F. sar. 


88) B. F. tian hawer witzord 6cc 


73) B. F. sic A. om. ok. 


89) B. F. sic* A. humpt (forte pro hump at). 


74) B. F. arne. 


90) B. F. han ris (F. Rijffz) egh vp flcc. < 


7 5) F. riffz. 


91) A. Pro sa primlim scriptum est sL 


76) B. F. Idghe. 


92) F. om. ok. 


77) B. F. sic. A. ok. 


cfi) B. heter. . # 


78) B. F. grannar. 


94) B. Thdn humper ris vp &c. F. thann 


79) B. F. add. mddh edhum. 


Humper riffz Jiri &c 


80) B. a. F. ocK 


g5) F. mdle. 


81) A. uuwrstu primum scriptum est 


96) B. F. kiopter. 


82) F. stadgat. 


97) B. F. om. nu. 


83) B. F. tha. 


98) B. F. om. pa. 


84) F. Male. 


99) B. F. add. sidhan. 


85) F. om. ok. 


100) F. stackother. 


86) B. F. garde, hawat &c. 


1) B. F. add. hy. Corp. Jur. Sv. G. Ant. VoL II. 25 Digitized by Google t94 Bfgfa. £. IIIX. , .IHI, V U Nu skal bolstazs*) ren tfl r byar liggia 3 ) niu 4 ) alna btej): 5 ) J)a ma uaghu» 
uaghne mota: J>a skal hornr gata ok hiorj) gata Jmggia stanga brej) uara: aer 
bro a J)6m uaegh oboin* gialde*) J>reia ora J>6m sum 7 ) sina bro haua boit. Nu 8 ) 
skal uaria J>ingxs uaeghaer oll J>inJ) 9 ]f uaeghaerr karls uaeghaer ok kunungxs: tiu 
alria hrej>aer: RiJ)aer marr at JxJm liaegh sunx faldaer gyiium aengia manna ok 

t * * * 

Jporf bet haestisinum hau skal haua faerri alna 10 ) tiuj>aer. ok famns 10 ) grimu 
skapt. J>a skal tiuj)eer hael a mijnarl uaeg)i uraka ok 11 ) sua ma han i ia ) J>erre 
aengh saklosu ,s ) beta: §. i. Nu liggaer bFo a 14 ) J)6m ttaegh oboin sum by ,5 )skal 
uarj)a: haete 15 ) uijr J>rim? martum* aer broin bonda maellum skipt. J>a gialde 15 ) 
sua bohde sum byrf Nu ( lg a huar suba ibrj)ina a aella uatnit undi bronne. 
han skal bronrie uarjpa: faldaer J)aer i folk afclla faeok far af doj) sella sar. aer 
bron gild J)a liggi ogilU aer bron ogild : J)a bote J>aen half gildi 19 ) surii brona 
a. Nu aen mari gaer 10 ) bro firi sial fcina.* 1 ) J>a a han egh laen^aer uarj>a haen- 

ne aa )*aen liari* 3 ) sialuaer wiH. utatn J)er aghu uarj)a sum lorjoina aghuundir han- 

■ ■'■'*. '. '■> 

ne a4 ) aen hon uar forra bygd. wafhon 1 egh forra bygd. J>a aghu J>er egh bron- 
ne uarj)a utan J>er takin hana i sina gomu. §.2. Nu hittas j)6n okoman sum 
takaer in a5 ) til sin haeraej>e* aella fiarjmngx haeraejie. aella 26 )siaxhaeraej)e at brba: 
93 J>a skulu egh J>e bota firi hana sum iorJ)ina aghu undir haenne. Nu ae J>ser 
(^sum byia eghnir (^hittas i uatnum aellas 29 ) andrum okomum: J)a bjgge sua 
huar ( 30 i bronne stfm haft atte i uatnumin: 31 ) aellas iorjunne. 

2) A. Pro b primum, «t ridetur, scriptum 17) B. C. F. sic. A. giade. 
fuit st. F. bolslada. 18) B. F. a hwar iordena &c. 

3) F. laggia. m 19) C. F. half giald. B. F. add. alcr* 

4) B. F. tiu. * so) F. giffwer. 

5) B. add. ivara. ai) B. sinne. 

6) B. F. sic. A. giade: 22) B. F. om. hcenne. 

7) B. F. om. sum* a3J A. Fro ha prirauoi scriptura est sa. 

8) F. thd. a4) B. F. hanne. 

9) B. thiudz. a5) F. om. im 

0) B. add. langt. 26) B. F. add. ok. 

1) B. C. F. om. ok. 27) F. 4j<& og/f., om. sum. 
a) F. om. ^ a8) B. F. mo^a,j *' watne. 

3) R saklost. 29) C. add. 1. 

4) C. af. 3o) B. F. sic C. * bronne som h * A. om. 

5) B. F. ^r. * — oTfe. 

6) B. F. sic. A. hat. 3i) B. F. wWncna Digitized by Google fygda B. K igS .V:- 

it Nu (^kraefs almaenning at broa Jxa jslal haerae})e bro uarj)a ok u*ghryj)ia: 
Nu liggfcr J)aen uaeghaer iuir almaenniiigh £uhi ts ) - alt' hfefaejre a (^broa: ok aer 
ofor bro aella rej^brot: 35 ) Rijiaer 36 ) kunun^eer at t7 ) J)6m uaegh ( 38 o4 falzs f*r£ 
hans ok spillas klaejn hans. J)a skai haeraej) £aet ataer bota*) ok maej) tolf mar- 
kaer J>aet aer J)ukke kunungx. §. i. jNu skal uara kuaerna uaeghaer ok kir&iu uae- 
ghaer 40 ) faem alna brej)aer : byggis byr 41 ) af nyiu up. J)a skal laeggia kirkiu uaeghi 
sum (^genast nyti broa ok byggia: Nu .aen han &r laghlika ni£aer kumin: 
J)a skal sua 43 ) lita at j)6m uaegh : ,aer bro a j>6m uaegh oboin. J)a 44 ) bote 45 ) firi 
* siai 46 ) ora. §• 2. Nu a 47 ) egh bonde idraaenningx 48 ) aella kirkiu uaegh uaenda. 
utan haeraezs hofjunga uilialok egh kirkiu juaegh 49 ) utan J)erra uilia sum han 
skulu fara. Nu bij)ia J)er haeraej)s liofjringa alinaenningx uaegh uanda. 50 ) J>a 
skal han s/n af J)y haeraej)e naemna. jsynis J)6iri 51 ) annan uaegh aemgoJ)an 5a ) ok 
aemgenan uara. J)a skal 53 ) han doma Jxim at ryj)ia ( 54 han x>k at byggia. Nu 
aen J)er hugga ataer almaenningxs naegh annurkust. J)a botin firi 51 ) J)re markaer. 
« huru toange sum 56 ) J)er aeru (^saman. J)a botin 58 ) egh alle iutttr Jirea mar- 
Jsaer: ( 59 J)a aen J)aet aer egh utau en; ]>a 60 ) bote J)reia markaer utan Jper uaendin 
firi gaerj^is 61 ) sins saka. Jv 3a) B. F. thorfa althanninge broa <&c 

33) B. G. F. om. ^w/n. 

34) B. F. warda, ar &c. 

35) C. B. F. £ro* rep. 

36) A. Pro iS minialor .eiTato adposuit fo 

37) B. a. 

38) B. .nu latsfdrd &c. F. *fo£ tes fdrd&c 

39) B.C.F. g/aWa. 

40) B. om. uceghcer. 
40 B. F. sic. A. bro. 
4^) B. ginast nytir. 

43) B. G. F. om. sua. 

44) B. C. F. om. pa. 

45) C. boten. 

46) A. Pro sia antea scriptura fuit /u% 47) A. v. a omiss. .supra lineam minio add. 
scriba. B. F. ma. 

48) C. B. F. add. vceg. 

49) F. om. ucegh. 

50) B. F. wanda. k 
5i) B. F. om. /)om. 
i5a) B. F. Sdmngodhan. 

53) B. F. add. hdradz hofdinge.; C *n. 

54) B. F. jok byggia. \ 

55) F. om. firi. 

56) B. F. om. £um. 

57) B. F. om. saman. pa. 

58) A. £d/>m primum scriptum est. 

59) B. F. Jii «rr t&i* egh &c. 
;6o) B. F. om. fca. 

61) B. F. giarae. Digitized by Google 196 Bjgdt B. VI. •VI. 

f Nu uilia boudaer by sin maela. pa skulu aenda karla uitra ramarka ok egb 
suaeria utan 8a ) um tomptir. sif>an aghu 83 ) allir attungar iamnir gaeras* attungaer 
attungx broJ)ir 64 ) uara. aen egh aer 65 ) forra af naoi 88 ) giort silt af humpum : J>a 
aghu alle iamt 67 ) i goJ)u 88 ) ok sua i illu: bajje i akrum ok w ) aengium. (^ok 
alle iamt i aruuj)e 71 ) baj)e i brom 7 ' 2 ) ok 7S ) baekkium: ok sua i garj)um 74 ) sum 
i akrum ok aengium huar aefte sinne lutskipt huar firi sinne aeng ok sinum akre 
aen sua ny ti. 75 ) §• i . Nu skal bolstazs ren uara fiaetzs ok fiughurra munda ; al- 
nar ok spannar 76 )|j>a skal maeli stang i mal saetia: 77 ) Nu rij)aer manat j)5m 78 ) 
uaegh drukkin ok drafuaels fuldaer: ok 79 ) huggaer sundaer mali staug: gialde firi 
ortugh. standaer hon fiarj)ungx bya maellum bote firi atta paenninga: standaer 
hon 80 ) attunga maellum. bote fiura paennioga. .VIL 

-* • . .... 

1 Nu laeggaer bonde uaj)a a annan aellas for^w^/slar a annan aeUas skaer. J)aet 
aer ej)aer 8a ) tolf manna at han uar uild^er mals ok maerkiaj hughj)e uara sit ok 
egh annars: 83 ) .sua firi annan ok 84 ) sua firi J)riJ)ia: bristaer at J)em 85 ) ej)e fyote 
J)reia markaer. §. i. Nu aen han slar 86 ) aella skaer allan akaer up. aelta tua: 
aella gangaer ut iuir akaer aella tua ok skaer annars up. J)a kombaer han egli 
uilz^ 87 ) epe ui()aer. utan bote ataer skaj)an sua sum miaetanzs maeii 88 ) miaeta. 
ok maej) preia markaer. aella uitt lufs ej). 89 ) aella dyli maej) ef>e tolf maiina. ok 6a) B. F. sic. A. ut. CL* 

63) B. sic. F. ager. A. attu. 

64) B. F. sic A. broprir. 

65) B. F. war. 

66) B. C. F. add. af. .. 

67) B. add. agha* 

68) F. gbdzslo. C. goz* Male. 

69) F. add. sd i. 

70) A. Loco verborum: ok — bcekkium: ok 
alia quaedam antea fuerunt scripta. 

71) B. F. sic. A. aruue. 

72) B. broutn. 

73) B. F. sic. A. 4 om. ok. 

74) B. sic F. gidrdom. A. garum. 

75) B. F. nytir. 76) F. fampnar. 

77) F. sattias. 

78) B. F. om. pom. 

79) B. F. om. ok. 

80) B. om. hon. 

81) B. F. skidr a annaUj dlla slar. 

82) B. F. sic. A. epcet. 

83) B. F. hans. 

84) F. om. ok. 

85) B. F. om. pem. 

86) A. Pro / primum scriptum est k. 

87) B. F. willes. 
80) F. midtzmdn. 
89) B. edha. Digitized by Google By&ta B. Vll^ »97 «ua amhan" ) iW 1 ) aella skaer iair bolstazs ren. w ) selh ioir J)reia akra alla 
fcrim flera; '; ■ * ■ , ■ I . viii. II ,, $Ju agHn m»n fiskia 93 ) saraan sella kuserna stroma: J>a a* 4 ) J>aen uitzsorj» 
sum 95 ) byggia uill i allum malum. ok po sua sit bygg^a at han spiile egh firi 
andrum : ' egh 96 ) ma man sua kuaern byggia aella uatn$ staemma : sua 97 ) at spil- 93 
lis antuiggia akra aqlla aengia annarra manna af. Nu J)aen 98 ) sum borouanfiri. 
han skal sua byggia at han haafte 99 ) egh Jiyatzske 100 ) uatn aella fiskia firi J)em 
sum 95 ) nij^aermer 1 ) bor. ok egh a ) hin sum 95 ) qij)aermer bor sua at han 3 ) f ar 
$kaf)a af sum yqaermir 4 ) bor. J)y skal huar J)erra annars floJ> giutum 5 ) rajpa: 
9t menar hii^ hanum ijatnit sqm 95 ) ouan bor firi: J>a maf). vp kippa floJ)giutu 
hans 7 ) ok lata til.sin ( 8 rinna uatnit. Nu aen suaeuaer 9 ) firi Jx>m kuaernin 10 ) sum 
uppe boa: J)a mughu J>er up kippa floJ)giutu J>erra fl ) ok iata fran ( w sik l6pa 
uatnit. Nu ma egh 13 ) yatn aella fiskia fran andrum uaenda aen J)er aeruskiptis 
broJ>eer: . Nu aen man a i mij) stroma^ 4 ) J)a ma han $gh mera aen i mij) stro- 
ma byggia ut&n maej) luui. §. 1. Nu aen man kopir hump i skoghi ^aella 15 ) 
apng. ok M ) liggaer strombaer nij)an firi aella fiskia: J)a raekkir egh humpaer sik 
laengfa aen han 17 ) haue?r kopt innan: aghin J)er. strom 18 ) aella fiskia sum oJ)ul 
aghu. ok han sua 19 ) mykit sum 20 ) han kopte m#J> humpinum: §.2. Nu aen 
flere forsa aeru saman ok uilia alle byggia. J)a ma egh sua sit byggia at annars 90) B. F. sic. A. om. han. 

91) B. F. slar. 

92) B. F. sic. A. rem. 
03) F. Jiske. 

94) F. add. ce. 
<)5) F. om. sum. 

96) F. iTw eg*. 

97) F. om. sua. 

98) A. v. pcen bis est scripta. 

99) B. F. tappe. 

100) B. F. sic. A. hutiske. 
f) B. F. sic. A. yucermir. 

2) A. Fro e antea scriptum iuit 

3) F. thdnn. 

4) B. ywarmer. F. offuermer 

5) B. F. Jlodhgiutu. • • ». j *. j . L 6) B. F. add. Aa*. 

7) F. om. Aaft;. 

8) B. F. lopa wdtn. 

9) B. F. sic A. sucerucer. 

10) B. F. qwarn. 

11) A. sum additum, at deletum est 

12) B. F. sar watn lopa, 
i3) B. F. add. man. 

i4) F. add. hjrggia. 

i5) F. add. i. 

16) B. F. om. ok. 

17) B, F. sic. A. om. han. 

18) B. F. stroma. 

19) B. F. sic. A. om. sua. 

20) B. F. om. sunu Digitized by Google i$8 JBj^Ha>£:<^tTl. .^jtllisf^a &glid £t# titasorj) f"$utti 'tfiajiajjek ^ b^t;kB&^^J*rf^f«y 

auaerkan (^^skapa gamble auaerkan: J>a ;a |)Oji gambla auaerkanin uit2S*W|) fnyv^ 
auafcrkum* 3 ) ryua. §.3. Nu aghu flere niaen 24 ) kuaerna stap saman. nu 25 ) will 
en byggia ok egh atlle : J)a a £>aen oiitzs orj) sum 26 ) byggia will. ban skal fara 
tH ok staemna hanurh J>ry Jiing .ofc Sttia'j4ifeaf Dtemtit. tok bijfia 'hdh bygi^ maep 
C 7 sik: byggir han egh raeb' hamira f lagfca iWttfttmit "^a skat 'haa tiUpitigi 
fara,- ok a «) taka ("Jiihgx .ihatiha ilom til sk l^ggia/ ^ibah») ma tian saklSst tyg- 
-gia. Nu stafcmnir han sijyan sum eglt iiilcife 1 Bj^gia Mnum \sum bygde ok 14 ) 
speghaer at han bygde haim })a a Hsiii ttftisorji' tnaep ej)e fiughurtan manria at 
han bygde ifcaej) (^Jringx mtmna domirfn. i: ttk 'si^ali fckal Jian haua kuaernina. 
})aer til sum 31 ) han hauaer hamim >*ip fullat baj)i ktrstia ok sua arwjnt. 34 ) §.4» 
Nu kallar man kuaern .olaghlika tygaa uitb iitf ia sik 55 ) eella fiskia. })a skai han 
til })ingx fara ok kaera: (*doms haerra' sknki syn til naenlna: aer J)aet 37 ) iuir 
byght. J)a skal laeggia lianum dagh sialwm* 1 ) up ryna: liill han egh J)a up 
ryua. J»a ! skal kunungaer aella fagh man nfenma 'til .diaerf af" b&rte})iftu : aellas 39 ) 
haeraezs hofJ)inge shl vtyb til mae|> haeraeftS*") okkasta up ^uterkum 4 ^) hjans* 
Nu aei ( 4a j)aen sum kaere far til maeji enum ,maitne : aellh tuem -ok kasta 43 ) up 
uaerkum 44 ) haii9 fdr aen han iiauaer uarat 43 ) ol dom til takit. J)a 46 ) b5te ataer 
skaj)au ok maej) J>reiJi anarka^rr ^tr aen^ IrafWf^aiaiW sik 48 ) si^et ok suaeoht ok 
brjrtaer sua maei^k 4 *) harls. j^a Jiotethxv^TOinmb fiiiratight markaer ok ateer 

ai) F. saachlost gilta &c. f r% „ r, . . 35) C. F. sit. 

aa) B. skadhar zambluj Tha &c. v , r 36) G. Hdradhe skal &c. 

a3) B. F. awdrkan. B. add. ^y7. f ; 37) C. B. F. /wr. ,. . t 

a4) B. F. add. en. '/, ' 38) B. sialwer. F. Sielffwann. . 

a5) F. om. /ia. ,39) C. F. add. oc. v - ■ .' J ^ 1 

a6) F. ora. JM/7J. .:-,.,' .4°) C hcerapeno. *- M - - ,f - ' ' ^.' 

27) F. ^or^ -ivi7/ /*an/i e%h*tha?skal &c. 40 F. dw&Jcann. 

a8) B. JF. sic. A. o^. : 4 2 ) B. Aa/i ^wm kidrir^. ..,.',, 

39) F. tingzdoma till, sedan &c- 4^)^. F. kastar. . t ; 

3o) B. F. sic. A.sipa. ' 44) B. C. ^av^irkunu F* dwarkann. 

3i)B.om.ok. l 45) C. B. F. ^rf. , 

3a) B. sic. A. ^iigjix. F. < iiigs rf(M»om,^ &c. 4?) B# M/lAar# r F# samckart 

33) F. om. iuw. 48) C. B. F, sce* ( . 

34) B. F. wdrkin. • 49) B. C. F. awdrk. Digitized by Google ~1 Bjfjgda JS. VIII. 199 

spiaellio; ol^ hupr faei^ 50 ) sum* 1 ) {wr uar ma^ i flpk ok farunpke ( 5a ^e J)reja 
mark#r, , . ... 

t • ' ' 

.IX. 

1T Nu 53 ) wil bonde sik 54 ) ( 55 bol leghia^ J>a aer Jpaet lagha.gaef. not vm siax 
halma af attunge. sua i forstu gaef uingaef sunt bolgaef. J*aet hetir 56 ) siax ora: 
J>aet aer lagha (^afraej^ fiure |>yni korns* (f 8 aella ,tue ora uajxmala tuaeggia ngefc 
na 59 ) bret. < daxuaerke um uar ok 6 ^) annat utn host. 61 ) Nu skal landboin 62 ) a 94 
eghn 63 ) haua at 64 ) minstu Jpry hus. laj)u. koraskammu 65 ) not hus. 66 ) §. 1. Nu 
uill land drotioi*fn 67 \ han af bole bort uraka: 68 ) ba skal han til fara firi iul 
ok haelgha aftun gifta fulnaj) 69 ) hanum 70 ) 1 garj) fora aella aer han egh 71 ) laghua,- 
raj)aer af. Nu skil J)em a han sighasr egh uara af uarat. 72 ) J>a a han ) uita 
han laghuaraj)an af maej) epe fiughurtan manna: Nu aen han suaer a^niote ok 
sighaer sik egh af uaraj)an uara. aellar ok 74 ) at han faeste hantrm iorJ)ina sij)an': 
J)a skal haeraezs ; neerpd uita huaf sum 75 ) J)ger aer sant vm: ( 76 Na a han egh af 
bole fara for aen vm mijy fastu: \>y at han ma egh goJ)zsl af bole 77 ) forautan 
han haette vij) siax oriiro: fore 7 *) han ho bort haette ui£ j^m njariup. 
goJ)zsl 79 ) a bole fylghia. egh ma han garfa af f$rd |>y at J*em (^sktd iorjttg- ^ > — 5o) C. F. om, pa>ru 63) R A ^Uj f »dd. fa*M« r F- a^g AflRfr A-*8&- 

5i) B. C. F. om, m. 64) C. F. om. at. . / A ••» '%« 

Sl ^ ^ m '. *?^ f\ ° m - Mtepretinf**?- 65) B. C. F. sic; add. -o*.- Ar4w*faw*- 

53) C. F. mcipiunt m nova linea # Ixtt mit. ^ n ~ „ .. . 

grandiori ornata. ' ^ B ' C - R no ^ *«*■ 

54) B. F. sdr. C. ^. ; 67) B. C F. landzdrotin. 

55) C. bo Iqe^ia. Male. ' ' 68) A. Litt. r omiss. supra lineam adtf. sxHi))a» 

56) C. F. hete. . C. varrt. ^ 

57) C. F. tf/r«/)e. B„ afradhej j£urar\ihy- 69) C. B. F. sic. A+fulnat. 

nir &c. ; 70) C. F. oni. hanum. . ■ 

58) B. oA: half mark panninga^ ok halfmark 71) F. ora. eg^. Malev H .j ■» 
wadhmala &c. F. e//er oc/t %^/^ march 72) C. B. o/' uarapev\ F. taghwarder atffi 
wadmata peninse, tweggia Scc. G. o^ Aa^/* 73) B. C. F. add. vitzord* 

mark wadhmata &c; aliter: alla twe ora 74) B. C. F. om r ok. 

&c. ut textus noster; atiter: dller half j5) B. C. F. om. sum. 

mark &c ut F. ~ 76) C. F. om. Ifu — iorpc&ghandin kopa. 

59) B. F. ndfmna* C. G. natrnna. 77) ^* bole. 

60) B. C. F. om. ok. , 78) B. Forir. 

61) B. C. F. an. 79) B. Gbdsel. ' l ■' 

62) B, Cr Fr landtoe* 80) Bc a wrda aghandin &c. Digitized by Google 300 Bj-gda B. IX, ghandin lopar^H^raengaer han* 3 ) landboan 84 ) af bota J>a skal hanura*) luka 
ore ( M firi trej)is aeriu ( €7 af huarium attunge. Nu far han af maej) sinum**) 
uilia. J>a takaer han egh gipta fulnaj). utan han uiti maej) epe fiughurtan man- 
na: at han for J>raengdaer aP 9 ) bole. Nu dela J>er ("iorj) aeghandin ok land- 

* r 

boin. J>a a landboin uitzsorj) 91 ) uita sik* a ) til ens halms. sij>an aer han uij>aer 
( M bol lagh skildaer: Nu bauaer land drotinnin* 4 ) flere hans paenninga inne. kae- 
re 95 ) landboin* 6 ) til hans. J^a 97 ) uiti maej) epe at han hafye bol til staemnu 
daghxs. orkar han 9 *) egh 99 ) ej>e. 100 ) J^a 1 ) lati ataer J«t (*sum bol hauaer oint. 
Nu uarar 1 ) han af 4 ) forstu gaef. 5 ) gange sua ataer til (^uingaef sum til bolgaef. 
aer gift half int. haui fa 7 ) J>aen sum*) fangit hauaer. ok fulle£hanum ore firi ar 
huart (•ataer standaer. 10 ) Nu aer gift egh half int. 11 ) J)a a landboin 12 ) sina u ) 
ataer taka. ok fulla iorJ)aeghandanum 14 ) slika 6ra sum han skulde up 15 ) taka. 
§{aj AfraeJ)e 15 ) skal han hem baera 17 ) J)rim nattum firi 1 *) haelgha aftun aella 
haette uij) J)rim orum. aeila ( 19 uiti maej) epe at han sat maej) luui hans* ) kuar 
aella uiti laghbuj)it. Nu skil J)em a um afraej>e. 21 ) J)a a lanboin**) uitzsorj) 81) A, Litt ko bis sunt scriptae. 

fe) B. C F. hoc loco omittunt verba: prcen- 

{cer — pramgdcer af bole 9 eaque inserunt, 
L infra in hac $, C. in fine $. 3, F. Tero 
utroque loco. Cfr. nott 10, 34* infra. 

83) F. priori loco (vide not. 82.) om. han. 

84) C lanboa. 

85) C ora. hanum. F. prioH looo ora. ha- 
num* altero loco habet hahn. 

86) C. F. (posteriori Joco) af afrapom bols Nv 
, far SCc 

') F. utroque loco om. af huarium attunge. 
\) B. F. sidlfsins. C sialfs. 

89) B. F.fran. 

90) C. iorpa aganden. B. F. iordar aghande 
ok landboe, Tha a landboe &c 

91) B. C. F. sic A. uitzsbrp. 
yi) F. sitt. 

93) C. F. bolag skildev. 

94) B. C. F. landzdrotin. 

95) B. kidrir. 

96) C. F. landboe. 

97) C. F. om. pa. 

98) B. C. F. om. han. 

99) B. C. F. sic. A. om. egh. too) F.add. at han haffde bol till stdmpnodagtu 

1) B. C. F. ora. pa. 

2) B. C om. sum. F. bol som han haffuer 
oint. 

3) C vara. 

4) B. C. F. add. i. 

5) C gift. 6) C vin g\ft som til lolgift. 

7) B. om. pa. 

o) B. C F. om. sum. 

9) B. C F. sic. A. om. atar standcer. 

10) B. F. hic inserunt verba supra omissa: 
Trdnger — fran boli. Cfr. tiot 82. supra, 

n) F. hindt. 

12) B. C F. landboe. 

i3) B. add. gift m 

i4) B. F. iordar dghanda. C iorp mganda. 

i5) C ora. up. 

16) A. Pro A miniator errato adposuit N. 
C B. F. Afrape. 

17) B.fora. 

18) B. F. add. iul ok. 

19) C F. ora. uiti riicep. 
ao) B. C F. ora. hans. 

ai) C B. F. sic (afrape). A. arwpe. 
aa) B. C F. landboe. Digitized by Google JBjrgda B. IX. 20 1 uita* 3 ) at J>aelta uar &&t vtur. §{3y Nu aer landboe ui{> bol skilclaer 24 ) J>a skal 
han hus sin til sin fora all utan })ry. j>om a5 ) siim* 6 ) skild aeru. 27 ) Nu will 
han egh kopa J>em: J)a skal**) staemna hanum J)ing ok bepas uaerpa sinna. 
will ( af han egh luka 10 ) hanum: J)a ma han saklost J)5m af fdra. sen han will 
egh kopa J)om innan J)ingum ok faemtum sua skal ok um garj)a tfara: 31 ) utan 
tompta garj)iin sa ) han skal M ) bole fylghia. 34 ) §<QjNu dor antuiggia j>aen sum 35 ) 
gift gaf. aellas }>aen sum 36 ) giuit uar. J)a aeruir 37 ) sua gift 38 ) bol sum f&brini sit. 
ee J)ser til sum 39 ) glft aer u^jnt. Nu aer 40 ) J)aet bol ataer ( 4, siJ>an falt skipan: 
J)a aer haen naestaer ( 4a sum forst haf{)e. 43 ) Nu giuaer annar til: bset kallar un- 
di giaef. 44 ) J)«t aer J>riggia marka sak. han skal af 45 ) bole fara. ok hin til gan- 
ga 46 ) sum forra hafj)i: §{5y Nu hauaer man eghn manzs maej) ars gaewmr 47 ) 
Jmghar inne aer rokaer ok sata: J)a aer han uij) ( 48 bol lagh skildaer 49 ) py at 
J)aet aer egh lagha gift. 50 ) Nu aen lagha gaef aer: J)a a half aeng 51 ) fylghia til") 
traej)is aeriu: §^6j Nu kopir man eghn aella skiptir firi iul ok haelgha afltun: 
bor a landboe. J)a far hin tii sum fangit hauaer ok 53 ) laeggaer a egtin 84 ) sina ok 95 
narar 55 ). han af bole. Nu standaer undi gipt 5 *) hans. kraeui ataer 57 ) J)akt sum 58 ) 
han gaf. ok uaeghe uij) hin sum fangit hauaer maej) ars gaef. J)y at $gh ma a3) C. B. F. add. pcet. 
a4) B. laghskilder f 
*5) C. B. pbn. 

36) B. C. F. ona. sum. 

37) C. uaro. F. woro. 
a8) C. F. add. han. 

29) C otn. han egh. Male. 

30) B. C. F. sic A. AnAa. 
3i) F. warda. 

3a) C. B. girper. F. Gardar. 

33) F. add. <?. 

34) C hic inserit, et F. iterum addit *er- 
ba: pramgcer — £o/e. Cfr. nott 82, io. 
pag. 200. 

35) C. ce. F. th&r. 

36) F. ffcar. 
3?) JB. F. onvi. 

38) B. F. giptat. 

39) B. F. om. «i/i*. 

40) B. ivarrfer. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II. 40 F. sic (sedan). A.sipa. B. a/ skipan falt. 

42) B. Y.for byghdc a. Nu Scc. 

43) A. Litt Aa/* bis sunt scriptae. 

44) B* F« sic. A. nnrf/ grcef. 

45) B. F. sic. A. a. 

46) B. F. g*Wa. 

47) F. ar^z giffuin. Male. 

48) F. £o/a 5 * 5&7/<fcr. 
49} B. sic. A. lugh skiUer. 
5o) B. F. gidf. 

5i) B< F. sic (pro asgn v. eghn). A. cen. ' 
5%) B. F. om. tiL 

53) F. om. o£. . i 

54) A. egAm scriptum est, at scalpro emen- 
datum. 

55^ B. F. sic. A. uarkcer.- 

56) F. gif. 

57) F. om. atcer. 

58) B. F. om. sum. 

a6 Digitized by Google 202 Bfgda B. IX. han 59 ) gaera graesfara. Nu kopir han egh 60 ) forra aen bondin hauaer ut burit 
saej)a 61 ) skaeppu sina. J>a skal bonde saej) sina sa til lukins. ok 62 ) luka J>ent 
afraej)e 63 ) sum 64 ) naest iar 65 ) agha iulum. Nu aer at kunait, at 66 ) traefa 67 ) skaL 
J)a skal han biupa iorj) aeghandanum 68 ) lagha gaef. Nu will han egh uij)aerta- 
ka. J)a aer J)aet landboans uitzs orj). uita J>aet at 69 ) han uar egh lagh uarajwer 70 ) 
af. han a halda maej) ars jjaeuinne han skal taka maej) ( 71 sik graenna sina ok 
biuj)a hanum i garj)e. sua ok i 72 ) J)inge. sij>an skal 73 ) hem fara ok binda gtft 
uij) handuita: 74 ) aeria ut at akre ok J>uaeru iuir annan. 75 ) biuj)a sua J)aer ha- 
num: will han egh aen J>a uij) taka. J>a skal han gift ( 76 taka ok spakum bon- 
da i haendaer saetia. sij)an ma han 77 ) saklosum 78 ) J>aet ar haua: §.(7^ ( 79 Nu ta^ 
kaer man oxa mala 80 ) ok laeggia undi^Jf ara^taemnu : inne 82 ) up mala sin ok 
Yill sij>an af fara: han a fulnap firi hus sin ok 83 ) garj)a sina haua: Nu far 
har^ af for: J)a hauaer han firi farit arwf>e sinu: aghe ( 84 sua huar i husum 
sum han atte i bole sua ok i garjmm: / §\§/ Nu aerr iorf>aeghandin 85 ) olaghlika 
undan landboa sinum 86 ) ok sar? ( 87 han firiaer saej) sinne ok haui hana landboin: 
ok han 88 ) se osakaer firi at han arj>e. J)y at J)aet uar 89 ) sialfs 90 ) hans iorJ>: §/9} 
Nu auaerkar annar J)a iorj) sum annar hauaer at festum: 91 ) J>a skal J>aen sum 
iorJ)ina 92 ) a malsaeghandajaet 93 ) kraeuia : ena mark hanum bota : mark kununge. 
mark haeraej>e. 94 ) ok han a ej)in sea. ok lanboin (^a giald firi skaj)an: 59) F. hin. 

60) B. F. sic. A. eghn. 

61) C. F. scepes. 

62) C. F. om. ok. 

63) C. B. F. afrafye. 

64) B. C. F. om. sum. 

65) Cfic. 

66) A. Pro at antea iul, ul videtar, scriptum 
fuit. 

67) F. tredes. 

68) B. iordar dgfianda. F. dganden. 

69) B. F. om. at. 

70) F. laghkraffder. 

7O B. F. sdr granna &c. 

72) B. a. 

73) B. F. add. han. 

74) F. hans witha. Male. 

75) B. F. aker. 

76) B. F. om. taka ok. 77) F. add. dth. 

78) Pro saklbsu um. Sic B. F. 

59) F. om. JVu — haua. 
o) B. bdz mala. Sed G. bxamala. 
**'? /trfjriffiTi flddendum videtur. Cfr. Cap. 32. 

82) B. inner. 

83) A. Pro o primum scrjptum est g, 

84) B. F. sic. A. suar i Qcc. 

85) B. iordar dghande. 

86) B. F. sins. 

87) B. F. Hawi firi art sddh sinne, hawi &c. 

88) B. hin. 

89) F. dr. 

90) B. sic. F. Sielff. A. siaffs. 

91) B. F. add. af andrum. 

92) B. F. sic A. iorpia. 

93) B. F. rdttin. 

94) B. haradhinu. 

95) F. gdUde. Male. Digitized by Google Bfgda B. X. ao3 •X. 

H Nu gaers Jwrp 96 ) af (^nyiu up: J>a skal tompt 98 ) laeggia nij)aer. Nu hauaer 
("han uitzs orfa sum aefte gamblu tompt uill laeggia. Nu uill han lagha mal 
a laeggia : J>aet aeru tiugh 100 ) alnar a attungx tompt. ok tiu alnar a 1 ) attungx akaer. 

H Nu husar') man a 3 ) humpe utan huwzs mal. graenna 4 ) aeru hanum egh 
gatu skyldir gaeri ut af sialfs sins. §. i. Nu fara maen af gamblum tomptum 
sinum ok 5 ) gaera sik 6 ) nyia: koma a ok boa a ok 7 ) uilia alla Jrit haua: nusitaer 
£n 8 ) a gamblu 9 ) tompt.' J)a hauaer han uitzs orj) kraeuia J)em ataer alla til sin 
ok egh J>er han: Nu aeru alle af gamblu tompt farnir. ( 10 ok alli anyiatompt 
komnir. J>a aer hun sua laghkumin 11 ) nij>aer sum hin gambla: ok hin gambla 
hetir akaer mal: §. 2. Nu skil bondaer 12 ) um bygning sina: J>a hauaer han 13 ) 
uitzorj) sum 14 ) half traej)e 15 ) uill 15 ) a gaera: 17 ) 

XII. 

f Nu uill bonde sik 18 ) draeng loghia faestir 19 ) hanum leghu. gangaer a mat ok 
mala: uill draengrin ao ) iort ganga sij)an: al ) gialde bonda sua mykit sum han 
hafbe hanum fest. Nu uill f bonde 2 *) han bort aelta; J)a M ) iuke hanum J)aet han 
halpe hanum faest. gange sij)an al ) draengaer huart* 4 ) surn 25 ) hanuill. §. 1. alle a6 ) 96) F. lordh. 

97) B. F. by, tha Qcc. Sed G. nyu vp. 

98) B. F. tomptir. 

99) B. F. thdn witzord apte &c. 

100) B. tiughu. F. XX. 

1) G. om. o. 

2) G. husa. 

3) F. oro. a. 

4) B. F. Grannar. C. gvanna. 

5) B. om. ok. 

6) F. B. ster. 

7) B. F. om. ok. 

8) B* F. add. qwar. 

9) B. gamble. 

10) F. eller a &c. 

11) A. laghkumini scriptum csl, at ultimum 
* deietum. 12) B. add. a. 

i3) F. thann. 

i4) B. F. om. sum. 

i5) B. F. sic. A. half trcepu. 

16) B. F. sic. A. om. uill. 

17) B. F. Idggia. 

18) B. F. sar. 

19) C. fceste. 

ao) B. C. F. drdnger. 

ai) B. C. F. oro. sipan. 

aa) G. bonden. 

a3) B. G. F. om. pa. 

*4) G. Aiuir. 

a5) B. C. F. om. «unt. 

26) F. JPw aller. . Digitized by Google *?4 Bjgdd B: XII. per sum laghlika aeru til sins lutzs komnir. per aghu' 7 ) sialui sik til 3 *) leghn 
faesta.jfer sum^.egh aeru 80 ) sua ok «ru f»6n 31 ) ughurmagha. J>a fseste J>aen Jiem 
siim J>erra mals man 12 ) eer: aeru fer 33 ) maghanda maen ok i bo maej) fsejjaer 34 ) 
sinum 35 ) J>a 36 ) faesti Jx>m gambli karlin 37 ) til leghu: 

.XIII. 

1 (^Nu a?n loska maj)aer drax tella 39 ) slas. aella gaer nakuarra andra gseniin^ 
ga 40 ) ok aer leghu staddaer 41 ) mae}> manne. J)aer a han ut stsemna alla lagha 
96 soknina sum 42 ) han aerjaen po at han lope 43 ) bort. J>a gange 44 ) laghasoknin in 
til hans ok egh til bondans. Nu aer han giptar 45 ) ok hauaer annarstaj* 46 ) kunu. 
J)a skal han J)a?r 47 ) staemna ut 48 ) lagha sokniua J)aer sum 49 ) hans kona oer. ok 
J)aer sum 49 ) hpn 50 ) raej) 51 ) baj)e 5a ) lasunfc ok 53 ) nyklum. §. i. Nu uilia bondaer 54 ) 
saej) sina byria J)a skulu J)er lij> taept haua ok raent lij>um sinum fdr aen ut 
baers saej>is skaeppa: tompta garj)a skulu se gilde uara # ( 55 sua maellum iul 56 ) ok 
kyndil niaessu. 37 ) cum maellum mizssomars 58 ) ok olafs maessu. §. 2. Nu skal 
huar bonde uarj)a 59 ) half girju 60 ) uij> aonan maellum tompta sinna: Nu ma 
egh hus half girj>i 61 ) uarj)a: nu rindser haegnaj)aer a aeggiar 62 ) tompt t J)aer aghu. 
graenna 63 ) half girj)i uarj)a. uij) hin 64 ) sum tomptina 65 ) a. Nu motir 66 ) aengh 27) A. alghu scriptum est 7 at / deletum. 

28) B. om, ttf. . 

29) B. om. sum. 

30) F. om. ceru. 

3i) C. B. sic. F. tham. A. po. 

32) B. malsmadher. 

33) B. Mon. 

34) B. fadhur. F. Fadhen 

35) B. G. F. sic. A. imu. 

36) G. oro. £a. 

37) B. CnF. karl. 

38) C. om. pr. h. Cap.: JVu — nyktum. 

39) F. om. atlla. 

40) F. gard. 

40 F. lcgo fdster. 

42) F. /fcar. 

43) B. loper. 

44) A. ganga primum scriptum est. 

45) B. F. gipter. 

46) F. annorstadz. 

47) B. om. £<rr. 48) B. F. add. a//*. 

49) F. om. sum. 

50) B. fcm. Male. 
5i) B. F. radher. 

52) F. om. bape. . " 

53) B. F. sic. A. om. ok. 

54) B. C. F. bonder. 

55) F. om. sua — iul. S >\ 

56) B. iula. 

57) F. Hinderssmesso. 

58) B. C. sic. F. Missomare. A* mizssomaras. 
5g) F. om. uarpa. 

60) B. F. sic. C. half gimrpe. A. half fripi. 
6r) B. C. F. sic. A. half fripi. 

62) B. C. angiar* F. engiar^ mutatum ab ipso 
scriba in eggiar. 

63) B. F. grannar. C. graa/ia. 

64) C. £*p/i. 

65) B. C. F. tompt. 

66) C. mbte. Digitized by Google fygda B. XIII. m 

»kre. J>a a huar J>erra ( s7 tn«J) andrum balf girj)i nar})a: Nu liggasr hiorjj 
U)t M ) mot w ) ha?gnaj>e. |>a ska) Jwen sum 70 ) hiorj) lotina 71 ) a. egh 73 ) hatf girj)i * 
mot uij) haeguaj? halda : Nu ligg&r hiorj) lot gen hiorj) lot J>a hore Jwer egfc 
half girj)i 73 ) til. utan }>aer gange horn gen 74 ) horne. ok hof gen hof* p* 7 *) mm 
egh in taka firi andrum annars fae. 

XIIIL 

V 6 ) Nu aghu alle garj>a gildi uara 77 ) firi haelgha J>ors dagh : ( 78 aer garj)»r 
( 79 ogildaer. J)a bote firi J)re ora. Nu ajr J)aet gildaer garj>aer sum* ) man bflefr) 
maej). allum folk uaknum. 81 ) sua hoghaer sum laghlikser man takeer annai^jiagh 
a iorJ> raaej) alna langu skapte. J)a skal studh stawrS) saetia fiaeta fran garj)e. 
J>a skal aendin a hankinum 83 ) uara Jmna langaer | GderJ>ir sum skilt aer. gait*. 
gger djaellu 84 ) suin aella sdj)aer far af hana ligge ogildKr;* 5 ) (^gaerjnr egh sura 
skilt aer ok kombser maellum fae ok far af b*na gialde firi half gildi: 87 ) §. i. 
Nu liggaer gap a garj*. bote 88 ) firi fre ora. Mggis ( w a tutbote firi siax prai' 
J>aer & aegh 90 ) kunungaer aP J > ^ngihne JiHggit ^ra sak.* (*flok egh af siabc Sra; 
safk: Jaet skal hairazsh#ping e taka: ( 9S ok aenga siai drw saik flskal faaraezrhdf* 
J)inge taka utan firi hroa sjrn: aella 95 ) garj)a syn? ok firi ucegha ryjszshj. 96 ) Nn. 
( 97 aeru a garj)p p*7 gap aella J)rim flera: J)a M ) bdte J>rea markaer. J)aer a i ba- * . • ; -.) 67) B. C F. half girde (C halfgiasrpe) a mo- ££ Lcge rfiuft staw v. tf ud& too, . 

te andrum halda. Nu &c. 83) A. Pro fc primum scriptum cst k. 

25 «' £ r V anlea *' ul videtur > scri P lum fuit - 84) B. C F. mallum. 

60) B. C F. een. n Z ^ ^ ^ 

70) B. C. F. oui. sum. 85 ) B - C - F - ogilt, 

71) C. B. hiorpibt. F. hiordHUih. 86) C g(a>rf>e. F* om. g*r/n> — hai/ gildi. 

72) C. om. egh. Male. 87) B. Aa//* gilde. 

73) B. F. sic. C. half giarpe. A. half gipi. 88) C. g/*/<fe. ^ . 

74) C. a mot. < 89) C. tu bote siax Scc. * 

75) C. B. F. oc pcer. " 90) B. C. F; egh. 

76) A. Hoc signum, cui Jocus in textu non gi) C. add. ok af * .' ' 
erat relictus, in mnrgine posuit miniator. 92) B. dlldr af &c. C alla siax &<*. 

77) A. garpa gildi uari hic additum cst, at g3) C. om. ok — ikegha rYpzshi.^ 

haec verba tribus lineoiis sunt. inducta. g4) F. tha tagi HdradzMffdihge> VtKanti &e. 

78) C a?ru garpa. g5) B. ok. .< 

79) B. C F. tha ogilder, hbte (C bblen) &c# 96) B. rydhsle. 

80) C om. sum. ¥. ar. , 97) C F. arn ceY ^ <&d. .1 

81) B. C folkwapnum. F. fuUomlFapnorru 98) B. C F. om. £a. Digitized by Google Sqq Bygdh Si XII IX. Jfe* 9 ) karl ok kunungaer. aella liggaer 10 ?) sdrgap a garj>e. jaa 1 ) |>6te jireia markaer 
•tki J>eet ataer suin a ) J>aer spiltis girium .§. a. Nri skal man racnna lij)i sinu til 
(?geer Jns ok egh fran: (^rfiennir han 5 ) annur kust 6 ) £a bote siax fira ok, ataer 7 ) 
apuettin: nu afen inan hataer lij>i oraent. gialde firi siax 6r* ok ataer spiaeilin. 8 ) 

XV. 

. f Nu uill fae i akra fara ok skaj^a gaera. lopaer a gildan garj) ok 9 ) far af 
bana ligge ogilt. nu will fae ur 10 ) fara ok uaeghia skaj)a lopeer a gildan garjV 
( il ok far af bana. gialde 12 ) half gildi: lopaer a ogildan garj). huat sum 13 ) J)aet 
ldpaer innan* 4 ) aella ur: 15 ) gialdi half gildi 16 ) J)aen sum 13 ) garj)in atte. §. i. Nu 
lopeer fae manzs a handuirki 17 ) manz 18 ) ok w ) far af bana* aeltir annar (^a ma- 
jwsr aeila manzs fae. J>a skal han gialda maej) halwu.? 1 ) aella dylia 22 ) maej) ej^e 23 ) 
at J>aet fik egh J>y bana at hans at guide. aella hans feia : a4 ) Nu far fe af 
handuaerkuih 25 ) baria ok faldaer a£: synis alt saman fa& J)aet sum* 6 ) bana fik 
ok {* 7 bloj>ughur stawr. har ok handuirki £•) jj a a* 9 ) hin uitzorj) sum 30 ) faet at- 
97 te maej) tuaeggia mahna e£e at paet fik 31 ) af ban* handuaerkum 32 ) bana. (^takx 
egh ait saman : J)a hauaer han uitzsorj) at uaeria sih Handuirki 38 ) maej) tolf 
manna epe at J)aet fik egh af hans hbnduirkum 39 ) bana. brisuer at ej)e bote 
haifgildL 99) F. odl bape. 

100) G. F. add. a. 

I) C. F. om. pa. 
a) G. F. om. *w/n. 

3) B. C. F. sic. A. garzs ok fran. 

4) G. rmnne. F. om. rcennir — spimllin. 

5) B. om. Aa/i. 

6) B. G. annurkusta. 

5) G. ora. <rf^r. 
) G. F. £atf {F. add. som) spitt (er. 

9) B. F. om. ot. 

10) G. uf. 

II) B. G. om. ok. F. &uo<{ rtet loper innan 
ellcr Vr, gaUde &c. 

12) G. B. F. sic. A. galde. 
i3) B. G. F. om. sunu 
i4) F. sic B. G. in. A. innal. 
i5) B. Cvf. 16) A. Supra lineam errato additum est a, ut 
Jegeretur gialdi, at illud a deletum est 
C. hand uerk. F. Handavdrck. 
G. F. om. manz. 
B. C. F. om. oi. 

B. C. F. sic. A. mapcer a manzs &c 
B. C. F. hamm. 
B. C. rfr/t. 

B. F. add. *o(f manna. 
B. C. yfear. F. yaa. 
B. F. handawdrkum. 

B, G. F. om. fu/ra. 

C. blopoge stafra oc handuerke. C£.3 
B. F. handawirke. ~ 
F. om. a. 
F. e. '9 
ao 

ai 

23 

a5 
a6 

a8 3o 3i 
3a 
33 F. add. egh. 

B. handawarkum. F. handawirchom. 

F. om. t«*x — - weria. Digitized by Google Bygda.B. XVh *&} .XVI. • .••:'. "'. 

•f Nn hauaet man iorj) i andrum bj ok 84 ) uill egbf sa ok egh gaera 3 *) gat?J)al 
um. ok 36 ) will sua ( S7 anars 6J)i laeggia sum sitl J)a skulu bondeer til ("bans fa- 
ra sum i bynum boa ok staemna hanum 39 ) til haegna})a: Nu uiU han egh: 
cella aer ( 40 sua fiaerrin at pe gita egh ( 4 Hil hans kumit. J>a skulu J)6f \\{ m ) 
J)?ngx fara ,um 4J ) logburdaghin sum 44 ) naestaer aer aeftir haelgha J)ors dagh: ok 
doma til taka at 49 ) haeghna ( 46 um sik: sij)an mughu J)er stafrum 47 ) hota ok 
gaerpa: ok saklosu 48 ) hans aengia ok lindur maej) 49 ) mula bet beta ok egh sla: 
ok 50 ) sijxin sin garj) 51 ) saklosu af fora. ok han bote J)reia markaer firi at haft 
uilde egh 5a ) haeghna: 

.XVII. 

5f Nu tiujtra man i akre aslla seng annars 53 ) manzs meej) halw tiuj>re. ; fest 
aeru ora J)ri ok ataer ( 54 J>aet sum spiaellin aeru. tiuj)ra fullu tiuj>re bote siax 
ora ok ataer spiallin: Nu gangaer haestaer los J*a korn aer i axe. gialde span 
firi haest. draghaer ( 55 maeJ)aer sik tiuj)aerjiael. bote firi annan: 56 ) gangaer haestaer 
i haeldu gialde firi span. ganga tue i haeldu 57 ) gialde firi J)re spaen: §. i. Nu 
gangaer fae i akre 58 ) lost. J)a skal fae intaka. aer J)aet haestaer. J>a skal lej)a ok 
egh 59 ) rij>a: kombaer hin sum a ok eo ) raenir akaer nam af hanum. 61 ) haette uip 
J)rim markunl: aella tolf manna ej) 6a ) at han raente egh akaer nam af hantfmi 34) B. F. om. ok. 48) B. 

35) A. Pro a priroum scriptum est J>. B. F. 49) F. 
gidrda* 5o) F. 

36) B. F. om. ok. 5i) B. 

37) B. F. annars a odhi &a 52) B. 

38) B. F. fara i bynum &c. * 53) B. 
3g) B. F. om. hanum. 54) B. 
4o) B. F. han swa Jidrran. bast 
40 B. F. hitt han, Tha &c. 55) B. 
4^) A. hans additum est, at rtibra lineola in- 56) F. 

ductum. 57) B. 

43) F. a. B. F. add. thdn. 58) B. 

44) F. om. sum. 5oJ B. 

45) B. om. at. 60) F. 

46) F. och sedan &c. 61) B. 

47) B. F. stawra. B. add. vm. 62) B. F. saklost. 

och. 

Nw. 

garda fang. F. gardfang. 

F. add. sialwer. 

F. om. annars. 

thdt spilt ar.' Tiudhrar &C F. oin. 

— atafr. 

F. madh sar. 

add. Span. 

add. saman. 

akrum. 

F. sic. A. om. egh* 

om. ok. 

F. add. 0* biudher egjh ratt til* 

edhe. Digitized by Google **8 Sjrgda B. XVII. Nu takaer man fae hans 63 ) in. |>a komaer 64 ) hin aeftir sum a ok 60 ) hiuj>aer €S ) 
yaej> til: ae huru mjkil sum? 6 ) J>on aeru. J>a skulu uaej> uara 67 } }>y* at egh ma 
fijjan.dj&a: |>a a?*) han egh laengaer inne 69 ) halda. Nu takaer han ui£ uoeJ>ium: 
C ^ 3 %*H l SF?* 11 ^ C ! I? e| T a skuj)^ .huar £um gynum gibdan garj) gangaer gialde 
fixn suip J)«t 7a ) atte 7S )J«r ginum ogthjan 74 ) gangit^ gialde hin sum garj>in atte» 
bajdaer jhan 75 ) akaei^pame sipan^hin biuj>»r raet til. J)a 76 ) haette uij) J>rhn mar* 
kum: Nu skulu granna spiaell miaeta. J)a aghu hiqs miaetanz maen 77 ) uilzsorJ> 
sum ut skulu 7 *) ( 79 giua beggia ut sua mykit sum J>e uilia (^naaej) epe tuaeggia 
manna a t mera uar egh spilt. Nu will ban egh raet til fear sins bju J>a : ( 8l ])a 
skal han granna sina taka ok i garj) lians ganga ok") biuj>a banum ataer, pk 
sua a J)inge laghlika. ok hans uar^naj) a laeggia. ok 8a ) J)a uarj)ar han egh si- 
J)an huat ( 8S sum at J)y kan koma firi utan sinum handuaerkum : 84 ) Nu kaerir 
hin aefte sum 85 ) faet atte J)a M ) niti mmp epe fiughurtan manna at han ha(J>e 
hanum laghlika ataer bujiij. ok 87 ) sialuaer wlte at han uilde egh ataer 88 ) losa. 
Nu sti^ll man ak$rjaam af andrum : bote firi J>reia markaer. aella dyli mae$> 
tejf xnanna ej>e 

.XVIII. 

I 

f Nu willbonde aeng 89 ) sinne biaergha. nu will han aka; J>a aer oslaghit fir* 
banpm. |>a skal l^n sik 90 ) ueegh sla: ok i sata bipergha, <>k sua uaegh giuum 63) B. ora. hans. F. mans. 

64) B- P. kumber. 

65) B. F. add.Jiura panninga. 

66) B. F. oau mnr» ':$ 

67) B. F. warda. 

68) F. md. 

69) B. F. om. thnc 

70) A. Verba pa aghu bis sunt scvipta, at 
priori loco lineolis jnducta. 

71) B. F. skudha garda, Hawer gynum gi7- 
dan gard gangit, &c. 

7 2) B.fdit. 

73) B. F. sic. A. om. atte. 

74) B. add. garcL 
j5) R F. om. hatu 
76) B. F. om. pa. 77) B. F. miatzman. 

78) B. **»/. 

79) B. F. gidlda, laggia fram $wa &c. 

80) B. F. ok edh (F. add. d) mddh t<wem, at 
mera 6cc. 

81) B. F. Han skal granna &c 

82) B. F. om. ok. 

83) B. a kumber. F. & Aann komma* 

84) B. handoAvdrkum. 

85) F. ar. 

86) F. om. />a. 

87) F. om. oA. 

88) B. F. om. atcer. 
Bq) B. egn. 

o/>) F. *Sar. Digitized by Google Bygda B. XFIIL 309 akaer skaera: ok i rok saetia.* 1 ) Nu akaer man* 1 ) iuir akaer aella aeng. rindaer 
ijinan hi*l: gialde firi hiul 93 ) flrc riudaer iui 94 ) annat gialde firi tua 5ra. rin- 
daer 95 ) }JriJ)ia gialde? 6 ) J>reia ora. rinna 95 ) all fiughur gialde 97 ) siax Sra ok aUer 
spiaellin : J>aen a lij>i uar J>a ("sum snimstu akaer gimim ok ataer gaer J>a. 

i • * 

* * ■ * 

H Nu kan man mistaka rok aeUa sata: stkndaer hans utt ataer. kaeri 99 ) hin 
sum a sighaer sin takin uara: J>a skal (^aemmanga ataer gialda sum han tok 
ok maej) 1 ) ej> tolf manna: at iak tok maej) py at iak hugj>e mit 1 ) uara ok egh 98 
J)it 8 ) §. 1. Nu 4 ) kaere 1 ) granne til granna sins J)u 6 ) hauaer J>aer skurit a mik 
ok saetaer i haslu. nu forir (*han in undan haslu: J)aet aer siax ora sak aella 
ej)aer tolf manna at iak flutte egh*) undan haslu. Nu forir man in ok gialdaer 
ut iuir J>riskulda. (*J>a aer han at J)rim markum sakaer. 10 ) 

' .xx.: 

H Nu a bonde frij^gaerj>e uarj>a uij> annan ee maej)an annar hauser 11 ) obur- 
ghit Nu aen 1 *) annar hauaer oburghit ok gitaer egh aellas uill egh biaergha: 
£a skal frij>jjaerj>i til martins nuesau uarj*a um afaer. ok um 13 ) aeng til mi- 
kials maessu: **•* t » 91) F. sittia. 

92) B. F. han. 
£3) B. F. om. hiuL 

94) B. F. L 

95) B. F. add. L 

96) B. bbte. 

97) B. bott. F. add. t /?rt. 

98) F» sinista aker 6cc 

99) B. F. kiarir. 

100) B. F. han $w* manga. 
1) B. F. swa. 

a) B. F. min. 

• * • 

Corp. Jur. Sv. G. Amt. FoL II. 3) B. F. tin. 

4) A. Loco litt N minrator trrato adposuit % 

5) B. kiarir. 

6) B. F. sic A. py. 

7) F. ouu A«* — forir. » 

8) B. add. in. 

9) B. F. sic A. oro. £* <cr. 

10) B. F. bic addunt quae textus noster ha- 
bet in Cap. 21: 1. Ok firi ailaker gtilld— 
angia giaid. Gfr. not. a4 pag. aio. 

fi) B. F. sic. A. kauafr. 
ri)' B. F. sic. A. om. am. ' 
i3) P. om.'«w. *7 Digitized by Google 210 JBfgda B. XXI. 1 ( l4 Nu kan man urangaer uara ok will egli biaergba ok alle granna ' haua 
burghit. 15 ) J>a skulu J>er hanum staemna. J>a skal domarin J>aet skuj>a huat han 
g6r J>aet haeldaer 16 ) J>raengdaer eella maej> uilia : 17 ) J>a laegge dpmarin ( ,8 sua ha- 
num ruman dagh at han ma uael sinu in hiargha: nu hauaer han egh 19 ) bur- 
ghit. J>a farin ( 20 graenna hans til J)ingx ok takin dom til at hans afrsej>e sak- 
losu nota. Nu syn domarin J)6m dom J>a ligge J>aet al ) til haeraezs naemdin-» 
na. aa ) sighaer haeraezs naemdin at han sunde hanum dom J>a bote 23 ) J)reiamar- 
kaer. §.£} ( a4 firi all akaer giald aella aengia giald J>a skal gialda for sen in aer 
burghit. hauaer han 25 ) egh ho sella korn uti: J>a taki lani af J>em sum ute 
hauaer.* 6 ) Nu a7 ) gialdoer han ut a8 ) iuir J>riskulda« J>a hialpser hanum 29 ) egh 
uilzs ej>aer utan b&te £reia markeer ae firi huat sum 30 ) j>aet aer. haeldaer firi 91 ) 
akeer giald aella aengia giald. §.(3^Nu hauaer bonde oburghit. slar bondeaan- 
nan fae sinu 32 ) haldaer maej> hund ok hirj>a urakaer 33 } ok gsetir taks innan. J>aet 
aer J>riggia marka sak aella dyli maej> tolf manna ej>e at han giorJ>e banum 
aenga olagha a slat 34 ) Nu slar by 35 ) a by ok bolstaJ)aer a bolstaj) aghu alle 
haegnaj) saman. J>a aer aldaer by sakaer at J>rim markum. JtX.II. 

f Nu aer anfrij>aer inne fran olafs magssu ok J>aer til sum 36 ) inne aer 37 ) rokaer 
ok sata. ok uarfrij>ser fran mij>fastu ok til pinkizs dagha. Nu i J>aemma frifr i4) F. om. quae pr. h. Cap. continet: Nu — 

preia markcer. 
i5) B. sic A.Jurghit. 

16) B. om. hteldmr. 

17) B. owilia. 

18) B. hanum swa. 

19) B. add. tha. 

ao) B. granna til flcc 

ai) B. onj. fnet. 

aa) B. namd. 

a3) B. add.firi. \ 

*4) B. F. Ok firi. \ Hi codd. calci Cap. 19. 
addunt, hoc vero loco om. ea, quae taec 
J. continet Gfr. not. 10. pag. 209. 

a5) B. F. om. han. 26) R F. add. ok gialde swa ater. 

27) B. F. Jn. 

28) B. F. om. ut. 

29) B. F. om. hanum. 

30) B. F. om. surru 

3i) B. F. om.Jiri. 

3a) B. F. hic perperam Eabentcomraa 5 nam 
. verba fce sinu cum sequentibus, non cum 
antecedentibus sunt connectenda. 

33) B. F. sic A. wmrkter. B. add. a. 

34) B. F. aslatt. 

35) B. byr. 

36) B. F. om. sunu 

37) F. om. aer* Digitized by Google Bygda jft XXII. iui 

J>a ma aengin 3 *) staemna ok egh*) ej>a 40 ) seia : firi utan iorpa delur. sella man- 
^igflghi* mal selk man ( 4l kraeui , 6k 4a ) sin um uar aen han ler skiptaer uij) han. 
aella korngiald til saej) sinna. aella rogbtar haeghnaj) sin: fiandaer J^iuuaer 43 ) han 
a huarte 44 ) anfrij) aella uarfrij>: ok egh trullkona: firi all annur mal aen ( 4$ skild 
^eru ok kuael bonde bpnda. aella soknare. ( 46 J>a aer han sakaer at J)|im markum» e \ XXIII V 

11 Nu rij>aer man ( 47 hem at uaegh drukkin 4 *) ok drauaels fuldatr huggaersun- 
daer lij) skej). bote firi ortugh. huggaer sundaer andra bote ore huggaer sundaer 
J)riJ)iu bote J)re ora : huggaer sundaer 49 ) skialghindaer ( 50 bote sua firi skialghin- 
daer 51 ) sum firi alla skij)ur. J>a aer lij) at siax orum gilt M ) Nu riJDaer man at 
ueegh 53 ) haefaer lij> ur hurruku. 54 ) gialde firi siax 6ra. nu huggaer man tompta 
garj) manzs. han i»r sakaer at J)rim markum. Nu liggaer tompta g$rj)aer niJ)rL 
ok kaera J)er egh aefte sum skaj)an fingu. J>aer a aengin soknare aefter staemna: 
hulikin 55 ) soknare sum 56 ) J)aer aefte staemnir. J)a 57 ) bote J)rea markaer firi buaria 
J)ingstaemnuna w ) utan J)e kaera a&ftir sum 59 ) skaj>an fingu: ok botir han f>om. 
J)a bote kununginum 60 ) ok egh forca. j Huggaer 61 ) man garjj um frij> gaerj)i 
manzs. bote firi siax ora ok ataer spiaellin. huggaer man laest husokdoraL J>aet 
aer J)riggia marka sak. ok gaeri ataer 63 ) aemgot som J>aet uar. ( 63 huggaer ojlorat 
hus bote siaxs ora ok gaeri emgot sum J)aet uar. 64 ) huggaer bat hans 65 ) aella 
annur anbuj) hans bote firi siax ora ok gaeri ataer 66 ) aemgot sum J) aet uar. go 

38) B. F. add. man nama (F. nemna),ok egh 56) F. om. hote — skiaighintber. 

thing. 5i) B. skidlghinde. 

3q) F. ora. egh. 5a) B. om. gilt. 

4o) B. F. edh. 53) B. add. ok. 

40 B. F. krdwir. G. krdwi oksin del vm 54) B. F. hurraku. 

war, dn han war &c. , 55) F. huilchenn. 
4a) B. F. sic. A. om. ok. v 56) B. F. om. sum. 

43) B. F. &\c. A. piufnapar. . 57) B. F. om. pa. 

44) A. Loco Jitt. hu antea , ut videtur , scri- 58) B. thingxstdmno. F. stdmpno\ 
ptum fuit an. B. hwatke. . 5$) F. om. sum. 

45) B. nu skild aru, gwdl Stc . ' ' ■ 60) B. Kununge. 

46) B. F. Han Ur saher &e. V ■ /61) F. Nw hugger. 
4?) A. y. hem bis est jcripta) at pWori Joco 6%) F. oau< a/*r. 

liaeola inducja. B. 4mh. Ae/m F. Seman 63) F. om. huegasr — war. 
Druckenn &c .;.>.. * -64) B. s ad<J;.yo/\ 

48) B. F. sic. A. drkkin. 65) B..E. skx A< to* t, A**. 

49) B. F. om. sundnr. 66) B. F. om. atcer. Digitized by Google ^ia BjgdaB, XXIIIL 

•;,■■■■ . i ' < .XX.Iim ,;.,.. 

r 

A Nu draepaer man fae manz giaMe 67 ) ataer fullum glaldum. ktrikt kuiktr gen 
ok maej> ej) tolf mamia at Jiaet uar maej) uajra ok egh M ) maej). uilia aella bote 
J>reia iparkaer. §. i. ( 69 Nu rij>eer man at hiorj) manzsaella stoJ)e. huggaermaejr 
uilia J>aet 7 *) i hael. gialde ataer fullum gialdum ok maej) Jrrea markaer. sua firi 
annat ok sua firi J>riJ)ia: huggaer flere maej) sinum uilia i hael aen J>ry. J)a 71 j 
bote 72 ) fiuratigbi markaer. §. 2. Nu draepaer man kouaerne manz. orkar hin 
ej>e. 7 i) J)aet atte at J>aet bet aldrigh um ben ok ("J^aet at huarte su J) aella sa- 
J>a: 75 ) J>a bote siax ora. Nu draepaer man hiorj) hund manz. gialdr firi tua 
ora. nu kombaer man 7# ) egh hundi f ran , sik 77 ) ' for aen ( 78 han draepaer han maej> 
alna langu skapte. 79 ) Iigge ogildaer» §.3« Nu huggaer man fae manz. aer> Jteet 
bae$taer (*°tella hors. uxe 8 *) ok aer egh uaerkna J)a for. w ) J)aen 83 ) sum hiog taki 
J>aen sara ok laeki ok fa banum foran til syslu sinna, warj)eer (^olyttaer J>a ta* 
ki bondin sk eghit ataer. warj)aer lyt. J)a w ) haui J)aen sum hiogh: ok fa bon- 
danum olyttan 86 ) firi. §«4« Nu slar man ut ogha a fae manz maej> uaj)a: 87 ) 
J>aet aer Sre 88 ) (*maej) totf mantoa ejx at J>aet uar maej> uaj>a ok egh maej) 90 ) 
uilia. nu slar maej) uilia bote pre iparkaer.**) slar ut bajoin gralde ataer fullum 
gialdum ok maej) (^apa ej). slar meej) uilia bote firi 03 ) J)rera markaer. Nu 
slar han born af f>aet aer ore. huggaer af hala: ( 94 ])aet aer ore. ok maej> uaj>a ej>r 
nu slar maej) uilia bote J)reia nfcarkaer §.5. Nu kaennis manne at ban hauaer 67) B. F. sic. A. giade- 82) F. F. /orf. 

68) B. e. 83) b. #a/i. 

69) F. om. iTi* — a m«rten. g^) R p# ^ „ tM bmde ^ 
*jo)fe legendum videtur. o** ■» « . 

7,)B. F.om.jba. 85} R F. om. />a. 

72) F. add. firi. . 86) B. F. olytt. 

73) B. add. «</?*. 87) B. F* sic. A. utfia* 

7 4) B. F. sic. A. pro fxet at habet £ok 88) b. add. o*. 

7 S £ % £*"** 89) F. ora. /7kp6 — brc markmr. 

76) B. F. om. man. { * t . • . • . 

77) B. F. w. } 90) A- t. m^ bvs, est scnpta. 

78) F. Drapev medh &c. 91) A. w markatr icijptum est. 

79) Apogr. B 5r. habet stakc. Bl adcL |A*> 99) F. totft % Mannti eedh, att thet warmcdh 

80) B. Aoro o//a vxe* wddh*. Jrw *&r wrfA fiwr» 

81) In antiquiore codice, ni fallimui^ addita f ^3) B. F. om. firi. 
postea vero deieta fuemnt vcrba: *tt* ko. gfi) B» F. b&tefiri ora. Digitized by Google Bysda B. XXIIII. *i3 

manz fae draepit. J>a a han uitz orj) dylia mae}> ej» tolf manna at han C 5 ** 
cgh sandaer jrar*) at. bristaer at ept bote firi j>reia markaer ok {>aet ataer fhi* 
lum gialdum sum han drap. §. 6. Nu draepaer man fae manzs ok baer i fial* 
itasr han hetir fae fylingaer. han skal dylia maef> tuaetylftu 97 ) aella bote siax 
markaer 

f Nn bitaer uren gaelding. gialde ataer fullam gialdum (**nu bitaer uren ure* 
nan gialdi") halfgildi. J>y at j>aer atus ,0 °) iamne 1 ) ui£aer Nu bilaer haestaer 
akiut 2 ) bote ataer futtum gialdum }>y at J>aet 3 ) aer ofaefle. 4 ) Nu bitaer haesteer 
fyi til haelia. 5 ) aer J>aet haest fyl ok gangaer. J>a aer Jwet half mark. bitaer ( 6 J>art 
fyl sum 9 ) rindaer. J>aet aeru atta ortughaer. bitaer marfyl ok gangaer J>aet aeru 
tue ora. bitaer marfyl 8 } ok rindaer. bote fiura ortughaer. §. i. Nu stangar Jriur 
oxa gialde ataer 9 ) fullum gialdum : stange 10 ) uxe u ) ko. gialde atee* u ) fullum gial- 
dum: (^nu stanga ko ko/ae pmr sum 14 ) iamnir aghas uif>aer. gialde ataer") half 
gildr» Nu'skaJ)ar kakii manz. gialdi firi ori. skaj>ar kij)i manz aella bmbi. 
gialde 15 ) ortugh. sua ok firi gambla gas. §.2. Nu grauser man diki skaer ur 
gaeslinga torwu dor gaeslingaer i liggi ogildaer. nu aer egb tonva ur skurtn. J>a 
m gaeslingaer gildaer at atta paenningum. miolka gris at fiunjm. 16 ) Nu skalsua 
("huar somartelnungaer gialda sum at hoste uaerj>aer uare. §. 3. Nu alle J>e 
sum faenna 1 *) skaj>a haua um sit faefangit ok J>aet lej>a maej) sannum uitnum» 95) B. drap e.« Brister &Cr 7] F. och. 

g|S) F. om. fxer. , 8) F. skiuth fyf. 

97) F. tretolffto. 9) B. F. om. atar. 

90) A. Loco verborum: nu — urenan aate» 10) B. F. Stangar. 

scriptum fuit: gialde atoer fullwn giaU 11) A. Inter h. v. et sequentcm &scriptumal 

99) B. F. add. ater. deletum est, 

100) B. attus. F. attes. 12) F. om. atcer. 

1) A. Altera iineola fitt n Iq>su cafcunr esf i3) B. F. Stangar $cv 

omissa. i4) F. om. sunu 

a) B. add. til hhUar* f5) B. add. firi. 

S) F. thZr. t6) F. fiura peningom. 

4) B. F. vrafle. »7) B. hwarn sumar tenlunger. F. hnsn* 

5) B. F. hdliar. Sommar telningh* 
£) B. F. hdst fyl »8) F. thdnn- Digitized by Google M JBfgda B. XXV. Jm skal Jwet uita mae}> tueni mannum. at J>it fae uar mins ( ,9 fear hani. p* a 
hin uitzorj) laeggia fram sua mykit sum han will at nu aer fult framme ok bot 
sum skilt aer. 

XXVI. 

1 Nu takaer* man leghu fae. aellas fopaer fae. ( ao J)a aer fopan leghsm : J>a skal 
han uarj>a J>y firi sik al ) ok sinum handuirkum.") firi uak ok uarghi* 3 ) ok sin« 
ioo ne uangomu: paen a uarf>a uak sum uaekkir J>aer til sum a4 ) iamuael aer ataer 
frusit. Nu takaer* 5 ) man lan. }>a skal ae lan hem: §. i. Nu takaer manin sat 
fie. }>a a6 ) uarpaer* 7 ) faet 28 ) af bonda stulit. J)a skal ( a9 J>aet bonde ataer gialda 
J>em sum atte. utan baj>e uar stulit hans ok (^hins sum atte ok in satte. ael- 
las bran 31 ) baj>e. Nu kraeuaer annar ok annar satte in. J>a ( 3a skal J)aet i tak 
lata i alla lagha faemtir. faet aer Jxta hogste faemt 33 ) nat ok iamlangde. 34 ) J>aer 
til (^mattu J>er saklosu inne halda. sum J)aet aer insat til. Nu kombaer egh 
( M aen J>a paen ataer sum atte. 37 ) J>a ma han saktosu J>6m ut fa sum kreeuaer. 
(^a a han til ganga maej) surnum ej)e uita at J>aetta aer mit ok iak hauaer 
raet kaendt. §. a. Nu takaer man haest manz 39 ) rij>aer maej) innan 40 ) haeraez? 
bote firi siax ora. rij^aer haeste 41 ) utan haeraezs bote j>re markaer. ( 4a aella takaer 
bat hans aella kuste hans andra hans olouandis bote firi siax ora. ok aemgot 
ataer sum han tok. 19) B. F. sic. A. fa banni. 

ao) Vcrba: pa — leghan fortc infra *unt in« 

serenda post verba: Nu tahasr man lan. 
ai) B. F. sdr. 
22) B. handawdrkum. 
a3) F. warga. • 
*4) B. F. om. sum. 
*5) A. Litt ta bis sunt scriptae, at priori lo- 

co deletae. 
a6) B. F. om. pa. 
37) F. war. 

28) B. F. om. fxet. 

29) B. han >ihdt attr gidlda <3cc. 3o) B. F. swa hins sum in satte flcc. 
3i) B. brdnt. 

32) B. a. F. d thdnn i &c 

33) B. F. om.fcemt. 

34) B. F. iamlanga. 

35) B. ma han saklost. F. md hann saaklo- 
so 6cc 

36) F. tha dter thdnn insatte, tha &c. 

37) B. F. in satte. 

38) B. F. han skal til ganga. 
3oj B. add. o*. 

4o) B. F. sic A. inna. 

40 B. add. annars. 

4a) B. Nu taker man bat flcc Digitized by Google By%da B. XXFIL 3l5 XXVIL 

f Nu takaer man eliu 43 ) manzs ok 44 ) ror bort mae}) ok 4S ) kombser egh ataetf 
firi sola saetser: bdti firi J>rea 44 ) ora: ' nu kombaer J>aen sum ekiuna 47 ) a lefrit 
han maej) 48 ) ope ok hin uill egh ataer uaenda hote ( 49 siax ora J>aet hetir fonue* 
mis saL Nu sighser ( 50 hia uaere uara. J>a a hin 51 ) uitzs orj> uita J>aet aemgdt 
ataar kumit. §. i«. Nu hauaer bonde kaeldu a 52 ) aeng 53 ) sinne faldaer ifolk ael- 
la fae ok 54 ) far affiana gialde firi half gildi: ok ( 55 botin alle J>e maej> hanum 
sum gaghn toku af kaeldunne, aellas dyli maej> tolf manna ej>e at harr tok egh w ) 
gaghn af J>erre kaeldunne. 57 ) 

■ » 

XXVIII. 

Nu 58 ) delas 59 ) tu kaeraej) uij*.*°) annat sfeyldar baj^e* 1 ) kunungp ok iarle. ok 
annat skyldar egh utan maej) kununge. de)a J>er um") oJ>la sina ok egh 63 ) la- 
gha haeffnr. J)a skal 64 ) sua ( 65 huar taka sum skyldar. 66 ) Ncr gangeer til brutzs 
J)erra maellum. ( 67 J>a takeer J>aet tuaelyti sum neemir febrv haui J>y at J>aet skyl- 
daer mera: ok hint J)riJ)iung. J>y at J)det M ) skuldar 6 ^ mitinli. Nu uaeria 70 ) ba- 
J>in haeraej>in. J>a skal naemd naemna af J>6m naestu andrum haeraejmmm. 71 ) ok 
|>er skulu 7 *) slita 73 ) J>a delu: 74 ) £ i. Nu liggfa byfa gaman 6k Jx> huar isinu 
hseraejre ok 75 ) «kil J>em a ura ramarka sin* ok gaera tuaesuaeri: J>a skal naemna 43) F. okio. 

44) B. F. om. ok. 

45) F. om. ok. 

46) B. F, sic A. siax. Cfr. Cap. 43: i. 

47) F. bkiona. 

48) F. om. mtep. 

49) F. tria marcher, thet &C 

50) B. han warre &c 

5i) F- hann. T 

5a) B. i. 

53) Pro egn. Sic B. 

54) B. F. om. ok. 

55) F. om. bbtin — kaeldunne. 

56) K. e. 

5t\ B. F. kidldu. 

5o) A. F. Hoc Cap. incipit in nova liaea, lit- 

teraque initiali grandiori ornatur. 
5g? F. debu 60) F. om. uip. A. adcL um stytdir? B. 'R. 
vero recte om. baec verba. 

61) F. om. bape. B. add. madh. 

62) F. vth. Maie. 

63) B. F. sic. A. v. egh omiss. supra Iineam 
add. rec. tnan. saec. XVJ. 

64) F. om. skai. 

65) Pro &uarf taka.^Sic B. F. 

66) B. ^&ttr, 

6j) B. TVi** Sfott ^wa luti sum ndrme bor ha^ 
tvt, &c F. tagi thet tue luthj, nammer flcc 

68) B. F. sic. A. om. />**. 

69) B. F. skyldar. 

70) B. add. 1W/1. 

71) B. F. hdradhum. 

72) B. F. om. skulu. 

73) B. sliten. 

74) A. «fe/i/t^ ut videtur r primum scripttinr est 

75; B^r&ir Digitized by Google ai6 Bfgda B. XXV IIL af J>em nsestu andrum tuem hoerajmrain 71 ) naemd: halua af huariu haerae})inu 
ok 2>er skuiu J>aer raet um gaera* §. 2. Nu liggaer gor ty 76 ) ok gamall jhoghfat 
byr ok hejmu byr. nu liggaer han ( 77 gen almaenninge; mi «kil pem a 78 ) um 
skia^ pa a 79 ) standa a aelsta iaefre 80 ) ok 81 ) opa j)a daghrin 8 *) aer douastaer. 83 ) 
maellura bbtolfs maessu ok mizsomars. J)it 84 ) skal byr agha sum op far 85 ) hora. 
i skial gen almaenniuge. Nu hauaer by 76 ) naemir almaenninge byght ok kumit 
a lagha haefj) sinne J>aer hauaer by 76 ) uitzs orj) alt 86 ) J)aet sum 87 ) utan aer garj* 
hans ok lagha haefj) hans J)aet aer abnaenningaer. nu a haeraezshofjunge almaen- 
ninge skipta. Nu hauaer haeraej)e naemer by bygbt ok kumit a lagha haefj) 
sinne. J)a a haeraej)e uitzs orj) ( M at uderia alt J)aet sum 89 ) utan liggaer J>a*°) aer 
byia mark. §.3. Nu ("motis by ok almaenningaer i uatne. J>a skal taka niu 
alna ( w langt «kip ok M ) staej>ia stamn i uasse 94 ) ok 95 ) annan ut a diup. pa skal 
stauda i aeftra stamne ok 9S ) haua sik 96 ) i hande 97 ) haka skapt ok 95 ) kasta ataer 
iuir axl sik 98 ) a diup ut. aghe sua byr sum ytaerst far kastat. ok 95 ) J>aet aer 
101 almaenningaer sum utaa aer. §.4* Nu delas bya uij)aer gori ok gamblir. skii 
J)6m") um skial sin* nu sfiembaer J)dm um 100 ) ramarka : J)a skal syn rset mael- 
lum ramarka ganga utan mote sua mykit uatn sum uaendir ut 1 ) biul a kuaerrt: 
nuote sua mykit uatn: J)a skal i miJ>strom 2 ) ramarka haua utan lagh haefj>at 
handuirki gangi firi. aella lsgha hflefj^ir. 3 )/ nirkar 4 ) man iskoghe annars eellata- 76) B. F. J>yr. 

77) B. widh aimdnning. F. widh Almc- 
ningin. 

78) E. oip. a. 

79) F. add. hann. 

80) G. stora. 

81) F. add. oytersta. B. add. oytarsta, ok\ 
G. vero om. haec verba. 

82) B. F. dagher. 1 

83) B. F. sic. A. add. pcst. 

84) B. F. m. 

85) B./«, 

86) B. F. sic. A. at. 

87) F. om. $w/?*. 

83) F. om. at lyeria. 
89) B. F. om. sum. 90) B. F. **#. 

91) B. motas byr 6cc F. mother by & Al+ 
manningh &c. 

92) B. F. sic. A. /a/tga stang. 

93) F. om. oA. 

94) B. F. wassa. 

95) B. F. om. oJL 

96) F. Sdr. 

97) B. F. handum. 

98) B. F. *ar. 

99) B. add. a. 

100) B. F. sic. A. om. um, add. Mero $fta£ 
«h ok. 

1) B. vm. 

a) B. midhstromom. 

3) B. F. add. That dr lagha hdfder. 

4) B. F. sic. A. werkar. Digitized by Google Bjgda B. XXTIII. ai 7 

ka?r in til opzs mala ok kombaer um s ) garj>e. ( 6 J>aen garj)eer hetir 7 ) rishofjte. 
ok rans garpaer. rutnar J>aen garj>aer af ok 8 ) korabaer um andrum ^ntnar ^ fl 
han aer fik rans garJ)aer<(kombaer um J)riJ)ia ok J)rim flera J>a ripdaer haa a 10 ) 
synraettu. ( n Nu ae liuar sum motas synraetta ok lagha haefjri : ,a ) £a ( l3 rincUer 

,nu ae huar sum 14 ) maj)aer hauaer J)aessum lundum lagh 
haef£)at. ])a a han uitzs orj) uaeria: Nusaembaer J)em egh um radaarka ok hauaer 
annar J)erra uart for. j)a a han 15 ) uitzs orj) sum ( ,6 for hauaer uart. nu een J)e 
uaeria baj)i a yuaerstu faemt. J)^ skal haeraezs naeind uita huat J)aer aer 17 ) sant 
um. Nu aen annar J)erra uar 18 ) a yuaerstu faemt. J)a a J)aen uitzs orj) sum 19 ) 
uart h^uaer. §. 5. Nu ( 20 gaers by 21 ) af by liggaer til ha ok hamnu. uet sina 
ramarka. J)a hauaer han uitzs orj) uaeria J)aet sum 19 ) han hauaer fangit ok egh 
til hogha bys iuir ramarka ganga. Nu hauaer han egh sik 22 ) ramarka ok lig- 
gaer egh til ha ok hamnu han bauaer egh uitzorj) mera at 23 ) uaeria aen han 
hauaer garj)e gripit. han a haua maej) hogha by af almaenninge bysins. timbaer 

* 

ok troj). 24 ) fang ok fear gang. ok ry})ia undir rughi ok rowm: haua af J)reia 
halma. ok sijjan laeggia olwr undir fear fot. egh ma han laengaer til akaer ael- 
la aeng haua. Nu uill hogha 25 ) by 26 ) alraaenninge skipta. J)a a afgaerj)is by 26 ) 
sua mykit i skoghe sum skyldar. nu aer by 27 ) af almaenninge koptaer; })a a 
han egh ( 28 uitzs orj) mera ( 29 at uaeria aen sua sum han hauaer garj>e gripit ok 
lagha haefj) a kumit. $) B. F. sic. A. iui. . 17) A. sa>r scriptum est, at s deletum. 

6) F. om. pcen garpasr. 18) Pro utjer. Sic B. 

7) B. F. hete. 19) B. F. ora. sum. 

8) F. om. oh. 20) F. gdrdis byr a byr. 
j) Jitifl^* han a*r ^£ rans garpwr. rutnar af 21) B. F. byr. - 

homboer ficc 22) F. sitU 

to) B. om. a. a3) B. F. om. at. 

11) F. om. Nu — lagMuefpi synrtettu. *4) B. F. trodhor. 

12) B, hdfdir. a 5) F. sic. A. hbghi. B. hbghe. 

