Skip to main content

Full text of "Prakticný anglicko slovenský slovník; sostavil P. K. Kadak, The practical English slovak dictionary"


•V ... v • aT" ,.. w * *""V •• 
S * 
'•^^i »V ,i: ^lA'*" ^ •* to <Ó °* 

W .is 
• o 
W 

-S?^ 

vi* T> 
I: 

I- ^ 'v 


"^^ oV^HĽV- ^d? *J5W^«\ +*,$ ^ 
o " • 
^0^ .tí 1 * %. *«vfľf^ A (T o 
"of *°V ^ 
^ 
►* • *^N <v • • • J. "** '• ^ A* /jftW/k- ^ C** - t> t* ° 


o » • „ 

" O M «» ^ ^ PRAKTICNY 

SLOVENSKO-ANGLICKY 

TLUMAČ THE PRACTICAL SLOVAK 
AMERICAN INTERPRETER k snadnému a rýchlemu 

naučeniu sa angličtiny 

Pre Slovensky ľud v Amerike. 

Sostavil 

P. KADAK 
P. O. Box 79 

SCRANTON, PA. ?G rem Gogyi ^ w ju i»05. PREDMLUVA. 

Každý prisťahovalec má sa vynasnažovať, aby 
sa čím skoršie a čím lepšie naučil anglicky. 

Kto zná anglicky, ten ďalej zájde, aj skoršie 
polepší si svoj stav. 

Anglicky hovoriaci robotník má vždy pred- 
nosť, aj lepšiu plácu skoršie obsiahne. 

Anglická reč je ťažká, najmä pre svoju zvlá- 
štnu výslovnosť, preto sa ju treba učiť usilovne z 
knihy i cvičiť v živej reči. 

Náš ľud cítil už od dávna potrebu knihy, z 
ktorej by sa snadno a rýchle mohol naučiť angli- 
cky. To ma pohlo k vydaniu tohto "Praktičného 
Tlumača," v ktorom som všetko zrczumitelne. 
krátko a jadrne napísal, aby každý Slovák, aj 
nezvyklý učiť sa reč z knihy, všetko bez ťažkostí 
pochopil. Napísal som všetky vo všeobecnom 
živote potrebné mluvničné pravidlá, výrazy a 
rozhovory, a priložil som aj slovní.*, z ktorého 
môže sa každý naučiť potrebné mu slová. 

Aby som ct. rodákom oblahčil učenie sa, 
vyhnul som všetkým zbytočným opletkám, a 
popri správnej spisovnej angličtine uviedol sem 
všade aj výslovnosť a preklad, takže každý krajan 
môže sa razom učiť čítať, hovoriť aj rozumeť slová 
a vety anglické. IV. 

Kto sa do veci rozumie a dostane tento Pra- 
ktičný Tlumač do ruky, zaiste uzná, že je to 
najlepšia kniha tohto druhu. Žiaden iný tlumač 
nevyrovná sa tejto knihe, ani čo do obsahu, ani čo 
do praktičnc6ti. 

Keď kt> protrebuje tlumač, vysvetlite mu 
vec a poraďte mu, aby si kúpil len moj prak- 
tičný Tlumač a žiaden iný aby zafí neprijal. 

Pre tých, čo už znajú koľko toľko hovoriť 
anglicky, vydal som Praktičný Anglicko-Slovenský 
a Slovensko-Anglický Slovník, ktorý je o mnoho 
väčší a dôkladnejší než iné slovníky. Obsahuje 
okolo 20,000 slov. Moj slovník je tak zostavený, 
že hoc jaké slovo nájdete hneď, už či anglické lebo 
slovenské, a pri nom zároveň ako ho treba čítať a 
čo znamená na slovensky poťažne na anglicky. 
Žiaden Slovák by nemal byť bez tohto slovníka, 
ale treba vždy pýtať len môj Praktičný Slov- 
ník, lebo ten je najväčší a najlepší, o čom sa môže 
každý sám presvedčiť. 

Praktičný Tlumač i Praktičný Slovník budú 
zaiste slúžiť k dobru a k prospechu nášmu milené- 
mu slovenskému národu v Amerike. Daj Pane 
Bože, aby tak bolo 1 

PAUL K. KADAK CAST PRVÁ. Mluvtiicne Úlohy. ÚLOHA 1. ANGLICKA ABECEDA. 

(The English Alphabet — dhy ingliš elfebet.J VYSLOV 


VYSLOV 


A a 


ej 


N n 


en 


B b 


bi 


O o 


o 


C c 


si 


P P 


Pi 


D d 


dý 


Q Q 


kjú 


E e 


1 


R r 


ár 


F f 


ef 


S s 


es 


G e 


dží 


T t 


tv 


H h 


ejč 


U u 


ÍÄ 


I i 


aj 


V v 


vi 


J j 


džej 


Ww 


dablju 


K k 


khe; 


X x 


eks 


L 1 


el 


Y y 


váj 


M m 


em 


Z z 


zi 25 tohto vidno, že anglická abeceda sa tak píše 
ako slovenská, ale niektoré písmeny sa celkom 
ináč vyslovujú. 

Zapamätať si treba, že v slovách anglických 
nečítajú sa litery tak, ako v abecede alebo keď sú 
osve, to jest niektoré sa čítajú tak isto ako v 
abecede, iné zas čítajú sa v rozličných slovách 
rozdielne, a zas iné čítajú sa v slovách celkom ináč 
než v abecede. — Príklad: God (Boh) číta sa: gad, 
a hláskuje sa: dží-o-dý; bread (chlieb) vyslovuje 
sa: bred, kdežto hláskuje (speli) sa takto: bi, ár, 
í, ej, dý. 

Každý človek má sa naučiť dobre nazpämať an- 
glickú abecedu. Amerikáni nedovedú napísať cu- 
dzé slová dľa výslovnosti, ale sa im musí meno 
hláskovať. Keď prisťahovalec vstupuje dakde do 
práce, pýtajú sa ho, ako sa menuje. On vypovie 
svoje meno, ktoré pisár tak zkolomútene napíše, že 
dotyčný krajan by sa ani sám nepoznal podľa toho 
mena. Keď chce mať svoje meno správne zapí- 
sané, čo je veľmi vážna vec, musí ho hláskovať, 
alebo ako americký Slováci hovoria: spelovať. Na 
príklad Sabol chce dať svoje meno zapísať správne, 
teda povie: Sabol, -es, ej, bi, o, el; Hudák, ejč, jú, 
dý, ej, khej; Kadák, khej, ej, dý, ej, khej; Varga, 
vi, ej, ár, dží, ej; Slovák, es, el, o, vi, ej, khej. -<4*>- ÚLOHA 2. 

ANGLICKA VÝSLOVNOSŤ' f The English Pronunciation — dhy ingliš pronän- 
siejšn.) 

Anglická výslovnosť je pre Slováka veľmi 
ťažká, poneváč angličtina má zvuky a hlásky 
Slovákovi neznáme. Kto prvý raz slyší Ameri- 
kána hovoriť, zdá sa mu, že on hovorí leptavé, 
nečisto. Úplne správne naučiť sa anglickú výslov- 
nosť môže sa len dieťa; kto už v dospelom veku 
príde do Ameriky, ten nikdy nebude úplne čisto 
hovoriť anglicky; bár sa aj naučí hovoriť plynné a 
ináče správne, predsa ho po rečí poznať, že nie je 
rodeným Amerikánom. 

No keď sa nemôžeme naučiť úplne správne 
vyslovovať anglické slová, naučme sa aspoň 
hovoriť zrozumitelne, aby sme boli v stave vypo- 
vedať, čo chceme, a naši anglicky hovoriaci spolu- 
občania aby nás rozumeli. To môže každý do- 
cieliť pri dobrej vôli. 

Z knihy sa človek najskoršie a najviac naučí, 
lež ja odporúčam každému, aby sa usiloval v 
rozhovore osvojiť si výslovnosť anglickú, poneváč 
slovenskými písmenami nemožno správne vypísať 
výslovnosť každého anglického slova. Tu ešte dokladám, že ktorí krajania neučia sa 
anglicky z kníh, tí obyčajne horšie hovoria 
anglicky, než tí, čo sa len z kníh učili, a písať 
vôbec nič nevedia. Oni naučia sa slová, ktoré 
slyšia hovoriť, lež dobre nedoslyšia jemné zvuky 
angličtiny a potom len tak v zlomkoch hovoria 
anglicky. Slyšal som, že slovo: certainly (zaiste) 
vyslovovali "sedne", kdežto má sa povedať: 
sortenly. 

Ja v tomto tlumači usilujem sa slovenskými 
písmenami udať anglickú výslovnosť čo najlepšie 
možno. Aby krajania nemali ťažkostí, vyhybujem 
všetkým značkovaniam litier, len jednu cudzú literu 
upotrebujem a síce: o, kotorá je každému známa, 
kto sa učil maďarsky lebo nemecky. Vyslovuje 
sa asi ako keby sa litery "o" a "e" splietly a ra- 
zom vyslovily, pričom ale treba ústa viac do trúbky 
skrátiť a hrdlom to vysloviť. Na príklad výslov- 
nosť slova girl (dievča) p'^em takto: gorl, bird 
(vták) bord. 

Upotrebujem aj slovenské .3, ktorc- číta ca £d1o 
"a" a polo " e," ako v slove mä^o. Ostatné litery 
sú krajanom známe. 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ O VÝSLOVNOSTI 
Samohlásky a, e, i, o, u, y líšia sa veľmi vo 
výslovnosti od slovenských, a niektoré z nich majú 
aj šesť rozličných zvukov. Preto treba sa učiť 
výslovnosť týchto samohlások v celých slovách. 9 

A — e — vyslovuje sa ako " e," letter — letr — 
list; ako " ej, " pale — pejl — bľadý; ako " ä," draft 

— draft — poukážka; ako "á," palm — pám — 
dlaň; ako "a" pácha — paša — basa. 

E — i — vyslovuje sa ako " i," listen — lisn — 
poslúchať; ako "aj," pipe — pajp — trúba, fajka; 
ako " o," bird — bord — vták. 

Y — váj — vyslovuje sa ako " aj," by — baj — 
u, pri, vedia; tiež ako ' *i" lebo " y," lady — lejdy — 
pani; labyrinth — lebyrinth — bludište. 

O — o — vyslovuje sa ako " ó," fork — fork * — 
vidly; ako " Ô," work — vork — robota; ako " a," 
plow — plau — pluh; ako " ú," do — dú — učiň, 
zrob. "OO" zneje ako "í." 

U — jú — vyslovuje sa ako "a," bug — bag — 
chrobák; ako "ju" use — júz — potreba; ako " o," 
hurt — hort — ublížiť. 

Krém tu uvedených hlások majú anglické sa- 
mohlásky iné zvuky, ktoré treba sa v slovách 
naučiť. 

C — si — vyslovuje sa vždy ako slovenské "s" 
pred e, i a y. Príklad: acid — esid — kyselina, 
center — sentr — stred. — Keď je C pred inými 
písmenami, vyslovuje sa ako "k" lebo u kh." Cap 

— khep — čiapka, catholic — khetolik — katolícky. 
Q — dží — vyslovuje sa niekedy ako slovenské 

"g." Príklad: gate — gejt — brána, glass — gläs — 
sklo. Inokedy zas vyslovuje sa "g" ako "dž," na 10 

príklad: gentleman — džentlmea — pán, gipsy 
— džipsi — cigán. 

J — džej — vyslovuje sa ako mäkké "dž," na prí- 
klad: joke — džók — žart, July — džuláj — júli. 

K — khej — vyslovuje sa ako "kh," na prí- 
klad: keep — khýp — držať, inokedy zas ako slo- 
venské — "k," skin — skyn — koža. 

CK vyslovuje sa vždy ako "k," kick — khyk — 
kopať. 

Q — kjú — stoji vždy pri "u" a obe "qu" vyslo- 
vujú sa ako "kv," na príklad: quit — kvit — 
opustiť. 

R — ár — vyslovuje sa vždy ako "r," ale nikdy 
nie tak tvrdo ako v slovenskej reči. V rozličných 
slovách vyslovuje sa rozdielne, mäkkšie lebo 
tvrdšie, ale vždy viac hrdlom než jazykom, aby 
nebolo také tvrdé. 

S — es — vyslovuje sa ako slovenské "s," na 
príklad: snow — snó — sfíah, speed — spíd — 
rýchlosť; niekedy ale aj ako " z," rose — róz — 
ruža. 

W — dabljú — vyslovuje sa polo ako "v" a 
polo ako "í," ja som použil ".v," kde je ono 
bližšie než "ú," a naopak. 

Písmeny: b, d, f, h, 1, m, n, t, v, x, z vyslovujú 
sa v angličtine najčastejšie tak ako v slovenskej 
reči. 11 

ZVLÁŠTNE ANGLICKÉ HLÁSKY. 

CH — sí-ejč — vyslovuje sa najviac ako slo- 
venské č, chapel — čepl — kaplnka, cheap — cíp 

— lacný; inokedy zas ako š, machine — mešín — 
stroj; zas v iných slovách ako k lebo kh, christen 

— krisn — krstiť, chord — khórd — struna. 

GH dží-ejč — vyslovuje sa ako g: ghoul — gúl — 
príšera; niekedy ako f, laugh — laf — smiať sa. 

PH — pí-ejč — vyslovuje sa obyčajne ako f, 
physician — fizišn — lekár. 

SCH — es-sí-ejč — vyslovuje sa ako sk, school 

— skúl — škola, alebo ako s, schism — sizm — 
rozkol. 

SH — es-ejč vyslovuje sa ako š, sharp — šarp — 
ostrý, shame — šejm — hanba. 

TH — tý-ejč — vyslovuje sa tak, že to sloven- 
skými literami nedá sa úplne správne ani vypísať. 
Slovákovi veľmi ťažko padne naučiť sa výslovnosť 
týchto hláskov. Zneje ono raz asi tak ako th, 
theft — theft — krádež; inokedy zas ako dh, there 

— dhér — tam 

WH — dabljú-ejč — vyslovuje sa asi tak, ako 
keby h stály pred v, white — hvajt — biely. 

Y — váj — vyslovuje sa na počiatku slov ako j, 
young — jang — mladý; niekedy ako i, deadly 

— dedli — smrtelný; niekedy ako aj, why — hvaj 

— prečo. 12 

Koncovka "ing" vyslovuje sa tak, aby to g bolo 
len slabo slyšatelné, a treba to g viac nosom 
vysloviť. 

CE, Ci, Si a Ti vyslovujú sa niekedy ako š, keď 
po nich nasleduje samohláska, na príklad: confes- 
sion — khonfešn — zpoveď, nation — nejsn — 
národ. 

Si a zi vyslovujú sa niekedy ako š, excursion 

— ekskhoršn — výlet; inokedy ako ž, fusion 

— fjúžn — slúčenie. 

NEMÉ PISMENY. 

Anglická reč má aj takzvané nemé písmeny, 
ktoré sa len píšu, ale sa nevyslovujú, na príklad 
half — häf — polovica, write — rajt — písať, know 

— no — vedeť, knife — najf — nôž. 

PRÍZVUK. 

Prízvukom nazývame dôraz, ktorým jednotlivé 
slabiky v slovách vyslovujeme, to jest keď niektoré 
slabiky slov hlasnejšie vyslovujeme. Tento prízvuk 
kladie sa v angličtine na prvú, druhú leto ďalšiu 
slabiku slova, a dlhšie slová majú aj viac prízvu- 
kovaných slabík. Kto by sa nazdával, že prízvuk 
nenie potrebný, ten by sa veľmi mýlil. Bez zna- 
losti prízvuku nemožno správne, ba ani zrozumi- 
telne hovoriť. V takejto knihe, určenej pre obecný 
ľud, nenie možno naznačovať prízvuky, lebo to by 13 

čitateľov len poplietlo a obťažilo im učenie. Ale 
poneváč prízvukovanie je veľmi potrebné, radím 
každému, aby sa ho učil v živej reči. Dajte pozor, 
kotrú slabiku — časť — slova Amerikán vysloví s 
dôrazom, hlasnejšie a učte sa od neho. •^4^ ÚLOHA 3. V anglickej reči kladie sa pred podstatné meno 
skoro vždy "a" — vyslov : e — alebo "an" — vy- 
slov : en — '- jeden, jedna, jedno. V určitom páde 
užíva sa "the" — čítaj : dhy — ten, tá to. 

A man — e mén — človek, muž. An apple — en 
epl — jablko. John is a good man — džan iz e 
gúd mén — Ján je dobrý človek. 

The mine — dhy majn — baňa. The city — dhy 
sity — mesto. The book — dhy buk — kniha. 

A — e — lebo an — en — kladie sa pred takú 
osobu lebo vec, ktorá je neurčitá, neznáma, ne- 
prítomná. 

The — dhy — kladie sa pred určitú osobu lebo 
vec, ktorú vidíme, známe, ktorá je prítomná, alebo 
na ktorú ukazujeme. 14 ÚLOHA 4. I — aj — ja 
Thou — dhau — ty 
He — hý — on 
5he — ši — ona It — it — ono 
We — vi — my 
You — ju — vy 
They — dhej — oni , Poznámka : Druhá osoba v jednotnom čísle 
ty — thou sa neužíva v anglickej reči, len veľmi 
zriedkavé v básfíach lebo v modlitbe. Angličan 
len Bohu lebo milenke povie ty, ináče vždy hovorí 
you — vy, ešte aj dieťatu lebo zveru. Preto mnohí 
myslia, že you je ty a nie vy, lež to je mýlna 
mienka. — I — aj — ja, píše sa vždy veľkou literou. I am — aj em — ja som 
You are — ju ár — vy 

ste lebo ty si 
He is — hý iz — on je 
She is — ši iz — ona je It is — it iz — ono je 
We are — vi ár — my 

sme 
They are — dhej ár — 

oni sú Am I — em aj — som 

ja? 
Are you — ár ju — ste 

vy lebo si ty ? 
Is he — iz hý — je on ? 
Is she — iz ši — je ona? Is it — iz it — je ono^ 

lebo je to? 
Are we — ár vi — sine 

my? 
Are they — ár dhej — 

sú oni ? IS 

I am a workman — aj em e vorkmen — ja som 
robotník. 

You are a girl — jú ár e gorl — vy ste dievča. 

He is a good man — hý iz e gúd men — on je 
dobrý človek. 

It is a dog — it iz e dag — to je pes. 

We are poor — vi ár pur — my sme chudobní, 

They are rich — dhej ár rič — oni sú bohatí. 

Are we strong — ár vi strong — sme my silní? -<*$>- ÚLOHA 5. My — máj — moj, moje Her — hor — jej 

Your — júr — váš lebo It's — its — jeho 

tvoj Our — aur — náš 

His — hýz — jeho Their — dhejr — ich 

My house — maj haus — môj dom. 
Your mother — júr madhr — tvoja matka lebo 
vaša matka. 

His hat — hýz het — jeho klobúk. 
Her father — hor fadhr — jej otec. 
Our home — aur horn — náš domov. 
ľheir book ~ dhejr buk — ich kniha. 16 ÚLOHA 6. I have — aj hev — ja 

mám 
You have — ju hev — ty 

máš, lebo vy máte 
He has — hý hez — 

on má 
5he has — si hez — 

ona má It Has — it hez — ono 

má 
We have — vi hev — 

my máme 
They have — dhe j hev — 

oni majú O zveroch hovorí sa v angličtine ono -"it," a 
nie on lebo ona, ako v slovenskej reči. Len keď 
sa chce naznačiť rod zvera, či je totiž samec lebo 
samica, vtedy sa povie he — hý — on lebo she 
— ši — ona. 

Slovesá zostávajú v každej osobe nezmenené, 
len v jednotnom počte v tretej osobe pridáva sá 
<# s," Teda v každej osobe povie sa have, len v 
tretej povieme has. Have I — hev aj — mám 

ja? 
Have you — hev ju — 

máte vy ? 
Has he — hez hý — má 
on? Have we — hev vi - 

máme my ? 
Have they — hev dhej - 
majú oni ? 17 

I have a father — a j hev e fadhr — ja mám otca. 

He has a good mother — hý hez e gúd madhr — 
on má dobrú matku. 

We have a cat — vi hev e khet — my máme 
mačku. 

You have a son — jú hev e san — vy máte syna. 

They have fine bread — dhej hev fajn bréd — 
oni majú dobrý chlieb. I go — aj gó — ja idem 
You go — jú gó — vy 

idete lebo ty ideš 
He goes — hy góz — on 

ide 
She goes — ši góz — 

ona ide It goes — it góz — ono 

ide 
We go — vi gó — my 

ideme 
They go — dhej gó — 

oni idú. I go home — aj gó hó m — ja idem domov. 

You know too much — jú no tú mač — vy viete 
priveľa. 

He reads a book — hý rids e buk — on číta 
knihu. 

We work hard — vi vork hard — my robíme 
ťažko. 

They drink anything — dhej drink enythyng — 
oni pijú bár čo. 18 I love — aj lav — mi lu- 

jem 
He loves — hý lavz — 

miluje 
We love — vi lav — mi 

lujeme You love — jú lav — mi 

lujete 
They love — dhej lav — 

mi luju I dress — a j dres — ob- 
liekam sa 

He dresses — hý dresez — 
oblieka sa 

We dress — vi dres — 
obliekame sa You dress — jú dres - 

obliekate sa 
They dress — dhej dres- 

obliekajú sa I love my dear mother — aj lav maj dýr madhr — 
milujem svoju drahú matku. 

He loves his little brother — hý lavz hyz litl 
bradhr — miluje svojho malého brata. 

She loves her sick father — ši lavs hor sik f adhr — 
miluje svojho chorého otca. 

We love a good man — vi lav e gúd men — milu- 
jem dobrého muža. 

They love money — dhej lav many — milujú 
peniaze. 

I dress the child — aj dres dhy čajld — obliekam 
dieťa. 

Rosy drinks some sweet milk — rózi drinks sam 
svit milk — Ružena pije trochu sladkého mlieka. 19 John drinks some beer — džán drinks sam bir — 
Ján pije trochu piva. 

We like to work — vi lajk tu vork — my radi 
pracujeme. -+- ÚLOHA 7. To do — tu dú — robiť, činiť užíva sa veľmi 
často v anglickej reči. Podobne aj can — khen — 
môct, byť v stave, a may — mej — môcť, smeť, 
možno môct. I do — aj dú — činím 
He does — hý daz — činí 
She does — ši daz — 

— ona — činí 
It does — it daz — ono 

činí We do — vi dú — činíme 
You do — jú dú — činíte 
They do — dhej dú — činia I do not — aj dú nat — 

nečiním 
He does not — hý daz 

nat — nečiní 
She does not — si daz 

nat — nečiní 
It does not — it daz nat — 

nečiní We do not — vi dú nat — 

nečiníme 
You do not — jú dú nat — 

nečiníte lebo nečiníš 
They do not — dhej dú 

nat — nečinia 
Do not! — dú nat — 

nečiííťe! 20 Do I love — du aj lav — 

milujem? či milujem? 
Does he dress — daz hý 

dres — oblieka sa? 
Does she drink — daz ši 

drink — pije ona? Do we see — dú vi si — 
vidíme? či vidíme? 

Do you give — dú jú 
giv — dáte? dáš? 

Do they like — du dhej 
lajk — majú radi ? Do I sing — du aj sing — zpievam ? 

Yes, you do — jes, ju du — áno, zpievate. 

Does Michael drink — daz majkl drink — pije 
Michal ? 

No, he does not — nó, hý daz nat — nie, nepije. 

Do they work — du dhej vork — pracujú oni ? 

No, they do not — nó, dhej dú nat — nie, 
nepracujú. 

Who sits here — hú sits hýr — kto tu sedí ? 

The old woman sits here — dhy old vumen sits 
hýr — tá stará ženská tu sedí. 

I see it in the water — aj si it in dhy vátr — 
vidím to vo vode. 

Does your father give you any money — daz júr 
fadhr giv jú eny many — dáva vám otec nejaké 
peniaze ? 

No, he does not give me any — nó, hý daz nat 
giv mi eny — nie, nedáva mi nič. 

Why do you run — hváj dú jú ran — prečo bežíte? 

Because I must — bikház aj mast — poneváč 
musím. 21 What do you say — hvat dú jú sej — čo- hovoríte? 

What does he get — hvat daz hý get — čo dostane? 

Where does she go — hvér daz ši gó — kam 
ona ide? 

Joseph goes to church — džózef gós to čorč — 
Jozef ide do kostola. 

Paul comes from work — pól khams fram vork — 
Pavel prichádza z roboty. 

Can you do the work — khen jú du dhy vork — 
môžeš vykonať tú robotu ? 

No Sir, I can not — no sor, aj khen nat — nie 3 
pane, nemôžem. 

May I trust you — mej aj trast jú — môžem vám 
dôverovať? 

I think so — aj thynk só — ja tak myslím. 

Can you lift this stone — khen jú lift dhýs ston — 
môžete podvihnúť tento kamefí? 

I may, but I am not sure — a j mej, bat a j em nat 
súr — snáď môžem, ale nie som istý. I can not — aj khen nat — 

nemôžem. 
You can not — jú khen 

nat — nemôžete. 
He can not — hý khen 

nat — nemôže. >We can not — vi khen 
nat — nemôžeme. 

They can not — dhej 
nat — nemôžu. Vo vetách záporných lebo otázkových času mi- 
nulého mení sa "do" na "did". 22 

Did you see me — did ju si mi — videli ste ma? 
No, we did not see you — no, vi did nat si ju — 
nie, nevideli sme vás. 

I did not see — aj did nat si — nevidel som. 
You did not see — ju did nat si — nevideli ste. 
We did not see — vi did nat si — nevideli sme. 
They did not see — dhej did nat si — nevideli. -+- ULOHA 8. Množný počet tvorí sa obyčajne tak, že ku slovu 
pridáme písmenu "s" lebo "es." 

House — haus — dom: houses — hauses — domy. 
Boy — boj — chlapec: boys — bójs — chlapci. 
Book — buk — kniha: books — buks — knihy. 
Shoe — šli — topánka: shoes — šús — topánky. 
Table — tejbl — stôl: tables — tejbls — stoly. 

Ale niektoré slová majú nepravidelný množný 
počet, a tie sa treba naučiť, a síce: 

Man — men — muž, človek: men — men — 
mužovia. 

Woman — vumen — žena: women — vimen — 
ženy. 

Child — čajld — dieťa: children — čildren — deti. 23 

Foot — fut — noha: feet — fit — nohy. 

Goose — gus — hus: geese — gis — husy. 

Tooth — tuth — zub: teeth — týth — zuby 

Ox — aks — vol: oxen — aksen — voly. 

Cow — kau — krava: kine — khajn — kravy. 

Mouse — maus — myš: mice — majs — mysy. 

Louse — laus — ves: lice — lajs — vši. 

Brother — bradhr — brat : brothers — bradhrs — 
bratia. Užíva sa aj brethren — bredhren — bratia. 

Penny — peny — peniaz: pennies — penys — 
aj pence — pens — peniaze. 

German — džormen — Nemec: Germans — džor- 
mens — Nemci. 

Roman — romen — Riman: Romans — romens — 
Rimania. 

Množný počet všetkých iných slov tvori sa pri- 
daním písmeny "s," lebo "es" ako som vyšej udal. 

Pri slovách končiacich sa na "y," mení sa táto 
litera na "ie," jestli pred nou stoji samohláska: 
fly. — fláj — mucha: flies — flájs — muchy. 

Je niekoľko slov, ktoré sa len v množnom počte 
užívajú: lungs — langs — pľúce. -*&- 

24 
ÚLOHA 9. 


1 


one (von) 


2 


two (tú) 


3 


three (thrí) 


4 


four (fór) 


5 


five (f aj v) 


6 


six (siks) 


7 


seven (sevn) 


8 


eight (ejt) 


9 


nine (najn) 


10 


ten (ten) 


11 


eleven (ilevn) 


12 


twelve (tvelv) 


13 


thirteen (thortýn) 


14 


fourteen (fórtýn) 


15 


fifteen (fiftýn) 


16 


sixteen (sikstýn) 


17 


seventeen (sevntýn) 


18 


eighteen (ejtýn) 


19 


nineteen (najntýn) 


20 


twenty (tventy) 


21 


twenty-one (tventy-von) atď, 


30 


thirty (thortý) 


31 


thirty-one (thorty-von) atď. 


40 


forty (forty) 


41 


forty-one (f orty-von) atď, 25 50 fifty (fifty) 

51 fifty-one (fifty-von) atď. 

60 sixty (siksty) 

61 sixty-one (siksty- von) atď. 

70 seventy (sevnty) 

71 seventy-one (sevnty-von) atď 

80 eighty (ejty) 

81 eighty-one (ejty-von) atď 

90 ninety (najntv) 

91 ninety-one (najnty-von) atď. 
100 one hundred (von handrd) 

200 two hundred (tú handrd) atď. 
1000 one thousand (von thauznd). 

Radové číslice tvoria sa tak, že k obyčajným 
pridáme "th," len prvé sú v odchýlke. First — forst — prvý 
Second — seknd — druhý 
Third — thord — tretí 
Fourth — forth — štvrtý Fifth — fifth — piaty 
K ostatným pridá sa len 
"th" Násobné číslovky tvoria sa dodatkom "times." 
Len prvé tri majú nepravidelné útvary. Once — von s — raz 
Twice — tvajs — dva 

razy 
Thrice — thrajs — tri 

razv Užíva sa aj three times 
— thrí tajms — tri 
razy. 26 

K ostatným čísliciam treba pridať len times, four 
times, five times, six times, seven times, atď. 

Single — singl — jednotlivý: double — dabl — 

dvojnásobný, — užíva sa ale aj twofold dvojnásobný 
— triple — tripl — alebo threefold trojnásobný; 
quadruple — kvodrupl — alebo fourfold štvorná- 
sobný. U ostatných číslic treba len pridať fold, 
fivefold, sixfold, sevenfold, atď. 

Pri spočítaní povie sa len and — end — a, na 
príklad: two and two are four — tú end tú ár fór — 
dve a dve sú štyri. 

Pri násobení užíva sa times — tajms — ráz: two 
times two are four — tú tajms tú ár fór — dva razy 
dva sú štyri. 

Pri deleni: two in four goes twice — tú in fór góz 
tvajs — dve v štyroch sú dva razy. -+- ÚLOHA 10. Slová "some" — sam — trochu, niečo, niekto, 
istý, niekoľko, niektorí a "any" nejaký, ktorýkoľ- 
vek, každý užívajú sa v anglickej reči veľmi 
často a mnohí robia v ich užívaní chybu, aj takí, čo 
sa nazdávajú, že znajú dobre anglicky. 27 

Some dáva sa vždy tam, kde sa niečo tvrdí. 

I have some — aj hev sam — mám nejaké, máix 
trochu. 

I see somebody — aj si sambady — vidím niekoho. 

I have something — aj hev samthyng — mám 
niečo. 

Any upotrebuje sa naproti tomu vtedy, keď niečo 
tajime alebo keď sa pýtame. 

Have you any — hev ju eny — más nejaké? 

I have not any — aj hev nat eny — nemám 
žiadne. 

Have you anything — hev ju enythyng — mi 
niečo? 

I have not anything ■ — aj hev nat enythyng — 
nemám ničoho. 

I have nothing — aj hev nathyng — nemám nič. 

Did you get any money — did ju get eny many — 
dostali ste nejaké peniaze? 

No, sir; I did not get any — no, sor; aj did nat 
get eny — nie, pane; nedostal som žiadne. 

Somebody — sambady — niekto a something — 
samthyng — niečo užíva sa práve tak ako some, tc 
jest vo vetách, keď niečo tvrdíme. Naproti tomu 
anybody — enybady — niekto, anything — any- 
thyng — niečo, kladie sa len vtedy, keď sa pýtame 
alebo niečo tajime. 28 

Do you see anybody — dú si enybady — vidíte 
niekoho? 

I do not see anybody — aj dú nat si enybady — 
nevidím nikoho. 

I see nobody — aj si nobady — nevidím nikoho. 

I see somebody — aj si sambady — vidím niekoho. 

Do you hear anything — dú jú hýr enythyng — 
slyšíte niečo? 

Yes, I hear something — jes, aj hýr samthyng — 
áno, slyším dačo. 

Podobné pravidlo platí o všetkých slovách s 
predložkami "some" lebo "any." ^t$fc~ 29 
ÚLOHA U. Privlastnováci spôsob tvori sa v angličtine pri- 
daním písmeny "s" na koniec slova s čiarkou: 
father's (fadhrs) otcov, otcova, otcovo; king's 
(kings) kráľov, kráľova, kráľovo; mother's child 
(madhrs čajld) matkino dieťa; sister's book (sis- 
ters buk) sestrina kniha. 

Privlastnováci spôsob tvori sa aj pomcou "of": 
the house of your father (dhy haus av júr fadhr) 
dom vášho otca; the book of this man (dhy buk 
av dhy s men) kniha tohto muža; the hat of our 
sister (dhy het av aur sistr) klobúk našej sestry. -^f^ ÚLOHA 12. Prídavné mená v stupňovaní tvoria sa v druhom 
stupni pridaním koncovky Ä 'er," v treťom stupni 
pridaním koncovky "est": strong (strong) silný; 
stronger (strongr) silnejší; strongest (strongest) 
najsilnejší; cold (khóld) chladný; colder (khóldr) 
chladnejší; coldest (khóldest) najchladnejší. 

Jestli sa končí slovo na "y," vtedy sa táto 
písmena mení na "i": pretty (prity) pekný; pret- 30 

tier (prityer) peknejší; prettiest (prityest) naj- 
peknejší; happy (hepi) blažený; happier (hepier) 
blaženejší; happiest (hepiest) najblaženejší. 

D'a'e; tvori sa stupňovanie pomocou slov"more" 
v druhom a "most" v treťom stupni: diligent 
(dylidžnt) pylný; more diligent (mór dylidžnt) 
pylnejší; most diligent (most dylidžnt) najpylnejší; 
useful (júzful) potrebný; more useful (mór júzful) 
potrebnejší; most useful (most júzful) najpotreb- 
nejší. 

Niektoré slová stupňujú sä nepravidelne: good 
(gud) dobrý; better (betr) lepší; best (best x naj- 
lepší; bad (béd) zlý; worse (vors) horší; worst 
(vorst) najhorší; little (litl) malý; less (les) menší; 
least (list) najmenší; much (mač) mnoho; more 
(mór) viac; most (most) najviac; many (meny) 
mnoho; more — most; far (fár) ďaleko; farther 
(fárthr) ďalej; farthest (farthest) najďalej; miesto 
nearest (nýrest) najbližší užíva sa aj next (nekst) 
najbližší; miesto older (óldr) starší, užíva sa aj 
elder (eldr) starší, oldest (oldest) najstarší, eldest 
(eldest) najstarší. -* 31 
ÚLOHA 13. Príslovká z prídavného mena tvoria sa príponou 
"ly"; great (grét) veľkolepý; greatly (grétli( 
veľkolepé; loving (laving) milujúci; lovingly (la- 
vingli) láskavé; body (bady) telo; bodily (badyli) 
telesne. 

Príponou "ing" tvori sa príčasie prítomného 
času: to love (tu lav) ľúbiť; loving (laving) mi- 
lujúci; to ask (tu esk) žiadať; asking (eskyng) 
žiadajúc, žiadajúci. 

Minulý čas tvori sa pridaním "d" lebo "ed": 
asked (eskd) žiadal, žiadaný; loved (lavd) miloval, 
milovaný. Either (ídhr) buďto, lebo, or (or) alebo; neither 
(nýdhr) ani, nor (nor) ani: He is either in the 
house or in the garden (hý iz idhr in dhy haus or 
in dhy gárdn) on je buďto v dome alebo v záhrade. 
He is neither in the house nor in the garden (hý 
iz nýdhr in dhy haus nor in dhy gárdn) on nie je 
ani v dome ani v záhrade. 

Pomocné ''do" užíva sa aj v zápovedi: Do not 
speak (dú nat spík) nehovor. Užíva sa ďalej keď 
niekoho žiadame alebo rozkazujeme: do tell me 
(dú tel mi) povedzte mi, predsa mi povedzte. 32 ÚLOHA 14. Minulý čas u pravidelných slovies tvoríme pri- 
daním koncovky "ed": to like (tu lajk) mať rád; 
liked (lajkd) mal rád; to jump (tu džamp) skočiť*' 
jumped (džampd) skočil; to sail (tu sejl) plaviť 
sa; sailed (sejld) plavil sa, odplavil, odplul. 

Ale je mnoho nepravidelných slovies, u ktorých 
tvori sa minulý čas rozmanité. Ja tu uvádzam len 
tie najpotrebnejšie, ktoré by sa mal každý dobre 
naučiť, poneváč ich bude v živote potrebovať často. am (em) som — was (vaz) bol 
arise (erajz) povstať — arose (eróz) povstal 
awake (evejk) vzbudiť — awoke (evók) vzbudil 
bear (bér) nosiť — bore (bor) nosil 
bear (bér) rodiť — bore (bor), bare (bér) rodil 
beat (bit) biť — beat (bit) bil 
become (bekham) stať sa — became (bikhejm) 
stal sa 

begin (begin) začať — began (bigen) začal 
bend (bend) ohnúť — bent (bent) ohnul 
beseech (bisíč) prosiť — besought (bisát) prosil 
bet (bet) staviť sa — bet (bet) stavil sa 
bid (bid) veliť— bade (béd) bid (bid) velil 
bind (bajnd) viazať — bound (baund) viazal 
bite (bajt) kúsať — bit (bit) kúsal 33 

bleed (blíd) krvácať — bled (bled) krvácal 
bless (bles) žehnať — blest (blest) požehnal 
blow (bló) fúkať — blew (blú) fúkal 
break (brejk) lámať — broke (brok) lámal 
breed (bríd) chovať — bred (bred) choval 
bring (bring) niesť — brought (brat) nosil 
build (bild) stavať — built (bilt) staval 
burn (born) páliť — burnt (bornt) pálil 
burst (borst) puknúť — burst (borst) puknul 
buy (báj) kúpiť — bought (bát) kúpil 
catch (kheč) chytiť — caught (khát) chytil 
choose (čúz) vyberať — chose (čóz) vybral 
cling (kling) lnúť — clung (kiang) Inul 
clothe (klódh) odievať — clad (kled) odieval 
come (kham) prísť — came (khejm) prišiel 
cost (khast) stáť, koštovat — cost (khast) stál 
cenu, koštoval 
creep (kríp) liezt — crept (krep t) liezol 
cut (khat) rezať — cut (khat) rezal 
dare (dér) odvážiť sa — durst (dorst) odvážil sa 
deal (dýl) jednať — delt (delt) jednal 
dig (dig) kopať — dug (dag) kopal 
die (dáj) zomreť — died (dájd) zomrel 
do (dú) činiť — did (did) činil 
draw (drá) ťahať — drew (drú) ťahal 
dream (drím) snívať — dreamt (dremt) sníval 
drink (drink) piť — drank (drenk) pil 
drive (drajv) hnať — drove (dróv) hnal 34 

eat (it) jesť — ate (ejt) jedol 

fall (fál) padať — fell (fel) padnul 

feed (fid) kŕmiť — fed (fed) krmil 

feel (fíl) cítiť — felt (felt) cítil 

fight (fájt) biť sa — fought (fát) bil sa, bojoval 

find (fajnd) nájsť — found (faund) našiel 

flee (flí) utekať — fled (fled) ušiel 

fly (flaj) lietať — flew (ílu) lietal 

forget (forget) zabudnúť — forgot (f or gat) za- 

budnul 

freeze (friz) mrznúť — froze (fróz) mrznul 
get (get) dostať — got (gat) dostal 
girt (gort) opásať — girt (gort) opásal 
give (giv) dať — gave (gejv) dal 
go (gó) ísť — went (vent) išiel 
grind (grajnd) mleť — ground (graund) mlel 
grow (gro) rastnúť — grew (grú) rastnúl 
hang (heng) vešať, viseť — hung (hang) visel 

vešal 
have (hev) mať — had (hed) mal 
hear (hýr) slyšať — heard (hôrd) slyšal, čul 
hew (hjú) sekať — hewed (hjút) sekal 
hide (hajd) kryť — hid (hyd) kryl 
hit (hyt) udreť — hit (hyt) udrel 
hold (hold) držať — held (held) držal, trímal 
hurt (hort) ublížiť — hurt (hort) ublížil 
keep (khýp) držať — kept (khept) držal 
knee! (nýl) kľačať — knelt (nelt) kľačal 35 

knit (nyt) pliesť — knit (nyt) plietol 
know (no) vedeť, znať — knew (nú) vedel, znal 
lay (lej) klásť — laid (led) kládol 
lead (lid) viesť — led (led) viedol 
lean (lýn) opierať sa — leant (lent) opieral sa 
leap (líp) skákať — leapt (lept) skočil 
learn (lorn) učiť sa — learnt (lornt) učil sa 
leave (lív) opustiť — left (left) opustil 
lend (lend) požičať — lent (lent) požičal 
let (let) nechať — let (let) nechal 
lie (laj) ležať — lay (lej) ležal 
lie (laj) luhať — lied (lajd) luhal 
light (lajt) zažať, zapáliť — lit (lit) zažnul, za- 
pálil 

load (lód) nakladať — loaded (lóded) nakladal 
lose (lúz) ztratiť — lost (last) ztratil 
make (mejk) robiť — made (mejd) zrobil 
mean (mín) mieniť — ment (ment) mienil 
meet (mít) potkať — met (met) potkal, stretnul 
melt (melt) liať, rozpúšťať — melted (melted) 
lial, rozpúšťal, topil 

mow (mó) žať — mowed (mód) žal, kosil 
•pass (päs) minúť — past (päst) minul 
pay (pej) platiť — paid (pejd) platil 
prove (prúv) dokazovať — proved (prúvd) do- 
kazoval 

put (put) klásť, položiť — put (put) kládol, 
položil 36 

quit (kvit) zanechať — quit (kvit) zanechal 

read (rid) čítať — read (red) čítal 

rid (rid) zbaviť — rid (rid) zbavil 

ride (rajd) jazdiť — rode (rod) jazdil 

ring (ring) zvoniť — rang (reng) zvonil 

rise (rajz) vstať — rose (róz) vstal 

roast (róst) smažiť — roast (róst) zmažil 

run (ran) bežať — ran (ren) bežal 

saw (so) rezať, píliť — sawed (sód) rezal, pílil 

say (sej) povedať — said (sed) povedal 

see (si) videť — saw (sá) videl 

seek (sík) hľadať — sought (sát) hľadal 

sell (sel) predať — sold (sold) predal 

seethe (sídh) variť — sod (sad) varil 

send (send) poslať — sent (sent) poslal 

shake (šejk) triasť — shook (šuk) triasol 

shave (šejv) holiť — shaved (šejvd) holil, 

britvil 

shear (sír) strihať — shore (šor) strihal 

shed (šed) rozliať — shed (šed) rozlial 

shine (šajn) svietiť, lišťať — shone (šón) svietil, 

blišťal 

show (šó) ukázať — showed (šód) ukázal 

shoot (štit) streliť — shot (šat) strelil 

shrink (šrink) sbehnúť sa — shrunk (šrank) 

sbehnul sa 

shut (šat) zavreť— shut (šat) zavrel, zatvoril 
sing (sing) spievať — sang (seng) spieval 37 

sink (sink) klesať — sank (senk) klesnul 

sit (sit) sedeť — sat (set) sedel 

slay (slej) zabiť — slew (slú) zabil 

sleep (slip) spať — slept (slept) spal 

slide (slajd) kĺzať — slid (slid) klzal, poklznul 

smell (smel) voňať — smelt (smelt) vonal 

sow (so) siať — sowed (sód) sial 

sew (so) šiť — sewed (sód) šil 

speak (spík) hovoriť — spoke (spók) hovoril 

spend (spend) troviť — spent (spent) trovil 

spill (spil) vyliať — spilt (spilt) vylial 

spin (spin) priasť — spun (span) priadol 

spit (spit) pľuť — spit (spit) pľul 

split (split) štiepať — split (split) štiepal 

spoil (spoji) kaziť — spoilt (spojlt) kazil 

spring (spring) skočiť — sprang (spreng) skočil 

stand (stend) stáť — stood (stud) stál 

stay (stej) zostať — staid (stejd) zostal 

steal (štýl) kradnúť — stole (stôl) kradnul 

stick (styk) bodať — stuck (stak) bodnul, strčil 

stink (stynk) smrdeť — stunk (stank) smrdel 

strike (štrajk) štrajkovať, udreť — struck (strák) 

štrajkoval, udrel 

strow (stró) sypať — strowed (stród) sypal 
swear (svér) prisahať — swore (svór) prisahal 
sweat (svet) potiť sa — sweat (svet) potil sa, 

znojil sa 

sweep (svíp) zametať — swept (svept) zametal 38 

swim (svim) plávať — swam (svem) plával 
swing (sving) kolísať — swung (svang) kolísal 
take (tejk) brať, vziať — took (tuk) vzal, bral 
teach (týč) učiť — taught (tát) učil 
tear (tér) trhať — tore (tór) trhal 
tell (tel) povedať — told (told) povedal 
think (thynk) my sieť — thought (that) myslel 
throw (thró) hodiť — threw (thru) hodil, rútil 
tread (tred) šliapať — trod (trad) šliapal 
wake (vejk) prebudiť — woke (vók) prebudil 
wear (vér) nosiť, šaty — wore (vor) nosil 
weave (vív) tkať — wove (vóv) tkal 
wed (ved) ženiť sa — wed (ved) ženil sa 
weep (víp) plakať — wept (vept) plakal 
win (vin) vyhrať — won (van) vyhral 
wind (vajnd) natáčať — wound (vaund) natáčal 
work (vork) robiť — worked (vorkd) i wrought 
(rót) robil 
wring (ring) vykrúcať — wrung (rang) vykrúcal 
write (rajt) písať — wrote (rót) písal. + i +» 39 
ÚLOHA 15. I should (aj sud) ja by som 

he, she, it would (hý, ši, it vud) on, ona, ono by 

we should (vi sud) my by sme 

you would (ju vud) vy by ste, ty by si 

they would (dhej vud) oni by. 

This will not do (dhys vil nat dú) to nepôjde, to 

nepostačí 

At all (et dl) docela, úplne, celkom 

He used to go (hý júzd tu gó) on chodieval 

I used to be (aj júzd tu bi) býval som 

Slovo "used" užíva sa vo vetách opakovacích, 

ako vyššie dva príklady ukazujú. 

To grow (tu gro) užíva sa v nasledovných 
vetách: He is growing fond of him (hý iz gróing 
fond av hym) počína ho mať rád. To be fond of 
(tu bi fond av) mať rád. 

She Is growing old (ši iz gróing old) ona starne. 

You ure growing f *ť (jú ár gróing fet) vy 
tlstnete. 

They are growing poor (dhej ár gróing pur) oni 
chudnú, oni chudobnejú. 

To look for (tu luk for) hľadať 

to look at (tu luk et) pozerať 

to keep still (tu khíp stíl) byť ticho 40 

to look out (tu luk aut) dať pozor 

to keep quiet (tu khíp kvajet) mlčať, byť ticho 

Made up his mind (mejd ap hyz majnd) umie- 
nil si. 

Pomocou "have" tvori sa minulý čas: I have 
seen (aj he v sin) videl som; I have done (aj he v 
dan) urobil som; he has seen (hý hez sin) videl; 
they have seen (dhej he v sin j oni videli; I have 
not seen (aj he v nat sin) nevidel som; we have 
not done (vi hev nat dan) nezrobili sme; we have 
not seen (vi hev nat sin) nevideli sme. 

Priechodník minulého času: having had (heving 
hed) mav, mavše; having seen (heving sin) videv. ÚLOHA 16. Zvratné slovesá: I dress myself (aj dres maj- 
self) obliekam sa; she dresses herself) ši dreses 
horself) ona sa oblieka: we dress ourselves (vi 
dres aurselvs) my sa obliekame; they dress them- 
selves (dhej dres dhemselvs) oni sa obliekajú. 

V anglickej reči neužíva sa slovo "aby", a slovo 
"že" sa tiež často vynecháva: ask her to go (esk 41 

hor tu gó) povedzte jej, aby išla; ask him to play 
(esk hym tu plej) požiadajte ho, aby hral; I think 
he will not go (aj thynk hy vil nat gó) myslím, že 
nepôjde, we thought she would die (vi that ši vud 
dáj) mysleli sme, že zomre. 

I am glad (aj em gled) ja som rád 
you are done (ju ár dan) vy ste hotový 
I hope so (aj hóp so) úfam 
we believe so (vi belív s<5) my veríme 
I hope not (aj hóp nat) neúfam. 

I made up my mind (aj mejd ap maj majnd) 
umienil som si. 
Go ahead (gó ehéd) len ďalej, napred. 
Go on (gó an) napred, ďalej. 

Let me alone (let mi elón) nechajte ma, dajte 
mi pokoj 

To take care (tu tejk khér) dať pozor. To no 
purpose (tu nó porpos) k ničomu, na nič. 

The other day (dhy adhr dej) onehdy. What 
next (hvat nekst) čo ďalej? What of that (hvat 
av dhet) čo z toho? Never mind (nevr majnd) 
to nič nerobí, nič za to, nechajte to. Of course 
(av khórz) zaiste, to sa rozumie. To get rid (tu 
get rid) zbaviť sa. To call and see (tu khal end 
si) navštíviť. To pay a visit (tu pej e vizit) 
navštíviť. To be sure (tu bi šúr) zaiste. To find 
fault with (tu fajnd fált widh) vytýkať, viniť. v 42 

Both (bóth) oba. Both he and I were present 

(both hý end aj vor preznt) oba sme boli prítomný 
(on a ja). Had better (hed betr) mal by radšie. 
As far as that is concerned (es fár es dhet iz khon- 
sornd) čo (dokiaľ) sa toho týka. -*- ÚLOHA 17. Be that as it may (bi dhet es it mej) nech je 
ako chce. Be perfectly easy (bi porfektly ízi) 
buďte celkom bez starosti. I can't afford it (aj 
khent efórd it) nemôžem si to dovoliť. I have 
taken fancy to (aj hev tejkn fensi tu) zaľúbilo sa 
mi, obľúbil som si. 

It is of no use (it iz av no júz) to je na nič, nie 
je to k ničomu. It is none of your business (it iz 
nan a v júr biznys) vám do toho nič. I have no 
hand in it (aj hev no hend in it) nemám s tým nič 
do roboty. 

I can't stand it (aj khent stend it) nemôžem to 
vystáť. Don't bother me (dont badhr mi) netrápte 
ma. Don't mention it (dont menčn it) nehovorte 
o tom, nespomínajte to. Have you any objection 
to it (hev jú eny obdžekšn tu it) máte niečo proti 43 

tomu? Not at all (nat et ól) celkom nie, docela 
nie. 

I can do without it (aj khen d ú vidhaut it) 
môžem byť bez toho. Get it done (get it dan) 
dajte to zrobiť. Do drop me a line (dú drap mi e 
lajn) napíšte mi pár riadkov. It is your turn (it 
iz júr torn) teraz prídete vy, na vás je rad. He 
meant no harm (hý ment no harm) nemyslel nič 
zlého. He has a head of his own (hý hez e héd 
av hyz on) je svojhlavý, hlavatý. 

I am no match for him (aj em no meč for hym) 
nemôžem sa mu vyrovnať, nie som mu rovný. 

I think much of him (aj thynk mač av hym) ja 
si ho vážim, mnoho o ííom myslím (dobrého) 
mám o nom vysokú mienku. 

I had some words with him (aj hed sam vords 
widh hym) mal som s nim hádku. 

Are you in cash (ár jú in kheš) máte peniaze? 
No, í am short (no, aj em sort) nie, nemám. 

He was cheated out of his money (hý vaz cited 
aut av hyz mony) bol oklamaný o svoje peniaze. 

I am right (aj em rajt) mám pravdu. 

You are wrong (jú ár rong) nemáte pravdu. 

Help yourself (help jurself) poslúžte si. 

Excuse me (eksjúz mi), beg a pardon (beg e 
párdn) odpusťte, prepáčte. 

Let us go (let as gó) poďme. 

Angličania obľubujú sťahovanie slov, preto 44 

nachádzame v anglickej reči hodne zkrátenín, ako: 
I am — ľm, ja som; he is — he's, on je; we are — 
we're, my sme; you are — you're, vy ste; I will — 
I'll, učiním to; it is — it's, to je; is not — isn't, nie 
je; was not — wasn't, nebolo; have not — havn't, 
nemám; do not — don't, nerob; did not — didn't, 
nečinil; can not — can't, nemohol; will not — won't, 
nechce, atď. ^>- ULOHA 18. Pomocné slovesá užívané sú veľmi často v an- 
glickej reči v rozličnom čase, preto potrebné je 
naučiť sa ich. 

To be (tu bi) byť. 
Prítomný čas : 

I am (aj em) ja som 

You are (ju ár) vy ste (lebo ty si) 

He, she, it is (hý, si, it iz) on, ona, ono je 

We are (vi ár) my sme 

They are (dhej ár) oni sú 
Minulý čas : 

I was (aj vaz) bol som 

You were (jú vor) boli ste 45 

He, she, it was (hý, ši, it vaz) bol, bola, bolo 
We were (vi vor) boli sme 
They were (dhej vor) oni boli 

Pominulý čas: 

I have been (aj hev bin) ja som bol 

You have been, atď 
Predminulý čas : 

I had been (aj hed bin) ja som bol 

You had been, atď 
Budúci čas : 

I shall be (aj šel bi) budem 

You will be (ju vil bi) budete 

He, she, it will be (hý, ši, it vil bi) on, ona, 
ono bude 

We shall be (vi šel bi) budeme 

They will be (dhej vil bi) oni budú 
Žiadajúci spôsob: 

I should be (aj šud bi) mám byť, mal by som 
byť 

You should be, atď 
Žiad. minulý čas: 

I should have been (aj šud hev bin) mal som 
byť 

You should have been , atď 
Podmienečný spôsob: 

If I was (if aj vaz) keby som bol 

If you were, atď 46 

Rozkazováci spôsob: 

Let me be (let mi bi) daj mi byť, nech som 

Be, do you be (bi, dií ju bi) buďte 

Let him, her, it be (let hym, hor, it bi) nech 
je on, ona, ono 

Let us be (let as bi) nech sme, buďme 

Let them be (let dhem bi) nech sú, ať budú 
Tázací spôsob: 

Am I? (em aj) som ja? 

Are you? (ár jú) ste vy? 

Is he, she, it? (iz hý, ši, it) je on, ona, ono? 

Are we? (ár vi) sme my? 

Are they? (ár dhej) sú oni? 
Tázací minulý: 

Was I? (vaz aj) bol som ja? 

Were you? (vor jú) boli ste? 

Was he, she, it? (vaz hý, ši, it) bol on, ona, 
ono? 

Were we? (vor vi) boli sme my? 

Were they? (vor dhej) boli oni? 
Tázací budúci : 

Shall I be? (šel aj bi) mám byť, budem ja? 

Will you be? (vil jú bi) budete vy? 

Will he, she, it be? Atď. 
To have (tu hev) mať 
Prítomný čas : 

I have (aj hev) ja mám 

You have (jú hev) máte 47 

He, she, it has (hý, ši, it hez) on, ona, ono má 
We have (vi he v) máme 
They have (dhej hev) majú 
Minulý čas : 

I had (aj hed) mal som 

You had (jú hed) mali ste 

He, she, it had (hý, ši, it hed) mal on, ona, 

ono 
We had (vi hed) mali sme 
They had (dhej hed) oni mali 

Pominulý čas : 

I have had (aj hev hed) ja som mal 

You have had atď. 
Predminulý čas : 

I had had (aj hed hed) mal som 

You had had, atď 

Budúci čas: 

I shall have (aj šel hev) budem mať 

You will have (jú vil hev) budete mať 

He, she, it will have (hý, ši, it vil hev) on, 

ona, ono bude mať 
We shall have (vi šel hev) budeme mať 
They will have (dhej vil hev) oni budú mať 

Žiadajúci spôsob: 

I should have (aj šud hev) mám mať, mal by 

som mať 
You should have, atď. 48 

Žiad. minulý čas: 

I should have had (aj sud he v hed) mal som 
mať 

You should have had, atď. 
Podmienečný spôsob: 

If I have (if aj hev) jestli mám 

If you have, atď. 

If I had (if aj hed) keby som mal 

If you had, atď. 
Rozkazováci spôsob: 

Let me have (let mi hev) nech mám, dajte mi 

Have, do have (hev, dú hev) majte 

Let him, her, it have (let hym, hor, it hev) 
ať má on, ona, ono, dajte mu 

Let us have (let as hev) majme 

Let them have (let dhem hev) nech majú 
Pomocné slovesá: will, shall, do, may, can, 
must a ought. 
Prítomný čas: 

1 will (aj vil) chcem, budem 

You will, atď. 

I shall (aj šel) mám (niečo činiť) 

You shall, atď. 

I do (aj dú) činím 

You do, atď. 

I may (aj me j) smiem, snáď môžem 

You may, atď. 49 

I can (áj khen) môžem 

You can, atď. 

I must (aj mast) musím 

You must. atď. 

I ought (aj <5t) mal by som, mám 

Minulý čas: 

I would (aj vud) chcel som, bol by som 

You would, atď. 

I should (aj sud) mal som 

You should, atď. 

I did (aj did) činil som 

You did atď. 

I might (aj majt) smel som, snáď som mohol 

You might, atď 

I could (aj kud) mohol som 

You could, atď 
Keď sa niečo pýtame, postavíme sloveso na prvé 
miesto to jest pred osobu. Tak utvoríme si tázací 
spôsob. Príklad: I have (aj hev) ja mám, have 
I? (hev aj) mám ja'? You have (ju hev) vy 
máte, have you? (hev ju) máte vy? V prvom 
páde tvrdíme, v druhom pýtame sa. ■+■ 50 ÚLOHA 19. Angličtina má nasledovné spôsoby časovania 
slovies: To move (tu múv) hnúť, hýbat sa, pohy- 
bovať, navrhnúť, sťahovať sa. 

1 I move (aj múv)hýbem sa 

You move (jú múv) hýbete sa lebo hýbeš sa 
He, she, it moves (hý, si, it múvz) hýbe sa 

on, ona, ono 
We move (vi múv) hýbeme sa 
They move (dhej múv) hýbu sa 

WWW 

2 I moved (aj múvd) hýbal som sa 
You moved (jú múvd) hýbali ste sa 

He, she, it moved (hý, ši, it múvd) hýbal, 

hýbala, hýbalo sa . 
We moved (vi múvd) hýbali sme sa 

They moved (dhej múvd) hýbali sa 

<^» it# " v^ 

3 I shall move (aj sel múv) budem sa hýbať 
You will move (ju vil múv) budete sa hýbať 
He, she, it will move (hý, ši, it vil múv) 

budem sa hýbať on, ona, ono 51 

We shall move (vi šel .múv) budeme sa 

hýbať 
They will move (dhej vil múv) oni budú sa 

hýbať 

¥ ¥ ¥ 

4 I havfc moved (aj he v múvd) hýbal som sa 

(mám hnuto) 
You have moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

5 I had moved (aj hed múvd) hýbal som sa 

(mal som hnuto) 
You had moved, atď. 

¥ ¥ ¥ 

6 I shall have moved (aj šel he v múvd) budem 

sa hýbať (budem mať hnuto) 
You shall have moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

7 I am about to move (aj em ebaut to múv) 

idem sa hýbať (hotovím sa k hýbaniu) 
You are about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

8 I was about to move (šiel som sa hýbať) 

(hotovil som sa k hýbaniu) 
You were about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

9 I shall be about to move (aj šel bi ebaut tu 

múv) budem sa hýbať (budem sa hotoviť 52 

k hýbaniu) 
You will be about to move, atď. 

¥ ¥ ¥ 

10 I am moving (aj em múving) hýbem sa 

(práve) 
You are moving, atď. 

¥ ¥ ¥ 

11 I was moving (aj vaz múving) hýbal som sa 

(práve) 
You were moving, atď. 

¥ ¥ ¥ 

12 I shall be moving (aj šel bi múving) budem 

sa hýbať (práve) 
You will be moving, atď 

¥ ¥ ¥ 

13 I have been moving (aj hev bin múving) 

hýbal som sa (práve) 
You have been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

14 I had been moving (aj hed bin múving) hýbal 

som sa (práve predtým) 
You had been moving atď. 
¥ ¥ ¥ 

15 I shall have been moving (aj šel hev bin 

múving) budem sa hýbať (budem práve 
mať hýbano) 53 

You will have been moving, atď. 
WWW 

16 I do move (aj dú múv) hýbem sa 
You do move, atď. 

WWW 

17 I did move (aj did múv) hýbal som sa 
You did move, atď. 

WWW 

18 I am moved (aj em múvd) som hýbaný 

(hnutý) 
You are moved, atď. 

WWW 

19 I was moved (aj vaz múvd) bol som hýbaný 

You were moved, atď. 
WWW 

20 I shall be moved (aj šel*bí múvd) budem 

hýbaný (hnutý) 
You will be moved, atď. 
WWW 

21 Do I move? (dú a j múv) hýbem sa? (či sa 

hýbem?) 
Do you move? atď. 

WWW 

22 Did I move? (did aj múv) hýbal som sa? 

(či som sa hýbal ^ 
Did you move? atď. 54 

23 Shall I move? (šel a j múv) budem sa hýbať? 

(či sa mám hýbať?) 
Will you move? atď. 

¥ ¥ ¥ 

24 Have I moved? (he v aj múvd) hýbal som 

sa? (mám hnuto?) 
Have you moved? atď. 

¥ ¥ ¥ 

25 Had I moved? (hed aj múvd) hýbal som sa? 

(mal som hnuto? 
Had you moved? atď. 

26 Shall I have moved? (šel aj he v múvd) 

budem sa hýbať? (budem mať hnuto?) 
Will you have moved? atd r . 
¥ ¥ ¥ 

27 Am I about to move? (em aj ebaut tu múv) 

či sa idem hýbat? (chystám sa k hýbaniu?) 
Are you about to move? atď. 
¥ ¥ ¥ 

28 Was I about to move? (vaz aj ebaut tu 

múv) šiel som sa hýbať? (práve) 
Were you about to move? atď. 
¥ ¥ ¥ 

29 Shall I be about to move? (šel aj bi ebaut 

tú múv) budem sa hýbať? (či sa budem 
hotoviť k hýbaniu?) 
Will you be about to move? atď. 55 

30 Am I moving? (em aj múving) hýbem sa? 

(práve) 
Are you moving? atď. 

¥ ¥ ¥ 

31 Was I moving? (vaz aj múving) hýbal som 

sa? (práve) 
Were you moving? atď. 
¥ ¥ ¥ 

32 Shall I be moving? (šel a j bi múving) budem 

sa hýbať? (práve) 
Will you be moving ? atď. 
¥ ¥ ¥ 

33 Have I been moving? (he v aj bin múving) 

hýbal som sa? (práve) 
Have you been moving? atď. 
¥ ¥ ¥ 

34 Had I been moving? (hed a j bin múving) 

hýbal som sa? (práve predtým) 
Had you been moving? etď. 
¥ ¥ ¥ 

35 Shall i have been moving? (šel aj hev bin 

múving) budem sa hýbať? (či budem mať 
po hýbaní?) 
Will you have been moving ? atď. 
¥ ¥ ¥ 

36 Am I moved? (em aj múvd) som sa hýbaný? 

(hnutý) 56 

Are you moved ? aťď. 
¥ ¥ ¥ 

37 Was I moved? (vaz aj múvd y bol som 

hýbaný? (hnutý) 
Were you moved? atď. 
¥ ¥ ¥ 

38 Shall I be moved? (šel aj bi múvd) budem 

ja hýbaný? (hnutý) 
Will you be moved ? atď. 
¥ ¥ ¥ 

39 I do not move (aj dú nat múv) ja sa nehýbem 
You do not movej atď. 

¥ ¥ ¥ 

40 I did not move (aj did nat múv) ja som sa 

nehýbal 
You did not move, aťď. 
¥ ¥ ¥ 

41 I shall not move (aj šel nat múv) ja sa ne- 

budem hýbať 
You will not move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

42 I have not moved (aj he v nat múvd) nehý- 

bal som sa (nemám hnuto) 
You have not moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

43 I had not moved (aj hed nat múvd) nehýbal 

som sa (nemal som hnuto) 


57 You had not moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

44 I shall not have moved (aj šel nat hev mtivd) 

nebudem sa hýbať (nebudem mať hnuto) 
You will not have moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

45 I am not about to move (aj em nat ebaut tu 

múv) ja sa nejdem hýbať (nehotovím sa k 
hýbaniu) . 
You are not about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

46 I was not about to move (aj vaz nat ebaut 

tu múv) ja som sa nešiel hýbať (nehoto- 
vil som sa k hýbaniu) 
You were not about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

47 I shall not be about to move (aj šel nat bi 

ebaut tu múv) nebudem sa hýbať (nebu- 
dem sa hotoviť k hýbaniu) 
You will not be about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

48 I am not moving (aj em nat múving) nehý- 

bem sa (práve) 
You are not moving, atď. 

*4^ Mr H^ 

49 I was not moving (aj vaz nat múving) nehý- 

bal som sa (práve) 58 

You were not moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

50 I shall not be moving (aj šel nat bi muving) 

nebudem sa hýbať (práve) 
You will not be moving, atcf. 
¥ ¥ ¥ 

51 I have not been moving (aj he v nat bin muv- 

ing) nehýbal som sa ( nemám práve hnuto) 
You have not been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

52 I had not been moving (aj hed nat bin mov- 

ing) nehýbal som sa (nemal som práve 
hnuto) 
You had not been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

53 I shall not have been moving (aj šel nat hev 

bínmúving) nebudem sa hýbať (nebudem 
mať po hnutí) 
You will not have been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

54 1 am not moved (aj em nat múvd) nie som 

hýbaný (hnutý) 
You are not moved, atď. 

¥ ¥ ¥ 

55 I was not moved (aj vaz nat múvd) nebol 

som hýbaný (hnutý) 
You were not moved, atď. 59 

56 I shall not be moved (aj šel nat bi múvd) 

nebudem hýbaný 
You will not be moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

57 move (you)! (múv) (jú) hýbajte, hýbte sa! 
have moved! (hev múvd) majte hýbano! 

(hnuto) 

be about to move! (bi ebaut tu múv) chystaj- 
te sa k hýbaniu! 

be moving! (bi múving) hýbajte sa! (práve) 

do move! dú múv) hýbajte sa! 

be moved! (bi múvd) buďte hýbaný! (pohnutý! 

let me move! (let mi múv) dajte sa mi hýbať! 
Ať sahýbem! (nechajte ma hýbať sa) 

let him, her, it move! (let hým, hor, it múv) 
nech sa hýbe on, ona, ono (dajte sa mu, 
jej, jemu hýbať. 

let us move! (let as múv) hýbajme sa! 

let them move! (let dhem múv) ať sa hýbu! 
nechajte ich hýbať sa) f «o CAST' DRUHÁ. 

Rozhovory a Výrazy. O REČI. Hovorte! — speak! (spík) 

Nehovorte! — do not speak! (dú nat spík) 

Slovenská reč — the Slovak language (dhy 
slovek lengvidž) 

Anglická reč — the English language (dhy 
ingliš lengvidž) 

Materinská reč — the mother tongue (dhy 
madhr tang) 

Hovoríte anglicky ? ■— do you speak English? 
(dú jú spík ingliš)? 

Znám hovoriť trochu anglicky — I can speak a 
little English (aj khen spík e litl ingliš) 

Nehovorte slovensky! — do not speak Slovak (dú 
nat spík slovek) 61 

On hovorí zle anglicky — he speaks English 
badly (hý spíks ingliš bédli) 

Hovoríte dobre anglicky? — do you speak Eng- 
lish well? (dú ju spík ingliš vel)? 

Ešte nehovorím dobre — I do not speak it well 
yet (aj dú nát spík it vel jet) 

Prečo sa neučíte? — why do you not learn? 
(hváj dú jú nat lorn)? 

Rozumiete mi? do you understand me? (dú jú 
andrstend mi)? 

Nerozumieme vám — we do not understand you 
(vi dú nat andrstend jú) 

To nerozumiem — I do not understand it — aj 
dú nat andrstend it) 

Hovoríte prirýchle — you speak too fast ( jú spík 
tú fest) 

Hovorte pomaly — speak slowly (spík slóli) 

Počúvajte! — listen 1 (lisn) 

Čo hovoríte? — what do you say? (hvat dú jú 
sej)? 

Čo chcete povedať? what do you want to say? 
(hvat dú jú vant tu sej)? 

Povedzte to lepšie — say it better — (sej it betr) 

Povedzte mi všetko — tell me all (tel mi ól) 

Čo vám (on) hovorí? what does he tell you? 
(hvat daz hý tel jú) 

Povedzte mi niečo nového — tell me something 
new (tel mi samthyng nú) 62 

Kto to vie? who knows it? (hú nóz it) 

Nikto to nevie — nobody knows it (nobady 
nóz it) 

Nepýtajte sa ich — do no not ask them (dú nat 
esk dhem) 

Ktorú reč hovoríte? — what language do you 
speak? (hvat lenvidž dú jú spík) 

Som Slovák a hovorím trochu anglicky — I am 
a Slovak and speak English a little (aj em e 
Slovek end spík ingliš e litl) 

Hovorím slovensky, nemecky, maďarsky a an- 
glicky — I speak Slovak, German, Hungarian and 
English (aj spík slovek, džormen, hangérien end 
ingliš) 

Znáte anglicky čítať? — can you read English ? 
(khen ju rid ingliš) 

Znám čítať a písať trochu — I can read and 
write a little (aj khen rid end rajt e litl) 

Jak dlho sa učíte už anglicky? — how long have 
you been studying English? (hau long hev jú bin 
stadying ingliš)? 

Započal som sa učiť asi pred rokom — I com- 
menced to learn about a year ago (aj khamensd 
tu lorn ebaut e jír egó) 

Ako dlho ste v tejto krajine? how long have 
you been in this country? (hau long hev jú bin in 
dhys khantri) 

Len dva roky — only two years (ónli tú jírs) 63 

Každý počiatok je ťažký — every beginning is 
hard (evri beginyng izhárd) 

O čom hovoríte? of what do you speak? what 
are you speaking of? (av hvat dú jú spik? hvat 
ár jú spíkyng av) 

Amerika je teraz mojou novou vlasťou — Amer- 
ica is now my new country (emerike iz nau máj 
nú khantri) 

Amerika je svobodná zem — America is a free 
country (emerike iz e frí khantri) 

Boh žehnaj našu novú vlasť! — God bless our 
new country! (Gad bles aur nú khantri) -+- POZDRAVY, ĎAKOVANIE, ATD\ 

Dobré ráno! — good morning! (gud mornyngl 

Dobrý den, pane! — good day, sir! (gud dej, 
sor) 

Dobré popoludnie, pani! — good afternoon, 
madam! (gud äftrnún, medem) 

Dobrý večer, môj milý! — good evening, my 
dear! (gud ivnyng, maj dýr) 

Dobrú noc všetkým! — good night to all! (gud 
najt tu (51) 

Jak sa máte? — how are you? how do you do? 
(hau ár jú, hau dú jú dú) 64 

Veľmi dobre — very well (verí vel) 

Nemám sa dobre — I am not well (aj em nat vel) 

Rád som, že vás vidím — I am glad to see you 
(aj em gled tu si ju) 

Čo vám je! — what is the matter with you? 
(hvat iz dhy metr vidh ju) 

Prechládnul som a mám kašeľ — I caught cold 
and have a cough (aj khát khóld end he v e kháf ) 

Vstúpte! — come in! (kham in) 

Sadnite si, pane — take a seat, sir (tejk e sít, 
sor) 

Ako sa má váš brat, pane D'uriš ? — how is 
your brother, ľlr. Duris? (hau iz júr bradhr, 
mistr D'uriš) 

Dobre, ako obyčajne — pretty well, as usual 
(prity vel, es júžuel) 

Ponáhlate sa? — are you in a hurry? (ár jú in 
e horí) 

Prídem zas onedlho — I will come again soon 
(aj vil kham e gen sún) 

Moja úcta (moje najlepšie pranie), pane — my 
best wishes, sir (maj best vises, sor) 

S Bohom! — Adieu! good bye! (edjú, gud baj) 

Majte sa dobre! — farewell! (fervel) 

Môj pekný pozdrav vašej ctenej rodine ! — my 
best regards to your family! (maj best rigárds tu 
jur femili) 65 

Ráčte prísť zase! — please, call again! (plís, 

khal egen) 

Prosím za odpustenie! — I beg your pardon! 

(aj beg jur párdn) 
Prepáčte! — excuse me! (ekskjúz mi) 
D'akujem vám! — thank you! (thenk ju) 
D'akujem, pane! — thanks, sir! (thenks, sor) 
Som vám veľmi povďačný — I am very much 

obliged to you (aj em veri mač oblajdžd tu jú) 
Ľutujem veľmi — I am very sorry (aj em veri 

sori) 

Nehovorte o tom — do not mention it (du nat 

menšn it) 

Nemôžem za to — I can not help it (aj khen nat 

help it) 

Berte si, pane (pomôžte si sám) — help your- 
self, sir (help jurself, sor) 

Dajte mi pokoj! — let me alone! (let mi elón) 
Mlčte (zavrite ústa)! shut up your mouth! (šat 

ap júr mauth) 

Dajte pozor! — look out! (luk aut) 

Majte sa na pozoru! — take care of yourself! 

(téjk khér av jurself) 
Mýlite sa — you are wrong (jú ár rong) 
Máte pravdu — you are right (jú ár rajt) -*- 66 

ROBOTA. Som haviarom — I am a miner (aj em e majnr) 

Ja som nádenník — I am a laborer (aj em e 
lejbrer) 

Som robotník — 1 am a workman (aj em e 
vorkmen) 

Dobré ráno, pane, hľadám robotu — good 
morning, boss, I am looking for work (gud morn- 
yng, bos, aj em lukyng for vork) 

Potrebujete robotníka (pomoc)? — do you need 
help? (dú jú nýd help) 

Máte neakú prácu pre míía? — have you any 
work for me? (hev jú eny vork for mi) 

Jestli rád pracujete, vezmen vás — if you like 
to work I shall employ you (if ju lajk tu vork a j 
šel emploj ju) 

Potrebujem dobrého robotníka — I need a gaod 
hand (aj nýd e gud hend) 

Akú mzdu platíte? — what wages do you pay? 
(h vat vejdžes dú jú pej) 

Deväť dollárov ná týždeň — nine dollars a week 
(najn dalrs e vík) 

Ako vyplácate mzdu? — how do you pay wages? 
(hau dú jú pej vejdžes) 

Každú druhú sobotu — every other Saturday 
(evri adhr setrdej) 67 

Koľko robotníkov zamestnávate? — how many 
hands do you employ? (hau meny hends dú ju 
emploj) 

Asi sto — about one hundned (ebaut von 
handrd) 

Kedy mám započať pracovať? — when am I to 
begin to work? (hven em aj tu bigin tu vork) 

Môžete započať zajtra ráno — you may start to- 
morrow morning (ju mej start tumaró mornyng) 

Chcem byť vyplatený — I want to be paid off 
(aj vant t u bi pejd of) 

Našli ste lepšiu prácu? — did you find any better 
work? (did ju fajnd eny betr vork) 

Ano, pane, v novej slevárni — yes, boss, in the 
new foundry (jes, bos, in dhy nu faundri) 

Chcem vystúpiť z roboty — I wish to quit work 
(aj vis tu kvit vork) 

Idem na okolicu tvrdého uhlia — I am going to 
the anthracite coal region (aj em going tu dhy 
enthresajt khól rídžn) 

Nerád pracujem vo fabrike — I do not like to 
work in a factory (aj du nat lajk tu vork in e 
fektori) 

A ja radšie robím v oceľárni — and I prefer to 
work in a steel plant (end aj prifor tu vork in e 
štýl plent) 

Videli ste dakedy koksárne ? — did you ever see 
any coke works? (did ju evr si eny khók vorks) 68 

Ja som bol vyťahovacom koksu sa tri roky — 
I have been a coke-drawer for three years (aj hev 
bin e khók-dróer for thrí jírs) 

Ja najradšie kopem mäkké uhlie — I like to dig 
bituminomus coal best (aj lajk tú dyg bitjumines 
khól best) 

Ako sa tu doluje uhlie, čakanom lebo strojom? 
— how is the coal mined here, by the pick or 
machine? (hau iz dhy khól majnd hýr, baj dhy 
pik or mešín) 

Oboma — by both (baj both) 

Ste členom nejakej únie? — are you a member 
of any union? ár jú e membr av eny junjon) 

Ano, pane, som údom únie Sjednotených Uhlo- 
kopov — yes, sir, I am a member of the United 
Mine Workers Union (jes, sor, aj em e membr av 
dhy junajted majn vorkers junjon) 

Ja tiež pristúpim k únii — I shall join the union 
also (aj šel džojn dhy junjon also) 

Každá únia ochraňuje práva a záujmy robo- 
tníctva — every union protects the rights and 
interests of the workingmen (evri junjon protekts 
dhy rájts end interests av dhy vorkyngmen) 

Boli ste kedy na stávke ? — have you ever been 
on strike? (hev jú e vr bin an štrajk) -*- 69 
HAVIARSTVO. Ja kopem a nakladám uhlie — I am digging 
and loading coal (aj em dyging end lódyng khól) 

On je mojim pomocníkom — he is my helper 
(hý iz máj helpr) 

Ja kopem uhlie vyše desať rokov — 1 am dig=» 
ging coal over ten years (aj em dyging khól óvr 
ten jírs) 

Má on nejakú zkúsenosť v dolovaní? has he any 
experience in mining? (hez hý eny ekspiriens in 
majnyng) 

Ano, pane, on je sbehlým baníkom — yes, sir, 
he is a skilled miner (jes, sor, hý iz e skýld majnr) 

Máte svoje náčinie sebou? — have you your 
tools with you? (he v ju júr túlz vidh jú) 

Ano, pane, mám čakan, lopatu, vrták a trochu 
prachu — yes, boss, I have a pick, a shovel, a 
drill and some powder (jes, bos, aj hev e pik, e 
šavl, e dril end sam paudr) 

Znáte trámovať šachtu? — can you timber the 
shaft? (khen jú tymbr dhy šéft) 

Ja som podopieral povál baní za dlhý čas — 
I used to prop the roof of pits for a long time (aj 
júzd tu prap dhy rúf av pits for e long tajm) 

Ako ste strielali uhlie, prochom lebo dynami- 
tom? how did you blast coal, with powder or 70 

dynamite? (hau did jú blest khól, vidh paudr or 
dajnemajt) 

My sme upotrebovali len prach — we used 
powder only (vi júzd paudr ónli) 

Znáte vy, že silné strielanie ohrozuje bezpečnosť 
skál i podpôr? — do you know that heavy blasts 
imperil the safety of rocks and supports? (dú jú 
nó dhet hevi blests imperil dhy sejfty av raks end 
supórts) 

Zaiste? — of course? (av khórz) 

Čo je najväčším nebezpečím pre baníkov? — 
what is the greatest peril for miners? (hvat iz 
dhy grétest peril for majnrs) 

Neopatrnosť a traskavý plyn — carelessness 
and firedamp (khérlesnes end fajrdémp) 

Vrtákom vŕtajú sa diery do skaly a uhlia — 
with a drill holes are drilled into rocks and coal 
(vidh e dril hóls ár drild intu raks end khól) 

Stĺpy a piliere uhlia podopierajú povál baní — 
props and columns of coal support the roof of 
mines (praps end khalams av khól suport dhy rúf 
av majns) 

Tvrdé uhlie drobí sa v uhlolomoch — anthra= 
cite coal is broken in breakers (enthresajt khól iz 
brokn in brejkrs) 

Najlepší druh mäkkého uhlia upotrebuje sa k 
výrobe koksu — the best quality of bituminous 
coal is used for the production of coke (dhy best 71 

kvality av bitjúmines khól iz júzd for dhy prodakšn 
av khók) 

Uhlokopi pracujú v šichtách po osem hodín — 
coal miners work in shifts of eight hours (khól 
majnrs vork in sifts av ejt aurs) 

Vyťahováce stroje — hoisting machinery (hojst- 
yng mešínri) 

Baníci vozia sa hore a dolu v koši — miners go 
up and down in the cage (majnrs go ap end daun 
in dhy khejdž) 

Haviari sú platení od tonny lebo na vozne — 
miners are paid by the ton or car (majnrs ár pejd 
baj dhy tan or khár) 

Aké lampy upotrebujete v tejto bani, otvorené 
lebo bezpečné? what kind of lamps do you use 
in this mine, open or safety lamps? (hvat khajnd 
av lemps dú jú júz in dhys majn, ópn or sejfty 
lemps) 

Otvorené, lebo tu niet plynu — open ones as 
there is no gas (ópn vons es dhér iz no géz) 

Chvála Bohu v týchto banách nestalo sa nikdy 
závažné nešťastie — thanks to God, there never 
occured any serious accident in these mines 
(thenks tu Gad, dhér nevr okhord eny siries eksi- 
dent in dhýz majns) 

Niet tam otráveného vzduchu? — isn't there 
any foul-damp? (izn't dhér eny faul-demp?) 

Veľmi zriedkavé — very seldom (veri seldm) 72 

Náš dohliadač prezerá uhlodol každú noc — uro 
fire boss inspects the coal mine every night (aur 
fajr bos insp'ekts dhy khól majn evri najt) 

My pracujeme len pol času — we are working 
only half time (vi ár vorkyng ónli häf tajm) 

Poneváč nikdy niet dosť uheľných vozňov — 
because there is always lack of coal cars (bikház 
dhér iz ólvejs lék av khól khárs) 

Ja schvalujem zákon Pennsylvanie vyžadujúci, 
aby všetci, ktorí chcú sa stať baníkmi v tomto 
štáte, mali dvojročnú zkúsenosť v dolovaní a složili 
haviarskú zkúšku — I approve the law of Penn- 
sylvania requiring of all who wish to become 
miners of this state, a two years' experience in 
mining and the passing of miners' examination 
(aj eprúv dhy ló av Pensilvénia rekvajring a v ól 
hú vis tu bikham majnrs av dhýz stejt a tú jírs' 
ekspíriens in majnyng end dhy pesing av majnrs' 
egzeminejšn) 

To je výborná ochrana robotníctva proti skébom 
— that is an excellent protection for workingmen 
against scabs (dhet iz en ekselent protekšn for 
vorkyngmen egenst skébs) -*- 73 O FABRIKÁCH. Fúkacé pece stavané sú z tehly — the blast 
furnaces are built of brick (dhy blést forneses ár 
bilt av brik) 

Pece sú kúrené koksom — the furnaces are 
heated with coke (dhy forneses ár hýted vidh 
khók) 

Ruda sa mieša s vápnom — the ore is mixed 
with limestone (dhy or iz miksd vidh lajmstón) 

Čo je liatina? — what is cast iron? (hvat is 
khäst ajrn) 

Železo vytiahnuté z rudy menuje sa liatinou — 
the iron extracted from ore is called cast iron 
(dhy ajrn ekstrekted from ór iz khóld khäst ajrn) 

Liatina sa potom mení v kujné lebo prútové 
železo liatím, ku tím a padlo vaním — the cast iron 
is then converted into malleable or bar iron by 
melting, forging and puddling (dhy khäst ajrn iz 
dhen khanvorted into meljebl or bár ajrn baj melt- 
ing, fórdžing end padling) 

Z prútového železa vyrába sa oceľ rozmanitým 
spôsobom — from the bar iron steel is produced 
by different methods (from dhy bár ajrn štýl iz 
prodjúsd baj dyferent methads) 

Ruda sa rozpúšía v silnom ohni vo fúkacích 
peciach — the ore is melted by a strong fire in 74 

blast furnaces (dhy or iz melted baj e strong fajr 
in blest forneses) 

Roztopené železo vniká na dno pece — the 
melted iron sinks to the bottom of the furnace 
(dhy melted ajrn sinks tu dhy batm av dhy fornes) 

Vápno a hrudy zostávajú na povrchu kovu — 
the limestone and dross remain on top of the 
metal — dhy lajmstón end dras rimejn an tap av 
dhy metl) 

Roztopené železo vypúšťa sa do brázdy učinenej 
z piesku — the melted iron is run off into a fur- 
row made of sand (dhy melted ajrn iz ran of intu 
e ford mejd av send) 

V niektorých slevárnach vypúšťa sa kov do 
foriem — in some furnaces the metal is run off 
into moulds (in sam forneses dhy metl iz ran of 
intu molds) 

Tá hlavná brázda má viac menších brázd na 
každej strane — the main furrow has several 
smaller furrows on each side (dhy mejn ford hez 
severl smdlr fordz an íč sajd) 

Takto liate železo menuje sa "pig iron" — thus 
melted iron is called pig iron (dhos melted ajrn iz 
khald pig ajrn) 

Pig iron leje sa nanovo v pudlerských peciach — 
the pig iron is remelted in puddling furnaces (dhy 
pig ajrn iz rimelted in padling forneses) 

Tu padleri miešajú roztopený kov — here the 75 

puddlers stir the melted metal (hýr dhy padlrs 
stor dhy melted metl) 

Liatina steká do slevácej lyžky, z ktorej s? leje 
do formy — the cast iron runs into a casting 
ladel from which it is poured into the mould (dhy 
khäst ajrn rans intu e khästyng lédl from hvič it 
iz pórd intu dhy mold) 

Mohutne kladivo hnané parou kuje železo na 
štvorhranné prúty — a powerful hammer run by 
steam beats the iron into square bars (e paurful 
hemr ran baj stým bits dhy ajrn intu skvér bárs) 

Tieto prúty, menované kvetami, dopravené sú 
potom do valcovne — these bars, called blooms, 
are next carried to the roling mill (dhýz bárs, 
kháld blúms, ár nekst kherid to dhy róling mil) 

Mnoho našich krajanov je zamestnano v ta- 
kýchto fabrikách — many of our countrymen are 
employed in these kind of works (meny av aur 
khantrimen ár emplójd in dhýz khajnd av vorks) 

Je to veľmi ťažká práca — it is a very hard job 
(it iz e veri hard džáb) a vyžaduje veľkú silu a 
zručnosť — and it requires great strength and 
skill (end it rekvajrs e grét strenght end skyl) -+■ 76 
ODEV. 

Idem sa obliecť — I am going to dress myself 

aj em going tu dres majself) 

Oblečte sa rýchle — dress yourself quickly (dres 
júrself kvikli) 

Doneste mi čistú košeľu — bring me a clean 
shirt (bring mi e klin sort) 

Podajte mi klobúk — hand me my hat (hend 
mi máj het) 

Zoblečte si kabát, prosím — take off your coat, 
please (tejk of júr khót, plíz) 

Sú moje nové topánky čisté? — are my new 
shoes clean? (ár máj nú šúz klin) 

Kde máte kefu? — where is your brush? (hvér 
is jur braš) 

Tu je — here it is (hýr it iz) 

Máte neaké silné a lacné šaty? have you any 
strong and cheap suits? (he v jú eny strong end 
cíp súts) 

Máme veľkú zásobu oblekov — we have a large 
stock of clothing (vi hev e lárdž stak ov klóthyng) 

Chcem šaty na každodenné nosenie — 1 want a 
suit for every=day wear (aj vánt e sút for evridéj 
vér) 

Čo stoji tento kabát? how much is this coat? 
(hau mač iz dhýs khót) 

Čo je cena tohto klobúka ? what is the price of 77 

this hat? (hvat iz dhy prajz av dhýs het) 

Tu je veľmi dobrý oblek za dvanásť dollárov — 
here is a very fine suit for twelve dollars (hýr iz 
e verí fajn sút for tvelv dalrs) 

Je pri jasný — it is too light (it iz tú lajt) 

Ukážte mi neaké čiapky, prosím — show me 
some caps, please (šó mi sam kheps, pliz) 

Tento oblek sa mi páči najlepšie — I like this 
suit best (aj lajk dhýs sút best) 

Oprobujte ho — try it on (tráj it an) 

Nohavice sú pridlhé — the pants are too long 
(dhy pents ár tú long) 

To sa vám tak len zdá, je to vaša veľkosť — It 
only seems so to you, it is your size (it ónli sims 
so tu jú, it iz júr sajz) 

Tu máte iné nohavice — here is another pair of 
pants (hýr iz enadhr per av pents) 

Tá barva sa mi nepáči — I don't like the color 
(aj don't lajk dhy khalr) 

Nuž, čo myslíte o týchto čiernych šatoch? — 
well, what do you think of this black suit? (vel, 
hvat dú jú thynk a v dhýs blek sút) 

Jestli znížite cenu, vezmem ho — if you reduce 
the price I shall take it (if jú ridjús dhy prajz aj 
šel tejk it) 

My máme jednu cenu v tomto obchode — we 
have one price in this store (vi he v von prajz ir 
dhýs stór) 78 

Ale pätnásť dollárov je primnoho za ten oblek 
— but fifteen dollars is too much for that suit 

(bat fiftýn dalrs iz tú mač for dhet sut) 

Ja som nepýtal zan pätnásť, len dvanásť dol- 
lárov — I didn't ask fifteen for it, only twelve 
dollars (aj didn't esk fiftýn for it, ónli tvelv dalrs) 

Dobre, teda mi ho zapakujte, prosím — all right, 
then wrap it up for me, please (ólrajt, dhen rep it 
ap for mi, pliz) 

Prosím, mohli by ste mi povedať, kde môžem 
dostať dobré boganče do roboty? — please, could 
you tell me where I can get some good working 
shoes? (plíz, khud ju tel mi hvér aj khen get sam 
gud vórkyng šúz) 

Hneď tu vedia, pane — right next door, sir 
(rajt nekst dor, sor) 

A kde predávajú spodné šaty a klobúky? — and 
where do they sell underwear and hats? (end 
hvér dú dhej sel andrvér end hets) 

Tam v tom rožnom obchode, pane — there in 
the corner store, sir (dhér in dhy khórnr stór, sor) ^^ 79 

JEDENIE A PITIE. Ja som hladný — I am hungry (aj em hangri) 

Ja som veľmi smädný — I am very thirsty (aj 
em veri thorsty) 

Chcem obedovať — I want to dine (aj vant tu 
dajn) 

Čo mi môžete dať na obed? — what can you 
give me for dinner? (hvat khen ju give mi for 
dynr) 

Máme šunku a vajcia, hovädzú pečienku, hovädzí 
stek, pečenú bravčovinu, varené vajcia, oprážané 
ustrice, koláč, kávu a ovocie — we have ham and 
eggs, roast beef, beef steak, roast pork, boiled 
eggs, fried oysters, cake, coffee and fruits (vi 
hev hern end egs, róst bíf, bíf sték, róst pork, 
bojld egs, frajd ojstrs, khejk, khofi end fruts) 

Vezmem sték s neakou zeleninou, koláč, kávu 
a ovocie — I will take steak with some vegetables, 
cake, coffee and fruit (aj vil tejk sték vidh sam 
vedžetebls, khejk, khofi end f rut) 

Prineste mi pohár piva, prosím — please, bring 
me a glass of beer — pliz, bring mi e gléz av bír) 

Kelner, prineste jedálny lístok — waiter, bring 
the bill of fare — (vejtr, bring dhy bil av fér) 

Dajte mi obed bneď, ponáhlam sa, chcem zasti- 
hnúť vlak — serve me my dinner immediately, 80 

I am in a hurry, I want to catch the train (sorv 
mi maj dynr imidjetli, aj em in e hori, aj vant tu 
kheč dhy trejn) 

Keď by som sa opozdil, či môžete mi po- 
slúžiť posteľou na túto noc? should I be late can 
you accommodate me with a bed for tonight? 
(sud aj bi lejt khen jú ekhamodejt mi vidh e bed 
for tunajt) 

Máme tu dosť chýž a dobré postele — we have 
lots of rooms and good beds here (vi hev lats av 
rúms end gud beds hýr) 

Koľko počítate na den? — how much do you 
charge a day? (hau mač dú jú čárdž e dej) 

Naša cena je mierna — our price is moderate 
(aur prajs iz maderet) 

Počítame poldruha dollára denne — we charge 
a dollar and a half a day (vi čárdz dalr end e häf 
e dej) 

To je primnoho — that is too much (dhet iz tú 
mač) 

To je naša cena — that is our price (dhet is 
aur prajs) 

Nuž, dobre — well, all right (vel, ólrajt) 

Žiadate si byť zavolaný zajtra ráno ? — do you 
wish to be called tomorrow morning? (dú jú vis 
tu bi kháld tumaró mornyng) 

Zobuďte ma o šiestej — wake me at six (vejk 
mi et siks) 81 

Zhasnite svetlo keď si ľahnete — put out the 
light when you go to bed (put aut dhy lajt hven 
ju gó tu bed) 

Odcestujem ráno na prvom vlaku — I shall 
leave tomorrow with the first train (aj šel liv 
turnaro vidh dhy forst trejn) 

Kedy chcte raňajkovať — when do you want 
your breakfast? (hven dú ju vant júr brekfest) 

Čo máte radšie, kávu lebo čáj? which do you 
like best, coffee or tea? (hvič dú ju lajk best, 
khofi or thý) 

Ja pijem pri jedle vodu ledo pivo — I take water 
or beer with my meals (aj tejk vótr or bir vidh 
maj mils) 

Pálenku nepijem vôbec — I don't drink whiskey 
at all (aj don't drink hvisky et 61) 

Planá pálenka je horšia než otrava — bad 
whiskey is worse than poison (bed hvisky iz vors 
dhen pojzn) 

Najlepšie je nepiť žiadnych liehovín — it is best 
not to drink liquor at all (it iz best nat tu drink 
likr et 61) -^ DOMOV A RODINA. Ste ženatý? are you married? (ár ju merid) 

Nie, pani, som svobodný — no, ma'am, I am 
single (nó, mém, aj em singl) 

Ja som už vydaná desať rokov — I have been 
married ten years (aj he v bin merid ten jirs) 

Koľko detí máte? how many children have 
you? (hau meny čildren hev ju) 

Mám dvoch synov a tri dcéry — I have two 
sons and three daughters (aj hev tú sans end 
thrí dátrs) 

Moji rodičia ešte žijú — my parents are still 
alive (máj pérnts ár styl elajv) 

Dvaja bratia mi zomreli pred rokom — my two 
brothers died a year ago (máj tú bradhrs dájd e 
jír e gó) 

Znáte pani Smithovú? — do you know Mrs. 
5mith? (dú jú nó misis Smith) 

Ano, pane, ona je naša rodnia (príbuzná) — yes, 
sir, she is a relative of ours ( jes, sor ši iz e riletyv 
av aurs) 

Poďme ju navštíviť — let us go and see her (let 
as go end si hor) 

Kde ona bydlí ? — where does she live? (hvér 
daz ši liv) 

Pod číslom 1022 Taylor ul. — at ten twenty= 
two Taylor st. (et ten tventy-tú Tejlr strit) 83 

A kde bydlíte vy? — and where do you reside? 

(end hvér dú jú rizajd) 

Ja bývam v Olyphant, Pa. — I live in Olyphant, 
Pa. (aj liv in Alifant, Pensilvenia. 

Znáte tam velebného pána Stasa? — do you 
know Rev. Stas, there ? (dú ju no Reverend S tas, 
dhér) 

Ó, áno, on je naším duchovným — oh, yes, he 
is our priest (óh, jes, hý iz aur prist) 

Povedajú, že je veľmi obľúbený medzi svojimi 
farníkmi — they say he is very popular among 
his parishoners (dhej sej hý iz veri papjulr emong 
hýz perišonrs) 

Veru áno, každý ho ctí a miluje — yes, indeed, 
he is honored and loved by all (jes, indýd, hý iz 
anrd end lavd baj 61) 

Ako dlho bývate v Scranton? how long have 
you lived in Scranton? hau long hev jú livd in 
Skrentn) 

Tri roky — three years (thrí jirs) 

Lepšie sa vám tu páči než v New Yorku? do 
you like it better here than in New York? (dú jú 
lajk it betr hýr dhen in Nújork) 

Zaiste! —of course! (av khórz) 

Ja radšie bývam v malom meste — I prefer to 
live in a small town (aj prifor tu liv in e smôl 
taun) 

Nič sa nevyrovná vonkovskému životu — there 84 

is nothing like country life (dhér iz nathyng lajk 
khantri lajf ) 

Ja by som rád trávil leto na vonkove a zimu vo 
veľkom meste — I would like to spend summer in 
the country and winter in a city (aj vud lajk tu 
spend samr in dhy khantri end vintr in e sity) 

Nuž, boháči si to môžu dovoliť — well, the rich 
can afford that (vel, dhy rič khen efórd dhet) 

My musíme žiť tam, kde môžeme vyžiť — we 
must live where we can make our living (vi mast 
liv hvér vi khen mejk aur living) 

Do videnia, pane! — so long, sir! (so long, 
sor) -*- CAS A POČASIE. Už je jasný deS — it is broad daylight already 

(it iz brod dejlajt ólredy) 

Koľko je hodín? what time is it? (hvat tajm 
izit) 

Je už osem hodín — it is eight o'clock already 
(it iz ejt oklak ólredy) 

Už je čas k vstávaniu — It is time to get up 
(it iz tajm tu get ap) 

O desiatej musím ísť na poštu — at ten o'clock 85 

I must go to the post office (et ten oklak a j mast 
gó tu dhy post afis) 

Ako ste spali? how did you sleep? hau did jú 
slip) 

Spali ste dobre? did you sleep well? did jú slip 
vel) 

Veľmi dobre, ďakujem — very well, thank you 
(verí vel, thenk jú) 

Kedy ste išli spať? — at what time did you go 
to bed? (et hvat tajm did ju go tu bed) 

Asi o pol dvanástej — at about half past eleven 
(et ebaut häf past ilevn) 

Ja som nemohol poslednej noci spať — I could 
not sleep last night (aj khud nat slip lést najt) 

Mal som špatné sny — I had bad dreams (aj 
hed béd drims) 

Ja som zaspal skoro — I soon fell asleep (I sún 
f el eslip) 

Je už pozde ? — is it late already? (iz it lejt 
ólredy) 

Ja som ospanlivý — I am sleepy (aj em slípy) 

Iďte si ľahnúť, aby ste mohli ráno včasné vstať 
— go to bed so you can get up early in the morning 
(go tu bed so j u khen get ap orli in dhy mornyng) 

O akom čase mám vás zobudiť? — at what 
time shall I awake you (et hvat tajm šel aj evejk 
jú) 

Keď budú ratíajky hotové — when the break- 86 

fast is ready (hven dhy brekfest is redy) 

Dobrú noc, pane — good night, sir (gud najt, 
sor) 

Je krásny deS — it is a nice day (it iz e najs 
dej) 

Už prší (padá) — it is raining already (it iz 
rejnyng ólredy) 

Prudká búrka ide — a heavy storm is coming 
(e hevi storm iz khaming) 

Teraz snáh padá — now it is snowing (nau it iz 
snóing) 

Je veľmi horúco — it is very hot (it iz veri hat) 

Mne je zima — I feel cold (aj f íl khóld) 

Nie je vám teplo? — don't you feel warm? 
*(don't ju fíl várm) 

Ano, pane, ja sa potím — yes, sir I am sweat= 
ing (jes, sor, aj em svetyng) 

Slnko vychádza o šiestej ráno a zapáda o pol 
siedmej večer — the sun rises at six in the morn= 
ing and sets at half=past six in the evening (dhy 
san rajzes et siks in dhy mornyng end sets at häf 
past siks in dhy ivnyng) 

Slnko svieti dnes veľmi jasne — the sun shines 
very bright today (dhy san šajns veri brajt tudéj) 

Je plný mesiac a noce sú jasné — it is full moon 
and the nights are light (it iz fulmún end dhy 
naj t s ar lajt) 

Vietor fúka od severu — the wind is blowing 87 

from the north (dhy wind iz biding from dhy 
north) 

Tej noci bol mráz — there was a frost last 
night (dhér vas e frast last najt) 

Je nepríjemné počasie — it is disagreeable 
weather (it iz dysegriebl vedhr) 

Je tuhá zima — it is bitterly cold (it iz bitrli 
khóld) 

Ja som skoro zamrznul — I nearly froze to 
death (aj nýrli frózd tu deth) 

Ako náhle zmenilo sa počasie — how sud- 
denly the weather has changed (hau sadnli dhy 
vedhr hez čejndžd) 

Je škaredé počasie — it is bad weather ( it iz 
bed vedhr) 

Je veľmi vlhko a chladno — it is very damp 
and cool (if iz veri démp end khul) 

Búrka prešla — the storm is over (dhy storm 
iz óvr) -^ 88 
POŠTA A CESTOVANIE. Prosím, dajte mi dva štemplíky po dva centy — 
please, give me two two=cent stamps (pliz, giv 
mi tú túsent stemps) 

Máte pre mna neaké poštovné zásielky? have 
you any mail for me? (hev jú eny mejl for mi) 

Očakávam list a noviny " Jednota" — I expect a 
letter and the newspaper "Jednota" (aj ekspekt 
e letr end dhy núspejpr jednota) 

Chcem mať tento list registrovaný — I wish to 
have this letter registered (aj vis tu hev dhys letr 
redžisterd) 

Mohli by ste mi, prosím, povedať kde je stanica 
Pennsylvania železnice ? — will you please tell me 
where the Pennsylvania Rail Road Station is? 
(vil ju, pliz, tel mi hvér dhy pensilvénia rejl rod 
stejšn iz) 

Sadnite si na túto káru a zosadnite na Main 
ulici; potom sa obráťte na ľavo a dva blaky ďalej 
uvidíte stanicu — take this car and get off on 
ľiain street; then turn to the left, and two blocks 
further you will see the station (tejk dýs khár 
end get of an mejn strit; dhen torn tu dhy left, 
end tú blaks forthr ju vil si dhy stejšn) 

Kde sa predávajú lístky, prosím? where is the 
ticket office, please? (hvér iz dhy tyket afis, pliz) 89 

Dajte mi lístok do Scranton — give me a ticket 
to Scranton (giv mi e tyke t tu skrentn) 

Jednu cestu alebo zpiatočný lístok chcete ? — do 
you want one way or a return ticket? (dú jú vant 
von vej or e ritorn tyket) 

Čo stoji zpiatočný lístok? — how much is a 
return ticket? hau mač iz e ritorn tyket) 

Dollar paťdesiať centov — one dollar and fifty 
cents (von dalr end fifty sents) 

Kedy odchádza najbližší vlak do Scranton? — 
when does the next train leave for Scranton? 
(hven daz dhy neks t trejn liv for skrentn) 

O pätnásť minút do tretej — at fifteen minutes 
to three (et fiftýn minyts tu thri) 

Chcem telegrafovať môjmu bratovi, aby ma 
čakal na stanici — I wish to telegraph to my 
brother to meet me at the station (aj vis tu tele- 
gref tu máj bradhr tu mit mi et dhy stejšn) 

Ide ten vlak rovno do Scranton, pane? is that 
a throngh train to Scranton, sir? (iz dhet e thru 
trejn tu skrentn, sor) 

Nie, pane, musíte presedať vo Wilkes-Barre — 
no, sir, you must change cars in Wilkes=Barre 
(nó, sor, jú masjčejndž khárs in vilks-bere) 

Čo myslíte, kedy ta dorazíme? when d° you 
think we shall arrive? (hven dú jú thynk vi šel 
erajv) 90 

Behom hodiny — within an hour (vidhyn en 
aur) 

Prosím, čekujte mi tento kufor do Scranton — 
check this trunk to 5cranton, please (ček dhys 
trank tu skrentn, pliz) -+■ SLOVENSKÝ NAROD. Ako sa menujete? what is your name? (hvat 
iz júr nejm) 

Menujem sa Ján D'uriss — my name is John 
Duriss (máj nejm iz džán ďuriš) 

Ako slabikujete svoje priezvisko ? — how do you 
spell your surname? hau dú ju spel júr sornejm) 

D-u-r-i-s-s — (dý-jú-ár-aj-es-es) 

Odkiaľ pochádzate? where do you come from? 
(hvér dú jú kham from) 

Pochádzam zo Slovenska, zo severnej časti 
Uhorska — I come from 51ovakland, the northern 
part of Hungary (aj kham from sloveklend, dhy 
nodhrn párt av hangeri) 

Akej ste národnosti? of what nationality are 
you? (av hvat nešnelity ár jú) 

Ja som Slovák, vlastne slovenský Amerikán — 
I am a 51ovak, that is, a Slovak American (aj em 91 

e slovek, dhet iz, e slovek emerikn) 

Prečo sa nazývate slovenským Amerikánom? — 
why do you call yourself a Slovak American? 
(hvaj dú ju khal júrself e slovek emerikn) 

Poneváč som rodom, Slovák a som Amerikánom 
— because I am Slovak born, and an American 
(bikház aj em slovek born, end en emerikn) 

ste rodeným Amerikánpm? — are you American 
born? (ár jú emerikn bórn) 

Nie, já som naturalizovaným Amerikánom; 
mám občiansky papier — no, I am a naturalized 
American; I have my naturalization paper (no, 
aj em e nečurelajzd emerikn; aj he v máj nečurel- 
izejšn pejpr) 

Čo sú to tí Slováci? who are the Slovaks? (hú ár 
dhy sloveks) 

Slováci sú národ slaviansky, ku ktorému , pri- 
slúchajú aj Rusi, Česi, Poliaci, Horvati, Srbi, 
Bulhari, Slovinci a iní — Slovaks are of the Slavic 
race, to which belong the Russians, Bohemians, 
Poles, Croatians, Servians, Bulgarians, Slovenians 
and others (sloveks ár a v dhy slävik rejs, tu hvič 
bilong dhy rašiens, bohýmiens, póls, kraejšiens, 
sorviens, bulgériens, end adhrs) 

Kedy prisťahovali sa Slaviani do Európy ? when 
did the Slavs emigrate to Europe? (hven did dhy 
slävs imigrejt tu juroo^ 92 

vôbec žili v Europe od pamäti sveta — in prehis- 
toric times; Slovaks, in fact, Slavs lived in 
Europe from time immemorial (in prehystorii 
tajms; sloveks, in fekt, Slavs livd in jurop from 
tajm imemóriel) 

Prečo sa Slováci tak húfne sťahujú do Spojených 
Štátov? — why do the Slovaks emigrate to the 
United States in such great numbers? (hvaj dú 
dhy sloveks imigrejt tu dhy junajted stejts in sac 
grejt nambrs) 

Poneváč sú vo svojej otčine nielen ubiedení, ale 
aj maďarisáciou prenasledovaní a utláčaní — be= 
cause in their native land they are not only pov= 
erty stricken, but are persecuted and oppressed by 
the ľlagy arizing movement (bikház in dheir nejtyv 
lend dhej ár nat only paurty strikn, bat ár porse- 
kjuted end opresd baj dhy maďarajzing múvment) 

Majú Slováci neakú svobodu v Uhorsku ? — have 
the Slovaks any liberty in Hungary? (hev dhy 
sloveks eny librty in hangeri) 

Na papieri áno, ale v skutočnosti žiadnej; Slo- 
váci musia vysokú dan platiť ako Maďari, lež za to 
žiadnych práv ani výhod nedostávajú — on paper, 
yes ; but in reality, no ; the Slovaks are as highly 
taxed as the Magyars, but in return they receive 
no rights or pri veleges (an pejpr, jes, bat in rielity > 
no; dhy sloveks ár ez hajly teksd ez dhy mad'ars, 
bat in ritorn dhej n'sáir&ó rajts or privilidžes) 93 

Či vláda nestará sa o dobrobyt Slovákov? but 
does the government see to the welfare of the 
Slovaks? (bat daz dhy gavrnment si tu dhy velfér 
av dhy sloveks) 

Nie. O to sa nikto nestará, aby sa Slováci 
vzdelávali vo svojej zrozumitelnej reči, ba ani o to 
aby mali nejaký zárobok. Vláda stará sa len o 
maďarčenie Slovákov — No. No one concerns 
himself about the education of the Slovaks in the 
language intelligible to them ; no one, moreover, 
concerns himself about their livelihood. The 
government endeavors but to Magyarize the 
Slovaks (No. No vcn khonsorns hymself ebaut 
dhy edjukejšn av dhy sloveks in dhy lenvidž in- 
telidžebl to dhem. No von, móróvr, khonsorns 
hymself ebaut dhér lajvlihúd. Dhy gavrnment 
endevrs bat tu maďarajz dhy sloveks) 

Teda Maďari asi tak robia so Slovákmi ako 
Angličania s Irčanmi? then the Magyars treat 
the Slovaks about the same way as the English 
treat the Irish? (dhen dhy maďars trít the sloveks 
ebaut dhy sejm vej ez dhy ingliš trít dhy ajriš) 

Ano, ba ešte horšie. Slováci, bár je ich vyše 
troch millionov duší, nesmia mať žiadnej sloven- 
skej školy — yes and worse too. The Slovaks, 
in spite of the fact that they number over three 
millions of souls, are not allowed any Slovak 
schools (jes, end vors, tú. Dhy sloveks. in spajt 94 

av dhy fekt dhet dhej nambr óvr thri millions av 
sóls, ár nat elaud eny slovek skuls) 

V tom páde panuje tam tyranstvo — in that 
case there exists tyranny (in dhet khejs dhér 
egzists tyreny) 

Ano, tyranstvo, zloba, podlosť a násilnosť. 
Vláda maďarská prenasleduje každého poctivého 
Slováka, ktorý zastáva svoju reč a svoj národ. 
Ba ešte aj malé dietky slovenské odtŕhali žandári 
od prs matiek a vliekli ich v maďarské kraje, aby 
sa maďarsky učily a slovensky zabudnuly — yes, 
tyranny, malice, wickedness and oppression. The 
Magyar government persecutes every honest Slo= 
vak who upholds the cause of his language and 
nationality. Even small children were torn away 
from their mother's arms by gendarmes and 
dragged to ľlagyar lands for the purpose of learn- 
ing Magyar and forgetting Slovak (jes, tyreny, 
melis, vikednes end oprešn. Dhy maďar gavrn- 
ment porsekjuts evri anest slovek hú aphólds dhy 
khóz av hýz lengvidž end nešnelity; ívn smôl chil- 
dren vor torn evej from dhér madhr's arms end 
dregd tu maďar lends for dhy porpos av lornyng 
maďar end forgetyng slovek) 

Muž, to sú horšie pomery nez v Turecku — well, 
the condition of affairs is worse than in Turkey 
(vel, dhy khondyšn av eférz iz vors dhen in torky) 


95 Tu v Amerike vodí sa Slovákom lepšie, či nie ? 
— here in America the Slovaks are better off, are 
they not? hýr in emerike dhy sloveks ár betr of, 
ár dhej nat) 

O áno, tu nám je lepšie, lebo tu máme nielen 
lepšie zárobky, ale aj viac svobody. Nech Boh 
žehná túto syobodnú krajinu! Tu v Spojených 
Štátoch robia Slováci veľký pokrok v každom 
ohľade. Tu máme veľké organisácie podporu- 
júce, rozšírené časopisy, množstov kostolov a 
školy; ľud číta vzdeláva sa, -slovom rýchle napre- 
duje s duchom času. A nebyť liehovín, o Slovákoch 
by nikdy nikto nič zlého nečul v Amerike, len všetko 
dobré — Oh, yes, here we are better off, because 
here we have not only better wages, but also 
more liberty. May God bless this country of the 
free! Here in the tJnited States the Slovaks are 
rapidly progressing in all directions. Here we 
have large aid organizations, widely circulating 
journals, numerous churches and schools; our 
people read, educate themselves, and, in short, 
are rapidly progressing with the spirit of the age. 
If there were no liquors no one would hear of any 
evil, but only good reports of the Slovaks (O jes r 
hýr vi ár betr of, bikház hýr vi hev nat ónli betr 
vejdžes, bat also mór librty. Mej Gad bles dhýz 
khantri av dhy frí! Hýr in dhy junajted stejts dhy 96 

sloveks ár repidli progresing in ól dyrekšns. Hýr 
vi hev lárdž ejd orgenyzejšns, vajdli sorkjulejtyng 
džornls, njumeres čorčes end skúls; aur pipl rid, 
edjukejt dhemselves, end, in sort, ár repidli pro- 
gresing vidh dhy spirit av dhy ejdž. If dhér vor 
no likrs, no von vud hýr eny ivl, bat ónli gud 
riports av dhy sloveks) 

Tak teda slovenskí Amerikáni zasluhujú súcit 
celého národa amerického — in that case the 
Slovak Americans deserve the sympathy of the 
whole American nation (in dhet khejz dhy slovek 
emerikns dyzorv dhy simpäthy av dhy hól emerikn 
nejšn) 

Koľko Slovákov žije v Amerike? How many 
Slovaks are in America? (hau meny sloveks ár in 
emerikä) 

Je nás tu nateraz vyše 300,000, a sťahovanie je 
v stálom prúde. Kto má na cestu, každý uchodí 
pred biedou a tyranstvom do tejto svobodnej zemi 
— at present we number over three hundred thou- 
sand, and immigration is constantly going on. 
Every one who has the wherewithal escapes the 
poverty and oppression by coming to this free 
country (et preznt vi nambr óvr thri handrd thau- 
znd, end imigrejšn iz khanstentli going an. Everi 
von hú hez dhy hvérviťnal, eskhejps dhy pavrty 
end oprešn báj khaming tu dhýzfrí khantri) 

Ja znám, že Slováci sú pracovití, statočný a po- 97 

kojamilovní ľudia a prajem im zdaru v ich novej 
vlasti — I kow that the Slovaks are an industri- 
ous, honest and peace=loving people, and I wish 
them success in their adopted country (aj no dhet 
dhy sloveks ár en indastries, anest end pis-lav- 
ing pipl, end aj vis dhem sakses in dhér edapted 
khantri) 

Amerikáni sa skoro presvedčia, že Slováci sú 
medzi najlepšími a najvernejšími občanmi ameri- 
ckými; a naši nepriatelia a iní, ktorí následkom 
nevedomosti lebo predpojatosti potupujú nás, budú 
zahanbení — the Americans shall soon be con- 
vinced that the Slovaks are among the best and 
the most faithful American citizens: and our 
enemies and others who speak ill of us, owing to 
their ignorance or prejudice, shall be humbled — 
dhy emerikns šel sún bi khanvinsddhet dhy sloveks 
ár emong dhy best end most fejthful emerikn 
sityzns; end aur enemis end adhrs, hú spík il av 
as óing tu dhér ignorens or predžudys, šel bi 
hambld) 

Tak na zdar Slovákom ! — then long live the 
Slovaks (dhen long liv dhy Sloveks) 

Na zdar zeme svobody, Spojeným Štátom ame- 
rickým! — hurrah for the land of liberty, the 
United States of America! (huráh for dhy lend av 
librty, dhy junajted stejts av emerikä) 98 
LISTY A ADRESSY. Listy obchodného, úradného lebo bár akéhc 
neosobného rázu majú byť písané krátko, čitateľne, 
zrozumitelne a jadrne. Netreba opletávať, ani sto 
tisíc ráz pozdravovať. 

Adressy krajania veľmi často piano píšu, čím 
sami sebe aj iným daromnú prácu a ťažkosti pôso- 
bia. Pamätajte si, že meno každého mesta lebo 
plejzu alebo ulice treba tak písať, ako sa anglicky 
píše a nie ináč. Keď neznáte vypísať správne 
meno mesta lebo plejzu, pozrite na poštový štem- 
pel (pečať) alebo dakde inde, kde je to meno 
vytlačené a tak isto ho píšte. Miesto Freeland 
nemá sa písať Fríhoľ, miesto Scranton — Skren- 
ton, miesto Duquesne — Dukeny, miesto Mc 
Keesport — Mikišpurt, atď. Keď neznáte napísať 
správne meno ulice, vyndite z domu a prozrite sa, 
ako je tam na tabule vytlačeno, a tak iste aj vy 
píšte. Mýli sa, kto povie, že aj tak je dobre, ako 
on napíše. Mnohé slovenské listy tratia sa násled- 
kom planých adries, a mnohé iné dlho putujú a 
blúdia, kým konečne dôjdu na patričné miesto. 

Adressu píšte vždy tak, ako je tu na ďalšej 
strane vytlačeno. Najprv píšte meno, asi v pro- 
striedku obálky (kovertky); pred meno nikdy 
nezabudnite udať titul, mužskému Mr., ženskej 
Mrs. a panne Miss (Mr. je zkrátené slovo Mister 99 

slovenský: pán; Mrs. je zkrátené Mistress (čítaj: 
misis), slovensky pani; Miss (čítaj: mis) znamená: 
panna lebo slečna.) Pod meno píše sa číslo domu 
a meno ulice alebo poštová boksa a jej číslo, jestli 
totiž udávajú sa v adresse, ináče pod menom 
nepíše sa nič. Mesto lebo plejz píše sa na spodok 
do pravého rohu obálky (kovertky) a za nim hneď 
zkráteno meno štátu. Dobre je udať aj County 
(okres), čo sa píše vždy pod mesto lebo plejz. 
Mnohí neznajú rozdieľ medzi Country a County, 
kdežto Country číta sa ''khantri" a znamená 7 kra- 
jinu, a County číta sa "khaunty" a znamená okres 
alebo stolicu. 

From: Michael Bača, 
P. 0. Box 236, 
Webster, Mass. 


štemplík 
P. KADAK 
P. 0. Box 79 

SCRANTON, PA. Štemplíky nikdy nelepte na zadnú stranu listu. 
Na list do Ameriky musíte dať vždy najmenej 2c. 
štemplík, a do kraju 5c. 100 
OBJEDNÁVKA, Keď dačo objednávate, píšte nasledovne: 

Goff, Pa., 21 septembra, 1905. 
Pán Pavel K. Kadák, 

Scranton, Pa. 
Ctený pane: — 

Priloženo posielam Vám $3.50, 
za ktorý obnos ráčte mi zaslať nasledovné : 
1 Statistikár a Samopočtár s mapami $ .75 

1 Ježiš Moja Radosť 80 

1 Strihácu mašinku 1.45 

1 Kapesný nožík 50 

S predošlou objednávkou som spokojný. 
Pošlite mi teraz objednaný tovar čo najskoršie. 

S pozdravom, 

Fr. Rybár. 
Adressa : P. O. Box 18, 

Goff, Westmoreland Co., Pa. Poznámka: Na adressách píše sa vždy: Pani — 
Mrs.; Slečna — Miss; Pánovia — Messrs. Keď 
niekoho oslovujeme, už či ústne lebo v liste, užíva 
sa: Pán — Sir; Pani — Madam; Pánovia — Gen- 
tlemen. Kňazom dáva sa titul: Rev. Lekárom: 
Dr. Mužským vyššieho postavenia, zvlášte úradní- 
kom dáva sa titul: Esq. (zkrátené Esquire — 
blahorodie) a toto vždy kladie sa za menom. 
Dámy oslovujú sa: Ladies. 101 
ŽIADOSŤ O ROBOTU. Carbon, Ind., 3 mája, 1905. 
Pán Vilém Wood, 

Cresson, Pa. 
Ctený pane: — 

Odpovedajúc na Vašu ohlásku 
v "Sokole" ohľadom uhlokopáčov dovolujem si 
nabídnuť Vám svoje služby. Je nás tu asi 25 
zručných majnerov hľadajúcich robotu. Prosím 
sdeľte mi podrobnosti a prijmite vďaky. 
Váš oddaný, 

Klement Murgac. 

Anglicky: 

Carbon, Ind., May 2nd, 1905. 
Mr. William Wood, 

Cresson, Pa. 
Dear Sir: — 

Replying to your advertisement 
in the "Sokol" for miners, I beg to offer you my 
services. We are here 25 skilled miners, seeking 
employment. Please state particulars, and oblige 

Yours truly, 

Clement Murgac. 102 ŽIADOSŤ O DORUČOVANIE POŠTOVÝCH 
ZÁSIELOK NA NOVÚ ADRESSU. Limestone, N. Y., 4 decembra, 1905. 
Postmajster, 

Bridgeport, Conn. 
Ctený pane: — 

Prosím, posielajte všetky moje 
poštové zásielky adressované na Geo. Germek, 
36 Hallam st, Bridgeport, Conn., na moju novú 
nižej udanú adressu, a prijmite moje vďaky. 

S úctou Váš, 

Juraj Germek. 
Nová adressa: P. O. Box 44, Limestone, N. Y. 

Anglicky: 

Limestone, N. Y., December 4th, 1905. 
Postmaster, 

Bridgeport, Conn. 
Dear Sir: — 

Please forward all my mail matter 
addressed to Geo. Germek, 36 Hallam St., Bridge- 
port, Conn., to my new address given below, and 
oblige, Yours respectfully, 

George Germek. 
New address: P. O. Box 44, Limestone, N. Y. 103 
ŽIADOSŤ O VYPLATENIE MZDY. Neffs, O., 1 júna, 1906. 
Illinois Steel Co., 

Joilet, 111. 
Pánovia: — 

Ráčte mi zaslať po pošte čo najskoršie 
Vám bude možno pripadajúcu mi mzdu za prácu 
konanú od 1 do 23 marca, a prijmite vďaky. 
Vám veľmi oddaný, 

Jozef Tomášik. 
Adressa: P. O. Box 55, Neífs, O. 

A nglck y: 

Neífs, O., June 1st, 1906. 
Illinois Steel Co., 

Joilet, 111. 
Gentlemen: — 

Kindly mail to me at your earliest 
convenience my wages due for work rendered 
March lst-23rd., and oblige, 

Yours very truly, 

Joseph Tomašik. 
Address: P. O. Box 55 Neífs, O. Pozn. V slovenskej reči v listoch píše sa Vy, 
Vám, Ty, T'a, Tebe atď. začiatočnou veľkou 
literou. V anglickej reči píše sa len malými 
literami you, your, atď. Naproti tomu Angličan 
slovo I (ja) píše veľkou písmenou. 104 

POSIELANIE PEŇAZÍ. Peniaze zasielajú sa v Amerike na poštovú 
poukážku (Postal Money Order), express - nú 
poukážku (Express ľloney Order), bankový ček 
(check) alebo v registrovanom liste. 

Po pošte a po expresse možno zaslať peniaze aj 
do starého kraju. 

Najlepší spôsob zasielania peňazí je na poštovú 
poukážku. Takto je poplatok malý a peniaze 
úplne bezpečné. 

Ked chcete poslať peniaze na poštovú poukážku, 
vypýtajte si od poštára žiadosť o poukážku, Appli- 
cation for ľloney Order (eplikejšn for many ordr), 
ktorú musíte sami vyplniť ako je tu na druhej 
strane vypísano. 

Viac nikde nič nedopisujte, len ako tu vidíte. 
Sent to znamená, že komu zasielané sú peniaze, a 
Sent by znamená kto posiela; tu sa má podpísať 
zasielateľ. 

