Skip to main content

Full text of "Davorje"

I fc^;±^bb 
! CPnCKA KH)H}KEBHA SAJPTTA 3 P6 

1418 
P62u3 
1892 J.CT. nODOBHTiA H 
^1^ 

I 


( 
J^^J^ ■r. 3 CPnCKA KftHHtEBHA 3i.mTi 3 A A B P J E 

J. CT. nonoBHTiA 
y BEorPAAy 

lUTAMIIAlIO y UITAMIIAPIIJU KI>A.bEBIIIIE CPBIIJ! 

1892 5847fi7. ^t^A n p E r yi E 4 I th lIoiIlllillK V 

1. 

Mojyu necMaua 3 

GnoufH iiyroBaiua no Ao.btiuM npeAeaiisia 4y»aBa • • 5 

lla CMpx ji'AHor c vMa ciiuiaBUier 10 

rpo6Ae 12 

Cnoueu Uujoaa AaHa I 'i 

Ha cupx jcAiior 3.iiiK0Bua 20 

roAuiia ls4S-a 22 

Mecro.Lyiiuy 29 

MapKO BoHapuc 31 

Miuau 11 liojana (6^.iaAa) 44 

,JeciioT Ijypal) iJpaiiKOBiih 1 • 4S 

CyjexHUKy 53 

CpiicKu iKipoA H iberoBa cyA6iiHa ■ 55 

4aBopjo na no. by Kocosy 70 

Paoiipa .i.y6oBii npu.iiiKOM 6paKocoqeTaHHJa ibCrOBor 
u K. Bi'.iuticcTun 't'paima Jocu«a npsor • ■ • ■ t)2 

WOBIK 84 

ll3o6pawcHiiKy SS 

Ha npiipoAy (ISSOl 90 

B.iaAiiKa CTo*au Ilououuh |6. jauyapa 1S49.) • • • • 92 
JiiMHTpujy lIcau.iOBuhy npeMniiyBuieu 30. Maja l!>53. ■ 9i 
AiiTomijy ApHory. 6dbiiic'U npotecopy <tucBKe y KibaiK. 

cpnCKOu .iHueyuy iipoMiiHyBuieu II. cenx. 1841. . • 96 
HaArpoSuja 

1. .Ii'Aiie Ao6poHap iBiie AeaoJKe 99 

2. IlaBja Ape. [lonoBuKa • . . 100 

3. CTo«ana HonoBuha, saaAUKo spuiaiKor 100 

IIoxBaaa cumy ■ . . 102 

CprioKOM CTUXOTBOpuy 104 

HaTiiiioii • • 106 

EnnrpaMu I OS 

OnpouiTaj c 'iHTaTC-beM lli IV TuiTec^aBujc Ili> 

BoHtiih ■ ■ , 1 1" 

GiioM>'HaK lib 

Cretaiiy Ay"'*")' "' 

A^CKCiijy ISeaiunhy U'l 

Moj;i TCHdha 1S6 

I'ypuu 130 

Mii.iosaiiy UiuaKOBiihy 135 

Ilasje Cojapiih IST 

Har IS'J 

SJO'rniiau ''•' 

llarniicii I 'i3 

IH. 

Capouaiuuu iieBau I'll 

llaTrnicii 151 

UoliKa H lyciHima 153 

I'rlllllH 155 k J. CT, nonoBHT\ 1. JoBaH Ct. IIonoBHi po,;ii() ce y Bpmuy 1. jaHyajta 
1N(JG. I'u.uaie. Uraii, Jiy Ciepiiju Oiio je po,;o.M FpK, a 
jiaTH CpuKiiiba. Ty y Bpiimy CBpiuiio je ocHoiiHe uikOjU- 
II ii04t'0 y<iHTii rii.Miiaaiijy, a^iii ra oxau, nocpiiyiiiim y 
Tproiiiiuii, iiacivu[)(i iiaue^e ii3 iiiK0.4e, ii y;iiMt' ic ceoii y 
ji:i.i,n.y. ;i;i'.i('liii ,ui h i>n iiocTaiie TproisueJi. II aico ce \ni- 
fiauiio ca uiKii.ioM, uiije ce i)aci'anii(> c KH.iiroji; y j)a,\H>ii 
o'lenoj Hiiuie ce samijiao uinaibeM uero rproDimoM. 3a 
TO ce oner ispa'rii y uiKo.iy, ii iioiuto 'ry cupuiii 'leTiipii 
pa3pe,ia niMHasiije, o^e y TeMiNiiisap ,ui c^iyma Pcto- 
]iiiKy II llneaiijy.* Ta^a je ii iipoiicitao. TojiiHe 1S2^>. 
iinaiuao je y By.iHuiy iteroii iipmi ciieu ,G.ie3ii, luiii a»e 
Bo.irapiija nciii'iacTiije .lera 1374. soiiiiiueje cja on.ia- 
Kiuiaer.'' y'lchii iioeruKy TaKo ce o,i.iiiK0Bao y jiaTiiu- 
CKOM CTHxoTiiopcTiiy. ,;a ra je iipO'tecop nasBao poetaruui 
patriarcha. ILi TeMiiiuBapa o,\e y HeiuTy pa^ii c.iyman.a 
'l'iijioco<i«nje, a ;m tiiji y KesMapK, p,;e CBpiiiii ITpaisa 
1830 rOAHHe. * Uiiorpa* iberoB Ii. Majexiih. 04 Kora 11 ysiiuaMo ose 6110- 
rpa^OKo 6e.icuiKe, (uHojyHaBKa" Is56. 6p. 15. 11 16.) hiiiuth iir 
H0.1II. Kaj jo H inycTiio umojy ; ii.iii noiUTO jc cBpuiiio qcTiipn paM- 
p.'ja riiuHaauji". 11.111 y TOKy yneita, na ce oner Bpanio, xe iix 40- 
Bpiuini. 04.ia3aK y 'liMiiuiBap craa-ba y ro4iiiiy |S25.. a Mome 6iiTir 
48 je TO 611.10 Ma.io paHiije, h. np. ji^cenii 1894., jep y cbom npBOM 
uiTaMiiaHOM ciU'By. „('jo3ii Bo.irapiijo," nojii je l~iS5. r04UHe seh 
iiauiTaMnaH. noTiiiicyje ce „Kpaciiopi'inja cjiiiuaTe.b," a iicxo xano 
co6e 30Be 11 y 4pyroM jo4HOM cnoBy Kojii mije mxauiian |„Ce4Mo- 
crpymiH usexaK dop^hiiM ce rpnuMa'M. a 4ixiipan je I '25. ro,iiiii- 
y Bpiiiuy ueceua cenxLM6pa h 0KTo6pa. VI Ciii)iiiiiiiiiiii iipaita y lu'.;.MaiPi;j niciiii cc } l>|)iii:iu, 
u ^o l^'Si'i. ro,;iiue oaiiiio ce iiii('.i,ai!:iibi'.M .luTiiHciiura 
jesiiKa y iipiiuaTiioj iiiiiKoj ri[.Miia:iiijii, a Ta,;a (icTaiiii 
npo<i>ecyjiy ii OTini'iiie a.Ui'HcaTCKy iipaKcy. ri),i,iiiK' 184(t. 
Ha no3iiii cpiiCKC lua^e ,\i)l)ii y lH'orita,i ua iipo-tecopa 
npauHiix uayiva (yuas oa 10. noiiejiopa) ua Ta,;auiibeii 
•liiiieyMy, a 1842. (2(5. OKTo6pa) nocraue uauciHiiK no- 
ne^niTe.]')CTJja iipociiCTC. Y tomg auaity ocrao jc cite .\o 
u,;.iacKa iia Beoi'pa,i,a.* 

Kao iipO'M'C'op y .ipyurriiy ca .\t. Hiiko.iiiIiCM upe^- 
Jioaiii 1841. iKnie'iHTC.LCTity iipociiere m ce ycniuoiiii 
,i,pymTito yieuiix .i.yA"i 're je 'raiio iiocTa.io ,,l,pyiiiTiio 
,Cp6cKe CiouecHOCTii" (Aouiiiije ,CpiiCKQ y<ieuo ,l,py- 
mTBO"), a Kao na^ie.iHiiK, Hajiiiiiiie je paj;jio 're ce ocho- 
Bao cpncKU Myaej, 1844. 

1848. ro,;i[ue, Ka.i oyKHy y YrapcKOJ fiyna, Ilono- 
Bnli ,iie Moraiiiiiii ce c OH.ia lua.iajyhiiji naMe.iitiia c-ia- 
raTii, nil c iio.iiOM yuor hokii oko.uioctii ,;ejcTi)OHaTii, 
OApeie ce ciiora siiaHiija" ii upaTii ce y cuoj Biiuiau, 
r^e je ojKeuiiMiiiii ce ocTao ,i," cvpTii, 2."). 'i-oopyapa 
1856. ro.ume. 

II. 

noiioiiiih jc pa/Vio na pasHiiM rpanajia cpiiCKe 
KH.nrKei!iii!CTir nyuy rpii.ieceT n je,uiy ro/Viny, a.in r.ia^ 
BHii iipanau CBora pa.ia o^ejeiiciio je o,iMiix iipiuiM l^aM- 
KHM ciiiicii.Ma : iiec.MO.M ii .ip^imom. 

Ilpite ApiiJiarcKe ciiiice uaiiiicao je icao \yAK y Ile- 
niTn: HcennocT ii.iu CaeTue.iao ii Mu.icea (ii3,iaja Ma- 
xima cpiiCKa. By.uiM 1827.), Mu.ioiu, OGu.iufi ii Boj ua * y iioiuyiniioj .iiicTii oco6.b.i iioiie'iaTcbCTBH iipoonoTo OA 
9 uapxa 1S4S. roAiiiic, raAauiii>u noiie'iine.b A. JauKouiih ODaxo jo 
KOHAyiTiicao rionoBuha : „(,'iioco6iiocth opAO Ao6pe, to'ihocth ii 
npu.LiiHaiiuja OT-ui'mn Ao6por ; iiapaoii np.io Ao6po, n.ta.Miba iipii- 
Mepiiu Mop.iAHor. II niixnjKAeiiiija cii.iKo imXB Li'' idciiijuor. OeiiM 
OTnpaDj>aiba cuojii aiiaiiiriiiii Ac^ia saiiiiuau co ii ca cniicauaibcu Ao.ia 
3a U3o6pa/Kcuiije ii iinnpan.iciiiijo nap inii uapoAa cpiicKOr, ii ouhh 
Tora y iipn3p<iiiijy npocuero iiapoAiie raKO wy jo Ayx iiapoAa opii- 
CKor Atj6po iio3iiar, A^i he on, aKo OA orpauu lIpaHin\'.i.cTBa noT- 
noMaraii f>y.\r, iumiiki' iin.iH,' iisofipainoiiiijy iiapoAiiOM iipiiiioTii." VII lullOtliJ II. Ill Mll.laH J'oll.lllHd II .iujKHI^I,!! (l)UllJc IjJ ,^II.M 

l^f^s.), a no cuoj iipii.iiinii f^iiKyjyhii y lli'iinii ii Kl';)- 
.M;i|)Ky iiiiiiiiciup jc jl(i:)ii!i II uapa.uijiiii n llao,\a CuMiijna 
II. I II Hirprtino njnpii.iiranrToo (oooje Hy.U'M 1^30.), lioje 
jf H3,i,iio Ka,^ je ^u'liiiio y lipiiiaii,. Y Bitumy je uaiiiicao 
II cDOJy MyueHy KOMe,uijy Tup^inny, icoja je uii^ia TaKO 
()Miu>eHa 4a cy 11 iiiicii,a nposiuijiii iiMeuoM raaiiuorjy- 
iiaica n.enor .'Iliip-JaiLa" (Tpii iiSAiUi.a: H. CaA 1837. 
II ISiW. II r.corpa.i, 181)7.), ,\iU>e: 'i.iii oh'ihij ii IIokoii- 
.liijiiHii TiiKisfi (oudje H. Ca,i 1838.). liia,i ce y Beorpa.iy 
ociKiiuuio iio.iopiiuiTO. Ildiioitiih My je duo ,iyiiia. '-In 
K(iaTK() npe.>ie uaiiiicao je Ji.iajiiir.iaea, Aj/i,yi;e, yjt,a/i,6y 
u .M'lmii^riii, CiiMiiariijy u amiinuiiijii, llpiHapy :m npe- 
eapif. Bo.iwcnnoe Mcuapua 11 najanaiHiijy cuojy xpaie- 
.Uijy Cmpt CTiifxina ^\i>iauivoi. A Ka,; ce 1847. nonoiso 
aaiie.io iio;iopiiiine. uaiiiicao je joui : Top.wirTiiO Cjmnje, 
CKeH,i,i'pi'n2(i. rloC)}>ii M'i'iiii 11 Cau h'pii.hctiiifia Jlcqii.a. 
0,\ ciiii.x oitiix ciiiica urraMiiao je y Eeorpa^y casio B.ia- 
,iuc.iam (1842. u,;pyro iia.viHie 184t».). Ka^jeoTHUiao 
11:1 Cpfiiije uauucao je join .laxana u Eeoepa,} hckii-^ 
II ca,i. 

ITpe.i o,via:!aK u:i l'>eoi'pa,T,a iipe,i,y3C0 je 6ho ,^a 
cpetjvje ciioje ,ipaMaTCice ciiucc 11 .\a ux iisAiije y cise- 
CKasia. O.i Toi'a u;i,iaH.a uyaiu.ie cy iieTiipii cuecKe : I. 
CaH Kpa.i.emifla Miiph'ci 11 CmTttc.Kni 11 Mti.udu (Jleo- 
rpa.i 1848.), II. Orreau /Ii-kihikh (lleoppa,; 1849.), 111. 
Aj^tiHii II jKcHii4,6a u i/^a^ija, 11 IV. Jaxan n Eeoipa^ 
uenaA u 104, (o6oje H. Ca^ 1853.). 

OciiM Tora jom nao iyAK uanncao je iKiieor Ckch- 
fiepoeioH (By.in.M 1828.). a Ka.i je duo y Bpumy uia.i.uBH 
pctian I'oMiiH I'le.i po.vaua (H. Ca.i 1832.) u ype^iio je 
'ipii iiuu.UHa i;a.icu.i,ap'i (CyA"-^' 1832., 1833. 11 183.").). 

Kao na<ie.]nuK uoiie<iuTe.i,CTi!a iipocBeTe Haniicao 
je 3a uiKo.ie FpaihO MareMUTii'ino siMJcomicamije, He- 
.va'ihii I'juiMannifi, 11 JuruHcmi ernMOjioiujy. 

y I. Kii.. ,I,pyuiTiia CpiiCKe CiOHecHOCTii Hanucao 
je HeKO.iUKO M.iaiiai;a o cpiiCKOM jeauKy : Fas.iosii na- 
.iii8or.io8HiiM piuiiMa ii:tpal,euiiM ,l,pyuiTii0.v CpncKe C.io- 

lil'CHOCTU, ipaiKlIM J>i ilMU Upr,l,C.lHtlM , UoKijmeHiije 
CMUCAOCpO^nOl (cilHOHllMHOt) pe'lHilKH, Pc'ltt (pncKO-CKl- X Ha CMjrr jc;i,HO!a 3.iui:otiHa, UiCTOJ>yuny, ^einor 
'Bijpatj BpaHKOtmli, CtjjcTHUKy, S.iOHutian, CBe cy TO 
necMe r^e ce oneua iiecT:unocT ii npdMeH.i.iiuocT onora 
citeTa, y CBiiiia ce iictu>ic c.mi)T iwja jim,uiim iiaxoM 
cpymii ciic i>Ho, mro je MOueK ne.ior kiihoth CTBaiian. 
II OKO 'lera ce Myqiio. CaMo ^oopa ii^u s^a xqas. iipi'- 
a;iiB.i.aBajy ra, » y H>nMa ce oh orje^a n iiocje CMpxii. 
KpaxaK je ajuBoi k'o cae, /^e.ia cy BeinTa tgk (cxp. !•.). 

Ajii ue caMu mxo ciio laKO f)p3o npo-iaaii na ouojie 
CBBTy, uero je ii u,eu onaj a'linoT ca.Mo je.\Ha 6e.ia ii 
HCcpeLa, ii 6j.aro ouom ko je iijiu rjyn ilhi jy,i, xe 
TO He oceha, \\ai\ ko uito npe cu^e y rpo6, r^e je Be- 
1UXH Mup II noKOJ. Ha <\vpr jcahoi c y.va niniaeum je 
iioxBa^a .iy,ui.iy. CpeLaa je ii iipecpehaH AaeKca into 
je Clio A)\\ n Kao xanaB HiUBeo na CBexy. .laiKHO upii- 
jaxeJtcxBo, s.iooa, sauiicx, atajocx, iiaxH>a, roibeite. uo- 
.lecT, .laKOMocx, ii cua Apyi'* ^-i^i onora atuBoxa H.eiiy 
uiicy 611.1a iioanaxa. 

y BCHUOJi CBexa ueMupy, xii cii 
Je^aii y;i;iinao Miip ; 
0, cpt'haii XII cii! caa xe y rpofiy 
Heuuxu (lOima imp. (cxp. 11. 1. 

TaKO iicxo 11 FpoCbc je iioxBa.ia cjipxii. Cbb iiixo 
iijia 3aja, na 3e.Ai.bi1 je ; one 111x0 je ,U'6pa, y 3eM.i.ii je. 

T(i iicciiMiicxinKo parno.ioH;en,e yaptiK je xejjiiKU, 
Aa je CBCx hc ca.MO ca.4a pt^an, aero ,i,a je xaicaB I'mo, 
u Aa he xaKaii 11 611x11. Y necjiu Fo^tina 1848-a iipo- 
iipaha cue cnexciie peuo.iyuiije, 11 niir.ie iie bha" ,ia cy 
one ,;oue.ie KaKiia dojbHXKa Mone'iaHcxiiy, iiero citaKa,; 
iiocje MHoro iipo.iiuseiie KpBii iiacxyna iieaKuiija, 11 CBe 
ce Bpata no cxapoii. A Kaiio de ,ipyK4iij(' 11 611x11 hua 

PAynocx n ceCiiqHocx, ,i,b:i 1140.1a CAa6ocTii CBexcKc 
H ie(T0.i>y6iija .yi.ii .i.y/T,cKa noKpehy ,;c-ia (cxp. 2:^.), 

a He KaKHii uiimii u,;ea.iii 11 iijiaBa iicxiiucKa j>y6aB k 
pOAy .I.y,^cK0M. 

II 6()p6c oBora Bei>a sa Hapo,;Hocx iiiicy oo.i.e 04 
cpeAHieBeKOMiiiix. Koje cy Boljeiic 3601' nepe : 11 oae cy 
.lajKiie, jeji XI Kojn c;iM jice.i.iio huito iipii^iODyKu ryt^iiiia k ceCni, 
C KiiHUOM TyroM cpua aiimi.iu .ipyroMe to. 

I[ KpH peiciiM TC'ie, 3ii ii!ipo,ui*>CT Ko.ty ce .i.yAii, 
Ax, iji'ior Uiipo.uiocrii ribaim ce 'lone'ieci'iio (cTp. 24.). 

Bbera o^yuieu.'LaBa ouaj xpnuihaucKii n^eaji Jby- 
6ai!U, fiparcTiia ii je.inaicocrii, Kojii oCtyxmna. ne jc.iaH 
napo,i, lie je.uiy pacy, iioro neo \>o,\ ji>y,iCKii. Kao ro^ 
lUTd ra riiiiiTc iiariue, Koje »>eroii uapo,; cnocii o,\ Ty- 
paKa, iicru je raico oceT.wm iipejia iiono.ijaMa Myxasie- 
^aiiCKiix Maiiapa, Koje cuoce o,\ Xpiiiiiliana, ii npena 
uei((»j.a.Ma aMepii'iKiix ypof^enuKa H.iii a-i-pii'iKUX lJ,puau,a, 
Koj(> ciioce o,\ jeupoiicKiix .loiiubaKa. 

CTpax .III Te, Cp6e, xnaxa, ka,\ Typ'iiiu cpo,;He th ryjn? 

HcTo rpaHa,ia oity rpo3no no.3opje uoch. 
.Te,iHaKO ceKy, iieKy, r>e;i MVHCTiia .lane ii n^ene, 

Tyl) iiM je, 3iiep>ia. jkiihot xy.ui o.i sipauKa xyi^u. 
Ka.T, ,uiiu>aK yiioiipe.iHo hiikom lie.iiiMa TupaHCTBO, 

ni)OciieTa lieuiTo ii,io ;s.ioctii y.ieniiiaT' CBoje. 
C'Kii.ia .1' .lasap ciieiineuy Ha Jiiir Myparoii cuojy rjany. 

Be.iHdra IlnKy iia CMp-r cy.um OKpHiiAyje ckot. 
Ul)OciteTa, 3HaH>e n yw, 11 naitona caiia fijiaroxa, 

rpai'ieii; Ka.; nyTKa, crpacrnMa c^iyre cy s-ium. 
Cmimi crpe.ic, nerno, hut' !af)aj TiipHUHu je^ua, 

C fhllM 30.1(1 K.U'Tlt HcfiCIII OTpcGuru 'IKU.Ti (CTp. 132). 

.Ly.uu "lecTByJTC npan.iy, orpec'Te ce ce6nqHe xeacae, 
.Lyoinc ".iii;KH>era cnor, neK ,T,a npocime cpehe. 

Hapo.iHOCT H c.iooo.ia. je,uiaKOCT pajcKe cy un.-BKe, 
HoBCKy Ha 3eMJiH npuo je lOBeMecTuo. (cTp. 28.). 

Hiije lyAO uiTO koa ouaKo xpinuhaecKU necuMn- 
CTU'iKor necHUKa HatjCMO ii xpimihaHCKor 'para.-iiiSMa. Ko 
T0.\ lino Huuu CBC ce6n. ^oopo yHim.eno niiica,; ne iipo- 
na,;a, a 3.10 HiiKa,; He ocraje ueKaajH.eH0; KaaHU ce MaK 
II iioTOMaK, Koju niiiuTa mije KpiiB, 3a rpexe cbojiix 
ni)t',iaKa. To ce napoiiiTo or.ie.ia y ipiDia iiecMaiia 
Koje cy nocBehene Kocobckoj Hecpehii : Cho.hch Bu^oea 
fidHo. Cpnciiii Hapoj, 11 neioea i-ii,ii'iiiH(( 11 ^^asopje na 
iio.Mj Kovoeij. II y necMii ^Iniior Bijpat) BpaHKOSuK I. 
IUto C])ncK:i napo^ CTpa,ia o,; TypaKa, KpiiB je cair, XII uiTO je 3a iipeiie cmije caMocriuiuocTii iio'iuiiuo cisaico- 
jaKa ueiia-ba.iCTiia ; ihto liyKaiiiiiu rime o.i c.iyre, Kimii 
je. lUTo je H ca.M yuiio (tiuna rociio.iapa: ihto cy.iTaii 
Ba,;u O'JU cinioifii.Ma liyiilieiiiiM, lipim je cmm Ijypal;, jc-p 
je II oil ciiojiiM ('iio.uiiiiUiMa n.iyiiiiMao iiii,l ; UT.I. IIT.I,. 
Tpoha upra IlDiuiHiilieiu' iioeitiije npia je ibei'Diuu' 
ca.Mor KapaK'repa — Me.iaaxo.iuja. 

HcK iiece.io CpiiCTiio oy.ie, 

H raKo cy oo.iiie rpy.^ii, 

r,\e ce 'lyucTHO k iiecmi riy,i,ii, 

IF Tvra je iieisuy ,lpyrn. icrp. I,). 

Ka.i itece.bc .ipyrii Tpaaie 

Ileiiai; .T.yoii iioKoj tux, 
II ca TyroM y iipcii.Ma 

oamiite ce men ii cthx. (cip. 112.). 

ToTOBO cue cy My iiecjie upoateTe Tyro.\i ii cctom, 
a HapoHirro ce to dii.ui y Ha,\ij)0('>it}<tMa. Ha KpirpoAjf, 
li.i(i,luKu CTnJJau Ilonoitufi. ^J,i(MUTitiijii IliUd.ioiSiififi. 
iiT,t Cue iieciie one iipCTe 6e3 cyjiibe .lo.iase .Meliv iiaj- 
.leiLoie, jep uucy iiciieBaiie po3yMo.M iieK cpue.M. lia 3ai) 
Aa Tanaii iiecHUK He oneisa Kocoiio ? F^e he ja-ie .laTii 
Maxa ciioiui ,6ojhiim rpy.iiiiia," aico iie na TyiiinoM Ko- 
conyy 11 Mil pcKOCMO ,ia je iteMy ti)ii ii[).io .lene 
necMe iiociteTiio, o,\ icojiix je oiiex Sea cyMn,e iiaj.ieiiiiia 
JluHopjc «a uo.iiy Kocoeij : 

KocoHO, upHO no.i.e, tii V\)oa ,ipy;Ke iieuepuii, 
KoMy uiiCTOM uiseTaui, kom cc peciiiii TaKOr" 

BecuoM cyito Tiioje iipoMen>yjeiii .nine iie'ia.iuo, 
A.1' npecicopone ciiombh (le.ie npoMemri' iieaaaui; 

JKapoM peKC Tiioje aacymyjy oopaae ii.iaiKiie 

IIoTOKe cy3a Haiimx tko he ocyiuuT' uivia? (CTp. 70.) 

CuTHiiuo, x.ia^Ha ito.io. Ky,i o.iouie CTpyje tii jacne, 
Koje ,ipyra cpehe, HeMaH>e, I'.ie.iaiiie onj ? 

CiiTniiuo, Tynma hoao, kom iipe,;a,;e Kpuaiie cTpyje, 
K;i,i, ce u()]inii iiaiiiii ,i,aiiie 3a uapo,^ ua CMpT':" 

K'])iiano .nine ■\-\w'y iiciiiipa pocinvra iiecua. 
Kpiiaiia ri)UM iiauiei' tko he ii3aiipaTU 6oj1? (crp. 71.). Mil ( jajiio cyiiur ii.iaMCHd, 

liilKi) c' oH.ld 611.10, 
liil.l jc (i6.l:lli llI'I'llToliil 

'I'lioje jiune CKpii.m:-' 
Jecy a' 6iuh cpMami 

f:|)()a.i.a jyuauu ; 
•Iccy a' cTa.iii .lyiiiMami 

i)yjiiii 11 oiiaiui ':' (crp. 7().). ur.\. wtji,. 

MapKO Ho'uqnir, raj ,iiajjenuin uneT ^luHopju.- 
C'l'ojii ycaM.Li'U Me{;y ocTa.iiiM uccJiaMa IIoiioButieuuM. 
Jyiia'iKLi CMjiT oiiora c.iaimora iiirreya \va rp'iKor ycTaiiwa 
o.iyiiieim.ia je lU'ciiUKa, l'c jc, ouaKo .u'uuo oiieiuio h.('- 
I'OBy 11 H.eroBiix t'y.iuoTa x|)aopocT 11 noacpTiioiuiifce sa 
Tpquy. Una ueciia 11 ro^tiua lSl8-a icao ^a Hiicy o,; 
je/;Hor neciiiiica. Mopa oiith ,;a je 6no y Bpjo pasjinnoM 
paciio.i(i;i;i'ii.y, Ka.i iix jc niicao. 

.byriaiiiiiix iit'caiia Iloiiomili raKO petui HeMa. Mii- 
AUH II IwjiiHii jo jt'.uiua y himo.m ^IdHopji/, iia 11 ona 
je — da.ia.ui- ,l,ii("ra .leiiy 11 KeiKUy .byuaBuy necjiy 
JepoTtiKa Ha Mojy KHiiiei/ (,Cpii. nap. .uict" liS:i8.) naje 
xieo yaocuTii y ^laanpjc. Kiihe ,^a hx Biime mije mi- 
KaKO UH 1') 11.10. 

Xyiiop II cariipa, Koja je ,i,ocTa oCii.iHO pacyxa no 
iMiuoopyKa.via 11 ico.Me.iiija.Ma, uaiu..ia je oB.ie o.iyiUKe y 
JlatniintMa 11 EuiupuMiiMa, 11 join y ,i,Be>i'i necMaMa: 
lloxea.ia c.iitKij 11 Cpnri.oM (TiiaoTiKipni/. II aKo je npBa neoia lIonoBii^eisa iisuiuja roAUHy 
,i,ana iioc.ie potjeita BpaiiKoiia, oner on r.iaBHOM .MacoM 
ciiojux necaMa ,u).ia:iu y pe.i, onux iiecnuica Kojn neiiajy 
iiocie BpauKa, noc.ie ro,i,HHe 1847. A.in ce aa H.e.\iy 
nil iia.io He bii.ui ynmaj BpaiiKOB, Hero oh cbom cnaroM 
iipo^ywyje ,ia iiewa (mini npaBneM Kojii je BJia^ao y 
y.Meriiu'iKoj iioeiuiju 0.1, MyniiiuKor ,1,0 BpanKa.* ^oOa 
ii;s.Mei)y ro.ume ls'l7. n lsr>7. 600 je ,;ooa oopoe n;i- * riii.tu TOMc oniunpiiy paiMipany 04 r. Cu. ByjoBuha y 
r.iaiij Xlll, 11 .\1V, XIV Mel)) Til ,\]i\> iipiiHUa. Ivit.l I'f iiojaiiii.ia iipua Kibiii.i 
lipanKoiia, ciiu CTai)iijii iieciiiiuu ii KinniiMaini .iiicth.m cy 
ycTa.111 ua H.cra. ycrao je ii Ildiiomili a.iii ue KpuriiKdM 
ueh /le^OM. Hajiuuiie ii uaj.iciiJiiiix iiecaiia uciieuao je 
uocae 1848. i'o,^iihc. Oh je 6110 11 Haj,iai)oiiiiTiiju .veijy 
citiiMa OH;iaiuH>ii.M iieciiiiunMa. Y neroDiiM ce iiecMajia 
iiajjfiiuie or.ie,ia raj iipaitaii. JI aKO neiia ca cjhkom 
oneT ce np.io mccto iiimxnaTa 11 K.iacii'indr paajiepa. y 
icoiie ce ,ciiehiiiije lipelie (1,1. ciiiijy, ciieliiiiije 11 o/i, My- 
Jiiimiror. " Je.'UiK Ti.eroit 11 ai>() iiiije oiiaKan Kao y My- 

lllllUh'Ol'a, OlICT je MeilKllillT Kao 11 _\ ,.p\MI\ lipoTUDlUIKa 

llyKoiiiix. IbeMy joiu HenpecraHo Hiicy „3iiyuii cjaBCH- 
cKU Harp.ie 'ly/Ke" (crp. loH.). Ociim Tora y iJicronoM 
jeaiiKy luia 11 iijuo Jinoro CKonaiiiix pequ, iiiTo he Oiirii 
ciirypiKi yi'imaj Mii.iyriiHiiniilieiie ]i(ie:tnje. Ko.iiiKd je 
.lauiao olio y peaKiuijy iiiioiiiii iioBiiiia 11 y noeaiijii 11 
y KiMni;ei!ii(i.M je:iiiKy, iiajoo.i.e ce mi.ui ii:t rora, iirro 
je ci'.oje ^I'Mojijc uiTaMiiao upKiu'iiiiM c.ionii.Ma. 

Ajii CTapii iipanaii, y Kn>ii;Keiuioj iioe:iiijii 6ho je 
iseti ua yjiopy, 11 itera mije jiorao ciiacni mi iiajCo.hii 
iipeAcraimiiK iteroii. Hy 3a to je oiieT Iloiiouiiti yjipo 
Kao iipiiiiiiaTU II yiicii'iaiiii iiecniiK, 3a to je ii.eroiia CMpx 
on.iai;ana Kao 1111 je.uior ,i,pyi''"' neciiuKa. jep ,He;ia- 
oopau.i.eHor Haiiier Opauiija. MyiiiiiUKor, oii.iaKa jaiuio 
caMa .M.ia,i,e;K (ociim CueiiiiiM), a ;)a lIonomilieM (i,;a.'.na 
ce Tvra 110 ne.ioM ('])ii(ii!\. o,i,a3iia ce 11 y ca.voj 'le- 

CKOJ."* 

III. 

li'a.i .Mil je >'iipaiia C'piicKC liii.ir.i;eiiue ;)a,i,pyreiiuiie- 
piua iipiipeljiiuaite 3a iirraMiiy IIoiioButiemix iiecaAia, upe- * 'li Ma.iexHh, „noAyHaDKa" IS56. 6p. 16. — V „Ce,»Muuii" sa 
1851). r. iiMa 7 — '' necaua ua CMpT IIonoBiiheBy n MeJ)y ibiiuajejHa 
oA "lexa <!'. .1. .Ie36i'pe. 

O IloiioBiihy cy iiiica.ui com Ma.ieniKa ii .1. ('y6oiiih (y .!<?- 
Tonmij Kib. SI'i.l II .IriB. I'iii:iiih (v ,i<Vmmiiuii" ISS.'i. 6ip. 'i II J'.ia- 
cinin VIII. I. II Ma.ii'Tiih ii Oyooruh kio iipojcTaBiiiiun .lapiije lUKO.ie 
iiaHajniiiiie ra XDa.ie, aok Piicnih Kao npiMCTauiiiiK M.ial,e reaepa- 
miji', oAajyhM wy Aocrojny iioiury, iiiiKaito ce lie ciawe ca iborOBiiu 
piaKuiioiiapcKiiM iioMeAiitia XV iiopyuii.ia Mil jti ,[d iipiiKyiuiM CHMi) opuriiua.iue iteioiie 
iiecMc, ,\a iioiipaiiiiM ipaMaru'iKc iiorpeiiiicc! y j(;;iiiicy, ,i,a 
.lo.iaiw IK) Koje ()djaiiLii.eii.(' ya hhko CTiixone, .^a caCT.i- 
lillH peillUK Hf'iKiiiiiaiiijiix pcMil, If l.i KaiiiniitMi mm hi 
npe^roBop. 

HecMe cy y okum ii:i,;aii.y iiu.U'-i'f'iie y Tpii o,ie.i.i;a: 
y iipiioM je ,^aisop}« (pasyjie ce ociisi iipeito.ia), y Apy- 
ruM uecjie uiTaMiiaiie iiocie ^uiiopja, a y TpeheM cy 
nocMpna,!. Kao iiixu ce mi.ui, oi!,|e micy yneceue oHe 
iiecMe, Koje oh caji mije xxeo iipeurra.MnaiiaTU, u Koje 
can Haiipe.i iioopojao, a o,\ neca-Ma lU'raMiiauiix iiocje 
^iMopja cyjiifcaM ,;a je Koja iisocTaja. Pa,; can 6110 Aa 
ys iiecMc ii:i iipiior o^e.i.Ka nooe.aojKiiM ica.; je ii v.\e 
KOJa pamijc ii:iiiiii.ia, 11 TaKux ca.« iiauiao caMO je^a- 
HaciT. 0,1 (luiix ocTaJUX uiihe Aa cy Jinore iipBU iiyr 
y ,l,anopjy 11 iiaiiiuae, a uiilie nx MOJKe (iuTii KOJe cy u 
Ha .ipyi'OM KOM Mecry paanje odjaii.BeHe, aAii ux ja 
HUciM Morao HaKu. Ko sua KaKO je 'leiuKO ,ioKu ,1,0 ci>ii>^ 
onuiuiibiix .iiiCTOiia u soopmiKa, aehe mii to aaMepiiTii. 
Ee.icHvehii r.ie je iiiro pamije iiiTaMiuiHO, ooe.ieatiio ca.M 
u cue pa;i.iiiKe Koje ce y tom i)auiijcM ii3,iaif.y na.ia3e. 

IIoiipaB.i.aH.e jeaiiica ii3iipuieno je ca.MO y oitoiie: 
1. C.10B0 .V yuoTpeo.bana Hp^io Heje.inaKO, nac ra 
miuu- a Mac iisocTait.ta. TaKo u. up. niiiiie: .'7M», xaa.ia, 
xjiaopit, xii'iii, xi)K. xo.iii, xpoM, xajOj xop, xofie, \n,\- 
a niiiue 11 : ofit, puHUTu, pana, eara, .la^au, uMiue, 
pacT, o^uTu, oy,a ; name : ycxuru, tuxo, ucxo^, apo- 
xo^uAu, yrexa, crpaxa, crpaxoM, uAaxo, ocmcxom, a 
nniiie 11 : no^cMejoM, h,uhu, rrpaora, cupaiben, suop, 
ceaniTu, ra.iaupeH ; niiiue : dpex, ^tfx, ycnex, tux, 0^- 
.va.r, a nuuie 11 : «/», crpa, upa, cupoMa. Y CBiisia tum 
cjyiajiiMa npaheHo je x, aKO Hiije CMera^io cxiixy u^iii 
cjUKy. IIpouyiuTeuu je ,|a ce ispaTH y peiujia Maxnurv 
(cTpana 17. crux 94., cxp. 23. ctx. 31. u cxp. 21. ctx. 
268.), OMaxHtjT' (cxp. 21. ex. 30.), sa^ax (cxp. 30. CT. 
23.) H iisnuxa.ic, usHuxano (cxp. 38. ex. 184. u cxp. 
39. ex. '21(3.). 

,\AJb& Bpaheiio je x y 2. na,;. Jinoatiine saMemiiKe 
II cAOJKene npojieHe, jep ra oh pe,;oBuo u30CxaB.i>a. XVI 2. r.iaro.if Tpt'lie iiihtc .ijijror paa.u'.ia Men. a im 
'leTupTOJ upcTii : iiti.iuo, utij^iinic, 6u4ufu'.\io, i/cKuai(.iii, 
niiKuutiJia, MiiiiiiTK, owumdu , /\t):miteuT\ rpnux, OeCHurii, 
oi/KTiio, aoepeiniir, in,x. Citii cy Hpaheuu y 'leTupxy Bpciy, 
ceM raeTAuo (crp. 79.), urro je iiponyiineuo. 

3. y Ty oco6iiHy 3a.Men,uuaii.a V ca u ii,;e u i^O 
(ii HeiA'd, utaX Koje on y ^laeoyjy ctiy,\a iiume ^4«, 
a y ,^pyiMiM ii3,\aii.iiMa ii eA'O ii ?^". H to je yje,ina- 
"U'Ho fiiy.ia iia e,if, ocum huo oh ce TiiJie Kitapuo ciuic. 

•1. lIpoTiiHHu o.i Tora inline c MecTO u y peiuiia 
iipeiKua II ii/irrnojirnio ; ii xy je lipaheuo it. 

r>. r.iaro.ie .ipyror paa^e^ia ni)iie iipcre tijiuiiim 
iipiiAeiKiJi iipeiiocii V 'leTiipTy BpcTy : iiOAHrmiHt, iio.i- 
>(.«<;«, HOT pc til en a ; npaheno je c. 

0. Odii'iHO lie iipeTitapa rp.icHe cyr.iaciiiiKe y syOiie 
npe^l u u. lip. i;(i.u'iiHii, iieh iix oci'aii.ija : hccioiu, vhuiu, 
jiniiisKii, piruijn.iuKii, jacii/iu, Fpaau ; uaiipuieiio je 
iil)e'riiapanie. 

7. Pe'i MHoiu iiiijue ii ca m ii ca a; OB^e je yje- 
AiiaieHo na «, a pen u(<huit60 ob^c je CTaB-ieHa liao: 
jiccumuTeo. 

Cue ocrajie ocooiiue H>eroiia jesiiKa, pyciiSMii, ap- 
xansMii, ueo;ioi'ii35iu, ocTaii.Leiiii cy Kaico cy. 