13) B. rinda lagha hdfdir. 26) B. byr. 

14) B. F. om. sum. 27) B. F. byr. 

xS) F. thann. 28) B. mera witzord. 

16) B. F. <wart hawer. Nu &c. 29) B. F. waria, dn han hawer &c. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II. 28 Digitized by Google aiB Bygtik B. XXIX. 1 Nu auaerkar man eghn annars. gangaer 30 ) hans skogh. urakaer staka ok hug- 
gaer hagha (^ok far a fiskia 32 ) annars manzs gaer uasa ( ss ok uaerkia. J>aet kal- 
la* 4 ) opul trut, J>aet aer fiughurtan manna ej>aer at han gik maej) luui. aellaes 
tolf manna ej>aer at J>aet uar 35 ) egh 36 ) hans gaerj). bristaer at ej)e bote 37 ) J)reia 
markaer: Nu far (^han a fiskiar hans draghaer 39 ) naet aellas miarfa 40 ) J)aet aer 
siax ora sak. Nu gangaer ( 41 man i skogh annars manzs takaer diur hans maej> 
naeti aella skiutaer. |>aet aer siax ora sak ok lati ataer diurin. 

•XX.X. 

1F Nu aer skoghaer oskiptaer 42 ) maellin manna. alle pe sum 43 ) J>aer i aghu: 
J)er aghu 44 ) saklost i hugga. 45 ) alt utan ek ( 46 ok hasl. hasl a 47 ) frij) haua : 
Braennir man suij)u: gomi sik J)aer firi at J)aer se egh ek innan 48 ) j braennir 
( 49 man ek bote firi siax ora: braennir 50 ) J)re. bote J)re markaer. braennir 50 ) tiu- 
ghu bote fiuratighi markaer ("huat sum 5a ) han a minna aella mera: ( 53 ok huat 
han huggaer minna aella mera. aen egh ma han baj)e 54 ) skoghin auaerka ae til 
( 55 huas sum 56 ) J)aet aer ok andrum lana aella skipa. 57 ) utan han aghe tu bol i 
bynum:] J)6m 58 ) sum huart J>erra hauaer saerdelis . akaer ok aeng^ok alla lagha 3o) F. add. /. 

3i) B. F. Nu far han a &c. 

3a) F. Fiskerij. 

33) B. F. alla wdrka. 

34) B. F. kallar alt. 

35) F. dr. 

36) B. e. 

37) F. add. fbre. 

38) B. a fiskia 8cc. 

39) B. F. add. noth, liigger. 

40) B. miardra. 

40 F. d schoug &c. 

42) B. F. sic. A. skiptcer. 

43) B. F. om. sum. 

44) B. F. maghu. 

45) B. add. hwat han a minna dlla merd, 
hwat han hugger minna dlla, mera. Gfr. 
not. 5i. infra. Quae vero in textu sequun- 
tur: alt utan ek — Jiuratighi markcer, ea 
sine dubio in margine antiquioris cuiusdam codicis fuerunt adnotata, unde in textum 
irrepserunt, ubi seriem sermonis interrum- 
punt, quocumque loco ponantur. 

46) B. F. hon skal d fridh hawa. Than (F. 
add. som) swidh wil branna, han skal 
gioma (F. hann gbme) sik &c. 

47) A. u a miniatore in ce mutatum esse vi- 
detur. 

48) B. F. 1. 

49) B. F. han ek, bbte siax &c. 

50) B. F. add. han. 

5i) B. hic om. huat — huggar minn<t a>lla 

mera. Cf*-. not. 4^. supra. 
5i) F. om. sum. 

53) F. om. ok — mera. 

54) B. F. add. sialwer. 

55) B. hwars han wil, ok andrum &c. 

56) F. om. sum. 

57) F. schipta. 

58) B. thbn. Digitized by Google Bygda B. XXX. 019 skiptir: J>a ma han til Jmbs bolsins ennm 59 ) sk^a. 17 ) ffilla lana^ duaetka flere 
f)a bdtin ]>e. aella ( 61 uiti lufs ej> a hao. suaer han a mote ( 62 ok ' dyl maej) ejae. 
J)a uiti haerae]3zs naemd huat faer* 3 ) aer sant um. §. i. A.wbdas? 4 ), J>er sum#)t 
innan agbu at han**) huggaer aemmukit 67 ) sum minna a. sum |)er mera aghu: loa 
J)a skulu 68 ) J>er til fara firi iul ok haelgha aftun ok 69 ) uara skogh til skiptis ok 
laeggia haelghj) a han. huar sum huggaer sij>an i skoghinum af J>y«um tfhaelgh^ 
j)ina aer 70 ) laght. bote J)rea maerkaer. Nu skal han fara til (^manadaghin afcf*> 
te 72 ) lagh J)ingx mana dagh. J>aet aer J>aen sum siu nattum aer tefbe annandagh 
pinkizs dagha ok staemna skoghinum til skiptis. Nu uill han egk stsemna 
utan wil hinum- forfa^ngta 73 ) sit. |>a skuiu J>er til Jnngx 7 *) fara ok kaera-ok la- 
ta 75 ) af doraa baelgh})ina« ok 76 ) sif>an mugliu J>er saklost hugga: iNp staemhir 
han ok sokir til skiptis $koghin. J>a a J>»iJ>\u * faemtinne skulti atte[ pei ^Sumi 
aghu skoghinum til koma ok skipta skoghinum aefte J>y sum 78 ) huar a i by- 
num. ok aghin alle i J>y 79 ) baezssta. ok alli i J)y 79 ) uaersta. 

H Nu sij>an sum 80 ) skipt 81 ) aer, hoggaer aonar i aun^rs skogfei.* 2 ) J>a 83 ) )>qte 
firi siax ora. gangaer man a 84 ) skogh «nnars Ijuggaer ^k «jlh* ^paJd|fea?Raen? tff^ 
gialde firi siax ora> Nu firi alla siax ^ f s^k 85 ) §eUa ? .{wdjft $afcift ^ ja^f^ap 
( 87 forst ut J)aet sum han tok. aellas sua got ok sajiina; i^ir ^t botir^e. Hufc- 59) B. F. add. manne. 

60) B. F. add. ^a/i han hawi flerum man* 
num skipat. - 

61) B. wifr/t. F. ^a/i» m?AJu ;/if//« eedha^ 
. Swar &c. 

«_ • I * 

62) B. F. sic. A. pa uiti mcep &c. 

63) F. thel. • 

64) F. iTw affuundas. 

65) B. F. om. ju#i< ' 

66) B. F. AZ/i. 
r) B. F. dmmykit. 
\) B. F. sic A. ikul 

69) F. om. ok. 

70) B. F. war. i 

71) B. F. vw f&an manadagh (F. JUinadt) 
apter dr laghtings manadagh, than sum (F. 
om. ^um) fiughurtan nattum &c. • • ■ .'•> »■ 'U 1 •» » * t» v\- \- \*\ 72) A. ^Jrz scriptum est, at <p/*e ipse in marg. 
adtji scriba, • Mt>iri.i : n v ■"...» .'■ d 

73) F. fangte. • v ^ • ,: * - • - •'' 

74) F. om, pingx. 
j5) B. add. laghlika. 
f€i) B. F. om. o*. • •' w ' iJ »' 
7y)-B.'*A' «gW^^Abma) Ac/ ' 

78) B. om. «1/»/»^^' ■''■■•' ' * 

79) B. sic. A. F. by. 

80) B. F. om. sum. 
»t) B/fathsfyjt»'^ *\V Ai 

82) F. add. sedan laghschipt ar 

83) B. om. pa. ^- 

84) B. i: 

85) B. sakir. '^ 

86) B. F. sic. A. taki. 

87) B. F. vt t***b#n At. .i ■ 1 \ ■ ■ 1 i .1! 

v\um'» 

,e ' .•• » U' . 1 ,J .a o » Digitized by Google 320 Brfda B. XXXI. 

gcer M ) krir prj**) gtodde firi }>re£a markaer. Nu buggaef trian sua mauga. ekaefr 
i annars skoghi at standa ma a stubba ok 90 ) taelia 91 ) til tiughu aeru. bote firi 
fiuratighi markaer ( 9a huggaer galduij) bote j>re ora. 

f Nu' uilia bpndagr iu taka til gserfris sik 93 ) *f skoghinura. J>a a han 94 ) uitzs 
orj) sum in uill taka til akaers ok aeng. aen }>aet aer egh o^Jioghaer ska])i by- 
num. }>y at J>aen a ae uitzs orj) sum byggia uill. 95 ) Nu liggaer manzs faella J)6n 
sum 96 ) han will ry})ia undi rowm aella 97 ) rughi i }>y sum J)er uiKa in taka: 
aella uilia per ok intaka skogh undir maia. alla 96 ) uilia J)er skipta skogh 99 ) tii 
ryj)zla skiptin 100 ) ok haui (*J)o ffir oxamala sin sum faeldi. 2 ) vugh 3 ) ok rowr. 
ok en halm J)aer seftir. sij)an taki J)aen 4 ) up sum maej) lut ok lagba skipti fik 

XXXIII. 

f Nu aghaer ( 5 annar traen ok annars aer iorJ)in i skoghinum. J)a uiil hin af 
hugga traen 6 ) ok sina iorj) ry})ia. Nu sigbaer han 7 ) at han uill sin tra 8 ) haua 
ok egh lata af hugga. J)a skulu 9 ) J)er til J)ingx fara. haeraez hofyinge skal J)aer 
syn tii naemna. aef skoghrin a J)y sum 10 ) ma gaera af akaer aella aeng. J>a a u ) 
|fcein") uitzs orJ> sum iorjjina a ok ryj)ia uill. Nu aen traen 13 ) standa a biaer- 
gbum stimi 14 ) huarte nytir til akaer eella aeng. ok hin uill haiium hans aldin 88) A. Loco litt. H miniator erpato adposuit x) B. thdn tho affbr firi bxa mala &c. F. 
N. B. F. add. ek. thdnn aff fbr bxe rnale &c. 

89) B. threa. F. tre. a ) B. F. add. that dr. 

9°\ £ 2, m - f*' , .. 3) B. rugher. 

91) B. F. add. thdr. A x? l 

9 a) F. Aw fogger gtfdh nSdh, tfthe trt* 4) *. *a/i*. 

marcher. Nw &c. Male, 5 ) F - om. a/war — utfi 

93) F. */#• 6) B. add. *i*/7i iordina a. 

94) B. F. thdn. , . . 7) B. F. Aiji. 

95) B. F. add. 0* <?g* *Ao* (E. add. sot*) 8) B. F. fra. 

bdha wil. 9) A. *Ari*/e primum scriptum est < 

96) B. F. om. mi/h. 10) B. F. ma/t. 

97) F. och. 11) B. Aawer. 

98) B. Ma. F. e/fcw. «) B. F. fca/t. 

99) B. skoghe. \ .; . : / ; i3) F.B. sjc. A. om. trcen. 

100) B. F. «ic. A. om. ,*tiplin\\ u . * . : t- i4) B. F. iAar. ®ic Google Bfgda B. XXXIII. 221 skogh aella han* vif) 15 ) forfaangta: J>a a p&n uitz orjp sum traeu a. J)6n skulu 
domas kuar standa ok egh up huggas. Nu aen jje 16 ) standa a J>ere iorj) sum 
man 17 ) ma gaera akaer cella 18 ) seng af. J>a a J>aen fara til sum 19 ) skoghin uill 
(^ryjna ok af hugga ok iorJ)ina ryj)ia. ok biuj)a sua manga paenninga sum 
miaetanz maen 21 ) sighia traen uaerj) uara. uill hin uij) taka ( M J)a aer J)aet goL 
uill han egh uijp taka: J)a skal han staemna et J)ing. annat ok J)riJ)ia okbypa 23 ) 
hanum uaerjmi. Nu aen han uill egh uij> taka (^fa skal a J)riJ)ia J)ingeno 
naemd gaera ok sea huat ( as J)aet aer haeldaer fallit til at ryj)ia aellasegh: aer J)aet 
faliit til at ryj)ia J)a skulu J)er miaeta huru goj)oer skoghrin aer ok han ( a6 skal 
uij)aer paenningum taka sum skoghin a. uill han egh uij)aer taka ( a7 J)a han 
staemne hanum 28 ) fiarj)a J)ing. J)a skal taka paenninga* 9 ) sua manga sum miae- 
tanz maen 30 ) aella andre syna maen uilia ( 31 miaeta ok skoghrin uar uaerpaer. ok 
saetia i haendaer tuem boanzs mannum maej) J)6m skialum. at J)aghar hin kae- 
rir 32 ) til J)a fa 33 ) hanum paenningana. sipan taki han dom til at hugga 34 ) sko- 
ghinfhuggaer han for. 35 ) J)a bdte sum skils. huggaer han 35 ) sij^an 36 ) ok kaerir 
hin 37 ) til sum skoghin atte. J)a uisi hanum huar sum 38 ) paenningane standa til io3 
borghan ok bij)i han ( w siJ)an J)6m J)aer up taka: ok uiti J)aet maej) epe fiu- 
ghurtan 40 ) manna at han hiog up 41 ) J)aen skogh mae{> J)ingx manna domi si- 
J>an ( 42 han hafj)e fult giald 43 ) hanum buj)it maej) J>rim J)ingum ok J)rim faem- 
ttlm: ok fiarj>a lionga J)ing. i5) A. iorp scriptum cst, at lineola indttctum; 29) B. 
wi£> autem ab ipso scriba supra Jineamad- 3o) B. 

dituro. Forte legenduro est galdvip. o x r% 

16) B. thon. F. <&en. * ! Z* 

B. F. om. jm«. * 2 ' B - 

F. add. och. 33) B. 

B. F. om. strm. • 34) B. 

B. om. rypia ok. 35) B. 

F. miatzmcn. 36) A. 

B. that ar gott. F. om. pa — taka. 37) B. 

B. F. biudha. 38) B. 

B. F. sic. A. oro. pa — uipa*r taka. 39) F. 

F. thar dr fallitt. 4<>) B. 

F. will peningom fltc. 40 F. 

F. om. £a — pinjf. 4 2 ) F. 

B. oin. hanum. 4^) B. »7 
1» 

*9 
20 

21 

22 
23 

24 
25 

26 

2 
2 £ panmngana. 

miatz mdn. F. mdtzmen. 

F. w*V/ia o/ skoghrin Scc. 

kidre. F. kr'afjfier. . 

F.faen. 

F. afhogga. 

F. add. a/: 

Pro jj/mto antea scriptum fuit/or. 

F. Am. 

F. om. m 

f fcfir *i>ia vptaga. 

F. sic A. fiuffiurtam. 

«ff 

haffuifultt $C 
W*r<£ Digitized by Google 22 a Bjgda B. XXXIIIL 

XX.XIIII. \ 

U Nu takaer maj)aer man i skoge sinum. J>a ma han egh af bonda taka ok 
egh af hans J>raeli. han skal J>om til byia 44 ) fylghia. ok lass i tak lata. ( 45 ok 
han lete hemuld sinna: far han hemuld se ( 46 saklos. far han egh hemuld. J>a 
lati ataer uij)in ok maej) siax ora: takaer leghu drseng manz i skoghi. J)a ma 47 ) 
af hanura taka: J)y at han ser egh staj>fastaer. 48 ) uarj)aer hanum egh skoghaer 
hemul. J)a 49 ) lati 50 ) ataer uij)in ok maej) J>aet 51 ) sum skilt aer. §. i. Nu lopa 
bort hion manzs. lysir") J)aen 53 ) laghlika sum 54 ) sins 55 ) hauaer mist. ok biuj>aer 
til fae 56 ) sit. takaer man 57 ) utan uarj> haelde ok utan haeraezsjlysir laghlika^ok 
far hanum sit ataer. J>a a han firi half mark. takaer mulslaghu 58 ) man ( 59 aella 
haest a gangu. aellar uxa ok 60 ) lysir laghlika ( 6l J)a a han firi ortugh: 

XX.X.V. 

11 Nu a man bigarj>: J)a ma 62 ) man egh saetia skruf naemer bigarj)e. aen 63 ) 
halua rost naer. saetaer sum skilt aer. fylghir hin sinum bium fran bi garj)e si- 
num. uraki af sua at han spille egli uaerkum hans. aella haui halft 64 ) huar J)er- 
ra. | saetaer naemer aen skilt aer. J)a aer skruuser J>iuuaer. uari ogildser firi J>em 
sum hitte. 65 ) ok 66 ) hin gialde J>re markaer sum satte. aellas dyli msef> tolf man- 
na ej)e at han egh satte. §. i. Gangaer 67 ) raan at bium maej> faelaxs gaerjj. 66 ) 
( 69 J>a a han 70 ) halft uij) alla J)a sum 71 ) skoghin 72 ) aghu: Nu gangaer 73 ) utan 74 ) 44) B. F. byar. 6o) B. R om. ok. 

45) F. om. ok. Tfy. Han a leta hemirfd sinne. 4$i) B. han >a. 

46) B. F. osaker^far egh hemuld, lati &c. q^ q ^^ , 

4 7 ) B. add. han. s ( ' \ 

48) B. stadhfdster. 63 ) B - R SIC - *• *. 

49) B. F. om. pa. 64) B. sic. C. ha/i. A. F. half 

50) B. C. F. sic. A. om. latt. 65) C. hitter. B. C F. add. a. 
5i) F. om. fnet. 66) B. C. F. om. ok. 

52) C. fyse. 67) B. Nu ganger. 

53) B. hin. C han. 60) F. om, gcerp. 

54) C F. om. sum. 69) B. Han a. 

55) G. sit. 70) C Am*. 

56) C B. sic. F.fda* &.fa. 71) B. F. om. sunu 

5 7 ) B. add. that. 73) B. C F. skogh. 

58) B. C F. muslaghu, 7 3) B. add. han. 

5g) B. a gangu, altar h&st, dltar &c 7 4) B. C F. sic. A. uan. Digitized by Google fygda B. XXXV. 333 faslax gserb. seetser ("stok ok staba. far maeb blande 76 ) ok bikare. farr ok flo- 
ghir. Jwet aer siax ora sak, Nu gangaer han a gapasyn hittir bi. J)a skal han 77 ) 
maerkia (* 8 traet J)«t sum han standaer i. (* 9 ok Jysa firi allum J>em ("sum sko+ 
ghin aghu. J>a a han 81 ) J>riJ>iung af bium. 

XX.&VI 

1f Nu a biur s« 8a ) bole 83 ) «um bonde, huar sum droepo?r biur ©k bryUer hi- 
J)i hans. lati ataer biurin J)em sum aengina 84 ) atte ok mcej» J)rea markaer. ta- 
kaer biur a almaenninge. aghe han biurin 85 ) ok uari saklos. §. i. AUe aghu 
biorn sokia J>y at han aer uroefle. alle pe i skal koma maen han rorir fot. pet 
aghu lut af biorne. 86 ) §. 2. Nu ganga maen ceftir aelghium. 87 ) nu resa 88 ) J>er 
diur ok fa fiaet ok fara aeftir. nu lata 89 ) J>er fiaet JosU nu ma aengin a |)erra 
fiaet ganga for aen J»rea naetaer aeru ute : nu gangaer man ("Wtir ok faelle diur. 
koma J)er tii sum diur baua rest. J)a aghu J)er diur sum restu. Nu haua J)e 
sleept fiaeti sum restu ok ganga ut J)rea naetaer. 91 ) koma andre ok faella diur. 
J>a aghu J>er diur sum faelt haua. ok J>er gangin fran sum egh uildu fifidtz go- 
raa. w ) §. 3. Nu uarj)aer man firi skall ok skiutaer diur. J>a a han 93 ) skut bogh 
ok halua knek. nu ( M fara maen aeftir diure 95 ) ok fylghia annars manzs hunda. 
J)a a hundaer 96 ) haluan manzs lut. §«4* ( 97 Nu skal huar bonde haun J>riggia 
famna wargha 98 ) naet. hauaer han egh naet J)a bote 99 ) J>re ora. J)a skal taka tua 75) B. F. studh ok stalla (F. stalle). C.+ stalla. 

76) C. bande. Male. 

77) F. oru. han. 

78) B. F. trd thdr han &c. 

79) F. lysi <Scc. 

80) B. F. om. sum. B. * skoghinum &c. 

81) B. hin. 

82) B. F. sdr. 

83) F. bool. 

84) P»o egnina. Sic B. C. — F. dngnana. 

85) B. F. biur. 

86) B. C, F. hic habent quae textus noster in 
J. 4« continet: JVuskalhwar bonde — Bote 
threar marker. 

87) B. C. F. dlghdiurum. 

80) A. rxsa scriptum est, at e supra lineam 
add. scriba. 89) C. lepa. Male. 

90) C. B. F. a ficet oc fhetter &c 

91) A. Litt. t lapsu calami est deformata. F. 
add. och. 

92) B. F. giiita. 

93) B. C. F. add. af. 

94) C. (fa)r man. 

<p) B. F. sic. C. diurom. A. diura. 

96) B. C. F. sic. A. huntL 

97) A. hic incipit in nova linea, cum litt. init 
grandiori, et rubrica: vm wargha skail. B. 
C. F. supra, inter $$. t. et 2. inserunt, hoc 
vero Joco omittunt quae textus noster in 
hac $, continet. Cfr. not. 86. ^upra. 

98) C. om. wargha. 

99) B. F. add. firu Digitized by Google 224 Bfgda B. XXXVI. maen af huarre sokn ( 100 jx>m sum buj>kafla skulu up skaera. kombaer egh bon- 
de af husi huariu Jja 1 ) bote J>re ora: J>e maennini 2 ) sum naenzdi aeru 3 ) skulu 
( 4 J)a paenniugana 5 ) ut 6 ) sokia. ( 7 ok J>e takiu J>riJ>iung af J>em paenningum. ok 
J>er sum skal 8 ) fylghia takin 9 ) tua 10 ) lyti. Nu saeghaer bonde at han ("hauaer 
egh fangit skal buj). 12 ) aella han 13 ) hafj>e forfall: J>a uiti maej) tuaegia raanna 
io4 e J> e °k sialuaer han J)riJ)i. at han hafj)e lagha 14 ) forfal. aellas ( l5 han fik huarte 
buj) aella bujtkafla. gangaer 16 ) i skall ok gaer aenga luj^nu. 17 ) bote firi ori. aella 
uaeri 18 ) sik maej) sama ej)inum 19 ) sum (^skilt aer: Nu kan ra i naet koma i 
uargha skalh ligge ogild. 21 ) saetaer man 22 ) naet utan uargha skall ( 23 ok draepaer 
ra. bote 24 ) J>re markaer. §. 5. Nu a J>aen raef sum resir. 25 ) ( 26 haera J>aen sum 
handum takaer. nu mughu egh bondaer ra taka. utan J>er haettin uij> J)rim raar- 
kum J>y at hon aer<kunungx diur. 

XXXVII. 

f Nu hitter man gull aella siluaer utan garzs aella 27 ) grinda stulpa. lysir lagh- 
lika firi graennum 28 ) at 29 ) kirkiu ok J)inge. (^aellas andra gripi. J)a skal han 
saeghia huat sum si ) han hauaer hit. Nu kombaer man ok kaennis uij> at siikt 
aer mik 22 ) hwruit. J>a gangaer han til maej) sannum iartighnum ok tuaeggia 33 ) 
manna epe. at J>aetta aer mit. ok iak hauaer rsel kaent. J>aen taki J)ri Jriung af 100) B. the skulu budhkafla vp skara. 

1) B. F. om. pa. 

2) B. mdn. 

3i) C. B. F. add. pe. 

4) C orn. pa pamningana. 

5) B. panninga. 

6) C add. at. 

7) C. *(pripiu)ng oc pe &c. 

8) C B. F. sic. A. ©m, skai. 

9) C. om. takin. 

0) C. B. F. sic A. 4a. 

1) C. fic eg skalz bup. 

2) B. F. skalla budh. 

3) C. om. han. 

4) C. om. lagha. 

5) C. fic eg bup. 

6) ,B. Far. B. C. F. a<Jd. haru 

7) C lipno pa. 18) C. vcer. 

19) B. edhe. 

20) B. F. sagt war. 

21) B. F. sic. A. ogildafr. F. add. och. 

22) F. Han. 

23) C. om. ok drmpmr ra. 

24) F. add. fi.ru 

25) B. C add. ok. 

26) B. F. hara than handum far. 

27) B. C F. ok. 

28) B. C F. grannunu C add. sinom oc. F; 
add. och. 

29) F. om. at. 

30) Verba : cellas andra gripi supra post ver- 
ba: gull a?lla siluxr ipseri debuissenL 

3i) B. F. om. sunu 

32) C ma (?). F. mitt. 

33) B. F. sic. A. uaggia. Digitized by Google Jfygda B. XXXFJL m5 sum hitte. ok : tuaelyti 14 ) |>aen sum 55 ) attcf. kombaer aengin J)aen firi nat ok iain- 
langa.maej) saanum iartighnum sum J>or til ganga: J>a a kunungaer tua lyti. 
ok") ^rijrio&g J>aen sum hitte. Nufarr man at usegh ok tapar klaepum sinpm. 
asllar andrrum kustutn 37 ) simtim. uaeftdir Jwer 88 ) ataer for aea han 38 ) lysir ok 40 ) 
raotir hinum 41 ) sum 42 ) hit hauaer. J)a a hau egh fyndar lut 43 ) af 44 ) giua. §..1. 
Nu fara maen at uaegh 45 ), hitta fynd. ialii, £er sum 4a ) fram aeru farnir um J>a 
aghu egh J)er af fynd. alli J)eri$um 4a ) aaftir han 46 ) aerp J>er; aghti 47 ) af fynd. 
raaej) Jjem 4 *) sum hitte. §. a. Nii hittir manJnitn fynd 49 ) ok 40 ) lysir laghiika. 
Jia a han halua fynd. kombaer aengin J>ecn sum 4a ) uij) kaennis. J)a so ) kunungaer 
halft uij) han. ' hitte 51 ) man. haf urak i uatne sa ) ute lysir laghlika. J)a a han 
J)riJ)iung. sih af 53 ) haua. 54 ) . kombaer aengin J>*n 55 ) sum 4a ) ui{> kaennis. Jra 50 ) ku- 
nungaer tua lyti af. XXXVIII. 

f Nu kalla 56 ) man kunu fordaejni 5 *) J>aet aer ssektar orj) utan maej> staemdu 
Jnfcgi. Nu kalla 56 ) man annaa okuaepins orj) 58 ), kallar 59 ) nij)ing. aeila J)iuf. aal- 
la foatra utan maej> Jaog staemnut Jm aer Jjaefc . saekta orj). J» 60 ) dyli maej) tolf; 
manna ej>e at han maelte banum aengt4 61 ) saekta orj). aella bote J>re markaer. 

XXXIX. 

f Nu borghar man andrum peenninga sella nakuat annat gozs. J>a a han J>aet 34) B. twa luti. F. tw4 lylhi. 

35) B. om. sum. 

36) F. om. ok. 
') B. F. sic A. kustu. 
I) B. F. sic A. /w**. 

39) F. om. han. 

40) B. F. om. 0*. 
40 F. honom. 

4a) B. F. om. sunu 

43) B.fyndu lut. 

44) F. att. 

45) B. F. add. o*. 

46) F. (Um. 

47) A. v. «gAii bis est ficripta. 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol IL 48) B. hanum. 

49) B. sic A. bvta fynd. F. Batha fincL 

50) Pro ba a. Sic B. F. 

5t) B. Hittir. F. JTw J7Ator. 
5a) B. F. fowi: 

53) B. F. sic A. <ef. 

54) B. F. om. haua. m 

55) F. th%r. 

56) B. F. hallar. 

57) B. fordadho. F. fdrdodho. 

58) B. F. ordum. 

5g) B. F. sic A. ttffo, 

60) B. F. om. pa. 

61) B. angin* Digitized by Google 2*6 R^dwB. XXXIX*. ut luka sum han borghafi. aellas dyfi .at h&tl uar aldrigh Jiaer borghari at* 3 ) 
eelias keggi fram oM uiti faet 63 ) at J>aessu uar iak borghari ok egh at andru. aek 
laes (^ok pett allt ataer lukit sum han uar borghari at. 65 ) Nu aen han gangaer 
uij) at han borgha})i. J>a skal hin ( 66 sum uif) borghaninne tok kraeuia borgha- 
ran: ( 67 borgharin staemue Jx>m J>ing sum han ba}> i borghan. will han dylia 
at han ba|) han 68 ) aldrigh J»r i borghan um. J)a luki borgharin egh }>yaij)aer 
alt J)aet sum**) han gangaer ui|) art ban bprghajri hanum. 70 ) Nuaen hanuilluita 
alt 71 ) lukit ok steL ( 7a J>a skal han maep ej> uita alt J>aet iak haj) J)ik i bor- 
ghan um: 73 ) J)ast aer alt 71 ) lukit ok saet sum Jxi kuaj> 74 ) sialuser ia 75 ) uij)aer. 
§. i. Nu uill han huarte dylia ok egh uita lukit. J»a skal 76 ) han 77 ) staemna 
( 78 borgliaranum J>ry Jririg ok sitia J>rea faemtir 79 ) sum han 80 ) baj) i borghanina. 
Nu 81 ) innan smalandum J>a skal a J)riJ>iu famtinne 82 ) borgharid ut luka J)aet 
sum 8S ) han 84 ) borghaJ)i. lukaer han egh 85 ) J)a 86 ),ut. J>a ganga all fallin inahan. 
J)ing ok faemtir. Nu aen borgharin lukaer ut a J)riJ)iu faemt. J>a ganga 87 ) fallin 
in a han sum han 88 ) baj) i borghanina. utan han uili ut 89 ) luka aella dylia. 
io5 sum forr uar saght. Nu aen J>aet aer i ostragotlande sum liouga J)ing staemnis. 
J>a skal borgharin huart J)ing snm hin sttepiAe sum h&n borghaJ)i, J)a skal han 
staemna J)6m sum 90 ) ban baj) i borghanina J>ry 91 ) J)ing ok J>i*ea faemtif. oksua 
lionga J)ing aeftir. J)a skal han suaeria in til borgharans. 92 ) at han hauaer lagh- 6a) A. <$r&>additutn est, at lineola inductum; 
cella quoque supra lineam additum est, at 
dcletum. 

63) B. F. om. pcet. 

64) B. witi ait lukit that han &c. F. och 
witha altt luchit, thsir han &q. 

65) B. F. add. madh edfre fughurtan manna* 

66) F. wider togh krqffia borgaraHn .stampri 
nc &c. 

67) B. ok han stamne &c. . v .- 

68) B. hanum. 

69) B. F. om. sutn. 

70) B. F. hinunu 

71) B. om. ali. 

73) B. sic. A. sum iak bap £cc. . F„ thei Iagh 
had &c. 

73) B. F. om. um. A \. 

74) B. F. sic. A. kuat. 
y5) F. ool ia. 76) F. omsskai. f" .1 

77) B. F. om. han. 

78) B. F. thry thing ok threa fdmtir borgha- 
ranum thbm sum &c. ''• 

79) Adde : ok borgharin stamni pom. 

80) F. om. han. ; r , 

81) B. F. oro. Nu. 

82) B. fdmt. F. fdmptenne. 

83) B. F. om. 511171. r 

84) A. v. han omiss. supra lineam add\ scriba; 

85) A. Pro g primum scriptum est p., 

86) B. F. om. pa. ^ 

87) B. F. gange. 

88) B. F. om. han. • . 

89) F. om. ut. 

90) B. F. om. sunu ,, ' , ■ \ , v 

91) A. />ru primum scriptum est. 

92) F. forgarien*. \. Digitized by Google stsemt lionga }>ing. ok Saa borgharin (^til hant snqi han ba{> i Itftyhani^a 
U?UI hin aen 94 ) }>a reet gtera antoiggia mmp ltghfffit*) snm skflt «r f>a aer Jfet 
got will han egb. Jia*) sk*l lionga }>ingx fsemt laeggia bem til hant: will hap 
egh aen 97 ) }>a raet gaera: J>a skal borgharin 98 ) ut luka hinum sum han.borgbo- 
\>e. }>aer") til ma han saklost halda. 100 ) all faHin firi lagha soknina ganga 1 ) in 
a }>aen sum han 9 ) baj) i borghanina: 

XL. 

f Nu aen man will fiuratighi marka sak saekta uita ok botta. fran skal uita 
maef praenne fiughurtan manna e})um.*) Vvill man 4 ) siax marka sak uita saet- 
ta ok botta. han skal uita mae}) tu&nne fiughurtan manna ejmm. 3 ) Vill han 
minne sak aen siax marka sak uha stttta ok bota. han skal J>abt 5 ) uita mefy 
ifiughurtan manna c}>$. i i » - l f r ' XLI. x. .1 Nu Ueggia mffia baelgh}) a skogh sia *k skij>a. 6 ) im kan han fcgb fa auin 
4 7 ) sio skogh. ok $ ) }>er uraka a sbm laght 9 ).«r t sin.ekogh: {ia* mttgbtrjttt 
soklosf hans aldin ^ots. Nii urfcter man * tnera a^n Jaght 10 )>#r. hfui •fifi u§fc- 
fcit 11 ) aiftu» suiauftt, r oW) skiptiri |>ear lum akogki^f) agbu j>»pi s*iinttm» jNfc 
lopa annars manzs suin a annars! 4 ) skogh 15 ) ^aNa. 16 } skipa£eer mr. ( 17 p& jsk$Ji 
})dm in taka. gangaer a drusa aldin full suin") um doghn gialde firi span korns. 


93) B. in lil hins. F. till tlins Hanti &c. 7) A. a bis 'scriptum est, at p^iori Joco dfe- 

94) B. F. om. ctn. letum. 

95) Addc: aslla f*. 8) B. F. om. ok. v ' z 

&W Y : fr h ? . cs f fcri P te » * P 1 *" ,oco q) F. tazh. '- * ' 

duplict Jineoia lDduftta. *\ _ ° . 

97) F: om. *n. l °) F ' "W**- • . - 

98) F. oni. borgharin. 11) A. urakin scripturo cst, at, scafpro Ntterae 

99) B. F. sic. -', A. ^rt. v * adhibito, £ supra lineaat add. scriba. . 

100) B. add. Ok. 12) F. om. oh. 

1) B. F. gangih. i3) B. F. sic. A. skghin. ^ 

2) B. F. om. han. i4) P- a dd. /non^. • - 

3) F. ee^Me. i i5) F. sic B. skoghe. A. skgh. 
4)'ff. Xanik .-...: 16) B. F. add. sum. ^ 

5) B. F. om. jntt. • 17) B. F. sic. A. han pom &c. 

6) B. add. a i^w/n. .'t . 18) B. F. sic A. ju//u. . J Digitized by Google 2f8 Sfgda B. XLI.y §j k f f (^Nu ifar man> at aa ) shium taeitta^i tieegh gytou»* 1 ) aldin skogb: &Ua mita 
sk£>gh; » haentir") i hat $in? 3 ) ! t»i hftta band 24 ) aella i ( a5 aat sia til J)umulifiii. 
gasrs. nari saklSs. haentir 2 *) mera bote firi siax ora aella dyli maej> tolf man- 
nd ej>e. r i ' -i.%... » * r . <n 


xtii. • f f Nu haldaer man suinum sinum a a7 ) annars manzs skoghi. gaetir a maej> 
("hund ok hirj>a. J)aet aer tolf manna epaer at han gaette egh a a9 ) hans skoghi. 
brisbaer at e}>e bote firi 30 ) J)rea markaer; 31 ) < * 'P\*:i it r t . 4 ' I i . * \ * ' iit 'i i'M V * ■ A 1f Nu n ) skiutaer man skipi ut 33 ) af lunaudi i fifaej>asrtiughre saessu ufean J>ees 
uilia sum a: ok farr af landi maej) kombaer J)aeri sum kaerir. (^jm fiec J)ae* 
ej)aer J)raetylftaer. bristaer at ej>e bote ( 35 fiuratighi markaer. §. i. Nu huggaer 
man aella brytaer bat ur lase. kombaer J)aen sum (^kaerir. J>a aer J)aet ej)aer tolf 
manna. brister at ej>e bote 37 ) J)re markeer. 'Nii : tajtear mato ekiu marizs 31 ) kom- 
baer ataer firi sola saetaer. nari saklps: 39 ) kombaer egh ata&r ;firi sola ssetaen guit 
de firi 40 ) J>re ora Nu rer han bort mcej> $Liu* iombaer |>a&n sum * <ok Jejm* 
han metp <epe (* ! se ataer |«n rob ok^mll egh afieer usfeflda.**) J>a*t «r forn$mi* 
sak. J)aet aer siaxora. -gfclla tolf manna ej)aer. ' ^ > > •■ 


19) F. habet ea, quae haec. $. continet, 

Cap. 4 2 » Cfr. not. 3i. infra. 
ao) F. om. o*. 

21) A. Pro g primum scriptum est & 

22) F. hamptar. 

23) B. F. om. sin. . 
a4) B. Aatfa bands. 

a5) B. F. waitf ftf thumul Jinger. . > 

26) F. Hdniptar Hann. 

27) B. 1. 

28) B. F. om. Au/id o£» 
20JF. * 

3o) B. om.JirL po?t 1 1 .V. . X .v J i 3i) F. hic add„ quae fn Cap. 41 • !• Icgwttur. 
Cfr. not. 19. supra. . > ,> 1 . . 

32) B. F. om. JVu. .■»'■:. 

33) K em. tn. ' 

34) B. Mo« or c^ftcr «c. 

35) F. fore Jiddertiuckt. Nw &c. | 

36) B. *iar^ 7%aY ar ^Aer; '&&,,/ ; ' ' 

37) B. F. add.^/Sr/. ,-;.v . '. '.. 

38) B. add. oA: ror ^u/t mddh* .,, . . 
3g) B. F. osaker. 
4o) B. om. JirL 

40 B. tAo/i ^er orcr 5um ror. F. jjr .AAcr 

«w/i roor. 
4*) B. F. ro«. • 1 Digitized by Google Bf$dd B. XLlllL **9 / - % i. Nq a bondtf iiar)>a allum ]$m elde\suta/fcan kiiildnar. 4 ') $>aer til 4 ^) sum 41 } 
han ^er 46 ) slnk\n. 47 ) Nu kumbter eldafer los hubJi u*J>a ok hrannir skoghmau- 

na.aellas garpai mjaana vp. ( 48 })aet;teru f>rek markof ok efaer tolf mann* £t 

-|*tjnar r mds{i 4 ^) uaf>a ok cgk maej) nilia.? ) Nu kofa&beer eldser \6%' i.bygdir 
manna o^ brannir 51 ) up hu&^ a ) J>aan stam 53 ) J>y ualdaer hau,bote Jjre mark^r. 
«Ua dyli maej) tolf manna ej>e. at han S4 ) fik egh skaj>a af ( 55 J>em. elde (^wi^ 
han tande. §. i. Nu hauaer j)«en 57 ) wald sum skaj)an hauaer fangit. huat han 
uill haeldaer taka 58 ) J)reia markser aF 9 ) J)em sum 60 ) eldinum wlte. J>em a bon- 
din ensamul. &tta will han til Jringx fara ok lata ddma sik; 61 ) bran stuj)ir 4f io5 

^bfereefunu. J>eftt atf haluaer spandeer korns pf huariura bonda aellas fiure pee*>- 
ninga. ok braeudaer stuua ok 62 ) lapa up^taki h#la'bran studh up.^ 3 ) | braeftdaer 

-«mut Jterra. taki halu^: 64 ) |huar sutn sitatr tuar um bran 6tudJ>o6i])an bon aer 
« d^mtl afhffir*zs hfi^rigannm 6 ') ok stAnanu daghrin 64 ) aer ute {>een 67 ) sum 6 ?) 
W I «^&J*. w ) { J>a 7 *) bStq fre orsu ftofte Jiy «titi, 68 ^ sijroamia «r. hna£ ltfeldsar 
fiarj>ungx haersej)e aella J)riJ>iungx haeraj>e. (^aella alt haeraej>e. aella halft h«- " 
raej)i (^aet aer. taki sua 74 ) huar 75 ) af branstudh 76 ) sum ban 77 ) af skaj>a fik. t. • J . < t • i i . l l I • • - i i ,* tV ► _ 4^ A. v. i*7 omiss. supra liueam add. scriba. 6a) B. F. sic. A. «/<fo; n. r. lineola inaucta 

45) F. om. «*/». est, et ok supra lineam add re*. IMH. Mrtt» 

46) A. Loco y. cer antea Aui/j ut ▼idetur, XVII. 
scriptum fuit. 63) B. F. om. pp. 

47) B. F. stdkter. ^ 64) B, F. add. branstudh. \ - 

48) F. ther dr. B. 7%af i> «tter &Ci « 65) B. F. hdrads hofdinga* *y 

49) F. mffijj i A-i \j>-.. .i .j .;: ( > 66) B. F. stdmnudagher. 

50) B. add. Brister at edhe, boU Hb*at)mar>- 6#> JVaWiv .:> fcr. Male. 
5i) B. F. brdnnir. 
5a) F. om. hus. B. add. ii/fa i^%[ ... . . (J 

53) B» F. om. sum. J\o .h! n 1 Vp 

54) F. &i>ii|. .v» I K-i' 

55) F. ^a/t^ £7We. ^^&Q»V.r . . .11 .:> » 

56) B. a> han tdnde. ,\A\-\^\ ..> v 

57) R Aan. . /.; .;ro /•;).' t 

58) B. F. sic. A. om. taka. 

59) A. Loco v. af antea *crq>tum Yuil ^ C. 

60) B. F. om. sum. j *>,'» ..) >i . C1 68) B. F. om. nim. 

69) B. laghde. 

70) B. F. Ha*. .> •-,..- \ ^ 

71) Verba: tefte — fxet ser supa^ poitTerbn: 
^rait «/i*^*> a/ hiermpim*. wxxA in«reada. 

72) F. om. e//a aft hcer^epe* , .; » 

73) C sic. A. E F. om* faxt an 

74) F. om. jko. 

75) C B. F. dc A. hunrU , 

76) G. branzstufxm* 

77) F. om. Aatt. ...... « , » '. ! Digitized by Google *3o . Bjrgdd B. XLF. itf "ȴ$ f ibpir^y 'tttan fyl felta Ikalfcok fti})i^f) up ok Uindaa ei^an: J>a gange 
■iifc lifrjmnigm 80 ) ok aghe;J>aen sum up hauaer foL Nu koper.* 1 ) man hors aeila 
k&t hnat haelzfct sum**) J>aet aer ofc fSjra af ok klandas aij>an Jrat fae (%om 
'1A$& farigit hataaer. J>a skai J>an a4 ) ftffostaer haua sum up hauaer fot: J>y at aen- 
•^ ^n* 5 ) rta annars raanzs 86 ) kalfs fostre 87 ) uara. . ok J>aen lose M ) sum rart /.• r- _ r XLVI. ifl ; Nu skiplas mafen geeuiim uijztfiar.. nu fclandas firi J>em sum 90 ) .J>ighat hauaer. 
-{ 9l ok kalla af sik uara J>iuf stulit. pa skal ^n uita maejj ej>e tuaeggia manna 
tck *olf aeftir. at w ) hanum uar giuit ok han w ) (^uaer egh J>aer J>iuuaer at, w ),J>o 
matte (*4nan giua at egh nare uin tiL Nu klandar 97 ) J)aen sum gaf, ok M ) kal- 
(Ur .egti giuit narai; ^ajste*), egh lonat Uara. hauaer pten hapda maellum sum 
tJwlW); Joa a.han nitzs or^ (^sum J>a te*p &J>e» ^t J)fet f ) uar hanum giuit ok haki il6nfcJ>L T . » » f ^" 

* J . . . -. - . .j I': ! t . -j i • . ..... f XLVIL 

'fl Nu auaerkar man eghn annars manzs. 8 ) ok keerir 4 ) J>aen stnn eghnhra a. 

lati ut eghnina 5 )>linee|> W<i ra^k^ivtiu haldaer han i J>rim Jringuift ok btitn 

,tWm*itfii.fe 1 J>a>iBr, ; i>iii|;;aft Jprnn. paarkum sakaer. Nu faellir naemd 6 ) han. ok ko- .' \j ...i -j / w: . t '? r'> 78) C. *6);e. .&iv.\U.tw\ Jmm; . r i .i (|.) ga) C. om. af. 

79) B. F r Jodhir.*&tyfyk.dw\)\& ,v u.) g3) F. &*n;fo*/fc ♦/., , / . t ... 

80) C. vcerningen. .-VM^kuusui.ta /5 .i. i d 94) B. C. F. war esA thiuwer (kc 

81) A. Litt. e omiss. supra lineai0«(M/%]jfti)li. *<9S)^0ir«dii d^l ^^Vr^ \> .\ 

C to>e. wr/i .:.; j . r : .:i '::<» 96) C. B. F. Aa/i />%gia af &c. 

82) C. om. sum. .-.V,\\p-\ .' /h g^) C <rfanda. 

8^ B. C. F. ^an Wcr kiop*^ . f i : r 98) B. C. F. o«t- 0** . 

•8^) J B. f?Vitofti« -\9i vj»i\ — 3\\^ :mi-iV -i^ 99) B. add. o*. 

SSJ^Bi/JR^bdJ-nmam^VB^ 1 ^ V 'v-.^U s^'\ 100) F. &. 

86) B. C. om. fftfutofr&ft ^^ vV^ .«1 . l (r^ i) C. B. F. vit^mmp ^&c. 

87) B. ka!/Wi)fo\tK.o /1 .rt .A .oi* /' (. ^ 2 ) c. pcettcu 

88) B. F. add. siti. •&"* f- 1 r T '3 - 3) B. C. F. om. manzs. 

89) B. F. &o4ver.Vu>Ms\ .A /jie /L . ;( .') ^) c. A/a?re. 

90) C. F. om. sum. ,^o\\i\ r w ; 5) 3; C« F* ad^l. «*.. 

91) B. C. F. kallas wara &0; ' .^: .\ ^ 6) F. man. Digitized by Google ma a ban lagba doma ok auaerkar 7 ) aefl?) sij>an: J>a aer J>aet 9 ) iorJ>a ran fult 
ok fiarttfertiqght * ■ ,.~ . , ., M -„ XLYtlh > f Nu faestir man eba 10 ) ok uill uita saetta J)em. lose ej) 11 ) maej) et)e ok 6gh 

» ' ' ' ' •■» i'i"'''f; 

tnaeb tuem ntan baen 13 ) uili sum uib takar. » * ■ • ■ • XLIX. 

/ . -; - , 

1 ' ^ 

f Nu takaer man barw 14 ) annars. ok haruaer 15 ) maej) um dagh. fbri 18 ) ataer 
firi sola saetaer ok 17 ) uari lo$. 18 ) takaer ur tinda gialdi 19 ) firi fiura paenninga. ta- kaer ur atta gialde firi huarn sua: takaer ur 20 ) J)aen . m gnda* &a1(i# ( 2 ?&$ . pi»i 

• n *•■,•■•■ • .■ r '■''„. •• 

orfcughaer. forir* 2 ) ha^ haryu Juir upgangxs akaer. J)a skal han 23 ) liayai hajij^. 

kialka: hauaer ban 6gh 24 ) haruv kialka. J)a 25 ) bote ataer Hfepiartlrn r ok trisB^ siax ora. 


•• > : i 

i . * ... 

'- >. r- . ■ \ , ■ w i ,-v L. ." - l> ' • * ■ *•■•'■ ' ^ Nu uarj)aer hundaer raanz? grfia. J)a skal J^aen 26 ) lysa sura (^han a j^asfij 
galna hundin. bitaer ftr aen ( 28 han Iagblystaer 29 ) folk aella jE». .£>«**) . #W Jx>n- 
din 31 ) ataer gialda. bitaer sijpafli (^han laghlystaer aer. ( 33 J)aet 3 pgh J)6ndin**) 
ataer gialda. 7) C. auaer^a. ai) ¥.fyre ortuger, &c 

8) B. C. F. han. 22) C. fore. 

9) C. £0/1. a3) C. om. han. A. 5*0/ additum est, at li- 

10) B. edh. neola inductum. 
n) F. en. a4) B. e. 

12) Lege: tua mcep enum . Cfr. RaefstB. 16: 1. 25) C. om. pa. 

i3) C. Aai». 26) B. F. fom. 

i4) C. hceruo. 27) B. C. F. hundin a: Biter &c. 

i5) C. kruo. 28) B. C F. laghlyst ar. 

16) B.forir. 29) Pro laghlysKer asr. 

,-\ u « m ^l 3o) F. thann. 

17) 15. om. o*. o \ t> / j 
«* •« 1 t »... « ^ « t 3i) B. bonde. 

18) Forte legendum est mMm. B.C.F. osaker. 3a) B c /ag^ «r # p. /Ai /ag^£ ar. 

19) B. F. sic. A. giaJL C bote. 33) B. Tha a egh bonde thdt ater gidlda» 

20) C om. wr. 34) B. C F. bonde* Digitized by Google 23* lBffia-&LIi '. : . ' 'CL- ; ."' ' ' •*' ' '• > ! '- ' ■ »; •• 

' ■ • 
5 Nu folizs**) hyndzsima M ) manzs ok fara aeftir haenne hunda. £>a skal bon- 

din 17 ) hana inne baefta 58 ) vm w ) niu nacta^r ok hund maej). 40 ) hita hunda for- 

ra 41 ) sen ( 4a han bauaer lagh haeft. J>aet a }>aen 43 ) bonde ataer gialda sum hyndz- 

simina 44 ) a: bitaer 45 ) sij>aen sum 46 ) haeft aer. ( 4 *]pa gialdin J>e sum hundana aghu. 

Nu hygge huar 48 ) at lut sinum i laghtim. Nu aer laghsagha ij>ur lyktaJ>okut 

sagh J). maej) hund 49 ) ok harvu tinda : Ijyrias 50 ) at J>y hoghsta ok lyktas 51 ) at 

J>y laeghsta. 52 ) <■! 35) B.J6las. F.Jolies. 

36) B. hundsima. F. Jfynsomd. 
3?) C F. £o#ufe. 

38) F. tdppa. 

89) B. sic A. tw. C F. om. h. v. 

4o) C B. F. sic A. mast. 

40 C F.Jbr. 

42) C F. laghaft ar. past &c. 

43) C fcm. 

44) B. hundssimina. F. Bynsomena. 

45) C £#«. 

46) C F. om. Jiww. 

47) C. gialde pcen som hund a. 

48) C B. F. sic A. A«r. 

49) C F. hyndo. 

50) B. C F. i(rraf. 5i) B. lyktad. C F. /rttfaf. 

5a) B, add. in nora hoea ihcipieofc: iVu oro 
thiisse laghtingx manad.agha. Thtin fyrste 
tir siunattum tipte annan dagh Pingisda- 
gha.- t< Annar< dr than htiste manadaghin 
apte Mikialsmtissus Thtin tir tridhi, en 
manadaghir tir hdrmer tolfta dagh lula, 
ok swa laghtingx manadagher ntists Fidr- 
de dr tlidn manadaghin sum ndst dr tipte 

. Midhfasto sunnu aagh. Hwa sumathom 
stdmnir andrum, Tha bote threa marker 
thtirjiri. 

Thtit idr hoghst i Zaghum, ne ok Ja.- 
Thdt iar btist i Laghum stit ok stimia. 
F. add. See Oudz loff Amenn\ et infra rubr. 
litt. Endenn Pd Ostgotha Laghbooken. '. j > r Digitized by Google GLO S S ARIUM et INDEX NOMINUM PROPRIORUM. Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II. 3» Digitized by Google Digitized by Google Glossarium A. A, praep. i)cum abl. pfi: in, i*n). a kir- 
kiu bole> Kr. 5: i . boa a (sc. iorp)j JE. 
2: pr. bryta manhcelghp a andruntj 
VaJ). ind. 27. 2) c. abl. i: in, iy. a 
skoghij Dr. 11: pr; B. 42. gcetir (svin) 
a (skoghi)j B. ^2. vara a lagha for- 
fallunij R. 1: 1. asina frectius, ut vi- 
detur, sinni) saklosUj EJ)s. 28. a half- 
napa trcepe^ Kr. 1. Cfr. Ncemd. 3)c. 
acc. pi: in, faft. a kirkiu bolj Kr. 2: 1. 
up a hoghj Dr. 18: 1 . las falder a man^ 
VaJ). 1 : 3. sak falder in a mcuij R. 26: 
1; cfr. Falla. kulder ganger a kullj 
G. 21: 1; cfr. Ganga. hava huma a 
hvart &c. VaJ). 32: 4» lceggia hcelgp 
a skoghj B. 3o: 1. sla v. skcera a an~ 
nartj i. e. a annars iorpj bjrr slar v. 
avcerkar a by^ i. e. bys iorp 3 ES. i5: 
5; B. 7: pr; 21: 2. pu haver skurit a 
mikj B. 19: 1 . kallar man kycern byg- 
da vara ut asikj B. 8:4- 4) c - acc * * : 
in, iv* (iorpja ope lceggia 3 B. ind. 16. 
5)c.*acc. till: ad. tomptir rinna a ga- 
tUj B. 2: pr. fara a (iorp)j ES. 5. piuf- 
naper lepes a martj Ej)s. 7: 1. a he- 
muld lita 3 ES. 1 1 : 1 ; j 4: 1 . 6) c. acc. 
emot : contra. gcera gcerp v. gcerning a 
manj EJ)s. 2: 2; JE. 17. Cfr. Fcestj ffcem- 
naj Kceraj Sdkia^ ritne* 7) c. acc. vid: 
iuxta. tomptir liggia a gatUj B. 2: 1 . 
hugga niper (draparan) a foter pces 
ddpaj Dr. 2: pr. * 

Aj praes. ind. ab cegha^ <j. vide. 

Aj pro (Bj <j. vide. 

Advcentjl (vide VGL.) R. i2:pr.° Af praep. c. abl. 1) af: ab,de. taki 

pripiung (sc pcer) afj EJ)S. 3 1 : ^v.fyn^ 

dar lut af (fynd) giva^ B. 37: pr. per 

aghu (sc. lut) affyndj ibid. \. 1 . pri- 

piung sin af (fynd) hava^ ibid. §. 2. 

2) af, ibland: ex, inter. en af (lc. pem) 

takaj Kr. 4; R. 6:pr. 3) frftn: de, ex 

(loco &c). af pinge fara v. ganga, 

Ej)s. 4 : P r 5 Dr. 7: 1. fora man af si- 

num garpej EJ)s. ind. 7. foter rutna 

af manni, VaJ). 29. rcenis brup af 

brupfcerpj G. 9: 1 . sticela korn af akre 

utej EJ)s. 32. pcet sum af hanum cer 

stulitj Vat). 32: 4- <*f bonda stulitj B. 

26: 1 . fa bup v. komber bup af man~ 

nij Kr. 5: 1; iE.23:pr. doma v. taka 

manhcelghp af mannij IE. 17. sokia 

fripmans afhanumj G. 6: u vixl cer 

af kirkiuj rLx. 25: pr. af forsta roke^ 

Kr. 9. byr cer af aimcenninge kopter^ 

B. 28: 5. ganga af rape annarSj dis- 

cedere ab alius consilio. M. 1: t. Cfr. 

Fara. 4) p4 : in- ncemna mcen af pin- 

gej lionsa pinge^ VaJ). 20: 1 ; ES. 1 4: pr; 

nisi verba af pinge vertenda sint : ex 

iis qui in iudicio adsunL 5) adverbia- 

liter, bort, undan: aiiorsum, e medio. 

af faraj B. 9: 1 , 7. laghvaraper af 

f>. 9: 1,6. af foraj B.9: 1, 3; 16. gar- 

per rutnar afj B. 28: 4* scetia af y af 

takaj Kr. 9. Cfr. Domaj Giva, Lceg- 

giaj Scelicu* 

AJfostepj n. affoda: proles. B. 45* 
AfgiptaSj v. dep. (a giva) a£st4, ryg- 
ga sig: recedere (ab inoepto). Vins. 6: 3. Digitized by Google 236 Afgiptas — Aker giald. Locc. vertit: remittere. H. v. uiEriks 
SelL. L 4<>. quoque occurritin renun- 
tiandi v. desistendi significatione. 

Afgcerpis byr^ m. afgarda by: pa- 
gus recentior, intra terminos sntiquio- 
ris conditus. )( hogha byr^ K 28? 5i * 

Afhugj n. lems afhuggande, stymp- 
ning: membri amputatio, mutiiatio. 
VaJ). ind. 18; cap. 7: pr. 

Af huggaj v. a. afhugga : amputare, 
decidere. a. hahdj fbt &c. EJ)$. 6; Vab. 
16:2; 18: pr, 1; B. 24: 4- a - £r#, B. 3$. 

Afhcendaj v. a. aflianda: alienare. 
tf. ^ar (?br^) &c. wj^ manjj ES. 4 : ! $ 
10, 16:3; Vins. 3: 1; ^,6: 3,7; 7: pr. 
omynd cer afhcendj G. i^: !•* - 

Aflaj v. a. c. acc. v. gen. 1) afla: 
procreare. Vaf>. 5; G. 5: 1. a. barn mcep 
kunu, G. 5: pr; JE. 7, 9: 2; a5: 1. not. 
78. a. b. vip kunitj JE. 14» 25: 1; 26. 
(hionj a. barn samanj G. 18. / pukka 
aflaperj JE. 16: pr. Cfr. JBrut, 2) for- 
vSrfva : adquirere. JE. 1 o: pr. — Am- 
bae significationes connectuntur in lo- 
cutione: a. bos ok barna^ bona adqui- 
rere et liberos procreare. G. 29: 1, 2. ° 

AflipajV. a. c. dat. g& forbi: praeter- 
ire. sipan -per pripia mannej d. a. om 
hvarken modren spm hade gifvit omyn- 
den, eller den, af hvilken hon hade 
fatt samraa omynd, lefver och kah &ter- 
taga deii: si ileque mater, quae dede- 
rat dotem, nec is a quo ilfa eara ac- 
ceperat, superstes sit, ut dotem reci- 
pere possit. G. 16: 1. sipan -per bro- 
pra arvinuj d. a. om arfvet gSr till 
aflagsnare stagtingar an broder: si non 
ad fratres sed remotiores cognatos trans- 
eat hereditas. G. 21: 1. sipan -per p 
(sc. sum ncemt cer i bokinnejj 
arfvet g&r till aflagsnare slagtingar som 
i lagen ej namnas: si hereditas trans- 
eat ad remotiores cognatos, quos lex 
non commemorat. JE, 3: 1. k Aflcenda sikj v. rec. (a land) begif- 
va sig ur landet (iandskapet): e pro- 
vincia se conferre, peregre abire. JE. 5. 

Af nam, n. egentl. undantag; minsk- 
ning af en jordegendom, derigenom att 
jord sdodras derifr&n: detractio; di- 
minutio praedii, agris abalienandis fa- 
cta. B. 6: pr. 

Afrcepej afrape^ n. 1) afrad: vecti- 
gal e praediis. G. 11: 1 ; 17; JB. 9: i. not. 
86; §. >, 6. lagha a. j B. 9: pr. 2) det 
^om vaxer p& 4ker oqh ang sedan sfi- 
den och hoet ar bargadt, prov. afrad: 
id quodj demesso frumento vel foeno, 
in agiro vel pratp cr t e3cit. Ita ludibrio 
aliquo, ut videtur, appellantur segetes, 
quarum messem aliquis ex vicinis in 
pago contumaciter neglexit. B. 2i:pr. 

Aftanj vide Aptan. 

• Af varaj v. a. tilisaga (landbo) att 
aSlytta, ftpsaga: denuntiare (colono) de 
abeundo (v. migrando e praedio con- 
ducto). B. 9: 1 . 

Agangaj f. g&ng tiil eller emot nj- 
gon: itus adaliquem. gcera andruma.j 
g& till, nalkas en annan: alium ad- 
gredi. Dr. 7: 1.. 

Aghaj vide Mgha. 

Agnj f. agn : arista, palea. Kr. 9. 
Agnabakerj m. (vide VGL.) Ebs. 

32. • 

Akaj i) v. n. &ka : cur.ru vehi. VaJ*. 
i:3; B. 18. 3) v^ a. fora (p& vagn), 
kora : (curru) vehere. nu vil han aka 
(schojjsi foffitum invehere velit. B. 18. 

Akallanj f. akallan, anropande om 
hjelp : in vocatio. Vide Qp., ° 

Akerj m. &k?r:^ agen Kr. 9; EJds. 
27: pr; 3a; VaJ). i3:pr; $. l a:.i»&c. a. 
oK v. cella cejigj EJDS-^rpr;. VaJ). i3: 
pr; ES. i5:2; B. 1: i^. &c. Gfr. At~ 
tungerj Upgangs aker. ° 

Aker gialdj n. ersattning for sad 
som man skurit p&amians &ker: com- Digitized by Google Aker giald >~ Altara • vcerning. a&g pensatio segetis in alieno agro inessae. 
B. 21: i. 

Aker malj n. egentligen det matt, % 
hvarefter en bys Sker ar delad emel- 
lan byemannen; sfi kallas byns gamla 
tomter, sedan grannarne flyttat pa nya 
tomter; troligen af den orsaken, att de 
gamla tomterna ligga till grund for 
egornas delning: pfoprie, mensura, se- 
cundum quam ager inter vicinos in 
pago divisus est; ita appellantur pri- 
scae areae in pago, postquam vicini in 
novas areas migrarunt; idque, ut vide- 
tur, eam ob caussam, quod priscae areae 
fundamentum sunt divisionis agrorym 
pagi (cfr. B. 2: 1.). B. 11: 1. 

Akernam, n. (vide VGL.)B. 17: i.° 

Akomaj f. ftkomma: laesio corpori 
illata, vulnus. VaJ>. i3: pr;.22, 26. kom- 
ber cengin a. a^ EJ>s. 5: pr. gcera (man- 
nij a.j Vaf>. 9, i5: 4> & 3: 2. fa a.j Kr. 
3o:pr; VaJ>. 12:4; i3:2; 17: 1; 20: pr; 
25: 1, 2; R. 3: 2. et not. 1. ibid. Cfr. Ar.** 

Alderj pron. 1) all: omnis. Kr. 1, 2: 
2; Dr. 18: 1; R. 8: pr; 23: pr. &c. pa skal 
bondans forra alt sceliaj d. a. all man- 
nens egendom: anteai venduntor omnia 
mariti bona. G. i4: 1. allir mcerij vide 
Maper. altj n. Mda delarne: utrum- 
que. a>Y alt at enu drape frcels man 
ok annopugherj Dr. 8. alt (scender) a 
enne stcemnu v. a enum dagh ep gan- 
ga ok fce botaj Vab. 1: pr. taks alt 
saman piuver ok piuftj VaJ). 38: 1. 
alt saman liand ok brander y E})$. 3 1 : 
pr. synis alt saman fce ok blopugher 
staverj B. 1 5: 1 . alt pcer tilj anda till 
dess: dofcec, usque dum; vide p&r. 2) 
hel: totus. annar (kulder) oer a. do- 
perj G. 21: 1. cu byr> ES. i5: 5; B. 21: 2. 
all handj VaJ). 18: pr. allsoknj laghsa- 
ghaj dlt hcercepej&c. Ej>s. io:pr;Dr. 
3: 4; 4 ; P*- &c. ° 

Aldinj n. (vide VGL.). B.^izpr. * 
Aldin fulderj adj. full a£ illon (om svin): glandibus plenus v. saginatus (de 
suibus). B. 4 1 • pr. Cfr. Drusi. 

Aldin skogherj m. Sllonskog: silva 
glandaria. B. 33, /\i: 1. ° 

Aldrighy adv. aldrig: numquam. Ejbs. 
18, 22, 23: pr. &c. Scribitur aldre^ Kr. 
24: pr. nott. 32, 33; ES. i5: 4« not. gQ t 
celdrej ES. 8. not. 83. ° 

Alf (in cod. F. scribitur halff)j f. 
(vide VGL.) skylder a manna alfcel- 
la kvinnaj JE.3: 1. ncester a pces alf 
&c. Ej)s. 24. gangin ce barn a bcetri 
alfj d. 8. pfi dens sida, som 8r fri: 
liberi ingenuum parentem sequuntor, i. 
e. ingenui sunto. G. 29: 1. af bceggia 
v. pces alvumj 4 badas &c. vagnar: 
amborum &c. nomine. ES. 8; R.23: pr. v 

Alin (pl. alnarjj f. aln: ulna. B. 1: 
6; 10. Cfr. Breperj Langer j Markj 
Mundj Stang. 

Allanger, vide Mndlanger. 

Almcenninger j m. geroensam skog 
och mark : silva et pascuum commune. 
B. 36: pr. cer byr af a. kopter^ B. 28: 
5. a) bys skog: pagi silva communis. 
bys a.j B. 28: 5. Hit synes bora rak* 
nas den, troligen till en Konungens 
g3rd eller by horande skog, hvilken 
Konungen kunde forytra: hucreferen- 
da videtur silva, ad Regium praedium 
vel pagum, ni fallimur, pertinens, quam 
Bex, potuifc alienare. ES. 1:2. b) ha- 
rads allmanning: territorii (heradae) sil- 
va communis. B. 5: ; pr; 28: 2, 3. w 

Almcennings vcegherj m. (vide 
VGL.) B. 5: 2. * 

Alsalaj f. bel och h&llen forsfiljning: 
totius rei venditio. gcera v. saslia a. 
ur hyj salja allt hvad man eger i by: 
omnem portionem pagi ad se perti- 
nentem vendere. ES. ind. 7; cap. 7. 

Altara lceghij n. (vide VGL.) Kr. 
ind. 11.* 

Altara vcerningj f. (forte a bceraj 
portare) uq. aUara teghi. Kr. n. Digitized by Google 33? Attari — Aplccn* Attarij m. altare : ara. Kr. 1 1 . * 

Ahj adv. alldeles: omnino, prorsus. 
Vins. 6: 4* not. 45. * 

Ambatj f. tr&linna: serva. VaJ). 35, 
3 7 . * 

Amotj amot€j praep. emot; contra. 
Vide 3/o*.* 

Arij f. and, host : messis* auctumnus. 
B. i: 2; g: pr. not. 6i. 

Anbupj n. redskap: supelles, instru- 
mentum. B. 23. 

Anfriperj m. hostfrid, d& det ej, 
utom i vissa m&l, var tillatet att lag- 
soka en annan: pax auctumnalis; tem- 
pus quo, nisi in certis quibusdam caus- 
sis, iure agere non licuit. JE. 2i;B. 22. 

AnJitej n. (ab andj partic. insep. , 
adversus, et iitaj vi&ere) anlete: faci- 
es. Va J). 1 5: 4- 

Annanvagh, adv. andra, motsatta si- 
<lan eller h&llet: alia, opposila via v. 
parte. Dr. 7: 1; B. i^: pr. ° 

Annar (anar^ G. 1 4: 2. not. 55. a- 
nars pro annarSj B. 16. cendra j>yo an- 
draj VaJ). ind. qJj pron. 1) annan: 
alius. Kr. ind. -8, 2 1, 22, 27 ; cap. 2: pr. 
&c. 2) den ancke: -alter, secundus. 
Kr. 3: 1; 7: 1, 2; n ; Dr. 7: 1. et not. 
#5. ibid ; G. 16: pr ; Vins. 6: * ; R. 23: 
1 ; 26; B. 1: i. &c. hin . . . cella an- 
nan perraj R. 3: f • Cfv. Halver. 3) 
endera: alterater. Br. 3: 2; G. 21: 1; ^E. 
10:2. a. perraj idera. VaJ).8: 2; JE. 
io: 2 ; R. 3: 1 ; B. 28: 4* ctnnat perra^ 
idem. Kr. 3: pr; 27: 2; Dr. 3: 2. not. 22; 
•G. 7: 1; 14: pr, 2; B. 44 : '• ccnnar per- 
ra tviggiaj R. 8: 2. Cfr. Hin. 4) <**- 
nar — annarj -en, enaunan: alter*— .al- 
ter. Kr. i3: 2. not.63; 16: 1 ; E£s. 2: 2; 
3: 1; Dr. 5: 1; r4 : 5; 18: 2; G.gif r. &c. 
drceper annat perra annatj EJ>s. 20. 
halvi vilia annat ok halvi annatj B. 
3:1.* 

Annarstap (annarsstazsjjtdv. 1) an- norstades: alibi. B. i3: pr. 2) till an- 
nat stslle: ad aliumlocum. EJ>s. 4: i«* 

Annattviggia, antviggia^ 1) pron. 
ettdera (af tvS): alterutrum. gori a.j 
Kr. 1 3: 2. not. 63. a. perra^ idem. JE. 
16: pr. 2) conj. antingen: sive. Kr. 3, 
16: 2 ; 24: pr; 26: pr; 37: pr. &c. — Va- 
rie scribitur, Kr. 3: 1. not. 9^; i3: 2. n. 
63; VaJ». 37. n. 2. v 

Annurkust (annurkostj anurkustj 
annurkustajj adv. annorlunda: aliter, 
alio modo. G. 16: pr; R. 14: 1; 26: pr; 
B. 5: 2; 1 4: 2. 

AnnurledZj adv. annorledcs: aliter. 
R. 1 2: pr. not. 44* 

Annurlundj adv. i. q. annurkust. 
Dr. 7: 1; VaJ). i4:<; ES. 20: pr; R. 12: 
pr. * 

Annopugher (annopugherjj ad j. trfil: 
servus. Dr. 21; VaJ). 3: pr; i5: 4; 16: i; 
25: 2; M. ind. 21; cap. 6: 2; 14, i5, 20: 
pr; 25; R. 11: pr. )(frcels^ vide Frceis. 
)( fostrej Dr. 16: 2. coll. §. 1 ; 17: pr; 
VaJ).3:pr; etsi v. a. )( prcelj <juoque 
vernas comprebendisse videatur, VaJ), 
32: 3; at v. prcel boc loco, ni fallimur, 
superflua est, nisi forte pro -ght hion 
legendum sit ambat; cfr. VaJ). ind. not. 
2. -gh hionj VaJ). 32: 3; G. 16: pr; i8i 
a. staperj tr&ldom: servitus. VaJ). 3o: 
1; JE. 17,19,21. a. domberj idem. .£. 

i 7 .« 

Ansvar j n. gensvar, genmale: re- 
sponsio. R. 23: pr. ° 

Antimij m. andtid, host: tempus 
messis, auctumnus. M. ind. 21; cap. 21. 
noL 33; B. 1:2. n. 82. 

Antviggiaj vide Annattviggia. 

Anvarpa (andvardajj v. a. ofirer- 
Jemna: tradere. ES. 16: 2. * 

ApcAdj f. apel: pyrus malus Lkw. 
B. 3i. 

AptaUj aptun (aftuntj lapsu ^ala- 
mi, B. 1: i^ m. 1) afton: vespera. Vi- 
de Aptunsanger. 2) dagen fore en bog- Digitized by Google Aptan mm*~2fgr *3gf tidsdag: dies festum quoddam praece- 
dens. \daghinj Kr. 22. fuelghi a.j i. q. 
iula aptan. B. 9:2. ^frt 1*/ aAr AV o.^ 
G. 17. not. 57; R % i: 1; 9: i, 2*not. 18; §. 
6; 3o: 1. Cftv ffcelghapton , Jula ap- 
tan. * 

Aptunsanger * m. aftonsfing: sacra 
vespertina. Kr. 5c 1; 8: pr; 22. 

Jfr, n. fir: annus. Kr. 3: pr. not, 67; 
cap. 1 1, i3: i;'EJ)s. i5: 1. not. 24; Dr. 12; 
0.14^3; i6:pr. &c. tt/71 ar/^j quovis 
anno. Kr. 11; <££. 13: 1. umarj ett flrs 
tid: per totum annum. Kr. i3:pr; ^E. 
f4; B. 9: 6. w/71 prjr ar, Dr. 5: 1; G. 1 1: 
1. &c.« 

Ar^ cerjTL. 8rr: cicatrix. VaJ). 33: 1. 
or oA: akomaj allitt VaJ). 6: 5. 

Arapaj v.a. (a ro£>a) anfalla: impe- 
tum facere. pon cet sum -per, allitt. 
d. & drfiparens slfigtingar: cognati iifr- 
terfectoris. Dr. 7: pr. 

Arf (cerfs pro ar/3r, Dr. ind. 20.^ n r 
1) aod persons qvarlfitenskap : bona 
defuncti relicta. Dr. 1 7: 2 ; G. ind. 7, 
39; iE. 23:pr, taAra o. mariSj M. 1:2; 
7, 20: 1; 22. Jirigcera v. forvcerka ar- 
ve mansj M. 1: 1,2. 2) arf: hereditas. 
Ebs. 23: 1 ; 24; ^* 2: pr; 3: 2. taka a.j 
M. 1: 1; 3: i;4>& 1; '3. mtoa o. ., E J)& 
ai, 23; iE* 7. <?gAg aldrigh pcen a. &c. 
Dr. 20: pr. pcet gange aldrigh hanum 
til arfsj EJ)S. 18. drcepa annan (sik) 
til arfSj Ebs. 2 1 ; Dr. 20: pr; M. 7. iomn 
1 arvej M. 3: pr. rfe/a a. j vide Zte/a. 
Cfr. Bak-j Brjrst-j Brdpra-, Dana-j 
Firi-j lamn arf. v 

Arfgcengerj adj* (a ganga) berSt- 
iigad att taga arf : qni ius heredita- 
rium babet G. 5: 1. 

Arftaghare, m. L q. arftaki. Kr. 
24: pr. not. 28; G. i^: i* n. $8. 

Arftdkij m. arfvinge: heres. Kr. 2^: 
pr; G. i^: 1. not. 38; M. 1: pr. n. 38. 

Arftdkerj adk (ab arver et taka) i. 
g. arfgawger. M. 1: 1. ^rfr/n, vide Mrin. 

Armberj m. arm: brachrutn. Dr. a? 
fj VaJ). i5:4; ai:pr. . 

Armlceggerj m. arm: brachium, la- 
certus. VaJ). 33; 1. Cfr. /Erma band. 

Arsgcef feStadjp for ett firs arren- 
de af jord : arrha pro praedio in unum 
aimum conducto. B. 9: 5, 6. 

Arvi (cervijr G. 7: \.)j m. i)arfvin- 
ge: heres. Kf. 3:pr; 6:pr; 7:pr, 1; 8: 
1; 17, 25: i.&c. Cfiv Bak-j Brjrst-, 
Skaparvij Iamn arva. 2) den, som maa 
har &rft: is, a quo aliquis accepit he- 
redrtatem. han cella hans arva, per 
ceUa perra arva, ES. 4~P*> 1 u i»* 

Arvingerj m. i. q. arvi. M. 22. not» 
38. Cfr. Iamncervingar. * 

Arvupaj v~ n. arbeta: laborare. M~ 
12: pr. u 

Arvupij n. arbete: labor. Kr.9; Bw 
1: 3; 6:pr; 8: 3; 9: 7; sedperperam B» 
9: 2.not. 2ri.* 

Arvupislonj f. arbetslon: praemium 
laboris. M. 12: 1.*. 

^/a« (aslcett)j f. (vide VGL. v. -^- 
slata.) gcera manni a.j B. 2 1 : 2. Locc^ 
Ver. et Ih. perperara credunt h. v. si- 
gnificare pecorum ia alienum pratum 
immissionem; quem errorem fovit com- 
ma in cod. B. malepositum. Videnot» 

32. 1. c. 

Atj praep. c. dart. i)at, till: ad (lo- 
cum). ganga at andrum, 'Eps. 27: pr; 
VaJ>. i3:pr. ganga at bium, d. £• for 
att taga dem: apes venari. B.35:i. 
ripa at hiorp manSj B. 24: 1. hugga 
at mannij VaJ). i:pr; i^.fv.^hjrggia 
atj egentl. vMnda tanken till en sak, 
gifva akt pfi : anhnadvertere. ES. 8; B. 
5i. at komaj vide Koma. 2) it, for: 
ad. rapa lasum at (husum)j VaJ). 32: 
3. halda fcest at (gatfij M. 4- cfr * 
Gilderj Saker. 3) pfi, i : in. at vatne, 
laridej Dr. 1 1 : pr. satia garp at rat- Digitized by Google a4<> At —*-Jterbup, tum skialumj B. i : 6. r/^xi a£ ategA j 
Bu 4» pr. &c. o* j/7i(/i j//w fsc heme), 
ES. 3: pr. w£ a£ akre^ Kr. 9; B. 9: 6. at 
paskutyj hostej kvcelde^ Kr. 1 0: pr; £S. 
9: i. uot. 100; B. a5: a. a^ stcemnujpin- 
gijfcemtj Vab. 1 : pr. nbt. 53; ES. 1 4: pr; 
i5: 1. &c. eperfals at ndemd v.rcefstj 
vide Fcella. at hvarre (sialamcessu) , 
Kr. 7: 2. a£ ertu drape, Dr. 8. A^r 7ig- 
ger at rapu skiptij B. T. 1. stf manat 
osipumj Kr. 2 1 . m&fa af pingstcemnu 
sinnej vide pingstcemna. stcemna &c. 
a* jaAr, R. md. 26. CFr. Lepsn. 4) 
vid: iuxta, ad &c. <rt kirkiUj B. 3y: pr. 
£aAtft dtf fsc. gcerpjj Ef>s. 3 r: aj Va J>. 
39: pr. £a£a at ceg ok egh at fotum^ 
B. 1: pr. 5) hos: apud. liggiaj do at 
honda 3 Kr. 1 2: pr. lik stander inne <xt 
(bondajj ibid. 6) framEor adjectiver 
och participier utm&rker denna praep. 
ett visst tilist&nd: adiectivis v A parti- 
cipiis praepesita b. v. indicat statura 
quendam (Cfr. VGL. v. At &). M jrp~ 
nam durum, Kr. 5:pr. at osurnuj 
Vins. 6: 2. 7) genom: per. inkasta at 
vindoghaj inganga at gluggij Vaf>. 
32:4* 6) med: cum. at vitnum letaj 
Ejjs. 1 7. byrias at pjr haghsta ak Ijrk* 
tas at pj Ueghstaj B. 5t. oka sak si- 
na at fimratighi markum^ Kr. 23; Vaf>. 
11: pr; 'ifc pr.&c. Cfr. Veepiafcest. g) 
till, som, i egenskap af : ad, ut, loeo 
v. nomine {cei) &c havi (kvighuna) 
at botum, Dn. 18: x.atbotinnej R3i. 
ot /<&£& gxBf bindradags gcefj Va{). 
18: pr; G. 10: pr, 1. bulster at (enu) 
hofpej G. 1. fz;£pr/a fangat cerfpa ma- 
lum, kdpumj ES. 6. ^tf minstUj &tmin- 
stone: minimam, saltem. jE.io:i,a; 
B. 9: pr. Cfr. £an^ JPanter. j 0) till, i 
sfseende p& : habita ratione ^rei). mo/f- 
mghamde at ma£e, Dr.5rpr. banl at 
marmij Dr. 1 1: pr. piuver at (fee), Eps> 
3*; Vin&6: 3. iaJt var at py v. on- 
dru viUj Vxns,3:pr; 604. svnskalat cegh varaj B. 1 : 6« Cfr. Bristaj Fad- 
laj Sander. ° 

. «^if jf«ft, VaJ). 1 5: 4- not- 99 5 R* ind. 
12. ii. i5.Jj conj. 1) att: quod, ut at 
han settj at han forpej Qt pe vitduj 
Kr. i3:pr. firi pjr at, vide pcen. firi 
(sc. pjr) atj B. 1 6. 2) pft det atU (eum 
in finem) ut. at sjrnin brjrti egh &c. 
R.4: i- *) att(framforinfinitiver): no- 
ta infioitivi. griptj lik at vighia^ Kr. 
<ji 1; 12: pr. til hafsatvisaj Dr. 5:pf. 
et at sveeriaj Vab* 1 : pr. cegha at ta- 
ka &c. vide Mgka. 4)K>ratt, tillatt: 
ad (faciendum), ut (faciat). skapa at 
gceraj ILps. 1; pr, 8. * 

Ater (attcerj M. ^.)j adv. 1) tUlba- 
ka: retro. a. in v. hem til sin^ Kr. 
27: pr; EJ>s. 5: 1. kasta a. ivir axl scerj 
B. 28: 3. hugga a. vtsghj forhugga 
viam caesis arboribus obstruere. B. 5: 
2. (sc. givi v. gialdi) a. pcet sum han^ 
iokj snattape, stcij sum pcer spiltis 
ginumj, stjldinaj spimlUn &c. Ej>s. 3ij 
VaJ). 39: 1; £0; B. 14^ 1; 17S pr; 18. &c. 
Cfr. JBrjrtaj JScera^ JSota, &c. 2)&ter, 
i nyo: denuo, iterum. Kr. 1 5: 1 ; 24: 1 ; 
ES. 16: 2 (nisi h. v. ihi delenda sit); 
B. 9: 4^ ^3, 26: pr^ a. cfe&t> jride Delcu 
;3) qvar: residuus.^to/r^e/ 4 hans (roker) 
uti a*j B. 1 9: pr. Aan haver v. hafpe 
a.j Kr. 24: pr; ES. 7. o/* /y^ suma* cer^ 
Dr. 7:pr.° 

^er biupaj v. a. 1 ) erbjuda en sak 
&t egaren tili losen^ eller fdrre egaren 
UU &terkop: rem prae^eati yel ^riori 
domino redimendam offerre. Vins. 5; 
B. 17: 1 * 2) hembjuda till losen &t si- 
na sufgtiagsur ijord som maa vill sfilja : 
/undum v. agrum, antequam vendatur, 
-coguatis suis redimendum offerre. G. 
•14: 2 ; ES. i> pr; .3: pr. 

Aterbupj ai. joids hembjudande St 
egarens skgtingar inaan hon sfiljes: 
aetus, quo iundus v. ager f anteqaam 
vendatur, cognatis domini redimendus Digitized by Google Aterbup — Adb. a4 1 offertur. /or£ v. egfai Adrer egh til 
-pSj cL S. bdr ej hembjudas: talis agw 
cognatis non est offerendus. ES. 3: 2; 
20: 1. 

wAer drivciy v. a. (egentl. drifva 
UUbaka), forkasta : reiicere, reprobare. 
ncemd a.j i. qi ater domcij Kn *6:pr. 
not. 55. 

^er datnaj v. a. dbma ogild: irri- 
tum iudicare. nasmd a.j Kr. 16: pn 
1 8: pr. 

Ater gangaj v. n. 1) atergi: redire. 
Efs. 1:7, 2). atergA, forklaras ogild : ir- 
ritus fieri. kop ganger ater j G. t4- 
2, 3; 18; ES. 20: pr; Yins. 5, 9: pr. epet* 
g. a.j Kr. i5:2; 18: 1; VaJ>. 17: 1; R. 
11: 1; 26:pr. ncemd g. a.j Kr. 18: pr; 
R. i6:pr.° 

Atetgangs ncemdj f. n5mnd som for- 
klaras ogild: nemda irrita. Kr. ind; notr 
2. xxxiv. coll. cap. 18. 
Ater gialdaj vide Gialda. 
Ater losaj v. a. fiterlosa: redimere; 
1) ur f&ngenskap: e captivitate. G. 14* 
1. 2) intaget f&kreatur: pecus suum in 
alieno agro captum. B. 17: i. • 

Ater ryvaj v. a. rifva, uph&f va : re- 
scindere. a. kop y ES. 21:1. 

Ater standaj v. n. &terst&: restare. 
B.9: 1. Cfr. Ater 3. 

Atletan, f. undersokning: inquisitio. 
Efs. 21. 

Atldpj n. anfail (derigenorn, att maa 
springer eller rusar pS en annan): in- 
cursus, adgressio. gosra manni a. )( 
forsatej Va}>. 27 : pr. 
At mcelaj viae Mcela. 
Atmcelej n. tilltal infor ratta, talan: 
actio, petitio. a. gcera, utfora sin ta- 
lan : petitionem suam pronuntiare. ES. 
i4: pr; R*2i: 1. 