Túto karotku treba oddať s peniazmi poštárovi, 
ktorý potom doručí zasielateľovi Money Order, 
Tú modrú (belavú) kartu z pošty treba zaslať v 
liste tomu, komu majú byť peniaze vyplatené, lebo 
bez tej karty, poukážky, peňazí nemôže dostať. 
Len ten malý odstrižok od poštára treba si po- 
držať; to je poistenka. u, 105 

Stamp of Issuing Office 

Dollars Cents ^ Form Nc. 6001. 

/ >v DOMESTIC. J Space above this line is for the Postmaster's record, to be filled by him 

Application for Money Order. 

CD 

Z Amount .? Dollars 50 Cents 

| Sent to J° HN HLADICS 

O 

DC 66 Avenue A 

O 

O 

Jj Street and No..„ 

w A1 A 
u ~.^ Akron, O. 
Jjj City or town \ m _ 

D 

S State. 

K 

u 

<Sent by Ladislaus Hurban 

I " 

O 

(C Cleveland, O. 

Q. 

Address of sender; No. f?£^2!>_ Street. DODATOK. mena Štátov a teritórií' ktoré prislú- 
chajú K SPOJENYH sťatom. 

(Najprv je udané meno ako sa má písať, potom 
ako sa zkracuje, a na ostatku ako sa má vysloviť. 
V adressách nevypisuje sa celé meno štátu, lež 
len zkráceno; na príklad: Scranton, Pa.) ALABAMA, 

Ala. (älabämä). 
ALASKA, 

Alaska (äláska). 
ARIZONA, 

Ariz, (ärizona). 
ARKANSAS, 

Ark. {arkänsäs i ar- 

känsó). 
CALIFORNIA, 

Cal. (khälifomia). 
COLORADO, 

Colo, (klwlorédo). 
CONNECTICUT, 

Con. (khanetykhat). 
DELAWARE, 

Del. (delävér). 
DISTRICT OF CO- 
LUMBIA, D. C. (dystrikt av khalam- 

bia). 
FLORIDA, 

Fla. (flórida). 
GEORGIA, 

Ga. (dšórdsia). 
IDAHO, 

Idaho (ajďáhó). 
ILLINOIS, 

111. (ilinojs). 
INDIANA, 

Ind. (indyäna). 
IOWA, la. {ajova^. 
KANSAS, 

Kans. (khänses). 
KENTUCKY, 

Ky. (khcntaky). 
LOUISIANA, 

La. (hisiänä). II. MAINE, Me. (mejn). 
MARYLAND, 

Md. (märilcnd). 
MASSACHUSETS, 

Mass. ( mäsečjúsets) . 
MICHIGAN, 

Mich, (misign). 
MINNESOTA, 

Minn, (minesóta). 
MISSISSIPPI, 

Miss, (misisipi). 
MISSOURI, 

Mo. (mizúri). 
MONTANA, 

Mont. (mont'dna). 
NEBRASKA, 

Nebr. (nebráska). 
NEVADA, 

Nev. (nev'dda). 
NEW HAMPSHIRE, 

N. H. (mi h'dmsdr). 
NEW JERSEY, 

N. J. (nú džôrzi). 
NEW MEXICO, 

N. Mex. (nú meksi- 

kó). 
NEW YORK, 

N. Y. (nú jork). 
NORTH CAROLINA, 

N. C. (north khäro- 

läjná) . 
NORTH DAKOTA, 

N. Dak. (north dä- 

khóta). OHIO, O. (ohájo). 
OKLAHOMA, 

Okla. (Oklahoma). 
OREGON, 

Oreg. (óregn). 
PENNSYLVANIA, 

Pa. (pensilvcnia). 
RHODE ISLAND, 

R. I. (rod ajlend). 
SOUTH CAROLINA, 

S. C. (saiuth khäro- 

läjna). 
SOUTH DAKOTA, 

S. Dak. (santh d'a- 

khóta). 
TENNESSEE, 

Tenn. (tenesi). 
TEXAS, 

Tex. (teksäs). 
UTAH, Utah (juta). 
VERMONT, 

Vt. (vormant). 
VIRGINIA, 

Va. (vôrdžínia). 
WASHINGTpN, 

Wash, (vósingtn). 
WEST VIRGINIA, 

W. Va. (vest vôrdží- 
nia). 
WISCONSIN, • 

Wis. (viskhánsn). 
WYOMING,- 

Wy o. ( vajóming ) . III. ľlENA NIEKTORÝCH SVETOVÝCH MIEST, 
NÁRODOV, ZEMI, ATD. ADRIATICKÉ MORE, 
Adriatic sea (edrie- 
tyk si). 

AFRIKA, Africa 
(e f vika). 

AFRIKÁN, African 
(efrikn). 

ALŽÍR, Algeria 
(elžíria). 

AMERIKA, America 
(emerika). 

AMERIKÁN, AME- 
RICKÝ, American 
(emerikn). 

ANGLICKO, England 
(inglend). 

ANGLICKÝ, English 
(ingliš). 

ANGLICAN^ English- 
man (inglišmen). 

ANTVERPY, 

Antwerp ( entvôrp ) . 

ARAB, Arabian 
(erejbien). 

ARABSKO, Arabia 
(erejbia). 

ARMÉN, Armenian 
(armínyen). 

ASIA, Asia (ejsia). ASIATICKÝ, 

Asiatic ( ejšietyk ) . 

ATÉNY, Athens 
(ethenz). 

ATLANTICKÝ OCE- 
ÁN, Atlantic ocean 
(etlentyk óšn). 

AUSTRALIA, Austra- 
lia (estrejlia). 

AUSTRÁLČAN, Aus- 
tralian ( estrejlien ) . 

BABYLON, Babel 
(bejbl). 

BELEHRAD, Belgrad 
(bil °;red). 

BELGICKO, Belgium 
(beldžinm). 

BERLIN, Berlin 
(bôrlin). 

BOSNIA, Bosnia 
(basnya). 

BOSNIAK, Bosnian 
(basnyen). 

BREMY, Bremen 
(brejmen). 

BUDÍNPEŠŤ, 

Budapesth (budapest). 

BULHAR Bulgarian 
(bulge jricn). IV. BULHARSKO, Bulga- 
ria (bulge jria). 

CARIHRAD, Constan- 
tinople (khonstenty- 
nópl) . 

ČECH, ČESKÝ, Bohe- 
mian (bohýmien). 

ČERNOHOREC, Mon- 
tenegrian ( mantené- 
grien ) . 

ČERNOHORSKO, 
Montenegro (mante- 
négro). 

ČESKO, Bohemia 
(bohýmia). 

ČÍNA, China (cajna). 

ČÍŇAN, ČÍNSKY, 
Chinese (čajnýz). 

DALMATÍNEC, Dal- 
matian ( delmejsien) . 

DALMÁTSKO, ' Dal- 
matia ( d elm ejšia) . 

DÁN, DÁČAN, Dane 
(deju). 

DÁNSKO, Denmark 
(denmark). 

DÁNSKY, Danish 
(deny š). 

DUNAJ, Danube 
(denúb). 

EURÓPA, Europe 
(júrap). 

EUROPČAN, EURÓP- 
SKY, European (Ju- ro pien). 
FÍNSKO, Finnland 

(ňnlend). 
FINČAN, Finnlander 

(ňnlendr). 
FRANCÚZ, Frenchman 

(frenčmen) . 
FRANCÚZSKO, 

France (f r ens). 
FRANCÚZSKY, 

French (frenc). 
GRÉCKO, Greece 

(grís). 
GRÉK, GRÉCKY, 

Greek (grík). 
HALIČ, Galícia 

(gelisia). 
HOLANDSKO, 

Holland (halend). 
CHORVÁT, Croatian 

(kroejsien). 
CHVALINSKÉ 

MORE, Caspian sea 

(khespien si). 
IRČAN, Irishman 

(ajrišmen) . 
ÍRSKO, Ireland 

(ajrlend). 
IRSKÝ, Irish (ajris). 
JAPONČAN, JAPON- 
SKÝ, Japanese (dže- 
penýs). 
JAPONSKO, Japan 

(dzepen). KODAN, Copenhagen 

(khopnhejgn). 

LISABON, Lisbon 
(lizbn). 

LITVIN, Lithuanian 
(lithvejnien). 

LONDÝN, London 
(land n). 

MAĎAR, Magyare 
(madar). 

MORAVA, Moravia 
(morejvia). 

MORAVAN, MORAV- 
SKÝ, Moravian (mo- 
re jvien). 

NEMEC, NEMECKÝ, 
German (dzormen). 

NEMECKO, Germany 
(d zor meny) . 

NIZOZEMSKO, 

Netherlands (nedhr- 
íendz). 

PARÍŽ, Paris (pens). 

PERSIA, Persia 
(per š i a). 

PERSICAN, 

Persian (pevšien). 

PETROHRAD, Peters- 
burg (pítrzbôrg). 

POLIAK, Pole (pól). 

POĽSKO, Poland 
(pólend). 

POĽSKÝ, Po\ish( poliš) 

PORTUGALČAN, Portugese (portugíz). 
PORTUGALSKO, 

Portugal (portugl). 
PRAHA, Prague 

(pre j g). 
PRUSKO, Prussia 

(prúsia). 
RAKÚSKO, Austria 

(ástria). 
RAKÚSKY, RAKÚ- 
ŠAN, Austrian (ás- 

strien). 
RÍM, Rome (róm). 
RÍMAN, RlMsky, 

Roman (rómen). 
RUS, RUSKÝ, Russian 

(r asi en i rúšien). 
RUSKO, Russia (rašia 

i rušia). 
SAS, SASKÝ, Saxon 

(seksn). 
SASKO, Saxony 

(seksonv). 
SIBÍR, Siberia 

(sib ír i a i sajbiria). 
SLA VI AN, Slav (sláv 

i slév). 
SLAVIANSKÝ, Slavic 

(slávik i si cvik). 
SLAVONSKO, 

Slavonia (slavónia). 
SLAVONSKÝ, SLA- 

VONČAN, Slavonian 

(slavónien). Vi. SLEZÁK, Silesian 
(si líši en). 

SLEZSKO, Silesia 
(silišia). 

SLOVÁK, SLOVEN- 
SKÝ, Slovak (slovak 
i Slove k). 

SLOVINEC (Graner), 
Crainer (krejnr). 

SRB, Servian (sôrvien). 

SRBSKO, Servia 
(s'ôrvia). 

SREDEC (Sofia), 
Sophia (sóňa). 

STREDOZEMNÉ 
MORE, Mediterra- 
nean sea (medyterej- 
nien si). 

ŠKÓT, Scotchman 
(skacmen). 

ŠKÓTSKO, Scotland 
(skatlend). 

ŠPANIEL, Spaniard 
(spenjard). 

ŠPANIELSKO, Spain 
(Spejn). 

ŠPANJELSKÝ, 
Spanish (spenvš). 

ŠTÝRSKO, Štyria (štyria). 
ŠVAJČIAR, ŠVAJ- 
ČIARSKY, Swiss 

(svis). 
ŠVAJČIARSKO, 

Switzerland (svicr- 

lend). 
ŠVÉD, Swede (svíd). 
ŠVÉDSKO, Sweden 

(svídn). 
ŠVÉDSKY, Swedish 

(svídyš). 
TALIAN, TALIAN- 
SKY, Italian (itelien 

i ajtelien). 
TALIANSKO, Italy 

(itely). 
TURECKO, Turkey 

(ťôrky). 
TURECKÝ, Turkish 

(t or k y š). 
TUREK, Turk (fork). 
ÚHOR, UHORSKÝ, 

Hungarian (hangé- 

rien i hangejrien). 
UHORSKO, Hungari 

(hangeri). 
VIEDEŇ, Vienna 

(viena). (Pozn. Všetky krajiny sveta s hlavnými mesta- 
mi, atď., uvedené sú v knihe Statistikár a Samo- 
počtár, ktorú možno kúoiť v knihárni P. Kadá- 
kovej). VIL ľlESTA, OSADY A OKOLICE 

v Spojených Štátoch a v Kanade, značne obydlené 
Slovákmi a ako ich názov treba vyslovif. Allegheny City, 

(alegheny sity). 
Allentown, (alentaun) . 
Anita, (enyta). 
Ansonia, (änsonia) . 
Ashland, (äslend). 
Ashtabula ( ästebjúla ) . 
Baggaley, (beglej). 
Barnesboro, 

(bamsboró). 
Bayonne City, 

(b e j on sity). 
Bellaire, (belér). 
Belt, (belt). 
Ben wood, ( benvúd ) . 
Berea, (bírea). 
Binghamton, 

(binghemtn). 
Birmingham, 

(borminghem). 
Bitumen, ( bitjumen) . 
Boonton (búntn). 
Bound Brook, 

(baundbrak) . 
Braddock, ( brcdak ) . 
Bradenville, 

(bredenvil) . Bridgeport (bridžpórt). 
Brooklyn, (bruklin). 
Brookside, (bruksajd). 
Brownsfield, 

(braunsftld) . 
Butler (batlr). 
Butte City (bjut sity). 
California (khälifomia). 
Carbon (kharbon). 
Catasauqua 

(khetesekva). 
Charleroi ( cárlrój) . 
Chicago (ciká go). 
Cincinnati (sinsinéty) . 
Clarence, ( klerens) . 
Cleveland, ( klivlend) . 
Connellsville 

(khanlsvil) . 
Creighton, (krejtn). 
Cresson (kresn). 
Delancey ( delensi) . 
Derby (dôrbi). 
Diamond, (dajmond). 
Dilonvale (dylonvél). 
Dubois (dubój). 
Dunbar (danbár). 
Dunlo, (danló). VIII. Dunmore ( danmór) . 
Duquesne (dukejn). 
Eckley, (ekli). 
Edwardsdale 

(edvordsdejl). 
Ehrenfeld (crnfeld). 
Elizabethport, 

(elizabethport). 
Erie (in). 
Etna (etna). 
Exeter Borough 

(egzetbr boró). 
Fayette City (f e jet sity)- 
Fernie (forny). 
Fishkill (fiškyl). 
Ford City (ford sity). 
Forest City (far est sity). 
Fort William 

(fort viliem). 
Franklin Furnace 

(frenklin fames) . 
Freeland (frilend). 
Gallitzin (gelicin). 
Garnerville (garnervil) . 
Greensburg 

( gnnsbiirg). 
Haselton (hesltn) . 
Haverstra w ( hevrstrá ) . 
Hazleton (hejzltn). 
Hibernia (hajbemia) . 
Hoboken (hobokn). 
Homestead (hómsted). 
Hostetter (hostetr). Houtzdale ( hautsdejl) . 
Hubbard (hab or d). 
Iron Mountain 

(ajm maun t n). 
Ironwood (ajrnvad). 
Jersey City 

(dzôrzi sity). 
Jessup (dzesiip). 
Johnstown, 

(džánstaun). 
Joliet, (dzoljet). 
Kangley ( khengli) . 
Kansas City 

(khenzes sity). 
Lansford (lensford). 
Latrobe (letrob). 
Lattimer (letymr). 
Lebanon (lebänan). 
Leisenring (lajzenring). 
Krstné mená, 
Lethbridge (lethbridz). 
Lisbon Falls 

(lizbn fóls). 
Lorain (lor e j n). 
Lowell ville (lovlvil). 
Loyalhanna (lojlhena). 
Mahanoy City 

(mehenoj sity). 
Marblehead (marblhéd). 
Mauch Chunk 

(mak cank). 
Mayfield (mejfild). 
McAdoo (mekedu). IX. McKeesport 

(mekýsport). 
McKees Rocks 

(mekýs raks). 
Milwaukee (milvóky). 
Minersville ( majnrsvil) . 
Mingo Junction 

(min go džankšn) . 
Minneapolis 

(mineäpolis). 
Monessen (manesn). 
Monongahela 

(monongehela). 
Morrisdale Mines 

( marisdejl majns) . 
Mt. Carmel 

(maiint kharml). 
Mt. Pleasant 

(maiint pleznt). 
Munhall (manhól). 
Munson Station 

(mansn stejsn). 
Nanticoke (nentykhók). 
Natrona (netróna). 
Newark (nuark). 
New Britain 

(mi britn). 
New Castle (nu khesl). 
New Hartford 

(nú hart ford). 
New Haven (nú hejvn). 
New York (nú jork). 
Oliver (alivr). Olyphant ( alifnt ) . 
Pana (p'dna). 
Passaic (pesejk). 
Patterson (petrsn). 
Patton (p'dtn). 
Pejepscott (pejepskat). 
Perth Amboy 

(port ämboj). 
Philadelphia (ňlädelňa). 
Philipsburg (ňlipsbôrg). 
Phoenixville 

(fenyksvil). 
Pittsburg (pit sb org) . 
Pittston (pit st n). 
Plymouth (plimoth). 
Port Chestr (port cestr). 
Pottstown (patstann). 
Pottsville (patsvil). 
Raritan (reritn). 
Reading (redyng). 
Rockland Lake 

(raklend lejk). 
Scottdale ( skatdejl) . 
Scranton ( skren tn ) . 
Shamokin ( sämokin ) . 
Sharon (šäron). 
Snow Shoe (snó sú). 
South Bethlehem 

(santh bethlehem). 
Sparrows Point 

(sperós po jut). 
Steelton (stýltn). 
Stamford (sťdmfôrd). St Clair {sejnt klejr). 
St. Louis {sejnt lujz). 
St. Paul {sejnt pól). 
Stockdale {stakdejl). 
Streator {stritor) . 
Struthers {strathers) . 
Tarentum {tärentam). 
Taylor (tejlr). 
Throop {thrúp). 
Torrington ( taringtn ) . 
Uniontown 

{juniontaun). 
Vandergrift {vändr grift). 
Washington {vosingtn). 
Webster ( vebstr) . 
Wheeling {hviling) . 
White Haven 

{hvajt hejvn). 
Whiting {hvajtyng). 
Wilkes Barre 

{vilks b ere). 
Windber {vindbr). 
Yonkers {jankorz). 
Youngstown 

{jangstaun). KRSTNE MENA, SLOVÁKMI NAJVIAC 
UŽÍVANÉ. ADAM, Adam {edém). 
ALBERT, 

Albert {elbôrt). 
ALŽBETA, 

Elisabeth {elizebeth). 
ANDREJ, 

Andrew {endrú). 
ANNA, Anna, Annie 

{end j eny). 
ANTON, 

Anthony {enthony). 
BARBARA, 

Barbara {bárbera). 
CYRILL, 

Cyrill {siril). DOROTEA, 

Dorothea {dorothye). 
EMÍLIA, 

Emily {emili). 
EVA, 

Eva, Eve {íve, ív). 
FRANTIŠEK, Frank, 

Francis {frenk, fren^ 

cis). 
FRANTIŠKA, 

Frances {f r ens e s). 
GAŠPAR, 

Caspar {khespr). 
GREGOR, 

Gregory (gregori) . XI. HELENA, Helena, 

Helen (helíne, helen). 
IGNÁC, 

Ignatius (ignéšez). 
IMRICH, Henry, Eme- 

rick (henry, emrik). 
IVAN, Ivan, John 

(iven, dzán). 
JAKUB, 

Jacob (dzejkab). 
JÁN, John (dzán). 
JOZEF, Joseph, Joe 

(dzózef, dzó). 
JOZEFINA, Josephine 

(dzózeňn). 
JULIANA, Juliana 

Julia (džúliäna, džú- 

lia) . 
JURAJ, George 

(džordž). 
KAROL, Charles, 

Charley (čárlz, čárli). 
KAROLÍNA, Caroline 

(kherolajn). 
KATARÍNA, 

Catharine (khetrín). 
LUDVIK, Louis (lújz). 
MAGDALÉNA, Mag- 
dalene (megdelin). 
MÁRIA, Maria, Mary 

(meraj a, meri). 
MATEJ, Matthias, Matthew (metaj es, 

methjú). 
MICHAL, Michael, 

Mike ( m ajkl, maj k ) . 
MIKULÁŠ, 

Nicholas (nykoles). 
PAVEL, Paul (pól). 
PAVLÍNA, 

Paulina (pólajna). 
PETER, Peter (pítr). 
RUŽENA, Rosalia, 

Rosa (rozejlia, r ó za). 
ŠTEFAN, 

Stephen, Steve (ste f n, 

stýv). 
TEREZA, 

Theresa (terísa). 
TOMÁŠ, Thomas, Tom 

(tames y tam). 
VALENTIN, Valentine 

(välentajn) . 
VASIL, Vasil (vesil). 
VILÉM, 

William (vil j em). 
VINCENT, 

Vincent (zňnsnt). 
VOJTECH, 

Adalbert ( edelbôrt) . 
ZUZANNA, Susanna, 

Susy (suzena, suzi). 
ŽOFIA, 

Sophia, Sofie (s of aj a, 

soň). f PRAKTICNY * 

% ANGLICKO SL0VEN5KY % 

\ SLOVNÍK í 

\ \ Sostavil P. K. KADAK, 2 

í THE PRACTICAL jj 

£ ENGLISH SLOVAK £ 

^ DICTIONARY J 

$ By P. 1 K. KADAK. «£ 

•I - í* Poučenie a vysvetlenie k 
slovníku. Kto už mal v rukách nejaký slovník, tomu ne- 
treba vysvetlovať, že načo je dobrý slovník a ako 
sa má používať. Lež medzi naším milým národom 
sú mnohí, ktorým vec objasniť považujem za po- 
trebné. Tento "Praktičný Slovník slúži k tomu 
cieľu, aby sme v ňom rýchle vynašli čo znamená 
jedno lebo druhé slovo a ako sa má hľadané slovo 
písať a vysloviť. Tento slovník obsahuje dve časti. 

V prvej časti najdú ct. čitatelia na predku an- 
glické slová, tlačené veľkými literami (tak treba 
anglické slová písať). Potom nasleduje v zátvor- 
kách šikmými literami tlačená výslovnosť dotyčného 
slova, to jest ako treba ho čítať a vysloviť. Za tým 
nasleduje slovenský preklad tlačený obyčajnými lite- 
rami, to jest čo to slovo znamená po slovensky. 

Teda v prvej časti je Anglicko-Slovcnský Slov- 
ník, v ktorom nájdeme výslovnosť a preklad anglic- 
kých slov. Keď chceme vyhľadať, že čo znamená 
daktoré anglické slovo na slovensky a ako ho treba 
vysloviť, musíme ho hľadať v prvej časti tejto knihy 
čili v Anglicko-Slovenskom Slovníku. x. 

V druhej časti knihy sú slová opačne poskla- 
dané, to jest najprv sú slovenské slová, za nimi na- 
sleduje ich preklad čili význam v angličtine, a žatým 
nachádza sa v zátvorkách výslovnosť dotyčných 
anglických slov. Druhú časť tejto knihy tvorí Š!o- 
vensko-Anglický Slovník. Keď teda chceme vyhla- 
dať, ako sa niektoré slovenské slovo píše a vyslovuje 
po anglicky, vtedy musíme to hladať v druhej časti 
tejto knihy čili v Anglicko-Slovenskom Slovníku. 

Kto by sa nazdával, že je to jedno, či Sloven- 
sko-Anglický lebo Anglicko-Slovenský je slovník, 
ten by sa veľmi mýlil. Preštuduj úc túto knihu, pre- 
svedčí sa, že obe časti slovníka sú nevyhnutne po- 
trebné. 

K vôli lepšiemu pochopeniu opakujem v krát- 
kosti : 

Keď chcete vynájsť, c o znamená niektoré an- 
glické slovo na slovensky, vtedy treba ho hladat v 
prvej časti čili v Anglicko-Slovenskom Slovníku. 

Keď chcete vynájsť, ako sa píše lebo povie slo- 
venské slovo po anglicky, vtedy hľadajte to v 
druhej časti knihy, čili v Slovensko-Anglickom 
Slovníku. 

Všetky slová, anglické i slovenské, poskladané 
sú podľa abecedy, aby sa mohly snadno a rýchle vy- 
hľadať. Pod literou "a" sú všetky slová, ktoré za- 
čínajú sa písmenou V; pod literou "b" nájdete 
všetky slová začínajúce sa písmenou "b"; pod "c", 
začínajúce sa touže literou, atď. Lež všetky slová 
sú poskladané v tomto slovníku tak, že aj druhá, 
tretia, at d., litera slova ide podľa abecedy. XI. 

Na príklad chcete vynájsť čo znamená anglické 
slovo "air." Otvoríte prvú časť knihy čili Anglicko- 
Slovenský Slovník, v} hľadáte literu "a" (o ktorej 
znáte, že je na predu, lebo "a" je prvou písmenou 
abecedy), a tam to slovo hľadáte. Poneváč v slovo 
"air" je druhou písmenou "i", teda budete hľadať 
slová pod literou "a", ktorých slov druhou literou 
je "i", a treťou "r". Tak nájdete slovo "air", pri 
ňom v zátvorkách "ér" (ako sa má vysloviť), a za 
tým nájdete význam čili preklad: vzduch. 

Druhý príklad: Chcete vyhľadať, čo znamená 
anglicky slovo "keep". Otvoríte Anglicko-Sloven- 
ský Slovník, vyhľadáte literu "k" a pod ňou slová 
začínajúce sa literou "k", po ktorom nasleduje "e", 
atď. Tam nájdete, že slovo "keep" povie sa "khýp" 
a znamená: držať (trímať). 

Tretí príklad: Chcete vyhľadať ako sa povie 
anglicky "chlieb." Otvoríte druhú časť knihy, to 
jest Slovensko-Anglický Slovník a pod literou "ch ; 
nájdete slová začínajúce sa literou "ch". Poneváč 
hľadáte slovo "chlieb", teda vyhľadáte podľa abe- 
cedy slová, ktoré začínajú sa literou "ch", za ktorou 
nasleduje "1", potom "i", atď. Tam teda nájdete, 
že chlieb píše sa anglicky bread a povie sa "bred." 

Mnohé slová majú viac významov a preto som 
aj v preklade viac slov podal. Na príklad anglické 
slovo "fly" znamená slovensky mucha i lietať. Slo- 
venské slovo "čistý" znamená v angličtine clean, 
pure, atď. 

Kto si dá trochu na veci záležať a navykne na 
upotrebovanie slovníka, ten bár ktoré slovo nájde za XII. 

krátku chvíľu, možno povedať okamžite. Len treba 
znať abecedu, na ňu pamätať a podľa nej hľadať. 
Vy trvanlivosť a dobrá vôľa je potrebná, ostatné 
pôjde. 

Slovník hodí sa zvlášte pre tých, čo už znajú 
anglicky koľko toľko. Kto sa chce učiť pravidlá 
mluvničné, výrazy atd\, nech si kúpi len "Praktičný 
Tlumač," vydaný Kadákom. Tam nájde všetko 
potrebné. 

Upozorňujem tu ct. rodákov, že v tomto slov- 
níku je udaný len prítomný čas slovies. Na príklad 
"see" znamená: videť; saw znamená: videl. Tak 
v slovníku možno nájsť slovo see (videť), ale "saw" 
(videl) tam nestojí, poneváč tvorenie minulého času 
má sa každý naučiť. Y mojom "Praktičnom Tlu- 
mači" je to vysvetleno a udané sú aj všetky nepra- 
videlné slovesá. Opakujem: hľadajte v slovníku len 
prítomný čas slovies, ako: see (videť), wait (čakať), 
play (hrať), atď., a nehľadajte: saw (videl), waited 
(čakal), played (hral). 

TVORENIE SLOV. 

Anglická i slovenská reč sú veľmi bohaté, 
to jest majú veľmi mnoho slov. Keby všetky 
slová chcel podať človek do slovníka, bola by to nie- 
len priveľká, lež aj veľmi drahá kniha, ktorú by si 
chudobný robotník nemohol kúpiť. A taká dokonala 
kniha ani nie je potrebná pre jednoduchého človeka. 

Ja som uviedol v tomto slovníku len pozorne 
vyberané slová, ktoré sú v každodennom živote naj- 
potrebnejšie. Ale tisíce iných slov možno utvoriť 
pripojením príponiek ku kmeňovým slovám, alebo XIII. poroztimeť tisíce iných slov, keď známe význam 
predponiek a koncoviek, slovom príponiek. Z jed- 
ného slova možno ich narobiť viac, len treba pripojiť 
k nim patričné prípony. Ja tu podávam preklad a 
či význam anglických príponiek : AL, IAL značí : ový, 

ský, ný. 
ANCE, ENCE zname- 
ná: nie, tie. 
LY značí: e, o, y. 
AGE znamená : iste, 

stvo, nie. 
TION, ATION značí: 

osť, nie, anie. 
IC, ICAL značí: ný, 

ský. 
MENT značí: osť. stvo, 

nie. 
IVE znamená: vy, ný, 

cí. 
ITY značí: osť. 
TOR značí : teľ, ec. 
ABLE značí: telný, ný. 
TIOUS znamená : ivý, 

ný. 
TUDE značí : nosť. 
ISH značí : vý, ný, ovitý, 

ský. 
1ST značí: ár, nik, ec, 

el, istá. 
ISM značí : ctvo, mus. 
ER značí : teľ, ár, nik. SHIP znamená : stvo, 

nie. 
ESS, RESS značí : ová, 

ná. 
LESS značí: bez, ne. 
Y znamená: osť, nie, 

stvo, vý, e. 
FUL značí : plný, ný. 
ATIC znamená : ský, ný, 

teľ. 
SION znamená: nie, ok. 
NESS znamená: osť, ba. 
URE značí : ba, stvo, 

osť.- 
EX znamená: vy, bý- 
valý. 
IM a IN značí: ne, za, 

po, u.^ 
RE značí : znovu, opät, 

nazad. 
UN znamená: roz, ne, 

vy. 
IR značí : ne. 
ING značí : nie, stvo, 

úci, tie. 
DIS značí : ne, vy, zne, 

od. XIV. 

S koncovkami ING a ED lebo D sa často stre- 
táme. ING značí: úci, tie, nie. Write: písať, writ- 
ing, písanie i píšuci ; going : idúci. Koncovka ED 
lebo D značí : tý, ný, a tiež minulý čas slovies pra- 
videlných. Dress : obliecť ; dressed : oblečený i ob- 
liekol. 

Je ešte viac predponiek a záponiek, a aj tieto 
majú ešte aj iný význam, lež tu uvedené sú hlavné 
a najviac užívané. 

Pomocou príponiek tvoria sa v angličtine slová 
ľahšie než v iných rečiach, poneváč sa tvar slov pri 
tom nemení alebo len veľmi zriedkavé. 

Keď nerozumiete nejaké anglické slovo majúce 
daktorú tu uvedenú predponu lebo záponu, len po- 
zrite do slovníka čo znamená kmeň slova, k tomu 
pripojte slovenský predklad dotyčnej prípony a 
hneď budete znať význam celého slova. Na príklad : 
bear znamená : znášať ; bearable : znesiteľný ; unbear- 
able : neznesiteľný. — Teach : učiť ; teaching ; učenie, 
učiaci ; teacher : učiteľ. — Manage : riadiť ; manager : 
riaditeľ ; management : riadenie, riaditeľstvo ; mana- 
gerial : riaditeľský ; managing : riadiaci. —Blood : krv ; 
bloody : krvavý ; bloodless : nekrvavý, bez krve ; 
bloodiness : krvavosť. — Direct : priamy ; directly : 
priamo ; directness : priamosť ; indirect : nepriamy ; 
indirectly : nepriamo ; indirectness : nepriamosť ; in- 
direction : nepriamosť. — Rapid : rýchly ; rapidity : 
rýchlosť ; rapidly : rýchle. — Digest : zažiť ; digesti- 
bility : záživnosť ; digestion : záživnosť ; digestive : 
zažívací; digester: zaživovateľ; indigestiole: nezá- 
živný; indigestion: nezáživnosť; indigestiblv : ne- 
záživne. XV. VÝSLOVNOSŤ. Anglická výslovnosť je veľmi ťažká pre Slo- 
váka. Mladý človek snadnejšie osvojí si ju, než 
starší ľudia. Mnohé slová možno sa naučiť aj z 
knihy dosť dobre vyslovovať, ale je aj takých slov 
mnoho, ktorých výslovnosť učiť sa z knihy neodpo- 
rúčam. Dobre je naučiť sa, ako sa niektoré slová 
píšu anglicky, lebo to obľahčí potom aj výslovnosť. 
Kto nevie ako sa slová píšu, ten obyčajne len láme 
anglickú reč a nikdy nebude v stave hovoriť dobre. 
Popri učeniu sa z knihy odporúčam ct. rodákom, 
aby výslovnosť ťažkých slov hľadali si osvojiť v 
živej reči, to jest v rozhovore. 

Nad výslovnosťou niektorých slov hádajú sa aj 
sami rodení Amerikáni. Jedni vyslovujú niektoré 
slovo tak, iný onak. Preto vo veľkých anglických 
slovníkoch nachádzame dvojakú, ba aj viacerakú 
výslovnosť toho istého slova. Na príklad slovo: 
directory (adressná kniha), vyslovujú jedni "daj- 
rektori" a iní zas "dyrektori" ; law (zákon), vyslo- 
vujú ako "lá" a iní ako "ló" ; wash (prať), vyslo- 
vujú niekde "váš" a inde "vóš" ; financial (finančný, 
peňažný), vyslovujú "finensl" i "fajnenšl". Jeden 
hovorí, že to je správna výslovnosť, iný zas tvrdí, 
že oná je správna. Kto má pravdu? Pre výslov- 
nosť netreba sa hádať. 

Ja som hľadel uviesť v slovníku takú výslov- 
nosť, aká je najviac užívaná. Keď by teda niekto 
kedy slyšal daktoré slovo ináč vysloviť, nech si ne- 
myslí, že moja výslovnosť nenie dobrá, alebo že XVI. 

patričná osoba zle hovorí. j on dobre hovo- 

riť, aj moja výslovnosť môže byť správna. 

Ct. čitatelia naj d ú v mojej výslovnosti často za 
písmenou "k" nasledovať "h"; toto "h" netreba vy- 
slovovať osobitne, lež spolu s písmenou "k" a lén 
polovičné. 

PRÍZVUK. 

Prízvukom menujeme dôraz, ktorý v reči kla- 
dieme na niektoré slabiky slov, to jest keď niektoré 
čiastky slov vyslovujeme hlasnejšie, s väčším dô- 
razom. 

Prízvuk je veľmi potrebný. Kto nezná prízvuk, 
ten nemôže správne hovoriť, ba často zlým prízvu- 
kom zmení smysel slova a Amerikán mu neporo- 
zumie. 

V niektorých slovách kladie sa prízvuk na prvú 
slabiku, v iných na druhú, tretiu, atď. A niektoré 
slová majú aj dva lebo viac prízvukov. V takej 
knihe ako je tento slovník, nenie možno prízvuk za- 
značiť na každom slove. Našich krajanov by to ešte 
poplietlo a prekážalo ich učeniu, keby sa mali učiť 
razom s prekladom a s výslovnosťou aj prízvukova- 
nie. Z tej príčiny som prízvukovanie vynechal. 
Ale napomínam ct. rodákov, aby sa učili prízvuk 
pozorne, lebo ináč nikdy nebudú správne hovoriť. 
Prízvuk naučiť sa možno najlepšie v reči, v rozho- 
vore. Dajte pozor na Amerikána, ktorú časť, to 
jest ktorú slabiku slova on hlasnejšie, s väčším dô- 
razom vysloví, a probujte ho napodobniť. Ako on 
hovorí, aj Vy tak usilujte sa hovoriť ; ako on vyšlo- fcovu, fbS Eo aj vy vyslovujte* tfo& ftíSLyŽ 
Ľ^ie prízvuk, ta ho a| vx klaďte. •TiClU IJTUá xvcc nauv;ic sa, iicine iciíikajsiuu. » *\,w ^«m 
usilovnejšie a vytrvanlivejšie treba sa do toho púš- 
ťať. Tento "Praktičný Slovník" vám bude v tom 
na dobrej pomoci. Kto nevie ešte anglicky, ať si 
kúpi "Praktičný Tlumač," v ktorom nájde mluv- 
ničné pokyny. A (e), jeden. 

ABACK (ebek), nazad. 

ABAFT (ebäft), 
zpiatky. 

ABANDON 

( eb end on ) , zanechať. 

ABASE (ebejz), znížiť. 

ABASH (ebeš), 
zahanbiť. 

ABATE (ebejt), 
umenšiť. 

ABBEY (ebi), kláštor. 

ABBREVIATE 
(ebríviét), zkrátiť. 

ABDICATE 

( ebdykejt) , poďako- 
vať sa. 

ABDICATION 

(ebdykejšn), poďako- 
vanie. 

ABDOMEN 

( ebdómen) , bruch. 

ABDOMINAL 

( ebdaminl) , brušný. ABDUCT (ebdakt), 

odviesť. 
ABDUCTION 

(ebdakšn), únos. 
ABED (ebéd), 

v posteli. 
ABERRATION 

( eb erésn ) , zablúdenie. 
ABET (ebet), štvať, 

vábiť. 
ABETTOR (ebetr), 

ABHOR (ebhór), opo- 
vrhovať, nenávideť. 

ABHORRENT 

(ebharent) , nedôsled- 
ný, zošklivený. 

ABIDE (ebajd), čakať, 
dleť. 

ABILITY (ability), 
schopnosť. 

ABJECT {ebdzekt), 
opovržený. 

ABJECTEDNESS 
( ebdzektednes) , opo- 
vrženie. Abjure 20 ABJURE (ebdšor), od- 
volať, zriecť sa. 
ABLAZE (eblejz), 

planúci, horiaci. 

ABLE (ejbl) f schopný. 

ABLEGA1 

( ebligejt ) , vyslanea 

ABLENESS {ejblnes), 
schopnosť. 

ABLEPSY (eblepsi), 
slepost 

ABLY (ejbli), schopne. 

ABNEGATE 

I ebnygejt ), odtajiť. 

ABNORMAL 

(ebnórml), nepravi- 
delný. 

ABOARD (cbórd), na 
lodi. 

ABODE (ebód), oby- 
dlie. 

ABOLISH (eboliš), 
zničiť. 

ABOLITION 

( ebolisn ) , zastavenie, 
odvolanie. 

ABOMINATE 

(ebamincjt), nenávi- 
del 

ABORT (ebort), pred- 
včasne porodiť. 

ABORTION (ebóršn), 
ztratenie plodu. Absorb 

ABOUT (cbauŕ), asi 
okolo. 

ABOVE (ebav), vyše, 
nad. 

ABRADE (ebrcjj), 
odret 

ABREAST (cbrest), 
vedľa seba. 

ABRIDGE (ebridš), 
zkracoval 

ABROAD (ebród), v 
cudzozemskú. 

ABRUPT (cbrapt), na- 
hí v. 

ABSCESS (ebscs), bo- 
lák. 

ABSENCE (cbsens), 
neprítomnosť. 

ABSENT (cbsent), ne- 
prítomný, vzdialiť sa. 

ABSENTEE (cbsoitý), 
uprchlík. 

ABSOLUTE (ebsolút), 
rozhodný, neobme- 
dzený. 

ABSOLUTION 

(ebsolúšu), rozhreše- 
nie. 

ABSOLUTISM 

(absohítycm), neob- 
medzená vláda. 

ABSORB (ebsórb), 
vssaf. Abstain 21 ABSTAIN (ebstejn), 
zdržať sa. 

ABSTRACT 

( ebstrekt) , odtiahnuť. 

ABSTRACTION 

( eb strek hi ) , odtiah- 
nutie, výťah. 

ABSURD (ebsôrd), ne- 
možný, nesmvselný. 

ABUNDANCE 

(ebandns), hojnosť. 

ABUSE (ebjúz), zne- 
užiť, nadávať. 

ABUT (ebat), hraničil 

ACACIA (ekejšie), 
akác. 

ACADEMIC 

(ekedemik), akade- 
mický. 

ACADEMY (ekedemi), 
akadémia. 

ACCEDE (eksíd), pri- 
stúpiť. 

ACCEND (eksend), za- 
páliť. 

ACCENT (eksent), prí- 
zvuk. 

ACCEPT (eksept), pri- 
jať. 

ACCEPTATION 

(ekseptejšn), prijatie. 

ACCESS (ekses), 
vchod. Accredit 

ACCESSION (eksešn), 

nastúpenie. 
ACCIDENT 

( eksident) , nešťastie. 
ACCLAIM (eklejm), 

vzdávať pochvalu. 
ACCLIVE (eklajv), 

príkry. 
ACCOMMODATE 

(ekhamodejt) , vyho- 

veť, prispôsobiť. 
ACCOMPANY 

( ekhampeny) , spre- 
vádzať. 
ACCOMPLICE 

( ekhamplis) , spolu- 

vinník. 
ACCOMPLISH 

(ekhamplis), vykonať. 
ACCORD (ekhórd), 

shoda. 
ACCORDING 

(ekhórding), podľa, v 

súhlase. 
ACCOST (ekhast), 

osloviť. 
ACCOUNT (ckhaunt), 

účeť. 
ACCOUPLE (ckapi), 

pariť. 
ACCREDIT (ekredyt), 

úver dať. Accumulate 22 A day s ACCUMULATE 

(ckjuuiulcjt), hroma- 
diť. 

ACCURACY 

( ekjuresi ) , správnosť. 

ACCURA1 

(ekjurejt ). správny. 

ACCURSE (ekors), 
preklnať. 

ACCUSATION 

( ekjusejsn ) , obžaloba. 

ACCUSE {ekjtlz), 
obviňovať. 

ACCUSTOM 

(ekhastom), privyk- 
núť. 

ACE (ejs), túz. 

ACERB (eserb), trpký. 

ACHE (ejk), boľasť. 

ACHIEVE (ečív), pre- 
viesť. 

ACID (esid), kvselina. 

ACIDITY (esidyty), 
kyslosť. 

ACKNOWLEDGE 
(eknalidž), uznať, po- 
tvrdiť. 

ACORN (ejkóm), ža- 
luď, 

ACQUAINT 

(ekvejnt) , soznámiť. 

ACQUIRE (ekvajr), 
získať. ACQUISITION 

(ekvizišn), nabývanie. 

ACRE icjkr), 

aker (miera role). 

ACRID (akrid), Štip- 
lavý. 

ACROBATE 

(ckrobet), povrazolo- 
zec. 

ACROSS (ckroc), prie- 
kom, cez. 

ACT (ekt), činiť, čin, 
dejstvo. 

ACTING (ektyng), vý- 
konný. 

ACTION (ekin), čin, 
výkon. 

ACTIVE {ektyv), 
činný. 

ACTOR (jktr), herec, 
činiteľ. 

ACTRESS (ektres), 

ACTUAL (ekčuel), 
skutočný. 

ACUMEN (ekjnmen), 
bystrosť. 

ACUTE (ekjut), ostrý, 
náhly. 

ADAPT (edept), pri- 
spôsobiť. 

AD AYS (edejs), v te- 
rajšom svete. Add 

ADD (ed), spočítať, pri- 
dať. 

ADDER (edr). zmija. 

ADDITION (edyšn), 
spočítanie. 

ADDRESS (edres), 
adressa, osloviť. 

ADDUCE (edjús), 
predviesť. 

ADEPT (edept), 
znalec. 

ADEQUATE 

( edekvejt) , primera- 
ný. 

ADHERE (edhýr), 
lnúť. 

ADHORTATION 
( edhortejsn) , napo- 
menutie. 

ADIEU (edju), 
s Bohom. 

ADJACENT 

(edžejsnt), vedlajší. 

ADJOIN (edžojn), pri- 
dať, spojiť. 

ADJOURN (edšôrn), 
odročiť. 

ADJUNKT (edžankt), 
pripojený. 

ADJURE (edžur), za- 
nckät 

ADJUST (edšast), 
upraviť. 23 * Ado 

ADJUTANT 

(edziitent), pomocník. 

ADJUVATE 

( edžuvejt ) , napomá- 
hať. 

ADMINISTRATION 
( edministrejsn ) , sprá- 
va. 

ADMINISTRATOR 
(edministrejtr), 
správca. 

ADMIRABLE 

( edmirejbl) , obdivu- 
hodný. 

ADMIRATION 
(edmirejšn) , obdiv. 

ADMIRE (edmajr), 
obdivovať. 

ADMIRAL (edmirel), 
admirál. 

ADMISSABLE 

( edmisibl) , pripusti- 
telný. 

ADMISSION 

(edmisn), pripustenie, 
vstup. 

ADMIT (edmit), pri- 
pustiť. 

ADMITTANCE 

( edmit ens ) , vpuste- 
nie, prístup. 

ADO (edu), okolky, 
obtíž. Adopt 24 Aeronaut ADOPT (ednpt), prij- 
mut 

ADOPTION (edapšn), 
prijatie. 

ADC) R E (črftff), zbož- 
ňovať, klaňať sa. 

ADORN (edorn), 
ozdobovať. 

ADRIFT {c drift), 
vlnám vystavený. 

AD R V (edráj), 
v\ sehnutv. 

ADULATION 

( edjulejšn), lichote- 
nie. 

ADULT (edalt), 
dospelý. 

ADULTERATE 

(edalterejt) , falšovať, 
cudzoložiť. 

ADULTERATION 
( e d alt ere j bi ) , falšo- 
vanie. 

ADUST (edast), popá- 
lenv. 

ADVANCE (edvens), 
napredovať. 

ADVANCEMENT 
(edvensment), napre- 
dovanie. 

ADVANTAGE 

( edventedž) , výhoda. 

ADVENT (edvent), advent. 

ADVENTURE 

(edvenčr), dobrodruž- 
stvo. 
ADVENTURER 

(edvenčôrer) , dobro- 
druh. 
ADVERB (edvôrb), 

príslovie. 
ADVERSE (edvôrs), 

protivný. 
ADVERSITY 

( edvôrsity), nešťastie. 
ADVERTISE 

( edvrtajs) , oznamo- 
vať. 
ADVERTISEMENT 

(edvertajzment) , 

ohláska. 
ADVICE (advájs), 

porada. 
ADVISE (edvajs), 

radiť. 
ADVISED (edvajsd), 

opatrný. 
ADVOCATE 

( edvokejt) , provotár, 

zastávať, hlásať. 
AERIAL (ejiryel), 

vzdušný. 
AERONAUT 

(ejeronát), vzducho- 

plavec. Afar 

AFAR (e far), ďaleko. 

AFFAIR (efejr), zále- 
žitosť, udalosť. 

AFFECT (efekt), vplý- 
vať, účinkovať. 

AFFECTATION 

( efektejšn ) , pretvár- 
ka. 

AFFECTED (efekted), 
napadnutý, dojatý. 

AFFECTION 

( efeksn) , náklonnosť, 
ochorenie. 

AFFIANCE 

( e f a j ens) , zasnúbený. 

AFFIDAVIT 

( eňdejvit ) , svedoctvo. 

AFFIRM (efôrm), 
potvrdiť. 

AFFIRMATION 

( efôrmejsn ) , potvr- 
denie. 

AFFIX (efiks), pridať. 

AFFLICT (eflikt), trá- 
piť. 

AFFORD (efórd), po- 
skytovať. 

AFFRANCHISE 

(efrenčiz) , osvobodiť. 

AFFRAY (e f re j), 
bitka. 

AFFRIGHT (efrajt), 
poľakať. 25 Aggregate 

AFFRONT (efrant), 
urážka, postaviť sa. 

AFLOAT (eflót), pluť, 
byť na vode. 

AFOOT (efút), pešky. 

AFORE (e fór), pred. 

AFRAID (efrejd), na- 
strašený. 

AFRESH (e f res), 
znovu. 

AFRONT (e front), 
naproti. 

AFT (ä f t), zad. 

AFTER (efter), za, po. 

AFTERNOON 

(äftrnún) , popolud- 
nie. 

AFTERWARD 

(eftervard), potom. 

AGAIN (egejn), zas. 

AGAINST (egenst), 
proti. 

AGE (ejdz), vek, doba. 

AGED (ejdzd), 
zostárly. 

AGENCY (ejdžensi), 
jednateľstvo. 

AGENT (ejdzent), jed- 
nateľ. 

AGGRAVATE 

(egrevejt), zhoršiť. 

AGGREGATE 

( cg rc g c jt ) , hromadiť. Aggress 26 Alcove AGGRESS (egres), 


AGROUND (e ground), 


napádať. 


na dne. 


AGGRESSION 


AGUE (ej g ju), 


(egres)i), útok. 


zimnica. 


AGGRIEVE (egryv), 


AHEAD {eh ód), 


krivdiť. 


napred. 


AGILE (edčil), ohybný. 


AID {e j d), pomáhať, 


AGHAST (egest), 


pomoc. 


udesene. 


AIL (ejl), boleť. 


AGITATE (edčitejt), 


AILMENT (ejlment), 


búriť, rokovať. 


choroba. 


AGITATOR 


AIM (e j m), cieľ, mie- 


(cdziícjtr), burič, pô- 


riť. 


sobiteľ. 


AIR (ér), vzduch, pre- 


AGO (egó), pred. 


vetrovať, nápev. 


AGOG (egag), nedoč- 


AIRING (čring), pre- 


kavé. 


vetrenie. 


AGOXIZE (egonajc), 


AIRY (čri), vzdušný, 


trápiť. 


veselý. 


AGONY (egony), 


A LA MODE 


múka. 


(elemód), dľa módy. 


AGOOD (egud), 


ALARM (elárm), po- 


vážne. 


plach. 


AGREE (egrí), shodo- 


ALARMING 


vať sa. 


(elárming), poplašný. 


AGREEABLE 


ALAS (eläs), žial! 


(egrícjbl) , príjemný. 


škoda ! 


AGGREEMENT 


ALBUM (elbam), 


(egríment), shoda, 


album. 


úmluva. 


ALCOHOL (elkahol), 


AGRICULTURE 


lieh. 


(ägrikidčr) , roľníc- 


ALCOVE (elkóv), prí- 


tvo. 


stenek. Alderman 

ALDERMAN 

(eldrmen), mestský 
radca. 

ALE (ejl), kyslé pivo. 

ALENGHT (elengt), 
pozdĺž. 

ALERT (elrt), čulý. 

ALGEBRA (eldšcbrä), 
počty v písmenách. 

ALIAS (ejlies), ináč. 

ALIBI (elibaj), inde. 

ALIEN (eljen), cudzo- 
zemský. 

ALIGHT (elájt), zo- 
stúpiť. 

ALIKE (elajk), 
jednako. 

ALIMENT (eliment), 
potrava. 

ALIMONY (elimony), 
výživné pre ženu. 

ALIVE (elájv), živý. 

ALL (á/), všetko. 

ALLAY (elej), ztíšiť. 

ALLEGE (eledz), tvr- 
diť. 

ALLEGORY 

( elegori) , podoben- 
stvo. 

ALLELUIAH 
(elehíja), aleluja. 

ALLEY (ely), ulička. 27 Along 

ALL HAIL (olhejl), 

na zdar. 

ALLIANCE (elajens), 
spolčenie. 

ALLIGATOR 

( eligejtr) , americký 
krokodyl. 

ALLOW {elan), dovo- 
liť. 

ALLOWABLE 

(elauejbl), dovoliteľ- 
ný. 

ALLOWANCE 

( eláne ns) , povolenie. 

ALLURE (elúr), lákať. 

ALLUSION (eljušn), 
narážka. 

ALLY (elaj), spojenec. 

ALMANAC 

(almenek), kalendár. 

ALMIGHTY 

(almújty), všemohúci. 

ALMOND (ámnd), 
mandla. 

ALMOST (almost), 
skoro. 

ALMS (áms), almužna. 

ALMSHOUSE 

(ámzlianz), chudobi- 
nec. 

ALONE (elón), sám. 

ALONG (elang), pove- 
dia, v pred. Aloud 28 Amendment ALOUD [eland), hla - 

site. 
ALPHABET (elfebet), 

'abeceda. 
ALREADY (alredy), 

už. 
ALSO (also), tiež. 
ALT A U (alt r), oltár. 
ALTER (altr), meniť. 
ALTERATION 

(atterejšn), zmena. 
ALTERNATE 

(el t cm e jt), striedať, 

striedavv. 

ALTERNATION 
(elternejsn) , strieda- 
vo: ť. 

ALTERNATIVE 
(altôrnetyv) , výber. 

ALTHOUGH 
(alt h ó), ačpráve. 

ALTO (<ľ/to), vysoko, 
hlas. 

ALTOGETHER 

(altogether), dohro- 
mady. 

ALUMUNUS 

(elamunas), chovanec. 

ALWAYS (alvejs), 
vždy. 

AM (em), som. 

AMABILITIY (emebility), láskyhod- 
nosť. 

AMAIN (emejn), silou. 

AMASS (ernes), hro- 
madiť. 

AMATEUR 

(cmctjur), ochotník. 

AMAZE (emejz), zde- 
sil 

AMBASSADE 

(embesejd), vyslanec- 
tvo. 

AMBASSADOR 

(embesedr), vyslanec. 

AMBER (embr), jan- 
tár, bernštajn. 

AMBITION (embisn), 
ctižiadosť. 

AMBULANCE 

(cmbjulens), voz pre 
chorých. 

AMBULANT 

(embaíent) , koču j úd. 

AMBUSCADE 

(embaskejd), záloha. 

AMBUSH (embus), 
úkryt. 

AMEN (e j men), amen. 

AMEND (emend), 
opraviť. 

AMENDMENT 

( emendment) , doda- 
tok. Amends 

AMENDS (emends), 

náhrada. 
AMERICA (emerike), 

Amerika. 
AMERICAN 

(emeriken) , Ameri- 

kán. 
AMIABLE, (emiejbl), 

roztomilý. 
AMICABLE 

( emikhebl) , priateľ- 
ský. 
AMID (emid), medzi. 
AMISS (emis), 

nesprávne. 
AMITY (entity), pria- 
teľstvo. 
AMMONIA (emóniä), 

salmiak. 
AMMUNITION 

( emjunisn ) , strelivo. 
AMNESTY (emnesty), 

omilostenie. 
AMONG (emong), 

medzi. 
AMONGST (emongst), 

medzi. 
AMOROUS (emores), 

milostný. 
AMORT (emort), 

smutný. 
AMORTISE 

(emortajz), zničil 29 Anathema 

AMOUNT (emaunt), 

obnos, obnášať. 
AMOUR (emiir), mil- 

kovanie. 
AM OVAL (emnvel), 

odstránenie. 
AMPLE (em pi), hojný. 
AMPLIATION 

( empliejsn ) , rozvoj , 
AMPLIFY (emplifáj), 

rozširovať. 
AMPUTATE 

(empjutejt) , odňať, 

odrezať. 
AMUSE (emjúz), za- 
bávať. 
AMUSEMENT 

(emjúzment), zabáva. 
AN (en), jeden. 
ANALOGY (enelodzi), 

podobnosť. 
ANALYSIS (enelízis), 

rozbor. 
ANALYZE (enelajz), 

rozebrať. 
ANARCHIC 

(enarkhik), bezvlád- 
ny. 
ANARCHY (enerkliy), 

bezvládie. 
ANATHEMA 

(enethemä), kliatba 

cirkevná, Anatomy 

ANATOMY 

(cnctomi), teloveda. 
ANCESTOR (ensestr), 

predok. 
ANCHOR (enkhr), ko- 
tva. 
ANCHORAGE 

(cnkhorcdž), miesto 

na kotvenie. 
ANCIENT (encnt), 

starobylý. 
AND (end), a. 
ANDIRON (cndajern), 

príhrada v krbu. 
ANECDOTE 

(enekdót), poviedka. 
ANEW (en j u), znovu. 
ANGEL (cndčl), anjel. 
ANGER (enger), hnev. 
ANGLE (cngl), udica, 

uhel. 
ANGLICIZE 

( englisájz) , angliäť. 
ANGLING (engling), 

lovenie. 
ANGRY (engri), na- 
hnevaný. 
ANGUISH (engvis), 

úzkosť. 
ANGULAR 

( engjider) , hranatý. 
ANIGHT (enájt), v 

noci. 30 Annuity 

ANILE (enajl), ženský. 

ANIMAL (enytnl), 
zver. 

ANIMATE (enymcjt), 
oživiť. 

ANIMATION 

(enyniejšn) , oživenie. 

ANIMOSITY 
(enytnosity) , zášť. 

ANKLE (enkľ), článok 
nohy. 

ANNALS (enete), le- 
topisy. 

ANNEX (enneks), pri- 

vteliť. 

ANNEXATION 

(enneksejsn), privte- 
lenie. 

ANNIHILATE 

(enajhylejt), zničiť. 

ANNIVERSARY 

( ennyvórzery) , výro- 
čie. 

ANNOUNCE 

(enaiins), oznámiť. 

ANNOY (enój), mrzel 

ANNOYANCE 

( enój ens) , obťažova- 
nie. 

ANNUAL (enjuel), 
ročný. 

ANNUITY (enjuity), 
ročný plat. Annul 

ANNUL {end), zrušiť. 

ANNUNCIATION 
( enansiejsn ) , zvesto- 
vanie. 

ANOINT (enojnt), po- 
mazať. 

ANOMY (enomi), pre- 

stžpenie zákona. 

ANON (enan), hneď. 

ANONYMOUS 

(enanymes), bezmen- 
ný. 

ANOTHER (enadhr), 
druhý, iný. 

ANSWER (ensr), od- 
poveď. 

ANT (ent), mravec. 

ANTAGONISM 

(entegonyzm), odpor. 

ANTE (enty), pred. 

ANTECEDE (entisid), 
predchádzať. 

ANTERIOR 

( entýrier) , predošlý. 

ANTI (enty), proti. 

ANTIC 

(entyk), podivný. 

ANTICIPATE 

( ent y sip é j t) , predísť. 

ANTICIPATION 
(enty sip e j sn), tušenie. 

ANTIDOTE 

(enty dot), protijed. 31 Apoplectic 

ANTIPATHY 

( enty pet hy ) , nechut. 

ANTIQUE (entýk), 
starožitný. 

ANTLERS (entlerz), 
parohy. 

ANXIETY 

( engzajety ) , úzkost- 
livosť. 

ANXIOUS (enksez), 
úzkostlivý, zvedavý. 

ANY (eny), bár ktorý. 

APACE (epejs), kro- 
kom. , 

APART (epárt), odde- 
lené. 

APARTMENT 
department), byť. 

APATHY (epethy),ne- 
tečnosť. 

APE (ejp), opica. 

APEX (ejpeks), vrchol. 

APIECE 

(epís), po kúsku. 

APOLOGIZE 

( epalodzajz) , odpro- 
siť. 

APOLOGY (epalodzi), 
omluva. 

APOPLECTIC 

( epoplektyk ) , poráž- 
kový. Apoplexy 

APOPLEXY 

(epaplcksi) , mrtvica. 

mrtvica. 
APOSTATE (epastét), 

neverec. 
APOSTLE (epasti), 

apoštol. 
APOSTROPHE 

(e past r in), znak od- 
delenia. 
APOTHECARY 

(epathykeri) , lekár- 
nik. 
APPARATUS 

(eperejtas), pristroj. 
APPARENT 

(eperent), patrný. 
APPARITION 

(e peris n), zjavenie. 
APPEAL (epti), 

odvolať sa, apelovať. 
APPEAR (epír), 

dostaviť sa. 
APPEARAMCE 

(epírens), dostavenie. 
APPEAS (epíz), 

utíšiť. 
APPELLEE (epilí), 

brániteľ. 
APPELLOR (epilar), 

odvolávajúci sa. 
APPEND (epend), 

privesiť. 32 Appraise 

APPENDAGE 

(epcndxdž), prívesok. 
APPENDIX 

(epend y ks) , dodatok, 

slepé črevo. 
APPETITE (cptájt), 

chuť k jedlu. 
APPETITION 

(cptxšn), žiadosť. 
APPLAUD (eplád), 

tleskat 
APPLAUSE (e pláž), 

potlesk. 
APPLE {e pi), jablko. 
APPLIANCE 

( eplájenz) , použitie, 

príprava. 
APPLICANT 

(eplikent), žiadateľ. 
APPLICATION 

(eplikejsn), prosba. 
APPLY (epláj), obrátiť 

sa na niekoho. 
APPOINT (epojnt), 

vymenovať. 
APPOINTMENT 

(epojntment), vyme- 
novanie. 
APPORTION 

(epórsn), rozdeliť. 
APPRAISE (e pre j z), 

odhadnúť. Appreciate 

APPRECIATE 

(epríšiejt), vážiť si, 

oceniť. 
APPREHEND (epri- 

hend), chytiť, vziať. 
APPREHENSION 

(eprihensn), chytenie, 

obava. 
APPRISE (eprájz), 

uvedomiť. 
APPRIZE {eprájz), 

oceniť. 
APPRIZER (eprájzer), 

ocenovateľ. 
APPROACH (epróč), 

blížiť sa. 
APPROBATE (epro- 

bejt), schváliť. 
APPROBATION 

( eprobejsn ) , schvále- 
nie. 
APPROVAL (eprúvl), 

schválenie. 
APPROXIMATE 

(eproksimejt), blízky, 

blížiť sa. 
APRICATE (eprikejt), 

na slnku sa ohrievať. 
APRICOT (eprikot), 

marhula. 
APRIL (ejpril), apríl. 
APRON (ejpron), 

zástera. 33 Argument 

APROPOS (epropó), 
ozaj, mimochodom. 

APT (ept), schopný. 

AQUEDUCT 

( ekvidakt ) , vodovod. 

ARAB (ereb), Arab. 

ARABIAN (erejbien), 
Arab. 

ARBITRATE 

(árbitrejt) , ľubovoľ- 
ne rozhodovať. 

ARBITRATION (árbi- 
trejsn), výrok zvole- 
ných sudcov. 

ARCH {áre), hlavný, 
arci, klenutie. 

ARCHIPELAGO 

(arkhypelego), súos- 
trovie. 

ARCHITECT 

(ár kit e kt), staviteľ. 

ARDENT (ardent), 
vrelý. 

ARDOR (árdr), 
ohnivosť. 

AREA (ejriä), priestor. 

ARENA (erínä), 

zábavná pod holým 
nebom. 

ARGIL (árdzil), hlina. 

ARGUMENT 

(árgjument), dôvod. Argutation 

ARGUTATION 

(ár g j ut c j šn), mudro- 

vanie. 
ARID (erid), 

vyschnutý. 
ARIGHT (erájt), 

správne. 
ARISE (crájz), povstať. 
ARISTOCRACY 

( eristekrési ) , šľachta. 
ARITHMETIC 

( criŕJi m etik ) , počto- 

veda. 
ARK, (árk), archa. 
ARM (arm), rameno, 

ozbrojiť. 
ARMADA (ármejde), 

válečné loďstvo. 
ARMAMENT 

(armament), zbroj. 
ARMFUL (ármful), 

náručie. 

ARMISTICE 

(ármistis) , prímerie. 
ARMOR (ármr) , obr- 

nenie. 
ARMORY (ármory), 

zbrojnica, kasárna. 
ARMPIT (ár m pit), 

jamka pod pazuchou. 
ARMS (arms), zrane. 
ARMY (ármi), vojsko. 34 Arrogate 

AROMA (erómä), 

ľúbovôňa. 
AROMATIC 

(erómetyk), vonný. 
AROUNĎ (eraund), 

okolo. 
AROUSE (erauc), 

vzbudiť. 
AROW (erau), v rade. 
ARRACK (ere k), 

ryžová pálenka. 
ARRAIGN (ere j n), 

dať pod obžalobu. 
ARRANGE (erejndč), 

usporiadať. 
ARRAY (ere j), bitevný 

poriadok. 
ARREAR (erír), zadné 

vojsko. 
ARREARS (erír s), 

pozostatok ( dlžoby. ) 
ARREST (erest), 

zatknúť, áreštovanie. 
ARRET (eret), ostatný 

výrok. 
ARRIVAL (erájvl), 

príchod. 
ARRIVE (erájv), dôjsť 
ARROGANCE 

( erogens ) , domýšla- 

vosť. 
ARROGATE (erogejt), 

domýšlať sa. Arrow 

ARROW (ér 6), šíp. 
ARSENAL (arsenal), 

zbrojnica. 
ARSON (arson), 

paličstvo. 
ART (art), umenie. 
ARTERY (árteri), 

tepna. 
ARTFUL (artful), 

umelý. 
ARTICLE (artykl), 

vec, článok. 
ARTICULATE 

( artykjulejt ) , článko- 

vať. * 
ARTIFICIAL 

(ártyňšl), umelý. 
ARTILLERY 

(artyleri), delostrelec- 
tvo. 
ARTISAN (ártyzen), 

remeselník. 
ARTIST (ártyst), 

umelec. 
AS (ez), ako, tak. 
ASCEND (esend), 

vystúpiť. 
ASCENSION 

(asenšn), vstúpenie. 
ASCERTAIN 

(esôrtejn), zistiť. 
ASHAMED (esémd), 

zahanbený. 35 Assault 

ASHES (ešez), popol. 
ASHORE (ešór), na 

brehu. 
ASH-WEDNESDAY 

( esvenzdej) , popolná 

streda. 
ASHY (eši), popola vý. 
ASIDE (esájd), 

na stranu. 
ASK (esk), pýtať. 
ASLEEP (eslíp), spiaci- 
ASPECT (espekO. 

pohľad. 
ASPERSE (espbrz), 

pokropiť. 
ASPHALT (esfólt), 

asfalt. 
AŠPIRANT 

(espajrent) , uchádzač. 
ASPIRATE (espirejt), 

ostré vysloviť. 
ASPIRE (espajr), 

túžiť. 
ASS (ä^), osol. 
ASSAIL (essejl), 

napadnúť. 
ASSASIN (essesin), 

vrah. 
ASSASSINATE 

(esesinejt), vraždiť. 
ASSAULT (esált), 

útok, útočiť. Assay 36 

ASSAY (esse j) , 

zkuška, zkúšaf. 
ASSECURE 

(essikjur), poistiť. 
ASSEMBLAGE 

(esemblidž), shromaž- 

denie. 
ASSEMBLE (esembl), 

shromaždif. 
ASSEMBLY (esembli), 

snem. 
ASSENT (esent), 

privolit 
ASSERT (csort), 

tvrdit. 
ASSERTION (esorsn), 

tvrdenie. 
ASSESS (eses), daň 

vyhadzoval 
ASSESSOR (esesr). 

odhadovať dane. 
ASSETS (csets), nepo- 

hnntelná pozostalosť. 
ASSIGN (esájn), 

ustanoviť. 
ASSIGNEE (äsiný), 

nstanovenec. 
ASSIGNOR (esinór), 

poukazovateľ. 

ASSIMILATE 

( esimilejt) , prispôso- 
biť. A ŕ hirst ASSIST (ä si st), pomá- 
hať. 
ASSOCIATE 

( es osie j t ) , spolčovať 

sa 
ASSOCIATION 

(esósiejsn), spoloč- 
nosť. 
ASSORT (esôrt), 

urovnať. 
ASSU'ME (esjum), 

prijať. 
ASSURANCE 

(ešúrcns), poistenie. 
ASSURE (ešúr), uistiť, 
ASTERN (estôrn), na 

zad lodi. 
ASTHMA (estmä), 

záduch. 
ASTONISH (estanys), 

udiviť. 
ASTRAL (estrel), 

hviezdnatý. 
ASTRONOMY 

(estranami) , hviezdo- 

slovie. 
ASSYLUM (esajlam), 

útulok. 
AT (et), v, ve, po, pri. 
ATHEISM (etheizm), 

bezbožníctvo. 
ATHIRST (etorst), 

smädný. Athlete 37 ATHLETE (ethlit), 

silák. 
ATLANTIC (etlentyk), 

atlantický. 
ATLAS (atlas) y atlas, 

mapy. 
ATMOSPHERE 

(etrnasňr), vzduch. 
ATOM (etam), prvok. 
ATONE (etán), 

smieriť. 
ATOP (etap), 

na vrcholi. 
ATROCITY (etrasity), 

ukrutnosť. 
ATTACH (etec), pri- 
pevniť, shabať. 
ATTACK (etek), útok, 

útočiť. 
ATTAIN (etejn), do- 
siahnuť. 
ATTAINT (etejnt), 

odsúdiť. 
ATTEMPT (etempt), 

pokus. 
ATTEND (etend), 

pozorovať. 
ATTENDANCE 

(etendens) , pozornosť. 
ATTENDANT 

(etendent), prievodčí, 

účastník. 
ATTENTION (etenšn), Auger 

pozornosť. 
ATTEST (etest), 

dosvedčiť. 
ATTESTATION 

(etestejsn), dosvedče- 

nie. 
ATTIC (etyk), podkro- 
vie. 
ATTIRE (etájr), oblek. 
ATTITUDE (etytjud), 

postavenie. 
ATTORNEY (etorny), 

zástupca právny. 
ATTRACT (etrekt), 

priťahovať. 
ATTRACTION 

( e trek šn) , pri ťažnosť. 
ATTRIBUTION 

( etribjusn ) , privlast- 
ňovanie. 
ATTRIBUTE 

(etribjiit), pričítať. 
AUCTION (ákšn), 

výpredaj. 
AUCTIONEER 

(akšenýr) , vypreda- 

vač, eksekútor. 
AUDIENCE (adyens), 

obecenstvo. 
AUDITOR (odytor), 

dozorca, poslucháč. 
AUGER (ágr), 

neboziec. August 

AUGUST (ágast), 
august. 

AUNT (ent), tetka. 

AURORA (árórä), 
ranná zora. 

AUSPICES (aspisiz), 
ochrana. 

AUSTRIA (astrie), 
Rakúsko. 

AUSTRIAN (astricn), 
rakúsky. 

AUTHENTIC 

(atentyk), spoľahlivý. 

AUTHOR {at or), 
spisovateľ. 

AUTHORITY 

(atority), vážnosť, 
úrad, znalec. 

AUTHORIZE 

( at oní j z) , splnomoc- 
niť. 

AUTOCRACY 

(at okre j si), samo- 
vláda. 

AUTOGRAPH (áto- 
gref), rukopis vlastný. 

AUTOMATIC 

(átometyk) , samo- 
činný. 

AUTUMN (atom), 
jaseň. 

AVAIL (evejl), 
upotrebiť. 38 Awfiil 

AVENGE (evendž), 

pomstiť. 
AVERAGE (averidš), 

priemer, priemerný. 
AVERT {evert), 

odvrátiť. 
AVISO (evajzo), 

aviso, zpráva. 
AVOCATION 

(evokejsn), odvoláva- 
júca záležitosť. 
AVOID (cvójd), 

vyhnúť. 
AVOIRDUPOIS 

(evrdupojz), váha ob- 
chodnícka. 
AVOUCH (evauc), 

tvrdiť. 
AVOW (evau), priznať. 
AVULSION (evalšn) 

odtrhnutie. 
AWAIT (evejt), 

počkať. 
AWAKE (eve j k) : 

bdelý, prebudiť. 
AWARD (evard), 

výrok urobiť, odmena. 
AWARE (evér), 

vedomý. 
AWAY (eve j), preč. 
AWFUL (áful), 

hrozný. Awhile 

AWHILE (evájl), 

chvílu. 
AKWARD (akvärd), 

neobratný. 
AWL (á/), šidlo. 
AWNING (ányng), 

strieška proti slnku. 
A WORK (evork), 

v práci. 
AX (axe), (eks), 

sekera. 
AXIS (eksis), osa. 
AXLE (eksl), osa, ná- 
prava. 
AYE (éj), vždy. 
AZURE (ejžr), jasno 

modrý. BABBLE (bebl), žvat- 
lať, tárať. 

BABE (bejb), 

nemluvňa. 
BABY (bejby), 

nemluvňa. 
BACHELOR (becelr), 

mládenec. 
BACK (bek), zadok, 

nazad. 
BACKBONE (bekbón), 

chrbtová kosť. 39 Bale 

BACKWARD 

{bekvärd), nazad, o- 

pozdený. 
BACON {bejkn), sla- 
nina. 
BAD (béd), zlý. 
BADNESS (bédnes), 

zlosť. 
BADGE (beds), 

odznak. 
BADGER (bedir), 

jazvec. 
BAFFLE (befl), pre- 
kaziť. 
BAG (beg), 

vreco, mech. 
BAGATELLE 

(begetel), maličkosť. 
BAGGAGE (begidš), 

batožina. 
BAGPIPE (begpájp), 

dudy. 
BAIL (bejl), záruka. 
BAIT (be j t), lákadlo. 
BAKE (bejk), piect. 
BAKER (bejkr), pekár. 
BALANCE (belens), 

rovnováha. 
BALCONY (belkhony), 

pavlač. 
BALD (bald), plešivý. 
BALE (bejl), bálik, 

bieda. Balk 

BALK (bák), medz, 

sklamať. 

BALL (ból), lobda, 
guľa, ples. 

BALLAST (belest), 
príťaž. 

BALLOON (belún), 
vzducholoď. 

BALLOT (belot), hla- 
sovací lístok. 

BALM (behu), balzam. 

BALSAM (bálsem), 
balzam. 

BAMBOO (bembú), 
bambus (trstina). 

BAN (ben), kliatba, vý- 
poveď. 

BANANA (benánä), 
banán. 

BAND (bend), banda. 

BANDAGE (bendydz), 
obvázok, obviazať. 

BANDIT (bendyt), 
lúpežník. 

BANISH (bents), 
vypovedať. 

BANK (benk), banka, 
breh. 

BANKER (benker), 
bankár. 

BANKBILL, BANK- 
NOTE (benkbil,b?nk- 
nót), bankovka. 40 Baru BANKRUPT 

(benkrapt), upadlý, 

bankrot. 
BANNER (bener), 

7 '1 *stT \Ir\ 

BANQUET (benket), 

hostina. 
BANS (benz), ohlávky. 
BAPTISM (beptyzm), 

krst. 
BAPTIST (beptysi), 

krstiteľ. 
BAPTIZE (beptajz), 

krstiť. 
BAR (bár), bára, žrď, 

súd. 
BARBARITY 

(berberity), barbar- 
stvo. 
BARBER (bárbr), 

holič. 
BARE (b ér), bosý, 

holý. 
BARGAIN (bárgn), 

jednanie, lacnota. 
BARGE (bárdz), koráb. 
BARK (bár k), brechať, 

kôra. 
BARLEY (bárli), 

jačmeň. 
BARN (bám), stodola, 

humno. Barometer 4i Bean BAROMETER 

[berametr), tlakomer. 
ČARON (beran), 

barón. 
BARONESS (beranes), 

barónka. 
BARRACK (ber eh), 

búda, kasárňa. 
BAREL (berl), béčka, 

sud. 
BARREN (b em), ne- 
plodný. 
BARRICADE 

( berikejd) , barikáda. 
BARRIER (b crier), 

prekážka. 
BARROW (ber ó), pvir, 

kolečko. 
BASE (bejs), nízky, 

základ. 
BASEMENT 

(bejzment), pivnica. 
BASENESS 

(bejsness), podlosť. 
BASHFUL (bešful), 

hanblivý. 
BASIN (bejsn), 

nádržka. 
BASIS (bejsis), základ. 
BASKET (besket), kos. 
BASS (bejs), basový 

hlas. BASTARD 

(b ester ď), pangart. 
BAT (bet), netopier, 

drúk. 
BATE (b e j t), zmenšiť. 
BATH (bäth), kúpeľ. 
BATHE (bejdh), 

kúpať sa. 
BATTALION 

( bat el j en ) , batalion 

(vojska). 
BATTER (betr), tĺcť, 

rozbiť. 
BATTERY (bcteri), 

batéria, zbitie. 
BATTLE (betl), bitka. 
BATTLING (betling), 

srážka. 
BAY (bej), záliv, bre- 
chať. 
BAYONET (bejonct), 

bodák. 
BAZAAR (bazár), 

tržište. 
BEACH (bič), morské 

pobrežie. 
BEACON (bíkn), zna- 
menie. 
BEAD {bid), guľôčka. 
BEAK (bík), zobák. 
BEAM (bim), trám, pa- 

pršlek. 
BEAN (bin), fazula. Bear 

BEAR (ber), medveď, 
nosiť. 

BEARD (bird), brada 
(fúzy). 

BEARDED (birdyt), 
bradatý. 

BEARDLESS 

(birdies), bezfúzy. 

BEARER (bérer), 
nositeľ. 

BEAST (bíst), zver. 

BEAT (bit), biť, úder. 

BEATEN (bitn), pora- 
zený. 

BEAUTIFUL 

(bjutyful), krásny. 

BEAVÉR (biver), bo- 
bor. 

BECALM (bekám), 
utíšiť. 

BECAUSE (bikltás), 
poneváč. 

BECK (bek), pokynu- 
tie. 

BECOME (bikham), 
sťat sa, slušať 

BECOMING 

(bikhaming), slušiaci. 

BED (bed), posteľ. 

BEDBUG (bedbag), 
ploštica. 

BEDDING (bedyng), 
veci na posteľ. 42 Begin BEDEAD (bided) 
omámiť. 

BEDECK (bidek), 

ozdobiť. 
BEDROOM (bedn'tm), 

spálňa. 
BEDSTEAD (bedsted), 

pelasť, posteľ. 
BEE (bi), včela. 
BEECH (bič), buk. 
BEEF (bíf), hovädzina. 
BEEHIVE (bihajv) , úl 
BEEN (bin), bol. 
BEER (bír), pivo. 
BEET (bit), cvikla, 

repa. 
BEFALL (Úfal), 

stať sa. 
BEFIT (beíit), slušať. 
BEFOOL (bifúl), 

oklamať. 
BEFORE O7or),pred, 

než. 

BEFOREHAND 
(bifórhend), zpredu. 

BEFRIEND (bifrend), 
spriateliť. 

BEG (beg), prosiť, žo- 
brať. 

BAGGAR (begr), 
žobrák. 

BEGIN begin), začať. Beginner 

BEGINNER (beginer), 

začiatočník. 
BEHALF (beháf), 

prospech 
BEHAVE (bihejv), 

chovať sa. 
BEHAVIOR 

( b ih ejvjer ) , chovanie 

sa. 
BEHEAD (bihéd), 

zoťať hlavu. 
BEHIND (bihajnd), 

za, zpiatky. 
BEING (Ming), bytosť, 

prítomný. 
BEL ATE (bilejt), 

oneskoriť sa. 
BELIEF ( belíf), mien- 
ka, viera. 
BELIEVE (belív), 

veriť. 
BELL (bel), zvon. 
BELLE (bel), krasoti- 

na. 
BELLIGERENT 

( belidžerent ) , vojnu 

vedúci. 
BELLOW (beló), 

bečať. 
BELLOWS (belós) 

mechv. 
BELLÝ (beli), bruch. 43 Bepowder 

BELONG (bilang), 
patriť. 

BELOVED (bilavd), 
milovaný. 

BELOW (bilo), pod. 

BELT {belt), pás. 

BENCH (bene), lavica. 

BEND (bend), zohnúť. 

BENDABLE 

(bendejbl), ohybný. 

BENEATH (benýtk), 
pod. 

BENEDICTION 

(benedyksn), pože- 
hnanie. 

BENEFACTOR 

(benefektr) , dobrodi- 
nec. 

BENEFICE (benefit), 

dobrodenie. 

BENEFICIAL 

(bencfisl), dobročinný. 
BENEFIT (benefit), 
prospech. 

BENEVOLENCE 
( benevolens) , dobrá 
vôľa. 

BENT (bent), zohnutý. 

BEPISS (bepis), po- 
močiť. 

BEPOWDER 

(bepander), poprášiť. Bequest 44 BEQUEST (bikvesť), 

dedičstvo. 
BEROB (birab), olúpiť. 
BERRY (beri), jahoda, 

bobok. 
BERTH (bôrth), lúžko. 
BESEECH (bisíč), 

prosiť. 
BESET (biset), 

podsedlý. 
BESHREW (bišrú), 

preklnať. 
BESIDE (bisajd), 

mimo, krém. 
BESIDES (bisajds), 

krém toho. 
BESIEGE (besídš), 

obliehať. 
BESMEAR (trismtr), 

pomazať. 
BESMOKE (besmók), 

zadvmiť. 
BESMUT (bismut), 

osadziť. 
BESPEAK {Uspík), 

zahovoriť. 
BESPICE (bispájz), 

okoreniť. 
BESPRINKLE 

(bes/nnkl) okropiť. 
BEST (best), najlepší. 
BESTOW (bistó), 

udeliť. Bible 

BESTREW (bistru), 

posypať. 
BESURE (bišur), 

naisto. 
BET (bet), staviť sa, 

stávka. 
BETAKE (bitejk), 

odobrať sa. 
BETHINK (bithink), 

rozmysleť. 
BETRAY (bit re j), 

zradiť. 
BETRUST (bitrast) 

poveriť. 

BETTER (betr), lepší. 
BETTER (betr), 

zlepšiť. 
BETWEEN (bitvín), 

medzi. 
BEVERAGE 

(bevredš), nápoj. 
BEWAIL (bivejl), 

smútiť. 
BEWARE (bivejr), dať 

pozor. 
BEWEEP (bivíp), 

oplakať. 
BEWILDER 

(b evil d r), pomiasť. 
BEYOND (bijand), za, 

nad. 
BIAS (bajes), kloniť sa. 
BIBLE (bajbl), biblia. Bicycle 45 BICYCLE (bajsikl), 
dvojkolo. 

BID (bid), nabídnuť, 
kázať 

BIDDER (bider), 
nabidateľ. 

BIDE (bajd), trpeť, ve- 
liť. 

BIER (bír), máry. 

BIG (big), veľký. 

BIGAMY (bigemi), 
mnohou enstvo. 

BIGOT (bigai), tvrdo- 
verec. 

BILE (bajl), žič. 

BILIOUS (biljes), 
žlčný. 

BILL (bil), účet, pred- 
loha, zobák. 

BILLET (bilet), lístok. 

BILLIARDS 

(biljards), guločník. 

BILLION (biljen), -v 
Europe million millio- 
nov ; v Amerike tisíc 
millionov. 

BILLOW (bilo), vlna. 

BIN (bin), truhla. 

BIND (bajnd), viazať. 

BIOGRAPHY 

( ba j a greň ) , životopis. 

BIRCH (bore), breza. 

BIRD (bor d), vták. Blanket 

BIRTH (bôrth), naro- 
denie. 
BISCUIT (biskyt), 

suchár). 
BISECT (bajsekt), 

rozťať. 
BISHOP (bisop), 

biskup. 
BISON (bajsn), byvol. 
BIT (bit), trochu, kus. 
BITCH (bič), suka. 
BITE (bajt), kúsať. 
BITING (bajtyng), 

kusnutie. 
BITTER (bitr), horký 
BLACK (blek), čierny. 
BLACKBERRY 

(blekberi), černice. 
BLACKING (bleking), 

leštidlo, 
BLACKLEG (blekleg), 

oplan. 
BLACKSMITH 

(blcksmith) , kováč. 
BLADDER (bleder), 

mechúr. 
BLADE (blejd), 

ocieľka noža. 
BLAME (bi e j m), viniť. 
BLANK (blenk), 

prázdny. 
BLANKET (blenket), 

pokrývka. Blast 46 

BLAST (blast), fuknu- 

tie. 
BLAZE (blejz), žiara, 

žiariť. 
BLEACH (blíc), bieliť. 
BLEED (bl id), krvácať. 
BLEND (blend), poka- 
ziť. 
BLESS (bles), 

požehnať. 
BLESSING (blcsing), 

požehnanie. 
BLIGHT (Wa;Y),zkaza. 
BLIND (blajnd), slepý. 
BLINDNESS 

( blajndnes) , slepota. 
BLINDFOLD (blajnd- 

fold), so zaviazanými 

očiami. 
BLINK (blink), žmúriť. 
BLISS (6/w), blaho. 
BLISTER (blistr), 

puchier. 
BLOCK (blak), špalok, 

štvorhran domov. 
BLOCKADE (blakejd), 

obklúčenie. 
BLOCKHOUSE 

( blakhanz) strážny 

dom. 
BLOOD (Wad), krv. 
BLOODY (blady), 

krvavý. Bobtail 

BLOOM (blúm), kvit- 
núť, kvet. 

BLOSSOM (blasm), 
kvet. 

BLOT (blat), škvrna. 

BLOTTING PAPER 
(blatyng pcjpr), pijáci 
papier. 

BLOUSE (blauz), Mú- 
za, kabát. 

BLOW (bló), fúkať. 

BLUE (blú), modrý. 

BLUFF (blaf), prudký. 

BLUNDER (blandr), 
chybiť, chyba. 

BLUNT (blant), tupý. 

BLUSH (bias), zaru- 
meniť sa. 

BOA {bóa) y obrovský 
had. 

BOAR (bór), kanec, 
brav. 

BOARD (bórd), deska, 
ztrava, úrad. 

BOARDING HOUSE 
( b ór din g hauz ) , ztrav- 
ný dom. 

BOAST (bóst), chvas- 
tať sa. 

BOAT (bót), čln. 

BOB (bab), závažie. 

BOBTAIL (babtejl), 
chvostik. Bodkin 47 

BODKIN (badkin), 
šidlo. 

BODY (bady), telo. 

BOG (bag), močiar. 

BOIL (boji), variť. 

BOILER (bojlr), kotol. 

BOLD (bold), smelý. 

BOLT (bólt), klin. 

BOMB (bam), bomba. 

BOMBARD 

(bambárd), bombar- 
dovať. 

BOMBAST (bambäst), 
chvastavosť. 

BOND (band), sväzok, 
záruka. 

BONE (bán), kosť. 

BONIFY (bonyfáj), 
vynahradiť. 

BONFIRE (banfajr), 
slávnostný oheň. 

BONNET (banet), 
čapec. 

BOOBY (bubi), dare- 
bák. 

BONY (bony), 
kostnatý. 

BOOK (buk), kniha. 

BOOM (bum), trám, 
hlučný pokrok. 

BOON (bún), dobrodi- 
nie, veselý. 

BOOR (búr), sedliak. Botto m BOOT (bút), bote, zisk. 

čižma. 
BOOTH (búth), búda. 
BOOTY (búty), korisť. 
BORAX (bóreks), bo- 

ľäks 
BORDER (bórdr) 

chotár. 
BORE (bór), vŕtať. 
BORN (bórn), 

narodený. 
BORNE '(bórn), 

nesený. 
BOROUGH (boró), 

mestečko. 
BORROW (barró), 

požičať. 
BOSKY (bosky), kria- 

kovitý. 
BOSOM (buzam), 

ňadra. 
BOSS (bas), pán, gom- 
bík. 
BOTANY (bateny). 

rastlinoveda. 
BOTCH (bac), 

lata, látať. 
BOTH (bóth), oba. 
BOTHER, (badhr), 

zlobiť, mrzutosť. 
BOTTLE (6a//), fľaša. 
BOTTOM (batm), dno. Bought 

BOUGHT (bát), 

kúpený. 
BOUND (baund), 

medza, skok. 
BOUND (baund), 
zaviazaný. 
BOUNDLES 

(baundless), bez hra- 
nice. 
BOUNTY {bounty) y 

štedrosť. 
BOURSE (burs), 

bursa. 
BOUSE (buz), podpiť 

sa. 
BOUSY (buzi), napitý. 
BOW (bo), obluk, klo- 

niť sa, šmik. 
BOWELS (banlz), 

črevá. 
BOWL (bóul), šálka. 
BOWLING (baling), 

kolkovanie. 
BOX (baks), škatula, 

bedna, biť sa. 
BOY (b ó j), chlapec 
BRACE (brejs), pár, 

opásať. 
BRACE (brejs), 

opasok. 
BRACELET 

(brejdet), náramok. 48 Break 

BRACK (brejk), láma- 
nie. 
BRAIN (br c ju), mo- 

dzoq 1 . 
BRAKE (brejk), hám. 
BRAN (&r^n), otruby. 
BRANCH (brcnc), 

vetva, filiálka. 
BRANCHLINE 

(branci a j n), bočná 

koľaj. 
BRAND (brend), 

znak, značiť. 
BRANDY (brcndy), 

pálenka. 
BRASS (bräs), mosadz. 
BRAT (bret), dieťa. 
BRAVE (brejv), 

udatný. 
BRAWL (bral), 

kričať. 
BRAWN (bran), 

divá sviňa. 
BRAZE '(brejs), 

utvrdil 
BREACH (bríc), pre- 
stúpiť, medzera. 
BREAD (bred), chlieb. 
BREADTH (fcra//), 

šírka. 
BREAK (brejk), 

lámať, trhať. Breaker 

BREAKER (brejker), 
lamadlo (kde sa uhlie 
láme. ) 

BREAKFAST (brek- 
fest), raňajky. 

BREAST (brest), prsia. 

BREATH (breth), 
dvch. 

BRÉATHE (brídh), 
dýchať. 

BRED (bred), vycho- 
vaný. 

BREED (búd), pleme- 
no, chovať, plodiť. 

BREEDING (bríding), 
dochovávanie. 

BREEZE (brís), vetrík. 

BRETHREN 

(bredhren), bratia. 

BREWERY (brúcri), 
pivovar. 

BRIBE (brajb), pod- 
platiť. 

BRIBERY (brajberi), 
podplatenie. 

BRICK (brik), tehla. 

BRIDE (brajd), 
nevesta. 

BRIDEGROOM 

( brajdgrúm ) , ženich. 

BRIDEMAID (brajd- 
mejd), družička. 49 Broach 

BRIDEMAN (brajd- 

mai), družba. 
BRIDGE (bridč), 

most. 
BRIDLE (brajdl), 

uzda. 
BRIEF (br if), krátky. 
BRIER (brajr), trnie. 
BRIGADE (brigcjd), 

brigáda. 
BRIGAND (brigend), 

lúpežník. 
BRIGHT (brajt), 

skvelý, jasný. 
BRILLIANCY 

(briliensi), skvelosť. 
BRIM (brim), kraj. 
BRISTONE 

(brimstón), sirka. 
BRING (bring), 

doniesť. 
BRINGER (bringer), 

donášač. 
BRISK (brisk), 

rýchlv. 
BRISTLE (bristl), 

štetina. 
BRITISH (brityš), 

anglický (britanskv. 
BRITON (briton), 

Britančan (Angličan) 
BROACH (bróč), 

náprsná ihla. Broad 

BROAD (oród), široký. 
BROIL (brójl), škvariť, 

hluk. 
BROKEN (brokn), 

zlomený. 
BROKER (brókr), 

peňazomenec. 
BRONCHITIS 

(brankhajtys) , zapále- 
nie priedušníc. 
BRONZE (brans), 

bronz. 
BROOCH (bróc), 

ozdoba. 
BROOK (bruk), potok. 
BROOM (brum), 

metla. 
BROTHER (bradhr), 

brat. 
BROTHER-IN-LAW 

(bradhr-in-lá) , švagor 
BROUGHT (brat), 

donesený. 
BROWN (braun), 

hnedý. 
BRUISE (brús), pora- 
nenie. 

BRUNETTE (brunet), 

počernavá. 
BRUSH (braš), kefa. 
BRUTE (brút), zver, 

ukrutný. 50 Bulwark 

BUBBLE (babí), 

bublina. 
BUCK (bak), kozel, 

samec. 
BUCKET (baket), 

vedro, putňa. 
BUCKLE (bakl), 

pracka. 
BUCKWHEAT 

(bakhvít), pohanka. 
BUD (bad), 

púpko, pučať. 
BUDGET (badžet), 

rozpočet. 
BUFFALO (bafló), 

byvol. 
BUG (bag), chrobák. 
BUGGY (bagi), 

kočiar. 
BUILD (bild), stavať. 
BUILDING (bilding), 

budova. 
BULK (balk), celok. 
BULL (bid), býk. 
BULLET (bidet), 

guľka. 
BULLETIN (buletyn), 

denná zpráva. 
BULLION (bul jen), 

zlato a striebro v ku- 
soch. 
BULWARK (balvark), 

bášťa. Bunch 51 

BUNCH {banc), kopa, 

sväzok. 
BUNION (ban jen), 

bolák. 
BUNDLE (bandl), 

bálik. 
BURDEN (bôrdn), 

bremeno. 
BUREAU (bjuró), 

úradovňa, písací stôl. 
BURGESS (b'órdzes), 

mešťan, zástupca o- 

kresu. 
BURGLAR (bbrglr), 

zlodej. 
BURIAL {beriel), po- 

hrab. 
BURLESQUE 

( borlesk ) , smiešny, 

skvelý výstup. 
BURN (bôrn), páliť. 
BURNING 

(bôrning), horiaci. 
BURST (b'órst), roz- 

puknuť. 
BURY (6m), pocho- 
vať. 
BUSH (buš), kriak. 
BUSHEL (&«i/),bušel, 

miera. 
BUSHY (buši), kria- 

kovitý. By^word (biči J), za- 
(bizncs), BUSIED 
ujatý. 

BUSINESS 

obchod. 
BUST (bast), poprsie. 
BUSY (bid), zaujatý. 
BUT (bat), ale. 

BUTCHER (butcer), 
mäsiar. 

BUTLER (batter), 

plnič fliaš. 
BUTTER (batr), 

maslo. 
BUTTERFLY 

(batr f la j), motýl. 

BUTTERMILK 

(batr milk) . cmar. 

BUTTON (batn), 

gombík. 
BUY (báj), kúpiť. 
BY (báj), pri, u. 
BY-LAW (ba j l ó), 

pravidlo. 
BYSTANDER 

(bajstcndcr), prítom- 
ný, divák. 
BY-STREET 

(báj-strít), bočná 

ulica. 
BY-WORD (báj-vord), 

príslovie. Cab CAB (kheb), koč. 
CABBAGE (khebidz), 

kapusta. 
CABIN (khebin), 

komora, kajtita. 
CABINET (khebinet), 

CABINET (khebinet), 

vládna rada. 
CABLE (khejbl), lano. 
CABUSE (khebus), 

kuchyňa. 
CACAO (khekejo, 

k oko), kakao. 
CACTUS (khektas), 

kaktus. 
CADET (kltedet), 

kadet, vojačok. 
CAG (kite g), malý sú- 
dok, béčka. 
CAGE (khejdž), 

klietka. 
CAKE (kltejk), koláč. 
CALAMITY 

( kite) 'entity ) , nehoda. 
CALAMUS 

(khelemas), trsť, rá- 

koš. 

CALCULATE 

(khelkjulejt), počítať. 52 Campaign 

CALCULATION 

(khelkjulejsn), počí- 
tanie. 

CALDRON 

(kheldron), kotol. 

CALENDAR 

(kh el end r) , kalendár. 

CALF (kháf), tela. 

CALIBER (khelibr), 
kaliber. 

CALIBRE (khelibr), 
j akosť. 

C ALICE (khalis), 
kalich. 

CALICO (kheliko), 
kaliko. 

CALL (khal), volať. 

CALLID (klxelid), 
lstivý. 

CALM (kltám), tichý. 

CALUMNIATE 

(khahimniejt ) , hano- 
biť. 

CALVE (kháv), oteliť. 

CALVINIST 

(khelvinist), kalvín. 

CAMEL (khemel), 
ťava. 

CAMP (khemp), tábor. 

CAMPAIGN 

(khempejn) , ťaženie, 
boj. Camphor 

CAMPHOR 

(khemfr), kamfor. 
CAN (khen), konva, 

môct. 
CANAL (khenel), ka- 
nál. 
CANARY (khenejri), 

kanálik. 
CANCEL (khensl), 

zrušiť. 
CANCER (khensr), 

rak (choroba). 
CANDIDATE 

(khendydejt) , čaka- 

nec. 
CANDLE (khendl), 

svieca. 
CANE (khejn), trstina. 
CANDY (khendy), cu- 

kroviny. 
CANINE (khenajn), 

psí. 
CANKER (khenkr), 

rak (na strome). 
CANNIBAL 

(khenvbl) , ľudožrút. 

CANNON (khenon), 

delo. 
CANNONADE 

(khcnanejd), streľba 

z diel. 
CANOPY (khenopi), 

nebesia. 53_ Caprice 

CANOE (khenti), čln. 
CANONIZE 

{khcnonaj.z), vyhlásiť 

za s 
CANTEEN (khentýn), 

vojenská krčma. 
CANTON (khenton), 

okres 
CANVAS (khenves), 

kanafas. 
CANVASS (khenves), 

prehliadať. 
CAP (khep), ciapk 
CAPABLE (khejpebl); 

schopný. 
CAPACITY 

(khepesify), obnáska. 

objem. 
CAPE (khfjp), 

kéb, plášť. 
CAPITAL (khepitl), 

kapitál, hlavný, hlav- 
né mesto. 
CAPITALIST 

(khepitalist) , boháč. 
CAPITOL (khepitl), 

vládna budova. 
CAPITULATE 

(khe pit júle jt)> poddať 

sa. 
CAPRICE (khepHs), 

samovoľnosť. Captain 

CAPTAIN (kheptn), 

kapitán. 
CAPTIV {kheptiv), 

zajatec. 
CAR {khár), kára, voz. 
CARABINE 

{kherebajn), karabín. 
CARAT {kheret), karat 

(4 gniny). 
CARAVAN 

{khereven) , karavána." 
CARBON {kharbn), 

drevené uhlie. 
CARCASS {khárkas), 

mŕtvola. 
CARD {khárd), karta. 
CARDINAL 

{khardynl) , kardinál. 
CARE {khér), starať sa, 

opatrnosť. 
CAREER (kherír), 

dráha života. 
CARGO {khár go), 

náklad. 
CARICATURE 

(kherikéčr) , smiešny 

obraz. 
CARNAGE 

{khárnydz), krvepre- 

latie. 
CARNATION 

(khamejšn), karafiát. 
CARP (khárp), kapor. 54 Castle 

CARPENTER 

(khárpentr), tesár. 

CARPENTRY 

( khárpentri) , tesár- 
stvo. 

CARPET {khár pet), 
koberec. 

CARRIER {khericr), 
nosič. 

CARROT {kherot), 
mrkva. 

CARRY (kheri), niesť. 

CART {khárt), voz. 

CARTRIDGE 

{khártňdz), náboj. 

CARVE {khárv), vyre- 
závať. 

CARVING 
( khárving) , vyrezáva- 
nie. 

CASE {khejz), prípad, 
bedna. 

CASH {kheš), hotové 
peniaze, zameniť. 

CASHIER {khešír), 
pokladník. 

CASMERE {khesmír), 
kažmír. 

CASK {khäsk), sud. 

CAST {khäst), hodiť. 

CASTLE {khestl), 
kaštieľ. Castrate 

CASTRATE 

(khestrejt) , rymnišiť. 

CAT (khet), mačka. 
CATALOGUE 

(khetelóg), soznam. 
CATARACT 

(kheterekt), vodopád. 
CATARRH (khetár), 

katar, nátka. 
CATASTROPHE 

{khet e str oň), pohro- 
ma. 
CATCH (kheč), chytiť. 
CATCHUP (kite cap), 

šťava z paráda j ek. 
CATECHISM 

(khetekhyzm), kate- 

kismus. 
CATERPILLAR 

( khetrpilr) , húsenica. 
CATFISH (kkeiňsh), 

brika (ryba). 

CATHEDRAL 

( khetýdrel) , biskup- 
ský kostol. 

CATHOLIC 

( khetolik ) , katolícky. 

CATTLE (khetl), do- 
bytok. 

CAULIFLOWER 
(kháliflaur) , karfiol. 

CAUSE (kház), príčina 55 Central 

CAUTION (khášn), 

opatrnost 
CAVALRY (khevlri), 

jazdectvo. 
CAVE (khejv), 

jaskyňa. 
CEASE (sĺz), prestať. 
CEDAR (sídr), cedra. 
CELEBRATE 

(selebrejt), sláviť. 
CELEBRATION 

(selebrejsn) , slávnosť. 
CELERY (seleri), 

celer. 
CELL (sel), komôrka, 

cela. 
CELLAR (selr), piv- 
nica. 
CEMENT (sitnent), 

ciment. 
CEMETERY 

(sem e téri) , hrobitov. 
CENSOR íscnsr), po- 

sudzovateľ. 
CENSURE (senšur), 

pohanenie. 
CENSUS (seiisas), 

sčítanie ľudu. 
CENTER (sentr), stre- 

dok. 
CENTRAL (sentrel), 

ústredný. Certain 

CERTAIN (sôrtn), 

istý. 
CERTAINLY 

{sôrtnly), zaiste. 

CERTIFICATE 

{sertyfikejt), dosved- 
čenie. 

CERTIFY (sôrtifáj), 
svedčiť. 

CESS {ses), vyhadzo- 
vanie dane. 

CHAIN {c e j n), 
retiazka. 

CHAIR {čejr), stolok. 

CHAIRMAN 

(Jérmen), predseda. 

CHALICE {celts), 
kalich. 

CHALK {c ók), krieda. 

CHAMBER {čembr), 
izba. 

CHAMBERLAIN 

( c em b rlejn ) , komor- 
ník. 

CHAMPAGNE 

{sempejn), šampan- 
ské víno. 

CHAMPION 

( čempien), predák. 

CHANCE (c ens), prí- 
ležitosť. 

CHANGE {čejndž), 
zmena, DremeniL 56 Chemist 

CHANNEL {cení), 

kanál. 
CHAOS {khejos), 

zmätok. 
CHAP {cep, cap), 

chasen, puklina. 
CHAPEL {capl), 

kaplnka. 
CHARACTER 

(kherektr), povaha, 
CHARGE {čárda), 

útočiť, počítať. 
CHARGER {cárdzr) 

žalobník. 
CHARITY {Čarity), 

dobročinnosť. 
CHARM {čárm), 

kúzlo. 
CHARTER {čártr), 

vvsada. 
CHASE {čejs), hnať. 
CHASTE {cejst), čistý. 
CHAT (cet), zhovárať 

sa. 
CHEAP {cíp), lacný. 
CHEAT {cit), oklamať. 
CHECK {ček), ček, po- 
ukážka, zastaviť. 
CHEEK {čík), líco. 
CHEER {čír), veseliť. 
CHEESE {číz), syr. 
CHEMIST khemist), 

lučebník. Cherry 57 Circumstance 


CHERRY (Čcri), 
čerešňa. 

CHESS (čes), šach. 

CHEST (čest), prsia. 

CHESTNUT 

(čestnat), gaštan. 

CHEW (čú), močka, 
žuvať. 

CHICKEN (čikn), 
kura. 

CHIEF (číf), náčelník. 

CHILD (čajld), dieťa. 

CHILL («/), chladný, 
chladiť. 

CHIMNEY (čimny), 
komin. 

CHIN (čin), brada. 

CHINA (čajnä), por- 
celán. 

CHIP (čip), trieska, 
odkrajok. 

CHISEL (čísi), dláto. 

CHOICE (čójs), vvber. 

CHOKE (čók), škrtiť. 

CHOLERA (khalerä), 
cholera. 

CHOOSE (Ms), voliť. 

CHOP (čap), sekať. 

CHORD (khórd), stru- 
na, špagát. 

CHORUS (khóras), 
sbor. 

CHRIST (krajší), Kristus. 
CHRISTIAN 

(kriščien), kresťan. 
CHRISTMAS 

(krismäs), vianoce. 
CHRONIC (kranyk), 

dlho trvajúci. 
CHURCH (čôrč), 

kostol. 
CIDER (sajdr), jablčné 

vino. 
CIGAR (sigár), 

cigara. 
CINDER (sindr), 

opalky. 
CINNAMON 

(sine, nan), škorica. 
CIPHER (saj f r), 

ČisllCeL 

CIRCLE (sôrkl), kruh. 
CIRCUIT (sorkit), 

obvod. 
CIRCUATION 

(sôrkjuešn), obcho- 

denie. 
CIRCULATION 

(sôľkjitlejšn), obeh. 
CIRCUMCISE 

(sôrkamsajz) , obré- 

Zít 

CIRCUMSTANCE 
(sôrkhotnstens) , okol- 
nosť. Circus 58 

CIRCUS (sorkhas), 
cirkus 

CITADEL (sitedl), 
pevnostná budova. 

CITATION (sajte jsn), 
povolanie. 

CITE (sajt), uviesť, po- 
zvať. 

CITIZEN (sityzn), 
občan. 

CITY (sit y), mesto. 

CIVIC (sivik), mešťan- 
ský. 

CIVIL (sivil), občian- 
sky. 

CIVILIZE (sivilajz), 
vzdelávať. 

CLAIM (klejm), poža- 
dovať, požiadavka. 

CLANG (kleng), zvuk. 

CLAP (klep), \\^oL 

CLARET (kleret), 
červené vino. 

CLASH (kles), sraziť 
sa, srážka. 

CLASP (klesp), kapoc 
sponka. 

CLASS (klas), trieda. 

CLAUS (kite), odsek. 

CLAY (klej), hlina. 

CLEAN (klin), čistý. 

CLEAR (klír), jasný. clothes CLEAVER (klím), 

.sekera, sekáč. 
CLEFT (kief t), štrbina, 

kľúč, notv. 
CLERGY (klôrdzi), 

kňažstvo. 
CLERK (klôrk), 

pomocník, pisár. 
CLEVER (klevr), 

obratný. 
CLEW (klú), 

stopa, klbko. 
CLIENT (klajent), 

sverenec. 
CLIFF (klif), skala. 
CLIMATE (klajmet), 

podnebie. 
CLIMB (klajm), 

driapať sa, liezť. 
CLINCH (kline), obla- 
piť. 
CLING (Jfe«n£),túliťsa. 
CLOAK (klók), plášť. 
CLOCK (klak), hodiny. 
CLOSE (klóz), 

zavrený, zavreť. 
CLOSET (klazet), 

komôrka. 
CLOTH (Hath), súk- 
no, plátno. 
CLOTHES (klóz), 

šaty. Clothing 

CLOTHING 

(klódhing), odev. 
CLOUD (klaiid), mrá- 

CLOVER (klóvr), ďa- 
telina. 

CLOWN (klaun), pa- 
jác. 

CLUB (*/a6), 
drúk, klub. 

CLUMSY (klamzi), 
nemotorný. 

CLUTCH '(klač), 
stísknuť. 

COAL (khól), uhlie. 

COARSE (khórz), 
surový. 

COAST (khóst), 
morské pobrežie. 

COAT (khót), kabát. 

COCK (khak), kohút. 

COERCE (khórs), do- 
nútiť. 

COFFEE (khaíi), káva. 

COFFIN (khafin), trú- 
na, rakev. 

COGNITION 

( kagnyšn ) , poznanie. 

COIL (khójl), točiť, 

COIN (khójn), raziť 

peniaze. 
COKE (Hiófc), koks. 59 Combine 

COLD (MOW), stude- 
ný, zima. 

COLIC (khalik), žalúd- 
kové bôle. 

COLLAPSE 

(kholeps), klesnúť. 

COLLAR (khalr), 
golier. 

COLLECT (kholekt), 
sbierať. 

COLLECTION 
(kholekšn), sbierka. 

COLLEGE (khalidž), 
vvššia škola. 

COLLIDE (k hala j J), 

SľcLZlt 

COLONY (khalony), 

OS3.fi 3. 

COLOR ( khalr), barva. 

COLOSSAL 

(kholasl), ohromný. 
COLT {khólt), žriebä. 
COLUMN (khalam), 

stĺpec. 
COMB (khóm), hrebeň, 

česať. 
COMBAT (khambet), 

spor, bojovať. 
COMBINATION 

(khambinejšn) , sesta 

venie. 
COMBINE 

(khambajn), spojenie Come 60 

COME (kham), prísť. 

COMFORT 

(khamfort), pohodlie. 

COMMAND 

(khománd), veliť, ve- 
lenie. 

COMMANDER 

(khomänder) , veliteľ. 

COMMENCE 

(khomens), započať. 

COMMERCE 

(khamers), obchod. 

COMMISSION 

( khomisn) , príkaz, po- 
veriť. 

COMMIT (khomit), 
spáchať, odovzdať. 

COMMITTEE 

(khomitý), výbor. 
COMMON (khamn), 

obecný. 
COMMONWEALTH 

( khamnvelth) , štát, 

obec. 
COMMUNE (kam jún), 

radiť sa, sdelovať. 
COMMUNICATION 

( k ham j 11 nik ejsn ) , ob- 

covanie, prijmanie. 
COMMUNITY 

( kham j unity ) , obec. Complex 

COMPANY 

(khampny), spoloč- 
nosť. 

COMPARE 

(khompér), porovnať. 

COMPARISON 

(khomperizn), porov- 
nanie. 
COMPARTMENT 

(khampártment) , 

trieda. 
COMPASS (khampes), 

kompas, zahrnúť. 
COMPATRIOT 

(khompätriot), spolu- 

vlastenec. 
COMPEL (khampľ;, 

nútiť. 
COMPENSATION 

(khampenzejm) , ná- 
hrada. 
COMPLAIN 

(khomplejn), sťažovať 

sa. 
COMPLAINT 

(khomplejnt), žaloba. 

COMPLETE 
(khomplít), celý, 
úplný. 

COMPLEX 

(khompleks) , složitý. Complexion 63 Cond COMPLEXION 

(khanipleksn), 'pleť, 

barva tvary. 
COMPLIANCE 

{khomplajens), po- 

voľnosť. 
COMPLICATION 

(khomplikejšn), za- 
pletenie. 
COMPLIMENT 

(khampliment) , po 

klona. 
COMPLOT 

(khamplat), spiknutie. 
COMPLY (khomplaj), 

svoliť. 
COMPOSE 

{khompóz), skladať. 
COMPOSITOR 

(khompasitr) , sadzač. 
COMPOUND 

(khampamid), složiť. 
COMPRESS 

(khompres), stlačiť. 
COMPROMISE 

(khampromajz) , vy- 
rovnanie. 
COMPTROLLER 

(kontrolr}, účtovník. 
COMPULSION 

(khompalšn), nútenie. 
COMRADE 

(khamred), kamarád. su- su- CONCEAL (khon. 
kryť. 

CONCEIVE 

(khonsív), porozumel 
CONCENTRATE 

(khonsentrejt) , 

stredii. 
CONCENTRATION 

(khomcntrcjhi) , 

strednenie. 
CONCEPTION 

(khonsepsn), počatie, 

nápad. 
CONCERN 

(khonsoni), podnik. 
CONCESSION 

(khoiiscšn) , ústupok. 
CONCILIATE 

(khonsiliejt) , smierif. 
CONCLUDE 

(khonklňd), súdiť. 
CONCORD 

(khankord), svornosť. 
CONDEMN 

(khoudem). zatratiť. 
CONDITION 

(khondysn), podmien- 
ka, stav. 
CONDENSE 

(khondens), zhustiť. 
CONDUCT 

(khmidakt), vedenie, 

chovanie sa. Confect 62 Conscience CONFECT 


CONFUSE 


{khanfekt) , cukrovi- 


{khonf ]iiz) , pomiasť. 


ny. 


CONFUSED 


CONFEDERATE 


{khonf juzd), zmätený 


{khonf ederet) , spo- 


CONFUSION 


jený. 


{khonf -jnzn), zmätok. 


CONFERENCE 


CONGESTION 


{khonf evens), porada. 


( khondžescn ) , nahro- 


CONFESS {khonf es), 


madenie krve. 


vyznať. 


CONGRATULATE 


CONFESSION 


{khongretjulejt), 


{khonf esn), spoveď. 


blahopriať. 


CONFIDENCE 


CONGREGATE 


( khanfidens) , dôvera. 


{khongregejt) , shro- 


CONFIDENT 


maždiť. 


(khanňdent), istý, dô- 


CONGREGATION 


verivv. 


{khangregejšn), shro- 


CONFÍRM 


maždenie, farnosť. 


{khonf orm), potvrdiť. 


CONGRESS 


CONFIRMATION 


{khangres), snem, 


(khonfirmejšn), bir- 


shromaždenie. 


movanie. 


CONJECTURE 


CONFISCATE 


( khondzekcr) , dom- 


(khanňskejt), shabať. 


nievať sa. 


CONFLICT 


CONNECT {khonekt), 


{khonf likt) , zápas, 


spojovať. 


zápasiť. 


CONNECTION 


CONFOUND 


{khoneksn), spojenie. 


{khonf aund), popliesť. 


CONQUER (khánkr), 


CONFRONT 


podmaniť. 


{khonf 1 ant)), postaviť 


CONSCIENCE 


voči. 


{khansens), svedomie. Conscious 63 Construction CONSCIOUS 

(khanšaz), povedomý. 

CONSECRATE 

(khansekrcjt) , zasvä- 
tiť. 

CONSECUTIVE 
(khansekjutiv), nasle- 
dujúci. 

CONSENT (khonsent), 
súhlas, privoliť. 

COSEQUENCE 

( khansekvens) , násle- 
dok. 

COSEQUENTLY 
( khansikvetly) , nasle- 
dovne. 

CONSERVATIVE 
( khonsorvetyv) , za- 
chováci. 

CONSERVE 

(khonsôrv), zachovať. 

CONSIDER 

(khonsidr), uvažovať. 

CONSIDERABLE 
(khonsiderejbl), znač- 
ný. 

CONSIDERATION 
( khonsiderejsn ) , uvá- 
ženie. 

CONSIGN (khonsajn), 
odovzdať, sveriť. 

CONSIGNEE (khoiisajný), jedna- 

teľ. 
CONSIST (khonsist), 

pozostávať. 
CONSOLE (khonsól), 

tešiť. 

CONSOLIDATE 

(khonsalidcjt), sjed- 
notiť. 

CONSPICUOUS 

(khonspikjues), zrej- 
mý. 

CONSPIRACY 

(khonspircsi), sprisa- 
hanie. 

CONSPIRE 

(khonspajr) , sprisa- 
hať sa. 

CONSTABLE 

(khanstcbl), policajný 
sluha. 

CONSTANT 

(khanstcnt), stálv. 

CONSTERNATION 
(khonstemcjsn), ľak- 
nutie. 

CONSTITUTION 
(khanstxtúsn), ústava. 

CONSTRUCT 

(khonstrakf) , sostaviť. 

CONSTRUCTION 
(khonstrakšn), sosta- 
venie. Consul 6 4 Convene CONSUL (khansol), 


CONTRABAND 


konsul. 


(khantrebend), zaká- 


CONSULT (khansalt), 


zaný. 


radiť sa. 


CONTRACT 


CONSULTATION 


(khantrekt) , smluva, 


(khonsaitejšn), po- 


stiahnuť. 


rada. 


CONTRACTED 


CONSUMER 


( khantrekt e d) , stiah- 


(khonsumer) , spotre- 


nutý. 


bovateľ. 


CONTRACTOR 


CONSUMPTION 


{khantrekt or) , kon- 


(khonsampsn) , sucho- 


traktor. 


tinv. 


CONTRADICT 


CONTACT 


(khantredykt), proti- 


(khantekt), styk, do- 


rečiť. 


tknutie. 


CONTRARY 


CONTAGIOUS 


( khautreri) , protivný. 


(khontejdzes), nákaz- 


CONTRIBUTE 


livý. 


(khontribjut) , pri- 


CONTAIN (khmtejn), 


spievať. 


obsahovať. 


CONTRIBUTION 


CONTEND 


( khontribjusn ) , prí- 


(khon tend ) , zápasiť. 


spevok. 


CONTENT (khontent), 


CONTROL 


uspokojiť. 


(khonťról), dohliadať, 


CONTEST (khantest), 


dozor. 


spor, boj. 


CON TRO VERSE 


CONTINENT 


( khantroverz) , spor. 


(khantynent), pev- 


CONTUSION 


nina. 


(khontúžn), pohmož- 


CONTINUE 


denie. 


(khontynjti), pokra- 


CONVENE (khonvin), 


čovať. 


shromaždiť. Convenience 65 Correction CONVENIENCE 


COPY (khapi), odpis, 


(khonviniens), poho- 


odtisk. 


dlie. 


CORD {khórd), povrá- 


CONVENT 


zok. 


(khanvcnt), kláštor. 


CORDIAL (khórdycl), 


CONVERSE 


liehovina, srdečný. 


(khonv'orz) , rozprá- 


CORK (khork), zátka, 


vať sa. 


špunt. 


CONVERSATION 


CORKSCREW 


( khonversejsn ) , roz- 


(khórkskrú) . vyťaho- 


mluva. 


vák. 


CONVERT 


CORN (khórn), zrno, 


(khanvort) , obráte- 


kukurica. 


nec. 


CORNER (khórnr), 


CONVICT (khanvikt), 


roh, uhel. 


odsúdenec, usvedčiť. 


CORNET (khórnet), 


CONVINCE 


trúba, praporečník. 


(khonvins) , presved- 


CORNICE (khórnys), 


čiť. 


parkan. 


CONVOY (khonvoj), 


CORONATION 


sprievod. 


(khoronejšn) , koru- 


CONVULSION 


novanie. 


(khonz'alsn), kŕče. 


CORONER (kharonr), 


COOK (khuk), kuchár. 


ohliadač mŕtvol. 


COOL (khúl), chladný. 


CORPORATION 


COOPER (khúpr), 


(khórporejšn), spolok 


bednár. 


CORPSE (khórps), 


CO-OPERATE 


mŕtvola. 


(khoaperejt), spolu 


CORRECT (khorekt) 


pracovať. 


správny. 


COPE (khóp), zápasiť. 


CORRECTION 


COPPER (khapr), med. 


(klwľclcšn), oprava, Correspond 

CORRESPOND 

(kharespand) , shod- 
núť sa, dopisovať. 

CORRUPT (khorapt), 
zkazenv 

CORSET* (khórset), 
šnorovačka. 

COSMOPOLITE 

(khozmapolajt), sve- 
toobčan. 

COST (khost), cena, 
stáť. 

COSTUME 

(khost jnm), móda. 

COTTAGE (khatydz), 
chalupa. 

COTTON (khatn), ba- 
vlna. 

COUGH (kháf), kašeľ, 
kašlať. 

COULD (khnd), mohol. 

COUNCIL (khansil), 
rada. 

COUNT (khaunt), po- 
čítať, gróf. 

COUNTER (khántr), 
proti, dlhý stôl. 

COUNTERFEIT 

( khántr f it) , padelať. 

COUNTING 

(khaunting) , počítači. 

COUNTRY (khantri), 
vonkov, kraj. 66 Crane 

COUNTRYMAN 

(khantňmen) , krajan. 

COUNTY (khánty), 
okres, stolica. 

COUPLE (khapl), pár. 

COURAGE (khoridš), 
kuráž, odvaha. 

COURSE (khórz), beh, 
dráha, chodiť. 

COURTESY 

(khôrtesi), zdvorilosť. 

COURTMARTIAL 
( khórtmársl ) , voj en- 
ský súd. 

COUSIN (khazn), bra- 
tánok, sestrenica. 

COVER (khavr), pri- 
kryť, pokrývka. 

COW (khan), krava. 

COWARD (khaurd), 
zbabelec. 

COZY ( khózi) , poho- 
dlný. 

CRAB (kreb), rak. 

CRACK (kre k), prask- 
núť, puklina. 

CRADLE (kre j dl), ko- 
líska. 

CRAFT (kräft), reme- 
slo. 

CRAMP (kremp), krč. 

CRANE (kre pi), vyťa- 
hovadlo. Crank 

CRANK (krenk), kľuč- 
ka, odvážny. 

CRASH (kreš), pras- 
kať. 

CRAVE (krejv), bažiť. 

CRAVEN (krejven), 
zbabelý. 

CRAVAT (krevet), ná- 
krctiík 

CRAWL (kral), lies^ ? . 

CRAZY (krejzi), bláz- 
nivý. 

CREAM (krím), smo- 
tana. 

CREATE 

(kriejt), stvoriť. 

CREATION 

( kriejšn) , stvorenie. 

CREATOR 

( kriejtr) , stvoriteľ. 

CREATURE 

(kricbr), tvor. 

CREDIT (kredyt), 
úver, dať na úver. 

CREDITOR 

(kredytr), veriteľ. 

CREEK (krík), potok. 

CREEP (kríp), liezť. 

CREMATION 

( krimejšn ) , spálenie. 

CREOLE (kriól), mie- 
šanec. 67 Crowd 

CRESCENT (kre sent), 

polmesiac. 
CREST 

(kre st), chochol. 
CREW (krú), lodné 

mužstvo. 
CRIER 

(krájr), kriklúň. 
CRIME (krajm), 

zločin. 
CRIMINAL 

(kriminl), zločinný. 
CRIPPLE (kripl), 

mrzák, zmrzačiť. 
CRISIS (kra j si s), roz* 

hoda. 
CRITIC (krityk), po- 

sudzovateľ. 
CROCKERY 

(krakeri), hlinené ná- 
doby. 
CROOKED (kruked), 

krivý. 
CROP (krap), žatva. 
CROSS (kras), kríž, 

krížový. 
CROSSING (krasing), 

križovačka. 
CROUP (kru p), záškrt, 

kašeľ. 
CROW (kró), vrana. 
CROWD (kraud), dav, 

množstvo ľudu. Crown 

CROWN (kraun), ko- 
róna. 
CRUCIFIX (krusUiks), 

umučenie. 
CRUCIFY (krusifaj), 

ukrižovať. 
CRUDE (krúd), 

surový. 
CRUEL (krúel), 

ukrutný. 
CRUELTY (krúelŕy), 

ukrutnosť. 
CRUISER (krúzr), 

križiak 
CRUSH '(kras), uderiť, 

zdlávif. 
CRUTCH (krac), 

berla. 
CRY {kraj), plakať, 

plač, krik. 
CRYSTAL (kristl), 

kryštál. 
CUB (khab), mladé, 

stena 
CUBIC (kjubik), ku- 
bický. 
CUCKOO (khiik ú), ku- 

kačka. 
CUCUMBER 

{k j ak umb r), uharka, 

ogurek. 
CUFF (kaf), manžeta, 

udreť. 68 Curse 

CULTIVATE 

(khaltizejť) , vzdelá- 
vať. 
CULTIVATION 

{khaltiľcjhi) , pesto- 
vanie. 
CULTIVATOR 

(kJialŕk'CJtr) , roľník. 
CULTURE {khalcur), 

vzdelávanie. 
CUMBER (khamber), 

tiažiť. 
CUNNING (kaning), 

lstivý. 
CUP (khap), šálka. 
CURABLE (kjurébl), 

vvliečitelný. 
CURATOR (kjurejtr), 

kurátor, rozkazováč. 
CURE (kjur), liečenie, 

liečiť. 
CURIOUS {kjurias), 

zvedavý. 
CURLY (khôrly), ka- 

deravý. 
CURRENCY 

(kharensi), bežná 

cena. 
CURRENT (kharnt), 

bežný. 
CURRIER (kharier), 

garbiar. 
CURSE (khors), klnut Cursed 

CURSED (khôrst), 

preklatý. 
CURTAIN (khortn), 

opona. 
CURVE (khôrv), kri- 
vý, otáčka. 
CUSHION (khusn), 

vankúš. 
CUSTODY 

( khastody ) , ochrana, 

väzenie. 
CUSTOM (khastom), 

zvyk, clo. 
CUSTOMER 

(khastomr) ,odkupník. 
CUT (khat), rezať, rez, 
CUTLER (khatler), 

nožiar. 
CUTLET (khatlet), 

smitka mäsa-. 
CUTTING (khating), 

rezanie. 
CYLINDER (silindr), 

valec. 
CYMBAL (simbl), 

cimbal. 
CYNIC (sinyk)] 

kúsavý. 
CYPRESS (sájpres), 

ciprus. 
CZAR (zár), cár. 
CZARINA (zarínä), 

cárovna. 69 Danger DAB (deb), udreť 

ľahko. 
DAD (ded), ded, dedo. 
DAGGER (degr), 

dýka. 
DAILY (dejly), denný. 
DAINTY (dejnty), 

voľný, chutný. 
DAIRY (dejri), mlie- 

kárňa. 
DAISY (cte/sŕ), sedmi- 

kráska. 
DALE (deji), údolie. 
DAM (d em), hrádza, 

samička. 
DAMAGE (demedz), 

škoda. 
DAMAGED 

(demedzd), poškode- 
ný. 
DAMN (de m), zatratil 
DAMP (d e m p), vlhký. 
DANCE (dens), tanec, 

tančiť. 
DANCER (densr), ta- 
nečník. 
DANDY (dendy), švi- 

hák. 
DANGER (dendzr), 

nebezpečie. Dare 70 DARE (der), opovážiť 

sa, smeť. 
DARING (déring), od- 
vážny. 
DARK (dark), tma. 
DARKEN (dárkn), za- 

tmiť. 
DARLING (darling), 

miláčok. 
DARN (dám), zašit, 

spravovať. 
DASH (des), uderiť, 

srážka. 
DASTARD (destrd), 

zbabelý . 
DATA (dejtä), udanie. 
DATE (dejt), datum. 
DAUGHTER (dátr), 

dcéra. 
DAWN (dán), svitať. 
DAY (dej), deň. 
DAZE (dejz), oslepiť. 
DEAD (ded), mrtvý. 
DEADLY (dedly), 

smrtelný. 
DEADNESS (de dnes), 

mrtvosť. 
DEAF (de f i dýf), 

hluchý. 
DEAFMUTE 

( de f m jut) , hluchone- 
mý. 
DEAL (dýl), deliť. December 

DEALER (dýlcr), ob- 
chodník. 