Ilimiyliii oujaiiiiben.a iioje.iuiiiiM ( .TiixouiiMa u aiio 
CMM iiMao iipe.i, uHiiiia uiiipy iiyojuuy, oner caM r.ie^ao, 
.i,a Tora He (iy^e MHoro, xe jiojKe ohtii ,;a cy Heiiii 
cTuxoBii ocra.iu 6e:i o6janiH>eH.a, a xpeCajo je ii o ibiuia 
niTO pehu. IIonoBiihene cy necjie niicane aa o6pa30Jta- 
Hiijy 11 03Cn.i)Uiijy nyu.iiiKy, na je ispjo Teniico o,^pi'- 
,uiTii, AOK^e Tpeoa KOMeiirap ,\a ce cnyaiTa. 

K TiiM (»6jaimi.eii)iiMa ii.MaM ,i,a ,\o,liiM joni oito; 

llccjia lla '■Mjrr ]r,\HOi .i.iimoimd. (crp. 20.) Ha.Mc- 
ii.ena je Kpa.i.y UyKaiiiiiuy, jep y .Ce.iMnuu' 18.')2. up. 
s., iv;e je iiiimi iiyr luraMnaua, CTOjii y uanoAieHii ,Bii,ui 
PajiiLeuy ncropiijy kh>. VII. r.i. XIV.,' a -ry ce roBojni 
c) Kpa.i.y PyKaniiiny. 

He Jiopytiii iiiiKaKo ,i,o3iiaTii \m:\ 3iia"ie ctiixoiui 
2:'pi'>., 2;l7. y Miijn;;/ Ediuipii'i/ (crp. 40.). ((n]iarno c:im 
ce nanieM noc.iamiKy y Atiuiii r. liia.iany 'Liopljeiuitiy. 
On je 011(1 laKo iipe^;ycpeT.i.iin. Te mm Jc o,i,.Mn\ o,i.ro- WIl uopiio, a.iii Mil je iberoit OArouop cnirao iioiuTO je Taj 
Ta6uK Beh 6110 Haiii'MMnau. Ebo H.ei'oita OAroBopa: 

, „IJ(:i,e je rid"' sua'Ui ,Koju at ru,'^ quuUs 

es tu? a ,J('Kiii>(" Mopa Cirrii ,ia je ,,.^iu}rp," dito y 
ap6aHauiK0M aHa'iii ^iwotca'' u^ii „.icmuha," cadaver, a 
y iipeHeceiioM ciiiiciiy MOBCKa kojh ce OAAymio Ha xaKo 
curypiiy CJipr, ,;a ce iieh 11 casi CMaxpa sa jjpTBana. 
Kao lino bii,;iiui CTepiiiio , Herein ■"* ^.leKype" niije 
UHiiiTa ,ipyro ,\o paTiTii ,0,1:11111" 11.111 ,Losuiig'' Cy.iUOTa, 
Kojii cy 11 i)ii,ia loiiopu.iii Kao 11 ,i.aHac apuaiiainKii." 

H npu cacTaBJ[.aH.y pe'iHiiKa ucxe cy xeiiiKoiie Kao 
II npii cacTaB.i.an.y KosieHxapa. r.ie,iao can ah node- 
jeaviiM?cr.o jieiu, Koje ce ca,i, Biiiiie He yiioTpe6j>aBajy, 
n Koje ce xeace Mory pasyjiexii. 

C.iiiKa lIoiiOBiilieBa, Koja je oBOne ii3a<iH>y npH.io- 
acena, iiapaljcna je no nopxpexy MacnoM CoJom, kojii je 
IIonoBiihena a^eua 3aje,uio ca pyKOiiuciiM.i H.eroBiiM npo- 
Aaaa Maxuuu CpncKoj y H. Ca.^y. 

7. HoBejiopa 1802. 
Uetn'pa.i. yb VB, CtOJAHOBH'R UJTAMnAPCKE nOfPElUKE TPAHA 


CTllX 


87 


123 


37 


I3S 


48 


', 


53 


1 


54 


'.•2 


57 


7^ 


60 


Im 


73 


.^5 


85 


3B 


101 


r. 


113 


13 CTOJU ll'EKA ry6ii.iiiiiiTe ryfinuJTi- 

aaxopii iiaopii 

iioppj iiopoA 

nyo 1 0.40B11T liyCTOC.IOBlIT 

CMOMIIIbaTII CIIOUIIlbaT' 

H3o6u,re iijo6ii.r jo 

6o3aKoiia 6c3aKOH'ja 

B.iacTo.by6j>L' B.iacTo.i.y6'je 

ropjocT ropKocT 

cyae cyay 

aiiami s^aau 
Jom jc na HeKOJHKO Mocra iioiKpa.io cu enea a jkomu, uccto 
Hhea II nbCHii. 
;i A B O P J E I. MOJHM OECMAMA 0,viii;<iiTe, iie(;H(* MOJo, 
Mora uyBCTBa Mii.ia ueAa, 
Ko.i'ko Lete a Tpiiex' epcAa 
0,\ HecrainHMx 30.i>a mhofiix ! 

KaA AydoBHO jiyfioB 6jiara 5 

Cbom uopo,i,y npaiirra Mane, 
Crpore jecy om crpaue, 
H ciieB xyAH MpaKOM KasHe. 

Ho mil caMO CpncTBO Tpaje, 

MaKap 6h.ih uaiiiH ,\a.aa lo 

liafiopaBOM iiperpiiaiui, 

ll.i' iii'cuHurrBa «ieiiiHa (ipyna. 

HcK cyA^nne crpeja cisaKa 

eac 6o.hc apx orynH, 

jXa KaA CpncTBy 3.ihm npncTyiiH 15 

He y3M0JKe pane ,vvrH. 

Har.iocT, pa3Aop n neciora, 

HpaoTa'iue Haiiie K.ioTBe 

Heiia y sac Tpaaie atepTse, 

KaA ce H>H>ia poA aapasu. 20 

Heua C'piiCTBO dyAe ckibho, 
Ma ce XBa.ia oa Bac Kpn.ia, Ta Haina je ropAOcr dn.ia 
CaMO po^a TAUG yanexH. 

IleK Bece^o CpncTBo Cy^e, 25 

M TEKO cy do^iHe rpy^iH, 

r^e CO lyacTiio k iieoui ClyAH, 

M Tyra je neBity Apyra. 

Ako a' HesHo Kaiuio cpno 

Bam, iiecMiine, SByic ycxirni, 30 

HeKa caMO .leiiiui kmtii 

CBoje npcH, CBoje iipaiui. 

Ileii ce npolje Benne c.iaTii, 

Ileima x,ejbA Ta ne Api>Jiiii, 

Ko^iHKO ;iH CjiaBa Baa:ii, 35 

Ka,^ ce dpsa cJipi upiijaBU ! 

UoAHsaTH po.vx ueiiy, 

Je^vxH ciiojKMi HeiJ iiac 11 para, 

llilK II Taj he TOICOM ciipaTH 

IIoBpeMCHa HaMa peita. 40 CnOMEH nVTOBAM 
no A^^tiiuM iipe,;e.ihiia /\m\M IIpciMeuo cucTii, lUTii je oiui'iHuje, "leiuke o,; To6e! 

HflnocTojaHCTito cyA(5e, inTa je oa Te5e Space ! 
Ch.iho c' Hiiripese homk BO'niocTa.iiia CTB:ipaTa a^m, 

Ayi' y iipcHMa cnaK* Tpy^ieiKa yceu hocu. 
3a;iyA -leKOBa hba iipoTUB oTpuiui do-iecTii pa3HHX, 5 

CyA^a je loiieica ra: seM^ba a<i seMJba 6yAe. 
Hiije .in ApeiiHOCT CBor EcKy.iaiia iiaauBaTia 6oroM? 

Ha TAB je Taj Ecicyjiaii'? BpeMe iiy pasne-io rpoo. 
r^e MexaAHJe nyr! Kauo (io.iHn jaraiia cneiue, 

BojiecTii jie'ie c' jeAne, Apyre aa JKopxua 6yAy. 10 
lipAa n3 CTapnx joiiiT jeAiiaiio icy.i.a ii,e.inTe,iua BOAa, 

.'LyAe, ax, CBana roAnna APyre hoah. 
OduemTaH Kiiywn na Pn>i.i.aiie oaboah miimh, 

XepKy.ia naniuc iiHorn a^ho 3a SApaii.be c.iaBH. 
BpoMe je caTp^o cse, 11 .i.yAe h Xepsyyia caiior, 15 

H MecTO H.er' oacHOii c.iaBU ce JoproBan*) caA. 

*) Cpo.tH II B.iacii OacHocjoiie 'ly.iecaMii, KOja je Jopro- 
iiaii y MexauicKiiM TOiMiiuajia iio'iiiuiio. 7. — EcKyAoa, rpusit oor .leKapcTsa. 

9. — Mexa,i,iija. 22. km. ccbcpho oa OpmaBe na 
noroKV Be;ia Pesa, cyjitiopoBiiro Kyiiirnio, no3n.iTO join oa 
pinicKiix BpoMeua uoa iiMeiton Xepiiy.ioBa B ih.3 ; ima ao- 
cTa pDMCKUx ociaiaKa. 

14. — XeiiKi/A, uaJBoliii jyuaK rpiuux upn>{a. Mcitiia II /],OMOiMe,i, {'t;iii'iiijioiio, Be.ia n PcKa 

CpiicKo HMe iioce, CpCa.i.a i;aaty c/iaBy.'"*) 
l\\G cy Tii CpCi.Liicaa? Ha ii.iixiiiim rpodouiiMa CTpaiin 

3iiAiijy KyKe, ^a cbu itpeiu'na atepTisa 6yAy. 20 

Taiio cc iipiipoAa oflpLe ut'iiHO, casia jeAHaKa ; 

Cue, Ha 30.MJLU uito je, jiohii no.via/KO civopoj. 
yj,a.i>e, AjaiP,, AiUbe, Me itaKO AyuaB CTpyJH orpomuo, 

Ivyriptr Kaii.i,iine Tan' y iviopc cnii.o hocii. 
K;\u doraTua atiiiiOT >iac Tiixo, 'iiic, cikmiui nypoBuo, 25 

,J,a Bo;iH«iHny CBOJy b(i>ihtii caciio y rpod. 
.'LyiiKO 'la.Mau (»poAii, hoi|iii|io.m ra iio.ma Ta.iaca, 

lIpOBii,;H c" 6iicTpa ito^a iicitpeHOM paBHO cpi(y. 
Mhmo 'lasma ;ioTe CMCJylia ce eecejia 6pAa, 

J)]H'roi!ii rp.viH .lert', /^niuio iiosopji' oicy. 30 

A.m i;ai;Ba crpaxora! ■.iAoCtm c' iiciipcnut! rope, 

npoiiaiiihy uanny rpose, hcxoa npenpe'U'H CBaKH. 
OneT /l,yHaB c' oitpeKe, rop^a ycryiiajy Cp^a, 

H Bece^io Bpa'ra iiyTiiHica iipiiMajy cBor. 
TaiiO 'lecTO opeta ysMyhyji! 'loiicKV ikiibot, 35 

y,i,apH TPHiKH cy/^(!e Tpecitajy 6ypH0 H.era : 
/[ok Ha JBAan nyr eynne aacnne, pasrajiii ce neCo, 

Iliu'icaiic f5e,ia n crpax, Ha,^('H;,ia CBaHo oiigt. — 
inra c" Olio ii:!rpeot'HO bh,;u na o(i{i.iH A6CH0 ? 

riyx jc TO 4p(Muiiix riiM.LaHa ^pBiio j\,cao. 40 

H)HM cy npoxo;Vi.iii npocrii n rii.iiiii, xpaopu 11 cuCh, 

ApyruMa ,i,a crpojioM cMiiniy 3a;;a,;y paiiy. 

r,U' cy C'lA OBH? HO KpHaiiini ilojIOMMa MHorHM 

Ciw HX iieMnpne .le/V'iiH iioMiipii rpo(). 
OiioMCH Tpajana na ctchh jo ^hbhoJ yrBpAiuo iihcmo, .(r, 
Ax, iio It ii.cra jc u|iH ^Ao6jhmo cjip'ino a"^- 

*•) Oko Mexa.vnje keko c oho, tjiko ii c oiie cipane, y B^iaiu- 
Koj, Op,\a, pcKC 11 cc.ia luiajy iioiiajiiiiiiie cpiiciia iiiieua. <• Tpajiiiit', TBOJo cne cnnMciio iipi'rpiia iipcMC, 

JoAita Ko ciioMiiii.t' Tiiojiix TjiHyMii-a Many. 
Jt',\au Tci: ciiOMciiiiK ^ycpcliHTU thoJ tooom napo,!" 

OcTajt! B01HO qecTBT, ocrajo cBUMa noitiiar. 50 
S.iaTiie p<"iii TBOje, CaCypany iiuymheHe Bp.iosi, 

Ha yrexy .i.y^ci'Ba pa;iH(icii iiOBeciiHua : 
,npiiMH oBaj Mai, aico AO(>po y3B.ia,vni, :!a Jiene, 

„Ako je Bjia,vi mii 3;ia, hocii ra cynpoi JirHc." — 
Ulra Tan xyqii ? pa:i.ieKe ce Kajien, 11 Jhyra ce iicua, 55 

TBOSA^'Ha '"') BpaTa cj to, .laljaiMa 6ej\a, n rpoi5. 
CTcraH.eii je'iii /],yiian, iia iniBPKa iiomoK iiiir.nvv', 

Aj\' je uoBeiia Moh iipoTiiny ii[iHpo,it' JipaB. 
Onei ce o6aJia iiiiipii, TpajanoBor Mocia ocTanitu 

(FopA ITo.iOAopiija nsop) ryate o,\ licKOBa Ty. eo 
Ymom CTBapa uobck iia MiUvieiiii MOcroBe Kpnjii, 

^a Ha HCTune 011 cjajuii ycnyate ce rpoH ; 

*) ^ejiHp Karuija. 45. 46. — Tpajau pnaicKii nap (98 — 117 11. x.), naj- 
SHaTiinjii B.iaAa.iau iioc.ie ABrycra, paiiiiiimo je rpauiiue iiap- 
CTsa cpermiM jiaTOBinia ca DaphauiLMa 11 J,aKUMa 11 ii04,niao 
je Muore suaiiie rpal)eBiiue y pii.MCKOj uap^Buuii. 

IIpeA ToKiijoM Ha ^l,yuaBy Ha cpiicKoj ooa.iii aa-iasii 
ce y creuH Hariiiie TpajanoB (Tabula Traiana), Kojn je ho- 
'laAHO II Olio ce no4eo KBapiixii o,\ Baipe luxo cy uoa h.iim 
piu'iapii jioniii.iiT, a.in cpiicKa a.iaAa je 1890 uoASiiAa.ia hciioa 
HaTiiiica TUKO, Aa ce raj uariiiic Biime uehe KBapirrii. 

50. GO. — 3fior CBOjiix iniTOaa ca A^'Kiiiia Tpajan 
je iioAiirao ua Ayu;'»y ii3Mel,y Kocro.ia ca cpiicKe u Typu- 
CeBepiiua ca B.iaiiiKC cipaue Aiman moct, 104 r. noc.ie Xpii- 
cra, Kojii Oh — no yBepaBaay iiHatuibepa — 11 ao Aauac xpa- 
jao, Aa ra Hnje uap XaApiijaw (ua ABaACcet roAiina nouiTO 
je carpat)eu| paspyiiiiio, Oojetn ce naBa.ie BapBapa ca ceeepa. 

Taj je MocT rpaAno [lo.io.^opHJe (Apolloilor) poAOM 
11,1 AaJiacsa Kojn je rpaAuo 11 iliopyw Tpajauyji 11 cryOoBe 
Ha ftCJiy. PyKaiwa mocto iipauu ,vi-i>Hy ,;a iios.ipuiiu OpaKy, 

Cfieaa jty^cTBa a jieu cpo,\cTBa yTup^a ce ciijii't, 
Tproiiiiiiii uisera, ciipHoiiiiiTo cc miimu ysaJMHO, 65 

n oiiiirre3./iaTHH cue'ry yuase ce Beic, 
Je .iH TpajaHOBor Mocxa Ta ue^? ax, oci»era jeAua, 

4,t!i£ei!a.iy nponacT nopoAU obo ^.qao. 
YaiacHH pare, Te6e cy 3Ainje o,;oju.ie jctkc, 

C Te(5e iipiior Tpajan noMpauii cboj ciase spau. 70 
3a.iy;; bciiit riojio^opnja rpyA iia iipoiiacTii BO^e 

H ceCiii II ihCMy ReiiiiTH ^'iliii cnoMCii : 
BptiMc je iio'rpjio CBe, 11 Ae.io 11 Jiajcropa cajior; 

3a BeJiHqHHOM cbojom paciypeH xyacH KaMSH. 
]^^e, CcBepuna rpaA y pa3iuun .leEii caxpaiben ! 75 

Vflii cy duo ityKe, rii,n3,ie ce ryiirrcpii ca^. 
Haje ./i' TO iipe^eji 4,eiaHci£ora nerAa o6jiacTH, 

T/l'' j*' Cpda.ija Mau iqimio B.ia,i,y ct'ijii? 
KpaAeBo H ^lepHun upnnoBe,;ajy Cpoiije ciaay, 

Cajiy je uaK ciaBy Bpeiiena Hsrpin'o upB. so 
Taico CBO nar^io 11a obomc iipdrinc cnery, 

Je^iia iiOBecT h r^iac pa.juocii c' paBuo Be'rpy. 
TH, Koj' Ha TpomniiM ocTanuHMa iipeAasa mhjhx 

BpejieHOM 3a CTapmi ysAmnyh' 'ryaciio cTojiira, 68. — y BpeMe pdmckhx uapesa 4,0MiiU"Jana h Tpa- 
jana Mnoro cy uauaAa.in A^ikh ca cesepa ua piiMctty AP- 
sany uapo'iiiio iioa cbojhm KpaACM ^exceuAOM (ue sua ce 
je .111 jiy TO 6iijio Hue ii-iii Tuxy.ia), a.iH Tpajaa, nonrro ca- 
3iiAa MOCT ua /^y^aBy, iioCcju ra n pasopn jiy iipecrounuy 
H ocBojn ue-iy Ai^tujy (.ussiel^y Tuce 11 npyra: Baua?, Ep- 
ACt 11 BjiaiiiKa). 

94. — y iiapiiy caAaiiiibc hobo Bapoiiin Typa-CcBe- 
pwaa ua.iase ce pyiiieiuiHe uokc uy.ie asaue CeBepiinoBa 
Ky.ia (oxyAa 11 luie Bapoiiiu). Ha rojie jieciy fiii.ia je pini- 
<Ka uaceoSiiua IIohtijc ii.ui uapoiii A.iCBcaaApa Cenepa. ycTauH, Kyuu'u je 'lac; mi luipoAiie CAiiw iioiiiiHiiiTy 85 
/1,HKH llJie H UeCT, At-lHMilj POA* MH.ior. 

M iia TBOMt! Le CTajai'ii r])0(1y iioTOMaua iiora, 

rpo6 noK TH aac.iyjKiioM ciiomouuk cjajaii 6yAe. 
To Be.iHsapa, Tjiajaiiii, Be.i.Ka, /l,ocuTeja ahkc; 
iKpaxaK je acHBor k'o caH, ^e^a cy Be'iirra tcic. 90 4. ccjie iiocH. — 13. PiiJi.baiic cnoHiuhe Apesue. — 
17. Be-ia Pesa u Uepua, n AoMor.ieA op.ia ceAHiiiTc. — 19. 
H>nOBDU rpo6oBiiMa APyru. — 22. uito je aa seM.iiH, HeHii 
U3.ia2se. — 28. iiyiyjc rposiuo. — 29. B^^ccjia iiO;iia. — 
33. oiiei ce /l,yuaB OKpehe, — 36. cyA^e oAcayA OKpyace 
iLera. — 38. ouer CBaue — 42. cMpiuii uapiijy ipo6. — 
4M. no KpauoM jeity opyjKJa — 44. cue nx. je rpooTosi 
KiiBUa iiOMiipii.ia CJipT. — 47. 3.106110 uopa3iio. — 54. aKO 
.in 3.10 B.iaAaM, uocn ra npoiiiu Meue. — 55. inra Taiio. 

— 56. iipouacT u rpo6. — 57. creiiifteH cieibe. — 60. 
Ta no.iOAopiija TBop. — 61. yiiJii 'ioucb upaBii. — 62. yc- 
uyiita ce. — (5ti. 11 HapoAUJia omiiTea.iaTun. — 70. c Te6e 
upnor. — 73. carp^io. — Sii. ruesAC ce. 77. je as 
TO upcAe-i 4,e'>aHCK0Be. — 78. PAe je C'p6uje jiob uiiipu.ia 
BviaAy CBOJy. — 79. ououniby Cpoujta. — 81. cae iiiyMao. 

— 88. aeK ni cpetaoM. — 89. Be.uiaapa, Tpajana, 'liop^a. 

„QoAynaBKa" 1843. 6p. 30. 11 3ace6H0 B3AaH>e 6e3 
roAune u iiecra iuTaMiian>a. 94. — BeAusap, iisiipcini isojckobo^x Rapa Jycinnii- 
jaiia T, Kojii je MiioniM cjietiHii.M paxoBniia HaJBniiie Aoopii- 
ueo Aa ce y3AurHe c.iaaa 11 sioh napena, 11 Kojii je ucko- 
vinKa nyra ciiacao ibesiy n iKiiRor 11 ripecTO. HA CMPT 
JEAHOP c y.MA ciiiuAumKr M Til noli ciqiiiiii, A.ieiica 6e;;iiii, 

TeiiiKii jKiiHoi'ii iiyr, 

U, icaKBO MHc.iii npn rpof»y tbomg 

Bo.mo naiipoaty rpy,; ! 

Tn iiiiCH yjia nosiiaitao ciuy, 5 

HoiieKa BiiciipcHH ,vip; 

HIto lipacii I'.pno, Ha,iiiMa npcH 

Crpan TH 611 'lyiiCTBa a:ap. 

C^a,;ocTH dpaKa ynuiBao hhch, 

Bhaoo j\(i\\i) pii,;ocT. 10 

Hht' yieiiy c bccg^iom tii cii ,;py;K(5oM 

IIpOHCO ^lOTOhy M.'ia,^OCT. 

ro;ioiviaB, jaAaii, 6e;j lipoBa, 6e;i .loma 

B^iy^HO c' uo iio.'i.y caM. 

II TBOJe pe'iH — o.yeit yjia — 15 

B'jaxy uaMpmoiiii can. 

Kao cjaJHO, ucihko a^aiiiije ^e^/^a, 

UIto cpyiiiii BpcMOHa 3.ii)Ct: 

TaKO atiiBora TBora cy^Ca 

Ilo.iime Htiwy SKa.iocT. 20 

Ho TH nil CTy/ieii occhao niicii 
Ilpiiiieity cyiiua, iiii aiioj, 
Ofl, CBaite CBCTCitc oiipoiuToii uypc 

iKuBOT j(3 ChO TBOJ. 

/],Be rpomie, iiyiic ^o,^lllIe (5eAa, 25 11 UIto nocia .ly^sia Bor, 

lies crpaxa th ch iipeciiaiuio thxo 

3a(5.iyAOM y.Ma tbop. 

/],Bo;iu'iHH j(!;uiK iipHJaTCLCTBa .laatHa 

3a TodoM HHJe 6anao je,\, 30 

Hht' iiyi'a cTpe^ia AyuiMaiia cu.iHiix 

Haueco tc6h Bpi'A- 

Oa npne a.ioijc, saBncxii jerKC 

CTpeiUlO HHCH uni',\a, 

Hut' aca.iocT, uaTii>a, hh dojiecr puana 35 

IIoTpece A]'\ Tii nvxd. 

.lauoMOCT ivia^ua, mxo 'rylje itpcya, 

Hiije TH Kpa;ia Hoh, 

Hut' aiC.ta k c.iaBii, HCJiupa uyua 

rpH3;ia t' KUBora Mok. 40 

Hpu CKop6uo)i TBOJe norpe6y >iaJKe, 

Tac cpoAHuica Tyaiaiue r.iac, 

Th ch do3 cy3a, ciioicojaH ocTao, 

CBaKOM JiyApany oup;ia. 

y 3aTBop cTepaii ocehao Huca 45 

TaBHHue Tyry n s.iej, 

Cbc ropue, Hecraiime oChab CBera 

HBcy TH MyTu.ie jeA. 

KaA Apyru cBoje iiecpeliy Kyke, 

,],ene on.iaKyje cpaji, 50 

Tu CH 6e3 CBaKe cijopuu uiiiao, 

Oa CBaKe oeAc crpan. 

y Be'iHOM cHL'xa iieMupy, m cu 
JeAaH yacHBao Jiup; 
0, cpehau TH ch! caA tc y rpoiiy 55 

Be'IHTH OoUMa iMUp. 
25. — ToAiiua 1848 — 49. iiaijapcKa peBO.iyuiija. r P B Jb E CjiaAiiK je 3aK40H, iuj\a, uexap .lyrii 
Mopa TnninHy uaKOCHO yaMj'Tii, 
n TpoiiiHa .lalja y naJBcKoj deAn 
T]i6&Jb noye^n. 

CjiaAaK je o,\m\) iiocjie reiuKux .iiyiia, 5 

KaA 3jioKonapcTBa Harueqn nac pyKa, 
Hji' cyA^e nrpa, iiyna ropKa jeAa, 
Ayx nsyjeAa. 

HCtiuoT je, Apyate, ouo tjypHO Mope, 
Oo^iaicoM TeiiiuiiM oiliicrpTO rope 10 

Tag luixop CTpy;K(', u XapiioAUC K^iein 
npouainhy nperii. 

TaM' s.ioda, saimcT 11 K.ieBCTa HiicKa 
3y6Ma otpobhhm AodpoAeTe.-i rpucica 
TaM' CAyiaj npeiCH n.i' do.iecrn pasae 15 

Cpehy HaM iipaane. 

11. — XapuoA'tc, Y CTapnM rpmtiiM Dpniaiia nep- 
C0Hii(})nKai;ii.ja onacHor MopcKor Bpiaora, Kojn je — miic.ih 
ce — 6110 y ciiunjiucito.j otouii iieAa.ieKo oa iipxa jieciiH- 
CKor Hacuua, Kojii ce caA soite rapoit)a-io. Ou jc fiiio oiiacaH 
HeBeiirnni .Mpiiipinia to.iiiivo nmue iuto, oeiKeliii oa n>era, 
wor.iii cy ce luiaoiirii creH.e Cuu.ie. KaA jc jiiipao Jiope, 
HapoiiiTo KUA uesia jyjKiior Berpa, caAa ce hjobu 6e3 oiia- 

CHOCTll. 13 Cxpacrfi c.ieiioKa h hochtoct ace.i.a 
.liiKOMO cpuo c.iai50.by6jeM CTpe.i.a ; 
Kpa,;e uaM caHai;, 6oao nac h Myqa, 

Ahm ah, AOKyqH. 20 

'lecTO o^yja, kha ce kjiohhui ^e^a, 
y ityliH Miipiio iioiiiiBaTii lie a^ ; 
XiiTa fiesBo.me Jiol/ Mexeat h Cyiiy 
Hecpehe nyny. 

Hi'HiiHOCT 'lecTO iiOA HenpaB^OM crpaAa, 25 

Bp^H ce rase, 3,ioct h nopoK B-ia^a. — 
Taico nac aciiitoT CBaitor iiojii pe^OM 
Be^oM II je,;oM. 

Miipfio je rpolj.Be, Beiirra TuiuHHa 
yjiopiie KOCTH y oCjax'ja iipHJia ; 30 

Hut' ciua a.io^na, hhth oxpoB rneBa 
TaMO AOcneBa. 

Xoheiii caouoAy ? Haliii Lera y rpo6y; 
Tpoij CKHAa .laune Ayi'ocya;noM po(5y, 
Ti,yTn uacn^miK, hht' opyacje SBe'iii 35 

IIpaBa A* rneiH. 

Tpaatiiiu jeAHaKOCT ? Ta noA seMAOM B^iaAa, 
Ty cisaKor 'lUHa npciiMyLcTBO naAa ; 
Kpa.i.a H.i' pooa, HiiiiiTi'Tna Hji' c.iaBHa 

CyA^a je paBHa. 40 

TpaKiuii .111 dpaxcTBa ? y rpody ra rpaatH, 
KopiiCT H.i' rJiynocT rAe Ha doj He ApasH. 
Taiio je npaBu noKOJ tbk y seM.tH, 
BeAa aa dmjba. CnOMEH BMAOBA A^HA 3a lui'iupoM .l;i3iip ce,iH, 

Cyrpa H^e Bhaob ji,n\i, 
IlorpyjKCHa H>era ivieAn 

CpncKC Rojcice cMyheH (-ran. 

C yna.i.eHOH uoiiitiuiiihom 5 

Ha,; .'LujapoM rciuij' (tdjii 
CKopiliiHM .iMUPM K Tpoiiy cyA^e 

ttn yupaB.i.a iior.icA cboj. 

„(>, yK.iOHH, caeMorylia, 

„Obo oa TBor napoAa; lo 

„HHJe napoA, hhjc 3P5i.i.a, 

„rAe He nBeia MoSoAa". 

Aa 6e3r4acHa ctojh cyA^a 

Oko H.0 je yKac, crpax: 
/I,eiiaHCic()ra Kpa o^^iiisa 15 

Ilpn iioAii't/i.jy ii.ciiOM upax. 

y cysaMa Ayman 'roue, 

KoTpjba ce crpacTfi wieT, 
C iipeoHJeHOM i!OinTaHni;oM 

OcBeT.buua I'oimj' k.iot. 20 

C xyjKHHM rpnoM caA iiiiKieaHo, 
CupTHH CpiicTBy icyna nac; 15 y lipCHMcl CH.aKII HOCll 

t'llOJO CJAiit-' I'Upli" K.l'K'. 

15pa-,i;,va ceje aj'to ccae, 25 

lW\ni c" :iOBt' HeuepoM, 

MaAom, — A"Ka po^y cbom ! 

Hypiio CBHhe Bii^ob Aanaii, 

,/l,a onpaii,;a npoiii.iy Hoh, 30 

A^' jc Cjiada pyua .i.y,;cKa 

\\\6 c" npoTUiui Bnma moK. 

Hiijo .1' I'lnia ,;pi'Biii>i' riua 
Ho.iyfiii'/Kiia iiei',;a 611.1a 

(hte pa3,iopa cpynni b.uict; 35 

.lei'n Cpf5nH, .icth bo.i.uo 
Ha KocoBii iio.Le ooJHO, 

HaMH cBojy y npouacr. 

Cao.te 3Be>ie, 

BpAa jeqe; 40 

KpB cc -iHJe, 

Cpiie (iiije. 

K0H.11 BpnniTe, 

Majue iiiiuiTe, 

A jyuaKa pane Tiiiirre. 45 

t!jiOH\HO 6paLo ! 

CpdiiH dnje; 

Mh.ioiu tah je? 

Mypai jiesH, 

Typ'iHH desii, 50 

CpoHHy ee cpeKa CMenin. 16 Hu Byu ic.iCTB 
PoiicTHOM npeia; 
Ami]) iiaAa, 

Cue iipoiiaAa, 55 

Ax! uaAii^iaAa 
Typ'iHH .'i.yTH, 
Boj yKyTH. 

Cpiicity cjiany, cpiicuy cjajuocT, 
CpiiCKO luie, cpncicy SHaTiiocx, go 
Cbc nporyTa Bh/iob ji,&u. Hhuit na :!eji.i>ii uocTOJanor ! 
,'J,aHac iseceo, cyrpa lyKaH, 
.^anac cn.iiin, (:yv])ii cywcaH, 
,],aiiac. oorar, oyrpa Aynwin, 65 

/l,aHac c.'iaBaH, oyrpa hiiiiit. Ayro CpCiiii iihihth 

y HeUOjllI TOJ, 

KoB ra poiicTiiii Tiinrm, 

Huje CBltMO CBOJ 70 

Csa Cp()iija TyjKiia 

Je^aii oiiii.u rpo(i, 
CiiH je u;ia>ino BBqe, 

CiiyAa cyJKiiii poi1. 

y neaiiaiio :teJM>e 75 

Oh iipcjiaiiH CTpaii, 
/l,a nafiei'ne ropuu 

PoncTBa ne'ina cran. 17 OTC'ieci'Bo ry()ii, 

CuaiiOM TjljUU CBJ'A, 80 

CpncKO WAO AOJH 
Tyl,e MiiJKe rpy^. 

<» CMMyj ce, BHniH.H, 

rneB yTOjiH thoj, 
0,1 KOHii'iHO oe,;e 85 

CnacH iiapoA moj. 

TaKO CBa oa BOUjta 

CpncKa je'ie no-La, 
A.r je crpaiia rapTUOM 

Be'iHa Biiiiiii.er nojia,. go BpcMo ii,u', lipt'jie oeatH 
ByjnuM crpejiOM, uyjuuM xvkom, 

CbB pa34Hpe KHBHOM pyKOM, 
KyA HilllHTO C.MpTHK TCJKH. 

Jyie CTpaiuiui, ^anac wuipeH, 95 

Jy<ie Baatan, j\mn,c npe3pen, 

•Tyie ciaBati, A^Hac iiOTpeH. 

Jy<ie cH.iair, ,;aHac poCi. C BumesoMiior ca,; npecrojia 

Ciioj pa;j.iiiBa cj,\6a, vau : 100 

s^Ivj're, Cp6.i.H, Bomja homoK 

„Mhj10Ctiibo 3ApaBii>a Bac. 

„UIto je CpuHH 3^onaTiio, 
„lIpuqiiHa je ce6H caM, 

AABOPJE 2 18 „Bpaat,;y, pa:<Aop n ueMory i05 

„0h ori.Lyuii ceu' Ha cpaM. 

„rpex Aymana iiOKajaii je, 

„H IllTO Kpiillll CTIiOpH ByK, 

^npoicieTCTBO jo ocBeLeHO, 

„ByAii, Cpfie, Cp6y Apyr. no 

„I)yAiiTe ce. bii chhobh, 

„H3 ApeMCKa csaitH CBor, 
„HeK Bac CpoHH 6paT AoieKa 

„Kao jKeAOHor opara CBor. 

aCaeT pasyjia noiHTyjxe, 115 

„/[a, iio3niiTe cpohe ubgt, 
„TeK je oiiAe iipaBa cpeKa, 

„rAe c' MyiiocTH pyuiH cn.ieT". 

TaKO cyA^a jiaTH peiuie 

CjaJHH HG^y cHuy apau; 120 

BypHH o6./iaK, h AsiBHanm.H 

Pasderiiy ce (jeAa Jipait. 

Onei reaiij' c BoiirrainiuoM 

yicasa ce c ne.ioiw caA, 
H Kao HOBH BOite Bi)sje 125 

Oh ocBeTJiH pyKOcaA. 

yMHji.aTO nacMeniH cc 

TTai; 3arp.iH cpiicitn poA: 
, Bc'iiio, poAO, BeicoBao, 

„Be'iHo c^aBOM yciicBao, 130 

„y CBOJi AOfipy caapeitao, 

„Kyiioli' Cjiore pajcicii ii.ioa!" 19 PiiAO 'lOBeK cnoMHn.e 

CBOje HerAa ja^e, 
liAj\ My 6oAer shboth 135 

j\m lacoBH MaAe. 

Ho KopHCT je cnoMena, 

IHto CTpa^ajmH r-ie,;e, 
/I,a c' naKAHBo lyBajy uo 

Oa noAo(5He de^e. 12. He B.iaAa. — 13. ho CeawacHa, — 18. chjho 
TjTTftH rpoMu 3ByK. — 20. reHiij" Kpyr. — 21. c TysHHM 
vinueM. — 31. jtyACKa pysa. — 35. cBe iiopyinii cyASe. — 
38. jieiii CBOJy. — 51. aa c.io6oAoa Cp6na Teisa. — 52. 
HO ByK 6eiKn. — 53. (neMa). — 58. neSo c' Myxn. — 
59. cjiany, cpacsy cjajaocT. — 65. cjiaBaa, cyipa 6eAaH, 
— 66. coKo, cyrpa upaB. — 73. chh je oii.iaKiiBa. — 75. y 
HecpoAue. — 77.TymHn. — 78. Ayxa poiicTBa craa. — 8.'). 
OA npoiiacTH BCiae. — 87. 88. laso lyKanM raacosi CpCnja 
Bonnja. — 95. jyie cn.iaa. — 96. jyie ciaBaa. — 97. 
jyqe CTpaiiiaa, Aaaac caipea. — 98. jyie inpaa. — 115. 
CBeby aaysa aoiuajiyjie. — 118. fa© c' aesaaiba. — 122. 
6eAe. — 125. 126. M.iaTKO -inue pyaea spacii, saAOBO.*- 
CTBa -lenn cjaA. — 131. y fi.incTaay. 

15. jyaaja 1841. ;J „roay6naa" III. 1841. 

UcTy je necay Aoaeo a „Cep6cKi9 aapoAHuB -incTi.'-. 
1842. 6p. 23, join ca OBiia asaeaaaa : y ct. 33: Pnaa 
AnBaor, ii ct. 127: nocaeuia ce, h uaocxaBAeaB cy cta- 
xoBH 59 — 61. 2* HA CMPT JEAHOr 3J1HK0BI^A niTa ? TaKO (>\no ? lui Tpii iiyiia .u"ra 

HicroBG cjiaue iie iioipaja apai;, 
H Kao neiiypica, y ita^y 3a>ieTa, 

Ilpciiy rycTii Tiip/V'- rpoini Mpait. 

Kpnaiic pyue, (f!ni neicaAa .i.yAMa) 5 

Miiorn uo CBCTy ihto ccjamo crpax, 

CitpinTene Mx.e na ji<',;eiiiiM rpy^iMa 
Cyipa ,T,a npetjy y Tpy.ieat 11 iipax. 

KaKBa crpaxoxa! cyA^a cyAOM npora, 

IIIto Kasiiii noHno, a^i' iipaiiriaT' iie 3Ha, 10 

Hii Ail c' iipii'io("ui He Aaje Jiy poKa, 
Hut' ,\a CO Kaje sa cna onoja 34a ; 

Bl'ti Ca KpBHH'IICOM, TOIIIKOIH AY'lIOM KjieTBC"] 

OA-ianii na iiyr cipaxoM odyscT., 
Vau Miiore Ayiiii', CHiiponcTiia siy :H;(?pTBe 15 
C ocBCTiin.M .uincM Tp'io My na qM^T. 

Cy.ji', H ii,iixne iioAHcceiie Jiyico 

SiiiijaMa. paBHO ipaajy my rpyA, 
II c niicKOM AyTOM cyBe A"5Kylv' pyite 

TIpaTt' ra k rpony CBeBiimii.cM na cyA. 20 

Tbpa, iii'yMo.iMM, ropAiiiiK ncrAa xo.iii, 
CaA iioTii uy3n icao uoc.U'au.ii upB, 21 K.iem'tiH apkIic, ii 3a miuoct mo.iii, 
KoM cjiaAOcr 6'jame iipo.iiiBaTH lipu. 

r,;p My je cii.ia ? oua Kpyra rjiaua, 25 

UIto 3.ioniio C>e,\mi iioiaipaiue cbct? 

HoMpuny cjajiiocT, o^c npasiia MaBa, 
H npotjo crpaiiiaH, ca^ jo iiayiiHU cnyiex. 

Ilpainniio CBCTCKa, aanixo iiaKjiy ji,Aji,e 

lk"U[o (J.iaseHCTBO 3a cyjere can ? 30 

CsipT TBoja ciiory yfi;ia;KaBa ja/ie, 
CjipT TBOJa omiiTer Bece.La je j\,ar. 

Bcyje Tii cyse .iacKaTe.i.H TO'ie, 

Miic.iehii -ia;KHO TBOje Bp.iuiie, 
Bcyje II rpooiie ca naTniicii iLio'ie 35 

Tpaato ojianyr' casx6oct CBCTHHe. 