Attaj num. fitta: octo. Kr. 12: pr; 
VaJ). i& 1; G. 23; & 25: pr; 49- Cfr- 
Pcenninger, firtugh.* 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. FoL II. Attatighij num. fittatio: octoginta. 
Ej>s. 33. ° 

- Attundij num. Sttonde: octavus. R. 
10, 2& i. a. dagfier (sc. post festum 
pentecostes) , torste sondagen efter 
pingst, H. Trefaldighets sondag: do- 
minica Trinitatis. Kr. 22. a. dagher 
ceptir tolfta dagh (sc. iulajj (vide 
VGL.) ibid. a. dagher ceptir fdrsia 
dagh (se. paskajj forste sondagen ef-« 
ter p&sk: dominica ouasi modo geniti. 
Ibid. * 

Attungerj m. (vide VGL.) ES. 24; 
B. 2: 1; 6: pr; 9: pr, 1. )( fiarpungs byr y 
B. & \.){halver bjVjli. 2: pr. attungs 
tomptj aker^ B. 10. a. (a) -gs bropir 
varaj d. a. alla attungar taga lika lott 
i byns egor: inter partes pagi attun- 
gar dictas aequalitar dispertiuntor agri 
(pariter ac bona hereditaria inter fra- 
tres). B. 6: pr. siattungs a.j ^jettedelen 
Hf en attunger: sexta pars praedii xtt- 
tunger dicti. G. 3; ES. 3: 2; B. 1: 1 ; 
3:2. siatta luts a. s idem. ES. 3: 2. 
not. 17.** 

Avimdj f. oranskap: inimicitia. Ebs. 

3: 1: ° 

AvundaSj v. dep. mistycka, fortry- 
ta («fundas): indignari, invidere. B. 3o: 1 . 

Avcerkj n. pl. bygnader, (vatten-) 
verk: opera (aquaria). B. 8: 2, 4- et nott. 
44, 49. ibid. 

Avcerka, v. a. bruka, nytja (lofligt 
eller olofligt, jord, skog &c): colere, 
usorpare (iure vel illicite, terram, sil* 
vam &c). VaJ). 3o: 2; ES. 4- ^; 1 5: 3, 5; 
19: i;,B. 1: 2; 0:9; 29, 3o: pr; 47. * 

Avasrkanj f. 1) (olofligt) bruk af 
(annans) jord &c, fiverkan: (illicita) 
usurpatio (alieni) agri &c. ES. i5:3. 
Cfr. Iorpa avcerkan. 2) (vatten-)verk : 
opus (aquarium). B. 8: 2, 4* nott 4 ! > 44- 

Axj n. ax: spica, Arorn cer i axe^ 
deges spicata est B. 1 7: pr. Digitized by Google nl\1 Axl — • Batnlds. jixlj f. axel: humerus. B; 28: 3. 

Apal fcestj f. (vide VGL, v. Kop* 
fcest.) )( vcepia fcestj ES. 16: piy *< Ra- 
tio nominis apcil fcest- (eid verbwwz per- 
fecta confirmatio), )( vcepia fcestj ea 
est, quod pignus olim fuit emtio ven- 
ditio imperfccta . v. conditionaiis; Cfr. 
C. I. ScHtYtER, Diss. Tentatnina ad 
illustrandain historidm luris Scandin. 

p. 20. noL.jf?* 

Apalkunu barn^ n. akta barn: legi- 
timus filius v. filia. G. 5:pr; JE. 8: 1« 
)( huskunu bam ok horkurm barn^ 

Apalkunu son^ m. akta son: filius 
legitimus. G. g:pr;.JE. 8:pr. )( friplu 
son^ Dr. 7: pr. ° 

B. 

/faA:., n? rygg: tergum. piufnap a 
bak manni bindaj Va|>. 3^: 1 . hanum 
cep Julder piufnaper a bak bundin^ 
formula iurisiurandi. E|)s. 3a; VaJ>. 3a: 
1. Cfr. Byrla.* 

Bak arfj n. (vide VGL.) )( hryst 
arfj JE. 3: 2. )( firi arf JE. 3: 1. ** 

Bak arvej m. bak- (qcH sido-) arf- 
vinge: heres in linea adscendenti aut 
collaterali mortuo cognatus. )( bryst 
arvej JE. 3: 2. 

Balkerj m. balk (i lagboken): li- 
ber v. sectio codicis iuris (cfr. VGL.). 
kristnu b.j kirkio b. A Kr. rubr. et not. 
1 . epsoris b.j Kr. 3 1 . not. 86. drapa b.j 
&c. Dr. &c rubr. 9 ■ 

Ban, n. (vide VGL. v. Bann.) scet-i 
ia man i ban^ Kr. 25: 1. sitia i ban- 
nij jbid. losa af bannij Kr. 3o: pr. ba- 
ta firi banj ibid. ° 

Bandj n. band: vincuium. Kr« 8: 1:. 
2; EJ>s # 28; Va{). : 33: 1; 34: pr. binda 
man fullum -dum^ EJ>s. 7: 1. sokia v. 
vitna b. sinj tilltala, ofverbevisa dea 
som bundit honom: appellare, conviu- cere eum qui vinxit. VaJ)iind. 33; cap, 
33: 1. Cfr. j Hatta-j Mrmaband. * 
: Bajigj n. b&ng, buller: tumultus (Isl. 
pulsatio, BH.). Cfr. Brut. 

Banij m. 1) bane: nex (cfr. VGL.). 
fahana af (spiuti&cc.jj VaJ>. i:pr, 2, 
5; 2; B, i4 : pn i5, 27: 1. hunder bi* 
ter man til b.j VaJ>. 2. vcerk halda 
til b.j vide Halda. 2) baneman: in- 
^erfector, sander b. at mannij Dr. 1 1 : 
pr/ pit fce var mins fear b.j formula 
lurisiurandi» B. 25:. 3. gange ce b. forst 
l bofj d. $. kreaturjet som dodat. en 
menniska, tillfaller m^lseganden, och- 
dess varde inberakpas .forst i boterna: 
peGus, quod bominem; interfecit, cedi- 
to actori, et pretium eius prima pars 
mulctae esto. VaJ). 2. w 

Banz malj y..(vide VGL.) Kr. i3: 
3. oot. So; cap. 39: pr. ° -: 

Bardaghij m. (vide VGL.) Kr. ind. 
not. 2. xlih. Cfr. Hcelgha-j Hcelghu- 
dagha bardaghi. a 

Bam (pl. barnj born)j n. 1) barn: 
infans. Kr. 6: pr; 26: pr; EJjs. 18, 19. 
&c. Cfr. Ughurmagha born. 2)baru, 
son eiler dotter: filius v. filia. Kr.26: 
pr; EJ)S. 9, i8> 19, 21, 23. &c. mcep 
rnedigherj E{>s. 33: pr.fa b.j G. 23. 
doia af -nej JE. i5. vara ~num sa- 
man oundinj vide Binda. ganger hus- 
fru i kirkiu ceptir b. sitj d. .&. efter 
barnsbord: post pimrperium. Kr. 3 1 • 
bcer b. vitni, d. a. det fodda barnet 
ar bevis derpa, att lagei-sm&i skett : na- 
to filio v. filia apparet stiiprum esse 
commissum. Kr. 27: 2; JE» 16: pr. dyl- 
ia -nSj d. ii. att han &r dess fader: 
negare se patrem esse infantis. JE. i5, 
i(>: pr. Cfr. Afla^ Apalkunu-j Bruts-j 
Frillu-j Fcestakunu-j Horkunu-j Hus- 
kunubarn. * . . ■ . 
-. BarnldSj adj. barnlos: bfbus, lil>eris 
carens. doia b.j G. 7: pr, 1 ; 10: pr, i; 
;E. 20: 1. Digitized by Google Barn siang — * Binda. 2$3 Barn siang, f. barnsftng: (proprie, 
lectus puerperus), puerperium. doia i 
b.j iE.6:pn - 

Barpe^ barperj vfde Bcetia. 

Baterj m. b&ti cymba. B. 23, 26: 
2; 43: i.« 

2?af>/ (bapejj conj. bfide : et ( . . et). 
Kr. 1,9, 10: 1; ii, i3:3. &c. ° 

Bafiir (babe)j pron. bSda: ambo. 
%t. 6: pr; 10: 3; i^: pr; 3o: pr. &c. 
n. bapitij Kr. 28. &c. bceggia (gen.) 
perra, EJ)S. 19, 23: r; Dr. 1 ; Vab. 33: 
pr. — Pro pcet cer bceggia mankjrnsj 
/E. 3: 1 , legendum videtur : per ceru 
bapir v. bapir perra ceru mankjrns. ° 

Bapitiggia (pro bapir tviggia v. 
tvceggia^ proprie, pron. b&da tvS : am- 
bo), cdnj. hjkde: et (. . et). mange .. .Jb. 
maisceghande ok kunungs soknare bi~ 
skups soknare &c. Kr. 19: pr. 

Benjii. i)ben: os. VaJ). 19. 2)ben: 
crus. VaJ). i5:4; 21: pr; B. 24:2. 

Betj f. bete: pastus. >B. 4- pr. Xfr. 
Mula bet. 

Betaj v. a. et n. beta: pascere. b. 
cengia ok lindurj B. 16. b. i cenghj 
B. 4: pr. 

Betaj v. a. egentl. jaga: proprie, ve- 
nari. man mcep vitnum b., d. S. for- 
folja, ofverbevisa: persequi, convince- 
re. Dr. 5: 1. sottir ok. bettirj lagsokj 
och for jagad ur landet : accusatus et e 
provincia expulsus. Dr. 4 : 3. not. 62. 
pcen (a) annars bp b. sum sinu ha- 
ver vip hqsttci, A. a t : sStta i fara; ejl 
licet aliena bona in discrimen vocare 
&c. Dr.3:pr.° 7 

BepaSj v. dep. c.acc. v. gen. i)bfc- 
g&ra: petereu b. ransakj vixla stcerpc 
nuj grupj urgcefj VaJ). 32: 4>/C* 8:pF, 
2 ; M. 9: 2. 0. vcerpa sinnaj 1B. 9: 0. 
£. «t ransctkaj nt liceat inqufrere. 
VaJ). 32: 4; 6. *# (Idghti)j ferdf a ed 
af den tilkMade: iusiurandum a reo 
petere. Kr. r 9: pr. han laghHka bed- dxS rcet ok fik egh, iurisiurahdi for- 
mula. R. 26:1. 2) bedja: rogare. b. 
ater iorpiha anvarpa sikj ES. iG: 2. * 
. Bigdrperj m. big&rd: apiarium. B. 
35: pr. . 

Bikarj m. (Isl. item) begare; har 
tillafventyrs bikupa: poculum, calix; 
hic forte alveare. B. 35: 1. Cfr. Bland. 
Locc. uno loco vertit : vasculum, alio 
vero (in Lex. lur.), pariter ac Ver., 
bistocli: apiarium. Ih. contra (G/. v. : fte- 
gare) hac voce "inteliigi putat instru- 
mentum aereum vel aheneum, quod 
pulsant qui apum examina insectarr- 
tur; phrases enim fara^ gdnga med 
bikare neutram priorurti- significatid- 
num admittere videntur/ ! At certe u- 
traque islarum significationum iodum 
habere potest, ac Ihreanae interpneta- 
tioni, nulla ratione nixae, longe prae- 
stat. Ih. quoque alio loco (v.blancfyse- 
tjuitur Locc:i sententiam bic* primum 
allatam. — 

Biltugher j biltughaj adj. (vide 

VGL.) EJ)S; 10: pr. et not. 80; §. 1; 

11, 12, i5:pr, i. man b. lceggia, EJ)S. 

•ii. : b.faraj Ej)s. j 5: pr. not. 23; §.2. 

et not. 25. b. vara um alt rikitj Ebs. 

8.-° « . 

Binda (impf. bantj VaJ). 33: r. bin- 
dran pro bindcer han, VdJ>*3i: 2.),' v. 

a. 1) binda: ligare. Dr: i3: 2^ Bi 9: 6. 

b. man (um arma jkc)j EJ)$. 3o; Dv. 
2: 1; VaJ). 3i: 2; 32: i,3,4; 33: 1; 35. 
-^i piuf mcep (piuft), Va|). 3a: n b. 
scer bjrrpej Eps. 3 2. <vara bamumsa- 
mart bundin, hafva barn tillsarnman 
(ojax makat): Jiberis auoti esse (decon- 
•h^ds). G; 1 4> 3. ' Cfr. Bak 3 ' Bnndj 
Up binda. ti)stadlTasta,:befcrafta: con- 

•fermare. , hidnitfcetogh b. )( l&saj de 
*epjs<5opd.' Kr. 18. ^3) bevisa : i probare. 
sak sind (rrkep pingsiccmnum) in b.j 
r^m in iudicium \deduc(am probore. 
Dr. ti:pt. v - ■ \ /•'«• 1 ::; i \ .'■ .v Digitized by Google *44 Hiota Tf Blea. t . Bioprh P^ : bjprn: ursus. B. $& f . ° 

Biskyper, m. biskop: episcopus. K,r. 
a: pr, i j 4: prj Dr r f4: a* fes. ao: pr, 2, 
3. &c. til T ps stcenmaj G.& pr. -ps 
pingj Kr. ind. not. 2. xxxn. -^v ftkvr, 
Dr. 14:8; Va}>. 12: 1,4. Cfr. Brytij 
Ncemdj Rcefstj Rcetter Jt Sakj Sokna- 
re^ pukke. * 

Bitij m. (Isl. trabs, tran&tillum, tran- 
fetrum, BH.) bjelke: trabs. In locutio- 
ne: innan borps ok bita> allitt. om 
bord: in navi, EJ)& 33: 1, &'&ir sine 
dubio sunt trabes transversariae, qui- 
bus conuexa firmantur latera navis; 
non vero, ut statuit Ih., biti siguificat 
malum. Cfr. GotlL. h. v. 

Biugj n. bjugg, korn: hordeum.Kr. 
2: pr. v 

Biurj m. b&fver, bjur: castor. B. 
36: pr. nu a b. sce bole sum bonde, al- 
litt. Ibid. 

Biupa (bjrpaj B. 33. irapf. bop, Kr. 
1 3: pr. &c. bopan pro bop harij R. 
26. pr. not. 66Jj v. a. i)erbjuda: offer- 
re. Vab. 6: 3; JE. in; ES. 16: 1, 2; B. 
9: 6; 3o. b. rcetj vide Rcetter. b. rcet- 
tum arva (sc gops sftjj M. i2:pr. 
b. manni mungats gcerpj bruplopi, 
bjuda tiil gille &c. : invitare ad con- 
vivium. G. 8:pr, 1. b. landslagh Jiri 
sikj R. 23: 1 . b. sik til reps ok ra- 
markaj vide Ramarkar. vcep &c. til 
b.j B. 17: i. et not 61; 34: 1. tiunda ut 
b.j Kr. 1 3: pr. Cfr. Ater-j Vanbiupa. 
2) p&bjuda: indicere. hcelgp b. ok f&- 
studaghaj Kr. 20: pr. * 

Bipaj 1) v. a. c. acc. v* gen. afbi- 
da: exspectare. b. kunungs rcefst, E£s. 
17, a5; VaJ>. i:pr; 3r:4; E3. i,5:pr. 
b. rcefstj R. 3: 2. b. kunungs y. hc6r 
raps ncemdj ES. 12; 1. et not»6& b. 
numsj Dr.4-2. 2) v. n. bida: exspe r 
ctare, morari. Kr. 1 3: 2; R. 26. 

Bipia (impf. bapj Vins. 6: 2* &&}, 
v. a. 1) bedja: rogare, precari* Kr. 10: 3 # not.76; 21; Vab. 6: 6; G. ii: 1; 3L 
10:2; ES.8; R. 10, 12: 2; B. 5:2; 8: 
3; 3 3. b. Jiri mahnij E|)s. .1:8; 10: 
i;Dr. 5: i. ifripfr.j I£b$. 1: 8. b.man 
4 vins orp v. borghar\, vide ^7«^ orj^ 
Borghan. bipi sik sva gudh hialpa 
&c. Vins. 6:1. jta/i sum egh biper 
klokkarin til (sc. at < rirtgiajj quem 
aedituus non rogat, ut pulset campa- 
nam. Kr. 8: 2. 2) begara : petere, expe- 
tere. nu biper pcen sum porf, G. i. 
(scerj kunu b*, G. 1, 29: pr, 1. * 

Bicerghj n. berg: mons. B. 33. 
(biarghj 

Bicergha (sup. burghitj, v. a. c. 
dat. 1) inbSrga : fruges foenumque eol- 
ligere. b. korne, Kr. 9. b.j absolute, 
B. 20, 21: pr. 1 sata b., B. 18. Cfr. In 
bicerghaj Oburghit. 2) afbarga (mar- 
ken): metere, caedere (agrum v. pra- 
tum). ceng b.j B. 18. 3) hjelpa: iu- 
vare. Kr. 6: pr. *■ . . 

Blandj n. blandning: mixtura. fa- 
ra mcep b. ok bikare^ allitt. d. S. an* 
tingen, s&som Locc. och andre trott, 
med ett k&rl hvaruti fanns en bland- 
ning af honing och vatten, att dermed 
locka till sig bin, eller med en med 
nfigon blandning invandigt besmord 
bikupa, sdsom Unnu brukas, for att 
deri f&nga bin: secum ferre aut, ut 
crediderunt LpCc. aliique, vas, in quod 
inditum' erat mel aqua mixtum, aut 
alveare iutus mixtura quadam liium, 
tit hodiecjue. solent, qtii apes/ capere 
volunt. !6. 35: 1. Velefes, apes capturos, 
usos esse "vasis, dulcibus a6 odoriferis 
herbis et melle interius litis," narrat 
Olaos MagnuS, hbtl geritt. hptentt. 
Lib.XXlI.Cap. X. 

Bfea x , blQia,; ' ^ lakai^.^aQgtScke : lo- 
tdix. bulster ok bk^ Ebs.p6. pon koma 
bapirt a en bulster ok undir ena b., 
G. io:a.° Digitized by Google Blop — . Bok. a45 . Blopj n. blod: sanguis. slaman til 
blopSj i. q. sta blopvitij Va£. 20: pr. )( 
huggaj, Ebs. 1:3.* 

ilopugnerj adj. blodig: cruentus. 
B.i5:i.* 

BlcpvUij n. 1) blodsutgjutelse : ef- 
fusio sanguinis. komber egh b. innanj 
E})S. 1:2; 3: 1. gcera b.j Ebs. 27: 1. 
gcer cengum b.j E})s. 7: 1. 3) mindre 
s&r, blodvite: levius vulnus. Yfullscerej 
Ebs. 1: 1. X skenaj Va{). i5:3; 22. X 
(fullj sar et skena^ Efs. i:pr, 8; 12; 
Vaj). 8:pr. )( svarta slaghj VaJ). 24- 
pr. fa b. ¥ varpa sar^ Ej)s. 1 : o. sla 
b. X sarghaj EJds. 3: 1; 5: 1, 2. sla b. 

nw, Va|). 21:1. s/a £. )( hugga et $/a 
skenuj VaJ). 1 3: pr. $/a £. X sargha et 
$/a skenuj Va j). 16: 1 . * 

Bloiaj vide 2?/e</. 

^Oj n. 1) bqskap, fakreatur: peco- 
ra. VaJ). 3i: 1. 2) egendoui (los och 
fast i allmanbet); gSrd, hemman, med 
deri befintlig los egendom: bona (ge- 
neratim, mobilia et immobilia); prae- 
dium ubi aliquis habitat, una cum bo- 
nis mobilibus quae ibi sunt. boa^ sit~ 
ixij. vara i bo (saman v. mcep an- 
drumjj G. 14: 2; ^4, 3 7> ^. 10: pr; 26; 
ES. ind. 22; cap. 22, 23; Vins. 10, 12; 
B. 12: 1. vir takum han i bo mcepoSj 
eum in nostram familiam recipimus. 
jE. 20: 1 . ccgha i bo mans v. mcep 
n^annij Kr. 27: pr; JLps. 9. cegha v. ta- 
ka pripiungj tva Ijrti af boj G. i5, 
39: 1 , : 2 ; M.g: pr. oskipt boj G. 1 5. 
bo gafieer til skiptisj Va}). 4 1 • 1 • firi 
barna 00 rapa, G. 19. bo skal i ta- 
kum standaj Dr. 3: 2* til bos skal til- 
seu man vara^ Vins. 12. halda bo si- 
nUj B. 26: 1. Cfr. Afta *j Beta^ jFY- 
rihugga, Skiptaj Spana. 3) gSrd, hera* 
man: praedium. brup til bos varpa* 
d. 3. till brudgummens gSrd; ad do- 
micilium mariti. G. 9: u bo fyggia.^ Dr. 5: pr. brght boj Dr. 5: pr; G. 22. 
upsala boj Upsala odes gods : praedium 
regium. Dr. 14.: pr. rops boj stafs bo 
ok stolSj §§. 1,2. ibid. ° 

Boaj v. n. 1 ) bo : habitare. b. a (kir- 
kiu bolej iorpj eghnj &c.J Kr. 5: 1; 
G.n:i; iE.2:pr; ES. 4-PH 5, 11:1; 
19; B. 3: pr; 9: 6; 11:1. b. i bo (sa- 
man v. mcep andrumjj G. 24, 27; JE. 
26} ES. ind.22; cap. 23. b. i bj-j B. 
1 6. b. ncemir havij B. 28: pr. b. ovan 
firij uppej nipcermerj &c. bo ofvanfor 
eller nedanfor vid en strom: fluvium 
superius vel inferius accolere. B. 8: pr. 
Cfr. Boandi. 2) bo tillsammans (om 
makar): cohabitare (de coniugibus). b. 
samarij G. i6:pr;2p: 1. b. mcepbonda 
sinum v. kunu sinne^ G. 18; j£. 7. 
3) v. a. reparera: reparare. bro b.j B. 
4: pr. Cfr. Oboin. * 

Boandij adj. (part. a boa) boende, 
bofast: fixam sedera v. habitationem 
habens. Dr. 1 o: 1 ; R. 1 1 : pr. b. mcen j 
Ej)s. 3o, 3i: pr; Va{). 1: pr; 37; R. 6: pr. 
)( loska mcen et leglui drcengiar^ Vab. 
8: 1. bonder ok b. mcenj allitt. (cfr. 
VGL. v. bokarl) 9 Dr. 3: pr. Cfr. Boans 
mcen. * 

Boans mcen, m. pl. bofaste roftn: 
viri fixani sedem habentes. B. 33. 

Bo fcej n. bohag, kreatur och an- 
nan los egendom som hor till en yiss 
gard: snpellex, pecora aliaque bona 
mobilia, quae ad praedium quoddam 
pertinent. X ^ in > &• >&pr. )( huSj 
G. 22. Cfr. Bolf(e. 

Bogherj m. bog: armus. Yide Skut 
bogher. 

Bokj f.bok: liber. Kr. i. i bokinnej 
d. & i denna Iagbok: in hoc iuris co- 
dicq. iE. 3: 1; >o: 2. rasna b. af an- 
drumj nemL Biblen eller nfigon an- 
nan andelig bok, hvilken bars fr&n 
kyrkan till linget eller f&mten af dea 
som skuile emottaga (seia) eden (och Digitized by Google »46 Bok — Borghan. hvilken af dylik orsak i VGL. sSges 
hcelghumdome valdd), och vid edg&n- 
gen vidrordes af den svarjande: eri- 
pere alii librum, sc. Biblia aliumve 
sacrum codicera, quem e templo ad 
conventum Htignntium portavit adver- 
sarius iurantis (qui parem ob caussam 
hcelghumdome valda dicitur in VGL.), 
quemque in iurando tetigit alter. R. 
8: i. (Cfr. HelsL. et SkL. h. v.) Locc. 
yertit: "si rapiatur codex legum, su- 
per quem iurari debet." b. ok stolj 
(vide VGL.) Kr.6: i. Cfr. Laghbok.* 

Bolj n. gSrd, landtgods: praedium. 
R. a4; B. 3: i; 9: pr, 1, 3 — 7; 3o: pr. bole 
pro bole, B. 9: 1; at contra bool pro 
bole (q. vide) , B. 36: pr. not. 83. Cfr. 
Kirkiu-j JLandboa bolj Tvcebola. * 

Bolaghj n. bolag: societas. Sic, at 
perperam, B. 9: 1. not. 93 ; §. 5. n. 48; 
etsi dici possit h. v. quoque habuisse 
significationem loeationis-conductionis, 
ut testari videntur vocabula bolxigs 
stcemnaj bolags tcekiaj in aliis iuris 
codicibus occurrentia. 

Bolags manj m. bolagsman: socius. 
)( bryti, Dr. 1 4: 5. 

Bolbyrj m. bolby, den egentliga 
byn, som utgores af «Srskilda tomter, 
med dertill horande bestamda andelar 
i byiis egor: pagus, constans ex areis, 
ad quas pertinent mensae portiones a- 
grorum pagi. )( umeghn^ JE. 9: pr. i 
bolbynum )( / allum pem til liggia 
bolbysinSj JE. 10: 1. 

Boldiurj n. pl. s& kalfos, af fSrakt, 
inhysesman med sin hustru: anima- 
lia cohabitantia; ita per contetntum 
appellantur tugurii incola, una cum 
uxore. ceru tu saman b.j Kr. 1 o: pr. 
Sive prior h. v. pars sit bolj domici» 
Kum, sive Jsl. bolj iectus, sive "bola, 
tox oKm honesta, consuetudinem con- 
higalem vel lectum aut thorum $i- gnans/' ut verba facit Locc, cui ad- 
sentit Ih, 9 res eodem redit. 

BolfcBj n. i. q. bo fce.- X eghn et 
Idsdrarj G; 23. 

Bolgiftj f. i. q. bolgcef. B. 9: i; not 6. 
Bolgcefj f. stadja for arrenderad 
jord: arrha pro praedio conducto. B. 
9: pr, 1 . Cfr. Gcef. 

Bolstaperj m. (vide VGL.) )( byr* 
B. 21:2.* 

Bolstaps renj f. ren emellan tva 
g&rdars eller byars egor: margo inter 
agros duorum praediortim vel pagorum 
confmium. B. 4*pr; 6: 1; 7: 1. 

Bondej m. 1) bonde, jordegare: vir 
proprium fundum * habens. Kr. 1, 2: 
pr, 1; 4> 5: 1; Ej>s. 1: pr; G. 8: 2; B. 4* 
1; 6: pr; 36:4; 44 : '• & c * bonder ok 
boande mcen^ vide Boandi. )( hcerra* 
vide Hcerra. )( brytij vide Bryti. )( 
prcelj EJ>s. 16; Dr. 3:pr; i3:s; Va^. 
3: pr; 16: pr, 2; 23: 1; 32: 3; 4 i: P r > 
(M. 17;) Vins. 1, 8: 1; B. 34: pr. )(/o- 
strej Va{). i3:ij 4 ,: f > ES. 23. )( drcen^ 
gerj vide Drcenger. mcellum tvceggid 
-daj d. a. mellan tvS gSrdar eller hus: 
inter duas villas v. domos. B. 1:6. — 
Detta ord forekommer ock om landbo: 
h. v. quoque occurrit de colono. B. 
9:6. 2) (gift) man: maritus. Kr.3i; 
EJ>s. 18; Dr. 9: pr; VaJ). 33: pr; G. 14: 
1; i5, 18, 23. laghgipter b.j Dr. 9: pr. 
ganga i kirkiu ceptir b. sin, d. a. 
efter brolloppet: post huptias. Kr. 3i. 
— Cfr. Husbonde.* 

Borghaj v. a. gk i borgen for : fide-^ 
iubere. b. (andrumj sc. creditori &cc.J 
boterj pcenningaj &c. EJ)S. 2: 1; G. 10: 
1 ; B. 39. hin sum han -apij is, cui 
spopondit. B. 3^: t. <* • 

Borghanj f. r) borgem fideiussio: 
bipia man i b.j n. Zg. vip b. takctj 
B. 39: pr. 2) qvarstad, taka hfinder ^ 
sequestrum. pcenninga i b.scetiaj R. 4: 
1. pcenningar standa til b.j B. 33** : Digitized by Google Borgkari •— Brista. 347 Borghari, nu loftesinari: fideiussor. 
Eps. 2: 1; B. 39. vara b. dt (pcennin- 
gum.&cc), B.39:pr.* 

^ortt^ adv. borta: ahbi, procul. va- 
ta b., abesse. Dr. 5: 1 ; Vap. 3a:4, 
fca cer warf a/ Airfe*i» &> coiisecratio 
terapli abolita est. Kr. 25: pr. not. 44. 

Borp, n. 1) bord: mensa. 67, A-vefc 
&c. *if «iw -ps hava, Kr. 2: pr. pry 
b., tre maltider: tria prandia. Kr. 2: 
pr; ES. 1: i, 2. /r* Aonan^ 6., coram 
rege roensae adsidente. ES. 1:1. 2) 
skeppsbord: latus navis. innan borps 
ok bita, allitt., vide Biti. firi -pe <bI- 
la bryggiu sporpe, allitL, vide Bryg- 
giu sporper. * 

Boskaper, m. i. q- W*' Hanc S1 " 
enificationem olim consuetam, h. v. 
quoque habet Dr. 5: pr; nam sequentia: 
btet ceru kviki kuste non defimunt v. 
boskaper, sed tantum determmant ge- 
nus bonorum mobilium, quod hoc io- 
co .respicitur. * ' 

Boskipti, n. (boskipt, f. occurrit 
quidem Eps. .:8, at/orte lapsu cala- 
mi; vide not.83. ibid.) 1) forverkad 
egendoms delning: divisio bonorum 
damnati. ra^a (sc go^s) undan b., 
Dr. ind. 5. fcemt til -is lceggia, Vap. 
33: pr. taka lut af b. mans, d. a. at 
den ftfrverkade egendomen: partem 
bonorum damnati capere. Aap.^iM. 
a) malsegandens andel af den forver- 
kade egendomen: ca bonorum damna- 
ti portio, quae actori corapetebat. cegha 
y.takab., Eps. . : 8 ; Dr. 9: pr- 

Bospanan, f. i. q- bospand. JE.u 7 . 

^Bofpcend, f. (a **"). f «»£» 
husfolks lockande till hustrafnad: de- 
lictum eius, qui aliquera ex ahena fa- 
milia ad furtum domesticum pelhcifc. 

fuirb., Vap.38: P r. ^* *"™ 
Bos ran, n. (vide VGL.) Vap. ai. 

3.« Bot, f. bot, boter: mulcta. Eps. 1 : 85 
2: 1; 18; Dr. 7: 2; 9: pr; 1 1: pr. &c. 
lagha boter, Kr. 3o: pr. not. 64; §• 1 i 
Vap.6: 5; R. 19, 26: pr. half bot, vide 
Halver. oris bot, Vap. 19. sum skils 
firi i botum, d. a. i Va£., der botev 
for vadadrap utstakas : in libro Va- 
pamal, ubide mulcta bomicidii invo- 
luntarii sermo est, Eps. 22, ubi tamen 
pro botum forte legendum est udpa 
botum, ut in capp. 20, 24. ibid. stan- 
da, ganga forst i bot, vide Bani, 
Standa. Cfr. Fea-, Lytis-, Oran-, 
Sialf-, Snattara-, Ughurmagha- y 
pukka bot; Drapa- , Halds-, Sara-, 

Vapa boter.* 

Bbtolfs mcessa, f. (vide VGL.) B. 

a& 2. * , r - 

Bop, f. bod: cella, casa. Vap. 32: 

Brander, m. eldbrand : titio. Eps. 

3i:pr. Cfr. Hand. 

Bran stup, f. brandstod : collecta ad 
levandum damnum i»cendio factum. 
B. 44: 1. hel, halj b., ibid. 

Brat, adv. hastigt, snart: repente, 
cito. sva b., Eps. 1 : 8; ES. 1 1 : 1 . y 

Braplika, adv. hastigt: repente. 

Vab. i3: pr.° t „.. , 

Bref (brcef), n. skrifthgt forord- 
nande eller betyg: litterae, decreta vel 
testificationes continentes. b. taka, LJ>. 
1:2. b. ok previlegium, M. 4; ES. 1:1. 
map -vum alla fullum skixlum s Jh. 

^Breper, adj. bred: latus. fatmtan 
alna, priggia stanga, tvaeggia ncef- 

na &c. b., B. 2: pr; 4 : PH 5: « 9 : P r * 

Brinna, v. n. upbrinna: combun. 
Kr. 5: pr; B. 26: 1. inne b„ in arden- 
te domo flammis consumi. M. 6: 2. 
. Brista, v. n. 1) brista, ga sonder: 
frangi. Kr. 8: 1; Vap. »5: 4; '9» f : F- 
a) brista (i fullgorande): peceare (omit- 
tendo quod faciendum est), non per- Digitized by Google *4S Brista — Brjrggiu sporper* ficere. b. at epe ( )( gita ep gangitjj 
Kr. 18:2; 21; EJ>s. 17, 3i: 2;32. &c. 
b. at ebe osvurnum., R. 5: 2. ganga 
e^ oAr 0* sipaHj nemi. derigenotn att 
eden blir forklarad ogild: iuramentum 
dare, quod postea irritnm iudicatur. 
Ibid. b. firi olaghj iuramentum ille- 
grtimum, ideoque nulkim, dare. Ibid. 
3) brista, fattas: deficere, deesse. £S. 
7, 9: pr. not 99. eper brister (mannijj 
i. q. maper brister at epe; egentl. ho- 
nom fattas vitnen eller edgttrdsmSn: 
proprie, testes vel sacramentales ei 
deftciunt, ut iuraraentum dare nequeat. 
E})S. 29; VaJ^iJa: 1; 39: 1. not. 5a; Vins. 
6:1,2; R. ,8:2; 16: i. pa brfste hanum 
iamnapa skiptitj aequa divisio ei de- 
ficito v. ne conceditor; lusus verbo- 
rum, qui respicit praeeedeutia: brister 
at epej B. 1: 3. *(br.ce$ta) 

Bro (broua pro broa v> broar* B. 
ind. i^.Jj f. bro: pons. VaJ^i: 2; B. 
4; B. 4i 5: pr, 1; 6: pr, ** 

Broaj v. a. anlagga vag v och broar* 
viam munire et pojites sternere. b. 
okomuj B. 4: 2. b. almasnningj B. 5: 
pr. b. vcegh, B. 5: pr, 1 . ** 

Broa fiolj £ forstugubro, eller bro 
ofver landsvSgsgropen utanfor g&rds- 
porten: tabulatum v. ponticulus ante 
portam. Vins. 7: 2. 

Broa neemdj f. namnd, forordnad 
att besigtiga en bro: nemda, ad in- 
spectandum pontem nominata. b. gce~ 
raj forordna en s&dan n&mnd: talem 
nemdam oonstitnere. %. /\: pr« 

Broa sptj f. besigtning af eu bro: 
inspectio ponlis. B. 14: 1. b. seia, hfil~ 
la sAdan sjpn: talem inspectionem ha- 
bere. R. 4: pr. 

Bropir (dat. def. broprinum, M. 
3: 1.), m. broder: frater. G>9:pr? i3, 
t6: pr. &c. Cfr. Attunger^ Fceprini; 
Fapur-j Frtttu-j Mopur-j Sambropir; 
Skiptis broper. * Bropur dottir, f. brordotter : fratris 
filia. &. 3: pr. ° 

Brunij m. videld: incendium. Vi- 
de EldbrunL 

Brutj, n. 1) brytande: fractio. Vide 
ffusbrut. 2) ofvertrSdande : violatio. 
Vide Dom-j Frip-j Gislinga-j Hcel- 
ghudagha-j Opul-j Skripta brut. 3) 
delning: divisio. ganga til -ts manna 
mceliumj B. a8: pr. 4) ( a brjtas) brot- 
tande: luctatio. afla barn i bruti ok 
bangej allitt. d. &. i vfildtSgt: vio- 
lento stupro. ^E. 8: 1 . ° 

Bruts barn, n. (a brut 4*) barn, 
afladt i v&ldt&gt: filius v. filia violen- 
to stupro (i bruti ok bangej conce- 
ptus v. concepta. M. 8: 1 . 

Bruttu mo (bryttumo; pro brupu mo. 
Isl. brudaj spoYisa, BH.J, f. brudsSta, 

Srinna som ilsder bruden : pronuba. 
.8:2. 

Brupj f. brud: sponsa, velnovanu- 
pta, ipso die nuptiali. G. 8: 2; 9: 1. ° 

JBrupfcerpj £ (egentl. brudens af- 
h&ntning tili brudgummens g&rd : pro- 
prie, sponsae deductio ad domum spon- 
si) brudskaran, sSllskapet, som ham- 
tar bruden hem till brudgummen, 
prov. brufara: comitatus, sponsam ad 
domum sponsi deducens. (Ita quoque 
in Jure VG. h. v. est vertenda.^ b. 
gen brup scenda, G. 8: 2. rcenis orup 
af b.j G. 9: f.° 

Bruplopij u.{vide VGL. v. brullop.) 
fr/endum b. biupa, G. 8: 1 . ° 

Bryggia, £. brygga, skeppsbro: pons 
litoreus. Inde: 

Brjrggiu sp+rperj m. Sndan af en 
brygga: extremitas pontis litorei. firi 
borpe cella -pe, allitt. d. 8. p5 bryg^ 
gan bvarvid skeppet ltgger, eller pi 
det vid bryggan liggande skeppet: in 
ponte, cui adiacet navis, vel in navi 
ponti adiacente. Dr. i4* 6. Digitized by Google Bry4 arf *— Burt. *49 Brrst arfj n. brtistarf : hereditas de- 
scenaentibus relicta. jE. 3: 2. 

* 

Bryst arvej m. brostarf vinge : beres 
In linea descendenti. M. 3: 2. 

Bryta^ v. a. 1) bryta, sonder-, ned- 
bryta: frangere, perfringere &c. b.bat 
ur lasej B. 43: 1. b. klokkuj tindoj 
<vcerk manSj hipi (biursjj Kr. 8: 2; B. 
ind. not. 5i; cap. 8: 4> 36: pr. Cfr. 
LaSj JElle briitin. 2) upbryta: «ffrin- 
gere. b. huSj E]?s. 1:2; 7: 1; cfr. Hus~ 
brut. b. dyr ivir mannij Dr. 2: 2. 3) 
hryta, ofvertr&da, ej iakttaga: violare, 
non servare. bryter bonde (7icelghp)j 
Kr. 20: pr. bryta kunungs &c. dom^ 
VaJ>. 3i:pr. Cfr. Epsdre? Friper j 
Gislinga laghj Manhcelghpj Obrutin. 
4) forbryta sig , begi brott : peccare, 
delinquere, hvar sum pom fsc. py 
mal) -terj EJ)S. 8. b. vip man^ EJ>s: 
ind. io. b. til man$j EJ)S. io:.i. Cfr. 
Gislinga brui. 5) uphafva: rescindere, 
ep ater b.j Kr. 18: 2; R. 4- 1. 6) bry~ 
taSj v. dep. brottas: luctarL b. viper 
kunuj EJ)s. 3: pr. ,° 

^.Brytij ra. (vide VGL.) b. sitjer i 
bamansj Vins. 12. )( bolagsmahj Dr. 
i4: 5. )( bonde, Kr. 9. bomia b.j Dr. 
i4" 5. laghmans b.j ibicL §. 3. (cfr. 
Lcensman). biskups . £. i ^^ £0 o& 
stolSj ibid. §.2. /ar/jff 6. i rops Jboj 
ij>id. §. 1. kunungs b. rupsala boj ibid* 
pr. u 

Bfasjinaj 1) v. a. bra^na: c^^rare. 
/i<bt/& /on^ ok b.j Ebs* 3** jftaz* inne 
b.j EJ>s.3i:pr. up %* V*]tt(i:4»- h> 
ekj svipUj B. 3o: pr< tfitfft #//a$ brtentj 
JJ. 26: 1 . net. 3 < . 2)" v. n. briana, up* 
br£npas: flagrare, comburi. IJ. 44 : *♦ 
wp £.., B. 44* ° •* 

Breennaj f. brand: incendium.* EJ>s. 
3i:pr. ° 

Co/yj. Jur. Sv. G. Ant. Vol. II. . ^rd^ f. ahlagd. vfigf: via, fiHrata, \¥i+ 
die i?eji brpt^ ** - . . :• ? .** • c : : i x 

#rd* refc, f? i. q. rep brot. B. 5; jc 
not.35. .'/■•.■'.•. 

Broplungi, bnapringij cooihl hfyl- 
ling: patruclis. £r3:r r * (bropungi) 

Bropna arf y a. bredws «rf (eftear 
syskonj : hercditas fratribus tpelicHa, fbar 
trum successio ia bona fratrum v. se*» 
rorum. G. 21: 1. 

.Btt//^ m. (Ist bolii) rund flaska, 
fik&l, (bal), prov. holler rotunda lage- 
na, patera. ganga nueppik ok rMge^ 
pum b.j Dr/ 1 8: f*v liiooc* vertit: - tin*- 
tinnabulum;'' Ib. cont^a (Gtoss.v* bui* 
la) huno locum interppelator /; de»OH 
nacbis mendicantibtis, ^oorum iftson 
lentia iam intolerabilis evMit, quorunw 
que tonsura circularis, piaceqtafe : nnn 
absimilis, hic vocatu* pihgad JfuUct^et * , 
contemttttkii 9 ' ' 'At al^o. Woo fG/Jv.,/irA^ 
citat^ varba ila vertit: ^circomire cum 
baculo et rolnoda kigfema (ad exdpien** 
dum potum datum).' N^itt^ ^t ^09 
qui, ex Roitotoo-Catjioliajruin /*$K$io- 
ne, sacras p^egr m*tiones facidirt, , ^ici* 
pione eique adnexa rdtunfda ltfgeno e 
fcucurf3ita ^pferumitjMe oonfefeta : ^Oall. 
calebaxtej lt4. zuo efi); *^ie. iwtrticU» 
• Buisterj m. bofeWrt v cutcit». G. ^v i& 
pr; 18. Cfr. <2?/*x. * -V--' ' ( i " ; 

Bunulcegger* **. ^m ^ler\ben): 
fetachiiim (v. crasj? 1 ^a^).63: i. ; Lw^ 
et Ven vertunt: 1, stt>*a' fanpypim: oi 
tibiae vel ! bracbii tt*mu8/ f At 1; c* aeiv| 
mo est de bradiii$ vin^uiiscwwtrwtiei 
Quid si^nifibet prlor h. v. par^ iffto^ 
ramus. Apud Angermamiofl #wn,'te$tp 
Ih. fDial. Lex.Jj appellantur pedetfvd 
inferior pars raensaej ,l 'W. buna^ viro, 
secundum BH., est pes bovis vehWsi. 
i?^rt> ior^ adv. bort: atiorsam^a 
medio. b. lata^ foraj hlttij c wceka; 

.... . . • »J j t Digitized by Google a5o Burt — Jfyrghpa timi. gangdj&cc. Ej>s. 26,.3o;Dr. 2: 2; Vab. 
3i: 3; G. 12: 1. &c. £.. Ardpo, vicfe 
JKodo. ° 

Butrij m. botten: fundus. Inde . 

Ifato fjrndj f. bottenfynd : res in 
fundo maris inv.enta. B. 3^: 2. H. v. 
in manuscriptis . codicibus deformata 
(juidem est, bl butn fjrnd legendum 
esse 9 ut habet cod. B, testantur Codi- 
ces Magnaeanus et Ghristophorianus, 
in quos hic Iuris OG. locus transiit. 

Bupj n. 1) bud; nuntius. Vab. u; 
pr;G. 14: ifM.$3:pr»fa mannio.j vi-. 
de JFcu fa manapa. b* firiisikj skicka 
bud om sin ankomst . eu tn&nad forut: 
auntium de adventu suo mense ante. 
mittere. Kr. 2:1; i3:a. fa b. (af 
mannijj nuntium accipere. Kr. 5: 1 ; 6: 
pr; 12: pr. &c. , b. ok v. celln bupkaflij 
VaJ>. 3 1 : 2 ; B. 3& 4. Cfr> : Ncemda-j 
Skal-j pingbup. 2) bgfelhung:. man- 
datum, mssus. E]ps. 7: i.&bUGo* 3) till- 
bud, erbjudande: ohlatio. Vide Ater- 
bupj Bups eper.°. ... 

Bupij m. (a bupaj deuuntiare. Isl. 
bodij index, praeoo^ Bfi) sandebud: 
nuntius. Gfr. Olbupu ; ; j:; - »a 

Bupkaflij m. (vidfl) VGL.) # f up 
skcera, Dr. 2: 2;. i^uVaJ). 42; 4> B- ftft 
4» fe£w ron /»o?^ <jp£ o^i v. #//0 £.., 
Vab. 3i:a—4. Cfr.., Btip 1, * . 

zfa^K eper^m. i(h bpfa^ ed. dpr- 
om, att ed i h#fVu#s^en^ eU$p botetf 
blifvit vederjparWn Iagligen UUbudna: 
iuramentum, quo qg is probat $e iu£t 
iurandum iu caussa pf inqippli aut niul- 
ctam actori legitime pbtulisse. b. gqn* 
gaj Vaf>. 20: 1. i b< standaj R. 26: pr, 
b. seaj ES. 18: 1. 

Bfj vide 2tyr. 

jB^tf markj f. bys . . genxensamma 
mark: $ilva v. pascuum pagi commu- 
ne. B. 28: 2. a 

Bjrgdj f. 1) bebygd ort: regio ha- 
bitata. -dir manna^ B. 44 : P r « a)landt- bruk : cuUut-a jterrae. bygda balker j 
B. rubr.° r 

Bjggiaj v. a. 1) bygga: exstruere 
(aedificia &c). bi kirkiuj brOj &c. 
Kr. rubr. not. 1; ind. not. 2. 1; cap. 1. 
not. 18; R. 4; B. 4 : *\ 2; 8: pr, 2 — 4* 
by (up) b.j B. 1: pr, 6; 5: 1. bygder 
byrj byght boj vide JB^rr^ Bo3 r cer 
pcet ivir {oftrer ratta gransen: trans 
iustos terminos) byghtj B. 8: 4* tyg- 
gias genj bygga emot eller bredvid 
hvarahdra (om grannar): aedificia con- 
fihia exstruere (de vicinis). B. i:6.'Cfr t 
Obygderi 2) bebygga: aedificii^ in- 
itruere. b. kvcerna strom^ B. ind. 8. 
han bygde hans (sc. kvcerna stapjj 
B. 8:3. 3) fullborda, gora fardig: pa- 
rare, perfictere. vcegh broa ok b.j allitt. , 
B. 5: 1. vcegh rrpia ok b.j ibid. §. 2. 
Pcen sutri (sc. hionafcelagli) b. vilj 
som yili fullborda Sktenskapet: qui 
huptiasVutt coxificere. G.'8:pr/'4)od- 
la, bruka (jord): colere (terram). B. it 
3; 28: 2; 5i*. kvikir kuster sum bo skal 
mcep b.j D^r. 5: pr. 5) v. n. bo: habi- 
tare. b. a^ bol x B. 9: 4« not. 4 2 « ° ' \ 

By^ningj f. Jandfcbruk: cultura ter- 
rae. B. 1 1:2. bfgninga balkqrj R. 26: 

i.nat.24. * * 

Byrj byj m. by: pagus. Dr. 1 r; ES. 
7, i5r5; R. 4-p r ; 'B. 1: i,4>5. &c. )( 
hcertepj Dr. t i*t>r, hatver b.j B. 2: pr. 
Jiarpungs b., B. 6: 1. ^ ^rtS^ a i -^* 
1 : pr, 6. / bygdum br )( i iiumpe ceU 
la hapij G. 3; ES. 3: 2. g-6> bfr^ok 
gamalj Ifc 3^8: 2, 4^ i>yr ^gars af by^ 
d. &. anFfilgges inom enfildre bys egor: 
recentior pagus coriditur ' intra fines 
antiquioris. B. 28: 5 t Cfr* Afgcerpis byn 
— - ^ Cfr. Alnutnninger j Eghii; Bol-l 
Hepnu-j Hogha byr. * 
, Byrghpj f. (a: biasngha) ho- och 
sadesbargning: messis. Inde 

Byrghpa timij m. bargningstid: tem- 
pus messis et foenisecit. Va}>. r3:pr. Digitized by Google Byria *— Bota. a5i Byria 3 v. a. borja: ifccipere. licerbyr- 
ias &c. Kr., EJ)s. &c. rubr. (laghsar 
ghaj bjrrias at pjr hoghstaj leges re- 
citatae iucipiunt a summis rebus (cum 
in principio agant de aedificando tem- 
plo). B. 5 1 . scep sina b.j sementem in- 
cipere; non: "segetem suam borreis 
inferre," ut perperam vertit Ih. (Gloss. 
v. bergaj. B. i3: i. kirkiu b.j incipere 
aedificationem templi. Kr. i. Cfr. ZJp 
bjrria. ° 

Bjrrla, v. a. (a bjrrpe) binda i pac- 
kor (fdr att b&ra): in fasces colligare 
(ad portandum). bjrrlar ok a bak lceg- 
^gerj allitt. Vab. 3 1 : 3. Ita quoque ver- 
tunt Locc. , Ver. et Ih. Isl. bjrrla 
(birlaj BH.J^ miscere, infundere, huc 
non pertiuere videtur. 

Bjrrpej f. borda: onus. b. bindaj 
EJ)S. 32. Cfr. Fcetillos. * (bfrdij 

Baskkerj m. back : ri vus. B. 6: pr. ° 

Bcera (biceraj EJ>s. a5; M. i6:pr. 
not 33. &c. baraj ES. 4-' pr.J^ v. a. i) 
bSra: portare, ferre. Kr. 6: i; 9; EJ)S. 
3a; B. 9: 2. garper sum man bcerj d. 
3. som h&ller d& en man klifver up 
derpfi: saepes, quae virum adscenden*- 
tem sustinet. B. \fc pr. ater b.j nerol. 
till skiftes, omynd &c. : dotem &c. in- 
stante bonorum hereditariorum divi- 
sione, restituere. JE. 1 o: pr, 2. Cfr. Fial- 
sterj panbrikaj Ut bcera. 2) fram- 
fora: proferre &c. b. epa v. mal til 
ncemd v. kunungs rcejstj Kr. i3: 2; 
EJ)s. 10: pr; R. ind. 3; eap. 16: 1. b. til 
vcerpa . . . mcep fcestum ok kopurrij d. 
&• medelst bevisning af kopet, fiterfor- 
dra kopesumman: emtionem factam 
probando, pretium repetere. ES. 1 4: 1 . 
vitnej fcestj tak mal b.j vide Vitne 
&c. sum per bcera (sc. vitnejj ut il- 
U testantur. ES. 7. han bar sva (tak 
maljj R. 8: 2. jorfall b. X svceria^ 
vide Forfall. sum han skulde b. (sc 
forfalljj R. 9: pr. Cfr. Garp-j Inbcera. 3) foda, framfoda: gignere, partum 
edere (de yacca). Dr. 16:2. *' 

Bqeranz trcej n. fruktbarande trfid: 
<arbor fructifera. B. 3i. 

* 

Bceria (impf. barpe^ part. pass. bar- 
per) 9 v. a. slS : verberare. Vajx 1 4: 1 ; 
a3: pr, 1. )( sarghaj Ej>s. 3: 1. bceriaSj 
dep. sl&s: verberibus pugnare. Kr. 22, 
^4* 1 > ^o: pr. ° 

Bceterj adv. battre: melius. B. 1 : 3. 
Superl. bcest (bazstj. pcen sum b. vilj 
quicumque yelit. G. 4* '« 

Bcetraj v. a. battra: meliorem red- 
dere. JE. 10: 2. paghar han -api ku- 
nuna pa -api han ok barnitj G. 5: pr.° 

Bcetrij adj. battre: melior. kopa v. 
pkipta til bcetraj G. i4" 1; ES. 20: pr; 
2\: pr. varper hanum bcetraj blirdet 
battre med honom: si melius ei fiat 
VaJ). 1 5: 4- Cfr. Alf Superl. bcester 
(bcezsster)j B. 3o: 1 . ° 

Bolej n. (Isl. bfeli) bo, boning: habi- 
taculum. Vide Biur. Sed bole pro bo- 
lej B. 9: 1 . Cf r. Tvcebola. 

Bonj f. 1) begaran: rogatio, preces. 
Vide Bona vin. 2) forbon for en som 
beg&tt brott: deprecatio pro alio qui 
crimen commisit. hqva bonina^ d. M. 
rattigheten att gora forbon : habere ius 
deprecationis pro aljo faciendae. EJ>s. 
1:8. * 

Bona vin^ m. (a bon 1) anmodad 
eller tillkallad mSklare: proxeneta ro- 
gatus. iak var at py sum ir delin um 
bapi b. ok lagha v.j forrouia iura-r 
menti. Vins. 3: pr. 

Botaj v. a. 1) ersatta: rependere. 
bote ater pcet sum han stalj skapan* 
&c. Va}>. 3a: pr, 1 — 3; B. 5: pr; 7: 1; 
8: 4> 49* bote a * er fullum gicddum x 
B. 25: pr. bota ut gialditj betala skul- 
den: debitum solvere. R. 5: 2. 2) for- 
sona sitt brott genom boter, bota: de- 
lictum mulcta expiare, mulctam solve- 
re. b. malsceghanda &c. Dr. 3: 2; VaJ>. Digitized by Google 2'5i Bbta^** Pia~ &a; 'R. grpr; ia. 5. fthdnni) pr&t 
marker &c. Kr^ 6: pr; 7: pr, 1; 8: 1. 
&c. b. Jiri sakj. banrtj bandj &c. Kr. 
27: pr; 3q: pr; EJ)S. 28; Vap. 6: 2. <&o£e 
firi niu marker &c. Kr. 3: 1; 7:1; 
8: 2 ; 1 3: pr. b. vip kunungin &a 
E[)s. 1: 8; Dr. 4: t; 5: 1; Vaf>. 28, 3g: 1; 
Gr6:i; R. 10. b. sak (sina)j Kr. 17. 
hvar skal ensamitt sina sak b., EJ>s. 
9. b.tytij sarj skenu^ Vaj). 25:pr; 26. 
Cfr. Halver. man^ prcel (sc. drcep* 
nan) (ater) bottan vita^ Dr. 20: i; 
21; R. 11: 1. b. oran botj morpgicdd T 
Dr. 7: pr; 1 o: pr; 1 2. bottins pa (boterj 
eghj EJ)S. 2: 1. b. firi anncutj Efs. 16? 
Dr. 4: 3; VaJ). 4, 35 — 37. Cftv Fasta, 
Fcej Hotaj Scettaj Ut bota. *— BotaSj. 
dep. idem. vil han egh b. firi,. Kr^ 
25:i. v Dagherj m, 1) dag: dies. Kr. 2: pr, 
1; 5: 15 i3:3f r4:pr. &c. pa daghrin 
osr dovasterj B. 28: 2. d. taker at li- 
pa framj R. 26: 1 * daghrin cer urpin- 
gaj Kr. 19: 1. umdaghj interdiu, B.49. 
um daghinj unodie. R. 21: 1. idagh^ 
hodie. ES. 1 3: pr. a sama dagh ok 
sama doghni, EJ)S. 26; Dr. 3: pr. Cfr. 
Aptan stj Helagher* Sokn^ Sor; Dym- 
biUj HcelgJjUidaghar &c. 2) bestamd, 
forelagd dag eller tid : dies praefinitus, 
spatium concessutru dagh undi taka^ 
E J)s. 1 1 . lceggia (manni ruman) daghj 
Ej)s. 2: 1. not. 98; B. 8: 4; 21: pr. ma- 
napa d.j en manads tid: menstruum 
spatium. Kr. 2: 1. not. 48. Cfr. Iam- 
langa-j Stcemnu dagher. 3) daghar* 
pl. lifsdagar, lifstid: tempus vivendi. 1 
kunung eriksj knuts daghum y Dr. 14: 
6; R. 3: 2. af daghum taka^ afdagata- 
ga: interficere; vide Drcepa. Cfr. Lif- 
daghar. * fiaghlikerj adj. daglfg: quotldianus^ 
Vide Hiona. 

Dagsvcerke fullan, f. ersSttuing for 
dagsverken : compensatio operarum di- 
urnarum. M. ind. not. 16. 

Dagsvcerkij n. dagsverbe: opera 
diurna. Va]p. i6:pr;. 23: 1 * r JE. i4; B. * 
9: pr- * 

Daghvarderj m. fruleost: ientacu- 
lum. EJ)S. 10: pr. not 80. °(daghurper) 

Dana arf n..(vide VGL.) 2E. 22. ° 

Dela x i)v,a. gora tviistigy vScka tvist 
omt m controversiam vocare, litigio- 
sum reddere. d. arf (ceptir man)j tvi- 
sta om arf: litrgare de hereditate. JE. 
&i; 5. d. dult (arf)j videDj-lia. cen 
pe d. alli et malj om de fofa gemen- 
sam talan: si connrrurrem caussam a- 
gant. ES. 17. til skiptiSj iamkanj iam- 
napa d.j yrka skifte &c. : de re divi- 
denda &c. agere. JE. ind. 10; cap. 10: 
pr, 2; B. 1: 5. ~d. by til lagha lceghiSj 
B. 1: 1. not. 58; §.4» 5. not. 20. delis 
pcet til kunungs rcefstj si lis deduca- 
tur ad iudicium regium. R. r5. paTia- 
vir han viisorp ater d.j G. i^: a- 2) 
v. ir. tvista : litigare. mcen d. (um skdt* 
nihgaj hemfjrlghpj &c.), Kr. 3: pr; 14* 
1; 24: pr; G. 11; M. 3: 1; 6: pr; 8: pr; 
1 o: pr r 2; ES. 2, 19:1; Vins. 3:prr R* 
7; B. i:4> 9: *; 28: pr. mcen d~ sin i 
mcellum, JE. 3: i. d. viper martj G. 
ind. 20; M. 5; R. 12: 1. nu delis pcer 
umj JE. 6: 1. — Delas^ dep. tvista in- 

bordes: inter selitigare. d. viper^ Kr. 
i3: 2. not. 63; ^E. 3: i»et not^ 100; §. 2; 

ES. 19; R. i:pr; B. 2: 1; 28:pr r 4* * 
Delaj f. tvist: lis* B. 28: pr. Cfr. 

Eghna-j Iorpa dela. *' 

Delu maperj m. vederdeloman: ad- 

versarius. G. 20. Cfr. Viperdelu maper. 
Diaj v. a. dia: mammam sugere. 

(han) dipi miolk ok mopur spina^ for- 

mula iuram^nti. Vins. 6: 7. ° Digitized by Google Digher — Drap. a53 Digher, adj. (ogentl. tjockr crassus) 
hafvande; gravida. Kr. i5: pr. et notU 
27,30; M. j. noL 26. m#/> barne d.j 
EJ>s. 33: pr. gdera &k/zk dighra* JE* 
26.» 

Z>iAriV- n^ diker fossa, incile» B.3:pr; 
a5: 3. * 

Dikidj v. a. dika : fncilia fodere. B. 

1: 3. 

Diupj n. djup, djupt vatten: pro- 
fundum, altura. Vaj). 39: pr; B. 28: 3. 

Diurj n. villdjur: fera. B. 29, 36: 2, 
3* ra cer kunungs diur> i. e. fera, 
quam iion nisi regi licet venarL B. 36: 
5. Cfr. BoUj Mlghdiur. * 

Diurs horn (dyshorn) > n. (vide 
VGL.) G. 18.* 

Domarij m. domare: iudex. Kr. 3: 
i; ES. 8, i^cpr; R. 21: 1; 22: 1; B. 21:. 
pr. ° 

DomBerj m. 1) tillst&nd: status, 
conditio. Vide Annopugher* 2) dom: 
iudicium, sententia. gups d.j vide Gup. 
kunungs d.j Kr. i3: 2; 16: pr; EJ>s. 7; 
VaJ>. 3o: 2; 3i: pr; G. 4- 1; 8: pr; R. 4: 
j» lagfcmcms d. x Kr. i3: 2; i6rpr; Va|). 
3 1: pr; G. 4* *; 6: pr; R. 4* *• hceraps 
hofbinga dj Vaf). 3i: pr. Jiarpungs 
hofpinga dj ibid. fwTigf manna d.j 
B. 8: 3; 33. m#£> lagha domum> Kr. 
27: pr; VaJ). 33: pr; ES. 14: pr» R. 191 
not. 5o ; 26: pr^ dom (til) taka^ Dr. 
1 3: 2; Va f>. 39: 1 ; G. 4* i ; 8: pr ; ES* 
i5:4; 16: i; 21: pr; B. 8: 3, 4; ^i:pn 
33. lagha doma koma a man^ B. %j. 
sjrnia manni dom y B. 2 1 : pr» <vitna Ji* 
rikunungsdomj Eps. 7: pr. Cfiv Domi. 
3) domsrStt: iurisdictio. kunungs dom 
havaj Ef)S. 7: 1. °- 

Dombrutj n. (a hryta 3) dombrott, 
olydnad mot en fald dom: latae sen- 
tentiae violatia Va])*ind. 3k kunungs 
d.j R. 2, 1 7. 

Domij m. dom: sententia ftidicialis. 
<fo/raa ff/T) faAravG. 8:pr. not*3i; ES. 1 5: 4* n. 94; i6m. n. 58 ; 3,1 : pr. 0. 37; 
B. 16* Cfr» Domberj pings domi. ° 

Doms hcerraj m. domare: iudex. 
1/0/7M: hcerrar skulu sjrn til ncEmna, 
sc. aut iudex territorialis , aut legifer, 
aut rex; qui in sequentibus nominah- 
tur. R 8: 4. 

Doraperj adj. (a d?v) forsedd med 
dorrar: foribus munitus. Cfr. Lcesa^ 
Odoraper. 

Dottir (dotir)j f. dotter: filia. Kr. 
27:2; Va}). 5; G. 12. &c. pl. dotcerj 
G. 2 1 : pr; M. 9: 1 . Cf r. Bropur- j So- 
na dottir. * 

Dottur sonj m. dotterson: nepos 
ex filia. M. 3:pr, 1. ° 

Draghaj v. a. draga : trahere. rfra- 
gher (hcester) mceper sik tiuper hcel, 
B. i7:pr. d. ncet cella miarpaj Vajv 
39: pr; B. 29, nisi utroque loco legen- 
dum sit : draghasr (man) not Iceggcer 
ncet &c. ut habentcodd. B. et F, B, 
29. not. 3gu. sum prea vare haver 
draghitj neml. plogen: qui tresannos 
vere traxit aratrum. Dr^ro:2. d. spiutj 
upstalla spjtit sffsom sjelfskott till vil- 
da djurs dodande: bastam ita coUoca- 
re, ut in praetereuntem feram ipsa se 
eiaculetur (cfr. VGL. v. Mlgstokt\ 
VaJ). 1 : 2. Ita quoque Locc. haec in- 
tellexisse videtur, cum in Lex. lur. 
vertit: "fert vel erigit hastam in al- 
cem," etsi in versione Iuris OG. habet: 
'gestet hastam." — DraghaSj dep. h&r- 
dragas, luggas: capillis alium vellicare. 
B. i3:pr. * 

Drapj n. drSp: caedes, homiwlium. 
E])s. 12, l8, 29; Dr. 2: 2; 3:pr, 1, 2, 4; 
$} 1,2; 10: pr; 1.1: 1; 17: pr; Va{), ipd. 
9; cap. 1: pr; 3: pr; 6: 1, 2; 8: pr, 1; M* 
ind. 23; R. 24. fa d.j Eps. 1:8; 3: 1. 
cer alt at v. i enu drape frtels man 
ok annopugher &c. Dr. 8. man tU 
draps taka, Dr. 3: pr; 8. vitna masm Digitized by Google 254 Drap •— Djrlia. tildtaptj Kr. i3: 3; Dr. ig. drapdbal- 
ker, Dr. rubr. Cfr. Mandrap. ° 

Drapa boter> f. pl. dr&pboter: mul- 
cta homicidii. ^a xw/w jfaTs i drapa 
botuntj d. 8. i Drapa-balken: ut san- 
citur in libro de homicidiis. EJds. 28. 

Drapamalj n. drSpm&l: caussa, ubi 
de homicidio quaeritur. R. 26: 1. sum 
i -lum skilSj sum for var skilt i -lum, 
Eps. 1: 8; 28. not. 5o; 29; Dr. 3: 1; VaJ>. 
29. drdpmdla balcher med williaj Ef>s. 
34- Bot. 1 2. * 

Draparij m. drSpare: homicida. EJds. 
1:8; Dr. 2, 3: pr, 1. not. 7; §. 2, 4; 5, 
7:pr, 2; 9:pr;2i. ° 

Dravelj n. (Isl. drabbj drafj drafl) 
drafvel; tokigt, forvirradt tal: sermo 
delirus, confusus. Talis est hodierna 
h. v. significatio; at verisimile est eam 
olim generatim denotasse stoliditatem, 
insaniam; drafla^ apud Dalekarlos, te- 
ste Ih. (Dial. Lex.), est "stolide et 
stulte se gerere." — Inde 

Dravels fulderj adj. futt afdrafvel, 
deni som ej talar och gor annat an 
det som Sr tokigt och forvirradt: sto- 
liditate plenus; <jui non nisi delira et 
confusa loquitur et agit. drukkin ok 
d.j allilt. ursinnig af dryckenskap: 
ebrietate amens. B. 6: 1 ; 23. 

Drivaj v. a. drifva: pellere. Vide 
Ater driva. 

Drotinj m. herre: dominus. VSde 
Land drotin. Q 

Drukkin, adj. drucken: ebrius. Vi- 
de Dravels fulder. 

Druknaj v. n. drunkna: in aqua 
caeu perire. JE. 6: 1 . ° 

Drupj n. dropp: stillicidium. Inde 

Drups rum, n. rum for takdropp 
(vid ett hus): spatium stillicicUi {iux- 
ta aedificium). B. 1:6. 

Drusij m. bdg, prov. drSse: acer- 
trus. ganger a drusa aldin full svin> 
B.4*:pr. Etsi obscurus est hic locus, id tamen patet, sermonein esse de da- 
mno quodam a suibus glandibus sagina- 
tis dato; non vero v. aldin full ad v. 
drusa esse referendam, ut crediderunt 
Ver. et Ih. Locc. vertit: "siglandibus 
pleni porci etiam acervo frumenti im- 
pleti vadant." 

Drykkiaj f. drickslag: compotatio. 
lagha d.j G. 9: pr. Cfr. Vakna drfkkia. 

Drcengerj m. driing: minister, ser- 
vus mercenarius. )( bondij VaJ). i:3; 
B..i2:pr. Cfr. Leghu drcenger. 

Drcepa (drapcerj drapin, pro drce- 
pcerj arcepin j EJ^s. 1 : 8; 1 8, 27: prj^ 
v. a. drapa: occidere. Kr. 23; Eps. 
1: pr, 2, 3, 5—7. &c. De pecoribus vel 
feris occisis, B. 2^: pr, 2, 5, 6; 3G: pr, 4* 
d. ok afdaghum takaj allitt. Dv. 11:1« 
Cfr. Arf. — DrcepaSj dep. bega drJp: 
homicidium facere. Kr. 25: pr. ° 

Dukerj m. duk, ett stycke tyg: pan- 
nus. Vide Huvup duker. 

Djlia (praes. dull pro djrl, Kr. 2 1 ; 
ES. 14: i.)f v. a. c. acc. v. gen. 1) neka, 
forneka : negare, infitiari. nu djrl han, 
<vil han d. at &c Kr. 21; VaJ>. 25: 
pr; 39: 1; ES. 4* i> i4 : *> *5: 3. d.sar, 
VaJ). 11: 1. d. barnSj M. iS. dela dult 
(arfjj tvista om arf, d&.den ene ne- 
kar det factum, hvarpa den andres p&- 
stAdda arfsratt grundar sig: litigare de 
hereditate, ubi ius actoris pendet a re, 
quam alter infitiatur. M. ind. 5; cap. 
5, 6: 1. 2) infor domstolen med ed 
bekrafta sitt nekande: in iudicio iu- 
ramento negatorio firmare infitiationem 
suam. Kr. 24: pr; EJ)S. 1 o: pr; 11; Vab. 
1: 5; 2, 6:6; 9, 11: 1; 32: i;33: 1; ES. 
i5: 5; Vins. 3: 1; 4' &• 4 : 1; *5: 1; 23: 
pr; B. 17: 1 ; 39. d. ran y vins orpj Vins. 
ind. 4; ca P- 6: 4« d. barns ok hcefparj 
ransinsj M. 1 6: pr; Vins. 4- d. firi ako- 
mUj sakj VaJ>. 26; R. 20. d.firi ughur- 
magha &c. Dr. 19; VaJ). i5:2; R. 12: 
2i 20. (egh) gita dultj VaJ). 1: 5; 2, Digitized by Google Dyiia — . Dover. a55 3<yi; .yins.4> R«8:i. d. mcep epe 
(pces at &c.J^ Efs : 13; Vius. 5>6: 2; 
B. i5: ij 3q: pr* a. mcep tolf manna 
epej Kr. 8: 2; 18: 2; 22, 27: pr; EJ)S. 1 
2; 3: 1; 10: pr. et not. 80; Dr. 4:pr 
5: pr; 7:1^,1; 17: pr; VaJ>. 1:2; 6:6 
11:1; 13:2; 22, 27: 2; 28, 32: 3; 33n 
35, 39: i; G. 8: 1; jE. 17; ES. 7, i5: 3 
R. 10,21:1; B. 7: 1; i5: i.not. 23; 17 
1; 21:2; 24: 5; 27: 1; 35: pr; 38, 4'* 1 
44 : pr. . d. mcep tolf mannum^ JDri 5 
pr; Va]). 29. d. mcep tvcetylftum epe^ 
J$L iQiipr^.d* ijicep tvcetylftUj B. 24:6. 
d* mcep prfetylftum } epe y Ej)s. 10: pr; 
17, 26. not. 35; 29; Dr. i3:2; 19; VaJ). 
3o: pr. qot 7 1 ; §. 1; 3i:4; 33: 1; 34: 
pr; G. 4 : p r ; 9 : P r - d. mcep prcetylftUj 
VaJ>. 3o: pr; B, 24: 6. not. 97. d. mcep 
sokna*jJiarpungs-j hcerceps ncemdinnej 
d. a. mecl namndens ed, om hon kun- 
de svarja att soknen &c. var t osky ldig : 
defehdere se iuramento quod dedit 
nemda, si haec posset iurare paroe- 
ciam &c. esse insontem. Dr v 4:pr;cui 
loco conferantur quae de simili fere 
casu dicuntur: pq skal hcerccps ncemd 
pcet vita at han do af sylt &c. ok 
orkar egh pjr pa skal hcercep morp- 
giald ut fcesta. Dr. 1 2. ° 

Dymbil daghar^ m. pl. dagarne i 
dymmelveckan: dies septimanae san- 
ctac. Inde 

Pymbil dagha vika^ f. i. q. dym- 
bilvika. Kr. 22. not. 98. 

Dymbilvikaj f. dymmelvecka: sep- 
timaua sancta, proxima ante pascha. 
Kr. 22. Plerique, inter quos Ih., dedu- 
cunt h. v. "a dum^ mutus, silens, id- 
que ex ea ratione, quod tum silere 
olim iuberentur campanae, eiusque lo- 
co pistillo vel tudite pulsabatur tabu- 
Ia iignea ad convocandum membra 
ecclesiae, v. du Fresne, in tabula et 
tabustellus." At hanc ipsam ob caus- 
sam vix dubium est quin h. v. origi- nem debeat IsL dymbillj crotalo li-j 
gneo, BH. (vel secundum Gudmundu* 
Andreae ab Ih. cit. , pumbol) , i. e. pi* 
stillo nuper memorato. Gram, quoque 
ab Ih. citatus, derivat h. v. ab IsL 
dimmrj obscurus, quoniam "non tan- 
tum grandiores cerei die Mercurii hu- 
ius hebdomadis exstincti sunt, non 
accendendi ante vesperam festum pa- 
schatos praecedentem, ,. . . sed etiam, 
inde ab antiquis temporibus, cultus 
sacer, qui sub hoc intervallo perageba- 
tur, vocatus fuit tenebrae." Cfr. Stpck- 
holms-posten j 1820, N:ris 72, 73. 

Dynaj f. (a dun^ pluma) dyna, kud- 
de: pulvinar, culcita. Vide Hofpa dyncu 

Dyr (dat. durum) 9 n. pl. dorr: ia- 
nua. Kr. 5: pr; Dr. 2: 2; VaJ>. 32: 4- Gfr. 
Kirkiu dyr y Doraper. u 

Doghn, n. dygn: dies civilis, dies 
cum nocte. um d.j dygnet om: per 
integrum diem cum nocte. B. 4*-pr. 
Cfr. Dagher 1. 

Doiaj v. n. do: mori. EJ)S. 18; G. 
21: pr; 25,29^2; R. 6:1. praes. dor* 
Kr. 7:pr; 12, rn; EJ)s« 22. &c. dor, 
Ej>s. 23; 1. impf. doj Dr. 4- 3; 12; JE. 
5, 6: pr. pa dor biskups sak v. -doia 
alla sakir mcep hanum^ Kr. 1 7; I)r. 
4:3. ° 

Domaj v. a. 1) doma: iudicare. Ebs. 

28; VaJ>. 32: 1; IV 4: 1; B. 5: 2; 33. 
manhcelghp domis af mannij JE. 17. 
lata af (skoghi) doma hcelghpj & 
3o: 1. Gfr. Ogildehj Ater^j Ut domcu 
2) tilldoma: adiudicare. J>a domispem 
iorpin sum &c. ES. 1 2: 1 . lata doma 
scer bran stupir^ B. 44 : *• v 

Doverj adj. dof: surdus. R. i3. pa 
daghrin cer aovasterj den tid p4 da- 
gen dS luften minst fortplantar ijudet: 
surdissima diei hora, i. e. quando aer 
minime propagat sonum. B. 28: 2. Ih» 
hoc intelligit de "medio die, quando e- 
cho omnium minime iesponsat vocife- Digitized by Google *56 Dover — Eru rantibus. Noviraus qiiippe sub Te^pe- 
ratn editirni clamorem fortius resbnare." 
Stiernhook contra citata verba vertit: 
^tranquiila nocte." De lure Sv. Got. 
vet. p. 369. 

Ddfier, adj. dod: raortuus. Kr. 1; 
EJ)s. a3t'l; 26; Dr. 2: pr; Vab. 9, i4 : 
pr. &c. <f . ok drcepirtj allitt. R. 11: 1. 
Jftva dopum sakj i allmanhet, anstai- 
la rStteg&ng emot n&gon efter hans 
dod: actionem contra mortuum insti- 
tuere (idque non illo speciali sensu, 
qtt€rth haec lofcutio habet in Iure VG.). 
R. 20. Cfr. Fcestj Sitia. * 

Doperj m. dod: .mors. fa dopj EJ)S. 
fi.i; 18; Dr. 3: 3; VaJ>. 1: 2, 4; R. 3: 2; 
B. 4^1. sla man til dopSj Kr. 8: 2. 
not. 38. « 

Dopi^ m. dod: inors. JE. 1 5. sla man 
tit ddpaj Kr. 8: 2. not. 38. ° E. E, vide Eghj Mj Mt. 

-Sghj^Ar. ej: non.~Kr.ind. 16; cap. 
^: pr. &c. Scribiturte/g hj l£r. 8: 1; 12: 
pr; i4 : M Dr. 2: 2. ^cegly B. 14: 1. ^O 
Kr. 6:.pr. not..36; y:pr,n. 5g; i3:pr. 
n. 29. e^ G. ind. not. ^4> &* 2: P r » **• 
64> f 2: pr. n. 73, -76I ES. ind. n. 5; cap. 
8-; n. 55/ &c. sdknarej bondin &c. y*- 
gTier ^gh (^sc. bondan skriptapan vara 
1kc.JjlLr. 14: 1; Vaf). 1: pr; 11: 1. &c.° 

Eghihj adj. egen: proprius. B. 2^: 3.* 

Eghn^cengj Kr.25: 1. not. 60; B. 
9:jW^ri.'<33; §.5; 27: 1; 36: pr; atcon- 
tra, egn pro cengj B. i8:pr. not. 8g.)j 
f. Ai)«ganderStt: dominium. lceggia a 
(iorp) .e. sinctj taga i besittning, till- 
kSnnagifva sin egandefUtt : occupare, 
domiriium suum indicare. B. 9: 6. 2) 
egor, jord som man eger: solum, fun- 
dus quero aliquis habet. Kr. 24: pr; 
Ej)s. 3o, 3i: pr, 2; 32; Dr. 3: pr; 11: pr; G. 1, 3.not. 46; T} 1 '* *'!• iJ i'4 : *5 
1 5, 16: pr; 1 7, i 8 ; M. 9: pr; ES. 1, 3: 
pr, 2.et not. i4; 6,9.* 1; i3: i; i5: 5; 
20: pr, .1, 2; Vins. 10; B. i:pr; 3: 2; 9: 
pr,5,6; 27:1; 29, 36: pr; 47- )( los- 
orarj Kr. 25: 1; G. 12: 1; 23. bjrare.j 
Dr. 1 1: pr; B. 4 : 2. priggia marka e.j 
G. 3; ES. 3: 2. egna balkerj ES. rubr. 
not. 53. Cfr. Kopu-j Omyndurj Um- 
eghn. u 

Eghna dela^ f. jordatvist: lis de 
rebus immobilibus. Vaj). 3o: 2. 

Eghna sala^ f. jordakop: emtio ven- 
ditio rerum immobilium. eghna salu 
fpro -lurjj liber de taiibus; emtionibus. 
ES. rubr. eghna salu balker^ ibid. 
not. 3. 

Eighj vide Egh. 

Ekia (okiajj f. (vide VGL.) B. 27: pr; 
43: 1. * 

Eki vipiaj f. ekvidja: vimen quer- 
neum. Dr. i3: d. 

Ekkej vide Mkki. 

Eldbrunij m. v&deld: incendium. e. 
komber IdSj Kr. 8: 2. 

Elderj m.' i)eld: ignis. E£s. 3i:pr; 
B. 44* P r - Cfr. LdSj Stialaj Mrin. 2) 
v&deld, brand: incendium. pcen sum 
eldinum vulte^ B. 44 : '■ ° 

Enj 1) num. en: unus. en pjrn^ Kr. 
2: pr. en man^ Ebs. i4> Dr # 4 : P r > -3L 
3: pr. enum (bonda) i garpe, B. 1: 1. 
en lagha soknjTLS. i5:5. et sin^ Kr. 
11. et fullscerej VajD. i3: r. en perra y 
Kr. 24: pr; RL ind. 26; &c. taka slikt 
et (pcer af v. af pem prim) sum han 

vilj M. 14» 17- en p& n I ut J ^ en ena 
Jotten: unam illam portionem; nisi 

en pro cen^ sed, scriptum sit. R. 3: 2. 

2) samme: idem. a enum dagh, Kr. 

i3: 3; 14: pr. cegha ena kirkiu, et pingj 

Dr. 7: 1. bape aghu pe et dt svceria^ 

VaJ). 1: pr. firi ena piuftj VaJ). 32: 5. 

firi et malj R. 19. 3) articulus inde- 

finitus. en sin bropur^ JE. 10: 4- ° Digitized by Google * 1 

Enncet ping *— Eper* £5} Enncet pfngj n. ett ting, 'derettmfil 
efter en ehda stSmning af£6res, sSsonl 
forh&llandet Ht med drSp: iudiciqmi 
in quo caussa post unicam citalionem 
ad finetn perducitur; quod fit, ubi d^ 
homicidio agitur (aliae vero caussae,' 
reo contumaciter absente, non nisi r)e 
quater vel octies in ius vocata, ad fi- 
nemperduci potuerunt; vide R. 26: i.j. 
stcemna (manni) e.j Dr. 3: pr; g: i ; 
10: pr; quibus loeis addendum vide- 
tur E{)s. i:8, \xhi % cchnat ping scriptum 
est. Locc, Ver. et lh. derivant h. v. 
ab en nattj unus dies; credtmt vero 
cam significare "iudiciurn, quod eodem 
dic convocatur, quo crimen aliquod 
atrox perpetratum est;" quam senten- 
tiam lucialenter refellit locus primuni 
citatus. Si h. V. a nat derivanda sit, 
ratio nominis ea videtur esse f quam 
nos supra attulitqus; at verisimile . hst 
v. enncet sigiiificare unicum, solum 
(Isl. einastr). Pron. ennorj aliquis (vi- 
de VGL.), huc non pertinere videtur. 
. Ensakj f. ensak : mulcta, quae uni 
tantum cedit. kunungs e.j Ebs. io: i; 
Dr. 1 5; Vab. 1 1; R. 3: 2. pcer fylghir v. 
totis egh e.j sc. mulcta illa, quae alias 
in certis casibus regi soli cedit. Dr. 9: 3; 
Vab. 3: 2. * 

Ensamin, ad j. ensam : solus. E])S. 9; 
B. 44 : *• s *k e *> idem. Kr.« i3: 2. * . 

Entimaj adv. en gfing: semel. Vins. 
6: 1.* 

Enustj adv. endast: solum. py e. \\ 
at &c. endast i den handelse, att 
&c. : eo solum in casu, si &c. JE. 9: pr. 

Eriks gataj f. eriksgata: novi regis 
solemne iter per potissimas regni par- 
tes. kununger riper e.j Dr. 5: 1. Utrum, 
secundum Ih. sententiam, hoc iter itii 
dicatur pro "teriksgata, iter per univer- 
sum regnum;" an fortuitam originem 
debeat verbis Iuris Uplandici : nu a 

Corp. Jur. Sv. G. Am. Fol. II. / , , \ kdn ^ er/^gaif^r^;^i er^g*^ ab 
h rikii gatu 'cohtnth? ; potuit," air de-f 
muitt ttomen ^ccepierrit a JRege quodam 
Erico, quem lioc iter priintrai 'fedis& 
i^onnulli fingunt, hicjidh esfc disqiii- 
rendi iocns. Narrat \*jhid$m Lund. "ih 
antiquis maritiWiptfls s cocl}cK)US scribi 
e HkzgatUj h Diss. de obligatioife cir 
Vis Suiohiti; Ups. 1686, p. 55, 56; 
quantam vero 4 fidem ille mfereatur, fcst 
quaestio, ad qliam iilustratid&m loCds 
erit nopnulia^ afierendi in glois. adlus 
Sudenn&nriWm. ' A . » . n 

Epataki (ecthz taki)j th. Ipftesihaii, 
som gfir i boi*gen for en ed, som eh 
annan skalt ga: fideiussor, qiii spondet 
de iuramento ab alio dando. Kr.rc: 
pr. et not. 43» R. 7. 