DEALING (dýling), 
jednanie, obchodova- 
nie. 

DEAN (dýn), dekan. 

DEAR (dýr), drahý, 
milý. 

DEATH (deth), smrť. 

DEBARK (dýbark), 
vystúpiť na zem. 

DEBATE (debejt), há- 
dať sa, rokovanie. 

DEBILITY (debility), 
slabosť. 

DEBIT (debit), dlh 

DEBRIS (debri), 
trosky. 

DEBT (det), dlžoba. 

DEBTOR (detr), dlž- 
ník. 

DECAMP (dykhemp), 
odísť z táboru. 

DECAY (dykhej), hny 
tie. 

DECEASE (dysís). 
umreť. 

DECEIT (dysít), klam, 

DECEIVE (dysív), 
klamať. 

DECEMBER 

(dysembr), december. Decent 

DECENT (dýsnt), 

slušný. 
DECIDE (dysajd), 

rozhodnúť sa. 
DECIMAL (desiml), 

desatinný. 
DECIMATE 

( d e šime j t), desiateho 

vziať. 
DECISION (dysisn), 

rozhodnutie. 
DECK (dek), kryť, pa- 

luba. 

DECLAIM (dyklejm), 
deklamovať, rečniť. 

DECLAMATION 
( deklemejsn ) , rečne- 
nie. 

DECLARATION 

( de klére j šn ) , prehlá- 
senie. 

DECLARE (dyklér), 
prehlásiť. 

DECLINE (deklajn), 
tajiť, skloňovať. 

DECORATE 

(dekorejt) , okrášliť. 

DECORATION 

(dekorejšn) , ozdobe- 
nie. 

DECREASE (dykríz), 
zmenšenie. 71 Defendant 

DECREE (dykri), roz- 
kaz 

dedícate 

(dedykejt), posvätiť. 
DEDICATION 

(dedykejšn), posviac 

ka. 
DEDUCT (dydakt), 

odtiahnuť. 
DEDUCTION 

(dydakšn), odtiahnu- 
tie. 
DEED (dýd), čin, zápis 

predaja. 
DEEM (dym), zdať sa, 

súdiť. 
DEEP (dýp), hlboký. 
DEER (dýr), srna. 
DEFAULT (dyfalt), 

vina, chybiť. 
DEFEAT^ (d y f it), po- 
raziť, porážka. 
DEFECT (dyfekt), 

chyba. 
DEFECTIVE 

(dyfektív) , poškode 

ný. 
DEFEND (dyfend), 

brániť. 
DEFENDANT 

(d y f end cut), obžalo 

vaný. Defense 

DEFENSE (dyfens) : 

obrana. 

DEFICIT (defisit), 
schodok (cbvbovanie.) 

DEFILE {dyfajl), prie- 
smyk, radom, znečis- 
tiť.' 

DEFINE (dyfajn), 
určiť. 

DEFINITE (definyt), 
určený. 

DEFORM (dyfórm), 
zpotvoriŕ. 

DEFRAUD (dyfrúd), 
oklamať. 

DEFRAY (dyfrej), vý- 
davky znášať. 

DEFY (dyfáj), vyzý- 
vať. 

DEGENERATE 

(dydženerejt) , odro- 
dilý, zvrhlý. 

DEGRADE 

(dygrejd), znížiť. 

DEGREE (dygrí), stu- 
peň. 

DEJECTED 

(dydzekted) , smutný. 

DELAY (dylej), meš- 
kanie. 

DELEGÁT (delegejt), 
delegát, vyslať. 72 Demagogue 

DELEGATION 
(delegejšn), posol- 
stvo. 

DELIBERATE 

(dyliberejt) , uvažo- 
vať. 

DELICACY 

(delikejsi), jemnosť, 
lahôdka. 

DELICATE (delikejt), 
jemný. 

DELICIOUS 

(delises), rozkošný. 

DELIGHT (d y h j t), 
radosť. 

DELIGHTFUL 

( dela jtf id) , radosti - 

plný. 
DELINQUENT 

( dylin kvent ) , zloči- 
nec. 
DELIRIUM 

( dyliriam ) , äialenost 
DELIVER (delivr), 

odovzdať. 
DELIVERY (deliveri), 

odovzdanie. 
DELUSION (dehíšn), 

klam. 
DEMAGOGUE 

( d em e gag ) , Istivý, 

politikár. Demand 73 Depth DEMAND (dymend), 


DENSE (dens), hustí 


požadovať. 


DENTAL (dental), 


DEMISE (dymajs), 


zubný. 


úmrtie. 


DENTIST (dentist), 


DEMOCRACY 


zubný lekár. 


( dymakresi) , ľn do- 


DENY (dynaj), zapie- 


vláda. 


rať. 


DEMOCRAT 


DEPART (dypart), 


( demokret) , demo- 


odobrať sa. 


krat. 


DEPARTMENT 


DEMOLISH 


(dypártment), odde- 


(dymalis), zboriť, roz- 


lenie. 


biť. 


DEPEND (dypend), 


DEMON (dýmori), zlý 


záviseť. 


duch. 


DEPLORE (dyplór), 


DEMONSTRATE 


oplakávať. 


( demonstrejt ) , doká- 


DEPORT (d y port), vy- 


zať. 


viesť. 


DEMONSTRATION 


DEPORTATION 


(demonstrejsn), doká- 


(dyportejšn), vyhnan- 


zanie, demonštrácia. 


stvo. 


DEMORALIZE 


DEPOSE (dypós), zo- 


( dymarelajz) , zne- 


sadli. 


mravniť. 


DEPOSIT (dypazit), 


DEMORALIZATION 


vklad. 


( dymarelizejsn ) , zne- 


DEPOT (dypó), skla- 


mravnenie. 


dište, nádražie. 


DENIAL (dynajel), 


DEPRESS (d y preš). 


poprenie. 


potlačiť. 


DENOUNCE 


DEPRIVE ((lyprajr), 


(denauns) , hroziť, za- 


zbaviť, olúpiť. 


tracovať. 


DEPTH (depth), hĺbka. Deputation 

DEPUTATION 

(depjutejšn), vysla- 
nectvo. 

DEPUTY (dcpjuty), 
námestník, pomocník. 

DERANGE (dyrejndš), 
v neporiadok uviesť. 

DEROGATE 

(derogejt), ujímať. 

DERRICK (derik), 
zdviháci stroj. 

DESCEND (dysend), 
sostúpiť, pochádzať 

DESCENT (dysent), 
klesanie. 

DESCRIBE 

(dyskrajb), opísať. 

DESCRIPTION 
(dyskripšn), opis. 

DESERT (dyzôrt), 
púšť, opustiť, ujsť. 

DESERVE (dyzôrv), 
zaslúžiť. 

DESIGN (dysajn), 
úmyseľ, kresliť. 

DESIGNATION 

( designe j šn ) , ustano- 
venie. 

DESIRE (dezajr), žia- 
dať, žiadosť. 

DESK {desk), písací 
stôl. 74 Detain 

DESPAIR (dyspcjr), 

zúfalosť, zúfať. 
DESPATCH (dyspeč), 

zpráva, vykonať. 
DESPERADO 

(desperejdo) , odváž- 
livec. 
DESPERATE 

(desperet), zúfalý. 
DESPOND (dyspand), 

málomyselniť. 
DESPONDENT 

(dyspandent) , malo- 

myselný. 
DESPITE (dyspajt), 

vzdor. 
DESPOTISM 

(despotyzrn), ľúbo- 

vláda. 
DESSERT (dezôrt), 

ovocná zákuska. 
DESTINATION 

(destynejsn), určenie, 

cieľ. 
DESTROY (dystrój), 

zničiť. 
DESTRUCTION 

( dystraksn ) , zničenie. 

záhuba. 
DETAIL (dytejl), po- 
drobnosť. 
DETAIN (dytejn), 

zdržovať. Detect 

DETECT (dytekt), od- 
haliť. 

DETECTION 

( dytekšn ) , odhalenie. 

DETENTION 

(dytensn) , zadržanie. 

DETERMINATE 
( dytôrminejt ) , určitý. 

DETERMINE 

(dytormajn), určiť. 

DETEST (dytest), 
hnusiť. 

DETONATE 

(detonejt), vvbúšiť. 

DETRACTION 

( dytrekšn ) , utrhanie. 

DEVASTATE 

(devestejt), zpustošiť. 

DEVELOP (dyvelop), 
rozvinúť. 

DEVICE (dyvajs), vý- 
mysel'. 

DEVIL (devl), čert 

DEVOTE (dyvót), od- 
dať sa, venovať. 

DEVOTION (dyvóšn), 
pobožnosť, oddanosť. 

DEW (dú), rosa. 

DIAL (dájl), ciferník. 

DIALECT (dajelekt), 
nárečie. 

DIAMETER 

(dajemitr) , priemer. 75 DUate 

DIAMOND 

(dajcmond), diamant. 
DIARRHEA 

(dajeriä), behačka. 
DICE (dajs), kockv. 
DICTATE (dyktejt), 

diktovať, napovedať. 
DICTATOR (dyktcjtr), 

neobmedzený panov- 
ník. 
DICTIONARY 

(dykšneri), slovník. 
DIE (dá j), zomreť. 
DIET (da jet), poriadok 

v jedení. 
DIFFER (dyfr), líšiť 

sa. 
DIFFERENCE 

(dyferens) , rozdiel'. 
DIFFERENT 

(dyf event), rozdielny. 
DIFFICULT 

(dyňklt), nesnadný. 
DIG (dyg)> kopať. 
DIGEST (dajdzest). 

tráviť, sborník. 
DIGGER (dygr), ko- 
páč. 
DIKE (dajk), priekopa, 

hrádza. 
DILATE (dajlejt),roz- 

tiahnu' Dilemma 

DILEMMA (dylemä), 

rozpakv. 
DILIGENT 

(dylidšnt), pilný. 
DILL (dyl), kôpor. 
DILUTE" (dylút), roz- 

riediť. 
DIME (dajm), desiat- 
nik (peniaz.) 
DIMENSION 

(dymensn), objem. 
DIMINISH (dyminyš), 

zmenšiť. 
DINE (dajn), obedovať. 
DINNER (dynr), obed. 
DIOCESE (dajosíz), 

biskupstvo. 
DIP (dyp), ponoriť. 
DIPHTHERIA 

(dyptvria), záškrt. 
DIPLOMA (dyplómä), 

diplom. 
DIPLOMATIC 

(dypíometyk), diplo- 
matický. 
DIRECT (dajrekt), 

rovný, viesť. 
DIRECTION 

(dyrekšn), smer. 
DIRECTOR (dyrektr), 

riaditeľ. 
DIRT (dôrt), špina. j6 Disband 

DIRTY (dorty), 
špinavý. 

DISABLE (dysejbi), 
neschopným učiniť. 

DISACKNOWLEDGE 
(dyseknálydž) t neu- 
znať. 

DISADVANTAGE 
(dysedventedz)y ujem, 
škoda. 

DISAD VENTURE 
(dysedvenčôr) , neho- 
da.' 

DISAFFECT 

{dysefekt) , znepoko- 
jiť 

DISAGREE (dysegrí), 
rôzniť. 

DISALLOW 

( dyselau ) , nedovoliť. 

DISAPPEAR 

(dysepír), zmiznúť. 

DISŠAPOINT 

(dysepojnt), zklamaf. 

DISARM (dysárm), 
odzbrojiť. 

DISARRANGE 

( d y ser en dš ) , zmiasť. 
DISASTER (dyzestr), 
nešťastie. 
/ DISBAND (dysbend), 
rozísť. Disbelief ; 

DISBELIEF 

(dxsbelíf), nevera. 

DISBELIEVE 

(dysbelív), neveriť. 

DISCHARGE 

(dysčardž) , vypustiť, 
vypáliť. 

DISCIPLINE 

(dysiplin), učenie, po- 
slušnosť. 

DISCLAIM 

(dysklejm), vzdať sa. 

DISCLOSE (dysklóz), 
odhaliť. 

DISCOLORED 

( dyskhalrd) , bezba- 
revný. 

DISCOMFORT 

(dyskhamfort) , trud. 

DISCONNECT 

(dyskhanekt), pretrh- 
núť. 

DISCONTENT 

{dyskhantent), nespo- 
kojnosť. 

DISCONTINUE 

( dyskontýnju ) , preru- 
šiť, zastaviť. 

DISCOUNT 

(dyskaunt), zrážka. 

DISCOURADGE 

(dyskharids) , odstra- 
šiť Disinfect 

DISCOURSE 

(dyskórs), rozmluva. 
DISCOVER 

(dxskhazr), objaviť. 
DISCREDIT 

(dyskredyt), neverit. 
DISCREET (dyskrit), 

mlčanlivý. 

DISCRIMINATE 

( dyskriminejt ) , roz- 
dieľ robiť. 

DISCUSS (dyskhas), 
uvažovať. 

DISEASE (dy&z) % cho- 
roba. 

DISEMBARK 

(dysembark), vystú- 
piť z lode. 

DISENGAGE 

(dysengejdš) , zbaviť. 

DISFIGURE 

{dysňgjur) y zpotvoriť. 

DISGRACE 

(dysgrejs), nečesť, 
znectiť. 

DISH (dyš), jedlo, 
misa. 

DISHONEST 

(dysanest), nepoctivý. 

DISINFECT 

(dysinfekt), zbaviť ná- 
kazy. Disjoint 

DISJOINT 

(dysdžojnt), vymknúť 
DISLIKE (dyslajk), 

neľúbiť. 
DISMANTLE 

(dysmentl), odstrojil 
DISMISS (dysmis), 

prepustiť. 
DISORDER (dysordr), 

neporiadok, choroba. 
DISPATCH (dyspeč), 

zvesť, poslať. 
DISPENSE (dyspens), 

osvobodenie. 
DISPENSARY 

( dyspenseri) , lekárňa 

pre chudobných. 
DISPERSE (dyspôrs), 

rozohnať. 
DISPLACE (dysplejs), 

preložiť. 
DISPLANT (dysplant), 

presadiť. 
DISPLAY (dysplej), 

ukážka, vyložiť. 
DISPOSE \dysp6z), 

riadiť. 
DISPROOF (dysprúf), 

vyvrátenie. 
DISPROVE {dysprúv), 

vyvrátiť. 
DISPUTE (dyspjut), 

'•por, dohadovať sa 78 Dire 

DISROBE (dysrób), 

zobliekať. 
DISSOLVE (dysoh), 

roztopiť. 

DISTANCE (dystens), 
dialka. 

DISTILLERY^ 

(dystileri), pálenie lie- 
hoviny, čistiť. 

DISTINCT (dystynkt), 
zrejmý. 

DISTINGUISH 

( dystingvis ) , rozo- 
znať. 

DISTRESS (dystres), 
rozpak, útraoy. 

DISTRIBUTE 

( dystribjuť) , rozdá- 
vať, deliť. • 

DISTRIBUTION 
( dystribjašn ) , rozdá- 
vam* e. 

DISTRICT (dystrikt), 
okres. 

DISTRUST (dystrast), 
nedôvera. 

DISTURB (dystorb), 
vyrušovať. 

DITCH (dyč), prieko- 
pa, jama. 

DIVE ( dajv) , sohnuť 
sa, pohrúžiť. Diver 

DIVER (dajvr), pono- 
rováč. 

DIVIDE (dyvajd), 
deliť. 

DIVINE (dyvajn), 
božský. 

DIVISION (divizn), 
oddiel'. 

DIVORCE (dyvors), 
rozvod, rozsobášiť. 

DIZZY (dysi), omrá- 
čený. 

DO (dú), činiť, robiť, 
konať. 

DOCK {dak), prístavi- 
šte. 

DOCTOR (daktr), le- 
kár. 

DOCTRINE (daktrin), 
náuka. 

DOCUMENT 

(dakjument), listina. 

DODGE (dads), vy- 
hnnť. 

DODGER (dadzr), kto 
sa vyhybá. 

DOG (dag), pes. 

DOGMA (dagmä), ná- 
uka viery. 

DOLL (dal), panna. 

DOLLAR (dair), dol- 
lar. 79 • Dower 

DOMAIN (dotnejn), 
panstvo. 

DOMESTIC 

(domestyk) , domáci. 

DOMINATE 

(daminejt), vládnuť. 

DOMINION 

(dominjen), vladár- 
stvo. 

DONATE (donejt), ve- 
novať. 

DONKEY (danky), 
osol. 

DOOM (dúm), osud, 
posúdiť. 

DOOR (dór), dvere. 

DOSE (dóz), dávka. 

DOT (d at), bod, bodať. 

DOUBLE (dabl), dvoj- 
násobný. 

DOUBT (daut), pochy- 
bovať. 

DOUBTFUL 

(dautful), pochybný. 

DOUBTLESS 

(dautles), bezpochyb- 
ný. 

DOUGH (dá), cesto. 

DOVE holub. 

A\\GER (davedzr), 
vdova. 

DOWER (daur), veno. Down £o Dungeon DOWN (daun), dolu, 

rovina. 
DOZEN (dasn), tucet. 
DRAFT (draft), smen- 

ka, prievan. 
DRAG (tfrro), vliecť. 
DRAGON (dregn), 

S3.rkfin 
DRAGOON (dregún), 

dragún (vojak). 
DRAIN (d re j n), cediť, 

vvsúšať. 
DRAMA (dráma), 

smutnohra. 
DRAW (d r á), kresliť, 

ťahať. 
DRAWER (dráer), 

kreslič, íiok, šupla. 
DRAWING (dráing), 

ťah, kreslenie. 
DREAD (d red), hrúza. 
DREAM (drím), sen, 

snívať. 
DRESS (dres), šaty. 
DRIFT (drift), prúd, 

hnať. 
DRILL (dril), vŕtať, 

cvičiť, neboziec. 
DRINK (drink), piť, 

nápoj. 
DRINKER (drinkr), 

pijak. 
DRIVE (drajv), hnať. DMWER (drajvr), po- 
honič. 
DROP (dra/>), kvapka. 
DROPSY (drapsi), 

vodnateľka. 
DRUG (drag), liek. 
DRUGGIST (dragist), 

lekárnik. 
DRUM (dram), bubeň. 
DRUNK (drank), 

opitý. 
DRUNKARD 

(drankrd) , korheľ. 
DRUNKEN (drankn), 

opitý. 
DRY (dráj), suchý, 

smädný. 
DRY GOODS 

(drajgudz), strižný 

tovar. 
DUCK (dak), kačka. 
DUE (dú), 

dlh, povinný. 
DUKE (dúk), knieža. 
DULL (dal), tupý, le- 
nivý. 
DULLNESS (dalnes), 

tuposť, hlúposť. 
DULY (didy), náležité. 
DUMB (dam), nemý. 
DUNG (dang), hnoj. 
DUNGEON (dandhi), 

žalár. Dunghill 

DUNGHILL 

(dan g hit) , hnoj ová 
kopa. 

DUPLICATE 

(duplikejt), odpis, 
dvojnásobný. 

DURABLE (durejbl), 
trvácny. 

DURING (during), po- 
čas, medzi tým. 

DUST (dast), prach. 

DUSTY (dasty), za- 
prášený. 

DUTCH (dač),holland- 
ský. 

DUTY (duty), povin- 
nosť, clo. 

DWARF (dvarf), 
trpaslík, pidimužík. 

DWELLING 

(dve ling), obydlie. 

DYE (dá j), barva, bar- 
viť. 

DYING (dájing), umie- 
rajúci. 

DYNAMITE 

(dajncmajt), dynamit. 
DYSENTERY 

(dysenteri), úplavica 

(nemoc). 
DYSPEPSY 

( dysfrepsi) , nezáživ- 

nosť. 8i Eclipse EACH (íc), každý. 

EAGER (ígr), žiados- 
tivý, náhly. 

EAGLE (ígl), orol. 

EAR (ír), ucho, klas. 

EARLY (orly), včasné. 

EARN (ô>h), vyrobiť. 

EARNINGS 

(ornings), výrobok. 

EARNEST (órnest), 
vážnv, horlivý. 

EARRING (ir'ing), ná- 
ušnica. 

EARTH (ôrth), zem. 

EARTHQUAKE 

(ôrthkvejk), zemetra- 
senie. 

EAST (íst), východ. 

EASTER (ísŕr), Veľká 
noc. 

EASY (L-/), 
ľahký, snadný. 

EAT (í/), jesť. 

EBONY (rfro/iv). ebe- 
nov' 1 drevo (cien 

ECCENTRIC 

(cksentrik), výstred- 
ný. 

ozvena. 
iklips), ZZr 

trnenie. Economic 82 ECONOMIC 

(ekhanamik), sporivý. 

ECONOMY 

(ekhanami), hospo- 
dárstvo, šetrnosť. 

EDGE (edš), kraj, roh, 
ostrie. 

EDGED (edzd), ostrý. 

EDGELESS (edžles), 
tupý. 

EDICT (edykt), naria- 
denie. 

EDIT (edyt), redigo- 
vať. 

EDITION (edyšn), vy- 
danie. 

EDITOR (edytr), re- 
daktor. 

EDUCATE {e duke] t), 
vzdelávať. 

EDUCATION 

(edukejsn), vzdela- 
nosť. 

EEL (íl), úhor (ryba). 

EFFECT (efekt), úči- 
nok, docieliť. 

EFFECTLESS 

( efektles) , bezvýsled- 
ný. 

EFFORT (efrt), pokus. 

EGG (eg), vajco. 

EGOTIST (ígotyst), 
sobec. Electricity 

EIGHT (e j í), osem. 

EIGHTEEN (ejtýn), 
osemnásť. 

EIGHTEENTH 

( ejtýnth), osemnásty. 

EIGHTH (ejth), ôsmy. 

EIGHTY (ejty), osem- 
desiat'. 

EITHER (ídhr lebo 
ajdlír), jeden lebo 
druhv, bár ktorý. 

EJECT (idSekt), vyha- 
dzovať. 

ELAPSE (Heps), uply- 
núť. 

ELASTIC (ilestyk), 
pružný. 

ELBOW (elbó), lakeť. 

ELDER (eldr), beza, 
starší. 

ELDEST (eldest), naj- 
starší. 

ELECT (elekť), zvoliť, 
zvolenec. 

ELECTION (elekhi), 
voľba. 

ELECTOR (éieklr), 
volič. 

ELECTRIC (elektrík), 
elektrika. 

ELECTRICITY 

( elektrisiiy ) , elektri- 
na. Elephant 

ELEPHANT (elefnt), 

slon. 
ELEVATE (elevejt), 

zvýšiť. 
ELEVATOR 

(elevejtr), zdviháč. 
ELEVEN (ilevn), je- 
denásť. 
ELEVENTH (ilevnt), 

jedenásty. 
ELIGIBLE 

( elidsibl ) , volitelný. 
ELIMINATE 

( eliminejt ) , odstrániť. 
ELISION (elizn), vy- 
pustenie, potlačenie. 
ELIXIR (eliksr), 

odvar. 
ELK (elk), los, jeleň. 
ELOGY (elodzi), chvá- 

loreč. 
ELOPE (elóp), ujsť. 
ELSE (els), iný, inak. 
ELUDE (ilúd), vyklz- 

nuť. 
EMBALE (embejl), 

zabaliť. 
EMBALM (embám), 

balzamovať. 
EMBARK (embark), 

vystúpiť na loď. 
EMBARRASS 

(emberes), do rozpa- 83 E'ii f>rcss kov uviesť. 
EMBASSADOR 

(embesedr), vyslanec 
EMBASSY (embesi) f 

vyslanectvo. 
EMBEZZLE (embed), 

zpreneveriť. 
EMBLAZE (emble;s) s 

rozplameniť. 
EMBLEM (emblem), 

odznak. 

EMBODY (embady), 

vteliť. 
EMBROIL (cmbrojl), 

pobúriť. 
EMERGE (cmôrdž), 

v vnoriť. 
EMIGRANT 

(emigrent), vysťaho- 
valec. 
EMINENCE . 

(eminens), výška. 
EMOTION (imóšn), 

pohnutie. 
EMPEROR (emper 

cisár. 
EMPIRE (empajr), 

ríša. 
EMPLOY (emploj) % 

zamestnávať. 

EMPRESS (empres), 
cisárovná. Empty 

EMPTY (emty), prázd- 
ny. 

ENABLE (enejbl), 
umožniť. 

ENCLOSED 

( inklózd ) , pripoj ený. 

ENCOUNTER 

(enkhauntr), srážka, 
biť sa. 

ENCOURAGE 

(enkftaredš) , posme- 

END (end), koniec. 

ENDANGER 

(endendzr) , znebezpe- 
čiť. 

ENDURE (endjur), 
trpeť. vystáť. 

ENEMY (enemi), ne- 
priateľ. 

ENERGETIC 

(enerdžetyk) rázny. 

ENERGY (enerdži), 
ráznosť. 

ENFORCE (enfors), 
vynútiť. 

ENGAGE (engcjdz), 
zasnúbiť, najať, biť sa. 

ENGAGEMENT 

( engejdžment) , za- 
snúbenie, bitka. 

ENGINE (endzin), pa- 
rostroj. 84 Enter 

ENGINEER 

(endzinír), strojník. 

ENGLAND (inglend), 
Anglicko. 

ENGLISH (ingliš), an- 
glický. 

ENGRAVE (engrejv), 
vyrezávať, ryť. 

ENGRAVING 

( cngrejzing) , rytina. 

ENJOY (endžój), poží- 
vať, tešiť sa. 

ENLARGE (enlárdz), 
zväčšiť. 

ENLIGHTEN 
(enlajtn), osvietiť. 

ENLIST (enlist), zapí- 
sať, zverbovať. 

ENORMOUS 

(enórmes), hrozný. 

ENOUGH (inaf), dosť. 

ENRICH (enrič), obo- 
hatiť. 

ENROLL (enrol), za- 
písať, naverbovať. 

ENSLAVE (enslejv), 
zotročiť. 

ENTANGLE 

(entengl), zapliesť 
ENTER (entr), vnísť, 
zaviesť. Entertain 85 ENTERTAIN 

(entrtejn), zabávať, 
hostiť. 

ENTERTAINMENT 
(entrtejnment) , hosti- 
na, zábava. 

ENTHUSIASM 

(enthjuziezm) , nad- 
šenie. 

ENTIRE (entájr), celý. 

ENTOMB (entum).po- 
chovať. 

ENTRANCE 
(entrens), vchod, 
vstup. 

ENTRY 0//ŕn), vchod. 

ENVELOPE 

(envelop), obálka. 

ENVELOP (envelop), 
zaobaliť. 

ENVY (*ww), závideť, 
závisť. 

EN WIDEN ( envajdn) , 

j rozšíriť. 

EPIDEMIC 

(epidemik), rozšírená 
nemoc. 

EPILEPSY (epilepsi), 
padúcnica. 

EQUAL (íkvl), rovna- 
ký, jednaký. 

EQUALIZE (ikvelajz), 
rovnať. Establish 

EQUATOR (ikvejtr), 
rovník. 

EQUIP (ekvip), vy- 
strojiť. 

EQUITABLE 

(ekvitcbl), spravodli- 
vý. 

ERA (érä), doba. 

ERASE (irejz), vyma- 
zať. 

ERE (ír), prv, pred. 

ERECT (irekt), pria- 
mv, postaviť. 

ERECTION (ireksn), 
postavenie. 

ERRAND (erend), po- 
sielka. 

ERUPTION (erapsn), 
výbuch, vyrážka, 

ESCAPE (eskejp), 
uchodiť, uniknúť. 

ESCORT (eskort), 
sprievod, sprevádz 

ESPECIAL (espesl), 
obzvláštny. 

ESSAY (esej), pokus. 

ESSENCE (esens), 
podstata, voňavka. 

ESSENTIAL (esensl), 
podstatný. 

ESTABLISH 

(cstcbliš). zariadiť. Establisher 

ESTABLISHER 

( esteblisr) , zaklada- 
teľ. 

ESTATE (estejt), ma- 
jetok. 

ESTEEM (estým), vá- 
žiť, ctiť. 

ESTIMATE 

(estymejt), ceniť. 

ETCH (eč), rásiť, ry- 
sovať. 

ETERNAL (eťôml), 
večný. 

EUROPEAN 

( júropijen ) , Europ- 
ean, európsky. 

EVACUATE 

( evekjuet) , vyprázd- 
niť. 

EVADE (eve j d), vy- 
hnúť. 

EVE (ív), večer. 

EVEN (ívn), rovný, 
práve, aj keď. 

EVENING (ívning), 
večer. 

EVENT (ívent), prí- 
pad, udalosť. 

EVER (evr) y vždy, nie- 
kedy. 

EVERY (evri), každý. 

EVIDENCE 

(evidens), dôkaz. 86 Exception 

EVIL (ívl), zlo, planý. 

EVOLUTION 
(evolúhi) , rozvoj. 

E WE (ju), ovca. 

EXACT (egzekt), vy- 
máhať, celkom taký. 

EXAGGERATION 
( egzedzerejšn ) , pre- 
hnanie, zväčšovanie. 

EXAM EN (egzejmen), 
zkúška. 

EXAMINATION 
( egzeminejsn ) , zkúš- 
ka, vyšetrovanie. 

EXAMINE (egzemin), 
zkúšať. 

EXAMPLE (egzempl), 
príklad. 

EXANIMATE 

(egzenymejt), neži- 
votný, umŕtviť. 

EXCEEDE (eksíd), 

prevyšovať. 
EXCEEDING 

( ek siding ) , náramný. 
EXCELENT 

(ekselent), výtečný. 
EXCEPT (eksept), 

vyjmuť, krém, mimo. 
EXCEPTION 

(eksepsn), výnimka. Exchange 

EXCHANGE 

(ekscejndž) , zameniť, 

výmena. 
EXCISE (eksájz), daň, 

poplatok. 
EXCITE (eksajt), 

dráždiť, rozčúliť. 
EXCLAIM (eksklejm), 

vykričať. 
EXCLUDE (ekskhtd), 

vytvoriť. 

EXCLUSIVE 

( eksklúsiv) , výlučne. 
EXCURSION 

(ekskoršn),, výlet. 
EXCUSE (ekskjúz), 

odpustiť, omluva. 
EXECUTOR 

( eksekjutr) , vykoná- 

vač, kat. 
EXEMPLAR 

(ekzemplr) , výtisk. 
EXEMPT (egzenipt), 

svobodný, vyňať. 

EXERCISE 

( eksrsajs) , cvičenie. 
EXHAUST (egzóst), 

vyčerpať, vysíliť. 
EXHIBIT (ekshybit), 

vystaviť. 
EXHIBITION 

(ekshybisn), výstava. 87 Expire 

EXILE (cksajl), 
vyhnanstvo. 

EXIST (ekcist), jestvo- 
vať. 

EXISTANCE 

(ekzistens), jestvova- 
nie. 

EXIT (ekzit), východ, 
smrť. 

EXONERATE 

(egzoncrcjt), vyčistiť, 
zbaviť. 

EXPECT (ckspekt), 
očakávať. 

EXPEL (ekspel), vy- 
hnať. 

EXPEND (ckspcnd), 
vydať. 

EXPENSE (ekspens), 
výdavok, trovy. 

EXPERIENCE 

(ekspiriens) , zkúse- 
nosť. 

EXPERIMENT 

(eksperiment) , zkú- 
ška, pokus. 

EXPERT (ekspôrt) 
zkusený, znalec. 

EXPIRATION 

(ekspirejsn), v vdy- 
chovanie, uplynutie. 

EXPIRE (ekspajr), 
uplynúť, vydychovať. Explain ! 

EXPLAIN (eksplejn), 
vysvetliť. 

EXPLANATION 
( eksplenejsn ) , vysvet- 
lenie. 

EXPLODE (eksplód), 
vybúšiť. 

EXPLORE (ekspíór), 
vyzkúmať. 

EXPLOSION 

'ksplóšn), výbuch. 

EXPORT (eksport), 
vývoz, vyvážať. 

EXPOSE (ekspóz), vy- 
staviť. 

EXPOSITION 

( t kspozišn ) , výstava. 

EXPRESS {ekspres), 
rýchlik, v) sloviť. 

EXPULSION 

( ckspalsn ) , vypude- 
nie. 

EXTEND (ekstend), 
roztiahnuť. 

EXTENT (ekstent), 
rozsiahlosť. 

EXTERIOR 

( ekstýrier) , povrch, 
zovnútorný. 

EXTERMINATE 
( ekstôrmin ejt ) vyko- 
reniť. Fact 

EXTERNAL 

(c k st c r ill), zovnútor- 
ný. 
EXTINGUISH 

(ekstingviš), vyhasiť. 
EXTRACT (ekstrekt), 

výťah, vytiahnuť. 
EXTRACTION 

(ckstrckšn), výťah. 
EXTREME (ekstrím), 

krajný, najvyšší. 
EYE (á j) y oko, pohlia- 

dať. 

E YEP ALL (ájbai), 

očná guľa. 
EYEBROW (ajbrau), 

obočie. FABLE (fejbl), bájka. 
FABRIC (febrik), stav- 
ba, tkanina. 

FABRICATE 

( febrikejt ) , sostavo- 
vať, vyrábať. 

FACE (fejs), tvár, po- 
vrch. 

FACING (fejsing), 
predok, voči. 

FACT (fekt), skutoč- 
nosť, skutok. Factor 

FACTOR (fektr), čini- 
teľ. 

FACTORY (fektori), 
továrňa, fabrika. 

FAIL (Je ft) t chybiť. 

FAILURE (fejljur), 
nedostatok, úpadok. 

FAINT (f e jut), slabý. 

FAINTING (fejnting), 
zamdlenie. 

FAIR (fér), čistý, vý- 
stava, správny. 

FAIRY (fejri), víla. 

FAITH (fejth), viera, 
vernosť. 

FAITHFUL (fejtful), 
verný. 

FAITHLESS (fejtles), 
neverný. 

FALL (fól), padnúť, 
pád, jaseň. 

FÄLSE yfáls), falošný. 

FALSEHOOD 

(fálshud), falošnosť. 

FALSIFY (fahifaj), 
falšovať. 

FALTER (faltr), kok- 
tať, viaznuť. 

FAME (f e j m), povesť, 
sláva. 

FAMILIAR 

(femiljer), známy, dô- 
verný. 89 Fashionable FAMILY (femili), ro- 
dina. 

FEMINE (femin), hla- 
domor. 

FAMOUS (fejmes), 
. slávny. 

FAN (fen), vejír, ovie- 
vať. 

FANATIC (fencŕyk), 
blúznivý, nadšený. 

FANCY (fensi), okrás- 
lený, domýšlavosť, ob- 
ľubovať. 

FANTASY (fentesi), 
obrazotvornosť. 

FAR (fár), ďaleký. 

FARE (fér), prievozné, 
ísť, jedlo. 

FAREWELL (féryel), 
maj sa dobre, lúčenie. 

FARINA (ferínä), 
krupica. 

FARM (farm), hospo- 
dárstvo, majetok. 

FARMER (farmr), 
roľník. 

FASCINATE 
(fesinejt), okúzliť. 

FASHION (fešn), 
móda, kroj. 

FASHIONABLE 
(fešnebl), módny. Fast 

FAST (fest), silný, rý- 
chly, postiť sa. 

FASTEN (fesŕn), 
upevniť 

FAT (fet), tlstý, masť. 

FATAL (fejtl), 
osudný. 

FATE (f e j t), osud. 

FATHER (fádhr), 
otec. 

FATHER-IN-LAW 
(fádhrinlá), svokor. 

FATHERLAND 
(fádhrlend) , vlasť. 

FATIGUE (fetyg), 
únava, namáhať sa. 

FATNESS (fctncs), 
tlstota. 

FAUCET (faset), ko- 
hútik, točka. 

FAULT (fait), chyba. 

FAVOR (fejvr), pria- 
zeň, láskavosť. 

FEAR (fir), báť sa, 
strach 

FEARLESS (f tries), 
neohrožený. 

FEAST (fist), hostina, 
hodv, hostiť. 

FEATHER (fedhr), 
pero, operiť. 

FEATURE (fíčor), 
tvár, tvárnosť. 90 Fermenť FEBRUARY 

(fcbrucri), február. 

FEDERAL (federal) 
spolkový, krajinský. 

FEDERATION 

(fedcrcjm), sjednote- 
nie. 

FEE (fí), poplatok, od- 
meniť. 

FEEBLE (fíbl), slabý. 

FEED (fid), kŕmiť, 
pásť. 

FEEL (f íl), cítiť. 

FEELING (filing), po- 
cit. 

FEINT (fejnt), 
pretvárka. 

FELLOW (feló), druh, 
chlap, spoločník. 

FELON (felon), zloči- 
nec. 

FELONY (felony), 
ohavnosť, zločin. 

FELT (felt), plsť (srs- 
tený). 

FEMALE (fímejl), 
ženská. 

FENCE (fens), ohrada, 
plot. 

FEND (fend), zadržať, 
odraziť. 

FERMENT (fôrment), 
kvas. Fern 

FERN {f or n), kapra- 
dina. 

FERRET (feret), fere- 
ta (zver podobný lasi- 
.ce), prehliadať. 

FERRY (feri), prievoz, 
loď. 

FERTILE (fertil), 
úrodný. 

FESTIVAL (festivl), 
sviatok. 

FETCH (fee), doniesť. 

FEUD (fjnd), nepria- 
teľstvo. 

FEVER (fívr), horúč- 
ka. 

FEW (fjú), málo, nie- 
koľko. 

FICTION (fikšn), bá- 
seň. 

FIDDLE (fidl), husle. 

FIDDLER (fidler), 
huslista. 

FIELD (f íl d), pole. 

FIEND (find), nepria- 
teľ. 

FIERCE (firs), krutý, 
prudký. 

FIFTEEN (fifiýn), 
pätnásť. 

FIFTEENTH 

(fiftýnth), pätnásty. 

FIFTH (fifth), piaty. 9i Fir FIFTY (fifty), päťde- 
siat'. 

FIG (fig), figa. 

FIGHT (/a;*), bitka, 
biť sa. 

FIGURE (figjur), figu- 
ra, tvár, číslica, počí- 
tať. 

FILE (fajl), soznam, 
rad, sradiť, pilník. 

FILL (/?/), naplniť. 

FILTER (filter), cedi- 
dlo. 

FINAL (fajnl), koneč- 
ný. 

FINANCE (finens), 
dôchodky. 

FINANCIAL 

(ň)icnšl), dôchodko- 
vý, finančný. 

FIND (fajnd), nájsť. 

FINDER (fajndr), ná- 
lezca. 

FINE (fajn), jemný, 
pokuta, pekný, poku- 
tovať. 

FINGER (fingr), prst 

FINIS (fajnis), koniec. 

FlXISIľ (Äníf), dokon- 
čiť. 

FIR (fór), jedla, smrek, 
borovica, jalovec Fire 

FIRE (f a j r), oheň, za- 
páliť. 

FIRM {form), pevný, 
firma. 

FIRST (fôrst), prvý. 

FIRSTLY (forstly), 
poprvé. 

FISH (fiš), ryba. 

FISHER (Mr), rybár. 

FIST {fist), päsť. 

FIT (fit), slušať, vhod- 
ný, kŕče. 

FIVE (fajv),päi. 

FIX (fiks), zrobiť, 
upevniť, ustáliť. 

FIXTURE (fiksčbr), 
náradie. 

FLAG (flesr), zástava. 

FLAKE (flejk), cho- 
máč, lúpať. 

FLAME (f lepn), pla- 
meň. 

FLANK (//f «*), bok. 

FLANNEL (f lení), 
flanel. 

FLASH (f les), blesk. 

FLASK (f lesk), fľaška. 

FLAT (f let), plochý 
byt. 

FLATTER (fletr), 
lichotiť . 

FLAVOR (flejvr), 
chuť, vôňa. 92 Fluid FLAX (fleks), lan. 

FLEA (flí), blcha. 

FLEE (flí), utekať. 

FLEECE (f lis), ostri- 
hať, stiahnuť. 

FLEET (flit), loďstvo. 

FLESH (fleš), mäso, 
telo. 

FLIGHT (flajt), útek. 

FLING (/7m?) , hodiť. 

FLINT (flint), kremeň. 

FLIRT (/fôrŕ), milo- 
vať, mrštenie. 

FLOCK (flak), stádo 

FLOOD (f lad), potopa 

FLOOR (flór), podla- 
ha, poschodie. 

FLORA (flóra), kve- 
tina, rastlinstvo. 

FLORIN (flarin), 
zlatka. 

FLORIST (florist), 
kvetinár. 

FLOUR (flaw), múka. 

FLOW (fló), tiecť, 
tok. 

FLOWER (f four), kve- 
tina. 

FLUENT (fluent), 
plynný. 

FLUID (//míí/), teku- 
tina. Flurry 

FLURRY (flari), zá- 
vaj, pobúriť. 

FLUSH (flaš), začer- 
veneť sa, hojný, bujný. 

FLUTE (flút), flota. 

FLUTTER (flatr), vá- 
hať, trepať. 

FLY (/7a;), mucha, lie- 
tať. 

FOAM (/(5m), pena, 
peniť, zúriť. 

FOE (f ó), nepriateľ. 

FOG (fog), mhla. 

FOGGY (/o**), 
mhlistý. 

FOLD (fold), záhyb, 
skladať. 

FOLK, FOLKS (fók, 
fóks), ľudia, domáci. 

FOLLOW (foló), na- 
sledovať. 

FOND (fond), rád ma- 
júci. 

FONDLING 

(fondling), mazlanec. 

FOOD (f úd), potrava. 

FOOL (fúl), blázon. 

FOOLISH (fúliš), 
bláznivý. 

FOOT (fut), noha. 

FOOTING (fitting), 
pôda. 93 

FOR (for), za, poneváč, 

pre. 
FORBID (forbid), za- 

FORCE (/Av) f sila, 
moc. 

FORCED (/ora/), nú- 
tený. 

FORE (fór), pred, 
predný. 

FORECAST 

(fórkhäst) , predpove- 
dať. 

FOREHEAD (forked), 
čelo. 

FOREIGN (/art*), 
cudzí. 

FOREIGNER 

(fariiir), cudzinec. 

FOREMAN (fórmen), 
dielovedúci. 

FORENOON 

(fornún), predpolud- 
nie. 

FORESEE (fórsi), 

predvídať. 

FORFEIT (forňt), 
ztratiť, prepadnúť. 
FORGE 

vyhňa, kovať, padelat 

FORGET i. 
budnuť. Forgive 

FORGIVE (forgiv), 

odpustiť. 
FORK (fork), vidlička. 
FORM (form), podoba, 

utvárať, forma. 
FORMAL (forml), 

riadnv, obradný. 
FORMATION * 

(formejšn), tvorenie. 
FORMER (former), 

predošlý. 
FORSAKE (forsejk), 

zanechať. 
FORSWEAR 

(forsvér), odprisahať. 
FORT (fort), 

pevnostka. 
FORTH (forth), 

v pred, preč, von. 
FORTHCOMING 

(fórtkhaming) , prí- 
tomný. 
FORTIETH 

(fortieť) , štvridsiatv. 
FORTIFICATION . 

(fortyňkejšn ) , opev- 
nenie. 
FORTIFY (forty f á j), 

opevniť. 
FORTRESS (fórtres), 

tvrdz, pevnosť. 
FORTUNATE 

(fortune jl ) , šťastný. 94 Fracture 

FORTUNE (forčn), 
šťastie, bohatstvo. 

FORTY (forty), šty- 
ridsať. 

FORWARD (forvärd), 
napred. 

FORWARDING 

( forvärding ) , dopra- 
va. 

FOUL (faul), planý, 
neplatný. 

FOUND (faitnd), za- 
kladať. 

FOUNDATION 

(faundejsn), základ. 

FOUNDER 

(faundr) , zakladateľ. 

FOUNTAIN (fóntn), 
studňa. 

FOUR (fór), štyri. 

FOURTEEN 

(fortýn), štrnásť. 

FOURTEENTH 
(fortýnt), štrnásty. 

FOURTH (forth), 
štvrtý. 

FOWL (faul), drúbež. 

FOX (faks), líška. 

FRACTION (freksn), 
zlomok. 

FRACTURE 

(frekčor), zlomiť. Fragile 

FRAGILE (fredzil), 

krehký. 
FRAME (frejm), rám, 

sostaviť. 
FRANCHISE 

(frenčájz), právo, vý- 

SeLcleL 

FRANK (frenk), 

úprimný, František. 
FRAUD (f rád), pod- 
vod, klam. 
FREE (frí), svobodný, 

z darma. 
FREEDOM (frídom), 

svoboda. 
FREEZE (friz), 

mrznúť. 
FREIGHT (frejt), 

náklad. 
FRENZY (frenzi), šia- 

lenosť. 
FREQUENT 

(frtkvent), častý. 
FRESH (freš), čerstvý, 

surový. 
FRIAR (frajer), mnich. 
FRICTION (friksn), 

trenie. 
FRIDAY (frajdej) 

piatok. 
FRIEND (f rend), 

priateľ. 95 Fundament 

FRIENDLY 

(frendlx), priateľský. 

FRIGHT' (frájt), 
strach. 

FRIGHTEN (frájt n), 
strašil'. 

FROG (frag), žaba. 

FROM (from), od, z. 

FRONT (front), pre- 
dok, čeliť, čelo. 

FROST (frost), mráz. 

FRUIT (f rút), nv 

FRUITFUL (f rút f „!), 
plodný. 

FRUITLESS (frútles), 
neplodný. 

FROSTRATE 

(f rastre jt), zmariť. 

FRY (fráj), smažiť. 

FUEL (f júl), pali\ 

FULFIL (fulfil), splnit 

FULL (ful), plný. sýty. 

FUME (fjúm), dým, 
kúr. 

FUN (fan), žart, zá- 
bava. 

FUNCTION (fánt 

výkon. 

FUND (fond), fond, 

istina 
FUNDAMENT 

(fandement), základ. Funeral 

FUNERAL (fjunerl), 
pohrab. 

FUNNEL (fanl), 
trúba. 

FUNNY (fany), divný, 
smiešny. 

FUR (for), srsť, kožu- 
šina. 

FURNACE (fames), 
pec. 

FURNITURE 

(former), nábitok. 

FURTHER (fardhi), 
dale j , ďalší. 

FURY (fjuri), zúrivosť. 

FUSE (fjňz), rozpustiť, 
topiť. 

FUTURE (fjuer), bu- 
dúcnosť, budúci. GABBLE (gebl), tárať. 
GAG (geg), umlčať. 
GAGE (gejdz), miera, 

záruka. 
GAIN (gejn), získať, 

výhoda. 
GALE (gejl), víchor. 
GALL (gal), žič, dopa- 

lovať. 
GALLANT (gelent), 

chrabrý, zdvorilý. 96 Gas 

GALLERY (geleri), 
galeria. 

GALLEY (geli), loďka. 

GALLON (gelon), ga- 
lon (4 kvarty). 

GALLOP (gelop), 
cval, cválať. 

GALLOWS (gelós), 
šibenica. 

GAMBLE (gembl), 
hrať o peniaze. 
GAME (gejm), zver, 
hra. 

GANG (geng), tlupa. 

GAP (gep), otvor. 

GAPE (gáp i gejp), 
zívať. 

GARB (gárb), oblek. 

GARBAGE (gárbidz), 
smeti, odpadky. 

GARDEN (gárdn), zá- 
hrada. 

GARLIC (gárlik), ces- 
nak. 

GARMENT 

(garment) , odev. 

GARRET (geret), pod- 
krovie. 

GARRISON 

(gerisn), posádka vo- 
jenská. 

GAS (géz), plyn. Gash 

GASH (geš), rana, ra- 
niť. 

GASP (gesp), 
ťažký dych. 

GASTRIC (gestrik), 
žalúdkový. 

GATE (gejt), brána, 
vráta. 

GATHER (gedhr), 
shromaždiť. 

GAUGE {gejdž), miera. 

GAUZE {gáz), 
priehladná látka. 

GAY (gej), veselý, pa- 
rádny. 

GAZE (gejz), 
zrak upreť. 

GAZETTE (gezet) 3 
časopis. 

GEAR (gír i džír), 
odev. 

GENERAL (dzenerl), 
všeobecný, generál. 

GENERATE 

(dzenerejt), plodiť. 

GENERATION 

(dzencrejšn), pokole- 
nie, rod. 

GENEROSITY 

(dzenerosity) , veľko- 
dušnosť, štedrosť. 

GENIUS (džínjes), na- 
danie, vlohy. 97 Gin 

GENTILE (dčcntaji), 

pohan. 
GENTLE (dženti), 

mierny, tichý. 
GENTLEMAN 

(džentlmen), pán. 
GENUINE (dženuajn), 

rýdzi, pravý. 
GEOGRAPHY 

( dziagrefi ) , zemepis. 
GERM (džôrm), záro- 
dok. 
GERMAN (dzôrmen), 

nemecký, Nemec. 
GET (get), dostať. 

sa, odísť. 
GHASTLY (gästli), 

strašný, príšerný. 
GHOST (góst), duch. 
GHOUL (gúl), príš 

das. 
GIANT (dzajent), 

obor. 
GIFT (gift), dar, na- 
danie. 
GIGANTIC 

(džigentyk), obi 

skv. 
GILT ( gilt), pozlátený. 
GIMLET (dzitnlet),ne- 

boziec 
GIN (dsin) s jalovc 

pálenka. Ginger 9 8 Goose GINGER (dzindzer), 


GLISTER {glistr), 


zázvor. 


blyštať. 


GINGHAM (gingem), 


GLOBE (glób), zeme- 


bavlnová látka. 


guľa, guľa. 


GIPSY (dčipsi), cigáň. 


GLOOM (glúm), tem- 


GIRAFFE (dziref), 


nota, smútok. 


žirafa. 


GLORIOUS (glories), 


GIRD (gôrd), opásať. 


slavný. 


GIRDLE (gordl), opa- 


GLORY (glori), sláva. 


sok. 


GLOVE (glav), ruka- 


GIRL (gorl), dievča. 


vica. 


GIRT {gôrt), opásaný. 


GLUE (glú), kľuh, lep. 


GlRTH\gôrth), pás. 


GNASH {nes), škrípať. 


GIVE (giv), dať. 


GNAT (net), komár. 


GLAD (gled), rád, ve- 


GO (£(5), ísť. 


selý. 


GOAT (got), koza. 


GLANCE (gläns), po- 


GOD {gad), Boh. 


hľad, blesk. 


GOD-FATHER 


GLAND (glend), žláza. 


(gadfadhr), krstný 


blana. 


otec. 


GLASS (gläs), sklo, 


GOD-MOTHER 


pohár, okuliare, zrka- 


(gadmadhr) , krstná 


dlo. 


matka. 


GLAZIER (glejžr), 


GOLD (gold), zlato. 


sklár. 


GOLDEŇ (góldn), 


GLEAM {glim), 


zlatý. 


záblesk, žiariť. 


GONE (gón), preč, od- 


GLEET (glít), tripper. 


išiel, tam. 


GLEN .(glen), nízke 


GOOD (gúd), dobrý. 


údolie. 


GOODBYE (gudbáj), 


GLIDE (glajd), kĺzať. 


na zdar, s Bohom. 


GLIMPSE (glimps), 


GOODS (gudz), tovar. 


pozrel 


GOOSE (gúz), hus. Gorge 

GORGE (górdš). hrdlo, 

hltať. 
GOSPEL (gospl), 

evangelium. 
GOSSIP (gasip), kle- 
beta, klebetiť. 
GOUT (gaut), lámka. 
GOVERN (govrn), 

vládnuť. 
GOVERNMENT 

(gavrnment) , vláda. 
GOVERNOR 

(gavernr) , guvernér, 
vládca. 

GOWN (gaun), šata. 
GRAB (greb), ulapiť. 
GRACE (grejs), 

milosť, zdobiť. 

GRADE (grejd), 

stupeň. 

GRADUAL 

(gredjuel), postupný. 

GRAIN (grejn), obilie, 
grán. 

GRAMMAR (gremr), 
mluvnica. 

GRAND (grend), veľ- 
kolepý, skvelý. 

GRAND-CHILD 
(grendčajld), vnuk. 

GRAND-FATHER 
(grendfadhr) , dedo. 99 Gratulation GRAND-MOTHER 
(grend madhr), baba, 
stará matka. 

GRAND-SON 
(grendsan), vnuk. 

GRANDDAUGHTER 
(grendáŕr), vnučka. 

GRANGE (grejndš), 
sýpka, stodola. 

GRANITE (grenyt), 
žula. 

GRANT (grent), povo- 
liť, dar. 

GRAPE (grejp), 
hrozno. 

GRASP (gresp), ulapiť. 

GRASS (gräs), tráva. 

GRASSHOPPER 
(gräshapr) , kobylka, 
šáška. 

GRATE (grejt), mre- 
ža, strúhať. 

GRATEFUL 

(grejtful), vďačný. 

GRATER (grejtr), 
strúžok. 

GRATIFY (gretyfaj), 
Vyhovel 

GRATIS (grejtis), 
zdarma. 

GRATULATION 
(gretulejsn) , blaho- 
pranie. Grave 

GRAVE (grejv), hrob, 

vážny. 
GRAVEL (grevl), štrk, 

kameň v chorobe. 
GRAVEYARD 

(grejvjárd), hrobitov. 
GRAY i GREY (grej), 

šedivý. 

GREASE (gríz), masť, 
mazať. 

GREAT (grejt), veľký, 
mocný, slávny. 

GREEK (grík), Grék. 

GREEN (grin), zelený. 

GREET {grít) y pozdra- 
viť. 

GREETING (gríting), 
pozdravenie. 

GRIDDLE (gridl), pe- 
káč. 

GRIDIRON 

(gridajm), ražeň. 

GRIEVANCE 

(grívens), sťažnosť. 
GRIEVE (grív), trápiť, 

smútiť. 

GRIM (grim), krutý. 
GRIND (grájnd), 

mleť, brúsiť. 
GRIP (grip), lapenie, 

stískanie. ioo riiaro GRIPPE (grip), 

chrípka. 
GRIST (grist), melivo. 
GROAN (grón), 

stonať. 
GROCER (grósr), kra- 

már, kupec. 
GROOM {grunt), 

kočiš, mladoženich. 
GROOVE (grúv), zlá- 

bok. 
GROSS (gros) y gros 

(12 tuctov), tlstý. 
GROUND (ground), 

zem, dno, základ, mleť. 
GROUP (grúp), skupi- 
na. 
GROVE (gróv), háj, 

les. 
GROW (gro), rastnúť, 

pestovať. 
GROWER (gróer), 

pestovateľ. 
GROWTH (gróth), 

zrast. 
GUARANTEE 

( gerentý ) , ručiť, zá- 
ruka. 
GUARD (gárd), stráž, 

strážiť. Guardian IOT Hame GUARDIAN 

(gardyen ) , ošetrova- 
teľ. 

GUERILLA (gerilä), 
válčenie v tlupách. 

GUESS (ges), mysleť, 
hádať. 

GUEST (gest), hosť. 

GUIDE (gajd), viesť, 
vodič. 

GUILT (gilt), vina. 

GUILTY (gilty), 
vinný. 

GULF (galf),^ 
záliv (morský). 

GUM (gam), guma, 
jasná, lepiť. 

GUN (gan), delo, puš- 
ka. 

GUNPOWDER 

(ganpandev) , strelný 
prach. 

GUT (gat), čerevo. 

GUTTER (gatr), žiak 

GYMNASTIC 

(dzimnestyk) , telo- 
cvičný, sokolský. 

GYPSY (dzipsi), cigáň. 

GYVE (džájv), pútať. H HABEAS COR í 

(hejbies k h ár pas ), lis- 
tina ochraňujúca o- 
sobné práva. 

HABIT (hebit), zvyk, 
rúcho. 

HABITUAL 

(hebičuel), navyklý. 

HACK (hek), sekať," 
koč, kôň. 

HAFT (häft), ruk( 

HAG (heg), čarodejka. 

HAIL (hejl), ľadovce, 
pozdraviť. 

MAIR (hér), vlas, 

HAIRY (tón), chlpatý. 

HALF (Äo/), pol, polo- 
vica. 

HALL (Aá/), sieň, 
chodba. 

HALLOO (ft*tó), po- 
zdrav, hej ! 

HALLUCINATION 
í helúsinejšn ), potna- 
tenost, Múdcnic. 

HALT (hált), zastaviť. 

1 [AM (Jn'tn), šunka. 
HAM K (Äe/m), 
chomút Hammer 1 02 Hart HAMMER (hemr), 
kladivo, mlatok, kle- 
pať. 

HAMMOCK 

(hemok), visiaca pos- 
teľ pletená. 

HANDCUFF 

(hendkhaf) ,puto, spú- 
tať. 

HAND (hend) ruka, 
doručiť. 

HANDFUL 

(handful), hrsť. 

HANDKERCHIEF 
(henkrcif) , šátok, ruč- 
ník. 

HANDLE (hendl), za- 
obchádzať, rúčka. 

HANDSOME 
(hensam), pekný. 

HANDY (hendy), prí- 
ručný, zručný. 

HANG (heng), viseť, 
obesiť. 

HANGING (henging), 
obesenie, visiaci. 

HANGMAN 
(hengmen) , kat. 

HAP (hep), náhoda. 

HAPPEN (hepn), 
udať sa, stať sa. 

HAPPY (hepi), blaže- 
ný, šťastný. HARASS (heres), zne- 
pokojiť. 

HARBOR (hárbr), prí- 
stav, útulok. 

HARD (hard), ťažký, 
tvrdý. 

HARDY (hárdy), otu- 
žilý. 

HARDLY (hardly), 
ťažko, sotva. 

HARDWARE 

(hárdvér), železný to- 
var. 

HARE (her), zajac. 

HARM (hárm), škoda, 
blížiť. 

HARMFUL (harmful), 
škodlivý. 

HARMLESS 

( hármles ) , neškodný. 

HARMONY 

(harmony) , svornosť, 
súhlas. 

HARNESS (hárnys), 
opraty, šíry. 

HARP (härp), harfa. 

HARPOON (harpún), 
harpúna (kopia s há- 
kom). 

HARSH (hárs), drsný, 
prísny. 

HART (hárt), jeleň. Harvest 

HARVEST {harvest), 
žatva. 

HASH (hes), sekanina, 
sekať. 

HASTE (hejst), náhle- 
nie. 

HASTEN (hejstn), po- 
náhlať. 

HAT (het), klobúk, ka- 
lap. 

HATCH (heč), vysedeť 
(vajcia). 

HATCHET (hecet), 
sekera. 

HATE (he j t), nenávi- 
del 

HATRED (hejtrd), 
nenávisť. 

HATTER (hetr), klo- 
bučník. 

HAUGHTY (háty), 
nadutý, hrdý. 

HAVE (hev), mať, 

• vlastniť. 

HAVEN (hejvn), prí- 
stav. 

HAVOC (hevok), zá- 
huba. 

HAWK (hák), jastrab. 

HAWTHORN 
(háthóm), hloh. 

HAY (hej), seno. 103 Hearth HAZARD (hezrd), ne 

bezpečie, odvážiť sa. 
HAZEL [hcjzl), lieska 
HAZELNUT 

(hejzlnat), lieskový 

orech. 
HE (hý), on. 
HEAD (hód), hlava, 

predok. 
HEADACHE 

(hedejk), bolenie hla- 
vy. 
HEADQUARTERS 

(hedkvartrz), hla 

stan. 
HEAL (/iv/), liečiť, ho 

jiť. 
HEALTH (helth), 

zdravie. 
HEALTHY (helthy), 

zdravv. 
HEAP (//v/0, hromada, 

hromadiť. 
HEAR (//vr), slyšať. 
HEARING {hiring 

slyšanie, sluch. 
HEARSE (hors), umrl- 
čí voz. 
HEARSAY (Ayr*/), 

povesť. 
HEART (//<///< 
HEARTH (//(í/7 /O, krb, 

ohnište. Hearty 

HEARTY (hárty), 
srdečný. 

HEAT (/zv/), teplota, 
horúčosť. 

HEATHEN (hýdhn), 
pohan. 

HEAVEN (hern), ne- 
bo, obloha. 

HEAVY (hevi), ťažký. 

HEBREW (hýbrú), 
žid. 

HEDGE (hedš), kro- 
vina. 

HEDGEHOG 
(hedšhag), jež. 

HEED ( hyd ) , pozoro- 
vať, dbať. 

HEEL (hyl), päta), 
opätok. 

HEIFER (hefr), jalo- 
vica. 

HEIGHT (hajt), výška. 

HEIR (ér), dedič. 

HEIRESS (éres), de- 
dička. 

HELL (hel), peklo. 

HELM (helm), kormi- 
dlo. 

HELMET (helmet), 
čáko. 

HELP (help), pomôcť, 
pomoc. 104 Hereditary 

HELPFUL (helpful), 

pomocný. 
HELPLESS (helples,), 

bezpomoenv. 
HELVE (helv), topo- 

risko. 
HEM (hem), obruba, 

šev. 
HEMISPHERE 

( h e mi sf ír), pologuľa. 
HEMLOCK (hemlok), 

jedla. 
HEMORRHAGE 

( hemoredz), krvotok. 
HEMORRHOIDS 

(hcmorójdz), zlatá 

žila. 
HEMP (hemp), 

konope. 
HEN (hen), 

kura, sliepka. 
HENCE (hens), preč, 

preto. 
HER (hôr), jej. 
HERALD (h'ôrld), 

hlásateľ. 
HERB (h'ôrb), bylina. 
HERD (hôrd), stádo. 
HERDSMAN 

(hor d sm en) , pastier. 
HERE (hýr), tu. 
HEREDITARY 

( heredyteri) , dedičný. Heresy 

HERESY (heresi), 

bludárstvo. 
HERETIC (heretyk), 

kacír. 
HERITAGE 

(heritedz), dedictvo. 
HERMETIC 

( her m etyk ) , neprie- 

dušný. 
HERMIT (hormit), 

pustevnik. 
HERO (hýro), hrdina. 
HEROIC (hyróik), 

hrdinský. 
HERSELF (hôr self), 

ona sama. 
HESITATE (hesitejt), 

váhať. 
HEW (hjú), sekať. 
HICKORY (hykori), 

biely orech. 
HIDE (ha j d), kryť, 

koža. 
HIDING (hajding), 

úkryt. 
HIGH (háj), vysoký. 
HIGHLAND 

(hájlend), vysočina. 
HIGHT (hájt), výika. 
HILL (hyl)y vršok, ko- 
pec. 
HIM (hym), jemu, jeho. 105 Hog HIMSELF (liymsdf), 

on sám. 
HIND (hájnd), zadný. 
HINDER (hajndr), 

zadný. 
HINDER (hynder), 

prekaziť. 
HINDRANCE 

(hindrens), prekážka. 
HINGE (hyndz), pánt 
HINT (hynt), pokynúť, 

narážka. 
HIP (hyp), kyčel, klb. 
HIRE (hajr), najať, 

mzda. 
HIRSE (hers), pšeno. 
HIS (/ry*), jeho. 
HIS (hys), syčať. 
HISTORY (tyrfon), 

dejepis. 

HIT (Äyf), 1Klrcť < trafia 
rana. 

HITCH (hyč), uviazať, 
uzol. 

HIVE (hajv), úl. 

HOARSE (Aár^), za- 
chrýpnutý, chraplavý, 

HOD (//(/(/), korýtko na 
maltu. 

HOE (/10), motyka, ko- 
pať. 

HOG (Äog), pr Hoist 1 06 Hospital HOIST (hójst), vyve- 
siť. 

HOLD (hold), držať, 
moc, držanie. 

HOLE (hol), diera, 
jama. 

HOLINESS (hólines), 
sviatosť. 

HOLLOW {haló), 
dutý, prázdny. 

HOLY (holi), svätý. 

HOLY-DAY 

(hóli-déj), sviatok. 

HOME (hóm), domov. 

HOMELY hótnli), ne- 
pekný, prostý. 

HOMESTEAD 

(hómsted^, domovina. 

HOMEWARD 

(hómvárd), domov, k 
domovu. 

HOMICIDE 

(hamisajd), zabitie. 

HONEST (anest), po- 
ctivý, statočný. 

HONEY (liany), mäd. 

HONEYCOMB 

(honykhóm), plášť 
mädu. 

HONOR (ánr), česť, 
hodnosť. 

HOOD (hud), čapec. 

HOOF (húf), kopyto. HOOK (huk), hák, 

udica. 
HOOP (hup), obruč, 

revať. 
HOP (hap), skákať, 

chmel. 
HOPE (hóp), nádej, 

úfať. 
HOOPING COUGH 

(húpinkháf), modrý 

(somársky) kašeľ. 
HORDE (hôrd), tlupa, 

horda. 
HORIZON (horajzn), 

obzor. 
HORN (hóm), roh. 
HORNET (hómet), 

sršen. 
HORRIBLE (haribl), 

strašný. 

HORROR (horor), 

hrúza. 
HORSE (hórs), kôň. 
HORSERADISH 

(hórsredyš), chren. 

HORSESHOE 
(hórssú), podkova. 

HOSPITABLE 

( haspitejbl) , poho- 
stinný. 

HOSPITAL (haspitl), 
nemocnica. Host 107 Husbandry HOST (host), hostiteľ, 
hostia. 

HOSTILE (hastyl), 
nepriateľský. 

HOT (hat), teplý, ho- 
rúci. 

HOTEL (hotel), hosti- 
nec. 

HOUND (haund), pes. 

HOUR (awr), hodina. 

HOUSE (haus), dom. 

HOUSEHOLD 

(haushold) , domá- 
cnosť. 

HOW (hau), jako. 

HOWEVER (hauevr), 
bár jako, lež. 

HOWL (haul), kričať, 
vískať. 

HUGE (hjúdz), 
ohromný. 

HUMAN (hjumen), 
ľudský. 

HUMANITY 

(hjumenity), ľud- 
skosť. 

HUMBUG (hambag), 
podvod, klam. 

HUMIDITY 

(h j u mi d y ty), vlhkosť. 

HUMOR (hjumr), roz- 
mar, humor. HUNDRED (hondrd), 

sto. 
HUNDREDTH 

(hundredth), stotý. 
HUNGARIAN 

(hangérien), uhorský, 

Maďar. 
HUNGARY 

(han^cri), Uhorsko. 
HUNGER (hangr), 

hlad, hladovať. 
HUNGRY (hangri), 

hladný. 
HUNT (hant), honiť, 

loviť. 
HUNTER (hantr), po- 
ľovník, lovec. 
HURL (horí), vrhnúť, 

mrštiť. 
HURRAH (hare j), 

hurá. 
HURRICANE 

(harikcjn), víchrica. 
HURRY (hari i horí), 

náhlenie, náhliť. 
HURT (hort), boK 

ublížiť. 
HUSľ>AXD 

(hacbciid). manžel. 
HUSBANDRY 

(hasbendri), hospodá- 
renie. Hustle 

HUSTLE (host), 

náhliť. 

HUT (hat), chať, búda. 

HYDROPHOBIA 
(haj dro fóbia), bes- 
nota. 

HYGIENE (hajdšín), 
zdravoveda. 

HYMN (h y m), chválo- 
spev. 

HYPOCRITE 

(hypokrit), pokrytec. 

HYSTERIC 

( hysterik ) , zádusivý, 
hysterický. 

I 

I (áj), ja. 

ICE (ojs), ľad. 

ICECREAM 

(ajskrím), mrazivo. 

ICICLE (ajsikl), grm- 
bolec ľadový. 

ICY (ajsi), ľadový. 

IDEA [ajdy ä), 
myšlienka. 

IDEAL (ajdýal), ideál- 
ny, myšlienkový. 

IDENTIC (ajdentyk), 
totožný. 

IDENTIFY 1 08 Illustrate 

(ajdentyfaj), ztotož- 
niť. 

IDIOT (idyot), blbec. 

IDLE (ajdl), zahálať, 
lenivý. 

IDLENESS (ajdlnes), 
lenivosť. 

IDOL (ajdol), modla. 

IGNITE (ignajt), za- 
páliť. 

IF (z/), jestli, keď, jak. 

IGNORANT 

(ignorent) , nevedo- 
mý. 

IGNORE (ignór), ne- 
všímať si, neznať. 

ILL (//), chorý, zlý. 

ILLEGAL m (ilígl), 
nezákonnitý. 

ILLEGIBLE 

(iledšibl), nečitateíný. 

ILLICIT (ilisit), nedo- 
volený. 

ILLITERATE 

(Hit ere j t), neučený, 
neznaiúci písať. 

ILLNESS (Unes), cho- 
roba. 

ILLUMINATION 
(ilúminejsn) , osvetle- 
nie. 

ILLUSTRATE 

(ilasťrejt), zobraziť. Image 

IMAGE (imedč), podo- 
ba, namyslenie. 

IMAGINE (imedíin), 
domýšlať. 

IMBODY (imbady), 
vteliť. 

IMITATE (imitejt), 
napodobniť. 

IMITATION 

(imitejšn), napodob- 
nenie. 

IMMEDIATE 
. (imídiet), okamžitý. 

IMMENSE (imens), 
nesmierny. 

IMMIGRANT 

( imigrent) , prisťaho- 
valec. 

IMMIGRATION 

(imigrejšn), prisťaho- 
valectvo. 

IMMINENT 

(iminent), nastávajú- 
ci, hroziaci. 

IMMODEST 

(imadest) , neslušný. 

IMMORAL (imarel), 
nemravný. 

IMMORTAL 

(imórtl) , nesmrtelný. 
IMMOVABLE 

(imúvejbl) , nehybný. iog Impotence IMPACT (itnpekt), 
srážka. 

IMPAIR (impér), 
zhoršiť, zkazif. 

IMPEACH (impíč), 
obžalovať. 

IMPERFECT 

(impôrfekt), nedoko- 
nalý. 

IMPERIAL 

(impíriel), cisársky. 

IMPERIL (imperil), 
znebezpečiť. 

IMPERMANENT 
(impermenent) , ne- 
stály. 

IMPLICATION 

( implike jsn ) , záplet- 
ka. 

IMPLORATION 

{implóre jsn). vzýva- 
nie. 

IMPORT (import), do- 
voz, dovážal 

IMPORTANT 

(im portent), dôležitý. 

IMPORTATION 
(im parte jsn), á 
nie. 

IMPOSSIBLE 

(impasibl), nemožný. 

IMPOTEN< 

(impotens), sial Impregnable no 

IMPREGNABLE 

(impregnebl) , nedo- 

bvtnv. 
IMPRESS (impres), 

dojímať, dojem, od- 

tisknuť. 
IMPRESSION 1 

(imprešn), dojem, od- 

tisk. 
IMPRISON (imprten), 

uväzniť. 
IMPROVE (itnprúv), 

lepšiť, popraviť. 
IMPULSE (i m pals), 

popud. 
IMPURE (im p júr), 

nečistý. 
IN (in) s v, ve, do. 
INAUGURATION 

(inágjurejsn ) , nasto- 
lenie, uvedenie do ú- 

radu. 
INCH (inč), palec, cól. 
INCIDENT (insident), 

prípadný. 
INCLINE (inklájn), 

kloniť sa. 
INCLOSE (inklós), 

vložiť. 
INCLUDE (inklúd), 

obsahovať. 
INCOME (inkham), 

dôchodok, príjem. Indicate 

INCOMPLETE 

( ink ham p lít) } neúpl- 
ný. 

INCORPORATE 
(inkhorporejt) , vteliť. 

INCREASE (inkríz), 
zmáhať, zväčšenie. 

INCRIMINATE 

(inkritninejt) , obviniť. 

INCURABLE 

(in k ju rcbl), nevylie- 
čiteľný. 

INDENT (indet), za- 
dĺžiť. 

INDECENT 

(indýsnt), neslušný. 

INDEED (indýd), 
skutočne, naozaj. 

INDEFINITE 

(indcňnit), neistý, ne- 
určitý. 

INDELIBLE 

(indelibl), nevymaza- 
teľný. 

INDEMNITY 

(indemnity) , náhrada. 

INDEX (indeks), so- 
znam. 

INDIAN (indyen), 
Indián, indiánsky. 

INDICATE (indykejt), 
naznačiť. Indirect 

INDIRECT 

(indajrekt) , nepria- 
my. 

INDORSE (indórs) : 
podpisom potvrdiť. 

INDUCE (indjús), na- 
viesť, primäť. 

INDUSTRY (indastri), 
priemysel', pilnosť. 

INFAMY (infemi), 
hanba. 

INFANT (infent), ne- 
mluvňa. 

INFANTRY 

(infentri), pechoto. 

INFECT (infekt), na- 
kaziť. 

INFERIOR (inf trier), 
horší, nižší. 

INFERNAL (mfôrnl), 
pekelný. 

INFEST (infest), zne- 
pokojovať. 

INFINITE (infinyt), 
nekonečný. 

INFIRM (inform), 
chorľavý. 

INFIRMARY 

(infôrmeri) , choro- 
bínec. 

INFLAME (inf lej m), 
zapáliť. ill Initial INFLAMATION 

(inflemejsn), zapále- 
nie. 

INFLICT (inflikt), za- 
váži, uložiť. 

INFLUENCE 

(influens), vliv, po- 
bádať. 

INFLUENZA 

(influenza), hostec 
nákazlivý. 

INFORM (inform), 
upovedomiť. 

INFORMATION 

(infonnejšn), sdele- 
nie, zpráva. 

INGENIOUS 

(indžínjcs) , ducha- 
plný. 

INHABITANT 

(inhcbitent), obyva- 
teľ. 

INHALE (inhejl), 
vdýchať. 

INHERIT (inherit), 
zdediť. 

INHUMAN 

(inhjňmcn), neľud- 
ský. 

INJECT (indiekt), 
vstrieknuť. 

INITIAL (inyšl), za- 
čiatočný. Injunction 112 

INJUNCTION 

(indzankšn) , zápo- 
vecl, rozkaz. 

INJURE (mdir), pora- 
nil!, poškodiť. 

INK (ink), černidlo, 
atrament. 

INLAND (intend), 
vnútrozemie. 

INMATE (inmejt), 
bydliteľ. 

INN (in), krčma. 

INNER (inr), vnútor- 
ný. 

INNOCENT (inosent), 
nevinný. 

INQUEST (inkvest), 
v\ šetrovanie. 

INQUIRE (inkvajr), 
dopýtať sa, vyšetrovať. 

INSANE (insejn), 
bláznivv. 

INSCRIPTION 
(inskripšn), nápis. 

INSECT (insekt), 
hmyz, chrobač. 

INSERT (insôrt), vlo- 
žiť, vopchať. 

INSIDE (insájd), vnú- 
tri, dnu. 

INSIGHT (insájt), ná- 
hľad. 

INSIST (insist), ňalie- Insitrance hať. nástojiť. 
INSPECT (inspckt), 

dozerať. 
INSPIRE (ins pa j r), 

vdýchať, nadchnúť. 
INSTALL (insťál), do- 
sadiť, nastoliť. 
INSTANCE (instens), 

prosba, príklad. 
INSTANT (instent), 

okamžik. 
INSTANTLY 

( instentli) , okamžite. 
INSTEAD (insted), na 

miesto. 
INSTEP (instep), nárt. 
INSTINCT (instynkt), 

pud. 
INSTITUTE 

(instytjút), ústav. 
INSTITUTION 

(instytúsn) , ústav. 
INSTRUCT (instrakt), 

učiť, dať návod. 
INSTRUMENT 

(instrument), nástroj. 
INSULATE (inside jt), 

osamotiť. 
INSULT (insalt), ob- 

raziť, urážka. 
INSURANCE 

(insurens) , poistenie, 

asekurácia. Insa re 113 Inter INSURE (insúr), 
poistiť. 

INSURGENT 

(insôrdznt), povsta- 
lec. 

INSURRECTION 
( insure kš n ) , povsta- 
nie. 

INTEGRITY 

(integrity), celosť. 

INTELLECT 

(intelekt), rozum. 

INTELLIGENCE 
(inteiidzens) , rozum- 
nosť, zpráva. 

INTELLIGENT 

(intelidžent), poučný, 
rozumný. 

INTEND (intend), za- 
mýšlať. 

INTENS (intens), 
prudký, silný. 

INTENTION 

(intensn), úmyseľ. 

INTERCEPT 

( in terse p t ) , zastaviť. 

INTERCOURSE 

(interkhórz) , obcova- 
nie. 

INTEREST {interest), 
úrok, zajímať. INTERESTING 

{interestyng) , zají- 

mavý. 
INTERFERE 

(inter f ír), zamu 

sa, zakročiť. 
INTERIOR (intýrior). 

vnútro. 
INTERMIT (intermit), 

prestať. 
INTERNAL 

(intornl) , vnútorný. 
INTERNATIONAL 

(intomejšnel), medzi- 
národný. 
INTERPRET 

(intôrpret), tlum< 

vykladať. 
INTERPRETER 

(intôrpretr), tlumoč- 

ník. 
INTERRUPT 

(interapt), prerušiť. 
INTERVAL 

(intonul). prestávka. 

INTERVENE 

{intervin 
INTERVENTK >N 

(intrvensn), zakr 

nie. 

INTERVIEW 

(intrvjú), rozhovor, 
rozpr ivať sa. Intestines 1 14 h INTESTINES 


INVENT (invent), vy- 


(intestynz) , vnútor- 


myslel 


nosti tela. 


INVENTION 


INTIMATE 


(invensn), vynález. 


(intymejt), dôverný, 


INVEST (invest), ulo- 


označený. 


žiť. 


INTO (intu), do 


INVESTIGATION 


INTOLERABLE 


( invcstygejsn ) , vyše- 


( intalerebl) , nesnesi- 


trovanie. 


telný. 


INVITE (invajt), po- 


INTOMB (intamb)', 


volať. 


pochovať. 


INWARD (invard), 


INTOXICATE 


vnútorný, dnu. 


(intaksikejt) , opiť sa. 


IRIS (ajris), dúha. 


INTOXICATION 


IRISH (ajriš), irský, 


( in taksikejsn ) , opil- 


Irčan. 


stvo. 


IRON (ajrn), železo, 


INTRENCH 


železný, piglajst. 


( intrenč) , ošáncovať. 


IRONY (ajrony), 


INTRIGUE (intríg), 


uštipačnosť. 


úklad, pleťka. 


IRREGULAR 


INTRODUCE 


(iregjuler) , nepravi- 


(introdús) , predsta- 


delne. 


viť, zaviesť. 


IRRITATE (iritejt), 


INTRODUCTION 


dráždiť, zapáliť. 


(introdakšn) , predsta- 


IS (is), je. 


venie, úvod. 


ISLAND (ájlend), 


INTRUST (intrast), 


ostrov. 


poveriť, sveriť. 


ISSUE (išií), výsledok, 


INVADE (invejd), 


otázka, vydať. 


vpadnúť, zaplaviť. 


ISTHMUS^ (ismas aj 


INVALID (invelid), 


istín as), úžina. 


chorý. 


IT (it), ono. Italian 115 

ITALIAN (i t el j en aj 
aj tel jen ) , taliansky, 
Talian. 

ITALIC (itelik), talian- 
sky. 

ITCH (ič), svrbiť, 
svrab. 

ITEM (ajtem), taktiež, 
kus, bod. 

ITSELF (itself), ono 
samo. 

IVORY (ajvri), slono- 
vá kosť. 

IVY (ajvi), brešťan. Jeweler JAB (dzeb), bodnúť. 
JACENT (džejsnt), 

ležiaci. 
JACK (dšek), prezýva- 

nie všelijakých vecí, 

stroj. 
JACKASS (džek'ás), 

osol. 
JACKET (dzeket)^ 

šata, kabát ženský. 
JAIL (dzejl), väzenie. 
JAILER (džejlr), ža- 

lárnik. 
JAM (džem), lekvár, 

tlačiť. JANITOR (dženitor), 

domáci sluha. 
JANUARY (dšenueri), 

január. 

JAPAX (deepen), 
Japonsko, lak. 

JAPANESE 

(džepenýs), japonský, 
Japončan. 

JAR (džár), džbán, na- 
raziť, vraziť. 

JAW (dzá), čelusť, sán- 
ka. 

JAY (die j), kavka. 

JELOUS (džetes), žiar- 
livý. 

JEER (dčír), posmie- 
vať, posmech. 

JELLY (dzeli), lekvár, 
rôsol. 

JEXXY (dšeny), 
praslica. 

JERK (d čork), šklbnu- 
tie, udreť. 

JESUS (dzises), J< 

JET (dčet), \ 
smola. 

IEW (dčú), žid. 

JEWEL (dčúel), kle- 
not 

JEWELER (diúeh 
klenotník. Jewess 116 

JEWESS (dzúes), ži- 
dovka. 

JEWISH (dzúis)] ži- 
dovský. 

JOB (dzab), práca, ro- 
biť. 

JOIN (džójn), spojiť. 

JOINER (dzójnr), sto- 
lár. 

JOINT (džójnt), klb, 
článok. 

JOKE (dšók\, žart. 

JOLLY (džali), veselý. 

JOURNAL (džôrnl), 
časopis. 

JOURNEY (džôrny), 

cesta, cestovať. 
JOY (dzój), radosť. 

JOYFUL (dzój ful), 
radostný. 

JUBILANT 

(džubilent), jásav} r . 

JUDGE (dzadz), sudca. 

JUDGEMENT 

(dzadžment) , rozsu- 
dok. 

JUDICIAL (dzudysl), 
súdny. Juvenile 

JUG (d za g), džbán, 

krčah. 
JUICE {džús), šťava. 
JULY {dzuláj), júl. 
JUMP (dzamp), skočiť, 

skok. 
JUNCTION 

(džankšn), spojenie. 
JUNE (dzún), jún. 
JUNGLE (dzangl), 

húština. 
JUNIOR (dzúnjer), 

mladší. 
JURISDICTION 

(dzurisdyksn) , právo- 

mocnosť. 
JUROR (džuror), 

porotca. 
JURY (dzuri), porota. 
JUST (džast), spravo- 
dlivý, len, pravý. 
JUSTICE (dzustys), 

spravodlivosť. 
JUSTIFY (dzustyfáj), 

ospravedlniť. 

JUVENILE 

(dzúvenyl) , mladist- 
vý. Kate 117 Ku K KALE (khejľ), kapusta, 
kel. 

KANGAROO 

( kh engerú ) , skokáň. 

KEEL (khýl), spodný 
trám lode. 

KEEN (khýn), ostrý. 

KEEP (khýp), držať, 
schovať. 

KEEPER (khýpr), dr- 
žiteľ, strážca. 

KEG (kheg), súdok, 
béčka. 

KETTLE (khetl), ko- 
tol. 

KEY (khý), kľúč, klap- 
ka. 

KICK (khyk), kopnúť, 
vzdorovať. 

KID (khyd), kozia, ko- 
ža z kozliatka. 

KIDNAP (khydnep), 
uniesť osobu. 

KIDNAPPER 

(khydnepr), kto krad- 
ne osoby. 

KIDNEY (khydny), 
ladvienka, okrutka. 

KILL (khyl), zabiť. 

KIND (khajnd), láska- 
vý, druh, jakosť. KINDHEARTED 

{khajndhárted 
kavý, dobrosrdečný. 

KINDLE (khyndl), za- 
páliť, rnzžať. 

KINDLINE! 

(khajndlines) , láska- 
vosť. 

KINDNESS 

(khajndnes), láska- 
vosť. 

KINE (khajn), kr 

KING (khyng), kráľ. 

KINGDOM 

( khyngdom ) . kráľi >v- 
stvo. 

KISS (khys), bozkať. 
bozk. 

KITCHEN (khyln), 
kuchyňa. 

KITE (khájt), šarkan 
(z papieru). 

KITTEX (A-/;y/;;). 
mačička. 

KNAVE (nejv), dare- 
bák. 

KNEAD (nýd), miesiť 
cesto. 

KNEE <«0. k 

k y r 

KNI] 

k.\: tier. Knit 118 

KNIT {nyt), pliesť, tka- 
nina. 

KNITTING (nytyng), 
pletenie. 

KNOB {nab), uzol, 

KNOCK {nak), klepať. 

KNOT {nat), uzol, ko- 
lienko. 

KNOTTY (naty), za- 
uzlený. 

KNOW {no), vedeť, 
znať. 

KNOWLEDGE 

{nalidz), veda, zná- 
mosť. 

KNUCKLE {nakl), 
shyb, poddať sa. Lank LABEL (/*;&/), nápis. 

LABOR (lejbr), práca, 
pracovať. 

LABORATORY 
{leboretori), dielna. 

LABORER {lejbôrer), 
robotník. 

LACE {lej s), čipkv. 

LACERATE 

{les ere j t), trhať/ 

LACK {l e k), nedosta- 
tok, potrebovať. LAD {led), šuhaj. 
LADDER (ledr), reb- 
rík. 
LADING {lejdyng), 

náklad. 
LADLE {lej dl), veľká 

lyžka, lopatka. 
LADY {lejdy), pani. 
LAIC {lejik), svetský. 
LAKE {lejk), jazero. 
LAMB {lem), jahňa. 

jahňacina. 
LAME {l e j m), chromý. 
LAMP (lem p), lampa. 
LANCE {Vans), kopia, 

pika. 
LAND {lend), zem, 

krajina. 
LANDING {lendyng), 

vystúpenie na breh. 
LAND-LADY 

{lend-lejdy) , domáca 

pani. 
LANDLORD 

{landlord), domáci 

pán. 
LANDSCAPE 

{lendskejp), krajina. 

LANGUAGE 

{lengvidž) , reč, jazyk. 
LANGUOR {lengvor), 

mdloba. 
LANK {lenk), štihlý. Lantern 

LANTERN (lentrn), 

lampáš. 

LAP (lep), priepažie. 
prípaž. 

LAPSE (leps), 
pad, uplynúť. 

LARCENY (lárseny), 
krádež. 

LARD (lárd), sadlo. 

LARGE (lárdž), veľký. 

LARK (lárk), škovrá- 
nok. 

LARYNX (lermks), 
ohryzok hrdelný. 

LASH (les), bičovať, 
bič. 

LAST (last), posledný, 
trvať, kopyto. 

LATCH (lec), kľučka. 

LATE (lejt), pozde, ne- 
božtík. 

LATER (lejtr), pozd- 
nej ši, neskoršie. 

LATEST (lejtest), naj- 
neskorší, najnovší. 

LATHER (ledhr), 
mydliny, mydliť. 

LATIN (letn), latinsky. 

LATTER (Utr), poz- 
dejší, druhý, zadný. 

LAUD (lad), chváliť. 

LAUGH (läf), smiať 
sa, smiech. 119 Leak LAUGHTER (läfter), 

smiech. 
LAUNCH (tóne), zpus- 

tiť na vodu. 

LAUNDRY (lándri), 
prádelna. 

LAUREL (lárel), vav- 
rín. 

LAVER (lejvr), umý- 
vadlo. 

LAW (ló i lá), zákon. 

LAWFUL (lóful). zá- 
konný. 

LAWLESS (lóles), ne- 
zákonný. 

LAWN (lán), pažiť, 
trávnik. 

LAWYER (16 jer), 
právnik, fiškál 

LAY (/*/), 
položiť, klásť. 

LAZY (lejzi), lenivý. 

LEA (/í), luh. 

LEAD (led), ol 

LEAD (lid), viest 

LEADER (lidr), vodca. 

LEADING (lidyng 
vedúci. 

LEAF (///), li 

LEAGUE (Ug), 1 
spolok. 

LEAK (ÄJfe), tiecť, di Lean 

LEAN (/in), chudý, 
opierať sa. 

LEAP (líp), skočiť, 
skok. 

LEARN (lom), učiť sa. 

LEARNED (lôrned), 
učený. 

LEASE (lis), najem, 
smluva. 

LEAST (list), najmen- 
ší, najmenej. 

LEATHER (ledhr), 
koža. 

LEAVE (lír), nechať, 
odísť, lúčenie. 

LEAVEN (levn), kvas, 
kvas 

LECTION (leksn), čí- 
tanie. 

LECTURE (Ickcór), 
prednáška. 

LEDGE (ledz), hrana, 
vrstva. 

LEDGER (ledžr), 
hlavná kniha. 

LEECH (líc), pijavica. 

LEFT (left), zanecha- 
ný, ľavý. 

LEG (lég), noha. 

LEGAL ( lýgl) , zákon- 
ný. 

LEGATION (legejsn), 
posolstvo. 120 Lest LEGIBLE (Icdčibl), 
čitatelný. 

LEGISLATURE 

(ledzislejčôr) , záko- 
nodarstvo. 

LEGITIMATE 

( ledšitytnejt) , zákon- 
ný. 

LEISURE (lýčur), po- 
hodlie, voľný čas. 

LEMON (lemn), 
citron. 

LEMONADE 

( lemonejd), limonáda. 

LEND (lend), požičať. 

LENGTH (tenth), 
dĺžka. 

LENS (lenz), čočka, 
zväčšováce sklo. 

LENT (lent), pôst. 

LENTIL (lentyl), šušo- 
vica. 

LEPER (lepr), malo- 
mocný. 

LEPROSY (lepr osi), 
malomocenstvo. 

LESS (les), menej. 

LESSEE (lest), nájom- 
ník. 

LESSON (lesn), úloha. 

LEST (lest), 'lež, aby 
nie. Let 

LET (let), nechať, pre- 
najať. 

LETHARGY 

(lethardzi) , ospalosť. 

LETTER (letr), písme- 
na, list. 

LETTUCE (letys), 
šalát hlávkový. 

LEVEL (leví), rovný, 
plocha. 

LIABLE (lajebl), pod- 
robený, naklonený. 

LIAR (/á/r), lhár. 

LIBEL (lajbl), písom- 
ná urážka, hanopis, 
žaloba. 

LIBERAL (liberl), 
svobodomyselný, veľ- 
kodušný. 

LIBERATE (liberejt), 
osvobodiť. 

LIBERTY (librty), 
svoboda. 

LIBRARY (lajbreri), 
knižnica. 

LICENSE (lajsns), 
dovolenie. 

LICK (lik), lízať, biť, 
úder. 

LICKING (likyng), 
bitka. 

LICORICE (likoris), 121 Lime sladké drevo, pelen- 
drek. 
LID (lyd) y vĺčko. 
LIE (láj), lož, luhať, 

ležať 
LIEUTENANT 

(lútenent), poručík. 
LIFE (lajf), život. 
LIFT (lift), dvíhať. 
LIGHT (lajt), sv( 

svetlý, ľahký, osvietiť. 
LIGHTEN (lajtn), 

osvetliť, obľahčiť. 
LIGHTNING 

(lajtnyng), hrom, 

blesk. 
LIKE (lajk), mať rád, 

rovný, možný, ako, 

jednako. 
LIKELIHOOD 

(lajklihúd) , pravde- 
podobnosť. 
LIKELY (lajkly), 

snácľ, možno. 
LIKEWISE (lajkvQJs), 

podobne. 
LILAC (lajlek), baz 

(beza). 
LILY (HU), ľalija. 
LIMB (Um), úd, vetva. 
LIME (la j m), vápno, 

klub. Limestone 

LIMESTONE 

(lajmstón), vápenný 
kameň. 

LIMIT (limit), hranica, 
omedziť. 

LIMITED (limited), 
obmedzený. 

LINDEX (linden), lipa. 

LINE (lájn) s čiara, šno- 
ra, filtrovať, čiarko- 

vať. 

LINEN (linen), plátno, 
plátenv. 

LINGER (Ungr), vá- 
hať, otálať. 

LINIMENT 

(linyment), masť. 

LINK (link), článok, 
ohnivko. 

LINSEED (linsíd), 
lenové semeno. 

LION (la j en), lev. 

LIP (Up) 9 perná (ústa), 
ret. 

LIQUID (likvid), teku- 
tý, tekutina. 

LIQUIDATION 

(likvid e j sn), vyrov- 
nanie. 

LIQUOR (lik'ór), lie- 
hový nápoj. 

LIST (list), soznam, za- 
písať. 122 Lobster 

LISTEN (lisn), počú- 
vať. 

LITANY (liteny), litá- 
nie. 

LITERARY (litereri), 
vzdelaný, spisovný. 

LITERATURE 

(litere jeur), spisba, 
písomníctvo. 

LITTLE (////), malý, 
málo. 

LIVE (liv), bývať, žiť. 

LIVE (lájv), živý. 

LIVELY (lájvli), žive. 

LIVER (lizr), pečená, 
jatra. 

LIVING (living), výži- 
va, živobytie. 

LIZARD (lizrd), jašte- 
rica. 

LOAD (Jód), náklad, 
naložiť. 

LOAF (lóí), peceň, po- 
tĺkať sa. 

LOAFER (lófr), tulák. 

LOAM (lóm), hlina. 

LOAN (Ión), pôžička, 
požičať. 

LOATH (lót h), odpor- 
ný. 

LOBSTER (labstr), 
rak. Loco) 

LOCAL (lókl), miest- 
ny. 

LOCATION (lokejsn), 
poloha. 

LOCK (lak) y zámok, 
zamknúť, objať. 

LOCKET (laket), zám- 
čok, závesok. 

LOCKSMITH 

(laksmith), zámočník. 

LOCOMOTIVE 

(lókomótyv), lokomo- 
tíva, parostroj, rušeň. 

LOCUST (lókast), ko- 
bylka. 

LODGING (ladzing), 
byt, nocľah. 

LOFT (la f t), hora, 
pôda. 

LOG (/a?), klát. 

LOGIC Xladžik), 
dôsledný. 

LOIN (lójn), 
ladvienky. 

LONE (Ión), samotný. 

LONESOME 
(lónsam), teskný. 

LONG (long), dlhý, 
dlho, túžiť. 

LOOK 0&), hľadeť, 
pozreť, pohľad. 

LOOKOUT (lukaut), 
výhľad 1 , pozor. 123 Lug LOON (lún)< sprosták. 

LOOP (////>), slnka. 

LOOSE (lás), voľný, 
pustený. 

LOOSEN (Iiisn), uvoľ- 
niť, odviazať. 

LORD (lord), pán. 

LORNE (lóm), opus- 
tený. 

LOSE (lúz), ztratiť. 

LOSS (los), ztrata. 

LOT (laŕ), lós, osud, 
pozemok. 

LOUD (laud), hlasný. 

LOUSE (laus) s v< 

LOVE (lav), láska, mi- 
lovať. 

LOVELY (lavli), 
ľúbezný. 

LOVER (lavr), milenec 

LOW (ló), 
nízky, sprostý, podlý. 

LOWER (lóur), ni 
zpustiť. 

LOWEST (Ifctf), naj- 
nižší. 

LOYAL (16 jl), verný k 
vláde. 

LUCK (lak), šťastie 
KY (to*y), 
šťastný. 

LUG (/<!£), ťahať, bre- 
meno. Mggage 124 Magistrate LUGGAGE (lagidč), 


M 


1 T toll. 
LUKEWARM 


M A' AM (zkrátené Ma- 


(lúkvárni), vlažnv. 


dame), (mém), pani. 


LUMBAGO 


MACARONI 


(lumbejgo), boľasť v 


( mekeróny), maka- 


krížoch. 


ronv. 


LUMBER (lumbr), 


MACHINE (mesin), 


stavebné drevo. 


stroj. 


LUMINOUS 


MACHINERY 


(lúmines), svieťaci. 


(mešineri), stroje. 


LUMP (lamp), kus, 


MACKEREL 


balvan, celok. 


(mekrel), ryba. 


LUNATIC {lúnctyk), 


MACULATE 


pomätenec. 


( makjulcjt), poškvr- 


LUNCH (lane), zákus- 


niť. 


ka, olevrant. 


MAD (med), šialený, 


LUNGS (fangs), pľúca. 


rozhnevaný. 


LUKE (fór), lákať, lá- 
kadlo. 


MADAM (medem), 
pani. 


LURK (lerk), číhať. 


MADMAN (médmen), 


LUST (last), vášeň, tú- 


blázon. 


žiť. 


MAGAZINE 


LUXURY (lakšuri), 


(megezin), skladište, 


prepich. 


časopis. 


LYCEUM (lajsiam), 


MAGGOT (megot), 


ústav vedecký. 


červík. 


LYE (I a j), luh. 


MAGIC (medžik), kú- 


LYING (lájing), luha- 


zelný, čarovný. 


nie. 


MAGISTRATE 


LYNCH (line), popra- 


( medžistrejt) , vrch- 


viť rukou ľudu. 


nosť, úradná osoba. Magnet 125 MAGNET (megnet), 
magnet. 

MAGNIFICENT 
(megnyňsent) , veľko- 
lepý. 

MAGNIFY 

( megnyfaj) , zväčšo- 
vať. 

MAHOGANY 

( mehageny) , maha- 
gónové červené drevo. 

MAID (mejd), dievka. 

MAIDEN ímejdn)^ 
dievka, panna, čistý. 

MAIL (mejl), pošta, 
poslať po pošte. 

MAIM {me j m), ochro- 
miť. 

MAIN (mejn), hlavný, 
pevnina. 

MAINLY (mejnli), 
hlavne. 

MAINTAIN 

(mejntejn), udržovať. 

MAIZE (mejz), kuku- 
rica. 

MAJESTIC 

(medšestyk), velebný, 
majestátny. 

MAJESTY 

(medšesty), veličen- 
stvo. Mammon 

MAJOR (mejd: 

väčší, major. 
MAJORITY 

(medšarity) , väčšina. 
MAKE (mejk)< robiť. 

práce, sostavenie. 
MAKER (mejkr), ho- 

toviteľ. 
MALADY (mel 

nemoc. 
MALARIA (melejriä), 

zimnica, škodné vý- 
pary. 
MALE (tnejl), mua 

samec. 
HALEFACTOR 

(mejlfektr 
MALICE (melis), zlo- 

myselni 
MALICIOl 

{metises), zlomyselný. 

MALLľ 

(melie jbl), kujný. 
MALLET (mel 

palička. 
MALT {malt), slad. 
MALTREAT 

(meltrít), trýzniť. 
MAMMAL (mend), 

vec. 
MAMMON (tnemon), 
na. Mammoth 126 

MAMMOTH {memo t), 

velikánsky, mamut 

predpotopný zver. 
MAN (men) y človek, 

muž. 
MANAGE (mcncdž), 

riadiť, vvviesť. 
MANAGEMENT 

(mcnedžmcnt), sprá- 
va. 
MANAGER 

( mcncdzr) , správca, 

riaditeľ. 
MANDATE 

(memicjt), nariade- 
nie. 
MANE (ntejn), hriva. 
MANEUVER 

( manúvr) , obratnosť, 

riadiť. 
MANFUL (mcnfitl), 

mužný. 
MANGLE (mengl), 

zmrzačiť, manglovať. 
MANGY (mepxdzi), 

prašivý. 
MANHOOD 

(menhtíd) , mužskosť. 
MANIA (mejniä), šia- 

lenosť. 
MANIFEST 

(meny f est), patrný, 

dať na javo. Margin 

MANKIND 

( menkhajnd) , člove- 
čenstvo. 

MANNER (tnenr), 

spôsob, zvvk. 
MANSLAUGHTER 

(menslátr), zabitie 

bez úmyslu. 
MANTELPIECE 

(mcntlpís), krancla, 

polica. 
MANTLE (mentl), 

pláštik, zahaliť. 
MANUAL (menjuel), 

ručný. 
MANUFACTORY 

(mcnjufcktori), to- 

várna, fabrika. 
MANUFACTURER 

( mcnjufckcôrer) , to- 

várnik, vyrábate!. 
MANY (meny) y mnohí, 

mnoho. 
MAP (mep), mapa. 
MAPLE (me j pi), 

javor. 
MARBLE (márbl), 

mramor. 
MARCH (márč), ma- 
rec, pochod. 
MARE (mér), kobyla. 
MARGIN (márdžin), 

okraj. Maríne 

MARINE (meríu), ná- 
morný. 

MARK (mark), znak, 
značiť. 

MARKET (market), 
trh, nakupovať. 

MARRIAGE [meridz), 
sňatok, manželstvo. 

MARRIED (merici), 
ženatý, vydatá. 

MARROW (meró), 
špik. 

MASK (mesk), maska, 

náličnica. 
MASON (mejzn), 

murár. 

MASS (mäs), množ- 
stvo, dav, omša. 

MASSACRE 

( mesekr) , povražde- 
nie, povraždiť. 

MASTER (mästr), 
majster, pán, ovládať. 

MASTICATE 

(mcstykcjt), žvať 
jedlo. 

MAT (met), rohoža. 

MATCH (m e c), zápal- 
ka, zápas, hodiť sa, 
sňatok. 

MATE (mejt), druh), 
spojovať. 127 Mean ing 

MATERIAL 

(mctýricl), hmota, 
hmotný. 

MATRASS i 

MATTRES( mätrcs), 
madrac. 

MATRIMONY 

(metrimony), manžel- 
stvo. 

MATTER (tnetr), vec, 
hmota, predmet, zále- 
žať. 

MATTING (tnetyng), 
pletivo, roli 

MAUL (mál), kjanica. 

MAXIMUM 

(meksimam) , najviac, 
vrchol. 

MAY (me j), máj, smeť, 
môcť. 

MAYOR (mejr), 
mešťanosta. 

ME (f»f)i mne, ma. 

MEADOW (med 
lúka. 

MEAL (mil), jedlo. 

MEAN (min), mieniť. 
znamenať, podlý, prie- 
mer. 

MEANS (tnins), pro- 
striedok, dôchodok. 

MEAXIXG (mínyn 
smyseL Means 128 Mercury MEANS {mins), pro- 
striedok, spôsob. 
MEASLES {mizls), 

osýpky, frízle. 
MEASURE (mešôr), 

miera, merať. 
MEAT (;////), mäso. 
MECHANIC 

(mekhenyk) , remesel- 
ník. 
MECHANIST 

(mekhenist) , strojník. 
MEDAL (mtó/), me- 

dalia. 
MEDIATE (midyejt), 

prostriedkovať. 
MEDICAL (mcdykl), 

lekarsk v 
MEDICINE (mcdxsn), 

liek. 
MEDIUM (mídyom), 

prostriedok, nástroj. 
MEET (míŕ), potkar, 

slušný, sísť sa. 
MEETING (mítyng), 

schôdza. 
MELANCHOLY 

( melenkháli) , ťažko- 

mvselnosť. 
MELLOW {meló), 

krehký. 
MELON {melon), 

dyňa. MELT {melt), topiť, 

rozpúšťať. 
MEMBER 

{m c mb r) f úd. 
MEMBRANE 

(membrejn) , blana. 
MEMORIAL 

( memôriel ) , pamätný. 
MEMORY {mentori), 

pamiatka, pamäf. 
MENACE {menes), 

hroziť, nebezpečie. 
MEND {mend), napra- 
viť. 

MENDAĽLE 

( mendejbl), napravi- 
telný. 

MENSTRUATION 
{nienstniejšn), me- 
sačné čistenie. 

MENTAL {mentl), du- 
ševný. 

MENTION {menhi), 
spomínať, zmienka. 

MERCHANDISE 

{móreendajz), 

obchod, tovar. 
MERCHANT 

(môrent), kupec. 
MERCURY 

{môrkjuri), živé 

striebro. Mercy i2g hind MERCY (rnorsi), 
milosť. 

MERE (mír), púhy. 

MERELY (mírli), len. 

MERGE (môrdž), po- 
hrúžiť. 

MERIT (merit), 
zásluha. 

MERRY (meri), vese- 
lý, veseliť sa. 

MESH (meš), diera v 
mreži lebo saku, za- 
platenie. 

MESSAGE (mesedž), 
odkaz, zvesť. 

MESSENGER 

(mesendzr) , posol. 

MESSIAH (mesaje), 
mesiáš. 

METAL (metl), kov. 

METHOD (method), 
spôsob, sústava. 

METROPOLIS 

(m e trap o lis ) , hlavné 
mesto. 

MICROSCOPE 

( majkroskóp ) , drob- 
nohľad. 

MID (mid), stredný. 

MIDDLE (midl), pro- 
striedok, stredný. 

MIDNIGHT 

(miduajt), polnoc. MIDWIFE (midvájf), 
pôrodná baba. 

MIGHT (ma j t), moc, 
sila. 

MIGHTY (majŕy), 
mocný. 

MIGRATE (migrejt), 
sťahovať sa. 

MILD (majld), jemný, 
mierny. 

MILE (majl), míľa. 

MILITARY (militeri), 
vojenský. 

MILITIA (tnilišä), do- 
mobrana, honvídstvo. 

MILK {milk), mlieka 

MILL (mil), mlyn, fa- 
brika, mleť. 

MILLENNIAL 

(mileniel), tisícročný. 

MILLER (fwtfr), mly- 
nár. 

MILLET (milet), pro- 
so, pšenc 

MILLINERY 

(milineri). módny to- 
var. 

MILLION (miljen), 

million. 

MILLIONAIRE 

(miljenér), millionár 
MIND (majnd), mj 

oh ľa (ľ, pan Mindful 130 MINDFUL 

(majndful), bedlivý. 

MINE (tnajn), môj, 
dol, baňa, podkopá- 
vať, mína. 

MINER (tnajnr), ba- 
ník, haviar. 

MINERAL (miner el) > 
nerost 

MINGLE (mingl), 

miešať. 

MINIMUM 

(minymam), najme- 
nej. 

MINISTER (minystr), 
minister, duchovný, 
vysluhovať. 

MINISTRY 

( minystri) , minister- 
stvo, duchovenstvo. 

MINOR (majnr), 
menší, nedospelý. 

MINORITY 

(minority), menšina. 

MINT (mint) y mincov- 
na, raziť. 

MINUTE (minyt), 
minúta. 

MIRACLE (mirekl), 
zrkaklo. 

MISCARRIAGE 

( miskeridž), ztra te- 
nie plod" Mode 

MISCHIEF (misčíf), 

škoda, zlo. 
MISDIRECT 

(misdyrekt) , m vlnu 
tu ukázať, zle ad- 

ressovať. 
MISER (majsr), lako- 
mec. 
MISERABLE 

(mizerebl), biedny. 
MISERY (mizeri), 

bieda. 
M ISS (mis), slečna, 

ztrata, chvbiť. 
MISSILE (misl), 

strela. 
.MISSION (mím), 

missia, poslanie. 
MISSIONARY 

(misoneri), missionár. 
MISTAKE (mist e j k), 

chvba, chvbiť. 
MISTER (mistr), pán 
.MISTRESS (mistres), 

pani. 
MIX (miks), miešať. 
MIXTURE (miksčor), 

miešanina. 
MOAN (món)y vzdy- 
chli, stonať. 
MOB (mab), luza, dav. 
MODE (mód), móda, 

zvvk. Model 

MODEL (madl), vzo- 
rok. 

MODERATE 

(maderejt), miernv. 
MODERN (madrn), 

novoveký. 
MODEST (madest), 

skromný. 
MODIFY (módy f á j), 

zmeniť. 
MOIST (mójst), vlhký. 
MOLASSES (moľásiz), 

sirop, malases. 
MOLD i MOULD 

(mold), hlina, forma. 
MOMENT (moment), 

okamih. 
MONARCH (manerk), 

panovník. 
MONASTERY 

(mane stri), kláštor. 
MONDAY (mondcj), 

pondelok. 
MONEY (mony i 

many), peniaz. 
MONK (monk), mních. 
MONKEY (monky), 

opica. 
MONOPOLY 

(monopoly), samoob- 
chod. 
MONOTONY 

(monatony) , jedno- 131 Moth tvárnosť. 

MONSTER (manstr), 
netvor. 

MONTH (manth), me- 
siac (čas). 

MONUMENT 

(manjument), pomník. 

MOOD (múd), rozmar. 

MOON (tnún), mesiac 
(na oblohe). 

MOOSE (mús), los 
(jeleň). 

MOP (ma/>), hadra, vy- 

tierať. 
MORAL (mori), 

mravný. 
MORE (mór), viac 
MORMON (mormon), 

mnohoženáč. 
MORROW (moró), 

zajtrajšok. 
MORTAL (mórtl), 

smrtelný. 
MORTALITY 

(mortelity) , úmrtnosť. 
MORTGAGE 

(mórgids), zastavenie 

nepohnuteln 
MOSQUITO 

(tnoskýto), komár, 
MOSS (mas), mach. 
MOST (most), najviac. 
MOTH {math), móla. Mother 132 Muse LIOTHER {madhr). 
matka. 

MOTHER-IN-LAW 
(madhriuló), svokra. 

MOTION (wain), 
návrh, pohvb. 

MOTIVE (mótyv), po- 
hnútka. 

MOTOR (mótr), hyb- 
ná sila. 

MOTTO (rnaŕo), heslo. 

MOULD (mold), hlina, 
forma, formovať. 

MOULDING 

(móldyng), rímsa. 

MOUNT (maunt), 
vrch, postaviť, vysad- 
núť na koňa. 

MOUNTAIN 

(mauntn), vrch, hora. 

MOURN {mórn). 
smútiť. 

MOURNING 

(mórňyng) , smútok. 

MOUSE (mans), mvš. 

MOUTH (mouth), 
ústa, otvor. 

MOVE (múv), pohyb, 
hnúť, sťahovať sa, po- 
hnúť. 

MOVING (múving), 
sťahujúci, dojemný. 

MUCH (mač), mnoho. MUCILAGE 

(mjúsilidS), lep, le- 
pidlo. 

MUKUS (tnjukas), 

šla j m, slizina. 
MUD (mad), blato. 
MUDDLE (mad!), za- 

kaiiť, zmätok. 
MUDDY (mady), bla- 

tivv, zakaliť. 
MUFFLE (mafl), za- 
baliť, munilať. 
MUG (mag), džbán, 

krčah. 
MULATTO (malcto), 

poločernoch. 
MULBERRY 

(malberi), malina. 
MULTIPLY 

(multypláj) , násobiť. 
MULTITUDE 

( maltytúd), množstvo. 
MUNICIPAL 

( mjuh vsi pi) , obecný. 
MUNITION 

(mjunyšn), strelivo. 
MURDÉR (môrdr), 

zavraždiť, vražda. 
MUDERER 

(môrderer), vrah. 
MUSCLE (mast) t sval. 
MUSE (mjúz), duma, 

zamýšlať. Museum 

MUSEUM {mjúäam), 

múzeum. 
MUSHROOM 

(masrúm), huba, hríb. 
MUSIC {mjuzik), 

hudba. 
MUSICIAN 

{mjuzisn) , hudobník. 
MUSLIN {mazlin), ■ 

mušelín. 
MUSQUITO 

{masky t o), komár. 
MUST {mast), museť, 

plesniveť, ztuchlina. 
MUSTACHE 

{mastäč), fúzy. 
MUSTARD {ínastrd), 

horčica. 
MUTE {mfúť) % nemý. 
MUTINY (mjútyny), 

povstanie. 
MUTTON {matu), 

baranina. 
MUTUAL {mjúcucl), 

vzájomný. 
MY {máj), môj. 
MYSELF (májself), ja 

sám. 
MYSTERY (misteri), 

tajomstvo. 
MYSTIC (mistyk), 

tajomný. 
MYTH (mith), bájka. [ 33 Nationality N NAB (//r/;), lapiť. 
NAIL (ncjl), nechet, 

klinec, pribiť. 
NAKED (nejked), 

holý, nahý. 
NAME (ne j m), meno, 

menovať. 
NAMELY (nejmli), 

menovite, totiž. 
NAP {ne p), driemat 
NAPE (nejp), tyl. 
NAPHTHA (neptä), 

petrolej. 
NAPKIN (nepkyn), 

obrúsok. 
NARCOTIC 

(narkhatyk), uspáva- 
júci liek. 
NARROW (neró), 

úzkv. 

NARROWS (neros), 

úžina. 
NASTY (nesty), 

špinavý. 
NATION (nejšn), 

národ. 
NATIONAL 

(ncjscml), národný. 
NATIONALITY 
ršenelity), nár 

nosť. Native r 


54 Nerve 


NATIVE (nejtw), do- 


NECESSITY 


máci, domorodec. 


(nesesity), potreba. 


NATURAL (nečôrel), 


NECK (nek), krk. 


prírodný. 


NEED (nýd), potreba, 


NATURALIZATION 


potrebovať, núdza. 


( necôrelizejbx ) , získa- 


NEEDLE (nýdl), ihla. 


nie občianskeho práva. 


NEEDLES (nýdles), 


NATURE (nejčôr), 


nepotrebný. 


príroda. 


NEGATIVE 


NAUGHT (nát), nič, 


(negetyv), záporný. 


nulla. 


NEGLECT (neglekt), 


NAUGHTY (nóty), 


zanedbávať. 


zlý. 


NEGLIGENT 


NAUSEA (násiä), 


neglidzent), nedbalý. 


ošklivosť. 


NEGOTIATE 


NAVAL (nejvl), 


( negosiejt) , vyjedná- 


námornv. 


vať. 


NAVIGATE 


NEGRESS (nýgres), 


(nevigejt), plaviť. 


černoška. 


NAVY (nejvi), loďstvo. 


NEGRO (nýgro), 


NAY (nej), 


niger, černoch. 


nie, ba, áno, i. 


NEIGH (nej), ryhať. 


NEAR (;nV), blízky. 


NEIGHBOR (nejbr), 


NEARLY (nýrly), 


sused. 


skoro, takmer. 


NEIGHBORHOOD 


NEARSIGHTED 


(nejbrhud) , sused- 


( nýrsajted) , krátko- 


stvo. 


zraký. 


NEITHER (nýdhr), 


NEAT (nýt), pekný, 


žiadny, ani jeden. 


čistotný. 


NEPHEW (nefju), 


NECESSARY 


synovec. 


(neseseri) , potrebný. 


NERVE (noru), čuv. Nervous 

NERVOUS (norves), 

čuvný, nervosný. 
NEST (nest), hniezdo. 
NESTLE (nesl), 

hniezdi! 
NET (net), sieť, mreža, 

čistá cena. 
NETHER (nedhr), 

nižší. 
NEURALGIA ^ 

(núreldzia) , čuvná 

boľasť. 
NEUTRAL (nútrel), 

nestranný. 
NEUTRALITY 

(nntr elity) , nestran- 
nosť. 
NEVER (nevr), nikdy. 
NEVERTHELESS 

(nevrdhyles) , predsa. 
NEW (n j ú), nový. 
NEWS (njúz), noviny. 

NEWSPAPER 

(njúzpejpr) , noviny, 
časopis. 

NEXT (nekst),^ nasle- 
dovný, najbližší. 

NIB (nyb), konec, zo- 
bák. 

NICE (na j s), pekný. 

NICKEL (nykl), kov 
nikel, päťcentovník. 135 Noise NICKNAME 

(nykncjm), prezýval. 

NIECE (nýs), neter 
(dcéra brata lebo ses- 
try). 

NIGH {naj), blízky. 

NIGHT (//a/t), noc. 

NIGHTINGALE 
(najtyngejiy, slávik. 

NIGHTMARE 
(najtmér), mora. 

NINE (naj n), deväť. 

NINETEEN 

(najntýn), devätnásť. 

NINETEENTH 
(najntýnth), devät- 
násty. 

NINETY (najnty), 
deväťdesiat'. 

NINTH (najnth), 
deviaty. 

NIP (nyp), štipnúť. 

NIPPLE (nypl), cuc- 
lík, cicák. 

NIT (nyt), hnida. 

NO (nó), nie, žiadny. 

NOBODY {nobody 
nikto. 

NOBLE (nóbl), 

šlachetný. 
NOISE (nojs) s krik, 

hluk. Nominal 136 Nut NOMINAL (namini), 


NOTION (nósn), 


menovaný. 


pojem, mienka. 


NOMINATE 


NOTORIETY 


(nomine jt), vymeno- 


1 nótorajety), povesť. 


vať. 


NOTWITHSTAND- 


NOMINATION 


ING (natvithstend- 


(nomine jsn ), vyme- 


yng), vzdor tomu, 


novanie. 


predsa. 


NONE (nón), žiaden, 


NOUGHT (nát), nič, 


nijaký. 


nulla. 


NONSENSE 


NOURISH (nariš), 


( no n sen s) , nesmysel. 


kŕmiť. 


NOON (nun), 


NOVELTY (navitý), 


poludnie. 


novota. 


NOOSE (núz), sluka. 


NOVEMBER 


N( >R (nor), ani. 


(novembr), novem- 


NORTH (nor/A), 


ber. 


sever. 


NOVICE (novis), 


NOSE (mos), nos. 


nováčok. 


NOSTRIL (nastril), 


NOW (nau), teraz. 


nozclra. 


NOWHERE (nóvér), 


NOT (waf)> nie. 


nikde. 


NOTARY (nóteri), 


NUISANCE (núsens), 


notár. 


obtíž, nečistota. 


NOTE {nót), známka, 


NULL (nal), neplatný. 


poznamenať, nota. 


NUMBER (nambr), 


NOTHING (nathyng), 


číslo. 


nič. 


NUN (nan), mníška. 


NOTICE (nóty?), 


NURSE (nôrs), ošetro- 


poznámka, podotknúť, 


vanie, opatrovať, pes- 


všímať. 


túnka. 


NOTIFY (nóty f a j), 


NUT (nat), orech, ma- 


upovedomiť. 


tica šrobu. Nutmeg 137 

NUTMEG (natrneg), 

muškátový orech. 
NUTRIMENT 

{nutriment), potrava, 
NUTRITION 

(nntrisn), trávenie. 
NYMPH (nýmf), vila, 

deva. Ocean OAF (óf), podvrženec. 

OAK (ók), dub. 

OAR (ór), veslo, ves- 
lovať. 

OAT (ót), ovos. 

OATH (óth), prísaha, 
klnutie. 

OATS (óts), ovos. 

OBEDIENT 

(obídient), poslušný. 

OBEY (obe j), 
poslúchať. 

OBJECT (obdžekt), 
predmet, namietať, za- 
vrhovať. 

OBJECTION 

(obdzeksn), námietka. 

OBLIGATE 

(abligejt), zaviazal 

OBLIGE (oblájdš), za- 
viazať priazňou, vyho- 

-1 *- OBSCENE (obsín), 
oplzlý. 

OBSCURE (obskjúr), 
temný, nezrozumiteľ- 
ný. 

OBSERVATION 

(obzôrvejsn), pozoro- 
vanie. 

OBSERYE (obcorv), 
pozorovať. 

OBSTACLE (obstekl), 
prekážka. 

OBSTINATE 

(ab sty net) , tvrdohla- 
vý. 

OBSTRUCT 

(ob str akt) . prekážať, 
zapchať. 

OBTAIX (obtejn), ob- 
držať, dosiahnuť. 

OCCASION 

(okhejšn), prípad, 
príležitosť. 

OCCUPATION 

• (akjupejsn), zamest- 
nanie. 

OCCUPY (ak ju pá j), 
zaujímať, zamestná- 
vať. 

OCCUR (okhôr), pri- 
hodiť sa, stať - 

OCEAN (áro), oceán. Oculist 138 

OCULIST (akjulist), 

očný lekár. 
ODD (ad), smiešny, 

podivný. 
ODDS (adz), 

nerovnosť, presila. 
ODOR (odor), zápach. 
OF (av), od, zo. 
OFF (of), od, dolu, 

preč. 

OFFENCE (of ens), 

urážka, priestupok. 
OFFEND (ofend), 

uraziť. 
OFFER (afr), nabid- 

nuť, núkať, podniknúť 
OFFICE (afis). 

úradovňa, úrad. 
OFFICER (aňsr), 

úradník, dôstojník. 

OFFICIAL (aňsl), 
úradný. 

OFFSET (afset), 
výhon, vyrovnať. 

OFFSPRING 

(af spring), potom- 
stvo. 

OFTEN (afn), často. 

OIL (ójl), olej. 

OINT (ójnt), olejovať. 

OLD (óld), starý. Operative # 

OMELET (amlet), 

svítok z vajec. 
OMEN (ómen), 

znamenie. 
OMISSION (omišn), 

vynechanie. 
OM'IT (omit), 

vynechať, zanedbať. 

OMNIPOTENCE • 

(omnypotens) , vše- 

mohúcnosť. 
ON (an), 

na, pri, v, ďalej. 
ONCE (vans), raz. 
ONE (von i van), 

jeden. 
ONION (anjen), 

cibula. 
ONLY (ónli), len, 

jediný. 
ONSLAUGHT 

(anslát), útok. 
ONWARD (anvard), 

v pred. 
OPEN (ópn), otvoriť, 

otvorený, začať. 
OPENING (ópning), 

otvor, začiatok. 
OPERA (aperä), 

zpevohra. 
OPERATE (aperejt), 

účinkovať, operovať, 

viesť v činnosti. Operator 

OPERATOR 

(apercjtr), konateľ, 

pôsobiteľ. 
OPINION (opinjen), 

mienka. 
OPPONENT 

(oponent) , protivník. 
OPPORTUNITY 

(aportjunity), príleži- 
tosť. 
OPPOSE (opóz), 

odpierať, vzdorovať. 
OPPOSITE (apozit), 

naproti, protivný. 
OPPOSITION 

(apozisn), odpor. 
OPPRESS (opres), 

utískať. 
OPTICIAN (optysn), 

optik, okuliarnik. 
OR (or), lebo. 
ORACLE (arekl), 

veštec. 
ORANGE (arendž), 

pomaranč. 
ORATOR (aretr), 

recnik 
ORB (órb), kolo. 
ORCHARD (órcrd), 

záhrada. 
ORCHESTRA 

( órkesträ) , hudobný 

sbor. 139 Ostrich ORDER (órdr), poria- 
dok, objednávka, ob- 
jednať, rád, poukážka. 