S.inicoBiia AC^ia wi ciionena .'i.y,vi 

He Moxe cxpTii jiimenepa 'rpy^, 
II 'laK 113 rpoda iioiiscr rpeiinie oyAU 

CrpoTH ,\A upiiMe ao sac.iysu cy^. 3. y niojy aa-icta. — 8. fipso Aa npe^y. — 16. c 
jni;eM npiicsopOiinM my mv. — 18. Kao jerice 3Mnje. — 
19. 6.ieAe AiiHtyh'. — 21. Tiipaa iierAa. — 22. Apahe Kao. 
— 25. OHa CetHii r.uiBa. — 26. uito hofom. — 28. h 
6HB!iia CTpaiiiaa. — 31. o.iaKuiaBa jaAe. — 32. ohuith. — 

37. AGJO. 

„CeAMnua", 1852. 6p. 8. rOAHHA 1848- KaRBa Bpena no ciieTy, cbja ycKHnejiH a>^ak, 

Okobc c K4HK0M CBOje CTpeca npo6yl)eHii ^yx. 
ByKTeK' pacHua Jiyi h3 Ilapiisa HCKpe uoAmcCue, 

Oxy^a miAW. ce Bei, n csa JeBpoua ropii, 
PpoMKO pa3;iea;e ce rjiac: „(jAo6oj[a,, je/inaKOCT, (ipainM- 

H Kao npaneBa CTpoj cpi;e qapoCno ^nse. [ctbo," 5 
r^e cu, CAo6oj\o, /^a4HA0 Ayxa, th siiBAy auiBoxa, 

Te6H, pajcKa KLepn, HajjienniH npHCTOJH xpam. 
Ajih gaiHTO ce iqiB upo^iiiBa y BCKy MoCo/ie, 

3ap H>y palja myica, (je^^a h xyra h n.iai? 10 
Hhibt' He 6HBa c yiaKoJiOM, 6oa je paAOCXH Jiaxa, 

H iirro BHiiie JKejiiini, uena je xnjie Beha. 
Ta&g ce CjiodoAe opa, 11 onex cy cxemiteue rpyA'i, 

Cxpeim 3a (5nhe CBOjiix cxpaxoM OApatHJiii Ayx. 
HeMa qecxH HJiaii.y, APyatCBHOCxii iiapa ce uopy6, 15 

H Ha poljena cuor dpax noAoapcBa (5paxa. 
JKeAHO jcAHaKOCXH Aap ca xeroGoM uoAHOce mhofh, 

TaMHHiie, rpaCejK h csipT atepxBe 6es iBC.ia (ipoje. 
TaKO o;iyja h rpaA h ii.iaMeHe cxpe^e rpoMOBHe 

C MHoroM umaa.a nixexoM jkhboxhh OviajKe BOSAyx. 20 
J\,a, a' Ke H Cypa paxa seMa.iCKH Ham OKpyr pacxBopax'? 3. 4. — $ef5pyapcita (j)paniiycKa peBo;iymija oa toa. 
1848 (KaAa je npoMaiiieaa Apyra peiiy6.)iiKa), Koju je no- 
Tpecjia cBy Jcnpoiiy, iia je 6yKHyjia 6yna ii y Be-iy 11 y 
nciioj Aycipiijn. 23 /l,a A he MofSo^e II .1011 (jpjiTCTiia iipocwiiyTH Aan? 
OA-ia^'Te, ^acKiiiie pe<in, iin, Macice aa oicaie ji>yy\e, 

Bh, mapoHe jjTKe aa CjiadoyiiHy A«iiy ; 
r.iynocT H ce6imH0CT, ABa axoMi ciaCocxn CBeTCice, 25 

H •lecTOjiyfinja a"M Ay^CKa iioKpeKy AC-'ia- 
„3a MO(5oAy, dpaLo," KariLiiiHa ApyHtituy ap^ikh, 

H OA rpaljAUite Phm H.eroBc crpeuH uexe. 
TaM' BynaiiapTe jUkb 3a MofloAy (JoApa <I>paHiiy3e, 

H oio6oAy uoA CBOJ c ibHJia caxpaibyje Tpon. 30 
TyiiLH PoMyjOB rpaA ca ceHaiOM TpacH ce (jHJy, 

j\m cy cipaHKe, o6e Jiai 3a cao6oay AHJfty. 
TaKO CTpacTH cejy uo CBery pa3Aop h BpaKAy, 

^a jipcKy 3acnTe CBor cyjejiy()aja MaA. 
Pensia ByKy ce()u jiaKOiiac.ieHo mhoihtbo npocToie, 35 

A TAe je npocTOTa, xy je h rviynocxH jxo-a. 
Kao y36yH>eH sexap o6apajy cxapii nopeAaK, 

CaMC BoHiecxBa BeuHe 3aK0He xpase c.iomhx'. 
„IIIxa, 6e3yiiHn, quHnin, sap xo cy ochobh aepe? 

„TaKO a', jaAHHie, CBor TBopua c BHCHHe c.iaBHui? 40 
„OcTaB' Taj HeiecTHJa nyx, noBpaxH ce aao, 27. — KaruAtiHa, HCBajbajiH h nponajiii piiMcan n.ie- 
Miit, 6uo je r.iaBa jeAHe sanepe y Puay, Koja je XTe^ia Aa 
no6HJe CBe Baauuje jtyAe n paarpafiu hii AoOpa, a Kain- 
jiHHH Aa npeAa BeorpaHnqeny B.iacT. A.in KOHsy.i n HaJBeLn 
6eceAHUB puMCKn II^imepoH y^e Tosie y Tpar, re Karu.inHa 
sajeABO ca saBepeHnuiuia n.iaTii r.iaBOM. .^ ^ 

29. — Hano.ieoH UI, kojii ce npso 6opuo 3a peny- 
fi.inBy, na ce uoc.ie npor.iacno napeu. 

31. — Tuoepuje n Kaj 6paLa Fpacu, uapoAuu ipn- 
6yHn y pnsicKOM ceHaxy, .\Te.in cy Aa yscAy pe(})opMe y 
pHUCEOJ APJsaBnoj ynpasn y KopiicT apocior uapoAa, a.iu 
cy Hauiii.in na jas oxiiop koa n.ieiiulia. 36or Tora cy ce 
paSBDjie CTaaeiiiKe 6op6e y PiiJiy, u oSojniia cy n.iaTn.in 
r-iaBawa (l."3 h 121 r. npe Xp.). 24 „no3naj Bora ic'o mii, ii.i' he xe sarp'rii Jiaq." 
n K^B CHjiiia TG'ie, He iirrcAii ce na ciicii Acre, 

Po6e, na;ie Kyhe, AyniH Aa ityne Meci-a. 
.ty/vi, .i<yAn5 Ma.ioMotiHor CTRopa MpaBiiii.e, 45 

Bh a heie c tom ciiaroii oii.iiia ocBeriir' Bora? 
IlaAHHTe mm, oTpec'ro cnojy c.ieiioliy 11 rpexe, 

Cyrpa he jypoAe nac oniirrii nporyrarii rpoil. 
Aa' je r.iynocT ja^ia oa paayjia neoeciie iiritpe, 

H y HeAOMarane iipyaca ce itpyrooe cxpacT. — 50 
HeJiohiiH oryna 'iobbk y upocrpanocT Myinora caeTa, 

JKa.iocHO A'"i'fi ii.iaue, iiery 11 xpaiiy luiiTe. 
H Mn.ioepAHO Tyljiiii iipiimiMa ce AGTexa c4a6or, 

Hpyaja My nmary h KopM, Aiije KO.iiMiKy n KpoB. 
y'lQ ra nosnaBaTii caer, iiosHaBarir Bora, 55 

H opijjiaB JP3IIIC roBopa uiiunKHy ajM'- 
CaA ce noHOC j\\iis,e y ao jyie AeTeiy cjadoM 

n KOJH 6'j;uiie nii'iiij', napoAfloCT TpaxH ce(5H. 
.T)y6eh' ciioj HaBimaj, ca hoacmoxom cycoia r.ieAH. 

Mp3H, iipeni, roHH; ero sa iiapoAHOcr ()0j ! go 
Kojn caM iKe.i.no iiiiiTe iipmoByhir xytjiiiia ic ce6n, 

C KHBHOM ryroM cpua saitiiAH ApyoMe to. 
H icpB pcKOM rene, na iiapoAHOCT KO.Ly ce .tyA0, 

Ax, 3()or HapoAnorTii rihaiiii ce 'lOBCiecTBO. 
TjieAaj rpo3HO Oojiimre, jyiianu cy noupH.iH no.te, C5 

MpTBa, y KpBH CBOjoj, Hara TC^eca mtrq. 
IIiiTam, TKO je ORaj, oa "injer je ii.ieMena Apyn? 

HcMa cy ycra Ai^ 'ry cyMii.y pa^peiiie tcuh. 
CaA ce OTBapa jajia, h (je3 pas.iHite xpiiajy c' AO.te, 

ITpiTJaTe.L, irpoTHBiiHii jcAiii'ico npaBO iDia. 70 

OA'sro Haxniic crojn: „3a napoAuocr naAOiiie iiiopi'Be." 

3a 'iHJy HapoAHOCT? Ad, icaat'Te iirro ipyiieTe 17! 
Jej, Menoha AyAH iuto 'iiiiiii, rii.ypa no MpaKy, 

H y .iyAH-'iy cbom coiiity 3a cyiirniocT xua'ra. HiTAa f>'jaxy CBexe na saicoH Kpitanc itojiie, 75 

Ham WM ropito }Ka,in aaC.ijAy yjia xaiciiy; 
JKa.iii II mi]ui Apyry „3a napoAiiocT" uarpy h iiCTeHc, 

Jcp jt! Mi'TO'.i; 11 cnap iipciijy Kiiiia.]. iiaiiiiix. 
.Icno ji' iiapaB cihucom y(;;i,;ii.i;i iipiiiiiMo hiimho: 

Can iiiTo mhm coiiir, /ipyoMe 'ihiiht' homoj ; 30 
A^' ;iao.iyt)eiia crpacr 11a iiptipoAy y<"raj(3 caMy, 

Fasoli' saicona cTpoj rpaiKii cioSo^ij cTBopiiT'. 
(>THMa Tylje (jo3 mh.iocth, aomouo fkuh II pyiiiH, 

n.ba'iKOM II poncTBOM ca,iii je^KaKocTii uiiei. 
(' n;iaiti' ili* iKyre Ooje, c (JaiiiteTa iio^iiffie Bojao ; sa 

To je iipocBCTe ilio;;, iianpe^aK neica Haiiier! 
„Ax, ^a ,j« pocnyfJjinKe!" He Cmjaine a' ona y Pajiy? 

II c ii.oM Ko.iHKa Kpn, narii.a 11 Mcreai pi crpax ! 
Mapiijyc II Cy.ia peciiyu.iiinH norte,;e iioce, 

H y pecny^^RUH jarana ^y^e KO-ty. 90 

,'l,picfio Poiiy.ia rpa,ii iipe^ Il^eaapa yjiOitt n cnaroM, 

rpal^amiH ca TpeueTOM iioBora Cy-iy 'leita, 
H OH iipamxa ciiaKOM, ;ia.ie'iyje ^pacaBn pane, 

R.iarocT (iiipa ;ia iiitut, :iaKOiu; My,;pc uoch. 
^J,iiBU ce Toj Bciiiiiiiiui AJ'xa- nouiiaiia uce.ieiia, 95 

II, Koj" ()'jame iobbk, napo^'iia jeer nojiy(5or. 
La' Moiio^a n^iaie, pecny^^inrce Hema y PHiny, 89. — Mapuje n CijAa, Kousy.in h BojcKOBol^e puM- 
CBe. y npBOM rpaljaucKOM pary piisiCKOM (88 — 79 r. npe 
Xp.), y Kosie je iiornny.io juioro uapoAU, iipBii je fiiio Bot^a 
CTpaHKe iipocTor uapoAa, a Apyni imomiiIiKu. 

91. — JijAuje J(i3ap, iiehiiK MapiijoB, boI; napoABii 
y 6op6H npornB n^ieaiiha, iipBo je uoAe.nio BAacr y piiM- 
CKOJ APiKaen ca IIoMnnjeM 11 KpacoM (npBO Tpiiy.MBupcTBO 
r. 60 iipe Xp.) n KaAa Kpac iiornoe, on uofieAn 11 IIoMnnja, 
(Al>yru rpatjaiicKii par 48 r. iipe Xp.), Te laKO iiocTaae ne- 
orpauii'icuii lociiOAap y PuMy, ii npor.iacu ce A'lKTaxopoM u 
u.MiiepaTopo.M Ao CMpin. 26 y MpKjioj Hohii ii;ij1h 06 Mvia^caiH Ayx. 
''lyucTiiO yryuijje Bpyryc, pacTuapa iipHpo^e cneay, 

Ha Many iteroBOM nyraa ce ll,e3apa Kps. loo 

K.iuKLe cjiodoAe r^iac, h ontvr pax (iecHii rpaljancKu, 

Kaciijyc na^a h Bpyi, c ii.iiMa c.ioCoAa ii Piim. — 
HyAHO je CBBTa kojIO, MyaeBUAHo OKpeLe ce HaupcA, 

Aan ce AanoM xepa, roAnna crapy jeAe; 
ApyrH Aaiin h Bpeme Apyro : 06-ia'iHO H-f BCApo; 105 

Ajia upiipoAC TOK jeAH006pa3H0CT hoch. — 
H3 He3Han.a qoiiOK ofJpajKeHieji CTyna y appjiocT, 

ApyH Ayx BpeJiGHa MUC;iH iiopalja Apyre : 
A.'i' je MOBeK jcAHaK ca CTpacTHMa, bo.bom h TesH.oM, 

n iMynocT crapa jau.i.a c' y niiAy iiobom. ho 
PacKOin MyiuKU y Pum h3 Atiiho pasueaieHe npel^e, 

CaA upH3paic PHJia hocu ua yweA IlapHS : 
TeiiiKO TapKiiHHHJa hfo OARaJiciiocT PHM.Laua 3(iaua, 

H c iLHM iiocTaje cpaM CBemita ciapa Kpyne; 

98 — 102. — Oko iiieceT iiaJ3HaTHnjiix PiiMAana, Kojn 
cy 611.1U OAaHH cTapoj peiiyfi.iuuu 11 c.io6oah p.iMcicoj, CK.ioiie 
saBepy Aa yfinjy I],e3apa. Me^y itiiMa cy 611.111 HajsuaTniijn 
Kacuje H Epyr, itojn je 6no Kao cpoAHHS lJ,c3apeB. Oiiii 
Il,e3apa yCujy y ceAuiiuii ceHaicKoj, ajin c-io6oAe iie no- 
BpaTe, .iep Ahtohujc AyfiiiMau HesapcB naiiije iipcA uapuA 
ca KpnaHOM xajbiiuoji HeaapeBosi 11 BeiirroM fieccAOM pas- 
japn HapoA iipoTim sanepeuiiKa, re onii jiopaAoiiie iiufieLii 
n3 Pinia y MatiCAOHiijy. — V PiiJiy iipcAyJ^e B.iacr iieLai; 
l],e3apeB OiiTadujau, 11 noAejiu je ca AuTouiijesi n yleiiUAoM 
(Apyio TpiiywBiipcTBo 4:i r. npe Xp.). OKiauiijaH 11 Aurouiije 
pasOiijy peuytluiKaiiCKy nojcity y 6ojy koa •iMi.iiiiiiije y Ma- 
teAouiijii, a Kaciije 11 IJpyT casin ce yfiiijy (42 r. iipe Xp.)- 
HacKopo iic-ie Tora saBaAe ce Mctjy cofioM 11 OBa rpoJHua, 
II y MeljycofiuiiM fioprtaMa iipuiiaAue Aiiiouiije 11 vIciiiia, a 
UitTaBiijaH ce iipaTii y I'hm ca Tirry.ioM Heaajja AKrycia 11 
iiMneparopa (30 r. upe Xp.). TaKO je oa piiMCse peiiyfi^inKe 
uociayia ueorpauii'ieiia Monapxiija. 27 rpaljami Mapnii rHiiy no C4o6oahhm y.iuuaM' Puna, us 

3jiof)Hn AHTOHiija mh'i KpBoatcAuo 6ecuii. 
„Ax, iieh AOCTa MofioAe," yTeuiH>eHH rpaljiuin Biiiy, 

H AsrycT noAnace Aaituo sada'ieiiu xpoH. 
Obac Hepo ceAH, KapaKa^ie CBupeiia Ayni'i; 

yatacHH PHMa iioacap cbbtjih hm upoH khbot. 120 
3.10 je iipelje 11 caA, jop npauAy aai'yiuyje BOjta, 

A 063 upaBAO CBaiiii rnyoau je u^iaAaita cxpoj. 
C (!ecHHM KJHKOM ^paHuys Ha ry()H;iHraTe .lyABHKa 

/l,a na Tpony no tom Hanojieoaa CjiaBH. [npaiH, 
3aKo(ie crape pyiUH, Aa noAO^He uycm y jkubot, 125 

IHto je TpaatHO cam, ApyroM OK^ieBa Aain. 
r^ieA' upeiio CHu.er Mopa y hoboj scmjih Kojiyiwda. 

C 'jejiiiMHHM CTpi(.LeH.eM Mai 3a c.ioooAy BaAH c'. 
n^ecKa JeBpone oa3HB, jla^ajeT hm y noMoh cneniH, 

TpyAOM H MoroM cicHAa ce ponciBa TepeT. 130 
H Ta scMjta cjio(5oAe caA 3aK0H hoch 3a poncTBO, 

113. — TapKeuHuje UoEocma 6110 je iioc.ieAH>a oa 
CTapiix KpaABBa piiMCKUx (533 — 509 npe Xp.). Hjcra HapoA 
36or jeAHor cpauHor Ae-ia 36au,H h npor.iacn peiiyCjinsy, 
Koja je Tpaja.ia CBe ao AerycTa. 

118. — B. 98—102. 

119-120. — HepoH (52 — 68 r. no Xp.) 11 Kapa- 
KOAa (211 — 217 r. uo Xp.) Ch-ih cy HajcTpainniijn Tiipann 
Me^y uapcBuiia piisicKnji. — HepoH je aauajno Piisi Aa 6a 
BUAeo Kasi) je iiaweAa.ia crapa Tpoja KaA je rope.ia, na 
oSeA" Ha Xpninhaue, le cy raito MHoni narnnyju. 

123. 124. — y npsoj 4)paHii.yc.«oj peBOviyitnjii CKya- 
uiTHHa je ocyAii-ia 11 iiory6ii.ia KpaAa .lyja XVI (1793), a 
HeKO.uiKo roAHHa Aouanje aauapiio cc Hano.ieoH I (1804). 

127. — 18 anpu.ia 1775 ii04e.ie cy CjeAUH>eHe aMe- 
pHMKe ApacaBe 6op6y npoiiiB eHriiecse BpxoBee Bjiacin, 
Koja ce cBpninAa Jinpou 3 ceur. 1783 n npnaHaibeii neaa- 
BucuocTn CjeAnibeHHx Apxasa. 28 Mo6oAe MaTH, Kaico re cTpacni ii.i.yjy! 
^y^H, lecTByjxe npan^y, oTpeo're ce ciiCiii'ine xeatito, 

iby^HTC o.iusibera CBor, ueK a^ npociine cpehe. 
HapoAHOCT H G.ioooAa, jeAnaivonr pajcico cy du.i.KC, 135 

^loBCKy ua sesi.M iipno je 'iobciicctbo. 7. AaAiii'O y»';i- — ll. HimiTa. — 15. siiAa ce. — 
20. "iiiCTe B03Ayx. — 21. BosAyx pacTBopnr'? — 41. ofipain 
ce. — 42. caipTH. — 46. cn.iuor. - - 5.3. iipiixnaha ce. 

— 57. jyiep. — 58. ipaiKii CBojy. — 01. iipiinyLu. — 
63. II paT cii.iHO CecHii. — 67. oa sor je. — 7 5. can- 
pene bojhc. — 84. cieroji u poncTnoii. — 85. 6opf)e. — 
88. u 6eAa " cipax. — 98. M.aaAemii na^n ce. — 99. pac- 
Kiua. — 104. roAnna Apyry cTnae. — 105. APyro 11 npeve, 
oC^KiHuo n. — 107. y BC'inocT. — 121. 3arymy.jy cipacTii. 

— 122. upoKjieije. — 126. uito je jyiep iickuo, Apyroa 
Aaiiac ue Aa. — 129. Jespoiie k.iiik. — 130. c.ioroM 11 ipy- 
AOM. — 135, pajcBO jc fiiiAc. 

..BeorpaACKiu Be.iiiiviij ita.ieuAap" 1853. 129. — An(fiajeT, (J)pani;ycKn renepa.i, oTiiiiiao je 
1777 caMOBOAiio y noMoL AMepmaanMa. 

131. — Cae AO 1 janyapa 1S(>3 a.iaAao je y Asie- 
pimii aaitoH po6oiiii.Ma upuitusia, a TaAa je yiviiiiyr. Oko 
Tora jc y CjuAiiH.euiiii APiKaBa.Ma rpajao Meiupii lOAime 
rpa^aHCKii par (1861-65). HECTOJbyni^y 3aniT' TBoje jiiuu', uiiujiiTe.i.y, Bene, 
IIoAO(tiio icpacy pyEHue pyMene, 

KaA nocjie Mpasa cHyac^en tyTH BpT ? 

OcTaBH ate^e xpauHr' dpuropoAne, 

OCTaBIl MHMH H MHOre H IDKOAHe, 5 

Myoa TH ce,vi sa .leljHMa CMpx. 

3ap HciFOA MHTpe saAOBOACTBO iiBeia ? 
Ax, 3aA("<o.i.cTBO no ko;1h6h ineia, 
r^e nocTan ofieA bocojih je nup. 

B.ia'rno uoAr.ian.i.e can ne hoch (5;ia',Ken. lo 

HiiKaiiiie nene nejia aom VKpainen, 
KaA cpiie rpnse lajia h Hcmnp. 

HjIH na ABiiHaj'cT bosho ce BH.ia, 
Hji' poAa upocTor KO^ieca tb 6zAa., 

KiOAaH xerodoM ne MeH>a ce iiyr; 15 

CBHJieHe ysAe, no3.aatieHe acBajie 
PaAOCTH Hoce n KpaxKe a Jia^ie, 
KaA Boro thiuth 00.1 11 ueAyr Ayr. 

npol)H ce rpaM3HT' 3a cyjeTUOM Cjiauoji, 
He3roAe jieacy h ea i;apcicoM r^iaBOJi, 20 

CBaKO AOCTojnacTBO asia upBa CBor; 30 HcK Te H3MnpHa yaaCTonue npani, 
Hehe TH Te^io 3aA<ij .loiiiiiu ahth, 
KaA OAcni y rpod HiimTaii h y6or. 

KaiM' oiia CBHie IlyTUHiiOBO i;eHa? 25 

TBora JycTMua ^eiiora 'lyseua? 
ITpoTeie KpaTKa Masa h yspac. 

II name, APJ'xe, hbk cy Behe d^eciu 
iHete HaM hmg noTOMCXBy OAsecTH 

AkO BpjHHOM H0CMO CTeKJlH FJiaC. 30 IlaxoMUJy JosanoeuKy. 1. aauiTO. — 5. ociaBH 
rpH»e. — 14, ii;i' npocTor po^a. — 20. a.ioopnre jiexy. 
— 24. saA y rpo6 oagiu. — 25. 26. KaM' oea cjajaocT 
IlyTHHKOBor Kpyra, Anana jienoTa JycTHHa TBor Apyra ? — 
28. II TBoje. — 29. 30. Hebe Tii c.iaBuo k iiOTCMCTBy 
OABecTD saciyroM JieniuoM HenosHaxn rjiac. 

roA. 1848. „GeAMH«a". 1852. (5p. 21. MAPKO BOHAPHC I r MycTa«-naraa c bojckom hac, 

C BOJCKOM CHjIHOM, ro.ieMOM, 

H Kao rpoM, 

IHto norpeca ^lec u aom, 

KaA rpuoBe i5.iH3y pasii, 5 

Tpse BecT nopa.ui. 

U;iaiao crapuii pyKe iunpe, 
JEene bphckom Bpninxe, 
A Ae^niia non.iamena 

Ha rpYAMa hm imniTe. lo 

CaM jyHaK 

AyxoM AO caA TBpA h jaK 
06opHo (ipHKHy r-UBv 
CyaaM' poceL' xpasy. 

MapKO Eouapuc. Y 6ojeBHMa npoTDB Typasa npn 
Kpajy npom.iora u y no'ievKy OBora Besa BeoMa ce OA-in- 
KOBa.ia CyjiiioTcsa iiopoAnna Eonapuc , a HajsHaTHiijii je 
Me^y ansia 6uo MapKO, po^eu oso 1788. Ilocjie uaAa Cy- 
M\ie (BHAn Hiime, crnx 45 ) jKiieeo je na johckiim ocTpBiuia, 
OAasjie je jgahom noKyuuiBao Aa ocaoCoAU cBojy oiaijSnHy, 
na EtaA siy to He HcnaAe 3a pysosi, cTynn y (fipaHnycsy 
cayasCy y jeAHOii ap6aHaaiK0M iiysy. 1813 r. 6no je iiaa Xe- 
TepHJe, a 1820 Bpain ce y Ennp ca octa^niM GyjinoTiisia 
Ha nosBB A.m-uauiHH a* ce 6opu c Typunsia. KaA je 6y- 
BHyo rpiKH ycTEHaK npuApysn ce Fpunva, ii oAAUKOBao ce 32 Ta,\ iipo.ieTH cpeA Hapo^a 15 

Mjia,p lio'iiipiic, 
Kauo ji.yi'ii, ivm ra cicyie, 
'Saux HOKTHJy pnc. 
„IIlTa CTOjm'e, xpafipa (ipaho, 
„HHJe a' c uajia J3or? 20 

„Koj' je MHore noTJio Bpare, 
,,CoKp5'iiiiitie II OBor. 
„Cbii y uoj, 

„HeK je ABanyr bcIih (5poj 
„/l,yiiiMaiiiiiia 3.ioHocnora 25 

„Ha,VJutie ra uora." 

„He Moate ce, MapKO, Cihth 
„Ha pannoM (Jojmii'ry, 
„Hauia ^ena h :ja cyrpa 
,,0^ nac noMoh iiiirry.'' 30 

Taito pasjior aPJI'HX BOK^a 
liar,iy Bai'py creaie, 
A MapKy ce (io.iiio cpue 
y rpy/iMa nanpoHte. 

/],yro hyni, icaMeii ciiii.h, 35 

C ()pali0.ii Tyry At'-in, 
Ha jeAaH iiyr rpoHKHM I'.iacoM iiaTpHOTii3M0M, DeitopucTOJi.y6.T)CM, MyApoinhy u xpaCpoiuhy. 
>'iecTBOi!ao jc y fiojoiiir.Ma y 3aiia,uioj rp'iKOJ, a ocof^iiro 
ce OA-iiiKOBao Cpauehii Miico.iyuni. 182.'! iipcAysMe Aa uoaii 
upBii uanaA npoTiiB ApCaiuica icojii cy Cii.iii iioa MycTaj-iia- 
iiioM. Hotiy 21. AiirycTa nainiAuu koa Kapiieuiiaa ca 3.'iO 
oABaKuiix Cyjinora Ha iiLMiinijaTCji.cKy iii)eACTpa<Ky, Boja je 
6iijia cacraBji.eiia oa looo MiipiiAirra ii Tcra, pa'iyuajyliii 
ua uojioh AKapuuiicKO Hojcito, icoja je y OApetjUiiii 'lac ipe- 
fia^ia Aa uainiAue c OperoBa. A.iii o6eliaiia iiosioL ue crn;Ke, 
11 Maptto iiaAe ua <ieAy cbojii.\ Cy.uiora oam.ix y iipBOJi cy- 
Aapy. — Taj ce 6oj oiieaa y oboj iiecMii. ;53 TiiiiiHiiy npocTpo.iH : 

^r^e ere, Apyaii jUohha^, 

„IIIii;ipr;iH(;KH jynjiuu, 4q 

„liAA OHJiUlli' All UOTilBHe 

^Cjiaiic rp'iKG 3panH? 

., linmer ^yxii Aa je Mcl^y uami, 

,Ho (ill OB,\e CKyKajia iiac qaiia. 

Ta4 iiocKOHo Cy.iHO're 45 

.lima Mpi{a, 
,l,yrnx upica, 
MiiiiinoM CHnavHH, 
IlopoH oTpamiiH, 

HaMpillTOIUI 50 

HaTyiiiTcnH, 

BjiHiiHOM paiia yKpiirreHH, 

BimilH Mpa3il, Itll'lHII CjIOTO, 

To cy, ilpaxe, Cy.iiioro. 

,3amT' ce, Mapso.. ce6H pyram caM? 55 

,Je AH jipexH? eeo Hac roTone, 39. — AeoHu^a, lunapTancKH BoJBOAa, noKaaao je hco- 
6nMiiy xpartpocT ca cbojii.m UlnapTaiiuiiMa y 5ojy koa Te^j- 
MoauAa y Apyrosi nepciijcsoM pary (480. iipe Xp.). 

45. — CijMtOTe 30ny ce rp<iK0-ap6anaiiiKii xpnuiLanit 
n3 Cy.iuc, TeuiKO npncrynnor 5pACKor Kpaja Ha H3Bopy 
Axepona, itojii cy iioa CBojn.M KaiieTamuia potobo ueaaBn- 
CHO xnBe.iii OA noieTua 18. cTO-ieha. IfcnxoRy je caMOCTa.i- 
HOCT yHniiiTiio noc.ie Ayrnx (lojena A.in-naiiia jaibimcKn 180.^. 
CTaHOBunun, Kojii nitcy iisntny.m y CojcBinia, ii36eruy npBo 
y Ilapry, iia noc/ie na JoHcita ocrpBa. 1820. r. noaoBe iix 
A.in-naiiia y nojiofi [ipoiuB TypaKa, ofletaBiun iim noBpaiaB 
y OTaijCiiny. KaA je A.iii-naiiia iiao, oim npeAaAy 1822. r. 
CBOje U03imnje TypuiiMa, na ce na eur.iecKiiM .la^ajia npe- 
Besy y Kecjia.ionnjy, n OAJiax ce yjieiiiiijy y rpiKU ycTanaK, 
y KOMB cy ce Beojia oA.inKOBa.iii xpaCpoaihy. 

AABOPJK 3 :!i „IIoLll hoiO, KVA HHC Hy;K;vi -ioite. 
,TeK HoioJAPl'- Aa ce 'iiimi c|ia.M.'- 

KjiHiiKy r^iacH, c 6^aroc40BOM 
r>(»])unMii iipiLieliy, oo 

.Jt',;iin cyse, apJT" "a "'"x 
lloiKJy nuMoli Mehy. 
lIuK ciiH r^ie;V'' "^pcA no.fcane 
n.icMeHHTy peBHOCT JKapity, 
Tab jyHanH npeiinpy ce, 65 

Tko he cnyTHHii uiirii Mapity. 

„Konio', dpaliO, BHKHe itiiTos, 
„CiiaKii CBojy cyAoy ii>i:i, 
„IIIto upecyAH Aofipa cpoha, 
„To he npaBO (Ihtii CBniia.'- to 

Tpiicra HerAa iia.iiiivapa 
TepMonH.ift KpB.i.y i-KBacii, 
KaA (liijame o,\ Bapnapa 
i'p'iita c.iaBa a^i «" yrncii. 
TpH CTOTHHe 3Maj-jyHaKa 75 

CaA HeMt';iH(' y fioj boah. 
KaA Cor pe'ie : oa Typaica 
/!,a c' JejiaAa oc^oooah. 

71. — /Za.(«hY<y«/^a 30ny y TyiiCKOj rpiKG ii.iii aiioii- 
Haume HajiiMHiiKe, Kojii, y aiiOuHaiiiKOM oACiy uaopyaauii 
AyroM nyiuKOM, ABa iiuunoAa n jaiarauoii ii.m AyniM Ma- 
MBM, cjyme uoa cnojwM KaneiauiiMa 'lac Tyiu-iiHM iiaiiiaMa, 
qac Da CBojy iiyity nao iiasGojiniuii paTyjy. GaA y TpiBoj 
30By TiiM iiMeuoM uepeAOBHe rpyiie, Koje noce TaKo oac.io. 

72. — TepMoauAU. u. cr. .31*. 

76. — HeMCSuc, oaH4eu>e upaBAo y rp'iKoj mhto.io- 
rDJii, iipoTHBUuua CBaso iipeTepauocTii y aiaeory 'lOBCiujeM, 
Koja He Aa lOBcicy aoIiii ao Be.iiiKe CAase, Hero ra cysGnja 
H Kasnii CBatty oxo.iocr. 35 Oj BpjlOCTH CBaiie MilTH, 

Tii'iKii 3oa.i)0, aeji.bo mu.ui, 80 

Tko ;ih atHBOT iiehe ahi'h, 
/l,a UiiM 6y,^oiii iiito ch fln.iii. 
/],a ce oner Jiyaa ABopn 

H BBK SjiaTHH C H.HMit BpaTII, 

O^aBno TB TaMa >iopH, S5 

/l,nuaa cBHJy iiayii' marii 

II 

KaKBa 'no je (UieTKOBiiiia 
B.1113' paBHBue Kapiieiiiiaa, 
Ooyscvia CBe THUiiina 

Kao MpTBaqKa iipiia pnaa. 90 

KaicBa je to raMHa paAOCT 
lla neua^iHiiM oupnamia ? 
Kao Ail HBKor caxpiui.yjy, 

Koj' he iKHBOT Aai'H CBlIiMa. 

Tpu CTOTiine t; Co'iapHCOM 95 

OyiCmno ce ua^mKapa, 

II a II a,! aril ciMHy m»,jcKy 

Mycra'D-iiame oa iUuyTapa. 

II aK ce Ha uoj cupeiiajy, 

CfieTy xajny iipHMajy. 100 

HapoA K^ie'ieK' y mo.ihtbh 
Cpue TOUH CBOJe, 
A jyiuma npoA nyxupOM 
CoitpyiiieHO CToje ; 

H (5flBajy iipuiacaimH 105 

XpHCTa Bora stnBa. 

83. — Myse, AeBei rp4Kiix Soruaa Bemruua, Koje cy 
CTauoBa.ie ua Hapuacy (naJBeta ii.iaHaua y cpeAftoj Tpqisoj). 36 Kojer djiarocT Kpuaosi cbojhm 

npaneAHC noKpHBa. 

Ho mOjIiitbh xpa^py APY'R'^y 

CKpoMaH oCufl. 30Be, no 

Cbh ce n.iiiiTe, ko he 6oac 

TocTOM j\a, yroBC. 

JynauH cy .^ofipe BO.i>e 

IHajia upnry uapa, 

Ha3ApaB.T,a)yh' CBOjy Mapico ns 

/l,pyat()y paaroBapa: 

„IIiiJTe, (ipaho, cyxpa kMO 

„G ^eoHH;ioM — iiiTO Bor ^a^e, 

„HeK ce caMO naiiia dpaha 

„ILi040M atepTBO name Cjia^c. 120 

„Bii;;eheMO MapaTOHiie 

„II IT^iaTPJCKO HBPT-BOJHnice. 

,Ko,jhm" /lanac y jyaaiirruy 

„HnrAe ueKem na^H cmikc 

„BiiA('lieMO MciiP.iaja 125 

„VL Axii.ia Tpojii crpaiuHa. 

„OAHceja n HecTopa 

„y My^pocTn HCAOiiainHa ; 

„B[ CoKpaia II TT.inTona. 121. 122. — JlapaTouHu. Y iirpciicKorpMSOsi pary 
na MapaTOHCKOM iiOAy Ariiii.;inii noA Mimtiijoaom ca sia.io 
caBeBRHKa 113 ILiaieje noCcAC rp.iny iicpcHcsy Bojcny. ii 
Tiisie ce saBpiPH iipsu iicpriicKn pax (I DO npe Xp.). 

125. 127. — y TpojancKOM paTv, itaA cy FpnH pas- 
opn.iii Tpojy (1194—1184 npe Xp.), oaiiHKcaa.in cy ce 
McHCJiaj, KpaA iiiiiapTaHCKii, Axua, ciiii Kuesa Ilc.ieja ns 
Tcca^iHJe. .lysaBii O/iucrj. kiigs oa HTaicc ii siyApn, crnpn 
Knc3 HecTop n3 Iln.ia. 

129. — CoK^ar 11 //.frtrOM, ciaBiiii rpMKH (t)iuoco<|m. 
CoKpaT jc ocy^cn na csipr 11 iioiiiio je laniy oipoBa. ,0. OCTiUe MilBOM atllBC. 130 

„KojuMii ce ciui lieiioiiH 
„^oct' lie Mory ,\n lui^iiue. 
„HoKii liii.u' iiiiiiiH iipe^iuH, 

„/\a, CMO lipaitil H.llXHil 'U'yVl, 

„PaAO aiiiiiOT 3Ke|)Tiiyjyhn 135 

„KaA U03iiBa ouiirra 6eAa''. 
Taico BiiTcs dpahy xpaopH 
A Apyatima caa 3axopn, 
npiiueua HJi 6pA0, poKa, 
H 3L'<i'Hpa myiiiT y ropa : Ho 

„Mope 3naiii .111 OHy sesiAy, 

^IIIto saajeae patja, 
„H y crpyJH Axepona 

„C KouuTOM Hx cpalja? — 
„To cy 3Majn Cy.iHOTe, 145 

„CBe no iisoop momuh, 
„HHcy, 1;h,;h, 3aija,\aBa 

„Xepicyvici iioTOMiiH." — 
„Mope aaaui ^h one .Lyre 

„0a Euapa ^aBe, 150 

„IIIto aatjiaje KpBOJKe^He 

„3aTnpy u AaBB ? — 
„To cy Mope Boqapncu, 

„nor.iaBapu HaiuH, 
„/l,o6po, i)HAU, CTaMiJoji ihhh 155 

„IIIto ce OA H.HX HjiauiH'". 

BeL ce cyHue Mopy k;iohh, 

143. 144. — AxepOH n upnioKa my KouuT pese y 
Eaiipy. Uo ciapoj rp^KOj Mirro.ioruja AxepoH je y.ia3aK y 
uoAseaau cbbt, a Kouut je peKa u.iaia u lyre y noAaeii- 
Hou cBeiy. 38 ITyT CiiMprHH ApyKoii jiiH.i.a, 

(' rpoMKBM rjiacoji: „;KHiia Tp'iKa" 

Ha Hore ce cnaKH craBJba. ]60 

Ha])OA HPJKne cyse poHH, 

Cajio ii.Hxuii cpoAiiH tiyxe, 

/],a HaAO/icA*' onuire pa^ocT 

Ckop6hhm .uihcm He yaMyre. 

Cp('iiOJKe.i.iiH Miioni r^iacH 165 

Oa cpua Hx ApyiiJ'^i npa're, 

KaA ce dopuH y fiper Kpeny 

/l,a ce M03v',i,a bhiii' He Bpare. 

C 6pcra r^icAe Gecue TypKe 

TAe no nojby qeTOM 6^yAe, ito 

H y3 CBHpite neitajyliii 

iipoiiacTH rpuKoj ryAC. 

Kao iiiTO oaAaii ByK y ropii 
H3 saccAe craAO speda, 
H Kojy liC 3y6.Ma k.uth 175 

Ca ApysHHOM CBOJOM Kpe^a : 
TaKO yi.yTe Cy.iHOTe 
Bpoje TypcKC luaropoBe, 
Mepe cTpaae, lyfie jiecTa, 
H yAecue cbc nyroBC. iso 

IlaK OAMopy ce6e AaAy, 
OrpoMHO HX 'leita a^-io; 
/l,a ^H cpeliHO, Ail ;i' necpefiHO ? 
Ha AoCap ce Konan cuejio! 