Eperj m. ed: iuramentum. lag 
epdrj Vik]i. 35. ; pr; R. 19, sfotir. , 
fcesta^ taka, ganga y fora^ gtvhj fi 
Tdj siavaj sea'j scetta, vid6 Ecesta &t. 
ep V. / e!pe svc&riaj mcbp sumufii epe^ 
' vide Svceria. Sighia til e^aj vide *$?- 
gliia. standa mctp $pum v. v i epe'v. 
innan epufoj vide Stdnda. * brfsia \r. 
fcellas dt epej eper bristeh fnanriL 
vide Brista" 2j3; Fcsltcu . ep fcellcL 
vcetiaj ater bryta* vide FkUdj/^c^^ 
iaj Bryta. eper gariger aterj yiae 
Ater ganga. epum a mdte gtingdj vi- 
de Ganga. eper ganger up^ vi&e Vjp 
gangd. koma tit epsihij de adyeteario 
iurantis, Vajv 1 1 pr. mcep hvdrikm (^. 
tylftdr) epej Dr. 20: 1. rcetgceta mcitp 
epe cella botum, R. 26: pr. Myliaj <i)iia, 
vceHa mcep epej v\de Dylia &c. frceri- 
da e.j Idsa (ep) mcep epe^ vide. Xo- 
sa. hdns sialfs e.j R. 5: 2. hans siatfs 
e. ok arinars mcep hanum^ ibid. ivt£§- 
gia marfna e.j B^ 17: k Cfr. Garigdj 
Vita, Vitsorp. tvceggia micetans mariria 
e.y VaJ). p: 2. tvcbggia v. siu prcesta e.j 
vide Prcester.. tolf manna e.j Kr. 3b: 

33 Digitized by Google aS8 $per r- ?a. i; T^ps. 1:2; u; Dr. 65 Yaju i:pr; 33c 
pr; 27: pr; 3i:4;* 32:2,3; 38: pr; 39; 
ES. 3: 1; 7, 9: pr. not. 99; 1 1: pr. n. 29; 
R. 5, 6: pr ; 8: 1; 9: pr. not 87 ; 1 1 : 1 ; 
a6:pr; B. 7: pr; 17: 1; 19, 24: pr, 4. et 
jiot. 93; 29, 42, 43: 1 ; 44 : P r * Cfr. DyU 
ia 2j Svasriaj Vceria. tvceggia man- 
na e. ok tolf ceftirj iE. 5 ; Vins. 7: 5. 
Cfir. Vita. fiughurtan manna e.j Kx. 
i5: 2; Dr. 17: 2; Va}>. 20: pr; G. 1 1: 1; 
JE. 17, 20: 1; ES. io, 1 1: pr. not. 29; 
16:2; R. 6:pr, 2; 8: 2; 11: 1; i5; B* 
29. Cfr. Losa, Svceriaj Vita^ Vitsorpj 
Vceria. fcemtan manna e.j ES. 4 : pr; 
1 1: pr; R. 6: pr; 11: 1. Cfr. Vitaj Vcer- 
ia. siaxtan manna e. 3 JE. ind. 8; R. 
ii: 1. tvcetjrlfter e.j vide Tvcetjlfter. 
tvcenne fiughurtan manna ebarj ES. 
4: 1; R. 16: 1. Cfr. Svceriaj Vita. prce- 
tjrlfter e.j vide prcetjrlfter. prcenne 
tolf manna epar^ vide Vceria. prcen- 
ne fiughurtan manna epar Jt vide Vi~ 
ta. — Cfr. Bups-j For-, Forfalls-j 
Gopslu-j Hemfqpu-j Hemuls-j Hu- 
vups-j Hcejpa-, lamnapa-j Lufs-j 
Men-j Nibiar-j Stcemnu manna-j Sce- 
tis-j Tyljtar-j Vapa-j Vilzs-j Vins-j 
Uprcettar-j piufs eper; Bcera 2j Fcd- 
laj Lceggiaj Ofcesterj Olaghaj Orkaj 
Takij Tilsceghnj Up scetia^ piggia. ° 
Ebsorej n. 1) ed, edg&ng: iusiu- 
randum. vita -ritj R. 8: pr; cfr. Vita. 
-rit niper svceria^ R. 8: pr, 2; cfr. Svcer- 
ia. skil pem a um -ritj R. 8: pr. pcen 
dagher sum e. cer a, d. 8. d& ed i rat- 
tegfingsm&l ftr aflaggas: dies, quo iu- 
ramentum iudiciale dare licet. Kr. 19: 
pr; nisi epsort legendum sit. 2)edso- 
re: iusiurandum regis &c. (vide VGL.). 
fdr cen -rit gafsj E]ds. i 4- bryta -ritj 
Ebs. 1: pr, 1, 7; 2 — 4> 5: P r > V% 6, 7, 
14 — 16; Dr. 2 : 1 . bryta e. kunungSj 
Ef>s. 2: 1, 2; 27: 1; Dr. 2: 1; VaJ). 34: 1. 
3) edsoresbrott, edsoresmfil: crimen, 
quo iliud iusiurandum violatur, v. caus- ta, ubi <Le eiiismodi crimine agitur. 
Ej>s. 1: 2; 10: 2; 13, i3; R. 2. kunungs 
e.j Ej>s. rubr; cap. i:pr; 8. pcer fyU 
ghir egh e.j d. &• edsoresstraff : poe- 
na violati iurisiurandi regii. Dr. 9: 2. 
epsdris balker, Kr. 3 1 . not. 86; E p$. 
34« n. 1 2. * 

Epsortj adj. n. (vide VGL*) ~ Kr. 
19: pr. * F. Fa, v. a. 1) f&: accipere. fa preia 
markerj VaJ). 07. fa kunuj skaparvaj 
G. 6: 1; 16: 1. fa sar^ Ej>s. 1: 5, 6, 8* 
&c. at per fa fsc. af pom) tvcetyti- 
na &c. Dr. 7: 2. £>#£ (sc. infans non- 
dum baptizatus) haver egh af krist* 
nu fangitj K.r. 6:pr. fa skript cella 
olingj ibid. haver han fangitj bo- 
na in manus accepit. G. 1 1: pr. faficetj 
d. fi. finna : invenire. B. 36: 3. slikn 
sum han kan fa^ quos sibi potest com- 
parare. G. 1 1 : 1 ; 1 6: pr. pcet sum han 
fa (sc. drapj sar^ SccJj Ef>s. 1 : 3, 4; 
27: pr; VaJ). i3:pr. far han siu mcen 
af ncemdinne x neml. p4 sin sida: si 
septem &c. cum eo stent. Kr. 16: 2. 
mcessu fall sum per fa^ quod iis acci- 
dit. Kr. 24: 1 • cen han far egh harij 
si eum capere nequeat. Dr. 2: 2. fa 
frip manSj d. &• f& den andre domd 
fredlos: efficere ut alius pace v. secu- 
ritate publica privatus iudicetur. R. 26: 
1 . ater fa^ recipere. G. 1 3. Cfr. Ako- 
maj Bani 1j Barn stj Bup u Drap, 
Doper j Skapi, 2) forvarfva : adqui- 
rere. ES. 1: ij 3: 1; 4 :3 5 6,7. not. 22; 
8,11:1; 12: 1; i5:5; 16:2. &c. fa 
agha (f(Bj eghnjj idem. G. i4: 1; 16: 
pn 17; R. 4 : ' • not. 42; B. 9: 6. Cfr. 
Fcestj Luterj Vin. 3) fasttaga, ftn- 
ga : capere, deprehendere. fa drapara^ 
Dr. 2:pr, 1. hara (a) pcen handum far 3 Digitized by Google Fa •■■» Folttiu *$9 B. 36: 5. not. 36. 4) 8**™» tonxxM. da^ 
re, tradere. fa hanum boskapj pam* 
ningana, Dr. 5: pr; B> 33. f* bonda* 
num annanj otrttafijforan (prcel&cjj 
VaJ). 16: pr; 26: 1; M. 21; B. 2^: 3. ater 
fa mannij reddere. VaJ). 38: 1 ; B. 3/fs 
1 . fa (mannij bupj d. S. sfinda : nun- 
tium mittere. Kr. 2: pr, 1; 9, 12: pr; i3: 
2; Dr. 2: 2 ; 1 1 : pr; VaJ>. 1: pr; 3a: 4» 
ES. 1 3: 1 ; Vins. 6: 6. /a svin a sin 
skoghj d. 8. slappa eller skicka dit 
dem: mitteresues in silvam. B. 4*?pr* 
/a e£, gora ed: iusiurandum dare. Kr. 
19: 1. Cfr. Ut fa. 5) skaffa: parare, 
in medium afferre &c. fa (virpning) 
af pem &c. Vins. 6: 2. fa sik mals 
manj R. 12:2. fa hemuld, vide He- 
muld. 6) framfor en infinitivus betek- 
nwrfa att nagot sker handelsevis: an- 
te aliud verbum ih infm. positum h. 
v. indicat forttiitam actionem. fa rapa 
kunu of harplikaj man at drcepa^ gce~ 
ra akomuj E|>s. 18; Dr. 10: 1; ya|). i5: 
4* fa mcep londa laste kopa 3 Vins. 5. 
han fa sva stcemna^ ES. 1 2: pr. fa 
horaj JE.7. 7) (framfcr ett supinura) 
kunna: (ante aliud verbum in supino 
positum) posse. fa hcdditj ytcerst ka- 
Matj T>f. 18: r; B. 28: 3. fa epgang&j 
inburit fcestinaj Kr. 6: pr; BS. 4 : *• 
(han) far skipatj han har hunnit att 
utarrendera jorden: iam colono loca- 
vit praedium. ES. /\\ pr; 5. far han egh 
bapum burghitj Kr. 6: pr. pat (barnj 
fa egh fapir Wstj kan eller tkx fa- 
dren ej losa: patri non licet redimere. 
M. 1 5. Huc quoque pertinet : pit sum 
ap far hdra^ B. 28: 2, ubi pro hdra 
forte legendum est h6rt. + 

Faghnaperj m. fagnad: gaudium, 
laetamen. Dr. 18: i. 

Falj adj. fal: venalis. G.i4:a«/« ; 
skipartj legofal: qui conduetio&i patet. 
bol cer falt skipan, B. 9: 4- Fattj n. 1) fall, hftndelse: casus, 
eventus. Kr. 20: 1. Cfr. MiifdH. 2) (a 
fcellaj negligere) fdrsummelse: neg- 
lectus. ^/Jrt fcdletj d. 8. om han ej god- 
viliigt utbfctakr det, hvaitill han fir 
domd: si non ultro solvat iudicatum. R. 
26: 1. firi all fallin, d. a. for de ting 
och farater, dfi han forsummatatt in- 
staila sig: ob citationes ab eo negie- 
ctas. Ibid. Pa ganga all fallin in a 
hanj ansvaret for forsummelserna tVSf- 
far honom: contumaciae poenam dato. 
B. 39: 1 . Cfr. Mcessu fall. * 

Falla (impf. fiollj Ej)s. i:4-)> ^n* 
i ) falla : cadere, Kr. 8: 1 ; E£s. w fy 
Vap. 1:2— 4» B. 4*1$ 37: !• falder 
(^sc. trcejj Va J). 1 : 5. falder (f@J af 
(handvcerkumjj pecus mortuum deci- 
dit ex. c. a saepe. 6. 1 5: i.fi sjrndj Kr. 
i5: 1. vcegher falder (g&r: ducit) gjr- 
hum cengiaj B. 4: pr. sakin falder in a 
han, d. &. han Sr fald 5t saken: ille 
condemnator. R. 26: 1. lagha soknin 
falder in til perra^ d. ft. ansvaret (nio 
markers boter) for lagsokningen faller 
p& dem: illi mulctam (novem marca- 
rum) ob contumaciam v. factam exa- 
ctionem solvunto. B. 1:4* cfr. R. 26: 1 • 
noL 94, ubi tamen soknin mendosum 
esse videtur. ^Vfallas i raltte^ang, bri- 
sta i bevisning &c. : caussa cadere, pro- 
batione deficere &c. f at epe^ Kr. 
2.1. not. 85. n)ara fallinj Vajj. 20. Ae- 
ta fallifij Kr. 19: 1; VaJ*. 17:1; R. 
9: i;^3: 1. pa vari hans eper fal- 
linj d. a\> forfallen: defecit in iuran- 
do. R. 8: 1, 2; 9: pr. et not. 83. vapa 
eper falder kununge til fear^ Vajh 
17: 1; cfr. Fce. * 

FcdUitj adj. fellen, beskaffad: com- 
paratu^, cuiusdam indolis. sva fallit 
malj talis caussa. M. 5i fallit til at 
rypia, apttim, idaneum ad eXcolendum. 
B.33.» Digitized by Google *6* Famn -y Fatoker. . Fwnrij/tnvfomn (rpJtt): orgyi*; taen- 
$qra< : tiwm ^lnartnn . (vej pr/Jprie* ain* 
bor^m brachioruqi ponQctotum)-f<Pnn$ 
grimti skaptj, priggia*n&vdrgh<i<ncetj 
B. 4- pr ; ;3& 4- 1 pL fawjmat** » B.J& <** 

Fang, n. i) laga fang> i synnerhet 
kpp: adquisitio* pracsertim per emtio- 
uem. ){fceprini, ES. 9: i^ 19: pr. <var- 
ia f siny ajt cerfpa malum &<?. ES. 6. 
han Jik (pa iprp) mcep faestum (ok 
kopum) ok (allum) lagha -gum, for- 
mula iurameuti. ES. 4* pr; . 5v 9: 1. Cfr. 
Fanga fceprinL 2) pl. bygnadsvirke 
&C: materiatio &c. (vide VGL.). /. 
oA: fear ganger^ B. 2$: 5. , Cfr. Garpa 
fang. * 

Fangaj v. a. f&nga, gripa: compre- 
hendere, capere. E{)S. 17, a5. * 

Fanga fceprinij n. jord, som man 
Srft af sin far, i hvars hand deh va- 
rit aflingejord: fundus paternus, quem 
pater non acceperat hereditate. V for- 
na fccprinij ES. 19: 1. 

Farj n. (vide VGL.) bygder affor- 
na farij B. 1 : 6. * 

Faraj v. n. 1) fara, g5, springa: 
profieisci, ire, . currere. Kr. 23; EJ>s. 4- 
pr; Va{). 3a:4; R« 14* *• &c? </ /anJ/ 
/;., B. 43: pr. *// />mg^ f mj Ejbs. 1 3, 32; 
Dr. 3:4; n:i.&c. til fj Dr. n:pr; 
G. 8: pr; j£. 7. &c. friploSj biltueher 
fj vide FriploSj Biltugher. f at 
vceghj B.37:pr, i; £i: i-/ yceghj B. 
5:2; cfr. VceghfarcCride. f a fiskia^ 
fiska : pifccari, B. 29., / , ceftir } diurej jar 
ga : venari. B. 36: 2, 3. oyro?, Jiri fj d. 
8. springa: ciirrere. Ebs. 1: i, 4- Zttf/i- 
rfdKr /ara #/fc/r hunasimu j B. 5 1 . / 
aAra, «r (akrum) fj de pecore, 1 B. 
i5: pr. / klcepe fj kl&da sig: vestem 
induere. G. i5.* Gfo.Blandj FZoghia. 
2) flyttat hiigrafe. / o/* (iorpj oolej 
tompt)j ES. 4: pr; 5; B. 9: 1, 4, 7; 1 1: i. 
/ fran botej R. 24. /. til (iorpjj ES. j5;5. /• a (iotp, ES.5.. Ziv: Jf 5j 
Firi fc^ah 3) gwa> h ai>d la : agere. mcep 
(ft*aii)fj\ R, ir^d. ^i 4» °. <', . 
. FarMn&te» n. reses&Uskap, folje: so- 
qietas itinecis, comita^us. Vide Flok r 

her- ° . . . . 

- Farunoterj m. (IsL forunautr, a 

/»•., iter, et nautr^ socius), reskamrat, 

fbljeslagare: socius itineris, comes. ^E. 5. 

Farvwgherj m. farvag: via cqrribus 
apta. B. 3: pr. 

F&stpj f- 1) fasta: ieiunium. Vide 
Fastudagher. 2) fastan fore p5sk: qua- 
dr^gesima. ES. 1 2: pr. ma viknafasta, 
R. 1 2: pr. Cfr. Mipfastaj et VGL. v. 
Fasta. * 

. Fastaj v. n. fasta, undergA peniten$: 
ieiunare poeuitentiae , loco. / ok (egh 
fcc) bdtaj Kr. 14." pr; 21; Eps. 38; Dr. 
3: 2; VaJ). 8: 2; R. 9: pr. ° 

Faster, adj* fasU firmus. Vide Hand-j 
Stapfaster. * . • 

/ Fastudagherj m. (allmSn) fastedag : 
dies ieiunii (communis). R. 12: pr. r / 
biupa^ Kr. 20: pr. ° 

jFaf, adj. n« det som fattas: quod 
deficit. pcet sum fat cerj Va J). 1 : 5. * 

Fafokerj adj. fattig: pauper. Kr.9; 
EJ)S r ^3: pr; ES. 2r:pr. ABiunaAMSSON, in 
ijotis adiLL. iE. 12, Cfedit h. v. illo 
loco et 6GL, Ej>s, 23, significare pan- 
cos; quam sententiam id confirmare 
videtur, quod in Ragvaldv Imge»umdi 
versione , Codicis Magnaeani .9 Messenio 
edita, idem locus sic expUcatur : "sia 
tpt non b^beat mulier sibi sanguine 
iunctos." At haec verba tantum in 
editione Messbwii inveniuntur; manu- 
scripti codices operis Ragvaldi iliorum 
loco in Cap. 33. EhsB. habent: "si acjeo 
pauperes cohsanguineos habet; iJaue 
sine dubio recte. Cum enim in llio 
iuratn^nto, de quo L c. sermo est, non 
cognati feminae soli iurarent (cfr. Vaj). 
3i: 5.), numerus eorum hic nihil ad Digitized by Google Fatoksr m~\fifL .261 rem^ fecit; ideoque nulla est caussa 
cur, a consueta et certa h. v. signifi- 
catione recedentes, aliam et dubiam 
et ineptam eligeremus. * 

Fapirj m. fader: pater. Kr. 26: pr; 
E})s. 24. &c. dat. fcepccrj Va J>. 33: pr; 
B. 12: 1. Cfr. Mopur-j Stiupfapir. ° 
Fapurbropirj m. farbroder: patruus. 
JE.Z: 1. * 

Fapur mopirj f. farmor: avia pa- 
terna. JE. 3: pr. * 

Fapur sjrstirj f. faster : amita. JE. 
3: pr. * 

Fea botj fcebotj f. boter: mulcta 
(pecuniaria). )( skriptj Kr. 20: 1. 

Fea garperj m. fagSrd, ladugard: 
villa pecuaria, cobors. fa akomu aff 
mansj per metonymiam i. q. affce 
mans. VaJ>. 25: 2. 

Fea giaidj fcegiceldj n. i. q. fea 
bot. X skriptj Kr. i5: 1; 25: 1; 29: 1. 
Fear foter^ m. fsfot: pe$ pecoris. 
Ueggia (iorp) aterundir f.j d. a. go- 
ra den till betesmark: solum excultum 
jterum pedibus pascentium pecorum 
subiicere, i. e. in pascuum convertere. 
B. 28: 5. 

Fear gangerj m. (vide VGL. in Fce- 
ar ganger). Cfr Fang 2. * 

Fialaj v. a. (Ishfela), dolja, goma: 
occultare, condere. Vaf>. 32: 4- 

Fialster (ficelster) j n? (ay?a/a)gom- 
stiille: latebra. drcepa fce okbceraifj 
J5. 24: 6. Cfr. 4 Myrpa. 

Fiarpij num. fjerde: quarlus. Kr. 
7: 2i; Dr. 1 1 : pr; VaJ). 6: pr; 20: pr. &c. 
Cfr. Stcemna. v 

Fiarpungerj m. 1.) fjerdedel: qpa- 
drans. -gfrfyrj B. 0:1. 2) fjerding, 
fjerdedelen af ett harad : quadrans ter- 
ritorii (hcercep). R.3:pr; 4 : P r * fi ar ~ 
pungs hcercepej idem. EJ>s. 1 o: pr; Dr. 
4:pr; B. 4: 2; 44 : *• * 

Fiarpungs hofpingij m. fjerdings- 
hofding: iudex v. praeses quadrantis tervitorii. Dr. 2: 2; R. 3: pr* ~*ga dom- 
berj Va}}. 3i: pr. 

Fiurpungs ncemdj f. 1) vjde VGL. 
kunungs soknare vil f sefij R, 3: pr. 
nu komber fj R. 23: 1; 26: pr. f viti 
hvat pcer ccr sant um^ R. 3: 1 • djlia 
mcep fj Dr. 4 : pr. pat komber egh til 
fj R.3:i. 2) tinget, der denna naipnd 
sitter: iudicium, in quo considet haec 
nemda. mal aghu af siitaSj R. 3: 1. * 

Fiarpungs rccfstj f. fierdings ting: 
iudicium quadrantis territorii. R. 4: P?» 

Fiolj f. (Isl. fwl, Dan. fjcel) brScle, 
prov. fjol, fjal: assis, tabula. Vide 
Broa fiol. 

Firi (forej Kr. 9. for^ E})s. 25. &c. 

firinj pro firi han^ Dr. 14:6. firinaj 

pro jiri hana^ Va j). 36. not. 98; R. 1 2: 2. 

n. 55, 56.) j praep. c. dat. v. acc. 1) fram- 

for (stalle): pro, ante (locum). f kir- 

kiu durumj VaJ). 36. f kirkiu ifyrrj 

Kr. r3: pr. f borpe cella bryggiu spor^ 

pej Dr. 1 4: 6. f kunungs borpe^ ES. 

1: 1. hugger maper at manne ok 

varper annar fj VaJ>. i:pr; 17: pr. 

ovan fj nipan f.j supra, infra. B. 8: 

pr, 1. f utan, vide Utan. 2) infor: 

coram. f biskupe^ malsceghandanumj 

&c. Kr. 14: 15 Va}}. 26; G. 19; B. 37: 

pr. f ncemdj Ej>s. 1 1. kcera, giva 

manni sak f kunungs rcefst ( ){egh 

vilia bipa kunungs rcefst)j EJ)s. 21, 

25; VaJ>. 32: 6. f samjundumj Kr. 27: 

pr. f soknaraitj VaJ>. 37. flya ut f 

(till, ibland: ad, inter) hins (frcender)j 

Dr. 10: pr. varper man f skallj Hr 

man med i skall : si quis publicae ve- 

nationi intersit. B. 36: 3. 3) fore (tid): 

ante (tempus). f paska^ iulj annina^ 

Kr. i3:pr; B. 1: 1, 2. /. biskups til- 

kvcemdj ncemda bupj Kr. 14. pcen da- 

gher sum forhcelghp cerfj Kr. 5: 1. 

vitna f. kunungs dom^ EJ)S. 7: pr. fa 

bup f sikj Kr. 2: 1. bup komu f. hcutj 

VaJ). 1 1 : pr. sitia f. andrumj vide Sit- Digitized by Google a6a Firi — Firi fara. ia. hvat sum inne cer fi. pdm, d. a. 
ianan de inkomma: ante eorum adven- 
tum. Vap. 3a:4. 4) i stfillet for: pro, 
loco (alterius). fiulla epj taka ok bdta 3 
sdkia ok svara f annan, Va}). 3: i; 
4; G. 20; R. ia: i, 2. f pcen annan 
kustin, Kr. 2: pr. Ja (v. gialda bonda- 
num) olyttanj annan fj VaJ). 1 6: pr, 
2; 23: i; B. 2$: 3. bipia f mannij vi- 
de Bipia. Cfr. Bdta a^ Djtia s. 5) 
sfisom: pro, ut. /. pukka, lcekis gcefj 
Vaf>. 12: 1; 18: pr. j£ e/z&zA: j/n^ R. 
3: 2. pcet lostis fri rantakitj Vins. i3. 
6) for, for . . . skull: ob, propter. ncemdj 
eper ganger ater v. up f osannindj 
olaghj menj Kr. 18: pr, 1; R. 8: 2; 11: 1. 
brista (at epe) f otagh, R. 5: 2. *a- 
ka skript f mandrap, Kr. i5: 1. bdte 
f (^sc. gcerpj niu marker &c. vide 
Bdta s. bdta f man^ sc. pro homi- 
cidio. Dr. 4- 3. humper ris egh up f 
lagha lceghij B. 3: pr. Jljr f lagha 
sokninne, R. 2$. f ovinum sinum^ 
EJ>s. 1:1. f pjTj pasr fj vide pcenj 
pcer. f atj propterea quod. B. 1 O. 7} 
om, ang&ende: ae. giva andrum sak 
firi horj morpgialdj manhcetghpa mal y 
piuftj Kr. 27: pr; Dr. 1 2; VaJ). 28, 32: 
5,6. stcemnaj sokia, laghsotter firi 
hor, drap 3 avcerkan^ sanna gcerp, 
iorpadeluj Kr. ind. 27; Dr. 3: pr, 2, 4; 
ES. 1 5: 3, 4- vitna man firi drap, 
(fylia f akomuj vceria f horsiang, 
«c. vide Vitnaj Djrliaj Varia. sum 
ffcc. pcer) f (de ea re) hemfdpu vit 
yitaj Vins. 7: 4. /• rcettdsuj Vaf. ind. 
20. sum skils f. biltugha mcen &c. 
vide Sktlia. 8) i afseende pft: respectu 
habito (rei). hcercep cer sakt f morp- 
gialdit, Dr. 3: 1. saklds f frfpldsunaj 
knifslaghitj Ef>s. t:S; Vab. 11: i.jhA:- 
Ids f biskupefkc^ vide daklds. 7agk- 
Hka vunninf. btskupe, \. e. firi bU 
skups sak, Kx. 25: pr. fidri frtptds f 
hans arvum , Ej>s. 1:8. 9) for : pro. prea marker f vixl giva, Kr. 2: pr. 
cenkte f. (sc. pro consecratione funeris 
et vigilia) taka, Kr. 7: pr. sceiia iorp. 
v. gops f tdsdra, G. i^: 2, 3. fiutla f 
omyndj G. i3. biupa v. gcera rcet f 
sikj Kr. 21; VaJ). 20: 1; R. 22: pr. giva 
laghj koma laghumj biupa landslagh 
f sikj Kr. 21; VaJ). 32: 3; R. 23: 1. 
tiunda f sik ok sin hion, Kr. 9. vin- 
gceva taka f kunu, Vab. 14: 1. seafi 
barna gops &c. vide Sea. f barna 
bo rapaj G. 19. Idnda skripi hialper 
(egh) firi biskups sak v. fea botj vi- 
de Hialpcu i pdm vttnumin sum fals 
fj Dr. 3: 2. klanda (iorp &cc.)fi man- 
nij litem possessori intendere, vide 
Klanda. intakafcef andrum^ B^ 1 3: 2. 
taka f mannij taga ifrfin bonom : bo- 
na alicuius capere (cfr. Magni Lagab. 
Gulaj>L. KaupB. 1 •). R. 3: 2. 1 o) emot: 
contra. vceria fi. mannij Ej>s. 7: pr; 
ES. 17^ 18: pr. dylia fi. kununge &c. 
R. 5: 1. vara stadder v. sitia fi sokn, 
R. 3: 1; 23: 1; cfr. Stadder. pcen sum 
f. siterj d. S. svaranden: reus. JE. 16: 1. 
f standa, R. 3: 1 . not. 64* ganga ep 
fi. malsceghandcaij VaJ). 1 1 : 1 . humper 
ligger fi. (Hgger i vSgen for: impedit) 
lagha malij B. 3: pr. handvirki gan- 
er fi.j idem. B. 28:4« han hofipar 
alfit f allum, Dr. 7: pr. 1 1) i sam- 
mansMJttningar med verber utm&rker 
firi ofta en forlust, som v&llas genom 
den handlingen somverbum beteknar: 
cum verbis composita, h. v. saepe in- 
dicat iacturam, quam aliquis, actione 
per verbum significata, patitur. Vide 
Ftri fiara, Firi giva 3 &c. » 

Firij adv. fore, forut: ante (loco v. 
tempore). f. lopa, fiara^ E})S. 1 : 1 , 4« 
hini sum fi. svoruj JE* 8. pr. 

Firi arfj n. i. q. bryst arfi. X ^ a * 
• arfj M. 3: 1. 

Firi fiara, v. a. c. dat (a fiara 2) 
genom flyttning fbrlora : migrandoper- t Digitized by Google Firi fara — JFicermir. 263 dere. f. arvupe sinu, d. a. ersSttnin- 
geri for sitt nedlagda arbete: ius pe~ 
tendi corapensationem laboris sui mi- 
grando perdere. B. 9: 7. 

FirifaraSj v. dep. forfaras, forsking- 
ras: perire, dilapidari. G. i^: 1. * 

Firi ganga, vide Ganga. 

Firi givaj v. a. c. dat. bortgifva, 

forlora (genom efterl&tenhet &c.): (li- 

beralitate v. negligentia &c.) amittere. 

f van sinnej sinum rcet v. lutj G. 

29: pr; R. ind. 1 7; cap. 1 7. 

Firigcera, v. a. c. dat. 1) forverka: 
crimen committendo perdere. EJ>s. 8. 
not. 68; Dr. 3:pr. n.92; JE. 1: 1. 2) 
forgora genom forgift eller trolldom: 
veneficio interimere. f livi annars 
mcep ogcerningumj JE. 7. * 

Firihuggaj v. a. c. dat. genom hug- 
gande (d. a. drfip, sfir &c.) forverka: 
caedendo (i. e. occidendo, vulnerando 
&c.) perdere. ffiuratighi v. atta mar- 
kum v. bo sinuj Dr. 9: 1 ; 16: pr. f 
fripisinum &c. Dr. 3:pr. f sccr ok 
sihu gildij Va}). 16: 1. 

Firihccgpa (forhcegpaj forhdghajj 
v. a. c. dat. (cfr. VGL. v. Hcegha) for* 
skingra, forslosa: disperdere, dilapidare. 
f gcersimumj sinu gopSj G. 18, 19. 
Cfr. K. Rosenvinge, notL ad Eriks 
SelL. p. 347. 

Firi koma, v. a. c. dat. forstOra, 
forgora : disperdere, interficere. f livi 
annarSj JE. 7. 

Funkopaj v. a. c. dat. genom kop 
(eller skifte) v forverka : emendo (vel 
permutando) amittere. f virpning sin- 
ne* Vins. 8: pr. 

Firilata, v. a. forl&ta: ignoscere. f 
manni sar &c. Vap. 6:5; JE. 1: i. 

Firi Hggiaj v. a. c. dat. (egentligen 
genom liggande forlora: proprie, cuban- 
do perdere). f sik (scerj, lata lagra 
sig: stuprum committere (de femina). 
Vaj). 14: 1; JE. 1: 1. Firi Tuema, v. a. c* dat. forlora ge- 
nom att gora nam; pignus (hamj ca- 
piendo perdere. f sakinne ok sinum 
prim markumj K. 3: 2. 

Firisitiaj v. a. c. daL forsitta: se- 
dendo v. negligent ia amittere. Vins. 6:6. 

Firisticelaj v. a. c. dat genom stold 
fbrverka: furando amittere. f frcelfi 
sinuj VaJ>. 37. 

JFiri vrakaj v. a. c dat. forlora 
(svin) genom att drifva (dem till sko- 
gen): amittere (sues," eos in silvam) 
agendo. f sinum svinum^ B. 4 i: P r * 

Firi ceriaj v. a. c. dat. genom ploj- 
ning forverka: arando amittere. f. scep 
sinne, B. 9:8. 

JFiskerj m. fisk: piscis. Kr. 2: pr; B. 
ind. 29. 

Fiske vcerkj n. (vide VGL.) ES. 2^ • 

JPiskij f. 1) fiskevatten: fluvius v. 
lacus piscosus. B. 1: 1; 2: 1; 8:pr, 1; 
39. 2) i. q. fiske vcerkj ES. ind. a4> 
B. 8: 4. 

Fiughurtanj num. fjorton : quatuor- 
decim. Dr. 20: 1; iE. 8: 1; 10: 2. f ok 
tiughu 9 trettiofyra: triginta quatuor. 
EJ)s.rubr. Cfr. Eper. 9 

Fiuratighij num. fyratio: quadra- 
ginta. /. marker, Kr. 2 3, 26: pr; 27: pr; 
EJ)$. 10: pr, 1 ; 17, 23: 1; 25, 20. not. 

35. &c * 

Fiure (pro fiurirjj num. fyra : qua- 
tuor. ES. rubr ; B. 9: pr; 44 : * • *• fi**- 
rarj Va{). 1:1. fiuraj Dr. 7^pr; G. 16: 
pr. n. fiughurj Va}). 18: pr; JE. 14, 17; 
B. 1 8. gen. fiughurra^ B.6: 1 . dat.^1*- 
rwrtj Ebs. 16; VaJ). i:5.&c. acc. m. 
fiuraj \\x. 2: pr; B. 6: 1; 49- *• fi ura > 
Kr. i2:pr; Vap.6:5. &c. n. fiughur* 
Kr. 2: pr; Dr. 16: 2. &c. * 

Ficelsterj vide Fialster. 

JFicermirj adv. fjarmare: remotius. 

/. jo/w, d. 8, langre &t norr: versus 

septemtrionem. B. 1: 6. StibrnhAok (de 

Iure Sv. G. vet. p. 294J wrtit ver- Digitized by Google 264 Ficermir — Folk. ba: ncemir v. ficermir solu y "vicinior 
vel remotior a sole sive oriente." * 

Ficerrih (ficerranjj adv. fjSrran: pro- 
cul. ES.8; R. i^: i; B. 16. 
* Ficetj n. i) fjat, sp&r: vestigiutn. 
fa f fsc. afdiure), ganga a f mj Jiccts 
gomaj lata f lostj slceppa -tij B. 36: 2. 
<vara a -ti fear sinsj soka ett bortlu- 
pet f&kreatur: pecus errans vestigare. 
R. 1; 1; 9: pr; 23: pr. 2) fot (m&tt): pes 
(mensura). B. 6: 1; i4:pr. * 

Ficetraj v. a. fjatra: compede vin- 
cire. Ej>s. 26; Dr. 2: 1. 
" Ficeturj m. fjatrar: compedes. hw- 
ster i jicetrej tjudrad hast: equus in 
pastu compeditus. Vaf). 32: 2. ° 

Ficepcer skipter 3 adj. fyrdelad: qua- 
dripartitus. B. 1:4. Cfr. Ficepcer skot- 
ter, Rapu skipti. 

Ficbpcer skotter^ adj. (a skotj angu- 
lus) fyrhornig: quadrangularis. B. i:4« 
not. g. 

Ficepcertiugherj adj. 1) som bestSr 
af fyratio: quadragenarius. -gh scessa, 
B. 43: pr. 2) for hvilken botas fyratio 
marker: pro quo solvitur mulcta qua- 
draginta marcarum. VaJ). ind. 7. -ght 
ibrpa ran y sar^ -gh akomdj skena^ 
VaJ). ind. 3o; cap. 7: pr; i5:4> v 9* P°& 
ran cer fult ok -ghtj VaJ). 3o: 2; 3i: 
2— 5;G. 9: 1; B. 47- -ghsak, VaJ>.3ti 
pr. not. 82; §. 2. et not. 1; G. 6: pr. n. 
83; B. ind. 47- -ght matj R. 2, 26: 1. 
pcet cer -ghtj flri -ght (%c. maljj Dr. v 
6. not. 9; Vab. 3i: pr, 2, 4; R» 26: 1. 
sokia sar v. oand sin til ffulz okj 
-ghs (sc. malsj 3 VaJ). 6:pr; 33: 1. pcet 
sar var micetitj pcpt ran var sot til 
fulz ok -ghsj VaJ). 6: pr; i£. 8: 1. fce- 
sta ep firi fult ok -ghtj R. 5: pr. 3) 
ficepcertiughtj n. absolute, fyratio mar- 
kers bSter: mulcta quadraginta mar- 
carum. fcellas til-ghsj VaJ). 3i: 5. b6» 
th -ghtj EJ)S. 3 1 : 2. not. 88; 32; Dr. 
11: 1. n. 28; VaJ). 29. n. 64 (ubi scribi- tur flcepertiug); 3i:3.n. i3; B. 43: pr. 
n. 35. hota fult ok -ghtj VaJ>. 3o: 1 . 
hcetta vip -ghu > BL 1 7. not. 96. gil- 
der at -ghu (ve\ 9 minus recte, -ghtjj 
Dr. 10: pr. not. 80; i3: 1. n. 53. pri- 
piunger af -ghuj Dr. i3: 2. not. 58; 
18: 2. n. 28. 

Fiokkerj m. 1) flock, sMllskap: ooe- 
tus hominum, caterva. vara mcep i f 
ok farunotej allitt. EJ)S. i:pr; Dr. 2: 
1, 2; VaJ). 34: 1; B. 8:4- 2) capitel: 
caput, tilulus. Kr. &c. rubr. * 

Flopgiuta, f. stigbord, damlucka: 
emissarium. B. &: pr. 

Flut land (fluclandj, n. (Isl. flotti^ 
fuga; flotta-madrj profugus) lands- 
flykt: exsilium. vara a -de, Vins. 7: 3. 
Locc. vertit: "peregrinatio vel exsili- 
umj" Ver. vero: M locus incertus." 

Flya (flfiaj impf. flupijj v. n. et 
a. fly: fugere. EJ>s. 1:1,4; 5:pr; Dr. 
5: 1; io:prj VaJ). 32:6; R. 24,26:1. 
f firi sakj ob commissum crimen in 
exsilium abire. Dr. 5; i. frip f.j vide 
Friper. * 

Flytla (impf. flutte), y. a. fofa: 
ducere, ferre. Dr. 2: 1; B. 19: 1. f. sc. 
epj i. q. ep fora^ g& ed: iusiurandum 
dare. R. 8: 2. * 

Floghia, v. n. (vide Y GL.) far ok 

floghirj allitt., pecoris instar circum- 

vagatur; dicitur de homine, B. 35: !•• 

FolaSj vide Folas. 

Folkj n. 1) menniskor: homines. f 
fcermaj alHtt. Kr. i3: 1. hinda f ok 
hort foraj allitt. EJ)S. 3o. f cella fatj 
allitt. B. 4: 1; 2*j: 1; 5o. 2) enislagt- 
ordning upstald krigshar; Sfven strid, 
ftillslag: exercitus in acie instructus; 
uoque proelium. Vide FoIkfrcelSj 
bllcvakn. Exempla hanc signincatio- 
nem probantia nonnulla invenimus: i 
folk vafraj in aciem ruere, Nidla-Sa- 
ga, Hafn. 1772, p. 277, ubi tamen 
alii codices haoent flock; et vocabula % Digitized by Google JPolk r- Forfatt. »65 f&th-diarfrs in acie audax; f6lk-vitv> 
pugriandi peritus; folk-vigj folk-orrii- 
stcij proelium; vide Gloss. ad Eddara 
Saemund. Havn. 1787, 1818, Maximi 
vero momenti sunt quae de h. v. at- 
tulit P. Vidajlw: folk heitir orusta^ 
par sem bariz er med fylktu lidi> 
alldregi fccrra enn med fernum 4° 
edr Jimmsinum 4°j Pv* fjlkingin 
skjrlldi vera i lengdina 4° fnanz', eri 
d pyktina fior- eda fimmsett j og 
hetu bat folk-orusturj er fjlkin hd- 
du. Rit pess JsL Lccrdoms^Iista fe- 
IdgSj II. i38. His conferalur quod sta- 
tuit Edda, folk esse nomeu quadra- 
ginta hominum catervae. — Ih. tri- 
huit quidem h. v. significatibnem bel- 
latoris; at exempla ab ipso allata ni- 
hil probare nobis videntur. ° 

Folkfrccls (Anglp-Sax. foIc-frf) y adj. 
fri (mentiiskn), som ar berattigad. att 
bfira vapen ? ocli med andra fria mSn 
g?i i kng: liber (liomo), qui "armorum 
ius habet, yel eius conditionis est, ut 
in aciem piodire queat," ut recte, ni 
fallimur, h; v. cxplicat Ih. f hion y 
Dr. 1 2. han (sc. prcelin) var egh fj 
Dr. 17: 1. Cfr. Folk 2. 

Folkvakn (folkvapn), n. strids- 
vapen: arma bellica. VaJ>. 6: 1; G. i5; 
B. 14: pr. Cfr. Folk 2, Folkfrcels. H. 
v., quae occurrit in R. Magni Lagab. 
Gula])L. LandvB. 12. innott., vertitur 
ibi: "arma popularia," et in glossario: 
"arma in defensioneip patriae ubicui- 
que praescripta." Cfr. K. Anchers samL 
Jurid. Skrifterj I. 28 1 . Quod Ih. di- 
cit (Gloss. v. lifa)j f esse arma "qui- 
bns ofiensive agitur," id lapsui calatni 
tribuehduni videtur; scribere sine du- 
bio voluit hogvakn. 

For, f. fitra (i jorden), prov. for (cfr. 
Cod. Fred. B. 6: 2.): sulcus. Vide Vape. 

Forj forej vide Firi. 

Corp. Jur. Sv. G. AnU Fol II. Forbupj "n. mindre bannl excom- 
inunicatio minor. scetia man i fj Kr. 
35: 1. sitia i -pij ibid. ° 

Fordcepa (fordcepa)j f. (Jsl. fordd- 
daj fordceduskaprj veneficium, a dccdij 
dcedaj Germ. thatj Sv. dddj unde 
misdddare &c, actio, opus; cfr. Firi- 
gcera.) trollpacka: venefica. B. 38. 

Foreperj m. (vide VGL., et adex* 
plicationem h. v. ibi datam adde, in 
Iure OG. occurrere exempla iuramen- 
ti quindecim v. sedecim virorum, quo- 
rum tres v. quatuor in praevio iura- 
mento iuvarunt; immo, commemorari 
iurameutum quatuordecim virorum , 
post sex testium iuramentum sequens, 
VaJ>. 20: pr.) ° Inde 
: Forepis maper^ m. vitne som svilr 
i forqden: te6tis, in iuramento praevio 
iurans. Kr. ind. i5; R. ind. 6; cap. i5. 

Forfallj n. pl. forfall, hinder: im- 
pedimentuua. Kr. 7: pr; ES. 1 2: pr; 1 4: 
1; i5: 4; B. 3: 2; 9, 26: 1. san fj Dr. 
i: 2; ES. ia:pr; Vins. 6: 1. lagha f.j 
Kr. 5: 1; 6: pr; 7: 1; Vins. 6: 1; R. 1: 1; 
9: pr; 23: pr; B. 36: 4« vara i v. a la^ 
gha -lumj Vins. 2; R. 1: 1. rjrvamcep 
lagha -lumj d. a. genoip bevisningaf 
laga hinder mot aktenskapet: promis- 
sum de matrimonio revocare, iustum 
impedimentum probando. G. 8: pr. sce- 
ghia sinfj R. 14: *• f koma^ d. a. an- 
malas: impedimentum nuntiatur. Vins. 
6: 2; R. 8: pr, /. bcera^ intyga en an- 
nans forfall (ora vitnen): alius impe- 
dimentum adserere (de testibus). R. 9: 
pr. f. svccriaj med ed styrka detla in- 
tyg: istam nuntialiortem iureiurando 
firraare. ES. 14: pr; R. 8: pr. not. 26. /. 
bccra ok svccriaj tS. i5; 4; R- 9 : P r - 
f bccra ok e™h svceria j R. 9: pr. f 
svccria ok egh bcera^ d. 8. icke en- 
dast anmala: impedimentum alius non 
sola narratione, sed etiam iuramento . 

34 Digitized by Google a66 Fprfall — Foter. adfirmare. Vins. 6: y, R. g: pr. komber 
pripi fcemt i f j d. a. intr&ffatr dft sva- 
randen liar forfall: si reus impeditus 
sit a conventu in quintum diem tertio 
condicto. ES. i^: pr. ° 

Forfals eper> m. ed, hvarigenom 
laga forfall bestyrkes: iusiurandum, quo 
adfirmatur alicuius impedimentum. Kr. 
iS: 3; Vins. 6: i, 3; R. 9. 

Forfcengtcij v. a. (a fang, adquisi- 
tio, fcengtaj comparare) forstora, for- 
skingra : perdere, disperdere. hinum f 
sitj B. 3o: 1. hanum hans aldin skogh 
fj B. 33. Locc. et Ih. minus recte ver- 
tunt, ille: "impedire vel denegare;" 
hic: "praeripere." 

Forgcerningj f. (a firigcera 2) for- 
gorning genom forgift eller trolldom: 
veneficium. sanna -gar^ VaJ). 3i: 1. 

Forhccgpaj vide Firihcegpa. 

Fdrhcelghpj f. (vide VGL.) pcen 
dagher sum f cer firij Kr. 5: 1; 20: 1. * 

Formanj m. formau, hufvudman: 
princeps, dux (in actione quadam). ' 
I)r. 2: t; Vap. 34: 1. ° 

Fornj adj. gammal: antiquus. Vide 
Far." 

Forna fceprinij n. f&dernejord, som 
ifr&n aldre tider tillhort slagten: fun- 
dus avitus. Cfr. Fanga fvprini. 

Forncemis sakj f. (vide VGL. v. 
ForncemL) B. 27: pr; 43: 1. * 

ForSj m. fors, vattenfall: cataracta. 
B. 1: 1; 8:2. * 

Forsatj n. i. q. forscete. VaJ). ind. 27. 

For sea 3 v. a. (a ep sea 3 et firi 1 1) 
forlora derigenom att man emottager 
vederpartens ed: iuramentum ab ad- 
versario accipiendo amittere. f sin 
(rectius, ut videtur, sinumSrcetj neml. 
till boter, om eden blef uphafven: 
amittere ius suum mulctae pro irrito 
iuramento capiendae. R. 1 5: pr. Forscetej n. (a sitia firi andrum 3 
vide Sitia) fors&t: insidiae. gcera f 
andrumj Vab. 27: pr. Cfr. Forsat. 

Forvistj l. (vide VGL.) Dr. 6. ve- 
ta manni f j EJ)S. 1 o: pr. * 

Forvista marij m. hjelpare; s& kal- 
las den man, som anforer en brudska- 
ra: adiutor; ita appellatur vir, cuius 
est sponsam ad domum sponsi dedu- 
cere. G. 8: 2; 9: 1. 

Forvcerkaj firivcerkaj v. a. c. dat 
forverka: crimen committendo perde- 
re. Kr. 37: pr; E£s. 8, 9, 18, 20, 24» 26, 
3o, 3i: pr; 32; Dr. 5: pr; VaJ). 3i: 1; 
32: pr; JE. 1:2. engin ma annars lut 
fj E£s. 9. sticela ok f scer^ genom 
stold forverka sinfrihet: furtum com- 
mittendo libertatem amittere, v. in 
servitutem poenae redigi. VaJ). 4* coll. 
capp. 35, 37; cfr. Inne. ° 

Forping (fur ping)j n. pl. hustrus 
fordel af oskift bo: praecipua uxoris 
ex bonis coniugum qommunibus. G. 
16: pr. (ubi cod. C. habet forning) 
coll. cap. i5. Locc. vertit: "res quae 
vel in coniugio vel ante coniugium 
habuit domuique mariti intulit uxor." 

Forpumj adv. fordom: quondam, 
antiquitus. £.22. 

Fostraj f. (vide VGL.) Xfrcels ko- 
naj G. 29. * 

Fostrej m. 1) hemmafodd trSl : ver- 
na. G. 29; B. 38. )( bonde^ vide Bon- 
de. ){frcclsmanj Dr. 16: pr, 1; i7:pr; 
G. 29: pr, 1. )( prcelj Dr. i3: 2; VaJD. 
ind. 3; cap. 16: pr, 1; a3: 1. )( anno- 
pugherj vide Annopugher. 2) upfo- 
strare: nutricius. Vide Kalfs fostre. 

Foter (dat. fote^ pl. foter\ m. 1) 
fot: pes. EJ)s. i:4> <>> 28; Dr. 2: pr; 
Va}). 1 5: 4 ; 1 6: 2. &c cer han fote 
utan priskuldaj d. a. med ena foten: 
si altero pede egressus sit extra li- 
men. ES. 1:1. 2) den kanten af en 
bytomt, som stoter till gatan : ille mar- Digitized by Google Foter — Frip gcerpi. 367 go areae in pago, qui confinis est pl^- 
teae. Vide /j%. • 

Fdper, n. foder: pabulum. Kr. 3: 
pr. Cfr. Hcesta fidper. • 

.Foper /a?, n. (vide VGL.) B. 26: 
pr. * 

Framj adv. fram: in mcdii^m &a 
lceggia f.j ES. 16: 2; B. 1 7: 1. not. 79; 
cap. a5: 3; 39: pr. £er jwj?» jf. ^sra kom- 
nir af mannij d. fi. afkomlingar: ,de- 
scendentes. iE. 3: 1 , 2. dagher taker 
at lipa fi.j dies inclinatur in vesperum. 
R. 30: 1 • f. umj framom, forbi : prae- 
ter. B. 37: 1. • 

Fram alepe^ vide Framlepis. 

Fram ganga^ v. n. framgfl: prodi- 
re. Dr. 11: pr; Va}). 6: pr; 37; R. 26: 1 . 

FramlepiSj adv. framdeles: in poste- 
ium, posthac sw/n /• jfafr, ut in se- 

Sien tibus statuitur. E J)s. 1 o: pr ; 18; 
r. 2: 1. not. 58; VaJ). 20: 1; G. 14* 2* 
Scribitur yra/tt alepe^ Dr. 2: 1. * 

Frammej adv. framme: praesto. R. 
8: pr; 22: pr; B. 25: 3. • 

Fram sceghia, v. a. s£ga fram : pro- 
loqui. pa ma han fram sceghia (v. 
ncempnaj ut in not«), d& (nSr famten 
skall lSggas) m& presten offentligen $£- 
ga brottslingens namn: tunc (quando 
conventus, quinto post die habendtls, 
est <condicendus) praedicet sacerdos no- 
men peccatoris, antea reticendum. Xr. 
%\. Locc. vertit: M pro se suaque caus- 
sa loquetur." * 

Fram tcelia, v. a. s£ga fram: enar- 
rare. Vide VcettL 

Franj praep. a dat. fr5n: a, de, ex. 
heman f. sin (nisi pro sin legendum 
git sik v. scer v. sinu), frftn sitt hem: 
-a domicilio suo. Ef>s. 5: 1 • *tf fwflg* 
oA/.^ Dr. 1 1 : pr. fijra f. sinum frcen- 
dum, Dr. 1 o: pr. koma hundi fi scer^ 
B. 24« 2. celtir piuvin f (scfcejj VaJ). 
38: 1. jicets f. garpej B. 14« pr. lut- 
skipter f sikj Dr. 5: pr. dor oondinf hcennej JE. 7. f mipfastUjB. 22. fi.br 
aptunsanger cer sungin, Kr. 22« Cfr. 
Ganga. • 

Frilla (fripla; vide Friplu sonj, f. 
frilla : concubina. M. 4» ' ° 

l*i//a barnj n. (Wde VGL.) JE. 4. • 

FrSlu bropirj m. broder, fodd af 
en frilla : frater a concubina natus. JE~ 
8: pr. 

Fripbnttj n. (vide VGL.) VaJ). 1 3: 
pr; i5: 1. • 

Friperjm. 1) fred, lugn: pax, tran- 
quillitas. hasl a frip hava^ i. e. ne 
caedatur. B. 3o: pr. 2) allman fred och 
s&kerhet &c: publica securitas &c. 
(vide VGL.). E|)s. ind. 4; cap. 3: 2; 4« 
pr. not 25; 5: 1; Dr. 9: 1. hcemnas o- 
brutnum -pinumj d. H. utan att bryta 
n&gon fred: nullam peculiarem pacem 
violans ulcisci. Dr. 9: 1 . Jirihugga -pi 
sinumj Dr. 3: pr. / f. taka y Dr. 11: 1. 
halda -pi sinum y f)r. 5: 1 ; Vab. 6: pr; 
R. 26: 1 . sokia f (mansj af hanunij 
G. 6: 1; R. 26: 1. not. i5. fa f. manSj 
R. 26: 1; cfr. Fa 1. ffija ^vide VGL.), 
Ebs. 1:6; Dr.9: 1; 10: pr; jS:pr, i; R. 
20: 1. et iiot. 23. ifi bipiaj E}>s. 1: 8. 
f giv a J EJ)s. 10: 1; Dr. 5: i. koma(aterJ 
ifij Dr. 4* 3; 5: r. kunungs f.j | den 
allmanna fred som egde rum dSt ko- 
nungen vistades inom landskapet: pu- 
blica pax, dum rex in provincia erat. 
VaJ). 1 1 : pr. brjrta kunungs fij VaJ). 
21: 1. Cfr. Iula-j Kirkmcessu-j Pd- 
ska-j Pingizsdagha firiper. 3) frihet 
for lagsokningar p& vissa tider af&ret: 
immunitas ab actionibus iudicialibus, 
certis anni temporibus concessa. B. 22. 
Cfr. An-j Varjriper. • 

Frip gcerpij n. 1) fredadt gSrde: 
ager consaeptus &c. (vide VGL.). B. 
23. 2) g^rdsg&rd omkring s4dant gar- 
de : saepimentum talis agri. warba f. 
(vip annanjj B. 2o;nisi jripgterpe ibi Digitized by Google 368 /Wjf> gcerpi » Fulla. , scriptom sit pro frip garpej dat a 
;//•#> garper. ° 

Friplu soUj m. (a frilld) frilloson: 
filius naturalis. Dr. 7: pr. u 

FripldSj adj. (vide VGL.) Ej>s. 10: 
pr. Jiot. go; Dr. 2: 2; 3: 4; 4 : pr,> 2«— 4> 
1 1: 1; R. 1 it pr; 26: 1. /v fara, Eps. 
1:8; Dr. 10: pr; VaJ>. 6: 3. f f(ir t a v. 
man friplosan lceggia um alla pa 
laghsaghuj Dr. 3: 4; Vaf>. 32; 6. f fa- 
ra um alt pcet pingunotitj Dr. 3: 4* f 
fara um alt landitj R. 26: 1. ° 

Fidplosa, f. fredloshet : publicae se- 
curitatis privatio. E|)s. 1:8; Dn 4- 2, 3.° 

Fripsokiaj v. a. vid domstolen till- 
tala den brottslige s3 att han kan bli 
domd fredlos: actionem instituere, ut 
reus publicae seciiritatis expers iudi- 
cetur. f. manj (i. q. sokia frip mans 
af hanum; vide Friper s), Dr. 3: pr; 
Vab. ind. 6. 

Fripcettaj adj. indecl.(ayr//i£/ i - , liber- 
tas, vide Ih., eicet) af fri &tt, fribo- 
ren: ingenuus. frcels ok fij allitt JE. 
^4» Stiernhook (de Iure Sv. G. vet. 
p. 223.J inale vertit: "jpijeus pacis." 

Fruj H tru: domina. Vide Husfru. ° 

FrcelSj adj. fri: liber. I)r. i4-6, 7; 
VaJ). 3: ij 2d: i; 3o: 1; 39:1; G. 1/2, 
29: pr, 1? iE. i4> 17» 20: 1; 23: i;a4» 2 ^. 
)( £r#/, Dr. i3: 2; 17: 1; Vab. 16: 1; 
32:3. )( annopugher. Dr. 8, 16: 2; 17: 
pr, 1; ;E.6:pr, 1; id. ){fo$trej vide 
Fostre. hon a frcelsa omjnd hava^ 
d. &. full omjnd sSsom fri qvinna: 
plena dos, qualein accipere solet inge- 
nua femina, illi dator. G. 29: pr. Cfr. 
Fripcetiaj Folkfrcds. ° 

Frcelsij n. frihet : libertas. giva (an- 
nopughum) fj frigifva: manumittere. 
G. 16: pr; JE. 30: pr; a5: pr. svceria 
annan til -sis, d. 5. g& deu ed, som 
egde rum d& man loste en slagtingur 
traldom: illud iuramentum dare, quod 
necessarium erat si quis vellet cogna- *tuni; e servitute redimerd. Kr. i3:3. 
coll. M. i4> 17- loSa til -siss JE. 14* 
firistiada f siriUj VaJ). 3rj. ° 

Frcclsis kohaj f. i. q. frcels kona. 
G. 2. not. 43' - \ 

Frcelsismanj m. i. q. frcels man. Djf. 

•8. neti'*54 ; ' ! ' : • 

Frcemiaj v# a. frgftija: perficere. g/- 

-ter egh^sin vilifrfrarnfj Ej>s. 3:pr. * 

mJ Fr&hdij m* frande^ sl^gting: cogna- 

tus* Kt. 26: pr. not. 6fo Dr.-a: 1; 5: pr; 

1 o: pr; 1 3: pr. &c Cfr. Fceprinij Md* 

priniy Ldsa. * 

Frcenkonaj f. franka: cognata. Kr. 
27: 2. * 

Frokinj adj.« (Isl. frcekinn) rask: 
strenuus, alacer. Cfr. Mmfrdkin. 

Fulderj adj. full, fullkomlig, verk- 

lig: pienus, verus, in quo nihil deficil. 

; £o£e />m^ marker fulla, R, 5: \. f.ok 

Jicepcertiugher , allitt., for hvilken bo- 

tas fulla fyratro marker: pro quo sol- 

vitur plena quadraginta marcarum mul- 

cta ; et absolute: fult ok ficepcertiughtj 

fulla fyratio markers boter: plena qua- 

•draginta raarcarum mulcta; vide Fue^ 

pcertiugher 2 3 3. Cfr. Bandj Bospcendj 

Giald, Ldsnj Nipiar eper y Rcetierj 

Sannindj Sar^ Skena y Skialj Skuldj 

Tiuperj Vipergialdjpiufnaperj piuft; 

Aldin-j Dravels-j lam-j Kvipa ful- 

der; Laghfult. — Fulij n. absohlte, 

full bctalning, ersattning: plena solu- 

tio, compensatio. f cer ut iukitj ater^ 

gulditj Va}). 6: 2; Vins. 6: 5. nu cer f 

frammej B. 25: 3. ° 

Fulla (fyllaj Va}). 8: 2; G. ind. nott 
24>2&; IE. 14. n. 94Jj v. a. i)fullgora: 
: perficere, peragere. f epj Dr. 3: 3; not 
3i; VaJ>. 3: i^ 8: 2. 2) till fullo ersat- 
-ta, betala: plene solvere v. compensa- 
re. f manni ore firi ar hvart, B. 9: 1. 
f broprumfiri kustj bropcerfiri onyndj 
G. ind. 26; cap. iZ. f preia marker^ 
sina iorp firiy G. 1 6: pr. f ater dags- Digitized by Google Fulla — F<*. *9 varkiHj kustj veorpj vipertags ore^ 
ifik\>.2$:'ti G. ind. 275 jE. 12:1; 14* 
ES. 3: 1. Cfr. Up fulla. 9 

FuUaitj f. (a fulla 2) full ers&ttning: 
plena compensatio. Vide Dagsvcerke 
fullan. 

Fullseerej n. fatlsSr: plenum yul- 
nus. Kr. 3o: pr; VaJ). 6: 1, 3, 5, 6; 7: 1; 
12: 4; i3: 1; i5: 2; 17: pr. X skena y Kr. 
1 3: 3. not. 89; VaJ). 1: pr; 1 o. )( skena 
cella vreps vcerkj Kr. 3o: 1 . )( blobvi- 
tij E]os. i: 1. hugga fj EJ)S. 7: i.hug- 
ga f )( s/a,, EJ)s. 7: pr. • 

Fulnaperj m. fyllnad, ersSttning: 
complemeiitunt» compensatio. G. 27; 
iE. 36 ; J8. 9: 7. £#* g«nger egh til 
-pary pcer ganger egh f firi, derfdr 
lemnas ingen ersSttning: id non com- 
pensatur. G. i6:pr;26. Gfr. Gaftaful* 
Tutper. 

Fur pingj vide Forping. 
' Fylj n. fol: pullus equrinns. B. *5: 
pr; 45. Cfr. Hcest-j Mar-j Skiutfyl. ° 

Fylghia (impf. fulghpe) y v. a. c. 
dat. 1) fdlfa, efterfolja: seqtri. f sinum 
biumj B. 35: pr. her epter folier &c. 
Kr. 3i. not. 86; EJ)s.34- not. 12. &c. 2) 
medfolja: sequi, comitari. f manni tU 
pings s.byarj Dr. 11; B. 34-pr- man- 
nij liki til iorpar f.j Kr.ind. 12; cap. 
7:-!. hundar fylghia fsc. mannumjj 
B. 36: 3. f skalj B. 36: 4* pingi fj 
vide ping. omyndj vipermund &c 
-ghir kumtj neml. dS hon gifter sig: 
quando nubit. G. ind. 3; cap. 3, i5. bo~ 
terj hus &c. -ghia omyndj nemh dS 
•den efter bustruns dod flterg&r till 
hennes slSgtingar: quandodos, femina 
mortua, ad cognatos eius redit. VaJ). 
ind. 10; G. 16: pr; 22. gopslj tompta 
garper a bole f.j d. £. blifva qvar: 
maneto in praedio. B. 9: 1, 3. pa a half 
ceng (pvo egn) f til trcepis ceriuj d. 
8. om hosten lemnas till den som 
skall tilltr&da egendomen foljande v4- ren: dimidius ager auctumno arando* 
cedit ei, qui sequente vere usum prae- 
dii adibit. B. 9: 5. barn f pem (illi pa- 
renti) yrafr cer y G. 29: 1. pcen varia 
skal ok per (sc f testes) fj M. 5. f. egh 
vitnej M.5,6: 1. oranbot &c. -ghir 
(drape v. sarej, Dr. 9:2; 10: pr; VaJ>. 

7^pr; xar: 4> 19* P a f s * ax ° ra i 90 * 
mulcta), VaJ). 19. pcer -ghir egh vapa 
eperj Dr. 18: 2. 3) h&lla med: stare, 
facere cum aliquo. per sum hcerceps 
hofpingin -g/wo B. i:4* not. 12; 2: 1. 
pcen sum fcestir f ok kopa, ES. 7. 
pcen (sumj hemuld -ghir^ ES. i4* *> 
Vins. 7: 5. 4) fullfolja: prosequi, per- 
sequi. f taki sinuj Vins. 6: 3. py ra* 
ne var fylghtj m&let var fullfoljdt 
infor ratta: de illo stupro in iudicio 
actum esk. JE» 8: 1 r ° 

Fylghp (fylghjj f. hemfoljd, som 
gifves &t qvinna vid hennes gifterm&l 
af hennes narmaste stagtingar: dos, bo- 
na, quae feminae nubenti a proximis 
cognatis dantur. G. 4: pr; 11: pr. not. 
90; 28 (ubi omynd ok f abundanter, 
ut videtur, dicitur). Cfr. Hemfylghpy 
Omynd. 

Fyllaj vide Fullct. 

Fyndj f. fynd: inventio, res inven- 
ta. hitta fj B. 37: 1. pa a han hal- 
va fj §. 2. ibid. Cfr. Butn fynd. 

Fyndar luter (fyndu luterjj m. 
andel af fynd, som tillfaller den som 
hittat det; hittelon: portio rei inven— 
tae, inventori cedcns; praemium inven^- 
tionis. B. 37: pr. 

Fce (faj Kr. ifc P 1 ** ^ *" ^- ^ c * 8 en# 
fearj feiaj fea), n. 1) la, fakreatur: 
pecus. VaJ). 2, 25: pr; 3^: pr, 1; B. i3: 
2. &c. Cfr. Ficet tj Folk; Foper-j Le- 
ghufce. 2) gods, saker (af hvarjehanda 
siag): bona, res (cuiuscumque generis). 
Vap. 38: 1; JE. 17. bondin sum fcet a, 
egaren till de saker, hvilka man ge- 
nom nam tagit eller vill taga: domi- Digitized by Google ^7° Fce ~ Fte&u. *ius illorum bonorum quae, eo iovito, 
aJius pignoris nomiae cepit v. vult ca- 
pere. Dr. i4"4» colL R.3:2. fce fora 3 
kopa mcep f(Bj pecunia aliaque bona 
mobilia. E§. 3: pr; 9: 1. /a? biupa, M. 
•17. losasmasp fce ok frcenda epe* vi- 
.de Losa. fce bota> Vaj>. 1: pr. fce £0- 
.£a \fasta v. skript taka> Kr. 14: pr; 
>o: pr; 2 1 . ?;a/>a dber falder kunun- 
,ge til fear &c. t <L a. till boter for 
ups&tlig gerning: iuraraento non le- 
gitime dato, mulcta laesionis volunta- 
riae penditor regi &c. VaJ). 17: 1. m- 
sat fcBj B. 26: i. lokka cella spana bo 
cella jce mansj JE. 17; cfr. Spancu — 
Cfr. Bo-j Bolfce. 3) egendom i ali- 
manhet: bona (alicuius, universaliter). 
E}>s. 36. not. 40; G. 1 4« 1 • kyrkiona fce* 
Kr. 8: 1 . not. 1 4- Cfr. Kirkiufce. ° 

/<te fjrlingerj m. fadoljare; s& kal- 
las den som draper en annans fakrea- 
tur, och gommer den doda kropf>en: 
occultator pecoris; ita appellatur is, 
qui, occiso alieno pecore, occultat occi- 
sum corpus. B. 24: 6. Cfr. VGL. v. 
Fcearfoling. 

Fcelaghj n. bolag, gemenskap: so- 
cietas, comuiunio* Vide Fcelags gcerpj 
Hionafcelagh. * 

Fcelags gcerpj f. gemenskap, s&ll- 
skap: communio, societas. ganga at 
biummcep f.j d.'&. efter ofverenskom- 
melse med skogens egare: consensu 
dominorum silvae. B. 35: 1. Locc. ver- 
tit: "oollatio vel pensio pecuniaria 
pro usu silvae alienae." 

Fcella (praes. pass. fcellis v. falzs), 
V. a. 1) talla, gora att n&got faller: 
deiicere, facere ut aliquid cadat. f 
diurj B. 36: 2. havi oxamala sin (sc. 
pcen) sum fceldi (sc. skoglun), R 32. 
Cfr. Fcetillos. 2) hindra, uppeh&ila: 
impedire. falzs fcerp hanSj B. 5: pr. 3) 
forklara ogild, oduglig &c: irritum, 
inutilem &c. pronuntiare. f broj garpj Ri 4. mt* ta (hutoi) mjkils hon fsc 
ncemdin) fcelde hrona* huru hoght 
fion fcelde garpin^ i. e. quanti essent 
defectus in ponte vel saepe, ratione 
quorum mulcta est pendenda. R. 4- pr. 
/. epj Kr. 1 3: 2, 3. eper fcellis v. var- 
per fcelde^j Kr. 17. katla ep fceldan 
varaj d. £. forfallen: dioere alium non 
dedisse iuramentum, nec amplius ad 
iurandum esse admittendum. R. 9: pr. 
maper falzs at epe ( Y giter ep gan- 
git)j Kr. 21 ; Vab. 6: o; 39: 1; R. 5: i. 
falzs v. fcellis eper^ d. fi. blir dea ej 
g&rigen: si iuramentum non detur. Kr. 
6: pr; VaJ>. 17: 15 R. 5: 1. eper falzs 
til gialdsj d. a. d& eden ej blifvit 
g&ngen, skall skulden betalas: iuramen- 
to non dato, debitum solvitor. R. 5: I. 
pon vitni s\im (sc. eper) falzs firij 
vitrien, hvilkas fored blir ogild, deri- 
genom att tylftareden, som skulle fol- 
ja derp&, uteblir: testes, quorum iura- 
mentum praevium, non sequente iura- 
mebto duodenario, irritum fit. Dr. 3: 2; 
VaJ). 8: 2. eper falzs at ncemd v. rcefstj 
d. £1. blir uphfifven: irritum pronun- 
tiatur. R. 5: 1; 16: i. 4) sakfalla, ogil- 
la kSrandens p&st&ende, eller forklara 
svaranden skyldig: reiicere petitionem 
actoris, vel reum noxium pronuntiare. 
R. 3: 1, 2; 4» 2 ^: 1. hcerceps ncemdin 
fcellir hin sum sot haver y Dr. 3* a. 
maper falzs cella vcerSj Kr. 27: 1. -no- 
ra v. varpafcelder (a ncemd)j Kr. ifc 
pr; 16:2; VaJ). 20: pr. not. 91; 3o: 3. 
sva mjrkitj sva margha pcenninga 
sum han cer fcelder atj R. 3: 2. not. 
98; 4 : l • Ae*a fcelder j R. 9: 1 . not 2. 
pon mal fceld varpa v. sum fcellaSj 
i. e. in quibus rei sontes pronuutian- 
tur. Kr. i4- pr; R. 3: 2. falzs eper v. 
at epe ... pa fcellis (ut) sakin, den 
som brustit &t eden, Sr fald &t saken, 
och m&ste bota for sitt brott: reus, 
iuramento non dato, noxius censetor, Digitized by Google Fcella — Fcemt. 271 mulctamque pro delicto pendito. R. 
5: i. giter egh ep gangit fcellis til 

ficepcertiughsj si in lurando defecerit, 
solvito mulctara quadraginta marca- 
rum. Vab. 3i:5. Cfr. Hcerceps ncemdj 
Ncemd; Lagh-j Ncemd fcelder. ° 

Fcellaj f. falla, foldskog: concaedes, 
silva caesa. B. 3a. 

Fcemnatta takj n. vide Tak. 
Fcemtj f. (a fcem^ quinque; IsL 

fimtj numerus quinarius) nj fem da- 
gars tid: quinque dierum spatium. in- 
nan -tar (gen.) ater biupa, Vins. 5. 
^ fe)en enskild sammankomst, som pfi tin- 
get utsattes att h&llas emellan de tvi- 
stande p5 femte dagen efter det att 
m&let forevarit vid tinget (s& att, d& 
detta skett om lordagen, famten intr&f- 
fade foljande thorsdagen): privatus li- 
tigantium conventus, in iudicio consti- 
tutus, ac quinto die habitus postquam 
res in iudicium delata erat, (ut adeo, 
cum boc die Saturni factum esset, con- 
ventus sequenti die Iovis haberetur). 
Ej)s. 5: 1 ; R. 7, 24. f komber a soran 
daghj i fastu v. forfallj ES. 8, 1 2: pr; 
14: pr. lceggia manni f y forordna en 
s&dan sammankomst : talem conventum 
constituere. Kr. 21; R. 22: pr. tceggia 

f til kirkiu garps\ d. £. att hAllas pi 
kyrkogSrden: conventum in area tem- 
pli habendum constituere. Kr. 3: 1. 
lceggia f hem iil manSj R. ja3: pr. 
lceggia f til boskiptis A d. 2. for att 
forratta boskifte: conventum consti- 
tuere, in quo dividantur bona (damna- 
ti). Vaf>. 33: pr. domarin lceggi (ha- 
numj f y Kr. 3:i;ES. 8. domarinlceg- 
gi f. til hansj R. 21:1. domarin vil 
egh lceggia f tit pces mals &c. R. 
22: 1. pingsmcen lceggin haniitn fj 
Kr. 19: pr. biskuper skal hanum fcepi- 
tir lceggiaj Kr. 2 5: 1. f sokia^ R. 7. 
a v. iil f komaj ES. 8, 14: pr; R. 8: 
pr. a fcemtinnej fcemtj fcemtqmj Kr. 3: r; Dr. 3:2-^4» VaJ>.6:2; 8: 2; 20; 
ES. 4: 1; »4 : P r J R- 22: pr. uot. 82; cap. 
3 3. at (pripiuj jrvcerstu) fj ES. 4- PH 
i5: 1; B. 3:pr. sitia f.j vara tillstades 
p& ftmten fom k&randen): in conven- 
tu adesse (de actore). E^s. 5: pr; VaJ). 
6: pr; R. 22: pr. sitia f at sialfs sins, 
(sc. hemejj ES. 3: pr. ping ok v* cel- 
la fcemtirj Va}>. 20: 1; ES. 18: 1; B. 
39: 1. stcemna tu ping ok sitia tua 
-tirj R. 1 8. stcemna (manni) prjr ping 
ok (sitia) prea -tir^ Dr. 1 1 : pr; ES. 
3:pr; 4 : P r > i5:pr; 16:2; R. 23: pr; 
26: 1 ; B. 8: 3; 3$: 1 . stcemna (forsta^) 
annatj pripia ping ok sitia (forstUj) 
andraj pripiu f.j VaJ). 6: pr; R. 23: 1; 
26: 1. sitia tva -tir, pripiu fj ES. 
i4*pr. not. 4- a v. * forsta A andrUj 
pripia pingi ok forstUj apre^ pripiu 
f.j R. 23: 1; 26: pr. pripifj ES. 4 : pn 
8, 12: pr; i4 : pr; i5:pr, 5; R. i4 : i; B. 
1: 3; 3o: 1; 39: i. jvwrsti f (i. q. pri- 
pi fj ES. ind. 12. coll. cap. 12: pr.), 
JE. 10: pr; ES. 8, 12: pr; i5: 1, 3—5; 
B. i:i,4; 3:pr; 28: 4« biupa manni 
giald mcep prim pingum ok prim 
-tum 3 halda (eghn) i prim pingum 
&c. B. 33, 47* /• <*f Uonga pingi til 
mans ncemna v. lceggia^ Va J>. 29: 1 . 
Iceggia (manni) lionga pings fcemt 
hem til hansj R. 26: 1; B. 3p: 1. a 
lionga pings f.j Vab. 6: pr, 3; &. i^J 
R. 26. bota innan Jiurum lagha pin- 
gum ok /iurum lagha -tum^ (c(r. IL 
26: i.), Eps. 16. bota i lagha pingum 
ok lagha -tumj Dr. 10: pr. botaj luka, 
&c; / v. innan pingum ok v. cella 
-tumj Dr. i3: 1, 2; ES. 4 : P r v B. 1: 
5; gt 3,. bofaj. bjggiai lagha -tum 3 ^s 
Dr. 5: 1 ; 9; 1 ; B. 8: 3. (SJj en samman- vv 
komst, dervid en tvistig sak, sona blifV 
yit satt i qyarstad (takjj efterenkor- 
tare eller lSngre tids iForlopp^ p& eii 
utsatt dag skulle framhafvas: conven- 
tus, in quo res litigioea, apud seque- Digitized by Google 272 Fcemt — Fcest. strem deposita, breviori vel longiori 
post teinpore, stato die erat exhiben*- 
da. fdrste f.j ubi spatium quinque die- 
rutn (fcemnatta tak) definitum erat, 
Vins. 6: pr, 1. annan v. hoghste fcem- 
tan natta f.j ubi fcemtan natta tak 
datum erat, Vins. &. 1,6. pcet cer pdn 
hogste f. nat ok iamlangde^ B. 26: 1 . 
manni til f koma^ Vins. 6: 6. i tak 
lata i alla lagha -tirj B. 26: 1. koma 
per (sc. vinin ok salin) innan lagha 
-tum (sc. secundum Vins. 6.), Vins. 2. 
losa ceftir lagha -tirj Vins. 7: 3. alla 
-tir innanj vide JEtla. — Ih., h. v. 
a ye/7» nattu (sic!) frrcg' contractam 
esse autumans, repetit quae a Ver. 
aliisque de illa perperam sunt allata. 

Fcemtaj v. n. h&lla fcemt: conven- 
tum fcemt dictum habere. Ej>s. 5: 1. 

Fccmtanj nuni. femton: quindecim. 
Kr. 2: pf. not. 36; E£s. i5: 1. not. 2^; 
Dr. 12; G. 1 6: pr. &c. f manna eper^ 
vide Eper^f. natta jcemt v. taA:., vi- 
de FcemtJj Tak. * 

Fcemta vitne^ n. (a fcemt) vitnes- 
jnil, eller vitnens ed, hvarigenom sva- 
randen styrker att han forut pS tre 
ting och famter erbjudit kUranden r£tt: 
testimonium vel iuramentum testium, 
quo reus probat se in tribus conven- 
tibus iudicialibus et tribus privatis 
conventibus in iudicio constitutis, ob- 
tulisse actori quae illi debuit. R. 26: 
pfc gangafj ibid. 

Fcem i(ghij liura, "femtio: quin^ua- 
ginta. B. rubr. ** ' ' 

Fcengta, v. a. i. q. forfwngta (alias: 
comparare), B.3o: 1. not. 73; Jrtisi h. v^ 
illb loco negligenti scribae Vi^beatQr. ^ 

Fcermaj v. a. (vide Y Gfi.) fdlfr f.? 
Kr. i3:i. * } 

Fccrrej pron. pL fsrre: pauciored/ 
M. 17. not 76; ES. 16: 2. ° (fair) 

Fcerpj f. fard, resa: iter. B. 5;pr. 
Cfr. Brupfietf. * jFtetf (fccstej ES. 4-pr, 2. fasturri 
pro fcestumj G. 10: pr.J., f. j) fastning,' 
trolofning: sponsalia. a/?a Z^rrn //V., 
G. 5: 1. paghar f. komber a malit^ 
G. 10: 2. 2) stadrastelse af kop, skifte, 
gfifva eller forpantning af jord, med 
foreskrifna formaliteter: solemnis em,- 
tionis venditionis, permutationis, do- 
nationis vel pigncrationis de fundo 
contractae confirmatio (cfr. ES. 8.). hal- 
daf. at (gccf)j hogtidligen stadfasta 
g&fvan (om gifvare): donationem so- 
Iemniter eonfirmare (de donatore). G. 
10: pr; jE. 4- halda f ivi (skipti)j M. 
io:3. halda a fcest V. fcestum, om 
saljare: de venditore. ES. 22; Vins. 
10. halda a fccstum ok kdpum^ om 
gifvare: de donatore. M. 4; cfr. Kop. 
f (at eghn) taka^ om kopare: de 
emtore. ES. 1: 1,2. skilia firi f. 3 sS- 
ges om en tredje man, som i nSrva- 
ro af cowtrahenterne och tv& vftnen,' 
forrSttade denna hai^dling: dicitur de 
tertio quodam viro (fcesta maper), qui, 
praesentibus personis contrahentibus 
duobusque testjbus, haec splemnia per- 
agebkt. ES. 4-pr, 2; 8; ft. n:t. svci 
manga fceste takcf sum &c. d. ^i. taga 
sSrskild fest for itvar hetnmausdel spra 
fir inbegripen i kopet: pro quaque par- 
t"e divisi fundi in facta emtione cora- 
prehepsa, pecu1iari T actu confirmatio- 
nem accipere. ES. 4- pr. k&fhz %ump^ 
m&p fcestumj B. ind. 0. givq^ skipta, 
fa (iorpj mosp fcestym ' ok : kopunij d. 
8'. med lagligeu stadftlstadt co&tract: 
contractn legitime confirmato. G. 10: 
pr; jE. 1 o: 3; ES. 5, 8; B. 3: pr. fa iorp 
mcbp ftysturit ok tpgha ftmgumj. ES/ fcvr^ fa (eghrt) mfeftjwstum ok Jt«S-' 
puni oK v altlim \ lagha fangutiij*E&. 5, 
9: 1. bcerdf.iritilmdhs, m^dfedSfyer- 
bevisa saljaren &c. om den skedda, med 
f^ist bekrfiftade forytringen: iurameiito 
convincere venditorem &c. factae alife- Digitized by Google Fcest -^Fcestnapa stctimna. >i* uationis. ES. # a;i tfnJnhceni* Jy&af. 
a marij idem. ES.iad. iid* bcerxtin tU 
mans feesta ok kopa (pxo Jcmtir ok 
kop) mcep fccmtan manna epe^ ES. 
4: pn; 1 1: pr; cfr. cap*.& ba?nt\enk fcest 
v. flere fceste ,in % til fiafts ,{cfr, iauf>ra 
d« verbis : sva manga fceste , &«& 
ES. 4: pr. / <jA: ktip- c*r Jn* hurit t tH 
manSj, ES. 4*pc* bcera fasfr **fa>stix\ 
absoiute, ES. 4: 2$ 8; R. 1 1: i> hcemf. 
a Jvter dopum, fora dylik beviankig 
raot *n redan dod person: takmpro- 
baiianem cooCiJa iam mtatuuim fcottti* 
iieraafferre: ES* v&, pam \sum f^stir 
folgkia t>h hopct fotp ktipjj debcsom 

tenom ; s&dan bpvianiug jk*a styrka aft 
an kopt jprden: qui enQtimem ita 
probare polest ES. 7. . bcera tS vcerr 
pa... mtep faestum ok kapum> vidfe 
Ucera 2. bibta firi favaricL f.j d. a> for 
hvar med «irskild ftst hctkrtiftad heto- 
mansdel, som var inbegripeu i det ryg- 
gade kopet: pro quaque parte iam re- 
vocatae erationis veoditionis, peculiari 
actu confirroata, pecuUarem rnulctam 
solvere* ESi.4:pr- — *>Ettfa£l ffcrekoni- 
kner, d& samma bogtidligWt vid kop 
crfordrades, oaktadt detlej an^ick jord: 
unus occurrit casus, ubi eadem sole- 
mnis emtionis vfenditionis tionfirmatio 
locuni habuit*. qiianivis non de fundo 
acturo e&t. fostra rtUvp farstum kdpa^ 
ES* a3. j— t Clr. ApaUj <ppoi-j Vcepia 
fcest. Q 

Fcestaj f. a'rrende:;ioeatioiconductio 
(fundi). hava iorp at faistum (af.an~ 
drumjj B. 9: 9. ° 

- Fassta .fTpart* pass. fitster), <v. a. 1) 
fiisto, stadf&sta: . fftrmare, > confirraarB. 
lutrin fcstier pfct ftan: hawr fangitj 
Jfl. 1.0: 1 , a. 3) fhstav trobfva sig ibed: 
despondere srbf. / hunUj G. 5: 1; &: 
pr. Cfr. Fcester. 3) fiista, trolofva med 
( en annan (oti giftoman): despondere 

Corp\ Jiu*? Sv. G. Aid. Vol II. Aii (de sjtonsore}., . /, (manni) ktSfiUj 
G* 4^*1^5 5m; 6: 1 ^iibi, verb* fmtir 
et ttdlovar non oppo^ita $ed «jrnOfty- 
maf jsuDt). fmsta, abaolute, G.^^6:pr. 
4) sttdja rtHl tjenst); .Wcare operas. 
^t #Z Jegnufji B. ia: 1» a*wta #il 
AygiW /> ibtd. Cfir. Xeghu fcetfer. 5) 
«Larrienckra : tocbre (fundum). / fin4/^- 
^YW>^ES.a5: t 3;B.9: u,6)utfiM*e 
pj-omittere. / (mauni) tp (firi sok), 
dper w fcesterj JKf. 19:^ M^ Vaf^ 
j.-ju- ij 39: 19 R. 5: pr> 1; 6: pr, 1; 7^ tt 
irt- 1 2: pr; 1 42 pn ^S* pr; JB. 48» / ^gA^ 
&r. 19: pr. f lagha boter czllalagha 
€pdj :R.ra6:pr.. ep \&e. / oi ^twttr^ 
M. 10: 2; ES. i5: 1; R..9: 1; i4 : p^ / 
o& t^a iorpadelUj d. S. ed i sadant 
infli: iuramentum in tali caussa pn> 
jnitterp &c. ES. j5: i. / xnanni rcett^, 
«R. 8: pr. / manni leghuj B. 12: pr. 
Cfn, SiBSterj Vt fmta. * • 

: Fmsta konaj f. festeqviuna : femina 
desponsata. G. 8: pr. ° 

Fcesta kunu barn y n. Bam afledt i 
ftstom: filius v. fitia in «ponsaliis pro- 
creatus v. procreata. 1G. 5:i. 