ORDERLY (ordrly), 
pravidelný, poriadny 

ORDINANCE 

( órdynens) , pravidlo, 
predpis. 

ORDINARY 

(órdyneri), obyčajný. 

ORDINATE 

(ordxncjŕ), ustanoviť. 

ORE (ór), ruda. 

ORGAN (órgn), orgán. 

ORGANIZATION 
( árgenyzejsn ) , sosta- 
venie, organizácia. 

ORGANIZE 

(órgcnajz), organizo- 
vať, ústroj iť. 

ORIENT (orient), vý- 
chod. 

ORIGINAL 

(oridzine!) , pôvodný. 
ORNAMENT 

( ómement) , ozdoba. 
ORPHAN (órfen), 

sirota. 
OSIER (ózr), vŕba, 

prút. 
OSTRICH (ostrie), 

pštros. Other t 40 Overthrow OTHER (ad hr), druhý, 

iný. 
OTÍIERW1 

(adhrvajz), ináč. 

OTTER (at r), vidra. 
OUGHT (ó/), mal by, 

niečo. 
OUNCE (aims), unca. 
OURS (aurs). naše, 
OURSELF (aurself), 

my sami. 
OURSELVES 

(aurselvz)) my sami. 
OUT (<////), von, w. 
OUTCRY (aut kraj), 

výkrik. 
OUTDOOR (autdór), 

vonkajší. 
OUTFIT (a////?/), vy- 
strojenie. 
OUTLAW (a////a), 

zločinec. 
OUTLOOK (autluk), 

* výhľad. 
OUTPOST (autpósl), 

predstráž. 

OUTRAGE (autrejdž), 
násilnosť, násilniť. 

OUTRIGTH (antra jt), 
hneď, naskrz, úplne. 

OUTSIDE (autsajd), 
vonku, krém, mimo. OUTSTANDING 
(autstendyng ) , vonku 
stojaci. 

OUTWARD 

(autvard), na vonok, 

zovnajší. 
I )\'AL (óvl), vajčitý. 
OVARY (oven), 

vaječník. 
OVATION (ovejsn), 

pocta. 
OVEN (avn), pec. 
OVER (6vr) s 

vyše, nad, na. 
OVERALLS (óvráh), 

vrchné nohavice. 
OVERCOAT 

(óvrkhót), vrchný ka- 
bát. 

OVERCOME 

(óľrkham) , premôcť, 

dohoniť. 
OVERFLOW 

(óvrfló), pretekať, zá- 
plava. 
OVERGROW 

(óvrgró), preriasť. 
OVERLOOK (óvrluk), 

prehliadnuť, dozerať. 
OVERTHROW 

(óvrthró), vyvrátiť, 

prehodiť. Overwork 141 

OVERWORK 

(óvrvôrk) , prepraco- 
vať, práca po čase. 

OWE (ó), dlhovať. 

OWING (óing), dlžný, 
pre, poneváč. 

OWL (ani), sova. 

OWN {on), vlastný, 
vlastniť. 

OWNER (ónr), maji- 
teľ. 

OX (aks), vol. 

OXYGEN (aksidzn), 

kyslík. 
OYSTER (ojstr), 

ustrica. ľan PACE (p e j s), krok, 

kráčať. 
PACIFIC (pesifik), 

tichý. 
PACIFICATION 

(pesiňkejsn), utíšenie. 
PACK (pek), bálik, 

paklík. 
PACKAGE (pekedz), 

bálik, paklík. 
PACKET (peket), báli- 

čok. PACKING (pakyng), 

balenie, nadievlca, 

plnenie. 
PACT (pekt) , smluva. 
PAD (ped), poduška, 

máčadlo. 
PAGAN {p e j gen), po- 
han. 
PAGE (pejdč), strana. 
PAIL (pejl), plecháč. 
PAIN (pejn), boľasť. 
PAINFUL (pejnful), 

boľastný. 
PAINT Ipejnt), barviť, 

barva, maľovať. 
PAINTING 

(pejntyng), maľba, 

obraz. 
PAINTER (pejntr), 

maliar, barviar. 
PAIR (per), pára. 
PALACE (peles), 

palác. 
PALE (pejl), bľadý, 

tyčka. 
PALLOR (pelr), 

bľadosť. 
PALM (pánt), palma, 

dlaň, piacľ. 
PAMPHLET 

(pemflet), brošúra. 
PAN (pen), pandva, 

randlík. Pancake 

PANCAKE 

(pénkhcjk), lievanec. 

PANE (pejn), tabulka 
skla 

PANIC (penyk), 
poplach, strach. 

PANSY (pensi), 
macoška (kvet). 

PANTALOONS 

(pentelúnz), nohavice. 

PANTRY (pentry), 
potravná. 

PANTS (pent*), noha- 
vice. 

PAP (pep), kaša. 

PAPAL (pejpl), pápež- 
ský. 

PAPER (pcjpr), 

papier. 
PAR (pár) 9 rovnosť 

hodnoty. 
PARADE (perejd), 

paráda, parádiť. 
PARADISE 

(peredajs), ráj. 
PARAGRAPH 

(peregref), článok. 
PARALLEL (perelel), 

rovnobežný. 
PARALYSIS 

(perelizis) , porážka, 

mrtvica. 142 Particular PARALYZE 

(perelajz), poraziť. 

PARASITE (peresajt), 
cudzopasník. 

PARASOL (peresal), 
slnečník. 

PARCEL (pársl), ba- 
lík, kus, deliť. 

PARDON (párdn), 
milosť, omilostniť. 

PARENT (pérent), n> 
dič. 

PARISH (peris), far- 
nosť. 

PARLIAMENT 
(párliment), snem. 

PARLOR (párlr), 
predná chyža. 

PAROCHIAL 

(perókhyel), farný. 

PARSLEY (pársli), 
petržlen. 

PARSNIP (pársnyp), 
paštrnák. 

PART (párt), 

diel, časť, lúčiť sa, de- 
liť. 

PARTAKE (parte jk), 
účasť brať. 

PARTICULAR 

(partykjulr) , zvlášt- 
ny, podrobný. Parting H3 Paz^ PARTING (pártyng), 
oddelenie, lúčenie. 

PARTITION 

( part y sn ) , rozdelenie, 
deliaca stena. 

PARTNER (pártnr), 
spoločník. 

PARTRIDGE 

(pártridz), korotva. 

PARTY (party), stra- 
na, spoločnosť. 

PASS (päs), minúť, 
prejsť, priešmik, cesta. 

PASAGE (pesedz), 
priechod, prievozné. 

PASSANGER 

( pesendžr) , cestova- 
teľ. 

PASSION (pesn), utr- 
penie, vášeň. 

PASSIONATE 

(p e son et ) , náruživý. 

PASSPORT 

(päspórt), sprievodný 
list. 

PASSWORD 
(päsvôrd), heslo. 

PAST (päst), 
minulý, za. 

PASTE (pejst), lepiť, 
lep. 

PASTIME (pasta jm), 
kratochvíľa. PASTOR (pästr), du- 
chovný pastier, (pro- 
testantský). 

PASTRY (pestrí), 
pečivo. 

PASTURE (päsčôr), 
pastva. 

PATE (pejt), lebka. 

PATCH (pec), fľak, 
príštipok. 

PATH (päth), chodník. 

PATIENCE (pejšns), 
trpezlivosť. 

PATIENT (pcjsnt), 
trpezlivý, chorv. 

PATRIOT (pejirint), 
vlastenec. 

PATROL (petról), 
stráž, strážiť. 

PATRON (pejtron), 
ochranca. 

PATRONIZE 

(petronájz), podporo- 
vať. 

PATTERN (petm), 
vzorka. 

PAUPER (paper), 
žobrák. 

PAUSE (pás), 
prestávka. 

PAVE (pejv), dla 

PAW (pá), dlaba. Pawn 144 Perceive PAY. \ (pán) s záloh, 

zalo . *ť. 
PAY >>/), 

platiť, pláca. 
PAYABLE (pejebl) t 

platitelný. 
PAY-DAY (pejdej), 

výplatný deň. 
PAYMENT (pejment), 

platenie, výplata. 
PEA (pi), hrach. 
PEACE (pis), pokoj. 
PEACH (pie), 

broskyňa. 
PEACOCK (pikhak), 

páv. 
PEAK (pík), 

vrchol vrchu. 
PEANUT (pínot), 

orech. 
PEAR (per), hruška. 
PEARL (pôrl), perla. 
PEASANT (peznt), 

sedliak . 
PECK (pek), 

štvrť bu šla. 
PECUNIARY 

(pekjúneri), peňažný. 
PEDAL (pedl), 

nohový. 
PEDDLE (pedl), pre- 
dávať po domoch. PEDDLER (pedler), 
podomný predavač. 

PEDESTRIAN 

(pedestrien) , pešiak. 

PEEL (pH), lúpať, 
kôra. 

PEERLESS (pMes), 
nevvrovnatelný. 

PEN (pen), pero. 

PENALTY (penlty), 
trest. 

PENCIL (pensl), štet- 
ka, blajbas, ceruza 

PENDING (pendyng), 
visiaci, nerozhodnutý. 

PENETRATE . 

(penetrejt), prenik- 
núť. 

PENITENTIARY 
(penytenseri) , trest- 
nica. 

PENNY (peny), mede- 
ný peniaz, cent. 

PENSION (pensn), 
výslužné. 

PEOPLE (pípl), ľud. 

PEPPER (pepr), kôre- 
nie, peper, koreniť. 

PEPPERMINT ' 

(pepr mint) , promin- 
cla 

PERCEIVE (persív), 
pozorovať, poznať. Percentage 145 Phosphorus PERCENTAGE 

(persentydz), procen- 
to. 

PERFECT (pôrfekt), 
dokonalý. 

PERFORM (perform), 
konať, previesť. 

PERFUME (perfjňm), 
voňavka. 

PERHAPS (perheps), 
snáď. 

PERIL (peril), nebez- 
pečie. 

PERIOD (pírioď), do- 
ba, bod. 

PERISH (peris), 
hynúť. 

PERJURY (pärdzuri), 
krivá prísaha. 

PERMANENT 

(pôrmencnt), stály. 

PERMISSION 

(permišn), dovolenie. 

PERMIT (permit), do- 
voliť. 

PERSECUTE 

(pórsekjút), prenasle- 
dovať. 

PERSIST (persist), 
sotrvať pri niečom. 

PERSONALLY 
(pôrsoncli), osobne. PERSPIRATION 
(pórspirejšn), pote- 
nie, pot. 

PERSPIRE 

(pôrspajr), potiť sa. 
PEST (p est), mor. 

PERSUADE 

(persuejd), nahovo- 
riť, presvedčiť. 
PET (pet), miláčok, 

mazlať sa. 
PETITION (petysn), 

prosba. 
PHARMACY 

(fármesi) , lekárňa. 
PHEASANT {fezfU) f 

bažant. 
PHENOMENON 

(ňnatnenon), zjav, 

pamätihodnosť. 
PHILANTHROPHY 

(filenthroň), ľudomil- 

nos 
PHI] MY 

(filasoti). mudretvo. 
PHLEGMATIC 

(/V, netečný, 

chladnokrei 
I - I RUS Photograph 14a PHOTOGRAPH 

(fótogrcf) , podobi- 
zeň, fotografovať. 

PHRASE (frejs), frá- 
za, vvjadrenie, sloh. 

PHTHISIS (fthajsis), 
suchotiny, 

PHYSIC (/fetfe), liek. 

PHYSICAL (fisikl), 
telesný. 

PHYSICIAN (fisisn), 
lekár. 

PICK (pik), vybierať, 
bodať, zobať, výber, 
čakan, končitá motyka. 

PICKET (piket), 
tyčka, stráž. 

PICKLE (pikl), v octe 
naložené zeleniny. 

PICKPOCKET 
(pikpaket), zlodej. 

PIC-NIC (piknik), vý- 
let. 

PICTURE (pikcôr), 
obraz, zobraziť. 

PIE (pá j), koláč nekys- 
nutý. 

PIECE (pis), kus. 

PIER (pír), pilier, prí- 
stavište. 

PIERCE (pws), pre- 
bodnúť, preraziť. Pink' 

PIETY (pajcty), ná- 
božnosť. 

PIG (pi g), prasa. 

PIGEON (pidzn), 
holub. 

PIGIRON (pigajrn): 
surové železe. 

PIKE (pajk), 
pika, vidly, šťuka. 

PILE (pájí), hromada, 
kôl, hromadiť. 

PILES (pajlz), 
zlatá žila. 

PILGRIM (pilgrim), 
pútnik. 

PILL (pil), pilulka, 
obierať. 

PILLAR (pilr), stĺp. 

PILLOW (pilo), van- 
kúš, záhlavok. 

PILOT (pajlot), 
lodevod. 

PIMPLE (pimpl), vy 
rážka. 

PIN (pin), špendlík. 

PINCH (pine), štípať. 

PINE (pajn), jedla, bo - 
rovec, sužovať. 

PINEAPPLE 

(p a j ne pi), ananas. 
PINK (pink), ružový, 

vrchol, karafiát. Pint 

PINT (pa jnt), 

pol kvartv. 
PIOUS (pajes), 

nábožný. 
PIPE (pajp), pipka, 

fajka, trúba, cieva, 

píšťal'. 
PIRATE (pajret), mor- 
ský lúpežník. 
PI S S (pis), moč, močiť, 

sťať. 
PIT (pit), jama, dol. 
PITCH (pic), smola, 

stupeň, hodiť. 
PITCHER (pier), 

džbán, krčah. 
PITCHFORK 

(pic fór k), vidly. 
PITY (pity), sústrasť, 

ľutovať. 
PLACE (plejs), miesto, 

osada, klásť. 
PLAGUE (pie j g), mor, 

moriť. 
PLAIN (pi c j n), rovina, 

jasnv, jednoduchý. 
PLAINTIFF 

( pie j n ty f ) , žalobní k. 
PLAIT (pi e j t), ráz, rá- 

siť. 
PLAN (plen), plán. 
PLANT (plent), sadiť, 

rastlina. 147 Plot PLANTATION 
(plentejšn), osada, 
veľkostatok. 

PLASTER (plästr). 
malta, flaster, flastro- 
vať. 

PLATE (plejt), tanier, 
platňa. 

PLATFORM 

(platform), podlaha, 
prehlásenie zásad, vý- 
stupok. 

PLAY (plej), hra. hrať. 

PLAYER (plejr), hráč. 

PLEA (pli), dôvodenie, 
dôvod. 

PLEAD (plid), hájiť, 
odpovedať, prosiť. 

PLEASANT (pleznt), 
príjemný. 

PLEASE (plls), ľubiť 
sa, ráčiť, za v< Tacit'. 

PLEASURE (pie* 
radosť, slasť. 

PLEDGE (pledi), zá- 
ruka, záväzok. 

PLENTY (plenty), 
hojnosť, d 

PLIGHT (plajt), záru- 
ka, stav. 

PLOT (plat), 

pozemok, spiknutic. Plough 148 Poor PLOUGH i PLOW 
(plan), pluh, orať. 

PLUM (plam), slivka. 

PLUMBER (plamr), 
olovnik, opravač rúr. 

PLUMP (plamp), hru- 
bý, plný. 

PLUNDER (plandr), 
plicniť, drancovať. 

PLUNGE (plandz), 
ponoriť. 

PLURAL (plúrl), 
množný. 

PLUS (plas), viae. 

PLUSH (plas), hrubý 
aksamiet 

PNEUMONIA 

(njutnónie), zapále- 
nie pľúc. 

POCK (pak), osýpky, 
póky. 

POCKET (paket), kap- 
sa, vačok, kešen. 

POCKETBOOK 

(paketbuk), pudilár. 

POET (poet), básnik. 

POINT (pojnt), bod, 
špic, ukazovať, mieriť. 

POISON (pójjsn), otra- 
va, jed, otráviť. 

POKER (pókr), kutáč, 
'hra v karty. POLAR (polcr), točno- 
vý, ľadový. 

POLE {pól), 
točná, žreľ. 

POLEMIC (polemík), 
hádka 

POLICE (poliš), polí- 
cia. 

POLICEMAN 

(polísmen), policajt. 

POLICY (palisi), po- 
istka, politika. 

POLISH (poliš), poľ- 
ský. 

POLISH (palls) 9 lištiť. 

POLITE (polajt), 
úslužný, zdvorilý. 

POLITIC (polity k), 
múdry, politika. 

POLITICIAN 

(polityšn ) , politikár. 

POLYGAMY 

(poligemi) , mnoho- 
ženstvo. 

POMP (pámp), ^nád- 
hera. 

POND (pand), rybník. 

PONY (póny), koník. 

POOL (púl), mláka, 
hra, púl. 

POOR (púr), chudob- 
ný, špatný, biedny. Pop 

POP (pap), soda, buch- 
núť. 

POPE (póp), pápež. 

POPLAR (paplr), to- 
pol. 

POPULAR (papjulr), 
obľúbený, obecný. 

POPULATION 

(papjulejbi), obyva- 
teľstvo. 

PORCELAIN 

( pourslcn), porculán. 

PÔRCH (póre), veren- 
da, pitvor. 

PORK (pórk), bravčo- 
vina, sviňacina. 

PORT (port), prístav, 
brána. 

PORTABLE (pórtebl), 
nositelný. 

PORTION (pórsn), 
časť. 

POSITION (posisn), 
postavenie. 

POSITIVE (pazilyv), 
určitý, istý. 

POSSESS (poses), 
vlastniť, mať. 

POSSESSION 

(poccs)i ) , vlastnenie. 

POSSIBLE (pasibl\ 
možný. 149 Ponder POST (pôst), 1 
postaviť, žr<f, stráž 

POSTAGE ( p 
poštový poplatok. 

POSTAL (póstl), pos- 
tov v. 

POSTMASTER ' 
(póstmästr) , poštár. 

POSTOFFICE 
(póstaňs), pošta. 

POSTPONE 

(pôst pán), odkladať. 

POT (pat), hrnce. 

POTATO (potejto), 
zemiak, bandurka. 

POTENT (potent), 
mocný. 

POTENTATE 

(patente jt), vladár. 
POTTER (patr), hrn- 
čiar. 
POUCH (pouč), 

vrecko, vole, shltnuť, 

kapsa. 
POULTRY (póltri), 

drúbež. 
POUND (pound), funt, 

biť. 
POUR (pór), Hať. 
POVERTY (paurty), 

chudoba. 
POWDER (poudr), 

prach, pral Power 150 Presence POWER {paur) y sila, 


PREFACE (prefes) f 


moc. 


predmluva. 


POX (paks), osýpka. 


PREFECT (prifekt), 


PRACTICAL 


správca. 


(prektykl) , zkúsený. 


PREFER (pri for), dá- 


tižitočnv. 


vať prednosť, radšie 


PRACTICE (prektys), 


mať. 


cvik, prevádzanie. 


PREGNANT 


PRACTISE (prektys), 


(pregnent), tehotná, 


cvičiť, prevádzať. 


v požehnanom stave. 


PRAIRIE (prejri), pu- 


PREJUDICE 


statina. 


( pred čud ys) , predsu- 


PRAISE (prejs), chvá- 


dok, ubližovať. 


liť, chvála. 


PREMATURE 


PRAY (pre j), modliť, 


(prímečôr), prenáhle- 


prosiť. 


ný. 


PRAYER (prér), mo- 


PREMISES 


dlitba. 


(premisiz) , predpo- 


PRAYERBOOK 


kladáme, pozemok. 


(prerbitk), modliaca 


PREMIUM (primiam), 


kniha. 


odmena. 


PREACH (prie), kázať. 


PREPARE (pripér), 


PRECUATION 


pripraviť. 


(prikhásn), opatrnosť. 


PREPARATION 


PRECEDE (prisíd), 


(preperejsn) , prípra- 


predchádzať. 


va. 


PRECINCT (prisinkt), 


PREPAY (pripéj), 


okres. 


predplatiť. 


PREDECESSOR 


PRESCRIBE 


(predvsesr) , pred- 


( priskrajb ) , predpí- 


chodca. 


sať. 


PREDICT (predykt), 


PRESENCE (prezns), 


predpovedať. 


prítomnosť. Present 151 Probable PRESENT (prizent), 

darovať. 
PRESENT (preznt), 

prítomný, dar. 
PRESERVE 

{prizôrv) , zachovať, 

zavárané ovocie. 
PRESIDE (prizajd), 

predsedať. 
PRESIDENT 

( prezidnt ) , prezident, 

predseda. 
PRESS (preš), tlačiť, 

tisk, noviny, tlačiaci 

stroj. 
PRESSURE (presr), 

tlak. 
PRETENCE i PRE- 
TENSE (pritens), 
. zámienka. 
PRETEND (pritend), 

predstierať. 
PRETTY (prety i pri- 

ty), pekný. 
PREVAIL (privejl), 

prevládať, panovať. 
PREVENT (privent), 

predísť, zamedziť. 
PREVIOUS (privies), 

predošlý. 
PREY (pre j), korisť, 

lúpiť. 
PRICE (prajs), cena. PRIDE (prajd), pýcha. 

hrdosť. 
PRIEST (prist), kňaz. 
PRIMARY (prajmcri), 

prvý. 
PRIME (prajm), pô- 
vodný, kvet, jaro. 
PRIMITIVE 

(primityv) , prvotný, 

starý. 
PRINCIPAL 

(prinsipl), hlavný, 

predný. 
PRINCIPLE 

(prinsipl), zásada. 
PRINT (print), tlačiť. 
PRINTER (printr), 

tlačiar. 
PRIOR (prajr), skorší. 
PRISON (prisn), žalár, 

väzniť. 
PRISONER (priznr), 

väzeň. 
PRIVATE (prajvet), 

súkromný, tajný. 
PRIVILEGE 

(priviledS), prednosť, 

výhoda. 
PRIZE (prajz), koi 

cena. 
PROBABLE 

(prabcbl), možný. Probably 

PROBABLY 

(prabebli), možno, 

snáď. 
PROBLEM (problem), 

úkol k rozlúšteniu. 
PROCEDURE 

(prosídjur), jednanie. 
PROCEED (prosíd) f 

pokračovať, jednať. 
PROCEEDING 

( prosidyng), postup. 
dnanie. 
PROCESS (prases), 

súd, postup. 
PROCLAIM 

( proklejm ) , vyhlásiť. 
PRODUCE (prodús), 

plod, výroba, vyrábať, 

spôsobiť. 
PRODUCT (pro Jak ŕ), 

plod, výroba. 
PROFESSION 

(profesii), remeslo, 

vyznanie. 
PROFIT (profit), zisk, 

osoh, zarobiť. 
PROFUSE (profjús), 

hojný. 
PROGRESS (pragres), 

pokrok pokračovať. 
PROHIBIT 

(prohybit), zakázať. 152 Propose PROHIBITION 

(prohybišn), zákaz. 
PROJECT (prodžeit), 

navrhnúť, vymysleť, 

rozvrh, plán. 
PROLONG (prolang), 

predĺžiť. 
PROMINENT 

(prominent), vynika- 
júci. 
PROMISE (pramis), 

sľub, sľúbiť. 
PROMOTE (promót), 

povýšiť. 
PROMPT (prompt), 

hotový, včasný. 
PRONOUNCE 

( pronouns), vvsloviť. 
PRONUNCIATION 

(pronansiejsn), výr 

slovnosť. 
PROOF (prúf), dôkaz, 

próba, oprava. 
PROPEL (propel), 

hnať. 
PROPER (prafr), 

slušný, náležitý. 
PROPERTY 

(praprty), majetok. 
PROPORTION 

(propórsn), pomer. 
PROPOSE (propos), 

navrhnúť. Proposition 

PROPOSITION 

(propozišn), nabidka. 
PROPRIETOR 

(proprajetr), majiteľ. 
PROSPECT 

(prospekt), výhľad. 
PROSPER (praspr), 

prospievať. 
PROSPERITY 

(prasperity), zdar, 

blahobyt. 

PROSTITUTE 

( prastytju t ) , nemrav- 
ný, nečestný. 

PROSTRATE 

( prastrejt ) , porazený, 
vysilený, pokoriť. 

PROTEST {protest), 
protest, hlas pozdvih- 
núť. 

PROUD (proud), hrdý, 
pyšný. 

PROVE (prúv), doká- 
zať. 

PROVIDE (prova jd), 
obstarať, zabazpečit. 

PROVINCE (pravins), 
provincia, kraj. 

PROVISION 

(provizn), potraviny, 
opatrenie, zásoba. 153 Purgatory 

PROVOKE (provók), 

vyzývať, dráždiť. 

PRUDENT (prúdnt), 
opatrný. 

PSALM (sám), žalma. 

PUBLIC (pablik), ve- 
rejný, obecenstvo, ve- 
rejnosť. 

PUBLISH (pabliš), 
uverejniť, v v dať. 

PUDDING (pudyng), 
nákvp, koch. 

PUFF (paf), fúknuť, 
odporúčanie. 

PUGILISM 

(pjúdžilism) , pästný 
zápas. 

PULL (pul), ťahať. 

PULLEY (puly), škri- 
pec. 

PULPIT (pulpit), ka- 
zatelňa. 

PUNISH (panyi), tre- 
stať. 

PUP (pap), stena, 

PUPIL (pjupil), žiak, 
zretelnica ( oka I. 

PURCHAS1 íes) t 

kúpiť, kúpa. 
PURE (pjur), čistý. 
PURGAT* >RY 

(pôrgetori), očistec. Purify 

PURIFY (pjurifáj), 

čistiť. 

PURPLE (pôrpl), pur- 
pur, rumenec. 

PURPOSE (porpos), 
úmvseľ, účel. 

PURPOSELY 

{pór pošli) , schválne. 

PURS (pôrs), mešec, 
cena. 

PURSUE (persá), 
prenasledovať. 

PURSUIT (persút), 
stíhanie, povolanie. 

PUSH (pus), tisknúť. 

PUSSY (paši), 
mačička. 

PUT (put), položiť, ria- 
diť. 

PUTRID (pjutrid), 
zhnilý. 

PUTTING (putyng), 
kladenie. 

PUZZLE (pazl), 

pomiasť, hádanka. 
PYGMY (pigmi), 

trpaslík. 
PYRITES (pirajtyz), 

kresáci kameň. 
P YX ( piks ) , schránka 

na hostie. 154 Quart QUACK (kvek), kvá- 
kať, planý lekár. 

QUADRAT (kvädret), 
štvorhran. 

QUADRUPLE 

( kvadriípl ) , štvorná- 
sobný. 

QUAIL (kvejl), prepe- 
lica. 

QUAINT (kvejnt), 
divný. 

QUAKE (kvejk), tra- 
senie, triasť sa. 

QUALIFICATION 
( kvalifikejsn ) , spôso- 
bilosť. 

QUALITY (kvality), 
j akosť, vlastnosť. 

QUANTITY 

(kvantity) , mnohosť, 
množstvo. 

QUARANTINE 

(kvarentýn) , držanie 
lode pod lekárskym 
dozorom. 

QUARREL (kvarl), 
zvada, vadiť sa. 

QUARRY (kvári), ka- 
meňolom. 

QUART (kvárt), štvrt- 
ka, štvrť galona. Quarter QUARTER (kvartr) s 
štvrť, kvarta, byt. 

QUARTERLY 

( kvárt erli) , štvrťroč- 
ný. 

QUASH (kvas), roz- 
mliaždiť, tekvica, kva- 
cká. 

QUEEN (kvín), krá- 
ľovná. 

QUEER (kvír), zvlášt- 
ny, divný. 

QUELL (kvel), potla- 
čiť. 

QUENCH (kvenc), 
udusiť, uhasiť. 

QUERY (kvíri), otáz- 
ka, pýtať sa. 

QUEST (kvest), hľa- 
danie. 

QUESTION (kvesčn), 
otázka, pýtať sa. 

QUICK (kvik), 
bystrý, rýchly. 

QUICKLIME 

( kviklajm ) , nehasené 
vápno. 

QUICKSILVER 

(kviksilvr), živé strie- 
bro. 

QUIET (kva jet), ticho, 
pokojný, utíšiť. 155 Kage 

QUILT (kvilt), paplan, 

pokrvvka. 
QUIRÉ (kvajr), hárok, 

kniha papieru. 
QUIT (kvit), zanechať, 

prepustiť, kvitovať. 
QUITE (kvajt), úplne, 

značne, naskrze. 
QUOTATION 

( kvotcjsn ) , uvedenie, 

citát. RAB B I (rebáj), rabín. 
RABBIT (rebit), králik 

(zajac). 
RACCOON (rcki'tn), 

umývači medveď. 
RACE (rejs), plemeno, 

rod, závodenie. 
RACK (rek), škripec, 

trápiť. 
RADICAL {redykl), 

základný, pôvodný. 
RADTST1 I ret- 

kev. 
RAFFLE (refl), výhra. 
RAFT (raft), plť. 
RAG I reg)> hadra. 
RAGE {rejdi), zúriť, 

vrzteklosť, hnev. Ragged 156 Reaction RAGGED {re get), otr- 


RASCAL (reskl), hun- 


haný. 


cút, darebák. 


RAIL (rejl), plot, ko- 


RASE (rejz), zboriť, 


ľajnica, ohradiť. 


vyškriabal 


RAILING (rejling), 


RASH (res), náhly, ne- 


ohrada, tupenie. 


rozvažitý. 


RAILROAD, RAIL- 


RASP (resp), struha- 


WAY (rejlród, rejU 


dlo. 


Try), železnica. 


RASPBERRY 


RAIX (rejn), dážď, 


(r c zber i), malina. 


pršať. 


RAT (ret), potkan. 


RAISE (re j z), pesto- 


RATE (r e j t), cena, po- 


vať, dvihať. 


mer, ceniť. 


RAISIN (rejzn), suše- 


RATHER (red hr), 


né hrozno. 


radšie. 


RAKE (rejky, hrable, 


RATIFY (retyfáj), 


hrabať. 


schváliť. 


RALLY (reli), sobrať, 


RATION (rejsn), 


sporiadať. 


údel. 


RAM (rem), baran, 


RATTLE (retl), rapo- 


uraziť. 


ta, rapotať. 


RAMPART (rempárt), 


RATTLESNAKE 


múr, hradba. 


(retlsnejk), ch rastie. 


RANGE (rejndz), sýto, 


RAVING (rejving), 


dostrel, mreža, pec. 


zúriaci. 


RANK (r en k), rad, stu- 


RAW (rá), surový. 


peň, hodnosť, postaviť. 


RAY (r e j), papršlek, 


RAP (rep), klopať, klo- 


lúč. 


panie. 


RAZOR (rejzr), britva. 


RAPID (repid), rýchly, 


REACH (ne), dosiah- 


prudký. 


nuť, dosah. 


RARE (r ér), riedky. 


REACTION (riekšn), 


vzáctny. 


zpiatočníctvo. Read t 57 Recommend READ {rid), čítať. 

READ {red), čítaný. 

READING {ridyng), 
čítanie. 

READINESS 

{redxnes), hotovosť. 

READY (redy), 
hotový. 

REAL (n7), opravdivý, 
skutočný. 

REAL ESTATE 

{ril estejt), nepohnu- 
telný majetok. 

REALIZE {rielájz), 
uskutočniť. 

REALLY {ríely), sku- 
točne. 

REAM {rim), rim (20 
knih papieru). 

REAP {rip), žať, koris- 
tiť. 

REAR ( vír) , pozadie, 
zadný, odchovať. 

REASON (rten), príči- 
na, rozum, presvedčo- 
vať. 

REASONABLE 

{riznebiy, rozumný, 
spravodlivý. 

REBEL {rebel), burič, 
povstať. 

RECALL {rikhál), 
odvolať. RECEIPT 

istka, kvitovať, prija- 
tie. 

RECEIVE {resiv), pri- 
jať. 

RECENT {rísent), ne- 
dávny. 

RECEPTION 

{risepsn), prijatie. 

RECESS {rises), ustú- 
pení e, prestávka. 

RECIPROCATE 
{risiprokejt) , odpla- 
tiť. 

RECITE {risajŕ), od- 
riekať, opakovať. 

RECKLESS (rekU 
nedbalý. 

RECKON {rekn),] 
tať, rachovať. 

RECOGNIZE 

{rekhognajs), poznať. 

RECOÍ 

{rikholekt), znovu 
vybrať. 

RECOLLE* 

-ekholekt), upam 
vať 

;OMMEND 
{rekhomend), o I 
rúcať. Reconcile 158 Region 


RECONCILE 


REFER (rifer), odvo- 


(rekhonsaji) , znovu 


lávať sa, potahovať sa. 


smieriť. 


REFERENCE 


RECORD (rikhórd), 


( refer ens) , odvolanie 


poznamenať. 


sa, odporúčanie, poťa- 


RECORD (rckrd), ná- 


hovať sa. 


pis, rekord. 


REFINE (rifajn), 


RECOVER (rikhavr), 


zjemniť. 


nazad dostať, zotaviť 


REFIT (rifit), opraviť. 


sa. 


REFLECT (riňekt), 


RECOVERY 


odrážať, týka t sa. 


( rikhaveri) , uzdrave- 


REFORM (riform), 


nie, zpäť získanie. 


opraviť, oprava, znovu 


RECRUIT (rikrát), 


tvoriť. 


regrút, obnoviť. 


REFORMATION 


RECTOR (rektr), 


( ríf or me j šn) , pretvo- 


farár. 


renie. 


RECTUM (rektam), 


REFRESH (rifreš), 


koniec zadného čreva, 


občerstviť. 


riť. 


REFUGE (refjudš), 


RECUPERATE 


útočište. 


(rikjuperejt) , sotaviť 


REFUND (rifand), 


sa. 


navrátiť. 


RED (red), červený. 


REFUSE (refjúz), od- 


REDEEM (ridýtn), 


opreť, odhodený, smeť. 


vykúpiť. 


REGARD (rigárd), 


REDUCE (ridús), zní- 


pozdrav, pozdraviť, 0- 


žiť, zmenšiť. 


hľad brať, pohliadať. 


REDUCTION 


REGIMENT 


(redakšn), zníženie. 


(redžiment) , pluk. 


REED (n'</), píšťalka, 


REGION (rídzn), oko- 


trstina. 


lie, kraj. Register 159 REGISTER (redzistr), 
soznam, zapisovať. 

REGRET (rigret), ba- 
novať, ľutovať. 

REGULAR (regjulr), 
pravidelný. 

REIGN (rejn), pano- 
vať. 

REIN {rejn), uzda. 

REJECT (ridšekt), od- 
mietnuť. 

REJOICE {ridzojs), 
veseliť sa. 

REJOIN (ridžójn), 
znovu pripojiť. 

RELATION (rilejšn), 
pomer, príbuznosť, 
zpráva. 

RELATIVE (reletyv), 
príbuzný. 

RELEASE (rilís), pre- 
pustiť, odpustiť, zrek- 
nutie sa. 

RELIC (relik), pamiat- 
ka. 

RELIEF {rilíf)\ pomoc, 
uľahčenie. 

RELIEVE (riliv), 
uľahčiť, podporiť. 

RELIGION (relid-n), 
viera. 

RELY {riláj), spoliehať 
s^. Repair 

REMAIN (ritnejn), zo- 
stať. 

REMARK {rimárk), 
poznámka, pozname- 
nať. 

REMEDY (remedy), 
liek. 

REMEMBER 

{rimember), pamätať. 

REMIND {rimajnd), 
upamätovať. 

REMIT {remit), 
odoslať. 

REMNANT 

(remnent), zbvtok. 

REMOVE {rimúv) % 
odstrániť, odsťahovať 
sa. 

RENDEZVOU 

{rendevú), miesto sí- 
denia sa. 

RENEGADE 

{renegejd), odrodilec. 

RENEW (r inú), obno- 
viť. 

RENOUN( 

(ri)iaitus), odopref. 
zrieknuť 

RENT {rent), byt, na- 
jem, prenajať. 

REPAIR {ripér), opra- 
viť. Repay i 60 

REPAY (ripej), splatiť. 

REPEAT (ripít), opa- 
kovať. 

REPEL (ripel), odra- 
ziť. 

REPLY (ripláj), odpo- 
vedať, odpoveď. 

REPORT (riport), 
zpráva, oznámiť. 

REPRESENT 

(reprizent), zastupo- 
vať, predstaviť. 

REPTILE (reptyl), 
plaz. 

REPUBLIC (ripablik), 
republika. 

REPUTATION 

(riputejsn), povesť, 
meno. 

REQUEST (rikvest), 
žiadosť, požiadať. 

REQUIRE (rikvájr), 
požadovať. 

RESCUE (reskjú), za- 
chrániť. 

RESEMBLE 

(risembl), podobať sa. 

RESERVE (rezbrv), 
záloha, zadržať, vy- 
mieniť. 

RESERVOIR 

(rezervoár), nádržka, 
stav. Resume RESIDENCE 

(rezidois), obydlie. 

RESIGN (rizajn), od- 
stúpiť. 

RESIGNATION 

( rezignejsn ) , poďako- 
vanie sa. 

RESOLUTION 

( rezolúšn ) , uznesenie. 

RESOLVE (rizalv), 
rozpustiť, uzavrel 

RESOLVED 

(rizólvd), uzavreno. 

RESORT (rizórt), útv- 
lok. 

RESPECT (rispekt), 
ctiť, úcta. 

RESPIRE (rispajr), 
dýchať. 

RESPOND (rispand), 
odpovedať. 

REST (rest), pokoj, 
zbytok, odpočívať, zo- 
stať. 

RESTAURANT 
(restorent), jedálny 
dom. 

RESTORE (ristór), 
navrátiť. 

RESULT (rizalt), vý- 
sledok. 

RESUME (rizutn), 
znovu započať. Resumption 161 

RESUMPTION 

(rizampšn), znovu za- 
počatie, návrat. 

RESURRECTION 
( rezurekšn ) , skriese- 
nie. 

RETAIL (ritejl), pre- 
dávať podrobne. 

RETAIN (ritejn), po- 
držať. 

RETAKE (rítejk), 
dobyť. 

RETARD (ritárd), 
zadržať. 

RETIRE (ritajr), 
utiahnuť sa. 

RETREAT (ritrít), 
ustúpenie, samota, u- 
stupovať. 

RETURN (ritôrn), 
vrátiť sa, návrat, vý- 
nos. 

REVEAL (rivíl), od- 
haliť. 

REVENGE (rivendž), 
pomsta. 

REVEREND 

( reverend ) , ctihodný. 

REVERSE (riyôrs), 
zvrátiť, protivný, ne- 
zdar. 

REVIEW (rivjň), pre- 
hľad, prehliadať. Rim 

REVISE (rnv/i), pre- 
zrel 

REVIVE (riväjv), oži- 
viť, obnoviť. 

REVOLT (rizvlt), 
vzbúriť sa. 

REVOLUTION 

(rez'oiiíšn), povstanie. 

REVOLVE (rivalv), 
točiť sa. 

REWARD (rivárd), 
odmena. 

REUMATISM 

(rúmetyztn) , hostec. 

R1B (r*), rebro. 

RIBĽOX {ribn), stuž- 
ka, pantla. 

RICE (rajs), ryža. 

RICH (ric), bohatý. 

RID (rid), zbaviť. 

RIDE {rajd) t jazda, 
viesť sa. 

RIDGE (ridž)> hrebeň, 
pásmo hôr, brázda. 

RIDING (rajdyng), 
jazdenie. 

RIFF (fl/), piesčina. 

RIFLB {rajfí), puška 
( guľovnica). 

RIGHT (rajt), pravý, 
právo, narovnať, hneď. 

RIGID (rid či d), tuhý. 

RIM (rim), okraj. Rind 162 Rot RIND {rapid), kôra. 

RING (ring), prsteň, 
zvonenie, zvoniť, kruh. 

RIOT (rajot), zbúra. 

RIP (rip), párať. 

RIPE (rajp), zralý. 

RISE (rajs), povstať, 
V) chádzať. 

RISK (risk), nebezpe- 
čie, znebezpečovať. 

RITE (rajt), obrad. 

RIVAL (rajvl), sok, 
závodiť. 

RIVER (rivr), rieka. 

ROAD (rod), cesta, 
dráha. 

ROAR (rór), revať, ra- 
chot, hučanie. 

ROAST (róst), piect, 
pečienka. 

ROB (n*), okradnúť, 
lúpežiť. 

ROBBER (rabr), zboj- 
ník. 

ROBE (rd&), rúcho. 

ROBUST (robast), 
silný, otúžený. • 

ROCK (rak), skala. 

ROCKER (rakr), kolí- 
sak. 

ROCKET (raé*f)> ra ~ 
chetla. ROCKY (raÁ?3/),. skal- 
natý. 

ROD (rad), prút. 

ROIL (roji), zakaliť. 

ROLE (r<J/), úloha. 

ROLL (ról), válať, oba- 
liť, bálik, soznam, roh- 
lík. 

ROLLER (ról r), valec. 

ROMAN (rómcn), 
rímsky. 

ROMANTIC 

(romentyk), dobro- 
družný, divý. 

ROOF (rúf), strecha. 

ROOM (rúm), 

izba, chyža, miesto. 

ROOMY (rúmi), prie- 
stranný. 

ROOSTER (rústr), 
kohút. 

ROOT (rút), koreň. 

ROPE (r ó p), povraz. 

ROSARY (rózeri), 
ruženec. 

ROSE (róz), ruža. 

ROSEMARY 

(rózmeri), rozmajrin. 

ROSETTE (rozet), 
mašlička. 

ROSY (rózi), ružový. 

ROT (rat), hniť, prá- 
cheň. Rotary 163 Rye ROTARY (róteri), to- 
čiaci. 

ROTATE (rote j t), otá- 
cat 

ROTTEN (ratn), 
zhnilý. 

ROUGH (raf), drsný, 
surový. 

ROUND (raund), 
okrúhly, guľatý, kolo, 
rad, beh. 

ROUSE (rauz), 
povstať, vzbudiť. 

ROUT . {r aut), porážka, 
hluk. 

ROUTE (rút i rant) , 
cesta. 

ROW (ró), rad, ulica, 
veslovať. 

ROW (rati), bitka, krik. 

ROWDY (randy), 
bitkár. 

RUB (rab), treť, drh- 
núť. 

RUBBER (rabr), guma. 

RUBY (rubi), rubín, 
červený. 

RUDDER (radr), kor- 
midlo. 

RUDE (rúd), grobian- 
sky. 

RUFFIAN (raf j en). 
bitkár, surovec. RUFFLE (raň), pobú- 
riť, nepokoj. 

RUG (rag), koberce, 
huňa. 

RUIN (rujn), záhuba, 
zkaziť. 

RULE (rúl), pán 
pravidlo, rozhodnú 

RUM {ram), rum. 

RUMOR (rúmr), chýr, 
reč. 

RUN (ran) y behať, u- 
chodiť. 

RUNAWAY (rane; 
uprchlík, splašený. 

RUNNER (ranr)\ be- 
húň, posol. 

RUNNING 

(ran\nz), behanie. 

RUPTURE (rapčor), 
pretrhnutie, pruh. 

RURAL (rúrel), von- 
kovskv. 

RUSH (ras), hnať sa. 

ponáhlaf, šum. 

RUSSET (raset), 
nov v. 

RUSSIA (Rati 

Rusko. 
RUST (rast), hrdza. 

hrdzavef. 
ľ (rat), stopa. 
RYE (ráj), ra ľabbath 164 Sanitary SABBATH (sebeth), 
šábes, nedeľa. 

SABRE (sejbr), šabla. 

SAC (sek), vreco, va- 
čok. 

SACK (sek), mech, 
vreco, kabát. 

SACRAMENT 

(sekrement) , sviatosť. 

SACRED (sejkred), 
posvätný. 

SACRIFICE 

(sekrifajs) , obetovať, 

ztrata. 
SACRISTY (sekristy), 

kňazská oblekárňa. 
SAD (sed), smutný. 
SADDLE (sedí), sedlo. 
SAFE (scjf), bezpečný, 

pokladnica. 
SAFETY (sej f ty), 

bezpečnosť. 
SAFFRON (sefron), 

šafran. 

SAIL (sejl), plachta, 
loď, plaviť sa. 

SAILOR (sejlor), pla- 
vec, námorník. 

SAINT (sejnt). svätý. SAKE (šejk), 

pohnútka. 
SALAD (s el e d), šalát. 
SALARY (seleri), 

pláca. 
SÁLE (sejl), predaj. 
SALIVA (selajvä), 

slina. 
SALL9W (seló), 

bľadý. 
SALMON (semn), 

losos (rvba). 
SALOON (scliín), 

krčma. 
SALT (sól t), soľ, soliť. 
SALTED (sól ted), so- 
lený. 
SALUTE (selňt), 

pozdrav, úctu vzdať. 
SALVATION 

(salvejšn), spása. 
SALVE (sáv), masť. 
SAME (sej m), samý, 

ten, ten istý. 
SAMPLE (sempl), 

vzorka. 
SAND (send), piesok. 
SANDWICH 

(sendvič), zákuska. 
SANE (sejn), zdravý 

na rozume. 
SANITARY 

(sänyteri), zdravotný. > arc astí c SARCASTIC 

(sárkhcstyk), vysmie- 
vačný. 

SARDINE (sárdýn), 
sardinka (ryba). 

SATAN (sejtn), satan. 

SATCHEL (sečl), 
paktaška, vak. 

SATIN (setn), atlas. 

SATISFACTION 
( setysfekšn ) , zadosť- 
učinenie. 

SATISFACTORY 
(setysfektoti) , uspo- 
kojivý. 

SATISFY (setysfáj), 
uspokojiť. 

SATURATE 

(scťurcjt) , nasiaknuť. 

SATURDAY 

(setrdcj), sobota. 

SAUCE (sás), omáčka. 

SAUCER (sásr) y tanier 
pod šálku. 

SAUCY (säsi), drzí, 
nehanebný. 

SAUSAGE (sasidz), 
klbása, vttršla. 

SAVAGE (scveds), di- 
voch, divý. 

SAVE (sejv), zachrá- 
niť, sporiť, krém, spa- 
siť. ií>5 Scarle t 

SAVING (sejving), 
spasitelný, spása, ú- 

spor, okrem. 
SAW (sá) s pila, píliť, 

príslovie. 
SAXON (seksn), 

saský. 
SAY (sej), povedať. 
SCAB {skeb), svrab, 

kompanickv pätoli. 
SCAFFOLD 

(skefold), poprav: 

lešenie. 
SCALD (skáld), opariť. 
SCALE (skejl) t váha, 

stupňovka. 
SCALP (skelp), koža 

na hlave. 
SCANDAL (skendl), 

škandál, pohoršenie. 
SCANT (skent) f skúpy, 

chatrný. 
SCAPE (skejp) t spät- 
ný, chatrný. 
SCAR (škár), mi 

rany, šev. 
SCARCE (skérs), 

zriedkavý, 
SCARE {skir), postra- 
šiť, strach. 
SCARF (skárf), šerpa 
\RI.KT tf), 

šarlach. Scatter 

SCATTER (sketr), 
rozohnať, rozprášiť. 

SCENE (sin), výjav. 

SCENERY (síncri), 
kraj, pohľad. 

SCENT (scut), zápach. 

SCEPTIC (skeptyk), 
pochvbovač. 

SCHEDULE 

(skcdjul), soznam, ta- 
bula. 

SCHEME (ským), 
plán, zámer. 

SCHISM (sizm), roz- 
kol. 

SCHOLAR (skalr), 
žiak. 

SCHOOL (skúl), škola. 

SCHOONER (skúnr), 
koráb. 

SCIENCE (sajens), 
veda. 

SCIENTIFIC 

( saj en tyfik ) , vedecký. 

SCISSORS (sisrs), 
nožnice. 

SCOFF (skaf), posmie- 
vať sa. 

SCOLD (skôld), vadiť 
sa. 

SCORE (skôr), účet, 
výhra, rováš. r 66 Scull 

SCOTCH (skál), 

škótsky. 

SCOUNDREL 

(skaundrel), darebák. 

SCOUT (skaut), vy- 
zvedač, špión. 

SCRAMBLE 

(skrcmbl), škriabať 
lebo tlačiť sa niekam. 

SCRAP (skrep), dro- 
bok. 

SCRAPE (skrejp), 
škriabať. 

SCRAPER (skrcjpr), 
škrabáč. 

SCRATCH (skrec), po- 
škriabať. 

SCREAM (skrini), 
vreštenie, kričať. 

SCREEN (skríň), tíe- 
niť, kryť. 

SCREW (škrú), šrob, 
šrobovať. 

SCROFULA 

(skrafjuľá), krtice. 

SCRUB (skrab), drh- 
núť, tupá metla. 

SCRUPULOUS 

(skriipjules) , statoč- 
ný. 

SCULL (skál), lebka. Sculpture 167 

SCULPTURE 

(skalp č or) , rezbár- 
stvo, sochárstvo. 

SCUTTLE (skatl), 
oblok na streche, ple- 
chový kôš. 

SCYTHE (sajdh), 
kosa. 

SEA (si) f more. 

SEAL (síl), pečať, pe- 
čatiť, tuleň. 

SEAM (sím), šev. 

SEAMSTRESS 
(símtres) švadlena. 

SEARCH (sôrč), hľa- 
dať, stopovať. 

SEASON (sĺzn), doba. 

SEAT (sít), sedadlo, 
usadiť. 

SECOND (seknd), 
druhý, vetrina (se- 
kunda). 

SECOND-HAND 
(sekndhend), npotre- 
bovaný, z druhej 
ruky. 

SECRET (síkret), taj- 
nosť, tajný. 

SECRETARY 

(sekreteri), tajomník. 

SECTION (seksn), 
časť, oddiel. Senator 

SECURE (sikjur), za- 
dovážiť, získať, bez- 
pečný. 

SECURITY 

(sekjurity), bezpeč- 
nosť, záruka. 

SEDIMENT 

(sedymoit), usadlina. 

SEE (si), videf, navští- 
viť, pečovať. 

SEED (síd), semeno. 

SEEK (sík), hľadať. 

SEEM (sím ), zdať - 

SEEMING (síming 
zdanlivý, videnie. 

SEETHE (sidh), vreť, 
variť. 

SEIZE (sĺz), lapiť, 
zmocniť sa. 

SELDOM (seldtn), 
zriedka. 

SELECT (selekt), vy- 
brať, vyvolený. 

SELF (self), sám. 

SELFISH (selU 
sobecký. 

SELL (sel), predat 

SEMINARY 

( setnineri), seminár. 
SENATE 

ná snemovňa. 
SENATOR (senetr 

senátor. Send 168 Seventeen SEND (send) f poslať. 
SENDER (sendr), 

zasielateľ. 
SENSATION 

(sense jsn) } dojem, 

rozčulenie, pocit. 
SENSE (sens), rozum. 
SENSIBLE (sensibl), 

rozumný. 
SENSITIVE 

(sensityv), citlivý. 

SENTENCE 

(sentens), výrok, roz- 
sudok, veta. 

SENTIMENT 

(sentyment) , mienka, 
pocit. 

SENTINEL, SENTRY 
(sentynel, sentri), 
stráž. 

SEPARATE 

(seperejt), oddeliť, 
rozsobášiť. 

SEPARATE (seperet), 
oddelený. 

SEPARATION 

( se pere j hi ) , oddele- 
nie, odlúčenie. 

SEPTEMBER 

(septembr), semptem- 

ber. 
SERE (sír), zvädlý. SERENE (sirín), jas- 
ný, pokojný. 

SERF (sôrf), otrok 

SERGE (sôrdš), tenká 
vlnená látka. 

SERGEANT 

(sárdšnt i sbrdznt), 

strážmajster. 

SERIOUS (síries), 
vážny. 

SERMON (sôrmon), 

SERPENT (sôrpcnt), 
had. 

SERUM (síram), ried- 
ka časť krve. 

SERVANT (sôrvent), 
sluha, slúžka. 

SERVE (sôrv), slúžiť. 

SERVICE (sôrvis), 
služba. 

SET (set) 9 posadiť, sá- 
dzať, určiť, súbor, na- 
staviť. 

SETTLE (setl), vyrov- 
nať, usadiť, ustáliť. 

SETTLEMENT 

(sethnent) , vyrovna- 
nie, osada. 

SEVEN (sevn), sedem. 

SEVENTEEN 

(sevniýn), sedemnásť, Seventieth 

SEVENTIETH 

(sevntycth), sedem- 
desiaty. 

SEVENTY (sevnty), 
sedemdesiat. 

SEVERAL (severl), 
niekoľko, rozliční. 

SEVERE (sivír), prís- 
ny, prudký. 

SEW O'), šiť. 

SEWER (súer), stok, 
kanál. 

SEX (seks), rod, po- 
hlavie. 

SEXTON (sekstn), 
kostolník. 

SEXUAL (seksuel), 
pohlavný. 

SHABBY (šebi), otr- 
haný, podlý. 

SHAĎE (sej d), tieň, 
zacloniť, záclona. 

SHADOW (šejdy), to- 
nistý, temný. 

SHAFT (šäft), šachta, 
stĺp, valec. 

SHAKE (šejk), triasť, 
trhnutie. 

SHALL (šel), museť. 
mať. 

SHALLOW (šelý), 
slabý, nehlboký, plit- 

ký. 169 Shears SHAM (Sem), faloš, 
podvod, klam. 

SHAME (Sejm), han- 
ba, hanbiť sa. 

SHAMPOO (Setnpú), 
umyť hlavu, treť údy. 

SHAMROCK 

(Setnrak), bicia ďate- 
lina. 

SHANTY (Senty), 
búda. 

SHAPE (Sejp), podo- 
ba, utvárať. 

SHARE (šér). di e r, ú- 
častina, deliť. 

SHARK (Sárk), žralok, 
klamár. 

SHARP (Sarp), ostí 

SHARPEN (Sárp* 
ostriť. 

SHATTER (šet r), roz- 
biť. 

SHAVE (Sejv), 1. 
orezať. 

SHAVING 
holenie, trie 

SHAWL 

SI II 

SHEAF nop. 

SHEAR hať. 

SHEARS (Sirs), 1 
nice. Shed 170 

SHED (sed), cediť, pre- 
lievať, búda. 
SHEEP (šíp), ovca. 
SHEER (sír), čistý. 
SHEET (sít), hárok, 

prosteradlo, plocha, 

platňa. 
SHELL (sel), náboj, 

škrupina, lúpiť. 
SHELTER (seltr), 

úkrvt, útulok, chrániť. 
SHEPHERD (seprd), 

pastier. 
SHERD (serd), črep. 
SHERIF (serif), šerif, 

prevádzateľ zákona. 
SHERRY (šerí), špa- 
nielske vino. 
SHIELD (šUd), 

štít, brániť. 
SHIFT (sift), meniť. 

zmena, lesť. 
SHILLING (šiling), 

12 a pol centa. 
SHINE (šajn), svietiť, 

blyšťať, lesk. 
SHINGLE (singt), šin- 

del. 
SHINY (šajny), lesklý. 
SHIP (sip), lod. 
SHIPMENT 

(sipment), zaslanie. Shovel SHIPPER (šipr), za- 
sielateľ. 

SHIRT (sort), košela. 

SHIVER (sivr), mráz 
v tele, triasť sa. 

SHOCK (šak), náraz, 
otras, hrúzou naplniť. 

SHOE (sú), topánka, 
boganča, podkova. 

SHOEMAKER 
(súrne jkr), obuvník. 

SHOOT (šút), streliť, 
hodiť. 

SHOP (sap), dielna. 

SHOPPING (saping), 
prezeranie tovaru. 

SHORE (sór), pobre- 
žie. 

SHORT (sort), krátky. 

SHORTHAND 

(sórthend), tesnopis. 
krátkopis. 

SHOT (sat), výstrel, 
brok. 

SHOULDER (sóldr) 
pleco, lopatka. 

SHOUT (šánt), výskot, 
kričať. 

SHOVE (šav), potisk- 
núť, strkanie. 

SHOVEL (savl), lopa- 
ta, lopatou hádzať. Shozv 171 


SHOW (só), ukázať, 
výklad, komédia. 

SHOWER (saner) , 
lejak, pršať. 

SHREWD (šrňd), 
múdry, prefíkaný. 

SHRIEK (šrík), kričať, 
výskať. 

SHRILL (sni), preni- 
kavý. 

SHRINK (srink), 
sbehnúť sa, stiahnuť. 

SHUDDER (šadr), 
hrúza, triasť sa. 

SHUFFLE (satí), 
miešať. 

SHUT (šat), zavreť, 
v\ tvoriť. 

SHUTTER (šatr), 
okanica. 

SHY (saj), splašený. 

SICK (sik), chorý, 
mrzúty. 

SICKLE (sikl), kosák. 

SIDE (sa j d), strana, 
strániť. 

SIEGE (sídž), oblieha- 
nie. 

SIEVE (sív), sýto. 

SIGH (saj), vzdychať. 

SIGHT (sajt), pohľad, 
zrak. SIGN (šajn), nápis, 
znamenie, pod]. 

SIGNAL isi&icl), zna- 
menie. 

SIGNATURE 

(signécôr), podpis. 
SIGNIFY (signyfaj), 

oznámiť, znamenať. 

SILENCE (sajlcn. 
ticho, utíšiť. 

SILK (silk), hodbáb. 

SILL («y»0, prah. 

SILLY (sily), natrhlý, 
pochabý. 

SILVER (jifer), strie- 
bro. 

SIMILAR (jímt/r), 
podobnv. 

SIMPLE (simpl), jed- 
noduchý. 

SIMPLY (simply), jed- 
noducho, krát' 

SIN (Jtn), hriech, hre- 
šiť. 

SIXCE (sins), od, po- 
li e váč. 

SINCERE (sinstr), 
úprimný. 

SINFUL (sinful), 
hriešny. 

SING (sing), spici 

SINGE (.-';:/:). opáliť, 
ošvrknúť. Singer 172 SINGER (singr), spe- 
vák. 

SINGLE (singl), jed^ 
noduchý, neženatý, 
svobodnv. 

SINK (sink), klesnúť, 
odtok, ponoriť, trati- 
vod. 

SINNER (sinr), hrieš- 
nik. 

SIR (sôr), pán. 

SIREN (sajren), svod- 
nica. 

SIRLOIN (sorlojn), 
sviečkovica (mäso). 

SISTER (sistr), sestra. 

SISTER-IN-LAW 
(sistrinló) , švagriná. 

SIT {sit), sedeť. 

SITE (sajt), poloha. 

SITUATION 

(situejsn), stav, polo- 
ha, postavenie. 

SIX (siks), šesť. 

SIXTEEN (sikstýn), 
šesťnásť. 

SIXTEENTH 

(sikstýnth) , šesťnástv. 

SIXTH (siksth), šiesty. 

SIXTIETH (sikstyth), 
šesťdesiaty. 

SIXTY (siksty), šesť- 
desiat Slam 

SIZE (sajz), veľkosť, 
objem. 

SKATE (skejt), kor- 
čule, korčulovať sa. 

SKELETON (skelet n), 
kostra. 

SKEPTIC (skeptyk), 
pochvbovateľ. 

SKETCH (skeč), ná- 
kres, nakresliť. 

SKEW (skjú), krivý. 

SKILL (skyl), obrat- 
nosť, cvik. 

SKILLED (skyld), vy- 
učený, obratný. 

SKIM (skym), sobrať 
(penu lebo smotanu). 

SKIN (sky n), koža, olú- 
pať, klamať. 

SKIP (skip), skákať. 

SKIRMISH (skirmis), 
malá bitka. 

SKIRT (sk'ôrt), sukňa, 
(ženský kabát), okraj. 

SKULL (skál), lebka. 

SKUNK (skank), 
tchor, smradoch. 

SKY (skáj), obloha, 
nebo. 

SLACK (slek), voľný, 
slabý. 

SLAM (slem), buchnúť. Slander 

SLANDER (slendr), 

pomluva, ohovárať. 

SLANG (sleng), pou- 
ličná reč. 

SLAP (slcp), plasknúf, 
zaucho. 

SLASH (sles), sekať. 

SLATE (slejt), škrydli- 
ca, tahnlka. 

SLAUGHTER 

(slátr), porážka, krve- 
prelatie, vraždiť. 

SLAV {sláv), Slovan 

SLAVIC (slevik), slo- 
vanský. 

SLAVE (slejv), otrok. 

SLOVAK (slovek), 
Slovák, slovenský. 

SLAY (stej), zabiť. 

SLED (sled), sane. 

SLEDGE (sleds), sane, 
kladivo. 

SLEEP (slip), spať, 
spánok. 

SLEEPY (slípi), ospan- 
livý. 

SLEEVE (sliv), rukáv. 

SLEIGH (stej), sane, 
sánkovať sa. 

SLENDER (slendr), 
Štíhly, tenký. 

SLICE (slajs), krajec, 
krájať, smitka. 173 S núl c SLIDE (slájd), kĺzať 

sa, šmíkať, 
SLIGHT (slajŕ), ncpa- 
trnv. 
SLIM (slim), štíhly, 

tenký. 
SLING (sling), hodiť, 

remeň. 
SLIP (slip), klznúť 

odrezok. 
SLIPPER (slipr), pan- 

tofla. 
SLIPPERY (sliperi), 

klzký. 
SLOPE (rf<ty), svah. 
SLOW (sló), pomalý. 
SLUMBER (jfaml 

driemať, spánok. 
SLY (j/a/), Istívý. 
SMALL (snuíl i smôl), 

malý. 
SMALLPOX 

(smalpaks) , osýpky 

(poky). 
SMART (smart), mú- 
dry, bo fast 
SMASH (.rmérf), rozbiť, 

rozdrúzgaŕ. 
SMEAR (smír), mazať. 

SMELL (xmW), 

páchnuť, vôňa, zápach. 

SMILE (xmq/7), úsmev, 

usmievať sa. Smith 174 Somebody SMITH (smith), kováč. 
SMOKE (smók), dym, 

dymiť. 
SMOOTH (smúdh), 

hladký, hladiť. 
SMUGGLE (stnagl), 

pašovať. 
SMUT (smat), sadza, 

sneť. 
SNAIL (snejl), slimák. 
SNAKE (snejkQ, had. 
SNAP (sne p), puknúť. 
SNATCH (sncč), po- 
padať. 
SNEAK (snýk), plaziť 

sa, pätolizač. 
SNEER (snýr), 

posmešky robiť, nos 

krčiť. 
SNEEZE (snýz), 

kýchať. 
SNIPE (snajp), šnep, 

slnka 
SNORE (snor), chrá- 

pať. 
SNOW (snó), sňah, 

snažiť. 
SNUFF (snaf), 

šnupák, šnnpať. 
SO (só), tak, teda, veľ- 

m.i 
SOAK (sák), namočiť, 

premoknúť. SOAP (sóp), mydlo, 

mydliť. 
SOB (sab), vzdychať, 

stonať. 
SOBER (sóbr), triez- 

livý. 
SOCIAL (sósl), spolo- 
čenský. 
SOCIALIST (sóselist), 

socialista. 
SOCIETY (sosajety), 

spolok. 
SOCK (sak), fusekla, 

punčocha. 
SODA (sóda), soda. 
SOFA (sofä), kanapa. 
SOFT (saft), mäkký. 
SOIL (sójl), pôda, zem. 
SOLDER (saldr), 

letovať. 
SOLDIER (sóldzr), 

vojak. 
SOLE (sól), podošva. 
SOLID (salid), rýdzi, 

celistvý. 
SOLUTION (solúšn), 

rozpustenie, roztok. 
SOLVE (sálv), riešiť. 
SOME (sa m ), nej aký, 

niekoľko, trochu. 
SOMEBODY 

(sambady) , niekto. Somehow 

SOMEHOW 

(samhau), nejako. 
SOMETHING 

(samthyng), niečo. 
SOMETIME 

(samtajm), niekedy. 
SOMEWHERE 

(samhvér), niekde. 
SON (san), syn. 
SONG (song), pieseň. 
SOON (sún), skoro. 
SOOT (sút), sadza. 
SOOTH (súth), prav- 
da, skutočnosť. 
SORE (sór), boľavý, 

boľák. 
SORROW (soró), žiaľ, 

ľútiť. 
SORRY (sori), smutný, 

ľútosť; BE SORRY 

(bi sori), byť ľúto. 
SORT (sort), druh, 

trieda. 
SOUL (sól), duša. 
SOUND (saund), 

zvuk, zdravý, silný. 
SOUP (súp), polievka. 
SOUR (saur), kyslý. 
SOUTH (santh), juh. 
SOUTHERN 

(sauthem), južný. 
SOVEREIGN 

(saver in), vládar. 175 Speli SOU (sau), sviňa. 

SOW (^),siať. 

SPACE (spejs), prie- 
stor, miesto. 

SPAIN (spejn), Špa- 
nielsko. 

SPAN (spen), piad. 

SPANISH (spenys), 
španielsky. 

SPARE (spčr), suchý, 
šetriť. 

SPARK (spárk), iskra. 

SPARROW (speró), 
vrabec. 

SPASM (specm), krč. 

SPEAK (špik), h 
riť, hutoriť, vravu, 
mluviť. 

SPEAKER (spikr) t 
rečník, predseda. 

SPEAR (spir), kopia. 

SPECIAL (spesl), 
zvláštny. 

SPECIE' (spíši), raze- 
né peniaze. 

SPECIES (spíčis), 
druh. 

SPEECH (spíc), n 

SPEED (sphi), rých- 
losť, náhliť. 

SPELL (spel), hlásko- 
vať, kúzlo, chvíľka, 
nápad. Spend 176 Spring SPEND {spend), tro- 
viť, márniť. 
SPERM (spôrm), zve- 

racie semeno. 
SPEW (spjú), dáviť, 

vracať. 
SPHERE (sfir), guľa, 

vrstva. 
SPICE (spajs), korenie. 
SPIDER (spajdr), 

pavúk. 
SPIGOT (spigot), 

špunt. 
SPIKE (spajk), klas, 

klinec, hrebík. 
SPILE (spajl), klin. 
SPILL (spU), rozliať, 

rozsypať. 
SPIN' (spin), priasť. 
SPINAGE (spiny dž), 

špinát 
SPINDLE (spindl), 

vreteno, osa. 
SPINE (spajn), chrb- 
tová kosť. 
SPINNER (spinr), 

prádelník. 
SPIRIT (spirit), duch, 

liehovina. 
SPIT (spit)-, pľuť, slina, 

ražeň. 
SPITE (spajt), hnev, 

vzdor. SPITTLE (spití), slina. 

SPITTOON (spitún), 
pľuvák. 

SPLEEN (splín), sla- 
zina. 

SPLENDID 

(splendyd), skvostný. 

SPLINTER (splintr), 
trieska, štelina. 

SPLIT (split), štiepať. 

SPOIL (spójl), kaziť, 
korisť. 

SPONGE (spandz), 
huba, špondia. 

SPOOK (spúk), stra- 
šidlo. 

SPOOL (spúl), súkať, 
špulka. 

SPOON (spun), lyžica. 

SPORT (spórt), zába- 
va, šport. 

SPOT (spat), škvrna, 
bod, miesto. 

SPOUT (spaut), prie- 
trž mračien, trúbka. 

SPREAD (spred), roz- 
tiahnuť, šírenie. 

SPREE (sprí), pijatika, 
lumpačka. 

SPRING (spring), ská- 
kať, jaro, pero, pru- 
žina. Sprinkle 

SPRINKLE (sprinkl), 
kropiť, kropáč. 

SPROUT (sptant), pu- 
čať, výhonok. 

SPUR (spor), ostroha, 
bodať. 

SPY (spaj), vyzvedač, 
špehúň, sliediť. 

SQUAD (skvád), čata. 

SQUARE (skvér), 
štvorhranný, námestie, 
poctivý, vyrovnať sa. 

SQUASH (skvás), tek- 
vica, rozmliaždiť. 

SQUEEZE (skvís),Úz- 
čiť, tiskať. 

SQUIRE (skvajr), sud- 
ca pokoja. 

SQUIRREL (skvôrl), 
veverica. 

STAB (steb), bodať, 
pichnutie. 

STABLE (stejbl), ma- 
štal, stály. 

STAFF (stäf), štáb, 
kôl. 

STAG (steg), jeleň. 

STAGE (stejdz), 
javište. 

STAGGER (stegr), po- 
tácať sa. 

STAIN (stejn), škvrna. 

STAIR (stér), schod. i/7 Statement STAKE (stejk), kôl, 
stávka, upálenie. 

STALE (stejl), starý. 

STALL (stál), chliev. 

STAMP (stemp), 

známka, štempl, raziť. 

STAMPEDE 

(stempíd), splašenie, 
tlačenica. 

STAND (stend), stáť, 
postavenie. 

STANDARD 

(stendrd), vzor, vzor- 
ný, merítko. 

STANDING 

(stendyng) , postave- 
nie, hodnosť. 

STAPLE {ste j pi), 
hlavný. 

STAR (star), hviezda. 

STARCH (stárč), 
škrob. 

START (start), začať, 
pohnúť, rušať. 

STARVE (stárv), trie- 
diť, hladom mreť. 

STATE (stejt), 
pomer. stav. 

STATED (stejti 

ustanovený. 
STATEMENT 

(stejtment), rozpi 

udanie. Station i 7 8 Stink STATION (stejsn), 
stanica, postavenie. 

STATIONARY 

( stej so n eri ) , pevný, 
stály. 

STATISTICS 

(stetystyks) , štatisti- 
ka, sbierka udaní. 

STATUE (stéeu), 
socha. 

STATUTE (stecjut), 
zákon. 

STAY {stej), zostať, 
zadržať. 

STEAD (ste d), miesto. 

STEADY (stedy), pev- 
ný, stály. 

STÉ AK (ste j k), smit- 
ka mäsa. 

STEAL (štýl), kradnúť. 

STEAM (stým), para. 

STEEL (štýl), oceľ. 

STEEP (stý p), príkry. 

STEM (stem), peň, 
stopka, kmeň. 

STEŇCH (stene), 
smrad. 

STEP (step), krok, kro- 
čiť. 

STEP-BROTHER 
(stepbradhr), nevlast- 
ný brat. STEP-CHILD 

(stepcajld), nevlastné 
dieťa. 

STEP-FATHER 
(stepfadhr), otčim. 

STEP-SON (stepsan), 
nevlastný syn. 

STEREOSCOPE 

( stýriosk ó p ) , stereo- 
skop (panoráma). 

STERILE (steril), ne- 
plodný, jalový. 

STERLING (starling), 
rýdzosť. 

STEW (stú), pariť (na 
ohni). 

STICK (styk), poleno, 
tyčka, držať, lepiť, bod- 
núť. 

STIFF (sty f), tuhý, ne- 
ohybný. 

STILL (styl), utíšiť, 
tichý, predsa, dosiaľ 
ešte. 

STIMULANT 

(stymjulent) , dráždi- 
dlo. 

STING (styng), pich- 
núť, žihadlo. 

STINGY (styndzi), 
skúpy. 

STINK (stynk), smrad, 
smrdeť. Stir 179 

STIR (star), miešať, 
pohnúť, ruch. 

STOCK (stak), peň, 
kmeň, zásoba, istina. 

STOCKING (stakyng), 
punčocha, štrim/ľa. 

STOIC (stóik), chlad- 
ný. 

STOMACH (stoniek), 
žalúdok. 

STONE (ston), kameň. 

STOOL (stúl), stolica. 

STOP (sta p), zastaviť, 
bydliť, prestať. 

STOPPER (stapr), 
špunt, zátka. 

STORE (stôr), obchod, 
krám, zásoba, zásobiť. 

STORK (stork), 
bocian. 

STORM (stórm), búr- 
ka, útočiť. 

STORY (stori), roz- 
právka, poschodie. 

STOUT (staut), hrubý, 
silný. 

STOVE (stóv), pec. 

STRAIGHT (strejt), 
rovný. 

STRAIN (strejú), na- 
pnutie, namáhanie. 

STRAIT (str e j t), rov- 
ný, úzky. Strike 

STRAND (strená), 

breh. 
STRANGE (strejndz), 

cudzý, divný. 
STRANGER 

(strejndžr), cudzinec, 

hosť. 
STRANGLE (strengl), 

zaškrtiť. 
STRAP (strep) 9 opa- 
sok, remeň. 
STRATEGY 

(stretedzi), umenie 

válečné. 
STRAW (strá), slama, 

steblo. 
STRAWBERRY 

(stráberi), jahoda. 
STREAK (strík), 

pruh, čiara. 
STREAM (stHm), 

prúd, rieka, vtekať. 
STREET (strti), ulica. 
STRENGTH (stren 

sila. 
STRESS (stres), dôraz. 
STRETCH (stn 

vystreť, pr 
STRICT (strikt), 

prísny. 
STRIKE (štrajk), stáv- 
ka, zastaviť robotu, 

udref. Striking 1 80 Substance STRIKING 

(strajkyng), nápadný, 

násilný. 
STRING (string), 

struna, navliecť, žinka, 

špagát. 
STRIP ^ (stri p), stiah- 
nuť, svliecť. 
STRIPE (strajp), 

pruh, pásmo. 
STROKE (strók), úder, 

útok, škrtnúť. 
STRONG (strong), 

silný. 
STRUCTURE 

(strakčur), stavba, 

budova. 
STRUGGLE (stragl), 

zápasiť, bieda, boj. 
STUBBLE (stabl), 

strnisko. 
STUBBORN (stabrn), 

tvrdý, nepoddajný. 
STUD (stád), zponka, 

gombík. 
STUDY (stady), uče- 
ný, učiť sa. 
STUFF (staf), látka, 

miešanina, napchať. 
STUMBLE (stambl), 

potknúť sa. 
STUMP (stamp), peň, 

parez. STUN (stan), omráčiť. 
STUPID (stupid), 

hlúpy. 
STURDY (stôrdy), 

statný. 
STYLE (sta j!), móda. 
SUBDUE (sabdjú), 

podrobiť. 
SUBJECT (sabdsekt), 

poddaný, predmet, 

podrobiť. 

SUBMARINE 

(sabmcrín), podmor- 
ský. 

SUBMERGE 

(sabmôrdš) , ponoriť. 

SUBMIT (sabmit), 
predložiť, podrobiť. 

SUBPOENA (sapína), 
predvolanie (k súdu). 

SUBSCRIBE 

(sabskrajb) , upísať, 
predplatiť. 

SUBSCRIPTION 
(sabskripsn), predplat- 
né, podpísaný obnos. 

SUBSIDY (sabsidy),* 
podpora. 

SUBSTANCE 

( sabstns) , podstata, 
obsah. Substitute 181 S loin's c SUBSTITUTE 

(sabstytút) , náhrada, 

nahradiť. 
SUBTRACT 

(sabtrekt), odtiahnuť. 
SUBURB (sabôrb), 

predmestie. 
SUCCEED (saksíd), 

nasledovať, úspech 

mať. 
SUCCESS (sakses), 

úspech, zdar. 
SUCCUMB (sakhamb) : 

podľahnúť. 
SUCH (sac), taký. 
SUCK (sak), cicať, ssať. 
SUCKER (sakr), 

ssavec. 
SUCKLE (sakl), ple- 

kať. 
SUDDEN {sadu), 

náhly. 
SUE (sú), prosiť, žalo- 
vať. 
SUFFER (safr), trpeť. 
SUFFICIENT 

(safišnt), dostatočný. 
SUFFOCATE 

(safokcjt), zadusiť sa. 
SUFFRAGE (safridz), 

hlasováce právo. 
SUGAR (šugr), cukor. SUGGEST (sadzesť), 

navrhovať. 
SUICIDE (súisajd), 

samovražda. 
SUIT (s jut), pravota, 

uspokojiť, žiadosť, 

oblek. 
SUITOR (sjútr), 

uchádzač. 
SULLEN (saln), 

trudný. 
SULPHUR (salfr), 

sirka. 
SUM (sam), obnos, sčí- 
tať. 
SUMMER (samr), leto. 
SUMMIT (sami 

vrchol. 
SUMMON (some* 

predvolať. 
SUMMONS (samens), 

predvolanie. 
SUN (son), sin! 
SUNBURN 

(sanbôrnt), opálený. 
SUNDAY lej), 

nedela. 
SUNFLOWER 

(sanňaur), slnečník. 
SUNNY (. 

čný. 
SUNRISE (sanraj 

východ slnl Sunset 182 Swathe SUNSET (sanset), 

západ slnka. 
SUNSHINE (sanšajn), 

žiara slnečná. 

SUNSTROKE 

(sanstrók), úpaľ sln- 

„ ka. 

SUP (sap), večerať. 

SUPERINTENDENT 
(su print endent) } do- 
zorca. 

SUPERVISE 

(súprvajz), dohliadať. 

SUPPER (sapr), ve- 
čera. 

SUPPLEMENT 

(saplcment), dodatok. 

SUPPLY (saplaj), 
zásobiť, zásoba. 

SUPPORT (supórt), 
podporiť, živiť, podpo- 
ra. 

SUPPOSE (sapóz), 
predpokladať. 

SUPPRESS (sapres), 
potlačiť. 

SUPREME (saprím), 
najvyšší. 

SURE (súr), istý. 

SURFACE (sôrfejs), 
povrch. 

SURGEON (sôrdžn), 
ránhojič. SURMISE (surma j z), 
podozrenie, domnie- 
vať sa. 

SURPASS (sôrp'ás), 
prekonať. 

SURPRISE (sôrprajz), 
prekvapiť, prekvape- 
nie. 

SURRENDER 

(surendr), poddať sa. 

SURROUND 

(suraund), obkľúčiť. 

SURVIVE (survajv), 
prečkať, prežiť. 

SUSPECT (saspekt), 
podozrievať. 

SUSPEND (saspend), 
zavesiť, prerušiť, sus- 
pendovať. 

SUSPICION (saspisn), 
podozrenie. 

SUSTAIN (sastejn), 
podporovať, snášať. 

SWALLOW (svaló), 
lastovička, hltať. 

SWAMP (svamp), mo- 
čiar, bahno. 

SWAN (sván), labuď. 

SWARM (svárm), roj, 
hemžiť sa. 

SWATHE (svejdh), 
poviják. Sway i83 Tail SWAY (svej), kolísať, 
kloniť. 

SWEAR {svér), prisa- 
hať, kliať. * 

SWEAT {svet), pot, 
potiť sa. 

SWEEP {svíp), zame- 
tať. 

SWEET {svit), sladký. 

SWEETBREAD 

( svítbred ) , okružná 
žláza. 

SWEETHEART 

{svíthárt) , milenec, 
milenka. 

SWELL {svel), puch- 
núť, napínať sa, pa- 
rádny. 

SWELLING {sveling), 
opuchlina. 

SWIFT {svift), rýchly. 

SWIM {svim), plávať. 

SWINDLE {svindl), 
podvod. 

SWINE {svajn), sviňa. 

SWING {sving), kolís- 
ka, kolísať. 

SWITCH {svič), vý- 
hybka. 

S WORD {svord), meč. 

SYMBOL {simbol), 
znak. SYMPATHIZE 

{simpethajs) , súcitiť. 

SYMPTOM 

{simptom), príznak. 

SYNAGOGUE 
(Jtft*£a£), sinagi 
bužna. 

SYPHILIS {sifilis), 
sifilis (tajná choroba). 

SYRINCE {sirindž), 
striekačka, kristýr, vy- 
strekovať. 

SYSTEM {sistem), sú- 
stava. 

SYSTEMATIC 

{sistetnetyk) , sústav- 
ný. TABERNACLE 

{tcbnickl), schránka 
posvätná, stánok. 

TABLE (tejbl), 
tabula. 

TABLET (**«*/) 1 hr 
bulka. 

TACK (#rt), pribiť, 
klínčok. 

TACT (MM) 1 rozvaha. 

TAIL (**//), chvost, za- 
dok. Tailor 

TAILOR (tejlr), kraj 

čír. 
TAINT (t e jnt), naka 

ziť. 
TAKE (t e j k), vziať, 

brať. 
TAKER (tejkr), odbe 

ráč. 184 Temperance TASTE (tejst), vkus, 

chutnať, chuť. 
TAVERN (tevrn), 

króma. 
TAX (teks), daň, oda- 

niť. 
TEA (ty), čaj. 
TEACH (tyč), učiť. TALE (tejl), poviedka. TEACHER (tyčr) TALENT (telent), 

schopnosť. 

TALK (tak i tók), ho- 
voriť, rozprávka. 

TALL (tál i tól), vyso- 
ký, veľký. 

TAME (tejm), krotký, 
krotiť. 

TANGLE (tengl), za- 
pliesť, uzol. 

TANK (tenk), kaďa. 

TANNER (tent), kože- 
luh, garbiar. 

TAP (tep), klepnúť, 
podraziť. 

TAR (t ár), smola, pla- 
vec. 

TARGET (target), 
terč. 

TARIFF (terif), colná 
stupnica. 

TASK (tesk), úkol. 

TASSEL (/«/), stra- 
pec. učiteľ, učiteľka. 
TEAM (tým), záprah. 
TEAR (t vr), slza. 
TEAR (tér), trhať. 

TEASE (tf*), dráždiť, 
sužovať. 

TELEGRAM 

(tele«rem), telegram. 

TELEGRAPH 

(telegref) , ďalekopis. 

TELEPHONE 

(telefón), ďaleko- 
mluv. 

TELESCOPE 

(teleskop), ďaleko- 
hľad. 

TELL (tel), povedať, 
účinok mať. 

TEMPER (tempr), po- 
vaha. 

TEMPERANCE 

(temperens) , stried- 
mosť. Temperature 185 

TEMPERATURE 
(temperečur), teplosf. 

TEMPLE (tempi), 
chrám, spánok, slych. 

TEMPORARY 

(temporeri), dočasný. 

TEMPTATION 

(temptejsn) , pokuše- 
nie. 

TEN (ten), desať. 

TENANT (tenent), 
obyvateľ, nájomník. 

TEND (tend), opatro- 
vať. 

TENDER (tendr), než- 
ný, nábidka, voz na 
uhlie pri parostroju. 

TENEMENT 

(tenement), nájom. 

TENT (tent), stan, šia- 
tor. 

TENTH (tenth), de- 
siaty. 

TEPID (tepid), vlažný. 

TERM (tôrm), medza, 
doba, výraz, nazvať. 

TERRIBLE (teribl), 
strašný. 

TERRIFIC (terifik), 
hroznv. 

TERRITORY 
(teritori), územie. Theatre TERROR (teror), 

hrúza. 
TEST (test), zkúška, 

zkúmať. 
TESTAMENT 

(testement), závet, 

zákon. 
TESTIFY (testy f a j), 

svedčiť. 
TESTIMONY 

(testymony), svedoc- 

tvo. 
TEXT (tekst), znenie. 
TEXTILE (tekstyl), 

tkaný. 
THAN (dhen), než, 

ako. 
THANK (thenk), ďa- 
kovať, vďaka. 
THANKFUL 

(thenkful), povďačný. 
THANKLESS 

(thenkless) , nevďač- 
ný. 
THAT (dhet), oný, 

ktorý, aby, že. 
THAW (thá) t v 
Tí 11í (dhy), ten, tá, to. 
THEE (dhý)> teba, 

tebe. 
THEATRE (thyetr), 

divadlo. Theft 186 Throat THEFT (theft), krá- 
dež. 

THEIR (dhér), ich. 

THEIRS (dhérz), ich. 

THEM (dhem),\oh, im. 

THEN (d hen), potom. 

THENCE (dhcns), od- 
tiaľ. 

THEORY (thýori), 
domnienka, zásada. 

THERE (dhér), tam. 

THERMOMETER 
(thôrmametr) , teplo- 
mer. 

THEY (dhej), oni. 

THICK (thyk), hustý, 
hrubý. 

THIEF (thvf), zlodej. 

THIGH (tháj), stehno. 

THIN (%>«), tenký, 
riedky. 

THING (thvng), vec. 

THINK (thynk), my- 
sleť. 

THIRD (thord), tretí. 

THIRST (thôrst), 
smäd. 

THIRSTY (thärsty), 
smädný. 

THIRTEEN (thôrtýn), 
trinásť. 

THIRTEENTH 

(thôrtýnth), trinásty. THIRTIETH 

(thôrtycth), tridsiaty. 
THIRTY (thôrty), 

tridsať. 
THIS (dhýs), tento. 
THORN (thórn), tŕň, 

bodliak. 
THOROUGH 

(tharó), úplný, naskr- 
ze. 
THOSE (dhóz), oní, 

tamtí. 
THOU (dau), ty. 
THOUGH (dhó), ač- 

práve, predsa, bár. 
THOUGHT (that), 

myšlienka, pojem. 
THOUSAND 

(thauznd), tisíc. 
THOUSANDTH 

(thausndth), tisíci. 
THRASH (threš), 

mlátiť. 
THREAD (thred), nit, 

cverna, navliekať. 
THREAT (thret), 

hrozba. 
THREE (thrí), tri. 
THRESH (threš), mlá- 
tiť. 
THROAT (thrót), 

hrtan, hrdlo. Throne 187 

THRONE (thrón), 

trón. 

THRONG (thrang), 
tlačenica. 

THROUGH (thru), 
cez, skrz. 

THROW (thró), hodu 1 , 
pád. 

THRUSH (thras), 
dro7d. 

THRUST (thrast), 
vraziť, sotiť, bodnutie. 

THUMB (tham), palec. 

THUNDER (thandr), 
hrom, hrmeť. 

THURvSDAY 

( thbrzdej) , štvrtok. 

THUS (thas), takto. 

TICK (tyk), tukot, po- 
vlak, úver. 

TICKET (tykct), lís- 
tok. 

TICKLE (tykl), štekliť, 
laskotiť. 

TICKLISH (tyklis), 
šteklivý, laskotný. 

TIDE (tajd), morský 
príliv a odliv. 

TIE (taj), viazať, ma- 
sla, jednaký počet. 

TIGER (tajgr), týger. 

TIGHT (raj t), úzky, 
tuhý, napnutý. Title 

TIGHTEN (tajtn), 
upevniť, zatiahnuť. 

TILL (tyl), až. do. 

TIMBER (tymbr), 
drevo, les, trám. 

TI A [E (tajm), čas, vek. 

TIMEKEEPER 

(tajmkhýpr) , hodiny, 
zapisovač času. 

TIMELY (tajmli), 
včasný. 

TIMEPIECE 

(tajmpis), hodiny. 

TIMID (tymid), bojaz- 
livý. 

TIN (tyn), plech, cín. 

TINNER (tynr), 
plechár. 

TINY (tajný), maluč- 
ký. 

TIP (typ), koniec, špic, 
priepitné. 

TIPTOP (typtap), naj- 
vyšší. 

TIŔE (tajr), obruč, 
unaviť, rad. 

TIRED (tajrd) t una- 
vený. 

TISSUE (tysú), tka- 
nivo. 

TITLE (tajil), titul, 
názov. To 188 Tour TO (tu), ku, až, do, 
abv. 

TOAST (tóst), prípi- 
tok, opálený chlieb. 

TOBACCO (tubeko), 
dohán, tabak. 

TO-DAY (tudej), 
dnes. 

TOE {t ó), veľký palec 
na nohe. 

TOGETHER 

(tugedhr), spolu, do- 
v jedna. 

TOIL (to j!), ťažko pra- 
covať. 

TOILET (tójlet), zá- 
chod, oblekáreň. 

TOKEN (tókn), zna- 
menie. 

TOLERATE (talerejt), 
znášať, trpeť. 

TOMATO (tomejto), 
paradajka, rajské ja- 
blko. 

TOMB (turn), hrob. 

TOMORROW 
(tumaró), zajtra. 

TON (tan), tonna. 

TONE (tón), zvuk, 
duch. 

TONGS (tangs), 
kliešte. TONGUE (tang), ja- 
zyk. 

TONIC (tanyk), siliteľ. 

TONIGHT (tunaji), 
dnes večer, tej noci. 

TOO (tú), veľmi, tiež, 
pri. 

TOOL (túl), nástroj. 

TOOTH (túth), zub. 

TOOTHACHE 

(tit t he j k), bolenie zu- 
bov. 

TOP (tap), vrchol, te- 
meno. 

TORCH (tore), fakla. 

TORNADO 

(tomejdo), víchor. 

TORPID (tórpid), ztr- 
nulý. 

TORRENT (tarent), 
prúd. • 

TORT (tort), krivda. 

TORTOISE (torty s i 
tórtojs) , korytnačka. 

TORTURE (tór cur), 
múka, trýzniť. 

TOSS (tas), hodiť. 

TOTAL (tótl), celý, 
úplný, úhrn. 

TOUCH (toč), hmatať, 
dotknúť sa, stvk. 

TOUGH (to/), tuhý. 

TOUR (túr), cesta. Tourist 189 ichery TOURIST (túrist), ces- 
tovateľ. 

TOW {to), vliecť, kú- 
del. 

TOWARD (tóvard), 
ku, smerom ku, schop- 
ný. 

TOWEL (taul), uterák. 

TOWER (taur), veža, 
hrad. 

TOWING (tóznng), 
vlečenie. 

TOWN (taun), mes- 
tečko, osada. 

TOWNSHIP 

(taunšip), mestečko. 

TOY (tój), hračka. 

TRACE (trejs), stopa, 
stopovať. 

TRACK (trek), koľaj, 
stopa, chodník. 

TRADE (trejd), ob- 
chod, obchodovať, re- 
meslo. 

TRAFFIC (trefik), ob- 
chod, premávka. 

TRAGEDY (tredžedy), 
smutnohra. 

TRAIL (trejl), stopa, 
šlep, vliecť. 

TRAIN (trejn), vlak, 
tiahnuť. TRAINER (trejnr), 

Cvičiteľ. 

TRAITOR {trejtr), 

zradca. 
TRAMP (tremp), tu- 
lák, túlať sa. 
TRAMPLE (tretnpl), 

šliapať. 
TRANSACTION 

(trensekšn), jednanie. 
TRANSCRIPTION 

(trenskripsn) , pr 
TRANSFER (tren 

prenos, presadni 
TRANSFORMATl 

(trensfórmejsn), 1 

tvorenie. 
TRANSLATE 

(trenslejt), pre 1 * 
TRANSLATION 

(trenslejšn ). preklad 
TRANSPORT 

(trenspórt), dopraviť, 

doprava. 
TRAP (trep), pase, sln- 
ka. 
TRASH (tres), smeti. 
TRAVEL (trevl), 

TRAVELER I 

;eľ. 

TREACHERY 

(treceri), zrada. Tread T 90 Truly TREAD (tred), šliapať. 
TREASON (trizn), 

zrädä 
TREASURE (trecur), 

poklad. 
TREAT (trít), jednať, 

častovať, zachádzať, 

pohostenie. 
TREATY (tríty), 

smluva. 
TREE {tň), strom. 
TREMBLE (tretnbl), 

triasť sa. 
TRENCH (trenč), 

priekopa, šánc, kopať. 
TRESPASS (trespes), 

prestúpiť, prechmat. 
TRESTLE (tresl), le- 
šenie. 
TRIAL (trajl), zkúžka, 

súd. 
TRIBE (trajb), kmeň, 

plemeno. 
TRIBUNAL 

(tribjúnl), súdna sto- 
lica. 
TRIBUNE (tribjun), 

rečnište, 
TRIBUTE (tribjút), 

poplatok, úcta. 
TRICK (trik), klamať, 

lesť, fígeľ. TRIFLE (trajň), ma- 
ličkosť, pohrávať sa. 

TRIGGER (trigr), ko- 
hútik. 

TRIM (trim), ozdobiť, 
ostrihať, pekný. 

TRINITY (trinyty), 
trojica. 

TRIP (trip), cesta, ces- 
tovať, potknúť sa. 

TRIPE (trajp), dršky. 

TRIUMPH (trajamf), 
víťazosláva. 

TROOP (trup), tlupa, 
čata. 

TROUBLE (trabl), ob- 
ťažovať, trud, balamú- 
ta. 

TROUGH (traf), ko- 
ryto. 

TROUSERS 

(trauzrs), nohavice. 

TROUT (traut), 
pstruh. 

TRUCE (trus), príme- 
rie. 

TRUCK (trak), vozík, 
koleso, vymenovať. 

TRUE (trú), pravý, 
pravdivý, pravda. 

TRULY (truli), verne, 
úprimne. Trunk 

TRUNK (trank), peň, 
kufor, trup. 

TRUST (trast), úver, 
na úver dať, dôvero- 
vať, vyderačná kom- 
pania. 

TRUSTEE (trastý), 
dôverník. 

TRUTH (truth), 
pravda, vernosť. 

TRY (traj), zkúšať, sú- 
diť. 

TUB (tab), kaďa, dieš- 
ka, škopok. 

TUBE (tjúb), rúra, 
cieva. 

TUESDAY (túzdej), 
utorok. 

TUG (tag), ťahať, vleč- 
ný parník. 

TULIP (tjulip), tuli- 
pán. 

TUMBLE (tambl), 
padnúť. 

TUMBLER (tamblr), 
nádoba, pohár. 

TUMOR (tjúmr), bo- 
lák, vred. 

TUMULT (tjumalt), 
krik, hrmot. 

TUN (tan), tonna. 

TUNNEL (tanl), tunel, 
podkop. 19i Two TURKEY (ťôrky), mo- 
riak, Turecko. 

TURN (torn), točiť, 
obrátiť, rad. 

TURNER (tôrnr), sú- 
stružník (dreksler). 

TURNIP (tôrnyp), 
biela repa. 

TURPENTINE 

(tôrpntajn), terpen- 
týn. 

TURTLE (tôrtl), ko- 
rytnačka. 

TWAIN (tvejn), dva, 
oba. 

TWELFTH (tvelfth), 
dvanástv. 

TWELVE (tvelv), dva- 
násť. 

TWENTIETH 

(tventyeth), dvadsia- 
ty. 

TWENTY (tventy), 
dvadsať. 

TWICE (tvajs), dva 
razv. 

TWIN (tvin), blizniak, 
dvojča. 

TWINE (tvajn), stočiť, 

dratva, špagát 
TWIST (tvist), točiť, 

pliesť, povrázok. 
TWO (tú), dva. Type 192 Undertake TYPE (tajp), vzor, ráz, 
litery. 

TYPHOID (tajfojd), 
horúčková zimnica. 

TYPHUS (ta j f as), tý- 
fus (horúčka). 

TYPICAL (typikl), 
vzorný. 

TYPOGRAPHY 

( tojp ogreň ) , tlačiar- 
stvo. 

TYRANIZE 

(jyrenajz) , utiskovať. 

TYRANNY (tyreny), 
krutovláda. 

TYRANT (tajrnt), 
utiskovatei. 

U 

UDDER (adr), 

vemeno. 
UGLY (agli), škaredý. 
ULCER (alsr), vred, 

boľák. 
ULTIMATE 

(altymejt) , konečný. 
UMBRELLA 

(ambrelä), dáždnik. 
UMPIRE (ampajr), 

rozsudzovateľ. 
UNABLE (anejbl), 

neschopný, nemožný. UNASKED (aneskd), 
nežiadaný. 

UNBEARABLE 

(anbčrebl), neznesi- 
telný. 

UNBRED (anbred), 
nevzdelaný. 

UNCALLED 

(ankhóld) , nevolaný. 

UNCERTAIN 
(ansôrtn), neistý. 

UNCLE (ankl), strýko, 
u j co. 

UNCONSCIOUS 

(ankhonšez), bezve- 
domý. 

UNDECIDED 

(andesajded) , neroz- 
hodný. 

UNDER (andr), pod, 
niže. 

UNDERAGE 

(andr e j dz) , maloletv. 

UNDERGO (andr gó), 
podstúpiť, vystáť. 

UNDERGROUND 
(andrgrannd) , pod- 
zemný. 

UNDERSTAND 

( andr st end ) , rozumeť. 

UNDERTAKE 

( andrtejk ) , podnik- 
núť. Undertaker 193 Upset UNDERTAKER 

(andrtejkr), podnika- 
teľ, pohräbník. 

UNDRESS (andres), 
vyzliecť šaty. 

UNEQUAL 

( anýkvol) , nerovný. 

UNEVEN (anývn), 
nerovný. 

UNEXPECTED 

(anekspekted), neoča- 
kávaný. 

UNFAIR (anfér), ne- 
spravodlivý, nepekný. 

UNFINISHED 

(anňnyšd), nedohoto- 
vený. 

UNFIT (anfit), nesluš- 
ný. 

UNFURNISHED 
(anfôrnysd), nezaria- 
dený. 

UNHEALTHY 

(anhetthv), nezdravý. 

UNIFORM 

(júny form), jednaký, 
rovnošata. 

UNION (jún jen), jed- 
nota. 

UNITED (junajted), 
sjednotený, spojený. 

UNIVERS (júnyzers), 
vesmír. UNIVERSITY 

(junyi'orsity), vysoká 

škola. 
UNJUST (andčast), 

nespravodlivý. 
UNLESS {antes), lež, 

vyjmúc, kým. 
UNLOCK (anlak), 

odomknúť. 
UNPLEASANT 

(anplcznt), nepríjem- 
ný. 
UNSETTLED 

(ansctld), nestálv. 
UNTIL (antyl), až, až 

do, až ku. 
UNTURNED 

(antomd), neobráte- 

ný. 
UP (ap), na, hore. 
UPHOLD (uphold), 

hore držať, udržať. 
UPON (apán), na, po, 

pri. 
UPPER (apr), horný, 

vyšný. 
UPRIGHT (aprajt), 

priamy. 
UPROAR (oprór), 

hluk, krik. 

UPSET (opset), preho- 
dil Upside 194 Vandal UPSIDE (apsajd), 


VACCINATE 


vrchná strana. 


(veksinejt), štepiť 


URGE (ôrdz), pobádať, 


osýpky. 


poháňať. 


VACCINATION 


URINE (júrin), moč. 


(veksinejsn), štepenie 


US (as), nás, nám. 


osýpok. 


USE (/«#), potreba, po- 


VAGUE (vej g), neur- 


trebovať, úžitok. 


čitý. 


USEFUL (júzful), po- 


VAIL (vejl), závoj. 


trebný. 


VAIN (vejn), marný. 


USELESS (juries), 


VALENTINE 


nepotrebný. 


(valentajn ) , milenec, 


USHER (ašr), vrátnik. 


posmešný list v deň 


USUAL (júžuel), oby- 


Sv. Valentína. 


čajný. 


VALET (veiet), lokaj, 


USURER (júžurer) , 


sluha. 


úžerník. 


VALIANT (veljent), 


UTMOST (atmóst), 


neohrožený. 


najvyšší, naj kraj nej ši. 


VALID (velid), platný. 


UTTER (a/r), úplný, 


VALISE (velís), pak- 


vysloviť. 


taška. 


UTTERLY (atrli), do- 


VALLEY (veli), 


konale. 


dolina. 
VALOR (velr), udat- 


V 


nosť. 
VALUABLE 


VACANCY (vejknsi), 


(veljnebl), cenný. 


prázdnota, uprázdne- 


VALUE (v el j u), cena, 


nie. 


vážiť si. 


VACANT (vejknt), 


VAN (ven), voz, pred- 


prázdny. 


voj. 


VACATE (vekejt), 


VANDAL (vendl), ka- 


uprázdniť. 


ziteľ. Vanish 195 


VANISH (venys), 

zmiznúť. 
VANITY (venyty), 

márnivosť. 
VAPOR (vejpr), para, 

dym. 
VARIATION 

(verte jsn ]> priemena, 

rôznosť. 
VARNISH (várnys), 

lakovať, lak. 
VARIOUS (vejries), 

rozličný. 
VAST {vast), ohromný. 
VAT (vet), kada. 
VAULT (vált), sklepe- 

nie. 
VEAL (víl), telacina. 
VEGETABLE 

(vedzetebl), zelenina, 

bylina. 
VEHICLE (víhykl), 

povoz. 
VEIL (vejl), závoj. 
VEIN (vejn), žila, roz- 
mar. 
VELOCITY (vilasity), 

rýchlosť. 
VELVET (velvet), ak- 

samiet. 
VENGEANCE 

(vendzens) , pomsta. VENTILATE 

(ventylejt), prevetro- 

vať. 
VENTURE (venlor), 

odvážiť sa, podnik. 
VERDICT (vôrdykt), 

výrok. 
VERGE (vordi), kraj, 

medza. 
VERIFY (verifaj), po- 
tvrdiť. 
VERSE (vors), verš. 
VERSION (vôrsn), 

výklad. 
VERY (verí), veľmi, 

samý, skutočný. 
VESSEL (vest), nádo- 
ba, loď. 
VEST (vest), vesta. 
VETERAN (veten 

vyslúžilec 
VETO (vito), úradná 

zápovedf. 
VIADUCT (vojedakt). 

stovod. 
VICINITY (visinyty), 

súsedsl 
Y I CIO i les), zlý, 

nepravý, 
VICTIM (viktym), 

oh 
VICTOR (viktr) t víťaz. Victory 196 Voucher VICTORY (viktori), 

víťr stvo. 
VIEW (vjú), pohľad, 

prehliadať. 
VIGILANT 

(wdšilent), bdelý. 
VIGOR (vigr), sila. 
VILE (voji), biedny, 

podlý. 
VILLA (vila), letohrá- 
dok. 
VILLAGE (vilidž), de- 
dina, valal. 
VILLAIN {vilen), 

oplan. 
VINE (vajn), vinič. 
VINEGAR (vinegr), 

ocot. 
VINEYARD 

(znnjárd), vinica. 
VIOLATE (vajolejt), 

prestúpiť, znásilniť, 

zrušiť. 
VIOLENCE 

(vajolens), násilie. 
VIOLENT (vajolent), 

prudkv, násilníckv. 
VIOLIN (vajolin), 

husle. 
VIPER (vajpr), zmija, 

vipera. 
VIRGIN (vôrdkn), 

panna, čistý. VIRTUE (vôrčú), 
cnosť, sila. 

VISIBLE (viábl), 
viditelný. 

VISION (vízn), zjave- 
nie. 

VISIT (visit), návšte- 
va, navštíviť. 

VITAL (vojtl), životný 
hlavný. 

VIVID (vivid), jarý. 

VOCABULARY 

(vokebjuleri) , slov- 
ník. 

VOCAL (vókl), hlasný. 

VOICE (vójs), hlas. 

VOID (vójd), prázdny, 
neplatný. 

VOLCANO 

(volkejno), sopka. 

VOLLEY (valy), hro- 
madný výstrel. 

VOLUME (valjtím), 
sväzok knihv. 

VOLUNTEER 

(válantýr), dobrovoľ- 
ník. 

VOMIT (vamit), vra- 
cať, vrhať. 

VOTE (vót), hlas, voľ- 
ba, hlasovať. 

VOUCHER (vaucr), 
ručiteľ, dôkaz, príloha. Voyage iq7 

VOYAGE (voids), 

cesta po vode. 
VULGAR (valgr), 

sprostý, ordinárny. 

w 

WAD (vád), vedieť, 

zátka. 
WADE (vejd), brodiť 

sa. 
WAFER (vej f r), 

oplátok, hostia. 
WAGE (r e j dá), staviť 

sa, odvážiť sa. 
WAGES (vejdzes), 

mzda, pláca. 
WAGGON i WAGON 

(vegn), vozeň. 
•WAIŠT (vejst), pás, 

driek. 
WAIT (vejt), čakať, 

obsluhovať. 
WAITER (vejtr), po- 

slnhovač (kelner). 
WAITING (vejtyng). 

čakanie. 
WAKE (vejk), 

bdeť (nespať). 
WALK (vak i yók), 

chodiť, prechádzka. 
WALKING (vákyng i 

vókyng ) , prechádza- 


nie sa, chôdza. 

WALL (vál i vól), 
stena. 

WALLET (válet), pu- 
dilár, mešec. 

WALNUT (válnai i 
vólnut), orech (vlaš- 
ský). 

WANDER (vándr), 
putovať. 

WANT (vánt) t chceť, 
núdza, potreba, potre- 
bovať. 

WAR (vár i v6r) f 

WARD (várd i vórd), 

štvrť mesta, ochrana, 

chrániť. 
WARDEN (várdn i 

vórdn), strážnik. 
WARDROBE 

(várdrób i vórdrob), 

šatnica. 
WARE (vér) t nosiť, to- 
var. 
WARFARE (rárfcr i 

vórfér), válčenie. 
WARLIKE (várlojk i 

vórlajk), bojovný. 
WARM I várm i ránu), 

teplý, hriať. 
WARTH (vármth), 

teplota. Warn 198 Wednesday WARN (vóm i vám), 
varovať, vystríhať. 

WARNINGS 7 vrnyng i 
várnyng), výstraha. 

WARRANT (várent i 
vornt), zaručiť, záru- 
ka, zatykač. 

WARRIOR (zórier i 
vár jer) , bojovník. 

WART (várt i várt), 
bradavica. 

WASH (vás i vóš), 
omývať, prať, prádlo. 

WASHING (rosing i 
vasing), mvtie, pranie. 

WASTE (vejst), mariť, 
odpadok, márny, púšť. 

WATCH (vač), hodin- 
ka, pozorovať, strážiť, 
stráž. 

WATCHFUL (vačfut), 
pozorný. 

WATCHMAN 

(vacmen), strážnik. 

WATER (vôtr i vátr) } 
voda, močiť. 

WATERING 

(vát e ring i vótering), 
polievanie, močenie, 
branie vody, napája- 
nie. 

WAVE (vejv), vlna, 
vlniť sa. WAVER (vejvr), klá- 

tiť sa. 
WAX (veks), vosk. 
WAY (vej), 

cesta, smer, spôsob. 
WAYLAY (vejlej), 

číhať. 
WE (vi), my. 
WEAK (vík), slabý. 
WEAKEN (víkn ), slab- 
núť. 
WEALTH (velth), bo- 
hatstvo. 
WEAPON (vepn), 

zbraň. 
WEAR (ver), nosiť, 

odev. 
WEARY (víri), mdlý, 

unavený. 
WEATHER (vedhr), 

počasie. 
WEAVE (viv), tkať. 
WEAVER (vívr), tkáč, 

kadlec. 
WEB (veb), tkanica, 

pavučina. 
WED (ved), oženiť lebo 

vvdať sa. 
WEDDING (vedyng), 

svatba. 
WEDGE (vedz), klin. 
WEDNESDAY 

(venzdej), streda-. Weed 

WEED (víd), pleť, ple- 
va. 

WEEDER (vídr), 
plevák. 

WEEK (vík), týždeň. 

WEEKLY (víkli), 
týždenný týždenník. 

WEEP (víp), plakať. 

WEIGH (vej), vážiť. 

WEIGHT (vejt), váha, 
dôležitosť. 

WELCOME 

(velkham), vítaný, u- 
vítať. 

WELFARE (velfčr), 
blaho, zdar. 

WELL (vel), dobre, 
studňa, zdravý, pra- 
meň, nuž. 

WEN (ven), vole. 

WEST (vest), západ. 

WESTERN (vestni), 
západný. 

WET (vet), mokrý, vlh- 
ko, namokrit. 

WHALE (hvejl), veľ- 
ryba. 

WHAT (hvát i hvot), 
čo, ktorý, jaký. 

WHATEVER 

(hvátevr i hvótevr), 
čokoľvek. 199 Ulúp WHEAT (hvit), pšeni- 
ca, žito. 

WHEEL (//r/7), k< 

točiť 
WHEN (hven), kedy, 

kecľ. 
WHENCE (hvens), 

odkiaľ, odtiaľ. 

WHENEVER 

{hvenevŕ)i kedykoľ- 
vek. 
WHERE (hver), kde, 

kam. 
WHEREAS (hvéres), 

kdežtô. 
WHEREVl 

(hvérevr) t kdekoľvek. 
WHEREFORE 

(hvérfór), preč 
WHETHER {hvedl 

ktorv, či. 

WHETSTONE 
(hvetstón ), brus. 

WHICH (hvič), k' 

WHICHEVER 

(1wicevr) i bar ktorý, 

WHILE (hvájl), chví- 
ľa, kdežto, kym. 

WHINE {hvojn), na- 
riekať. 

WHIP (Ät*», bič. bi- 
čovať, biť. Whipping 

WHIPPING 

(hviping), bitka, bi- 
čovanie. 
WHIRL (hvbrl), vír 

(točenie). 
WHISKERS 

(hviskrs), fúzy. 
WHISKEY (hvisky), 

pálenka. 
WHISPER (huispr), 

šeptať, šuškať, šepot. 
WHISTLE (hvisl), 

hvízdať, píštelka. 
WHITE (hvajt), biely. 
WHITEWASH 

(hvajtvós), bieliť váp- 
nom. 
WHITER (hvidhr), 

kam. 
WHO (hú), kto. 
WHOEVER (húevr), 

ktokoľvek. 
WHOLE (hol), celý. 
WHOLESALE 

(hólsejl), predaj vo 

veľkom. 
WHOLESOME 

( hólsam ) , prospešný, 

zdravý. 
WHOM (hum), koho, 

ktorého. 
WHOOP (húp), kričať. 200 Willing 

WHOOPING COUGH 
( Ji úpingkáf) , modrý 
kašel 

WHOSE (/nb), čí, kto- 
rého. 

WHY (hvaj), prečo, 
nuž. 

WICK (vik), knot. 

WICKED (viked), 
planý, podlý. 

WIDE [rajd), široký. 

WIDEN (vajdn), 
rozšíriť. 

WIDOW (vidó), 
vdova. 

WIDOWER (vidóer), 
vdovec. 

WIDTH (vidth), šírka. 

WIFE (vajf), manžel- 
ka. 

WIG (vig), parochňa. 

WILD (vajld), divý. 

WILDERNESS 

(znldmes) , divočina. 

WILDFIRE 

( vajldfajer ) , neuha- 
siteľný oheň. 

WILL (vil), vôľa, zá- 
vet', poručiť, chceť. 

WILLFUL (vilful), 
tvrdohlavý. 

WILLING (viling), 
ochotný. IVilloiv 201 Word WILLOW (vilo), vrba. 
WIN (vin), vyhrať. 
WIND (vind), vietor, 

vetriť, dych. 
WIND (vajnd), vinúť, 

točiť sa. 
WINDOW (vindó), 

oblok. 
WINDOW-BLIND 

(zňndóblajnd), záclo- 
na, okanica. 
WINE (vajn), vino. 
WING (ving), krýdlo, 

let, 
WINK (wnk), pokyn, 

kynúť. 
WINNER (vinr), 

vyhrávate!. 
WINTER (vintr), 

zima. 
WIPE (vajp), utierať. 
WIRE (vajr), drôt, 

drotovať, telegrafovať. 
WISDOM (vizdom), 

múdrosť. 
WISE [vajs) % múdry. 
WISH {vis), žiadať, 

žiadosť. 
WIT (vit), vtip, rozum. 
WITCH {vie), čarovať, 

bosorka. 
WITH (yidh), s, so. WITIIAL (vidhál), zá- 
roveň. 
WITHDRAW 

(wdhdrá), odvolať, 

odísť. 
WITH I X (vidhyn), 

vnútri, dnu. 
WITHOUT 

(vidhaut), bez krom, 

zvonku. 
WITHSTAND 

(vidhstend ), vydr 
WITNESS (vitnes), 

svedok, dosvedčiť, vi- 

deť. 
WOE (vó), žiaľ, beda, 

bôľ. 
WOLF (vulf), vlk. 
WOMAN [vumen) t 

žena. 
WOMB (vínu), mater- 

ník. 
WONDER (ván 

div, diviť sa, byť zve- 
davým. 
WONDERFUL 

ándrful), podivný. 
WOOD (vud), dr 

les. 
WOOD! /;/), 

.drevený. 

>L (vul), vlna. 
W< >RD lovo. Work 202 Writhe WORK (vôrk), práca, 
robiť, dielo. 

WORKMAN 

(vôrkmen), robotník. 

WORKMANSHIP 
(vôrkmensip) , reme- 
slo, zručnosť v práci. 

WORLD (v'órld), svet. 

WORM (v'ôrm), 
červík, hlísta. 

WORMY (v'ôrmi), čer- 
vivý. 

WORRY (vari), trápiť 
sa, súženie. 

WORSE (vôrs), horší. 

WORSHIP (v'órsip), 
bohoslužba, klaňať sa. 

WORST (vôrst), naj- 
horší. 

WORSTED (vusted), 
vlnený. 

WORTH (vôrth), hod- 
nota, cena. 

WORTHLESS 

(vôrtMes), bezcenný. 

WORTHY (vôrthy), 
cennv, hodný. 

WOUND (vund i 
vaitnd), rana, raniť. 

WRAP (rep), 
baliť (Ďakovať). 

WRAPPER (repr), 
obal, vrchná šata. WRATH (rát), hnev. 
WREATH (ríth), 

vence. 

WRECK (rek), ztros- 
kotať, ztroskotanie, 
troskv. 

WRENCH (renč), 
zašrobovať, vymknúť, 
francúzsky kľúč. 

WREST (rest), vykrú- 
tiť, odobrať. 

WRESTLE (rest), pa- 
sovať sa. 

WRESTLER (reslr), 
zápasník. 

WRESTLING 

( resling) , zápas, pa- 
sovanie. 

WRETCH (reč), bedár, 
úbožiak. 

WRING (ring), vykrú- 
cať, zalamovať ruka- 
ma. 

WRINGER (ringr), 
vvkrucovač. 

WRINKLE (rinkl), 
vrás, rásiť. 

WRIST (ríst), zápästie. 

WRIT (rit), písmo, 
podpis. 

WRITE (raj t), písať. 

WRITHE (rajdh), sví- 
jať sa. Writin e 203 Zciilless WRITING (rajtyng), 
písanie, list. 

WRITTEN (ritn), pí- 
saný. 

WRONG (rang), kriv- 
da, zlo, chybný. 

WRY (raj), krivý, kri- 
viť. YACHT (j at), zábavná 
loď. 

YACHTING (jotyng), 
zábavné výlety na lodi. 

YANKEE (jenký), ro- 
dený Severo-Ameri- 
kán. 

YARD (jará), rýf,jard, 
dvor. 

YARN (jám), šnóra, 
povedačka. 

YEAR (/Ír), rok. 

YEARLY (j írl i), ročný. 

YEARN (jôrn), túžiť. 

YEAST (jíst aj 1st), 
kvasnice. 

YELK (j elk), žltok. 

YELL (jel), kričať, vý- 
skanie. 

YELLOW (jcló), žltý. YERK (jôrk), šklbnút 

YES (jcs), áno, hej. 

YESTERDAY 
(jestrdej), včera. 

YET (/Vf), ešte, pr< 
ba. 

YIELD (;7W), ustúpiť, 
výnos. 

YOKE (jók), jarmo, 
spriahať. 

YOLK (jólk), žltok. 

YOU (/ú), vy. 

YOUNG (/oní), mla- 
dý, mláďa. 

YOUNGLING 

(jangling), mladík. 

YOUNGSTER 

(jangstr), chlapec. 
YOUR (jur), \ 

YOUTH (júŕli), mla- 
dosť, mládež. 

YOUTHFUL 

(júthful), mladistvý. 

YULE (/tfOi vian Z AN Y ( cc j n y) 
ZEAL (síl), h 
ZEALLESS 

lenivý. Zealous 

ZEALOUS (zetes), 

horlivý. 
ZERO (ziro), nulla, 

nička. 
ZEST {zest), chuť. 
ZIGZAG (zigzeg), 

senitam, cikcak. 204 Zymotic ZINC (sink), cink. 
ZONE (zón) > pásmo. 
ZOOLOGY [zólodzi), 

živočichozpyt. 
ZYMOTIC (zajmotyk), 

kvasivý. l PRAKTICNÝ * 

$ SLOVENSKO ANGLICKÝ * 

l SLOVNÍK í 

J Sostavil P. K. KADAK, Jf 

? THE PRACTICAL 

j SLOVAK-ENGLISH jj 

% DICTIONARY % 

r By P. K. KADAK. J# 

¥ = = * 

\ A, and (end). 
ABECEDA, alphabet 

(elfebet). 
ABY, that, in order that, 

to (dhet, in órdr dhet, 

tu). 
ACKOLVEK, 

AČPRÄVE, though, 

although (dhó, aldhó). 
ADMIRÁL, admiral 

(edmircl), 
ADRESSA, address 

(edres). 
ADRESSÁR, directory 

(dyrektori). 
ADVENT, advent 

(edvent). 
ADVOKÁT, counsel, 

attorney, lawyer 

(khaunsl, etôrny, 

lójr). 
AKADÉMIA, academy 

(ckhcdcmi). 
AKCIA, share, stock 

(šcr, stak). AKSAMIET, velvet 

{velvet). 
ALBUM, album 

(albam). 
ALE, but, yet, however 

(bar, jet, liauczr). 
ALEBO, or (or). 
ALMU2NA, alms 

(ámz). 
AMAZONKA, 

amazon (cmczon). 
AMEN, amen (cjnioi). 
AMERICKÝ, 

American (emerikn). 
ANANAS, pine-apple 

(pa j n c pi). 
ANARCHISTA. 

anarchist ( enárkhyst). 
ANEKDOTA, anecdote, 

story (enekdót, stori). 
ANGLICKÝ, 

English 
ANGLIČTINA, 
jlish la 

(í« 
ANI, nor, not even 

(nor, not h Anjel 

ANJEL, angel (ejndzl). 
ÁNO, yes (jes). 
APOŠTOL, apostle 
(epasl). 

APOŠTOLSKÝ, 

apostolic ( epostalik ) . 
APRÍL, April (ejpril). 
ARCIBISKUP, 

archbishop (árčbisop). 
ARCIKNIE2A, 

archduke (árčdjúk). 
ARCHANJEL, 

archangel (árkejndžl). 
ARISTOKRACIA,aris- 

tocracy (aristokresi) . 
ARNIKA, arnica 

(arnxkä). 
ARTESKÁ STUDŇA, 

artesian well (artýšn 

v el). 
ASI, about, perhaps 

(ebaut, perheps). 
ASPOŇ, at least 

{e t list). 
ASIJSKÝ, ASIATIC- 

KÝ, Asiatic ( ejšietyk ) . 
ASPOŇ, at least 

(e t list). 
AŤ, NECH, let him, I 

don't care (let hym, 

aj dónt khér). 
ATLAS, atlas, satin 

(e ties, setn). Bádateľ 

ATLANTIC K 

atiantic (etlentyk). 
AUGUST, August 

( Ú gOSt ) . 

AUSTRÁLSKY, Aus- 
tralian (ästrejlien). 

AVŠAK, yet, however, 
but (jet, hauevr, bat). 

AZBUKA, the Russian 
alphabet (the r use n 
elfebet). 

AZ, till, until, to, up to 
(tyl, antyl, tu, apto). BA, quite, certainly 

(kvajt, sortnli). 
BABA, old wuman 

(old viimen). 
BABA (stará matka), 

grandmother ( grend- 

madhr). 
BABA PÔRODNÁ, 

midwife ( midvajf) . 
BAČKÔR (krpec), list- 
shoe, moccasin (list sú, 

makesin). 
BÁDAŤ, inquire, search 

(inkvajr, sore). 
BÁDATEĽ, searcher, 

inquirer (sorer, inkveb- 

jrer). Bahno g Básnik 


BAHNO, marsh, mire 


BANKY SÁDZAŤ, 


{mars, majr). 


cup (khap). 


BÁJEČNÝ, fabulous 


BANKOVKA, 


(febjides). 


banknote (benknót). 


BÁJKA, fable, story 


BANKROT (úpadok), 


(fejbl, stóri). 


bankrupcy, failure 


BÁL (ples), ball (bál 


(benkr a p si, fejljur). 


i bol). 


BARAK, hut, shed 


BALAMÚTA, 


(hat, sed). 


trouble (trabl). 


BARANINA, mutton 


BÁLIK, pack, packet, 


(niatn). 


bale (pek, peket, bejl). 


BARBAR, barbarian 


BALIŤ (pakovať), 


(barbejrien). 


pack, wrep (pek, rep). 


BARBARSKY, 


BALÓN, balloon 


barbaric (bárberik). 


(beliín). 


BAREYNÝ, colored 


BALZAM, balm, balsam 


(khalrd). 


(bám, bálsem). 


BARÓN, barón 


BALZAMOVAT, 


(beron). 


embalm (embám). 


BARVA, color, paint 


BALVÁŇ, block, rock 


(khalr, pejnt). 


(b lak, rak). 


BARYIAR, painter 


BANDA, band, gang 


(pejntr). 


(bendy geng). 


BARYIT, color, paint, 


BANDURKA 


dve {khalr, pejnt, daj). 


(zemiak), potato (po- 


BASA, bassviol, double 


te jt o ) . 


bass (bäsvajol, dabl- 


BANÍK, miner 


bäs). 


(majnr). 


BÁSEŇ, poem (/ 


BANKA, bank (bčnk). 


BÁSNIK, poet, hard. 


BANKÁR, banker 


minstrel (poet, / 


(benkr). 


minstrel). Básnit 

BÁSNIŤ, to write poet- 
ry {tu rajt póctri). 
BAŠTA, bastion 

(best jen). 
BATALION, 

battalion ( betel jen ) . 
BÁŤ SA, fear, dread, to 

be afraid (fir, dred, 

t u bi efrejd). 
BATOH, staff, bundle 

{staf, bandl). 
BAVIŤ, entertain, 

amuse {entrtcjn, em- 

júz). 
BAVIŤ SA, play {pie j). 
BAVLNA, cotton 

(khatn). 
BÁZEŇ, fear, dread 

{fir, dred). 
BAŽANT, pheasant 

{feznt). 
BAZIT, to strive for 

{tu strajv for). 
BDEŤ, to wake, watch 

{tu vejk, vac). 
BECKA, SUD, barrel, 

keg {bed, kheg). 
BEDA, woe, alas (vó, 

e las). 
BEDÁR, wretch {reč). 
BEDLIVÝ, watchful 

{váčful). io Beštia BEDNA, box, chest, 
case (baks, cest, 
khejz). 