Ill 

IIIto ce 3Be3Ae ysHHJa^ie i85 

Ha n^aBOMc neCa "lyny, 
Te ii^ianLtHBO KpiLi'Ma Tpcirre, 30 II .;o3Hi!.i.y cocTpy .lyiiy ? 

III 10 w .liype? 'ly^io r.ieAe : 

^lerpAeceT Cy.i-jyHaKii loo 

llorpcA cn.\m 'rypcKd Bojcici-, 
11 iipeA ifiiiMii luiTca-MiipKii. 

TkO BX IiyCTH, TKO HX BOAH ? 

C'rapa oiia cpeKa TjiKa, 

II OABaiKIIOCT II UeillTHHa, 195 

H caH.LHBa iiOHoK Mp.aKa. 

Ko iiiaTopy iiamii nar-ie, 

CTpaaia MHiije, iiojioh HOBa, 

A.A y cpi;y HaBcr uoch 

ii.iOHaMepHa 'leta oua. 200 

Beh Aua .leate yMpTii.tcHa, 

TptiKer Mapiio BHTe:t Byie 

Ms inaTopa MycTaiii-naine, 

Ka' 'ho oBny iMiiAa-H bY'K- 

„KaKBa ,^wocT?" Hnje aP-*oct, 205 

Kao rpoM jyiisK hoK ysMyni, 

Bonapac je nope obo, 

II ii,eroBH .laBii ji-yrH. 

IlyiiiKe xyK 

4,0MaM.i.yje ,\pyrn 3ByK. 210 

H c lU'THpii c uo.ia cTpane. 

Pp'iKa Baipa iLiane. 

CyHOBpai'ue Typnu cKa'iy, 

36yHno iix can, 

II MyCTa'Hiu rpj,Hii cxaH 215 

yaHHJaHO uocra Mope. 

Tamo Tpqe, temo oiijy 

Kao 6(ii iMaiie cjie'reH poj, 

4,a a' je TyljiiH, ji,a, .m CBOJ, 

C^iena iiyiiiKa hc pas^Hpa. 220 ■ill r.'iac paibeuBX MCTea MHoacii 

KoiLH Tpqe TV,;' onyA, 

H i'yni'y.io.M iii»iiTiiciiyTH 

BoatJH, BH'iy, TO je cy^. 

Jynaiv Mapico Apy^'^y v.o,\e. o.'S 

llpe,; n.inie ,ji^ c/rpax h cjipT, 

Ilymita ucpiia ii Jiaw upT 

Ky,; iiay.Mii iipaiinaT' ne ana. 

T]iM icypmyjui upHOKo'iiiiiie 

TIpeiipequT' My AaAii nyT, 230 

A^' pa;jjapeH Tiirap .i.yT 

3a cue pane ue pasOiipa. 

CjoatHO, Spako, Bor je c Hawia, 

C^OMnLe ce upa'/KJa Moii, 

Apvffi'ja (>HJe ca cbhx cTpaua 235 

A nojiaffle iipna Hoii. 

„I],e;ieTH?" 

^^Eicype."" 

To cy peqii caMoaHane, 

TypicoM rp/vie pane. 240 

Tpii KpBaua Ayra caTa 

Tpajo c.ieiiii fioj, 

4,0K H 30pa He yKase 

.llIK 3a'iy})(!H CBOJ. 

Mapica pane miiTCTiLie, 245 

npniciaii.a ce Apyiio" u-'ieA, 
A TypniiMa uaK^ieH jeA 
KiiBiio cpue aroponaAU. 
OBaj xyAH Tpita 6poj ! 

236. :i37. „II,c-ieTu" „Eicype " Obo he Oiitu no CBoj 
upiuHUH ibiixoBa puTua ;io3iiHKa, 3a iuto cy lecio yauMa.m 
II xaKe pe>iu Koje ueiiajy uuKaKa aaaneiLa. 41 Ouaj thChh 3a ce 6oj ! 

(J 6eCH0M HHIvOM CBH HaBll.lC 
/l,a HX 110TilM;iHe. 

Aa' hm (5eAa Ha iiyr craje, 
Xu'l'pO XHTH KoHcraiiTHii 
BoiapHca M^iatjH cuh 
C (5paKoM (5paKH noMoL hoch. 
Hosa 6nTKa aaMe'riin ce, 
HoBU TypKG cuatje ja^, 
H 6e3 pe,vt " f»e:j r.iaBe 
BercTBy ;vuy U-ieKa ca^. 
Ya uyr upefia KapajcKaKii 
G Heroa Ma.ioM, HaTpenoM ; 
K.iaaitu JHKii, l'pi;n ^lauH, 
Tp 3.1H.H Bpare apary 3.10JI. 

Cyimo paHO ypami.io, 
^lyAeiiH ce 3opy uuxa : 
r^e je OHa rypcKa BOJCKa 
Jyiiep CTpamHa h naxHHTa. 
r^e cy chjihh luaiopoBH, 
Pai' .ih d.iaro MycTa't-uame, 
H TonoBH H aacTaBe '? 
IIjieH PpiiHJia caA nocTaine. 

SLuiAH KocTa 6paTy ciiemu, 
IIpeA H>H.\i Beceo Tpqa r^iac : 
r^e CH, MapKO, le^o ciaBe, 25u 2J5 260 265 270 275 253. — KoHCTUHTUH je 6no si.ia^n opai MapsoB. — 
Yuop. CT. 272. 

260. — KapajcKaKu, boI; rp'iKor ycTausa, po^ea 1782. 
r. H OH je Quo koa A.iuuuiue, a y rpisou ycTaaa/ yne- 
CTBOBao je y Aocia 6ojeBa u usBojeBao noSeAa. 4. Maja 1822. 
roA. y 6ojy koa Anpouo.iiica 6yAe TeuiKo pau>eH, 11 Apym 
Aaa yiipe. 42 IlaoaBiiiiiie cBiijy nac. 

llaAii AyuiMiiH, ciiJiacHy 6e,;a. 

H Haiua je iiodeAa. 

A.iH MapKO r.iac ue lyjc, 

Ofiyseo ra ueiiiiH Jipaii, l'SO 

H paAOCTH ypanaii 

y cyiwopy Hiii'icsana. 

3ap /;a oiinj He yaciiBa, 

Koj' BHIIOBHIIK jeCTO CBeHy? 

CBaKOM CTpyiiaK ^aspa cruate, 285 

Caiio TyatHH KHnpec inesiy. 
BecT c (iojiiinTa ^V'M'i 'I'pMH, 

C nyHHM IIOCH IwlHKOM pa^ocT, 

A;iH OBV Tepa JKa.iocT 

Ho Je^iaAy 3.iia y^eca. 290 

,, MapKO MpiaB" TKo Le OA ca,; 

Ha;; (ie^aMa jyiiaic hhth, 

Tko Ke CTBapax' AHUua, «iyAi', 

IIIto Ke CBBT 3a 6acHy mhhth. 

C itpHHM cpneji iiejau has, 295 

H cysaiia iiyxe pocu. 

Fac Apya^Hiia ce'riia jinua 

XjiaAHO Mapna xe^io hoch. 

Ax, Koj' poAy AViiia (!eme, 

KaAa Jyiop nanacr may, 300 

CaA 6e3AyuiaH, jipxaB ;ieain, 

PaAOCT KHBHOM Ayill'IflHIIIIV. 

CBaK, npiurryiia ooKpymein) 
C.Bor cnacaBna ji.ii ue^iHBii, 
y cysaMa icyriajy ra, 305 

Koje 3a 11.HM poA iipo.iiina. 
TaKO BHTca Mapno iiaAe 
CaM CBOjera sepTBa a''M, 43 Beher, ner' iiito iioBeivr imi^iv, 

UIto OABiijEHOCT Moiice c.Me.ia. 310 

n K&A AAJbHli nVTHHK CTpllHU 

Ilo.i.a BH^H Kapiu'iiHca, 
Je .in OBO, iiHTu, MecTO 
CnoMeH MaBHor BouayiHca. Eottapuc. 14. cyaoM. — 19 iriTa cipeiinTe. — 36. 
Hta.iocT ACJn. — 41. KiiA .\Te40u1e. — 43. Baiiiii Aycii Aa cy. 

— 44. saqMBjia — Hac, — 49. Ha 60J cTpaiiiuii. — 52. 
6ojunM panaw'. — 53. biiiuii suMe. — tj3. cpeAH 'lexe. — 
70. finin npaBO. — Tti. y 6oj. — 86. nayita. — 89. 06a- 
CTp.ia CBe. — 94. Kojii. — 99. ua cmpt. — 100. Bory 
Ayiiiy upeAajy. — 110. haah o6eA. — 120. Haine HcepiBe. — 
140. 11 Ha.jaAa oiac, — 143. y CTpyjaii'. — 144. c qciH- 
KOM. — 155. CTaMCo.i iiMa. — 158. Kpetiaiii ce APyJKon. 
163. onniTy. — 169. BHAe fiecae. — 170. tab 6e36pnsHO 
iio^eM. — 174. n3 AajieKa. — 177. tako Mope. — 179. 
MBAe Mecia. — 184. Aofiap ce yAec. — 204. r.iaAHO. — 
241. ipH AyraiKa rposHa. — 251. c 6ecnnM ilihkom caA 
Hasaae. — 256. Hoee opaliusMaje boad. — 257. fipso 6nTKa. 

— 258. 6p30 TypKe. — 261. ha' nyi lyBa — 264 njare 
Bpary. — 268. jyqe. — 282. cyMopoM ce yryuiyje. — 283. 
ouaj nejia nacrn. — 289. ony jypn. — 290. OTposHuaa 
cBase cpete. — 297. Jipna jHaa. — 300. KaA sjoBOAHa. 

„CeAMnua" 1853. 6p. 13, 20, 47. MHJIAH H BOJAHA 
(bajiaaa) CTpaniHO pn>!e sani^-BeTap, 

TpeciiK MjiaTH Ciop h pacr, 
Cbv upnpoAy oOyatMa 

O.iyjuHc upeKa B.iacr. 
MoApHM AyH'ii* BiuoM I'pyBa ; 5 

Opyhau, Kora aou cboj lyua ! 

Cpe,; AyuaBa ua laMiuKy 

MpTBaiKH ce 'lyje r^ac: 
„IIoMaraJTe, iioiiaraJTe, 

„CycTuffie Hac .lyTii lac." — 10 

„Bor Heit BaM je y noMotiH, 
„Ty cy c^iade ^pyre moKh." 

Bypa (5ecflH, Tayiac Ijiina, 

Gjiad ce laMai; upesHJa, 
■^ac ce c xyitoM y uhc 6aua, 15 

^.•M y 6e3AHy ca^aja, 
H Kao (55^pe upeKa BjiiiAa 
C'rpax Ma^aHa iianaAa. 

Ha laji'iflliy r^ac no3uaje. 

To je jiena Bojaua, 20 

Me3HMHua crape majice 

SapyiHHiia Mujiaaa. 45 „Ko MH cnaco Moje 6ahvo, 
„/l,atiy, lUTo je li.eMy ApJiro." 

Ajih CBiiKor CTpax CHe()HBii, 25 

HcBepaH je Boji,a ^pyr, 
,CaMa HBK je napcKa Kpyica, 

„He Mos' ii.KiTin'' Tauaii a)'^-" 
Be^HH Mn.iaH uaMan r.io.vi, 
MpTBa cpija, .iiina (ivieAa. yo 

„3ap ce He6o saTBopiuo, 

„Te MH.iocTH Kpiije span? 
„CnacH APfiryj Biiniii.a chjio, 

aCiiacH c ;i.yAMa 'la.Mau .laK." 
TaKO Mn.ian kjicicK' snue, 35 

A^' ce noMoK He npnMH'ie. 

Bypa 6emn, Ta.iac cryna, 

Cjiao ce qajian pasAnpe, 
KpitKa, nyua ,\a. c' pasviyna, 

3eB ra soAe npoat^upe. 40 

Bpx .T,yTHTnx pene Bo.iinl 
Tpsa c' Apara ca^ HeBO.tna. 

A Mn.iany iipxRo cpiie 

MpTBUM crpaxoM uena ce; 
^yBCTBOM CBjia^aH JieJ)" xayiace 45 

MeV CBnpeiie 6ana ce. 
.ly^OBn ! tbojoj cxpacTH 
niTa cy rpo3He nanacrn ? ! 

„He 6oj MH ce, aapymime, 

,Ja caM TBoja o6paHa'' 50 41) TaKO BCTap no Bos^yxy 

Ceje peuH Mn^iana. 
Myite, Bp'i'jior, neHa (Je.ia 
HaA noAOM ra ouy:si'.ia. 

TajiacH, Tparo .tyra, 55 

Ta H BH ee rpjiare, 
He npeiniie 6pA0M nyra, 

Aparor Aparoj uyoTHre. 
H AOCTime MH.iaH ^pary 
.Ly6oB ifcciiy ^aje cnary. eo 

}Ky]iuo dopii (•' ca o.iyjosi, 

H 'ra^iaca ceqe upyA, 
A;i' je Apary cbcct U3Aa4a, . 

4,a OjiaKffla iteiiy 'rpy,;. 
CaMO jeAiia Boacja Moti 65 

Moace aoKh y eomoK. 

Bypa 6(!CHH, ueiap jtuqe, 

BHXop-'rajiac paiiiiieke. 
JcAaH peacH, Apyrii i;Biia, 

IleHy TpeKa AO'ie^f', to 

Join ce Aynaii ^ xyuoii (uipe.Ma, 
A./i' .'tyfioBua BHiue HOJia. 1. Cypuo y.jii Biijop-BeTa)). — -. AyO " pacr. — 4. 
cipacT. — 5. jiOApe AyHau Ba.ie. — 8. iipocTupe ce TyHiuii. 

- - 13, ra.iac jiyiia. — 15. y biic Bp;ba. — 17. cu^iua B.iaAa. 

— 18. iipoOaAa. — 19. ca lasma ce AoaiiB 'lyje. — 23. woje 
ciiace. — 2(). 6ypa Apyr. — 28. hc Anpuy t" BOAe upyr. — 
29. Hajian cieAH. — 30. cpue wprBo, Anne 6.ieAu. — 33. 
ciiacu, ciiacu. — 34. cnacii Apare oOpaa Apar. — 37. Ta^iac .lyiia. — 39. Kpnu, iiyua, ry(5ii c', roue. — 4o. a Mii.iafla. — 
15. 'ryroji CBjiaAau mq]j' na-ioiie. — 47. 48. o .tyOaau, tbojoj 
BjiacTH iiira cy cu.ie oiiacuocni V ! — 53. .">4. Oypa, iipo- 
uacT, iio.iue cii.ia yHtacoji ra oKpyjuii.ia. — 58. Apara Apa 
roj. — 62. ca Ta.iaca rfteBoa cayA — 63. oaa iiinuoM 6h 
Docrajia. — 64. AparoM ipyA. — Co. 66. a.r usAa.ia pyKy 
Mob. iiHKO 3KHBII y iioMot. — 69. jeAau aeuH, APyrn uhmh. 
— 70. Tpetii c xyKCM AOviehe. — 71. joiiire AywaB 6y- pou ceea. nTToAyuaBKa" 1843. fip. 1.' AECnOT MPA^ BPAHKOBHTi I. J,BjiAeceT .lexa 'Bypalj iiaiipeate ce, rpHse h MyiiH, 

4,BaAeceT Jiera ajthx cpncKOM 3a KpynoM nesHe. 
Byit Hfi pa!)a jarii,e, hut' KOiipnBa iihtomo boJig; 

IIopeA BpaiiKOBiiKa omiua iiaviu JKe.t:i. 
HpecTOji, na npecTOji! to je iit'cuTOM atepTBeniiK je^aH, 5 

CBe lace, cbg mhCjIii ir>(!My iiocBehyjc oh. 
Iloyia JKHBOTa, fljiaajciicTBa iio.iaK yaoyii.i'iia Ay ma 

PaAO he atepTBH a^th, cajio Aa hoch icpyfly. 
niTa je (5eAa seM.io, CBor iiapoAa iieiiiip 11 Tyra? 

niTa je na^ent 11 icpii 1 cTpami pasApaJKCHe n.ioA- 10 
H OH AOCTHate h^a; ho CTcnann hcboag onniTe, 

PacnpoM II CopdoM IIomhii.iih coac na xpon. 
HapoA My iipyaca cKiiHTap, 11 cxoryuH qyjy ce r.iacn: 

„SEejieo ch B^iaAy, me^ieo c' Hac, eBO nac. 
,l\ieAaj c jyra Mope, icaKO bo^ihc nponacHC Ba.i.a, ir, 

„TponiHa je .^lalja naniii, A<icnoTyj, h — c to(5om Bor". 
A.in hhiht' HHJe c;iaito.i.y(!HBOj repeTHO AyniH, 

Camo KaA neiHa hhrot seMAa oa ii>era Bcher. 
C B,iaA0M y pyuH ccah, cadiipa s^iaTO n dncep, 

H n)eroBOM C^iary j\,iihvi ce aaBHAHO cbbt. 20 

Ho doraTCTBO h BjiacT He j[,«jw ciiokojctbo atiiBOTa, 

H y 3jiaTHoj MMti nocreAH upna CpHra. 

I. — Iloc.ie cJipTii ByKa Bpaiisomiha iberoB com Xypa^ 
fino je y neiipnjaTCJbciBy ca At'tnoroM CxeBaHOM, a.ui ce 
noc-ie nSMiipu. 11 CTCBaii ra npcA CMpx or.iacii cbojhm iia- 
cjieAHUKOM. 49 iiii-iyA cjiijiia KO.ia h ysAHiie ca naicHTOM m^iopum 

Ka^ ra Typana Mau iipe,; co6om oocho repa. 
JapocT MaMH Behy no rpaAOBiiaa 6;iaro cicpiiBeno, 25 

H c rpyABe 3-iaTa rpAue ce crone pyme. 
r^e je caA AecuoT? JiecTO ibera aryjy TypuH, 

r^o6e, na^ie, pynie, ceuy, y poncTuo boab. 
CaM no Tyl)0j seMiBH ca cyiipyroM Kpiije ce xo^om, 

IIoiiiriKOU, upespeu ropue upo.iHBa cyae. 30 

A luaia crapa? ax, oay ho iipn3iiaje hhko, 

H Koj' 6'jaine BejHK, xylje caA B;iacTH CTiyma. 
„DeAaii"! -.Ka.io r' jeAHn, Apym c noAOiexoM iiyinrajy 

„TaKO uiiBa CBaKOM, xylje KaA JiyKAO rpauH". [iKaoKe: 
Ho je djiaro nsneo ! hok My Kyna Aynie cnoKojcTBo, 35 

HeK My fijieciiOM cbojhm pacxepa npny iie'ra.i. 
T KO Ke Ha 3.iaT0 naaiiT', KaA ce BHie: „Typnu re mnty, 

„y rpaAy naineM hhch deaaeAan BHine". 
Tko he Ha 6;iaro nasiiT', KaA npenapa aepure Kyje. 

Aa ra cyatna raso s.ioTBopy upnoji npeAa '? — 40 
H OH KpaAOM 6e5KH, y neanaH hoch ra A[i\)A, 

/l,HKy cpncTBa h 6.iecE; Tpa.iaBe pnao Kpiijy. 
Hah, JiyAa cyjeTO CBeiCKa, aoctoj'hctbo h aaaxo, 

29. — 1439. r. Typiin rjiat^y DpuMopajy TJyplieBa 
cnua Fprypa, sauoBeAQUKa CJieAepescsor, a* iim iipeAa Cjie- 
AepeBo, II oil 6yAe oABeAoii y JeApeHo. — "Byplje ca Je- 
pniioM II yiasapcM 6110 je npemao y YrapcKy Aa TpaiKii noMotn. 

37. — Hs VrapcKe 'BypaJ; AoJje y Bap, Kora Typun 
joui He 6exy ocbojii.ih, a.iii Mypar ctaAe paAHTir ah My ra 
Bapann iisAaAy, n 'Bypa^, fiojehii ce iiSAaje, uo6erue HoLy 
y ByABy, a oAax.ie OAe y Ay^poBHiis. Cy.iTaa je oOeha- 
Bao 4,y''P0Biaiii[Ma He caao cse o.iaro TJyp^eBo, nero n 
CBv seM.iy H.eroBy oa Koropa ao Bojawe, h Be.iime Tpro- 
Baise iiOR.iacTuue y cBOJoj AP-KaBn, aito jiy ra iiSAaAy; He 
yiiiue .lit TO, noiipeiu iiii paioii. AyopoBsaHii to OAfinjy, 
a 'Kypal), Aa 611 nx cnacao oa para, caM ce yK.ionn y yrapcsy. 

AABOPJK 4 50 ripainnna cajio ch th, nrpa ueTjinKa cnaKor. 
luuHoe luiaanaK upon uii;;Biiiiiyje cisy Tuojy ueny, -i-> 

r^e THiiiiiHa H Miip cjajne 3a 6eAe He 3Ha. 
A.i' li.KU'To.i.yilan 'loiseK Ha tihiiom hc Jiapii yrj.esAy 

3ri)a/un'H iipecTO.i ceuii, caJio ,'^a ii.h.mi' ciija. 
Epeanpe 6eAe a cipax, h c onacnocxH BpaLa ce Tsyp^e, 

Bpatia ce OTeiccrity, c ii.Ta'irM ra ]i]iiiMa scM^ta. sa 
CToryde 6eAna pane noKasyje, iiojioliu mine, 

AjiH At'CiiOTa yM xpoHa tbk cia^iHOCT r.ieAa. 
UrTa je HacKOK ii i)aT, una cy jKcpiBe iiOAaiiiiKa MHore, 

Cajiy poljciiy Khep Typ'iniiy ,v'je y OpaK. 
Bcyje, ne ana Tiipan nixa cy cpo^cTBa AydiiHe cneae, 55 

H ca CTpaxoM T)ypa^ naAeJKAy Tanixy bha"- 
/l,Ba iieAa, ARa coKo^ia, paAOCT Maji;H, a yrexa oiiy, 

/l,Ba 'leAa, yaaca ! ne bhac cyHqa Biime. 
He BHAe UAum mCo, AHBOTy He bdab CBexa, 

II no CT]i5icnicy CBaKOM mran iix ncBopiinrc boah. go 
Sera cy Ty|niiiiia to raypaniiMa hohvac ropice, 

IIpaBAH Ail c yatacoM yacacan Bpaxii ce Ayr- 
Bee? iiopasii ona. H cpiie c' y iipciuia c/igah, 

CaMo B.iaAaii.a cxpacr KaApa je u6.iiy cxpxH. 
Heii je iipecxoji 'inxaB, h xy Ke nperopexH atepxBy, 65 50. — 1443. roA- AecnoT TJypal) y canesy ca VrpHMa 
ocj1o6oau oiieT Cp6njy oa Typaita. 

54. — Tiypal) je join iia lyM roAime iipo iipBor iiaAa 
CueAepena aoo CBOjy KLep Mapy cy.naiiv Mypary 3a aeuy. 

5^. — KaA je "Byvia^ oiiiiiiuo u3 Bapa y Ay^poBHiiB 
cyji'iaii MypaT uapeAu, le My ce ocjieiie 06a ciina iteroBa, 
rprjji II Cnnaij, Kojii cy Oiiyiii kca itera y JeApeay. ' 

Kao iiiTo ce U3 onora biia" B.iaAa AeciioTOBa niije y 
oiioj lucMii Bcpiio HpeACTaBAeiia. Ou , iipeua TaAauiH>eM 
iicToiiiijcKDM 3uaB>y, cajio biiaii 3.io C'p6iije, Koje AecnoTf 
Ci3 iiKaKr.e ii.erOBC itpiiBniie iipiiiiiicyje. Ta H casi je cbojhm cpoahhkom oj],p'o m^. 
TiiKo ca rpo30M icpiije ooecueheiia irpupo^a .mne 

KaA ysdyibeaa crpacT no'ncoiia paaysiy moK. 
Cano iipauAa h qecnocr na acM.tH napyj« Ayro, 

3a>ieT0 c nenpaB^'ioM nOA couom ofJpoii hoch. 70 
'Jiypljeua iLiaAa urra je ? Ha yAapuy c^aoamca xpcKa, 

C^yuaja ha' fcyAH BpeMena (ieAHa arpa. 
3-ioTiiopy 'lac jfiA'iOM, qac Apyi'OJie 6ana c' y neApa, 

II KOM MyjKH i\AiiM, cyi'pa My iio^h^*' I'HOB. 
TaKO ra sacTaHC cjipx, naK iirra? npn noc^ie^fteM qacy 75 

CaA BUAH> A<i ,16 cBe cyjivra, ceiiKa n j\mi. 
(JcTaBU 6jiaro a iipocTo.i, ocnuui Auopose rop^e, 

Cam r6, nar, XjiaAaH ciipaTH ce Jia^a y rpo6. 
Tab je caA iviaBa, iirro (ie;i iqiyae ffiiiBex' He snaAe ? 

Vj\e cy 6ypne ;iceAe, iiojierue srpaoHTW cbct? so 
HoBeie, cHiie 6yiaTa, leAO Cjia(>ocTii, cysa h (5eAe, 

niTa ce JiyAO f»anam Tpaatehn cpeky y cuy? 
yicpac, aoctoj'hctbo, h qmi, n s^iaTO, h Aparo uaMeite 

nixa je, KaA Be^mn ApcJieac Hanl^e Ha nac ? 
Il,e3ap ce BpaLa y Phm, cae cbct ropatecTByje k.ihkom, go 

S.iaTHa rpjie Ko.ia, H^eaapa to je Tpayii*. 
lI,P3ap Kaste: „6yAH", n iieo cbbt cjiyma ca CTpaxoM, 

C.iyiua H noBHHyje c', II,e3apa to je cn.ia. 
II Taj n^esap ca ch.iom, ca ciaBOM, ca npaCKOii 11 xyKOii 

KaKo MupHO je;Kn npuTHcnyT x.iaAHOM iliohom. 90 
Iloc.ie 'lOBeita iipB, noc-ie qpsa CMpaAeat h xpy^ieac, 

Iloc^ie Tpy^eata upax, to th je caaBa Haraa ! 
FjieAaj CHjiHa i'po().i.HinTa, Ty kocth jeae dea 'iHC.ia, 

IlHTaj no peAy : kocth, iHJe ^h ctb bh ? 
Ty je npocTaic, Ty B.iacHHK n nap, Ty lysen .lenoTOM, 95 

Ty je (loraTHp ; r,\Q ? kocth cy JBAHaKe cbhm. 
„^pcKH nyTHH'ie, ctoj, Taj npax hito Hora.iia raanm, 

„Bho caM ja, SHaui jh ? CTpamaH h yatacaH cbhm". 

4* 52 Oeaj npax, lUTO ra nera ra:jn ? cyjexe AyACice ! 

BhO, II ItpOTpta ilvJHOM 6p3HHOJI BBTpa. loo 

4,ecnoTa liyplja aiiinoT Aeito^eceT npecTuwe .lera. 

,/],eue,it'ceT .lera!" sauuAHO ahbh ce cueT. 
Oi'Ka.i ri»o(j ra Kpiije 'iCTiip' CTOjieha iisfipoja upoie, 

rUra je ca,\ liyitljeii MHoroffie.ujeMii bgk ? 
YsMH ueiHOCTH iipyi', Kaito atiiBOT asryie^a Majyiuaa, 105 

KaiiAa neiipnMCTHa rp;i,HOM na cBO,;y Mopa. 
Be'iHocT, HsyM.'biiBa pi^i ! MHpuja,;o ueicona iipeA h.om 

Cxanajy c' itpaTKH y lac, Cpso ji,a. npoJ^y k'o caH. 
Be'iuocT He^OMaiiiHa, Kojoj liiiiiiii.n Mcxo;vi He ;;a, 

Ouy saciyiKH, iiaic je iiaiuahcH th Tpy^;. no 

Koj' je OTe'iecTBy, koj' S-matiteMy mhojkho no^ay, 

^yBao. cnacaBao, bcmho tot ciioMnn.e cbct. 
Kora no nyxy jEunoTa ho thiuth cobccth (jOA^e, 

Taj npeKO rpo6a hoch ^yine cnoKojcTBa CviaAocr. 
CjipTHH, JKe.iiiiii ;iii C'laBy h cjajiiocT? eso th nvTa! 115 

OBy cjaJHOCT h 6^iecK ciao je yHHiUTHTH upu. 
Ka^ (5oraTCTBO h moK, Ka^ npecro.i h xa.inne CKViie, 

KaA Be,iH'iecTBO h Hac Tpy-ieacna pyma nejijia, 
Je/pa ^oopa j\eAa, H3 (5.iaTHora ^nacy co rpo6a; 

H y aulje^icKOM CTBopy n iipecio.iy setiHor .lexe; 120 
ITpHMajy HarpaAfi Ty, a cjaJHO Bpatiajy c' -[OAe, 

j\a, H Ha seii.iH jomx chomchom acHBe AyrnM. 
Taiio bciho uito je, y oicpyry bcihocth schbh, 

Tpy^ieat h cyjexe upax crpeca c' y HHUixa h npax. 

13. ope ce. — 14. Ke.iiio n uac. — 18. cajio KaA 
seM.ta HBMa oa. — 21. ue agjIB. — 36. CHarosi cbojom, 
— 37. Typinn tc niure. 88. y Haiuejiy rpaAy. — 40. cy- 
H£Uor. — 53. Mnorn(x). — 5'!. jbyCiiinae. — 63. K^iac. — 
90. TaoKOM II40M05I. — 112. cK.iau.ao, ciiacaBao. — 113. ue 
Tiiurre caeecTn. — 121. n cjajuuja — 133. bchhocth uBOTa. 

„Be4UKifi 6eorpaACKiri KaAenAapi,." 1852. CyjETHHKy /l,a CBCT Te6H nycro.ioBHT' mosp, 

/l,a ce 6e3JimH 'lyAC, 
/],a JiHK Ha Kpuajia tboj, na 3HAy 

Bjiejaii.a iipeAMcr dyAe: 
He Mapiim cToiuHe, TiicyLe MHore, 5 

BeAH Ha atepTBy a^th, 
3a ct'HKy cjiaBe, :!a Be'rpoBe ipyOe 

BesAyiHHO JtyAe K^iaTH. 
Yatac H ^yxa Aeue nacKa 

Tbof je TpHyM'i>a OAJeK 10 

II oraih, ctMa KOceKn i;BeTHa, 

C^iaBH TH rp03HH A'^JG 6j\eGK. 

Cse noAjie, 6ecoBecHe, cMyrAHBe .lyme 
ApysH cy npncHU Tedn, 

IIpHTBOpCTBOM, .laSHHX HOTOKOM CySa 16 

Bjia3He npHB.iaqHui ce6H. 
Ha AO^pe (laiiaiii npoKjieTCTBa rpoMe, 

3amT' BHAe xyAOCT TBOjy; 
HeK HAY A0(5pH, caMO KaA Myamt 

HecMe TH oAyTKC nojy. 20 

Ho Marja rpaje He 3a naBcK, 

Bpeme je yinTe.t cbhm', 
KaA ciine HCTnaa, mxa cii OHAa 

C rp03HIIM TpnyMiDOM TBOJHll ? 

Kojoj CH KpB.iy ciyatao, c.iaB:i 25 

CKBcpne TH SKepTBe raaa ; 54 Ha i).iai\i AP-ia, "e Ha ij.iocth 

Bjiaroc;ioB upaBii c,ia3«. 
KaM' caA H3MHpHe h rpyde h xuaai; 

Mpcicome HJicHy tbom? 30 

.laciiaii.e tiyra, kjTe u necjie 

CpyincHOM HAO.iy sjiom. 
Te Ma;ie Tuoje cxaiLiaBe o'ih 

CrpoiiOTHa cpua th snaK 

8^10BapH0M HCke MHTHTH Cy30M, 35 

KaA rpooa 3rpa6u xe !\ipaK. 
UuHaaeH cBaicHX ropAUH'* cbutokhx, 

UIto r;iynoM 3aceH>yjy bha, 
Ca jeAnnirt A^'-'i'Ma npeA BCicosa Aiiu,m 

CTajaKeiii, jtyACTey ua ctiia. -lo 

Tpasao o' citoiich? aJto f»e feoe 

C ymacoM cnoMHibaTH cbgt 
H Bora mo.iht' j\a, ce TaKBa 

He pOAU BHuie aBei. 11. pyiiieli' — 2i. c uiiuiiM. — '21. iioxna.ia iipaiia. 
— llaueljy cr. 32. ii 33: A^ rposuy iipom.ioct paciiarpar" 
woHcem — Bpejie tii iiacraBJba poK, — CiipaBAaj sa bgh- 
Hocr KpBHiiHKy Ayiiiy, — Han.iaTy uiiire kpbh tok. — 34. 
passparHa upua. — 42. HapaiuTaj cuoMiiH,aT' .M.iaA- — 44. 
Biiuie noTpaA- 

PyKoiiiic. CPnCKH HAPOA 

II 

HieroBa cyA^MHa „ByAH cpetiaH, o iobcio, 

„VjRZ HiiaJTe He6a Aap," 

TaKO cy,\f»a MaTH pete, 

KaA C03Aa,;e yauy Tuap. 

„ByA'Te cpeKnu, a.iH npaB^a 5 

„HeK BaM ocue nyTHH Kpyr, 

,OTpacT H nopoK n neupaB^ia 

„CBaKe 6eAe jecie Apyi'-" 

H HapoAH noAHrome c', 
Bnuie Kpeimn, dnoie c.iaBHH, 10 

II BHAemft IIOCTDA jaBHH 

KaKO crpacT'iia npeAaAOiue c'. 

Phm Bp.iHHosi CBaKor poAa 

<Xo He6eca noneH.e ce, 

Aa' ra ropAOCT y npax cxpece 15 

H CTpouoTHOCT xpy^ior ujiOAa. 

CaMO upaBAa, caMO necHOCT 

Be'iHa cTOJu Kao BeqnocT ! 

TaA' npncTynn u Cpoiija 
Ko (5ornn.a CBeTa, 20 

„Mojy seM^by MpaK ofiBiija, 
„Hht' nasi paAOCT nwn. 56 „/l,aj ;;03B0.ui, jiaJKu cpc'Le, 
„/i,a. n Hame nAem 

,Jl',^HOM BKJCH OBOr CBCTa 25 

^lUxa je a.iaTiio upejie." 

^npaBCAno je — poKne cvAfia — 
„Heic iicTHiic ysMj' iirrirr, 
^IIpaBAy Ay6e, 'lecHocr iiiTyjy 
^IliiK Ke n.iiJia cpcha uirr'!" 30 

H CpoHJa, (tiiBina iiiiiin;!, 
IIo/iHaie CO M3 rHOJHiirra, 
Haiipe^yje, pacre, uueTa, 
CaA CtoacHJer pyKonjieia. 
Tac cy Cjh^h rycTH JiecH, 35 

CaAa HHiy ce^ia, Been. 
CfiyA paAHUocT, c ibosi HMiiH.e, 
Cbya y 3toi;i.ii ().iarocTaii.e. 
3aK0H BOji.y uaMor creacc, 
yLy6oB (JpaTCTBa cojys Beate. 40 

CaA II iiayiia ^yq 3a(5jiHCTa. 
Heryje ra pyica 'incTa. 
niKO^ie, upKue, jiaHacTHpH — 
CnyA iio()oatiiocT oae iiiiipii. 
BjiaroMOBOM cBeTor Case, 45 

CpncKor CHHa, cpncite Mane. 
3eMAa iiocra nao paj. 

Aa' na CKopo metjy AyAe 
yitteiiia ce iiiKOAua crpacT, 
CnaK iio.iaJKe y tom 'I'pyAe, 50 

/l,a iipeoTMe ce(5H B;iacT, 
FayeK' iipaBAy, no iiec.iosH 
Maq iia (jjiara ji,im(i (IpaT, 57 y HeMiXii.e HCTOJ ji03H, 

Ouaj icoChh pacTO bjUit. 55 

CpncKa 3eMAa HBJe Biime 

IIIto je dHjia: pajciui Bpr, 

TasAopoM ce cpeKa ^pame, 

H npunocH qapcTBy cwpr. 

CxporHM OKOM cyAfia iipami eo 

Bem'iHHHJa OBor Tpar, 
A;i' Kao upaBa xoKe MaTH 
no()0.iinan,a Ha'imi d.iar. 
J(»mTo Bohy 3eMAH ;i,aje 
Hero fl,o caA BHcnpenocT, 65 

KaA CBaK* HJia 3a >ihm xaje, 
CTumaLe ce Ba^bAa 3j10ct. 
B.iecKOM cpetHor BojcBaii.a 
TIporyiacH ce Ayu'iK ^^V> 
TpiiKa My ce seMjta K;iaH.a 70 

n npHHOCH ce6' Ha AJip- 
MjiorH APyrH joiiit' napoAH 
CpncKOJ c.iyate Kpynii caA. 
HpnapeH cjiaBOM npeBocxoAH 
y Jesponn CBaicii rpaA. 75 

Cfljia, cjaJHOCT, BeyiHiecTBO, 
CaaKe npcTe s.iaxHH n^OA, 
H3o6Hji'e H 6oraTCTRO 
HpeysHece cpncKH poA- 

Aj\' nopouH He npecrajy, go 

CxpacT ysHMiie ja'in Jiax, 
PasyMHH ce ne Cjiyiiiajy, 
Beiii'inHHJa cnyAa TMa. 
Ohao CHHy o'lPi BaAH, 58 Hht' ra ffia.in oxau cipor, 85 

Obab 6paT 6eAH pa^H, 

n nporaii.a (Jpaxa citor. 

C.MpT Oi\ CHiia oxau hhah, 

IIpHpoAa ce 3rpo3H CBa, 

II,ap noA pyKOM c-iyre na^a, 90 

Oa AiiH nil A^H ceha 3^a. 

^BiiAiini, MaJKO, peicHe cyA(5a, 
„TBOJe ACite Ae^a, 
„Je JH MOKHO, A" Cp6iija 
,CaA ocrane ^e^a? 95 

„IIoBpaTH ax npaBosi nyxy, 
„TaKO UBGT He i;BDTa, 
„0a cjaJHOCTH AOcaAaimte 
„B.e\i(i <5ht' hh MCAa." — 
Ho 3ajiyAy cbh cobcth loo 

TAe CTpacT AyAC uyiiia, 
Cbo ce BeliOM rpexy orpeiiH 
Sad^yljeiior Ayuiii- 
BpaHKOBHLa 3;io6a sbmah 
Kpajii.y nponacT ciLiere, i05 

A.i' ce Har^ocT iie ofenpe, 
KaKBe UHHH inTBTe. 
SoMJta crpaAa, Aeua iiiiniTe, 
C'rpax H ymac CByAa, 

Hhko MHpHO ne yxHBa no 

njioAe CBora I'pyAa. 
TaMO TypitH iia.ie, ceKy, 
TaM' BOAC y poiicTBO, 90 — no OHAainH.eM iicioimickom aiiaiby uap .Vpoiii 
je uoniuyo oa ByKaiuuua y lIopoAiniAy (1.'567). 59 A cecTpHKii iipeiinpy ce 

Muje je rociioACTUo. 115 

Oa acyiiaHCTiia 6m KpajieBCTBO, 

0,1 Kpa.ieBCTBii uapcTBO, 

Hecorjiac'jeii 3eiiji.a cpucKa 

GmiAfi Ha AecuoTCTBO. 

MecTO Mase caA je ceHKa, 120 

Toiha H JipaK mecTO 6mcka, 

Ilo.ie Tyre, cysua pcKa, 

OiiiuTa seMAH HeBOAa. 