Fcesta maper (fcestnapa mdperj *ES. 
lrft 2. not. 89.^ m. den man, som vid 
kiip och andra contracter om jord, fdr- 
rattary^p^: vir, qui in emtione ven- 
ditione aliisque oontractibus de bonis 
inlmobilibus peragit solemnem confir- 
mationis actum (firi fcest skil). E& 
8, i$: 1; 16:2. ° 

; Fcesterj adj. (part. pass. a fce$ta) 
1) ,tjrplof vad: desponsatus. kona cer fccst 
mqrmej Vap.£6, 2) «tadd (i tjjeqst) : 
f onductus. Vide Leghu fcester. 3) ut- 
fast: promissus. hcemnas ceptir Soter 
fcestaj Eps. 2: 1. Cfr. Fcesta 6, Ofce- 
ster. * 

Fcestnapa stcemhaj f. (vide VGL.) 
G. i'i:pr. . Cfr. Fcestninga stcemna. a 

35 Digitized by Google *1i Fcestnapa val '>— F&rd, Fcestnapa val> n7 i. q. fcest s. BL 
io:3. Quid in hac compositione si- 
gnificet v. val (alias electio; vel forte 

£ro t>a/rf, potestas» ut cod. F. 1. c. ha- 
et \ydlld)> nobis latet. Forte pro wa/ 
legetidum est too/,' in. qu& casii fcest- 
napa mal proprie esset sermo, qui; in 
solemni emtionis venditionis confirma- 
tione (fastj habitus "est a virb fcesta 
maper v. fcestnapa maper dicto. Ut- 
cumque haec sint, id tamen non du- 
bium est, quin verba: kotnber* f. . .. 
mcellum perra^ respiciant quae supra 
dicuntur: pa skutu per skipta mcep 
fcestum ok kopum. Loc^. vertit: "fir- 
•mafcoriim delectus." ' ; ■ . \ 

Fcestningj t. 1) (a fcesta Sj3) ftst- 
ning, trolofvande: desponsatio. Vidfe 
Fcestninga stcemna. 2) (zfcesta 6) utfa* 
stande, loftet proraissio. malsceghande 
liteatf sinnej sedan han nojt sig med 
tillbudet af v&daed, kan han, cU denna 
f&lles elleriterg&r, likval for sin del, 
ej fordra mer &n v&dabot: privatus 
«ctor, qui accipere voluit prornissuui 
iuramentum de laesione casu facta, hoc 
non iuste praeslito, pro sua tamen par- 
te non nisi mulctam pro laesione ca,- 
su facta debitam potest petere. Va|). 
17: 1. ° 

Fcestninga stcemna^ f. i. q. fcest- 
napa stcemna. Dr. 5: pr; G. 1 , 1 1 : pr. 
jiot. 100; §. i. 

Fcetilj m. baud: vinculum. Inde 

FcetilldSj adj. obunden eller med 
lossade band: non vinctus, v. solutis 
vinculis. pa falzs f. bytpej da banden 
lossnat, faller bordan; sages om fored 
som blir ogild, d& tylftaredenej f6ljer 
derp&: solutis vinculis onus decidit; 
dicitur de iuramento praevio, quod, 
iuramento dodecadis secuturo non con- 
firmatum, irritum fit. Dr. 3: 2; VaJ). 
8:3. FcBpringarj m. pl. slSgtingar pi fe- 
dernet : cognati paterni generis. ' G. 1 8} 
JE. 6: pr. )( mopringar, Dr. 7: 2; Gw 
14:2. 

Fasprini (faprinij Dr. 7: ^t.Jj *i. i) 
&derne (stagt) : paternum genus. )( mfr- 
prinij G. 9: pr; M. 3: 1 ; 8: pr. vara 
fsc. skjlder) a *4tj G.$;pr; M. 3: u 
pcen sum ncester wr a y ~itj Dr. 7: pr; 
G. 4» 9: pn R« 12: 1. -is Jrccnai v» 
frcenderj Eps. t9(ubi posteriori lbco 
sernao est de niariti cognatis, liberis 
iion exsistentibus), a3; Dr. 7: pr, a. &c 
brobir a -it (^sunderkuiia bropifi a 
moprinitjj G. j^pr; aritYtifot. 18» -A 
broper )( mdprints broperj M* 3:^ u 2) 
ftderne-arf: bereditns a patre relicta. 
Ebs. 7: pr; £. 8: pr; 9: 15 ip: pr, 1, ^ 
ES.9:i; i9:pr; 20:2; 22; B.#4. X 
m&prinij M. 1 o: nr; ES. 3: pr» Cfr. 
Fanga-j Forha fceprini. tt 
•■ Folas (folasj B. ind.5i^ v. dep. 
(* folj stolidus) vara lopsk : catulire. 
hundsima folaSj B. 5c. 

Forj aaj. skicklig, duglig, i (godt) 
et&nd: habilis, vegetus, bfene compara- 
tus. fa Iianum fbraH fhcest &cj) til 
sjrslu sinnaji B. 2^ti* fat .vceriajTZS. 
i3: pr. til cengsins for^ G. 16: pr; R. 
1 3. Cfr. Iwm+j O-j Vcerknapa for. • 

Forfforj Ef>s. 12, i^.^adv. i)forr: 
prius. f. asnj antequam. Kr. i4 : pn 
i5:pr; 17; E^s. 1: 1,2; 3: 1; 4-& c » 3 ) 
forr, forut: antea. Kr. 6: pr; 9, i3:pr; 
37: 2 r ; EJ)s. 10: 1; 12, i4; B. 32. &c. 
3) forran: antequam. Ej)s. 12. Cfr. 
Forra. * 

F&ra, v. a. fora: vebere, ducere. Kr. 
3: 1; ! 7: 1; 12: pr. &c. han forpe hart 
(sc. tiundanjj Kr. i3: pr. man tilpingi 
fj Ef)s. 26, Zi* not. 96; Dr., 2: 1, a. &c. 
han J&rpe lianum hununaj VaJ>. 37» 
gifta fulnap manni i garp fj B. 9: 1 ^ 
fce fj ES. 3: pr. i scelder fj d. iu 
salja: vendere.v iE*25; 1. not. .81. f in Digitized by Google FSra -* Gangcu 276 (sc. scep), B. 19: 1. ^ (pr*tylftan p 
hemfopu) epj g& ed: lusiurandum iia- 
re. Dr. 3: 3; Vaj). 8: 2 j Vins. 6: 3; .& 
7,8: 2* f. ep sik af handum, idenu 
Kr. 1 9: pr. / v absolute, idem. R. 8: pr, 
i, 3. not. 53. epforpari vita, JE. 10: 2. 
Cfr. Af5j Garperj Ut fora. ° 

Forning, L gfifvor emeilan fiiste- 
hjon: dona inter sponsum et sponsam. 
Sic, at vitiose, ut videtur, pro fotpingj 
habet cod. C, G. 1 6: pr. not. 1 3. Cfr. 
VGL. v. Forneghcc /ce. 

Forra (forra, Kr. 6: pr. not. 38; 7: 
i), adv. 1 ) forr: prius. f cen, Kr. 7:1; 
VaJ). 1:15 <J. 10: 2. &c. 2) ftfrrr, forut: 
aritea. Kr. 6: pr. not. 38; 27: pr, 2. not. 
26; Efs. 1: 2,8; Dr. 2: pr; 9: pr; VaJ). 
8:2.&c. Cftv Fdr. u 

Forrij adj. compiforre: prior. Ef>s. 
21. superl. forster, Kr. 9; Va|x 35; 
ES. 4: pr; 8. &c. cfr. Gcef forsti da- 
gfier (sc. paska), vide^ttimdi. at for- 
stUj adverbialiter, forst: primum; nisi 
hofpe addendum aut subintelligendum 
sit, G. j6: pr. ° 

Forst (forstj E£s. 17.^ adv. forst: 
prirnum. Kr. riibr; cap. 10: pr; Dr. 9: 1; 
14:6. &c. * ^ 
. Forsterj vide FdrrL 
; Forstu (forstu)j adv. L q- fdrst. 
Dr. 9: 1. not. 73$ Va|). 6: 4> B- '• 4- 

Fopa^ v-a. foda, framfoda: gignere, 
parerc. ^ dot bamj Va]>. 1 4: pr- af 
bropor v. sjrstur fdpas v; fddder, d. 
£• hafva sin harkomst af: a fratre v. 
sorore ortginetn ducere. JE.3:i.fdpis 
(sc. fjrlj katver &cc) af (hors cella ko 
&cc)j B. 45. 2) foda, upfoda, under- 
halla: nutrire, alere. EJ)s. 10: pr; Vab. 
16: pr; JE. 12; ES. 21: pr. upj.j B. 4^- 
Cfr. Hemaj Hemfdpa. a 

F6pa y f. foda: alimentnm, victas. 
Kr. 2: 2; 3: pr; M. ind. 12. p a cer fd- 
pan leghanj d. 8. da kreaturet fodes, 
betales ingen lega derfor att det be- gagnas: qui pecus aHt, nnllam mer* 
eedem pendit pro usn eius. B 4 26: pr. * G. 


: Gaghnj n. gagn, nyita: usus, uti- 
litas. taka g. af kcelduj uti fonte. B. 
27:1. 

Galdviperj m. (a galdj sterilitas, vel 
galder, sterilis; unde gallkoj vacca 
sterilis; gallstrandj prov., litus arelia^ 
ceum, non piscosum ;. gceldaj castrare) 
trad som ej h\kv frukt: arbor non fru- 
ctifera. X ek, B. 3 1 . Cfr. B. 33. not 1 5. 

Galgnij m. galge: patibulum. VaJ). 
32: 1. : 

Galift, adj. (propxie incantptus, parL 
pass. a gahij canere, incantaie, unde 
galldrj incantatio)galen, rasande: furio- 
sus, rabiosus. hunder varpet g.j B. 5o.* 

Gamalj adj. gammal: vetus, anti- 
quus, aetate provectuS. VaJ). 3^: 1; G." 
19. def. m. gamblij vide inf^. f. garnb- 
I/Zj B. 8: 2; 11:1. geii. m. gamblaj iE. 
9: 2* dat. L gamblej B. 8: 2. def. gamb- 
lUj B. 1: 2; 10, 1 1: 1. acc. f. gamblaj 
Dr. 18: 1; B. 25: 1. pl. nom. to.. gam,b- 
lir, B. 28: 4« n. gamulj G. 16: pr. dat. 
gamblumj B. 11:1. def. gamblUj JE.: 
2. pr. priggia iamlanga g.j Dr. 18: 1. 
gor ^r o/r g-., B. 28: 2, 4« gamblikar- 
linj d. S. fadren: pater. iE. 9: 2; 10: pr; 
B. 12: 1. ° 

- Ganga (gar pro ganger^ Ko 22, jiot 
93; G. ind. nott. 14,32.^ (H v« n. g&: ^/ 
ire._ koma gangandej Krro: 2. g. til 
pingSj af pinge (nuep grupumjj Dr* 
7: 1* g. hcelgra manna mcelluaij Dr. 
1 3: pr. g. )( rinna, (om hast,) g& pas$- 
g&ng, d. 2. pft en gftng uplyfta de fram- 
och bakben som iiro pa samma sida: 
tolutim incedere (de equo). B. 2$: pr. 
pcer ~ge horn gen hqrnej ,vide G$n.\ 
g. i kirkiu ceftir barn &c. # Kr. 3 1 . ^. Digitized by Google a«j€ Qanga* \ t * mat ok mula, vide Mali. g* athmm, 
ceftir cdghiuntj, B^35c i; 36:^ & &f* 
tir kunu (ok gcera dignra hana)j G. 
29: 2; M. 26. g. a qndra giptUj vide 
Gipta. -gi ater irtj &terkomme i lan- 
det: redito in provinciam. Dr. 5: 1. 
kandvirki -ger firij moter, hindrar: 
impedit. B. 28: 4- #• <*f rape annarSj 
vide Af3. kulder -ger a kullj d. tfc 
syskon som aro af en kull, firfva dem 
somftraaf en aanane qui ex uno con- 
higia nali sunt, succedunt in bona 
eorum, qui ex altero coniugio sunt 
G»2i:i* til urgasf g. til celstu bro- 
pranna, d. a. begara det af dem: do- 
ilum iliud a maioribus natu fratribus 
petere* M. 9: 2. g. til vins v. salans, 
Vins»7:3; i3. g. til sins x &terf& sin 
egendom: rera suam recuperare. Vins. 
6: 3; 7: pr, 3; 8: pr. g. tilvcerpuj eghn^ 
<vivpning sinna x &c. ES. 3: 1; 6, 8^9: 
pr; Vins^7! 3, 4$ *$. gT- *ter *# sirma 
viper gialdaj til vingwfj G. 14." 2; B. 
9:1. tii (kols) g. ){affaraj B. 9: 4. 
til (arfs) g.j accipere hereditatem. jEt 
3: 1. fran (arvi &c v ) g., jE. 3: 1,2^7; 
B* 36: 2. / taA: g., vide T^aA:. z~ (nccma) 
g.j R. 1: a» -g//r 1 gialdit mcep ha~ 
nurrtj deltage i boternas betalniug, 
nemL med den dode; ty har hafves 
afseettde pi den ha nde lse r att den do- 
de sjelf egt del i qvarnen, och derfor 
fifven mSste deltaga i boterna; eller ock 
mojligtvis pi deu bandelse soat i B. 
27: 1. omtalas: mulctam pro rata par- 
te pendunto, se. una cunr oocitso^ hic 
nempe respieitur iscasus, cum occisus 
ipse unus ex dominis moiinae mulctam 
soluturis fuitf velforte casus ille, qui 
B. 27: r. commemoratur. Vap. 1: 2. 
(coll. §. 5.)- cengin sokn skal pcer wp- 
tir g.j d. £L s&e: sequitor. Ebs. to:prr 
not, 80? ES* 12: x* hvat af nans gops 
&a* gik um aritj d. g, inflot: quanti 
proventus redierint. J& 12: 1. -ge ut vhjxti*gen A v&rdet utbetales: pretiuiA 
solvitor.iB.4^ hti& friper &c. -ger 
iUj tegynnes? iacipit. Kr. 22- ,-^a a* 
preaincetet*j\ fotlida: praeterlabuntur» 
B. 3&j& gr. tU skiptiSj om egendom: 
de boais. Ef>& 32; VaJ>. 4i- t; «4L 10: 
pr; ES. ^4» ' *fey*« g"., VaJ> # 33: pr. g. 
ti/ brutSj* iamkanj iamnapar^ iamna- 
pa skiptis j matej vide Brut &c. eghfi 
rger til omyndj G. i6:pr. g. til ful^ 
naparj fatlnaper -ger fivij vide J?ul~ 
naper. pcet -ge aldrigh hanum til 
arfsj Ejis. 18^ imdi mopringa g.j om 
drapen bustrus qvarl&tenskap : de bo* 
nis occisae uxons* Ibid. bdni -ge forst 
i botj vide Bani 2 r egk lif kans pcer 
firi gangij i. e. perito, ei: adimitor. 
Eps. 29. at lepsnum g. x vide Lepsrr. 
lagha soknin -ge in til hanSj i. q. fal- 
der in (Vide Falla 1) X ES. i^: t; i5t 
4. et notr 96; Bt 1 : 4; 1 3: pr. fallin -gd 
in a tnattj vide Fcdl 2. viper g., vid- 
g& t bekanna: fateri; vide Viper ganga* 
til g. mcep (sannum iartighnum ok) 
tvceggia manna epe^ d. fi. framtr^kta 
och svarjaiprodrre et iuramentum dare» 
Vins.,6t 1; 7: 3; R 37: pr. ftT g. /7Kp/t 
surnum epe vita &c; B. 26: 1 . (mcep) 
vitnum a man g+ y Vajh 20: pr; R. 26^ t. 
vzifne shulu g. a man y Ef>s. 26/62; 
Vap. 35. g. vitnum a (mal), E[)S. 1 2. 
epum a mote g.j G. 1 4: 2, 3. g. la- 
ghum up a, R. 3: 1. laglium firi g.y 
L q. epum a mote gv, Va]>..35. firi 
g. r raed edbevrsas: iuramento probari, 
\standa, ES.J9. ~ Cfr. Alf, Arf* 
gccngerj Ater- X Fram~, In-j Up gan- /r\ 
ga< (2) v. a. verfcstalla (vissa juridi- sy 
ska nandlingar): J^ggcfi: (actus quosdam 
iudicrates). ep g.j Kr. 6: pn- r3: 2. not^ 
63; §.3; 16: pr; 17, 18:2; 19, 21; R. 
1 1 : 1 . &c Cfr* Bups eper, Tvcetylf- 
terj prcetjrlfter. g. vitne^ R. ind. 26.- 
Cfr. Fcemta vitne. g. iorpa vcernj ES. 
1 5: pr. iorpa dela . . . hon a ofcest &c^ Digitized by Google Gatig* -*-JGavpSr. 2tff g&fgMj d. *. ,ed i «&dant m&l: iora- 
meatuqx ia Ike de fundo. ES. jt 5: i . 
^ ifaT Aanr gv -fsc^ epin) r R. 9: 1. 
gen g. (^q* e/);, L e. svceria v, vita) 
at &c. ES. 1 4: 1 . laghfult g. fsc. ep), 
R. 1 1: i. (epj amote ncemd &J R. 4- *• 
A//r -ger (sc. ej^, R. ff: 2». pcet (r. e; 
j^er c^ar) sum han -ger, R^.iifcpr. 
firi andrum (sc, ep) g^ ibid. -ger 
han (sc. vitne v. ep) r R. 36: pr* /ta 
skal g. fsc. /or/nz werir v. ep)j E& 1 5: 
t. Cfr. Laghgangin. — Aliam, eam- 
cpie insolitam activam significationem 
haberet hoc verbum in locutione gp. 
skogh mansj, B. 29, nisi, ut nobis ve- 
Fisimile videtur, praep. i illo loco ad- 
denda es$et, ut habet cod. F, et infra in 
eodem capite ipse textus. tf 

Ganga> f. g&ng: itus. taka hcest &cc. 
a gangUj d. aL en som gStt ifran sin 
egare och los drifver omktiny: erran- 
tem eqmrm deprebeudere. B. 34: r. Cfr. 
j£-j Kirkiu-j Sianga-j Viper gangcu 

Gap y n. gap, opning: hiatus, aper- 
tora. g. ligger a garpCj BJ 14: i« Cfiv 

Sorgap. ° 

G^a ^tt, f. (a g-^ryo) besigtning af 
g&rdsgfird-ar, eller egentligen af de der 
befmtliga bristfclligheter: "inspectio- sae- 
pium, ad videndum aliquaene sint la- 
cunae sarciendae," ut recte, nobis iu- 
drcibus, vertit Ih. gahga a g.j B. 35: 1. 
l»occ. ita explicat I. c: "si se conferat 
eo, ubi videt hiatum vel foramen ca- 
vatae arboris;" Ver. autem, v. g. sine 
dubio derivans a verbo gapa, hiare v. 
circumspicere, sic vertit citata verba: 
"huc illuc oberrare et circurtispicere, 
nullius rei inquirendae caussa." 

Garpa fangj n. pl. gardsle: mate~ 
ria saegium. B. 16. not. 5i. 

Garpa ncemdj f. namnd, forordnad 
att besigtiga en gSrdsg&rd: nemda, ad 
iospectandam saepem nominata» g. gce- ra, f^iprdw en s&da& n&rtnd: Utew* 
nemdam cootftituere. R*4- p*v -* , . , 

Garpa sjrn, f. besigtmng tf efl gftrdfr 
g£rd : iuspeotio &*epi& B« 1 4: u 

Garpbaraj v. a. fort tiU id#M* 
gfird eller hem: ad domicilium alickiiu^i 
afferre. Aan gmrpbar hanitip, pa &ak 
mcep stcemdu pinge, d. S. h»ai>; twgjflr: 
de rStteg&ngen dermedv »tt tian fa- 
fann sig i hans gfird pch s4Snwle bo*- 
nom tilt tinget: aetioiumi insiituendam 
ei denuntiavit, cum ad domieilium 
eius venit eumqoe in ius woavit. R* ao% 

Garper (gwrpinj, garpj garpi, pro? 1 
garpin &c. R. 4: 1 } 7 ; B. 3: pr.j)i m. 
1) gardsgird: saepes. R^4> B.3:pr;6: 
pr; 9:1,3,7; i4:pr t i> r&:pr; 16,17; 

1; 33,38:^4^5; 3 1 . not. pa; 44 : P* 
gcerpa garpj vide Gcerpa* scetia gQrfy, 

B; 1:6. Cfr. Rans-s Tompta garpen; 
Half girpi. 3) inhagnad platfc: lbcu^ 
circumsaeptus. Vide. Bi-j Kirkiu gar~- 
per. 3) g5rd,, bygnader, hus oeb hemc 
villa, aedificia (ubi aliquisAabitat), do- 
micrlium. Eps. 1: pr, 1, 4> 5, 7, 8; 7: 1; 
Dr.3:3. kunuxgs g*j.Yap* 211 §« igar- 
pe )( «^an garpSj Dr. 1 4: 4» ^* ^ ^ v * 
gor/?e )( * pingej B. 9: 6^ o/tfr 6/^/>a 
v. i;ara by til lagha Tceghis Cnutn i 
garpe ok allum a pings v» gatu^ lie^n- 
bjuda eller tillsSg^ endera (af stSgtin- 
garne eller bymannen) bemma i hans 
g&rd, och alla, d& de (af den ene un- 
derrattade,) tillstadeskommit pA tidget v r{fv^ 
eller byns gata: offerre v.inaieareHini 
(cognatorum v. pagi incoWum) dorpi 
suae, omnibus vero (ab ista convocatis^) 
in iudicio v. pagi platea. ES. 3: pr; B. 
1: 1. '1 garp mans ganga, allitt. R. 7, 
3 1 : pr; B. 1 7: i. mcep grupum tilgarps 
ripa y G»8:3* gifta fulnap manni i 
garp fora, B^i. /uara gcester tS. 
garpSj G. 33. innan v. utan garpt 
ok grinda stolpa, allitt. G. i3:pr; R« 
3: 3; B. 37: pr* pcet bonden fore sik Digitized by Google *7$ Gdrfe r — ~G/*W, innan garps ok grinda stotpdj det 
som mannen forer {fr&n hustruns) till 
fiin g&rd: ea (bona mobili^ quae ma- 
ritus (e praedie uxoris) ad suum do- 
miciHum transfert. G. 22. Cfr. Fea-j 
Hirp gdrper. *' 

Garp\ lip/h. girdsport: ostiura areae. 

E£&is l <4;-f& »' 

Garp sto 9 (. (Isl. ,##, statio, locus) 
st&llet fer en gardsg&rd: locus saepi- 
menti. iceggia g. ceftir <eng j best£m- 
ma den rymd, der Uvardera af gran- 
narne i byn bor sMlta gUrdsg&rd, «fter 
h&ns aridel i,S,ngeq: iocum, ubi quis- 
que vicinoruui : in pago saepes struere 
debet, secundum -cuiusque portionem 
ptyti deterrainare. B. 2: 1. tqmpthaver 
mcep.sik g.j fordelningen af temterna 
ocb gSrdsg&rdarne stammer ofverens: 
partitio arearum convenit cum saepium 
distributione. Ibid. not. 71. Sermo bic 
rton est de veris limitibus probandis, 
nec de inveniendo vestigio constitutae 
antea saepis, ut innuit Ih. (Gloss. vv> 
gdrdj sto). Ver. vertit: M locus et lon- 
gitudo saepimenti, cum ipso safcpi- 
metfto." - - * 

Gdsj f. g&s: anser. Va£. 32 : 1; Vins. 
1; B.a5: 1. ° ' 

Gata, f. (a ganga?) 1) g^ng, resa: 
iter. Vide Eriks gata. 2) vSg: via; B. 
3: pr; ti: pr; i synnerhet gata genom 
by: speciatim platea per areas in pa- 
go ducens. B. 1: 1; 2: 1. gatu gynum 
by lceggia v. gcera^ B. ind. 2; cap. 2: 
pr. et not. 5o. Gfr. Hidrp-j Horn ga- 
ta. * 

Gavaj f. g&fva: donum. skiptas ga- 
vurn viperj Vins. 9: 1 . Cfr. Gcef 1 . * 

Genj 1) praep. c. daL a) till mote: 
obviam. ringia g. like y d. 3. d& lik 
fores till kyrkan: campanas movere 
cum funus ad templum vehitur. Kr. 8: 
pr. Cfr. Brupfcerp. b) emot : exad- 
yersus. hiorplot ligger g. hiorpldt v. hcegnape, B. i3i 2. et hot^6<> bfr iig- 
ger g. ulmwnninge j skial g. almcen- 
ningej B. 28: a< pcer ligger maper g.\ 
mannej d. 3. m&lsegandernes boter 
qvittas mot hvarandra: ambobus occi- 
sis, neutrius heres mulctam petere pot- 
est. Dr. 1, 2: pr; 1 1: 1. pcer gange 
horn g. horne &c. d* 8. bSgge byar- 
nes kreatur f& op&taldt gft om hvar- 
andra i b&da betesmorkerna : pecOra 
amborura pagorum in contiguis pascuis 
promiscue pascant. B. i3: 2. gialde 
kvikt (^sc. fce) kviku g.j betale lefvan- 
de kreatur med tefvaade: pro vivo 
pecore vivum reddito. Vins* 6: 5; B* 
24« pr. rypia g. ryddu>6cc. pro: gi- 
va rydda iorp g. rfddiy B. 1: 3. c)< 
(stridande) emot: contra. g* hans vil- 
iaj E{)s. 18. g. laghumj R. 3: i.not 
70* pcer g.j deremot: e contrario. G. 
i5. 2) advt «raot: exadversus, contra. 
byggias g.j vide Byggia 1. g.svceria, 
E{)S. 29; Dr. 1 o: pr. g. vceriaj ES. 1 4? 
pr. g. gangaj vide Ganga 2- sighia 
ne g.j Kr. 18:2; Ej>s. 23: t. pcen sum 
iorp &c. galt g.j den af contrahen- 
terne som lemnat den andre jord (mot 
penningar &c.): is^,q4ii (in emtione ven- 
ditione) alteri (undum cessiL G. 14: 2; 
ES. 8, i^: 1. ° 

Genj adj. gen, rat: breviv rectus. 
Cfr. /Emgen, Gensta. 

Gensta (ginstaj genstan 3 ginstanjj 
adv. (proprie acc, superL abadj. gen) 
genast : illico. Dr. 2: 1 . et nott. 38, 39; 
§. 2. Scribitur genastj ginastj B. 5: i. 
et not. 4^. ° (gestan) 

Gialdj n. 1) betalning, ersiittning: 
solutio, compensatio. M. 12: 1; 6.9:9. 
half g.j B. 4- !• not. 19. fult g.j B. 33. 
gialde ater fullum -dum^ Kr. 8: 2; Va J). 
16: 2; B. 24:pr, 1, 4> ^5: pr; 1. ok (sc 
gidlde) pcet ater fuilum -dum sum 
&c. B. 24: 5. ganga i -dit mcep man- 
nij deltaga i (boternas) betaknde; par- Digitized by Google Giatd —~Giftandi. *T9 tem mulctae ab alio solvendae pende- 
re. Va{). u 2; cfr. Gangat. Cfir. Aker-j 
Ktdkkara-j Viper-j JEngia" giald. 2) 
gSld, skuld: aes alienum, debilura. R. 

-3: 3; 5: u 36? i; X w*i v 'R.-3: 2; 5r 1. 

tfm v. ortugh g.j R. 5: 2. botautg., 
!ibid. cfr. ifcfta /. e£er falzs til -dSj 
d. a. till skuldens betaiande (men ej 
till boter): iuramento a debitore non 
dato, debitum (noir vero mulcta) soV- 
i vitor. R. 5: 1 . Cfr. Komgiald. 3) ho- 
ter: mulcta. Vide Fea-j Morpgiald,* 
Gialda \(gi#lda; impf. gattj qopj. 
guldejj v. a. tV erlagga, betaia, ersat- 
ta: pendere, sofvere, reperidere. G. 16: 
pr. not. 39; M. i4; ES. 7, 9: pr. not. 99; 
Vins. 6: 5; B. 12: pr; 17, 31: i; 35: 3. 
not. 17; 4 i: P r >5i. ater g., Kr. 9; Va{). 
^9: 1; G. 14: r; Vins. 6: 5; B. 5: pr. 
not.'3$; 19: pr; aiS 1. not; 36; 36: 1; 
5o, 5 1 . - A" ater fultum gialdum, vide 
Gidldi. gen g.j vide Geri 2. utg.j 
Vins. 6: 2; B. 17: 1. not. 79; cfr. T)ri- 
skuldi. g. annars at (vide VGL .); pcet 
~(fce) fik egh pjr bana at hans at gul- 
~de cella hansfbarj d. a. genom hans 
eller hans fakreaturs vallande: se vel 
pecus suum tion esse caussam necis 
alicni pecoris. B. i5: 1. g. hup sina^ 
VaJ). 39: 1. lif sit firi (sc. gcerp) g.j 
E£s. 23. 2) bota: mulctam solvere. Dr. 
7: pr; Va \\ 1 :' 2, 5; 3: pr. g. siax ora^ 
fiuratighi tnarker &c. Kr. 8: 2. not. 26; 
* VaJ). 5; ES. 3: 1 ; 4 : pr; 6> 7, 9: pr. not. 
99; B. 4:pr; 6:1; i4 : a; 18,23,24:3; 
3i, 35: pr; 43: 1; 49- fce gv, Kr. 21. 
not.91. g. karle ok kununge, R. 10. 
g. mcep halvUj bota (kreaturets) half- 
va varde: mulctam dimidio (pecoris) 
ptetio parem pendere; B. i5: 1. g. half- 
ildij vide Halfgildi. 3) galla (i vSr- 
te eller boter): valere (certo pretio 
vel mulcta). B. 25: 2. pa -din pon (sar) 
egh mera all cen et fullscere, d. 3. det 
bdtes e j mera for dem : omnta illa vnl- nera non maiori mulcta luuntor &c* 
Va£. i3: 1. • 

Giarnaj adv. gSrna: libenter. EJn, 10: 3w Gift (giptj Kg:6.)j £ 1) sttdjafifr 
arrenderad jord: arrha pro praedio cohk 
ducto. B. 9: 1. nbtt. 5/i 3; §.6. g. cer 
half int y. ut intj jordegaren har till 
hStften eller helt och hallet forvarfvat 
eller fdrtjent stadjan, d. 3. halfva eller 
hela legoslamman ar forliden; ty jord- 
egaren hade ej ratt att behftlla fulk 
stadjan som han emottagit, om lancL» 
boen i fortid blef skild fran jorden.: 
dominus fundi dimidiam v. omnem 
arrham adqoisivit v. meruit, i. e. di» 
-midium vel integrum locationis con- 
ductionis tempus praeteriit; nam do- 
minus fundi non totam arrham a co» 
lono accept^m adquisivit v. meruit, si 
colonus ante constitutum tempus e fun- 
da emigrare cogeretur. B. 9:1,4* /^- 
gha jg* B. 9:5. g. giva, 3.9:4. af 
eghn g. giva ok afrcepej G. 17. taka 
af (eghn) g. ok cifrapej G. 11: 1. nu 
stander undi g. hanSj arrendet gftr 
under, eller brytes genom kopet : loca* 
tio conductio quasi superatur, i. e. dis- 
solvrtur facta emtione venditione. B. 9: 
6. Locc. credit verba undi gift hic 
unum esse vocabulum, et vertit: "ai 
sistatur obreptitia cuiusdam arrha." Cfir. 
taraen Lex. lun v. <vndi. *— Cfr. 
Bol-j Vingift, Gcef 2) gifterm&l, sk- 
tentk a p : n u ptiae, coniugium. gipta bal- 
ker, G. rubr. ° .1 

Giftaj vide Gipta. 

Gifta julnaperj ra. (a gift 1) ersatt- 
ning for stadjan till landbo, som i for- 
tid skiljes frSn den arrenderade jor- 
den: compeusatio arrhae, data eolono, 
qui, tempore conductionis nondum fr 
nito, e praedio conducto eiicitur. B. 9: 1. 

Giftahdij m. (part. a gifta) i. q. 
gipta maperj JE. 16: 1. Digitized by Google a8o Gilda — Gipta. 'GttdA* v. a. (a gilder) g$ra gild,bf- 
stamrna b5ter tor nfigon drSfpeiv niul- 
.eljam pro clede alicuius determiuare. 
huru hoght sum honma gildaSj d: &. 
-fctipu mycket sora skall botas for hen- 
-ne: qiiaafea pro cwde eius solvenda 
est raukxta. EJ». ind# 33 (ubi cod. B. 
liabet gi&ldas). \ 

Gilder : (comp. gUdane y VaJ>. 27: i. 

not 58; iE. i5. n. 3o.), adj. 1) gallande, 

-gik%: valens, ratus. JL >i4:pr; 21: pr. 

tCfi\ 1&J/K> JLaghgilder. 2) i godt st&nd 

-(bm gardsg3rd &c): rite exstruotus (de 

aaepe &<*;). <R. 4- pr; B* ind..5; cap. 4: f ; 

ii3: 3; :iip'pr; i5:;prf 17: 1. Cfr. Og?/- 

-*fe/v 3) ior hvilken skall botas: pro 

-quo muicta penditur. Ej>s, 1: 4; Dr. 

~n: 1; i*?: 1; JE 4 a5: pr. ,&an (den drftp- 

<4ie : locoisns) ;<©r g. at prim &c. w«r- 

i&uio, Kr. 8: 1; EJ)s. 33, 34; Dr. 10: pr; 

-ii; pr, 1; j4- pr, * -.3, 5; -17: 2; i8:pr; 

VfcJ>.>i;4; 5; B. a"5: 2. g. atpiikka^Vv. 

,i4: 6. #. ,#£ halvre botj VaJ). 1: 4/5. 

^tf/tf fsvaj g. sum >&c, s& mycket bo- 

Aes ior horjom: ,tanta mulcta prb eo 

*sol vitob. Dr., 1 4: 4~ 9» Va J>. 3: pr. /*«*- 

-ra g. han varper um Arap sar adla 

skenu, JE. Jnd. 23« >pcen annopugha 

warper gildare cen.&ic. BL i5. kiokka 

*n. kvccrn mr gild at prim markum^ 

iHp wr giit at siax arum, Kr. 8: 1; 

VaJ>. 4:4; JB. ^ 3. $>d'rc gcerp cer giid 

at hundrap markum, -VaJ).,3[: 2. .pa+t 

•<6r gSt ai half siundu mark&zc. VaJ>. 

-*. p&t a?r <sva gilt &c. Ef>s. 33: pr; 

Dr. io: 1; JE. 17, 20: pr. ^to/i (mal) [ceru 

sva gild . . . ok egh gildarej VaJ). 27: 

-i. Gfr. Iam-j O^ Tvcegiider. ° 

>GiIdij n. den egerekap, att n&gon 
-ftr gild, eller att boter ,ega rum for 
bonom (om han drapes): conditio eius, 
-pro quo (si occidatur) mulcta solvitur. 
.han haver >fwi huggit sccr ok sinu g.j 
*d. a. han ian saklost 4 r5 P as - (servus 
r<jui liberum hominem .vuhiei;at &c.) Jmpune *occidi j>otest. VaJ». j6: i. um 

brjtia g. y d. ^. ihuru .mycket som bo* 

Xes Sor detn; ^ianta jmilcta pro villi- 

/Cis (occisis) pei^ditur. Dr. icid. 14. hvat 

^cenna g. xerj .iE.^ind. 1 5. Cfr. Half-j 

Tvatgiidi* , , 

\Gmgcorp.j f; /(vide VGIl») delta oiii 
forekommer hftr om-det underh&ll som 
borde lemnas biskopen, d& han kom 
till sokaen: h. v. hic occurrit de ciba- 
Tiis, quae episcopo paroediam visilanti 
debebantur. biskupe g. gcera^ Kr. ind. 
2. tvceggia natta g.j x Kt % i3: 1. ^ » 

Ginstaj ginstartj vmcGensta. 

Ginumj vide >Gyimm. 

Xjriptaj giftaj v. a. j) bortgifta qvin- 
na: feminaro nuptui dare; in pas^. 
giptaSj blifva bortgift (om qvinna): 
nubere (cfr. VGL. v; Gift 9). G.g: pr. g. 
kunuj G. 6: 1; 16: pr; 28. g. kunu man- 
nij G. 29: 2. konq r tiSj EJ>s. 23: 1; G. 
2, i6:pr; 23. kona ^tifi mannij G. 23. 
kona cer gipt, Vap. iud. 36. gipi ok gi- 
vin (monni)j in hac formuia duo yoca- 
bula, hocloco idem siguiGcantia,tilliU;e- 
rationis caussa connectuntur; non enim 
vertenda sunt: "despun^ata et nupta," 
ut credit Ih. Gfgri. Cfr. Gipteri. 
2) i vidstracktare bemirrkelse brukas 
detta ord afven om mannen som gif- 
ter sjg : Jatiori s^ensu h. y. quoque usur- 
; patur de viro, cuiuxor adiuugitur. bon- 
de -ter son sin^ G. 26; M.g: pr. mq^ 
per -tiSj G. 27; JE. 7. -tas mwp w.vip 
kuniij G. ind. 5. et nQt. 2. maper ok 
kona -taSj G. ind. 29. sipanponeeru 
vighp . . . cc hvat hatlder pon -tas 

oalla eghj ehvdfl 4e» bpgt^B 3 ^ mi i^" 
Jing, hvarigenam. gittomannea ofvec- 
leranar qvinnan ^t maiTnen, forrStt4s 
eller .ej: sive solemnis actns, quo.femi- 
na nuptui datur, celebratus fuerit, si- 
ve non. G.7: pr, ubi Ih. perperam cre- 
~dit. v. giptas siguificare copulam ocan- Digitized by Google QipU ~.«6isk*$a>togfc s8j iugum carnalenic siptih vi/fht ,t*r ok 
gipt, Va|>. 36. 3) dett* otfd W 8fv*n 
afseende p4 * deki vkl qtinqan* bort-t 
giftynde besUmda' egebdomsgemeri- 
ekapan emellan makarne: b. v. quo 
<jue 'YSspicit communioriem boaorum 
inter coniuges, a sponsore in collopan* 
d<? determifiatam. rcetter pripiunger 
sum hon giptis tilj . E])s. 1 8. pcofi )hwt+ 
ter siim hon var gipjt til culla givin V/f (cfr. supra sub i), Eps. 19. 4) arren«r 

" , > Cfr. Gip- 
ter 2. • dera: conducere (praediup)). Gipta^ f. gifte, Sktenskap: nuptiae, 
coniugium. ganga d andra -tUj G. 191 
a5; iE.9:pr. * • . . 

Gipta kvcelder, m. (vide VGL. ih 
gijtar qvalder.) Dr. 5: pr; G. 1 1 . * 

Gipta malj n. (cfr. VGL. in Giftar 
mal.) 1) qvinnas bortgiftande* forrfit- 
tande af gift: feminae solemnis colkw 
catio in matrimonium. vara ncemir 
-lum> vara (i anseende till sl&gtskap 
med qvinnan) narmare att forr&tta 
denna handling: ferninae collocaodae 
{cognatipnis nomioe) propior esse. G. 
9: pr. rana(manj -la x s&gesom prest, 
som viger qvinna (och. troligen Sfveo 
;om den som forrattar gift) , utan gif- 
tomans tillst&nd: dicitur de sacerdote 
coniuges sacro ritu copulante (et quo- 
que, ut videtur, de eo, qui feminam 
nuptui dat) sine venia sponsoris. VaJ>. 
i^: 1 ; G. 6: pr. (His oollatis, locutro: 
rcena man fcestninga mala x in lure 
Vestrogotico occurrens, non ad nomi- 
naL fcestninga mali referenda videtur* 
sed ad fmstninga malj desponsatio; 
proprie sermo a sponsore in despon- 
eando habitus). a) gifterraal, Sktenskap: 
nuptiae, conuigjum. giptomdla v. gip- 
-tam&la balker^ Va]). 4 1 : 1 . not. 69; G. 
39: o. n. 65. Sed gipthamdll perperam 
pro piupta malj Kr. 1 3: 3. not. 79. * 

Cerp. Jur. Sv. G. AnU rbllt ' Qiptu mafter (gipta> nmtj giptttr 
maPerJ, m<(vii£e ivGL.) Va]w<ioy i^: «fc 
35^ft6i G. 4 : P r > 6, 9: pr* id: j; i*: pt* 

«4?4v^:8-P^; ° ; •'* '. ; /' *'; i-V'M 

Gipieb (gijter)j ^dj. (part. . pass. a 
gipta) 1) gift: xnatiinionio.iuncUii.:G. 
a5; iB. 1 o: pr. Cfr. Jsagh^; 1 Qgipter. 
3) arrenderadr conductu^s (de pra^dio^v 
g^ botj B. 9:4» ^i codd. B. E. Jia*f 
bent giptat. ° ;: : u; ., ;i :z :?>> 

Gislj f. gissel, piska: flagrum. iDn 
.18: 1. *^e*y . 

: Gistingj f. en menniskas forvarande 
s&som gislan eller (^iige : ^custodia ob* 
sidis vel captivr. ."' Iude . . Jt 

Gislinga br.utj n. . hrott.tmot .gislin- 
ga laghj derigenom, att gislaji eBer 
fange med v&ld tages fr&n ;sina \iakta- 
re: violalio iuris custodrae ', gistirtga 
Itigh dicti, qua obses Vei captivua 
manibus custodum V\ efipituiv''R. ^r^ 
irjrta g., Dr. 2: 1, a. not. 65; ;YaJ).\34^ 
,1. Ih. h. v. tantum de "hcunicida aut 
filius gravioris delicti cjsnvicto, c^ptivb 
et in custodia retento"/ interpretaj^r; 
at eam latius /patuisse/.etymologia te- 
statur» Ab altera parte quoque - Locc. 
nimis restricte vertit: "Viblatrdi iuris 
obsidum;" etsi haqc sit propria b. n 
significatio; -,'* Perperam veto Ver. cre* 
dit hoc delictum commibti tfjciim vin^ 
dex neglecto iudicis auxilio homicidam 
ipse capit vel interficit;" gisiinshlagh 
enim erat ios in Favorem 'ctl&todum. 
«tatuturo, non vero "privilegium quod* 
dam homicidae,:ne a vindice capi;v£l 
interfici posset extra iudtcium,*' \ ut de 
illa voce confusim disserifc >Ver. : 

Gislinga laghj n. ph den ^kerhet 
som lagen stadgade fbr de^n som emot> 
tagit gislan, efler ock ftngat eli^r hot- 
\o vakt ofver en brotteiing, att gislan 
•efter fingen ej fick med vild tagas 
ifr&A dem : ius custodientium obsides .« ^6 r, \ Digitized by Google *8t GisKftga t0gh ••*■ GrannL ?el c^ptif^ qtia prohiiAtum yerat ne 
hi • ^ianibu^illorum vi etfperentur. bry* 
px g.j Dr. 2: 3. Cfr. Gikinga brut. 

Gita (impf. ga£, Vajx 32:4* pb £<** 
tw, ES. 8; B. i : 4- eonj. g*te* V<a J). 
3*:4*}> T#a * g* tta > kenna, form&: pos- 
sc. Ef>s. 1: 2; 3: 1; JE. 9: pr; R. i\i 1. 
g. a£ gungitj sin vilia frcemtj drce- 
pit, dultj sik vartj sak sotj &c. Kr. 
18: 2; EJ)S. 3: pr; 5: 2; VaJ). 1: 5; 33: 1; 
R. i4: 1. &c. Cfr. Kunna. ° 

Gwa (ga&fsj pro g//> • v. ga/V, Kr. 
18: 1. impf.pl. gaw pro gaviij G. 16: 
prj^ v. a. i)gifva: dare. g. preamar- 
kerj drtughj' &c Kr. 2: pr; 7: pr; 8: 
pr; JE. 12: 1. g. tiundaj hemfjrlghpj 
omjrndj vingcef, urgarfj Kr. 9; G. 1 1 : 
pr; 12: pr; 26,27; ^.grpr. fjrndar 
tut af (fjnd) g.j B. 37: pr. iamt ar~ 
vupe a mote iamnu g.j B. 1: 3. gipt 
ok givinj allifet, de femina, vide Gip- 
taij 3. g. utj pendere, solvere. G. 11: 
pr; cfr. Utgiva. g. (sc. gift) til (bolsjj 
B. 9: 4« et not. 46. g* manni sakj hor- 
Sflkj piufsakj vide Sak &c. g. sik til 
gcefprcelSj M. 11. ep g., gft ed: iura- 
mentum dare. VaJ>. 23: pr; ES. ind. 3. 
lagh firi sik g., idem. Kr. 21. g. man~ 
ni ur v. af epe, gifva n&gon tiilst&nd 
ett g& ur eden, eUer ej sv&r ja : veniam 
alicui dare discedendi e iuramento. Kr. 
18: 1; Va}>. i:pr; R. 17. g. manni ur 
ncemdj Kr.18: 1. Cfr. Friperj FrceU 
sij*Giftj.Grrupj Firi giva. 2)skanka: 
donare» Kr. 1,2:2; 3: pr; 24: pr; M. 
4, 12: 1; 22; Vins. 9: 1; B. 46. g. (iorp 
&c v ) til omjndj at hindradags gcefj 
Dr. 5: pu; G. 10: jpr, 1. g. (iorp &c.J un- 
dan rcettum arvumj &* 4» 1 1 * 3) med- 
gifva, eftergifva : cencedere. g. mamu 
vitsorpj Vajh 1 1: 1. g. kunu lifj VaJ). 
35. fiura (marker) gaf han aj, efter- 
sk&nkte: remittebat. VaJ). 6: 5. 4) > g^* 
va lag, stadga: legem sancire, statuere. 
fog h g.j VaJ). 35. sva gaf birghir iarl i lagbj Dr. 3: 3; 14: pr, 6; Vab. 6: 5; 
nu gaf p&t sva birghir iarlj R. 3:>2* 
pa gafs pcet svdy Dr. ifc 6. g. af, 
afskatfa (en lag): abrogare (legem). pcet 
gaf birghir iarl df, pcet gafs afj JE. 
11; R. 3: 2. birghir iarl gaf af iarn 
bjrpinaj E}>s. 1 7. 4) givdSj gifvas, 
vara tiU: dari, exsistere. for cen ep- 
sorit gafsj E£s. 14. * 

Giurperj adj. omgjordad: cinctus. 
huvup duki g., G. i5. 

Gluggerj m. glugg, h&l: foramen (in 
pariete vel muro). Vaf>. 3^: 4- Scribi- 
tur gluggaj not. 97. ibid. 

Glorftaj v. a. glomma : oblivisci. Kr. 
20: pr; G. 16: pr. 

Gorj m. (vide VGL.) Inde 

Gorkcettij m. gomst&lle, der stulen 
boskap af i^ven forvaras : locusoccul- 
tus, ubi ^Mcta pecora a fure includun- 
tur. VaJ>.02:pr. 

Gorpiuverj m. boskapstjuf: abactor. 
VaJ>. 32: pr, 3. * 

Goperj adj. god: bonus. Kr. n; B. 
62 pr; 3 1,33. pa cer pcet gotj pa cer 
got cen &c. VaJ). 37; G. i, 8:pr. &c. 
Cfr. JEmgoper. * 

Gops (gozsjj n. gods, egendom (i 
allmanhet, fast eller los): bona (gene- 
ratim, mobilia vel immobilia). Ebs. 8, 
18, 19, 26, 3o; Dr. 5: pr; VaJ). i5: pr; 
33: pr; 35, 37; G. 7-pr; i4*3; «8,19; 
iE. 1 1, 12; R. 3: 2; B. 39: pr. ° 

v Gopvilij m. fri vilja, samtycke: li- 
berum arbitrium, consensus. M. 20: i. 
* (godvili) 

Grafj f. grat, grop: fossa. VaJ). 3a: pr. 

Grannij grcennij m. granne, en af 
inaev&narne i samma (eller narmaste) 
by: vicinus* unus ex incblis eiusdem 
(v. preximi) pagi. VaJ). 3a: 4$ R- 4 : P r > 
B..3:pr; 9:6; n:pr; i3:2; 17:1; 19: 
1; 2i^pr; 37: pr. • Digitized by Google Qrmm— Qafi *# Gcavaj v. a. grSfya: foden. §; gry** 
kceldiij dikij Kr. i 2: pr; Va|). i : a; B. 
a5:a. * 

Grimctj L (Isl. persona, larva) grim- 
ma: capistrum. Inde 

Grimu skaptj n. grimskaft: funis 
capistro alligatus. B. 4* pr* 

Grindj f. griad: porta clatkrata. Bj 
ind. a3. ** 

Grinda stolpij m. grindstolpe; fut*-. 
crum portae clathratae. Vide Garper.3. 

Gripaj v. a. gripa, f&nga: compre- 
hendere, capere. varpa -pin vip v. 
/»#/> (piufnapejj VaJ). 35, 37. (torpj 
garpe g.j allitt., d. a. intaga: circum- 
saepire. B. 28: 5. * 

Griperj m. (Isl. res pretiosa) en sak 
af n&got varde, som hor till n&gons 
losa egendom: res mobilis cuiusdam 
pretii. B. 37: pr. ° 

Griptj ? grift, graf : sepulcrum. Kr. 
7: 1 ; 1 2: pr. 

Grupj i. fred och s&kerhet, som lof- 
vas flt den, som forbrutit sig emot en 
annan, eller annars af nftgon befarar 
fiendtlighet : pax v. incolumitas ei pro- 
missa, qui alium Iaesit, vel alias me- 
tuit hostilem acceptionem. (Sicquoque 
in Iure VG. v. grip 2 explic&nda est.) 
bepas g. af mannij G. & 2. manni g. 
givaj ibid. man i g. taka^ Dr. n: 1. 
mcep -pum (til pingSj <if pingej gan- 
gaj til garps ripa^ Dr. 7: 1; G. 8: 2.% 

Grupspiasllj n. pl. kr&nkhing af lof- 
vad sakerhet: promissae incohwnitati6 
violatio. Dr. 11: 1. Pro -lin scribitur 
grudspillan-j not. 28. ibid. 

Grcennij vide Granni. 

Grcesfarij m. (a grtes\ gramen, et fa* 
raz) husvill; egentl. en som flyttarut 
p& gWiset eller bara backen: domicilii 
expers; proprie, qui in gramen v. nu- 
dam humufcn migraU g<cra man -ra, 
B. 9: & Locc. et Ver. perperam cre- 
duntverba: gcera-ra signiflcare: emi- gnu* in aeatftt* ut odeo v. g. ^ssefcno^ 
men jnignAionis. Ik. oradit cpionnify 
ante tempus legibus constitutuip, e%* 

Eulsnin, appellari g.j quia "messem in 
erba deserit." At b. v. no& respicepre 
migrationem aestate faeiendajm, inde 
apparet, qued 1. o; id beneficium con-* 
ceditur colono, ut ne demigret cpnsue^ 
to migrationis tempore, vere nempe 
proxime instante, ut sancitum est §. 1. 
eiusd. Cap.; sed liceat ei, arrham ars- 
gcef dictam dando, sibi comparare iu& 
pemanendi usque ad sequentem auctur 
mnum (cfr. §• 5. ibid.). 

Gullj n. guld: aurum. G. 1, 18; £L 
37: pr. giort g.j vide Gcera 3. ° 

Gupj gudhj m. Gud: Deus. Kr.2i, 
3 1 . not. 86; B. 5 1 . n. 52. gups dombery 
Guds dom; s& kallas j§rnborden, eller 
egentligen det utslag, som grundades p&» 
detta formenta medel- att utrdna san- 
ningen: iudicium Dei; sic appellatui* 
poitatio candentis ferri, vel potius de- 
cisio caussae, hoc modo eruendae veri-' 
tatis superstitiose ficto, ni*a (cfr. Grv 
p. 908*— 987. SpELMrAKNi Gldsr. Archai* 
ol. vv. iudicium Deij ordalium* D^ 
Fresne Gloss. v. ferrum). vmia sik 
mcep iarne ok gups domij EJis. 17» 
gups laSj vide Las. Cfr. Bipia /. * 

Gynum/ (ginumjj praep. c. acc. ge- 
nom : per. gata g. mipian bjj vcegher 
g. cengia &c. B. 2, 4 : P r > f 7 : ! > '& 
41:1. Cfr. pcer. * (gonumj 

Gcefj f. 1) gflfva: donum f skiptas 
gcevum viperj gifva hvarannan gifvojr 
(hvilket ej, sftsom skifte och kop, sked- 
de med bitrade af vin): sibi invicera 
munera dare (quod non, ut peripujtfK 
tio et emtio venditio, adsistente p*Q*»r 
neta factum est). Vins. iad. 9; cap, <pt v 
not. 86; B. 46; o£v. Ldna* et VGL. v. 
Gcef 1. — Cfr. Hindradagks-j La&is+j, 
Urgaf 2) slSdja for arr^d^^ JW^- Digitized by Google 384 Qctf — * Gtar* arfhft pro praedib conducto. « fSrsta 
g&fj stsija som gafs dft ri&gcm aldra* 
forst sEadde ett visst hemman: arrha 
^uam dedit is> qui primum conduxit 
tale praedium, quod non iam antea 
conductionis iure tenuerat. B. 9: pr, 1. 
lagha g.j B. 9: pr, 5, 6; var dels bol- 
gcefj egentlig stadja, som bestod i ett 
sex firs gammalt notkreatur for hvar 
attiing; dels vingcefj vSng&fva, af sex 
ore, som gafs iforstu gcef: legitima 
arrha erat bolgcofj arrha propvie sic 
dicta, pro conducto fundo data, nem- 
pe bos sex annorum pro quoque at- 
tunger; et vingcefj donum amicitiae 
nomine datum, se\ orae, quae datae 
sunt cum primum ab aliquo conduce-» 
retur praedium quoddam (iforstugcef). 
B. 9: pr. Cfr. Ars-j Bol-j Vin-j Un- 
di gcef; Varcu * 

- Gcefprcelj m. en trSl, som sjelf gif- 
vit sig i tr&ldom ; s4 kallas afven den, 
som gifvit en annan sin egendom, mot 
det vilkor att den andre skall foda 
honom till hans dod: servus dediti- 
tius; sic quoque appellatur is, qui bo- 
na sua pro perpetuo victu alii cessit 
(cfr. VGL. v. Flat). Dr. 17: 2; JE. 12: 1. 
sik til -Isgivaj JE. 11. Non "per con- 
tumeliam" tantum, vel quia "huius con- 
ditio aeque habebatur inhonesta, ac 
mancipiorum", ut credit Ih. (Gloss. I. 
498. II. 9^8.) talis homo ita appellatus 
est; sed quia dicta bonorum cessio an- 
tiquissimis temporibus revera cum de- 
ditione in servitutem coniuncta erat; 
at vero hac a Duce Birgero prohibi- 
ta (JE. 11.), illa tamen sub certis con- 
ditionibus in usu remansit (IE. 12.). 
TJbi autem de caede servi dedititii sta- 
tuitur mulcta, Dr. 17: 2, quae, ut recte 
observat Ih., duplo minor erat illa, 
quae pro alius «ervi caede pendebatur, 
id certe, ante Birgeri tempora scri- 
ptum, non valuit de ecs qui postea no- miqe magit quam re filtt gcefpr&l 
(JE. xa:n.). 

Gcelda (part. pass. gcelder), v. a. 
g&lla, snopa : castrare. Va]% 5, 7: pr. 
Nobis vix dubium videtur quin n. v. 
derivanda -eit a gald v. galder (vide 
Galdviper) f pptrus quam a gcellj quod 
Ih. credit siguificare testiculum. * 

Gceldingerj m. (a gcelda; prov. gdl~ 
lingj eunuchus; Isl. geldingr^ spado, 
vervex, BH. Angl. geldingj equus ca^ 
stratus.) till fifventyrs i allmanhet snopt 
kreatur; har galt: forte generatira ani- 
mal castratum; hoc loco maialis. )( 
urenj B. 25: pr* . 

Gcera (gora^ Kr. ind. not. 4> cap. 

5: pr. geraj Kr. 1 1. impf. gcerpe^ Va}>. 

34: pr. giorpej TLps. 2:2. &c. sup. 

giortj Kr. 11; 27:1. part. pass. gor, 

giorperj Kr. 1, 16: 1. Scc.Jj v. a. i)go- 

ra : facere. g. kirkiuj kvcern^ brOj hu$j 

Kr. 1; VaJ). 1: 2; Vins^rpr; B. 4:1; 

23. porp gcers af njru up^ B. 10. bjrr 

gcers af bjr^ anlagges inom en gam- 

mal bys gransor: pagus intra finesan- 

tiqui pagi conditur. B. 28: 5. gor bjr 

ok gamalj allitt., en i Sldre tider 

anlagd bj& pagus antiquitus conditus. 

IL28: 2,4- g&ri ut K (gatuJ af sialfsins 

(sc. iorpjj B. 1 1 : pV. ncemd g.j vide 

Ncemdj Broa-j Garpa-j Hcerceps ncemd. 

hemultj rcet g.j vide Hemulj Rcetter. 

ceftir sva giortj sedan sfi 8r gjordt: 

postquam ita factum est. JE.'i: 1. Cfr. 

Gcerningj Gcerpj Hemsoknj Firigceraj 

Laghgiorper. 2) gifva, erlagga: dare, 

"pendere. g. tiunda^ pcenningaj morp- 

gialdj vipermundj Kr. ind. not. 4; cap« 

10: pr; Dr. 12; G. ind. 3; cfr. Omynd. 

g. biskupi 61 j prcesti korn ok kvika, 

&c. Kr. 2:pr; 10:1; 11. g. ceftir si- 

num viliaj Kr. 3i. Cfr. Ut gcera. 3)' 

arbeta (metall): facere (opus ex metal- 

lo), formare. giort gull ok silver* 

Vins, i. * Digitized by 4 < 

Google Garning -— Gotna. 28$ Gmrning, f. 1) eflrande: factio. Vi- 
dc Forgcerning. 2) gerning; forekom- 
mer har endast om brott: actio; hic 
tantum de delictis occurrit. Ef)S. 3i: 1; 
VaJ). i5:3; G. 6: pr; M. 17. gcera g.j 
Ej)s. 1:8; 2: 2. nott. 100, 3; 10:2.11. 
96; 1 2. n. 1 5; B. 1 3: pr. g#ra g". a maw^ 
£.17. g#ra g. til manSj Eps. 4 ; P r * 
iE.24. Cfr. Ogcerning. * 

Gcersimij f. dyrbarhet: res pretiosa. 
G. 18. • 

Gcerpj f 1) goraride: hctio. Jicerceps 
ncemd (skal leta) lagha g.j d. 3. un- 
dersoka om ed i anseende till formen 
ar lagligen g&ngen: territorii nemda in- 
quirito an iuramentum respectu habi- 
to formae v. iudicialis regulae legiti- 
me sit factum. Kr. 16: 3. Vide Fce- 
lags-j Gin-j Mungats-j Rapa-j Olgcerp. 
2) gerning; forekommer har endast 
om brott: actio; hic tantum occurrit 
de delictis. Kr. 21; Dr. 3: pr, 4; 9: 1» 
11: 1; Va£. 3i:a; G. 6:pr. not. 87; R. 
1 3; B. 29, gcera g.j -pin var gor y Kr. 
16: 1; EJ>s. 2: 2; 10: 2; 125 Dr. 5: pr; 
VaJ). 9, i5: 3; 21: 1. not. i5; B. i3: pr. 
not. 40. gcera g. a maiij EJ)s. 2: 2. * 

Gcerpaj v. a. garda, bygga gardsgSrd: 
saepire. B. 1:6; i4 : P r $ 16. garp g.j 
Va|). 1: 2; B. 16. not. 35. ater g.j gar- 
da igen, Ster upsatta gardsg&rden der 
man gjort en opning for att kunna 
kora igenom: saepem, ubi apertu.ra 
transeuntis currus caussa facta est, ite- 
rum exstruere. B. 18. * 

Gcerpej n. garde: ager vel pratum 
consaeptum. B. 5: 25 i4 : ^5 32. vara i 
g. mcep andrumj hafva del i samma 
garde, hafva Sker eller ang inom sam- 
ma hagnad: agrum vel pratum eodem 
saepimento circumclusum habere. R. 
4: pr. Cfr. Frip gcerpij Afgcerpis byr^ 
Ingcerpis. * 

Gasrperj vide Garper. Gasrpslaj £ gtrdsle, har gftrdsg&r* 
dar: materia lignea saepimenti. Itapro- 
prie vertenda videtur h. v., quamvis 
hoc loco ipsa saepimenta denotat; ni- 
si corrupta sit, et garpsto legendum. 
B. 2: i. 

Gceslinsa torva^ f. en torfva, hvil* 
ken, d& dike gr&fdes, skulle upsk&ras, 
och formodligen l&ggas vid sidan af 
diket, for att bindra gaslingar och an- 
dra smakreatur att falla i diket: glae- 
ba, quam is, qui incile fodit, humo 
excidit, ac, ut videtur, ad latus incilis 
posuit, ne anserculi aliaeque parvulae 
pecudes in fossam caderent. B. 2 5: 2. 
Rustici Scanenses solent primo vere 
excidere viridem caespitem, quem te- 
neris anserculis apponunt, ut gramen 
depascant; quod tamen ad rem, de 
qua 1. c. sermo est, illustrandam non 
conferre videtur. 

Gceslingerj m. gasling, g&sunge: an- 
serculus. B. 25: 2. 

Gcestaj v. a. gSsta: hospitari. pcen 
sum . . . gcest (sup.) haver^ Ej>s. 1 : pr. * 

Gcesterj m. gast: hospes. g. til garps 
){husbondej G. 22. ° 

Gceta (impf. gcette) f v. a. c. acc. v. gen. 
vSrda, vakta: custodire. g. kirkiu fcej 
Kr. 21. not. 82. vraker ok gcetir fsc. 
fcejj B. 21:2. g. (svin) a (skoghiJjH. 
42. ficets g.j folja djuret p4 spflren: 
vestlgia ferae persequi. B. 36: 2. not. 

Q2. * 

Goma, v. a. c. acc. v. gen. 1) forva- 
ra: custodire. Kr. 21; EJ)s. 18, 19,24; 
Dr. 2: i. g. sik, taga sig tillvara: ca- 
vere. gomi sik (pcer firi) at han v. 
pcer egh &c. E])s.23:i; Vins. 6:1; 
B. 3o: pr. ficets g. (cfr. Gceta) t B. 36: 2. 
Cfr. Kirkiu gomari. 2) bevara: con- 
servare. Kr. 3i. not. 86. 3) iakttaga, gif- 
va akt p3: observare. gomin pcer at 
bonderj R. i4:pr. gome at hon egh 
&c. R. 23: 1. • Digitized by Google *m Gdma — Halda. Gdma* f forvar: costodia. gcersima 
i g. havaj G. 18. taAa firo i //na g., 
Ataga sig att underh&lla henne: pon- 
tem reparandum sascipere. B. 4* !• Cfr. 

Vangomcu ° 

Gor, vide Gccra. 

Gopaj v. a. (a goper) i) gora god: 
bonum facere. g. e£ ma?f> ef>e, med 
ny ed bekrafta lagligheten af en for- 
ut g&ngen ed: novo nuramento antea 
datum iusiurandum bonum facere, i. e. 
defendere v. probare illud legitime es- 
se factum. R. 16: i. Cfr. Gopslu eper. 
halver byr skal halvan g. ok attun- 
ger attung, tomterna p& den sidan af 
byn, der icke alla tomterna stota till 
gatan, maste, d& detta felskall afhjel- 
pas, sinsemellan jamka, s& att den ene 
attungen fSr iika stor tomt som den 
andre: ubi areae in pago non omnes 
contingunt plateam, illudque vitium 
emendandum est, illae areae, quae ab 
eodem latere secundum viam iacent, 
inter se solum aequabiliter dividunto, 
ut quodcumque praedium attunger di- 
ctum habeat aream ceterorum parem. 
B. a:pr. Locc. vertit: "dimidius pagus 
additamentum vel meliorationem ad 
altefrum dimidium pagum dabit, et 
octans agri ad octantem." 2) goda, 
godsla : stercorare, B. 1 : 3. * 

Gopningj f. det hvarigenom en brist 
fylles; fyllnad, forbattring: id quo ex- 

{>letur defectus; complementum, me- 
ioratio. B. 2: pr. 

Gopsl (gopzsl)j ? godsel: stercus, 
laetamen. B. 9: i. Sed godzslo» perpe- 
ram pro gopOj B. .6; pr. not. 68. 

Gopslu eperj m. (a gopa 1) ed, hvar- 
igenom Jagiighetea af en forut gfingen 
ed bekrMftas; iuramentum, quo adseri- 
tur iusiurandum antea datum, legitime 
esse factum. Kr. 1 3: 3; R. 1 6: 1 ; 17. 
g. fiughurtan manna, R. 1Q11. Ha j vide Har. 

Hafj n. haf : mare. B. 37: 2. not. 5a. 
boa ncermir havij B. 28: pr. han a egh 
hanum til hafs at visa ok egh i 
hirpgarpj d. £• bondens son 8r icke 
skild fr&n fadrens bo derigenom, att 
han reser till sjos eller gifvit sig i hof- 
tjenst, utan han skall likvSl hafva sin 
andel af fadrens bo: fllius, qui navi- 
gationi vel ministerio aulicO se com- 
misit, ne ideo destituitor sua portione 
paternorum bonorum. Dr. 5: pr« 

Haf vrakj n. vrak; ett genom skepps- 
brott eller p& annat sStt forloradt far- 
tyg eller annat ting, som flyter pft haf- 
vet: navis aliave res naufraga vel ali- 
ter perdita, mari natans. B. 3n: 2. 

Haghj ? (Anglo-Sax. hage) gards- 
gSrd, prov. hag (unde hage, hagtorn); 
h&r gardsel: saepes; hic materia sae- 
pimenti. hugga hagha^ B. 29. 

Haka skaptj n. skaftet af en bSts- 
hake: manubrium harpagonis. B. 28: 3. 
De ratione definiendorum terminorum 
L c. constituta, cfr. Gr. p. 55 — 68. 

Hakij m. hake, b&tshake: uncus, con- 
tus, harpago. Vtde Haka skapt. 

Haldj n. (a haldd) h&llande: reten- 
tio. vitna man til haldsj i. e. Iialds 
bcendj Kr. 1 3: 3. not. 89. 

Halda (impf. hioltj pl. hiolduj VaJ). 
1:2; ES. r5: 5.), v. a. c. dat v.acc. 1) 
hfilla: tenere. Dr. 5: i; 18: 1. h. asokn 
sinnej fortsatta, utfora sin talan: actio- 
nem persequi. jE. 17. h. a fatstj fce- 
stum ok kopumj fuilborda kop genom 
fdst: venditionem solemni ritujconfir- 
mare; cfr. Fccstz. hunger haHder a 9 
haller i, fortfar : durat. G. i^: 1. up fuj 
undanb&lla: arcere, prohibere. mans 
repskape up h.j K r. 1 3: pr; ay: 1 . man- Digitized by Google Halda — Hulfnapa trcepe. 387 ni up h.a paska daghj nemL frin dea 
H. Nattvarden: a S. Coena. Kr. i5c 1. 
A. (manni) hemultj vide Hemul. pcet 
barn sum sva cer til -dit, d. &. lika- 
8om framh&llet (genom bevisningen om 
dess tillkomst): infans ita (probata vi- 
olenta procreatione) quasi in medium 
productus. M. 8: 1. 2) innehafva, be- 
sitta: possidere. G. i2:pr. 3) qvarb&l* 
la: retinere. G. ind.8; jE. 14*17; ES. 
i5: 5; B. 17: 1$ 39: 1; 47- ^. ofc hcef- 
taj allitL G. 8: pr. Ao/aa egA vcerkj 
kvcern sum halder, vcerk sum hioldu, 
neml. liket: opera(non) retinentmor- 
tuum corpus iis adbaerescens. VaJ>. 1:2. 
halda vcerk til bana pon haldin til 
halfra botj d. a. d& de fasth&ila men- 
niskan som ffitt dod af dem, sft ndd- 
ga de ock sin egare att betala haJfva 
(v&da-) boter: opera, quae retinent ho- 
minem ab ipsis necatum, quoque co- 

§unt dominum ad pendendara dimi- 
iam mulctam (homicidii casualis). Ibid. 
inne h.j Kr. 7:pr, 1; i2:pr; G. i2:pr; 
M. 17; B. 17: 1; 26: 1. 4) beh&lla: te- 
nere, habere. G. 17; M. 10: 2; ES. 21:1; 
1 B. 9: 6. A. yri^/ sinum (ok bo sinujj 
Dr. 5: 1; VaJ>. 6: pr; R. 26: i. 5) un« 
derh&Ua : sustinere, habere. h. biltugha 
mwnj E£>s. 1 o: pr. et not. 80. h. half- 
girpij B. i3: 2. et not. 67. Cfr. Uppe 
halda. 6) h&lla, forr&tta: habere, ce- 
lebrare. ru/r huse &c. i;ar£ A., Dr. 
2: 1, 2; Va}>. 3a: 4« A. fcestj vide i<Vetf 
s. 7) h&lla i bet (kreatur): pascere. 
fce sinu h. mcep lmnd ok hirpaj B. 
21:2. h. svinum a skoghij B. 42. 8) 
h&lla, iakttaga: servare, observare. h. 
kopj ES. 4' pr. A. cella rjrva fsc. Ard/j), 
ES.9:pr. 9) v. n. h&IIa hel: integer 
manere. )( bristUj Vab. 23: pr. * 

Halds banij m. (vide VGL. v. Hald- 
bani.) Dr. 5: 1. * 

Haldsbcendj f ? (vide VGL. v. Hald- 
bcend /.) kunu til h. vitna^ Dr. 8. * Halds boterj £ pL b6*er ffir Aottv 
&fo<£- mulcta eius> qui oocatlandum to» 
nendo interfectorem adiu vaL Dr. ind. &• 

Halfj vide -<^/£ 

Halffriper, vide Half girpi. 

Half gildi (halft gilde^ vitiose, ut 
videtur, B. 1 4: pr. not. 87.^ n. ersatt- 
ning af halfva vlirdet for drfipt f&- 
kreatur, eller halfva v&daboter for en 
genom vida omkommen menni&ka^ 
compensatio dimidii pretii occisi pe- 
coris, vel dimidia mulcta pro homine 
casu interfecto. gialde (aterj h.j B. ifc ■ 
pr; i5:pr; 25: pr, 1; 27: 1. bote h. 3 B. 
4: 1; i5: 1. ° 

Half girpi (half gicerpejj n ? (vi- 
de VGL. v. HalfgcerpL) B. 1 3: 2. iw* 
/ba v. Aa&ftz h. vip annan v. ma^ v. 
a mote andrumj ibid. Vitiose sLae 
dubio cod. A. duobus locis habet in 
dat. half fripij etsi talis vox eandem 
significationem habere posset. Ibid. nott. 
60,61.° 

Half interj adj. till hillften f&rvarf- 
vad eller fortjent: dimidia ex parte 
adquisitus. gift cer hcdf intj neml. 
derigenom att hatfva legostamman fdr- 
flutit: dimidiam arrham pleno iure 
^adquisivit dominus fundi, i. e. dimi- 
dium locationis conductionis tempus 
praeteriit. B. 9: i. Cfr. Gift 1. 

Halfiampnldngej m. half&r: dimi- 
dius annus. Vins. 7: 3. not. 24« 

Half markj f. half mark : dimidia 
marca. Kr. 12: pr; VaJ). i8:pr; 32: 1; 
38: 1; B. 25: pr; 3^: 1. K pcenninga^ v. 
vapmala, vide Mark. * 

Halfnaperj m. balft: dimidium. Inde 

Halfnapa trcepe^ 9. s&dant ftkerbruk, 
d& haifva ikren bes&s, och andra half- 
ten ligger i trade: illa agricultura, qua 
dimidius ager seminatur, Altero dimi- 
dio quiescente. tolf pjrnia scepe a h. 3 
en aker, p& hvars ena hslft tolf tun- 
nor sad kunna sks, d& den andra hfilf* Digitized by Google *88 Hqlfnapa trcepe — ffan. ten ligger i tr&de : ager in quo, dimi- 
^Kfo quiescente, duodecim orcae (ton- 
riae) fromeHti seminari possunt. Kr. i. 
Cfr. Half trcepe. 

Half ircepej n. i. q. halfnapa trce- 
pe. B. 1 1: 2. . 

Halij m. svans, proy. hala: cauda. 
Dr. 18: i; B.2^.4. ° 

Halmberj m. i)halm: stipulae, cul- 
mi. Kr. g. 2) skord : messis. taka v. 
hava (af sc. lorjb^ e/t halm v. £rea 
halmaj B. i:3; 28: 5; 32. 3} fir: an- 
nus. u/ta #A: til ens halmSj bevisa sin 
rStt att sitta qvar p& den arrendera- 
de jorden ett firs tid: probare ius suum 
in praedio conducto unum annum re- 
manendi B. 9: 1 ; cfr. §. 6. not um siajc 
halmaj sex &r gammait: bossexennis. 
B.p:pr. '* 

Halverj adj. half: dimidius. Kr. 2: 
pr; 10: 1; 24* pr. &c. h. annar^ unus 
cum dimidio. B. 1:6. h. fcemte^ VaJ). 
39: 1; R. 5: 2. h. siunaej Dr. 7:pn 
VaJ). 1: 1, 5; 2. halfij n. absolute, h&lf- 
ten: dimidium. Dr.^rpr; VaJ>. 14: 1; 
•iE. 3: pr; 9: pr; B. 35, 37: 2. Cfr. //0/*- 
f)^ Ncemna. Ijrti mcop halvu bota^ 
egentiigen med tredjedelen, neml. af 
s&raboten; ty for lytet bottes till m&ls- 
eganden Hka mycket som for s&ret, 
men intet till konungen och haradet: 
pro mutilatione dimidiam mulctam 
pendere; proprie trientem mulctae vul- 
nerationis; nam pro mutilatione tanta 
mulota actori pewdebatur, quanta pro 
ipso vulnere; regi vero et territorio 
nulla. VaJ). 1 5: 2, 3, 4 (ubi haec locu- 
tio explicatur); 23: 2; i£: pr; 25: 1. 
half (sc. vapaj botj VaJ». 1: 2, 4> 5; 2; 
egentl. tredjedelen af tjugo marker: 
proprie, triens vigi&ti marcarum, sc. 
half siunde mark ok fiura drtugherj 
VaJ). 1: i,5; 2. gialda mcep halvUj i. 
q. gialda halfgildij B. i5: 1. halvu 
vcerrej dubbelt sSmre, d. g. endast hiUften s& mycket vMrd som forr: du- 
plo vilior, i. e. dimidtiim tantum prio- 
ris pretii habens. G. i&pr. halvi vil- 
ia annat ok halvi annatj d. 3. bfilf- 
ten af grannarne: dimidia pars vicmo- 
-rum. B. 1: 4- noL 1 2; 2: 1. Cfr. Byr y 
Handj Hcercep. ° 

- Hamar sianghj f. sft kallasdenhem- 
•gift som gafs tili en hemmaf&dd trfll 
och trSlinna dk de gifte sig: ita ap- 
pellatur donum vernis coutuberftium 
ineuntibus a dominis eorum datum. 
G. 29: 2. Quid significet prior h. v. 
pars, nobis latet; hamarj locus petro- 
sus, huc non videtur pertinere, etsi 
hamar siangh posset verti : cubile du- 
rum, quasi sub dio in lapidoso loco 
stratum. Multo minus ex Anglo-Sax. 
hamoraj domestici, a ham, Sv. Jiemj 
domus, sequitur v. hamar significasse 
domesticum, servum, ut pro certo ha- 
bet Ih. 

Hamblaj v. a. (egentl. hindra: pro- 
prie impedire) genom lemmars stym- 
pande gora nSgon ofilrdig: membris 
mutilare. VaJ). \6: 2. 

Hamnaj f.(ahamnj portus) ett visst 
distrikt, hvars inbyggare stodo i ge- 
mensam ansvarighet for krigstjenst till 
•sjos, och de dit horande utskyider: 
regio, cuius incolae respectu militiae 
navalis et tributorum illuc pertinen- 
tium communione quadam inter se 
erant connexi. Cfr. Har, et UplL. h. v. 

HaUj pron. han: ille. Kr. 2. &c. gen. 
hans; bipa hanSj afbida honom, d. ft. 
hans &terkomst: exspectare eum, i. e. 
reditum eius. Dr. $: 2. til^ hanSj till, 
emot honom : ad v. contra eum. Kr. 
7: pr; i2:pr; i5: pr; 21; EJ>s. 4' pi> Dr. 
16: pr, 1; VaJ).8: 2; 20: i; 28. &c. dat. 
hanumj Kr, 2: pr, 1. &c. acc han; 
han (honom: eum) skal v. skulu vit- 
na, £j)S.ind. 265 cap. 3o. vil h. drce* 
paj EJ>s. 3: 1. sum h. a^ EJ)S. 16. pa Digitized by Google \ > 0m tt- «^W «$ romJWvrfrja£a> ddrmkjdrap, EfNft4fe 
©r. 1 1 : pr. stim ti. <vU viia^ ; Br. itk jr. 
*. (sc. servum) a «#&> Vtffc ai5i 2. f^tm 
<A. *#e, G. 2<£ 1. Ad» v fs(*. *pihj'*kuh 
ht freender hans ganga^ jfL n: pr; $**** 
. .. /iu w/ /<^*^ ^iit^n^ 1 ^^ 
-ft$4, sum h, a* tedej &2h 1. £* 
-wrtrir h. kirkian, ' ESc 1201 2. p*n sutn 
h. bap i vinsorpit, ' Vins.6:?, & £* 
skulde h. ncemaj R. 3c 2. h* fcelia pen, 
*R. 4 : *• *w* ^. (scvtegftinj skufufa- 
ra, B. 5: 2. Jmptz w/i» fu frap i bor* 
ghaUj B. 39. £a?n? $«ij» fu a; 8c. '&87i 
gafoa hundin, B. 56. Ofr. Ol&variais* 
Hand, f. haadi manug. Ej*.^ 'V*J). 
1 : pr; 1 5: 4; 1 6: 2; 1 8: 1 • pumul fthger 
<er halfh.j VaJ>. 1 8:pf. ^varperaU takit 
saman h. ok branaerj gripes mord- 
brannaren & bar gerriing med brand i 
handen: si incendiarius in ipso faci- 
norfc, : iitionem manu tenens, depre- 
hendatur. EJ)S. 3i: pr. scelia (ftirkiu 
njrkilj bjrght bo &CcJ i hcender mati- 
nij Kr. 4' 1; Dr. 5: pr; VaJ). 375 G. 8: 
pr; jE. 12: pr; R. 14: 1; B. 9: 6; 33. wet- 
ia i hand mannij Dr. 18: 1. nu a . . . 
hcera pcen sum handum iaker v. far^ 
allitt. B. 36: 5. hava sik i hande ha- 
ka skaptj d. a*. i sin hand: in manu 
sua. B. 28: 3. taka fce i piufs handum 3 
VaJ). 38: 1. taks (piufnaper Slc.J i han- 
dum (manni)j Dr. 6; VaJ). 3 1 : 4; 3^: pr, 
1, 3. et not. 67; §. 5; 38: pr. hava han- 
cla mcellumj feesitta: possidere. B. 46. 
af handum sik (sterjj fr&n sig : a se. 
lepa af handum scer (piufhapjj VaJ). 
32: 3; 1 cfr. Lepa. fdra ep sik af han- 
dumj Kr. 19: pr; cfr. Fdra: a hcender 
mannij i. q. a man. lepis a hwnder 
manni sander piufnaperj VaJ>. 32: 3. 
fian vcer egh iorpina sik til handaj 
han vinner ej genom bevisningen rfciU 
tigheten att benftila jorden: probatione 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. VoU II. dicetur. ES. 4: *• Cfr. Freps Juthd, 
-Afktond* *'■ (: !li : !i * , ; ^Vi'» m\V 

u Hitndkvtr^e , flandavarfkl vUi 
Handvfrkij Hdndvaerk. 

Handfaster (handftester)j ?di* v fast, 
TSstad, isom ej med blott handkraft kan 
fl^ttas: fixus, qui non sola manu de- 
moveri potest. handfast vcerk )( /a- 
nuhj VaJ>. 39: pr. Locc. vertit: **ope- 
ra piscatoria manu defixa;" et Ib.: "ae- 
cipulae, piscibus capiendis adaptatae, 
et in fundo lacu^ manu defixae." 

Handlos (handaldsjj adj. handlo^, 
ej^styrd af hand: non manu directus. 
h. wape* en v&delig hundelse som sker 
pa det satt, att U ex. ett kastadt spjut 
gor skada sedan det nedfallit och gcp 
nom stud&ning fatt en annan rigtning 
an handen gifvit det, eller ock blifvit 
kastadt ofver ett hus, utan attdensoip. 
kastat det, ser h vqr det faller ned: da- 
mnum fortuitum, quod facit ex. c. hasta, 
aut non in ipso iactu, sed, postquam 
in loqum quendam decidit, inde reperr 
cussa, aut si iaculator nQn videat ubi 
hastau super aedificium iacta, decidat. 
VaJ)i 1:1. Locc, Ve^. .iet Ih. haecver- 
ba nimis late interpretantur de iactvi 
imprudenti vel temerario; non enipd 
quicumque imprudens iactujs huc re- 
latusesL Ius Danicum utitqr hoc ter- 
mino de damno, quod non faciunt hoj- 
.minum manus. Cfr. K. Rosenvinge, 
nott. ad Eries SelL. pag. 371. 

Hand rartj n. (vide VGL.) gcera 
manni h. y VaJ). 3i:4- y 

Handski (hanzsldjj m. handske: cbi* 
rotheca* Dr. 18: 1. : > 

Handvirki (hand*virkejj n. l) {. q. 
handvcerk 1. B. 26: pr. 2) ■ t. q. nana- 
vcerk 2. B. i5: 1. utan laghhcefpat h. 
gangi firij d. 8. vattenverk : opus aqua- 

37 Digitized by Google (^ Htfkhirki -s- MaH&tyer. xioto. B.A&4' Gfiv R*r.\ * (hmdor 

tyBrkiJ * <V • V : .'.'■;?' >.? .1-1.* r\ 

. Handvitij m. handveta, piogitfvfe: 
stiva. B*9:6. Looc. et Ver. perpftam 
vertunt : "teste$ ad maptim r. pfae- 
sentes." \ 

Handvcerk (handav&rkL h. i^ger- 
ning som verkstalles med haqderna: 
actio quae manibus fit. rfo/a y. fa ba- 
na af mans -kum, Dr. i 2; Vaf>. i : 5. 
varpa ' (fce Jiri scer ok) sinum •kum^ 
B. 17: 1; 26: pr. not. 32; etsi quoque 
altera h. v. significatio hic locum ha- 
bere potest. liggia ogilder af (v. a) 
sialfsins -kum^ Vap. 1 : 3. sjnis pcet a 
likinu • . . mans h.j d. 8. tecken till 
v&Idsam behandling: vestigium violen- 
tae contrectationis. EJds. 29. 2) ett med 
hander gjordt verk, t. ex. en qvarn, 
en gSrdsg&rd: opus manu -factum, ex. 
c. molina v. saepes. VaJ>. 1:2; B. 1 5: 
i.not. 17. fa dSp v. bana v. akomu 
af mans -kum, Vaf>. 1:2; 25: 1; B. 
i5: i- — Cfr. flandvirki, 

Hankerj m. hank: annulus v. vin- 
culum vimineum, quo in saepe con- 
tinentur perticae. B. 1 4: pr. 

Haper ? i. q. humper, q. vide. 

Harj n. h&r: crinis. sjrnis alt sa- 
man ... h. ok handvirkij d. a. finnes 
h&r af det doda kreaturet fastnadt p& 
ggrdsg&rden: si crines mortui pecoris 
ad saepem adhaerentes inveniantur. 
B. i5: 1. * 

Har^ m. (egentl. &rtulle: proprie 
scalmus [cfr. BH. vv. hdborur, hdir^ 
hdsetij hdstockr] 5 sic quoque Ver. La- 
tine vertit h. v., at Suethice minus re- 
cte: "tullbord;" Locc. vertit: "scalmus 
v. remus," et Ih. : <'suprema pars la- 
teris in nave, scalmus/') i. q. harnna 
(cfr. HelsL. v. Har). Vocabula synony- 
ma har et hamna allittefationis caus- 
sa connectuntur in his formulis: byr 
tiSS er M h* °k hamnuj d. 8. Sr, i harfven fores: traha, qua fertur occa. 