BEDNÁR, cooper 

(kln'tpr). 
BEDRO, loins, hip 

{lôjnz, hyp). 
BEH, course, run, cur- 
rent {khórz, ran, kha- 

rent). 
BEHAČKA, 

diarrhea {dajeriä). 
BEHAŤ, run {ran). 
BEHÚŇ, runner 

(ranr). 
BELAVÝ (správne: 

modrý), blue {bin). 
BELMO, white thing, 

white spot ( hvajt 

thing, hvajt spat). 
BELOCH, white man 

{hvajt men). 
BERLA, crutch, crook 

(krac, krak). 
BESEDA, party, social 

circle {party, sósl 

s or k I) . 
BESNÝ, mad, raving, 

raging {med, rejving, 

rejdzing). 
BEŠTIA, brute, beast 

{brút, bist). Bez 

BEZ, BAZA, elder, lilac 

(eld r, lajlck). 
BEZ, without 

(widhaut). 
BEZ MALA, almost, 

nearly (almost, nýrli). 
BEZBRANNÝ, 

defenseless, unarmed 

( d cf aisles, anármd) . 
BEZCENNÝ, 

worthless (vôrthles) . 
BEZNÁDEJNÝ, 

hopeless (hó ples), 
BEZOHĽADNÝ, 

regardless (rígardles). 
BEZPEČNÝ, secure, 

safe, sure (sikjúr, 

sej' f, súr). 
BEZPLATNÝ, gratis, 

free (gretys, frí). 
BEZPOCHYBY, 

doubtless (dautles). 
BEZVEDOMÝ, uncon- 
scious (ankhanšes). 
BEŽAŤ, run (ran). 
BIBLIA, bible (bajbl). 
BIČ, whip, cowhide 

(hvip, khauhajd). 
BICISKO, whipstick 

(hvipstyk). 
BIČOVAŤ, whip, lash, 

scourge (hvip, Vás, 

skordč). n Blah 

BIEDA, miser) , m 

(tnizeri, /r, 
BIEDNY, miserable, 

wretched (;;. 

reced ). 
BIELIT, whitewash, 

bleach (hvajťv 

blýc). 
BIELOK, the whit 

an egg (d h y hvajt av 

en e 
BIELÔTOK, whit 

leucorrhea (hvajts, 

lúkhoriä ). 
BIELY, white (hvajt). 
BIRMOVANIE, 

confirmation (khan- 

fermejsn). 
BIRMOVAŤ, confirm 

(khan form). 
BISKUP, bishôp 

(bisop). 
BIT, heat, strike, hit, 

lick (bit, štrajk, h\t, 

Kk). 
BITKA, fight, battle 

(fajt, betl). 
BLA1 [O, bliss, wel 

(blis. : 

BLAHOBYT, welí 
ing, wellfare, pi 
ity 

prosper:. Blahodárny 

BLAHODÁRNY, bene- 

ficient (beneňšnt). 
BLAHOSLAVENÝ, 

blessed, famous (blesd, 

fejmcs). 
BLANA membrane 

(membrejn) . 
BLATO, mud, mire 

(mad, majr). 
BLÁZINEC, mad house 

(medhaus). 
BLÁZNEŤ, rave, fool, 

be insane, be mad 

(rejv, fúl, bi insejn, 

bi vied). 
BLÁZNIVÝ, foolish, 

crazy, insane (fid is, 

krcjzi, insejn). 
BLÁZON, fool, mad- 
man, lunatic (fúl, meď 

men, lúnetyk). 
BLAŽENOSŤ, happi- 
ness (he pines). 
BLAŽENÝ, happy 

(he pi). 
BLBEC, idiot (idyot). 
BLBÝ, idiotic, stupid 

(idyatyk, stupid). 
BLEDÝ, BĽADÝ, pale, 

pallid (pejl, pelid). 
BLEDNÚŤ, BĽAD- 

NÚT, to grow pale 

(tu gro pejl). 12 Bobok BLESK, lightning, 

glare (lajtnyng, gter). 
BLCHA, flea (fit). 
BLÍZKO, BLIZO, near, 

close, nigh (nýr, klóz, 

naj). 
BLIZNIACI, DVOJ- 
ČATÁ, twins (tvinz). 
BLÍŽIŤ SA, near, ap- 
proach (nýr, epróc). 
BLIZNÝ, fellow-man 

(felónien). 
BLUD, error, heresy 

(or or, h ere si). 
BLUDÁR, heretic 

(heretyk). 
BLUD1CA, planet 

(plenet). 
BLÚDIŤ, to err, go es- 

tray (to or, gó estrej). 
BLUDNÝ, erring, false, 

wrong (bring, fóls, 

r on g). 
BLUZGIER, blister 

(bit str). 
BLÝSKAŤ, lighten, 

flash (lajtn, úes). 
BLYŠŤAŤ, shine, 

gleam (šajn, glim). 
BÔB (fazula), beans 

(bins). 
BOBOK, laurel, bay 

(Mrel, bej). Bobor 

BOBOR, beaver (bívr). 
BOCIAN, stork (stórJe). 
BOČIŤ, to diviate (tu 

dyvajejt). 
BOČNÝ, side (sajd). 
BOD, point, dot, period 

(pojnt, dat, píriod). 
BODÁK, bayonet, sting 

(bajonet, styng). 
BODAŤ, sting, stab 

(styng, steb). 
BODLÁK, thistle 

(thy si). 
BODNÚŤ, stab, sting 

(steb, sty n %). 
BODRÝ, cheerful 

(čír ful). 
BOHABOJNÝ, pious 

(pajes). 
BOHÁČ, rich man, 

wealthy man (ric men, 

velthy men). 
BOHATÝ, rich, weal- 
thy (ric, velthy). 
BOHATSTVO, riches, 

wealth (rices, velth). 
BOHORODIČKA, 

mother of God (madhr 

av gad). 
BOHOSLUŽBA, 

worship (vôrsip). 
BOHUMILÝ, godly 

(gadli). *3 Borovnica BOJ, fight, struggle 
(fajt, stragl). 

BOJAZLIVÝ, timid. 
fe2Lrivl(tymid,firful). 

BOJIŠTE, battle-field 

(betlfild). 
BOJOVAŤ, fight, bat- 
tle, war (fajt, bet l, vár 

lebo vórj. 
BOJOVNÍK, warrior 

(vár jer). 
BOJOVNÝ, warlike 

(v ár! a j k), 
BOK, side, flank (sajd, 

flenk). 
BÔĽ, BOĽAST, pain, 

ache (pejn, e j h). 
BOĽÁK, sore, ulcer 

(só r, alsr). 
BOĽAVÝ, painful, sore 

(pejnful % só 
BOLENIE, pain, ache 

(pejn, e j k). 
BOMBA, bomb (bam). 
BOMBARDOVAŤ, 
bombard, shell (bom- 
bard, sel). 
BÔR, pine (pain). 
BORIŤ, demolish, ruin 

(dytnalis, ruin). 
BOROVNICA (cuov 
rietka), buckle berry 

(haklberi). Bosý 

BOSÝ, barefoot 

(bérfut). 
BOZKAŤ, to kiss (tu 

khys). 
B02IE TELO, Corpus 

Christi day (khorpes 

kristy Jej). 
BOŽSKÝ, divine 

(dyvajn). 
BRADA, chin, beard 

(čin, bird). 
BRADAVICA, wart 

(várt). 
BRÁNA, gate, port 

(gejt } párt). 
BRÁNY, drags 

(dregs). 
BRÁNIŤ, defend, pro- 
tect (d v f aid, protekŕ). 
BRÁNIŤ NIEKOMU, 

resist, oppose (rezist, 

o póz). 
BRAT, brother 

(bradhr). 
BRAŤ, take (tejk). 
BRATÁNOK, nephew, 

cousin (ne f ju, khazn). 
BRATSKÝ, brotherly, 

fraternal ( bradhrli, 

f ret orní). 
BRATSTVO, fraternity 

(fretôrnyty) . 14 Brúsiť 

BRAV, boar, hog (b or, 

hag). 
BRAVČOVINA, pork 

(pork). 
HRAZDA, furrow 

(foró). 
HRECTAN, ivy (ajvi). 
BREH, bank, shore, 

coast (benk, šór, 

khóst). 
BREMENO, burden 

(bôrdn). 
BREZA, birch-tree 

(bor e tri). 
BRITKÝ, ugly (agli). 
BRITVA, razor (rejzr). 
BRITVIŤ (holiť), 

shave (sejv). 
BROD, ford (fórd). 
BRODIŤ, wade (vejd). 
BROJIŤ, riot, bustle 

(rajet, basl). 
BROK, shot (sat). 
BROKOVNICA, 

shot-gun (satgan) . 
BRONZ, bronze 

(btanz). 
BROSKVA (broskyňa), 

peach (píc). 
BRÚS, grind-stone 

(grajndstón). 
BRÚSIŤ, sharpen, 

grind (šárpn, grajnd). Brzda 

BRZDA (ham), brake 

{brejk). 
BUBEN, drum (dram). 
BUBLINA, bubble 

(babí). 
BUBNOVAŤ, beat the 

drum (bit dhy dram). 
BUČAŤ, low, roar (ló, 

r ór). 
BÚDA, hut (hat). 
BUDIŤ, wake (vej k). 
BUDÍCOK (hodiny), 

alarm clock (elárm- 

klak). 
BUDÚCI, future, com- 
ing (fjúcr, khaming). 
BUDOVA, building/ 

structure ( bildyng, 

strakcur). 
BUDOVATEĽ, builder, 

constructor ( bildr, 

khonstraktr) . 
BUDOVAŤ, build, con* 

struct (bild, khon- 

strakt). 
BUJNÝ, fertile, lewd, 

pert (forty I, I úd, 

port). 
BÚCHAŤ, bang, beat 

(beng, bit). 
BUK, beech (Me). 
BUNDA, fur coat 

(fór k hot). i5 Bytnost BÚRAŤ, demolish 

(dymolis). 
BÚRAŤ SA, fall (fál). 
BURIC, disturber, rio- 
ter (dystôrbr, rajotr). 
BÚRIT, mstigafc 

(instygejt, raus). 
BÚRKA, storm 

(storm). 
BÚRLIVÝ, stormy 

(stónni). 
BURSA, stock exchange 

(stakeksčejndž). 
BY, ABY, that, to 

(dhct, tu). 
BYDLIŤ, live, reside, 

lodge (liv, rizajd, 

lads). 
BÝK, bull (bid). 
BYLINA, herb, plant 

(hôrb, plent). 
BYLINNÝ, vegetable 

(vedzetebl). 
BYSTRÝ, quick, swift, 

rapid (kvik, svift, re- 

pid). 
BYT, rent, lodging 

(rent, ladzi\ 
BY i. to be (tu bi). 
\\\'\ , being 

(bting). Bývalý i ó 

BÝVALÝ, former, ex-, 
passed (f ór m r, cks, 
päst). 

BÝVAŤ, to be some- 
times, to live (tu bi 
sanitajnis, tu liv). 

BZUČAŤ, buzz (baz). Ciel CÁR, Czar (cár). 

ČAROVNÁ, czarina 
(zaňne). 

CECAŤ (cicať), suck, 
suckle (sak, sakl). 

CECOK, teat, dug, nip- 
ple (týt, dag, nypl). 

CEDIŤ, strain, filter 
(strejú, ňlŕr). 

CEDULKA, billet, note 
(bi let, nót). 

CELA, cell (scl). 

CELOK, whole, entire- 
ty (hol, entajrty). 

CELKOM, altogether, 
fully (áltugedhr, fuli). 

CELOVAŤ, kiss 

^ (khys). 

CELÝ, whole, entire, all, 
total (hól, entajr, ól, 
t ó ti). 

CENA,' price, worth, 
value (prajs, vôrth, velju). 
CENIŤ, value, estimate 

(velju, estyjuejt). 
CENNÍK, price list 

(prajs list). 
CENNÝ, valuable, 

worth (veljuebl, 

vôrth). 
CENSOR, censor 

(sensr). 
CENT (sto funtov), 

hundred- weight (haiv- 

d r dve j t). 
CESNAK, garlic 

( gárlik). 
CESTA, way, road, 

voyage, journey, trip 

(vej, ród, vóječ, dzór- 

u\\ trip). 
CESTO, dough (dó). 
CESTOVAŤ, travel, 

journey (trevl, dzbr- 

ny). 
CESTOVATEĽ, travel- 
er, passanger (trevelr, 

pesendzr) . 
CESTOVOD, viaduct 

(vajedakt). 
CIBUĽA, onion 

(an j en). 
CICAŤ, suck (sak). 
CIEL, aim, mark, object 

(ejm, mark, abdzekt). Cielit 

CIELIT, aim (ejm). 
CIFERNÍK, dial 

(da j el). 
CIGÁŇ, Gipsv (dSipsi). 
CIGÁNIŤ, lie (/á/). 
CIGARA, cigar, segar 

(sigár). 
CIMBAL, cymbal 

(sinibl). 
CIN, tin (tyn). 
CINGAŤ, clink, ring 

(klink, ring). 
CINK, zink (zink). 
CIRKEV, 'church 

(core). 
CISÁR, emperor 

(empercr). 
CISÁROVNÁ, empress 

(empres). 
CISÁRSKY, imperial 

(imp'óriel). 
CISÁRSTVO, empire 

(empájr). 
CISTERNA, cistern 

(sistm). 
CIT, feeling, sense 

(filing, sens). 
CÍTIŤ, feel, perceive 

(fil, persiv). 
CITOVAŤ, cite, quote 

(sajt, kvót). 
CITRON, lemon 

(lemn). 17 Cukrkandl CIVILNÝ, civil (sivl). 

CLO, duty, custom 
(djuty, khastom ). 

CLO X IT, shade (sejd). 

CMAR, buttermilk 
(batrmilk). 

COP, braid (brcjd). 

CTENÝ, honored 
(ánrd). 

CTIHODNÝ, honora- 
ble, reverend (anorebl, 
reverend). 

CTIŤ, honor, adore, re- 
spect (ánr, edór, ri- 
spekŕ). 

CTITEĽ, adorer 
(edórer). 

CTIBAZNÝ, ambitious 
(embises). 

CTNOSŤ (čnosť), vir- 
tue (vôreju). 

CTNOSTNÝ ost- 

ný), virtuous 
cues). 

CUCAŤ, CUCLAŤ, 
suck (sak). 
ÍDNÝ, modesl 
(modest). 

CUKOR 

CUKRÁR, confecti 
(khonfel i 

CUKRKANDL, r 
candy ( rckkhi Čumel ] 


[8 Cos 


ČUMEL, CUMLÍK, 


c 


sucking bag (sakyng 


beg). 


ČADA, smoke, soot 


CVAL, CVÁLAŤ, 


(smók } silt). 


gallop (g el op). 


ČADIT, smoke, fume 


CVERGLÍK, dwarf 


(smók, f j úm). 


(dvprf). 


C A J, tea (ty). 


CVICBA, exercise, 


CAJKA, boat, cutter 


practise (eksrsajz, 


(bót, khatr). 


prektys). 


CAKÁLŇA, waiting 


CVIČENIE, drill, train- 


room (vejtyng rum). 


ing, practising {dril, 


CAKANEC, candidate • 


trejnyng, prektysing). 


(khcndydcjt). 


CVIČENÝ, skilled, 


CAKAT, wait, await 


trained {sky Id, 


(vejt, evejt). 


trcjud). 


CÁKO, CÄKOV 


CVIČITEĽ, instructor 


helmet {helmet). 


(instraktr). 


CAPEC, hood, bonnet 


CVIČIŤ SA, exercise, 


(hud, banct). 


practise (egzrsajz, 


ČAPICA, cap (khep). 


prektys). 


■ ČAPOVAŤ, tap (tep). 


CVIK, exercise 


ČARODEJNICA, 


(egzrsajz). 


witch (vie). 


CVIK (klínčok), nail, 


ČAROVAŤ, enchant, 


tack (nejl, tek). 


charm, bewitch (en- 


CVIKLA, beet {bit). 


cänt, cárm, bevic). 


CVRCOK svrčok), 


CARY, magic, witch- 


cricket {kriket). 


craft, charm (medzik, 


CYLINDER, cylinder 


vickr'áft, cárm). 


{silindr). 


CAS, time, period, wea- 


CYPRUS, cypress 


ther (tajm, piriod, 


(sajpres). 


vedhr). časný 

ČASNÝ, timely, tempo- 
ral (tajmli, tempore!). 

ČASOPIS, journal, 
newspaper ( džôrnl, 
núspejpr). 

ČASŤ, part, portion, 
deal {párt, pór hi, 
dýl). 

ČASŤ ROKA, season 
(sien). 

ČASTO, oft, often, fre- 
quently (aft, a f n, frí- 
kventli). 

ČASTOVAŤ, treat 
(t r it). 

ČASTÝ, frequent 
(fríkvent). 

ČATA, troop (trup). 

ČECH, Bohemian 
(bohymien). 

ČEĽAĎ, menials, serv- 
ants (miniclz, sôrv- 
ents). 

ČELO, forehead 
(forked, f ór c d). 

ČEĽUSŤ, jaw-bone 
(dčábó)i). 

ČEREVO, gut, intes- 
tine (gat, intestyn). 

ČEREŠŇA, cherry 
(čer i). 

ČERNIDLO, blacking, 
ink (blekyng, ink). 19 Čí ČERNOCH, neg 

black man ( tiygró, 

klekmen ). 
ČERNOKŇAŽNÍK, 

magician ( medžisn). 
ČERPAŤ, to draw, 

pump (to drá, pámp). 
ČERSTVÝ, fresh, bri.sk, 

swift (f res, brisk, 

svift). 
ČERT, devil, deuce 

(devl, djús ). 
ČERTOVSKÝ, devilish 

(devilis). 
ČERVENAŤ, redd 

blush (red u, bias ). 
ČERVENÝ, red (red). 
ČERV, ČERVÍK, 

worm, maggot, mite 

(vôrm, me got, majt). 
ČERVIVÝ, wormy, 

worm-eaten (vorn 

vôrmítn). 

mb (khóm). 
ČESŤ, honor, reputation 

(anr f repjutejsn). 
ČESTN1 . honorable, 

respectable . 

rispektebl). 
CI, it, or, whether 
. hvedhi 

i húz). Číhat 20 

ČÍHAŤ, lurk, wait 

(l or k, vej t), 
ČILI, or, if, whether, 

(or, if } lived hr). 
ČÍM, wherewith, where- 
by (hvervidh, hver- 

báj). 
ČIN, deed, act, feat 

(dýd, ekt, fit). 
ČINENIE, doing, act- 
ing (duing, ektyng). 
ČINITEĽ, doer, factor 

(dúer, fektr). 
ČINIŤ, do, make, act 

(dú, mejk, ekt). 
ČINNOSŤ, activity, 

function (ektyvity, 

fankšn). 
ČÍRY, shear, pure (sír, 

p j tír). 
ČÍSELNÝ, numerical 

(númerikl). 
ČÍSLICA, cipher, figure, 

number (saj f r, ňgjur, 

nambr) . 
ČÍSLO, number 

(nambr). 
ČÍSLOVAŤ, number 

(numbr). 
ČISTENIE, cleaning 

(kliny n g). 
CISTERNA, cistern 

(sistrn). Čmárat 

ČISTIŤ, to clean, clear, 

purify (tu klin, klír, 

pjurifaj). 
ČISTOTA, cleanness, 

purity (klínes, pjur- 

ity). 
ČISTOTNÝ, clean, 

neat, pure (klin, nýt, 

p júr). 
ČISTÝ, clean, neat, 

pure (klin, nýt, p júr). 
ČÍTACÍ, reading 

(rid y n g). 
ČÍTANIE, reading 

(rídyng). 
ČÍTANKA, reading 

book, reader (rídyng 

buk, rídr). 
ČÍTAŤ, to read (tu 

rid). 
ČITATEĽ, reader 

(rídr). 
ČIŽMA, boot (but). 
ČLÁNOK, article, joint 

(ártykl, dzojnt). 
ČLEN, member, limb 

(member, Um). 
ČLN, boat (bót). 
ČLOVEK, man, human 

being (men, hjumen ČMÁRAŤ, scribble 
(skribl). Čmel 

ČMEL, bumble bee 

(bamblbí). 
ČMUD, smoke, smut 

(smók, smat). 
ČMUD1Ť, smoke, fume 

(smók, f jam). 
ČO, what, (hvat) ; ČO- 
KOĽVEK, anything, 

whatever ( eny thing, 

hvatevr). 
ČOCKA, lentil, lens 

(l entý I, lens). 
ČOKOLÁDA, chocolate 

(čakolet). 
ČREVO, gut (gat). 
ČRTA, stroke, line, 

(str ók, lajn). 
ČRTAŤ., to draw lines, 

(tu drá lajns). 
ČUCH, smell, sense 

(smel, sens). 
ČULÝ, sensetive, active 

(sensityv, ektyv). 
ČUŤ, hear, smell, scent 

(hýr } smel, sent). 
ČUV, nerve (nôrv). D D 

ĎAKOVAŤ, thank 

(than k). 
ĎALEJ, farther, further 
(fardhr, fordlir). 21 Dariť 

ĎALEKO, far (fár). 
ĎALEKOHĽAD, 

telescope (teleskop). 
ĎALEKOSŤ, DIAĽ- 
KA, farness, distance 

(fames, dxstens). 
ĎALEKOZRAKÝ, 

farsighted (fársajted). 
ĎALEKÝ, far, distant 

(fár, dystcnt). 
ĎALŠÍ, farther, further 

(fardhr, fardhr). 
DÁMA, dame, lady 

(dejín, lej d y). 
DAŇ, tax, duty (teks, 

d juty). 
DANO, given, dated 

(givn, dejted). 
DAR, gift, present 

(gift, preznt). 
DARCA, giver, donor 

(givf, dónr). 
DAREBÁK, scamp, 

rascal (skenip, reskl). 
DAREBNÝ, gcod for 

nothing, miserable 

(gud-for-nathyng, 

mizerebl). 
DARMO, free, gratis 

(M grejtys). 
DARIŤ SA, sua 

prosper (saksid, 

prospr). Darovanie 22 Dedičný hriech DAROVANIE, dona- 
tion, gift (donejšn, 

gift). 
DAROVAŤ, present 
with, give (presní 
vidh, giv). 

ĎAS, deuce, demon 
(djús, dýmon). 

DAŤ, give, confer (giv, 
k Ji oil f or). 

ĎATEL, wood-pecker 
(vudpekr). 

ĎATELINA, clover 
(klóvr). 

ĎATLA, date (dejt). 

DATOVAŤ, date 
(dejt). 

DATOVANÝ, dated 
(dej ted). 

DATUM, date (dejt). 

DAV, crowd, multitude, 
throng (krand, malty- 
txtdy thrang). 

DÁVENIE, VRACA- 
NIE, vomiting, puk- 
ing (vamityng, pjnk- 
yng). 

DÁVIŤ, VRACAŤ, 
puke, vomit (pjúk, 
vamit). 

DÁVIŤ SA, to choke 
(tu č Ok). 

DÁVKA, dose (dóz). DÁVNO, long ago 

(lang c«ó). 
DÁVNY, old, ancient 

(old, cjnsnt). 
DÄ2Ď, rain (rcjn) ; 

DÁŽDIK, shower 

(sanr). 
DÁ2ĎIVÝ, rainy 

(rejnv). 
DÁŽDNIK, umbrella 

(ambreľá). 
DBALÝ, careful, atten- 
tive (khcrful, etcn- 

týv). 
DBAŤ, mind, heed, care 

(majd, hyd, khcr). 
DCÉRA, daughter 

(dátr). 

DECEMBER, 

December (dysembr) . 

DECKO, child (cajld). 

DED, DEDO, grand- 
father ( grendfadhr) . 

DEDENIE, inheriting 
(inherit y n g). 

DEDIČ, heir, inheritor 
(ér, inheritr). 

DEDIČKA, heiress 
(éres). 

DEDIČNÝ HRIECH 
original sin (oridsinl sin) Dedičstvo 

DEDIČSTVO, inherit- 
ance {inherit ens). 

DEDINA, village, ham- 
let (vilidz, hemlet). 

DEDIŤ, inherit 
(inherit). 

DEJ, event, act, occur- 
ance (ivent, ekt, 
okhorens). 

DEJEPIS, history, an- 
nals (hystori, enh). 

DEJIŠTE, scene (sin). 

DEJSTVO, act, -action 
(ekt, eksn). 

DEKA, PRIKRÝVKA, 
cover, blanket, quilt 
(khavr, blanket, 
kvilt). 

DEKAN, dean (dýn). 

DEKLAMOVAŤ, re- 
cite, declaim (risajt, 
dyklejm ) . 

DELENIE, division, 
partition (dyvizn, par- 
ty hi). 

DELIŤ, divide, part, se- 
parate (divajd, párt, 
se p ere j t). 

DELO, KANON, can- 
non, gun (khcnon, 
gan). 

DELOSTRELBA, can- 
nonade (khcnonejd). 23 Desný 

DELOSTRELEC, artil- 
lerist, gunner (ártyle- 
rist, ganr). 

DELOSTRELECTVO, 
artillery, ordnance 
(ártylcri, órdnens). 

DEŇ, day (dej). 

DENNÝ, dailv (deji i). 

DENNICA, morning 
star (mórnyng star). 

DENNÍK, journal, dia- 
ry, daily paper 
(džôrnl, dajcri, dcjli 
pejpr). 

DESAŤ, ten (ten). 

DESATINA, one tenth 
(von tenth). 

DESATINNÝ, decimal 
(desinil). 

DESAŤROČIE, decade 
(deke j d). 

DESIATKA, ten, ten 
dollar bill (ten, ten 
d air bil). 

DESIATNIK, dime 
(da j m). 

DESIŤ, frighten, scare 
(frajtn, skér). 

DESKA, DASKA, 
board, plank (b 
plenk). 

DESNÝ, frightful, hor- 
rible (frajtful,haribl). Detinský 

DETINSKÝ, childish 
(c á j Id y s). 

DETINSTVO, child- 
hood (cajldhud). 

DEVA, maiden 
(mejdn). 

DEVÄDESIAŤ, ninety 
(najnty). 

DEVÄDESIATÝ, nine- 
tieth (najntyeth). 

DEVÄŤ, nine (najn). 

DEVÄTINA, ninth 
{naj nth). 

DEVÄTNÁSŤ, 

nineteen (najntýn). 

DEVÄTNÁSTY, nine- 
teenth (najntýnth). 

DEVIATY, ninth 
(najnth). 

DIAMANT, diamond 
(dajemand). 

DIAŤ SA, happen, oc- 
eure (hepn, okhór). 

DIEL, part, portion, 
share (párt, pór m, 
sér). 

DIELNA, shop, work- 
shop ( sap, vôrksap ) . 

DIELO, work, deed 
(vor k, dýd). 

DIERA, hole, opening 
(hól, ópnyng). 

DIERKA, little hole, 24 Divoch 

pore (litl hól, pór). 

DIERKOVAT, pierce, 
make holes (pírs, 
me j k hóls). 

DIEŤA, child (čajld). 

DIEVČA, DIEVKA, 
girl, maid, maiden 
(gôrl, mejd, mejdn). 

DIEVKA SLUŽOB- 
NÁ, servant girl, maid 
servant (sôrvent gôrl, 
mejdsorvent). 

DIV, wonder, marvel, 
miracle (vandr, márvl, 
mirekl). 

DIVÁK, spectator 
(spektejtr). 

DÍVANIE, looking 
(lukyng). 

DÍVAŤ SA, look, view 
(lak, v ju). 

DIVIŤ SA, to wonder 
(tu vandr). 

DIVNE, strangely 
(strejndžli). 

DIVNÝ, wonderful, cu- 
rious, strange, odd, 
queer (vandrful, k ju- 
ries, strejndz, ad, 
kvir). 

DIVOCH, wild man, 
savage (vajld men, 
sevedz). Divočina 

DIVOČINA, game, 
wildness (gejm, 
vajldnes). 

DIVOKO, wildly 
(vajldli). 

DIVOKÝ, wild (vajld). 

DIVOTVORNÝ, mira- 
culous (mirekjules) . 

DIVÝ, wild, savage 
(vajld, sevedž). 

DĽA, by, with, for, af- 
ter, according to (b a, j, 
vidh, for, s after, ek- 
hórdyng tu). 

DLABAT, chisel, hol- 
low (čizl, holo). 

DLAŇ, palm (páni). 

DLÁTO, chisel (čizl). 

DLÁ2BA, pavement 
(pe foment) . 

DLÁŽDIŤ, pave (pejv). 

DLH, DL20BA, debt, 
liability (dct, lajebi- 
lity). 

DLHOVAŤ, owe, be 
indebted (ó, bi indct- 
ed). 

DLHÝ, long (long). 

DL2KA, length, longi- 
tude (lenth, langi- 
túd). 

DLŽNÍK, debtor 
(detr). > Dobojovat 

DXES, to-day (tudéj). 

DNEŠNÝ, of this day, 
of to-day (av dhys 
dej, av tude j). 

DNEŠOK, this day 
(dhys dej). 

DNO, bottom (batom). 

DO, into, to, up to, till, 
until (intu, tit, ap tu f 
tyl, ant y I). 

DOBA, time, period, 
epoch, era (tajni, pi- 
riad, ipók, ír'á). 

ĎOBÁK, ZOBÁK, 
beak, bill (bík, bil). 

ĎOBAŤ, pick, peck 
(pik, pck). 

DOBERAŤ, draw tlie 
balance, ( dráždiť) 

mock, (drú dhy bä- 
lens, mak). 

DOBIERKA peňazí), 
balance due ( bälens 
djú) ; NA DOBIER- 
KU, collect on delive- 
ry (C.< ).!).) (kholekt 
an deliver 

DOBIŤ, finish killing 
(ňnys khylú 

DOBOJOVAŤ, finish 
fighting {tin y š fájt" 
yn t Dobrák 

DOBRÁK, good fellow 
{gitd feló). 

DOBRAŤ, take the rest 
(tej k dhy rest). 

DOBRE, well, right, 
good {yel, rajt, gud). 

DOBRO, the good, 
blessing, welfare, be- 
nefit (dhy gud, bles- 
ing, vclfčr, benefit). 

DOBROČINNÝ, bene- 
ficial, beneficient, cha- 
ritable (benefisl, bene- 
fisnt, ccritcbl). 

DOBROČINNOSŤ, 
beneficience, charity 
(benefišns, cerity). 

DOBRODEJ, DOBRO- 
DINEC, benefactor 
(benefaktr). 

DOBRODEJKA, DO- 

BRODINKA, benefact- 
ress (benefektres). 

DOBRODENIE, bene- 
fit, benefaction, favor 
(benefit, benefeksn, 
fejvr). 

DOBRODRUH, adven- 
turer ( edvenenrer) . 

DOBRODRUŽNÝ, 
adventurous ( edv en- 
cures). 26 Dobytkár 

DOBRODRUŽSTVO, 

adventure (edvencurj. 

DOBROMYSEĽNÝ, 
well-meaning, good- 
natured (vehnínyng, 
gudncjerd). 

DOBROSRDEČNÝ, 
good-hearted, kind- 
hearted (gudhárted, 
khajnhártcd). 

DOBROTA, goodness 
(gudnes). 

DOBROTIVÝ, kind, 
good (khajnd, gud). 

DOBROVOĽNÝ, 

voluntary ( valonteri) . 

DOBROVOĽNÍK, 
volunteer (valontýr). 

DOBROZDANIE, 

judgement, opinion 
(džadžment, pin j en). 

DOBRÝ, good, right 
(gud, rajt). 

DOBYŤ, get, win, ob- 
tain, gain, acquire 
(get, vin, obtejn, gejn, 
ekvajr). 

DOBYTČÍ LEKÁR, 
veterinarian (veteri- 
nejrien). 

DOBYTKÁR, breeder 
(bridr). Dobývanie 

DOBÝVANIE, DOBÍ- 
JANIE, besieging (bi- 
sídzing) ; peňazí, col- 
lecting (kholektyng) ; 
rudy lebo uhlia, min- 
ing (majnyng). 

DOBÝVAŤ/ DOBI JAŤ 
conquer, besiege, col- 
lect (khanker, besídz, 
kholekt). 

DOCELA, wholly, fully 
{holt, fuli). 

DOCIELIŤ, attain, ob- 
tain {ctejn, obtejn). 

DOČASNÝ, temporary 
(temporeri). 

DOČKAŤ SA, await, 
wait for (evcjt, vej t 
for). 

DOČISTA, clean, fully 
(klýn, fuli). 

DOČKAŤ, wait for 
(vcjt for). 

DODAŤ, add, supply 
(ed, suplaj). 

DODATOK, addition, 
supplement (edyšu, 
sapletnent). 

DODÁVATEĽ, deliver- 
er {deliverer). 
DODÁVKA, delivery 
(deliveri). 27 Dohra DODR2AT (dotrímať), 
hold, keep, hold 
(hold, k hyp, hold aut). 

DOHÁŇAŤ, overia 
(ovrtejk). 

DOHĽAD, inspection, 
controll, supervision 
(inspekšu, khontról, 
súpervizn). 

DOHLIADAJ ins] 
or, overseer ( iuspektr, 
óvrs'ir). 

DOHLIAD\ri\ DO- 
HLIADAŤ 
look after, watch 
tu, luk aftr, vá< 

DOHNAŤ, drive to, im- 
pel (drajv tu, impel). 

DOHOREŤ, burn down, 
go out (bôrn da u u. 
aut). 

DOHOTOVIŤ, finish, 
make ready (finys, 
me j k red v). 

DOHOVÁRAŤ, 

reprove. reprimand 
( riprúv, reprimend ). 

DOHOVORIŤ, speak- 
to, understand, agree 
(spik to, andrstendy 
H). 

DOHRA, finale (final). Dohrať * 28 

DOHRAŤ, finish the 
game, cease playing 
(finys dhy gejm, sĺz 
plcjing). 

DOHROMADY, 

together, altogether 
(Jugedhf, altugedhr). 

DOCHÁDZAŤ, * DO- 
CHODIT, reach the 
end, come often, deli- 
ver (ric dhy end, 
khani of 11, dclk'r). 

DÔCHODOK, income 
(inkhani). 

DOCHOVAŤ, bring up, 
raise (bring ap, rejz). 

DOISTA, surely, cer- 
tainly, to be sure 
(súrli, sôrtnli, to bi 
Hr). 

DOJAŤ, impress, move, 
touch (impres, muv, 
t a č). 

DOJATIE, 'emotion 
(emósn). 

DOJATÝ, moved, 
touched (niiivd, tacd). 

DÔJEM, impression, 
sensation (impresn, 
sensejsn). 

DOJEMNÝ, impressive 
(impresiv). Dokonaný DOJENIE, milking 
(milky n g). 

DOJÍMAVÝ, suscepti- 
ble, impressive, touch- 
ing (suseptybl, impre- 
siv, facing). 

DOJIŤ, to milk (tu 
milk). 

DO JESŤ, to eat up (tu 
it ap). 

DÔJSŤ, arrive, reach, 
get at (erajv, He, get 
et). 

DÔKAZ, proof, evi- 
dence (prúf, evidens). 
. DOKÁZANÝ, proven, 
tried, (prúvn, trajd). 

DOKÁZAŤ, prove, 
show, demonstrate 
(prúv, so, dymon- 
strejt). 

DOKIAĽ, DOKUĎ, as 
long as (es long es). 

DOKLADAŤ, add 
{id). 

DÔKLADNÝ, 

thorough, exact (tha- 
ró, egzekt). 

DOKONALÝ, perfect, 
complete, full (pbr- 
fekt, khomplit, ful). 

DOKONANÝ, finished, 
done (ňnysd, dan). Dokonaf 29 Domnievaf sa DOKONAŤ, finish, die 
(ňnys, dá j). 

DOKONCA, all over, 
entirely, quite (ólóvr, 
entajerli, kvajt). 

DOKONČENIE, end, 
conclusion {end, khon- 
klúhi). 

DOKORÁN, wide open 
{y aj d ópn). 

DOKTOR, doctor 
(daktr). 

DOKTORKA, 

doctress (daktr es). 

DOL, mine (ma j n). 

DÔLEŽITOSŤ, import- 
ance (import ens) . 

DÔLEŽITÝ, important 
(impórtcnt). 

DOLIEHAŤ, fit to, 
urge, press, insist upon 
(fit ta, ôrdz, pres, in- 
sist a pán). 

DOLIEHAVÝ, urgent 
(ôrdznt). 

DOLIEVAT, fill, add 
(ňl, ed). 

DOLIEZŤ, creep up to, 
crowl to (kríp a p to, 
król tu). 

DOLINA, dale, vale, 
valley (deji, vejl, veli). 

DOLNÝ, lower (loir). DOLOVANIE, mining 
(majnyng). 

DOLOVAŤ, mine, dig 
(maj n, dyg). 

DOLOŽIŤ, add (ed). 

DOLU, down, down- 
ward (daun, daun- 
ľárd). 

DOMA, at horne (et 
h ó m). 

DOMÁCI, domestic, na- 
tive, home-made {do- 
mestyk, nejtyv t luhn- 
mcjd). 

DOMÁCI PAN, land- 
lord (lendlórd). 

DOMÁCA PANI, land- 
lady (Icndlcjdx). 

DOMÁCNOSŤ," home, 
household (kóm, luuts- 
hóld). 

DOMÁHAŤ SA, de- 
mand, seek, claim 
(dymend, sík, klej 

DOMLUVA, rebuke 
( ribjúk). 

DOMNELÝ, supposed 
(sapózd 1. 

DOMNIEVAŤ SA, 
suppose, -ne, 

guess (sapóz, prii 
*). Domnenie 

DOMNENIE, DO- 

MIENKA, supposi- 
tion, conjecture, pre- 
sumption (sapozisn, 
khondzekcur, . . . pri- 
zampsn). 

DOMORODÝ, native 
(nejtyv). 

DOMOV, DOMOVI- 
NA, home, native 
country (kóm, nejtyv 
khantri). 

DOMOVNÍK, janitor 
(dzcnytr). 

DÔMYSELNÝ, inge- 
nious (indšínjes). 

DOMÝŠĽAŤ, think, 
presume (thynk, pri- 
zúm). 

DONIESŤ, DONÁ- 
ŠAŤ, carry to, bring 
to (kheri tu, bring tu). 

DONÚTIŤ, force, com- 
pel (fórs, khompel). 

DOPÁTRAŤ, to watch 
(tu váč). 

DOPIS, letter, commu- 
nication (letr, kham- 
jitnykejsn). 

DOPÍSAŤ, write to 
(raj t tu). 

DOPISOVATEĽ, cor- 
respondent ( khares- 30 D opustenie 

pandent). 

DOPISOVANIE, cor- 
respondence ( khares- 
pandens). 

DOPLATOK, after-pay- 
ment ( äftrpejment ) . 

DOPLATIŤ, pay the 
rest, settle (pej dhy 
rest, setl). 

DOPLNIŤ, fulfil, add 
(fulfil, ed). 

DOPOMÁHAŤ, help, 
assist (help, esist). 

DOPRIAŤ, grant, per- 
mit, not to envy (grent, 
permit, nat tu envi). 

DOPRAVA, transport, 
sending ( trenspórt, 
sendyng). 

DOPRAVIŤ, transport, 
send, convey (trens- 
pórt, send, khonvej). 

DOPROVADIŤ, ac- 
company, go along 
with (ekhampeny, gó 
el on g vidh). 

DOPUSTIŤ, let, allow, 
admit (let, elan, ed- 
mit) . 

DOPUSTIŤ SA, do, 
commit (du, khomit). 

DOPUŠTENIE, admis- 
sion (edmisn). Dorastlý 3i D osvedčenie DORASTLÝ, grown up, 
adult, (grón ap, cdalt). 

DÔRAZ, impression, 
stress (impresii, stres). 

DORAZIŤ, reach, finish 
{tic, fill vš). 

DÔRAZNÝ, emphatic, 
impressive ( emfetyk, 
i m pre sir). 

DOROZUMEŤ SA, 
understand, settle, 

agree (andrsteiid, setl, 
egri). 

DORUČIŤ, hand, deli- 
ver (Iiend, delivr). 

DORUČITEĽ, bringer, 
bearer (bringf, bcrcr). 

DOSAH, reach (ric). 

DOSAVÄĎ, DOSIAĽ, 
till now, hitherto (tyl 
nau, hydhrtu). 

DOSIAHNUŤ, to reach 
(tu ric). 

DÔSLEDNÝ, conse- 
quent (khaiisikvcnt). 

DOSLOV, epilogue 
(epilag). 

DOSLOVNÝ, verbal, 
literal (vôrbl, litere!) . 

DOSPELÝ, adult, ma- 
ture (cdalt, me j cur). 

DOSTACIT, suffice, 
reach (sufajc, lie). DOSTAŤ, get, attain, 
receive {get, eU ju, 
sir). 

DOSTATOK, .sufficien- 
cy, abundance {safi- 
šnsi, ebandens). 

DOSTAŤ, be constant, 
keep word (W klian- 
stent, khýp 

DOSTAVENÍČKO, 
rendezvous, meeting 
(räiidc-ľú, mítyí 

DOSTAVIŤ, compl 
(klwmplít). 

DOSTAVIŤ SA, ap- 
pear, coir 
(epír, k ha m f o 

DOSTIH, r 

DOSTIHNÚŤ, 
overtake, catch I 
óvertejk, kheč 

DOSTIHY, rac 
(rejses). 

DÔSTOJNÍK, officer 
(atisr). 

DÔSTOJNÝ, dignified, 
worthy 

DOSTREL, nu, 

\ EDCENU 

(icate, ť stinu >i 
tyfikejt, te D o sv e d cit 

DOSVEDČIŤ, certify, 
testify (sorty f aj, tes- 

DOSÝTA, enough 
(inaf). 

DOTAZ, DOPYTO- 
VANIE, inquiry (in- 
kvajri). 

DOTIERAVÝ, obstru- 
sive (abstrúsiv). 

DOTIERAŤ, bother, in- 
trude (b ad hr, intriíd). 

DOTKNÚŤ, touch 
(toč). 

DOTYČNÝ, concern- 
ing, regarding (khon- 
sôrnyng, rigárdyng) . 

DOTÝKAŤ SA, 
to touch (tu tač). 

DOVÁŽAŤ, convey, 
import, bring (khon- 
vej, import, bring). 

DÔVERA, trust, confid- 
ence (trast, khonňd- 
ens). 

DÔVEROVAŤ, trust, 
confide, rely upon 
(trast, khanfajd, Hla j 
apán). 

DÔVERNÝ, trusty, con- 
fident, (trasty, khan- 
ňdnt). 32 Dovtípif sa 

DOVIESŤ, lead to, 
bring, take, conduct 
(lid tu, tejk, bring, 
khandakt). 

DOVLIECŤ, drag, 
draw (dreg, drá). 

DÔVOD, argument, 
reason ( árgjument, 
rizn). 

DÔVODIŤ, argue, 
prove, show (ár g ju, 
prúv, šó). 

DOVOLENIE, leave, 
furlough, permission, 
consent (lív, f dri ó, 
permisn, khonsent). 

DOVOLENÝ, allowed, 
granted (eland, gran- 
ted). 

DOVOLIŤ, allow, per- 
mit, grant (elua, per- 
mit, grant). 

DOVOZ, import 
(import). 

DOVŔŠIŤ, end, finish 
(end, ňnys). 

DÔVTIP, intellect, ge- 
nius (intelekt, dži- 
nias). 

DOVTÍPIŤ SA, guess, 
take a hint (ges, tejk 
e hynt). Dozaista 

DOZAISTA, surely, 
certainly (súri i, s'ór- 
tenli). 

DOZNAŤ SA, experi- 
ence; learn, find (eks- 
piriens, lorn, fajnd). 

DOZOR, inspection, 
care (inspekšn, khčr). 

DOZORCA, inspector, 
overseer, superintend- 
ent (inspektr, óvrsír, 
suprintendent). 

DOŽRAŤ, ripen 
(raj pit). 

DOZVEDEŤ, hear, find, 
learn (hýr, fajnd, 
lom). 

DOZVUK, after sound, 
echo (äftrsaiind, 
e k hó). 

DOŽIŤ SA, to live to 
see (tu liv tu si). 

DOŽIVOTNÝ, life- 
long, for life (lajf- 
long, fór lajf). 

DOŽRAŤ (hnevať), 
make angry (me j k 
engri). 

DRÁB, constable, depu- 
ty sheriff (khanstebl, 
de p juty serif). 

DRÁČ, usurer, opressor 
(juzercr, opresr). 3$ Dravý 

DRAGÓN, dragoon 
(dregún). 

DRÁHA, way, road, 
track, path (vej, ród, 
trek, path). 

DRAHNE, much, many 
(mač, meny). 

DŔAHOCEXXÝ. c 
ly, valuable (khastli, 
veljuebl). 

DRAHÝ, dear, costly, 
expensive ( dýr, khast- 
li, ekspensi 

DRAK, dragon I 

papierový drak, kite 
(khojt). 

DRANCOVAŤ, plun- 
der, ransack, pill 
(plandr, rensek, pil- 
ed ž). 

DRÁP, claw, paw {khl 
pá). 
\I\VI\ DRIAPAŤ, 

scratch, scrape, tear 
(skrec, skrejp, t 
DRAŤ, skin, tear, split 

(skv)i, tér, split). 
DRATEV, DRATVA, 

cobbler's thread 

(khablrs thred). 
DRAVEC, beast 
DRAVÝ, rapacious 

(repejh Dražba 

DRAŽBA, auction 
(áksn). 

DRÄŽDIDLO, stimul- 
ant (stymjulent). 

DRÁŽDIŤ, stimulate, 
excite, irritate (sty- 
mjulejty cksajt, iri- 
tcjt). 

DREŤ, skin, oppress, 
flay (sky u, o preš, tlej). 

DREVÁREŇ, lumber- 
yard, wood shed (lam- 
brjárdj vudšcd). 

DREVENÝ, wooden 
(vudn). 

DREVO, wood (vud). 

DREVO SLADKÉ, 
licorice (l i k or is). 

DRHNÚŤ, scour, scrub 
(skaur, skrab). 

DRIAPAŤ, tear, 

scratch, slit (tér, skreč, 
slit). 

DRIEČNY, pretty, 
strong (prety, strong). 

DRIEK, body, trunk 
(bady, trank). 

DRIEMAT, slumber, 
take a nap (slambr, 
tejk c n e p). 

DRIEMOTA, slumber, 
nap (slambr, ncp). 34 Druhý 

DRIEŇ, cornel 
(khórnl). 

DROBCE (drúbeže), 
giblets (dziblcts). 

DROBIŤ, break, crum- 
ble (brejk, krainbl). 

DROBNOHĽAD, 

microscope (majkro- 
skóp). 

DROBNÝ, small, little, 
minute (smál i smôl, 
lit!, min jut). 

DROZD, thrush, thros- 
tle (thras, thro si). 

DROZDE (kvasnice), 
yeast (jíst, íst). 

DROŽKA, cab (kheb). 

DRSNÝ, rough (raf). 

DRŽKY, maw, tripe 
(má, t raj p). 

DRTIŤ, crush, grind 
(kras, grajnd). 

DRÚBEZ, poultry, 
fowls (póltri, faulz). 

DRUH (spoločník), fel- 
low, comrade (f dó, 
khamred) . 

DRUH, kind, sort spe- 
cies (khajnd, sort, spi- 
siz). 

DRUHÝ, second, other 
(seknd, adhr). Družba 

DRUŽBA, bride's man 
best man (brajds men, 
best men). 

DRUŽICA, bride's maid 
(brajds mejd). 

DRUŽINA, retinue 
(retynu). 

DRUŽIT SA, associate 
with (esósiejt vidh). 

DRVOŠTEP, wood- 
cleaver, wood-cutter 
(vudklivr, vudkhatr) . 

DRZÝ, bold, saucy, im- 
pertinent (bóld y sási, 
impôrtynent). 

DRZOSŤ, insolence, im- 
pertinence ( insolens, 
importynens). 

DRZAŤ, hold, keep 
(hold, khyp). 

DUB, oak (ók). 

DUBOVÝ, oaken 
(ókn). 

DUDEK, DUDOK, 
whoop, dunce (hup, 
dans). 

DUDY, GAJDY, bag- 
pipe (begpojp). 

DÚFAŤ, hope, trust 
(hop, t rast). 

DÚHA, rainbow, iris 
(rejnbó, ajris). 35 D 

DUCH, spirit, 

soul (spirit, góst, . 
DUCH SVÄTÝ, Holy 

Ghost ( holi góst ). 
DUCHAPLNÝ, spirited 

(spirited). 
DUCHAPRÍTOM- 
NOSŤ, presence of 

mind (preens 

majnd). 
DUCHOVENSTVO, 

clergy (klo 
DUCHOVNÝ, clei 

man, priest (klôrdši- 

men, prist). 
DUKÁT, ducat (dal 
DUMA, thought (that). 
DÚMAŤ, think, muse 

(thynk, m jus). 
DUNET, rumble 

(rambl). 
DUPOT, stamping 

(stempin 
DUSÍK, nitrogen 

(najtfi 
DUSIŤ, smother, ch 

suffocate (smadhr, 

e ok. safokejt). 
DUSNÝ, close, stiffl 

(klós, styňií 
DUŠA, soul, gh 

rit Duševný 

DUŠEVNÝ, spiritual, 
mental (spiričuel, 
mentl). 

DUŠIČKY (deň duši- 
čiek ) , All-souls-day 
(ólsóhdcj). 

DUSIŤ SA, swear by 
his soul (si'cr ba j hyz 
sól). 

DUTINA, DUTOST. 
hollow, cavity {haló, 
k h cz' i t x). 

DUTÝ/ hollow (haló). 

DÚVERA, DÔVERA, 
trust, confidence 
(trasf, klianňdcns). 

DÚVERCIVÝ, confid- 
ent (khanúdcnt). 

DÚVERNÍK, trustee 
(t r astý). 

DÚVEŔNOSŤ, confid- 
ence, intimacy (khan- 
Udens, intymesi). 

DÚVERNÝ, trusty, in- 
timate ( trasty, in ty- 
wi e t ) . 

DÚVEROVAT, trust, 
confide in (trast, khan- 
fajd in). 

DVA, DVAJA, DVE, 
two (tú). 

DVADSAŤ, twenty 
(tventy). 36 Dycháci 

DVADSIATY, twen- 
tieth (tventyeth). 

DVANÁSŤ, twelve 
(tveh). 

DVANÁSTY, 

twelfth (trclfth). 

DVERE, door (dór). 

DVOJAKÝ, two kind 
(tu khajnd). 

DVOJNÁSOBNÝ, 
double, twofold (dabl, 
t ú f old). 

DVOJČA, twin (Win). 

DVOJIT, double 
(dabl). 

DVOJSMYSEL, double 
meaning, ambiguity 
(dabl míny n g, embig- 
juity). 

DVOJSMYSELNÝ, 
ambiguous, equivocal 
(enibivjucs, ekvivokl). 

DVOJŽENSTVO, big- 
amy (bigemi). 

DVOR, yard, court 
(j ár d, khórt). 

DVORIŤ, court 
(khórt). 

DYCH, breath, respira- 
tion (breth, respi- 
re jšn ) . 

DYCHÁCI, respiratory 
(rispajrctori). Dýchať 

DÝCHAŤ, breathe, res- 
pire ( brídh, rispajr) . 
DÝCHAVICA, asthma 

(astma). 
DYCHTIŤ, strive, seek 

for (strajv, sík for). 
DYCHTIVÝ, eager, 

striving (ígr, strajv- 

ing). 
DÝKA, dagger, dirk 

(dcgr, dirk). 
DYM, smoke, vapor, 

fume (smók, vejpr, 

f júni). 
DÝMAŤ, blow (bló). 
DÝMKA, pipe {p a j p). 
DYMNÍk, smokehole 

(smókhól). 
DYŇA, melon (melon). 
DŽBÁN, pitcher, jug 

(pier, dža%). 
DŽBER ZBER, tub, 

coop (tab, khúp). EBENOVÝ, ebony 
(ebony). 

ELEKTRICKÝ, 

electrical (elektrikl). 
ELEKTRIKA, 

electric (elektrík). 
ELEKTRINA, electri- 37 Falošní k city (elektrisity). 
EPIDEMICKÝ, NÁ- 
KAZLIVÝ, epidemic 
(epidemik). 

EPIŠTOLA, epistle 

(episl). 
ESO (túz), ace (ejs). 
EŠTE, still, yet (styl, 

jet). 
EVANGELIUM, 

gospel (í^aspl). 
EVANJELICKÝ, 

evangelical, protestant 

(ivendzelikl, protest- 

ant). 
EVANJELIK, prot 

ant (protestant). 
EXELENCIA, exelency 

(ekselensi). FABRIKA, TO VAR- 
NÁ, factory, mill, 
works (fektori, mil, 
7 u'h' k s). 

FAJKA, pipe (pajp). 

FALOŠ, falsehood, 
falseness (fálshud, 
fálsnes). 

FALOŠNÍ K, falseman. 
deceiver (fálsmen. 
si: 'r). Falošný 38 -rancuz FALOŠNÝ, false, trea- 
cherous, forged (fáls, 
trc ceres, fordid). 

FALŠOVAŤ, falsify, 
. adulterate, forge, 
counterfeit (fálsifaj, 
edalterejt, fórdz, 
khanterfit) . 

FANATICKÝ, fanatic 
(fenetyk). 

FANATISMUS, 

fanatism (fenetyzm). 

FANTASIA, imagina- 
tion, phantasy (imc- 
dšinejšn, f cut c si). 

FANTAZOVAŤ, be de- 
lirious (bi dylirjes). 

FARA, parish, parson- 
age (peris, parson- 
edz). 

FARÄR, parson 
(pársn). 

FARIZEJ, pharisee 
(ferisí). 

FARNÍK, parishioner 
(perisonr). 

FARNÝ, parochial 
(perókhyel). 

FAZOLA, FIZULA, 
bean (bin). 

FEBRUÁR, February 
(februeri). FELČIAR (ránhojič), 

surgeon (sôrdzu). 

FERTUCHA, ZÁSTE- 
RA, apron (ejpm). 

FIAKER, hack (hek). 

FIALKA, violet 
(vajolet). 

FÍGA, fig (fig). 

FIGÚRA, figure 
(figjur). 

FINANČNÝ, financial 
(fincnšl). 

FLAJSTER, plaster 
(plástr). 

FLAK, spot, blot, stain 
(spat, blat, stejn). 

FĽAŠA, bottle (bail). 

FLAUTA, FLOTA, 
/ľúte (flút). 

FLINTA, gun, musket 
(gan, maskyt). 

FORMA, form (fórm). 

FORTIEĽ, trick, pluck 
(trik, plak). 

FRAJER, wooer, lover 
(vúer, lavr). 

FRAJERKA, sweet- 
heart (svíthárt). 

FRAK, dress-coat 
(dreskót). 

FRANCÚZ, French- 
man (frenčmen). Francúzsko 

FRANCÚZSKO, 
France (f reus). 

FRANTIŠKÁN, Fran- 
ciscan friar (frensis- 
ken frajer). 

FUČ, gone (gon). 

FUJ, fie (f aj). 

FÚKAŤ, blow (bló). 

FÚRA, load {lód). 

FUTRO, lining, case 
{lajnyng, khejs). 

FÚZY/ mustache, 
whiskers (masteš, 
viskrz}. GAJDOŠ, bag-piper 

(begpajpr). 
GAJDY, bag-pipe 

(begpajp). 

GALANTNÝ, galant 
(geíent). 

GAŠTAN, chestnut 

(cestnat). 
GATE, drawers 

(dráerz). 
GENERÁL, general 

(dccnerl). 
GRAMATIKA, 

grammar (%rcmr). 
GRATULOVAŤ, con- 39 Gyps gratulate (khangret- 

jiricjt). 
GROŠ, groat, groshen 
(grót, grósn). 

GRUNTE ground, real 
estate (°raund, r íl eš- 
te j t). 

GRUNTOVNÁ KNI- 
HA, record of real 
estate (rekrd av til 
est e j ŕ). 

GUĽA, ball, globe {bol, 
glób). 

GÚĽAŤ, roll O'/). 

GUĽATÝ, round 
(vaund). 

GUĽKA, bullet (bulet). 

GUMA, gum, rubber 
(gam, rabr). 

GUSTO, gusto, taste 
(gasto, tejst). 

GYMNÁZIUM, gym- 
nasium, college (džim- 
nejsiatn, k Ind id č). 

GYMNASTICKÝ, 
gymnastical ( diitnnes- 
tykl). 

GYMNASTIKA, gym- 
nastics ( d činu:, 

GYPS. gypsum, pla 
of Paris (diipsam, 
plästr av parts). Habit 40 Hanebný H HABIT, cowl, gown 

(khaul, gaun). 
HÁČKOVAŤ, HEK- 

LOVAŤ, crotchet 

(krose j). 
HÁČOK, HÁK, hook, 

tack, clasp (huk, tek, 

kläsp). 
HAD, snake, serpent 

(snejk, sorpent). 
HÁDANKA, HÁDKA, 

puzzle, riddle (pazl, 

ridl) . 
HÁDAŤ, guess, foretell 

(ges, fórtel). 
HÁDAŤ SA, quarrell, 

dispute (kvarl, dys- 

pjut). 
HADRA, HANDRA, 

rag, tatter, shred (re g, 

tetr, sred). 
HÁDZAŤ, throw, cast, 

hurl (thró, khäst, 

hôrl) . 
HANDRÁR, rag-picker 

(regpikr). 
HÁJ, grove, wood 

(gróv, vud). 
HÁJIŤ, defend, protect, 

(dyfend, protekt). HAJNÝ, fottrsvward 

(farestvárd). 
HÁK, hook (huk). 
HALUZ, branch, arm, 

twig (brenc, arm, 

trig). 
HAMBALOK, loft, 

roost (laft, rust). 
HAMISNÝ, false 

(fóls). 
HAMOVAC, breakman 

(brejkmen). 
HAMOVACKA, 

brake (brejk). 
HAMOVAŤ, put down 

the brake, trig (put 

daun dhy brejk, trig). 
HANA, blame, censure 

(blejm, senzur). 
HAŇBA, shame, dis- 
grace ( sejm, dysgrejs ) , 
HANBIŤ SA, 

be ashamed of (bi 

esejmd av) . 
HANEBLIVÝ, bashful, 

modest (besful, mad- 

est). 
HANEBNOSŤ, infamy, 

baseness (infemi, 

bejsnes). 
HANEBNÝ, base, vile 

(bejs, vajl). Hanobit 

HANOBIŤ, abuse, in- 
sult {ebjúz, insalt). 
HANOPIS, libel 

(lajbl). 
HARFA, harp (hárp). 
HARÍNOK, herring 

(hering). 
HARMONIKA (ústna) 

harmonica (harma- 

nyke). 
HARMONIKA (ruč- 
ná), accordeon (ek- 

h ór d y on). 
HÄROK, sheet (sit). 
HASIČ, fireman 

(fajermen). 
HASIT, extinguish, put 

out (ekstyngviš, put 

aut). 
HASNÚŤ, burn low 

(born ló). 
HASENÉ VÁPNO, 

slaked lime (slejkd 

lajm). 
HAŠTERIT, quarrel 

(kvár el). 

HAŤ, fence, dam 

(fens, dem). 
HATIŤ, confound, muss 

(khonfaund, mas). 
HATLANINA, medd- 

ley, muddle (medli, 

madl). 4 1 Hladina 

HÁVEĎ, rabble, mob 

(rebl, mab). 
HAVIAR, miner, dig- 
ger (majnr, d\. 
HAVIARSTVO, 

mining (tnajnyng). 
HAVRAN, raven, crow 

(re j in, krá). 
HAZARD, risk (risk). 
HEJNO, crowd, host, 

flock, bevy (kraud, 

host, flak, bevi). 
HEM2IŤ, crowd, swarm 

(kraud, švárni). 
HEREC, actor (ektr). 
HERECKÁ, act 

(cktres). 
HESLO, watch-word, 

motto rd, 

moto). 
HISTÓRIA, history 

(hystori). 
HLAD, hunger, famine 

(hangr, femin 
HĽADAŤ, seek, look 

for, search (sik, luk 

fór, sin 
IILADKT, look at, 

gaze, view (luk ct. 
n't). 
HLADINA, level, sur- 
face {L cs). Hladit 

HLADIT, smoothen, 

polish (smúdhn, 

pa I is). 
HLADKÝ, smooth, 

sleek, (smúth, slík). 
HLADOMOR, famine 

(femin). 
HLADOVAŤ, to be 

hungry, starve (tu bi 

hangri, stárv). 
HLAHOL, sound 

(saund). 
HLAS, voice, sound, 

tone (vojs, saund, 

tón; volebný hlas, vote 

(vót). 

HLÁSAŤ, proclaim, an- 
nounce, preach (pro- 
klcjni, cnauns, pric). 

HLÁSIŤ SA, avow, re- 
port (evau, riport). 

HLASITÝ, loud 
(laud). 

HLÁSKOVAŤ, spell 
(spel). 

HLÁSNIK, watchman 
(vác m en). 

HLASNÝ, loud (laud). 

HLASOVAŤ, vote 
(vol). 

HLAVA, head (lied). 

HLAVATÝ, head- 
strong (hcdstrong). 42 Hmotný 

HLÁVKA, head (lied). 

HLAVNÝ, chief, prin- 
cipal, main, capital 
(cif, prinsipl, mejn, 
hhcpitl). 

HLBINA, depth 
(depth). 

HLBOKÝ, deep (dýp). 

HLBŠÍ, deeper (dýpr). 

HLEN, mud, slime, 
ooze (mad, slajm, úz). 

HLINA, loam, clay 
(lorn, klcj). 

HLÍSTA, worm, grub 
(vôrm, grab). 

HLTAŤ, swallow 
(svaló). 

HLTAVÝ, greedy, ra- 
venous (gridy, reve- 
ries). 

HLUCHÝ, deaf (dyf). 

HLÚPAK, dunce, stu- 
pid fellow (dans, stu- 
pid feló). 

HLÚPSTVO, stupidity 
(stupidyty) . 

HLÚPY, stupid, dull 
(stupid, dal). 

HMOTA, matter, stuff, 
substance, mass (metr, 
staf, sabstns, mäs) 

HMOTNÝ, material 
(metýriel). Hmoždit 

HAÍOŽDIT, crush 
{kras). 

HMYZ, insects 
(insekts). 

HNÁCI, motive, driv- 
ing (motyv, drajv- 
ing). 

HNANIE, driving, 

chase (drajvmg, 

čejs). 
HNANÝ, driven 

(drivn). 
HNÁT, bone, shank, 

thigh (bón, šenk, 

t há j). 
HNAŤ, drive, move, 

chase, push (drajv, 

múr, čejs y pus). 
HNEĎ, at once, imme- 
diately (etvons, imU 

dyctli) . 
HNEDÝ, brown 

(braun). 
HNEV, wrath, anger 

(vráth, engr). 
HNEVAŤ, anger, make 

angry (engr, mejk cn- 

gri). 
HNIDA, nit (nyt). 
HNIEZDO, nest (nest). 
HNILOBA, rotteness 

(ratencs). 43 Hodinár HNIŤ, rot, putrify ( rat, 
pjutrifaj). 

HNOJ, dung (dang). 

HNOJENIE, raanuri 
suppuration, ulcerate 
(menjúring, sap ju- 
rejsn, alserejsn). 

HNOJIŤ, dung 

HNUSNÝ, loaths 
nauseous (lódhsc 
násies). 

HNÚŤ, move, stir 
(múv, stor). 

HNUTIE, motion, 
movement, stir | m 
tnúvment, stih 

HOBLIK, plane 
(plejn). 

HOBLINY, wood-shav- 
ings (vúdiejiA 

HOBLOVAŤ, pi 
(plejn). 

HOD, tide, tin 
dav {tajil, taj: 
d c'j). 

HODEN, worthy 

rdJiy). 

HODIX 
(aur). 
HODINÁR, watchn 

clock i i 
mejkr, Hodinka 

HODINKA (kapesná), 
watch (váč). 

HODINY (stenové lebo 
stojace), clock (klak). 

HODIŤ, throw, cast, 
ŕlir.g (thró, khiist, 
fling). 

HODLAŤ, intend, pur- 
pose (intend, pôrpos). 

HODNE, much, many, 
fitly (mac, meny, 
fitly). 

HODNOSŤ, dignity, 
rank, office (dygnyty, 
renk, aňs). 

HODNOSTÁR, digni- 
tary (dygnyteri). 

HODNOTA/ value, 
worth, price (veljú, 
vôrth, prajs). 

HODNOVERNÝ, cre- 
dible, trustworthy, au- 
thentic (kredybl, trast- 
vbrdhy, átenthyk). 

HODNÝ, fit, suitable, 
worth, worthy (fit, 
sútebl, vôrth, vordhy). 

HODOVAŤ, feast 
(fist). 

HODY, feast (fist). 

HOJIČ, surgeon 
(sordzn). 44 Honosiť 

HOJIŤ, heal, cure (hýl, 

k júr). 
HOJNOSŤ, abundance, 

plenty (ebandens, 

plenty). 
HOJNÝ, abundant, rich, 

plenty f ul ( ebandent, 

ric, plenty f ul). 
HOLD, homage 

(haniedz). 
HOLDOVAŤ, do hom- 
age (dú hamedz). 
HOLIČ, barber, shaver 

(bárbr, sej vr). 
HOLIŤ, shave (sejv). 
HOLUB, pigeon, dove 

(pidzn, dav). 
HOLUBNÍK, dove-cot 

(davkhat). 
HOLÝ, bare, naked, 

bald (b ér, nejked, 

bald). 
HON, hunt, chase ' 

(hant, cejs). 
HONEC, hunter 

(hantr). 
HONIT, drive, pursue, 

hunt, chase (drajv, 

parsjú, hant, cejs). 
HONOSIŤ, boast 

(bóst). Hora 

HORA, wood, mount, 
mountain (vúd, 
maimt, mauntn). 
HORAL, highlander, 
mountaineer (haj- 
lendr, mauntenyr). 
HORČICA, mustard 

(mas t r d). 
HORE, up, upon (ap, 

apán). 
HOREKOVAŤ, wail, 

lament (vejl, lenient). 
HOREŤ, burn (born). 
HORKOKREVNÝ, hot 
blooded (hatbladed). 
HORKÝ, bitter (bitr). 
HORLIŤ, be zealous 

(bi zeles). 
HORLITEĽ, zealot 

(zelot). 
HORLIVÝ, zealous, ar- 
dent (zeles, ardent). 
HORNATÝ, mountain- 
ous (mauntenes). 
HORNÍK, miner 

(majnr). 
HORÚCI, hot, burning, 
ardent {hat, bornyng, 
ardent). 
HORÚČOSŤ, HORÚ- 
ČAVA, heat (hit). 
HORŠÍ, worse (vôrs). 
HORŠIŤ, make worse, , 45 Hostiť get worse (me j k vor s, 
get vors). 
HORÚCI, hot (hat) 
HOSPODA, tavern, ho- 
tel (tevrn, hotel). 
HOSPODÁR, farmer, 

host (fármr, host). 
HOSPODÁRIŤ, econo- 
mize, spare (ikhano- 
majz, s per). 
HOSPODÁRSKY, 
agricultural (egrikhal- 
curel). 
HOSPODÁRSTVO, 

economy ( ikhanami) . 
HOSPODIN, The I 

(dhy lord). 
HOSŤ, guest, stranj 
host (gest, strejndžr, 
host). 
HOSTEC, rheumatism 

(rúmetyzm). 
HOSTIA, 1 st). 

HOSTINA, feasl 
quet (fist, baľ 
HOSTINEC, hotel, i 
tau rant (hotel, r e sto- 
re lit). 
HOSTITEĽ, h 

(hast). 
HOSTIŤ, accomodate, 
treat (ekhamodejt, 
trit). Hotovit 46 

HOTOVIŤ, prepare, 
make ready, manufac- 
ture (pripcr, me j k 
rcdy, menjufekcr). 

HOTOVOSŤ, readi- 
ness, cash (redynes, 
khes). 

HOTOVÝ, ready, pre- 
pared, done (redy, 
pripcrd, dan). 

HOVÄDO, beast, brute, 
cattle (bist, brut, 
khetl). 

HOVÄDZÍ, beef (bif). 

HOVEŤ, indulge, 

spare (indaldz, spór). 

HOVORIŤ, talk, dis- 
curse, converse (tak i 
tok, dyskhórs, khan- 
vôrs). 

HOVORŇA, parlor 
(pair). 

HRA, play, game, per- 
formance (pie j, gejm, 
prfórmens). 

HRABAŤ, scrape, rake 
(skrejp, rejk). 

HRABIVÝ, rapacious 
(repejses). 

HRÁČ, player (plejr). 

HRAČKA, plaything, 
toy, trifle (plejthyng, 
tó j, trajň). Hrbol HRAD, fort, castle 

(fort, khesl). 
HRADBA, bulwark, 

fence (bulvark, fens). 
HRADIŤ, fence, hedge 

(fens, he d ž). 
HRACH, pea, peas, (pi, 

pk). 
HRAN, edge, corner, 

angle (edz, khórnr, 

engl). 
HRANATÝ, angular, 

edged (engjulr, edzd). 
HRANIE, playing 

(plejing). 
HRANICA, pile, bound- 
ary, limit, frontier 

(pajl, bannderi, limit, 

frantýr). 
HRANICIŤ, border 

(bórdr). 
HRAŤ, play, (pie j). 
HRÁDZ, dam, mole, 

bank (a em, mól, 

benk). 
HRB, hump, hunch 

(hamp, hane). 
HRBATÝ, hunch- 
backed, hump-backed 

(hancbekd, hamp- . . 

bekd), 
HRBOL, knoll, knob 

(nal, nab). Hrcat 

HRCAT, purl (pari). 
HRDINA, hero (hyro) 
HRDINKA, heroine 

(hýro in i heroin). 
HRDLICA, turtle-dove 

(tôrtldav). 
HRDLO, throat, gorge, 

gullet (thrót, górdč ý 

g ale t). 

HRDLOVAŤ, strangle 

(str en g I). 
HRDÝ, proud, haughty 

(praud, háty). 
HRDZA, rust (rast). 
HRDZAVÝ, rusty 

(rasty). 
HREBEŇ, comb, ridge, 

crest (khóm, r id č, 

krest). 
HREBÍK (klinec), 

nail, (nejl). 
HREŠIŤ, swear, curse 

(svér, khors). 
HRIAŤ, warm, heat 

(várm, hýt). 
HRÍB, mushroom 

(masrúm) . 
HRIECH, sin {srn). 
HRIEŠNIK, sinner 

(sinr). 
HRIEŠNY, sinful 

(sinful). 
HRIVA, mane (mejn). 47 Hrom obitie 

HRIVNA, mark, talent 

(mark, telent). 
HRA1ET, thunder 

(thandr). 

HRMENIE, thunder, 
rumbling (thandr, 
rambling). 
HRMOT, noise, bustle, 
clatter (no j z, basl 
kletr). 
HRNČIAR, potter 

(pair). 
HRNEC, pot (pat). 
HRNÚŤ, sweep, gather, 
scrape (svip, gädhr, 
skrejp). 
HROB, grave, tomb 

(grejv, turn). 
HROBÁR, grave-dig- 
ger (grejvdygr). 
HROM, thund( 

(thandr). 
HROMADA, heap, pile, 
crowd (hyp, pajl, 
kraitd). 
HROMADIŤ, heap, pile 

up (hýp, pa j! ap). 
HROMADNÝ,inhe 
cummulative ( in //; 
kjunijulcjt\ 
HROMOBITIE, thun- 
derstorm (thandr- 
st ó mi). Hromosvod 4 8 Humor HROMOSVOD, light- 
ning rod, conductor 

(lajtnyng rad, khon- 

daktr). 
HROZBA, threat, men- 
ace (thret, menes). 
HROZIŤ, threaten, 

menace (thretn, 

menes). 
HROZNO, grape 

(grejp). 
HROZNÝ, terrible, 

shocking (teribl, šak- 

yng). 
HRSŤ, handful 

(hendful). 
HRTAN, throat, gorge 

(thrót, górdž). 
HRUĎ, chest, breast 

(cest, brest). 
HRUDA, lump, clod of 

clay (lamp, klad av 

klej). 
HRUŠKA, pear (per). 
HRÚZA, awe, dread, 

terror, horror, fright, 

fear, amazement (á, 

dredy teror y haror, 

frajt, fir, emezment). 
HRÚZOVLÁDA, 

reign of terror (rejn 

av teror). 
HRYZENIE, gnawing, biting (náingy bajt- 

yng). 
HRÝZŤ, gnaw, bite, 

gripe (na, bajt, grajp) 
HUBA, mushroom, fun- 
gus, sponge (masrum, 

fangas, spandz). 
HUBIŤ, destroy, mar, 

ruin, spoil (dy stroj, 

m'ár, rújn, spoji). 
HUČAŤ, roar, bluster, 

rush (rór, blastr, ras). 
HUDBA, music 

(mjúzik). 
HUDOBNÝ, musical 

(mjúzikl). 
HUDOBNÍK, musician 

(mjúzisn). 
HÚF, troop, crowd, 

swarm (trup, kraud, 

svár m). 
HÚFNE, in troops (in 

trup z). 
HÚFNY, en masse, in 

masses (än mäs, in 

mäsiz). 
HÚKAŤ, whoop, howl 

(hup, haul). 
HULÁKAŤ, cry, shout, 

howl (kraj, saut, 

haul) . 
HUMNO, barn (barn). 
HUMOR, humor Humorista 

(hjúmr). 

HUMORISTA, humor- 
ist {h j um ovist). 

HUS, goose (gúz). 

HUSÁR, hussar 
(hazár). 

HÚSENICA, caterpillar 
(khetrpilr). 

HUSLE, violin, fiddle 
(vajolin, ň dl). 

HUSTÝ, thick, dense 
(thy k, dens). 

HÚŠŤ HÚŠTINA, 
thicket (thyket). 

HUTA, smelting house, 
foundry (smeltyng 
haus, faundri). 

HÚZEV, osier (óžr). 

HÚŽEVNATÝ, tough, 
tenacious (taf, tenej- 

SCS) . 

HVIEZDA, star (stár). 
HVIEZDÁRSTVO, 

astronomy (estrano- 

mi). 
HVÍZDAŤ, whistle 

(hvisl). 
HÝBAŤ, move (múv). 
HYBKÝ, pliant, flexible 

(pla j cut, flcksibl). 
HYENA, hyena 

(hajinä). 
HÝKAT, bray (brej). 49 Chatrný 

HYMNA, hvmn(Äym). 
HVXŕ'ľ, perish 

(peril). 
HYZDIT. disfigure 

(dysňgjur). 

CH 

CHABEC, coward 

(khauard). 
CHÁBNUT, slacken 

(slckn). 
CHABOSŤ, cowardice 

(khauardys). 
CHABÝ, flabby, soft 

(nebi, sa f t). 
CHALUPA, hut, shan 

ty, cot (hat, sent y, 

khat). 
CHÁPAŤ, understand, 

conceive, seize, catch 

(andrstend, Ichor. 

sĺz, kheč). 
CHASA, domesti 

young pen] íle I 

tyks, jang pi pi). 
CHASNtK, fellow, lad 

(feló, led). 
\TRC,hut, cot (hat, 

khat). 
CHATRNÝ, poor, 

shaby, paltry [pur, 

iebi, pal tri). Chcef 

CHCET, want, wish, 
desire (vant, vis, dý- 
za j r). 

CHLADIŤ, cool 
(khúl). 

CHLADNÝ, cool, chilly 
{khúl, či I i). 

CHLADNOKRVNÝ, 
cool-blooded, calm, 
phlegmatic (khúlblad- 
ed, khám, iiegmatyk). 

CHLADNÚŤ, get cool 
(get khúl). 

CHLÁDOK, cool place 
(khúl pie j s). 

CHLAP, man, fellow 
(men, feló). 

CHLAPEC, boy, lad, 
vouth (bój, led, júth). 

CHLIEB, bread (bred). 

CHLIEV, stall, stable 
(stál, stejbl). 

CHLIPNÝ, lewd, leche- 
rous (lúd, le ceres). 

CHLP, hair, shag (her, 
seg). 

CHLÚBA, boast, praise 
(bóst, prejs). 

CHLÚBIŤ SA, boast, 

brag (bóst, br e g). 
XHMEL, hops (haps). 

CHMÁRA, cloud 
(klaud). 50 Chovanec 

CHMÚRNY, cloudy, 

black, dark (klaudy, 

blek, dárk). 
CHOD, walk, gait, pass- 
age (vák, gejt, 

päsidž). 
CHODBA, corridor, 

passage (kharidór, 

päsidž). 
CHODIŤ, walk, go 

(vák, gó). 
CHODNÍK, path, walk 

(päth, vák). 
CHOCHOL, plume, 

tuft (plúm, taft). 
CHOLERA, cholera 

(khalerä). 
CHOMÚT, hame, horse 

collar (hejm, hórs- 

khalr). 
CHOPIŤ, grasp, seize 

(gr'ásp, sĺz). 
CHORĽAVÝ, sickly 

(sikli). 
CHOROBA, sickness, 

illness, ailment (sik- 

nes, tines, ejlment). 
CHORÝ, sick, ill (sik, 

il). 
CHOV, breed (brtd). 
CHOVANEC, foster-, 

son, inmate (fastrsan, 

inmejt). Chovat 

CHOVAŤ, keep^^ 
raise, nurse, tend 
(khýp, brid, rejz, 
nôrs, tend). 
CHOVAŤ SA, behave, 
conduct (bihejv, 
khandakt). 

CHRABRÝ, brave, va- 
liant, gallant (brejv, 
veljent, gelent). 

CHRADNÚŤ, decay, 
sink, die away (dyke j , 
sink, dá j eve j). 

CHRÁM, church, tem- 
ple, cathedral (core, 
tempi, khethýdrel). 

CHRÁNIŤ, shelter, pro- 
tect, defend, shield 
(seltr, protekt, dyfend, 
stld). 

CHRÁŇ, BOZE, God 
forbid (gad forbid). 

CHRÁPAŤ, snore, 
snort (snor, snórt). 

CHRAPĽAVÝ, hoarse, 
rattling (liars, rctl- 
ing). 

CHRAPOT, rattling, 
snoring (retting, snor- 
ing). 

CHRÁSTIE, brush- 
wood (brašľ'úd). 

CHRBÁT, back (be k). Chumelica 

CHREN, horse-radi 
(hors-i 

CHRESTI£, rattle- 
snake (retlsnejk). 

CHRLIŤ, thmw up, 
belch (thró a/\ belc) 

CHROBÁK, chafer, 
bug, mite (ccjfr, 1 
niajt). 

CHROMÝ, lame 
(lejm). 

CHRÚST, beetle, may- 
bug (bttl, mejba 

CHTI\ "\ rous 

(dyzajres). 

CHUDÁK, CHU] 
RA, poor fellow, ] 
devil (púr feló, púr 
devl). 

CHUDOBA, poverty, 
want (Pavrty, rant). 

CHUDOBU 
house (púrhau 

CHUDOBNÝ, i 
needy (púr, nýdy). 

CHUDÝ, Iran, mea| 
thin, slender (lýn, 
tnigr, thyn, si 

CHUMELICA, whirl- 
wind, drift: 
( hvôrlvind, drifi 
snó). Chut 

CHUT, taste, flavor 

{tej st, flejvr). 
CHUTNANIE, appe- 
tite, tasting (eptajt, 

tejstyng). 
CHUTNÝ, tasty, tastful 

(tej sty, tejstful). 
CHVÁLA, praise, laud, 

fame (prejz, lád, 

fejrn). 
CHVÁLIŤ, praise, laud, 

extol, exalt (prejz, lád, 

ekstól, egzált). 
CHVÁLITEBNÝ, 

praiseworthy (prejz- 

vorthy). 
CHVÁLOSPEV, 

hvmn (hym). 
CHVASTAŤ, boast, 

bluster (bóst, blastr). 
CHVEŤ, shake, shiver, 

tremble (šejk, šivr, 

trembl). 
CHVÍĽA, while, mo- 
ment (hvájl, mó- 

ffiefit) 
CHVOST, tail (tejl). 
CHYBA, fault, mistake, 

error, defect (fált i 

fólt, mistejk, dvor, dy- 

fekt). 
CHYBET, missing, 

want, fail (mistng, 52 Chyža 

vant, fejl). 

CHYBIŤ, err, be mis- 
taken, make a mistake 
(or, bi mistejkn, mejk 
e mistejk). 

CHYBIŤ NIEČO, miss 

í ŤHts} 

CHYBNÝ, wrong, faul- 
ty , defective (rang, 
f alty, dyfektyv). 

CHYBOVAŤ, be short 
of (bi sort av). 

CHÝLIŤ, incline, bend, 
bow (inklajn, bend, 
ban). 

CHYSTAŤ, prepare, 
make ready, (priper, 
mejk redy). 

CHYSTAŤ SA, get 
ready, prepare (get 
redy, pripér). 

CHYTAŤ, CHYTIŤ, 
catch, seize, grasp 
(khec, sĺz, gräsp). 

CHYTĽAVÝ, catching, 
contagious ( khecing, 
khontejdžes). 

CHYTRÁK, cunning 
man, smart fellow 
(khanyng men, smart 
feló). 

CHYTRÝ, swift (svift). 

CHYZA, room (rum). I 

I, and, also, too, even 
(end, also, tú, ívn). 

ICH, them (dhem). 

ÍCH, their, theirs (dhér, 
dhér z). 

IHLA, needle (nýdl). 

ILICNATÝ LES, pine- 
wood (pajnvnd). 

IKRA, spawn, roe 
(spán, ró). 

IM, them (dhem). 

INÁČ, otherway, other- 
wise (adhrvej, adhr- 
vajz). 

INAKŠÍ, different 
(dy f event). 

INDE, elswhere, some- 
where else (elshvcr, 
samhvcr els). 

INDIAN, INDIÁN- 
SKY, Indian (indyen). 

INOKEDY, at other 
time (et adhr ta j m). 

INOVEREC, dissenter 
(dysentr). 

INTERES, ÚROKY, 
interest (intrest). 

INÝ, another (enudhr). 

ISKRA, spark, flake 
(spárk, ilc j k). 53 Jačmeň 

ISKRIACI, sparkling 
(sparkling). 

ISKRIŤ, sparkle 

(spárk!). 
ÍSŤ, go, walk (gó, íúk). 
ISTE, ISTO, certainly, 

surely (sôrtnli, súr U). 
ISTINA, capital, stock, 

fund (k he p it I, sink, 

fand). 
ISTIT, affirm, assert 

(eform, e sort). 
ISTOTA, certainty, 

surety, safety (sortiity, 

súrty, sejftx). 
ISTOTNE, certainly, 

positively, surely 

(sortnli, pacityz'li, 

súrli). 
ISTÝ, certain, sure, safe, 

firm, trusty (sortu, súr, 

sej' f, forin, í rasty). 
IZBA, room, chamber 

(nun, čcjmbr). JA, I (aj). 

JABLKO, apple ícpl). 

JABLOŇ, apple tree 

Upltrí). 
JAČMEŇ, barley 

(b árii). Jadrný 

JADRNÝ, solid, sub- 

stancial, (salid, sab- 

ste ušiel). 
JADRO, kernel, seed, 

stone (khonil, síd, 

ston). 
JAHŇA, lamb (lem). 
JAHODA, straw-berry 

(stráberi). 
JAK, if (if). 
JAKO, AKO, how, as, 

like (hau, äz, lajk). 
JAKOSI, somewhat, 

somehow (samhvat, 

sauiliau). 
JAKOSŤ, quality (kva- 
lity, kvólity). 
JAKÝ, AKÝ, what, 

what like, what sort 

(hvát, liľát lajk, hvát 

sort). 
JAKÝKOĽVEK, BÁR 

JAKÝ, whatever 

(hvátevr). 
JAKÝSI, certain 

(sort n). 
JALOVEC, juniper 

(džúnypr). 
JALOVCOVÁ PÁ- 
LENKA (borovička), 

gin (džin). 
JALOVICA, heifer 

(he f r). 54 Jasný 

JALOVÝ, barren, ste- 
rile (b cm, steril). 
JAMA, pit, whole, ditch 

(pit, hól, dye). 
JAMKA, dimple 

(dympl). 
JANUÁR, January 

(dzenjueri). 
JARMIT, yoke (jók). 
JARMO, yoke (jók). • 
JAR, JARO, spring 

(spring). 
JARÝ, youthful, fresh 

(juthful, f res). 
JÁSAŤ, rejoice 

(ridzójs). 
JASKYŇA, cave 

(khejv). 
JASLE, crib, manger 

(krib, mejndzr). 
JASNEŤ, JASNIŤ, 

clear (klir). 
JASNO, light, clearness 

(lajt, klirnes). 
JASNO (d'ásno), gum 

(gam). 
JASNOSŤ, clearness, 

highness ( klirnes, 

há j nes). 
JASNÝ, clear, bright, 

light (klir, brajt, 

lajt). Jasot 

JASOT, shouting, exul- 
tation (sautyng, egz- 
ultejsn). 

JASTRAB, hawk 
{hák). 

JAŠTERICA, lizard 
(ľizrd). 

JATKA, slaughter 
house, stock yards 
(slátrhans, stakjárds). 

JATRA, PEČENÁ, 
liver (livr). 

JAVIŠTE, stage, scene 
{stejdž, sin), 

JAVIŤ, show, manifest 
(só, meny f est). 

JA VO, publicity 
(pablisity). 

JAZDEC, rider (rajdr). 

JAZDECTVO, cavalry 
(khevelri) . 

JAZDIŤ, ride (rajd). 

JAZERO, lake (lej k). 

JAZVEC, badger 
(bedžr). 

JAZYK, tongue, langu- 
age (tang, lenivie). 

JE, is (&). 

JED, poison (pójzn) ; 
HNEV, anger (engr). 

JEDÁLNA, dining room 
(dajnyng rúm). 

JEDEN, one (von). m 

55 Jednoduchý 

JEDENÁSŤ, eleven 

(ilevn). 
JEDENÁSTY, 

eleventh (ilevnth). 
JEDENIE, eating 

(ítyng). 
JEDINÁČOK, only 

child (only čajld). 
JEDINE, only, solely, 

merely (only, soli, 

mirli). 
JEDINÝ, only, single 

(only, singl). 
JEDLÄ, fir-tree 

(for tri). 
JEDLO, meal, food, 

dish (mil, f úd, d\s). 
JEDNAKÝ, one, same, 

of one sort (von, sejm, 

av von sort). 
JEDNAŤ, act, do, deal 

treat, hire, settle (ekt, 

dú, dýl, trit, hajr, 

set!). 
JEDNAKO, equally 

(ikvoli). 
JEDNANIE, action, 

(eksn). 
JEDNATEĽ, agent, 

commissioner (ejdint, 

khomisonr 
JEDNODUCHÝ, 

simple (sinipl). Jednohlasný 56 Kačka JEDNOHLASNÝ, una- 
nimous (junenymes). 

JEDNORODENÝ, 
only begotten (only 
bigatn ) . 

JEDNOSTAJNÝ, 
equal, steady (íkvl, 
stedy). 

JEDNOSTRANNÝ, 
one-sided vonsajded). 

JEDNOTA, unity, 
union (júny ty, jun- 
jen). 

JEDNOTIŤ, unite 
(jnnajt). 

JEDNOTLIVEC, indi- 
vidual (indvvidžnel) . 

JEDNOTLIVÝ, single, 
individual (singly in- 
dyvidžnel) . 

JEDNOTNÝ, uniform 
(j tmy form). 

JEDNOTVÁRNY, uni- 
form ( j tiny form ) . 

JEDOVATÝ, poison- 
ous, venomous (poj- 
znes j venomes). 

JEHO, his (hyz). 

JEJ, her, hers (hor, 
hor z) . 

JELEŇ, deer, stag 
(dýr, ste g). 

JELENIE PAROHY, antlers (entlrz). 
JELITO, blood-sausage 

(bladsasidž). 
JEMNÝ, fine, soft, ten- 
der, mild (fajn, saft, 

tendr, majld). 
JEMNOCITNÝ, 

delicate (deliket). 
JEMU, him (hym). 
JU, her (hôr). 
JUBILEJNÝ, jubilar 

(dznbilr). 
JUBILEUM, jubilee 

(dzúbilí). 
JUH, south (santh). 
JÚLI, JULY (džuláj). 
JUNÁK, brave man 

(brejv men). 
JÚNI, June (dzún). 
JUŽNÝ, southern 

(sadhrn). 

K 

K, KU, to, unto, to- 
wards (tu, ant u, to- 
var d z i tórdz). 

KABÁT, coat (khót). 

KACÍR, heretic 
(heretyk). 

KACÍRSTVO, heresy 
(heresi). 

KAČKA, duck (dak). Kaď 

KAĎ, KAĎA, vat, tun 

(vet, tan). 
KADER, SVITOK, 

curl, ringlet of hair 

(khorl, ringlet av 

her). 
KADERAVÝ, curly- 

m haired (khôlihérd) . 
KADIŤ, fume, fumigate 

(fjúm, fjumigejt). 
KADIDLO, frankin- 
cense (frenkynsens) . 
KADITELNICA, cen- 
ser, incensory (sensr, 

insensori) . 
KAHANEC, lamp 

(temp). 
KACHLE, tile (tajl). 
KAJÚCI, penitent 

(peny tent). 
KAJÚCNIK, penitent 

(peny tent). 
KAJÚCNOSŤ, 

penitence (peny t ens) . 
KAL, mud, mire, dirt 

(mad, majr, dort). 
KALIŤ, muddy, dim 

(mady, dym). 
KALAMÁR, ink-stand 

(inkstend). 
KALENDÁR, calender, 

almanac (khelendr, 

aim en e k). 57 Kanafas 

KALICH, chalice 

(čelis). 
KALÍŠOK, small glass 

(smál gläs). 
KALNÝ, muddy, dim, 

thick (mady, dym, 

thy k). 
KALUŽA, pool, puddle, 

slough (púl, padl, 

slan). 
KAM, where, what way, 

whither (hvér, hvat 

vej, hvidhr). 
KAMARÁD, comrade, 

fellow (khamred, 

f do). 
KAMASLA, shoe (sú). 
KAMEŇ, stone, rock 

(ston, rak). 
KAMENEŤ, petrify 

(petrifaj). 
KAMENNÝ, stony 

(stony). 
KAMEŇOLOM, stone- 

quarrv (ston kvári). 
KAMEŇOVAŤ, 

to stone (tu ston). 
KAMSI, somewhere 

(samlivór). 
KAMZÍK, chamois 

(šcmój i semi). 
KANAFAS, canvass 

(khenves). Kanál 

KANÁL, canal, channel, 
sewer (khcnel, cenl, 
s júr) . 

KANCELLÁRIA, 
office (aňs). 

KANDIDÁT, candidate 
(khendydejt) . 

KANEC, boar (bór). 

KANON, cannon, gun 
(khcnon, gan). 

KANONIK, canon 
(kkenon). 

KANTÁR, bridle 
(brajdl). 

KÁNTOR, school-mas- 
ter, music-teacher 
{skúlmästr, mjnzik- 
týcr). 

KAPACKA (triper), 
gonorrhea (ganoriä) . 

KAPAŤ, die, (dáj). 

KAPELA, orchestra, 
band (órčesträ, bend). 

KAPELNÍK, leader 
(Mdr). 

KAPESNÝ, VACKO- 
VÝ, pocket (paket). 

KAPITÁL, capital 
(khepitl). 

KAPITALISTA, capi- 
talist (khepitelist). 

KAPITÁN, captain 
(kheptn). $$ Karta 

KAPITOLA, chapter 

(ceptr). 
KAPKA (kvapka), 

drop, drip (drap, 

drip). 
KAPLAN, chaplain 

(c e plen). 
KAPLNKA, chapel 

(čepl). 
KAPNÚT, KVAPNÚŤ, 

drop ( d rap ) . 
KAPOR, carp (khárp). 
KAPRÁL, corporal 

(khórporel). 
KAPSA, pocket, pouch, 

scrip (paket, pane, 

škri p). 
KAPUSTA, cabbage, 

colewort ( khebidz, 

khólvort). 
KÁRAŤ, chastise, pun- 
ish, reprove, rebuke, 

reprimand, ( cesta j z, 

p any s, riprúv, ribjúk, 

r e prim end). 
KARAVÁNA, caravan 

(khereven). 
KARDINÁL, cardinal 

(khárdynl). 
KARFIOL, cauliflower 

(kháliňaur) . 
KARTA, card (khárd). Kartác 

KARTÁC, KEFA, 
brush (braš). 

KARTÚN, cotton, cali- 
co (khatn, kheliko). 

KASA, treasure, cash, 
safe (trezur, kites, 
sejf). 

KASÁRŇA, barracks 
(bercks). 

KASIER, POKLAD- 
NÍK, treasurer (tre- 
znrer) . 

KASTA, cast (khäst). 

KASTRÓL, casserol, 
pan (khäserol, pen). 

KAŠA, pap, porridge 
(pep, paridz). 

KAŠEĽ, cough (kháf). 

KAŠĽAŤ, cough 
(kháf). 

KAT, hangman, execu- 
tioner (hengmen, ekze- 
k j lis oner). 

KATÁR, catarrh 
(khctar). 

KATECHIZMUS, cat- 
echism (khetekhyzm). 

KATOVAŤ, torment, 
torture (torment, tor- 
cnr). 

KAUČUK, Indian rub- 
ber (indyenrabr). 59 Kde 

KÁVA, coffee (khafi). 

KAVIAREŇ, café, 
coff e-house ( khafé, 
khafihans). 

KAVKA, rook, jack- 
daw (ri'ik, dzekdav). 

KAZ, flaw, destroyer 
(/ľa, d\ str o jer). 

KAZATEĽ, preacher 
(prícr). 

KAZATEĽNA, pulpit 
(pal pit). 

KÁZAŤ, preach, make 
a sermon (prie, mejk 
a sarin on). 

KÁZAŤ (rozkázať nie- 
komu ) , order, com- 
mand (órdr, khó- 
mänd). 

KÁZEŇ, sermon 
(s'ôrmon). 

KAZIŤ, spoil, destroy, 
mar, ruin, waste 
(spójl, dystrój, mar, 
riijn, vejst). 

KAŽDODENNÝ, 
every day, daily (evri- 
dcj, dejli). 

KAŽDÝ, every, each 
(ezri, íc). 

KDE, where (hvčr). Kdekoľvek 60 Klb KDEKOĽVEK, BÁR 

KDE, anywhere, 

wherever ( enyhvér, 

hvér evr). 
KDESJ, somewhere 

(samhvčr). 
KDEZTO, where, 

while (hvér, hvajl). 
KEBY, if, in case (if, 

in kej s). 
KEĎ, when, as (hven, 

äz). 
KEDY, when (hven). 
KEDYSI, sometimes 

(samtajms). 
KEFA, brush (braš). 
KEFOVAŤ, brush 

(bras). 
KEL, keal (khýl). 
KER, bush, shrub (bas, 

šrab*) 
KLACÓK, club, stick 

(klab, styk). 
KĽAČAŤ, kneel (nýl). 
KLADA, log, block 

(lag, b lak). 
KLADIVO, hammer, 

clapper, mallet (hemr, 

klepr, melet). 
KLAM, cheat, deceit, 

fraud (cit, desít, 

f rád). 
KLAMÁR, cheat, de- ceiver (cit, dysívr). 
KLAMAŤ, cheat, de- 
ceive, delude (cit, ay- 

sív, dylúd). 
KLAŇAŤ, bow, bend 

(bau, bend) ; BOHU 

SA KLAŇAŤ, wor- 

šip (v or si p). 
KLANIE, tilting 

{tyltyng). 
KLAPKA, flap, key, 

stop (Hep, khý, stap). 
KLARINET, clarinet 

(klarinet). 
KLAS, ear (Ír). 
KLÁSŤ, lay, put, place, 

set (lej, put, plejs, 

set). 
KLÁŠTOR, convent, 

monastery ( khanvent, 

manesteri) . 
KLAT, pierce, split 

(pirs, split). 
KLÁTIŤ, shake, swing, 

stagger (šejk, sving, 

stegr). 
KLAVÍR, piano 

(pieno). 
KLAJSTER, paste 

ipejst). 
KLB, joint, hip 

(dzójnt, hyp). KIbasa 61 

KLBÁSA, sausage 
(sásidz). 

KLBKO, ball {b 61). 
KLEBETA, gossip 

(gasip). 
KLEBETIŤ, gossip 

(gasip). 
KLEJ, GLEJ, glue, 

putty (glú, putty). 
KLENBA, vault {volt). 
KLEPANIE SRDCA, 

palpitation of the heart 

{pel pit e j bi av dhy 

hart). 
KLEPAŤ, KLOPAŤ, 

beat, knock, strike, tap 
_(bit } nak, štrajk, tep). 

KLEPET07cíaw Jklá) . 
KLERIK, clergyman 
(klôrdzimen) . 

KLESAŤ, falter, totter, 
sink, dedine (fáltr, 
tatr, sink, dyklajn). 

KLESLÝ, sunken, fal- 
len (sankn, fáln). 

KLESNÚŤ, sink, falter 
(sink, fáltr). 

KLIAŤ, KLNÚŤ, 
curse, swear (khbrs, 
sv ér) . 

KLIATBA, curse, ban 
(khbrs, ben). Klzacka 

KLIETKA, cage 

(khejdč). 
KLIESNIT, clear 

(klír). 
KLIEŠTE, tick, tike, 

nippers, pincers (ty k, 

tajk, nyprs, pinsrz). 
KLIN, wedge, coin, bolt, 

peg, pin (vedz, khójn, 

bolt, peg, pin). 
KLINEC, nail (nejl). 
KLOBÁSA, sausage 

(sásidz). 
KLOBUČNÍK, hatter 

(hetr). 
KLOBÚK, hat (het). 
KLONIŤ, bend, bow, 

incline (bend, ban, 

inklajn). 
KLOPEC (pasc), trap 

(trep). 
KLOPOT, trouble, toil 

(trabl, i ó)l). 
KĽÚČ, kev (khy). 
KĽUČKA, knob, han- 
dle, crank (nab, liendl, 

krenk). 
KLUDIŤ, put away 

(put cvcj). 
KĽUH, glue {glú). 
KLZACKA, slide 

(slajd). Khar 62 

KĹZAŤ, slip, slide, 
glide, skate (slip, 
slajd, glajd, skejt). 

KLZKÝ, slippery 
(si! peri). 

KLYSTÍR, syringe, 
clyster, injection (si- 
rinds, klajster, in- 
džeksn ) . 

KMEN, race, tribe, stem 
(rcjs, trajb, stem). 

KMÍN, cumin 
(khamin). 

KMÍNKA, cumin-bran- 
dy (khaminbrendy) . 

KŇAZ, clergyman, 
priest (klordšimen, 
prist). 

KŇAŽNÁ, princess 
(prinses). 

KŇAŽSTVO, clergy 
(klôrdéi). 

KNIEŽA, prince 
(prins): 

KNIHA, KNIŽKA, 
book (buk), 

KNIHOVŇA, library 
(lajbreri). 

KNÍHVEDÚCI, book- 
keeper (bukhýpr). 

KNÔT, wick, clot, lunt, 
fuse (vik, klai, lant, 
fjúz). Kolár 

KOBEREC, carpet 
(k luh' pet). 

KOBYLA, mare, dam 
[in ér, de ;u). 

KOBYLKA, grass-hop- 
per, locust (^rasliapr, 
I ó least). 

KOCKA, die, cube (daj, 
lej ub). 

KOCÚR, male-cat 
(mejlkhet). 

KOČIAR, coach, carri- 
age (khóc, kheridž). 

KOČIŠ, driver, coach- 
man (drajvr, khóc- 
men). 

KOČOVNÍK, nomad 
(named). 

KOHÚT, cock, rooster 
(khak, rúster). 

KOJIŤ, still, suckle, 
nurse (sty I, sakl, 
nors). 

KOKS coke (khók). 

KÔL,stick, pole (styk, 
pól). 

KOLÁČ, cake (khejk). 

KOĽAJ, track, route, 
rut (trek, rant, rut). 

KOĽAJNICA, rail 
(rejl). 

KOLÁR, wheel-wright 
(hvUrajt). Kolba 

KOLBA, butt (bat). 
KOLEČKO, wheel, ring 
(hvíl, ring). 

KOLEGA, 'colleague, 
fellow (kholíg, feló). 

KOLENO, knee (ný). 

KOLESO, wheel 
(hvíl). 

KOLIBRÍK, humming- 
bird (hamingbord) . 

KOLIKA, colic 
(khahk). 

KOLÍSAŤ, swing, rock 
(sviň g, rak). 

KOLÍSKA, cradle 
(kre j dl). 

KOĽKO, how many 
(haa meny). 

KOĽKÝ, KOĽKÁTY, 
what size, what date, 
how big, which of the 
number (hvat sajz, 
hvat dcjt, hau big, 
hvic av dhy nambr). 

KOLMÝ, perpendicular, 
vertical (perpendy- 
kjulr, vôrtykl). 

KOLO, circle (sorkl). 

KOLOFONIA, rosin, 
colophony (razin, 
khalofóny). 

KOLOMAZ, grease 
(grtz). 63 Končina 

KOLOVAŤ, circulate 
(sôrkjulejŕ). 

KOLOVRAT, spinning- 
wheel (spinynghvíl) . 

KOMÉDIA, show, 
comedy (šó, khame- 

dy). 

KOMEDIANT, come- 
dian, acrobat (khomi- 
dlen, ckrobet). 

KOMÉTA, comet 
(khamet). 

KOMICKÝ, comical 
(khamikl). 

KOMIN, chimney 
(čimny). 

KOMISÁR, ( commis- 
sary (khamiscri). 

KOMORA, chamber, 
(cejmbr). 

KOMORNÍK, valet 
(velet). 

KOMPAS, compas 
(khampes). 

KÔŇ, horse (hórs). 

KONAŤ, do, perform, 
(dú, perform). 

KONCERT, concert 
(khansrt). 

KONČENIE, ending 
(endyng). 

KONCI XA, end, region 
(end, ridzn). Končiť 

KONČIŤ, end, finish,, 

stop (end, ňnyi, stap). 
KONČITÝ, pointed 

(pójnted). 
KONEC, KONIEC, 

end, finis, conclusion 

(end, fajnys, khon- 

klúzn). 
KONEČNE, at last, 

finally (et läst, fajn- 

eli).' 
KONEČNÝ, final, last, 

(fajnl, last). 
KONGRESS, congress 

(khan^res). 
KONOPA, hemp 

(hemp). 
KONOPNÝ, hempen 

(hempn). 
KONTRAKT, contract, 

agreement (khantrekt, 

eo-riment). 
KONVALINA, lily of 

the valley (lili av dhy 

velv). 
KOPA, heap (hyp). 
KOPAŤ, dig, hoe, kick 

(dy%, hó, khyk). 
KOPEC, hill, hillock 

(hyl, hylok). 
KOPIA, copv (khapi). 
KOPIA, PÍKA, spear, 64 Korit 

lance, pike (spir, lens, 
pajk). 

KOPNÚŤ, kick (khyk). 

KOPOR, dill (dyl). 

KOPRIVA, ŽIHĽA- 
VA, nettle (net!). 

KOPYTO, hoof (húf) ; 
OBUVNÍCKE KO- 
PYTO, last (last). 

KÔRA, bark, rind, crust, 
shell (bark, rapid, 
krast, š el). 

KORÁB, ship, barge 
(sip, bárdz). 

KORAL, coral (kharel). 

KORBÁČ, 

whip, scourge (hvip, 
skôrdš). 

KORBÁCOVAT, 
whip, scourge (hvip, 
skôrdž). 

KOREŇ, root, radix 
(rút, redyks). 

KORENIE, spice, pep- 
per (spajs, pepr). 

KORISŤ, booty, prey, 
prize (búty, pre], 
prajz). 

KORISTIŤ, size, cap- 
ture (sis, khepcur). 

KORIŤ, humiliate, 
adore ( hjumiljejt, 
edór). Kormidelník 65 Koza KORMIDELNÍK, 
helsman, steersman 
( helzmen, stýrzmen). 

KORMIDLO, helm, 
rudder {helm, radr). 

KORMÚTIŤ, grieve 
(grív), 

KOROTVA, partridge 
(pártriďž). 

KORUNA, crown 
(kraun). 

KORUNOVANIE, 
KORUNÁCIA, coro- 
nation ( kharonejsn). 

KORUNOVAŤ, 
crown (kraun). 

KORYTO, trough, 
groove, gutter (tróf, 
grúv, gatr). 

KOSA, scythe (sajth). 

KOSÁK, sickle (sikl). 

KOSIŤ, mow, cut (mó, 
khat). 

KOSŤ, bone (bon). 

KOSTÍK, phosphor 
(fosfor). 

KÔSTKA, bone (bán). 

KOSTLIVEC, skeleton 
(skeletn). 

KOSTRA, skeleton 
(skeletu). 

KÔŠ, basket (basket). KOŠATÝ, shady 

(sejdy). 
KOŠEĽA, shirt (sort). 
KOŠTOVAŤ, cost 

(k host). 
KOTIŤ, upset (apset); 

RODIŤ ZVIERATÁ, 

kitten (khyten). 
KOTLÁR, tinker, boil- 
er-maker (tynkr, boj- 

Irmejkr) . 
KOTLINA, basin 

(bejsn). 
KOTOL, kettle, boiler, 

cauldron (khetl, bójlr, 

kháldron). 
KOTRBA, head, pate 

(héd, pejt). 
KOTVA, anchor 

(enkr). 
KOTVIŤ, anchor 

(enkr). 
KOV, metal (met!). 
KOVÁČ, blacksmith 

(bleksmith). 
KOVAŤ, forge, ham- 
mer (fórdz, hemr).; 

KONE KOVAŤ, 

shoe (Sú). 
KOVOVÝ, metallic 

(niet e! i k). 
KOZA, goat (gót). Kozák 

KOZÁK, mushroom 
(masrúm) ; ruský vo- 
jak, cossack (khasek). 

KOZOL, KOZEL, 
buck, he-goat {b ak, 
hýgót). 

KOŽA, skin (sky n). 

KOŽELUH, GARBI- 
AR, tanner (tenr). 

KOŽENÝ, leathern 
(led hm). 

KOŽKA, small skin, 
membrane (smál sky n, 
membrejn). 

KRÁČAŤ, walk, step 
(vók, step). 

KRÁDEŽ, theft, larce- 
ny, (thefts lárseny). 

KRADNÚŤ, steal 
(štýl). 

KRAJ, country, edge, 
border (khantri, edž, 
bórdr) . 

KRAJAN, country-man 
(khantrimen) . 

KRÁJAŤ, cut,' slice 
(k hat, slajs). 

KRAJČÍR, tailor 
(tejlr). 

KRAJEC, slice (slajs). 

KRAJINA, country, re- 
gion, state (khantri, 
ridzn, ste j t). 66 Krátiť 

KRAJINSKÝ, state 
(ste j t). 

KRAJNÝ, extreme 
(ekstrím). 

KRAJNOSŤ, extremity 
(ekstrímity). 

KRÁĽ, king (khyng). 

KRÁLEVIC, prince 
(prins). 

KRÁLIK, rabbit 
(rebit). 

KRÁĽOVNÁ, queen 
(kvín). 

KRAĽOVAŤ, reign, 
rule (r e j n, rul). 

KRÁĽOVSKÝ, royal 
(rójel). 

KRÁĽOVSTVO, king- 
dom (khyngdom). 

KRÁM, store (stór). 

KRÁSA, beauty 
(b j ú ty). 

KRÁSNY, beautiful, 
fine, handsome (b ju- 
ty ful , fajn, hensam ) . 

KRASOPIS, penman- 
ship (penmensip). 

KRÁSŤ, steal, sneak 
(štýl, snýk). 

KRÁSLIŤ, beautify 
(b juty f á j). 

KRÁTIŤ, shorten 
é (šórtn). Krátky 

KRÁTKY, short, brief 

(sort, b ríf). 
KRÁTKOZRAKÝ, 

short-sighted (sort- 

sa j t e d). 
KRATOCHVÍĽA, 

pastime (pestajm). 
KRAVA, cow (khau). 
KRB, hearth, fire-place 

( hárth, fajrplejs ) . 
KRČ, cramp, spasm 

(kremp, spezm). 
KRČIŤ, crook, bend 

(krúk, bend). 
KRČMA, hotel, saloon, 

inn (hotel, selún, in). 
KRČMÁR, saloon-keep- 
er (sehtnkhýpr). 
KREHKÝ, fragile 

(fredzil). 
KREMEŇ, flint (flint). < 
KRESAŤ, whet, cut 

(hvct, khat). 
KRESLENIE, drawing 

(drain g). 
KRESLIŤ, draw (drá). 
KRESŤAN, christian 

(kriscen). 
KRESŤANSTVO, 

Christianity, Christen- 
dom (kriscicnity, kri- 

sndom). 67 Krk 

KRIČAŤ, yell, bawl, 
shout, cry (jel, bál, 
saut, kraj). 

KRIEDA, chalk (c ók). 

KRIESIŤ, resuscitate 
(rizasitejt). 

KRIK, cry, bawl, yell 
(kraj, bál, jel). 

KRIKLÚÍsT, bawler 
(bálr). 

KRIŠTÁĽ, crystal 
(kristl). 

KRIVDA, wrong, in- 
justice (rong, indžas- 
tys). 

KRIVDIŤ, wrong, in- 
jure (rong, indzr). 

KRIVIŤ, bend, crook 
(bend, krúk). 

KRIVÝ, crooked 
(kruked). 

KRÍŽ, cross (kras). 

KRIŽIAK, crusader 
(kruscjdr) ; loď, cru- 
iser (knizr). 

KRIŽOVAČKA, cross- 
ing (krasing). 

KRIŽOVAŤ^ cross 
(kras); niekoho, cru- 
cify (krusifáj). 

KRK, neck, throat I 
th rót). Krkavec 

KRKAVEC, raven 
(rejvn). 

KŔMIŤ, feed (fid). 
KROČIŤ, step (step). 
KROJ, fashion (f e m). 
KROK, step, pace 

(step, pejs). 
KROKODYL, crocodile 

(krakodajl). 
KROM, KRÉM, be- 
sides, aside (bisajdz, 

e sa j d). 
KRONIKA, chronicle 

(kranykl). 
KROPÁC, sprinkle 

(sprinkl). 
KROPIŤ, sprinkle 

(sprinkl). 
KROTIŤ, tame, restrain 

(t e j m, ristrejn). 
KROTKÝ, tame 

(t e j m). 
KROV, roof (rúf). 
KRST, baptism, christ- 
ening (beptyzm, kris- 

nyng). 
KRSTIŤ, baptize, 

christen (beptajz, 

krisn) . 
KRUH, circle (sôrkl). 
KRUPICA, farina 

(ferínä). 68 Ktokoľvek 

KRUPOBITIE, hail- 
storm (hejlstórm). 

KRUŠNÝ, hard (hárd). 

KRÚTIŤ, twist, turn 
(tvist, tom). 

KRUTOSŤ, cruelty, 
fierceness ( krúelty, 
f ír sne s). 

KRUTÝ, fierce, rigor- 
ous (firs, rigor es). 

KRUŽIDLO, cutter 
(khatr). 

KRÚŽIŤ, circle (sôrkl). 

KRV, blood (blad). . 

KRVÁCAŤ, bleed 
(blíd). 

KRVAVÝ, bloody 
(blady). 

KRVELACNÝ, KRVE- 
ŽÍŽNIVÝ, bloodthirs- 
ty (bladthôrsty). 

KRVEPRELATIE, 
bloodshed ( bladsed). 

KRVOTOK, hemorrh- 
age (hemoredz). 

KRÝDLO, wing 
(ving). 

KRYPTA, vault (vált). 

KRYT, cover, deck 
(khavr, d e k). 

KTO, who (hú). 

KTOKOĽVEK, 
whoever (húevr). Ktorý 69 

KTORÝ, which, who 

(hvič, hú). 
KU, to, towards (tu, 

tovar dz). 
KUČERAVÝ, locky, 

curly, {laky, kh'ôrli). 
KUFOR, trunk 

{t rank). 
KUCHÁR, KUCHÁR- 
KA, cook (khuk). 
KUCHYŇA, kitchen 
. (khyen). 

KUJON, rascal (räskl). 
KUKUČKA, cuckoo 

(khukú). 
KUKLIT, mask (mesk)- 
KUKURICA, corn, 

maize (khóm, me j z). 
KULHAT, limp, halt 

(limp, halt). 
KUĽHAVÝ, lame 

(lejm). 
KUNA, marten 

(mart n). 
KÚPAŤ, bathe 

(bejdh). 
KUPCIT, deal, trade 

(dyl, trejd). 
KUPEC, dealer, mer- 
chant, trader (dýler, 

movent, trcjdr). 
KUPECKÝ, mercantile' Kúzelník commercial ( mbrkn- 

tajl, khomorsl). 
KUPECTVO, trade, 

commerce (trejd, kha- 

mbrs). 
KÚPEĽ, bath (bath). 
KÚPEĽNÁ, bath-room 

(bäthrúm). 
KÚPIŤ, KUPOVAŤ, 

buy, purchase (báj, 

pôrees). 
KURA, hen (hen). 
KURAC, KURÁK, 

smoker (smókr). 
KURIE OKO, corn 

(khóm). 
KÚRIŤ, smoke, fume 

(smók, f júni). 
KUS, piece, chunk (pis, 

cank). 
KÚSAT, bite, chew, 

sting (bajt, čií, styng). 
KÚSOK, bit (bit). 
KÚT, corner, nook, 

(kliórnr, núk). 
KUŤ, KOVAŤ, forge 

(fórdz); koňa, shoe 

(sú). 
KUTAŤ, open, look for 

(opil, luk for). 
KÚZELNÍK, magician 

(medžisn). Kúzlit _7o 

KÚZLIŤ, conjure 

(khandžur) . 
KÚZLO, magic, charm 

(medzik, cár m), 
KVADRÁT, STVO- 

ROC, square (skvér). 
KVAPKA, drop (drap). 
KVAPKAŤ, drop 

(drap). 
KVAS, leaven, ferment 

(levn, fôrment). 
KVASIŤ, leaven, raise, 

ferment (levn, rejz, 

fôrment); OTEKAŤ, 

HNOJIŤ, suppurate 

(sap j víre j t). 
KVASNICE, yeast (jíst 

aj 1st). 
KVET, bloom, blossom, 

flower (blúm, hlasom, 

ňanr). 
KVETINA, flower 

(ňaur). 
KVIETNIK, flower-pot 

(ňaur pat). 
KVIČAŤ, squeal 

(skvíl). 
KVÍLENIE, lamenta- 
tion (lementejšn). 
KVÍLIŤ, lament, wail 

(lenient, vcjl). Kývaf 

KVITANCIA, receipt 

(risít). 
KVITOVAŤ, receipt 

(risít). 
KÝ, who, which (hú, 

hvic). 
KÝCEL, hip (hyp). 
KYDAŤ, throw, heap, 

cast (t hr ó, hýp, khäst). 
KÝCHAŤ, sneeze 

(sny z). 
KYJ, club (klab). 
KYNÚŤ, rise (raj z); 

rukou kývnuť, wink 

(vink) ; hlavou kýv- 
nuť, nod (nad). 
KYPEŤ, boil up, run 

over (bóji ap, ran 

óvr). 
KYPRÝ, fresh, mellow 

(f res, m el ó). 
KYSELINA, acid 

(esid). 
KYSNÚŤ, grow sour 

(gró saur). 
KYT, putty, cement 

(paly, siment). 
KYTKA, bouquet 

(bukhej). 
KÝVAŤ, shake, nod, 

wink (šejk, nad, vink). Labud LABUĎ, swan (sván). 

LABUŽNÝ, lickerish 
(likeris). 

LACNO, LACNÝ 
(tuní), cheap (cíp). 

LACNOTA, bargain 
(bárgn). 

LAČNÝ, hungry 
(hangri). 

ĽAD, ice (ajs). 

ĽADOVÝ, icy (ajsi). 

ĽADVINA (okrutka), 
kidnev (khydny). 

ĽAHKO, lightly, easily 
(la j t U, ízili). 

ĽAHKOMYSEĽNÝ, 
thoughtless, wanton 
(thátlcs, z'ánton). 

ĽAHKOVERNÝ, cre- 
dulous (kredjitles). 

ĽAHKÝ, light, easy 
(lajt, ízi). 

ĽAHNÚŤ, lie down 
(la j daun). 

ĽAHOSTAJNÝ, care- 
less (kherles). 

LAHODIŤ, flatter 
(ňetr). 

LAHODNÝ, flattering, 
sweet (ňetring, svit). yi Latina 

LAHÔDKA, delicacy 

(delikesi). 
LAK, varnish (várnys). 
LÁKAŤ, tempt, decoy, 

bait (tempt, dykhój, 

bejt). 
LAKOMEC, miser, nig- 
gard (majzr, nygrd). 
LAKOMSTVO, greed, 

avarice (grid, everis). 
LAKOMÝ, greedy, mi- 

zerly (gridy } majzrli). 
LAKOVAŤ, varnish 

(várnys). 
ĽALIJA, lily (lili). 
LÁMAŤ, break (brejk). 
LAMPA, lamp (lemp). 
LAN, flax (ňeks). 
LANO, cable (khejbl). 
LAPAŤ* catch, trap, 

snatch (khec, trep, 

snec). 
LASICA, mink, weasel 

(mink, vizi). 
LÁSKA, love, aflfection 

(lav, efcksn). 
LÁSKAVOSŤ, favor, 

kindness (fejvr, 

kajndnes). 
LASTOVIČKA, 

swallow (sval ó). 
LATINA, LATINSKÝ, 

latin (let y n). Látka 72 LÁTKA, stuff, material, 

matter (staf, metýriel, 

metr). 
LÁVA, lava {láva). 
LAVICA, LÁVKA, 

bench, bank (bene, 

benk). 
ĽAVNÝ, cheap, low 

(cíp, ló). 
ĽAVÝ, left (left). 
LEBO, or (or). 
LEDVA, scarcely 

(skérsli). 
LEJAK, rainstorm 

(rejnstórm). 
LEKÁR, doctor, physi- 
cian (daktr, ňzisn). 
LEKÁRŇA, drug-store 

(dragstór). 
LEKÁRNIK, druggist 

(dragist). 
LEKÁRSKY, medical 

(medykl). 
LEKVÁR, jelly (dželi). 
LEN, only, but, solely, 

merely (ónli, bat, sóľli, 

mírli). 
LENIVOSŤ, laziness 

(lej sines). 
LENIVÝ, lazy, idle 

(lejr.i, ajdl). 
LENOCH, idler 

(ajdlr). Leštidlo 

LENOŠIŤ, be indle 

(bi ajdl). 
LEP, paste (pejst). 
LEPIŤ, paste, glue, post 

(pejst, glú, pôst). 
LEPŠÍ, better (betr). 
LEPŠIŤ, to better, im- 
prove (tu betr, im- 

prúv). 
LEPTAŤ, corrode, etch 

(khoród, eč). 
LEPTAVÝ, corrosive, 

caustic (khorósiv, 

khástyk). 
LES, wood, forest (vud, 

far est). 
LESÍK, grove (gróv). 
LESK, glitter, splendor 

(glitr, splendr). 
LESKLÝ, glittering 

(glitering). 
LESKNÚŤ SA, glitter, 

shine (glitr, šajn). 
LESNÍK, forester 

(f are str). 
LEST, LSTIVOSŤ, 

trick, ruse, craft (trik, 

r ús, kre f t). 
LEŠENIE, scaffold 

(skefold). 
LEŠTIDLO, LEŠTIŤ, 

polish (pališ). Letný 73 Lokef LETNÝ, summerlike 


LICHÝ, fals, empty 


(samrlajk). 


(f óh, empty). 


LETO, summer (samr). 


LÍNIA, Hne (lajn). 


LETOVAŤ, solder 


LINIÁL, ruler (rúlr). 


(saldr). 


LIPA, linden-tree 


LEV, Hon (la j on). 


(lindntrí). 


LEŽ, but (bat). 


LIPNÚŤ, stick (styk). 


LEŽAŤ, lie (la j). 


LIST, letter (letr) ; list 


LHÁR, liar (/a/V). 


rastliny, leaf (líf). 


LHOTA, term (ťórm). 


LISTINA, document 


LIAŤ, pour (pór); liať 


(dakjnment). 


kov, cast (kh'dst). 


LISTONOS, letter-car- 


LIATINA, cast-iron 


rier (letrkherjer). 


(khäst-ajm) . 


LIS A J, tetter (tetr). 


LÍCO, cheek, face (čík, 


LÍŠIŤ SA, differ from 


fejs). 


(dyfr f r am). 


LICITÁCIA, auction 


LÍŠKA, fox (faks). 


(áksn). 


LITÁNIE, Htany 


LICIT, describe 


(liteny). 


( dyskrajb ) . 


LITERA, letter (letr). 


LIEČIŤ, heal, cure, treat 


LÍZAŤ, liek (lik). 


(hýl, k júr, trít). 


LNÚŤ, stick, adhere, 


LIEH, alcohol 


cling (styk, edhýr, 


(elkohol). 


klin g). 


LIEHOVINA, liquor 


LOĎ, ship, vessel, boat 


(likr). 


(sip, v e si, bót). 


LIESKA, hazel-bush 


LOĎNICA, ship-yard 


(hejzlbnš). 


(ši p j ár d). 


LIESKOVÝ ORECH, 


LOĎSTVO, fleet, ma- 


hazel-nut (hejzlnat). 


rine (Hit, merín). 


LIETAŤ, fly (M j). 


LOJ, tallow (telo). 


LICHOTIŤ, flatter 


LOKEŤ, LAKEŤ, ell, 


(ňetr). 


elbow (el, elbó). Lomiť 74 LOMIŤ, break (brejk). 
LOMOZ, noise (nójz). 
LONO, lap (lep); ma- 
terské lono, womb 

(vum). 
LOPATA, showel 

(savl). 
LOPATKA, shoulder 

(sóldr). 
LOSOVAŤ, draw lots 

(drä lats). 
LOTOR, villian, rascal, 

scoundrel (vilen, r e ski, 

skaundrel) . 
LOTROVSTVO, villa- 

ny (vileny). 
LOV, hunt, chase (hant, 

čejs) . 
LOVEC, hunter 

(hantr). 
LOŽ, lie (lá j). 
LOŽISKO, LEŽISKO, 

bed (bed). 
LSTIVOSŤ, cunning 

(khanyng) . 
ĽSTIVÝ, cunning, sly 

(khanyng, sláj). 
ĽÚB AT, kiss (khys). 
ĽÚBEZNÝ, lovely, 

sweet (lavli, svit). 
ĽÚBIŤ, love, like (lav, 

lajk). Lúpať 

ĽÚBIŤ SA, please 

(plíz). 
ĽUBY, dear, beloved 

(dýr, belavé d). 
LUCIFER, old-devil 

(óld devl). 
LÚČ, ray (re j). 
LÚČBA, chemistry 

(khemistri). 
LÚČENIE, parting 

(párt y n g). 
LÚČIŤ SA, part, take 

leave (párt, tejk lív). 
LÚČIŤ, seperate 

(s e p ere j t). 
ĽUD, people (pípl). 
ĽUDIA, people, folks, 

men (pípl, fóks, men). 
ĽUDOMILNOSŤ, phi- 
lanthropy ( ňlentroň) . 
ĽUDOŽRÚT, cannibal 

(khenybl). 
ĽUDSKOSŤ, humanity 

(hjiimenity). 
ĽUDSKÝ, human 

(hjúmen). 
ĽUDSTVO, mankind 

(menkajnd). 
ĽUH, lye (la j). 
LUH AT, lie (lá j). 
LÚKA, medow (medó). 
LÚPAŤ, peel, husk, 

shell (píl, hask, s el). Lúpež 75 LÚPEŽ, robbery 
(raberi). 