„noMeAaJTe, peKne c]',\6ii, 
„Baine Cjiase Kpaj je Ty, 125 

„JouiT sa Ma;io iia he cpiiCTBy 
„Tyl)HH cpyCnx' (viaBy csy. 
„lIoKaJTe ce, npHcrynHTe 
..Ha ocTaB.icH npaitAe nyx, 
,,(jBoje iieH'Te, jiyS'xe Mory, 130 

,,y CHOiiy je jaiH upyx". — 
A.iH TKO Ke saApaiam 
CTpoiiOT.BHBH HpaBonaA? 
CtpacT je Cjiena, rAe Ta B.iaAa, 
Ty He UBeia 6-iaroAaT. 135 

IlaKOCT, s.ioda, jeA ocBexe 
0Ay3AajiH CBojy B;iacT, 
y deui'iHfty nopoK bojh 
Her' y Aoopy TpasHi' c.iacT. 
Hor.iaBapcTBa npHMep Byie 140 

CTOTHHaiia Apyre k a.iy, 
Marep xpyje Aecnoi CBOjy, 
B.iarocaoBa nma .1' ly ? 

142. — jlaaap Jepiiay. 60 Gufl, AoaoBe k ipoHy CBOMe 
CyA(5a jtarep Cp(5fljy: 145 

„BeK je npeiae ;Vi c'-~OBaKa 
„Be3aitOH'a c.ioMiijy". 
Gyse poHH JiaTii soMjLa, 
A;i' ii])aneAan hhah cy^, 
/I,BOCTpyKa ca,; majun Tyra 150 

HpHTHCKyje CtoAH]' rpy,i. 
Tko ke cnacTii oreMecTBo 
KaA CBaic' pyma potjen ao" ? 
Bpara iiiiipn CMe^epeBO 
/lymMaHnny caMO cbom. 155 

H3 iiinvia n iieciore 
CpiliiH iipyata poiicTBy Bjiar, 
BojiH c.iyffiHT" H TypiHHy, 
Hero A'l 'ly B.ia/ia upax. 
Hnje ^1' Kpajii.e biuik npoiiacxH, 100 

KaA AO OBor Aoby CTpacTH 
/l,a ce MOBCK KO.'i.o caM? 

C TaiUtOM (JCAOM H AecnOTCTBO 

YracH ce, c h.hm rocnoACTBO, 

H B^aAaffca cpiiCKor cpaM. iso 

* * 

3amT' Mil cyae ootokom 
Hh3 oftpase xeicy, 
KaA ce mhmh BpaLajy 154. — KaA je cyjixau MexjiCA saiiojiuTHO no Apyni 
nj'T Ha CMCAepeuo, y uoae je ii.iaAajia AeciiOTima Je.ieua 
ca seiOM CTCBauoM ToM.iiiieBiiliCiM, 11 y komc je Oii.io iie- 
lUTO yrapcKe itojcKe, ('.MCAcpeBuii ucaaAnBOAiiii TiiMe iiaaljy 
upeA cyjiTaHa 11 iipcAaAy My KjbyieBC. TaKO je iipoiiao 110- 
CJieAftH ociaraK Aecuorose APJKaBe 20. jyua 14;)9. roA- 61 li uiKiiuacTOMe Besy. 

CiiyAii "JaMii, cByA:i Mpaic, no 

Hhivv cyiiua Jinue 

Hut' Becejta KaKaB Tpar, 

Hht neBajy iithup. 

/l,Be CTOTHHe THcyha 

/l,eiie nocTa po6;te, 175 

Ilyna HerAa Cpdiija 

CaA je cyniTe r|)od.i.e. 

Ta^ cy ce-ia iise'rajia, 

Ty je nycToin Jipauua, 

,l,pyMOBe je iipnTHCJia I80 

niysia Heupo3pa'iHii; 

y H.OJ KHBH Cp6lIH CaA, 

CyaaMa co xpann. 

Oa HaiiacTH iiiynaA xpacT 

JeABa ibera opaHH, 185 

UIto je HMiio, caA ne.Ma, 

Huiut' fteroBo imje, 

CaMO MaBy ciipoMax 

Oa TypiHHa itpHJe. 

noACMex nocxa hbehhoct, 190 

IIoACMex Ay6oB ncxa, 

Hht' 3Ha rypcKa cypoBocT 

niTa je HeacHocT imcra. 

Majua c ahih bito niia 

HepKy Ha yAajy, 195 

Ho cyrpa je Bapsapn 

3a HOBue iipoAajy. 

3i!0Ha cpncKa ywyKHy, 

UpKBO yieate ro.ie, 

Bt'AHH ipaate noA seii/bOM 200 

4,a ce Bory mom. 62 yiiijiiiiiiTa iiycxa cy, 

CyjeucpcTno crynii, 

y Hesiiaiby uaryuiio 

Ha]K»A nam 3iir.iyiiH. 205 

Ax, ;iiajiocTH, je .in Ka,i 

JapKO cyH^e bh^'-io, 

/l,a jo icojy join 3eMJ.y 

TaiiBO 6eACTB0 cthmo ? 

KyA roA okom nor^e^aiii, 210 

HeMep, jaA n (io/ia, 

Camy jiaxep potjeiiy 

HaiiyiuTajy 'le^a. 

JeAiiu 6eaje y scMJte 

TyijHHCue h ^a-tne, 215 

/l,pyrH c Bopoji iipnMajy 

Oa Typinna qa^iMe. 

Be.iiiK ncTAa Cpda 6])0j 

Ha mayio ce ctoiiii, 

II iHTO ocTa, HHJe CBoj, 220 

Cbja ra naiiacT ico6h. 

BepOM 3CM;L0M pacTaB.beH, 

Pacyr h coicpyiiieH 

(!a fieAesia Biija co, 

OxyCi My cTani;a cpyiiicn. 225 

3a CBor 6paTa ne una 6paT, 

He 3Ha kIiii 3a JiaJKy 

II H3 CBBTa IllH.I.e CHH 

no3ApaBe 6a6aJKy. 

Ohai' ^ojiecT A'lHii ra, 230 

Oba« pax ra itocii 

KyA roA HA", ca C060.M 

KBac Hecpehe Hocn. 

3.10 no'iniM\ ropo jomx 63 Yciiox Jiy ce Bpalia, 235 

I'aM TpeiiyraK y^/iodim 

HiioiiiiKO cxBaliii. 

Taito ncTHp' cro^eKa 

yAii.i. 6e4ii Tpaje, 

H iniKaiiBH cy/;oa iipai: 240 

HaAeatA" He A^jo. BuAHiii, ciipTHii, KaKO crpaniHO 
THeB BMinifcera npyata pysy, 
KaA Hac cxpacTH y 3j10 cByi;y, 
H cTpouoTHe (5ypa Bo.Le. 245 

Cnopo HAe, aj' asBecHO 
Ka3H BoKJa cyMibe nnje, 
HIto cnopHJe to CTpauiHHJe 
rpeiuBim; n^aLa CBOje rpexe. 
II yuyie 'lait hcbbho 250 

y oeanepHe narii.e 6aqa 
Tpex 3^ocpAHH upaoTaua. — 
/I,ejio cTpaniHO, a^' hcthho! 

* * 

IIor.ieAaJTe Cpdajy, 

Ile'uuna u Tyacna 255 

TeniKe hoch OKOBe 

Ayror poDCTBa cyana, 

.lime jiaJKe yBe.io 

Cpite nyHO paHi'i, 

CjiaBHa HerAa CpCHJa 260 

CaAa je HeanaHa! 

MecTO Benqa itapcKora 64 UpHH ll])lIBe3 HOCH, 
I'l CMIlltenO MU.IOCTH 

KyA roA H^e, npocH. 

A^u Hf'sia uomoKh; 265 

Je^aH pe^iH Aaje, 

Apyrn 371o6hhm noACJiexoM 

JouiT joj Ha xao craje : 

„Vfl,e cy TBOJH cHHOBn, 

„Ohh XO^lH, JiyAH) 270 

„Kojn Miira.i.axy y cpehii 

„BH'rn BHino .tyAH? 

„Hhth coBecT wymaxy, 

„Hht' saKOHe CBexa, 

„Bo}i y Maiy Apataxy 275 

„yl.a CBa cpeka nBcra. 

„Pa3yM, Apara, hck B^iaAa, 

„A lie nycxa ciiara, 

„Be3 uaMCTH chjui CBa 

„OTHAe 6e3 xpara", 280 

TaitO MJiJKa yKope 

Mopa joiiiT Aa Cjiyina, 

y fSesMepHoj jKa^ocTH 

n,eiia joj ce Ayma. 

HsMyueiia, upe3peua, 285 

IlyHa ropKHX jaAa, 

IIpeA npecTo.ioM cyA^Jane 

Kao MpTBa iiaAa: 

„JeCH a' TBpAO CHHMBjia, 

„(> 6orHH>o CBeTa, 29o 

„IlCTpC()HTn HapOA MOJ 

„Ca iioiipmiiTa CBeTa. 
„/l,yro Tpncx, iioahgcox 65 „1IIto c' hoahcth Moa;e, 

,BeAy, HaiiacT h Mj'Ke, 295 

,H AyinsiaHCKe Hoace. 

,Aji' je qoueic HOMohaH 

„/l,a HX An.he cuocH, 

,HapoA HHinTH; bhh, HeBHH, 

„CBaK onpomxaj iipocH. 300 

,HHcy Majia cxpaAaita, 

„^eTHp' nyna seKa, 

,0, yxo^iH npaBAiiB rneB, 

,y],aj HeBOjtu .leKa." 

C AliU.eyi 036H.I.HHM 305 

Ha npecTO.iy ce^n 

BorHiha cBe'ra, 

H y CKpHata.1 r.ieAH. 

Osy ApacH nopeA H>e 

y pyuaMa npasAa, 3io 

H OAcenaK npeACTaB^ia 

CBaKor Haraer paAa. 

HsaaA r^iaBe 6oriiibe 

Kpo3 od.'iaK npoapaqaH 

Kao aHfje.iaK cjieuin ce, 315 

ylHK MH.iocTH spaiiaH. 

ibynKa Ayra oko H>e 

niapHe nyraxa Kpaje, 

H 6orHH.a CpdnJH 

Obb pe»iH Aaje : 320 

„TemKH jecy okobh, 

,KoJH Te.10 THDITe, 

„TeinKO jecTe Cjiymaxn, 

„KaAa A^iia nnniTe. 

,Ho OA CBHJy 6o40Ba 325 

AABOPJi: 5 66 „HaJBeKa je Myna, 

„KaA TH COBeCT IipilTHCHe 

„Beni'iiiiinja 6pyKa. 

„rpex ;;obo;;b cTpuAaiLa, 

„3;io rpeiiiHiiKa Jiymi, 330 

„A^H Ka3H H TO xohe 

„j\a. c' 'loiieii nayiii. 

„fXa, ce lyBa iipiiiimia, 

„Koje Ha 3;io boac, 

,n KOJHM ce CTpaAaH.a 335 

„MHorocTpy'iHO ii.ioAe." — 

„0 (ioriiii.o MiLiocHa! 

— Cp(inja B03pa:jii : — 
„HapoA Moj Bell nosnaje 

„KoJH cy cpeKe Bpaaii. 340 

,,H^yBalie ce oa Tora, 

„na3uKe IIITO TBOpH, 

„H xHBcKe — " ,Ja cymftaM," 

— CyAoa oAroBopH. — 

„Hec.iora a nar.iocT jecT 345 

niKHBa.-B cpiicKor poAa, 

„OBe crpacTH iiajiipeiia 

^HecpeKe cy sroAa. 

„HeKa A^Hac ycTane, 

„CyTpa Le Bek nacni, 350 

„Jep je HarjiocT h pacnpa 

„npeArpo()'je uponacTH. 

„CBaKH ce()ii itpHB je caji 

„Ako yieaiii HiKfy, 

„A.Avi CH^ie cBeBiiinii.e 355 

„3^ionaMTHBe luioy. 

„Ohom pyicoM Bpaiiajy, h/ „KojoM cy yaejie, 

„/[& ce qoBBK ymyApH 

„To cy H>uxHe kclb. 360 

,JoinTJeAaH nyr upn^Hiiy 

„CpCJHMa hy /;aTH 

,IIpHJiHKa H Bpemo jecT 

^oiiiuTii cpeKe JiaTU. 

,,Ca paaysiOM cxBaKena 365 

„Cpe^y HOCH CBHffle, 

,IIponyniTena iiiiKaAa 

„Ho Bpaha ce biiiiic. 

,ynoTpe6'Te na yBap 

„IU.T0 Baji 3ro,;a ,vije, 870 

„noc;ieAii.H je obo poK, 

„Vji,e BaM cpeta cjaje." — 

„IIlTa Aa paAH napoA Moj ? 
„0, dornii.o Apara, 

„/],a c' He jiHiiiH HiiiaAa sio 

,BiimH.er XBora djiara." — 

„HoKa cjyma c paa^opoM, 
„IIIto my paayM bbjiu, 
„II HCKa ra CTpacTHMa 
„3aryinHT' ne xejiH. 380 

„Xpa6pocT jecTO ;iena CTBap, 
„A.i' je jaiia MyApocT, 
„Hhth Moae aa Ayro 
„II,apeBaTn jiyAOCT. 

„HeKa deacH oa ccHKe, 385 

„yBeK cyraHocT xpasii, 
„II 6ora'rcTBOM h 6pojeM 
„HeKa cede cHaatu. 68 ,OniIIT0J pO;\a KOpHCTll 

^IIOTHHUHTH CBOJJ', 390 

„nojeAHHU TO je UBCT 

„K cTa.iHOM cpelie CTpojy. 

„HeK!i 11:1311 Kora }ie 

„y3eTH 3a Apyra, 

„3ao H jiyiiait npiijn'reji. 395 

„To je npaiia Kyra. 

„HeKa 'repa oa ce6c 

„ycHJaHe r.iane, 

„H Koj' Tpaace noA onniTOM 

„CBOJe jH»iHe C;iaBe. 400 

,./l,oupo Baiiiy CMaTpajre 

„rioBeciiuuy ciapy, 

„H npii'iHHe casHaJTC 

„/],ocaAainH,t'M KBapy. 

„noReK Ty!)OM norpeniKOM 405 

„y>iBTH ce ffie;iH, 

,3ainT' BH He 6a concTBeaoM 

„Uo^30BaT' ce xxe^iH? 

„ra3yM, ciory h pa36op 

„HeKa Cp6HH rpaacH, 4io 

„Ako mhmh Mei>y jtyAMii 

„H OH lUTO Ail BaacH. 

„/l,06p0JKe.LHH COBOTH 

„Obh jecy mojh, 

^nponBOTaTii ha' naXHT' 415 

„CaAa AO Bac ctojh." - 

TaKO pcKHe 6oruH.a, 

Okobc pa3yiyiia, 

11 pOA cpnCKH OCTaBH, 

HeKa Aa-i>fi cTvna. 420 69 Jom ce 3a )f>OM osaj Mac 
y o6j\a,KY "lyje : 
„CBaKH cpehy ceoH caM 
„Ao()py H4' 34y Kyje." 4. casAaAe. — 14. noiiniie ce. — :!4. pyKoseia. 

— 40. AyCaB. cajya. — 43. MoiiacTiipn. — 54. (nejia). 
■ 74. npeaacxoAii. — 91. ua Aau. — 100. caseTH. 

— 101. iiopoB ceecT ae c^iyiiia. — 106. ha ce CwiaSo 
CTpacT o63iipe. — 107. ii ua oae 6eAe. — 170. csyAa 
TOH.a. — 1U3. Ji>y6aB qucTa. — 202. onycxe, — 209. laBBO 
raqacT'je. — 221. pacuen.teH — 223. caicpyineQ 6opH ce. 

— 235. ycnex ra npnxBaha. — 239. jeAaaE'. — 273. ca- 
BBT. — 327. casecT. — 377. caseie. — 413. caseTn. — 

415. BjI' HaMUT'. 

„BeorpaACKia Be.iiiKii Ka.ieBAapTj." 1853. AABOPJE HA nOJby KOCOBy I 1. f 

r^e je HpHspeH, cjiaBHH rpa^, 

Tab cy i;apcKH ABopu ? 
r^e /l,yni:moB 3ji;iTHn bbk, 

UIto 'lyAeca cTBopH? 
Cbb nporyxa Kocobo 5 

Oac cpucKa waBa, 
r^e cy 6aAu rpaAOBH 

CaAa pacTc Tpaaa. 

KocoBo, npno noAe, th Cpda APyJ^e HCBepHH, 
KoMy i;BeTOM i;BeTam, kom An ce peciiiii xaKO? 10 

BecHOM cyBo TBOje npojieiLyjera JlH^e neqa^iHO, 
A.i' npecKopoHe cnoMen (ieAe npoMennT' He 3Ham ; 

StapoM peKe tbojg sacymyjy oCipase it-iaatne, 
IIoTOKe cyaa Hamnx tko he ocymm' iirAa? 

KOHIHliy 3JiaT0TKaH0M 15 

0(5pKe ce ko^o cpeLe, 

oKhbot noBCK CBOJ noAMelie, 

Jln saApan cpehy 3a ce. 

Aa' cpeA paAa n ropAHae 

Hao 6eAa nsnenaAa, 20 

H ncBO.'bOM A^Hac crpaAa, 

IHto je jyiep cu-iho 6aA0. 71 r^e cy OHe iioCeAe, 

r^e TpVHM^H CJaJHH, 

Ka^a cpiiCKH uapeBU, 25 

BojeBaine c.iaBHH? 
y iiecnaMa iienaua 

Vaac hm caMii 'rpaje, 
/l,a noTOMKy iteKy cKop6 

H Tyry saAaje. SO 

Chthhiio, xjia^Ha boao, KyA OAome cipyje th jacHe, 
Koje Apyra cpeLe, He>ian.e. r^ieAame doj ? 

CuTHHi;o, Tyataa boao, kom npeAaAe KpBaBe cipyje, 
KaA ce fiiopriH naniH Aaine 3a HapoA na CMpr? 

KpBaao Anu,e TBOJe HCiiiipa pocnara Becna, 35 

KpsaBa cpua namer tko he iisanpaTH 60JI ? 

Kao acHBOTa Myrae cxpyje 

Ma.ia peua tok pas.iHBa, 

nyTyjykH Beta 6nBa 

Tyfjnii uaAOM, 'ryfjOM inxeTOM. 40 

H KaA 6yKHe, KaA Hapacxe, 

rpo() joj CHiBH Mope cnpaBJBa; 

TaKO cyA(5a HasaA ctaB-ia. 

IHto ce jyiep vsbhchjio. 

3. 

KyA ce TyatHo Bpaka aY-^ 45. 

y BBKOBe A<i-i>He, 
H pacMaxpa cnoiiene 

Be.iHinHOM CviaBHe ? 
•leno cyHiie cnjame, 72 MpaK a.i' (5p30 Aolje so 

3jiaTH0 BpcMe Cp6ajia 
PpaHy, 6h h npo}>e. 

^Hah," peKHe cpeha citeoTBaavHOM /l,eqancKora CHHy, 
H OH (5p30M pyKOM 6oJHH upHuacyje Ma^i. 

IIoKopH HapoAe MHore h j\a,Jh^(i, KpenocTH 3(5pHca. 55 
CaM ropAU HapnrpaA TpeneTHo H>era iiena. 

UlTa Toj KpaTH CHJiH odajiHTH Ky^e BusaHia? 
Ha cpcA nyia cjase saBHAHa cpexa ra CMpT. 

4,HaB0jiH, J[aa.hOAa, 

OipoBHTO ce.10 aa:io 60 

IIpOK.ieCTBO TH HMe A^-'IO, 

4,a Te Cp6HH c Tyrom qzTa. 

Kojer cjaJHOCT jeAsa rpAHH 

Kpyr Morame CMecTHT' cBeia 

Tone CBeTjiocT 6n yaera 65 

Tbojhm, jaAe, xyAHM jipaKOM. 

4. 

n.iaq'Te, cpncKH chhobh, 

Bama 3Be;jAa c.iuBHa 
Ca speHHKa aamese 

atajiocHa II TUBna. 70 

Tko Le CpncTBO A"3aTH, 

KaA uap Ay"'!^" ua^a, 
MecTO iipBe cjaJHOCTH 

CipacT H nopoK BjiaAa. 59. — MnciH ce, Aa je Ayi'iH yMpo Ha cbom uo- 
xoAy npoTUB UapiirpaAa y ce-iy AeBo.iu. '73 Xo.iM HHKOAHMCKUMaaeH, mTa'ryajHKpBaBHXo^MTaj, 75 
Pyicy Hii yiMij\A uapa ob,;o yljHiia Ause. 

HepoAUMjta nyie KOBapcruoM noxpeceHa rpAHHM, 
H HaA Te^iOB cy3e Kocobo ropKe poHH. 

Kaji' caA HeMaibHH aom, o6iLian iiopoAOM CJiaBHHM? 
Ca M.UAHM YpoineM AaBHO y rpo6y xpyHe. so 

XyAa Aymo ByKaniHHa, 

KaKO CH ce OHAa Bu.ia, 

KaA xe qapcKa raieApa CH.ia 

y KO.iadu Halje hhckoj? 

A.i' je rjaAuo B/iacT0.i.y(5ji>e, 35 

Kao KAep.iDBO aiija Mope, 

TcK iflTO no^e xo.ioct rope, 

BpHyTH ce Haxpar He ana. KpyHy Hocn ByKamaH 

BejiHK, ropA h cianaH, 90 

y CBOJ cn.iHOJ Cpouju 

Hhko Reiiy paBaa. 
Koj'ko ipaje saAyro 

OBa c.UBa KjieTa? 
Mhc.ihui Bnme Beuosa 95 

Hh TpH nvHa .iBTa. 

„rjieAaj cjaJHH rp6," B03Me3AHJe Hhkojih manlie, 
CpekHO HejiannLa jKpacH H>era njieae, 

75. — 58. cip. 90. CTHx. 

97. — HcTO ce xaKo mdcjih.io, Aa je ByKaiiiHHa y6iio 
aiyra uy HsKoaa ApcojeBuL, saA je 6esao uoc.ie naryfi- 
.teue 6urse na Mapnun (1371). (4 J,|iK{ie ApcojeBiiti. ByKammia s.ionue ydnja, 

Ciyra e^iyry nerja, ca,; no HeuepCTBy itapa. loo 

TyxH a' 3a H.HJie TKoro^ ? csa Cp6nja xysHO saneBa, 
UIto c' na ouiuTy npoiiacT xy^n y6Haa poAH. 

npH noAHOJKJy oipTHe pene 

Pacre rpexoM HanoieTO, 

H OTCTO jecT iipoK^ero, 105 

H iTOTOMKy xpyje cpeiy. 

KyA ce rpt'iiiiKi "Iubi'i: ch.iii, 

KaA cy KiiaTKii nauiii ,;aHii, 

TeK niTO iioljc ^,e ce cxaHH, 

noCerne th caiiaK cpehe. no 

6. 

Ta.Miiii Holiii iioiioliua, 

FposHO TH je jiHue, 
KaA 're oeen naiiaAHy 

0;iyje yCaue. 
Taiana hoJih TaMiiaia, 115 

.tyliH Cexy 'lacn, 
Ka^a noije Cp^aja 

BeAHa Aa c' yracH. 

lJ,pHO ce ninpii jaxo icao rjaAHiix icodaua o6mk, 
,J,hbjbh CMpaAHO H.era AsHJe HSBpse Kpaj. 120 

Ilyiue ce booh 3a itHMe, ne luxeAn ce Tpasa hh r.iaBa 
HaAa^ieiiO iipeA imim iipeAt'.ui APKliy oa cxpa 

HopeA 6ecHohe 11 3a;ia ityA njiyaca noKXC oipoBHO? 
TBOje, KocoBo, xa iipHXHcny deAa no^e. 

Bypa APMa nedo. seuAy, 125 

/l,a BOBAyiDHy cxpece iiikoay, HiuiacT niH.Le Bor napoAY, 

J,a OA^ii'ffiH i'|it'xe iiiuo^He. 

^•i' i^ JypoA iiaiiie cpue, 

3ii6opai!.'ba ^aKO xyry, 130 

n Hi'Bo.fcy cxpoje ^pyry 

HecMHCJiene uyJHe Kjab. BeAOM cTefhe Kocobo 

Jep TypqHH Hacxynii, 
3eM.T.y 'I'peneT odysc, 135 

.'lasap Bojcity Kynu. 
TAe CTe caAa m6<i,\na 

4,yraaHa fynaiiu ? 
Ho BeKn cy HaeeTH 

Her' jyHaniTBa snaun. 140 

HeBepa, itHKHv Mu.ioui, h Kocobo ApKhe oa CTpaxa, 
(Hesepy xaJHO hoch ijpHH y npcHMa Byn) 

XsaTa ce Kpn^iaTa JKAPJua, jyHaKy ce AyrajiaHH ahb6, 
n MypaT noA pyKOM CpoiiHa Ayiny d.iyje. 

HjiauiHO c' pasjiHBa BHKa, y xadopy dyna n Tyra. 145 
/l,a a' te nojise OBaj CpncTBv AOHera ipenex? 

KaAa ce c 6pera 3aK0Tp.ia 

Tko he CTBHy saApxam? 

Tko Le cyA^H na nyi ciaTU 

IHto je peK.ia x^ He (JyAe? 150 

ToiaK cpeLe K0jie6a ce, 

•loMHa ftosiy npniTe Kpiua, 

CpncKa BOJCKa npe6.ieAH.ia 

HopaateHa cyA^e xvkom. 76 8. 

CjaJHO cvHiie n.iaMOHo, 155 

KaKO c' OH^a (iiiwio, 
KaA je o6Aa.ii lUTiiroBa 

Tsoje jiHiie CKpa.io? 
Jecy ^1' Oii.in cpqaun 

GpCa^a jyHauii ; I60 

Jecy a' CTHAa AymiiaHH 

ByJHn 11 ouauH ? 

KocoBO KpBqa uo.in, y kpbh ce Ba.bajy Mpmn, 
lUnpoM MapcoBa cmpT no no^y paBHy oecHfl. 

TypcEa KOBapna cH^ia MHrauy ce cpiiCKy paaCnja, les 
H 6p3a y noMoL no^e^a Cp6y ip'iu. 

niTa TOM KpaiH jyaaiBTBy yrymuTH Asiije xhaPY? 
HaBBT, HeBepo, tboj 3eM-i>y y upno saBU. 

KaA ce jasH ByK y ropii, 

MapHO CTa/io ^eita Bpe^a, no 

IIjaBH HapoA cpiiCKU (icAa, 

KaA y 36)1-111 ByK ce jaBH. 

Oa By^iRana hmo obto 

CpncKOJ 3eM.i,H iiocTa snaHO, 

I],pHH aqah Kurocauo, 175 

4,a c' noTOMCTBo H>era rpo3H. BeCHa, nycTa nec^ioro, 
KhepH aACice auaje, 

164. — Mapc, rp'iKii rtor paTa. 

173. — JByKGH, upnii ciiu Hejiaftiin, soJH je paio- 

BaO Ca CBOJUH 6paT0M C'TeBUHOM IIpBOBeHiaHtlM. 77 r^e 6n 3H;i,ia ainneTH 

Ji,n Cp6HHa HHJe. 180 

^CAO CTpacTH, Hecpeho, 

Bpsa y c.ieuotiii, 
KaA CpdiiHa HecxaHe, 

KoM Keni OHAa noLH ? 
* 

XoAHTe, ceTiiH iioTOMHH, cupaB.taj're majtiH onejio, 135 
CflasHa uauiua Heivia Cpouja MpiBa .lesH. 

Hapo4 des CBecTH cieite, jep CTpaexn je ipsajy JiprBy, 
H Menoha ^yxa npnii joj HCKOiia rpod. 

r^e je Cp6uje rpoo? je .1' Kocobo^ Mapuua, HpiLiiin? 
Ax CBa (5eAHa :^eM.^a ohuith n.iaqeBHn je rpoo. 190 

CpncKH po^e, He upeKDAaj 
PposHe cy3e npojiHBaTH, 
MpTBa jieacH TBOja Main, 
TBOJa Cjiasa, iBoja AHKa. 

I],pHH MOBH HeHSr.iaAHH 195 

Ha rpo6y joj nainHC pean: 
,OBAe CpncTBa MaJKa agkh 
„0a CHHOBa yCujena." 

10. 

TyroM' TysH Kocobo, 

KaA 3HMa HacryuH, 200 

KaA My jiHue pyacnimo 

BpnxKa cjiana cpyuii. 
CcTHO noAe Kocobo ! 

jXoiia Le Tii itseLe; 
Aa' itBOT Hame cjaJHOCTii 205 

Hnrja iiuinc ueKe. 78 Bp30M BeuHa HoroM oKpeLe ce upupo^a BeiHO, 
n^iOAHy 3HMa jecea, npo.ielie 3HMy npaTH. 

/l,eTe nocTaje Jiyx, y jiyatecTBy jaB.i.a ce Ma6ocT, 
KpenKii, cTo^eTHH xpacT k Tpy.ieay naKjiOH hoch. 210 

TattO na^ajy .ly^n n itapcTBa CHaxaa n Baatna, 
TaKO AiHHa 11 Phm Aaano 3a(5BeHe .lese. 

Koj' 6HJarae 6oraT, c^iaBaH, 

n^ap iipejiyApH bh'ic cbtho, 

/I,a je OBAe CBe cyjexHO 215 

/l,a je TaniTa .Ly.icKa c^aBa. 

A.i' je n.iaxo Haiiie cpi;e 

n .laKOJie o'lH CBeia; 

BonnjyKn: „CBe cyjexa" 

3a cyjeroM TysiapaJio. 220 

11. 

Jecy .1' cano rpa^oBii, 

Je .111 uai)CTBo najio, 
Je a' Kocobo ocravio 

y6oro H Ma.io? 
Ax, lUTo yjia n.ioAOBD 225 

no upaxy ce B.-iaqe, 
IHto hm Tpara HecTa^e 

3aT0 My3a n.iaie. 

CpeA opyatja Ayraaa na caoopy 3aK0He Aaje, 

lIojaBy neHa^iioM ue.iii yAHB« c^ cb6t. 230 

Cesep II 3aiia4a Kpaj jyHuica npeysuocu cpety, 
ynaKpcT /lyiiiana 3aK0Hii JiyyipH ciane c'. 

214. — Cojiomou. 79 JKhbh -i' aaKOiiiiK oeaj ? o, .tyxa HJipoKa CBera ! 
3aK0H0AaBiia upu, aaKone mo.luu je^y. r^e cy OHU J,auu.ioiJii 235 

HeoueHH pyKonncH ? 

r^e ocTa.in .ii'Toiincii, 

BecTHTe.Lii cpiicuHX Ae.ia? 

Koj" nporyxa cany ciaay 

H Becnnue JipaK ynuiiiTii. 240 

^a ocTaHV ca cbum hhiuth. 

TaKO CpncTsy cy^oa peqe. 

12. 

I^pKBe Hamu 3HAarae 

Be.inKe u Kpacne, 
J\,a. y aeii.Ln ij.iHCTajy 245 

Ka' 'ho 3Be3Ae jacee. 
r^e cy caAa iipKBe le, 

/I,a .i' ocTaAe jeAna 
Oa BapBapcKa HanaAa 

lUe.ia, HenoBpeAHa. 250 

JKhio, ceAMOBpaTHa iKmio, lyBapHHqe iiapcKora seHna, 
BHBina cjaJHa caAa c.iennx JinineBa en ciaH. 

3a.iyA ciapa HueK ooHaB.ba ce ^.yinaHa c.iobom, 
n rp<iK0J cyjeTH xo.io apaeHCTBO ne Aa- 

TAe je neBaiia .ihk hsboauo j\,mEe cxnxnpe, 255 
Tag je CBeT.iiio Kpcr, xoue yp.iHiy caAa. 

235. — UapocTaBdiiK apxujeniicsona ^aan.ia. HsAao 
ra "B. AaHH^Hli „iKnBorn Kpa.ieBa 11 apxujeuiiCKona cpucKiix." 80 Xohem BC'ine saAyaiCiiiHe ? 
y npcHMa iipKBy sH^aj, 
H Cii aie.i.11 iioxoT ckh/vij, 

H yTBpAH cpue 'IlICTO. 260 

niTa noMaaty cno^a d.iecTH, 
KaA cy mhcih nyne aa.ia; 
Yiexa je ^yiiin Jia.ia, 
Tab (5.iaruiby atepTBa napa. 

13. 

KaA xpacTOBii naAajy, 265 

nixa je TpcT n 'rpasa? 
KaAa uapcTBa HCCTajy, 

lllra je Hawa Cjiasa ? 
Ce^aM AUBHEX ^yAcca, 

n.ioAe cxapor Bena, 270 

Cbb nporyTa BpeMCHa 

Bp30Te'!Ha pcKa. 

Cyiymaj rp^iHiie r.iac na Kocoey ryie iieqajiHO, 

n^iaqHO BHffiAaBH KOC Ty3H C' 0A3HBa TBOJOJ ; 

Hpkhh uTHqHiie Mac 3a mptbhm ysAHme Apyroji, 275 
Ax, H y necjiH CBOjy caiwa on;iaKyje ciipr. 

TaKO CTBopeae CBaKo y concTBCHOJ HeBo-iH pnAa, 
TaKO Ha jiHiiy seiiAe caiio je Tyra h njiai. 

cyjcTe H cyJBTCTBa, 

H necxa^He arpe CBexa, 28a 

Bp3a cy HaM Kparua .iCTa, 

JoniT je 6pate ko.io cpeLe. 

lUxa KOCOBCKy onjUKyjeiii 

IleTCTo.ieTHy rposiiy iiiTexy? 81 Be^a B^ia^a cay^ na cueiy, 285 

H yAap je cy4(5e (5.iH3y. 

14. 

IlHTain TAe cy rpaAouH, 

TAe cy uapcxBa MHora, 
KyA tojIkko npecTo.ie 

CyA^a cBpate crpora ; 290 

riHTaj 60Jb6, TAB je MHp, 

Tab je cpcLa CTajina, 
Vj\e He CTiise necpeha 
B;ieAa a neia.iaa. 

BeAa y nycTHH.n, 6eAa y rpaAy, y ciaHy h seen, 295 
BeAa rftanu CBaKH iipocrpaHe npeAe-i 3eM-i>e. 

3jiaT0 H CBH^a noKpHBa npcH neqaaHe h 6oAEe, 
HcnoA ociaexa CKop6 6pH2CAHBo Aasn cpqe ; 

PaAOCTH pexKe Kanjte y ropiHHH lesHy o6h.ihoj 
KpaTKe Bece;ia qace cioryda HanacT nparn. 300 KaA 036Hji>Ha CMpx nacTynn 

3aniT0 njaqeni, qoBeie, 

3ap cy 6ype siopcKe npeqe, 

Her' 6e36pHxaH MHp y 3eMjiH. 

C-iaBa, CH.ia h CoraTCXBo 305 

IIpoMeHAHB je o(5pa3 MpaKa, 

H ropAHita Taje cBaKa, 

H ocTiije Be^HO — HnniTa. AABOFJE PACnPA JbyBOBH 

nPH^HKOM BPAKOCOilETAHlIJA IbErOliOr H. K. liE.llI- 
MECTBA "PPAHUA JoClMiil lll'HOr KaA KpoTKOM TBTy, qoBeiecTBa ciiictb, 

CnpaB.i.aiiio noHan ycxiiliCHii ceeT, 
Ppimuja upaiHa h Hapo^a .].y(JoB 

Bop6H ce AMy: ^nj' je .lenmn ijBeT, 

„./len je TpeHyTaic, r^e .\iva cpua Hosna 5 

„HyBCTBa y jcAau ciiojaBajy crac." 

„,.ylenina je .tyCoB, tac csa cpua iiiiipoM 
„,.JeAHOMe Ansy fi-iaroAapun r.iac."" 

„Kao niTo ce 3Be3Ae Kyne oko .lyne, 

..C.iacrfi je ilpa'iHiix raiio ,\amn xop." 10 

„„Kao lUTO njiaHCTe cbbtjioct cynua oyAH, 

„^HapoAa Ay(5oB AHace (5.iaroTBop."" 1. — Tut, pHMCicn uap (79 — 81 no Xp.), oajiikobuo 
ce osrtHAHomLy, LpaBeAHOiuty, 6.iaroiiity u AOfipoTOii cpua 
Taso, Aa je ciiasn Aau Apacao sa nsryCibeH, saA unje Morao 
KaBO Aofipo yHHHiiTH. 3aT0 ra je uapoA h iiposeao „Ay6aB 
H c/iacT poAa AyACKora." 

3. — Fpanuje, y rp'iKOJ iiiiTo.ioriiju rpii Coaaacua 
CaLa sao ojnieBe npniaiaocTn, bcapocth h .byiisocTn. .S3 ..'•{Hiim .iH lUTO ^enrae oa pyate, kha ^BeTa? 

„Lip;mHlIX MHjlHHil TO JG pyKOBOT.'" 

.. ., Aa KiiAii cpeha iiiUHOua HHCTa, 15 

„„CBaKH ce ApyrH obom Maita itBOT."" 

.. HapoAua cpeha! a^ •'i' uyK OBy cxBaha? 

..KpnBo MOHapxa iipeAyseTaK 6.'iar; 
..Ta,; ce ca TyroM 6pa'iHoJ .i.y(j'BH npaha, 

,,1-boj je AO rpoda HeiipeiieHO ApJir.*" 20 

.. ..HapoAa .i.y()OB hhiuo rpooa crojii, 
,. „36pucaTii OBy koj" je KaAap upaK? 

., ,XpaMH cy n.eMy otcicctbo BeHHn; 
„„HeMa oMnsHe KpaTKOjtyiiHH 6paK."" 

.. Ilejia oqH3He, BC-inin, .LydoB dpa'ma, 25 

,H)OJ je jep neAR ore'iecTBO csex. 
..(l.iaAoctn HOCH CBOM .'ByoHMny c Heoa — * 

.. „ HiipoA naK HOCH ^ecMpriija iiBeT."" 

Cran'Te ca 6op6oM, Ase ahbho MHjiiiHe ! 

06e je KpacaH Bainux CBojcTua uap ; 30 

A.i' ce upBCHCTBOM caMO OHaj Aima, 

Koj' TaKBe jiydae aaciyatyje Aap. H B E K r.ie, noBnjeHO .leaiii y KO^ieimn ^exe JiajyiuHO. 

IlIieApo Ha ibera h3.iii A^pe jecxecTBO MHore. 
Oa()h xpany, Hery, OA^iyin My uomoKh pyicy, 

Ilponajio ABTe je to, c h.iim npeiimytiCTBo h Aiip- 
Aa' je uoA^ia c.iaCocT ! iioamht.i>uho cmciuh ce abtb, 5 

H KaA Kseiii, njaqe, lyscTBa npoCaja CBaKOM, 
.Ly6oB ra nysa. aoJh ; jiyKOM lyljom cnary npnKyn.i.a, 

11 OA A'iHa Ha a^h itospacxy Ijhiui BeheH. 
C peiH npBUM cioBOM nojaB.'ia ce npnpoAe HaroH, 

TpaacH, D MeHAHBa hyA necTaniHO TeKH na 3.10, lo 
.lyna, paaOHJa, rpa(5H, caMOBOAHO Hmre h Apeun, 

BHAymKa, CBeLa, ha' Hoat sa^asa 3;ia je aeMy. 
KpniiH, joryHH c', maaiie, yMHAaaa ce, xoLe h neKe. 