B.40- 

Harvutindij m. harfpinne: densoc- 

cae. B. 5i; cfr. cap. 4q* 

Harplikaj adv. h&rdeligen: dure, se- 
Vere. Vide Ofharplika. 

Haslj f. hassel: corylus. B.3o:pr. 

Haslaj f. hasselqvist: ramulus e co- 
rylo. scetia i (sc. iorp) haslUj neml. 
s&som tecken tiil forbud : talem ramu- 
lum humi figere, in signum interdicti. 
B..19: 1; ofr. VGL. I. J. 20. et Gr. p. 
i33. fora in v. flytia (^sc. scep) un- 
dan h.j neml. d& en s&dan qvist blif- 
vit satt i jorden: segetes (in agro liti- 
gioso messas), tali vimine interdicti no- 
mine humi fixo> devehere. Ibid. lh., 

Sii de hoc loco nihil habet, refert "in 
^ ossis antiquis Latino-Barb. hasla no- 
tare ramum aridum" (Gloss. v. hassel). 
Locc. et Ver. vertunt: merges, fascis, 
Hasskaper (hcerskaper) j m. en m&ngd 
af menniskor; forekotnmer har om ett 
h&rads innev&nare: caterva v. multitti- 
do hominum; hic occurrit de territo- 
rii (heredae) incolis. alder h., i. q. alt 
hcercepj Dr. 12. Ita h. v. nobis expli- 
canda videtur, etsi Ragvaldus Inge- 
mundi eadem verba in Codice Ma- 
gnaeano vertit; "omnes de una curia," Digitized by Google » 

Hmukaper — ifcmmifc. *9* *t Ik: <"tota iWuJia* ' i qtone is%aifoatio 
L c. noo coNpnkns Tiottuiw laoi pri- 
dem ck&itatiijft$ eaae v da lb^iV., inde 
apparet, qu*d piii*a et» syiiaba ia 
Coddi luris MtgnJLeana et Gbriatepho- 
riano manusoriptis varias ioduit for n 
mas ; at» : etsi . multi oodd. habe*t A«-> 
.ki-j hiidskaptt\-&Lc*> quod paramahest 
ab IsL hiuekaprj^jQqfa&^Mv-skipe, 
familia; in antiquissimis tamcn codd. 
acribitur hce* vv hwrskaperj qued, pa- 
liter ac fuercep, ab Aor derivafcum, si- 
gnificat catervam hominmn, exercitutt; 
Franc. heriscaf; vide Scsilter, Gloss; 
Franc. et Alem. cfr. Ih. G/oif. 1. 822; 
unde Suecua S. Bibliorum iuterpres 
dicit: himmelens kdrskap, cr^a^MTcS 
wfBvtiu, Act. 7: 4a r eodem sensu quo 
ingens stellarum copia alias plerisque 
locis appellatur himmelems har> nix 
o^wttfn, Deut. 4- 19« 17: 3. &&<*-+ Si /uu- 
skaper 1. c. non pro luerskaper, ut ha- 
bet cod. F, ,scriptum, sed propria sit 
illius vocis forma, potissimum dicen- 
dum est illam significare incolas re- 
gionis har dictae. 

Hatta bandj n. hattband; spira pi- 
ki. B. 41: i* 

Hatterj m. (mans-)hatt: pileum (vi- 
rile). B. 41: ■• hvarte hyl h. cclla hu- 
vaj allitt. VaJ>. 1 5: 4- A. ganger til 
/sc. ar/i^ ok huva fran^ i. q. maper 
taker arf ok kona gangerfran^ ;5L 3: f . 

Hava (sup. havat pro Ao/fr, B. 3: 
pr.), v. a. 1 ) hafva : habere. Kr. 9, a4 : 
pr; G* 1, 6: 1; Vins. n: 5; B. 3: pr; 9: 4» 
5. A. o£ hatfpa, alhtt. iE. 3: pr. Cfr. 
Inne 3 Til. 2) hilia: habere, celebra- 
re. ping h. y Dr. 11: 1. broa sjrn h. 3 
&4?pr. not /6. 3) framhafva, fora: 
adducere, afferre. sea hvat pe h. in 3 
Vajx. Za: 4* 4) v# ^ 111 - hafva fgjort &a): 
supino praepo&itum hoc verbum indi- 
oat praeteritum tempus. h. laghhafpatj 
gcestj &c. Kr. 3: pr; EJ>s. 1 : pr. &c. ° ^Helj pdj. bd: Xtjrff &ikt Wusiv*. 
huvup luter, transtvfc )(&l&e* p \'g&\ 

a4*p*i B»44 : * 3 »' * • <i. jji. >.. L. v Vj \. 

j$Oagherj adj* li) beligtfsaaotoufjj^- 
g&hceigra manna . mcelfumj g& gbb- 
kring i prestgftrdarae och i>lostren fof 
att tigga: mendicana visitare aacertio-» 
fees et monaohios» Dri i3:pr; cfr. HelsL. 
r. Heiagher. Ita quoque Ih* intfllmt 
vv. halghir nwm. Locc. vertit: "Chri- 
stiani homines, quiin pauperes bene- 
fici sunt." Cfr* . Jptan. a) helig X s ^ 
ken : festus. A. dagker^ ES. 1 a: pc; R^ 
ta: pr.; *. . < • 

Hemjl n* 1) hem, boning : . don^us. 
Dk 2i 1, a^ B.j: a. Atu$ oi hemii^ ..al* 
Utt. Efrt. 1:8; io: i^ 2) verld: mundofe 
Kr^ u • • : 

Herrij adv. bem: domum. Kr. at; 
EJ>s. 1: pr, 2 f 5; 4, 5: 1; im. &c °: 

Hemaj adv. hemma: domi. Vaf). 37; 
iE. 5. noL 67; Vins. 3: 1; & n R. 7, 2 4* 
Aa/i ^te oA: h. fodde &c, formula 
iuramenti. Vins. 6: 7. ° 

Hemanj adv. bemiiria: domo. Ef>s. 
5: 1; Vins. 7: 3; B. a3. iiot. 47. ° 

Hevrfylghpj f. lq-fflghp> G. 11J 
pr. .* 

Hemfopaj f. bevisning derom, atti en 
tral eller ett f^kreatur blifvit fodt hem- 
ma hos n&gon viss person: probatio, 
qua aliquis adserit servum v. pecqa 
domi suae esse natum. Vins. 7: pr. -pu 
vitaj Vias. 6: t; 7: 4- man a *£& 
-^w j/na / /aA: lataj d. fi. cU denna 
bevisning skall ske, skall kreaturet ej 
s^ttas i qvarstad: qui talem probatio- 
nem debet proferre, ne deposito litigio- 
sum pecus apud sequestrem. Vins. 7: a. 

Hemjopu eper^ m. (vide VuL^ 
Vins.6:^ ° 

Hemsoknj f. hemgfing: securitatis 
domesticae violatia h. ok husbrutj 
£bs. ind. 1 • g^ra A.^ EJ)S. 1 : 3, 4t & 
14. g^ra manni h.j EJ)d. ind. 17. A» Digitized by Google *ft* 4hm^^ Ifabkb^ 
ttt mahlj'®tkfciW varp^Jha* 
ih., Bj& 33^ T «*ri fiH>at*lM 
i h.j i.e. in illo Capite, ubi de hde 
erimine bctum est Ibid. ° ^ 

Hemulj adj. (Isl. heimill) tiHegnad, 
forsvarad (om en ritttighet) : appropria- 
ttts, defensus (de hire quodam). -li ga>* 
rdj flBrsvara sin besittning eller tor- 

Sxing af en sak, dft klander akett och 
ngesmannen blifvit upgifven: pos* 
sessionem vel factiam alienationem rei, 
lite mota et auctore laudato, defende- 
rt; a) sSges i fr&ga om jord bftde om 
innehafvare och om fftngesinan: dici* 
tur, ubi sermo est de rebus immdbi- 
Kbus, tam de possessore, quam de au- 
ctorer ES.6,8, u: i; ia: i. b) fore- 
iommer i frftga om losoren endast om 
f&ngesmannen, som forsvarar forytrin- 
gen genom ed derom, att han sjelf la- 
tit forfardiga den tvistiga saken, eller 
att den ar hemmafodd : occurrit, re- 
spectu bonorum mobilium, tantum de 
auctore, qui factam alienationem de<* 
fendit iuramento, quo probat se rem 
litigiosam fabricandam curasse, vel il- 
lam domi esse natam. Vifts. 6: x, 7; 7: 
pr. halda (manni) -Itj forsvara for* 
ytring (af jord): factam alienationem 
(ftradi) defendere, v. evictionem aver^- 
tere. ES. 6, 7 (ubi, pariter ac in cap. 
6, sermo est de auctore ius possesso- 
ria defensuro). varper hanum egh sko- 

Sher h.j kan hap ej bevisa sin rattig- 
et att hugga i skogen: si ius suum 
caedendarum arborum in silva nequeat 
probare. B. 34: pn De significatione et 
etymologia h. v. cfr. Schlyter, Diss. 
supra p. 2^2. cit,., p. 21, 22, et not. 4& 
Cfr. ' Ohemult. 

Hernula, v. a. 1) i allm&nhet, for- 
svarasin ellfer annans egander&tt el- 
ler annan rattighet: generatim, domi- 
nium v. aKud ius, suum v. aiienom, 
defeqdere. sialver h. scer, sjelf bevisa sin eganderHt: ipae cbtokrieiin : atmilf 
probara^ Kr. 3:pr, ES.ro, ir: •; r3:pr* 
pa skal pcen A» sum g*f; d. tt. sMg» 
ftt hvilkendera han gaf : donatof indt* 
cato utri dederit, Rr. 3:pr. iuhvariuni 
perra &c, afgora ftt hvilkendera han 
sftlde : ■ decidere utri vendideriu Vins. 

2:5. pcen sum han *4ape* ftt hvilken 
azi upgaf sig fdrst hafva sftll: is, cui 
dixit se prius vendidisse. ES. 1 4 : *• **I 
han fsc. iorpwghandin) h., d. 8. for» 
svara landbon derigenom, att han till* 
stftr att han &t honom arrenderat den 
omtvistade jorden : si locator, confiten- 
do se agrum litigiosum colono locasse, 
illum defendaL ES. )5: 3. 2) i syn* 
nerhet, forsvara fi5rytrad jord emot 
klandereller fiverkan: speciatim, prae- 
dium alienatum contra vindicationem 
v. iniustam usurpationem defeudere, v. 
eius evictionem, mota lite, avertere. h. 
manni iorpj ES. 1 2: pr. h^ absolute, 
ES. irid. 8; cap. 3: 1 ; 7, 9: pr; 10,11: pr. 
han skal . . . h. (emtoris ius defende- 
re) ok fsc. pceh sum avcorkape skal) 
egh lufs ep ganga^ ES.i5:5. Ordet 
hemula forekommer nfigon gSng, lika- 
som hemult gceraj afven om innehaf- 
varen af jord, hvilkeu leder tiii sin 
f&ngesman: h. v. nonnumquam, pariter 
ac hemult gcera y etiam occurrit de rei 
immobilis possessore, qui, lite ad au- 
ctorem deducta, ius suum defendit. 
ES. 11: 1. nott. 35,4^ * 

Hemuldj f. hemul, forsvar for egan- 
der^tt (tili jord eiler los egendom) el- 
ler nftgon annah rattighet, hvilket vin- 
nes genom ratt faiigesmans upgifvande: 
defensio dominii (rei immobilis vel 
mobilis) vel alius cuiusdam iuris, quae 
iustum auotorem laudando efficitur. 
(ganga) til hdghs at h. (leta), soka 
sfidant forsvar vid grafhogen, d. a. ge- 
nom att leda till en numera dod fftn- 
gesman: talem defensionem in tumulo Digitized by Google Henihld—i^Hin. M ^ofcerere, L e, Buctartm iam mbrtaam 
limdare. ES. i o; cfr. Ih. Glois: y. Aog> 
Jfe^* -Jx fow &c, soka hemut hos den 
&c: defensionem dominii petere ab 
eo cmi.&c. Vins^p: \. leta h. sinna 3 
akafta sig forsvar af den som till&tit 
honom att hugga i skogen: defensio- 
nem qnaerere apud eum, qui veniam 
caedeudi arbores dedit. B. 3^: pr. a h. 
lita, til -4s lita y vide Lita. stcemna h. 
sinne, i. e. hemuls mannesinum. ES. 
i5: 5. egh na h. sinne, vide Lepsn. 
fa h.j dominium suum aliudve ius 
auctorem laudando probare. ES. ind. 
20; cap. 1 5: 5; B. 34- pr. pcen iu fyl- 
ghiTj d. S. den som hemulsmannen sS- 
ger att han s&h till: is cupi quo stat 
auctor, v. cui ille dicit se vendidisse. 
ES. i^: 1; Vins. 7: 5. hvar egh kum- 
ber h. innan lagha lepsnum^ da saken 
ej blir hemulad sedan den blifvit ledd 
tdl f&ngesraannen, d. S. da fengestnan 
brister at hemul: ubi, lite ad auctores 
delata, auctor factam alienationem de- 
fendere v. evictionem avertere nequit. 
Vins. 6: 3. coll. 7:4« 

" Hemulij m. i. q. hemuls man. Vins. 
7: 5. not. 56. 

Hemuls eperj m. ed, hvarigenom sal- 
jaren bestyrker den skedda forytrin- 
gen, och forsvarar koparens ratt: iura- 
mentum, quo venditor adserit factam 
venditionem, et defendit ius emtoris. 
bipia han sea -ep at scer (sc. hemuls 
manninumjj d. 3. emottaga s&dan ed 
af hemulsmannen:. rogare alium ut ta- 
le iuramentum a se (sc. venditore) 
accipiat. ES. i5: 5. 

Hemuls man^ m. hemulsman, den 
som till en annan forytrat en sak, och 
vid upkommet klander skall forsvara 
den skedda forytringen: auctor; isqui 
rem (immobilem vel mobilem) aliena- 
vit, cuiusque est, factam alienationem, mbta lite, defiindere. ES. 6, 8, 1 arp^j 
r5:5; Vinsr-7: 5; r - 7 ■* : v 

&etcc (impf. fuetj ■&. 22. aot/ 4**) * 
n. heta, kaflas: appellari. h skripta- 
brutj hamar siangh, dana arfy &c 
Kr. 1 5: 1; G. 29! 2; JE. 22. not. 4 2; B. 
3: 1; 11: 1; 27: pr. A. sakldSj faltinj 
sakerj laghgangitj Kr. 19; R.8:pr; B. 
i:4* h. kasna vargherj aghnabakerj 
hcercebs pi&kkerj &c. Ebs. 3i:pr; 3at 
Dr. 15: pr; G. ind. 22; M. 8:pr; B. 2$ 
6; 28: 4. pcet /sc vingcef) hetir siax 
6ra y B. 9: pr. * 

Hepinj adj. odopt (om barn); non 
baptizatns (de infante). Kr. 26: pr; ^E. 
6: pr; 7. hepitmoi-j*, Karnmord: clan- 
doctina interemtio infantis sui reccuj» ■ 
nati, ac noudum l^ptizati. Kr. 26: pr. a 

Hepnaj f. (vide VGL.) * Iude 

Hepnu bjrj m. i. q. hogha byrj 
q. cfr. 

Hialpj f. hjelp: auxilium. Ej>s. 1: 7. 
sokia (man) til -pa^ Eps. 1:1. opa v. 
lopa sik til h.j VaJ). 3 1 : 2. * 

Hialpaj v. a. c. dat. hjelpa: opem 
ferre. E{)s. 1 o: pr. bipi sik sva gup h. 
&c, formula iurisiurandi. Vins. 6: t. 
sialver h. sik ok fopa sikj M. 12: pr. 
h. manne i Jiem ok ur heme^ neml. 
med dop eller denH. Nattvarden: re- 
cens nato v. morituro baptismuni v. 
sacram coenam impertire. Kr. i. /dn- 
da skript -per (egh) fri (biskups sak 
v. fea botjj d. S. boterna undgas (ej) 
genom enskild penitens: privatampoe- 
nitentiam subeundo (non) evitatur mul- 
cta. Kr. i5, 18: pr; 20. forfals eper 
-per tysvarjR.g: 1. pa -per hanum 
egh forfals eper v. vilzs eper^ Vins. 
6:3; B. 21: 1. * 

Hin (pL hinirj hinij hinnej Dr. 3: 2; 
Va|>. 6: 2; 20: pr. ti. s. hitj hintj JE. 
3: 2; R. 18. pL hutj G. 16: pr.), pron. 
1) den andre: ille, alter. Ej». 5: pr; 
1 2} Dr. 2: 2; 3: i — 4* & a h* n ~ ^inj Digitized by Google »94 Bin — Ho. den ene, defc andre: atter— alter. Dr. 
'3* aj 7:1; R. 8: 2. annarf—hihj idenu 
Dr; 7? 1* /u ene—- bineflere, M> 3: pr. 
a) ABd^C^m): is (qui)* At.JzcjHj Kr. 
37^ 1; KJ)s* i: i; », 27: nr; 29; Dr. 3: 
a. &c. ; A* #/v Vins. 0:0; R. 3: 1. 3) 
prtie. *lef. h. frmlsa, gambiaj JE. 1 5. 
i*ot. 3i; B. n: 1. ° 

;'.'♦* Hmdersmcessaj f. Henrics messa: fe- 
$tnm Henrici, dies XIX Ianuarii. B. 
%3: 1. not. 57. 

Hindra dagher 3 m. (vide VGL.) 
G. 10: pr. et not. 79. ** 

Hindradagks gcef, f. morgong&fva, 
s& kallad deraf att d** 5*^ pfi Am- 
ur, — *~3«**t uonum a marito postridie 
nupti&rum uxori datum. F£*« 19; G. 
10: pr. 1; i& pr. (Hic apparet vera ori- 
go huius nominis; in Iure Vestro-Go- 
tico autem donum ita appellatum non 
nisi improprio seosu s. ex analogia hoc 
noinine insignitur.) * 

Hinna, vide Inna. 

Hion, u. pl. (in sing. occurrit VaJ). 
3a: 3, nisi annopugh hion v. anno- 
pught hiona jbi jegejidum sxt) i)man 
pch hustru : maritus et ,uxor. Vide Hio- 
nafcelaghj Hional.agh. 2) husfolk, 
tjenstfolk: servi aliique hoimnes ad do- 
mum pertiqeptes. Kr. 9; Eps. 37: pr; 
VaJ>. i3: pn 3i: 1; 37, 38: pr; .R.7; B. 
34: 1. annoppgh b.j VaJ)..33: 3; .G. 16: 
pr; 1 8. .3) i allmanhet, personer, inen- 
- niskor : generatim, homines. all folk- 
frcels h.j Pr. 12. v Cfr. Hiona. ° 

Hionaj n. en af nfigons husfoik: 
unus ex familia alicuius. Ejjs. 1 : pr, 8; 
VaJ). i3:pr. not.3j. frcelst h.j Va{). 
3 2: 3. daghlikt h.j R. *4:pr. — H. v. 
occurrit qnoqu? in Iure VG. I. K. i.5: 
pr; II. K. 3o; AdcL-7: i,& etsi in glos- 
sario confunditur cum y. hion. 

Hionafvlaghj n. hjonalag, fiktenskap: 
coniugium (ad verbum: societas coniu- gnmV Kr. 219: 1. A. teuda/tSsej atsMfr t ■ r » .*<»■. v iaj Kr. a& 

Hionalaghj n. I. q. hidnaftelbtgfo 
Kr. i8. not. 3r; 2$: i. tiot. 44- * : ' 

Hiorpj f. hjora (egentl. af n5tlr<&- 
tur): grex (proprie, bovum). % stopj 
B. a4: 1. vraka bort hund ok h.j al- 
litt. Ysip. 3i:3. ! ' 

J9Vb/fi gatajf. fegata: actujv via^r 
corum. norn gata ok h. A allitt', Bi 

Hiorphunder, m. fahund, vallhund: 
canis pecuarius. B. 2^: 2. 

Hiorpwtj f. bet^smark: pascumn, 
B. i3:a. 

Hirpgarperj m. (a hirda 3 custodire; 
hirdj satellitium) bof : aula. Dr. 5: pr. 
Scribitur h&rg&rdj not. 87. ibid. Cfr. 
Haf 

Hirpij m. (a hirdaj cfr. Hirpgar* 
per) herde : pastor. halda fce v. gceta 
mcep hund x>k h.j ailitt B. 3 1 : a; 4 a * ° 

Hittaj v. a. 1) hitta, finna: inveni- 
re. Ej>s. 1 7; Va^. 3o: 1 ; 3a: 4; 33: pr; 
G. 19; iE. 7; R. ind. a3; B. 35, 37. hit- 
taSj pass. finnas, vara till: in veniri, es- 
se. Ej)s. 17,30; Dr. n: 1; B. 4: a. hit- 
tas tilj idem. EJ)s. a5; iE. 7, 8: pr. not. 
58. Cfr. Nyhitter. 2) Tfika, trfiffa: of- 
fendere, convenire. B. 16. not. 41. hit- 
taSj dep. rfikas, stota tilisammans : con- 
venire, concurrere, colfimitare. EJ)s. r: 
y; Dr. 17: 1; B. 4: 2. hittas viper j 
ldem. Dr. 17: 1. not. 14. 3)besoka, gfi 
till: adire, visitare. Kr. 2 1 . A. ^ (^Soti- 
,da)j idem. Dr. 11: 1. A. man hema, 

R. 7> 24. ° 

i7/^ n. (Anglo-Sax. hjrdcuij Angl. 
AzJe^ ceiare) hide, ide: iustrum, lati- 
bulum ferae. B. 36: pr. 

Hux&tj n. (IsL hialt) 9 sv^rdsknapp : 
glohulus capuli ensis. mcep hornum cel- 
,la -tuwj allitt. Vab. 19. 

ffoj vide pron. Hvar. Digitized by Google Hofp& ■— Bvati. *9* 6CC hannej J5. 4: 1 * acc. hana^ Kr. 1 5: 
pr; 17, 36: pr. (ubi tamen not. 83. cpd. 
H. rectius, ut videtur, babet dat. Ae/i- 
ne) &c. £a $&*/ fsc. malsman) hcenna 
(sc. gopsj fdrst bota j Dr. 9: 1. ° (hunj 

Horj n. bor: adulterium. Kr. 1 3: 3; 
i5:pr, 1; 35: pr; 37: pr; VaJ>. rubr. gce- 
ra A. undir man 3 d. a. med annan 
mans hustru: adulterium facere cum 
aliena uxore. Kr. 37: 1; Ej)s. 36. not 
35; Vaf>. 3o: pr. ° 

Horkona, f. qvinna som begatt hor: 
adultera. Ef>s. 36. not. 38. ° 

Horkunu barnj u. barn afladt i hor: 
liberi adulterini. JE. i3. 

//or ma/, n» mal som ang&r hor: 
caussa ubi de adulterio agitur. Kr. 
ind. 37. 

Hornj n. 1) horn: cornu. B. 34: 4- 
kviki swn h. okhof haver^ allitt Vins. 
1 . />cer gange h. gen -ne ok hof gen 
hof d. 3. bada egarnes notkreatur ocb 
hSstar beta om bvarandra i bdda be- 
tesmarkerna: amborum dominorum bo- 
ves et equi promiscue pascunto in col- 
limitantibus pascuis. B. 1 3: 3. 3) dryc- 
keshorn: vas potatorium e cornu con- 
fectura. sla annan mcep -nwn ceUa 
hiceltwnj allitt. Va}). 19, ubi v. horn a Vqr. e£ EfOC?. jrertitur: "ferrum ca* 
puji iasUr cornu , ^caain^;" qu^ 
ex;plica$io si v$pa sifc, ,vc$ba hprn et 
Aigtt bpc lcxtt ^Hint synoayma., Cfr T 
Diurs horn. ». ■ 

- /Zor/t ga*a 4 £> i. q^ A/arf* gafrb q* 
vids. ; 

Hors^ tu 1) ?fa: equa. X hcester* 
B. 34: o. )( &o, B. 45. 2) hast eller sto: 
equus aut equa. X n &i> VaJ). 6: 1 . ° 

Hor sdkj 1. (vide VGL.) giva man- 
ni v. kunu h.j Kr. 37: pr. et notgt; 
\ 3; Vap. ind. 36. vinna pom til h.* 
>. 37: pr. fcellas cella vcerias flri h.j 
Kr. 37: 1. not. 30. ° 

Hor siangj f. egentl. sSng, der hor 
beg&s; Sfven* sjelfva brottet: proprie 
lectus, ubi committitur adulterium; quo- 
que ipsum orimen. <varpa drcepin i h.j 
Ej>s. 36. taka man inne mcep kunu i 
h.j Kr. 37: pr. fceUas cella vcerias firi 
h.j Kr. 37: 1. 

Hover (hofjj m. bof: ungula solida. 
Vide Horn. 

Hvar (harj B. 5i. not. 48« harr, R. 
4:pr. not. 19. n. hvartjj pron. bvar, 
hvarje: quisque. Kr. 7: pr, 3; 11, 17, 
18: pr; 34: 1;. 3i. &c. h. perra^ Kr. 
38, 3 1. &c. h. pripij Kr. i3: 1; R. 3: a. 
h. tiundij Kr. 9. po hvarUj vide po. Q 

Hvar (hvaj Efs. ind. 10; cap. 10: 
pr; 37: 1; Dr. 4» pn G. ind. 9. &c. 
hvarrj ES. i4? 1; Vins. 6: 4« Ao^, Kr. 
33. not. 1 1; Eps. 10: pr. n. 35; 37: 1. n. 
43. &c. n. hvatjj pron. hvilken: quis. 
gen. m. et n. hvaSj Vab. 1 3: pr; B. 
3o: pr. dat. m. hvem^ Kr. ind. 19; ES. 
16: 1; R. 14: pr. hvariumj Vins. 7: 5. 
hvar perraj ES. 14: 1; i5: 4»&<?» hvar 
v. hvat sumj a) hvilken, hvilketsom: 
quis, quid. Ebs. ind. 1; Dr. 3: pr; 11: 
pr; Vaf. 33:4; G.ind. 19. &c. b)eho, 
ehvad som: quicumque, quodcumque. 
Kr. 33, 33; Ef>s. 8, 10: pr; 11, 37: 1; B. 
17: i. &c. hvaj omiss. swnj R. ind. 3. Digitized by Google ** hvat, hv*m hm vB tuatde^, Kr 
kvarn suin (sc mtlsceghandin) hcelder 
trilj Btv3:pr. Atratf ffomj pcet hcHst 
rihwlder asr, Vab.{fc 2; B. 21: i; 45. 
ce hvem hcelst «c. R. i4:pr. ^ 1 * 1 * 
epum, daghj male, epj Kn tnd. 1 3; 
cap. 2: 1; Dr. 4: 4; R. 6: 1. Cfr. ^B. * 
/Ti>dr, adv. hvar: tibi.' VaJ).^i i;VE. 
5; B. 1:4. Cfr. y». a 

ffvarghin (o. hvarte; hvaske, hvat- 
tej Kr. 16: 2. et not^. 75,79.), pron. in- 
cendera: neuter, nullus. Kr. 1 6: 2; Va J) # 

§7. h. perraj ES. i4 : f 5 i5: 4> '^P 1 ? 
R.8:pr. * 

Hvarghin, adv. ingenstades: nus- 
quam. Dr. i3: pr; Va{). 1: 1; 3i: 1. ° 

Hvartj adv. hvart, bvarth£n; quor- 
sum. VaJ). 3a:4> B.i$:pr. • 

Hvarte,n. a pron. hvarghinj q. vide. 

Hvdrte (hvatske; Itvarckej hva~ 
skej hvadkej Kr. 16:2. not.83. Ava#- 
kej hvatte, ES. 9: pr. not. 99; 1 5: 1 . 
n. 59. B. 22. n. 44:)-» con j* (proprie n. a 
pron. hvarghinj €&. c. vil ncemdin h. 
jasra fcella cetla vceriaj Kr. i& 2.) 
ivarken : neque. h. . . . &//#, E J)S. 5: 
2; Dr. 2, 3: 1, 4; 18: 2; VaJ>. 8: 2; 1 5: 

3, 4* & c * *• • • • °* *fi&» R- 3: 1; B. 
39: i. h. . . . eg/& . .. ok egA, EJ>s. 1: 
6; Dr. 3: 1. * 

//?;«£ (hva pcetj pro hvatpcetj iE. 
3: i.Jj fconj. (proprie n. a pron. hvar, 

3uis; ex. c. pa ma bondin h. [hvilket- 
era: utrumcumquel han vil hcelder 
hana • agha cella burt lata> EJ)S. 26; 
cfr. ES. 4: pr; 9: pr. hvat perra hon 
fcelde allan bjrn cella &c. R. ^: pr. n. 
22.) 1) antingen: utrum. h. ... cellaj 
Dr. 2: 2; Vaj). 35. not 88; ES. i3: 1. 
h. hcelder . . . cella, Kr. 2: 2; 3: 1; 18: 
pr; EJ)s. i^pr, 2; 5: pr; 7: pr; 23: pr; 
R. 4: pr« &c 2) ehvad : sive. h. . . , re/- 
laj Dr. 18: 2; Vab. 17: pr; G. 21: pr; 
R. 3: 2; B. 3o: pr. h. licelder . . . celldj Bw» +*&*&*. Rr.iifM; EJ>& 12,22. &c. ^.ro^ii. . 

(haMer),.. aHtaJJh^:^ *• *5:$tf 
3o:pr. Cfr« JE. * * ;i 

Hvatskej vide Hvarte. . ; 

Hug, n. 1) bugg, huggning: eaeaio» 
ictus (gladii &c). VaJ). i:pr; 17: pr* 
Cfr. Afhug. 2)alag: ictus (flagri &a) r 
plaga, Dr. 18: 1. ° 

Hugga (impf. Airog, plhioggu, Va}>.' 
i:pr, 5. &c.) v. a. 1) bugga: (securi, 1 
gladio &c.) caedere. A. ncesa Htcaf 
andrumj Va J). 1 8: 1 . h. bat ur lastj JB. 
43: 1. (trce) af stumne h.j Vins. 7: pr. 
tr(B, skogh up h.j B. 33. hugger f&r 
niper (sc. prcelin)y si, vimen ampu- 
tando, demittat servum suspensura. 
Dr. i3:2. h. sunder^ B. 6:1; 23. h. 
ater vceghj vide Ater 1. h. annari, 
Kr. ind. 22: h. anhan sar^ VaJ). 6: pr: 
h.atmanne, VaJ). i:pr; 17: pr. til lu) 
VaJ). 17: pr. h. man niper^ Dr. 2: pr. h. 
fceihcelj B. 2^: 1. annar hugger, d. a. 
drMper: occidit. Dr. 5: 1. not. 97. /*. isko- 
ghij hugga trftd iskogen: ligna 111 silva 
caedere. B, 3o, 3i. Gfr. Af-> Firihug- 
ga> 2) hugga ned, fslla (trad): caedere 
(arbores). h. trce, ek, &c. VaJ). 1: 5; B. 
01. h. skoghj B. 33. 3) tillhugga: ma- 
teriam iigneam formare. h. hagha, B. 
29. 4) sonderhugga: ictihus conscin- 
dere. h. klcepe ceMavakn annars, EJ)s. 
3: 1. h. garpj huSj bat, B. 23. 5)s&- 
ra: vulnerare; VaJ). i:pr; 8:2 (ubiver- 
ba h. et sargha sunt synonyma); 14: 
r. h. fce )( slaj B. ind. 24. i synner- 
et hugga fulls&r: praesertim ple- 
num vulnus infligere. VaJ). 11: pr; 12: 
3. )(sla, Kr. 23; EJ)S. r: 5, 7. )( drce- 
pa, Kr. 23; EJ)s. 1:2, 5, 7; 3: 2; Val). 
9; B. 24: 3. coll. pr. Cfr. Blopj jB/op- 
viti, Fullsterej Sdr. 6) sl3: ferire. 
til h. (ma*p gisl)j Dr. 18: 1; Vaf>. 23: 
pr. 7) bjta§ (om fargalt): mordere (de 
vcrre). VaJ). 2. ° 1 Digitized by Google Hvi — Bu$m> m %\ Ej>a. a3: pr; VaJ>. 37; Gw iodtaa; IjL 
»3:tj Ei:i* 

Hvilikin (hulijdn, huikinL pron* 
fl hvilken: quis. Dr.ind.ft A. perra^ 
G. ind. 28; iE. 6: 1; ES. 10; Vins. 7: 5. 
flot. 58. jf) bviiken som hilst: qut» 
ctftnque. Vaf. a; G. 6: 1; B. a3. h. ncefc 
derj Kt.3: 1. <* #. fl&rtajj ES. iS:^ 
ft. 14: pr. •'•; 

' /fc/i/, n. hull, iott: caro. X hupj 
Vaf. 19, a3: pr. • 
_.. ffulikiBj hulkirij vide Hvilikin. 

: tfiwa maljU.fr hpmi) roal som 
grtmdar sig;p& osfd^r, mistanka: <?apa~ 
$a quae ipcerta suspioione nititur* X 
jrppinbar n|a/, ok laghvunnfrij Kr, ao} 
;. X laghkalfffp fnalj Kr. 1 3: 3. 
. //umi, m. (IsL Aii/w, *• qreppscur 
lum) kum, dunkett begrepp, ; ifeistanka : 

obscura idea, suspicia Vaf>. 3a: 4- Cfi> 
Humu mal. . 

Humperj m. urfjsll, ett ifrftn en bys 
dfriga egor skildt jordstycke: sotum a 
eemmuni pagi agro separatum, et ex- 
tra communionem vicinorum positum. 
B.3:pr, 1; Si f) 11: pr. i -pe adlaha- 
pij v. / -pum cMa hapwn X i tyg- 
dum fyj G. 3; E& 3: 2; ubi duo vo- 
eabula synonyma allitterationis caussa 
discruninanttu»; ut reete observat Ver. 
-pum af sasliaj afsondra och " forytra 
sftrskilda jOrdstycken; agros a praedio 
separare ac alienare. B. 6cpr. Ih. (in 
Dial. Lex.) refert v. hump hodieque 
apud Ostrogotos ac Sudermannos nota* 
re portiunculam terrae: H ett stycke jord, 
ex. gr. skogshumpj dngshamp" 

Hunderj m. hundr canis. Vab. a, a5r 
pr; 3a: 1; Vins. 1; B.a4-3» 3o: 3; 5o, 
5i . Cfn Hirpij Hiorpj Hiorp hun- 
der. * 

Hundrap (nundrapajj num. hun- 

* * , et seris munita. Vins. 1; B. 33. odo- 
rat h.j R a3. Cfr. if/jte s, Heik j, 
Nothus. • . ' 

Hu$aj v.a. bygga bus: aedificia ex- 
struere. B. 11: pr. • 

Hushondej m. 1) i.q; bonde u )(g<B* 
sierj G. 33. a) i. q. ; bxmdk «. VaJ). 36. v . 

Husbrutj n. (ab fctt btyta), upbry-^ 
tande af hus, inbrott: effifictura, Cfn 
Hemsokn. •/. < ;? 

ffusfru (husfroaj iE* gr pr.not. 76. 
hustrUj Kr. 3i. nott. 70, 76, 84; /E})$.; 
^.n. 73. &c .hustroj hostroj husiroj 

G. 10: pr. not.75; f4* i« n- 495 $• ^* n * ^ 3: 
22. n. i3r), f. husmoder, (bondes) hu- 
stru: materfamilias, uxor. Ef>s. 9; Pr. 5: 
prj G. ind. 31— 3 3; cap. 5: pr; 10: pr; R. 
3:a; 7. )( bondej Kr.3i; Va|>. io, 33: 

: : S8 Digitized by Google *9* Husfity:,yti ttytut&na. go, terminum universaram arearum, 
plateae parallelum, constitueus. Vide 
JEg. * (kovop) 

Huvup duker, m*. hufvudklade: 
supparus, amictorium. G. i5. 

Huvup luter, m. (vide VGL.. in 
Hovoploter) Kr. 2^z pr; G..ar: pr. helj 
halver h.j KA 2^: pr. Interpretatio h. 
v. quae dfttur Kr. 24: pr., respicit illum 
casum, ubi filii filiaeque una capiant 
hereditatem; non vero illum, ubi he- 
reditas iamn arf dicta in duas princi- 
pales partes-primum est dividenda (yE. 
3:pr.). * 

Huvup ramarkarj m. pl. hufvudri- 
marken, r&m&rken som utvisa omkret- 
sen af alla tomterna i en bv: limites 
principales, ambitum universarum area~ 
rum in pago terminantes» B. 1: 4; 2: pr. 

Huvups eperj m. ed angSendehuf- 
vudsaken : iuramentum de caussa prin- Huvups malj n. bufvudsakn c^ufftji 

prinripaH* ft. a6. Al * v ■^.•va,^\ 

Hwvups ijtalj n. ,det m&tt eller ra-? 
dclning, hvaf igenom bys egor aro foj^ 
delade em#ilau grapnarne: mensura v r 
oorma, s^cundum qppm agrV ifXter vl- 
cinos in r pagp. (UspeFtiunCUr, > hwnpe^ 
utan h.j ett jordstycke somn&gpn qge$ 
utom denna rakning eller gemeilskap 
med grannarne: po^io terrae, quae 
priticipdli 

w ea fundr pars,' ctii aed^s^inrfstUlrf^^ 
Hiivups \ititifyetj huitapfmtinj ihi 
hufvudman: priticeps; 1) i brott ell*£ 
ansvarighet: iri re&tti. t)r. 2: 2; B. 8: # 
£fc?r a*r hv&r h. ^iri sialvmi jikj Kr. 
18: pr. 2) i edg&ngi in iin^iunamio; d&ri 
i^: J>r; v 1 5: 2; fU 5c r; i|5i ScrifciiturfAe^* 
wte manj Kr. 1 8: pr. not. $. huusmtfK 
der, Dr. 2: 2. not. to. p (fovops mdperj 
Huvups sakj ft hofvudsak: caus$a 
principalis. Vab>so:r. pa> .f&llif *U 
-rkin y R. 5a 1; cif. Fasila, 4r *n t 

Hupj f. h^d: cuii% pe|&<fY9|»;3j8 
pr. giceldah. siHOjblifysL hudstfnken; 
flagellari. Va}>. 3gi; ^ £<# a^ru orat^e 
ceiia h. hansj duarum orarum niulctfua 
solvito, aut flagellator. V^. 4*» pf« Cfjr- 

Hvcerwaj v% n< kotanM bsrt, forlo- 
ras: disparere, ajmitti. lysa hvat har 

num a:r hurvitj Vaf>. 3a: 4- ^#& «w 
hmA: hvurvitj B. 37:pr. 

Hjrggia (impf. nughpe), v. a. tan- 
ka: cogitare, credere^ B.7-*pr; ip:pr, 
h: ab besinna, korama ih4g: reput^re, 
meiniliijise. ES:8;B.5i, v 
- Hflidj v, a. holte, bet^cka : tegere. 
Vaj). 1 5: 4. v 

Hyndsimaj f. hynda: canis femina. 
B. 5i. v Scribitur hwndsima, hynsoma, Digitized by Google Hyndsima <■*■ Hielghudggha brut. *qq 

.,:■ H&^htvapepj tk* i) bMgptfuG^ flhrds- 
^i&raepiineri&im. B. 22. stcemna maft- 
ni Ml -pa> d. 5. for att . j£pi&& ho- 
-nom att h&lla g&rdsgftrd: actionem odk- 
tra aliquem instituere de saepibus stru- 
endis. B. 16. 2) garde: ager consae- 
•ptos» B. 1 3: 9; 21:3. , f , •«■ 

4 J5T&/, n. dod: mor& dd v; hita&l 
-tupliatj Kr. 8; 1, 2; Va}>. 1: 2;tfJ..i5;pt. 
-tfggiaj stenka^ hugga i hcelj Ebs. 23: 
pr.nott. 02, 95; Va£. 3i: 1; 35; JBL ^i 
*i. $/a iniaslj Kr. 8: i.not. 11. sia v. 
Hggia hcelj Kr. 8:1. et not. 20; EJ)6. 
*a3cpr.'° :<. 

JSo?/., m. (Isl. &«?//) pinne, : plugg : 
paxillus. Vide Tiuper had. \ A\ 
• > Hastda, f. (vide VGL.) B. 17:^13. * 
Hcelder (haldcer* VaJ>. 23:. i* &c. 
«*//er, VaJ).i7:pr. not. 37.J., adu.Yhal- 
•dfe: potius. hvat sum jlete vilia\h. J 
B( 1:4. A*;a£ A. . i ; '.ai/a, . vide jHtuo*. 
. . ~ - rj *hn)ilikin h.j vicbe Hyilikins. igh h.j 

jw4w* *WTW4 ^gdi» fcarhafd: qtfpque ^ heller: nec. 'Ifcv^pr. — Htelutj 
terr* usucflgta. B*3:i; 28:pr f 2,4. Cfr. W er j # bdlstr potissimnm. cc huru 
.log/ihatfp. 2) ISgersro&i: stqprMm, .^^ ... . h. &c. EJ>s.8. Cfrrptyn. 
^ncub^qs.^ ^ f j6:pr f ° /ywar. * - \ . - 

HtefpHj v. %i' ha£da, be$itt* a£h bp*- ~c\\Ha?lghj f. i:q* hcdghpi VfawM 
Juih (jo?d),> vinna; h^fdt^ possidere et co- Hcelgha batdaghij m. i r q* hcelghUr 
•fcr^ (lerratn), us&capeve. G. u: t; ES. dagha bardaghi. Kr^i3:,3; H0t. 70; - 
"-tfii-pn hot. 5 2; B. 3;i. ty*ft ok hcef- Hcelghaptonj m. i. q. hcelghi qptan 

<*_v ______ ___.111__.___ ■? . ___. ,__ /^r— r .. m ll ^iiik^i o / »i __# _. \ Tk *. ■ »'' • * ^Mrt, allitt. 2E<»:pr, C(r.. Lsghhaffia. 

4 Harfpa eper, m.ed 1 , *.v-'arigenoul nfr- Hcelghj portdagher,-iaif Christi hiin- 

goir bfestyrker att Baft besuttk denpm- melsfardsdag, prov. helig thocadag: d^iis 

^iStade idrde*^ ^itrtrJrtAehtnm- quo <fuis adscensionis. B. t /[i pvi 16. 9 . \'. 

jtfofcab sg-tert-am 4itJgiosJate Jwwsfedi»- Hcel$hu<Iaghar± m. ph helgdagar.: 

«e. JE.2:j^ieJ x 9r'B^K ; et nbt.<jd; diesfesU. • Inde ;-.'i- ; -^\ : 

10,16:3. - ' .•■•'>.■ •'•■■''. Hcetghudasha bardag/iij-. p. slag*- 

« ^/^a mo/, n. Wl, der frtga 8r m&4 pa : h«lgdag l vcrber vdie feslo^alii 

fcth Kesittntog: caussa.ttbid* i posse*. illatueai Kr.i3:3.^Gfei fiirigAa Jo^ 

^irie agitur. V^/rf (torb) nt. -luni f % Jdghi. .1 u .:- ,., > .... r,< { 

afHpum v:fopmttUm)/u'q. : ai(crf- Hcelghudagha brut, nva»fcbat«Jta»lt, 

fxi matum, ES. \ i* ! 1: no^. 33, 35. coH. arhete \ belgdag: violaiio i«ahbrtft\ la- 

caii. 6. ' ;..:».•> ;.•:;..<■:. ^ di e festo factus. Kr. ind* ^iot.^. 

; Hceghna, v. a; 1 hagni, : g&i^ gatd*. xxxv (drift. cap. 90*)? >«£.<»3:'& \Cfr. 

^Srd: saepire. B.V6. ^ 7 ° VGL.HIr.4. &c 1 . v\ ^ Digitized by Google 3oo Hcelghp — B&cepshofpingi\ Rcelghp, f. i) helg, hogtidi fettmn. 
Kr.aorpr; 23. Gfn jPqt-> Kirkin&s- 
-su-j Pingz dagha-j Skcbrdags h&lghpj, 
Lafrinzs-j> Pcetars nuessa- aYfred_«ifc- 
kerhet: pax, securitas. < 
h. mannaj M. 17. not.8s 
skoghj fredlysa : interdi* 
B. 3o: 1; . 4 i: pr. P^t $u « 
laghtj B; 3ot 1. af (skog 
haj uphafva fredlysningen: tollere in- 
terdicttim. B. 3o: 1 . Cfr. Manhadghp. * 
Hcclvan, f. ^a hcel) formodaa otn 
n&ra forest&ende dod: exspectatio ap- 
propinquantis mortis. ttggia i rnum, 
Kr.a4:pr. 

Hcemd (hcempdjj f. hamnd: vin- 
dicta privata. takaJuamajtj Dr. 11: i. 
not 27. * 

Hcemnaj v. a. httmnas: ulcisci. Dr. 
3: 1. — HcemnaSj v. dep. idem. Ej>s. 
a: 1; 7: pr; Dr. 9: i. A. a rtaft, Eps. 
3: 2; 7: pr; Dr. 9: t; 11: t. h.a annan 
cen annar gcer gcerpinaj E£s. a: x h. 
a malj EJ>8. 27: 1. A. a kunungs dom^ 
E|)s. 7: pr. A. aptfir boter fcestaj EJ>g. 
2: 1. A. a ra£ ma/ oA: flof, EJ>s. 2: pr. ° 
Hcenduj v. a. handa: accidere. ww- 
-/oft j hungerj vanmcetj siukdomber 
-der (man}j Kr.a5: 1; G. i4* i{ JE. 
12: pr. 

HcengUj V- a. uphfiaga : suspendere. 
Ejbs. 28; Va{>. 3^: 6; 33: 1. up A^ vide 
£y> hcengia. Q 

Hcentaj v. a. bftmta, taga, skaffa 
•sig: adducere, capere. A. j£fe tea/yp <sp//a 
vapn, EJ>s. 1 : 7. A. (sc. nucfcs) / Aof 
^Wj B. 4 i: *• H. v., quae U. cc. in nott. 
lcribttur h&mpta, et VGL. II. Add. 
7:7. hasmta, IsL heimtaj ab Ib. per- 
peram confunditur cum v. hcenda* 
maau capere. 

- /Tot., m. httr: exercitus. Ej>s. 3o» 
G.14: 1. 

//osr/, m. hare: lepu& hcei*a (a)pcen 
sum handum takerj allitt. . B. 36: 5. ° -grAa »m», Dft r4 : 7> VaJ>. t 2: 2, 4- 
-#Aa pukkej Dn 14: 7; Vab. ia: a. 

Hcerparj f.pl. hftrdar, skuldrfcrrhu- 
'meri. Inde 

Hcerpa mattul (hcerda mantdl), m. 
mantel, slfingkappa: pallium. G. i5. 

Hcercep (hcercepej hcerapjj n. hfirad: 
territorium (cfr. VGL.). Kr. 3: 1 ; 1 a: 

-; 182 pr, 1; E|». 1 i 8^ 10: nr, s; 3a. 

:c. halftfuj B. 44^ !• Jiarpungs h.j 
pripiungs h.j vide Piarpunger, prt<- 
piuhger. af -pirutj Lq. af hwrceps man- 
nutn, Dr.a:a. m^ A. ^A komax. til 
ripq.j Dr. 2: 2. not 62; VaJ). 3a: 4; B. 
8: 4- A» •fAro/ ^-n ft7 ncemnaj B. 8: 4. 
not. 36. Prp: iwum /axu& oi hcprape 
Jkigendum e^t: i /. o. laghfiqgkuj Vjus. 
^6:3. Qtr. Malsceghancfij B&tter, Sqkj 
Soknarij Utcaij InJucrcepis. ° 

Hcercepshofpingi (hcerazs hopineij 
Dr. 2: a*)j m. h&radshofding : iudex 
territorialis, praetor beradae. EJ)S. 11; 
Dr. 2:2; 5:pr; 11: pr; 12; VaJ). 32:4; 
37; G. 62 1 ; 8: pr; R. 1 : pr. not. 36; cap^ 
3: 2; 4 : pr; B. 1: 4. noL 12; 2: 1; 5: al 
et not 5$$ 8: 4; *4 : f J 2 & 2 * -33, 44 : *• 
-ffa dombetj Vab. 3i:pr. Cfr. SoknarL* Digitized by Google Hcercepi man •*_ Hdgfande. 3oj Hcerceps mcen* m. pL httradsboor: 
territorii (heradae) incoiae. Dr. 2: a.. 

Hdtrceps iiaxmdj f. (vide VGL.) A. 
fuemnaj R. 1: pr* h. gcera, ihid.nct. 
37. h. af pjr hcercebe sum gcerpin vap 
gor ij E{)s. 10: a. pcet ligge til -din* 
naj Ej>s. a3: 1; B.ai:pr. lceggin pcet 
til -dinnaj Ejis. a3: pr. fwrt $Aa/ Jftm- 
rfa <i/ -dinna, Eps. 10: pr. not 80; 
Dr. a: 3; ES. 10, i3: 1; 14: 1. £«* jfci/ 
&jj!>a h.j i. q. &£a kunungs rcefst (vi- 
de -B#a), ES. la: i.not. 68. A. $Ara/ 
vita hvat pcer cer sant umj Ebs. 3: 
pr; 5:pr. not.41; 10: pr,a; 29; Dr. 3: 
a; Va£ . 1: pr; 8: 1; 1 1: 1; ao: pr; 36, 
3i:4; 3a:6; ES.4M; 7, i5:pr, 3; 16: 
a; Vinfi.6:4. not.35; R.i5, 16:1; B. 
i:5; 9: 1; a8:4* 3o:pr. h. skal vita 
hvat tuelder . • •. cella &c. Ejwu a: 3; 
5: pr; n* pn ES. x5: pr. A. skal vita 
hvar perra sum sannare haver (svu- 
ritjj ES. i5:4; Vin*6:4. h/skalpcet 
vita at &c. Dr. 12. h skal (hvatnon 
vil hcelder) vceria cella fceltoj Kr. 26: 
pr; Ej>s. 10: pr. not 80; a3: pr. h. vcer^ 
fasUirj Dr.3:a; (Vab.3a:6rt ES. i5: 
i. pcet a h. sHtaj fcr. i3: §; 26: pr. 
n. sliter tvcesvcerej Vajx 3o: 2. dyli 
mcep -dinne, Dr. 4:pr. n. skal sant le- 
ta s Kr. 16: 1. Iwskalleta lagha gcerp 
v. lagh giortj Kr. 16: 3; R. 16: 1. L 
scegher at &e* ESwia: 1; B.ai:pr. •• 

Hasrcepf picekkerj ta. tiggare som 
Mryker omwing i htradet: mendicus 
itt terrifcorio circum vagans. Dr. i3:pr. 
Cfr. Pitekkef. 

; Hcerceps pingj n. h&radsting: indi- 
fcium territoriale. Dr. 1 a. not. 34* * 

* 

Hcesta foper^ n. faSstfoder : pabulum 
equarium. Kr. a:pr. not'36. * 

Hcesta korn, n. hafre: avena. Kr# 
a: pr. Cfr. Ih. Gloss. v. hafra. 

Hcesterj m. 1) hfist: equus v. equa. 
VaJ>. a, a5: pr; 3a: a; Yinfr i, &c. a) -hlst: equus. ^horSj B. a4:3. Y **&*, 
vide Skhtt. Cfr. Hcest fyl. • 

Ucest fylj n. hastfol, ftle: equulus. 
X "wjjrlj B. a5: pr. et not. 6. 

HceUaj v. a. 1) hftlla up, afstA : ces- 
sare, desistere. A. 1 sokninne X AaAia 
a joA:/>^ ^. 17. a) afventyra, v4ga f 
forlora: pericktari, perdere. pceH sum 
sinu (boj haver vip h.j Dr.3:pr. h. 
vip fiuratighi markum &c, d. &. bd* 
ta: muletari. Dr. i3: a; Vaf . 33: 1; G. 
8: pr; 9: pr; & 17; R. i: a; aa, a3: pr; 
B.4.1; p:i,a; in:i; 36:5. • ,. 

Hceviaj v. a. hfifva, lyfta : tollere, 
levare. B. a3. ° 

Hofpingij m. hofding: praefectus. 
Vide Fiarpungs-j Hasrafysh&fpingi. * 

Hogha fyrj m. (vide VGL) )taf- 
gcerpis bjrrj B.a8:5. h. ok hepnufyrj 
allitt JLa. ibid^ * 

Hoghepj m. 1) hog, kulle: coIKs. 
Dr. 18: 1. a) grafnog: tumulus sepul- 
cralis. ES. 1 o. Cfr» Hpgha byr. 

Hogherj adj. 1) hdg: altus. B. 14: 
t. a) stor, v^gtig: mkgnus, gravis. 
dghrepiuftj, Vab. 39: 1. hoghreepar 
)( lceghrej d. a. de som bestA af stor- 
re antal edgttrd6qdfin : iuramentn e 
maiori numero iuratorum 
R.ind. 11. hogh sqkj VaJ 
«v. hoghsta sak X l^g^re 
.Va|>. i7:pr; R. ind. a6. 
^>loe* ^rw fcemtan nceterj 
HO(. 1 a. hoghsta fcemtan natta fcem- 
. tinj Vins. 6: 6. hoghste fcemt (ierj nat 
ok jamlangdej B. 26: 1 . hoghste vape^ 
soTj rcatj VaJ). 1: pr; 5, 3i: a. laghsar 
gha m . . hyrias ntpjr hoghsta ok Ijrk- 
tas #t pjr lceghstaj lagboken bprjas 
med de vigtigaste £kmnen, och slutas 
roed de ringaste: codex iuris incipit a 
. naaxiipis rebus, et finitur vilissimis, B. 
5i. Cfr. Of hogher.* 

Hdghindej n. (Isl. hcegindt) hyende, 
bolster: pulvinar, culcita. G.2QI2. , s Digitized by Google 3ba ' ffdgK mcete "— • ldkvie^i^ gravis caussft c^pitalis, parHcidiuuv-R'2. 

Hoght, adv. hogt, myck^iz^tiXe, 
magne, multura. huru h. hakjpa^ w- 
Tta i/Ar^, d. 6. huru stora &jfot ban 
enom bevisning af blodntet ,Jg6a yr- 
atquantam mulctamVulnus proban- 
do petere potest. Vaf>. ind. 26. /twra 
A. mpi fsd ncemdin) fcelde garpin^ 
R.4-pr; cfr. Fcetta3. Cfr. G/fc/a. — 
Hoghraj corapar. Vaf). 4. 

HonSj n. hons, tupp eller hdna: gal- 
lus vel gallina. Kr. ^: pr; Vap. 32 : 1; 
Vins. 1. 

Hpraj v. a. 1) hora: audire. E{>s. 
3l pr; 1E. 7; B. 28: 2. skila mannin skal 
7i. cen &c, d. fi. hora efter, gifva akt 
pfi: attendito. R. 22: pr. 2) tillhora: 
jtertinere (ad aliquem v. aliquid). Ao- 
re hcenne halft til, licter pcen sum 
til hcehna hore> Va{). 14: 1; G. 14: 2« 
p6n mal sumtil skriptj friplos mansj 
lionga pings hora^ Kr. 29: 1; Dr. 4' 
4; VaJ>. 20: 1. niinne iorp &c ^6>er 
€gft tH aterbupSj ES. 3: 2; 20: i. pcer 
til htir&^c. Kr. 1?;* Vaf). i5: 3; ES. 
ind. *6; B. ind. gj; cap. i3: 2. ** 
' ffdster; ia. hdst: auctumnus. EJ>s. 
37: pr; Va{>. i3: pr; B. 9: pf ; 25: 2. * 

H&taj v. . a. hota, hota : iriinari. pa 
cer hdtter mcep iengu * (v. titlo) % bdt- 
tetj par cer hdtteh skot '68ttfry'fcps. 
1:2; 3ri; 5:2. * \ A 

ffotaj v. a. s&tta storar i jorderi: 
toalos in humo defigere. stafruni h. 
v. itafra ilmhj B. 16. Ib. testatur v. 
hbt apud Ostrogotos significare palum 
iti hutao defi\um, et hota non «olara, 
vk refetft Ver.* "ferreo cuspide 1n ter- 
ra foramina facere , quibus paK infi- 
gtintar, ' sed etiarn palum humo fig£- 
Te, pariter ac : hdta ndlen, acum part- 
no cuidam impingere. 

Hotslj f, hotefee: minae. Ejte. 5: - ;'- " *' r ; ' ,! -.r.F •«*'* ^ •• j-v- \* 

/,ptaep. fcum dat. v. acci t)^: in. 
Wrd i lundij Dr. i5:pr; VaJ). t*r:^r. 
•i pingij Dr. 1 1 : pr; Vaj). 6: pr. &DT / 
^r/m arum, ES. 2 1 : 1. * not. 42. drcepa 
&q. / uaf>a, vide /^ii^. i (Ipofei &fc.J 
ctghaj vide Mgha. vara i ga&pe n&ep 
andrum y vide Gcerpe. hatoala%hhtief- 
pat v. #r/k / gcmxbhi v^ n/w la^hum, 
d. a. i den tiden d& den gamla iagen 
(om dottrars arfsr^t) galde, eller se- 
dan den nya bief antagen : eo tetopo- 
re quo valebat antiquum ius, v. wpcl 
receptum erat novum iil$ (sc. de fiha- 
•rum successione). M. 2: pr. sumfdrwar 
skilt i hemsokn v. kiolsvarvinuj vide 
Hemsokrtj Kiotsvarf hvar (9c maper) 
i prfpia kncBj inom tredje led: intra 
tertium cognationis gradum. iE;8|pr; 
17. 2) i, till: in, ad. hiatpa muntie 
i hemj Kr. u koma i sokkv* land, 
Kr»2: pr; Dr/ 15: pr; • Va}>. 1 1: pr. /rb- 
/iw^, gangajfota i garp (mans) , EJjs. 
1: pr; R. 7; B. p: 1; 17: 1- te*a. (prcei) 
i manhcelghpj losa han i ' laghma^- 
na y J&. 17* Tskipia i prea Ijrtiv. iprfj 
vide SkiptcL * 

' fHj i) interj. ja : omninoy oert^. «e 

ok iaj B. 5i. not. 52. sighia v. kvatpa 

ia viperj Kr. 1 3: 2; B. 39: pr. 2) ut subst 

n. ja,:bifall: adfiensus. wio^ ceghandams 

tm» ok-iharts gvpvil&j M\ 20: i. 5\ 

> /tf^ iprson.' j^g.: «ge* j ; Rr. 1 3c 3}/ ^4 ; 

. Dr^ji 1 ; :ii &c~ dat. «wr i} Vias. 6: 7^ WJt. 

8^; 7: pr. n. 92; R. 23; pr. nott. ^ 4- 

^j^ce-j : Vins; 7;pr. not. 97; cap. » t 3. n. 

1 08. jnikj 11. cc.in teitu; Kr. i3: 3; JP- 

f^Ty^/.app.»!»/^ ^Lr. 21; B. 19: i.\* 

/aA^ v. a. jaka^ spmtycka: afiirma- 
rc, adsentlre. /* pemsum ncemnaSj va- 
ra n6[d tried dem; contentus esse iis 
&c. R. iipt. 

lahvcepij ni (a id kvcepa) ytradt 
tifalt: WtettWis pronuntialus. w^ fti- Digitized by Google f«kva$ir- lap* P** v 3*3, lamfu]der> adj. jaranstor, jgmngod 
&;a:>aeque magnus v. bonus &c. G#, 
i6:pr. 

lamgilderj adj. (vide VGL.) VaJ). 
16: pr. ° 

lamkdj v. a. c. dat. 1) jSmka (arfslot- 
ter): aequare (partes bereditatis). i. vip 
anna?h &• 10: 2. zV, absolute, iE. 10: 2,4., 
2) qvitta: par pari compensare. -A://fc 
6a£>e sarum sinunij d. S. m&Uegan- 
dernes ratt till boter forfaller genom 
qvittning : pars mulctae actoribus utrin- 
que debita compensatione exstinguitur. 
Kr. 3b:pr; VaJ>. i3: 2. ' 

lamkahj F. jamkning: aequatiQ. (skip- 
ti) ganger til i.j M. 1 o: 2, 3. til i. de- 
laj M. ind. 10. Cfr. Z?e/a /. 

lamkunder, a<ij. i. q. iamskylder. 
kncem -nne; MtZ:\. 

lamlanga dagher, m. (vide VGL.) 

KfV*ft2„ * 

lamlangi (iamiangdej Vins. 2; B. 
o@f*.)j m. fir: annus. ~gin, cerutejDr. 
3: i. priggia -ga gamalj Dr. .18^ t. /!«£, 
oft &> Kr* a5: i;> Va}). i5: 4*; R- 1 1: pr; 
B. 26: i. um nat ok Lj Kx.25:i; ES. 
x&>i; Yip^a^ innan nat ok i.j Dr. 
3: 1; 11: pr; 1^; VaJ). 1 5: 4 ; 17: 1; Gv 
14:3; iE. 22, 23:pr; ES. 12: 1; 1422; 
21:1. firi naf ok Lj Dr. 3: 1 . nott 2, 4; 
B. 37: pr. natta tak ok -ga^ halfs -ga 
takj vide Tak. De formula nat ok i. 
cfr. Gr. p. 232 — 225. Cfr. Halfidmpn- 
Zdnge. ° 

Iammjrkit (cemmykitj cemmukit), 
adv. lika mycket: tantumdem. G. 23; 
B.3o: 1. * 

lamn (icemto)j adj. 1) lika, enahauda: 
par, aequus. B. i:3; 6:pr; 25: pr, 1. i. 
akoma, Kr. 3o: pr; VaJ). i3:2. /• iar- 
vej lika i arfsratt: aequum ius here- 
ditarium habens. M. 3: pr. 2) i. q. iam- 
skjrlder. M.Z: i.not. 16,22. iamneok kncem iamkunne A allifct iE. 3: *. ^fp> 

/o/n n(pr.* pawner* at /omn legendtmi.> 
Iamnarfj n\ arf som i vis$a f^ 
delas i lika hufvudlotter, d& fopi.qcli 
mors foraldrar eller syskop frfva; het. 
reditas, quae certis in casibus ia par4 
tes primarias aequales dividitur, cuipt; 
amborum pareutum parentes 3tH ffa- 
tres et sorores heredes sunt iE. 3r p^, 3.. 
Iamn arv# (idtnpn arffwa)^ ^jdj. 
indecl. (vide VGL-) M. 3;"pr. ^ot. 7^» * 
lamnapa eper^ m. ed derom, att, 
jamkning af arfslotter blifvit rStt ver^ 
stald: iurameptum.de aequatione por« 
tionum hereditatis iuste facta, vel, se- 
cundum formulam, o^ per kunnuegh 
iamnare skipta ccn nu cer skipt. JE+ 

10:2. ° 

lamnapa skiptij n. jSmn delning, 
d& lotterna anses jfimngoda: aequa di-; 
visio, ubi portior^es aequales esse cen-r 
sentur. ganga til -tiSj B. i:3. Cfr f ' 
Brista 3. 

lamnaper (icemnaper)j m. 1) jamn? 
likhet: aequalitas. skipta iorp til -pa± 
d. a. sa, att man f&r lika god jord 
igen, son\. den man hortskiftar: tali 
permutatione fundum alienare, ut par 
fundus accipiatur. ^S. 2 1 : pr. kopagops 
v. eghn til -pa^ idera. G. i4- 3; ES. 
20: pr. pa skal (sc. kop) til -p$ (sc. 
ganga)j d. a. skiftet skall s& rMttas, 
att kyrkan f4r lika god jord igen, som 
dei> bortskiftade : facta permutatio ita 
emehdator, ut templum fundum alie- 
nato parem accipiat. ES. 20: pr. gan- 
ga til -pa 3 i. q* til iamnapa skiptiSj 
B. 1 : 3. Cfr. Oicemnaper. 2) i. q. iam- 
kan. (skiptD gangertil -pa^ M. 10: 3. 
et not. 45; §• 4> ^. 1 : 6. til -pa dela, 
M. 1 0: pi\r 2. —^ Idmpnada perperam 
pro idmpnaj Kr. 3o: pr. not. 59.' ° 

Iam t ncer (cem ncer)j adj. iika ,nSr 
(i slSgt): aeque propinquus (respectu 
cognationis). M. 3: 1. et not. 83; §.2. Digitized by Google M lam ncer ,-** Inlanding. M hmtharj JE* 3: f . nott 1 3, 1 6. for- 
te esfc pL a iamnj pro idmher v tem- 
fter, ut scribitur nott 16, 22. ibid. 

lamncervingarj m. pL arf vingar som 
gro jfcmnskylde med den dode: bere- 
des eodem gradu mortuo cognati. JE. 
3* i. 

lamskylder, adj. (vide VGL.) A 
-3fri* *, • • 

lamtj adv. jfimnt, lika: aequaliter. 
Lcervttj, cegha^ £.9:1; B. 6:pr. £w- 
jfcer brobor sin hava, jE. 8: pr. /. xA:i/>- 
fa> iE. os.pr. iamnart, comp. j£. 10: 2. 
iamndstj superl. JE.g:pr. Gfr. : j£/?» 
ramfc * - 

lamvcel (cem vceljj adv. lika vfil: 
aeque bene, pariter. Kr. 9; B. 26: pr. 

/iar/ (i&rittj Ej>s. 1 7. not 34v)> ^ 
(Angl. tfor/) jari, konungens hdgste fim- 
betsihan, som Sfven var beftuhafvare 
ofver rikets sjomagt, och npbar de dit 
hontnde utskyider: summus regts mi- 
nister, qui, praeter alia, militiae nava- 
li erat praerectus, et publiea vectiga- 
lia iliam spectantia accipiebat. Dr. i^: 1 . 
, iarls bryti i rops boj ibid. annat (hae~ 
rtepj ac pcet sum ncemir bor havij 
skjrldar bape kununge ok iarle, B. 28: 
pr. birgfur iarlj vide ind. nomm. 
propr.< 

Iarnj\n. jSrn: ferrum* vceria stk 
mcep -ne bk gups domij vide Gup. ° 

farn bjrrpj f. j&rnbdrd: portatio 
candentis ferri, innocentiae probandae 
gratia. EJ>s. 17. Cfr. Gup. 

lartighnij n. k&nnetecken, v&rtec- 
ken, (j&rtecken) : indicium, tessera. sann 
i.j M. 5; B. Zjupr. * (icertingni) 

Ilderj adj. ond: malus. EJ)S. 10: pr; 
B.6:pr. v 

Illa vilidperj adj. illviilig: malevo- 
lus. G. 4: 1» 

Inj adv. in: intro. Kr. 27: pr; VaJ>. 
3a: 4; B. i5: pr. not. i4; 19" i« &c. gan- 
gi ater in^ Dr. 5: 1; cfr. Ganga u iula fnper&cS. ganger inj vkte Gdnga /. 
sak in binda^ vide JBinda 3. svceria 
(sqk) v. bcera fcest in til mansj vide 
Svceriaj Fcest 2. fallin ganga th a 
hcpij sakin falder in a hajij lagha 
sokn ganger v. falder in til hansj vide 
Fattsj Fallaij Ganga /. CXr. Masp.* 

In bicersha, v. a. c. dat inb&rga, 
infora grodan i ladan: segetem foenum- 
<jue in horrea invehere. kornej tvem 
lutum, sinu i.j Kr. 9; B. 2 1 : pr. i.j ab- 
solute, Kr. rnd. 9; B. 21: t. ° (in v. 
bicerghaj 

Inbceraj v.a. inbfira, infora: impor-* 
tare, inferre. Kr. 9. fcest Lj i. q. &e- 
ra fcest in til mans (vide Fcest i), 
ES. 4: 2. 

Ingangaj v. n. ingi: introire. VaJ>. 
3a: 4* omjrnd skal pcer i. &c. , d. fi. 
&terg&: redire. C 16: i. Cfr. Ganga 
tj In.* 

lngcerpis (ingiardisjj adv. inom 
hfgn^d: intra saepitnentum. <wira 1. 
/7wf) andrum, i. q. var.a i gcerpe &c. 
(vide Grcerpe). JLfa pr* ao^. i4> >5* *: 

InhcercepiSj adv. inam hSradet : . in 
(illo) territorio. A.6:pr. 

Inkastdj v. a. inkasta: irriicere. ^f*- ! 
Uku matte i.j piufndprM gatfnt-atSj- 
Vab.3a:4. ^ 

InlaSj m. det som&rinlKst: tes' se- 
ra clausa. X utiaSj VaJ>^3i: 2; G. 18. 

Inicendingj f. (egenti. en nyiigen 
vald konungs intrfcde i iandskapet och 
hyllning under sin eriksgata: proprie, 
regis recens electi ac solemne iter per 
regnum suum facientis, adventus iu 
provinciam, fidesque ei a provinciae 
mcolis data; cfr. VGL. v. Inlcender.) 
en skatt sotn erlades tili en nyligen 
vald konung, d& han under sin eriks- 
gata kom till landskapet: tributum, 
quod novo fegi, solemne iter per re- 
gnum facienti, et in provinciam adve- Digitized by Google Inlcmdfog^*-* in. 3*5 <fe&ftftv« Jrt6Vh)cfoe ittdtti* pehd*baKir. 

Inftendingerj ». 4rtfcu4i>ihg; ioota 
-fetidet (Ostergdtland^ CSrfd *ilar\ sboen- 
^e peVsodr Jrttiigena, h&mo ifttw pro*- 
•vmciara (Ostr6g6li*ffa) natus «1» wW- 
Ufci. Dr. 3: £r. Xutteendtngerj fih 
i& a; VaJ). i^rpr. ' ' V 

1 InlcendiSj, adv. irtom landskapet (6- 
*tergatland)! intra provinciam (Ostn>- 
gotiam). Vins. 6: pr. not. 70* 5 

Intcendskerj ad). inlSndsk, inom land- 
skapet (dstergdtland) fodd eller boen- 
*det indigena, intra provinciam (Ostro- 
gotiam) uatus vel hbbitans. jE. a3:pr. ? 
• ; /hna (hinnaj G. 10: 2. not. 65; ^. 
9: t.n< ii,/, v^i. viniw, fdrttfrfrci: der- 
miftium rei tfsseqtli, ddquirerei G. 16: 
~*. inne up maia sittj om han (genom 
tr* firs besitthing) fttojuter fulla lonen 
fdr odlingen: si(trimtf Mf) integrom 
cultiirae praemiuHi repOrteU B..9: 7. 
Cfn Half^ U*4nte*yOt*t**" :•: 

Innuhj pitaep. c. g£n. dat.\ r^ ^acc. 
1) i: iifc pceh gatper sum han cer i., 
Ih% 2: 3. /. stotilandUMj B« S9: 1 . /< A»* 
rrf^e v. hcertep$j Dr. i<4:6; Bi>a6:*W!& 
/km<fr oA: laghsagfiUj 'Vtde Ltmtb h ri- 
&rf, vidv Innanrtiis* tsks ($c pon>) &> 
*i in fa$to deprehensus ftleriu Bj3i: 
a. rinder i. (bc. aker) hiulj $. 18. £a» 
huroer kQpt L (ae> skeghi cetla ceng), 
B. 8: 1. i. barnum y tkoghi agha, G. 
39: 3. not 64; & 3o: 1. sak sum bishups 
Mk cer iJj ftr. 17. i.epumistamt^ 5L 
*#pr. i. fnamdj gdtogaj §. ): i.noL 
4®. /**£ 1; naUa tak ; «fc iamlanga), 
Vins. 7: 3. noL ag. » komber egh blop- 
<»iti i.j EJ>s* * : i; 3i 1 . 'Gfr. po?r, JBft 
*) inom: ititra. /< garpsGpSj borps.ok 
<bit>aj garps ok grbtda stolphj &<k 
££>$. 1: 4; 33: r ; G. j»«; £& *m BL 
^rpr; i.not. 6<W&^ Z pripiu %n&~, vi* 
d* Kme. 1. jhr^r ; V. otfii ar;> Kn 3ftpi^ 7:1; ti2.*pr. / kirkiu i.j K.raind. v a5. 
Jkinua mtfit / Dr^ 2: ?. sitia i. Jtritak, 
hava annan L mcep scerj vara h.Qp.ep 
•ankiali eiler bafvli »ch ai)Mii t i tir^iom 
for beginget brott:/in setfltXita poepft? 
^ess^ -v. : aliunt babere^ . Vab. . 4;: rf r< </^o- 
v&rk&j et Ib. O/oii. L p$8. ^a^a 9*** (. 
ifwcji AianWj! Kr. ayt pr. , (hemfjrlghpX «• 
i. vutpgipta,manniixum, G.uipryi^ 
v. pcenmngaJ. hdtoUj, JtorS t j: 3; B. pi^ 
st&ela i.unde laiej Va}>.3ac u a^fr/- 
per cer i.j iuckflil. B.^. Cfr. JS^imdt 
Jbrcenna 1, Halda 3 3 Hmffa Sj $i*i<fo 
Standa. v . , ^ 

Jnnitakin^ adj. 1 ) gripen & bar ger- 
ning (i Isger6m41): in ipso facinore/(sc. 
stupro) deprehensus. Kr> ^7: a; J^. i^f 
pr. a) stulen ur Ittst ruin: e cl^u^f 
loco sublatus. & piafnzpfrj Vajv3a: 
*>3. not. 67. i»f - : .;> Digitized by Google 3*6 /iwifct*— JfWh ; .* Inrflcisj adi. i..cL bmknr&is. G. tf: 
& ntlLfi*; JE+&*; *---) \ ... 

.«> JnriteBtiay <t.tov gjg%4 de- 

iponei». Bua&u^OT jwyra; inbgtefa; 

^ /n tafor, r w * i ) eteottag* £• > qccipa- 
re^ vVa£i *o; <GwimL 1 6* c*jm 1 6: pr , 3) 
4tt^a opdrasVloreafci^rtiBb kum &*ner 
^gina 4igorr> alitfria p&k>ra in,«gro 
4«a< tmpere. B. t & a; j 4 70 *i ; ^ 4** P^ 3) 
-fttagw jord* kih&gaa* mark i <£olam sae»- 
piro,^B.'a8r4?'32. L til gcerpis sik af 
shoghij fi/32. :** < ■-• . 
.< /0*$»., f.'iVjowI: terra. jE. 7; ES* i£ 
1. 4X*i\Fftgnia » a) jord, mark: age^ 
-solnm. Kr. 7: 1; B. 4 : i/a; • '4 : P r > ^ 
atfu j5yr *um pe aghu v. Aon a ot-a» 
fo^inn^y d. fi. aU los egendom: o- 
mnia bonamobilia. E}>s. 6; 36«. ,3) jord, 
fast egendom : fundus* bpoa immobilia. 
Kto y 3:*;<<Ebs,<a$: Vajp;3oi s; v G;&d. 
3; cap.tf:*J&c. fflt.^Landboamrp. ° 
^ltorpdj : *^a. ;joft&g'ibegrafva J hjuma- 
#dj atpeHr&t J£r; 7:* i?vf arp*; «flS. -7*, .* -\ 
« ■ lorpa s avoBPkaUy f. £ verkan & annaqs 
joipd : iUkrifci usurpatio alienf agri. ES» 

MJ[**paukt*j i. jordatvisti lis deto» 
^'ilfcfetfbilifette. kr. iJ:3; JKS. 12: pn; 

< ^*ri&'iv-4M8ff it &*&<•;. 142- 14 
-17; 2>4» ia ^5 B;j2i«. 'Gff^.Ctzto^ ». 
~* lotpa^kGp; .Vfe* jtfip eiter «kiftq a£ 
)Wd« "tiirtio vendftio ▼. parh^Ha^io rev 
rtiifl initac^lium^nvGvii^:^ '• a •' 
-vlhrpa* rdn/!n7 inkrakttHng. af srd* 
iMRS jord: cfccupatio oiieni agri. VaJ)> 
&#** B. 4* .-■• . ..»> Vv «. ■V 

lorpa skiptij n. jordaskifte: .permu-* 
tatio reriim immobilium. ES. ind.8,aj.° 
• : " f ItrityAttartj tn* i. q* f iorptkghcmdu 
fiB. F4:3f;BE.if4l ^landboe, EJ>&. i;:j6* 

'^Idtpa veerflj ft e^, h vanigteom Hao4. 
drad jord af innebafvaren 'fSroraiwB: 
iurapientura, quo ager litigiosus a pos- Mnoi^e defenditur. & fa**!* tf to&b 

ES- 15: 1. -£. ganga, ES. i$^r»;t^|y 

standdj ES. 1 4: i. <i 

. JarpaghanijU* mt.jorfdUgarfi: dofpL- 

nus, fimdi. B h « ;: a^ )( Z* 1 w*^> Ej>«trW 
-8;, ES, 4 5: 3^ B. p: 1,6, 8.,5cr^bitur io^- 
/far v.Jorpa aghfinde, ipiPott. ; ll. Cfhf 

/^//ij vide Ypin.-i . :; i 

/r, pron, (Germ. . fA^) I ^t v4 eller 
flere): vos (dtio v. plure$). Vin$.3;pi^ 
6:4. Cfr. /^ f . . 

Ismugs klcepe^ n. pl. (a smy;ghia s 
repere^ irrepere) .kliidning som qian 
drager p& ( sig /ofven, JhnifvudjBt, eller J|r 
kasom k^ypqr in . , i : y^stis qu^e pqr 
j^erturam colji iuiicitii^ .(x. 1$. $ip h f 
•ri queque explifiimt Xpcc. v Ver,, ejt, Jh. 
Anglo-Sas^ smoo^ quod BEpspi* yer^il^: 
•fiolobiunv" a sn^uganx $€.rp^e, 4^djf 
oaadum ;0sse # .^de»iquiq ..^atiffieqti $fr- 
nus derto^w?^ vwfektir. i . ; 1 , , , ; L . u a, 
; ./^ j prom;I (iva)> yps f (#u(>)« , Vmmu 
^:pr. not.4at : .p:.4*IV^tfM pfr.,\/r n y 

/vt hmnray, m. . (I^. >tffirhff;w)\6f~ 
verherrc,ufQrn$m, berre^ jnagjstr^to^ 

<>ptimaa ; Dr.Jqdp *4i> piw t .W*. ^W:?» 
jiot 4dQ 'd.iv^sa .yocam^ , <$r,Jyir t & 
\ I<vik\, Htty pjr^ep^ c^ dBt. y. acc.r ,r) 
xtfvcr : \ siiper. v^«^4 4* hm v< oo:^ Vjj|y 
•irii» Bu ii8; 3. fdfa lifc & iorpj jb&KQ 
skibld i. pang $k frmbrjka* ieriaj ,afy 
$.,.fdra harVM i. a^r^ ^7; i* .E}>* 
3i>; JB. 9: iS; 1 8, 4©- Wfi&iter;, Ugger % & 

xdntemmg, \ B. 5; pr* ii ^fMtdda^ : ^ 

49: ^.»i: i^sitia i.^hwn v^ dppiim^, 

KCi^r-pr;'. ii: p<^ varfaj,, fatse v\ g>wv 
f>e naldtj Dr. 2: 1, ^. ^w 1. manjn,i 
Irkkiaj Dr. a: H .. 4^ r ;■<• W»?¥ .^t^> 

»r. ja^\fl k > a) ^tofvm tvao*jHUra. ^*^- 

Aa'i/. ^rfer/ ft/z^ M&ra i x bolstops rajt, 
ii famafika gaftgdj.L E& :l5; 5f iB.^jRj 
«8: S. ^ortgai ;Wft A'>*tfwi,j J5, 7: t ^ ( ,^f 
/^f^ /. .(sq.-. ultra . iustupi ' termiaum) Digitized by Google Ivir — Karl. 807 OfT. Uotytu ■* * : 

s /u&i aptan, nu julafton: vigslia na+ 

iWritaifc^ClirisCn Kri 2* ^ 

* .iUn\ : /6!^r^^iii.''(iidfe\yGL.) Kr. r<< Jllii.Mtff •» v . » jparj pron. ' eder? vester* f. //>or> 
B.5is • 

. Ipra&j r. dep. d gfen; . Sugra r ^>6e- 
nitere. 1. Aro)w, ES. 4- pr. Nodien» /Jrtf* 
jspp^VL Lpcc, miro errorefictum, Ver. 
et Ib. quoque adoptarunt. * ••■ T 

p Immforj fidj. lika duglig eller skick- 
lig: p^r r aeque babilis. ^E. si.not. 36. 

Icemngoperj vide JEmgoper. 

Icpperj m. kant* ren: margo (agri). 2. • { : ;* .* X • I > 1 . J > - 1 1 . I ; ) i ' > t * 1 \'\.-'\ K. Kalfs { f6tire;kalva fdstrkj ni. eft 
S&ri tfj^d^r kalftflr:^^^^^ 
rum. cengin man rrxa vniiart' nians^ k% 
HMfia; <B. : 4'&! •' • •"• ' ■■■'••■v./. 

• *<*/**/<> m: (▼ide VGL.) Kr. r, i'3: u* 
&t//o, v. a, 1) Jfalla^ tflikalla; n> 
<awe.: famdm, 'Kr*8: fra*\<jattt k.± 4- 
te&aHar irevbfcare. jfc^wtf. 5^. /fifo 
AkaUanj Laghkalldper. 2).^ga: di- 
ffWfr fo *# . figA f(rfflan\v«r<fyk,*gh 
givit varaj > k. dnnan fjrcelpan F.jbrye/ 
▼. annopughan y. egrt abalkunu son 
vdrdj k. b^Wii^ai^j V j/tfo* 
mro, &c. Kr. itt^ Wi^^P jEJ h&. : ^4;' cap. & 8:'^ 4oS fc* 3» £* 
&d, A Vfcrbtirh N vara ^teWiim bmhti^ 
lilH '-tti* -&rinhr Wtitifivi ugHtitinfa 

gha v/fcesiaktihu vkrfcfa^*^)*'^ 
vightj &c. Dr. i4-5; 18:2; G. 5: t; 
7: 2; M. ind. 25? cap. 8; ES. 19: 1: #a/- 
/dtf, pro katla sik; -las bape^kopf^ha- 
va, vins. 7: 5. 3) kalla:aJ)pelJare; £. 
fom # fdrawpUj B. &8. ' /ws£ ArerWa * V. 
katlar skripta hrutj svarta staghyvi- 
pertags drey strcetis kopj undi^^wf, 
opul brutj Kr. 1 5: r ; Va|>. 23: pr; E5. 
3: 1; Vins. 8: pr; B.*):^ 2<3f- pa&t'^fa- 
pis forpum dana arf JE. 22. pctftkal- 
la lagha tilmcele v. vceggia k6p v)a- 
rtij E J)s. 5: pr; G. : 1 %i pt. ■ tnnan ^tltef- 
par pcet -lar innqn prr ar wara, Ki. 
3: pr. not. 67. 4) kafia iilfbr. rfitta, 
stamma : iu ius vocare, ci^are. k. riiaft 
firi kirkiu djrj Kr. i3:pr;2p: i.^nu 
kallar han ceftir, R. 9: pr. Hi$ locis 
addi potest ESJ 3: 2. not. 20, ubi ta* 
irien h. v. scribae negligentiae trilbuieto- 
da videtur. ° 

Kali)erj m, talf; vituluts. 'Jto}\&. 14 
B. ?5: 1; 45. KCfr.Kalfs^fostre: * 

Karj ti. (IsL Atfr, 'ftan.' Ar^or) Vil^ 
Hbr, f6rU8llarid<L- cohditio. Q. hrfffi^ 
'si forte d icenduln : iit r/kar ibi s?^ft^ 
lic^re vas, seri^onemqde : ess€J de cert6 
uodam numetb donoruf!rl cerevTsitfi 

raulsi, qdfein trs^risgredi ribn' lictAtl 
Ih. (Gloss, i: i i3y.) T^rt: ^libert^ 
agenui, et^cuni illa cbnkinctafpai d^ 
ihestica, qda )qdis : pleha securitatif'ff4H^ 
turi- ■ Cfr. yakha dtyWa. ' ' '; '; 

Karlj m- i); v kar1i vir. ghmfo/i \' ~Wti 
Vidfe' Garhal. ' WrJStdf-j JEnd^karl. 
H) enskilH Wa* j>rl tyatife :ir»i X *ikWw«i 
g^ ES. b. *a/{/j 4aigherok l kutitihgPj 
allttt., d, ». allriiah WndsvHg: Vifi^pfi^ 
Hca. B. 4: pr* ^r a "¥ &c AviHfeA? 
v d; tf. JiSraddt: territtifoin) celta te> : 
nungehj t)r. f Bi *; ^b. 1 5: 3, 4; i€f r. Digitized by Google w Karl •— Kirkiu ran. b; i4; i . ifl pw tig&r 4rf.- ,'farfr M 

okikunungs 4f D^tfc?i i$:a. fcqtt skw*> 
fip nuellin fc#rfo v ok jkunungs &c. Dr, 
i6;,pr. ° , ; t 

Rasna vqrgherj m. mordbrannare; 
in<?e^dwi^ Ebs. 3i;pr. * 

Kqsta, v.a.kasta: iacere, poniicere 
&c v k* celfa skiuta ceftir mar^xiij JEJ^. 
i: j. k. (hakaskaptj ater ivir axl sc^r, 
B. a8: 3. A:. stene, Vajx i : i . >fc. wp #?• 
vcerkum A nedrifva: deiicere, demoliri. 
B.8:4 Cfr. Inkasta./* . ] , .,.'■• 

Katter, m. katt: felis, Va{). 3a: i; 

ViflS. I.' v , ^ , ; r . • 

JtialkL m. kalke: traha. Vide //or- 
vu k{alki. 