LÚPEŽNÍK, robber, 
highway-man (rabr, 
hajvejmen). 

LÚPIŤ, LÚPEŽIŤ, rob, 
plunder (rab, plandr). 

LÚSEAT, crack (krek). 

LUTERÁN, Lutheran 
(lú t her en) . 

ĽÚTO, to be sorry (tu 
bi sari). 

ĽÚTOSŤ, grief, sorrow 
(grif, saró). 

ĽÚTOSTIVÝ, sorrow- 
ful (saróful). 

ĽUTOVANIE, regret 
(rigret). 

ĽUTOVAŤ, pity (pity) ; 
niečo, regret, be sorry 
for (rigret, bi sari 
for). 

LÚTY, ferocious 
( f erases). 

LUZA, mob (mab). 

LÚŽKO, bed (bed). 

LYSINA, blaze, bald- 
ness (blejz, baldnes). 

LYSÝ, bald (bald). 

LÝTKO, calf (khäf). 

LYŽICA, LYŽKA, 
spoon (spun) . Majster 

LYŽIČKA, tea-spoon 

(ty spun). 
LŽIVÝ, lying, false 

(lajing, fóls). 

M 

MA (mňa), me (mi). 

MACOCHA, step-moth- 
er (stepmadhr). 

MACOŠKA, pansy 
(pänzi). 

MÁČAŤ, wet, dip, soak 
(vet, dyp, sók). 

MAD, honey (hany). 

MAGNET, magnet 
(megnet). 

MACH (mech), moss 
(mas). 

MÁJ, May (mej). 

MAJÁK, light-house 
(lajthaus). 

MAJETNÝ, wealthy 
(velthy). 

MAJETOK, property, 
estate (praprty, 
est e j t). 

MAJOR, major 
(mejdzr). 

MAJORÁNOK, marjo- 
ram ( márdzorem ) . 

MAJSTER, master, 
boss (m'ástr, bas). Mak 7 6 Manželstvo MAK, poppy (papi). 
MAKAVÝ, plain 

. (plejn). 
MÄKKÝ, soft, tender 

(sáft i soft, tendr). 
MÄKNÚŤ, soften 

(sóftn). 
MAKARÓNY, macca- 

roni (mekeróny). 
MAĽBA, painting 

(pejntyng). 
MALIČKOSŤ, small 

matter, trifle (smôl 

metr, trajň). 
MALIČKÝ, very small, 

puny (veri smôl, 

p júny). 
MALICHERNÝ, 

paltry (páltri). 
MALÍČQK, little finger 

(litl ňngr). 
MALIAR, painter 

(pejntr). 
MALINA, raspberry 

(räsberi). 
MÁLO, little, few (litl, 

fjá). 
MÁLOKEDY, rarely, 

seldom (rérli, s el dm). 
MALOLETÝ, under 

age (andr ejdž). 
MALOMOCENSTVO, 

leprosy (leprosi). MALOMOCNÝ, impo- 
tent (impotent). 

MAĽOVAŤ, paint 
(pejnt). 

MAĽOVANÝ, painted 
(pejnted). 

MALTA, mortar 
(mórtr). 

MALÝ, small, little 
(smál i smôl, litl). 

MAM, deceit (dysít). 

MÁMIŤ, deceive, hum- 
bug (dysív, hambag). 

MAMĽAS, blockhead 
(blakhéd). 

MAMONA, mammon 
(memon). 

MANDĽA, almond 
(ämnd) ; mandle v 
krku, tonsils (tansilz). 

MANNA, manna 
(mena). 

MANŽEL, husband, 
consort (hazbnd, 
khansort). 

MANŽELKA, wife, 
spouse (vajf, spauz). 

MANŽELSKÝ, matri- 
monial (metrimónyel)- 

MANŽELSTVO, 

matrimony, marriage 
(metrimanv, meridz). Mapa 77 Mazlaf sa MAPA, map, chart 


MASŤ, grease, salve 


{me p, cárt). 


{grís, sáv). 


MARASŤ, marsh 


MASTIŤ, grease 


{mars). 


{grís). 


MAREC, March 


MASTNÝ, fat, greasy 


{mar c). 


{fet, grist). 


MARIŤ, spoil, waste 


MAŠINA, machine 


{spoji, vejst). 


{m e šin). 


MÁRNE, vainly 


MAŠKARA, mask 


{vejnli). 


{mesk). 


MÁRNIŤ, squander, 


MASLA, necktie, sash 


waste (skváúdr, 


{nektáj, s e s). 


vejst). 


MAŠTAĽ, stable 


MÁRNIVOSŤ, 


(stejbl). 


vanity {venyty). 


MAŤ, MATKA, 


MÁRNIVÝ, vain, 


mother {madhr). 


wasteful {vej n, vejst- 


MAŤ, VLASTNIŤ, 


ful). 


have, posses, own 


MÁRNOSŤ, vanity 


{hev, pazes, ón). 


{venyty). 


MATERČINA, mother- 


MÁRNY, vain, idle, 


tongue {madhrtang). 


useless {vejn, ajdl, 


MATERNÍK, womb 


j ú zle s). 


{znUn). 


MARS, march (márč). 


MÁTOHA, hob-goblin 


MARŠAL, marshal 


(hab ^ablin). 


{m ár si). 


MATRAC, MADRAS, 


MÁRY, bier (Mr). 


mattress (metres). 


MÄSIAR, butcher 


MATRIKA, list, roll 


(bner). 


(list, rôl). 


MASKA, mask {mesk). 


MAZAŤ, smear, daub, 


MASLO, butter (batr). 


rub (smír, dáb, rab). 


MÄSO, meat, flesh 


MAZLAŤ SA, pet 


(mít, ňeš). 


(pet). Mdloba 

MDLOBA, faintness, ňt 

(fejntnes, fit). 
MEČ, sword (svórd). 
MEĎ, copper (khapr). 
MEDALIA, MEDAJ- 

LION, medal (medi). 
MEDENÝ, copper 

(khapr). 
MEDVEĎ, bear (ber). 
MEDZA, balk, limit 

(bák, limit). 
MEDZERA, gap, 

breach (gáp, bríč). 
MEDZI, between 

(bitvín). 
MEDZITÝM, in the 

meantime (in dhy 

mint a j m). 
MECH, bag, pauch 

(beg páuč). 
MECH, moss (mas). 
MECHIER, MECHÚR 

bladder (bledr). 
MECHY, bellows 

(belós i belas). 
MELCINA, shallow 

(šcló). 

MENA, currency 

(kharnsi). 
MENEJ, less (les). 
MENINY, name's-day 

(nejmsdej). 78 M est an 

MENIŤ, change, alter, 
vary (cejndž, áltr, 
vejri). 

MENO, name, reputa- 
tion (nejm, rep ju- 
te išn ^ . 

MENOVAŤ, call, name 
(khál, nejm). 

MENOVITÝ, named, 
nominal (nejmd, na- 
minl). 

MENŠÍ,* smaller 
(smálr). 

MENŠINA, minority 
(minarity) . 

MENŠIŤ, lessen (lesn). 

MERANIE, measuring 
(meznring). 

MERAŤ, measure 
(mehir). 

MESAČNÝ, monthly 
(manthli). 

MESIAC, moon 

(mún) ; čas (30 dní), 
month (manth). 

MESTO, city, town 
(sity, taun). 

MEŠEC, purse, money- 
bag (pars, m ony b e g). 

MEŠKAŤ, delay 
(dylej). 

MEŠŤAN, citizen 
(sityzn). Mešťanosta 79 Milton MEŠŤANOSTA, 

mayor (mér i méjr). 
MEŠŤANSKÝ, civic 

(sivik). 
METAŤ, throw, (thró). 

metelica; 

snow-storm, blizzard 

(snóstórm, blizrd). 
METLA, broom 

{brum). 
MHLA, fog, mist (fag, 

mist). 
MHLISTÝ, foggy 

MI (mne), me, to me 

(mi, tu mi). 
MIENIŤ, mean, intend 

(mih, intend). 
MIENKA, opinion 

(o pin j en). 
MIER, peace (pis). 
MIERA, measure, rate 

(mezur, rejt). 
MIERIŤ, aim (ejm) ; 

smieriť, conciliate, re- 
concile (khonsiliejt, 

rekhonsajl). 
MIERNIŤ, moderate, 

calm (maderejt, 

khám). 
MIERNY, moderate, 

temperate ( maderejt, 

temperet). MIEROMILOVNÝ, 

peaceable (pisebl) . 
MIESIŤ (válať), knead 

(nýd). 
MIESTNOSŤ, place, 

locality (plejs, loke- 

lity). 
MIESTNY, local, fit 

(I6kl, Ht). 
MIESTO, place (plejs). 
MIESTO (pod), vice 

(vajs) ; miestokráľ, 

viceroy ( vajsrój ) . 
MIEŠANINA, mixture 

(mikscur) . 
MIEŠANÝ, mixed 

(miksd). 
MIEŠAŤ, mix, turn, 

stir (miks, torn, stor). 
MIHALNICA, eye-lash 

(á j läš). 
MIHAŤ, flit, dart (flit, 

d art). 
MILÁCOK, darling 

(darling). 
MILENEC, lover, 

sweetheart (lavr, svit- 

hárt). 
MILENKA, sweetheart 

(svíthárt). 
MILIÓN, million 

(mil j on). Milosrdenstvo 80 Mlčanlivosť MILOSRDENSTVO, 
mercy, charity (mor si, 
carity). 

MILOSRDNÝ, merci- 
ful, charitable (mor si- 
fxd, čäritebl). 

MILOSŤ, grace, mercy, 
pardon (grejs, mor si, 
párdn). 

MILOSTIVÝ, gracious 
(grejsas). 

MILOSTNÝ, lovely 
(lavli) ; milostný po- 
mer, courtship (khórt- 
šip). 

MILOVAŤ, love (lav). 

MILÝ, dear, beloved, 
agreeable, pleasing 
(dýr, bilavd, egríebl, 
plízing). 

MIMO, beside, aside, 
over, past (bisajd, . 
esajd, óvr, past). 

MIMOCHODOM, by 
the way(&a/ dhy vej). 

MIMORIADNY, extra- 
ordinary ( ekstrárdy- 
neri) ; special (spesl). 

MIMOVOLNÝ, invo- 
luntary (invalanteri) . 

MINA, mine (majn). 

MINCA, coin (khójn). MINCOVNA, mint 
(mint). 

MINISTER, minister 
(minystr). 

MINIŠTRANT, altar- 
boy (áltrbój). 

MINULOSŤ, the past 
(dhy past). 

MINULÝ, past (PO- 
MINUTÁ, minute 
(minyt). 

MINÚT, pass, miss, 
spend (päs, mis, 
spend). 

MISA, dish (dys). 

MLÁĎA, young 
(jang). 

MLÁDENEC, MLA- 
DÍK, youth, young 
man, bachelor (juth, 
jang men, beclr). 

MLÁDEŽ, youth 
(juth), 

MLÁDNUT, grow 
young (gro jang). 

MLADOSŤ, youth 
(juth). 

MLADÝ, young 
(jang). 

MLÁTIŤ, thresh, pound 
(thres, paund). 

MLČANLIVOSŤ, 
silent (sajlent). Mlčanlivý 

MLČANLIVÝ, silent, 
discreet (sajlent, 
dyskrít). 

MLČAŤ, be silent, keep 
still, shut up (bi saj- 
lent, khýp styl, sat 
ap). 

MLČKY, silently 
(sajlentli). 

MLEŤ, mill, grind (mil, 
grajnd). 

MLETIE, milling, 
'grinding (miling, 
grajndyng). 

MLIEČNY, milky 
(milky). 

MLIEKÁR, milkman 
(milkmen) . 

MLIEKÁRŇA, dairy 
(dejri). 

MLIEKO, milk (milk). 

MLSAŤ, nibble (nybl). 

MLSNÝ, lickerish 
(likris). 

MLUVA, speech, lang- 
uage, tongue (spíc, 
lengvič, tang). 

MLUVIŤ (hovoriť, hu- 
toriť), speak, talk 
(spík, ták). 

MLUVNICA, grammar 
(gremr). 81 Moč 

MLUVNIČNÝ, gram- 

matical (gremetykl) . 
MLYN, mill (mil). 
MLYNÁR, miller 

(milr). 
MŇA, me (mi). 
MNE, me, to me (mi, 

tu mi). 
MNÍCH, monk, friar 

(mank, frajer). 
MNÍŠKA, nun (nan). 
MNOHO, much, many 

(mač, meny). 
MNOHONÁSOBNÝ, 

manyfold (meny f old). 
MNOHOŽENSTVO, 

polygamy (poligemi) . 
MNOHÝ, numerous, 

many a (númeras, 

meny e). 
MNÚŤ, rub (rab). 
MNOŽENIE, multipli- 
cation (malty plikejsn). 
MNOŽIŤ, multiply 

(malty pi á j). 
MNOŽNÝ, plural 

(plúrel). 
MNOŽSTVO, multi- 
tude, mass (maltytúd, 

mcs). 
MOC, force, might, 

power (fórs, majt, 

paur). Mod 

MÔCŤ, can, may (khen, 

mej). 
MOCNÁR, monarch 

(manark). 
MOCNOSŤ, power 

{pan?), 
MOCNÝ, powerful, 

strong (paurfxd, 

strong). 
MOČ, urine, piss (júrin, 

pis). 
MOČIAR, swamp, 

slough (svámp, siati). 
MOČIŤ, piss, urinate 

(pis, jnrinejt) ; NA- 
MÁČAŤ, soak, dip, 

wet (sok, dyp, vet). 
MOČKA, chew, juice 

(cú, džús). 
MÓDA, fashion, mode 

(fešn, mód). 
MODLA, idol (ajdl). 
MODLIŤ SA, pray, say 

grace (pre j, sej grejs). 
MODLITBA, prayer 

(prér). 
MODLIACA KNIHA, 

prayer-book (prérbuk) 
MÓDNY, fashionable 

(fešonebl). 
MODRIDLO, blueing 

(bluing). 
MODRÝ, blue (blú). 82 Morský 

MODZOG, brain 

(br e j n). 
MOHUTNOSŤ, might, 

power (majt, paur). 
MOHUTNÝ, mighty, 

powerful ( maj ty, 

paurful) . 
MOHYLA, mound 

(maund). 
MÔJ, MOJA, MOJE, 

mine, my (majn ) 

máj) . 
MOKNÚŤ, get wet ■ 

(get vet). 
MOKRIŤ, wet, moisten 

(vet, mójsn). 
MOKRÝ, wet (vet). 
MOLA, moth (math). 
MOR, plague, pestilence 

(plejg, p est y lens). 
MORE, sea (si). 
MORENA, death 

(deth). 
MORIAK, MORKA 

turkev (tôrky). 
MORIŤ, torment, 

plague (torment, 

plejg). 
MOROVÝ, pestilential 

(pestylenšl). 
MORSKÝ, marine, ma- 
ritime (merin, meri- 

tym). Mosadz 

MOSADZ, brass {bräs). 
MOST, bridge (bridz). 
MOTANINA, mess 

(mes). 
MOTAT, reel, wind 

(ril, vajnd). 
MOTYKA, hoe, pick 

(hó, pik). 
MOTÝL, butterfly 

(batrMj). 
MOVITOSŤ, personal 

estate (porsonl 

estejt). 
MOZOĽ, hard skin, ca- 

losity (hard skyn, 

khelasity). 
MOZOLOVAŤ, drudge, 

toil (dradz, tójl). 
MOŽNO, possible, pos- 
sibly (pasibl, pasibli). 
MOŽNOSŤ, possibility 

(pasibility). 
MOŽNÝ, possible 

(pasibl). 
MRAČIŤ, cloud 

(kland). 
MRAČNO, cloud 

(klaud). 
MRAMOR, marble 

(márbl). 
MRAVEC, ant (ent). 
MRAVNÝ, moral 

(marl). 83 Mrzacit 

MRAVY, morals, 

(marlz). 
MRÄZ, frost (frast). 
MRAZIŤ, freeze (friz). 
MRAZIVO, ice cream 

(ajskrim). 
MRHAŤ, squander 

(skvándr). 
MRCHA, bad, poor 

(bed, pur). 
MREŤ, die, perish (da], 

peris). 
MREŽA, grate, railing 

(grejt, rejling). 
MRKVA, carrot 

(kherot). 
MROŽ, walrus 

(válras). 
MRŠTIŤ, fling, dash, 

throw (fling, des, 

thró). 
MRTVICA, apoplexy, 

paralysis ( epopleksi, 

p ere lists). 
MRTVIŤ, deaden, kill 

(dedn, khyl). 
MŔTVOLA, corps 

(khórps). 
MRTVÝ, dead, lifeless 

(ded, la j f les). 
MRZAČIŤ, cripple 

(kripl). Mrzák 84 MRZÁK, cripple 

(kripl). 
MRZEŤ, vex, trouble 

(veks, trabl). 
MRZNÚŤ, freeze 

(friz). 
MRZUTOSŤ, vexation, 

anger (veksejsn, 

engr). 
M STA, vengeance, re- 
venge (vendzns, ri- 

vendz). 
MSTITEL, avenger 

(evendzr). 
MSTIŤ, POMSTIŤ, 

avenge, revenge 

(evendz, rivendz). 
MŠA, mass (mäs). 
MU, JEMU, him, to 

him (hym, tu hym). 
MUCEDLNIK, martyr 

(mártr). 
MUČENIE, torment, 

torture (torment, tór- 

cur) . 
MUČIŤ, torture, tor- 
ment (tórčr, torment). 
MUDRÁK, sophist, 

wice-acre (saňst, 

vajzekr). 
MUDRC, wise man, 

philosofer (vajz men, 

filasofr). Mužstvo 

MUDRÝ, smart, wise 
(smart, vajz). 

MUCHA, fly {fláj). 

MUKA, pain, torment, 
torture, grief (pejn, 
torment, tórcr, grif). 

MÚKA, flour, meal 
(ňaiir, mil). 

MULA, mule (mjúl). 

MÚR, wall (vál). 

MURÁR, mason, brick- 
layer (mejsn, brik- 
lejr). 

MUSET, must (mast). 

MUSEUM, museum 
(mjúziam) . 

MUŠELÍN, muslin 
(mazlin). 

MUŠKA, little fly (litl 
Mj) ; na zbrani mu- 
ška, sight (sa j t). 

MUŠKÁT, geranium 
(dzerejnvum). 

MUŠLA, shell (sel). 

MUŽ, man, husband 
(men, hazbend). 

MUŽNÝ, manly, brave 
(menli, br e j v). 

MUŽSKÝ, male(m*/7), 

MUŽSTVO, men, 
troops, crew (men, 
trup z, kru). Muzika % Náboženstva MUZIKA, music 

(mjúzik). 
MY, we (vi). 
MYDLINY, suds 

(sad z). 
MYDLO, MYDLIT, 

soap (s ó p). 
MÝLIŤ, disturb, con- 
fuse (dystôrb, khon- 

fjúz). 
MÝLIŤ SA, mistake, be 

wrong (mist e j k, bi 

rang), 
MÝLKA, mistake, error 

(mistejk, eror). 
MYLNÝ, erroneous, 

wrong (erónyes, 

rang). 
MYRTA, myrtle 

(m drtí). 
MYSEĽ, mind, thought, 

spirit (majnd, thót, 

spirit). 
MYSLEŤ, think, guess 

(thynk, ges). 
MYŠ, mouse (mauz). 
MYŠLIENKA, 

thought, idea (that, 

ajdyä). 
MYŤ, wash, bathe (vós, 

bejdh). 
MÝTO, toll (tól). 
MZDA, wages, pay, sa- lary (vejdžis, pej, se- 
Icrt ^ 
MŽÚRIŤ, blink (blink). 

N 

NA, on, upon, to, for, 
in (an, apán, tu, for, 
in). 

NABAŽIŤ SA, grow 
tired of (gro tajrd 
av). 

NÁBEH, heat, run 
(hýt, ran). 

NABEHNÚŤ, swell, fill 
(svel, HI). 

NABERAŤ, draw, 
scoop (drá, skúp). 

NABÍDKA, offer, bid, 
proposal (afr, bid, 
propózl). 

NABIDNUŤ, offer, bid 
(afr, bid). 

NABÍJAŤ, load (lód). 

NABODNÚŤ, pierce, 
impale (pirs, impejl). 

NÁBOJ, load, shell, 
cartridge (lód, sel, 
khártridz) . 

NÁBOŽENSKÝ, reli- 
gious (relidzes). 

NÁBOŽENSTVO, reli- 
gion (relidzn). Nábohiost 86 Nádražie NÁBOŽNOSŤ, piety, 
devotion (pajety, dy- 
vóšri). 

NÁBOŽNÝ, religious, 
pious, devout (reli- 
dzes, pajes, dyvaut). 

NABRAŤ, take, scoop 
(t e j k, skúp). 

NÁBREŽIE, beach, 
shore (bič, šór), 

NABYŤ, NADOBYT, 
gain, acquire (gejn, 
ekz/air^) 

NÁBYTOK, furniture 
(f omy čar). 

NÁČELNÍK, chief, 
leader (číf, lídr). 

NÁČINIE, tools (túlz); 
náčinie na kone, har- 
ness (hárnes) ; náčinie 
rybárske, fishing-tack- 
le (ňšingtekl). 

NAČISTO, entirely 
(entajerli). 

NAČO?, what for, why 
(hvat for, hvaj). 

NAD, over, above (óvr, 
ebav). 

NADANIE, talents 
(telents). 

NADANÝ, talented, 
gifted (telented, gif- 
ted). NADARMO, vainly, in 
vain (vejnli, in vejn). 

NADÁVAŤ, abuse, in- 
sult (ebjúz, insalt). 

NÁDEJ, hope, trust 
(hóp, t rast). 

NADELIŤ, bestow, pre- 
sent (bistó, prezent). 

NÁDENNÍK, laborer 
(lejborer). 

NÁDHERA, luxury, 
splendor, pomp (lak- 
suri, splendr, pámp). 

NÁDHERNÝ, luxu- 
rious, splendid (lak Usu- 
ries, lukšúries, splenr 
dyd). 

NADCHNÚŤ, inspire 
(inspajr). 

NADIEVKA, stuffing 
(staňng). 

NADĽUDSKÝ, super- 
human (súprhjúmen) . 

NÁDOBA, vessel 
(v e si). 

NADPIS, heading, title, 
sign (hedyng, taj 1 1, 
šajn). 

ŇADRA, bosom 
(buzom). 

NÁDRAŽIE, depot, 
station (dypo, stejsn). Nádržka 

NÁDRŽKA, basin, re- 
servoir (bejsn, rizer- 
voár). 

NADRŽAŤ, favor 

(fejvr). 

NADŠENOSŤ, enthu- 
siasm ( enthjúziezm ) . 

NADÚRENÝ, swollen 
(svóln). 

NADUTOSŤ, snobbery 
(snaberi). 

NADUTÝ, swollen, 
stuck up (svóln, stak 
ap). 

NADUŽIŤ, abuse, mis- 
use (ebjúz, misjúz). 

NADVLÁDA, suprem- 
acy (sapremesi). 

NAHÁŇAŤ, chase 
(cejz). 

NÁHĽAD, view, opin- 
ion (vjú, opinjen). 

NAHLAS, loud (laud). 

NÁHLE, suddenly 
(sadnli). 

NAHLIADAŤ, per- 
ceive, understand 
(pôrsív, andrstend ) . 

NÁHLIT SA, hurry, 
hasten ( hôri, hejsn ) . 

NÁHLY, sudden, hasty, 
quick (sadn, hästy, 
kvik). 87 Náchylnosti 

NAHNÚŤ, bend, stoop 
(bend, stúp). 

NAHNUTÝ, bent, 
stooping (bent, stup- 
ing). 

NÁHODA, chance, ac- 
cident (cans, eksi- 
dent^s . 

NAHODIŤ SA, happen 
(hepn). 

NÁHONCÍ, driver 
(drajvr). 

NAHORE, above 
(ebav). 

NAHOTA, nakedness 
(nejkednes). 

NÁHRADA, compensa- 
tion, damages (kham- 
pensejsn, demedzis) . 

NAHRADIŤ, compen- 
sate ( khampensejt) . 

NAHRNÚŤ, heap up, 
amass (hýp ap, em'ds). 

NÁHROBOK, grave- 
stone (grejvston) . 

NAHÝ (nahatý), 
naked, nude (nejkd, 
nitd) 

NACHÁDZAŤ, find 
( fajnd ) ; nachádzať 
sa, be (bi). 

NÁCHYLNOSŤ, incli- 
nation (inklinejšn) . Náchylný 

NÁCHYLNÝ, inclined, 
disposed (inklajnd, 
dyspózd). 

NAJATÝ, hired, rented, 
leased (hajr d, rented, 
list). 

NAJEDNAT, hire 
(hajr). 

NÁJIMAT, hire (hajr). 

NÁJMÄ, especially 
(espeseli). 

NÁJOMNÉ, rent 
(rent). 

NÁJOMNÍK, tenant, 
renter (tenent, rentr). 

NAJSŤ, find (fajnd). 

NÁKAZA, contagion, 
infection (khontejdžn, 
infeksn). 

NAKAZIŤ, infect 
(infekt). 

NAKAZIŤ SA, catch 
(khec). 

NAKAZENÝ, infected, 
tainted (infekted, 
tejnted). 

NÁKAZLIVÝ, conta- 
gions ( khontejdžes) . 

NÁKLAD, load, 

freight, cargo, ex- 
pense, cost (l ód, frejt, 
khárgo, ckspens, 
khóst). 88 Náležať 

NAKLADAČ, loader 

(lódr). 
NAKLADAŤ, load, 

manage (lód, men- 

e d z). 
NÁKLADNÝ, costly, 

expensive (khóstli, 

ekspensiv) . 
NÁKLADNÝ VLAK,. 

freight train (frejt 

trejn). 
NAKLONENÝ, 

disposed, inclined 

(dyspósd, inklajnd) . 
NAKLONIŤ, incline, 

propitiate (inklajn, 

pro pule jt ) . 
NÁKLONNOSŤ, incli- 
nation, disposition (in- 

kllnejsn, dyspozisn). 
NÁKOVA, anvil 

(envil). 
NÁKRCNÍK, cravat, 

neck-tie (krevet, nek- 

táj). 
NÁKRES, sketch 

(skec). 
NALADIŤ, tune 

(tjún). 
NÁLEZ, find, finding 

( fajn d, fajndyng ) . 
NÁLEŽAŤ, belong 

(b Hang). Náleží sa 

NÁLEŽÍ SA, it is due, 
it is proper (it iz djú, 
it iz prapr). 

náležíte, duly, 

properly (djúli, prap- 

erli). 
NALIEHAŤ, press, 

urge (pres, brdz). 
NALIEVAŤ, pour, fill 

(pór, fil). 
NALOŽIŤ, load (lód). 
NÁM, us, to us (as, 

tu as). 
NAMÁČAŤ, dip, soak 

(dyp, sok). 
NAMÁHANIE, effort, 

exertion (efort, egz- 

brsn). 
NAMÁHAŤ SA, work 

hard, exert myself 

(vor k hard, egz'órt 

majself) . 
NAMÁHAVÝ, hard 

(hard). 
NAMAZAŤ, grease 

(griz). 
NÁMESAČNÍK, som- 
nambulist (somnem- 

bjulist). 
NÁMESTIE, square 

(skvér). 
NAMIETAŤ, object 

(abdzekt). 89 Napisat 

NÁMIETKA, objection 
(abdzeksn). 

NAMOČIŤ, soak, dip 
(sók, dyp). 

NÁMORNÍk, seaman, 
sailor, mariner (simen, 
sejlr, merinr). 

NANEBEVSTÚPE- 
NIE, ascension day 
(esensndej). 

NANEBEVZATIE, 
assumption (esamsn). 

NANIC, good for noth- 
ing (gud for nathyng) . 

NÁPAD, attack, assault 
(etek, e salt). 

NAPÁDAŤ, attack, as- 
sault (etek, esalt). 

NÁPADNÍK, heir, suc- 
cessor (ér, saksesr). 

NAPADNÚŤ, fall, 
attack (fál, etek). 

NÁPADNÝ, striking, 
odd (strajkyng, ad). 

NÁPEV, air, melody 
(or, melody). 

NAPILÝ, NAPITÝ, 
drunk, tight, tipsy 
(drank, tajt, Jypsi). 

NÁPIS, inscription, 
sign (inskripsn, sajn). 

NAPÍSAŤ, write down 
(rajt daun). Naplavit 90 Narodenie NAPLAVIT, float 
(fiót). 

NAPLNIŤ, fill {Hl). 

NAPNÚŤ, strain, 
stretch (strejn, streč). 

NAPNUTÝ, tight, 
stretched (tajt, 
strecd). 

NAPODOBNIŤ, 
imitate (imitejt). 

NÁPOJ, drink, bever- 
age (drink, bevridz). 

NAPOJIŤ, give to drink 
(giv t u drink). 

NAPOLY, half (häf). 

NAPOMÍNAŤ, warn, 
admonish (vám, ed- 
manys). 

NAPÚŠŤAŤ, fill, soak 
(M, s ók). 

NÁPRAVA, reparation 
(reperejsn). 

NAPRAVIŤ, mend, re- 
pair, right (mend, ri- 
pe jr, rajt). 

NAPRAVOVAŤ, 
improve (imprúv). 

NAPROTI, opposite 
(apozit). 

NÁPRSTOK, thimble 
(thymbl). 

NAPUCHLÝ, swelled, 
swollen (sveld, svóln). NAPUCHNÚŤ, swell, 
bloat (svel, blót). 

NÁRADIE, tools 

(túlz) ; domáce nára- 
die, furniture (forny- 
cnr). 

NÁRAMOK, NÁRAM- 
NICA, bracelet (brejs- 
let). 

NÁRAMNÝ, vast, im- 
mense, fierce (vast, 
imens, firs). 

NÁRAZ, shock, push 
(sak, pus). 

NARAZIŤ, shock, col- 
lide, encountr (šak, 
kholajd, enkhanntr) . 

NÁREČIE, dialect 
(dajelekt). 

NÁREK, crying, lamen- 
tation (krajing, lamen- 
tejsn). 

NARIADIŤ, order, 
enact (órdr, enekt). 

NARIASTNUŤ, 
grow (gró). 

NARIEKAŤ, lament, 
cry (lement, kraj). 

NÁROD, nation 
(ne j sn). 

NARODENIE, birth 
(bôrth). Narodený 91 NARODENÝ, born 
(bom). 

NARODIŤ SA, be born 
(bi bórn). 

NÁRODNÝ, national 
(nešonl). 

NÁRODNOSŤ, nation- 
ality (nesnelity), 

NÁRODOVEC, 
nationalist, patriot 
(nesonelist, p e j trio t). 

NÁROK, claim 
(kle j m). 

NAROSTNÚŤ, grow 
(gro). 

NAROVNAŤ, straight- 
en (strejtn). 

NÁRT, instep, vamp 
(instep, vernp). 

NARUBY, reverse 
(rivôrs). 

NÁRUČIE, armful, 
arms (ármful, arms). 

NÁRUŽIVOSŤ, 
passion (pesn). 

NÁRUŽIVÝ, passion- 
ate (pesonet). 

NÁS, us (as). 

NASADIŤ, set, fix, 
stake (set, fiks, stejk). 

NASCHVÁL, 

purposely (pôrpasli) . 

NÁSILIE, force, vio- Nastavit 

lence, outrage (fórs, 
vajolens, autredž). 

NASKRZE, throughout 
(thrúaut). 

NASKYTNÚŤ, 
happen (hepn). 

NÁSLEDOK, conse- 
quence (khans ekv ens). 

NÁSLEDNÍK, 

successor (saksesr). 

NASLEDOVAŤ, 

follow, succeed (faló, 
saksid). 

NASLEDOVNE, con- 
sequently, as follows 
(khans ekventli, äz far 
Uz). 

NASLÚCHAŤ, listen 
(lisn). 

NÁSOBENIE, multi- 
plication (malty pli- 
kejsn). 

NÁSOBIŤ, multiply 
(malty pla j). 

NASTAŤ, commence, 
come, set in (khomens, 
kham, set in). 

NASTÁVAJÚCI, com- 
ing, future (khaming, 
fjúcur). 

NASTAVIŤ, stake, 
hold out, set (stejk, 
hold out, set). Nastolit 92 NASTOLIŤ, inaugu- 
rate (inágjurejt) ; 
stôl, set (set). 

NÁSTRAHA, warning 
(várnyng) . 

NASTRČIŤ, set, fix 
(set, fix). 

NÁSTROJ, instrument, 
tool (instrament, túl). 

NASTROJIT, fix, ar- 
range, contrive (fiks, 
erejndž, khontrajv). 

NÁSTUPCA, successor 
(saksesr). 

NASTÚPIŤ, succeed 
(saksid). 

NASTYDNÚT, PRE- 
CHLADNÚŤ, catch 
a cold (khec e khóld). 

NASÝTIŤ, feed, fill 
(fid, til). 

NÁSYP, earth-work 
(orth-vork). 

NÁŠ, our (aur). 

NAŠINEC, our man 
(aur men). 

NATIAHNUŤ, stretch 
(strec) ; hodiny, wind 
up (vajnd ap). 

NÁTER, color (khalr). 

NATIERAŤ, daub, 
paint (dab, pejnt). Navrhnúť 

NATRAFIŤ, meet, find 
(mit } fajnd). 

NAUČENIE, lesson, 
moral (lesn, marl). 

NAUČIŤ, teach, instruct 
(tyč, instrakt). 

NAUČIŤ SA, learn 
(lorn). 

NAUKA, science, doc- 
trine (sajens, daktrin). 

NÁUŠNICA, ear-ring 
(iring). 

NÁVAL, rush (ras). 

NAVIESŤ, brLig, urge 
(brincr. or d ž). 

NÁVIDEŤ, like (lajk). 

NAVLIECŤ, fix, plot 
(fiks, plat); ihlu na- 
vliecť, thread (thred). 

NÁVOD, rule, instruc- 
tion ( rul, instraksn ) . 

NÁVRAT, return 
(ritôrn). 

NAVRÁTIŤ, return, 
restore (ritôrn, ristór). 

NÁVRH, motion, pro- 
position (mósn, pra- 
pozisn). 

NAVRHNÚŤ, NAVR- 
HOVAŤ, move, pro- 
pose, nominate (múv, 
propbz, naminejt). Návšteva 93 Nedokonalý NÁVŠTEVA, visit, call 


NEBEZPEČIE, danger 


(vizit, khal). 


(dejndžr). 


NAVŠTÍVIŤ, visit, call 


NEBEZPEČNÝ, dan- 


upon {vizít, khal 


gerous (dejndžeres). 


apán). 


NEBO, heaven, sky 


NAVYKAŤ, accustom 


(hevn, skáj). 


(ekhastom). 


NEBOHÝ, deceased 


NAVYKLÝ, accustom- 


(dysízd). 


ed (ekhastomd). 


NEBOZIEC, auger, bit, 


NAVZÁJOM, mutually 


borer, drill (ágr, bit, 


(mjučueli). 


bórer, dril). 


NAVZDOR, in spite of 


NEBOŽIAK, poor fel- 


(in spa j t av). 


low (púr feló). 


NAZAD, back (bek). 


NEBOŽTÍK, late, de- 


NAZBYT, plenty 


ceased (lejt, dysízd). 


{plenty). 


NEČESŤ, dishonor 


NÁZOV, title, name, 


(dyzánr). 


term {t aj ti, nejm, 


NEČINNÝ, inactive, 


t or m). 


dull (inektýv, dal). 


NAZNAČIŤ, mark, 


NEČISTÝ, unclean, fil- 


point out (mark, pojnt 


thy, impure (anklín, 


aut). 


filthy y imp júr). 


NÁZOR, view (v ju). 


NEDBALÝ, careless 


NAZPAMÄŤ, by heart, 


(khčrles). 


by rote (haj hárt, ba j 


NEDBAŤ, not to care 


rôt). 


(nat tu khcr). 


NAZVAŤ, call, name 


NEDEĽA, Sunday 


(khal, nejm). 


(sandej). 


NÁZVISKO, name 


NEDOBYTNÝ, im- 


(nejm). 


pregnable ( impreg- 


NEBESKÝ, heavenly, 


nebl). 


celestial (hevnli, se- 


NEDOKONALÝ, 


lescel). 


imperfect ^imporfekt). Nedorozumenie 94 Nemčina NEDOROZUMENIE, 

misunderstanding 

( misandrstendyng ) . 
NEDOSPELÝ, minor, 

under age (maj nor, 

andr ajdz). 
NEDOSTATOK, want, 

lack {y ánt j läk). 
NEDOVOLENÝ, illicit 

(ilisit). 
NEDOVOLIŤ, disallow 

(dyselau). 
NEDUH, ailment 

(ejlment). 
NEDÔVERA, distrust 

(dystrast). 
NEHO, him (hym). 
NEHODA, accident 

(eksident). 
NEHODNÝ, unworthy 

(anvordhy) . 
NECHAŤ, let, leave, 

keep (let, lív, khýp). 
NECHET, nail (nejl). 
NECHUŤ, dislike 

(dyslajk). 
NECHUTNÝ, tasteless 

(t e j sties). 
NEJAKÝ, some (sam). 
NEJASNÝ, indistinct, 

not clear (indystynkt, 

nat klír). 
NAJBLIŽŠÍ, next, nearest (nekst, nýr- 
est). 

NAJĎALŠÍ, furthest, 
farthest (fôrdhest, 
fárdhest). 

NAJHORŠÍ, worst 
(vôrsi). 

NAJLEPŠÍ, best(&*rf). 

NAJMENEJ, least 
(list). 

NAJMENŠÍ, least, 
smallest, slightest 
(list, smälest, slajť 
est). 

NAJPRVŠÍ, first of all 
(f or st av ól). 

NAJSKORŠIE, most 
likely (most lajkli). 

NAJVIAC, most, mostly 
(most, móstli). 

NEISTOTA, uncertain- 
ty (ansortenty). 

NEISTÝ, uncertain 
(ansbrtn). 

NELÍCENÝ, frank, 
open (frenk, ópn). 

NEĽUDSKÝ, inhuman 
(inhjúmen). 

NEMANŽELSKÝ, ille- 
gitimate (iledzitymet) . 

NEMČINA, NEMEC- 
KÝ, German (dz'ór- 
men). Nemilý 

NEMILÝ, unpleasant 
(anpleznt). 

NEMIERNOSŤ, 

intemperance (intern- 
p evens). 

NEMIERNY, intempe- 
rate, immoderate (in- 
temperet, imaderet). 

NEMIESTNY, unfit 
(anňt). 

NEMOC, sickness, ill- 
ness, diease (siknes, 
Unes, dyziz). 

NEMOCNICA, hospital 
(haspitl i hóspitl). 

NEMOCNÝ, sick, ill 
(si k, U). 

NEMOTA, dumbness 
(damnes). 

NEMOTORNÝ, 
clumsy (klamsi). 

NEMOVITOSŤ, real 
estate (ríl e ste j t). 

NEMOVITÝ, real 
(ríl). 

NEMOŽNÝ, 

impossible (impasibl). 

NEMRAVNOSŤ, im- 
morality ( im or elity ) . 

NEMRAVNÝ, immoral, 
obscene (imarl, obsín). 

NEMÝ, dumb, mute 
(dam, nijút). 95 Neplatný 

NENADALÝ, sudden 
(sadn). 

NANASÝTNY, greedy 
(grídy). 

NENÁVIDEŤ, NENÁ- 
VISŤ, hate (hejt). 

NENIE, is not (iz nat). 

NEOBMEDZENÝ, un- 
limited ( anlimited ) . 

NEOBRATNÝ, clumsy 
(klamzi). 

NEODKLADNÝ, 
urgent (ôrdznt). 

NEODOLATEĽNÝ, 
invincible ( invinsibl ) . 

NEODVISLOSŤ, in- 
dependence (inde p en- 
d ens} 

NEODVISLÝ, indepen- 
dent (independent). 

NEOHROŽENÝ, fear- 
less (f tries). 

NEOMYLNÝ, infallible 
(infelibl). 

NEOPATRNÝ, 
careless (khérles). 

NEPATRNÝ, trifling, 
insignificant (trajňing, 
insignyňknt) . 

NEPEKNÝ, homely, 
unfair (hómli, anfcr). 

NEPLATNÝ, invalid, 
void (invclid, t o j d). Neplodný 

NEPLODNÝ, barren, 
sterile (bern, sterajl i 
steril) . 

NEPOCTIVÝ, 

dishonest ( dy sanest) . 

NEPODOBNÝ, unlike 
(anlajk). 

NEPOHODA, bad 
weather (bed vedhr). 

NEPOHODLIE, dis- 
comfort (dyskhom- 
fórt). 

NEPOCHYBNE, 
doubtless (dautles). 

NEPOKOJ, 

disturbance, trouble 
( dystôrb ens, trab l ) . 

NEPOKOJIŤ, disturb 
(dystôrb). 

NEPOKOJNÝ, restless, 
uneasy (restles, 
anýzi). 

NEPORIADOK, 
disorder (dysórdr). 

NEPORIADNY, disor- 
derly (dysórdrli). 

NEPORUŠENÝ, im- 
maculate (imekjulet). 

NEPOSLUŠNÝ, 

disobedient (dysobí- 
dyent). 

NEPOŠKVRNENÝ, 96 Neprítomný 

immaculate (imekju- 
let). 

NEPOTREBNÝ, 
useless (júsles). 

NEPRAVIDELNÝ, 
irregular (iregjulr). 

NEPRÁVOSŤ, injust- 
ice, wrong (indžastys, 
rang). 

NEPRIATEĽ, enemy, 
foe (enemi, f ó). 

NEPRIATEĽSKÝ, 
hostile (hasty l). 

NEPRIATEĽSTVO, 
hostility, enmity (hos- 
tylity, enmity). 

NEPRIAZEŇ, disfavor 
(dysfejvr). 

NEPRIAZNIVÝ, unfa- 
vorable ( anfejvorebl ) . 

NEPRÍČETNÝ, irres- 
ponsible (irespansibl). 

NEPRÍHODNÝ, incon- 
venient (inkhonvíny- 
enť\ . 

NEPRÍJEMNÝ, 

unpleasant (anplesnt) . 

NEPRÍSTUPNÝ, inac- 
cessible (ineksesibl) . 

NEPRÍTOMNOSŤ, 
absence (ebsens). 

NEPRÍTOMNÝ, 
absent (ebsnt). Nerád 07 Nespravodlivosť NERÁD, unwillingly, 
(anvilingli). 

NERESŤ, vice, lewd- 
ness (vajs, lúdnes). 

NEROST, NERAST, 
mineral ( mineral) . 

NEROVNOSŤ, inequal- 
ity (inykvolitv). 

NEROZDIELNY, in- 
seperable (inseperebl). 

NEROZHODNÝ, unde- 
cided (andysajded). 

NEROZLUČNÝ, indis- 
soluable (indysolabl) . 

NEROZUMNÝ, unrea- 
sonable (anrízonebl) . 

NEROZVÁŽNY, 

thoughtless (thátles). 

NERV, nerve (norv). 

NERVÓZNY, nervous 
(norv e s). 

NESCHOPNOSŤ, 
disability, incapacity 
( dysebility, inkhepe- 
sitv^) . 

NESCHOPNÝ, unfit, 
unable, incapable (an- 
ňt, anejbl, inkhejpebl). 

NESLUŠNÝ, improper, 
unbecoming (imprapr, 
anbikhaming) . 

NESLÝCHANÝ, 
unheard (anhôrd). NESMIERNY, vast, 
immeasurable ( vast, 
imehirebl). 

NESMRTEĽNÝ, 
immortal ( im órtl ) . 

NESMYSEL, nonsense 
(nansens). 

NESNADNÝ, difficult, 
hard (dyňklt, hard). 

NESNÁDZA, difficulty, 
hardship ( dyňklty, 
hárd ši p). 

NESNESITELNÝ, un- 
bearable, intolerable 
(anbérebl, intalcrcbl). 

NESPALOSŤ, NE- 
SPANIE, sleepless- 
ness, insomnia (slíp- 
lesnes, insamnya) . 

NESPOKOJNOSŤ, 
dissatisfaction, discon- 
tent (dysetysfekšn, 
dyskhontent). 

NESPOKOJNÝ, dissa- 
tisfied, discontented 
(dysetysfajd, dyskhon- 
tentcd). 

NESPRAVODLIVÝ, 
unjust (andčast). 

NESPRAVODLI- 
VOSŤ, injustice (in- 
dšastys) . Nesprávny 

NESPRÁVNY, incor- 
rect {inkhorekt) . 

NESPÔSOBNÝ, im- 
proper, unfit {imprapr, 
anfit). 

NESTÁLY, unsteady 
(anstedy). 

NESTATOCNÝ, disho- 
nest {dysanest). 

NESTRANNÝ, impar- 
tial, neutral {imp ár si, 
n j utrel) . 

NESTRÁVITEĽNÝ, 
indigestible {indydšes- 
tybl). 

NESTYDATÝ, shame- 
less {sej mies). 

NESÚCI, incapable 
{inkhejpebl). 

NESÚVISLÝ, incohe- 
rent ( inkhóhyrent ) . 

NESVÁR, dissension 
{dysensn). 

NESVORNOSŤ, 
discord {dyskhord). 

NESVORNÝ, discord- 
ant, disharmonious 
( dyskhórdnt, dyshar- 
mónyes). 

NEŠETRNÝ, wasteful, 
heedless {vejstful, 
hýdles). 98 Neúprimný 

NEŠKODNÝ, harmless 
{hármlcs). 

NEŠILACHETNÍK, 
villain {vileri). 

NEŠLACHETNOST, 
villain v {vileny). 

NEŠLACHETNÝ, vile, 
base (vajl, bcjs). 

NEŠPORY, vespers 
{vesprz). 

NEŠŤASTNÍK, wretch, 
unfortunate man {rec } 
anfórcunet men). 

NEŠŤASTIE, disaster, 
calamity, misfortune 
{dysästr, khelemity, 
mis f ór en). 

NETEČNÝ, indifferent 
{indyferent). 

NETOPIER bat {bet). 

NETRPEZLIVOSŤ, 
impatience ( imp e j his) . 

NETRPEZLIVÝ, im- 
patient {impejsnt). 

NETVOR, monster 
{manstr). 

NEÚCTIVÝ, irreverent 
{ireverent). 

NEÚNAVNÝ, unwea- 
ried {anvirid). 

NEÚPRIMNÝ, insin- 
cere {insinsir). Neurčitý 99 Nevoľníctvo NEURČITÝ, uncertain, 
vague (ansôrtn, vej g). 

NEÚRODA, short 
crops, failure in crops, 
bad harvest {sort 
krapz, fejljur in krapz, 
bad harvest). 

NEURODIŤ SA, fail 

NEÚRODNÝ, unfruit- 
ful, barren {anfrútfid, 
ber en). 

NEUSTÁLY, continual, 
constant {khontynjuel, 
khanstent). 

NEÚSTAVNÝ, uncon- 
stitutional {ankhansty- 
hisonel). 

NEÚSTUPNÝ, 

stubborn, headstrong 
{stabrn, hédstrang) . 

NEVĎAK, ingratitude 
(ingretytúd) . 

NEVĎAČNÝ, ungrate- 
ful (angrejtful). 

NEVEDOMKY, uncon- 
sciously {ankhansesli). 

NEVEDOMOSŤ, 
ignorance (ignorens) . 

NEVEDOMÝ, 

ignorant, {ignorent) . NEVERA, unbelief 

(anbilif). 
NEVEREC, unbeliever, 

infidel {anbelivr, in- 

fidl). 
NEVERNÝ, faithless, 

disloyal {fejthles, dys- 

lójl). 
NEVESTA, bride 

{br a j d). 
NEVHODNÝ, untimely 

{antajmli). 
NEVIDITEĽNÝ, invi- 
sible {invizibl). 
NEVINA, NEVIN- 
NOSŤ, innocense 

{inosens). 
NEVINNÝ, innocent, 

guiltless {inosent, gilt- 

les). 
NEVLASTNÝ, step 

{step); nevlastný otec 

step-father {step- 

fadhr). atď. 
NEVOLÁ, ill-feeling, 

reluctance {U filing, re- 

laktcns). 
NEVOĽNÍK, serf 

{sorf). 
NEVOĽNÍCTVO, 

serfdom, bondage 

{sorf dam, b and e d ž) . Nevsímaf si ioo Nie NEVŠÍMAŤ SI, not to 
notice, pay no atten- 
tion (nat tu nótys, pej 
nó etensn). 

NEVZDELANOSŤ, 
want of culture (vánt 
av khalcur). 

NEVZDELANÝ, unci- 
vilized, uneducated 
( ansivilajzd, aned hi- 
ke jt e d). 

NEZABÚDKA, forget- 
me-not (forget-mi- 
nat). 

NEZÁKONNÝ, illegal 
{iltgl). 

NEZAŽIVNOSŤ, indi- 
gestibility, indigestion 
(indydzestybility, in- 
dydzescn, tiež indaj- 
dzescn). 

NEZÁŽIVNÝ, indiges- 
tible ( mdydžestybl ) . 

NEZBEDNÝ, naughty 
(náty i nóty). 

NEZBYTNÝ, irrepresi- 
ble (iripresibl) . 

NEZDARIŤ SA, fail, 
not succeed (f e j I, nat 
saksíd). 

NEZDARNÝ, naughty 
{náty). NEZDRAVÝ, unhealthy 
(anhelihy). 

NEZDVORILÝ, impo- 
lite (impolajť). 

NEZIŠTNÝ, unselfish 
(anselňš). 

NEZKÚSENÝ, 
inexperienced (inekspí- 
riensd). 

NEZNABOH, atheist 
(ejthyist i etheist). 

NEZNALOSŤ, 

ignorance ( ign or ens ) . 

NEZNALÝ, ignorant 
(ignoreut). 

NEZNÁMY, unknown, 
stranger (ami ón, 
strejndžr), 

NEZRALÝ, unripe 
(anrajp). 

NEZRETEĽNÝ, indis- 
tinct (mdystynkt). 

NEZVYKLÝ, unaccus- 
tomed (anekhastomd). 

NEŽ, but, than (bat, 
dhen). 

NEŽENATÝ, single 
(singl). 

NEŽNÝ, tender, delicate 
(t end r, delikeí). 

NIC, nothing 
(nathyng). Ničí ioi 

NIČÍ, nobody's 

(nóbadys). 
NIČIŤ, destroy, annihi- 
late (dy stroj, enajhy- 

lejt). 
NIE, no, not (no, nat). 
NIEČI, somebody's 

(sambadys). 
NIEČO, something 

(samthyng). 
NIEKAM, NIEKDE, 

somewhere (samhvér) . 
NIESŤ, carry, bear 

(kheri, ber). 
NIJAKO, in no wise, by 

no means (in no vajz, 

ba] nó mínz). 
NIKAM, nowhere 

(nóhvér). 
NIKDY, never (nevr). 
NIKTO, nobody 

(nobady). 
NIŤ, yarn, thread (jám, 

thred). 
NIVA, field (fíld). 
NÍZKY, low {16). 
NIŽE, NIŽEJ, lower, 

under (lóer, andr). 
NÍŽINA, lowland 

(lólend). 
NO, well, no (vel, no). 
NOC, night (na j t). Novinár NOCOVAŤ, sleep, 
lodge (slip, ladš). 

NOCĽAH, lodging 
(lad šing). 

NOČNÝ, nightly, noc- 
turnal (najtli, nak- 
cornl). 

NOHA, leg, foot (leg, 
fut). 

NOHAVICE, pants 
(pants). 

NOS, nose (nóz). 

NOSIŤ, carry, bear, 
wear (kheri, ber, vér) % 

NOSÍTKA, litter, 
stretcher (litr, strecr) 

NOSOROŽEC, rhino- 
ceros (rajnosiros). 

NOSOVÝ, nasal 
(nejzl). 

NOTA, note (nót). 

NOTÁR, notary 
(nóteri). 

NOVÁČEK, recruit, 
novice (rekrú t, navis). 

NOVELA, novel 
(navi). 

NOVEMBER, Novem- 
ber (novembr). 

NOVINA, NOVINY, 

news (núz). 
NOVINÁR, journalist 

(dzôrnclist). Novoveky 102 Občerstviť NOVOVEKÝ, modern 

(madrn). 
NOVÝ, new (nú i njú). 
NOZDRA, nostril 

(nastril). 
NÔŽ, knife {naj f). 
NOŽNICE, scissors, 

shears (sizrz, sír z). 
NÚDIT, tire, weary 

(tajr, víri). 
NUDLE, noodles 

(n ú dl z). 
NUDNÝ, tiresome 

(tajr saní). 
NÚDZA, misery, desti- 
tution (mizeri, desty- 

H'tšn). 
NÚDZNY, poor, needy 

(púr, nídy). 
NULA, cipher, nauhgt 

(sajfr, nát). 
NÚTENIE, compulsion 

(khompalsn) . 
NÚTENÝ, compulsory 

(khompalsori). 
NÚTIŤ, force, compel 

(fórs, khompel). 
NUTNOSŤ, necessity 

(n esc s it y). 
NUTNÝ, necessary, 

urgent (ncseseri, ôr- 

džent). NYNEJŠÍ (terajší), 
present (preznt). 

NYNI, TERAZ, now, 
present (nau, preznt). O, of, about, round, 
for at, on (av, ebaut, 
raund, for, et, an). 

OBA, both (both). 

OBALIŤ, cover, wrap 
(khavr, rep). 

OBÁLKA, envelope, 
cover, wrapper (enve- 
lop, khavr, repr). 

OBAPOLNÝ, mutual 
(mjucuel). 

OBAVA, fear (fir). 

OBÁVAŤ SA, fear, 
apprehend (fir, epri- 
hend). 

OBCOVAŤ, have inter- 
course, associate (h'dv 
intrkhórs, esóšiejt). 

OBCAN, citizen 
(sityzn). 

OBČIANSKY, civil, 
citizen's (sivil, 
sityzns). 

OBČERSTVIŤ, refresh 
(r if res). Ob davit 103 Objemný OBDARIŤ, present 
with, gift, endow 
{prezent vidh, gift, 
endan). 

OBDIVOVAŤ, admire 
(edmajr). 

OBDOBIE, period 
(piriod). 

OBDRŽAŤ, get, receive 
(get y resiv). 

OBEC, community, 
town, place (khomju- 
nyty, taun, plejz). 

OBECNÝ, common 
(khamn). 

OBED, dinner (dynr). 

OBEDOVAŤ, dine 
(dajn). 

OBEH, revolution, rota- 
tion, circulation (re- 
volúsn, rotejsn, sôr- 
k j ul e j hi). 

OBEJMÚŤ, hug, em- 
brace (hag, embrejs). 

OBESIŤ, hang (heng). 

OBEŤ, sacrifice 
(sekrifajs). 

OBETOVAŤ, offer, do- 
nate, sacrifice (cifr, 
donejt, sekrifajs). 

OBEŽNÍK, circular 
(sorkjnlr). OBHÁJIŤ, defend 
(dyfend). 

OBHAJOBA, defense 
(dyfens). 

OBCHOD, trade, com- 
merce, business (trejd, 
khamôrs, biznes). 

OBCHODNÝ, commer- 
cial, mercantile (kho- 
môrsl, môrkntyl). 

OBCHODNÍK, mer- 
chant, business man, 
dealer (movent, biznes 
men, dýlr). 

OBEHOVAŤ, OBIE- 
HAŤ, circulate, re- 
volve (sôrkjulejt, ri- 
valv) . 

OBERAŤ, pick (pik). 

OBILIE, grain, cereals 
(grejn, sirielz). 

OBJASNIŤ, explain 
(eksplejn). 

OBJEDNAŤ, order, 
send for (órdr, send 
for). 

OBJEDNÁVKA, 
order (órdr). 

OBJEM, size, extent, 
(sajz, ekstent). 

OBJEMNÝ, large 
(lárdž). Objavit 104 

OBJAVIŤ, discover 

(dyskhavr) . 
OBJÍMAŤ, hug, em- 
brace (hag, embrejs). 
OBKLADAŤ, cover, 

wrap, apply (khavr, 

rep, eplaj). 
OBKLOPIŤ, beset 

(biset). 
OBKĽÚČIŤ, surround 

(saraund). 
OBLAK (mrákava), 

cloud (klaud) ; oblak 

(obloha), sky (ska j). 
OBLASŤ, sphere 

(sfír). 
OBLAŽIŤ, make happy 

(mejk he pi). 
OBLEK, dress, cloth- 
ing, suit (dres, klódh- 

yng, sút). 
OBLIČAJ, face (fejs). 
OBLIECŤ, dress, clothe 

(dres, klóth). 
OBLIEHANIE, 

OBLEŽENIE, siege 

(sídz). 
OBLIEHAŤ, besiege 

(b e sídz). 
OBLOHA, 

sky, firmament (ska j, 

f or mement) . 
OBLOŽIŤ, set with, pad Obohatiť (set vidh, p e d). 
OBĽUBA, pleasure, lik- 
ing (pležr, lajkyng). 
OBĽÚBENÝ, favorite, 

popular (fejvorit, 

papjulr). 
OBĽÚbiT, take a liking 

to, be fond of (tejk 

e lajkyng tu, bi fand 

av). 
OBLUDA, monster 

(manstr). 
OBMÄKČIŤ, soften 

(saftn). 
OBMEDZIŤ, limit, 

bound (limit, bannd). 
OBNÁŠAŤ, amount to 

(emaunt tu). 
OBNAŽIŤ, bare, strip 

(b ér, strip). 
OBNOS, amount 

(emaunt). 
OBNOSENÝ, worn out 

(vórn aut). 
OBNOSIŤ, wear out 

(ver aut). 
OBNOVIŤ, renew, re- 
novate (rinú, reno- 

vej t). 
OBOČIE, eye-brows 

(ajbrauz). 
OBOHATIŤ, enrich 

(enríc). Obojok 105 Obsluhovať OBOJOK, collar 
(khalr). 

OBOJE, both (bóth). 

OBOJŽIVELNÍK, 
amphibious animal 
(emňbies enyml). 

OBOR, giant (džajent). 

OBOR (odbor), sphere, 
department, line (s fir, 
dypártment, lajn). 

OBORIŤ SA, assail, fall 
on (eseji, fál, an). 

OBRAD, rite, ceremony 
(rajt, seremony). 

OBRANA, defense 
(dyfenz). 

OBRÁNIŤ, defend, 
shield (dyfend, síld). 

OBRAT, turn (torn). 

OBRAŤ, pick off, rob 
(pik av, rab). 

OBRÁTENIE, conver- 
sion (khonversn). 

OBRÁTIŤ, turn, con- 
vert (torn, khonvôrt). 

OBRATNÝ, clever 
(klevr). 

OBRAZ, picture 
(piker). 

OBRÁZKOVÝ, illus- 
trated (ilastrejted). 

OBRAZOTVORNOSŤ imagination (imedži- 

nejsn). 
OBRÁŽAŤ, insult, hurt, 

(insalt, hort). 
OBREZAŤ, cut, trim 

(khat, trim); obrezať 

žida, circumcise (sôr- 

khamsajz). 
OBRNIŤ, armor, plate 

(ármr, pie j t). 
OBROK, fodder, forage 

(fádr, f are d z). 
OBROVSKÝ, gigantic, 

colossal ( džajgentyk, 

kholasl). 
OBRUČ, hoop, ring 

(húp, ring). 
OBRYS, outline 

(autlajn). 
OBSADIŤ, settle, occu- 
py (setl, akjupaj). 
OBSAH, contents 

(khontents). 
OBSAHOVAŤ, contain 

(khontejn). 
OBSIELKA, notice 

(nóty s). 
OBSLUHA, service, at- 
tendance (sôrvis, 

et end ens). 
OBSLUHOVAŤ, wait 

upon, attend (vejt 

apán, etend). O b star at 1 06 Obzvláste OBSTARAŤ, provide, 
procure (provajd, pro- 

k júr). 
OBSTÄRNY, elderly 

(eídrli). 
OBSTAŤ, stand it, get 

along (stend it, get 

clan ° ) . 
OBSTOJNÝ, passable 

(plisebl). 
OBSTÚPIŤ, surround 

(suraund). 
OBSYPAT, pour round 

(pór round). 
OBŠÍRNY, lengthy, de- 
tailed (1 entity, dy- 

tejld). 
OBŤAŽOVAŤ, bother, 

trouble (badhr, trabl) 
OBT1Ž, bother, trouble 

(badhr, trabl). 
OBUŠOK, club, bat 

(klab, bet). 
OBUTÝ, in his boots, 

in his shoes (in hys 

biits, in hyz súz). 
OBUV, foot-wear 

(f út v ér). 
OBUVNÍK, shoe-maker 

(Mmejkr). 
OBVÄZOK, bandage 

(bcndydz). OBVIAZAŤ, bandage, 
bind up (bendy dz } 
bojnd op). 

OBVESELIŤ, cheer up 
(čír op). 

OBVINENÝ, accused 
(ekjúzd). 

OBVINENIE, accusa- 
tion (ckjuzcjsn). 

OBVINIŤ, accuse 
(ekjúz). 

OBVOD, circuit 
(sórkyt). 

OBVYKLÝ, usual 
(júzuel). 

OBYČAJ, custom, habit, 
manner (khastom, he- 
bit, menr). 

OBYDLIE, dwelling, 
home (dveling, horn). 

OBYVATEĽ, inhabit- 
ant (inhebitent). 

OBYVATEĽSTVO, 
inhabitants, population 
(inhebitents, pap jú- 
le j sn). 

OBÝVAŤ, live, inhabit 
(liv, inhebit). 

OBZOR, horizon 
(horajzn). 

OBZVLÁŠTE, especial- 
ly (espešeli). Ob zvláštny 107 Odboj OBZVLÁŠTNY, spe- 
cial, particular (spešl, 
partykjulr). 

OBŽALOBA, accusa- 
tion, indictment (ek- 
jiizejšn, in daj t m en t ) . 

OBŽALOVANÝ, 
accused, defendant 
(ekjúzd, dyfendent) . 

OBŽALOVAŤ, accuse, 
indict, sue (ekjúz, in- 
daj t, sú). 

OBŽERSTVO, 

gluttony (glatony) . 

OBŽIVA, food (f úd). 

OBŽIVIŤ, feed (fid). 

OCEĽ, steel (štýl). 

OCELOVAŤ, steel 
(štýl). 

OCENIŤ, value, esti- 
mate (velju, e sty me j t). 

OCOT, OCT, vinegar 
(vinygr). 

OCTNÚŤ SA, find him- 
self, get to (fajnd 
hymscif, get tu). 

OČAKÁVAŤ, expect 
(ekspekt). 

OČAROVAŤ, bewitch, 
charm (bivič, čárm). 

OČISTEC, purgatory 
(pór get oň). OČISTIŤ, purge, clean 
(pordž, klin). 

OČO, what for, what 
about (hvat for, hvat 
ebant). 

OČITÝ, apparent (epe- 
rent) ; očitý svedok, 
eye-witness (ajvitnes). 

OČIVIDOME, 

evidently (evidentli) . 

OČKO, eye, bud (aj, 
bad); očkovať, bud, 
inoculate (bad, inak- 
jnlejt). 

OČNÝ LEKÁR, oculist 
(akjulist). 

OD, from, of (fram, av). 

ODBEHNÚŤ, run off 
(ran óf). 

ODBERATEĽ, custom- 
er (khasiomr) ; odbe- 
rateľ novín, subscriber 
(sabskrajbr). 

ODBERAŤ, take, sub- 
scribe (Jejk, sub- 
skrajb). 

ODBOČIŤ, turn aside 
(torn esajd). 

ODBOJ, resistance, ris- 
ing (resist ens, rajz- 
xng). Odbor 108 Odklad ODBOR, department, 

section, branch (dy~ 

pártment, sekšn, 

bränc). 
ODBORNÍK, specialist, 

expert (speselist, eks- 

pôrt). 
ODBYT, do, finish, snub 

(dú, finyš, snab). 
ODBÝVAŤ, arrange, 

hold, give (erejndz, 

hold, giv). 
ODCUDZIŤ, estrange, 

steal (esťrejndž, štýl). 
ODČINIŤ, undo 

(andú). 
ODČÍTAŤ, deduct 

(dydakt). 
ODDANOSŤ, devotion 

(dyvósn). 
ODDANÝ, devoted 

(dy voted). 
ODDAŤ, giv, deliver 

(giv, dylivr). 
ODDELENIE, division, 

department, branch 

( dyvižn, dy pártment, 

bränc). 
ODDELIŤ, devide, se- 

perate, detach (dy- 

vajd, seperejt, dyteč). 
ODDIEL, division, de- partment (dyvižn, dy- 
pártmcnt). 

ODDÝCHNUŤ, take 
breath, pause, rest 
(tejk breth, páz, rest). 

ODEV, clothing, dress, 
costume (klódhyng, 
dres, khóstjum). 

ODHALIŤ, uncover, 
disclose, reveal (an- 
khavr, dysklóz, rivil). 

ODHODLANÝ, deter- 
mined (dytormind). 

ODHODLAŤ SA, re- 
solve, determine (ri- 
zalv, dytôrmin). 

ODCHOD, leave (liv). 

ODCHOVAŤ, raise 
(rejz). 

ODCHÝLIŤ SA, turn 
off (torn of). 

ODIEVAŤ, clothe 
(klódh). 

ODJAKŽIVA, always 
(álvejz). 

ODKAZ, word (vbrd). 

ODKÁZAŤ, send a 
word (send e vor d). 

ODKIAĽ, where from 
(hvér f ram). 

ODKLAD, delay 
(dylej). Odkladaj 109 Odplata ODKLADAŤ, delay, 

postpone (dylej, post- 

pón). 
ODKLUDIŤ, remove, 

clear (rimúv, klír). 
ODKOPNÚŤ, kick 

aside (khyk esa j d). 
ODKROJIŤ, cut off 

(khat of). 
ODKRYŤ, discover 

(dyskhavr) . 
ODKUPNIK, customer 

(khastomr). 
ODĽAHČIŤ, relief 

(riltf). 
ODĽAHLÝ, remote, 

far oň(rimót, fár of). 
ODLIV, ebb (eb). 
ODLÚČIŤ, seperate 

seperejt). 
ODMENA, reward, 

prize (rivárd, prajz). 
ODMENIŤ, reward, re- 
pay (rivárd, rip e j). 
ODMERANÝ, 

measured (mezrd\. 
ODMERAŤ, take a 

measure (tejk e mežr). 
ODMIETAŤ, refuse 

(rifjúz). 
ODMRŠTIŤ, reject 

(ridzekt). ODŇAŤ, take away, 

seize (tejk eve j, sĺz). 
ODOBRAŤ SA, leave 

(lív). 
ODOLAŤ, resist 

(rezist). 
ODOPNÚŤ, unbutton 

(anbatn). 
ODOPREŤ, refuse, 

den v (rifjúz, d y na j). 
ODOSLAŤ, send, ship 

(send, sip). 
ODOVZDAŤ, deliver, 

hand over (delivr, 

hend óvr). 
ODOVZDAŤ SA, 

resign, submit (rizajn, 

sabmit). 
ODPADOK, waste 

(vej st). 
ODPADLÍK, renegade, 

deserter, backslider 

(renege jd, dyzortr, 

bekslajdr). 
ODPADNÚŤ, fall off, 

backslide, desert (fál 

of, bekslajd, dyzort). 
ODPÁRAŤ, rip oň 

(rip of). 
ODPÁSAŤ, ungird 

(ang or d). 
ODPLATA, reward, re- 
pay (rivárd, ripe j). Odplatit no Odriekat ODPLATIT, repay 

(ripej). 
ODPĽUŤ, sail (sejl). 
ODPOČINOK, rest, 

pension (rest, pensn). 
ODPOČÍTAŤ, subtract 
/ (sabtrekt). 
ODPOČÍVAŤ, rest 

(rest). 
ODPOLUDŇA, 

afternoon ( eftrnun ) . 
ODPOLY, half (häf). 
ODPOR, resistance, op- 
position (resist ens, 

apozisn). 
ODPORNÝ, offensive, 

repugnant (afensiv, 

ripagnent) . 

ODPOROVAŤ, resist, 
oppose (resist, o póz). 

ODPORÚČAŤ, recom- 
mend (rekhomend). 

ODPOVEĎ, answer, 
reply (änsr, riplaj). 

ODPOVEDAŤ, answer, 
reply, respond (änsr, 
riplaj, rispond). 

ODPOVEDAŤ (v ško- 
le), recite (risajt); 
odmlúvať niekomu, 
talk back (ták bck). 

ODPRISAHAŤ, swear to, take the oath (svér 
tu, tej k dhy ótli). 

ODPROSIŤ, beg par- 
don, apologize (beg 
párdn, epalodzajz) . 

ODPÚDIŤ, drive away 
(drajv eve j). 

ODPUSTENIE, for- 
givness, absolution 
(forgivnes, ebsolúšn). 

ODPUSTIŤ, pardon, 
excuse, forgive 
(párdn, ekskjúz, for- 
giv). 

ODPUSTKY, indulg- 
ence (indaldžens) . 

ODRASTLÝ, grown 
up (grón ap). 

ODRAŤ, skin (sky n). 

ODRAZIŤ, knock off, 
repulse, put off (nak 
of, ripals, put of) ; od- 
rážať svetlo, reflect 
(rifle k t). 

ODRENINA, abrasion 
(ebrejzn). 

ODRENÝ, bruised 
(briizd). 

ODREŤ, skin, flay, tear 
(skvn, Hej, tér). 

ODRIEKAŤ, refuse, 
recite, resign (rifjúz, 
risajt, rizajn) . 


Odrocenie in Odviczt ODROCENIE, 

adjournment (edzbrn- 
ment). 

ODROČIŤ, adjourn 
(edzbrn). 

ODRODILEC, 

renegade (renege j d) . 

ODROBIŤ SA, dege- 
nerate ( dydženerejt ) . 

ODSEPET, suffer im- 
prisonment (sa f r im- 
prisnment). 

ODSEKNÚŤ, cut off 
(khat of). 

ODSLÚŽIŤ, pay back, 
square accounts (pej 
bek, skvér ekhaunts). 

ODSŤAHOVAŤ, move, 
remove (múv, rimúv). 

ODSTAVIŤ, stand off 
(stend of). 

ODSTÚPENIE, with- 
drawal, cession (vidh- 
dráel, sešn). 

ODSTÚPIŤ, retire, 
stand oň(ritajr, stend 
of). 

ODSTRÁNIŤ, remove 
(rimúv) ; odstrániť sa, 
leave (lív). 

ODSTRAŠIŤ, scare, 
away (skér eve j). ODSÚDIŤ, condemn, 

sentence ( khondem, 

sentens). 
ODTIAHNUŤ, drag, 

haul, pull away (dreg, 

hál, pul evej). 
ODTIAHNUŤ (v poč- 
toch), subtract (sab- 

trekt). 
ODTIAĽ, from here 

(fram hýr). 
ODTOK, flow, efflux 

(Hó, eňaks). 
, ODTRHNÚŤ, break 

loose (brejk lúz). 
ODUMREŤ, die (daj). 
ODVAHA, daring, 

courage (déring, kha- 

ridz). 
ODVAR, decoction 

(dykkakšii). 
ODVÁŽIŤ SA, dare, 

venture {der, verier). 
ODVÁŽLIVÝ, daring, 

bold (déring, bóld) 
ODVIESŤ, carry away, 

take away (klieri evej, 

tejk evej). 
ODVETVIE, branch 

(brenc). 
ODVIEZŤ, carry away, 

give a ride (klieri 

evej, giv e raj d). Odvis et *12 

ODVISEŤ, depend on 
(dypend an). 

ODVISLOSŤ, depend- 
ence {dypend ens) . 

ODVISLÝ, dependent 
(dy pendent). 

ODVOD, draft, levy 
(draft, levi). 

ODVODIŤ, ODVÁD- 
ZAŤ, derive (dyrajv). 

ODVOLAŤ, recall, re- 
voke (rikhál, rivók). 

ODVRÁTIŤ, turn 
away, avert (tom 
eve], ev'ôrt). 

ODVYKAŤ, wean from 
(vín f r am). 

ODVYKLÝ, weaned 
(vínd). 

ODVYKNÚŤ, unlearn, 
quit (anlôrn, kvit). 

OFERA, offering, do- 
nation (aferingj do- 
ne j sri). 

OPEROVAŤ, offer, do- 
nate (afr, d one j t). 

OHAVA, OHAVNIK, 
monster (manstr). 

OHAVNÝ, hideous, 
heinous (hydyes, hej- 
nes). 

OHEŇ, fire (fajer). Ohniit 

OHĽAD, regard 

(rig ár d). 

OHLAS, echo (ekhó). 

OHLÁSIŤ, announce, 
make known (enauns. 
me j k nón). 

OHLÁSIŤ SA, give 
answer (giv ensr). 

OHLÁSENIE, OHLÁ- 
SKA, announcement, 
notice, advertisement 
( enaunsment, natys, 
edvôrtyzment i edver- 
tajzment). , 

OHLÁSKY (v kosto- 
le), banns (benz). 

OHLIADNUŤ SA, 
look back (luk bek). 

OHLUCHNÚŤ, become 
deaf (bikham def). 

OHLUŠIŤ, deafen 
(d e f n). 

OHNIŠTE, hearth, fire 
place (hárth, fajer- 
pie j s) . 

OHNIVÝ, fiery 
(fajeri). 

OHŇOSTROJ, fire- 
work ( fajerv'órk ) . 

OHNÚŤ, bend, curve, 
crook (bend } khôrv, 
krúk). Ohrada "3 Okázalosť OHRADA, fence, en- 


OCHABNÚŤ, slacke-i 


closure {fens, enkló- 


(slekn). 


sur). 


OCHMATAŤ, touch, 


OHRADIŤ, enclose, 


feel {tač, fíh. 


fence, hedge {enklóz, 


OCHOTA, readiness, 


fens, hedš). 


willigness {redynes, 


OHRANIČIŤ, border 


vihngnes) . 


(bórdr). 


OCHOTNÍK, amateur, 


OHRNÚŤ, tuck up, roll 


dilettant, ( e me t júr, 


Lip {tak ap, r ó! ap). 


dyletent). 


OHROMIŤ, stun 


OCHOTNÝ, ready, 


{stan). 


willing (ŕedy, znlin%). 


OHROMNÝ, enormous, 


OCHRANA, protection, 


immense, huge, {enór- 


shelter {proteksn, 


mes, imens, hjtídz). 


seltr). 


OHROZIŤ, threaten 


OCHRANCA, 


(thretn). 


protector {protcktr) . 


OHRYZOK, core, 


OCHRANNÝ, protec- 


Adam's apple {khór, 


tive {protektyv). 


edemz epľ). 


OCHRNUTIE, palsy 


OHYB, joint, bent 


{pálsi). 


{dzojnt, bent). 


OCHUTNAŤ, taste 


OHÝBAŤ, bend {bend). 


{tejst). 


ohýbať sa, stoop 


OKAMIH, OKAMŽIK, 


{stúp). 


moment, instant {mo- 


OHYZDA. monster 


ment, instent). 


{manstr). 


OKAMŽITÝ, instant, 


OHYZDIŤ, disfigure 


momentary {instent, 


{dy sú g jer). 


moment cň). 


OHYZDNÝ, ugly 


OKATÝ, large-eyed 


(agli). 


{Mr d za j d). 


OCHÁBLY, slack 


OKÁZALOST, show, 


{slek). 


pomp {š ó, pámp). Okázalý 114 Oltár OKÁZALÝ, pompous, 
stately (pampes, 
stejtli) . 

OKÁZAŤ, show O'). 

OKNO, OBLOK, 
window (vindó). 

OKO, eve (á/). 

OKOLKY, round about 
way (raund ebaut 
vej) ; bez okolkov, 
without ceremony 
(vidhaut seremony) . 

OKOLICA, region, vi- 
cinity (ridzn, visiny- 

ty). 

OKOLIE, environs, 
neighborhood, vicin- 
ity (envajrnz, nejbr- 
hud, visinyty). 

OKOLKOVAT, speak 
in a round about way 
(spik in e raund ebaut 
vej) . 

OKOLNOSŤ, circum- 
stance (sorkamstens) . 

OKOLO, round, about 
(raund, ebaut), 

OKOLOSTOJACI, 
bystandr ( bajstendr) . 

OKOVY, fetters, chains 
(fetrz, čejnz). 

OKOVAŤ, case, bind 
(khejs, bajnd). OKRAJ, edge, border 

(edz, bórdr). 
OKRASA, ornament, 

decoration ( ómement, 

dekorejbi). 
OKRÁŠLIŤ, decorate, 

ornament (dekorejt, 

ómement) . 
OKRES, district, coun- 
ty (dystrikt, khaunty). 
OKRIKNÚT, stop 

(stap). 
OKRUHLÝ, round 

(raund). 
OKRSLEK, district, 

face ( dystrikt, fejs ) . 
OKRUH, circle (sorkl). 
OKULÁRE, spectacles, 

eyeglasses (spekteklz, 

ajglezes). 
OKÚSIŤ, taste, try 

(tej st, traj). 
OKÚZLENÝ, charmed 

(cármd). 
OKÚZLIŤ, charm 

(č arm). 
OLEJ, oil ((5/7). 
OLIVA, olive (aliv). 
OLOVENÝ, leaden 

(ledn). 
OLOVO, lead (led). 
OLTÁR, alter {filtr). Omáčka US OMÁČKA, sauce, gravy 

{sáz, grejz'i). 
OMÁMENÝ, dazed, 

astonished {dejzd, 

est any sd). 
OMÁMIŤ, daze, stupefy 

{de j b, stú pif á j). 
OMASTA, grease, fat 

{gríz, fet). 
OMDLET, faint, swoon 

{f e pit, svún). 
OMILOSTNIŤ, pardon 

{párdn). 
OMLUVA, excuse 

{ekskjúz). 
OMLÚVAT, excuse, 

apologize {ekskjúz, 

epalodzajz). 
OMRÁČIŤ, stun 

{stan). 
OMRZNÚŤ, get tired 

of, get sick of {get 

tajrd av, get sik av). 
OMYL, mistake, error 

{mistejk, eror). 
OMÝLIŤ SA, be mis- 
taken ( bi mist e j kn ) . 
OMYLNÝ, delusive 

{dylúziv). 
ON, ONA, ONO, he, 

she, it {hý, ši, it). 
OŇ, O NEHO, about Opätok 

him, for him {ebaut 

hym, for hym). 
ONEHDY, recently 

{risntli). 
ONEMEŤ, 

grow speechless {gro 

spicles) . 
ONUCA, rag {reg). 
ONÝ, that, yonder 

{dhet, jandr). 
OPAČNÝ, contrary 

{khuntreri) . 
OPAK, contrast, reverse 

{khantrest, rivbrs). 
OPAKOVAŤ, repeat 

{re pit). 
OPÁLENÝ, burnt, sun- 
burnt {bôrnt, san- 

bornt). 
OPÁLENINA, burn 

{born). 
OPÁLIŤ, burn, singe 

{bom, sindž). 
OPANOVAŤ, conquer, 

seize {khánkr, sĺz). 
OPARIŤ, scald {skáld). 
OPÁSAŤ, gird {g'órd). 
OPASOK, belt, girth 

{belt, g or t h). 
OPÁT, abbot {ebot). 
OPÄŤ, again {e gen). 
OPÄTOK, heel {hýl). Opatrif n6 Opovrzený OPATRIŤ, ZAOPA- 
TRIŤ, procure, ob- 
tain (pr o k j ú r, obtejn). 

OPEVNENIE, fortifi- 
cation (fortyňkejšn). 

OPEVNIŤ, fortify 
(forty f a j). 

OPICA, ape, monkey 
(ej p, manky). 

OPIERAŤ SA, lean 
upon (lín apän); 

OPILEC, drunkard, sot 
(drankrd, sat). 

OPILOSŤ, drunkeness, 
intoxication (drank e- 
n ess, intaksik ejšn ) . 

OPILÝ, drunk, intox- 
icated (dank, intoks- 
ike j ted). 

OPIS, description 
(deskripsn). 

OPÍSAŤ, describe 
(dyskrajb). 

OPIŤ SA, get drunk 
(get drank). 

OPLAKAŤ, weep for, 
bewail (vip for, 
bivejl). 

OPLÁTOK, wafer 

(vejfr). 
OPLATIŤ, repay, pay 
(ripe j , pej). OPLETACKY, trouble 

(trabl). 
OPLODIŤ, fructify, 

impregnate (fraktyfaj, 

impregnejt). 
OPLÝVAŤ, have a plen- 
ty, abundance (hev e 

plenty, ebandens ) . 
OPLZLÝ, filthy, nasty, 

obscene (filthy, nest y , 

obsín). 
OPOJNÝ, intoxicating 

( intaksikejtyng ) . 
OPONA, curtain 

(khortn). 
OPORA, stay, prop, 

support (stej, prop, 

sup ór t). 
OPOVÁŽIŤ SA, dare, 

venture (dér, vencur). 
OPOVÁŽLIVOSŤ, 

daring, audacity (dar- 
ing, ádesity). 
OPOVÁŽLIVÝ, daring 

(déring). 
OPOVRHNÚŤ, scorn, 

disdain (skórn, dys- 

dejn). 

OPOVRŽENIE, scorn 

(skórn). 
OPOVRŽENÝ, 

despised ( dyspajzd ) • Opozdilý 117 Osadník OPOZDILÝ, tardy 

(tárdy). 

OPOZDIŤ SA, be late, 
be tardy (bi lejt, bi 
tárdy). 

OPRATA, Hne, check- 
rein ( la j n, cekrejn ) . 

OPRAVA, repair, re- 
form, correction, 
amendment (riper, ri- 
fórm, khoreksn, 
emendment) . 

OPRAVDIVÝ, genuine, 
true (dzenuin, trú). 

OPRAVDU, truly 
(truli). 

OPRAVIŤ, repair, 
mend, correct (riper, 
mend, khorekt). 

OPRÁVNENOSŤ, 
authority (átharity) . 

OPRÁVNENÝ, author- 
ized, entitled (át hor- 
ajzd, entajtld). 

OPRÁVNIŤ, authorize, 
empower (áthorajz, 
empaur). 

OPREŤ, prop, stay 
(prap, stej); opierať 
sa, lean (Jin). 

OPÝTAŤ SA, ask, in- 
quire ( esk, inkvajr ) . OPUCHNÚŤ, swell 
(svel). 

OPUSTIŤ, leave, aban- 
don (liv, ebendon). 

ORÁČ, plowman 
(plaumen). 

ORAŤ, plow, plough 
(plan). 

ORBA, plowing, agri- 
culture (planing, egri- 
khalčur). 

ORECH, nut (nat). 

ORNÁT, chasuble 
(cesúbl). 

ORODOVAŤ, inter- 
cede, pray for (intrsid, 
pre] for). 

OROL, eagle (igl). 

ORTIEĽ, sentence 
(sent ens). 

OSA, wasp (vósp). 

OSA koleso lebo gule), 
axis (eksis). 

OSADA, colony, settle- 
ment, congregation 
(khalony, set Intent, 
khangregejsn). 

OSADIŤ, settle, colon- 
ize (setl, khalonajz). 

OSADNÍK, colonist, 
parishioner ( khalon- 
yst, perišonr). Osamelý 118 

OSAMELÝ, isolated 

(ajsolejted). 
OSAMOTIT, isolate 

(a j s olej t). 
OSEDLAŤ, saddle 

(sedí). 
OSIDLO, snare (snér). 
OSLAVA, glorification 

(glóriňkejsn). 
OSLÁVIŤ, glorify, _ 

celebrate (glórifaj, 

selebrejt). 
OSLEPIŤ, blind 

(blajnd). 
OSLOVIŤ, accost, ad- 
dress (ekhast, edres). 
OSEM, eight (ejť). 
OSEMDESIAT, 

eighty (e j ty). 
OSEMDESIATY, 

eightieth (ejtyth). 
OSEMNÁSŤ, 

eighteen (ejtýn). 
OSEMNÁSTY, 

eighteenth ( e j ty nth ) . 
OSNOVA, warp, 

scheme, draft (vár p, 

ským, draft). 
OSOBA, person 

(p'ôrsn). 
OSOBITNÝ, extra 

(ekstra). Ostrihal OSOBNÝ, personal 

(pôrsnl). 
OSOBOVAŤ, OSOBIT 

claim, assume (klcjm, 

e súm). 
OSOČIŤ, slander, 

speak angrily (slendr, 

s pík engrili). 
OSOL, ass, donkey 

(as, dank y). 
OSOPIŤ SA, speak 

angrily (spík engrily). 
OSPALÝ, sleepy 

(s! í p i). 
OSPRAVEDLNENIE, 

justification (džastyň- 

kejsn). 
OSPRAVEDLNIŤ, 

justify (džastyfaj). 
OSTAŤ, remain, stay 

(rimejn, stej). 
OSTATNE, for the rest 

(for dhy rest). 
OSTATNÝ, last, the 

rest (last, dhy rest). 
OSTATOK, rest, re- 
mainder (rest, ri- 
me jndr). 
OSTRAŽITÝ, 

watchful (vačful). 
OSTRIHAŤ, cut, clip 

(khat } klip). Ostriť 119 Otácaf OSTRIŤ, sharpen, whet 

(šárpn, hvet). 
OSTROHA, spur 

(spor). 
OSTROV, island, isle 

(ajland, ajl). 
OSTROVTIP, keen 

wit, sagacity (khýn 

vit, segesity). 
OSTROVTIPNÝ, 

sagacious ( segeses) . 
OSTRÚHAŤ, carve, 

cut (khárv, khat). 
OSTRÝ, sharp, keen 

(sár p, khýn). 
OSTÝCHAŤ SA, be 

bashful (bi besful). 
OSUD, fate (fejt). 
OSUDNÝ, ill-fated 

(ilfejted). 
OSVEDČENIE, decla- 
ration (dyklerejsn). 
OSVEDČENÝ, tried 

(trajd). 
OSVEDČIŤ SA, declare 

state (dyklér, ste j t). 
OSVETA, enlighten- 
ment, culture (enlajt- 

ment, khaíčur). 
OSVETLIŤ, enlight, 

illuminate (enlajt, 

ilúminejt). OSVIETENÝ, enlight- 
ened, illuminated (en- 
lajtend, ilúminejted). 

OSVIEŽIŤ, refresh 
(rifreš). 

OSVOBODIŤ, liberate, 
free (lib ere jt, f r í). 

OSVOJIŤ SI, appropri- 
ate, acquire (e pró pri- 
ejt, ekvájr). 

OSYKA, aspen-tree 
(espntrí). 

OSYPAŤ, bestrew 
(bistru). 

OSÝPKY (deťské), 
measles (mízlz). 

OSÝPKY (póky), 
small-pox (smál- 
paks). 

OŠETROVAŤ, care for, 
keep, nurse, guard 
(khér, khýp, nôrs, 
gárd). 

OSKLIVIŤ, make hate- 
ful, feel disgust (me j k 
hejtful, f íl dysgast) . 

OŠKLIVOSŤ, disgust, 
nausea (dysgast, 
násie). 

OŠKLIVÝ, ugly, odious 
(agli, ó dye s). 

OTÁČAŤ, rotate, re- 
volve (rotejt, rivalv). "Otälat 120 OTÁĽAŤ, linger 

(lingr). 
OTAVA, hay (hej). 
OTÁZKA, question, in- 
quiry (kvesčn, in- 

kva j r i). 
OTÁZNIK, question 

mark (kvescn mark). 
OTCOVRAH, parricide 

(peris a j d). 
OTCOVSKÝ, paternal 

(peťóml). 
OTČENÁŠ, our Lord's 

prayer (aur lords 

prér) . 
OTČIM, step-father 

(step-fadhr) . 
OTČINA, native land 

(ne j ty v lend). 
OTEC, father (fadhr). 
OTELIT SA, calf 

(khäf). 
OTEP, OTIEPKA 

bundle, wisp (bandl, 

vis p). 
OTLAČIŤ, press 

(preš). 
OTRAS, shock, concus- 
sion (sak, khonkasn). 
OTRAVA, poison 

(pójzn). 
OTRÁVIŤ, poison 
(pô)zn\. Ovenčil 

OTRHANÝ, ragged 

(reged). 
OTRIASŤ, shake 

( se 1 k ^ 
OTROCKÝ, slavish 

(slejviš). 
OTROCTVO, slavery 

(slejvri). 
OTROČIŤ, enslave 

(enslejv). 
OTROK, slave (slejv). 
OTROKÁR, slave- 
owner (slejv-ónr) . 
OTRUBY, bran, shorts 

(bran y sorts). 
OTUPELÝ, blunt 

(blant). 
OTUŽILÝ, hardy 

(hárdy). 
OTÚŽIŤ, harden, inure 

(hárdn, injur). 
OTVOR, opening, hole 

(ópnyng, hôľ). 
OTVORIŤ, open 

(ópn). 
OVCA, sheep {Up). 
OVČÍNEC, sheep-fold 

(sip- f óld). 
OVDOVELA, 

widowed (vidód). 
OVENČIŤ, wreath 

(r it h). Ovládať OVLÁDAŤ, rule, pre- 
vail {rul, privejl). 

OVLAŽIŤ, wet {vet). 

OVOCIE, fruit {f rút). 

OVOS, oats (óts). 

OVŠEM, of course (av 
khórz). 

OZBROJIŤ, arm 
{ár m). 

OZDOBA, ornament, 
decoration {órnement, 
dekorejsn). 

OZDOBIŤ, ornament, 
decorate {órnement, 
dekorejt). 

OZIABAŤ, be cold (bi 
khóld). 

OZIMINA, winter-crop 
{vintr-krap) . 

OZNAČIŤ, mark 
{m ár k). 

OZNÁMENIE, notice, 
report {nótys, riport). 

OZNÁMIŤ, notify, re- 
port, advertise (noty- 
faj, riport, edvertajz). 

OZNÁMKA, advertise- 
ment ( edvôrtajzment) . 

OZVAŤ SA, answei, 
respond ( ensr, tis- 
pand). 

OZVENA, toho(ekhó). I2i Padnúť 

OŽELEŤ, brook 

{brúk). 
OŽENIŤ SA, marry, 

get married, wed 

{meri, get merid, 

ved). 
OŽIŤ, revive (rivajv). 
OŽOBRAČIŤ, beggar 

(begr). 
OŽRAN, drunkard 

{drankrd) . 
OŽRAŤ SA, get drunk 

{get drank). PÁČIŤ (ceniť), esti- 
mate {estymejt). 

PÁČIŤ SA, please, like 
(pliz, lajk). 

PÁD, fall, case {fál i 
f 61, khejs). 

PADAŤ, fall {fálifól). 

PADELAT, forge, 
counterfeit {fórdš, 
khanntrfit) . 

PÄDESIAŤ (pätdesiat), 
fifty (fifty). 

PÄDESIATY, fiftieth 
(fifty eth). 

PADNÚŤ, fall, drop 
(fál i fól, drap). Padúch 122 Panák PADÚCH, villain 

{vil en). 
PADÚCNICA, epilepsy 

{e pile p si). 
PAHOLA, bov (6(5;). 
PAHOLOK, driver, 

servant (drajvr, sôrv- 

PAHÓREK, hill (hyl). 
PÁCHAŤ, perpetrate, 
do (perpetrejt, dú). 
PÁCHNUŤ, smeli, 

scent (smel, sent). 
PAKOVAŤ, pack 

(pek). 
PALÁC, palace (peles). 
PAĽBA, firing, shoot- 
ing (fajering, šút- 

yng). 
PÁLČIVOSŤ, heat 

(hýt). 
PALEC, thumb, toe 

(tham, t ó). 
PÁLENIE, burning 

{b omy 11%). 
PÁLENKA, whiskey, 

brandy (hviskv, bren- 

dy). ' 
PÁLENÝ, burnt 

{b'órnt). 
PALICA, club, cane 

(klab, khén). 
PALIČ, incendiary (insendyeri). 

PALICSTVO, incen- 
diarism, arson (insen- 
dyerizm, ár s n). 

PÁLIŤ, burn, ňve(bôm, 
(f a jer) ; páliť pálenku, 
distill (dystyl). 

PALIVO, fuel (fjúel). 

PALMA, palm (Páni). 

PALUBA, deck (d e k). 

PAMÄŤ, memory, mind 
(memori, majnd). 

PAMÄTAŤ, remember, 
think of (rimcmbr, 
thynk av). 

PAMÄTAŤ SA, recol- 
lect (rikholekt). 

PAMÄTIHODNÝ, 
memorable (memor- 
ebl). 

PAMÄTNÍK, contem- 
porary (khontempo- 
reri) . 

PAMIATKA, memory, 
remembrance, souve- 
nir (memori, rimem- 
brens, súvnýr). 

PÁN, mister, lord, boss, 
gentleman, Sir (mistr, 
lord, bas, džentlmen, 
s'ôr) . 

PANÁK, figure, puppet 
(figjur, papet). Pancier 123 Parolod PANCIER, armor 


(pejpl). 


(ármr). 


PAPIER, paper 


PANDVA, pan (pen). 


(pejpr). 


PANENSKÝ, maidenly 


PAPRIKA, red pepper 


(mejdnli). 


(red pepr). 


PANENSTVO, maiden- 


PÁR, PÁRA, pair, cou- 


hood, virginity (mej- 


ple (per, khapl). 


dnhúd, vor džiny ty). 


PARA, steam, vapor 


PANGART, bastard 


(stým y vejpr). 


(b e str d). 


PARÁDA, parade, 


PANI, mistress, lady 


show (perejd, so). 


(mistres, lejdy). 


PARÁDNY, showy 


PANNA, maiden, vir- 


(sot). 


gin (mejdn, vor džin). 


PÁRAŤ, rip (rip). 


PANOVANIE, reign, 


PARDON, pardon 


rule (rejn, rul). 


(párdn). 


PANOVAŤ, reign, rule 


PAREZ, stump 


(rejn, rul). 


(stamp). 


PANOVNÍK, 


PARIŤ, steam, heat, 


sovereign, ruler (sav- 


damp (stým, hýt, 


rin, rúlr). 


d em p). 


PÁNSKY, lordly 


PARIŤ SA, pair, couple 


(lórdli). 


(per, khapl). 


PANSTVO, estate, do- 


PARNÍK, steamer 


minion (estejt, domi- 


(stýmr). 


nyen). 


PAROBOK, bachelor 


PÁNT, hinge (hyndž). 


(bečlr). 


PANTLA, ribbon 


PAROHY, antlers 


(ribn). 


(entlrz). 


PANTOFLA, slipper 


PAROCHŇA, wig 


(slipr). 


(vig). 


PÁPEŽ, pope (póp). 


PAROLOĎ, steamship 


PÁPEŽSKÝ, papal 


(stýmsip). Parostroj 124 Pavúk PAROSTROJ, steam- 
engine (stým-endžin). 
PÁS, belt, girth (belt, 

garth). 
PAS, passport 

(päs p art). 
PASC, trap (trep). 
PÁSKA, tie, bond (taj, 

band). 
PÁSMO, strip, stripe, 

zone (strip, strajp, 

son). 
PASOVAŤ SA, 

wrestle (resl). 
PÁSŤ, pasture, herd 

(p'áscur, hôrd). 
PÁSŤ SA, graze, 

browse (grejz, brauz). 
PAST, fist (fist). 
PASTORKYŇA, step 

daughter (step dátr). 
PASTOROK, step son 

(step san). 
PASTVA, pasture 

(p'áscur). 
PASTÝR, PASTIER, 

sheperd (seprd). 
PAŠA, pasha (pesa) ; 

grazing (gr e j zing). 
PASIA, passion (pesn). 
PAŠOVAŤ, smuggle 

(smagl). 
PAT, five (fajv). PÄTA, heel (//v/).* 

PATISK, reprint 
(riprint). 

PÄTNÁSŤ, fifteen 
(fiftýn). 

PÄTNÁSTY, fifteenth 
(fif truth). 

PÄTOUZAC, lickspit- 
tle, toady (likspitl, 
tódy). 

PÁTRAŤ, search 
(sore). 

PATRIČNÝ, due, prop- 
er (djú, prapr). 

PATRIŤ, belong, be due 
{bilang, bi djú); hľa- 
deť, look (Ink). 

PATRNÝ, apparent, 
evident (cpercnt, 
evident). 

PATROLA, patrol 
(petrol). 

PATRON, patron (pej- 
tron) ; náboj, shell, 
cartridge (sel, khárt- PÁV, peacock (pikhak). 
PAVLAC, balcony 

(belkony). 
PAVUČINA, spider's 

web (spajdrs veb). 
PAVÚK, spider 

(spajdr). Pasu c ha 125 Pero PAZUCHA, arm, arm- 
pit (arm, ármpit). 

PAZÚR, claw, talon, 
paw (klá, telon, pá). 

PAZÚRY, clutches 
(klacez). 

PAŽIŤ, lawn, (Ion). 

PAŽÍTKA, shives 
(sajvz). 

PEC, oven, furnace, 
stove v (avn, fames, 
stóv). 

PECEN, loaf (lof). 

PEČAŤ, PECATIŤ, 
seal (síl). 

PEČENÁ, liver (livr). 

PEČENÝ, roast, baked 
(róst, bejkd) . 

PEČIVO, pastry 
(pästri). 

PEČLIVÝ, careful 
(khérful). 

PEHY, freckles 
(frekls). 

PECHOTA, infantry 
(infentri). 

PEKÁČ, baking-pan 
(bejkyng-pen). 

PEKÁR, baker (bejkr). 

PEKÁRŇA, bakery 
(bejkri). 

PEKELNÝ, hellish, in- 
fernal (heliš, infoml). PEKLO, hell (hei). 

PEĽASŤ, bedside, bed- 
stead (bedsajd, bed- 
s ted). 

PELEŠ, den (den). 

PELÍNOK, wormwood 
(vbrmvud). 

PEŇ, PŇÁK, trunk, 
stem (trank, stem). 

PENA, foam, froth 
(fóm, f rath). 

PEŇAŽENKA, purse 
(pars). 

PENIŤ, foam (fóm). 

PENIVÝ, foamy, frothy 
(fómi, f raty). 

PENIAZE, money 
(many i m ony). 

PEPER, pepper (pepr). 

PERGAMENT, parch- 
ment (pavement). 

PERIE, feathers 
(fedhrz). 

PERINA, feather-bed 
(fedhrbed). 

PERLA, pearl (pôrl). 

PERNÁ (gamba), lip 
(lip). 

PERO (písacie), pen 
(pen); pero vtáčie, 
feather (fedhr); pero 
ozdobné, plume Perún 126 Piliny (plúm) ; pero (v stro- 
ji), spring {spring). 
PERÚN, thunder, 

(thandr). 
PES, dog (dag); po- 
ľovný, hound (haund). 
PESTOVAŤ, foster, 

rear, raise (faster, rír, 

re j s). 
PESTRÝ, motley 

(matly). 
PESTÚN, foster-father 

(fastrfadhr). 
PEŠIAK, foot-soldier 

(futsóldzr). 
PESINA, path, footway 

(path, futvej). 
PEŠKY, on foot (an 

fut). 
PETROLEJ, petroleum, 

kerosene (petróliam, 

kheromn). 
PETRŽLEN, parsley 

(pársli). 
PEVNINA, continent, 

mainland (khanty- 

nent, mejnlend). 
PEVNOSŤ, fortress, 

stronghold (fórtres, 

stronghold) . 
PEVNÝ, strong, fast, 

firm (strong, fest, 

form). PIAĎ, span (spen). 

PIANO, piano (pieno). 

PIATOK, Friday 
(f raj dej). 

PIATY, fifth (fifth). 

PIESEŇ", song (sang). 

PIESOK, sand (send). 

PIDIMUŽÍK, pigmy 
(pigmi). 

PIGLOVAT, iron 
(ajrn). 

PICHAŤ, prick, sting, 
stab (prik, styng, 
steb). 

PICHĽÄK, prick, sting 
(prik, styng). • 

PICHLAVÝ^prickli 
(prikli). 

PIJÁK, drunkard 
(drankrd) . 

PIJAVICA, leech, 
bloodsucker (líc, 
bladsakr). 

PIJAVÝ, PIJÁCI PA- 
PIER, blotter, blott- 
ing paper (blatr, blat- 
yng pejpr). 

PIKA, lance (lens). 

PILA, saw, saw-mill 
(sá i só, sámil). 

PILINY, saw-dast 
(sádast). Pílif 127 Plakaf PÍLIŤ, saw (sá i só) ; 


PÍŠŤAL, PÍŠTELKA, 


file (fajl). 


whistle, pipe, fife (hvisl. 


PILNÍK, file (fajl). 


pajp, fajf). 


PILNÝ, PYLNÝ, dili- 


PISŤAŤ, pule (p júl). 


gent (dylidzent). 


PIŠTOĽ, pistol (pistl). 


PILOVAŤ, file, rasp 


PIŤ, drink (drink). 


(fajl, resp). 


PITNÝ, drinkable 


PILULKA, pili (pil). 


(drinkebl). 


PIPKA, pipe (pajp). 


PITOMÝ, dull, stupid 


PÍRIŤ SA, blush 


(dal, stupids. 


(bias). 


PITVAŤ, dissect ( 


PÍSACÍ, writing 


(dysekt). 


(raj ty n g). 


PITVOR, hall (hól). 


Pí SÁNKA, copy-book 


PIVNICA, cellar 


(khapibuk). 


(selr). 


PISÁR, writer, clerk 


PIVO, beer (Mr). 


(rajtr, klôrk). 


PIVONKA, peony 


PÍSAŤ, write (raj t). 


(píony). 


PISK, PISOK, mouth 


PIVOVAR, brewery 


(mauth). 


(brúeri). 


PÍSKAŤ, whistle 


PLÁCA, pay, wages 


(hvisl). 


(pej, vejdzes). 


PÍSMENA, letter 


PLAČ, weeping 


(letr). 


(víping). 


PÍSMO, letter, writing 


PLACHETNÁ LOĎ, 


(letr, raj ty n g). 


sailing vessel (sejhng 


PÍSMO SVÄTÉ, holy 


vesl) . 


writ, bible (holi rit, 


PLACHTA, sheet, can- 


bajbl). 


vas, sail (sít, khcn- 


PÍSOMNÍCTVO, 


ves, sejl). 


literature (literecur) . 


PLACHÝ, shy (saj). 


PÍSOMNÝ, written 


PLAKAŤ, weep, cry 


(ritn). 


(víp, kraj). Plameň 

PLAMEŇ, flame, blaze 

(ňe j m, bi e j z). 
PLÁN, plan, scheme 

(plen, ským). 
PLÁŇ, plain (pie j n). 
PLANÉTA, planet 

(plenet). 
PLANÝ, poor, bad 

(puf, bed). 
PLÁPOLAT, blaze 

(bi e] z). 
PLAŠIŤ, scare, frighten 

(skér, frajtn) ; plašiť 

sa, shy (sáj). 
PLÁŠŤ," cloak, mantle 

(klók, menil). 
PLAT, pay, saíary (pej, 

seleri) . 
PLÁTENÝ, linen 

(linen). 
PLATINA, platina 

(pletynä). 
PLATIŤ, pay (pej). 
PLÁTNO, linen 

(linen). 
PLATNÝ, valid, lawful 

(velid, lófnl). 
PLÁVAŤ, swim 

(svim). 
PLAVBA, navigation,, 

sail (nevigejšn, sejl). 
PLAVEC, sailor, sea- 
man (sejlr, sírne n). 128 Plef_ 

PLAVIŤ, float, raft 

(flot, räft). 
PLAZ, reptile (reptá jl). 
PLAZIŤ SA, creep, 

crawl, sneak (kríp, 

kráh snýk). 
PLECO, shoulder 

(sóldr). 
PLECH, tin, plate, 

sheet-iron (ty n, plejt, 

šít-ajrn). 
PLECHÁČ, tin-pan 

(tynpen). 
PLECHÁR, tinner 

(tynr). 
PLEMENIŤ, breed, 

hatch (br id, he c). 
PLEMENO, breed, 

race (búd, rejs). 
PLENIŤ, PLIENIŤ, 

plunder, pillage 

(plandr, piledš). 
PLES, ball (bál i ból). 
PLESAŤ, rejoice, jubi- 
late (ridžójs, džúbi- 

lejt). 
PLESNIVEŤ, mould 

(mold). 
PLESNIVÝ, mouldy 

(móldy). 
PLEŤ, skin (skyn). 
PLEŤ (zrno), weed 

(víd). Ptetka 129 Pobavif PLETKA, medley, gos- 
sip {medli, gosip). 

PLEVA, chaff (čef). 

PLIESŤ, twist, braid, 
wreathe {tvist, brejd, 
ridh). 

PLÍZIŤ SA, crawl, 
sneak {kräl, snvk). 

PLNIŤ, fill, fulfill (Ä/, 
fulfil). 

PLNOKREVNÝ, full- 
blooded (fiilbladed) . 

PLNOLETÝ, mature 
(mečur). 

PLNOMOCENSTVO, 
power of attorney 
{paur av etorny). 

PLNÝ, full (Jul). 

PLOD, fruit, product, 
brood {frút, pradakt, 
brúd). 

PLODIŤ, generate, pro- 
duce, beget {džene- 
rejt } prodús, biget). 

PLODNÝ, fruitful, pro- 
ductive {frút fiil y pro- 
daktyv). 

PLOCHA, flat, plane, 
area(/ľ^, plejn, ejrie). 

PLOŠTICA, bed-bug 
{bedbag). 

PLOT, fence {fens). PLOTŇA, PLATNÁ, 

plate {plejt). 
PLSŤ, felt {felt). 
PLŤ, raft {raft). 
PLTNÍK, rafter 

{r'dftr). 
PLÚCA, lungs {langs). 
PĽÚCNY, pulmonary 

{palmoneri). 
PLUH, plough, plow 

{plan). 
PLUK, regiment 

{redziment) . 
PLUKOVNÍK, colonel 

{khoml). 
PĽUŤ, PĽUVAŤ, spit, 

expectorate {spit, eks- 

pektorejt). 
PĽUŤ, PLÁVAŤ, swim 

{svim). 
PLYN, gas (zes). 
PLYNNÝ, fluent 

{ňúent). 
PLYNÚŤ, flow, glide 

{Hó, glajd). 
PNÚŤ,^span {spen). 
PO, after, untill, by, in 

about {äftr, bay, in 

ebant). 
POBÁDAŤ, prompt 

{prampt). 
POBAVIŤ, amuse 

{emjúz). Pobídmif t 30 Poďakovanie POBÍDNUT, ask, urge 

(esk, ôrdž). 
POBIJAT, hop, roof, 

kill, bind (húp, rúf, 

khyl, bajnd). 
POBOČNÍK, adjutant 

(edzntent). 
POBOČNÝ, side, flank 

(sajd, Henk). 
POBOŽNÝ, devout 

(dyvaut). 
POBRATIM, brother 

(bradhr). 
POBREŽIE, 

coast, shore, strand 

( khóst, sór, str end) . 
POBYT, stay (stej): 
POBYT, stay, remain 

(ste j j rime j n). 
POCESTNÝ, traveler, 

wanderer (trevlr, ván- POCIT, feeling, sensa- 
tion (filing, sense j hi). 

POCTA, honor (anr). 

POCTIŤ, honor (anr). 

POCTIVÝ, 

honest, chaste (anest, 
čejst). 

POČASIE, wether 

(vedhr). 
POČAŤ, begin, con> mence, start (begin, 
khomens, start). 

POČESŤ, honor (anr). 

POČESTNÝ, honorable 
(anorebl). 

POČET, number, figure 
(nanibr, figjur). 

POČETNÝ/ numerous 
(núnicrcs). 

POČIATOČNÝ, 

elementary, beginning 
(elementcri begin- 
yng). 

POČIATOK, beginn- 
ing, commencement 
(be giny ng, khomens- 
ment) . 

POČIATKY, elements 
(elements). 

POČÍTAŤ, reckon, fig- 
ure, count (rekn, fig- 
jur, khaunt). 

POČKAŤ, wait (vejt). 

POČTÁR, reckoner 
(rekonr). 

POČTY, figures, num- 
bers ( ft gjnrs, nanibr s). 

POD, under, below 
(andr, beló i bilo). 

PÔDA, ground, soil 
(graiind, só j I). 

POĎAKOVANIE, 
thank (thenk). Poďakovať sa 131 Podlá POĎAKOVAŤ SA, 
thank, resign (thenk, 
risajn ) . 

PODANIE, presenta- 
tion, filing, tradition 
(present e jsn, fajling, 
tredysn). 

PODARIŤ SA, succeed 
(saksíd). 

PODAROVAŤ, present 
with ( prezent vidh ) . 

PODAŤ, hand, give, 
pass, reach, present, 
file (hend, giv, pas, 
prezent, fajl). 

PODCENIŤ, underesti- 
mate ( andrestymejt ) . 

PODDANÝ, subject 
(sabdzekt). 

PODDAŤ SA, submit, 
give up, surrender 
(sabmit, giv ap, sôr- 
endr) . 

PODEŤ, PODIAŤ SA, 
go to, come to (gó Hi, 
kham ta). 

PODESIŤ, frighten, 
scare (frajtn, skér). 

PODIEL, share, part 
(sér, párt). 

PODIELNIK, share- 
holder (sérhóldr). PODIV, wonder 
(vóndr). 

PODÍVAŤ SA, look, 
see (luk, si). 

PODIVÍN, crank 
(krenk). 

PODIVIŤ SA, wonder 
(vóndr). 

PODIVNÝ, strange, 
odd, curious (strejndz, 
ad, k juries). 

PODKASAŤ, tuck up 
(tak ap). 

PODKLAD, support 
{sup or t). 

PODKLADAŤ, lay un- 
der (lej andr). 

PODKOP, mine, sap 
(ma j n, sep). 

PODKOPAŤ, mine, 
sap (via j n, sep). 

PODKOVA, shoe (sú). 

PODKOV AŤ, shoe 
(sú). 

PODKÚPIŤ, bribe 
( brajb ) . 

PODKÚRIŤ, smoke, in- 
cense (smók, insens). 

PODĽA, by, according 
to, next to, beside 
(ba j, ekhórdyng tu, 
nekst tu, bisajd). Podlaha 132 PODLAHA, floor 
(flór). 

PODĽAHNÚŤ, 

succumb, yield, fall 
(sakhamb, jíld, fál). 

PODLIEZŤ, crawl un- 
der (král andr). 

PODLOŽIŤ, put under 
(put andr). 

PODMANIŤ, conquer 
(khankr). 

PODMANITEĽ, con- 
queror (khankerer) . 

PODMÁSLIE, CMAR, 
butter-milk (batr- 

Mill k ) 

PODMIENIŤ, POD- 
MIENKA, condition 
(khondysn). 

PODMORSKÝ, subma- 
rine (sabmerín). 

PODNAPITÝ, tight, 
tipsy (tajt, typsi). 

PODNEBIE, climate 
(klajmet). 

PODNECOVAŤ, en- 
courage, incite (en- 
kharidž, insajt). 

PODNET, impulse 
(im pals). 

PODNIK, undertaking, 
enterprise (andrtejk- 
yng, entrprajz). Podpis 

PODNIKATEĽ, con- 
tractor (khontrcktr). 

PODNIKAŤ, under- 
take, attempt (andr- 
tejk, etempt). 

PODNIKAVOSŤ, en- 
terprise (entrprajz). 

PODOBA, figure, form, 
shape (flgjur, form, 
sej p). 

PODOBAŤ SA, look 
like, resemble (luk 
lajk, rizcnibl). 

PODOBENSTVO, 
similitude, parable (si- 
militúd, perebl). 

PODOBIZŇA, portrait 
(pórtrejt). 

PODOBNÝ, like, simi- 
lar (lajk j similr). 

PODOTKNÚŤ, 

remark, mention (ri- 
márk, mensn). 

PODPAĽAČ, incendia- 
ry (insendyeri). 

PODPAĽAČSTVO, 

arson (ársn). 

PODPÁLIŤ, fire, in- 
flame, goad (f a jer, in- 
fie j m, gó d). 

PODPIS, signature 
(signečur). Podpísal! 

PODPÍSAŤ, sign 
(šajn). 

PODPLÁCAŤ, bribe 
(brajb). 

PODPORA, support, 
prop, aid, assistance, 
relief (supórt, prap, 
ejd, esistens, rilif). 

PODPOROVAŤ, sup- 
port, aid, assist, help 
(supórt, ejd, esist, 
help). 

PODRAZIŤ (obuv), 
sole (sól). 

PODRÁŽKA, soling 
(sóling). 

PODREKNÚŤ SA, 
mis-speak (mis-spík) . 

PODRIADENÝ, subor- 
dinate (sab ór dyne jt). 

PODRIAPAT, scratch, 
pit, tear (skrec, pit, 
tér). 

PODROBIŤ, subject, 
submit, subdue (sab- 
dzekt, sabmit, sab- 
djú ) . 

PODROBNÝ, minute, 
detailed (min jut, dy- 
tejld). 

PODROST, under- 
growth (andrgróth). 133 Podvrátit PODRÝVAŤ, under- 
mine (andrmajn). 

PODRŽAŤ, hold, keep, 
retain (hold, khýp, ri- 
te jn). 

PODSTATNÝ, substan- 
tial, real (sabstensl, 
r íl). 

PODSTAVOK, pedes- 
tal, base (pedestl, 
bejs). 

PODSTÚPIŤ, undergo, 
suffer (andrgó, safr). 

PODŠIŤ, line (lajn); 
podšívka, lining (lajn- 
yng). 

PÓDVÄZOK, garter 
(gártr). 

PODVIESŤ, deceive, 
fool, cheat (dysív, fúl, 
cit). 

PODVOD, fraud, hum- 
bug (f rád, hambag). 

PODVODNÝ, fraudul- 
ent, deceitful (frád- 
jnlent, dysítfnl). 

PODVOLIŤ SA, sub- 
mit, assent (sabmit, 
e sent). 

PODVRÁTIT, upset, 
subvert (apset, sab- 
v art). Podzemný 

PODZEMNÝ, subter- 
ranean, underground 
(sabterejnyen, andr- 
graund). 

PODZIM, JASEŇ, fall, 
autumn (fál, átam). 

POHÁDKA, fable 
(fejbl). 

POHAN, heathen, 
pagan (hýtn, pejgen). 

POHÁŇAŤ, drive 
(drajv). 

POHANIT, blame 
(blejm). 

POHANKA, buckweat 
(bakhvít). 

POHÁR, glass (glos). 

POHĽAD, look, sight, 
view (luk, sajt, v ju). 

POHĽADÁVAÍ, 

claim, demand (kle f in, 
dymend). 

POHLAVÁR, chief 
(cíf). 

POHLAVIE, sex, gen- 
der (sek s, dzendr). 

POHLAVNÝ, sexual 
(seksuel). 

POHMOŽDIŤ, bruise 

(brúz). 
POHNÚŤ, move, stir 

(múv, star). 
POHNUTIE, motion, 134 Pohotové move, emotion, sensa- 
tion (móšn, múv, 
imósn, sense j sn). 

POHNÚTKA, motive 
(mótyv). 

POHODLIE, conve- 
nience, comfort (khon- 
vínyenSy khamfort). 

POHODLNÝ, comfor- 
table, convenient 
(khamfort ebl, khon- 
vinjent). 

POHORELEC, VY- 
HORELEC, sufferer 
by fire (safer er baj 
fajr). 

POHORIE, range of 
mountains (rejndš av 
mauntnz) . 

POHORŠENIE, 
offense, scandal 
(of ens, skendl). 

POHORŠIŤ, anger, 
offend (engr, of end). 

POHOSTINNOSŤ, 
hospitality (has pit el- 
ity). 

POHOSTINNÝ, hos- 
pitable (haspitebl). 

POHOSTIŤ, treat, en- 
tertain (\.rit, entrtejn). 

POHOTOVÉ; ready 
(redy). Pohova 135 POHOVA, rest (rest). 

POHOVEŤ SI, take a 
rest (tej k e rest). 

POHRÄB, funeral, bu- 
rial (fjunerel, beriel). 

POHRABAŤ, POCHO- 
VAŤ bury (beri). 

POHRABNÝ, funeral 
(f] nner el). 

POHŔDAŤ, scorn, dis- 
dain (skóm } dysdejn). 

POHROMA, damage, 
calamity (demedž, 
(khelemity). 

POHROMADE, 
together (tugedhr). 

POHRÚŽIŤ, plunge, 
submerge, sink, duck 
(plandz, sabmordz, 
sink, dak). 

POHUBIŤ, annihilate, 
destroy ( enajhylejt, 
dvstroj) . 

POHYB, motion 
(mósn). 

POHYBOVAŤ, move, 
stir (rniiv, star). 

POCHÁDZAŤ, come 
from, descend (kham 
f ram, dysend). 

PÓCHLEBOVAŤ, 
flatter (fletr). 

POCHLUB1Ť S A, Pochybovat 

boast (bó st). 

POCHODIŤ, travel 
(trevl). 

POCHOP, understand- 
ing, comprehension 
(andrstendyngy kham- 
prihensn ) . 

POCHOPIŤ, 

understand, compre- 
hend (andrstend, 
kharnprihend), 

POCHOVAŤ, bury 
(beri). 

POCHUTNAŤ SI, en- 
joy, indulge (endžój, 
indaldz) . 

POCHVALA, praise, 
(prejz). 

POCHVÁLIŤ, praise, 
commend (prejz, kho- 
mend). 

POCHVALNÝ, lauda- 
tory, praiseworthy 
( ládetori, prejzvor- 
dhy). 

POCHYBNOSŤ, doubt 
(dant). 

POCHYBIŤ, mistake, 
err (mistejk, or). 

POCHYBNÝ, doubtful 
(dantfuľ). 

POCHYBOVAŤ, doubt 
(dani). Pojednať 136 Pokračovanie POJEDNAŤ, hire 
( hap ) . 

POJEDNÁVAŤ, dis- 
cuss, talk over, treat 
of (dyskhas, ták óvr, 
trit av). 

POJEM, idea, concep- 
tion (ajdyä, khon- 
sepsn). 

POISTIŤ, insure 
(inšúr). 

POISTKA, policy 
(palisi). 

POJMÚT, POJAŤ, 
take, embrace, seize 
(tejk, embrejs, sĺz). 

POKÁNIE, penance, 
penitence (penens, pe- 
nytens) . 

POKÁNIE ČINIŤ, do 
penance, atone for, 
expiate (dú penenz, 
e t ón for, ekspiejt). 

POKÁRAŤ, POKAR- 
HAŤ, chide, punish 
(cajd, panys). 

POKIAĽ, how far, as 
far as (hatí fár, es 
fár es). 

POKLAD, treasure 
(trezur). 

POKLADAŤ, set, take 
(set, tejk). POKLADNICA, treas- 
ury, safe (trezuri, 
sejf). 

POKLESOK, error, 
fault (or or, fait). 

POKLESNÚŤ, stum- 
ble, trip, err (siambl, 
trip, or). 

POKLONA, bow, com- 
pliment (ban, khatn- 
pliment). 

POKLONIŤ SA, bow 
(bain. 

POKĽJJDIŤ, put in or- 
der (put in órdr). 

POKOJ, peace, repose 
(pis, ripóz). 

POKOJNÝ, peaceful 
(pisful). 

POKOLENIE, genera- 
tion, race (dženerejsn, 
re j s) . 

POKORA, humility, 
meekness (hjumility, 
míknes). 

POKORIŤ, humble, hu- 
miliate (hanibl, hju- 
milieji). 

POKORNÝ, humble 
(hambl). 

POKRAČOVANIE, 
continuation (khan- 
tynjúejsn). Pokračovať 137 Polievka POKRAČOVAŤ, conti- 
nue, proceed, go on 

(khontynjú, prosíd, 

gó an). 
POKRIK, shout, alarm 

(šaut t elárm). 
POKRM, food (f úd). 
POKROČIŤ, progress, 

advance (pragres, ed- 

vens). 
POKROK, progress 

(pragres). 
POKROPIŤ, sprinkle 

(sprinkl). 
POKROV, cover 

(khavr). 
POKRSTIŤ, christen, 

baptize (krisn, bap- 

t aj b). 
POKRVNÝ, kinsman, 

relative (khynzmen, 

relet y v). 
POKRYŤ, cover 

(khavr). 
POKRYTEC, hypocrite 

(hypokrit). 
POKRÝVKA, cover, 

blanket, duster, quilt 

(khavr, blenket, dastr, 

kvilť). 
POKUS, attempt 

(etempt). 
POKÚSIŤ 5A attempt, try (etempt, tráj). 
POKÚŠAŤ, tempt, 

tease (tempt, týz). 
POKUŠENIE, tempta- 
tion (temptejsn). 
POKUŠITEĽ,' tempter 

(temptr). 
POKUTA, fine, penalty 

(fajn, penlty). 
POKUTOVAŤ, fine, v 

punish (fajn, panys). 
POL, POLOVICA, 

half (häf). 
POĽAHCIŤ, lighten, 

help (lajtn, help). 
POĽAK AT, frighten, 

scare (frajtn, skér). 
POLÁMAŤ, break 

(brejk). 
POLÁRNY, polar 

(pólr). 
POLE, field (fild). 
POLENO, stick of ^ 

wood (styk av vúd). 
POLEPŠIŤ, better 

(betr). 
POLESNÝ, forester 

(far e str). 
POLIAŤ, water, pour 

upon, drench (vatr, 

pór apán, drenc). 
POLIEVKA, soup, 

broth (sú p, br at h). Polica 138 Pomník POLICA, shelf {self). 
POLICAJT, policeman 

(polísmen). 
POLÍCIA, police 

{polís). 
POLITICKÝ, political 

(Jolitykl). 
POLITIKA, politics, 

policy {palityks, pa- 

lisi). 
POLITIZOVAŤ, talk 

politics {tak palityks). 
POLNOC, midnight 

{midnajt) . 
POĽNÝ, field {fíld). 
POLOHA, location, 

site {lokejšn, sa j t). 
POLOSTROV, penin- 
sula (penvnsitlä). 
POLOVICA, half 

(häf). 
POLOŽIŤ, lay, put 

{lej, put). 
POĽSKÝ, Polish 

{poliš). 
POLŠTÁR, bolster, 

cushion {b 61 str, 

khušn). 
POLUDNIE, noon, 

midday {nún, middej). 
POMACKAŤ, crush, 

press {kras, preš). POMÁHAŤ, help, 
assist {help, esist). 

POMALY, slowly ' 
{si óli). 

POMARANČ, orange 
{arendč). 

POMÄTENEC,, crazy 
man, mad man {krejzi 
men, tned men). 

POMAZAŤ, besmear, 
soil, oil, anoint (fei- 
smir, sójl, ójl, enójnt) 

POMEDZI, between 
{bitvín). 

POMER, proportion, 
relation {propóršn, ri- 
le j šn). 

POMERNE, compara- 
tively {khompere- 
tývli). 

PÓMIASÍ, confuse, 
confound {khonfjúz, 
khonfaund). 