C TaKBOM tyAH ciaecoM Beuy Aocnesa apejioji. 
CaA TBK r^asy AH^e ao jyiep cjia6o CTBopeH.e, 15 

BojbOM CO KpenH, h cbct rpa().i.HBan CMaipa 3a CBOJ. 
OcMexa HeMa bbhic, hc neue ra jep noMoLn nyaiAa, 

CasiH poAHTe.i>H AOcaAan H.eMy cy Mnp. 
BpnsHo iiM A'lHe acHBOTa 6pojn, 3a(5opaB.i>a Here, 

JeAHOJ ce6n'iH0CTn neMnpan c^iyra u po6. 20 

C'rpacTH My jihuc piijy, jiyicaBCTBO ua xyAa iipHTBopHocT, 

H KOBapcTBa Mpese ApysH cy H>eMy 3a ue;i. 
CfleTHiby npaBAe ninje, a^i' rpasii y Apyrora caMO ; 

Tab My ce Kase KOpHcr, Mp3ii 3a ripasAy A^ sna. 
■^yAHO CTBopefte ca Ma^osi cnaroM, h seAaM' orpoM- 

C neAH jKHBOTa MepoM, TeKH>OM OA ce6e Beliii; [hum, 25 8J (J Bo.LOM KO Aodpy, ca ,\eAB Ko 3jiy, HecTa.iaH h narao, 

Ymom Bp.iHHH, rpa^esy CTpacr'jia roroB ; 
HeuocTujaHCTsy o^hh, c iiocTojaacTBOM Kopiicxn Tpaseh' 

To je 'lOBeita TBop, caM saroHexKa ce(5H. 30 

TojIOM oa 3e)i.i>e cosAan, no r.indy ce nopoKa sa.'ba, 

BncnpeuoM yMa HCKpoM npcAOjie xpaKH He6a ; 
Kao mTO jiHi;e 3eM.i.e KaMCHHTe 'IacTH^e hoch, 

lIopeA uyBCTBa mgkhx TnpAo je cpue Harae. 
Kao lUTO Ha ;umy 3eM.i>e ca pyxajia pacte KyKyTa, 35 

MeH.iHBe npcH Hame ^jiarocT h ropAOC? Kpnjy. 
Kao iBTO .nine 3e)i.i.e HenpecraHne oKpeKe ce icpyroM, 

BpT.ioroM CTpacTH 'lOBeK HCMa CTaHHinTa HHi'Ae. 
Mnc.iHMa ropAO ahkb c' HaA acHBOTHibe poAOM 6e36poJHHM, 

II ouaciiocT n.iere, 'ihm HaABiimaB:i ose. 40 

Hiije Aa roBopa Aap ca nedeca nosajii.beHa HCKpa? 

FoBopa cTpannyTiinoM mhmh noKpHBa CBOje. 
CysaJia ad'ih ce oh, CBeraTennM Kan.iaiia lyBCiBa, 

Tao TpuH HeBHHOCT, yTefflHn Ty cy MCjieM. 
Aa cy H cpejcTBa cy3e 6e3a3.ieH0CT oiyTHTu .UKy, 45 

Cy3aMa nopos KpHJe jaBHy KpHBHiiy CBOJy. 
H KaA 3aBncT cpue, KaA naKOCx th yTpoi5y rpH3e, 

Hht' Mose decHCTH rfteB, cyse oa jeA* TeKy. — 
Pasyji, HB^ecHH AaP) npeHMykcTBo HaJBete ajah, 

KaKBy xyAO urpa pasyMa HCKpa cyA^y ! 50 

S.iocTH ]'\ia\)H pljy, a.r rone ra CTpacxa y nanacT, 

IIoTHaAe cxpacT'jia raAHiiM caji Bepy^iasiOB pasyM. 
Kao iipii o.iyjii Mopa, rAe BeipoBH 3BHKAe h pnqy, 

pTpacTHJia HaABUKaH He <iyje c' pa3yMa Mac. 

52. — ' Bepy.iaM. Bbkoh 6apoH oABepy.iajia, (1561 
AO 1626) Be.iiiKii uayienaK eur.iecsn, ocHOBa.ian; Hoee no- 
anTiinne itiii.iocoi|)iije, 5iio je noA Kpa.teji JasoBOJi I ai>- 
sasuH Kauiie.iap, iia je 36or noAMnTjbnsocTU oniyaeH, n 
ocy^eH Ha HOBiany Kasny 11 aaiBop. Sfi Tt'K Kii/i yKyrn f!y]ia, na^ bo.ihc c' yTa.iOHCc uiKOAHe, 55 

H icaA cieyiCTiia Haiiiax AnAa. hckvchmo 3.1a: 
T|ie;mH ce jaBAa pasyin ca crpaxoM ^a npcACxaBH upo- 

YCKH DCTHHe UyT CBaKII, iU' n03H0 BUAH. [in.lOCT, 

Bcyje Hayica a My^pocT; Ha jeaiiuy My^pocT iioiHBa, 

BHyipeibe 3jioctii K^iine TerooHO xpeoH OHa. eo 
Hecpehy xyl^y xpuii .u'kobhtiim CiaHcnxii peiiia, 

CBOje Hecpeiii' 3-10 saiu'BHH Aiije c.iaooj. 
FoBopii AUBHO ropAOCTii, cyjcTii, luimTiiiiii cBcia, 

Can y AyfJiinii cpi;a cyjeTaa, jKikom 11 ropA; 
II, mTonayKaAaAC, cBoje.i.ynn'By npiiKyu.i.a BcuiTiiue, 65 

Kopiu'Tii, He cpeLu HayiiC cy cpi'ACTBO 11 ue;i: 
/IpyroM 3aMenHT' oqn, HapecHTB npeBapy UBetiew, 

CiipaBe K ydiicTBY njie'ie, hikoag npoiiahii Jinorc, 
iKejiana Kpn^ia Kpojiir", yriiljarH pacKOiiiy jiiiiiif.M, 

3;io(}H jtynKOCT a^th, npocBeie to cy n.ioAH ! 70 
Fag je CTaHHiuTe cpelie? y BpT^iory Bn'ie oqaJHiiK, 

Pa3yM H HayKa 6.iecK Cjiyacc tck ueAC casnai", 
II iHTO ra HanacT iiopii, akojuhom oceiia yMHHK, 

H iirro ce deAa ciipaB.La, muc;1ii iiaiipeA ra 'tbyie. 
CpeLnnje xhbh CBaun, Kor ^lyBCTBa yryn-Leua (ipaHe, 75 

Hht' Kpo3 TAjm cpije iipoAHpe nauacT u^iaxa. 
Kao IBTO ryiyBa ysoM iie CMyKaBa rpojia onacHOCT, 

Kao lUTO 3aBe3auor chom hc cTpanin riiue.i C.iiicKa; 
Kao lUTO c^ieii iipcA co6om hg yBiil^a iipoiiacT cipMeiiKa, 

Kao niTO TBpAa hocbcct f»o.iOBe rpnn .kiko. — so 
CpeTHnje acHBn oBaKii (ies cobccth, cyAiije A^ah, 

Kao uiTO oecMiiciena snep Kajar" cc He sua sa 3.10. 
TaKO BOHHJa qoBeK Ha BpTjiory (5ypHa atHBora, 

BeAOM H TyroM TpaHvohii npeAe.i cpeKe. 
3a;iyA TUX Ao6poAeTe.Mi spait yKasyjc c' H,eMy, 85 

CaM AoCipoAeTciH .ihk crpacT'sia jc 3a3op 11 ctha. 
TTpespena HaMn oiia y TaJiuoM saoaMena yiMy, lldjiOK je c iionpiiiura c.iaBe iipoTepyje ii.iax. 
Miirro ii.e o6iiiaj AOupo,;{'Te.i.ii Ha.iu'ije uoch, 

KopiicHo, He AO(5po ubhhth Tpaaca iobbk. 90 

11 Ka,; itaro runt;, .laicoMHc.ioHH cuex My ce pyra, 

H Ka,i CoKpaT yiu, orpoua 'laiuy nnje. 
TaKO c' MHMH yioiie jiamipiiuroM npnpoAe jiyACKe, 

n.ia'iHO atiiBora iirpy, u.ia'iHO HcaiiTyjyh' nyi. 
1[ Ka.; Kpn.ia K.iony, ca iia,ie'<K;ioM yxexa c' jaBAa: 95 

4,a iia CBftTy obom AOupo ce uapii ca 3.ihm. 
no-ieaaa 6ii.ba Biiine, Her' luro pacxe xpaBa orpoBna, 

BpaP'ix A'lna Mnoro, peljii je ou.iaica uBap. 
II, iiiTo Bpe^a iiMa, .leKOBirr iiocraje orpoB, 

II mro r.iynuy sawiocT, My,;pojie nojse hoch. 100 
HpeMe Har.iH iiaiipeA, a rio.i.oHy na^a ce nyxEBK, 

CpeA iie>ia.iHe uH'ie Bccny o'lenyje cBaK. 
HeK ce nopoK BHJe oko c.ia6ocTn npapoAe ajackb, 

R.iaro Ko AO<>py cbmc m uoate saTp'rii oh. 
Bpjum lecTO ab-iom ycxatiyje :i.iUKOBan uyscTBa, los 

4,aHa My 6.iaroTe Huje uoKuiiejia cBecr. 
H, iHTO xyAOCT 'iHHH, HeBa.ta.icTBO mapa AodpoTOM ; 

^HCTa y upcHMa cbbct upaBO aaxTesa CBOje. 
Bo.ta, CK.iOHa Ha Sjio, n CK.ioit.eHa BO.ia Ha Aodpo, 

Ta AOijpoAeTe.m ubbt c narpaAOM .lenoM hoch. no 
Oa(jh 3a.ia3 n crpacT, yKasaKe c' aHlje.ia .ini^e, 

A.i' je Ha 3eM.i.H npecxao cyuiT (twtii poA lOBeinj'. yi. — KaTO. KaA je Jy.iuje Ueaap uooeAHO Uom- 
noja (CT. 91. cip. 25.) ocTa^H pasfinjeHC EoMnnjeBe BojcKe 
ca ApyruM penyojHKaHuuiia iicKynu.m cy ce 6u.iii y Ai^pimn, 
H I],e3ap yAapu na anx n pasuiije nx, a SHaMeHHTH (jpa- 
Hn.iaii cAoCoAe piiacKe KaToa ]VLia^ y6uje ce can, Aa ne 
iiaAHB atHB HacH.iHnKy y pyne. H 3 B P A }K E H H K y 3oBein Me r^yiiHM BapBapoM, saiuTO ? — 

Mhc;1h niTO He 3HaM kphth, 
niTO TaniTHM itBeheM HCTHHy Hary 

He3ro/iHO yia mh khth. 

Th TaifcHin, H3BHJaiu, ca cxpaxoM Mepain 5 

FoBopa HaJMaitH ^eo, 
H pel Ka/i CBpmHin, no;iaK npohytao, 

y no^aK yias cu ca^eo. 

Ja npocT caM Bapax", Te(5H je AiKa, 

Pflie H HOBHHa por : 10 

C BeniTHHOM KaKBOM YMSAe cn.aecTH 
Xnrpa npoTHBHiiKa CBor. 

KaA TypiHH po6;ie npo/iaje na rpry, 

Be3i5oacHnic oh je 11 SBep, 
KaA TH 3a iiocao Kyiiyjera Il,pHi;e, 15 

CpeLe OTBapam hm A^ep. 

Baja30T TypiHH, 11 lIii3apo Ulaaiiau 
Cejy no CBexy jaAe, 17. — Ilu J apo, uiUjLncnu uojt:KOBol)a (^147 1 — 1 J41.), 
KOJH je ocBojuo UepyaHcity ApaiaBy y jyiKaoj AMepnuu, n 
raMO noHHHHO rpABa 3ji04iiHCTBa. 89 Je a' (jo.bH oBiij, JcBpoiia ihto H>era, 

AsHJa upBor ^a^o. 20 

CypoBau Tpaffiii cyuapHHKa jaBno, 

IIpaBite aaCa^a ny Maq, 
Th KpB no;iaKO naMjKOM cHcam 

OcMexoM 6Aaxmn iiy iLiai. 

yiiHui H3 KHiura sHBeTH Ajro, 25 

CaM en pacKoiuTBy OAaa. 
Ja je.io, Te6e jecTiiBa je^y, 

CTBapaui OA noHoha ji,a,u. 

niTO Ma^o HMaM, yacHsaM waiKO, 

Kyhnua paj mh iipocTa. 30 

Tii xyiieiu na^ nyuHM KOBieroM Sjiaxa, 
HnsaA n neMain Aocia. 

jXa .iHintie* HOBHHa Ha jiel^u xe hoch 

JEepTByjem SApaB^e h can, 
M jeAHa peiua saApa th cjaJHH 

Cpehe o6aJiHTH cran. 35 

3.ioxyAOJ 3HaAeiu naMepa a^th 

Haj;iennm npHK.iaA a bha ; 
II Aanac nopetiu raxo c' jyqe peK'o 

PasAor je, nnje th ctha. 

Cae jieno, rjiaxKO, auo a 3.io(5ho, 40 

npocBeie TO TH je 3HaK, 
Je ji' qyAO ahbho, hito apocBery TBOjy 

IIpnMHTH Jipsn npocTaK. 

* Caao y ooaKOu csnic^y Moxe no.vHciu jiecTO MtcToeu. HA nPHPOAl' (1830) Tu Kojii c' TiUiO .iL'ua, coiipmt'ua 
II3 pyKe TBopua (i^iarora npenyjia, 
J,a MiiTn, .i.y6a seM.m oyAeiii. 

IIpiipoAO Apara, c tuji ^uqiiiisi pyuoii; 

0, Mory A Tt!(Jfc OKOM uoMeAaTii, 5 

He AHBeK' c' tbomc lyACCHOM cacraBy ; 
Moate Jia luroroA .leiime, Moace -1' 
CTpoJHHJe OiiTU OA Te6e niToroA? 

y Te6e Hejia TepexHiix npauii-ia, 
HaTere HeMa Tpy^Ho no.ioxeHe, 10 

HeiMapno teqeiii, .leatiiiii. Aimieni, 
y iirpii cTiiiipam BiicoKa 'ly^a; 

JoniT nayKa Koje uiije AOi^ym.ia, 
Hh KAyua Haiu.io shojho xyAoaiocTBO. 

ymujiHy ApaatccT Be.iimecTBOM, 15 

CKpoMHy npocTO'ry pacKoiiiTBOM Kpacnui. 

< I, npHMH MCllt', MaJKO llCmiCllIIHt', 

Te6'.by(>Hor iipiiaii ciina y napyija, 
Koj' c' OKO MaJKc HesHo Biije, 

TaHKa k'o Bnu,ara oko craC.ia. 20 

Ha icpHJiy TBOMe n.iOAHO tck oceKaii 
OtjH.inu ffinBOT ; c uvBCTBaMa waAOCHHM ^ 91 Ha KpH.iy riioMc tuic u.iaaii'HCTBa 
Ba.i.a ce .lyiiKO uo I'pj'AMa >i' Mjia^HM 

II HjIOAHO ApBo, .UlKa II TpjlB'IllUa 25 

Ha Kpu.iy TBo>ie .Lydii Jie uece.ia ; 
H noTOK Ma.iH, BiiffijbaB ae^Hp 

C 0A3UB0M cTBapajy crpoJHe necue. 

0, K&A 6u yueK lUjiaAflM y npcima 
OBaKO n^uMeH k .leuoiie oyKreo ! 30 

KaA 6n ao rpoda TBOJe ciacTH. 
MaJKO, yatuBao y OBOJ Mepn! BJIAAHKA CTE$AH nonOBHTx 
(6. jAHyAPHJA 1849.) JoinT ce uyjy (iojuii I'pycH, 

Jomxe Tpaje .iom, 
Joinx ce iiyinn n;i rapmn'ry 

Mhofh CpiICKlI AOM. 

3B0Ha iipa3HHK or.'iamyjy, 5 

Ka,\ ce jaBH Bor 
Bo JopAan.e npn Kpiuieiby 

CflHa .LyoHMor. 
.^HCTOM HapoA y xpa.M ciieniH 

.'InnieH pa^ocTn, 10 

;3,a mojIhtbom cbof jepapxa 

Ilpocn mhjIOCTH. 
Ax, Koj" CBOjy HaA Jop^aHOM 

JasH C;iaBy Bor, 
XoLe a' HaMa y HeBO;BH 15 

IIocjiaT' Ayxa CBor. 
CsiepHO jepapx y abc pyKS 

YsMe CBeha nex, 
H „ciiacH MKi" ;iHE sanoje 

TyroM oiiyaeT. 20 

A^H CBeke y pyKaiia 

Horace ce CBe, 
Kao 4a cjiepHe nojjLera 

1 — 4. — Iloc.ie siaijapcKe pcBoayiinje. 9S Hjiarae c' Mo.iiiTBe. 25 

TpeneT ybe Met^y HapoA." 

,HoB ke aoKh jaA", 
A BjiaAHKa K Bory 6oToii 

Cpuft A HI' He caA: 
,IIinTe A, oie, joniTe atepiBe 30 

„rH.eB iipaueAaH tboJ, 
,y3MU Mt'ue u uouireAH 

,BeAHH HapoA Moj." 
I'ocnoA c.iyina ca bhchhc 

Mo-ieHuja raac; 35 

< »H 3na jeAau liiiKBa cyA'la 

OqeKyje iiac. 
Oner CBebe yna.teHe 

TpenTe Bece.io. 
Aa' je cpue y napoAy 40 

Oa CTpa )'MAO. 

Ca nyi;n.aBOM CBiihe cyxpa 

KpecTHTe.i.a a^h, 
-^a ciiaceH,e Cp^-Bpiniana 

BoroM HsaCipaH. 45 

Cbh cy acHBH, cbh secejiH, 

BpaTa rpjiH (Jpar, 
Gaiio CTe*aH He yatHsa 

Mnpa diiaroAaT. 
HaBCT ii.ejiy saMite njieie, 50 

IIpoAaje ra cboj, 

II OCBeTH, 'IHCT OA BHHe, 

IlaAa 3.io6ii>nBoj. 
roH.en, MyiBH oh ocraB.ia 

BeAH nyHH cbbt, 55 

To je acepTBa norameHHX 

Ohbx CBeKa net. AHMHTPHjy HCAJJIOBHTiy 
nPEMiiHyuujEM 30. maja 1s53. CaB AJTH, UjIOAHH CAyoHBiua shbot 

KopHCTH Cp6a MHoroj, 
Be3jio(5Hii crapie, h TBOja i5o/ba 

AoCTHSe CMpTHH HOKOJ. 

y ;}Mii.'i,u, Tainroj npocBexe aceAHe 5 

KpBH cu saiEer'o .lyi, 
CpeA MpaKa CBeT.iek' h k ABopHMa aysa 

M.iaACJKH npyjKajyh' K.iyq. 
Ha iiyry TpyAHOM noTJiypaa le qecTO 

CpeTaiiie 66Aa, h ja^, 10 

H x^iaAHO npii3Haibe HepaBHOM iiepoM 

CKynn th neHH..io pa^. 
CpCAydne iinje kutho upcn 

Sac^yroiipaTHH yicpac, 
A 6jiaroAapHOCT ? ax, obo 60^6 15 

PeTKO caapcBa y nac. 
Ho CTpaH ropAnite TpaxHO hech 

npacKaun dnx' Mereop, 
;l,a -laKOBepHOJ iipocTOTH rJiynoj 

36yH0in CBeTJiaunma B3op. 20 

Ha iiiTyjiaji' Kpyimnx, acnpeieflirx peiH 

Hhch ce iipoiiHitao xo.i, 
CKpoBenocT .ty6eL, iiOTOKy paBHo. 

3jiaiiHH lUTo iJoraTH ao4. 95 A.r CBeT CKpoBeny aafiiiityje CMepaocT, 25 

;lyiiii.aBe sepuH Apyr, 
UIto npniTH, ceaa, norpeca h pyniH, 

Tome Ten ahbh ce iiyK. 
Ka^ Apyi'ii ciasy nyseKa 6epy 

.laac.niBH sac.iyra uaoa 30 

Tboju npn rpofiy c iieqa^iHOM noMH.OM 

^e.ia npHiiouH.tje \\o,\. 
Kff.navt'BHor 'ra je iioABura cyAi)a, 

Co.iapnfi nam ce CBy/i. 
CpeA CpiiCTBa x.ia,pa Op^e^nH uhiqtu, 35 

r.iaA My je Mas^a 3a Tpy^. 
Kao SHBor 6ojia, caj le y rpo6y 

TeiiiKii npuruiuTa laMen, 
r.'ie^aj Ha ii.ejiy uaTimce KHTHe, 

Hamer npH3HaH>a SHaJiea. 40 

Ho MHp y MiipHoj yatiiBaj aeiiAH, 

By^iHa je aaBHcr 11 3.10CT. 
HaA iipTBHM iipaBeAHa, ,\a. khbom onex 

HoHOBii crapy aca.iocT. 
TrtKO Hc.iyateHy Ao6poAeTe.L xBa^OM 

PaA" iipeysHoce cbh 
y KH>Hraa', y noBecTH ; — cajio y CBexy 45 

HaBern r.iotjv je 3jih. AHTOHHjy mm 

BHIiniEM IlPn*. <|)HCHKE V KII.A/K. CPHCKOM A)iU,NM, 
nPEMUHyBIUEM 11. OEUT. 1S41. CjipTH, ABepH TaBHor nyxa, 

Cmptii HcyMH^ia, 
KaKBa crporocT! k]'a OAnajya 

/l,pyra Haw upeMH^ia. 
Ca nonpnniTa yiiniix ji,&M\, 5 

Oa noABHra crpeMHHX 
Oipaie ra, ocTaBAajyL' 

JcAaii cnoMtm BepuH, 
IJ,pua CKop6 CO CByA npocTupe, 

Tyra ryry ApaffiH, 10 

Ax, Cjia6a je CBa yiexa 

/l,a MHMH ydjiaacH. 
Oa rpo6HHi;a derna saBHCT, 

Boatn 3jio6iia pyra, 
A.i' H AyOoB saKoiiauor 15 

He o^Hua Apyra; 
y rpody je Miip h noKOJ, 

Ty caMoha acyA", 
Aa' h yma cuexa iicitpa 

He pasrpcBa rpyA". 20 

y rponiniuii iHoia ii<aTii.e, \n HeMii upue (>o.te, 
A.i' Hii 'lyBCTBii oiiAe iiesia, 

Hu CA06oHHe BO;M. 

Can Teii jeAiiH, can Be'iiiTn 25 

Fpou o<5nMa c.ieiiH, 
Can TeK je^a"? ^^'3 Mopteja ? 

Be;! cHiinaii.a .kmih ? 
0, sauiTo HUM rput^ inipaiii. 

Mucin npeyjKacHa ? 30 

Ilyci'ii iieic MV iioiioj c.ia,\e 

Me'iTaHuja Kpaciia; 
Heica CHHBa ^o()poTU, 

CTOpH'lHOH nAO,\)', 

TpvAOB'.Ma uo;;HeeeHHJi 35 

Mh;iom cBOJie poAy. 
Heica cinnia, KaKO peBHOcr 

rioTOMaK My iieHH, 
Koja (jpaoj caeTCKor crpeMa 

He iiOAjieffiJi MeHii ; 40 

KaKO CpfiHH naiipe/^yjyli' 

J,ocrii3aBa Mery, 
Kojy II caM oh CMa'rpanie 

•dia ue.i CBojy cBery. — 
Cm Bpoiena iiotok cnupa, 45 

CnOMCH, CAAMJ, qecTH, 

ITpasHt' nocMo, iihji .lacicafbe 
rpa;iiiT ncnuo ii.icctu: 27. — BIop^'j. Ho uosHHJCM rpiKOM BepoBaay cuobh 
cy fiii.iii ciiiiOHd cnaaaiha, 11 3Ba-in cy ce pasuuM ujieiinMa; 
jeAJH oj a.nx ^110 je Mop(|)ej. 9« C KIITHII CliOJH K.iaCU 50 

Ayate ner' crciu Mauao.iea 
rpo(i upcHora Kpacii. 52. — KpaA BlayjOA (t oko 352 npe Xp.) uoAniao 
jc CBOJoj xcuii Bciu'iaucTBeu uaArpoSeii ciiomchuk y Xa- 
.lUKapijacy , koju jc joiu ao 12. cio-ieLa Ouo niiiaB. Pum- 
jbaun cy no toji ua3Ba.iu jiayao.ieyMuaa cse ,ienme uaA- 
rpoOue cuoJieuiiKu, na cc laKO ii Aauac 30By. HAArPOBHJA 

1. 

JeAHe Ao6poHapaBH3 AeeoJKe ]KnBonociior HBoha ciLior, 
Mor aciiuoTa Bene uueT. 

Mai'H 3yM6y;i oko rpo6a 5 

H pyacii'iHH ca/\n kjuic, 
Ax, y py/KH topicy bh,p, 

A.r ue 'lyje sKepH rjiac. 

H Ka^^ .Byra aiiue CTy^eH 

BuTKH pyatc cpy6n ca^, lo 

IlpcH Hujue ropKOM TyroM 

IJ,pHa Miicao uapa TaA. 

TyatHa MaJKO, can he BparaT' 

iBy6oMH.ine Baop Becue, 
Cbo Keui, Tyatna JiaJKO, bh^ht' i.-, 

Cano TBojy Mapry ho. 

4e6UH(i. 5. 6. Main pyjiiy pyisy cuau oko rpooa KLepir 
CBJA. — 11. TaiiOM. — 12. cicpoCua uena.i. 

y Bpiuuy 1835. 

„Cep6cKiii Hapo,uii.iri .iiicTb." 1838. Cp. 8. ItiO Ha,i,ii)o6uje AoSpoj je^nnj AceoJKti. — 5. 6 Mam 
pyjfly pyxy caAu oko rpofirt Klicpii CBy.v — 9. rpoaiia Jiisia. 
— 10. AyuKii pyHia. — 11. cpuc siaJKC. — 12. Heua iieia.i. 

„ro.iyCiiua.- III. 1841. 2. 

Ilaeyia Ape. llOnCButia 

Ako Tpaatum, iiyrHH'ie, 

llonoiiiitiix JliiB.ia, 
BpaT' CO iiarpar y uo.Le 

CpucKa KiLHiiiTBa XBa.iua. 
Ty ]\vm II. era isii.ieTu 

BecajipTiiu iiuiisa, 
OB;ie caMo jipaiiHii rpou 

KOCTH .11} IlUlipiIBil. 

3. 
CTe({)aHa DoriOBHtia, 

li.iAuiKi: iipiuA'inor 

,l,aj .MpTBUMc dap uuiioja, 
Hht' K./ieBeTaj Moje rpyjie liocia 

JKepTisa iia^ox, lUTa hi'iii BHine? 
Ha,i rpoCois'.Ma ni' .iiijy ce :{.iocth. 

ApxHiiacTHp cpnCKU sepHii 
Ae^ieJi' rpoiiHo ea napo^OM ja;io, 

Ka,i cii(i niHV, CBoje "ivBax, 
H ca'iyBax, Bpiiian obo sHa^e. 101 A.r 3.10TB0|)H OOCOUeCHlI 

(3,o6pa y 3.10 iimhiihiuo mh acau ; lo 

Bhx oj\ citoJHX roibeii, jaaB-teH, 

AoK II Ayina iifi pacTii o' o,; Te.ia. 

Th, KOJH OBO Bpcre miTaui, 

Ilpo.iii cy3e cyA^UHH .i.yAH, 

3j1h 6jiaryjy, /^oopii iia're; 15 

Ho Ha He6y npaB,ia CBaicoM cyAH. B.iaAHuu C're0any lIoaoouKy — 6. Ae.ieh' 074*57 
ca HapoAOM rposny. — 8. to cBeAoiii. — 14. cy,\6h 
loaesa. — 16. no Go/Eirja csanor iipasAi 'leica. 

„BoJBO^aHKa" 18')1, u]). 1.5. nOXBAJIA CJIHKV Hejioj, Ajtyacc, nai!>iaiii cedn pyjKHy wasy tcIih 

Besofenpno H3 iiecaMa ciiikobg roHcfiii. 

Tko Le no.ise nadpojaTH itoje Cjihk hrm hocii ; 

3aT0 Be;ie, 6e3 c^iHEOBa cthxobh cy (joch. 

KaAa nepo syljuia rpHCEaiii, MyyaH, iiira ficni peiiH, 5 

Cjihk aanHTaj, naic he mhwii Kao peita noTetn. 

Xolieni necjiy 4a cacTaBnm, He 3Hain KaitnoM rpai)OM, 

KaKBHM UliftlieM A'l BCKHTHUI, MMK TH Be^H „Kpaf)OM." 

IlHineni o^e jieueHaTV, fyMH.am, luxa 'ry Tpe6a,t 
C.iHK 3a ;iel)ii iiporonapa „CTnxoTBopuy XjieCa" 10 
Kaatem ^h my, ^a jc Bp^iH cpncKH poAO^y^an, 
C;iHK noTaJHO y3Anniy!iH Be.m „\)0!\<)ry6i\u,.'' 
Oh je npBa naiuor neiia yBiiatena waBa, 
Koj' ce CTapa 3a CBOJ napo^, h — cask Be.in — ^ciiaBa." 
KjAa 5Ke;ie poAo.^>yimn, on iipnMepHO Te;Kii. 15 

3aT0 Ha CBe, uito Je AO(»po — c/ihk ToyiKvje — ^ptasH." 
Mfwh cy My jinorocTpyiiHor (i^arocTan.a CTpoJKO, 
Jep OH .i.ydH, MHK to 3iia,i,p, Kap'ie n AOi^yKP- 
KaA MAAji iiHcait 110 HoiiiiHaiH' MyApe ceje pe']H, 
H npaBH;ia upoHHcyje, wiik roBopn : ^Kpe'iH" 20 
A;i' OH 3HaAe, Koje cTa3e k cpefiH BOAe npo'ie, 
3aT0 TaKO — MHK HacTaB;i>a — „jieHO KyKyiicie." 
KaA AeBoJKa Kao rpauHJa no rnnapy xoAa, 
I'l HeBHHO nor;ieA C»aua. mhk roBopn: ^MOAa." 103 A.i' iu,\ KpacHHM .iHucM CTpcji..!, jiPiiiiia Hero X.ioja, 05 
KaKita ^paacccT! Kaiiua py>ien! c.ihk ^O/Vije : ^^oja." 
KaA TH Apym, ^lacKujyhH, a* ch My/^ap Kaacc, 
C.iHK 3a .icljn oiioMiiii.e : „iiii3H aa hc jiaate." 
TaKO Miic.iH pacTpojeHo o.ibk yAecHO upnH, 
Te H3 itcra neBemT neisau necMe jiacHO uprm. 30 25. XAOJa, r.iaBiia .iimuocT y jlonroBOM iiacTnpcKOM 
poMaHy ^af^Huc u X.ioja. CPnCKOM CTHXOTBOPAy KaKBO qy/io odyae Me, o .ty^esHH Apy^e ! 
Hj' cy CTHCH, za' KHTHacTe ca IlapHaca pyse, 
Hji' cy necjie, iiito npinieuaiii, n.i' xii6.iejcKe c.iacTH, 
KoJHM siysa CBOJe rocxe Ha luiCHAau "lacTii. 
UlTa cy CTapH cthxotbopuh, luia hobh ncBaiH? 5 
Cnpoty Te6e cbh cy obh tbk npocTii itoBa'iii. 
Omhp hyiH itaA th ry/iHm, a nyiuKiiH ce MpraxH, 
d'jaK je merpT, caM MyimmiiH o^ -Lyxune npraxH. 
KpMXH'iapu Bpxe r.iaBOM, sauyiuyjy yinH, 
Jep OA CHjine Ayx XBOJ Baxpe Kao BcayB ce nyiuH. 10 
KaAa npne y BHCHHy, xpecy c' Hcoa Bpaxa, 
KaA ce cnynixa y Ayf^Hny, HecBecx caaKor XBaxa. 
Tbojh cxhch on;i.anKame npnjaxHocx oa UBeLa 
AaKOCx Bexpa, JieAa c^iaAOcx, AiBOxy npojieha, 
Joiuxe xpaate cjaJHOCx cy^^a, porose oa ^yae, 15 
4,a npe.iecHe xhko 6yAy pas.iniHOCXH nyne. 
Bjiaro poAy, Koj' xe una npBa Ha IlapHacy, 
Tab ce BHJie qapo^iojice xBOxe naw r.iacy. 
IIcBam ^apcKH? CBaitn bh'ig : xo meBa noncBa, 
IlHmem enoc? oa xbot r^aca ^laK ce .ly.ia Heaa. 20 
Je ;iH AP'iMa? lupaKxepH cymxeHO HS^ietiy, 
Hhx' ce ;iyxice oa HjDX ^enrae Ha a£Hi;H oitpehy. 
Tko 6h 3nao 3a poA cpncicu, aa xe^ena nejia ? 
Csa CpuiuTHHa CHOiieHHic xh oa BOSAyxa cnpejia, 

8. 0AaK, noanaTH piiucKii uecuus Xopamije "t.iait. 105 M Kil,l (>)',\)' lIU'IllltlUK^ ()H,V'"TllOJe KOCl'H, 25 

Cthxohh Ke wi ii.hx iihuht", iiaJia mhjIH tocth — 
SaiuTO Te6H oao nHiiieii, iiHrani, mhjih Apyate, 
y],a OTiieiiH ca^a tbojh ii mchc iiocjiyate. 
Xeajia Hinre paBHV XBa^iy, APy-'« ciiomoh ahsJ 
Je;iaH ApyroM, — snaiu, y aajaa roBe^a ce ;iumy. 30 
Ako cyMii.aiu, rjie;vy Miiore name cpircKe iieBi;e, 
Oaaj XBa-iH, OBaj iLoiiy ^leiiiiie BpaKa BeHiie. H A T 11 H C H 

(kAO 3AB0JH HA MATKHIUHJIA nPH.lHKOM JB^HOr 
BECE.tA.) 1. 

Hrpaj, Cpde, a^i' c' He Brpaj ca cpeLoM cDor poA;i, 
C'saKO AO^io HJia iiene tok oa 40(5pa uj^OAa. 

2. 

y HrpH ce pyKa npyata, ry ce Mora TpajKn. 
TaKo CBaKO jieno j[eAO MoroM ce tck CHiiacH. 

3. 

Cbh y KOAO, He oko^io, 
KaA K Hanpei'Ky boah ko^io. CflaKH cpehy TpaacH, mojio je uosH.ijy, 
3aT0 c' MHorH AoanaH 3a iiocTynKe Kajy. yittei' AydHTH BejiHKH je Aap, 

Bes pasyiaa .i.y(5oB mhhh poAy KBap. Ii>7 6. 

CbH MilTKHIllH IlpUTH'iy, CilMO .leiiux At'.ia 

C^acT «ioBeKy ocTaje BeMma h hcjw. 

7. 

„Jhy6o}i" i!ii>iy Mj1;i>ii', Ay6oB (iy^ii cxiipo, 
;I>y6Bii K OTC'iocTBy ^hkiimo cnape. 

8. 

jlenoTii Ha .inuy uBCTa ii yiiiina, 
yleiioxa y^At'.'iH CRc jacmija uhbo. 

9. 

Beiineji atc.iH CpiiKiiii a kiitht' CBOje B.iacii 
Befiau c^iaBe HapoAne Bajjipmiie nac Kpacif. 

10. 

Ka^ ce Tpaate OJiaTKBinH, saniTO jeaiiK taojih 
Aa nejiepoM 4,pyroMe kbbot 03;ioje/iH. 

11. 

^Hiie jieno h mhcto cBaitOMe je Aparo, 
Cpue .leno h 'ihcto naJBelie je (l.iaro. E n H r P A M H 
1. 

Ulxa LeMO, icaico kejio J 

HnniTa c' Apyro He ^yje, ner' mra tieiio, kuko Ksmo ? 
3aT0 Taao Heapejio uo hobhuum' KmoKeMo. 

2. 

KllIIOBIl 

Mh HemaMO iiiinoBa, laito Kaisy .lyAH, 
Te jofflx' KaKBHx HMaiio, Bor Heic CBaicoM cjah, 
Jep no itpKBH rACAaJTe, r^e HaM xeae cxoje, 
HatH Lexe KnuoBa paa^iHiime 6oje. 

„Be/i. Beorp. Ka.i." 1852. 

3. 
Ha 3KAei>aBii,a 

Ilepa je^e h iiuje, n rojirr' ce Tpasii,' 
A.iH KaA ra H3MepHm, oner hhuit' hc Basu, 

4. 
Jby6iiTe.b CAo6oxe 

Atih idto je Ham IIpHu poAO.by(5aii 
To je lyAo; crojii Kao cTy(5an, 109 linn, MoCo^e nponoBe^a a^P- 
J\,o jyiep je y TaJiHuuii Cm, 
3a SvioqiiHCTBa OKOBe hocho, 

Ilaic 3Ha, ,vi je poacToo 6eji,m\ cTBap. EecMitxiiii cTuxuuu 

AoKae iioBCK He apeMune, deciipTHJa Hejia, 
TaKO Be.iu Ham MiLiyniH, h xapxiijy cnpeiia; 
Ilecjie unme, uoje cyrpa CMpru he iio/peliH, 
H run ceuii u ueemiKy 6ecMpTuje crehii. 

6. 
C.ienau, 

MajaT Be.ie noA crapocT je oiHJy ce mmm; 
'^lyao ! OH je ue.i02 Bena CBor Kopaeo pa/;HO. 

7. 

MuaocTuita rocno^a 

rocnA : JecH .i' OHor O'rnpaTUO 
IHto Ty upocH, OcTOJa? c/iyrA : BoAy caM saM HcnyHHO, 
MH;10CTHBa rocHoja. no Ha iiaA;)iiKi{>iiry 

Iliro ce MHorii uecTaiuHO tbojhm lumraM' pyrajy, 
H TaKOBe ^ydpery pamie diiTii upimajy, 
Heic' TH saro, i>iLiHue, uc upeiiu^a uo^iera, 
Jep H KHtUMHe .iimaAe iiOTpe6yjy ^i/Gpera. 

2. cMuipajy — :'>. uck' tii miiiiTa, >l>u.iniie, y uu- 
caiby lie csieTa. — 4. ii KH>iiiseBae. 

„Be.i. 6eorp. Ka.ienA-" 1852. 

9. 

Mens (iivinior 

KaiiO c' rociio,;ap h c.iyra o.i waca paciiosnaTH ,\ajy! 
IIpBH 6epe CBOje, iioue,;ii)H iiauiipiii tok. 

10. 

Ha OAai^iijy (no OBeuy) 

E OAayaja, 'rpaffiiiiu aauucaia Be'iHre o^e, 

3a u,«AO c', BBpyj m«, naaepy uocthi-'o xy. 

Jep niTa? cthxobh n'jMajy tbojh hh icpaja hh Koui;a. 
BeqaocT aeiia upaja, uo'iuoct hh itoima ueina. 

11. 

liiTaxe.hMa 

qarareAU, 'lyB.ijre iiacioB o,\ ivteiiDJiix. icibura, 
Be.j ibHx jup Hehere 3Har" a i.uro o "leny cy to. Ill 

12. 
U,uul>e 

Maore Cij irmru yK|);ui[yjy u uo.bii umcuum „ii,BetiL'," 
A-i' miiyrpci iiirajt)? lioiipuBa, icopoB a inTHp. 

CpncKOn iio^iMTiiKy 

Cbb th auain, mra Pycu, lura Apyni ^BopoBH Mne.ie, 
Cam) mro ca>i mhmiiiu toiiiko th 6iiBa 3HaTH. 

14. 

GpiiCKa ciora (1B49.) 