, JCinpustqrj m, tundpust, orfil: cola- 
phus. sla (annanj k 7J Va|). 32 ? -27; .£, 

Kiqlsvarf (kipi svarfjj n. sa kalias 
den olyqksnandelse, da man, bustru ©cfci 
^erqs baru p& sjoresa p4 en gang drunk- 
na: ita appellatur illa calamita^, cum 
pater, mater illorumque liberi naufra- 
gio ^irpfl jpjereqnL JE. 6: pr, u sum 
skilt cerj ~vjnuj i. e. in & 1, ,u^l <|e 
illo casu^ actufi est. §. 2. lbicL Non 
d^bii^ psfo quin h. v. : priorem p^rtem 
d^beat v. kiol^. kol: carina; at origo 
postenpris p^rUs, quae etiam ocpi^rrit 
Wr.T^ kulityqrf $t fcufayqrf. npbis 
^t;; I^?9p. , : hanq Md^ a VAff <^L 
dispplfiscere (lege dipparef e^ vel ^e^- 
z^, ^bol^ifi," £?, de^cobin^i, minutim 
auftfri» , jBH r ) ; quorum p^us yidetu^ 
placuisse I|>., quV.parit^r ><j tiOcq ? 

scrtfut/ Ifafe kiolshvflrf. % . t ^ A 
^*J®Pfa*X\ a -\^ a /,*¥ TC .l ^iuPW 

P^^W^'*%^Wik^ : y\R3*illp .ohiturar-? 
OS jhgffmis^ ,9fi f l^r tcJ clpm^re ^pps- 

y^. v 3?:a. I^u : ypfj3rt ; (i^ 2)z>/* ^e^r P ) opli fol 4 &c ^d^ ^ lwMa.4f a ^; pali% 
lum i^aqiit^ere ori pulli ^qjuini, \^a^ 
&c. ne raammas qiatr ts sugere possit^ 
et kippelj apud Verralandqs, "bacillm% 
qui .pri^ ba^i ; immi^ti. ^ol^ |M t) % 

Kippite\¥< Ai *5rfta, dragp:. rveHwi^ 
trftbpre; Vidflf. ^:ftjo^« -n KippaSj 
dep. !r drag^ M brc*V^f ,tfidUf>j , tucteri^ lk 
iigare. ES. 19. . * 

Kirkiaj f. 1) kyrka: «edes wcra* Rn 
rubr. not. 1; ca^.i^ 1, x &c. gatiga 
i k. ceftir bdrn? sU cdla 6onda> \siitj 
kunu i k. lepaj. Kr. 3i. stctnda titan 
k. (de excommnnicato), R. inpi 4 .' >■&) 
kyrka, forsamling: ecclesia. Kr. 6: pr. 
not. 40. kirkiunna rcctter, G.n^atfcfir. 

\entiJarkioMalkerj j£r*<Jfhbr, . 1 ip not. 1. ^< <' r /1 > ,,v .^ ^ ,• 
-JCfrAftt 60/^ n. (vide VOLi) Kn^: 

I' 5: I. ^ .iiJt 1 .-Kfoi i; ;.ipi)« »df 1;.» 

" Kirkiu dyrj n. ^.Icy^kdoit: ostitim 
fcedis sacraer. Kr. 3: t'j 8: rj i3: pi^ ar, 
29: 1; Vai>.36. * / / ' k v x 

Kirkiufcej ri. kyrkads egendbm: l>Qr 
na aedis sacrae, Kr. 8: 1; ai. 

Kirkiu ganga^ f. (nygift qvinnasel- 
ler barns^ngsbustru^) kyrkeg&ng: (femi- 
nae post nuptias vel puerperium pri- 
m us) iS itu3 ^fe^um Vy ^3 vV . ^ 

^. Kr r 5r. 00U 81. v , ^ firrl 

Kirkiu garperj m. kyrkd^ftl :. * *ortt 
templi .consaepta^ taeuteteniuia. \f£h 3: 
-1; 24: i; ^5: i; \Efs.a6*;*.< . \W/\ 
•> J^rA:to^g(^tt/i^:^i^ky»k«ra^t^ 

rtitAr •<*; -tetoiJoAs ^dis?»criitR>8irt 

Kfrkm"hfk3j in. Ij^khjfekeli cW» 
kedis- sacVae. Kr. 4« ii^ ^ v -^ '* ^^ Digitized by Google *\ * ; " - ' ,, <■«-•* '\ >>!&»<•• &ft _i jil»; ^rkhtiesm^pi^^. (vide ; VGL.) ; ; j^, ;fc;.l^SU«»M. pW*"- 

Kr; ind. aa; cap. 22. not 3. * ' Y sJeui bogher, B. 36: 3." ,' .,., v 

- &rkMcbslu-H(Etgh& J f,« kyrh-t-sso- * fo-yy-. 7^ n . fe /_eg$a, J)n'ngcre). 

_,-.. ,V.. ___-A_-.^.__^ B *.:»» ^- ^ ; ^. -^. W M? " . ,5. 

4 «. «,_._.. .. v . . .. \^ver y ^ W: cu^en ^. |5t,^ 

Us de re : unn^« *4 ^&^fr, ' fna (Hjl, u. (e^entWna: pro- 

;, lit^^e^eAn^ndbiKVeltn^Wfl^li- gf^utru ,.fy.5v .; ^.K* l| i6:pr, L( __V 

j .. . /1 • . . . _ .1»! , _ __t_r. .«N -_f__l____. ~ '0 . _-.• ,._ • __■ .»__-_•• fia* <_a 
a* YansoOt t*;i^l)ii .^ : .p»^^ ^w"' 9f ^fflr. P-.*' < >a '.•"' : j_._.' tr-.ii. 

45; cap. 46. *., ab*^..P.«fi3_..BS. ^W($WW> >%^£ ^_4T T *. 

6..1.! 7;.«. **M. <#.*•/* ^"W(*i ^iiW»»»^..^! 6 : fe^*>£ m T i©oA:Lra giW^ n. $1.^,^ r^W?»»*» .M.mi Wg 

^.aeditup .c^-^^iW- «9f-il-rr imi ttw ^ •A^ V.W* ^i! 4 ' *:■ hv ? rt 
^fbnii^^ :_^__4. EIl*&^.4ft det,^orm\iln» tag^v^n: quorswn 

ES. 
pistiSo pulsak \t,S:a. a .,3 ..^ tefra jMfi^J. M.4- jwte £^W 


Digitized by Google . A _. v.n^ y . \- :\ na. • • 
*¥ w : ; ; jmtifm $<m Mti 

ifcji (fei verta- .rtjW^J^^eleWla-^^ 
*. Aan<* /ran i&r 1 /* »&# a:'% r«£ 
^J) «ff - /*g<fo* leeffMi> ' B. 5: *.• » *;<'** 
fj# <fcfo o?//a) gtfrp/, B; £ p*?u& ^ 
Ar « : fte. : *#**) i$<*8ka) * At^j&Wiil *. 
hiefif -fsmBe),' Gt.tti i; E&j^ B&iSi 
3, 5. A:. laghmn fiei (sik), Lq. -iayfoi 

koma. • ',:;...-.,.., jrj-fi^iW^f/r 
£9*4 (gftn/ daiuet acd jbaftu^;f„. i) 
<$v*n.B*: /emi*a.;jKn *S:.prj ,36: jfe&s 
Xwfr^.. yidj Maper.takctk^ntpmap 
vald, vide Zu/uz. Cfr. Zdf&E^Afa/^-, 
ȣw, &*a.>lsis-s Fnpn-j ^cestclr, tfar*; 
Hus-j Trullkona. a) nustru: uxor, Kc. 
37: pr, 1; 3i; Eps. 17. &c Cfr, Apal- 
kunu barn. -son. u , . 

^JSC^r^ti. sSd: ^eges, frumentm^. Kf* 
a: pr. inot. 36* cpp. 9*10; >j jEJ)^ 3aj Q4 
43 prj ft 9: pr; 17: prj 31; i;4i: pr; 4£ 
f. QSv.Kvikij H<esta korn. P .. « .\ 

Korngialdj n. spannena&feskald : 4t» 
Mfoinn frumentaSiuui. :Bj a^. .MCfyv&iB^i 

• ! KotkskamMiij f. ildesbdd i oellafr». 

iSentaria. B.$J'pr/ ° ; ■-'•\ •< i < :■""•';. 

'l&isnid/f. fyvigd olfa^hrlsina; ohaiin 

consecratuUi. Kr. i3n. °(*gloss. Lafc) 

Kristin, adi., dopt : baptizatus. Ebsi 

sty 1 » d-^ptj V»^^ Av .; ; : ' - 

,. Kristindomberj %. ^oA: baptfennttJ 
Kr7ind ! .'n;ot. 4: tf. » ilV "- ' -i 

'''i^to;'R f ) db«i*efid^to ; ; christki 
na religidj .'MSrit' A.rtfer egft a/ -«tt 
fahgitj det t>dopta barnet har ej en]ot- 
ta#t' fafigot' rf christria HrVans fornifci 
ner: infans nojidnoo baptiTatbs 1 ex bti. 
Utfffik : &irisftai%«cVA£siae riibil *cV 
pit-Krl ftjw'. *r&*wte W&y Var.-tfAtf! 

? .... ., ., „ - • — , x— , a)"dbp: baptiscQns. Hrriborf-nu vi- 

fa &c.r facere ut aliquid veniat vel per, Kr, £; pi*. ^ ; J4ldM»J-«i//BM-^ VitM.6?6i !J, «»I ptizare. Kr.6;pi? ^ if.iibt'|6:^ ' i Digitized by Google Kr*n*pfr —s$#Wprf. m*p*#***j m« w« fy \M \*~ . B.ii: r. i*4r>kij r B:$:'& ht'k)j 
<#. 10; j» not.84- j krctfs^rfbb&hmng <*f 
^rotz/d/a.'beh#v«Hqi 'feftira vsit/wvia 
£4;&I*i*k< 3i) ^r*,. fitab:<>a^rfc 
•0has^m *a iadioian* tieferoe,. £ivn>: 
fifij ttot.'36$ &>33. n* 3s* & &&U &i 

- ; ,: ##<*?>•**. (if L. f ?i>/%f4<(tpwlk ^val, 

&c). Qtr^jRapaHu.i •m --^j ; j rur^/j 
[.jjLuar* r adi. flvar; F^.qRJ^Viffr. 

.iKvihi, jp. (le^ande}kre^tur : (vivum) 
£or/i ok kvikaj -.ayitt^. l£r. 10: n n. 

'l • * » J 

M &? 


qvicktionde: decimae pecorum. Rr. inc|. 
not 2. xvn, ° v 

Kvildna.v. q. (IsL krnda) upt&n- 
da eid, jprp vl - kpfr& ) • k&tiii : * ignem ^ac- 
oeAdere. B. 44* pK^Scrilfitiir kifiri&ldj 
JB. ind. 44> ?^ 9;V*tJ a s ^ 44* P r - n .^* 4?* 

Kyiper, iii;.; (Isl. qvidr\ buk^ prdr. 
qvjd: vfeiiter* * Inde! ' * . .,.( 

. j Kvipq fulderj . pdj. . soro h9r foM 
J>nk: qui ^lenum veptrem habet* . Awir- 
for ok k., allitt./ d. 3. lefvande och 
frisk: vivus ac vegetus. R. 20. 

Kulderj fli. kuil, ^barn ^f sftD^ma^gif- 
_te: ui)ius coniugii proles. G. 21: if ^3; 
iE. & 3; iq» taki \sv<t mangq afenum 
kulle sum fiqn fan fa^ JE. ^: pi^; ^, 
-10: 3; 17, ^4 Verbjff 7n«/z ,0/" kullej 
ijnus tantufli e\ cuiusvis coniugii prcf- 
Je^; i; 8, (yeL ut alio . loco d^citur : egh 
styftltypper* G. ipi.pn), sine dubloscri- 
Lae ef rato ex aixtnjuiorp codice huc 
^an^§ta sun^; ..^enegant eniip liberta- 
tei^i recentiari Umpore, ni fallimur, 
iurament^m , nipiar eper dictuni fa- 
cienti C0j^c«s^ap^, ; ^c yerbis siipra ci^ 
jatis ; 4#ki sm?Mknga &;c. uiditatai^. 
.Qft. tfipiar eper, ^m \%a^ l»abcnp 
<HWiAe f ^st4htutfr|gn?ent3 c^ C,;^. 
H7. ^otu 7^5, 7^ cap. 24, not f 60. -^ 
Cfr. Ganga 1 a Sam-j Sunderkulla. 
* Ckolder) • 

delse, dS moder ^h;bara Ap^^Et 
Ipsnintfjtf s a|B, 4 9ajuSn T «ftfe J 

( ^l^inWfxW^^ *th 4eJW[S 

.WmopA \ .to" A gSlJft^14tf va ; i»ii?b?Spd^ : 

illnd mfortunium, cum (jpater, nXatfflr 

iUorunaque l^ljcri • jncendicj sixQ^l pe^- 

eunt. M. 6:pr, 2. Brigr. h« ' jy. par^, %y Digitized by Google s& : *»»*dy- *«** 1 tirt; cairbb; ^iiibiii patet. Cfh Jfto/- 

Kuma, vide Kqma. fl 

Kunderj adi. (parL ,pass. a kunna* 
uon a jfrjw, g*nuB, ut credidit lh.) i) 
tand: cognitus. Vide Vcdihkunder. 
2) bestagtad: cognatus. lil kjrns ok 
kundrd mahnaj allitt. • iBi l k 7. />«/& jiut» 
kncem cer kunnaster. hari cer bem sva 
kncem kunderj M. 3:i; 17. not. 81. 
itcefnna v. taAra kunna (sc* mcen) cei- 
la valihkunna, VaJ>.3i:5; 32: 1. Cfr. 
lam-j Okunder. 

Kunnaj v. a. 1) kSnoa: cognoftfere. 
Vide Kunder. 2) kunna: posse. m&- 
fall hmnu hcendaj Kr. s5: 1. hankan 
eghj de fatuo, )( fem gpter eg/*., de 
•sene, G. 19. 3) framfor «ett arinat ver- 
bum utmMrker kan stundom en by- 
pothes: alii verbo praeposita v* kan 
interdum indicat hypotbesin. nu kan 
prcester prcetta^ kunnu perkomaj cen 
bonde kan rapa kunu sinne, kan man 
varpa sar, kunnu per firi faraj kan 
pcen lopaj cen han kan brjrta^epsoritj 
utan mopir kunni (praes. conj.) liggia 
hwl barn sit, utan hoh kunne jiri 
liggia sikj kan han egh fa svin^ &c. 
Kr. 11: pn 19: 1; Ebs*ind. 18; cap. 1: 
3^—5; 16, 23: pr; Vap. 14;; 1; B.4*: 
pr. &c. • ' ■ 

Kunnugher, adj. (proprie L q. kun- 
der 1) besltlgtad: cognatus. hdn&rpem 
ivakitcem k., JE. 17. * 

Kunttngefj m. konurig: rex, TLr. i, 
3:i; ix pr, i3:3; 18: pr; i3,'i5: V; 
3& pr; 37: 2. &c. Gfy; JBorpj Brytl, 
Dturj Domberj Dombrut, Ensakj 
Eps&tej Friper *j Garper3j ifcirf s, 
Malsceghandij Maper> JScemdj Retfri. 
JRcetterj Sak, Soknarij Fhldj pt&ki. 
* (konanger) * • w,i 

^ Kuskaj V. a, f vid« VOL.) A:. <etta 
lokhay Ej>s. af5. tf • Cl_ (Koscaj r t \n r ^ 
ipensa. 

26,27; ca P*8:pr; J5. iaVi; B/S:^. 
Zkxva Hallara &ci. «* rfa//i ^f/i^ A:.^ 
Dr. 14: 3, 9; VaJ). 12: 3* 3) egendom: 
bona. Kr. i2:pr» 4) P^ saker, egode- 
lar: res, uterisilia. Vab. 32: 2; R 26: 2; 
37: pr. kvikikustej a. K. kreatur: pe- 
cora. Dr. 5: pr. 5) satt, vitkor: modus, 
conditio. at pripia kuste^ Va J>. 35. Cfr. 
Annurkust. ° (koster) 

Kvcelderj m. afton, qvall: vespera. 
ES. 0: 1. Cfr. G/>fa kvcelder. * 

Kvceliaj v. a. (a kvdt) 1) oroa, be- 
svfira (med rfittegftng): vexare, mole- 
stiam alicui offerre (litera ei ii^tenden- 
do). B. 22. 2) klaiidra, vacka tvist om: 
iitem de re moyere, rem litigiosam red- 
dere. Yi&$ Okvalder. * 

, Kvcernj f. qvarn: molina. Vab^ 1 : 2, 

4; B. 8: pr, 3, 4» *& 4» waka aort y ^- 
(handqvarn: raoiam manuariam) oit Aw* 
ii/^ aliitU d. a. alla bobagsting; omnia 
supellectilia abripere. VaJ). 3-i:3 # ¥ .. 

Kvcerna staperj m. qvarnsLSHe, atal- 
le der e» qvarn kan a»kggas eiier blif- 
vlt aniagd: ibeus, ubi exstructa est vel 
exstrui potest molina. B. 8: 3. 

Kittkrna str6mberj m. strom, der 
eii qvarn kan ahbggas eller blifvit a»- 
lagd: flumen, ubi exstructa est velex- 
stroi potest moUmu B. 8: pr. 

i jtvceirha <vcegherj m* qvarnvlig : • ria 
ad moliriam ducens. B. 5: 1. * 

Kvcepa (impf. kvap\ v. a. ^lgd: di- 
cere. ^. 7a viperj . B. 09: pr, OFn la* 
kvcepij Okvtepis orp. * Digitized by Google Kjn — Kop. 3r3 -Kfftjti. i) slSgt; cognitio. vir Id* 
sum han tU kjrns ok kundra manna y 
*d.a. att Iian ra& vara (s&sbm fri) bland 
-vJra slHgtingaf; ut sit (in libero statu) 
-inter nostros cognatos; formola iuris- 
iurandi. te. 17, 2) k6n: sexus. Vide 
Jdankyn. * 

Kjrndil mces$a> f. kyndelsmessa : fe- 
-stum purificationis Mariae. B. i3: 1. 
-• (krndilsmcessa) 

Koefstr (kcepsijj m. den som lefver 
liilsammans medfrilla: concubinus. ko- 
na sum han cer k. til, te. 18. pa a 
egh k. i barnum^ d. a. d& trfil utom 
aktenskap aflat barn med trSlinna, haf 
han och hans egare ingen del i bar- 
«en, utan de tillhora modrens egdre 
ensamt: liberi a vernis, contubernio 
non inito, procreati, non ad patrem 
ciusque dominum, sed ad dominum 
matris solum pertinent G. 29: 2. Ita 
-fortasse quoque in Iure VG. haecfor* 
niula est explicanda. * 

Kcelda, f. kalla, brunn: fons, puteus. 
VaJ). 1: 2; B. 27: 1. ° ■ 

Kcennaj v. a. 1) kanna, igenkanna: 
noscere, agnoscere. Vide Rcet kcenna. 
s) tillvita, beskylla: obiicere, accusatio- 
nem criminis intendere. k. andrum 
Icegherj te. 1 6: pr. kcennis kunu morpj 
trulldomber; kcennis manne drap^ val- 
rufj Kr. 26: pr; E})s. 29; Dr. 65 VaJ>. 
3i;n kcennis nianne(pcet) at haH 
haver &c. Ebs* *o: pr. not. 80; B. 24: 
5. pcen sum (cin) drapit v. sarit kcen- 
niSj Dr. 3: 4; VaJ)..8* 2. 3) kcennaSj 
t. dep. k. vipy a) igenk&nna : refcogno- 
«cere. kcennis vip tit slikt cer mik 
hvurvitj B. S^rpr. i>) vilja tiHegna 
sig, p§st& u&got vara sittt vclle sibi 
:appropriare, rem suam esse . contende- 
re. k. v. iorp &c. Vab. 3o: 2; . ES. 1 4: 
ti 1-7, 18: pr; Vins. 6i 3; B. 37': 2. tver 
icennas vip et tkdpj vide Kop< ?' 

Corp. Jur* Sv. G. Ant. F"oL IL m. 

- Kcera, v. a. kfiraii ^nstSlla -fttal eller 
arSttegftng^: agere, actionem instituere» 
k. a man, Vins. 6: 2; R. 8: 2. h til 
mansj Kr. i5: pr; 18: 2; 27: i.&c. hin 
kcerir tilj B. 33. kceris pcet til hans y 
Ef>s. i5: i. kceris pcetj ES. 20: pr. kce- 
rir.pcet bondi y Vius. 11. k. lokan tel- 
la spananj te. 1 7. cejtir (sc. sak) k.j 
Kr. 19: pr; 26: pr; 27: 1. &c. k. ceptir 
pukkabotj te. i6: 1. han sum ceptir kter 
re (vil egh sokia v. ma hvatske sii- 
kia cella stwmna), d. a. m3lseganden: 
^ctor, occisi heres. Dr. 3: i. k.j abso- 
lute, G. 14*2; R. 10; B. 19: pr; 43, 47* 
til pingsfara ok k.j G. 19; B. 8: 4; 3o: 1. 
k. firi kunungs rcefst v. kununge cella 
laghmannej Ef)S. 21, 25; G. 19. nukce- 
re han at han gccrpe &c. R. 23: pr. 
kcerir kunungs soknarin hvi han &c. 
Va}) . 37. * 

- . Kcetilj m. kettil: ahenum, cacabu*. 
Cfr. Kvcernj Kcetilhod. 

Koitilhod (kiattill hydde),! hjelm: 
galea. VaJ). 6: 1. Galea sine dubio ob 
similitudinem formae nomen accepit a 
kcetilj cacabus, nisi v. kcetilj pariter 
ac Lat. ahenum, et Graec. %cc\Ke7cVp 
proprie sit (vas) aereum; posterior ve- 
ro pars h. v. deduci potest aut ab An- 
glo-Sax. hjrdan (vide Hipi)> aut ab 
hatterj Isl. hottrj pileum, ut credit 
Ih., ant ab huvupj quasi aereum caput. 
Cfr. K. Amcher nott. ad Ius Iut. p. 328. 

Kcettij m. ett litet rum: cellula. Cfr. 
Gorkcetti.\ Hodieque kdtte v. kitte apud 
rusticos significat saeptum in stabulis 
et ovilibus, ubi vituli, pulli equini Vel 
agni includuntur. 

Kopj n.kop bch skifte: emtio ven- 
ditio et permutatio. G. ind. 7, 18; cap. 

i4-* pr, a— 4v ES. 3: 1; 4 : P r > 6* &> 2d: 
frt ai J 1; Vins. 5, 7:3; 8: 1; 9-'pr; 12, 
^3. lagha. k.y G. i4 : pn »8. 110^94. 
olagha &./.:Gd'i&i gcera k. vip man 3 

40 Digitized by Google Sl* Kop — Kopgitder. t G. i4:pr; £S. i^; i. fcdpit cer (minna 
&n) mark vcertj Vins. 9: pr. atte pe 
$km i agha kopinu, alia de som kopt 
samma sak, den ene af den andre: 
Omnes qui eandem rem, alter ab alle- 
ro, emerunt. ES. 8. vara a k. sit ku- 
min, hafva kommit i besittning af den 
genom skiftet forvSrfvade jorden: ve- 
nkse in possessionem fundi permuta- 
tione adquisiti. M. 10: 3. tve kcennas 
<vip et k.j tv& p4st4 sig hafva kopt 
samma sak af samma saljare: duo di- 
cunt se eandem rem ab eodem vendi- 
tore emisse. Vins. 7: 5. standa a sinu 
kope, ES. 8, i. q. standa a samu ior- 
pinni sum han fangit haver^ ES. 4* 
a; 5, 1 5: 2; cfr. Standcu faest ok kop^ 
betekua de till stadftsteisen ej allenast 
af kop och skifte, utan ock af andra 
kontrakter om fast egendom horande 
formaliteter; och s&ledeg bar kop i det- 
ta sammanhang f&tt en vidstr&cktare 
betydelse: haec verba denotant sole- 
mne confirmationis non tantum emtionis 
venditionis. sed etiam aliorum contra- 
ctuum de rebus immobilibus; ideoque 
v. kop in hoc nexu ad latiorem si- 
gnificationem translata est giva^ skip- 
taj fa (iorpj mcep fcestum ok kopum 
(1. q. mcep fcestum ok lagha fangumj 
ES. 4* pr.), fa mcep f ok k. ok allum 
lagha fangum , halaa a f ok k. (de 
donatore), bcera til vcerpa . . • mcep f. 
ok k.j bcera in til mans fcesta ok ko~ 
pa (pro fcestir ok kdpj mcvp fcemtan 
manna epe, fceste (pro fcest v. fcestir) 
ok kdp cer in burit iil mans, pcen 
sum fcestir fjlghia ok kdpa fpro kdpj, 
vide Fcest 2. Quod in his formulis 
kdpa interdum dicitur pro kdp, id 
gine dubio numeri v. rhvthmi caussa 
fit; non enim kopa istis locis derivan- 
dum est a kdpij etsi cui videatur re- 
spicere testes in confirmatione coqtra- ctuum praesentes. — Cfr. Iorpa^ Mat*> 
tul-, Strcetis-j Vasggia kop. ° 

Kopa, v. a. 1) i ailmSnnet, afsluta 
kop eller skifte, och s&ledes afveafoc- 
ytra: generatim, emtionem venditio* 
nem v. perinutationem faceie, ideoqve 
etiam alienare. k. (bortskifta: permut» 
tando aiienare) til bcetra, ES* 20: pr* 
eghn v. fceprini ur stap k.j d. &. 8$1» 
ja elier bortskifta: vendere vel ppr- 
mutatioue aiienare. G. i4- 1; ES. 20: 
pr; 22. eghn scelia cella ur stap kd* 
paj d. H. bortskifta: permutando aKe- 
nare. G. 18. k. bort eghn, sMlja eiler 
bortskifta: vendere vei permutando 
alienare. G. 1 6: pr. k. (gops v. eghnj 
til iamnapa, bortskifta mot j£mngod 
jord: fundum ita permutando alienare* 
ut par accipiatur. G. 14^3; ES. 20: pr. 
k. vip man, afsluta kop eiier skifte 
med en annan: emtionem venditionem 
vei permutationem cum alio contrahe- 
*re. M. 1 0: 4; Vins. 9: pr. viper kopas, 
dep. afsluta kop eiler skifte sins emeU 
ian: emtionem vfenditionem vel per- 
mutationem inter se coutrabere. M. 1 o: 
3; Vins. 6: 4; 9" pr; 1 1. kopas iorpum 
viper )( skiptas iorpum viper, ES. 8. 
2) i synnerhet kopa eller tiliskifta sig: 
praesertim emtione vel permutatione 
adquirere. Kr. 1; Dr. 18: 1; G. 7: 1; i4* 
2—4' 1 5; ES. 3: pr, 1 ; 4- pr> 5. &c. k. 
iorp mcep losorumj ES. 5. k. eghn mcep 
fce ( )(skiptas iorbum viper^ ES. 1 1 : 
i.), EJS. 9:1. nuep vin ok vitni k., 
Vins. i v 7: i,5. mcep fcestum k.j ES. 23. 
Gfr. Firikopcu 3) i inskrftnktaste be- 
m^rkelse, kopa: strictissimo sensu, eme- 
re. k. eghn cella skipta, B.o:6. ° 

Kopamalj vide Kopmal. 

Kopari, m. kopare : emtor. ES. 4 : 

pr. not.44* 

Kopgilder, adj. berfittigad att afsiu- 
ta kop : qui ratam emtionem venditio- Digitized by Google ~. »t 
r_— Lagha.^ 3i5 > 

\ *,■ :*?.***- nem facere potest. jE. 20: pj ES. 22; 
iVias.8: -ii <£pn' »ft "ik 
• j&fp/, m. 1 ) i allmSnbet en som dek 
tager i ett kop; sfiledes kfven a) s£l- 
jare, och b) kopvitne: generatim, qui 
emtioni venditioni iilterest; ideoque 
etiam a) venditor; stcemni hvar sinum 
kdpum (i. q. sinurn hemuls manne in 
antecedentibus), kopin kan Jicerrin <va- 
ra, ES. 8. b) testis emtionis venditio- 
nis. Vins. 3: pr. Cfr. Ktip. 3) i syn- 
nerhet kopare: praesertim emtor. ES. 
4-*pr; 10; Vins.6:pr, 1— 3; 7:3, 4* ° 

Kopmalj kdpamalj n. mftl som an- 
g&r kop: caussa, ubi de emtione ven- 
ditione agitur. ES. 1 ! ; 1 ; Vins. 7: 4« X 
hcefpa malj ES. 1 1 : 1 • not. 33. kopmd- 
la oalcherj Vins. rubr. not. 1. 

Kopskatterj ro. (egentligen bandeis* 
varor: proprie mercimonia) kopenskap, 
bandel : mercatura. 5L 1 o: pr. Scribitur 
kopenschfathj not. 99. ibid. 

Kopu eghnj f. kopt jord: fundusv. 
ager emtus. G. 16: pr. 

Kopungerj ra. stad: urbs. Vide ind. 
nomm. propr. vv. Liong-j Supurko- 
punger. ° 

Kowernej n. (IsL kovarni v. koVan) 
liten hund, kn&hund, prov. kovan, ke- 
van: canis pusiili generis, melitaeus. 
B. a4 : *• ^ ta hoc canum genus descrir 
bitur in R. Haquihi Frostu{)L. XIII. 
*4 ; "pad erkovartj ef madr iekr hen- 
di sinni um hdlsinn, so at saman ta- 
ki fingurinnS L. Lafrinzs mcessa, f. Latsipessa: fe- 
stmn Lanrentii, die X Augusti celebra- 
tum. Kr. 23. -su hwlghpj not. 10. ibid. 

Laghj n. pL 1) lag: lex, ius. givd 
/. v. 1 /.., vide Giva 4* sutn L sighia* »> EJjs. 26. &c. sva sum (sc han) a ok 
Lsighia y (J. 11:1. stftn <atte 6h Lva- 
ru v. saghpUj Dfc 3: pr; ^. & 1 j -■$§: 
pr; R. 8: 2. w /)ew bapum sanwte 
ok L a;<ir^ jE. 1 6: i . A<m Aa/jf>£ /4g£- 
hcefpat i gamblu laghumj havercerft 
i njru -umj M. 2: pr; cfr. 7. pcet var 
sva forst i -um, sum for var i -um* 
E})s. 17; jE. 11; B. 2: 1. svaceru n*Lj 
R. 3: 3. sum landsins ceru Lj G. 7: 4. 
-1 -wm mannaj eniigt lag: secunaum 
leges. Vins. n: pr. losa (prctl) i L man- 
na y d. fi. tiil fitn jutande af medborger- 
liga rattigheter: civilia iurajservo red^ 
emtione conciliare. JE. 17. g^/i -^ 
R. 3: 1 . not. 70. hvat pcet cer hcelder L 
cella olaghj d. $. lagligt eller olagligU 
utrum iegitimum sit an illegitimum. 
ES. 1 5: pr. per tver v. Jiinir (sum for 
- svoru per) svoru bape sant ok L> d. 
£• enligt med sanningen ocb i laga 
ordning: dub illi (qui in iuramento 
pracvio iurarunt) et vere et legitime 
iurarunt; formula iuramenti duodeqar 
rii. Dr. 3: 2; Va{). 6: 2; 8: 2; 20: pr; J5v 
8: pr; ES. 9: 1; Vins. 3: pr; 4> & 1; R« 
9: pr. not. 87. pcet icer hoghst i -um 
ne ok ia &c. B. 5i. not. §2. hjgge 
hvar at lut sinum i -um^ B. 5 1 . Cir. 
Gislinga-j Lands-j Olagh. 2) ed: iu- 
ramentum. /. fcesta^ Jiri sik givctj la-r 
ghum up a v. \firi gangaj L takaj.vi- 
de Fcesta 6j Giva 1j Ganga ij TakcL 
koma -um firi (sik) 3 han komber egh 
•um vipj vide Koma 2j 3. taka viper 
-um cella botunij R. 14: i- rcet gcera 
map -umj B. 39: 1 . ° 

Laghaj adj. indecl. laga, laglig: le- 
gitimus. Vide jifrcepe ij JBotj Dom- 
ber stj Drjrkkiaj Eper 9 Fang 1j For* 
fallj Fvemtj Gifttj Gcefst, Gcerp 1, 
Hceftej Hcefpij Ktip* Lepsn^ Lcegfii> 
Losn, Maly Omjrndj Skiptj Skipti, 
Soknj Takj Tilmcelij Vinj Vitne, 
pingj Olaghcu u Digitized by Google 3i6 Laghbiupa — Laghskipta. Laghbiupa, v. a. i) i allm&nhet, lag- 
ligen erbjuda: generatim, legitime of- 
ferre. u/ta -bupit (sc. afrcepejj B. 9: 2. 
2) i synnerhet, lagligen hembjuda jord 
5t sina slSgtingar, innan den saljes: 
speciatim fundum v. agrum, antequam 
vendatur, cognatis suis redimendum le- 
gitime offerre. /. aJLer, ES. 3. ° 

Laghbokj f. lagbok: codex iuris. 
ostgota l.j Kr. rubr. et not. 1; B. 5i. 
taot 52. ° 

Laghfultj adv. fullt enligt lag: ple- 
ne, perfecte secundum iuris praece- 
ptum. /. ganga (se. ep), R. n: 1. 

Laghfcelder y adj. lagligen sakfald: 
iegitime damnatus. R. 8: 3. ° 

Laghgangin j adj. lagligen g&ngen 
(om ed): legitime factus (de iuramen- 
to). hete v. vari -gitj R. 8: pr; 14: 1. 

Lagh gilder, adj. gild, lagligen gSl- 
lande: ratus. ES. 8. * 

Lagh giorper j adj. lagligen gjord: 
legitime factus. G. 1 4 : 4> ES. 8. not. $4» 
r4:pr; i5: 1. hcerceps ncemd (skal /e- 
ta) -rtj R. 16: 1; cfr. Gcerp 1. 

Laghgipterj adj. lagligen gift: ma- 
trimonio legitime iunctus. /. bondej 
Dr. 9: pr. ° 

XagA hceftaj v. a. lagligen innestan- 
ga elter fangsla: legitime includere v. 
vincire. B. 5i. 

Laghhcefp (pl. »/>/ pro -pirjj f. i. q. 
/tfg&a hcefp (Vide /fo/i> /^). B. 28: 4- 

Laghhcefpaj r. a. lagiigen vinna 
hafd (fi jord, genom tre &rs besittning): 
legitime usucapere (fuudum, trima pos- 
sessioue). Kr. 3: pr, 1 . not. 76; 2^: pr; 
G. 12: 1; M. 2: pr; ES. ind. 24» cap. 4- 

1; 1 o, 1 5: pr. not. 5 1 ; B. 28: 4- 
Laghkallaperj adj. lagligen kallad: 

legitime vocatus. -p malj mal -p tilj 

lagligen inst&mda in&l: caussae legitime 

in iudiciom vocatae. Kr. i3: 3; R. 3: 1.* 

Laghkrceviaj v. a. lagKgen tillsSga: 

legitime admonere. B. 9: 6. not. 70. Laghkuminj adj. lagligen kommen: 
qui legitime venit. /. niperj lagligen 
anlagd (om tomt): legitime detennina- 
tus v. constitutus (de area). B. 11: 1» 
Cfr. JEmlaghkumin. 

Laghlika, adv. lagligen: legitime, 
legi convenienter. Kr. 2 5: 1; E(>s. 7: pr; 
3a; Dr. & pr. &c. Cfr. Olaghlika. * 

Laghlikerj adj. 1) laglig: legitimus. 
ES. 12: pr. not.6i. 2) ordentlig, van- 
lig: iustus, ordinarius. /. man^ en full- 
vuxen man, af vanlig vSxt: vir adul» 
tu$, ordinariae staturae. B. 14: pr. * 

Laghljrsaj v. a. lagligen kungora: 
legitime ^denuntiare v. indicere. B. 5o. 
et nott. 28, 32. * 

Laghljrsning , f. laglig kungorelse: 
Jegitima denuntiatio v. promulgatio. si- 
pan /. kom ceptir hanum^ sedan det 
blifvit lagligeti kungjordt, att han Sr 
fredlos: postquam legitime denuntia- 
tum est publicam sccuritatem ei esse 
ademtam. Dr. 4- pr. 

Laghman y m. lagman: iudex pro- 
vincialis, legifer* G. 19; JE. 4; R. 3: 2; 
4: 1 ; B. 8: 4. Cfr. Biytij Domber, 
Skila. * 

Laghsaghaj f. i)lagarnes uplasande 
for folket af lagmannen: legum recita- 
tio coram populo a legifero facta. nu 
cer l. ipur Ijktapj B. 5i. 2) iagsaga, 
lagmans jurisdiction: iurisdictio iudicis 
provincialis, provincia. land ok Lj yw 
de Land. utlcendis ok utan l.j i. q. 
utan lands ok /., ES. j 3: 1. Cfr. 
Friplos. • 

Laghsigliiaj v. a. lagligen saga: le- 
gitime dicere. pa cer laghsaght til 
('sc. eparjj R. 7; cfr. Sighia. 

Ldghskilderj adj. lagligen skild: le- 
gitime separattis. ES. i5: 5. not.38. vi- 
per bol l.j B. 9: i 9 3. not* *fo §. 5. 

Laghskiptaj V. a. lagligen dela : le- 
gitime dividere. B. 3i. nott. 81, 82. * Digitized by Google LaghsJapter ** Lan. 3i? Ixighskipter, t adj. lagligen dela^: )q» 
gitime divisus. /. iorpj £S»i5:5. va~ 
ra K viper fapur v.son sm, d. &. ^e- 
nom delning af fadrens egendom vara 
itskild: divisione bonorum a patre v. 
filio separatus esse. Dr. 5: pr. coll. JE. 
9: pr. 

Lag/istcemder, adj. lagligen inst&md: 
legitime in ius vocafcus. -a mal> R. 3: 1 • 

Laghstcemna* v. a. lagligen best&mma, 
tillsaga nSgon om: legitime condicere 
v. denuntiare. I. lionga ping, 8.39:1.* 

Lagh surinj adj. (a svcerid) lagligen 
svuren: legitime iuratus. bjr cerl. ni- 
per, d. & dess . r&marken, som utvisa 
omkretsen af tpmterria, aro lagligen 
nedsatta och med ed stadfastade: li- 
mites pagi, ambitum arearum termi- 
nantes, legitime sunt positi et iuramen- 
to confirmati. B. j : 6. 

Laghsokia fpart.pass. laghsokter v. 
-sotterjj v. a. lagsoka, lagligen tilltala: 
ld^itime convenire, appeliare. Dr. 3: 4* 

Laghvaraj v. a. lagligen tillsaga: 
legitime monere v. denuntiare. Kr. 8: 
1; B. 1; r, /. tilskiptiSj B. 1: 1. -raper 
af (sc. bolejj tillsagd att afllytta: ius- 
sus demigrare. B. 9: 1, 6. ° 

Laghvinna, v. a. 1) lagligen sak* 
ftlla: legitime damnare. man var^er 
-vunnin (firi sakjj Kr. incL 1 7; cap. 
a5: 1. not. 48; R. 3: 2. 2) afdSma: la- 
ta sentenjtia decidere. rarfst haver ~vun- 
nit nialitj R. 3: 2. -vunnit mdlj -vun- 
nin sakjJSkT. 17, 26; 1. ? : 

Laghvceriaj v. a; lagligen forsvara 
(infor ratta): legitime defendere (m iu- 
dicio), Kr. 3: 1 (ubi tamen pto -vart 
legendum videtur laghhcefpai); ES. i5: 
pr. han gik laghvarpsr af lumga 
pingij d. a. sedan ban * bade fullgjort 
dct, som - i det • foregftende , ilr foreskrif* 
vet: praefctitis iis, quaein antecedenti* 
bus saptMjntqr.- R. 26; pr. . . Laghpmg, n. foga ting; sfi kalla* 
fyra irligen pfi bestfimda dagar h&llna 
ting, antingen derfor att ingeiV stfimr 
ning- till dessa ting egde rum , utan 
fpjket iwrde $jelfmant der infinaa sig, 
ellpf dfrfor at( lagen trotigen d4 up- 
]a$tes £6r folket: legitimus qonventns 
wdicjali?; ita appellaitfm: quatuorpon- 
ypptus iudiciales quotajmis statis die* 
bua cajebrati; sivq (a lagha) quod ad 
illos nuila citatjo 1 - fac?ta est, sed uni* 
versus populus ultro eonvenit,, quam- 
obrem taies conventus in anticjuo Iure 
Germ. dicuntqr ungeboteh y. echt* 
dingj Lat. placita legitima ; . sive (a 
lagh) quod in bis conventibus leges 
coram populo recitatae sunt, quod 6lim 
factum esse notissimum est, ac d^ iis- 
dem conventibus dissefte test^ntur mo- 
numenta Germanica (dri gerichtsdage j 
nempe dies lunae, pariter ac apud O- 
strogotbs nostros, sollint aUe jar sin 3 
da mdn der herrn recht erzele. Bttf 
characher Weistluimj saeq. XIV, apud 
Gr. p. 825,), quae etiam transferunt 
nomeu echteding ad leges in istis con- 
ventibus recitatas (vide Haltaus Gloss. 
Germ. medii aevi v. echtding).-— Inde 

Ldghpings manadagherj ta. eh af 
de fyra m&ndagar 1 1 afet^ d& lagtin^ 
bolls: unus ex quatuor Iuna6 diebus. 
quibus celebrati sunt* conventus lagh- 
ping dicti, quorumque tres inciderunt 
in illa tempora, quibus, post finitas fe- 
rias vernas, auctumnales et hiemales 
(iu/afriperjj iterum incepit iudidorudi 
celebratio; quartus vero, isque forte 
recentior (cfr. Gr. p/8i6.) 9 ib tempns 
raediae quadragesimae,- qtio inceperunt 
feriae vernae. B. i:^;3o: 1; 5i.not.5a. 
. Lqrq («IzL lambijj iu lamm: agnus. 

B. a5: 1. 

Lan, n. 1) l4n: oommodatum. hor> 
<oa fms lani (takit forte addendumj^ 
Eps. 1:8. 2) den i&nta saken: res Digitized by Google 9i8 ^Lan •***'. Latcu \, x — 


oommodata. B. 26: pr. 3) ftirstrtfckriing: 
«mituuni. tuka (m+ segetem vel Ifoe- 
num) /onr, Rar.i. tafoz pcenningk 
at iansy ES. 16: pr. * •-- '< 

- Lancij v. d. i) utl&na: commodar^ 
i. andrum skdghj lemna &t en aritiari 
sm r&tt att bruka skogehr iosf souni 
trtendi silva alii conoedere. B. 3o: ph 
i) forstrScka: fnutud dare. /. pcbnnin^ 

d a iorPj i. e. fundo pignori accepto. 

iS. 16: i. Gfr. Ut lana. » 

Lanaj f. (Fenn. item) lana, ett slags 
fisknSt som brukas i strommar: genus 
retis piscatorii, in fluminibus usitatura. 
VaJ). 09: pr. 

Ldndj n. j) land,' jord: terra, so- 
lum. )( vatn^ Dr. 1 1 : pr. 2) landsk»p: 
provincia. Ej)s. 3o; G. 1^: r; B. 43: pr. 
1 -<# v. -dinuj Dr. i5:pr; VaJ). 11: pr; 
i5: i;ai: 1; jE. 4« komail.v. -ditj Dr. 
1.5: pr; VaJ>. 1 1: pr. innan -dSj Vins. 
6: pr. innan ~ds ok laghsaghuj Ej>s. 
3o,3i:pr; t)r. 3:pr; VaJ). 37; Vins. 6: 
3 (ubi pro laghsaghu perperam scri- 
ptum est hcerape); R. 1 i:pr; 12: 2. utan 
-dSj G. 14*2; ES. ind. i3; cap. 21: 1; 
Vins. 6: 3. utan -ds ok laghsaghuj ES. 
13, i3: i. not.p3; Vins.*2, 6: 1, 3. alt 
~ditj R. 26: \<~dsinslaghj G. 7: 2. Cfr. 
Jflasndaj Flut lahdj Inlcendinger &c, 
Utlcendinger &c. * 

Landafceghir (landafceghijj m. (a 
fceghia, purgare?) landstrykare : erro> 
ui per provinciam circumvagatur. Vi- 
e Lurker. 

LandamcBrij n. gransort emellan 
landskap: locus >n cpnfir\io provinci<j- 
rum. Vin$. 6: 1— 3. ° 

Landboa holj u. utarrendcrad gfird: 
praedium colono locatutfc.. ES. 4c pr; 5. 

Landboa iorpj f. i. q. landboa bol. 
ES. ind. 5. 

Landboe (lanboe), m. landbo, ar- 
rendator : colonus. EJ*. 1 : 8; .E& 5; B. s 9: pr, 2,3,9. ^fr» lorpattarij Iorpce- 
^haniij Land dkotin. ? • f • < . > -\ 
- Land drbtin (landzdr^Nn-^ m. ^Ordt 
*gare: domkrug fundi. 4 )^l£ndboe% B^ 
£C 1. U. v. ka stne dubioi sc*ibitur |>r0 
/o/2 drotin v. Atoar drotin (Isl. /orttff 
-drottinn), quod falsae etymologiae titi* 
buendum est. ° - ; 

. Laud$ faghj. n. pL 1) landskapets 
allmanna l^g: <5ommune pro vuiciae ius. 
mchlaj bota, dylia aftir -um* JCr. 09: 
4 ; , 3o: pr; E J>s. 1 : 5; * 2. 3) ed : iura- 
mentum. R. 23: 1. ° ^. \ 

Langerj adj. l&ng, lSngvarig: longus 
(loco v. tempore). a//ia^ .fapins &c. 
/.,, B. 4- pr. not. 10; 14: pr; t 24: 2; 28: 3» 
lang avundj Ej)s..3: 1. Cfr. jEnd- 
langer. ° t 

LaSj m. Ifis: sera. VaJ). 32: 1; G. 8: 
2; B. 43: 1. rapa lasum (at husijj Vab. 
32:3. rapa (husum ok) lasumoknrk- 
lumj ES. 4- pn 5; B. 1 3: pr. taks (piuf- 
naper) undi lase )( i olcestum husum^ 
VaJ). 32: 3. £r/*a g«/w /..> s5ges om 
den som skar och bortstjal andras siid 
p& flkren: dicitur de eo, qui alienas 
isegetes furtim secat et aufert. EJ>s. 32. 
Cfr. In-j Utlas. * 

Z^r^ /a^ n. lass: vebes, plaustrum 
onustum. Kr. 2: pr;' VaJ). 1: 3; B. 34: pr. 
tolf lassa cengj Kr. 1 . ° 

Lasterj m. last, fel: vitium. Vide 
Londa laster. 

Lata (lcetaj G. 16: pr. not» ^o. letha, 
Vajx 1 5: 3. not. 86; G, 16: pr. noU. 36^ 
4o; ES. i4: *• n.25; R. & pr. n. 8i> 
impf. lcetj Vins# 7:^.^ v. a. 1) lem- 
na, ofverlemna: tradere, relinquere. /. 
pem virpningina &c. Vins. 6: 2. prea 
(bc.mcen) i <val hj foresli: eligendo^ 
proponere. Kr. 4-pr, i.not. \J& R, Qi 
pr. n.81. man i forbup L, Kr. 25: i^ 
not. 5o. i sceldir l.j M. a5: i. i taJ{ L* 
videTak. urstepLj foryfra: «lieqara^ 
Vins. 10. /r ater, VaJ). fa 4'i: pn £S» Digitized by Google 


Lata — Lepa. 3«9 7; B. 9: *; ag* 342 pig 36: prv /.z/t, Tfajfc 
1 5: 3« not. 8£; G. 1 1 : pr, aot» 921 * (fc pr. 
n. 36, 4p» ES. i4* u n. 2 5; B. 3r, 47- 
2) slappa : dimittere. /* jf^ /fo^, B* 
36: 3. byrt L, £££.26. Gfir. jFVW-^ 
C^» /ata. 3) raista : perdere. /. lifsitj 

Vius. 6: 3. 4) v » Mx * a ) ' ata ( s ^ e )r 
tiil&ta: sinere (ut fiat). /. af hugga 
(tne)j B. 33. b) l&ta (gora), ioranstal- 
ta: curare (faciendum). /. bjrria v. tJi- 
ghia kirkiu, siunga sialamcessUj rin~ 
giaj skira kirkiu garpj halshugga* &c. 

Kr. 1,7: a; 8: pr; *4 : • J *$• & c * ° 

Lap&j f. lada: horreum. EJ>s. 3a. 
not. 90; B. 9: pr; 44 : '• ^fr. Lcepia. ° 

Ze/i £**/£, n. sofvel tiU en kaka brod: 
obsonium ad unam placentam panis* 
Vide Lever. 

Leghaj f. 1) lega, hyra (kontrakt): 

locatio eonductio (rerum v. operarum). 

. sik v. annan til leghu foestaj B^ 12; 

i* ' 2) lega, hyra, lon: merces (qua 

conducuntur res v. operae). B. 36: pr. 

fcesta manni leghUj B. 1 a: pr. ° 

Leghiaj v. a. lega, hyra (annans ting 
eller arbete): conducere (res v.operas). 
/. manni lcekir, l. scer drcengj Vaji. 
16: pr; B. 12: pr. 7. huSj /. sasr bol, EJ)s. 
1:8; B. 9: pr. ° (leghaj lege teghia.) 

Leghu drcengerj m. legodriftng: m6r~ 
cenarius. Kr. 10: pr; Dr. 3: pr;. VaJ*. 8: 
1; B. 34: pr. * 

Leghu fasj n. legdt fakreatur: pe- 

cus conductum. B. 26: pi*. tf 

. Leghu fcesterj adj. stadd.i tjenst: 

mercede conductus, qui operas suas 

alii locavit. /. in&f» mannej B. i3: pr. 

not4'* 

Leghu stadder, adj. (a stcepia) i. q. 

teghu fcester. /. nncf> manne, B. i3: pr. 

Lekarej m. spelman, gycklare; fidi- 
cen, ludio. Dr. 18: 1. ° 

Zdto, v. a. c. acc v. gen. efterabka, 
nndersoka: quacrere, inquime. omtj 
smnindj pcet sannasta Lj Kr. 16: 1, 3; Ejw. 11; R.v6: t. /. irt vitnjkm^ frfm* 
tit nuBp tannzstn <vitinum y .Ehii 17,261 
pat skul hcorceps ftrnnd l 4j Kr. a6rpr. 
Bot.82. /. hemuht v^hemutsj vide Jn* 
ma/</. Gft\ Atletmu? 

Lethuj vide Zato. 

Lever, m. brodkaka, kf: plaoeota 
panis. /. oA: /*/? sufljlix. 11. en svansks 
ptennmgs l.j ett brod som ar vfirdt 
en Svensk penning, eller J ortag: pa^ 
nis valens numulo Suecano, i. e. octa- 
va parte ortugae. Ibid. a 

i!^/)^ f, 1) vtfg: via. Vide Frdm- 
lepis. 2) stttt: modus. Vide Annur- 
tedzy Samulepj Sin- y Scerlepis. ° 

Lepaj v. a. 1) ieda: ducere. Kr. 3i; 
EJjs. 6, 3o; Dr. 18: i . /. hcest V ripa^ B. 
17: i. /• (sc. rem Htigiosam) til vin~ 
sinsj salanSj hins sum salde^ p&s sum 
han fik pwt af Vins. 6: pr, 4* 7:1»^ 
py tepir han egh (%c til <vinsins)± 
Vins. 6: 1 • nu a egh rantakit L fsc; 
til tnnsins oksalans; etenim d^minu9 
rei rapina abiatae ius babebat itiam, 
in alienis manibus invfentam, statim 
recipiendi), Vids. i3. /. til tandamce- 
riSj Vin8. 6: 3. /. til pripiu sceldj lecUr 
den klandrade saken till stfljareo> der- 
ifr&n tiil den, af hvilken dedne kdpt, 
och slntligen till den ^ljaren af hvil- 
ken den sistnAmnde kopt: rem Htigio- 
Sam ad venditorem deducere, inde ad 
illum a quo hic emerat, etdeniquead 
tertium venditormo, i e. eum a quo 
alter vendkor emerat; Vins. >/: 4. t.af 
handum ster (piufnabjj leda ifrftn sig 
till fengesman : rem turti vfem ad aucto- 
rem deducere, exhibere illum, a quo 
ipse rem accepit. VaJ>. 3i: 3. /• mhn 
(mdsp) \ dpitj d * iu Wnna honom med 
ropet, s& att han hor det: hominem 
abeuntem claraore quasi asseqoi v« afU 
tingere, ut clamantem audiat R.7; Bu 
27: pr; 43: 1. Ofr. ASt lepa* a) bevi- 
sa: probare. tepis ran nuep ope (ok Digitized by Google 3ao Lepa *r~ Lionga ping. akallan ok bupam) okr.eeUa btfp* 
kajlaj d. 3. om brottslingen pi s&dant 
satt genast efter brottets beg&ende er- 
tappas, och gerniugen s&lunda blir.be-* 
vist: gi auctor ita, statim pdst com- 
missum crimen deprehensus fuerit, ut 
adeo factum prbbetur. Va[). 3i:2— 4« 
/. mcep (sannum) vitnurh, Ejxs. 3o; 
Vat>. 3i:j; B. a5t 3. lebes a man v. 
a hcender manni sander piufnaperj 
d. a. bevises* det att han iunehaft tjuf- 
godset: si quis probet eum rem furti- 
vam possedisse. EJ)s. 7: 1; ' VaJ). 3a: 3.* 

Lepsn, f. en klandrad saks ledande 
till f&ngesmannen,-till bevisande af &t~ 
komsten : rei litigiosae deduotio ad au- 
ctorem, iustae adquisitionis probandae 
gratia. ganga at -num y ledas till ftn- 
gesmannen, och derifrfin till hans &tt» 
gesman, och vidare till tredje map: 
deduci ad auctorem, illiusque aucfco-* 
rem, et porro usque ad tertium ven- 
ditorem (til pripiu sceldj Vius. 7: 4«)« 
VaJ). 3o: 1; Vins. 2. hvar egh kumber 
hemuld innan lagha -num> d. 5. d& 
saken blifvit ledd till tredje sfcljaren, 
etler dessforinnan: etsi .res usque ad 
tertium venditorem deducta sit. Vins. 
6: 3. han nar~ egh hemuld sinne ok 
egh -num> han f&r ej forsvara sin 
egaoderatt genom a&dan ledning till 
ftngesmaunen (utan tn&ste utgifva aa- 
ken, odh;f&r endast vSnda sig till f&n- 
gesmannm for jtt.tt«rf4 hvaa hsnder- 
Ijpr.betaU^.ei; nou licet defendere do- 
minium suum , rem ad> auctorem de- 
ducend^ (sed rem actori: nedere debet> 
etsii pretium a veaiditore repetere pot* 
est> Vin« i3. *■ , . ..; 

Lif, jp. lif: .vitW ferivcerkaltpi si+ 
wtj EJ)&3q, *3a; YaJ)..3it 1; 3a:po bo^ 
te . • * bb egh lif sifj EJ>s. 25, 3i: 1, 2. 
oA £g# Uf hms (pwr firi gangi), 
EJ*s. 17, 29. Cfr. Firigcefa st y Firi ko- 
rba^ Gualda t> k Gwq 3j Lata & * Hifdaghar; A; pl :tffcdagar, lifcttd* 
vivendi teutpus» VaJ». .&3: pr.. ** . ^ : 1 

Liggid (impf. /a, Ej)sl 23.) r v. ni 1) 
ligga: iacere. /. siuker y sar y i sotji 
sotta siangj i hcelvanum, Kr. 5: 15 1 ai 
pr; a4 : J^n ^ 3 ^ ?& pr; ES. i3: pr. &c< 
/. i loska lceghij Kr. 1 5: 1. /. luclbarn 
sitj E$>s. 5 3: pr. lik ligger inne^ Kr# 
7: 1. /. ogilderj vide Ogilder. pcer lig* 
ger maper gen manne^ vide Gera * A)* 
/. niprij vid^ Nipri. gap ligger a gar- 
pe^ vide Ga/9. ^r ligger i lagha lce- 
ghe v. a^ rajb^ skiptij ar anlagd : con- 
ditus v. dispositas est^ B. Ind^i; cap. 
a: 1. bjrr ligger til lagha lceghiSj cb 
5. skall laggas: disponendus est. B. 1: 
5. a/^ Hgger ceftir tomptj B. 2: 1 . lig- 
ger bjrr sva sum &c. B. 1:6. Cfr. 
Firiligjgia. 2) vara bel(fgen: situs esse. 
pcer sum pcet ligger, ES. i5: 2. Aom- 
yoer^ bro, vcegher^ strdmber &c. to- 
ger, B. 3: pr, 4: 1; 5: pr; 8: 1. &c. Cfr. 
Saman. 3) liggia til y tillhora : perti- 
nere. bjrr Hgger til ha ok hamnuj vi«- 
de Har. L til bolbjrsinsj M. 10: 1. pcet 
til tomptinna ligger^ ES. i5:a. bol- 
staps ren skal til byar l.j B. 4: pr^ 
prceste til fopu l.j de fundo, Kr. 2: 2. 
pcet liggi til hcerceps ncemdinnaj EJ)S* 
a3: 1; B. 21: pr. * 

: Lifarj. adj. (egentL : lik : proprie si-* 
milis, aequus) biilig, ratt: aequus, itn 
stus. R.9: pj^. •• , . 

Liknils&j £ Hknelbe : . species, quod 
rei ciiidainl simile cst. /•■/// barns y i. 
e. fetu& M. *]. 

. LitXj &. linae: liateum. porfviplih 
ok Icekirj allitt. Vaf). 6: pr. v 
. i > Lirtdd^ nfc». (Isl. : linxiaj cessare) 4ker 
soifivHggtr i iinday 4radesSker: agei^ 
cessan^i '3*1 \6* , «i . '• 

Lionga pingj n. (» litmgkopunger, 
vide ind k nomm. pr.) Ostergotlands AU* 
manna ting^ som troligen holis i Lin^ 
koping: .cotnmuue Ostrogotiae iudici-* Digitized by Google #<w# * pi*g--r" Xm/s eper. 3a« F< ttto, lAhfiopim. #1 yi4*t*r* , cel*hratuim 

Jix. i&a; ;Dr..&!4».rJi;pii Vaj^^pr, 

-3j;2o; j& 4» *4* «T^R. a6; B. 33. ftcem r 
,n<4) /.> /. #r stqsmtj Va^ 6? pr; 30; pr, 
4iot. 84; ES. 18: i; R. 3: ij a3; i; 25, 
lUQ; B. 39: 1. Aan haver ti laghstcemtl.j 
B. 39: 1. fmn^af -ge ncpmna v„ /#g- 
jjfck Ii<Wg4 pings fanitj vide . Fcemt %. 
— Looo. tai»quai*i rem certam nar- 
jrpt • hunc convenfcum, habitum esse in 
paroecia Liung, territorii Gullberg; 

3uod tamen nominum tantum similitu- 
ine niti videtur. 

Lita^ v. n. (egentl. se, besk&da: pro- 
rie, adspiGere;" cfr. Anlite.) 1) t at 
c. daL), uojas med : contentus esse. Kr. 
9; VaJ). 17: 1; Q. i5;. jE.9?pr; 10:2; 
B. 5: i. .2) /. a v. **Z, lita pS, stodja 
sig pi: confidere, nitj. /. a hemuldj 
taga sin tillflykt tiil hemul: auctorem 
in subsidium vocare. ES. 11: 1; i^: 1. 
7. #/ hemulSj idera. ES. 30: 3; Vins. 
9: 1. not. 92. ° 

j&ifi/, adj. liten: parvus. //£/£ ma/ ; 
ringa mal: levis, exigua caussa. R. 26: 
1. litils vitande y litet vetande ofor- 
sttndig: insipiens, inops mentis. G. 19. 
mcep litlo bdtter y Eps. 1: 2. noLifi*" 
,Livaj v, n. lefva: vivere. G. i4 : P r > 
2; 21:1; iE. i4; ES. 9: 1; 10, 11: r. 
ceftir l.j G. 7: 1; EL r. 1. ° 

Livande (livandis)j adj. lefvande: 
vivus. Kr. 17; Eps. 24; VaJ). 32: pr; G. 
9: pr. hanum l.j /. fapiirj medan han 
lefvef: illo vivo*. Kr. 17; JE* \: 1. * 

Lipj n. grind, prov. led: porta cla- 
thrata. B. i3: 1; 14*2; 18, zS.Ch.Garps 

Hp- • ' 

Z*/rar, v.n. lida, forlida: praeterlabi. 

dagner taker at /. jramj det begyn- 

ner att lida till aftonen: dies vergit 

ad vesperam. R. 26: 1. Cfr. Af lipa. * 

£*£> * kepj f. ' en af de horisontala 

sparrar, hvaraf en grind fir samman- 

Cb/77. /ur. &v. O. AnL FpL IL &t$: nnus ex asseribus , cy m terr^ par- 
allelis, ;e quibus constructa est pprta 
clathrata. ]>. 3$. . j . . .., <''"■'] 

Lipstolpij m. i. -q. -grinda stolpi, Dr. 
i3* 2 v 

Zijb tceppaj 3f. a. tappa ei^er b^gha 
med gardsg^rd och grind : saepe et por- 
.ta claudere v. munire. B. i3: i. 

Lipugherj adj. Jedig, fri; liber, im- 
munis. , Kr. 2: pr. ^° flidugher) 
m Lof (^dat Wj /w/i)j n. lof, tillStel- 
§e: venia. Aai^a y. taka /. o/* mannij 
Kr. 7: pr; R. 1 1; pr. masp luvi (mansjj 
JLt. 8: 2; i3: pr; VaJ). 34: pr; Gr. 4* 
pr. &c. 

Lofj n. lof, pris: laus. se gups /.> 
: sit Deo laus. B. 5i. not. 52. 

Lokkaj v. a. locka: pellicere. )( Arw- 
skaj EJ)s. 25. a^ han egh -ape^ neml. 
den andres husfolk till hustjufnad: se 
non ad furtum domesticum pellexisse 
aliquem ex alterius familia; vel ut ea- 
dem res mox amplius exprimitur : ozl- 
la spanape ho hans cella fce hanSj 
JE. 17. • . 

Lokkan (lokan 9 lukkanjj f. lpck: 
illectatio. )( kuskan^ Ef>s. 17. not. 36. 
kcera lokan cella spanan, tilltala ni- 
.gon derfor, att han lockat hans hus- 
folk till hustjufnad: actionem institu- 
ere contra eum, qui aliquem ex alte- 
rius familia ad furtum domesticum pel- 
lexit; etenim verba ./. et spanan non 
opposita sunt, sed synonyma. JE. 17. 

Lovaj v. a. 1) tillftta: permittere. 
Vide Olovandis. 2) lofva; promitte- 
re. Vide Trolova. * 

Lujij Luvij vide Lof. 

Luflikerj adj. loflig, tillSten: licitus. 
Kr.28. Cfr. Olofliker. 

Lufs eperj m. (a lof) ed, hvarige- 
.nom nfigon bestyrker att ban erhSllit 
en annans tillst&nd att gora n&got (£6- 
rekommer i frfigor om ftverkan): iura- 

4* Digitized-by Google 3a* Zw/> e^er •— Lutskipter. mehtum, qtto quis adserit sibi ab alio 
concessam esse veniam aliquid facien- 
di (occurrit in caussis de usurpatione 
alieni soli). ES. 1 5: 3, 5. vita -epj B. 
7: 1; 3o: pr. Cfr. Hemula 2. 

Lukj n. (a luka> claudere, finire), 
(eg6ntl. lock: proprie operculum) slut, 
fuilbordan: finis, consummatio. til Iw- 
kins (rectius luks v. luksins), till slut: 
ad finera. kirkiu t. /. gcera^ sa t. l.j 
templum exaedificare; sementem per- 
ficere. Kr. 1 ; B. 9: 6. Isl. at lokum v. 
loksins a BH. vertitur: "tandem." 

Luka (^part. pass. lukinjj v. a. ut- 
gifva, erlagga : pendere, alii cedere (res 
mobiles v. immobiles). Kr. 26: pr; Dr. 
20: 1; G. 14:2* et not. 77; vj% M. 12: 
1; i4; ES. 4: pr; B. 9: i, 3, o; 12: pr; 
3o. ater l.j G. i4 : ^ B. 39: pr. ut l. 
(botj eghnj &c.), VaJ). 6:2; i5:3; 20: 
1; G. 16: pr; ES. 4- pr; i4 : *> 16: 2; 
Vins.6:5; B. 39. * 

Lundj f. satt : modus. pcessum -dum^ 
s&lunda: ita, hoc modo. JE. 10:2, 3; 
ES. 4*pr; R. i4; B. 28: 4- tf^ra /.., 
annorlunda: aliter, alio modo. Dr. 7: i. 
not. 42; ES. 20: pr. n. 16. Cfr. Annur-j 
Sinalund. * 

Lunnarj m. pl. (Isl. hlunnar) rul- 
lar, p& hvilka ett fartyg updrages p4 
landet, och sedan hvilar, till dess det 
Ster utskjutes i vatnet: cylindri, qui 
subiiciuntur navi ex aqua in aridum 
trahendae, c aibusque nititur navis do- 
nec retrorsum deducatur in aquam. 
skipi af -num ut skiuta^ B. 43: pr. Ih. 
(Dial. Lex.) refert apud Sudermannos 
luna appellari eiusdem generis cylin- 
dri, super quibus trahuntur trabes ad 
aedificandum destinatae. 

Lurker, m. (egentl. p&k, stor: pro- 
prie fustis; Isl. lurhr) en duglds men- 
niska, prov. lurk : homo . neqnam. /. 
landqfceghir j s5 kallas en tiggare som 
stryker omkring i landet: ita appel- latur erro, qui mendicans per provin- 
ciam circumvagattir. Dr. i8:pr. Signi- 
ficatio h. v. a fuste ad hominem ne- 
quam pari metaphora translata est, 
cuius exempla pra^bent Latinorum trun- 
cus, stipes, caudex, pluraque vocabula 
Suecana, ex quibus nominasse sufficiat 
drumber (hodie drummelj Isl. drumbr, 
caudex, metaph. homo agrestis, incivi- 
lis, BH.), unde v. nokkadrumber in 
Iure VG. ' 

Lusnaj v. n. (a los) lossna: laxari, 
solvi. Kr. 8: 1 . Scribitur losna^ Kr.ind. 
not. 2. xiv. 

Lutaj v. a. lotta: sortiri. M. 10: 1. 
* (lota) 

Luter (acc. pl. Ijti, E})s. 8. &cA m. 
1) lika del, lott: pars aequalis. Kr. 9, 
24: pr; E{)s. 8; R. 3: 2. tver Ijrtirj tvi 
tredjedelar: bes, )( pripiungerj Kr. 9; 
Dr. 7:pr, 2. not. 5i; G. 14*2; i5, 22. 
&c. Cfr. Tvcelyti. siatti 1. 3 en sjette- * 
del: sextans; vide Attunger. Cfr.Hu- 
vup luter. 2) del i ailmanhet: pars 
(qualiscumque). VaJ). 1: 4; G. 14: 2; ES. 
9: pr; B. 36: 1; 5i. Cfr. Fyndar lu- 
ter. 3) andel: portiorata, ad aliquem 
pertinens. E[)s. 9; Dr. 5:pr; VaJ>. 1: 5; 
33: pr; 4 1 - f 5 BL.21 pr; 9: pr; 10: 2; ES. 
1 5: 5. not. 38; R. 3: 2; 1 7. Cfr. Koma i y 
Mans luter. 4) l°tt : sors * iE. 1 o: 1 , 2. 
fa mcep lut ok laghaskiptij JE. 10: 1; 
B. 32. 5) sak: res. alla lyti ater bcera^ 
d. a. allt hvad man erh&llit: omnia, 
quae quisque acceperat. JE. 1 o: pr, 2. 
not. 18. / pcemma lutum y i dessa h£n- 
delser, eller pi dessa vilkor: inhisca- 
sibus, v. his conditionibus. G. \\\ 1. 
* (loter) 

Lutskiptj f. andel: portio rata. B. 
6: pr« 

Lutskipterj adj. delad (i lotter): di- 
visus, dispertitus. ES. 4* pr; i5:5. /. 
viper fapur sin v. fran bondanum Digitized by Google LutsJdptw — Lceggia. £*3 (sc. faprinumjj i.q. laghskipter viper 
fapur sinj Dr. 5: pr. 

Lupa> v. n. l&da: cohaerere. /. alla 
fiura hyrnur saman, d. M. bolstren 
hMnger tillhopa: si qnatuor anguli co- . 
haereant, ut adeo culcita non sit di- 
lacerata. G. 1 6: pr. 

Lupnctj lipna (pro typnajj f. lydnad: 
obedientia. gcer cenga -nuj lyder ej 
det som blir honom befaldt: non obe- 
dit iis quae iubeiitur. B. 36: 4* 

Lykkiaj v. a. lycka, stSnga : claude- 
re. hus Lj Dr. 2: i. 

Ljrktj f. slut : finis. stava ep til -ta^ 
R. 1 5: pr. H. v. hodieque superest apud 
Smalandtfs, qui, pariter aclslandi, di- 
cunt til lyktaj till slut, slutligen: po- 
stremo. 

Ljrktaj v. a. lykta, sluta: finire. 
B.5i, 

Ljrsa, v. a. i) kungora, tillkannagif- 
va: publicare, indicare. VaJ>. 3a: 4> ES. 
3: pr; B. 34 : *; 35: i; 37: pr, 2; 5o. /. 
manhcelghp a man, vide Manhcelghp. 
piufnaper sum laghlika cer Ijrst cef- 
tirj L VaJ>. 32: ,6. unrfi soknari a pingi 
til Ijsterj R, i4:pr. Cfr. Laghljrsa. 
2) stadga, pfibjuda: sancire, statuere. 
Dr. 1 2. noU 45. * 

Ljrsnj f. uplysning, underrSttelse : 
illustratio, indicium. Ita verti potest 
h. v», etsi forte sjrn legendum sit, R. 

4: 1. 

Ljrtij xx. lyte : deformitas corporis v. 
membri. Va{). 18: pr, 1. ){sarj VaJ». 5, 
18: pr; 25: pr. /• mcep halvubotaj vi- 
de Halver. 

Ljrtis botj f. lytesbot: mulcta ob 
alienum corpus vulnerando deformatum. 
Vab*7:pr; i5: 4; a5:a. 

Lytterj adj. lytt; deformatus (cor- 
pore v. membris). VaJ). 10, i5:a— 4? 
16: pr; 23: 1, 2; 24: pr; 25; B. ?4 : 3* 
Cfr. 0//«er. * Lceaj v. a. for stifccka: mutuo cUflk 
Vide Utlcea.* ./',..: 

Lceggerj m. 1) Jagg, ten: ps. Vide 
Arm-j Bunulcegger. 2) sida: latu& 
Vide ^Btta lcegger. 3) slagtled : gradus 
consanguinitatis. innan pripia -giarj 
G. 5: 1. not. 71. * " 

Lceggiaj v. a. 1) lSgga: ponere, col- 
locare. /• a altaran . . . /e/* &c. Kr. 
11; cfr. Altara lceghi. L ma/i .&£a/i 
kirkiugarpj d. a. begrafva: sepelire. Kr. 
2 5: 1; EJds. 26. kan hcer til lands l^ 
neml. med sina fartyg: si hostilis exer- 
citus navibus appellatur . in provinciam. 
G. 1 4: 1 • eghn i tu sunder Lj M. 9: 
pr. bot til omjrnd l.j VaJ>. 1 o. /. ater 
(iorp) undir fearfotj B. 28: 5. /. (ionp) 
undir (priggia) ara stcemnuj B. 9: j. 
L epa undir kunungs dom y Kx. i3:.a. 
prea fsc. mcen)>i val /•/ fores&: eli- 
gendos proponere. Kr. 4: 1; R»& pr. 
/. lagha mal a (bjr)j vide Mal. varb- 
nap mans a l.j vide f^arpnaper. I. eghn 
sina a(iorp)j vide Eghn 1. L a lotij 
vide Lon. fram l.j vide Fravri^ l. utj 
utgifca, utbetala: pendefo; R. 3:2} B. 
17:1. /. afj afskilja: seponere. R. 3: 2. 
sar lcegs af fridrapi «c., s&ret bort- 
lSgges, d. 8. lemnas utan afseende, s& 
att derfor ej bcjtes, d& dr&p & andra 
sidan skett: vulnus quasi removeturv. 
disparet, i. e. nulla mulcta pro eo pen- 
ditur, caede ab altera parte commissa. 
VaJ). 8: pr. /. vapa a annartj vide f^a- 
pe. I. gatUj vceghj B. ind. 2; cap. 2: 
pr. not. 5o; 5: 1. /. bolstaps ren til 
ojrarj B. 4* pr. pot. 3. /• halftrcepe a 
(iorp)j B. n : 2. not. 1 7. Cfr. jLceghij 
OpL 2) best&mma, forordna: statuere, 
constitnere. /• (manni) daghj stcemnu 
daghj fcejntj vide JDagher &c /. (mal) 
til hcerceps ncemdinnaj Ej)s. 23: pr. 
man bilfughan y.friplosan l.j EJ)s. 1 1 ; 
VaJ). 32: 6. /. manhcelghp a martj /. 
Jtcelghp a skoghj vide Manhcelghp, Digitized by Google 3*4 Lceggia **-*. 2*c& Hc&lghp. l. torhpt niperj d. 8. utstaka: 
determinare aream. B. rt>. /. (akerj cefi* 
tfr tompt &c. R 2: i ; 10. /. fuvf^ prce- 
ste til fbpUj Kr. 2: 2. not. 61. iww 
/ag-fa «r, sSsom det Sr bestamdt (iieml. 
i af$eende pi antalet af svin som hvar 
bonde fSr hafva iskogen): ut constitu- 
tum est (sc. de numero suiim, quos 
cuique vicinorum licet in silvam miU 
terej. B. 4 1 : pr. 3) stioka : pungendo 
vulnerare. /. man mcep knfvij VaJ). 
ihd. 11. Cfr. Knifs lagh. v 

Lcegher, n. l&nskaldge : stuprum. M. 
16: pr. v 

: Lceghij n. lMge: situs. laghaL, lag- 
lig anlaggning af en bys tomter och 
fordelning af dess egor: legitlma dis- 
positio arearum et agrorum pagi. B. 
2: 1; 3:pr. <vara y koma, lceggia bjrtil 
lagha lceghisj B, 1: jj 3:a. . dela bjr 
til l. l.j vide Delat. bjrr ligger til L 
l.j d. £• skall laggas i laga lage: pa^ 
gus in legitimum situm est dispor- 
nendus. R 1: 5. bjr ligger v. cer i l. 
hj B. ind. 1; eaj\ 1: 4; 2: pr. 

Lceghrij adj- compar. l&gre, ringare: 
inferior, minor. Superl. lceghster. Vi- 
de Hogher s. * 

Lcekiaj v. a. laka, bota: mederi, sa- 
nare. VaJ>..a3:-i; B. 2$: 3. 
. Lcekir (lcekijj m. lakare: medicus. 
VaJ>. 16: pr; 18: r. Cfr. Lin. 

Lcekis gcefj f. lakarelon : merces me- 
-dico data. VaJ>. 18: pr. * 

Lcengij lcenge y adv. lSnge: diu. Kr. 

7: 1; EJ>s. ind. 4; B. ind. 9; B. ind. 20; 

cap. 1: 3. Compar. lcenger^ Vins< 6: 1, 

.3; 7: 4» R* 16: 1; B. 3:pr; A: 1; 17: 1; 

.38: 5. «. • 

Lcengra (lcengrejj adv. compar. (a 
lahgt) langre (i afseende p& rum): lon- 
gius. Vins. 6:3; B.8: 1. * 

; Lcensman, m. knsinnehaf vare : va- 
sailus. Dr. i/{: 3. not. 70, ubi, si lcens- 
mmsj non Jaghmans (ut textus habet), iegenduBd sit, nomine tcensman idetft 
sine dubio insignitur, qui .§. 9: ibidL 
appellatqr hcerta. f 

Lcertptj n. larft: pannus linteua. 
Vat>. 6: 1. 

- Lcesaj v. a. lasa, stanga: claudere. 
lcest hus ok doratj forsedt med l&sar 
och dorrar: domus seris ac foribus mu- 
nita. Vins. ?; B. 3 3. Cfr. Otcester. ° 

Lcetiaj v. a. (a later^ tarclus, piger; 
Anglo-Sax. lcetarij lettanj alcettanj lm- 
pedire, a late v. lcete^ serus, tardus; 
Moeso-Got latianj tardare, morari.) 
fordroja, hindra: tarfare, impedire. liets 
fcerp hansj B. 5: pr. not. 38. - 

Lcepia, f. i. q. lapa. Ej)s; 3a- 

Logfwrdagherj m. (a logha, lavare, 
ut IsL pvottdagr, a pvottr, lavatio) 
lordag: dies Saturni (proprie dies la- 
vationis). Kr. 3: 1; ES. 8; B. id 

fjdn, f. betalning : pretium, • coro- 
pensatio. M. 1%. not 6. Cfr. Arvupis 
76». a 

Ldnj f. doljande: occuitatio. lceggfa 
a l.j dolja: occultare. EJ>s. a5. * 

Ldnaj v. a. lona, vedergalla: remu- 
nerare% )( giva, Vins. ,$: 1; : B. 46. Gfir. 
VGL. v. Gcefx. ? . ■ 

Londj f. doljande : occultntio. 9 Inde 

Londa laster^ m. fordoldt fel: oc- 
: cultum vitium. Vins. 5. 

Londa skript (lond skriptjj f. hetn- 
ligt kyrkstraff : privata poenitentia. Cfr. 
Hialpa. 

Lonlika, adv. lonligen: clam. VaJ). 
38. Cfr. Skripta. * 

Lonskalceghej vide Loska lceghi. 

Lopaj v. n. 1) lopa, springa: c«v- 

rere. Kr. 37: pfr; EJds. i; 5; G. 16: pr. 