POMINÚŤ, pass away, 
vanish {pas evej, ve- 
nyš). 

POMLUVA, slander 
{slendr). 

POMLÚVAŤ, slander, 
backbite {slendr, bek- 
bajt). 

POMNÍK, monument 
{man j anient) . Pomoc 139 Popriaf POMOC, help, aid, as- 
sistance, relief (help, 
ejd, esistns, rilif). 

POMÔCŤ, help, aid, as- 
sist (help, ejd, esist). 

POMOCNÍK, helper, 
assistant (helpr, 
esistnt). 

POMOCNÝ, helpful 
(helpful). 

POMSTA, vengeance, 
revenge (vends ens, 
rivendz). 

POMSTIŤ, revenge 
(rivendž). 

POMYSLEŤ, think 
(thy n k). 

POŇATIE, conception 
(khonsepsn). 

PONDELOK, Monday 
(mandej). 

PONEVÁČ, because 
(bikház). 

PONÍŽENIE, humility 
(hjnmility). 

PONÍŽIŤ, humble, hu- 
miliate (hambl, h ju- 
miliejt). 

PONORIŤ, plunge, dip, 
submerge, sink, dive 
(plandz, dyp, sab- 
môrdz, sink, dajv). 

PONÚKAŤ, offer, prof- fer, bid (afr, prafr, 
bid). 

POP, KŇAZ, priest 
(prist). 

POPADAŤ, catch, 
grasp ( khec, gresp ) . 

POPÁLIŤ, burn 
(born). 

POPOL, ashes (ešez). 

POPOLEC, POPOL- 
NÁ STREDA, Ash- 
Wednesday ( eš-venz- 
dej). 

POPIERAŤ, deny 
(dynaj). 

POPIS, description,-* 
census ( dyskripsn, 
sensas). ~ 

POPISOVAŤ, describe, 
take the census (dys- 
krajb, tejk dhy sen- 
s as). 

POPLACH, alarm, pa- 
nic (elárm, peny k). 

POPLAŠIŤ, alarm, 
startle (elárm, stártl). 

POPLATOK, contribu- 
tion (khantribjušn). 

POPLIESŤ, mix, con- 
fuse (miks, khonfjiíz). 

POPRIAŤ, grant, in- 
dulge in (grent, in- 
daldz in). Poprava 140 Porovnať POPRAVA, execution 
(eksekjúsn). 

POPRAVIŠTE,^ 
scaffold (skefóld). 

POPRAVIŤ, better 
(betr) ; popraviť nie- 
koho, execute (ekze- 
kjút). 

POPREDIE, fore- 
ground (fórgraund) . 

POPŔCHAŤ, sprinkle 
(sprinkl). 

POPRSIE, bust (bast). 

POPRVÉ, the first time 
(dhy f or st tajm). 

POPUD, impulse 
(impals). 

POPUDIŤ, incite, irri- 
tate (insajt, iritejf). 

POPUSTIŤ, allow 
(elau). 

PORADA, conference, 
consultation, advice 
(khanferens, khansal- 
tejsn, edvajs). 

PORADIŤ, counsel, ad- 
vice (khaunsl, ed- 
vajs). 

PORAZIŤ, overthrow, 
upset ( óvrthró, apse t). 

PORÁŽKA, defeat, 
rout (dyfit, rant). 

PORCELÁN, china, porcelain (lajna, pór- 

slepí ) . 
POREKADLO, saying 

(sej in g) . 
PORIADIT, attend to, 

manage (etend tu, 

mene d z). 
PORIADOK, order 

(órdr). 
PORIADNY, orderly, 

well-behaved ( órdrli, 

vel-bihejvd). 
PORIEZ, draw-knile, 

shave (drä-najf y šejv). 
POROBA, subjection 

(sabdzeksn) . 
POROBIŤ, do, get rea- 
dy, make (dú, get re- 

dy, me j k). 
PÔROD, birth, confine- 
ment (bôrth, khon- 

fajnment). 
PORODIŤ, give birth, 

bear (giv bbrth, ber). 
PÔRODNÁ BABA, 

midwife ( midvajf) . 
POROTA, jury 

(džuri). 
POROTCA, juror 

(dzuror). 
POROVNAŤ, agree, 

settle, compare (egrt, 

setl x khompér). Poručiť 141 Poslušný PORUČIŤ, bequeath, 

leave ( bidvídh, lív ) . 
PORUŠIŤ, taint, cor- 
rupt, violate {tejnt, 

khorapt, vajolejt). 
POSADIŤ, set down, 

take a seat {set daun, 

tejk e sít). 
POSÁDKA, garrison 

{gerisn). 
POSADLÝ, possessed 

{pozesd). 
POSAVÁĎ, POSIAĽ, 

till now {tyl nau). 
POSOL, messenger 

{mesendzr) . 
POSOLSTVO, 

message {mesedz). 
POSHOVEŤ, give time 

{giv tajm). 
POSCHODIE, story, 

floor {stóri, flór). 
POSILA, reinforcement 

{ríinf 'órsment) . 
POSIELAŤ, send, ship 

{send, sip). 
POSIELKA, sending 

{sendyng). 
POSILNIŤ, strenghten, 

invigorate ( strengtn, 

invigorejt). 
POSKYTOVAŤ, giv, 

offer {giv, afr). POSLANEC, deputy, 
representative {d e p ju- 
ty, riprezentetyv). 

POSLAŤ, send, ship, 
forward {send, sip, 
forvárd). 

POSLEDNE, last time, 
at last {last tajm, et 
last). 

POSLEDOK, remnant, 
rest {remnent, rest). 

POSLEDNÝ, last, final 
{last, fajnl); posledná 
vôľa, testament, last 
will {testement, last 
vil). 

POSLUHA, service 
{sôrvis). 

POSLUHOVAŤ, serve, 
attend, wait upon 
{sôrv, e t end, vejt 
apán). 

POSLUCHÁČ, hearer 
{hýrer). 

POSLÚCHAŤ, listen, 
obey, follow {lisn, 
obej, faló). 

POSLUŠNOSŤ, obedi- 
ence {obídyens). 

POSLUŠNÝ, obedient 
{obídyent). Posmech 142 Posvätný POSMECH, mockery, 
ridicule, irony, scoff- 
ing (makri, ridykjul, 
ajrany, skating). 

POSMEŠNÝ, mocking, 
ironical (makyng, aj- 
rany kl). 

POSMIEVAŤ SA, 
mock, scoff, jeer 
{mak, skaf, dzir). 

PÔSOBIŤ, cause 
(kház). 

POSPAŤ SI, take a 
nap (tejk e ne p). 

POSPECH, haste, hur- 
ry, (he j st, hari). 

POSPIECHAT, hurry, 
make haste (hari, 
me j k hcjst). 

POSPOLITÝ, common, 
social (khamon, sósl). 

POSPOLU, together, 
jointly (tugedhr, 
džójntli). 

PÔST, fast (fest). 

POSTACITELNÝ, 
sufficient (satisnt) . 

POSTAČIŤ, suffice 
(safajs). 

POSTARAŤ SA, take 
care, see to it (tej k 
khcr, si hi it). 

POSTAVA, figure, sta- ture (tigjur, ste cur). 
POSTAVENIE, posi- 
tion, attitude (pozisn. 

ctytúd). 
POSTAVIŤ, put, place, 

post, build (put, plejs, 

post, bild). 
POSTAVIŤ SA PRO- 
TI, oppose (opóz). 
POSTEĽ, bed (bed). 
POSTIHNÚŤ, catch 

(kheč). 
POSTIŤ SA, fast 

(fest). 
POSTRACH, panic, 

scare (penyk, skérj. 
POSTRAŠIŤ, scare, 

frighten (skér, frajtn). 
POSTUP, advance, 

progress (edvens, 

pragres) . 
POSTUPNÝ, gradual 

(gredjueľ). 
POSUDZOVAŤ, judge, 

criticise (dzadz, kri- 

t y sa j z). 
POSUDZOVATEIL, 

critic, judge (krityk, 

dzadz). 
POSUNOK, wry face, 

hint (raj fejs, hynt). 
POSVÄTNÝ, sacred 

(s c j kre d). Posvätenie 143 Potlačiť POSVÄTENIE con- 
secration, ordination 
( khansekrejsn, órdy- 
nejŠK). 

POSVÄTIŤ, consecrate, 
sanctify, ordain 
( khansekrejt, senkty- 
fáj, ordejn). 

POŠINÚŤ, move, shove 
(múv, šav). 

POŠKVRNENIE, mac- 
ulation (mekjulejsn) . 

POŠKVRNIŤ, 

maculate (mekjidejt) . 

POŠMUŔNÝ, cloudy, 
gloomy (klaudy, ghi- 
mi). 

POŠTA, post, mail, 
post-office (post, mejl, 
póst-afis). 

POŠŤASTIŤ SA, suc- 
ceed (saksíd). 

POŠTOVNÝ, postal 
{póstl). 

POŠTVAŤ, set on (set 
an). 

POT, sweat, perspira- 
tion (svet, per spi- 
re j sn). 

POTÁCAŤ SA, 
stagger (stegr). 

POŤAH, team (tým). POŤAHOM, relatively 
(reletývli) . 

POŤAHOVAŤ SA, 
refer to (rifôr tu). 

POTAJOMKY, 
secretly (síkretli) . 

POTÁPAŤ SA, dive, 
sink (dajv, sink). 

POŤAŽNÝ, relative 
(reletyv). 

POTECHA, solace, con- 
solation (sales, khan- 
sole j sn). 

POTEŠENIE, delight, 
pleasure (dylajt, pie- 

Žllľ). 

POTEŠIŤ, console 
(khonsól). 

POTIAHNUŤ, pull 
(pid). 

POTICHU, still, quiet- 
ly (sty I, kvajetli). 

POTIERAŤ, POTREŤ 
smear, rub (smír, 
rab ) . 

POTIŤ SA (znojiť), 
sweat, perspire (svet, 
per spa j r). 

POTKAN, rat (ret). 

POTKAŤ, meet (mít). 

POTLAČIŤ, supress, 
subdue, oppress (sa- 
pres, sabdjú, apres). Potlesk 144 Potvrdzenie POTLESK, applause 
(epláz). 

POTLCT, hurt, beat 
(hórt, bit). 

POTĹKAŤ SA, loaf, 
roam (lóf, r 6m). 

POTOK, creek, brook 
(krík, brúk). 

POTOM, then (dhen). 

POTOMOK, offspring, 
descendent ( af spring, 
dysendent). 

POTOPA, flood, deluge 
(Had, d el j iíd ž). 

POTOPIŤ, sink, sub- 
merge, dive (sink, 
sabmbrdž, dajv). 

POTRAVA, food, nour- 
ishment (f úd, naris- 
ment). 

POTRAVINY, provi- 
sions (provižns). 

POTREBA, need, want, 
necessity (nýd, vánt, 
nesesity). 

POTRESTAŤ, punish 
(p any s). 

POTREBNÝ, necessa- 
ry (neseseri). 

POTREBOVAŤ, need, 
use, want (nýd, júz, 
vánt) . POTRHLÝ, crazy, 
cranky (krejzi, kren- 
ky). 

POTRVAŤ, last (läst). 

POTULOVANIE, 
ramble (rembl). 

POTULOVAŤ SA, 
ramble, tramp (rembl, 
tremp). 

POTUPA, 

scorn, shame, disgrace 
( sk ór n, sej m, dys- 
grejs). 

POTUPIŤ, dishonor, 
disgrace, outrage 
(dysanr, dysgrejs, 
antrejdž). 

POTUTELNÝ, 
mischievous (missiv- 
es). 

POTVORA, monster, 
beast (manstr, bíst). 

POTVORNÝ, 

monstrous (manstr es) . 

POTVRDIŤ, confirm, 
corroborate, acknow- 
ledge (khonf'ôrm, 
khoraborejt, ekna- 
lidz). 

POTVRDZENIE, con- 
firmation, acknow- 
ledgment (khonfer- 
mejsn, eknaledžment). Potýčka 

POTÝČKA, skirmish 

{skôr mis). 
POTÝKAŤ SA, fight, 

struggle (fájt, stragl). 
POUČIŤ, instruct 

(instrakt). 
POUKÁZAŤ, refer, 

show (rifor, so). 
POUKÁŽKA, order, 

check (órdr, č e k). 
POUŽIŤ, use (/tis). 
PÔVAB, charm 

(cárm). 
PÔVABNÝ, charming 

(canning). 
POVAHA, character, 

nature (kherektr, nej- 

cur) . 
POVALIŤ, upset, 

throw down (apse t , 

thró daun). 
POVAĽOVAŤ SA, 

lounge, loaf about 

(laundž, lóf ebaut). 
POVÁŽIŤ, consider 

(khonsidr). 
POVÁŽLIVÝ, thought- 
ful, grave, serious, cri- 
tical (thátful, grejv, 

siries, kritykl). 
POVAŽOVAŤ, take 

for, consider (tejk 

for, khonsidr). 145 Povinnosť POVĎAČNÝ, thankful, 
grateful (thenkful, 
grejtful) . 

POVEDAŤ, say, tell 
(sej, tel). 

POVEDOMOSŤ, PO- 
VEDOMIE, know- 
ledge (nalidz). 

POVEDOMÝ, 

conscious ( khanses) . 

POVEL, command 
(khomänd) . 

POVERA, superstition 
(súprstysn) . 

POVERČIVÝ, supersti- 
tious (súperstyses). 

POVERIŤ, accredit, 
legalize (ekredyt, lí- 
gelajz). 

POVESŤ, fame, story 
(fejm, stóri). 

POVESTNÝ, famous 
(f e j m e s). 

POVETRIE, air (ér). 

POVETRNOSŤ, 
weather (vedhr). 

POVIEDKA, story 
(stóri). 

POVIJÄK, swadling- 
band (svádlin^-bend) . 

POVINNOSŤ/ duty, 
obligation (d juty, ob- 
lige j sn). Povinný 146 POVINNÝ, obliged, 
bound ( oblajdzd, 
bannd). 

PÔVOD, origin 
(oridzin). 

POVODEŇ, flood, de- 
luge (Had, deljúdz). 

PÔVODNÝ, original 
(oridzinl). 

POVOLANIE, call, 
calling, profession 
(khál, kháling, pro- 
fesii) . 

POVOLENIE, permit, 
allowance (pórmit, 
elauens). 

POVOLIŤ, allow, per- 
mit, give in, yield 
{elan, pbrmit, giv in, 
j ild). 

POVOLNOSŤ, 
yielding (jildyng). 

POVOLNÝ, willing, 
complient (viling, 
(khomplajent). 

POVOZ, vehicle, rig, 
team, conveyance 
(vihykl, rig, tým, 
khonvejejns). 

POVRAZ, rope, line 
(róp, lajn). 

POVRCH, surface 
(sorfes). Pozdrav POVRCHNÝ, superfi- 
cial (siíprfišl). 

POVRŠIE, hight, ridge 
(haj t, ridš). 

POVSTALEC, insur- 
gent, rebel (ins or - 
dzent, rebl). 

POVSTANIE, rising, 
rebellion, insurrection 
(raj zing, rebel j en, in- 
snreksn). 

POVSTAŤ, rise, get up, 
rebel (rajz, get tip, 
rib el). 

POVŠIMNÚŤ SI, no- 
tice, observe (natys, 
obzorv). 

POVYK, noise (nójz). 

POVÝŠIŤ, 

raise, elevate, promote 
(rejz, elevejt, pro- 
mót). 

POVZBUDIŤ, encour- 
age (enkharidž). 

POVZDYCHNUTIE 
sigh (saj). 

POVZNIESŤ, elevate, 
promote (elevejt, pro- 
mót). 

POZDE, late (lejt). 

POZDRAV, regards, 
greeting (rigárdz, 
grit y n g). Pozdraviť H7 Pracovať POZDRAVIŤ, greet, 
salute {grít, selút). 

POZDVIHNÚŤ, raise, 
lift, elevate {re j s, lift, 
deve j c). 

POZEMOK, lot, land 
{lát, lend), 

POZLÁTENÝ, gilt 
{gilt). 

POZNAČIŤ, mark 
{mark). 

POZNAMENAŤ, 
remark (rimárk). 

POZNÁMKA, remark, 
marking {rimárk, 
marky n g). 

POZNANIE, recogni- 
tion ( rikh ognysn ) . 

POZNAŤ, recognize 
(rekognajz). 

POZOR, attention, be- 
ware ( etensn, bivér) . 

POZORNÝ, attentive 
(etentyv). 

POZOROVAŤ, 

observe, notice {ob- 
zoru, nóty s). 

POZREŤ, look, glance 
{luk, gľáns). 

POZOSTALOSŤ, 
estate, inheritance 
(estejt, inherit ens) . 

POZOSTALÝ, remain- ing, survivor (rimejn- 
yng, sórvajvr). 

POZOSTAŤ, remain 
{rim e j n). 

POZVAŤ, invite 
(invajť). 

POŽEHNANIE, bless- 
ing, benediction (bles- 
ing, benedyksn). 

POŽEHNANIE (neš- 
pory ) , vespers ( ves- 
prz). 

POŽEHNAŤ, bless 
(bles). 

POŽIADAŤ, ask, re- 
quest {äsk, rikvest). 

POŽIADAVOK, claim, 
demand {klejm, dy- 
mänd). 

POŽIAR, fire, blaze, 
conflagration ( f a jer, 
blejz, khanflegrejsn). 

POŽIČAŤ, lend, loan 
{lend, Ión). 

PÔŽIČKA, loan (Ión). 

POŽITOK, fruit, en- 
joyment (frút, en- 
dzójment) . 

POŽIŤ, eat (it). 

PRÁCA, work, labor 
(vor k, lejbr). 

PRACOVAŤ, work, la- 
bor (vor k, lejbr). Pracovitý 148 Právnik PRACOVITÝ, indus- 
trious (indastries) . 

PRACKA, fight, row 
(fájt, ran). 

PRÁČKA, washer-wo- 
man ( vóšr-vumen ) . 

PRADEDO, 

great-grandfather 
(grejt-grendfadhr) . 

PRÁDELNA, laundry 
(lándri). 

PRÁDLO, wash, wash- 
ing (voš, vóšing. aj 
váš a vašing). 

PRAH, threshold 
(t hr eš óld). 

PRACH, dust, powder 
(dast, paudr). 

PRÁCHNIVET, 
moulder (móldr). 

PRÁCHNIVÝ, mouldy 
(móldy). 

PRAKA, sling (sling). 

PRAKTICKÝ, practi- 
cal (prektykl). 

PRAKTIKA, practice 
(prektys). 

PRALES, primeval for- 
est (prajmívl far est). 

PRAMEŇ*, spring, 
source, stream 
(spring, sórs, strím). PRANIE, wish, desire 
(viš, dysajr). 

PRANIER, pillory 
(pilori). 

PRÁPOR (zástava), 
flag, banner (fleg, 
benr) . 

PRASA, hog, pig, 
(hag, pig). 

PRASKAŤ, crack 
(krek). 

PRÁŠOK, powder 
(pandr). 

PRÁŠIŤ, dust (dast). 

PRAŠIVEC, mangy 
fellow, scab (mendži 
feló, skéb). 

PRAŠTIŤ, strike, fling 
(štrajk, fling). 

PRAVDA, truth 
(truth). 

PRAVDIVÝ, PRAV- 
DOMLUVNÝ, truth- 
ful (truthful). 

PRÁVE, just (džast). 

PRAVIDELNÝ, regu- 
lar (regjulr). 

PRAVIDLO, rule, reg- 
ulation (rúl, regju- 

l€1 SYi\ 

PRAVIŤ, say (sej). 
PRÁVNIK, lawyer 
{16 jer). Pravnuk 149 Predbehnút PRAVNUK, great- 
grandchild {grejt- 
grendcajld) . 

PRÁVO, right, justice, 
law {r aj t, dzastys, 
lá). 

PRÁVOMOCNOST, 
jurisdiction {džúris- 
dyksn). 

PRAVOPIS, orthogra- 
phy {orthagreň). 

PRAVOSLÁVNY, 
orthodox ( órthodoks) . 

PRAVÝ, right, just, 
true {raj t, dzast, trú). 

PRÁZDNINY, vacation 
{vek e j hi). 

PRÁZDNIŤ, empty, 
vacate {empty } ve- 
ke jt). 

PRÁZDNOTA, vacan- 
cy, vacuum {vejkensi, 
vejkjuam). 

PRÁZDNY, empty, va- 
cant, blank {empty, 
vejkent, blenk). 

PRAŽIŤ, roast, brown 
{róst, br aim). 

PRE, for, for the sake 
of {for, for dhy sejk 
av). 

PREBEHNÚŤ, 
run over {ran óvr). PREBERAŤ, 

pick over (pik cvr). 
PREBIŤ, punch, beat 

{pane, bit). 
PREBODNÚŤ, pierce 

{pirs). 
PREBORIŤ, break 

through {brejk thy u). 
PREBRAŤ, pick, sift 

{pik, sift). 
PREBUDIŤ, awaken 

{evejkn). 
PREBYTOK, rest, bal- 
ance {rest, belens). 
PREBÝVAŤ, live 

{liv). 
PRECENIŤ, overesti- 
mate {óvrestymejt). 
PREČ, away, cut {evej, 

aut). 
PREČO, why, what for 

{hváj, hvat for). 
PRED, before, ago, 

since {bifór } egó, 

sins). 
PREDAJ, sale (sejl). 
PREDAŤ, sell {sel). 
PREDAVAČ, seller, 

salesman {selr, sejlz- 

men). 
PREDBEHNÚŤ, head 

off, outrun {héd av, 

autran). Predbežný 150 Predpovedať PREDBEŽNÝ, prelimi- 
nary ( prilimineri) . 

PREDČASNÝ, prema- 
ture (prime cur). 

PREDČIŤ, beat sur- 
pass, excel (bit, s'ór- 
päs, eksel). 

PREDÍSŤ, get ahead, 
precede (get ehéd, 
firisíd). 

PREDĹŽIŤ, prolong 
(prolong). 

PREDOK, front, ances- 
tor (f rant, ens e str). 

PREDOŠLÝ, last, for- 
mer, previous, (last, 
fórmr, privies). 

PREDLOHA, proposi- 
tion, bill (prapozišn, 
bil). 

PREDLOŽIŤ, put be- 
fore (put bifór). 

PREDMESTIE, 

suburb, outskirt (sab- 
orb, autskort). 

PREDMET, subject, 
object (sabdžekt, ab- 
dzekt). 

PREDMLUVA, 
preface (prefes). 

PREDNÁŠAŤ, lecture 
(lekcur). PREDNIESŤ, bring 
before, submit, deliver 
(bring bifór, sabmit, 
delivr). 

PREDNOSŤ, prefer- 
ence (prefer ens). 

PREDNÝ, first, prior 
(forst, prajor). 

PREDPIS, copy, pre- 
scription (khapi, pre- 
skripšn). 

PREDPÍSAŤ, 

prescribe, direct (pre- 
skrajb, dajrekt i dy- 
rekt). 

PREDPLATIŤ, sub- 
scribe, prepay (sab- 
skrajb, pripej). 

PREDPLATOK, 
PREDPLATNÉ, 
subscription (sab- 
skripsn). 

PREDPOJATOSŤ, 
prejudice (predzudys). 

PREDPOKLADAŤ, 
suppose (sapóz). 

PREDPOLUDNIE, 
morning, before noon 
(mórnyng, bifór nun). 

PREDPOVEDAŤ, 
foretell, predict (f or- 
iel, predykt). Predsa 

PREDSA, yet, still, 
nevertheless {jet, styl } 
nevrdhyles). 

PREDSAVZATIE, 
design, undertake 
( dyza jn, undrtejk) . 

PREDSEDA, chairman, 
president ( c ér men, 
prezidnt). 

PREDSEDAŤ, preside 
(prizajd). 

PREDSIEŇ, hall {hál i 
hol). 

PREDSLOVO, 
prologue (prolog). 

PREDSTAVENIE, 
introduction, perform- 
ance (introdaksn, per- 
fórmens). 

PREDSTAVENSTVO, 
authorities (áthari- 
tyz). 

PREDSTAVENÝ, 
chief, superior (cif, 
saptrior) . 

PREDSTAVIŤ, intro- 
duce, set before (in- 
trodús, set bifór). 

PREDSTAVIŤ SI, 
imagine, think of 
(imedzin, thvnk av). 

PREDSTAVOVAŤ, 
perform (pór form). 151 Prehlásiť PREDSTIHNÚŤ, beat, 
outdo (bit, autdu). 

PREDSTÚPIŤ, step 
before, appear before 
(step bifór, epír bi- 
fór). 

PREDSUDOK, preju- 
dice (predžiidys). 

PREDTUCHA, fore- 
boding ( f órb ódy n g ) . 

PREDVÍDAŤ, foresee 
(fór si). 

PREDVOJ, vanguard 
(v en gárd). 

PREDVOLANIE, 
summons, subpoena 
m on, sapína). 

PREDVOLAŤ, siun- 
monz, sapínä). 

PREHÁŇAŤ, exagger- 

* ate (egzedžerejt). 

PREHĽAD, view, sur- 
vey (v j ú, sórvej). 

PREHĽADAŤ, search, 
look through (sore, 
luk thru). 

PREHLÁSENIE, 
declaration, proclama- 
tion (deklerejšn, pra- 
klemejsn). 

PREHLÁSIŤ, declare 
(deklčr). Prehliadať IS* Premeškať PREHLIADAŤ, 

review, overlook (n- 

vjú, óvrhik). 
PREHNANÝ, smart, 

exaggerated (smart, 

egzedžerejted). 
PREHNAŤ, 

drive through (drajv 

thru). 
PREHRA, loss (las). 
PREHRADIŤ, fence 

(fens) . 
PREHRAŤ, lose (lúz). 
PREHREŠIŤ SA, sin 

(sin). 
PRECHÁDZAŤ SA, 

walk, take a walk 

(vók, tej k e v ó k). 
PRECHÁDZKA, walk 

(vók i vak). 
PRECHMAT, infringe- 
ment (infrindžment) f. 
PRECHODIT, pass, 

transit (päs, trensit). 
PRECHOVÁVAŤ, 

harbor (hárbr). 
PREJAV, manifestation 

(meny f ešte jšn). 
PREJAVIŤ, show, ma- 
nifest (šó, meny f est). 
PREKÁŽAŤ, hinder, 

obstruct (hyndr, ob- 

strakt). PREKÁŽKA, 

hindrance, obstruction 
( h \mdrens, obstrakšn ) . 

PREKLAD, translation 
(trcnslejšn). 

PREKLADAŤ, trans- 
late (trenslejt). 

PREKLAŤ, stab, pieice 
(steb, pírs). 

PREKLIATY, cursed, 
damned (khôrsd, 
demd). 

PREKLNAŤ, curse, 
damn (khôrs, dem). 

PREKONAŤ, outdo 
(antdú). 

PREKVAPENIE, 
PREKVAPIŤ, sur- 
prise (sôrpraiz). 

PRELIAŤ, PRELIE- 
VAŤ, shed (šed). 

PRELOŽIŤ, translate 
(trenslejt). 

PREMÁHAŤ, 
overcome ( óvrkham ) . 

PREMÁRNIŤ, 

squander (skvándr). 

PREMENA, change, 
shift (cejndž, šift). 

PREMENIŤ, change 
(cejndž). 

PREMEŠKAŤ, miss, 
neglect (mis, neglekt) Prémia 153 PRÉMIA, premium 
(prímiam). 

PREMINÚŤ, overlook 
(óvrluk). 

PREMÔCŤ, beat, over- 
come (bit, óvrkham). 

PREMOKNÚŤ, get 
wet, be drenched (get 
vet, bi drencd). 

PREMOŽENÝ, van- 
quished (venkvisd). 

PREMRZLÝ, frozen 
(frózn). 

PREMRZNÚŤ, freeze 
through (friz thru), 

PREMYSLEŤ, think 
over (thynk óvr). 

PREŇ, PRE NEHO, 
for him (for hym). 

PRENÁHLENÝ, rash, 
hasty (res, he j sty). 

PREŇÁHLIŤ SA, act 
rashly (ekt resit). 

PRENÁJOM, lease, 
rent (Us, rent). 

PRENAJAŤ, rent, 
lease (rent, lis). 

PRENASLEDOVA- 
NIE, pursuit, perse- 
cution (persjút, per- 
sikjúsn). 

PRENASLEDOVAŤ, 
pursue, persecute Prepliesf 

(persjú, porsikjút). 

PRENÁŠKA, transfer 
(tr ens f or). 

PRENIESŤ, 

carry through, trans- 
fer (kheri thru, trens- 
for). 

PRENIKAŤ, 

PRENIKNÚŤ, pene- 
trate (penetrejt). 

PRENOCOVAŤ, 
lodge (I adz). 

PREPADNÚŤ, fall 
through (fól thru); 
prepadnúť pri zkúške, 
fail to pass (fejl tu 
päs) ; prepadnúť, at- 
tack (etek). 

PREPICHNÚŤ, pierce 
(pirs). 

PREPÍSAŤ, transcribe 
(trenskrajb) . 

PREPIŤ, 

spend in drinks (spend 
in drinks). 

PREPJATÝ, cranky 
(krenky). 

PREPLÁVAŤ, 
swim across (szrirn 
e kras). 

PREPLIESŤ, 
intertwist (intôrŕvist) . Preplnif 154 Prctiahmít PREPLNIŤ, overfill, 
overload {óvrňl, óvr- 
lód). 

PREPUKNÚŤ, break 
out {brejk aut), 

PREPUSTIŤ, let, out, 
let go, discharge, re- 
lease, set free, cede {let 
aut, let gó, dyscárdž, 
rills, set fri } síd). 

PRERAZIŤ, 

beat through, break 
through, pierce {bit 
thru, brejk thru, pirs). 

PRERIEDIT, thin 
{thyn). 

PRERIEKNUT SA, 
blurt out {blbrt aut). 

PRERUŠIŤ, interrupt, 
disturb {intrrapt, ays- 
t orb). 

PRESADIŤ, transplant 
{trensplent). 

PRESAHOVAŤ, PRE- 
SIAHNUŤ, over- 
reach, surpass {óvríč, 
s or p äs). 

PRESÍDLIŤ, remove 
{rimúv). 

PRESILA, 

superior force {sapí- 
rior fórs). PRESKOČIŤ, overleap, 
clear, skip {óvrlíp, 
klxr, skyp). 

PRESLÁVIŤ, make fa- 
mous, glorify j {mejk 
fejmes, glorifáj). 

PRESŤAHOVAŤ SA, 
remove {rimúv). 

PRESTAŤ, stop, cease, 
pause {stap, sĺz, páz). 

PRESTÁVKA, pause, 
stop {páz, stap). 

PRESTERADLO, 
sheet, cover {sit, 
khavr). 

PRESTIERAŤ, spread 
{spred). 

PRESTÚPIŤ, 

cross, trespass, violate, 
offend, go over {kras, 
tresp'ds, vajolejt, of- 
end, g ó óvr). 

PRESVEDČENIE, 
conviction {khon- 

viksn). 

PRESVEDČIŤ, 

convince ( khonvins) . 

PREŠLÝ, passed, due 
{päsd, d j tí). 

PRETIAHNUŤ, delay, 
put off {dylej, put 
of) ; pull through {pull 
thru). Pretkať 155 Prezretelnost PRETKAŤ, interweave, 
get through (intrviv, 
get thru). 

PRETO, therefore 
(d h ér f or). 

PRETOŽE, because 
(bikház). 

PRETRIASAŤ, discuss 
(dyskhas). 

PRETRHNÚŤ, tear, 
break through (tér, 
brejk thrú). 

PRETVÁRAŤ SA, 
simulate (simjulejt). 

PRETVÁRKA, hypo- 
crisy (hypakrisi). 

PRETVORIŤ, trans- 
form ( tr ens fórm ) . 

PREUKÁZAŤ, render, 
do (rendr, dú) ; pre- 
ukázať sa, show, pro- 
duce (so, prodús). 

PREVAHA, preponder- 
ance (príponderens) . 

PREVALIŤ, break, up- 
set (brejk, apset). 

PREVÁDZAŤ, guide, 
accompany (gajd, ek- 
hampeny) ; pursue, 
carry on (p'ôrsjú, khe- 
ri an). 

PREVETRIŤ, air, ven- 
tilate ( ér, ventylejt ) . PREVIESŤ, carry out, 
lead over (kheri aut, 
ltd 6vr). 

PREVIEZŤ, carry 
through (kheri thru). 

PREVINIŤ, offend, 
trespass (of end, tres- 
pes). 

PREVLÁDAŤ, predo- 
minate (pridaminejt) ; 
overcome, beat, con- 
quer ( óvrkham, bit, 
khankr). 

PREVRAT, overthrow 
(óvrthró). 

PREVRÁTIŤ, upset, 
reverse, backslide (ap- 
set, rivbrs, bekslajd). 

PREVRHNÚŤ, upset, 
capsize (apset, khep- 
sajz). 

PREVÝŠIŤ, 

excess, surpass (eksid, 
snrp'ds). 

PREVZIAŤ, take pos- 
exceed, surpas (eksid, 
(tejk pozesn av, risiv). 

PREZRADIŤ, betray, 
give away (bitrej, giv 
evej). 

PREZREťELNOSŤ, # 
providence (pravi- 
dens) . Prezretelný 156 Pridržať sa PREZRETELNÝ, pro- 
vident (pravident) . 
PREZVEDEŤ, find out 

(fajnd aut), 
PREŽIŤ, outlive (aut- 

liv) . 
PREŽÚVAŤ, ruminate 

(rúminejt). 
PRCHAŤ, PRCHNÚT, 

flee (flí). 
PRIAMO, directly 

(dyrektli). 
PRIAMY, direct 

(dyrekt). 
PRIATEĽ, friend 

(f r end). 
PRIATEĽSKÝ, 

friendly (frendli) . 
PRIATEĽSTVO 

friendship (frendsip). 
PRIAZEŇ, favor 

(fejvr). 
PRIAZNIVÝ, favorable 

(fejvrebl). 
PRIBIŤ, nail (nejb). 
PRIBLÍŽIŤ SA, 

approach (epróc). 
PRÍBUZENSTVO, 

relationship ( riíejšn- 

šip). 
PRÍBUZNÝ, relative, 

related {reletyv, rile j - 

ted). PRIBYT, grow, in- 
crease, come (gro, 
inkrís, kham) ; pribyť 
(dôjsť), arrive 
(erajv). 

PRÍBYTOK, dwelling, 
house (dveling, haus). 

PRÍČETNÝ, responsi- 
ble (rispansibl) . 

PRÍČINA, cause, rea- 
son (kház, rízn). 

PRIČINENIE, 

exertion ( egzorsn ) . 

PRIČINIŤ, exert, en- 
deavor (egzort, en- 
devr). 

PRÍČINLIVÝ, 
active (ektyv). 

PRIČÍTAŤ, ascribe, 
charge (eskrajb, 
cards). 

PRIDAŤ, add (ed). 

PRÍDAVOK, addition 
(edysn). 

PRÍDAVNÉ MENO, 
ad j ective ( e dž ektyv) . 

PRIDELIŤ, 

allot , assign (elat } 
esa j n). 

PRIDRUŽIŤ, join 
(dzójn). 

PRIDRŽAŤ SA, hold 
to (hold tu). Priebeh 157 Prihotovit PRIEBEH, course 
(kkórz). 

PRIEČIŤ SA, resist 
(resist). 

PRIEČNY, cross 
( kras ^ 

PRIEHĽADNÝ, trans- 
parent (trensperent). 

PRIECHOD, passage, 
transit (pesidz, tr en- 
sit). 

PRIEKOP, tunnel 
(t ani). 

PRIEKOPA, ditch 
(dye). 

PRIEMER, diameter 
( dajemitr) . 

PRIEMERNÝ, average 

PRIEMYSEL, industry 

(indastri). 
PRIEMYSELNÍK, 

manufacturer (menu- 

fekčnrer) . 
PRIEPASŤ, abyss 

( ebis} . 
PRIEPLAV, canal 

(khenel). 
PRIESTOR, space 

(spejs). 
PRIESTRANNÝ, 

extensive, wide (eks- 

tensiv, vajd). PRIESTUPNÝ ROK, 
leap year (líp jír). 

PRIESTUPOK, tres- 
pass, offense (trespes, 
a f ens). 

PRIESMYK, pass 
(pas). 

PRIETRŽ, rupture 
(rapcur). 

PRIETRŽ MRAČIEN, 
cloud-burst ( klaud- 
b or s t). 

PRIEVAN draft 
(draft). 

PRIEVOD, escort, con- 
voy, procession (es- 
kort, khonvój, pro- 
se sn) . 

PRIEVOZ, ferry, trans- 
fer (feri, trensfr). 

PRIHLÁSIŤ SA, res- 
pond, apply for (ris- 
pand, e pla j for). 

PRÍHODA, incident, 
adventure (insident, 
edvencur). 

PRIHODIŤ SA, occur, 
happen (okhór, hepn). 

PRÍHODNÝ, fit, suit- 
able (fit, sútebl). 

PRIHOTOVIT, make 
ready (nie j k redy). Prichádzať 158 Princezná PRICHÁDZAŤ, come 
(kham). 

PRÍCHOD, 
coming, arrival 
( khaming, era j vi ) . 

PRICHYSTAŤ, 

prepare, get ready 
(pri p ér, get redy). 

PRÍJEM, receipts, in- 
come (resits, inkham). . 

PRÍJEMNÝ, agreeable, 
pleasant (egriebl, 
pleznt). 

PRIJMANIE, commu- 
nion (khomjúnjen). 

PRIJMAT, receive, ac- 
cept, communicate 
(resiv, eksept, khom- 
júnykejt). 

PRÍKAZ, order, injunc- 
tion ( órdr, indzanksn ) . 

PRIKÁZAŤ, command, 
order (khom'dnd, 
órdr) . 

PRÍKLAD, example, 
instance (egzempl, in- 
stens) . 

PRÍKRY, harsh, steep 
(harš, stýp). 

PRIKRYŤ, cover 
(khavr). 

PRIKRÝVKA, cover, blanket, quilt (khavr, 
blcnket, kvilt). 

PRILEPIŤ, stick, paste 
(styk, pejst). 

PRÍLEŽITOSŤ, oppor- 
tunity (aportjitnyty). 

PRÍLE2ITÝ, conve- 
nient (khonvinjent). 

PRILIEHAŤ, fit (fit). 

PRILIPNÚŤ, stick 
(styk). 

PRÍLIV, flood-tide 
(fiadtajd). 

PRIĽNÚŤ, stick to 
(styk tit). 

PRÍLOHA, supplement 
(saplement). 

PRILOŽIŤ, add, attach, 
enclose (ed } etec, en- 
klóz). 

PRIMÁT, induce 
(indús). 

PRIMERANÝ, fit, suit- 
able (fit, sútebl). 

PRÍMERIE, armistice, 
truce (ärmistys } trus). 

PRÍMLUVA, interces- 
sion (intrsesn). 

PRINÁLEŽAŤ, belong 
to (bilang tu). 

PRINC, prince (prins). 

PRINCEZNÁ, princess 
(prinses). Priniesť 159 Prisluhovať PRINIESŤ, bring, fetch 

(bring, fee). 
PRINÚTIŤ, force, com- 
pel (fórs, khompel). 
PRÍPAD, case, event 

(khejs, went). 
PRIPADNÚŤ, fall to, 

fall upon (fál tu, fál 

apán). 
PRIPAMÄTOVAŤ, 

remind (rimajnd). 
PRIPEVNIŤ, fasten 

(fäsn). 
PRÍPIS, letter, note 

(letr, nót). 
PRÍPITOK, toast 

(tóst). 
PRIPIŤ, toast, drink the 

health of (tost, drink 

dhy helth av). 
PRIPLUŤ, arrive, land 

(erajv, lend). 
PRIPNÚŤ, fasten, pin 

(fäsn, pin). 
PRIPOJIŤ, join, affix, 

annex, enclose (dzójn, 

eňks, eneks, enklóz). 
PRIPOMENÚŤ, 

remind (rimajnd). 
PRIPRIAHNUŤ, 

hitch in (hye m). 
PRÍPRAVA, prepara- 
tion (preperejsn). PRIPRAVIŤ, prepare, 
make ready (pripér, 
me j k redy). 

PRIPUSTIŤ, admit 
(edmit). 

PRIRÁŽKA, advance 
(edvens). 

PRÍRODA, nature 
(nej cur). 

PRIRODZENIE, 

sexuel parts (seksuel 
parts). 

PRÍRODNÝ, PRIRO- 
DZENÝ, natural (ne- 
čur el). 

PRÍRODOPIS, natural 
history (necurel hys- 
tori) . 

PRIROVNANIE, com- 
parison (khomperisn). 

PRIROVNAŤ, 
compare (khompér). 

PRISADIŤ, set to (set 
tu). 

PRÍSAHA, oath (óth). 

PRISAHAŤ, swear 
(sver). 

PRÍSLOVIE, adverb, 
proverb, saying (ed- 
vbrb, pravorb, sejing). 

PRISLUHOVAŤ, 
assist, administer 
(esist } edminystr). Prislúchaf 160 

PRISLÚCHAŤ, 
belong {bilang). 

PRÍSLUŠNÝ, belong- 
ing, due {bilanging, 
d j ú), 

PRÍSNY, severe, strict, 
exact {sivír, strikt, 
egzekt). 

PRISPEŤ, help, contri- 
bute {help, khontri- 
bjút) . 

PRÍSPEVOK, contri- 
bution, assessment 
( khan tribjúsn, eses- 
ment). 

PRISPÔSOBIŤ, con- 
form, fit {khonfórm, 
fit). 

PRISŤAHOVALEC, 
immigrant {imigrent) . 

PRISTAHOVANIE, 

immigration 

{imigrejsn). 
PRISŤAHOVAŤ SA, 

immigrate ( imigrejt ) . 
PRISTIHNÚŤ, catch 

{kheč). 
PRÍSTREŠIE, 

shelter {seltr). 
PRÍSTROJ, apparatus 

{eperetas). 
PRISTROJIŤ SA, 

dress {dres). Prítomný PRISTROJIŤ, prepare 

{pripčr). 
PRÍSTUP, access, ad- 
mission {ekses, ed- 

misn ) . 
PRÍSTUPNÝ, accessi- 
ble {eksesibl). 
PRÍSUDOK, award 

{evárd). 
PRISÚDIŤ, award 

{evárd). 
PRISVEDČIŤ, nod, say 

yes {nad, sej j e s). 
PRISVOJIŤ, 

appropriate, adopt 

{eprópriejt, edapt). 
PRÍŠERA, monster 

{manstr). 
PRÍŠERNÝ, ghostly 

{góstli). 
PRÍŤAŽLIVOSŤ, 

attraction ( etreksn) . 
PRITIAHNUŤ, draw, 

attract {drá, etrekt). 
PRISTISKNÚŤ, press 

{preš). 
PRÍTOK, flow, influx, 

tributary {M, infiaks, 

tribjuteri) . 
PRÍTOMNOSŤ, 

presence {prezns). 
PRÍTOMNÝ, 

present {preznt). Pritrafiť 

PRITRAFIŤ, happen 
(hepn). 

PRÍTULNÝ, fond 
(f and). 

PRÍVAL, rainstorm, 
rush (rejnstórm, ras). 

PRIVÁŽAŤ, haul, im- 
port (hál, import). 

PRÍVETIVÝ, kind, 
gentle (kajnd, 
dzentl). 

PRIVIESŤ, bring, lead 
(bring, lid). 

PRIVIEZŤ, carry, im- 
port, haul (kheri, im- 
port, hál). 

PRIVINÚŤ, embrace, 
clasp (embrejs, klesp). 

PRIVÍTANIE, 

welcome (velkhám). 

PRIVÍTAŤ, welcome, 
greet (velkham, grit). 

PRIVLASTNIŤ SI 
appropriate ( epropri- 
ejt). 

PRIVLASTŇOVAŤ 
SI, claim (klejm). 

PRIVLIECŤ, drag 
(dreg). 

PRIVOLIŤ, consent 
(khonsent) . 

PRÍVOZ, import 
(import). 161 Prosba 

PRÍVRŽENEC, 

adherent ( edhýrent ) . 
PRIVTELIŤ, annex 

(eneks). 
PRIVYKAŤ, get used 

to (get júzd tu). 
PRÍZEMIE, ground 

floor (graund Mr). 
PRÍZNAK, symptom 

(simptm). 
PRIZNANIE, confes- 
sion (khonfesn). 
PRIZNAŤ SA, admit, 

confess (edmit, khon- 

fes). 
PRÍZVUK, accent 

(eksent). 
PRÍZVUKOVAŤ, 

assent (esent). 
PROBA, trial, test 

(trajl, test). 
PRO BO VAT, try, test 

(tráj, test). 
PROCESIA, 

procession (prosešn). 
PROROCTVO, 

prophecy (prafesi). 
PROROK, prophet 

(prafet). 
PROROKOVAŤ, 

prophesy ( prafesaj ) . 
PROSBA, petition, 

prayer (petyšn, prér). Prosit 

PROSIT, beg, pray, pe- 
tition (beg, prej, pe- 
tysn) . 

PROSLOV, prologue 
(prolog). 

PROSO' (pšeno), 
millet (milct). 

PROSPECH, advant- 
age, benefit (edvent- 
yds, benefit). 

PROSPEŠNÝ, profita- 
ble, useful (prafiiebl, 
j ús f u I). 

PROSPEŤ, be useful, 
do good (bi júsful, dú 
gud). 

PROSTREDNÝ, 
middle (midl). 

PROSTRIEDOK, mid- 
dle, center, means 
(midl, sentr, minz). 

PROSTRIEDKOVAŤ, 
mediate (midyejt). 

PROSTÝ, simple, 
straight (simpl, 
strejt). 

PROTI, against, to- 
wards (egenst, to- 
várdz) . 

PROTIV A, contrast 
(khantrest) . 

PROTIVENSTVO, 
adversity, reverse 162 P r skat 

( cdvôrsity, rh >ors) . 

PROTIVIŤ SA, resist 
oppose, disgust, make 
sick (resist, opóz, dys- 
%ast, mejk sik). 

PROTIVNÍK, 

opponent (oponent). 

PROTIVNOST, repug- 
nance (ripagnens). 

protivný/ 

repugnant, adverse, 
loathsome ( ripagnent, 
edvors, lódlisarn). 

PROTIZÁKONNÝ, 
illegal (iligl). 

PROTIZIDÔVSKÝ, 
antisemitic (entysemi- 
tyk). 

PROTOKOL, record, 
minutes (rekhord, 
minyts). 

PROZRETEĽNOSŤ, 
prudence, providence 
(prudens, pr avid ens) . 

PROZRETELNÝ, pru- 
dent, provident (pru- 
dent, provident). 

PRSE, PRSIA, breast, 
bosom, chest (brest. 
biízom, česť). 

PRSKAŤ, squirt 
(skvort). Prsný 163 Puklina PRSNÝ, pulmonary 

(pidmoneri) . 
PRST, soil, humus 

(sój l, hjúmas). 
PRST, finger (fingr); 

na nohe, toe (to). 
PRSTEŇ, ring (ring). 
PRŠAŤ, rain (re j n). 
PRŠKA, shower (saur). 
PRUDKO, violently 

(vajolentli). 
PRUDKOSŤ, rashness, 

violence (r e sues, va- 

jolens). 
PRUDKÝ, rash, fast, 

violent (res 3 fast, va- 

jolent). 
PRUH, stripe, streak 

(strajp, strik). 
PRUH (pretrhnutie), 

rupture (rapcr). 
PRUHOVAŤ, stripe, 

streak (strajp, strik). 
PRUT, rod, sprout, 

twig, bar (rad, spraut, 

tvig, bár). 
PRUŽNÝ, elastic 

(ilestyk). 
PRV, PRVEJ, before, 

formerly (bifór, fór- 

mrli) . 
PRVOK, atom, element 

(etom, element). PRVOTNÝ, primitive 

(primityv) . 
PRVÝ, first (forst). 
PRZNIŤ, pollute, defile, 

ravish (point, dyfajl, 

revis). 
PSOTA, misery 

(mizeri). 
PSOTNÍK, fits, spasms 

(fits, spezmz). 
PSTRUH, trout 

(traut). 
PŠENICA (žito), 

wheat (hvit). 
PŠTRUS, ostrich 

(astric). 
PUCIŤ, PUPKO, bud 

(bad). 
PUD, instinct 

(instynkt). 
PÚDIŤ, drive (drajv). 
PUDROVAŤ, powder 

(paudr). 
PUCHNÚŤ, swell 

(svel). 
PUCHIER, blister, 

pustule (blistr, pas- 

t j id). 
PUKAŤ, crack, break, 

pop (krek, brejk, 

pap). 
PUKLINA, crack 

(krek). Puis 164 Pytlačit PULS, pulse (pals). 
PUMA, shell, bomb 

(sel, bam). 
PUMPA, pump 

(pamp). 
PUMPOVAŤ, pump 

(pamp). 
PUNČOCH A (štrim- 

fla), stocking, sock, 

hose (stakyng, sak, 

hóz). 
PUNKT, dot, point, 

period (dat } p ó pit, pí- 

riod). 
PUPOK, navel (nejvl). 
PUSTATINA, desert 

( dezrt ^ . 

PUSTEVN1K, hermit 
(hormit). 

PUSTIŤ, let go, drop, 
give up (let gó, drap, 
giv ap). 

PUSTOŠIŤ, desolate 
(desolejt). 

PUSTÝ, waste, desolate 
(vejst, desolejt). 

PUŠKA, gun (gan); 
guľovnica, rifle (rajil). 

PÚŠŤ, desert, wilder- 
ness (dezrt, vildrnes). 

PÚŠŤAŤ, let go, drop, 
discharge, fade(/čŕ gó, 
drap, dysčárdz, fejd). PÚT, pilgrimage 
(pilgrimidž). 

PÚTAŤ, fetter, hand- 
cuff, attract, interest 
(fetr, hendkhaf, ctrckt, 
interest). 

PUTŇA, carrying tub 
(khcriing tab). 

PÚTNIK, pilgrim 
(pilgnm). 

PUTOVAŤ, wander, 
make a pilgrimage 
(vándr, mcjk e pil- 
grimydž). 

PÝCHA, pride, haughti- 
ness (prajd, hátynes). 

PYKAŤ, repent 
(ripent). 

PYRAMÍDA, pyramid 
(piremid). 

PÝRIŤ SA, blush 
(bias). 

PYŠNÝ, proud, haugh- 
ty (praud, háty). 

PÝTAŤ, ask (esk i äsk) . 

PÝTAŤ SA, inquire, 
question (inkvajr, 
kvescn). 

PYTEL, sack, bag (sek, 
beg). 

PYTLAČIŤ, poach 
(póč). Pytlák 165 

PYTLIAK, poacher 

(póčr). 
PYTLOVAŤ (presie- 

vať), sift, bolt, (sift, 

bólt). Ránhojic RAB, slave, serf (slejv, 
sôrf). 

RABÍN, rabbi (rebi i 
rebaj). 

RABOVAŤ, plunder 
(plandr). 

RÁČIŤ, please (plíz). 

RÁD, gladly (gledli) ; 
RÁD, order (órdr). 

RÁD BYŤ, be glad (bi 
gled). 

RÁD MAŤ, like, fancy 
(la j k, fensi). 

RAD, row, line, range 
(r ó, lajn } rejndz). 

RADA, advice, counsel, 
council (edvajs, 
khaunsl, khaunsl). 

RADCA, counsellor, ad- 
viser (khaunselr, ed- 
vajzr) . 

RADIŤ, counsel, advice 
(khaunsl j edvajz) ; ra- 
dii sa, consult (khon- 
saít). RADOSŤ, joy, pleasure 

(džój, pležur). 
RADOSTNÝ, joyful 

(dzójful). 
RADOVAŤ SA, rejoice 

(ridžójs). 
RADSIE, rather 

(re d hr) ; mať radšie, 

like better (la j k betr). 
RÁF, tire (tajr). 
RACHOTIŤ, rumble, 

roll (rambl, ról). 
RÁJ, paradise 

(peredajs). 
RAJSKÉ JABLKO, 

tomato (t ornej t o). 
RAK, crab, lobster 

(kreb, labster) ; rak 

nemoc, cancer 

(khensr). 
RAKEV, RAKVA 

(trúna), coffin (khah 

ňn). 
RAKOVINA, 

cancerous ulcer (khen- 

seres alsr). 
RÁM, frame (frejm). 
RAMENO, arm (árm). 
RANA, wound (vúnd). 
RANENÝ, wounded 

(vúnded). 
RÁNHOJIČ, surgeon 

(sôrdzn i s or džin). Raniť j66 Repa RANIŤ, wound, hurt 


REČ, speech, talk, lan- 


(vúnd, hôrt). 


guage (spíc, ták, len- 


RANNÝ, RAŇAJŠÍ, 


gvic i lengvidž). 


morning (mórnyng). 


REČNÍK, speaker 


RÁNO, morning 


(spíkr). 


(mórnyng). 


REČNIŤ, speak (spík). 


RARÁŠOK, demon 


REDAKTOR, editor 


(dýmon). 


(edytr). 


RASA, race, breed 


REDAKČNÝ, editorial 


(rejs, br id). 


(edytóriel). 


RÁSIŤ, plait (plít). 


REDKEV, radish 


RASTLINA, plant 


(redyš). 


(plent). 


REHOĽA, order 


RÄSTNÚŤ, grow 


(órdr). 


(gró). 


REHOLNICA, nun 


RATOLASŤ, branch 


(nan). 


(brenc). 


REHOĽNÍK, monk 


RAZ, time (tajm). 


(mank). 


RÁZ, type, character 


REHOTAŤ SA, neigh 


(tajp, kherektr). 


(néj). 


RAZIŤ, coin (khójn) ; 


REKRÚT, recruit 


raziť cestu, make open 


(rikrút). 


(mejk ópn). 


REMEŇ, strap, belt 


RÁZNOSŤ, energy 


(strep, belt). 


(énerdži). 


REMENÁR, saddler 


RÁZNY, energetic 


(sedlr). 


(enrdzetyk). 


REMESELNÍK, me- 


RAŽ, REŽ (žito), rye 


chanic, artisan (me- 


(ráj). 


khenyk, ärtyzen). 


RAŽEŇ, spit (spit). 


REMESLO, trade, craft 


REBRÍK, ladder 


(trejd, kr'áft). 


(ledr). 


REPA (červená), beet 


REBRO, rib (rib). 


(bit). Reptať 1 6y Robotnícka REPTAŤ, grumble 
(grambl). 

REPUBLIKA, republic 
(ripablik). 

REPUBLIKÁN, repub- 
lican (ripablikn) . 

RESTAURANT, rest- 
aurant ( restorent ) . 

RET, PERNÁ, GAM- 
BA, lip (lip). 

REŤAZ, chain (č e j n). 

RETIAZKA, LÁNCU- 
ŠOK, chain (č e j n). 

REV, roar (rór). 

REVAŤ, roar (rór). 

REZ, cut (k hat). 

REZAŤ, cut, chop, saw 
(k hat, cap, sá i só). 

REZBA, carving 
(khárving) . 

REZEDA, weld (veld). 

REŽ, RAŽ, rye (ráj). 

RIADENIE, direction, 
management (dy- 

reksn, menedšment) . 

RIADIŤ, direct, man- 
age (dyrekt i dajrekt, 
menedz). 

RIADITEĽ, director, 
manager (dyrektr, 
menedžr). 

RIADOK, line, row 
(la j n, r ó). RIADNY, regular 
(regjulr). 

RICAŤ, neigh (nej). 

RIECŤ, tell, say (tel, 
sej). 

RIECICA, sieve (siv). 

RIEDIŤ, dilute (dylút). 

RIEDKY, thin, sparse 
(thy n, spárs). 

RIEKA, river (rivr). 

RIEŠIŤ, solve (sálv). 

RÍMSKY, Roman 
(rómen). 

RINČAŤ, clink, clatter 
(klink, kletr). 

RÍŠA, empire, dominion 
( empájr, dominjen ) . 

RMÚTIŤ, afflict, grieve 
(eňikt, grív). 

ROBIŤ, work, labor 
(vôrk, lejbr). 

ROBOTA, work, labor 
(vôrk, lejbr). 

ROBOTNÍCKY, work- 
man's, labor (vôrk- 
menz, lejbr). 

ROBOTNÍCTVO, 
workingmen, work- 
ing-class ( vôrkyng- 
men, vôrkyng-kläs). 

ROBOTNÍCKA, work- 
ing-woman (vôrkyngr 
vnmen). Robotník 1 68 Rovina ROBOTNÍK, working- 
man, laborer (vôrk- 

yngmen, lejbrer). 
ROČNÝ, yearly (jírli). 
ROČNÍK/ volume 

(val j um). 
ROD, birth, descent, 

sex, gender (bôrth, 

dysent, seks, džendr). 
RODÁK, country-man 

(khántrimen) . 
RODIČ, 

parent (pérent). 
RODIČKA, mother 

(madhr). 
RODIČOVSKÝ, 

parential (per entí) . 
RODINA, family 

(femili). 
RODISKO, birth-place 

(bórth-plejs). 
RODIŤ, bear, give birth 

(ber, giv bôrth). 
RODIŤ SA, be born 

(bi bórn). 
RODNÝ, ' 

natural (necurel). 
ROH, horn (hórn). 
ROH (uhel), corner, 

(khórnr). 
ROHOŽA, mat (met). 
ROJ, ROJIŤ SA, 

swarm (svárm). ROKLA, 

ravine (revin). 

ROKOVANIE, debate, 
deliberation (dybejt, 
deliberejsn). 

ROKOVAŤ, debate, 
deliberate (dybejt, de- 
liberejt). 

ROLA, field (fíld). 

ROĽNÍCKY, agricultu- 
ral ( egrikhalcnrel) . 

ROĽNÍCTVO, 

farming, agriculture 
( farming, egrikhal- 
cur) . 

ROĽNÍK, farmer, agri- 
culturist (fármr, egri- 
khalcurist) . 

ROMÁN, romance 
(r omens). 

RONIŤ, shed (sed) 

ROPUCHA, toad 
(tód). 

RORÁTY, advent serv- 
ice (edvent sôrvis). 

ROSA, dew (dpi). 

ROSTLINA, RAST- 
LINA, plant (plent). 

ROTA, troop, gang 
(trup, g en g). 

ROVINA, plain, level, 
(pie j n, leví). Roimat 169 Rozhodnúť ROVNAŤ, 

plane, smooth {plejn, 

smúth) . 
ROVNAŤ SA, equal 

(íkvl). 
ROVNE, 

equally {íkvoli). 
ROVNÍK, 

equator ( ekvejtr) . 
ROVNO, 

straight {str e j t). 
ROVNOBEŽNÝ, 

parallel {per el el). 

ROVNOMERNÝ, sym- 
metrical {simetrikl) . 

ROVNOPRÁVNOSŤ, 
equality of rights 
{íkválity av raj t s). 

ROVNOSŤ, equality, 
evenness ( íkvality, 
ívenes) . 

ROVNOVÁHA, 
balance {belens). 

ROVNÝ, straight, even, 
equal {strejt, ívn, 
íkvol) . 

ROZBEHNÚŤ SA, 
start {start). 

ROZBERAŤ, 

take apart, analyze 
{tej k epárt, enelajz). ROZBIŤ, break, smash 
{brejk, smes). 

ROZBITÝ, 

broken {brókn). 

ROZBROJ, dissension, 
discord {dysensn, dys- 
khórd). 

ROZCESTIE, cross- 
roads {kras-róds) . 

ROZČÚLENIE, excite- 
ment {eksájtment). 

ROZČÚLIŤ, rouse, ex- 
cite {rauz, eksajt). 

ROZDAŤ, give away, 
distribute {giv eve j, 
dystribjut). 

ROZDIEL, difference 
{deferens). 

ROZDIELNY, 

different ( dy j event) . 

rozdúchať; ROZ- 

DÝMAŤ, kindle, blow, 
fan {khyndl, bló, fen). 

ROZHÁDZAŤ, throw 
about, scatter {thró 
ebant, sketr). 

ROZHĽAD, view, out- 
look {vjú, autluk). 

ROZHLÁSIŤ, 

make known {me j k 
nón). 

ROZHODNÚŤ, 
decide {dysajd). Rozhodnutie 170 Rozličný ROZHODNUTIE, 

decision, resolution 
(ďvsišn, rezolúsn). 

ROZHODNÝ, 

decisive ( dysajsiv) . 

ROZHORČENIE, 
anger, excitement 
(engr, eksajtment). 

ROZHORČIŤ, embitter 
(embitr) ; rozhorčiť 
sa, grow angry (gró 
engr i) . 

ROZHOVOR, talk, dis- 
cussion {tak, dys- 
khašn). 

ROZHREŠENIE, abso- 
lution (cbsolúsn). 

ROZCHÁDZAŤ SA, 
run apart (ran e párt). 

ROZCHOD. 

parting (páriyng). 

ROZÍSŤ SA, part sepa- 
rate, disperse (párt, 
seperejt, dysp or s ) . 

ROZJÍMAŤ^ meditate, 
contemplate ' (medy- 
tejt } khantemplejt). 

ROZKAZ, order, com- 
mand (ordr, kho- 
mänd): 

ROZKÁZAŤ, ROZKA- 
ZOVAŤ, order, com- kho- mand (ordr, 
mánd). 

ROZKLAD, dissolution 
(dysolúsn) . 

ROZKLADAŤ, take to 
pieces (tcjk tu píses). 

ROZKOL, split, dissent 
(split, dysent). 

ROZKOLNÍCTVO, 
schizm, dissent (sizm, 
dysent). 

ROŽKOLNIK, dissen- 
ter, schizmatic (dys- 
entr, sízmetyk). 

ROZKOŠ, pleasure, de- 
light, lust (pležňr, dy- 
lajt, last). 

ROZKOŠNÝ, delightful 
(dylajtful). 

ROZKVET, blom, pros- 
perity (Jblúm, pros- 
perity). 

ROZĽAHLÝ, vast 
(väst). 

ROZLIAŤ, spill (spil). 

ROZLIEHAŤ SA, 
sound (sound) . 

ROZLIČNOSŤ, variety 
(verajety). 

ROZLIČNÝ, different, 
various (dyferent, ver- 
ges). Rozloha 171 Rozpínať sa ROZLOHA, area, ex- 
tent (ejriä, ekstent). 

ROZLOŽIŤ, take to 
pieces, spread (tejk tu 
píše s, spred). 

ROZLÚČIŤ, separate, 
(seperejt) ; rozlúčiť 
sa, part {párt). 

ROZLÚŠTIŤ, solve 
{sálv). 

ROZMANITÝ, differ- 
ent, various (dyferent, 
ver j e s). 

ROZMLIAŽDIŤ, 
crush (kras). 

ROZMAR, humor, 
mood (hjúmr, múd). 

ROZMARNÝ, humor- 
ous ( hjúmores) . 

ROZMER, proportion, 
sc3ile(propórsn > skejl) . 

ROZMERAŤ, measure 
off (mezur of). 

ROZMLÚVAŤ SA, 
talk, converse (täk, 
khanvôrs) . 

ROZMLUVA, 
talk, conversation 
( täk, khanversejšn ) . 

ROZMNOŽIŤ, multi- 
ply, increase (malty- 
plaj, inkrís). ROZMOČIŤ, soak 
(sók). 

ROZMRZNÚŤ, 
thaw up (t há ap). 

ROZMÝŠ'LAŤ, 
think (thynk). 

ROZMYSLEŤ SI, 
think over, change his 
mind (thynk óvr, 
cejndz hyz majnd). ■ 

ROZNEMÔCŤ SA, be 
taken ill (bi tejkn U). 

ROZNIESŤ, ROZNÁ- 
ŠAŤ, carry, distribute 
( kheri, dy strih jut ) . 

ROZNIESŤ SA, come 
out (kham aut). 

RÔZNY, different, vari- 
ous (dy f r cut j verjes). 

ROZPAČITÝ, hesitat- 
ing (hesitejtyrv?-). 

ROZPADNÚŤ SA. fall 
to pieces (fál tu píše s). 

ROZPAKY, scruples, 
doubts (skrúplz, 
dauts). 

ROZPÁLIŤ, fire, in- 
flame, grow hot (fajr, 
hrňejm, vró hat). 

ROZPECÄTIT, unseal 
(a 11 síl). 

ROZPÍNAT SA, 
stretch (streč). Rozpočet 172 Roztržitý ROZPOČET, estimate, 


ROZSEKAŤ, chop 


computation ( esty- 


(cap). 


mejt, khampjutejšn ) . 


ROZSIEVAŤ sow(^). 


ROZPOČÍTAŤ, esti- 


ROZSÚDIŤ, 


mate, compute (esty- 


decide (dysajd). 


mejt, khompjút). 


ROZSUDOK, judge- 


ROZPOMENÚT SA, 


ment, dicision, verdict 


recollect (rekholekt) . 


( dzadžm ent, dysizn, 


ROZPRÁVAŤ, tell a 


vôrdykt). 


'story, talk (tel e stóri, 


ROZŠÍRIŤ, 


ták). 


widen, spread, extend 


ROZPRÁVKA, story 


(vajdn, spred eks- 


(stóri). 


tend). 


ROZPROSTIERAŤ 


ROZŠTIEPIŤ, split 


SA, spread, extend 


(split). 


(spred, ekstend). 


ROZTIAHNUŤ 


ROZPUSTENÝ, 


stretch, expand (strec, 


naughty, saucy (nóty, 


ekspend). 


sási) . 


ROZTLCT, break, crush 


ROZPUSTIŤ, solve, 


(brejk, kras). 


melt, adjourn (sálv, 


ROZTOK, 


melt, edzorn). 


solution (solúsn). 


ROZREZAŤ, cut, slit 


ROZTOMILÝ, 


(khat, slit). 


charming ( c arming) . 


ROZRIEDIŤ, thin, di- 


ROZTOPAŠNÝ, 


lute (thyn, dylút). 


licentious (la j senses) . 


ROZRUCH, 


ROZTRHAŤ, tear 


upheaval (aphývl). 


(tér). 


ROZSIAHLOSŤ 


ROZTRŽITOSŤ, 


extent (eksteni). 


absence of mind (eb- 


ROZSIAHLY, vast, ex- 


sens av majnd). 


tensive (vast, eksten- 


ROZTRŽITÝ, heedless 


siv). 


(hýdles). Roztržka 173 

ROZTRŽKA, 

split, quarrel {split, 

kvári) . 
ROZUM, reason, sense 

(rtzn, sens). 
ROZUMEŤ, understand 

(andrstend). 
ROZUMNOSŤ, 

good judgment (gud 

dzadzment) . 
ROZUMNÝ, 

reasonable,, sensible 

(riznebl, sensibl). 
ROZUMOVAŤ, reason 

( TlZfl ^ 

ROZVAHA, delibera- 
tion (deliberejsn). 

ROZVALINY, ruins 
(rújnz). 

ROZVÁLAŤ, pull down 
(pul daun). 

ROZVÁŽAŤ, deliver, 
carry (delivr, kheri). 

ROZVÁŽIŤ, consider 
(khonsidr) . 

ROZVAŽITÝ, consider- 
ate (khansiderejt). 

ROZVESELIŤ, 
cheer up (čír ap). 

ROZVIAZAŤ, untie 
(antaj) ; rozviazať sa, 
get loose (get lús). 

ROZVIESŤ, lead apart Rucif 

( lid e párt ) ; ( manže- 
lia), divorce, seperate 

(dyvórs, seperejt). 
ROZVINÚŤ, 

unfold (anfóld). 
ROZVIŤ, blossom, 

bloom (blasom, blúm). 
ROZVOD, 

divorce (dyvórs). 
ROZVODNIŤ, swell, 

rise (svel, rajz). ■ 
ROZVOJ, development 

(dyvelopment). 
ROZVRH, 

plan, scheme, estimate 

(plen, ským, e sty- 

me j t). 
ROZVRHNÚŤ, 

estimate ( estymejt ) . 
ROZŽAŤ, 

ROZOŽNÚŤ, light, 

strike a light (lajt, 

štrajk e lajt). 
ROŽNÝ, ROHOVÝ, 

corner (khórnr). 
RTY, lips (lips). 
RÚBAŤ, fell, cut (fel, 

khat). 
RUČITEĽ, bondsman 

(bandsmen). 
RUČIŤ, give a bond, 

give bail (giv band, 

giv bejl). Rucnica 174 Rýchlovlak RUCNICA, gun (gan). 

RUCNIK, handkerchief 
(henkrčíf) ; uterák, 
towel (taul). 

RUDA, ore (or). 

RUDOCH, 

red man (red men). 

RUDÝ, red (red). 

RÚHAŤ SA, 

blaspheme ( blesfim ) . 

RUCH, movement, act- 
ivity (múvment, ekt- 
yvity). 

RÚCHO, robe, dress, 
suit (rób, dres, sút). 

RUKA, hand (hend). 

RUKÁV, sleeve (slív). 

RUKAVICA, glove 
(glav) ; s palcom ru- 
kavica, mitten (mitn). 

RUKO J EM ST VO, 
security (sekjurity) . 

RUKOPIS, manuscript 
(menjuskript). 

RUKOVÄŤ, handle, 
shaft (hendl, seft). 

RUM, rum {ram). 

RUMENEC, 
blush (bias). 

RÚRA, pipe, tube 
(pajp, t júf>). 

RUS (chrobák), cock- 
roach (khakróč). RUSALKA, 

nymph (nýmf). 
RUŠIŤ, 

disturb (dystorb). 
RÚŠKO, veil (vejl). 
RÚTIŤ, throw (thró). 
RÚTIŤ SA, fall upon 

(fól a pán). 
RUŽA, rose (róz) ; ne- 
moc, erysipelas (erisi- 

piles). 
RUŽENEC, 

rosary (rózeri). 
RUŽOVÝ, rosy (rózi). 
RYBA, fish (ňs). 
RYBÁR, 

fisherman (ňsrmen) . 
RYBÁRSTVO, 

fishery (fiseri). 
RYBIZLE, 

currant (kharnt). 
RYBNÍK, pond (pand). 
RÝDZI, pure, genuine, 

solid (p júr, dšenjuin 

i dženjuájn, salid). 
RÝCHLE, quick, fast 

(kvik, fast). 
RÝCHLOSŤ, speed, 

rapidity (spíd, repid- 

yty). 

RÝCHLOVLAK, 

fast train (fast trejn). Rýchly 175 

RÝCHLY, quick, fast, 
swift, rapid, speedy 
{kvik, fast, svift, rep- 
id, spidy). 

RÝNOK/ market place, 
square {market plejs, 
skvér) . 

RYPÁK, 

snout, {snaut). 

RÝPAŤ, dig, root {dyg y 
rút). 

RYSAVÝ, 

reddish {redys). 

RYŤ, dig, carve, en- 
grave {dyg, khárv, 
engrejv). 

RYTEC, engraver 
(engrejvr) . 

RYTINA engraving 
{engrejving). 

RYTIER, 

knight {najt). 

RYTIERSKY, 
knightly {najtli). 

RÝŽÄ, rice {rajs). Samorodý S, SO, with, from, of, 
out {vidh, f r am, av, 
aut). 

SA, oneself, himself 
{yonself, hymself). SAD, garden, orchard 

{gárdn, órčrd). 
SADIŤ, plant {plent). 
SADZA, soot {sút). 
SADZAČ, typesetter, 

compositor {tajpsetr, 

khompasitr). 
SÁDZAŤ, set (set). 
SAK, net {net). 
SÁLA, hall (hál i hól). 
ŠALÁT, ŠALÁTA, 

salad {seled). 
SALMIAK, ammoniac, 

salmiac (emónyek, 

selmiek). 
SÁM, alone, self {elón, 

self). 
SAMEC, 

male, he {mejl, hý). 
SAMICA, female, she 

{fímejl, si). 
SAMOHLÁSKA, 

vowel {vani). 
SAMOHYBNÝ, auto- 
matic (átometyk). 
SAMOCHVÁLA, self- 
praise {self pre j z). 
SAMOJEDINÝ 

all alone {ól elón). 
SAMORODÝ, SAMO- 

ROSTLÝ, natural 

{ne cur el). Samospráva 176 Sec SAMOSPRÁVA, 

autonomy ( átanomi) . 
SAMOSTATNOSŤ, 

independence (inde- 

pendens) . 
SAMOSTATNÝ, inde- 
pendent (independ- 
ent^) . 
SAMOTA, solitude 

loneliness (salitúd, 

I online s). 
SAMOTNÝ, 

alone (elóri). 
SAMOVRAH, 

suicide (súisajd). 
SAMOVRAŽDA, 

suicide (súisajd). 
SAMÝ, pure, same 

(p júr, sej m). 
SANE, sleigh, sledge 

(stej, si e d ž). 
SÁNKA, ŽGRANA, 

jaw, jawbone (džá i 

dšó, dzábón). 
SÁNKOVAČKA, SA- 

NICA, sleighing 

(slejing). 
SÁNKOVAŤ SA, have 

a sleigh ride {hav e 

si e j raj d). 
SANYTRA, SALPE- 

TER, saltpeter {sált- 

pítr) . SBEHLÝ, gathered 
(gedhrd) ; sbehlá, (lát- 
ka), shrunk (šrank) ; 
sbehlý (zkúsený), 
practised, skillful 
(prektysd, skylful). 

SBEHNÚŤ SA, gather, 
shrink (gedhr, šrink). 

SBIERAT, pick up, col- 
lect, gather, -skim 
(pik ap, kholekt, 
gedhr, skym). 

SBIERKA, collection 
(kholekšn). 

SBLÍŽIŤ SA, approach 
(epróc). 

SBOR, body, assembly, 
board, corps, chorus 
(bady, esembli, bórd, 
khor, khóras). 

SBORNÍK, magazine 
(megezin). 

SCVRKLÝ, 
shrunken (šrankn). 

SCVRKNÚC SA, 
shrink (šrink). 

SČÍTANIE, addition, 
census ( edyšn, sensas) . 

SCITAT, add, count 
(ed, khaunt). 

SEBE, self, to myself 
(self, tu majself). 

SEC, fight (fajt). Sedadlo 177 Shovievavý SEDADLO, seat (sít). 

SEDEM seven (sevn). 

SEDEMDESIAT, 
severity (sevnty). 

SEDEMNÁSŤ, ." seven- 
teen (sevntýn). 

SEDEŤ, sit (sit); na 
vajciach, brood, roost 
(brúd, rúst). 

SEDLIAK, 

peasant (pezni). 

SEDLO, saddle (sedí). 

SEKÁČ, cutter (khatr). 

SEKAŤ, cut, chop, hack 
(khat, cap, hek). 

SEKERA, ax (eks). 

SEKNÚŤ, cut (khat). 

SEKTA, sect (sekt). 

SEM, here, hither (hýr, 
hydhr) . 

SEMENEC, hemp seed 
(hemp sld). 

SEMENO, seed (sid). 

SEMINÁR, seminary 
(semineri) . 

SEN, dream (drím). 

SENO, hay (hej). 

SEPTEMBER, Septem- 
ber (septembr). 

SERAEÍN, 
seraph (seraf). 

SESTERSKÝ, 
sisterly (sistrli) SESTRA, sister (sistr). 
SEVER, north (north). 
SEVERNÝ, northern 

(n ór t hm). 
SHÁNAŤ, drive down, 

hunt up (drajv daun, 

hant up). 
SHLIADAŤ, 

look down, find, see 

(luk daun, fajnd, si). 
SHODA, 

harmony, agreement 

(harmony, egriment). 
SHODIŤ, throw down 

(thró daun). 
SHODOVAŤ SA, 

agree, correspond 

(e%ri, khorespand). 
SHÔN, bustle (basl). 
SHORA, from above 

(fram ebav). 
SHOREŤ, burn down 

(born daun). 
SHOTOVIŤ, make 

(mejk). 
SHOVET, forbear, give 

time (forbčf, giv 

tajni). 
SHOVIEVAVOSŤ, 

indulgence (indal- 

dzens). 
SHOVIEVAVÝ, indul- 
gent (indaldzent) . Shrbený i 7 8 Sieň SHRBENÝ, 
bent, bowed down 
{bent, band daun). 

SHRNÚŤ, roll down, 
strike together (rôl 
daun, štrajk tugedhr). 

SHROMAŽDENIE, 
meeting, assemblage 
( mityng, esemblidz ) . 

SHROM AZDIT, assem- 
ble, collect {esembl, 
kholekt). 

SHROMAZDIŤ SA, 
meet, gather (mit, 
gedhr) . 

SHYBOVAŤ SA, stoop 
(stúp). 

SCHÁDZAŤ SA, come 
together, meet, gather 
(kham Hi gedhr, mit, 
gedhr). 

SCHNÚŤ, drv (dráj). 

SCHOD, SCHODY, 
stair, step, stairs, steps 
(stér, step, stér z, 
steps) . 

SCHÔDZA, meeting 
(mityng). 

SCHOPNOSŤ, ability, 
capacity, talent (ebil- 
ity, khepesity, tehit). 

SCHOPNÝ, able, tal- 
ented, capable of (ejbl, telnted, khejpebl, av). 
SCHOVAŤ, hide, save 

(hajd, sejv). 
SCHRÁNKA,' box 

(baks). 
SCHVÁLENIE, 

approval (eprúzd). 
SCHVÁLIŤ, approve, 

sanction (eprúv, 

senksn ) . 
SCHVÁLNY, on pur- 
pose (an pbrpos). 
SCHÝLIŤ, bend, incline 

{bend, inklajn). 
SI, SEBE, to myself, to 

himself, atcľ. (tu maj- 

self, tu hymself). 
SIAHA, six feet long 

{siks fit long) ; cord, 

fathom {khórd, fedh- 

om ) . 
SIAHAŤ, reach (He). 
SIAŤ, sow (só). 
SÍCE, or, else, indeed 

(or, els, indvd). 
SÍDELNÉ MESTO, 

capital (khepitl). 
SÍDLIŤ, 

reside (rizajd). 
SÍDLO, seat (sit). 
SIEDMY, 

seventh (sevnth). 
SIEŇ, hall (Kôl i hál). Sief i/9 Sklo SIEŤ, net {net). 
SILA, strenght, might, 

power, force, vigor 

{strenght j majt, paur, 

fórs, vigr). 
SILÁK, strong man 

{strong men). 
SILNÝ, strong, mighty, 

powerf ull ( strong, 

majty, paurfid). 
SINÝ/blue (blú). 
SIRKA, sulphur 

(salfr). 
STRKÁ (zápalka, šváb- 

Hk), match {meč). 
SIROTA, orphan 

(ór f en). 
SIROTINEC, orphan 

asylum, orphanage 

{órfen esajliim, órfen- 

edz). 
SIVÝ, bluish gray 

(blúis grej). 
SJAZD, convention, 

congress (khonvenšn, 

khangres). 
SJEDNOTENIE, 

union, agreement 

(jún jen, egríment). 
SJEDNOTIŤ, unite 

(junajt) ; sjednotiť sa, 

combine, agree (khom- 

bajn, egrí). SKÁKAŤ, jump, hop, 
spring, leap (džamp, 
hap, spring, líp). 

SKALA, rock (rak). 

SKAPAŤ, die (dá j). 

SKLAD, warehouse, 
magazine, stock (vér- 
haus, megezín, stak). 

SKLADAŤ, fold, filc, 
pile up, compose 
(fold, fajl, pajl ap, 
khompóz). 

SKLADBA, composi- 
tion (khompozišn). 

SKLADATEĽ, compo- 
ser, author (khum- 
pózr, at hr). 

SKLADISTE, 

storehouse, storage 
(stórhaus, stórcdz) 

SKLAMANIE, dissap- 
pointment (dysepójnt- 
ment). 

SKLAMAŤ, 

dissapoint, deceive 
(dysepójiit, dysír) . 

SKLÁR, glass-blower 
(gľásblónr). 

SKLEP, store, cellar 
(stór, sefr). 

SKLEPENIE, vault 
(vált). 

SKLO, glass (gläs). Sklonif 1 80 Skúpy SKLONIŤ, 
bend, incline (bend, 
ink la j n). 

SKLONIŤ SA, condes- 
cend (khandysend). 

SKLOŇOVAŤ (mluv- 
nične), decline, conju- 
gate (dyklajn, khan- 
dzugejty. 

SKLOPIŤ, drop down, 
cast down, hand down 
(drap daun, khäst 
daun, hen g daun). 

SKĽÚČENÝ, oppress- 
ed, uneasy (opresd, 
anýzi) . 

SKLUDIT, reap, pick 
(rip, pik). 

SKOČIŤ, jump, spring, 
leap (dzamp, spring, 
lip). 

SKOK, leap, bound, 
jump (lip, baund, 
džamp). 

SKONANIE, ending, 
end ( endyng, end) . 

SKONAŤ, end (end); 
zomreť, die, finish 
(dáj, únys). 

SKORO, soon (sún) ; 
skoro (temer), almost, 
nearly (almost, nýrli). SKRÁTIŤ, shorten, 

abridge, abbreviate 

(sórtn, ebridž, ebri- 

viejt). 
SKRČIŤ, bend, wrinkle 

(bend, rinkl) ; skrčiť 

sa, crouch (krauc). 
SKROMNÝ, modest, 

humble (madest, 

hambl). 
SKROPIT, sprinkle 

(sprinkl). 
SKROVNÝ, spare, 

scanty (sper } skenty). 
SKRÝŠA, hiding-place, 

covert (hajdyng-plejs, 

khavrt). 
SKRYŤ, hide, cover, 

conceal (hajd, khavr, 

khonsil). 
SKRYTÝ, hidden, 

secret (hydn, sikrct). 
SKRZ, 

through, by means 

(thru, baj minz). 
SKÚMAŤ, search, in- 
vestigate (sore, inves- 

tygejt). 
SKUPINA, group 

(grúp). 
SKÚPY, 

stingy (styndzi). Skutočne 181 Slazina SKUTOČNE, indeed 
(indvd). 

SKUTOČNOSŤ,, real- 
ity, fact {rielity, fekt). 

SKUTOČNÝ, real, 
actual {ríl, ekčnel). 

SKUTOK, fact, deed 
{fekt, dýd). 

SKVELOSŤ, splendor, 
brilliancy {splendr, 
briljensi) . 

SKVELÝ, splendid, 
brilliant, magnificent 
( splendyd, briljent, 
me^nyfisnt). 

SKVOST, jewel 
(dzúel). 

SKVOSTNÝ, precious, 
splendid, brilliant 
( preše s, splendyd, 
briljent). 

SKYVA, slice {slajs). 

SLABINA, flank 
{flenk). 

SLABNÚŤ, weaken, re- 
lax {víkn, rileks). 

SLABÚCH, weakling 
{víkling). 

SLABÝ, weak, feeble 
{vík, fíbl). 

SLAD, malt {mált i 
mólt). SLADIT, sweeten 
{svit n). 

SLADKÝ, sweet (svit). 

SLAMA, straw {strá i 
str ó). 

SLANINA, beacon 
(bejkn). 

SLANÝ, 

salt {sált i sólt). 

SLASŤ, delight 
{dylajt). 

SLÁVA, glory, fame 
{glóri, fejm). 

SLAVIAN, 
Slav {sláv), 

SLAVIANSKY, 
Slavic {slávik). 

SLÁVIK, nightingale 
{najtyngejt). 

SLÁVIŤ, celebrate, sol- 
emnize {selebrejt, sal- 
emnajz). 

SLÁVNOSŤ, celebra- 
tion, festival, festivity 
( selebrejsn, festyvl, 
f e sty vitý). 

SLÁVNY, glorious, 
famous, celebrated 
{glories, f ej me s, sel- 
ebrejted). 

SLAZINA, spleen 
{splín). Slečna 

SLEČNA, miss (mis). 

SLEDOVAŤ, follow, 
track, (foló, trek). 

SLEPEC, blind man 
(blajnd men). 

SLEPÝ, blind {blajnd). 

SLÉVAC, 

founder, moulder 
(faundr, móldr). 

SLEVÁRŇA, foundry 
(faundri). 

SLIEDIT, scout, spy, 
scent {skaut, spa], 
sent) . 

SLIEVAŤ, cast, found, 
melt, pour (kh'dst, 
faund, melt, pór). 

SLIMÁK, snail (snejl). 

SLINA, spittle, saliva 
{spit I , selajvii). 

SLINIŤ, wet with spit- 
tle (vet vidh spitl). 

SLIVKA, plum (plam). 

SLNKO, sun (san). 

SLNEČNÝ, sunny 
(sany). 

SLOH, style {stajl). 

SLON, elephant 
(elefnt). 

SLONOVÁ KOSŤ, 
ivory (ajvri). 

SLOVÁK, Slovak (slo- 
ve k i sloväk): 182 Sľubný 

SLOVAN, Slav (sláv). 
SLOVANSKÝ, 

Slavic (slávik). 
SLOVENSKÝ, 

Slovak (slove k). 
SLOVNÍK, dictionary, 

vocabulary, lexicon 

(dykšoneri, vokhebju- 

leri, leksikon). 
SLOVO, word (vord). 
SLOVÚTNY, famous 

(fepnes). 
SLOŽENIE, make-up, 

composition (mejk-ap, 

khampodsn). 
SLOŽIŤ, put together, 

pile, file, compose, 

give, resign, lay down, 

construct (put tugedhr, 

pajl, fajl, khompóz, 

giv, rizajn, lej daun, 

khonstrakt). 
SLOŽIŤ SA (na niečo), 

contribute, pool, chip 

in (khontribjút, pal, 

Up in). 
SĽUB, promise 

(pramis). 
SĽÚBIŤ, promise, vow 

(pramis, vau). 
SĽUBNÝ, promising 

(pramising) . Sluha 183 Smetisko SLUHA, servant 

(sôrvent). 
SLUCH, hearing 

(hýring). 

SLUCHY, temples 
(templz). 

SLUŠAŤ, fit, become 
(Jit, bikham). 

SLUŠAŤ SA, be fitting, 
becoming, proper (bi 
fityng, hikhaming, 
prapr). 

SLUŠNOSŤ, fitness, 
propriety (fitnes, ^pro- 
priety). 

SLUŠNÝ, fit, proper, 
decent (fit, prapr, 
dvsnt). 

SĽUTOVANIE, mercy 
(mor si). 

SĽUTOVAŤ SA, have 

mercy, pity (hev mor- 

si pity). 
SLUŽBA, service, duty, 

office (sórvis, d juty, 

aňs). 
SLÚŽIŤ, serve (sôrv). 
SLÚŽKA, servant-girl 

(sôrvnt-gôrl). 
SLUŽOBNÍK, 

servant (sôrvnt). 
SLZA, tear (týr). SLZIŤ, SLZY RONIT, 

shed tears (s e d týr z). 
SMÄD, thirst (thorst). 
SMÄDNÝ, thirsty 

(t h or sty). 
SMAŽIŤ, fry (f raj). 
SMELOSŤ, boldness, 

daring (bóldnes, dér- 

ing). 
SMELÝ, bold, fearless, 

daring (bold, fir les, 

déring). 
SMENKA, draft 

(draft). 
SMER, direction, aim 

(dyreksn, ejm). 
SMEROVAŤ, aim at, 

have a tendency (ejm 

et, háv e tendensi). 
SMESTIT SA, find 

room, go in (fajnd 

rúm, gó in). 
SMEŤ, may, be allowed, 

be permitted (m$j, bi 

eland, bi permited). 
SMETI, sweepings, 

rubbish (svipings, 

rabis). 
SMETISKO, place for 

sweepings, rubbish 

heap (pie j s for svíp- 

ingz } rabis hýp). Smiaf sa 184 Smýšlanie SMIAŤ SA, laugh 
( läf). 

SMIECH, laugh, laugh- 
ter (läf, läftr). 

SMIERIT, reconcile, 
concilate (rekhonsajl, 
khonsilejt). 

SMIERLIVÝ, conciliat- 
ory (khonsiljetori) . 

SMIEŠ AŤ, mix, mingle 
(miks, mingl). 

SMIEŠANINA, mix- 
ture, compound (miks- 
cur, khompaund). 

SMOLA, tar, pitch (tar, 
pic). 

SMOTANA, cream 
(krim). 

SMRAD, 

stink, bad smell 
(stynk, bäd smel). 

SMRADIT, 
stink (stynk). 

SMRADĽAVÝ, stink- 
ing (stynking). 

ÍMRAĎOCH, skunk 
(skank). 

SMRDEŤ, 
stink (stynk). 

SMREK, spruce, fir, 
hemlock (sprús, for, 
hemlok). SMRŤ, death (deth). 
SMRTEĽNE, deadly, 

mortally (dedli, mór- 

teli) . 
SMRTEĽNÍK, mortal 

(mórtl). 
SMRTEĽNÝ, deadly, 

mortal (dedli, mórtl). 
SMRTIT, kill (khyl). 
SMÚTIŤ, mourn, grieve 

(mórn, griv). 
SMUTNOSŤ, sadness 

(s e dnes). 
SMUTNÝ, sad, gloomy, 

melancholy, mournful 

( sed, glúmi, m elen- 

khali, mórnful). 
SMÚTOČNÝ, mourn^ 

ing (mórnyng). 
SMÚTOK, mourning, 

grief (mórnyng, grif). 
SMYSEL, sense, mind, 

meaning (sens, majnd, 

minyng). 
SMYSELNOSŤ, 

sensuality ( sensu el- 
ity). 
SMYSELNÝ, sensual 

(sensuel). 
SMÝŠLANIE, opinion, 

sentiment (apinjen, 

sentyment). Smýsíaf 185 Snovať SMÝŠĽAŤ, think, mean 
(thynk, mín). 

SNÁĎ, perhaps, maybe 
{perhaps j mejbí). 

SNADNE, easily, read- 
ily (ízili, redyli). 

SNADNÝ, easy (id). 

SŇAH, snow (snó). 

SŇAHOVÝ, snowy 
(snóvi). 

SNAŽIŤ, snow (snó). 

SNAHA, effort, pains 
(e f art, pejns). 

SNÁR, dream book 
(drím buk). 

SNÁŠANLIVOSŤ, tol- 
eration ( talerejsn ) . 

SNÁSANLIVÝ, 
tolerant (talerent). 

SNÁŠAŤ, bring togeth- 
er (bring tugedhr) ; 
snášať (zlo), bear, 
stand (b ér, stend) ; 
snášať dolu, carry 
down (kheri daun). 

SNÁŠAŤ SA, agree, 
harmonize (egrí, hár- 
m o naj z). 

SŇAŤ, take off (tejk 
of). 

SŇATOK, wedding, 
marriage (vedyng, 
tneridž). SNAŽIŤ SA, try, en- 
deavor (traj, endevr). 

SNAŽNÝ, urgent, 
eager (ôrdžnt, ígr). 

SNEM, assembly, diet, 
parliament ( esembli, 
da jet, párliment). 

SNEM SPOJ. ŠTÁ- 
TOV, congress (khan- 
gres) ; snem jednotli- 
vých štátov, legisla- 
ture (ledzislejcur). 

SNEMOVŇA, 
hall, chamber, house 
(hál, cembr, haus). 

SNESITELNÝ, 
bearable (bérebl). 

SNEŤ, blight, smut 
(blajt, smat). 

SNÍMAŤ, take off 
(tejk of). 

SNÍVAŤ, dream 
(drím). 

SNÍVANIE, dreaming 
(dríming). 

SNÍŽIŤ, lower, reduce 
(lóer, ridjús). 

SNOP, sheaf, wisp (síf, 
vis p). 

SNOVAŤ, warp, yarn, 
wind (várp, jám, 
vajnd). Snub SNUB, 

marriage, betroth 
(meridž, bitróth). 

SNUBNÝ LIST, mar^ 
riage certificate (me- 
riaš sort yň get). 

SNUBNÝ PRSTEŇ, 
wedding ring (ved- 
yng ring). 

SOB, reindeer 
(rejndýr). 

SOBÁŠ, SOBÁŠNY, 
marriage, wedding 
(meridž, vedyng). 

SOBÁŠIŤ SA, marry 
(meri) ; sobášiť nie- 
koho, perform the 
marriage ceremony 
(porfórm dyh meridž 
seremony) . 

SOBEC, egotist 
egotyst) . 

SOBECKÝ, selfish 
(setts). 

SOBECTVO, selfish- 
ness (sefisnes). 

SOBOTA, 

Saturday (setrdej) . 

SOBRAŤ, take, gather, 
collect (tejk } gedhr, 
kholekt). 

SODA, soda (sóda). 186 Soschm'if 

SOHNAT, drive togeth- 
er (drajv t u gedhr) ; 
sohnať dolu, drive 
down (drajv daun). 

SOHNÚT, bend ^ 

(bend); sohnúť sa, 
stoop (stúp). 

SOCHA, statue (stečú i 
steč ju). 

SOCHÁR, sculptor 
(skalptr). 

SOK, SOKYŇA, rival 
(r a j vi). 

SOKOL (vták), falcon 
(fákn); telocvičný so- 
kol, gymnast (džim- 
nest). 

SOĽ, salt (salt i sólt). 

SOLENÝ, salted 
(salted). 

SOLHAŤ, miss, fail 
(mis, fejl). 

SOLIŤ, S3\t (salt i sólt). 

SOPKA, volcano 
(volkejno). 

SOPNÚT, couple, hob- 
ble, fold (khapl, habl, 
fold). 

SOSADIŤ, remove, un- 
seat (rimúv, ansít). 

SOSCHNÚŤ, shrivel, 
shrink ( srivl, šrink ) . Soslaf 187 Spáriť SOSLAŤ, send (send). 

SOSTÁRNUŤ, 

grow old (gró old). 

SOSTÁVAŤ, consist of 
(khonsist av). 

SOSTAVIT, put togeth- 
er, arrange, compose, 
construct (put tugedhr, 
erejndz, khompóz, 
khonstrakt). 

SOSTÚPIT, 

come down, descend 
(kham dann, dysend). 

SOSTREDNIŤ, con- 
centrate ( khansen- 
trejt). 

SOŠIŤ, part, volume 
(párt, voljum). 

SOŠIŤ, sow together, 
stitch (só tugedhr, 
stye). 

SOTLEŤ, rot, molder 
(rat, móldr). 

SOTMIŤ SA, grow 
dark (gró dark). 

SOTRVÄŤ, persist, per- 
severe (persist, persi- 
vir). 

SOTVA, hardly, scarce- 
ly (hárdli, skérsli). 

SOVA, owl (aid). 

SOVREŤ, close, clasp 
(klóz, kläsp). SOZNAM, list, register, 
roll, record (list, re- 
dzistr, ról, rekhord ) . 

SOZNÁMIT, acquaint 
(ekvejnt). 

SOZNAŤ, find out, per- 
ceive, recognize 
(fajnd aut, pbrs'w, 
(rekognajz). 

SOŽRAŤ, eat, devour 
(it, dyvaur). 

SPADNÚŤ, fall (fál i 
f 61). 

SPÁCHAŤ, do, commit 
(dú, khomit). 

SPÁLENINA, burn 
(born). 

SPÁLIŤ, burn (born). 

SPANIE, sleeping 
(sliping). 

SPÁNKY (sluchy), 
temples (templz). 

SPÁNOK, sleep, slum- 
ber, nap (slip, slambr, 
nep). 

SPANILOSŤ, beauty, 
grace ( b j ú ty, grejs ) . 

SPANILÝ, beautiful, 
graceful (b juty f id, . 
grejs f id). 

SPÁRIŤ, pair, couple 
(per, khapl). Spása 

SPÁSA, salvation, re- 
demption ( selvejšn, 
rid em p šn). 

SPASITEĽ, savior, re- 
deemer (sejvjor, ri- 
dýmr) . 

SPASIŤ, save, redeem 
(sejv, ridým). 

SPÁST, graze off 
(grejz of). 

SPAŤ, sleep, slumber 
(slip, slambr). 

SPATRIŤ, see, perceive 
(si, persiv). 

SPEV, song (sang). 

SPEVÁK, singer 
(singr). 

SPEVNÍK, song-book 
(sang-buk). 

SPIKLENEC, conspi- 
rator (khonspiretr) . 

SPIKNÚŤ SA, conspire 
(khonspajy). 

SPIKNUTIE, conspir- 
acy, plot (khonspiresi, 
plat). 

SPÍNAŤ (ruky), fold 
the hands, (fold dhy 
hendz). 

SPIS, writing, paper, 
work (rajtyng, pejpr, 
vork). 1 88 S pocit at 

SPISBA, literature 
(Hterecur). 

SPÍSAŤ, write down 
(raj t danu). 

SPISOVAŤ, 

write, compose (rajt, 
khompóz). 

SPISOVATEĽ, writer, 
author (rajt r , áthr). 

SPLÁCAŤ, pay off 
(pej of). 

SPLÁKNUŤ, wash 
down (váš d aim). 

SPLAŠIŤ, scare (skér) ; 
splašiť sa, shy, run 
away (šáj, ran eve j). 

SPLATIŤ, pay off (pej 
of). 

SPLÁTKA, payment, 
instalment (pejment, 
instalment) . 

SPLIESŤ, mix up, tan- 
gle (miks ap, tengl). 

SPLIESŤ (pliesť), 
twist, braid, wreathe 
(tvist, brejd, ridh). 

SPLNIŤ, fulfill (fulfil). 

SPLYNÚŤ, flow to- 
gether, unite (fió tu- 
gedhr, j una j t). 

SPOČÍTAŤ, count, add 
(khaunt, ed). Spočívať 189 Sporiť SPOČÍVAŤ, rest 

(rest); spočívať na 
niečom, depend upon 
(dypend a pán). 

SPODNÝ, lower, under 
(lóer, andr). 

SPODOK, bottom, foot 
(bat o m, fút). 

SPOJENEC, ally (elaj). 

SPOJENIE, connection, 
j unction, communica- 
tion, alliance (khon- 
ekšn, dzanksn, khom- 
junykejšn, elajens). 

SPOJIŤ, couple, join, 
connect, unite, com- 
bine (khapl, džójn, 
khonekt, junajt, khom- 
bajn). 

SPOJKA, conjunction 
(khondzankšn) . 

SPOKOJIŤ, satisfy 
(setysfáj). 

SPOKOJNOSŤ, satis- 
faction, content (sať 
ysfekšn, khontent ( . 

SPOKOJNÝ, satisfied, 
content ( satysfajd, 
khontent). 

SPOĽAHNÚŤ, SPO- 
LIEHAŤ SA, depend 
on, rely on (dypend 
an, rilaj an). SPOĽAHLIVÝ, 
reliable (rilaj eb I) 

SPOLČIŤ, ally, com- 
bine (elaj, khombajn). 

SPOLOČENSKÝ, so- 
ciable, social- (sósebl, 
s ó si). 

SPOLOČENSTVO, 
fellowship ( f el ó ši p ) . 

SPOLOČNÍK, partner, 
associate (partner, 
e s osie j t). 

SPOLOČNOSŤ, comp- 
any, society (khamp- 
eny, sosajetx). 

SPOLOČNÝ/ 
common, joint (kham- 
on, džójnt). 

SPOLOK, society, as^ 
sociation, federation, 
union (sosajety, esó- 
šiejšn, federejšn, jún- 
jen). 

SPOLU, together 
(tugedhr). 

SPOLUDRUH, fellow, 
mate (f clo, me j t). 

SPOR, quarrel, contro- 
versy (kvári, khantro- 
versi). 

SPORIŤ (šporovať), 
save, economize (sejv, 
ikhanomajz). Sporivost 190 Spustlý SPORIVOST, economy 
(ikhanomi). 

SPORIVÝ, 

saving, economical 
(sejving,ikhonamikl) . 

SPORNÝ, contestable 
(khontestebl). 

SPORÝ, rich, copious 
(ric, khopies). 

SPÔSOB, method, way, 
manner (method, vej, 
menr). 

SPÔSOBIŤ, cause, 
form (kMz, form). 

SPOTREBA, consump- 
tion (khonsampsn) . 

SPOTREBOVAŤ, con- 
sume, use up (khon- 
sjum, juz ap). 

SPRACOVAŤ, work 
up (vor k ap). 

SPRÁVA, management, 
administration, mend- 
ing (menedzment, cd- 
minystrejšn, mend- 
yng). 

SPRÁVCA, manager, 
administrator ( men- 
edzr, edminystrejtr) . 

SPRAVIŤ, mend, make, 
fix (mend, mejk, fiks). 

SPRAVODLIVÝ, just, righteous (dzast, raj- 
ces) . 

SPRAVODLIVOSŤ, 
justice (dzastys). 

SPRÁVNOSŤ, "correct- 
ness (khorcktnes). 

SPRÁVNY, correct 
(khorekt). 

SPRAVOVAŤ, man- 
age, direct, make, fix 
(menedz, dyrekt, 
mejk, fiks). 

SPRIATELIŤ, 

make friends (mejk 
frendz) ; spriateliť sa, 
become friends (bi- 
kham frendz). 

SPROSTÁK, dummy, 
idiot (dami, idyot). 

SPROSTIŤ, free from, 
get rid of (frí f r am, 
get rid av). 

SPROSTÝ, common, 
simple (khamon, 
si m pi). 

SPROVADIŤ, lead 
(lid); so sveta, kill 
(khyl). 

SPUSTIŤ, let down, 
lower (let daun, lóer). 

SPUSTLÝ, dissolute 
(dysolút). Sradit 

SRADIT, line up (lajn 
ap) ; fall in line (fól 
in lajn). 

SRAZIŤ, knock down 
(nak d aim) ; sraziť sa, 
collide (khola-jd) ; sra- 
ziť (mlieko), curdle, 
(khôrdl) ; sraziť (cenu 
lebo plácu), cut down 
(kliat daun). 

SRÁŽKA, collision, 
clash (kholišn, kleš) ; 
srážka (pláce lebo ce- 
ny), reduction, cut 
(ridakšn, khat). 

SRDCO, heart (hárt). 

SRDEČNÝ, hearty 
(hárty). 

SRDNATÝ, bold 
(bold). 

SRIEKNUŤ SA, 
disown (dysón), 

SRNA, deer, doe (dýr, 
dó). 

SROVNAŤ, settle, 
make even, compare 
{s ctí, mejk ívn, khom- 
pér). 

SROVNÁVAŤ SA, 
tally (tetí). 

SROZUMENIE, 
understanding ( andr- 
stendyng). 191 Stálosť SROZUMET, under- 
stand (andrstend). 

SROZUMITELNÝ, 
plain (p lej n). 

SRSŤ, fur, hair, fleece, 
nep (for, h ér, Ms, 
nep). 

SRŠEN, hornet (hor- 
net). 

SRÚTIŤ SA, collapse 
(kholeps). 

S SAŤ, suck, absorb 
(sak, ebsórb). 

SSAVEC, mammal 
(meml). 

SSUTINY, ruins 
(rújnz). 

STÁCAŤ, 
wind up, twist (vajnd 
ap, tvist). 

STÁDO, herd, flock 
(hard, nak). 

SŤAHOVANIE, mov- 
ing, migration (múv~ 
ing, majgrejsn). 

SŤAHOVAŤ, tighten 
(tajtn) ; sťahovať sa, 
move, migrate (múv, 
majgrejt). 

STÁLOSŤ, steadiness 
(stcdynes). Stály 192 S t at -k STÁLY, steady, con- 
stant (stedy, khan- 
stent). 

STAN, tent (tent); 
hlavný stan, head- 
quarters (hedkvártrz). 

STANICA, station, de- 
pot, post (stejn, dypó, 
pást). 

STANOVISKO, stand- 
point (stendpójnt). 

STANOVY, constitu- 
tion, rules, by-laws 
( khonstytiísn, . rúlz, 
ba j -lá z). 

STARAŤ SA, care 
(khér). 

STAREC, old man 
(óld men). 

STARENA, old woman 
(óld vumen). 

STÁRNUT, grow old 
(gró óld). 

STAROBYLÝ, ancient 
(e j n sni). 

STAROBA, old age 
(óld ejdz). 

STAROSŤ, care, anxie- 
ty, solicitude (khér, 
engzajety, solisitúd) . 

STAROSTA, oldest 
member, chairman, 
mayor (oldest membr, čérmen, mét i méjr). 
STAROSTLIVÝ, 

careful (khcrful). 

STAROSVETSKY, 
oldfashioned 
(óldfcsnd). 

STAROVEKÝ, ancient 
(cjnsnt). 

STAROVEREC, 

orthodox (arthodaks) . 

STAROŽITNOSŤ, 
antiquity (entykvity) . 

STARÝ, old (óld). 

STAŤ SA, happen, oc- 
cur (hepn, okhbr) ; 
stať sa niečim, become 
(bikham). 

STAŤ (hlavu), behead 
(bihéd). 

ŠTATISTIKA, statis- 
tics (stetystyks). 

ŠTATISTICKÝ, statis- 
tical (stetystykl). 

STATKÁR, land holder 
(lend hóldr). 

STATNE, bravely 
( brejvli) . 

STATNOSŤ, bravery 
( brejzri) . 

STATNÝ, brave, ■ val- 
iant (brejv, zrelient). 

STATOK, estate, prop- 
erty (estejt, praprty). Stav 193 Stolica STAV, state, condition 
(stejt, khondyšn) ; 
stav (povolanie), call- 
ing, profession (khal- 
ing, profesn) ; stav 
(vodný), dam, lock 
(d em, lak). 

STÁVAŤ, stand, get up 
(stend, get a p) ; stá- 
vať sa, happen (hepn). 

STAVAŤ (budovať), 
Trnild (bild). 

STAVBA, building 
(bildyng). 

STAVITEĽ, builder, 
architect (bildr, ár- 
khytekt). 

STAVIŤ SA, stop, hold 
(stap, hold) ; staviť sa 
(o niečo), bet, {bet). 

STÁVKA (štrajk), 
strike (štrajk). 

STÁVKA (sádzka), 
bet (bet). 

STÁVKOVAŤ, strike 
(štrajk). 

SŤAŽNOSŤ, complai'nt 
(khomplejnt). 

SŤAŽOVAŤ SI, com- 
plain (khomplejn) . 

STEBLO, stalk, blade 
(sták, blejd). STEHLÍK, goldfinch 
(góldňnč). 

STEHNO, thigh (the j). 
STENA, wall (vál i 

vól). 
STIAHNUŤ, contract 

(khontrekt) ; kožu, 

skin (sky n). 
STÍHANIE, pursuit 

(par s jut). 
STÍHAŤ, pursue 

(par s ju). 
STIHNÚŤ, reach, be- 
fall (ríc, bifál). 
STISKNÚŤ, squeeze, 

press (skvíz, preš). 
STÍŠIŤ, calm, still 

(khám y styl). 
STLAČIŤ, squeeze 

(skvíz). 
STĹP, pillar, post (pilr, 

pôst). 
STODOLA, barn 

(bárn). 
STÔ1, table (tejbl). 
STOLÁR (truhlár), 

joiner, cabinet-maker 

(dzójnr, khebinct- 

mejkr). 
STOLEC, STOLOK, 

chair (c ér). 
STOLICA, chair, seat 

(c ér, sít). Stolica 194 Strcbat STOLICA (okres), 


(pár si). 


county (khauntv). 


STRAPEC, tassel 


STON,' STONAŤ, 


(test). 


groan (grón). 


STRASŤ, grief (grif). 


STOPA, footprint, 


STRAŠIAK, STRAŠI- 


track, trail, prick 


DLO, goblin, ghost, 


(fútprint, trek, trejl, 


spook, bugbear (gab- 


prik). 


lin, ghost, spňk, bag- 


STOPOVAŤ, track, 


ber) . 


trace {trek, trejs). 


STRAŠIŤ, frighten, 


STOŽIAR, STAŽEN, 


scare (frajtn, sker). 


mast (mäst). 


STRAŠNÝ, frightful, 


STOTOŽNIŤ, identify 


horrible, terrible 


(ajdentyfáj). 


(frajtful, haribl, te- 


STRÁDAŤ, 


ribl). 


want (vani). 


STRAVA, board, food 


STRACH, fear, fright, 


(bórd, f úd). 


dread {fir, frajt, 


STRÁVIŤ, digest, con- 


dred) . 


sume (dajdžest, khon- 


STRACHOVAŤ SA, 


sjihn). 


fear, dread (fir, dred). 


STRÁŽ, watch, guard, 


STRAKA, magpie 


sentry (vác, gárd, 


(megpaj). 


sentri). 


STRÁŇ, hill-side (kyl- 


STRÁŽCA, STRÁŽ- 


sajd) . 


NIK, watchman, 


STRANA, side, page, 


keeper, guard (vac- 


party (sajd, pejdz, 


men, khýpr, gárd). 


party). 


STRÁŽIŤ, guard, 


STRÁNIŤ SA, avoid 


watch (gárd, vác). 


(evojd). 


STRČIŤ, put, push 


STRANNÍCKY, 


(put, pus). 


STRANNÝ, ^partial 


STREBAT, sip (sip). Stred 

STRED, STREDOK, 
center, middle, mean 
(sentr, midl, mín). 

STREDA, Wednesday 
(venzdej). 

STREDNÝ, 

middle, central {midl, 
sentr el). 

STRECHA, roof (rúf). 

STRELA, arrow, mis- 
sile (eró, misii). 

STREĽBA, shooting, 
firing (šútyng, fajr- 
ing). 

STRELEC, shot, shoot- 
er (šat, šútr). 

STRELIŤ, shoot, fire 
(šút, f a jer). 

STRELIVO, ammuni- 
tion (emjunyšn) . 

STRETNÚŤ, meet 
(mít). 

STRHAŤ, STRHNÚŤ, 
tear down (tér daun). 

STRIEBRO, STRIE- 
BORNÝ, silver, 
(silzr). 

STRIEDAŤ, alternate 
(elťôrnejt). 

STRIEDAVÝ, 
alternate (eltomet). 

STRIEHNUŤ, watch, 
scout (vác, skaut). 195 Strojníctvo STRIEKAČKA, squirt, 
fire-engine (skvôrt, 
fajer-endšin). 

STRIEKAŤ, squirt, 
sputter, spout (skvôrt, 
spatr, s p aut). 

STRIEZLIVOSŤ, so- 
briety, temperance 
(sobrajety, temper- 
ens) . 

STRIEZLIVÝ, sober 
(sóbr). 

STRIH, cut, style (khat, 
stajl) . 

STRIHAŤ, cut, clip, 
shear (khat, klip, sir). 

STRKAŤ, push, thrust 
(puš, thrast). 

STRMÝ, steep (stĺp). 

STRNISKO, stubble 
(stal?!). 

STRNÚŤ, become rigid 
(bikham ridžid). 

STROJ, machine, en- 
gine, apparatus (me- 
šín, endzin, äperej- 
tas). 

STROJIŤ SA, intend, 
get ready, prepare 
(intend, get redy, pri- 
per). 

STROJNÍCTVO, me- 
chanics (mekhenyks). Strojník 196 Súdiť sa STROJNÍK, machinist, 

engineer ( me šíny st, 

endžinýr). 
STROM, tree (tri). 
STROSKOTAŤ, wreck 

(rck). 
STRPEŤ, bear, suffer 

(b ér, sa f r). 
STRUČNÝ, brief, short 

(bríf, sort). 
STRUHADLO, grater 

(grejtr). 
STRÚHAŤ, grate, rub, 

cut (grejt, rab, khat). 
STRUK, clove, string 

(klóv, string). 
STRÚŽOK, grater 

(grejtr). 
STUD, shame (šejm). 
STUDENÝ, cold 

(khóld). 
STUDŇA, well, spring 

(v el, spring). 
STUHNÚŤ, grow stiff 

(gró styf). 
STUCHLINA, musti- 

ness (mastynes). 
ŠTUCHNÚŤ, get mus- 
ty (get masty). 
STÚPAŤ, walk, march 

(vók, marc). 
STUPEŇ, 

degree, grade, step ( dy %ri, grejd, step ) . 

STUPNICA, scale 
(skejl). 

STUPŇOVAŤ, grad- 
uate (gredjuejt). 

STUŽKA, band, ribbon 
(bend, ribn). 

STVORENIE, creation 
(kriejsn) ; tvor, crea- 
ture (kricor). 

STVORIŤ, create 
(kriejt). 

STVRDNÚŤ, harden 
(hárdn). 

STYDNÚŤ, cool down, 
grow cold (khúl daun, 
gró khóld). 

STYK, 
contact ( khantekt) . 

STÝKAŤ SA, touch, 
come in contact (tac, 
kham in khantekt). 

SUD, barrel, cask (berl, 
khäsk). 

SÚD, court, law-suit 
(khórt, ló-sút). 

SUDCA, judge, justice 
(džadž, dzastys). 

SÚDIŤ, judge (džadž). 

SÚDIŤ SA, have a law- 
suit, litigate (h'áv e 
l ó sút. litygejt). Suchár 

SUCHÁR, cracker, bis- 
cuit (krekr, biskyt). 

SUCHO, drought, dry- 
ness (draut, drajnes). 

SUCHÝ, dry (draj) ; 
suché dni, quarter- 
days ( kvártr-dejs). 

SUKA, bitch (bič). 

SUKŇA, skirt (skort). 

SÚKNO, cloth (klath). 

SUMA, sum (sam ) . 

SUROVEC, brutal fel- 
low (b rúti feló). 

SUROVÝ, raw (rá i 
ró) ; surový (človek), 
brutal (brútl). 

SUŠIŤ, dry (dráj). 

SUŽOVAŤ, torment 
(torment). 

SVADBA, SVATBA, 
wedding, marriage 
(z^edyng, meridž). 

SVÄDZAŤ, lead, se- 
duce {lid, sídjús). 

SVAL, muscle (inasl). 

SVALIŤ, throw down 
(t hr ó d au n) ; svaliť 
sa, fall down, roll 
down {j 61 daun, rôl 
daiin). 

SVALOVITÝ, muscu- 
lar (maskjulr). 197 Sverepý SVÁR, quarrel (kvórl). 

SVÄTENÝ, consecrat- 
ed, blessed (khanse- 
krejted, blesd). 

SVÄTIŤ, consecrate, 
ordain, celebrate, bless 
( khansckrejt, ordcjn, 
selebrejt, bles) . 

SVÄTOJÁNSKA 
MUŠKA, glow-worm 
(gló-vorm). 

SVÄTOKRÁDEŽ, 
sacrilege ( sekrilidž ) . 

SVÄTÝ, holy, saint, sa- 
cred {holy, sejnt, sej- 
krcd^) 

SVÄZOK, bundle, vol- 
ume, bond (bandl, val- 
jum, band). 

SVEDČIŤ, testify, wit- 
ness {testvfaj, vitncs). 

SVEDOCTVO, testi- 
mony, evidence (tes- 
tymony, evidens). 

SVEDOK, 

witness (zitnes). 

SVEDOMIE, con- 

science (khanšcns). 

SVEDOMITÝ, 

conscientious (khon- 
scuscs). 

SVEREPÝ, 

savage (scvcdz). Sverif 198 Svolať SVERIT, trust, confide 

(trast, khanfajd). 
SVESIŤ, hang down 

(heng dann). 
SVET, world (vorld). 
SVETLO, light (lajt). 
SVETLÝ, light (lajt). 
SVETSKÝ, worldly, 

secular (vordli, sek- 

julr). 
SVEVOĽNÝ, wilful, 

petulant (vilful, pet- 

j id cut). 
SVIATOK, holiday 

(holidcj). 
SVIATOSŤ, holiness, 

sacrament (hólines, 

sekrement). 
SVIAZAŤ, bind, tie up 

(bajnd, tá j ap). 
SVIECA, SVIEČKA, 

candle (khendl). 
SVIECNIK, candlestick 

(khendlstyk). 
SVIETIŤ, shine, light- 
en (šajn, lajtn). 
SVIEZVÝ, 

fresh (freš). 
SVIJAŤ, wind up 

(vajnd ap) ; svíjať sa, 

writhe (rajdh). 
SVIŇA, sow (sau). SVINÚŤ, 

roll up (rôl ap). 
SVIT, shine, shimmer 

(šajn, šimr). 
SVITANIE, 

daybreak (dejbrejk). 
SVITAŤ, dawn (dán). 
SVÍTOK, curl, roll 

(khôrl, rôl). 
SVINÚŤ, flash (ňeš). 
SVOBODA, freedom, 

liberty (f rid o m, li- 

brty). 
SVOBODNÝ, 

free (frí) ; neženatý, 

single (singl). 
SVOBODOMYSEL- 

NÝ, liberal (liber el). 
SVODCA, 

seducer (sidjiisr). 
SVODNÝ, seductive 

(sidaktyv) . 
SVOJ, my, his, our, atď. 

(maj, hyz, aur). 
SVOJIŤ SI, claim 

(kle j m). 
SVOKOR, father-in- 

law ( fadhr-in-ló ) . 
SVOKRINA, mother- 
in-law ( madhr-in-ló ) . 
SVOLAŤ, call, convoke 

(khal, khonvók). Svolif 

SVOLIŤ (privoliť), 

consent (khonsent). 

SVORNOSŤ, 

concord (khonkórd). 

SVORNÝ, harmonious, 
concordant ( harmo- 
ny es, khonkordent) . 

SVRAB, itch (ic). 

SVRBIŤ, itch (ič). 

SVRCOK, 

cricket (kriket). 

SVRHNÚT, throw 
down, remove (thró 
dawn, rimúv). 

SVRCHOVANÝ, 
supreme (saprim) . 

SÚDRUH, mate, com- 
rade (mejt, khamred). 

SÚHLAS, harmony, 
assenit (húrmony, 
e sent). 

SÚHLASIŤ, agree, 
assent (egrí, e sent). 

SÚKAŤ, spool, wind 
(spúl, vajnd). 

SÚKROMNÝ, 
private ( prajvet) . 

SÚLOŽIŤ, 

cohabit ( khohebit) . 

SÚLOŽNICA, concu- 
bine (khankjubajn). 

SÚLOŽNÍK, 
bed- fellow (bed-feló). 199 Syn SÚMRAK, dusk, twi- 
light (dask, tvajlajt). 

SÚPER, rival (rajvl). 

SÚSED, 

neighbor (nejbr). 

SUSEDSKÝ, SUSED- 
NÝ, neighborly (nej- 
brli). 

SUSEDSTVO, neigh- 
borhood (nejbrhúd) . 

SÚSTAVA, 

system (sistem). 

SÚSTRASŤ, sympathy, 
condolence (simpethy, 
khondólens) . 

SÚSTREDNIŤ, 
concentrate ( khansen- 
trejt). 

SÚVISEŤ, hang togeth- 
er (heng tugedhr). 

SÚVISLOSŤ, 

cohesion (khohýžn) . 

SÚVISLÝ, connected, 
coherent ( khonekted, 
khohyrent). 

SÚŽENIE, trouble, tor- 
ment (trabl, torment). 

SUŽOVAŤ, trouble, 
harass, torment (trabl, 
hcres, torment). 

SYČAŤ, hiss (hys). 

SYN, son (san). Synovec 200 Šepot SYNOVEC, 


ŠACHTA, mine, pit, 


nephew (nefjú). 


shaft (majn, pit, 


SYNOVSKÝ, 


šäft). 


filial (ňliel). 


ŠÁL, shawl (šál . 


SYPAŤ, pour, strew 


ŠÁLKA, cup (khap). 


(paur, strú). 


ŠÁNC, trench (trenc). 


SÝPKA, barn, granary 


ŠARLACH, scarlet fe- 


(bár n, greneri). 


ver (ská r let fivr). 


SYPKÝ, mealy (míly). 


ŠARVÁTKA, 


SÝR, cheese (číz). 


skirmish (skbrmxs). 


SYRUP, syrup, molas- 


ŠARŽA, rank (renk). 


ses (sirup, mol e sis). 


ŠÁŠKA, locust, grass- 


SÝTO, sieve, sifter, 


hopper (lókast, gres- 


screen (sív, siftr, 


hapr). 


skríň). 


ŠATA, dress (dres). 


SYTÝ, full, filled, have 


ŠÁTOK, handkerchief 


enough (ful, Hid, Káv 


(henkreif) ; šátok na 


inaf). 


krk, neckerchief (ne- 


SÝTIŤ, feed, fill (fid, 


krcíf) . 


Hi). 


ŠATNICA, 


V 


wardrobe (var drob ) . 


S 


ŠATY, clothes, dress 


(klóz, dres). 


ŠÁBES, Sabbath 


ŠEDIVEŤ, turn gray 


(sebeth). 


(torn grej). 


ŠABLA, sabre (sejbr). 


ŠEDIVÝ, gray (grej). 


ŠACOVAŤ, appraise 


ŠELMA, beast of pray 


(eprejz). 


(bíst av pre j); človek 


ŠAFÁRIŤ, manage, 


šelma, rascal (reskl). 


steward (menedz, 


ŠENK, bar, saloon (bár, 


stjiird). 


selún). 


ŠAFRAN, saffron 


ŠEPOT, ŠEPTAŤ, 


(sefren). 


whisper (hvispr). Šero 20 1 Šisák ŠERO, dark, dusk, twi- 
light {dark, dask, tvaj- 
lajt). 

ŠERPA, scarf (skárf). 

ŠESŤ, six (siks). 

ŠESŤDESIAT, sixty 
(siksty). 

ŠESŤDESIATY 
sixtieth (siksty th). 

ŠESTINEDIELKA, 
woman in childbed 
(vumen in cajldbed). 

ŠESTNÁSŤ, sixteen 
(sikstýn). 

ŠESTNÁSTY, 

sixteenth (sikstýnth) . 

ŠETRIŤ, spare, save 
(spér, sejv). 

ŠETRNOSŤ,- economy, 
thrift (ikhanomi, 
thrift). 

ŠETRNÝ, saving, econ- 
omical, frugal (sejv- 
ing, ikhanamikl, 
frúgl). 

ŠEV, seam, scar (sim, 
škár). 

ŠIALENEC, maniac, 
mad man (mejnyek, 
med men). 

ŠIALENOSŤ, madness, 
frenzy (mednes, fren- 
zi). ŠIALENÝ, mad, frantic 

(med, f renty k). 
ŠIALIŤ SA, be mad 

(bi med). 
ŠIBALEC, rogue (r ó g). 
ŠIBENICA, 

gallows (gelóz). 
ŠIDLO, awl (á/). 
ŠIESTY, sixth (siksth). 
ŠIJA, neck- (nek). 
ŠIKMÝ, cross, slanting 

(kras, si entý n g). 
ŠIKOVNÝ, 

clever (klevr). 
ŠÍNA, rail (rejl). 
ŠINDEĽ, 

shingle (singl). 
ŠINÚŤ SA, move, turn 

(múv, torn). 
ŠÍP, arrow (eró). 
ŠÍPKA, 

dog-rose (dagrós). 
ŠIRÁK, hat (het). 
ŠÍRKA, width, breadth 

(vidth, bredth). 
ŠÍRIŤ, spread, widen 

(spred, vajdn). 
ŠIROKÝ, wide, broad 

(vajd, brád). 
ŠÍRY, harness (hárnes). 
ŠIŠÁK, 

helmet (helmet). Šiška 202 Šlachta ŠIŠKA (na strome), 

cone (khón) ; šiška 

škvarená, fried cake 

{f raj d khejk). 
ŠIŤ, sew (só). 
ŠITIE, sewing (sóing). 
ŠKÁLA, scale (skejl). 
ŠKAPULIER, 

scapular (skepjulr) . 
ŠKAREDÝ, ugly, hide- 
ous, sullen (agli, hy- 

áyes y saln). 
ŠKAREDÁ STREDA, 

Ash- Wednesday ( es- 

vensdej). 
ŠKATUĽA, box 

(baks). 
ŠKLEBIT SA, ( 

grin, yawn (grin, ján). 
ŠKLBAŤ, pick, pluck 

(pik, pi ak). 
ŠKODA, damage, loss 

(demedz, las). 
ŠKODIŤ, hurt, damage 

(hôrt, demedž). 
ŠKODLIVÝ, harmful, 

damaging (harmful, 

d erne d zing) . 
ŠKODOVAŤ, 

lose (lúz). 
ŠKOLA, school (skúl). 
ŠKÔLKA, 

nursery (nôrseri). ŠKOPOK, tub (tab). 