CpucKa na cpucKa Cjiora,. jeA^iH th bojboactbo umxe, 

^pyrH BOJBOAHHy, TpetiU BOJBOAOBHHy. ! OnPOIUTAJ C MHTATEJbEM Ho KHTuacTOJ uaiiiTii .'leiioj 

C yjiiiJieibeM mera cbct, 
Ouaj pyJKy, OBaj cacy, 

OBaj Apyi'H Cepe hbot. 
Csaii no itojiiii aauaB.i.a ce, 5 

M-ia^oj pydii BecHH lap, 
H Ay6nM0Ji CBOMe hoch 

.leuor BpTa HeaiiiH A^p. 
C KaKBHM TpyAOM HcroBaH je 

IJ,BeTO[Lio,i,iiii pyicocaA, 10 

Ko yjKHBa, lie paaunpa 

Tyf)y JiyKv, Tyl)H paA. 
^iHTaTci-y, uocii .1' 3a re 

Moja :i(5HpKa liauaB \i,mr, 
Ys^epH ra, yatiiiiaj ra, 15 

Tboj je OBaj ctuxou-iot. 
KaA BcccAa APyr" 'I'paaje, 

Ileiiai; jLyfiH nouoj thx, 
H ca TyroM y iipciiJia 

Sa'iHite ce ciieB 11 cthx. 20 II. AABOPJE T III T E C JI A B H J E KyA Tii ce acyAibe pacTypyjy, Apyse, 
Tpaateti' 3a Beiiiu' no bhciihh pyme ; 
rpdaiiii uyni, iuto iiac boag k biicv. 
yi5aBH HHcy. 

Ci'pMOM no upery ko toa ceje 'I'pyAHO, 5 

JKeTBHue 36upa a CJiaCio 11 xyAno ; 
YceBe laHKC ftaeaMa y<5ui;a 

Cnupa (JyJHua. 

Bajta KaMt'n.e, iiyTaii.e saxBapa, 
Har.iora Bp^ie'r ctpjior-iaB ooapa, 10 

HaJBHiue Ky^ie, niTO c' uoa o6aak Bysy 
TpecKOBU TVKy. 

Miipna jii imaa, (Jes (5puoe n naAa, 
CityiHa y A^-iy He.iai'OA ne B.iaAa, 
Cjteine ce K.iacii, n pyAHuoii ineTa io 

KnTHacxa Z^Bera. 

JbyCa CpeatyAKo cok HiuiOBe ciacrii, 
ByH.tHBO y BHC iioAHHtyKo ci'pacTH; 
Bhho h CTpacTH Hauioj n.iaxoj hyAU 

Apy3ii cy xyAU. 20 

%CTO ce c rpHOM FiaABiimyjy je.ie, 
Jai5jiaBii -lere iiefto Aa npocrpejie : 116 HaJMaii-e HCKpe nosapoM TaMane 

CxiiOjio Ji rpane, 

npol)H CO BHca, iiiTO ciioKojcTiiy CMera, 25 

IJ,BeT saAOBO-LCTBa ropoM tciiiko itBexa ; 
Pyate KaA xpasnui, KVicypCK le na.m, 
Cbcct A'I yAa-'iH. 

SasHCTH Co^Jte n 3.106a h (iJeAa 
niKO/i.'hHBHM OKOM CBe Fope noMe.vi ! 30 

OiipoBirry CMepHOCr. raTCTOM ita^ sapeAe 
HuBCTu iirreAe. 

„CeAMnua" 1855. 6p. 8. B 5K H T\ r^e je OHO 3jiaTH0 BpeMe, Ka^ ciio Aeiia Chah, 

H Ha Boatiih ueyior uocra wiVA&Aa^Mi mh-ih; 

KaA jeBTUua u'jaxy Apua 3a Ca^ibaKe aaiue, 

A H 3HMa Ma^io jaia, ne Kao ca^, 6'jarae; 

KaA CMO y Kpyr uujyKayiH no cjums xoAeha, 5 

A PosAecTBO uojy crapH uope^ spyhe mka. 

Cse Ky.iTypa ca^ yiieKiiia, h aajiy h Hpasu. 

IlaK H crapo o6u'iaje Ayx Bpeneaa ^aBH. 

Hajupe 6'jame Tpu ahh uosApaB ca „XpHCTOC ce poAH," 

CaA KOKHiie paKOjie ce : „to Huje no moau." 10 

Obh MyiuKapuH jecy „C4yre," a^' hhko ne Myan, 

H KaA •I'paj.ia ,.i.y(5H pyKy," to peqjia OAyatH. 

y CjiaMH CO KOTO 6yBe, a n cof»y rpAH, 

TaKO Kaacy noMOAapKC, jep nm CpncTso CMpAH. 

3aniT0 6a co paAOBa.in ihto naM BoaaK HAe, 15 

KaA je jeAan Aan Kao Apyrn, to h A«iia bhab. 

/l,o jyqep cmo je^iH ueca, nHTe h KOJiaia, 

A lecHima? jy! qecHni;a, tko Le caA A'l spaia. 

Ao jyiep cy Chaq cBnpKc h BeqepH.e 'lacTH, 

3ap te y iipc npajaTHHJe coape Haa uacTH? 20 

JeAHa paAOCT oa Boanha ocTa.ia je caMO, 

IHto no H.eMy OA^ax .lene uajiose uiiajio. 

„CeAMima" 1855. 6p. 13. C n M E H A K Moji'inxe, CTpacrii, iuto icao ucTpii ch.ihu 

r^yuocTii upeite pasMeheTC iipax, 
K HapoAy cpncKOM ^HateM r^ac osSh.lhii 

HaBe'ra iincKor hck oaaumi crpax. 
IIo3HaTiiM 6htii Ha uo3opjy cucTa 5 

HyBCTBo Hac ApaaiH h aanpeTKa chgct, 
3naM0 .iH C110C06, KOJiiM HapoA HBcra, 

lU'ra c.iaBii oiiiiiTOJ upii^ouocii hcct? 
IIjoaho no rpaaaji' cpiicKora ataeoTa 

TpeiiTH Bp^iHiia Kirraii HaHH:i mhot, 10 

XpadpocT y 6op6ii, Ban dopde u.iaroTa, 

BepnocT n uoMymuocT bojIH B^iaAua CBora. 
HajcKyu.'iiG none ha' ce ryue 3iiai;n, 

Tag ue Aoceace B^iara peBHOcrn, 
jtyOoBH iipncHe tac hc rpejy 3paiin; 15 

Tac BaTpa iiajin iipene Har.iocTH. 
BeKOBH MnorH cpeA Ogac a cruAa 

Epcuyme 6yjiio y 3a(5BeH.a rpo6, 
C paHOM y rpyAJia, Aa ce He oxKUAa 

HeM03H Cp6HH ciyra Cat' 11 po6. 20 

TyatH UOTOMUK uaA iiouejiOM cxapii 

TpexoBe nacMW h iiponacTH poB, 
TyxH, ha' rpexe noiipaBHT' hc Mapn, 

HesroAH crapoj oaMO .uik je hob. 
IleAa.i. A<i-i>iine hbk pasABaja hctom, 25 

CpoACTBo Bi'li ryiuH to.ihobhahu Mjiaiv, 119 Hoiia jeAHHCTBy upujaauocTH qacTOM, 

rp})M CMO CBOMe Her' Ty^HHai< cBaK. 
Miicjui h napaBH h Haiui'iaj CTp^mi 

K.iuiiac'ry Mjia/;ea:, h c ii.om Tpyjy po;^, 30 
('pnKa je Majua a;i' TyljiiHCTBOM xpaan; 

n^iaxocTH TO je HOBOii.y()He luo^. 
KaacHxe, iipeAita, tko Bac Ce/nom nocy, 
Illxa onmTH s^iocth npHAOJiaMH ja^, 
Kto no TpiuuiHiiiTy KBap To.iHKn iipocy ? 35 

Hiije ;in iiar.iocT cpehe cxpMOiiaA? 
Tpucra jyna'iKHX hck je isiirae r^iasa 
Cpy6H0 6op()H BoiDT MH;ionieB Jiaii ; 
ITo^3e KaA Hema, yaa^iy^ je cjiaBa, 

Pa3;iora npasHO a^ao hoch n^iai. '40 

r^ynocTH BCHH npoxyjanie Tymno, 
UpocBOTa Kaffie fl,ii Mupyje caA; 
IlpocBBTe ceuKe MHorti paae Kyacno, 

EpocBeTH caiioj joniT je Kopen MJiaA. 
PjiaTROCT All, MOAa, hji' pacKoiiia 6ecH, 45 

Paaua ;i' yroAUOcr npocBexe cy n^iOA? 
Ulape AJi pH3a, hhopoahh u^ecH, 

Eofipane peqn, lu' yAemsH xoa? 
MepMepa Kpyxocr hchoa BeniTor Ajiefa 

CMepHo KaA 6eatM, khh ce ahkb hob, 50 

BHyTpeH>a plja HHJe thm oxeia, 

jlyxKH jieuoTa xaiuT je hctom KpoB. 
/l,aj nycTH ^yrKH upociinaTH pe'm, 

KpeqaxH 'lyAHO, iiHoro CMnwa snax' 
TeKMa oesyiiaH npeA o^ManoM le'iH, 55 

CfiecHOM ce Ay6H apana d^aroAax. 
IIpocBexo APfira, oxBopa nan ABepa, 
Kaatii Hasi cpi^a nenopoiHor cxaH, 
MyApocxH KaatH, CBoje oo.iacx Khepn, 120 OnniTa 6jaseHCTBa Aa c' paajyTpii xau. eo 
SHai' MHore CTsapH, a idto k Tone Basu, 

^HCJiHTH 3Be3Ae, HajKa je Aap, 
MyApocT joniT HHJe, MyApocT naMOT Tpasa; 

3HaH>a 6e3 ryiase rp{)H Hoce KBap. 
MyApocT OTpeca CBy HarjioLy CTpacTH, 65 

IlHTa HCKycTBo, no43H Aaje c^iyx, 
OnceHe Mp3H noKopu'r' ce wacTH ; 

MyApocTH TaKBe aeK nac rpeje avx. 

„CeAMniia" 1855. 6p. 14. CTE<|)AHy A^uiAHy Myxy rpoMOBUH, cy,^y uotomctbu ctoj ! 
Miiiuue jyaauice ^aBHO tu pc K^iOHy, 
C BeHneM, c uode^a 64ecK0M jacHiui 
BeKOBe yAeL' y lasiH JipaKa. 

CpncTBo, Ha rpo6HOj xyHKH crojehe rn, j 

n iLiaiHO Tpy,i,H!i Huc.ieKe Jiaspa cn.u'T, 
y poB TH HCTU CBajiH cyA^a ; 

CaB c /l,ymaHOM caeny Cp(5a iiBeTHHK ! — 

y 6eAH Tpaaiu aajia KpnBuuy CKpo6, 
CkhA'I ca jeAHor, rpex TOBapH APyroM; lo 

MaH TBOJ u caMor cpua Tyajna 
CBeT.io CBaKH noiKiHcaBa ynop. 

Man, -lyAMa c KjeTuoii oa Bora AJip noc.iat, 
IIoBpeija •MUBSLO. iiyBcxBy h 6o;i toih ; 

Tab Jiai Be-iiijcTBy Kp'ni nyre 15 

OcTaTH He 3Ha na Miipy crajiHocr. 

IIpecTO.i, npeCHjiHOM tboj HarypeH pysoM 
MeV MYKAV, jeAOM ruiiuy i'oiiaHiijy, 
IIpeAeji TecaACKn, xeiiCKy crpjieH, 

Ha' MaKeAOHCKe rpaAOBa jIbcth; 20 

IIpecTOji .i>y6oBHO Kor He saKpn.ta CBOj, 
Beti noTKonaBa occoTa, jap n s.ioct, 122 3rpyBaH noTOMcriiv ii;u,;i naiiacT. 
n.ioA /],yiiiuHOB xaiio v\tut yuia. 

IIlTa 3r.iod, iirro kjiih iipcMHora lipii tbojhx? 05 
][pHrifceu .'lu 3Ha,ie yyisciBa y .lauue 3(iHT'? 
^luM Komia iipcHe TeuiKa, MpcKa, 
CeaK ce^H Harbin, icy,! iiiiiTe Hapan; 

II atepTBe Mo^e ycnexa n;iOA CBenyT, 
y cpo,;ny peicy naiirni ce crpyja tok. 30 

C BocHOM, c ByrapcKOM Kpcx cnojuBiuu 
Cxa.iHnje orifciua ^a-ia 6' HCKpe. 

Oji, crpa npaspeiiCKor Tpoiiiiia Biisaiixa rpa^ 
ChjIho nuxpecoH Tpa;iiii Typaiav iiixiix. 

Kapax' .in uo^^iocx xy, aca-iHT' jn? 35 

CicyieHa 3BepKa iie Oiipa iiyxa; 

H qecTO na^iex noBpaha jioBuy Bpe^, 
KaA cxpacxii iipel)y pa3.iora iiyx cxaiieH. 
C rpincHM MeiiyiiiTnoM cpiicKa Har.iocx 

Ilocxarae c.ioaiHy TH})iiHi;y :KepxBO)i. 40 

Har.iii oiiacuoi-x xpocxpvKo pc nocu, 
y o6.iacx c)'A6e 4pcK0 npyacuBiiiii iipcx. 
r^eA Ayx A'^^i'incKor (Kaaty rH.n./ia) 
He 3Ha 3a 6.1CCK, a.i' 11 ja,; ne caAa. 

4,yx (j.iecKa atCAaH oyjiio, Cxii'aHe, xboj 45 

IlpH^pa 3.iy cjajiiocx, luxo II,apurpaA CMan.a, 
Mel)' CpiiCTBa MyiiiKocx c h>om ce jaBii, 
PacKom y Jlpuapeii 11 yl^e pasBpax. 123 PilCKOm dvjllCTBO.M X'U>' -1" 3eM.I.II MOti? 

CiiM iipHCHOHyAHii c piiCKOiiia PuM iiii,;e. jo 

FopAOCT ,v*3nB.i,e, ap>iH npaBH, 

ripeMHoro avo.bita, a saoj iie .byfJu : 

II CTiyatH cpaMHO, n043u ryijiiHua poC, 
lIpHDiyi! KOBapcTBy cpue ii luy^vby s.iy. 

y 611TKU cpiiCKy KpB iipoAaje 55 

Byna HeBepnora upna Avma. 

TaKO iioTOJiaic cysHo, CTeii>aHe, tboj 
Ilpexpeca ycnap, cyAHTU u;iyAH>e 6p3, 
C npaBAOii ;ih c kphbaom ? cajio BpeMe 
BuHy c T060M npeno.ioBiio Ae.in. — eo 

XyK TOica CBGTCKora, qyBai'H rpex noMibnB, 
Mnoro .1' th .lenux cpy6ii caAoea HjIOa! 
Casio 3aK0HUK cMp^ieH, uaAP'r, 
Ouyna Bpeiie oyJHi;u sa^ia. 

Taj MHpH 'ivBCTBO, 6;iaain y TysH 60A. 65 

Kpo3 H.er' Be4H»iH0CT rjBAH AeAHHCKj Cp6. 
Mhpho no'inBaj AaK.ie, ceHH, 

Ciapa jo iiMCTBa 3a CpdjLe oeAa. 

..CeAMiuiii" 1855. 6p. 37. AJIEKCMJy BE3MMT\y OpncKa llapuaca CBeiiiTeiimie Bp.in, 
SacjyroM ^eja nosHai HeyMp.iii, 
AjieKca nes'ie, toii.iux mojhx rpyAu 

^yBCTiio 're (JyAii. 

Kao npeABC'iepifca mh.ioayb 3e*Hpa 5 

n.ienn jie a^bhu TBoja iieatHa .inpa, 
SsyKe caifHCKe jouit A«T«ni;e M.iaAO 
.LyCiHTH CTaAO. 

PeBaH nHTOMait napime OJiHiiucKe 
IlecMaMa pnae tbojhm AaBax pHMCKe ; 10 

C'raBUiH npeA siyaoM Hiije epucua BH.ia 
ilocTUAHa (iH.ia. 

3;iaTHe cy mhc^h, iuto tii Kn-ary j[mB, 
CoBeTH Tpaaco caobo a* OAamie ; 
Hajjieuiuy i;eny a^i' th cjia/iocT cneBa, 15 

/l,pyxe, npHACBa. 

/l,aBHe caMBHKOM Be^iHiaB jyaaue 
PasBBApH npBH Cp6c;iaBHJy apaice; 7. — C.iaiiua rp'iua iiecHiiKiifta t'a(j)0 (Apyre no.io- 
Buue 7. n npse 6. cto.i. upe Xp.) mica.ia je necMC y oco- 
611TIIM CTpo(|)aMa, Koje cy 110 iboj uasBaue ca(|)iiCKe. 125 -MurailOM, H.l' yjlOM, U.l* HeiIITHHOM C.iaBHH 

CbH TOOOM paBHH. 20 

IleBie cnoKojcTBa, MpiaB r^e ncniBain? 
XBajiHe xBd.iHBiuii ciioMeH Aa .1' ysuBani ? 
3a()BeHH rpo6 tboj ocxaBH (ies SHana 
X.iaAHOCT onaKa. 

Mnp Te(5H, Apyaie ! coBpeJieHocr Mpan 25 

^aciyraM' khbum cubv ,\h npnCpsn; 
1I03H0 3a Beime, iiarpa^y HOceLe, 

GycTHKe uBeLe. 

„Ce4Muna" 185.'!. 6p. 37. MOJA TE}KH)A Xohe A iAiii BPHne CBeruHa ii.iecTU, 

CjiaBHHM H^' Ma-IUM suaTH , 
KaA KHBOT tlHCT je Ofl, aylOCTH H jieCTH, 

Apyro He TjiaaiiiM anaTH. 
3a cjaJHO iiJie, inio TiiTyjie Bpe6a, 5 

^HH ce He ,jypnM nii BjiacT, 
H, xvAitoM MaifcH 04 .iiiiHHiix noTpe^a, 

Kpp30By He :!HaM 3a CTpacT. 
TopAHibe (^.-lecica 11 pacKom 11 upacKa 

3aHoca CMenina cy 11.10^, lo 

HeK cuH poryinnGM y OAaJia ^lacKa, 

Moje je ;ie>inTH po;v 
Teity .1' MH po'iH oyJHCTBy no crpacTii, 

3axTeB OyjiicTBa je npeK, 
jleitap HC TpaacH y 6n.i>KaMa ^c.iacTn" 15 

3IecT0 Bp.iHHa aa .leic. 
KyAe, iHTO uepo 3Ha moje aeLu, 

Aax, Jiu Aa MHMH cnyiH? 
Koj' iipeaa po^y HCTHHy peKn, 

XyA je Aa HapoA yni. 20 

Ha jiaijii cBeTCKOj KopMii.ia abu cy: 

Cpua 'iHCToha H ym, 
Bes H.nx je pasau ij.ieiia.ia r.iacy 8. — Kpes, Kpa.b .ihaiichii (ao 516 npe Xp.), Oiio 
je ocoOnxo qyiicn ca CBora CoraTciaa. 1'27 Ciiai: KpacHopo'iuja uiyM. 
II r^iyu iiacTaiiHiiK ita^ HaiipeAaK capeaa, 25 

3.iocpeKy caAii h Bpe^, 
lIoKap My peBHOCT, y fijiarocTii Ape.Ma, 

Yciiex: Kujaibe h je^. 
liDM 3naHo HHJe, KaKBy ca hyAH 

ripi'.iuii iiiiM cii.ioiiie :i:a;iocT? 30 

Iji'isjaK ciioj TUKO, KiiA c'l'pacT ra ycnyAii, 

Ctpauna iiaABHUivje 3jioct. 
;],oK MJaAOcr niu'Ta, Miic.in naM Tpante 

I'lrpH u VApm ce ^ax", 
Moj usei Bell npobo, n o;!(5H.i>a Koate 35 

CTBapii 036H.i.cKe ncKar'. 
IILto mhmrm, yiHJi, iirro iiecMoii caypeBa, 

HapoAHV no^isy c.iobh, 
CaM ciiex icyA iipoi^e, neiKHO Kao A''Ba 

norpeiuKc iivKa .iobii. 41) 

,l.a .1' TKO c;iOBeceH .i.y6u An. Biiyiua? 

IIcTHiie Mp3aK je SByit ; 
IIIto Aofipiui AH1110, HCJinpHo ce c.iyma, 

TlaryoHOM ja'iH je xyK. 
liacauApu (5o3H HCCTaiiiHO Aanie 45 

Tajny iiAyiiKa c;»;!Har', 
A.i' A'lp -Ja.iyAy, iiaA CBaKora ujiame 

IIoBepy peiMa joj a^t'. 
II KOH. icaA cnpoMa TpojaHUHMa KBapa, 

C ycMHKOM npniia ra nys; 50 

45. — KacauApa, Ktiii TpojancKora spajba Ilpnjajia, 
Kojoj je 6or Aiio.iou a^o '^"o moK npopnuaaa, a.in ce uo- 
Kajao, n OAwax yyiiuiio Aa H.euoM npopouiiBy Hnso ne Bepyje. 

49. — y TpojancKOM paiy (b. crnx 127. crp. 36.) 
Tpiin cy ocBOJu.in Tpojy .lyKaBcraoa. IIo caBexy y.inconoM 
carpaAe jeAHor Be.iiiiior APBenor Koaa, 11 nanyne ra Haj- 12S r^e 0111 .'laoKOH c.ienoTH oTBapa, 

JapjinBO AiiBH ra MyK. 
Cbg r^yn yBHl^a, a^' nosHO, n sa^n; 

3roAa ofl, ^ly^a (jeatn, 
KaA nasieT ^oije r^aBu Oy^ajH, 55 

r^asa y BpeatH ;ieaiH. — 
EponnpnT' ycnex Ka^pe n cxo^He, 

PaSjlOffiHC MHC^lH Moje, 

IIpHAy6'Te 3ByKe necmaMa :iro4He, 

PeBHOCT iiiTO CpncTBy noje. go 

II.i' ifapoM caMBHiie TpoHyuraii rpy4ii, 

/],HKHTe, AiiacHTe rjiac, 
/],a c' JCAHOM Cp6iTH VMOM npo(5yAH, 

BeL jeAaHaj'cTn je qac. 
HeK cipe^a 3jio6hhk BasAan h rydau, 55 

My/ipy He cnjieme nponacT, 
BesyMHOM CMera h sa^iau u .lydaii, 

KyliHa jep AasH ra cipacT. 
Eodep'Te c', peiH, MaTite h cipojiie, 

CAy(jHTe ApaatecT h Kpac, 70 

/l,a CpncTBO, casiuB 6ej\G (ie36poJHe, 

PeBifcHBO noJMH ce Bac. 
H4' qyBCTBO K AOf)py tag na^eie (J.iasno, 

JcA HBK BaM, SByuH, icany, 

OAafipaniijnM MOMunJia, iia ra oerane iipcA rpaAOJi Kao Ha 
Aap TpojaiiuiiMa, ii iioByiiy ce ua o6a.iy OoseM Aa oA.iase. 
TpojanuH yByity Kon.a y rpuA. n auo iix je KacaHApa ono- 
MUKa.ia Aa ro He Hiine, a onn siOMiin Holiy iisu^y, u OTBope 
Kannje: Tpuii HaBa^ie cno^ba, n ocBoje rpaA n nopyrae, 

51. — AaOKOU, CBCiiiTeHnK rpojaHCKH, \i ou je oa 
Bpahao Tpojauue Aa ne VB.ia'ie Koiba, 11 saro Cor Auo^ioii, 
uao aaiiiTHTuiiK rpTKii, iioiiiac abb SJinje, re yAftBe n itera 
H ibcroua Axa ciiua. 1 --"J /l,a cneB, MpTBome kha <5yAii HanpasHO, 75 

OTBopii acBBv pany. 
UIto Tpami uo sua, riioatlje ly Bn,;a, 

Oraih iia4 ritoaitjeji jo aqk; 
Heic c duAOM r.iyiian npoKase CKHAa 

X.iaAaii cnpaM CBora h upcK. 80 

HeK itapa, iiocim riLcisn ce .tyroj, 

Caao Heic cobct 'lyje; 
4,a yM, Kaa iioljo r.iaKii Ha^yTOJ, 

r.iauy Be Tpaacii Bcyje. 

„CeAMima" 1855. Gp. 38. jABOPJt: T y p i^ H niTa deAOMyxiba OBe peua're oa aana^a 3Be3Ae? 

SaniT' lecTHM cyiipoxMB Myitajia ceBa ceBep ? 
CnpaB.'ta c' iiarJio 6opej paciiiipnTu raeaAO cauyiia, 

II c upKBc Co*iijo cBa^HTH .iy,'i,e xoi^e. 
Gbhah, BHiy MHoni, u Op6a noHaJBniiie narjiocT, 5 
"^Jep cpncKH HapoA Bekiaa je ntaBii.ia SjIOCT. 
Oj HecTa^Ha cpetio ! kom fl,a..!bR& yra}>aiue uapciBa, 

H npnjaTe.iCTBa CBeae rpaajarae jty/iCTBy na cpasi; 
Kom rpo3Hy cypoBOCT MeatnaBarae Her^a fiojasH : 

Tom Man.e rpexe CBaKH ycTory(5.i>aBa /[unac. 10 
^.pijlie cpncKo m/1,0 ocBeKeiiy npaBAy AonuiBeT', 

H yrn>eTa>ia CBOjer cmiiiiTeHa cjypnx' y npax. 
Yma jaKoKn OAan ne iipiijaii.a iipoMarpaTH apgbhoct, 

^a cpncKOM KpHuimoM cpiicKa pacy ce Cjiaua. 
niTa ce (5e3JaK ocnna na (5yJHi;e n^ycaK o6iiAua, 15 

KaA je (iyAaJiHO CBOjer can AOiaa paapiio itpoB? 
IlHTaj CTapii 3BeiaH, MapHity nnxaj oaAOn^iOAHy, 

IlHTaj jiyKjiH Fojiein: KyA Kpyna cpncKa oao? 
BjiKaii, Byic, ByKaiiiim, h ocra.iu Haqncienn syuu 

Caiipiiine lipase ^omoj Cpoiina dcAHa c.iaBii. 20 
Pa3Aop acHB y Kyhn, c no^a naBei oxo.ia sieicyiima, 

H saBHCT AOJiaian CBHJia n.iaieBny nponaCT. 
Tko TypicoM ycaaAH Jenpoue sesi.By 6.iameHy? 

Tko HCKycTBa AfiAe (jutkc y^ojae boaut'? 
CoBera tko npujiaqe caicpymaBaT' CTene rpaAOBa? o.i 

Hnjo ;iH iiaBexa fiec 3;iy Mnoro.ieTny Maxii ? 131 /],aj KyKii d.iiiKii.erii a:ap, ce^Hnnpaiu, r.iyii'ie, oiiacHOCT, 
npoiiiTciiH Bexpii cTere ae 3uajy Bjiacxa Cjiyniax'. 

Aa' rpex pa3He je^au HaB^iaqu uaxibe h 6eAe. 
ripocBCTa KHA CecHii, c.ieiia a iipocToxa ne 6a'! 30 

C KpCTOM KpCT Ce pyUIH, C BpjlUUOM peUHyjC SaBUCT, 

YcTaje poA(5a Ha CBor npBa no iipkbh Cpara. 
lIopoK aeji.ia He 3Ha iipoBejiHK aa cn^iaxiipene cxpacTU, 

II KaA 3.10CTH caspy, ouirpa hx ceqe Koca. 
ByJHO Ha BOCTOKy poj ahb^ih OcMana ce rHesAn, 35 

G BaxpoM, c (5eA0M h 3.111M TpaseLii npiicTan h Kpoa. 
CeKy, na^e, Taaane, Ha^HJajy aciiBe aa koag. 

3anaA BapBapcxBO tjibah ca cipaxosi obo. 
r.ieAH, HO mau ne luu.te, mh crparaHnje Aaje uoaopje, 

Typ'iuu uiTO TOBapu, IHuaHaii odn.iHo Bpaha. 40 
PaAUHe Manpe roHU, oxHiia acu,y, njeHH Hiiaite, 

HaA KHBiiM oribeii JKHBe KysaBHe neie. 
3eM.i.a oaa6b, BemxuHe deae, ^oBeiaacxBo yHHBa, 

Cxpacxjy 3acjien.i>eH a^' yM uar.iH y rnycy nanpeA. 
IlyxHHtie, k.ioh' ce, He ua' MHororposHOJ 3eM.M Ko^yji- 

KpBHHK xaM' Ilnaapo joinx y cnoiieHKy (jecnn. [6a, 4.-, 
JIiiiquc^iH Ha Hei5y Henpe6poJHnx 3Be3Aa MHOffinny, 
^xTe Ilepy, xe npeAe^i Mckchko naxae BHAe. 
S^axa 6o^ecx HecHxor HanHae Kao BOAH.aqa ajAfte, 

31. 32. — PaTOBatte sanaAa ca BnsaaTiijoM u ocbo- 
jeH>e UapurpaAa oa ^ainHa. 

41. — y no4eTKy 8. Besa nocjie Xp. Myxasie^aHH 
]\IaBpu ocBOJn.in cy roroao ue^iy IHnaHHJy, n lasio ocho- 
Ba.ui Kop^ioecKU Ka-intjiai. Kojn je ipajao npeKO 500 ro- 
AHiia. Oa uOHCTKa 11. cto.i. noiejin cy MaBpn onaAaxu, a 
vsAHsaTH ce XpnuifcaHU, sojii cy uu OTiiMa.in uosiaA no EOMaA 
aeji.Be, aok 1246 r. iiiije iia.ia u Ppaua^a, noc^CAftn ocxa- 
TaK MasapcKe APJKaBe. To cy Cu.in pe.inruosHn paioBii 
iia.iiis na OHe Ha Ba.iKaHCKOJi nojiyocipsy, caMO mio cy 
OBAe cTpaAa.in XpuinliaHn, a xaMO MyxaMe^aBii. 

9* 132 rpa(t('',i: JKyAii-y np.iTii, ispcio ;^.lO'lII^CTRa n K.i,y'i. — ,-,o 
Ktii'PHO iiiiCa, (5e3 .lecTu u cipa iirro iiciiiiiii c.iyaciiur. 

/l,aj, necno, jiepn^y sBcpcKn Cecniinma ^e.ia. 
j\ix .r isapnapcTiia .iiiR-i'-aT, 11.1' nayicoM o(>pa;KCHe KyAn, 

111' H('3nan.o Bchii iiytrrii iia yr.iCA yajac? — 
Crpax JiH re, Cp6e, XBaxa, KaA Typ'iiin cpo^ne tu ry.iii? 55 

HcTO rpana/Vi OKy pposno iio^opjo iiocii. 
Jc/iiiaKO ccKy, nesy, oea uyucTiia /laBO 11 ujene, 

Tyl) HM je, 3BepMa, jKbbot xyAa oa MpaBKa xy^n. 
KaA Aii»i''"f yiioitpeAiio rhkom itP.ui'iaBa TiipaHCTBO, 

npocBCTa Bt'iiiTO n^o 3-iocTii y.ieiimaT' CBOJe. eo 
CKH,;a .t' jlasap CBemTcny ua iwiir MypaxoB CBOJy r.iaBy, 

RcAnora IlHity na CMpT cy/vm OKpiiB.Lyje ckot, 
IIpociiCTa, 3Haibe u yji, ii saKona caaia CiaroTa, 
Tpaftex KAji, nyTKa, CTpacrinia ciyre cy s.inji. 
CiiycTiT CTpe;ie, necno, nirr' ral;aj Typqiina je,;Ha. t)5 

C H.HM 3a;ia K.'ieru iiehem OTpcoiiTH 'iKa.i. 
llpiipo^a mA H .Hocn orpoB, cuyAa jiajita Aa^i'-ta. 
OxpoB JiyApoM je ^iok, r^iyiioiiie meyi je OTpoB. 
IIIto TBopan ypPAH, ocytjiiRar" npol^Te ce weno, 

Teic CBOJe cneiii'Tc cBaiai 'lynaTii JiyApo CTaje. 70 
K /io()py ca cbhm joni nncy biikom sarpaljene upcir, 

H HiipBap d.iaroTO)! mgcto 'rporaua ciiojoM. 
racuoiiiy xy,i,o no;iiiaT, MiiorocTpy'iiiiix ii;tBopy sa.ia, 
H^piiH, iBTO atejtKaMO mii, ciacT 3aA0B0.icTBa nyHy. 
■"lyiiaTn siia^e Bcpy, rocTO.i.ydcTBO (j-Uhjii My Aane. 75 

TpoM 'reiiu, .leii. je u k 3.iy KpeiiyTii dp30 Hory. 
H KaA CTpacT ra cjiaTH, h^' awbac decHH^o liyAn, 
r^iynocT KpnuniiKOJ iioamcIio CMeTH.y ate^H. 

62. — TlHKa, TDKO cy ce 3Ba;in Bja,iaoiin nepyancitn 
AOK cy nMa;in CBOJy ApJKany. To,;- 1533. IIIiianuii cy hoko- 
piijin llepy, n noc4eAiier ITiiKy ocyAn.iii ua csipx 11 iiory6iLiii. 13a JKemliii jo Tiirap ii .laa, iio jo r.iaBiv nenpiLiiiKa cuiuii, 

0,\ Au»-J>ii"iu pajyM cuacTii to 6yAHa Mose. so 
Tko CO cnaoao .lacKo, /luocHiicia, iipuTBopcTiia n .lecni, 

Tko .r ;iiiMKfi, iiiTo XHTpo ciuccTii iipocueiuTCH yiie? 
Kuo 3.ioy(5nua navK MpoHce iiyK.io k .loCHTicy yBiija, 

Tp3a CO, rpii3o, jiyuii, can cii yiuiAa u Jinp, 
BjioMo My nyiiy dpHi'c, hut' uocho 3iia,;y ra c.iacTH, gs 

lIpiipo;\a, Bo^pa ,iyxoM, neceii je iiajita h 4yr. 
B.iara ko.iobko cjielio, oj iipiipoAO cxapa e^oMCKa, 

BpaTH CO, upar' ce luvsiijx, cpua osapu Hania. 
He KH-ure Jeitpoiio, uirrii <I>paimy;i, Rmau, h.i' Enr.ie3, 

BeK Hpaufi hobiihoct npocBexy npasy hoch. 90 
Hut' .leoiiapA, c iio.La .lono sr.iatjoii, )iaii.e 3BepcKii ce 

BHyTpoH.a ue;i.iooHOCT aoaan y ^0FI1I lene. [KaiKo; 
Snain aq oay, suepoBUAiio ihto npB npocy, CBaAoy 

r.iOAO yoiicTBa H va.\ dm'i.iMOToico iiyue. [iiapiiCKy? 
HojKiio Kojoj TOK pomi Toicy aHlje.icKe y ApyniTBy 95 

CaA, r^e "ho Maq coBa, *ypnja JKOHCKa 6ecHU. — 
3aiiiT' ce Mopiiiu. ii:iiialiii 30M.T.y, r,;e 'no n^impe uopoK? 

HpeAe.i 11 iiapoAii cbu riiahy 3.io'iuHCTBaMa csyA. 
Hut' nopoA, hht' je3HK, nnx' OAe.io pa3.iiiKy Ae-i"^ 94. — TlapucKa Kpeaea cea,%6a. Y $paHaycKoj cy 
Ayro Tpajajii Me^ycofiaii paioBn nssie^y KaT0.inKa 11 npo- 
TeciauaTa. 3a Bpcjie jcAHor npnMiipja iiain Kpa^a Kap.ia 
IX II iiaMGcuima iteroBa, KiiTapnna, upe.i-iojsu, ^a boI; npo- 
TecTaiiTCKu ysjie ibeiiy ubep 3a neuy. u ai ce tuko tii pa- 
TOBU ciHiuajy. 3a Ty cBaAoy iicayiin ce ap.io Muoro upo- 
recTanara y Ilapiis, iia hx xy no uapcASit KaTapuHOHOJ 
jeAHe Holiu cae iio6iijy oropieau uaxo.iuun. Here je hoLu 
nsBpinea iiOKO.t hsa iipoTecraaTiisia 11 no APyrnsi Mecinsia 
•I'paHnycKe. To ce sose eaproAOMejcK 1 hoK (y oiu ca. 
Baprojiojinja 24 — 25 aar. 1572 r.) ii.iu aapucKa Kpsaaa 134 S.lOTBOpCTBy CIlcaKOJeM Cpiie jo II3B0p II 4OM. 100 

r;;e 3a,v)B0ACTB0 (ieacii, T.\e noKpeke CTpacni .laKOjiCTBO, 
H.V oec paoKom xo^n, (i^iHay je uopoic 11 3.10. 

Cepue cosiiffiAH 'hicto, n ^yx np.iB b yrpodje, TBopqe. 
Jlamhe KOBapcTBO, n aj'x rpadcJKa, paa^op 11 (5oj. 

10. anrycra 1855. ^CeAMima" 1855. 6p. 43. 103. — DcaviM AaBiAOB 51. cthx 10. MHJIOBAHy BHAAKOBHM MpTBa Kao HtuB.i, npespena h TuuHa, 

FpyBana (je^OM, K04 waBe ^eciasaa, 

Myse Te 'rpase, A'I th rpoi5 03pa'ie, 

Crapie Bu^aue. 

/],aBHO je 6h.io, Ka,; mh upca M.ia,vi 5 

PajcuoM MH.iuuoM Be.iHMHp OB.ia^a, 
3ApyatH ce noBecT jLy^oaapa CTapa, 
4,yx Ail oiapa. 

lIpHyuie atyAitoJi nenosHaTe cxpacTH 
PeBK.nRO TpaainT' y KihuraMa ciacxii, 10 

IIjioa nepa TBora k MuaepBUHOM xpaMy 
HIiHCTH Mil Tasiy. 

CaMor jIh neBua, MuaoBane, n^eHH? 
CflyA TBOJux j[,eAa. noBpBeme aena; 
M^iaAeac a CTapeac a Aeua aejaK.t 15 

SaaAy BaAaKa. 

Ayx c.iaBe cpncKe yuiiao 6'janie aabro, 
BaBBCHUM 6ecoM uyaaa iiopOAaBao, 
YcTaAe PajuL, aji' cy OABet Kpa.ia 

Bacnpeaa (iii.ia. 20 

11. Munepea, rp4Ka 6orutt>a MyApocTii. 136 Tii ca^a Aolje, Apyr M.iaAeaiH BnTue, 
HapoAHor 'lyBCTua ueryjyK' n3fiuTice, 

yCK.lIIKHy AydOB H K HapO,lHOJ 'leCTH 

IlyT 6jiaroBecTU. 

BpHy ce onoT aawyateHa neaa 25 

HaKiiTy cpucKHX npespennx imena. 
Tauo HaM unehe noc.ie 3HMne cry,;" 
npojiehe 6)'xa. 

3ac.iyre Hecram tbojc bpIi ho paaii, 
TIpeljOine Xepy 3aK.ieTH jiy Bpa3H. 30 

3By^^ cjaBCHCKH hht' naM jecy, Apyate, 
HarpAO ^\7B.o. 

Be^HO yMpiUH ! 3a To;inKe 'ti^YAe 
H-ijwm lU'ciie iieiv tu onoMCH 6.i.y,ie. 
Miipao no'iHBaj : r^e ne Tp>ie jiecTii 35 

HaBBTo n^iecTii. 

4,yx po^a cpiiCKa, cyAuiiiioii Gm"ia.i.eH, 
rpo6 HeK TH 'lyBa HeMapno yAaAGH, 
CuH,n ax! rpou tboj, u .104011 u Tanan, 

H^yBcray uaM paBan. 40 

„CeAMnua" 1855. dp. 45. nABJlE COJlAPHTi CnojieHHK ceHH KibHaceimuKii r^iaBHH 
CiipeMajy G])6.ia, thko vauce bcct; 

PaJHli, MymnuKii, /],ocHTej iipi'C.iaiiHH 
llaB.ioBuii HCTu Ty yiKHBa uecT. 

/l,a .1' TKO H Te(5e, Co-iapafiy, r.ie^H? 5 

HapoKy c]','\6!i ocyAn Te 3jiom: 
IJ,e.ior iKHiiOTa je;iHoj noanaT 6e/iH, 

OcTajeiii aa^BeH h y rpo6y cbom. 

CuojieHHK 're6n! cmgmo .1' to napeLa? 