. &c. firi l.j E|)S. 1:1. Cfr. Hialp, At- 

lop. 2) rinna: fluere. B. 8: pr. et noL 8> a 

LoSj adj^ i) los: solutus, liber. gan- 
ga l. (de pecore), B. i^. lata ficet lostj 
sl$ppa sp&ren: deserere vestigia. B. 36: 
2. elder v. eldbruni komber losj , Kr. Digitized by Google J£o>«— ZfiU ?*5 8: 2; B. 44? pr. vari 1. 3 fri iftn/Jbftfer : 
a mulcta iramunisesto; nisi sakl6s.hr 
ggnduni 3it. B. 49- a) i saromansStfc-' 
ningar, den som ar utan: subAtantivis, 
suflixum, carens. Vide Barn-j Frip-j 
Fceiit-j Hand-j Saklds; Skapa lost. *. 
. Losaj v. a. i) losa, lossa; solvere,- 
djssolvere. £e/i I6sis ur skenUj ,Vap., 
19. Idsas bapir cmdar, d. a. styckeaa 
af benet gft alldeles Atskilda: fragmen- 
ta ossis disSolvuntur. VaJ). 21: pr. /. 
Iiiona falaghj Kr. a8. a£ (banni) 16* 
saj Kx.3o:pr. 2) uijedel^p^eyisiiing 
af sin eganderatt itertaga ^ egendom 
&c: doroinium probando reciperer^fn 
suam &C. <cfr. VGIi.) Yins. 7: 3, 4; 
B. 45. /. ^ic^f) e£e, yins. 1 3. pcet /o- 
stis af mik firi ^antakitj ibid* 3) be-> 
fria en i traldom. s&ld fri menniska, 
genom bevisning/af 4«^ fra bord: in- 
genuum, vendi tione in servHutem red- 
actuin, irigenuitatem probandp libera? 
*te. VaJ). 3o: 1. 4) ^s* V 1 ^ pcnnin* 
gar: pecunia redimere; ex. c. a) losa 
ett fakreatur som af en annan blifvit 
intaget: pecus suumin alieno agroca- 
.ptum redim.ere* & ^7: 1. not. 88. Cfi> 
Ater Idsa. b) .losa ur f&ogenskap: e 
captivitate redimeire. . Vide At$r losa. 
c) losa ur traldpm : e servitute redi- 
niere. Dr, 16: 2; 21; VaJ). 32: 3j G. 
i6:pr;^&. i4> *5, 17—19, 20: 1; ai,2$: 
pr; ^6. /. masp epe fiughurtan manna, 
-M. i4- /05«. v. loster mcep fce ok 
franda epej Dr. io: ; pr; i3; 1; M+zo: 
■ 1; 25: pr. ut l.j M. ind. 14, 19« d) 16- 
sa fr&n straff medelst boters erlaggai;- 
de: mulcta splvenda a suppiiqio redi- 
mere. VaJ). 3.5,4i; 1. /. (forte ad^en- 
- dum sik) <uip k^nungj EJ>s* 1 oc 1; j. 
(kunu) viper {wuv. til sin> sSges&ip 
t. ex. to&lseginden,' cty han,; i brjst ?f 
egentlig losen, geaom erlagg We af kq- 
.nungens och haradet^ ajidplar i botei> na, loser ifr&n dem^ qvinna som stulit, 

och beh&ller henn^ sdsom tralinna : fe- 

minam a (ceteris) dnobus y* ^d r se red- 

imere; dicitur ex. c:de ^ctore, <jui,lve« 

ra redemtione non facta, partem mnl^ 

ctat r egi et territorio debitam jpeif- 

dendo, *^ illis ^edimit fbmin^m furti 

qondemnatam , ' -r« e que loco. haben- 

dgm. YaJ). 37. 5) tyf*i* -o V-W ^. 

ging : se libe^ai^e a neces^tate luranffl^ 

/. ep mcep siu drumj R. io. t.epquef* 

epe, genooi ed derom^^ att forliknin^ 

^tett, befria sig frin en annaned; iu- 

ramento de facta coinppsitione a ne- 

cc^sitate dandi alius iqran\enti ss.libe- 

?iare. B. 48. * , " ;;..,; ;; ^, 

L6$haj adj. indecL 1) ledig r ogifti 
iqnuptus. /. kanaj VaJ). ind. 35; cap. 
37; G. ind. 5. 2) 16«, som ej liar vis^ 
borringsplats: .vagos, qui -non habet\cer- 
tum doraicilium. l.-maper* Dx.S^prj 
VaJ).8: 1; B. i3:pr. * ;\ . r/ » 

id^ lccghij n. lonslcalage : ^tuprum. 
Kr. i5: 1. liggia i l.j ibid. : Scribitur 

lonskalceghej not42.ibid* • '[ " { : '['[ 

^ jLosnj f. loseit: re^emtiq; .1) nvarij- 
genom ,nSgon lose$ ur tr^dom: qu^i 
aliquja e; servitiite redimitur* ■ : jwi m j^ 
M. 1 4, 1 5j 1 9. laghaLs MLiji 2) hvirf 
igenom en t juf tope^ frx frSn stra£fet; 
qua fur a supplieio li^eir^tifp. X^fcJi^ 
^&edJosn ; perperai $$0 ^n^p. 
Joi 1 ..not. 76; Vin^. 2, n^ ^6. ? w v ,^ ■■■ . v A 1: Ldiorai*' (7ds6rq) Jt m. ;'. pt ISsor^tf : 
: ioUS"mobUia;' EW. 18} Vao. J 3ai p« <?• 

£*3. ^A^^ 4w^.r ,,,iiA :.f 

Zo^^ f. betesmark: pascuum. %i AfW Digitized by Google 3*6 Magha i i M. ' Mdgha (praes. ma, 2. pers. maty 
Ei. 7. pl. mughu; in inf. non occurrit), 
v. h. kunna: posse. Kr.9; Ebs.p. 
i4, i5, 24; Vap. 5, 32: 4; Vins. 6: * &* 
2) maga, varaberattiead £» g ora ) : «g 

hibere^a»^ V* j> ^"P '£ 
r rf -iif 34* pr; a5: 1; *7:pr, 2. &c. d) 

skola, bora: debere, oportere. egh ma 
kona fripflyaj kunu drape ma egh 
oranbot fylghiaj Dr. 9: 1,2. 4) m&: 
v; aux. optativae significationis. athan 
ihatte biltugha vara, EJ)s. i5: 2. ° 
" ' Maghandi (maghanda), adj. mogsfa-» 
de, till mogcu &lder kommen: adultus. 
Dr. g: pr. m. martj G. 9: pr; 1 4: 3. )( 
ughurmaghij VaJ>. i5c3; 27: 1; jE.9: 
pr; ES. 21: 1; B. 12: u * 
- Maklikcij adv. (a rooA:., commoditas, 
etjum). p& beqvarot eller l&mpligt sfitt: 
commode. EJ)S. 28« 

.fifadjf n. i) tal; sermo. Vide Gipta 
mal. 2) m&l, (rSttegSngs- eller annan) 
sak: res, caussa (forensis vel non fo- 
rensisV Kr. i.3: 3; ifc pr; 16: 1; 17, 20: 
iV f 2i, 46: i; 29- 1. &c Cfr. Banz-j 
ffrapu-jHbr-j ffiima-j Kuvups-j Hcef- 
$h-jKdphj Manhcelgliis-j. Rans-j Sa- 
ha-. Scektdr- X Scetta-j Tak-j Trull- 
dd^m-j papa-j piufs-j piupta^j prce- 
rhMch^j ;J$rM*tnal. * 
* i^Ho/j^tiV ^l tn&fct: jnensura. ceftirmcr- 
le gangaj'1o: r: 4* tagha m.j B. 3: pr, 
1 . lagha m. a .(byr) lceggiaj 1 B. 3: pr; sx.aiiva mensuranda sft ac lnter parU- 
Jipj^ jfoniitiy dividbeijda. B.,3: 1. Clr* 

^^&fi*yufc> Wpmal. 2) grfins: 

termintia» a .,^^E stang i m. scetia, B. 

6m. vilder mdls ok mcerkia. allitt. B. 

71 pr. 

Afa/, n. mattimme, mSltid: tempus 
cibi capiendi. EJ)S. 10: pr. ° Mdlsceghandi. ' Malij m. (egentl. gftfva, afpfc: pro- 
prie donum, pensio; Anglo-Sax. mafe> 
vectigal.) 1) lon ftfr odling, bestiende 
uti treArsbesittningsratt: culturae prae- 
mium, constans iure trimae possessio- 
nis. intaka skogh undir mala, B. 32. 
inna up nidla siHj vide Inna. Cfr. 
6xa-j 6ps mali. 2Y lega, 13n: mer- 
ces. ganga a mat ok mala, allitt., ar- 1 
beta hos en annau for kost och lon: 
operas alimento et mercede conductas 
fp<»ore. B. 1 2: pr. * • 

Mali stahgj vide Mceli stang. 

Mals tridfAj m. mfilsman: tutor, cu- 
rator: Dr. 9- # pr. ){kona^ Kr. 26:pr;Dr. 
gt 1; VaJ>. 3: 1; i5: pr, 2; 22, 35, 3j; Ri 
12: 1,2. X ughurmaghij Dr. 19; VaJ). 
3: 1; i5:o; ES. 21: pr; R. 12: 1; B. 12: 
1. )( barhj G. 18, 20. Sed m. perperam 
pro hemuls mdttj ES. 1 2: pr. not. 60. * 

Malsceghanda rcetterj m. m&lsegan- 
derStt: ius actoris, i. e. mulcta ei de- 
bita. Dr. 11: 1; Vab. i5:2; ES. i5:5; 
R. 1 5; B. 9: 9. cegna m. af mannij 
Vab. 39:1. ° 

Malsceghandij m. mfilsegande: pri- 
vatus actor. VaJ). 1 1: 1; R. 3: 2; i6:pr. 
)( kununger et hoerospj EJ)S. 8; Dr. 2: 
2; 4 : iJ VaJ). 6:5f6; 7: 1. &c. \ku-. 
nunger et allir mcen^ Kr. 27: 2; VaJ). 
17: 1. \karl ok kunUnger x Dr. 18: 2; 
VaJ). 1 5: 3; 3p: i. ){kunungs soknare 
et ncercepshofpingij Dr. 5: pr; Vab. 37; 
G. 6: 1. )(kiwU>ngerj hcercep et bisku- 
perj Kr. 18: pr, 1; Dr. 3: 2; Val). 8: 2; 
R. 9:pr. )(kunungs soknare^ oiskups 
soknareet hcerceps soknare^ Kr. 19: pr. 
)( kununger j biskuper* laghman et 
hderaipshofpingij R. 3: 2. )( kunungs 
sokhdrinj VaJ>. 39: 1; R. 10. )( sokna- 
rihj VaJ). 26, 28. — Detta ord fore- 
lommer i ett sarskildt fall Sfven om 
dem som utsoka konungens och hilra- 
dets rStt : h. v. in speciali quodam ca- 
su (juoque occurrit de exactoribus rp- Digitized by 1 

Google Malsceghandi -*• Mark. 3*7 ja et territoriL per cerii alfe -da at 
matej Dr. 5: pr* ° 

Mal varper^ m. ett mal mat : cibu6, 
quo homo semel saturatur. JE|>s. 10: pr. 

JWa/ ^m^ n. harads- eller fjerdings- 
ting: iudicium totius territorii v. qua- 
drantis. X lionga pingj Dr. 3: 4> Ya}>. 
ao: pr; JE. 1 4* 1 7; R* 36; pr. Difficile 
est dicere, cur minores cpuv$ntus iu- 
diciales hoc nomine fuerint insigniti, 
nisi m. sit genus, cui lionga ping tan- 
tum speciei nomine opponitur. Dubita- 
ri tamen nequit, quin prior pars h. v. 
sit v. malj res, caussa, cui etiam ori- 
ginem debent vocabula raedii aevi La- 
tinitatis mallum v. malluSj publicus 
conventus; mallare y in ius vocare; mal- 
lobergium (IsL logberg), collis, ubi 
publici conventus habebantur. Cfr. 
Haltaus, Gloss. vv. mal-dingj mal- 
gericht. 

Manadagherj m. mandag: dies lu- 
nae. ES. 8; R. 21: pr; B. 1^2; 3o: 1; 5i. 
not. 5 3. Cfr. Laghpings manadagher. 

Manaperj m. manad : mensis. Kr. 
1 4: pr; E£>s. 29. -pa bupj dagherj takj 
vide Bup &c. ° 

Mandrapj n. drap: homicidium. Kr. 
i3: 3; i5: 1. ° 

Mangir (mange)j pron. pl. mange: 
multi. Kr. ind. 1 1; cap. 2: pr; 19: pr; 
a4» P r « &c. mangraj gen. pL, R. 8: pr. 
Cfr. jEmmangir. °" , 

Manhcelghij n. i.q. manhcelghp. * 
Ind^e „;: - : 

Manhcelghismalj nj, i. q. manhcelgh- 
pamal. Kr. i3:3; R. ind. not. 27; cap. 
5: 1; B. 22. 

Manhcelghpj f. personlig fred och 
sakerhet: uniusquiOsque (liberi : horoi- 
nis) publica securitas. £ry"£d m. a man- 
nij m. mansskarpaSj Va}>< ind. 27; cap. 
37: 2. //». a /wa/i Ijrsa v. lceggiaj man 
i m. takaj om trfil, som slagtingarne 
fiija losa: de servo, quem cognati e .servitute rediipere volunt. JfLjn. taka 
v. doma m. af haruimj rjepiL d& $8g- 
tingarne forlora eller ,ej fuilfolja siu t^- 
lan angaende tralens losen: servum in- 
genuorum conditione orbum iudicare, 
sc. cum cognati, actionem de eo redi- 

• mendo instituentes, caussa cadunt. Ibid* 

Manhcelghpa malj n. mal s$m an- 
gAr brott emot allraanoa sajkerh^ten, t. 
ex. drap, sftr, m. m. : caussa, ubi fcgi- 
tur de violatione publicae securitatip, 
ex. c. de homicidio, vulneratione &c. 
Kr. i3; 3. not. 78; VaJ). 1: pr; 6: 2; 27: 
1; 2B; R. 17, n£. 

Mankynj n. mankon: virilis ssexns. 
vara-nsj Dn 12; ^E. 3: 1, 2. Cfr. Bapir. 

Mans luterj m. mans lott: portio 
viro competens. hunder d halvan m.j 
B.36:3. 

Mantalj n. antal af menniskor: nu- 
merus hominum. ceptir -lij I)r. 12. m. 
ncemnaj upr&kna menniskorna (som sko- 
la deltaga i boternas erlaggande): enu- 
merare homines (qui pro rata portione 
mulctam pendere debent). Ibid. ° 

Mantul kopj y\de Mattul kop. 

Marj f. marr, sto: equa. (Isl. mctTj 
equus ; sed Anglo-Sax. mcerej equa. Cfr. 
VGL. v. Mceri.) Inde 

Marfylj n. stofol: equula. B. 25: pr. 

Marghirj pron. pL mange: jnulti. 
Kr. 2: pj% not 45; M. 2: pr; R. 4* i* * 

Markj f. mark, skog:*solum, silva, 
pascuum. Yide Bjra mark. ° 

Markjt ^ ! ) mar ^ (^S l ) : ma * c * .K- 
brata. bote prea marker (proprie tres 

marcas argenti vel earum pretium)^//- 

ka sum han (sc. servum) skal losa 

mcep (sc. ex servitute; ; vide infra) pxet 

cerUySiax marker pcenninga (viae in- 

fra sub 2) cella prea marker vapmala 

(i. e. pannum laneum, tribus libris ar- 

genti aestimatum) tolf alna (sc. vap- 

malaj til oris (ideoque XCVI ulnas Digitized by Google 3a8 Markr^ Maper. pro qukqueKbra, et GCLXXXVIH pro 
"tribui libris) cella jxugkur nytia ndt 
*&c. Dr. 16: 2; 21. J^'^ v * fagha losn 
(pecunia qua faomo ex servitute rfcdi- 
mitur) pcet dru brea marker vapma- 
la (i. e. CCLXXXVIII ulnae) cella siax 
marker pcenhinga cetla fiughur nytia 
"hotj JE. i4» 17« half m. vapmctfaj igi- 
•tur XJiVIII ulnae, B. g:pv. not. 58. 
Hatdf fir klart, att en sSdan mark, som 
raknades vid trals losen (hvaraf be- 
iiSmningen karlgild i UpiL. formodli- 
: jgen harrorer), och som troKgen var en 
mark silfver, var lika med en mark 
^apmaldj hvilken utgjorde 96 alnar 
vadmal; och att en mark pcenninga> 
^ller en vaniigt g&ngbar myntmark (i 
XJplL. kaiiad kopgild), svarade emot 
en half mark af forra slaget: ex his 
constat marcam, quaii redimendus erat 
servus (unde, ni fallimur, appellatur 
karlgild in Iure UpL), quaeque, ut vi- 
detur, erat marca argenti librata, parem 
fuisse " mark vapmala j quae effecit 
XCVI ulnas panni lanei ; et marcam 
monetalem, m. pcenninga, qualis in 
vulgari usu erat (in Iure TJpl. kopgild 
' appellatam), tantum effecisse dimidiam 
prioris generis marcam. 2) markpen- 
ningar; en summa, ursprungligen sva- 
rande mot en mark silfver, men har 
endast innehaliande halften af detta 
varde: marca monetalis, summa pecu- 
niae primitus continens vel aequiparans 
argenti iibram, hic vero tantum dimi- 
dium primigenii pretii. Kr. a: pr; 3:.i. 
&q. m. pcenningaj vide supra sub 1). 
tald m.j raknad mark: marca numera- 
ta ( )( vceghin m. in VGL.). Dr. 17: 
a. nalf m. pcenningaj B. 9: pr. not. 58. 
priggia -ka eghn i humpe cella hapi 
(solum eiusdem fere pretii ac siattungs 
attunger ibygdum by), G. 3; ES. 3: a. 
Cfr. Fiuratighij Halfmarkj prcemcer- 
kis mal. " - Hlfarka n&tj n. i&l • ntftkreatur >af en 
marks varde: bos marcam valens. Kr. 
2: pr. 

•■ Mdrkarj m. pl. (a mark y u? ^vide 
-VGL.) niarken: signa. Vxde Ramarkar. 

- Martins mccssa, f. (vide VGL.): B. 
ao. martins meessu s dagher 3 G. & pr* ° 

Materj mi mat: cibus. Vide Mali:a.** 
Mattulj m. (IsL mottult) mantel: 

pallium. G. i5. Scribitur mantul, not. 

89. ibid. Ch.Hasrpa mattul. *(mantul) 
Mattul kopj mantul kop^ n. kdp af 

mantel : emtio palliL - G. ind. 3; cap.:3. 

- Maperj man y m. 1) meuniska.: ho- 
mo. Kr. 1; Dr. ia; Vaf>. 2. &c. utan 
hunder ok m.j d. a. trfil, som beg&tt 
drap: servus qui homicidium commi- 
sit. Vab. 2. pripi m.j tredje person, 
ifrSn eller till hvilken en sak har kom- 
mit: tertia persona, aqua v. ad quam 
res quaedam translata est; til pripia 
mansj a) tiil den, af hvilken den af- 
lidna eller hennes moder hade f&tt 
omynden: ad eum, a quo femina mor- 
tua, eiusve mater, acceperat dotem. G. 
i&: 1; cfr. Af lipa. b) till dess ettdera 
syskonets andel genom kop (elier arf?) 
kommit i tredje mans hand: donec 
una ex portioniLus hereditariis fratrum 
v. sororum emtione (v. hereditate?) 
transierit ad alium dominum. M. 10: 
3, 4* # *^. p* b*.j for cen til p. m. cer 
kumitj innan den forytrade jordentva 
gfipger gStt i aFf: antequam fundus, 
post factam alienationem, duobus do- 
minis mbrtuis, hfereditate pervenerit ad 
tertium dominum. ES. 6, 1 1 : 1 . pripi 
mannin ma vceriaj d. a. den som fick 
jorden d& den for andra gfingen gick 
i arf: tertius dominus, ad quem fundus, 
duobus prioribus dominis mortuis, he- 
redifate pervenit, proprio iuramento 
dominium suum probato. Ibid. siundi 
m.j en i sjunde led besl^gtad: scpti- 
mo gmdu cognfitus. Dr. 7: jtr.alltr moen* Digitized by Google Maper »-» Mipfasta. 3*9 d.a. hSradet: omnes terjritorii iucolae. 
Kr. 27: 2; EJ>s. 3o, 3i: pr; Dr. 18:. 3* not. 
36; VaJ). 17: 1; 20: pr; 4 i: '• ^) nuuK 
vir. Kr. 2: pr; B. 14: pr. &c. ){ kona> 
Kr. ind. 3i; Eps. 21, a5; Dr. 8, 9: pr, 1. 
&c. )(kona et ughurmaghij vide ££• 
ghurmaghi. Cfr. ^fj^ 3) (gift) man: 
maritus. EJ>s. 17; G. 1 8. not 74. 4) 
tjensteman, tjenare: minister. kunungs 
maUj Dr. i4*6; Vab. i2:pr, 4* biskupSj 
hcerraj hcertugha majtj vide Biskuper 
&c. Cumde ministeriali occiso dicitur : 
han cer sva gilder sum fdr var skilt 
firi frcelsan man ok ivi &c. , i. e. pro 
eo non solum illa mulcta penditor, quae 
antea de caede ingenui hominis san- 
cita est, sed insuper &c«, Dr. 14*6,7, 
non opponuntur kunungs m. et frcels 
m.j nec ex his concludi potest mini- 
«teriales "antea in servorum numerum 
relatos," et demum a Duce Bikgero 
"ingenuis exaequatos" esse, ut credidit 
vir alias acutissimus, Cadobius, in Diss. 
de prisco in patria servorum iure^ §. 
1 o, et §. 3 1 • not. {Opera y edit. Stockh. 
Vol. I. p. 169, 170, 290.) Cfr. Skilia. * 

Menj n. osanning i ed, mened: fal- 
5Um in iureiurando, periurium. )( olagh 
(pariter ac osannind )(olaghj et sant 
}( lagh) f R. 5: 2. eper ganger ater firi 
m.j Kr. 18: 1. ° 

Menaj v. a. (a men> impedimentum) 
ftrmena, forhindra: impeoire, prohibe- 
re. B. 8:pr. 

Menedharej m. menedare: periurus. 
Kr. i3: 3. not. 67. 

Meneperj m. mened: periurium. Kr. 
-i3:3; i5: 1. ° 

Meraj ad v. mera : magis. . Kr. 1 o: pr; 
: 1 9: 1 ; .24: P r - &«• . Scribitur merj ES. 
f4- n Vins.6: 1. v t -, 

Merej adj. stotre: msior.. Dr. 5: pr; 
VaJ). 26 (ubi mera quoque potest esse 
adv.); Vins. 6: 5; 8: 1. at meru (sc. kdpjj 

* Corp.Jur.Sv. G> Jnt. fTol. II. > Vins. 8: 1, ubi tamen mera^ sive adj. 
sive adv. sit, legendum videtur. * 

Miarpij m. mjSrde, ryssja, af garn * 
eller pinnar: decipula piscatoria e filis 
viminibusve contexta; "retis genus, quod 
angusto foramine introeuntes pisces ac- 
cipit, negato exitu;" ut h. v. recte ex- 
plicat Ih. VaJ>. 39: pr; B. 29. Scribitur 
miarprij iu nott. ibid. 

Mikj vide Iak. 

Mikials mcessa, f. (vide VGL.) B. 30, 
5 1 . not. 52. ° 

Minj pron. min: meus. Kr. 19: pr. 
neutr. mitjB. 19: pr; 26: 1; 37: pr. gen. 
minsj B. 2 5: 3. u 

Minnaj adv. mindre: minus. Kr. i3: 
pr; 3i; VaJ). 6: 5; 3a: 1; 39: 1. &c * 

Minnej adj. mindre : minor. Dr. 5: 
pr;, Va£. 12:4; 1 5: 4> ES. 3: 2; R. 3: 2; 
B. 3: 2; 40. superl. minster; -ste finger^ 
Va}>. 1 8: pr. at -stUj vide At g. ** 

Miolkj f. rajolk: lac. Vide Dia. * 

Miolka griSj m. mjolkgris: porcus 
lactens. B. 25: 2. 

Misfallj n. oljrcklig handelse: infe- 
lix v. fuuestus casus. Kr.25:i, ubide 
peccatis sermo est. 

Miskunna man y m. (vide VGL.) M. 
8:pr. * > 

Mistaj v. *a. c. acc. v. gen. mista: 
perdere, amittere. ES. 8; Vins. 6: 3; 7: 
3; 8: pr. pcen sum sins haver mistj 
B. 34: i» rn. arfj vide Arf. sum han 
mistir (sc. arvitjj iE. 1 : 2. ° 

Mistakaj v. a. genom forseelse taga, 
mistaga sigpS: errato capere. B. 19: pr. 

Mistinge fmistningej mistingsjj adj. 
(a mistq) forlustig : orbatus, qui perdit. 
varpa m. sinna iorpj g& miste om: 
araittere. Kr. 3: 1. 

Miperj adj. (vide VGL.) gynum 
-pian bjTj a -pian vceghj B. 2, 4* P^ * 

Mipfastaj f. (vide VGL.) B.q:i; 22. 4* Digitized by Google 33o Mlpfastu sunnudagher % ~ Mopir* Mipfastu sunnudagherj m. midfa- 
stosondag: dominica Laetare. B« 5i« 
not. 5a. . 

Mip munda, n. (a miper> et mundj 
tempos) midt p& dagen (raknad fr&n 
klockan 7! om morgonen till kl. 7! p& 
aftonen), eller kl. il e. m. : hora se- 
squialtera p. m. fcemt a m. sokia 3 se- 
squialtefa hora p. m. se conferre ad con- 
ventum fcemt dictum; non, ut perpe- 
rara vertit Ih., "iudicium ordinarium, 
quinto die habendum, die tertio po- 
stulare." R. 7. — Ratio denominationis 
ex Islandorum chronologia illustratur. 
Dividunt enim illi diem civilem in se- 
decim partes, secundum situm solis in 
octo principalibus plagis mundr, vel in 
confiniis inter has plagas (i midmun- 
dastad landnordurs ok austurSj su- 
durs ok utsudurs &CC.J. Tempus meri- 
dianum appellant mid-degi v. hddegi; 
horam tertiam p. m», cum sol a libo- 
noto lucet, non; meditullium huius 
spatii, sive horam sesquialteram p. m. 
hodieque insigniunt nomine midmun- 
da. Et allatis patet primitus octo nu- 
merata esse midmunda^ quae tamen 
omnia, praeter hoc unum, obsoluerunt; 
hoc vero retinuerunt Islandi, quoniam 
est "meditullium diei stricte sic dicti, 
ab hora matutina 7^ ad vespertinam 
7I determinati, imprimis autem quo. 
niam ad hoc momentum diei ailiga- 
tum e$t commune operarum pranden- 
di tempus." Horolog. Island. §. 16. 
coll. §§. 4 5, 27, 29. Rymbegla, ed. 
Steph. BidRNONis, Hafniae 1780. Cfr. 
Sturluson, Historia Olavi Sancti, Gap. 
248. 

Mipsomarj n. (vide VGL.) B. i3: 1; 
28: 2. « 

Mip strdmberj m. medlersta delen af 
en strom : medium /flumen. i -ma v. 
-m (rectius -mi) v. -mom^ B. 8: pr; 
28:4. • Mtieta* v. a. 1 ) virdera : aes timare, 
tasare.: Va}>. 20: pr;, B. 7: 1; 17: 1; 33. 
m< snrj sar var *tit til fulzs ok fice- 
pcertiughsj VaJ). 6: pr. 2) utmata: bo- 
na damnati, non ultro solventis, pu- 
blica auctoritate aestimare pecuniae- 
que loco capere. R. 3: 2. not. 97. m. 
ut sak mansj ibid. in textu. ° 

Mimtans mcen y ra. pl. matismSn, 
vSrderingsm&n : aestimatores. Va}). 6: 
2; 20: 1; B. 7: 1; 17: 1; 33. Scribitur 
midtzm&nj mcithes mdnj 11. cc. in nor 
tis. Sed mcetis maprin perperam pro 
ucetis maprin y R. 5: 1. not. 62. * 

Morghan, m. morgon: tempus ma- 
tutinum. ES. 9: 1. ■... 

Mqrpj n. «jnord: homicidium ocqul- 
tum. iips. 21. hepit m.j vide Hepin. 
Cfr. Myrpa. • 

Morparej m. (vide VGL.) Dr. 2: i , 
** (mordari) 

Morpgiald (morginldjj n. dulga- 
•dr&psboter: mulcta pro homicidio cuius 
auctor latet, a territorio pendenda. Dr. 
3: 1, 2; 11: pr; 12; R. 2. Gfr. Myrpa. 

Mot, n. egentl. mdte: proprie occur- 
sus. Inde 1) a mote y amotej.a mot, 
amotj a) ut praep, c. dat. emot: con- 
tra. Kr. 16: pr; Ej>s* 7: pr; R. 4: ■; B. 
1 : 3. et not. 87; 1 3: 2. natt. 67, 74» pqr 
a motej Ej>s.ind. 11. pcer i motj till 
motes: obviam. Vins. 6:3. b) adver- 
bialiter, a mote y amote^ emot: contra. 
a m. svceriaj Dr. 3: 2, 4« not. 34; cap. 
5: 1; 9MJ 10: pr* &c. a m. vitna^ VaJ). 
26. epunt a m. ganga 3 G. 14:2,3.. a 
motj idem. B. 1 3: 2. a) abiecta praep. 
a v. ij a) praep. mote^ till motes : ob- 
viam. Kr. 2: 1. ntotj emot: contra. B. 
1: 3; i3:2. b) ^dv. mote y mot 3 emot: 
contra. mote svceria^ Dr. 3: 4> VaJ>. 8: 
2; 20: pr. not 85; sighia ne motj Dr. 
5:pr. • . 

Mopirj f. moder : mater* Kr. 26: pn 
E^ 23; pr. &c, , Cfr. JFfipuripopir. * Digitized by Google Mopur bropir — Mceli stang. 33 1 Mopur bropir, m. raorbror: avui*- 
culos. M. 3:pr, i. * ' 

Mopur fapir, nu morfar : • avus ma- 
ternus. jE. 3: pr. ° 

ilf^a i&e*, f. (a mzi//> rostrum)mul- 
bete: pastus. B. i6. 

Mulslaghcij muslagha, f. vocabulura 
nobis incognitae significatio&is. JtfArar 
-g/wi imm., B. 34: 1 • lb., pariter ac ce- 
teri intcrpretes, credit muslaghu man 
unum esse vocabulum, qubd, derivatum 
a muslaj abscondere, vertit: "murcus^ 
qui operi et labori sese subducit." / 

Mundj f. hand, bandsbredd : manus, 
palmus. bolstaps ren skal vara Jkets 
ok fiughurra -daj aHitt, d. ti. en fot 
och fyra hSnder bred : pedem et qua- 
tuor palmos latus; quae mensuia ulte- 
rius describitur adiectis verbis: alnar 
ok spanndr (gen. sing.), en aln och en 
apann: unam ulnam ac spithamam. 3* 
o: 1. Per pleonasmum igitur boc loco 
adhibentur duae diversae definitiones 
qiusdem fere mensurae, Haec a Loec., 
Ver. et Ih. confunduntur; quorum hie 
vertit: "passum unum, quatuor palmos 
ulnae et spithamam unam;" illi vero 
fingunt vocabulum munda alnar, quod 
vertunt: "mediocres ulnae." Quocum- 
que vero modo haec mensura explice- 
tur, non convfenit cum illa, quae de- 
finitur B. 4« pr. 

Mandj n. viss tid: temporis raoraen- 
tum. Vide 3Hp munda* 

Mungatj n. (vide VGL.) * Inde 

Mungats gcerpj f. gille, gSstabud: 
convifium (cfr. Olgcerp). bmpahanum 
m*j d. a. bjuda hoAom till det i det 
fdreg&ende omtalade stora sokiiegUlet 
som kallades mungats tfpir; invitare 
eum ad solemne convivitkm murigats 
tipir dietum, quod in antecedentibus 
commemoratur. G. 8: pr. Falluntor tam 
Ih^ qui credit v. rnungats gcerp boc 
loco respicere aliud conviviom qckaw rnungats tipir; quam Locc. et Ver. , 
qui ambas has vv. pro nuptiis acci- 
piunt. 

Mungats tipir, f. pl. (vide VGL.) G. 
8:pr. ° 

Muslagha, vide Mulslagha. 

Mjrkil (mjrkjrlj mykin), adj. 1) stor: 
magnus. Va{). i5: 4; 32: 4; G. 3, i5; 
ES. 3: 2; 7, 9: pr. not. 99; B. 17: 1. .2) 
mycken: multus. Kr. 11; VaJ). 20: pr; 
R. 4: pr, B. 28: 4. Cfr. Mjkit. * 

Mykitj adv. (n. a mykil) mycket;: 
multum. sva m.j tautum. Dr. 5:pr; 
G. 1 1: pr; JE. 3: pr; B. 8: i; 12: pr; 17: 
1; 25: 3; 28: 5. Cfr. Iammykit. * 

Mjrrpa (irapf. mjrrpij part. pass. myr- 
per), v. a. (egentl. nedgomma, prov. 
myra, myla, mola: proprie absconde- 
re; IsL item.) morda : occulte intef fice- 
re. Kr. 26: pr; E})s. 17, su , 24, 26; Dr. 
12. Propria huius criminis nota expo* 
nitur Ebs. 25, ubi homicida ditfctur 
bcera i ficelster ok lcvggia a lonj i. e* 
celare factam caedem et occisum cor- 
pus abscondere; at quodcumque hpr 
micidium cuius auctor latuit, ad hoc 
eenus relatum fuisse, testatur tam usm 
nuius verbi loco supra cit. Dr. 1 2, quam 
nomen muictae morpgiald dictae. ° 

McBj vide lak. 

Mcelaj v. a. (a malj sermo) 1 ) fora 
talan, tilltala: agere, iure experiri. m. 
til (mans)j Kr. 3: 1 ; 5: pr; 29: 1 ; ES* 8. 
m. at (manni), Kr. 3: 1 ; not. 80; Va|h 
1:2; 3 1 : 3; ES. 8. not. frj; R. 8: pr, 3. 
Cfr. pingstcemnq, /Epti mceld y At- 
mcele. 2) sfiga : dicere. B; 38. 3) lo£% 
va, utfesta: promittere, spaadere. Di^ 
5: pr; G. 1, 1 1: 1. not. 5. Cfr. Tti mce^ 
la. ° 

Mcelaj v. a. (a mal, mensur$) m&* 
ta, prov. mftla: metiri B. 6:pr. 

Mkeli stang (mali stanz)* f. matatiugc 
pertica, dacempeda. 3.« 1. Digitized by Google 33a Mcettum-— Mcepan. Mcellumj praep. c. gen. emellan: in- 
ter. mannaj perra &c. m. 3 E]ds. 2: pr, 
2; 3: 1; 5: pr; Dr. i, 5: pr. &c. m. sin> 
sin i m.j vide Sin. handa m.j vide 
Hand. m. pcesj emedlertid, under ti- 
den: interea. G. i4- 2. ganga v. koma 
m.j neml. gardsgSrdsstorarne: interpa- 
los saepis se intrudere (de pecore). B. 
14: pr. — Scribitur mallumj E{)S. 6; 
B. 1:6. mcellinj E£s. 3: 1. not. i5; Dr. 
4:2; 16: pr; B. 3o: pr. mcelluj B. i4- 
pr. millomj EJ)s. 6. not. 49> B. 1:6. n. 
01. mallanj R. 4 : P r - not * *7* ° 

Mm (men> m&nn) y conj. medan: 
dum. Kr. 26: pr. not. 65; Dr. 9: 1. n. 
74; VaJ>. 35. n. 72, 84; cap. 36. n.o3; 
IJ. 36: 1. &c. ce m.j vide ^B. Cfr. 
Mcepan. ** 

Mcerj vide Iak. 

. Maerkej n. (vide VGL.) B. 7:pr. 
Cfr. Ramcerke. ° 

Mcerkiaj v. a. marka: signare. B. 35: 
1. * (incerkaj lege mcerkia.) 

Mcessaj f. i)messa: missa. Kr. 7:2. 
hot. 85. )( ottusanger et aptunsanger^ 
Kr. 5: 1; 8. pr. Cfr. 5/a/a mcessa. 2) hog- 
tid: festura. Vide Botolfs-j Hinders-j 
Kyndil-j Lafrinzs-j Martins-j Mi- 
kials-j Olafs-j Pcetars mcessa^ Kirfc 
mcessu friper. ° 

Mcessu fallj n. messfall: intermissio 
publicorum sacrorum. Kr. 5: 1; 24: 1. 

Mcessu klcepej n. pl. messklader : ve- 
stimenta Hturgica. Kr. 1, i3: i. 

Mcep{mapj Ebs. 7: 1; Dr. i3: 1; VaJ>. 
3o: 1. mcepcer^ G. 21: 1; B. 17: pr. ma- 
pcer^ VaJ). 33: pr. mcetj Kr. 16: pr; B. 
5i. not. 4°-)» P rae P- c - dat. 1) med: 
Cum, per (notat instrumetfitiim v. thb- 
dum, quo aliquid fit). sla annan fn^ 
hornum v; stang &c. Vab. 19, 2 $: pr. 
nt. vapaj Ej)s. 3: 2. &c. eper «?r ater 
brutin m. ncemdj Kr. 18:2. Cfr. Pcer. 
2) jSmte, titlika med: uua cum. koma m. mahnum tolfj Kr. 2: pr. ficetra 
man m. kunu, Ep s. 26. vara i styld 
m. fcepcer sinum^ Va}>. 33: pr. pe sum 
m. hanum hioggUj V»}). 1 : 5. cerva m. 
barnum sinum v. mopur sinne^ taka 
arf m. srskinum sinum, G. ind. 2 1 \ cap. 
21: 1; M, 1: 1. pcet sum hvart perra 
atte m. andru at taka^ den egendom 
som den ena makan skulle f4 med den 
andra: bona quae alter coniugum una 
cum altero, i. e. coniugii caussa acci- 
peret. Ej>s. 20. bcera bok &c. m. prce- 
. stej Kr. 6: 1. vara mcep (manni v. 1 
flok ok fdrunote)j Ebs. 1: pr, 1. &c. 
boa m. bonda sinum^ G. 18. 3) hos: 
apud. hema m. bonda y Vins. 3: 1. le~ 
*hu stadder m. mannej B. 1 3: pr. nu 
uvups manninumj R. 5: 1. inne m.j 
Kr.27.-pr; Va{). 4; G. 11: pr. 4) ut- 
med: iuxta, secundum. gata (ligger) 
m. bjr cendlangumj B. 2: 1 . in v; ut m. 
ramarkum ganga^ g& innan- eller u- 
tanfor rStta grSnsen: intra v. extra iu- 
stum terminum progredi. B. 1:6. 5) 
jfimnlikt, enligt: convenienter, secun- 
dum. m. pfj derfor :ideo, eam ob caus- 
sam. JE. 2: pr. m. py atj a) si att: ita 
ut. m. pjr at honvisse y vetande: sci* 
ens. Va^. 33: pr. b) derfor att: quo- 
niam. K *g: pr. 6) detfea ord forekom- 
mer nftgon ging ofverflodigt: h. v. non- 
numquam fere otiosa occurrit. pry pund 
m. smorj Kr. 2: pr. hcercep skyidar egh 
utan m. kunung&j B. 28: pr. 7) adver- 
bialiter, derjamte, tillika : praeterea, si- 
tnul. gialde v. bote ater &c. ok m. 
prea marker &c. Vaf). 16:2^ 32: pr, 
1— 3;ES. 7.&C. okm.vapaepj B. 24: 
4- hana fso hjrndsimu) inne hcefta ok 
hund mcepj B. 5i. a 

w»j» vide Mcepan. 

\j canj; medan: .dum. Kr. 26: 

y* . uv». vij Dr. gt 1 ; Va|). 1 6: pr; 35> 

36. &c ce m.j vide JBl —* Scribitur 

maparij jBL ind. 1 7« mcepj G. 16: pr. Digitized by Google Mcepan *_ Nip. 333 notg; M. 14. n« i4; Vins. 6;3.n. 18. 
Cfr. Jfen. ° 

Mollari y ra. mjolnare: molendinarius. 
Vab. 1 : 4". * (myllari) 

Mbllu vcerk (mollu vcerk), n. qvarn: 
molina. ES. 24. 

MotUj v. a. c. dat. mota: obviam 
▼enire. m. mannij B. 37: pr. vaghn 
•riwter vaghne y B. 4 : P r * ansvar mota 
manni, R. 23: pr: t;a*/* moter, B. 28: 
4. <£ftg moter akre y collimitat. B. i3: 
3, motaSj dep. concurrere, collimitare. 
JJ. 4- 3* not. 28; 38: 3. * 
% Mopringar, m. pL slSgtingar pft mo- 
-dernet: cognati materni generis. E})8. 
18 (ubi sermo est de uxoris cognatis, 
liberis non cxsistentibus); Dn 7: 2; G. 
i4* 2; 20. 

Moprinij n. 1) moderne (slagt): ma- 
ternum genus. EJ>s. 18. not. 61. fxe/fc 
-jhj» mester cer a -nit, Dr. 7: pr; G. 
4m$' R* 1.2: 1. frcendrinir a -nitj Dr. 

2: pr. -nisfrcendi v. frcender, EJ)S. 1 8; 
>r. 7; pr, 2; /E. 8: 1 ; ES. 3: pr. Cfr. JFte- 
fr/w /. 2) modernearf : hereditas a ma- 
tre relicta. Vide Fcepritii 2. ? N. iVd, v. a. c.dat. ernfi, fitkomma: as-< 
sequi. Vide Lepsn. * 

Nakvar (nokor 3 Kr. 18: 1; Vins. 6: 

6.^ pron. nSgon: aliquis. Kr. t3: 2; 23; 

~E{)s. r: pr, 8; 1 0: pr; 1 2; VaJ). i3: pr. &c 

nakvar v. nakvat perraj Vab. 32: # ; 

-ffi. 9: pr. n. ^we/i^ vide pan. , • Cfr. iVa- 

-kvat. *(ndkor) 

- Nakvatj adv. (p.- a nakvar) n4gpt: 
aliquid. EJ>s.2: 1$ VaJ). 36; 2E. 4; R.3: 
2. et not. .85. 

Namj n. (vide VGL.) R.ind. 3. ». 
#i?ra, Dr. % i4:4> &3:a. Cfr. -</ter 
nam. * Nasinj nasinna y f. beqvSmlighet : 
commoditas. 2E. 10: 3. not.37. Ih. (Gloss. 
v. nd^) affert ex Laitr. Petri praef. post- 
illaej ndsintj commodum; ac testatvir 
r in Dial. Lex.) n&synt hodieque apud 
*udermannos parem habere significa- 
tionem. Conferri potest IsL ncaidsjnj 
necessitas. ■ 

Natj f. 1 ) natt : nox. Kr. 7: pr. unp 
n.j Kr. 7: pr, 1; 12: pr; ES. 9: 1; R. 121 
pr. 2) dygu: dies civilis, dies cum 
nocte. Vins. 6: pr; 7: 3; R. 7; B. 1: 1. 
not. 69; cap. 9: 2; 3o: 1; 36:2; 5i. et 
not. 52. n.a pcet siunda (arit) y M. i$. 
n. ok iamlangij vide Iamlangi. tvceg- 
gia natta gingcerbj fcemtan natta 
fcemtj fcem natta otc. takj vide Gin- 
gcerp occ* • 

Natvarder, xn. nattvard, aftonm&l- 
-tid : coena. EJ)S. 1 o: pr. not. 80. ° 

Navist, f. (IsL praesentia, BH.) nSr- 
het : propinquitas, vicinitas. skiptas vi- 
per firi -sta (v. nasinno) skyld, d. a. 
i anseende till jordens nSrmare eller 
beqvamligare belagenhet: ob propio- 
rem vel commodiorem agrorum situm. 

jE. 1 o: 3. 

Ne, interj. nej: neutiquam. sighia 
nej JE. 6:pr* sighia ne gen v. mot, 
Kr. 18: 2; EJ)8. 23: 1; Dr. 5: pr. koma 
laghum firi sik ne' ok tolf manna ep y 
d. a. varja sig med egen och tolf mans 
ed: se defendere proprio et dupdecim 
virorum iuramento. VaJ). 3^:3. Cfr. 
la. * 

NiUj num. nio: novem. Kr. 3: 1; 25: 
1; 29:.prj 3o:pr. &c. v 

Niundij num. nionde: nonus. B. 

Nipj f. slagt: genus, cognati. hava 

vitsorp mcep tvem af nipinne ok tolf 

valinkunnumj . G. 1 1: pr; M. 10:2. vi- 

ta mcep tvem af nipinne ok tolf cef- 

4irj G. i6:pr. han cer pemsvanipium Digitized by Google 334 mp — Not. s ncer &c, allitt. M. 17. pcen.sum ni- 
pium cer ncester^ M. 3: 1 . 

JVf£, adv. vide Niper. 
' Nipan, adv. nedifrSn: ab infero. n. 
Jirij nedanfor: infra. B. 8: 1. 

Niper (ntpj R. 8: pr, 2.)j adv. ned: 
deorsum. n. falla* scenkter, &c. Kr. 8: 
1; E£s. 34; Dr. a:pr; i3:a; VaJ>. 1: u 
I rissa «lalesStt beteknar niper att n&- 
got, likasom p& en fast grund nedsatt, 
gores fast och orubbeligt: in quibus- 
dam dicendi formulis h. v. indicat rem 
aliquam, quasi in stabili loco positam, 
firmam et ratam reddi. Vide Koma, 
Lagltkumin , Lagh surinj Lceggia 2, 
Osvurinj Svceria^ Vita* JEmlagh ku- mm. Nipiar (nipia), m. pl. slagtingar: 
cognati. M.&: pr; 10: 2« mta mcepfiu- 
f fiurtan manna epe tve af hcenna ni- 
>ium . . . ok tolf ceftirj G. 16: pr. 

Nipiar eper> nipia eper> m. (a nifi) 
ll&gted; ed hvari vitnen eller bfide vit- 
flen och tylft bestodo af hnfvudman** 
liens d&gtingar: iuraroeutum cognato- 
mra, in <jck> testes, et, in quibnsdam 
casibus, quoque duodecim viros post 
illos iurantes, cognatos personae prin- 
dipalis esse oporluit. sva skal um al- 
la -pa <vara, sc. fratres una iurare 
possunt; quod antiquiori tempore non 
foerfct permissum {cfr. Kuljder). M> 17. 
Dici non potest libertatem illam, qttam 
respiciuntt citata yerba, illi tantum iu- 
ramento, ubi cognati fioli iurarunt, es- 
*6 concessftm, nt adeo hoc solum iu- 
ramentum, non vero illtid ubi non ni- 
■si testes cognatos habere neeesse fuit 
(vide Nip, Nipiar), nomiue nipiar £per 
1. c. insiginiatur; evidem enim est, id 
cfuod de testibus diciUir: jtaki stika 
sum htihkanfaj G. 16: pr 9 haudaliud 
ligbifk&re* quam quod iE.6. aliisqne 
locts plenitis exprimitur: takisvaman- 
ga af enum kulle sum han kan fa; nee igitur minus certum est verba: 
egh tva broperj G. 16: pr, continere 
abrogatam iuris sanctioocm, scribae 
errato ibi repetitam, quam idem di- 
cendum esse de verbis: man afkulle, 
M. 8: pr. Ubi vero fulder n. dicitur 
(vide infra), ibi, ut videtur, respicitur 
iHud quatuordecim (Jhtghurtan nipta, 
M. 10: 2.) vel sedecim (M. 8: pr.) vi* 
rorum iusiurandum, in quo omnes iu* 
ratores fuerunt cognati personae prin- 
cipalis. komber fcestnapa val cella n. 
(sc. iuramentum quatuordecim cogna- 
torum in - §. 2. commemoratum) rncel- 
lum perraj M. 1 o: 3. fuUan n. gan* 
gctj M. 1 7. vita v. hava vitsorp mcep 
jiillumn.j G. 11: 1; M.&: 1; 10: i;ES. 
3: 2. hava vitsorp mcep f. n.fiughur> 
tan mannaj G. 11: 1 . vita mcep epe 
fiughurtan manna mcep n. (forte le*» 
gendum: vita mcep Jiughurtan num- 
na n.j ut habet cod. B.), M. a5: pr. 

Nipingerj m. (vide VGL.) B. 38. * 

Nipiungarj m. pl. i. q. nipiar. M* 
10: 2. noL 2Q. 

Niprij adv. nere: in imo, ex. c. bu- 
mi. Uggia n.j a) i egentlig bemSrkelse, 
om gdrdsg&rd: proprio sensu, de sae~ 
pe collapsa. B. a3. b) i oegentlig be- 
mMrkelse, forfalla, ej ega rum: impro- 
prio sensu, non valere v. exsistere. 
pcer ligRer n. karts sak ok kunungs, 
Dr. i3:a; 18:2. 

Nipc&rmerj adv. langre ned, nedan- 
Jor: inferius, infra. B. 8:pr. 

Nokorj Tide NaJkvar. • 

Norpan, j) adv. % norr; a sentem- 
trion^. n. ok 6stan, i nordost: ab eu- 
toaquilone. westan ok n.j i nordvest: 
a iapyge. B,. i:^« 2) praep. norr om: 
fc parte «eptetntrionali loci cuiusdam. 
V*. kirkiUj Dr.jit* * 

Notj f. not: verriculum. draghan^ 
B. 39. not. 39. Digitized by Google Nu — Ncemd. 335 - Nuj adv. i) nu: nunc. svacerpwt- 
ta ntt statj sva ceru ok nu laghj ES. 
8* R. 3: 2, nw hygge hvar &c. f na *©r 
laghsagha &c. B. 5 1 . 2) (vide VGL. 
sdb 2.) nu cer kirkia giorpj nu ba bi- 
skuper&c. Kr. i, 2: i. et fere ubique. ° 

iVtt^ f. n6t: nux. Inde 

Nuta skogher, m. ndtskog, hassel- 
skog: nuceturh, coryletura. B. ^x: i* 

Njhitterj adj. nyss funnen: recens 
inventus. EJ)S. 29. r 

Njkil (nuklum pro nyklum, ES. 4* 
pr.^ m. nyckel: clavis. Cfr. LaSj Kir- 
kiu nykil. ° 

Njrj adj. ny: novus. Dr. 18: 1; JE. 
3: pr; B. 1: 2; 8: 2; 1 1: 1. Aan atte nyt 
ok onotj formula iurandi, Vins. 7: pr. 
af nyiu bjrggiaj skipta &c., frfin bor- 
jan: ab initio, novum (ex. c. templum, 
exstruere). Kr. ind. not. 2: 1; jE. 10: 2; 
J). 5: 1; 10. 

Nytaj v. n. duga, vara nyttig: u- 
sui esse, aptus bsse. sum nytir broa^ 
sum hvarte nytir til aker cella ceng, 
B. 5: 1; 33. sipan nytir egh lcenger 
forfals eper, Vins. 6: 1. pon(sc. husj 
njtir egh at lepsnum gahga y Vins. 
2. cen sva nytij om det behofves, el- 
ler.fir till nagon nytta: si id opus v. 
usui sit. B. 6: pr. 

Nytakin, adj. nyligen antagen: re- 
cens acceptus. n. til kunungs, Dr. 5: i. 

Nftiarj f. pl. nytta: usus, utililas. 
Inde 

Nytia notj n. fullvuxet, nyttigtnofc- 
kreatur: bos adultus» utilis. Dr. 16: s; 

2i;jE. 44» *7- Scribitur nyttige nooth, 
tLcc; innott 

• Ncema y v.a. (egentL taga, i allmin- 
hett propriecapere,g*neratim; Isl. ne+ 
maj Anglo-S^x. nimanj Germ. nehmen; 
efr. Af nam) t (videVGL.) /i., absolu* 
te f R.3: a. n. man, R. & 2; B. 22. not. 
38. Cfr. i?3W >u^ii^ JViw». • ■ Ncemd (ncemndj Kr. ind. i3, 16. 
namdj Kr. 16: 1; Vins. 6:4; R* i-a.J, 
f. 1) (vide VGL.) n. ncemna y B. 28: 
pr, 1; cfr. Ncemna3. ncemna mcen v. 
m&tt ncemnas i n.j R. 1: pr, 2. /1. g*E- 
ra., Kr. i3: 2; R. ind. 1; cap. 3: pr; B; 
33; cfr. Broa-j Garpa-j Hcerceps ncejnd. 
mcen i n. scetia^ Kr. i3:a. atfa / »., 
ibid. i;ara 1 n.j Kr. 1 6: 2. svceria i n.j 
Kr. 1 8: pr; R. 16: pr. git;a manni ur 
n.j Kr. 18: 1; cfr. G^fl /• n.sea^ Kr. 
i3: 1,2; cfr. &a. n. $£a/ ^Wa j/A: era- 
sqmin ok talas viper^ Kr. i3: 2. n. 
$&a/ Aew /ara £i/ perra^ R. 3: 2. fo»- 
rcepshofpingi skal Jiri n. a pingi pom 
up tceliaj EJ)S. 1 1 . epa til n. bcera, Kr. 
1 3: 2. n. skal vita hvat hcelder &e. 
EJ)s. 2: pr; R. 4- pr. ». «fAra/ Aan ^»r- 
ia egh ughurmagha vara^ E})S. i5: 
1. n. vcer v. fcellirj Kr. i3:2; 16: 1, 
2; Ebs. 1:2; 12,23: 1; R. 3: 1,2; 4; B. 
47. per (sc. n.) skulu slita pa delUj 
B. 28: pr. fa siu mcen af -dinne, Kr. 
16:2. n. lcegger epa undi kunungs 
dom cella laghmansj Kr. i3: 2. stcem- 
na -dinnej Kr. 16: 2. ganga (ep) a- 
mote n.j R. ^:t. n. ater domaj^n. 
ganger aterj vide Ater doma, Ater 
ganga. n. bote^ R. 4 : *• olagha -dirj 
R. 2. kunungs n.j h&radsnSmnd som 
vid konungsrfifstenskulle ransaka: nei»- 
da territorio quodam, quae in iudi- 
cio regio de caussa aliqua inquisiyit. 
Kr. 16: pr; 18: 2; ES. 12: 1. biskupf n.j 
Kr. i3: 3; r6: pr, 1, 3; 18: r, R* *6: u 
mal asger for biskups n. sletaSj Kar. ind. 
not. 2. xxvi. Cfr. AtergaHgs-j J3roa-j 
lYarpiingSfj Garpa-j Hwr&pe-j $ok- 
na neeifld. 2) n&mndena sammantrSde 
£or att rans^ai, elter drt tiUfal|e d& 
odUmiden ftr samlad: coocilium nwdae. 
mdper varper fcelder a n** Kr. 16: 
2* wa/ Aramr vi varpa fceld v. ^>er 
gamger ater ▼. /a/5 4 v. a^ biskups 
namdj Kr.i3:3; i4:pn i^«J R.5:i. Digitized by Google 336 Noemd — Ncer. mal skulu slitas a kunungs n.j R. 
ind. 2; cap. 2. not. 5o. Cfr. Fiarpungs 
ncemd 2. * 

Ncemda bupj n. bud (som biskopen 
sande till en socken en manad fore 
sin ankomst) ang&ende forordnande af 
narnnd: nuntius de nemda constituen- 
da (ab episcopo ad paroeciam missus 
mense ante quam ipse adventurus es- 
set). firi n.j fore detta budets ankomst 
tili soknen: ante illius nuntii adven- 
tum. Kr. i4- 1. coli. i3:a; i4- - pr. 

Ncemda fallj n. nSmndens ytrande 
hvarigenom nagon falles: sententia nem- 
dae damnatoria. firi n.j i. q. for cen 
han fcelder varper^ Kr. 14: i. not. i5. 
coli. 1 4- pr- Ita explicari quidem pos- 
set h. v., etsi, ceteris codicibus repu- 
gnantibus, errato scribae cod. A. origi- 
nem debere videtur. 

Ncemda maper^ m. ledamot i narand: 
' unus ex illis virjs, e quibus constabat 
nemda. R. 3; 2. ° 

Ncemd fcelderj adj. fald af namnd: 
qui secundum nemdae sententiam iitem 
perdidit vel noxius pronuntiatus est. 
£. ind. 47« 

Ncemirj vide Ncer. 

Ncemna (namderj pro ncemderj JE. 
3: i.) f v. a. 1) namna, namngifva: no- 
minare. VaJ). 3i: 5; M. 3: 1; R. 4- 1 ; 
6: 2; 1 1: 1. n. fjrlghpj G. 4 : P*« ncem- 
na ^tvcetjrlftan &c. epj i. e. eos qui 
iurabunt. R. ind. 6. pa skal halft -as, 
halften af de sv&rjande skall forut 
n&mnas (troligen af hufvudmannen i 
eden): nomina dimidiae partis iuran- 
tium antea enumerantor (idque, ut vi^ 
detur, ab ipso reo; etsi primitus acto» 
ris fuerit nominare socios iurantis ex 
ipsius cognatis, ut apud Danos in iu* 
ramento kjrns nefnd dicto faetum est, 
Jyd. L. 1. 1 ; et in iure quoque Germa- 
norum antiquo statuitur; cfr. Rogge, uber das Gerichtswesen der Germa- 
nenj p. 170. seq.). VaJ). 3i: 5. (pd, 
skal) halft ncemt (vara) ok halft 
oncemtj ,VaJ). 3a:.i; JE. 16: pr; R. 5: pr; 
6: 2. pe sum i (sc. epe) varu ncemde, 
R.11: 1. Cfr. Mantal, Oncemder. 2) 
utnamna, forordna: destignare, eiigere. 
VaJ). 3q: 4; ES. 14: pr; B. 36: 4« n. til 
mcen af hcercepinuj B. 8: 4« **• mcen i 
ncemdj R. i:pr, 2. 3) forordna, utsat- 
ta: constituere. n. fcemt v. ping hem 
til mansj VaJ>. 20: 1; R. 3: 2. n. (hce- 
rceps) ncemdj R. 1: pr; B. 28: pr, 1. syn 
(til) n.j B.5:2; 8:4; 33. ° 

Ncerj adj. nSr: propinquus. han cer 
pem sva nipium n.j allitt. JE. 1 7. ncer- 
merjncemirj compar. B. 5i.not.52. n. 
arvij gipta malumj G. 9: pr. ncester 
(nasterj G. 9: pr ./, superl. G. 8: pr; B. 
1:2; 16, 28: pr, 1; 5i. not. 52. pcen sum 
nipium cer ncester^ allitL ^E. 3: 1. pcen 
sum '(hanum) cer ncester (a fceprinit 
v. moprinit), EJds. 18, 24; Dr. 7:pr; 
G. 4- & c * TUBSte fcBprinis v. moprinis 
frcendij Ebs» 18, 19; G. 18, 19; M. 6:pr. 
per sum hcenna nceste (sc. frcender) 
cerUj G. 5: 1. pa cer pcen ncesterj nSr- 
mast berattigad: is iure est proximus, 
v. praerogativa fruitur. 6.9:4« Proiw*- 
ster scribitur ncestj Kr. 19: pr; Dr. 7: 
pr; B.5i.not. 52; quod tamen potest 
esse adv. ~- Cfr. Jam ncer. ° (ncermer) 
. Ncerj adv. nfira: prope. halva rost 
n.j B. 35: pr. n. vara, vara tillst&des: 
adesse. Dr. 3: 2; 5: pr; VaJ). 1: pr; 8: 2; 
20: pr. &c n. stadder, n&rvarande : 
praesens. Dr. 2: 2. ncemir (ncermerj 
ncermej ncetnmer), compar. n. havi y 
almcenningej bigarpe^ B.*8:pr, 2; 35: 
pr. n. soluj cL a. langre 6t 6oder : ver- 
sos meridiem. 2J.i:6; cfr. Ficermir. 
nwstj* supevl. n. iulumj G. 17; B. 
9:6.* 

.' Ncerj adv. nar: quando. £.5.Scri- 
bitur nar, B. ind. 14. * (nar) Digitized by Google Nwsar ■*- Ogilder. 337 Nosar (ncs$a)> f."pL (vide VGL.) 
Vs*J). 18: 1. a • ■• 

Ncetj n. (fisk- elfcr jagt-) -nlSt: tefe 
•(pttcatdrium v. ' TenStiecim); fi.^/35: 
4r lceggta n siaetia ru, B. 39. aoto 3$; 
w:4^ dragha n.j Va]y. 39: prj B. 29. 
Gfr. Vargha meL 

Ncevi (gen. pL iioefna, ncemna), m. 
tiafvte, hand; 5fVen spann: manus; cpio- 
qoe palmus maior, spith^ma. B.prpr, 

iVot, n. not, oxe eller ko: bos. Cfr. 
Haimber 3, Hors 2j Marka-j Njrtia 
not, ° 

Nota s v. a. bruka, fortSra: uti, conj- 
sumere. VaJ). 33: pr; G. *4 : 1 >*Y 'frj^ 
B^ 2 1- pr; i 1 • pr. Gfr. OnQtter. * 

Noterj m, (IsL nautr) stallhrode^ 
kamrat: socius. .Vide Fqrunoter. 

Not hus (nota husjj n. fahus: bovi- 
le. B*9:pr. * J 

t JVotij n. sfilldcap: societas. Vid&jFa*» 
</•/*-., pingunoti. a . -t 

Nopugherj adj. ovillig, som ej vill: 
ki vitps. w/ rc. arrtf muta, M. 7. a |hd« 
dogher) . . .. a O^ part. insep. negativae significa- 
tionis, hie non solutn adiectivis et par- 
ticipiid, sed etiam supinis praefixa 00 
<nnrit. Vide Oburghitj Ointj OrcmL 

Oboinj, adj. (a boa 3) bristf&llig (om 
tro): ruinosus (de ponte). B. fc pr, 1 ; 5: 1 . 

Obrutinj adj. (d brjrta3) obruten: 
non violatus. (Jfr. Frif>er *> • 

Oburghitj stip. (a bimrgha f) e| iju- 
bargat : non cellexit (fruges v. foenum). 
htiva o.j pfo 6^A Adwa burghitj* B. 
20, ai:a. 

Objrghperj adj. obygd: non exstru- 
cta8 v. aedificiis instructus. £& 34» 

£0/7?. /ur. 4$V. (J. ^f/rf. VoU It. i > Gdorstfrepj adj. ej fftrsedd med doi>- 
if«jrw «o^iminiuieufonbus. [Bc afr:« > *. 
>, q^e*, m (viile VGL^ Kv.^fid 
» ^fffi®* v* *• (vide VGIj.) Kr.vmn # ;5 
; ^ftfharpWtOj : adv. aHtftir. ^ bicdt: #- 
misrduriten E}>s. 18, '^21. :i - ' • .>. 
- . : Ofihoghqrj adj. < aittfSr » hj% elUr 
-stor; nimis gravis v. • malgttus, R 3^^ 

- Ofsdkiaj v. a. forfoija jned l^gsot- 
jning; sliges 4 om den som foitfar a$t 
lagsoka en annan, oaktadt han ej ve)j^ 
emottaga sin rfitt, d& den biifvMi h^- 
nom erbuden: actione iudiciaii perse- 
qui v. vexare ; dicitur de ea* qui fa| r 
stitutam actionem contra alium eonti- 
4iuat, etsi noluit acoipere rem sibi dv- 
fyitam et a reo oblatam. R. sutpr. cen 
vanbupit -varper cella qfsotj R<iq$l. 
a3. fcella man firi ofsot 3 R. 3: 1 ; a3: 1 . 

- * OfmfUj n. - (vide VGL.) B. a5: pr. 
•Cfr. Urcefle. * ; ' < 

Ofmsterj 4idj. ej utftst eller lofvad 
(om ed): non promissus (de iuramen- 
ta). svceria mcep -etum epe^ Vins. 7: 
a. ej!> -^fl» ganga^ eper gangs o»^ 
iE. rocpr; 17,^0: x.\epa -sta ok ota- 
kapa gangqj ES. i5o3f B^ i:3. /ofr^a 
^fc/a a -st ok otakap gangaSj ESw tS: 
-if cfr. /^te^iiiff. ^» 

Oforj adj. ej i godt st&hd . (om bro): 
male comparatus^ ruioosus (de ponte)* 
•Bw 5: pr.. • « 

Ogilderj ugilderj adj. 1) ogild, ej 
gHllande: frritus. ES. i4-^; R«^i:pr; 
2%. 3) ogild, odoglig^ ej i godt st&nd 
(om g&rdsg&rd &c.): non rite parati^ 
r. exstructus &c (de saepe &c.) R. 

4:pn B«4m; *4 : V*> *5:pr; 17:1. 3) 
ogild (gernmg), for hvilken ej botesf 
nnpunitus, (factum) pro quo nulla mul- 
cta sol vitur. E|>s# 1 : 3, 4i 6; 2 7; Dr . 11 
3; VaJ). 10, 1 3: pr; R. 3: 2. 4) ogild, fi3t 
hvilken ej botes (om han drSpes eller 
omkommer): (homo y. beatia) procjuo, 

43 Digitized by Google 336 Ogilder — OUa. {nfodoidattir v*T: perpfefe) outta , rtnricta 
solvitim E{)s. j : 4- not 54; cap. 3i^pr; 
Dri 17; J. o.firi rcettum arvuoij Dr. 
5: 1 . tfto/l -rfo/i domaj tZps. 26« #gge 
db> Kr.8: 1,2; Dr. 9: 1; 14: 4? V*J* 1: 
3, 3; B. 4* 1; «4 : P r > ! ^ : pn a4 : *; *5: 
a; 36: 4* (klokka) ligge ogild y campa- 
na fu^ta, nnUamulcta solvitor. Kn 8: 
a+ (skrUver) vari o. firi pem sum hit- 
t£j i. e. ab inventore impune destrui 
Y. auferri potest. B. 35: pr. u 

- Ogipterj adj. ogift: innuptus. Vajx 
36; G. 18, a5. not.36. *.. 

- Qgwrmng A f. ogerning; forekommer 
liJir om forgocning gepom forgift eller 
Irolldom: malefactum; hic occurrit de 
veneficio. firigcera livi annars mcep 
+gumj M. 7. 

. Ohemultj adv. ohemult, utan att 
kunna forsvaras mot klauder: iuiuste, 
ita ut (facta alienatio postea) non pos* 
sit defendi. 0. smlidj ES. 3: 1; 6. * 

Oi/if, sup. (ab inna) ej fortjent el- 
ler {orvSrfvat: non adquisivit. pcet 
sum bet haver o.j pro egh haver intj 
det som egaren genom den utarrende- 
rade jorden. annu ej fortjent af sta^- 
?djao'(d& landboeni fortid blifvit skild 
frin jorden): ea part arthae, quam do- 
?hiuus fundi nondum neruit fcum co- 
Joaus ante constitutujn tempus e fun- 
do emigrare coactus sit). B. 9:. 1 . Cfr. 
Gifit i* ,' ■ .' v 

Qi&rtriafcer, jta. olikhet: inaequali- 
Us. ES. ao: pir. not. 1 3« Cfr. Iamna- 
per u ■ : , t t ..% 

0&, conj. 1) ooh: et. Kr. 1. &c. 3) ock, 
ocksA: quoque. Kr. 8: 3; 16:. 3; 17* not. 
p5; Ej)s. 3m. &c. cella okj Kr. i3: pr, 3; 
a3. not. i4; 34: pr; Ejbs. 4 ! i; 5: pr; a^ 
&c. $t*a oAr^, Kr. i3: o. not 74» 182 ij 
EJ)s. 19; Dr. 7: pr; B. ind. 9* cap< 9: 6; 
a5: i. o& sva ok y ei sic qUoque. Kr, 
j3:3. not. 74; VaJ). 16: 1. * Ottaiwto^ adj. t (vide VGL.) Cfr. 
Okvalder. * 

Okomaj f. (a -Aoqio) ett stSlle der 
man ej kah komma fram utan bro: 
locus impervius, ubi pons necessarius 
est, ut homines pern^eare possinL B. 

4 : 2 * 

Okvalderj adj. (a kvcelia 2) i. q. o- 

klandaper. han atte , oktandat ok -It, 

allitt. ES.9: 1. 

Okunderj adj. oskyld : non cognatus. 
Vab. 3a: 1. not. ^g. 

Okvcepij n. n&got som Sr otillbor- 
ligt att sMga: nefasdictu. Vide Okvce- 
pis orp. 

Oktocepins orp (oqrbabpings orpjj n. 
oqvSdinsord: conviciurri. B. ind. not. 40; 
cap. 38. ° (iiqvcepings crp) 

Okvcepis orp, n* 1. q* okva^ins orp. 
-B. ind. 38. : » \ ' 

Olafs mcessaj f. Olofsmessa: festuoh 
Olavi, d. XXIX JWiL Kr. 23;. R. fa 
pr; B. i3: 1; 22. 

Olaghj ulaghj n. pl. olaglighet (i 
rtftteg&ng): factum iuri (iudiciario) con- 
trarium. Ej)s. 13; ES. 8; R. 3: i. ncemd 
"y. eper ganger ater v. up firi o.j Kr. 
18: pr. (ubi 0. )(osannind)\ VaJ>. 17:1; 
R. 8: 2; 1 1 : 1 . pa &b eprin o.j R. 8: 2. 
not. 72. brista (sc. a^ epe) firi o.j R. 
5: 2* /ta/i ##r v. ^ba gaerhan o.j Va}> # 
&4; a6; G, 14: ^; ES. i5: 3; R. 8:2; 
46: pr. iota ^ri* (? EJ)8. i 1 ; ES. 1 5; 
,pr; R. 14: i-f 16: 1. Cfr. Zag/i iyMen, 
p (idagh) 

Qlashaj adj. indecl. olaga: illegiti- 
mus, juri contrarius. Dr. 7: r; G. 18; 
B. 21: 2. <v e^er^ Va|). i:pr; R. 2,.i3» 
*4, t6: i. QiK.Nmmd u . 
. Olaghlikaj ulajgUikaj adv. olagli* 
gen : illegkime, ioiuate. Kr* 1 5: 1 ; B|^ 
28; VaJ). 29; ES. i5:pr; B. 8: 4; 9: 8» 

O/ia^ v. a. (vide VGL.) Kr, 6: pr; 
12: pr. ° . 


Digitized by Google Otfng -«- Osannthd. 33 9 Oling (otking)j f. (vide VGL.) Kr. 
6:pr.. * w;r ' '" • ij • 7 ' 

Otofliker^ adj. otbtfigilllicitu^ Kr.28: 

Olovandis, kdv. olQfvandes: non da- 
ta venia. & iiid. 43^ /faftf (pron. pers.) 
o^ utaja hans lof: sine venia eius; ni-p 
si v. AtJflW f^elepda st^ aut hanum U* 
gendum. B. 36: 3* ° (qloyandis) . 

Olytterj adj. helbregd^ ej lytt: itf- 
cplurais, ipott Aeformiifotf. VaJ). i&pr; 
33:i;B.a4:3. 

Olcester (olester)j adj. olast: non 
clausus v. pbsteatiis. . Vaf>. 3a: 3. 

Omynd (ormyitdj^f&p. irid. not. i5^ 
G. iftd; i\ 3; cap. 13* ph omundj G. 16: 
£r. drtyndj G. r 3? i. libt. 35; i4*3- 
not.57. urmjrridj G. 16: pr. not. 3av|, 
f. i. q. jylghp. E])s. 36; Dr. 5: pr; Va{>. 
10; G.3, 7:pr; i3,i3, 14: 1» 2; i5, 16, 
33, 3% 4§t 1, 3;; jE. : 3:&»Y wrg*£ ^ 
9:pr; to: pr. o.cfcfytgftf>j abundan- 
ter, tot videtur, <** 38. tagha o., G. 3i 
gara-o.j Git> 3* 3«. gifcra (eghn&cc) 
tU x>ij G. 1 2j >& £r. jfaefc o.., vide 
Frcels. t Cfn /^/w* ^^ 

Omfndu eghrij l f. ford som Mr gif- 
ven till bmyhd: praecfiirm dotale. G; 

Oncemderj uncemderj adj. onamrtd': 
non nominatus. . Vide Ncemna 1. 

Onotterj adj. ej brufcad eller nfctt? 
fnteg6r, non usurpaftis v. tritus; Vin8. r 
7 :pr. »(undtter). ; iub 

' Opj ri. ropr clamor; p. 38J3/ o/> o* 
akdllanj EJ>s. 3: pn . Vafr. 3 £• 3; Gfrl 
£$4, O^ Rop. • 

Optdrinj adv. corapar. dftare: stie^ 
pius. Vab.35. V<4**>' *' : f - 

< 0/**/ v.ri; ^ia tilffi^ ^lWf ,J %; 

ratt att hamiias en sl5^tiiim ! dtSpr qu**/ 
rere occasionejn v. babCTe fas ^ld&feh- 
di caedenl cognatL v.j ibiblatei Jjt.^1 
t. o. w/) annanj Dr. 7: ri 3. o. £PJb#> 
^o^ d. S. till dess boterna blifva er- tagtJa: vHidtrtan* mittHaftd^ miifettrtn 
eki^^ ; DV.,7:3V ,:; i;f) ^* t'::>---: > 

Ora/r. f. fejd;^d^AipdV f8W 

p& tviik^ri tatl elger^hJfiii^asr^Vin^cta 
saqeuinis, privatum bellum inter Tin- 
di&% &fa^ ijurVindiptip ^^b- 

l P^finho^ ' I. ^eri som af d rSpaJres 
slagtingar ertades tifl de^drSpnes: ,mul- 
cta, T c^uam cognati lioitiicidae pende- 
b^nt owi§i Cognatis, f J)r..3; ( pr; 7: pr, 3; 

-. O^fbiV? <«• C.fe^QvfyrfQ^Si: pQS- 

se (facer^ p/-qt Mqlpayikj J& I2;pr ? 
0. a(T A*/w, gOT at svceriaj EJ)S. 39; 
Vaf». 1 5: 3. o. ep J ganga^ dylietj Jie^ 
mulf hfll&h .^9- EJ?s.^:p^ J>r.|3: 
3; ES. 6, 14: pr; i5:.5; 3 r: j*r. o., ^ 
i. q, o.;e/) ganga^ Kr. i3:pr; Dr.^Ja; 
Y^r.9.-.». i5:,3i .3p:^rf 33: pr. &c, 
orfror (he^) egh^ (pjr)j sc. vita v. dyU 

idj Dr. 4: 3. notv 6?; i3 f ^3: 3; j£.8?pi> ^ 
; i Ormyndj \ vidq Qmynd* , 

Orsaker (ursaker) y » ad jc saklog, osky ia 
d%i^nftons. 4 R; 4^ 1 •! Gfr. Ifrtdkd. *) 
^Offj'n. ord: ^rbbto.i^Vide OA:i>cB- 
^s-jScektar6rf.^-^ v ^' 
^Orcehtj sup. yide Rtenna. 
' Orcetlika, adv; bratt, 6rSttvist: iain^ 
«fe^ Va^.33: 1; B. l 4* 'ii >*furtetttiid$ ^ 

Osakerj adj. 1) oskyldig: insons. Va£i 
8i^i R.^k. ^35,^6. 3) fri ? %r 
straff eller ansvar: - al rfe^tii ' v. poetfrf 
i^munii. Kr. soVpr; ^8; riit} Vihs. 
1 1 . not. 97; B. 9: 8 ; 34: ^r. M $6; 
43:t.n.'3£;|9. ti. 18. i ^ SiV u 

Osanderj ad j-.(> (tMe a ¥6l£) < ? V*p:8i* 
* hot.9il * : ffeftwlfcr>' »" < v ^ :> 
«0ian#kTd}l e^ni^^ftlswWte^i^ 
dieiumi rmtnd ' gik m^pt v o.j d. «r> 
for oriktigt ytrande v SekWif, l i)* hotf 
fidt en oskyldig eller tv&rtom : propter Digitized by Google 34o Osannind — Opinsdagber. f?fc*m sentenlbm$u *\ inmfajn.jwn* 
demnaverit, vel contra, )( fi^M^h^ 

Oi^epf^>iupWHS, f |>Ude patter.Jt-fosat- 
.i i * (usini) . . i • , 
Osinunv, adv. L g. aw/w. Vins. &pir 

Kr.ai-pr. . rusiuker) 

ysiperj m. ospd, last: pravus mos A 
ffcfrititytn. Ki 1 .' a'tf J W .yetf /to*m a£ -pum) 
ff/l. v d£ ? lian; L beg5r; tokbar ( : gferning: 
aliuhr vi^re r tidgiriu]ta- qtfoddaih cbm- 
ifcittfeittem. KK 2 1 V * ru&ptfY • 

* /Oskapaper, adj. v (vide VGL.) Vap. 
6i \. ** ' ' '" 4 *" :< ' l,; 

Oskilderj adj.d&tskild: hoh sepdra-* 
tiisw ES. r5: 3. nbt. iz6. :: ' : i ' ' . ; "- 

Oskipter^ &di. dskift, odelitdf iioii 
divisus. . l)r. 4': aj : «. r5; ES. 1 5: 5;i D. 
3o:£r. o. viperman (i sb. fdpub sinjj 
Vms.8: f ; cfr. Ldghskzptefi. *(uskipter) 

Oskirderj fokterdiry ad j» oskfiiyd : 
pbllutus. Kr^^4: i. notv 36» ; v •'■• v O 

Oskriptttperj . adj. ; si>m ej underg&Jtt 
k jr^traf i >jui w» wibijU poflnajm jsc- 
clesiasticam. -£a£ mandpap^dk a. sSdanfe 
for hvilket dripa^n ituuu ej.blifvit sj^if- 
tad; hot^icicjium, cuius auctor non- 

du^ffnlNft FW ?9plepias«ic^m/ K»fc 
y,f)skylderj adj. qskyld; pon < cogna* 

. <Q&aghifij { adj. (vide VGL.) ,B. t&; 
v (uslceghin) : ; >• . t ; ; ; ? , 

Osnicelderj adj. ;oklflk, J^tet v^i^de: 
ipsipiens, s^ultfs. ^f^ji ,, r% , v (^ 

Ostcemderj adj. ej. » instSmd for i^U. 
ta{ iwnin [^ vpcato^ jzfr^faj, ujtgn 
att tvist om^a^Q blifvit inst£md ; ; Ji-i , 

te noj^ in iw voqaW- ES.i5:5. v L 

svureti: non lur^tus. a£ osurnu* ^tan^ 
att ed blifvit :g4ngpn: pon dato iura- 
m^nto. Yins. o: ,2., ceglyperra meelfjim 
osurin 1 (f: osurnir) : a>fu , niper^ d.' a. 
figgen ^melbh^tbtqt^n^^der^rftni&rkeT 
fr^ ej f ibed r ed^iie^attes : cohfiriiuiici 
arfeatttm, ubi i; lira(|^s ^ tttia confirmajferi-' 
tur iu^mehto.^B^ i : 6f bfr. Svwria.^ 
Gfi.-Brisidz^ ' } '<i ; ' ,•..* '^ 

Qthkaperj «dji^ftir hvilktJft i>o^i¥ 
ej 8r stald: pro quo non e$t satkda- 
tum. . Vide Qftes(en y V 

Ottu< stxTtg£fefn* oltesbnfti s»cra m^- 

^fltiiqa* K^5;pf/8: JW, r ^-. » \,^ - -n 
: Qvunj r ^fa* fgyvi:: \ superne. ii?. ; ^y 
ofVanp&r super. aft,p(%ppe aghu o. a. 
iorpinnej d.li* los: egettdopi : .bon^mon 
biUa. Ef)S. 8, a&^o.Jirij pfvanfor:. su^ 

pr», .spperne.^B.^p^T *•■;.; .v 
. 0<oig{iperj a^. : pinivigd:. ri<^ cons<B r 

cratus. pa cer kirkictr.garp^r :P V 4*. &* 
wkaradr de^s Jprw : iftv^gftjng, ^gaJUer ,ej 
m^r: cpemiterium p^Httli^m est, a(?4^ 
wti^/conseorawduiA»;, #** 24? j. :ightfil& 
Kr. 7: 1; cfr t J^ighia^C^^ighp^) ; \ 
Ovfjij^.m. oud jjiij^pv^x cc^te^o- 

l^tia, malitiju .*. ^MPf^ ^ ct# *7' • i- • 
OviliandiSj adv. ^mot (sin eller^au- 
dr,^s) vilja:; coutra,. (suajp y # -alius) ,yo- 
luntatem. taba ... o fJ d. S. emot d^P 
awdces ; viljaf Qqnti ^ . akerius. volupta- 

tcfflV nW ^rte pffl: aymaj^4i? leg^n 
dum sit olovandis. I^jma. a^ ., , .« 

4?il* *<&&$ f .rin :c .wi J , t1 " v ^^ 
Ovistarij f. oenigbets, ^om vallar att 

m^nniskfir qj k^n^a vara tillsaaimprjs: 

discordia, qua cpjDiVfCtus hoinipum iin-. 

^. et Iiv» n^, r ywj iflt^ll^xeriuit. , : f 

,fery^fe ... , ,,/ v . .... 

.J^ipsdagherj nfc opsdag; 4^ ^ €l r < 
curU. Kr.aa^\ v[ \ , ,. V r , 1 * (11 ' * ' 1 r ■ 1 "•' J. ;'i t 1. j . • * Digitized by Google Opolfccst — Pcennings 61. 3/f i * * * L P \ ' tl -■> i 1 m > quihu$ T*loit publica pax pwgizs da- 
gha friper. dicJUu Kr A aa« 

t Pihgix^ daghar (pinkizs dagharjj 
rrt. pk pingst: festum pgntecostes. Kr. 
u;t R,4: pn B. i:a; aa. annar dagher 
-gft^>Bv3o: 1; 5i. not. 52. ° 

;Pi(*kker> m. (prov. >f/Scka A vagari; 
pjdck^ lcpus) kringstry kare : erro. Vi- 
de ffwrteps picekker* • 

Previlegium* n. (privikgium) v,q. 
ire/, q. vide. ., . 

Provasterj m. kojitraktsprost: prae- 
positus lerritorialis. Kr. 14: 1; ES. ao: 
pr; R. 1 1 : pr. stcemna manni til -star* 
G. 6: pr. • 

Prcester (praster/%x. 7: pr. &c.), m. 
1 ) prest : sacerdos. ^( vighper maper, 
pceplingerj vide righiaj Pwplinger* 
vi%a mcep tvceggia -ta epe y Kr. 6: pr. 
siu -ta eperj G. 6: pr. 2) kyrkoherde : 
curatus. Kr. 2: 2; 3, 4* & c * * 

Pcenninger (panningerj Kr. 26: pr. 
&c^ m. 1) pl. penningar: pecunia. 
Kr. 1 o: pr; , 26: pr; ES* 1 6; Vins. 6: .5; 
R. 4: 1; B. 33, 36: 4> 39: pr. repa -gar, 
VaJ>. 6: 1. mark -ga^ vide Mark. ha- 
ver land drotinnin fiere hans (sc. 
landboans) ~ga innej sc. partem ali- 
quam arrhae, sum bol haver ointj ,ut 
infra dicitur, B. 9: 1. 2) ett. mynt: 
ruonetae genus (vide VGL. h. v. sub 
^). atfa -garj en half ortug: dimidia 
ortuga# Vins. 8:1. V ortughj Kr. 10: 
pr; B. 6: 1; 25: a. coll. §. 1. fiurir -gar^ 
skreeppaj Kr/12: 1. p. qk ringaperbul- B. 6: 1; 17: 1. not. 65; a5: 2; ^i 1; 49. iQpoifastjjypaijfmtjit.i. qi ttpalfcesfi. 
ES< 16:3. notgr. . . >/.. . v > * 

Opul (aicc. pl. oplajj m? (yide VGL.) 
B.8: 1; 28: pr. * (epel) v 

Opulbrutj n. Averkan, ingrepp 1 an- 
nans egaftder&tt tiil jord elier vatten: 
usurpatio alieni soli v. fluminis, qua \ 
alius dominium violatur. Non tamen 
omnis illegitima usurpatio alieni soli ' 
v; fluminis (avcerkan), ; sed gravior 
tantum, trium marcarum mulcta vindi- 
cata, , hoc nomine notata esU B. 29« gce- 
ra^j ES. i5: 5.- p. \PaMer y m. panrt : pignus. iorp sina 
(dt vatpia fcest) at-te (ut) scetia, ES. 
16: pr, 1. 

Paska dagherj m. p&skdag: dies 
paschae. Kr. i5: i\ 29: 1. ° 
■ Paska friperj m. allmSn fred frfln 
onsdageq fore p&sk till 8:de dagen ef- 
ter p&sk om aftonen: publica pax, a 
die Mercurii festum paschae proxime 
praecedente, ad vesperam octavae diei 
post diem paschae (domin. quasi mo- 
do geniui). Kr. 22. ° 
. Paskarj m ? pl. p&st: » festum pa- 
schae. Kr. 10: pr; 11, i3:pr; 29: 1. v 

Paska skuld, f« (vide VGLi Y*,Pa- 
ska pcpnnirtgar.) Kr. ind. 10. , 

Pikerl, kapp, staf: baculum. />. b£ lij Dr, 18: pr. ° M , . 

Pingizs dagha .fripen* mi allmSn 
fred fr&a pingetofton tifl. 8:de dageti 
efter pingst om, aftonen: pubjica pax prcetiugnu -garj* Kr. 7: 2. svcensker p.j 
numulus iu Suecorum regionibus usi- 
tatus, octantera ortugae continens, ac 
aequiparans duos Goticos numulos, ideo a vigilia peotecostes ad vesp^ram opUy sm$ -gqr appelUtos; quamobrem en 

vae diei post pentecosten (domin. Tn-. s%n$nsks)-gs lever et tvceggia srna-ga 

nitatis} Kr.ind. 22, Scribitur pysda-\ lever unum ldemque est Kr. 11. et 

gafrjrdher? KrrkuL uoU ^. rpax^ •; npt 84. ° 

. Pingz daghff hcetghpj f.jpjingsthelg,^ Pafnriings olj ja. (vide VGL.) rifid 

dies sancti cixca festum pentecost^s, iil p.j E^s. fy i. -f Digitized by Google 34a Pceplinger *— Rapa. Pceplingerj m. (dim. ab Anglo-Sax., 
Fris. &c. papdj sacerdos [proprie pa- 
ter, Sv. &c. pappd], unde Dani iocose 
appellant puerum schoiarem pebling) 
en ung man som Smnar att blifva eller 
nyligen blifvit prest: vir iuvenis» sacris 
ordinibus initiandus vel nuper initiatus. 
prcester ok egh p.j sacerdos maturae 
aetatis, non vero iuvenis. Kr. 4 : P r * 

Pcetars mcessa^