ŠKORICA, 

cinnamon (sinemon). 

ŠKROB, ŠKROBIŤ, 
starch (stare). 

ŠKROBENÝ, starched, 
stiff (stared, styf). 

ŠKRTIŤ, choke (eók). 

ŠKRUPINA, shell 
(sel). 

ŠKVÁR, dross, trash 
(dras, tres). 

ŠKVARIŤ, broil, fry 
(brójl, f raj). 

ŠKVAROK, 
scrap (skrep). 

ŠKVRNA, ŠKVRNIŤ, 
spot, stain (spat, 
stejn). 

ŠĽAHAŤ, ŠĽAHNÚŤ, 
whip, flog (hvip, Hag). 

ŠĽACHETNOSŤ, 
generosity, nobleness 
( dženerasity, nóblnes) . 

ŠĽACHETNÝ, gener- 
ous, noble (dzeneres, 
nóbl). 

ŠLACHTA (bitúnok), 
slaughter hou se ( si á tr- 
Jiaus) ; šlachta (pan- 
stvo), nobility, aristo- 
cracy (nobility, eristo- 
kresi) . ŠI ach tie 203 Štebotať ŠĽACHTIC, 

nobleman (nóblmen) . 
ŠLAJM, slime (slajm). 
ŠLEP, train, trail 

(trejn, trejl). 
ŠMATLAŤ, shamble 

(sembľ). 
ŠMATLAVÝ, bandy- 
legged (bendy-legd) . 
ŠMELCOVINA, smelt- 

ing-house (smelt y ng 

haus) . 
ŠNÓRA, ribbon, line, 

cord (ribn, lajn, 

k h ór d). 
ŠNUPAŤ, snuff (snaf). 
ŠNUPAVÝ DOHÁN, 

snu ff- tobacco (snaf- 

tubéko). 
ŠOMRAŤ, 

murmur (mormr). 
ŠPAGÁT, string, cord, 

twine (string, khórd, 

tvajn). 
ŠPALOK, block (blak). 
ŠPARGĽA, asparagus 

(e sp ere gas). 
ŠPÁS, fun (fan). 
ŠPENDLÍK, pin (pin). 
ŠPIC, point (pójnt). 
ŠPINA, dirt (dôrt). ŠPINÁT, 

spinage (spinedz). 

ŠPINAVÝ, dirty, foul 
(ďôrty, faul). 

ŠPITÁÍL, hospital 
(haspitl i hóspitl). 

ŠPUNT, 

cork, wad, stopple 
(khórk, vád, stapl). 

ŠRAMOT, noise (nójz). 

ŠRAMOTIŤ, 

make noise (me j k 
nójz). 

ŠROB, ŠROBOVAT, 
screw (škrú). 

ŠTÁCIA (stanica), sta- 
tion, depot (stejšn, 
dypó). 

ŠŤASTIE, 

luck, fortune, happi- 
ness (lak, fór can, he- 
pines). 

ŠŤASTNÝ,. lucky, for- 
tunate, happy (laky, 
fórciinet, hepi). 

ŠTÁT, ŠTÁTNY, state 
(ste j t). 

SŤAŤ, urinate, piss 
(jurinejt, pis). 

ŠŤAVA, juice, gravy 
(d z lis, vrcjin). 

ŠTEBOTAŤ, twitter 
(tvitr). Štedrost 204 Štyridsiaty ŠTEDROSŤ, bounty, 
liberality (bounty, 
Uber elity). 

ŠTEDRÝ, bountiful, li- 
beral, generous (baurir 
tyful, liberal, dzcne- 
res). 

ŠTEKAŤ, bark (bark). 

ŠTEMPEL, 
stamp (stemp). 

ŠTENA, 

whelp (hvelp). 

STEP, apple-tree 
(epl- tri). 

ŠTEPIŤ, graft (greft); 
štepiť osýpky, vacci- 
nate (veksinejt). 

ŠTETKA, brush (bras). 

ŠTIEPAŤ, split, pinch, 
smart (split, pine, 
smart) . 

ŠTIHLÝ, slender, slim 
(slendr, slim). 

ŠTÍPAŤ, bite, pinch 
(bajt, pine). 

ŠTÍT, shield, gable 
(sild, gejbl). 

STOK (poschodie), 
story (stori). 

ŠTÓLA (v bani), drift 
( drift ) ; štóla ( kňaz- 
ská), stole (stôl). ŠTRBINA, chink, slit, 

crack (cink, slit, 

kre k). 
ŠTRK, gravel (grevl). 
ŠTRNÁSŤ, fourteen 

(fórtýn). 
ŠTRNÁSTY, 

fourteenth (fórtýnth). 
ŠTUCHAŤ, push, poke 

(puš, p ók). 
ŠTVAŤ, set on, incite 

(set an, insajt). 
ŠTVORHRAN, 

ŠTVOREC, ŠTVOR- 

HRANNÝ, square, 

quadrangel (skvér, 

kvadrengl) . 
ŠTVORNÁSOBNÝ, 

fourfold (fórfóld). 
ŠTVORNOHÝ, four- 
footed (fórfuted). 
ŠTVRŤ, ŠTVRTINA, 

quart, quarter (kvórt, 

kvórtr) . 
ŠTVRTOK, 

Thursday (thôrzdej) , 
ŠTVRTÝ, 

fourth (forth). 
ŠTYRI, four (fór). 
ŠTYRIDSAŤ, 

forty (forty). 
ŠTYRIDSIATY, 

fortieth (fórtyeth). Šuhaj 205 Tak ŠUHAJ, lad (led). 

ŠUM, hum, rustling 
(ham, rast ling). 

ŠUMEŤ, 

rustle, murmur, hum 
( r asi, môrmr, ham ) . 

ŠUNKA, ham (hem). 

ŠUPINA, scale, husk 
(skejl, hask). 

ŠUPLA, drawer (dróer 
i dráer). 

ŠUŠKAŤ, lisp (lisp). 

ŠVÁB, roach (róc). 

ŠVADLENA, 

seamstress, dress-mak- 
er (símstres, dres- 
mejkr). 

ŠVAGOR, brother-in- 

law ( bradhr-in-lá (ló). 
ŠVAGRINÁ, sister-in- 

la w ( sistr-in-lá (ló). 
ŠVÁRNY, pretty, nice 

(prity, na j s). 
ŠVEC, shoe-maker 

(šú-mejkr). 
ŠVIHÁK, swell, dude 

(svel, diíd). 
ŠVIHAŤ, whip (hvip). 
ŠVINDEL, 

swindle (svindl). ŤA, you, thee (jú, dhý). 

TABAK, 

tobacco (tobéko). 

TÁBOR, TÁBORIŤ, 
camp (khemp). 

TABULA, table (tejbl). 

TABUĽKA, tablet (teb- 
let) ; škridlicová tabu- 
la, slate (slejt) ; tabul- 
ka skla, pane (p e j n). 

TÁCKA, tray (trej). 

ŤAH, draft (draft). 

ŤAHAŤ, pull, draw 
(pni, drá i dró). 

TAJIŤ, deny (denáj). 

TAJNOSŤ, secrecy, se- 
cret (síkresi, síkret). 

TAJNÝ, secret (síkret). 

TAJOMNÍK, secretary 
(sekr éteri). 

TAJOMNÝ, mysterious 
(mistýries). 

TAJOMSTVO, myste- 
ry, secret (misteri, 
síkret). 

TAJUPLNÝ, misterious 
(mistýries). 

TAK, 
so, thus (só, dhas). Takmer 206 Te meno TAKMER, almost, 

nearly {almost, nýrli). 
TAKTO, thus, this way 

{dhas, dhys vej). 
TAKT, tact (tekt). 
TAKTIEŽ, also {also). 
TAKÝ, such {sac). 
TAM, there (dhčr). 
TAMAJŠÍ, of that place 

{av dhet plejs). 
TAMBOR, 

drummer {dramr). 
TANCIŤ, TANCOVAŤ 

dance {dans). 
TANEC, dance {däns). 
TARASIŤ, bar, block 

{bár, blak). 
TASIŤ, draw {drá). 
TAŠKA, pocket, bag 

{paket, beg). 
ŤAVA, camel {kheml). 
TAVIŤ, melt, smelt 

{melt, smelt). 
TÁZAT SA, ask, inquire 

{äsk, inkvajr). 
ŤAŽENIE, campaign, 

expedition {khempejn, 

ekspedyšn). 
ŤAŽKO, heavily, hardly 

{hevili, hárdli). 
ŤAŽKOSŤ, difficulty, 

heaviness {dyňklty, 

hevines). ŤAŽKÝ, heavy, hard 
{hevi J hard). 

TEBE, to you, thee {tu 
ju, dhý). 

TEDA, 

then, well {dhen, vel). 

TEHELNÁ, 

brick-yard {brik-járd). 

TEHLA, brick {brik). 

TEHLÁR, brick-maker 
{brik-mejkr). 

TEHOTNÁ, 

pregnant {present). 

TEKUTINA, TEKU- 
TÝ, liquid, fluid {li- 
kvid, fluid). 

TEĽA, calf {khäf). 

TELACÍ, TELACINA, 
veal {víl). 

TELESNE, 

bodily {badyli). 

TELESNÝ, bodily, cor- 
poral {badyli, khórpo- 
rel). 

TELESO, bodv {bady). 

TELOCVIČNÝ, gym- 
nastic, athletic {džim- 
nestyk, ethletyk). 

TELOCVIK, gymnas- 
tics ( d zimne sty k s) . 

TEMENO, crown of 
the head, top {kraim 
av dhy hed, tap). Temer 207 Tisk TEMER, almost, nearly 
{almost, nýrli). 

TEMNICA, jail (die//). 

TEMNÝ, dark, dusky 
(dark, dasky). 

TEN, that (dhet). 

TENKÝ, thin, slender 
(thyn, slendr). 

TENTO, this (dhys). 

TEPLICE, 

warm springs (vár m 
springs) . 

TEPLO, 

warmth (vármth). 

TEPLOTA, tempera- 
ture (temperečur). 

TEPLÝ, warm (várm). 

TEPNA, pulse (pals). 

TERAJŠÍ, 

present (preznt). 

TERAZ, now, at pres- 
ent (nan, et preznt). 

TERČ, target (target). 

TESÁR, carpenter 
(khárpentr). 

TESAT, 

cut, chop (khat, čap). 

TESNE, closely, tightly 
(klósli, tajtli). 

TESNOPIS, stenogra- 
phy (stenagreň). 

TESNÝ, close, tight 
(klós, ta j t). TEŠIŤ, comfort, console 
. (khamfort, khonsól). 
TEŠIŤ SA, be glad of, 

enjoy (bi g! e d av, 

endžój). 
TCHOR, polecat (póU 

khet) ; lesný tchor, 

skunk (skank). 
TIAHNUŤ, draw, drag, 

pull (drá, dreg, pul). 
TI AŽ A, weight (v e j t). 
TIAŽIŤ, weigh (vej); 

tiažiť sa, be lazy (bi 

lej si) . 
TIECŤ, flow, run {flô, 

ran); tiect (nádoba), 

leak (lík). 
TIEN (tôna),TlENIŤ, 

shade, shadow (sejd, 

šedo). 
TIEŽ, also (also). 
TICHO, stillness, quiet, 

silence (stylnes, kva- 

jet, sajlens). 
TICHÝ, quiet, still, si- 
lent (kva jet, sty I, saj- 

lent). 
T1NTA, ink (ink). 
TISÍC, 

thousand (thauznd) . 
TISK, printing, press 

(printyng, pres). Tisknúf TISKNÚŤ, 

press, squeeze, print, 

{preš, s kvíz, print). 
TÍŠIŤ, calm, still, quiet 

(khám, sty l, kva jet)* 
TITUL, title (tajtl). 
TKÁČ, weaver (v'wr). 
TKANIVO, 

texture (tekscur). 
TKAŤ, weave (vív). 
TKNÚŤ, touch (tac). 
TLAČENINA, throng 

(thrang). 
TLAČIŤ, 

press, squeeze, print 

(pres, skviz, print). 
TLAČIŤ SA, crowd 

(k r au d). 
TLACHAŤ, prate 

(prejt). 
TLAK, 

pressure (presur) . 
TLAMA, mouth, jaws 

(maiith, džáz). 
TĹCŤ, 

beat, knock {bit, nak). 
TLEŤ, 

smoulder ( sm óídr) . 
TLIESKAŤ, applaud, 

clap {eplád, kle p). 
TLKOT, 

beating, knocking (biť 

yng, nakyng). 208 Topánka 

TLSTÝ, fat, thick {jet, 

thyk). 
TLUMAČ, TLUMOČ- 

NÍK, interpreter {in- 
ter prctr). 
TLUMOČIŤ, interpret 

(intôrpret). 
TLUPA, troop, ban 

gang {t nip, bend, 

gen g). 
TMA, dark, darkness 

{dark, dark nes). 
TMA VY, dark (dark). 
TMIŤ SA, darken 

{dárkn). 
TNÚŤ, cut, strike (k hat, 

štrajk). 
TO, that (dhet). 
TOČIŤ, turn, wind, re- 
volve (torn, vajnd, 

rivalv) . 
TOČNÁ, pole (pól). 
TO J, here (hýr). 
TOK, flow, tide (M, 

tajd). 
TOĽKO, so much, so 

many (so mac, so 

meny). 
TONŇA, ton, tun (ton, 

tan). 
TONÚŤ, sink (sink). 
TOPÁNKA, shoe (sú). Topic 

TOPIC, fireman (fajer- 

meri). 
TOPIŤ, melt, smelt 

{melt, smelt). 
TOPIŤ SA, drown, sink 

(draun, sink). 
TOPOL, poplar (paplr). 
TOTIŽ, TOTIŽTO, 

namely, to wit (nejm- 

li, t u viť). 
TOVAR, goods, ware 

{gilds, ver). 
TOVARYŠ, journey- 
. man, fcompanion, help- 
er (dzbmymen, khom- 

penjen, helpr). 
TOVARYŠSTVO, 

society ( sosajety ) . 
TOVÁŔNA, factory, 

mill, works (fektori, 

mil, vbrks). 
TOVÁRNIK, manufac- 
turer ( menjufekcur- 

er). 
TRAFIŤ, hit, meet, find 

(hyt } mit, fajnd). 
TRÁM, timber, beam, 

post (tymbr, bim, 

post). 

TRÁPENIE, torment, 
torture, bother (tor- 
ment, tor cur, badhr). 209 Tretí TRÁPIŤ, torment, tor- 
ture, bother (torment, 
t or car, badhr). 

TRAŤ, track (trek). 

TRATIŤ, lose (lúz). 

TRÁVA, grass (gr'ás). 

TRÁVIŤ (zažívať), di- 
gest (daj d zest) ; spo- 
trebovať, consume, 
spend ( khonsjum, 

..spend); otráviť, poi- 
son (pojzn). 

TRÁVNIK, lawn (lán 
i Ión). 

TRČAŤ, stick out (styk 
aut). 

TREBA, 

necessary (neseseri) . 

TRENICA, quarrel, 
conflict (kvár el, khan- 
ňikt): 

TREPAŤ, flap, beat 
(Hep, bit). 

TREST, punishment, 
penalty (panysment, 
penalty). 

TRESTANEC, convict 
(kluinvikt). 

TRESTAŤ, punish, re- 
buke (panys, ribjiik). 

TREŤ, rub \rab). 

TRETÍ, third (thbrd). Trh 210 Trúí TRH, market {market). 
TRHAN, ragged man 

(re^ed men). 
TRHANIE, tearing, 

pulling {tiring, pul- 
ing). 
TRHAŤ, 

pull, tear, pluck (pul, 

tér, pi ak). 
TRHLINA, crack 

( krck\ 
TRI three (thri). 
TRIASŤ, shake, shiver, 

tremble, quake (šejk, 

šivr, trembl, kvejk). 
TRIDSAŤ, 

thirtv (thorty). 
TRIDSIATY, 

thirtieth (thorty th). 
TRIEDA, class (klas). 
TRIESKA, chip, splin- 
ter (čip, splintr). 
TRINÁSŤ, 

thirteen (thortýn). 
TRINÁSTY, thirteenth 

(thôrtýnth) . 
TRN, thorn (thorn). 
TRNÚŤ, 

shudder (šadr). 
TROCHU, some, little 

(sam, litl). 
TROJHRAN, 

triangle ( trajengl) . TROJICA, 

trinity (trinyty). 

TROMF, 

trump (tramp). 

TRÓN, throne (thrón). 

TROPIŤ, do (dú). 

TRPASLÍK, 
dwarf (dvárf). 

TRPCIŤ, 

embitter (embitr). 

TRPEŤ, suffer, bear 
(safr, ber). 

TRPEZLIVOSŤ, 
patience (pejšns). 

TRPEZLIVÝ, patient 
(pejšnt). 

TRPKÝ, bitter (bitr). 

TRSTINA, reed, cane 
(rid, khejn). 

TRÚBA, pipe, tube, 
horn, trumpet (pa j p, 
tjúb, horn, tramp et). 

TRUBAČ, bugler, trum- 
peter (bjuglr, tram- 
petr). 

TRÚBIŤ, blow a horn, 
trumpet (bló e hóm, 
trampet). 

TRUD, hardship, trou- 
ble (hárdšip, trabl). 

TRÚD, tinder (tyndr). Trúfať 2il Túr 


TRÚFAŤ, hope, expect 


money (trejd, tejk in 


(hóp, ekspekt) ; trúfať 


many). 


si, dare (der). 


TU, here (hýr). 


TRUHLA, chest, coffin, 


TUCET, dozen (dazn). 


box (cest, khaňn, 


TUCNEŤ, 


baks). 


fatten (fetn). 


TRUHLÁR, 


TUČNÝ, fat (fet). 


joiner (dzojnr). 


TÚHA, desire (dezajr). 


TRÚCHLIŤ, 


TUHNÚŤ, 


mourn (mór n). 


stiffen (styfn). 


TRÚCHLIVOSŤ, 


TUHÝ, stiff*, tough 


sorrow, mourning 


(stvf, taf). 


(saró, mórnyng). 


TUCHNÚŤ, 


TRÚCHLIVÝ, mourn- 


grow mouldy (gró 


ful, sad (mórnful, 


móldy). 


s e d). 


TÚK, fat (fet). 


TRUP, trunk, rump 


TULÁK, 


(trank, ramp). 


tramp (tremp). 


TRUS, dung, dirt 


TÚLAŤ SA, loaf (lóf). 


(dang, d or t). 


TULEŇ, seal (síl). 


TRVALOSŤ, durability 


TULIPÁN, 


(djurebility). 


tulip (t júli p). 


TRVALÝ, TRVÁCNY, 


TÚLIŤ SA, 


durable (djnrebl). 


cling to (klin g tu). 


TRVAŤ, last, endure 


TUPIŤ, blame, censure, 


(last, end jar). 


slander, run down 


TRÝZEŇ, TRÝZNIŤ, 


(blcjm, sensur, slendr, 


torture, torment 


ran daun). 


(t or car, torment). 


TUPÝ, dull, blunt (dal, 


TRŽIŠTE, 


blant). 


market (market). 


TÚR, 


TRŽIŤ, trade, take in 


bison (bisn i bajsn). Turecký 

TURECKÝ, 

Turkish (ťôrkys). 

TUŠENIE, foreboding 
(fórbódyng). 

TUŠIŤ, anticipate, have 
a foreboding (entý si- 
pejt, háv e fórbódyng) 

TUTO, here (hýr). 

TÚŽBA, desire, longing 
(desajr, longing). 

TÚŽIŤ, long for, desire 
(long for, desajr). 

TÚŽIŤ SA, harden, in- 
ure (hárdn, injur). 

TÚŽOBNÝ, eager, anx- 
ious, (ígr, enksez). 

TVAR, shape, form 
(sej p j form). 

TVÁR, face (fejs). 

TVAROH, curd, sweet 
cheese (khórd, svit 
ciz). 

TVOJ, thy, thine (dhaj, 
dhajn) ; vaše, your, 
yours (jur, jurz). 

TVOJE, thy, thine 
(dhaj, dhajn); vaše, 
your (júr). 

TVOR, creature 
(krícur). 

TVORCA, creator 
(kriejtr). 212 Tyl 

TVORIŤ, create, pro- 
duce, form (kriejt, 
prodji'is, form). 

TVORIŤ SA, form, 
arise (form, erajz). 

TVRDIŤ, assert, affirm 
(csort, e form). 

TVRDNÚŤ, 
harden (hárdn). 

TVRDOHLAVÝ, head- 
strong (hedstrong). 

TVRDOSŤ, hardness 
(hárdnes). 

TVRDOŠIJNOSŤ, 
stubbornness (stabr- 
nes). 

TVRDOŠIJNÝ, obsti- 
nate, headstrong (ab- 
stynet, hedstrong). 

TVRDÝ, hard (hard). 

TVRDZ, fort (fort). 

TVRDZENIE, 
assertion ( esórsn) . 

TY, thou (dhau) ; vy, 
you (jú). 

TÝCKA, pole (pól). 

TYGER, tiger (tajgr). 

TÝKAŤ SA, touch, con- 
cern (tač, khonsorn). 

TYL, TYLO, nape 

(ne j p). Tyran ^ 213 

TYRAN, 

tyrant (tajrnt). 
TYRANOVAŤ, 

tyrannize ( tyrenajz ) . 
TYRANSKÝ, 

tyrannical ( tajrenykl ) . 
TYRANSTVO, 

tyranny (tyreny). 
TÝRAŤ, 

ill-treat (iltrít). 
TÝŽDEŇ, week (vík). 
TÝŽDENNÝ, weekly 

(víkli). Učinit u 

U, at, by, near, with, in 
(et, ba j, nýr, vidh, in). 

UBEZPEČIŤ, assure 
(e súr). 

UBIERAŤ SA, go 
(gó). 

UBIŤ, beat (bit). 
UBLÍŽIŤ, hurt, injure 

(hort, indzur). 
ÚBOČIE, slope (slóp). 
ÚBOHÝ, poor, pitiful 

(púr, pityful). 
ÚBOŽIAK, poor man 

(púr men). 
UBYT, decrease 

(dykrís). UBYTOVAŤ, 

lodge, quarter (ladš, 

kvártr). 
UBÝVAŤ, grow less, 

wane (gró les, vej n). 
ÚCTA, respect, honor 

(rispekt, anr). 
UCTIŤ, do honor (dú 

anr). 
ÚCTIVOSŤ, 

respect (rispekt). 
ÚČASŤ, part, share 

(párt, sér). 
ÚČASTIŤ SA, take part, 

share in (tej k párt, sér 

in). 
ÚČEL, purpose, aim 

(pôrpos, ejm). 
UČENEC, savant, 

learned man (sa/van, 

lornd men). 

UČENIE, 

teaching ( týcing) . 
UČENOSŤ, learning 

(l omy n g). 
UČENÝ, learned, skilled 

(lornd, sky Id). 
ÚČET, bill, account (bil, 

ekhaunt). 
UČINIŤ, do, make (dú, 

me j k). Účinkovať 214 Uhlie ÚČINKOVAŤ, work, 

operate (vork, aper- 

ejt). 
ÚCINLIVÝ, active 

(ektyv). 
ÚČINOK, effect 

(efekt). 
UČITEĽ, teacher 

(týčr). 
UČIŤ, teach (tyč); ačiť 

sa, learn (lom). 
ÚČTOVAŤ, 

count, charge (khaunt, 

cärdz). 
ÚD, member, limb 

(membr, Um). 
UDAJNÝ, 

alleged (aledžd). 
UDALOSŤ, event, hap- 
pening, occurence 

(ivent, hepenyng, 

okhôrens). 
UDANIE, statement 

(stejtment). 
UDAŤ, state (stejt) ; 

niekoho udať, inform 

against (inform 

egenst); peniaz udať, 

pass (pas). 
UDATNOSŤ, biavery, 

gallantry, valor 

(brejvri, gelentri, 

velr) . UDATNÝ, gallant, 

brave, valiant (gelent, 

brejVj veljent). 
UDAVAČ, informer 

(infórmr). 
UDELIŤ, give, grant 

(giv, grent). 
UDERIŤ, hit, strike 

(hyt, štrajk). 
UDICA, hook (huk). 
ÚDIŤ, smoke (smók). 
ÚDOLIE, vallev (veli). 
UDRŽAŤ, holp up, 

maintain, keep (hold 

ap } mentejn, khýp). 
ÚDSTVO, membership 

(membr sip). 
UDYCHČANÝ, out of 

breath (ant av breth). 
UDYCHCAŤ SA, lose 

breath (lúz br e t h). 
UHÁŇAŤ, run, speed 

(ran spíd). 
UHEL, coal (khól); 

uhel ( roh ) , corner, 

angle (khornr, en%l). 
ÚHĽADNÝ, comely 

(khómli). 
ÚHLAVNÝ, main, prin- 
ciple (mejn, prinsipl). 
UHLIE, coal (khól); 

drevené uhlie, charcoal 

(carkhól). Uhnúf sa 215 Ukryf UHNÚŤ SA, dodge, 
turn aside {dads, torn 
e sa j d), 

ÚHOR, eel {íl). 

UHORSKÝ, Hungarian 
(hangérien). 

ÚHRN, total (tótl). 

UCHÁDZAŤ SA, ask 
for, seek {äsk for, 
sík ) . 

UCHO, ear {Ír). 

UCHODIŤ, escape, run 
away {eskejp, ran 
evej). 

UCHOPIŤ, seize (sĺz). 

UCHVÁTIŤ, seize 
(sĺz). 

UCHÝLIŤ SA, deviate, 
turn aside (dyvajejt, 
torn e saj d). 

UCHYTIŤ, take away, 
seize (tej k evej, sĺz). 

UJARMIŤ, subjugate, 
subdue (sabdzugejt, 
sabdjú). 

UJEDNAŤ, agree, set- 
tle (egrí, setl). 

UJÍMAŤ, take off, less- 
en (tejk of, lesn); ují- 
mať sa, take root, care 
for (tejk rút, khér 
for). UKÁZAŤ, show (só); 
ukázať sa, appear 
(epír). 

ÚKLAD, plot (plať). 

UKLADAŤ, lay away 
(lej evej). 

ÚKLADNÝ, 

cunning ( khanyng) . 

UKLONIŤ 'SA, bow 
(ban). 

UKĽUDIŤ, clear, re- 
move (klír, remúv). 

ÚKOL, task, job, prob- 
lem (tesk, dzab, prab- 
lem). 

ÚKOR, detriment 
(detriment). 

UKROP, boiling water 
(b o j ling vát r). 

UKRUTNÍK, ' 
cruel man, tyrant 
(krúel men, tajrnt). 

UKRUTNOSŤ, cruelty, 
tyranny (krúelty, ty- 
reny). 

UKRUTNÝ, cruel, ty- 
rannical (krúel, tyre- 
nyki). 

ÚKRYT, cover, 
(khavr). 

UKRYŤ, cover, hide 
(kJrnvr, hajd). Úl 216 Uniesť ÚL, bee-hive (bí-hajv). 
UĽAHČIŤ, lighten, 

ease (Jajtn, íz). 
ULÁN (hulán), lancer 

(ľánsr). 
ÚĽAVA, relief (rilíf). 
UĽAVIŤ, lessen, relieve 

(lesn, riiív). 
ULIAŤ, pour (paur); 

uliať z kovu, cast, 

found (khäst, faund). 
ULICA, street (strít). 
ULIČKA, alley (ely). 
ÚLISNÝ, flattering 

(ňetering). 
ÚLOHA, lesson (lesn). 
ULOŽIŤ, 

deposit (deposit). 
UM, reason (rízn). 
UMELEC, 

artist (ártyst). 
UMENIE, art (ári). 
UMEŤ, know (nó). 
UMIENIŤ SI, resolve, 

make up his mind 

(rizalv, me j k ap hyz 

majnd). 

UMIERACOK, death- 
bell (deth-beľ). 

UMIERAŤ, die, be dy- 
ing (dá j, bi dájing). UMLKNÚT, 

stop speaking (stap 

s piky n g). 
ÚMLUVA, agreement, 

bargain ( e grim ent, 

bárgn). 
UMLUVIŤ, agree 

(egrí). 
UMORIŤ, kill (khyl). 
UMOŽNIŤ, enable 

(enejbl). 
UMRET, die (dá j). 
UMRLČÍ, death (deih). 
ÚMRTIE, decease 

(dysís). 
ÚMRTNOSŤ, mortality 

(mort elity). 
UMŔTVIŤ, deaden 

(dedn). 

UMUČENIE, 

crucifix ( krusiňks) . 
UMUČIŤ, torture to 

death (t órčur tu deth). 
ÚMYSEL, intention, 

purpose (intensn, por- 

pos). 
UMYŤ, wash (vás i 

vóš). 
UNAVIŤ, weary, tire 

out (víri, tajr aut). 
UNIESŤ, carry, bear 

(kheri, ber). Uniknúť 217 Úrad UNIKNÚŤ, escape 
(eskejfi). 

UNIVEŔSITA, univer- 
sity ( júnyvôrsity ) . 

ÚNOS, abduction 
(ebdakšn). 

ÚPADOK, failure, ruin, 
fall (fejlôr, rúin, fál 
ifól). 

UPADNÚŤ, fall (fál). 

ÚPAL, heat, sunstroke 
(hýt, sanstrók). 

ÚPÄTIE, foot (fút). 

ÚPENLIVÝ, pitiful 
(pit y f id). 

ÚPEŤ, moan (mori). 

UPIECŤ, bake, roast 
(bejk, róst). 

UPIERAŤ, deny 
(denaj). 

ÚPIS, bond, obligation 
(band, oblige j sn). 

UPLÁCAŤ, bribe 
( brajb ) . 

ÚPLATOK (podpla- 
tok), bribery (br a fi- 
eri) . 

ÚPLNOK (mesiaca), 
full moon (fal mún). 

ÚPLNÝ, full, coplete 
(Jul, khomplít). 

UPLYNÚŤ, pass away 
(p äs eve j). UPOMENÚŤ, remind 

(rimajnd) . 
UPOMIENKA, 

reminder, demand 

( rimajndr, dym end ) . 
UP9TREBIŤ, use 

(jus). 
UPRAVIŤ, fit, adjust, 

direct (fit, edžast, dy- 

rekt). 
UPRÁZDNENÝ, 

vacant (vejkent). 
UPRÁZDNIŤ, vacate 

(vekejt). 
UPRÁZDNIŤ, roast, 

brown ( róst, br aim) . 
UPREŤ, deny (dyncj). 
UPRCHLÍK, runaway, 

deserter (ranevej, dy- 

zortr) . 
UPRCHNÚŤ, desert, 

escape (dyzórt, es- 

keit) ) . 
ÚPRIMNOSŤ, sincer- 
ity (sinserity). 
ÚPRIMNÝ, sincere, 

frank (sinsir, frenk). 
UPUSTIŤ, drop, give 

up (drap, giv ap). 
ÚRAD, office (afis); 

úrad (vrchnosť), 

authority (áthority ) . Úradník 218 Usmiať sa ÚRADNÍK, officer 

(aňsr). 
ÚRADNÝ, official 

(ofišl). 
ÚRADOVAŤ, fill an 

office (ňl en aňs). 
ÚRADOVŇA, office 

(oňs). 
ÚRAZ, hurt, injury 

(k'ôrt, indznri). 
URAZIŤ, hurt, offend, 

injure, insult (hort, 

of end, indžiir, insait). 
URÁŽKA, insult, ofens 

(insalt, ofens). 
URČENIE, destination 

(destynejsn). 
URČIŤ, fix, destine, de- 
sign (fiks, destyn, dý- 
za j n). 
URČITÝ, positive, fixed 

(pasityv, ňksd). 
UROBIŤ, make, do 

(mejk, dú). 
ÚRODA, crop, harvest 

(krap, harvest), 
URODIT SA, make a 

crop, yield (me j k e 

krap, jíld). 
ÚRODNOSŤ, 

fertility (fertylity), 
ÚRODNÝ, fertile, fruit- ful (f drtí t fôrtafli 

frútful). 
ÚROK, interest 

(interest). 
URPUTNOSŤ, obstin- 
acy (ab sty ne si). 
URPUTNÝ, obstinate 

(abstynet). 
URVAŤ, tear off (tér 

of). 
URÝCHLIŤ, hasten 

(he j síl). 
ÚRYVOK, fragment 

(fregment). 
USADIŤ, settle, seat 

(setl, sit). 
USEDÁ VÝ, violent 

(vajolent). 
USILOVAŤ SA, strive 

(strajv). 
USILOVNÝ, diligent 

(dylidzent) . 
ÚSKOK, deserter 

(dysôrtr). 
USKROVNIŤ SA, be 

modest (bi madest). 
USKUTOČNIŤ, 

realize, fulfil (ríelajz, 

fulfil). 
ÚSLUŽNÝ, obliging 

(oblá j džin g). 
USMIAŤ SA, smile 

(smajl). Usmažiť 219 Utekať USMAŽIŤ, fry (fráj). 

ÚSMEV, smile (smajl). 

USMRTIŤ, kill (khyl). 

USNESENIE, resolu- 
tion ( resolúšn) . 

USNIEST SA, resolve, 
agree ( rizalv, egrí). 

USNÚŤ, fall asleep (fál 
e slip ) . 

ÚSPECH, success 
(sakses). 

USPORIŤ, save (sejv). 

ÚSTA, mouth (mauth). 

USTÁLIŤ, settle, fix 
(setl, ňks). 

USTANOVENIE, 
order, ordinance 
(órdr, órdynens). 

USTANOVIŤ, order, 
ordain (órdr, órdejn). 

USTAŤ, stop, desist 
(stap, desist). 

ÚSTAV, institution, in- 
stitute (instytúsn, in- 
stytút). 

ÚSTAVA, constitution 
(khanstytúsn) . 

USTAVIČNÝ, constant 
{khanstent). 

ÚSTIE, mouth 
(mauih). 

USTLAŤ, make a bed 
{mejk e bed). ÚSTNY, verbal 

(vbrbl). 
ÚSTREDNÝ, central 

(sentrel). 
USTRICA, oyster 

( ó j str) . 
USTRNÚŤ, be amazed 

{bi emejzd). 
ÚSTROJ, organ 

(órgen). 
ÚSTUP, cession, 

retreat ( sešn, ritrít ) . 
USTÚPIŤ, retreat, 

yield (ritrít, jíld). 
USVEDČIŤ, convict, 

prove (khonvikt, 

prúv). 
ÚSVIT, dawn, break of 

day (dán, brejk av 

dej). 
ÚŠKLEBOK, scoff 

(skaf). 
UŠLACHTIŤ, enoble 

(enóbl). 
UŠTIPAČNÝ, 

scoffing (skafing) . 
ÚTECHA, comfort, 

solace (khamfort, 

sales). 
ÚTEK, flight, escape 

(flajt, eskejp). 
UTEKAŤ, run (ran). Uterák 220 Útvar UTERÁK, towel, rag 

{t mil, r e g). 
UTEŠENÝ, lovely 

(lavli). 
UTIECŤ, run away, flee 

(ran evej } M). 
UTIEKAŤ SA, take 

refuge, have recourse 

to (tejk refjudž, h'dv 

rikhórs tu). 
UTIERAŤ, wipe, mop 

(vajp, map). 
UTICHNUŤ, grow still 

(gró sty I). 
ÚTISK, oppression 

(opresn). 
UTÍSKAŤ, oppress 

(opres). 
UTÍŠIŤ, quiet, calm 

(kvajet, khám). 
IjTLOCIT, sensitive- 
ness (sensitývnes) . 
ÚTLY, tender, delicate 

(tendr, deliket). 

ÚTOČIŠTE, refuge 
(refjudž). 

ÚTOČIŤ, attack, as- 
sault, onslaught (etek, 
esált, anslát). 

ÚTOK, attack, onset, 
assault, storm (etek, 
anset, esált, stórm). UTONÚŤ, drown 

(draiui). 
UTOPIŤ, drown 

(draun) ; utopiť sa, be 

drowned (bi draund). 
ÚTRAPA, trouble, suf- 
fering (trabl, safer- 

ing). 
ÚTRATA, expens 

(ekspens). 
UTREŤ, wipe (vajp). 
UTRHAČ, slanderer, 

backbiter ( slenderer, 

bekbajter). 
UTRHAŤ, slander, 

backbite (slendr, bek- 

bajt). 
UTRHNÚŤ, tear off 

(tér of). 
UTRPENIE, suffering 

(safering). 
UTRPEŤ, suffer 

(safr). 
ÚTRPNOSŤ, pity 

(pity). 
UTŔŽIŤ, take in, get 

(tejk in, get). 
ÚTULOK, refuge 

(refjudž). 
ÚTVAR, formation 

(fórmejšn). Utvoriť 221 UTVORIŤ, form, 
make, create (form, 
mejk, kriejt). 

ÚVAHA, reflection, re- 
view (riileksn, rivjú). 

UVALIŤ, load, incur 
(lód, inkhôr). 

UVÄZNIŤ, imprison, 
arrest (imprizn, 
erest). 

UVÁŽIŤ, weigh, consi- 
der (vej j khonsidr). 

UVEDOMIŤ, notify 
(noty f á j). 

ÚVER, credit, trust 
(kredity trast). 

UVEREJNIŤ, publish 
(pablis). 

UVERIŤ, believe 
(biliv). 

UVIAZAŤ, bind, tie 
(bajnd, táj). 

UVIAZNUŤ, stick fast 
(styk fast). 

UVIESŤ, introduce, 
enforce, install, inaug- 
urate (introdjús, en- 
f ór s , instály inag ju- 
re jt). 

UVIDEŤ, see (si). 

UVÍTANIE, UVÍTAŤ, 
welcome (velkham). Uznanie 

ÚVOD, introduction 
(intradaksn) ; úvod 
ženy, churching 
(č or čin g). 

UVOLNIŤ, loosen 
(lúsn). 

UZA VRENIE, closing, 
conclusion, resolution 
( klózingy khonklúžn, 
rezolúsn). 

UZAVREŤ, resolve, 
conclude (rezalv, 
khonklúd). 

UZDA, bridle (bra j dl). 

UZDRAVIŤ, heal, cure 
(kýl, k júr); uzdraviť 
sa, get well (get vel). 

ÚZEMIE, territory 
(téri t or i). 

ÚZKOPRSÝ, narrow- 
minded (nerómajnd- 
ed). 

ÚZKOSŤ, anxiety, ago- 
ny (engzajety, egony). 

ÚZKOSTLIVÝ, " 
anxious (eknses). 

ÚZKY, tight, narrow 
(tajt, neró). 

UZNANIE, acknow- 
ledgement ( eknalidš- 
ment). Uznaf 222 Valach UZNAŤ, acknowledge 
(eknalidz) ; uznať za 
dobré, think best 
(thynk best); uznať 
za vinného, find guilty 
(fajnd gilt y). 

UZRAŤ, ripen " (raj p n). 

UZREŤ, see (si). 

UŽ, already (álredy i 
ólredy). 

ÚŽAS, astonishment 
(estanysment). 

UŽASNÚŤ, be amazed 
(bi emejzd). 

ÚŽASNÝ, amazing, 
awful (erne j zing, 
áful). 

ÚŽERA, usury 
(júzuri). 

ÚŽERNÍK, usurer 
(júžitrer). 

ÚŽINA, narrows, 
straits, isthmus (ne- 
ros, strejts, is t m as). 

UŽIŤ, use, take, enjoy 
(júz, tejk } endzój). 

UŽITOČNÝ, useful 
(júzful). 

ÚŽITOK, profit, gain, 
benefit (prafit, gejn, 
benefit), 

UŽOVKA, viper, adder 
(vajpr, edr). v V, VO, in, at, within 
(in, ct, vidhyn). 
VÁBIŤ, allure, seduce, 

bait (elúr, sedjús, 

be ft). 
VACOK, pocket 

(paket). 
VÄČŠÍ, bigger, larger 

(bigr, lárdšr). 
VÄČŠINA, majority 

(mcdžarity). 
VADA, fault, defect 

(f ált i fólt, defekt). 
VADIŤ SA, scold, 

quarrel (sk ó Id, kvári). 
VÄDNÚŤ, fade (fejd). 
VÁHA, weight (vej t) ; 

váha, vážky, scale 

(skejl) ; váhy na voze, 

whipple-trees ( hvipl- 

tris). 
VÁHAŤ, waver 

(vej vr). 
VAJCO, egg (ég). 
VAJEČNÍK, ovary 

(óveri). 
VAL, wall (vál). 
VALACH, gelding 

( geldyng ) ; shepper d 

seprd) . Válaf 223 Väzenie VÁĽAŤ, roll # (r<?7); vá- 
lať cesto, knead(wj/d). 
VALCOVAŤ, roll ' 

(rót): 

VALCOVŇA, rolling 

mill (róling mil). 
VÁLČENIE, warfare 

(v ór f ér). 
VALČÍK, waltz (vols). 
VÁLČIŤ, war (v ór i 

vár). 
VALEC, roller (rólr). 
VÁLECNÝ, warlike 

(v orla j k). 
VALIŤ, roll (ról). 
VÁLKA, war (vár i 

vor). 
VALNE, considerably 

(khonsiderebli). 
VALNÁ SCHÔDZA, 

mass-meeting ( mäs- 

mítyng). 
VAŇA, tub (tab). 
VANDROVAŤ, 

wander (vándr). 
VANDROVNÍK, 

tramp, wanderer 

(tremp, vánderer). 
VANÚŤ, blow (bló). 
VÁPENEC, lime-stone 

(lajm-stón). 
VÁPNO, lime (lajm) : 

hasené vápno, slaked lime (slejkd lajm); 

nehasené vápno, quick 

lime (kvik lajm). . 
VARECHA, twirling 

spoon ( tvôrling spun). 
VARIŤ, boil, cook 

(i)ójl, khuk). 
VAROVAŤ, warn 

(vám); varovať sa, 

shun (san). 
VARTA, guard (gárd). 
VARTOVAŤ, guard 

(gárd). 
VÁS, you (ju). 
VÁŠ, your (júr). 
VÁŠEŇ, passion 

(pesn). 
VÁŠNIVÝ, passionate 

(pesonet). 
VATA, wadding, cotton 

(vádyng, khatn). 
VAVRÍN, laurel 

(lárel). 
VÄZ, neck (nek). 
VÄZAC, binder 

(bajndr). 
VÄZBA, binding 

(bajndyng). 
VÄZEŇ, prisoner 

(priznr). 
VÄZENIE, prison 

(prizn). Väznif 224. V edlajsí VÄZNIŤ, prison 

(prizn). 
VÁŽENÝ, esteemed 

{e stý m d), 
VÁŽIŤ, weigh (vej); 

vážiť niekoho, esteem, 

respect (estým, ji- 

spekt) ; vážiť si niečo, 

valne (veljú). 
VÁŽNY, grave, serious, 

earnest (grejv, síries, 

or nest). 
VČAS, in tíme 

(in ta j m). 
VČASNÝ, timely 

(tajmli). 
VČELA, bee (bi). 
VČERA, yesterday 

(jestrdej). 
VĎAČNOSŤ, gratitude 

(gretytúd). 
VĎAČNÝ, grateful, 

thankful (grejtful, 

thenkfid). 
VĎAKA, gratitude, 

thank (gretytúd, 

thenk). 
VDOVA widow 

(vidó). 
VDOVEC, widower 

(vidáer). 
VDYCHOVAŤ, inhale 

(inhejl). VEC, thing, matter 

(thyng, mctr). 
VECNÝ, real, matter 

of-fact (Hl, metr-av- 

fckt). 
VEČER, evening 

(ivnyng). 
VEČERA, supper 

(sapr). 
VEČERAŤ, sup, take 

supper (sap, tejk 

sapr) . 
VEČNOSŤ, eternity 

(it omy t y). 
VEČNÝ, eternal 

(itbrnl). 
VEDA, science 

(saj ens). 
VEDECKÝ, scientific 

(sajentyňk). 
VEDENIE, guidance, 

management (gajd ens, 

menedzment) . 
VEDENIE (vedomosť), 

knowledge (nalidž) . 
VEDEŤ, know (nó). 
VEDĽA, next to, by, 

alongside (nekst tu, 

baj, elongsajd). 
VEDĽAJŠÍ, next, 

neighboring ( nekst, 

nejboring). Vedome 22$ Veno VEDOME, knowingly 
(nóingli). 

VEDOMIE, knowledge 

(nalidz). 
VEDOMOSŤ, cogniz- 
ance (khagnyzens) . 
VEDOMÝ, knowing, 

conscious (nóingy 

khanšes). 
VEDRO, keg (kheg). 
VECHEŤ, wisp (visp). 
VEJIR, fan (fen). 
VEK, age (ejdž); ľud- 

ský vek, life-time 

(la j f -ta j m) ; na veky, 

for ever (for evr). 
VEĽA, much (mac). 
VELEBIŤ, praise 

(pre j z). 
VELEBNÝ, sublime, 

venerable, reverend 

(sablajm, venerebl, 

reverend). 
VELENIE, VELIŤ, 

command (khomend). 
VELEZRADA, high 

treason (haj trízn). 
VELIČENSTVO, 

majesty (medžesty). 
VELIKÁNSKY, 

gigantic (džaj gentyk) . 
VEĽKÁ NOC, 

Easter (ístr). VEĽKODUŠNOSŤ, 

generosity (dzenera- 

sit y). 
VEĽKODUŠNÝ, 

generous ( dženeres) . 
VEĽKOLEPÝ, magni- 
ficent, grand (megny- 

úsnt, %rend). 
VEĽKÝ, VELIKÝ, 

great, large, big (grét, 

lárdž, big). 
VEĽKÝ PIATOK, 

Good-Friday (gud- 

f raj de j), 
VEĽKÁ OMŠA, high 

mass (haj mäs). 
VELITEĽ, commander 

(khomendr) . 
VEĽMI, very, exceed- 
ingly (veri, eksíd- 

yngli) . 
VEĽMOC, great power 

(grct paur). 
VEĽMOŽ, magnate 

(megnejt). 
VEĽRYBA, whale 

(hvejl). 
VEMENO, VIMENO, 

udder (adr). 
VENEC, wreath (ríth). 
VENO, portion, dower 

(pórsn, dauer). Venovat 226 Viacerí VENOVAT, dedicate 
(ded y kej t) ; venovať 
sa, devote (dyvót). 

VERBOVAŤ, 
recruit (rekrút). 

VEREJNÝ, VEREJ- 
NOSŤ, public (pab- 
lik). 

VERIACI, believing, 
faithful (bilíving, 
fejthful). 

VERIŤ, believe (belív). 

VERITEĽ, creditor 
(kredytr). 

VERNÝ, faithful, loyal, 
true (fejthful, lójl, 
trú). 

VERŠ, verse (vôrs). 

VERU, indeed (indýd). 

VESELIE, merriment, 
wedding ( meriment, 
vedy n g). 

VESÉLIŤ SA, jolly, 
amuse, be merry 
(džali, emjitz, bi 
TJiefi} . 

VESELOHRA, comedy 
(khamedy). 

VESELÝ, merry, jolly, 
gay, cheerful (rneri, 
džali, gej, ctrful). 

VESLO, oar (Or). 

VESLOVAŤ, row (ftf). VESMÍR, universe 

(junyvbrz). 
VESTA, vest, waist- 
coat (vest, vejst-khót). 
VEŠAŤ, hang ( heng). 
5TEC, prophet, seer 

(prafet, sir). 
ŠTIŤ, prophesy, 

foretell (prafesaj, 

fórtel). 
VETA, sentence 

(sentens). 

TRÍK, breeze 

(brtz). 
VETRIŤ, air (ér); ve- 
tní (ňuchať), scent, 

smell (sent, smel). 
VETVA, branch, twig 

(brenč, tvi%). 
VEVERICÁ, squirrel 

(skvôrl). 
VEŽDY, at all times 

always (et ól tajms 

ólvez). 
VEŽA, tower (taur). 
VHODNÝ, agreeable 

(egriebl). 
VCHOD, entrance 

(entrens). 
VIAC, more (mór), 
VIACERÍ, several 

(s ever I), Vianoce 22y Viť VIANOCE, Christmas 

(krismes). 
VIAŤ, blow, fan (bló, 

fen). 
VIAZAŤ, bind, tie 

(bajnd, tá j). 
VIAZNUŤ, stick 

(styk). 
VÍCKo/lid (lid). 
VIDENIE, vision, sight 

(vízn, saj t). 
VIDEŤ, see (si). 
VIDITEĽNÝ, visible 

(vizibl). 
VIDLY, fork (fórk). 
VIERA, belief, creed, 

religion (beli f, kríd, 

relidzn). 
VIESŤ, lead, guide, 

conduct (lid, gajd ý 

khondakt). 
VIETOR, wind (vind). 
VIEZŤ, carry, ride 

(kheri, rajd). 
VIHNA, blacksmith 

shop (bleksmith sap). 
VÍCHOR, gale, torna- 
do (gejl, t ornej do). 
VIKÁR, vicar ( vikr ) . 
VIKO, lid (lid). 
VÍLA, fairy (fén). VINA, fault, guilt, 

blame (fált i fólt, gilt, 

blejm). 
VINEN, guilty (gilty). 
VINICA, vine-yard " 

(vinjárd). 
VINIŤ, blame, charge, 

accuse (blejm, cárdz, 

ekjúz) . 
VINNÍK, guilty person 

(gilty porsn). 
VINNÝ, guilty (gilty). 
VÍNO, wine (vajn). 
VÍR, whirlpool 

(hvôrlpúl). 
VISEŤ, hang (heng). 
VIŠNA, saur cherry, 

agriot (saur ceri, 

egriot). 

VÍTANIE, welcome 

(velkham) . 
VÍTAŤ, greet, welcome 

(grit, velkham). 
VÍŤAZ, victor (viktr). 
VÍŤAZIŤ, gain victory 

(gejn viktori). 
VÍŤAZNÝ, victorious 

(viktories) . 
VÍŤAZOSLÁVA, 

triumph ( trajamf) . 
VIŤ, wreath (ridh). Vklad 228 Vľúdny VKLAD, deposit 
(dypazit). 

VKLADAŤ, enter, de- 
posit (entr, dypazit). 

VKUS, taste (tejst). 

VLÁDA, government 
(gavfnment). 

VLÁDAR, sovereign 
(savrin). 

VLADÁRIŤ, rule 
(rul). 

VLÁDNUŤ, rule, pre- 
vail (ml, privejl). 

VLAHA, moisture 
(mójsťur). 

VLAJKA (zástava), 
flag {He g). 

VLAK, train (trejn). 

VLÁKNO, fibre 

(fojbr). 

VLANI, last year (lést 

i läst jír). 
VLAS, hair (hér). 
VLASŤ, native country, 

fatherland (ne j ty v 

khantri, fádhrlend). 
VLASTENEC, patriot 

(pejtriot). 
VLASTNE, properly 

(pr aprli), 
VLASTNIŤ, own (on). 
VLASTNORUČNÝ PODPIS, authograph 
(átogref). 

VLASTNOSŤ, proper- 
ty, quality (praprty, 

kvólity). 
VLASTNÝ, own (On). 
VLAŽIŤ, moisten 

(mójsn). 
VLAŽNÝ, tepid, luke 

warm (tepid, lúk 

vár m). 
VLIECŤ, drag (dreg). 
VLHKOSŤ, dampness 

(dcmpncs). 
VLHKÝ, damp(ctem/>). 
VLHNÚŤ, dampen 

(dempn). 
VLIV, influence 

(influ ens) . 
VLK, wolf (vulf). 
VLNA, wool (z'úl); 

vlna na vode, wave 

(vej v). 
VLNIŤ SA, wave 

(v e j v). 
VLOHA, talent, gift 

(telnt, gift). 
VLOŽIŤ, lay in, put in, 

insert (lej in, put in, 

ins or t) . 
VĽÚDNY, kind 

(khajnd). Vmestiť 229 Voľnost VMESTIŤ, go in, crowd 
in (gó in, kraud in). 

VNADA, charm 
(č arm). 

VNIKNÚŤ, enter 
( cntr^s 

vnisť, Vojsť, g o in, 

enter (gó in, entr). 

VNUČKA, 

grand daughter 
(grend dát hr). 

VNUK, grand son 
(grendsan) . 

VNUKNÚŤ, inspire 
(inspajr). 

VNÚTORNOSTI, 
bowels, intestines 
(hauls, intestns). 

VNÚTRO, inside, inte- 
rior (insajd, intýrier). 

VÔBEC, at all, in gen- 
eral (et ól, in džen- 
erel). 

VOČI, in view of (in 
vjú av). 

VODA, water (vátr i 
vótr). 

VODCA, VODIČ, lead- 
er, guide (lídr, gajd). 

VODNATELKA, 
dropsy (drapsi). 

VODNATÝ, watery 
(vóteri). VODNÝ, aquatic 

(ekvetyk). 
VODOPÁD, waterfalls, 

cataract ( vótrfäls, 

kheterekt). 
VOJ, army (ármi). 
VOJAK, soldier 

(sóldzr). 
VOJENSKÝ, military 

(militeri). 
VOJIN, soldier, warrior 

(sóldzr, vár jer). 
VOJSKO, army, troops 

(ármi, trup s). 
VOJVODA, duke 

(djúk). 
VÔKOL, round 

(raund). 
VÔL, ox (aks). 
VÔĽA, will (vil). 
VOLAŤ, call, cry (khál, 

kraj). 
VOĽBA, election, 

(eleksn aj ileksn). 
VOLE (na krku), 

goitre (gójtr). 
VOLIČ, voter (vótr). 
VOLIŤ, vote (vót); 

voliť si, choose (čúz). 
VOĽNE, freely (f Hli). 
VOĽNOSŤ, freedom 

(frídom). Voľný 230 Vrchný VOLNÝ, free (frí); 
voľný (šaty), loose 

(lúz). 
VON, out, outside {aut, 

aut sa j d). 
VÔŇA, smeli (smel). 
VOŇAŤ, smeli {smel). 
VONKOV, country 

(khantri). 
VONKU, out, outdoors 

(aut, autdórs). 
VOSK, wax (veks). 
VOTRELEC, intruder 

(in t r úd r). 
VOŠ, louse (laus). 
VOZ, cart, wagon 

(khárt, vegn). 
VOZIŤ, carry, haul 

(kheri, hál) ; voziť sa, 

ride (raj d). 
VOZKA, teamster 

(týmstr). 
VPÁD, raid (rejd). 
VPADNÚŤ, fall into, 

raid (fál inta, rejd). 
VPLYV, influence 

(infta ens) . 
VRABEC, sparrow 

(speró). 
VRAH, murderer 

(mor der er) . 
VRAJ, they say (dhej 

sej). VRANA, crow (kró). 

VRANÝ, black (blek). 

VRÁvS, wrinkle (rinkl). 

VRÁTA, gate (gejt). 

VRÁTIŤ, return (n- 
tôrn); vrátiť sa, come 
back (kham bek). 

VRAZIŤ, drive in, push 
in (drajv in, pus in). 

VRAŽDA, VRAŽDIŤ, 
murder (mordr). 

VRAŽEDNÝ, murder- 
ous (mbrderes). 

VRBA, willow (vilo). 

VRED, boil, tumor, ul- 
cer (bóji, tjúmr, alsr). 

VRELÝ, hot, warm, ar- 
dent (hat, várm, ár- 
dnt). 

VRESK, shrieking 
(sríkyng). 

VREŤ, boil, seethe 
(boji, sídh). 

VRETENO, spindle 
(spindl). 

VRHAŤ, throw, cast 
(thró, khäst) ; vrhnúť 
(vracať), vomit (vam- 
it). 

VRCH, mountain, top, 
peak (mauntn, tap, 
pík). 

VRCHNÝ, upper (apr). Vrchnosť 231 Vtelit VRCHNOSŤ, 

authority ( átharity ) . 
VRCHOL, top, summit 

(tap, samit). 
VRIESKAŤ, shriek 

(srík). 
VRKOČ, braid, twist 

(brejd, tvist). 
VRODENÝ, inborn 

(inborn). 
VRSTOVNÍK, contem- 
porary ( khontempo- 

reri) . 
VRSTVA, layer, soil 

(lejer, sójl). 
VŔTAŤ, bore, drill 

(bór, dril). 
VRTKAVÝ, fickle 

(ňkl). 
VRTOCH, whim 

(hvim). 
VRUB, natch, nick 

(nac, nyk) ; reverse, 

wrong side (rivors, 

sajd). 
VRZ AT, creak (krík). 
VSIAKNUŤ, suck up 

(sak ap). 
VSTAŤ, get up, rise 

(get ap, rajs). 
VSTUP, VSTUPNÉ, 

admission ( edmisn ) . VSTÚPIŤ, step in 
(step in). 

VŠADE, everywhere 
( evrihvér) . 

VŠELIČO, different 
things (dyferent 
thyngz). 

VŠELIJAKÝ, various, 
different (vejries, dy- 
ferent). 

VŠEMOHÚCNOST, 
omnipotence ( omny- 
potens). 

VŠESLAVIANSKÝ, 
panslavic (pensl'dvik). 

VŠESTRANNÝ, 
general (dzenerl). 

VŠETEČNÝ, meddling, 
saucy (mealing, sási). 

VŠEVEDÚCI, omni- 
scient (omnysent). 

VŠÍMAŤ, mind, heed 
(majnd, hyd). 

VTÁK, bird (bôrd). 

VTELENIE, embodi- 
ment, incarnation 
(embadyment, inkhar- 
nejsn). 

VTELIŤ, embody, in- 
corporate, incarnate 
(cmbady, inkhór po- 
re jt, inkhámejt). Vtieraf 232 Vydediť VTIERAŤ SA, intrude 

(intrúd). 
VTIP, joke, wit, talent 

(džók, vit, relent). 
VTIPNOSŤ, talent 

(telent). 
VTIPNÝ, talented, 

witty (telented, vitý). 
VTRHNÚŤ, invade 

(invejd). 
VY, you (/tí). 
VY (čo predpona slov), 

out, up, from (aut, 

ap, f r am). 
VYBAVIŤ, do, carry 

out, make (dú, kheri 

ant, me j k). 
VÝBER, choice, selec- 
tion (cójs, selekšn). 
VÝBOJ, conquest 

(khankvest) . 
VÝBOJNÝ, aggressive 

(egresiv). 
VÝBOR, committee, 

board (khomity, 

bórd). 
VÝBORNÝ, excellent 

(ekselnt). 
VYBRAŤ, pick out, se- 
lect (pik ant, selekt). 
VÝBUCH, explosion, 

outburst, outbreak (eksplozn, author st, 
autbrejk). 

VYBÚSIT, burst out, 
explode (b'órst aut, 
eksplód). 

VÝČAP, tap (tep). 

VYČERPAŤ, exhaust 
(egzhást). 

VÝČITKA, reproach 
(ripróc). 

VYDAJ, marriage 
(merids). 

VÝDAJ, VÝDAVOK, 
expense, outlay (eks- 
pens, anttej). 

VYDARIŤ, succeed 
(saksíd). 

VYDAŤ, give out, 
spend, lay out (giv 
aut, spend, lej aut); 
vydať sa, marry, get 
married (meri, get 
merid) ; vydať penia- 
ze, issue (is j ú) ; vydať 
noviny, publish (pab- 
Hš). 

VÝDATNÝ, effective, 
rich (efektyv, ric). 

VYDAVATEĽ, 
publisher (pablisr) . 

VYDEDIŤ, disinherit 
(dysinherit) . Vydierať 233 

VYDIERAŤ, extort 
(ekstórt). 

VYDOBYŤ, gain, ob- 
tain (gejn, obtejn). 

VÝHODA, advantage 
(edventedš), 

VÝHON, shoot (##). 

VYHOVEŤ, satisfy 
(sety s f a j). 

VÝHRA, winning, gain, 
raffle (vinyng, gejn, 
reň). 

VÝHRADA, reserva- 
tion (rezôrvejsn) . 

VYHRADIŤ, reserve 
(rizorv). 

VYHRAŤ, win, gain 
(vin y gejn). 

VYHRÁŽAŤ SA, 
threaten (t hr e t n). 

VYHRÁŽAŤ, threat 
(t hr e t). 

VYHRNÚŤ, roll up 
{rôl ap). 

VYHUBIŤ, extermin- 
ate ( ekstôrminejt ) . 

VYHÝBAŤ SA, evade, 
avoid, give way 
(evejd, evojd, giv 
vej) . 

VÝHYBKA, switch 
(svic). Výkal VÝHYBKÁR, 

switchman (svičmen). 

VYHYNÚŤ, die out 
(daj aut). 

VÝCHOD, East (íst); 
východ zeme, Orient 
( orient ) ; východ z 
domu, exit (eksit) ; 
východ slnka, sunrise 
(sanrajz). 

VÝCHODNÝ, eastern, 
easterly (ístrn, ístrli). 

VÝCHOVA, raising, 
bringing up, educa- 
tion (r e j zing, bring- 
ing ap, edjukejsn). 

VYCHOVAŤ, raise, 
rear, bring up, educate 
(rejz y r ir, bring ap, 
edjukcjt). 

VYJADRIŤ, express, 
utter (ekspres, atr). 

VÝJAV, scene (sin). 

VYJAVIŤ, reveal 
(rivil). 

VYJEDNAŤ, arrange, 
reserve (erejndz, ri- 
zorv). 

VYJEDNÁVAŤ, treat, 
negotiate (trít, negó- 
siejt). 

VÝKAL, dung (dang). Výkaz 234 V y my si e f VÝKAZ, statement 
{ste j tme nt). 

VYKÁZAŤ SA, show 
(so). 

VÝKLAD, display, ex- 
planation, homily 
(dysplej, eksplenejsn, 
hamili). 

VYKLADAŤ, expose, 
explain (ekspóz, eks- 
plcju) ; vykladať nie- 
čím, set with (set 
vi d h ) . 

VÝKON, function 
(fanksn). 

VYKONAŤ, do, per- 
f o r m ( dú, p erfó m 1 ) . 

VÝKONNÝ, executive 
(e^zekjutyv). 

VYKORISTIŤ, turn to 
profit (tôrn tu praíit). 

VYKÚPENIE, redemp- 
tion (ridempsn). 

VYKÚPIŤ, redeem, 
buy out (ridým, báj 
aut). 

VÝKRIK, cry, shout 
(kraj sau t). 

VYKRÍKNUŤ, cry out, 
exclaim (kraj aut, 
eksklehn). 

VYKŔMIŤ, fatten 
(fetn). VYKUPITEĽ, 

redeemer ( ridýmr) . 

VÝKVET, blossom 
(hlasom). 

VÝLET, picnic, excur- 
sion (piknyk, eks- 
khôršn). 

VYLIAHNUŤ, be born, 
hatch, litter (bi bórn, 
lice, litr). 

VYLIAŤ, spill, pour out 
(spil, pór aut). 

VYLÚČIŤ, exclude, ex- 
pel (eksklúd, ekspel). 

VÝLUČNÝ, exclusive 
(eksklúsiv) . 

VYMANIŤ, free (frí). 

VYMAZAŤ, blot out, 
cancel (blat aut, 
khensl). 

VÝMENA, VYME- 
NIŤ, exchange 
( ekseejndž). 

VYMIENIŤ, exempt, 
reserve (egzempt, ri~ 
zdrv) . 

VYMÔCŤ, get, gain 

(get, gejn). 
VYMYSLEŤ, think 
out, invent (thynk 
ant, invent) ; vyrny- 
sleť si, imagine 
(imedzin). Vynahradiť 235 Výpoveď VYNAHRADIŤ, make 
good, compensate 
(me j k gud, khompen- 
sejť). 

VYNÁJSŤ, invent, dis- 
cover (invent, dys- 
khavr). 

VYNÁLEZ, invention, 
discovery (invenšn, 
dyskhaveri) . 

VYNALOŽIŤ, lay out 
{lej aut). 

VYNASNAŽIŤ SA, 
exert, try hard (egz- 
ort t traj hard). 

VÝŇATOK, extract 
(ekstrekt). 

VYNIKAJÚCI, promi- 
nent (praminent). 

VYNIKAŤ, project, ex- 
cel (prodzekt, eksel). 

VÝNIMKA, exception 
(eksepsn). 

VÝNOS, decree, profit 
(dykri, profit). 

VÝNOSNÝ, profitable 
(praiitebl). 

VYNÚTIŤ, extort 
(ek start). 

VYOBCOVAŤ, excom- 
municate (ekskho- 
mjtinykejt). VÝPAD, assault (esált). 

VÝPAR, vapor (vejpr). 

VYPÍNAŤ SA, rise 
(r a j z). 

VYPÍSAŤ, 

copy, describe (khapi. 
dyskrajb). 

VÝPLATA, payment 
(pejment) ; výplatný 
deň, pav-day (pejdej). 

VYPLATIŤ, pay, pay 
off (pej, pcj of). 

VYPLAZIŤ JAZYK, 
show the tongue (só 
dhy tanv). 

VYPLNIŤ, fill out (fit 
ant). 

VÝPOČET, figuring 
(úg j tiring). 
■ VYPOČÍTAŤ, figure 
out, calculate (figjur 
aut, khalkjulejt). 

VYPOMÁHAŤ, assist 
(esist). • 

VÝPOMOC, help 
(help). 

VÝPOMOCNÝ, assist- 
ant (esistcnt). 

VÝPOVEĎ, statement 
(stcjtment) ; výpoveď 
z nájmu, notice (nó- 
ty s). Vypracovať 236 Vyshíchnut VYPRACOVAŤ, work 
out, elaborate (vor k 
aut, ilcborejt). 

VÝPRAVA, expedition 
(ekspedyšn). 

VYPRAV AT, tell (tel). 

VYPRÁZDNIŤ, 
empty (emty). 

VÝPREDAJ, sale 
( s e j l ^ . 

V YPRÓ VADIŤ, accom- 
pany (ekhampeny). 

VYPRŠAŤ, run out, 
expire (ran aut, eks- 
pajr). 

VÝRAZ, expression 
(eksprešn). 

VYRAZIŤ, knock out 
(na k aut); vyraziť 
(zabaviť) sa, amuse 
(emjúz). 

VÝREČNOSŤ, 

eloquence ( elokvens) . 

VÝROBA, production 
(prodakšn). 

VYROBIŤ, make, pro- 
duce, manufacture, 
tan (mejk, prodjús, 
menjufekcur, ten); 
vyrobiť peniaze, earn, 
make, profit (dm, 
mejk, prafit). VÝROČNÝ, annual 

(cnjucl). 

VÝROBOK, wages, 
earning (vcjdčcs, brn- 
y n S) » product (pra- 
dakt). 

VÝROK, verdict, sen- 
tence (vôrdykt, sen- 
tens). 

VÝROSTOK, out- 
growth ( aut-gróth ) . 

VYROVNAŤ, even up, 
smooth, settle (ívn ap, 
smúth } setl). 

VÝSADA, privilege 
(privilidž). 

VYSEDEŤ (vajco), 
hatch (heč). 

VÝSKAŤ, shout (šaut). 

VYSKYTNÚŤ, appear 
(epír). 

VYSLANEC, embassa- 
dor (embesedr). 

VYSLANECTVO, 
embassy (embesi). 

VÝSLEDOK, result 
(rizalt). 

VÝSLUCH, examina- 
tion ( ekseminejsn) . 

VYSLÚCHNUŤ, hear, 
listen (hýr, lisn). Vysloviť 237 Vysvedčenie VYSLOVIŤ, 

pronounce, express 

(pronauns, ekspres) . 
VÝSLOVNÝ, distinct, 

outspoken (dystynkt, 

autspókn). 
VÝSLUHA, attendance, 

reward (etendens, ri- 

várd). 
VYSLÝCHAŤ, examine 

(egzemin). 
VYSLYŠAŤ, hear, 

grant (hýr, grent). 
VYSOKOMYSELNÝ, 

haughty (háty). 
VYSOKÝ, high, tall 

{háj, tál i tól). 
VYSŤAHOVALEC, 

emigrant ( emi grent ) . 
VYSŤAHOVALEC- 
TVO, emigration 

(emigre jšn). 
VYSŤAHOVAŤ SA, 

emigrate, move (emi- 
gre jt, múv). 
VYSTÁŤ, stand, bear 

(siend, bér). 
VÝSTAVA, exhibition, 

exposition (egzhybisn, 

ekspozisn). 
VYSTAVIŤ, build 

(bild) ; vystaviť niečo, 

exhibit ( egzhybit ) ; vystaviť sa, expose 
(ekspóz). 

VÝSTRAHA, warning, 
caution (várnyng, 
khášn). 

VÝSTREDNÝ, excen- 
tric (eksentrik). 

VÝSTREL, 

shot, discharge (sat, 
dyscárdž). 

VYSTRÍHAŤ, warn 
(vám); vystríhať sa, 
beware of (bivér av). 

VYSTRIHNÚŤ, 
cut out (khat aut). 

VÝSTRIŽOK, slip, cut 
(slip, khat). 

VYSTROJENIE, 
outfit (autňt). 

VYSTROJIŤ, fit out 
(fit aut). 

VÝSTUP, scene, ap- 
pearance (sin, epir- 
ens). 

VYSTÚPIŤ, rise, as- 
cend, leave, resignate 
(raj 2, e send, liv, re- 
zignejt). 

VYSVÄTIŤ, 

consecrate, ordain 

( khansekrejt, ordejn ) . 

VYSVEDČENIE, certi- 
ficate (sertyfiket). Vysvedčif 238 Vyviaznuť VYSVEDCIŤ, 

DOSVEDČIŤ, certify 
(sorty f a j). 

VYSVETLIŤ, explain 
(eksplejn). 

VYSVITAŤ, appear 
(epír). 

VYSVOBODIŤ, 

rescue, liberate (res- 
kju,, libercjt). 

VÝŠAVA, VÝŠKA, 
hight (hajt). 

VYŠETRIŤ, investigate 
(investygejt). 

VÝŠINA, hight, high- 
land (hajt j hajlend). 

VYŠINÚŤ, wrench, 
dislocate, derail (renc, 
dyslokejt, dyrejl). 

VYŠÍVANIE, embroi- 
dery, stitching (em- 
brójdri, sty čin g). 

VYŠÍVAŤ, embroider, 
stitch (embrójdr, 
sty č). 

VYŠŠÍ, higher (hajer). 

VYŤ, howl (haul). 

VÝŤAH, extract 
(ekstrekt). 

VYŤAHOVAŤ, 

VYTIAHNUŤ, pull 
out, draw out, hoist (pul aut, drá aut, 
hójst). 

VÝTECNÍK, eminent 
man (eminent men). 

VÝTEČNÝ, eminent, 
excellent (eminent, 
ekselcnt). 

VÝTOK, outlet 
(autlet). 

VYTRHNÚŤ, tear up, 
pull (tér a p, pni); vy- 
rušiť, disturb, inter- 
rupt (d y st orb, inter- 
apt). 

VYTRVALOSŤ, 

steadiness (stedvnes) . 

VYTRVALÝ, 

steady, persevering 
( stedy, porsiviring). 

VYTRVAŤ, be steady, 
persevere (bi stedy, 
porsivir). 

VÝTRŽNÍK, disturber 
(dystôrbr). 

VÝTRŽNOSŤ, disturb- 
ance (dystorbens). 

VYTVORIŤ, expel, ex- 
clude (ekspel, 
eksklúd). 

VYUČOVAŤ, teach 
(tyč). 

VYVIAZNUŤ, escape 
(eskejp). Vyviesť ^39 Vzájomnosť VYVIESŤ, lead out, do, 


give away {bitrej, giv 


extricate {lid aut, dú, 


evej). 


ekstrikejt). 


VYZVÁŇAŤ, ring bells 


VYVIEZŤ, carry out, 


{ring b e Is). 


export {kheri aut, eks- 


VYZVANIE, call, sum- 


pórt). 


mons {khal, samnz). 


VYVINÚŤ, develop 


VYZVAŤ, call, summon 


{dyvelop). 


(khal, samn). 


VÝVOZ, export 


VYZVEDAČ, spy 


{ekspórt). 


(spoj). 


VYVRÁTIŤ, 


VÝZVEDY, reconnoiss- 


overthrow, refute 


ance (rikhcmysens) . 


{óvrthró, rifjút). 


VYZÝVAŤ, provoke, 


VYVRHEĽ, outcast 


challenge {provók, 


(autkhäst) . 


č el end ž). 


VYVÝŠIŤ, raise {rejz). 


VYŽIŤ, make a living 


VÝZNAM, meaning 


{me j k e living). 


{míny n g). 


VÝŽIVA, living, liveli- 


VYZNAMENAŤ SA, 


hood {living, lajvli- 


distinguish {dystyng- 


hud). 


vis). 


VYŽIVIŤ, support 


VÝZNAMNÝ, signifi- 


supórt) ; vyživiť sa, 


cant {signyňknt). 


mak a living {mejk e 


VYZNANIE, confes- 


living). 


sion {khonfešn). 


VZÁCNY, precious, 


VYZNAŤ, confess 


costly, scarce {preses, 


{khonfes). 


khastli, skérs). 


VYZUŤ (obuv), pull 


VZADU, behind, in the 


off {pni of) ; vyzuť sa, 


rear {bihajnd, in dhy 


slip out, get clear {slip 


rir) . 


aut, get klir). 


VZÁJOMNOSŤ, mu- 


VYZRADIŤ, betray, 


tuality {mjúcnelity). Vzájomný 240 

VZÁJOMNÝ, mutual 
(mjúčuel). 

VZBUDIŤ, 

rouse, awaken (rauz, 
evejkn). 

VZBURA, revolt 
(rivólt). 

VZBÚRIŤ, raise, excite 
(rejz, eksajt) ; vzbúriť 
sa, rise, revolt {raj z, 
rivólt). 

VZDAŤ (česť), salute 
(seljút). 

VZDAŤ SA, give in, 
quit, resign (giv in, 
kvit, rizajn). 

VZDELANIE, VZDE- 
LANOSŤ, education, 
culture, civilization 
( edjnkejšn, khalčur, 
sivilizejsn). 

VZDELAŤ, 
educate, civilize 
( e d ju k ejt, sivilajz ) . 

VZDIALENOSŤ, 
distance (dystens) . 

VZDIALENÝ, distant, 
far (dy stent, fár). 

VZDIALIŤ SA, with- 
draw, go away, leave 
(vidhrá, gó eve j, lív). 

VZDOR, spite, obstin- 
acy (spajt, abstynesi). Vznik 

VZDORNÝ, spiteful 
(spajtful). 

VZDOROVAŤ, defy, 
spite, be obstinate 
(dyfaj, spajt, bi ab- 
sty net). 

VZDOROVITÝ, 

obstinate (abstynet) . 

VZDUCH, air, atmos- 
phere (cr,. etmosfír). 

VZDUCHOPLAVEC, 
earonaut ( ejronat) . 

VZDUŠNÝ, airy (éri). 

VZHĽAD, look, view 
(luk, v j ú). 

VZHLIADNUŤ, 
look up (luk ap). 

VZIAŤ, take (tejk). 

VZKRIESIŤ, revive, 
resurrect (rivajv, re- 
zurekt). 

VZKRIESENIE, resur- 
rection (rezureksn) . 

VZLET, flight (úajt). 

VZLETNÝ, spirited 
(spirited). 

VZNÁŠAŤ SA, soar 
(sór). 

VZNEŠENOSŤ, sub- 
limity (sablimitv) . 

VZNET, start (start). 

VZNIK, origin, start 
(aridžin, start). Vznikat VZNIKAŤ, rise (rajz). 
VZNIKNÚŤ, 

arise, originate (era j 'z, 

oridžinejt). 
VZOR, model, example, 

type {modly egzempl, 

taj p). 
VZORKA, sample, pat- 
tern {sempl, petrn). 
VZORNÝ, model 

(madl). 
VZPLANÚŤ, flash up 

(fleš ap). 
VZPOMENÚŤ, 

remember, think of 

(rimembr, thynk av). 
VZPOMIENKÄ, 

remembrance {rimem- 
br ens) . 
VZPRIEČIŤ SA, 

resist {rezist). 
VZRAST, growth 

(gróth). 
VZTEK, VZTEKAŤ 

SA, rage (rejdž). 
VZTEKLOSŤ, rage, 

madness {rejdž, med- 

nes) . 
VZTEKLÝ, mad 

{med). 
VZTÝČIŤ, hoist 

(hójst). >4i Zabezpečiť 

VZÝVAŤ, invoke, im- 
plore (invók, implór). 

VŽDY, always, at all 
times (ólvejz, et 61 
tajms) . Z, ZO, from, out, of 
(fram y ant, av). 

ZA, after, for, behind, 
across, beyond, by 
{äftr, for, bihajnd, 
ekras, bijand, baj). 

ZÁBAVA, amusement, 
entertainment, pas- 
time (emjnzment, en- 
trtejnment, past a j m ) . 

ZABÁVAŤ, ZABAVIŤ, 
amuse, entertain, en- 
joy (emjúz, entrtejn, 
endžój) . 

ZABAVIŤ (zadržať), 
seize, confiscate {sĺz, 
klmnňskejt). 

ZÁBAVNÝ, amusing, 
entertaining ( emjúz- 
ing, entrtejnyng ) . 

ZABEHNÚŤ, go, stray 
(gó, strej). 

ZABEZPEČIŤ, insure 
(insúr). Zabijak 242 Záhadný ZABIJAK, cut-throat 


ZADÁVIŤ, choke 


(khat-thrót) . 


(čók). 


ZABIŤ, kill, slaughter 


ZADĹŽIŤ SA, run in 


(khyl, slátr) ; zabiť 


debt (ran in det). 


klin, drive in (drajv 


ZADNÝ, back, hind, 


in). 


rear (bek, hajnd, rir). 


ZABOČIŤ, turn aside 


ZADOSŤ, enough 


(torn e sa j d). 


(inaf). 


ZABRÁNIŤ, prevent 


ZADOSŤUČINENIE, 


(privent). 


sati s faction ( setys- 


ZABRAŤ, take, seize 


feksn ) . 


(tejk, sĺz). 


ZADOSŤUČINIŤ, 


ZÁCLONA, curtain 


satisfy (setysfaj). 


(khórtn). 


ZADRHNÚŤ, choke 


ZACLONIŤ, shade 


(čók). 


(sej ä). 


ZADRŽAŤ, hold back, 


ZÁCPA, constipation 


withhold, retain (hold 


(khansťypejsn). 


bek, vidhóld, rite j n). 


ZAČAŤ, begin, start, 


ZÁDUCH, asthma 


commence (begin, 


(estma). 


start, khomens). 


ZADUMAŤ SA, be lost 


ZAČIATOČNÍK, 


in thought (bi last in 


beginner (beginr). 


that) . 


ZAČIATOČNÝ, 


ZÁDUMČIVOSŤ, me- 


primary (prajmeri\. 


lancholy (melenkhali) . 


ZAČIATOK, 


ZADUSIŤ, choke, suf- 


beginning, commence- 


focate (čók, safokejt). 


ment (beginyng, kho- 


ZÁHA, heart burning 


mensment). 


(hart bornyng). 


ZAD, ZADOK, back, 


ZÁHADA, problem 


rear (bek, rir). 


(problem). 


ZADAŤ, give up, strike 


ZÁHADNÝ, problema- 


(giv ap, štrajk). 


tic (prablemetyk). Zahájiť 243 Zajímaf ZAHÁJIŤ, open (ópn) ; 

zahájiť schôdzu, call 

to order (khál ta 

órdr). 
ZAHÁĽAŤ, be idle (bi 

a j dl). 
ZAHANBIŤ, put to 

shame (put tu sejm). 
ZÁHLAVOK, pillow 

(pilo). 
ZAHNAŤ, drive away 

(drajv eve j). 
ZAHODIŤ, throw away 

(thró eve j). 
ZÁHON, bed (bed). 
ZAHRABAŤ, bury 

(beri). 
ZÁHRADA, garden 

(gárd n). 
ZAHRADIŤ, bar, fence 

in (bár, fens in). 
ZAHRANIČNÝ, 
. foreign (farm). 
ZAHRNÚŤ, include, 

cover (inklúd, khavr). 
ZÁHUBA, destruction, 

ruin (dystraksn, rúin). 
ZAHUBIŤ, destroy 

(dy stroj). 
ZÁHUBNÝ, destructive 

(dystraktyv) . 
ZÁHYB, ZAHÝBAŤ, 

fold (fold). ZAHYNÚŤ, perish 

(peris). 
ZAHYNUTIE, ruin. 

fall (rúin, fál). 
ZACHÁDZAŤ, handle 

(hendl) ; s niekým za- 
chádzať, treat ( trít ) . 
ZÁCHOD, water-closet, 

back-house ( vótr-kla- 

zet, bek-haus). 
ZACHOVALÝ, 

preserved (prizorvd) . 
ZACHOVAŤ, keep, pre- 
serve (khýp, f>rizôrv). 
ZÁCHVAT, attack 

f etek ) 
ZACHVÁTIŤ, catch, 

attack (kheč, etek). 
ZAISTE, certainly, 

surely (sortnli, siirli). 
ZAISTIŤ, insure 

(insur). 
ZAJAC, hare (her); 

malý zajac (králik), 

rabbit (rebit). 
ZAJATEC, captive, 

prisoner (kheptyv, 

priznr). 
ZAJAŤ, capture, catch 

(khepcur, kheč). 
ZAJÍMAŤ, interest 

(interest). Zajímauý 244 

ZAJIMAVÝ, interesting 
{inter e sty n g). 

ZÁJSŤ, go, pass (gó, 
päs). 

ZAJTRA, to-morrow 
(tumaró). 

ZÁKAZ, prohibition 
(próhybisn). 

ZAKÁZANÝ, forbidden 
(forbidn). 

ZAKÁZAŤ, prohibit, 
forbid (prohybit, for- 
bid). 

ZÁKERNÍK, 

bushwacker, footpad 
(bušvekr, fútped). 

ZÁKLAD, foundation, 
ground, basis (faun- 
dejšn, graund, be j sis). 

ZAKLADATEĽ, 
founder (faunder) . 

ZAKLADAŤ, found, 
organize, establish 
(faund, orgenajz, es- 
teblis). 

ZÁKON, law (lá i ló); 
biblický zákon, testa- 
ment (testement). 

ZÁKONNÝ, lawful, le- 
gal (láful, lígl). 

ZÁKONODARCA, 
legislator (ledzislejtr). Záležitosť ZÁKONODARNÝ, 

legislative ( ledžislé- 

tyv) . 
ZÁKONODARSTVO, 

legislature ( ledžislej- 

eur). 
ZÁKOP, trench 

(trenč). 
ZAKOPAŤ, intrench, 

bury (intrenc, beri). 
ZAKORENIŤ SA, take 

root (tej k rút). 
ZAKOTVIŤ, anchor 

( efikr} 
ZAKRNELÝ, stunted 

(stanted). 
ZAKROČIŤ, interfere, 

take steps, intervene 

(intrfír, tejk steps, 

intrvín). 
ZAKÚSIŤ, bite, taste, 

experience (bajt, tejst, 

ekspíriens) . 
ZÁKUSKA, lunch 

(lane). 
ZÁLETY, suit (sjút). 
ZÁLEŽAŤ, consist of, 

depend on (khonsist 

av, dypend an). 
ZÁLEŽITOSŤ, matter, 

concern (metr, khon- 

sorn) . Zaliať 245 Zaň, Za neho ZALIAŤ, flood (ňad); 
zalievať, water (vótr). 

ZÁLIV, bay, gulf (bej, 
golf). 

ZÁLOH, forfeit, pawn, 
deposit (fórfit, pón, 
dypázit). 

ZÁLOHA, ambush, re- 
serve (embus , rizôrv) . 

ZALOŽIŤ, found, start, 
establish, organize 
(faund, start, esteblis, 
órgenajz). 

ZALOŽIŤ (dať do zá- 
lohy), pawn (pón). 

ZÁĽUBA, liking 
(lajkyng). 

ZAĽÚBIŤ SA, fall in 
love (fál in lav). 

ZAMEDZIŤ, prevent 
(privent). 

ZAMENIŤ, change 
(cejndz). 

ZÁMER, aim (ejm). 

ZAMESTNANIE, 
employment ( emplój- 
ment). 

ZAMESTNAŤ, employ 

(emplój). 
ZAMESTNÁVATEĽ, 

employer ( emplójr) . 
ZAMEŠKAŤ, miss, neglect (mis, 

neglekt). 
ZAMIETNUŤ, refuse, 

reject (rifjúz, 

ridzekt). 
ZAMILOVANÝ, love 

sick, in love (lav sik, 

in lav). 
ZAMILOVAŤ SA, fall 

in love (fál in lav). 
ZAMKNÚŤ, lock (lak). 
ZÁMOČNÍK, lock- 
smith (lak-smith). 
ZÁMOK, lock (lak); 

zámok (budova), cas- 
tle (khäsl). 
ZÁMORSKÝ, transma- 
rine ( trensm erín ) . 
ZÁMOŽNOSŤ, wealth 

(velth). 
ZÁMOŽNÝ, wealthy 

(veltky). 
ZAMRAČENÝ, cloudy 

(klaudy). 
ZAMRAČIŤ SA, grow 

cloudy (gró klaudy). 
ZAMRZNÚŤ, freeze 

(friz). 
ZAMÝŠĽAŤ, intend, 

design (intend, dy- 

zam ^ 
ZAŇ, ZA NEHO, for 

him (for hym). Zaneprázdnif 246 Zapnúť ZANEPRÁZDNIT, 
employ (em pi ó j). 

ZANEVRET, conceive 
a hatred (khonsív e 
hejtred). 

ZANIKNÚŤ, be lost, 
die, vanish (bi last, 
dá j, venys). 

ZÁPAD, west (vest); 
západ slnka, sunset 
(sanset). 

ZÁPADNÝ, western, 
westerly (v e strň, ves- 
trli) . 

ZAPADNÚŤ, set, sink 
(set, sink). 

ZÁPACH, smell, odor 
(smel, odor); zlý zá- 
pach, stench, stink 
(stene, stynk). 

ZAPÁCHAŤ, smeli 
(smel). 

ZAPÁLENIE, inflam- 
mation, blushing, fir- 
ing (inňemejsn, bias- 
in g, fajring). 

ZAPÁLIŤ, kindle, fire, 
light (khyndl, fajer, 
lajt) ; zapáliť sa, ig- 
nite, inflame (ignajt, 
inňejm) . 

ZÁPALKA (švablík), match, fuse (meč, 
f jiig\ 

ZÁPAS, struggle, fight, 
contest (stragl, fajt, 
khantest). 

ZÁPASIŤ, struggle, 
fight, combat (stragl, 
fajt, khambet). 

ZÁPASNÍK, fighter, 
wrestler (fajtr, reslr). 

ZÁPÄSTIE, wrist 
( nst } 

ZAPIERAŤ, deny 
(dynaj). 

ZÁPIS, record, register, 
list (rekord, redzistr, 
list). 

ZAPÍSAŤ, record, re- 
gister, enlist, enroll 
(rikhórd, redzistr, en- 
list, enrol). 

ZÁPLATA, pay (pej). 

ZAPLATIŤ, pay, settle 
(pej, set I). 

ZÁPLAVA, overflow, 
flood (óvrňó, Had). 

ZAPLAVIŤ, flood, 
overflow (Had, óvr- 
ňó). 

ZÁPLETKA, complica- 
tion ( khamplikejsn) . 

ZAPNÚŤ, button up, 
shut (batn ap, sat). Zapomenúf 247 Zásada ZAPOMENÚŤ, forget 
{forget). 

ZÁPORNÝ, negative 
(negetyv). 

ZAPOVEĎ, prohibition 
{prohybisn) . 

ZAPOVEDENÝ, pro- 
hibited, forbidden 
{prohybited, forbidn). 

ZAPRAVIT, fix, settle 
(ňks, setl). 

ZAPRAŽIŤ (múku), 
brown flour {brawn 
ňaur). 

ZÁPRDOK, addle-egg 
{edl-eg). 

ZAPRET, deny 
{dynaj). 

ZAPRIAHNUŤ, har- 
ness, hitch {hárnes, 
hyc). 

ZAPRISAHAŤ, 

conjure {khondzúr) ; 
zaprisahať sa, swear 
{svér). 

ZAPÝRIŤ SA, blush 
{bias). 

ZARAZIŤ SA, stagger, 
stop {stegr, stap). 

ZARIADIŤ, 

fix, arrange, get {ňks, 
erejndž, get). ZARIEKAŤ SA, vow 
{van). 

ZARMÚTENÝ, 

sad, mournful {sed, 
mórnfid). 

ZARMÚTIŤ, sadden, 

grieve {sedn, grív) ; 

zarmútiť sa, mourn, 

sorrow, feel grief 

{morn, saró, f íl grif). 
ZÁRMUTOK, grief 

{grif). 
ZÁRODOK, germ 

{dzôrm). 
ZÁROVEŇ, at the same 

time {e t dhy sejm 

ta j m). 
ZARUČIŤ, warrant, 

guarantee {várnt, ger- 

entý). 
ZÁRUKA, guaranty, 

voucher, bail, bond 

{gerenty, vaitcr, bejl, 

band), 
ZARYTÝ, dogged 

{dagd). 
ZAS, ZASE, again 

{e gén). 
ZÁSADA, principle 

{prinsipl). Zasadiť 248 ZASADIŤ, set, plant 
(set, plent) ; zasadiť 
ranu, strike (štrajk); 
zasadiť sa o niečo, try 
(traj). 

ZASEDANIE, session, 
meeting (sesn, mít- 
yng). 

ZASEDAT, sit, be in 
session, meet {sit, bi 
in sesn, mit). 

ZASIAŤ, sow, seed (só, 
sid). 

ZASIELAŤ, ZASLAŤ, 
send, ship, forward 
(send, sip, forvárd). 

ZÁSIELKA, sending, 
shipment, remittance 
(sendyng, sipment, 
r emit ens). 

ZÄSLONA, curtain 
(khôrtn). 

ZASLONIŤ, shade 
(sejd). 

ZASĽÚBIŤ, promise 
(pramis). 

ZÁSLUHA, merit, de- 
sert (merit, dyzort). 

ZASNÚBENIE, 

engagement, betrothal 
( engejdzment, bitrch 
thl). Zastreliť ZASNÚBIŤ, betroth 
(bitrath) ; zasnúbiť sa, 
be engaged (bi en- 
gejdzd). 

ZÁSOBA, stock (stak). 

ZÁSOBIŤ, supply 
(suplaj). 

ZASPAŤ, fall asleep 
(fól e slip). 

ZASPORIT, save 
(sejv). 

ZASTAŤ, stop (stap); 
zastať niekoho, defend 
(dyfend). 

ZÁSTAVA, flag, ban- 
ner (fleg, benr). 

ZASTÁVAŤ, defend 
(dyfend); zastávať 
úrad, fill an office (HI 
en aňs) ; zastávať prá- 
cu, perform (pôr- 
form). 

ZASTAVIŤ, stop 
(stap). 

ZÁSTERA, apron 
(ejprn). 

ZASTIHNÚŤ, catch, 
meet (khec, mit). 

ZÁSTOJ, subject, role 
(sabdžekt, rôl). 

ZASTRELIŤ, 

shoot dead (sút ded). Zastret 249 ZASTREŤ, cover up 
(khavr ap). 

ZÁSTUP, 

crowd, throng (kraud, 
thrang). 

ZÁSTUPCA, represen- 
tative (reprezentetyv) . 

ZASTÚPIŤ, 

block (blak) ; zastúpiť 
niekoho, represent 
(represnt) ; zastúpiť 
miesto, take, fill the 
place (tejk, HI dhy 
plejs). 

ZASVÄTIŤ, consecrate 
(kkansekrejt). 

ZÁŠKRT, diphtheria 
(dyfthýriä). 

ZÁŠŤ, hate, hatred 
(hejt, hejtrd). 

ZÁŠTITA, shield 
(Mid). 

ZAŤ, son-in-law (san- 
in-ló). 

ZATARASIŤ, block 
{blak). 

ZATÍCHNUŤ, 

grow still (gró styl). 

ZATÍNAŤ (päsť), 
clench {klene); zatí- 
nať zuby, set (set). Závažný ZATKNÚŤ, arrest 
(ere st). 

ZATMENIE, darkening 
( darkening) ; zatme- 
nie slnka lebo mesia- 
ca, eclipse (eklips). 

ZATMIŤ, darken 

(dárkn) ; zatmiť sa, 
grow dark, eclipse 
(gró dark, eklips). 

ZÁTOKA, bay, gulf 
(bej, golf). 

ZATRATIŤ, damn 
(dem). 

ZATYKAČ, warrant 
(várnt). 

ZAUJATÝ, interested 
(interested). 

ZÁVADA, hindrance 
(hyndrens). 

ZA VADIŤ, touch, 
strike against (tac, 
štrajk egenst). 

ZAVÁDZAŤ, be in the 
way (bi in dhy vej). 

ZAVARENINY (ovo- 
cie), preserves (pri- 
zôrvs) . 

ZAVARIŤ, preserve 
(prizórv). 

ZÁVAŽNÝ, weighty 
(vej t y). Záväzok 250 Zbabelý ZÁVÄZOK, obligation 
(abligejsn). 

ZAVČAS, in time (in 
tajní). 

ZAVĎAČIŤ SA, ingra- 
tiate with (ingrešiejt 
vidh). 

ZÁVDAVOK, earnest 
money, desposit (brn- 
est manv, dypazit). 

ZÁVEJ, dríít\drift). 

ZÁVET, testament, will 
(testement, vil). 

ZAVIAZAŤ, bind, tie 
up (bajnd, taj ap). 

ZÁVIDEŤ, envy (envi). 

ZAVIESŤ, lead (lid); 
zaviesť novú vec, in- 
troduce (introdjiís). 

ZAVIEZŤ, carry, trans- 
port (kheri, trenspórt). 

ZAVINIŤ, be guilty of, 
do wrong ( bi gilty av, 
dú r an v). 

ZÁVISEŤ, depend 
upon (dypend apán). 

ZÁVISŤ, envy ( envi) . 

ZÁVOD, race (rejs). 

ZÁVODIŤ, race, com- 
pete (rejs, khompit). 

ZÁVOJ, veil (vejl). 

ZAVOLAŤ, call (khál). ZÁVRAT, dizziness 
(dy sines). 

ZAVREŤ, shut, close 
(sat, klóz). 

ZAVRHNÚŤ, reject 
(ridzekt). 

ZAZLIEVAŤ, be dis- 
pleased with (bi dys- 
plizd vidh). 

ZÁZRAČNÝ, wonder- 
ful (vandrful). 

ZÁZRAK, miracle, 
wonder (mirekl, 
vandr). 

ZÁZVOR (džumbír), 
ginger (dzindzr). 

ZAŽAŤ, ZAŽNÚT, 
light (la it). 

ZAŽIŤ, live through, 
undergo, digest (liv 
thru, andrgó, dyžest i 
dá j dž est). 

ZAŽIVA, alive (elajv). 

ZÁŽIVNÝ, digestible 
(dajdžestybl). 

ZBABELEC, coward 
(khaurd). 

ZBABELOSŤ, coward- 
ice (khaurdys). 

ZBABELÝ, cowardly 
(khaurdli). Zbavit 251 Zdarma ZBAVIŤ, rid of (rid 
av) ; zbaviť sa, get rid 
of (get rid av). 

ZBEHLOSŤ, skill, ex- 
perience (sky l ý ekspi- 

• Hens) . 

ZBEHLÝ, skilled, 
versed, expert (sky Id, 
vbrsd, ekspbrt). 

ZBESILOST, madness, 
fury (mednes, fjuri). 

ZBESILÝ, mad, furious 
(med, f juries). 

ZBĽADŇÚŤ, turn pale 
(torn pejl). 

ZBLÁZNEŤ, ZBLÁZ- 
NIŤ SA, go mad (gó 
med). 

ZBLÍŽIŤ SA, approach 
(e pró č). 

ZBOJNÍCTVO, 
robbery (raberi). 

ZBOJNÍK, robber, 
highway man (rabr, 
ha jvc j men). 

ZBORIŤ, demolish, pull 
down (dymalis, pul 
daun) ; zboriť sa, fall 
down (fál d an n). 

ZBOŽIE, grain 
(grejn). ZBOŽŇOVAŤ, 

worship, admire (vôr- 
sip, edmajr). 

ZBOŽNÝ, pious 
(pajes). 

ZBRAŇ, ZBROJ, 
weapon, arms (vepn, 
ármz). 

ZBROJIŤ, arm (arm). 

ZBROJNICA, arsenal 
(ár sen I). 

ZBUDIŤ, wake up 
(vej k ap). 

ZBYŤ, remain (rimejn). 

ZBYTOČNÝ, superflu- 
ous (súprflííes). 

ZBYTOK, rest, remain- 
der (rest, rimejndr). 

ZCELA, wholly, entire- 
ly (holi, entajrli). 

ZDANLIVÝ, seeming 
(sííning). 

ZDÁNLIVOSŤ, seem- 
ingness (simingnes) . 

ZDAR, success (sak- 
ses) ; na zdar, good 
luck (gúd lak). 

ZDARIŤ SA, succeed, 
thrive (saksíd, thrajv) , 

ZDARMA, free, gratis 
(M, grejtys). Zdarný 252 Zemeguľa ZDARNÝ, successful, 
(saksesful) ; well-be- 
haved (vel-bihejvd) . 

ZDAŤ SA, seem (sím). 

ZDEDIŤ, inherit 
(inherit). 

ZDELIŤ, tell, inform, 
report (tel, inform, 
riport). 

ZDESIŤ, alarm 

(elärm) ; zdesiť sa, be 
alarmed (bi elármd). 

ZDĹHAVÝ, slow (sló). 

ZDOBIŤ, decorate 
(dekhorejt). 

ZDOCHLINA, carcass 
(khárkes). 

ZDOCHLY, dead 
(ded). 

ZDOCHNÚŤ, die, per- 
ish (dá j, peris). 

ZDRÁHAŤ SA, hesi- 
tate (he žite j t). 

ZDRAVIE, health 
(helth). 

ZDRAVOTNÝ, 
sanitary ( senyteri) . 

ZDRAVÝ, healthy, 
sound, wholesome 
(helty, smnd, hól- 
sam). 

ZDRÁŽEŤ, rise in price 
{rajs in prajz). ZDREVENELÝ, stiff 
(styf). 

ZDROJ, source (sórs). 

ZDRTENÝ, crushed 
(krasd). 

ZDRTIT, crush {kras). 

ZDRŽANLIVÝ, 

moderate ( mad ere t ) . 

ZDRŽAŤ, hold back, 
restrain (hold bek, 
ristrejn) ; zdržať, zdr- 
žovať sa (niekde), 
stop, stay (stap, stej) ; 
zdržovať sa (niečoho), 
keep from, abstain 
(khýp f ram, ebstejn). 

ZDVÍHAŤ, raise, lift, 
hoist (re j z, lift, hó j s t). 

ZDVORILÝ, polite 
(póla j t). 

ZELENINA, vegetables 
(vedzetebls). 

ZELENÝ, green (grin). 

ZELENÝ ŠTVRTOK, 
Maundy-Thursday 
(mándy-thôrzdej) . 

ZELINA, herb (hôrb). 

ZEM, earth (ôrth) ; 
zem (pôda), ground 
(graund) ; zem (kraj ) , 
country (khantri). 

ZEMEGULA, globe 

{gióby Zemepis 253 Zjavenie ZEMEPIS, geography 

(déiagreň). 
ZEMETRASENIE, 

earthquake 

(brthkvejk). 
ZEMIAK (bandurka, 

grumbír), potato 

(pote j t o). 
ZEMSKÝ, earthly 

(or t hli). 
ZHLIADNUŤ, 

look, see (luk, si). 
ZHNUSIŤ, make dis- 
gusting (nie j k dys~ 

gastyng) ; zhnusiť sa, 

disgust ( dysgast) . 
ZHOLA, entirely (en- 

tajrli) ; zhola nič, 

nothing at all (nath- 

yng e t ól). 
ZHORŠIŤ, make worse 

(mejk vôrs) ; zhoršiť 

sa, grow worse (gró 

vôrs) . 
ZHOTOVIŤ, make 

(mejk). 
ZHREŠIŤ, sin (sin). 
ZHROZIŤ SA, shudder, 

be horrified (šadr, bi 

harifajd). 
ZHUBCA, destroyer 

(dy str 6 jer). ZHUBIT, destroy 

(dystroj). 
ZHYNÚŤ, perish, die 

(peris, dá]). 
ZIMA, cold, chill 

(k hold j čil) ; zima 

(časť roka), winter 

(vintr). 
ZIMNICA, ague 

(ej g ju). 
ZIMNIK (zimný ka- 
bát ) , overcoat ( óvr- 

khót). 
ZIMNÝ, cold, wintery, 

(khóld, vintri). 
ZISK, profit, gain 

(praňt, gejn). 
ZÍSKAŤ, profit, gain 

(prafit, gejn). 
ZISKUCHTIVOSŤ, 

greed (grid). 
ZÍSŤ, come up (kham 

ap) ; zísť sa, be handy 

(bi handy). 
ZISTIŤ, make sure, 

ascertain (mejk súr, 

esôrtejn). 
ZJAV, phenomenon 

(ňnamcnon) . 
ZJAVENIE, revelation 

( revelejšn) ; z j avenie 

sa, apparition (epe- 

risn). Zjaviť 254 Zľahčovať ZJAVIŤ, reveal (rivíl); 
zjaviť sa, appear 
(epír). 

ZJAVNÝ, plain, appar- 
ent {pie j n, eperent). 

ZKAMENET, turn to 
stone, petrify (torn tu 
ston, pctrifáj). 

ZKAZA, ruin, destruc- 
tion (rújn } dystraksn). 

ZKAZIŤ, spoil, ruin, 
destroy (spójl, rújn, 
d y stroj). 

ZKAZONOSNÝ, 

destructive ( dystrak- 
tyv) . 

ZKAZENÝ, spoiled, 
ruined (spójld, 
rújnd). 

ZKLAMANIE, 

disappointment 
( dysep ójn t m ent). 

ZKLAMAŤ, deceive, 
disappoint ( dysív, 
dysepójnt). 

ZKORMÚTIT, grieve 
(grív) ; zkormútif sa, 
mourn, sorrow {morn, 
saró). 

ZKRÁTENIE, shorten- 
ing (šórtnyng). ZKRÁTIŤ, shorten 
(šórtn). 

ZKREHLÝ, chilled, 
stiff (cild, sty f). 

ZKREHNÚŤ, grow 
stiff (gró styf). 

ZKROTNÚT, become 
tame (bikham tej in). 

ZKROTNÚT, become 
(bikham tejm). 

ZKRÚŠENOSŤ, contri- 
tion (klwntrisn). 

ZKRÚŠENÝ, contrite, 
rueful (khontrajt, 
rňfttl). 

ZKÚSENOSŤ, expe- 
rience (ekspíriens). 

ZKÚSIŤ, try, test, taste 
(tráj, test, tejst) ; 
zkúsiť (zakúsiť, expe- 
rience, endure (ekspí- 
riens, end júr). 

ZKÚŠAŤ, examine, try, 
test (egzemin, tráj, 
test). 

ZKÚŠKA, examination, 
trail, test (egzemi- 
nejsn, träjel, test). 

ZKYSNÚŤ, get saur, 
prick (get saur, prik). 

ZĽAHČOVAŤ, run 
down (ran daun). Zlahnúf 

ZĽAHNÚŤ (porodiť), 
be in child-bed, be 
confined (bi in čajld- 
bed, bi khonfajnd). 

ZLÄMAŤ, break 
(brejk). 

ZLATÁ ŽILA, piles 
(pajls). 

ZLÁTIŤ, gild (gild). 

ZLATNÍK, goldsmith 
(goldsmith). 

ZLATO, gold (gold). 

ZLATÝ, golden 
(góldn). 

ZLEPŠIŤ, better, im- 
prove (betr, imprúv). 

ZLO, evil, wrong (ívl, 
rang). 

ZLOBA, wickedness 
(vike dne s). 

ZLOBIŤ, make angry 
(me j k engri) ; zlobiť 
sa, be angry (bi en- 
gri). 

ZLOČIN, crime 

(kra j m). 
ZLOČINEC, criminal, 

felon (kriminl, felon). 
ZLOCINSKÝ, criminal 

(kriminl). 
ZLODEJ, thief (thýf). 255 Zmätený ZLODEJSTVO, 

thieving (thýving) . 
ZLOMIŤ, break 

(brejk). 
ZLOMYSEĽNOSŤ, 

malice (metis). 
ZLOMYSEĽNÝ, 

malicious (metises). 
ZLOREČIŤ, curse 

(khors). 
ZLOSYN, villain 

(vil e n). 
ZLOSŤ, anger (engr). 
ZLOSTNÝ, wrathful 

(ráthful). 
ZLÝ, bad, evil, wicked, 

ill (bed, ívl, inked, il). 
ZMÁHAŤ SA, grow, 

increase (gro, inkrís). 
ZMÄKNÚŤ, ZMÄK- 
ČIŤ, soften (safťn). 
ZMALÁTNELÝ, 

dull (dal). 
ZMAR, rack, frustration 

(rek } f rastre jsn). 
ZMARIŤ, ruin, wreck, 

frustrate (riijn, rek, 

f rastre j t). 
ZMÄTOK, confusion 

(khonfjúzn). 
ZMÄTENÝ, confused 

(khonfjiizd). Zmena 256 Znečistiť ZMENA, change 

(cejndz). 
ZMENIŤ, change, mo- 
dify, alter (cejndz, 

madyfáj, áltr). 
ZMENŠIŤ, reduce, 

lessen ( rid j ús, lesn ) . 
ZMEŠKAŤ, be tardy, 

be late (bi tardy, bi 

lej t). 
ZMIENIŤ SA, mention 

(mensn). 
ZMIENKA, mention 

(mensn). 
ZMIERNIŤ, lessen, 

still (lesn, styl). 
ZMIEŠAŤ, mix 

(miks). 
ZMIJA, viper (vajpr). 
ZMIZNÚŤ, vanish 

(venyš). 
ZMOCNIŤ SA, seize 

(sis). 
ZMÔCŤ, overcome 

(óvrkham). 
ZMOKNÚŤ, get wet 

(get vet). 
ZMRZAČIŤ, cripple 

(kripl). 
ZMRZNÚŤ, freeze 

(friz). 
ZMUŽILOSŤ, 

manliness (menlines). ZMUŽILÝ, manly, 

brave (menli, brejv). 
ZMÝLIT SA, make a 

mistake, err (me j k e 

mistcjk, or). 
ZMÝLKA, mistake, 

error (mistcjk, eror). 
ZNAČIŤ, mark (mark). 
ZNAK, sign (sajn). 
ZNALEC, expert 

(ck sport). 
ZNAMENAŤ, mean, 

mark (mín, mark). 
ZNAMENIE, signal, 

sign (silnel, sajn). 
ZNAMENITÝ, remark- 
able (rimárkebl) . 
ZNÁMKA, mark, stamp 

(mark, stemp). 
ZNÁMOSŤ, knowledge, 

acquaintance ( nalidz, 

ekvejntens) . 
ZNÁMY, known (nón). 
ZNAŤ, know, be ac- 
quainted (nó, bi ek- 

vejnted). 
ZNÁZORNIŤ, illustrate 

(ilastrejt). 
ZNECTIŤ, dishonor 

(dysánr). 
ZNEČISTIŤ, soil, dirty 

(sójl, dôrty). Znemravnit 257 Zpravit ZNEMRAVNIT, demo- 
ralize {dymarelajz) . 

ZNEPOKOJIŤ, disturb 
(dystôrb). 

ZNEŤ, sound (saund). 

ZNEUŽIŤ, abuse 
(ebjúz). 

ZNIČENÝ, ruined 
(rújnd). 

ZNIČIŤ, ruin, destroy, 
annihilate (rújn, dys- 
trój y enajhylejt ) . 

ZNOJ (pot), ZNOJIŤ 
SA (potiť sa), sweat 
{svet). 

ZNOVA, again (e gen). 

ZOBÁK, beak, bill (Wife, 
bil). 

ZOBAŤ, pick (pik). 

ZOČIŤ, catch sight of 
(kheč sajt av). 

ZOHAVIŤ, 

deface, deform (dy~ 
f ej s, dyfórm). 

ZOMDLEŤ, 
ZAMDLEŤ, faint 
(fejnt). 

ZOMRELÝ, dead, de- 
ceased (ded, dysísd). 

ZOMREŤ, die (dá j). 

ZORA, aurora (áróra). 

ZOSNULÝ, deceased 
(dysísd). ZOSTAŤ, remain, stay 

(rimejn, stej). 
ZOSTATOK, rest 

(rest). 
ZOTAVIŤ, recover 

(rikhavr). 
ZOVNAJSÍ, ZOVNÚ- 

TORNÝ, external, 

outer (ekstôrnl, autr). 
ZOVŇAJŠOK, outside 

(aut sa j d). 
ZPÄŤ, back (bek). 
ZPEV, song (sang). 
ZPEVÁK, singer 

(singr). 
ZPEVNÍK, song-book 

(sang-buk). 
ZPIŤ, make drunk 

(me j k drank); zpiť 

sa, get drunk (get 

drank). 
ZPLNOMOCNIŤ, 

empower (empaur). 
ZPOVEĎ, confession 

(khonfesn). 
ZPOVEDAT SA, 

confess (khonfes). 
ZPRÁVA, ireport, in- 
formation (riport, in- 

formejsn). 
ZPRAVIŤ, notify, make 

(nótyfáj, mejk). Zprávodaj 258 Z r tí ceniny ZPRÁVODAJ, reporter 


ZRADIŤ, betray 


(ripórtr). 


(bitrej). 


ZPRENEVERIŤ, 


ZRADNÝ, treacherous 


defraud (dyfród). 


(tr e ceres). 


ZPRVU, at first (et 


ZRAK, sight (sajt). 


f'ôrst). 


ZRALÝ, ripe, mature 


ZPRZNIT, 


(rajp, mecjiir). 


rape, violate, ravish 


ZRAT, ZRET, ripen 


(rejp y vajolejt, rävis). 


(rajpn). 


ZPUPNOSŤ, haughti- 


ZREJMÝ, evident, plain 


ness (hátynes). 


(evident, plejn). 


ZPUPNÝ, haughty 


ZRETEĽ, regard, view 


(háty). 


(rigárd, v ju). 


ZPURNOST, defiance 


ZRETELNICA, 


(dy f aj ens). 


pupil (p j ú pil). 


ZPUSTIT, allow, lower, 


ZRETEĽNÝ, plain 


suspend (elan, laur, 


(plejn). 


saspend). 


ZRIEDKA, seldom 


ZPUSTLÝ, abandoned, 


(s el dm). 


wicked (ebendond, 


ZRIEDKAVÝ, seldom, 


znked). 


rare (s el dm, r ér). 


ZPUSTOŠIŤ, devastate 


ZRIEKNUŤ SA, 


(devestejt). 


renounce (rinauns). 


ZPYTOVAŤ, search, 


ZRKADLO (džvere- 


explore (sore, eks- 


dlo), mirror, looking- 


plór) ; zpytovať sa, 


glass (miror, luky n g- 


ask, inquire (äsk, in- 


gľás) . 


kvajr) . 


ZRNO, grain (grejn). 


ZRADA, 


ZROVNA, directly* 


treason, treachery 


straight ( dyrektli, 


(trizn, treceri). 


str e j t). 


ZRADCA, traitor 


ZRÚCENINY, ruins 


(trejti * 


(rújnz). Zručnosť 

ZRUČNOSŤ, 

handiness, skill (hen- 
dynes, skyl). 

ZRUČNÝ, handy, skil- 
ful ( hendy, sky If til) . 

ZRUŠIŤ, abolish, break 
(ebalis, brejk). 

ZRÝCHLIŤ, quicken 
(kvikn). 

ZTICHA, quietly 
(kvajetli). 

ZTLSTNÚŤ, grow fat 
(gró fet). 

ZTOTOŽNIŤ, identify 
(ajdentyfáj). 

ZTRATA, loss (las). 

ZTRATIŤ, lose (lúz). 

ZTRAVA, board, food 
(bórd, f úd). 

ZTRÁVIŤ, digest, 
spend (daj dš est, 
spend). 

ZTRESTENÝ, mad, 
crazy ( med, kre j si ) . 

ZTRHNÚŤ, deduct, re- 
duce, cut down, tear 
down (dydakt, rid jits, 
khat dann, tér daun). 

ZTRNÚŤ, be benumb- 
ed, grow stiff (bi bi- 
namd, gró sty f). 

ZTUHLÝ, stiff (styf). 259 Zvecniť ZUB, tooth (túth); 

zub kolesa, cog 

(khag). 
ZUBNÝ LEKÁR, 

dentist (dentyst). 
ZÚFALEC, despairer 

(dyspérer). 
ZÚFALSTVO, ZÚFA- 

NIE, despair, desper- 
ation (dyspér, desper- 

ejsn). 
ZÚFALÝ, desperate, 

despairing ( desperet, 

dyspéring). 
ZÚFAŤ, despair 

(dyspér). 
ZÚMYSELNE, 

purposely (pôrposli) . 
ZÚMYSELNÝ, wilful 

(vil f id). 
ZÚRIŤ, rage (r e j dá). 
ZÚRIVÝ, mad, furious 

(med, f juries). 
ZVÄČŠIŤ, enlarge 

(enlárdz). 
ZVÄDNÚT, fade 

(fejd). 
ZVAŤ, invite, call 

(invajt, khál). 
ZVECNELÝ, deceased 

(dvsízd). 
ZVECNIŤ, immortalize 

(imórtelajz). Zvedavosť 

ZVEDAVOSŤ, inquisí- 

tiveness (inkvizityv- 

nes). 
ZVEDAVÝ, inquisitive 

(inkvizityv). 
ZVEDET, hear, learn 

(hýr, lórn). 
ZVELEBOVAŤ, adore 

(cdór). 
ZVELIČIŤ, enlarge 

(en! ár d č). 
ZVER, game, animal 

(gejm, enyml). 
ZVERÍNEC, menagery, 

menegerie (menedzri). 
ZVEROLEKÁR, 

veterinarian (vetcri- 

ne jr j en). 
ZVESŤ, news, report 

{n j ú b, riport). 
ZVESTOVAŤ, report, 

herald, make known 

{riport, hereld, me j k 

nón). 
ZVIERA, animal 

(enyml). 
ZVÍŤAZIŤ, gain a vic- 
tory, win (gejn e vik- 

tori, vin). 
ZVLÁŠTE, especially 

(espešeU). 260 Zvýsit 

ZVLÁŠTNOSŤ, 

specialty (spešlty). 

ZVLÁŠTNY, special, 
peculiar, separate 
(s peši, pckjúlier, 
seperet). 

ZVOLAŤ, call out, ex- 
claim (k Ml aut, eks- 
klejni). 

ZVOLIŤ, elect (ilekt). 

ZVOĽNA, slowly 
(s! ÓH). 

ZVON, beli (bel). 

ZVONIŤ, ring the bell 
(ring dhy bel). 

ZVRÁTIŤ, overturn 
(óvrťôm). 

ZVRHLOSŤ, degener- 
acy ( dydzeneresi) . 

ZVRHLÝ, degenerate 
(dydzeneret). 

ZVUČAŤ, sound 
(sannd). 

ZVUČNÝ, sounding 
(saundyng) . 

ZVUK, sound (saund). 

ZVYK, habit, custom 
(hebit, khastom). 

ZVYKNÚŤ, accustom 
(ekhastom). 

ZVÝŠIŤ, raise, elevate 
(re j 2, el eve j t). Žaba 261 Žiačka ŽABA, frog (frag). 
ŽALÁR, jail, prison, 

dungeon (džejl, prízn, 

dandzon). 
ŽALÁROVAŤ, 

imprison ( imprízn ) . 
ŽALM A, psalm (sám). 
ŽALOBA, complaint, 

charge ( khomplejnt, 

č ár d ž). 
ŽALOBNÍK, plaintiff, 

accuser (plejntyf, 

ekjúzr). 
ŽALOSŤ, sorrow, grief 

(saró, grif). 
ŽALOSTNÝ, 

sorrowful (saróful) . 
ŽALOVAŤ, complain 

of, tell on him (khom- 

plejn av, tel an hym) ; 

žalovať súdobne, sue 

(sjú). 
ŽALUĎ, acorn 

(ejkórn). 
ŽALÚDOK, stomach 

(stamek). 
ŽART, ŽARTOVAŤ, 

joke, jest (dzók, 

d zest). 
ŽAŤ, reap, cut (rip, 

khat). ŽATVA, harvest, crop 
(harvest krap). 

ŽEHNAŤ, bless (bles) ; 
prežehnať sa, cross 
himself (kras hym- 
self). 

ŽELEŤ, pity, regret 
(pity, rigret). 

ŽELEZIAREŇ, iron- 
works (ajrn-vorks). 

ŽELEZNICA, railroad, 
railway (rejlród, rejl- 

. ve m - 

ŽELEZO, iron (ajm, 
ajren). 

ŽEMLA, bun (ban). 

ŽENA, woman (vu- 
men) ; manželka, wife 
(vajf). 

ŽENATÝ, married 
(merid). 

ŽENÍCH, bridegroom 
(brajdgrúm). 

ŽENSKÁ, woman, fe- 
male (vumen, fimejl) . 

ŽERAVÝ, redhot, glow- 
ing ( redhat, glóing ) . 

ŽERTVA, offering 
(afering). 

ŽIACKA, school-girl 
(skúl-gôrl). Žiadaf 262 Životopis ŽIADAŤ, ask, demand, 
beg, request (äsk, dy- 
mend, beg, rikvest). 

ŽIADATEĽ, applicant 
(eplikent). 

ŽIADNY, none (non, 
nan). 

ŽIADOSŤ, request, de- 
sire, wish (rikvestj 
dyzájr, vis). 

ŽIADOSTIVÝ, 

desirous (dyzajres) . 

ŽIADUCI, ŽIADUC- 
NÝ, desirable (dý- 
za jrebl). 

ŽIAK, scholar, pupil 
(skalr, pjúpii). 

ŽIAĽ, sorrow, grief 
(saró, grif). 

ŽIARA, glow, flame, 
flash (gló, fiejm, Hés). 

ŽIARLIŤ, be jealous 
(bi dželes). 

ŽIARLIVOSŤ, 
jealousy (d ž el e si) . 

ŽIARLIVÝ, jealous 
(dzeles). 

ŽID, jew (dzú). 

ŽIDOVKA, jewes 
(dzúes). 

ŽIDOVSKÝ, Jewish 
(džúiš). ŽIHADLO, sting 

(styng). 
ŽIHĽAVA, nettle 

(netl). 
ŽILA, vein, artery 

(vej n, ár téri). 
ZINKA, line, cord 

(lapí, khórd). 
ŽÍRNY, fertile (fôrtvl). 
ŽIŤ, live (/DO- 
ŽITIE, living (living). 
ŽITO (pšenica), wheat 

(hvít) ; žito (raž), 

rye (r á j). 
ŽIVEL, element 

(element). 
ŽIVICA, resin (rezin). 
ŽIVIŤ, feed, support 

(fid, sup ór t^ 
ŽIVNOSŤ, living 

(living). 
ŽIVOBYTIE, life, liv- 
ing (lajf, living'). 
ŽIVOČÍCH, creature, 

animal (kr'cur, 

enyml). 
ŽIVORIŤ, vegetate 

(vedžetejt). 
ŽIVOT, life (lajf). 
ŽIVOTNÝ, vital 

(vajtl). 
ŽIVOTOPIS, 

biography (úajagrefi). Životozpyt 263 

ŽIVOTOZPYT, physi- 
ology ( ňsialodži ) . • 

ŽIVÝ, live, living, alive 
(lajv, living, eiajv). 

2LAB, trough, gutter 
(traf, gatr). 

ŽĽAZA, gland (fiend) 

ŽLC, ŽLC, gall/ bile 
(gd/, bajl). 

ŽLNA, wood-pecker 
(viúd-pckr). 

ŽLTAČKA (žltá ne- 
moc), jaundice (dián- 
dys). 

ŽLTOK (vajca), yolk, 
velk (jôlk, jclk). 

ŽLTÝ, yellow (jeló). 

ŽMURKAŤ, wink, 
blink (vink, blink). 

ŽNÚŤ, harvest, reap, 
cut (harvest, rip, 
khat). Žuval 

ŽOLDNIER, hireling 
(hajrling), 

ŽRÁDLO^ fodder, feed 

(fadr, fid). 
ŽRALOK, shark 

(sárk). 
ŽRAŤ, eat, devour (it, 

dypattt). 
ŽRÚT, ŽRÁC, glutton 

(ff/aftt). . 
ŽRĎ pole (pól). 
ŽREBEC, ŽRIEBÄ, 

foal (fól). 
ŽRIEDLO, spring, 

source (spring, s ór s). 
ŽULA, granite 

(grenyŕ). 
ŽUPA, circuit (sorkyt). 
ŽUVAŤ, ŽVAŤ, chew, 

masticate (čú, mesty- 

kejt). KONIEC, the end (dhy end). 
! — Knihy 

KDE KUPOVAŤ 
Modlitebné a náboženské, 
Poučné a zábavné, 
Školské a divadelné ľ 

Najväčší sklad, najväčší výber, 

mierne ceny a statočnú obsluhu 

dostanete u: P. K. KADAK CO. 

Box 79, Scranton, Pa. Knihy vysielame vyplatené po celej 
Amerike. 

CENNÍK POŠLEME ZDARMA. 

H~T"88 
ť Deacidified using the Bookkeeper process. 
Neutralizing agent: Magnesium Oxide 
Treatment Date: March 2007 

PreservationTechnologies 

A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION 

111 Thomson Park Drive 
Cranberry Township, PA 16066 
(724)779-2111 ' ^ • ©BES * v ^ °y<^v>v v 
A <► '< .. •• .o HECKMAN 
BINDERY INC. Jj^ OCT 88 

tfpSf N. MANCHESTER, 
^^^ INDIANA 46962