Koj' cu iipocjaicao x.ieda aa.ioraj, lo 

TpyAUO c' MaAaH HapoAHOJ cpefciH, 

Ca^ Aa TH n^iaxH MpxaB CTy6 osaj. 

Kamrpa TspAoKa na JiepiiepHoj n-ioiH 
HeLe a' nocTHAer' qyBCTBo po^a tbof? 

X.iaAHO, Kao CTBHa, name cyae cm 15 

npaninie ue^y Bp^ia Myata ci?or. 

HarnucH liaKBii? cjajnii, iuh npocru? 

IlernHHT Harnnc He 6j'ah Han cpaM : 
„OBAeHa ;ieffie CoyiapnKa kocth! 

„HapoA .i>y<5HBiun npe^peii 6'jaine caia". 20 

Kocth jaAOBHe, jecTe ;i' CBe na 6pojy? 
Hnje ;i' Bac xhihthh noBpeAHO qac? 138 Bpejie pasviaaie HenoroAy CBOJy, 
TpH^ecex Jiexa pacTypyje uac. 

IIpob'Te ce, Cp6ji>H, HarpaljaT' noKujue, 25 
l^iyBa 3a XBa^e iipiia 3eM.i.a Jeer; 

y cpny .ty6ou, He roMii.ie cxpojae, 
CpyracHOM BBHuy ua.iHiiiHa je ^ecr. 

JofflT MHoi'H c.iyaie cBCHapoAHOJ cpekn, 
TeniKOJ y dop6n ca neBOAOM 3jiom, 30 

CjiyjKe H iininTe ocKy/;ocT Hocehn, 
IIoABiiry sepTBa ^a noA-ieruy cbom. 

IIpyac'Te n>i pysy, acHBa ajiqe ycra, 
JKiiB Ka^ ce Tpy^n, Hen 3a Ma3Ay 3Ha, 

CnoMCHiiK Mpi'BOM HappaAa je nycxa 35 

CyjeiHa xBa;ia Hanier npa3Hor CHa. 

„AaHa^a'' 1860. 6p. 2. „OBy necjiy AoCnjio je oa cjaB-teeora necHHsa aaiuera 
joiu sa :KHBOTa iteroBa roA. 1855. ypcAH. Ousiiie „CeAMime". 
ByAyhii ce xaAa 6am iipii.ioan 11a cnoMCHiiK Myiiiimitora Ky- 
nnme, to ypcAuiiuiTBO ae xtgag OAsiax oay iiecuy oCaapo- 
AOBaTn n3 yapoKa Kojn Le ce jiaso yBiiAern, saA ce necMa 
nposiiTa. CaAa je caoiiiiiTaBaMO y ^AauHHu" OAyJKyjylin ce 
TUJi yjeAHO n ccun aeysip.ior iioKojanKa." P A T Cbh ce Kj'pe, rnxo ca^ iLia«Tii 

y JcBpoaii rpo3HH par. 
Ka4 je 6ho cbot (iea paxa ? 
Cjia^HJera jaiui uaata, 

H ciiH ^pyroM Aom Bpar. 5 

IloA (iapjaKOM ce^HinocTH 

Maq oiirrpHMO CBaKii CBOj, 
3aBHCT TaJHe naine hoto, 
IToAnaty naM cxpacTH c&jiotp. 

II c KopHCTH caa je uoj ! 10 

lIoiMe^aJTe no HOBneaJi' 

Hnje a' OB^e upasn pax ? 
CfiaKO ce6H ^epe K^yce, 
II j\a, Moaie CBe 6a Pyce 

nocjiao .'loHA y HespaT. 15 

A y KyliH — CBaKH snaAe, — 

3a KO.iHKO Tpaje sinp ; 
TeK ce jeAiiH Bonpoc penm, 
BeL ce Apyrii HaKocxpeniH 

Ha (jpa'iHoiie Mopy anp. 20 

Ha mxo pasno opyajHje : 
MaiKH HOKXH, 6HKy Bpax, 140 JKuHu jesiiu, iieiipy ayuii, 
Myaiy r^aBa, noA^iocT Cyow, 

4,a cTBap onmTa Huje pax? 25 

CBexa .i,y(5B0, KyA ce Kpiijeui, 

Te He caAUffl Jinpa hbgt? 
Ax, caA .i.y(5oB (jpsu iieae, 
UIto ociaHe, Cpan iioKpene, 

II iia rope UAe cbct. 30 

„CeAMa«a» 1856. Cp. 8 3JI0MHH AI^ r;ie iCiiKO dojiaii mi hocto.ih jciii 
HcKa^ decHHumn ica' 'ho THrap 3Bep, 

nuKjiemiM raacoM :?.ia My cobgct sBeUH, 
H Myity Aiiojiiy Tpim spBoat^^ep. 

CaA ce tgk Ayme nojaB.Lyjy pe^oM, 5 

Fopiio cTpuAaBme oa jeAa My 34or, 

CBait CBOJOM K.ieXBOlI, CBaKM CBOJOM deAOM 

TpsajyK' cobcct iiyjKa iiaK.ienor. 
MpaK, H iipnBiiAH!i BaTpyiiiTHHa .tyia, 

Sar.iyx 11 iio'iTa ,Aa je cyAHH huh" 10 

CxpaiiiH.ia MHOKP caiipTHora nyxa, 

Bo^inoM n KpaxKu npeiiHAajy can. 
„ CseLy, ax CBeKy ! ne AiiJTe Jwe jipaKV ! " 

Bine O'laJHHK qyBCTByjyhn aA. 
Han^are rpo3He! oiipaay onaKy 15 

C xpenexoM c.iyre iianymxajy caA. 
Caji po^CH nopoA 6esia oa KpBHHKa, 

C rpo30M JiepeliH 346 my xbshh nyx, 
HaKase 6ex,u ncKpuBjiena azkh, 

Cxpax Aft He rjteAQ xHycoM odacyx 20 

/],aBHO je pyicy, mxo je Jiaxep xyK.ia, 

CeBaibCM uecxiiM caeyrano 80.1. 
CaA HCX03I KasH 3.10CX oceLa MyK.ia, 

CaA CBOje rpexe rperannK bhad xo.i. 
Cynpyra d'jame, Aa ra sepno wyatn, 25 

Cyiipyry khbv oxypyje cam. 142 Ty^y ocBaja, a& ce CpaKOM 3ApyKH 

3aK0Hy itpitBo h jty/icTBy na cpaM. 
3.inK0Ban niioxoT," a;i' He Meiba aiipasn,* 

UIto je^Hoj 6'jarae h ^pyroj je ^auep" 30 
Tyqe, npe(5HJa, 11 My<iH h rifcaBn, 

OrpoB je (5eAH0J ciiaceHiija ,pep. — 
Bo^OM caB;ia/iaH ca^a laajuy bh'is, 

.iHBa 3a jiyCoM JiasHHX cysa tok, 
MaJKa My k^btbom, Jbj6a, 3^hm napaie, 35 

Thm ,;a saracn pane itpBO^iOK. — 
TaKO 3.ioiHHCTBy, itaA ce jipeTii cnpeMa, 

Tpsajy rpecH Ka' 'ho <5ecH rpyA; 
r^iaBKHM a.!* (Jo.iOM „niTo K s.iy Motn HCMa" 

ILlKpmiH KpsuHiKa a rH>eBH ce \i)\\. 40 

^CeAMnua" 1856. Op. 9. HATOHCH 

(KAO 3AB0JH OKO CUTKUUIA, IIPHjUIKOM JE^HE CB.V^BB) 1. 

„3LiaA0CT Ai/4()CT," Kiiacy .lyAH, cxapn M.ia^e Kj^e; 
A.iH aaio CBH bo.iumo M-u^e, Jia ii .lyAC. BpaK je KaBe3 ; THue c no.ia ynyrpa 6a xxeje, 
A Koju cy BeL yHyipa, re na no.ie ate^ie. 

3. 

Hey^are HesecTH saBHAe .lenoJKe, 
A yAaie ysAHuiy, into HHcy AeBOJKC. IUto c Bece.iesi 6HBa caaA^a, to je MOAa CTapa, 
Cbh c" paAyjy, KaA Ao6iijy y japiiy Apyrapa. 

5. 

0,^ jjiiyatHKa" coKpafieno nponan^e My.m', 
'iaTO H jecT Myai y uyhn CKposeH Kao nys. 

1. nsBeAen je Myac. — 2. siaan aero ny;K. 

PysoDiic. li-i 

6. 

UIto je Hajiipo Mnoro Mpz.ia, 3Bada co jiSeaveHa," 
Ho MOAa jo.i "MO cKparii, H caA Ka^y ,Keiia." 2. a caAa je Ka;Ky. 

PyKOuiic. 

„C'eAMUUa" 1856. 6p. 10. III. iUBopjE m CHPOMAIUHH MUn, G.ieuH Ma6acT ueeau xoah 

Oa coHMuniTa Ha coHMiiuiTe, 

AeBOJ'ie ra ua-io B0411 

H 3a oua noMok Hiuxe. 

Mhofh CTajy, MHora c.iOBe, 5 

To je OHaj nocnnK mh.ih, 

LUto y3 crpyne jaBopose 

OqapaTH cpua :ma,4e. 

Oa AerHHCTBa orait CBeiM 

Pa3(5yKTa My nn.iHe rpy^H 10 

Aa r.iac po^y cbom npody^H. 

Oh neBame Bp;iHHu, 

Oh neBame 6oj jynaKa, 

CBery .ly^oB k OTauCuHH 

II MHjiHHe cpua CBaKe. 15 

Ca ycxHTOM uesija necne 

OiapaHH aapoA c.iyma, 

IIpeA H.HM hyxe j1hi;h Becae — 

CaMO He6o r.iaey BHyma. 

H KOM 6ojiecT 3a xpn jieta, 20 

Bha oiHJy 3ao6eo otb, 

Toms cyHiie 3aTpeueTa, 

H uo CBexy cae aubotb. 

yMyKHyuie Beipu decHH 

IIpeA TopsecTBOM CK^iaAHux crpyaa, 25 

KaA npHTpia 'lyscTBO uecHH. 

10» 148 4,a CMarocrpoj nc uoiipe^ii. 

C bbKhm atapoM ca^ VAapii 

y3An:iaTii po/ia ueny, 

/l,a c' noTOMUH cBOJiix crapii so 

Ca iioHocoM oiiojieHv. 

I'acHiiajyK" xaito necae 

HepaAa ra cTapocx CTiirHC, 

r.iac 3aApi;tie, rpjio c' civciie, 

H CBCT mill c H.era AHrne, si 

KoM je neiv;a ii.iaBocT neoa 

3a rjiac ropAH hhcku 6ii.ia, 

Caii 3a iio])y iiena x.ieua. 

A;i' H Kopa ociiyAHa je, 

Tt'K A* CTapuy 6<)a yuBe.ui, 4o 

niTO My x;iaAiio pyKa Aaje, 

Ca AeTeTOM cbojiim ,\6Mi. 

TpnH HVffiAy iiocHiiK CTapu 

A CBeTHiia — — — — — — 

i'*>A j« AHsao, poA He MapH 

Jep ce MjiaAeat OApoAH^a; 

Ha iHTO iiecjie, kra 3a Te.io 

Oa H>nx 110.130 Hniio HeMa, 

TeK 6e3yMaii .Ly6n ,\eA» 5o 

IlpeA KOJHMa CBecran AP^Jia. 

3ap on HHJo BpeMe 3jarH0 

TproBHiiH Morao ajith, 

/[& My cpeha .iHXBOAaTuo 

CBaity CToiiy npeiio3.iaTH ! 55 

3ap OH Hiijo Morao nyairr' 

3a 'iiiH, cjiaBv, idto caA Baacu, 

Tfl,6 noMajKe, .iak cojvbht', 149 

f^Uii.viM.e, r.ic ct' rpaiKH. 

Tom HeiUTHiioM luuiie iviaBe go 

yjKHBajy KopHCT MHory, 

'■■i;i\) ,\A H.ei'ii iip;i:<He MiiBe 

yopeliiiTH ypauK cuaKH — — 

Citex je acTa.i — — — — — 

— —— — — — — — — 65 

3ii CBaKOra nocraBjioHH, 
A^' he I'jia/viH ocraT' cbukh 
Yrpai^HTn ito.j' (;o ;ien.H, 

4,0K Ce HBp'UlK IieCMOM CjUBU, 70 

Mpaii iiaMeTHO xpany Byqe, 
Koj' A'lHryuHo jIgth pa^ii, 
Taj y 3UMy rpdy xyip TaicBe pe4H crapau cjiyma 
KoMe HapoA hao;i 6'jame, 
3rpo3H My ce rpoaoM Ayma 
IlaK — — — - — — 75 tsO „Khepn Mdja, 3;in cy ^yAH 

„0a KaJiena TBpAa TspljH, 

,IIIto caA Jh)'6u, cyxpa KyA"> 

„H OA oita CHH je rp})H. 

., KaA ce CJien iiomovihx Bory, go 

.. Bor y(5jiaKH jaAe Moje, 

,iji' yjiOjiHT' nyK ne uory 

..,l,a yiaeKraa cpue CBOje 

„HucaM .'in — — — — — — 

„ _ _ _ _ — 9,^ 150 „y BpT^Ory CBUKH CBOJy, 

„A ja Tpaajiix iio^ay CHHJy, 
„/[&] AS, HAej) ca CBHM Eory, 
„0[ipocTnlie Moje rpexe 
„1IIto Ky Tpuer' oeAy crpory. 
„HeK Me CMHpe uajin peKe. — 

flCeAUHua" 1856. 6p. 28. 95 H A T n H C H MyApocT H AoOpoACTe* 

MyApocT TpaatH tuko, decKOHeMHO Kao A'l I't"" KUueT'. 
/l,o6poAeTejh raKo, icao ^a hoiii cyi'pa yuper'. 

Cdasyj H jKBHa 

Kpac H jienoTa c^iaByja jeer jiyiiKOCT CjiaByjesa I'jiaca, 
Kpac H .lenoTa ateae jecT Tuxa ftena KpoTOCT. 

Myaa je cep^e OHa, Kyhe Ayiua, a AC'iHUe MaJKa, 
C H>OMe npaBa cpeha, c n.0Me Bece^ie iiBeia. 

CTpOM;lIIBO iKHBOT TBie, H JKHBOTa HeilOrO^e paSHO, 

TopKOCT H paAOCT H 6oj\ iipoTuie paBHO Berpy; 
Ho HenpaBAa Tpaje, niTO a^nja yrHeTaxeA CBeta ; 
ripoTHiy name layKe, iberoae coBecr MHoatn. ToBopa AfipoM uoBeK HaABHuiaiia ssnaoTHtby ji,amo, 
ToBopoM pyKHHM qoneK HHKe oa 3Bepa ctojh. 

3jiaT0 je 3;iaTo yseK, Jia iip-taBUJi noKpHTO iipaxoM; 
Ilpax iiatt ocxaje upax, Maitap ce k cynuy AH3ao. MyApocT 11 HayKH jeer npoTHB nopoKa tbpao opyatje,. 
Myxy, OAapeii thm, "lysaj ce poncraa csaKor. 152 PiWOciio TCffiH GHiUiii iKiicasaTH c.ieiioMe iiyi'H, 
ILiiiuHe .in iiiiK OKar, cBaii my ce rpoMHO csIej^^ Koj' ce Ay(5B0M atemi He paaiieaca, 
Kora japocT peTKO pacna.i>yje, 
Koj' ce Cjieiio cTpacT'jia ne lIO/^;laae 
M y cBoje BpsMc je iiOAamaH, 
Tom je ^ano i|eo cbbt ocbojhth. Biicep yBo lie KpacH, 

My^pe pe'iH Ty cy iipH-iHiinHJe; 
Tona3 pyity He spacH, 

Kojy Kpace Ao6pa ^e^a. 
AM6pa Te(5e He ahih, 

YMH^HOCTJy dnhem BeLjia .i,y6HM. Oe^aM CTBapH Ha OBOMe cBexy 
lIpcH Moje je^oM Hcnyihyjy : 
Ka^ ce cyHite y uo^ne noMpa>iH, 
H Ka4 Bene ^lenora ^oBojice, 
Ka/i yBHAHM Ho^any (5e3 'rpaBe, 
M M^aAHlia lienor 6e3 uaiaeTH, 
Ka/vi MoKaH cbc 3a (5jiaroM JKe/^HH, 
11 KaA BH^HM /io6por cbc cnpoMa, 
H A,yC>im\\ii Ka^ BH^BM y uapa, 
Koj' jcAHaKO Apyro oroBapa. CHp0THH.0M 'lOseK c' 3aCTHl)yje, 

Ctha h (JeAH MyatecTBO o6apa, 
Bes MyacecTBa cnaiiOM je noA^iora. 

„CeA«nna" 1856. Op. 31. BOTiKA K ryCEHHUE 
(bacha) Ha boKkh je,;HOJ, iiynoj i;BeTa, 

yKiiacy ce cu^ine rycoHHue. 

,BohKO, peitiiy, th jaAuaue, 

,r.ie, Kaico nqe^a jaio cjieTa, 

^.liiraHfie TC nBeTa: 5 

,Mn CMO Aoni.ie, ,\a Te OA<>paHUMO, 
,Ako xotiem iioBepHr" ce HaMu." 
Ilaii TH OAMax no rpaaaMa 
3roAHO ce6H iiosayaiiy MecTo; 
H KaKO cy 6aA6 wa^He 10 

CBaica Ha jIhct Hana^ae. 

BoKua r.ieAn, ayiu ce He Kpyiiiu, 
To cy H>eHe coApysHHue; 
AoKjie name ryceaHiie 

He nojeAy can -ihct iio rpaaaMa 15 

H ApBO ce ocyraH. 

,Ej, peKHe BotiKa, Ka^ onaan 
/],a ce H.eHe APyrapHije 
Ha nyT Kpehy, 

„4,0K cy Moje rpane iiyue (Jn.ie 20 

„KaKO CTC ce oko Mone BMjie! 
,A caA TKO Hac Tan' OMpaaa 
„Te OA MBHe 6e2CHTe, 
„KaH'Aa KysHy rjiCAHTe." — 154 ,BHni' Aa ch viy^a, OAroBope 25 

Ha TO CKj'ua rycemme , 
„3ap 6a xxe^ia, th MyApime, 
,Aa 36or TBOJo OBe upae Kope 
„Mn OA I'JiaAH CKauaMO? 
„Ako xohem Aa re jomr lyBaMO 30 

^Ha6aBH HaM, Kao uito Ba.}>a, xpaue, 
„A (5e3 Tora ne Tpaaca o6paHe. 4,pB0 OBO, Kaace dacna, 

JecTe Apuo HapoAuocTH; 

y ocTaAOM CTBap je jacua, 35 

Aa Hayity HSBeAy u upocm. 

„CeAMnua" 1856. 6p. 34. P E H H H K a^Me (ajiy), aJKaTB-MeM, 6uTU CyjHCTBO, c. nacHAe, SesyiiAe 
rja,vau, Ma.vueTH. MaxuiiTOCT. 

niiriiin. a;. jiii)iiicai:a CMOja. riyii.i,HBO,mToO\HH, aafijH-yje Obhkpt, w. ciiC'iaiia roaOa. 
OacHOC.iOBiiTH, -BU, rouopuTii 

6acue. 
(5eAocayTH.a, x.. ciyma 6eM'- 
fieACTBo, c. Ccia. 
(Sec, ii. ijauo, aao .lyx. 
(teuiMHHHJe, c. iieiia.hajioACJii. 
(ieiu<iHH>e, c. 11. 6eni>inuiije. 
<)jnrBH>a. m. loSpora. 
fi.iaroHecTBTB , -hh, jaaiiTJi 

l>;i ,ocTau raac. 
fMarocTpoj, M. jeiia cs.ia.i- 

IIOCT. 

fuaroTfl, ;ic. loSiioTa. 

fijiarOTBO]), M. KOJll 'IllHU AoOpo. 

6;ia3iiH, -3Ha, -aHO, jyA, riyii. 

(ijiecT, a;. OjecaK. 

CtAUnaa, a;. uacu.taK oa pane 

Ha KOXII. 

(lAycTH, -ACM,, 'lyua'iu, xpa- 

UHTU. 

fioraxau, -rua, m. OoraTaui. 
(toraTiip, M. II. I'loraTau. 
fiopej, M. oopa, uc-rap ceitepHii. 
CpaKucoMeTaHujo, c. xeae- 

ibe, yABBaiie. 
CpHropo4au, -AHa, -auo, uitu 

p:U|a Cpurf. 
6puAaR, -Tsa, -tso, ouiTap. 

luro opii.ui. BC.llljtTllO. C. llCJllMHUa. 

Bi'.iHiHocT. a;, lejiu'iima 
BCCj at. ce^o. 
Bi'cna, ;k. iipojete. 

BeCTHTCJI., M, I'iaCHHK. 

Bsop, M. iiorjCA. 

BHH, -a, -O, KplIB, KOJU je Bt- 
UlTO CKpHBHO. 

BUHa, ;k. Kpuiuiu,a. 
Bucnpen, -a, -o, ysBHiieH, 
BUCiipeuocT, ;u. yauumeuocT. 

HKyCllTII, -HM, OKyCUTll. 

BviaAai^. -Ti^a, m. iLiaAa^iai;. 
BHeHHTlI , -MM . vpaMyaaTH , 

npiludcaTU, yjeiii HeniTO 3a 

ueinxo. upoaeuuTU. 
BHyuiaTH, -aM, cjymaTU, >iyTii. 
BHyxpeaH, -a, -e^yByTpamau. 
BO, y. 

B<>4H>a<ia, Ai. iKacia (?) 
BoaMcsAujej b. narpuAn, aa- 

luaxa. 

BOHpaSHTH, -HH, OAI'OIIOpUTU. 
lipOTMllIIO l'OllOp;[TB. 

Bu.iua, di. iia.i. Taaac. 
Bo;iiueuaH, -Ctaa, -6ho, ua- 

IjllCKlI. OIICOIiapCKH. 

BouHJaTU, -je.M, BaiiHTii, yiiH- 

Xll, BHKUyTll, 110K4IIItHyTll. 

Bon.b, M. n.iai, Kysaibe. 
Boiipoc, 51. iiiixaibe. 15fi HOCTOK, M. IICTOK. 

ii|>a'.KAii> '>•• iii'iipiijare.iXTiio. 
i<|)0,\, M. uireru. Kiiap. 
iicc.K'iia, :k. ueo CHCT, iiaoi- 

omi ciieT. 
Bcyje, V la.iy.i. 

vuCx'A,, :i;. npoiraCT. iiorii6ao. 
rop,\HH.a, ;i;. oxojoct. 
ropAiiiiK. M. oxo.iiiiiK. 
i.iyMa, »c. ina.ia. .laKpiiijaite. 
ryOan, -nua, m. uojii lyCii. 

Ayrocya;aH, •-j;Ha, -xho, kojh 
lyi'o pofiyje. 

('AeMCKH, -a, -0, pajcmi. 

-x.UM>-i-"oo. Ml 10 xohe Aanpi)- 

:i^ \epe. 
-.KiCRa.i., -R.T>a, M. cacTojaK. 

e.ieMciiaT. 

°.KII8H, '.K. iKIIMOT. 

-.K|ie6aTH. uyiBiiaTH koi;ko.m. 

aai'iBeH, -a, -o, iiaCopau^eu. 
.la^BCii.e, c. saoopaiiaucT. 
sarjyx, >i. lar.iymeibe. 
»a.iai(, -jii^a, u. kojii je ^ao, 

iieiipiijai'c.i.. 
»a(uyi-unpaTaH, -THa, -tho, 

KOJH iipaTii aac.iyre. 
sawMarii, -aji, ^taiaMa-ni. 
ao(|)Hp, M uerpiih. 
8.iauaH, -iiHa, -qno, rpaimH. 
^i.toOpura, ,n. opiira. 
a.KiiiapaH, -piia, -piio, jyiian. 
;<.iOK<>iiapcTKo, c. jyKanocT. 

S.lDUIie, MUUIIO. 

s.ioxyA. -a. -0, ..ao. 
»HaMCH, 3uaK. 

SpOBHR, H. XOpHliOOaT. 

H.vytiQR, -tiKa, M, Oy.iybiiocT. 

Hro, I-, japaM. 

M»riuTaK, -TRa, M. iiiAaeaK. 

H.tnilttH . -KHCM , HiBHKUyTII , 

iiavMirni. 
nHopo.^aH. -AHa, -aho, .ipyre 
iiapo ^^0CTll, ry^. 

HIIMIUC^HTH, -HM, H3(ipOJaTH. ja»ii.i>eH, jaiiiHJ II. painnii. 110- 

TliapMTll. 

jap. M. japocr. 

Jap.i.iiiio. ni.enuo, japocuo. 

jyP'Mi M- iv.ia. 

KaiiiTap, -Tpa, -Tpu, onop, 

oiinap. 
KHiipoc. M. Kiiiiapitc (.vpiio). 
K.ia,iuii.iuAiiH , -AHa , -AHu, 

ii.ic>\aii K.KuaMa. iim.i Miioro 

K.ia.ui. 
K.icr, ;ic. cooa. 
KibHiiiTUO. c. kilii;kciiiioct. 
iiooapaii, -pHa, -piio, cii.ieT- 

KaiiiKii, .lyKan. 
KuaapcTBO, c. cii.ieTKa. iiii- 

T|)nra. 
KopM. >i. xpaaa. 

KpaTHTH, -UM, Ilpe'lHTII, 3a- 

KpahiiiiaTii. 
KpaTKu.i.yr>aH , -(iHa, -<iHO, 

KpaiKi'. Ma.ioipajuL' .lyoanii. 
Kpu'iii, Kpii'iani. iiiiKa'ni. a«- 

paiH Of. 
KpyuiuTH, -MM, K.ioiiyni (Ay- 

mim). 

jiec, M. uiyMa. 
jecT, X. ,iacKaii.e. 
.IHK, M. ;.uop, xop. 
jiixiiOAaTHO, ca iiineiiecoM. c 

haMaxoM. 
jIHiii, -a< -e. cyiiiiiuaii. u i^aiiinaii. 
;io>KO. c- iiocre.i.a. 
.lyiia, ;k. Mecciu 

.i>yOai(, -111^1, M. KOin bo.ih, 
iipHJa'xe.b. 

>inaAa, }i;. iiarpaAa. 
MPii^biiHu, lino ce .laKO Meaa. 
Me'ira, k, uaibapiija, MaiitTE. 
HoiTaiiiije. c. M. MCMxa. 
Mirrpa. :<;. n.ia viiMancica Kpyiia. 
M.iiiAaK. -TKa, -TKO, MjaA- 

MHIIje, MIIIITIV. MIICJHTU. 

Mu.i'iaTH, -iiM, hyTai'ii. 
DiopoAaaiio , iiiTO \anii Kao 
Mopa. iiBHeT. :k. iioriiapnii.e . oiiii- 

iiiii.e. 
iiaiiH'inj, M. ''»i>ii<iui. 
iin|>iiii. M. iipiipo A». 

lin|>(M'UTII, -IIM, IIIIKHTHTII. 
iiiipoii, M. cyAOiiiia. 
iKMyr. M. I'lo^iecT. 
iip.inroA, Tt'roi'ja. iieiiOjia. 
ii(M>ii,eH . -a, •(). Ill 10 np.io 
Miioio iijieiH. 

iiecTiiiii, ;u. iiecTiiiiiiiocT. 

iic'icrTiiJp. c. deiii'iaiiitic. 

iifMHC.icii, -a. -<>, iiooiiojaii 

llll»y, HIICKO. 

HUH. MllMllUC JIIUCJI i; 'PM-Ml. 

IIHIIITCTnil. -THa, -TIIO, Clt- 

poManiaii, iiorpeoirr. 
iiHiiiTiiiin, ;k. iiHiinaitocT, inro 

SIU.IO upi'AII. 

iiuiio.i,yrinii. -Cma, -6H0, uito 

IIO.III IIOllllHV. 

iipaROiia.i. M. yiia.vaii Mopa^ia. 

(iCiBeiUTaii. -a, -o, oa oOne- 

iinaTn. oci apiixii. 
(ifija'r'.je, c. -.iaip.i.aj. 
oniia-aiPii, oc5na;KHTH, oi'ojihth. 
o6pa'a:CH, -a, -0, oOpaaoiiaH, 

lliiy'irll. 
oOpaxeii.e , 0. o6pa ;oiiaii.e, 

IKIVKil. 

otipa.'i, M yr.ie.v. 
oTipoii, M. oi'ipoiiaK. 
o.Viu'iUTii. -ini. o.i.iiiKOiiaTii. 
(lAfCHaK. -iiKa, M. OAoeB. 
<i:<apHTil. -iiM. uciieTaiiTii. 
t>;!pa'iaTii. -iiM. 0CKCT.111TH. 
ixiiniia. M. oiayoiiiia. 

uaryriaH, -oHa. -fino, iirreiaii. 
nuji'aH, -.iHa, aho, HUTpeii. 
imp, M. iiece.i.e. ro.toa. 
iiHioTa, ;k. iiiiha, xpaua. 
IIJCC. M. iii'iia. iirpaite. 
noABiir, M. jyiiaHKO leao. 
nowiiia, ;k. Kopiicr. 
ii(iMii>a, :k. iiaHvH.a. 
iiiiiiHpaTH, -PM, rartiiTii. 

IIOUpUUITe, C. lipuCTOp lia KO- 

Jio Ko pa,\ii. IIIICTH.l, M. CTll.l, CpaM. 

iKiTpa.i, iiiMCT. inpoi. 
iioxoT. jnKa iiarpeiia scAa. 

iiai'pa. 
lipnaiMITU, -lIM, ylllllUl'HTH, }- 

'iHiiiriH .la ie iioinro iipamo. 

,va > iieMCMy iieMa nmnxa. 
lipeilUCXOAHTH , -HM, npci.a- 

;Hjia;uiiii. 
IipeHMyl.CTHO. C. lUHMOhllOCT. 

iipe.it'CTnii, -I'na, -cho, npe- 
Kpai'Hii. 

iipecKupr>aH, -r>Ra. -Oho, iipe- 

ry.i.aii. 

lipHr>p:iaTH , -HM , yfip.lHTH . 

ycKoparii, <iiiiiiith ,ia aeinTO 

fip.O ,\i)|)0. 

iipBHP:i, M. iipene.i, iipeBCC. 
iipiirii.e<i. .K. iH.eMeibe,Hacii.Be 
npHjaaHocT. si. iipiijaTeACTuo. 
iipniiiiMaTii ce. -aiM, iipiniH- 

111 <-e. 
ii|)HCHo<iyAiiH , -AHa , -aho, 

iieiipeCTaiio. yaeK -lyAaB. 
npHqacHDK. m. ouaj kojh npit- 

Ma lipH'Iflllhc 

iipoiiacTaH. -cna, -cho, mro 

iipCTii iipoiiaiiihy. oiiacaii. 

IipOIIITeH, npOCIMTH, lUipOCTll- 
lll, UC.IOUO IHTII. 

iiycToc.iOBHTn, -HMj KOJeiiiTa 

lOllopilTll. 

pasHO, Kao. 
pasTiop. M. iiaxer. 

linSIITII, -HM, OOOpilTH, Tvtlll, 

iioiia.iiiTii. 
peeaH . -BHa, -rhu, peimo- 

ciaii. ycp.iaH. 
pcBliOliaTH, -yjeji, cynapmi- 

Minii, 
peeiiui, pecinii, khtiith. 
)iH3a. ;k. xa.i>iiua. 
poryiiiai;, -iiii^a, kojii ce po- 

ryiini. 
poAfia, iK. poiOiiHa. 
[XtAoryfian, -nua, Koja ryoii. 

yiilioiiaiuhyje cuoj po,v. 
pc, M. cnara. cii.ia. l.-.s pvKOUvieT, M. uiTO je ucn-ie- 
I'eiin pyiiOM. 

ciiMiiiiEa. :k. ci:Oja iiiiKa. 
(':nio9Haii, -n, -o, mTO ce 

ciiMO ;MiaAe. 
CDMyH, M. ToiiAK jyxaa oexap. 
cBnp, H. ciiat)a. 
CBUTii. X. iipaTdia. 

CBUIIIO, o:>i:o. 

CBO,je.i.yiiCTBO, c. -lyOau iipe- 
M.i ceSit. 

cKiii'paH, -pun, -pHO. phaii, 

lit mil. pyataii. 
cKopO, iK. Tyra, cexa. 
cKupfiaH, -OHa, -Oho, Tyaiau. 

cc ran. 
CKpirjiBji, H. xaS^iuiia. 

CRpOBeH, -a, -0, CKpOIIIIT. 
C.RpOBeHOCT, at. CKpOllllTOCT 

cKyKnTii, -asi, AocauiTii {o,\ 

pe'iii ,CKyKa' V). 
CRyiaH, -<iHa, -nao, AOcaAau. 
caCA) M. rpar. 

CwlOBIITIf, -HM, rOBOplITII. 

Cviu'rn, iK. cHTiia Kiiiua ca cy- 

ciic;i;nuoM. 
c.iyK, M. (CMyicV) sMiija. 

CM|)'IIITII, -IIM, tlOMp'IHTII. 

CHiiiiiTeii , ciniiirniTU , vhh- 

urriiTu. 
coape, c. iie>iupH>a ua6aua. 
COBHHSAH, ca:iii,iaj. 
cojya, cajyj, cauej. 
ooKpyuiCH, coKpyiniiTH, CKpy- 

iiien. 
coHMiiuiTe, c. rpaiHinTe, :;6o- 

piiii[Te. 
cnacaBai;, -bi;i), m. ciiacHxeji. 
ciieuiHTU , -HM, xiiTaTii, aa- 

tjuixh. 
cn.inxnpeH, -a, -o, yaCyt^eu. 
ciiOMenaK, 51. cnoMeii. 
ciiocoO, M. iia'iiiii. 
ciiyTiiiiK, M. caiiyxiiiiK. 
cpoko-jco^i.aii , -Jbua, -.lhu, 

inxo aie.iii opety. 
CTaK.ias, -n, -o, cxaKjacx. 
CTimeH, -a, -o, cxa.iau, 'lupcx. CTHXoii.ieT, M. cri.iex oa ctii- 

.\OIUl. 

CTupimnu, •<iiia, -qHO, cto- 

cipyii. 
CTppM, M. xoK. xe'iaj. Te:i:H>a. 
CTpeMaii, -Mnn. -mho, aarao. 

CTpCMHTII, •ilM, liar.lllTII. 

CTpeMJbHBO, uai'jo. 

CTpoj, M. CK.iaA- 

CTpojaii, -JHa, -JHO, CK.iaAaii, 
jciio HaMciiiTi'ii, CK.ion.ieEi. 

CTpOJIITU, -IIH, AeilO. ClUaAHO 

iiaMCCiiixii. 
CTpojKa, X. ^ipaAfl. :iAatte. 
cTpoiioTaH, •ma, •tho, a&x- 

.billl. C\l-)Oll. 
CTpOIIOT.IiHB, -a, -O, 11. CXpO- 

11(1 rail. 

CTpOIIOTH.iCT, a;. AaKAIIBOCX, 

cyiionocx. 
cyje.i>yf>Hjp, c. .tyfiaB k ce6ii. 

Taje, xajarii. xoiiiixii ce. 
TajinaT, -a, -o, ca cbiim xaMau. 
THop, M. ciiiap, Olio luxo je 

cxiiopeuo. 
TeO'^T>y(5aH, -CHa, -Oho, kojii 

xefie iiojH. 

TPKMa. XCK, HCXOM. 

TO.iiioniiAHH, aao rOMii.ia. 

TOMIITII, -UM, MyillXll. 

TOiba, ;k. Marja. 

Tona:i, m. iipcxa iparor aaHena, 

TOp'<K0CTBO, C. CllC'ianOCT. . 

TopacecTBOBaTU, -yjeH, ca&- 

iiiriH. 
Tpara, x. oaKOx, nopoA. 
TpciiBTHO, ApxxehH. 
I'pecaK, -cKa, m. rpoM. 
TpuaiiiiiiiTe, c. paiOojiiinxe. 
T|)CT, a;, xpcsa. 
xpiiyMi]), M. cjaiia. 
TpuraaaTH, -am, rauyxii. 
'rpoH, M. iipecxo. 
TiuxeciaBUje, c oxoAocT.BaA- 

MlUOCT. 

yBUBpoABO, iirro iipe^a viio. 
vniiBaTU, -aji, nenyxii. 159 ycnsp, M. yuBiimene, no,»nr- xyAoatecTBO, c. yaeTnocT. 

nyhe. xyHRa, x. xyuKa, fipeniMHh. 
yciivAHTH, -HM, roniiTH. 

yoxHT, M. iniioc. HCA» oiio uito je itcuet)eao. 

ynsiBTH, 'BM, yBenyrii. HO.iHTejiaH, -jiHa, oho, ae- 

KOIIHT. 

<|>joTa, iK. y<^oJRC aat)e. 

jiypHJa, M. 6i>rii)ba (5eca, o- qap040JRa, x. Mal)Moaima. 

ciieTL'. lecTBOBaTH, -yjoM, iiomio- 

II.ITII. 

XBfl.iuH, -.ina, -AHO, inro Je qncaHTH, -hm, 6p'ojuTii, a- 

la XBSay. vo6po. opajaxH. 

seucKB, -a, "0, XeMyc, Ba.i- ihcio, c. ilpoj. 

Knil ITIlje, HTIITII, IIOmTOBaTII. 

XHApii, K. iMiija. nyx, •a, -e, Tyt). 

xiiTpo, ayKaiio. 

XHniTan, -THa, -tro, rpao^ii- inxeAnp, -^pa, -Apo, noAamsH 

uir, OTiiMa'iKii, pairtojnii'iKii. uiryjia, xo .y-ta, raxaKa. 
xo.iM, M. xvM, oper. CPnCKE KH.ZXEBHE 3AHP7rE 1. Wmbot h npHK/byseHMJa AMMMTpHJa 06paA0- 
BMtia, 3;i uiTaJiiiy iipiipe^^iiu ii iiptMi uuop Uiimicao iluiiiKd 
lloiioBiih. y lieorpiiAy 1892. l^eua 2 ahb- 

2. C Mopa H ca cyea, upre 4-pa Mn^aHa Jobu- 
HOBHta, y BeorpiiAy 1«92. Heaa • • • 2 , 

3. A^BOpje J. Ct. IIonoBiiha, 3a uiTajiny npii- 
pe,;in> II pc'iaiiK n iipcAroiiop Haiiiicao .Ly6oMup Cxoja- 
uouuh. y l)Oorpa/iy 1892. ll,eua 2 , 

4. BaKOH>a (t)pa-EpHe Haiiiicao Chmo MaTaByjb; 
c pe4UiiKii.M II iipe,u'uBopoii .byuoMnpa JoBaHOBiiha. 

y Beorpa,iy 1892. ll,eHa 2 , 

5. Apa"3TCKH cnHCM Kocre Tpii<i>KOBHha, CBCCKa 
I, aa uiTaiiiiy iipupe^iio ii iipeAi'OBop uanncao /],aHiiJio 

A. JKuBajjeBuh. Y Beorpa^y 1892. Uena . . • ■ 2 , 

tj. HcTMHCKa c;iyw(5a, Hauiicao H. H. noraneHKo, 
iipeBeo M. Jj. Miuiiiiciiiih. ^' Beorpa^y 1892. I],eHa 2 „ 

7. HcTopHJa CpncKora HapoAa c iior-icAOii ua 
ucTopiijy cyce,i,iix Xpiuixa ii Byrapa Haiiiicaiiu .By- 
ooiiup KoBaneBiiL ii .ByMuiiiip JoBaHOBut, CBecKa 1, 
y Beorpa^y 1892. U,eHa - • 2 , ^-x-^ , rL. ■Y PG 
1A18 
P62D3 
1892 Popovic, Jovan Sterija 
Davor j e 
PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY