Skip to main content

Full text of "Thesaurus graecae poeseos; sive, Lexicon graeco-prosodiacum : versus, et synonyma ... epitheta, phrases, descriptiones, &c. ..."
^^ 

0% A 
y j -1 THESAURUS GR^C^ POESESBS. Lately publiJJjed by J- P o T E j 

i. HisTcxiA Gr.^carum etLATiNARUM LiTERARuM. Johannls Reinoldii, S. T. B. 6 Besta 
Mari» Etonenfis Regalis CoUegii Sociis, DilTcitatio. Accedit hPi.AOlOi; i AAlKAPNALSP.Yi; 
■Trtf) 0.\lHI'Or TinTm, ^kiMn;, ^ B/oTHf. 4to. 

IJ. Selecta ex PoETis Grvecis, ws;. Homero, Hefiodo, Apollon. Rhodio, Callimacho, Theo- 
crito, Bione, Mofcho, Mufaro, Tyrtaeo, Simonide, Sapphone. findaro. Editio fccunda, 

III. Selecta exScRiF*0RiBU3 RoNtAK^s, 'vix^Ciowone, Livio, TadtOi, Plinio, et VtU. Paterculo, 
Edit. nova, 17^9. 

j^lfo, in two Voh. Follo. 

ScRiPToRUM EccLEsiASTicoRUM HisTORiA LiTERARiA; 3 Chrifto nato ufquc ad S.-eculum 
xiv. facili mechodo digeila. Autore Gul ielmo Cave, S. T, P Canonico Vindeforienfi. Cum 
AprENPiciBUs. Editio noviffima, ab Autore ipfomet aiite obitum recognita jet audior faita. 
OxoNii, e Theatro Sheldoniano 1737. 

N. B. Thc Learned are defired to take notice, that the Improvemants anJ Additions made by the 
iearned Author to this Edition, printed at the Theatre in Oxford, are grcatly macerial, and 
make at leaft a fourth part cf the whole Work : The prefeut Edition has aifo received farther Iraprove- 
ment, by laige and uiefiil Notes, and other Adiknda, by the late Revcrend Dr. Ifnterland, under 
whofe immediate Direftion it was printed ; alfo by the Reverend Dr. Chapman, Dr Bi/kop, Dr. 
Walker, aijd other learned Gentlemen, who, for the Benefit of Learning, and from a due Regaid to 
thc Author, and tliis his moft efteemed and learned Work, intercftcd themfelves in the prefcnt 
Publication. 
VV^."lIogArrfi-apl. Jsmea Bafire.fculp. T H E S 

G R iE C iE A U R U 

P O E S E n, S; S I V E, 

L E X I C O N 

GRiECO-PROSODIACUM; 

V E R S U S, et S Y N O N Y M A, 

(Tam ad Explicationem Vocabulorum, quam ad ComposiTiokem 

PoETiCAM pertinentia) 

JiPITHETA, PHRASES, DESCRIPTIONES, 0f. 

(Ad modum Latini Gradui ad ParnaJJum) Compledlens. 

Opus, in ftudiofe Juventutis Gratiam et Urilitatem, ex optimis quibulque Poe- 

TARUM GR.tcoRUM Monumentis, quse adiiuc prodierunt, 

NUNC PRIMUM CONSTRUCTUM. 

Cui prasfigitur, 

De POESI, feu PROSODIA GRiECORUM TRACTATUS. 
Aijtore T, M O R E L L, S. T. P. 
.1. iriAr S.n//i'. E T N /E: 

Ex Typographia, et Impenfis JosEPHi PoTE, Bibliopolae; 

Veneunt etiam Londini apud T. Pote, in vxcoVhet-ftreet. 1762 «DAMS 
0,^ VIRO HONORATISSIMO 

J O H A N N L 

CoMiTi dc B U T E; 

REGIAE MAJESTATI a SECRETIORIBUS CONSILIIS, 
E SECRETARIIS PRINCIPALIBUS Alteri. RE I publicae noftrae Literariae felicitatem haud 
fruftra praedicamus, quae Te tali gaudet Antiftite et 
Patrono, qui quicquid eft Artium Liberalium benevo- 
lentia foves, autoritate tueris, exemplo commendas. A me 
certe pro merito laudabitur illa animi vera Magnitudo five 
Benignitas, quae ultro ad humilitatis noftrae patrocinium de- 
fcendere non eft gravata, et honorati nominis praefcripti obten- 
tu obfcuritati noftrae lumen aliquod affundere. 

Recognofcent pofteri aliquando inter Aulicos extitifle Maece- 
natem, qui me hominem ignotum, Literatorem, et Lexicogra- 
phum, non tam Poetam, quam Poetarum Graecorum famu- 

A luni ii D E D I C A T I 0. 

luin et pedifequum benigne et liberaliter exceperit, et inter 
Bibliothecae fuae ampliflimae Cives Thefaurum liunc noftrum 
honefto afcripferit loco. Proiit hoc exemplum fingulare, et 
nova indies Liceris incrementa afferat, gentemque Editoruni 
futuram in aemulationem generofam laudifque non infrucluo- 
fae fpem erigat ! 

Qiiare gauide tam€x<iellenti tuo ingenk)> cujus ad Literatos 
beneficia pulcherrima aliquando derivari poffunt ; nihil fane 
habet aut Fortuna tua majus quam ut poflis, nihil Natirra tua 
melius quam ut velis in omni genere negleda Mufarum fludia 
excitare et promovere ; quae viciffim fuarum laudum comitem 
una trahent et Virtutum tuarum memoriam. 

Quamobrem Literatorum genti faufta omnia et fecunda non 
vano augurio pollicemur. Imo vero, quoties de re publica 
tum Literaria tum etiam Civili cogitare fubit, toties gratulatio- 
num video matcriem ex omni parte uberrimam fuccrefcere : 
video uno omnes ore Britanniae noftrae et Regis Britannici for- 
tunas laudare : Britanniae, quae Regem fortita eft tali ingenio 
praeditum, Regis, qui te talcm libi afcivit Conliliorum focium 
et miniftrum, morum exemplar, et vitae Ducem. Ut huic fe- 
licitati noftrae diuturnitas accedat tam publicae quam privatae 
pietatis officio comprecatur 

Dignitatis et Favoris veftri ftudiofiffmius, 

T. MORELL. [ m 3 , , ... _ e- L E C T O R 

s. TANDEM aliqjando nofler ille, qul jam diu fuerat defideratUo, 
in lucem prodic Foeseos GkjECJE Thesaurus, eo unice con- 
filio adornatus, ut carmina Grasce fcribentibus tum ad metrorum 
varietatem, tum etiam ad verborum copiam atque deledum fub- 
iidia idonea non deeiTent. 

D B Opere quidem hoc noftro neque nihil neque muha pn-Efari libet, cum 
pro fe fatis loquacur res ipfa Le(florum oculis atque judicio fubjedla — Verum 
enimvero, fiqua aut Novitatii — aut Difficulcatii — aut ectam Utilitatis ratio ha- 
beatur, haud temere auguramur Thelauro noflro mulciplici hoc nominc 
commendationem aliquam fore acceffuram Etli enim in partibus quibuf- 
dam fingulis aliquid a fcriptoribus fmgulis fuerit effeftum, etfi Hi quidem 
Epitheta, Illi Synonyma atque alii alia ad Calligraphiam pertinentia haud 
infeliciter concinnaverint, at Thefaurus integer et Univerfaiis, qualem nos 
exhibemus, a nemine, quod fcio, fuic elaboratus. Id operis intadurp antea 
nos ultro fufcepimus, primi hanc ingreffi viam, arduam fane illam et pras- 
ruptana, nec Antecefforum tritam pede; et, velut in oceanum quendam 
immenfum delati per obfcura locorum fme certo duce vela fecimus, atque 
adeo, fi forfan in itinere tam longo paululum deerraffe contigerit, veniam 
certe faciliorem merituri: imo vero, quod navigantibus fspe ufu venit, 
etiam devii non penicus votis excidimus, fiquidem regiones antea incognitas 
explorare datum fuerit, ec exploratas defcribere, ita ut inde Orbi Literaco novi 
cu)ufdam commercii copia aperiatur. Certe indagationibus hifce noftrie 
nova quaedam et recondita in medium produximus ; tum, quae paffim jace- 
rent difperfa, in unum congeftis, tum etiam plufquam fexcentis vocabulis, 
quae hadenus erant a Lexicographis prstermiffa, ad Thefauri noftri locupleta- 
tionem adjedis. 

QuALis porro quantufque fuerit in extrucndo Opiiicum labor indicat ipfa 
JEdificii moles, audlior fupra modum, ct operofior iequo, imo pene magni- 

tudine iv P R ^ F A T I O. 

tudine laborans fua, Lexicographorum curas fteriles et moleftias ii fere foli 
incelligunt, qui in eodem piftrino aliquandiu fuerint excercitati. Haudpro- 
fefto leve quiddam eft materiem undiquaque corradere, corrafam rite collo- 
care et difponerc : non in Poetarum modo optimorum elegantiis verfati, 
fed etiam in ruderibus eruendis, in Suida, Etymologico magno, Hefychio, 
Scholiifque excutiendis obfcuram diligentiam haud fruftra pofuimus; Jnde, 
quse maxime ad rem noftram pertinere videbantur, deleflu habito excerpfi- 
nius. Efto fane Poetas, perindc ut Architedi, prima laus operis alicujus 
prsclari ichnographiam defignare, et conftrudtionem rite moliri ec abfol- 
vere; at interitn infimi ordinis operarii in laudis illius focietatem aliquam fe 
admitti jare poftulant ; imo vero et matericB congeftores et caementorum 
Bajuli neque gratia neque pretio fuo deftituuntur. Nos quidem hac in parte 
operam fedulo impendiffe haud pigebit, cujus ad rempublicam literariam 
frudlus aliquis redundaverit. 

H A c mente labores in diverfo genere pene infinitos exhaufimus, ad omnia 
attenti, tum in flerqullinii fordibus expurgandis tum in Hortorum Poetico- 
rum floribus colligendis occupati ; illud demum in Grsecis aggreffl, quod in 
Latinis exemplo laudabili praeftiterat clarifTimus iile Gradus ad ParnafTum 
concinnator; ne, quas Lingua caeteris quibufcunque et metrorum varietate 
et verborum copia et elegantia antccellit, eadem medias inter opes inopia 
laborare videretur. Proinde nos quoque fyllabarum quantitatem exemplis 
allatis defignavimus, Synonyma itidem, Epitheta et Phrafcs, &c, adjecimus. 

Interim haud diffitemur ad compendium utilitatis quiddam defiderari 
quod in Latinis laudatur, nempe quantitatis notas fyllabarum apicibus refta 
affixas, et tum pr^Ecipue cum exempla allata e Lyricis Choricifque deproman- 
tur, quorum metra, atque fcanfionis ratio Tyronibus minus percepta fuerit 
et intelledta. Huic vero defedui medelam aliquam adhibuimus, ad calcem 
vocabulorum catalogo fubjundlo de quorum quantitate dubitatio aliqua fub- 
oriri potuit. 

H A u D profedo ignoramus qoam difficile fit fimul et ingeTiiorum imbe- 
cillium defideriis et hominum Criticorum faftidiis fatisfacere: videbimur 
forfan illis non fatis multa, imo et his nimis multa protulifte ; verum in hac 
potius quam illa parte peccare maluimus, cum fatius fit habere unde aliquid 
amputare pofTis, quam fubfidiis necefTariis carere. Siquid adeo ix. ■sjipmaiai 
fuerit prolatum illud, nobis Ledtor benevolus facile condonabit, fiquid praster 
fpem laudabile obvenerit, lucro apponet. 

T H E ( « ] T H E 

P R I N T E R 

T O T H E 

R E A D E R. THE learned Author having in the preceeding Preface confined himfelf alco- 
gether to the Nacure and Execuiion of his Work, I cannot let the prefent 
Publication pafs my Hands, without a few Words /« Lingua Vcniacula, relative 
to my peculiar Province, both as Undertaker and Printcr. 

The Want of a Thesaurus, or Poetical Lexicon of the Gri?^'^ Tongue, 
has been long fince univerfally acknowledged, and that Greek Compofition in 
Poetry was become languid, and laid under great difficulries, for want of a ready 
Help and Affiftance to denote the Quanticy and Power of the Greek Words ; 
At the fame tinie it was alfo evident, that a Work of fo great Utility in Li- 
terature, was delayed only from the uncomraon Labour and AppUcation req^jifite ta 
carry it into Execution. 

This Confideration notwithftanding, the Defign was fome Years paft mentioned 
to the Rcverend Author, from a Senfe of his extenfive Knowledge and Reading in 
the Greek Poets; and, however difcouraging the Profpeft, and laborious the Undei- 
taking, the Propofal was readily accepted, and the Work plannM out and bcgun; 
but like many other Buildings, the SupeiftrucSure was foon found to excecd ihe fiift 
Defign, unexpefted Difficulties ailb earjy arofe, which greatly interruptcd fariher 
Proceeding ; and the Work was, for tl-Js and other Reafons, in its infant State, 
laid afide ; till, on a future Recolleftion, and fome favourable Circumfiances inter- 
vening, ic was refumed, and the Refolution formed ro proceed in this Labour ot 
Learning with all poffible Diligence and Dilpatch. 

B Th* t ^ 1 

The Nature and Difficulties of Trade (us has been obferved on a former Occafion *) 
are known buc to few, and ic requires both Caution and Condudl: to launch out into 
thc Literary Ocean: for this Reafon, no fooner was a Progrefs made in this Work, 
and che firlt Letters of the Alphabet printed, but ic was judged proper to give them 
to the Publick, as a Specimen of this new and extenfive Undertaking ; accordingly, 
in "Jime^ 1757, the firft Sheets, containing the Letcers A. B. r. A. were pub- 
lilhed wich the followins: Advertifcments. '=> '. w-'" \. From the Author. 

" - ms Work being defigned for tbofe who bave already made a Progrefs in 

Greek, and are able infome meajure to cotnpofe, the Accents are nol gencrally tfedy 
fince all fuch cannot but know that firft and general Rule, If the laft Syilable be 
Jong, che Accent {an Acute) wiJl be on che foregoing Syllable, i. e. the laft but 
one : If it be fhort, the Accent will be on the laft but two, fuppoftng the Word 
of more than two Syllables ; Any Deviation from this general Rule is taken Notice of., 
and the Accent fet down, as in the Words ai'o\'^, iioiyA>^^. &c. — Many Words alfo 
being ufed in different Senfes, fuch Examples as occurred are given of each, as will be 
feen in tbe Word Ayafloj." 

II. From the P r i n t e r. 

<^ IT has heen frequently obferved, that a Work formed ontheprefent Plan, wouldbe 

a Beneft to Literature, greath forward the hfiruclion of Touth in Greek Learn- 

ing, and prove an acceptable Addition to the Republick of Letters. Ihefe Confidera' 

tions, and a Deference to the Oplnion ofthe be/i Judges, have been the principal Mo- 

tive and Inducement to the prefent Undertaking : The Application and diligent Read- 

ing, rcquiftte to plan, and finip this Thesaurus, orPoETicAL Lexicon, ii 

evident at firft Sight ; and the more than common Expence and Trouble, on every new 

Ptiblication {efpecially in the learned Languages) is alfo not unknown ; For this Rea- 

fon, Propofals are commonly printed, and Encouragement from the Publick expe5led 

before the Work is begun, or put to the Prejs : In tbe prefent Gafe it was otberwife 

deterfnined, and inftead of a flying Sheet of Propojals, and Application Jor Subjcrip- 

tions, great Part of this ujejul Work is firft printed at a large Expence, and tbe Plan 

and Execution at once laid bejore tbe Publick, in Reliance on the prefent Approbation^ 

cnd Juture Favour and Encouragement of ibe Learned, on publifhing compleat this 

new and expenftve Undertaking." 

It was a fcnfible Pleafure to the Undertaker to find that this Specimen, or firft 
Part, was favourably received, and the Plan and Execution approvcd of, infomuch 

• Two Letters concerning Sttbfcriptions, and the new Edition of Dr. Cavt'i Hifona Literaria, 
printed.,^»;». 1737, 

that C ? 1 

that many learnecl Gcntlemen recommended Difpatch, and a fpeedy Conclufion cf 
the whole Work. 

To anfwer this Defire of the Learned, and haften the Publication, the Work 
was divided, and Part put to an other Prefs, but many Inconveniences arofe from 
the Diftance of PJace, and indeed the Hazard of Incorreftnefs was fo early evident, 
that this Intention was foon changed, and it wasjudged inore eligible to abide by thc 
firft Purpofeof printing the whole y^d Ojficinam propriam; and rather fuffer the Incon- 
venience of a fliort Delay, than by a hafty Purfuit give an incorreft Edition to the 
Pubiick. 

The mentlon of this Particular leads me to fpeak of that material Article in Print- 
ing, the Correftion of the Prcfs •, a Matter of great Import in the Licerary World, 
and frequently noc attended to with that Care and Diligence it requires. And it is 
worthy of Remark, and well known among the Learned, that the moft corredl Im- 
preflions were made in the Infancy of Printing; when Literacure was a general Con- 
cern, and the Correftion of the Prefs was thought not below the Attention of thc 
Learned: Relative to this, it may be gathered from the Hiftory of the Stephens's *, 
ihat theirPrinting-Office was the common Refort of the Literati ; and theReading 
the Sheets of their numerous Produdlions as they came from the Prefs, became the 
conftant Amufement of the Learned at thofe Meecings. This happy Circumftance, 
joined to their own Learning and laudable Induftry, greatly contributed to the Cor- 
reftnefs of their Impreflions -, and i: is to bc wifhed the like Attention to Literature in 
fome meafure yet remained ; and that this great Article of the Prefs was not fo gene- 
rally overlooked, and entrufted to the Care and Infpedlion of theRcmifs, or Unlearn- 
ed ; who frequently engage to fuperintend the Prefs, which if they do noc totally 
difregard, they but flightly attend to, and too often receive che Wages of Negleft. 

This in no wife relates to the prefent Undertaking, where the Orthography and 
juft Quotation have bcen attended to with a fcrupulous Diiigence. But, as in a 
Work altogether new and extenfive, the MS. Copy muft of Necefllty become mixc 
and confufed, and Typographical Errors unavoidably efcape the Vigilance both of 
the moft exadt Printer and Corredor, the feveral Sheets have been a fecond time 
revifed by the Author, and whatever Errata had flipp'd the firft Examination» 
are here coilefted and printed. The like Attention to the Improvement of this The- 
SAURUS has produced a large Appendix, or Addenda, which ncceflTarily arofe, on ex- 
tending the firft Plan, and the farther Profecution of a Work of fo greac Variety of 
Matter and Readine. ■&• NoTHiNG more offers on the prefent Occafion, as the moft refpe<5table Names 
have interefted themfelves in this Publication; and the whole is now fubmitced to che 

» A Cl. Mattaire. 

Favour [ 4 ] 

Favour and Candour of the Publick; and the Printer hopes it will not be deemed a 
Vanity or Boafting, if he begs an Indulgence to exprefs here a Satisfadion, in being a 
fecond time foiely engaged in giving to the learned World, a Work of Literature and 
ufeful Learning ; In both of which, however large and expenfive, ISec Lahor nec 
Sumpiiis terruire: The firlt in Latln t, was undercaken in the Year 1737, underibme 
Diffidence from the ImpQrtation of foreign Imprefiions -, The fecond in Greek now 
appears with greater Chearfulneis, being not fubjeft to the like Inconvenience from 
the Importation of any foreign Edition, by an equicable and national Prohibition § : 
And now, whatever may be the Fate of the prefent Publication, he fits down with thft 
pleafing Refieflion, that in this, and every Undertaking, he has never departed from 
the Ducy and Credit of a repucable Profeflion, aC all times feeking his own privatC 
Emolument in the Advantage of che Public. 

Let ic be only farcher remembered, that it has been no fmall Allcviacion of the 
Care and Expence atcending this long and laborious Undertaking, that a Work of 
Licerature, and a new Acquificion to the Republick of Leccers, appears in an Age and 
Country, where Learning has long taken up her Refidence and flourifhed. At a 
Time when the Learning of Greece cfpecially, is taught and cultivated in our Semi- 
naries of Learning, under the Diredion and Aufpices of the moft eminenC Mafters 
and Profeflbrs : To whora, with every Friend of polite Literature, this Work is 
.fcumbly offered, by 

, Ihelr mofl oledient Servanty 

J. POTE. 

t Scrij'toriim Ecdefiaft. Hirtoria Literaria, a Gul. Cave, S. T. P. Csnon. Vindefor. Editio nova, ab 
Autore ipfomet recognita, et tertia fere parte aufta: cum quamplurimis Notis, necnon Addendis Varior. 
«ruditiff, \'irorum ; e Pralo Oxon. z vol. folio, Cura, et Impenjis "verh J. P. 

^ On the Publication of the Tivo Letiers above mentioned, and Application to Parliament, an Aift 
was paffed A. D. 1739. Geo. II.Reg. 12. To prohibit the Importation cf foreign Editions of Books in the 
learned Languages, firft conipofcti anJ printed in this Kingdom: This A(5l has betn fince enforced, and gives 
3 juft Secuiity to thi* and every lear-ned Work, Jjrji compofed a.nd printed in this Kingdom. PROSODIA, P ROSODIA; 

s I V E, 

TRACTATUS 

De re Metrica, apud Gr^cos. 

Autore T. M. C 3 ] PROSODIA. C A P. I. S E C T. I. Definitiones. TEMPUS (xpfiJf, five o-M/i/wi',) eft tem- 
poris, quod, dum proferturfyllaba, abfum- 
itur, menfura («). 
Syllaba brevis eft unius temporis, longa vero 
duorum. 

C breves, s, o. 
Vocales natura «^ longae, «, <y. 

^ancipites, a. i, v- 
Ex fyllabisjufto ordine difpofitis fiuntpedes. 
Eft autem pes duarum fyllabarum, pluriunive 
compofitio, ex certa temporum obfervatione ( ). 

Pedum tiia funt genera ; quidam difyllabi, alii 
trifyllabi; alii tetrafyllabi (y). 

r" Pyrrichiiis, {/) -S-f';. 

Difyllabi funt ) Spondxus, v^t^X"' 

quatuor, ^ lambus, — — - -jid. 
C Trocha.us ( : ^ — a-uu.a.. rTribrachys, ( ') — 'noX.s/xct. 
Moloflus, (ii) iUvaKr,. 

Daftylus, (j) (rafj.xTcc. 

Trifyllabi funt I Anapaftus, (;) — 2a. i\=vi. ofto. Bacchius, (*) ara^-jei. 

Antibacchius, (a) —fxxiTivj.^. Amphibrachys, ( /) o-aAaffcra. 
'^Amphimacer, [y) — /;t-3-/,tii<. 
Cum unus fimplex pcs, bis pofitus, compofitum 
pedem fecerit, Syzvgia dicitur; proprie, fi difpares 
jugati fuerint, m Trochtsus cum lair.ho; fin pares, 
Dipodiam, aut, ut quidam, Tautopodiam eiliciunt. 
Et in iis fpatia tcmporum a Tetrachrono ad Ocla- 
chronum, /. e. a quatuor temporibus ad oifto, pixj- 
ducuntur. Unde apud Grammaticos formantur. (tf) EriMwr veteres ypovo' . i. e. lempta non ab- 
furde dixerunt ; ex eo, quod figna qua;dam accen- 
tuum, qux .;r otrai J"'.c<< vocant, fyllabis ad decla- 
randa temporum fpatia fuperponuntur. Vi/i. 

(5) Pes eft fyllabarum difpofitio, certo numero 
numerofa. ScaL 

(y) Tetrafyllabos, rerum naturam fi fpeiflcs 
fane neges ; nulla quippe diftio inveniri potctl, 
qua; non fimplicium pedum conjurin.ione, aut nii- 
rtione, comprehendatur ; ut ex duobus Pyrrichiis 
conficitur Proceleufmaticus, &c. Scal. 

(/) Al. Dibrachys, Pariambus, Hegcmon. (i) Al. Chorius, (unde Choriamlus) Lat. Rotulus. 

(D Al. Brachyfyllabus, Triorcbcon, Pygmon, 
Chorius. 

(ti) ^/. Hippius, Chanius. 

(^) Al. Politicus. 

(i; Antidaftylus 

()/) Qinotrius, Tripodius, P.Triambus. 

(a) At. Palimbacchius, Latius, Saturnius, Pom- 
picus. 

(a) Al. Scolius, lanius. 

(iO Al. Fefcennius ; frcquentius vero Crcticus 
afpellatur. 

Tttrafyll.ibi P R O S O O f A: f Proceleufmaticus — 
Difpondacus, ■■ 
Diiambus — 

Ditrochsus ^— 

Choriambus — ^— 
Antifpaftus ■zj-iXs/xHf- 
■ A lonicus a majorc — kojixiito^-^- 
Tetrafyllabi — — — minorc —— :? Ajovae]"?. 
fedecira, (f)"^ Paeon primus - - ■ ArfoXoyo;' 
fecundus — — Kint^iof- 

-tertius - Apa/ijjcta. 

quartus ' }ioyiv»;. 

Epitritus primus ^/xu^tu?.»- 

— — — fecundus — AisTpsipoprii,-. 

■ tertius — Hfi/o-Ssi'"?- 

i^— — quartus Aii^iiTiipa (j). 

^" Duorum etiam pedum conjunftio, Bafis dicit^r ; 
veluti quidam greifus pedum ; feu fundamentum 
cujufdam versus. 

V erius efl una integra pedum certo aliquo nu- 
mero et ordine condruaio (77). 

Minimus cl\ Dimeter, maximus Hexameter ; 
procedit autem dimenfio, vel per fmgulos pedes, 
five IVIonopodiam, vel per duos firoul fumptos, 
five Dipodiam. Menfurati vero per Dipodiam 
ultra Trimetrum raro progrediuntur. 

Appeliatur Dimeter, Trimcter, Tetrameter, 
Pentametcr, vel Hexameter, a nuraero pedum 
vel Syzygiarum. 

Pars versus, cum integra; fuerint Syzygix, 
C".W dicitur ; cum imperfcite, Comma [p). 

Cum verfus plenus fuerit, dicitur, Acataltilii! ; 
fi fyllaba deeft, Catakilus ; Si pes deell, BrachycalaUSlui ; 

Si vero pes vel fyllaba fuperabundat, Hyptrcala- 
leJiui (t), five Hfpermetrus. 

Porro accidunt unicuique pedi, fublatlo, quas 
Arjis dicitur, et Pofitio, quae Thifis ( t). 

Arfis, Thefifque, non fyllabarum numero, fed 
ratione temporum penfetur: fimplici ergo aut du- 
plici, aut fefcupla ratione taxattir. 

Simplici, cum verfus conftat ck pedibus Dtdy- 
licis, vel Anapa^ftis ; quippe Daftylus, Spondsus, 
et Anapxftus, funt quatuor temporum : duplici, 
cum conftat ex pedibus lambicis, Trochaicis, Cho- 
riambicis, lonicis, et Tribrachis; et Sefqui, in 
Bacchio, Palimbacchio, Amphibracho, Cretico, 
et Pa:onibus. 

De Arfi et Thefi, manat Rhythmus. 

Rhythmus, p!/9,u.of, eft pedum temporumque 
junftura velox, divifa in Arfi et Thefi; vel, Tem- 
pus, quo fyllabas metimur ; Lat. Numerus. 

Syllaba, a qua pes ; et pes, a quo Syzygia ; et 
Syzygia, a qua Comma ; et Comma, a quo Colon; 
tt Colon, a quo Verfus nafcitur, aliquando Metra 
voc.intur. Generaliter vero 

Metrum cft conccptio certis ac legitimis pedibus 
expedita. Vel, compofitiopedum, ordine quodam 
decurrens, modum pofitionis, fublationifque con- 
fervans. 

DifFert Metrum a Rhythmo, quod Metrum cer- 
t.i qualitate ac numero fyllabarum temporumque 
finitur, certifque pedibus confiftit, ac clauditur ; 
Rhythmus autem temporum, fyllabarum, pedum- 
que congrueiitia in infinitum multiplicatur, ac 
prnfluit [u]. 

Sect. (';) Et bis totidem pedcs Heteroploci PentalVl- 
labi numerantur. vlJ. DiamcJ. 

(?) Ex folutione autemlong.T, fiunt alli, Tetra- 
fylhibi? noS'uv3,uoi, qui vocantur 

PMefomacrus, J'o\iyrj:.u/.toi. 

< Pariambus, ■ jafTo/.sTopg» 

CHegefmocolius, &c. — ■mpi^omoi. 

(t) Verfus eft difpofitorum pedum certo^ nu- 
mcro caftigata connexio. Scal. y\ut, verborum 
junilura, quaeper articulos, et commata, acRhyth- 
mos modulatur in pedes. Farr. 

(0) Col. Hc5»/r£. (Tot I Si X.?'' w«Ae<^ | — 
Comm. V.yii S"' ocToX \ wa — «,u< — I 

Aut per fingulos pedes, 
Col. Tun I av Aacit | 01 (ixd | — J^oiXfvcc \ — • 
Comm. \irivf' x | «J^i &£ | d — 

{;) Pot\\ii Hyjperac3ta/e^us. ScaL (t) .-/'y?.? eft elatlo tcmporis, foni, vocis; The/ts, 
depoiltio, et qua;danr contraftio fyllabarum. Nam 
in Sponda;o altera longa tollitur, altera ponitur, 
&c. l^icT. vel, ad pedis motum referunt ut apud 
muficos. 

(1) Rhythmus cft verborum modulata ccrmpo- 
fitio, non metrica ratione, feJ numero fyllabarum 
ad judieium aiirium cxaminata ; metrum vcro eft 
ratio cum modulatione. 

Rhythmus per fe fine metro efTe poteft, fine 
Rhythmo metrum non poteft. - Plerumque tamen 
cafu quodam invenies etiam rationem metricam in 
Rhythmo, non artificii ratione fervata, fed fono, 
ct ipsa modulatione ducente. BeJa, 

Metrum circa divifionem pedura verfatur ; 
Rhythmus circa fonum ; Rhythmus igitur nun- 

'quam P R O S O D I A. Sect. II. DeFiguris, 

AIAJE funt diaionis, alis carminis. 
I. Figura; diftionis funt Apoftrophus (j ), 
Sjnaerefis, Dixrefis, Tmefis, et Caefura. 

Apoftrophus eft elifio vocalium, a,, s, i, c, in 
fine diftionis ante alteram in initio iequentis_, ut, 

Pi Ifa?'" iJJttdl" J^' yf^a\ — II a. 33. 

FKAtt^yfoi' /' ap' oico/ nr' a/jcat — Ib. 46. 

Aliquando etiam eliditur «i diphthongus ; 
ImAoij' iya aoov «//jU.Sfat— Ib. 1 1 7. 
Rarius, ei, 

fif fA iQ-Xir (fiKoTini ixiyny.iiai xk i^iXns-yi- Ib. 
{.165. 

n? To (j.'if «.'?)■?? cyo'VTi — Theoc. 8. 70. 
Et rariftime longa vocalis, vel diphthongus ». 

K/AaTT,!/', riE^yjtjacf— Od. a 226. (;^) 

hitpoiivy' okCi-ijlokx. — Orph. ad Lun. 

hjiov IV T(c'vTp&. — Theoc. 1 1. 44. 

• — 7b J^ KOTOTifcii (fj, a.To^x&ii- Ib. 15.7* 

Not. Elifionemproarbitrio negligunt Poets j ut, 

il yt/PXi' II /-taAa txto sttcs — 11. y. 204. (■>].) 

— £77« «/f £i)i;te- II- ct. 119. Atticis vero Poetis non licet uUam, ne vel «/, 
diphthongum, elidere (a). 

Initialis brevis poft finalem longam non raro 
perimitur ; ut, 

n 'yeSi — Theoc. 5. i5. 

E)/ Ji Jiv.a.ioavm (!i.KMtSnv 'aa.if «/jitd V/. 
Theog. 147. 

AiiAoj cTi /y.oi 'ri— Soph. Aj. 1242. 

0/)c]lr,^8 /"', 4. '['ȣ. Ib. 510. 

— oTav ij.i>.>,u'f.',uii:, Arift.E. it. 

Elidunt etiam Poets brevem ante confonam, 
praefertim in prxpofitione traQo., ut, 

H//cf J' 8T c'p <wu ituf — II. M. 433. 

Uoig iJiv ci »01» KiiTa.1 — Theoc. 15. 112. 

n«p /e /u' ai/ffnroAci — Od, '. 18. 

Etin iine carminis utuntiir Synalcpha, fi diiSio 
infequentis membri a vocali inceperit, ut, 

ipVXi/JiV iVpVOTTO. Z))f', AlTi! II. -J- 2o6. 

Taf Jtinrorrv/a^ <Tii.ma{ '0^o>.itis<t', 
Ii — Eur. Hec. 98. 
0E»p' Eyfpo?— Arift. Ach. 134. 
Syna;refis [x] eft duarum fyllabarum in nnam 
contraftio. 

Kai iT<f£a.i; tavK(ra(—U. /.284. 
Xpu(7fii ai'a axn-.lfoi — II. *■ 374. 
Tfj.iy fjLit &ioi Jciiy — Ib. ig. quam fine Pfalmate valebit ; Metrum autem fine 
Pfalmate prolatum proprietatcm fuam fervat. Jti/. 

Fort. 

Tranflatis verbis, menfura versus non mutatur, 
Rhythmus mutabitur. ScaL 

(>) A\. Synalczpha: Quas, proprie difta, didio- 
nes (poft faftam Thlipfm vel Crafin) in unam 
contrahit. 

Diftinguere vero oportet Synaloepham, qua; per 
folam Thlipfm, abea qu^ confurgit ex Craft; di- 
verfae enim funt et nota et quantitas. 

Crafis producit vocalem et prasponit notam, ut, 

— TaiJ.di r' t^i ETraiA iy- — Soph. Oed.T. 1 1 58. 

K<t/ Tafya Ta.ij.a.—\h. El. 625. 

5"oi J a,iayjia Ta-r» rnina. — Ib. Aj. 505. 

Thlipfis quantitatem non mutat et notam poft- 
ponit, ut, 

Oiiui J' aJ^rAjH, «•«I y VTrxcyilifov Ta/i 

V.aurA r a^iyd — Ib. El. 463. 
• Ufitatiftima Crafis, ubique fubfcripto 1 diph- 
thongi, fi exciderit ; ut, jcayw, xrfTrtiTa. 

(;() F.iXitTijii, £ j/aiaos— Barnef. . 

( J.) Sic. A>A' nii r\.TptiJi\ hyaij.ifAiivi mJ^xn—' 
II. « 24. 

— TinSiHOTi i;i aitto-aeif. Ib. 38. — «ai 0/ "S-rtOoi/Ttfi ^ya-oi. ib. 79. 

((<)) Revera ultima duntaxat vocalis eliditur, 
altera cum prima fequentium per Crafu» coalefcit ; 
ut, 

— ft)'' a.y[;Xo(. Ar. Av. 1340. 

— ■araua-' A.a-^uAf Ar. B. 867. 

L. Ot' s/f x.i>Ai.tTx 'P^-i-i — Ib. N. 7. 

— Ht({ f/5 yr/xa,' VHfS — Ib. 42. 
ut in xijyc.-, Ha-^HTa, vel, quo melius verborum 
analogia confpiciatur, /.oAairai '^Eri. >?/* t< 'tt?/!» 
vid. Dawef. p. 269. 

Elifio igitur diphthongorum pueris in imitatio^ 
nem minime commendatur : Adhibenda eft etiam 
cautio in elidenda longa; et prscipue, a purum; 
cum longa fit; 

Emendationem enim Kingii, quem olim ali- 
■quando nimis inconiiiko fecutus fum, ad Eur. Hec. 
214. nunc rejiciendani puto, et cum iVlSS. Acata- 
■leftum fervare mallem ; ut, 
• Zi/i/Tf X'a xjws-G-fii;' iiupKTiv, vel 

XfVTuvia xfiHiTTo» ;>tiipt.'f?i-. 
Quod fi para:niiacus rcquiratur, ex fcholi.ifte vo- 
cem afcifcere, y.peuaay ^vij.^aiTi< iK.vpniTcv- Sed 
dc hoc, fuo loco. 

(x) AI. Synizefis, Synecphonefis, Syzeuxis. 
b Syllabx P R O S O D I A. Syllaba: breves ita contrada: pro longa haben- 

tur(p). _ ^ ■ ;~^-..-.- -- ■, 

Avrif t' auzi ft/vi KXTXTs^rnbTi /j!«)(^»>ju«/. 
JI. r. 526. .~.. -■-■: 

Interdum longa antc brevem coUiditur, 
h.ictpt -aroAHi/ — llef. i 460. {y) 
Longa etiam antc longam, et in diverfis difllo- 

nibus, ■ ' ' . • '' ' 

H HUOKtV O./J.ifl Tll^Ktlfl—^^- l 466. 

T«T4)f lyu tK ifAiKMv tLxS^fli lic/i^oj. S6ph. An, 

465. Et faepiiTimi % antc v, 

— ri «p^aAif, b7-'i— II. f. 349 (:/). 

Disreiis, (iive Diazeiiikii) eft ubi ex una fyllaba 
difleda fiunt dux. 

Ejt^tif oTt llp/ifxo/o '3»a/,-— 11. 5^. 3^4. 

— ^<;ma.v idJ^/MiToi iTifi (iaixoti' H. a.. 448. 

T;i; «xS"* Ta.vTi\( '7ri'pjt»itK fTi/;^5i'. Ep. 1, 3. 

Tniefis eft vocis compofits feiSio, una diftipne 
vel pluribus interjedis, ■ 

—neiTx ytutx Ktt.>.v-\.i II. ^ I 14. 

— 3.T,o iJ.tr p/Aa e^iAXTo. J'\iau. 11. £■ 261. (•) 

Ofura (3) Pro brevi rarius, ut, Of^io .rtijro»- H. £ log. 
Weft. Gramm. — Imo ntinqljatn, 1. Ojco-artTro^— ? 
vid. Cl. in loc. 

(y) Sic, Anif //xa/of er/c «x,' .u'") a.i^ix.tiv' 

(AAA'oric «cTi^tHi /n'ffu5i'5c. ui"?«AiTa/.) Phil. 
nifi Tribradiyn pones in quinta fede, » ante « 
correpta. • 

{/) Non licentia aliqua poetica, fed quia vulgo 
ctiam in foluta oratione ita pronunciabatoT, iivx. 
cAk— Cl. 

(«; Syjhten, quje longam corripit, et Diajlole», qua: 
brevcm producit, cxteraque Grammaticorum fig- 
menta, quafi nullis legibus conftrifti eflent Poetae, 
niiiil moror. Tum quia errata editionum pro 
licentia, quam appellant, poetica haud raro de- 
putantur ; tum quia brevcs fyllabse, non omnes, 
ifeque omni in pofitu, fed certa quadam ac coh- 
ftanti ratione, fiant produtts ; vel ad aliqviid 
Zfeiyfafixis depingendum, vcl ad quandam ele- 
gantiam, fuo loco digniiTimani, exhibendam. 

— AiKoyy.a.<!iv ija. .stomtvy Od.A.303. — Wtftm. 
Gr. &.C. 
proculdubio kgendum, — MXoyKxii icra — ' 
• AAAa 38A££r6?.' Od. tt 387. ib.— MS. (3oAio-65. 
f. ab obioleto gaAt), vel (3oAfe'i unde Lat- volo. 
vid. Cl in loc. 

— AiKct cTapa J^tiaa. Ep. 1. 7. 1. J^oiTi'. 'Autor 
cnim fortafle fibi licentiam dari putavit ufurpandi 
■70 iPou pro tTfcit', ut tiou.a. pro ■zrfojUi, J^oiA.a pro 

F.KTcp uE nfioLfxoio — II. A. 200. Gr. Thompf.— • 
Sed diphthongus (i corripitur ante vocalem ?, vel 
'op producatur ante afpiratam vocalem, qus pro- 
nunciabatur tanquam confonans, aut /o/;»x tan« 
quam ./tolicum Digamma, fic AuTap oi n^ oTto?— 
II. (. 157. Et tripthongnts 1«, quafi una fyllaba. 

^£p€.t poaf. ififQi jj.iKo. — Call. 6. 136. ib,— 1. 
>=',-'^h5 (3oaf, (fipi ij.a\a — 

Breviator interdum «/ iiiialis ante confonam. F/ /4 Ktv omai'' iKOifjLii f/Ani' — II. /. 414. 

Weftm. Gr. Thompf. — 1.— ix.sj^a/. 
— BaTrli^iTjci ^■'C^it.-, — Ep. Jb.— 1, /3»Tl({fTo. 
(rid. Am&ld. Animadv. p. 34.— et infr. in 
not. Vocalis antt 'votalem. 
Item vodalis ante c et alteram confonam, ut, 
P-KVIJ.0V n/t/co-(xoi'— Amm. Ep. 17. ib. — Nimirum 
in hoc exemplo fequitur liquida, fic HJinniooi 4/- 
6i/pa/, Orph. Sit vero muta, nihil ufitatius eft, 
quam fyllabam vOcali brevi conftantem, fequenti- 
bus duabus, a quibus fyllaba inchoari poiTit, cor- 
ripi, ut — ^roAi/raei/Aor b' l-nuixv. H. li. 1;%-. 
vid. Cl. ^^' 

Quod ad Diaftolen, five Edafin, 

iSlu fiiv 0.0 i^w^^ffoi; — II. /. 13J. ib. 
Retinet Tribrachyn Clarkius ad rapidum hafts 
tranfitum depingendum, fic A.a /*5> ttfl^xi/o; iiAtfi 
-II. >.. 135. 

Syllabarn Ai ex ntctjjitate produaam ait Barne- 
fm. " 

Refert autem Daii:n fp. 165) ad poteftatem 
confonamis Vau, qua: inter duas vocales inter- 
cedens in diverfi» pro arbitrio fyllabis enunciari 
poterit. Sic awop. d *w/^..; i-c.— h ya^ oy oAo- 
iio-/ <?f4(r/ ^tm. II. a. 34}.— oAfJiir.-. Banief. aL 
eA«/«ff/. Sed pronunciabatur oAmo-/ vel oAow«8-i. 
Cl. — Dawef. 

FTft/») nAi T« — II. 4.' '• 'b. — 1. iTVieiS'^. 
Frequentius extenditur brevis, primo, ante liqui- 
dam,. ut, 

— jUiAfff aw5. Hom. M. 499. I. xiAoi' an(n, 

\loKKd XiKJouiv>u II. =. 358. ib. noAA* k Kif 
o-ojufK) — Barnef. 

Nec vero folis vocalibus initio vel medio verbo- 
rumpraefici olim folebat Vau, fedeam etiam femi- 
vocales liquids A, ^, c, f , ante fe pronunciari pa- 
tiebantur. 

noAA.tc vi\ifroft,t]ni\-~l\. (. 358. 

— XWXK«i( P R O S Q D I A. CxCara. fyllabam brevem in fine diftippis, et 
initio pedis, extendit(;); eaque fit apud Graecos 
poft fingulos pedes Hexametri. 

O/ c/f [Aiyui. ta.XovTii — H. f- 42 !• 

^TiiiTcti ya.p 71 iirof ?f5Hi — II. y, 83. 

fKTTipaa,t Bpict/J.010 'odKiv, sC — II. a.- 19. 

— •'^/i/j)ipfj5« Tf qixpn^m- Ib. 4^. 

— « /ue luaAa cm II. 'j. 102. 

II. Figuras carminis, funt Antipodia, Brachy- 
catalexis, Catalexis, Hypercatalexis, et Dialyfis. 

Antipoaia ell qua pes pro pede ponitur, ut 
Spondsus pro Daftylo in quinto loco Hexametri r^^lviai uipoTa'' xv'n>-r»}!>. Jl. a, lyo. 

De Brachycatalexi. CataJexi, et Hypercata!exi, 
Quas Graeci norainarunt iTrof/fj-rff, i. e. Defofiiiones, 
five TerrTKViivhnei, dixi fupr. p. 4. et frequentiffime 
occurrent in fequentibus ( j). 

Dialyfis eft, qua diftio in fine pofita ita diftra- 
hitur, ut una pars in prscedente fit verfu, altera 
in principio fequentis, 

—a.Tf' upatv aibi 
fo< ^i* ut9nm- Sapph.. t» 
frequentiflime in Choricis, 

Ti£( •nii.K> S" «iDH Mx- 
rai«{— Eur. Hec. 465. — }Ui>Y.\jfiv /e /xaAa \'^'p\ya. VAiiJ^ct, wi^v^rn- H. 

X- 407- 

— a.ua.(ii wi'5jof f^TTiro •Trtffoc. Ib, /• 274. 

— A«W(j( ,r« ■aapc6 V phH5//y7f/ .d-aAtf!ro-«f. Ib. 
0. 773. Dawef. p. 158. 

Secundo, ante afpiratam,— //0» anKov o0iv. II. 
/y. :o8. ib, — confulto ut verfus ipfe quafi dirigu- 
ifle videatur. Cl. 

Plerumque vocalem afpiratam H/' «K/pi Jki.X»! 
—11. =r. 86. ib. 

Vera potcftas eft a.i-^a iv,x£Ah, fyllabarum au- 
tem ratio, unde pendct Profodia, H J^" ai^S^^ivt 
«eAn — Dawef p. 66. 

— 9iAf 5<ci/pf cTrfkoj T5. II. y. 172. 

yAiJJ iH.Vfif' SnvU 74- Cl. 

— jiXe wiKvei Swtivoi Te, vel 

*A5\V txupf/ W«H( Tf. 

Sic H v/ixupi \viKv§o(. II. 6) 770. 

—oTKoiinv ivi SwHvnKTi — II. n. 254. Daivef. 

Non raro monofyllabx prasfertim ante liquidam 
extenduntur— «Ti» S- /xiyi (rxtof ap«?f. Hef. «. 
364. ib. fed vid. fup. 11. y. 407. — fic \s7i ti (ai 
cTweof, II f. 817. 

\^y) Caufa eft, quia mora in illa fyllaba quasdam 
fit, "unde Manfio vocatur; et quia iiius pronunciatio- 
nis, ut quidam loquuntur, in han« versus partem 
cadit. 

Cjefura, ToMit. eft, cum poft pedem fupereft fyl- 
laba, qus iinit diftionem. VoJJ. 

To/u.n autem, non illa, qu3e Cxfura Latinis dici» 
tur, fed pars integri versiis folemniori Ca^ura com- 
{irehenfa, Cxfura locum habet in tantum non omnibus 
raetris, ex,cipias An^pasftos, et fimiles verfus, qui 
libenter caefura carent ; nam^ e contrario ajnant 
diflblutos pedes ; /. e, finguli^ vocibus conftantes ; 
Casfura autem et pedes et voces implicat.Cn/. /'<?»'!. 

Verfus Cjefura carentes admittit Aefchylui fipe ; 
Sophocles et Euripides, parcius longe ; Ariftophanes 
aliquando. 

In lambico vero Csfura nunquam aliquid ope- 
raripoteft ad producendam.fyllabam. 

(d) Anapseftus, in primo, ut, Wio-.nc v.ti Z'jt/i>ir, 
II. I. 5. Weft. Gr. Thompf. Sed legitur in quibuf- 
dam, faltem pronunciabatur B)oj>h(— CI. 

lambus pro Spondxo, C); hJ^h — II. «• 70. ib. 
— propter Paufam, vel pronuntiabatnr ac fi fcrip- 
tum fuiilet, OiT. Cl. ad II. a. 51. S 7.— potius 
Of w«J^/i, vel, 0(w (icT)). 

Amphibrachys— ut, Euf TttJS' II. «-ig^.ib. 
pronunciabatur raptim legentibus i^uu vel /dtss.CI. 
Proceleufmaticus,Tf «*-i J^' AiV^iif «i'5po/7i--Hef ->. 
850. 1. Tff^-o- AjJ^nc tf^' iV-fiicri — 

(5) Pro Hypermetro five Hypercatalexi dator 
ex, Tryphiodoro, 

Aviiiri 'VO^XvgiOKTl X^JXoiriv ocvdynal.loio ^xXlv>s. 
t/. 95. Wert. Gr, Thompf. 
qupd proculdubio mendofum eft, utcunque me- 
deripolDt. vid. Merric. in loc. 

Ayfiea 'B-ep^ufs' nniv av — Rhodom. 

f. AvBix 'TOf (pvfitL 'f«A.' tw — ye\,'ig-b^pviioi; S^ 
.. ai^i3'' ctv— CA. ?.. P R O S O D I A. C A P. II. 

Sect. I. De Metrorum Generibus. ME T R A principalia, Gr. UpaToTVTrn et 
^?X 'y'""' difta, funt novem, 
Daftylicum, JJactylicum, \ 
Anapa;fticum, 1 
lambicum, f 
Trochaicum, > 
lonicum a majore, 
a minore. £x fimplicibus pedibus i Choriambicum, y Ex compofitis. 

Antifpafticum, 

Pionicum, 

Catera ex his funt, quas mutilata per cola et 
commata, aut paribus agglutinantur fibi, aut fola 
ponuntur, et fumunt nomina, 

Ab inventoribus, ut, Phatrecium, Sotadicum ; 

Ab his qui maxime frequentarunt, ut, Arijiopha- 
>:!urn, Afclepiaieum ; 

Ab ufu, ut, Priapeium ; 

A paiTione, ut, Scazon ; aut, 

A conjugatione fimilium, ut, Periodicum ; aut 

A certa mixtura diverforum pedum ; ut, Profo- 
diacum- Innucnera funt alia, qua; ab irregulari mi.^rtora 
pedum Afynarttta vocantur. 

Sect. II. De Dactylico (a). CArmini Daftylico, tanquam ex Profodia 
Latina fatis noto, non immorabimur ; modo 
notandum fit, haec per Monopodiam, cetera per 
Dipodiam fcandi moris efle ; i. e. Daftylicum ple- 
num efieHexametrum, lambicum (Lat. Senarium) 
modo Trimetrum. SeCT.III. De ANAPitSTICO. 

LArmen Anapa.>(licum quatuor recipit pedes 

j quatuor temporum (^), 
Anapa;ftum, 
Dadylum (y), 

Sponda'um, (/) Quod Heroicum, Delphiaim et Theologicum 
appelktur ; Metrum fane omnibus et fimplicius et 
antiquius. Pkl. 

( ;) Pro lihitu in qua^vis fede coUocatos ; a qua 
•varia et di-Tjerfa fedum pofitione peudet omnis in hoc 
carminc numcroja jucunditas ; E. G. 

.\yn' Z wa;/^? j Tm •y^xuv ■nr^o S^ciauv- 

'Yic tt>.a.lo I intxv I 'orf^L-iraiV ■sraft^yH. King. ad 
Hec. 59. 
Xlujufce autem verfus an redle fe habet dimenfio ? 
vix crcdo. Ita quidem Ci. Turnebus ap. Hephsft. 
p. 25. Quem fequitur Kingius, et ego illum, (in 
Obferv. de re metric.ij nimis reiigiose : procul- 
ihibio enim dimetiendus tk «tA''^ | ovKtat.v, vel- 
potius •oviav Sic enim Attici. 

^■y'1 Daftylus contra leges •videtur admi/fus ; nam 
tametfi efl lao^yo-toL; i. e. squipollentia ; tamen efl 
tt,i'TiJ^iiSio-/f, contraria difpofitio. Itaque in Tro- 
chaico lamhus nullus, neque in lambico Trochitus ullus, 
Scal. p. "77- Sed non eft eadem ratio : fateor 
qnidem Anapaefticum Gr. a.\/TtS'aK']v\iKov vocari ; 
fcd hxc aure judice determinandafunt; et quaf- nam aures eodem modo in Anapacftico ofFendet 
Daftylus, quo in lambico Trochjeus, vel in Tro- 
chaLco lambus ? 

Diomedes autem aflerit nunquam nifi in pedi- 
bus dextris Daftylum. — Sed toties in fmiftris oc- 
currit, 

n (rjipoTTx Arf ] a TH.oTtit. n/J Eur. Hec. 67, 

ArMJO.It OXTfJ.OCU-.V I «1 '^OTl/fx ■y'iui 6g, &c. 

ut potius Kingio aflentiar, dicenti, " Pes Ana- 
piefiicus nullam fihi fedem peculiarem wendicat , Jed pedi 
cuicunque (S-op^pifc.i de quavis cedit urhanifjime. (Exci- 
pias tamen penultimam Parxmiaci. vid. infr. {»). 
£t fic Hepha;ft. xara OAIAN X*'pcti' /sj/frai 
(TTriiVtPeiJV «"«Taifoi/, (T rana; Si ■afiy.iXniTij.xi- 
Tijjov. — fequitur. T^ipx S- t 1; /f xuaTOTro/oTf nxi 
JduCov xai JaK%>.ov. Et fic ArnalJus, (p. 125,) 
reftitui debere putat Scholium ad Ar, P). 487. 
Cui non aflentior. Scholiaftes to. J3.U.C011, omifit ; 
non immerito : Quid enim ad modum Anapxftici 
carminis, fi quidam fabularum autores, ut Archi- 
lochus, et fortafle Cratinus illud lambo contamin- 
arunt ? vid. inf. (f). 

Diomedea P R . O S O D I A. 


Spondaeam, et rariflime 
Proceleurmaticum ( ). 
Anapxfhcus verfus Monometer ( ) Acataleflus, 
qui etiara balis appellatur, in hunc modum vari- 
ari poteft, 

Tii'* Tfi-!ict.J'av. Eur. Hec. 94. purus. 
Ta/s ^KiiTTav. Ib. 112. 
noije Si iioXi!. Ib 159. f{) 
T»f ■^' vTit yoTi^y. Ib. 146. 

^UVrf^lshiU^a. Ib. Z02. 

V.v^x viv.fo.v ij.iTo.. Ib. 208. 

Ex Dimetris (, ) vero Anapajfticuni fyftema feri 
conflatur. Bafis, five Monometer, Paroemiacum 
plerumque pricfdit. Paroemiacus fententiae finem 
Occupat. 

Paroemiacus (d) efl, in fyllabam Cataleftus, i.e. ubi poft tres pedes quatiior tensperum una redunr 
dat iyllaba communis • aut una dcell fyllaba ad 
implenduni verfum, ut, 

'!"«; 96', J's -arcrBf 

Xcn/Tui -S^iavxv I ro^aKn ( rxi, At\e. Pi.zS-^. ( ) 

Communem dico fyllab.l.m, quia fententiam 
claudit, nec aliter alibi perrnilfi sfi ultimae fyilabi; 
licentiaj fed ad hanc contjnuandi funt Anapsefli, 
aut pares Anapjeflo pedes, ac fi unua e/Tct verfus : 
(') notandum vero, quod in Para-miacis fyllaba 
Cataleftica ioli Anapsflo debeat fubjici (v). 

Sunt et alii Anapsftici, fc. Brachycataleffi, 
Plypercatalecti, et Catalefli, in fyllabaru et difyl- 
labara (//). Hi vero in Choris, Monoftrophis, ct 
Pindaricis folummodo reperiuntur. iTrib Diomedes etiam Tribrachum adndttit ; qui nul- 
lum omnino habet locum nifi in fine fehtentia-, vel. 
Parcemiaci. vid. inf. (•). 

(J ) i. c. Longa aliquando folvitur in duas bre- 
ves, ex quo fit Proceleufmaticus, ut, 

O /j.iv oi^o/uEfo; I jf^-af oI'[ vtivf u' I Eur. Or. 

'509- „ , ^ . 

T« o^iit l.ia.9'j^o!Ji.^ I Td.if' «TT^^-t/To PffJY'») . Arift. 

Sed Scnl.---Nihilo cteteriore lege conditur Procekufma- 

tico, quo ufus ell Arifiophanei ; ut non imn-.erito Ilvpp - 

y!xx.iv appillcirint ; et farie fafit Hyporchemctta. p.178. 

(«) Diciiur Itimius. Scal,---^i •zcra metiuntur 
Anapa:ftica ficut lambica, per Moi(,;u:Tf lar, hinos 
fedes comprehendendo, errant errorem non ferindum : 
Idem namque modus, qui et in Dadylo. Vo. p. 139.--- 
Ita quidem vir doflilTimus ; et fch. ad Pind. Ol. i. 
2. 6. 28. nec fane imjirobare queo ; cedo tamen 
numeris. to Ji ^vy. a.i<rino\/ >i.3.7ci tiiTofij.v jxiv 
'fixni7(x-, y.h Schol. adHephxft. p. 91. 

(<^) Vel fitlonicus a maj. Monom. Hypercata- 
lec. ut pracedens lonicus a min.---et fequens Cho- 
riambicus.— -proximus etiam Difpondius eft im- 
purus ; requiritur enim in Bafi Anapaellus. 

(h) Dimetri Anapttflici non raro ultimo in loco reci- 
piunt lambum, Ar. R. 1563. 1565. Aefc. S. T. 
1065. y^/Wi/. p.252. fatisincuriose. Legendumeft 
enim Ar. R. 1563. c* ov pro ^^nov, fic MS. Vat. 
•■--in u. 1565. 1. 711' tfp' lyct wu^oTi. vel J^mroii ■ 
aut, \\f deac 'yu -a-oTf, pa produfta per Crafin. In 
Aefc. S. T. 1065. ---I. ur\7t.iu.xi. 

Peffimietiam turbavit idem Aefc. Eum. 1013. 

T-lyMjg' {,fj.^f I T^roXtTTIiX'"- ^''"- P- ^60. 

Scilicet, ne contra leges metri f.rior Monometer pofleri- 
ori {/7if/icaretur, uC ait ad Aefc. Ag. 64. [p. 2 1 g. fed aliquid inconclnnius vi.v m:m!ni legifTe : pr.T- 
ter enim lambum minimc ferendum, mei: faltem 
auri non asque fatisfacit, Hy&i7b' i/j.^<; | acT^-,c 
i)>eo-Sj. Et quod .-xd implicationem pcdum fi 
quodammodo in his vitiota fit 1 vid. inf. (//I. a!i- 
quando tamen ufurpatur, pra:cipue in Cataleftici*. 

Porro idem p. 41. Nec apud Latinos tantum pro- 
ducitur ultima prioris Monometri fyllaha, (quani credi- 
derim fere pro liebitu corripi aul produci) 'verum etiam 
a[ud Gracos, ut, 

Xfti) TrfwtfTA Tuvi^' iTnriHXix.t Aefc. Pr. 100. 

ETaoi/aill I SiA^rt a-]f/i5af Ib. 173. &c.-— 
Nefcio quid et hic de bifegmine fuo fomniavit 
Arnaldiis. Sed prior verfus ell Paroemiacus in pro- 
prio loco ; et in altero legtndum -TraoiJ^itKn!'. 

{y) Parcemiacus a 1 apiLiJ.iit diftus, quia plu- 
rima; fcntentije proverbiales in hoc metro circum- 
ferebantur. Heph. Kitig. 

(/) Omnino enim fic legenduni pofl quinque 
plenos ; et poft fex plenos, 

riii -woTS ij.y/^uv 

Xpn Tll>IJ.a,TcC Tavj^' I STT/TeiXi/. U 100. 

U) Vid. CI. Hom. II. a. 51. § 6.—Da'wes Mif- 
ccll. p. 29.— -Crit. Vann' p. 470. 515- Bentl. 
Hor. Od. 3. 12. i.---Obferv. de re metrica ad fi- 
nem Alceftis Ed, 1 748. p. 25. 

(a) Parccmiacus non recipit SpondEum in fede 
penuItimS. In Ariftophanico quidem recipit ; fcd 
non in aliis Anap.xfticorum Catalefticorum generi- 
bus. Legendumergo apud Hephxft. p. 26 

TiXiorJ.i J'' cci/.' yJj-LaiT | ii O-riM. .'Vrnald.p.iz^. 
Sch. Ar. Pl. 598. 

(oi,) Quod additur (fc. /h /j/Ai^awJ. verfus tantam 
congruit Cataleilico. Valc. p. 796. 

c N. Iiv 10 

N. In caeteris metris vitioftm eft fi finguli pe- 
dcs partem orationis firtiant, led in his bonum, ut, 

A ^(f.yiov ■iisijui ] Tvjj-Ci J' iTTiCx!. Eur. Hec. 
io8. 

C'i(r<rt,ir fxvQuv \ pnT5fff ti^ar. Ib. 123, &C. (u) 

Monom. Hypercatalec. iive.Penthemimer. fal. 
Choricus, Stdichorius. Scal.) 

i\afi<i« Jcfi vif I ira.-/. Ib. Hec. go8. purus. 

Arptiyi lirvoCa. | tx. Ib. Or. 1003. 

l\etvai ef ay.' iTrof | Trti Soph. Oed.T.479. (') 

llpo; luoi o/ttsyssTo | /3*. Eur. Ph. 169. 

Kxra.Ci3TpvXof oy.fj. \ acri. Ib. 148. {r) 

Ayer' ay.(»i\i<fnt' \ ^vyov. Soph. An. 358- 

Dim. Brachycatalec. (Glyconius, Ariftophanius. 
Sca/.J 

ticaTiS xjtTap/stA I >icrJ.Trai/ Eur.Ph.i lo.pQrus. 

VoJ^o; IX'''! ^-■n-ii' I nKXuv- Ib. 105. 

lCp;i.« Toi(7(j->:< I (/axapir/. Ib. Hec. 64^ 

Dim. Catalec. in fyllabam, (Paroemiacus five 
Hepthemimer. (Pindaricus. S,:aLJ 

O Jt ira(f iTfojiii J Ka.>ioiJ.if7(ti. Ib. Or. 141 2. 
purus. 

AoniQvpxTOi I '3r/35f ?iXt.iiv. Ib. Hec. loz. 

Tlifj.\l/:i.ri Axi/oief | ijtsTsvi. Ib. 96. 

HAi/ffii' afSf&ii' 1 3rfoT(9t>(rr' Ib 66. 

"< uoi yc/i'»' I (T/i' oveify.c Ib. ,86. (0) 

Dim. Cataleft, in diiyilnbam. (Akmanius, P R O S O D I A. Scal.) 

UoiTi» sjai'i/7<ti 1 ,'.<./ /t" (XiSifOi. Eur. Ph. 168, 

Dim. Acatalec. (Archilochius, Sca/.J 

BiniTOi rfo'iu.1 I ;sK-.{ Tc J^ptx.X.i)V. Eur, Or. 

1415. purus. 
Ei'otA-!< yjco iK auT \ oy ■-■niv^^u7KH. Soph. 

Oed. T. 477- 
Toi',ov yo[^a.ii I &t i?-3t' eMa pf hk- Eur. Hec. 82. 
Mofijiii' «7' s^ I •>£!-; « T5 iforcii'. Soph. El. 

201. 
AyrT Z vatiJ^ct \ Tnv ypi,uv -o-m JoixaV' Eur. 

Hec. 59. 
Aytr' opbvtrAl I TDV hfMoJ^eXov Ifc. 60. 
Tiii' ;^ior»crii I 0^x11111' Kxri'x». Ib. 79. 
<tipisJ^o( '7rpi(TCv( I p^iJ^oi iTifAj^if. Ib. 1160. 

PASa^iZT', uyfJXT I <>l ^Tl ;tA01 3"<. Ib. 166. 

Dim. Hypercatalec. (PartKeniacus, Simmiacus. 
Scal.J 

AiTiif Aioj »t I -^-ff/K 0"is. X*' I P'-- Scal. 
Oi/9' !?■ 'oa Toi' Ayj I fo;'T« ^ii^ avaa \ (Tuy. 

Soph. EI. 1 84. 
(Pindaricus.) 

^yy.x ioTCJOsv \ rx AtavV(Tor 4 I J^owv, Scal. 
Trjjn . Catalec. in fyllabam, (Stefichorius.) 
AfoiTXi^c Xofuv ! TiKo; o\Gn Joi I kIuttov n^^vv. 
Ib. (j). (v) Anapa:ftici verfus, cujufcunque generis, 
amant pedes diiToIutos, i. e. ut finguli pedes fm- 
gulis vocibus conftent ; imo vitiofum erit, fi //to- 
riiai per Ca;furam in Trimetri" mifceantur : certe 
in Dimetris, f prima et fecunda Ji-n-oJiai ita im- 
plicentur; in Tetrametris, fi prima et fecunda, 
vel fecunda et tertiaita copulentur. Crit. Vann. 

(i) Sit etiam lonicus a maj. Dim. Brachycata- 
Iec.---Et prascedens lonicus a min. Dim. Catalec. 

T^.-^aivx vvc <'. Soph. El. 1434. dicitur 

Monom. Hypercatalec. Dochmaicus, minus 
refte, proculdubio eft lambicus Penthemimer. vel, 
pro X'- -jn '^'•'.o:\ 1. ai'T/3'Tirixoi'. 

(.-) In Schol. AifirTc.r Bpc^vxxTxKHiiJol' «< 
J^iTU> y.aC.i Errar manifeflus; niilla enim ejufniodi 
Urminatio ejl. I. Moifa«Tfci' twipy.a.rit.KriiCliv. 
Hephaft. p. 13. King.—Ssfe ultima, cum fupereft, 
in duas folvitur breves. M. Sern/ius. 

Ih Strophe Soph. An. 347. 1. Aiorpav iriof u \ 
iro-. 

In Sch. ad Or. 204. STci-aVffri n v.at \ yiii^, 
dicitur Dim. Brachycatalee. fed et lonic. Dim. 
Acatalec opinor, reSius ; fic et Er/ iJ.'y*< f ap I a.vo. Soph. El. 175. (vid. inf, 
de lonico.) 

( ) Impurus eft Snore^ uoi ■d-a.i | tTH, TiKVov. 
Soph. El. 174. vel Daftylicus, 

Aetxouff/ T «ktuX' ' °'''' otyt^O'- Eur. Or. 174. 

Sic, Ou ya.° 'zrt-.trwf. <iJ' nv 'Otiar,',. Ar. Pl. 600. 
Et etiam, 

Tivx ixiu\.iv i( 11 I v-^t fiTnc— -Quia ultimam 
non praecedit Anapscftus. (vid. fup. ^a). 
Impuriffimus Archilochius, 

^.pasuoftfii I XapiXxi. Hephsft. p. 27. 

(tt) In Schol. ad Soph. El. i 37, 

* AoTBTo; a.uei | Co;j.ivai y__afiv, 
dicitur ^x.a.raKi\K]ov eti; J^KTVKKaCov, male 1. khtii,- 
AilJtJ/Jioi'- y-xTxMx]i'.n Ji H< J^iiTvXXaCoi, OTctti 
fxira iva 'TiroJa. «; Jvo avKKaCxi Xii^». Sch, ad 
Heph. p. 30. 

(p) Impurus, Archebulius, vel Callimachius. 

AytTw -Jeoj, a | yaf f^(u i'!')^'. TavJ' | ati/ei!'. 
Heph. 27. 
Et adhuc impurior ob lambum in principio, 

<ti}MTt^x »s I Ti y^ " ^"<£'.a I /^ir hlVJ.. Ib. 

Trim. P R O S O D I A, 1 1 Trinu Catalec. in dillyllabain. (Simonidius.) 

eor. Ib. 
Trini. Acatalec. (Simonidius.) yot.Tip Ib. Tetrameter Catalec. in fyllabam. (Ariilopha- 
nius.) 

H yrt< afsTfcK 1 P'?ai £a.iTiS'o-v \ xxfTTCv A))b( 

I cjf/ffaffSai. Ar. PI. 515. 
XTifa/j: a^jiticfi', Kopiav uiTi-ii; \ ii Ti; -uS^cv 

I Ta< t^rijtri. Ib. 541. 

Aq^jt' fo i7rapTa« | (UcttMi Kxpci | t:ti Tats' 
Af5a« ] (cicaa- ►. Hepha:ft. p. 26. 

S^f ai' tj.a.Khcii I To/f ■sr,J a,Aioii \ 11 laff )!//ii)c | 
'zrt.BafX'.'- H^-C»!"). 

Sect. IV. DeI.ambico. 

CAmen lambicum lambos folos primo admi- 
fit; ut illud repertoris Archilochi, 
nacTip Ai/K!tj.£ I a., 'aoiiv-iH. | (p^^iru K y.v. Sed cuni hoc iion modo fcriptori operofum eflet, 
veriim auri, ob perpetunm ejufdem pedis recurfum, 
ingratiirimum, 

Tardior ut paulo gra^viorque 'veniret ad aures, 

Sfoiidteos Jlabilesin jurapateina recefit, Hor. 
His femel receptis, aliis quoque data porta : nam 
prima Spondsi fyllaba in duas breves folut.i, fit . 
Anapa:ftus ; foluta ultima fit Daflylus ; Tribra- 
chys autemeft lambi iolutio ; {,.jhinc recipitjam, 
r lambum, 

In locis im- \ Tribrachyn, 

paribus, five / Spond.xum, 

finiftris, f Daftylum, 

, Anapxftuni (7). In paribus, 
five dextris, 1 
i. e. in fccun- 
do et quarto, lambum, vel 
Tribrachyn. lambum, vel 
etinfexto ,P Pyrrichium ; ob indifferentem 

/ fyllabam. 
lambicum fj ftenia fcre e.x Trimetris Acataledis 
conflatur : fed et alii funt, ut. (^) Laconicus diftus ; et eft impurus ob Spon- 
daeum in penultima fede. 

(t) Anapa;ftus quoque ingtjjit fefe, non Jlne magno 
decore ; ejl enim pes admodum nobilis ; ijque non folum 
Jedihus peregrinis, i. e, iirparibus, fed etiam legitimis. 
Scal. p. i;6. 

\'erfus lambici fer omnes Anapaijlum reeipiunt fedes, 
ultima tanlum, et Jire Jemper penullimi, excepla. 
Arnald. p, 176. 

Tironibus vero nolandum eft, etfi Comoedia 
nunquam nifi in ulcimo loco Anap^ftum refpuat, 
Tragicos tamen illum vel in fccundo vel quarto 
rariflime ponere ; (Tbtoi' Si lav r\voc-ra.is^ov xaTx. 

T£tv actlK! X'?-'-' ~Xpcl UiV Toii Kl:'fAlK.oi< O-JPi- 

p/6f iixpu. /? TO-c ii/xfoTTCio/f r.Ji Tf.x.yix.iif 
^~nv:eotic,-iV. Hepha^ft. p, 15. 

Fortafie nunquam; F.j a*p tov (TTroc/.^&i' iv 
•7XK a^Tiaii X Jf^tTai, ^sfi tok «t7r' aunt Aty- 
biVToc Ai.a-rrtico; c2«Xiri .Tfp^s^rSa/. Ib. p. 17.-.. 
Nec Anapiftus, minus in quarta fede, quam in 
fecunda, lambum retardarel. 

Ubicunque igitur occurrit, quin ifte verfus ex 
variantibus lcftionibus emendari poflit, nullus du- 
bjto. E. G. 

Canterus emendat--T/f /' a)'-'yc v J 8/>i7»^o,', 
Soph. Phil. 240. delendo 75 /', Dccft ctiam Flor. 
et al. vet. edd. A/>A Kv J^iJ^oiKX. fjcii fj.' a.TOj.i wyii, Tinvzv. Ib. 

795- 
Canter — fj.» /jLctriiv «uXn---Ed. 1746.-— //d u' a- 
rO'.', vel /j.' a.Ti\7i, adverbialiter. . At forfan hoc 
dubium putes, quia prima, hic et in /j.'aTi\iic, 
poteft etk longa (ut, a cZs;*.: . -/. 956.) legas 
igitur, fi To f* non fit omnino neceflTarium, «,)» 
aTSAJif £t/;i^H---(fine coUifione vocalium, ut Oed. 
T. 1027. --.C. 374, SiC.) vel uii ViA/K (priina 
fequentis diftionis elisa, ut Oed. T. 447, 1104.) 
At Omn, Vet. Edd. .\kXx ■fsJou.'. u '^^1, uii u.' 
aTi^iif (vv/, Penthemim. Dailylicus. Quem non 
facile mutarem ; cum, in hac oratione Philoctetis, 
graviflimo cruciatu laborantis, alii fint enormes. 

— 701' J'' iKniiv S^frxia.To. Soph. Oed. C. 44. 
Ed. 1746.---70C /xfTii;',— -fcd 7jvj'f hic JfiK]txc,',c. 
— -dele 70 ij.il, eruditiilimus B."-At primam in 
/icSTDi' nufquam memini produclam, in i/st-js for- 
tafie ex neceflitate. Nec to uiv hicotiofum puto; 
Jf fequitur.---F. enuntiandum /-xVm — frequens 
cft I •'Tuf/51' o- 973. Oed. T. 335. Aj. ii^^.—et 
etiam (>c'7i'f. Lyc. 763. (vid. inf ) 

Q. 0:Ktoit' t7riff'/jc - Oed. C. J231. 
n eTx'. tTtKJXu- Scal.-— n <p:\7atT /c>j5«--StcpIi. 
Ed. FIor."-aI. eix'^ --Sed non necefle.---I. iJp/A- 
T::tT' iTTi 1 (r;^55— "Prxpofitione a verbo fubduft.i, ■ 
(^vid. inf, iiot. in Troch.) 

lu i2 P R O S O D I A. Monomeier Acatalpc. five, Rafi5. 
Ix TsAaf. Eur. Hec. 1077. 
Kt:3-' jTTEjii'. Soph. Aj. 625. 
Msi/pal' f/i-y. Ib. iito. 
F/A=S£i/ J^oixwj. Eur. Or. 988. 
Ai'axaA«3-5//ai Ib. Ph. 1524(1;). Monoin. Hypercatalec. five Penthemim. 
Ocroc 7a,X"- I « Soph. El. «458. 
AxcJi avvyS' \'o;. Eiir. Ph. 1543. 
H 74-1 '7raa'.S \ j, . Ib. 1533. 
A//mA:1' at/' I <tc. Soph. Aj. 624. In prsfatione ad Euripidis Hippolytum, ed. 
1756. duo verfus ex Sophocle citantur, tanquam 
Anapxftum in quarta fede ufurpantes ; 

Tuy i/it/ 'TTXforruv T&.iJ^i ■aijrvj/J.iyi) Ao>C«'- 
Trach. 296. 

T^tx.^^niiav T£ /iHfa/it ^sti Tov Sfpooi'. Ph. 498. 
In hoc proculdubio lcgendum cd /fpct/'a, (ut, 
J^HP.i, J'-f;,) vel enimti.-^.nduni raptlni /vi/i/a. 
(vid. inf.) 

In illo, vel omittas reduplicationem, (ut, J^iX- 
fiai, S-iyij.-\i'.<. U. a. 23. |3. 794.) vel Tribrachyn 
facias, dimetiendo aziTtxj <ru.ivr. Syllaba' enim 
vocali brevi (II. /i 119. Od. /•. 732. Soph. Oed. 
T. 1328.) conllans, fequentibus duabus confonan- 
tibus, a quibus inchoari poffit, aliquando corri- 
pitur. (Cl. ad H. ^ 537.) prsfertini, fi pofterior 
eonfonans fit liquida, ut, '^■j-OaErwi' Aefc. Pr. 
1045.— Magis mirandum fane illud, 

icpsj ya.p a/ti;, 0; Ta vanlct. ■vfcjx.o T/iri. Sent. 

X~^a.rii^a.Tii(ro'( u<r'i iiro ^.^or.p Xa.°rtv. tur. 
Andr, 736. l. yyCTrr/j^rnov. Dawes. p. 309. 

Paucialiaell videre e.xcmpla, in propriis no- 
minibus, quibus licentiam majorem nemo negat, 
ut, .\vTiymii Eur. Ph 704. itf/xionh Andr. 889. 
Art/aca/tli. Ib. 10. Avjoouuy^» Tro. 1130. 
NfOTrl5>>e/a:f. Ib. 1 1 26.— Clarkius tamen vix con- 
cedit etiam in his adhibitum .'\napxftum ; quia 
i» hoc fere inodo entintlnn.-lafitnt, ^vri-yvr.r, V.f/j.o- 
w, Arj^'iax7a Ay-^jo // j^i) NiirTAtuw (11.(3 11.) 
~--^.od (ait COivdliusi forfo.n Brilannis, omnts 
fyllabas raptim aeproierare loliiis, fucilius feifuaferit, 
quam aliis naticnibus, (Crit. Vann. p. 5 l 7.^ Sed 
haud abfimile eil narpi^t pro Uoi,Ta.i>i„f, Lyc. 
920. V Aa,n.]iZJ.yoi pro -j aAa/J-aa-j/ix, II. v 6, 
Aut verba, •j.iij.':a, yiy\u, &c. vi4. Valc. ad Ph. 

'396- . ... ■ V 

Porro, memini quendam armcum olim a me 

petiiiTe, an apud Sophoclem Anapa^ftus in fertia 

fede poffit inveniri, aut Daftylus in quinta : Cui 

refponfum dcdi ; prius raiillime, et ob hanc cau- 

fam, quia Anap.Tftus in tertia fede Cafuram, five 

Comma, quo verfus debet dividi, pelTumdaret, 

et exinde verfum redderet /uTitaao'.' ; vid.Aj.jz^. 

Oed. T. 256. Phil. 1056. ib. 793. ubi Canter.— 

71 *'«(/f«Ai){— et in Oed. T. 863. mallem fane Tribrachyn,..-7-3'./ afi ?/a5i-- (Arift. Pl. 537.) e£ 
lambum in Oed. C. 138,.. .n^ipVis «n^. (utfup.) 
et Spondium in .■\j. 104. -ilj, Synizefis. (Cl. ad 
W.a. 268.) 

Qiiod ad Dadtylum in quinta, nuUibi, quod 
fcinius, adhibetur ; Niinirum aurem confunderet 
quafi fono Hexametrij ut, 

F.tht' oL-woKmiiv 7t.f i7sJj £1 flcttTs p,=iiPif . Ar. 
Pl. 1149. 

Xpi'<j-/j.iov /•' ttoifiic 'TT.fcvTac m iv avva.KKrx';* 
Eur. Herac. 404. .Ald. Sc.il. 
(Miror igitur Scaligerum. ad finem Senarii omni^ 
iiietu prastulifle tiJj metii amnia. p. 176.) Et ob 
«andem caufam, ut mihi videtur, Tribrachys in 
hac fede raro ufurpatur, ut, 

'Xxjifui a^^aq axH^Tflir .!ga.HiV oiyjti. Soph. An. 
424. 

Qqin Anapsftus, fi efFeratur, et verfus fine com- 
mate legatur, idem fonat, ut, 

'ViMiv TvtXi y-povTo; /'V/rij/Jcr, T/i'Xj---Soph. 
Oed. C. i. 

ReAe igitur Arnaldus (p. 232.) AliquanJo in 
quinta ftde rtperitur Tribrachys, (ut in ..^efc. Perf. 
448. 492. 501.) cujus rei, licet non admotium fent 
frtquentia e.vemfla frcquentiora tamen miilto funt, 
quam Anapitlii in yu;>;/«.— Utrumque vero pueris 
vitandum duco. 

-Addere etiam lubet magni in his viri obferva- 
tionero, quod vel in comicis imfrobanJus fit 'verfus, 
qiio Dadyto Anapajiiis fubjiciatur, ut, v to.<ti toi | 
'/."K lyf^pov A9>ii' I aici v.a.Xoi. Ar. A. 146. 1> 
lyojtp . 

Idem diiSum puta de Anapsfto Tribrachyn «xci- 
piente. Ar. A. 1021. Av. 1692. 

DodilTimus Critica; Vanni autor (p. 297.) ex- 
emplum Daftyli etiam in quarta kde profert ex 
Ar. Ecc. 820. 

Tnf Tiosa.fa.'l.07»i >!1' r^JTSpd' I^K)lTl/il{' l.lTTO^lij' 

Sic Tiyjxf tt'.fiC". E""". !• ^- 74S- 

Ki'/ Tjopi^u TftCoK Ar. A. 383. 
Et, fi 73 £i/X£/pi(^6) nufquam alibi invenies ; ut e.t 
noftro etiam Thefauro eliminetur, facile feram. 

(:/) Ex ditrochseo ob communem fy llabam: male 
dicitur Anapxfticus, in fchol. P R O S O D I A, 15 ilix.if/.oii oiiv I X*- E"""- ^^'^- ^54- 

Aji^a wtfp a©i I Xct<. Soph. Aj. 624 (yi).' 
Dim. Brachycatalec. (Euripideus, Eupolidius.) 

Tiirtiiv ifjLav | jfAa^ Eur. Hec. 1087.^ 

t/f ttiiTXov SMT I ssrsji'. Ib. 1024. 

Ava7riTa.<rov \ ■axjXa^- Ib. Ph. 306. 

hy!tfj.tiJ.vovn\ 0!; 'Jii.ii. Ib Or. 836 f'4). 

^C\iiT<TOi(nv Arf I aS^tnt;. Ib. 816. 

■Bi.pvCpofj.oi I g/Joi^Ta/. Ib. Ph. 190 [lu^, 

^pio^ fy,oKiTt I •o-oT£ Ib. Or. iji. 

Ea£o{ i\iof I f//cAs. Ib. Ph. 1303 (u}. 

K>«i'6ii/ A^D I isf/cTat. Ib. 226 (;i). 

'CTi^T.xTnv I 'srsA.fdJi'. Soph. An, 1152 (■).). 
Dim. Catalcc. Hepthemimer, (Anacreonticus.) 

UcoT&iTri </*' «A^ 1 a a.hXov. Eur, Or 1428, 

Zi!A&ro; ti< I ■■aoT oixof. Ib. 971. 

"^zo.-^xv XV91V I Tf ;a;(ac. Ib. Hec. 1080 (/;. 

Ak ^)iT5 ttiAa 1 y!; rtAior. Ib. 949. 

Atviyix a.<Tvti \ tov iuf.uv Ib. Ph. 1760. 

Aja?8;a/oi/ a. \ tto X-.Xw- Ib. Or. 185 (5). 

F.T/ Kt<u.ov ixT I iTa.ty<iH<. Ib. Cycl. 495. 

Hj35-/i' «c/..(. I aTwjcci. Ib. Or. 997 (z'). 

Q-iV tiij"ne I rtc FA!i,ii'(ii) 
Dim. Acatalcc. (Archilochius, Ariftophanius ) Ai' ao-^r/cTtJV I //■ a'tfxa.7t!v. Ib, Ph. ijii; 

Bo«i' Baai' | ai-TiijSoaii'. Ib. Hec. 1097. 

^M>C,o( Effl I v( (Ti ,9pe?o,'- Ib. Ph. 665. 

EyuJ^i itKokx I fxov (tvxS^iToic. Ib Hec. 922. 

Tffc fuci' AKtov I JT/ ■^fAa^/of. Ib. 937. 

TctcTs <r' |-!r€|a£l'£ | fj.iMa,Ta.'iix. Ib.Ph.1 763(5) 

Notandum eft, Simikm, qure in Anapa-Jiicii, (rw- 
titiHiV, cum lambicis, ium 'Trochaicis, apud Gracos 
foetas perpetuo fervari ( 1 ) . 
Dim. Hypercatalec, (Alcaicus, Alcmanius.) 

YvvxiKof a.vT I io( (/Jx^ivT ( ii. Ib. Or, 1479. 

O ^fuyiof if I TfUop:/9of Ai I rtf, Ib. 1503. 

Ai/jof </^4 ■■a-xv 1 och\Kov «J^ 1 H. Ib. AIcs, 

TivofiiT^xyivo I /1/55-9' a5A;aK | y£. Ib.Ph.1744,' 

Hoi^va. S^a.Kfv \ 00 isrxfa. (fiKxtd \ 1. Ib. 1766. 

AT^if^af 1^1' Ao I yov (xiroJof sj' J t/. Ib, Or. 

150 (^)- 
Trim. Brachycatalec. (Alcmanius.) 

ZuyiVTO. Tia.ii' I oTTOi-iv dJ^ \ ovxv. Ib. Ph. 31JO. 
MfTffctAj;' «pt* I a. TaV 'J?'po; STTr | ipov- Ib. Or. 

1005. 
hloVTii E;.A I xvifJva I J,Jsju.K. Ib. 1410, 
Ijtva Jofj.(cv I -Jt/pjTi^t )ca/ I rr]x9iJ.x(. Ib.i4g6. 
0/iToi' [:? 1/ 1 of £(r.'» 0.1 sv I «st/ira. ib. Ph. 

1786(.,). (^) Vel P^T-onicus. vid. Pxon. Hec. IC72. 

(y) Itnpuri funt, 

Hxi au.2pc:a. ToKoii Ph. 184. 

rtfi/rw^f J''' 0^5r I «r Or. 1450. 
reftius lonici. ■ 

(I) Vel lonicus. ScM, Neuter autem mihi 
placet. Malim ^yxu-.^foi lo:. unde fit Anapa;rti- 
cus, fimilis qualitate prwcedenti, et, fi vis, tribus 
fequentibus. 

(w) Reftiiis quamPEonicus. 

(a) 'Vcl Trochaicus, vel Anapasftic. Monom. 
Hypercatalec. Ph i6g. 

^3) Re6tius quam Antifpafticus. Schol. 

(y) Dicitur lonic. Dim Catalec. Schol. 
Jropuri funt, 

t.Tr;7!su1ro txvJ \ i y-2v. Ph, 1082, 

<J>0!'0< iViK PptVV I VCi>V Ib. 1329. 

y) Rei^ius quam lonic. Dim. Acatalec, ut 
Schol. ad Or. 1395. 

(t) Vel Trochaicus. 

(^) Anac. 27. I. dicitur et lonicBs Dim. Aca- 
talec. Scho/. 

(h) Vel Paeonicus Dim. Hypercatalec— vel 
lambic. Dim. Brachycatalec. 0!i,i., Synizefis — - 
Unde ctiam fit ProfoJIacas Dim. Acatalec, Or. 
»44». Impuri fuHt, 

Ai' aiwarof n 1 irpoAftrH. Or. 815. lonicDim. 
Acatalec, Schol. 

STaSn? tTTi t^oiv I lov aiiJ.a.. Ib, 1261. redius 
Profodiacus Dim. Hypercatalec. 

Fxp'^" =(' «^K aV I IV iJx. Hec. 633 lonic 

(j) Impurus eft, 

BaA<i tj : ')(jr.v'o I (pv^ xJ^tj. niKtov. Ph. 171« 
Itaque dicitur lonic. Trim. Catalec. 

Easo« 5A50? y I oj' ipXiTo.i. Or, 966. 
Kingius ait fe ob metruin addidiile to y', fed hoc 
utique verfum corrumpit, vel impurum reddit: 
non necelTe erat tam religiofe fcholialtem fequi. 

(/) E.xtant et alia duo apud Ariftophanem tjerfuum 
genera, quorum ultimisffUahis nulla permijja eft licen- 
tia prrtterquam in claujnla Cataleitica, Horuni <jk« 
tem utrimque ad metrum •vel Choriambicum vel loni- 
cum exigi poteft. (D.iwes. p 30.) Idem ultimam in 
Pindari carminibus noa efle o.!-ix<p'j\ay aflerit. 

P-33- ^ ■ •' '■ 

(x) Catalec. Schol.---!. yT^:)!)c«TjiAiu7oi. K. 
(a) Impuri funt, : 

^uyS. «Te td/i | to yj.vstotrttvJ' \ oi.Koii.Ox 14S7. 
W.iya.Ka.JiTi<;\ JvvafxK J'i'aKa.r \ cpuv. 1582. 

Itaque hic dicit,ur Proiodiacus Trim, Acatalec. 

Ille Antifpafticus Trim. Acatalcc. 
d Trin», H P R O S O D I A; Trim. Catalec. fHipponafteus,) 

^X,"" -/■'•' <"? 1 '"^ fxvnnToiJTT 1 w «Cjoaif. Ib. Ph. 

1741. 
Xct^i'/ a^yctfi^ I cy eii ■3-iKf | ^iS^virx Ib. 1786. 
Ejjci'!)' //51/ I To Ki>^iv, S^i \ To Kei9ei'. Ib.Or. 
'142Z. 
Trim. Acatalec. (Archilochius.) 
Tct KoiTTx viiv I a>ci(S"i9 o( | « vpn 'J7«9»i. Aefc. 

Pr. 702. 
SIiaok; cipiT I «foif ai'«)cA, I cto-*; /ff «)'. Eur. Or. 

1492- , _ 
luAX*^ =4' o«rp I o\i Tni/J"' oTitf I «■7h;;^m 'jra.Kiv. 
Ib. 1 194. (u.). 
Trim. Hypercatalcc. (Hipponadleus.) 

Aymc si» o(K I a <pKoyi^Q( tv \ Koyoi{ Efij/i/ | yf. 

Scal. 
O -r^otvln. ■riatv'] I t Hffoxfa^HS | afi/jj yiyav \ oj. 
Laert. 1. 4. 
Tetram. Brachycatalec. (Arillophanius.) 

TiAiif laveii I Ti 9i£f//a)coi' I ju.sj/jroi' sf 1 pi«. 
Sc.1l. Trim. Catalec. (y) (Anacreonticus, Hippo- 
nafteus.) 
T»i ;^fi/(ro7rfTX 1 o> hUiTx ^(Jfvt \ ui/ f/xfoi' etJ^ | i 

Ki>\(i. Scal. 
F» ^oi yivon \ Vixfhvo^ \ H*Xt) Te xaii | T«p«- 

i'ai. Ib. 
T*)/ ok7*t»i/ I «t/fftil/ (Piiyov 1 *o/frj t/Swo' | I 
cTwfoi/ ap. Vift. 
Tetram. Acatalec. (Archilochius.) 

As^rti tJ.i Kuij. I aP^vTx. J^ic, I «', Xi<r(roiJ.a.i \ 
(TS XiiT(ToiJ,ai Scal. 
Tetram. Hypercatalec. (Anacreonticus.) (g) 
Efuf /aii/ I « yapyxXi^ \ uv <T7rKa.yxj)<t ^S.^' 
t)(uv yitXm I lU'. Ib. (0). 

Sect. V. De Trochaico. 

t ARMENTrochaicum ad lambicorum leges 
quara proxime accedit; admittit enim T . u y Trochsura, 

in iinpanbus ■> ry^ -i 1 , , 
^ C Tnbrachyn ( zr). In (u) Impurus eft, cuL in ultima fede fit Tribra- 
chys. 

Hv OlJ^X xJ.y I a TlfX 'SOXlT \ 111/ ll^fTSpOI'. 

Alex. ScaJ. p 176. f. enuntiandum i)//{tV'^i'- 
At/Tsfvo? 01 I 7r?p xct/ //.OfO/ I f<ci^«0'/ ■JraAn» 
Or. 918. 5<-<j/. p. 847. 
1. ym. Ita Schol. K. 

Oif /.tn 'TiiXaC \ «"■ iAA' <Ji^'S" I ws yvtroi'a.i. 
Aefc. Pr. 71 1. ib. 
Ubi procul omni dubio legendum,— aiAiroio/f 

Item, Scazon, five Choliambus, Hipponafteus. yi.f aaa iixfei. Hephatft. p. 17. 

O fj,isi7or:oi I c< Sffi*/' Iff^ I ovx^ K&Tat Thcoc. 
Scal p. 136. 

[v) Qui frequtm efi comWu noftris, queilis ap.Ter. 

Siquippiam | remiferint i Philumenae ] dolores. 
Nihi! enim concinnius hoc genere carminis. Scal. 

/f ) Anacreon aufmefi etiam excedere modum 03o- 
narii. Ferumneque prifcis neque nobis placuit. Ib. 

fo) Sunt et alii, difti lambelegi, et Dicata- 
lefti, 

Yii/jfl«(r« /apci{ 1 I) T tXafn ^oXlttn. Soph.Aj. 
178. 

Fi/avT« J^' i)X9f I ni/Asi/Dy «A'*rcf. Or. 1501. 

Ei fAoi ^vvei» I tifovTi jjolfcL. Soph. 

H^ios mix' \'f^o I 7«« :^ei\«^4fi' «f"/"' Eu^. Sed hi funt Afynarteti; ut Galliambici, redlius 
lonici. (^vid. lonic^ 

(tr) Sunt qui admittunt Da(J\yIum ; ut, Grotius, 
quem fequitur Kingius, Hephsllionis autoritate 
fretus; et Pauw, ('not.in Pind. p. 199.) Sed Bent- 
leius Da^Jlylum in prima parte Ditrochsi non vel 
apud comicos patietur, ('Emendat. ad Menand. 
p. 112.^ Et Erudit. Dawes f^p. 252.^ adAr.Eq. 
1 308. ait, metrum laborare, quod fedem quinlam 
Dadylus occupet. 

Ei S'' ap-.irxol I Tetl/T ^irirxl | oicr/ x.aS'(3'6*/ | 

IJ.OI S^OKU- 

Itaque emendat,"-3if x49M(r6' ai' | — 

Trochaici ralio, cum primam fidem DaSiylus occubat 
neutiquam confiat, 

Oif ayu.fi rv xgi | j'«i»''l' n/xxf | ---.4r. Av. 103, 
1. ot' (^ytfl— -Ib. 29g.--Idem p. 399. Primam 
fedem Dahylus dehonefiat. 

Cum hoc genus itaque tam pauci in univerlis 
poetarum Atticorum fcriptis reperiantur; is fum 
ego adeo ?iafutulus (fi placet Cl. de Pauwj qui 
fcrupulum non habeam, quin ii, vel levi manu ad 
normam alibi fervatam pofiint exigi; vel inter 
impuros numerandj fint. Nec fane Hephsftionis 
autoritatem, qua nulla gra^vior, hic magis moror.t 
quam vix minoris, Terentiani, qui in paribus locis 
Inmbum admittit,! 

Trtchxiu P R O S O D I A. >5 TrochKum, 
Tribrachyn, 
In paribui < Spondasum, 
Daftylum, 
Anapasftum (p.) 
Ei tamen diffirunt, quodfedei impares fer-vantur in- 
taBa ; idque multo diligentiiis quam i» lambicis pares. 
Scal. 

Trochaicum fyftema fere conftat exTetrametris. 
Catalefticis ; vel ex duobus Comraatibus Dime- 
tris Acatalefto et Cataleftico. 

A^. Quod poft fex pedes reftat ; wiz. pes (cr) <t 
communis fyllaba, /«toxAih^ vocatur. 

Sunt autem et aiii apud antiquos. fc. 
Monometer Acatalec. 

A<riva.yC\o<; Hec. 689. 
Monom. Hypercatalec. five, Penthemimer. 
(Pancratiuj.) ^ivyi Aoi/o I ^uy. Scal.-.-Eur. Or. 956. 

OKi^^io)/ ifji,o J Xi- Hec. 640. 

Ui<Piov cLT^ifr I 1«. Ph. III (t). 

Au J^otJ.o( lofs I (>oi>- Or. I 570 (u). 
Dim. Brachycatalec. Ithyphallicus. (vel, Phal- 

licus, Bacchiacus (f.) 

Ba*;^^?! ^Mxt 1 I5**%f- Scal. 

To^a, T ivXo I yiKj-a. Hec. 463. 

lyj/oi Kpifv/ I mnp-v. Or. 1488. 

Oi/ fj.- 'WxfiCa. I <sx(!u.<i.- Hec. 703. 

Ai/ (xt X^?' f^ I ''if^oi- Soph. Aj. 409. 

TSi/J^iva. TTOL I pa.yftoff. Eur. Hec. 61; j (;^). 

0/oi< lipyov I TeXso-ac Or. 832 [i). 
Dim. Catalec. Hepthemimer. (Euripidius, Le- 

cythius (ii), Glyconius.) 

n\iva.iTi I /xxTipof. Ph. 317, 

Kat//cxof JjWO^f I Ta>'/s •yai'. ib. 6ji. 

Tjxyiov SiTo ] iJ.a.7ica, Or. 840 (i). 

Dim. Trocbaus ergofemper in primo loco,. 

Pariqiie lambus riie conlocabitur. 
Gim idem ab lambico metro Trochaeum exclufe- 
rit. 

Videamus autem Hephaeftionem.— To Tgsvati- 
xw xzTa fj.n' Tet.i m-f, r^a.^ X*£** ^iyjia-i TfO" 
j^aioi', Tf/f/>>';^'-i', IAMBOn, xaiAax^t/A.oi'. xaV 
Jj T£ Tai; atTi,; , Y.01.1 St.t/^oi', x.a/ A^a7rat5"5i'. 
...p. i8. Hsc turbata. funt, Iege.--Tfiffax,!jv 
Ktti A«)t7i-Xoi* Kxra.S'- Torf i^tik: y.a.1 ^auSov, 
xai S- cfJ^ei'! • Ja/x^oc enim impari in fede locum 
non habet, fed in pari. vid, Schol. ad Ar.N. 518. 
607. Arnald. p. 1 1 8. At, pacedofti viri, neque 
hoc omnino verum eft, iftis verfibus exceptis in 
Ar. N 5«8. Ubi metrum non eft vere Trochai- 
cum, fed propriuni, Eupolideum, x-vra.Tov. Cata. 
lefticum, habens in fecunda Syzygia, vel Ditro- 
chaeum, vel Choriambum. ('vid. inf. Tetram. 
Catalec.) 

(p) Addit Scaliger Proceleufmaticon ; quem ne- 
que in lambicis, neque in Trochaicis licuijje crediderim. 
Dawes p. 328. 

(f) Qui fere femper Trochasus; eft tamen ubi 
Tiibrachys reperiatur. 

T<uf ■a-oAiTiai' I avj^fxf Uf/!li \ /il/Aiaf^-BJ | «tTTO- 
<pai'<y. Hepha?ft. 

Mii-3-*rB>' X.AO \ Tn (f a,ti-yiJ.oii \ J^iu^uyiKTOi. \ 
soA;^iaf. Fur. I, 12C4. 

Aaa* Ka,i.Ta.V I i^ot.utnra.1 \ 'WoXA.a^ J^uri) J v.V 
Epax- Aefc. Ag. 1664. 

(t) A1. Pceonicus, Dim. Brachycatalec. 

(i/j Al. lonis. a min. Scboi, minus refte. . Impurus eft, 

n» /' of lu.oi M/ j ctf Eur. Ph. i j 9. Or. 1 5 1 J . 
Diflus itaque Choriambic. fefqui, reclius Epicho- 
riambic. 

<^xpia. TroDZMo- \ a- Or. 1448. vel Paionic. Dim. 
Hypercatalec. SchoL potius Catalec.*.-i,(:,c. -ro 
luxTiov, ffiort uiv ij.ax.^dv. tvoT t JiQpayv. Schol. 
MS:— Et fic Schol. adAr. Th. 897.— Sed in At- 
ticis fcriptoribus non memini produftam. 

{(p) Ar. A. 260. In Bacchi honorem cantari 
folitus ; 

Tres dabat Troch.-eos, 

Bacche, Bacche, Bacche. Ter. 
Vid. Suid. in V. 't>«AAoi — Dawes. p. 2j. rata^- 
\iKy, antiquiilimum carminis genus infamis licen- 
tix, quod ufurpabant, cum, Phallalogia dietam, 
Bacchi impuriiTimam folcmnitatem agitabant. 
Cafaubon. 

Ariftoteles ait, t« OaAAixa efte Comcedis fo- 
bolem; puto quia mhnorum fimillima. Scal.p.^i- 

(;^) Rediiis quam lonicus, ut ap. Schol.--. 
Idem didum puta de fequente, ob communem 
fy llabam. 

(4) YTraxro-rt Aj^y^f. Or. 173. dicitur Ithyphal- 
licus. Sed reftius Antifpafticus. 

(ii) Ideo diftus, quia Euripidem jocose infcfta- 
tur Arirtophanes (R. 1239.) hoc metro primx 
parti Senarii fubjungens hunc verficuIum,-"Aii« 
Kbdiov 01 I TTiiAfTf. K. ad Or. 727. 

(a) Impuri funt, Hu.??* J'' f | TiT)fwir«. Hec,- 
690. Soph, Aj. 400. ob Spondxum in tertio loco. 

Sit i6 P !R T3 S O D 1 A. Dim. Acatakc. (Alcmanius.) (3) 

Ba^Ca.foif iy | cvnxfnai. Or. 1376. 

ris; TpaiTiiftai I 'uo/ jrtfet/Sii» Hec. iic6-' 

Xfiyjo; xi'a.f>i \ pas outr.J^oi. Ph. 1761. 

*pi>>/3i' ari/ I xaAAiffivXoc Or. 1388. 

1 «> c« iy^iiixi I iJ.ii>]/ jicojciat. ib. i;8o. 

Ka^.A/ troTaf/.c,( | Cj^uTOf ivj^ ts- Ph. 658. 

Kfara jjnci' J oA£o-iS«pof. ib. 688. 

XXo-fo. J^Ky/ji.st I Ttti' Kcfa/ir/. ib. 676 (5.). 
Dim. Hypercat. (Bacchilidius.) 

Af sy.t/i' i I ToJtTaf n<t I ^K. Or. 1419 (/). 
Trim. Brachycatalec. (Sapphicus.) 

O/ /= STfOf S-po I ta; fff-w jiao | AolTSf. Or. 1418. 

O TSJti.ci' Tf 1 Kioc TaAtf/ii« I (ji.a.TfO(. Hec. 

692 ('e;. 

Trim. Catalec. CSotadicus, Archilochius.j 

Kephteft. 
Trira. Acatalec. (^Archilochius.^ 

Ofx, ]a.(j.Coi \ aAAoi <ri Tpo ) j^d/sf i*f/«. Scal. 

Trim. Hypercatalec. ('Sapphicus.^ HaBoi/ i/f /0 I (AVi IV «t»/9' f] K«f« fii Kfy».', 
Or. 1409. < . [ 

Trim. Brachycatalec. ('Sotadicus.^ 

Ovx jAh wo 1 i/Hp/«f lui I 'B-poirtfsf «Ufft I rtfTor- 
Scal. 

OvJ'' AfjL'.t4-i I *!' OfdcTl 1 tfluyhv oct' € I 9* 
li/xiv. Hepha:ft. 
Tetram. Catalec. fArchilochius, Epicharmius, 
Hipponaftius.J Traguis Comieifque famiKari(J:mus. 
--llK Vll» «7'y< I 0< W^lprfyj I TUf/iOJ' iitiJ^o 1 //fC 

fijoj. Or. 11:37. purus- 
riai/Ttfj^K (m' I iicTi/ fj.aX\op | n .3-<«k«iii Toif | 

irwsf co-/f- Ib. 1540. 
ATf^f JH''''')'» I ''"'■ '^iXU<y»p \ J^hviii ctvleiv \ 

yii (^oiov- ]b. 1550. ••■ ■'' ' >■ 
MiiiiXfoi. J'' a I Taj^uf vifi!rv\ ctvoit^xCuv II \ nu 

^Hfaf. Ib. I 56ZJ ■ .•-';■' 
AAAa jUiTa fi» | Xivirofjiia^a \ tbTo Z' k x* 1 

Aw? Xiync. Ib. 1557. 

H^X«< £'■'■' - I y-' =''•"'•■ ='*'» 1 fi/V KdxZv I /j.i{ 
aqnUiii Eur. I. A. ^S^Cii^. . ^— , __. , ^ ;., 

T\'iyduav A ] -i>^«'i'/*'i'. Or. 1397. 
Steftchorei, vel Antifpaftici hxt avTnra^tydU. 

I.*'A^(OV .■/-('- P I a/yTT 0"*-.IOf Or. T^lSi. 

reftius Paecrnicus, vel lonicus Dim, Hypercatalec. 

(cT) Impuruseft, . . 

Va.(f ■.' ■-7p-" I w- ai"eXs"l '<r«i', Ifec. 946.' 
Afynartctus. Ex Daftylico Pentheraim. et lam- 
bicabafi. Otl 1416. ; /' ; 
■ («) Aivn d> J>" tiAtoi ]Mi* : 'aviyu» \ g-ltavai;. 
- Or. ^^■^.-.•'..'//■■•'v-,'''-.. ■.''. ,'■ ■•^"^ 
rtochaicus' ; veV ' Afynartetus, ex ItTiyphallicp, 
et Anapsfficabafi. '5;?^£i'/.' Refle, fi illud j\ quod 
deeft Omn. Vet. 'Eddl' non corrupi/ret verlum. 
Antifpaflicus nunc. Conf. Hec. 929. 1074. O''- 
i66.'' ', 

Ei'!*«Tx<r/ ) xir^d^in xj.t9.| acn.. Or, 1480, 
Stefichoreus, vel* Afynartetus, ex Ithyphallico, et 
lambica bafi. ^ ' , , 

Jiln-)^<j;g epi/o | //*(, y<Kus ^Tt/jr^I' ^/iiisi. vAefc.' 
■ Supp. 399. Faliv*.^ '■ 1 ■■■^ •r'*.-' "^ '■' ' 
Redlius Epichoriambicus Triih. Cstalec. ' 

('•') Impurus. Stefichoreus. 

Oflji' spK To I Ts 'nijtpaTBV I it5AiK.'Or. 1O04. 

(r) Ita Dawes p. 341. Quippe vulgo, j^to^rc; 
peccat adverlus commarumTrochaicorum ratio- 
nem, quam poetx Tra^ieiinv,iolajtam fervabant ; 
qua; fcilicet.exigebat, ■ '' ';'' ■-;'• y 

.-Finfstitq,<ar,i.pedi^ :'\;f' '^;''^":'/^-,-^'. , , 

Nomims 'verbivhlfihe \'co>k?itli 'ptiMum clauderet. 
Ter. peccat Sit igitur lonicus Dim. Catalec. (Cleomachius) 
vid. Ph. 217. 657. Or. 1375. 

F.Vfroi' «f a. \ ym' ^Tic.v- Or. \ ^6c). 
reftius Psonicus, vtl lonicus, Dim. Hypercafalec. 
Or. 807. vel Choriambicus Dim. Acatalec. Or. 
80J. 

Aicpn/ja I a-ii' sSTgtti/. Or. 982. 

MiAo? 3affa | (w ^oa. Or. 1392. Ph. 692. 
recTIius Antifpaftici. Dim. Catalec. iive Phere- 
cratii. , ' . . . 

(j2) \'id. lambic. Dim. Ac.italec. 

(■y) Impuri funt, 

Ou yap iij.oi ^i \ >n avvnS^xv Anac. 76. 4. 
peflius Epichoriambic. Dim. Hypercatalec. 

OlO(.V^Ir< 1 I IriiJOC ^OTpUV- Eur. Ph. 2^0. 

reflius Antifpafticus. Or. 307. vel lonicus impur- 
us. Ph. 1081. ^ " ; =■' 

i."aPXi<)i' <^f I 6»' t' fjW7rAH<r9« Hec. IO73. 
Antifpafticus.---vel Daftylicus Hepthemim.— sftiK, 
Synizefis. ' ■ 

Ov cT' (j^<,) J^ort \ jxiriv Kic oiJ^cL- Anac. 24. 4. 
Dicitur Trochaicus---Pauw, in pref.-— fed Id. in 
pref ad VmA.—-Ditrochirus profriedi^us tion copula- 
lur cum Epitrilo quarto : Antifpafticus eft Dim. 
Acatalec. ex ducbus integris Antip/afiis : Ditrochaus 
enim efl Antifpaflus honus. Nequaquam. (vid. 
Dawes p. 38.) Antifpafticus fane verfus eft, fed 
impurus, ;ta'i' oci\i-Ka,%ir.ocv diftus (vid. Antjfpaftic) 

Tas «To^i/ I ye.^jaii iPofj.tr. Ph. 341. ma. \ \m -S-fsf. Ph. 621 (0-). P R O S O D I A. '7 Tetram. Acatalec. (Archilochius, Anacreonticus, 
Hipponaaeus.) y.\su peccat ergo ille Archilochius a Scaligero citatus, 
Ai/ri5^»a'if | 01 e-o^psi tio \ vmiii' nnxj \ ynt 
Ka.y.oi, 
Quiburdam vero aliis (quos Barnefius, et alii vel 
tranfilierunt, vel mifere exagitarunt) hoc malo 
laborantibus, medicam me manum lubet adhi- 
bere. Et fiquid audacius ex conjeftura fola attu- 
lero, intra veniae fpem me peccaturum confido. 
Kal yctp e/s | toi hixv y i \ |aoi--Eur. I. A, 

1385. 
1. Toi Kictv yi \ /*o/— (fic rwS^i | ^o/. Aefc.Ag. 

1671.) 
To;» TS THf ^i I «tf 'oeuJ'', (i> T5X I foi' y' S S^tip' 

c I AwAt/flac- Ib. 1339. 
Obf etiam in fecunda fede, et tertia, Epitri- 
tum quartum, pro Ditrochaso, vel Epitrito fecun- 
do, 

r.Tol' TS 'U»lS'ei 1 THf 3-£!tf , n-KVOf, I W >« J^St/p' 

« I — , -, 

vel, Tov T€ T«< i3^( I af, Tt-KVov, <axii'' I <uy{ — 
rifpf yiviia. \ cTof. •o-pof cTf J/ | a.i am "srj sf ts | 

/uHTfpof. Ib. 909. 
1. npof yt viia. I «To; T5, (;■«? T( | J^i^iaf, \ crpof 

jUHTICOf. 

Quod fi liceat diphthongum « corripere; vel 
s(* fit Synizefis, 

npof yi-r«a/of, \ Ji^w '"■pof 1 a-tif ts, 'a^oi 

T« I /*— 
vel, A«^iaf -sTfof I «■Hf»- ^s-f^wa/of | irHf Tt, 

■S-fOf Tf I /Lt. 

T/ To /ixaioi/ I 7« y'i a.f t \ %oif/4i' «CTftTr 1 
«c iTrof ; Ib. 1391. 
TKTo y; af' 2 j — Canter, Barn — nondum 

fatisfacit ; 
1. TKTo y ap «c I s%o/i*£l' itvTW \ etv— 
vel, tbt';. 4Y/!//it5i' 1 a^a. y a,VTHTr \ eii — 
Ti cPs (jiuj/Hf Tsn 1 vov; Toi' Ay^iwi I a toi' 
iJnu ai(TX 1 vvo/j.at Ib. 1341. 
Ubi nihil aliud Barnefms, quam quod ultima in 
Av/AA«a debeat effe longa : pro certo : fed et 
habes Anapasftum in loco primo; Daftylum in 
tertio, et quinto; nec feparatur Comma, fecun- 
dum metri rationem. 

!• Ti /« Tt-Xiov (pivy I «f j Toii Aj^iXea | toi' 

KTiS^m ai(ry^ \ fjvof/.ai. 
MaspJupHf <Ta\j] I v- TctTBiJe | «/xafiw^jHr | 
npiit. lon. 532. 

'••— — I (}• T« T* •^5» I £*/-(«6«C Xe"^ I — ilSt •irot/xTrH I /i]c J^s 'isrif Aa; | 0;— -Aefc. Per. 
731. 

1.—— cThc /5 AiOf I ■n-af— fic, ajru f 

Trai'— f 733. 
2Tei5(;£T£ /'"0/ 5/4 I foi'TS,- TTfof cTo | j/.' q ■aiTrf» 

/xi I i/ii- TBir/s- Ag. 1666. 
^^(yi; ^f (atque iterum bis) peccat, nam in !oco 
tertio, et in loco jeptimo Jiant duo Spondei P.---In 
primo etiam Daftylus nec rite feparantur com- 
mata.-— Stanleius Tii(r=(^i dei-t, quo nihil infeiiciui. 
Lege, 

"^.TeiXr-Ti y'.?!" I Tii cTf •s-/:s,- /o i ij.ds ■7!iT7l>i> 

y-l I CKf T£Sf. 

Vel <r(pCKC. Sume, quoii malis, P. ---Xeatnim probo. 
non modo propter Doricum, fed ob pravam com- 
matum difpofitionem. Itaque pro r<fii'<, magis 
neceflariura h/ii lubet ponere ; et initiuni ex MS. 
fumere, 

XTnyj-ii 01 yi I pocTSf h/h I 3-fOf <f o/!*xf ^ri | 

Tp<l'/lX£l'Sf 

i:u^fovo;yva \ /uHf (/^' a/!*af TM ] Tocy.pstTBCTa | 
.--Ib. 1673. 

/>tHf S' a/JiapT&v I ToC )t/)«TscTa 
I Sv(r^ooov Stanl. 
■ ■ I //iif J^' auapTnv I T(;" y.paTy.vTl 

cTfirjopoc Pauw. 
Fortafle reiflius. Sed omn. vet. edd. habent /.pi.- 
TKVTe, etMS. 

^.y J' vx a!j.npTeiv Hf Tor y.jit.Tsv7a. 
Hac tamen incerta funt. Me igitur et meum 
Forte conferre, Quid vetat ? 

Toffovii yvu I /*.!)f cf' ap tr «f | Toc xpaTtvr 
ct I (txapTafw. 
£^ rt>-/^ abborrtre a reSld mente in imperantem. 

Notandum veio quod Prtepofitiones, 'vel a in 

compolitione, etiamfi 'verborum initio adhrtreant, tan- 

quamfingulte 'voces haberi poffint. Davves. p. 18. ut, 

TavTa fj.01 S^i ( tKi\ fj.ioiu.v' a. \ ippa^o; sr/c | ei' 

^frtr/ Aefc. Perf 165. 
Sic f. 0/£ ya/j.oi t/k' I 5i^f Tiii/ •Ti-pj I (faa-iv n 
IMtKouiiT iK So/j.i>v- Eur. I. A. 884. 
Sed, ob Anapxftum in quinto loco, legendum, 
— aX'- '^fotiMiV I li fA tx.ofj,iJiv 1 — vid. inf. 
I. A. 336. 324. 
Attamen ftet, 

Ei «Toxe/, (iliiX I ufi.iv. \ nytv\ vaiov tio» \ x<u; 
{•TTOf. Soph. Phil. 1442. 
Ubi Paufa, vel prius Comma flt Dini. Brachy- 
e catalec. iS P R O S KAt6/ ,ufv ^! 1 fWTof, fVi I 9* 

T£7rA£ Ksfii. Anac. 115. 
r«; ijaXh jxoi I Ts xa Xk- t« | KaX' J%»inf | 

01 K£«x/ro/- Scal. O D I A. 

Tetram. Hypercatalec. (Anacreontius.) 

Ivv ythoTi I avv T tcuTt \ ynfoif aXCoV \ <t^0V 

Pentam, catalec. pro communi Acatalefto, ob diverfitatem 

locutoium. 

Corrigendi obiter, 

Tif tTiir" IV -av I Aa/ff-i OopvCo{ \ — Eur. I. A. 

1. T«; «^i» y «1/ irv I — vel, T/f 'yap fi' w \ — 
Uo\ia(' cc( afi | ■^av a..nf 7r«$ | — -Ib, 375. I. 

UoKiof'—' 
Airerf STTK t' a | Xii9«t- Oi/To» | xitTtf/rw A» | «f 
ir' eyiw Ib. 336. 
Ubi in quinto loco lambus. Nihil feliciiis Bar- 
nefius, qui pro lambo dat Spondeum. 
•-- I Xr,6sf. Oi/To/ I KdTotiyaXt \ — 
vel". I AnSif. Ou xaT | ctimo-*) A/ | -— B. 
!•— I Ak9!$. Oy x*T I at.inffO) hi | ai' 0* €•/«»• 

— I IJ*/6l 7rpa(ro-ft!K||---Ib. 1363.— 1..- | l//et 
Tdtairm' || 

--|| (uup/oi' I paf ja'f. Ib. i 394.— -l..--||//i/fioi> 
y I ---vel 11 i/.vfiov iao \ £ii' jao • 

Bapfaptii/ Exx I Hfstf s/*of I afx^fli' Axx' k | 
^ifCatpv^. Ib. 1400. Grotiuc, legit, j a.p^iv. 
-—Dor.--- Sed non necefie. 

1.-— EXX I >•►«< ItfXiiv I f//l05*_AAX' 8 I — 

E*. Tii^of /f I --.lon. 540.---(a. Synizcfis. (ut 
aliquando [4,, f^avoavXXaCuq. Dawes. p. 32.) 
naif. H «roi yi \ — Ib. 559.— -1. Oaif aoi yt 
I — Scal. 

— II TroTfJLo; <r' i^tv I ftvt tixmov Ib. 554« 

1- II Tio-r/xof s£iu I ps (71, Ts-xior. vid. u. 1254. 

vel II (Ti TfKVOV i^tV \ fiV iro-T^Of. 

vel 1 ir' 7riT/j.0( i^iv I (iv, Tix.vov. 
Priorem in tzotij.o^ eft videre correptam, Aefc. Pr. 
198. Orph. Argon. 1288. 

•■Ju/u/ 7ra.T4 I fa /s yi fj.01 cToi || Ph.628. Barn. 

1. E/u/* Toc «/'4 I '7r*T«fa /ixo/ /of || K. Valc. B. 

--- II xaXct fiHX* I •'»•;**''■«• Eur- Herc, f. 

«55- . . . . 

Poeta nufquam alibi, quod fcio, pnorem in xc^of 
producit ; 

1 H Ka.>,d. ta ftTiX"- I -"Vel, cum Scaligero, 

I Kaifa n*HP(^a | tti/J.aTa. 

Aiitof' fjvxa. I Tc(i— Ib. 870.— 1. Atii'«— Cant. 

AiaTitwJai' I Tof J^ZfAO, Uiv \ 6iu( asAX' i^»v | 

irttri Bacch. 606. 
•— — — I Tof To UivSiaf I /»(*'• A\h't^civ 
I — Canter. Haud male; inquitBarnefius Imo, pelfime ; nifi 

quod ipfe, a/ 'uerfusfibi conflet, 

,A ailivx^iy I lcf (Tft.* nsvfit | t>f- a>.x' f^ac I "- 
Quifnam enim hunc Trochaicum agnofcet .' quo, 
pro uno Spondeo duos dedit ?— Infanabilis quidem 
mihi videtur, dummodo in ifto loco flet ti Akxx.. 
quod neceife efl demere, vel, falvo fenfu, in aliani 
conjundionem mutare.— f. 

Alxlivaj^oiv I ■Jof TO riEvSswf I /*>■ Ar«tf sjac | 

ITXTi. 

.—Wna-TTti %Mi I af ^rixaf. Aefc. Ag. 1680 

1. «r8-"Cant.P. 
Mh irpoTifA,» 1 crnf liXTditiv | ruy /* vKayfji,a | 

Tut—' 

Kai ffv .Jita-o I f*iy K^xTnvTi \ rovS^i /»;*« 1 
Tftir---Ib. 
Cl. Stanleius ex fcholiafte. 
— Tuv /' vKa.yfA.xTuv' ^yu 
Kai (Ti/ 5«a-o I fj.iv xfitTBKfe | tw/i S^u/j.x \ %r 
KaKuf. 
Cantcr.— - | t«i'' Evm 

K«/ av TavT tv \ Omretitv »p* \ mvTi TwSi | 
<r(i'wi»Ta>i'. 
Cui aiTentitur Pauw. Videtur autem, ut fuprn, 
nec Dafiylum in prima parte Ditrochaei ; nec hic 
folitam commatum rationem curarc. Leftionera 
igitur Stanleii praefero. — Mallem tamen, — tuv' 
hyo 
Ka/ av TuvSi I Svii.xTuv vj \ t*/i k^xt\svti 

^naofjLtvt 
vel, Kflt/ av ^vouw \ vt xg*T»»T« | Tra.vTit 
TuvSi I Sufxa.Tuv- 
Quidni vero ftent Trimetri Hypercatalefti ? modo, 
ut plenior fit fenfus, hunc legamus, 

T« <r' afA ^mofAiv I ei/ n^xTnt rt | t«»</^i /«. 

rl* I T*iC. 
UXVTX ^naofAtv [ tv— 
Poetae haud raro ad finem fabulz metrnm variant. 
{^) Impuri funt, quibus eft in loco feptimo 
Spondeus, ut, 

M» irfOTIflO. I /ht' ifJLl Xin I Tll> (TXOTd» // I x«- 

^«rQai Heph. 19. 89. 
Item, Trochaici Eupolidei ; ubi Spondeum pro. 
mifcue videas ; et lambum in loco qaarto : quaks 
funt, Ar. N. 518, &c. 
n ^iofjt 1 roi Kxlifo I irgof y v/jtxf i \ Ktv9tpu<. 

Item, P R O S O D I A. Pentam. Catalec. (Callijnachius.) 

t/);)^sTa< -ffo I KV( fxiv Aiyaci | oi/ //aTMJiJ | a.{ 
a.Tr oir» | f»f ;^/a- Hepha:ft. p. 19 (/). 

Sect. V[. De Ionico a majore(h). 

lARMEN lonicum ex folis lonicis rariffime 
conftat(A); fed Trochaicas Dipodias fibi adjungit ; nuUis fedibus fervatis {«}. 
Monom. Hypercatalec. five Penthemimer. 

riTutrij-KFi fjLV I >^i'C Eur. Hec. 1064 ( ] 
Dim. Brachycatalec. (Hipponaftius.) 

Kai (ra^pofx I 'S-oKolf- Ph. 184 (g\ 

A/pKa 'TsfioKi I TKaa.. Ib. 247. 
Dim. Catalec. five Hephthemimer. 

H na.KKoiS'oi I i\i Vjhti. Hec. 464 (0). 19 Dim. Item, quorum in imparibus locis eft Dadylus. 
In quo fere folo, ab amico, rei mctrics peritiffi- 
mo, diflenfi. Quippe, prster ea, quae fupra dixi, 
duo verfus ab eodem citati, (ad Or. 727 ) ad 
rem probandam nilqaidquam faciunt, 

Ka/ ffu /.ttiTfp I 8 ■^-■p.nov (Toi II -— Eur. Ph. 625. 

il &iiya.Typ, m | xf/c: e7r' oA^Bpfti H — -Iph.A. 688. 

In hoc niiranda fane eft ejus incuria. Procul 
omni dubio lcgendum eft ac dimctiendum, 

n .^v I yctrti,, 1] I xn< iir' I t,?,t9p4i | — 
Et in illo, vel, legas, cum Grotio,— - | Oj^^ifMf 
(ro.||---vel— I ^-fjLiToii K (rcj||---vel abfque t5 aoi 
— I Ou ^^uiror II -.- 
Quin ad alios idem refert j 

Sc. Ou o-f/f/ asF /kJ I ((I Aacfliojf /t J »•««■/— 
I. A. 324. 

Tvyrofov t' f I /.(«1'. ni/A«/Hi' T6 || Or. 1566. 

Annon vero propriis nominibus eadem ert licen- 
tia permiifa in Trochaicis, qua in lambicis ? (vid. 
fup.) In hoc, raptim enuncietur n\aj^m, vel 
ITt/ ?//n(.--In illo j^olvoiu vel fit a.01 Synizefis. 
Maljm tamen— -« A»i''o/(n | Traai-— 

Hujuicemodi ad manum funt et alia exempla,-.- 

"X-iXiuv »g 1 ;^»c, np"afx« ts 1| ---Iph. A. 354. 

— II Mvpu.ij^'vo.'i' « I iToi iB-»p>i». Ib. 1353. 

Et pra;ter hac, cum fequentibus, vix unum in 
omnibus Tragicorum fcriptis, reperire queas. 
E15 -iopvt^ov t I yc-> TOI xcivlos II «Kvfiov t{ Tlf 1 a 

§«'•«■ I. A. 1349. 

1.-.. I yu Kai avTcf ||»^3oi 

vel I y^ /5 KiUTof II — 

— II A(<riva.( u( <fo I va ffl:>0". I.T. 1223. 

t. raptim ap y'va;, vcl apf Faf , vel afiya.(, (afnv- 
Lex.) 

— II Uh^oia'.' oe yi I T^ ^5&. lon. 560. 

J. 'o-H9',y5Wf> vel 'weiSjju.cof, vcl «■iflo/t^si.of Soph. 

Ph. 1255. 
fif T/ /« (pi\j I y«c f/r/£ ffauTB II ib. 525. 

I. — [ yfj.f ui aaVTV II — 

ArT8T/i.a$' iX I flui -"Ba. 623. 
!■ Ai/sT;*aJ' fA9<»i ---Ita vet. Codd, 
De his olim fortaffe in fuis locjs. (/) Sunt et .nlii, Dicatalec. (Eur, Or. 995. Soph. 
Oed. T. 1231.) Et Procatalefti, Sapphici, ex 
Dimetris Catalec. et Acatalec. Sed hi funt inter 
Afynartetos potius dinunierandi. 

(x.) lonicum metrum quidam a genere homi» 
num vocabulum accepifle exiftimarunt, quod in 
Rhythmo et fatis prolixum et fatis molle, ficuC" 
ejufdem gentis homines afleverantur. Viftorin. 

(x) Pedibus in duas breves, ubi nuUa moia eft, 
perquam incommode definentibus. K. 

(Ia) Quoniam Trochaics Dipodis eandem tem- 
poris proportionem fervant, et etiam a longa or- 
diuntur. 

Pieon eaatn /ecunjui, ait Kingius, ia primo pede 
Jlare potejl ; ejl enim prima/yllaba Jemper commutiis.—. 
Mallem autem dicere ; lonicus a majore haud 
raro admittit Psona fecunduni in primo pede, ob 
Emphafin, qus prima cujufcunque versus fyllaba 
quodammodo requirat, et qu.-e eandem exinde 
quafi communem reddat; fed an tales inter puros 
lonicos numerandi fint, fani: ambigo ; quippe in 
quamplurimis verfibus hac licentia cum Psonicis 
eos adeo confunderet, ut agnitu eflent difiicillimi. 

(v) Vel fit Anapssftica Bafis. 

(2 1 Notandum eft hos dici lonicos ifj.io\i\ic, non 
quod unum lonicum et dimidiam partem alterius 
contineant, fed quod in his Ar/is et Thtjis non in 
aequalitatis fed in dupli ratione conflent : , ut in 
eo quod apud Muficos dicitur Iriplex tempus.) Ma- 
gis Rhythmis igitur quam Metris proximi funt. 

Vftjg^Tri J^' (j I j»roe< Or 1450. redlius loni» 
cus, quam lambicus Penthemimer. contra, 

Aia.iuov I Tv^a. Hec. 654. reftius lambic. 
Penthem. vel Pa;onicus Dim. Brachycatalec. quam 
lonicus. 

(0) Ec T»Ti> 11 ■TTfuTn aJ^iaif-poi. H /5 xxlctKXvf 
Tpox^ixii- Sch. ad Hephxft.— -fic, 

Aft Tt/x/ I i«ii< cTfoo-a/; Soph. Aj. 1226. 
Cujufmodi Telcfilla ufa eft ciim Cifura. Scal.-- 
Vid. etiam Ar. Av. 1730. et Dawes p. 305. Qui 
hujufmodi verfibus aliam adhibet msnfuram, mi- 
iime probandam, Sc. 20 P R O S O D I A. Dim. Acalalec. 
J^xf.n. y II I f!(.- a{07i3Xt- Hec. 457 { 1). Dim. Hypcrcatalec. 
1232. ir7i>y£ 1 fSi- Soph. Aj. ■Sc. Tfc'c 1 n\iCA I Tdi' 0-poi'ti/— Acatalec. 
Tci I «/' u^.- ( vxm- Catalec. 
Refliiis antem iortafie monet, quod etiam in hu- 
jufmodi fyftematibus, nulla fit permifla licentia 
ultimis fyllabis, prsterquam in claufula Cata- 
ledtica. 

OfTi yjp 1 TOLii Kf/Tai'- Soph.EI, 181. Ita 
fch. P.-cone primo pro lonico. Mallem verolam- 
bicum Dim. Brachycatalec. fic, 

I/*c opo< I /rfoi'. Eur. Or. i 589. vel fit lonicus 
Dim. Brachycatalec. Ex lonico et Choreo pro 
Trochso. 

Usipvaan y.sT \ 110.(76». Eur. Ph. 217. Sit Dori- 
cum tt correptum, (hlc vero fatis idonea defideratur 
autoritas) et Dilrochaus riti fro lonico, ut vult 
Kingius ; fequens tamen Bacchius verfum mihi 
videtur reddere omnino impurum ; imo, minime 
fcrendum- Refte igitur Cl. Valc. in loc.-— Anti- 
fpafticus Dim. Catalec. (vid. Antifp.) 

rioAstif ttfa 1 i'/(r«fi'. Ib. 1058. Sit itoc Syni- 
zefis ; impurus tamen, et impurior ob Amphi- 
brachyn pro Cretico. Malim igitur Pa:onicum 
Dim. Acatalec. et jn Antiftrophe Creticum pro 
P2Eone.---Quidam fortaffe apa | vi<7ifaiv. ■— Sed 
non ita Attici. 

(-sr) naf9sro(3-i [ @i}Ca.iaiffi. Eur. Ph. 669. 

TAiocv d. viv I jun/iio/f. Antillr. 
Ubi Kingius vult -a/ok-— efle Trochaum.---Ne- 
quaquam. Si enim fieri polEt, ut -ai- producatur, 
vix eft ultima in his communis.-— In MSS Bodl. 
«uiiA/o/tr/. Si vis Ditrochaeum, 1. qu. per Crafin 
cjjtiM-aiiri. Si Epitritum quartum et/MXio/ir/. vel 
fviiXiriiTi, ut ap. Barn.-— Unde fit Antifpallicus. 
(Hec. 1029. 1075.) vid. not. ad Antifpaft, Dira. 
Acatalec. 

H/Wii' I apjuaT£i/a-«. Or. 997. reftius lambic. 
Hepthemim.- - -Contra, 

lii' aJ/aaTo; \k '5rpoX«-T«. Ib. 8 15. reflius 
quam lambic. Hcphthemim. fic eninv Hephsft. 

diifuKt ij.it I a (TiXavci- 

'Tov /' {► (\otvA I 'iS^uv iiroXei. Ib. 1255. fic] 

'ThaiJi.civ 71 yap | iJ^n /*' epav. Soph. Oed. T. 

'355- 
Vel Antifpaftic. Dim. Catalec. ScioL—Sed uterque 
difplicet, fant lonici xar' «i/TjTaifiaai', five Epi- 
onici, 
KiiT/xoj t/xo I A5 7ctK/« yxy. Eur. Ph, 651. reflius Trochaicus Hcphthemim. vcl fit lonicas 
Dim. Catalec. fecunda lonici foluta. 
l<y Kl/jii I o-i; Jtal Alo; Ib. 189. flC^ 
A151' (TxoTi I ct >io\j7i]ira.i Ib. 348. 
Kingius ait, (ad Hcc. 444)-— x xpu7r7'Ta( legili- 
mum ejje lonicum, cum ultima fyllaha fit communis. 
In Dimetris vero hoc minime conccdendum puto. 
Sint igitur Epionici. vid. inf. 

Oii.ai'9af 1 I mo-a. .'ioTpi;!' Ib. 240. vel Trochai- 
cus. Schol. 

Neutrum probo. Sit Antifpafticus, (ex Epi- 
tritis primo et fecundo. (Hec. 929-) vel potius 
Epichoriambicus. (Hec. 948.) 

\y.'/ji.T iiv I /j.oioi oTi. Ib. 1057. 
(r)fy.ti(Txa-' i-rr \ icy-v oQcv- Antiftr. 
potius Antifpafticus impurus. vid. v- 330. et Or. 
326i 

&p>tK>ic Koyyo I (fop^v i"OTr>.ov Hec. 1093.—-^!- 

ferrime Barnefius Ex MS. Kingius emendavit, 

sf tTTiTp/T» /, ica.1 It)i7xi! Itaque legit ivo-rf^ov, 
prima lonici foluta. Quod fi {iottXoi' legas, fit 
e.r Epitriio tt Ditrochreo, prima Ditrochsi foluta. 
Dicendus vero Antifpafticus. vid. Ph. 307. .Anac. 
24. 6. P. 

Ei' ef^ot/cTatAf 1 cLti ■3-)(;tiAA>i£r' Hec. 468. 
Ob Difpondeum oftafemum, inter puros minime- 
numerandus. Potiils Hypercatale£lus eft, ex loni- 
co, Moloflb, (i. e. brevibus lonici contraftis) et 
fyllaba. Scholio autem rejedo, (rejiciendum enim 
puto) lubenter legerem, 
Ei' S'a.ij^aKi I ai<ri Tirotxl- 
AABtr' aii% xpo | Koi7t mwxlf. 
Et in Antiftrophe. 

ApyirO(' f I yu S^i ^Hirt 
TotJ^' iv yjovi I cTii xjxAHaai. 
Qui tantum non funt puri lonici. 

f.KK^f fj.axpn I ■mv (J^yar. Ph, 1561. fic, 
Tk tw f i/^f/ I «1» v/xiiv Hepha-ft. 
Dicitur Cleomachius. notandum eft vero, ut monet 
Kingius, (ad Hec 444.) ex Hephsftione Mo- 
loffum rariffime. lonicum ingredi, idque folum, 
5TI Tfcji' afTiuv ^uguv, in parihus locis, quod ideo 
faHum, ne quinque i'e/ quatuor longiefimul 'uenirent, 
et maximam a.fvdfj.iav paterettir 

In fcenam miffus tanto cum pondere verfus. 
Hor. A. P, 260. P R O S O D I A. 21 KKi)9u iXi I ©aKTi ipeLiii I luoi/ Pind. {;) 
Trini. Brachycatalec. 'Praxilleus.) 

Oi//df ^itva. I 7!! t/jp^jipiroii tt, I m/€<. ^f«A purus. 
OixlpaK /3io I 7«f sp^BO-ai' | oiy.oif. Eur. Hec. 

455 (<r)- 
nAii|iMf /xsc s I fainx' a o-f | Xai-a. Hephaeft. 
Trim. Catalec. 

■A(« jMsTf I ;^*)t' «fnjf I //61' ^i^Kf- Eui. Ph. 

343 (t). 
riiAAoi (wei' (t I voiac ■Ssp* [ iroi^Tjf 7oi- Scal. 
Trim. Acatalec. (^olicus.) 

KfMO-tf-tf/ I't/ -sro ) &' &/' tfy./JliXl I »{ voJ^KTa-iii 
nf^si/iS' avr* I Ao;f a/*?' Jpi' I f>Ta ^iolJ.i>v. 

Hephaft. 
Toi 3wa' sTff' I K j/af Aj3<ct I S^iiyci XaCx Ib. 
Arn. (t/). 
Trim. Hypercatalec. 

MttTjf T«f5 I rav %a(£S //5 1 '^»1' KaAAio | tm. Scal. 
Tetram Brachycatalec. (Sotadeus.) 

O fficAHpo; a | itss <Tii.^ia.Vo \ c* J:oiJ.3;o; | ai-ii/J 

Ib. 
Hf 1/ '7S-07S 1 IPU.S-IV Aii I Tov Tifiriiii I faci'^/. 
Hepha;ft. 
Tetram. Catalec. 

ria/ (fpi^io I ■??<<)? /apa p/ I » Zn;< ifi \ ia 
Xa.Cp>s Scal. (j) 
Tetram. Acatakc. (Sapphicus, lonicus.) 

'/■ny.iai fj.0 I po; Ti-y clX'^ I •''"'«"' o-,c//.i | T411' 

«xp/Chc. Ib. 
Hi funt puri, five legitimi lonici. Inipuri vero 
tot fibi vendicant licentias, ut hos omnes admit- 
tant pedes, 

Anapseftum et Pynichium, foluta prima [yj\. 
Dadylum et Pyrrichium, foluta fecunda ^^^). _ (A Minus puri funt, 

11/1- AjiA/a I Tiv Ts Mfn.i- I <nv Hec. 460. 

Moa-Xof ^S'"- I tJ.a.<^ov wsa-nua- Ph. 653. reftius 

Trochaicus Dim. Acatalec. 
llK tr'.Tt x£ I tcvvoi Aios I n- Soph. El. 825. 
E7r&>/('0f Schol. 
Epichoriambic Dim. Acatalec. (fecunda Epitriti 
foluta.) Eur. Or. 838. Ph. 1367. Vel fit Glyco- 
nius Hec. 307. 

{r, ) \/y(, iV i^fi I « T5 TOV 1X0. \ XifOV- Soph. 

Ocd. T. 199. 
In fecunda fede, Pseon tertius. •?f/Jo/.--re.ftius, ut 
opinor, Ditrochaeus : Nam in accufativis Atticis 
«c longum eft, ut in £T4ox,A/a. Eur. Ph 1268. 

n nacTx^^i. 1 Toi i^'ji x.»i fj.i I Qv-) or. Hec.1063. 

Vel Antifpafticus— Eh Paeone primo, &c. Schol. 
Sed penultima in ap«,7o<, ideoque in x«rapaTcf 
producitur ; vid. Soph. An. 984. Oed. T. 1363. 
Crit, Vann. p 390.— Sit igitur Choriambic. (Ph. 
195.^ vel potius, Anapa;fticus Dim. Acatalec 

lc/^Ai iioi of 1 i^xyet.yi( | «f pft'?. Eur. Ph. 
1566. 

OTToTt tm; 1 ^'""'■-''f *£'* I «?''»«• ^^- Or. 810. 
Xft/<76af »p/>'. Ifin'-'^ "rivTix.iTvX'kaGo\ t foluta priika 
hnga. King. ex Scholiafte — male, prima enim in 
ypi/(r€a< eft lo«ga. In cnqLi igitur Synizefis; fic, 

AKv(ri7t I yji/t^sa? ?',fo I lJiva.v. i/*9^3' Epioni- 
cus. 

(t) BaAo//!*/ ^fo 1 vu ^vyxl^ct, 1 //.iXtcy. Ph. 

17'- . , 

littAAoi/;*!. Vet Edd.-— ut metro fatlsfaceret, Ha.- 
A0//U.1 dedit Kingius : Sed refte CI. Heath, in loc. 
Mttrum lon fojittlavit, quippe (3«A^ oifAi puriorem reddit lonicum; quem fane mallem quam lambi- 
Cum.---At ^a./\otixi potius dabit P.eonicum. 

Aitt To Tac 1 Opvi^oyo | i'3i' o.i/jiAa. Or. 1393- 
Epionicus, vel fit Afynartetus ex Trochaic. Pen- 
them. et bafi ; vel ex Trochaica bafi, et lambic. 
Penthem. v 995. 

Ai-r]is J^ova I y.of a $1X0. \ ?i>r'« uol v- i 4"^- 

Non necefle eft legere in Scholiis \xaTx',H<1ot, 
ut vult Kingius ; quippe ultima ^51 fi non fit com- 
munis fyllaba eft brevis fequente vocali ; nec IVIo- 
lofTus Cretico in Antiftrophe refponderet : fed, in 
his ut Ditrochsus quodammodo i<r>yg v:~ eil 
lonico, fic Antibacchio Creticus Rcdle igitur 
Schol. Trim Catalec. fed eft Epionicus, propter 
Dijambum. fic, 

Ka/ Toi "yeve ] a TiiJ.ioi \ u ■T^ai tirxt. Soph.An. 
960. 
Dicitur K.a.Ta>~riiliiioc. Schol.— -Sed mallcm ii ■t^.j.i 
iiai Antibacchiumob communem fyllabam, quani 
Moloifum. — Vel fit Anapa;rticus Dim. Hvpcrcata- 
lec. 

Zst/f of ipo I px 'rroi.vTa. kxi \ xoxrvv^. EI.176. 
Epionicus, vel potius Trochaicus Trim. Brachy- 
catalec. 

(u) Impuri. Or. 1375. 186. 80S. 1252, vel fit 
lambic. Trim. Catalec. 1260. rcdtius Pa;onicus, 
idem u. 13 57. et Ph. 367. vel Epionicus. 

(9) Ei/ OAi"y.-Ti I aJ^t vix.av \ Ia* -fi^i | 7« y_oc- 
^iv. Pind. 01. 10. 21. Schol. 
Sed lonici contrarii ita non iolent nefti. Sit igitur 
Afynartetu.s. P. 

(;)/) — I Ttt ■srs^rto-^oi' £ I — Or. 1252. 

(■1) KocS^urji s/xoAf l — Ph.65U 

f Molofium, 22 P R O S O D I A. Molofliim, contrafUs brevibus («^. 

Pzona iecundum ( ). 

Tribrachyn et Pyrrichium, foluta fecunda Pa- 
Onis (p). 

Et inde, prout duas breves vel primas vel me- 
dias, vel finales contraxeris, Psonas omnes ( ). 

Tribrnchyn et Trochsum, foluta prima Ditro- 
cha:i (/). 

Trochxum et Tribrachyn, foluta tertia {e '. 

Ditribrachyn, folutis omnibus (^j. 

Rt Innici /.ir' a'.'Ti7ra^rt.xi', fivc Epionici, jun- 
guntur lambicis, Dipodiis (n), et Choriambis [i), 
et Epitritis cmnibus ( ). 

Sect. VII. De Ionico a minore. I Onicus minor, purus, pro Ditrochaeo, Diiam- 
bo gaudet. Monom. Hypercatalec. five Penthemimer. 

oxTu -livti I 0. Scal. 
Dim. Brachycatalec. 

Ktti Tai-J' fo-o- I i/9«f. Hec. 1085 (n). 
Dim. Catalec. five Hephthemim. (Timocra- 

tius.) 

EAttT^tf «Jtf I o»ojtio/f- Ph. 1540. 

S((i.tAoc KOfj.-^ j 0« aiMf 

noT/ Tai» utT I tp i<pi. Hepha;ft. {>■) 
Dim. Acatalec. (Anacreonticus.) 

Mj^ra rra.if' | o{ «c «moi(. Euf. Supp. 97«. 
punis. fic, 

PofnroiffKrj I f3«w»-)coi<. Anac. 5. 15- 

Tx TOK SU313- I I Tufxvvoi'» Soph. Oed. T. 
n 14 (a\ 
Dim Hypercatalec. 

MjK* (4)) — I OTKV fft>«i' Ib. i;6i. 

(a) Up-,', e^vi }•' O I — Or. 1450. Mi/xitn/?; | 
— -Ib. 1251. 

(^) KTCfa ./' 5T5 I po/c auei^f ] rttt. Ib. 977. 
rettiiis quam lambicus Dim. Acatalec. niii in 
Strophe fulcrum a Kingio pofitum toHas ; et hic 
enuncietur ;-Tpa vel tTfiK — 

(■).} I. P. H/r,!7/i' I --Ib, 997. 2, P. fup. 
3. P. rip Xi-yrxia. I — Alc. 398. 4. P. On-oT£ TMf 
I — Or. 810. 

(/) tofof (Pc^fxf I —Ib. 1260. 

(f) rUpc®5p«<^o I (/.«f t>pi'T5 Ph. 657. Anti- 
fpalticus Glyconius, Valc. in loc.---rettiils fortafle 
Trochaicus Dim. Acatalec. Cui refpondebit An- 
titheticus, fi modo ante KfiiTjt ponas articulum, 

i\-j.<i\-j.o<, sAffl-f 1 fj^afijcipa, To 

KoaTa — 
Vel fit C.ntalec. legendo in Strophe, rii/fo^op' s- 
yp-rr I Ei' /o.uft»!'. 

" (P) Ai/X« ■?!■«£ iCi I Aoif Soph. Aj. 624. Qui 
et lambic. vel Trochaic. Penthemimer. 

(r) iSin-lx J'ova. \ yoi, a (ftKtt, | — Eur Or. 146. 

(5) K«A>i7rAox2 I ftffl ■->' EA51'* 1 Pind.-Pro- 
fcdir.cus vid inf. 

(,) I. Ep. — I j^os Ajiyaut Or. 1252. 

2. Ep. - \ ffiv Tt Kvfa.i — I Hec. 460. 

3. Ep. — I uairoi 'SKTniA. I Ph. 653. 

4. Ep. 0;iiyi'< Ao-) 'j(0 I — Hee, 1093. 
(it) Minus puri, 

Kv o7rXo/« ofix I ii(ra< Or. 1294. 
To/< <f u apx-.f- I aTai» 
My,;;^iiai'f/.t-s'A [«:te<f. Ib. 1432. Hos vero malim Creticos, five Paeonicos, dicere, 
ut fequentem ;ict/J^a TmTu / I *p//' — Qui et 
Trochaic. Dim. Brachycatalec. fic, 

o. yip * J5 I ob^.v. Soph, An. ^go. 
Vel Trochaicus Penthemim. 

(k) Hos duos conjungit Scaliger. vid. inf. Di- 
pentheinim. 
Impuri. 

Uttto" afj.ti I /*{ft/Toi/. Ph. 342. 

"kU-ya. fTKT I oi( -^iof Soph. Oed. T. 

Otov ">yor I T=\«fl-tff Eur. Or. 832. Epionicus. 
Soph Aj. izi8. Vel fit Ithyphallicus. 

\yf.uiu.f:"Hoc -jTitif. Or 836. vel lambic.Dim. 
Brachycatalec. Quod fi legendum \^^j.oij.iovio;. 
(Rh. 258. I. T. iiij. Valc. ad Ph. 512) fit 
Anapsfticus Penthemimer. (Hec.gi^.) 

(/j.) Vel fit lambicus Hephthemimcr. Schol. 
Minus puri funt, 

2 roT r ^ 10-/ I Ts x«t yootf. Or. 204. reftius 
quam Anapaefticus. 

hvnf I /ara vovtv Ph. 218. 
Prima brevi, refte Scholiaftes, ex duobus Paonlbus, 
quippe in Dimetris ultima non eft communis. fic, 

ZotSict T a.\iT I fit /fotoKTof Ib. 241. vcl Pa:- 
onicus : 

Sed, prima produfta fit Profodiacus, (Dim. 
Acatalec.) ut monet Vale. in loc.-— Ex fcquente 
autem adjecit «XaTa Cl. Heath. (vid. inf ad i/. 
212.) Unde fit ProfodiacusTrim. Brachycatalec. 
cui gemellus, v- 229, fatis refpondebit, modo 
cum Vet. Edd. legamus— j(^pi/(7o | Tft/.(1o/<— Vel 
fit Catalec. ex deleftu tantum «rtSta^ fyllabat. 

Tt/f/9f P R O S O D I A. 23 M«t'« /' *i«v I * J^ia^if I »• Eur. Ph. j 546 (v). 
Trim. Brachycatalec. 

Kvn^i (/■a.n^ I /txaXipti' efocT | j/ci'. Scal. 
^»5/iifp«fc7 I 5 MufTi/i» I ^mv. Eur. Or. 993. Ofji<tvX<i< av 1 wrrff e X|/i/ir 1 io.. Soph.Oed.T. 

"97 Cc)- 
Trim. Catalec. (Anacrebnticus.) 

Xsj ixot i'£x] 1 «f a.MxjJ^fov 1 pi6X//.«i'. Scal. (o) 

Trim. Tfc:of « I T«Tf«7XEAii{- Ib. 652. potius Tro- 
chaic.^Hephthem. fic, 

ncXLsAix') 1 oi- diomv. Ib. 32;. 

Oi'fr<a' TS I *«,5t;*i &=4k. Ib. 242. .?:&!< Syni-' 
zefis. Et pro Difpondeo oftafemo, cui nuUus eft 
in his locus, malim diccre Fpitritum quartum : 
reftius aotem eft Anapxftic. Hephthemim. 

H ' QpKy.ar | 'LoKiJ.vSr<r70i. Soph. An, 980. 
Epionicus ob DitTOcha:um. 

Xwfa 7^=01 I Cf^yj-iiiTi. Ib. 342. 
lonic. a minore, ex lonico et Ditrochao. Schol. Imo, 
fi fic menfuratur, fit legitimus lonicus a tnajore, 
(Hcc, 446.) cui nullo modo refpondet Antitheti- 
cus, 

T.Tt^pocKTt /(xi I foK.AarpoK'. 
FVima autem in (Sfi/J^w? (ab aor. fecundo tk Qfv- 
yc.) corripitur ap. Hom. Apoll. Aefch. Sit igitur 
lambicusHephthemim. et refte fe habebunt omnia. 

hvA Tuii fuo 1 ftiJ'(i Tfciar. Ib. Aj. 209. 

hKKx TO TW aPT/rfcriif KuXov xS^ai/ji.a; iriv 0- 

fxofjv T-iTi'- Tvy)iHra.i yo-P tn •Sir^op^a.n xa/ 

ei iicc/y.Cii. Schol. n TTcvoi Tpo ' yoiot Trovai'. fc. Periodicus. Sed 7^; Ttt! Dorice, et diphthongo, in Tc/wa!'. 
ante vocalem correptis; fit Trochaicus Hephthe- 
mim. cui fatis refpondebit Antitheticus. Nec 
alinm modum, quo fanari poflint, jam nunc fcio, 

©/aj&i T?p-s- I ,ixxi f.gfuv Anacr. 39. 23. 

A-rrtL>.Kv 'j^dt.iS^' I A y.a.ri-yj.v Ib. 57. 7. 

M«P'!7r<ti' /1 I i?i/Aot •warTa- Ib.^.^.Epionicus.fic 

H|)-,»,5-- i^'.ll 1 ^/.11 0oCrT'l Ib. II. Af^ ■A«/>i.:['C<. 

Vel fit cum prascedente, lambicus Hephthemimer. 

N. Pxon tertius nunquam eft pro lonico, nifi 
tLVxvKc.^n'; accedat. P. ad Pind. OI. 9. 39. 

[y) Minus puri, 

F^SkaT i I ^i >--.K]pa.rxt' \ y.itXA--Eur.Hec.633. 
reftiiis quam I.-imbic. Hephthemim. 

K, E, (yr ■yatfl I , for c«'^£ | fof Ph. 128. 
lambicus Dim. Brachycatalcc. », s. extra verfum. 

Tiip/31' «1/ 1 fji.a. XiT «•'« I fai'. Ib. 212. 
reftius Antifpaflic. Dim. Acatalec. (fecunda An- 
tifpafti folata) cui Antitheticus (quem doftiifimus 
Keath. reftituit) optime refpondet, (v. 223-) modo 
fit Xiui Synlzefis. fic, 

n^oTei<r«^" et^p I i6'a,A« fAo.r 1 i>.'. Ib. 316. vel fmt Periodici. 

I>' IV -S-fiiro/j f avaCoaff \ u Or gSi;. 

Ay.fo-a/o | Tt/J>ci' A\/ i 4. Hec: 1067. Epioni- 
cus, vel fit Psonicus. 

^.yit>»^ov >t' I c~rivVf/.^i<ti | oif. Soph. An. 82;. 
Ultima lonici foluta. 

T( K/KAH3-K<y I TayJ^ fTrtn/ j ftsc. Oed. T. 
219. Epionicus. fic, 

T«tr'J"' nr.iud.1 I '■/o!' Kx e ] T/. An. 890. ^'el, 
Acatalec. ultima lonici foluta. 

(?) 'Vel, Dim. Hypercatalcc. c± Synizefis. 
Minus puri funt, 

MopojuaT; | eo< oSvffj.ai; \ i^o/f. Ph. 1542. 
vel lambic. Dim. .*.catalcc. 

n/.cxa(oi'>c, (Titi I a^fe'1' Sica.v \ tuav. Ib. 320. 

Ei-9=!' ^ocfti I joiof fva. I ««£■&(■ Or. 814. Epi- 
onicus, vel lambic. Dim. Hypercatalcc. fic, 

«tvo-ic a.vi I fap eriKJcv 1 «ds. Soph. Oed. 1'. 
888. 

Tivcc 3-po«f 1 A:y»i' a-u 'D-ot ] ix. Eur.Or.1235. 
vel Trochaic. Dim. Hypercatalec. fic, 

Eti ^ovu I Xai/xat/TSTe. | ^aTP5<. Ib. i 516. 

riffi <r tKi\ vai /ff» p/XT I aT*. Ph. 1*0. 
Epionicus. Idem, 

Eti/kji I xai soi'£iJ Z.C/ | f//wi'. Hec. 645. 
AraxXti/Uficf. fic, 

TjX«5-afTi* I zrivior.t^i I ■yffr/. Soph. Oed. T. 
474. vel lambic. Dim. Hypercatalec. 

W VTTO Snf \ a.(Ti vifio \ Co>.ci(. Eur. Ph. 216. 
Vel Paionicus, (reftins quam Anapasfticus Heph- 
themim.) fed Dim. Hvpercatalcc. ut gemello fuo 
refpondeat ; vel, ultimi lonici foluta, -( rf, ,;scCo]- 
velraptim pronuntiando vKp^y \ C'>oi':. ut, r/jofAiif. 
Nifi Tv A«(v in Antillrophe articulum Txf, vel 
T». liceat prasponere. 

('y) Impuri funt, 

AettT ocviiuo \ jof opeiai- t" | ;«foAai'.Hec. 1081 . 
Epionicus. fic, 

Xpor/a yitf | '^'a-uv ''/' ivv | a^crAi, Or. i .jz.et, 

Atx«' ai-af I Tct t; 7x '/^fjn \ orftfai'. Soph. 
Oed. T. 212. 

<I>t/yi{ *7ror | «Aeif Ojtta/ju ) ir Awifet. Eur. Ph. 

potiiR AcataTcc. fi uitimuwi diccs Molofluoi ; fed 

fequitur 24 P R O S O D I A. Tiim. Acatalec. (Sapphicus.) 

("Sr). 
Trim. Hypercatalec. 

Tetram. Brachycatalec. 

Ti ^v£5.-e-.< .5-f;u. I 5 ; s^-w ^' s^f I tv ' a^jTfov | 
.^so;. Ib. (p) 
Tetram. Catalec. ("Phalecius.)] 

&i6a.'jivui, j cicyat a.iAai' | avyat sr/ | /iitti' 
xi,- Ib. 
Tetram. Acatalec. (Alcmanius.) 

KxKOiPctiy.uv I y.itKiinfxyuaii | «ctxcTret/yiUiJV | 

x.xnoTTc^afj.av- Ib. 
E(Uf /«Aaf I iui ■■va.ffxv I (taxoTiXTaK | '3'r/r 

Xo/fl-str I Hephxfl. 
Hi lunt puri, five legitimi i impuri vero fere .omnes eofdem pedes, quos impuri lonici a majore 
recipiunt fa-) ; ut et Epionici Ditrochaeos. Ob- 
fervemus modo majori lonico Molofium in fine, 
vcl in paribus locis ; minori autem intra initia, 
vel in imparibus locis, poni ; et lonicos a raajore 
rariffime in lonico pcJe terminari. 

A'; Cum meira, non numcio, fed temporum 
fpatio, examinanda fmt : Dipodia; fuperioris, fi 
imminuta fit, tempora ex fubditis co pleantur ; 
ut quando Pa;on tertius adhibetur, et poft ulti- 
,mam brevem fequitur Ditroch.-eus Heptafemus, 
five Epitritus fecundus. Hujus modi autem inter 
fe o-u(uy/a? paiTiottem five communionem Mufici 
uuaK.^a.tiii vocant ; et metra, fi qua forte advcne- 
rint talin, a),a.KKuiJ.i)ia. appellant ^t), ut, 

M-ffomx7i I oif T7o9' kii.~ii- Anac. 3. 

'—Ka.Jilvv £ I fuia. fiv"jW. Hephsft. (w). 

Sect. fequitur vocalis, fi non aliter communis eflet ul- 
tima, fic, 

Brtft/aAytjT .| £//.0/ <f' ayoi \ iraxs. Soph. Aj. 
200. 

F;j^i J'' aXAii | ra/ «AAa/'gT' j aXKoi<. An. 
142. 
x«.TaAii^7""<- Schol -.-Nequaquam. nih forfan 
legerit ti;^s i"' aA^« tx ;j.iv aKKo. \ J^' nr' aXKoh.-- 
(Et fic quidem Cl. Heath ; aliter vero verfus dif- 
ponit.) ; a. ■- li' aKKa. 1 t« <r'f7j-'ttAAoi<---Vet.Edd. 
XJnde-— TctJ^' a.Kiet </*' trr' olXKoi^- Johnf. in ver- 
fione, et doftiffimus Eurton in not. ad Ioc.--Sic 
erit Antifpallicus rrim. Brachycatalec. vel potius 
Creticus, five Piconicus, Trim. Hypercatalec. 
Cui refpondet Antitheticus ; d-cuii Synizefis. 

i^tS^vixaf a. I A-.f t', ax'/*/ hoilT | ooia/ Ib.979. 
Difplicet Difpondeus. Malim AntifpafticumTrim. 
Brachycatalec. ex Epitritis tertio, (prima foluta) 
et quarto, cum lambo. (vid. Phoen. 196.) vel 
potius Afynartetum, ex lambica Bafi, et Daflyli- 
co Penthemimer. 

("Sr) IlfOf ii^i ya^ I Kawf ifAO | A= Tac J^' «X"' 
Eur. Ph. 367. 

V.itraTiKTaf I Ta ■TzaVT ivj^aiu \ ovoi caCb. 
Soph. Oed. T. 1220. 
potiiis Anapa:llicus Trim. Brachycatalec. vel Di- 
penthcrnimer. 

Qa.va.7uv /'s I //i* X'''/"?- •sTffy I oi aviTo.^. Ib. 

Vel Afynartetus, ex lambic. Dira. Brachycatalec. 
et Adonico, five Anapasftica Bafi, Numeris longe 
omnium fuaviffinus Anacreon, A^o .wji -9-a. I vtiv yivoiT « 1 ya^ av aXlv 

/\viTi^ iK '710 1 vuv y-<on « | J^a.ua tmSi- Frag, 
Ubi folus lonicus ultima in fede, c^tera ut voles. 
Scal. 

(p) M=yaKu c^' HVTt f* EfSJf £ j xo-J-S^ ari | 
yia,KKiv( 

riiKix.ei ^nixiftfi cT" f I Aars» (v '/jt \ ^ai^i^j.. 
Hepha;ft. 
Hos Baxt. Mattaire, Barn. metiuntar in quatuor 
verfus. 

(7) Psona primum nufquam memini. 

P. 2. Phoen. 128. 212. Dim. Hypercatalec. 

P. 3. Hec. 633. 1067. Dim. Hypercatalec. 

P. 4. Or. 1253. Ph. 216. Trim. Brachycatalee. 

Epitr. I. Or. 985. Dim. Hypercatalec. 

Ep. 2. Soph. Oed. T. 665. Dim. Brachycata- 
lec. Or. 832. Catalec 

Ep. 3. Or. 814. Trim. Brachycitalec. 

Ep. 4 Ph. 223. Dim. Hypercatalec. 

(t) Metrum avaiL>.uiJ.i\'ov dicitar, quia in eo 
fa-pe deficiens tempus in pede aliquo ref.eilalur et 
compenfetur in fequente pede. Sch. ad Hcphasft. 
Crit. Vann. p. 450. 

(t/) Vel fint lambici Hephthemim. Sop.El.1073. 

Si Tetramelri Cataleilici kiigns in bre^ves /ol-verint, 
metrum effcient Galliambicum, /ive Metroiacon, feu, 
ut quidam, Bacchiacon. Ita, Vidlorinus.---Et fua- 
viifime, ut mihi videtur, in hunc modum com- 
ponas j 

X«A«7rWf f 1 fWf ^aJi\oVt' I £)t£A£t/ir£ | HVVTff 

^'^'' Aliter P R O S O D I A. 25 Sect. VUI.- De Choriambico. 

CArir.en Choriambicum principalitor conftat 
Choriambo, a quo nomen fumfit ; dofmens 
propric in Daftylum vel Creticum; et interdum, 
priore Trochai iyllaba in duas breves folutr., 
Tribrachyn admictit, raro autem Moioffum. 
Monomecer. 

iJ //c/ ty». Eur. Hec. 1055. Mononj. Hypercatalet. five Penthemimer. 

T£.^"i 'yji'j.ix\i>v. Hec. 1071 (f). 
Dim. Brachycatalec. (.^lcmanius.) 

Akio; u.vy\%i^. Hec. 63; Cv^\ 
Dim. Catalec. iive Hephthemimer. 

Uopifxov ai^\^ Tx?^:^': Hec. 1113. 

n» atfsSii' 1 .Aai5< Soph. El. 826 (i}. 
Dim. Acatalec. (Anacreonticus.) 

A/xipj xKitJ^aK; I i(^oaiva. Ph. 1541. 

Kt$oCo?.oif 7' l scsf ifpOK. Ib. 243- 
.X.f'J<rofX.in\avtr']icv'yav- Anac. 173 (4.^. Dim. Aliter quidem fc habent Galliambici, ap Hephsft. 

TocXhi.1 }J.n 1 7p3f <;flr<»f I (ftAoivf^OI I J'p..;W,JtJ i{ 

r6(.\Aa/< //11 I jfoi sfeiins I ?/As6)if.!r< | <rpoij.x- 
(Tiv, Scal. 
Quem reftius dixeris Antifpafticum Tetram. Bra- 
chycatalec. vel Afynartctum e.x Anaprsft. Dim. 
Brachycatalec. et Penthcmim. 

Ai; iiTfji I ■sa.ra.-'^ t-iTdi \ y.a.1 '/'>.>.Ktr. \ y.pi- 
■ra.Kct Ib. 

Ubi duo funt lonici a majore in lonico a minore: 
Scholiaftes quidem (ad Hephsft.* redigit ad Mo- 
loflbrum leges, an rcfte, dubitat Pamv. Hoc 
certe (forte. P.) K'>H'u.ivv' illud metri Galliam- 
bici. Sed et hunc dicas Afynartetum cx- duobus 
Annpxfticis, 13im. Brachycatalec. et Penthemim. 
Proccleufmatico pro AnapKfto. vid. Trim. .■\cata- 
lec. 

Alias quoque non tam Leges quam I.icsntia; 
invenianius. 

A.oiii/o-<s I dLvpdii D*(j- I itfii^it. Scal. 

-— i axvXxi iijT(X I -.-Hephsft. --- | (rxv>a.i 
IjjLfiT I -— Pauw. 

— I (T(fj>v.i nt.1 Baa-j- I -— Arnald.-— Niliilo me- 
lius. Sed hsc incerta funt. 

(j) Adonicus, five Daflylicus, Dim Acataiec. 

ty) Daftylicus Penthemim. 
Mixti five Epichoriambici lunt, 

Ej9ij(Aoj o(/. I ;u.i.ru.> Hec. 1065. 

AfA^tTiAoi I <i>pvyi< Dr. 1427. 

E|/7-p:p-.5 du I ipu.. Soph. Aj. 628. 

— ^aii, H voau:' I //«T-ii' Antiftr. 
Ubi pro Choriambo Epitritns tertius, an legitimc, 
dubito.---Fortaire, cum litera lonica r, nonduai, 
Sophoclis tempore, fuiffet Alhenis recepta, (vid. 
Sch, ad Phccn. 698-^ Comsumis, fc. iHin. aieo 
e.tiliter e.Terel^atur, ut pes e.xinde Choriambiim 
fonarct. NoUem eni.ni vel Doricum z pro r, ut, 
M<t pro UM, vel -^xTnv 11 voirur — Aliter, fi lega? 
in Strophe EcTfojjf tv dy. | ipA. vel Ej/ utA-pji j Tpc^of, rem e.xpeditam habebis, fc. gemelloj, 
lambic. Dim. Brachycatalec. 

^4/) Mi.xti, five Epichoriambici, 

<l>9iTaA:K I (^v ucyQwii Or. 327. 

l^nfar ■iropoiv I 0,'« wskT^. Antiftr. 
'".Juidni Acatalec. ? Choriambo ixo/j-yci eft Mo- 
ioflus.-'-Sed et hic etiam Choriambo opponitur 
Epitritus tertius ; nifi fecunda in ;5;,t'^' ;3;- a t,,i. 
■rxu:, et ante liquidam producatur ; unde fic lam- 
bic. Dim. Catalec. ob co.mmunem fyllabam, vel 
potiiis Antifpaftic. (Hec. 1024.) cui refpondjt 
Antitheticus. 

X^v:jio-ivx.\ I or 0:>r<i? Ph. 1S2. 
Reftius Daftylicus Trim. Brachycatalec. 

H^« /5 ■y.a.l I roAyTaf Soph.. El. 490. 

Epitritus tertius, ut fup.-.-reftius autem lainbic. 
Dim. Brachycatalec. 

Tuy vS^xTuv I 'T^-j.Ti^i.. Hec. 450. 

Mtt "ron wn I 'T^oTi rxvj^'. Ph. 199, 
Malim Daaylicum Penthemim. 

S2{ xTpi/xxi I «t XEVTp^ Ph. 183. 
^ellambic. Hephthemim. 

Suaviffime autem clauditur Bacchio, 
Ai&p'ojt^Ao;a-i ■ts.wj.h Hec. 469. 
Qui et Ariftophanius. Scal. et Archilochius. D:om. 

(u) Mixti, five Epichorlambici. 

O uiya o\So< I a. r' -j^nj, Or. 8oj. 
\'d Paonicus Dim, Hypircatalec. 

_ r,j;>a(.j :io I S^i Tfuukiiixv Ph. 312. 
\"el, Anapasftic. Dim. Brachycatalec Sad primum 
Dit«ocha;um mallem quam Epitritum qaartum, 
nifi, ut Cl. Hfeath fubmonet, vetus lertio retinenda 
fic, ri)pst Tfc^yi;ssii',---Anapaiftica Bafis, vel lonic. ■ 
Penthemim. 

OvJ^fv -kAht I ^ y-vix<; Soph. .-^n. 592. 
Vel, Trochaicus, Stefichorcus. 

?f -sraiTrt m;? | to' iJ.(i.y.xoi(i.. Eur. Ph- 358, 
prima Choriambi foluta. ^ 

Xji/«otiiki|t I w gxpsv,'. Or. 83S. 

g ' Reflius 2 6 P R O S O D I A. DJni.Hypercatalec. 

*-:'?,{ isrfoTs^i/ I aiiifA t/*u|i(. Soph. Aj. 
12! I (a). 
Trim. Brachycatalec. 

lio>(«K aiyzrej | ttSipof eiS\uXo]i- Eur. Ph. 1569. 

. (3)- 
Trim. Catalcc. 

VvJ'i Xto.T\uv a-flwof k/I: rpofoci- Hephaeft. {y) 
Tttram. Catalec. 

Sc.il. 
Ai K.t6ii>t^\i{ nrlwVBr | o/>yiai MvAuKivi. 

Hephxll. 
Hi funt puri ; impuri vera five mixti admittunt 
fci} omnes pcdes, ut Ditrocha:um, Psona pri- mum, Epitritum tertium, aliofquc tum Psonas, 
tum Epitritos ; et, xaTa arTiTra^^».' . Diiambum. 
et ABtifpaftum, ut ficut Epionici, fint etiam Epi- 
choriambici : Qui non fine venuftate defmunt in 
Amphibrachyn, et Bacchium, (vid. not. .\,). 
Dim. Catalec. (Aridophanius.) 

E)- fi9.o« I jo-e<Tai Aefc. S. T. 368. 

A jj.rnin. I Tipxvvo). Scal. 
Trim. Catatec. (Anacrconticus.) 

Mna-cy^iiK I Mi!(rs7raT4)p I C/ynf^f: An.ic. 18;. 

Ay3/c u x.^ilr». ■5«/!asToi'7|>, AiTci. (Pindari- 
cus.) Heph.-ell. 
Tetram. Catalec. (Anacreonticus.) (/). 

Ek 'TjoTa/xts I 'Trct.vtf^o(Axi |. '3r.ti'Tai tpi^y.tr \ x 
Aa/X7r£a. Anacr. 92. Reftius Profodiacus Dim. Hypercatalec. velDadly- 
licus Hephthemimer. 

Toi/ A£i;x«(rTiK I AfyoQiv -zrf/i'- Soph. An. 107. 
nsuxa?^9' H(S I otiroi' iKeiv Antiftr. 
Credo Scholiaftem legifTe Apyo^i irpiv, dicit enim 
Choriambum. Nondum tamen Antithetico re- 
fpondet, nifi /' praeponas j id quod et fenfus mihi 
videtur requirere ; reftius autem et hunc dicas 
Daitjlicum Heptheniimerem. 

Ki; icTrlsfOi' I nc.KKojivai- Or. 1394. 
nifi fecundum in xfxi-o ttJi^ov corripias. 

:Evv a.Act?\a.yxii \ J'' aiayiJ.ocruv- Ph. 347, 
— <r' aib aiayiJxTuv. Vet. Ledlio, quam retinct 
H."-unde iit Trim. Brachycatalec. Et fequens 
"Zv.o-iia u.fV!t] I £7«/, lonic. Dim. Brachycatalec. 

AiX/s I mKavaicL. Ph. 181. 

n Aiof i^v I oc ApTf(x/. Ib. 201. 

Xopo< y-.voiu. I av az'.Go<. Ib. 245. 
■1 ei, lambic. Hephthemim.— j^st^ot/x' ati/— Voff.-.- 
^ro:;?— -et in prjBcedcnte »X/(rir«v — H. 

Or.v Xi7r]nv I i:=ri'TaTjii'. Anacr. 173. 3. 
ubi malim hiirloi. (vid. inf. Antifpaft.) 

(a) Mixti five Epichoriambici, 

Qiuv y 0^07:01 \ ava^ OTru; | /jloi. Soph.Aj.707. 

P.( uoi (foCx I u.a.1 To 'B^fOfjfT I ev- Ib. 227. 
reclius quam Periodus. 

A/X a.Xa.70 I f 0,- T/,- e/^ I t/< Eur. Hec. 948. 
Trochaic. Dim. Acatalcc. K.— Reaips Scljol. 
Epichoriambic.---Malim vero in principio Ditro- 
thJEum quam Epitritum quartum. 

('i) Mixti five Epichoriambici, 

Oj d\f< Qi\C 1 aiaf Mi/x«v | a.ifi. Ph. 195. 

MiiTS 'sraTfa | oi' /*o/t' €f | ol/,ol'. Hec. 95 1. 
vel /\fynartetiis ex Penthemim. Trochaicoetlam- 
bico. To i/lavov ur.' | J^iet,yixx Tuv I ■sr&'X&i'. Or.ggo. 
Redlius Afynartetus ex Anapseftica Bafi, et lam- 
bic. Dini. Brachycatalec. 

n i^orvia. yjf I fj-joCor | fi/Xf Ph. 2co. 

riixpci' S' ou.{/.a. I Tai- -J-aAaji*!) I ttoAov.. Aefc. 
S. T. 365. 

iKiaJ^ai; | a/ /:*£ //ft>A | tf-v, Eur. Hec. jo6i. 
Profodiacus. 

(^ ) Mixti et Epichoriainbici, 

Ar •3-0T4 TtfK | lAiaS^a ffx, I oTiav Hec. 930. 
vel Anapa;ft. Dim. Acatalec. 

noT«/<ui'i I f/? A^l;|U«'l' I loi^iv. Ph.. 197. 

Re£liflimc, Valc.--Antifpaitic. 

O///0/ 21///.55 I f,a( lix^-i^n-or/x | «iWaTiXf.Ib. 1367. 

Bocctyai' ri I 'L'ak3;:(pfi)T I a ^anaf. Ib.319. 
Vel lonicus a minore. SchoI.---Epionicus, fi 
placet ; mallem vero Trochaicum Trim. Brachy- 
catalec. ob communem fyllabam. 

Tai/«oi' a/6|?f a/yT-iAAs/rfl' | a.ifji.aTo<. Or. 322. 
Ex Choriambo, &c. Schol.---Sed primam in ret- 
^ao? nufquam memini produftam. Antifpafticus eft 
impurus. Conf. Hec. 1057. Ph. 336. 

Trim. Acatalec. nufquam occurrit, Epicfcori- 
ambicum vero fatis fuavem invenias ; qni et Eu- 
polideus dicitur, 

na\a.i uaKxiloif a.iro ff'i//*^lopa( J^o/xmi/. Or. 
8og. 
\ el fit Afynartetus ex lambic. Penthemim. et Dim. 
Brachycatalec. 

(J) Et Callimachius, ommum Jua^viffinius. Scal. 

Asi/Ts vti/ i'<\ai ^apiT.f | Ka.KKixoy,ii | ts 
MoTa-tf/. Hepha;ft. 

Aiarmoixai \ /11 •srpo; 0;,yK7r|ol' "vjifvyfira-h 
y.iipaii Anacr. 76. 

fiunt P R O S O D I A. 27 Sunt etiam Pentametri Cataleftici qui eandem 
amant xxTaxXtn^a,. 

J^uy.tov I yiritf/^ai- Hephaeft. 
EtHexametri, 

Ka(lcyp!X?Mf I (TVlrOlfflUf I Tlt? *|X/X< | rcajlX- 

fjLi.iiKot I oTafa ^Sft» I 'O-fof t/jMaf. Ib. (f). 

Sect, IX. De Antispastico. 

CAvmen Antifpafticum purum ex folis Anti- 
fpaftis et lambis conftat ; definens, fi non 
fit verfus Acataleilus, in illorum pedum portiun- 
culas ; et legitinii quidem verfus non rcfpuunt 
Epitritos, prinuim, tertium et quartum : \'itat 
vero hoc nietrum fuis pedibas concludi ; nihil 
cnim h.ic pcdum claufula afpcrius, nihilduri-us. Monom. Hypercatalcc. Penthcmimer. Dochmai- 

cus. 

JA ir-eiflcluci/. Eur. Or. 144. 

^S^xix ixt\u\fa. Soph.Aj. 606. 
Dim. Brachycatalec. 

BjAct/f a.i\\ni Phcen. 174. 

E|i*8i XPHi' <ni/j.ilipxV' Hec. 627. 

E/5 atTXoV i/J.T:\:(T»V. Ib. ioz4{^). 

Dim. Catalec. Hephthemimer. Pherecratius. 

Tat.Kxiv' a^ i\^iH-^u. Ph. 1538. ■ 

nov»;, »f cl//.q\i TfoidLV. Andr. 305. 

"^vyjw cf*' fuo( 1 jcafiw^oi'. Anac. 36. 1 1 (n). 

At/p», ToiiT |*c avpA Heg. 442 (^). 
Dim. Acatalec. Glyconius. 

Yi^Aiov i^iiJ^et J'tfAVictf Ph. 1563. purus. 

AfiT-.v /j.iv I iJiof oSi Pind. I. I. 

!(! DoTi/ \% 'n-a.i AaT«. Eur. Ph. log. 

— vaia; iv xf:|/.si) <antX!j>. Hec. /\bb (j). 

Dim. (f) Hinc quidam aiunt Philicum hunc morem 
tar.quam et novum et fuum jaftaffe ; fcd falfo : 
quippe Simmias Rkodius antcillum ufus eft in eis, 
qu3E infcripfit riEAsjiu^, et riTipvyf.^' Scal. 

nTratr' tTf.ljf 'ssAS/tw ( 01 troyix 'zrt/fyiav S^iO- 
tivii,t\uv Ka.Tipei-7r\iv afTTO;. 

M-Ji-a; /j.'. Tor I yi< t? .SiSt/rUp!'» avAiC]' \ a,!i//.o- 
viJa.f I Tai- e<Aa d' iS'f\x<TOi.vTa.. 
nlfi, ut ait Hephsftion, Philicus voluerit, fe non 
hujus metri primum inveniffe, fed primum in hoc 
nictro integrum poema fcripfilTe. 

(^) Vcl, lambic Dim. BracTiycatalec. 
Minus puri, 

A.uwfia xdAsuGof Or. 1299. 

\Jaiov T« t j3»T«i'. Hec. 943. 

hijt.-;,a.< !i> !\ox(iov Soph. An. 104. 
vel Trcchaic. Penthcmim. — Aliter dividit H. 

Ai/£ptt{ ^\i\pafov Afpi-a/— Antifpart. impurus. 

'IV< eit.at K.af/1 ic Hec. 1027. Creticus. fic, 

ynfaict^ Ta.-</|-. yav Ib. 1062. 

ia /xot /j.oi I /J.xTip Ph. 1531. 

Afxt H-rrov \ /j.iv s. Soph. Oed. T. 707. Cui 
Gemellus, 

Ou TOlr 1ta.VTtii;i I -5/411' 

Quippe prima totius Strophes fyllaba communis 
dicitur. Clarius eflTet metrum, Ma ro;» — Etenim 
Ha interdum per fe negat. 

(m) Vel, lambic. Hephthemimcr. 

(>) Vel, AnapsefL Dim. Brachycatalec fic, 

Al/eTjtf -jrpo^r'^,' I r/ TO;' VilV 

E£iupnjua|r/ /.t.ivo) 

Tui/.TrlvKloi< .Alvjtirairoif. Hepha:;l.— Xec non 

♦m^» «fiiA,» I iJLi\a.0fii7. Ph. 21 j. vel impurus. ut funt,' -A 

Qox^av I /' £t/9if5f. Or. 1576. 
Ayuttf «iitiIto/^' j]U2,'. Hec. 1076.T • 
Fap /<rXf< '!ro\hv (Soaat- Or. 189. Cul apponitur, 
Qiiil^a,tf i\Ca.Ki^ vtt >i prima Cretic) foluta. 
Avtrofj.C(a tmvy^^.v (3i\n Soph. An. 364. 

vel Periodus Dim. Catalec. Cui refpondet Gemel- 

lus.— Aliter H, 

Ka.1 SvtTiuC^n—cui opponitur 

x9oi'o< -5-f<i)» t' i\'oti'/c<p «T/x'»''. 
Antilpaflic Dim. Acatalec. In Strophe pro An- 
tifpafto Ditrochxus ; raro quidem Tragicis ufur- 
patus ; fed vid. inf. t/. looj 101. Eur. Ph. 1040. 
fic, 

Ex variatione Antifpafti, aliquando et hic ha^ 
betur Pherccratius (fc. ut fao Antithetico rcfpon- 
deat) 

To/ S' iTT a.uiii\So\oiinv. Aefc. S. T. 304. 316. 
(Qui proprie eft Ithyphallicus ; et cui potes affi- 
milare Gemellum fuum, modo liceret legere pro 
Kai TOM — 

Tcti' Ti fi-\.o\irKov xTa.v ) 
Arnaldus lie hac mcnfura, -p. \()i. fatis perpUxe el 
jejune, ait Pauw, pro more : Sed hic, fateor, non 
fine jure. — Quin et Tti/jt,x mx \ Moloflum ftatuit 
in Ta.ux ji>TTa -'"/6jfiif. Anac. 35. 5. (fc. ut de 
Trochaico Dim. Brachycatalec. lonicum Acatalec. 
efficiat ;) tanquam -//.a ob fequens s longa haberi 
poflet ; quod nemo homo credet facile. 

(1) Minus puri, 

Ti/f/oi/ oiS/j.a. I A/Trkff ??«;■• Ph. 212. folutaAa- 
tifpafti fecunda. 

1« 2» P R O S O D I A, Dim. Hypercawlec. (Siipphicuj, Hipponaaeus.j 

I'i ,-c' tt 3r«cbt|.£ p2<jf.-.UfA:> I ri Ph. 1565. 

TaAa/y' B<t i|r/ tr «w.ffaTf. |Tio Hec. 912. 

K«wra -^iy.Titlu.ii/a.i/ TaAz/i | «k. Ib. 443 (^). 

F.Mo/ ^pnv •jrti//]/i'ai' yitKytlti Ib. 628. 

KAt/n; <u /.:tT I a.v),Qi,ii a,Kii:\ii'j Ph. ij6j. 

A5f;i'a;a TS I i^u-s^v T:\x{:\x Ib 106. 
Trim. Brachycacalec. (Praxilliu:.) 

i.'jAitiii I o/ioitt$A \y-.Suv Ph. 173. 

Ksfai/f/5i< I TjOTLfl a/5ic|/i3£i, Ib. 191. 

TfltAa/ia/ Ta| -a/fai /.o>a/ 1 <S>puyi,i,. Hec.1062. Trim. Catalec. fivc, ILTiJccafyllabus. (PhaL-ecius, 
Anacreonticus, Sapphicus) pcrfecliirimus. 
Qouy uKi\ '.>.uv iiiii' I or' .-iiif. Soph. Aj. 720. 
ASt/jiTo/ d' c.i\/.vtv <tfa.u.iiv-i\-. WxKyj" Or.i^iS 
H ,aaTao/c''c| 01/ jtiaas /'«^li •'eitS./i Ib.831 (■/). 
Kv Boaifc; I ,.a.WKov K:\\xS'>ytJi.x. Ph. 222 (►). 
X^ip u ^ourol-.cpa^ HxCa.^ \ I P ;.> *i,.i' Hephxft. 

Trim. Acatalec. (Alcaicus, Alcmanicus, Afcle- 
piadeus.) 

AxCoLv 10 ^'Iti'! '/j<Ja:\ ■'iTiv i^/uv. Hepha;ft, 
AaA" st piiif.|/'ta Ti; Ji|vaa-if dwi-a. Soph. An. 
963- (;) Ts •TyoTi, |x /ysAs ^poJ^c:a5,-. Ib. 30 j. fecunda et 
tertia folutis. fic, 

Aia^ysT' ixtay-\Ti k.o)x'jtov Ib. 1372. 

IlttAa/ac Ka\ u ■/i^ij.-.iS.i. Ib. 328. 

KAt.'eif <y 7(|Ks(rfls ToiJ^c Ib. 307. 

— (a.^rtji^Q^ |y«f K ori/a,- Hec, 472. Poly- 
fchematiftus vel 1)3(3^1. Hephthemim. cui refpon- 
det Gemellus. fic 

SafXfci' t5"5(<iji' t' «.'v-7r/'ii'6«.j. Ib, IC73. "" Syni- 
zefis, nuUo vero modo Trochaicus. 

Ov J"' lyju /fal j.^v BA oij^a. Anac. 24 4. 

Mii/fi. //.c/ ita» I •jfj.iv «riJ Ib 6 

E^iif l^ajl of y-XiuvTii Ib. 51. 26. — 

Aa^/S st )>./» 70 x:£aA- 
/roi' tTrlu^^vhti.axviv Soph. An. 100. 
Ita Schol. nec non Schol. ad Ar N. 563. Qjorum 
autoritate Arnaldus p. 129. tales aflerit furos eflo 
Glyconios. Cui non facile aflentire polfum, ob 
DitrochKum, et quifr.am adeo nietri ignarus, ut 
hujus modi non periorfos agnofcet ? 

T/itt J^ cti/fa y.i\- a-fii^ouiv Pind. Ol. 2, 3. 
Ita Schol. — et reftias fane quam Dim. Hypercata- 
kc. ut vult Cl. Pauw. Sed neutrum probo, certiiis 
enim eft Pxonicus Dim. Hypercatalec. 

Otx Knf.of I wi^uTjiTfii'. Anac. 66. 3. 
Antifpafticus, aiT£j-a(r|U£icf. Uhi lambum etTro- 
ibaum excipiuntTrech.fiis et lambni. B. Polyfche- 
matiftus. P. Idem ad Heph. p. 33. GIjcqkius pojl 
Anlifpaftum amat Diiambum, refte. Non ita, quod 
fequitur. nsc tameii pedem etiam domcfiicum oiit. 
Quam maxime enim odit vitatque, (ut fupr.) nihil 
igitur poteft efle magis abfurdum, quam fcrupulus 
eius legendi uKtJi pro uKitti. in 
KvTTti/cf -S^aJ^ct; tAdXO-s Ib. 
(x) Kcti jcii/jo-ii T/jfa -2-ii/xiii|(ra?. Hephasft. — 
xi'/<r?iii'— Arn. xn/i: vel ^n^n Pauw.— Ji/f/L/n,-y.f, 
Flor. Ed.; 

TfiTrocTcf X7r»fia\Tiiiuy i>}iCof Or. 329. fecunda et tertla Antifpafti folutis, vel, fit lambi-' 
cus. Minus puri funt, 

Nctt? oTriai 573!'. I 0.; TTHrux I Hec. 10S3. 

T/i.c»^j!; /ff/l '/«•/!' J^aTjy./tjre Or 342. 
rcftius quam Acatalec. 

Ttlifxiv ( iTi I :^«fi:cK 'aT ;[ /nf. Hec. 105S. 
ve! Trochaicus Dim. Acatalec. xaT* i-\:oi. Ana- 
pa;ft. 
. OAei< ei3A£S</>a x/ri:c I-<f. Or. ij8. 

(/ ) Impuri, 

Toi/ <rcv J'a.:fi'.\:-A Toi/ <roi' u \ TAauor- Soph. 
Oed. T. 1217. 

Nor/jMoi' lauc | inivMiv \ .Troi^a, Eur. Htc. 923. 

C)f a? s:/ ■ailxAo/c^/ K.rri | Jvj.xi- Or. 166. 

F-ciiaoi' "sral rpffloi' iKnriq \ Jouov. Ph. 330. 
vcl fit Catalec, Pson. priajo iji fecunda fede. (Or. 
326. 

MifoT«f9f|i.oi/ /'aTo: I Tfpsff Ph. 1040. 
potiiis Afynartetus, e.\ duobus Trochaicis Penthe- 
mimer. 

(.y) Vel .'\fynnrtetus ex Daftyl. Dim. et Ithy- 
phallico. 

(v) Impuri, 

©oiiai/ a.'yp/|iii' -Jiif»/!/ Ti|):uH';; Hec. 1074. 

Aiii.a.^e: Toc I a,ya/j.pv 'i'x\'j.rj •araAc/.i. Soph. 
Oe^a. T. 1237. 

Xcv aiijict i uiKiov o( t-T |ri.aa!r/i' Phren.i jjg. 

i\rjd(riv oij.;y\x jail t/,- ira.lsai' tv/'>i. Or.1477. 
vel Afynartetus ex lambic. Penthemim. et Dim. 
Brachycatalec. vel ex lambic. Dim. Br. et Tro- 
chaic. Penthemim. 

A;<r-i//«A/x5|'o/ •4-et//=(r/ I •B-0/j'.iAoK. Tind. Ol. 
•I. 46. 

ricti' UiKoca-Y |/.oi/ --^cyo? iixC\xTtvuv. Hephxll. 
vel Trochaic. Trim. Brachycatalec vel Afynar- 
tetus, 

(r) Minus puri, 

HA5ff ix 'znlc.xTui yai i\\i(pa.iiTt/0.'V> Hephxft. 

)LhKiTu P R O S O D I A. 2<? Tetram. Brachycataleic. (Alcaicus.) 

$.p6) J^io\yii'i3'ii' Ai|J^i;/uo(f ucfjix | ^iAoi'. Scal. 
Tetram. Catalec. (o) 

Aant, Ai.|?o€f</sXK I TtiicapTiTe \ rifiHTreScal. 
Ti&vaKf: Kfl isprt'. tt=jo( I Aj^u-.tf T/ 1 xjSh- 
fx5i'. Scal. Hephaeft. ( jr) 
Tetram. Acatalec. (Sapphicus, Alcaicus, Alcma- 
nicus.) 
livij.9'jn; 7xi< A.|3{ e^ ony\oyju ^xm | JiTvy- 

(j.Sf»(. Ib. 
AXxuxtoi yM\:i(rtv Moiffa | iJi.iko( (iA-rle \ /po- 
o-o/(r» fl-o/J. Ib- (p) 
Tetram. Hypercatalec. (Simmiacus.) 

Tov olxjyvov MiJAariTTTK (f'.\{0]/ «i vxT^'\^ovav 

«p;'|o/. Ib. (i) 
Impuri vero, Ditrochaeis etiam, Choriambis, 
Epitrito fecundo, Pc-eonibus, et lonicis, xcn' a.v 
T/TraOt»-^ conjundli funt. Qui et omnes longarum 
folutiones a^R^ittunt (7). A^ Antifpafticum Pindaricum fequuntur Tro- 
chasi, ut in Phalaeciis lambi. P. 

Vel Pasone vel Ditrochxo rarius utitur Euripi- 
des : Sed A-ntifpaftam vel Epicritum quartum fere 
femper in prima fede locat ; lonicos rariflinie 
fubjungens vel Paonas. K. 

SeCT.X. De P.tONICO CO- 

CArminis Pxonici hxc ilniverfa erit lex, ut 
qualibet dimenfio quinque confiet temporibus : ne 
vero exinde colligatur, omncs pedes quinque tem- 
porum pofle recipi: Palirabacchius enim, et ejus 
peculiaris folutio, 172. Pzon tertius, rarLfTime vel 
apud Comicos, legibus folutiores, repcrietur. Hos 
igitur admittit pedes, 
Creticum, 
Bacchium, KsAT/y a-' eJil\xv^' a.yv±i X''']"'''^^ ytovoi Ib. 

TiTfxToJ^o! I {i±<riii •ui)fo< I of/rtfK. Hec.1057, 

Oflji/ (fAa.v I Tf Xi[JKO^fc\j. xeipo/j.a.1 

C^xx.fVx.oifiriiv \ i€«ra •sivfl | np» )co/.(«^.Ph.33j. 

ASxKXeuTov I al ^ixaov \ eKa.-)(iT av Or. •5/9. 

Civya. Ji trolJ^i to yjvi7-\-.'7ct.vJa.}^ov. Ib. 14.87. 
Antifpaftus autm Paona fecundum edit, eumque 
jubet JaceJJere longe. P.— Sitigitur Catalec. i^vy,\ f"- 
'soJi — 1 vel Brachycatalec. per Synaereftn. — Di- 
citur lambic. Trim. Brachycatalec. minus rede, 

Ai/t/|0i5 <7.|i J' J(r/J.m'o< I ficii/fi;^!! Ph. 359, 
vel lonic. a majore, Trim. (Catalec. Sc/jo/. fed 
potius) Acatalec. 

Trim. Hypercatalec. purum vix invcnies, fed 
cum Trochsis, femel atque iterum, 

Ett» KfitTa I Ts Mijx.0 7i»x\&ts xlvTrx; X-lf'"'* 
Ph, 1373. 

Vvvo.iKtO'\'Jiv tv J^u(jLa\jiv '^snvav ^a\pv. Acfcli. 
Ch. 34. 

(0) Dicitur et Priapeius, perfeftifTimus. Hunc 
autem multis modis variarunt. 

Hfiriicra | /xiv /Tg/8 | Ajtt^b iJ.i/.pov | aTj/tAaf, 

0(m J' e^i]Tiov xa.Jov' | vui' J' e.Cfui i\ioi(T7a.v 

^olXXu 'Tivy.^i I /tt T.1 fiAii I ««//«^«1' wec/ | J^t^ 
dCfyt. Hephaeft. 

KrtT^frrJsa-Si I Kopa.1, xxi kxt \ ipvKiaSt \ yj- 
Tavxi' 

rXOlcaOt fAH ( Tfp K Toi /u ] I'«W«I K^lKeiV I 
TOV /fOC. nc9iii Ja/jfHO- I a 'sa.iJ^o; 3f « i Jiva.v Ji' A50 | 

cJlTdLV- Ib. 

( »7) Minus puri, 

Ov jiiSnXoi I e T€A.sTai [ tk hh A/ | eiV^Ti- 

Kdyu J' i^iv I £sri3-iaf I upyixT/Xi | ,0; i]xa. 

Euphorion, 
(f) Mao-ai Tcti Xx I fiisaxv /j.i ] \euv xnJi \ 

KiTiv ay.uxv Scal, 
(j) Pentam. Acatalec. (Alcaicus.) 
Kfocjora ii-j I <7iAnoi ye \ 10.- A/a;-, toi' | xpiTov 

■sr« I </^' .;)(^/.>iAf£t Hephaft. 
(t) Ditroch.-so, vid. fupr. Trim. Brachycatalec. 
Ph, 1040. Choriambo, Tetram. Catalcc. Euphor. 
— Dim. Acatalec Hec. 472. 
Epitr. fecundo Dim. Hypercatalec. Ilec. 1083. 
Paeon i. Hec. 1058. Ib. 

— z. Or, 1487. fed vid. fup. Trim. Acatalec. 

— 3. Soph. Oed. T. 121 7. Trira. Catalcc. 
■ 4. Ph. 334. Trim. Acatalec. 

lonic. Or. 158. Dim. Hypercatalec. 
Solut. Ph. 1559, Soph. Oed. T. 1232, &c. 

(i/)Sive Cretico, Bacchiaco aut Palimbacchiaco ; 
ram in hsc tria genera Hcphxftion dividit ; fed 
non nccefte, quippe Cretica fine Bacchiis, aut 
Bacchiaca fine Creticis, ant alterutra fmc Piconi- 
bus, qui omnes fint temfioribus pares, fcfe ob- 
viam dant rarinime, omnia igitur carmina ejuf- 
modi uno nomine Paeonica appellamus. Rcperi- 
untur tamen nonnunquam pura Cretica: et pura 
Bacchica. vid. inf. Pentam. 

h Pfona 3o P R O S O D I A. Psona primuni, foluta ultima Cretici. 
quartum, iuiuia prima ejufdcni. 
fecundum, foluta ultima Bacchii. 

Tribracliyn, et Pyrrichium, folutis amb.ibus 
Cretici. 

Hi foli carmen Pa'onicum conftituunt, et qua- 
cunque demum fede locentur, legitimum Paoni- 
cum agnofcemus : Sin alicui et peregrini fele in- 
gefferint pedes, nifi ob ultimam fyllabam com- 
munem verfus fpurius eft et fibilandus. K. 

N. Antiqui Pionas omnium fedum fecere pof- 
feffores pratcrquam ultim«, cui creticum peculi- 
arem affignarunt. Scal. 

ElegantiiTimus eft verfus, cum per fingulos pe- 
des pars orationis impletur._Diom, 
Dim. Brachycatalec. 

KaLxi Kuxav I >t/fir. . Eur. Hec 647. 

Tivi fAtpv I -S-i ii7/.ri.-. Ib. 693. 

Ua. 'aoS^' £7rji|.>iif. Ib. 1072 (;J. 

Aia.i/AOi' cl •jX'"'- it). 654 (x). 

Erefa J"' ts' i\rifuv- Ib. 6S6 (|). 
Dim. Catalec. 

Xx>.i:o:>irx I T^ iiji.CoXx. Ph. 115. y.y;i'.T i/. I ,a:tT5fOf. Ib. l6o(u'). 
Dim. Acatalec. 

Yi]//7ri7;, I t^( tJ.lXx%o'v. Hec. I 108 (i). 

AX'.il.iVa 1}i\\\jS'tt.l'.fVT0^. Ib. 649 (j;). 

AlOr/OlJi.llS I cixpiJ-i^i» O'^- '8=. 

L^fOfjixSli Z I <3-;faOTpcC31 Ib. 3 I 7. 

0fn<)tia« I /7r775Ta.f- Hec. 710 [x). 

MiTxi;pcoy I /Ot/i'«. Ib. 655 ,;i). 
Dim. Hypercatalec. 

Qiuy .\f/xr|r/< H< £.Xi\'xv Or. 1367 (y). 

lieji £;);/i>!;'7|<oi< oj/rlTclj. Ib. 807 (j ). 
Trim. Brachycatalec. 

0^i}t it/f i 6ff>€ yjjflttii/ Ph. 103 ('). 

Tov '^yxfjt.^u.viljnov cw.\J^ou.o:. Or. 179 (^) 

WroVic 'yi^S^x <J.l\A:OXf\lTA. HeC. IIl2(n). 

Trim. Catalec. 

ha.XoiiJ.i yp;| a (fjyitJ^a j fAiMoi» Ph. I71. 

Trim. Acatalec. 

Qn.va.a-iiJiov \ zrfo; Al/diji/ ra^aj. Kec. 1032. 

O Oft/j-icf I » T{/)topi'|9!f .^(«t,-. Or. 1503 (x). (fl Vcl, Trochaici Penthemimeres. 

(yj Vcl, lambic. Pcnthemim. 

W Vel, Trochaic. vel lambic. P. 

('■>>) MjTajffaj/ /Jt/:ti. Ph. 185. Schol.— po- 
tius Acatalec. (vid. infr.) 

4'a^!!t ■3r'j(3 I ut£x- Or. 1448. 
Dim. Hypercatakc. (1. Catalec.) vel Trochaic. 
Pcnthemim. Schol, 

(«) Vel, lambic. Dim. Brachycatalec. 

(3) Catalec. Schol. Minus rede. 

MsAot: -.TT ^pov I dv hJ''"" Hec. 704. Schol. 
potius Antifpafticus Glyconius. — Veteres autem 
Codices habent xt> fs-ei/;. . lonic. Dim. Acatalec. 

(; ) Redliiis^quam larabic. nifi fit Dim. Bra- 
chycatalec. Qiav Synizefis. 

(tT) Reftius quam vel Choriambic. Dim. Acat- 
alec. vel lonic. 

Evuv.iTi I ■jiipiuA fo I »'iy- Or. 834. SchoL 
De fecunda vero in iit^a^ui hereo. Quippe lon- 
ga eft in o^xfxx. ikXfjLX, br.^xTni;, ■crifajiiji.of, &c. 
potius igitur lonicus, vel, fi Eu^uiVmv legis, Pro- 
fodiacus (Ib. 839.) 

(ij — 'Oi I y-^=Lix: K. I al. -j.ipa.ixv. 

(^) Ita Schol. At reftius, — 731/ \yuii,-:uv \ 
Q-.-f.v nri I — 

(11) Ita Schol. Syllaba autem redundat, nifi, 
tanquam luTa. fubfcripto, efferatur. 

(d) Pro ^oi.h.Koi;j.i non fme autoritate MS, K.-^ Temere, ait Cl. H. metro nonpojlulante. — Refte qui- 
dem, fi, vel lambicum cum Anapaefto in fecun- 
da fede ; vel lonicum cum Pasone fecundo pro 
lonico in prima, ponis. Quod fi ftatuis Paeoni- 
cum, quem itidem commendat Scholiaftes ; om- 
nino necefle eft ~o I2j.koiij.i adprobare. 

Hec. 942. pro rirt/s/iKo»', l. luvixov 

(/) Si, cum Schol. u TxKxi. Creticum ponis, 
Sic Or. 330. nam Antitheticus requirit ultimam 
in Sa.-!ri<S'o , communem fyllabam, longam effe ; 
etfi fequens a vocali incipiat, 

HA.*!<5 St^ I a.ixtvji a.soc | iSa-mSov 

Enfov » I (to;) «to .^ioyo | vuv ynuiMiv. 
Antiftr. ■" '^ 

AsvTipn i^a.iTvX\xC«. Schol. — male in Pasonico, 
Tov igitur deiendum anfet, K. — Sed prima in /^- 
•TTEcTo!' brevis eft, (II. .l\ 2. Ar Pl. 515. R. ^jy.) 
Quaedam igitur alia menda fublatefcit ; et lubet rt- 
fingere in hunc modum tx Vet, Edd. et MSS. 

KAa)t5C, £Aa t -c4 Si^aij.- \ vos avtt. J^a.Ti \ /51, 

^,T-(iov » I '01' «T3 ^53 1 yovav te yn. \ fmv. 
Trim. Hypercatalec. 

(x.) Ita Schol. et refte, ut opinor. Miror Irritat 
quodKingius vt^mi*';. vellet, et ad 1518. om- 
nino aliens indolis referret. Quin et ipfe hunc 
etiam verfum Acataleflum facit in not. ad Hec. 
709. 

Tetram. P R O S O D I A. 31 Tetiam. Brachycatalec. 

Tetram. Acatalec. ('Ariftophanius, Simmiacus. ) 

Xa.ifiS')i I Mpo-a ;^_>n j -. uiy ■; | ^,..< 6,ic4if J^' 
HA^Jf > s I -zr^iv ihHriV I i(ry< aa,ifti' \ ci.aA wwf. 
Cratin. 

fl /^st- ■/?,•' ! '' vTc/.£l£f I <yf (75 /yttx* I ft^OfXlV 

Ar. V. 1 266 (jt*). 

Simm. 
Ti •aroTi Aio< ! a a. ■WDfxstTa I ^rafj -^opE | vi- 

ffo;)^,7c Id. (. ). 
*t)/x/ - .= B; ! i ifft voKti I •rrKel^it 'attfi \ Xnu 
£T,t'. Enpolis. 
Pentameter. Acatalec. (Theoponipius.) 

Il<ti /' ■x.ya.jo. I </ ., y.yoviv \ (tvJ'^a.(TtV £ | /nKf 
a-T', TLi' «T^aj Heph. 
Idem. Bacchicus 

n£3; . ; ai ! :/^' fXai/i-H I ^io< (Tuy, [ jof*!/ Taff 
' S- KCir.oTu. Eur. Hel. 648. 
Idem, Creticus. 

ii a^SfyxA, I etT£, TciAA | ay^OIKT | mV IkVf B [ O"' 
iATTOfAeit Ib. 

Pentameter. Hypercatalec. 

A?po/i I Ta /^.'.r KJC . i^t' y.dLfy | Of «T' Egaj | o(a 'ta.iirS' I ef. Scal. (|). 
Hexameter in difyllabam. 

Axf' £7r' «1/9 I II zafctiv I ft)i'" tt ar, \ fj.it .&iy>t; 
j T« Y.\ntx<fii 1 /s"x«(. Hephasft. 

Sect. XI. (0) 

P.<Ene infinita verfuum genera Graecorum fo- 
lertia excogitavit, ex quibus licituni eft Poe- 
tse, quem velit numerum, quod velit genus, pro 
libitu uiurpare. K. Ubitunque vero pedes alieni 
conjunguntur dicitur v.xt a.Ti-rc.^irtav fx:'fii. five 
fer diuordiam mixtura: E. G. Ex cnnjunftione 
lambicx Syzygis, vel Antifpafti cuin Choriam- 
bis, efficies Choriambicum impurum, five Ericljo- 
riambicum ; fic et lonici a majore lambicoe Syzygi.ic 
(ut lonici a minore Diirochaso) Choriambo, Epi- 
tritis, et Pxoni fecundo, conjumfli iunt impure, 
et proprie difti Epionici ; Unde cciam. 

I. Prosodiacus. (t) 

Sc. Choriambi cum lonicif, vel Pa;onibus pro 
lonicis, mixtura; folutione longarum admidi. l (a) Ita Scal. rcfte qnod ad verfum : fed He- 
phaeftion habet «< «p , ultima longa. Itaque nu- 
meratur inter Acatalei5los. Quod fi brevero fup- 
onas, ob indifFerentem fyllabam, efficies Cata- 
efticum, nufquam, quod novi, apud Tragicos 
ufurpatum. 
(y ) Sic. 

Q 7r.-A/ qit 1 Xii K^KfoTof I x\JTJ<pvi(; \ Arlix» 
Xtfif £ Xi-TTtt I /jo." SitTnSov I «Qstp (lyx \ 9« p^flo' 

Variavit auteni, 

Ei/ a«j/9fot, I cf"' M/ 7rXaTa.vov | iv J^ttt^u] Tft/s-»- 

[XiV. 

Mhts Miia" I a? <ti*ita ] Aelc sA/xo [ ^orfi/^Kf, 
M>)T« yxpi I Tctf ^a^v I u •xjt^ov Q | KviJ.wixi- 

Id. ap Hephki.. 
(r) 2o/ f/,iv i-u \'mroi, Ei/ | Trs/Aof t^j/X 1 «a-- 

w<tAo;, 
^uKtv aiX I (''"»'' Ecua | A/of. it/fKo | Tra^}.'' 

txm- Id. ap. Heph. 
Et/)feAo{- P.— Sed vid. Soph. Oed. C. 742. 
Secunda "in Kvva.hi6. fere longa eft, (11. p. 211. 
Soph. Aj. 179. Anne hic corripitur ob fequen- 
tem vocalem ? an (y^ Synizefis ? nam n-jAM Do- 
ncum nihil moror. O Tat/pof I /' £3/;c5i' I Kvpt^civ I Tiv' apxar. 
Heph. 

Max-.'P'i( I o"ojie(f I ■TroSivov sr' | auiToc. 
Ex duobus Psonibus quartis, in prima fede, ac 
tertia, totidem fubeuntibus alternis Bacchiis adcu 
compofitum ad faltationem, ut nihil fuavius. 
Scal. 

(•) Ex Hephaft. ubi, — 7rJt/{ | cTh— At fimilem 
fequenti voluit ; Quare legit P.—- Tj:if | ,' „tx 
ACp' stt' ai9 I n — (iei vid. II. •/ 22y,J — /.cc^ai- 
piiTica. — Kt/Tstp/a-jta. Flor. Ed. — )cv'a.:i7(rcii. Urfin; 
— .tuTrao-icTK&i vel ■.■■rxi/(Tt(rita Crit. Vann. p.454, 
Hefych: Lyc. Schol. ad i/ 855. 

(,) Ambigitur fuper autoritate metri Proceleuf- 
matici, an novem Prototypis hoc quoque affoci- 
andum, recipiendumque fit. Et hoc quidcm me- 
tro ('ait ViflorinusJ veteres Satyriccs Choros 
modulabantur, quod Grseci .-.iroJ^/. r, ab ingrefla 
Chori Satyrici appellabant. Cum vero verfus in 
hunc modum, ex Pyrrichiis folis, vel Proceleuf- 
maticis, compofiti, ad aliorum formas, fc. Ana- 
pasftici, vel lambici, vel Trochaici, quodammodo 
poffint redigi, hanc fp^ciem prorfus/ejiciendam 
puto. 

[v) ii<th,^TAt Sl KTU;, 071 fV Talf £0p7<tlf, fl/ 

■ f P R O S O D I A. Dim. Acatalec. 

Kpi-7r7ai' iiMiV I XtiT^iViriXI- HcC. 10^0 (f). 
OuS"' aoiTxv I ■aa.ftS^ux.iv, Med. 629 .o-). 
A /i Anor I t]Ka.Kxra. Or. 1442 (t), 
T/f ap Ofiwf I M iPfUiit H Ib. 1539 (t). 
Nnaara /' / | eTo ts/» Ib. 1444 (u). 
St; To/ )j.ryx I Aai'Of>i*i' Ph. 192 (f). 
Dim. Hypercatalec. (Phalifcus.^ 

MjA^jic /' a.TO I x^i y^...piiroi \ av- Hec. 916. 

Mas-o> t;7r€PT [ f^Aftil' ffl-J 1 J^av- Or. 839 (;)^/. 
Miyat A-n: \ cfs^ioo-rtf | of. Soph.An.i44 (;;^) 
STtfOcff fT/ I tpnietov ai | /uoc. Eur. Or. 1261. 

. U)- 

Trim. Hypercatalec. 

Oi/ n-foo^^sspof ( ct/xtfiftJi' I yitMx- Ph. 132. 
i2,o«;f -srjtAlk | €?a;'t/(rei{ | XjC-"'' S°P^- Oed.T. 

i6o. 
YiTao-/ cTb^ I «ic sTff/ 1 CaKuv. Eur. Ph. 198. EwiTTJf A I psi' c.etToj^ei/ | yivi(- Hec. 1094. 
Of v' 47r' eu«i'i) -jsroM^ £0« I ■sTfffftif. Ph. 156, 

(^O. 
Trim. Catalec. 

Aithiot; I A/xp/okof | ofyafoif. Ph. 116. 
^■ffK /jpsf I ivvv^ioi{ I /ua^^aca/f. Soph. Aj, 
i8i (*). 
Trim. Acatalec. 

Ea»t* jj-Xfy I ff-fl!9'a ^sjp/p I vTov CTTif. Eur. 

Ph. 219. 
Oi/ rjrpoidXuTrl I o/^scct j3oS" | pu^^sj/sof. Ib. 

'S07 ( ■)• 
Trim. Hypercatalec. 

MiyaXoc ■> i \ ti{ eTi/iaf/iif | //* aKato \ fcc. 

Or. 1582(7). 
Ubicunque vero bini verficuli aliense indolis ita 
conneftuntur, ut unum conftituant et novum 
quoddam conficiant genus, verfus ille dicitor e l( TTfOiroJ^Ci ty.voVTO, T0/8T0/f jWSTfJ/f fVOft/l^TO. 

Schol. Soph. Aj. 181. et fic Hephsft.— al. 'ipoa-- 
CiiJ^tKOf et npo!rt'//ix.oc, a n^ojaJ^ioy, Canticum, 
cuvi tibia ad ai-as ab Athenienfihu! cani folitum. Scal, 

(p) Vel, Anapsftic. Dim. Brachycatalec. Idem, 
fequens. 

(i) Sic, UxyTi Xfoca | /' f^r.ifpiSflf Aefc.Eum. 
968. 
AfaxAw/fKCf ya/« Choriamhus pracedit lonicum fF. 
ad Pind. Ol. 13. lO.J-Reaius autem dicitur 
Avct.x\u/ji.ivo(, ubi [Choriambus fequitur Psona 
pro lonico, ut infr. Ph. 192. 

(t) Vel, lambic Dim. Brachycatalec, 

(y) Pa;on. pro lonico a minore. hufnTat yap 
ani na.pa. n/i'</'df« to nfoa-<a//axori KXi ctTr lAxT- 
I0V0; <rvyxeiu!v:'j Ka.1 >! uovov a.Tro liei^ovof- Schol. 
vid. fup. (;) Med. 629. 

(5) — Dicitur etiam lambic. vel Anapjeft, Dim. 
Brachycatalec. P. ad Aefc. Pr. 426. — minus 
rcfte. 

(5^) Vel, Anapneftici Hephthemim. fic, ubi 
Moloirus pro Jonico, 

Atuv d' 0/ t fXiv KXTo^TTiffQ \ IV- Hephaeft. 

(vj/) Ava.K\uiJ.i\'Of. Redlius quam lambic. 
Hephthemim. 

(») To y a Kingio interpolatum, adeo non me- 
trum adju^vat itt etiam perdat. H. — At fublato tu 
y\ non erit Profodiacus, fed alius forms, fc. 
Preonicus Trim. Brachycatalec. u 103. ' 

Ona. y i. <"■ I 'iil*'.piov I (T^a^eif. Ib. 238. Dicitur Profodiacus ; mallem vero Epichoriambi- 
cum. vid. Hec. 948. 

(a.) Kuoi ^vvei | wf <Sia.7ra.VT \ Of ivppuv. Soph, 
Aj. 715. Epichoriambicus. 

E( <rv\i Ti\,t I fAotptSia I TrxXa.fji.a. Pind Ol.g.38. 
Schol; 
Sed non ita folent jungi lonici adverfi, praefertim 
in Profodiacis.-Eft Anapaeft. Dim. Acatalec P. 

(3) Vel fit Afynartetus, ex duobus Penthemim. 
Daftylico et Trochaico, 

i/ 1509 Quemhuic affimilat Scholiaftes, male 
metitur Kingius, 

Ot/tf' VTTO TTXp I fliClitf To"c (1 I TTO (3Af0*fO/f. 

Prima enim in (JAsipafoif non, nifi Arnaldi judicio 
(^p. 4.J vel illius, qui literam 9 vult duplicem 
(? ad Hephaeft. p. 145.^ poteft longa haberi. 
Mirum fane, ('ut ait Cl. H. in loc^ quod Kingius 
vel femel admitteret. Proculdubio, fi fecundum 
Schol. menfuratur, vti {i^.i-pa.^oii; eft Diiambus, 
7rf Tai,(fvXhaCj<, et, d-ivia.( toc, Paeon. pro lonico : 
Aliter, lonicus efle poteft, vel toc produfta ante 
liquidam et afpiratam ^de fulcro enim cogitari 
nolim^ vel, ^sc/af toc C \ ultima lonici foluta, 
et— TTO j3A-isap3if, Choriambus, 

Zfei/p/fc /y.i I A« Ts a-p/fl-» | K«AAjo7ra. Pind. 
01. 10. 18. fchol. 
Sed in Profodiacis pedes efle debent alternantes. 
Eft Afynartetus ex Penthemim. Trochaico et 
Daftylico. P. 

(y) Dicitur lambic. Trim. Brachycatalec. mi- 
nus refte. .oT^hi ■.,< •. .,.,, 

II. AsYNAR. P R O S O D I A. S3 II. ASYNARTETUS, 

Sive incomteSlibilis. Hujufmodi varia funt gene- 
ra i primum autem locum fibi vendicat 

Pbriodicus (j ), 
Qui fit, cum lambicam Syzygiam Trochaica fe- 
quatur ; vel vice versa, 
Dim. Catalec. 

Tif EAAaf « II ^a.^CaLr-'- P**- '53* ('-)■ 

At(ro//e'/)a (piu^yet.^ih-n- Soph. An. 364({). 
Dim. Acatalec. 

i.Trxi!r iTrxiii\\-v jufXaSfot.- Eur. Or. i 583 (n). 

A«i« <teiva, II ■wsTOkSajuji'. Hec. 1104 (0-). 

AAttov o/yt//a ll (5;f6)i/ 'jTotTjp. Ph. 1557 (/). 

pfoc «/oK aji*e||iCaA£ iJ.tt.70i. Ib. 316 (<). 
Dim. Hypercatalec. 

n» |U5 To(c //t||A«a)' -JTo/jjtllirHj. Hec. 445. (A\ 

n^cLv d-iyeiu IJ T uXiyocli ii \ x^oi'. Ph. 309. 
Trim. Acatalec. 

Aafla /« ■T0T//||(a (n;i> fucTailUor» vsvt' av. 
Pind. 01. 2. 34. •^ 

Innumeri funt alii, ajtirapTxro;, five (ri/kStTo/ 
didi. Paucos accipc, 
A Daftylis incipientes («). 

Ex9' £7r( I xsfoc «||uojf (piKom I «-rtcTwf. Or. 1305 Cv). 
AiAicoc I a/A/KJC II ipX*" S^xixtris. Ib. 1404 (^). 
H uaTf|ox7oK>c II aT^a ;;^«pif9i(r8cti Ib. 831. 
Tei' VJatlai/ fxjc II J^/iy//* Tiyi' | ■sroiXiyi'. Ib. 

99° (»)• 
E/Jpj/ I Ta;« tij||u;^< «pocoilxf. Ib. 1416 f.sr). 
Aaa' ara | e^ i/jjalcal' II otb fAaxpit/lwi'/- Soph, 

Aj. i94(£). 
Ab Anapseftis. 

ETTiii^i^ftc; ui II jrjfoiv,' £t (i/ilac. Eur. Hec. 

926. 
©uyiTiip Aioj £i/||ft)7ra ui!x-\<iv. Soph.Oed. T. 

198. 
Ab lambis. 

M*)tg6>* 'S'OK»c I Kp;a. Aj. 895 {t). 
hnuv II KxiJi,i.Tcdv oc\/<yji\Tt. Oed.T. i8z. 
KTt/T«(rs HfalTa II ixiAtxv 'jiK'J.\xv. Eur. Or. 

1486. 
Fcacra (/*'i'A^|« || n(.'Aa!/)i,- aA/icjo;. Ib. 1501. 
Ti/ipA&Ssc iH H ay ;*.- /a|«,:£pT(!f. Soph. An. 

984.^7). ^ • 

'^iua^nia. S^u^oii; || 1; t' 5Aaj))CoXi|aif. .Aj.178. 

(i/)- 
Stp*t«A«T61' II sAXa/of s-DT I ocTiic Eur. Or. 
968. (S') n£f /o/of )taA6iT«/, OT/ IfX trl />t5Tp! T/ «■ 

tTof, «AA.' a.vKu( n;pio/o< MKtna.1 t> ii-rifttvu 
1UV Tiffirafun ^v}\aCuv (Ti/Di/xa Schol. ad Soph. 
Aj.221. 

Dicitar Periodicus, quia u-fp/o/et/^ i.e. reverti- 
tur ; idem enim eft, quod metrum fpeftat, fi vel 
a principio, vel a fine retro legatur; 

Ti /xii Ti /i» II //)! T( fj.n Ti. K. 
Huic ai^Tfr/iaujco^ diftus. 

(e) Vel, larabic. Dim. Brachycatalec. 

(Q Dicitur etiam Antifpaftic. Pherecratius, 
minus refte. 

(ii) Vel, lambic. Hephthemini. 

(^) Vel, Trochaic. Hephthemim. 

(/) Idem: Vel, Psonic. Dim. Hypercatalec. 

(x) Vel, lonic. Dim. Hypercatalec. y. 212. 

Oiact/^iiAleira; 4)/po{. Soph. Aj. 221. 
vel, Antifpafticus, 

KaT'ac T/7ra9«a:'. (Eur. Hec. 1024.) 

n/uoi coft|(/a/ To 'UfixnfTrov, Ib. 227. 
reftiils Epichoriambic. Dim. Hypercatalec. 

(.\) Vel, Trochaic. Dim. Acatalec. 

(,/x) Vid. Logaoidicus, fc^ Potius Dipenthemim. ex Daftylico et fam- 
bico. Archebulius. 

f^J Vel Anapsftic. Dim. Acatalec. 

(0) Rei^us quam Choriambic. Trim. Brachy— 
catalec. 

(''o^J Suavius, ex Daiftylico Dim. Brachycata- 
lec vel Anapxftica bafi, et Ithyphailico. 

(fj Kitxarat /'»Tfc9i)///us?e , a.\\' sa\«t« to 
lef/Cixiv iJ.ict. (TuAAaf^. Schol.— fotiiis redundat 
fyllaba, nifi, ai correpta, Anapsftus fit in fecunda 
fede.— Malim vero Profodiacum T/im. Hyper- 
catalec. 

Aivy.ov /' f/*^al\i!(ra jl wn;^tc /Ifpvoii- Or. 
1485. 

Ef ;9i/CaAAi)t« ictfi AvATfti^inH tixT(i'C- Schol. 
toUas igitur to /'.— vel fit ."intifpaftic. Trim. Bra- 
chycatalec. 

((7) Vel, Periodicus Catalec. vid. fupr. et Aefc. 
Per. I 33. P. Dicilur Antifpafiicus, Schol. ~ minu.* 
tefte. 

(7) Vel lambic. Dim. Hypercatalec. 

(0) Dicitur lambelegus ; i. e, ex lambico et 
Elegoconftans. 

i. iXivmm-.' 34 P R O S O D I A. i\nit7it, :u/a\» /xh H Tif vetfw, 7i/|;^o;. I-b. 1477. 

Ei fj.oi ^vrnWn otpBVTt 1 u,oip<t Tav. Soph. Oed. 

T. 882 (x)._ 
ECa<. iSat^a '7z1ip\s<rx\ yxf Koytvua. Eur. 

Ph. 1036 (41. 
CiffjLajs 'sar\f'a.fj.\s(\\ «7r/(3»f. a.'yi\a,i\ai- Soph. 

Aj. 175. 
A Trochaeis. 

>\/[*{p ai,'j]ix\\'j.n'or apantiy. Eur. Hec. 1 107. 
r;6< £;)^e( Atlys |U'.|[r«Af, u ifiXa, Or 153 (») 
Dipenthcmimer. 

V. iJ.-.yai; A'(x«c |1 «tc/Tcf t]ir[\iTi- Soph. Oed. T. 

1231. 
T o.^ij.viix. 'Ka.tj.TT^a. ki|«t" |{ <► jWL/f(r/i'i)a. Alcas. 

rp. Hcpharft. (a). 
OfScAai-cc /^51' ••4|;il> II pAsrt //£1' «'^^jttxy. 

Anac. ib. (3;. Ketc&i:' M/SE^TlB^Hj-aif tirs yi^inv »]va^. Ib.(y) 
j;(X5Ao{ )ci)j«.4'« a-jinp 11 o-oTi TcfC iJ.it.Tif e|;a- 

Anac. ib. (/) 
Trtpenthemimer. 

Xttips ■uii.\att'yivuv || mJ^^eii ^taTeii || Jc/XXayi 

•saiToxops/;' Plato. ib. ('Lo^aoidicus J 
0; y.at TWett \\y ■'■ ■m.XsK^ TVXro \\ ^av^i» 

A6a>ai/ ^PJndaricus./ 
Sofo/ /i ^-a/ 'll /j,«J'if ctystM i-ro; ai\\vitirxt 

■zTjp/fl-^fcif. Pind. ib. 
Dicatalec. 

Af^TpK Trf-^rryi^Ts -tov •■■iv 11 sfst/citit* T/ xaipa-'- 

Pherecr. ib. ft) 
.'\»i/t*ii'(.i ii : ni/Aa/.) II TH TnTof ot/n nsAat«-'y&'l'.' 

Caliim. Ib. ('^;. 
Procatalec. 

Fr/ //.5/ x.o|Aa! 7r«i'f \\ ;^gV(Tloiirtv ] avSiixvmV' 

Ib. i',,; (e) Vel ex lambicis, Penthemim. et Dim. 
Eiach^-catalcc. vel fit Antifpafticus Trim. Catalec. 

( , , \'e\, ex lambic. Penthemim. et Dim. Bra- 
chycatalec. fic 

Ta.i>iv <P' ax, \ I' \\ Tic aBMii>T?po; v 1227. 

(4,) Vel exlambic. Penthemim. et Dim. Cata- 
!ec.- 

(ij Ita Schol. malim vero Dipenthcmim. Tro- 
chaic. finiilem Ta 

Kx7o> -jvf luai II ya.To\'.-^ipo\uai- v, 339. 
Quem tamen metitur fchol. naiarix^t; kuio\ioi;. 

AfVKSxi/uolTi !| TZ-of r«/!a/5-;|a;?- v 995. 
Schol. iy. cTlo fC^-'fJ-iiJtC)U>i, fi. 'a-iibfjij.iu-^uv J 
rec5liu« quam ex Ithyphallico et lambica Bafi. 

KicTzsmv rUi|r; | (^arra, ■x.aK» \ 'Ttxk. u-g^Z. 

Ooji'/tf.'4'!l J''" |l -'' ■'»■''•"' I ra/f. Antiftr. 
]ta Schol et K. priore in /.at'» produfla contra 
Euripidis ufum. Et ubinam invenies r3'»/rii< .' 
-- legendum^eft it-jk x^|\i-, vel cum vet. Edd. 
•»?,Ai| rc/.. > ut ex duobus Penthemim. conftet. 
Sed non refpondet Antitheticus, ftet igitur /.«^)i | 
■B-aic et in Antiftrophe 1. v-,;./!" | tu ; unde cfficies 
Afynartctuni, ex Penthemim. Trochaico, et Ana- 
pxflica Bafi, vel Adonico. 

(a) Dicitur etiam fTrirvfiirc;, et Ei hm.u/oAo- 
'yi^cc ib.— vid. Crit. Vann. p. 475. 

(1) Opa-oKo-noi ( ^f"-') eadem ratione ac ver- 
bum oors' OTftv, quod inde derivatur. Crit.Vann. 
480. — pro ooiroXoscic, Pauw.— Of (j-ooTOf. Amald, 

0::rc/f7rjf. Flor. Uriin. 

{■y lambelegus. vid. fup. (v). 

■yj^) Vel, ex ionico et Anap.-efto— no»»^/i^/2j/a/7 /'///■ i;/ro wenujiate. Scal. 

(f) To 5)c 74/1' a.vTi<nii.';iKm ^'tjj.iTpuv y.aTx' 
XriyJiy.i'V- 

(if ) To iK Tav ^xy.^iHuSi tfii'fj.tfj.t§c!iv. 

(n) tr/ /xo/^ aj^a e«/V ;);^fi||TS5i(7/i' ai|3»/x«iTii.. 
F.)c T^o-yj.if^ S^ifj.iTf.K aKaTXAiiKlt, y.xi ia/jiSiKx 
i^Hnijtfiifi;- oTTfg ia:' ■va^aKr.a^ii tiw Tcfinv, yivi- 
rdi Tpoy.ijcv Upo^'.xTa\KyJiKOV. 
Alii ex Hephsftione, 

lrfe'1' /' ci /J.IV KxroTia-^iv II na"»!'* c/ /« 'TfoXK^i. 
Cum lambo iR principio, 

Epic/J.oiJ'11 \ap'> x^i ll X.pii'/a Toi 5 4A0/01'. 
potius Polyfchematiftus. 

^iKitrv (Avyvov 'srcp tovTa ]] fJiiS^t J^iaKi-yis-Qar 

Tov fj.i trnKt.iTnav of>.oTai •5eof || STrJax/f $1- 
friTHV. Callim. 

A\K f/.' KviTi'j.[K>u, II 4) Taipt, J^auvaTai "?:- 
flof. Archil. 

OvK «9' oua; xvaKov yeoa \\ xaeaiTai yap h/w. 
Id. 

N. Pofirema uniufcujufque membri, x«Ah, ^verfi- 
culi. P. malej ejl indifferens. Sic, in 

Ka/ 3)i5-(r|xf opi|</i' /virlranraKisc \\ 010; nv tp 
vCit;. Id. 

TiviTcti TtKiVToio; Tiif TiTpaTTcJ^tit;, y.pmi- 
Ko(, ('pro DaftyloJ //a t))i" stt/ TfA»? «//ajopci/. 
Caveas autem confundas aJixiopov cum )to/i',i, i. e. 
fyllabam communem quantitate, cum parte pedis, 
qus eft indifferens, Ultima in tiaiTaKis;, longa 
eft, fed habet hic locum fine vitio, quia, Ji^ve hre- 
•vis, Jive longa, verfui non ebtrit. Crit. Vann. p. 
46 8. Verfus, P R O S O D I A. Verfus, quorum pedes omnino funt irregulares, 
utputa, Choriambus, cum Ditrochaeo, Antifpaflo, 
aut Bacchio ; vel Epitritus primus cum Choriani- 
bo ; vel lambicus cum Spondeo aut Daftylo in 
paribus locis ; &c. di£li funt 

III. POLYSCHEMATISTI ; 

Dim. Catalec. 

A8f4T5w t' I f j' iTnru. Heph. Urf. 
Dim. Acatalec. 

hiiyx i-. /y|i y \yx5i mXn; Ib. 

OirvXiTrlw I i-JoTa.T>iv. Anac. 57. 3. P.' 
Trim. Catalec. 

Taviv /' axK | «1' T/f «6A/|4iT£:of. Soph. Oed. 
T. 1227.' 
Trim. Acatalec. 

I. //•.TTi/'» I lio-miiv iiS^-.hxixxKXci''^. Ib. 1218. 
Tctram. Catalec. 

Wavra. (pifni^i ■TZXVTd ToA/i/.lrTa 

7«/= I Tw X/-.U. Hepha:fl. 

S E C T. XII. 

TI denique, qui fumunt nomina, vel ab inven- 
toribus. vel ab iis, qui maxime frequenta- 
runt, aut ^b ufu, funt, 

j^ o L i c u s, (9-) 

Daftylicus ; qui habet in principio, et etiam in 
hne, fi Cataleflicus fit, unum ex bifyllabis indif- ferentem ; Pyrrichium, Trochaumve, aut lam- 

bum, aut etiam Spondeum ; et unum Daftylum 

plurefve, in medio ; fi vero Acatalcdus fit, habet 

in fine Dailylum, vel Creticum, ob indifFerentem 

fyllabam. 

Trim. Catalec. in difyllabum. 

Ai/pa I tidviia.i I ai/pjt. Hec. 442. 
Tetrameter idem, 

Ta/^s I (icLuCa.\x I -sriiTstfo [ «i. Heph. 
Pentameter idem, 

T/ / I <r', &i (piK-., 1 ya/w.C/jf, KaKaf tr {^««-/u. 
Ib. 
Hexameter idem, 

K:Ac.|aa/ •Tiva. \ Tcv y^i.^'iliVTA Mflaici y.alM- 
ffa.1 Ib. 
Tetrameter Acataloc. 

F.fo; I cT' c/liTr y,' Cjl\VS^:jAi\\»i; tToftr!. Ib. 

Pentameter idem, 

Hpa\ujv fiii' i\ya ffihv' \ art a-a|Aai t xa-Ib. 
lonicus etiam, Trim. et Tetram. Acatalec. 

Alcaicus. 
lambic. Dim. Acatalec. (1). 

Almanicus. 
Daftylicus Penthemim. Hec. 11 10 (jt) 

Anacreonticus. 

lambic. Dim. Brachycatalec. Catalcc. et Acata- 

lec. — Tetram. Acatalec. et Hypercatalec. (^) 

Archebuleus. 

Afynartetns, ex Daftyl. Dim. et Ditrochaeo (u) 

Archilochius. 
lambic. Dim. Acatalec. purus. — Trim. et Tetram. 
Acatalec. (i»j, 

Ariftophanius. (^) KaXHTcti /5 A/oA/jtJc, cT/ Ta.Tr<fu n<i\ru 
tffTiy f7p-iirc/,To Hepha^ft. 

Sic iliflus fortnjfe a iiiinctale. Scal. 

Vl£,(ATii gi/1/ eTop/ J iKa.ii i^po.kIopi. Aefc. Ag. I I 2. 

l. —rrf^ti^icpi <fixa;. ./Eolicus. Dim. Catalec. 
Jrna/J. 
Potius Tetram. Catalec. in diffyllabam. 

rif/XTd I -l/v J 'jI,i I Tr^xyflopi I /'/' ! -. 

(1) Item, Antifpaftic. Dim. Hypercatalec. — 
Tetram. Brachycatalec. et Acatalec— Pcntameter. 
Afynartetus, Dipenthemim. 
Daflylicus Penthemim. cum Trochaica Syzygia. 

(«) lambic. Dim. Hypercatalec.^Trim. Bra- 
chycatalec. 

Trochaic. Dim. Acatalec. 

.'intifpaftic. Trim. Acatalec.Tctram. .Acatalec. 

lonic. Tetram. Acatalec. 

Creticus Hexam. Catalec. {\) Trochaic. Dim. Brachycatalec. 'et .Acatalec. 

lonic. Dim. Acatalec. — Trim, Catalec. et Aca- 
talec. 

Choriambic. Dim. Catalec. et Acatalec. — 
Trim. Catalec — Tetram. Catalec. et Acatalec. 

Afynartetus Tetram. Brachycatalec— Dipen- 
themim. 

(u) Anapxftic. defincns inBacchium. 

Ayiru ^tor^ K I yx? iyii) j^l~/_X TuvS'' I a.H^ciV. 

Scal. vid. Lopaoidicus. 

(v) Anap^flic. Dim vel Pjeonic.Trim. Acatalec 

Choriambic. Dim. C.atalec. vel Daftylic Pen- 
themim. 

rrochaic. Trim. Catalec et Acatalec. — Tc- 
tram. Catalec. 

Afynartetus— ex Daftyl. Tetram. et Ithyph<ii- 
lico. 36 p R o s o D r A. Ariftophanius. 
lambic. Penthemini. — Tetram. Brachycataltc et 
Acatalec. (?) 

Afclepiadeus. 
Antifpaftic. Trim. Acatalec. ex Ditrochaeo, An- 
tifpafto et Diiambo, (o). 

Bacchilidius. 
Trochaic. Dim. Hypercatalec. 

Callimachiiis. 
Choriambic. Tetram. Catalec— Pentam. Catalec. 
(■a) 

Cleomachius. 
Trochaic. Hephthemim. Hcc. 6go. (f) 

Cratinius. 
Afynartetus, ex Daftyl. Tetram. et Ithyphallico. 

Dochmaicus. 
Antifpaftic. Monom. Hypercatalec. 

Eupolidius. 
Epichoriambic. Trim. Acatalec. Or. 809. {t) 

Euripideus. 
lambic. Dim. Brachycatalec. et Catalec. (i,) 
Encomiologicus. vid. Logaoid. 

Galliambicus. 
lonic. Tetram. Catalec. {<p) Glyconius. 
Antifpaftic. Dim; Acatalec. — ^Trochaic. Hephthe- 
mim. 

Hipponaftens. 

lambic. Dim. Brachycatalec. Trim. Catalec. et 

Hypercatalec. Tetram. Catalec. (v) 

lambelegus. 

Afynartetus, ex Penthemim. lambico et Daftyli. 

co. Soph. Aj. 175. {^) 

Ibycius. 
Daftyl. Hephthemim. Hypercatalec. 

OuTt -JiXuf .Jacsf.i/ aof.f ifffia.i ocvTt ^iXuv 
liti'i'. Scal. 

Itimius. 
Anapaeftica Bafis. — Bio? .t/ <r/.ix- Ib. 

Laconicus, 
conflat Daflylo, Spondeo, duobus (quatuor) Ana- 
pxftis et Spondeo. Plot. (i) 
Lecythius. 
lambic. vel Trochaic. Hephthemim. 

Logaoidicus. 
Afynartetus,— ex Da6l}l. Dim. et Trochaica Sy- 
zygia, Catalec. 
^■K-!Ti<ri\va. Atcf I cvniTa. Or. 1401 (^). cx Daftyl- Penthemim. et lambic. Dim. 
Acatalec. et vice verfa. 

■ ex lambico Colobo, five Penthexnim. 
et Ithyphallico. 

ex duobus Daflylis, et Ithyphaliico. 
ex Anapsftic. Hephthemim. et Ithy- 
phallico, vid. Logaoidicus. 

(g) Ajiapa:ftic. Dim. Brachycatalec. et Acata- 
lec. ex Proceleufmaticis. 

— Tetram. Catalec. in fyllabam. 

Pa:onic. Tetram. Acatalec. 

(0) Vel, ex duobus Antifpaftis et Diiambo. 

Vel, ex Epitrito quarto et Diiambo, five Ps- 
cnico.' 

Vel , ex Diiambo, Ditrocha:o, et Epitrito ter- 
tio, five lonico ob conimunem fyllabam. 

Afynartetus ex Daftyl. Penthemim. et Dimetro. 

(«•) Afynartetus, Dicatalec. 

(f) Vel, fit lonic Dim. Acatalec. Soph. Aj. 
636. diftus lambic. Hephthemim. minus refte. 

(fl-) Sive Polyfchematiftus, ex Choriambo, Dii- 
ambo, et Trochaic. Hephthemim. 

(t) Sive Polyfchematiftus, ex Ditroehaso, Cho- 
riambo, Ditrochio, et Cretico. 

Afynartetus, ex Choriambo Dadlyl. Trim. e{ 
Trochaic, Monom. Hypercatalec, ([/) Trochaic. Hephthemim. Eur. Or. 967.982. 
Soph. Oed.T 153. 

Trim. Catalec. 

Afynartetus, ex duabus lambic. Syzygiis, et 
Trochaic. Hephthemim. vel Ithyphallico. 

— — ex duobus Creticis. et Trochaic. Hephthe- 
mim, 

(ip) Afynartetus ex Anapjefto et lambic. Pen- 
themim. cum Anapafto, Chorio, five EpitritQ 
tertio, et lambo, five Pyrrhichio ob communem 
fyllabam. 

(j^) lonic. Dim. Brachycatalec. Antifpaftic. 
Dim. Hypercatalec. 

(4) Vid. inf. Logaoid. 

(t) Potius Profodiacus Pentam. Brachycatalec. 
ex duobus Choriambis lonico, Choriambo et 
Spondeo. 

(i) Item— ex duobus Daflylis, et Trochaica 
Syzygia. Archebulius. 

— ex Daftyl. Dim. et Ithyphallico. Archilo- 
chius. 

— — ex Daftyl. Tetram. et Ithyphallico. 
■ ■ ex duobus Anapzftis, five Spondeis, lambo 
et fyllaba. Pind. OI. 47. 
— — Tripenthemim. PlatOnicus, 

— ex P R O S O D I A, 27 — ex Da£lyl. Penthemim. et Ithyphallico. 

nap6si'5 Ta.V KllplKa.\) \\ TO.Mi^i. l/tt6t vc/-Kp«.ScaI. 

— ex Dadlyl. Penthem. et Trochaica Syzygia, 
^numeris longe lepidiffimis^ 

H f' iri Awo/iASi'm II Tu rvpAuvi.: Heph.Scal. {l) 
Neleomachius. 
Trochaic. Pentan. Catalec. 

Partheniacus. vid. Simmiacus. 
Phalscius. f Hendecafyllabus J 
Antirpaftic. Trim. Catalec. 

0/<ui' iya I irob' a. ra.\cLi \ tpfuv iyu- Soph.An. 

878. 
UngxMi a. I ■jro J^npttJ^o; | ipxiin^' u. Aj. 706. 
Phalifcus. 
Profodiacus Dim. Hypercatalec. 

Phennius. 
Antifpaftic. Trim. Catalec. 

Pherecratius. 
Antifpaftic. Dim. Catalec. 

Philicius. 
Choriambic. Hexameter. 

Phrynichius. 
lonic. a min. Tetram. Catalec. ('Servius^ Pha- 
lecius. ('Scal ) 

Pindaricus. 

Anapaeft. Trim: Brachycatalec. Epichoriambic. 

Trim. Catalec. Afynartetus, Tripenthemim. 

Platonicus. 

— Tripenthemim. — ('numerus valde aptus auribus 

et facetus. Scal.^ Praxilius. 
Trochaic. Dim. Hypercatalec. {y ) 

Priapeins, 
Legitimus eft Antifpaftic. Tetram. Catalec. ha- 
bens Diiambum in fecunda Syzygia. (vid. Anti- 
fpaft.) pro quo tamen interdum iubftituitur Chori- 
ambus, unde verfus hic 

A>,€^av/fo< I eiXcLTtvxv \ Eur. Hec. 630. 
eft Priapeius dimidiatus. K. 

Sapphicus. 
Daftyl. Pentam. cum lambo in principio (/). 

Saturnius 
Afynartetus,'ex lambic. Hephtheroim. et Ithy- 
phallico (e). 

Simmiacus. 
Daftyl. Pentam. in fyllabam (^). 

Simonidius. 
Anapjeft. Trim. Catalec. in difyllabum (n).' 

Stefichorius. 
Trochaic. Trim Brachycatalec Or. i+So^-J). 

Sotadeus, ii\x Sotadicus. 
lonlc. Tetram. Brachycatalcc. (/) 

Telefilla;. 
lonic. Dim. Catalec. 

Theopompius. 
Pa:onic. Pentam. Catalec. 

Timocratius. 
lonic. (a minore) Dim. Catalec. five Hephthe- 
mimer. ((3) Quem modum F.y)iufji.ioKoyiicov nominarunt- 
— Potes aliter fecare, ex Daftyl Dim. Spondeo 
et Bacchio ; vel ex Dadlylo Choriambo, et Tro- 
chaica Syzygia. 

Encomiologicus etiam dicitur Dadlyl. Penthe- 
mim. cum Dochmaico Pind. OI.6.4. — vel Dadlyl. 
Penthemim. et lambic. Pentheniim. — contrarius 
eft lambelegus. 

{yj lonic. Trim. Brachycatalec. 

Afynartetus, ex Datftyl. Trim. et Trochaica 
Syzygia. 

— ex Dadlyl. Penthemim. et Ithyphallico. 

(/) lonic. Trim. Acatalec, — Tetram. Hyper- 
catalec. 

Trochaic. Trim. Brachycatalec. et Hypercatr.- 
lec. 

Antifpaftic. Dim. Hypercatalec. — Tetram. Cat- 
alec. et Acatalec. 

(»)— Ex lambic. Dim. ct Ithyphallico, Euri- 
pidius. (^) Anapsft Dim. H}-percataIec. ('P.irthenia.- 
cus.j— Trim. Catalec. in fyllabam. 

Antifpaft. Tetrani. Hypercatalec. 

Pionic. Tetram Acatalec. 

(h) Dim. (Monom.) Aatalec. a-ofoi tv T£t/;^e., 
Scal. 

{&) Al. Pindaricus. Afynartetus. 

Trochaic. Trim. Acatalec. fimiliter in lambum 
delinens. Or. 1004. Pind. OI. 6. 25. 

— Trim. Hypercatalec. Or. 1409. Ph. 172, 

Anapasft. Trim. Catalec. in fyllabam. 

ExEpitritis Trim. Acatalec. Pind. OI. 3.9, 7. 

35- 

(/) Trochaic. Trim. Catalec. et Acatalcc — 

Tetram. Brachycatalec. 

N. Quidam volunt clle inter Sotadcum et Sota- 

dicum hanc differen.iam ; ut Sotadeus conftet 

duobus lonicis et Ithyphallico, at Sotadicus tribus 

lopjcis et Spondeo. 

k CAP. :.S P R O S O D I A. C A P. IV. 

De Carminum Formis in Cantu Csorico. CHORICUS Cantus eft ilh Chori pars qu» 
veterem Tragrediam (fere) in qiiinque 
a(!:lus diftinguit : et in omni perfccla Tragcedia 
funt quatuor (a) Cantus ; quorum primus vocatur, 
Parodus (|J) j reliqui tres Stafimon (y) (melos.) 
Hi autem ex variis c.irminum generibus forman- 
tur ; qus appellanlur • 

Systematica, 

i e. qure vario carminum genere in unum con- 
geftaconftant; et ha?c porro, fccundiini Hephxfti- 
onem, fex generum funt ; 

I. KaTa <Tyj:<Tiv, ftcundhn convcnientiam. 

ir. ATroXtX<J[jiirat foluta. 

III- AtcckJx, ii.orJinata, 

IV. E;t ofA-iiaj. ex fimilibus. 

V. M/xTa, "lixta. 

VI. Koicrt, communia. 

1. KaTa ayj-.mv, funt, qua; inter fe refponJent; 
ct hxc rursum fex generum, 

j. Monollrophica. 

2. Epodica. 3. K«T* 'jrcpii«0Tiii' ai^ejitoij^^tf^^J /9/? Peric(>l>en 
farlibus dijjimilibut confantia, 

4. Antithetica. 

5. Mixta. 

6. Communia, KATdL d^iTiv- 

i. Monoftrophica (/) funt, quae una Stropha 
conftant, qualia Anacreontis et Alcsi carmina.— 
Eur. Hec. 1022. i^v^c. 

2. Epodica funt, qua? fimilibus fyftematibus 
diflimile Adjunftum habent. Eur. Hec. 627, Scc. 

Antiqui deorum laudes, carminibus compre- 
henfas, circum aras eorum euntes, canebant; 
cujus primum ambitum, quem ingrediebantur ex 
parte dextra Stropben vocabant : reverfionem au- 
tem finiftrorsiim faftam, completo primo orbe, 
Aiitifirophen appellabant. Deinde in confpeftu 
deorum foliti confiftere, Cantici reliqua confe- 
qucbantur, appellantesid Epodon (i). Ita ut omnis 
Strophe et Antiftrophe totidem habeant fyllabas, 
(vel faltem eadem refervent tempora) in proxima 
periodo, quK fubjicitur priori ; ut fit aut (o-o//.4- 
Tfo aut ^(jo-xji.ovoi, quolibet metro feu Rhythmo 
fubfiTtens.— Epodos vero formatur ad libitum (?) 

N.Si (<t) Non enim numeratur pro jufto Choro is qui 
apud Grajcos femper fabulam claudit. Scal. 

(.:) Sive Chori interloquentis vel cantantis in- 
grefno prima. Bur/. 

{y) N. Stahilis illa Chori fiars Trochaicum et 
Anapaefticum carmen repudiat: canunt enim, fed 
non faltant; ifti autem numeri faltatorii funt. K. 
— Vid. doftifTimam ac elegantifTimam Synopfm 
Dramatis XliVTtfAoyiA, five Tragaediarum Gracarum 
Dekilui. (Ed. 1758.) prsfixam; et ibidem Sup- 
plementum, quo videre cfl quicjuid fcre ai rtm 
dramaticam univefam Jpeftat. 

{/) Quaedamerant fimplicia, MowxaA* iccirco 
difia, et Mo^or/jo©», aut X7(t<ny.ei. Quippe in 
Choris Eacchicis aut femper ad cundem modum 
convertebantur, neque revertcbantur; Hsec eront 
Mocorpc?* ; aut ftabant immobiks ; ea STtt(r//>.«. 
Seal. 

(e) Veteres non femper confertis manibus {ed 
aliquando folucis quoquc in- orbem dif}^onebanta;. Concinentes movebantur in Ixvam primum, quo 
motu aiebant fefe primum cslorum orbem imi- 
tari. Chorus igitur motum illum l.-evorfum Srpo« 
(^»1/ nominabant, quam quum explerant, totidem 
numeris eadem veftigia paribus temporibus rele- 
gebant. Qua reverfione fubteilabentium adver- 
fum m^itum planetarum referri profitebantur ; 
AnTi^poipoc hrec. - Eo fpatio abfoluto ftantes ter- 
Tx (circa quam putabant caslum rotare) quietem 
reprjefentabant. Ib. 

A^. Vetuftiorum Chorus ex quinquagenis con- 
fiftebat ; ac poftea quam JECchy\us Eumenides fa- 
bulam dedit turba illa ad quindenos redufta eft, 
ita ut eifent paria, Xiiya,, quina. Unde qui 
cahtum incipiebat ■/ofu^aio-', proximus ■acifxTX'- 
TH?, tertius Tf<TiJS"aiTi)f dicebatur. Ib. 

(^) Sunt etiam brevia cola, qa.Ts poft Strophen 
et Antiftrophen fupercini moris eft, qus vocantur 
E<St//Mi'ia ut eft Tii nrfiai' -^"Qua; Epodicis caf- 
Biinibus ii quando praeponuntur UfwiJ.VKn, fi au- 

tea P R O S O D I Ai 39 N. Si Adjun6lum in fine ponatur, vocantur 
Epodica; fi in principio, Vroodica; {Soph.Aj.877.) 
fi in medio, Mefodica. jSoph. An. 100.) 

Et Epodka quidem funt fere Pindarica omnia, 
ternario numero conftantia ; veruntamen nihil 
prohibet quinario ^Eur. Hec 904.^ et feptenario 
uti. fAefc.Ag. 37;.; 

3. Y^±T }. Tr-,. 'ij.w eLVOfA,otr.fjLip~u five, n^.finofA.- 
f/.et ■ a.. funt, quse poft variorum fyftematum con- 
geriem, fire Pericopeii, aliam priori per totum re- 
^ondentem fubjeftam habent : 

Sic ut in alterutra quidem congerie fmt inter fe 
fyftemata difTimilia, verum utraque fimilibus con- 
ftent partibus {Eur. Or. 125. (n) Soph. Aj. 901.) 
Hujus generis in Euripide multa funt ; in Sophocle, 
permulta ; nuUum in .Mfchjlo. 

4. Antithetica funt, quae in vario carminis ge- 
nere, primum ultimo, lecundum penultimo, ac 
reliquum fimiliter inter fe refpondens habent. 
Cujus generis eft Ovum Simmix. 

5. Mixta x«.Ttt eyiijiv qus paitlm Epodica 
funt, partim Mon«ftrophica. 

6. Communia koltci. (txktiv, hoc quidera modo 
difpofita, verbi gratia, funt Epodicaj illo vero 
Monoftrophica. 

U. At XiKv/xBVd. funt, quaj certum carminis 
genus nuUum habent. Ea rursum funt, 

1. Arioftt' 

2. Aco/vt(/iorp8^«> 

3. AT/AHTst. 1. Ari»3^£(. funt, qu3E t»m paucoj habent ver- 
fus, ut Sirophen complere non pofle videantur. 

2. Aiovpjoreoipa iunt, quae aliquibus interjeflis 
interrumpuntur. (Eur. Or. 1366.) Ea, fiduo funt, 
vocantur 

ETjjarfsya- Soph. Aj. 20!. 
Sl plura, 

AAAo/orpo^sj. Eur. Hec. 6S5. Ar R. izQj.fdiol. 
Quod quidem genus folus de Tragicis ufurpat 
Euripides. 

3. ATUiiTrt, quae ut fecari pofle videntur, ita 
nullum fecandi dant fignum. 

III. ATa.ii\a.. qu.^ nullam habent inter fe fi- 
militudinem : qualis fertur Homeri Margites fuifle ; 
et tales in Euripide Chori, Iph, T. 1234. Herc. 
f. 107. Hec: 1055. 

IV. EJ o/jLotuv, quas pedum quidem funt eorun- 
deni, certuin autem nuraerum noii habent, quaks 
Anapasfti. Et ea funt 

1. ATjpjofira. 

2. Kara Tsp/op/iTjOnsf acja-sff. 

1. AT5f(op/ra, quas ad iinem ufque funt iaiC 
fe fimilia; 

2. Kara •i!rsf/op/y//tx( ocvifxi, quibus aliquid (5-) 
nonnunquam brevius interjicitur. Eur. Hec. 59. 

V. MiKld: fyftematica funt, partim ^ta/ix erytff/^, 
partim ex iimilibus. 

V. Koii'st fyftematica, qus hoc quidem modo 
difpofita, verbi gratia, funt e fimilibus, ille au- 
tem xa.ra, a-Xicii'- Canteri tem poft Antiftrophen collocentur, Miflfjwm nun- 
cupantur. Fidorin, 

Ubi Chori a propofita materja divertebantur, 
et ftantes ctuTfKioai-i-m^i alloquebantur fpeftato- 
res, na.faSa,iTig dicebatur : eratque comicorum 
propria ; damnato a criticis Euripide, qui hoc 
frequentius ; Sophocle non item, qui rarius. Sca/. 

(«) Ponitur enim prior congeries, prims Stro- 
phff, priini Syftematis ; fecunds Strophs fecundi Syftematis ; tertiae Stropha;, tertii Syftematis, 
(quod tamen hic defideratur.) Sequitur pofterior 
congeries, Antiftroplis primas, Antifyftematis 
primi ; Antiftrophs fecunda;, Antifyftematis fe- 
cundi ; Antiftrophae tertiz, Antifyftematis tertii : 
Veruntamen hic ordo nonnunquam confunditur, 
C. 

(S) Non tantum Anapjeftica, fed et alia fic 
nominantur, vi4.Hec. 1055. Ph, ?i2. 310. 1502. C A P, 40 P R O S O D I A. C A P. V. De Quantitate Syllabarum. QUANTITAS ancipitum in prioribus fylla- 
bis vocalium ofto modis cognofcitur ; 
±. L ofitione. 

II. Vocali ante vocalem. 

III. Contradione, 

IV. Diakao. 

V. Derivatione. 

VI. Compofitione. 

VII. Incremento. 

XllL Ufu, feu Autoritate, 

I. Po s I T I o. 

Vocalis brevis ante duas confonantes, aut dupli- 
cero, vel in eadem dittione, vel in diverfis, tere 
femjper longa eft. 

UoXK-a.i d' ip9-i/xKj 4''JC** ^'"^' '''•?*■''«'■}■*•'•' 
II- « 3. » 

Ib. 201. ^, 

E^.£T£. J^' »£9'«9«f-Il. |3. 42- — uTi Z-ft/f Kt)<^o< tS'uy.1. II. dt,. 279.' 
fi/f Kdn i^-eftfe)— Ib. ziz. 
— Mn/e ^-/^0« 6AX-60 y.Hpi. Ib. zio. 
tX-\s i-Tri 4-a//.a6«— Ib. 486. 
Finalis vero brevis ante initialem dupliccm, vel 
duas fimplices, aliquando corripitur, 

OiTS ZttKvvQov i^xjjv, rtS'' 01 la.fji,7v — II. C. 634; 

— «cTi XkckiamS^pov il- 5- 774- (*>' 
*/A« cT', »f xf {aj)i<— Theoc. zg. 20 (0). 
Vocalis brevis ante mutam, fequente liquida, 
ita comparari poteft, ut velfyllabam brevemtermi- 
net, vel in eadem cum fequentibus confonis, quas 
perinde longa evadet, efFeratur. D. 

MSTp-a iSl TtC/%4 ^iOKTl, TO ^/«f /Mf-Tpor tTlV 

ctfKov- Phocyl. 92. [y) 
N. I. Vocalis brevis ante vel tenues. quas vo- 
cant, confonantes, ^j-, jc,'/, vel adfpiratas, 9, j^, 
^, fequente quavis liquida, uti et ante medias, 
3, y, </^, fequente p, fyUabam brevem apud Comi- 
cos perpetuo daudit. /«'. (J^). 

II. Vocalis (a) ^aw fcrifftiiram non JolUcito, quanqiiam ab 
Homeri manu polius fuije crtdiderim, ioiX.vvboos, Kct- 
lJi.d.vSpo(. Dawes. p. 89. — Haud abfimile eft jw/Ax- 
*of pro (r/x/XttHOs. Eur. B. 702. — et jj.ai<i.yS.oi 
pro e-fj.a.^a.yiSos. 

(3) Po/ius legendum ^anj vel ^utif , a/ ^ojj pro ^m 
ap. Herod. Leeds. p. 76. — non necefle eft ; H^um 
ut ^uiocs fup. i>. ^.-^Sed dicas forfan as Ki tjfe Spon- 
Jeum ante duplicem confonantem, et ^aHf contra^e dici 
{«f, ut Xa<a A&i, A?;. ib.-Nequaquam. Spondeo 
enim in illo carmine, nifi in prima fede, locus 
non datur. 

Exempla autem hujufmodi fyllabs correptae 
tam raro occurrunt, ut pueris in imitationem 
haud facile commendarem ; multo minus fequen- 
tja ; Utcunque ufitatumft, (ut monet Clarkius ad 
II. p. 537.) fllabam •vocali breiii conftantim cum -uel 
dua liquida:, •vel alia aW fequantur confonantt:, 
(una cum liquida) quibus fyllaba inchoari poffit, cor- 
ripi, (vid. fup. p. 6. in not. Atfyflok^ 

Ht» Ka; a.Tr-x\a. — (j.voi — Hel. £. 20. 

—ya.iJ.M akcTf a |u£-,ani//£>'o> eivoct- Solon. 

— K^ff-Tf/a^fT£ VQKiii ■a.^vMv T* I-rrx/ttC. II. 
P- 537- Atyv-Tr^liuv xvSpuv — OJ. £. 263. 

' — uKfov So.-kIv-Xov KXTo.Sa.xfCfi Eatr. 45. 

Tai t' ocT(a.-/JvX-iJ'i; «cTi— Theoc 4. 52. 

— Aaoj-jos Has-x pf-zwof. Hef. «. 4. 
FortafTe et in hunc modum fine elifione Ta 17' ef- 
fern poteft illud Arati— 

fifH {(TTTfpiii xp<c)^« soXvpuVC-f Kopuiri' 
Ubi tamen malim woAwpai-a adverbialiter ad rt 
Kfio^ei referendum ; ut in i/. prascedente, nri/;^» 
'BoixiXKxa-a. 

(y) s^"^» , ' , , 

Tsvxroi-' au KuxA;-<*7r*f— Hef. S', 139. 
—STrnXvyla, ^vyiiv 0X0-010 K.-j-KhU7roi. Theoc. 

nA»i5/a7« 'srpo«'<a7roi' ^«Aa-xpcy i^a/uxoTa.Eur. 

Cyc. Z26. 
—tipof rot pa.Xa.K^-a. tTiXet Ep. 
— MfAe/feiifKf ay^b-Tvos Hfftf- Theoc. 24.104. 
Ot//a/xa ki/i' yi/iiC« to/ aj^/Jt/wc-.io-a/ «T/' i^oircc. 

Ib. 10. 10. 
(/) Ante irA. — ifavo'!rXieLV rm Iijliiv. Ar, Pl. 

952-^ „ 
fic— .s-ai/o^-TrAof Afy««f olfaTos. MCch. 
Sed ap. Hom. prima ino5rA-/^«j onX-oi', &c. fem- 
per producitur. Erjpo< ^ II, Vocalis brevis ante confonantes medias 3, 
<y, /, fequente quavis liquida, prster nnicam p, 
fyllabam brevem nunquam terminat, fed fequeri- 
tium confonarum ope longam ffemper confUtuit. 
Et hjEC regula poetis eriam tragicis cum comoediae 
fcriptoribus communis eft. Id. [t) 

III. Aliquando etiam vocalis brevis ante uni- 
cam liquidam, quas quafi duplex efFerri folita fit, 
producitur, 

A«{» vag A/tTAK— Od. n. 36. 

At/T»f <t-' iXupiA 7Vjy(ji xfksctf-/»'. K. *■ 4« (C) P R O S O D I A. 41 

l II, VOCALIS ANTE VOCALEXI. Vocalis ante aliam corripitur, fed non neceffa- 
rio, ut apud Latinos, fi vocalis fit anceps, 

— noA^«.j;t3f T3aKi.fi,oio. 11. 16^. 

— Tx^MouiJ^-xo' a.vn^lQc,- Ib. 566. (ii^ 

Vocaks longae, et diphthongi, breves efTe pof- 
funt pro arbitrio, fi modo fubfequens didio a vo- 
cali aut diphthongo incipiat. 

np.y «K eiap/tJi. 0T£ — II. (i 471. WlAUlfcli iVi OIK^ IV Apyii—l\, ot,. 30. (j) At EtSJO» />' £-7r?i8TK|/. Ar. Pl. 3(3. 

Ante '^v. Ib. L. 762. — «rg. Pl. 29. 

AntexA. Ib. 356.— jt/x. Ib. 256.— xy. N. 383. 
— xp. EccL 274. 

Ante tA. Pl. 477.— T(W A, 418. fic, Aua-iro'- 
Tfxi, o.eiivov, A/sj);»- Eion, 4j, — rv. R. 340.— • 
Tf. Pl. 517. 

Ante pA. PL 15.—^?. Ib. 213, fic— i/zx»; A*- 
piv, ttKKi iJ.xX.iv ij.'li. Theoc. i. 1 13. — ^p. PI.2, 

Ante j(.A. R. 688. fic— s-oAa» /.cfi' o-;)^\8— 
Theoc. 15. 5. 

Xi^.' V. 1028. fic ETT^a /j*-X(!*fe'l' — Theoc.15. 
29, 

^;^!/. Th, 100, fic, A (fiuvx /4 r^v-xvJ- — Theoc. 
10.37. 

Vf PL484. 

Ante ^K. Oipfx Jte iTetfin"»<( »e-QKov — Orph. 
880.— .^ju. Ar. Pl. 759. fic Apyv^ioi J^i (r7a-fl//.5< 
—Od.c- 89.— .S-ff N. 1438.— .a-p.L. 708. 

Ante % PL564.- y^. Ib. 75.— /«■ Ib.49, 

(f) Ante (3x Ar. Pl. 117.— Eur. Hec. 354, 

Ante ■^ /ji.- Ar, Pl. 961. — Eur. Hec. 229. 

Ante h et cTf* Ar. Eq. 765.— Eur. Hec. 23, 
vid. Dawes. p. 196. &c. ubi loca ap. Ariftopha- 
nem utrique Canoni, prout hodie leguntuj-, ad- 
verfantia emendantur 

Idem obfervat (p. 147.) vocem difyllabam ap. 
Homerum nufquam ita fecandam venire, ut prior 
in vocalem brevem, fequentibus muta et liquida, 
exeat. — II. i^. 475. pro etTrfa-i Wtpoj — I. tiTrci, 
•sraTpo? — 

• (^) Ain\x Athena:: — al. AioX\x. B. — Cl. in 
Ibc. al. Semiiiocales liqui^te >. fj., v, c, ap. lonas, 
confonantem Vau antefe prcnunciari commoiiijjime fa- 
tiehantur. D. p. 158. k II. , 35.- /y H. X' 4° 7« 
— I' 21 i- 274,— (,11.3 773,— Sic vulgo f| )\.*. 
C» i{>)xnavw^, &c. i{p),>i^iv, 5((')Ai4.ai', &c. 
vera autem poteftas efl-, iwxaCt iWKiia.v'.vi, &c. 
•Wfhiji^a, twphnj/fty, &c, — i-t fermonis quidem Attici eft proprium omnibus omnino verbis a p 
prout hodie fcribuntur incipientibus duplicis con- 
fonantis vim perpetuam conferre. ib. — .\r. N. 
343. 415. Eq. 543. 1145. V. 698, 739,— Eur, I. 
522. £1. 772. Hipp. 459, Aefc, Pr. 1022. 

d; 9, y, inter femivocales fuiife relatas aflerit 
Pauw. male. Sunt enim muts non rainus quam 
T, -IT, K. — H/unjftTHt /eminjocales, o)t'/« X, :j., v, p, (, 
g, .4.1 fl", ait Dionyfius. Sed h» diftinguuntur in 
liquidas et duplices, fc. P, J, 4- crgo omncs li- 
quida; funt femivocales, (ed non omnes femivo- 
cales, liquidae. — (t femivocalis, fed ncc liquida 
nec duplex. ro£: — fecundum Hephaeft. yui/, aij., 
(t\, ay, funt unici cafus ubi femivocalis poteft 
praecedere liquida^. Et fyllabs his iemivocalibus 
praimiflse longa; funt, unica i/.v compofitione ex- 
cepta, ut i^-fAvoi; vid. Crit. Vanrt. p. 507. 

{r.) Duabus vocalibus, ubi .i£oles fuum Di- 
gamma F collocabant, lones afpirationem quan- 
dam interferebant, feu forma Fxu vel voce folum 
expreflam incertum eft ; fonabat ut noftras w, et 
duplicis confonantis vicem geftit, qu.-E vel cum 
antecedenti vel fequenti fyllaba pro arbitrio .enun- 
ciari foleret. In verbis igitur jn tu et vu, ut tiw. 
Xv.^} 1 et y natura efle breves ftatuit Da^wes. Sed 
fcribendo vel legendo Tiu-a, Auw c. fieri longas : 
Ciim Clarkius et alii autumarent hafce vocales efle 
natura quidem longas, fed pofitas ante vocalem 
nefcio quidem machinis Jieri breves. Leeds. p. 75. 

— Sed duae vocales per <Tvvii!^\MTi'j contrahantur, 
diphthongi refolvantur, quidvis potius experiri 
libet, quam ut ad Grammaticorui\i pofitionem 
(qus nil plus valet quam philofophorum . /«_g j 
•vaati) delabamur, Ib, 

(3-) Longi^m vocalem ante aliara longe parciiis 
corripuerunt poeta^ Grsc^, quam vulgo creditur. 
• — Pfima in /nio; femperlonga. Cr, V>p.226 375, 

— Quarein II. j3 415. n 250. volebat ^•j!'/{iia-/i/.— 
Contra, cam Prifciano omnino cenieo (ait Dawes. 

1 p.i^q, 4-2 P R O S D 1 A, At Poefeos Attica ratio jftiufmodi hiatum, in ver» 
;ibus lambicis et Tiochaicis, omnijiiodo vetat, 
(Dmxs. p, 2i6.) 

III. CONTRACTIO; 

Omnis fyllaba e.^ contraclione, five per CraCn, 
facta longa eft : 

AuTaf 6 tfVKa. ■ixaij.x jixpiTfrft — H» J^- ll6, 

— J^ixlo ii/.iv'ipa. — II. t 420. 

IlapHiUi J^' a/ <(.(;— Soph. An. 282 (/). 
Et in diverfis, 

fif Ts j^ix Tnrav 7'*ya9' «cfif fti7r«f ^X^'''' ^'"^' 
B. 2Sj. ' . '^ . 

!^-{ aii ToKoimv Ta V itvaxljf tVffiQmv, Ib.Tro. IV, DlALECTU»: 

A Doricuni, natom ex ■ . longum eft, 
. hvToirii-.v i- /i.-..--Tljeoc. 1. 31. 

--t=;cAu7'*. ' w '«/t jtJiP'*. lbw.27^ 
AjEoUcnm breve eft, 

, r.i^-tlSlJ >■ /xaj "cA"— II. y. 130.. 

Produdum autem incrementum genitivortim j 

M<([raft- -:> a/ ««CT^ 5"r-Il. u. 604. 

■— i/zr AjKHi;' ('ilu-i-' II. . 55q. 

Tertia perfona pluralis aorifti primi brevis eft in 
itxji^xxv pro .M. ... /Eol. ct Poet. 

A lonicum breve ell in penultimis prKteritorum; 
^^> ytyix, yty-^.oii, 

-—ov iKenri i/iov y-y^uT in oiku- Od.J^.ii2(^\) p. 169.) primamin </aiof effe natura brevem, 

adeoque ap. Kom. pro J^nioi, ubique fcribendum 

<r«'io?, i. e. /a-w.of, vel /iw-/sf. 

— u, Theoc. 29. 20 Eur. Hec. 1108. 

— a/. II. a. 67. 1 13. Hef. o^. 15. Tyrts. 3. 20, 

— 01. II. ^T. 91. — ai/. II. 14. 292. 395. 

— £1/. Od. p. 25. II. ^. 334. 

— ou Od. (p. 108. II. » 269. 

— «. II. a.. 57. i^g.— -J^. 217. 

Sed quod fibi fumpferunt al!i, poetis Atticis 

non licuit diphthongum e. ante vocalem corripere. 

Valc. ad Ph. 21. 196. 698. 1475. Propterea to- 

ties de duabus vocalis s folet elidi. Id. ad t/. 512. 

Sic Ba;c%iof, ^■^■Tr/of, Eur. Hipp. 307. /kA/s?, 

AyafiE^for/of, Hef. 258. HfXK^.tos, Soph. Ph. 

1450, &c. 
—i,. II. (. 130. p 727. 
Diphthongi a/, «» 0/. u, quotiefcunque fequente 

vocaH protrahuntur ; perinde concipiendas ac pro- 
nuciandoB ac fi vocalis vel potius confonans ic^tx 
gemina haberetur, ut aro [yw, vel -sroy^lyu- — trlof, 
ij\ . Dawes p. 297. 

Sunl qui 0/ et m diphthongos corripi po/fe, fe- 
quente confonante contendunt. (Cafaub. in Le£1:. 
Theoc c. 18. Salmafius ad Jram Do/iaJiS p. 242. 
Gronov. ad Maneth. 2. 212.) Alii vero jure me- 
rito negant, inter quos CI. Bentleius, ad Call. in 
lov. v. 87. D"Orvill Cr Vann. 384. (vid Merric. 
Tryph. V 420. Fabric. B. Gr. 3. 19. 5.)— Aliqui 
fortafle (criptores minus accurati, vocales a et 
jn pronunciando elidi poffe putarunt, Fruftra, ut 
opinor. Quoquo v«ro modo hsc fe res habeat. pueris hoc minime licitum non nemo dicet.— Nec 
port Apocopen diphthongum corripere, ut, 

— lCi/.i > ai-o.,{ j . Heph. p. 34. Pauw. — I; 
KtT/j/f -Am.—KvOieS afep' j — Cr. V. p. 238. 

Mi)/«' 51, 1 (T^-mif osxa/A-rca ^uui.:i' tyaiJ.c.. Orph; 
997— f. — IV alepmiTiu — vel, Mii/„a (rji^toKTlv^ 
Prspofitione fuppreffa. vid.Bof. p. 339. 

(«) T« Kcfioi £>c x.£if(zK>i( — Hephasft.pi^. ll./.ioo,' 
SchoL Kipct, 70 pa. iJ.a.Kfov i'iv, a.ito (TUvAtg-.a-iug 
ytvi,fj.ivov, iJ.a.KKov cTf fx xpatrs/af u( — XfraT» 
jcf {*a, >tf sa' xa/ eri 7» Kfia, to a, ii.itK^ov ro yoco 
S^uo 5.0. «f a. ij.a.f.^ov y.tguxTa.i'—Kifx aiilem an fit 
femper ultima longa dulito, certe ycpx pro yioAToi 
corripiti/r. II. p. 237. (Crit. Van. p. 418.') et fic 
quidem II. < 324. Od. cT. 66.— >£e5«, etiam corri» 
pitur Ar. R. 56." Pa. 1279. N, 338. Haec igitur 
per Apocopen pro y.oaTo. et niixTx' contradla 
autem ex yipxx et zc^xx fiunt longa, ut, 

TiPX Tlt.S'''hvV Soph.El.44j. 

(«; Hac Crafis t« articulo videtur peculiaris : 
dum alise voces modo fimplicem apoftrophum pa^ 
tiuntur . ut, /*' «tiax/ija — . 

ETrnT' ifAOt Tx S^etv iTrnTretKniT nnu Soph, Aj; 

(a) Sic frai, </'«/ra, 't^i^vo. fc. litera k abjefla.' 
Excipias u.iiJ.xa; in obliquis, cum penultima bre-, 
vis faibiturper a. 

A«to/ ^upiva-ovTo f/.tixnoTcf fiy^wixr/. II. (3' 818,' 
(Interpofita proculdubio confonante Vau.) Aliter 
non difcedit a communi regula, 

'S.v d-vfj.'^, ui.uaaTii <t,Ml,iyi.vt a.hM)\oi7n, vid. Cl. ad U. ,i 81S, £$ P R O S O D I a; 43 Et i» tertils perfonis pluralibus paffivis, 
Oi (Tn vv^ idra.t — II. y. 134. 

VOf^Xo^l cTft^MDaTI) K»JCi. Ib. 183, 

Et in aorifto primo, 

— /t<i/fc j% oi otrtrt iiS,!!iy9ii'- H. «> 200; 
Item, in fecunda aoriiH primi, 

—XP'-''^''"' "^' ''(.' "£«» S^iffoV' Call. 3. 1 10. (\ id. 
Dawcs. p. 89. 

— Tl VV TOl TC70V afv70l,l>, Ztv i Od. 5^. 62. 

Atqui u lonicum verbis in au interpofitum lon- 
ga fyllaba prascedente, producitur, 

EiTcp yitp ■^bft.u yt iMvoiycca. iioX.:fAi^&iv- II. t. 

164 (,/)._ 
Uti etiam in tertiis perfonis verborum in //./, ut, 

— Kxi lJ.a^ovti a,Kkolia.<yi. H. "y 168. 

Ancipites a et u brevlantur in Atticis, aij.vvi^u, 
<P^i\i(i^<l; &c, Eur. I. A. 910.— Od. j- 146. Per- 
parum diftabant a fe invicem lonica dialedus et 
Attica vetus, qua tragici fuerunt ufi ; ( Valc. ad Ph. 
>39S(»')- . • 

lones vero in verbis elementum 9- pro arbitrio 
geminabant; qux licentia poetis Atticis ne in 
tragoedia quidem, ne dum in comcedia unquam 
permi/Ta eft. (Dawes. p. 206.) 

Terminationis etiam Atticx lu, eadem eft quan- titas fyllabica qux etlonicae isa, [toiJ.iu, v^yC^ifu.') 
Idem jero de forma itidem media dici noh poieft', 
ayuvivy.Ai, a.y*iivi(!oit,a.i- fib. p. 8i._^ 

V. Derivatio. 

Derirativa eandem cum primitivis quamitatem 
plerumque (t^) fbrtiuntur, 

H uxv oivr ocypfH yrjtcij— II. ^. 370. 

XSJ^ipiJOTf, MKM. II. 11 312(3). 

. A longa eft ante ua, in verbalibus deduflls a 
primaperfonapr.-eteritip. ut, (;pa^.a, S^P&ixa., ^\jg-i.- 
lj.a., &c. (vid. infr. in U/uj, Jive Autoritas.) 

VI. CoMPOSITIO. 

Compofita etiam fimplicium quantitatem {ferV) 
(w) fequuntur. 

— IX cTf A^of T7/y.t» v.a.1 xi cTo,- OTrnJ^etn, II. p. 251. 

f.v9a.,f^' ocrluo; iciv — H. x 171. 

— Tiv xrlwirov /j.cTava.^»v II. / 644 (f). 

Priv.itiva particula oc in compofitione plerum» 
que corripitur. 

0f/)riTiif J"' iTi fj.'Sj/o( ausrgoiTnis CKo\tx, 

Oc p' cTcx (ppiir^iv vitnv dKOfud T£ 'S-flAAai Ti nJ^iu 
11. P 212 (<r). . 

Particul.-e (m) Sic, Tojj* 0» ityadirfii — Od. s. 122. 
addit Labbxus, (a-j^faa, riij.aaTat 
— breve autem fi pra;cedat brevis vocalis, 

Oi/j^' opdif — II, 1) 448. 

—002« wpoTi ■Xc^orov. II. J 394, &c. 

(f) Ti»/ litcfix T» 13a.Kc11.1a, Arliif^t rnv Avr)]v (pa- 

Ka/ yap lavii SitaXKCTo «i ToTt AtTixci. Strab, 
1,8. 

A^. Bjeotorum dialefto dicitur Q\iya.TVPy corri- 
pitur tamen prima ; fic, 

A/yKpjjcfciTil/ Mf ei'0 Tiif. Heph. p 60. 
vid. Salmaf. ad Infcript. p. 173. Crit V. p. 491. 

Contra Dores, pro tbj Asy»?, habent ru^ Aa- 
yu<, vel 7of Koya< fic, 

— Tci /' «i)X(/7ri/a< Ka,yo< io^'''. Hef. a. 302. 

(?) Quia, /.tanxof (Orph. H.^ dicitur a wjvtit. 
— potius a ij.a.ivojj.xi, ut ^a^voAiK, &c. vel gemi- 
netur liquida. 

— npi-yof, ab iTrpa.yov. — reftius a 'ztcirpd.'vx 
(vid. Cl. ad II. 0.314. ^ 

— -Ni^aK, iir^fTo*, rifoe^f, a ^Tijff,— potius ab aor. 
fecundo £Ki'$oi'. fic — 'Bvtypeii, a isnTiyoi;, vel or|//y4j. Sed reCtius ab 
aoriftofecundo i3-irj'0i'- 

(0) Hinc, vlKHTnpiov, Eur. AIc. 102S. — cirivlKtov 
Soph. EI. 697. — irlcotfaAof. Ar. Eq. 612.— NImte- 
AOf, i-rxiKjrfO;, &C. 

f-ir) Quia, T/TacoxToioc, ^Hom. B. 273.) dici- 
tUr a gen. T/rai»?, — Sed hoc fortafle proprii ilo» 
minis privilegium pofcit. 

"-AffTriAs'» a ir-lhoi — Aa-Tr/Xoc, oCpvrtS^iaTOV—^ 
/J.nXov- Ep. I. I. 
Sed c-TriAos correptum legitur Lyc.i88. uta-TiAajJ 
Od. ? 405: 

(f) -©ia/c a.rifj.wtcv coprnv. Dion. IIJJ. 
Sed inter varias Leifbiones a.TiTi\<r[v repofuit H; 
Stephanus, et fic omnino Icgendum videtur. 

(ir) In vocibus vero qaibufdam, plufquam tri- 
fyllabis aliquando producitur, ut in a^xvxroi fU. 
C. 306.J !i.A.ix!J.a.T.i (\\. s I 3.J et fimilibus (viA. 
Cl. ad II. a. 398. — Crit. Vann. p. 352.^ Hanc 
licentiam vel pueris conceflam velim ; et, fi its 
praeceptori etiam vifum fuerit, in i:(Aiix1oc,a\o^ofjeC 
fim qua;, cert} apud Homerum in hujufmodi voca- 
bulorum fyllabis non fncdii!, produdla leguntlir, 

pFopter 44 P R O S O D I A. Particuls etiam /ai ^a, <xm, ifi, J^us, iu com- 
pofitione repert» corripiuntur. 

— :\pxKuv nrt yuTit J^ApotfU- H. |3. 308, 
Ki\Kcc.v ri(,ahm — ^i- « S^* 
— Kowi/ agrcr«/(.»Tof ac/pnjf. II. /i.. 243. 
— 0£fcC IfiMliTlOC S^UfA- II. J'. 65. 

— if ai^s/itoib /uiraiof e?vvt/.ivoio, II. 0. 865. 

Sic in nominibus aliifque orationis partibus quae 
compofitionem ineunt, ut, a.y'^7i,oo{, ociTtlixMf, 
j)/u/*sAii<, &:c. 

n<Lv initiale in compofitis ante vocalem corrt- 

AvTetp iyco laAvttTroT^.oc—W. o- 493- 
— hfi^tiii 'aa.va.^X/tiuv- Il-H-73. 
Sic, ctTrdiv, 'Ugoirav, 'aai/.viiv, &c. (t) 

Item vi, irC{, et ■o-t/i in compofitione corripi- 
"untur. 

TfiTiratpjf, « tSpst^f a-u^<<)T(i{— -Od, J. 22. 

— — J^hi CifofCof- Ib. 48. 

KvofiHS ff>o\vT<syi, 'uupctvyia. kvkXov i\i(ri3'ii>i'. 

Hom. VII. 6, 
A''. Ej nunquam in compofitione invenitur ita 
diflblutum, ut ultima fit brevis, (Crit. Van. p. 367. 

(0 

VII. Incrementvm. 

I. Nominum. 

Ancipitum quantitas in ultima vocis reftse ma- 
ret plerumque in pcnultima vocis variatas ; ut 
yiya,St ytyiai, — T\i-\'j,i,7v^a.fit — s^vj/if, (l-^Uoi, Incrementura quintx declinationis breve eft in 
neutris in ^, a.(, a.p. 

— il^^X" ^' '"■' ^afAAToi (t7h. Hom. B. Z07, 

E/fn Ti y.p-u.<riv tj — II. 0-. 162. 

—Kai i/tiila.phi tTiv a-rocjiu^. Od. 1. 359. 
In malculinis et fcemininis in a.(t 

naAAsiJ ' Air|i*i(i>' — II. a.. 200. 

— xiipif— |a?Xai'0{ d-xvxToio. II. 3, 834, 
Et nominibus plerumque in J et s|,. 

OXSiTuv ■■^fxCuv — Dion. 927. 

— rac a.v\tt.i<.oi hk o.TOTfuyHi, Theoe. 10. 6. 

Excipias enim fa$, ^ufa^, cum compofitis, 
ipaf, , juj^a.^, Ko^jx^, oixy, Oatittj, ■pivx^. (rid, 
Thefaur.) ($). 

Item, in mafculinis et fcemininis in ap, et \(. 

— ctv<Ppo; ftixKa^o! KctT a.foi>!tv. II. A> 08.. 

— i3a9eii)« «H '«"'^^f ihBav. H. r- 44, 
Excipe 4.aV, et »ap ^vid. Thefaur J 

Genitivus in xvoi producitur, praster TxKivni et 
lj.tha.voi, 
. fi» TiTavai (Trfpcs;— Hom. B. 274. 

— si^ipye* Wctvoi ctKV(Hv. Ep- ^. 4- 

In dativis pluralibus nominum, quorum penul- 

tima in genitivo fingulari eft longa ct producitur, 

ot in Tiya,iTi, •7ra.7i, Tu^^.ii.Ti, &c. Sed in iis qu» 

Syncopen patiuntur, a. corripitur, ut in avJfa.iri, 

. 'sia.Tflaj.^i/i.ctTfa.ffl, 

hi/^i^a.ut ■waufoT£fo/a-< — II. g. 12. 

I breve eft in nominibus neuirius g^neris, ut, 
lj.iKi, lAihhoi — fll. «. 249.^ propter liquidam in enunciando duplicatam, (vel, 
JA mavis, confonantem Vau liquids praefixam) 
Miica J^c •wa.i'T' «(AJAmicJo; «n NoTO{ — Od.f<,. 325. 
ubi tamen Euftath. — tjccvtx aAnx^o;. — 

Taifriii. , a^aAoj^Tf, Kfltl «{AJAojoc— li. »• 258. 

Et flC ^«A{l/)COf, 

ZafA)An/. ot Tttupoi Ji dio; — Sibyl. 

(7) oi', Ei,6a .3-aioui?)xi(u ^di'/— il. >. 250. 

— acivvTaToi (iaSs- II. 4- 547. 

Quafi vero ex neceflitaie quadam, ubi breves 
fyllabs tres concurrunt, aliquando producltur, 

naf^ o.At !TriC-<,Trii fj.i<Afji'. Od. f. 223. Cl. 
(f. propter Vau interpofitam. vid Dawes.p. 184* 
11, u 156. II. c£ 601. II. 435, &c. 

T<. «Tai' producitur ob Cxfuram, in Theoc. 22. 
86. 

(.) ^id natura fit non deji>i!0, licet ){iy.ojj.Oi ire- 
cvis Jit, Sed an ideo bre^vii Jtt in ili non decerno. — 
Miror jgitur ex II. y. 612, tdi, i^^tvnv si';)^'^icoc— et II. 0. 480. — wvivn tvrviilov e^»y.(V — Clarkius 
tamen in aliis locis /lix\vo-iv mrito omittit Ib. (Od. 
<p. 6. — /^ 102.— Il.y 336. —.5.44. — ,/ 26. — i/ 322. 
atque ita corrigendi, II. t). 12.— jt. 566. — 1,. 240. 
<a. 137.— Od. y. 434.— p. 18.— A 123. — A. 468. 

— .;. 71. 276.— x- 123.— ^J,. 4i.j— Corripit au- 
tem Labb. p. 53. 

Ei/ etiam ante njocalem in compojitione torripi pojfe 
non negarim, Jed hoc fine caujafieri, •vel ubi pr/tcedeni 
'Vocalis poteji Apofiropho tolli non credo. Itaque, I. 

0;r* «5 ij.^Kic,<wt' ivoivtroti mi KaCam. Orph. 
601. 

Ma-T Pi/ti^jweTn, — Theoc. 24. 70. (id.p.378.— ) 
fic, II. f 70. 

(^) Item Aafpa? — Xa.Cfu.xa. /5 ;tapif. Opp.aA. 
3. 184. Legendum autem monuit Labbxus 
(Analec. Prof p. izS.]~icxi XocCfxK» Ka.pii—- 
Sed mtita-vit di^um, (Leeds. p. 136.) £t P l^ cP ^ g) P 4 A. 45 Et In mafculinis^ et f.?emininis, in ttf, iS^.au .et 

/TOf- ■ ^ r 

Nt|/ /' 1)10.60/ TroKlOi — II. /. 791. 

'—/JiiUAll' «fr/of KXi aiTTIf. il. e- 732» 

AinnS^of a,i/.(piC(aTni — II. 3,- 3^9* 

•—^tpWuv f/.ieiv o-r^oTsgAuy. H. ^.267. 

Excipias aiu, ^<thCi<. jttpU, xii^/V, --^irfV» «ftf 
fiiff npttTT i, viC^U. vmU< iTifi-jcyU, cum compofi- 
tis {-^, item, f^x.r9ifyj(, xxvo-tii;, 'aKox.itiUit ga- 
<ta.vi(, (rt(Ta.iJ.i(, (vid. "exemp, in Thefaur.) et fi 
quae aliae funt trifyllabae, qua duas priores bre- 
viant. 

Producitur autem in mafculinis et fremininis 
Dicataleftis (i, e. quse habent duas terminat;Qn£s, 
inreflo^ ut " \' - 

Af^if7va.( t4, Kvva.< n — Od. ju. 97. 

•—iwiJ^iexiTai xKlhia-ffiv- Od. A.. 16. 
Et in monofyllabis ; prster tiji et A/f, Aio{, 

Icat Ta;u« </^/a '!ri(rai'~Il- g 522. 

—txvq> XiTi xa\v4.a.v: II. O". 352. 

P7va 'O^ap' op&a.X,ij.ov — H. s. 291. 

— rioAnif sTi -S-n a •3-a\stira'Hf. II. A 248. 
Item in nominibus in k, jflof, in 1.^, j^rof, et /^, 
/yo<, vel jxof (4).. 

Ofcr^Sof juii' x/xxgTi — II. 4-. 86y. 

(tpct^i /eyu/y/jI-TSirir.— Od. s. 255. 

Eo-flAoi TiTJlyiffa-iv t-iKOTii — il. y. 151. {^yj Ex his autem a'4,/?» Kxff, k»XU, et ^sfp/V» 
dicuntur crementum variare ; Atque ita quidem 
viCpif, Theoc. Ep. 2. 4. — et f. Kapic. Ar,V. 1513. 
Sed a,lU, et xiiA<<, nufquam memini correptas. 
Tutius eft, ut opinor, femper producere. 

(4) Sic, cum compofitis, ai^. 'aipS^i^, eoh^, 
a-x.a.vSi^, (Tva.-< ih (^"^- {^^^- Thefaur.) dicitur 
autem uttr/? interdum corripere /. (Weft. Gr. et 

l^ia^lyi /' aih ihavvi — II. -l- SOO. 
SeJ hoc ferri non pottft. legendum proculdubio 
Mar/ / tfien— (Od. 0. 187.) vid CL in loc. 

Addas etiam gentilia, Xtpyl.^i^, A/67xe4, \iCpi- 
X,l<,&iiJi.fAixt<t^oiv'iKi(' (Labb.) 

In ©fii/xsf. corrifiturfane, fed et fape producitur: 
it dubiutfi, qua Profodiafttfius oblineat. (Crit. Van. 
p. 386.) Ex privilegio fortaffe proprii nominia 
producitur^ Call. 3. 114- ApolL 1.24.6^ 2. Opp. i. 
Kvv. 172. Arat. Ph. 355, &c. Homerus autem 
femper corripit, non item m, fcribitur enim ©p.- 
KfK' lL:fi). 234. &:c. atque ita reponendum, ApolL 
1,821. 4.288. fc. ©(jitxfci', ut1.923.ib. 

(t.) Sic iAt/o<, /?i)o<, i')(bi.of, et alix ejufmodi, 
quse tamen nonnunquam protrahuntur ; non quia — ZwrHf» ///« (boinKi ^^«i-oi. IL ^. sr^ 
Sed in /J/, iCoi, et /S, i;^of, fere corripitur. 

XipviCsL c^ aiXfiTTOho! — Od. a. i 36. 

KiifttXHf Tp^i^a^ iv -^i/f / 3*A^i'>. OJ. y. 446. 
y breve eft in monofyllabis in u.-, i/of. 

H /f i/of, j") ■■aivKn^ — IL ~\.. 328. 

— /«>3f .uoef, K<r' J?rS/A«c«i'. Hora. B. 292. 
Et neutris in u, 

— SivKTo Si Sz-A^viTi it«>To/. IL /. 565. 
Item in mafculinis et foemininis in v^ et up. 

l,Ta( 'a-fxT^iv viiiC:{ — IL 1). 321 {u). 

Ti> S' aiiTa ixapTvfi^ iTuv. IL a.. 338 [■j,}. 
Exclpe J^ctyv(, et H.uiJ.vf. (vid. Thefaur.) 

Noinina etiam in £ et | /ere habent breve incre- 
mentum, 

'NiCgov lyjvT ovvyjtrc-t — IL S-. 248. 

liaiii^iv XaXvCii alvipiXnv Kil etTTHFe* yula.v. 
Dion. 768. 

Excipias enim /01/1/^, kokm?, atipu; (3), (vid. 
Thefaur.) — y^v-l, et yC^. 

TpuTraf 9i/,\a5*/---Aefc. Pr. 803. 

— Ttfiva. ^eox yCTTii eSovTx;. IL J^. 237. 

Producuntur autem nomina dicatalecta in v{ 
et vv. 

"topxi/i/cf ^vyaTnf — Od. a.. 72. 

—TopTiva. T£ T«p^/o£<r(rai'. IL 3- 642- longa fiint natura, et dimidia ex parte elif», veL 
correpta;, quando breves, ut Clarkius ait, (aJ IL 
(p. 318. 0. 24.) Sed ex fubjeda confonante Vau, 
ut in Xvai- 

K«tf-=6' i/tt' /XJof y.iy.a.\vixfjLiva — 11. ^ 318. fic 
(jMciv — Hom. B. 97. 1+3. — ptviiTiTi. Ib. 2^4.257. 
(o.) Si qusratur qui fadlum fit, ut, fjixpTViii et 
/i/t*fTujff fecundam corripiant, ciim in uxpTvpo- 
ixai femper producatur, hoc fieri ex Analogia ge- 
nerali monet Clarkius (in loc. ) fc. ex fut. /xainii- 
pxpixi. unde etiam verbum /xxoTiJpic,) ; quod in 
omnibus ubique temporibus corripitur, (vid. inf. 
Incremen. f^eriorum.J 

(|3^ Addas Kmi/J proprium nomen, ct gentile 
IjlTTt/y^f — <t>u*a t' IinriJyiai' — Dion. 379, SeJ 
legituretiam \»-n-ijyi'!\i. — BiCov^ gcntile, et xMpi/.; 
anceps crementum haber.t : tneJius tamea hujus proJttxe- 
ris, illius ijera corripueris in ohliquis Jcnultimirt, fi 
me ratianemque audire 'volueris, (Labb. p. 73.) 
Quod ad To,*rpt/^, refliJimi'. male enim fcribitur 
Kiipujtl— ILp^. 324- pro Aiif-uV. — 'Jttd^-/ig„^yxif. ut 
velis ; non obftante t5 " , • ,' 

Bif/Ji^ftSf «[of^»'' tojo-»— Dion, Si j; 

m " 2. I»- 46 P R 6 s b b J A. 2. TnSrimenlumVerhohitH. ' ' 

Quantitas penultimK manet in proDfenti et im.« 
perfeclo peronines voces et modos [y). 

Mauet ititlem quautitas in tempbtibus Cognatis 
ejufdem' et alterius vocis /'/). ....'..- 

Quantitas futurorum et apriftorum ex verbxJrum 
formatione fatis conftat. , .. " /' , ;. r, _',' " -^ ' ." ^" _^ 

Nonnulli tamen obfervant^aoriftiim' priliiuiffJA" 
quarta conju^atione penultimas ql, i, v, breres 
habere, cum fint breves m futuro. 

Ovcr,ii {/.iv .ra^uT tTrKa<r £j' (/d'4tj-jy— Hom. B. 

71- ' " 

ixXuiTi S^ivxt Theoc. 1 . 1 40. 

— v.xi i(pfia.iT't Jio-Trir a.otJ^\n. Hom. M. 441- 

— xxt ■t'ov7'i(ri J^xf} ^xeiv". II. ,-, 496. 

Fit idem in quibufdam verbis in a. nifi vfil 
vocalis pra:cedat a. : tunc enim penultima efin 
aoril>o et in futuro fempcr producitur. 

—■).i'.a.ca.v J i—i sxii7e. !\.^xi't. 11. -J. 8go. 

Eit 'X.etpoi p^Mf* (TTrauev Ai'TH'cwo Od. (3 321. 

M/ap fj.i fj.^va.1 7m<P' iua-ov )i/j.ifxv. Eur. M. 

340- .•_•.-•-•, 

Ki,ii,,r,c_3"5;x//£^5fao-ji, ,/ifyiiiiv Jofii. Ib. Ph. 

14 02 {i\ ' " "- - • 
Anceps penultima aorifli primi femper produci- 

tur in*erbis-quintx; 

Tffcas d' i^.Kirctv AcLva.01 — II. s 37* 
AuTap «TTB-^Aurai' Tf— Od. ^. 93. 
Et in iis quK penultimam in futuro producant. 
nfia.ypi' xKiH^f 0.0-0. — Soph; An. 245. 
,^ — ot' «firoi' ^'yixtuv is<S'ii' iTia-a.i. II. tx. 244. 
CV i-ci yxva.T iAi,ir&—l\ . yi 33;. 
■ —'iXCia'a.-fo ««rii' 'iixtivra.. II. ^. ■214. 
In allis verd breviatur, nifi sddatur o- alterum. 
— KUi ivr' ini Viwah iha.tr 3 a.i U. 1. 392. '—■T^pxTtriLr^ M^vP. Ib. 352.' •"''"■ ■< 

Quod etiam fit nonnunquam in futuro, 
•—o^Qo, liKi^Tira. II.- tf. 523. 

Hc cru X.dK2'r •'^'XJSTllf, CTi 0tOi HiTirTrlTlX. i^l- 

KatTa-ct Phocyl. g. 

Si anfeps penaltima fit brt;vis in aorifto primo 
et.fdturo fimul, aut falt«m in futuro, bievis etiam 
eirit' in perfefto aflivo, et temporibus inde de- 
dffStis i fi longa,' ionga. (Labb.) ■vi-jrXa.iLx, .iii]i- 
xa, lin^xa (ab a.vur ■) — 7-:t7x*. rfTtu.xis ■mtiviia.. 
Qio'd fi in futuro fuerit longa pofitu rantum, erit 
in perfefto brevis ;, ut, ^-Tujit, ,.,i/3'-5a. • ••■ 

Anceps penultima in aoriftis fecundis omnium 
conjugationum brevis eft, iTpa.y<iv, sA't»i-, itfuyoy. 

(')• . . ■ ■' 

Prffiterita media ex ufu, vel leAione poetarum 

difcenda funt, quippe no» unam habeiit omnia for- 

matidi rationtttt, Alia enim aorifti iecundi iequun— 

tur Analogiami ut f®ocid"oi', -wrCs 'J^ ; alia autem 

vel ex aorifto'primo vel ex pr.iefenti retinent vel 

diphthongum, ■yel fyilabam pofitione longam, vel 

vocalem longam, '7ffi-!rp-/.yoc. (Ar. PI. 633.) nj- 

K^xyn (Ar. Eq. 256.) xfxpi^a: (ib. Av. 1524.) 

iirp:y.j (II. /3 3»4.) icp^iya. (ri.fl^i^j.) li^Cp^^a., 

(II. .TT. 384.) ueU: ■ «. (II. 0- 5S0 ) iVc 

Tertia perfona pluralis in na-i fem-per longa 
eft, 

Tiivaaiv: ri)j.iw J.c KiXoyx,^7' lax dioiaiv. OJ. 
A- 303 in\ 
Sic et participium foemininum in a.ax, 

— «m/j' o\iaa.aa. Od. t 265. 

Verba in /a et usi producunt penultimam in 
futuro et aorifto primo ( j i. 

Propria reduplicatio verborum in ^< brevis 
eft. 

—TtMov — TKTo J^r/aji.i^ Od. 0. 125. 

— poov tiiS^KvJz r^i^wi' II. /5 750. / \ ,, - : - ■- "■ '■!- n!,-:33 _. •;■ 

yy) Kfii'», iK^ivoy^ yipiyc, Kpifgipt.t, 11.^1^1/0, y.p my, 

y.plye^v. Ktflfoi/.ai, iK.ptvofA»v, K^Tvx,' ScCi [ 

(cf ) tTVTrnv, 7V-1TU, .cTiTja; TC-7rin(r^oiji.aU,'rcrSirk, 
iTiT C^TTtrtV' — y.piyu, y.tKftxx, iKKgtua.1 'lij. k. 417.) 
i/.p'i'^«i', x^i%aoiJ.ai. '. '■" . '■ '' ' ' 

t«) N. n^aaa.ij.m II. 317. — Kipaaxaa.. Od. y,. 
3O2. — 'SiTa.aoLi II. ^- 1.15. — 'Uii>a.'ja.v- Od. 0.427. 
Sunt cx ipa.fi.xl vel tpa.ioiJ.xi, xiptx.Vft."j.i. 'SiTalu, 
vel t:i7an\iij.t, t^i-rpa.tTv.u ; non ex «paw, Kipxuf 
'SiToco), tsi^ if vid. CI. in Joc. et ad II. <t 67. 
y,. igc), — ubi male Gram. Weftm. et al. e'.y.a.aiv 
EKJup, pro e^jda' E''liyf. 

■ (i^) Rede Barnefius a.Ti;)tvyov Hom. B. 42. et atrtiivy v. 47. Etfi defideretur autoritas. Ex 
Analogia enim'a7rjSt"yoi' bmnino debet penulti- 
mam corripere : ut, 11. s. 18. — a. 362. 380. 

(1) Regula getteralis ejl perjonaiti otnnem in (n defi- 
nentem penultimatn producere, ut, iTa.(it, ttitpv.tift, 
^ivyvVTt, &c. perperam igitur (Weft. Gr.'etal.) 

—Ki^XoyyatT IV laa. <tioiaiv, 
et, ut quidam legunt, ap. Theoc. 22. 40; 

— i''4-'iA*/ J'i 'mipvK.XTtv a.yK'>'h 'ai-jj.a.i- 
pro '^iifiVKiaa.v. 

\i) Tp/; n< eo» =~r fo-s xjXtoi'. Theoc. 20. 11. 
vel a ^]u^ft), velkgendum fs-';t,s. (Lceds.) ■ 

Improprra P R 6 S O D I A/ 47 Jmproprla vero commums, 

A/,?i' tffetf, — II. £. 880. 

— enxf /' K<f ' fe'? di//>tof «trlf*. II. 0. 24 (/). 

A fecunds conjugationis ubique corripitur extra 
tertiam perfonam pluralem indicativi, fubjunfl- 
ivum modum, ct participia a<Sivre vocis, irarcy, 
Ua.fxi , i^cii, irsa-ai'i irafii, ^:':. iTaial, i^ai/.a.t, 
ha.ij.w. &c. i7ay.ai, i^a.fxi}v, i^a.^r,v, ala6iwo[xai, 
Ifacro, ijtaiiTt;, \^au.ivo(. 

Y quartffi conjugationis in polyfyllabis ubiqiie 
corripitur extra fingularem afti^^ vocis, et ter- 
tiam pluralem, ^iu^/m/a/, CivyiZ^i (x). 

In difyllabis 'vero ubique producitur ; /0?/, 

J^ival, JlfAiVOcl, iiTi, t<PiJTi. iJv(ra.V, icf'iJ7llV (a). 
VIII. UsUS, five AuTORITAS. 

A in fuperlativo femper corripitur, 

KtP"9( </i a.ivo7aroi ho^ot i-Xtro — Od. /. 441. 

Verba in ava penultimam femper breviant, 
Qxcipe (Kaifc, et xi/Ca.vo> ( - ). 

Verba in au natura brevia funt, in prxfenti ct 
imperfeflo (i<). 

Nomina in aav producunt penultimaBl", fi\e in 
obliquis crementum breve fit, ut, Mocy^dai', Au 
ycicvv, oTaa:-, &c. five longum, ut, notreiJ^aecv, 
fpuduv, Tt/ja.-. , &c. Excipiuntur, ^i-auv, rafati , 
et fi quK alia. (L.J 

Neutra vero in avov coiripiuntur, ut, ofyavov, 
^oavov, <P^nravo>\ &c. 

A longum eft, 1. in gentililus et nominibus propriis in avcx et avi<'> ut, Ti^iJi.aio.\ Ka^ua.iiif {?). 

2. In nominibus propriis, et lapidum in a,Tn' 
et tfTif, ut, f.tj(pfdrr:i, kyji.rn^, Aaidrif, &c. 
Excipe raKdrtH, AuKf/Lar«(, "S^aij.am;, lapt/.d.r^M. 
— Item, Ai'T;caTiif, Ei/fufaTiK. cum paucis aliis. 

3. In plerifque nominibus propriis fceminini 
generis in ai{, ut, Naif, Aaiji Vlr-j\iij.d'ii, Ayd- 

Mafcub'na autem, ut, Ka^ait-, Tacaif, 0)i?a- 
iV et fimilia penultimam corripiunt. 

A producitur in numeralibus., ut, rfiiKoam, 
&c. Et in quibufdam verbaiibus in tx,7i(, ari/^of, 
aTo<, etTijf, a.rwi;, ariMf, ut, KfaiTi;, id<nfj!,of, 
■^idroi, idrrig, .JfaTiif, ■ar«faTixcj, a/i'/^ue ejufdem 
cum iliis originis, 

Corripitur autem in rcliquis, ut, S^vvdcii, tf- 
yd.a^ifd.os, S-jvaroq, i\a.ri'^, i^yarrif. ypau.fj.drf 
Koi, &c. Ercve eft etiam in patronymicis in «/i»f, 

ut, nnAll/XcTlK, &c. 

Et in derivativis et verbalibus in a> ioi, aKioi, 
aiTios, ut, J'j4'«''S'5> ir.vihioq, ^avfj.ds.o(, &c. — 
Sic in atpic. ut, ip\vivaq>oi; a (pAn^of, itPdipof ab 
s/of, &c. In adverbiis in ocki; et xki, ut, noWd,- 
K/f. Toairdxi. 

Item, in dimiiiutivis in aJ^io!/, aniov, apicv, 
arioy, ut, hojrdS^iov, orfd/.iov, J^tiAd^tov, tfopxrnv, 
&C. 

Excipe .^a^dxiov, oidxiov, et fi qur? alia a pri- 
mitivis produftis deriventur ; ut, v.oodiTiov, &c. 

N. Airp, in reflo commune ; in obliquis au- 
tem, et in compofitis producitur, ut ij.cydvuf. ■(() Sc. Longa, fequente alia vocali, dimidia e.x 
farte elisa, i. e. corrept.^. (Cl. in loc.) vel, potius 
ex confonante Vau pro arbitrio inferta. (D.) 

()c) I-tb; ^£!.7ia|W£ia/ — II. y. 260. (vid. Cl. in 
loc.) fed mr-n — ^tuyvi/J.iv' avicyi. H- tt. 14^. 
Barnefius igitur legit (^ivyviJiJ.iv, tanquam coii- 
traftum ex (si/y. i;4(/si', pro 'Qivyvvev- Clari<ius, 
ut, ex rSiva.i fit et ri'jii-<.ivi.i et Ti^ii/Aii/a!!, fieri 
poteft, ut ex (ivyvvvxi pari analogia, formatur 
tum Pivyv-^.utvxi, tum /euyrJ^usrai- — vel ante 
femivbcalem pronuncietur confonans Vau, ^-.vy- 
vvij.iv avuyt, 

— J^aivvro /f Xao;- II. a- 665. 
per Syncopen pro Jarvoiro- Euftath. Clark. 
Barnef. 

(a) n. TT. 64. — y. 322 — ^. 185. — (T. i4o.--Od. 
a. 106. — 11.(7.145.—'» ayz. 

(|u) Aii2ai'(!|iA«',/ .iliquando producitar,' Hv^avofj.iiv a.)fisuv Ar. V. 636. 
et ii^xvu femper apud Homerum. Tragici vero 
fcriptores Attici corripiunt, (vid. Thefaur. ) ut 
etiam penultimam in Kiyxvu. Eur. Alc. 477. 
Hipp. 1444, &c._ 

— Kxi 8 ■TToicf f.v.vtv avPfx. Hom. B. 46.— 
f. aor. 2. fi vera fit leiflio. 

(v) Atque ita pueris ac Tironibus accipienda 
funt et utcnda. — VoLiKt quidam nau:, v.\:tu, ixa, 
Ts-tpau, (3cau. et fimilia. exceftis i.\.i'xu ct a.u(tiiau 
prcduccre (Labb.l — Sed Kque omnia funt produfta 
licenter, interpofitione confonantis Vau, ac in 
va.eo, - 

— \dov J' opa ayfitt •ttxvra. Od'. j; zizUii 

K.-j.r^pe<ara /jiay.cd vdxrr-.v. I!. 3- 197. 

Oj/s nard uoifav •aifdov 'aa.Kiv — II. t. 367.' 

(J) Dion. 606. fic, BpfT-Inf, ib. 569. — corri- 
pitur autera in ..^^ifJanf— ib, mS. 

Verba- 45 P R O. S O P I. A. Verba in tu variant penultimam, ut, xi/A(«, 
Ticn. &c. Sic etiam in ut. Tii-K, a^n'co, &c. 

qua; Homerus producit, Attici vero Tcrjptores tra- 
gici corripiunt (o). 

Nominum in ^t, vel /n. penultimam fcpe cor- 
reptam et non raro produftam, legimus, ut, 

Hf/T£ S^' Kovt) II «. 7j. 

—Ij.ia. 9»jav tfi xcv7«. II. -J,- 73^ ('s-). 

Patronymica et alia fere omnia in iki producun- 
tur, ut, ■ Hf.Ki), E[jr,ihll, &C. fic, /iTiVii, a.Pmi, 
£cc. E.xcipias eiKa^TT^fn, et fceminina adjeftiva 
materialia, quas orta funt a mafculinis in /cjj, ut, 
lJ.v^pivn. KiS^ftvr^- &-'C. 

Item nomina in /rnf et /Tif, ut, 065«r7TiK, ata- 
7711«-, /j.^KafT»(, 'soKnn;, 'aoknif, 'vtzp^TH, &c. 
praete.- verbalia qu.^dam, ut, j.fiT»;, jc^rnif, et fi 
quE alia. 

I plerumque breve eft, In diminutivis in os/ et 
iJ*io('|; ut, Ko;m, x< 7J^iov, &c. excipias, i/j.xTlf^iov, 
ufyuflJ^ioi'. et fimilia (;)) 

In adjeftivis pofleffivis, et materia'lbus in ivoi, 
ut e.vdsuTrtvc!, >.2/Vof, &c. et in illis fcre qux 
tempus fignificant, ut, 

ilf M iv fntLftvn — II. |3. 47 1 . [a) 

Corripiuntur etiam nomina deriVativa in /^/f, 

et /TOf , Ut. xflfTlf, JC^iVir, &C. OiKflTf, ct^SlTO';, 

«xAiTOf, &c. fic in /xof et ifxof, ut -3j-fax7"t'. 
yori/>toj, &c. At in /ua variant, fecundum primi- tivi quantitatem, ut xf "/xa, a niKptfAAi ; fed yfiiJ.x, 
a p^erj. ^fiiTi' ; ;u.)ip.ua, &c. qua; modo ab ufu 
et ledtione difcenda funt, 

Et patronymica in //nf , ut Ntroprj^iK, &c. At. 
que cadem Analogia AT^j.vrj^ii,-, T\)\\t\N7S'\u, &c. 
vulgo Tp-/"»? iin^«/n{. (Dawes. p. 171.} 

Item diminutiva in '.i-ivi, ut Auxr/ti/f, EpwTr* 
/«vf, &c. et quE diminuendi notionem retinent 
in iKo^. ut 'LuiKoii, Nat/TtX^f, &c, Addas com- 
parativa in mv, ut, 

fJs -iiiv yKvKiov — Od: / 34. 

— >fA/Tof yhVKiuv fuv oi.\iiu II. tf. 249; 

Notantur autem hEC comparativa fermone 
Attico femper producere penultimam ; 

^poi-Jtri yxf KKKiof EWiivuli iroKv. Eur. B. 483. 
(t). 

Reliqua nomina in luv protrahunt penultimam 
cum in obliquis crementum breve eft in ci-o^, ut, 
hij.(piuv, y.'uv, r^if.i'(iiv, &c. e contra breviatur, 
cum crementum longum ell, et definit in avou ut 
Aft'X*X'6i', MoA»6M , h\ct!}>iSo\tuv, &C. 

A". Utroque modo variantur K^oiiuv, nftuv, et 
(ut quidam volunt) 3^a.y(^iaii {j). 

Penultiina verborum in vvu, vpu, et v^u, ple- 
rumque pfoducitur, ut, i^vvu, kupu, lipuX.u, fic 
/i/.2fTu3o /*/, &c. Scd ab eorundem futuris de- 
dufla breviantur, ut, Kv^iu, fJ. pTifcu, &c. (ip) . 

Verba in m, penulcimam variant j et quin om- (0) Vid. voc. in Thefaur. et App. — Davves. p. 
165. CI. ad II. ^. 43. — et inf. rerSa in v^; &c. 

Iw) Sic, MlIcTs Tl; CfllQzf KX\7m dlAX ■VHVTcii 

c?.f<rQu. Pbocyl. 80. 

"—/J.VXO^TIf iVixpviyi KOlKlyi. Ap. I. I 70. 

De his idcm ait Clarkius quod de verbo jusS/HjUi, 
(ad II. •». 762.) Pofitioni hoc/oli debetur : Sed hoc 
noii ita in promptu eft, ut omnibus fatisfaciat; 
melius videtur, in hujufmodi vocibus penultimam 
natura brevem ponere, fed longam fieri, vel fcri- 
bendo per diphthongum, vel lonicam Vau, qus 
aliquando duplicis confonantis vicem geffit, inter- 
ferendo : et hanc licentiam, in Hexametris faltem, 
idonea data autoritate, vix pueris negandum duco; 
jnodo, ut mcnet Labbsus, cum has, fc. af/>><w, 
«T/jHiM. ct.ap'11, fimiles^ve Homericas in ufum trahent, 
difbthongum non omitlant ; Asf^tiM, &C. 

H/i) ii Kd/j.vovi' opiJ.7xf—Ear. Hel, 1631. 

0^fj.inav lyrTrtnov — Opp. a\ 3. 

(f) Qua analogia a yvuiJ.11, a.it^ii^u 2«)t?*Ti(f 
fiuunt diminutiva yvu/jiiiov, <tii\ifiiiov, £.<>x.ca- 
rrjnr, &c. Eadem plane ab /ju«7io^» gLpyvptoy de- rivantur iux.Tiiiioy, x^yvfiiiiov, &c. qua; Crafi 
Attica ijjdLTJiov, ctpyvpij^iov eiferuntur : nec abfi- 
militer ab a//^of€'jf, (SoTfVf, lyjivi, vel potius ab 
«//?of£w<, (SiTpucs ly^Quoi, deducuntura^jo£H//oc 
(ioTfviiiov, ix^vliiov, &c. Dawes. p. 214. 

( / ) Sic, '/^1-ifxa.p'ivo;, ■d-t^ivof, a p^el/** et ^c^of. 
At CTTUfivot ab oTTiyp» penultimam hahere wdetur e.x 
ijla « farlim contrailam, atque exinde prodiUlam, (Cl. 
in II. 6 j.) 

Artp' oTTwgTkW vi(t.\iyMov— 

Ofj.Cpa 'soWZ oTTufivtj) — Hef. «. 675. 

— KXi ovupivoy ofj.Spov. Ib. 672. 
potius igitur licenter Hefiodus, qui fimul corripit 
et producit, quam Homerus, qui ubiqueproduxit; 
utrumvis tamen fequi licitum eife puto, modo non 
eodem tempore vel carmine. 

(t) Sic in Herac. 5 1 2. — I. 1 1 21. i 383. Ar. Pl. 
loy, &c. (vid. Dawes. p. 254. j Et hoc cunibet 
licilum ej/e arbitror, (Labb. p. 90.) 

((/) Vid. Cl, ad II. as. 265. 397.— Dawes. 180— 

((p) Vid. Cl. ad II. «. 265. 309. 314. 338.— 

-C- 434. 

nibus^ P R O S O D I Ai 49 n%us, ex idanea autoritate, liceat abuti ut com- 
munibus, nihil quod fcimus vetat (;[/). 

Y in polyfyllabis norainibus in ui», et quibuf- 
dam quintje in t/T>!f, corripitur, ut, yr,>ii(i-Ci>u (ijia,- 

/tT)!?, &c. 

Item in diminutivis in i/xx-, ut, f./x.icj^of, sfa- 
TLXof, &c. Et adjeftivis quamplurimis in t/rs,- et 
l/pof ; ut, •yiiSoff-Crci, ■^io-uio.', ij.ivup'ic- pAoffKfOf, 

&c. excipe oilyfou o^ijpoi, et fi quae alia. Et in verbalibus in vtk, ut, Kvfir, f"'<TH, ^C' 
c-K, &c. Produciiur autem in i//xai, v/jlix, vth^, 
i/Twj. ut, '.Luct, xi-i""?' puTH/), /xDi-uTiip, &c. ple- 
rumque etiam in t/Tof, t/Tii<, et t/Ti,', ut KuxiToc, 

ttTfCTOf, puTof. co7!<, ■srpsT?' TMf, TrJ/rJtTif, &C. 
Excipias qusdara a prsteritis deduila, ut Xurof , 
/oTOf. (unde «t/^uToi ) v^uTsf, ^uTsf, Ct fimilia, 
cum compofitis. C A R VI. 

AnCIPITUM (a)QuANTITAS IN ULTIMIS SyLLABIS. AFinita corripiuntur, ut noi^a., Tta,-TiCa., lyu., 
ri7{,rii. Tv\lx7x, nv^x — Excipias 

1. A purum, ut Miwxx, ^icl, (S^ <piAict, ff-i- 
xvd. <rkX.\vj.i. , (y) TE;«„THa ; prster verbalia in 
Tfij!. ut -^oiXifia et quK manent ab adjeftivis in 
n. ut xXnbt^'j. ; item foeminca ijp-a. ay\iKiir.l 
(cT) ; et nomina urbiuni, qua: a viris illuftribus ap- 
pellationem habeant, ut .A|.Tio;<;t.«, fic et [•ocTini, 
nomen ollis ; K<yJ^ria, caput ; vx^ni^Jiiap. 

2. Doricum / pro » vel , ut ja/uct, Aii/e>a- 

3. Definentia in S-ui. \!X^ix7t>\vi'3., Aii/a ; in 
^oc, ut S.M*»9^. prxter nXi^a ; in pa, (non prx- cedente diphthongo) ut v.oip-i, -arii/ja, y^i-io'^ ^xx.- 
ter a^Ktp:*, ^ej' p;t, oXvp-l, Kooiti/fi («) ; et quse 
habent alteram confonantem cum f, ut a^/pi, 
/a-fTp*, aicsrpci, ija/J^ja, prxter a-AOAtTjpi^p^-, Ta,ii* 

4. Omnia fceminina ab adjeftivis in 05 («), pf«- 
ter //£6. T»oTi'/ct. I--" et otct 

5. Dualia in x primx et fscundx declinationis, 
ut /^/itia. M-T«. ; item KoKhA, cum compofitis, 
et vocativos poeticos ut \\oKvfa.'j.5., C^xoi xij.-j.- 

A finita corripiuntur, ut aV, 'ax[j.Tlv, A/cTi', 
fjLiKcLv, ■aroiocrai', iTv-\ci.y {d). {X") Sic f. fvT.ziv.r,!' Anac 8. 5. B.— fatis ta- 
men infolens P. 

(<t) M Vocalis /j/;<-/'/j dicitur eo tantum fenfu 
apud Grajcos, quod in quibufdam fyllabis fit 
longa, in aliis vero brevis ; ut, ->ni!. xpstTiif; 
-PoM; X'. ■: ; -r , yij Commums autem 
dicitur, quando in eadem fyllaba potell pro libito 
produci vel corripi, ut, ar.ip, i^ocv-l^up. 

(3) Sic, Qi^T-.!.. nih'.r', /fjuilur nimirum accufa- 
tyvus ijle Analogiam genitvvi, in lingua tum Atticd 
tum lonica n>iAilo'< riH/rct, IIilAsai 1 ilAfa ; l'*»'! 
Aiicf, tdLijiXri; V,xTi\iui, B<t(ri?.i.l, &c. Cl. ad 
II. 265. vid. E. M. in u. Ucfi>iij< — H^ec obfer- 
niatio de V\viXiU)i , UnA-jt, et Jimilibus, nihili eft quod 
quidem ad Homerum, nam ea /ermonis Attici funt fro- 
pria. (Dawes. p. 174.) — Ap. Hom. in nnAt*, 
brnTa., &c. ell Synizefis; qiiippe terminatio geni- 
tivi !4),- ubique oiot., rt&f cfFertur ; non itidem 
B«j/>f£t. Eur. Andr. 1248. .A;^iA^ia ib. W57, 
&c. — II. -. 320. c in ri:. ~a longum eft Caiiura. 
.1 (-,.) Theoc. 2. 165, — De polyfyllabis hoc in- 
telligendum eft nam difyllaba corripiuntur, ut 
Mtt.tt— Od. T. 482. (/) Kt/7rp//o;^i' /jp^ai' yxiJLCov — Muf. 31. 

—^vr\ STfT«a S^i-^^ovTxi. Ap. 4. 121 7. 

MuSriTitf (ixaiKeix 'rrictpcui — Od. A. 344' 
Sed (ixTiKdct, regnum. 

(fj Theoc. 2. 114. — Od. s. 483.— Eur. Hej. 
284. — Hec. 430. 1. Kapst .jrfTAc/f. Anac. 58. 2. — 
Soph. Aj. 309. Ar. A. 1216. — Cric. Vann. 375. 
fic, iTtv a.'y.fj.av a-pv^u. Tt — Heph. p. 6. — ib. 
423. 

(^) Excipias etiam aor. i. et pra;t. m. ver- 
borum in p/t', ut /.s^Srffa, /itip^iofat ; s.TCTfa, -zji- 
TTopi. — -/.11, ivvi3.'\ ii»J! /to^s)i'ii. Arat. 

(11) Sequuntur enim genitivi Analogiam ; ut » 
S^iy.cti-1 quia tk /ix«(»; contra n 3oife<a quia t» 
lictpto; ; exceptis cT/o"?, ■fiis, J^at, &c. Quidam ad- 
dunt 'T^fTrej^x et .r^Cotfitix quE tamen reitus fui- 
gularis vix agnofcic, nam ^^rfTrr.fos ct jiCaT/j.tn 
funt communis geueris.— -.Alite.-, 'znT^ct}:;, uc -z?!- 
ep«. Od. t. 173. 

(>) f.?a<<rav oi/.oTiiAii — Phocyl. 35. — licer.tcr, 
ob Cxfuram, aut voc£.lcm afpiratam in voce p.'o>:- 
ima fequentcm— vi'1. CI, ad jl. «.. 51. 

n Excipias P R O S O D I A. Excipi.u mafcalina in ay, ut TtTa.i/, et nav (/), 
nift in coaipofitis ; fic a 'tav ; Accufativos etiam 
jrimse et fecundae dedinationis (x) ■■ item adver- 
bia, ut x<y±v- f.iai', ts-ifxi' ; fed oTac breve eft. 

Ap finita corripiuntur, ut avri?, ovxf, pitija^, 
fAaititp. prjeter monofyllaba nap et •J.aj . 

A( finita producuntur, ut Aiveii<. lu'I<, Mxa^if, 
TL/%{,ac,— prster nomina imparifyllabice inflexa, 
qus non formant genitivum in iutoc, ut u.-.hit, 
H'-yS.U AauT-tf, a-iAcTii et accufativos plurales 
quints fimplicium, ut TiTai'i<, Ti/^To^Ta? ; Item 
adverbia, ut ci.r^!uii<, ccy-Kic. — Nec non in fe- 
cundis aorilli primi et prxteriti aftivorum, et prs- teriti m, corripitur, ut ;Tu|a,', T.rv^xe, T5Ti/7raf, 

Nia/^ow; t. O»*!"*.' iX^- //«^Sipi;— II. 0. J28,(a) 

Et pares etiam corripiuntur Dorice. 

— K<ti ci ^riTu: 0K.VCC1, ivirix.itt. Thcoc. 1.134. 

W.TX TC3-TX? HiKlOlO. Hcf. f. 562. (ti) 

I finita brevia funt, ut i~r, ori, fj.tKi, tuttI»*'!', 
A/*i'Tr Ti^^n/r ; prxter contrafla, ut o-ifHTr» (c) j 
Et adverbia, feu pronomina, aufta per Paragogen > 
vt i/t/|/:, «T'.T. ; et Atticum /, ut oS^i, S^iufi, TtLujli 
item, >o , et nomina literarum ?;, lyT (0- 

1(1 finita brevia funt, ut tutIktp.', fpri'. ■vnKif— 
Excipias /-, '..■o;. ut f,y\yu'-v, et nomina dicatalefU, 
ut ii', fi>, aTc, ajt]/'!', J^sA?Tk (o). (/) n;ev corripit Pauw. ad Pind. Ol. 2. I53.— 
quod nequeo fanum putare, (vid. Dawes. p. 184) 
nec ulla mihi fubit medela. f. sf \i a.rra.i, adver- 
bialiter ut iTtTix.v, plerumque, fere. 

(x.) Nominum fcilicet, qux habent longam in 
reilo, ut \i';nti.v (piKta.}/. Sed noTvi3.v, (p'ji.oi.v, &cQ. 
ultimam brevem habent, quia itidem redlum fe- 
quuntur, — Hom. V, 24. — II. p. 381, 

—Y^aS^ctxv a.voi.lX''^. II. J. 499- 

A^f »ro>' iJ.na.voiAV iut/jnpiTo — B. og, 

—11,0.1 S^otjov ixvTitg 1 )iytsiJi.ny y.xi (sk.i^v ttix^. 

Ar. N. 329. . ^ . r. 

male I. ny<fj.i)v Sa.rrx.iov Hvai. — fc Sfofo-'. Uawes. 

p. 218. Af producitur Eur. Herc. f. 194. licen- 

ter, non quia in tnedio •versfis, fed propter Paufam. 

(a) fergara, (de quantitate fyllabarum) ait 
participia in cc aliquando corripi, raro tamen ; 
laudatque Hefiodi verfum 

AiiiTac «■'(•'JcCrsJ^iiiri Vloouniii.— 
Qui nufquam comparet;^ legitur enim, aut ita 
omnino legendum ell 

Aiff-f S' xKVA.]orriS'.\<yt np5jur)9ia — ^5'. 5^'- 

O TTfof ■Jia.Tfi^^uv yi X07ra| ^t-i a.iru Afirs Fr. 
Menand. 
ca.< ocTTUi — Anapisjius, quia participia mafculina in x< 
atiquaniio ultimam corripiunt. Pauw. perperam, /tm- 
fer enim illa fyUaba efi produSifftma, unde Dor. n^. 
xH(rai« pro vif.r,TrLi, &c. Crit. Vann.^ p. 237.— 
Dawes. 184. — Et mirum fane, quod Matlaire 
(Dialec. p. 237.) dixerit hanc fyllabam in ti^^x^oh 
correptam effe, ap. Pind. Ol 896.— Longa certe 
requiritur, et longa eft, 

Ag/x4i'a 'afii\jn a.vi\f. 

^(jySr,\iuv yi.iS\iM X*?"' Antiftr. Trochaic. 
Hephthemim, 

Yifum eft quibufdam (Labb. 66. Inilit. Gr. Gramm. et al.) addere i/^vj, )i.ajaf, (rpw i fed 
perperam. 

Quippe in YM5«f i.irBifj.cvdi—Od. 0. 75. et 
Hf*4«< aKTXJ"-^-'^^- ^^- "^o" ^""^ Daftyli fed 
Spondei per Synsrefm, ut, 

Ta.vToL fj.iv «% vfxixf ni Airfo/^ai, — ib. 210. 
— II. 3 366.— &. 211, &c.— £«f. B. 160. fic, ia 
Atken. Fragm, :yj/£«f, 

OvJ^i Kiv m x'jKix.t 'SfoTt^av Ki^oifHl Ti,- oivav 

'i.yyta.i, ocXK' vSu^ y.a.i KxQvrri^^i u.-%- 

E*af aliquando producitur (Gr. Weftm. et al.) 
nufquam quod fcio, nifi fortafle in Csfura, ut, 

— i>iz<, iKi< ofK aA/Tpof. Call. 2. z. 

(fx) Quoufque pueris etiam Dorice componen- 
tibus permittenda fit hsc licentia, ipfi judicent 
prsceptores. Non femper corripit Theocritus. 

OvJi ■d-vpdi e.'pa^iv — 2. 6. 

TlociTa< lyei Kv(Tu — 5. 146. 

Ua.^a.< «(urojofiif — n. 41. vid. CI. ad II. (3. 43. 

(v) Sic Kut;/ II. A 639. — Mar/. 4- S°®' 
/AiiTi pro ^iiTii'. Cal. 4. 369. 

(j) Ad-verbia in t t femper fere longa funt , ut avf 
^■fuTi (Gr. Weftm. et al.) Tutius femper corri- 
piendaputo, ut, 

— fAiyx; ixiya.Xii'^ Txvw^^H^. II. a-. 26. 
Sic fxcKiiTt — !!• <•'• 409. — nt\c7roi/nio'/rr, Theoc. 
5. 92.— tt/Ao>HTr— Call. 3. 25, &c,— Etfi produ- 
cantur ocfoiKli. Call. j. 65. — -.y^nyofTi II. k 182. 
—xvi^i^fuTi. II. c. 228. —ava.ifLuTi. II. p. 363. — 
Nam in omnibus hifce iocis t/ Caefura eft. 

(0) Froducuntur etiam ii^Tk, Cuiv, fed -l^uiv, vel 
nfj.iv, dfj.uiv, ufj.iv. ufj.fj.iv Poetice et jEolice bre- 
viafunt, vid. CI in Od. ■o-. 372. In aliis etiam 
vocibus fyllabam iv produftam legimus j non, 
quod, fecunda grammaticos, vetcres liquidis in- P R O S O D I A. 5» I{ finita brevla fqnt, ut tj rr, voKif, aftiiCxi^lf, 
7Vfcti>v7f — Excipias, 

1. Nomina monofyllaba, (praeter tk indefini- 
tnm) et dicatalefta, Ij, pTf, fjf, «x.]rf, J^iKipU ( * ). 

2, DifyHaba focminina in .,, iJ'o(, et rfloy j ut 
ctpvis, «•vj,r<, (ia.h£ii, xAnif, Kvii/ji.U, KfnirTt, /L»8f/i*7f, 

3- Hyperdifyllaba, cuni duabus brevibus ante 
ultimam, ut RxT^AX^i-' y.a-Xxfj.ii, Kxvovii, Ki^xif, 
imhoK!ty..( fia.^ScLtl; 

T finita corripiuntur, ut o-u, yofv, yKVKVt J*a- 
KpiJ (')• 

Excipias tertias perfonas fingulares quarts con- 
jugationis in 1x1, in imperfefto, ut tju, t<f\j, ^w ut yvv, <retivu—Item, noniliia literarum /xiJ, vi ; ct 
adverbia fidtitia, v, et ypi; (t). 

Yi- finita brevia funt, ut a-tr, 'ao^iv, ^pot/oi' j 
praeter luv, fxiv, et qux 1/5 in nominativo habent 
longam, ut iXlv, i)(Jiiiv, xXiruv (v); et dicatalefla, 
ut j'^j«.tlr ; vel vti, i,i/3f, ut yu.oiririJi' j primas etiara 
perfonas verborum in ^i. ut ^^uyiv:', tipui/ (^), 

?(, finita producuntur, -wi/p, /tAapiu^, ■4.'9t? (j']. 

Y5 finita corripiuntur, ut iGaSw. xo/jrf, 'jDiXtf, 

Excipias, quae declinantar per «f purum, ut 
iXvc. lyjivf, apKVi, ay^>V(, niJ'i/<, oCipCi{l), et 
dicatale£la, ut «5px.t;! ; item monofyUaba, ut /xuf, 
avi, et participia quartae in (ai, ut ^^iuyi/t/j (i). efle vim extendendi praecedentes vocales ponerent; 
fed quod ifts voces vel Cjefuram patiuntur, ut, 
(lji,iv, Theoc. 3. 49. jiiToTi^ Theog. 280. vel 
extra Caefuram pronunciarentur, tanquam dupli- 
cata liquida, aut jEolicum Digamma, cum po- 
teftate confonantis » praefixa fuiflet fequend vo- 
cali, ut, 

Ugiv nx^eiv, vel tritv viixQeiv r?af Aj^ai&ii. 
II. /. 403. 

O /e viv WfJ^oi^t yvfji.vmr- Anac. 51. g. 

Of»> Koi';t. wjtrav/oi' cty^iXov ff]pa,T>i. AeCc, 
Supp. 188, 
vel hic, ob paufam. 

(«•) i — Od, A. 392.— x7f. Od. (W 79. 

(p) Eur. Ph. 1539. 11. /*. 456, &c.— Excipias 
etiam Nom. pl. lonice contraftum, al irojTs. 
(Labb. p. 50.) Communia dicuntur ePCe Axf /f, 
Hs^iris, ►t^ p/f. n«Tf (f vero plerumque breve, 

— xa.1 ira.Tpi( «fapct. Od. a. 407. 

{«•j no/ctic a-v Ti(r«f /^tt/sir (r7f«T&— Hom. B. 97. 
ob Emphafin, fi vera fit leflio. 

n«»nif ctZ ffv f*vuv T/aeij— B. To/f Tifis0-i ffi Tuv (ivav (r]p»TOi—MSS. ap. 
Fragm. 
Tu etiam produci dicitur (in Gr. Gramm.) fed 

KnTc, rC ciii' Tov E^aTO. >ictl=VXio — Theoc.1.97. 

(r) Quidam tradunt adverbia finita inf conipi, 
excepto ap-j/ffu- — Sed et hoc corripitur 

—.S^tols a.vTix?v fj.oc^-7Sai- H. ? Sig. 
nec produdlum legitur, quod fcimus, nifi cum 
forte Caefuram patiatur, ut, 

AXKct. -/.ctrctvTtKfv rcyiof 'Viiriv—Od. x. 559. 

(i') Iirxu'- Eur. I. 1004. — y.Xiriv. Od. g. 4710. 
Corripit Lycophron, u. 1278. 

(9) Neutrum autem :fiL<yn)i breviatur, quem- 
ad-modum et caetera omnia neutra participiorum, 
(Labb. p. 68.) et fic tipuv in tertia plurali Baeotice 
pro tfVTXV. 

(X^ Q?* *8men in obliquis brevia funt. 

(-4-) 1x0"? ^' oipfuf ap. Opp. variant ultitnam, 
et in compofitis alicubi corripiuntur. — (vid.Incre- 
men. Nom. in uf.) 

((v) Et quae nata funt cx contradione, ut' ci 
(io7£vs. (Labb. 50.) cata» CATALOGUS 

AUTORUM, poiiffimum POETARUM, 

E quibus EXEMPLA et EPITHETA, in hoc Operc laudata, fe- 

ledta ec excerpta funt. H Omerua; Hefiodus. 

Callimachus. 

Theocritus. 

Theognis, 

Bion. 

Mofchus. 

Mufatus. 

Naumachius. 

Phocylides. 

Pythagoras. 

Simmias Rhodius. 

Simonides. 

Solon. 

Tyrtaeus. 

./^fchylus.' 

Euripides, 

Sophocles. 

Anllophanes. 

Menander. • 

Philemon, 

Findarus. AnacreonJ 
Alcaeus. 
Alcman. 
Bacchylides; 

Sappho. 

Lycophron, 

Orpheus. 
Manethon. 
Nicander. 
Sibyllina Oracula. 
Aftrampfychus. 

Aratus. 

Apollonius Rhodius. 

Calaber Quintus, 

Nonnus. 

Oppianus. 

Tryphiodorus. 

A«thologia, Epigr. 
Apollinaris in Plalm. 
Antiphanes. Athenseus. 

Chryftodorus. 

Coluthus,' 

Cyrus Theodorus. 

Damafcenus Joh. 

Demetrius. 

Diogenes LaerCius. 

Eubulus. 

Euphron. 

Eupolis. 

Lucianus. 

Nazianzen. Gregor. 

Plato. 

Produs Lycius. 

Timocreon Rhodius. 

Marcus Mufurus. 
loachim. Camerarius. 
Sebailian Caftalio. 
PaEulus Dolfcius, 

Aliique Recentiores. GRJECJE. G R JE C JE POESEnS THESAURUS A. A. 

AA /<5a' h fji.x.?,a, J^ii (Ti y.iyjLv-TAi ctiTrCi 
oAsO-psf. Hom. II. A- 441. 
, Aa.a.TO{. 
Aypti vvv fJi.01 t:wij7w cLa,a.Tov 'S.Tvylt vtfsop. 

U.^.zji. 
OuTo? f/.iv cT)) a-:5-Ao,- a.a.xTOf ix.TiTikio^To.i. Od. 

^. 5. y\d.Daw,-i Mifc. P. 183. 
S Y N. (* i!il:'nfn>!im) Aa,TO!< a.Tttpo(, C\a.Cif'j(, 
iTTiCKAChf, ■7roKvC>^a.Cvi{, cTwfif, yja.\i7r'oi. 
, («t prhalivum) Aa,TOi, a,Ya,TOi, a.CKa.Chi, a.Cia.7~ 

TOf. a,Tpc-jTo;. 
AayiK. 
— 'Pora^o/ 'zii.y/ji.y.Kiov, cinv aAyU- Od. ^. 

Aayni >tfa,Tip,;i!rv ivio^y^^^ifKM Ta.hctij.^7iv. Apol- 

liin. 3. 12^0. 
SYN. AKa.ij.Tw. a.ipa.v!rToi. a,y.Ka(rTo{, etppayvi, 
a,pp»KTou apca^, a.Tipa,u;'o;, aTpiTrlo;, CiCaio;, 

iVpcoff-TOf, ITyjVpOf. 

ActTTo;. 

— Mivo; i^ yjtpa aa.-f\oi. II. ^. 450. 
S Y N. Atahto? aS'd.\ji,a.sTci;. a^iKToi. cta,TO(, 
a.CKaC\\(, aKctKc;. A^^^apTo;, a.Ta,Ka.KTo;y a,- 
Tpotrij.ayTo;, a-jpofjjaTOf- 
Adj^yju. A«T.v, vel au. 
T» S^aT-A aaTaf. — II. ^. 137. 
~- O J''iTei tpiva; aa<nv oifo. Od. 9. 297. 
Aa.Tel\' ij.'cTaf'oi T5 y.a/oi. — Od. k. 68. 
S Y N. ATrtd', «T<y, aJ^iKii), ChaT^a, J^nKio, J^nKo.lva, STiip5*{«, W7r7». iTlofjai, itou, y.wS^a, 

KvuLaivouai, KaCau, m,vj.aivu, tnvof^ai, y.ATa.' 

trivct^a. 

(P.ili ) — Kai !J.iyaa7h\ II. t 6S5. 

— »■'. ivo)]7iv- a.a.7aTo /; y.iyc- ■Svu.S- II. i. 533. 

Fj j/Jf sa-ai' ■^rpoft/j/e*;'. aaraTo Ji fj.iya ^vfta. 

II. A. 340. 
(iMsd.) Aa7aij,»v, >!cfe,vTo( avaivouai. II. i. 

116. (Vid. C^r;{in loc.) 
SYN. AfiapTava, C\AT'',ofiei,i,ivuCpi^a. 
AaTyiTo;. 

—Idivo; i7Th aasyjTov, x^f^^iTiHKTov. II. i. S92. 

— TlavTa.f yap aasy^Tov ik-to Tiv-d-o;. II. 
t). 708. 

S Y N. A<ryjTo(, ctKaTojryiTo;, J^vffasyiTOi, 
<Pv7ava7'yiT!!- AtAi/t:j. AJ^af^affTOi. 
AaTo; 

~~ rvyinT aaTo; ToKif/.oio. Hes. .S-. 714. 

— Or' aaTo; vCpi; a,xeO). Apoll. I 459. 

S Y N. AKopijTct, aTKwTof. Ba*x7/koj. Vid. 
AaaTOf' 

A. B. 

A BAKF. n. 
" —'Oi J^^aCaKii^ctv. Od. J^. 249. 

S Y N. Ayvoic-j, ayva7(ra, asvviTiu. ACaKi^a. 
ACaKi^oftai. 

— n< ij.iyi7Tn Tuv aCaKi^oy.ivay. Anacr. Fr, 
S V N. 'Hpifj.ia- ACaxia- 

P H R. H<7t/%/*c ayev, vel iXnv- 
ACaKit(. 

— Aaa' aCeix» Tay apiy^iyu- Sapph. 46. 

B ^^ SYN. A B 

-SYN. Atikhi, a.Tvnro;, o.MMi, a.Teipof, aJv' 
'VcLToi, mvyjo;. Tlfxoi. ACa^, a,Ca.^oi, a.Ca,Ki]- 
(xuv Vid. Apcarof. 
ACavTif Nom. Pr. 

T« J^a/J.' ACaVTi; STif TO d-OOI, OTTl^iV X.Ol/.OIOVTiS> 
hly(y.YiTai, U.i^J.auTK OfiY.TMl [J.i\IA<ri 

©(ypiuaf pH^rti/ J^muy. II. Q- 542. 
E P I T tl. tsU.ya^viJ.ot, iMVia — ■jrvnovTis. 
ACavr/iVTo;. 

ApfHT aQax/Xi^Toisiv tJkvai CfoTuy. Eur. B. 

472. 
ACaKX^^Tof ^ia<7ov. — Ib- Or. 319. 
Exp. Ari/iSfl-TOf . KaKoCax.yj.vTo;, >] [j.iyaKa; iK- 

CaKyjvuv. Avpr^oi. Aoivcf- Nonn. 
ACapCa.i>i)i. 

' SvijLpn, Nti); ACafCapnh II- ^. z:;. 
ACarof' 
— ^sp:)/ ii/-3-4pof «< aCaTov ^u;. Eur. Ph. 826. 
S Y N. AtTictCaToi, a:'ay.Caroi, aYiy.Ca.TOf, 
<tTrfo(TCaTof, aviTiCaTOf, S^v^rCarot, avoJ^os, 
«.Jii^oS^of, Sv^Sii^oSo;, aSioSivTo;, avfoo^oSiu- 
rof, aJii^oSiuroi, aoiij.o;, a-ropof, aiKTos, av-.ipr 
KTOf, aTrfoaiKTOf, aTfosiKivirTOf, aTfoTiros, 
ajfoiTnTof, a<TTiC))f arr&iTlof, ajT&iCnTof, SvffH- 
Cohof aTofiVTos- TlohVKfiiiJ.vos. 'lifo;. Ef)i[jLa,ios. 

ACi\TifO{. 

^•KTTaCihTifuTa! 7oy TforxaCiKrsfov. Menand. 

S Y N. Avottro;. Aavviro;. 
ACio;. 

IvTn^j.oKyav •^aCiuVTi, ir/.aiorarav av^fa- 
rruv. II- c- 6- 

Exp. tAay.foCio;, ■ttokvCio;, toAi/stik- Vifanfo; 

avSfBo;, ivTiK));, a-jKoo;, a.^pvao;- lUm, AC10- 

ro;, oKiyoCio;, a-?roKiyuv ivnKu; luv, Strabo. 

AoiKo;, avi7Tio;, Ehivd-ifo;. 
ACiuTo;. 

ACiarov iivai [j.oi TiToiiiKi rcv Ciov. Arift. PJut. 

970- ^ 
KaT*wo! [/>.5] iJ.lv nv aCiuTo; Cio;. Eur. 

Hipp.' S2f. 
S Y N. ACio;. Aiier'jfj KvTDifo;, Sva-yj.fi);, ra- 
Ka;. 
ACKa.Ciu;. 

A£Ka.Cka; vtto tottiv tSiKraro aajvSaKa y.^ita. 

Horn. M. S3. ' ■ 

ACKa.C!);. 

'iKiTfi; 7rfoj»Kd-i( y.a^afl; aCKciCn; So^j.ci;. 

Afch. Eum. 477. 
■-rii,' S'aTei(riv aCKaCii;- Soph. Oed. T. 237. 
(Afl ) AJCI.K0;, aij.o[j.zo;, avaiTio;. 
(P-iir.) ACkhto;, aKuC)iTo;, aTKi^n;- 
(Aft. & Pafl'.) ACKa.Trjo;, actTo;, avaro;, ava- 
rK(, «,h\k)\To;, a^r}o;, a.KVifajio;^ AWHfoy.aKo;, A B 

«THjWiH'!', ava^TrlatjTo;, ajivii;. 
ACKciCia. 

— l^TraCKaCii^ari yooio. Hom. M. 393. 
SYN. ACKaCc-ta, a.y.aKia, ava[j.afr)\ria- ATt)« 
(j.oiTvvii, o.7%aKtia., afTi[j.ia, Cyiesa. 

ACKtifo;^ Nom. Pr. 
AvTiKoyji; S^ACKtifov ivnfaro J^nfi (paeivZ. II. ^- 

32- 
ACki,;. 

Ex, cf'' £> «T /OC', 

ACkiira, Trjifoivra. — II. J^. 1 17. 

S Y N. ACkiito;. Kaiio;. 
ACkwto;. 

Otrri; ira.CKi\ro; itj avnraTo; o^iiyaKKu. II. J^. 
5^0. 

S Y N. ACKaCiK (Pafl".) AT[xnro;, ai-Kii^. 

aTTKiiKTo;, a?.v(yi'Mro;, aTra.fu.7i'.(/.o;, aTniij.ai- 

ro;, a-riifuTo;, a.viTnipici,<rro;, a.Tra^ti;, ctiTKi^i);, 

aTfi[j.>);. ACKii;. 
ACKiiyjo;. 

— ACKnXfo^ -^avaro;. Od. a. 134. 

— AC ^.vyja [ra] re.X'-''- H- ^- i^S- 

S Y N. JiMi%pof, a-ra.h^;, aSnvii;, [j.aKifo<, 
a.ffuijTo;. — {apriv.') ACKnyjn;, nfarifb;, HTX^- 
fo;. 

ACoKiU. 

— 'Q.;t aCoKmav 

A;iToiJn y.ara jwcc.— Apoll. 2. 772. 
'—' Avri; S^ a.Co>.)\70[j.iv iv^aS^mn;. Ib. 3. 1 1 44. 
S Y N. AvTiCoKiu. <jvvifyj>[j.a,i, ffvvrvyyava 
avrac-j. 
ACxy.oK)iTo;. 

ACkkoKiitov riiTi[j.ri) ipfovii(j.u,Ti. ^kh. Supp- 

937- 
S Y N. Ai)/«f- 
ACaKia. 

ACnKiet, yaf 'xoKKa CKa.'T]ovrai Cforoi. Senti 

KiiKM'o; ctCxKia. — ^avarov 

Ai-rvv «K iSipvyiv- Pind. Ol. 10- 

S Y N. A-TfoC^Kia, aCiKTiifia, avota, avonTta. 

a-rfovoi\<Tia, a-jovoiA, a7rfo[j:ii-3-t-ici, a.rraKia avi- 

TKrTa.Tsa.y aKoyiTTia, aTvviJia., apfo<rvvii, aiT- 

(Ti^foTvvii, yaKizfOTvin, azfaiia., Sfa<Tvrn;, 

TfOTireia, ivii-^eiA, hKi^iotii;, [j.e-jfia, ayvu- 

[J.OITVVII. 

ACisKo;. 

AvKf aCnKo; nJovai; .S^nfivirai. Scnt. 
Eyu J^iyav \oii(j.a. 
ACcKov, nK £T«<S-ri»'. • Anacr. i.).. 3. 
SYN. AiTviJ.CisKo;, JvtChKo;, KXKoCxKo;, aTfO' 
CaKiVTo;, ayva[io;, ayvu[/.ijv, a.Ca;<n;j.av, avx;, 
Avon[xav, avonro;, aviTivonro;, aTfovoino;, airfo' 
aifiTo;, a,Trfo<TKiT']o;, aviTTifKiTfio;, a.-KifiiTy.iT- 

lo(, A B 

a.<Tvmof, a.CiKTifo{, ct.?fa,tf'tt{, a.fpfa.S^aiov, a.ip- 
fu.<ri^v, cipfaii a,i<7-izpav, iK^fm, Ka.^K^cjv, 
•/ahKpfav, azuitf, aTifii/.ifiiy.vo-, i/.voo;, i-jnh^r;, 
(jLwfoi, nhlf, iiKio;, «A/-J/0?, /TiK. iTHTiyJd ita- 
y.o(, ,^pa.7v-, TafACoh^i, i-^i^.oy.ivJ^vvoi, fi',l,oy.ii- 

J^VVO^, TpOTSTW , T0A//«pOf , T13A//.HT1V) TOKlJ.i]Tia.i, 

rayjjSvhof. 

P H R. 'EvS^ih Zfivav- nui ivi t^fi^ri- 
ACxKaf. 

H^el; J'a,CiiAa; KAKKiZ; oKaKetuiV. Eur.Rh. 761. 

ACxTltf. 

—KfaSmv 'fiSaK avSfk a.CiTia. Hef. 5. 449. 
ACfa.a.iJi.. 

T/y.!ti(»i' yiViT»; TriKiTo.i TTfaTo^TofOi KCfau,' 

'ZvvdnX.Vi;, 'TTKTTU TIIV ffW WOT i^m ACftta,[Ja. 

Nonn. 
E P I T H. AyKa.oTiKvoi, a.f/jyovo(, ■d-ivS'!:;, 
'S-soTrti}-!),-, iv^^io;, ^eivoSoKo;, To?.v7rt<rTo( TaAi/e- 
Tvfo;, pDMijsfitf, (rao^fiiv, <fVTo<r7r'ofoi, 
ACfo/j.io;. 

— \CfOfj.ii( KAi aoivo;. Su:d. 
ACf:ilJO{. 

Tfuif—i-TovTo, — ACfoij.oi, a.mayoi. H. r- 41. 
S Y _N. {tL intens.) 0oAcfo,-, S: ofvCnTiKo; . ^ofvCo- 
Tcioi, ^ofvCaJ^n;, Kiha.Setvo; , TafayaJii;. 
'ACfl;. 

KiKAiTai elCfo; ASavi; iv et[/.a<Ti Tcppvfioi<riv. 

Bion. 
— ' \ S^vaTTK a.Cfa. (Sub. j^opn^ Soph. Tr. 532. 
S YN. ATraKoi, ay.aKoi, [/.a^d^aKo;, [j.a.KaKo;, 

TfV<pifOi, Tpt/JllAo?, TfV^aV, ■d-fV'/]lKOS. ■d-fV-ll- 

Ko;, ivd-fvrjo;, iTiSiijfio;, 'ira^Ufo; '•^'avfi;. 

— .^Cfo. TafiuSof, [Eur. Ph. 1508.] Ta dCfo. 
THi Tafeia;. 

'ACfoCaTc;. 

— VoaSr aCfoCdTai. Afch. Pers. 1077. 
ACfoyoo;. 

— Oi /"aCfoyooiUif^iSi;. Ib. 541; 
'ACfoSiaiTi];. 

ACfiSiaiTc-jv S^i-TiTai AvSuv oyj^of. Ib 41. 
S Y N. ACfoCio;. TfvpifoCio;. 
'ACfoTTiivo;. 

— Mi]^'d,CfoTin'iii aiifpiCaKKi^ai TiTKn;. Lyc. 
140. 

'Afpo-rAKTSf. 

— Xa/Tctf djCfOTKiiToio. Eur. Iph. T. 114S. 

ACfOTI[J.Oi. 

•—EKTa:' aCfOTiij.av'!rfOKa.Kv[J.[J.«,Tav. Aefch. 
A^. 699.^ 
ACfoyjTav. 

— AiKTfav Tivvdi aCfo^^/jTava;. Ib. Pers. 543. 
S Y N. 'ACfOtl[J.aV, Ka[J.TfOH[J.WV, KUKKlTiT- A B 

Ko;, a,7iaKo'pofOi. Tan ic^nti Tpyysic. tw «c&iir* 

Ka.[J.TfOipifOi. 

'ACfotrvvn- 
— -'Ej « cTj <fiKH[j.' dCfo7vvav'. Sapph. 
IToAAii' S'd.Cfo<rvvyi-SiiKo{ oprt^- Eur. Or. 349« 
SYN. 'Afi^poTM^, stxctAoTiif. a.vayv<ri;, CKaKeia,, 
i.VKo<T[/.'ta., iu<ryj][j.o^vvn, ive.Sia, iiSvTa^^eia, 

^fV.^li, TfVtpifOTn;, TfV<pil, Ta TCtlSlKa, KaK- 

KaTi7[j.a, [j.aKay.'ta, [j.aKba:<.'ta, (/.aKaKOTn;, 
[j.aK^aKOTn;, crTaTaKn, <pai<SfOTn;, ya.vvoTi\i, 
y^KiSii, afaioTii;. 
'ACfOTaCa- 

— Mii Ta; d.CfoTa^o[j.iV a,KKnKoiiv. II. » 65- 

S Y N. hCfOT-a, apa[AafTa,va, a.TOTKavaoiJ.at' 
'ACfOTn;. 

— OvK iv djCfOTiiTi Kei<rai. Eur. Ip. A. 1343. 
S Y N. 'ACfo<rvvn. 

'ACfiTo;, 

"^ivSofy.ov (TTvyiei ■5-ioi aCfoToi' o<rTii o[j.o^T<f- 
Phocyl. 15. 

— '^KroKiv iKi'A Kvc^ aCfOTi). II. ^. 78. 

S Y N. A-^avaToi, ^eici, a^^iTo;. A^l.vy.o;, 
avaiSrmo, . ATav-3-faTo;' 
ACfoTo; ifii[J.ia, Acfch. apud Steph. [fed non 
raemini locum, nifj Prom. v. 2, pro aCato'/ 
legit aCfoTov] 
ACfoxo;-^ ^ ^, 

Et/ S^aCfoyo; ihv o.Ta^a-AfKaSin. Call. i. ig. 
S Y N. ACfiKTo;, avo[j.Cfo;. Avo;, ^n^'o;. 
'ACfvva. 

— M»t yvvaiKo; iv TfOToi; S[j.i-ACfvvi. Aefch. 
Ag. 928. 

SYN. KoT^Jia, KaKKaTl^a, Tifl<rTiKKa. ' 

Tavoa, iiivva, 'tKAfvva. 

'ACf'jyo[J.ai [Med ] ^ 

ACfvviTat ydf tS.; ti; %v T.fa<T<rav tmov. Aefc." 

Ag. 1214. 
AkAo;, xy. dCfvvo[JLai Tfj/s. — Eur. Ip. A. 85!?. 
S Y N. 'ACfvva, aCfi^o[j.ai, ivaCfvvo[j.ai, Cfva(u, 
iiJvTaO-ia, y.aTa^TTfiivia.a, CTaTaKaa, KaTa- 
CTaTaKia,^ <Ta.vKK[jai, Jia<ravKio[j.ai, <rvCafilai 
yKiSaa, dfa.ilo[J.ai, Tfvpa.a, Ka.TaTfv:pao[iaiy 
,^fV7f\o[j.ai, Jia^fVT]o[j.at C'ToifVT]o[j.ai- < 
AKa^o','ivo[J.ai, KavX^i^J-ai, iKyavfZ[j.a.i, [j.iya- 
(pfovia' 

ACvJ^oi' 

Kct/ 2113-Toi', y.ai ACvSov «X"-"'- !'• ^- 836. 
-— 'Aa/ii^5« T0f-5-[j.ov ACvJ'is. Mufse. 
EPITI-?. AfX<xiih Ca^vKpim;, <rTeiv'i. 

ACv<r<ro;. 

Kst/ [J.vy^uv ydin;, Kai aCvj-tn aKauaToio. Sybill.' 
ATiif J'aCv<r<rovt TiKayo; n [jok syTropoc. Aefc. 
Supp. 479. 

EPITH. A r 

EPITH. kyjt.m, S^vop^ti, (liXtttvd', cffpam, 

IVpWOfOi, ■S'5tA.i£a'J0T3p3f. 

PHR. hC'.<<T<To( IXhnTiai Xruyioi, VTiymoi. 
(Adjeft.) — Af vfTa-of tAkto,'. Soph. — .\ify.Tcr;f 
c |/j Aefch. — T«tf T*/;» a.Q\is(TA yji.siJLx.TA. Iiur. A. r. 

Ar A r n (Post ) 
Oc )(.'-v iy<i ^'.'iTxi Ayy.ya — II. f. 231. 
S Y N. Ayf}, iri7ct.yu, i:^a.yeo, iTrcf^a- 
Aja.y^ilJia.i (.Vled.) 
— t\y:i.y.S!K, aMiTiv- II. <r. 87. 

Ta ^iu' iMwS^h dLy!t.liiV Asfch Supp. loig. 
Exp. E §STit{«. — 0*u/!**^4), etyAu, ci.ya.iJAi. 
hyci/^^ij.-jj (.Vled ^ 

— "O/jS-Mf et J ct7J-:4^.:.3^' «/0; /=/^ifTSf . II. 5/. 
2 2.).. 

(Pafl'.) Toijif ^'•''xupoTifoifiv a.ya.7<Ti».To ^vix\i 
ctyn/a^ Od. J^. 63S 

S Y N. Aya^c^, ct.yetioiAa,i a.iJ'ioucti , a.yaij.u.1. 

e.ya.va.x.Tia, (fi^ona, ij.i(j.^otj.a,i- i.7reiycy.a,i. 
Ayit-yo;. 

MilS^^irai, a.ya.^of tid tm, ^ioHK.ii^ AyjKKiv. 
II. «t. 131. 

"Mivoy— ;9 KK a.yct^lv Tsp iovTct- II- i< 
623 

Kavj/, .S-j^, a^a^i) «0/ — II. '4- 1'°- 

V,a.i <T<piv <tcuT a,-} a.^m Ta.fcL-HcToij.a.t. II. Pio. 

Eiiropocjv c:l.i:'T ctya.<rw — il.<». 652. 

TicLTfii S-^etu a.ya.-yoio, -~ II. 9. 109. 

AiyiCoTof J^^ctyct-^l} K^ CisSoToi- Od. (>. 246. 

S Y N. A.fj^pno;, '■Koa.Tifo;. A-r/o? — ctuv/j.cjy, 

iKiai, ivuiviii- ifa.iSfli, — -zifiy.ctKKits, ctyavo;- 

AiTiuo;, yjiiTiiJ.o;- Item. 'Ayvo;, cpfoviiJ.o;, <Tv- 

yiTo;. EAKoi, <Ti-j<pfav- 

PHR. Ayx5^o; Ciiiv, Coctv, tv^, i^i-- 
Ay:t5-lv, tI 

Zi'j; ctyetyov T£ y.cty.oVTi J^iiS^ol- Od- /. 237. 

— To /xiv <Tov (TTivSc-jv etyct^ov. Eur. Hec. 119. 

EPITH. AT^pk. 

S Y N. Q.fiKnx, i'jyjfn7Ti/i(j.ct, (Tvu^ifoy. 
Ayx^ffVTOf. 

Ayi ij.01 -^.vyA irioiTO. 

Aya^ffjToio ■Ta.y-X<;. Syne?. 
Ayct^i, To.. — T61; ^ioKTi yjii 

QjovTa; antiv ayct^l. Eiir. Hel. 760. 

•—'Oti (j.i Toiov iOi'TAya.-yU7i y-fxifn(. Od. 
^ 441- A r 

SY N. Ta, vTtifyovTa., irKiToi. - ivifyiTHfj.eiTet' 
Aya.^vf<Toi. 

— ViKavolT nS' Ayit^vf<Tot. Dion. v. 310. 
AyA^c^V 

— Ua.}ivT\ Aya^sva. Ti Sh:: II- <y. 249. 
Aya.iojj.cti. 

'ifuyjiv iyyvetKi^iv etyeLiouivii yjtTi-.vTi- Apoll. 

3. Idj. 

•^ Ayctiouivv Kcty.ct ifyct- Od. v. 16. 

l&i iii t:i ZslV avjci aya.i-.Tai- Hes. j, 

SYN. A2,<t^://.rt/, ■J<t.;/(t^(y Aya.va.x.Tia. 
AyaKKiii;. 

'— .^-yaKKiU a MiviKai. II. p- 716. 

— AyctKKvio; Ufiaitcio. II. t. 73.8. 
AyaKKciToi. 

— Ayay.KeiTov &fasv(tiiKov. !!• t. 463. 
A2/-A;'.AL'Tof. 

— xj ayaxKvTov iSouivna. !!• {. 436. 
Ua<Tiv TvfTiivoiJiv ttyaKKvTZfCTiv avacTcT.v- Iles. 

.3. lOIJ. 

SYN. KAi/Tif, KKeiTk, KK&iro;, T=f<KK:'Toi, 
TiiKiKKvTOf, jj.iyay.Ktiei;, ■TrcKvy.Kiiei;, 'joKv~- 
KKiusTo;, 'Tr-fuKiii;, iJKKiii;, iVKKmii;, i-TuKis,(, 
aya<Tio;, afiJeiy.iTo;, afi^nKo;. afiJiiKo; afiyvu- 
TO;,. afiTTfiTn);, J^ia^ntio!, yvafiiJ.o(. (liyaKv- 
vvuo;, ifuvJii;, uJc^a;, iTih^H, 'z.fiT-.^TTo;,- 
KiSvof. 

Ayay.Ki'!- 

Tio; AyctKKw; (tiyad-jffs. — II. T. 371. 

AyaKay.To;. 

— nS^ayaKaKToi — 0/=f • Ca! I. 2. 5 2. . 
AyaKKeo 

— To:' [Aiv ayaKKuv 0-i'o;. Pind. Ol. i. 
— ' 'Z,' ayaKi'iJ.iv i'i(tei; aei- Arill. Pac. 3<)S. 

— G>,ifo^o:ov ^ictv ayaKKet. Eur. Herc. 379. 

S Y N. KocT/tia, i7fiKo<Tij.ia, iTi<ni(j.aivu, Ay. 
Kai^a. 'S.iSouai. TifTra, ivzpaiva. AyaKKo~ 
(j.cti. Uoiiu. (TKiva^a. 
AyaKK<iij.ai (Med.) 
— • Tivyia S^EKTuf 

AvTo; iyav u(J.oiTiv a.yaKKirai. II. p 473. 
■^To^t.viov ayaKKoij.iya.i Qiov- ]'ur. B 158. 
SYN. AyaKKu, ayaKKiao(j.ai, yii^a, yavpiao- 
(tai, K<fjyaoij.ai, a.vyj.a 'S.y.ifTau, a<TK<tfi(u, 
etraKKa, KvSiou, avayjfiva, iKTiiSau. XA»/^<a, 

- VUViU. 

AyaKij.a- 

— 'lv'ciyaKij.a Qid KiyafoiTo iJ'6fa. Od. y. 

— UiPOVIIVT STS^-HZA itaBVIIV 

Kric;.' aya>.(t eivai — Od. t. 237. 
T/ yif TraTfo; yXK7.o;To; ivy.Kaa; Tinvoif 

AyaKfjjL A r 

AytthfJiet (Ji.tilpv ; )) ri -Trfct 'Tra.iiav TTATfi ; 

Soph. Antig. 714 
S Y N. Y^tS^aKov, CfiTa.i. AvJ^pHKi^.w, ai'S{.ia(, 
etKAf(i<c, «tTrtKia^/xo., eiyixA, eiKav. J'a.i<f'a.Aixa., 
Ivj^a.Kua., oij.ziiiiJ.a„ a,^ofj.oicoua., ^oa.v^v, nvyfxa,, 
fjLvnfJ-MV. Ava,-i»fJia.. Kojfxoi, KO(if/.\)fJ.a, Ki//of. 
Xafija.- Y.a.ux^^fJ.a.- 

£ V i T H. A/C91', a,yvh, a.<.a.7Ka.iov, /'lOTfiZiit 
i^Kov, ivyfa.fii, ^ei v, ifov, fj.a.ffutfmv, 9*«- 

VOV, yjTifOTTOmTOV, "X^fWiOTi-JKr-A'. 

P H R. ^ya.Kfjl ii-rorrKvrv yjai^ni. N/x»? 

^a.iJ'fiv a,yaKij.a, 7rava,ioKov, Ki>Tp//«f a.Cfoii 

ct.ya.KiJM. Tra.foivlov' 
Aya.Kf/.a.rou. 

Aya.Kfj.a.Ta^a,; a.ti^iK.MTfacei 'TiTfay. Lyc. 845. 
Aya.!/.a.i. > 3 ? 

ili (Ti, yvvai, Ayafj.a.1 n, ri^Y\Tra.Ti. — Od. (. 
168. 

«Ti ri ■^a.vfj.a^i^v irifiaviov, nr ayaA^Z^' Oi. 
T. Z03. 

SYN. 'ETa.ya.f/a.i, et.yAlofj.a.i, ■^avfja.^a, iTi- 

■3-avixa.^a, ^avfjiaiva, a,7roCKiTa, TrifiCKiTra, 

i\vjaa. 'S.iCa^a. E^Traina. (dilTra, v.ara.^r^-ja, 

a\u. $.251/56). 

P H R. Ei/ ^a.viJ.ATi rToi'ifj.a.1, 
Aya.fj.iij.vav. 

— Ov »riij.v<r' Aya.fxtfj.vav- U. a. 94. 
'i^vi Trafi.rrfjfJ.r/i Aya.ij.ifj.vav>;. II. a. 383. 

E P I T H. ATfciS^m, Arfnuv, a.ij.vij.uv, aiv&ioi, 
iioyivni, S'ioi, ivpvKfe.uv, ivTarfiJni, v.^eioi, 
KifJaKiozfKV, fioifnyiviii, kvSk^tos, oKQioiai- 
fjuv, 5-»i)Tl«X^f, aiK0KTia.vai. 
P H R. Ava% avJfuv- Tloiixm' ?.Aav. AiiiKiKoi- 
RafiKiCi Tfoiai ToKiTOf^oi- O yiKia.fyoi tk 
ToKvfia.iiTi iTTfa.TK' X\a.vroi7iiM'oi a^Tfa.TiiKa- 
Tof vkuv- Arfioi ui iai^f.vci IriToia.fj.oio. Ap- 
ynuv (rK;\T%'/i fj.iya.-Kfa.Tiuv.^ Apynuv i'iy»- 
ruf. OivoCafli, Kvvoi oij.ij.at iyuv, KfAiinv 

/'iKACCIO. 

AyAfiLifivovetoi. 

— AyAiJLifj.vo\'mv iofJiov. Eur. Or. 179. 

AyAf/.iLI.VOVIOi. 

AyAij.if.mviAV taiJa. Ib. Ip. T. 115. 
AyAiJ.ifj.'.'ovihi. 

— Yia.iiAyAfj.i\j.voviS'Ai. Soph. El. 183. 
AyAfj.nivii 

• Tfo^uvioi, m/' AyAiJ.viir,i 

T/£?f E.fyivx, iiKai a^avatokti iioi^i. Hom. 
Hytnn. Apoll. 296. 
KyAu.oi 
A/d-' oziKii r Ayovoi r iuiVAi, Ayv.ij.':i tV.t:- 

KiSy^. II. y. 40. 
AyAfJ.Oi, ATiKiOi — KArAfTiVet A r 

TAfjov AyAfj.ov. Eur. Hel. 69;. 
S V N. Ayvvoi Aywm, a.y.vajoi, AyiivaiK!^, 
Ayvvnroi , a.Tovv(j.si'.i , ATovvfJ^oi, avvfj.po;, av-.ij.- 
(firoi, AVJfJ^ivTOi, a^v^, in^ioi, a.>u.Tuf, Afj.~ 

VWTi'^TOU AtVvJvA7roi, AyAfJ.nTOf. ATHfO^ya,- 
fJ.Oi, ATiHfOKiyni, AVAvJfOi, A'.'iKJ OTOi, aj-Jjpjf . 
AyAVA<TiU. 

Of^oi AyAVA-KTea, isrt ynLf i-.^.ivfffj.ivo; 

Menand. 
SYN. AyA^ofj.Ait a.ToJvvTiTia, fj.mi^a, //.'!■ 

VIU, fXilVIAU, ATOfJ.nVI^U, AKAdTiU AayA^.Ka, 
A^ryjtKKAa, A'.'A^IOTA^ia, AyJ^OfJ.AI, J AKVOIJ.AI, 

S^etvA^u, JvayjfAiva, ■^vf.aivu, ^'..fj.iouai, ^v- 

fJ.OOfJ.AI, OfyiC^U Ofyi^OfJ.AI, J'lOfyi^OfJ.AI, KOTiU, 

iyKoTia, yjAKiTAu, yjj.KiTAiva, yjKAu, yj. 

hOOfJAI, TAfO^UVU. 

PHR. Of yn TApAv-^eiv,-TAfAKij.A^M: 
Aya.vviipoi. 

Ejfj.' Avrh Tfii OKVfxTov AyAVvi^oV' II. a. 

4ZO. 
S Y N. N/jO(Kf, vKfiTuJiii, yjovioi, yjoviciS, 
yjovuJni, ^'vayeitj.ifoi. 

AyAvoi. 

2o/V S^AyAV^OIi iTiilTW ifnTVl ^UTA iKAtrov. 

II. (T. 164 
SYN. AyAvni, AyA^oi, AyAvo^fav, iTiHKiii, 
ev/xivm, Tfivfj.ivii, ivyvuuuv, cvyvufiuv, iv- 
TfocruTOi, iTr/Afiti, yKvKVi, nS^Vi, Tfdioi, 
TfAVi, KAKoi, IKAfOit fj.eiKiyji, fiTIO;, nuifoi, 

Tfoirnvni, i^AiJfoi. 
AyAVAzfuv- 
— Tni AyAvozfovoi mvyjAi 
Lvnuipov TfoffuTov- Anitopli. Av. 1321. 
Ov ydf ri yKvKvivfj.oi anV iiv, nJ^AyAvoZfuv, 

AkKA UAKiUfJ.ilJ.AUi. II. V. 46~. 

SYN. Ayavoi, yKvM^vfj.oi. nTiobviJiOi. TfHU- 

VOOi, TfAvd-VfJ.Oi, TfMi, TfAVTA-ini, YlTIOUn- 

rii, yAKnvoi, wvyji, ivim, rid-A(rfoi, yjifon- 
■Sm, fj.iKinJiii, Tfojnviii- 
A-ya.vo:pfotr'jvn . 

'S,n r' AyAvo3f07vvn [/.iKinJiA ■^vf/.ov «Tiiff*. 

Od. K. 202. 
SYN. 'E.VifyiflA, iK?v5-ifl0Tni, iTIHKelA, {UWri* 

ivuiveiA, »fj.iforni, ivyvui/o^vvn, Tfo7nveiATfaj>- 
rm Tpai/T^tdrtct, imyjA, f/eiKiyJA, AVi%ij.A- 
KiA. eiKo^foiTvviu ((.iKAv-Z-fuTiA, yfiiffTorni 

AyATA^U. 

Cli Ji TArnf hv taiJa ziKoifovmv AyATA^ei. 
Od. T. 17. 

S Y N. AyATAU, ATITAKKa. 

AyATAljnj.Ai (Med.) 

OvJ'' AyATO^jx.fj.ivoi ^lKii^ li K'a.?.Ko-yiy iKvil- 

Od. ),. 33. 
C S Y N. A r 

S Y N. A<T-ja(!iixa.i. 

OvK (tya.TrS.i, oOliiitAos wrifpKtKoiiTt (1-^ YifsCiv 
/^!X.iiiu(Tu.i j Od. 9. zSij. 

OwCSXl» cr'» TOTTpwTOl' STtJ /Al» s/' «tJ/CtTilJ-A. 

Od- 4, 214 
S Y N. Ay:LTra''^o(j.<i.i\ ctij.:^-/.-^ ATua. a./y.^a.yA- 
yx^iy, £f&«i epa/xct/, Tp-.irjpay.a/, CTifyu, <rTop- 

5.'5<y, r(a"TC£(a, i//.elpu, ilJ.t<f)fJ.ll.l, IflKiCJ, KCtTU.- 

^i\ia, VTripeiAii). — Aa7rct^o/j.:<.i, ■JifnrAiKOiJ.cii, 
a'!ro<S^i'X,oij.a.t. 

P H K. tJjxJ/Co&il' «.^/«Trt^S IJ.ih/(ffOfct ^iT- 
(jlv 5fiyT»!'. — — Kpy^/o/ir/ XCtTa.Tpi/X<r<C (fipjC^t 
K-.VTfOli. — HJn >y ") AVKU TUflv iJ'iEctTO ^i7- 

fjov ifcoTuv. Mulze, - ' Hf <rjo cti' sprt/>tot/, x.*/ 
//5 5'A.i';tt/\ /V^p'f */p«- Hom — — UiKpov ctn 

KfClj^li} KiVTfOV IfaTOi iyj^V. Fp<yf CLTTCtKO^ 

Pfifa.s a,[j^iy.ctKv-^iv. Theoc— — Oi^Tfov iyj^v 

ToKVTiKVOV CtKOIfJHTeoV V [J.iVAHi>V •■ 'HJu[J.CI,vTi 

ffTiviiifct JiJiyfj.ivoi )\^ciJi ^v[j.o> Nonn. 
AyA-xwuf- 

— AyATWofdL XlnKvS^ctij.itvTit. n. V. 756. 

S Y N Ayct,^a(, ctvJftiOi, KfctTifo;. — Ayct- 

vo?, qiiKctv^fu-Tro;. 
Ay ctTnycof. 

luv iifX AyKctioio TMi Kpnm AyaTifi'*'? • H- 
C. 609. 

F.P I T H. Ev[j.iKtiK- KfctTifof. 
AyctTriijiJ.o;. 

Vivo(Aivov ctKKnKcov ctya.7nia[Lav oiof hV- Menand. 

S Y N. AyctTnirii, aiKo^poTvv». 
AyctT»TOi. 

Msro^ iav a.ycc.-r»ro!. — Od. C. ^6^. 

E*TOp//))C ctyctTHTOV, CtKiyKIOV CttTTifl KUKfo. 

II. ^. 401. 
S Y N. (t^iKOf, (piKlo^, (piKlKOi, iptKinoi;, Tpoj^l- 
All», TipiK>flJ.iVO;, )iyct/T>'IJ.il'OS, ifctTf/.IOU ifcKr- 
Tof, iTifa.lTTOf, Ct^Kf!i.7T0(, £pa.TOfj ifCtVVO!, 
ifOdC, iflllfOi, i[iiifOetf, ll/.ifa,IOi, iTlX.ctfK, TO- 
KVilfATOi, OfiKTOf, l^iKcoTef, TO-uViCOf, TI[J.IOi, 

fj.iynpAToi, Tn^nvo;, — iJ.opoi. 
■"A;^ 'j.fnvoi. 

\icti TiJict ^tiovTct ToKvi-mpiuv 'A^-^rtpncac.Epig. 
Aya.fpoo(. 

i\5cl.J'iT0inTH Tctf ctya.yfC}V 'EKKniTTOVTOV.. II. 

f- 3°- 
Ay<t<Q-i\ns. 

'ifoi Ayct^ivioi AvytuaJcto a.vct)CTo^. II. C. 624. 
Ayv.7Tap:{. 

KiiTof. ct fj.vf:ct GouKei ayATTovoi AfjpiTfirn'. 

Od /^'97. 
T; ixiKKojAzv ayitaTcyoi i /Efch. S. T. 98. A r 

S y N. ©piM'«/tK, TOKVTiv^-IK, 1oMllTTlVtt.K- 
TOi, TOKuiTTOVOi, — OL^KlOf. 

AyctSTOi- 

— To Ka,i (JLitKctfiiTiTtv ctyctTTov- Theoc. /. i 26. 
8 Y N. AyctiTtof, dJ^idiya.<noi, i^a,ya.uTcf, ^av- 
fj.a.fn':., •.^a.vuaiTTo!, .dijKiKof, ai^a/Tf/.ioi, in- 
CitTToi;, To.fctJo^O!, ctyctwi. •^«DTOf- ctynroi. 

Aya,7Tfopf. 

— A^/rtiTTpopoc aTao-j Jofi TlctiovtiSnv. H' A. 
338. 

E P 1 T H. AipiKKvTOf. lp5t[j.of. 
AyctjTc-}^' 

Tov ittKTctTov Ti Tav ctya.iiTofi!V. Lyc. 265. 

S Y N. 'OftoyctiTTa^, o[j.Ai[J.of. 
Aya.Tov (Adv.) 

^offjiyyiv yj^.fiTJtv iyjov, ctyctTov Kld^ctpiC^alt. 
Hom. Ap. 515. 
Ayavn 

— K^ Aftipi^on, iCj Ayctvn- II- o-- 42- 
^tliv^icof Ayctvnv [j.nTifo. Eur. B. 719. 

E P 1 T H. i\aKKiTa,f^of, KctKKiaTifvo;, ctTe,- 

.S-iV, [tltKCtlpct, dllfOKTOVOf, TCtlJoKTOVOf, plKo- 

TiKVOf, c^KiaiTiKvof. KaJfj.iHf. — i ToKv(j.oyJiof. 
P H R. Mcttvaf isfis^KpoiTif. 
Ayctvof. 

— Kiipfy.sf ctya,v-,t. II. y. 268. 

— AyctvoHf riipiTaif. Mfch P 992. 

— AyctuZv Ovfavtcovcov. Hes. .S-. 461.' 

S Y N. AyaiTTof, ayctvpo;. Tivvatof, sc/o^of» 
ivS^OKi[jof, (fatJfof. ctyKaof, ApiJiriKiTOf, aaiJt- 

(J.Of, TOKVppilTOf, TnKiKKVTOf, iVITIlfJ.Of, TSp/a-11- 
(J.Of, KKtHVOf, Tipipll(/.Of, TipiZCtvhf, TiptpavTDf, 
J^tetJ^nf, KAfXTpOf, KvJlOf, OVO(J.tilTTOf, iKKoyi- 

(/.of.-^AKa^cnV. 'TTipnpavof.—.^yaKKvTof. 
Ayavpof. 

Tavfd ifiCfvyico (Jivof airyiTov oaaav ctyavf^. 
Hes .5. 832. 

S Y N. ©iip/&icrj),', Ciatof.^AyajTof etyctv'of~~ 

KO[J.-\,\f, aCpof—Tivnf, aTopof. 
Ayyapivt). 

f.dv iyjH T/ [jaKaKov, ayyapiviTai. Menand. 

SYN. AvayKa^co, Cta^o[j.at. 
Ayyetov. 

TloKvf yap «f iv (j.ixpov ayytiov yy^^f 

TTOTyiKllyi 'pS.(TTa Tif TJTiyKOTctf • Scnf.' 

S Y N. A^of. — '\K\-\.f. 
AyyiKia. 

— <Ii.-t.TO J^ ayyiKmv aKiy&iviiv- II. tr- i/- 

— EthcTw ^iicW iTiKKviv ayyiKiacov. Od. 5, 
i;o 

SYN. AyyiK[/.«., — *K/i/ti), ?«T/f- — EctoAd, 
iitnayiJ.a. 

E P I T H. A r 

F.PITH. Avy^H, KK-jrh, mf^VKoim- 

AffiAlOf. 

AffiMii TaheiTdLl e-r' £i'{4* varit ^«A.ctfirt!f. 
Hel'. ^. 7S0. 
AffiMaTHf. 

—E.^1^111/, a,Ta.7^dt,Kw a,ffiMuTm. Hom. Merc. 
296. 

A/fsA/aT/f. 

— To/K 9-s Tf o^sJ^f aw«c (tffiKiuTi;. Call. 4. 216. 
Affiko;. 

— A/oj (/4 To/ affjAof «///. II. f. 26. 

S Y N. Afr5A./ctf, dLffiKia.^'of!>i, (tW«ffsATt1p 

/usTi«ffsAoj, J^/*xT«p, cT/ctATOfor, ixmurii!, /mh- 
vvTup, T^oXtai.—Ayyihnt. 
EPITH. 'iiTi///(;{-, iTiiTu/xof, *p-3-offo;, a,va,vS'ou 
i^myji]i, s/XTj/o//Ui3-of, sf/w/Of, ohvix.Trio;, Of^Of, 
ffttjHf. TiiAeir^toxif, .&o«, <y;ci.V, 7roJ^i\vi!J.oi, ra.' 
'XyJ''^o!J.oi, ra.'xyi 'TToJ^xi, Tit^ioTKoKruToi. 
AffsAo/. 

Oi/f*coi' «Kfuf £;)/s;3-/l' aj !'0/ wjf , ecffiAo/ iu^Koi. 
Njz. 

E P I T H. AcicTesf , a./^/AnscTSf, d-ioTifXTloi, 

A:£//7rfOTt'f75/y.3f?o/, A5t/-(oy_^/Tia;'5f, KKnu^ojiopi, 
otj.(/.a.ToKa.u.THi , vijLi otoKoi. 
P H R. %T(,a,To( a.ffiKaii a.yii^a{. 'S.T^a.Tia.i 
tTi^avioi.— I^i/J^foica Tviui/.a,Ta.. E/f /j /J/oc 
ipKoyifOio Tffo; «/^fHj-THfif. Ai^ifioi /fiio-TfTfSs-. 
XofOf ap-J/Tiyi' Ava.KTav. 'ST^a.Titi TJifOi^ja.- 
liosixayol. — No5f a.Tifioi « TSf/ kKuvov auij.a, 
yofivH. Aff-KiKWi; Ti !pa,Ka,ffoi suV^ifof £(r/>.o; 

o//Ti)f. 

AfJeAoy (pvKa,^. 

— AKKUi, ivy^a.;, tpiKoi £c&Ao/oT(tf. $t/A*^ 
'IvyJ.f- Synes. 

— Mua-Ta.yayo;[}i>s. Menand. 

AffjATHp. 

— A.3--tc:tTs .JiB ap^iToi a.ffiKrii fif. Syb. 

AffiAAfti. 

IifX,€Ta/ strfsAAfcic astof liaf Hfiyiviiiii. Od. c- 94. 

— Ka.1 al'fi?.Kiia'i ■^iulra.i. Hom.Ap. 394. 

S Y N. AxiZ.ffeAAiw, avaffiKKa, JiaffiKKu, i^af- 
fiKKu, [j.nvva. Ti;pa.V(TKw, TipA!TKO[j.a.i, a,ToK-yu) 
anu.aiva, ij^a^u. 
AffiKfj.a. 

OvK iy.av yap affiKa Aavauv ri Koivd rijAo-T/. 

J^uvt' a.ffiKij.aTa.. Eur. Tr. 706. 
SYN. AffiKM. 
Afff. 
, — Ka/^*rfso-/c^tf,fo-cc aVjtcTA- Od. 3. 289. 

S V N. Affeiov, (TKiVo;, nZxo;, Kijiari;. Af- 

0Hf. «//^aj-^, ^-JfUctCTMf/OC, XfriSC," Xf Sft/J^OKOC, 

KaATii, J^o;)^!?;;!/. K A. 

E P I T H. 0/i/5/o;(.3c, X*AH=oc. A r 

Afs/f». 

E^/» /4 Ki Ka.ov ayei^u. II. •tt'. i 29. 

[T/ T«c (/*' '<tK ivJ^iKui ayii^u. &.k. Ch. 636. 

Exp. ffvm^a; Ka.Tnyofia ] 
S y N. AiJi<fAyiifa, avvayufaj, iTa.yuta, 
ow/iyv^ilu, ayifi^u (Poet.) a.yvfia,a.yvfraXju, 
a,^foi^a, (rvva,d-pi^u, aoKKi^u, avvayu, jt/- 
avvaya, avKKiya, iTiavKKiyu, avyKoiAi^a, 
avvitqu, cLKiC^u, avvaKiC^a, a.vaKau.(iava, ■^a- 
lJLV?i(^u, KKmial^u, ij.n^va, Ka/j.a^iva, vmu, 
Ka^Tiva, oij.acf^ivu, a[Ai.u, Tjoaajj.aui/.a.i,—' 
i^avi^a, i^avi^ojj.ai, avvifAVi^a. 

AfilTUV. 

'Ovra; a.yiiruv oIko; i/ft/Tst/ piKuv. Eur. EI, 

"jo- 

— EfH/.xa tSJ^' a.yitTivo'; Tayt. Afc. Prom. 
270. 

AfiKeCio;.' 

— Hoi; u; ayiKaiai. Od. y^. 299. 

S Y N. AyiKmh;, ^^koKikoi;. — avvayiKaari' 
Ko;, ifKVKKio;-'-' ^auKo;, ari[j.a;, ivnKii;. 
AfiKaoi. 
Tolf J'' AyiKao; ieiTiv iTo; TAvnaat Ttoavf- 

Kuv- Od. y^. 131. 
EPITH. AioTfipi;, *p«t///oc/<r«f, 'A*M*(r- 

TOp/cTlK. 
AfjAct 0-TOf. 

— AyiKaaToi; avfj.(popai(. Aefch. Ch. 28, 

— AyiKaara TfoauTa. Ag. 803 . 

S Y N. XaAjTof, aK?^iifo;. — ai[J.vo!. 

AfiKl). 

'Ec <f ayiKiiv Tomai [ioav. H- a. ^7^. 

— Ittv; J^' et; a.yiKiiv iKaaav ^ifUTovTi; ayav- 

01. II. T. 281. 

— "Ec/5 avav ayiKai yKavuv iaav, il/s A53CT<yC' 
Hef. ^. i63. 

S Y N. TI0IIJ.V», TOI[J.VIOV, TUV, aiToKiov, lin- 

ToKiov, h.n, (ioTov, ayii[j.a,. avvA-^foiai;, TfSi- 

.3-of, Tay/j.ei„ Koyj);. 

E P I T H. Aypovo[/.o;, jioiii, Kipah, l^av^ii, 

ivzofCo;, ive.i'h;, ToAuei/J);, nfOTlKo;, uotoko;,- 

v.\.it'oKo;, avTova[J.o<. 
Afiveio;. 

Ou /' Ayopaan y ay-ivao; »/nV iv ayoff. 
Arilt. Eq 137O. 

S Y N. ATuyav, AvvTnvo;. 
Afivh;. 

'Otav oit aya^oi Tf 3»- t*c ayivav KaTAvinae- 
TAi. Eur Fracm. 
AfscciV 

— Kit/ (iw/.oKoyjvij.ar'' Ayivv». Aridoph. Pa.747. 

SYN. AyivviiTo;, Jvffivh;, AKKiii;, (savf.of, 

ayiKaio-: —■A^vi);i J^eKoTfirm, ivnKfi;. 

Af=CCI)TOf, A r 

•—AhK et.yimno{ ror w- Soph. Oed. C. 1028. 

— Ka§ etyiVfifTav eifitt 

Mi/.i-o/ x.a;.fti,- TiTrTniTit'- ib, Tr. 61. 

— To ydp 'txv^iv rii <tv yjvAir a.yivvnn¥ 
To/eii' ; Ib. 755. 

E.xp. AJ510;.— «tfsriV— «tTWiiTCK. 

AfifstyTOf. 

— Ojpa fJLiV 3I0! 

Afynav ityifAiniii w. II. «t. 119. 

S Y N. hyiifa.^jo^, cLJ^afnroi- ATtiJLOi- 

•— Mt/foi t' tf.5/Spft'X,o/. II. V.- 430' 

Ayipcnyjv €.f axftr-Jnf— fUTo^ Anac. 53. 

41. 
S Y N. AAa^fi)!'. a.5'*t'!><» ayni'«'p, etvd-itJiii, 
C-TifnpsLm, «fiAj-nf.— ij.iyet\iio{, ivrt^ou 

dLvi^pUOi- 

A[z<rrfitrii- 

— Ayitrrpxnv, a.rfjram'. Hef. -3-. 925- 

— EtjS'a.itj.ov-i, ois-f M.y.uv ayivsroi a.iuv- Soph. 
An. 5S9. 

S Y N. A[j.iroyji— efra.iTroi. — a.-ritpoi- 
A'i). 
Am ytif fjiiya, e.Tni, a.y» ^ iyjt— ^^- y- 

SYN. AyMuct, ^a.Zu.-t, i>Lra.7ii.— l!em tiia.i]- 
n.-ri(JTta.. — ya.feL,— ^iiKc;, ix.rKt)^ii» 
AJ-.V 
Ayiti(Tt Kiyrav-— Aefch. Perf. 425. 

— XloKiA J^iTI KVfJ.ct.TOi ety» 

Tiyyi ■7ro<ra.i — ApoU. i. 554. 
S Y N. Ayij.oi, aytJO., KKa,<;ti — Item ^]v, 
aKT». — oKi-^foi. 
A[il?.etria. 

— '\yn?.a.rwiiv- Soph. Oed. T. 410. 
Exp. 'Ayoi iKcLVViiv 

S Y N. KxTiKivti, — J^icoKu, <fvya,Jiuu, J^ta,- 
ra.r^ja. vSfi^a- etytlKari^a. 
AfvKAroi. 
AynKa.ro) (ja^Tiyt <Tvvyfa.v<Ta.i Kafa,v- Lyc. 

436- ' ^ 

Exp. AynKa.ro>, rro ctyav iKavvoiJiva, vel a.yii- 

Ka,ro>, ra rai a.ciCm iKetvvovTl- 

A5ill'<i'P . 

— Aive,;te Kj J'ioi Aywaf- II- ^. 495. 
EPITH." AvTi^ioi, iJ.iyx<rv(JiOi, olipi/jLo^v- 

fJOi. 

PH R. Acriicopjf loi. 
Ajtii^tip- 

— Ey.' orpvvu Kfa,Jt)h Ka,t •5-v/wf afwwp- H- 

/,. 220. A r 

S Y N. AvJ^feioi, J^petiTTnf, J^pa.<Trtifioi, tt\' 
Ki)t!ti, AKKiuoi, rava.KH.ni, KfctTCi, Kfttripoi, 
KetfTifoit Kafnpo^uij.oi, Kfetrctioif Kfetrifoiffav, 
yivva,i'ji, ipaiJtixoi, iVToK[j.oi, eiyifayot, afit- 
<pa.roi, ^fKtfli. J^ofVTiT^oi, iv&iv>)i, »vi, i^yypiit 
o^ptuci, f»^m'uf, retKetvftvoi. tirifnviif, uVsp- 
t)pavoi. 
AjiiKopsof. 

— Ayavopioi laovav K<toi. Aefch. Perf. .1031. 
S Y N. Aynvup, ^v[j.oiiJni. 

A/l)C5f/)1. 

— - A^iii'op/ii /4 fj.tv iv.ra, 11. u. 46. 
SYN. AvJ^fita., etKK^), o.vlja.JtA, iv^ivita,, 
iu.,\,'jyja., m"yfi», pit.^wof/*, Jpnirroirvn), etKtt- 
^oviia,. 
AfDfaoi. 

— AiyiJ'^ ^yj"!'' ipirt[J.ov, etyi'fa,ovt ttja,va,TW 
n. II- ^■"'^^?- 

Ajl'paT5f, 

A^a\'a.roi i'i/,u?iii 19 «^iif*T5f viJ.ttra, -TretvTct,. 
Hef- -a. 305. 
Afnfui. 
H ij.iv ydf ^foToi iirri, av J"' etd^a,va,ro{ khi o.y\\- 

pc,Ji. Od. £. 2 18. 

SYN. Axiipa.7/of.— ctjS-apTOf. 

AJilTOf. 

O/ Kat ■^m)iTavr* ifviiv Kai eiJ^oi a.yvrov 

'E.KTOfOi. II. %. 370. 

SYN. AyaiTTii.^ 

PHR. A>nTof, tiJoi, afivai, <p'jtiv, J^iua.i. 
'Afi(a. 

Bi^vrov iTrta.v etyi^e^v. Soph. Oed. C 156;. 

S Y N. ' Ayiala, ^•j[j.tAa, dyioa, d.yi<Triu, 

dytiTTiva. —'i,ya(o[j.ai — KAfroo[j.ett. 
Afivia, ^ ^ 

Tav aiti iriftv iKetffroi iv v)[jxtri [j.»kov ayit». 
Od. 5- 105. 

SYN. Aytva, a-rayitva, 'rfosrzifa, i^rt^ifa, 

eiiTK0[j.ila, TctfAKO^Jii^a, 'Trafafofia, Hy»Ka(^a, 

etya, aynfa. 
AfiVziTKa. 

— Tof Ji ■rafoi^iv ayiviiTKov vioi «jjJ^fH. Od, 

f- 294- 
'A Uoi. 

' Ayioi iya $a^vyJ.ioi— At^c. Supp. 86^. 

S y N. 'OiTioi, ivayni, 'jrava.yYn, «tJoj, ci[t- 

VOi, ITi^MTiOi , dyVOi, KJt^ltpOi. 

AfiiTriva- ^ 

Q [j.aKup, ofrti ivJaiLLav nKirdi ^iav 

'EiJdii, ^iordv dyianvit. Eur. B. 74 
S Y N. 'Ayvi?^a, dyviTiia.—dyilu — j-j^oMst/. 

AJ'Ka?^o[j,a.t. A r 

— 'O/ /'rffa nnfoy oLTo ^cSocif a.yiici^ov7!>. II. 

?• 722- , ^ , , 

S Y N. A/k*(;«, a.'Ka,?j(^oya.i, iva.fK'j.Ki(ouaiy 

<rfo(rafKot,>^ii,ofjLa.i- — a.TTraloy.at- 

PHR. h.iKaA iyj.i\/.— yiT a.\KAKtiis<!i'.' au- 

fHi/. ETi\a.ySA.iiv T*/f ayyaAo.i'; — iv a.f- 

Ka.KlS'i77l pSfWTif. 

AjkaAjiy. 

— i.irlaKl /s B^iy.u x.<;fOTp5?3i/ afKtt,Ki7a,7a.' 
Apoll. 3. 860. Vid. Ai'«tK *;.««. 

— 'Fp-re /iiy t-V «^/^jt^rtj-, (ifiifoi- Eur. 
And. 722. 

— risrf a/a /' af/ceM) o-j jiet.7Ta,(jii. Aefch. 
Prom. 1018. 

S y N. Afx.a.KU, o.fKoii'», Tnr/jjt, uKi;n. — 
*J)ca;, a,yo(TTc,i, to, ■za.^uK.iPia,.— Item, a,fKav, 

KOKTOi- 

AfK,a.Ki^oyai. 

'0<TTi<; Ka.Kov TUxTov a.fKa.Kt(fiTa.i. Simon. 

S Y N. Apt*{oy.*/. 
AjxaAiV- 

EvJ^iy-K iv KiKT^otfiv, iv a,fKa,Ktli<r<n Ti^mm- 

II. X 503. 

S Y N. AfxxM)-— Item, ttfKAKof. — u5f /r. 
AfKaKo;. 

Tui' TOTi <s-uvh)7a.( rso-S-MAssj af/.a.Kov Jaii?. 
Hom. Merc. 82. 

SYN. ^ijy.if, J^iffy», ea.KiKo(. 
AfKiTT^o;/. 

A/fJ ya.0 Ti^i \~-i7'.v aKeyi'oi f/^uaafKov 
yvayjtoli afKKrT^oiciv. — Od. /. 309. 

SYN. Af/./aTpj,-, a.fKu?oy.)i?.ii. 

E P 1 T H Tvfov, <ra,^oivhv, «y-Sp/;, y.^aTi^ov, 

OKOOV, KlKcUVCV, iVKay.TiS 

AfKKlra. 

— rioT/ yai:\-a.fKKiva.i. I!. /. 113. Vid A- 
va.y.Kv.'co. 

AfKOMU 

Zwoi yaf T? a^ijn iv afKomfiv iavu; II, 

? ^'3- 
S Y N. Af/.£t/.n. 
Af/cs,-. 

— A/2 r tfrzs*. KaiJia. pM«-j-zf. II. ;^ 190. 
5Y N. Af/c/sc, avKav, (i»7<ra., yvaKov, r.oi- 
/ctf. K>.nCf, yiTafKiia, varrti, za^ay^. 

E P I T H. P,a^v, /jiisTiii!', !t/:T5/i'5i', Jiv- 
J^friv, l^izi^iuov, yaKfov, Towiv, fi-rTiiv, TfM- 
yjj. .^n^oTOKoi/ 
Afy^iy.aci). 

T\a7<raKi^ afKfiy.a<ra.'Ta,. Od. et. 440. Vid. 
AvaK^iy.xi). 

AfKft7l(. A r 36,-. — -MmJ^' i; afK^iiriv if.^tiv. IBCc. Fu!ii. 
Pro. Acttjcf/j-/?. 

AfxfB0//2/. 

— Kiii/ y.iv To. VKa.vK<ti a.fKf<soy.a.t- Tlieoc. 4. 
31. Pro AvaKfnouat. 

SYN. AiiJc. 

AfKVKII. 

— O yiv 'nriTpaf, /' afKVf.a; 
iv Xifoiv iyj-iv. Eur. Or. 1 499. 
S Y N. Aiyjj.n — afKc^v- 

AfKVKooy.ai, 

Xafei J^i Ta.i Ti; ovvX<tf nfKvKcoy.kvo; Arin. A\'. 
I I 80 

SYN. AfKvKoa, Kay.7r%j, y,araKay-T}e, Kvp- 

Toa, ct7royvKKa,iva, iCooi. 
AfKvKo';. 

A^ttIJo. y^ •3-cfi)/.st, KAi afy.vKet To;' ai^iOavT a,- 
h. {. 322. 

SYN. Kay.TV>.o;, y.a.y.\.l;, iTf./.ay.Tn;, (ia,- 

^VKay.T»;, y.ifro;, i-riKifTO(, KVfc;, Ta.Kiy- 

KKaco;, ftKvli, (TTgoCiKb;, vCo;. 
AfKV?.oy.i;T»;. 

— Kfovo; afKv?.oyiiTn;. II. -S-- ;Q. 

S Y N. TloiKiKoy.ttTn;, ToiKiM.J^ifuav, Toiv.i- 
KoCsKof. J^oKioSaKo;, J'o?.io^fcov, afKv?.oyvei>y.c:\', 
a.ioKoymn;, KiqJ^aKiozfc-A', ToKvTfOTo;, toKv- 
tKoko;, Ta?a,'TfoTo;, Ta?jyCo?^of, J'aJiyM.uY\- 
Xai'of. KoCaKof. oAsfty/of, Ta:«fy:(. fxJisfyo;, 
(TKoKiof, (rx.oKtoCisKo(, (rrfo^aioi, vtiiK:i;. 
AfKV?.oT0^o;. 

— Kai riatovif afy.vKoro^oi- II. k. 4:8. 
AfK'jKoyj:i?.;:(. 

— M;yst< a/5Tof afKVKoyHKn;. OJ. 
S Y N. XKoKKyH?.os. 

Afy.v?.o-/ji?M;. 

— Kst/ yafy.tvot afKvKoyjiKa.1. Hom. B. 24 j. 
Afifjftt. 

OvJ'' i( yaiav ift\,air ivy.^ayTli; a,^y.vfa(. 

Orph. ^\ 
''c^fx.vfav iZa^nT^^ov — Eur. Fph. T. l^Jt. 
A^; 0/ Ji TKi/.Ta; i^a.:MT'Jov afy.vfa;. Ib. 1408. 
SYN. Afxtf 0:'. iv.iu ciyf.Tif. 
EPITH. ^vKcl;, y^aKyoyivv;, oKon- 
P H R. ^yj.vinJcL Ji(ryov ai?.?n; — viav <rri- 
Ca^n ytif- —^.'icjv TKa(oui!ijv Tay':(. — y.ay- 
TvK<( <r'ya<ra; TivKn; cJovra; iy.Tcfa; T?.nu- 
//.vflJo;. Lyc. 
AfKv^i^a. 

— AiaCaKav afy.vfra;. Ariftoph. Eq. 262. 
Exp vT07KiKi:^a, Ka.Taycj. 

Afy.vpxyja- 

— OvJ iv af.'.:fiyiti; 

@Af<i<i7i vaZii -ro///5i'Sf-~ -tfch. Supp. 773; 
D Ap ct> ■• ■ • i 33. A r 

Kfy.uv- 

Y.i([j.g.^ia *fmva. rxiyuv ij.ijov — 11. «. 583. 
Tf(V fJ-iV 57r' a,fKaiioi [iij r«J^5of iI^-dAo/j, II. 

rr.-joz. 
SYN. Af/,uAi) — (TTpojt), xa/z^n-)) — " ctKf *, tb 

EPITH. TloKi/^vyjx. — jTu^ihof. — 5^At/- 

xuf, Proverb. 
AyAa.ia, 

K/f;i/< A^Attiwf i'o< — !)■ (? 672. 

IldTi'' A^ Ac./st, j;Aiiir///.'^A-TS 

7' Etpf(3ffi/i'ot, -3ewy Kfa.TijT>i TaiJ^u- Pind. 
Olymp. 14. 
A)/A«is6 

— Ki//;rr, /c] li^/Aa/i), ;i5 oi/flitp: Od. 0. 78. 

~ A^Acc/i)j «/^' siSKs;/ Koy.ma^iy a.va.KTii. Od . 

~ K«/ iri/. 5/!/m/, «.To ■Tra.jo.v oMJ^ffHS Aj/Aaiiic. 

Od. T. 82. 
S Y N. Ay^-.a.i^fiia.y Atyh-A, a.i'.a.fjyi), 0,110,- 
fvyijo,, a.uy» yxvo;, AtCjWTpoTWf, iVTflTiHa,- 
Ko;y.o;, y.AKAo! —Tp:tf», yjt^iJ.o. 
EPITH 'l/y.sjcsfl-fl-a, ef2THi'«, 5fX,p:of, «■<i'. 
9p!y^. l'/Kl)<papof, firtf/;«, afj^SA/y.w, TilAsjArik- 
A^A4/^fcl. 

AsAjji; STTti T£TP* T?r6 To/ a.y\a.'i(ri- Theocr. 

tp. I. 
SYN. .\ya.\Ka. a.<;Kiii, Sia.fKivu^a, i^ta.- 
y.o<rp.iu, KttZu, y.a.KKa-TT/^a, Ka.\Kvvu>, xctTa- 
)t£tAA!/l'«, Xs.fj.^rrfvvco. rrvy.a/^u, a(a.i(co, ufa.ioa. 
llon, avya^u, Siavyo,a, a.ya^<}(fu, yn^iu, 
ivt>^a.ivoij.a.t.— a.yKatr^oy.a.t. 
Ay}.a,i(ofj.a.l. 

— .\K}a. ui ^nij.l //siv.Tsjef «Q/Aa/Ht&j. 11. 

X- 33'- ' ^ ' 

'OoT/f to/bt:/; ■JviJ.iv a,y?.a.t(^iTa,i. Siin. 
A- Ka.fTfj.a. 

— To //.DTfsf ay?.a.i<ru, ot iiv Ppe^jf. Eur. 
Hel. II. 

SYN. Ay?.a.'ifiJ.o<, a.yKaia.- 
hy>.a.oi. 

— Kit/ a.y?.ita, J^iyjc-i a.Trciva.. II. tf. 377- 

— '0.5=)' pSSI/ ctQ/Aaoi' CScj^. II. ^. 307 
SYN. Aya.vU. aiyK«&:<, afyivom, cP/rtt^iV, 
TitAcn/j.»)^, ^cijef^-Mf, iV3ifyri(, KaKKi^ifyit!, 
(pa.\'of, ^a,ivci, i^a.ivvU^ ipiLeiVcii, Ka,ixTrfoi, J^.a- 

(J*!'lW, ST/frinV, e/L/.3c£i'lV, TSf/^stClif . //<■/», Sf- 

J^oJ.luo;-— iVir:J^ti!, y.aKoi- 
A^AiS-S-eifos'. 

— \'i/a/il' 5-221'» ot>A«ti'5t-.f:l'. Hom. 
S Y N. ^VKOlXOf- 

AyKa.oSfoi'c;- 

Ma«/f j £t? ^5 A*o9fO(o/f ex<yi'. Pind. 01. 13, A r 

AyKeLOMfrof. 

— Krt/ iJLDKiat a.yKa,0Ka.p7roi Od. »• 1 15« 

A^ArtOitspsf, 

ITpoiS-i/foi/ noTeiJ^aivo! a.yKa.OKisfov ■ ?in. Ol. 13. 
Aj/Atto/xop^of. 

Afi^foToc, ct^/Aao/.top^!»'— Aiuhol. I. 
A2.AttOTf/*/i'i)f. 

— Tot' «t^ActoTp/at/celc «tf x«rtt/. Pind. 01. I. 
A^Aetiy^ 

— ikiyovT a,y\aZ'Ti -TriVKd. ^iov- Soph, Oed. 
T. 222. 

S Y N. AyKOM-ri;. — o^iv iX*'" A^/^tTjac- 
AyKi^is- 
nct<r(7aw Totf <tyhi^<ti t^o^vaaiTi. Ariftoph. 

A. 763: 
Ay?.a<r<7o;. 

H Ttv a.y?.uTtov //£c, 7iTcf J^' a.?.KiiJ.ov. Pind. 

Nem. 8. 
— Of 9 EA.'.itf, »t' «tj/A/ya-trof (fub, yoja.) Soph. 

Trach. 1077. 
SYN. AyKaTlof, a,'p^aJii(, a.Ti'/\oi. — ^=cof, 
Pstff<*fOfi ;t«t;toj/A&'(r»"of, a,K?.oyKu7<jO'i — a.^uvo{' 
Ayyoi. 

— \ta, Ji yjtij.a.p^'i cjtTiK, a,yfj.uvri- Eur. 

B. 1C9.;. 

S Y N. ATTofpu^, TjTftt. — Tpa.y^uv, o%8of. 
Ayva,iJ.7rJoi. 

— ©s/>tsi'Of a,yva,/jt.7rJov cooc ^(c. Pr. 1 63. 

S Y N. A/t«t/*THf, yxAiifjf. a.iJ.tihiy.oi. — «t- 

KCtU^xJof. 
'A^l'(r(«t. 

— • ¥.vji7r]ov a.yv€ia.v ?.oyuv. Soph. Oed.T. 883. 
SYN. "S.iCa.i—ayviviJM. 

EPITH. n«f9sC/X.H, oa-/l), Tct!'«XI)f*T0f «</*5 

(TiiOffaC. 

A^i'5ff/.a. 

0/et/f iKvs^Oi ffvwpo^a.it a,yviv(j.a, troi/. Eur. 
Tr. 501. 

SYN. ' Ayvaa,, a.yvoTvs, a,yvi<JiJ.a„ Ka.&a,^o- 

7i)f, cTiXfpoiTuv», a,yo;, a.tJui- a,y,ii^a.yia. 

E P I T H. 0«oc. 
Ayviva- 

E/ T/f i'i cetiac i-vKu^Cf 

Xti^a; a.yvivti •J-jj/f- Eur- Ip. T. i 227. 

— As^ »A/i><-, iv ol-jiv a.-y vivoi ?Ayj!j' Ib. EI. 654. 
S Y N. Ka9ctf5t'fci — a.yvil^u. 

PH R. '£<ti/Toc ayvov TafsX.«/c. 
Kyvt^M. - 

— Kct/ iij/C/trati' iVTOfj.a, y.nKav. Apnll. 2. 928 
»— .^5/c/(roi' yjv<rro iJ.iKa,^cov, Eur. fp. T. i 21 Si 
S Y N. Ayviva — ya.^TOi>, Ka.ia. — CKrii^u, «tso- 
aiooa<i.i, Ka.Sa.y'.t^c,', Tificiyvr..u, xa'ia,ifu, a,- 
V.a,Ka,^a,ifu, J^taKaSat^u, Kst6ctf/{t), <potCa^u, 

pvTrlu, A r 

— Qiav a.yii(riJ.tt iMyirov- Orph. 
MttTfwoc dyviffixa. x.vfiov ipoyn- Afc. Eutn. 327. 
S V N. 'AyvKjfJihi, ajfa.yviiTiJM, «ToTfOT/stj-- 
(jLct, ixia.j^y.cc, Ta. iJ.oKv<r u.a.rA — a.!fOtna(ri(, a.~ 
foriaiM,, h.vT^ioy, Ka.Qa,^ua,, Ka,Sa.pfii, Ka,9ap- 
ffiov, i^i\a,fii, ayaf. 

Ayvoia, 

Ou ^auixa. <r' «/;/«< a.yvoSv, «f //;) Tstfo; Ka.ru- 
J^i{. Eur. Ip. A. 823. 
Ayvoiia. 

Oi/ J^i fji.iv 'Hfit-»yvom(rif iJna'. II. »■ 537. 

S Y N. Aj/yiyfl-ff'<i', (Poet ) ayva(ra.tnt,a, a.y- 

rafi^a, a.Ga,Kia. 

P H R. TbTO fJ.i AetV-SctCj/. 
Ao/yo/ct. 

n=/f<a TkXh; «t^i'!/«i' 5i/X5fft)< (fif-iv- Sent. 

S Y N. hy\'OYiij.a., ayvuffta,. 
'A-y voi. 

— EofTi) ToTo 0-50/9 ■a^/c/i Od- 4. 123. 

S Y N. Ayvaio!, a.yvii(, a.yvivriKo^, a.yvo7ri- 
Aof, Ta.vxyiof, a,va.z{ioS'iro(, a.KiCif'»Ko(, a.KiS- 
/))A5!/To?, a.KiiKiS'uro!, AKfa,70(, aKifa,io(, aki- 
va.iJoi, iVKpvnt, nKiK^ivnf, lifh, /.a.^afo(, 
ffuppuv, caopfuv- 

PHR. Ayvo( iuv KvTfiJ^iav oa.fuv. — otiov 
J^'i3iT0l Kiy^of, rrdLVAKvifa.rov, iva.yi(, a.S'iKoi( 
aCarov iro^on- Synes. 
' AyvoTo}.o(. 

— ' KyvoTToKovTi. Ka^afiMV ■ Orph. 
Kyvo'flvro(' 

na,ya.i y a.yvoppvruv TOTaiAav, Aef. Pr. 433. 
'Ay voriKn<. 

— AiJ^onivni Qi(j(.iv dyvonKv. Orph. 
Ayvv/ji.1. 

•—Tlifi (T(fi<Tiv ayvvrov vKw- II. (jl. i 48. 

SYN. Aya, fi\yvviAi, ayixi^a. 
Ayvafj.ona. 

Mi'i 701 ra. ^vvirci ^vvirl( uv ayvuij.ivii. Eur. Fr. 

SYN. Ava-pof-a, Jvtryjfa.ivu, aToJv^rTina, 

P*p«a<-, S^VTKoKui tXa, II fSf<t).— ivrfo7ra,Ki(o- 

fj.a.1 — axafio-Tiu—' avoiJ.iu, a.vofJ.i^u, to,- 

vnfyiu. 
Ayvaij.o!rvvii. 

Oy/' ayvafxoiTVvtlt-, Kvpv', ctc/iijorsfoi'. Theogn. 
892. 

S Y N. A^nKia,, ayvuTia,, a,CKi-.\^i<t, «J(,*p/r/jt. 
Ayvufiuv- 

Uivia. J' a.yvafjova,< yi tk! TiKK^ii miti. Sent. 

SYN. Ay^a.fiiTTO(, Ka.KojviJO(, «tj/W/xof.— >• 

a.ri-/jo(, a.i\iKo(, *j'ci)Tof, */<8t5/if. A r 

Ayva(. 

Ov ydf T AyvtiTif ^ilt aKKnKoifi TiKoiTai. 
Od. i. 79 

S Y N. Ayvaro(, a.yvuffTO(.— a.K>^i\(, a.Jo- 

^o( — a,fj.a,d-)i(. 
AyvuTia. 

Kfp/oj J' iv KaKo7( a.yvacia.. Eur. Fr, 

SVN. AyvuiAoauvn, a.voi<t, afxa.^ia.—a.Jo^ia. 
Ay vu(T(TaTKa, 

AKKoTi S'' ayvu(T(TaTKi KOJtci yjoi h)J.a,T i- 
yjivTa.. Od. ■4,- 95. 
Ayvufca. 

— AyvaTTei(, ori KuTfK a.ToTTOf'o( iTTi 0«- 
Ka,<T(ni(. Mufx 249. 

S Y N. Ayvoiu. 
Ayva(!ro(. 

AKK ayi, (T a.yvu7Tov Tiv^a Ta,vr-(T(Ti ^fOT»i(Ti- 
Od. c. 397. 

SYN. Ayva(, ayvaTo(, a,yvi.fi(jro(, a.(Tti- 

fj.o(.— ai(Traf-. 
Ayovo(. 

Aiy otiKi( T a.yov'o( r i[j.ivai, a.ysLuo( r ato- 
KiSi^. II. y. 40. 

SYN. A7iKvo(, _a.KV^O(, aKo^xo^, a,TOKO(,-— 

ay ivviiTO(. 
Ayoo(. 

— Keivo( /■' raKa( a.yoo(- Aefc. S. T. 1071. 
S Y N. AKKa.uTr:(. 

Ayofo.- 

AyofXv, Mwzt'ca7o/, (TriC/j.ri. Eur EI. 708. 

— Ayofav a.Kija.( (piKuv- Ib H.fur. 412. 
To^KTlV J'' Kt' a.yofdl /3»AMj6po/, nn ^ifj.lTTi(,. 

Od. /. 112. 
SY N. AiKa.ffriifiov — a,yvpi(, TavnyvpK, l- 
(/.iKia,, (TvvoS^of, evvayoyn, Snfj.nyopia., iKKKn- 
(Tia, 

E P I T H. A/.4-tipi), ^apvSiTo^, KvS^iaviipa., 
Sh\yi. Tirpayyla, ToKv^poo(, ToKvrpo/a.Ko^, 
ToKv^nf/.o(, Ta,Ka.iparo(. 
Ayopa. ^ „, , 

NnT/of, KTi Tipav ey ei<Pa(, nT ayofctuv. Od. 

S. 818. 
S y N. Efj.Topiov, TpnTnpm, TuWmpiov-'^ 

OIVUTOKIOV. 

EPJTH. Et/o4'f» ivavo(. 
Ayofa?^u. 
Ov<S' Ayopa,(Tii y" AyiYno( vSA< iva.yopa» A- 

rift. Eq. 1370. 
KiTpov H- ^vKo( AT9 <TKAVA( ttyopo^J^av. Theoc. 

15. 16. 
SVN. AyopAofj.Ai.—' iv Ayopat SiATpiSnv-^^ 

'}rpiAO[J.AI, filViOlJ,AI. 

AyofAio(.. A r 

Tdv T Kf(tviiiVyTi)VT aybfAiavi (•3^«»!' fc.) Aefc. 

Ag. 50. 
hinr' a,yopct,i>si, iJ.»Ti y.oCa.\vi;. Arift. Ri 1047. 
SYN. AiKas^TiKCi, J^iKHViKof.— Kotvki 'Trav- 

Ay^f^xfoy.o;. 
Ayooci.nfj.ti; /'i Tn; <t,yop£; KU.^i<rTDiiJ.'j.i' Arift. 

A. 723. 
SYN. AoyijTn;. 
Ayofa.oiJ.At. 
— 'H <i'n TAmv iotKOTi; ctyopaa,5£. II. S'. 337. 

(nJe CJark in /tc.) 
Oc(Tpiv iuppovic,jv ayopniTATo, i^ yLiTimriv. H- 

* 73- 
S y N. AyooA^e.1, i^Ayopctlci.— ayofiva. 
AyopctTfjo;. 

Ou yctuov, K ■'ia.yctTov, x Trpctirei;, »J^' ctyopctir- 
IJ.a;. Syb. 2. 
Ayofivu- 

Kct/ vZv zv ^ctvct^jiTt ■S-ioTrpiTic-jv etyofniet;. II- 
a.. 1C9 

— Cii'' itsTu, TpZi; ixiyctKnTofi;, u; ctyopiv&). 
II. .&. 5-23. 

S Y N. A)'st5/op:!.'S), cT/a^/opsfiy, J^i^fj.nyopiu, ix,- 
y.?:»Ti!t^co, cfniKa'^c.j, Koyo-rona — iviTa, Kiya. 
A-yopmii;. 

— Aiyv; UvKicjv cty.pnT»;. II. it. 248. 

S Y N. A j opo;, rTi^iJ.iiyopo;, hoyiv;, piiTap, 
iKKKns-tao^Tii;- 

E P I T H. litKo;, lUviwii;, ivCisKo;, (ppovi[Ao;. 
Ayopo;. 

— rij-S-KV' F.KK!ivck)v a.ycpn;. Eur. Ip. T. 1096. 
S Y N. A^opa^ ctirpoKTiJ.cL, (TTp:tT'o;-—ctyop;]Tn;. 

'Ayos. 

Thv J^' aii 'S.ctfTrnJcov, AvKiaov ctyo;, civtIov 
nvJa,. 11- i- 647. 

S Y N. AyiTn;, a.yi<riKa.;, nyi/j.uv, apyjs, 

ttp^nyo;, (TTpa.Tiiyl;.— a.yuyo; KOTiJ.nTcop. 
"Ayo;. 

Ai-Trln J <x.yo; ^ivyovTo; a; st^ic jccw. Soph. 
Ant. 262. 

—'Ayos (fvKaTiTii. Aefc. Supp. 3?o. 

Kai yoKov, nJ' ccTKnTov ciyo; — Apoll. 3. 338. 

S Y N. AyyKjfj.a — (iJiKvyfJ.ct — <TiCa.(T[j.ct — 

Kad-apija — /j.oX^S^npia.. 

E P I T H. RKoTvpov. 
AyoTTo;. 

— 'O J^iv Kovinai Tiaiv, 5As ya.iav ayosTa. 
II. K- 425. 

S Y N Ayy.uvt — ^'ivao. — (-ro ecTof >; to ;to'/Aoi' 

Tui\i yj^pcov-) 

EPITH. hKa.i.'.aTo;, yjovaJn;, 'TrctiJoKOfj.o;. 

Nonn. A r 

Aypit- 
— Tiic J"' aypttv nypivy.oTH. Eur. Bacc. 434, 
Ka/ Jh aypiiv ifi7ri(TKov aKDTivovTi; ctvtt^Kx 
I%vtiV, opvi^a; Ti ifiKit; 0, t/ X^f*^ iKotTo. Od. [j. 330. SYN. /v«:«. Aypi<Tict, etyfiV[iiit, AypiviTK, 
Kni;, KinKa.Titt, Kn^-t;, (TvKn. 
EPITH. Aji'«i), cpij.ifo;, iv^npnro;, ey^rnpof, 
ipa.Tnvv, aTiwh;, ToKvapKn;, iVKipco;, ivctvTn- 
Tof, KiovTotvh;. viKnp'c,po; — TovTio;, JoKtn, 00- 
vin, ty^d-voi<T<Ta, y.ipJ^aKi», J-viTKipJn;, ivGoKo;, 
ivTTayjj;, JoK.o/j.nyjLVo;, iVKct\j.aTo;, ■5-antTn- 
popjf, ,^npoip'ovo;, J^oKoppa(fh{, opiiTtJpo[j.o(, iVTT- 
Tipo;. 
AypavKo;. 

Tl.oiij.ivi; aypavKot. H- <T. i6z. 

— V-ol; ctypavKoto. II. x.. I5J. 
S Y N. AvKi^^^oiJivo;' 

Aypeio;. 

Akku; t a//B5-oi' i(T Tt Totinnv tJtiv 
AypHov ovTO. Kj Janvv- Arill. L. 165. 
SYN. Aypio;. 

AyoiJia, 

— F.x. J' avT a.ypiam; ToKhJ.Kt ToKhct x«i/^('< 
Cali. Ep. 

Aypivija. 

Tapn/j.ivo; Jl To7f i[J.o1; a.ypiv[j.a.ft. Eur. B. 
1239. 

SYN. Apya, -Jnpct, ^npiv[j.a, ■^npivai;, -S-h- 

poffvtn, Kvvnyi<rta, iKa^nCoKia,. 
Aypiv;, 

• — Oc KaKiniTiv Aypict. ^ ro/.//5c— Apoll. 2. 509. 
AypivTnp. 

lyji-io; aypivrnpi; o[/.&i; Jvo y.etvTo yipovTi;. 
Theoc 21. 6. 

S Y N. AypivTn;, ^npinhp, ^iipinap, ^npiv- 

TiK, ctyp--[j.i>ivt aypuTicop, aypuTTn;, iTety.Thp, 

Kvvnyirn;, i^.apiCoKo;, (fiKoy.vvnyo;. 
Aypiva. 

— Wti TiKt.'pov— 5;tpiiv ayp-V(Teo. Call. 3. Sj. 

— ly^^v;, — Jo^a.v — vTvov- 

S Y N. Aypiu, etypuTiTco, ^npau, iK-^npao[j.ai, 
iK^npsvu, Kvvnyiu, /.vvnyiTiu, KinKaTiu, Kni- 

^0//a/, AnTTiVU. 

Aypici;, 

ftinyoi J' aypiaJi;. 
AypiKo;, 

A Tspxei Nj-ojso/fa 
Mofch. 5. 
AypiiaTDf, 

Ti; etypiuTct; TiKa^n vp/yH.o/f- Arift. T. 64. 
AypiuTl;, 

— Tt; J' aypiuTi; ^if^yei jco ' ; Sapph. 

AypoTipo!, Apoll. I. 28, 
roc aypiKov, nyji rapajiTii. A r 

— AyfoTi^a^i T eXcifx;. II. ip- 4S6. 
AyfoTMf. 

— TS M«(«f «ypoTifpi XKpiu. Eur. El. 463. 
Ayf»?' 

— 'Evfa.yi S-Mfaj «^p«T«f. Eur. EI. B. 564. 

S Y N. Aypiof. 
Ayf/fAaiof. 

XXapii T etypiiXtxio;. Theoc. 25. 21. 

S Y N. Aypi£A«i«, xoTirof. — «ypi* eXocik. 
AypioTroiof, 

Av^paTTOi' a.ypiOTTom, oi.v^x^o<tto[^,^v 

EJCoi^t' a;/aAii'oi', «;cpo'-Tes', a.-Kv\aTov irTo/iAai. 
Arill. Ran. 861. 

S Y N. Aypioefj. — ccypio^. — «y^a/otrTOjUoj. 
Ayfioojwai. 

— rAftia"0"« jw.sc yap nypiiiiTai. Arill.Ran. 926. 

S Y N. Ay^ioavofAOii. 
Aypiof, 

— EAa^oi', li «ypio;' ciiyx,. H y- 24. 

■— XoAcf /i y.ii' «ypiof >if£i' H. J^- 23. 

S Y N. Aypfiof , ce.ypioi.1;, a.ypio£i;, ccypoino;, ccy- 

eoTffCf, ayf iKOf, ayfioTroiof, ayfioS^i/iiAOf, «yf to- 

^ftifoc, oiyptf.ei.io;, ccypio^pui', a.ypicjj'»;, y.tvTxv- 

fKTKo;, cpiiTc-jp, ^copiTH;, y.oviopiom;, kciiotx;, 

p^AKrilf. afjiiKTc;, oipy^^xio;, «TriiCHf, j^aAfTrof, 

o-KAnpof, «fjTiipif, ai'\\iJ.ipoq, aiJ.'o;. 
Ay^iioTTo;, 

—AypiaTToy Tipoi;, nfcoTcc (ipoTHov. Eur. B 542. 

S Y N. Aypiof, TTiKapio;. — xv^ocS'»;. ocvociS'»i;. 
AypoSoT«;y 
■ — KvKXaTTo; a.ypoSoTcc. Eur. Cycl. 54. 
Aypovopto;. 

Tiii/e S" a,fj.x vv(j.(poci- oi.yptvcii/.oi Trcci^x^ri. Od. 
^. 106. 
AypoiAo;- 

Efj.oiyd^woiypoiKo;vS"i(TTo;(iio;. Arift, Nub.43. 

S Y N. Aypiof . — ccypoix,iKo;. — «conTof ■ — opn ■ 

vof, i^Aaiof. — J^v^KcXo;. 
AypoiKoTovo;. 

— MfAof, - EUTocoi', «ypoix.oTofoc. Arift. A. 674. 
Aypoi<yTi)f, 

— Koci ocvi^i; xypotuToci. H. A- 548. 
AypoTv;, 

— OiV» T£ TCKVM • uypoToct i^nXovTO' Od.7r. 278. 
Ayp&jTHf, 

Toc <r' y£p<yi> s^auTif cciAeiCiTo J^io? uypaT»;- 
Theoc. 25. 51. 
AypoTif. 

■— NuM,?>ii'-(aotxpost«i'« i^ «ypoTic. Apoll. 2. 511. 

SYN. Aypiof, ocypo[j.tvri;, ocypoiKocoipo;, yrr 

Tnf, yjapyof, yiupyuS'^;, yiajjcopo;, yiuTOfj.o';, 

y>]7r6>of, ivocp^ipo;, ipi^o;, ^apiTn;. A r 

EPITH. ATirfpijf, apoTpvjav, fjio^^bnpht fra- 

fVipOf. 

Aypof. 

— na,T»p J^t ffo; £fjT»3-( fj,iui/H 

Aypu, xJ^i TToKivi^i •KXTip-)(jTai. Od. X. 187. 

— AiyjTrliav ccvJ^pav Trepiy.aM.icc; a.ypi;. Od. 
g. 263. 

SYN. AypoiyiiO,. — ocpvpx, "X^ufx, yjjpo;, yapiov. 

EPITH. Euai/S^Hf, .fraAfpof, K«Aof, xapTroTo- 

KOfi TTiaV' woXvS^ivJ^pio;, TTjpvoipopoc, TnXi^oca-j. 

— 'Ev re (iocB^nxi; 

AJ'cicc; cyivoio ypciJ.i\iv'iJiv eKXiv^Tifj.t; 

"Ev T£ vioTjj.a.roia'! yiya.^an; oiva.ptoi<ri-— 

Toi cTj 7ro7f UKiepZi; y. A. Theoc. ^. 138. 

— TXwepn J^e 7rsA« Trspi (Se:>[j,cv civay.ro; 

TepTraXii, yXvtpov mnS^ov, fj.xhay.cil t £7ri Troiai 

K«t XaTix. TrjtXewiv vwo ff/ttii. — k- A- Orph. 

Lap. 68. 
AypuTrcf». 

— OvSxfj.ct, vvv <rv'jtSci Toi «ypvm/HVai J^t' iparx. 
Theoc. 10. 10. 

SYN. Ai«yp'j7rc£ii>, ypnyopsa, lypnyopta, t- 

ypt\ijTu, vfi^a. 

r H R. AypuTrcoi/ £%«c oTrti^riii'. — Ou/j 01 iiu«a 

Ou yvf^Oi; vSvfj.o; vttvo; «c«i/i« iSa.fj.va.Tcn 

otm. Apoll. 2. 
AypuTrcia. 

— rioAAaTo-i r aypvTrvixian eppi^irla.jfj.ivov. 

Xxipert Xe-rrlal Arilt. Lyf. 27. 

'P»ia-(r(f ApnT» in-yfocot «ypuTrcivif. Call.Fr. 

S Y N. V^Ayo07i;, ypnyopnJi;, eyp^nyopji;, £- 

y^Wi;, ►«^'if. 
Ay^uTTCof. 

Ttof ArroXXavo;, fj.tXeSaviv; ocy^vmo; >'^o;. 
Theoc. 24. 104. 

H S 5T1, tTj^S-ucoi/Tof £7r' a.ypvTrvoiJiV OTrftiTrctif— 
Muf. 33 1'. 

SYN. AvTTvo;, ay.oif/.nTo;, «yjuTrcnTtJtof, y/m- 

yopijcof, lypriyopiy.o;, 

Pri R. ^vAci^ vvKTo; ccy^VTTvau- 
Aypaa-tTa. 

IX^Df ay^aiTtTav. Od. e- 53. 

SYN. Ayptva. 
AypuTTr,;. 

— 'Hct' ocy^atrrxi A^ximnv xxXeifiv. Apoll. 
4. 175. 

^YN. Kucjiyof, mvnytrn;, ayoi>ffTup, -3^»]- 

eevrrip, d-n^ivr»;. 
Ayputrri;. 

— Tfaiydi/ ocypuiTTtv fj.eXinSiOi. Od. ^ go. 

SYN. BoT«H), TroH, 'Xo^To;, yjatrTif- 
Ayi)«i. 

'—Mstrnv £f «yfrtf /K^a'. H. f« 2^4. A r A r 

— X>if<»ir£ /''ayifaf. 11- £ 642. SYN. Avy.o^u;. — j^ci^.n, J^HcXo!/, ny.pxi- 
SYN. ATpxTTC!;, aju,f5J^o!/, «ju.?o/o{-, CKii.ci^i- Ay;^i. 

To;, cci/.x^ri ic^, p\J[*yi. — Item ynTi/ix- — ffTna- A^TiAop^o? /s //aX' ay yj Toifia^TaTO — II. £. 570. 

TTO?. — Nwf; J'i Toi ayyt -3-aAao"(7-/;;. II. i- 43. 

EPITH. ICofA», ^a^ia, ■?<roXu»'J^ii/^«;, fJ/JU- SYN. tyfuj, £v=yj"i;;, lyjuj-i, cyfv-iiv, c/.yyj^t 

^o^og, ivy.TiiJ.iyD, ivIunTog, iWTi^MOi, iixv)- TTfAa?, oux, iiJ.-7nXxi'ov, irXwiov, Trxoa,- 

Trof, i-jXxiyc- A'j'j^{//a^Of. 

P H R. 'O/of j^r,fj.o<Tict., ^ct.cnXiv.Yt, «/Aa^5)Aet- Mt/(7feii/ t' ccyytiJ.xy^uv — II. i/. 5. 

Toj, iTnrriXoiTO';, Xiapopo;, Aaopooof. — oif/.of Ayj^if.tct^iiTti?. 

|3sicriA;;/oj, tvxto; — a-p/ij-TOf 77000;. — a,M.a§»i- — 'Ik' «i/ipsj a'yX.'.''''''-/C'i''"*'' II- ^- 604. 

f ji; Tflifof. • AyyiaAof. 

Aytfij^V. XaAxiJ^a t c/.yyjctXov — H C 64O. 

— i\x{J.TTH S' ocymiv; ^u^o;» Soph. Fr. S YN. 'AAiyei r«i/, aAiT£Ci!f, s^aAiof, Tro^auXio;, 

hyvtJ.vocTix. afxtd-c.XctTTo;, Trctpx-^ccXocTcrtos, fTri-S-aAafl^frtof» 

— Axfj.7ra.J*x t^ K/tif o/6f Te (ptpilv £Ti-3-aAaT7i/iof, J^tXTTOVTro;, TTeLpav.ixvBo;. 

'Ttt' «y.ui/a^iaf. Ariiloph. Ran." 1 1 ig. Ay^j^ifi^a^itf. 

S Y N. A[AiXiTr,<i IX, px-^vij.ix. — Ay;/i(ra-3-)'f d^£ crxXxTirx. Od. £. 41 3. 

Ayi.ai/affTOf . S Y N. Eyfufet-S-of. 

— Njcf, TTOvoiJi S'' iy. xyvfJ.vxaro; ^Pivx;- Ay'/j.yva; 

Eur. f r. ^ Hi/ ^caAsuiriv - Tiriyx; xyyjyvoi rricivmiTxil 

£l; -^pxdv; Eax^of, jc' «x ayj/^tvaa^Tof Aoywi/. Apoii. i 1222. 

ib. 6.491. S Y N. nA-/i(7ioX«'pof, irxfXTiXrato;, yHTav, 

S Y N. Ai/aTJojTof, xjj.iXiTr,To;, «Tjii|/, as-ai- ay%iye!of, xyyjd-j^o;, xyiitT£pij.c.jv, «y^/ijavijf» 

J^oTpiCriTo;, xvi^iTxffTo;. ayXtTro^of, a.y^nr>s;, xyyjio;. 

Ayiet;. Ayy^Sio;- 

I501/ J'' £f nvAKai/ xvJ^cZv xyvBivTt y^ iS^^x;. ~-Oi xyyj^ioiyiyxxcriv. — Od.£. 35. 

Od. y. 31. AyXiixoXo;. 

S Y N. Ayvp(j.l;, xyvpt<T(j.o;, xyvpTnx, oij.n- Tov S^' i^ xyx}iJ.oXoio iJav — II. <y. 352. 

y„pif, c-jw(ri3s, x^poicrt;, avvx^potcrt;, o//iAcf, Ayyjvoo;. 

TrAii-S-cf, o^Aof, ^opvGoi., <TTt^o;, ^^ofo?- — xyopx. Ou^sx' i-jr\T)'\; t i<Tf), Xj xyyjvoo;, >^ iyi^ipuv. 

AyvpTx^eo. " Od y. 332. 

Xp?i/-taT' xyv^x^eiv — Otl. t. 284. S Y N. Et^/./Hp^strof, ivipv»;, iTiIi^tof. trucSTOf. 

S Y N. Ayet^u. AyXi^^^^po;, 

AyjsTn;. —AcLTp>.<Tt, y.tti cT/^wtrir, yeiToiriT xyyjd-vpoii- 

— HcT/i /■' ayjaT»;f, 'Trju^i^nv fp^&i/ CToXriv. Theog. 302. 
Eur. Rh. 503.^ AyX,i7nif, 

SYN. AyvpTaJn;, oyXxyiayo; — xtTn;, nrxi- Aivir>s<rav xTrttt etyx^^iV CTiVxyiA!i.Tav-^y<^Z^^' 

T/)f, iJ.iTxtTn;, TTPouxtTn;, xtTnTii;, aj^iii/, AyyjTi^iJ.ov. 

J^ixTn;, x^To^r.Tr,;, ixTrip, 7^o;, fJ.oXoC^o;, D.y.tvx^-^ J^ivxtcrtv xyX^Tt^iJ.ovx. Ib. 729. 

•rfluxo; — aTTCcTtftiv, yorif, .&au/.taro7roiof, Tipx- SYN. Ay%iyuof. 

TcTToiof, a7ro7rAai/of, vivpo7trx7Tn;. — »Xxluv. — AyXiw^Acof. 

fj.xvTt;. — Ou yxp ctyyjvXicv Tropov-^ivyisiri. Eur. Iph. 

EPITH. AaTf.f. T. 1325. 

AyjfT^ia. Ay%ix7oAif- 

KaAii/;t£ii») /f ipoiTtl; a; «yjfT^ia, nffeJToi' fj.iv Cyxa, UxX}^x;, «t rtyX./5r7oA/f. 

Hlaxk, TaAai^a, Xiy.c^vn; — Aefch. Ag. izSi. Aefc S. T. 507. 

Ayj(;aAae, pro AvxxxXxa- Ay%/ff oof- 

AAAa fAii/ £pO-/i T'/(?Lf t/V «f£7(!i ^xpv^iKTxv —MiTcL Tov J^' a.yyj^^oo; l^t;. Apoll. 2. 367, 

AyxxXxtra; Apoll. 2. 587. AyX.i(rnf. 

SYN. Avtni^t, C-7roxoc>^xa. * Tii; ytvin; iKXi^^if «f«? AyJiav AyXim- U- 

Ay;;^auf of £. 268. 

AypjTai, oiT£ y.vvtiriri TcTrci5-oTi; nToTi vVKTX ttiu 

AyXf-^Jfov xvuiruisirtv, cn?'.(vct.iJ.ivot <pxo; m;. ~ ErlTxi. 
Apoll. 4- 110. A r 

E P I T H. AlXM^.ev, tfccitcav, Auc/^xftJ^r^, 
^xy.oKiuv, tTmo<^a.i/.oU fMya.?^ViTap, H-cTia-Tof, 

— Nod-a S% [j.r\ «c«( a.yx}'J'Tn^v , 

T\cf.!j'av ovrav yvni^icov- Arill. Ai'. 1660. 

Ay'/_i(7TH0V TO. 

— TiV6<; y.±T c/-y'j(j,<sT^y. — Soph. An. 1 80. 

(Exp.) ViiTwix Tii? iij-iaf. 

S Y N. Suyffceia;, -Mi^o^ — syJvTHf, oikMT»;. 
AyyjffT,:ou 

Ai /.45CT° scyyjffTlveii pt' a.'AA«A;iiTt xj/^u^^Tcii. 
II £. 141. 
■AyX.iia"T/ccj. 

— Tof J'' ayyj^arivoi imirlov- II- f • S*^'- 

SYN. A/,c=V, TTUxca,-. 
Ay%/5-T£Uia. 

Tccv T a.yyi<sTiv>i<7AV yac. Eur. Tr. 224. 
hyyjsTv^. 

H ///K' Toc a,yyi(rTnpcc TisS^i tb Tra-S^KC Soph. 
Tr. 260 

SYN. HXwioi — aiTio;. 

O/ cT oiyyjvy.v a,'^xvTo d^vfTwro (x.op'j>. Sim. 
S Y N. Ayyoi, a.^Tct,vn, ttvi^, Tviycd Tviy- 
fj.i(, ATTO-rrvi^if, xa.Tci,TVl^i( , a.fTiS^a'.', aoTrsJ^oi')?, 
a-Tp&yfu.Xih TrXiKTavn, (ipoyj';, irayn, (/yjnviov. 

hyyjo. 

kyyj ii. jj.iv -TToXvKZiTTo; \[J.a.; xTroKm vtto cTei- 

piiv II- y. 371. 
SYN, Xlviyco, a-jroTrviyi), cTi-Trviyco, xa.TxT- 
viya, i^iayyja, a.irayyj}, ATayyovi^co, airo- 
TpayjiKi^a- 

P H R. kyyjvtiov ^poyov x.a.TiS^ntra.To. ^^oyov 
TripiCaX^.m', ^poyjo amv.THVHV- H J' eC?; ea 
a.iS^ao Tu>«pTao xBaTifoio A^ximv» (S^oyov a.i-^ 
tCv a.p' vi|/t!Ac<o //£Aa-3-f K Hom. A/^£to J' 

a.yyjvooio [/.iTapaiov aXaap oAs-3-f». x- A. 
Nonn. D. 1. 14. 

Ayu. 

— Ayn S^i T£ 'KociKaTra, ToKKtiv. II. J*. 278. 
—Ayn [GpsToAoiyiC Aqvix fx -roXiixoio. ib (p.421. 
■ — Ayt-jc ■3'' iipyiv iy.a,Tob!.Criv - 1; Xpi(7n''. 'b. a. 99, 
SYN. E/5-ayty, a.Tayco, i^ayc,j. — tTri^tiyjij.ai, 
Cipo[/.ai. — TniJ.Trco. KriJTixicj, a.pira(a. v. A, 

Ayo[j.ai (Med.) 

K«/ apyvpov oixocS^' c.yt'^- Od. jc 35. 
— Tvvaiy.a tf.y£xij. 11- i)/- 263. 

Ayco. 

Tlav tTi o( £1» yjipia^a-iv ayri i^oXiy oiv.iov lyyo^» 

II. T. 801. 
S Y N. KaTayfe), pwa^a, ayv\)[j.i, ayappnyvveo, 
xXai), ■vActw, d-pvTT^co) f A*sj. A r 

AywyjtTs,-. 

— Ay4;ya.79CT£.>cyi'a;y^^;'. Ep. 1 6. 
Ayayji. 

A/c/ cT' v[j.iTspAi7iv a}.i:^iv.ay.oi7iv ayi,jya.li. 

Proci. 
E//i(f ayiiy^ avTniraTHy^ ^-.vov. Aef. Ag. 

»272. 
S YN. Apuyfjy;"!, 6i<Taycoy\u iraiicrix, aav.iKjii. 

—filOTIh oioi. (popO'.. aVa7TC0-^i), TpOTOi, 

XO[JLli>), /y.£T*loA)|. 

Ay«y3{. 

— Avipoij.ayji, ToXKcjv EiJ.01 - iav.pvcjv aynyU' 

F.ur. Tr. I I 30. 
SYN. A/T/a- — a.yayivi, otxTaf, apyjiy-Trs, 
«yiTvif, eKrnyr^Tttu iiyiucjv, xct-Jiiys.uac, Jjiiyn- 
T?if , yBpa.ycoyoi, apiyii[xav, TpjiiyHTHf, o/iiyjj. 

Ayfci'. 

Ofpa, 0/ AVTO[i.aToi ^wv iv7a.ia.T' aycova. I!. 

<r. 376. 
Arap Ti; *yar — Eur. Or. 859. (Vide Birrt. 

ad Pl:arn. 591.) 
SYN. Ayiyr/*, cLyavia[J.y., avTayc!vi(7[J.a, a- 
yavi7[J.0f. — ad-Ko{, a-^>.ii[Aa, aij.i^JK.a, au.i\Kv- 
(j.a, TC.y^a.Kjij.a. — icn. — ayuvKfTnpiov. — cjniit' 
1^-*%" —ayvpi',. ^ 

E P I T H. Eyf i/\-, xAuTo^, 'iVfO-, a-Tnpifflot, 
7r;pixvaiaKo!, TV[j.Ciiioi, -3-cci,-, cjy.v-rv(, aijs[j.- 
eiv, l7-d-[j.io{, (iapvf, y.aKXiviv.oi, qiovio;, ejyiiiVf, 
yvjj.viv.oi, tfjKKotpofoi, Kao77ooi, ToKvpaTOf, yaK- 
Kio(, ^ipripopou api7Toyjip. — £t:-3-A?iTHp, ct£-3-A3- 
(fopoi, a7rivO-»(, KiovTo^ovo;, f/y;iAoj, ToKvy.vv.Ko;, 
ai[j.aToti<, aKi<nTiKVO{, 

Ayavapyjii. 
Ko.i Ta[j.a Tivyji (j.riT aycjvapyjii Tivli 
0i)(7xi7' Ayaioi{. Soph. Aj. 574. 
S Y N. AyacoS^fTM;, «S-^oS-STWj, (ipxCii;. 

Ayavr^O[xcici. 

TlpcjTov S^. ocycovx fj.iyxv aycovmfj.i^oi' Eur. 

Hel. 849. 
SYN. AysiciiZft», acTosywci^o^.ai, :c;j.iKKy,o[j.xi, 

a^KiCO, KlvivViVCJ, (poCiO[J.Xi. 

Ayavix, 

— Ayaciau io^oci, (piKoTiij.ixi, voiAOi, 

AtxVTCC TaVT iTTi^iTX, T» (pUO^tri KXKX. MeU. 

Ayavi(r[j,X' 

riiKpoviiy^iiiv T ocycoviirpta [toi. Eur.Hel.986. 

5 Y N. Ayav, xya;'i<rtg, — xiiifj.ovix, xiri}, a-J- 
Ao?. — iTvciih i7ri[J.iKeix. 

Ayavioi;. 

— Ottk - CTHpiPn TTQTi TttJ^ xycjvifo iryoKa. 
Soph. Aj. 195. 

6 Y N. Eczycycio?, aAyefcof. 

Ay&iciirT»,-. A A 

— K«i jjLm Iti' xyavidTai Trixf o». Eur. lon. i 257. 
— Ayiins-Tiif «XiiS^iHaf- Pind. 
SY N. A|«,^i7roAof — «^awTwp. — «cT«yw!'i(r7H?i 
CiiJ.iK?.iirnp, «S^AwTi/j. A A 

AAa«/Aoi'ii), 
ft yff oc, KZ. u-f^cii^iji.ovict (T lyii- Od. n» 243. 
S Y N. AiwaS^ia, a.v£ipiocy ociJ^psiay «c«o"»ii(ri:z, 
cc','£7rKrTii[ji,ocrw», oi/riyvioi,- 

— Ma;^i)? atfciiiiji.oii (puTi. H. £• ^'34. 

S Y N AcTjxHf, a/AaSiV. «TTcf^o?, «ycT^if, fliCii- 

xooj. av£7rio"T«|Uiyc, «Trai/ftTo?, «Tfp^rft;;. — yiti'f 

ccyva;- — kk «/aj 
A/aHTo?- 

A«i(w.oc»' KiC «/«117« 7rf(pao'X.s«i. Hef. 3-. 655. 

S Y N. Ay>fc'(j-To,- — p.iccny.av- 
Acr«i</^«ATo?. 

— AJ^oiiS xXToig J^' t/TTo TrKocyKToci^;. Orph. 

SYN. AttXxcttoi;- 

A/«1£T0J. 

Apcrtoc (rij«^t<c, i^ ccJ^oiiiroy afjcoB^sT^iTXt- ApoII. 
3. 1032. 

S Y N. AJ^aio?! ocJ'cc'iK.rog, aJiocfj.ipnTTo;, «cTa- 
(TTo?, ccJaiTpivToc, aJoapsrog, aJ^iaxoTro;, ao-- 
VKrrof, «J^iarj^is^Tof, xjiocysfJMTOi, «/i«(S"7r«- 
<?To?, ocJiccToy.og, «cTiaTjttHTOf. 

AcTaiTof. 

27r£u/of*e!'«-&f(ri«c» lTi^o:v, «m/,uoc nv ocJociTov. 
Aef. Ag. 155. 

AJccK^v;, 

— riaic/^« - UTTO Tflo©ffl «i£C ocJ^oMpvV' Theoc. 
24- 21. 

A/a/cpyTo?. 

OfJ^ «0« NfO-Topo? VI5f ctJ^XKBVTi) syiV OIT<TS, 

Od. J^. 186. 
Sy N. AAuTro?. — A'i7«AyMTo?. — Itci, iroXvJoc- 

y.pvi;, TroXvJccKpvTo;- 
Aac.y., AJa.ij.og. 

AJu.\j.ov apyjysvi^y.oy— Cyr. Theod. 

E P 1 T H. ITaAaiyfciif, ■y£rapp(,Hf, ■npojTo- 

7rXa(TT0q. 

AJafJ.a<;- 

Ecfpa «■«PIC ■ (7T£C=o7o T£TyyjWiC« £^ ocJocf/.!/.VToi. 

Theoc. 17. 21. 
E P IT H. KJa.u.t).TT'j^, dOfiixTOf, a.ij.iiKiy.T%, 
oa^voil!, lJ.a.fudl,l^av, 'joKloi, -TTct.lJ.fa.Vcl.wV, sri- A A 

A/iit//i»I'T/C5<. 

— F.TTt) KK o.Ja.y.t.VTtvA svri- Theoc. 3. 39, 
hJa,iJ.cLvrivuv JiffJMv iv appnn.Toi{ •TnJ^a.if. 

yEfch. Pr. 6. 
SYN. "Zf-Kn^ii, yji.KiTToi, (Metaph.) /a-;)^i/f3f. 

AJa,[j.a.i'ToJiTc;, 

— Taif J' a.Ja.[j.a.vToJlTol<Tl KviJcLli;- Ib. 148. 
Exp. i(T'^v^oJnoii. 

AJa.iJ.a.(TT'J4- 
— .'\icriif roi a.ixeiKr/j><> i</' ctJctiJ.a,TTo(. 11. /-158. 
SYN. Ayvaii/Tr^o?, ocJccfJ.vii;, a-rro^S^HTOi, ccaTr- 
7of, ccTTiJKiVToi, ayil^eoToi, avsTriyiimroi, afJi- 
raysiBiiTToc, aTrcc.fiy^nsiiroi, anKtiroi, ccJ>i- 
KuToi, avVTricCAmoq, arspxfj.cn, a.npafjivoi;^ 
ctJ^ofvXmrloi;, arciaKTOi, afxayoi, a.u.v.ifj.ayiToi, 
UTrpo(Tfi.ax,oi, a.KXTay.ayjno';, anr];noi, a.Tii' 
piK," ATpiTr^o;. arcvTou af/.wya.vc;, atrpo^TfJ.nyoc- 
voi, ctvaKaroi, ocvi-rriTaKToi, aviK€ia(TTOi. a.nrx' 
Ka.i(TToi, avn^siKToi, aKara.yuvi(TTOi, avavroc 
ycrjViiTToi, ocTi^xircroi, «Ti&^tr^rsi/Tof. — AJfiii 
ccJfj.nrog. — afJ.iiKiyoi. 

KJa.Tra.voi- 
XKvKio.- Y.a.Ja.Ta.va. i^ pKcc- Arift. Pa. 542.- 
SYN. AcTstxAcuTOf. 

AJ^«nf, 

EiTTip ccJeini r i^rri — II. 11. 1 1 7. 

KJeifj.a['T0i , 
— Ec a -4 Toc a.Jii-ixa.vTov KKkIjL»va TiKi To.lJcl. 
Pind.Ifth. I. 

AJ^sjif. 
KKKa.(rvy', a.ivoTa,Tn, kvov ctJ-Jiii — II. .3-. 423; 
SYN. AuS-st/ik — a.Jiifj.oi, a.Jiioit ct^^a.fj.Cin, 

Ct.d-a.fJ.Coi, CtViKTKyfJ.TOi, ctKctritTKnKTOi, CtOKVOi, 

cfTJonroi, cfTJoiiiToi, appiynroi, ctTap£»i, arap- 
CiiTo;, a,rpofj.oi, arpnTTei, cfjoCoi, ctioCnroi, a,C' 
aa.Ki'i;. 

AJ^ilTVOi. 

O; ifj.l Tov rKnfj.)VA - ATTiKvir ctJiiTn/ov- Arift. 
A. 1 1 54. 

AJi'Ka.TiVTO;. 

— A/s)C«.T«fT«f T^c d-.Zv i«p«f— Arlft. Eq. 301.' 
SYN. ATSAaiClJTOf. 
KJiKlpioi, 

TfiHf ya.p T iK KfOJ/» t<TfJ.iV (tJ^iK(fill, Vi TiKi 

Vm. II. 0. 187. 
AJiK^noi, 

OvJ'' iTK» Ti^lClWStl etc/^sApys KTAfJimK. H. 
£.21. 

KJiK/poi- 

UoTipov oJ^iK^fu ycATpoi i(TT0V iK fJloc? ; Eur. 

Iph. T. 497. 
SYN. KvTa.JiK(poi, Ka.<Tii Ka.(TiyvnToi, etvTo. 
Kaj^iyvviTOi, KOIVDTOKOi, ofj.ctifj.oi, ofj.(t,iiji.av, ofxoy- 

rioft A A 

fii;, ffvva.iiio(, fWAiiJ.ov. — yvuTot. — avyfivo;, 
»/y.0T«Tf/5f, oixo-TTcnwf, oiJ-oiji.»Tfioij o[j.oya,(nijf, 
oiAoya^rT^ioi. 

BcteO <f iJTivov ii cTt/' ttS'iK'pcl.t. Oll. 6 95. 
6y N. A/s^.ipstf , K*<r/<, M7iyvitT«, ctvToKcta-ty- 
VHT/f, yvaTti, ^uva.ofO(, oij.cliiaov, (rvvoi^ctiiJ.c-JV, 
ffuyfovof 

P H R. n »oi|/3c ctVTctJ^iKfOV - K<t^ct. 
h^iK^pllii. 

hUyelKKitif etJ^iKJilJ^W. — Arlft. Nu. 47^ 
S y N. Eyfov», i|(V, t</<rj», v<yc». 

AsiTiUoc /' ctS^ifiJ.ov 7ov<f'' iyjmdi, tpv^^clS^of. Eur. 
Supp. 32. 

S Y N. Aj^iiruiof, ctS^iTOf, ctvolot. 
ASi^jik. _ ^ 

Tftic ctKniva f'ilfj.iv cLJiVKHt- — Od. ^. 273. 

Hfc T/f (wAjt' oAsS^fw a/ji;;(.i/ tif £t/ cMof. Od. 
J". 490. 

S Y N. Atl/lif. — if/.TiVKrif, e%«Wfl/p^«<. Tff/. 

Tivyjii, O^VTlVK^i, 'rrsVKlJot.VOf, TtX.pO(, i^lTHK- 

fOf, ToKVTIKfOf. «.TfOffJoKIITOl. 

A/f^j-MTOf. 

Ka/XfJ.iV ctJi4-»T0V (ioCHV (TTOf jir' — Od. V. 2. 

S V N. A^ciTTof, a,TiT]oc, aKaTifyacTToe, Tstvct,- 

ifynf, atj.if. 
AJca. Vide AncTf». 
'A/f/a. 

n< oJfXEC ^ocvaToi fj.oi dJeiv KctKof — II. y. 173. 

SYN. A/ft), avjitvoi, api<rKa, ivafnrTca.-^ 

svcfiycTca, %<tf/i^o^«/, 
A/o/of. 

•^ — A; s-9-ifa fJ-Vfia KcKtcov 

V.ai Aiyvav TCfouvTcf aJnioi- Apoll. 4. 647. 

Exp. ayvaiTTof, &l»T»Tof, avcvoyKnTOf. 

hJKKTOf. 

~H^c< «cTiixTOTaiTH TchiTcti T/xH^&eMra <riJ^Mec-t 

7>i)— Hef. £. 418. 
SYN. Akic(. 
AJnKnTof. 
— Aiii Toi ava^, aTfj.moi c^cipai 
Aiiv aJ»KnToi Apoll. 2. 711. 
Vid. ACKctCiif. (Paff.) 
AJ»Kof 

OuvcKcv nKiT aJ»Kof CTiTKccf — Call. 4. 5.3. 
'Vcia /' «p/{iiAov tnvu^ci, Kf aJnKov ac^cil 

Hef. 5. 6 ^ 

8YN. Ayjwiyrof, ayvwTToi;, duracpnf, afrvfj.- 
pav»(, airvvJitKof, aJo^of, afJ.aufo(. — aciJnf, 
ttciJcKof, acpav»:, ct(p<tvcfo(, a.Kafj.T»(, ctJcfK»(, 
ttJc^KTOf, a.viLuy»T0(, a,v(TiT»fj,avro(, ATiKfJiaf- A A 

rof, ar^avoTof, ao^KTTOf, JuiroTrJof, J^uirKaToTrlof, 
etvc[j,(pavTO(. 
A/w. 

Ou K»^a T^iv Tfwtt^ aJr^ cKarai toKcij.oio. II. 

T. 423. 

— E/«.JoT£; cJfj.cvcti aJ»v- II- i- 203. 
SYN. Anrapa(. aip^^ovaf, i^a^K<svTaf, fvJnv, 
yjjJ»v. Ja-\.iK'jo(- oKif 
AJnvnf. 

Evvn( /' aJnviK cirTiv ap^oJifi»;. Simon. 
SYN. AT5if0f. 

A/np/TOf 

OvJ^C T CtJ»flTO(, HT ctKK»(, HTC IfoColO- II. p. 41. 

S Y N. AJ^npK, cttfiiKoviiKo(, afjjtyof, aJaiJ.a(a(. 

AJn^ayi». 

Ou yaf TravirAT' aJi!ipayin( — Call. 3. 160 
S Y N. Tct^T^ifjLa^yia, ya7T^iirfj.o(. ccTrKna-Tia, 
^KScirK, Kaifj.apyi'j„ ?.a(puyfj.b(, Kiyvua, o\o' 
cpv.yia, TrjKvipa^Yia 

t P I T H. A/i'H, o^nK»;, (3ofH, TAV-^boivn- 
P H R. Awrcrav cici (i>iSc.jirT^iv c/.vaiJii yarTci 
ipvKairirii- — Kai yxKiT» Jcjwoiva crvviirTio; 'jut- 
oTc Jaa-fj.av Kn^oiJLcv». — 'Waifj.a. Jc /^sfii? a(nKU 
KuiriT/i yairTPO( ycto(. Opp, 

AJn<pi.yii(. 

— Aio; w( ctJ^n<pcLy<!V etvJpct Ko^ciKiv. Theoc. 

SYN 'i>0'.'yo(, TOKvtpciyof, fi-i^pdiyoi . Ko.Ta^a^yiie, 
c-^ctfciy:(, ^'o^o(, KxSai<ro(, ct ifo^yvad-o^, Tfv- 
piiTiK, fj.apyi(, ya<rTftfj.:/.pyo(, Kccifj.afyof, |3p»j. 
TiKif, yKiiryjof, 'ya7Tfo(piKo(, Ka(pv7Tio(, Ka; 
ifVKTiK, TpoKoSoJ»(, Kiyj/oi, A<raTo(, KaCp-.f. 
AJiavTov, 
— XKoifovT aJiavTov. Theoc. 13. 41. 

AJlCCVTSf- 

— Kai iSrivof aJiavTov. Pind- Nem. 7. 
SYN. AC^oxof- 
F.xp. aviJfioTi. 
AJiJ^aKTo( 

• — Ta.fJ.iiiv J' (xJiJaKfisf ivva Mufas 3 1 . 

Ov %(oo« fJcyaKnv J^iJaynv etJ^iJctxTOf aKxiiv. 

Phoeyl. 84. 
S Y N. ATctfo(, afj.a^n(, J^v^rfj.a^nf, ctirat- 
J^iVTix, a.Joi,»y.</sy. — avToJiJ*y.TO(. 

AJ^lKiU. 

A fj.aT»f etJ^i-JH [j.e ftova — Theoc. 1 1 . 67. 
SYN. AiKi^<ij, aTaa. — aiiKcii^<jj, vCpi^cat c^v- 
Cpi(^<a, Ket^vSpi^a, a^i/.OTrfxyioi, TaK&Kili^. — 
etvofj.iu, avofti^a, avctriitfyi(a, 
AJiKnfj.a, 
AJiK»fj.et T4 yumiKo( tyivofA»v ktkJ. Eur. I. 

325. 
r AJiKtx- A A 

— A^/pJf aJ^ikiah (xi(r^vnTa.t. ib. 341. 
S Y N. Avi>ij.ia,, T£tpctcc//./a., a,\ioixnij.oc, ttMOtnaTriu 
a.i'iK07rfityia., (tStiTfMia, ciiiiTiiiKiix, KdtKnfyia, 
7rAAa,Ki(ry.ii, vfpif- — a.i<s'Xo{- 

rnft/ST' oi,v^fu-!rav a,S^iMV ysoy— Hef. s. 258. 
S y N. KvoiJ.os, 'TTu^ct.voiJ.of, (x.yvafj.av, (x.KiTfoi, 
ccra&xKof, ocKTVkoi, ccnJvK.o^, (x.i'ap<rioi, A^i(Al- 

rO(, a.dilJ.I(TTO(, 0(.^illllTTIO(, a-d-ifJ.ITOTTOlif, avo~ 

aiou cLvo(riiif>yos, aviTieiKiis, cLvikyvi, vC^KrTii;, 

tt.lJ.iTfOKa.KOi. 

P H R O/ ^/ri iiv a.yofii (TKoKidi Kftvuvi ■3-£///rstf . 

iK /i J^IKW [Act(rcO(n, QiUV OTTIV HK CtKiyoVTli- 

11.^.388. ^ 

AS^ivoi. 

HuTi i^vid. tiTi ij.iKi(r<rai>v (x.Jiva.av- I'. C 47. 
I — E|/y afOt, Tt (p^iVii ifXATlLI ctjjiip ocS^lvoy »wp. 
11. T. 481. 

— Ai^iv^ i^i^^X.i yooio- II 0". 3t6. 

S Y N. 'Zvyjk, «O-pcof. — uiTictKef/Joi. — lax^oi, 

KiTnoi, J^a^-iKiis — yoifof, iKietvhi, oncrpoi, kv- 

AJi^^oi. 

— Tiy^oci cih-.\.ov vtiJ^vv. Eur. Cyc. 571. 
AJuy,!, 

ili t'y a;j.(pnro>.oiiri ju.sT£Xf5T£ Xitf O-jfs^ a.Jjji.'ii. 

Od. ^.^icg. 
— Tto </^' i]}J.moi fxKa.ipyoi - a.Jfj.nTii. Od. J. 
635. 

Ao^JWifTPf. 

B»!/ ilC/C, Jt/fll/^C2T»TI5C 

AJjj.nTiiv, liv xTTa vTTo (^vyov nyxyiv civi'f, 
II. K. 29V ^ 
SYN. AJij.»Tii, ava.vJfoi. — (tJa.iJ.a.TToi. 
AJunToi, Nom. Pr. 

Ot/i/^s <VifZii AcT/aHTdf ivf^nvifftriv ot.vxi(Ttt>v — 
Apoll. I. 49. 
AJoy.moi- 

Tav J' ctS^oKinccv Topov iZfi@i'oi. Eur. AIc. 1 1 72. 

SYN. K-TfOVOnTOi, OCTCOirJoKIITOi, CKTKOroi, ct- 

TfoysctToi, aiKTloi, aTfoo^/jii, ctrrfoofa.Toi, 
(x.TfoiJiii, eivm(jtoi, ctS^o^axrTOi, vctfctJ^o^ci. 

AJcKltJ.Oi. 

Tli-TrKav KitKia(J.(tT, ctJoKift okCioh S^j/f. Eur, 

Fr. 
S y N. A«xHj — stToJ^oKi/j.oi, ctJoKiixa.7Toi, «- 
voCmto{, a-yiToi. 
AjoKiTyni, 

AKK CCi Ta,yj(ST llXTl-KfivOU TIW OIKIItV 

T«i/ itJoKiiXaV' Arift. Nub. 1487. 
AS'-^Kijyj,i. 

\a.Tfoi ctJoKi(ryjJi vo<rvvTi to.kiv vofoi- Sent. 
S Y N. AdKoi, juAaAcf, aTifiKxKmoi, Ka,Koii{, A A 

TOKvKoiKoi, KclKnd-fOi, KaKcty mi\i, KttTrjg-Tiii, 
KnfaJrii, iAa.TctioKoyoi, (TTrifjJ.oKoyoi, ToKvKoyoi, 
cnrifctVToKoyos, Ticn^Jo^.oyos, aiJHTfoiirni, AfTi- 
tTiii, ToKvij.vios, a.KfiTouvdoi. ct-iyinos, etiv- 
foyKKdTos, a.3-v§o(rTo/j.os, (jrofJvKos, (TTafjLoJ'.- 

KOS, KUTtKOS, TOTKpcovnS, ^OcCoc^, (^iJuV, (fKl]- 

vcfpo;, (pKvctfo;, -.Ij^^v^os, ^-'■'■^^f. 
AJoKiTyja,- 
■ — Akkoc (TvyvcafAnv i%i 

^fj-n Ttt(^-j.':on<rttvTos ocJoKinyjtl,. Arift.N. 1482. 
SYN. Aza/p/a, i^KvdfKL, (Tvviyiia,. — KctKia,, 
ctiiKoyix, ctTi^x.vToKoyia., Tif iTloKoyitt, ToKvha- 
yix, iJ.&>^oKoyiet, ij.ci<foKoyiifja, (TTi^ fJoKoyix, 

TOKUIJ.V^ICt, TOKV(pct<ri(t, TOKVtfUVIIt, fTUltVKU.lt. 

KitCqocrToij.ict. 
AJoKos 

AKK 07TIS CtJoKoV yVIKTHtV T i^JHV ^V<TIV, 

'Elva.i JiKa.tos, Ki Jokhv ma,t, d-iKu- Philem 
— Ofjoj^ovcts Koyns, J^iKa.ias, etJoKns, oitki;. A- 

rilt. A. itg. 
S Y N. Atkhs, et^iKns, ivyfu[j.uv, iTtnKin, u- 
KiKfiviK, etKn^Mios, a.Kfa,ipvn{, «.AmJ-ns. 
AJariiToi. 

Ka.1 &ivos 'liv etJovnTov itKoifj.mav Ta,Ka.[xitav. 

Miife 326. 

SYN. AjoviUTOi, ctKKlVIIS, ItKIVnTOS, ttfJ.iTa.KI- 

VIITCS, ctKKOVHTOS, CtKKvJc-JVITTOS, ltaTifJ.(^riS, a.<T- 
TV^iKlKTCS, Ct<TKa^llS, CKrTfclfllS, a,TiflJTa.(TTOS, 
CtTifKTOS, a<rit7T0S, a.y.XTa.(Til<TTOS, ttJla.(Tii<rTOS, 
et<ru.KiVTOS, UTIVXKTOS, <t<TvfKfOTIITOi. 

AJo^iuv- 

— Aoyos yxf 5/CT itJo^iivTuv /<M', 

K(Ik Tftii' Joy.avTc-jv ctvTii, ov TcbuTov SriVil. Eur, 
Hec. 203. 

SYN. AJo^os, etKKiiis- 
AJo^ta,- 

Ee Tfi) TiViSX, J'' iTTIV, 11 T CtJo^ia,, 

KdV « <To^'o{ Tis, HT etTifj.iei. ^ix. Eur. Fr. 
S Y N. AKKiict, Jv<TKKiia., ttTifJta., JviT<pnfj.ix, 
at<Ty_vvn, aepa.vitu., KajioJo^ta., a.vavvfj.ta„ etyk,- 
viix, Jviryivita,. 

AJos. 

AJoS Ti ftlV IKiTO ^VfJ.'oV. II. K 88. 

S Y N. KofOS, KetfJ.a,TOS, iKKetKn<TIS, KaTa.<ffO' 
VIKTIS, TKnfUTISt TKlKTfJ.OVII. 

AJotos- 

Oo-t' etJoT'oS T£p iuv Jutil yifa,{ «K iKct^KTTOy, 

Hom. Merc. 570. 
SYN. AcT^&fof, etJci<fnTe{, ctiJ'vo{. 
AJfa.vta.. 

— Tf f,US J' a-\.idL VI<T<TOfXiVOI0 

AJ^a.vi>! yn§(f,Ti — Apoll. 2. 200. 

SYN. AJ^AVii», Qi,Jvva[j.ia„ oKiyoJ^avia, «- 

J^vva^Tix, A A 

J^vva.<Tlet, xfAAKia., a.\a.KY,iia., dSi-.vuit, appaTiia., 
cLWf(x,yij.o(rvv)\, a-!rfu.'l^ix, afyix, ui^yia., a.To- 
yix, c.va<TKWia., a,f/.:KiTi}(Tia., a.TS/yia., y.aKay.ia, 
ixMiTt!, KOTTOi, Ka)/.aTof, "Tra^i^ii, ■7ra.j>aKij.\], 
pa-Jufxia,, ij.iK^o^vjj.ia, y.iK^o\.vyjcit.y ohiyo\.vyia,, 
jtu^fcjfos-ucit, S^iihia. 

— 'Ai vioTnrei 

Aifpovi;, oA ■KohiOA i' ey.TTxXiv «t/petcsj;- Suid. 

e. Pofidon. 
SVN. OX\yoJ^fxvi'(, a.pyog, aepyoi, ccvefync, 
ccTrfxyiJ.at, (y.&Vfj.oi;, oxfn/ioj, aAevhq, a.iiifog, 
avaKKii, a.J^v.^a.TOf, a.MKVi, aKpa.T>H, aKpa.Tap, 
en/avj^pof, va^pof, oi.TTaXa.fJ.vo(;, a.y.iJ^vos, aCKn- 
;^pof, aTovof, a.wiS'awf, «.paiU, ^K</.^, Kot,y.'oi. 
hS^paiTTf.a,. 

— AtTpcKrTei* (K«f/.£9-if) iJ.i]i a. Aik ■jraTf Eur. 
R. 342. 

MpiTr%. 

— 'Hfa,- <f av^oi; a<^pe7r]ov 5(7Tu. Aefch. Supp. 
671. 
MpWTo;. 

— A/piic-rit-of IX, ■S-fopii/ yevoi niv H- ^- 347- 

Kai jiKvZv, O-y tt,^ A/ft)JTOf ITfUT t!J.Soi<Ti- 

Kevev- II. ^. 572. 
Aif^pnti. 

K«-3-:ii /'' iVfVI/^MO. TITMViT(X.I A/p/af «AjUH. 

Dionyf. 
'A<^P« 

— Meya to irpayfJLA, ttoKv to inKoi, 
'AJ^pof TToKifj.of ipyjTai- Arill. R. 1131. 
S Y N. Miyai, TroKvs, aJ^tvoi- — «tfcro; — %!/,- 
ASTTCf. — aKiJ.aloi, upaioi- , 

AjpOITVV»- 

'i2/& Kiv dJpotTVVA (TTa-^ii viviiiv ipa^c- Hef. 

€. 471. 

S Y N. V.vTopia, iViTnpia, tv^mia, iv^ivtia, 

(popa, Tipi7<Tiia, iJ,iyi^o(, &ivoi, '7ra-/oi, «9- 

<!oviy., T-^ixa-ia, Ja^iKiia.. aJpoT»(. 
AJporiii- 

— ArTVff aJpoTnTO, Jti nSm- H- tt. 857. 

SYN. A],JpoTm- — «t/poirt/cn. v-^-nKoTm. 
AJvvaTcf. 

AJvvaroi - yiyaTii avToi JiaipvXa^aSK^ -ttoKiv. 
Eur. Iph. A. 369. 

— AJwaroi Keyeiv- Arift. N. 1073. 

S Y N. AJvvafJLoi, aSrivtii, avKTyyi;^ aiAn-xjf.- 

vof, ajpaviii, aKpaTiii- — avevJeKTOi, aviTriSiK- 

TOi, avtyxjxipmoi. 

KJVTOV, 

iv ya.ya.Ka aJvTa aKiovTon, KvJaivovn- II. 
«.448. A A 

S Y N. NttOf, Upa.Teiov, UfofvKax,m. — ayiaiT(j,ai 

dyiaiTTii^iov. — (T^TniKaiov- 

E P I T H. 'EvuJii, •S-i tJJ^ej, tToj'. 

P H R. XfviTiwv - iii aJvTov rpnroJav - 5niiav- 

pov, ov TTefiKaKK eTifj.an Ao^iAi. Pind. 
AJuTo;. 

— AJvTuv ivriCdi KTiavuv' Eur. Andr. 1034. 

SYN. ACxTo;. 
AJu. ^'ide AiiJi^. 

— TiT^Jiyo; i^rei tu yi (pi^Tifov aJ^in. Theoc. 
I. 14S. 
AJ^a. 

AiTiiv IV Tpo/it Tay^iai kvvai; xpyiTi /11//.«. II. 

K 817. 

S Y N. Kopia, KOfivvva, KcfivvvfAi, TrKiifoa, ey 
■7rKil$-a, £jU.7r/7rAil///, iij.ipop-a. yjipTa^^w. 
Aim- Vide AijJ''*..!'. 

Ai^OVii oCl ■KVKIVniTIV oivpofJ.iVai TOT» (pU>.>.3lf. 

Mofch. 3. 9. 

Mu!7T«p/', Fp^.H, C^ii^jToKii, Aiuvix- Arifl. 
Pac. 419. 

AS^i-nixiTiJ.ci, 

'Ot' AJ'<ac/*«-,uoj KTOf 'ovTTi Tov Tiyuv. Lyf. 390. 

AJ^e^iiii- 

Aia^a TovAJ^uviv, aTaKiTO KaKoi AXtcvii. Bion . i . 
EPITH. Aya.TniToi, TfipKiiToi, ///sjjosic, 
TipTrvoi, ya.fiiii, afa.ioi, foS^o-rriiyjvi, J^v<T7roTfjt.oi, 
«fcpof, (TTvyvoi, dyvoi, CKfJ.Cfo70i, vvij.jiOi, opi- 

J^fOfJiOi. 

P H R. A(TiTVfioi TtoTii AtpfoJiTm. — 
KAi^^^S-) fj.is iVX^ij.ev>i, 'TroKvavvfj.i JaHij.ov afiTT-, 
ACfOKOfxii, (fiKifnf/.i, ^fvuv (iiJ^aiiTt ■no.i-eivaii, 
'i.vCn^z, ToKvfJ.ofipl, Tpoji) Tra.VTav afiJiiKi, — 
Av^ibaKiii, JiKifai, 'TToKvHfaTi, JaKfvoTi^.i, 
AyKaofj.of^i. Kvvayi^toi; y^aifav, ^a^vyiaiTx' 

lu.ifOVXi, KvTPlS^Oi .yXVKiPaV -i-aKOi, ipVOi ifaTOi. 

Orph. Hymn. 
AJ^u^nToi, 

— AJ^apiToi Kat aTaiTTot. Hom. M. 168. 
AJa^ci. 

E%C-piyi' aSapa, J^apa K hk ovMifJ.a. Soph. A. 
674. 

S Y N. AJ^oTOi, aJ^a^oJoKitTOi, «^icS-ioj. — y.a,- 

KoJ^UfOi- 

AJaTiii. 
— A/«Tii J^' m; iJ-MKiV- Hef. i- 353. A E A E A E — 'ApTiX^af T£ svyyovav 

Xpn^oi-TEf, *Afi)f tk; ae/;'«TK «rani'' Lyc. 

549- ^ 

S Y N. A{/i'Of, oc-!FfoiKo;, eififvo;, atTapMTo;. 

A53-ASI/&'. 

Aax' oy' a.i^Kiv'.tv TfloaaXi^sTO — II. tT- ^Sg. 
SYN. A.5Ai«), a.s-3^A£«, «.0-A€iy<a. ttyavtlpiJM- 

CLAKH^a, <tl0L7rKmriP(iyLcU, /np/CtftJ, KttTltS^llfl- 

a.oij.a.1, ijt.a.fva.y.:(,i, (/.ti.XoiJ-th wxKAla, (fiif.oviiKZ' 

Af-S-AHTHp. 

iTnrtiif, Ki^ttffra.), aj-9^A«T«p£f, aoiJ^oi- Tbeoc. 
?i. 24. 

SYN. As^AllTO?, <t.3-AHT«f, (»-3-A«T«p, «:3"- 

XsuTHp, a.ywKJr^i- 
Ai^yiov, 

A\x' a.yi /« o< /"«//.51/ Ai^Kiov — H. '-}-• 537- 
Ae-SAoi'. 

Ta.x3-ijCw KiipvKi /'/cT'» -TrifiKO.T^h xi^Mv. H- 
4. 897. 

SYN. "ASaoi', jTet^AoJ'- i3pAf«oc, Q/spaj, ;y5- 

pa.(riJ./ov BTirijj.ioV' 

EPITH. Ay^txAUToc, «5/Aaoc, TloA/Trop^^oi', 

rtp«/pi', 5T/o/('/oc, «tS^acaToc. 
AsS-Aof, 

OuTof jusc /i) ««■3-Aof a.a.a,Toq sxTSTaXSiTT*/. Od. :fr^- S Y N. Ayuv, a.^M(rii, «•3-am/**, a^Aofi/CM, 

«i.3-Aoni'it, a£-&Aoc. TOMf. 

E P I T H. Ara.f£i)i, «(.x.A/to«, «^/«wof . ctA- 

HH£if, a.i^iQf\^o<, e,7 iKfJ.a. fTOi, ^a,fCi, J^imi, 
KfATifQi, ivJ^o^oi, iv7ra.Kv\f, Kvyfoi;, (rrvyifof, 
yjtKivoi, -TToXvKij.nroi, TroKviaruf. ifa.ro(, vi- 
jcn^ofOf, (£p:f, C-pfKos, (p/Aoa^Tjipctcof, p^PUfl"»- 

CTJfBtCOJ. 

AsS^Aoipopof, 

Sj^ttil^lOf, «3-5' jVcTOf ^ce-jAoJOpoJ^Il- J^. 23. 

At^. 

Jlf /Ji£ti afii fJiW.VVIfal £CII60f. II. i|y. 648. 

. — Toc a.ii (XKorov. Soph. itd. C, 1 776. 

S Y N. A/ti, a/£c, i(ra.ii, rra.vTori, J^/«c£>i.Sf .— 

txao-TOTS, /;«! TretCTOf, TatCT* tov ;i;;po!/oi'. 
A/s/ysi^sT^f. 

— 'H/* IVX0V79 ^ioii aiiiyiviTifciv. H. y- 296, 
A£/>cMrof, 

NvKTof a.iiyv»TM{ ira.Tifa. kKvtov — Orph. 
A£/^of 

T««f *i/{»» 4"Pi;«f fJ-'.^t»>v. Melaoip. A E 

An^ifnu 

— AjcT^cif a.eiBifii( -TTVfoioaiv- Suid. 
Ae(//c«a'Tof- 

— Ka£o; OiiiixvmTov — Eur. Iph. A. 1185. 
hiiS^a. 

— 'Oa-TS B-i^omi^eLvO-fuTroiffiv ctnJ^a. Od. 5^^.346. 

S Y N. 'AJa, vfxvia, Vjj.va, ■\.a.KKiu, lJ.iKlcat 

[j.tK7ra, Ava.iJ.iK7ra, /xoKTo.lto, Kiya.ivu, Kiyvfi(^(a> 

vJiu, vJa, ynpva, Kiyu, ifaVia. 
AiiJouat- 

— McHiTTHpftc a.i\ffoy.ivot ix,iTa, /if/T*f .| Od. J^. 

AiiKita,. 

Ua.ixxv a.iiKiMv a.TTi'/i ^poi. I'- «• 19. 

S Y N. AuKta.. aSiKia., ai<T'x,90TiH, ctva^ia.» 

KuCn, cviiJof, vCfii, a,wfiTriia,. 

AiUiKlOi. 

'il< ccv anKiKto; 7r*<r/ ^v«(TTv\f(7i (pcivimi. Od. 
V. 402. 

AfXilA/OC, 

— n*5-£«C 7' «£»l)Al« ipvct. II. (T. 77. 

Aiuiif. 

— AiiKict Koiyov iicfj.vva.1. II. *■ 34'. 

•.— TaJc /s (TTocof cjpvvT anj.Yii. II. X. 483. 

S Y N. A7r«xi<)f, «TTfiTWf , ettaXfOi, etva^iof, 

etmoiKccc, etvat.fiJ.o7ro(. t/.va-fijoj^ioi, a.<rv[j.Qa.TO<;t 

(i^vvafriirof. a.(rwtf7r]oi, atrvtrraroi;, aKaXKiif, 

ctKo^uoi, ttiTyiiiJ.ctiv, a.rifj.oi, ra.pcf/juJ^ni. otc$- 

^o/of. — a TTfiTrav, — Kt!i,^nKav, — -TTfo^nmav. 

AitKl(jit>. 

KasMcyap /« yctia,v itiiKi^n [j.tvia,ivav. II. s) 54. 

8 Y N, A/x/i^«», ctJ^iKia, XaCiva, C£fi?a, KOr 

Taitr^Xyvu. 
AiiTTKaroi. 

' — .A«i7rA4t.c« y^friKstt yfinU. Suid. 

S Y N. $Ayctpif. 
As/fiy- 

' — rioT/ y*/(i VMp^f tt«p<«l'. Od. A, 4S2. 

M» /-(o/ oTcoc ttrtpj /y.cAippoCiX — II . ^. 264. 

S Y N. Avan^a, iTraifco — aic.j^icj, fj.iTiafi(^a, 

ttviya, c.vv-^^a. i^a^Tctu, J^iaiea, 7r^0(r<pifa.~' 

Knipi^a, ^atrTOi^a- 
AaaiAa.- 

lic-ioJx 70 J-' tttitffj.tt — Call. Fr. 

S Y N. a.T/j.a, f/.iKOi, aJii. — £3T«/c«f • 
Ac'et^oij.ai, 

K«/ ra ??f£/ ciiKa.^ofA.ivo( T3tAhot/ S'Vfj,S. Od. 
ff. 134» 

S Y N. AvxfKa^^ofta,!, ^ix^ofxcii. — a.?vKt», et,^%- 

Ka. B -StAf», — ^xXOfAcil, tsK «•&£A(!). 
AlKCOV- 

— AsWCTOf fJUHO. H. *, 3©I, 

SYN. A E 

SYN. Axfcc, aKvjioi, a.C\sMTOi- avKiKM, p.) 

^\sXo(J.aO{- A?«M, «tTSlfOf. 

Ov TTd.rTidV aiKiiTi ■Jiav — Od. ^. 240. 
SYN. Ay,\s7tu;. — Trap^, yvuiJ.)V/ 
AiKKct,- ^ 
Ec <r'sTS7' wr/!/;ra. yTrwAs/ Vir:; *2AAii- II. a. 

S Y N. ©Li;AAi*, ailTDf , (JfctAi), ^<tK:f, ^iu.Cti^, 
cTti/i!. ;c*Tcti2, xaT^/yif, Art<Aiii'i., av<riTiit^oi, 

CT^oClAHi. ITT^OlJ.Sof. 

E P I T H. AcTi/T-opo?, aJiii>tii(, aA/TrAayiV, 

|3«tA;D, (iUK.T)H, iitTTTIi, ^on, aKvi'pOlJ.Oi, SVTOO- 

'XaXo;, J^vtrKiKaJ^o;, ^^iKH^.i», Kvy^el, oAoi), 
r/ji(j.ifia.. Tia.x,Aa, C<^X?"''^- 

PHR. Af,ycihiuv oi.viiJ.uYO.ihKA. — uiTmoA spya. 
AeAAiK- 

n« «tf* Tfcf i/TTO 7re!r(7j KcviTtA\o<; ufvvT asAAiK- 
II. -j.. 13. 

S V N. AiXKmK, «tSAAa/nj, 3-l/sAA«/«f. 
AsAAOT^, 

— -'Uf To /i I{/f aJAAoToj «j/ftAsso-a.. II. -S-. 409. 
AjAAott»?. 

rD^^ofl-ufOf <^' (TTo/f/c AeKKoTToJetTTiv oySTO, 
Hom. V. 14'. 

S Y N. Ai^TiTnii;, aKVT>i{, aKo^oof, «xu/pofto^, 

(■jKVTToJ'-.!;, Tx',yTts{, &oJf, AVi(ji.ax,n{, ToJ^miiJLou 

(H^^nnro^- 
AsKKa- 

HfJCO/y.ii? 5- AfiTvtxf, AsAAty t', O.KVTiT)WTi. 

Hef. .^. 267. 
AsAttiKj 

IsVf - yaVitK AiKTTiOi d^UKSV icPriS^. Od. J.^oS. 

AfATrT?^. _ 

AHTiy cT 5l'HI|l/.a'p T5 /9 Sl/via VVKTXi c.iKTrloi; 

V.iiviTiTi ■mTxpTO' Hom. Apoll gi. 
SYN. .'\iA7r0f, acafATrlof, ai'fA7r/<rT0f. — k/o- 
KtiTo;, tKVuicro;. — o-jtAiipoi, /uo-yjjiif. 
A«A7r7»it. 

'O /.«(' T/c' AiKirltdL j3aA<yc. Pind. Pyth. i 2. 

S Y N. AviKTTHTTiX, ATriKTiaiJ.O;, ATTOflX, JlC"- 
iKTtCC, ATTOyVOIA, ATOyVUtTiU XlJII-^AV lA- 
AiKTa. 

AsATTOCTef (TOOV HvAI. II. D- 3 10. 

S Y N. AsAt7sw, oti'£A7ri{<u, ATiKTtia, kVA* 
Trnrlu, AToytvuiTKa, A^vfj.ia. 

hllJlJ.A- 

H T5 Afpl), Tot' O0ilJ(J.X TO At/y.TIOC, IITS (fctpsTpil. 

Call. 2. 33. 
SYN. To^oc— ?<&«/.(«. 

KfMiiiK T ««caK x) c.ToccvTn — Hef. j. 593; 
A{cc*of, A E 

'Ei/f 0» uivvxw K^AVAv Cto ki7<taS'i mTet), Theoc. 
22. 37. 

AfCOSfSC. 

Tl0TCf.(J.UV ATTO AiVAOVTUV, Hef. «. ^^S, 

SYN, A;£C5JCf, AH^l^OO;. ».TAViTTO{. 

AkTpJ </i KiK^nuTl IJiVO; (J.iyA OIV0{ AiZ.ii- II. 

(J. 261. 

— 'T(/;t«poc <re IxaiTTK .3-u/4oc <;tsfiy. Od. a. 226. 

— Kjii ciJtiKov cci^ii. Hef. 5. 6. 

SYN. Av^xvu. — ivzpxivu. — iTccica- 
Aiiiofj.xi. 

'ili ^ t(j.o'i TocTj fp^yoi/ «tr^iTJti. Od. |. 66. 
A£7r7®^- 

C^^QtTOKTIV XiTloKTl IJ.xKipuV OVTUV. /ElC. Ag. I45. 

Exp. |Ut( JvvAiJ,iVO{ Trlwxi- 
Ai^ynKoq. 

— Ai^ynKvi; iTi pc/.Tvn{- Tryph. 14. 

SYN. Kjrsf. — Aipyc{- 
Aipyix. 

Ov (j.sv as^yin; yi kvx'^ iViK a (Ti KO(j.i^<:i- Od. 

a. 250. 
S Y N. A^yiit., pxJi^-eyix, vuj^ieix, oKvnfiXt 

a.TOViA, XJ^fXViX- 

Asoyo;. 

Xa /s S'so/ v((j.t(Tu(n i^ «cij:?, oj X£C Oit^ya 

Zuii. Hef. 5. 301. 
SYN. As^yni, Ai^ynKof, liKAKivav, (iKat,KiKo{, 
i'<y.3-i;f. tT^oKxioi, xnexytj.uv, at^akto{. 
Aspio{. 

— Affioc (TKoTov o(j,(j.x(Ti joitTi ^AKuv. Eur. Ph. 

1 560. 
S Y N. A5ji)i'o?, «if i<»dV. iisf/o?, S^iAipio;.-—^ 
nKiSATo{. 

Al^oGxTiU. 

AtPoCATu, /(j Tffliipjofw Toc iIaioi'. Arill. N. 
"5- 

A=fOc/^(H1T©'. 

AspJivnT6{ K) vnoCoM^ uvciCoKAi. ib, Av. 
1385. 
Aipovnyji;. 
— Oi<yi'ii; xi^ovnx,^;- ib- N- 336. 

A£fOJO/T®J. 

— 'iTa[j,xl{ Kvirh oitpoifoiToi{- ib. R. i 326. 

A«f(7/7rOTHf, 

KvKVOi Xtf(TITOTXi (J.iyxK DTUSI/ Hcf. «. j I 5. 

A£f(r/7rorilTor. 
Tii' ^/ctp Toi vH vniJ.AT xif<TiT'jTnTo; xpx^/jn^- 
ib. £. 77 j. 
AjfiriTKf. 

Itto/ xtc<TiToS^t{ — II. y. 327. 
SYN. AEAAoTTSf, .&i/SAAo7rBf, «AapfoTstf, to- 
«r«»Ki);. 
G ^ifTxia.. A 2 

AsflTOi^eii- 
hfTpaf a.iji.ifippi^yx^ iX£fT*^omf sfixXXj^ Apoll; 

I. 995. 
S y N. A«pe), tTntipU' 

— AuTstp tyay iTOfji.«i> a,i7i^foi7[)Vvffi- Od. o- 469." 

S Y N. *«uAoT*)?.— et^poj-fCM, 'Xjf.M^foavvVy 

aCnXic- 
At<niffav 

— 'O cT' tixviJ^o^s i cT' «tfs-i^pac II. t/. 183. 

SYN^ AfKAof, iji.xTa,io(pfcov, o(.CiQ<tto{, <t<rrA- 

■d-iii, xe^oi. (p^ivoCKa.Cn{- 
A£T©J. Vide A/£T#'. 
Asft) (inu«.) 

Nkxt* //£1' cLt<ra.ij.tv yjtKtira. ^ptfflv oafxxiVofTti- 
Od. y. 151. 

SYN. At'a.-!ra,vo(ia,i, noi/y.to/AOit. A Z ZA, /~\. — Xa.y.0; ivfi, y-oov, 'TmrxXa.yu.ivov a.P;u 
II. X. 184. ' \ '^ ^- 

SYN. Avxf^of, t7vo;, fuTro;, — ocfCoKvi, Aiy- 

i'i)>. — cc.Trfix, a-a,-rooT7i;, ■rrv-d^iSeiv. 
A^cc?.i<^. 

noAAsf J^i Jpvf a.?a.Xiai- II. A 494. 

SYN. A|^£4A«o,-, c<.^f)f»{, a^)i%iV. tti/of, axjo.- 

Amc, y.5ip?iaA4:f) a.^a.X>.tH> i;r,fU, y.a.Ta^nfo<, 

TTivaJyii, (Tv.iXKoi, Jxvo^, p^vyios, t^ixiJi,xff(Jitvo{, 

Toaij£f o^. — cvvJpof' 
APc.va, 'a.(^a.voy.eLi. 

A^a.viTxi iJ.lv TrguTov iti yjov} JtvJps» y.a.?.d,- 
Hom. V 271 . 

S Y N. A^<y, a.(^a.ivu, a.ui>, a(pa.vci>, a.vonvw, 

a.za.va.iua, ifavaivu, JixTif<ra,wa, i^ixu.a.^a, 

^■Matvu, y.a.Ta.^r,oa.iva. 
A^r,Xi^. 

— A^nXa. h'kx ivJai/ji.ova.. Eur. Iph- T. 619. 

SYN. Ka.y.oJa,ifj.o.'V, a.-^^^ic;, — aTiiJOi» — a.Pii- 

XoTVTrnTOf. — <y.&iHi'ii- 

AlwfJLl^- 

E;>^Sp« ij.id^HO^a Tisi luis; a.pvfu.f<!i. Eur.Med. 1 050. 

Ot/ yap KcT' Apnfj.iov, 

Tvafj.\\v fj.iv Avai Tols crotfoti Aitic (To^pnv. ib. El. 

29,-. 
S Y N. ATifj.ufriToc, a.TtToc, ctvsy.TiTo;, aviy.- 
J^iy.riTo; — a£\a.C{]i. — a.?.nb!\f. 
A^nyjK- 

— Fw.s </'' uj^' a! ^VfiLOS DcVlH - a.?\\yj\<;. II. 0. 24. 
S Y N. Aftcof, £l'/sA£X,U,'. — rt./i*Aiof. xpstupo;. A H 

— Kofa/ yJtp a,^vyt( yAjJLav wapof— Ear. Hipp, 

142;. 
S Y N. A^vytii, et.^iyos, a,^sv>iroi, ay«/:Aoj. 
A^vyia- 

Toia, J-' a,Pvyir\ 0-fo«x€A»f — Naz. SYN. \ya.fj.ia., a.ya.fj.iov, fAOv^iyjX' A^co, a^ofj.ai- 

— Kt(puXrtv y.ai yavxTy. 'Ztipioi; a?H- Hef. £. ;8j; 
H fj,sv T c.^of/.tv» >ieira,t 'jroTa.fj.olo nraf oy^a^. 

11. d . J.B7" 

SYN. A?a,iva, v.a.^avxtvw, y.a.f<pa, Ka.fpvtia, 

KAroMa,f(pu, (ry.i?.Xut Ttf<7(i>, rtf<Ta.iva. 
A^a, a^ofJLUt. 

— Mit/' elPio ^^pov Ama,. II. £. 830. 

S Y N. '2.sCoixo(,i, cciJ'tofxoi.1, sycTfsmij.at, ■^spx- 

'TrtVil, XoLT^iva. 
A(a</1^. 

Tetrovt; ocPaarol sy.iov, <^a<ravro /5 7rHo»> Hcf. 
s. 343- „ 

SYN. A^«To/. A H 

AH/^c, 
— nvy.vo7rls"oi - J' itTu yar ecvrov tvg^Ta- 
wKcr' (xnJovs;. Soph. Oed. C. 17. 
Aji/^), 

- — OvJ' oixTfS? yoov o^ci-3-of a.i\J'«c. Aj. 634. 

AwJoVtiVi, 

Otot «n/owwsf i<ps^ofj.ivoi iTTt JivJcav- Theoc. 
I ;. 121. 
AijJ^ociV. 

EiT£ tyi y ATd-i< sTif^sv xnJovh — Naz. 
EPITH. AioAoy<»!o?, xio?.oJinpoc, ?^tyna, A/- 
yvgiavoi, Kiyvf/.<jbo(. ■xoiVoJvpros, oraiJ^oAfTsjp, 
Ja.Kfvoicr<Ta, o^v:pe-jvo(, fj.i^^iynfv;, u,iXt^oirr'}o(, 
fj,s?.i7roio(, fj.iXe-jJo;, AaAof, svyXeo<T<7o;, ^n?.v 
fj.O!.vng, iiscftvn, cpS^ftoc, vispoipotTo;. 
P H R. 'Zvfj.Tocvrav ocotSoT<x,Ti/i "irtTinvav- — 
naccTioM;; y.afj.fj.ofo; y.xpn- — 'vfj.vav ■7ro?.vyopJo- 
TaTO. yn^vi- — vvfj^av 'TrapoJiTi; 
Bnd-ai a.nJoviJii fj.tvvpi<7fj.!y.<Ttv avTiayvj<Tiv 
fj.iX-Tri(}oci<TTOfJ.c/.(TiVTnv fJ.i?.tyrcvv o-Try.. Ep. 1. I, 
— AyyiiTTp<pov yctf riiv (ioiw J'ia.TX'.y.u, 
Ka/ yxfyocXiaiJ.i( ofyxvoi xsy.?.ocrfj.iv<:;, 
Ek. Tiif iv c.y.ij./i yXvii.v^foi fj>i<Tiipyic.;. Philem. 
"Tnv J' nJvfj.i?.7\ ~vfjipavov anJova, M.o-n? Arift. 
— fi? J' oTi TlavJocfiis Kipn 'y^?.ejpnii anJav 
K«Aoc aiiJmrtv ixpoi vkov la^rauiiVito, 

AivJiiiWV iV -TriTOcX.Otat y.Ci^i?OiJ.SVn TrVXtV^OKTIVt 

HTi A H 

HT£ ■3-aus? T^aTrafa, %£« TroXu»J^4iy, JfeinV, 
na7</^' oho<pwoi/.im ItuAoi/ 91A01/. 01/ ^ote ;v^aXx.M 
Ktms-e /i' tx^pix,J^ix^) y.Bfo» Zvi-3-oio araxTi;. 
Od. T. 5ZO. 

— K<t/aaT« oi//n>::Tff rj/s xai J7ri/«- !!■ >i- g^- 

S Y N. TxXonTrapsa^ OKi/sa- — «)iA^o//«i) «}^- 

•Jo/Aa;/- 
AjiJ^oh®^. 

— riap *»/onos' TrfToac — Eur. I. 1452. 
An^i(T<ra 

— And-so^^Toi/ yilp st' at/T«i'. II. x. 493- 

S Y N. A>j-3-£<», «»i.3-(^o|i/ai. — ««-S-flj eii'«i. 
AjiO^/a, 

— 'OTiti' </*' af/iP 

TT/iiz^ii xa)£«? i/J/'/iAof, f/f a^j-Jiai/ 

ni-rjfi Kocyju T« TTxXix,! J^virJ^ixiiJLOvoi- Eur. Hcl. 

425- 

A«-5^«oi, 

— Ei» /"5 01 HTop - TxXXir' xrid-iiif — Hom. B. 7 1 ■ 
S Y N. Aj-ui'i|.3-£i«. — on]-5-£f yauaiajuas. — : «Aa- 

^OHiOt,- 

A»)/i/i. 

MiTiia /f TracT' ocWmTo^ otri cotc? — Od j/.. 325. 

S Y N. A«, 0!,iXXofji,at, Trvia, Truua, tpvjcta. 
Ar,p, 0. 

— ^eP-v J'i fAtv iipo; «))p Calab. 

S Y N. A,,»,)p, a,0-^„. 

EPITH. ATrAiirof, «7r£ie£9'io,-, oci/!<p£>.o(, tti- 

CiVlipsXot;, c.voi,(nipoq, c.rcvyiTog, a,f/.nerjoi:, 

amrxTof, /iij/io?, J^ivJ/aAiof, (3iO'5^p!y.y.av. iic- 

TKTiO;, TTOAlOf, TTVpOipspo;, TTViVTro;, Tri^OIOc^OTlip, 

/wo;^9a.Aoir;f, iy.Trvoo;, Xi7flit}^io4, ivpv;, vriJvi/.oi, 

y.vxveog, vypoy.i?^ivd-o;, vy^oTrocivroc, y.ixTafpv 

T0(, cnxxrc.ffrctroi;, J^log, ijpo;. 

PHR. KcaiTrfocTiruTOf d-aKog, — to<;oj oift)i/«l'. 
Aiip. I). 

Oiji J^ £!i Vi^iav iciCivv» Ja/cfTAi ai"ip. !'• £■ 86.). 

S Y N- OyAvc, opipvri, yvo^oi;. 

E P I T H. Ba-D-tia, «Aaj0i7r£T0f, ■S'£a"ifaTof, /1« 

y>Mvy.h, x,voivyfi- 
Atiffvpoi, ol. c.Wi^ol, — ariTvpoi. 

— ^'Qo-t' aeio-'jflo/".Muflji*i)>:£v--Aefc. Pr. 451. 
Ajjjruf'^ 

liS^pay.iv r\vri TrooTif aro^ufo? — Tryph. 351. 

— Kopiix,<; y.iv ■ 7.r,(rvpo^ — Apoll 2. 11C3. 

SYN. K»ipof, i).x(ppoc, XiTTJog, tvy.iVtlToc. — fAa- 

^pa; TrCtwi/. 
Ado-uA®'. 

— 'Ht' ociei> artavXa, cpya, (js.ey.MXiv- H. £• 876. 

S Y N. AiffuAoj, a/i)to<, oi.y.xpruXoi;, 
A*rr»5, 

— AcE|Uoio cTj J^cicsf XilTrt;. II. 0. 626. A O 

Ay.ri?, 
■^'"u^aaK ajiiric, /i-i/oi' ts Trup S^si/. Eur. R. 41 7. 

A))|Wa. 
— Ex£i y.eytt tsAu t c.ny.x — •Call. 3. 5;. 
S Y N. AeAA:^, c.Viyo;, Tri>x(pty^, Trvivy.c., 7ri/0l!, 
TTvoo;, J^ic.Trvor,, <(,V7X, (p-jony.x, avry.n, xnp. 
E P I T H. Ay.xyx;, navyjj;, aic 0?, ctAix.TUToc, 
iCpo;. c.yjiy.av, aiXXnei;, c.oy.raoc, aw.siAiX'-"' 
yiiXiyjoc , Bc.Xio;, (jxcvTrve.eiiv, Xiyvnvnav, (ix- 
pvyJ^xrrog, (icoToXoiycc, J^co7epo(, Jvnpipog, tvoS'- 
y,o;, £%9p5fi il£f/oc. '5-oci;, Xxi-l,«cci;, XcGpo;, 
Xiixpo;, Xn5£ioc, Xxvao;, KeXoiJav, yJpoi;.^y.^xi- 
'Tvlg, iTriLvyjuv, Tri/.^k, o?ea - avci^av, rriifoe.;, 
X-:i/>'.;oio;. " . ' 

PHR. Ei/i'uX,:^-i;'r75,it75«-s-iM£Ao?!ruJ/^ova)iT:t(. 

pxJiVxv yysiv xip:;. Nonti. 

All5-5-J1T©J, ^ ^, 

— ^y.y.i J'' xif,(T(jc.~o; 'irxu.rrxv «? i yivo^ai- 

Ep. 
A))t7iit^. 

^civ.ro;, omrlnTo;, y.iyot.;, xz^iTo;, w ffrepv. 

arip. Orph. 
S Y N. AJ^xyxvro;, «hx.kto?, aTrocnTo?. a;;;'.- 
TaTrofHTsf. A 

A0aAaT7feiT®J. 
— ATTcripsf, aS-aAaT^ftiTof. Arill. R. 206. 

t.xp. yr, vxVTiKi;- 
A^xy.xvTi;. 

— 'Tt^ap A^ayxvTiJ^o; EA?dij. Dionyf. 
A^xyx;. 

— :Ka/ AioXiJm A^xyxvra,. Opp. 

EPITH. AaiQ»;, xivoy.xv»;, o:irTpoy.a,fii;, 

rXnyav. 
A^a.uSi);. 

U/.Hyttv x-^c.y.Ci\; Kcio; ifKocvtrijirxi- Lyc. j;8. 

S Y N. AJ^iii;, etanyCii;, airiy.^phc, crpy.W' 

To;, axxrxjXiVKTo;, xra,cy.vKTo;, ^cx(jvy.iy.- 

vav, a,v^xJ'iK. 
A^aLvxijix, 

i.(T(7iTXI XV^ipOTTOiTlV iyjOV KXiOC C.^XVX<TtXC. 

Syb. 2. 
S Y N. A5-Jao(7ia. 
A.9-ai'*Toi (©501 ic ) 

A&ai.dToi Tty.a(Ti ■KxXxioripn; xvBcaTn;. II. 
4-. 788. 
A.jctcaT®.', 

AiyiJ' iyji(T\ iptTiu.ov, a.yiicxoy, x5 xvxrnvTi. 
II. C. 447. 

SYN. A G 

Qo^cf, ciVuXi^^^;, oLKiifetfteg, a.yti^xTo;. — xiJ^ioc. 
auC^oTo;. 

A^ltTfl'^. 

K«rai Tra.p roso-fl"! vif.^j;, ct,A.>.xv7ro;, a.^x7r]o;. 
II. ;/. 386. 

SYN. At itif 0-:, a-TOTafti. a.x.nJi);, am^-ijTo;, 

aiMittvTo;, ay.TipjTo;, a/..Tioii<jTo;' 
A&afa, a.Sr,eo'.. 

Kd.yu Tor )i/i) T«V a.<''apr,c Tro>\}i>v t&>.uv. A- 
rill. Pi 694. 

SYN. 'ZifAiia.M;. 
h^ta.r^. 

M« TJuCov c^(M£i'4)C avopv^»;, juii/'' a^ixTcc 
A«J,tf YnKi^o. Phocyl. 95. 
A.^£?.;tT'^. 

Tloiyu^ct.^O^KTx; IpTrc.yn; J^i^yijj.ivxi. Lyc. 1 3 3 ^. 

S Y N. A[Aei\iKo;, o',y.a.)^§a.KTo;, a.Kn\r,ro;. 

cXmTo;, 

A.yi^. 

Tbj </*£ Tovnpa;, y.ai Tn; a^ix;. — Arift. Pl. 491. 

A^tot TfoTTOi -a^ta. i^ycc ih. 

SYN. AvHafTToci a7ro-3^£Cif, «J/aoS^so?. fxicro- 

■v£o;,2pv}]<7i.3'fOfj-S'£OoAa^«f«-^-''i<'-iV'/i;y-jfo/''-i'!rwf> 

c.ij"t'/Cf, ttcoo^iof, ao^sfiVi a.!r£Trlo;, ccTA&aKo;, 

aAiTjjfiof, ai/iffc?, £i'a'y,'i?, a.^tfj.irrio;. 

A.S-f^UKTTl^, 

— Ai'Kfl fls3-£i'.icrTio? «;t. Od. 5-. 140. tjj.iTr' •^. AipMTap, a^iuKrro;, ccvicrTio; iiTTiV iy.eivo;- II. 
«. 63. 
A^saiT ^. 
— Kai ■yauijf KvTrpiJ^oi ec^ty.iTa.;- Eur. I. 1093- 
S Y N. A<ri;'.oc?, ctcoyio?, a,d-t<ruo;, ce,^i(yu.io;. 

AT£f.^«.^ 

T»f S"' ccM.cjv & TTSp-Tik' «nzirCjUai, »/ «-j£fi^&). 

Od .5^. 212. 
S Y N. A5^ff is-ff-i», o.riPu, a,riij.xo>, ctTtjj.a^a, 
CC]iXivofj.cci , cc^ciJ^ti}, xyO.ia, cLKoyiu, a.fpovTi/u, 
carn^ici, ccTro^Oi<.ifj.a,Feo, a.Kr,S'ia, ctJ^iaifocei, a,- 
TroHCcrxCaiva, xxTcc^^ovti), v.ocTxGXiTrco, y.x- 
rxtr^uio, iExJ^svsa, t^xd^ivia, ii,mriXi^co, ik^x\,- 
\i^u,_ Sii^Xx\;pi(^a, t^xy.i',\ia>, TrsfitTrJfci, 7r£fi- 
CfovSiU, VTrip(^ooyiu, ■j~ifccxa. 

A^ipjj.avT^. 

Tisyi. <r' x-J!p[J.xi,Tov iTTixv Jouoiv. Ai(. C. 6:7. 
Exp. a.^pxTui/To;. 

A^ir/J.'^- 

^Iv) Trapst.Cn; sivit; (5jj-£»f et; ]\V7rilv a,St7fj,ov> 

Phocyl. 17S. 
SYN. A.^tfj.KTTio; — «fpitro;. 

A-5i!r«a;T©». ^ ^ . 

—--h^iocxrx (tCa xv^cioTrav. Horo. Ap. 298. A 

• — Aj/f /f mxT€,- a-yeo-(petToi- Od. 0. 391. 

— Kiii x-^scrfxro; oho;. Od. A- 61. 

S Y N. A7ri?^i&po;, yiyx;, ctysyxpTo;, etvr,- 

^i^y.o;. — appriTo;, xvSKJ^tr.yriTo;. — ixjrroco;. 
A.J-HA'^,_ 

— Oi;/' sAfrtj To TrtciS^iov 

Aaktoi' "Iv, xdd-riXov ixrriV i!ij,spow ; Arift. L. 881, 
A%?:v;. 

— rijpi HixAoi' x^nKio;-ofj,'pxy.et. fj.x^i. Tryph. 

33- 

SYN. A-S-jiAui^To;- xyxXxKTo;. 
A^Y,)n\, A^nvxffi, Tlx?^Xa.;. 

— AvTty.x J' 5yi'ia - riaAAa/' A^-iivar/ii'. H. a. 

200. 
Toi' / etv-5-i; 7rp07StriTi ■^tai yXeLvy.eoiri; A^nvri. 

11. r,. 33. 
E P 1 T H Arpvravn, aXx?MfJ.ivni;, A^ytiii, 
xiJoir,, aysArtw, a^.KiHTiTx, xvT ixvapx, a.>.oyiv- 
Tof, eiyy.vn, ayr]veop, xyi(rrpa.To;, urxpCr,ro;, 
a.KKifxa^ri, etKXfj.xTo;, aKx?.xv-^i;, xJ^xoi.et(Tro;, 
tt?.i\Ti;, a,yjixvro;, aviy.eohio;, etxpilJifJ.io;, xffi- 
J rco;, xSpovirav, etrropyh;, xya.fj.o;, xireipaJiv, 
ArSii, Ai,ifj.coTi;, xvroyovo;, a.fj.xrup, et.ypoy.v~ 
J'oif/.o;, xvvfxpivro;. jJAcfrupwTn? (iApvy.rvTrof, 
VcpyaTrt;, Topyof.o^px, yKit.vKn, J^nni J^xicppav, 
Jopv-^ctpirii;, Jicyivri;, J^oXofj.riTi;, iv7i?.oKxij.o;, 
spvanr]o>.i;, iyfiKvJ'oiij.oc, spyoirovo;, ivpv^rrspvo;, 
iVTrnXn^, ivd-eoprS, iVTrxXxfJo;, ivTretp<rsVo;, nu- 
y.ofj.of, Srpx(jei(t., ■d-ipi;, l-n-Trtix, \^uvix;, KTTors' 
X-ix, KTTOTrovo;, It-^oitoo;, Xa.oacoo;, KxSpicc, 
XiiiTi;, fMyct5vij,o;, fJ.iviJ^xrro;, fj.iviy^etpfjo;, fj.i- 
Xxvxiyi;, fj.i(TovVfJ.io;, '^iivZi; Kx^etpil, KxXXt' 
J^ilppo;, AniJ^in, AiCvirri;, ^etv^ii, ^ad-i;, oCpifj.o- 
Trxrpiu oyKetin, c//fpi//«, ^oTcia, ttoXvChXo;, 
TroXvf/.iiTi;, TroXld;, irvXxiri;, wv?^xtfJ.ct^o;, ttJo- 
AiTrOf-S-cj, TriptTi-rloXi;, -Tnpippav, Tohiiy^o;, tto- 
Xifj.iiJoKO(, (Topii, (TXKiCTrxXo;, TpiTe.ivi<, rpiro- 
yivetct, Tfiyivnro;, rct>^xipyo;, roXfj.ni(r<TX, rx • 
VjKvnfj.ii, (piXoy.oXTro;, <ptXipid-o;, ipoin:<ii, (p-^i- 
CTifj.CpoTo;, (pipx(nri<, avyoJifj.vo;, (poGia-i(TTpa,rih 
P H R. i\io; TiKc; — ^vyxrnp — xapii- 'ZoS-e.jv — 
•yxfj.orn (xJiJxv.ro;. — Jlx -J^ictav. — 7ra7f xfj,n- 
rap. — KV(ti,xiyi; rrap-^ivo;- 
TlxX>.et; iJ.moyiFic, fj.iya,X>i Ai^f S'j'fol'5 (Tifjvn 

Aix f/.'XKXlpX ^ia., ToXifJiOKXovS, oCplfJ.od-Vfti, 

Appnr , xZ piirn, fJiyxXavv/Ji, a.vrpoJixtn. — 
OTrAc^^apSf, oi<Trpa(ra (2porav d.V/^d; fj.avixi<Ti' 
TvfJ.!'x^e(Tx y.xpni, (f.piKnJ'» ^jvfjlv i^^je^TX. 
Topyozovi, OvyoXiKtpi, n^vav fj.iinp rroXvoXCs- 
OpycxiTTtipx, (fiXoicTTfi KXKol;, xyx^oi^ «Ts ippQ-, 

Citff-lf. 

Ap(rnv fJiv kxi -ynXv; iipv;, iroXiiJ.aTOKi fJ.nTi. 

AiOXOfJop^l J^pxKXIiX, flASfS':', xyXaorifJii' 

^XiypxicoV A O 

iKiyfxm (!A£T«fi«, yiyctvTai' (VT^Aotrwja. 

Tf/rs^SfS/*. At/T«f^, KlLy.UV, I'/K!1?5fS ^XllJ.OV-^ 

Th<xvKaf\ ivfi:iTi'xyi' toK\jKKi7t» (3«(r/A(fia- 
KAi/j/ //K— ;t. A. Orph. Hymn. 
Aviifa/, A->iiCii- 
— K*/ /«/-ioj A.5WB1/. H.jm. Ap. 30. 
— Ka/ iv^V!tyutt,v AQ)\vnv- Od. k. 80. 
EPITH. K^iiTuS^ivii, A^yjtm, a?i(>iKaTa.t, 
U§a.i, zvavaiJ.01, ivrrv^yoi, i^cc^Sncu, x.^ct;'XAi, ui- 
ycLKo-ToKiiu iJiya.Kxi, KKiivxi, ■iioJ'iJ.»Toi, ^:i- 

aCei;, KlTC^M, l07Ti(fCl.VOI, KCiKKiyQ^OI, JcaAc,/, 

rroKvviJ.voi, ^(/.vy.cLSTAi- 

PHR. X\a.i7uv TH/.iaTxT;'\ itoKii- M))Tf07roA/<-. 

iVI-TTO'; •yc^i^ct,. A-^\W!ti; iVKTIU.iVOV t7oA/5v f 51/. 
I.KKct(foi ivyji' 'SifJ.vaV TlxKKa.S^oi KKeiVov Tl- 
cTo!'. KiK^oTlJ'ecv (fjTV TctKAloyovc^V. Tslvjav 
fXIITWp. KsXflWOJ TOKi;. X}-kiV 0H7H/V. 

A^mxioi- 

'S.Tii^i <A' ctyuv, Iv A^S-iivctiiiv /Vt*ct« ^aiKctyfi^. 
II. C. ^58. 

E PI T H, KiKCOTlS^Ctl, Ef ej^9e</i*/, IJJK^OTOKH- 

Tai, iJi.iT<tCsKoi, Ta.yyC-iKoi, oKCiot. ^^ 
PHR. Kkijo/ A-hiva.n>v. MvmTu^it a.vTik. 
Giav Trai-f^H iJ.aKc.fav. AKrj.a.ioviJ'k'V iv^v&ivifi 
yivio,- i piy^QHtf^oti tu TxKcii).v ckCioi. Efsp^- 

6«0f aS'TOI. J^'<!plKKVTat avJ^fii. KiKiV-d-OTOtoi 
TCtiJii H^XI^Td. 

A.}nfiiKoiyof. 

$»11 ctZ'»(;:iKoiybv iX^* *''* ?«'<^'A":<' "/'•^" ^^- 

K. 127, 
S Y N. A3-ll^of^«roi', nflvov, KtKlJt.Of, KIK(t»TH- 
^iov, ?,Skvoii. 

A.^,KT^. 

A5X.Tp<ar a.d-iKTav iiAvSf n( avvoi.KKxya.';. Eur. 
. Hipp. 652. 

-— Mt/fT;i3 J^s /:«f5f ct^iKTot. Call. 3. 201. 
SYN. Aefrjof, avuTloi, a.^iy!^ii, a^uTuf, 
aiAia,pTOi, ctKiiKiJaTOi, a(ta[j.o<;, et7TiKoi, a.7Ti- 
KuTOf, ayjxvTOi, ctviTxzoi, ctTiviii, a.-^.ii?.a,jii- 
Toj, a,\^aKa,KT0{, a,-\xv7To;, a}pvTa,v7oi, ctKi- 
^ctio;, «tjSooof. 
Ad^KiVC^, 

— Tov iJ.v^HTii -yjovov ctdKsvTcj. Aefc. Pr. 95. 

AcS-A€S). 

— Ktt/ iroKKa, Tif oc-^KiKrctvTO,- II . «• 30. 

SYN. Ai^Kivu, S'ia.^Kia. — -/MKOTx^tto, ko- 

T/a^s). *-3^A/o< eiva,i. 
A-^Knjj.a, 

K«To Tct T*7i' yttpoiv x^KniJutTa,~^Theoc. 21.9. 
A^A©-. 

A.J^Awl', o/fc Tj 7roAA« //JT OCV^fUTOKTl TiKov- 

TOA. Od. .5-. 160. 
SYN. A5.JAof. ayw. A G 

AS^AHTllp, 

— Ov/' ctS^AtirH^i jwz»f. Oi. .7. 1C4. 
AS-AiiTwr, 

Oi/J^ei' XKit/o!' S5'r/c a-JAnTfci/ ^'SCK?- Eur. Fr. 

SYN. Aj.S-AiiTiK, ctuiKKiiTiif, TapcfjiT/aa-TiK, 

'T!/5//y.i'.^of, Ti/Jtr/if, iTctt^KnTii;, <fTiipxvn»i. 

a.yuvi<TTii;, ct<TKinni, 
A.&Ao?of^. 

Ittt^ aS-Ao^OfBf, 0( !tj9-Ai«t Tocraiv x^ovto. II. 
/ 124. 

SYN. KiK»Tni. 
a3-a/.^. 

AvOcuTci ovTOi OTTiv a.^?JOi fv<rei, Aiift.Pl. 1 1 8. 

SY N. TaKAi, TctKa,Tre.^ioi, Ta,Ka.iTc-}^oi, tx- 

Ka,i','t(, TaKxli, TAii7r*9-ik, iv7TvyJii, Jvstx- 

Kxi, J'v7iJ.ocoi, J^vyxsi^Toi, ivaTilvoi, J-.tJ^iu- 

ItaVi KCCKoJ'xtltUV, J'ctllJ.OVtOi. XTVyJ]i, XXKOTV- 

yiii, cttvli, cttvora^hi, •KO.KOTa.^yiti, avoKCoi, 

XVO?.ClO(, aTOTfJ,Oi, Ka.KOTOTftOi, Ju<rT0TlJ.0i, Jil- 

Kcuci, J^iiKiiu.c^n', \lafVTi;(j.uv, ^cfv-L^jyj^i, toXv- 

Tovoi, aiKjvoi, (TyiTKioi- ecKVfni- T?^nij.uv, oi^vfoi- 
AS^oKut^. 

.— Kfnwi >i t' et&oAfiirof. Hef. s. 593. 
' S Y N. A5o>.:i, ct3^o}.iiTBi, xviTi^oKuTi;. — 

J^ixvyiii, J^ia,Oa,vni- — «trapftp^of. 
AS^fat/ (TT'^. 

Ispoi t' a,5cxv<rT0i Txiva^-rt (j,zVil Ki[j,iiv. Eur. 
Cyc. 2^1. 

Xlvfyot T (xS^favfToi T^ai'Kni na-a.v y^ovoi. ib. 
Hec. 17. 

S Y N. AfpnKTOi, aK>.Ct7T0i, Ct^fVT]oi, AViK- 

Cia.7Toi, aKc^CnToi-— o?^oTi?J]i. i7yjJ^oi- 

A^fiU. 

OvS^i Trt) ct^fii^at Jwafj^nv. iKctfjLov /4 1*01 07<Ti 
HavTn TaTlajvovTi Tfoi «sfoe<<fi* Tsrpiir. Od. 

jj.. 232. 
SYN. BASTTft), ofsts). 
AS'fs/{«, aST^ot^ou.at. ^ 

riAiipwy.* a^oircti Tuv <piKuv. Eur. I. 664. 
A;?oi', Tii oy?^',v Toi'/' «t9{o/{sr:i/ Tvyj\. ib. 

flerac. 122. 
SYN. A^ys/ffc), stcetASQ/iyi <T'JlJ.?ofiu, T!fl7a,Tl<i). 
Vmu, KCtTCtfUfiVU, Tift7UfiVa. (Tvvctyu. 

A^foiffii, 

Srpara T ct^foi7ii, To?^iiJ.tuy t uyuviit. Ear. 
Hec 313. 

ASpo/ff-f*' 
— .\(jf.oi7iy' iS^uv- Ib. Or. 872. 
S Y N. Ayvfii, (tyofo,, 7vvx^foi<TiJ.li, 7V>.?:yii, 
(rt/A?vo;^/*, a,yif7ti, ccy^f/jLoi, iTxyicsic, svvx- 
yiKa,7[j.oi, o[jixJoi- ctKia., «tAsorijf, 7vfK0[J.iJn, 
iTufeta,, <!V[J.fopniTH- <Tufiv[ta.. 

H A5-p«^. A O 

■yjLim- II- ^- 439- 
SV"N- hhuo^- o/xtiycp!ii;, (rycsj^iif, -5^«///cor, 
avi'CrluyiJi.ei/o;t ffi/H(rKiva.<rfji.ivo!, c.KfiTo^vfTO!- 

E/^i{i« </*5 ^■in.iTxy %«p Kit^itpeioii, aSpyT^oc- 
Pythag. 3j. 

S Y N. ATpvffpof, oiTpviftiTo;. — ufJ^fcio;- — a- 

^pa.va-TOi- 
A^tjjj.ic-). 

Ti y^f^a uh'!Mis ; — Eur. El. 831. 

SYN. ATo^nusa, J^vff^ufji.ia, Mnro^vij.ia, ^tt- 

fv^vij.iu, (j.lKf0Wfj.ia, oiiXTra, fJ.iVcLi]ia, fJ.i)/iXlvu, 

etXvu, iK\V0!J.xi, KtiToS^fO.va, ivctTO-^vya, -^.v- 

X.op?a.yu, J^ta.xetfiAi. Avio:ofxa.i, Kv^iofj.c^i, apa.- 

Kia.u}, afXKi(^co, a.Toyiv'XT/.a. 
Ad-vfjix- 

Xla.Tx J' tt%ij.ix, KXi KXKoTiK iTriTai. Tyrt. 
4. 10. 

SYN. Aeirro^vfj.ia., Xtt'jTo\.vyi,ct, ttJtiftovM, 

aviJict, a.KnJici',, KvTT», xiXtJio,- ctxyos. ctvitj- 
A&vfj. ^. 

— Nu:' /■' xa-KiXit'; Kj ct^vfj.ol. Od. k- 463. 

S Y N. Av<r^viJ.oi, (zSu|UHTiif, fMKpo-Xvyjiu Xir 

rro^-jfj.oi, TifiXvTTOS, KctT»!pi);, (yKv^fUTroi, «As- 
• yeivo;- 
Ad^vpfjct. 

— -4-ipuv ifxTnvov ct^vpua., Hom. Merc. 40. 

— A/cTa /' xp' a^vpfj.xTx. ■^vfj.S. Od. o-. 3 22. 

S Y N. A^vpfJ.a,TiOv, TraHyija, 7ra.tyviov, Tctty 

),ict, TaiJ^ta., i~\.i!t. — ctyxXfj.a.. 

E P I T H. AxsAAwKOj/, hip^oJ^Kriov! kuXqv, 

T;p/«aAA5f. T£p7ri/oi/. 
A-'}vpoyXa(rff''^, 

Avi)p Tic ct^vpoyX(j(r<ros, fryyav <rpct(Tit, 

Ap5-H0f, vK Apye,o;, nva.l'Ka(rfJ.ivo;, 

®of>y?oi T£ Ti(pvvoi, Ka.fj.a^it TctffittrKt., 

ri/9<tl'0f iT at/Taf Tr£fiCxXe!y Ka,Ka rtvi. E'Jr. 
Or. 901. 
A^vfio^rToij.®^- 

A^vpoTTofj.of J' a.ya TiiASOAHK TiKpas 

Oiuuya? vTO/i.HTcti. Soph. Ph. 189. 

SYN. AcToAjo-vcf. 

— AOi^po-oi ?ja.K'^!f.i — Eur. Or. 1318. 

Exp. )(,XX.O^Vp<J0l,~~ ^VpCfUV J^iOfJ.iVOI. » fXiTO, 

^vf(rav- 
A^vpa- 

A\! x\JTti (Tvyiyivi rro(riv k^ PiSpj/i', «Sfptiy. 

TI. 3^^- 
SYN. A^vpia, «5vp«uo//A/, Ofyiouctl, iraila, 
iffirai^u, J^iaTTttiia, &pVTr']f), A 1 

A5-t/T'^. 

Anffof x^vTuv iriXAwv Tpvyj. Eur. Hipp. 147^ 

A^a^- 

Ta f*.iv yap "evi KtvJvvoi;, cT' «■3-Sof itmi- Eun 

Fr. 
S Y N- A^n/x/of • — ctCK<tC»i.'-'a.vMTio{. 

A^aTrevT^. 

«— Ta; a9iaTi'JTaf //K.«?. Lyc. 1399. 

SYN. AfisAKTOf, aa-nXa,yyi'o{, a.f/.iiXt^oi, cf 

KoXxKivTos- — K*9apo{. 
A^u;. 

GpiuKtos T AO&if, j^ n«AiK axp* Ktfpmu. Hom.. 
Ap- 33- A I A I'A. Tuf afjL^u ^ais v.t».Tiyii pv<rt^oos ciict. Od. 
A- 300. 

S Y N. r?, 5^*/*, j^6<ii', Trs/oc- 
EPITH. Aff-TSTo?, j3apt/%8»i', sp«T«, evCTa- 
yys, iTiTpoyps, ipiCu?^a^, ipicnropo;, Tro^.vinropos, 

IvCoTOS, TTOAl/AHisf, 7r0?.vJl-\.t0S, TTOXVTrloXtS, 

TroXvTTvpos, ToXvopVi^^cs, Tteipx, TroiHTpojOf, riipivt, 
Kexxivn, Tftr/ax, ofj.Cfifj.o;, <riJ«i>oftnTiip, •1*- 
<!>xpn- 

Atxyfj.^t. 
— St/i' xXAXayat; d*' xixyftxrav. Eur. Ph. 347. 
S Y N. Xoo;. ^ptwo;, oj'vpij.0;, oX.o<pvpfJ.o;, oX.o- 
qivpat;, oif/.ayn, oIktos, otKTtpfj.os, oiKTtfffj.os, 
Triv^o;, KXZvf/.a, KXxv^ftos, KXxv^iJ.vpiTfto{, 
KuKVfJ.x, kukvtI;, (rT(vayfj.o^. 

A/a.{«. 

'ds iya atVOTOKilX (ptXOV TiKOS XIA^HITCt. Mofc 

437. 

S Y N. Oi/y.»(«, oJvfOfxett, oKopvpofj.ai, KaTo- 

Xo(pvpoiJ.xi. y.xaia, KaTaKXxiu, K?.a.v^/J.vpi^a, 

KXavTaTKU, KaKvu, avxKc.jy.va, ^pnviu, JitKpva, 

upvof/.ai. 
Atam. 

lSv<r<>v is Aixim (ryj^ras iv-pyia vTja,- Od. a. 70. 
Aiaxo?, 

— 'O J"' dp AtaKl; iK A/of 7\iv- I'- 9 • 89. 

EPITH. hTTnpiKTos- a-rloinos, xt3Xofj.»Tls, 

^peurv;, IvJo^povos, CVTiloo;- 

P H R. 'Ou.oyvm oUfj-a, AvAin- — ^XxTTnua, A/of^ 

Nonn. D. 
A/ai'ik- 

^To yap Kopos afj.C?.vv',t 

ctix:'ii; Tayjias aTcLJUs- Pind. Pith. i. 

— Nf;cT05 aictvns kvk?,h- Soph. A. 6S1, 

SVN. A I 

Aicti, OtKiiG-- 
AoK^uv J"' riymov-viv 0'iK»oi Tctyii Aict;- II. 

€. 527. 
EPITH. OiAwJ^nf, (/.iya.Km uf, Jo^uKKvTSi, 
Km^e^S"^^, Kct^Ti^oduf/.Of, }^a.KKi(i{. 

A(*f. TiK«,lJ.(iVlo;. 

Aleti Ji 'XpuTot TiKtf./j.iovioi k^Mi; hyaiuv- II' ^- 5- 
EPITh. TiAct/xbiVlitJ^rif, ctVTldiOi, xy.O/.^TO- 

ivw, {ionv - c.J oi^ou a^iuof, AiakiJiis, ct/xv/j.t):', 
oi,vTO(;(pxyiii, ^iyctioi. (3ct^vi, J^avoi. Jv(Tt^a- 
■KlKoi, JviTuvviJ.oi, JioyiVi)(, Jcti^^av, /J-^viJmoi, 
ctTxfCinoi, ■mKa^ioi, S-oAtrvi, ^ispot;, KctfTifoi, 

KltfTepO^VIJ.O;, KllfilTTOVOf , KK&lVOf, KvJcl.KllJ.Oi. o/j.- 

Cpiftof, oiJ.Cfi/j.o^viJ.of, ftiyxi, iJ.iyct?,MTc.jp, <rct- 

Ki7<pOfOi, ^i^CtlTTrii- TflKO^V^Oi, (pXlJllJ-Oi, 5ffU- 
ClCti, VTTifClOi, 'iTnrO/tctVVli, OlJ.0KpXTili- 

P H R. 'O [j.iytti 'pctaviJ.ctvioi i'iP0g. — iv Jci'.ic)Ai 

UTC^iiJTOi /J.Ctyctli- Tfll(rT))p 'EvVKi OVTOT' H 

fvyetV TfctTTtii- — Tctii l^Koi iV&iVlOi TiXct- 
/tuvoi. 
hiy<t.iuv. 

QV n^lcLfiilV KCtXtVS'! ^ioi, avJfii Ji Ti TTCtVTli 
hiycjuuvct. il ct- 404. 
hiyiLvia,- 

■ — Kct/tTrVKx Tof«, K(KI, ctiycivicti J^cKl^ctvKni. 

Od. /. 156. 
SYN. AfxvKiu ctKovTijftoi., aKovTnv, ctKn;- — 

^i7.0i, ^OKii. JofV, n/J.Ct, ^VCTTOV, TrctKTOV, oiVTo?» 

TpaTH^' — '"■'Xy-'^- 

EPITH. i\oKiyiif»i, %i), KuTrmi, vio-hiy»i, 

■TCtVctOi, 

A/yet'^, 

— 'T-Jifhv - Aiyei\)V KVViilV KifctKn sp^S. Od. «. 
230. 

Aiyi-^. 

—'-Aiyiov ctjKov iyjiv /j.iK,ctvoi oivo,o- Od. /. ^96. 
Aiyeif&^. 

— XctlJ.a.l TiO-iV ctiyHfOi coi- II. J^- 482. 

EPITH. AHn, /j.ctKeJvii, /J.AKfit, vJctToTfo- 

ek, Taiui), Tcivffil^oi. 

PHR, UpxKKio! isfov i^vo; — Aiyetfoi (pvKKoi<nv 

a.TilfilTllli KO/J.OC-}<Tlt, T» ^ct/J.a J» KctKifvCctt 
iTiVKlPoVTO KOpUVCth Ap. 3. QZ/. 

.^iyictXeiet, 

— AiyictKiici TifHffcoy AJfa.<TTiv\]. II. e- 41 2. 

\iyi3,K'r.i. 

O.e J' OT 'iv aiyietKa VoKvny^ei KVitct ^ctKcLTJWi. 
II. J^. 422. 

SYN. 0/V, «y^TlI, A/Cptt, ll/feV, KfOKCtK». 

EPITH. F.LpuV, Koii.oi, ctTfvyeToi, ipviiJ.ctioi, 
'!FoKi:s, Jv(Tm'iiJ.oi, TTOKviiXi^i, n/titS^oiic, /o;./- 

'XJ>(> VyyjCtXoi, ctUiTftlTOC, 4"?^^*' SVOpMOf, A I 

A/>-/^OT^. 

■ — Ot/74 T/ KeiiJ.uv-ctiyiCoTo;. Od. J. 605. 

S Y N. AiyiGoTni- — ctnroKoi. 
AiyiC^eo, etiyi^o/j.a.1. 

■ — Aiyi^i^ livfiJai. Aefc. Fr. 

SYN. i\io(,inra.i), Jia.TTxfo.T']». — a.i\Ko/XAi. — 

o<,IToKieo. 
AiyiXi<\j. 

"Hn kat' itiyiXiTOi TnTfri; Jvopipov '/j.~: iijup. 
II. /.15. 

S Y N. Ai-\.V[f\i, J-|.»A.«. TfaCKri(, irifiij.nKiii . 
Aiyivct. 

— K»pii K.AI/TK ATaTOlo. Orph. 
AtyivcL. 

Kwoi T Aiyivct — Hom. Ap. 31. 

EPITH. AiKaioTQKii, i\i>{n, ivctrJfoi, <;iko 

fJ.OKTOi, ftllT^OTOKli. 
Aiyivoili. 

— AiyiVoiVTCtJ liJpetftiv nfict ij,etKpa.. Hom.18.1 ;, 
Aiyi'^. 

— 'H/' Aiyiov <tfJ.^-vo/j.ovTa. II. €■ 574. 
Aiy'ii. ^ 

AiyiJ' iyncr iontftov, etynfctov, «->«r*Til^T£. 
II. C 447- 

EPiril. Afj.ipiJet7iia,, afiTfiTiii, appiiKToi, 

iiKziTVfeiTrii, S^eiV», ^nfii, ^VTtTctvoicTTctt Ja.TV- 

fi.cLK7.oi /j.a.ffj.y.fi;\, TiJ.ipJ aKi», ififj.vii, ^^itiij.- 

CfoTOi, TaiJ.(pctvxuTct, y^fVTe:». 

P H R. AraTctToi' ottAoi' oKvftTn. — Tlfoa.yfiXoi 

ri/tiff. Topyeio) Y.oiJ.owTct iyiJvmvTi Ketpwra. 

Nonn. D,' 
Aiyioy'^. 

—AiyioyjlO ^lii TiKOi — II et 2C2. 

Aiyi£r^. 

— Ett?! iKTavt TaTfoipowa 

AiyiSrOV JoKolJ.nTIV, 'oi 0/ TCtTifO. KKVTcy iKTU,, 

Od. «■ 300. 
EPITH. OviTTiaJiii- o^vctKKii, aij.vij.e:v, Kot- 
voXiyJK- 
AiyKih 

Aiy?.ii Taf/.pa,vaR>Tct Ji ai}'ifOi nfxvov iKi. II. 

^.458- 
S Y N. Avyn, aiyXaia, avya.<Tf/.a, aiya.T/j.oi, 
a/j.etpvy lu aij.apvyij.a, irravyaTfJ.a, Kcc/jlii> 
Kaij.TiiJuv, ?.ctij.TfOTiii, iJxfiJ.xfvyi), TiKai, 

<TTiKClh TTlXCllJeOV, QJlKCiJTHi CTTlKTVOTHi, 

TilKavyriTli: 

ETITH. A/j.CfoToi, avip<0.oc, ai^ci,, Jriviu 

yaiDoyoi, JioTJoToi, «c.S-iof, iiiXicoTH, bmnc., 

ivCoTTfVyj<, iVTKOTOi, a]lTy.Vyhi, aaeivil. iTifO- 

yjooi, Ta/j.fpaii:, ToKVTa,fi.poiOi, TXvJifyJn, 

THKiTKOTOi, (pxiTly.CpoTOi, KiVK», TiXmCfJf, 

<iai9ovTi'j.i, f.xf/j.afeii, Tfi? aij.Tria, Kx/J.^mTa,, 

li:fJ.VO- A I 

vfAvoS^ir/.roi, ^u<7(p'.,^i(, ■x/.^u.Tn, fj.a.h!i.A.».~ 
ttiTTaTcf, a.pyvso(, avTaiio^, ai/T/ffoTCf, ctvTf 
TVTTOi, TctKiya.yp^Toi, Ta.hivS^foTroi, a.:>To<TavTO(, 

tTifOITaVTbi, ^lO(riTVTOi, ^lOTWTIOf, 5T//6pTIO<, 

hiJ.o(pifyt]fj Trohij^a.i/AKoi, TohvJ^i-^io;, i/.nCo- 

ho(, ■AiKa.ivipw';, viotpifyi];, ly/j.oor,, (poivioi, ci- 

Aas-Tfofof, ^a.Kay.mrohoi;, ■Ka.wTTifTa.Toi, (pai- 

rovTis. Nonn. D.— — -.liKi^, — a-i?-Mm, — yahKH 

tuyh»' 
Aiyhmi 

— Att el.iyKinvTo; O^v/^ttx. II. a,. 53:. 

SYN. AyKxii, ;a//TpSf. 
Aiyo>t,ipiV(. 

AvTto Kvciv:v vTo/.ujJ.!Voi AiyoKifiji. Arat. 

SYN. Aiyo/.sfai. 

E P I T H. Btfodi, A^aKmK, ly^votii, voTioi, 

yj3LKa.?^mii' 
Aiyvmoi. 

— VTraKuivoi, ociyvrioi «■'.-. II. v- "lii. 

SYN. rv4. 

EPITH. AfKVKoyjOo-i, ya.iJ.-\uvv^' 
Aiy VTrjiaPa. 

OvK itI; ■ra.Kai ityv7r]ia,^iTi- Arift. -3-. 929. 

S Y N. Tia.v<i^yia. y.cciioTfO'!nuo{J.xi. 
Aiyv/jioi- 

— Ka.1 Aiyvir]i-ic eTrt^ilv-eV. Od. S^. S3. 

EPITH. Aj.i,:/. 

P H R. Apnrc.cwav ysvoi AvS^fZv- 

O/ WfKTOI lilOTOIO <fVVl<TTi)<7a.VT0 KiKlV^O.i. 

Aiyvrl^. 
iliu-rlttioi cT Aiyvrrlov evfpnTm Ikous&o.. OJ. 

§• -57- , , . ^ 

EPITH. Ba^tia., ripn, iff», nCoToi, iv(j-!to- 

foi, £i/pfBT/f, [vKiiuav, ifl&cvtii, Kf^afn, y.c- 

ya.K\D, TroKvKnici ^oKiTrv^oi, Trv^o^po^oi, xaKo- 

9fft)i', (rKoToc7<Ta., y^a.iJ.aK!:i. 

P H R, At) (TTayVKTTI ^^ViTO.. 

Aii^cofjai, 

AiJeiSK, -S-' /5fH* — II. *. 23. 

AiS^ofj.ai. 
TaS fjiv Ta.(^C;)<TAvTc kai aiJ^oij.ivo] (iaa-iKija.- II. 

a. 13. 
S Y N. 'A^oj, a.^ofj.ai, ayir.^of/.ai, dyKrTcco, u- 
•rroCKnri), yc^ai^u, ivKcidofj.a.i, KViTa.a, Kcirai- 
S'i<ifj.'J.i, vffotTSia;, T^iTCtvo), <TiCa^ej, <TiCi^u. — 
^oCcifj.a,i. — a,i7yvvofja,i. — af>i<T/.ofj.ai, oTi^ouai. 

tiKvZ. 

PHR. ^iCaTTixZi ■Sia.KeifJ.Ai Tfsf Tiva.. — 

(TiTiUi lyji. — cT/a TlfJ.Vi, CV TlfJf^, cT/' «lcftfV, 

ctyu. 
AiJ^nK'^: 
'Hvrc t;'p a.iS'nKov i^TKpKiy-i acTTiTov vKwv. II. 
C- 45 5 • A I 

S Y N. AjnKoi, aJ^nhoToioi, etJ^oxHro?.— oKi- 
^pioi. 
AiJvi, 

— AiA'f T0( aunXr/oi, hJ'' aJauaTToi. II. /. 

A,i,^ 

Tok cTof ci,-ro(phfJim JviKt J^ofj.ov AiJ^oi cktoi. 
II y. 322. 
AiJ^onii, 

^if/ja iir AiJ^oSioi vTip^vfj.oio ^ifi^poiiv. Cal. 
AiJuvivi. 

— Ai/o,^ iii'^pc^v AiJuvivi. II. V. 6r. 

S Y N. n/:6TiVi, XlKiTUM. 

EPITH. AfAitJ^nTOi, a.KgiTOi, fJ.iKayyamii, 

KfATi^Oi, l^^lfJ.Oi, a.KKlfJ.Oi, JvTirii^ni, kKvTO- 
rruKoi, viKfoJ^iyftcjv, cpovior, V7rip-ivfj.oi, Tav- 
J^aua.Tap, vnKcini, TiKphf, tl/v/j>^^opii. 
P H R. 'O TravTuv dpTny.KTni. 
AiJm. 

EvTi. fj.iv i!i ctiJc/.o TrvKafTao TfevTriU^;-/' II. 

•&• 367- 
SYN. A/)K, c^cCci, ^o(poi: 
E P I T H. Av'oTr»Toi, cc/j.vom, J^ctKfvom, 

•^roKvJ^tXKpVTOi, TrOKVKKaVTCii iVI,VVOi, niflili, 

fJiKai, yKvKVi, Kva-ifJiKiii, i^cfj.voi, Tavlo^oi, 
H^oipip-Ji, Kvypoi, TTvyipci, Kfv.^oi. 
P H R. MiKavTii/jii J'oiJ.Of TlipTi^ovm. — tvpa- 
iii^ J^ojj.cf A/A- — AiJ^wvnoi fii^id-pov. — Koivoi 
TraTi Kifj.nv. — acpnKToi t AiJ^oco irvKa.i, >y J^n- 
fj.oi oviipoiv. — /•ofj.ov Kpvip^ AtJao. — afj.'poKorl(ri 

TTVKHTI TTOKVKXaVTH AiJa.o, 

AiJr^. 

'V.J^pnv aiS^iov iKct/j;. Hom. 28. 3. 

S Y N. ATiKc<TToc, ctTiKiVTnToi, oc'/povoi, aiu- 

vioi, cifAnpvToi, aviKKinf]oi, AirafocCaToi. 
AiJv<^. 

Ovpici iv P>ITTi\Tiv aiJvlii — Hef. ^. 860. 

S Y N. AeiJni, tkotioi, TKOTiivoi, Sno^ptpo;. 
AiJol^. 

AlJo7o; TS fXOI iTTI, cpiKi iKVpi, SilVOTTC II. 

S Y N. AiSoiioi, aiJicrif/coi, aiJ^iTToq, o^hto?, 
ivKctCnTioi, aTroCKc-rloi, ivSo^oi, ivTcrjoi, S^jo- 

Ti-rjoi, TOTVIOi, TCT^Ci, TifJ.VOi, TiCaTTO<;. 

aiJoaouv, aiJniJ-uv, ctiT/yvTnXoi, aiTyvvTnpoi' 

AiSfity., "^ 

OfcTs T aiiSpim — II. H. T98, 

A//p/£t. 

Oo-Tif ciiSpr^ TriKctTi) — Od. fj.. ^i. 
S Y N. ATiifict, afj.a,^ix, ocyvt^Ttct, a^anfJ.ovia. 
AiJpiq. 

— AiJfci <puTi ioiKui- II. y. 219. 
S y N. ATS/pof, a.yvufj.Kv, a.J^anfJ.iav, afj.xd-n;; 

AiJ^oipfuy. A I 

Og-TK a.ii^op^uv • Treof d n\i (j.iyXiJrU' Eur, 

AIc. 66g. 
S Y N. Ai/o7cf, «,i^rt(J-m, s\iXci.S»i. 

— Noc? /" a,TroXuKt )^ oiiJ^w- H- o. 1 29. 
SYN. Ai/ofi a.i^i<ni, a.Kryym, ociCxyvTia., 

aKTJ^UKTnAia, fCXfOTrri, £uA«o£/^, ffSIXVOTH;, ■3-£- 

faTTfici, TTXP^iVia,, ayviVfJLx- tjiSai. 

E P I T H. Ax>if. iToj, ccpBXn;, TroTvtx, 'y«//tif 

Aiofi jite(Ai;;^/-(i. T(Zf>£i'izH, ^iAoTrap-JfCo?, t^a,Ti), 

CTrij^riy.to;, TiXi^ririyovo;, TifAiog, \nriipoXfii, <ro- 

ao. <raopfict'v 

PHR. AAAa o( a.tS^a; Oij.[j.A<Ti y.va.vioi<iiv i<pi' 

C,o<.vi, x^ J^t' 'jTrfo-S-fi/ y.x>:<i.<; a.iJ.<pip\j^Wi Trxpvii- 

S'a,q. Cal. SaTj yap owuTraSi<; AyAiaw)]; 

•KHitua, (To^ii -TnpiXiiSiTaA oaS^u;- 

AuTOf, «t£TOJ. 

Ai£Tof tij'"^^''"'''^ ^i"' a.pKTTioi Xxov upyuv. II. 

^/. 201. 

EPITH. Ai^-fiii/, «Ascrjirif, yxiJ.4^uvv^. «fxu- 
Aop^rtAjij, t/*ayoii'or, a'jfo-i7roTi)To?, tJ4."''''''''-'f> 
t/vj/ixsAffO^of, &i>fj7r5Tr,.:, ifiriVoy.cxTuf, Txvvrr- 
lioo;, o^vc, uxv;, tvrrlioo;, ei;7roi>iToc, [j.tXxi:, 
•5->)P»Twp, uoftpvoi;, Xiych;, Tr\r,vl;, rflt^oti;, ntpo- 
^iTn;, nc^o/'r,»;, yay.oyJoTroc, c<tj.v<jTh;. 
P H R. Aio; aisio; opvi;- TsXiiotxto; inTi- 
nvuv- OjH,- i^uTuv- Aio; T^Jnuo; y.vav. ^^'x}i 
oiuvenr. H^ovisPxo JiXKTofo;. Oic-jvo; jj.ty vtth- 
poyof xy[sXiuTr,;, t» ^rivo; ts^xuv. — Oiavuv 
fjiiiyo; sviexvlo;. O^C Xxav, c^ea ■x.ixXryu;. 

Ai^-oi'(^, 

il; (/*' oTxv o^iy syjiv ireXtKVv oci^nic; xvfip. II. 
,f- 520. 

AiCno;.^ 

Ov 'T.aii^})o; <x.^iixiv xvitp, THfaixsvo; nCn;. H- 

4. 432. ^ 
'S.i\;utTxi Txyit; Ts y.-jvtc, ■^ecXifoi r xi?n':i. 

II. y. 26. 
SYN. Nsor, vt^no-/^oj, vtxvix;, ay.cr)£o;t y.v- 

{Of, lt»C£0?. 

E P I T H. .Af>»'('.5oo.:, aK5-i'soj, '■•MV^iiAo;, av- 
.^SfJ.uJ^)i;, i\j<&sv>\{y /ioTfl5ipilc, XKy.xi^^ay, tcpsvo- 
Xpu;> ^iXo^Trap-d^iv:;. 
AinT»;, 

A'jToy.xaiyvnT» oXcot^ovo; AiiiTao* OJ. y.- 137. 
EP ITH. OAooc. aTT-iifiis', [j.iyaXo<Pfav, (3afu- 
aBuv, TroAuiJ-S^oPof, XiTiMvap, wio^^jij.o;. 
PHR. KoAp^wv xtfsiia;/, avi[j.xvTap. \\o; ^xi7I[j.- 

ffOTK HSAlO/O. 

Aj«t!^. 

H, Kos/ x-T xH[J.o^'troto ■jTiXap iLimav xvi<nn- II- 
7-410. A I 

S Y N. Ai^uv. — AvtiJ.uJ')!;. 
Ai-JxXiav, 

Toi cTs TOT/ <ry.iifa'i; o^o^i^aiJ.viriv a.ibxXKati; 

TtTTiyt; XttXxyivvn; iXov ttovov. Theoc. 7. 
138. 
Aiia.\on;. 

A[j.<poT i^-/iyi /e yj-OTiv iXuv Mviv »i-^»Xoif<rei,v. 
li. (7. 23. 

S Y N. Ai-afiii', «/■3-«A«JSij. — ttyXxo;. 
At^a.X^. 

K*Ta </^' xiS-ctXn xjiATJ*' oiKT^oTATrt. y.iX^aTxi. 
Eur. Hec. 911. 

SYN. A/.3-«An, Aiyn/'f. 
At^xXoa. 

Tx; Mo-XoToisf xiJxXacetaxl y^x;. Lyc. 1340. 

S Y N. Airat^oX.oa, a.i^oXu, a.i-yu, xvai^a, 

xva,i^viT<Ta, <pXiya, /pXiyt^a, avx^Xi-yu, x.xTa,\ 

(pKiyu, i[XTrfn^a, KXTxrrpit^u, KXta, x7rOKa,iu, 

S^IXHXla, iKKXia, imKXIU, J^atU, TTVpOU, TTUf- 

■yrsXia, TvcxKTta. 
Ai^xXar^. 

— Ai.3-«A&iToi' t; TTtrcAv [ioXuv- Lyc 335« 

SYN. Ai^xXaJ^ii;- y.i/.Avf[Aivo;. 
A/5iip. 

Ai!^l,p<j; s/, //iif 0T5 T£ C,iv; Art/A«tT« Ttlv-.i. H- 

T 363;- , , , ,, , - 

— Ouf ctcoS'51' c^' ap' vjrippityn x<jTnToi eti^np. II. 

-9-. 5^4. 
SYN. Ai)p. — uiSipia.. — TTvp. Arilloph. 
EPITH. ArfuyiTo;, xTif[/.uv, a,7TicaTric, 
ajTCoXiTav, <J.rhnro;, aiTnvoc, a.TrticiTo;, a.7-' 
TriTo;, a<pBiT.o;, a,x.xfjaTjc, a.CxTo;, a.vtij.Caro;, 
aioXo;, ayXc.o;, avyxXio;, aiyXve.;, avitiXi;\. 
tvCoT3i, ivJ^io;i wv/o;, Xatj.7r^o;, TitXt^pavi);, 
<pxiJ'i[j.o;, <patvo;, v^l/icpxvh;, i\/.'iCxTo;, vr,vi[i.o;, 
iXivdtco;, iTTia.lavo;, i-rjaTo^o;, TroiKiXo;, ■Troi- 
KiXovonoc, yx/ Kio;. [/.xKfo;, Txvf.KitXos, uy-^ 
^o;, icit[j.n, J^opvT4v»Krof, ^xKiPO[j.[j.xro;, ti/- 
f6)cr-/if. 

P H R. A/of oiKi\7i;, J!a[x.aricv. — ^"O p^S-o/ «fxt/- 
xAKy,5i'oc. [j.iyxXuvv[j.o; TATnp, <Fi[AvoTaroi 
•rxvrav Sio-5-^i[j./j.uv. — 'S.o2^;-acuovix; TzTitp. 
n Aiof f-4-'jW.£Aa!-3'fo|/ iyjov Kcy.To; ailv ant^i;, ■ 

A<TTpaV iti/.ld Ti <riK»VXl>ti Ti [/■^KTIJ.a, 
X\xvS'XlJ.9.Tap. TVflTVX, TcLTIV ^UtlljtV iVAvrf/.Xt 

T iif ai'Hf A/^-ilp, KoiT[j.>s (rTotyiiov apKrrov 
AyXa.ov u (jXxs^ritij.a. iTiXa<rtii(ov, a^^icofifyi;, 
1\iy.X)t<rKav XtTO[j.xi <Ti, KiK^a[J.h'ov svS^iov «r.";fc 
Orph. Hymn. 
At^i^t'^. 

Ov yxp oy xi^i^ioto <pvfiv.iyov o.av^oio. Ap»)!!. 

2 1258. 
S Y N. At^iPtaStt;. — xicoiropo;- — aicio;. 

I ^ ^ ^ Ai^i^oSfOu.^.- A I 

— t,lJ^a\X TiTCiyM At5cCoJ^cOjji,i)V- AliftiA. 1 393. 

, Ai^iovix. 

. Aac^v, 0; vn-Wi /X5A«//fp«Tox Ai^-ioTiAv. Cal. 

At^icTii. 

A\x' fASv A/.S-io7r*f uiTiy.nx^i tjiao-S-' sovr»?, 

Al-3-l07r«fj TOi t^lX,'^» j^lJ^XIXTXi, £<rp(,«T01 Ki/- 

0( ^aji/ J'\)ffoiJLiv>s firsfiovof, ei <^' «tWflkT^y. Od. 

01. 2J. 

EPITH. Ajj.uiJion;, ^inj^iig, «yj^so-i^tojoi, 
eyTrffioi, TTv/y.aTci, aiXctivoi, (/.iXxyfi, /AeAoi^?- 

XfOOl, HiKdLVOypif. MiXVSOI. 

P H R. HTTiiaois TranKTTftTot» 
A(->/o^j,. 

— Aii<rTr ir«7/' Ai3-i6ff«. Pind. Ol. 2. 

AT-?.^. 

— Toi/ cf' iXjU^i TS cTijToC ai-^^o; 

Rj;AAs^ a.T£ (TTffoTtj. Ap. 3.1303.. 

SYN. niT^, pXo^ Trnyo;. — Kxv/jut,. 
Ai-j-o-^. 

— F.Tri /' «/-JoT* o^i-oi' • Ael^f . H- <*• 462. 

SYN. \\-^xV!Oi, iJ.i>a.i, oci^o;. y.O.avo^^xfK;, 

^a.li;. ofijSwTos-. TTljifi;, d^iofjii;, ai-3'*!'- Affs/A- 

Wfof. 
Ai-S-xcra. 

Ex. «r'eA«9-r 7rfr3-t/floio, x^ ai-jKo-ilf mS^nTTis. Od. 
0. 146. 

S YN. Stoo, TTSfiyTcac, Ttieie-Td;, (3ct.fij. 

EPITH. A«iJ^iiA5», g£7T.i. 
Aidf/i. 

— TliT-^noi ^vyxr^tp. II. y. 144. 
Ai^f». 

— HjAioio roAir y.xXXlKTiro; Aii>f». Nonn. 
Ai^ff,, 

-^Of/s ttot' tti^oH K«CK sX.-' >t'fi'9"i'- Od.(i.t.75. 
AiS^f/a. 

— Ai-S^fitii/ <P\v^ic i^miv iJ^iiv. Solon. 

SYN ^ictiS-mx. £u/ta, vvicsjuia, ■yaAMcxi 

EPITH. Aj'=^:Acc, vriHlMf. 

A(-5-f-/)y5C£Ttlf. 

Kai Boftil? atS^fuyjCJTil;. Od. 5. 296. 
Ai'3-c--;ysc- ;• 

— Ai.&f>t-ysi'ioj noptoto. II. 0. 171. 

AlS-piCOlTEJii 

'Ai^ii /r tZ ^iOlOi TTHif l5/(iip f iffC «»-3-f lOWJTW. 

Theoc. 8. 78. 
A(.^ft-^ 

HA-3-' «cf.Mo; ZfCffo? /U£y«f xi^pio; sx, A(o? «tc 

(THf. iloTi. A. 43^. 
S V N. VxiS^iof. ivS^itivo;. J^ixi^^^iot, tvr)\io;, 
JTpoffHAiof, TacilAiof, xljvp^ic, •yajAocof. A 1 

Aijf'^. 

Ati3-p(V) Kizt HftfAct,Ta J^iJ^tj.r,uivoV — Od. g. 318. 

S Y N. 2ti6'ii, ■!rccyo;, Tap^cTi, J^poiroTrecvi-r:. 
Ai-Jtf«. 

Ai.3-t(ii </■' eiKiix -rroTh a.viJ'cjfOir<) At//cH5. Od. 
s 337 

SYN. KeTiBof. Aapof. 

EPITH. llTft.;t*f. 
Ai-i'j(fj0 

Kcsi if.\oy£f ^.i^vcstoiTi [jixpitivoy.evti Auvcoia» 

Arit. 

SYN. At5-6). — ccvyx^a — aus), Tap«-Jij!A7r*>» 
■Ta.px-^ip!J.cli:'i), .^ipa, crTttTiva. 

A(3-<y, 

— EVfo /''fTr/ A5A;t</^i /a^vac Ai.5«) Theoc. 2. 24. 

S Y N. A(-5(t>c<<). - </*aio/xa/, f/xTi/e/co.wati, rru- 

fvuxi, irvfKrTi). Tfii-Jo/L^at, <nh^yiC"> o"//i/va« 

//at, pAt^yo/Aai. fiAey/xaicta. 
Ai3-o/Ar;t. 

Arij/oi/ airoTcftKir?; «>iip3; //.fvof «i-3o,u£voi9. II, 
(^. 182. 
At-S-ftiv. 

'iTTro/, a/-3^6)i'Sr, /xfyaAo/. H- ?. 839. 

— Ksti ay^ici' iff.Sct,At Ait/.ov, 
A/.9-ij('a, y.pctTipiv. Call 6. 67. 

S Y N. Ai.3^0.^. a/'3-aAo£if ifAnvpo;, J^iciwvpt?, 

i^ipiKo.)!;, 'o^ipi^Xtyi};, \)/of.Oiic, (pXoyiijTo;.— 

J^civh;- — ocpeto;. 
AiKttXKt). 

T* //«c Aoyi' otiy.a,X\ii fxi. Arifl. Eq. zii. 

S Y N. TTst/xaAAft". (ra/cd), fy.siKi<r<TOfjt,xi, xo- 

XsiKivo. V7ripKo?,xKi'ji), ^ioTriVio, ■Jinfla. KopiPo' 

fJixi, vo^iva, fJLaKi^a. 
Aini). 

To^e-jv ciiy.a; itfj.^i; fj.wv — II. 0. 709, 

SYN. A/J, ctiivyfjx, (iia., i'^a,Xfioi, iireXxiri;, 

f7ri>.i\i<Tl;, STripofa, OfoS^o;, olfAx, oifj<,»fJLX, opfjti, 

QpfJ.VIJ.X. 
AlKt- 

■ — AiKt ■Tri^nxi. II. *■ 208. 

Aiittc 7r<»f e^ihmii' £T/ Tpi)i<F<nv ttpn^xi. H. «. 

408. 
S Y N. F/, XV, xiivip, inv, ixvTrip, titrip, iji,, 

AlKlcL. 

T«f xiKix; 0/ TDTlocTEf To-S-ec eKriirwiv; Arift. 

Eccl ;i'. 
SYN. Auiafi.*, ««jt/er/tJf, TrAiiyB, \iGpi;, xukuh,, 

AlKl^a, 

Akha /x' ei Aio; - OXf^piov itlKei^ii- Soph. Aj.40». 
AiKiC^ofj.xi- 

Ka/ ('01/ KaT* oiKx; ^TvvJeT»; aiKi^trxi. Ib 65. 

S Y N. TvTrja, J^ip..o, Vf.ia, K<x,TX7retia, ttxoxv. A l 

pMli^a, lj.ccsTi^<a, (/.MTiyie, (j.c(,<rri^t ^xncd, 

AiKi<ry.oc. , r si . 

— OvXdiivj c<.i>n7iJLx,Ta.- tuf- rli. IJj^. 
SYN. AiKlx- — -srP.ffy/i/;», TrAnyil. 

— 2« (/.€!'' XV>£? «</* ei<<iKsM 

E>iKifir«(r' «i«wj. li. -^. 336. 
Oy/i QiTii A^/Amo; x./i/t'/iiTai; eciXhA juhTii^. 

C1II. Z 20. 
SYN. A/«5CT9f, £7r/JtXfllUT0f. «^A/OJ' 

— 'HJ^' a.iXiif»si; x«»orpyK?. Opp. 
AiiJ^poC.fuv huoTi^Xyi Kvyuv, xiXa^i. Epigr. 
8 Y N. A/y,AK|)05, yaAso?. yy,Aii. — a,icX'-(o(. 
{pawtiMiJc. p 261 ) 
E P I T H. O/iioy.vMf . 

— hvTiKA S' nK^iv «.vd c7Di/.<t amiov «.iua, 
Od 0- 96 

SVN. BfiTof, i^i^V. '."-^fo:'. 
E P I T H. AijLCfoTcv, a.ya.vov. itf'/iyovov, «- 
S^ftJor, ctyxayif. a.Tfl5/,ef, «txpotiifi/sf. etfeii/zi/ec'» 
ft5/«9o^. ai'af(r»oi'. jdctiTiAmoi', ^Xoavfov, jViTfs- 
ptf, S^inriTit. ivyivif, tvKKiif. luifUAiov, KiXcti- 
vov, KiKxiv(ipi(, /j.iKixv, fy.iKaivsfii iJ.iKi.[/.Tra,yi{, 
rrocivfiW, KoTvKnfvTov. Upiv. r.CoKovt S^tpuov, 
Xio.<>ov, vayjj, Ks<jyg.Kioy, Ki-!roAivi<, vo^ovt 

^jATfSlpk, t/.5//M|/oy, fHp^UTOI', ^«c9'oi', OA.OOV, 

XKafov, KVAViov- 

PH R. ^on* J^Cj<ro;. .SueAn Ap«of. ^ivo; oixSfo; 

F.ci/aAi» WJ5T5/0. i';t3"/>tof jU,sA5ii'ai.y)h-. — /.okko- 

f a?ik. KfOKoSa.(pn<; <TTxycov. — OpS^ioj «.\i/.a.Ki\)( 

a,viKiiKiiv a.v/Ji i(c<j\ii. Nonn. D. 
h\[/.a.K'!. '^, 

rXstuK.iif pnfuAAo/a x^ a,lfji.xKiv^ ei//s.3v«-7-s. 
Trypli. 69. 
AifAaTnpo?, 

TaV «(//aTHpJl' rtTal'. Eur. Or. 960. 

A«//1»T0««', 

— rioJ^af x«/ Xiipo-t virif^tv 

Ai[i.a,Toei<. II. p. ;42' 
SYN. AifjLa,KT^i, a,ifiVifhi;, «(//.«!', eLiftuJ^iii, 
«JjttaTw/n?, ef/5t//>t3?, ;ta;.3'4i|«.ax.To?, fMa.iip'ovo;, 
(3foTOrtf, ipo('iia'f) pociof, i/.i».i<p'qvos, a.]fj.i)€a.<pi]^. — 
spu-Jpof. 
Aijuap^avT'^. 
_ — AlfxzplxvToi ^v<rKit- Eur. AIc. 13 1. 

A/7/OIOfUltT^. - 

Aif/io(p:^VKT a. /0 /h xj5« Wca-/o:' — Od. y. 348. 
A///ot«-y<a. 

B(a'/oi' / a/u!t^« KSfaJf Tfayof »Tof e//«Ai'j. 
Theoc. Ep. 1.5. A l 

Ai//*Tl^W, 

liTafjLxijiy Mf/.XT\<Tm Tf/oc, Aef. Supp. 6^9. 
AJastTsftj. 

5?a^', rti/t/aTK S^ga; ^afnov- Eur. Aiidr. 259. 

S Y N. E?a///i>:T74), K:<-Joti|(/a(r7», «,0.^x11/,^- 

Pga, Ai/5-po(w, ^o/ciff^^ria. 
Ai/itaTMjispsf. 

— Ai^£tTM;opK< //ofKj. Aefch. S. T. 425. 
A(//*ToAoi^c-:. 

E* T(< 5/ap Efa« oUfJixToKoiyia; 
N«prf Tp=p£Ta/. Aefch. Ag. 1489. 

A(/t(«T03-&iT)K- 

rajt/ipnAiffr/ afttKovTo. Koxi^ov, Mfia,ro-!raTry. 
Arirt.Eq. 198. 

Aif/,a.To'fpo<^o^. 

AiOVTiq AVTpOV tt.lfJL<10TOffO'p>t. Acfch. Eum.^^^J. 
A(,(/aT5ffKT@t'. 

'PavKriv xifiCiTopfvTcig 

0xvx(rxi'. £ur. Iph. A. 1515. 

A|//OTO(rT«yiV. 

Axi^ovTioi 75 (T/toTTfAcf «./waTocTaynf. Ajift. 
K.47.^. 
A|//aT<a?r5<-. 

Tetf «;//aT<a7rK; J^ <^pa,itcvT0j^e'.{ Kopa.{. Eur. 

Or. 256. 
S Y N. A//jKyir3f , aj;/''X''P''f > f (X*'//»i'> ?/A«tl" 

f/.XTo;, ^OVIKli- 

A(//^. 

BfJLivc! (/4i)AhV KOfuf n? eTT/ ©pH/V.oj A(t/K. Ca!I, 
4. 63- 

EPITH. ^v^y^iHf/av, p^ioffti/nf, fxaKolf. 
Aifj.o'/afi!^. 

Ai ;j/;ioj x\f/.oX<xpii, J^oXiov, KXKov. Syb. I. 2. 

A(//t/A/'^, 

— MctAa)tO((r( /tj a///vA/oicr( /.oyoKT/. Od. «. jS. 

A(//uA'^. 

Oi/ ^ap T O/i/o-fl-juV 5(rTi!'ai/*i.'Ao; f/.qvo;. Eur.FV. 
SYN. MriA/xor. ficiKiKTifPio;, vnrn;, ZTra.yw 
yo<, Tpo^ra.yayh;, Trpo<r)ivi'i, ^-KKTiipiot, api>r- 
Ko<, ipx<nU- J^iXiaa-Ti/.h;, {t(7T«i,-, yxpieic, 
ivyjxpi;, fixKxKi;, Aa/jti/psf, ivTpa.7ri>.<,i, (rTw 
f.vKo<;, Kot/.-^Q;, Kj//-io7rpS7ri'if, /taAA(S7rii.;. 

A(at/Ao//i)TMc 

— TloKvrpoTrov, a,if/.vK9f/,mnv. Hom. Merc 13. 

A«//<y!'. 

— 2)t<i//«i//p(0i' a}//ov« .3-i)fiif. II i- 4^7. 
SYN. rc«p(//o?, iTiaTnfAdv, eJ^nfJi^av. — 0,1- 
f/aAsoj. 

Aiuoiv. 

AifjLovd Tt KpeiiVTO. — II. /. 296. 

A///oi'lcrHf. 

Mxiav Aifji.oviS'»^ — II. /. 394. 
A(c«aj. , 

Aivtm, A I 

Aivnx, T^uav P»AHjop£ yixKKo^nuvuv. II. y- 

463. 
E P 1 T H. Ay^KT/acTMf , a.y.viXi3V, S^ui^puv, 
lJ.tya.^vtJ.oc, fj^iyxKnTup, KfcLT(fo(ppuv, ■S-ptto-y- 
(fpuv, £i'f, i^iKvS^nf. 

P H R. na.7j '^y/J'^''^ — Kpxrsp^ Tralc Ayyjcc.i, 
vttii; iSrXog a.y.vy.o'jo; Ayj^io-ao. Tttif KvTrpiS^of. 
TpuiaJ^oi [i\oi<rTii/xu aciKifTra.Aov- fji.»(FTap (poC>s. 
Co« ^ol;. TToJ^m Ta.'Xy^- Tpauv ayo^- Kiicopv^- 
fxivo; a.id-OTri y^a,XKrj. ^ooq 'TroMntiJTni- *t>.o; 
a.^civa,Toi(ii ^zoi(n 
Ani((ria- 

HfM< KIVKTIillT-i (ASfUTpOTTOi Apol). 3. 8 I 7. 

SYN. Ai)/£<r/f, (3<:A-/;, (nrnJ^n, ioKiiJ.a.<Tia.. 
Aiviu, 

Tl/c/^fj/l), /JUIT «p jW.£ IxdA' UIVH, y.»Tz T/ CelXrt. 

II. X. 249. 
fl cTwo;' a/iw <t/C£!r«;f t/ pii; totj ; Soph. 
Ph. 1420. 
Aivi^ofj.a.1. 

— risfi /« (n^^oTav atvi^ofj.' d-!rxvTuv. II. c 374. 
SYN. Aiv«/j.t, iTO!.iVici>, y.x.ra.ivia, v.Xeiu, K}.n- 
i^u, iTTiKXeia, ivnyopia, ivpnfj.iu, £Tsv<prtij.ia, 
luXoyiu, Trpompia, iyK0f/.tziu, 'Tra.vnyvpiPa, 
a.ya.ij.cf.1, VfJ.Via, X!tra.xpoTia, TrxiaviPa, Traia- 
ri^w, a.v^ofi.oXyiu. — J^OKifxa.?a. — nrx^yiXko- 
fj.a,i- — xvci.vvoa. 
AiviyfLO., 

OuTii (Topii; cLiviyua. TKp^iVis fj.c.^o)' Eur. Ph. 
48. 
AlviyfjLoi;. 

'Of/.ai; yi fi.iv Toi (Toi i\ oi,iviyfJ.uv £f«. Arift.R.6i. 
Atvi(raof/.a.i. 

T/ T07E XoyoKTIV » ^iVVt TTfOf TOV d-iOH 

KpvTrloKyiv M^XotJ^opxg-' xiviff(rirut. Eur. I. 430. 

ATi'©'. 
'il yiiiov, etivci fXiv Toi cj.fj,vfj.uv ov H,ara\£Ba.i. 

Od 5. 508. 
SVN- Ai!>i, a.tvi7t;, nra.n(,i, iyxufiiov, iviprr 
fj.ict, ivXoyix, a.v^ovi.oXyr,(ri;. — (rnfjipovr.an- — 
/.oyo( 

E P PT H Afj.vfj.uv, a.yxKAmi, a,ii^ovnTOi, a,- 
yvt^cci, a.oiIijj.oi, fj.iX(oc, rro^^^vy.Xnei^, i7rtr,pccvoi, 
XvpoxTVTog. evxiXaJ^o;, Xiyvph, yjiptm. 
P H R. 'liSiarov ak>:irij.a.. 

Ai«f. 

— ^"Ots f^iv fJ.o^oc ciivlf Ixavoi. II. g; 465." 
SYN. Kxpiif, J^etvof, i^oSegi;, CTra.ivo;. j3p/-3i,V. 
ya.Xnr):;. — (iia.ioc, (rso/fcf- — a^Xios. 

A(Wf£T-/)?. 

Mrt ifj-i y^v «tU yt Xa.Soi X,-^«?> °v o"'' ^v\a.ffi-Hs 
Ai7afiTH. II- TT- 31- 
AmSa.xXi'-"''^'- A 1 

ri/jof THf Xaxxivn; etivoCa,KX'-^7K' Lyc. 79». 
AivtCinf, 

— Tov a,tvoStnv Ayitd-oivci, Anacr. 168. i. 
Atvoyocff.®^. 

na.^ii ctivoya,fto{ — Eur. Hel. 1 1 30. 
Ai\ioyivti<^. 

©Hf/oc aivoyiveiov — Call. 4. 92. 
A'm^^vTr]®^. 

Kxl ii fJ.i(SOV, UlVoS^pVTrli, 

Qii TrctXtv. Theoc. 15. 27. 
AicoAajaTTHf. 

AmXctftTrli (riiioi. Aefch. Ag. 397. 
AivoXty.rq'^. 

Kiv&ft.uvoiaiivoy^ix.TpovivSa.vitfj.vyjiv. Lyc. 1354. 
AivoXtrn;. 

Kcti Kpovoy cnivoXirnv — Orph. 
A(C3A£ai'. 

©-/ifioc, ct.ii'oA£oCT£t — Theoc 25. i63< 
Aivoij.oo®'. 

— 'O fj,' irpe^i TVT^ov tv(rxv 
Ai/iTMopof aivoftoBov. II. y.- 481. 
Ati/OTrud-ni- 

AitioTraJ^H j\Ha.\'iSpi — Mufse 86. 

AlVOTTOTfJ.^. 

AtvoTroTfj.oi MHtf*«« — Orph. 
Ati'Vfj.a,i. 

Ayjx.x p.' OSu(r<rHof 7ro3-o? cLivjreii oiyouercio. 
Od. ^. .44. 

S Y N. Aipiu, oi.-rrxmfj.xi, KxfACxva, S^eyoy-aA' 
At^. 

AioXov OiXHxi avifiav a,iy.ai ip-o^etv. Apoll. 4.820. 

S Y N. AiKn. ■ 

Evpiii' H £>.«jo> y.-pctov, >i aypiov cCiyx- II. y. 24; 
SYN. Tpxyoi, aiyiSiov, ctiyAypog, cttyctyptoi, 
Xiy-apoc. 

EPITH. AypoTep-/!, cTao-uvp/^i S^xirto^pi^, 
Txvv^pi^, SiS'vyixroy:Oi, iv^nX.of, t^aXoi, ii/Tpi- 
(pm, C^-rptfh;, f/.vKac, ttiojv, tov^d;, opiUKucf., 
opifJiiofjii;, Xevx.ii, y.epctn, K-p-^X'^' f-^rv/.r,, Tra- 
XvyxXxKTo;. 

PHR. Aio; Tpo<po; Af>,xX^Hn. — ctypia. Sopy.a;. 
Aiohia.. 

'Ikito </'■ A/oA/HC av£fj.uv c% XxCpov aevruv 
AvTpa, TiXH (TTvyipniriv apnpctfj.tv' ctfj,^i tnTpjt^t, 

Cal. 
AtoXinv S' ii vnirov witKopi.t^' ev^x S"' evantv 

AloXOi — II. K- I. 

A/sAAw. 

— Fc^a lu tv-^a Aio'aXh. Od. v. 27. 
SYN. AtoXJ-of,i.ai, cttoXtc-j, ctioXiPa, aXKoioOf 
SaiSctKoa, SaiSa.j.Ka, TroiiiO^Xa, StctTrotKtXku, 
iwrrotxtXXu, TctpoLXxrlu. " 

AjoA^. A I 

AioXoi lirmTCiJ'»'; 9iXoi; ct-JasfATs/ir/ ^toKn- Od. 

X.. 2. 

EPITH. A^iKyiti- (piXo^nyos, -S-fa^uV, fj-i- 
yct.\y\Ta^, S^etvoi- 

P H R. Tctfx/)!,- a.viuav. OffT ot,vt^o^f Al^^ityo/- 
iiia<Tiv AvMtrei- Oj ^vma iJ.iT u.vJ^^a.tnv i'AKa.'/ji 

/<yj5Di. KolpAVlYiV AVilJ.UV HKOViOVTCOV ItyTXIJ.iVUVTi. 

— AfiAStiffi /e TvjyJ €t' «/.utw a-ioKx. II. £.295 
O/ J'' tof T£ iT:plliitS iMiTOV ditoKoi — H- //-• 167. 
— nccTc,; ccioKOi Itttos- II. t. 404. 
SYN. AKKoiof, (3aA/e!?, S'AiJ'a.Kios, TOixiAoc, 

^ICLTCOlAiKoS, TTXfJ.TOlYjy-.Oi;, TU.VXlOKOi, TTXVTOIO:, 
ffTlKTOS, KXTAfTIX,TO(. ^OOS, TtC/Js^- 

AioKoCfovTyi;. 

'iv' ctio^.i^fovTO. Sios 0.17:1.. Pind. Ol. 9. 
AioKo^af.)]^. 

— TC' /'' Ai-T/j'^? (*/»X3d«p«5- I'- «^- 4^9- 

A/i)A<)/M.HTtlc, 

— Tl£p<ra.i7i ^apvi ■S-sof <ti9Koy.nTA;> Theoc. 17.19. 

A/oAOjtxilT/f. 

AtS^fo. yaf cuoKoixtiTi^ Ef«f fiiKttairi J^a.ixA^n. 
Mufa; 19S. 
A/oAo/y./TpiK- 

— Kai OK.ia€iov xioKo/j.iTfnv. II £• 707. 
AioAo7r<aA®J. 

■ — <tfvya,;, «tnpa? «tioAoT<uAKf. 11. ^.185. 

A/OA0(TT0Jlt'(^- 

Xf»7iJivs et.vetfyi?.KoyTii a.ioKo(TTO(j.xs. Aer.Pr.66;. 

A/TrtK^, 

— Kcu MirHvov TfloKli^foy. 11. 0. 257. 

AlTD«<,- 

UiiS^au-ov cuTnt^o-a.v iy^i^iv — !!■ o- 87. 
AiTos, 

■ — 'S.Tvyo; vJ^a.Tof ajTo, ia^fx. H- v. 369, 
— ^\x<^<iif<TH ToXtv cuTni'- II. V- 625. 

AlTTVS, 

— Aia T a/7rlJ nWJi^fav. II. p- 538. 

A/TTllTl^. 

AiTTVTlOV TXfoC, TVuCol II. (3. 604. 

SYN. 'T4»aW, etJtpof, «XfOTTOAof, llKiCxT'.(, 
7l?JTiV!i;, fJ.IViCtS^a.vls, eVOCTKpVKKoS, IIV£y.C£lS, Olp- 

pvoe<s, u4»Tof, u-\,iCxTos, vJ."P5p'K, Trtfijy.iTT- 
%s.— yji.Ki-Kos. — \>.iya.s. 

AlTOKiU. 

A/ d\ T/ A"f fJ.i iC) aVTOV CfJJ.' CUTTOKiOVTX S^lJ^O,' 

^0.1. Theoc. 8. 8j. 
SYN. Aiyi^o:. 

AiTOKlOV. 

Tis J' us ojTToKix TKo.Ti cuyZv cuvoKol al/fS? 
Pei<t J^iXKfivuJ^iv — li- 3. 476. 
S Y N. Aiyovo^iov. — OLiyav. I-:. dLf A- A I 

AlTOK©-. 

— iAiKcLv^ioS cUTToKoi ojyZv. Od fl. 247. 

SYN. Aiyovofj.os, ettyovo[/.tvc, a,iyiCoT;);, 

yiicoftv;, a.iyiSoa>t.'-.s. 
A/x®-. 

Al KlCviW iVilJ.OVTO Tctpstl Ml/pT«r/01/ O/TTOf. 
poll. 2. 507. 

SYN. 'T-.j,of, V'\,coiJ.x. — ctx.fa., xKfov, x.opir^/i, 
KOfVfj.Cos, TpiKyc «§o;>^ii. — xofoj. 
Alfid-is. 

Tloioiv TBoS^ei^ov, a.ifi<j-'iv T ty.oi JiJi- Aefch. 

Pr- 77«- 
S Y N. V.y.Koyn, i-rriKoyn, TfoctlfHTis, TrfoKfiy.ct. 

— <r>i.0T0s, ■^iAiiux. — ctvapftKrii; — xvxift^is- 

AlftTOS. 

Ziyn TOT i7Tiv ctifiTuTipx Koy:i. Sent. 

SYN. E^a.iptTOS, CtTOKiKTOS, SX.\£X.T0f, iK- 
KpiTOS, TfOXplTOC, Ct<rTra<rlOS- ctiCiTiOS, iTripXTOS. 
'iVKTctloS, iVKTOS, iTriVXTOS, iirl^ViJ.nTOS. 
Alpica. 

— Kou fj.1 yXuKvs iiJ.ipos ctlfet, ^ IK y. 446. 
S Y N. A1VUIJ.CU, afvv/xai, aKc^ij.i, XauCctvx, 
iTiKa.iJ.Ca"io, ctToKaiJiCavo}, J^iyjuai, aiftoiJ.xi, 
i^cupioiJXl. i-rrxva.lfiOfj.cti, Kct^oij.at, Kx(vij,cti. 
yeieo, koijiI^o). KfaTtcj, 'x^etpocj. fxafT^c:). y^opta). — 
Ka.Ta,Ca,KKw. — jictTst/.p/na- — ^i?.cj- — voij.i(^(o- — 
aipa. 

Aio-^. 

H Ta^a, Ipo? xipof tmir-jrctjTov Kcty.hv e^«. Od, 

<r. 72. 
SYN. AxAiipof. — Ttm, x^Xios- 

Alfi). 

A/fs) <r' iv vaTot7t — Hom. B. 62. 
S Y N» ETraif <«• ctT^oiTKivctiaua.i. a.vaif(u. — 
XVX<pifce, xific-j.— av^avf). — aHfu, ctvaifTct^u. — 
y.ivia.— Tropivofj.ctt. — ip;p<y. — tyyjHfi(^otJ.xi. — cc,- 
vtiryi), a.vxCiCa^c,}. — J^ixi^a. 

rioAAstf J"' Kp^tftns 4>^/ias a.iJ^t 'j^oia.'\.iy. II. 

ct. 3. 
E/ Keivov yi iSoifj.i Ka.TiK^ovr ctiJos wa. II, ^; 

284. 
SYN. AiJiis, a,iJii{. 
Aia-a. 

— EriH yv Toi ctiaa, y.ivvv^ct t?^ hti fj.aKa. Jny. 

II. rt. 416.^ 
—Ta <Ti y.aK» ai<rii tikov iv [j.iya^oiai. ib 41 8. 
— -"Et/ ya.f Kai v.tiJos tuatt. Od tt. ioi . 
SYN. Mo/fa, ij.o^os. avayKH- tMJ.apfj.iv.u Ti- 
T^Clftivn. TVyjl- Kllf. — JiKii. — fj.avict. 
EPITH. KnKit, aoyaKi», Kvyfn, a,vayy.ctm, 
ctTctSraKos, AfteiKiyjs, Kotyios, troKvfTovos, to- 

K K:Ti'.~os,. A l 

F H R. Ai/S-jaTTKf oXoii Ts^iTriTrlttTcti ct<yyjTo! 

«T(7£t- CTTVyifri UVO J^AIlAOVOf a.liT);, T»f «T'' |JAA«J 

— K«/ A/?-«ysMj »flof tftrO- Hom. ApoU. 40. 

— n/i'o('rs,- vtTftip fMXctv A/fHTOia. II. C 825. 
Oy »ct/ ACafvixJ^a.i, HiPKKTr,^ t' (v^ta^uv alcv 
h^yjtiatt; AnnTTrof iiriKhvlel ■jreoyovKTlv- Orph. 

EprrH, na,^vi>hoi. ^ 

hiSro!.voij.a.t, 

AiAy.viT(tl To ^Bc(po{. Theoc. 15. 14. 
SYN. Nosoi, <i\AvoZK, ivvoieo. iTTtvoii), >ta,Ta.- 
voiii, 0'uviniJ.i, iTTenu, yivt-.CKa, iTriyiv^)(rKeo, 
Kci.Ta.yivii)i7KC!>, ij.ctv^a.vco, KctTaiJ.ctv^a.'.,ej, eruvo- 
(0.0!, eipo^aco — avaAauCetve:), a.TroKa.ixCavu, sk- 
Xay.CocVi]- KeLTctKxij.CeLveo- vToiiyjiiJ.Ai, cppa.^o~ 
fj.ctt, KaTeipfa.loy.at. — iv^v[J.iOfJ.xi- — ipia-T»fj.i, 
trxJS-Buai. — 'TrvvS-avoiJ.oil- yvapiFa, eiif'ofJ.Oii,— 
«./« — j^tetl^XVOfJ.Ol.h , 

A/<8-«u*, 

— A/«3-t)u.o« Ti - x.^tc i'M'/r/3/f yz Tm KetKuv ifym- 
Tat- Eur. Iph. A. 1243. 

A/<&))(r/f. 

— .\iAi} o-ii <ya.f HV 

l\ti.K Tuv ^vooctuv in\fj.0,Tf)V J^etKvei |3foT»f. Eur. 

El. 290. 
■ — Ku^hv J^' cty.ivi a.i&i]tnv iyjsjiv- Sapph. 

SYN, .N'91ll7/f, (TVVi7i(, ivvoia. 

KiSra. 
— O /■' iCfayji ^vftov a'iS-0V, II. tt. 468. 

S V N. ^KTVia, ^irOTfViV, %K,Kfi7ri>, ffjTO^J-t/^W. 

— «tiw, «t/tsw. 
A/(ri,wi*. 

XaifiT iv ai<rif/.iai( vKvn. Aefch. Eum. 999. 
S Y W. E*7rop/*. — T? J^iov, KH^Tm.v- — fJ-avTfix, 

A.3'///©"- 

Aitj-if/.a. fraceiTrav — II. ^. 62_. 
— 'Viiri <^' E)£.Tofof ajtTiftov iifj.af. ib. j^. 212, 
S V N. f.vy.itrif/.of, nrMKnu svTpiT)!;, aya^ls, 
ta-/sf. — ■ fJLoi^alo^, fioicij^ioa, ri/x«p//e)'o«, Trs^pw- 

ft'iVO<. 
A/9-/^. 

— 'oA/7ropoc (t?TiooXH!rat 

A/O-lOI', oTof <^)) (Tl» cTlMrtf x) HcToC rt3/l)T5f. II. 

S Y N. EK7)1jM0f, iVTV^tli, ai^tOf- !»l,IJ.VfJ.liiV. 

^iaerea. 
XctTrv^iiv if'' oiov o^afjLiv a.To X^^^ocof «iV«CT«. 

Od. K- 99. 
'— A/tocTS? ■ rti(T/c/ itif^fi ■^faftnnav «t3 y«<- 
piy. II. >v. 552. A I 

SYN. AiTjw- aiauoi.tAi, iraitxtri^, «wox/p;(u, 
«Trriyojuai, spoputtw, i^offtM- — (nriVtS^of/iai. — ■ 
wsTauett, Try.tf.vaoij.-j.t, — t^itji^CaKKf^. — ^9/7««. 
oifj.aw. 
A/o-T&^. 

—Kxi Ki fj.' aiiiTTov a.TT xi^koo; if>,CxKi TrovTe-)' 

0( Hf.ro)' fj.iv ocierTov i-Trointrav -Trif] TracTw» 04. 

a. 235. 
SYN. A/o^of. «^/lof. 

AlO-TOW. 

O/ />' a/y,' iti'(rT«.3^i]3'is;i' «oXAtsf > B/i' Tif «i/T«i» 

V.'^i(pavih Od. )... 259. 
flf sy.' aij-Teo-ciKy OKvftTrta' ^^.'(xat iyovTi^, 

Od' 1/. 79. 
S Y N. Aiotio-T5«. — i^iatp^iifo), ctpizy/^o^sw, 
cty.aKS^vva. 
Aitnaf- 
'OTvKav yap ovth jt«i fJiOiym aifTopa, Eur. 

And. 682. " ^ 

S Y N. Ayve-jijieiiv, ct J^^)),uiwr. 
Aio-ioiTHp 

' — Kspii) antrvnTvft f»i/:<yf. II. « 347. 
Exp. lis.jiKiy.o(- — "i a.irvimmtfi. 
S Y N. A/3-ti))Ti),-. — a<rT6tT0f. 
Aicri/A^. 

S>^€TAiof. oCfitJ.0!§y3( , o{ ajt o^jt' etlffvKa pj- 

^wi'. II. «• 403. 
SYN. A^iKo;. 7rAfoi,vofJ.of- — ontTvKoicyoi. 
Atsvftvatt)- 
Vnfix; KfiovTot; Txiif of (KiffVf/.vS, ySoyof. Eur, 

M. 19. 
S y N. App/ft), iTrafyjt), ^AtriKivu. 

Al7VfJ.:'i)TY,(. 

Attrvfj.vnT^t /e xpiroj fi^vitt TacTSf AvitrTKV. Od, 

.3-. 258. 
SYN. AitTVftvnTWf, o.yavafXis — ^atriKivs. 

{nde Clark />; II. fj. 347,) 
A7o->^^. 
5o/ <r' aityytx KaCtiTi fJ.iT ctv^^a-rotvi viKoiT^. 

Od. tr. 224. 
SYN. Aio-j^sff-if, aiaf\vvM, ATtfiiA. — etiffyeo* 
THf, aMtrixia, etTfiTM, ovcij^of, tveiS^ta, Ktt^- 
J^ofitfj.a., divvof- .loyoC' 
Attr'/jo(- 

AiTX^i^v yot.f ToJ^i y t7Ti, )d t<r<rouivci<ri tv- 

d-iSK,. II C. 119. 
SYN. Ai(ryj>»fj.t^v. ci^ryjiffj.av, itij-yj>o-7roii{, aw- 
Pif»f5'0f, Jvtre.J»;, fj.ix^h(, fj.vtrafo{, aTific(,~- 
ttvaiSvx, a(rifJ.vo{, tx.ltrXfoK'oyo(, c^.ijy^ctiiTrn'.. 
Attry^f'KifJ»(, 
0( J' a.T ovTH aitXpx-^St^^^f- ■Afift- Pl- ^*** 

A.trx^onnn- A l 

Qfa.fVV6i yAf AI(r'XJflilJ.)/\Ti( 

la.Ko.lva, 'wa.pa.MTf^ 7rpuiT9T«[itvr, Aef, Ag. 231. 
fii^^trf^o-TTOiog. 

tpp a.ie^yjo-K^fil, k<u Tinfuv f^ictifpovv Eur.M. j J46. 

lioii/.' C.V op^«{ l.icuva.S^w a.iT^p>spyist,v. Eur, 

B. 1060. 
S Y N. Ka,y.\spyia„ it,itiyjor»f. ccpcm\spyia.. 

O Tqa.yiKO'j i^avn/j.a,, iLj o'/.fvoi(;-<ra,i' a,oiJ^ni/, 

Tlfjpyutfa.( i7Ti€a.fi TrpuToi iv evnritu 
Stiyyy.oi Eu^opiwco?, VKivtrMWi ix.a.{ a.m 

KeiTa/, KvSa.n'uv (r\\(J.ATi QptvxKoim. 
E P 1 T H. EpiCf £//.eTHf , tppitoTiKTuv, Aypio- 
iTOioi, a.v^a.S^oaToiJ.of, axipiKahtfTOf, toAvti- 
fA»To(, yvaiJLOTvrrof, (ro(poi, xojt/./rofaxfAAoppn/y.fe)!'. 

M«J "ff^- yvva.iK.a. itt a,i(ry\jvToi{ stu(T(TI- 

Phocyi. 177. 
SYN^ A/tf-p/pbj. — a,KryyvTti^os, «Kr^^^ucTiiAcf. 
AKTXWTrip. 
EX« ya.p a.i(TyyvTnqo: «f vaux SiKVi- Aefch. 

Ch 990. 

tyttrx"^'''- 

Oi//i f/.iV aiiTXvvH—l\. «. 41 3. 

SYN. Vi.xTa.iTyjJ)/u, J^vTcjTTic-j, KxToJ^vtraTra, 

SletTfiTTU- — XvfJ.cCIVg,U(X,l. «(X-S-fS^f/^ii). — fi.KTX-'''' 

iLTIU.X?a. 
hKTXWOfJ.Ctl, 

-^^.yio J' a/fTYtii/a/u.a/ £//.jrttf- Od. tr, i 2. 
SYN. AtJBoixc^i. //«/«-p^i/KO/**/. SvtTaTrioiMti. 
tVT^nroiJ.ctl. 
Aifav, 

KAe/iia-' Aiffcm uw Ina-ocas Kf«.^rt/<to. ApoII. 3. 

3;7- 

PHR. T^p^yaf /^topoiff im,-. L)C. 

Ai^wjroi. 

O^a. viv, u{ iv htcTunrx Koyois 

Etf-T/y Myi^ivov J» T/-^Arirt. Av. 652. 

A/TSdl. 

AiTH J' olaviv TaX^'' "-fy-^^^V- 11-6) 292. 
6 Y N. A/T/;i), {7rrt.iT.'^w. ancLiTici}, i-jrct-iT-u, 
a.iTnfj.1, a.iTxfj.a,i, Tx^xiT-ofj.cti, i^iifj.a,i, iTriirt- 
Tiu, Jcofjiai, Ka.TctJioixoii, •jx^o.ko,} iw, a,^im, 
AiTaftfti, iP'jij.a.1, e^(ciTa.w 

AiTia,oij.ai. 

ExTop, iTTfi TOJ .3^t///9f <tl'«/r/Oi' */7j*ot(5j. II. V, 

77.- 
S Y N. AiTia.^ofj.a,i, iTrxiTictoiJ.a.1. J^ta.Ccc\Ku, 
tpwtAea, cT/za\€(a, ksckiC^o, Tr^oaoveiJt^a, kx- 

THyof ia. jJ.ifJ.ZOUOCl, iTrifJ.i/J.^pOfJ.UI, KcLTa.fJ.ifJ.pO- 

jta.1, JiuKu, ^ei.TKwv, »fifft', 7r^()(po(,(nio[Ani, 

AtTI9.fJ.ci.. A l 

17«« KctCfiv (Ti '(■•.'; iT aiTiay.c^T) 
y7ra.nt'jV- Aelch. Pr. 194. 

SYN. AtTixTtf, a.tTia., uitio:; ?.a,Ctt, y.'.iJ,li- 

fjotiia,. nfJicrH, a,y.ec,^T»ij.a„ £c«rn|/f, KXTnyojia,, 

(i^a.Cn, £/>.AwM«, 
AfT>ts 

SrjfJ/STJ /' vj,i,yi{ a,'iTa,{, ydp ^ii{ tiJc J]- 
■/.<t{iiv- TheLc. 23. ult. 

SYN. .WAof. 
hni^a- 

EisKiTai ce.iTtlav (io<rKHv i'w y(X,TTio' clyxKTov. 

01 f. i28. 

S Y N. AjTis.', "^flaacTu, Trl^r/jvci. 

A/T/^. 

Ov ri fjoi a.'iTi» iTTi, ^ioi vv yoi ttnioi ettriy. II. 

y. 164. 
SYN. E7rifj.iy.pi);, i^i-\,cyi{, fj.i;j.-7T]-^{- — ctv- 
■yiVTii{. — v7rcJ./T;o>, VTTVj^&vvo;, ivoyo;, (nroJiK-.i. 
Anvx- 

EcTi -^.vyo^jV vJup, T3 y.ii <t 7roKvJivJ^iO{ Anvn 

AiVKC{ iK yjOVO{, TTor^V auCfOTIiV, XfO/IIT/. 

Theoc. 1 1 . 47. 
E P I T H. S/jtiAii, ny:y.o-iTfa„ i/iiiAojo^, vi^o- 
iTTcC, ToKiJivJ^io;. 

PHR. X\v^i(rTctKTi{ TrjTftt- <n{,i7ra.{ t.fKiKxJoii. 
'nrov m'iiJ.oi(T(rxv iKxropKipctKs!, Tvp2vo{ «Sftfti». 
Pind. 

Oaof Tfi»afii»'Oi/. TiKx(povti) ivv», Nonn. 
^iKiKiiH Anv«{. K, K- Opp. I a.. 
Kofv^xi; J' iv aK^(x.i{ »y.-vo{ uvJfoKroTSi 

yiCa.tTTO^, Sl^O-ee iK^cLy)\70VTa,l TroTi 

\\jTxy.li 7rv(o{ J(j,7f\ovTi{ cj.y^ixi{ yvctjotf 
TiK Ky.KKiKa.pvis 'S.IKiKta.{ Kivect{ yvct{, Aefch, 
Pr. 366. ^ 

A/T«yAo/. 

— Ka/ A/T<aAi/ ij.iviy^il-^^' ^'' '• 5^5- 
EPITH. uiya.^vfj.01. 
P H R. 'i.a.KiiTpo^oi yxp 7ravT-{ AnuKtii 
Aoyycti; T aMVTi<Tr\\fi{ ivaToycna.T<ii, 
AiTuKio;. 

Tolo{ iiw TvJiv{ AnuKio{ — 11. J'. 399. 
' Ak^viJi'^. 

• — Ka/ cuiViJiov iT6{ et7ni. Call. 4. 238, 
SYN "E^y.tsviJia, y.iTa.ipviQ;, i^cfrivctio;, <t- 

JoKt\TO(, a.7f\i^CoT0{. 0^V{. 

Aiyjj.a.iu, 

H Ka.1 TTOo; Ar^nJaiiriv Hp^w.tf fxf P<,'f*' Soph. 
Aj. 97'. 
Aixy-^TToy. 
Atyjj.i{ J' a.ixy-ocf^^iifi viaripo! — II. /. 324. 
S Y N. Akovti^u, a.fKvKi^oij.xi, ^xkXu, a.Kpo' 
CoKi'oy.<ti, ptTTia, ct7ro'ppi7r]u, ttxKKw, KxraTriK- 
ruPa, Kp)iJ»,IVU, riVZ(TTCO — ttoKiui^cj. 

AtViJ,a.\aTi{> A I 

— VvfMKlf y.iyjAAKUTlS^o; piCcf)- Eur.And.1059. 

Otc.v TiKOVToi ai;;^//eiA«jTo>- i{ ^i^ot.!- Lyc. 501. 
S Y N. Aivy.oSiTi:, J^jp/AHx/sf, J^ofvat.huToi, 
J^o^iiiipATo;, sf^ofi/.TilTOf, J>spict,\i);, j^opiTrloo;, 
An/a-Ts;- 
Ai)/'f/.a.T;ipiB^. 

Ta ?.VT(ra.v i\, ToiiJ.VdLtj-iy eUX/**TiipiitV 

y.t'jiVTou Lyc. 454. 
S Y N. Aiiisf, ToAs/x/xof. 

Aiyjj.ii J^' i%i'/jJ^n 'Ko.pa. veiSiTov uv-^ipiuya.. 11. 

SYN. Azwxii, axK> rtx.»), akij.>u iiTiJopa.TU, 
c.iyjj.i-A'. — f^.oyyih a.iya.v;a. — 7roKiy.o(. 
E P [ T H. Ahtynv)!, aiyiToi, oEm, J^vo(pifiu 
yjtf.KiHiu yji7.Ki9.a.To;, fW)x.i)«, oiJ.Cpiy.oi, aviHfn, 
-TToXvcoJvvo;, TrfAV<rTovo;, TfiyKv<poi, TfiyXwyjv, 
a.(rTfa.-r]>iiTa., T^KTTOfj.cf, xKix, Ja,>J.a.(rifj.CfOTC(. 
— i'jd,iy)ic, iVKCe.y.Tti(, ija.fuxf0i, oXiT&iea., •5-a.- 
va.Tti!^opof, y^xAKcCocpiK. Ka.py^xfy.j^ii{, Koiyiou 

VSfO^poiTO!, (pOiVIOf, aA;/fO//OJ, u4-lJ'poiJ.Ci, O^V' 

Tiviii, yj.oa.is(ra., ^<tKyja.i, i/j.Trvpo;. 
Aiyjj.»n(, 

Tov a.iyjj.ii£VTa, ^vpov ^vv'J:.Trifx. Aef. Perf. 137. 
AiyjJ.nT)]{. 

ttJi (jiv (tryij.i'.ThV iS-ijav ^ioh 1!. a.. 290. 
Ai'.\.i1fo;. 

— A/4.»p5f J^i Kofog xpvifoio yooto. Od. J'. 103. 

SYN. iia.tcs, (ipxyv;, Aai-J-nfo,-. ^oo;, Ta.yjJi. 
Kiu. 

OvK alie,; d; T^c.'i; — II. k 160. 

N57T»p Ji 'TT^UTO; KTVTOV Ocii ib. 532. 

SYN. A/cS-fy, ar.)s0. 

Aiuv. 
— ^ii.TeiCiTo Ji yKvKi; a.iav- Od. «. 152. 
S Y M A/^/a!7:t — ^n;- — a.iJi'jTii;. 
EPITH. Afj.CfOTo;, ccTtffji.c<v, a.Ko^nTo;, a.- 
KAfJ.aTo;, c.JxJ.fv;, iJ.i\vv^a,Jto;, yKVKV;, ■xoAt/- 
■Afa.To;, iJ.iiKt)(o;, (occfv;, K'.vya.hio;, ii^o;, ;//- 
TiJo;, Tra.Kivuv^ii;, ivfvyinio;, a.ix(f:iKx(p»;, 
yifi)V. ct,KiyjiTo;, '^y.KvO.ixTo;. aij.trpo;, -ttuv- 
Tfo^o;, «(TfaADf, iv-'}v7roij.7ro;, fj.c<.KpoCioTo;, 
/j.aKfo;, KCif^:7vKo;, p.of^iij.o;. 
P H R. AiJio; kvkKc;- — Jfcy.o; a.iuvuv a.?.VTo;- 
Atu". Kpovx TO.l;. vvioyo; -iicToio avTojTropo;, 
a.-ynfo.c;, .\itov TTxKa.iyiV)!; — vio; uv aij.a, kui 
yifCtiv, 7a.< aAVva.u y.o;ia.; Taytcc; Tt}.iTxt -i^ioi;. 
Synes — Aivaa (siotoio ytpav TotiJ.>'iv. o 'JccTip, 
ii.iic.iiv iTlav AVTOC-Jopi TolfJiw- Tloiy.iKo(j.op(to;, 
^yi^i -O.nJa. y\v<A}.)i;. Nonn. D. 

A/ijirS-' A K 

K«/i'* iJ.£Ka.^px J^ofj.uv a.io:vt'JL, >ij Tra.Tfi; ih]{, 

Phoc. 107. 
S Y N. Aia,ii)Vio;, cciJtc;, ivJtKiyri;, JnTnino;, 
a.TavTTo;, aoiJiij.o;, a.Tiff/.uv, a.Tipij.avTo;. 
AiuvoTOKo; — a,i'j:voCio; — Synes. 

AtupiSO, 

'OJi y.ve.J!r(rccv Cypov rwToi' oclapei. Pind. Pyth, l. 
S Y N. A/f (y. a.ieofi^a, a.va,7rJipoa, iTrxipu,— 

'^yX"- 
Afjfiif/.a,. 

Topyoi7iv aio;p-/,ij.c. ^oivtoi; Jifja;. Lyc- 1080, 
SYN. Aioipoi, a,it)pwi;, v]-o:7i;. — a.yyj^v». A K 

Alia.Jiifjiia.^ 
Ta J' aKa.Jnf/.in; oco// itii KvJ^ta.vHPM^. 
'Mufur. ^ ^ 

OfcA' ttKaJiifjiw 'rroKvyii^ia. — Anacr. Ep. 
P H R. TlpoaaTetov aK^rSiJa. 
Akcc^ikt^. 

HiiJ' i; tpe-jTO, yvveUMi «x*f piV(r.i; etKO.^^iH.Tov. 

Phocyl. 181. 
S Y N. Av(rKa3-tKTo;, a.(r'/iTo;, ciKccTa.(ry^tTo^, 
J^virnvto;, Jut-mid-ii;, a.yjj.Ktvo;- 
Ay.aivil. 

— 'V.; t\; t£ X\iKtL(ry\Jt vvrenv aKa.lvn. Apoll, 

3. 1322. 
SYN. Kf^Tpo^, fet,CJt;. a.Kav^X' 
Akaip'^. 

'O.; T i; aKee.tpa. Troveiv — Theogn. 915. 
SYN. Aojpo;, Tapa.K.aipo;, 'n-apa.Kaipio;, it,TO' 
y.etipio;, 'rrpofi.oipo;. — etij.tTpo;, etTOTro;. 
AKa.Kiwio;, 

— F,p//.£/Mf a.KctKV<Tio; — Call. 3. 143. 
Ay.etKinA;, 

V.pfj.iia.; ety.aKnTet — II. tt. 185. 
Axaic^. 

To7>- a.Kxy.011; a.y.a.Kov 'rrfo^ipeov ttoXv fj.i.t^ov» (JH- 

Srov. Sib. 
S Y N. AyetKii;, AKay.apyo;, ccKaKn^yiiTo;, axa- 
Ta.yveciirTo;, aKetTiiyopiiTo;, ctKaTa,^liKTo;, avVTr- 
atTio;. 
AKa.K'J.v^i;. 

X' )i y.'.,:Jejv uy.aKavh); iTnyofj.ivn TvpXd TiKTC-t' 
Arift. Pa. 1078. 
Axa^app'i/Tii{. 

V.^ aKaXappiiTao (ia^vppon Q.Kia.voio. II. 11.422; 
Exp. iiTvyc-i; y.eti Trpetui; ptoVTog. 
AKa}.vipl. 

il(nrip AKetKmoci i&lwv. Arift. Eq. 420. 

SYN. A K 

hmy^ti-f',, Nom. Pr. ^ ^ 

Toc 1 vijduiT^i AK!tfj.a,t'r' r.iivTi (/.£yoivTi.'I\, ^. 8. 

EPITH. Aa-fiJ^M?. wS-£o«. 

PHR. EvniKiAO'; «^«fotTo/j^i. 0«of iij/HTwp 

AKa.y.a.(, oiKAUit,To;. 

hiKiov T it.KctiJici.:T<t, Hom. 30. 7. 
—To /j ^Kiyti a.Ka.l/.aiToi' vZp- II. 9.. I ?. 
S Y N. A^.fxiW. £t;c.a«70f, ax-OTo?, c^nx.Tof, a,- 
x.a.TixX»KTof. a.KXTXTovnro;, a.KO-Jix<TT0!, ay.o- 
yiiTof, afjioy^S^of, a.oKVoi, cLvxTa.iiJ'»To(, ccviv- 

SWOS aT5/f»f, a.<TKVhTO(, «Tpt/TOf, (TpJtTp^f. 

Ax*//acT07r-.f. 

— Ax<*/ji«ti'T07ro/wj' «Vttwk. Pind. Olymp. 3. 
/ixajaacTcnAaj^M;. 

Znpo? i|0( Tptif a.KH.fx.a.yTOft.a.yji.u Pind. Pyth. 4. 

SYN. • Ax.ajot*i'To;)^otp/*n?- 

— Ka/ «x.«./jtTi« yisva.T ifei(TAt. Oiph. 171. 

Aax' oifpnKTo;, aKO./j.Tlo^ t<S^iffiTo F«6d» yxm. 

Ap.n I 63. 
SYN. SxMtpoj, *T«fx.TOf, a.Tioa.iy.uV, etTroKfoTo^. 

A/,Av5g., 

i>? <^' ot' OTiap/cof BoffMf pofsnc/i/ oi/.avBa.;. 

Od. s. 328. 
SYN. AKavS^av, (fyMkoi. — ay.a.\nip'i\. — a.Trc^ia. 

EPITH. ATfiTrlog, "TTVtV», (TTUyif», O^t^x, 
C^ff^mfOf, O^UTO/l/Of, O^/wJ^tVj cTjaKOCTS/H, Kpa 

VOi». 
AKavS-iv'^- 

Kat <7Te<pxvov f off^H rov «z«i'S'/i'oi'— Sibyll. 
Axac-J/f. 

AeiJ^ov Ko^v^oi Ka.i ajtaiS-lcTtf— Theoc. 7. 141. 

SYN. OexV7ri(, ttoikiaI;- 
Kku,v^^. 

TlavTa. /' a/A?/ iHTra.f -Tre^nfrP.iTxt vypi oi.Kav 
,5oj. Tbcc I, ;5. ' 

EPITH, A>.^n£/f, ,a«Asc/(o;. 

T?</^c 2*6)1' A/itcvof Axar-Jiof iseov uV^oy 
Koi/iceTai.— Call. £p 14. 
Axapw 

— ^iiTtiTov IV ay.aoKiy^^wd. Arill. JJl, 24;. 

S Y N. Bfajy)?. x-fj.r,T.,-,i oA.^oVpocioj, «Ka- 
fiJ^<of, a)c«?i«ic7pf. O^t/'.; 
Axafxia 

— Myicf'' «xa^TTiai' Taf »)Tt — Aefrh Eiim. foi. 
S\ N- Ayoc/a, ajiopia, a.TiKVi», «tToxi^x, ffTf/" 
picJtri?. 

A^afirKTTt^, 

, AHixpT/irTwj' TTf/iwf EiJceAwf. Eur. Ph, 219. A K 

A.totoTrSj. 
— -'Vji;i(p7ro;j yuTa (n'/:.i55X£^a; <jyTo/'j- Lyc. 11 57. 
SYN A^/ocof, afo^oj, «T^-^yfTOj. ffTt^faf, 

^TfpKpOJ. 

AjiaffKa/of. 

— -^xayttaToi/ ayocXux ttAstk — -^efch. Ag. 749, 

Exp. Aiai» i'.£>;(;3'M»)/i/.ii'0f. 
AKaTafAiir.^. 

— -Toi/ a;<«TafA-/:TO!' /.o^-oc. Avift. N. 1231. 

SYN. Ai)t7>)To; — a)cara//Wtj^iiTo;, «x.aTa;- 

TraAaitf^Tof 
AxaTacTA^JT^^j 

Aaof Toi, y.a.1 vJ^cop, x.a,i ■rvp, a,KXToi.<syiT». 
ira.^nx. Pnoc 91. 

S Y N . AtryjTo:; — «xa-S-f/tTof , 
AJcaTC^. 

Eo-!ri/'y.!i/&)f axaTOKric iv(r^i>.uoti tTiSsivre;. 
Opp aA- £. 

EPITH. 0OH, scaAiV» vQvroiriioj, 
Ay.xyja, 

— 'Oo-Tf-Jacac/tiAKf axaX.'"''^''"'*^*?' II-vJ'-^^!. 
A/cap^i^o/.xa/, 

— M» />toi Ti Ainc xKxyjPeo ^uua, II. ^. 486. 
A;ca;^0|aai. 

Mi.»)5-T»c!f c/^' a)cayoi/To, xaTnOiifac t' sci S^uwS. 
Od. TT. 342- 

S Y N. A)cap^»i,ui, aAj/unu, a,refji.Ca, Oivinu, 

a.{ypi?o). '^rectKa.ia, Au7r£«' 
A/.ay,a«s), tri ocKSc^a. 

Ei/v£To cT' aKKiixov iyyo; a.y.a.yjft.iiov o^u ya>.y.oi. 
II JC- 135 

SYN. npoTryi^/cua. — •^nya, 
AKs^evTTo; 

Aa/r' a/C5A£j<rTof erev^iv- Aefch. Ag. 740. 

S Y N. A^^TojcfAfjs^Tof, avO^Qpixnro;, 
Ak£vt))t®'. 

— Aefj.a< a.K£VTnToy ev S'^ofj.ot7i irapeyuv. Pind, 

Olynip I. 

S Y N. ATrapopfoiTof. 
Ay.«o,a*i, (Pjet.) 

EA/Cs' *>'.riO/.<£roi II. TT. 29. 

Nifaf «iceioafcci/. Od. ^ 3S3, 
Ax£o,aai, 
— .\K?C a,xe<Ta^s aihoi — Od. «. 69. 
SYN. Aic?(a. i^xKiO), aAd^i). «A-3-f<u, ^TaA^ft;, 

a^-S-atciy, a.h^^WK^j, taouai. i^ixoi/.at, voor,},::.^, 
inio^Tn. iva, ia.Tp'.ii>. vyixiva, vytoo), Cyi;>:Pa, 
KarxfTt/a, .&f^a7reu*). 

A)t;pa/Of. 

Axfpaiof, a.HTri^n-:TJov WX"X,'^'^ (^"*'" ■^"''' ^'^* 

C20. 

SYN. 'Ayvo;, Kx^a^o;, a,Ka,y.o( — nKitoxdo;, 
«6)cnfaT5f, oiK^xTQ;, oi<fvyK!fx<r~o;, a,StiiTo;, 

h «)CIOf, A K 

(/.^ueiwTOf. etpT£iJ.!i^, eikiKftvlK, oAoKAlipo;. 
Ax.Sffl-jy.o.uuf. 

<i>0!Co( Ay.ffJiMlJ.ri II. U. 39- 

SYN. A>C(H{3Z0jV.?;f, rt»HfCKt>fAO?) AKHfOf, AiiXf 
TOf, «7r5XT0f, «TTJ^TtlTOf. 

hy.iny.n., uy.r^i^cc, AX.ny,x. 

'O Kcti Betceiu)/ V67ay a.KiTiJ.a.TX i'£'/«« Pind. 

Pyth. 5.^ 
0< p* Sf.iMTToy.ii) i).i>.'.Ta.i >^ a,Hev[Aa(ri wtyuy. 

Orph. 379. 
i«.cfj.a,K\ a./.;v/.xT iiro.a^iTi i^iKximKV tJ^vrxwv- 
^ II. 0. 394. 

S\ N. .\/A<Tic, a.y.«riJ.ii, ia.<ni, h.ij.tf., lArrt- 
fioy, irtTf««, io.T££V(rig, «A-3-o;, a,X-in<TT>n^i9V, 
ci/.oc, ,5-spa,miii, Cyia,(rij,ou Cytsi.vaii) Cyic.fiJ.a,, 

.'\;£ia"Toj. 

— AxfffToc/ Toi foj^Ej i&kuv. 11. r. I '5- 
SYN. f u.Jff*7r£VT0f, {W*Tc;. 
A;t=ff"7i)?, oiix.:(rT<ap. 
No(7i)i' T o.KiaTnf S^ci.'j;iKiq KXn^xffiTxt- 1-yc- 

I05Z. 
fl po/f' oiKia-Tt!^, TniJ.xTe.jv /oiHf At/O"/;'. Eur. 

Andr. 900. 
SYN. laTfof, /HT;'p, i*TfoT£X,''i'<> ■^ff*'''^'^''"'!^» 

JiTTiiTM?. 

Akeo-zo^^. 
Tov fj.iv ^xveLaiiJ.ov, tov (^' c.Kiaipo^ov votcov. 

Eur. I. looj. 
S Y N. AzftTTjtf /of , Axitriy.SpoTo;, xKiantovoq, 
c/.y.-iyafvvoc, ixtikU, i*71)cio;, aiA.2-iie(f, t/y/rtiof, 
Cyixi^lKOi, ^icetTriuTiKoi, aeaTif^r.c, ff-eoTDCieiitf^u;. 

hKiH-^J. 

A>.A' XKWV i^h 115-70 II. *. 34. 

SYN. 'S.iwTtuv, iKrv^aL^cov, t)(jiJ.\.^oi- 
k-M.i^e.x. 

— AK-^J^ei-iiai vooio. Apoll. 3. 298. 

SYN. A;;^S-nJ^&i>, Xv-mh ■ToXvKiiJ^etx- — xij.0.i\- 

<r'ii, a(j.iXtia.- — xkdS^io,, eLvx^.yraia., xKoiJ.i7Tien 

fx^v/j.ia.. 
Axn/ryTof, ay.ria^iif. 

AXJI/SO-TO/ J^ ct^aVTO/. II. ^. 60. 

KhTai S)'/ KXi<rii\(riV axnJiU- H <«• 554- 
. — ^"H duTijg y.iiTxi a.y.nS'»!;. Od u. i 50. 
— Toi' S'i yvvitiy.ii xy.riSisi « Koy.i>i(n- Od.p.3 i 9. 
Ajy.' x-7roXiXlJ-»<r<rovTxi aK-/\j\s(. U. <p. 123. 
— AvTol J^i T ay.iiJiii eitri- II. «y- 526. 
SYN. AKr^S^ivTo;, a..^xTr]oi. — x^riXoi, xaTTH' 
J^aaTOi, itTiw.sXiii, xTiifj.sXiiTo;, aTO^>£(rTo?, i-j~ 
6)f oj. — xtjsxiii, xiJ.tpy.:og. — xKivJvvoi- — cti'£7ri- 
CTftvK, a.Vc7n<rTco<^oi, aviiXiylii;- — etKoyiKj-To;, 
a^cQVTiaTo;, ;e//£Ar,vfif, a.rxXii';- «Avttoj, A K 

AKnXiiT^. 

So/ J^i Ti; iv (TTti-S-sj-^r/y xKnXimf voo{ ctrTty, 
Od. ■/.. 329. 

S Y N. ATrDciif . — xKoXxKivTog- — xfj.iTa.SXiiTo!, 

XTra.faiTiiTo;, xy.friXix.To;, a.Kiv»Toi, ct-&£AK.Tof, 

a.^iiX:<vTo;, xtok^oto(, xTi^xatroi, x<rKiXiii, 

J^eivhf, trK?.iiPo;, ^xxeroi. 
A«))c. 

— Ol c^' «AAo/ «KHi' t(ra,v — H. J'. 429. 

SYN. 'S.iy^t (rlyx, »<ruyj, <ria7r», (riuirnpui, , 

XetV-^etvovTCii. 
AKiifaa-iOi, xy.iifxTo;. 

'hJuv, aKiipxaiov, ^eiov ttotov. Od. /. 205. 

Xicriv vJ^up iTnyjveti aKiipxTov — H. co- 303. 

Ka/ oiKoc, Keti kXii^o; aKHoxTo; — H. 0. 49?. 

— AKilpxTOi HiV a.KoiTii - eoJ^ivicv. Apoll. 1.974. 

SYN. AKlPttio;. — itKr^io;. — a.(p^ctfToi, et^et- 

vetro;, xTra.d-iii;. — Ka.^a.i.o;, XKtiXiJ^aTo;, xaTrt- 

Xoi- aJix^^opo;. 
-^Kiipioi. 

Hysvoi avBi iKxaToi xkyicioi, xkXsh xvTui- 11. 
M. 100. 

2;ckAAmi'3-', iic B Trfti^^roT xKnPioi xvJ^Pt; a.XuPav. 
Od. ^l. 328. ^ 

SYN. Aj^vyji, x^vy.o;, o/crafoj. — xCXxSin. 

axspxioi. — x^d^avctTo;. 
AktiPvkt®^. 

— Ov yap aa/j.' xKttPVKTov ToJ^i. Eur. Herac, 91, 

SYN. A»A£«f. 
A/.iCJ-iix'^. 

Kxi TiuYiaiV XKiCJ^iiXoii etPiToTii; ^iov xiei, Ep. 
1. 6. 

SYN. Axspxioi. 
A/.iJv^. 

OvJiv xKiJ^voTiPov yxix T^i<pU XV^fiaTTOIO. Od. 
a. 129. 

SY N. AKiKv;, uJ^^xv»;, et^iviii, iKy.iXii.i. 
Aki/m;. 

— '&xKiJi T iaoyai, Ki xkikv^- Od. 1. 515. 

S Y N. A;ti/rof, xCXny^^oi, etJvva.To;. 
AKiyJvv'^- 

Ka/ To 'TTxvv Xa.y.-7r^h kx xkivJ^vvov y.vpi. Sent. 

S Y N. Afl-pasAw. oixij/iii- 
Akiviit^- 

V.iv^o; xKivnTov yiXxvei — ApoII. 4. 1574. 

— Akiviitoi (pfiva- Ariftoph. R. 929. 

S Y N. AcrociiTof, xKcaJxvTo;, xKvXiaToi, «-■ 

KX.ivii;, x$-ety.Ciii, xaT^f/jo;, xT^STrjo;, xy.iTxKi' 

vr\To;, xy.sTxaTXToi, xaeiaroc, xTivxKTOi. — 

xysTxTTSiaToi, ttniTx^HTo;, x/.io;, iwiy.ovoii 

iayjj(oyvci!y.av. 

Axioj. A K 

^x<pvr,i <^' i( TltKiyii oiKiaToiToi KTToCom;. Hef. 

£■433-* 
SYN. AhvATo;, cL7;;tt]o;, Oiip-^xpTOf. — «xiniT^j. 

Axi/a; J^' cCxTTJi KjTTf/?-— Anacr. 45. J. 

SYN. Aij^^jF,)], j35Asf, «y.ovTioi'. 
Ay./;^»)Tor. 

— Ajtij/tiTj: yap -<:-5=i; 

.E;^« Kponi 7ra7?. Aefch.Pr.lS4. 

—•A/.t^^^yiTa J^iuKair- II- «. JJ- 

SYN. AxoiTaLKitTrlo;, «x*Ta^c»]TCf. «ijsstrof. 
AxA«'ja-T'^, 

— AxAaiKTToi/ K} a.^ot,'/lov. Od a.. 54. 

SYN. AKAflsvTOf, Avoiiji.unTog, «J^sixf i/Tof. «yoof- 
AltAflV, ax.A«r,j. 

— AxitflO/, !t)tA£5? «bTSIJ. II. I). ICO. 

Ou fJXV alcAHB? - ll/l/.£TSfOl lixO^lXlli;. II. |W,. 3 1 8. 

S Y N. A/o^oj, a,Tifj,o;, a;i7n/x5f, aaariij, a;.z- 
To.-, i'«iM//of, awun/.uo?, «j/ww/zafTof, ac£7rif»;- 
/juxfToi;, a.yin);, S^vffyivv;, <tv(TiiXiiii, xKrifvx.- 

Tcj. ^■IplVOf. 

AicAffcf- 

— ^'fl? cLvxvJ^eov ccxXiZ; KxT^oovetv. Eur.Or.784. 
A^Aw^oj, axA»fa)Tof. 

AvJ^fi TTXfi' ccyJ^ri^eo — OA A- 489. 

Kaj 'pd lJ.iv "/juox; ot-y.Xxpa- 

Toi/ Ai7ro>-3'' ayi/oi/ •3'soi'. Pind. Ol. 7. 

SYN. AnoKKTi^o;, oiKTixvo;, a.xTr.iJav, xi^o;, 

AioXCo;, xClo;, ctXmo;, XTroeoi, TTXvnvo^o;, Trja- 

yo?, T£w)?> yiaTreiv»;, ttsvi^poc, yvy,vt\K.o;, iv 

J^m, xfj.oi^oi, aKoivaVinoq, 
AkXmt^. 

Kai vi/p«6f i^av axAiij-TKf 

T« ^sAocT/ J^yijj.oTcjv. Eur. I. A. 340. 
AK.A.r;T:^. 

AxAnTo? IfTTwi/ /«/TaAsi/f Tra,v»iJ,i^o;> Aef. Pr, 
1023. 

SYN. AMTraj/feATOj, «Traf «xAhto;. — ai'«n//./o;.. 
AxA/vif. 

— AK?.ivse(r(Tiv nrii/.CiCxvia, ^s//s9Aoif. Tryph. 
40. 

SYN. AK/i,„Tof. 
Ax;.'..5T^. 

Ak>/i, aJtAi/^^Tac — Eur. Iph. A. 120. 

SYN. raAiinof. — a,Cxv\'.7T0i. 
AxjJx^a. 

— Avyiji xKfj.x^av—^»'^- R. 79;- 

— AKfj.tt^ei (i^niciv iyjiiK,- Aefch. S. T. 97. 

S Y N. ©aAA,<t), €uv aAj<y, ii^aiy, i'«a{<a, ^a<y, 

yyM^xivofj.xt- iv^nvia, i\jTOVia, /S'X,v*'> Kfa.TJ' 

vo[j.xt — xaif 0; ijTt. 
AKy.oCiof, A K 

— Kai Tol/ iXKewjVT eTt 
'HCii; a,Kuxix;, /.«i tos" i^nCov J^joi-ai. Aefch,- 
S . T. II. 

AxjM.lll/Of. 

AKiJ,r,vo;, d-xXeS-av, — Od. 4,. 191. 

SyN. Eu9-«Ai)f, . ai-J^f fei-S-:/?, «c/fi5of, >£i/- 

VaTof, /o-p^ipof, aJfc;, xKfj.a.(TT«;. reXeio;, T^o- 

^os/f, <y<f^iyM, xy.ixx^cov. — iii-S-so;. — cTf i;7r5Tilf» 

A/7rctfOf, 7rvcva,lo;, ■rriTiico;, Treirxvo;, u^xlo;-— 

iVKxi^io;. iv sif * a;tf*. 
^AKUfivo;. 

AK(j.mov TTosio; x^ «cTiiTuo; — II. t. 320. 

S Y N. Air/Tof, yAifl-x^o;, ciitrT/f, vMTiVTn;* 
Akij.». 

Ec Ta%uTHTi j3iK 7ray<yc vioriXi/.a; A/.ud;- Orph. 
Hymn. 

SYN. 'QpaioTii;. — kxi^o;, evKAi^ix. — i)=ii- — 

Aiyjxn. — Trewxvtrii. 

EPITH. Q^a.(TVTrovo;, 'C,ioi<Tx. 
AKfJ.i]';, a.Kfj,ino;. 

— AKjxnTx; Kxi xTii^ex;, — H. 0. C97. 

'O/ cT' ap' ct' tiiHTim' i-nyjjv '/J-.pa.; tj ixc;' ~i 

AKiJ.inoi [iaiTiKiie;- — Orph. 362. 

SYN. AKxiJixTo;, xtovo;, xth^»;. 

AKfJ.O^iTOV- 

OTv/.^v iv xAfj.o^tTt>> fj.iyxv x,Kfj.ovx — II. (T- 476. 
Aji^ufeic- 

AkuovI T£, (T^pvcxvT, i\nroir,Tov Te 'irv^x-yprfi' 

Od. y. 434. 
E P I T H. X*Ax£Of , px^vyS^vTTo;, J^viTKeKxJ^o;, 

AnfXVIO;, S-fUfl)A«TOfj afia^TOTTOCOf. 

AiicajttTr^'®.'. 

— 'H 3aAa;5 a,KVxfJL-T]ot;. Pind. Pyth. 4. 

SYN. Ayvx.fJ.Tlo;, a,Kafj.-r']o;. 
Akvwti;. 

— nAH^* - KaT xKvr,<TTtv [J.i7x, vaTO.. Od. k. 
161. 

SYN. Pstj^if, K7.ovii, KKovtov, avTKTTefvov.- 
A/.oiu 

Kxi KXvi fxv-S-ov - fj.iiXix^ai; xKoxi;. Orph. 83.. 

— Ei 7r4p Ti (piKw XKodv tHAHxv kKvuv. Pind. 
Pyth. 

— Kaiipiii' / ax«»f atSrVKTtv eyji^Tiv Sapph. 
A;t!in- 

— '^.Ko^iv J-'i T« ytviT aiCiiii- II. TT. 634. 

S Y N. Ouf . uTx.. — 911//.11, Aoyof. — aj/JiAia.— 

XKHTf/.X., XK^OXIJ.X, XKp0X7i;- 

EPITH. EvKO(T!J,o(, (ix^VTrit^tic, J'xr,fj.av, 
xttXx.vii;, xtTirovJo;, ^Kotrvp», ii^iiitTiTX, toKv~ 
TefTTii;. <T(fixKepf}. 

AKOIfJ.IIT^. 

iivfj.^xt x/.oifMnoi,- S^urxi -3-sai xyftaTnif- 
Theoc. 13. 44. 

SYN. A K 

SVN. hyfV!rvi(, ai/Vc»;, tt?fiKToi, a)c*Teu- 
VMTo;. — AeiKimToC' 
A;co/i'Wfi)T®'. 

Koivti [ji.iv TriivreffCiu, ocKOivuvHTi J^t (jLwti. Orph. 

—Akoiuuviitoi/ tyya.'' apJ^foi. Euf- Andr. 470 
SYN. AKotm, AuiKTOf, a.<rui/AKKa,y.To; . a.nv- 
TiVKTos, AawAKTou oi.<7viia.Tr]os. ao^vfy.fi ro(, a.- 
cvv^iTo;, a.7vviA<rT0i, a.;piKiuroi, a.K^iCiii — ■ 

(pnJuKoi CO^BUV- 

hKoirr.i 
— *Wv Ti{ 7£ qiiKov TomffiT a.KoiTw. Od. £. 

I2P. 

SYN. Ua.^a.KoiTK, ya.ijiiTiK, yx.jj.nKn;, ^yvt- 
opof, a.vi)p, 7r<)iri{, irv^vyo!, ivesTHs, ivva.Ti)e, 
ivva.7Trip, £vva.fraf. 
Akuti;- 

AfXi KsyjX <^£ KIM>, cf.y.tt tT' «TTsT «KU/T/f. 

II. y. 44^ 
SYN. ria.fa,xoiTi(. ffvfKoiTK, a-vfKurif, irvfj,- 
Cioi, a.Ko'/jii, yyi'»!, ya.ij.iTyi, yxfj.iri';, tvvirii, 
iwctTeifa.. J^a.[j.ap, avKKt/.Tfo;, ffvy[acfj.o( 
E P I T H. Aij.vfj.ar, ociJoi», ^a.Kif.d, (j/Xn, 
If/.oipfuv, Bvfj.iif»; — KiTOTra.rpii, ra.yjJTroTft.oc. 
P H R. Ks/i')!!' J'' iTyjv a.KoiTiv afitfvlxv jrp*- 
mJiTtTi, H^^, 

AKoKa.araivu. 
'TlJ.ii{ Ji !^(o) a.KoKtUFTa.tv^Ti — Arlftoph. Av. 

1227. 
Exp To. a.Ko>.a.<TTa, TfxTlm. 
S Y N AK9/.a«-T5<y. ay.fa.TiVOfiai, i^vSfi^u, 
}i.ix.Tx<7Tfnvia.u. arxKTtco, a<rsKyic^, a,<TiKycuvvy 
Kt<ui.zoy.xi — ctKOtfAia, tt7X»fi.<:vt&>, 

Ako} efTT@-. 

AKoK<tTTo; oyj^of — Eur. Hec. 60:;. 
AkoKxtT<>V l<Tyi yKi<i<T(TV,Vi </.l<Tyj<TTViV V0<TOV- 
Qr 10. 

SVN. A^.fAr^ic, a.KpxT»To{, <tKfoc<Tio(, a.iifa- 
Tojp. it/fari<a:'. ct^ToosiovKnoi, A7coroi, Kayvn(, 
Kctypoc, ijox^rfo^ fj.cty^Ko;, fj.ctpyo(, a.vctyuyo(, 
^iKnJovoi- Kaij.<t(TT>)i, sfi:r9tJ.ct\h(- — AQiftioc. — 
XMAwf, Tafp;jjia.<TriKU, TrfoTrtrnf. — -roKfj^npof, 
&po,<TV(. — vCctTTiK'.^- — i~niu.inio<:, Ct^lOTOiyQi, 
ctfvTroTelKroi, avctfKTOi- — * laiJivro^. 
Akok^. 

Airi(i)V XKOKiif Od p 222. 

S Y N. ApT«, ^Kafj.<}(. — (tKOfrrh, |3pSa«, i~ 
JkJa- 

AxoAaSfi). 
'0( Tif st)coA«3-rt x*TeT;f ««•J^pwT» rvtKt. Arift. 

Pl. ,3. ^ \ 

SYN. We,fxKoKti^iu, i-zofj.v,i, iqTroftcti, otmJiu, 

O-nnJiVW, hfXXfTW, f.fJ.OpfJ.iW}. (/.lfAfOfJ.eth ^fl" ' A K 

Koa. JluKU- — <TVV!tKoKi^iU,<TVVaAp'.U, ffVVOfta,pTfi, 
VTXKViO, 'TrU }ofJ.Ctl. 

— 'li»' uKoKis^ov J^ttKoviv r t^A- Ariftoph. Av. 

73 
SYN. Aiji^iToKOf, aftopCof, oTctJof, irvvoxx-' 
J:( JictKovoi, 6,'J.oittoixos, ofj,oT<pvpo{. ofj.iKnriK, 
C-voS^otTofOf. (rvvaK'.Kx^o(, cv:iftTrofO(, ■Trou.rroi, 
a.<oKii.}»TiKU- 7rf0(rnKeov, o^-ts/oj. 
AnoKvfj.C^- 
— n.vi^a^'ri( iv vJaiTi tk; ciKoKvfJiCii;, Hom. 

AK,ofj.i(rTi». 
H iiJ» fxoi oAsmc «Mi r c.KOfttJTmTi. Od. 

f>. 284. 
S V N. Axn/t/«. 

AK-fJ.-r'^. 

Aviif x^ofXTra.;, x^f J' opa Ta JfctfLtiov. Aefch.' 

S T. 560. 
S Y M AK0iJ.-r»<TTO(.—ct^iKoJo^<i(, a,pKoTifio(. 

Akoia-\.'^. 

>ba.vKov, av.ou-Lov, rx fttyiiTT ctyctyav. Eur. Ff.' 
SYN Evn^»( tvTtKiii, xttkoos, A-!ritfOKx\o(, 
<lt.K(tXXii7ti<Tre( - (pt/,vKo(, ctrpu^ifo; — (popTUod 
AKxXKh;, xKo<Tfj,o( aTrctvnpyod cfTrovnpof. 

Akoii» 

Na^/ai' TriTfXK i\> xKKctK 

XaKKoJa,fj.<t T ctKovxv. Pind. Ifth. 6. 

SYN Q.iyxin. 

F.PITH, Aiyvp!). 
Akovitov 

— Akovitov - TDv fj.iv Ti kXw^ti fjLvoKTmv, Nic. 
A!ex 

E P I T H. XoKoiV, J:<Ta.K-yi(. 
AKovri^ct, 

A«p« J' xKovri^a o<tov xk a.?,Kc( ri( oiara. Od. 

■^ 229' 

SYN- .'^TctKovrt^a. cLvaKo:Ti(^co, irvvitv.ovri^a, 
i^ctKovr i^ti) ctfxjJx^a. XKpoSoXia, xKpaCcKicjl- 
ftai. ro^iva ift^xKKa, £7rip ';t?.-j nrfpi»u.l. 
PHR. tppiiy lfirXa.viav J;,Xiyj><TKI0i; oft?fOf 
c'i<TTav. — 

Aoiyiov loCoKn yjf/.vcL'G'aTO T^ij.et ^aftrpiK, 
Kai (3tK0C l.}vKiMvBQ>j AV»f <TtV iKTaJimi, 

K:'prov oir;(Trorovoio x5p«? KV<.Kc,<Ta,ro to^k" 

Hvif/.OiV Jt (2i>.iU.V0V i( AV^tf-.UVct VOfinoi 

H<f Nonn. 1- 15. 
AX.0VT10V. 
Kii ij.i. ToJi Kpavnov xKovrm — Hom. M. 557. 
SYN. Akc.'V. AK.(- X'i(. Qt>.o;, TrAKTJV, To**, 
jo^ivfj.x. ^u<TToy. rl iKiiCoKa., (r(pivJo:'Ai. — «- 
;cocT iri(, ocKOvrKntit. — akvti^tti;. 

AKWTKTTIIf, A K 

Ay.iyTifTfif, 
AoyfxK T a.KovTi77nfti iKnoXuTci.Tiih Eur. 
i^li. 142. 

H [J.'.v AKoiiTKrTCi;, Yi (Te pvTnpxi oi^Tuv- Od. ir. 
261 . 

hKOVToCjX'^. 

Koir^i (f a.KovTo€'oKoiyia.<i^r)TKtl — Apoll.2. 1002. 
S Y N. i^MVTiiniK.oi, ocy.foCoKof, Ot,KpoSoKlJTIH, 
cty.ofTopofOi. iifj.ay. AiyjJ.rtTii;, ro^OTiti- 

AKOVTKTTUg. 

Ov J*£ t' SCKOl/TirTVV S'/'l/fl-£*/ II- '4" 62Z; 

SYN. AKOi'Ti(Ti(,a.>.oiiTi<jux, a.KovTiiry.o;, a.y.po- 
CoKKTixbi, i/.nCohio., iifAA. dimoitvva- 

Ax.OfSfl-Tof, 

— Ep^4) /'" ci.Ko^iiTTov a.;'ii)ii. Bion. i . 57. 
Ay.ocnT^'- 

— K*i «/ fio^x iiTT aKofmof. II. «. 117. 

S Y N. A/tojof , a,f/.oTOi — aTrAinrTof , a,TK.»paTo;. 

^vuTrKYioKiToi. — xKoiry.}!. — OiJ^npctyos. a.yjpTx^- 

To:. — Tri//.i/{. 
Ax S^. 

Oi<rf ^ieiov, ypm, KAKZy a,Koi — Od. j^. 481. 

SYN. A/.iyiy.a. — a.A£?iiMa- «AsJnTiip/o;/, aA;:- 

TilpiOt', u\i^i'pupy.a,K0si — ixa-n, &ifa.-Teioi,. 
A)ioijfj.ia.. 

— Qo^vCou >u Koyav a.Koa fj.ia. ; Eur. Iph. A. 317. 
SYN- Aii^&ia.. — a.Tifj.ix, — xmS^ia., S^vuaS^ia,, 
aiJ.ofZia,. — a.T/.vsia.. 

Akohi/. ^. 

Of f' iTTia. (pfta-lv :iiinv ccKoiTfidTi ttoKKcI 7S li/n- 

11.3 213. 
SYN. Ax5?-/u»To,-, ai^iAMffJLnTOf, a,KOff[J.mi, 
a.Koy.'\,o(, ttTrpjxik) a.'/jt.fi;, a.y.a.7.Ku'7ri7Toi, uko- 
f«Toj, ax.a.Toi<rKivoi, a.Ka.Tctfy.ivaijTOi, ccS^ia.- 
<rx£UO?, a.TAuTof, ae.Kii:;, a.iryjiiJ.cov, aT»fj.£Ki)f, 
CcTrifJlXmoiT c/.liv^fi.Oi, etij.iiToq, a.u.iKli(, iKftiKiii, 
airvv^iTo;, a,Tay.Toc, atrvvTxKToi. — afj.iTfc;, 
TfoTmii;, 7rK»fj.fiiKvii, uy.o>MirToi, aippav- — 
SviriiSi;;, eiSeX,5iii. 

Ay.oirTi'j' 

fif c/*' 0T£ Tlf (TTaTOf ITTTCf AKOITTWa; £rj 

^xTVA II e. 263. 
Exp. «.x5f Tni HTaifiu; KctCuv- « /v«"X,ff« ^a? 
ixi Ttt T»f «paTi/yif <rT<*(r5/. 
Ay.isa^'j3, aK-i!e,^oiJ.Ai. 

— AKisa,/i<^i J^' «oiJ'K. Od. ^. 9- 

TlfjjTeo ya.p /M,i SaiTo; ama^i&ov (fj.M). II.J^.343. 

SYN. Ak^.co- — iTiKci.Ksoftdit. 

Toii fj.\v ctKKoov iovToi j3«a' tff ytipoTo^of AiroXKov, 
Od. n. 64 

SYN. AT£xcof, «7r«/f. — xitpivToi;, «x£p«xo/KKf' A K 

Az»9"T0f. 

Xvpiy^uv ivyrnv TomuTo TwAoy ay.niTrliy, Hora. 

M. 509. 
S Y N. E^axiia-Tof. 
Axifft'. 
A^^Q/vfLui IV ^vfj.S, »&' iJtsp <re-5si' ^iryi ay.m. 

Jl. ^. 524. 
SYN. A;;Ket^ij, SictKvu. iT'j.wc), ay.pcv, ay.po- 
aof/.ai, KscTnyj.ofj.xi, TvBojj.xi, ■mu^ofj.xi, ttvv 
■d^avofy.a,!, y.Kvu, KKvfJ.i, H'i)Ti^oij.ai — TrnZofj.xi. 

IVVOiso. — Ka/.iOfJXi- 

PHR. 0'^e^xv ctKohv ToTf Koyo;; Sivxi- Snph. 
E^ (pfiiri ■iwcti, ypa^tiv. — Si utuv ctvvti- 
rrpaiviiv ftv-^ov njv/a (p^ivSv ^afet- Aefch. 
TlfisyjiiTo KdLpwa. ria^TSf ofj.c.>; op^oiinv nr 
iiX7iv npifj.iovng K7iA«-3-(Ui£. Apoll. 
KKcivov ifj.oi Tiov ia;, if/.av </*' srr/ xfxAf ■9'i /xi/-3-<uK« 

Ol/c£T(t KDlTEp» irTOfJ.XTO; TfOfifiKraTi fJ.V^OI. — 

KeoiTipm Si fj.iT naai /^pj^^ucro (puVi)v. Apoliin, 
Axp«, 

— AjLtip/ S'i T x/.pa; 

KvpTov iov y.opv(fiTai — II. cT. 425. 
Axf/f, 

O.Kiov iv (rTiiiiTiri Si aKfix; nviftoiinra,;. Od.i.^co. 

Axp>T«f. 

*fi;fi/i/ S' av Tr^ncTTnpu IV loi; aKporma; e/axj. 

'ZjOXOiW. 

SYN. AKfOV, KKpa^Hr,, XK^afj.\x, xy^coKivlov, 
aKfCiiTiiflov, aK^OTToKi;, avSr,^;i, £f/Ti'i), 'TrpftV, . 
fiov, xyy.i)V. — y.opavK, v-jripoyj]- 
EPITH. Aff-TtjiEAwf. 'rro}.v7riSa^,x^pavirTOi, 
xTi^aftvo;, Kifttvr.oyj);, KvpTii, Ti^^inyii;, y.a.Tia.v 
'yjiv, nSctTOTnyr,;, SxuxKiiCoTo;, ■4/«|U.a;S'«o''ii;. 
Ay.pxn; 

AKpxn i^sipvpov — Od. (i. 421. 

' — .'■Hfj.rfi xKpaii KaXS. Od. 5. 253. 

Exp. axpftlf - TTViOVTI. 

AKoai^vii;. ^ 

KofiK rtxsa/JisfjMj"». Eur. Hec. 535. 

'ETriiov, nK Apyeiov xy.pxi^vn yoyaH;. L.yc. l^r; 

S Y N. A;;£pa;/of. oAoT£ABf- TSAt<of. /t/fstTof.— 

iv^vfj.o;. — vioyiJ.o;. — xioXo;- — xttS^ipif. i/4.HAof. 
Ay.pavT^, 

\,hTxfJ.avix^'i\ptvesv xKpavToi; 0.tiitiv. Pind.P 3. 

Txf S' XKfxvTo; iyji vv^. Aefch. Ch. 93. 
Ayci.a.VT'^. 

ji//.fj.i Si ipyov - avTa; aK^a.'JLVT:v — H. j3. 138. 

SYN. ATSAilf, ATiKeicJTO;, c/.TiKSJTOf, XTi- 

KivTiiTo;, ap'.iy.To;, xy£Ti:;iirTo;, xirM^aTo;, . 
iKXnrh;, aKATipyctirTo;. 
AKgxKlT ©-. 

Sxv^a, irvv (voSfAoi; a.K^ctXnrn ffTifxio:;- Call. 
Ep. 9. 

M AxgATJJ», . A K 

—D^airiTr,; etK^xTijf. Aefch. Pr. 883. 
GcTT/f A'/^.»;. ■7rucsi.KctTxS'iiKr,l' ck, AaffiJc, 
E^«T.'!'. «tcT/Ko; sa-7/c, « «)tp*THf «j/a^. Sent. 

A^J^THT©^. 

— A;cjaT5)T0f VTta.f/uv- Sibyll. 

S\N. AahttIo;, ttK^xTcof'—a.S'viidLnu a.KoKoso';- 

AKfUTl^a, OCKf!tTlPo[XAt 

— ( Df) Tpityoi uKcctTiU(Q-£. Arifloph. PJ. 295. 
SYN ^itya. — to «^fstTov T<Kti. Suid. 
Ay.fctrt<rTo(- 

— Tlgi}/ « oiKeotTie-Tov ivi ^«f o7(ri ««^-j^h. Theoc. 

..5.. 
tLxp. ccyiva-TO!, ««•/Tof. 

AxcttTOI/. 

— hJ^c^' eTTiXjH^ ctKfHTev- Theoc 14.' 18. 
S Y N. XctKiKpctTOi. — ^<i'/of o/iof . ^fijpsc /xfS-y. 

Azp«T^. 

— K«4/ 5t' ctK^nTou yxXx TTiyj:),. Od / 297. 
^TTOvS^a.i T 'a.Kpi]Toi, X,; Si^icti }f; iTriTn^u.iv, 

II J^. r59. 
— AAA' «»paToi/ o7t3)' eij^*!)-? Attiijioi/o;- Arift. 

Eq. 85. 
S Y N. Axsf st/of, «,;cfet/iprn?. iiryjjpoi; — Xa.Xi- 
ttU- — ctytfu^of.—etiaw; — S^inSni. — «T£A5rof. 

AKCxTap. 

AKPctTap. TMfiJ-ati, X,cd>^-'i- — '^oph P- 492. 

SyN. AKpa,Tiii, ct&ivl\i — xKoXctiTTo;. 
AKpctyoh©-. 

Eiifoif CTa.\ /j/Kf a.K^ctyoKov I^iKXiiet- Theoc. 
24. 60. 

AypoiKo; opy;ii', KVitfj.oTpw?,, a,KpctyjiXoi. Arift. 
Eq. 41.' 

SYN. O^'jyo7.o(, lyKpx^f/jXo;, iTriyoh.oi, 

'C,a.yj>Koi;, yjAaSn;, Cx,u.ivii;, Boixiko;, dvfAW 

J^ii;, opyiAof. Sujopyof, Ta.\tyKOToi. 

P H R Eif opyiiv TTfoyiipo;. 
AKp'-pi.eov. 

TsT?/^ ctyei IV aKfsfj.ovicrij-n/ Theoc. 6. 96. 

SYN rp^iof, KhctSoi, (iKa.7To;. 

E P I T H. iipot^iprf, iVTTlTAKo;, KCtXXfriTilMii 
tiph, ivifvXKo;, — jUiAia-TiStyHf. 
AKfiffTipOV- 

■ — A;tf£(7Tspof aeiJ^oiffM- Theoc. 24. 75. 
Axf«f5^- 

Kai vvy.zxti xKpiiCof tiv eTi NxiSa yxftii'- 
Theoc. 8. 03. 

SYN AKfM^Hjj via.viirKOf, y.(r<pa,x.iov, i^npa.' 

Kia-Ko;. 
KiifiCn<. 

— Axpi£i;( t^jji</(,in AvfKiv<. Theoc. 22. 194. 

OvK iii XKfiSi; 7ih^u- Eur. Tr. goi. 

S Y N. A-&«p«f, a^npiii, tx^ipti;, re^wef» tm» A K 

lliKiii,^ iixij.iKtx, iTip.iKiK, '.VTpiCni, iVTft^rifi 
KiTTctpnf, TTVKiiJ.vi^nf, trrrfJ^xiof, iTy.iifo; — SiiKos, 
ctTpiK.K — Thiipnf. — ^sfa/oj. — cthnd-f-f. 

AKfi'^af 
Ka/ yctp iTiiTTx&cti iu.!if ypn tkto a,KpiCuf, 
PolTcl 

AKpiCoa, ctKfiCMfjLcti 

— 'Ei ij.n TXT aKfiCco^nfiTxi. Arift F.cc. 162. 

SYN. AKptCct(jl- i^lTct^CO, SoKt/XCt^iO, SlCt" 

KfiCoU ctKpiCuf IXiXlTiU- 

AKfij^o9-npct. 

AvTcif oy ctv^ifix-rcrl KctXdv iiXiKtt KKpiJo^li' 
focv, TheoL. I. 52. 
Aaflf. 

'€if S' oS-' ii7r«/ piTTiff Tri/pof ctKfiJ^lf HSpo-joKT*/. 

li. (p iz. 
EPirH. Ap«p«/t). 
Ay,p/7 ^, 

^fl yifOV. ctlH TO/ IJ.V^Oi (plKol AKpiTOi &'aili. II. 

—^y^a cT ayl ctKpiTx ^vjj.ti. II. ^ 20 J. 
— Ka/ (Tp' ct;cp/Ta r£i;t5« Xvja. ib. 304. 
— Ka/ ctKfiToici fj.aintif. Opp. ct. 

S Y N. AjlXKfTOf, XKCtTaKflTOf CtUflCohOf, 

aiJ.tTpoi;, ctT&piiTiO;. a.yjopiffToc , aSictyafiiTTof' 
— xJ^iy.aiTTof, a,<.xTxyvi>iTTo;, — xJiu,?^vT0f' 
Ay.fiToCiiX^. 
— Tiva; xKKo ptixifovov, XKpiToCxKoV' Sibyl, 

AKflTOfJ.vd' ^. 

Qt^flT XKflTOUvd^i — II- (3- 246. 

— Oveipoi x[j.'f[ypi.voi, XKfiToy.v3'oi. Od. r. ;6o, 
SYN. hlxxfoKoyo;, TToKvhcyof, aJoKi^yji;.— 

a.KflTOf 
AKflTOIpvKK^. 

—^etfavT 0^0; xKflTo(pvKKov. II- (3- 868. 
S Y N Y\'jKv<pvKhof, ffvvJivSfo;, itxTxiTKitf. 

AxflTOlp^lfT^. 

— .'^Kfi.oipvfTof yif J^oTif. Aefch. S. T, 366. 
SYN. A-S-fsof, (rviJ.iJ.iKTo;. 

Ay.fOXCO, 

Ka/ yitp iixS KKxviptav koi^xvo; ctKfOxei. Beuft. 

AKpOXOUItl. 

Axpoa.T'.ov Ci/iv IV fj.ifet rciv KfHTlcvW' Arift. 

Av llZ^fi. 

SYN. AxKi), xAu4). — 7rpo(r/(rXoju«(, irii^ofxsii, 

TfOiriyu, (oTXKISffTzfil, 

Akpo^ihiov-^ 

90tCf;> U iT£lJ.4'CtV fc-^aJ^' «txpo^/1'icc. EuF. Ph. 

291.' 

— Axfo-5/i'« iroKiiJ.^, Pind. Olymp. 2. 
SYN". Ta, a,K^oKHct, 'TTBeoTohnu, urxpyfxctTcl, 
Ktfpvpu, iTKvhct. — rtxpoAoior, Knx, s/t/wxpyji, 
iS^ioiAOfitt, KftTxfyi^do TrpuTxypm' 

AKfi< A K 

A-)cp«)£5Xa/c/«w. ^ 

i?,070 ./*' £7r* alfToc 

AjcpoKSAair/asii'. II- ip- 249. 
Aj£f'xcfi?a/'^. 
rifftlToi' TrctfKpociuup i-!mikKiTa.t ccK^oMi^xiti 
AfJCTnpof, — Arat. 

SYN Ay.fnwi^p!];. 
AKpry.cu S-"- 

iip.a; 1') £AaT:tf OiK^OIiOtJLOK Af/lfi nKxJ^oK- Eiir. 
Ph 1540. 

0/)H/x.5{ xKpoxouot. — II. «r. 533. 

dYN. AKpoKoiJ.ui, ccKpo^' 7a.v\)^ft^, (3«-3-v- 

7r\o;cay5>'. 
Ay.pci/. 

'E.vS^a.tf/.oviM T i^xp oiKfov- Sapph. 

SY N. A>cpa;, K£p«ci«, «o^o^sJVj opoipH, Kofvpi, 

AxpJTrrS^iK. 

njpo-//j$- /' *;4f oTec-S-ftf. Aefch. Perf. 135. 
A;cpo7roAif, 

AfTOf J/oi'p fMV TpZi( «f AKfOTOKlV ifVirOiVTO. Od. 

.3-. ^04. 
Axf07r7o/i/f. 

•^uKiv]/ AKpo-Trlohtv- Eur. Or. 1090. 

S Y N. Ak^o,- ipv(j.x, of/y.nTiipioy. 
AxpoTToK^- 

— EtrTtxrEf £C ay,po7roAoi7/i/ opsi/^/v. II. s. 523. 
AycpoTop^. 

— \xpoTropiii oCi\i{ iTTt p^spir/V «J(,9CTSJ. Od. y, 
4 '3- 
Akp'^- 

A/fO!' vTToii ho^ov — II. 1/ 615. 

■ — tlpi.j'jvii; aK^ot. II .3-. <;;3. 

SYN. Ay.^oaof, xKpoTToXo;. Kopvipxiog. v-^iTO?. 

iayji.Toq. TiXivTxio^, TtAaof. 

AKfOlTOtp^ 

A^poa-ojoc J^e >^ <t/Xf*i)Tac. Pind. Ol. 11. 
A>po;>^aAi^. 
Axpri^aA/^ oicffl Kj viKTA^i. ApoII. 4- 433. 
Exp a^ipfeif fAiSrvav. 

A/pi/TT^^ 

Ai7.\0( '] ££,</!?; 'ifH, «a/ 

Ak^vttJx /iJ^fctKHij.iv Toirtv. Eur. Andr. 835. 

S V N. AkxKw/Io!. — <^',fAO(. 

Mr;/f/ Tpof itTyjLTta,i 7roAuT//*;tof AK^upeiHf, 

Theoc. 25. 31 
S Y N. A-ipi*, tiKfov. a.i/.Cuv, Kopin, ffTnpav», 

ihyji' i!opi/jii. 

A/tpioTMpiOl'. 

— Ftt AKfarupiA P<tKT£f. Hom. 32. 10, 
SYN. Axf *.—,&,>, rtftTti. A K 

'0.( (X\)Ti ffUKm, fAIITi [/.' (tKTAIVilV Bas^IV' Acf. 
Eum. 36. 

SYN. A/..TJt{<». 5:r*ifia AKoXA7Txtvw. yxvaxu, 
Ay.Tai'^, 

A)tT*;a? Tj 0£!!f— Orph. 343. 
Akti^ 

Ov // xvt'jv tov VlZva, Tor ctKTtov — Thsoc. ;. 14. 

S Y N. i.-iritKTtof, 7ra.f a^cT/of, u.iytxKtii''^, tthl-. 

^<i.^ctXXx<T<Tioi- — xy'/jf.Ko;. 

AKTCtlOVitflK 

Tav AktxiohJ^c-jv stcti fJ-ix. iyKvK(tKav ■ Ep. 

AxTCtllilC. 

Hxi^X, TOV X^lxTO.V AKTXAOVX TVfhlv //icDj. 

Call. ;. 109, 
EPITH. K^wa^Tra;, ^^xtvs, XxyaSohoff 

<ptK0(TK07ri\0(- KiOVTOfOVOg 

OfZ( TOV AKTctli>VOf X-JKIOV fJi'.^OV- 
'Ov afJ.O<TnOt (TKvXx.Kii, 0.1; iJfi'\.XTO, 
Atza^TctTXVTO. KfcilTTOV iV KUClty/*/J 

AfTifj.iJ^of rt; xt Kofj.TrctTAVT, sv opyxaiV' 
Eur. Ejc. 337. 

hKTiVITTOf. 

V.ofjLn S": xv^dL; xKTiviffToi ctKTa-iTxi. Soph.Oed, 

C. 1326. 
SYN. AiriKTnroi, vmrinTfii. 

AnTi^iCTT^. 

Ka/ K«o-Tcti'*i*cay.T£pi(rToi'€i'T£Tp.3i/f. Lyc.907, 
S Y N. Ay.TspuTTOi, a,-ix7rjo{, ctKil J^ ijT o( . 
Akti), 

'0( •3-HITof T irllt Kj iJ^Ot ilt»MI)T=f 0? XKTm- H. 

c. 322. 
' — TlctXvvti ctK(piTii ct-KT^. Od. ^. 429. 

SYN Ka.pTOf, AlllOC, CtXiVpOV- l7/T0r, XpTO(. 

E P I T H. MicoeiKiifi ipviTt^ooi, ivpofSo;. 
AxTn- 
To?pct J^e fjiv fj.iyct KZfj.ct ipifiv Tfiiyjictv stt' 

ax.Tiii'- 0\ i. 42;. 
SYN. .\iyixKo(, Kfoy.x>.ov, fxyjx, ^iv, piiy- 
fj.iv, ytiKoi, KVfj.ctT.Jiy II ■ 

EPITH. VfiS'<.TO(, A^tilCi, ctKiuv^rt, ctKI- 
fJ.Vfi16ig, ctKViJ.coV, st-4.o?of, xKip^od-o;, ctKlppoOf, 
VTmif/.o(, vnvifto(, a-roppw-, ctuzievTii, ctijpi- 
y.KviTTO(,TfoSKi:(, t\^i)Ai/, ip»u.aiii, //^.af, '\a.ftu.- 

•ycoJ^IK, TXctTeia., IKUxKilU i3"TL/<p£AH. Triflliyi](, 
TOKVpfCtS-ctyo^. ClJsfAHTOf, iVvJpo^, (ict-^UKfnfJ.- 
COf, (ict^^VKVfJ.ilV, iVITKIO(, y.Vf/.XT07r?.tl^, \/CtJ~ 
T0^0(, f/.nKoaTOpO(, KVfJ.oS^iyiJ^IOV. 

AKTnfjuv. 

Ol/</*S KiV CtKTIIfJ.CCV €flT//jl3/0 yjVVolo' 11. (• 

iz6. 
SYN. Ec/sPf, «iipof, «jtAiifof. 
A/.Tnf, 
— AKTiipef J' ivJixivTcti. Hom. 31.6. 

AXT/V, A K 

Aiiu{ ttKTivKrar.' eoi/.oxjf H£>.io/o. !!• k- ;47- 
Ou/s tot' HiAiof fiae^fciv «»T7<r(C i^a,Khiv- Od, 

s. 479. 

AxTlf. 

V.pyixctrcoi' etKrU KuKuf 

Aa-ffj-Tof «tirt- Pind. Illh. 4. 

Ay.rU a.l>M ro K<x.KM<Trov <pxo(- Soph. An. 100. 

EPITH. AcTtTUTTO;, Wr£lp€A5f, Aa/XTpi),T«/U.- 

fa.jV, £Ti3-;t/ofj (p/.cy;«, Trt/fs-H, ?.i!f.p>u po/in, 
^«('-uil, S'»», «pav/ii, <nKa.7(phpoq, 'jr^x.jj.-jrofpvfou 
— V'ujU9(//H, 5/a|M,377"cAof, i^rlxrovo;- Nonn. 
Aa.u.Trftt fAiv «x.t/\, «Ai>! xctrac «-af iK, 
ECa.hKi yau<i<,v- Eur. Supp. 650. 

Ay,TiT'^. 

noAXMc J'^ ctKt-M^ov n Kj OtKTaov — Hom. V. 123. 

S Y N. A-Ji<TKiVtx.7lAvii- 

Af.Tap- 
■ — Aoi/.<o Ay.ro^oi AletSM- II. |i. 513. 

AKTUp. 

2»crj</*of (fi/Ae< uKTap- Aefch. Perf. 557. 
SYN. 'Hynrtap, «fp^of, «fyoj. 

Ot/cra'}/stA*HTff/-o/'«j, nS"' ctKvdo'i- CalJ. 2. 53. 

SYN. A^oi'Of, aKVTOf, ctKvi^xvrog, cf^itporo- 

y.0(. cK.vti^aS^iv, itCKa,<rT»i, a.rpvyiTOi' 
hKvh.mo( 

llavTov i; a.yyjrofov A;ti'Ai)/'oi'— Dionyf. 
AkvK'^- 

Tla.p p ctKvXov, (ia,X<iiv'ovT iQocKii KapTOVTi KpC' 
vetnw. Od. K. 242. 
Axu^*i'T^, 

BiKnT iTTi rpa^ipiu a.KVfAtivrotai T0<f5a"fl"i. Orph. 
^- 39 

— ■^faiuciSjif £7r ciKV[ji.a.vroi;. Eur. Hipp. 235. 

Tov 0<,KVIXOV ^VKiV (jlOTOV (ipOToli- Eur.H.F.698. 

AKV/xav- 

Hc/')) HotreiS^c-jv, yjt^tv (uw, a,KViJ.ovct 
TToi^T» T/5-ii(ri vwTO. - Eur. Iph. T. 1444. 
■N»/i5f S"' aKD^c-jv S^ioc cr'i it.<ii i^iaKKvroci. Eur. 

Andr. it;8 
SYN. AxAt/jTO?, Jis-f^of. — ajcu.5of. — etKKovi\' 
ro(, ctKKvJ^i:vi7Toi- a.^a./ ivTOf, a^a.\ii{, a^opv- 
€o(, ctTa,py.yj>t; aT(x.pot.KTOi, yochmio;. 
Akv^oco. 

OvK ctKvpot xSi">v voucv, — PofTel. 
SYN Ar-v.^co- 

AKVpaiT'^. 

•~'H triaTT'! T^ i' aKvptiTov imvh- Eur. lon. Soi: 
SYN. Ay.ipof a^iTo; ct/iiAof. 
Akhki/i'- 

AvTiXpV J^i J^lif^i t^OiHPX J^xpof CtKCOKIh II A ZJ^. 

S Y N. Ax.«, etiyjj.n, (TToiJ.ai^a- — ((,Ky.{i. A A 

E P I T H. O^eia,, rpioJ^isu (TTovoKTtrct, x.ji/o' 
i<s-<TA, TaXiyvaiJ.Tr^iO;, ■7rv^oi<rcra, o\i<r<nTvpavvo;, 
'TTJi^oitrira, yjtKKoGapm. TayuKpaipo;, -TraKiv- 
J^miTo;, Kaf^y,poJ'isi, aid-c(.Aoi<r<rx, oKpio-<r<sclt„ 
atri/iifof. 
Axwv- 

Xe/pof «To crriCaf»; aKiov nJntrot.i ttKOvrct. 

SYN. Akovtiov, jJsAof, oitrToi;. 
EPITH. Oiv;, iv^itrioi, aKyivo&if, trrovoet;, 
'3-oof, Jeivoi, rawyKt^yiv, ■yrot.XnJpoiJ.iuv, j3p!t- 
pj^Li<r/</^iifo;, ■^aKKOTrapwi, "XctvKioJni, KiyvpUy 
J^iCoKo;. 
AKuJcovitrr®^. 

'Clf ai<ry_fov ay.uJ'o;vi<rTov iZv 

To T0/8T0 'TTpayy.a /Jidivra;. Arift. A. 4S6. 

S Y N. ATrnpa.Toi, ccTrnpatrTOi, aCa<roi,Vi<rro;. A A AAaCa<rTfov, 
— 2i/fiAi J^i [xvptt) yjvdii aKaSa^rpA. 
Theoc. 15. 144. 

AKocCaiTTfioi. 

— AaCi rov Ji rov akaCaTTpov- Arift. Av. 105O4 
SYN. M'jfo^ii»i). 

AAi»{ocrt*, aKa?oviv[ji.a. 

AKa^j.vtia; ktk iK<pivyti Jixnv- Sent. 
— AyjwoiAai -roli r aKa(^ovcv[xa<ri. Arift.A. 63. 
SYN. Ayifu!X'<!i' aymo^ii), avxjiiJ,a, [/.iytt- 
Ko.vyr>[xa, [j.iyaKiiyofia, an^na, yavpia[ja, \ 
yavpoTiif, y.oij.no;, KO[j.TraiT[/.of, Ko[j.-\.iv[j.a, ki- 
voKoyict, [j.araioKoyia, iTrapaii, cyKc;, o<pfv;, 
<pvaiu<ri(, v:\,nKoppoirvv», v.aKKi^^v\[J.ocrvvn. -4^- 
KoKo[/.7rta, viavii7KiViJ.a, <pKa<r[/.6(, ^fvay[j.a,, 
rv<po;, VTTipyitpavia, VTrifCaaia, vCfif. 
P H R. Ko/^TTof yKu<r<riK. trrfiCKti oppv{. 

AKa^cviVO[tai. 

Hka^oviVi^\ iva ?'ofi|.3-«tii' iyti>. Arift. R. 282. 
S Y N. hiiyaXavxiu, [/.iyaKo^foviu, [/.syaXt- 
^0/j.a.i, [jcyaKvvo[j.cti, (iptv-5^vo[tcii, Ko[j.,\.ivo[j.ai, 
oijiu, oiJaivu, iTavyju, Kavyjotj.ai, Komvu, 
KOTi^u. aXix/raiva, ayiivopiu, VTrifiivopico- yav 
ciau, KaTct<ppvoo[j.ai, xvJfx[j.ai, Tfct^nAiaw, 
rfayjiXi^ciJ.ctt, cyy.vXKo[j.ai, <pfvaT']o[/.ai, <ri[t~ 
fvvcfjiai. VTOKfivu, V7ripi\^aviu, VTrifo-j}\i(o[Aai, 
rvf)oou,ai- '^ivJc/j.Qci. 

P H R. AiJcCTo TavToiii; oyy.ov ayiivopiiii ■— 
VTif o<ppvcc; J-J,t)f aeipeiv- Nsz. — ctvyiva yavpv 
ctnftiv- Nonn. — [j.nJi y.ifai e; Jvjyj; aiara^etv 
Trafa /uoif r/f. 

Akx^uV' A A 

'£l< iiv (t>,<i^ay, /j (pim^ — Anft. A. 940. 
SYN. A?M^onMs, KouTrOrTTiif, ^tAo/.s/xTro,-, 

J^lilXOMf/.TOf, 'JTOKVKOIJ.TO;, i;77=f JCOUTTCf, V-].l- 

KOfj.TOi, KOUTrilfif, y.oUTTaJv^, KOUToc^nixey, 
fjLiyot,Xa.v'X,os, iJ.iyAKa.vX.h, et.vyje*f> c.yipayj;, 
«tAiijUw:', a.v^oi.iiii, ya.v§o<, a.ya.v^h, i-r!yAVf:<, 
tLynw*)^, ixiyc.Aiiyopo<, J^o^oK07ro<- Kiiu.a,iia.<, 
qi^o viixdLTiA<, <j-oCa.fo<, v-].nKoxxpS'io<, UTif ii9*i(;>. 
• CTifi£io<- VTi^OTrXo<, vm^^p^av, V'\iiKo^^av, ou/au- 
"^nv, vTiftivijp, VTTi^oTlw , oyKvKoi, '\.ivaTi)<. 

TKa.vo<- vConTTtKOi- 

PHR '0\iAO(TvfjiTrof, oya.KKio^, j3p«/(/Te<6wf • 

— iTiKi\biTa.i iViKa. yaiAv 

Tloa-a-lv tTi7TeiCti, -Jtmtc/ S^l 01 «« toktik' 

Akk VTie-.TXi-ii x^ a.u.a.^TuKMi vwo, 

!«■« A/i ^fofj.iei,' KHpxKiw J"' VTif a.vX^vtt< t(Tyji' 

Kcct TTEp itiv oKiyo;, ixva.Ta.i cT' ivTnX^v Xd-tiviU', 

1\i TIV cnfa,7TtT0V TiKlJ.a,l^irc/.l «Mj/jCTOC J^i, 
'O.^Kl [J.iT «.^OiVlXTOIITtV a.pi^fJ.to< eiKa.Tiva.^ii, 
fiKa.lva, a.Ka.K;iiJ.i.i, a.>.ao[j.a,i- 
A€Ko< aXaivav — Eur. C. 79. 
AKK rt-Jr < a.KccKniJ.a,i a,v' ivfv?nKi< Aij^o^ XZ. 

"•-4- 74- 
IItoi KO.TnriJiov. ro AKmay oio< a.Ka.To. II. ^. 

201 . 
SYN. AXvijAl, aKnTiva, «XaTxia, TXa.{o;jia.i, 
ll/.TKa.?ofj.a.t, TKa.va.ofj.o',!, ^opvCiofj,xi, Tr^.finT- 

TiU, TlflTOKiVU, 7r£,0/?SpO//<tl' pifJ.SiVi!. — UTO- 

ciOfjt.at. 
AKot.Xa.y'u a.XitXa.yu}<, etKa.Kjx, ttKaKiiTO<. 

— 7ui' a.Ka.Xa.yjji< cT' ati.yy.ci.Tm- Eur. Ph. 347. 
Ou Tvf/.Ta,vm a.Ka.Ka.yfj.ht- Cvcl. 6^ 
'TtI Teoia.v S^o^iKTVTov tLXa.Kc'v. Pind. 

QilTTitTiU a,KtlLKnTa l(p 'E.KTOpC< aVit^OyOVCiO. IJ. 

<r 436. 
S^^N. AXa.fayfJ.et, J^iTo^.^^o^vCoi- 
EPITH. yvKpiKT0<, aXippoiCoi, ellVOl^xvrK, 

KpltTifll, OU.oy> (t"0"(rOJ. ' 

Axa,Xet^a. 

— AKaXa^iv x>Ti^fj.xy^e. (ioS.. Pind. 01. 7. 
SYN. r,cifj.i>, Kw/wci^w- — aiioS^vfoixM, oxo- 
Xv?ci- K/.avS^fJ^vpt^ofJ.ai- 
AXttXKiu, 

— ^'O Kiv roi KPXTof aXaXKYKT&i Kay.oy tif/.ap. 
Od. K. 288. 
Axa.Xy.ei. 

Axxd Kvvd< fxlv etXooXKi A/oy •3-i/y»Ti)p AtpcoS^n u- 

Ilv}/. iSv 

SYN. AyKco, ttKKii', aTaXeLXKia, aTiXavvu, 

catn^yu, avH^yoi. e?««y<y- ipvKoi, aTicvy.a, 

aTX^OKrcfi), a.TO-ntfJ.ya, xToSte^y.a. awoiroCiu, 

. nurxtoCia, xwotTTiyi), KuXva, S^iXKuXva, i^ix- Od, A A 

rfiva, x(T(pAXilouxt, ic.^i)^iu, Sia^iofj.xi, ksI- 

ra^ia, a-etKeTrla, 7r*»*/f»'//.a/. xr.»yu, a,iref.- 

^iiya, afj.wu, aXi^iu, piiidKa. 
AXa,Xvy^. 

— KaK)) etXa,Xvyyi Baapvov — Nic 

SYN • AX». 
AXx?.vKTiiy.zt 

— Ou/i f/.ci iiTop 

VfMTilov, a,XX AXxXvy.T)iy.xi. II. /..9 4. 

SYN. Aaupct-4), aKv<T<Ta, dopvCtoi/.xi, XTopioua.i, 
AXxy.TtT'^,, aKxfJiTfig- 

— 'EriKCei J'i etXay.TrtToc x!)p. Ilom. 315. 

Y.i^iiKx iTvy.Tl^j^aT xXxuTii viXix 

Ko/A'*' C.vyy.TT^oi SHpov- — Soph. Tr. 704. 

•SYN." Xy.OTiriv'o<, J^VO^-^oq. ,it(pxpo<;, 4.2?Hf«f> 

a/«Aoj. 
AKetvoi- 

— Kz/ xXKmvTi< xXxvoi- Dionyf. 
EPITH. rioKviirToi- 
Axxo^, 

Kai K xXxo<; roi ^iivt, J^iaK^ivm To a-i)/*» 

Afj.ipx<paav — Od. o-i95- 

M*l'T(Of jlXxh, rvTi (p^tvii il/.TiSoi «9-1. 

K. 493- 

AxxoTro'. 
— 0< TTtpiponoi; ifiv ix.Xa.airl; oSitik. Nonn. 
SYN. AXaios, xJ^ipKr,^, aJipKToi;. a/paTifToi, 
TDisoj. a[/.eiT-/ipo<, Tapo<, CfAiifi;, ViViiiXo^, rvp- 
Xo;- rvgXui., ^aroXyiy ioi; ■ 

P H R. 0<TTiC JIIV TiOt^OITO;, XZUTK^OtO TpclTUTi: 

'S.vy^tPTiw, a[/.t^itTTov iX'^^' ayjt^AKT ov oiraTnv, 
'ilv (pviTi; HK iTVTec^l, XiTo€Xi<pccPOio J^t KVKKK 

OiJa.Xiov, ^ivov oy.y.et yivtSrXtet; etyjv oi/.iyjXn. 
Nonn lo. 9. 
AA«0(r)i07r/i)- 

Oi/H aXa,oTy,OTrtr,v HyJ ti^yj^oio:;o{ A-rroXXuy, 
II. K- 515- 

Exp. |!A«T«I01' ITKOTrOV. 

Axa.oa- 

— ^'Oi' oe^xXyv aXxu<Tiv- Od a- 6. 

SYN. TvpXou, i^xXaoa, i:^cy.yxTxa. 
AXaTetJ^ic. „ , , 

AKK aXa7ra.J^vo< ir,v, 7ra.vpc; J't 01 ttTiro Kxoj. 
II. 675- ' 

S Y N. ATf}oKiixo<, a^evtif, avtV^o<, ava.pdpo;, 

itvaXxy.vo;, [xxX^xko;, Tcni^o<, ■\xJxp'o<. 
AXaTx(^a, 

— UoXlv HK uKxTxt»<- II 3 367. 

SYN. 

fKTOp^e,), 

pai&i, J^ixpoxia, tpiri[/.oa. XiilXxTte'1, Kad-ciifia, 

KXTXT^ty^a, Kifai^a, nuvu, y.ivcu, cua.Xi^a. ISK aAaTOCC:"i- .»' p i"/- 

AaTX^a, i^a.XXTX,lu, Tt(^a, Trop ■?£*>, 
I. J^ri^u, J^riiou, Ji]Ou, J^ixpTxi^a, ATop- N AhXiTTiKi, A A 

• — Kiti ocKcLfTViiTxi; swof ■nvS^x- H' /x. 165. 

SVN. AKa.<TT(ny',i, erra,K<t(rT£C!)t a,KyVfo{JLXi, 

wa.d^a.ivi>[j.it,i, a.T!x.pitTKoi/.a.(, i^tivonx^iu, av- 

a^ioTrad-ea, a.ya,Kx.KTSii) J^vfO.vxvX^Tu, y(a>,e- 

•Traiva- aKyait 
AKaa-T(^. 

riifS-of oi,\a.sTo\i eyxfa y.-ril ^^tth — II- »• tc;. 

SYN AvonTToi, KTKnTo;, atvou "Xfiit.i-nl;, 

a.vnriX-ndToi;. 
A}.x(nwf- 

Mai toi u i(j'm S'k',jj.c/., y.» rm( KKuav 

AXa<TTc^.jv, So^xi(Ai ffvv y.Xuefv otto.. Eur. Or. 
1707. 

— A(« i^i rxi; aXa^rrapxf 
Tij 9"Bf J^iJ^oix.0;, iJ.!) n y7i ira^vt xuy.iv. 
Eur. Ph. 1621 

SYN. Ef/cii/;. TravxXxfruif. J^ai[J.owj- rvyj\, 

EPITH. TiucepQ;. xxKOTTOlo;. 

P H R. rivsvu.a, ttXxvcv lipo^ot /«///«f. 
AK(x.ct>TOg- 

Oip^xXiJ.'^ - atiy.tXiilv aXacjrvy. Od 1. 503. 

SYN. ACKii^iy,, a.o(;x(Tia, rupKoTri;, rvpKuiTi;. 
AxCxvoi. 

AX.Cavot T £T( rola^iv ctpmoi — DionjT. 
Axyia, 

-— 'H st( y»g xXytKTcri 7r?i/** Tra,^'ofrii, Od, 

IJ..27. 

AXya rctf Kcipa,Xa,v — Theoc. 3. 52. 

AxyvvofJcii. 

— ToV? j\ /■' nK a?.yvvoy.ct,t. Soph. An. 474. 
SYN. Ai'ia.oiJxi. a-)(ia, ay^ivco. JlaXyia, ITV 
vaKyiu, KxraXyvvo[j.ai, cLy^^o\j.ai, XvTrio/j.ait 
ofvvoucti. oJvvci.a, oJuvctoyKi, o'^^uo, op^-3-i^<u, 
Toi'£«!ii 7rsviofj.a,i. <i.^vij.it>- 
P H R. AsJirxi Kixp iyfv^tv ar». Apoll. 
A(riynroio voa xvyctiviTo irvpir^. Nonn. 

— ZcHfj.' vtfiif ctXyttJ^icrl. Eur. M. 24.' 
Axyiiy.a, 

Hx;of a ■rra.vJnyi (fipoii aXynyct iroJayfa.. 
Lucian. 
AKyi](Tic, 

■ — T»]!' c^' ahyr,<Tlv X Trx^i<T'X,oy*iV. Arift.Th. 154. 
Ay^y'^. 

— MaAiffTa ya.( a,Xyoi; iKxm 
Ovy.ov tyov. H . y 97. 

SYN. Ayix, aJil, a.yffi;, ayo^, ciyfjo;, &%- 

^rJii^, Jvn, KvTrn. vmJo;, KnJonvVA, oJ^vvn, wt- 

(tiiJ^vvia. TS.-.-c, Ta.Ji?, -rrivd^os, KATdvv^iS, (ix~ 

<ra.voi. riycoBicL 

JiPITH. AnKiXiov, KfwiTQv, KKiyavoy, (^Xci- A A 

trov, eLrXnrov, xyeiKixrov, a.rfVTov, afXTloi', 
xy^ioy, «i^oc, av«Kt(rToy, Kvypov, XivyctKkov, 
J^XK^votv, yivvvd-aJioy, tTiJi^uov, Koiyiov. /3*- 
^virrovov. (rrvye^oy, ouroiv, Jnvov, -TrxvJeivoy, 
TiK^ov, ■S^vyoCofov, (piXo^^nvov. 
P H R. Anyij,ct KvTryig. Aefch — ■Ayej; vtpxKH 
jj,iKaiva, Hnm. — rocdv Tr/x.fJi' n(po(- — Eydx 
(TtXa; poJtoio JixKK-j.^x(rx Trpocrc-jTis, AxyiTi 
y.vyxwovTct voov yaim^tTo. Nunn. 
Ovk.;ti J fci; rh Trpo^t reai yiKa.ci>(riV oTrc-Jweii.—' 
Aivov xyo; 'wvKact (p^tvx; xy.(pi ytKctiva.^- — 
Ahi- Jt yiv ayz -criri tTricjv KaCt' Tcu J\ 01 0(T<Ti 
AaKfuj^ic TXTt^ty, .^a.Xii>) Ji o\ i(ryjTo (pcaini 
Hom. 

AKynfof, ctKyivoti^ 

— .\Kyi)fC!> K^ctJiYiV (iiCoKmri; oivo- Tryph.j^^. 
— Kai oi^vj xV.yivoiirsctv- Hcf. S-. 214. 
S Y N. AAe^a^of. 

AKywco. 

Xaipojv rii; xvtuv t vylv aXyvvH Kiap. Eur. M. 

S Y N. Anaiy, ayfci^cj, xnySco, (ia^vva, ttjo- 
(ncrrayxi, ivoyXtiJ. 
AxJaivco- 

— MsAs' rjXJavi iroiyivi Xxciv. Od 5-. 69. 

S Y N. Avaf.Jxivoj. xXJtiJ, xv^u, ava,J^Ci>t f 

Trav^ctvco, xtitxXJ\cj, i7ri?^a,yCxvco, yimvvccij 

0Cfi?O\CJ. 

Ay^JiwKa. 

A-i\'i.i x?.J»crKovros - II ■1- 599. 

^xptofiv iv y.aKa,Kol(riv ctn Bptpo; xKJ\i(Ta,SKS, 
Orph L 26. 

SYN. Au^oycti, xv^xvoyat, xXJ^xivoyai, «« 

Jfvvoy.ai, Trfdxyoyxi, nriJiJayi. ctraXJ^.co. 
AKid. 

AvrtiC nrei Kt Tuoof .5se5'«'> ctKin ri yivnrxi, 
Od. f. 23. ' 

SYN. Ai5o?. Ka,vyci„ ^ctXTo;, ^ifyti, .^5«- 

yorn;, tXXay~\.i;. 
Axiu. 

— OuJi T aviv^iv 

OvJ' xKiii. II. y- 30'- 

SYN. A?,v'^i;. ^ t^v7rct?.v^i^, a.7ro0vy>h ixfvyi, 

J.aipvyti, xKtcop». tKKXliTiq, ifvKctKi'l. 
AXtaivti 

t.7rei^ IV a.Ktatvotyi - Arift. Ecd. 536. 

SYN. OaKToyxi, ^-pyoiivoyxi, y^Kixiyoyo.i.'^ 

CcKicti^CJ, iKKKlVK. 

AKiyavoi;. 

TiHT A^iiC a^eyetvoi o({ifo«<r< 0foTci'<r/. II. j»« 

I — riiifw? iTnCavr^ xXiynWi- H- J. 99. 
— O/ J^' «AfVrtyo» K- K' II. X- 402. 

' SYN. " A A 

SVN. Af.ynvoi, A-/jf, ap(^n?'V. «x^"'''^' *<C" 
S-upik. iva.x.^hi, a.yi'Aci.aTOi, a.Xynaini;, yoaJ));, 
Auxirfo^, oj^vnpof, Ainix.poi, ccVKu^iti. fXiTocof, 
Xi/ypof, oy.ciotrif, 7ri^ic.Ky>'(, o)^Xi<^b(, a.viy^oi, 
S^3.y.iinijj.0i. ^vfj.cS'oiy.ri<;, J^>i^t.iijfji,o(, M\Sw^.o(, 
rroXvixiftu.ioi, Kivya.K<i.o(, Si/<r(pofo(, Sua-yj^ix, 

Sv(rX^^xro(, <7KKv\pO(, (TKV-i^i(, <rKvd^uTro(, 

Se.iof, ya.Kiiro^. a^yc.K<-o(, a,Mii(, a,va.p<no(, *- 

<pipVTO( <fOOTIK0(, KOTia^oi;. a.^viA'o(. 

hKiyiM^iSt\( 
— nco/j.x^oio Sa.[j.af AKiynvoptSa.o, H. ?• jOj. 

AXiyo), 
— Oy (Tiuzyayi -'S.xv^^oy.evix a,Xiya. ib.O^. ■jR^, 

AKeyt^i). 
• — Ss^S-sc S' iya nK a.Xiyi^o}. ib. *. i 80 
SYN. ^povTt^cj, E7ri|(/.;/ «|U(Z/, •tl](J.iKioiJ.a.i, Kr,- 
«To.uo!.!, TE^iKnSoiJ.a.t, cifinya, trTrtiSa.^u, oirtCptj.ai, 
TrpoTijua». 

hKiyvVi)- 

— kKK<i( S' aKiyvviTi Sa.lT(x.(. Od, a,- 374- 
SYN Hapoc^ry.iva.^a, iVTpiTi^a, i^x^Tva, i^- 
a,pTvoij.Q!,i, (TrKpcpcd, TaT^w, (rvvra,Tja- 

f^KiHva. 

Akkx ffov a.iii B'ViJ.iii owi^OjWa/, «/'' (y.Kieiva- Od. 

J-. '48- 
Tav aKieiva (piifAtv ct<Sivy.ix — Od. ^. 273. 
SVN. AiSioiJ.a,t. — txKsva, spTp57rCjU.a/, SKcptvya- 

AKilAf- 

AAffl/Ta ■nvyj.<ra,i >y aKiixTo.. — Od. v- 108. 
S V N. AKcptTov 

AXiKSOV. 

— '^'Xf.Siy^^vcnm a.Kii<Tov- H A. 773. 
SVN. ^y.Tvy.a., tt Tiip/oc, SiTra(, Siiraa-Tfo]/, 

KVKI^, Xl/|W.fn, Xt/|Wf/o;'. JililvfclC, KVTTiKKOV, OIV\\- 
pV(TK. 

E P I T H. Aij.^aTov, KAKov, iri^iv.a.KKii. 
hKUTYIf- 

— <I>(tTo yaf Tia-ct^K, a.Xini\v H- y- 28. 
S V N. Aait«,w,«c a,Sty.o;—iy^^fo(- 
AKncpnf. 

'TJctTi T« Aictpoi, zct/ a.Xii(fa.Ti- Od. «. 4;^ 
Ec «Ti T/S-5/ fj,iK,TO( K) (xKiifa,TO( aijgt(poc\\x(. 

II. 4- '"O. 
SYN. A>«ij£C, a.Xoifi). fj.vpai.ict, fjv^oi/. — t- 
A«/3C — <rT£:tp 

EPITH. AiVKiv, vyfilv. ivviafoy, TiTpctcvi(- 
PHR. Akci^utci., fj.vtXbv avSoay. Hom. 
.AKiifici}, a.K(i(pofjat- 

EfsiMf S' iTn.fotcriv i-r is<tTct. 'Tra.stv «As/4*- Od. 

fj..i-n.^^ 
'—hXttA.a.To Si Xnr iXocioi. II. ^. 171. 
SYN. ^iuXiiifca, i-!ra.Kii(pu, ivxXii^ui, p^pi<y» 
Ctcapi^p«cnJ/x/, — luTActT^w. — 7ri«fop//C.<y. A A 

AA«;tT«p. 

'—AiTKKa.mov - ttKiKTtifO. KHcruy- Pifld. Pyih. 3. 

SVN AA£§HT«p. 
Aa«»tp^. 

. — W yif!t( yjv(roKotJ,<t( 

Aa/.iv ctKiKTfov (^fac Eur. Tr. 254. 

SYN. Ayxuo( 

P H R Oc y.K iSiv cvya.ij.0^ dpn, STitj.iJ.etri viij.~ 

^i<Sta 'TiivKctiriJivov, tS' ivi "TracTTCf) USvfAi}i\; 

>l!i(rt (jiocrcroo; a.vKo; sfCiimu- Nonn. 1. 24. 
AXcy.Tfvccv. 

— (difoittv ctKiKTpvoviTCTi fJ.a.yi\Toc\(- Opp Kvc.b. 

AKiKTup. 

• — ''ta( cSoiiTiV aXiKTc.jp. Hom. B. 191. 
SYN. OfTaKtyjx, op^poCoM 
EPITH. np.,Jp/of, txyof, ivSoucf)Q\(. 
PHR. ClSo( ofVi(. YlipcrfAot; opvK- Hfiv cf.vyjva. 
Kvfrbv a.iifa(, Oiv fj.iXo( K?,cty^iiiv e^ifr/^oBTa; 
aKiKTaff. Nonn 

A?a^!XvSp^, (o;j.iya;.) 

Epyoi/ .^Ki^avScoio H'j.K\\Sovo( — Ep I. 3. 
l',PITH /^paKo<.Tia.Si\( — fJ.ivo( xTyiTo;. 
P H R. V,ip(Ta.i<Ti (iafC( 3-i'o( a.io\c!J.i\T,\;. al. aio- 
Kofji.tTfi\(- Theoc. — Hco^j-,;? oKiTiJfa. C-riftiaKis 
V,a.Cv?.e.jvo(. — OKv/j.tiu.( bv totj fj.iiTi^f y.apTifo- 
Sifj.ov iTiKTcv. — n=AA>;f TrOKmTOJf, T$ v7ro 
■7ra<Ta. AvToKtn SiSofj.a(TTO, Kai E^-Trip/i) 7ro.>.c;- 
okCc(. Sibyll. 

AA5?ac/§o{. Vide napif. 

— AKs^avSfo; -^ioetSrK- II. y- 16. 

AKc^ctV-rJ.'^- 

Afj.<p'i Si yKaivctv 'hctjct' aKi^c.vifJ.ov fJ.a.Ka, 

TTVKViw- Od. ^. 529. 
SYN. Ac£(vio(r)teTiV- KaKV(TC.vifj.o(. 

Akc^coj, 
—ilxvaoJfftv itXi^mcti KaKov »!ja.p. II. /. 251; 

AaeJw. 

t.vhv[J.(a fJ.ifJctoTif a,Ki^ifj.iv aKKnKoiJiv- II. y. 9- 
SVN AToTfjTfc). a?.a.KK-i), ctijivvu, cTtConiicj. 

AXi^nT-fif, 

VSrKov aKi^innfcc fj.xyi\(- !'• f. 396. 
SYN. hKKTnf. cxKiKTiif, acy^-^cov, c-rafriyav, 
eto(Tcrr\Ti]p, Ta^iSfo;. avTiKWTr^icjp. anorpo-jo;, x- 
TOTfOTntio;, CiTrOTrofJ.Trctto;, (Xfujyo;, iirafuyb;, a- 
fj,vvrap, iTriKHfo;, i-Tt(Tyyfa(, iTriTaipo^o;, j-r/- 
rif/.y\ruf, rifJ.riOfO(, rifjccfa^, ty.SiKo;, 7rfouayj(, 
yTrifiJ.ctyo^. Trfoct<rTri(jri\;, Trpoa.7'Zi(rri\p, VTripair- 
vi(TTi\;, cruvrtyofoi;, crvvipyo^, crvva.iy^u.o;. STstTpof, 
ivi^yiTYK, i^iKKV<rT\\;, OT<x.S'o(, j3oti-Joj, (3oi;- 

cTpOiUOy. 

AXc^Ytretf- 
—Zcv AKi^nruf. Soph. Oed. C. 141. 

AAe^nTDfio,'. A A 

AKi^r,Ti^nv ^vKov 5c«-5(«. Eur. Herc. f. 470. 
S Y N. Aui/iTiip/a?, ctat/i/T/KOf . 

Ktr.ii a.?.i^ia.f 11, taiJ^uv £t/xnA«T«p«. Hefi j. 
462. 
AXf|/Cj?^£//.yof. 

Kct/ To!' ccKi^iCiMy.iioy a.Tn CTifVM p^iT<yi/*. 
Ep. 1. 6. 
-AA.;^//,rt«;j. 

Hj9-Aoi/, a,Ki''^i/,a,'My, Tr^s^ni a^jvo-rn/h «0/'«. 
Suid. 
AAiHijw^TpoT©-, 

A'7raXXe-:via.i(; - a.Ki^ifj.CfoToi^ ■rroy.Troiif- Pind. 
Pyth. 5. 
AA5ji//cp^. 

TfiJtroi «Affi/xofo/ 'xpoip.zcnTt /y.oi. Soph. Oed, 
T. 171. 

AX5Tp£l'W. 

A/ /t/.e(/ *A£Tf5u<;fl-/ fA'^Aw STT/ juiiAoT» xapTrof. 

Od. jj. 105. 
SYN. AAe«). ctAt)3-<a. 

P H R. KftfToi/ oi.KnfMi(rx f/vM; rcoXfiH^^u 
TTBTP-u Nonn. 
AA£rp/^«i/^. 

— Okths ocXBTfiiCxvov T^iXo'"- Arifl. R. 298. 

S Y N. Aoi<r'jf , aAOTp/vJ/, XffZlf , KOTTXVOV, KO- 

TrxvKrTiiPtov, lyS^oy.o-Juiov, to i/7r5foi/. 

AA£Ttf/f 

^nf^w sf oizoic 3/ui'H Trpofjixec a.\(Tfi(. Od. i/. 400. 
S Y N. Aahtci;, uvX.aTfU- 
Axi-jgov- 

HfXT? [XXV y.Xl THM? («//jV /0)^11) 07r]« «XftflW. 

rheoc. 14. 7. 
SYN. Aa^^itoi'. ^ 

A?.£va, a,X£Vcuxl- 

■ — NVV XVT £fA01' iy/^Oi Xf.iVl- 11. p/. zSj. 

'0(pfx >U xXKoi Tri^y/J'; xf.v^iTXi WTri^oTnveiv- 

Od. ^. 400. 
SYN. £^ix(pi\jyu, iWivya, txnfjva, t^xKvaffu, 
i^iaT(tiJ.a,i, mpiiaTxjxxi, i\jKa.Cio[j.xi, SavX.x- 
CfOjuai, (pvKKT^oiJ.xi, xKioi, a}.v<TKu. 
AXia. 

— 'Slc!r(feiy.tt.y^vgyvvx'iK a.Ks(rxv. Arift.N.i 361. 
— O^pa To KiiToy VTTCKTrBoifvyuv «Aeoito. H. 

u. 147 
S V N. KxTxKm, xKiTfivu- — aKcju, tf.Ai^«. 

AA£<t'fi|. 

•^£iiuav xvSfuv xKtKonv- II (*■■ 57- 

OvTi (poCn (Jl.tlJ.Vni/AVOV, VT XKiafYli. H. «• 2 l 6. 

SYN. A<r(pa.7j<7iJ.x, oXvptoiJ.x, TrfoCoK)u tt^o- 
CoKa.iov- iit.KKKri';, ivXxCtrix, ttKXf, fVlAX, tfMy.X, 
(fvXxMi, a,'J0(pvyn. A A 

Aa»i- 

— OvKiv tKtiTxt xKm lij Tifju,* >^ xKyo; Od 0.344.. 

SYN. Aam,!**, 7rAai'Ji. pt!J.(^>', ft;j.Cx(riJ.i:, «- 

fj.a.fTniJ.a., a.fj.TrKxv.ix, •rr]xis(J.x, cnpxKf>.x- 

EPITll. \xKiTn. 
hhv^iix, 

— T\x(yav x.Kn^iixv KXTxXt^ov- I'. w 407. 
AKn^in. 

nnTTii <ri (TTiftri y^ 4.\»i-5^ii) efj.TriJ^o[J.v^o{. Diofc. 
AKvi^i;, To, 

— 2u S' «Ail-^if fv/iTTi. Od. y. 247. 
AAii-5'0!rt'i'>)- 

MapTl/f S^«, (Tl/ Ji fJ.v yiyvi «CAIlO-Off^t/Htf» 
'iheogn. I 224 

SYN A?.ri^oTr)(. £TiiTi//jtin, a.tr(pa.?.tia., a.rff 

Ki», a.rftKUx, x.-\,ivi^ix 

K P I T K. AtP£HI1?, ETJlTl/WOf, fpaTit, S-SOTffTrlV, 

^ioTitibnc, tvTriiirii';, '?ro?.vK?.iTou irfpiAa/ATrijf, 

Ti/J.>it<r(ra., yjx^ii^aa.- 

PHR. ©i/j/aTiip Aioj. 
hKribiMu. 

riosvTct S^ a.XYi^tv(Tov — Hom. B. 14. 

S Y N. hKt\^i{a, aKr,^i^oiJ.a,i. 
Aam^i)?, 

— ' Q.(rTt rxKxvrx yvvii yjfmri; xKn^i];. II. 

/"■433- 

AAH-^^ll-i^. 

Ot/Tof Ejttof Ao^yof t////>tii/ aA>i-3-/j'of ■ Cali. Ep. 19. 
S Y N. Ajtp/feiif, aA>i-Jo£7n)f, aTpfxii?, a\J/£f- 
cTwf, «-4.si/(rTof. a.TrXx.<TTo;, uirxfx-noiiiTo;, Si- 
Kxio;, iv^vyKarlo;, ij.vnfj.av, SnKo;, yv'ii(rio;, 
£T£5f, «Tf/ASf, £T-/iTl///,Of, irvf/.civicf, vtlfJ.tfTn;, 
vnTfiy.ii;. 
AAH/of. 

Ou «f a.?.moi eifi a.viif, os rodcrx ytvoiro- II. /. 
S Y N. Ei/cTsiif, «.ifiOf. ■7r/6i;^of. «AiiTi»of. 

AAHi-.Tt^ 

Mw:'a S^l TravT xKnKTos «11 i/OTOf — Od, /jt. 325. 
— 2oi ef'' x>.>.nin'ov rt kxk'.v ri 
@vfj.lv ivi a-rn^t(T(Ti ^w ^taxv- !!• i- 632. 
SYN. AS^ixXiiTrloi, x.KX.Tx-!ra.v(Tro;, vaKtii.ni, 

(TVVtyjli. 0!-9-fp«T£tlT0f, «•5£A>CT0f. 

AKnfj.a.. 

Y,xw!riytaTxT'ov r x?.n/j.x Tfxris- Soph Aj.381. 

S Y N. AAit. — Txvnfyo;. TtfiTfifj.fj.a.. 
AKnfj,o<rvvn- 

Evvvyioi S'' Aoyoio xK-f,fj.o(TvvwiV iKovro- Apoll» 
2. 1264. 

Exp. (LATrnfix ruv roTav- 

AKnfJ.1. ' ^ .r , -^ 

Tlxvrx; (iri TrPVfj.vwiv xKn/iivxi vix; Ayjx.t(uv. 
II. c-. 76. 

SYN. A A 

5 Y N. A-5-poiloui/.i, ffvyj^tioixxi- — oXo.'- 1x0,1, 

— AMfj.oiiii eifi KAi AKKoi- Od p 376. 

' — Ao»seif </^£ fJ.oi tivM et,KY,TYii- Od. (7. 18. 

S Y N. AAc/ftii/, TTKa.fKTk, xActfitTMp, TAacs?, 

CcKctOiKTOi, pifJ.Sof, 

EPITH. AvjTnyoc. nfoiKT));, TroXvrrfMfKTod 
y.ci.Koi, ai/oioj. «Ti/xaffTof. 

/iAHTHil- 

K«t [j.i ccXnTnm T£ it) E^ ota-Tfn e^etc^vi Orph. 

101. 
SYN. Am(. 
AAttTfyci» 

^'r.Pif Ti? /u(rTil)'05 c(.Xr,T;Li(H xaT^ J^coij.^A, 
Ai'ip*f */r/^4ii/, a;^fi)ao7WH yctp ot^a^/rt. Od. 

S Y N. AAao//ct/. — ct/T/^ty. 
'hXix^cii. 

— <l'/A07roK<v ctAi«/ctc. Soph. Aj. 8Sg. 
'AAictiV. 

OUcT^ TTOT KpO/ 

riKHoi/Tif <pei.ivo\i<r a.\lM.ii, — Od. cT. 361. 

Exp O/ iv Tii .^■«Acto"!;'*! T!'£oi'T£;. 
AA^&oc/ift), 

Ka/',b)'/i.t/air/.c'£/-iip'jA3>'ciA0«/i'c»i'XiZit6i. lyc. 1 1 ;2. 
A^S^iy. etK-Joyui- 

— AA-3-5T0 p(;fip- 11-5 4' 7- 

S Y N Aa3-j«. ctKiouai, ettpvyiA^a, cnKJ^xna' 
'A?viet(£T!^, vel ccKia.lT'^- 

AA/aiST8f «.j 5,t7rctf. Arift. Av. S92. 
AAicijiT<^. 

Kct/ TOIllSl/S-' hhtCt^T.V- II. |3 503. 

hK:a.<n-^- 

— UoKifj.o< cf^' ctA/«(j-To« ofcaffii H- 3 797- 

SYN AAHioTOf, ciCc/.TroJY''-!'"'"''?' aTrctuo-To?, *- 

ysxicX/To;. voKvs, S^e.vU, ■^aKtTTOii. 
'AhiSJ-ico. 

i.ifx.ivi ctAiC^Mcta-A >.vyoLia.i; J^ifj-xi. Lyc. 351. 

— Kct/ ciij!- ctA/(rJ^5i/Ka-i — Cil!. Schol. Lyc. 

S Y N. 'AXiJvcj, KctTCiTrovTi^a, cfrroKfv/l»!, 

cttpocfi^a- 
'AKiSf^, a.MCpaT'^' 

AnrCf <f a.\itfoi; oyjJ.o<;—^Jyc 443. 

— AKiCfiaToKTiv aAf/.ayJi\\-T'.Ti.n. ib. 760." 
'AA/fpoX.1.^. 

AitTcrMi; if}i?^cmoci ctKiC(oy^a.t. — Apoll. 2. 733. 
AKiy^.Ta)/- 

AioXi^u. 2p.ypj'X:' ixiyeiTova, — Hom, 37. 6. 

SYN Kyyia.Xo;, a,KiTifiia\). 
fiXtyKiof- 

— AXiyKiov cc Tifii Ka.KZ. 11. ^. 401, 

^SYN. 'Eva.XiyKiOi, ofj.oio^, oiioiiof, Trfofof/.oiti, A A 

lOlKc^;, irf07iOIKu;. eliC.-AOf, TTfOJHKiy.Oi, IKf>.6i^ 
H<5^0fj.ivo(, tit7a.fj.iv0;. uTaXctvTo;, Tra.fcarMiiTio;, 
Sf*p4pijf, Tafsfj.tpif',,;, TTfotHfJ.^fifn;, Trforipcfii;. 
AKiiiif, 

il( ./'' OT iTTI TrfoCoKai ct\li\J( 'TriptfJ.nKii ^CtCJcf 

\yjutn T^.i; o}^iyoiiji S^oXov y.a.i x f /cTonTct (iocKJ.fjv, 

Ef TOITOI' 'TTfOIAiTI (ioo; Ki^ctf ct) p«uAo/o, 

AiTva.i^ovTtjc S' iTT&iTO. Ka.Cav ifi^i^i ^»^0.?%' 
0\. fj. 251. 
AAiiJTcap. 

AvcTp:? «7r' ApHctcT/HJ CtAltlTOpff. Ep I 1. 

SYN Aiy\a.y,ii(, a.Kiiv-,-\\(, ct<!7rct>jcv(, a.a- 
iTrxXiivTn;. ctKiKTvTo;. a.fj.tfiCoXiV(. ocyv.coC'oKo( , 
y c.yy xf/.iv; . yxyycciJ.iXiio(, yfi7riv(, yfnrcjv, 
JufjCb/.o^, JixTvoC6>.o;. S^iy.TvxKKo;, i7ra.x.Ti)f, 
BxKa.iT3-iV(, '^y.Ka,T']>ifyi(: \yJjiCo\o;, iy%rvoi 
CoKo;, i;)(,-5t/isA)'.of, )C5cAiJS,a«i/Tii<, opfj.ivTi)f, op- 
jUivTiV, tTocy;ivi\j( . (Ta.yiijvi\Tiip, (rc<')'iii'£i'Ti)j, 
En/^ypo-Jnps-jTiif- 

E P 1 T H 'AA/Tp5?Mi. A/i'oppct^iif, J'iivo(, fj.0- 
yipo(, CypoCio(, ^xXa.^ffo-!ropo(, ToKvKfjinTo^, 
TifiitTovoo;, TK\\Tnro:'o(- 

PHR. AypiiTiip iydio(- tov (iiov etiro KxKccf/.'i, 
}C) opfj.iS.( tyav, ccTTo opjj.iaj; aKi-vcov- iy_^VTt 
KwitTTiip. ivwJ'ivo( cfzt.wTnp \raXct7(ni(. Nonn. 
AiKXaoiv ^ipaTruv- Opp. — Eucfypap cfiro KvfTu^ 
i^uuv. a.i^ifw; Ty.iiova. vntccfj.ivo;- iy^vG'oK</i 
>ivgno( £j£uci]T«fjf ivxvKuv. — ipya.Tivn; to>- 

TOIO. 

Akisvu. 

S Y N. A^yjc/trTpiu/y, ^ct^xTlnfyii,!, iyPvoi,a, 
y^nrtla, xtnraKtivotj.a.i, iKXoirtiva- 
P H R. Fpy* d-a.Kct7troTo^uv aKmuff.—- 
tToAofffliiiof <foAo< a.ypi\(. — IV^<J( ay^iva- 
n£Tpii iiri TrpaCKini «a^-iiasrof, /ffoi/ ty^w 
V.K TrovTolo ^v^x^i Kivro. kxi nvoTi yjicK:rii. Hom. 
Hto/ fj.iv ■TriTp/itTiv itpwfJiivo; xyyia.KoitTiv, 
Xw^y.XioK J^ovaKitTtTi, >t) ayKiTTfoiTi J^a^oivoT;, 
ATpofj.o( cttTTxXiiv( iTiJwtTATO JaiJaXov lyjvtj- 

Opp. Y.XI Ti; vToC^vyiuv Y.aTlJvjCtTO ^IV 

^o; i'.'xvKuv, 

N«0.9-l fxXJTlVU]/ ViToJc:>V iTifiyjOOV XypVIV, 

TvifKnv v\i\yofj.ivoiiTtv iir i^yJvtTi yjripa. TiTctiyuv, 
Nonn. 

AAiSpiCiif, 

— Kai TAvJ"^ ttXiifyjtt X«/'*'" Pind. 01. 8. 
AXiiavo;, 

—AKiPuvoto Kop/iz-ji/. Ep. I. 3. 

AA/npiK- • 

— AXiwcii KUTcf. Tifj.7rofxevctV' Ear. Hqc. 452, , 
AA/{<a. 
— Ot7h.3-m^ XXI ttAica-H. Ep. 1. 8. 
SYN. Ti;^f/p^£u», ffijvxya. 

O 'AKlKXvjTOfx, A A 

TlfoS^iifjL xhiKMfTov. Soph, Aj. 1236. 

— 'AxuTvmi fS.it- Soph. An 966, 
Ef ctKiKTVTDs^ x»TgLf' Anac. 39. i, 
A/ufjiiv^- 
'AXi/Mihv7ti iiii iivTKtv i-jfiTiv- Eur.Hec. S024. 
'AKif^iKV cu^ifof wKxKo, nij.vuv^ Arift. Av. 

14CO. 
S Y N. Ai/(r3pf/.5f, J^vtrofiAitTOi, a,yo^(j.o; — TiKoi 
fj.» i-yjiv. 

• — U.oTa.fj,uv iKifAV^viivTuv. II' ^- '9°' 

'AA(/y.l/C«f. 

— Botoi' J^' «A/|t*Vf 5ff tfKTftJ. Apoll. 2. 556. 
AKlViS^ii). 

HnKu K.XivS^n^tn — Nic. 
S Y N. AAe«, AViKiTlu' 
' hKivJ^n^pit. 

^va-KiJ^^v ToKKtit a.Kivi^n^fit.t ivZv. Arift. R, 

S Y N. "Zvva.yuyn, CTf 0?.^» AiT^sAoj/»*, 
KKivnKTeifo.. 

— 'AA/^HXTflJWC 5Aa/<tc. Ep, 1. 6. 
Aaicmv»?. 

. — AA/c«>4cf opj'»!'* Ts^i^i-jjf. Ep; 
'Akio(, aKi^io;. 

riu< i^iKlK tiKltV ^Hvai VWOI', M^* «T«\iJ'T«C. 

II cT- 26. _ 

XoAO? <r' BJt aKl^lOi 
TiviTni -wxiS^uv A;of. Pind Pyth. 3. 
SYN, AiJSTOf, «x.l/fof. «tTfftXTof. fj.Kra.'tot, 
«.vifJLiif. «.vifJ-ic^ioi, a.vi!J.aKto{, »5ccf, ^Ki*7«f, 
fj.iTa.fj.(i>vio^, fj.oi-^t4^io!f pfB/ej. 
'Aa/o;. 

— QuyaTiip rtV/5/0 ^/jpocTOf. II. 538. 

SYN. EvitKioi iipaKio^, S-(xAjs!r^i«f, {^(■^«j* 

A*o-(r/«f, tr£A«?.>'Ofi TOVTlOf. 
'AKlOT^ipii. 

<boiKS,i»v a.'Ki(n^i<piav, Od. /■. 442. 
'AA/o«. 

OuJ'' «^iAiTS |3=xof. II. -y- 737' , , 

Ol/TS TTCtflf fA^iHC «AAOC ■Jpc, k3'' iA}4U^<ti Od. 
€■ 104 

SYN. Axt/foa- — uyni^ofiti.1- 

AAf^«?«f' ^ , . A. 

— Ao< c^t/Tw THc/' ocKirritpi Tfi-)Qi. Soph,E1.45S. 

SYN. Avyjxn^o^. 
'AmtscToc- • 

'Hjrt <^' Sfu/Acoc «f «AmJ^oc (pS^tTuV' Lye. 68 j. 

Exp. To A£*)c, ;^ ofj.etXov, )^ ^xKa^fiov ■jiJ^m- 
'AA/^Aafx.T'^. 

KwAvt', «A(7rA«pcTo;"=.Vpoll. 2. il. A A 

AKijrKoofKrof 'S.xKu.fj.tt. Soph. Aj. 6t>z'. 
SYN. AAi7r/a;'«;, a,>-iCATo^, a.KiaTpc7rloi, «• 
KKTT^iipni. — iKiKKvfToi, «cA/7rAn^. «tA/Ti/7r»f, 

'Aa/taoo;- 

— 'AA/7rAo<4 TWXiOt, ■^flil' 11. //. 26. 
AA/7rc35f. 

— Ka( a.Ki7rvoov iirSiJxv o//xmc. Mufa 265. 

'AA/TTOf^ff^. 

HA«x.ara aT^aifacf ciKnro^;pvptt — Od. ^- 53. 
S Y N. l\of(pvfioi, ofTfitoi;, a.Kxpyo;, dKepynii 
^«.Karr(ToSa.^\\i- 

'AAiTrAlt^. _ 

Kefcw </^' mifJ.oiTa<i x) «Tyoirof J/^-S-' jtAi^Atl^. 
Call. 4. 1 1. 

'AA/ppo.5o{, 

— AA/ffo^&o/ wofo/. Soph. Aj. 41 2, 

'AA/ppt/T®'. 

— Ai' aA(f ji/Toc «Atrof. Aefch, Supp. 8-/j, 
'AAk. 

'Hc aA(< 5.3-' i'|u7c %:.\iN Arid. Th. 393. 

— A^waf/.opltVTO fj.nu-7rri \^pZa.Kl^. Apoll.2. 87^ 

S Y N. /iJ^iic.__(7vi'fX*'>> »y^opirTui. <tpK>iVT«(, 

J^a^iKSi, iKCiVfOi. 
AKia-Ku. 

Kia-T K ^tiJ^AKTsv, k/' a.KiFKirett TfVM. Eur, 
'Alc. 796. ^ ■ 

SYN. V.a.Ta.Ktx.f/.Sa.va, J^tAyiviofitv, ^iftti, ««ST^ 

iy^u, iia,^ct,Tflofj,a.i, Knd-etpTTot^^,^ 
AKtfffj.iKr'^. 

Am y cKKrfjDKToii J^et^ttiOiV ttKfsiv. Lyc, 994* 
AAia-Ts^tti''^. 

~!\Kia-Tifay^v "TJoKitd-eoii. Hom, A. 410, 
'Akio-tov^- 

'-'' AKKTTovoif - ^a,^ia.i(fiv. Aefch. Pr, 71 1. 
'AKia-Tfitpir- 

'Ovaol \lxiiTd.i:fK$v a,Kf<TTfifiav <r^l/P* yilVlt)\r» 
Mulas 45. 
'Aa/t^Ct'^. 

^AA/TfwTc/o 5/sfBCTo^. Theoc. t; 45, 

'AAlTt/T^' 

,—AKirvTcl Tf j9«f H. Aefch. Perf. 951. 

AXlTiVfi), CLKlTOfJ.a.1, 

A?roAif cio/!Wf pi/ysSf *AiT{ywi' 'x^ova,. Eur. I|» 

1029. 
^Aiof /' <tKiTsi)fj.a.i tipiTfxdi. II. «■ 570. 

AAlTffe/, aKUTO, 

E» y*P «^lt /*' («TttTJfff xc(/ HA/Tsy— 'II- <-37S- 
AKlT^ciiyeit- 
Oirrif «AiTpa/cii, )t«( «Tdti^aiA* /j.n^a.ma,Tti,ii 

Hef t. :39. 
SYN. AKa.ou.a.1, a.CfoTci.^cd.—a.Krfxiva, a.fj.oifv> 

TaVi/, a.SKilf]lw, ATx^ctKKa, ctiJ.-7rK4Kit), vjoiltlt 

trMi*f^iMw- (3a*t7(»» f§<t7raT«<ii- 

A^viiJ,(ifvm A A 

1315. 

— AA»rjn3!f m>.h.ii,i 7r\-ai'. Arift. A. 907, 

AMT^OITUi'»- 

f.i >(oi' aKiTfoifvvm' ViiJ.i7ViMvn. Nonn. 
SY N. AAirfTHjtAa, a.SXc/lniJ.cc, 0(,iJ.-7r\a.>t,ix, tiiJ.- 
<^hce.KiiiJ.A, '^XnuiJ.iAnct, 7rA.j)jM//,5AHjUiC. iXXe(iJ.n, 
irJix.la-fj.Ai tTrnrja.nriJ.a., '!riy,fu,7rl(:'iJ.a,, irptrx.oiji.y.A, 

E l' I r H. f,.va.yyia-Ti{. 
AXirii[/.m, aXiTnpof, a,KiT^oi;. 

Oi/TS yaf lUT uip^a;', ht ttmoirof, kt' aAiTii- 

jy.feil'. II <y- 157. 
•— K^tf AkiTnfv (p^ivU- Soph. Oed. C JS4: 
— Kai J^a.iu.oarj tiva.i !t\iT^o{. II. -^,. 595. 
8 V N. h(JLC/.fTuKo(;, irKiTnpioi, xKiTiovoof, ocK^- 
'/■{oCiif, «AiTiifliucTnf, aXoiToi, a.!J.ctpTn^oi, a,- 
fAErrJ^f, «//JCOv, (HTitSrocXof, x.c.Tcc^xTci, £^<aAit,', 
eAf-3-p3f, waroA5-J{5f, /flAwTfijiof, KCHKOTalTroi, 

KaXiVT ^iyjlf. 

Af'.Ka,los, ttKKnes, </,Kx.i(jLOf. 

— AcfOf i)ikKa.i>i Koyy^a.ifi. Eur. Hel. 1 16:. 
Tia.p^^iv^v 0!.iJ'qm Sf Kr/7r]oA()' «Ax;)££r(7<tc- Hom. 

27., 3- 
Ev-S'' « ■»■« «/^waJ; (>sc»)p t' a.KKif/.9f i^a.aa.ai/.5)i. 
" II. c. 278. 

5 Y N. Ap^Hniijs, Kppcrifof. jt/jwTcif, S^vvctrof, 
AKKetlof. 

AvxKgiai/, K AAx»7of jtTJfi «tWo»'!»!' iyvuKrctv- 

Arril. Th. 169.^ /vr- . 

B— TloiiciA* 1/^' «f /ej 

AKncilQf KVKV^ A^-ffCloi AfoKij^i. Ep. I. i. 

^KKdp. 

OvMTiffiT^i^tcrcni oioiJctiAK/.ap sa-ft&^. II. £.644, 
8 Y N. Aij.vvct, <tfl)|/<, aA5$i)Tlif/cc. ctKiBi1[J.a„ 
^n^ciit, j3o))iJ«//<t, <ti'TiA()4'<'' «vAAm^K» ovnitf, 
\aiJ.a., Tijj.c}pct, wipiKiist. (tKKti. 
E P I T H. E/.<3vToc, i'J(na,^i(, xKi^iKa,Kov, 
p.T^iKi(, wi^ci)ftoy, <7<aTi)f/oc, TroiviiricrwTrov, jaa- 
/xajtofc- '^vxotraoov. 

Aa;c«/«?. Vide Hf<txAHf. 

AKKfihw, 0; TA^n lliy t?9X«^ •f«'' iTCilpOli. 

Orph. 293. * 

A?,xt), rtA^. 

P«« J^' (X.^iyvUT9f Atif a,V<S^S<^<n yiViTfH (tAXIN 

II. 0. 490. 
•*-AAjti TiToi.3-<aV. II. 4. 299; 

6 Y N. ^VVUfJlf, cTuKttf-Tfil*, £T)X|<tT«<t, «Ajt*,J, 

«t>i)i/oji/», 6c;t/^);, /(TXfV' Kf*TOfi KctfTof, p«u/x!j, 

•&€COf, 4f<&6C£/rt. 

EPITH, A^TSTOf, mfrei^efin, MXiTQf, «trv- A A 

/io/fiijiof. ».fjLa,iiJ.ctJ.iTcf, cfjr^^a.vTof, iixrrt^ou 

l&rKtpri, J'a,i<p^i'V. •3'0I!, tClKf /h?> oCcllJ.tf.. (pOIViO;, 

(iKo:TV^o^(col', ipi^ivi]<, VTriflJ.cf/jii, [/i-ViJ^niOf, 

TKoi-^vij.of, i-7r-roJ^»ij.«{' 
Akkiij.sJuv. 

rjs/AT^Df /' A}.xi[jiiJ^iuV A«jf««f ucf ct[AU[xay, 

H TT. 197. 

AXkiij.(^. 

— K<t/ /VA«t/*9f o^of Apitaf • II- 0). 474. 
AAx.icoof 

n«/> </"4 Ot ApHTt) 78 KOil AAK/COOJ ^50«/))?. Od, 
)). 231. 

E P I T H. Aziff (yc, |W53/*Ai)Tft)p, .9-£c«»£Aof, 

a[j.vfj.av. 

P H R. Ao-.aisTstTo? ^xTiKmv — /3sA«f TS S^Sitfs 

J^tK- 7raiCT(»c Kci.m api/triWTOf. 
AAK/pf<ac. 

— AKKiiffav T5 AE/af. Aelch. Perf. 92. 

S Y N. Ko}pT«po5u//.of, tiKKHJ.of, ctyt\vt>f- 
Aax/zjsc. 

EiJ^Mff-tff AKK[j.a,\ta, Kvcvif cKctTtip* AoiHanKMj» 
Ep. 1. 3, '^ ^ ^ 

EPITH, AvJhf. yfdiKvf, X"'^'^^- 

PH R. 'T//ciiTi)p v/tfc?'./»!'- — Kv^coy Twi' MaJ'*)V 

CtJ/ct [l.iK-\.0(.[J.iVOf. 

Akkij.hv». 

Thc cTt /i«T' AKK[i(.yivi/iv iJov AfJ-^i^fvuvof *»o(T«c. 

Od. A.265. 
EPITH. '£A/KofA!ja!fo<, ««tAA(«-?t/pof, J^xitpfuV' 
P H R. AKKfAWiif MiJiATiJof vfuivctf. — ao/7- 
TOTOKnx yjvcti, Tlipo^mov etJij.a.' Theoc. — Tctvv 

f(pvfCf WKtKTfVUVn- 
AKKTHf. 

■-^Kfwc ctKKTlifet >^ ecc/jwc» Od. ffl. 340. 
S Y N. AA5^»j-)ip. 
Aaxvocii. 

— KaAA/ff^^vp» «)/<»* ff/tflitf. 

Toc Ji roT (V /Jiyaoonri TrxTiip x,' troTvia, fj.HTvf 

AkkVOVIIV KXKiiUKOV iTraVV/AOV, ivix Ctf ctVTiii 

MiiTiip AAxf ocof ToAfTfc-S^e;; oTtoc iy^iTa. 
Kkxi', oTtfj.tv inxifyof *vr\f}ra.iri ipoiCof A-rroXKwy. 
II. ,. 55y. 

AAxfowf. 

n<aT*7' AA«f oi'/<, Kiyvfl OT/ .^SjTT/'»?* 

AhJ/c o^!vo[Aivav a.vi[i.i>v' avvimi Ji Mo4o< 
AttTix/rif oqvi^of ivxi^i[j.9v otrcrctiV ctH^a,^- Apoll; 
I. 1084. 
'AAxf<ic, 
— Oirirtxi' awaiTit AAKfS^of <tA/))f. ib. 100;. 
SYN. AAxfJ^oV. 

P H R. Ofvlf, CL TXfa. Tctj TTiT^IVXf 
IToCTK Jti^ciJctf ctKKVUV, 

'E.Kiyov fiTiy ««/rtj, 

f.v^vvmv A A 

'Ot-» ■jroffiii xfXftJ^ftf atl fj.oKTsiis. Eur. Iph. T- 
1090. 

P«ti'/c-; ;^foat trpajr/^o/xfcai- Arlft. R. 1344. 
AAxfowf. (Adj.) 

AAv.ujwcTct* t' <tc »iyj.S-' >'ja';p*f ««■ Arift.A.1592. 

SYN. AKKvovMf, iy/i6j. 
Aaa*. 

AxAct )i*y.«; aipiH, — II. «125. 

SYN. Arap, c/^i, [jiiiiToi, stvTa.pt 
A>J.ti.yyi- 
• Tk fy WiK, Tii; IV (i,Ta.K v.y^ia.ii 

~vmKO( xXKityS. j3«. Soph. Oed. T. i 229. 

SYN. MsTaSoA»), a.KXa.^is, a.KKa.y^a» a.vTa.K- 

>.xyuu. ci;j.6i.\.ii. if/.wofta,- 
AKXa.vToTra'A(i}. 

— A?.Kxi/TOTrti)Kvii — Arift. Eq. 1239. 
AKKxfTOTOiKrii. 

■ — AKKa,VT07r(-jKn( ; « n-.iriiii^ov, T»i TsX.*''*?' '^* 
145. 

S YN. EvTiPonaKiif. 
AkKcH;- 

— ruKe>v Ti T8f 0i.KhS.VTXi- ib. l6l. 

AXKa.(Tiroi 

AKKa.7<riif /s ipvjeif 'TTXVTUV TtCti ffOitfl TfO- 

voia.ii. Orph. H. 
. S y N. AKKtTla. a.VTa.KXc/.T^a, a.vTa.KKaTlo- 
fxxl. i^n.KKa.Tlu. Ta.'>a,KXa.T]a, ivaKKo.Tlu, ui- 
Ta.KKxT]a, oc?^Koioi.>, xy.tnCcj. a.y.tiCo[ia.i. S^iay.ei- 

CofJiUI, ITi^OlOa f/.£Ta.UOT>Cli.J, y.iTXTlB>IUI, fJ-i- 

TxCstKKu, fj,iTa.C xKKoijici.1 y.iTxa-Kiua.i^e-j. TfiTra, 

a.KXiTpoTiu, a,v7 xyopx^ii, i^a.yo^x(a, y.ira.- 

•Trnrlu. fj.iTx-^oi-a. 
AkKiiv.tov. (.Adv ) V^de AAiiKTor- 

—.^AKn/.Tov -rcXiy.t^irtv. i:J^i /xa.yjSr^. II. K- '2- 

S-Y N. Aia.v<rTi. ~avvi'X.cJi. a.KtiKTc-Ji. 
AXKoyvaT'^, 

—AKKoytiiTOj ivi </'»iu6). Od. /3. 366. 
AkXoS^o.t^. 

r*ii) IV a,KKoSaTn va.i£i a.Trxviv^i tokiwv. OJ. 

»■36 
AAAo5-foif, 

— Ett' a.?.Ko^foisi ctv^^^caTriii. Od. a,. 183. 
AXKo^jX^. 

— E< a.-.XoCvKov iKb«s-«,i x^ova,- Aef. Eum. 854. 
AKXoXfOO^, <t.\Ko'/j^ui. 

Ti SiSnX.nTci.i 

^!u.ct.i ci^ 'oy_poov (3xTiKMi' F.ur Hipp. 17^. 

K«i u>v oS' xKKo^pai fJi iKSnuoi ^ivoi. Eur. 
M 87Q. ., " ■ 

S y N. AxKoyim, a.xXoi^vrii, iTcpoymii ctK- A A 

KtyKufToi, e.?.Kc-ic'Voi, a,/.KoTOKOi, a.KKobcooh 

.«.KKO^pvix, xXKoTclOi, ^ivoi, lTl'(iVOi, '^■VIAOii 

ttyvcoTii, v.rsfiopio;, inpodp-.o;. iTipopjKoi- CK,- 
Towioi- TiiKiSxTTii- Trxpirrithifj.o;. nrnKvi, iTn\' 

AU7Ttf. O^VriOi. 
AKKoeiSili , xKKoioi- 

T' isviK xf a.KXotiiii.a, ^euvi(nUTo ira.vTa. xva.v.Ti, 
Od. (/ 194. 

AxXoioi. y.ci, ^efvi, (pa.vi]i vi'.v we xa^o/S-sf. Od. 
T. 181. 

SYN AioAof, etvouoioi, iTlcotoi, |T*fia»-/Of,: 
AkXoj.ot&io;, a.>.K:KOToi- 

— riETrA' aAKcy.oTxiiii. Eui". Fr. 

Ko(rov yao ■JxTi-p xK)motov auT? V07e,. Arill. 
V.7.. 

S.Y N. AAo^yof, xToiroi, iKToToi, ^ivoi, ^aw» 

fjLitrTo;, Scfjy.a(nqs, TifctTuSni. 
A?.Koy,a.i 

F/« ctXx aKTo Gci^itxv — 11- «• '32. 

S Y N. KaS^aAAoutf/j S^opw, ^oaiu. vilSxu, 

(TKipTau. opyjafj.ai. 
AKKOTrpoTXK'' oc. 

T»Toi' fj.aivouivov, tvktov '/.ocaov, AXKo-TrporcO.Kov, 
II-. £.831'. 
. SYN. AXKotoTfairoi, evfXiTitCKnTot, Ay.^iffTo- 

uoi, (piKoffTfoioi, SoKia(pp:'V. — xXKoicjTo;, ivTfiTr- 

%i, ivy.ivr,TOi. :mfiAA<*XTOf, crKiSairToi, rpa,- 

TriACf. 

AAAOTOlOf. 

' , , , *. 

AvTiK irrnT a.-rr ifXtio v.xfn Ta//c( ctAAoTpioj 

(pu;. II. s- 2 1 4. 
S Y N. Ej(^-5p3f , i-oXtuioi, S\i7¥ooi, a,KXoyvaTi{t 

— «M\r»f, aSlXlTHTO^- 
AAX0Jf3"6«u. 

A/.K i;fji.»v ctXKo^povtuv—Oi. x- 374. 
AAAi/cTif. 

— Tfuii SliSiiTpijAv xXKvSii a.KXo;- 11.^,486, 

SYN. Axxayj, u?.Xii, aKKod^i- 
'A?.yx. 

Tlv^ T5, ■rrA?M(r fJ.oiTVv» rt, xj a.Xy.<t7iv, tj/5 
ToJHcJiv. Od. .3-. 103. 

SYN. AixXyx, a,Ki7i;, -tii/»)/**, TrnJniTi;,- 0- 

pi>-;a« (TKifTliy.x. 

£ P I r H. AiJ/o^oc. x.K.poi', Tpoyipov, (fctKtir- 

'jra.Kav, TnX.iTrofov, (ptX.iviov- 
'Axyn 

— na?w\i) </^« T£p/ ;!^poi TiTfoqitv aj^yn- Oi. vJ/.2 36. 

SYN. 'AA/f, ctKvKtit aKfj.'jpi;, ctKVKOTni;, aKi. 

E P I T H. XliKpv, o/rTtTo;, ctuxiyaxtTo;, 

CTpar/M. yKavKii, fJKpoxxKoi, Si-Ji-di, (pofCd;, 

"XetfOTrii, 1'X.^vCoTo;, ■rroKvaTcio;, yjiytpm, Ki- 

Xaivh, iQiiSlii, VDX^^To?, (i»^ii*, TrovTidi, jSpy 

AKfxvpoi, A A 

'ilf lAiv iyd-' a,Tro>a>Mv, iTii TriiV clXjM^ov vj^ap. 

Od. J^. 51J. 
S Y N. 'Axix&icfrfi, a.kiJ.vpiiJ^)u «Aixpaf » etAi/yij, 
a,>.l>i.oq, aA/Hfc't/^'if. a.humii- 

Ej /i //0/ xK nrii<T(/ iTrnreKyiTAi, *AA «A.oyHff/. 

II 0. 162. 
S Y N. OAcyof £«, K«Ttt^poi'£«, «-?£p/{ft.'. 

— AXo^/fl-TO;' i/'5 T/ 

Tii TrAiiO-of, a.vTA^.Kciyu.x yivvM-i ifi>.<<. Eur. 

Or. 11(31. 

noAA'=X7ri/£f vj.E'"^''*'"' *' oi.Xoyot^poTis(- Eur Fr. 

SYN. AKa;pi.3'/i.i:f, ovTiJ^avo;, a,(T>i.iTr\o(, xtti- 

^iuy.i-7r\oi;, a.7n'.Tr-q. ctCtKTtqoq, aTr^cvonTo;, x- 

(pcovTiiTTog. — ^x^iToi;, oiopii-cf, aMacTTc?, aK}.o- 

yvoZv- ocToTToi;, tjci>fo',. 
AAojj. 

hS^omq ctXow; i^ovAY.oTftq^lf «p^of ssfi^crf. Norn. 
AXocteo, ct/OMta. 

AttcX&i u ocK^uv ocv^occiroi i^ ia5-iv>s. Arift.T 2. 

— Kcti yal-xv Tro).v(fopC«v yifSiV a.Kon/,- H. 1 564. 
SYN. KXa<y, ■KKvacu, ot.7ro7r>.iiTJci', J^cfico, 
■Cfa.vc,). 
A/^jnmp- 

■ — A/£Tj/y.i'£v ctXoiriTrcl (TiJ^-f.cff- Nonn. 

SYN. TiXmTit;, TrX^xTiKi',' 
AAoj/of^. 

— ATiiJoi, a.XoiJ^ogo!. Aefch. .Ag 421. 

AAoiTJf. 

'Et}.-/;^ ^ik.v cc}.oitU ty.Cwai Xi/.nv. Lyc. 137. 
S Y N. A}.iT-r.y.av. 
A}.oipi 

■ — rio?.}.oi Ji (7-Ai 5ot,Xi5-ovTs; ocXoKpri. II /. 463. 
y.piairo(j.ai, « y-^p /iipoi' lZtto '/pooq saTiv aXoi(p{\. 

Od. ^. 220. 
SYN. AAe(f!tp. — XiTro;, KiTacoT-/.;t r-ifttx!'!, 
triap, Trloy. a-rrctXoKp», s^a/oifn. y^ciai;, nri- 

LPI FH. 0x}.sfa., 0"v<y/)tf, v.KTapai, Ti'i^a.}.via. 

A).OKl?i). 

E5 ft)/*' aAo;t/{6.'i' tJtofji.)iv To y^ap!ov. Arill V.846. 
SY N. Av}.aKi^cj, apoTDixcj. 
AKo^. 

T\Xny»q(ix!i-eixv aAoza t^xvjmxto; ^.aCdiv- Eur. 

Ri. 796. 
SYN. AuXa^. auxfi;, auacA, ay.a;pi«. t,u>i- 
yo fc'A^. A A 

AAott©-. 
"^Hv aAoTci' 0/X.51 XAT«A«Aoi7r*-^Arift. L. -37. 
SYN. A/.jT/TTcf. «»«-^«pTof. 

AXoavJ^v.i- 

— KaAH? AA3a-j<rK>iJ. Od. /. 404. 
'AAofl-f cPi' (?.'. 

H Nwjii:t d-jy»Tfi; KTjxAe/uo-' aiXoavJ^vot,!. Apoll. 
4. 1597. 

Exp. ^xXx(Taioi. 
AA07J/.4,. 

Kai T«'70)' J^iKa.p-xvov dXoTCiCct- Ep. 
^ SYN. AA5Tf/faco{. /o.cPi;^. 
Aa<«p5//;. 

— f2j ctKKpyiJ^a, 

E^coi' ■KXTcfirocaTov. — Ariil. Eq. 963. 

Exp. Tof pupa ;/j^Aa!'(f. 
Aalo-i«. 

Of «•)/f/s)3-it/ /(* jj.a.K^!t; xKiiata.i. Eur. Or. 226. 

AA8T ^. 

FyacT^stA^TOf Tii,a«j'oi' ytTiwoa*/. Arift.Eq 1058. 

SYN. Avi-rloi, arx—ov.Tloi. 
A}oi(pai^. 

Fp-TiuTs 'p'^siV, lii^' aK0i(pcU0V Xt-rrci. lyc. 579' 

S Y N, AKti-rJiigio!, aKnwli/oi. 
AX'.(p^- 

— Kvv-viv, a(p:>.K''jV Ti KC.i x?o(pov — II K- 25S. 
AK'.y^'^. 

\(p-^iuri x^.oy^o; A»o//i)/'fi? iTTroJa.uoio. II. £.415. 

SYN. AitoiTi;. — (adj) £t5,o!'Of. 

EPITH. .4/Ain, a.Tii-ro;, nJ^vliy Kay.r, 

iveiJiH, J^aii^pav, 5%53p4)i', TcAtyjow.-, i^aTil, iv- 

/yiifnr. '7ro>-vS'i:<c'j(, KtJ^vn, jj.vnaTh, Kxcij^nij vvu- 

(piJ^ni, KxKKiKffiJiuvo;, niiKouo;, y.vJ^pn. 
AAttw, AxTra. 

A«£Aoi' av ■/.'^v/lnai (paoi t' x\'v;,:yAii Aaxh;. 
Orph 

F/. Ji Gop^vf .\A7no_f o£pXo.'''5!'Oi' — pionyf. 

E P I T 1 1. X.io^^AiiTSf , ^a^va^Kiii. — oA ko\)- 

lj.'j!Jit;.—J':aC'j.TJi. 

'AAf, (0), , , 

— Ouj^' ctAa cTo/iK. OJ. p. 455. 

SYN. 'AXxi- 

FPITH. ©^Tof. 

P H R. FAu^tO o^-or. 'S.vvJop-ro; Aiyaii-vo; c'y- 

viTiii Tayo;- Lyc — F.i' /"' aAst; x§ytvn:i ,6xA=ini' 

Bi^a-rovTixi f/utTHf. Orph. 

Aaj, (w) , , 

— Kiti rt? ciAa >.u!J.aT iCxKKov. II. ct. 314. 
SYN; 'A^iUH, -JocAao^o-Ji, ttovtoj. 
EPITH. ATcvyiTcc ct-ziaTo;. aornfiaiti. ociJ.s- 
T^YiTct, aJiVKA;, a.>.ij.vpa, oc^pvKxxTo^, ctCaTo;, 
yXvKip», yKaVKih (ixd-t^.:t, (ix-yvy.cv>j,:oi;, (3fu- 
^m, J^la,* J^ivmaact, J^eivfi, J^oXi^n, J^ryxix, 
P lj.apuiaoK, A A 

fj.<tffj.oc[ifi), MfS.uoBf, ivvf^cai, fjpvTro^o;, i^'/ji)i7fi^ 
ToAuw/^))f, 7rcf?ufs»), TroppvpoeiJ^t](, Tro^vCif-d-n;, 
i^iyJnTToi, XiVKfi, oi^vpli, x.i>.a,n'i', yjnyiipm, 
sTvyifi», KVAV'.y\, p^stfoTrw, %ut», ■n-iKp», kcuo- 
i(T<Ty., /xa.Ka.Ki), KcnKn, TAiaTM, yj^f», Kx>J.iV- 
■9't/f. J^uo^Tn/xgaAog- 

P H R. 'A/iOf pjJ.C^tfAOV oi/m«- — vy^a. KiXiv^a.- 
— i^^voii/Toi KiMv^tx.. — eufia fZTo. ■d-ci\a.<rjn;- 
— X.VJJ, a.AiKTVJov aAjuaj . — TpA/ij; aAof ci.T7nTou 
ijS^iff — Knf iof «uAij. 

AA9-»)K- 

— Tni' /s »t«j {tt/Totj 

tiviJ.(pa.i xiro(p^iiJ^ivm ocKffriiJ^if aJ^vfxvTo- Apoll. 

I 1066. 
S Y N. AAo-<y/«f , vA»/«f , UA0C0//.0?. 
Aao-©-. 

AucrsTo T «£Aio?, xai toi xAutok «Ao-or Ikovtq. 

Od. ^. 3^21. 
SYN. Aiijio;, i/s//of. T£p,5i'o;. J'pvfj.o;, t«6 
ipfvuei. v\n, (inc<r<t,, ;cni/!.iof. ya7r-/i, va.7rou opydt. 
XoXfJn- KiiTroi. J^poi (pvTxXid- 
EPITH. AyArt^j/, a.a-rreTov. av^oTropov, J^iv- 

J^fl!£V. tvJivJ^^OV, y.a,X0V, KVKXoTipi;, (7KH- 

fov, av<TKiov, iV(TK',cv- (3avi/o"Jc/oi', K.a:Tao')c/oi', 

irvKfjov, J^oijiflv^ aviiJ.o<rKnrii, Et/fpxif. i/ASEi-, 

«jfoi/, ■:ra,vJ'oKOV, TnXi^dqv, Tra,fj.QoTov, C,\,wyVjOV, 

Qa^iov, 7rcX'j-^vTov, mXvjij.vnTov, ^oporKTvirov, 

Tavinrpifj.]/ov- 

P H R. 'h K«.xa,} <x,i Jx^vxh kxXov J'' vtto wvb- 

/J.KTIV CJap 

riiJivH, -rrvKiVov /''{aXiyo; vTro7Kia,n 
TiiXid-dov, Zi^pv^oiTiV CTiJfOfxov, a.y.KO.p oJlTXK 

i\i\,ni, KXi Kxij.xTi, Kji (fiXoyo; inxas- 
AivJ^fKTiv (t//iy;Aa.;4f J^id Kiv f^oXli; viX^iV oiVof . 

Nonn. 

AlJ^ftf c/ TTlXia.lTt iVtKiOV aAorof i^XiVOV, K- A. 

Theoc. 7. 
AxvCai- 

iifj.1 yxf i^ AAv=acTOf — Od. u- 301. 
AXvCii. 

— E^ AAi/=«f, o-^iv a,ypvfis iTi yivi^xn. 11.3.857. 
'AxvkI^. 

Ni) 7 ov TioaiiJa Tov dXvKov — Arift. L. 404. 

SYN 'AA/of. 

AXVKTOTTiJ'!!- 

Am« J'' Oi.Xvy.ToTriJ'Mi Tlfou.n^'ia, -TroiKiXoCisXcv- 

Hef. .&. <;-!. 
SYN. HiJn' woJo<TTpxCn, wqJoxak». — yiio- 
TriJai 

EPITH. 'ZTiCxpii, «•//jjfrt», aXiyeiv», »«• 
Aaii'!?. Xxivin, HpcucTT&iiu 
A/. 1/^/5. 
OvK ijT xxv^ii i, ^ivob Xi"f? tAS». Aefch. 
Ag. J30S. A A 

S Y N. Airopvyii, J^,xp'jyii, ix<pvyti, iHKkififi 
i^vTraXv^ii- ttXta,. — xvioi. 
AxvrrnT^, xXvT^. 

— AAi/TtiT&i )3/iii. Soph. Tr. 171. 

AKVTrov {'^Hi; to»' (3/o^ "/jopK yxfJ.ii- Sent. 

S YN. AvxxyiK, acawof, xvuJvvo;, a.<rirx€Tof, 

(H/ECOVAHTOf, TifTTVOf. 

Axvf'^. 

KvT aAufo/f kXmvtk yfxvoK. Eur. Alc. 45*. 

— 'Ojj,a.J'ov (kXvov xXv^ov- Eur. Hel; 185. 
AAt/<&ua/i'<y- 

E/7r« <^' aAi/:S-/>t«i)'»j^a — Call. 4- 12. 

SYN. Axv<T<Tu, xxv&xivu, xXvtTTaiVu, ctAy 

^iva, xAivea. 
Axvffii- 

Kai *At/<7"«f eireaov xe/ns aTo a-fti/xaTof— Poflel. 

S Y N. Ae(r//of. — a,vix. 
Axv<TKa?u, xKvffj.eo. 

AlKi KA-KOf «f liO-J/l/ xXv<TKaPa iroXiiJ.oto. II. 

C- 443- 
— AXv<T,:uv K^iifx fJ.iXxtva,v- OJ. ^. 363. 
SYN. AXivc-j, eKKXtvu, iK^evyu- evXa,Ceoixn, 

(pVXa^TlofMCl. 

Axvcrau- 

r—,\xv<fac'.>Tef Tefi ■5-Vfj.Z. II. %. 70. 

SYN. AkviJ^ixu. J^u<r<fopea. — xyxvxKTiu.—' 

TTX.fAiffovea. — TfefJ.<ii. 

AXVT^. 

— KoTT^f /e cr£a-//Bf , App)i;cT«f j aAuTK». Od O-.z^J. 
SYN. AxiTaAfTOf, avxTroXvTof, JvaXvToi, 
xJ^iaxvToi. — aTTOfoi, xv(^<iJoi, xve^iTtnpi, a,- 

fJ.llX":''^- 

Axv^v^- 

KoiXoiq iv «rTfoif ccXVXvo;, ua-Trif -S-Mf /Atro;. 
Eui. Fr. 
Axpu. 

H xXvsi; oTi \fov iviKiKTx; tov ctAHTD^; 0^.17.332. 

H J' xXvna XTriCiKTXTo — 11- f. 35-' 

Toc fj.iv iTTttr tlh']yiv xTTo io yifaiva.Xvtv. Od. 
/. 3g8. 

SYN Aya.XXofJ.xi- a'i/o-iT4). xXxouai- »Jn~ 

[j.ovtu, Ka,Tx-^vfj.ia, KxraiSnva, a.vxTmrlu- arro- 

TrXai-aoiJ:'.!- trx^iKCxivu. x^vfj.iu, xAeviu, a,- 

roviiJ. fy./.'Jouxi, tii.Kafj.vu, oXtyoJ'fa,vi(o, Ta- 

paKiJ.x^a. 
Ax<tuvu, a,X(^<a- 

i^oyov o-fof xfiav AXfeiviiat «Ti/y/LiscH. Eur.Med, 
297. 

— 'li^a |U0/ (itoTov TroXuv tfAjoi- Od. p. 250. 

SYN. A>^^xtvu, x?.!feu, uKfxicj. ivfiaKu. 
Ax^etoi- 

AXjMx, or' ivj>'j fen TluXiuv J^ic^ yxm?- H. t- 545- 

EFITH. A A 

PHR. Ba.yvv foov Axipiioio. — cfixTeivorATot 
'7roTa.iJ.uv> Dionyf. — Aio; aTt(pa.m(p'opov CJ^ap — 
^etoio ii^ai pooi Ah^pnoia- Theoc. — IS(///pio{ o-.y- 
To«=A£i>-Jof luv, oyiTnyof i^uTav- 
AhtpiaiCoiOf- 

— AX^saiSoiov CJ^af. Aefch. Supp. 862. 
— 'Ka( ira.finvoi dLK<piaiCoiAi- II. (T- 593- 

SYN. El/«J^i)f, €CT(;UOf, KXKOi- 

. Aa^h. 

XpiifoCT=f a>iif!f{ TWf eLiJvaTn /ixw. Lyc 549. 

SYN. Fff£o-ij. — T/|«.ii. 
AA^>50"Tnf. 

A(4fitf a.KtpWTiii; vua Tif/jiaai ToJi-a-ai. Od. 
1/. 261. 

S Y N. Et/fSTM5. TI[J.lOi. 

AKipiTa,y.oiCo;. 

'Ttt a.>.jiiTa.)A,oiC4 ira.ziiioTTYiv JiVOiviKa. Arift. 
N 640. ' 

PiXtpnov. 

— riap <r' a.X(piTii hpx ajcTMi'. II, A. 630. 

S Y N. AXivcov, a.K(pi- 

F. P I T H. AihK:.v iJ.vXiiipctTtv. 

PHR Mt/fAif aicTffci/. 
AA(fiTOTrci>?^i(- 

E/f THc aToiMV V<yfir»v T«c 4A^/Tcjr<i'Wc. Arifl. 
Eccl, 682. 
Ax«i», 

Ecflct Ji 01 froKVKO.fTros ix.Kccri ippiC^aToci- Od.ij.izz. 

'fl? J^' a.vii/ioi xyjia.^ ifopiH hpa; >t*T' aAaistf. II. 
?• 4?9- 
'AAfeif, aX4JC. 

■ — E^.Mi' ifv\a.^iv ciKacL. Call. Fr. 

— UcLp a.Acova. <fc/)!7ra3^5< — Ep. 1. 3. 

SYN. Afji.TtKcoV, OlVCti, OIVOTTtJoV, OiVOipvTOV, 

et//7r£A;Tif — aKalia, aKccveiix., tJct^oq, TiJov- — 
ctfnecL. >i»xof. cc\ao(. 

EP ITH. FfiSiiAiK, Ka.K^i, £VTpo'/_a.Kof, iVKTi- 
IJ.tviu tvpvTTiJo;, ivaTooo;, rtKa^iia., ^ctKipn, 
TaJkapTro». viova.pJ^(, oivo~iJ'oi, T^iaiKjKTo;, 
eivoifVTo;, J^ivJpmaax, KtvK», ct.y.TtKoiaca., ysvri, 
a.ij.<pix.c\]uvo(, ^iKoi-v^ilJ-oc. 
PH.R. ■t/Ai) ipBctyuoiai. — iTTciipvKTKri (ioiBvax. 
«jU-TrEAojtTof 5.11. AlXTriKKV TTiJov. 
'AKvdt. 

Ji(iilJ.eo TTtf p' Aii|U.t)Tpc< aAtict/cf. Theoc. 7. 155. 
SYN. ■AKuio(. 

AKuiilf, 

Ksci fTa-X^JV a,ixnaii (rTif-Jrt\ip':po( a.KKc( ciKatv^. 

Nonn. 
SYN. AfJLTTlKiipyoU e u-mK-.ipyo;, clLfj.VtKotpv- 
Tcop. a.yfiorti(. 
EPITH. ^vToiByoi, ipiKoify'.(. A M 

AA*.'7r:X/^<a. 

VVK iariv nKuTtxt^eiV — Arift. V i ij^. 

SYN. ^oKoa, TXVVpyilC, KOXXKIVCO. 
AXcoTrn^. 

MKrtoiris; Jc.avKtpKcLc acKcoTiKx( — Theoc.j.i i 2. 

6YN. KifJ'a, KIVxJo(. ctKcoTiKisJiKt J'o- 

Kifo(, kvkcl;. 

EPITH. A/-3-4)K, ct(KvKoij.»Ti(, aif/.uAti, <xp- 
yaKir). Tnvr», cUoKoC^Xo;, y.ma.(. 
AKuaiiJ®^, 

AXaaiiJ.ov Tiixiciv (Ti^icty.yjx.acL(. Aef S.T. 641. 

AXOT^. 

— To Jt i^»Ti!iJ£Vov-a.Kci>Tov. Soph.Oed.T.ii i. 
SYN. Et/aAwTof. iKirU, tvavK^jj-lo;, tvy^ei- 
ec»ro(, ivKa.Ciig. 

AAffl-if. 

Momc J"' f;^ocT£? THf ciKiiaiv iKin. Soph. P. 62. 
SYN 'Aipso-/,-, i7riy.pa.riiTi(, Ka.ra.TroXtiJ.na 11;, 
ToXicpKiiai;, liK». — Ki»Ka.aia.- xypcc. oKi^^o;. A M 

AUolJpvilJk- Vide Nt//*?«t/. 
Kv[/.<pxi .'iua.JpvaiJi(, Torx(j.7 Kofxi ocl 

TClJi p£C%>>l, 

Aij.Cpoaia.1 poJioK ariiCiTo Troariv att. 
Ep. 1. 6. 
Aixa^ovu- 

H iJ.a,Ti ra, on wA-3-oc A/>e«^oc£f *CTi«c«fa/. II- 

y. iSg. 
EPITH. OixCpifj.o,^vjj.oi, avxvJpoi, ctaropyoi, 
tt,tXXoTr'Ji. ^a.pv^vfj.oi, ja.iJii-mroi, iviwToi, S^k- 
fiJii, ^iij.iaKvpixi, a.vjpoif'ovoi, oTKot^opoi, kKvto- 
To'^01, i/j.tprcti, poJoT»^ei(, cS-ivctpa.i, ivdiopr,K£if 
^'JtX.Koro^oi. KftoCfuroi, arvyctvoplq- 
PHR. i\tJ' ctroQifiJ.coJovTOi ci.p;Hz0.oioywa.'iKi;, 
Ko7rloiJtva.i Tipi kvkKov a^nKiO( ofJtpxKx tJ.x^i. 
Tryph. 
Aij.a.^eia.. Vide Kr\^;\iJi(. 

— hvTroKXu(j.o( r Afxx^nx. II «•• 48. 
A^aiiS^Hf. 

QofvC(<) Ti Triavvo( k aiJX-iin Txi-fnaid. Eur. 

Or 903. 
A/zttJrtf A/p:£5-T6; yafiTct; H( a ct':ri.\,a.To. 

Phcen 582 
SYN. ACnKo;, ctvoyiTO^, xTilaoi, ctTtlPOKxKoc, 
ctvcti£rma;, ctypto;, a.7ry.iJtvro(, ava.yc.jyo;, x- 
vx(7y.»T0(, xvtTriaTiiucov, x.TriviiK, ctTtv^o;, 
xyf<tiJ.fj.ctTO(, aJa.»fj,c,:v, a,Tr(,(puXio(, itao(po(, 
ctTiyviK, xTivvod ay.vKXio;. avoYiij.ojv, aJiJctK- 
To?, ayvaiJ.c->v, afjn;, Jvay.a,^y,;, fxufo.,- 

Au.eLSix. A M xSlit. lli/.fo; -rrzhiTxK sriy aiJnt^ria.i; C-no- Eur.M.224. 
S Y N. A,a:£v"»c, cifaXiit, tivxyjiyix, a.ymx, 
xyfiOJitc, ci^fo<Tuiy,, if.y.^,7ix, y.iJ^fmXy «.^.pa//- 
y.x.rici. a/>.i'/*si'/)l, xvoiO,, OiV!it.i<ci)Jia„ it.vtt.fv.yr 

7i-J., O.TTOLtiiVTIH, AinrlfT.ll/.OiT\.Vi', CLTrlCiXy 

«.■T^f.^ooavn, cTs/jia,, a,Ti(p:ct., xy)iaii.oT'jyf\, 

P H R. \'sif SAll iriXTtiS^ilTtl Kiy.Aivi] 

-A^«pi7r!pi7rA«;cS-ir.7it. O ph. 
AuctS-^. 

H c^ a./JLx5oit!tV f)(pllA-\,0(,TO TTMTOTIOpog v','v;. 

Hom. App. 439 
S Y N. Ajxuoi, 4*<*C*«'» •if.fj-i/.x^o;, kpoxy,, 

V.fW.ttl. 

Aij.a.;vva. 

— Ylo?.iv ^i Ti TTVf xy.a.iv,'ci- II. i. jSg. 
S y N. AvxT^iTio, avasTi^i^ii), wiccvi^co, ajoia- 
kxil», a.fJxKi'x;va, aifToa, J^xTxvxeo, T5p-3-«, 
oXoS^fiia, aT3AA'jj(Ai, aivxuafii), ipS-K», /fltrap- 
S/t), ip-Jt-.fft), S^ixp^et^a. 

A/jaitj.ax.iT^. 

— Of px X^xy.aifxv 

©pc-^l-Ei' ajitat/>ta>t'£Ti;c- I!. x 539, 
Ircf xij,xiiJ.xKirov viioi xvavoTrpapoio Od §. 3 1 1 . 
SYN. A/ai/as^Tof. «fl-TrETc;. ixxaTaTrornTo,'. 
Aa«A«Tjft), xi/.xhiuva. 
'Ov -rrori yvx<:oi< 

TpiTwco? iiasi^.aiJ/E xapy-afof v.vuv- Lyc 3 }.. 
Tir<p»;,of a//aA:ri.ia/ — il /x 18. 
SYN. ATrxiJ.xy.S'-jva, xy.a^wu, aTrofKivx^o' 
fj.al, a.iroiKoS'oiJ.no, fXTSpSa, i^xifia, Kx^xtfie:; 
vxTarvfi,!, v.xTxiKy.TT,:i>, KarxjTfi^a, Kxra,- 
crfi(p.iju.i, v.-j.ru.'^x>.K'j>, STXnfi-KiPv, avxnariK. 
PH R. Avo:!STarov rro-.u. v.pitStuvx ttoti y^ovo. 
[ix/ jcC,. 

— Si/ d'' t2:/iiTxo Twx [jaCov 

Aiyo^ AiJx/.$si>i; — Call. i. 49. 
Ayplv ydo ri j.iynciv Aij.nK-^tirti Ktpxi Hvai. 

Phocyl. 
Af/.x?.Kx. ^ 

O/ fjiiv XTrma; mA-.oi' iC^TxynTfiv aij.xht.ai;, 

Cll. 
" Y N. :iif>ayij.::, «Tp*^, Si(f^A, (^ay.cf.o;, fa- 
>tj/./.o<. 
Af/,stKKoS!Tr!f, xy.a.XhoSiTni. 

AXKx S' xfja.KKoXtrncii iv tK>.iSxm<ri /joito. 

ri.s-.5,-3. . 

Sj/ypr ,a<j.%KKo3 iTxi,rxSfa.yfj.a,Ta., — Tlieoc. 

10. 44- ' 
Exp. O» ra Sox'^ fj.!XTX (rv.-StTfx7vTi;- 
SYN. A/^-„f,'p. 
Ay*aA iV. A M 

— H afv a.iJxKni>, jj Trjay^^x Kxy c-jU'. II. ;/. 3 ic. 
S Y N. Afpof , xTraKoXf^i, xttxXo;, xTa,?.'o;, 
xra?.o<fBMV, Ttpnv- 

A/xjt£a. afJx^arr). afja^i;, 

' — ii T£p aija^ai 

AfTu S' xf yil-lAw ociwv v.arxymo'/ C?.r.vi. 
Od. x.. 103. 

Af,v.Toy^', m Kai ocf/.a^av iTriK>.i]<riv KaKt^^riv. 
II a-.^847.' 

Cc/;'5){' a.fj,a^ain; iTatfefj.iVjf itSirai .Apy.Tn. Arat; 

A//a^icr>cf /j (Txi^T/i/af f/fyjz^rTo. Aiill. N 878. 

S Y N. ' Affj.a, dfj.a^iov, xnn», Ka-Txvit, Si- 

if'.;, o^/jj;. oKyjf, oy^nov, oyjifJ.a, oyiT?.oi; liSiov, 

(Txrmh TaTivov, ^•ijycf, (po^c.ov. 

EPlrH. Ay^Zotpocoi;, tiiTpo^o;, itjTpoy^x?o;, 

iifj.ioviiii, KxKii, TiTfxKixKo^, -TrpaToirxyi);, 

AiJKxovm- — siKiCptxToi. 
A//aftif:K. 

— Ai-7r«3-a Toi' S' auaSifl ^oovov- Aef. Ag. 10631 
S Y N. Afja^txio;, A//«tfix«, dffixTtiOi, 

A^uaH/T©-. 

— Kar slfJ.a:^iTov tTtrtvovro. H. yj 14''. 

SYN.- Ay ijo,. afjaS»To;. 

P H R. AiJx?;yiKaTov oS'ov- 
Afj.azcTKv5-ri(. 

— Aaai' iij.Sa.huv xsp* 

A^«afo7rAHi!>>|. — Eur. Ph. n;^. 
Afxa^i^fyo;. 

Su cT' nSif xfJX^. pyi Kiyif,- Arift. Eq. 462. 

S Y N. Afj.a^0Tiiya(, xypiOTryiyi^. 
Af/.xpx- 

— .\u.xpyi; S' i^ iyjAXTO, ^aK?.av- H 9. ^59. 

WCri y.piwxixi Xfj.apanrhii^vrofoijiri. Ap.3.1 391.'.. 

Exp. Tii? J/fsppoiif TK oyjrS. 

S Y N. Afjacif, afjx(,ix.. aKo'^, ayuylq, iSpa-. 

yi.yixi, CSpxyioyoi, a.Ti:fvy-f, oyirU, <raKi]v, 

?.tCyi<^pov, KitCn^pov, '.\,xfJi;, \,aKh, ytpvfa- — 

a(p:S^ay. 
Afj,afxKOi- 

— MatAa S' ccv v.ai xfjapxv.o; si». Nic. 

SYN. AfJxpxKOV, (TXfJtl/uyjV. 

Afj.afrxfa. 

Y.aip'<iT IfovTi; Kai toI', a; aijxpravii. Sim. 1 1 i.- 
S Y N. AKiTia, X? xivu, ct?.i'ij.t, xitXfJXfrava, 
t^xfJxfrava, Slxf/.xpixva, a^uxpna, x7iCia, 
Trapavofjia, T?.iifjfj.i?.ia, yrt^xvr/iofjai, c ;.aK?.ofJxi , 
-Try.xlofjai, T^aia. ATorvyyava, afjCpora, a.- 
aroyj-03. 

P H R T« 'oSi — T? Siovro'; — Trj ahw^iia; — 
T»i? d oi:y.<;. 

— A//.T;.izitiiis-i fjiKaivt^K^ Zi?.'..v riTop. Na7. 
fljtuTstTof xx^xKri Btii voo; afj.TiKaKtiiCiv- 
'i.pyfjaTiv II ^vytfol(rt (fcpa v.ara X,^f«f ahivfj.ni. 

Vix-.ro^iv A M 

Aua^QfOJVV^.I Kxd-UTTip^i]/ ifJ.'iv ^lQ<l.A7l H,a,f.m4- 

Apoliinan. 

Pyth. 7. 
A[j.xpTr]U.a., 

lco, (pfivuv ^v<T^fovav ci[/.a,pTi}ixa.Tx- Soph. An. 

127;. 

AjXUfTIX, 

— HJ^' a.ij.apT)a, th w; Soph. P. 1254. 
AiJ.a.pT<i(Tvyiu 

OvviKO, jj.i) aTuyspi)? h.nz,xv a.'j.afTo(TVV)K- Ep. 
Aij.ctpTuhn- 

— A|U.apTiiA!ti' ycip iv a,vSfaTrol(riV iTrovTa.!. 
Theog. 327 

S Y N. AA/Tn/^ct, J^ixiJ.a.pTniJ,a,. 

EPITH. Kax-o^apTof. 
A/jtapT/;'oo;, auctpTosxiif- 

— 'AiJcifTivoov T E-Tiij.r]0^ia.. Hef. .3-. 511. 

Ajac «ia*pT05T55-, (Bnyizh — II. 1/. 824. 

S Y N. Aij.xpTi]poi, cLijx^Tcoho;, a//.apTi)Tixoj, 

Atpa.fj,apTi]Ti<o{, (x,KiT))fj.av, oc^puv. 
A/xapT^. 

Ef-S^si' ap' «j Ajj.xpTov a^iy.to TroinivTO,. Hom. 
Ap. 243. 

A/xrtpTU/JllT ^. 

OviJof <^' a/;ta;pTL'pi)Toj evnKiiK Tofii. Eur, 

Herc. f. 290. 
S Y N-. Aij.a,pTvpoi. 
Aij.a.pvyii, a.!J.xfvyfj,ct' 

Ai oT« S^m^^uiTiv aT oj3'*A//t«i' aiJ,a.^vyc.i- 

Hoin. M. 4^. 
Od/s t/ TsJc 7rvp(rav To/.pctfj.v^iov, kic a.iJ.afvyfj.a, 
XelKeo;, xx, oiT(rwv At-ja^ov (TiKai, n foJ^oijx?-.ov- 

Theoc. 23. 7. 
SYN. Avyi), a.yKa,'ia., criKaf, Kafj.7rpoTi];, 
?\.xiJ.7ri]J'i>v. ^iXSbxTii, s"/A7r>0Ti)f, KaKKu7ri<Tfj.X' 

KIVIICTIf' 

AiJ.a.pvyy.nJiK- 

EkJ-' Af/.apvyKnJriv Ai&jpsjjj f*o7p' STriJijji. II. 

<r. 517. 

Af/.a,^v(Tfu. 

— 'Ttt o(ffvtTt TTvp <tfj.afv<riTe. Hef. 3-. 827. 
SYN. AyKxl^a, avyia, auya,^ci). J^ixvya(^a, 
xxTxvya^eo, yxvx&i, Kafj.TM, ftaffj.ctipa, f.ctp- 
fj.a^V(T<Ta, (ttikCco, ciXau, tT-Kcr.ysa, (r;Ait j. i^», 
xa^TpxTrja, tKKafjLTpvvof/.ai, JiaTr^ira, ^Aiva. 

Afui.T^oyjst. 

— AfjxTfoyjai AKiiHveov. II 4. 422. 
SYN. Apij.a.Tfjy(jx. Suid. 

Afj.aT^oyxco. 

— Afj.aT^oyocaiTO, ^vDO^e. OJ. 0. ajo. A M 

Afj.xv^\<i. 
— rifoiTnpn nJuKov xfj.avf'ov. Od. t86. 
S Y N. A/iiAof • — aKKini- 

AfJ.XV£oG'.Oi. 

— ¥vtTiv avJ§i; xfj.avpSiot- Arift. Av. 636. 

fl/. VfJ.i^oSiOl. 
Af/.XVCOU. 

~Hro» TO, T= ^«5-^ij-ioi' 

^opy.oi xfJ.ctvpa7iv yivoi- Pind. Pyth. 12. 

S Y N. A7rafj.u.v^oa, iJ.avfoa, atpxvi^a, x;J.<t- 
. Aow, cry.oTi^a, af/.xKJvv»y afjvJ^cco, a.TrxKKctTla., 

XTroy^VTrla, -o(.TroK<tKV!r'\cd, afi.i^Ju, XTroTpiCc-i, 

aTroTpiCofj.xi, af/.CKwu, XTroKtitpu, tTrKrr.iaC,'*' 

yvoioa, i^oipo>j. 
Af/</.^r,Ti, 

— To ftiv xiTy^iov, x.iK afjxynTt 
\ou,iv OvXvfj.TTOvJ^i. II. a. 438- 
Afj.x'xiTO(, aij.-j.yji)To? , aiAxyjii. ^ 

— B^:f/.ii cP' xfj.xyiTx Jt/.av vJaToi /j^oKTVTni. 
Aefch S. T. 85. 

—Aij.x'/jno<.^iKii. Soph. P. 199. 

— At/.<tyo<; -3-50? ApfoJ^/TO.. Suph. An. 8io. 

— O^ EitT-p' eapa/.t T^oix; 

Afi.xyjtv, acTTfxCii y.iovx. Pind.OI. 2. 

SYN. 'AKXTXfjayjiTo;, Jvcrfj.ayjiToi, aTr^tiS' 

fj.xyp;, xvayuvKTTo;, Jvay.aTayc-jviTTo;, a,vx- 

KcoTc;, ayrofd-iiTo;, afPiiKTy;, Ji(TToKifj.ino{, 

JviT fj.eTayj^ptcTToi;. — ct^7oA5uofj xvxvJ^o^» — oo- 

Jxfj.a(TToi. — fj-eya;. 
Atjaa' 

Kxt Jia. Trup fj.xK xf/.viiTtv oJt — Hom. M. 357. 

— Ae</./i<al'o-3-!)' afjvi<TxvTe(;. 11- «.451. 

SYN. ATrafj.au, i^xfjxa, xxTXftxa, Jtxi/.u, 

^spi^io, aToinpiPa, iK^igi^a, Jpnra. — ttTro- 

Tifjvu, x;TOKOTja, af/.aKXar]a. (TvXXiya. 

PHR. KapTvSx, To y^u^iov. 

Ec c/^' STS-3-S/ Tifjtvo; {ia.^vXiuov' iv^it J'' ieid-ot 

Hfjav o^va; Jpi7rx.vx<; ev yjpth eyj/vTt;. H. »". 

Afj.Cctiv'ji, pro a.va.Catvu. 
— R-.'£A£Vo-s£. J eTaifaf 

Alt« t' xtj.CaiJiiv' Od. /. 17S, 
Afj.CxcTK, pro x'.'st.CaTi;. 

TlaiTct J' opfActTxt-TriaKtcv afj.CaiTii. Soph. Ocd. 

C. II 25. 
S Y N. UTiCatTi;. 
AfjCaTiig, pro avxCxTri;. 
—Tov x!J.Ca.T»v 

0ilp' co; iXtafj.iv. — Eur. B. 1 105, 
SYN. ETrifTaTMf. 
AfxCaTo;, pro xvxCxto;. 

Afj.CaTo; itTTt rreXi;, — H. ^. 434. 
S YN. h.TriCa.Toi, nrtCaTiKo;- 

Q^ A[j.SclXKtit A M 

A.«?otA>.«), pro ciyxCctKXci). 

II. S. 436'. 

Sxia y.a.KvXei TrJffJi)', eLu.C?^vv&v ffO.a.^. Lyc. 

1428. 
SYN. ATruu.C}.vi'a, £^uuC}..vvi), KCf.Tuij.CKvvii, 
a.f/.Ch<ia, t^a.iJ.ChOi.}, a.u.CXi;nLeo, atuC\i(rxccva, 
y.uXvya, y.OTrju, ivoyj^ii), aToy.vaia, a[.ixvPo:j. 

iK?^V». 

P H R. Avivipyn Troico. 
A[j.CKi^. 

livv S' dLU.CKVi iifJ-l, KAI KclTllfTVll^; K!tKm'. 
Eur. Fr. 
AuCKa-rii;, 

— Kar' £u:f:ci)> ct(j.CK'jnrl; «tL-yaiAefch.Rh.^jQ. 

A[j.Chco^o;. 
— ToT; cT aD' J^a.Kpvi>v 

Eioy cifjCKaTov TccfiiyjiTa.i. Aefch, Fiirn. 958. 
S Y N. A[j.CKvuwh^, a.ixCKvcoTrl;, a.&ivni;, yu- 
Kctpoi- ctiJ.if.vco(;. cL;j.vS'foi, aChrry^poi, a.CKiiyjj.ijV, 
a.C?.»yj),(, a.vci.iSn]To;, Kuv^n/.ti;, [xSkv;, ctv- 
yipci, .^a.B^ctfos — (TKOT&iyo;. 

A[J.C?.ilJ'-AV, 

A[j.C?ciuJ^riv yotaa-J. — H. y^- 476. 
Exp. Avc/.^ip-aa. xBfoof to Tniv[jx. 
A [jCoKo. fitv. 

rlAVTO-JiV AiJ.CoKsiJ^V, II. ^. 364. 

Exp. ctva.Ca.KKav. 
A[iCo?.>i, pro avxCo.Kn, 

i.i?.Cf.ii)V aa' a4? TuvS^i, vS hk «f a,u.Co?.a.s- Eur. 
I[cr.;c. 271. 
A[j.CoKm, pro avaCo?ari. 

Miii^s T/f i7Ti) Aij.CoKi». Apoll. 3. 144. 

SyN. tpuS^vT»;. T^iCh, J^iciTpiCti, iTrif^stfi», 

J'ia[j.oi'n, virii^icri';, [j.iKj\m[J.'.f. 
ti(j.Co,\ii^yo(- 

Aisy j^' a[j.CoKiifyls avnp a.Ta.i(n 7ri*Aa/«. Hef. 
«. 41 1. 

SYN. Va.5v[j.l;, OKvn^o;, o-p/oActTcf, [iiKAiniii, 

fi/sittjTTlk. 

ToTiTii/ <S^^ a[xCfo(rm^i(J.oni aviTHKi wjueS^. 

«•7-7 
F P I T H. 'EfaTnvr), J^wtjje^w. fuocT/MOf. 
PHR. Qmv aKe'.[j.[j.a, ct[j£fOTi:v iiSccf. 
AfjCpoTio;. a[j.CfoTo;. 

— risp/ c^' a[j.€f07io; «spcw^S-' J»-yo,-. II. |3 
Hto/ £5-« -S^of aij.CfoTCf — II. « 460. 
SYN. HJ^i;?. "~ II. 19. ^■eiog, ocdavccTC!, a<f5lTo;, «i^- A M 

A[j.CfoTsii. 

H/itfforcf, Ki/'' iTvXii — ^'- -• ^^7- 

SYN. ACfoTii), a[j.apTcLva, aTroTvyyjtvU' 
A[j,iyapT^. 

Op^rcc; ctpyaKicov avs[j,wv a,[xiyafTov avT[j.nv, 
OJ A. 39. 

S Y N. Mjyaf, cciJiTfos, ccp^ovos, dJ^pof, *- 

iTTiTcs, no?.v;. 
Akji-jv^r^. 

AiV(Tc;a.>.-zn; Afj.i^vaTo; aKi^nT&ifa ayxyKitf. 
Nonn. 

EPiril. Aiijx?.m, oii-airij' 
Aij.etCu 

0( TTsof TuS&iSnv AiounSea, tsi/Vs* xueiCt. li. 

r. 235. 

SYN. A\Ka.<r<rc>, i^a.\aTla, ir^o^aKaTla, =- 
'TaKKa,T]a, (Trafj/yyTspi^a, avTtSifii^j.a.i. viro- 
Siyo^j.ai. KTa^u, o;j.aKi^a. a[/.t:Co;j.ai. 

Afj.e.Coijai. 

Tcc oT^' EAfi'i) uv^oiTiv aiJ.(HCiro--i\. y- 171. 
Mo3-;XiycS-', «i aaSov, atj.iiCo[j.ivai ot-i nocKii. 

II. a. 604. 
SYN. ATra^j.iiCoij.ai, SisL[j.iiCc[/.xi, a.'jTa.[i.ii- 
Cci[j.ai, avTi(f:i)Vica, vno^puvici, a.vTa.vSa.i>, aiiTi- 
<p^iy^o[j.a.i, a.TroKoyzo[j.ai, VTroKpivofJ.ai, airoKpiva- 
[j.ai. x.xTa.CxKK:[ja.i. 

A[j.eiS'nT^. 

Pn^axat Kivsavai a;je.SrtTcio j3sf£0-pi. Orph. 

96,-. 
SYN. Aij.iiSns, XvTcnfis, (poCipo;, (ryji^fos, 
(TKV^faTro;, (7K?.npls, ya.?.fTrof. ayiXacrTos- 

Ay.nXiKTOf, aij.eiKiycf. 

■ — A[j.ei>.iKT(,v S' ot' xKic7av. 11. K. 137. 

■ — AiSr,; TOi uiJ.tiKiyc(, kS' aSa[j.ct7T<.f II. /. 

SYN. i\v(r[j.iiy.iv.Tcs, ai/MAnlc. a,vi?.iac, a.vn~ 
fxifos. A-^co-TriuTo;, xij.xK^xKTos, avs?.in[J.civ, a- 
vvTrii'.c:iTTo(, xwmiv.To;, aviTriUKhs, an-^ns. ct- 
vaf/.iKynTcs. avivJ^oTos, aviXaTTos. avi^iKuTTos, 
ayi-TTKrT^srpns, a.i7Tfapi,s, ao-T^s-r^of. a.^iXy.Tos, 
a.itKiKTo{, aKn?:nTC{, a-TifaTos, a-rnv^s, a-rxfai- 
TnTo;, S^v^nra.fxiTnToi;, xTa^aij.v^riTo;, aKXTa- 
T^xvvTo;, aJvcraTnTCf, ayva[j.av, xTXjyva/jay, 
oi^nrovJ^oi, ag^TSfyni, a,7vyyjapnToc, a.i7Vfj.Tra^hi, 
ctvocrtos, aKnaviVTos, aT£^a.[j.av, xT^XTriKos, 
aTifKTof, aTi^x7(rivTo;, avToKi-^ivos, xKafXTrhf, 
aKo\a.K£'.TOS, (TzAilfJf, yjiK.iTro;. ATra.v^faTro;. 
A[j.eivav. 

'O yaf avTs pi/i i -raTf^o; aunvav. U. a. 404« 
SYN. Afi^.av, jiiXTiay, (iiXTspos, K^enlav, 

qH^Tl^Oi, 7r^Op^i(7rifOS. 

Aft.e^a. A M 

Ta.u7<ti ^i f''! -TTOTi TlycL; 

AfAiif.iv ■ycKc-.v Citoy Tn-roauivov. Pind. Pyih. 6. 

SYN. Axaujipoj, ttirALfxc). cctsij^Sh, voT(^i^a, 

ro(ra^^oij.ct!. imxa. crTif-u- ofpxvi^n- 
AiJLiXyoj, diuiXyoi/.-jA. 

— Afj.i>.yoiJ.ivxi y-xKx Xcvx.w. H- cT. 434.. 

AiS'v>j.it,Toxo! x'rya.( a.iJ.O.ya. Tlieoc. 5. 84. 

S y N. k^biXya, |3/aAA'«, ^NxXa. — a.TroXiy:j. 
AiXiXna,. dLy.0.ia,. 

Pind.Fyth. 32. \ ■ '^^ 

AAA aLU.iKin. /of tivTa., kki (pacvXiif 0?p5. Eur. 

Iph.A. 850. 
S Y N. KTi^iJiKe.ct,, or.u.iKYTmia,, jas-jiiy.otrunt, 
«tAo5//:t. aTjoirf;/*, cc^fotiTKXTia., a.^iya.-mv<na„ 
Ka.Ta.(>:fwiUi^, Tn^i^pont^rn, i/Vsprpitr/j, Aa-Js,-, 
o.^i^/ftip/a, Trapea-ir. — ^a.-jvij.ia., a.pyia., a.y.tpifj.- 
via,, a.-!rfxyiJ.OTWit. a.y.))J^ia., ciycpy.oa-Tia,. appvd-- 
yicc. a,I'ia,(popia,. 

AyiKiu- 

Aiai; /*' Kx a,yi>M7i y.aTiytinTon ■zicrovToi. II. 

d. 330. 
S YN. A^ipt^co. a-^poyTi^a, a^iTia, aToarp?- 
<foy.oi,t, y.v<ra.T^oy(xi. a.Tro<nrxS'a.?a — ayiXia. cTa- 
ya.i Ti. 

AyiKtn^. 

— Kal <rpiv TroXK' a.y.iKwTo, y.iKei. Theog. 422. 
S Y N. AuiKviTioi. 

Ayiywjo^, ay'fj.iyi;. 

Wiymi! ivoXCov (SiJrK Ti?.o! aiiv auiyTrJoy. 

Orph. Hymn. 
— &ij\ J'- vynxv ayty.ff». Ib. 
SYN. Ao.iiJ.^^aTc;, a.yayo;, ay,i:ynToi, a.yv- 
y,(av, aKiiTT^joi, xviiiKii-rfiOf, xvxiTiO;, a.ViTmi- 
ymci;, a.:i?ifKTc(, avi^iKtf^Toc, a.vifx.KttTOf, 
a.va.fJ.apTmoi, c'.-ro:-,ifCi. a.n7riKK;)To;, a-rjet/r- 
Te<. aKU.T(t,y)/a<rTo?, aCKa.Cnc, a.Kaj.oi, e.viTrig- 
vC!/Oj, aru7rei/0i.i'O', a.yi'..^'JVci;, x^iKToU a-i.;iyHf, 
c<.-^oyo(, y.x^a.fii. 

Ayiy~ia.. 

Aix'AKax,Tnoi /' HK aiJiu(pix- Aefch. S. T. 91 j. 
S Y N. ACkhCio.. 
Ayinv^B^, 

H Kiv C^a; ocymivii la, ■^a.XKoio TvTTMcri- II. j. 

Aysv!i{. 

\o£iTt ayznroKol, ypxix; a,ij.iv'S(. Eur. Supp. 

1 1 16. 
SYN. ASnvr;, ayvJ^pU, ay.xvpW, cKXvTcf, 
(^mXou t^iT»ro(, cTiwiyici, vad-po^, va.^i)(, 
ruXiXtii, oAi^/s/pswiif, f st/erT^f, %«Aapof, ipps^oj. A M 

Ayiittvoa' 

■ — .Ky,iy;iVo:fiV J^i ol a,tyjj,iiy. II y. 562. 

SYN. AAlvoa, iSa<&iyi^a, iKXva, UTiKKvn, 

yiioa, a.Troyi.\oa, XTiiTpa.y.iKi^o, iiTi/^ansa. — 

iKxiirca, KXTxayiK^vva, C-TroKO^iloyxi^ 
Ay.ifya, 

'■ — AKKdTi J"' aKKov 

Kap-rav xy.ifys^nv TmroTnyk^ai. Apoll. i,8Sj. 

S Y N . EKyv^xa, ixyv^ia, tKKvXi^a. 
AysfS^u. 

— Oo^<ri S' ayipStv 

A^jyn yju.X^ABVi. II- V. 340. 

Oif^cLKyav uiv a.y.ipn, SiSn S' nS^ay icoiStiv. 
Od.^. 64. 

S YN. Aym^a, ATxyipSa, xy.a,vp:a, ayC.Kvya, 

a.-!roy!Ka.iva. yipi^a, crTifia. 
Ayifiyv®'. 

— ^X^^ yi-M-ov ; t<r<nxl HK uy.!^lyyc(. Ep. 

Kiiyai S' ayifijJ.vo; — Soph. Aj. 122:;. 

S Y N. Ay/io^Tio-Toy, aSiiK, a.y.ivSviiOi;, x<r'pa.K«c. 

— To}^\;yipiyro!;, Ka.KOTa.-y)i{ . 
Ay.iTpnrcf, 

AvTap tuoi Kai Trty5o^ etyiTpilTo» Toct SxiuuV' 
Od. T. 512. 
AytTp'^. 

riftjf Svvi,Txi yyxvu,! ruy ayirpuv to. ytTfa,. 
Ep. 1. i. . 

SYN. Ay.sy«tpTo,-. — «-rAns-To,', aXaviif, airi- 

Ki^^o;. 
AyiTfoiTr,;. 

&!firir»( S' JT/ u«yo{ ttyirpoiTrm s/.oKax. II. 

j3. 212- 

SYN. AfoKtiryo;. i^Kvap.f. 

Ayy. 

O/ yj^Vii a&TTip VTrorvlrloVTi; rai{ iJ.y.y..;. Arill. 
Av. Il4j. 

SYN. OiciTTH^r.y, a,piri\. — iJKat», ■rxyira.Ko!. 
AynviT^. 

— Xvv r ivy.KHdi y.xi ayr,viTa pa^el. Aef. Supp. 
9S2. 

S Y N. Ap^oAof) a.KOTo;, ivusvr.u i'y!co;. 
Aun^vT^. 

■ — Kxi yiif»; »y.ttpvrov s; nKc; iK/.o:' Apoll. 2. 

221. 

SYN. Ayr\ovo;, e,TtXiirTC{, a-rripayro;, Sm- 
vsKrif, ivSiKi^li;, iT<t(rirvripo{, STntTxvo;, (rv 
|/;;^iK, TfOfiyJif, TOKv;. 
Ayiiriif. 

Oi </"' a; T xyyiTiipii; svxvrioi a,}.X-/\Ko:riy 
Oyxov iXxvvacriv — II. X- 67 

SYN. Vy,i:'.ciio{, SpiTcLvlirrr;, ^ipiTTr;, £piS':f, 
ocyeiAiiroyoi;, ayaKhoSnnp, ya.KauivTn(. 

AyriT'^> A M 

AiJL\\TO{ <^' oKiyiirroi — II. t. 223. 

XlvfZ]i T cux.a,fTclo (fifti yefo.g «t/xnTsio. Opp. 
SYN. Qififff/.os, Sspof, TffctjUiiTcf, £LijcafT/ai 

XctAot.t/.))TOjU/fl;. 

'Uf ycx,p ct/xKTdjp, «7raTfi)/> T£ ysy&f. Eur. lon. 
109. 

— A/AM^a.vitsirx KioiiTA)v- Ap. 4. 692. 

— Aaa' oT£ J^)i /.(/r «//Hp^aceofT' ivonsi- Theoc. 

22. 103. 
SYN. lAi^ijj.va.a, Xweoix.m, %i^i^oixoi,i, a.ya- 

' H^Cf/.xl, iKKAlM'U, a.TOIia- — aJ^tjvoi.fJi.At- 

Aixny^oi.vicL. 

^A/>(.>iX,«i'iM cf*' 5j^e .3-y//cc. Od. /. 29;. 

S Y N. A^vjj.ia., ctviATiffTia., J^vinf^Tix., <tno- 

yvoM, cLTroyvu^ii, XTTOfict, aTTOfH/uee., eTiaTropvjo^if. 

— aS^vyay.ioc. 

EPITH. Avypii, '/jtXiTrA- 

Afji,)l^tjt.V^- 

Hmc', nToi //41' ocf/foi, d/j.nxc^yot — Od. t. 5C0. 
— 2t/ </*' a,uHp^£ti/o? £o-(r(, yifctik.. II. ;c. 167. 
— Kai a)u«%ac* sp^/iz yivovTo. II. .3-. 130. 
SYN. Ka.xo/Aiiyiii'0^, o',-TfO(7/.;tMXai'itTof, ctCnho;, 
a/ucaTOf, ctv.a-iriAHTo'., a.-yAuf, a.-TTo^oi, etS^a- 

IXltJTOf, CtTsfKTOf, ctvctvS^tlTOq, C.(rTCC^jJ.\)T0i;, 
cS^ViTiVTiVKTOi, IxS^iXTaKTOf, tP^UVOi- etViTTI^ei- 
pHTOf. 
A/A/CtCT^. 

— K((pa.Kng ctuictvTov ct-r aHfiK- Theoe;. 447. ^ 
S Y N. A/ioAucTO{-, api^vrrxvTo;. a^iHTOi, a'p- 
PXI7T0;, aTpoTiij.a.(rTo:, a.y^fctvTo;. 

AlJ.IKT^. 

*iAo/< t' aij.iKT'o( iiTTi, y.xi TTAo-ii 'yoA(H. Eur. Fr. 
SYN. AitoicwrnTo,-, «(Tuca.AAax.Toj, «•^AaTof, 
«to-fCK^r/ai^TCf, tttd^/iif. 

A//./AAet, 

SlKvSivitTOi; IV cifj.i\- 

Aa.icr/ ^avixaTToi TnXovrcti. Pind. Idh. j. 

S YN. A^vft)!'. — (TTxcrii. — ctfj.<piGa.ui(- — $/A:- 

veiKia. i^iuoiTif. 

EPITH. ^iAOTrAaTofj pifj.cpctplJictTo';, oivoirKa- 

MITOf. 

Afj.i\>.nfj.x. 

},Ucci0ovc-JV ya,iJ.aii a.jJi^^.XniJ.cc.Ta. Soph. EI. 495. 

S Y N . Ayuvt<TiJ.a.. 
Ajj.i>.7 ci,ojj.ai. 

x' cocTTii; ajj.iXKaTa.1 ■m^i 

^aya.rcnv ai^hav y.o^v(fU(. Pind. Nem. 10. 

SYN. Aia./.t/AArt.o//.ai, ETAywn^t), ayaviipij.ai, 

tti^Kivco, Kovicp.ai, avraifco, <Sia.pif 0/^.^1, nryjJ- 

fi(oiJ.ixh i'ii<Fyy^t^ofj.ai, cToiet^e), ff/tToiiia, •• A M 

^li^fj.awu, «fi^a, avvipi^oi, vet:'.i:*.—- '^r,\vfjLa,l, 

^d-ovia. 

A/<,iAA()T«p. 

— A///AAitTHpasf TfoX»? iiA/i«. Soph. An. 1027. 

A/ilTT.^. 

— Bofsaj a.fj.i^rvTOi — Soph. An; 996. 
S Y N. rayvi. 

Afj.!!. 

Ai/ioc' i(co (X i-TT afj.iSa. Aefch. Supp^ 854. 
— E7t' iiTH5-=i' a/xidTa. Arift. R. 5151. 
SYN. 7x.ity/oc. — Kpi)Tp(f, zv6py\^pct. 

A/iijttAA®'. 

— .^fj-isaK^.oi T4 yspo;T£f. Suid. 

S Y N. AfiiiTyaKoi;. J^v(retfeiTTO{. 
A//./<9-(^. 

Ai;7rM J^' a.fti&oi; iiTri (Toi ^vviftToei>{. Aefch. 
Ch. 731. 

SYN. Ato;j.i&o;, iy.fxiSioq. 
Afj.iTfo{, afj.irpoyjri>7. 

— Waira; %ri TraiSa^ afj.nfiq. Call. 3.14- 

'S.afTrnSav d* co{ tiv /^ afj.iTpoytTuiva{ irxipa^. 
II. TT. 419. 

S Y N. A^«3-T0f, aTnlceiTfj.ivo{.. 
Afj.fj.a. 

Mh xof i/ji^ic TrXi^»{, fj.»^ aufxara Xo^a ko^vij.- 
Cav. Phocyl. 199. 

SYN. Kad-afj.iJ.ct, avvafj.fj.a, ctvaSi(TfJLa,iin- 

/«(T/f. J'i(TfJ.0{, (TVV<SiiTfJ.O{, (TVvJilTli;, ITVVif^i{, 

TKoKii, avfjLTAOKri, ivifiTi{, oyctva, TiKafj.eov, 

KOfJ.Co;, KOTUy.C», KoaVfJ.Co^, KO<tlTVjj.Co{. 

EPITH. i.viTTfi^'i{, et(pvKTov, cf^&ipay^S-i^t 

('iCcoXcv (jTiflOV. 

Aij.fj.o^'^, 

Tw ai y afj.a KKaiu Kat ifj.' afJLfj.opov ayvvfj.ivn 

■»Hp. II. «^ 773. 
Oiit j' aiJ.f.opH -CTi Koirpwv e-jKsavolo. II.o". 4S9. 

A/A01f®J, 

Ov (Ti d-iKc-j T afj.a (pavTa(Tf>.aTo{ vifj.iv aftoifoii. 
Theoc. 21. 30. 

H/*«; Ji Tivri/iKovT' aij.oipi Jli TiKyav^ Eur. 
Hec. 419. 
Af/.op'^ 

— Aicraojv S' afj.opo; tikvcv. Eur. M. 1395. 

S Y N A^Kioc, 'Jvo-fxo^o{, Kafj.fAopo{, xaxofj.01- 

BOf, Kay.ofj.ofoi; — afj.iToyo{, aKoivaniTo;, tirrn- 

\0fj.i:'o;. 
Aij.f>.o(ia. 

Mol^avr afj.fJ.opinv n Kara^v»Tuv av^^uTcov» 
Od. V. 70. 

SYN. Ajj.oi(;\fi.a, afj.fj.o:^ia, arvyrifta, S^vit- 

7riT»fj.a, aKKv^ia, aKKM^ufta, aKvf»fA.!f,_, avo- 

nvyf/.a, TaKaiTojpia. — ■jifi(TTCiiTi{, Trvfj.a^ 

Afj.fj.'^. A M 

Kjii.aTev t^ Kixfjuii: poio/iia-jj ya.vof- Lyc. 

247. 
EPiTH. A.iI/aV. 
• SVN Au.%', («//.«9©-, K'Ma.^- 

^ttifjiuv r AiyjTrJoto S^ios KtViiiyofri A/y.y.&iv. 

AiJfxaviaf, Aij.p.ccih' 

An;/pKf A/y//.<u;'ia/a;; CcTfaj. Eur. Alc. 

I I 2. 
Hflfai t" Ay.iJ.unfsi ia^fxi- Ib. El. 734. 

— Ay.i xy.oii Ti -TCii E^cyjiaf- lyc- »33 8- 
SY N, ATsj-orof, sxyoroj 7;/f. 
A/z.Ci^^. 

A/A^iTf vaf cTe Top aXXci utt'' oinreri!t.v -^1.70 yj^Ai- 

vxv. Theoc. 24. 61. 
SYN. A^;v;^. 

AfAllt, 

A&i4-xf vyfov tKnioi, iTT OiVTu J^i yKoiy^ Ai/.- 
I/H{. Orph. 351-. 
AjUiif. 

Atf«T«/ MofTa;;' t«V dy.viJ^A, — Thecc. r- 

130 
S V N A//ia'f 
EPITH. MaXasKii, «f*«XH, (nwm- 

— Axx' ay: Ka/ 7i' Tor iiCoTov a/jivov epeiJ^i- 

Thcoc. r, 24. 
SYN. Ap,';;'. 
EPITH. ATaXor, fi;oS)iA;V> JiSfariK, /(7o/.t;i- 

T<tp, V7[0fJ,a^i^- 

AiJ.virai- 

— ay*i.'ci. Dion. 570. 

AlJ.VillJ.0-iU, ^ , , - -c r <. 

Y,a,.uv yap T&y ToT a» rt/xcH/*:;» t.ur. Iph." 

T. 361. 
Awvtirfft'. 

Ou •y''P '3''ot' a/ufaro — Sr.ph. EI. 4S4. 

SYN A|u,nif* '.11511*1 «Tra.wciis-sa, «'.A<ti'6aco- 

IJ.OJ, a.iriK\<tv^MOft,a.i 
A/xiufJo^vvn- 

AtriHVVat yaf t AlOf iK. 

IXttiJav a.fj..rii/.':irwav. Eur lon. iioo, 

S Y N. AiJ.vrfix, a.iJ.imia, Xri7iJ.oa-vviu nriXiK— 

fj.<s(rvvn, Xiifl»» A.j)9oTii{, >\.ii^oiTuvn, iiriXimiJ.n, 

hih'^, M7li, IKXntTli. A M 

AfJ,Vn!MViVTO(, 

— $oi'oii — auvnfMvtvTov. Iph T. 1419. 

A/*H'/M.i;i'. 

Ary/c^^ X Espiiii' a.!x.viif».ova. naXXiTt fVfipn. 

Muf. 322. 
S Y N. AyiioifAuv, AJKT/xiic, i-i?\n<r(Aav, KoiQr 
ipfuv- 
Afj.v»ro{' 

AfAVaTOl /«, TO. IfoWot. Y.OU 0\ClX 7HI'« XlTOV' 

Tjf. Theoo 16 42. 
SYN. A/^o?^. 
Aync/oi'. 
Mrpnvi /*' ocfj.viof tiyj — G'^;.^' 444" 

EX P. Aj finS!< OTT» TO «((■/« T» isfctK J^i^OV 

Ta.i' 

SYN. Tfayicv- 
Afj,vta-^. 

Svrirrs Jil' AcdlJffl, 0?! Ts tf-TTE^ E/XlrtSljHJ. 

Od. T. 188.' 
A/xi ox.«>. 
— T<uc /yoA/T*»' orif er/V «tfiroy.&f. Arifl. Eq. 

i6+. 
S Y N. A|!*i)p^«f-^, fiapo;, €i/ii9ms. >»? of«T«c 

A/*o5/»)T/ 

— Nsr/af J*' yi^uv tt/uoyilT/ ««fjr. H- A» 
636. 

S Y N. A,xox9'. «MOPC^^'- 

A/A0yil7®'. 

KafT«poj/eip', a/xcj/iiTj, /of UiS-sref , spiiCf oAy/iATrK 

Hom. 7- 3. 
S Y N. Af.jWNf, «xaju,«7-^. 
A/y.o/fsttT/sf, Afj.oiCa]oi, ^fj.'.iCd.i. 

Af/.olCaS^lOKTI KVTTiX/.OK Op?- 

— Af.'.otCaia r/ii y.iy6a: Nonn. 

— Ka/ oiy.o.Ca.J'1 e&'i'>i ^h 
AyoiCaJh, AyciCnJii, Ay.oiCnJhv. 

— Ay,oiCxJ'h aKXoHi:' ax>.<^ 

Nbxwk/ £7r£5(r/ — Tlicnc. i- 31,. 

— AfxotCnSii J' iJii(.a.(ov II a-. 506. 

— Ka/ To/ yiv x(j,oiCnJiiv i>M<n(rK0V' Ap. 

S Y N. AyoiCaJov, ayoiCatai, tv»\Xa.Zt ctt' 

aA.Ai)Aftf. (vaK\ayfj,ivu^ 
AyoiCti- 

— 'Soi J'' a^liv ifa.1 xlJ.OlCli;. Ocl £{.318. 

AvTap sTrnT ahXoKTi JtJn j(a,f.ii(r(r&v »yt.oiCnv. 

Ou. y ^8. 

SYN. A//«.J,)f, a,vTay^\l/i;, tJa/Aei^/f, avlaK- 

>\ayu,a, S7r«AAayii, ttfT/it«T«AA«yii, eTaAAa'}/- 

R ya-t 


Tbc Binder it tp Uke Notice tliAt the fuil Ls»f onl/ of Sigaature R is to bs cmcell*!. ^», ETaXX«^K, cw!tKha.y{j.3., i^<tXKx\ii, a.v- 

Co/^xitfV. a^i t<r>ix.u(rif, oivTiUiTpn(n(, a.i'Tonri<S^o- 
fjLO., a.iTciiTrijoiriS- ttvTij^Qg-ii, uvTtS^a^ic/., av 
7iKTi<rif, ocvTiui^ynn/j.oi, iTi^otcc/Tn, a.KAoiacrii, 
TpOTri), iPTj.oTji •Trocfiei.Tion), TpoTraA/j^/^ofi /x/j*- 
^i<rii, //gT»CoA(). iircfeixrii. 

Toi' iVi(,yiTa.v ayoi.yoCii (Xl/.OlCeUf — Tl>Sj9«<. 
Pind l' 2. 
A>J.oiC®- 

— tl?,Qoi/ afAoiCci- 11 c 793. 

SYN A/ixo.faj^, aXXi-rciXXn>,o!, (Exp.etiam) 

'ffiC^oi •oc.xoAbSo/ Stxi^oyjH' 
hfj.ohyuA^ 

Mai^ar afj.-.hyxi'^ — Hef. e :;88. 

SYN raA«xV/iif. yaho(x]ii(.ot, ytt,\aKjivo(, 

yAu.yipoi, yhayo&if, 'Si^tyAa.yiii — taoJiJ.inty.oi- 
A/j^okyiOf, , ' 

' A^rii vrit xssctAaf etiei rov a.uoXvect -y/.iipoi. 

Thtfoc 8. 87. 
AiAoXytov- 

Aaa'^ x/jLO\yiov iix*> — Theoc 2; 106. 

S Y N. riZbAOf, «sAAH- 

Afjcohyii. 

— V.v vvnToi a.!J.oXya. II. A. 173. 
S y N. t.<r-7rtpa- ; 

A/I/OaUITOJ- 

— Ktt4 fi^£ tTsjtxaf a.iJ.oXWTov, Caft. 
S Y N Afj,i<t.vTOi. ' 
A//o^^i)TOf, ■\ij.c<j.<l:oi. 

Kai /J-»'' «^owHToi' ^6 ''■'»' Xoj/ov Ti>«. Aefch. 

Ch soS. 
Ofi,»; J'' aiJ.o[Apov ovTO, a <t\f^[t,i».i '^oAet. Aefc. 

i KITl 478 

S Y N. AfAt(j.ir1oi, oi,iJ.ilJ-(f»i. 
AlJ.oTret.uV. 

Kai U.oXvat/j.oviJ^riv Afj.owaov<t. — !!• ■3-. 276. | 
Au.ofCivu 

— Ka/iAfJ-i^Tsj c<u5^fst/ofTo A£7r«f yw. Nic. 

S Y N. AitoAisflefei, ({'KtMij.i^io. 

A//.o?(f*f> 

T» /' «V* vvit<pa.t iTrovTa,! <x//of £■«'/£{ — Apolh 
'3.880; 

A/M.OfSos. 

— Amuii'1 'BiiJ.-mv rt(UOffaf. Call. 3. 45. 

S Y N. AxoAsflof, oi[t(pi7reXof. — Afj.ooSa.loi, 

«<f«Aof. A M 

A/Aopyif. ^ _ . 

— i'a.XaivcL Tiif «ucpyicPo?. Arilt- L. 736. 

SYN. 'Yjac-//.a, X.''''*''' XiiojtstAay.i). 
A//of(?o{- 

— To J^' apy aXiov y.oii a.fj.o^:pov 

riipa? C-iTip Ki^aXni «wtj^' inr-fK,fifJ.<».TAlf 
Bp ' . .' , 

S Y N. Avdfxofiifai, a/J.o^^uTOi, c»<ry^nij.iiv, 

a/o-vfof, fls««.£A(Of, £tc</'iif, t/^KO^HcTiis, «truBroj, 

«Ti/Tii/Tof, «ri,ir7rpo«r<ii;r^f, ct)co3-/i*3f, a,VM'siftoi, 

uuyiftnfiof, arrXx^ii, a'X.afa;C\oi- 
A/xOf(p/a 

Q.' 'orapctXoyov /Joi <T» (pxvn(r a.fj.o^q>i<t' Eur. 
Or. 391. 

S Y N. i^v<r/J.t('pt<i, a.aS^tx, J^vo-iriJ^ia, a.ciBia.^ 

UKTXSOTItf. 
A/J.0T0<. 

—&>f, Theoc. 25. 242. 

SYN. AMpiroi. 

A/J.0T0V, Adv. 

— iKftoTOV fAiftoelfa.. I!./. 440. 

S Y N. Af*oT&if, airXtiTO>i, axopii-ui, a,KotTOf 

71-U.VTOV- 

A/ABO-ia- Vid A^a,Qia. ^ 

Au.vinx roi fj.»<f nr orT^oKrtv J^aKfv. Eur, 
A/oiBco;. 

— .\//,>s(roTaTai(fi (ruv atS^etii. Ib. Ph. S24. 

S Y N. A7r»//.s(rof. itaxoaiiirof) a.fj.a.^ii<, oiKOfJ,- 

^of, etri^Trai, an/'Hf, aTratS^cUTOi. 
AfJTrOiOI'. {nvcL 'SOVOV 6ii ■TSoKifJ.OV ) 

— O /j.iv a.vToi iC» -JjJf afJ.Trovov avS^puv. 
E. M. 
A/*o^9of. ^ 

— T15 J^' a.nLoX^'" ?uxX5"f J F-ur. Fr. 
S Y N. Ay.ayaToi, ocretXAtvapoi. a^yos, ok- 
vhpU. 
.Afj.ox^'^" Ai^oX^^f- \'^- Aff-ypri. 

O -S-iof -twoxfi'^ '<'^<^t ''?'' i)>t)«Ta!i. Eur. Bi 
194. 

n«.fT «iCTfAlBa-»' 

Hffiv ir.i<p^o<rvv.}<riv a.uoy^ui, uinC i^iXiiirtV' 
Mm 2. 341. 
A/x7r«/lii£i/f« 

®p<f.K«i a/AirSiT/MfiHf 

Ay(7%*<//«pa< rt )ciA£i/8ijf. Aefc. P. 564. 
A/J.mXoi,yoi pro A^«7r£Ai»y»f. 

Slf ipEpjT' a,fji,iriXa.yo( ifisxw X£'"'o^ — ^^^' '^' 
190» 

A/J,7rlXiti>rt A M 

At^.7rlAta)V, A^TTJMOI'. AfATlhh, Af/.VlKO(- 

H (X /«' a-iJ.^JriKiutioi xna (rla.i)u.a TiTAVuro- 

Theoc. 25. 157. 
Ktti /1/.01 ydo i^if a/*7r£A.(« Kii(.oi/,y,ii'ec. Ar. A. 

S"- 

— .\u7eifdSci of^ov sAao-i/ //aJttof. Ib. 

994- 
— Ojt Ujj.TriXo;, « //.51' «Xalil. Od. <y 245. 

S Y N AAftJi), <"H5 5»'^s>'. "'•'I- 

EPITH. Aypid;, ac/«A5i), «i93//c<>7r«, 
avJ^H=(rff"a, a.C^iiKO[x\\i, yAt/x,i/)c«p7ro?, £i/7r£iHAo,-, 
iuCoipuof, 'zaoXiCoTpii, 03Tpi/O7ra/f, S^ctd^x,, 

ilieioc, wS^VTTOTOi, OiVoS^OTtifO.- ?Trl)fOiT0i, <TV- 
ffXIOf, tixiqoiuaa., iipn/J.iQOi, f/AttKfHTOf, piXoo- 

pa^, i?£j57r1oAif. Baxx,""* 

P H R. r» o/co^i/Tof, aiXTTiKo^vToi — laS^ov, 

cc/J-TriKOiV — oirojoKOKTiv spi-OfioAcra Sifiraif- 

Nonn. 
— EiVaipt/Ao/o S-riiAotTo? o/;'o/./os opTriiH- 
Eproc Sfs/Tfti.'- 91/Toi' ayXxoJ^t^pov- a-ojov ^vXov. 
((iihsviov atboi Apt/« oti/o^iTftr. K7ift/£ tt/^po- 
ffi/HK ai'T4AAK(rst eiii (puKripofoi 
Kai 'JToACf o^'/a.TOi niv, oth </joix>i^ov Oivipiruv 
XtiiTo <^iivia-(fiuv twi lioTfvi ^oT^vi aAiiTiif. k- A- 

Nonn, 1. I 2 
H//spi, •2>-(ti/6eAx.]rtp«, ftsSurpofs, jaiiTSf 07r<»p?)f. 

Ep. 1. 2. 
A//.7r5Ao«?. 

— ^tft/-)/!»!/ «J^llAl/O:!/ a,lA'!riK'jtlT(rXV- 11. 2/. 

IS4. 

S Y N. A/xTJAojoooj, 'laoXvAfXTiXo;, ay.Ti\o- 

(pi/TOf. 

A//W£Ao£fyof, A/*77sAi^gyo{, A^7r5Ao?t/Ts?. 
Ajur,-£A05p5/of ttviip — b-p. 1. 6. 
TpuyjtToj A6//.oi/£i/{, «/;/.T£AK£yo5 A^/oy. Ar. 

Fa. 189. 
— Ka/ a(A7r£Ao(5UTop/ Bait;^iu. Ep. I. 6. 

S Y N. AKaiVi, X.KO.J^iVTlip 

hy.xiTpxM, pro Av4 7r£Tfctij- Aefc. Supp. 355. 

A//T6;^<jni ^ „_ 5 ,. 

Aaahi/ ct.(/7rf;)/oi'ni' Tijf (TW Tot [/.m^orei. tS^uano. 

Theoc. 27 59. 
SVN ^//(^101/, aiJ.poc(rfji.a., a.y.<pia.rii, Afji,- 
■ ?if(r/A!t, f*rof, e-.iJiU, efl-6ii/*a, t<rfiwiq, tsiiii, 

■■ (.(rdoi, tio^vfAO., nriCKriiJ.a., ■m^tC}^»/j.a„ y&i9iioy, 
■5'oifj.a.Tiov, ix,vaCoK>i, tti^iCoK», 'atftCoKaiov, 
if/.a.Tiov, J/AaTij/xof, An/Tt). Kcc-Triov. K&nroi, 
«rloA»), 1/loKiJ.oi, (rloKKJfJ.Oi, (rloKiijiJ^oi, koi,toi,- A M 

fl-7o/\H, WJrAcl', l^aufji,a„ iKVlJ.», tpirpiSf (Ty.i- 

'ira.i, (m.iTiKTiJ.o., ^Kxvii' 
A[j.7TiXu, A/>;7r;rX=K*'- 
AAwiik, n 0« vuroo kooi ivpi»i AiJLTrtyjv ufjnsi. 
Od l 225. 

— nsTrAiif -nroiic/AKf !)/*-r53-X,-''''' ^-"'■* 
SYN. ETa'/7r4j^<y> tTra.fj.irii:y(a, a//-i5';^t«- 
//a/, rii/i/t', a.vTivJ'viij.a.1, 'ztipiSvu, ivS'tS'vay.u, 
it', c.uipta.^a, a.fj.<piivvvu, oiiJ.iiifJ.ai, STocyct- 
CixK?a, irtfiCoiKKu, 'uiprtKKo), ■ne/iiT/S/i/Ai, 
■aif.C.uvvvu. 
A/LtT,\ax£>.', ^'•-r\a,Ku 
HJ^' c.iJ.TKc.-y.i^Tx <T<Jno<Ttiy oiVTyi ^iXH' Eur. 

Aiidr. (J4S 
KiuTTKoiKu Tx (Ta //ofu- St^ph. An. 568. 
■ — O,- ctjirjif oi.iJTrKa.Kwv oi,Ko^>s 
ACiuTov Tof iTetroc •^fovov (iioTiva^et. Eur. AIc. 

:-4(J. 
S Y N. -Aaitsui, a7rorspjo/*a/. 
A/ATrKaKiti, A[j.tKxkiov, AfjiTKUKiffj.a,, 

— Ba£i/t'o/*zi Minx. riiaJ^i Au.irKa.Kmi — Call. 4. 

244. 
— E;)^9iroi/ £f«7rAa)C/oi/ — Pind P. II. 
— U^si oivToqiupuv afi,7rKa,KM!J.a.Tav. Soph, An. 

5'- 
S Y N. AAiTfoiri/i/n, .1)^7)1//« 
EPI l'H. AripM, J^vs-nvioi, oAof), (flvytpi, 
Pa^vmifAuv, fjpsTorof.. 
AjUTrAst/.iiTof, 

— Tii -d^im aiiv AfATrKoMATov A'/'/i) 
Tj)i J^ofAuv ipuKet- Soph. Tr. 122. 
®ioti J av afATrKoi.KnTOi « //oAoi (rl^ctroit 

Aefc, Ag 353. 
S Y N. Ai/a//.iCf TiiTof , a.u.7rKa.siio^, a.Tr]a.iToi. 
A[j.7Tveia, l^ifA-rrVia, AfATrvvu, Af).Tvv[Ai, pro Aca,- 
Trrsw- 
E)t cTe •att/po; J^nvh a-tKoti a//7ri(«s«';toj/— .'ipoll. 

3'. 231. 
— Ou Jk tsri) Hyjv — Au.TrvivTa.i — II 7r 1 1 1. 
AAA« <TV fAiV VVV (tTMi KUt o(.[J.irvvi — II. %. 
223. 

— H J'' STTft Kl/ AfA'7rt'VT0--\h 47;. 

Afii.7rviVfAA, Afi.Trvo£, pro AvotTnivfXn, AvotTrvoff. 

— Afj.TTHviAAirifjiVov .\K(}ts- Pind, Ncm i. 

— T&i/f [Aoypiijv iiJ-TTvodv- Pind, Ol. 8. 
A/ATrfiTrni;, pro AvaTpjTrHj 

li>Kifj,oiiTiv a;//Tp57r;i 

0££o/x£i/i) /*4Aii Aefch. Supp 120. 

S Y N. EicjrjtTrtij, oiiiTifJ.o;. 
R 2 AjATrotvu'- A M 

S V N. Bara'<a, 'sa.fxKoy./^a- Ka.K07ra,iia. 

Aj/.T'lohii3^yv — Ap. I. 811« 
AfATrJv^i] vid. hvx7f\vyj\. 
AfxTTjyuv 

— Ajai^h ts y.ct/ «jtATrt/J/op^of (3a.6(!f l<rXei. Nic. 

AtTTt/xa, xf^iffjaAci' T, 11/s 'o-Mxltif a.yticJ'i</- 

/j.nv. 11 X 4(39. 
SYN. K;;a/.o/£a-j(A(5i', Ki(fxAoS'i(TlJ.ou xjil- 
J^lfAHiv, y.i)t(vfxAOi, ritiiix. Tfc^o;- 
P H R. Ate IJ/.X y.ir^Ai. 
Afj.Tru7ii;. 

/^i^^/xKiwv a.fj.Tra7iv tyjcv, eiiuttov ij.p&iv- Call- 4. 

I 30. 
SYN. Af/.Tatrti, 'a)nf/.f/.vfx. ^fctfffj-U, ^iu.(j- 
(aA, Pa.h», aaSKoi, (ivjos- — Aii^.j, ^itQxffitx. 
AiJ.vyi^a.Ki'^- 

'Vnla.y.i AJ.^iy.ovtvsiv a.ftvyJ^xXloiciv cy.oia,- 

Nic. 
S Y N. AixvyJ^aXtvof. 
AiAvyS'a.>.v, Aij.vyS^a.Xov, A/Auy/aA/f- 

AfkvyJxK» rnf |3n;^o;, a,ya^h <pa.^iJ.<i.xov. 

Ath. 2. 
AfAvyfAx- 

Ka.1 'uoXia.i Afj.vy\j.ti.7a, ^nnai- Soph, Aj. 

640. 
S Y N. Afj.vli;. 

AfAvJ^lf. 

— AXX' Ufj.vlii KiKkmKiTo vxvlaf afirKf. H. 

X 300 
S Y N. 'A/a*, o/xi'. 
Afi.vJfof. 

To •sp/i' c/^' ctfAvJ^sov oro/*' ttis-affa.f ^jioTa, Lyc. 

?39- 

SVN. Aji*«t/po?. — Aiir]oi — Ayva^oi. ctpx- 

yiif, oc^atf))^, a.Kxfj.-mi, SMTeiVOi, 
Afj^jS^av Nom. pr. 

— 0« 'nxiova.i nrrroKo^v^oii 

Hyayiv fg AftvJavci — I!. r. 288. 
A{j.vnroi. 

— OvK *jt*iinTof so-ii ^mi •s-fltp' «//.01 j^f «■o^/rf- 
Sibyl. 

SYN. Aweifoi.—xQvrof, etvisfoi- A M 

Afiv9xav' Nom. pr. 

— A/xi.&aoi'iX d-' /T7r/o%ttjO/*H;'. Od. A. 258. 

AufXHTOf. 

0/x7f of dfiVxtiT&i ntrQa.n ■:ra.f kxKvCii. ' F.p. 

A//uxAai. 

— Ki/iar in^ a.[j.<pori{Oi7iv a.fj.vK\ai% Tlieoc. 
10 3;. 

SYN. 'T-a-s/ii/ixaT*. 
A/.4KX0C, Koin pr. 

Effl' A'.'.fit(!f \'ilCfVKiff(7IV VTTiflplXKOItylV aviKV 

(Tiv. Orph 657 
AfAvKoi, (HJ ci ri ixgjx ) 

— H vus oi xxfvav, au.vKoio •rsafovroi. Theoc. 

9 21. 
S Y N. A/MtAof, aiAvK3.riii. 
Af/.ufjuv- 

— Kai mSa. fAxvrii a,fj.VfJuv II- a- 92. 
S Y N. Aijiij.t/]<'(, aiviroi Ei/xAsik- AvJftr.oi, 
<piKoKa.Ko(, ivTvyJii, ocmioi, afAajj.o;, a]i^foi, 
a.r.Kx^oi 
Afi,\jij.(,)fj.n Nom. pr. 

H i.i Au.viJ.au.iiv oitjtri rdv Aa.ixa. Call. c. 

48. 
EPITH. Axva'ic, poJ^oJx/SjvKoi. 

A|U.U/xa:'rtOf. 

— .^IA'.,fj.uvBioti vJ^atTi. Eur. Ph 196. 
AfAVVa., hfA'jM/\- 

Tc J/jo,' autfiSxKK fAH Trpof focor, stXA' £f ajuvifftF. 
Phoc. 29 

S Y N. AAs^ito-if, Jiam — iirii-f of 11, xiavv- 

rti^iiv- rifj.u^ix, t:Jiy.»tn<, a.^Kitn- 
Afjvvra^. 

Hf Tlf' etAAol' a.f>.VVrof!t. yU£p//Hfl§4). Od. TT. 

261. 
SYN. AAf^MTiV. 
Af/.vvu, AfAWouxi, Auvva^a- 

— Keti at/TK K«l>a.i xfAVfH. II. J^. 11. 

— K«/ a.fivvei oltn riKeJtj-t. II. tt 265. 

— O/TSp spy' aiAVvntyiv kxkx- Soph. P. 

61 1. 
'—Afi.vvovra.i ■Jrsfi Tj/trftii/. II. ^. 170. 
H, |t*i) 2i?0f KaQvtT au.vvx^otro «. Eur. Andr. 

721. 
S Y N . E7ra.fivva, tffosetiAVva ocTreifya, apxte/, 
ocKxKkiu, aiaxttiKvu. aKi^ia, ji-jȤu, oinfAi, 
XTTomiAi, ^(jxiaiAiu, X,f«'C|"'«') Tisira, aotitjia, 

KnJ^QfAnt, A M 

Ktli^o/jiM, e^tAAftij uipt>^la, iTljJ.c.Xviy.xi, ITrlKifSi), 
caPti), (pvKa.T]u, a.fnyu. lAa'xj>iJ.oi.l, «i77ri^<y, 
irpoa<r7riljj>, CTrtfc/.<r'!rii?a, a.7CpxKt^ofAa.i, Tpaia-- 
Ttty.xt, Tfo<TTa.Tic}, vri^KTTa.iJ.a.t, vjri^xyavi^O' 
ixai, fvoiJ.a,i, o/Aoppo-9-«. a.vria-rtipi^u, jvfyivo- 
(AKi, (njfj.Sa,XXoij.a,i, a^jyx.fa.S^a.iM, aviJ.To.^x- 
ffKiVx^a, trvnpya.^ofj.ai, (TVi-iipxTrTOfj.xi, avyy.fa.~ 
Tia. AiJ.eiCco. A\\Ta.J iKia, iKj^lKia, rieo. Tjfiiy- 
p£<o, a,vTiXvTna, ij.sTif^ofji.ct.1, swe^if ^ofj.'j,l. 
Afjv^ii. Afi.vyjj.'of. 

— Ka/ HpctxA))^ Tripiipnfj.oi/ xfxv^iv. Orph. 24. 
— Biipiuv T a.viyj.Ssxt afj.vyjjav. Theoc. 24. 

124. 
SYN. Af/.v^, a,fj.vyfj.a., af/.vyji, s^XwS^itAXj 
^idit, (TVxfa.j^i!, (Tva.^a.yfj.a., (T-Tra.^a.yfjli, //- 
a.(nra.iTfj.a.' — 1 spsutrij. 

AfJ.V(T(Tli>. 

—Xipa-iJ' a.fjvaai-(TTit^ix — H- i". zfi^. 
S Y N. Aiafj.uaa0, y.xTafj.vaaa, ^a.iVii, S^ia.- 
^aiva, KXTa,^ot,ivu, Ti^t^a.iva, J'iua7ra.u>, awa,- 
fxrlu, <!^ia,Kvi?a, wafax.iii^co. rapxaau, J^ia,- 
€aXXa, KATx^iCi), Kpm^yZ, hx(pua(ru, KaKiS^oo- 
(J.a.1, eLTroJ^fVTJofj.ai, Ka.Ta,Xm^ofj.ct,i, xvxfTraj^o. 

®VU- — 'TTKVITau. KVTriU- 

Afj.uari<;, (ciJ^o! Troryipn. Itcm, n a.3-poa, « xfjvart 

TTOITlf.') 

— TlvKvriv a.fivariv J^i^itsfiivoi. Eur. R. 419. 
Oi/jt us av KOfj.Tci;, rxi (f.ai a.fj.variJ^ai- ib. 

438. - 
A/i/4«2/«T<t(^w. Afjiia.yxTrxu- 

—ILyu J^i fJiv afj,(payat.TrotZov. 

— ''Eo^ Ka.Kov a.fj.tpa.'^ xTruvri!- 

SYN. Aya.Tra.u, (piKo(pfoviu. 
Afj.ipxyH^ofJo,!- 

@ia.i J^5 fJtv a.ft.<payi^ovro. H 

SYN. Aye.^oft,a.i, ad^^oi^ofAXi 
Afj<pa,J^to(, AfKpxJ^o;. 

— Yi^iv y a.fj.<pxJ^iov yafj.ov iK^Sv. Od. ^. 288. 

— Kat afJ.<pxJx i^yJ^TriXoiro- ApoU. 3. 615. 

SYN. Akkttou tTiifAof, ipAvipo^, 
Aij.pa.J^tm, Afj(pa.J^ov. 

Hi Kai afj.(pxJ^tW — 11- II- 96. 

(Ot/) AaSrpn o-rnrlsvaaf, a.XK <tfj.(pa.J^'ov. ib. 243. 

S Y N. Afjpu,J'a., afj.<paJ'ia.. a.vapavJa,, J^iap- 

priJw, Trpo^xvus, (fxvefu;, «AiAsif, pHTWf. a,Ti-^- 

VUf- 

Afjipctivu, vid. Avdipaivu. 

Afj^a,f!C'io, Afjza^a£i^u, 

Tr%id T afjpa^a,C-<\ai — H- <p. 408-' 

— K.XI -tvTt/i/Cf xiJZXfx^iC^ov- Hef. X. 64- 

S Y M ''^ fj.<pixyjo, xf/.e)ixyja,a.fj.(pa.vu, Tnpfmyju, 

Tf ji/. . -ea, -rioiipaviu, Tifld^fvXKw, Tepi-.\,aipU' 

Aft,ipa.vTia, Od. ^. 

Tryph. a- 37- 381. 
136. A M 

—■'Kofv^ii <^' uf.<p £vov a.vT<vv- II. //. i6c. 
Afj.pxatri. 

A))c cTe fj,iv a.fjipa,atn e-nuv Kdd — li. p. 695. 
S Y N. A(pa,aia„ «t^ wri*, xKa.\ia.. A-KOfia., eKTrf.A- 

Afj.pxipa.u. 

— KozAoy Xoyov a,[j.(pa.pa.uaa.. Od. /. 277. 
SYN. 'iriiKxpxu, e7ri\.\\Kxpx,u, eTx<pa,oft,xi, 
a.7rrofj.ai, i(pxir]ofj.al, '^avu, kxtx\.xu, tiri- 

fjaiofjxi, d-uTrevu. 

A/JcpiXxVVU. 

Afj.<pi J^i r^yp; eKxaai TroKet — Od. ^. g. 

S Y N. Xlipixyu. 
AfjpiKiKTo;. 

0{ ectrXxroy afj(piKiKTOi iXiK epBXfei Eur. Herc. 
F. 399. 
AfjpiKvTpcoaii- 

AyaKfj.xT(A>axi afj,^KvTfaan Trir^aV- Lyc.845. 

SYN. 'ETiKxKv^if. 
Afj.ipiTr(a, Afi.piiTu. 

Txarfnv fjiv rfnroJ^ot TrZf xfjpnre II- a. 348. 

^i o'iy' afjpieirov rojpov i.KTo^o; — II. u- 804. 

SYN. Ylifietru, xfJTe-yij, Tepieyu, Tifi^av- 

vvu, Ti^tCaKKoi- QepxTivu, fjiTx^tific'.>>, iy- 

ypfi(oft.ai, tvifyea, J^ia.y.oviu, KXTiv^wu, Ctii- 

penu, (rifi t/) aayjiXeofjxt. 
A/j(pipoft.at, pro ai,a<pepoiJ.ai. 

— KVjua — Afji.(pcpcrgci TrfCTritfoi-^ev — Apoll. 2. 
169. 
Aft,(peri\rvft.o(. 

KuX^tf «.f Kfrt.1? «//C5T)iTU,(A»f /3«Ao. Lyc. 620. 

S Y N. irvijog, xKrid-n;. 

Afjtpivyu, pro xvx<pivya: 

— Jkft.Tri<pvy-^ oKi-d-fOV avcaiov — Eur. Iph.T.871. 

SYN. ATopivya, eKnKivjj, vTorreKKa, «tTa- 

J^tJ^paaKu. 
A[j.^)iK7]g. 

ixayavov aft,p»Ke! — H. k. 256. 

SYN. Afj.piiiKyi^, xfj.ptaroij.oi;, ei,fj(ptTo[j,o{, «^- 

tptyvog, Afj^piJ a,y\i, tt/izi^inKro^, J^iaro[j,oi. 
A[j,(pr\fepr\(. 

— A/j.p:ifcifia,Ti pa.oeTfW. H. «.45- 

S Y N'. AfApiKit}'.vTio;. 
A[j.<pr.^iii;. 

— Evd-urov a.[j.(p'vpes J^o^u- Euj. Cycl. ij. 
Auipr^iaroi' 

— 'H a.fj.py.piiTa e-'^r\Ki. H- 4 382. 

S Y 1"^. .\. iJ^nptTor. ctft,<^iKoyo(, aij.9ifoXo;i 

aft.ptJ^o^oi, cj.ft.tp.^h.Tii':, afj.ipiaCxT0{, aft.<ptaCn- 

TnaifJ-oi 
AfJ.<piaKc<; (Nor.). p- ) "/'lof TioXvvnv- 

AXfJxri J'' A^tpixXoi Txvruv 7rfo(pif£<rTipo^ h». 
Od. p. 128. 

^:fj.^iltXOfj A M 

— Ei' a.fAiiet,Xa 15-xx.n — OJ. a. 401. 
S Y N. A/Aij/ppuTof. 

Thi/ J' iKiKi^xuiiio! ■Jrliuvyoi XxSiv a,u<^\xyw.v- 

l\ /3. 5ib. 
SYN. Afj.!pa.i^xCiKi, xfj.fiCoAu. 
Ay.iixfxo;. Nom. pr. 

— .^piiToi', iTTn d-xvif Af/.tpiA^aoi. Od. 0. 253. 
EPITH. Axo7(xooi. 

P H R. ttUyxf 7rpi3(5iiTM,-. Aefch. ^fai/T/f Oix- 
X«/>K (To^jf, ToA.=/jioio i^Efo;. Pind. loxAea ■ysc- 
fitiof Toxoj. Kur. 

Ajwp" «f; J^Kp*T/ /3ai'ii'£ — Od.5 371. 

H^o; cf'' HiAio,- IJ.170V xpivoi/ a.fj.ipiSiSYty.et. H' 

5. 68. 
S Y N. AiApiCiCa.u, a.[XfnrKiu7o>, TriptCa.tve-j, 
•TipiToXtco. aiJ.(fiCXiTra. 
AfjL(piCa.XKoi. 

— .MirurO-* TTSo xfjLipiCxXoyri — xXXviXvi — II. 

J-. CfZ. 

AjJL^i /4 fj.i yjKO.ivxv y.v.xiw ^a.Kiv — Od. x.- S^;- 

SYN. Ap.-T£^ft), T53iT/3-/)//l. a.l7TrX?^0lJ.Xi, XVT- 

i.yo'ixi, a.u.^nrC»Tii> ivJ^oia^a. — dT/ia-vtp/^o- 

!J.a.i. 
Aij.ziCa.7ii. 

Aii<ri if cy a.fj.<piCxiTiv Tpuuv — H- «• 623. 

S Y N. AvTifj.xyr,in^, C/:TSp/y.cty>ia-(». irvvaT- 

ma-iJ.U- Afj.ziia.7ix, aiJ.'ii<TCv\T\\ai<;, ipii. A/a.i- 

fi<n;, J^iyo7Ta<ria., a.fj.:piXoyix, ivavTiaan;, A- 

payH. 
AfjifiCi'^. 

Afj,!!>iCwv yap iJ^uks voij.m ^xTpayoKri T^foviuv. 
Hom. B. 59. 
Afj.ifiCx¥\fxa.. 

txafpsTs Teup^^ii, Ta.voTXa. t a.u<piCXiffj.a.Tx. 
Eur. Ph. 790. 

T>x<riX6ia. T a.fj.<ptCx\)fxa.T <cV^piyy.oi ■"}' iJ^pxi. 
Hel. 70. 

S Y N. Afj.Triyovn- Xlipi(TTuov. Afj.piCX}i(rTpop. 
Afj.^iCx»7Tp:v. 

— Afj.'piC?.n7Tex. yap Tor/jov opa?.Eur.Iph.T.96' 

Ei/ a.fj.(fiCXi]<7Tpt'> (r\jvTiTa.pya,vi>fj.ivo<;. Lyc.iioi- 

S Y N. ATroTeiyj<rf>iog, xa^xXtTi^. A/;tTVoi/- 

€tfJ(piC XllfJ.X. 
tifA<piCo»~0(, 

E<rir£fOi a.XX a.iH <Ji t.a.To.CXl-jti a.fJ.<piCo\\rov. 

Call. 4. 303. 
S Y N. noA.u5aTof, vjy.Xiw, iTmXvToi, ctya,- 
0-1 ^. 
A/.KpifoA'^, 
^Trapya.v a.i/.<piCoXct ffoi ra.S^i 
El/n;]/*. Eur. 1. 1490. A M 

Afj.<piC\s\^, 

9.i aiJipiCiX^ iTo. 3-L'^s(j-0-e£i -xoXn. Aef. Eum. 
736. 
A/^ij//o^^, ^ 

— Afj.piJ^o^i; TTiXOi^u. Eur. Dan. 52. » 

A/.ip/Acyof, 

Mnt/^fTroT a/xp/Aoj/Kf o/jyaf — M. 638. 

A/A^/A£!iTOJ- 

Cux. ii|/ ai' 2./jc;iA5):Tof xv^paToli ipi;- Ph. 513. 

SYN. AlciCvXOi, J^iyod-Vfl.Oi, A-TTopoi. AXfl/TOJ, 

aJwXoi, xfj.vJ^poi, J^i^vXoi, ivJ^oixaroi, ivJ^oia,- 

<TifJ.oi, <T(pa.Xi^oi, piXoy&iKOi. Afj.(pnpi(TTo<;. 
AfipiCpoToi. 

A^nriJ^oi xfj.piCpoTm — II. |3 389.- 
Afj.piCpoyji<;. 

HJ^v fjidv ^Xv^av, a.u<piCpoyp{ Hfia.Tx ^^yjX.V' 
Ep.l. 3. 

Exp. riavTayi^iv (2!Cp£yfj.ivoi, fJi^vav. 
Afj.^iyv«tii Hxa.i(TTo;, 

— risp/y.Ai/Tof Afj.f',yviieii. II. (T- 583. 

SYN. Afj.ipiyvia; yoix'01;. 
Afjptyvoi, 

— Kxi iyyj<Tiv xij.piyvoi<Tiv. II. v. 147* 
Afj.pi.yii)iT0i, 

— .\fj.piS-ii><.Tt.j §1?«. Soph. An. 131;. 
AiJ(pl<TTofj.o;, 

— Afj.pi(TTofj.Ki xxCxi. Soph. Oed. C. 1548. 

A//tf/TCi/AOf. 

— .\y.plTOf/i.ov Tri.Xiy.vv. Apoll. I. 16S. 
SYN. AfJpimni, J^i-rxXroi- 
Afj.(ptJa.ia. 

— AvTrCTi lf\oXifJ.Oi Tl 

AiTTu TocT' afj.<piJ'iJ-niv — II. ^. 329. 

Afj.iflJ^CCKpUTOi. 

— Uo-^ov a.fJ.(piJ'xKpVTOV 

AiB ■/.x.r iyj-:v ■ Eur. Ph. 342. 

S Y N. noAi//a:Xfl t/Tof 
Afj.KlJ^XfJ.ai- Nom. pr. 

AfjLptJ'a.fj.a.<; d^i MoXa J^Zy.i i^evmov hvxi- H- k. 
269. 

E P I T H. Axippavt Ki/3-ri/i/of . 
AfiL'piJ'a.7v;. 

— AiytJ^a,, /hcw, afi.piJ'a.<Tnav — H. 0. 309. 

S Y N. Afj.pt fj.aXXoi. 
Afj.piJ^i^io;. 

— Kof/.m ^TTua-' a.fj.^tJ^i^ioii axf/iaj:. Soph. Oed, 
T. 1266. 

A/J.iplXiM 

— 9.yx J"' ifj.xvrx( — .'ifjipK^tov — .'\poIl. 2. 64. 
SYN. Ara/fS), J^taJ^sa, Ti^iJ^ia. 

AfJ.<piJ'»^tXOfJXI, 

Aeivaij<nv xpX^f «/iipi/«f/«it«HD». Lyc I437' 
Ajupi/A«;^o/A«/, 

•— ,Ot» A M 

'—'OTi l>Jov <ti/.p-.iJ.a.-xovTo. II. ^- 461. 

TriV ctjji,ziiJTpxrxi)VTo — U. \. 712. 

S V N . A;as/xax.'5/^0[j, ayavi^oiJLx:- mfi[Jiet,)(»' 

(JiOCt. 

A[jifiJ^i:>iofji.M. 

KoXiJV cTs C£»Tp/7T!i iXi!pit.VTOf 

Ajji.ipiJ^sJ^tvinxi — 01. .3-. 405. 
S V N. A[jL<piiKia<Ta, TrifitiKiu, et,lJiiftKVAn>, X£- 
fiX^^(J.xi. 
A/J^JtJ^oxiua. 

Ta Mi t£ tIv Ef wt* /j.eTAXi/.it>ov ccy.(piJ^OKiViy. 
Bion. 2 6 

S V N. KxTXiTKOTii). 

Afj.ipiS^ofOi 

YlAI o-y.vT^ ciiJ.^iJopi (TTiKTov ct.p^a:V:i)f. Ep. 
.Suid. 

Ot/7 tt,ij.(pii'(oij.ix t7i( /.vvvi A'jTv uiVKti. Arift. 
L y\,i. 
A[j.ifiS'^(i!J.oi;- 

— Afj.^pti^pou.ov y.uux — S.^ph. Aj. 353. 

S Y N. \ Ai/.oi-iJ^.if 
A[j.(piS'pvj>n^, Auf-J^i.vfof- 

Tk J^i /.xi a.fj.SiJ^v^m a.Koyj'; fvha.x.,1 £AsA«t- 
TO II. j3 -00. 

T« cTe, TvvixiKo; ij.iv t tx.[/.ipiJ^vpot ei't 7ra.o ai. 
11.A.3..3- ^ , ^ 

S Y N. \ij.ifiiS'fViT\^. i7Tra.pa.y[Aiv^ 
AiJ.^tiJviJ.'^ 

— V> </^e 0/ aKTa.1— a.[j.<piJvuct — Apoll. i. 940. 
AfJipiJua. 

— ^fxC oirai [j.^Jeii . p ruv 

Ktrivi TTX^oi^ij a.;j.^ij .7iTat "X}-!. Soph-T. 614. 
A[).pivvviJ.t. 

i.tfJ.(X,Tx T •'.ij.'iii7a — Od. f. 167. 

S y N. Afj.TriX'^. 
A[j.(fi£\i7iTo;, 

— ^st.va.av viii x[j.t;f.hi(TCM. II. v- 174. 
Afj.onTn^, Au9.;tiic3<. 

AiJ.(pt!T» v.o.Ki» '^xKXpV — Orph Hyn'!!. 

Ov-ia-ijOtTii. i^u( — ia;pi5T»jj. Ib. 

SYN. Eviuvcioc, iTy,<rio(, nnTfr.oi, ititwio;. 
AtJ.tpi^ a,vu. 

NiKTafs'o /4 ■yjTcovi [j.iKaxv a.[J.p^a.vi Tiifn. II. 
r. 2;.' 

SYN. Jl[(tKcc^.:[Jt, 7rf'.<;-'.viX'^' <'^''o^'Tlo[J.a/. 
A|u<p/^aAi'ij. 

— \"®;9-«>.i? /.ivi—.^.ich. Ch 5(^2." 

To:' J'i KOX afJ.piSf!X,Kri( iK J^OilTVOi iVTKfihl^i. 

SY\. Evj^aj;j.ay, ATa.XAnri>)p^> A M 

Tlf/J.irja J^' a,ij,p.5-iTov ^MKriv a.TVfaToy £.J«»i 

li -1. 70 
Exp AjTAwr. Vid. Suid. 
A//.jii3-ga. 

— Aaa' a.S'ivoy [J.vy..^[xivaj xfj-ipl^&in. Od. k. 
413. 

S YN. TlipiTfiX"- 
A[j.(pi^fiTrT0i. 

— A/Af / JpjTToi' «///* — Soph. Tr. 581. 

S Y N. , .iT.iyclif. 
A[j.ii3-iifof. 

— A/-tjjvi'foc olKoy — Soph; P. 160. 
Afj.siKa.? LTTTa 

■ — (:ia.vxTo( J^i [J.IV a,[j.<[:iKa,hv\,i. II. e. 68. 

S Y \' AfAZiiiVj^a, a.(n:i-(c[j.xt, a/xf t;)^*)'», 

irifnniKKa, (TTsyaPi..', Ka,TX(XTiya,^a, KxKvTrjai. 
Aijfiiiia,^a. 

— To fkiKa.v J^piif a,[j.(piK-:.xJ<Ta.i. Od. ^. 12. 

S Y N. Aiaj^ia. TifKTyjCu- 
Ay.^l/.tuv- 

■ Afiiuiova,{ va.i^. Siph. An 291. 
Au.puf.v<rTc( 

— .^fX^piKK.iTT-.v -Tmfxv- Saph. Tr. 703. 
Aij.qitKafJ.oi; 

<3a. i.v(fi lix' ttfj.piK0ft.(o Ka.Ta.Kei[j.s:'0( — II. p. 677. 
S Y N b.VKoij.of, TfixoKOfj.oq, jj^ajToeif. 
Ay.ziy.fav i 

T<v t' xfJiiiKpxvov '"VJ-fa,v — Eur. Herc. F. 1 274. 
Afj.yiK^niAvo-, 

hv S' xyaoi a.ujit,'.pn!j.vov — B- 'O49. 
A//^>c'.7r-!AAof 

■ — \f.v:Tiov JiTra,; a,y.pK'jTriKKoy. 11. ^. 220. 
A[j.ifiKx,\c( 

XoKiTiv a,,."pi}.xKc:<; 
A.-.\ov iiri f-yiTa.1 
Opnna, yjKiJ-av. Arift. R. 69J. 
Ay(piKa.fii;. 

Tsp5".r J'' xypiKxpn; vti; toitov ciriroy ATroKXav- 

V. .11. 2. 42. 
Ka.1 yj^o; ayptKa^A; — Ib. 33. 

— \u^i\xp^i; J^vvafAK — Pind OI. 9. 
Afj.jnf.apK vnro(. Apoll. 4. 982. 
Ajj.iiiKa.(fci; TKxTj. KjToi — 2. "35. 

SYN. ^^QVi:/.','; Trxvvpyo;- AypijTiisip:];. Me- 
•yx;, av.iiif'.i. Tr-^io-irTo;. — \y.jiJvyo;, '^uKuJ^ila 

■■a.TJ.<T 17^. — 
Ay^i'/a.y^.l'a. 

■ ifi' ov a[j,zsKxxcuvi- Od. w. 241. 

S Y ."^. \\ipi<TJ,ct7r'u Trifi:fVT]a, Tri^tT(x,pfi'Ju. 
Ay: tM'.TC{ 

■ \ v.jiAe/.Tij fpjf — '.II- Pli. :;iv 

^- Y n! Ayp\TSnTnj-iy;, xyp.SoKo;. 
AyfiKoylOi, 

S KeiHiiiTSt. A M 

titiKitlTt, xliiva^ix^Ti Acyif. etfiOiXoyiXfTi- Hef. 

■S-. 229. 
SYN A/j,!piCc\ta. ctiJ.giCa.i7t':, ttij.ipKrCnTn^i^, 
<S't(rT!L'yij.o;, <ri5x/t/S'/f, ypnpo^, «raff/f. a.vTi'f- 

— Oi/t' «y 7r« »)<yf, £T( (/"' «up/A.v;«) ciJ^- H- M- 

433-, ,, 
■ — OuT ap 7r« pas; afj.CpoTov, »t st/ Aiiii' 

Op*Vi«/« TTiXsTCU, hiTTTOV J^' £7r/J^s/fO/>l£ Cll^CT/ 

iiyyoq. oT a.jj.giKVKnv i^tv a,viycoi/.ivoi H,a,ht>i<T(- 

Apoll 2. 671 . 
S Y N. AvKofpf-H- 'TTspiop-S-poi'. 
Aii(piXo(p:i. 

— Afj.(piho^:iV ^vyov- — Soph. An. 358. 

— Ai J^i (nroyyoiji TpaTTic^f 
Tla,7o(.s aiJ.(piy.!i.iaa^i — Od. v- 152. 
SYN. Hao"tr<a, a.TOfj.a.o^trat «Trof/Asta». 

Ol/ TrWTTOT af>.(pifJ.CX.<Tya,KV TuC JvfAOV »§/o«£r«f- 
Arilt. Eq. 878 

(Exp. I/iaT/o^ J^sKhov, ii fj.ty.pov) 
Aij.^ifj.lJ^cov- Noin. pr. 

UajJcx, M£Aa,i/dHOf a.ya.KKvTw h.fj.(pifJ.iS'ovT<t,' 
Od. (a. 103. 
Afj.(pi;j.ih(X,( 

— ^Uvio; Ji f-iya. (ppivn a.ij.^i/j.iXcuvau 

Tliij.-TTha.iTo—Od. /. 661. 
hfx(piu.vKaa 

— Sa-nS^ov cT' a.Trxv itfj.gif/.ifJ.VKiv- Od. k- 227. 

SVN. Kfj.(pta.yu. 
Sft.^ptvifJ.ifi.at- 

— Oi OhvfJ-nov ayuvvKpof a,fx(pivif/.ovTaj- II. <r. 
186. 

SYN. KaToiKiu- 

AjJ.!piveiKi)(, Afl(piVlKliTO(- 

— Tdv it.iJ.(pivt:iKri Amaj/e/pctc. 5oph. Tr. J05. 

— Afj(pivtK»Tov ofi.fj.a. — lo. 536. 
AfiLtpnoiu- 

E/ J^aiftoviov Tifu; a.f/.(pivou ToJ^i. Soph. An. 
382. 

S Y N. A;ji(piyvosu. a.TCftu, (x.fj.(pitiCriT!u. a.fj.- 

^iCa.hha, J^i(i.:'fivoij.a.i, J^ta.ipifoiJ.a.i. J^iO-Ta^i-j. 
Afj.ci^iu. 

Koffiov J^' tK p/^Hf TTfoTO.iJ.uv a[j.pi^ig^A '/a.hKu, 
OJ.4, '.q',. 

S Y N . Afj.(pthia.n'»>, 'Trip^vu, Tifixfj.v(r^ei>. 
AyUf i^oo<. 

Afi^pi^HvTi <rx£7r<tf!/or— Ep. Suid. 
Afj.^icf. Nom pr. 

— A|«9(6> SfAtf)/» qsf} t< p £r/ Vlwi A M 

N»(s rroXvKTny.uv, TrohvXniof — 11. 5.612,' 
— Hai Afj,(p,oi A(joO-<af«f. II. |3. S30. 

AftQnnhoij,a,i- 

Ti/i/ ^ ao uoiJhv fj.Zhho-j iiriKhma-'' av^fa-roi 
Ht-/; (y,Kiovri7(7i viaTa.Tn xftpiTrihiiTo^- Oi- <*.' 

352. 
S Y N. 'yTra.pyjk), e<!rtifj.i, 'nx.pnft.t. 

AfA,(pnriiouxi. Afj.(pnroi/scfj.(x.i 

Afi'ja cTs Mi/^,«;J^ot'£f fj.iya,h>ncfi( <x.fj.giirivorTt. 

ll. Ct. 2-8 

— na.7iSj Ta.gov a,fj.gi7roveiTo. Od. t/. 307. 

SYN Af/.gnru, a.fj.gi7rohiva. — i\a.Ta,gd^iya. 
A[j.gtTs^lxTiO:ti. 

— OvS" ajJeia^ a.fttpnriHKTiovct.(. Tyrtae. i. 2. 

SYN. T^.Tovsf 
\f/.gnn^iUT^o(pa.eii. 

f.KTUp J'' 0!.fAtlTiflirTpaj(X. KOiXhiTfiyxc IT- 

tJ. U.d- 34f*- 
S V N. Af/.gmifKTTfttpa. Trsflihccvvu. 
Afj.(piTri'rr]u, 

Jif A yvtii Khctii^.iTi (piXqv Tro^riv ajj.giTivv(ra.. 
Od. .^523. 

AjU.9l7r/TI'ftI. 

A/ApiTriTCKira To irac j/on/. Eur. Supp. 278. 

AfJ.gi-!rXsK70<, 

— Afj.gi7rhiKToi Khif/,ot.Ki; — Soph. Tr. 529. 
AfAipnrhn^, 

— AjujixAh; apa. — Ib. Oed. T. 425. 
A/*9i7rA)ix.T0f- 

AfAgiTrhHKTuv foJ^ioiv — Ib. P. 69S. 
Af/.gi-TrhsKu. 

A^Kvi T^ fx^ fAirov ccfAgiTXtK» ttpa.^yvtt,, Eur. 
Fr. 

SYN. UsfnrhiKu. 
Afj,gfJohivu, Afignrohsei)- 

F/ Ketvbf y sh^uv rh sfj.ov ^ioy ctftgi^TroXivth 
Od 0- 253. 

— Aaa nJfi fj-s y:ifa.t- 

Ov fJ-fOi a.hfjxf afj.gnroXt^. Pind. Pyth. 4. 

SYN. Auf iT£:C|Uizi. aKoh.i^io, J^ixkovsu, "^ro^ 

Xsvu T\ipiCa.hX(a ct.fj.giCaiy.1, Trsfi^Trohsuy m- 

(np^oijcci. af/.gnru. 
AfigiTTohoi 

■ — Hci cc.fJ.giirohoi Jv tTo.'To. II. y. 143. 

S N N. A-OA«\>Oi. J'fJ.U(, J^fiulf, -3£p«T4)C^ 

^•«paX. OijtjTiK, ^'pMTTiVTi^, bs^a.TSVTnp, v-rrri- 
piTr,Ct hxTfii, J^i.J.oi. Taui, V(OTro^o<, VTr^pyif, 
J^fnjTip. C-rroJ^pn^Tiif. fT£TiK,'/ia ovoi;. mha,- 
Tl){. ■no;f:v'-<.— i'3- -.-1. EKyT/V, XaTpa. rrfOTTo- 
Ao^. 7raiJ^i<rici), oiyf.i/l' ^ipaTrxiva., ^ifa,7rcliiVlt, 
oiXjT/f, i7riT/{, t7r))jSiTilf, 'jTroJ^pntrTtifa,, Jnhti. 

EPITH. A M 

EPITH. EvTiTKci, EVTrXOKAfJLOi;, Kii^vyit TvKx^ 
upo;, ^5i'K.wA£rof. 

— AiJi.(pi7rop^vp£CJv TrnrXicy- Eir. Or. 1474. 
Ay.tpiTTOTacjjLXt- 

MjlTlIf </* a//pJX3T«T0 ClJ^VPOiJ.!!/)! (piKCX, TEXVJt. 

11.(3. 3- V 
AjU.f)/-7rpO(r£<rT^. 
— Ka/ araic/^ja-il' ot/Lip/7rfocrwTo/f Sibyll, 

— Alj.^i-jvpr^ iv ipXoy[j.S. Eur. Hec. 472. 
■ — A/>'.?/7n'pcc ApT?//»;'— Soph- Tr. 218. 
— Auo^Tu^oi' TpiTTOcTa. Ib. Aj. 1422. 
Afj.ipifvr^, A|U.j/pct(T^. 

Nriaw IV a!J.p'.^vTif — Od. a- 50. 

■ — Aij.j:ip^v7iii Hc F.ft/S-HH Hci.3- 983. 

SYN. A|U,(p/aAOf, T£flpp'oO,- TTi^tppVTOf. 

ktxqiippa^ 

Hnqxq a.iJLipifi(uyoci; cie^Ta.(^:yTei; iCoiWov. ApoU. 
1 999- 

A//910"f <*/!'*. 

— A/.if i(j-f{t.if«t(, H SxuAA^i' T/i/ot. Aefc. Ag. 
12-1.2. 
Ajj.^iirTa,!J.iti. 
— KXitiav J^a.iJ.aiirra^' lfj.iKoi. II. a 712. 

S Y N , n f /)/i irTa,fJ.ix,i ■ 
Afj.^ijnWa 
Afj,ipiTTH\tt/J,iva, riv ^virriJ^x TCiV KAtctf /iTTesf. 

Theoc. 2. 74 
S Y N A//.T£J^(a, Tn^iiTTiKKa. 
Ay.ifiiyT^ii»;- 

— K'9aA*/ /fc 0/ HJiJsc 
TpjSf afj,pi(rrfi^i£i — li- K 40. 
AfjiifiTa^Ci'? 

H / a!J.(pira,pCi\i rqiS'^ iTriofMn^iv TaS^ei. Aefch. 
Ch 545- 

A/K01Ti^HU/ ^ 

. — ^"O J" afJ.(pl^iTo ^npcfo^v. Od. «. 431. 

S Y N AiJ.ipiCa,XKa, TfOfXipiCaAXu. 
Afj.fiToiJ.o( 

— A^..o/To/>i8 AoyX*5— Eur. Hipp. 1375. 

SYN. Afjipiur.^. 
Afj.OiToprof 

0iA a.fj,'piTop' ov a.irTtJa — Eur. Tr, 1 156. 
Afj.oiTp'fj.a, A /xon '-ofAia 

A/io- (f af afnC^nirtcf '•a.voi T^fjut — I! o- 507» 

T» /" a.fj.ipn fofj.ii), Kcii J\;J^ia,. — Od J. 2?o. 

Afjon^h 

^i -.'/.eivfiiTCf Tw/f TrpoiCaivtv voJ'i. Eur. 
C>'c. 703. 

— A/yj)/TpHTo< ai/AiK — Soph. P. 13. 

SY'N f'fj.on (■:■.■}(■ 
Afj-fiT^tTn. Noiii. pr. A M 

•- — Oia.ri iToKXa, r(tz&t y.Kvrh; Afjnptrfiryt Od, 

f. 422. 
E P I T H. KfaKUTi?. aya.Tovof, ToAiTOMf, 
tvfipypo;, yha.iKn, Trff/cTpo/x-jf, Ca.fvC^o)j.of, Kva^ 
va.vyh;, (^opda;, e}i/a7rof> X,"'"''-"» X.f'''^"^*''*" 

TOf. 
A//9/Tf/TI1. 

— Ec TsAaye/ //STrt x,vfj.a.:Tiv c.iJ-iptTfirti^. Od. 

>• 9'- 
S Y N. QaKo.ijija.. 
E P I T Ei. rKa.vm, fy^votTHX, A-reiciro?. 

Afj.pnpvav- 

— Kpa,T£po<; -TTcu; Afj.ipir»vuvoi- !'• £■ 39^- 

E P I T H Apnioi;, Acyno;, Ka.oi}aw, aopvj- 

cooq, J'ipf»Ka,Tiig, fj,(viXa,^fJ,oi, 
Afjiiptoativu' 

— Aiy^» /4 fj.tv a.fj.oi<pAiivn. Hom, A. 202. 

S Y N . Afj.<piS(iou- 
AfJolipocKoq. 

KfstT/ cT' £t' afJ.OiOctKov avvim ^iTo — II. i. 74 J. 

SYN. TofJ.pOctJ'il^, (TlJlVii/Otrl/llf. 

Afj.ipioccitl(. 

— AtiAa;, KHi ay.otpocvii — Eur. Andr. 834. 
Afjoipo^iv; Afjoofivi;. 

Xf 1/(750? aiJ.(pi<po^iV(, rov toi TOf 5 ToTci* fJ.r,Tn^. 
II. -i. 92. 

■ — Et2;ct/«5v yaKaKToi af/.popiO.. — Eur. Cyc. 
326. 

SYN. Vi.ipa.fj.iov. (Topoy. 

EPITH. ©LfeicT»!?, iyKVfj,av, iveJ'fj.oi. 
Afj.^iya.iva- \ 

— Aa/.' ifll f/ciV Kvp 

Afj.ipiya.\'i arvyif',\. H. -J" 79* 

— ■^'.Via.iCTiv afj.piya.vuv KVnKii) Koy^ctK — Soph, 
A-i. I 19. 

SYN, E5-;i^a;cia. «T/j^a/ny. i-riyXociva, avaXcc- 

9KU, iyyjiav.a. J'ia.ya.uKa, 'Tn^iyjt.iKu, T£pi- 

yjtiva, KO.ra-Kivia- 
Afj.oi''j(ta. 

AfAot J''' ap fpuTcTic '/ji JiiTf.aTct — Od. ^. 278. 

SYN. Afi.ip,-/ya, -jipiyjju. 
Afi.ptyj>p-vu. 

— Axp/TC? T aTTfUV 

Oy}.ii; ivJtKfyZi; afj.ipiyjifivii- Eur. Fr. 
AfjLpr/jvrof 

iiT afj.<pi'/jv<iov <pa.7yctvov kut»; iaCuv. Eur. 
Hec. 54.1. , 

Afj.Oiiiv- Nom pr. 

— A|U(?'tc T= Af«x)o?T5. II ^. 692. 
E P I T H. ^oy.vii;. x>vTopi\tJ.c<. 

Afxoicy J"" iKi-ya.in )vpoktvjo^ a.ij.(pi JifxoK-KA 
Ef Jp-.fjc ocvroy.vKiCTov sA/r i/J>(^^- y-oKuvn. 
• — Ai-^oc ocTTvcov w S'^ofj.oviKKur. Nonn. 

A/.lf<i)CoA5J. A N 

— ExAyToi T d/^/ij^jfcAoi- Eur. Andr. 1 133. 
S Y N. Ay.ay. 

— KvpiXXa. — a.ij.ipuS^evTOi — Lyc. 1401. 

S Y N. BsTaAof. 
AujiaTo?. 

— AXiKyov — yjva^iov, ciiJ.(fa7ci — OJ. y. 10. 

S Y N AfXipiKijTnkXos. 
Ajj.utj.moi, Aij.uij.oi- 

£8A;i n-KXv</*a|Ua.vT3f ciixuij.nr!iio tti^ovto- H- //.• 
109 

TZv »/■' Av Tii a.[ji.cfj.o; stth ^ EAscct Trtpis-w^')!). 
Theoc. 18. 2.-. 

SYN. Aij.iij.TTJci, afj.-:(j.zr\i. A N A'Ka,Ca.iva. 
E/t TiTuv i&Xn (pxTii cLv^puTrx^ ai/ccCeLivet. 
Od ^ 56. 
S Y N. Fji/.f a/Cfei, H!rfa;/i'<y, nriCoiiva, avipy^o- 
[j.a.1, itrAyjxi, a.vxi'Moij.a.1, ii7ra.v^a.i/0fia.i. 
Aia.Ca.KXi^a^ 

Uix.Tifa.1; £ijt.(x, acii, o<T ctv'J.Ca,Kyivet. Eur. Or. 

33«- 
SYN. AtcKM, OKrTfnXa,Tia. — \ictKyjivoiJ.»i, 

tKCa.>iyivs[j.eti, Taf/oivioiJ.oct- 

Ava,Ca.KKu, A:&Cct.AKoij.a.i. 

iAiiKiTi uvv xva.Ca.Khi J^oiu.oa tvi tbto* a.i^Xoy. 

Od- t 584. 
iiroi (poffMpcov ccVtCaKKiTo >iccKov anS^tiv- 

a.. 155. 
SYN. Aia.vciCxKKa, TfoCa.KKu, fnrjc^, amf- 
fi-/lo.. V,a.Tiyju, Ka.Ttfuy^i), a.-ja.C»7Uc.} — cTta- 
fj.iKAu, iT-Xa. ^vxTiyifjisi.1, a.TTOTi^ifj.Xi, C-mf- 
Tl^ifj.a,i, i-rrifiVf/.ipivco, SittKtfrrcot 'Tra.fa.T&iv:-}, 
C7npCaKKofj.a.i a,va.pifoi, a.vot,K-.fJ-i^o. — Acsocfao- 
fj,a,i, 'Trf.oiiJ.ioi.^CfJ.a.i. 

Ava,Cs.i7ii, K. K vid. AiJ.Ca.a-ii. 

Ayce.CiOid. 

— Ava.Cimv vtv Ta.Xiv — Arift, R. 178. 
S Y N. Ava.CiOoij.ai, ccvaLCtea-KoiAat, a.va.'aa. 
5^ aiaci voaTWTi (piyaj; viv.j:, o-irucv aKKriV 
A-5-f ii/a? f/.iTo. TiPfj.!t. (iiov irxXiva.yfiTov a.fyj]v. 
Noiin. 

— NSOTrHtlTTO/O /5 ViKfY. 

Xeifii ifa^^^ii^ovTo, Kai aofj.ovix -riKi /j.op(^ni, 
TloaaiV iJoiTOfm, ^oioi oiJ.ij,a.7h yjr^Xi^n (foiVih 
Nunn. 
Avtt,C>.i7ra. A N 

Ov C<iKofj.a.t yap rrxKiv <t.va.CKi'\oCi — Arift. P!. 
117. 

S Y N. AvaSipKO, Ka-Jopaa, ctvafj-vu, ctTroCKnru. 
Ava.C>ti(Tii 

Ifuaiv av<tC'Avaii KaKx i(ratTat — !'• (3 380. 

SY.N. Ava.Ca?.ii, v £fv:a"j;, JTSj>«u.£p/a.- Avi- 

0"/;. TrupoKxii 
Ava.CKv^cj, 

NeiK i avaCKi^av Siifav oTi jirKaKa, ^fVTrret. Thtoc 80. ^Kai p « ftiv avaCKviaKi ya.Ka.KTi. Apoll. 3. 
223 

S Y N. EA'j^(y, a, aPiofjcai, a,vofJ.Cfia, avaCpvya. 

avaCKiaTOiia- 
AvctConfAa,. 

— /■fiipoi/i/xToi' ocfJ-Coxftit: 

'M.vyp^iv i>.cyji ■mpi(foC(fi Aefch. Ch. 32. 

S Y N. AvaioMi;, KaT ocC ow li , KiXaSoi. 
AvttCoaa- 

— TacT' acaCow*? — Eur. B 52;. 

S Y N. hoaoi, Kpifja, aviayjjj, (x.va.KXa.Pui, «r- 

vftvia. 
Ava.CoKii. 

Aa.yfvcli yap ctirtToi? Trapxaiv 'f/.TroiH 

TobTiKv Tvi 'i^vyiii; avaCoKitv T« Tct.^iri- Eur.Fr. 

H/s ftaKf avaCoKu ru 7ro,H(rai'T/ xaf,t(rTn. 
Anllot. Rh. I 3. 

S Y N. AciiCAit.T/f. iKTtt(Tt^. — ivJ'oiaa-fj.oi, 0*1.0?, 

fx5AAiijW«, fj.£KK)](rii- acop^i).— %poo/(/iof, a,va.KPt- 

ati- 
AvaCopCofvPco. 

Oi J'iK rZv ayptav AViCopCc;:v^a,v — Arift.Ec.433. 

S Y N. Aiaf oaw, avax^ c^jj>. 
AvaCpAT^ja, 

ETt< TOI JiJSct 

Anffa.T^fi' opvi%M — Arlft. R. 513. 

S Y N. .^iaCfcc^a, ^iytvu, liryvfjii, ccva^ta, 

>tavAtt^w- — avaS^ii^eoiJ,!. 
AvaCpiyja 

— TaV' aviCfO(,xi Jtui^cKa -iravrx. 11. t- 13. 

SYN. Aiva, (opiX- Jia,Cfi'x_a. — (Al. a. 

Cpccy^a) S^-cTTia, afa,Ciu- 
AvaCpoya- - > < j 

Akkot a,yaCfo^Tii ^ayaaarx; dKfj.vpov vJ^uf. Od. 
fj.. 240. ^^ 

S y N- Ayappo^ea. 

Ave/.CpvXa 

— 'oy t.Kii (i.\.c.'°'-C!>vyjv i/iwp. II. p. 54. 

S Y N. AvaCpv.) ^•aCf-Pb ayaCKv^a. a,m- 

iryiJxa, a,.aCci.,.,.ofj,xi c.v-j-^Kvi^cu- ava,iriJ^va, 

^pva 
Avaytvoi 

^ ' SYN. A N 

S Y N. TivouAi. — i^ia,Ta.j(j-a. 
Ai/xytvafficu. 

ErspOf <f OLV TV/JI Tt( TA1)3'(1)C 

, Ea-Td); (x.va.yivco^Tn.ovToi, nx. a,x,'<:fircu. S.ipph. 

E<7re, Afa|, TTiSf Kiv fA a,va,yvoi>\ Toiov iovTx. 
Od. A. 143. 

S Y N. Amxyvafi^a, ■yrxpityivua-yiu, £Triyivui<7Ke.j, 

ttva,}^iyoiJi.!>j, ct.vuviiji,i>. ivvoieo, J^ii^i^yo[ji.a,ty a,- 

'TTxyyiKKcc, cui<i^avoiJ.M. 

PH k. — ilpnreiv av^ix Mno-uv, Nonn. 

Kcu i^a,-Jetov appriTov a[MKyofji.ivoi yxha, ^iSkoir- 
AvxyKx^co. 

'O ToKOt xKfaTO( (JHKf' avxyxaPei tppoveiv. Sent. 

SYN. ^TTxvxyKaC^co, J^iavxyKa,'.^^, KaTavxy- 

Ka?a, rrpo^xvayKx^co, xiKxC^ci, ayyxpeuo}, (3i- 

ocoiaojI, ^iaPofj.cu, TrapaCix^'^;, TrxpxCia^^iy.Ai, 

ivxyu, iTrayu, -Kporrayco, i-Trtiya, K,ooTi7rnya, 

KaTnpyu, (TiviKxvva- 
Avxyy.ctm, AvxyK)], Avaynxiov. 

— AvxyKajY\ yap iirtiyei. Od. t. 73. 

— KpaTspii ^' iTiKeiiTiT avxyKYi- H. ^. 458. 

— Tk t xvxyKojx X.a^P"'- ^"''- H^"^' 345- 

S Y N. Jija, J^vvaixis, y.^aTOi- Tri^Kj-Txiriu 

EPITH. Axiyeivii, oivitipli, afj.iyapTo(, xJ^i- 
S^aKTOf, ariva.y.To^, xrhmo^, aj^^)oip3fof, xya- 
KivuTog, xo^T^coti, aetJ iviiTO';, xvto-.Aikto^, a^a^s- 
co-3-t///.5f, ayft/TTio,-, anpTTK, yXvKipiu yafjiiii, 
J^aiuoviv, Ji^o/.uTc;, J^opvKTiiroi, J^nk&iof, J^air- 
TTAlk, J^oXoTTOiOi, J'i4.cc./.i», ^rviKKrii<T(rx, icu- 
lJ.avi«(TXt jp^-S-pa, y.aKii, xpixspw, ,uciipi/iM, oAiii, 
TT/xfii. TravToKfjLo;, iroKvTrovoq, Trvpi^aXTrii';, 
(TKKvipii, TiTpxC^vyo;, oKoyipii. 
PHR Aei|/n ya^avxyKri ttxvtx, KparvvH Orph. 
f.TTeiJ' avayKa( iJv Ki-zaJ^vov- — l1xvJa[j,cilap, 
xJ'a[j.a(TT0f, II iij.TTiJo^jin li avaym- Nor.n. 

AvxyKawq. 

— Tj){ xvayKaiYS^ rvyji; 
OvK iCTiv 0'j Jiv i^iS^oc xv^paTTOi; Ka/.av. Soph. 
Aj. 486. 

Avxyvx.fJ.nrTa. 

■ AuTclo iij.ci J^i(T[jov f/.iv xviyvatj.-\,xv ^ioi avToi. 
Od!? 34S. 
S Y N. AvxKva, xvx^ivy vvjM. xvay.a[j.Tr]a, 

OCVaKVfTotO. 

AvayiiTTOi, Arayvoi- 
£( IV x.vx.yviTToia^iv xKnpoTvvxi; aKiovTH Orph. 

I 22g. 
— A|;a^i'a [j.inpo; ipyx ta' s/ji";- ^'c Ch 986. 
— BkAk/j xvayvQic;. — Xip>riv cLvayvoii;^ Lyc. 162. 

I 224. 
S \ N. Aco«o;. avnpou xy.a.^xpTOi, ivxyin;, 
piCiiKet, iZayKTToi- Jva^ayii;, [/.ixpi(. fj,o'/_-h}- 
po?» pvTza^og. A N 

Avaypv'(,oi vid. TpvPa. 

1'o TiKiVT'Mov J', nv avxypv^ii — Aiift. N. 942. 

Avaya. 

'Oi J^i TOi ii( Aiyds /<yf' avayaat II. 3-. 203." 
TBf J'' avxyov §&)« <T(ptatv ipya^ij^xt avayKj. 

Od. p. 441. 
K/i/H yxp xiiip o[j.[j,x KavayiH ^tafa.SophP.SS^. 
SYN. hTxvayc', iTayoi, Kx.Txya, VTrx.ya, 
i^xya, VTTi^ayta, Tpoaayo}. J^ta.ya, Tzapxya, 
«ipw, v:fxifiu. VTi^xipio;j.at, ava'/a.^a, xva- 
'^ifj.TTa. TTXiJ^iva, iKTpi(pi). avaTTiid^a. syw, 

TrX^^KT^/a. iTTiTVpa, [J.iTip-ypfJ.OLt, V!roTTpi<fa. 
AvxJiUVVlJt- 

— K^ivaJ^ciKvvvai TrvKa^ Soph. El. 14S5:. 

S Y N. Auoiya. — i7riJ'eiKvvij,t, xva;patva. — 

A7roJ^itKVvij,t, xvayopvju. — xvaTt^n[j.i, iwiCxK- 

Ko[j,xl. 
Avaj^eKipog 

AvaJ^iKtpo;, a-raTUf, x<pi7\0i. Eur. Or. 310. 
AvaJ^i^Ka. 

— O c^' x[J.-!rvvv^i\, Kai xviJ^pxKiv o^^ocKttois^lV. 
II. ?. 436. ^ 

S Y N. AvaCKiTTc-j, aTsC/.iTra, avaKV7t\(a< 
AvaJ'iT[j.i\, 

— WJ^i TrKiKTiiv avaJ'iff[j,i\v. II. p^. 469. 
AvaJ^ii(j,x 

— XpvTix; xo/AM? avxJ^iifJx tTs^ai. Eur.Hipp.83. 

S Y N. Taicifls, x.iipaKoJ'ia[j,ot, KipaKoJ^ia^j.iov. 

AfxJ^iTO^. 

Eyci) J"» TKoKafj.ov xvaJ^iTotf 

MiTpatatv i'ppvi[/,i^oij.ct,:i. Eur. Hec. 923. 
Ai<*<r5>;;o//(Xi. 

— 'ZxKOi <r' aviJi^xTo TTof.Kl. II. i. 619. 

S Y N. Ai'Xofj.x.1, iKJiK'jf/.ai, aiiaKa[j.Cara. — 

V7na'X0[J.Xi. — v-roij.cva. — aviyyvaa, Trccaiy- 

yvxofj,x.i, o[j.o?.oyia. 
AvxJiu. 

— K.dyc!>y xvxJij<rai fiiiKcij.ai. Arid. Pl. 764. 

Aiifo/? a.vxJ^av T»< Vf/.avTai; — Ib. 5S9. 

S Y N. ^KJ^ia, J^ixJiw, KxraJ^ia — F.TicrTfijici, 

avx.<TTipa, oTipavoa, raivioa. — ATro/fa, xvx- 

J^l -[J.iU, a.-ToJ'iT[J.lVU. i'i-xpTxa. 

AvxJ^iJ^aiTKu- 

To' '/jiW[j.ov a\'xJtJ^XT,ov xvr^ov <aV sp/iH. Arift. 

Eq. 153. 
S Y N. 'EKJ'tJ'a<FKa, iy.Tx.tJ^ivu 
AvxJ^tJ^ufj.t. 

B.Bfji.i;{ Toi TcaTiTTa TvpiiicL Ttf t' aviJ^ay.£. 

Hom. M n I. 
SYN. F.KJi-fuij.i, AToJ'iJ'a[j.t. avTaroJ^iJa" 
(jLt, uy.nCo>j.at, TpoipifU' — iKTid'i[j,ai, xva^yo' 
fivu — (Tva/.CisXiva, — avaTn[j.Ta. 
AvaJoyvi. ^ 

T " — A;aJo'/av A N 

— AritXs^-iy Tiy.ri/ TToruv- Soph. Tr. 838. 
S Y N . .-\|/<tT!tv/.a. — ^yywii;- 

S V N. LyyvitTiif. 
Aik/i/vuj. Aia.J^uu, AvxS^viu- 
— noAAa.)ti S' avTi 

A«.Kri(^ciV AViSvvi — Hom. B 89. 

— ttUnif iJ.ui C7r:SH<Ta.i a.i/xSv^- Od. 1.377- 

Kccp-Ta/iwfejf S' d.vi<i V ToKiM ciXof, — H. a.. 359. 

SV N. hv!ii.J'vo^(x.i, i^ixva.Svoua.1, a.vctyu, ocvj.- 

Cxr.a, xvJ.yji.iu), ava.Avj\i>. a.VJ.<paii'e-j, ■yivou.cii, 

nra.vmiJ.1, a.v,T'/u. a.va.jifoiJ.a.1. aTroCxX^a, ctia.- 

livoi. a.p:io/j.a.i, — afSfycw.a/, avxyc-ipiu. 
Ai/aidVoc. 

— 'i'iX>.v ctvxiJ^vov Ayicr^cj II. (.146. 

SYN. AiStioTOf, ava,7roim- 
AvaHfi). 

H //' Avxnp , 1) iyco di — II. ■\- 724. 

0:i\ Ti KiVnTxi iJ.iAiuv i)i', «cT a.va&.^a.i. Od. .S-.' 
2g8. 

S Y N. A«p«, ct/fsi, Erii^^/a-Tfit.u.:^!, CTrxftc-Tx- 

jj-cti, cLvayco. 
AvxihTrjo;. 

— Ai,xi?.7rTa, Ta^vTif. Hef. -3-. 660. 

S V N. AfATTTOf. 

Avct^so. 

— Ayx^ito'! Bpof/.C&SH^ a<pc'oi- Soph. Tr. 71 5. 

S Y N. Ai'aCp:t7"7«ii, avxKxyjf.a^K, ix^iu- — ■ 

arx<rfa?J.eo. 
Avx^x>.Trco. 

X\a.y.a{j.Ait7i p(JifAf xjT>s-Ai/!~yaK7rov-An3c.^.2^. 

SYN. @a.KTra, ava^vy^ca oi,vxKTa.Ofj.xi, a.>j.- 

Ai'aGiiA£<y. 

OvJ^' ai/a-5nX»(re< — 11. *• 256. 

SYN. Ai'aSaA>:i>, xixSXx^Teu- 
AvA^riua.. 

MiATriir', o^yiKrrvcri, rd yap r avx^i/jlxtx 
Scuro^. "Od. x- I 52. 

SYN. Ay!i.Kfj.x, Ko<rfAViiJ.x, p^xfi<mpiov. — 

a.vocBi<n^, ■jpoTTpoTriti 
Aia&offco. 

— M»i'o« cT' A^apwc/c av^opiv l/af.ApolI. 3.556. 

— Ara.SopJ^Tff ifvyor. Synes. 
AcaBpftijitiy. 

T^i T xva^Bi)<TKaY Tnnrai — II. v- 140. 

S Y N. AvaSaXhofj.oji, xvxTrnSxu, iKTriSa.u, 

a.Toupu<rKcj. — Y^KUo^iu, avxK/^oijju, x^px/.Kofj.xi, 

l^aK?.OfJxi, xvxfifofJ.xi' xvxy.iuico, ecva.?rxK?.a, 

xvA<TKiprxu, ava^TcpaJ^a^u, xtIxi, xKT<ru,ijKaifi). 
Ava^^ilJfj.x. 

— K«x«? avxSpciJ.i/,x Kix.ivxf. Thecc. 23. 19, A N 

S Y N. Tfoipijxofy rpofiai, xva^firr]oi, 
Ava^Diu. 

— nduxdpiiaov 01' iyu KXKO. Eur. Hec 807. 
SYi\. .^i/ctC/.fru, xvctir£u:^ic-j, xyxfKOTeto- 

AvctBvi), 

— Ts <r »:t xXlKTpivov vPup 

^^ auafS.v xvi-jvi—dW b.z;. 

rictAti' ai^ii; xva<^vwiv cli yifani^ai. Suid. 

S Y N, AiaSvof/ai- — ctvaXxfj.Cxvu (tc TrfayixA 

J^ix. yjpovis ) 
AvxlJ^t^a. 

n fj.ci, avai Jcinv ■Triiriij.'.vi, iiipSa?.to<ppov-^^.x.t4^' 

SYN, Ai'a/ff"X,''''T/!t. «i/iJi/(r^'-/i'Ti)Ai«, x^paSiit 

aKaifix. irxfj-onH, TrfOTrirtix- 

E P I T H. Axx>.ivo(. 
ApxiSivofJ.xt- 

n? /4 TrpofTrav avaiJ^iviTxi Arift. Eq. 396. 

SYN. AvSrxJi^oiJxi, xvai7yjJVTiu. 
AvxiJii^, AvaiSnTCi- 

At^Xa. <Toi, u iJ.iy avaiJki, — II. a- 158. 

— Aastt xvaiSnf- H. J"- 521. 

- — Tfj.Muv yaf avaiJ-^rtf -rep lovri 

Ti/T5ii y xiSui; i7<nT iv ofj.fj.a<Ti, — Apoll.3 92. 

SYN. AvalTyjJvroi, aviTxKxyyvTof, avn^o- 

TroiYiTog- ctVivr^oTTo;, UTiXyaivojv, 7rafxToXiJ.o;, 

KvvioviK, Tovnpoi, xv-^xJ^itc. — rpxyjt;. 

P H R. iTxfJ.ov y.xi xTpiTrrov TrpoTUTrov- 

— Aviip ydf ai^xf'? aiJ^n^' i ipiXei' Eur. 

T/ J^Hva, ipvaai, xifj.ariifov oij.ij.' lywv ; 

2>\i<papx Trpog r avaiJ^kq xyxyiov Ib- 
Avxi^vaTc-j 

— Tlmpdv yi riivJ' avcti^vir<Tfi^ tpKoyx. Eur. 
Tr. 344. 

S Y N. Al.JviTITu, iKXxftTTU, XTrOTTlKCu, ct,- 

vai-^u, ayX.xtlofj.x.i. — y.ivicj. — iKfnyvvi). 
Avxifj.xy.Toc, Avxifjarof, Avaiixuv. 

Ov fj.i^uT avaifj,aKrov X^""" ^^'^- ^^' -IZ' 
AvxiiJ.a,Tov ^o<TKi\[j.x J^xiiJovuv <TKia, Aefch. 

Eum. 302. 
Tsi/f» avaifj.ovU i7<Ti, kcu a^avaroi KxKiovrai, 

11 i 34:. 
SYN. Ai'tti//o.-, a.i.'j.ifj.aroi, aJixif/.of, arfa- 
To(- — i^aifjof, xvxifj.oiTa.fxo!. 

AVXI[J.UTI 

— K«/ </*' if Kiv avaijj.ur'i y ifiJ^nvxv. Apoll. 2. 
988. 
Avaivo[j.ai. 

— 'S.i J'' avxivirai, itJ^iirdJupx. II. 1.675. 
AxTxij.w, isj'' avroq avxivofj.ai, — Ib. 116. 
T«i/ /" aXKuv aTip riv avxivofj,xiy Od. 3-. 212. 
S Y N. A7r£ti/cticof/.a/, x^VifAXi, xvdLfviofj.xi, 
Avavivu, -TrxfxiTiu, 7rxpairifj.cti, ctvaJ'vofJ.xi. — 
a^tpilu, a^inc-j, avxCx,XKo[J.xh TfoCaKXu, 

aTTOKfiyu, A N 

KTOKpmti), XVOTTi/J^^^oy-Oll, etTTOTIViUXI, ClVtil^ta, 

ifia.KpxoKa.i- 

Oi/t/^' ai'a/p£<r/i/-J"'<i.«( ^lKwi- F.ur. S^pp. i8. 
— ^v?,c.a-<T03ii oajii/v uvxipi(Tiv- I'"»' Or. 40|. 
SYN. 'Aipi<n(, cc^c<.ipi<7ii, y.y.^xi^taii;- c/.vy.- 
Tfo^il, x^iTmif- ipoyJi- — S'KX.'hV(Tiq, o.y.vfaijii- 
Avoi,ipia 

Xp3i'0f J^' a.i>ciipn TTxt/Tx. KXi ?ii3'iii' o.yirf. Sent. 
l'«c m. liv T( ipsfj/? o-,"=A<yi', — H- a, 501. 
SYN. Aifiso, Kxdry.ifio, »(^«f^a/, atpx.ifilJ-xl, 
iTTCi.if'»- avxifc-j, c.iJXhS^vvw, a,i(r~oct), ci.-rro- 

Y.THV» KaTOt^tp/ffe', \i1Toi'l')(OlJ.y.l- aVXKOTrJn- 

ViKxa. — Tftipa, TTX.iS^iVco- — Ai'(y, kxtxXvco. 
a,'!royjHf<noviC'j, oi.'7roSoKliJ.v.(w' — ivTxwx(a. — 
a.<^xviPcd. 

AliXKTITO 

A\h oTS J^i) ■7ro>.vy.Y\Tli XVxiteiiV Oj L/ff-ff. .;. II. 

y. 2 16. 

S Y N. EyirffOWa/, i^XVilTTaUXI, XVKTTXIJ.Xt, 

xvx^ofia, xvoffj.xcj. 
AvMcryyvTico. 

— 'OTi Toiu.vTa. ■TToiciv oP' a.i'aii7yviT&.- Arill. 
Th.715. 

S Y N. AvxiS'tvo(JLOi,i, a.TnpiQfixcj 
Aua.i<T^w7os. 

— Ci 5iOi, <TW^ xvxiiTX/VTii <pf£:'o;. Kur. Ipli. A. 

327- 

SYN. AvxiS'»';- 
Avci.i<T'yyvTia, 

— ToHJ.tii i^yx KivxKTyyvTiiii- Arift. Th. 709. 

SYN.' AvxiJ^tix. 
AvaiTio; 

— AvxiTio; xKyix irx^ry^H- I!. u- 297. 

S Y N. A\'v^y.iTio<;, x.-/iv^vvo;, xvvTriv^vVof, 

«-S-tis?. ocvctiJ-XftnTo;, avxiJ.-!TXxK-r,Toi, xt/.»- 

ym, a.fj.iufiK- 

PHR. kx^xfof Tv; KXKix;. 
AvxKciico. ^ 

H 0/ irtjf xViKxit, y.xi e(cr« J^of-rrov iK0<TiJ.et- Od. 
»). 13. 

SYN. Avx-Trli), i(^ATrici, Ja.ui, kxm, Jix- 

y.XiC-J, iKKXiCJ, ■n-fOdKXXICO, J^IXTUfOCi), iKTTVfOU, 
ifJ.TrVfl^C:<, iVXVU, TTf/l-JcJ, tlJ.Vfn^Ci), UTrOTfll-Sftlf 

(iXtyco, iv.i^Kiyu. it.vx<p'J.iyu- 

PH R. V.KTfiCu ^Koya,- vjxttIco Trup- 

AVXKX'AlCO- 

—AvxKxXa J^i Jihx;- Eur. M. 21. 

SYN. KajAjia. TXfOffJ.XCJ- ctVXKTXOfAXi- — 

VKKxy.iCO, 'Tra.fO.KXhiCO. OLTOKXMCO- 

AvxkxXvttIco. 

TidLVT xvxKxXvTTTeov yjo\oi rjfoi i^&y; ififn- 
Sent. A N 

SYN. AfxjoiiVi), XTTOjxf.oj, xiioiyvvi), etiro- 

KO.XVTr]», UVX^TKiTU, JlXfCOTi^C-J. 

Ava,KeifJXt- 

Ett/ (TOI TclJi TTCLVT XVCtKHTXi' Atiil. Av. 

638. 

SYN. \<^u.TXKe,fj.<tt, iY-'-ti!J-xi, friKafj.xt, tt^o;- 
Keifj.xi, xvx-rnr']co, TrpoiTiTVicj, KctTxxhivu, 

iyK\lVOfJ.cti. iTtlK/ IVOfJ.XI, ct'/!tKAiVOLI.Ai, i!pi7T/\- 

[J.I, iVliJTilfJ.i, iTTI-KVTrlco, TifHyjJfJ.ct.l. Kcl9/£p«- 

fJ.Xh ■rrf:cxTr]oij.xi- 

AvXKCpXi'l/VfJ,l. 

— Kai/jf a;i'fX£pai'ii/ yhvKVTxTov, Aiiil. R. 5 14. 
SV N. XvyKifa.vvvM, (TviCcthhco, <jvfjfj.iy\vfj.i, 

(TVVCt.TTa, <TVfJ.ZVfCO, avyKVKctco, XVX/.VKCLCO, 

(TvyKi^vxco, x.vx,Kifv!tc-j, ofyctc^co- 
AvxKr,Klco 

— Uohv; x\/ctKi\Kiei iJpco;. II. v- 705. 

S Y N. Avct^ifofj.xi, ctvctif^i fj.xi ttvctQhv^a. 

avctiofico. xvctTrnJctco- 

AVX.KVfVTTa. ^ 

Al'S;(Hpi/TTSl/ TCJV ct-^ihnTCjV TsJ ViKCJVTx;- 

Arift. Hl 58,-. 
SYN. AvxyythXco, iTra.yyih.hofj.a.t, a.vxCoa,co, 

irpoCoxCO, JvfJ.OITIiVCO, ■kx.tx.ivco. 

Ava.Kivico. 

— np/i/ TiVJ''' «i'a;;(i'i'(ra/-nJa'oi'. Soph.Tr. I27?> 

SYN. AviyeifOJ, a.vct7ti'o, i^offj.ctu. ctvxffnriPu, 

a.vxQa.hhw, T!tfct<Tff<o. 
AyxKivwTii;- 

— AvctKivwiTK <pfi\tv. Soph. Oed. T. 746. 

S Y N. K(i'>i(r/f, avyY.ivi:uii, iytfiTK- 

AfctKlfVXfJ.ctl. 

XpHi/ yxp fj.i Tfixi h; xXhMXi; 

Avhicti ^Vi^Tii; ctvxKifvxu^xi- Eur. Hipp. 254. 

S Y N. AvxKifxvvviJ.i,xvxfj.iyvv(/), Jixfj..yvvo>, 

■KX.TXfJ.f) VV6). 

AvctKhx^eo. 
— Miyx <f ct:iK?,ctyov. 
S Y N . Khx^ro, Khxyyo), dt.vix.yji, xvxKfct^a, Eur. Iph. A. IC63. yiy<i<viO', ixKyjt^co, xiKfxyo), KihctSia, Kf<tu 
yxPco. 

AfX'Khttli). 

K:zi Mo/p>,/-a;i'«txA«/!f^»i/ AJ^coviv- Bion. i. 94. 

S Y N. Avx.KO.<KViJ, ctTrOIIJ.(t>^U. fJ,iTXKhXIO>, iTTf 
K^CtJlU' 

AyuKhiTrTOJ' 

Mij fj.m <t.v<iKKi\l/>i( Ki^dpw — Hom. M. 512^ 
SYN. 'TTroKhiirTO), vpctlfia, v^o.fwct^o). 

A\l<tK'hl\a, AvdLKhlVOfJ.ttl 

H JJ.iV CtVAK>M'CU TVAIVOV VHfO;. 1).€. 751. 

H, K5U <tV!/.Khivd-ei( ii<TiV vTTio; — Od. 1.371. 

S Y N. K'J.TH.KhlVCi), CtVctfTthAw, J^lcKTTthha, 

ttyoiyu, A N 

etwiyw, ttVlTi^YiiAI, AVAViTel.VVVlJI.I, liVlLTTVatCt, 

e.:eL?vyoa, d.vttViTTTK. 

— Av(tKK'u?vi J^i -&*A£ta"(ret. Hom. 36. 4. 

— Avax^v^iffxiv tvTav — Nhcc pooi. j4polI. 2. 

SYN. Atcc/ttw, ai/:t)£(;TT<y. 

Upii^iv fj.t^S^i <pi\0KTiv p-^fe'? cicaM/j^fo raffi. 
Theog. 73. 

S Y N. KolVOU, KOlV00lJ.a.i, KOIVaVlOl, lJ.lTllt,il- 

J^a/j.i, [j.iTiyu, vtlJ.o^-J.1- a.va.^vvoa. 
Ave(.Koipa.Viu 

— hfya. fj.a.yiw ccvocKoipiiviovTx- II. £.824. 

S Y N. Koifxvia, KATiv^vvei), ao'/a, J^le/.- 

TcKTira). 
AntKoij.i^oiJ.a.t 

ripoirc-jd^sv :fi To^iv avaKoij-ilofJcxi 

liV/^ocv. Eur. Hipp. S3t. 

SYN. AyAx.ojtA/^w» i-!rxvitKOfj.i^a, ava.(pi^a, 

«.To^cpei), ecvc.yyiKXa, itvocKTaojj.eti, a,v&tiJ.i, 

iTocveifj.i, 

AvocKOVTI^U. 

Aiy.ct J'' elva.KOVTI^£ Jia. <TT^;7rTo'lO '/jTi^VOi' II. 
£. 113. 

S Y N. Ako;/tiPu, avoccpipoijoci- 

AvctKOtrTU- 

— &vf-av tT' aviKOTTTiv o^iaf. Od 9. 47. 

S Y N. A-zoxo-Trra, aTabiOjj.oci, a.TroTtfj.va, 

ty.-^>iCa, aiJ.C?.vvi), avocK^-ia. 
AvocK.>s(piPa. 

' — KavitK'<i^i<ri) J^ifj.x.;. Eui.Or. 218. 

SYN. 'E'7riK'ifi<^a, iKaai va, ivfj.a^i^a. aia- 

fiPa, v-rraipu, i-rc.ipa, i^ai^co, offioc' ctvopwa, 

sy&ipa, ccVKyT»fj.i, inrccvio^nw.i, aVTlKa,^i(rTri[j.i, 

avnT^/^i!, M'V-\.'ia, Jixvef^ocva. 
AvocK-i(pi7H- 

— Kavay.KcpKTiv Kc^Kav. Soph. Oed. T..225. 

S Y N. Kk^ktij.cc, y.'iiptiTii, ocvaTTct,Vfj.x. 
Ayoiy.xa. 

— ^ii.vxKii(Tau.iv youv- Soph. El. Si. 

SYN. AK^oaofj.cti, v7raK'ia, 
A\ccKpcc'a- 

Aaa' iirei vv To TrfaTov aviKpxyov — Od. ^. 
467. 

S Y N. hvccKKa?a,'<tvaSoy.u, iKCoaa, iTriCoaa, 

ifj.Cooca, (Tvij.Coaa, ttvxi'M'iK, nri<pi,ina, VTi^fa- 

vta, iyKpa^cc, ttvttKctt.ia, tTnKaXia, iTTKp-iiy- 

yoiJAi- 
AvaKpiu.aa. 

To^ov xvixpifj^xT: Tocf Kiovx TraTpui; ioio. Hom. 
A. 8. 

SYN. Kpiij,aa, <tva'K^ifJ.xvvvfj.i, xvay.puj,vnij,i, A N 

CiTOH.^ifj.a!a, ATrapTxi:', fTrx^rxic, «v«tpT«o/i*«i. 
i^apraa, a.tapioj. 
AvxKptav, 

E/Hf iv ftxKa.^i<T<Tiv, AvxK^iov, iZyoi lavav- Ep. 

1.3. 
EPITH. Ap.S-iTo?, fj.a.\xKoi;, oivo-proTHi, oivo- 
Capiii, At/poxTi/Triif, p/A«xf»)To,-, (piKoKUfJjO!, vfji,vo- 
TToAof) Tnioi. 
PHK AoiJ^ifj.oq fj.iKi^ri]<; — Axoj£(rTo; sp<a- 

TaV. T1II05 KVKlOf i^tOVV(Tll fJ.£fJ.iK>lfJ,iVO{ VXIi 

KUfj.oi' — O ^tKXHpnris ffvvrpoipoi af^ocitif. 

Ac*KfOT51». 

Eyw tTi Tu ■)(etp etvix.poTm vip iiJovnq- Arift, 
Pl. 7,9. 

S Y N; ETTJKeOTrW, KXTXK^OTi',), <TVViTIKpOTia' 
€7nppoO-£(D, i^TTKf' iJ.atVOf/,XI, ITTXIVia, VfJ,ViO>, 
AvetKpna. 

Hc T«f 7rpvfj.vttv xvxKpiKTHTxt. Arift. V. 398. 
S Y N. Koxt,),' ■j.vaiTTiKKo). i^TTf/u, avBfya, avtt- 

KO^TTTO). 

Avx^Kraojj.cti. 

Aak^ 'TmroiS-uf J^ufj! ttvAKri;<T>t 'Trxrpo;. Aefc. 

Ch. 255. 
S Y N. A],xy.ofj.i^ofj.xi, avttKx^Cavti), xvxTrpar- 
ro), avxKTi^^o), xvoc^oeo, ava<TO)Pco, x-ttx^ti^o), 
y.aTafTi^o), avx^ojTvpiia, Ktt^KTrmfti, aTox*- 
■^KTTtifti — ava,i,'jya. — ^ipx^mvo). 

AvttKTITIi. 

Tcv^px TTtiKxiyivii; avxKTiriv ttJ^aftavrx 
KKirtov, ori yvaij.-rrTti ij.ay.apo)v voov — Orph. L. 
AvxKToeia.. 

— Ai'£tx.TO(j/«c c.j/;cT£,-. Hom. A. 234. 
S Y N. Af y ii, 'iaiTtKi^a, xoipavtiu 
EPITH. Ti^api',. 

AvttKTOpoV- 

— &iTiJo( tii avxY.T'.pV' Eur. Andr. 4.3. 
SYN. )!ar/Arici', Tro^aTTttOC. Nstofi /epoc, T£//j" 

VO^, XKtTOC, ttp/JAOV. 

E P I T H. Ka/.oc, oKCioJ^auftoV' 

AvXKTOJp^ 

UovTi. J' avxKTtoc. — Eur. Iph. T. 1414. 
SYN. xvx^, Kvpto;, J^i^TiT-.rnt. 

AvxKVKaO) 

— Ttii' Ttt ^xpftxK xvttKVKutTttv- Arift. PI. 502. 
Avay.vy.y.io). Avay.vKKoa. 

Av^U ft 5f cf-iov srntTov, xvaxvKKH XifjLttf. 

Ear. Or. 2^1. 
OiJi Qx7iav 'avttKVj.>.uTi- — Arift. A. 671. 
SYN. KvK/.c(), uvaKvKio), ttva-Kv7^ivJiu, etTO' 
KvKi^a, xttokmKivJ ia, ttvxKtTia, J^iviO), etvx- 

J^tViO), avXITTpi^Ol, aftipiTTO). 

AvetKuftCxKta^a. 
— AiiiP:i J'' anKVftCttKJit^ov. H. 7r. 379. A N 

S Y Nf . AnxHf OTia. CLI/ATpiTrOUXI' 

— TlafA T-6<; ly-Sw a.!/iy.v4-il'. Arift. R. I ICC. 
SYN. A/xSa,tyt>>, a.vn.S^voiJ.a.i, ma.^^voij.m. A- 
tuCXiTa. 
A\iAy.ay.vU' 

— \\ivAKaK.vTcti >.iyv ■ Aefch. Per. 468 
SYN'. K'Jci;i), S'p-/ii'£S), yoxa, tMf.y.>.onea, />,;■£, 
fi/fpcs^y. a.TroS-pr,via, ZTroSvioy.xi, iToKoi)Vfoi/.x,i 
■ Kix.ToXoipvfo[j.a.t- 
AvaKAKxCu. 
"ZTOxTaf S"' a.i'iiKoe,Xctp£ Aa.va,iJ^(^v «Trjij.Eur Ph. 

1417. 
S Y N. AvxKfioiC^a. 
Ava,XociJ.Cxva. 
E/ //ht' iKHvoi a.vu.Ka.Ceiv iij.iKKi (pu^- Eur. Or. 

292. 
S Y N. riapAXaiii/.^asi/s', acTiAAjwfstcw, «caJ^j- 
^oy.oil, TfoS^iX.oiJ.a.t, \)-x'J'iyji[J.ax — nra.voc^£ej, 
iTTxvo^^oa, (Tup-Soa, amfjpM- AvvjcioiJ.a.i, 
x-Kiyu). xvr/a- a.va.Ka.Kiu a.iAa.vou.a.1. iv^v- 
fMoy.ai- ccra.KTxoij.xi- 
AvxXxiJ.-rra- 

Tivf XIJ-OTOV eT' a.VlKx;J.-\.iV Virif KXTSTOIO j3«- 

•j^iif- Mofch 4. 103. 
S Y N. fKKxuTra, arroXauTrw, aLwoiniKGci), 

KXTXCTTIKGu. iKt.XlV0fJ.Xl, TapiKJia.lVOfJ.XI, XVA- 

TiKKa, cLva./.viftO). 
AvxKyytTOf. 

Xlai J^' aTx.KKx^a ^ioTAV 
h.fj.dv TiS"' a.fa.KyiiTii TraOKc- Eur. Hipp. 1386. 
S Y N. .AAvTriiT!!?, a.va./.y»u ttvicJtvo;, tfrro- 
V0(. — (TkKvcos, otTjjci);, eti'iiAfi'lj J*ytr!irctA^i)Tof, 
J'v^lj.iTcL-iO.a.7T0^, a.icLir^YiTof, ot.(ruy.7rct-3:iK« 

AcctAcTMf. 

Af iiTTO TK |aii yvavai Ka,>^.f«'c 

'Tfj.&ii iTTOinTa.T a.va.KJ'^i. Aru\. Vefp. 1040. 

S Y N. A(r^5!'ji<, TdTrctvo;. 

AvctKJniTKC). 

Actfj.wov a.ya.KJ^^TKovTi; iTip ybovoi — ApoII. 3. 
136;!. 

SYN. AvctJ^iJ^aiJ.i, eLv^a.voij.cu, nra.v^ci.v:ij.ciii, 
, rra.fcLCpvofJ.aji' 
Ava.Kiya 

— AvJ,T iVTia Kd.Ka KiyoVTH, 11. K. 754. 

S Y N. 'S.vKKiyu, ffvva.ya- 
AvxK^ili;. 

— MoifaKfl-i cT" avxK-^^iO. ^a!>fj.cLx.x 'rxvTct. Eion. 

S Y N. Au?(tAS'()?, J'vi7a,}',d-»To<, VAKBjTii, cLvn- 

«(TTOf , COTTXKi^lKXKO;. f/.a,TXIO(. 

AvxKKTKa, 

— K«(i' Avit,Ki(TK»f ^sfKf. Eur. Iph. T. 337. A N 

fi toAa" «laAfejff^a? £Tii — -Ariil. Ly.'. 46S. 
S y N. ATrxvaKitTKa, VTx.vctKnlKta, s^a.vctKi^~ 
Ka, avaKoa, cLvxuiuoa, iKJxir a.va.u, a.ToTfva, 
xa.-ixifioi. y.xTx.TfiCa. 
AvxKkihcl, a.vxKj.ix. 

AluAXHilS-/ J^XfJ.iVTi(. II. ^. 74. 

Oi fjLOL ava.KKmi. — Theog. 887. 
S Y N. AJpxvtio,, xva.vJpix, «iT^iveix, a.[xu- 
yxv\x, a.KpxTnx. 
AvxKki^. 

2u J"' XTrTOKifJ.O( KCU XVxKKK- II. j3. 2CI. 

— 2£ KXKov Ka.t xvx>.KiJa, ifiiaei. H- •S'. iSJ- 
— 2e Ka,Kov Kxi cLva.>.Kiv £3-£(r3'«i- OJ. y. 375. 
S Y N. Aj-S^ecHf, ctJvvxToi- 

AvxKKct'KTo( 

Ta.?.t(, cLva.Kha,KToiffiv ipiifii.efvva,tcn Tp-yvira.. 

Orph. ^ 

S Y N. A/j.cTaSoKof, a.fi.iTxCKr,TO(, a.Tpi7rloi, 

UfMTctTp'-TrTO(, CtfJ.iTa^iTOU XfJlTacrTXTOi, X" 

fj.lTatrluTo:;, xvx>C/\atuToi. 

AvxKTOf. 

Bii).iTa.i a.iTilav ^otkhv m yxcTif a.va,KroV' 
Od f. 228. 

SYN. Ay.tpiCTTOi, XKOf»TO^, ATrKwpaTOi. 

AvaKvin;. 

h.v oi^ xvxKvirU iiTTiv nj^if/.tx KaxZv. Soph.EI. 

142. 
SYN. Avats, J^iaKV7ti, iy.Kvirii, xva-KoJoiyti;, 

iV.TtUt';, Y.XTxQoKV, XVCtTVTV^tf, ctC«7rTl/yi'|. 

i^xTrKari^- 

AvaKvrnp. 
T/f J^o^viT^ivni ctviip xvxKvTiip /jy.fji/. ^Cch. 
Ch. 157. 

S V N. AtTf «Tljf, pill«-THf, SAfyS-fpcjTlK. 

Ava.Kva. avcL>.voiJxt 

— .\vcLTi ■n-pvij.vnirict >vira,t Od. 1, 178. 

Fir (^xo; s/i TraTiifavxKvCiTxt — Hom. M.ij^. 

SYN. fTxva.Kvi)j, KXTct>.va, J^iaKva. avJLipa. 

ctvct'/jx.vva xvxirTvcrsu — ctva-yctPu, cnrifyo- 

fi.cit. — xva.yu- 
AtixKc-jlJct, 

'Zkxi'.v yi T xvctKa[J.ct Til; yKa7TY:{ ToJ^i. Eur, 
Siipp. 5<l7- 

S Y N. V.^xvaKuiJx, Ka.TxvxK.uu.a., ctvxKart;, 

J^xTTctviu avxtirtfJ.uvx. — ^KctC-ii, ^iifAta,. 
AvctKcoTt;. 

OaTt^ a.va.Ka<rt\i T>if« Kara, ypnfj.a.Tx Siip«y. 
Theog. 899 

S Y N. F,f £tcctAfei(rK, KciTi!tC(*A(ycry, ip^nrn, a,~ 

VctKaifj.X' 
AyxiJ.atfXKa, U Ri A N 

flf a' ki xua.iy.au (itt-i-i etyy.id ^ns-TiSca; 

•Trup. — II. u- 490. 
SYN. tilul/JiXN, /J,xi!/cy.xl, Trci\y.xiva, ai'X(f:Oo- 

fJ.CX.1. 

AyaLU^TJsii, AvitiJ.a.T}:y.cct- 

l.ef-n.Ta. y.tyu, ifjoy, uT' anf.XAit a;'ct.y.a^n{. 
Od. T 92. 

A?.\ m ^vfritL iTT^oyyvKA y av.y.ii.T^,no. Arift. 
K- 676. 

S Y N. Mctrci.-! a.Toy.a.!rffa, cL—oy.cc<iAUu, a.- 

va^My.Cocva, 'irpoffTfiCoy.xi. aya.zvpaici, avay.a- 

'AaT^oy.ai. 
An:y.!\7ra- 

— V.TrijTxy.ivo; ?jyvfxi/ avx(j.iK']yU.i aoiSiv. 
Theoc. 17. 113 

S V N. Avjy.vioi, avayofivut y.itfvT^Ja, y.a.- 

ToJ^a, 'Tnfici.S^a, iTiOfx-l.coS^ic-J. 
Avay.tvco, .\vxy.iy.va. 

■ — Kx/ T aviy.tiva. ivjfouov nwJixv. Od.r. 34^. 

— Ka/ iA>.tiAHf aviy'.y.vov- H- X- 17'. 

S Y N. KaTs;,y,5."«, i7riy.iva, ■mfy.iva, vtto' 

y.iVa, i7ri)yj, iy.Siyoy.at, a7r'.y.J'iyoyai, w^ai- 

d"iyoy.o.i, •/.'j.^xJoKiij, XTToKafaJ^oKcOi, Joy.x.Poi, 

y.aTaJoKia, -prfOiJoKaa 
Avay.iiTToa. 

H TTOA/f vyeiv Ctto yfayyaTiav 
Avxyi(7Ta^»—hT\[\. R. i i i 6. 

S Y N. Mjo-ro», ■7r?^r,po:.j, a.va:Th;ifca, avaTr>.r^a. 
Avay.iTq!a, a:vxy.iTf<:y.ai. 

Opp £Ti Tnv oKoiiv ava.usT^iwxiy.i Xx^vCJiv.Od. 

/^t. 4^8-, 
— T/ apfin xva yiTfna-acj.^-li y.i Je..'E.at.Or.\~\. 
SYN. M;Tf;«, KXTay.iTfia, Jixy.iTfia^ avTl- 
yiTfia, JiATaTla- Ju]yiou.xi. Jnpyoy.ai, Ta- 
fifyjoy.a.1. 

Avayiyvvy.i, Kvayi^yoyai- 

— Avx Ji y.pl Xi\,y.ov iMcxv- Od. /. 41. 
— 'yJap J"' xvAy.ia-yiTM CJet. Theng. 955. 
SYN. Avx.y.ipxvvyi, avxyiiTya, avayiyvva, 
iyyiyvva, KXTxyiyvva, ■TTfocry.iyvva. iy.TvAiKu, 
"Tra^a^TrKiJ.a, 

AvayiyvY,<TKM, Avay.vaa. 

AySipuTO'' ovTx (TAvilv avay.iyvr,(T;(. at<. Sent. 
— TcvtI y aviy.VDTct.i — Od. y 211. 
SYN. V.TTavy.y.iy.viMTKcj, V7roy.iy.vr,<TKa, yvr\- 
y.ovivto. Jiay',\;y.oviVcj, y.vaoyxi, Trxpay.iyvn- 
yai, iy.aav^ava, i^fncrxyai, ctvaTTohii) — 
ei.vayviiy.1, VTroymyi, VTroCxXK»), yK-S-STSa), ttx- 
payyiXha avxiriyrralc,]. 

Afayofy.vfu, 

nair' aviy.pyvfiCTKi KVKayivu — Od. y, 2^8< 
SYN. iilopyvfa, y,o^yvpi(a, VTro-^i-^ivpi-^co. 

Avayoy>'.vtc, A N 

T/ rarJ^i KiVHi Kdvayoy?.ivei; TrvXa;. Eur. M. 

•3'r. 
SYN. tXvay.iviu, a~o:crjia, a-ru^-a, VTi^ai- 
foy.at avo^vTia. 
AvauTTvi;. 

— Kxi avxyTvV/jc aiTTV Tanvyi;, CjII. 6.12;. 
I* '^xy.y^yiloyai- 
- St/ J' air KiKpayuf Kr}.-/c-'.y,vyiiQA — i^fch Pr. 

743- 
S Y N. Mi/v }//'«, a^/^ouac, avaaTiva. — 
iTriify.cjTrlco. 
AvavJ^tx,. 

O/'' i\Jvq aiu' H y.aK)\ t avavJ^tct,, Eur. Fr. 
M» yoi TifiCaK,\; xvaiJftav. Or. 1036. 
SYW. AJpy.vlx- ciG^OCTVVII. BK^mvvjii. 

AvxvJ'^01;, AvaJpoTOi, 

Airai;, a.vavJfo; arro^j;, — Eur. Htc 667. 

— J^vxvJpuioi'; i'jvcu; — Soph. Tr. 1 1 1 . 

SYN. Avmccp ayayo;- — ajj.xyps, .S-tiXvvni, 
Ayavix^u, 

— ■'ivxvia^tiv iravTov aiti, Arill. R. 602. 
Avaviooyctt, 

Kvv civaviicyai tsc ctov vyivaiov Tci.Ktii. Eur. 
Hd. 7^8. 

SYN Nssa), avaviou, iTravav-ou, 7rfo;avAVioc>i, 

avxvsvueu, x.cf.iviCcj, avay.at i^a, avaKx.ivou, 

Kxtvo7roiictf, aTroKaijiiTTi^yt. avx^^oi^rvpiu, avi- 

ytifu. 
Avania, 

— Ai-i-.j/Jfs /= ra>Aa; A.^nviu H. i^- 311. 

S Y N. Ai/aivoy.x.1, aTravaivoyai, aToyivacTKa, 

a^reriTru, aTToipwy.i, aToviva- — avaCKiiru. — ava- 

Jvoyai- 
Ai,a:Ti\!, AvavTx. 

lloAKa J' avavTcL. KXTavTa, TrafavTciTe Joy^- 
y.icL T 7\K^ov. 11. ij/. 1 16. 

S Y N. Ti^oiaVTtif, iTravTHf, KlTffi;, irifiKXi- 

viK, KXTxT^oTTo;. avucpifhg. JyiTCATo^, JvtTy^l- 

f'K' 
Ava^. 

— Ava^ avJ^ciV Aya{j.iy.\,av. II «t. 172. 

AvTap iycjv oiy.010 a-^a^ iToy.' i\y^Tinoio. Od. a, 

397- 
SYN. \)aTi>Avi, Tvcavvoi, avay.Tcjf, ai^Tvywi- 
T;ip, apylu KpxvTuf, rpavoi, y.iJ^av, J^if^^ro- 
Tn?. 

E P I T H. .^yeiKtyo;, avTi^io;, J'io(, KeJvo;, 
ivcvu,\., yiyaxKw;, yiViX.a^y.ot, TriKfo;^ ttoi- 
xiKoJupa, TToKVKTiaveu cr»i)TTsX,tif. <Tii>r/]o- 

Ava^i^paiva 
.\>.k' ot« rov ^ct^^Ov oIkw rtCf ?«f «il^ov oJ^oyrif. 
Call. 6. 114. 

SYN. A N 

S Y N. ='iip^ii'ii.| a.vu- ifwy.'ji). 

— Kxi -jy.^sit: a.va.^iy, •• Eur. I. A 852. 
AasiVsxcti. Kc.i ipuTci a.vji.Zii — Theoc. 13 :o. 
SYN. AxicJ/aj. — jz/s^o?. 

— H 17 a.::czi&,:'. Eur. El. 25'. 
SYN. .'Wa=io«. 
Airx^iSofuiyS- 

Ayx.fiSiC^ij.iyyif vij.;':i- Pirnl, Ol. 2. i. 

Yi^cVTxye^yr.:', y.a.yc/.irx.iS^ivt^v ■KO.hiV- Arift. 
£q. 1096. 

SYN. ncuJ^i:'co, i7i/:'STi{fei. 
Afetxa^Afj. A]/x.Trxhf.ciAa.i. 

la.yjxii; t' eLva.7rz.Wav. — Sur. B. 149. 

nc /• iS- UTTO 3piXj; ^cfiu cLvy.Tra,?.).n y.i ly^v:, 
II. d. 692. 

— ■'^u.TiTra.Khv S^oKix^.fKiov ly/ii. l\. y 555. 

— Ta. x&iAa' t' a.iA7ra.\>.iTc. Arill. R. 1400. 

S Y N. na./.?.2cj. a.va.y.^ocS^a.cj, a.Va.Kpa.S^ttivc-j, 

eti'afp/Ti^<». ai'st5"c<«, araT/fartre), «['stTtii/ij- 

«fs^/ejp.v — Ara-.J-offf.), aK«ftw;ci6>, al'«7ri7/.z». 
A)'arr.zt'A*, AyccTrxvy.a„ Arctrra.va'!; 

Tc-jv /f /.ctKKV avxTxvKa.v ctu; -3-so? ctvTos 
£I'/(7t;i- Orph. 

— QvwTav a.va,7rx.Vfj.a. Ib. 

— Aij.TraviJ.dTz ij.!r.iMt^ac.'v. Hes. 3-. 5J. 

Ai/ctT«tf(7k iTTi Tav y.cLKKV a.7rf,ct^ici. 5ent. 

SYN. T[o.vXa., Ta.v7K, TrcvffcoXvi, v.±Ta.7raxi- 

CTK, XstT£t7raU//.a, clVATrctja-TH^iOV, SVcToTK, ctvi- 

ffif, ct(pio-ii, ciVci:l.v'X}h — ATriKvaig, >.i'(piiais, 
'^aKctTn- — AKifnyict, iiTvyja,- avct/.ayn, tipiirii 
()i TTfOf Kaiphv.) 

AvctTTCtVa, AvctTCLVOIJ.Ctl, 

— Kctt y.K avA7rv.vi7i J^i^joktvv, Call. ;;. IQ4. 
H f' t-To TOi Xctpiifx; avc-TravsTcti. Ib. Ep. 18. 
— I.yu S'' c/.ij.Tavov ctoiSni. Orph. 441. 
SYN. C^i'j.':a7ra.va, y.a.Tcvrravw, K-i\ya, — £?.ii'- 
Vvu, Dcifj.:!», y.oTct^a a.TroCiou. 
P H R. AyiHV iryjKiw. Aij.7ravaov fj.oyifS fj.ctK- 
^ctxd yvrx fj.o^^i ' — Kcjra JvTviKs^y ic-y,' ctviTxv- 
(rctTo rpajii^iij.a. fj.oy-5-oiv- Ep. 1. 4 
Ava.'TH'3'a, 

— Avs7rir:Ti Ket^oTrKi^iffS^aj ctTravTctc. Hom. B. 

121. 
SV N. TltH^a, ST/7r«-5(<), a.vaya, natya, ivaya, 
iTra.ya, S ufaTncc, «fjfpiy, £t''=p=-?/^«), •7ra.fo'^vvu, 

Titpopjuctfi), TTCtpoTfVVa, TCt^CtKIKa, iTTlV.iVTla, 

KctTetKivTsa- ctvetyiva^xa, 
Avu.Trnpa- 
— 'iv uvstT&ifu Tstf 'Kiy^Ka.!. Arift. A. 1006. A N 

SYN. l\efa, <^ia7reipa, TiptTtnpa, //sAat/r»', 
SiopvTia. •/.iVTioi. av^Tr,iyivc-j. 

AvciTLH!TT«piO;, 

H KKiiaiv, !) J^.stcvfy»'!!' cfotTWTHf/ac. Arift. N. 
873. 

S Y N. Tlc^STTr.^lOi, TcilTTIilU- 

AvaTriy.Tra^yj, 

V.d.vXTri(j.ira,(^uv tpfivl-TV/.vVu I.yc, 9. 

SYN. Tiiu.-ct^a /d,Ta.voia. a.'::'.~o>.-::.-. 
AraTiy.Tre-j 

Ek a-Toy.ctTo; iJ.;Kiy\'piv iVij c.i'£7r-://Ti3i' asi/vi;'. 
Orph. 418. 

— Toj'' cti STrs/a-isi' hfov- — Aiift. T. lo;^. 

SYN. Aj'/;i//i, ctp/iit/./, etvacTTiKf.a, etva,<^iie.:- 

IJ.1, ivJ^iiaiJ.t. aiaya?.aa. i:^spivya. 
AvctxnaPa. 

— Avet -3-' lo-Tist Ksv/.a TnTao-crci.v. 11 et. 4S0. 

Kca^Tpvy^ov auTmoaa; l'.ur. Ph 8C4. 

S Y N. AvaTriTa.u, ava.7nTetvvvu.i, ctva,TriTa."- 

vvcj, a.va-mTvv\{j.i, ava.Tlvaca, a.T?.oa, etvctTKoa, 

i'_a.T\oa, a.voiycrj, ctr-vc'j:a. 
Avc.7ri\yvvij.it 

A%yu ■J.va.trv\yvva.<!i — Arift. Eccl. S3S. 
— l\£ji'.A;ii' i''i i -^v/xce a.vayn 
JlTi^eu avA ay.o?.cTsa-<n. II. «-. 177. 

S Y N. ^iJ.Triyvvcj, Ka,TaTr\\yvvij.i, Tpo.iiAjft), 

s?)iAo(y, Tpo^ifftS^a, avciy.pifj.ac..- 
ArctTn/atft). 

Ett/ Tiii' KaTwKig iu^Of aviTwJ^-iiffetiJ.iv, Arift. 

R. 574- 
Vk ao)^h aij.T\\'^w7s.— ^'^. A. 379- 
S Y N, ATTOTri^acj, a.vaSofice, ava.yopsva, etvop- 
"yjcij.eu, avaa^KipTaa, a.vctT2J.S'a^a, aTrod^^aa^Ka. 
AfetT?^aKi\To;, ctvaij.T?.aK\\TO(. Suid. 

AhCO^ </* etlj. iTO'.'Tai 

l<»fSf avxThay.wTOi. Soph. Oed T. 4S0, 
SYN. Aip£t';tT3f, avaToS^pctaTof, aTKccv\^TOi, 
aTrpo;~sXctTTOi- V\A. AiJ.TXa.K\\TOi- 
AvUTKia, ava.Tr?.soi.i.ai 

H,u«? <Si aTeiveoTrov aviTrXio//.iv yoouVTCf. Od. 

//.. 234. 
E; Tpoinv vniffo^iv ctva.TKsva-Tiai ifj.iK>,ov. H-A.. 

22. 
S Y N. AvaTKcJU, TXiu, SIJ.TK1C.J, S^ixTKia, 
a.TOTKsu, vav<T'To?-.ia- 
Aiu7rA«-3-ft), 
Ai/,i ^aviji, y.xi (j.oi^a.'j a.vxTK\itT,\; ^iotoio- II. 

cT. 170'. 

Al'£tTP.i)pOfe) 

A J'a.ifj.uv svKpi^o'/ a.':iTKap\\asv ay.ojav- Theoc. 

7- 34- 
S Y N. ViJJTXri^a, i/.vKti^a, avxTiij.TK\\iu, 

«T5T/f/.7rA»/>H, A N 

tiT07rii/.7r>.»y.i, «J!7r;fAT?vrjWi. ty.riUTMui, ka- 
TXTAn&iy. a.Tro7rKiif^ij, titTrAiipoiy, (rf|(/.TAiipowi 

ffU//TAltvt/I'W- 

— OAiyi) /4 t' ai'a7n£L'o-/f -s-oAsy.o/o. II- o^ 20'- 

AyATlO» 

}\la, rnv xva.~\,oAV — Arifl. N. 627. 

S Y N. hv-<7i(,AV3,Ml.iu rtfap^aAair/i/tJfi ««"«t- 

^vtvy.a.- Vid. A^.77-i5yf/.a. 

Ac^Tfil/J-TCf 

— KrtTa/ ctfaTT^-ivO-To; y.a.i ci.vxvS^o;. Hes. .3-. 

S y N. A^j,'j^of ■ tii%Lup^o<, «9'y//tof, «/■.tAik- 
Toj, 5>:;o!r5f, ntTrj/ooj. 

— rioTi x.iv Tif amTD/jva^eis tojio/o. II. T. 227. 

S Y N. E7r/TCf«). — Avtx7ruvo[AM- — oiv»Ketfi£(icv(i 

iu.a.vT';v. 
AvixTroiv'^ 

Y,>s^nv — a.Tfitt/Tt\v, a.v<t.iroivov- II. *• 99- 

SYN. AAjptjT^. 
Aj/itToAsio, Ai'itTr£iA£o,aa/. 

AlJ TAVTX ftlXet KXI Tf/f ftl/aTiAlil^ /X £TM. 

Soph. P..1267. 

— Kaa ccvATToX&iis-Sxi Tffp^JCT^. Arift. L. 679. 
AviiToAi^u. 

— H yap A^p^aS^iTxq 

ApispAv, II Xa/i/Tft/i/ cLvxTroM^oi/.iv- Pir.d. Pyth.6. 

SYN. AvKXa.y.Qa.va. a.vAuifA.vi>a-xo, a.vx-rpct.r- 

ria- — cevx.?^iyojJ.cti, i^a,<r/.ioy.a.i- — a^tfcTps^o- 

f*a/, iTra.vxX^^pi"- i^TroKiTivoi/.a.i, 
Ava.TroiJ.Tro;- 

AiJ^avivi; cT' a.va.noij.Tr^-' {rav vnpZv ) /tfch. 
Pers. 651. 
Ava.-7rovnf\^- 

— KJ!t' iKTTiuv roy ^ay.ov o.vaTrovnr']®^. Arift. 
Eq. 3,-6. 

S YN- Ai-itJ^. a.xarG-, a.Ka.Qa.pT®^- — »ti^- 

a.KtiT']'^ 
AraTTfnOft). 

AxK^v ctva.Trp»<ra; — H. i 433. 

S Y N. ATToKtriCa. — TrpnQio, a.vtx,-7r]a, Ava.y.a.i6j. 
A>a.T7fpo«- 

— l1a.vTii roii Xoyoii-a.vxTr]ifSvra.i. Arift. Av. 

I439- 
SYn. Xlrtfoa, ctcaTcitfs), iKaifpvta. 

Ava.7r']vg-<ra. 

rif®' Toi/ Trrtpoj/Ta T03-/J/ a.yxT]v^u ^ffcas. Enr. 

Tr. 657. 
SYn. Ai/ay.aAi/T7«, amTrtTa^w, £)CTeTai'n//i.t/, 
J'ia.Tr]v7a'ti>, Tripi7r]viT(T<a, J^ia.<rtt<pnvi^a, iKJ^m- 
yiofAxiy «r«Ao«, tS^ioM^iva, J^iavoiyu, J^ta,Xa.y.- 
Ccua. A N 

Ava.Trliyji. 
— .\:t/ATpaf aiSif ^ c.va.T'iuy^cu. Fiir. i. 1445. 
— .'^//.T^t/p/ai t' (Kviiifoi- In. EI Sf^S. 
S Y N. Ai'c£T7t/5if. J^ixTrlv^K, iv.^i7ii;, i^nyn- 
CK-^ J^tarxpiyi;, J^ixK^ivtiixis, ifunvcio.. 
Aia.7r']a. 

i.yu J' ijTi T'.! TTi/pJf a.vn'1/x <pZ( 
No//;i'oi/ £»> yxf/.oi(. Eur. Ph. 356. 
S Y N. AyaKUii)- — Os^j/tfip». 

AvcLTla. 

— EflfArtf /i ;t£ //W//01' am-4.y-'- Od. (f. 86. 
— AoAo;/ cT'' araTfOTci' ara-iii. Tryph. 105. 
S Y N. V.:a7r]a, TfOfaT^w. Ts^iT/fli)//./, a)'«- 

Tl6l1/y.(, T€/)tT015«. «jc/s&i. 

Afa.Tvar ^ 
— AipAp J' a.'.'a.TrviTra. -S-foi .S^jfl-ai/ itv^puTroiiri. 

Od A. 273- 
S Y N. A/a^ruo-T©/, sjtTt/fl-ra^, J^iO.^^vKKilT®', 
TroKvSpvKKiir^, JnfAOAxKiiT^, '7roXv<fri(j.^. — 
XVIIKO'^. J^TiK'^. 
AvxpSv?K^ 

riaiJ^is T3 ?.ct/;i' lyv^ a.i'apCv) 01 ■7roS''o( F.iir Fr. 
S Y N. Ai-t/ToJ^MTvS^/, Pxyf'o(- 
AvxfQp^ ^ ^ 

— Avap^p^ eiiLi.1 KAirHiva fAsK», Eur. Or..228. 
S Y N. AvxKkk, a<T^ivn(, a.J^vvxfJ.^. — rt.Tf t«- 
T©-, ctrpxvar'^ 
Ai'aoi9ju.i)Tj^, AvapiQfj.^. 

Tav J" a.':tLfi^fi.ATuv fj.aKK'ov Hiriv 01 xovoi, Eur. 
Hel. 169!;. 

— A/y.pj J^' xv^fuTrov ipfitrh a.fj.7rX0Liiiai 
Avu^Sfj,in'ji y.^ifiavrai. Pind. OI.7. 
— A/ t' t'.va.fihft.oi 
fAiiKav X'^"^^-'^- — Thcoc t6. 90. 
S y N. Afj.iya.fT^, a.TrXiT'^, aTtif^. Afxv- 
^r,T'^, ctrifx'^. 
Ava.^i<nm^. 

Htivrui; ttva.piiTTiir'^ i J'vviiJo;j.aj 
Aia.Kafrifiitraj rf)XiKx.uTiiv /;/>t5pai/.AIex.Suid. 
SYn. Ai/ctpiiTT©'. 
Al'*pT*^<y. — Ai^a J'' nf7ra,7i TiaXKa.i aOh II. ^- 276. M)')tj? XioJVYK aKVfAVov a( a.va^Tra.jA. Soph. Aj. 
1006. 

S Y N. Avatf7ret^ojj.aj, apa^TctPa, i^afi^Ttct^a, 

//«f-jra^a), KetQa,f'o-a,^u, avaipto, KaTaXnilofAai, 

iK^srif^a. 
Avafa-ajTo( 

EkoJ-iH Xi^fo? ava^/ffa^rav — Eur. Hec. 205. 

S Y N. Aietp^zr-cKrflftf, «p.iirctJtTo?. 
Ai/appn^yi/u/*!. 

Th-x^ avapfii^ai;, — II. «. 461 . 

•—'i.XAinCtQVT avappnyvCs i^sr». Arift. Eq. 623. 

S Y N. A N 

S Y N. Aiapfnyvvi), ■7ra,oa.'fr]yvv(/:i, d.va.Tyjlco, 
S^irLiryj^ia, 'ui.fiyj].fa.(Tisu, cfTrortjjiva, a,Trox.o7r]a- 
a.TToa^Tra.o). 'TsXa.Tra, K.ot.TitaK.iva.Pio, (XLiKT/Snjtt/. 

ApappiTrjiu, Avocp^nrlro, 

— AvAfflTrJeiv kXa, 'nrnJ^S, Od n. 328. 
/O/ </^' dy.a, •sracTSf a,vi'ppi4-'^V — Od. x- 130- 
S Y N. Aia^riiu, or.va.i7otio>, a,-!roK^iio[ji,»i, i^xya, 
t^aSut iKCaXKa- ATra.XXa,T]ojj!.Cii, oc(ptKVioi/.a,t. — 
Aftt^covTK^s). — o',va,Xxy.£a,va. — ,u.£T<4Ti9n^/, ^jt=- 
TafjiiXioy.ai, 

Avxpi(j-roi 

— Ava^ig-Tof AioKXeiJ^oif- Theoc. 15. 147. 
SYN. Acafij-TijTof. 

Avap[j.otTTO(, 

Tv(poyi^o>v ei Hdvap;j.o7Toi — AriH. N- 90;. 
SYN. A/xxa-oi, J^iafavo;, c/.vi-TnTnJ^nof, ««/iSf, 
ava,KoXK<70(, a.xoiTiJoi- 

AyappoiSJ^tu. 

— iiix "x^apxiSS^ii oi,\ra.ppDtCS'kt iJ,iKciv vJap- Od. 

jlA. 104. 

SYN. VoiCrJia, po<pia, any.pfojsfu, a.va.Cpo')(a. 
Avoi.p^iya.o[j.ai. 
rifof Tai;T' avtppiyS.T av ti Tor xpa,v'ov, Arift. 

Pa.69. 
S Y N, Apa^^vioofAai. a.vaCetiva (x^?'^' "*' 

Ava^pvai^. 

— Ka.Taya.ytt',1 a,va,ppv(Tiv. Arift. Pa. 890. 
S Y N. AvTcasK, ^vuia.. ^v(na.aiJ.oc. 

Avoi.p(Tloq 

O/ Toi i^wii.ivii/;, Ka.i rtmfo-ioi iyyv^ ia.(Ti- H- 
£0 365. 

S YN. AeT/xoy, «TTfX^^-w, j'vs-[ji.ivni, «x-S-pW- — 

ai-a^^ofTOf. 
AyapTaiy, 

A11//S) cTe //.HTS ■ra-ai' oe.caflTM(ritf K^otTOf. Eur. Fr. 

S Y N. Aprua, a.va.Ti^)ifJi, ■Tr^o^oi.yojj.at, nra,- 

yofjcoii' — c<,vaTniyvvfji,i. — ocvaTroiia. o<.vxKa,iVi^a- 
Avx^^Xjoc. 

A-}(fiXoc<TToi oXMi, vavtikW a.vocpyj,oc- Eur. 
Hec. 605. 

S Y N. AwTOT«^l«. ITVVTOcpa^lq. 

Aya^yoi,^ 

Ot//' 01 a.vapXoi i(Tav — II. /3. 703. 

S Y N. Avnytu.ovivTo;- — oceiyiveTif;. 
Ava7Hf<t?a, 

AJ/ avocireipa^ovTii lypv 'HTpoTipaai Ktvffxv. 
Apoll. ). 391. 

S Y N. Avtpva, a.veXxu. ttv^iXKU' ccra.TpiTu- 

a,vax*XivZ, avctKVTjio. 

AVOCfTHU- 

AiyiS'^ a.va,<Tffmocfa. — Hes. «. 344. A M 

SYN. 2«<y, uvaj^viT(ru, iK7nsc/Tfa> a.v<tKi~ 

Via, ocVATrocKXt,!. — ac*7r«3-fe). — a.^TrnKioi. 
Avoc(TiKycuvoiJ.ai. 

Ovf ai/d/f xvct<TiXya(.ivoiJLivai Ei/^/Tt/i){. Arift. 
V. 61. 

SYN. TC^i^ofj.a'i, KATXKaiAaS^tu. 
Ava.a^ifj.of. 

Ava.o^iij.ov, j) 'H-pisCvTc^ov — Arift. Eccl. 935. 

S Y N. Ai/ocKvproi, aftojipoj. 
AvaiTKtva^a. 

H 'sracT' ocvi(TKiva,(rfji.ty , a!7rip cu Tvyju- Eur. 
El. 602. 

S Y N. AvcTpinru, 'ux^oi.kivm, a,To(TKiva.^a, 

a,<T^ivoa. — A;Toxpao/!/rti. }iTri(TKiva,^a, ctvoixctl- 

Vi?JO, 
AviK(TKOT£a. 

Kcti Tct Jivpo -srai/T' xvci/TKOTrti KxXui. Arift. 
Th. 673. 

S Y N. 'S.KOTtU, Sla.(TK0'7ritil, tVVOia, KOCTOCVOiU, 

Si07r%vu, (Jioc^TKiTflofj^eti, 'wipO(Tiie'/joiJa.i, iTrt- 
ffKiTr]ofj,ai, 'TfifKppovtu, avcL^tapta, ocvocKoyi(ji- 
fj.ai, £v-jv/j.ioixai, pja^oftai. 
AcacTTrapacrcrft). 

P/^<tf a,vi7Trocp-J.(T(Tov ctTiSil^oi! y.oyXoii' Eur. 13. 

1 102. 
S Y N. Ava.(TTpi(pa, i^tpvu, e^oiCpiu. 

AvX(TTra.(TTO(, 

Kctvxa"Ta<rTov 'uoieiv ei(Tu — Arift. V. 381. 
S Y N. '£Tri<T'7ra,<TT0(, e^tX<t^ti<;. 
Avx<TTraofj.ai, 
— ^^ X^°°^ -y/C°f xvi<TT&<TxT tyyv^^ev txiav. 

II. 1/. 574- 
S Y N. Av»7Trocu, KXTa.<nrxa. \nro<nrxa, <tu- 
CKxa, ava<Tv^u, xV(t<ToCia, xvipvu, avtKKu, 
fTrxviKKVa, fj,t-&tKKa, iKKOTrJa, ctTroTlKXa. — 
KctrxXva, avaieeu' 

Avx<T<TX 

TlsVISfJiXt (Ti, a,VA(Taa., ^iO^ VV T/J, « (3pOTOf i77t' 

Od. f. 149. 
S Y N. Etto-/Aif, (ia<TiXl<T<T(t, (iaaiKtict, Si<T- 
'aoivx, Kfm<Tx, XKTVfj.v^Ti';, viyifj.ov'n. 
E P I T H. K.xXXnrXoKa.ij.oi. 

AliX<T<T(j>- 

■ — TiviSoio Tt 7<pi ctva7<Te.(;. II. *• 38. 
SYN. Apj^w, ctpXi^u, ai<TVfj,vau, a,fyjiyniva, 
Kfaiva, Kptu, Kpeiu, KOi^avia, rvjayvtu, tv- 
pxvviva, fj-iifia, nyiofj,(ti, iTrKrxri-Tia, 

Ava(TTX<Tli. 

—OiKuv T ATflfft)? ctvaaTa<TiV. Eur. Tr. 364. 

— Xloiav fJ." xvasTxTiv SoKei; 
AvTuv (iiCiiiTuv «§ uVc« (TTnvxt 'a-'tiTt i Soph. Ph. 

279. 

X SYN. A N 

SYN. Aj/A^jcevr,, dLvxiTa.Tuyn, «y^cTfSTrH, 

hva.(nx.ri]f. 

O.i ovT a\/a.^Ta,Tli;>!t, Ka.J^y,e{c.}V ^ioflf. Aefch. 

S T. 1023. 
S Y N. AvxTfiTivi, Kada,i^£T>U. 
AvatrTxTog. 
MiXccBposi a.pl'r,ii ix, Ca^fijy a,va,jTxTo,' ■ Lyo. 

770. 
S Y N. KxTct^Kxjtii- 
Ava.(rTiX\ca. 

^'iyyi; a.vou7TciKx7a. y(.a.r\mv Si S^vatv d;.V Mus. 
I 10. 

SYN. ¥.'Ta.VCi,!ITi>.Kc>, KCX.Ta.7riK\u, 'TiriplS-TiX- 
AS), (TlKTTiKhto, KVi/lU, £77"SV«> AVa,>Cf>IU, tkVX,- 
KtO^X^iVCJ. 
AvCKTTiVC.lco, 

'f-TTO Ka.vua.To( yxf r,S'» 
V\foTo^eii a.va.tjTira.la Anacr. 21. 4. 
Aya.!Triva,yji.}, 

— Tcc ■n-ctjTs; cLviTTtva.y.fjiv hy.i.i. II. ij/. 21 1. 
A:-a,7rivu, 

— Ti .-r^or a,:a.7Tive-;i i F.ur. Hec. 184. 
Ava^Toydy^t^cd. 

— A\/t7Tova.yj^ A-y<f.u.(fj,vc)v. II. ;:■ 9. 

SYN. 2t£i'w. (TTfKa^fc). a)/cLK/.a.tc^>, ctva,KUKvu. 

a.:a.ix,vX-^ii,of/.x.t, 

— Ti J iWa, ToivS' avci7r£/ji,i/.ai Kapa, 
U>.iKroi7Kfv/:/.ci; i Hipp. 8o5. 
S Y N. AvaJ^ii), iTr*(pu. 
AvctifTvKoa. 
—TvuCetav -3-' VTri^-KfmiS' a,vi<TT»Kc3fav. Lvc. 

SYN. AraxBipi^w. 
Arc:<Trou.oa. 

— AvasraixK to ^ei/.oc — Eur. Cyc. 356. 
S Y N. Avoi^yu, a.vxTnTavvviM. — cttivou — 
o^vva. — avay^xtva — a,vaya,Kacci>. — ttvaiipaa, 
Ai'ai7Tffji», AfatrTps^suaf.' 
^ — Ett' (tx.x' «('flnrTpfj £i/pi/df*6) 'ffo/i. Arift.Th. 

994- , , 
— ^AaAo. tiv akXnv — Tcuxv avacTpttpo^ai. Od. 
V 326. 

S Y N. KitTaC-Tfr^U), a,VTI(Trfi^U, Sia(TTpi<put 

fnKTTpipu, iJLira.(Tr^ifu, 'saca<TTei<fu, 'crafa- 
Kivu, — a;tp^ofj,ai, ctva.y^a,^u, e.vaKoi/ii(^o/j.ai. 
'sra^^tvSfOjj.iio cLvacTTpo^au. nspicrTstwa/. ivSia,- 
TftCu- avxyc,)fia. 
hvacTJ^ii^^aa. Poet. 

Ti(Kvrr, avacrrpu^iav kai apifyiy^tvt »j Ki /'vvtia.i- 
Hss. a izi . A N 
S Y N. ^Tfopau, a,ya<TTp£fouoii, t^icKTTpc^o- 

l/XI, iTlSlVlU. 
.\vU.(TTfO<fil. 

Opa; j*' aiXTrjiiv //.vpiuv a,va(TTfofcif. Eur. Tr. 

S V N. Ai,rt(TTf;oiiu Sia^TTfo^fi), KXTct(TTfof>ii, 

im<TTfo(p», iTrctva<Trfoj)i, vro^Treojin, avx^^vy», 

a,yxKVKXu(Tii, a,va.^uf;f(Tii, iiravjSof. ava.Ko/j.iJ'», 

a,TTovo(TTmif, SicLTftCih ■srahivSfo/Afjt.. vwoTfoTrti- 
Ava(TyjTo<;. Poet. Ai'!rX,f"3f- 

To J*' nv 0.0 KK aKxcrrov, k<^' ava^ry^irov. Eur.Fr. 

Ov yap ir avTyiTo, ipya T(Tivyxra.i — Od. 
^ 63. 

S Y N. A\,iKTt,i. tAhts;, viroKTTOU ^opwT^i, 

ivsopiirof. 
Ava^T-yjC». 

— Ate//.a KtovToi ava,(Tp(i^elv ovvyj(T<Ti. Theoc, 

^i- 277- „ . 

S Y N. Aiao-p/i^iy, ■zraoa.iTy^i(^a, avaTi//.¥u, 
Sian/j.va, Sia,Tptu, Siyj>To/j.i(a. 
Ava(TKiiru, Avjtr^j/sw, Poet. pro Aviyjj. 
T^}.o(r' a.'.'((Tyi-Ti '/eipi — !'• ;t- 461. 
— Tii S' avaiTywci ^Aoya; Eur. Iph. A. 732. 

Aya(TCo(a 

— V,.a.vx(T(j:(Td!,iT?Txt (povi, Soph. El. 1139. 

S Y N. "Sai^u, SixtTu^u, (TcLaPa, (K<TaaPu, 

ipvu, Tnpiu, c'j?,xtJu. a.vAKrao/j.ai. 

Avctravva, Vid. Avra,tvi>. 

Ava.Tetfa<T<Ta. 

— We ij' a,VctTaBa(T(TH-^voi — Sorh. Tr. 222. 
SY N. Ava.rxfaT]c:,, SixTxpa,r']u, tKTxparlu, 
tTrirxpcLrlu, (Tvyraparlu, ■■trafarapa.riu, VTro' 
Tacxr]a, avarvpCx^cj, 'safof/j.a.a, 'wtohu. — 
(TVyyj/a, (TKiSavvviJ.i- avx^o?\Ou, 

.Ai(tTH (Adv.) 

KpEf»', avJ.Te, Tiii/i /j' iKCaKeiv •^^ovoi. Eur. 

S Y N. Avart, aTi/iu^ini, vmoiva,, vnToivit 

a?i\fj.tuc. 
Ai,a.Ti}J.u, 

ToliTiv /■' a[/.Cfo<Ti»v 'Z.ty.oeii avtretXt viiAicT^ai. 
II- 5- 777- 

S Y N. Anyji, avaSiSu/j.i. i^avaTiKKu, st/- 

riKXo/j.ai, ctvctpvu, (v.fvu, ^vo/axi, avaKVTrja, 

ctvafaiva. — av^tu. — tTTXTreiKia. 
AvxTid^n/xi. 

YlaXvSa/J.ai //01 -srpsiTor iKtyyeinv etva^lffei- II. 

S Y N. ETTiCaKKu, i7ravaTi^i>(Jii, iTirpi-rru, 
'3rpo(rT/9nju.i — (Taipu-i^ityiopiai. — 'apt^TXoyi^t- 
/Jiai, aTToSiSu/J.l, ■TFipiTi-^»//.!, litra.rt-iil/At. — • 
Kitdiepoft). 
AvaTiva,<r<r6). 

Ai'di A N 

Tim^a.i J^xiyMf. — Eur. Or. 342. 

S Y N. Tivix(r(T0i itvitTea. 
Af«ta»(!/./. 

— Kai owuc^rtt xriJ^j' ets^STAiif- Od. ^. 47. 

SYN. Tf^oca, TAn/>tj, Cf.vi.TXv.a, Sia.TKxi), 

OTXiu, (fspa, tti'a,pip'ji , J^ia.(pipa, iy.<p'.^a, vtto- 

(pi^io, a.viyjiij.a.1, a,vxfjt,-V'ji, v7roy,£Va, vx(T^e,}, 

KcfTiqici, J'ia,Ka.pTifEi-j. 
Ai/xtqk!), Vid. Aj/ToAi';. 
Ac«ToA,waw. 

— Aaa' a.vocToKrj.x, Eur. Al. 278 

S Y N. ToA/i/«t<yj ciTroToXiJ.xui, a,':st(pifa. 
AvoiTof- 

E/ii <^ ct^^Toc ■B^AyfAA TvT o.TTo^ivav- Aefch, 
Supp. 3fo. 

SYN. A«T5?, «{'Actfik. 

AvctTfETftl, 

Ph(/« irapct ;ta/eor pii-S-ii' a^aTffTre* fioi'. Sent. 
S Y N. Ava.(TTpi(pu, CTro(TTfiZ(a, a.ix'X^xlTi^eo- 
ci.va(TKt.a.^M, Ka^xifsu, Ka.Ta.TTcmwi/.i, •Trpo;-.- 

A|ia7p£J^iy. 

Oi//' ox.;)(^' £4 KcvKnriroi xvxT^iy^H a Aio> aaj- 
Theoc. 13. II. 

— 'O fji.iv ai/v/f a.viJ^pay.i — II. A. 354. 

S Y N. EiravstTfsya, a;UTpo%*w, iTxt'X(TTPife:>, 

ctvx^ia, 'Sr:tAii'/fo//;(a, i/7roTpoTia^« — ctv^a. 

avxico[j,xi. — a,':xXv(i3. 
AvxTpi£a- 

Taj" — avxTf>iSo!J,iv(f> — Arift. A. 1148 

S Y N. AixTPiCa, ■■a^oiTTfiCeo, (TVjTfiCa, (tv<:- 

AVetTflCa. XVXKi^XVVVfJ.1. 

Ai'XTpo7r». 

TripiiK /= ^ifjA» Tif yevoiT ava.Tfo-rn ; Sent. 

S V N- Attot^otyi, et-raTK;, ccvxttxth. 
AiietTvpSet^a. 

Kcti TYiV Ts-ohiv a-rraTav xVetTiTUfCaKeoi, Arift. 
Eq 311. 

S Y N. AvetTafctTlu, a,VXTo€ia, xvx^oKou- 
Avavj^itTo;, 

Aj/etvS^nTov Koyov iiJ.li ^■pcrif. Eur. I. 782. 
AvavSoi- 

— AvxvSov s^yov — Soph. Aj. 361. 

— 'O J"' etTTvivTToi; xai xva\jSoi. Od. s. 456. 

SYn- Afiv^iiTot, xveK^paTTof, ccviKSmymof, 

AVtKtaVt\T0i. xppHTOi, a-TrappilTo?, aipxToi;. — 

AvxvSh!, a,vctvoi, aviai, xipoivo;, ctXtKTog. av 
' (Xttitto!. 
AvavXof. 

KZij,oti KvavKorATov n-poywi-jHi' Eir, Phi 807' 

S Y n. Afj.}sT<!(, cK^tKni. 
Aysivpo{, Nom pr. A N 

— iivyi S' Avavpo;. Call. 4. 103. 
Ava.vfof. 

Aix. /' offDi' xvee.vpav. Anic. 7. 4. 

S Y N. Xeifj.xppoi;. ya.pxSpa, 'noTxftof. 

EPITH. XcilXtpiOf, •StAm-JwI', fJt.iKxlJ.-i.Xfl:;- 

AvAipxiva, 

■ AxvaolTl ■JiOTrpoiTiAi XVAJlAiVilS- II.*. 87. 

— O/ auZAivii fj.iyAvaij.ov. Theoc. 24. \z. 
S Y N. ^AiVu, (fA':ip:a, arro^aiva, tK(pxiva, Six- 

(pAiVU, ifJ.(paVl^a, SliV.VVfJ.I, AVASnKVVfJl, ATTO- 

Sii-KVVfJ.i, SiiKoa, 'zrpoi-Dfj.xiva, xvx^ieu, ■ij-pof- 
(pipa, XTroKxXv7r]a. SixyvapiPu. 

Avx(pAiVOfJ.Xi. 

OtOf S tK V-ptaV XVXfXIVtTXl nXlOi XTT'i\q. II. 

A. 62. 
SYN. TlpccipxivofJ.xi, 'sxpxpxivofj.xi, t^cya. 
AvxpxifiToi;. 

Aiioc(pXi^iTOV •KTrifJ.' CTTl -^XliciX ^pOTolf, ScTlt. 

AvxpavSov, AvxzxvSii:. 

Of p avx.pxvi'lv o-r-ot — II. •:?■. 178. 

fjf «HC&i AvxpxvSa, -^xfiTTxTo l\x.K}.x.i ASiir-/;. 

Od. y. 22Z. 
S Y N. 'ixvifu;, ifx(fxvaf, SiAZxva;. KATxpx- 
Va;, cTrlSiiXai;, Tpx.vai, TX^S;, cvuir», ivwmov, 
ivuTiSiui;, x.Tiyvus. 
Avx(pipa, 

E/f 'fjiCor xva^pcf^Tx t,)v xu.c-.priAv. Eur. 

Or. 75. 
Tov iJ.iv cyuv AViveiKX., KAi n-yai^yoc iB odiSxo. 
Od.A-^24. 

SYN. AvxTI^-l\fM. XVXTaVU. XVX,T?J\fJ.t. XVX- 

'Trifj.Ta xvxTtXXa. ■n-i^o^ifa, Ava.ZiAii'U. xva- 
ya, nrx.ya- xvA^KOiJ.l^eo, xvxCiCxPa. AVx.T^paX- 
Xa, xvxToXfJ.cla, avxfj.ifXVWKa. i^ApAKxXiu. 

Ava.pivy(a. Vid. Afj.(pivyu^ 

AvxpXiya. 

AvA^iXcya luvpof (pof. Eur. Tr. 320. 
S Y N. A/aipAs^yw, '.■rriZiXiya, AVXKXla. 

AvxpXva. 

Avx if i(pXvi KxXci psS-S-p*. II. ^. 361. 

S Y N. AvA^ia, AVxpXv^a- 
AvapoCta- 

— E-TrATiHAB^TSj— xotc«5of?('TSi- — Arift.V. 66S. 
S Y N. iioCia, iK(poCca. 
Avx(pofa,- 

Aaa' iTTiv iifj.lv AVA(popa. Ti)? ^i/ujrpaf.' Eur.' 

Or. 414. 
SYN. MiTx^iTi^, xvx^puyn, y.ATxfjyi), Avx.' 
yayh- xva.TyiTif. x.vAKOf/.iSi; 0Qr.cL- ■zrfo;pofci. 
XT-nyofrfix. ■■srapxTTXTl;- f^xvoS'o;. 
Ai(Oi.(pfovTi?a. 

'S.Toiftov aviTfOVTiTiv yx.fj.o:'. Piiid. OI. i. 
S Y N. hvxi vXitIu, xvxY.vr.Xta- 

AyApvycU A N 

Ai/x^uydf xaxsv — Aefch. Ch. 945. 
SVN. AntpiZK- «ca^opa. 

Ai><tfV(nxi)- 

Kt' XtnnTOV iX. KStlJ.y,T0IO 

Aa--3-// xi>a<pvffioi></. — Apoll. 2. 433. 
SYN. AvxTrnu, ei.ff'^y.xno). 
Arx/pva 
— 'Oi/ auTi yzi a.iiZV(nv- Apoll. 2. 1213. 
SYN. AyxTiX?M, avccjiico. xraKofjLxw. 

rinxx vvi' avToq y a.va.ya.\i>y.xt — II. £.822. 

SYN. Afavrt^i), araj^Cvpsiy, dcayoiTct/'», ctrct- 

■T5cr/^«), xnTOTroitPo, xvx>i>.STr]oy.xt, a.yxffTftpro, 

A\ dLyco' 
Avxyjx.tva!, 

— Y.i.vxyjt\uv [/.iy!t-xviy.pet.yov- Arifl.Eq.638. 

SYN. y.x!Va, "/ji.ijyjii, a.vxyjxisv.w, i^ta.yjx.a- 

xu, xTzoyxtva. 
Ava.yxtTt(ja. 

— EtrijDA.?, Ki.:>iyjii,lTtfiv — Eur. Hipp. 1232. 

S Y N. Xa?.E7rajrw. — KXTiyju. — «r(tppi7r/{<u. 
Avu.yj.'ii. 

A\,a.yfi\ii yivfj-x J^KTKii) Anac. 5,1. 3. 

SYN. EKyja, iTxXiVcKp^ia. a,va.T\joCa.^a- 
Ava.yjoxivoij.ai. 

— Kftraxco*!"^^») y iv TpiyJ. Arift. A. 791. 

S Y N. Ax(ruvo[j.a.t ■ 
Avxyjjpiva 

Avxyji^ivsuy.iv 1ia.Kye<ov- Eur. B. it;i. 

SYN. AvVIJ.ViU, yjoivu, ITKa.tpO>, o^^ioyxi. 

Avxyapa 

A4. T a.va.yy!pn<rnv — Od. p. 461. 
SYN. Avxyxlu, x-noXapia, VTToyapa, x-rrip- 
yjHJ.xt, avi^yjfj.ai, m a.va</Tf£pa, V7ra.yu, vrro- 
vosTia. [i.i^i<STx\JLXi, xipi<jTa[J.a.i. a.7Ta.VTo^.Q- 

Ava.-].a.XaffffU. 

— Tor uS^ivovTx fj.o^[j.coTov f^oyy 
Ava.4-a.ha.^>i, — Lyc. 343. 
SYN. '^a.XxB-<Tai, o.vxkottIu, J^ixy.OTrJcfi. 
Ava-^VKTvp- 

Tlovuv ava.^LvKTnfa. — Eur. Fr. 
Avx^+vyn. 

— Y.a.Kuv <{^' xvx-\.vxa.q 

©fOi jipOTotlTl VilXVITtV 

ATra.vTuv Tipfj! iypvTn xvtoi. Eur. Supp. 611;. 
S Y N. Ava-\.v^i(;, \J/t/J/«> •\.vyfj.of, kxtx^-v- 

^H,, l-ipt-^-V^t;, XVXKTYIirti;. 

Avx-\.vy^a, 

Aaa' ££/« Zitpvpoio MyvrrvMVTaq xmx; 
O.Ksa.vo^ avmiv, «y«4fX«»' a-v^f^^ni' Od. 
/. 568. A N 

H^«, /u oiKTpu <puT a.va.-\.v^ov -rrovav. Eur. Hel, 
1 1 00. 

S Y N. ''irvyu, -^.vyji^u, -^.vyjpxtvu, J^tx^-vyu, 

K,aTx-\.vya>, ■;ripi-\.vya. avaKTxn[J.ai, xva^a,'A- 

"ta, xva.(u-7rvpia, xv a^a.ppv\'u. «traxava. 
AvJavu. 

— Kiz/ ar/arti cii/th. Od. p 114. 

S Y N. A/o, a.(siTKa. 
AvS^Yipov. 

— A/ffTpor-s3"/ TTpvyjivTOi speiaa^ 
Au-Ti<pH — Mofch. 4. 102. 

SYN. Aao^. xKpv. Ta.(pfo(. 
AvJ^iya.^ 

— H S' avSty^x TTajTa. Ki^tr^iU II. -s-, 578. 

S Y N. Aiyu;, tTTiiiyx. 
AvSpxya^ta. 

— ArJ^payad^iaj. — \<TyaSav. Arift. Pl. 191. 

S Y N. AvJpxya.d-tff/.a, KaKov.a.yx\!ix, xy%~ 

ropiii, a.vSftia,,. a.KK\\, ypmTOTVi;- 
AvS^a.yia. tcI, 

— lipoToiuT a.vSpayi Ayxiuv. II. §. 509. 

Exp. AvSpuv xypiv'[j.aTa, itkvXx, svxpx. 

AvSfXKX^. 

AvSpxKai;' »[j.Hi S' xvTi — Od. r. 14. 
Exp. KaT xvSpa.- 
Av<Spa7roSi(TTri(, 

HkuV iK &£(TITa.\Kt; 

YlctpcL ttK&kttuv avSpo^^oSKTTay. Arift. PI. 521. 
ArJ^po7ro(/*or. 

Aaaoi S' avS^ovoSi^TiTi. — II. M- 47;. 

S Y N. Aiy[^xh.uTov, apyvprovnTov, JtoX,«- 

f/or. SiXoi;. 
AvSpa^iov, 

AXK avSptt.pia. [x.ay^»pa, — Artft. 516. 
AvSfiov. 

— Tv Koji ctTrpSTTs? avSpUv dvTo>(. Theoc. 5. 40. 

S Y N. Av^ptoTrapiov, a.v^pu-7rioy, xv^qo>7r'iaKoq, 

avJpi^TKo;. 
AvSfa.y^ni- 

— AvSfayynTi Xsf[txSioi(ri. Od. k. 121. 

SYN. Bapv(, vTTspCpi^»;. 

AvSfBX, 

'i.KTOpX 

svvs(TH, yivm, ttAkt&its, Ka.vS^^ei(f. [Aiyctv. Eur. 
Tr. 669. 
AvSpia,, 

— Msy* (p^ovuviTT a,vJ^pict,. Ib. Herc. f. 475. 
AvJpeioV' 

K«i T8T0 [Aoi T ctvJpeiov, 1) 'Tpo//>i-3-/a. Supp, 

510. 
S Y N. AvJ^fctyct^ixt rivopiti, a,y»vo^in, dJ^po- 
T«f, KfXTOf, fttvo?, HXKn, tvff^^cvet». tv^-vyjet,. 

EPITH. A N 

. EPITH. Ktpoiao^, A<r€i(7To;, ttS^a.tAXitTn, m- 

PHR. KpaTjpii </4 01 SC5SI' »Akii. Cal. 
'E-TTVeiAiovTav ui AfDi' fifopxoTau- Aefch. 
XiJ^npo^ppav yaf ^J-i/jias^ a.vS^ptt^. (pXiym- Soph, 

Or. 916. 

Huc T(* TToKKa. IM.V ipy £>:TsX5fl"Hf 

Ai-J^piioK -rnrXoig- Theoc. 28. 10. 
SYN. AvS^^af^n;, ctvJ^fZoi, ccywap, eitpoS^, 
Ayd^li, ccvS'oci.yx%Tn(, .&pct.7ux.a.^^i^. iv.lv- 
'/0;, fj.iyct.\o4,vx^, ?.afji.Trfol'JX'^' o?9w''» 
y.iyxK'j(ppav, iJ.iy^Kiire-jp, oCpiy.odviJ.'^, f^iya,- 
^viJ.o;, ;j.iycLKo^v(j.<^, VTTip&vy.of. — ActTpixb,-. 
ei.vS^foij.iQ-^ otppiii', appj!'<»7ru?i a.ffECaa «?• 
Av^f^poCpZf. . ' - i? 

TiivJ^' a.v<f'foCcuTit. KvnKvmav y';o.cov- Eur. 

Cyc. 92 
SYN. A,./|(,f6p^. 
AyJ'felp0VT>ti;, 

— EcuaAtM a.i'J^eifioVT>y II. p. 651. 

AvJ^poJ^CiiKT'^, 

— Ti ttjt' ccvS^qoJouKTov a.AWJV- -'^rift. R. 1 29;. 

AvJ^poKTOV^, 

Kl.'HA«7r£f O/Jt?/ *I'Tp" £pn// OiiJfOliTOVOI. Euf. 

Cyc 22. 
Ar/p5s6;'^i 

— ^'(j E)i.rop^ AvJfotfovo^o' II- «■ 24-' 
/if/poeoi^Tiif- 

To;» ccvJiOtfcvTr:/, rov Tro^.lai TetpaHToo*. Afch. 

S. T578- 

SYN. AvJfiipo;Tr.i. a.vJf&it!povTVi, aiifjoaTcz- 

Tov^, ar^-^wTroAsO-p'^, a.vtfi(io-jrr,(, (pohvriic, 

(i^oTiKoiyoi, fJ.iAipov'^, 9,9iW*'pj f 6/ff»y.^?«''"^- 
AfJpHKa.rii>, 

AvJ'p»Kxr'^vTx<;, » (povti' (povov 'axKjv 
Avovra;. — Soph. 0."d T. 100. 
AvS^piiKctrii;. , ^ 

H ^uvra.-r(oi i »vS^nKH.J»v-!fvy7u itfch S. T. 
645. 
AvSpia.vTOToio(. 

Ovx. ctvJ^ixvToTToiU f.!J.i- — Pind. Nem. 5. 

S Y N. AvJfixvToirXit(rTYt;, «j/a^.^aTOTroiof, 

tp,uo^Au'?®", ifiJLoyKv^iji, ^MTrX^Larnu ■^to- 

TroiU- 

P H R. A»iJJispyo; a,yoi,K(/.a.Tm. 
AvJfoCof^- 

AvSpoCopuv ojjt-onyyi y.vvav ojKv^i. — Ep. 1. 3. 

SYN. AvSfo^i^, *i'9pe7ro?ayS'^ 
AvSfoyov'^ 

Ai>Jpoy\voi r *y*^j.— Hfts. e- T^l- 
Ay/pe/tti/c.?, A N 

AfS(oSafj.^T Epi^yAac. Pind. Nem, 9. 
A|//'po.5-i'M, 

— AvS^Q^inra.i; iKiv (p^ofclf. Aefch. Ag. 823. 

Ac/pO>£|UiK. 

OvS' a.vJ^oy.fj.»ra,{ Tpoi^pt^av a.yavia.1;. Eur. 

Supp. 525. 
Mn/s ri; ocvJpoKfJiiig Koiyoi; i-riK^iro. Aefch. 

Supp. 686. 

Al't^pOX/./iIT®'. 

— AvSfox,(/.iirr<) ivi TUftCcf. II. K. 347» 
AvSpoKi X(Tia.. 

— ttia.Xa.IT ocvJ'poKra.(7iocni. It>. u. 548. 

S Y N. AvJpoicTovia., avSpoipoina,, fj.icu(po'jitt, 

(PO'.'^. 

E P I T H. Avyph, a.Kiyeivii, ■n-eifoy.ctH.'^' 
AvS^ofj.v.yji- 

AvJfofj.xyvi Ji o( ayx' Tra.pi(Tritra J'a.Kfvyj>ig-a,. 
Il.(f. 4S5. 

SYN. nirte-jv». 

EPITH. Vja.fvJi(7fj.<^, sv(T<pvp'^, poJogtpvfcf, 

KsvKaXiv®.'. 

PHR. HiJ'(Jfi;i©^ Tap*>io/T« E>:Top'^. Quycc- 

Tiif uiya\iiTop'^ lUTiav^. 
AvJ^optii^. 

— V.^yo>j.iv» ftctKO. wep X^oo; avJ^fOftiois. II. p. 

571-' 
S Y N. Ai'9f cTTft^, a-j^ptmtv'^, ctvJ^ti^, gpo- 

T5^j .^KDTO». 

AvSpo7ra.t(- 

BXa.(XTiifj.a KctKKi7rf6ipoy, avSpoircui ctviip- Aefch. 
S. T. 539. 
Al'/f07rAii6e(«, 

O.Ji. ri; irapi<TTiv dMToif 
AvJpoT/.n^ciit. arpc/.Tn. Ib. Pers. 235. 
.\vJf'j-rvyJii. 

— AvJ^orvyJi; .Siotk,- /ots. Ib. Eum. 962. 
SYN. TciuiiKiQ-, ya.iJiy.'o;, (Tv^ivKriy.^. 
AvJfofdop®^, AvJpoifb'(jO^- 
Ar/fojSop» (3iCpaTii alfj.xT^ Xit^. Soph. An. 

— TTk J ctc/poipQopx 

UKriyivr iyjSvn; xygMX^^i^^^yi^-''-'^'-^^'^^-^^^- 
AvJfca. 

Mi/flf*<yi/ Toc k^ttm^ov ctvSputrxi <fTpxr'ov. Lyc, 
176. 

S Y N. 'E-jxvSfou. — ^ettffvva, iiriyxvfoa. 
AvJ^uv- 

Ay avTov c; a.vJfuvxi iv^v/vi JofJ,a* Aefch.Ch, 

EPITH. EuTf*T£^(9-. • 
AvJ'jofJ.a.t, pro itvxJvofJ.cti- 

— Ai'/u5Tst* 7roA£,wf KHKiy' U. y. 225. 
Ayiyyv^. A N 

Dpn yS.o a'% xj/xr;)' a^jj.ywi®' •*-Aiiac. Ep. 
SYN. \viTT^ ixi/ifji.^. — ay.r(iffT£UT'^. 

— Kai i^ VTTVi ju' ctviyeipeK;- H 4-. i 5. 
S Y N. Eyt-ip.-J. ^iiytifeo, i^iyetfci, aQvmiiC^, 
a.?i<n»ut, it,a.vnT-n\ixi. avx^aTrvfXi, a.voi.^joyciu- 
Avihyv. (AJv.) 

AhK a.viS»v ocTi ^fcf^ i^vaeTcu. Soph. Ph. 
1182. 

S Y N. AfJ^Hu, vauTrAv, /'/a/.tTrspk.— (ri'//.ftiya'-- 
Aiii^i) 

hti ivvliv avcff xty.1 — II. ^. 2C9. 
S Y N. AvAGiSa.(a, ava7i5;iy.i- 

rvtxrsai, « fl-K J^/J/^ aveiij.i.va '/j-.>-t(>. Tiftxoi- 

Thcor. 2z. 63 
S Y N. AviT^. cTiiAuT-S^. £x//sX»j. 

Ale1f/.t- 

AaKfDx.oeti /e t' aieiffi Trdif t; i/.m-.^a '/^r,V' 

J' /: 499 

S Y N. 'ETra.peifjLt, *i/stKo/Ai^o/>tai, avaKva. 
Avc-<fj.av, 

— 'H Tra.jj.Trav avtiiJt.ov'^, vil ■Triviy^^v. Od. ^. 
348. ♦ 

8 Y N. Ave<f/.a.T^. J^ufeiuav, <{^v<reifji.aT'^, 

Ka.MeiykW, avivSur'^. yvfAvoi- a-mrK®'- 

vetpya. 

— Tpaav avsi^yi !^^?.ayyai II, y. 77. 

S Y N. p7re^<y, iTvviyu. (rvveipya, avvtT/jii, 

KetKva. a.-iroy.uhva- avasTiKKa, avaa-T^i(pi>, a- 

vayatTi^a. ipmvu- 
Aviv.QaT^ 

— AvnGaTa-iTAK':. Lyc. 37^. 

SYN. A^aT^, AKiXiv^^, aveKToS'^. 

A|/5KT?^. 

— Aiiyia. i^yti- TaS' io-TiTo/, k/' it avBX.Ta. II." 
*. 573- 

SYN. AvAITXiT'^- 
AviAivkp'^ 

M)i=r' aviKiv^i^'^ i9/. — Pyih.'.g. 38. 

S Y N- AKAoTrjJETiV- jUWfoAo^i©-, a.l<7'/9^!< 

«.HXii?, «aof/*®^. ynva^og, qnKoKi^J^d;. 
AviXiVVva. 

— Aitfoi' yap aviXivvvov a.v^t f/.ivovTi;. Suid. 

S Y N. AvaTTava- Jia.TfiSoi, ava^T^iCia. 
AviKia-tra, AveAiT^fy. 

TKaira aviKKXT^.fji.ivn — Arift. R. 849. 

Exp. OA/o-9«pa. 

SYn. EAit7», oAia-flaiia. S^iva. Ki/Aiv/s*.— 

e.vaTvKiT]a • 
AvtXita. 

— Kdi HOWi' «/ASiV avsKKet. II. /*• 434. 

— 'O e^r Tofif '7r7r/yv xveiKxi Ib. A- 375. A A N 

S Y N. Ea»:», {tliAx.Kiw, i^iKxu, i^iXKVa, otjsA- 
xa, a^iKKio;, avaTTraa, avTnriPiT^aa, i^aija, 
avayu, v-JH^uy», avifvu, 
AviKTrii, 
SwTiif/af aviKTrti- — Eur. Iph. T. 487. 

Ati>.Tri7T0i, 

fKTrlJ'i( tv ^uiolffiP, aviKTrljToi S^i ■^a.vovTif. 
Theoc. 4 42. 

— AnATr/o-T©- ,8ioT©-. Soph. El. 187. 

— hviKTTKnov ba.vfj.a. Ib. Tr. 686. 
hvift.QaT'^- 

rt;af»o/f piKiijTiv av£fJ.Sa.T^ •x^tv tcaruv. 
Ep 1. 3. 

S Y N. AvtKCaTO-.—Jvc-Tre-.^Aq. 
Avifj:^. 

V.V cT' avifji.^ TpriiTiv fJKTOv laTiov. — li. a- 481. 

.^ Y N. AitTDf, Tr'.\vfj.a,- 

EPITH. A^ya.?A^, aK^aiif, aJgavrig, ai^in- 

yivi;, «jTiiJ, ai-aKii, avTiTop^,'dKiaiK. ai^- 

f / »»j, [ivKTiis, aAsJ/JC»/-'^! A?a»f, A.C04, J'jin- 
TeTHy, cil^o;, ivoJf/.'^, Kiyif, kXohccv, oKol;, 
y.iynrvi'^, >.ivya/.i'^ KiXaf^c-.vsf, Kiafof, -^oU, 
Kiyv^o;, KfaiTVQi;, Kapoi, f^iya;, TraiiTav^, 
TroKvirKaviii, ToKviiyrif , Ka^nooSvfj.o^, ya.Ki- 
tU, yeiy.ioi^, '/iKiJ^ovi^, ft/XAovoof, CCpi(7- 
T(K. (poiTa.Ki'h; fSocifSf- 

PHR. Av£f/.ti '^votii, — Tf. AviiJ-uv Kai4-«pd. Kf 
AstSiz. — JnXrij.ATa vnav- — Avi(j.oS'(otj.(^ aK- 
y.il. — Vi(pia iTKioivTa J^oviKTO.;. Aatil>iipav avt 
fj.av Upov fJ-iV'^ WJi TTOKvppol ^av aviftov a- 
Kiikt'^ laii Ca!. F.vvvytais Tr]ipvyi(r<n fj.tK^ 
(Tvpi^ov cLnTai. Nonn. 

Av;fj.:ei(. Poet. Hvii/iotif 

Avifj.oiVTi Jiy iTT oy^(f. Eur. Heracl. 781. 
S V N. Avtfjitof, avsfj.iJ:^, avtfMatc(, avt' 
lJ.a<Jii;, avifj.aKi'^. vTnvtfj.i®^, Trvsvfj.aTaJ'ii{. 

Avifj.offy.tTriis, 
XKzixivtovT' aViO.oTKSTrsuv.- — II. x. 224. 
S Y N. AAsfaVs//(^. 

Avif/o<Tipapay^. Vid. riiiAioi'. 

Avsfj.oTp;(piis 

— 'Ey^av avsiJ.oTft!pi( syy'^ II A. 256. 

Exp. KkJOI', £lliU;'llTOI', )'| (TTifiOV. 

— Kvfxa — Aaffoi' vttcu viifiav avi<J.oT^ifi(- — 

0. 625. 
Exp. 'Trr avifj.x iji/^if/ticoi'. C4«Kov. 

AvifJ.OTfOTr<^, 

AvifioTpowai BviKKvi. Ansc. 41. 14 
Anfj.aKnc. 
Ayifj.o!Ki^ Jeofj.ov CfOsAaf. Eur. Ph, 167. 

^ S Y N. A N 

SYn. Qxvs, Ta^Of, uttot']?^^- 
Avijj.uXt'^- 

— 2u /s Tau/ a.'ji(j.f>Xix jiy.^eig- 11. /. 335. 

S Y N. hUTa.y.aMB^, a.ny.cKp^oj:'^, iAa.Tctto<;, 

eXVitfo;. 
Ai/eixavih 

AkK K 7U,Cif ADt' S^Tl y.VVOCrCoiTQ-, «^ «I'S//.ft)l'H 

rlps? poJ^oc- — Theoc. 5. 92. 

E P 1 T H. E/apim, [/.ii/vi/0>,i^i» 
Ay^iTxa-To;, 

Aui^ET a.(rToi/ fj.n koKaPi fMJ^uce. Sent. 

S Y N. AS'ii^ira.rrr%j. a.vi^i^ivvr>T^, a.Qa.- 

aa.viTT'^, a.yjuvtx.<TT^, o.S^oKtixxtrT'^. ct^jjf- 

Xiyn.T^- 
Anlo^^ 

— Aw^od^oi' iii .\-/j^'.vTa,. Theoc. \z 19. 

S Y N. AviJ.Ca.T'^. aroirT^, sti/ofl-THT s>^, xvot- 

TljJ.^- 
AflO^T^ 

Ai/iopT^ tifay, Ka.t ■)(O^Zt T»Tuij.iv» Eiir. EI. 

3 10. 
SYN. A TiAf (tt'^, a.vofyix(7T^. ocTyok^ 
aTrpSTr/ic- 
Arj7r(A.H7rT^. 

AKipai'^, a.viTnXt}Tr]ov iKrKilKiy; (3;ot' Eur.Or 920. 
SYN. Aro'.fj.x?T-/iT'^, a.Jia.tpQop'^, aCxa.Cii;, 
a.viTrtTi/J.tiT»', a.fj.EiJ.-TrJ^. 
AniTi^eaT'^. 

fiinJ^i J^oyov TTOiav oiViTri^tirToir KO.TXKtiiren. 

He?. E 744. 
SYN. Afso-T'^. a.-A.a.Tipya<TT'&-, a.?o'^ x<t- 
K£T«fiK^ a.i:oiJ.-\.'^, aKoijiJ.^, a.Ts\w- 
AvnnppeKT®^. 

MnJ' a-ro ^VT^OTToJ^av a,vnri'pp^KTuv a.ve>.oyTa. 

F.<rS,^K. — Ib 746. 
SY N. AxaflctpT^. /1/11 y.x.iiefuiJ.ii/'^. 
AnTTi^^ovQ-. 

AviTri(pSoiiOi/ ei^v/rov syX,^- Soch. Tr. 1051. 

S Y N. AviUiJIIT^, mKPXlTT'^. 

AviTrt^pa.TT^- _ i 

— KdviTn^ppaiTToi S'vo/,1. Suid. 

SYN. AfstT®'. «ffnT®-. 
Avepy'^. 

At' ipy xvecyx y' o''Xv<ra.i — Eur. Hel. 366. 

S Y N. Ai/si(5f j/WT^. «■TTfaxT®'. 
Anpetrco * 

TovKxt a,vnp».].xvTo Ssoi — II. v. 234. 

SYN. AcafTra^w, (TvvxP7ra.^a, a,7^i(TJ.oi' 
Anpivvrcrx. (Adv.) 

T/ 'xJiiu.a. y (x.ve^ivmTa, J^v^Vfj.^ij, ywa.i ; 
.Eur. I. 255. 

SYN. Aa9p««aif, KovCf», KcvCS^r,^. ■ 
Ayifivyd), Avi^ivyofj.(u. A N 

Oo-Tf //' 6? «Xf»)f «^'Sfei/^ETa/ «f aA«— Apoll. 

2. 745. 
SYN. Eaevyoi/.ai, xviPivyoy.eu, KxTappea, 

At/epoua,i, Poct. Ave<poiJ.aj. 

L(A£ xicTiif Kfoj'//«>. X.Z/ arivsiTo, «/0 ■ysA;!»-- 
ffay. II. (p 508. 

— Miwie<T(TW avei§oij.ii/'^ TPO/TetiTiv. Od. /.461. 

S Y N. AvipuTa.eo. 
Acj(.'ja 

— Avd, .^' iTTia, XiVK i^V(Ta.vTi(;. Od. 1 77. 

— A'.'e,cv<TX(Tx Je TrsTA&if. Theoc. 14. 35. 

SYN. Ai^eio*), anXxa, xvxypy, iTra,y(a, xva.1- 

pea, Jpc«/p£a, ava.(TTiX).a. 
Avip^ojj.a.1 

^oiViK'^ veov epv^ avifxpiJ-ivov v,'Oi]<Ta,. Od. ^. 
163. 

— SxoT/iif s; TrajnraXoe(T(Txv a.veX.&d/i/ Vn. 16.97. 

TlS J^' ap' «tKSpVow.JW TrVKlVOi/ SoXov xXKov vsaivi. 

'11.^.^87^ .' 

SYN. Au^a.voua.1. — x eiut, nrxvtiy.i, ava.- 
C(X.iVa, iTxva.CxiVii, eTiCxive-), iTa.np^/jiJ.a.i-, 
aviiy.a. i7rarii.'.a, ava.y^a'cia, eTra.vt:yji>pea, a.':a,- 
y.ajj.Tr]a, eTavaKa.u.Trla, xvx7TPi(pa, iiravaxpi- 

<ia, VTO(TTpi^a. a,TOViOlJ.a.i, WlTTeU, iKVOfTia, 

TaXii/0(TTea. 

Ka/ fj.iv a,VMpaTav — Od. J. 251. 
SYN. Avi^ofj.ai, Tvv^a.vo[JM, &va.TvvOxvoftiti, 
iKTVvSavoija.1, iTi^aTtta, cjVipaTxa, tSnpuTxa, 
e^ia, e^eitjj, epof/.xi, HfOtj.xi, i^eou.ai, ipieiva, 
e^£fiir.va. eTipofj.xi, (Tvvepofj.xi, i^efofj.ai, sfspss- 
f/.a,i, Stetpofj.ai, <Sii^ipiofJLa.i, aiTea. 

Avi(TTl'^ 

AjpnTao, a^!fj.t<TT^, avio-Ti^ — II. 1.63. 

SYN. Avcik'^, a/TTiyii;, x(TTey'^, (pvycl/;. 
Acsu, (Prxp ) 

— .'\i'£u 59=» «Ji (Tvv xvtZ. II. £.437. 
Acif. 

0§OoTo/«< ^AimTi; avif fj.oyip'010 t/Smh); . Nlc. 

S Y N. ii/^a, «?sj, 'X.apif, «Tsp. l;'.i)T/, skto/;. 
AfC'ja.^a 

Ka.KXpv — <T!pxXTin' a':ivo(,(pvTii — Lyc. 207. 

S Y N. .\viv(piifJ.eu'. 

AviVPi<TKa. ^ 

'S.Tvyvov Tov vv a.vivPov — Theoc 30. 9. 

S Y N. ^.(fevpKTKo, Tx^evfKTKa, i^ev^itTKa, 

TP0;ivpl(TKa. 
AviVpl(Ti( 

Of9«y e^/pa.v, «< (Tr,v avivpitnv, O^jof. Eur. I. 

i;69. 
S Y N. Et/a£7K, ivpif/.a., ivpnfAa, i^&jpefi^;, 
tTmxoia'!?, «i'«A>i4.'f- 

Avevpifj.iu, A N 

Ai'-vjir,u.£u, 

Ut eL^Ki7iV af C(.vivpr,fA^ J^oiJLn- Or. 1 339. 

A-rit^ J^' (zrvj(pavii(yiv oiju.<ayii AjsJc Soph. Tr. 

796. 
S Y N. K<tT£t/p«jtA5«, ctva,Qfmia, avtty^ca- 

— Axhet juaX' «/9f))— 7r=T7aTi*/ accfjjX®» Od. 

— Av-(fi?.cii' KctKov — Soph. El. 1 259. 
SYN. i.vJt^.—S-ixJnK'^, a(r«i«<rT®'. 
Kvi-va 

— Aaa divf)^ jTTrxj. U. \. 426. 

flf Ti T£i/ )i j3A(riA»*^ xfjLviJi.ovo;, oirri ^ixJii; 

Avi^fX^tV iV TTOK^.OtS'!, KHl- l^^ltJLOt(riV Ol,VA(TCri!V 

'Evi^ix.m^ AviyjMTi' Od. t- log. 

SYN. ¥.triyco,iiTifXio, acTij^i), iTDCS^a, ;iaT- 

tp/'i>, Avetfya. oyux^u, y.a.ra.^TsXKa. tx.va.(fifu. 

a.ja.TtrivcL>- (x.v^c.j. — 'Ti/ji.a.0' a.vv'\.oa — v-mpKi^- 

fji.(ti. 

Avi^OfJLa,! 

0(j yoc^ ?rti'trf o/cTe /xsiA' «v9p<yT« acsp^oi'T«ti- 

Od. M 32. 
— Ei? sc/auTov syw T<tf* a-o/ y a,v£)(ot!^.w- S". 

595-, ^ . , 

— 'Ojp aviyjiro ^aij.a. ^fuirKovroif o/Vtkj. 11- o- 

470. 
S YN. Api^a. cita, (x.vxJiX.OfJ.a.l, tjTToJiypiJ.cu, 
avriyoiJ.xi, J^ixij.svii}. aiaTXiifj.1. Av^a,vofj.a.i. 
x.aTa(pfov£a. vrofAivu: 
Aisiioi- 

'^V.Td.l KXI avsi.101 aV-SK £0CT5f. II- £• 460. 

SYN. f.cc, KitSsa^rn^, crvyyiviK, i%a.S'ihzi)^. — 
a.y)(j(TTivu i-Jriyovcf, iTtyiViU- 
AcieK. 

A))t/ /' *f=<y JKrac — II. /. 30. 
T/^7 ai/s^v-fyjiss-S;— 3. 323 
S Y N. Axiiv- ac^iivoi, a,?^aKo(, ihvyti;- 
Ainfai). 

— 'Ov yaf aviiCar 
A/-: •ri?.irzi TTcc: ■'jiav, xJi hV(7K ^Oixrt. 

Theog. 1003.^ 
S Y N. 'lACaa, avnCaa-Ka. 
AynCnrtipiot. 

— Aaa' amCnrnfiiecv 
PuMW iTraivco ?.a.fjLCav&tv. — Eur. Andr. i;;2, 
S Y N. AxfiatTTiKoi, viaripiKO!, aysc^iuV' 
Aciifof. 

Xlajc fj,iv a,vi\Cog iw tri vtnrio^, lcy.sf oJovrav 
9v(ra( ivCxXXei Trparov sv i-rr]' iTs7iv- Solon. 
Ai/ew ri-iy YiTnv 'jvccor^iyja, afj.ais ctvocCa» 
Theoc. 8. 3. A N 

SYn. AcikAo?, «7ro9p;g, £tipwAi£, aX.i'cof. «ki- 
A/)c?f. 

AcnQoc- 

— ^Kiaiii iJ.a,XaKa ^pi^\t(Ta.i ocvn^a Theoc. 15. 
119. ■ 

EPITH. Et/9*>i?, S^Aoi/. 
Amfl/cof. 

— STSjacoc-ttmS^icoc, >) foioivra.. Ib. 7. 63. 
Anix5(rTo< 

— ToT£ /tec tJ.iv a,vmicrTov XocCtv aA^/Ofll.s.^g^. 

SYN. AciaTof, d.^ipa,rtvr6i, avtarcs-jroi. — 

ATa.pxfJ.v^Y\Toi , a^o^nroi, ivcravcryQrK, aTnm\<;- 

AyuKQOi. 

OxTTon TrpZrra ^avafj.ii, avxKooi sc xSoc/ «o/Aqi 
Eviofj.i; — Alofch. 3. loS. 
SYN. ATnKoo,, a.vvTrriKoo{, a,vvvorti,x.roi, «,t«- 
Snf- aoiAaTo;- aax^ni. 
AvnyoscTTia. 

— Ovi' afx TTtxr^of xvwcvirrmtv ATroAAai/. II. 

0. 236. 
S Y N. KnKWTia, et7rn5-ta, Tx^aKHU' 
AniKiscrro;, 
— AvaK«(rra. ra; rvpxvvx ■iriL^ia — Eur. Hipp. 

362. 
SYN. AfpnToi, xTvtrroi. 
AvnKtti 

— Ti^yov roii fjei^ov avrjKU 
H jcaT' £,attc pa»^ac. Soph. Tr. 103J. 
SYN. Opfjcca- OLVxCaiva. ivivyyctva, sm- 
CxX?.a. crvyytvoiJ.ai. 
Ai')iA£)k. 

HpH, (roi c^' £T/ rnfj.oi xvn?Xsi nrop £x«to. Call. 

4 106. 
S Y N. AfXfiXiyo;, avoiKTOf, aTrr^vnf, (riin- 
pofpac, (fi?.aifjuv, cfj.oi, Tifj.afvrtiLU. 
ArxXioi. 

— AKTaaio; u; TiT^Xf-XjCcii -ocrxAioj- Eur. 

Andr. 534. 
SYN. AiwAo,-. ■TrtpKrKopiii. evviipt<fn(- — TloXvn- 

AlCf • 

AvmsfjLo;. 

Avmsfj.'ov n Travrtav yjHtJ.avov. Soph. Oed. C. 
709. 
Ai))A/7rof. 
— Mm avaXnrof ifyio, Bxrli. "Jheoc. 4. 56. 
S Y N. AvvTroinro;, ctTrsiiXti. 
Avnfj.sXKToc, 
Qnxnai i' sfjtfj,imv uvtifj,sXKroi Tripi oTtxw. 
Od. /. 439. 

Aci1(U.EfOf 

— AmfjLtpov, of(ia.vr ixCoXdv- Ear. Hec. 1081. 
S y N. ATrnm, airoLvB^Pirroi, afj.axiyjii. 

AmtVtTTOfy A N 

— Alnv.VTTO) nrl i(yo>- OJ -r. i i i. 

— riaiTSirc-i J'\a.fitv'jTOi t:<TdLT a.i^\Q(. Apa]!. 

— .\vii]'VTc,v oItov iyji^ry. y.t.K<uv- Soph. E!. i68. 
S Y N. hyjfWdTO',, c^iirjcaTcpS-fuTof,^ a»aT5^- 
•yxUTOi. a.rS^oy.iy.cf-'- ctij.i7f.oq, toXv^. a.Tif.en-j- 
loi- cLTr^.vfaToi, a7rt-«)tT0{. 
Aimup. 

Mn (Ti.— KCtKOV KM aViWOfX •&««. Od X- 301. 

S Y N. A;ai'/fOf, ^-^hvqifxv, ot.iJ.tLyjii, J^eiKoi. 
Avi.f^ 

OvyA^ T/ y\UKV^v>xoq d.v)t§ \iv, xj' a.yx.vozpiov. 

II. V. 467. 
T&icT' KTTCo? TK oij.oioi nriy^iina'^ y-.viT nvip. 
■ib. p. 553. ■ __ ^' 

— Ou (xiv yor.f Txyi nceiTffOV Kxi c/.petov 

H 0-^ Ojj.o0^'jfioiTi vori/J.a.<7iv oikov iyr\TOV 

Aviw nJi yvv»-—Od. ^. i^'^. 
S Y N. Av^fUTTOi, ^poTog' ffti; — c(,KoiTr,(. 
EPITH. Apuo(, xa-mJiUTii;, a.\-Kiuo(, <ty- 
pio(, ct.i-xXxy.vo(, a~ifTTO(, a.A^ii(7Ti)f. etfijnn- 
6-o;, a.KKoyKe..i(T<ro(, (3o!,/)f«f3<pfc'Co;, <t.i(.yo(, aGs- 
IJi<TTio(, eciJiiXog, fi.iPiHoi, a.yyjvoo(, [ix\i;q)'oBO(, 
(ilo^cl,X/ji,iO(, l3poTo(, iv^iufj.ctyjo;, ctK)l/MTo(, yctl 

mO(, I^JlKIK, iV0pK0(, lVOvS[JI.0(, S^i^^COV, /rt- 

Koc, Jttvoi, cXa^^o(, !<r^\u(, ■3-vini:, -S-itpo-aAio,-, 
xapTSpof, y.^a.Ti^o(, fj.ii/iyjtpy.o;, kKo(, tjA«- 
p/of. ToKvTrayy.-j^v, KiJctKiyo;, ■7roWToiiO(, tto- 
Kvppiiv, y.iCJwKo^, Kii'io<p^ui', KdicTifo^vyo(, ■?ro 
KvtK»to(, ■wo^.viJci;, cpf-fj^yuv, yj).Kyjo^i^^n:, 
(riJ)icotp'.po<;, <^-p:<7<TXKy,(, <jXK-.<T-rxKo(, ^pi^xv- 
p^Di', V7ri^07rKo(, TxK<iiiXfJlO(, <TiT0fcLyi(, ay.r,<T- 
Tiif, wKvyofo;. 
PHR. Ov yiv yxp ti ttb kttIv oi^vouTico'j 

ctvJ^pO(. .\<TTctGlO}V yiVO( !t.'.'J^pcJV. 

Anipsjilf. 

Ht' tJ.to( XVIlpiJiO; TiKi V)1X. Apoll. 2. I I 7J. 

S Y N. A<TTiyi)(, XiTTiyx<TT<j{, XTKfTXJTO^- — 
STrwfSjiK. 
Ani^o7iti. 

A(TTrofi)iv Kcti ctviifoirm — Sibyll. 3. 

AcilpOTOf- 

AAAa .Tay xiTTctpTtt, xxl etvrlfoTx ■k<lvtx fioc- 

Tst/ Od. /. 109. 
S 'V N. Ayiupyr{TO(. — x<TTxpTO(. 

Avv<stTnTo(, 

K/!ci) ya.]/ xj a.KKo(, x'jct<Taxroi Jl ytvovTo 
Theoc. 6. 46. 

S Y N. AtnlnTo^, <t,yjHprjiTo(, xvunro;. 
An(TTi(, 

— 1« yctp (TV VfaTO( ctKK)ITO( 

■*0(T«{ iTri JHtvov xvikttk. Suid. A N 
SYN. Xifa-T/j, cty-vcToi^.—J^iXKo^-!;^ 

AvHJA!!TTO(, 

Ewf ypi)4= J^Ay ctmpxnTTtj) Tvoi Eur. Or. 620. 
AiScti(iiyit,i 

OvJe,( (TTiZxliOV Xv'ixip)l<T£TX). H«C. 658. 

S Y N. ATOtpipU- TpOK^IVC:', TfjTiy.M. 

Av5ctyiKK0{, 

ToK x.v^xy.iKKoi; eHTi ToKiyioiTcf.Toi. L 6d6. . 

S Y N. AvTi^riKo(, avTiTtyvo(, ^i/.ovdKo;. 
AfixTloy.xi, 

Airflaxjoy.a/ (r« TftJ^cTs rav x.vtuv iyu Hec..2 74. 

Tst;\^l;V iixJilTTIi( Tt(y.1Vi)V XV^HTr^TO. M. I 1 5' 2. 

S Y N. KaSaTrVxa/, JVjsTfstT^i'. 
Ai'3rt04, N'oni pr. 

— H/'' Ai/SrtJt!' f3a;6i/A///oi'. 11/. 151- 

E P I T H. Uoi>ii<T<Tx 
A'j^iyi(, 

— t T avQiyiJoiv (TvySoKa, Kapa, ^xKiiv- Suid. 

Av^iyot', 

— Kyji)'j TTHitLvov xi-^iyav- Arift. A. 991. 
SYN. Acflof. 

A?ljty<t Tx- 

— .Ayi/af xyBtya, yjpviToyovdLi. Theoc. Ep. 13. 

S Y N. XapKTyxTx, xvx^vyctTx- 
Av^£yot;(, 
— Ev Kiiy.Mi 'S.v.xiJ.xvJcio) xv^iy.tiTi- l\- |3. 

Av^iyuJll;, 

Atiyuvx( xt6if/.aJii( — Arift. R. 452. 
Ai(9Fcr3o'jiof, 

MiKxKo( T av5i<T^ofx — Eur. B. 702. 
Ava)'^'.po(, 

AiiycLKX( T a^SopofBf. Iph. .A. 1544. 
Ai OoipofOi, 

Ai^flo^ocioi' XV xK<TO( Tcii^ovTi(- AriH. R. 444. 
A'A,i^i,;, (Metaph.) 

Aifiiifo;- U5I' s/MaT<MC (TToA;). Eur. I. A. 73. 
Ai/$ly.O(, 

— HJ' (ca.T'ov T£ y.i?Mffn( xvhu.ov «cTaf Orph L. 

Avi,;0(. ^ 

Oit' cfl/6lV0V tJ^Xp iJx<TlV. Od. /. 84. 

S Y N. ctv^iivo;, ctv9iyo(, iva.)'Siy.o;, «i/izf-S-iV. 
xv&vyov, xi^aJr.d x'. Sojuiif, 5f OaAiV, thAs- 
6xo;, — •^-oixiAof. xvS;piKO(, Kay.Tco;. 
AiQ£yoppvTo(. 

B&SiK u.iKi<T(Tn( itvhyop}'jTov ycLVo(. Eur. Iph." 
T. 6'33. 

Av^ty.K^yo;- 

Ti'( t' xv^iynpyv (TTxyyx-^Aekh. Pcrs. 614. 
Ai/-3-«fs<<)|/. 

— As?/T5pif </'' ap' Ct xvO-!pi(i.ro( iKviTct. II. x. 

S Y.N. Ttveicv — ffToux- — Kxpvyc- 

Z /- r y £pj.pj^_ A N 

EPITH. Astx,''ii«^5. J^a(rt-&p(r, TTtfi^s-Xoico?, ?eJ- 
.ffioi- — S-jii^op;<, biituaX'^' "ToKvyruvynq, 3*- 

fUy)\UIT<Tlii, i\iy'AUT(r<ii, A<afH7"lV, U.-!rirlXnTiip, 
CtHO^TKrTllf, TrVfl^OiKTili, ivpu&tf, (SfttuCTHJiy^- 

Nonn. 

A^pO^ {t' a^Ssp/XfeT XapTTO;' ,3^iOI', «/s )C*75J£A<liy- 

II. u. 227. 
AhM ■TTuKiffOi» iTrivnp^iToa, Mhfixof u,S' Call. 
4. 193. 

S Y N. ^Tocxyf, af-S^epi?, «Stf/f , kjhp — 

TH Ct,(ripiJ^iK>i XUfTi;- 

— npii/ (Tj&iiV uTo y.eoTctfo/»'/»' /bAkj 
Ar^iio-rt/, — Od. A- 3 " 9. 
S Y N. A/ac^Sfiy, cc^ct^O', iSfua^m, .&«>.;,«• 

A^.JiiA/of, 

Ai.O-i!Aiof Tr^offUTTOv iK(pa.imv -5eftf. Eur.I.1550. 

S Y N. rifJJIlX/Or, TTpOfMAOf. 

ToTS xixi pot/^wf a')/iiTft)i' 
Ksof sgrof i)i.5(0-£ v.3^<uk. Anac. 53. 36. 
SYN. A/ai'.&/^a. 
A; 3ocxfo)cof . 

Ai,3-o/£.pox.5/(n Ttii'a/f. Eur. Hec. 469. 
Av^oyouoi;- 

— Av3-ovoiJi.-^-^o'ji — ^kh. Supp. 44. 
Ar-JoTTAi^fa. 

'lTnr'iv<r\ -S-' 'nnrtii ijVste ct^-S^4!7rX/(7//4t'oj. Eur. 
Supp. 666. 
Ac.Jo7rAiTii,'. 

npoj avdoTA/TB fyi-oK 6^;^M<r« //opoy, Lyc. 64. 
SY N. To^oTHf, a('-S-au//,Ao;. 
Af-5of« 

P/^11 /XSf IJ.ih.XV lirKi, yctXMTI J^s&iKSAcr «s^flos- 

"bd. x- 304. 
K44/ J^' «/« iifiK acSo?, cTS y.pa,To; iuTi fj-ty kttov- 

II. f. 484. 
SYN. AuBiuoii, ixid-o;, loi', •S-pc!'oc, AftPioi/. 
ay-Sii. Ai/-3^oo"uu>. ctsjTO)'. — Ka,XKaTis'iJ.a,. 
E P I T H. AyAaoi', ci.yKxofj.o^^pov, ivZS^i;, 

iVTTOlKlKOV, 7roKv7roiXI?.OV, McpiVOV, ijXS^TOV, KX- 

.d-apoc JcctAoi/, fj.scXa.Kov, tfpoo^spbc, a-tpfol^tsiov, 

Xiwlof, KiVXOV. X>nfJ.UMOV, Aaj^l'H£|/, TSpTrl^bf, 

. iVTif>Tris, fJ.iXia-TaLy'i(, 7roppi/f£Oi/, 'jroilisv, po/osi/, 
eVXiOiV, K}.a!(JTCV, TroKvbfiTpiOV, (TTdipvKr\M[j.ov, 
CctKtv-yivov, yrKoifOV- 
P H R. nst,a;op« 5/rt/af TSKi/a. Aefch. 

Ae,U«H'0)l< £ctf 07f<lp5<yl' TTiTJlAst. ThcOC. 

/io.imt,'; (jnKeo ifyx fj.iKi(r(Tct.s- Ib. 
Kiiw=(r£rotAo;>^e((]. r«j |5o!rTpt/;/o;. Nonn. 
Aj/^oyf/i/otf. A N 

— 0/i'a fi.i> uvo; a.v^:(rt/.ii- Arift. PI, 808. 

S Y N. ^voTfj-i;, Trifio^rfJ-o;- »Jv;. a.v$iifoi- 
Avd-Ba.K!va, 

— X011 TaV (t.v!7a.fa,( yvvcuKxs ai''&pax£y«i'. Ariil.- 
L. 340. 
Ai/.Sfax/^s). ^ 

K(f,pd^a.Ki^c)v T^ fiCliS^ — P,»C. 1136. 

SYN. Avifa.y.oi.'. ^fvyu- 

Av^fC/.KI'l, 

Av^fCtKlW aTOfilTXi oCiX>SS i(pVTr£f5-i TltVV(T(Tl. 

II. /. 123, 

Avb^xMS- 

— Eir' oiK3'f«>t/J^<yl' TfTrAt^j^juji/o;. Arift.V. 11 22. 

Avhfit^. 

Ou/e TOTS y^lPlv TiflCoCKtTxl dvd-fa,K» T£»pi|. 
Csll. 2 84. " 

S V N. &vfja.\a4- 

E P I T H. Ai9-o//.£Koj, (pXoyoei;, l^oiiv- 
.^■vJf,w!i- 

— KivTifj.iVo; , usTTie vn ctv^fyivuv. Arift. N.944. 

SYN. S?n^ ftiKKTira- 
Avd^fitviov- 

EfsAwi/ «//«!' iJ.ivoivav 

Tifos &ia.v Tctvd-pifVix, Arift. V. 1075. 

S Y N. KHf/or, fjiKiS^tiov, ft£?jKiifU, i/picv-. 

fffj^iivos- 
Av-Jf&iTrapioi', 

ToKfjuvTi J^eav AV^fcmcifia KccxoS^aifJOVi- PI. 
416. 
Av^qoTriov, 

-—MmKiav af-JftoT/of. Eur. Cyc. 184. 
Av^pa'7r'iTK.os, • 

O TAaTo?, aiSf iuTiVxe, To7f ffopTls .&£0f .Ib. 315. 

S Y N. Ar/f apiof. 

Al/-S-p<UTIl'Of, 

— .'\AAa T»f eti'5'p»7r/Kii|'. Arift. V. 1174- 
Af-SptoTrHcf. 

TivadKi T av^foTreta. — Eur. Fr. 

S Y N. Af.3-p(<>7r/xof , ai/^^paTOTrst-SiV, af^vpsi^o- 

<pvi];, a.v^fccTraS^tis, a.vJ^fOf/.cos- — (piKctv dfoTros, 

iTiHKiis, ivyvafj.av, p^fJio^To;. 
Av-S-faTroS^aiftoiv- 

Av^paTroS^OCIfi.aV KticriTOci ^KiTUV (ptto;. Eur. R. 
971. 

S Y N. 0£*f/fOf. 

Af^-ps^TOJCTOfOf. 

— Bopa X.aip<(fl"/i/ ctf.5f4)7ro»70f4). Cyc. 127. 
S Y N. Ai/</^f opofo?. 
Af-Sf/yTrof, 

E/ TTStpa T(f n KIUV OCVd-fUTTOS 0^/TMf. II. T' 

263. 

SYN. Avti^. ,&f«w. «pptif. 
Af^S-pw^roi. 

na*7*f A N 

TTiXlTix; stt' a.y-^p(t'7ni;- — II. y,- Z13. 

SYN. MipOTTK, /3,5>(/T6/, -OrJITO/. 

E P I T H. h^Tn^d-omi, i^r,(j.ifi')i, /-isf ox«f, ^vn- 
roi- a//(*-3-eif, atpfccJ^Sii Afyt.hioi, aXniJ.ovif, 
aivoiJ.o^oi, a.<fuTicrToi. A^Trtifnnoi, xioAoSx^ot, 
a7rl<TTOK.'opoi, aLhtfMTsu, aTrJjiVsf, tt.Cioi, aiJLcfj- 
poCioi- (TiaT^fjrif, J^utrrXny.ovi!, (f^ei^oi, i^ixaili, 
•&viJ.oC'opoi, ^ioyhatripoi, BiotrTvyHi, ehie.yoi, 
«xsAocHfo/, ipiijiepioi, esi-5^Vfj.oi, »i)f/T/)5$rtj. [jio- 

yipoi, HeHXUyJiSf, v.iVOHpa.VOI, KCtKOTsyj^OI, intxo- 
$VfJ.OI, XCf.KoS^CUlJ.OVii, KXTCC^VKTOl, 0'liiyoVOI, 

ci^vfoh ohlyotr^iveif, o?jyoJ^fxv^.f, oTHT^oKoy.01, 

'TTOKVXhtl^Oi, TTOXvdTTiptl;, TTiXvTrXCiyKTOI, 'TTO- 

hvy.lJ-ilToi, TroXvTXnToh "TroKvpfo^ioi, iTO>.vij,oy^ot, 
•Tot.hiyyivei;, TovTOTrXa.vnra.i, ■^x.iJ.y.iyiVtii, ya.' 
lj.ai oiyo^ivoi, yx[J.ivva.iei, yxiJ.tx.iip^ovi;, tx- 
Xae^yoi, ipiXoKotTjJ.oi, roKviJ.opoi. Vid. heoTtii, 
PH R. ivXXav yiviO. 7rpoiO[j.oiol. ■TrActo-jMCS.Tj; 
7r«A<. ffKloeiJ^kct. (fvX aiJ.ivnvA- Ariftoph. Ai/(r- 
//op* (fvX a,v^puTreov- 'HfJ.i^ioi ysvvtx,. Eur. *u- 
To^ nptxviov- — AyyiKo( a.\Xoi;, Ovpa.viJm, p^%- 
v/o?. iyjppav fj.vtrTm- Na?. hls^07rn'i<; ej^a., 
Apollin. AvTuTov fj.c.Kx^i7(Ti yevoi — Opp. 
ilKVfj,opov ajfio.. Knnn.' 
^Tp&^tpccfj.sa^y STri yeuav iTc-jtnoi, pv^ioavTH, 
AvOpaToi Sthto/, poins yiVo<, xJiv eovTi^, 
' Oi 5a,va,T(o ^»oi/TS,- — Naz. 

AvQfaTotTipctyiCi). 

HoTifx To ypnv (Ttp iTrnycty' ctv^aaTroa^^ctyeiv' 

Eur. Hec. 259. 
S Y N. Av^ftoTTOKTovea. 

Av&vCpi^ofia,i. 

— Ka; yap etv&vC^i^ofj.xi- Pli- 633. 

Ai/.^wnpyea, 

Mjjt' ot.v^VTrxfytiv ot.itryf^T^oitr) yf(»u£ro/{.Hipp. 

999- 
SYN. Afj.nCa, cti^Tit^iyfEiu. 
Avix, 

— OvJi T/ iTs y^pn 
Xlfiv ap;\ Ky.TaKiy^xl' ctvt» KXl TroXvi viri/OS' 

Od. 0. 393. 
Mjj-stot' oiMKefToi/, Kvpve, Ka.Cnf aviiw, Theog. 

76. 
S Y N. A^^rJ'uv, xTTofia, a.Tip.^.ia, ct^vfj.ix, 
jiapvQvf/.itt, Jvn^vfMct, aXvi;, xXvcTf.oi, ot,Xyo;, 
ayjvt;, XvTn, Trev^of, cthifJioviit, J^vtTyifeio,, 
J^vtTTrx^Hx. 
E P I T H. AfyaKia, ctTHfoq, ttTXnTo;, c.y^VTr- 

»«?, AKOpilTTOi, ctXlaiTT»i, /3afM£t, (ixpVfJ.llVI(, 

T/Auy.sp)), TrizF», Kvyfn, ptiKetivx, ^yoefri, oXoli, 
(TTvyi^n, JvtTAf.Qiii, KpxTi^n, C-hfj.oCii^of, oHeict, 
xct)co-7roT/.<o;, TroKvJ^aKpvi, iroKvaJvvot;, toXv- 
ffftapayou TroXvjXxyy.Toi, toXvkKxvto!, Trev- A N 

P H R. Ket/ ^u.^v; a^fiXTToio Kyirtrvrot oyKot 
covm;. Opp. — AivyxKSiiiTi Tmrxpu.'ivo; vTop x- 
vtaii- Cal. 

Avia^ii). 

T^c-jc-ji/ </* oc KTixTeiriTiV oVs/j^iftAw? «i(/a^e<- II. 
0:3,00. ^ ^ ■ 

Aaa oTe Jii ^' xvix^ov iiJKVYifj,iJ^i; Aya,M. Ib. 

i|/. 721. 
— Aaa' ))/ii fj.01 xvix.^viTti/ iTcufoi. Od. J: 598. 
SYN. Avixofj.xi XvTreofi.xl, 'TrafxKvwxiixi, 
a.Kx^sofAxt. — xvtxa. 
Anixpof. 

— Avixpov ovTt){ KT^iifj.x. Eur. Or. 230. 

^ — Ai//))pa /e ju/K xvTiiv 
'E^avTii ftv^ii) irpoisipavsiv — Apoll 3. 1063. 
2<aT))p J'of/.oii, sj(^6fo/j xvixfo;. — Atift. N. lo6j. 
nai' yx^ xvayy.alov yjpnfj^ xvtnpov iipv. Thcog. 

472. 
SVN. deiioi, ffTvyipoi, aviycof, ap(Pnvoi, 
KVTrii^og, ay^xpni, yospoi, aXsyetvhi, ^afv^V' 
tJ,oi, a^vf/.oi, xh^xTrsvTo;, J^eiv'oi. 
Aciap^ft). 

— O/ J-' i(riJ'ovTsi 
Hpojit; fj.siTiTny\}i avixyov — ApoIJ. 2. ijo. 
S \ N. Ava.Coxat xvaKpaPa avTfp^ilyou.at. — 
AvTiiy^ia, M,vx.yia, KiKaJ^ea. — afJ.nCofj.xi. 
Aviaa. 

— \t {iofj.C«(Txi 7r5f( THC KipxKnv xviatTiv. Arifi, 

P)ut. ;j8. 
S Y N. Avi3.^a, ayya, O/C' £<), k.xmu), bXtCro, 
^TXTTovso), Trie^a, J^txtTTfsChoa, avv^pvtr^a, 
actJea. 
Aviaoftai. 

Axj.x fi.iv , K ydp Ttq toi xvtaTxi Tra^sovTi. 

Od. o.S3(.. 
S Y N. Aviaa, avta^a, aKxyiiftat, aXvKTsa, 
aj^yxXXa, xyKviJ.ai, a.^vj;j.ai, xSnfJioviu, f/.o'y- 
^eta, TxXanraqia: ttp^So [*■**■ (Tvvaxyia. 

AviJ^fVTOi 

AfOfj.oii ctviJ^pvTotTiv «KatTTfxv fj.' xei. Eur. Jph. 

T.97I. 

SYN. Afl-TJt?))?-, aiTTaTOi, etKXTaiTTXTOq, aCl- 
CaiOi, XVivJoTOi, X(rTtlflKTOi aTiff/.XTtlTTOi. — 

xvi^iXaiTTo;. 
AviJ^^aTi. 

Ov yxp aviJ^eajTi y: f/.sT xvJpxiTt KvJoi aiS.ei- 

di. 1. 1. ^ 

S Y N. AfAoj^S/, airovviTi. 

Avii^oi- 

rispQ^ovii J' ayav xvnf(p fJ.ivei 
MeiJ,xfyafi.'ivoi Kvvo^paTtii ^euv- Aefch. Supp.' 

765- 
Awspo; xvvTav -KiXxvav — Eur, Siipp. 147. •% 

SYN. A N 

6ctpT0f. (iiCtO.of, a. ofyiAdToi, a.ToCcLiui;, a.^v,;- 
Tof, xi'j7o;, -^•'■) 0,177 c,;. 

— 1"//.£ J^ s/ <y< ^vy-cif ocrin- II- o. 24'" 

H U.UKIX /i; T/^5£ KvTrpii hyjL\\±Suv tLVleiSX— 

Vq. e- 422- 
SYN, Ai^niui, y.xh)ifx,i, Tetf/c/ui. aj-ifS-ft.S-s!, 
cti'aT£;U7r<«. TrxfOBfjLxoi, cti'«£'a?>A<B. — KaTaAt-f- 
Tft'. ivJ^Ktafjii, oiva,XxKu!-j. 

A.liliTillTOi, 

— E/T «ci/-£T£KTof Tjf Eur. Iph. A. 1003, 

AvtlCIITOi 

— AvmtiToc KAi AKij^>]i. Hes. S'. 489. 
SVN. A>a/>ia(rToj. 

Af/TTil/». 

— Av/TTritiocToj kXi» Kt/^cA^J. Eur. ]. 41. 

AViTTTO;. 

AfiTnroe, iTrTTOTiivTi — Soph. Oed. C. 954. 
Ai'/7r/o7raf, Vid. ^iKKoi- 
AviTrjof, 

XiOiri </*' xvnrjoic-iv A/i KeiCttV ai^ottx oivov. H. 
{. 266. 

S Y N. AAxTof. 
AricToi', Seu. Ak'io-oi'. 

^vv d^i /.0.1 a.vviaoio ro ^inK^v a.yj^oi tijU^oi.i- Nic. 
Ayi(TT»iy.i 

—Ti^ovTct S^i ■xiipof ctintTTti. II. *-)■ 5 1 5- 

— 'O <f OCVCTIlcrt, OV iTcupoV- Iti- 64. 
.OvcTs ///i' ai'crTii(7-e(f. — Ih. » 551. 
SYN. Aviyt-.foi, a,]iof^oa, a,vccKiitpi^a. a,TUf- 
T/^a). — «i'4crxft/<t^<y. — ■Truppy.a.i). — S^ia.viffri]- 

IM. jU.5T0iy./?«- 

AviaToftoy. 

— Tk cTs Ktti //' aviTTopti; Tipi- Eur. H:pp 92. 

S Y N. Avipoy.a.1. — J^taKa.iy.Ca,vci>. 
A^iffya- 

— Ylaffi ^ioirt-yji^x; xviayjvTK. II. d 347. 

Av' S'' tayuv TiKaij.l>vx — Ib. e. 798. 

SYN. Av-yeo, CLVCLTBVil- OCVtllUt. CtVOl,TlKKl>l- 

AAAa t' *i'(;^i'£i/ft)i' -S-f^ sixTeJ^or, oippa. Kiv ivpyi. 
II. X- '9^- 

S Y N. E^/j^i/5f«, /;^Kfvw, ffixcia^w, «titfi- 

fo4i, J^i<c))tia, ai'a{i)T5<a, KVVoJpo[/.£ca. 
AfotTof. 

A/ <r' «twcToi- )(.. A. 011. Ep. 18. 3. 

S Y N. Ava.CcLffii, tTriCcLffHt amK.v<s-i{. yra,Kiy- 

•yiViiritt. 
AvoS^o;- 

—V.a.1 Si" oSi; avoSti (rTeiXav. Eur. Iph. T. 
188 

Al. Ka< SloSnf— A N 

S Y N. AfTaTo,-, a.c-Tc.Tir]o;, a,va,vTii;. 
Ayji\ij.uv, 

— OlJ" oTri-j-ji' KXKoi iJfcu, sj^' a.vo'i\!J.uv. Od. (3t 
2;o. 
AdoHto?. 

Afpa7T, jicT' :£i'ODTit /'/iTAs)/.? ^ttviJ.aTx ifya,, 
Hom. M. 80. 

S Y N. Acrt))<£Tof , ci.^p^iv, TTapa(ppuv, 'xrapajfo- 

viy.oi, iK(pffjiv, ayvuiJuv, iJ.cof07o'yo;, aiata-Qtl- 

To(, jixfjKapJio;, Efil-S-^f, -■rriijLa.fyo;, aCiKTf 

p-ii, r.Kl-yioi, ucofo;. 
Ay.ta. 

VoXKri avoiai y.at To ^n^cLa^ai Ksfd; Soph.El. 
1060. 

— AcyxT'' avoiA, nai (pfivZy FfivvC;. An.6ii. 

S Y .v. Af;jA.:a, avinata, iK<iP.o(j\,vii\, aTvov.ia, 

irafcLVOKL, '7rapaifpO(Tvvil, TrafairXvytcL. a//aa- 

T/sc. iViiS^eia,, aTccaQxXta, uaoia, 
Avoiyji, 

Xfvaii J cL-.otyei wxvtx. KaiiJis irvKai. Scnt. 

— ©ypas </^' a.viayt avpm. Od. x. 4S9. 
Avoiyvvij.i, 

Miya.i Kay.Zii diiaavpoi c,; avotyvvTc.i .' Eur, I. 

V-' 

S Y N. Ava.Tri7 aPa. avxiJ.oyj-.ivu>. avaTrivaaa. 
015«, d loiyct, Sioiyvvco, Jiavotyu, vTravoiya. 

P H R^ Ek /c )CAH/'J^' «HS, ^Vp-aV S' CLVeKOT- 

T€r o;y"rt.( Avtx TiTvaKofj.evii' to, S' ai>eCpayj — 
KaKa. d-vpsT^ariKiiyivTa kKiuJi ■rma.ahisxv Ji 
01 cKx. Od. (p. 47. 
AvOlSia- 

— V.^i-rrnT avoiJ>^aav — Eiir Hipp. 1210. 
SYN. ^TTxvoiJia, JtoiJia, oiSia. 

AvoiKi^a 

Aicl TavTa tj.iv roi Jevp a;'oiKta^ir,; eyu- Ariftl 

Av. 1351. 
S Y N. AvoiKi^ofjai, avieyofjxi, fJ.i5-iaTafJ.ai, 
IJ.iTaCatva, aTToiKea, fj.iToiKea. aTOKx&iaTiifj.i, avofVou, £Triay.iva^a, opG. a.ixKH.ivi^a, 

AvotKoJofJ.i01- 

Kaivcui TKif^otaiv a.v::iy.oJof/tiv. Pac. 90, 
S Y N. .\vxJ£pt('<. avaJifj.ofj.cu, avaKTi^a, uvot- 
Ki^a, avaaKivx^oi. 
AvoifJaKTo;. 

E-TAtK avottJ.aKTov aYJoa ■i^a\.ai, Aefch Ch.431. 
S Y N. .\KKxvaToi. 

AVOIKTOi. 

— Ai'Oi»To{ of ju' fer)ii7£ — Arift. Th. 103 I. 
S Y N. AviOixTo;, a(ptKoiKTtffLuv, ay.Kiipoi, 
a-KKiifoipfav, aviXiiifJ.uv, cLTaKxtTrapoi , a.yfio{, 
aypto^ufji,oi, vii>io6vfj.oi, ufAo^vfLo;, aTmii^, a,- 
■miKiyiii, Jtivl;, ;)^<tA»7rof. 

AVOIKTfO! 

OvJ"' A N 

OvJ"' a.viix.Tpov T cx.CaWniTCiy J^a.HfVoi'. Eur. I. 
T. zzj. 

— Aaa' o:,voi(niOi Aoyo<. Eiir. Fr. 

AiJ^ui; TQi -TTcof a,:o\Cm, ^xfo-o; cAe vcof oACw. 

Hes. £ 3 I 7. 
SYN. Aii<rTV)(^tx, «.^AioTHi, «s9Aoft/i «• 
AcoAfof. 

KtrlfOf iKir i<JT CiViip 

ACxXoi;, «J'' AvoXCci;. oiTTi; if H.xicoy ■ 
rii^rai/ ct/CWT<zi, //iiJ^' c/.KH/iTo^ 'rriKet, Soph. 
An. 1057. 
S Y N. A6a<«< «KiiJipsXrTo;. aco-/iTOf . 
AvoKsQfof. 

— XIa[//tmi ATr»[/.ovxi;, »J*' «troAiSoKf. II. f. 7^'' 

S Y N. AfAHTO<, «-«04-. 

AroAoAu^a- 

— Ai/wAoAo^? Ttic i/e*i'/ac- Soph. Tr. 208. 
SYN. OA:Ai/^w. lioXoKv^a, alctPa, a.Ka,Ka.(ei), 

oXoSvfouixi, civoJ^vfoy.a.1, xXa.v^jj.vpi^oixcci, oi- 

Aco//*/. 

— M^fAit 'j/«f vv?, aviTai, iyyv^i J-^ mi. 1\.k. 
2,-r. 

— Kai ioyoi/ avoiro. Il.ir. 472. 

S Y N. Aft/o^uai, TiKeofjMi- 
AvoixCoot. 

— ^'Ac cocu-nafnri^xa^iv xvof/.Ccoi. Eur. B. 406. 
Ai'o//i!i. 

AXKoi /i T/j fxaTaiof, a.voi/w. d-paa-vi. Eur. I. 
T. 27;. 

SYn. Aihnia., ayi/uuciTv.n, Traoavo/Aia., Xv^- 

vof/ix, xafxvoiJ.niJ.ci, Tx^xJiKri. >ia,Kii^yia., x.a- 

Kifynf/.a., a^i!Jn>i^y'x, a.^nfi/.oavvn, a.KoKx.(/Tn- 

(/.a. /i/fippoa-KH). 
Avo(/.of 

A^iU y, avoiJOi, aX,af(f (f^ovoi;. Andr. 491. 

S Y N. Ekvomo?» fra.oavoiJiJX, aJiKOi, a.yvcis[/.uv, 

ix^^io-jj.o;, avfTriHKm, aToSKnroi;, a.MS)/.t;. 
Avoy.co(. 

— Nvf/^ii^iav - Kiy^tav, d crol -TrpoXnrav avofAUi 

Aaah ^i/w/xrt 7rjo-/< <n/C£uca. M- 1000. 

Ac0y!A/H4T0f. 

— Avrif iJ"' a,vofi,f*.ocTOi. Soph. Ph. 877, 

S Y N. ApoTKXToi, a,Koco(. 
Avof/oloi, 

Ej is-oTMTo; aM^etai; <rvvdiyv<T a.vof/.ola,. Orph. 

S Y N. AvKTOi, rt.?i)t£A/o?, 5T«poTof , aXKoloi, 

aTioiKeoi, ct7rifi,<pi^ni, «t^OftoTo;. ««T/y>tpiToi', 

«7r*p«i^AiiT05. 
AcacsiTOf. A N 

AvovMTiv a.7ro Tpoixi 

VKaCi Tov 'EKivai yxfjoi'. Eur. Or. 1535. 
SYN. Ava^iKiii, f/ATxio;, aKv<riT!Xn(, aJo- 
Kif/,oi, AciT/th/s/o?, a7v;J.^ofoi, iTa7iOi, XYpil- 

<TTOq- 

Avooi, Avm. 

NHTTUT/'. ui; avoov K^aJ^fW iX,^-i, — I'. ?.44i. 

-M'/) i^ivpi^nq a.v<ii ts ko.) yipav dfi.a.. Soph. An. 
287. 

S Y^N. A^fftjc, iy.<ppav, Ka^Kpocov, ctvoi]f/.av, 

ct^vnf. 
AvoTTaia- 

Opvif J^' a; a.voiraia J^inrlaTo — Od. 320. 
Avo^yiaiTTo;. 

'lci: TMf AippoS^iTni lip avopyiadTd, <roi- Arift. L. 
894. 

S Y N. AriKiijTaToi. 
Avop^oa. 

— Toc cT' AippoJ^ira — hSsa' avo^Satrcn — Thcoc. 

Eu yao //.' xvo^Toi;, aim f/.n '^atAapraveiV. Eun. 

Supp. I 228. 
S Y N. V-.Trai^ii, avacryj^a, avctKisp^oi, avicn- 
fj.l. — ctTiv^vvco, op^oa, avop-d-ia?a. 

hvopfj.^. 

OTa.v KXTaiS-i} Toc CfJivaiov, ov Auoi? 
Ayopftcv m<riTKiv<rAi, iVTrKota; Tvyciv. Soph . 

Oed. T. 430. 
SYN. Aviopf.^. Ka.KoKtfj.iv:<TT^. 

AcOJKO). 

— Tol<Ti J^s KiirTap — HJviTm avoo^iTi — II. et. 
24S. ^ 

Ef Jtippoy J' cLvoptin — Ih A. 273. 

S Y N. Avi<TTy\f/.i, i^tyH^of/M.1, iK^opta, ava.- 

fiopsw, avxTYiJau,. avci^<r<ru. 
Avo^o<p'^. 

XKu^oui vn iXaTccig rtcopoffioif ttvrai 'TriTfa.t^. 
Eur. B. 38. 

SYN. A,Ttiv'oi- 
AvopTaXt^a- 

AvaoTaXii^ii — Arift. Eq. 134. 

S Y N. MiTicj^ii^ofj.xh. nraipafMci, fj.iya-^po" 

Viu — o^yjofi.ai {Kisipa;.) 
Avopv<T<Ta, AvopvT]o>. 

Mi) TVf/.Gov (tfliju.5C4)'c acofufnf — Phoc. 95. 

— Ktf/ Txi vJpiai avoBVT^a. Arill. Av. 603. 

S Y N. E^of uT^si, avctTpiTa. 
Avocyiofja.1 ■ 

E^eJ J-' avnXctKa.^a, Kiv^^^j^riaaixnv. Eur. Supp, 

719. 

S Y N. Aj'5tAAof**i, a.vocKnJctu.. 

A a Avo^ici. A N 

Ey« cf' a.\'i<Ti'o< «,ui umi^A KTAvue. Or. 545. 
S Y N. Aio!yn:syU, a.y>)(, irxyii;, S^v^ra.yn;, 
nra^ciTo;, x,iTai.f>a,T^; uiapoq. a.i'i£p(/;, oo/xyvo;, 
aSi^, o.iiK'^, a.fieiji.iT h; aJaTiiy.ai/, STi-tTp/T- 

AioT^. Poet. Aj'B(r@J. 

Ai'o<roi (jLivufi ^c£>T5j Anac. 50 7. 

— Aaa' a.<jy.i^iii KXi ccvitroi — HuiS* — Od. ^. 

ZS5' 
S Y N. Al^Ofl-riTOS- OiGKocC»;. 
AfOO-T/jU ^, 

— A'.(rTW3i' a,iio(r7iu,ov olov sfiiuec. Od. /. i 8z. 

AyotrT^. 
— Kct/ tOiDic.v a.],o7Ti%. Ib. 1». izr. 
S Y N. Aios^TijT®^. — a.v-^oi'^. — «fjiro- 

<TT^-.TT\o<i. 
Al'OT0Tl%X'. 

Ti Toiur a,vtoTOTvrai,{ a,ixpi Ao^ks. Aefch. Ag. 
-,083. "^ ^ 

Ai'BaTo<. 

— Soxi/oy-TpifKiKi;, avTopKoiov, «psiTii/.Thcoc. 
Ep. 4. 

AvSiT»TO;- 

Ai/Ser.nov iiTTiv i'i Trovwoia.. Sent. 
SYN. Av»Ki<rToi, ctTTtiSw. 

Al/KT«TOJ- 

0(rTi« £t' a,CKnTO(, kcii a.viTxToi o|s/ X«^*"- 

II. <r.;40. 
S Y N. Atoioto;, a.Chinc;, a^^avino!. a.a'/j- 

Aro%M{u- 

An TOt' XVC^XI^OJ.' TCTfX^OTO; OlS^U.a.TOi oAj£«. 

Apoir. 1. 1 U7. 

SYN. Ai/otxii-Ei). ocvxKOTrla- 
Kvsira.a, pro Ai/ao-T^iu. 

MH/2a-(7/i' a.VJTTccsa.vTti oc.jj,oii — Pind. Pyth. 4. 
AvTa^^yociva. 

AvTayofiiueiv Toi; xpyj<riv — Arift. F. 1104. 

S Y N. AvTiKoLKia, TrpoiKa.Kicj, KitTxKCiKia. — 

KaKOKoyiej, PAa(r?Hf*5<a. 
A)iTa.y'MitrT)]i- 

Eyav EpojTOf avTxyavia^Tw iJ.iyav. F.ur. Tr. 
1006. 

SYN. AvTspx<rTn;, avTt^nXo;, a,pTouo;, J^ui- 

avTa,yavi<rTii;. 
AvTaitt- Nom. pr. » Via- 

KvTctia, ^acriKna., Qid, woXvavv/jLi /utnTip 

A^AvaTuv T£ .3-iuv, «(/'e Svhtw av^^u-iruv' k- k. 
Grph. Hymn. 

AvT<UOi. 

— 'li/' o:VTxia.v ««««■«) 'jrKa.ya.v' Eur. Ar.dr. 844. 
SYN. A/«KT«/cf, iVtt,vTiOi, CTnva,VTtt;,'ciVTi- A N 

Cici, avTiS^iMi, AVTiirttKoi, a,yTa,yapirTii(, ^vt- 

avTrt,yavi<rTi);, Trfo<rTvyJ)i. 
AvTaK-^a 

— Td.f avTAKvifAV. Eur. Ilec. 320. 
AtTaAAayf/ta- 

AXoyifTO^j cTi Ti 

To TrAiiSsf, aiTiL)^a,y!J.a yivvaii ijiAi*. Or.i 162. 

S Y N. A\Ka.yii, avTaKKayii, a.vTiKaTa.KKx- 

yii, ivaKKayii, a.AAoi«r»f, xuuCn, J^icty.ti^l.i; -^ 

KvTtifiov, aTToiVoy. 
AvTa.KKa<r<royLa,i, 

— ©araToi' a,vTa,>J\.aSeTai. Ph 1661. 
AvTAueiCouxi. 

— O J' avTa.ueiCiTo Toia;- Theoc. 24. 71. 

SYN Ay.triCofji.ai, avTiKXTttKKaTlofAai, a,V- 

TitKKouai, a,vTi<j»y.ou. a.vTa.-7roJ^tJ^uixi' ttvTiJ^i- 

y^oi/.ai. a.ToTiu. 
AvTa,ij.oiCoi. 

Tkto Tot avra^olCbv (tKnrKooi ovvoy.' sflfCTo. Call. 
4. 52. 
AvTxy-woyai. 

D.; Ka.1 Tov iy^^ph a.vTO.y.vvavTai Ka.Ko7i, Soph. 
An. 654. 
AvTaviTTay.&i, 

■F.puTi 1^51' vvv oTTi; avTyM7Ta.Tai ^ 

TlvKTn; OTTa; li j^wfa;, k KaKck (ffovet Tr.44». 

SYN. Av^i<rTa.yai, avTKTTaTiu, avTai^oy.oit, 

avTiyu, a.vTiCaivu, iya.VTixy.iti, avTiTa.fS-iToy.at, 

o.vTiT^a.Tloyai • 
AvTa,'.'aKi<rKu 

Iv' a.vTavaKu!ra yiv, o"i /t^£ TfB/siral'. Eur. Or. 
1170. 

SYN. AvTayaipioy.ai. apavi^U' 
Ayravvu, pro AvaTavuu 

E/T£, Kai avTavv<raTa ^ia.y.iyav i;-io9/ Tviyyv. 
Cill. I. 30. 

S Y N. Ai-itTtici). ava^pifu. 
AyTa.^10;. 

I«Tf W ya,p avHP 'ttoXKuv auTa^io; aKXuv. II. A; 

S Y N. At,io;. iTOTiUOi. 
AvTaTroJiJ^ay,t. 

— Kai HK £%M AvTxiroJavai. Hom. B. iS;. 

SYN. AvTlJiJuyi, xva.JtJuyi, avTiyiTptu, 

avTii-aSfj.u, avTii-a6yi^u, a,vTiTa.KavTiva, av- 

Tai/.nCoyxi, 'jrafaynCofJ.ai, avTa-roTia, etcTi- 

'^af5Y<y, avTiyCdiKXa. 
AvTamKTHfu. 

AvTairoKTivu yoifr vyuv 

Tav ffiXccv Tis; ipiXTaTis;. Arift. A. 327. 

S Y N. AyTKpoviva. 
AyTa.ToKKvyi. 

— 'TCfi^uVT avTn etVTCcvaXiTo. Eur.SBpp.743.. 

AcTapicjtti. A N 

xiroi f/AV Toi (j.wi a.VT»!»(,H — Arift. Eq. 537. 

S V N. AvTiTxpxTxrloiAAi. 
AyTocvysa- 

— HiXixf •ycp S^MVov »VTot.iiyei ipovov- Eur. Or. 
1550. 

SYN. AyTi\aij.-n-i>, €7r//<Hwy/^a/> Tfoipatva. 
AvTcivyiii- 

— STfE^I-sc x:/Ta.vytii KOfxf- Arift. Th.gog. 
AiiTa.vJ^aa' 

Zav Tolf ixvv<Ti\/ ovvm avTAvJ^A! /»"*• Soph. 
EI- 1507. 

S Y N. KoivoKoy^ofJ.xl, ot,i*tiCoi/.a.i' 

AvTApllll*!' 

— Ktti/Tof AVTO/fTiKoi B-oiTct.Kiv- Eur. I. A. 478. 

AcTaa- 

AiiTri<ra yetf iya TvS^ «cspoj, — II. tt. 423« 
S Y N. AcTOjWa/, (TVVAVTcy.ai, v-rrxvTO[/.Kl, cL- 
1 et.vTdt.ei), (TV\'a.vTei,a, v7r<t.VTa.u, VTravTiu, vTra.v- 
Tia.?u, ocVTia^a, ccTravTix^a, 7vvavTia?^u. ocv- 
Ta.vayw, cc!/Ta.va.yoij.ri.i, avTiij.Aia, arrsTf^ep- 
yj>fj.a.i, a.YTepiJ'cciva, a.vTz!>i^a, f7!-iTvyya.vu, 
TTfOiTvy^ccva- 

AvTna.- Nom. pr. 
Tw /s yvv» rifc/Ts sTS/AWaTo /7' AvTna.- H. {• 
160. 

A)/T(<-Ka.^u- 

— AcTHKas-' avTov va^vo-ji- Arift. V. 130Z. 
S Y N. Tla.^eiitxic-', ccvTi^iTcL^u, ocvTnj-xi), ai/- 
Ti-ra.ca.Qxhha:, o'.VTiTa^a.Tetvu — ac«/.a{w, «ra- 

AvTdTetv^ 
TTpoi; iv KiyovTxi vS^iv dLVTetwiiv ^X'"' ^ Sent. 
Ov SaXouai Toc fj.avTlv xvTetTretv kxkZi;. Soph. 
An. 1065. 

— Gi/cTi THC TraTok 
"VvXfiv a,v oi\j.xi ^ua-xv ctcTfl7r«c s^to/. Oed. C. 

10^4. 
SYN. K*T«7r«i', *cT{f«i'. Vid. AvTiKiya- 

AvTiKKXiTrlo). 

AvT ECiiiKi4.<w A<jvrx(na.{ tto^vx Svo- Arift. A. 
526. 
ApTiWu, pro AvxTtM.a. 

— Et/ ^i^coitocTaj ikKki; — AcTsXAac- Apoll.2.44. 
AcT«fao-TH?- 

— AcT5f as-THf THTxt ^ Arift. Eq. 729. 

S Y N. AvTa,yci)vifTni;. 
AvTifxa. 

Ksti fj.tiv EffeCTi y (tcTEf*; /Vtw £//.5/. Eur. R. 
184. 
AcT«f«<r«» 

Ampw/^s w P*a"ic «•«c Soph. Ph. 1444. A N 

S Y N. AvTiyji), (TiXt-i, 5c«T£f«/o//«j, «cf/- 
ffTaijca,t- — AvTa,a. 

AVTtCitO. 

— Oviw avTi^S. Eur. Alc. 625. 
— Ot/J^sc acT«pi(o-STa(. Soph. Tr. 1200. 
S Y N. AvTihiya. 

AvTifV0iJ.CLl. 

TiiTToi avAo X^vTv Te y.xt xoyvfi xvTi^v<Ta.T- 

^rti A^i'^ — Theogn. 77. 
S Y N. Ai'Ta.T06\'S'atj.t. 
AvTiya 

A?iX SfT «c xiav ov[j.o( avTiyj — Eur. AIc. 339. 
S Y N. £^iXfJ.iva, J'tctoy.iu, Stxyjovt^ta- — //a- 
(aaj^o//5W — Kct,TiX'o, tTtayja- — J'vvxiJ.xt. 

AvTiXOI-^-Xi- 

— b,ya Z'' HettKXi^ dLVTiyofj.!tt Trjopooriaf Pind. 

Nem. I. 
S Y N. AcT5;>^w, xs-Tyc^oiJ.cti, Ti^nronof/.xt. 
ActhMI^- ^ " 

OiS\ iCTt^-if a.yKu:'x;, oiS'' cunn/.ivt 

loiTii — Soph. Aj. 816. 

— AcT»)Mo/ ©50/. Eur. Fr. 
AcTHcaip. Nom. pr. 

OvKxKiyav, Kctt AvTwuf, ■mTvvfj.tvti xfj.(pa. IJ. 

y. 203. 
EPITH. Ayxv'^, acT/fls^, tTTTiiSafj.®.', 
itiho^ivQ-- 

PHK. Xt^.uSf^ aij.0^^1^. a.Tifj.T'.\r,Ti; THf 
^vTa.Kfj.ia.; y^oyo;. Lyc. 

AcTHC0p//Hf. 

I^i/a^af AcTHCop//Hf r,ufT£ fj.tyx7Ti. II. A. 
221. 

AcTHgSTHf. 

AcTnf5Ti*< iy^foiTt Tov fj.iyav TfoTov. Aefch. S. 
T. 289. 

S Y N. Ai,T/7raA®', a.vrifji.a.xi>i, *VTttnxTtM. 
AcTHprif. 

Ka/ fj.ot yivotT aJ^tXfo? xvTr,fn KxCm. Eur.Ph. 
1389.^ 

— TloKhii J"' a.vTiiieti; Thxya.;- Soph. El. 851. 

SYN. AHTHflETHf, acT/SsT^, avTttf'^' — iiTe- 

KTVT^' 
AvTYlfli- 

Aij" tfiyKov s^ xvTA^tSuv — Eur. R. 7S;. 

AcTJlp^S&I. 

— AvtVkci. cf ' ax^vf 
XaAxs^ cLVTrcyvitTt Sia.TfviTiwv ohohvynv. Cnll. 

4. 258. 
SYn. AciasT^ai. 
AvTix^u. 

K*i tr xvTia^a tt/iojt' Ejfj-Tj» A/o^. Soph. Aj. 
492. 

— E, A N 

— F/xi i^iv ccvrit 
AvTiAo-cii 7ra.pthv iui riiii-.icriv «tut/)«F.Apoll. 

— K<«( ti 0;^ i5!i'T/sr<r<£- Od. c. 292. 
S Y N. Ik^tvju, ira.fn.MKia, ^ua-MTria. — it.v 
^itnit;j.i, ociiTlSohu- <LVTia,a, iTrxvTxa. ivav- 
Tiooixxi, a,iToy.cti- 
AvTia.a, 

Eti yalg ■JTOKllJl.m fJ.iVOWA — a.VTI»U.V' II- V. 

215 

AiriioiJ.a.1. 

— T/f a,v ro'i(if «tCT/tjSwai ^O.oi- /tfch. Siipp. 

S Y N. M57aA«//f«Cii', itpix.Tnoij.aj, vt^iTuy- 

ya.vu, i7riTvyX,M'a' aVTict^u- 
AvTictve.^Oi- 

— Kai .■^fj.a^oyif a.VTiaynfa.1. l\. y i?9. 

Exp. Apj)f['anr5j yuc/i. 
A>Ticc;«^£i), 

— Oi^J^i TUTTifT®' — ctSpooi «tcTfa^HiJ-ai' — -Apoll. 
2. 830. 

S Y N. AvTiooaa. — a.VTiKiyo>. 
AiTiCaiVi). 

— Aaa' a.VTiCu4, — EA(i> TpcSufAftjf. Arift.R.204. 

S Y N. hvTi-mCocivu, a.vTiTriva, av^iTTO.fj.aj, 

(x.vTiiieifJ.11, avTi^&it^a. ivavTiooiJ.xi,et.VTnrpa.T]a, 

J^ixTc-.voiJ.ai, a,VTiTa7(roy.ai. 
AvTiCa.KKa- ^ ^ 

— Ket/ //■.« ■n-ff/ (Tv [j.aXoiJ.ai [j.ov<^ a.vTiCiC\mu;- 
Eq 764. 

S y N. Tla.paCaKKa, avTi^TraoaCaXKa. i-Tra.- 

va.Kcivojj.ai- acTifiii///, avh(rTajj.ah 
hvTiCirw, AvTiCiov- 

AvriCinv tX^ovn, (rvv tvTttri — H- s- 220; 

AvTiCiov [j.aXi<Ja(!^at, iv aiv» J^iiornTi. Ib. 
y. 20. 

SyN. AvriCict., avra, avrnv^ avrixfv- 
AvriCi^ 

— t\iiTiCioi(!i fj.a'/ji(T(raiJ.ivai'!rit(i(Tiv. Ib. i»- 304. 

S Y N. AcT/'^, ai/Ttti®', tivrikr^, avii^o®-, 

ivavriCi'^, avriTJTr^, 7rpo;avrii(, Tifnnriti, 

avriKC?.ivi^; avri^rof^, avTijAaX^} avTK-a.- 

Ti5<. 

^vriCoaU' 

Ayu J"' avTiCcadiv, «tTrwAjTo KaXoi AJ^avK. 
Bion I. 39. 

S Y N. AcTtf ./«, iTctJ^u, KAT(i.Ja, civxCoau, 

e.vri;j.vyacijLol, avrixKa.yfu. 
AvTiCoKta. 

SthS, avriCoXuai. o-tTiSi Arift. Pjut. 444. 

lJ'o/j.tviC( J'' a^a 01 J^ifiK^vr^ avnCoKna-tv. II. 
V. 210. 

S Y N. A^Tiai^». — avTiaa, ffvvrvyX^Vi)- 
AvTiypatpii. A N 

Tl^^xyixaTx y.avi-) fa(^cL<, Arirt. N. 472. 
S 1 N. AvTiyf.A(p:v, a^yjTviTov, Trp^rorvTOV, 
avTi7vir:v. v7r(jy^a.[j.'joi, irnpaj^ayij.a., v^ri- 
JnyiJ.a. voij.oliiT»ij.u,. 
AvriJ^ipX.ofj.cLi, 

A/,k' 31- ij.wjv i3A£7r«T£ KivriJifKirai 
Acfof rax^av ti.\oKa, — iiur. ikic i^'. 163. 

S Y N. AyTlCKi-KU, ■ 
AvTiJiXOI^J.a.! 

^iKy.i yjtojTM iJi>v.a, x.'prtJ'£^afj.rtv. Ipli. T. 

I 222. 
SYN. AvTiKxy.Cay.a- 
AvrtJ^iJa.a-Kej. 

AatT ^ ■aoT ai nJi^tatTKi, Kxi 'S.ifJ.ojviJli; Arjft. 
V. 14CI. 
AvriJ^iJ^cjy.! 

A J'' avriJSvat /« tr', a-rairww £//«, 
Akuj-oi', — Lur. Hfc. 271. 
SYN. AvetJiS^ujj.i, avra.TroJ'iJ'uiJii, itvriJia.a, 
ctiJ,nCoijai. 
AyriJ^ix.-^. 

OTTui cLTroT fv\.(ti; ctv avriJiKuv J^iKtlV. Arill. N. 

774- 
S Y N. AvriCi^, avriTrctK'^. e;^9pof. 
AvTiJo^ov- 

— Kcu KUpvov Kfrrllii avTiJ^ofov Xt-rriJ'^. Ep. 1,6, 
AvTiJnKivu. 

OiTTK iJ.» VtiAA£i/« — Eur. Supp. 362. 
AvriJ^nK^. 

Kdya [Jiv avTiJ^iiK®^ — .'ierc. Cli. 133. 
— .■^vriJ^nKa, y.(u Tovui' tx.JiKT!>px- Ib. Fr. 
S Y N. l(rsd\Ai^. 
AvTiJpau, 

— Tb; va^-ovrxt; avTiJpxv- Eur. Andr. 438. 
SY N. AvTiJiJu[i.i, avTa-iroJiJiofj.1, avTiKTli.\ 
AvTiJafiu. 

_^ —eih Ji trii 
Vc^Kuv aiJ.oiCaf avriJufnjaiaro. Hel. 15S. 

SYN. AvTAiroJ^lJ^UlJLi. 

AirSt^. 

— Kcu avrSt'^ &paTU[j.»J^»;. II. /. 619. 

S Y N. QiotiKiK'^, Sto^.Jii;, O-ti'^, J^cu/j.o- 

vi^B^, iv^t^, ^a^i®^, nyah^, «6«^, .^soo-sa-- 

T^, ^iorif/.iir'^. 
A)/T/9yf©-. 

2th /e KaT avTi^vfov xA/(r/t)S — ^Od. ir. 1 59. 
ArTixfCTpoi'. 

To7f (T(,i(pfo<Tiv yap avriKivrfa yivtrai. Aefch. 
Eum. I 36. 

AvTIKHlJ^iVOl 

"Eyu J^i. (Ti— 

£i.i(TToiv o[JMf v(T I avTmiJ^iuu T«Tjef. Eur. I. 

754- 

SYN. A N 

S y-N. MTiTiiAxa. 

f^VTIX,t\fV(T<ra 

KiS^iv KffoJi' To'ii<f aVTiKilpv^iV Koyoli. Supp. 

673- 
S y N. Afj.eiCoucti, a.vTtiTnv. 

hMTiy.hct^. 

Kpat/y» i' ei/ ivpn/j.oKri J^vtxipviJ.^ J^oimh 
HiTpxiTiv ctvTiKKa^iv — Andr. 1 147. 
S Y N AvTiSoa.ii>, Ava,KKa,Pa. 
PiVTlKkeict. Nom pr. 

AvToKoyjs ^vyoi.Tnp u.tya.MToo®' Act/xAh*. 
Od. K.^^i. ' '^ 

AvTDtKiVU. 

Kcu nrit,Kiv a,vTiKKinv — Mufa, 107. 
SyN. AvaxXiva. 
AvTiy.Tov®^. 

AvTiKTovoK TTOiva.tis-i — Aefc. Eiim. 467. 

AcT/XpKf. 

—AvTtKfVi Ta.f cuiKTu Ch. igo. 

AvTIKV^Ci- 

Mmts xocT'^ o:vt'.k:(7-.v. Soph. Oed. C. 1-53. 
S Y N. "ETriTiyyxvii. i7r£fp^ofji.ct,i. 
AvTiKiy/^oixai, AvTiXtt/^vu.xi. 

VivHov, i vvv ixvTtKa,^oij.!tL'X,i!>'t- Eiir. I.A 1227. 
Ku.c SToA/yij-rsy '>i'A'vv ccov 
AvTiKcc<7V!Thc/ji 'TTcj.zdov ; O r. 75 I. 
S y N. 'ATrloucti, c./j.-2x.(pix.ui — avTi)\.:ty.Sctvo- 
fJcu, i-riXe^pia 
AvTiKa.KTt?a 

Kc« TTiflSV 5rAMy«? ut' of^Ii; 
AvTiKa,Ki iTiV T!^:'..> Arilt. P.i. 612. 
SYN. Aca^-CajWw 
AvTtKa,fj.Qa,'j{i:, 

Tu.i nCctq ctvTtKxStiv. Eur. Herr. F. 646. 
AvT tKoi.u.Q:>,vou.cu 

KrtTTftT' STrapGwf ctVTiXocCiTo Tn ^ford. R. 7P9. 
S y N. AvTtKa^ouxi, o.vctKci,y.Cctvc<:, TCofXa//,- 
f«ci>, nrtKa./xCavofj,tti. — Aa/sp^ofxa/, kccTslk}.»- 
ftxfj.i,i, KofjLi^of/.cti, KVftiva, xTctoiJ.xt, TVyyjx.via. 
AvTiKa.fx.-m). 

0( cT' ai'TjA*,t*-4.^i' — Aefch. .Ag. 302. 
S y N. Avix.Ka.fj,7ra, iKKa.iJ.TrM. 
AvTiKi-ya, 
' Is-' avTi\l'^cu — Soph. Oed. T. 417. 
AvTiKoycc-i, 

— n« eitfcig aVTiKoy/i!Ta 
TiicJ^' B>c «CJti tojlS^ AvTi-yavm ; An. 383. 
S y N. AvTHTeiv, avTiipx<rKcti, ctvTip]fA,i, hvti- 
ifoiy^of/.c/j, ctvTipuviii, oi.VTtyvafj.avia. ocVTtntt- 
IJ,ai, ctVTiTeiva, TrfoCocXKofjaj. 
AvTtXoyiK®^. 

E^cifi/HT/jtk xtt!<T/Xo)/i)to< — Arift. N. I 175. 
SYN. Ao^otsf, J^iccKiKTtMf, iKiyKTtA^i, iy- A N 

Xc-ifviTtKog, c7rix,tipiitJ.ctTiKo;. Oiy^ivoQ-, Kcfj.- 
■4-'j;> :vp£(TiKoy'^, KiTT^oKiy ^S^, Ki7rjoAoyi^{i(, 
AiiTiKoyQ-. 

V.OCI -TTxXlV CtVTlKcyOI^ 

XJhJ^cvvt' c.viKTridTOK Tvy./.ti. Eur. He\. 1 1 ^5. 
SYN. AvriKoyiKOf, acTiS^T©^, xvtiCi'^. 
AvTiKoyJ^. 

U^aT^^ </■' .\vTtKoy_^ Tfaav 'iKiv a.vSpix, KO- 

fVITTW. II. cT. .457. 

E P I T H. Afj.vuav, fjLiViyctpf^tig, KfctTepo^, 

fxayjiTitf, Jiolfi^pi];, .^iotifiif, iv^pav, 'Ni/joft- 

cTiif. Ni)Aiii5>^j TiTnvfj.iv^. 

P H H. Miya,^vfj.@- Nsro/)®' ijoj- 
AvliKv^®^ 

AKKct -Jsiaf ctv]tKvpov M»(ra;f. Soph. Tr. 653. 

S Y N. Av}i[j,ifj.'^, civjo<J^o;, iiTOKvf'^. 
■^vliKvlpov. 

Hctvlav avJtXvlpov cAii£if — Orph. L. 

SYN. A;<,^, 
Avliutx.v^ccvui. 

'E-Tifa J^i vvv a.v]i;j.A^uy. Arifi. V. 1444. 
Avlifjx^y^. Noni pr. 

Tnaf JK;"liu.a.yfiio J^oiiippoy^—U. K- 123. 

Av'JlfJ.i^Hj']!UJ.I 

H .^11 ip:riJ.cijx Kxt vofj.ov 
Zi^ictT HLv\,ifj.i^i(T]y.vu.i Arift. Th. 369. 
S y N. Av1ifj,f,a.Ca>J^o[j.ai, fj.i\<{li^iifj.i, fjuija- 
y.mio 
Av]if/.viyjx,vctof/.aj 

2,ib; J"-' av^ifj.ny^xvYKTctlo. — Eur. B. 291. 

Av]iy,iy.Q-. 

0(i^aKfj.ov c'.v]ifj.ifj.ov h.i-'. Tpo-ya. Arift.Tb. 17; 
SYN. \(jofj,ot%^, ofj.:i^, T«f«7rAna"i^. 
Ac7/_ttoA7r^. 

E/t' ap]i[j.oXTrov iixsc oXoXvy^ni fAiyoi,v 
KuKvJov — Eur. M. 1 17O. 
S Y N. Aul^iloyf^. 

Al^ly.KTiu. 

Ktic©- VfJ.aV avlifJ.llTil 

Tkj TTOvnfi; avJ^pa; aei. Atift. L. 819. 
Ac7(WX£s;. 

E/7r?f Kf*T«9t>'< y av]ivi'iW<Tcti ^iKn^. .^fch, 
Ch. 497. 
Ac7ico^. 

— BiAj <^' A-.^ivoov lictTiXna. Od. «. 178. 
EPITH. Kstitot/ii/^ac^, y.afyU. 

P H R. El/TTciflr'©- Uk- 

Ac7i?oa., 

— Kitia J^xpi. 5*00/7? avli^ocL yofji,poi;'ApoU.2.~c). 
SYN. Evxvli^, TToXiyi^. 
Ac7(^.^ 

E( fj,ri T/f j^a,vauv vvv E»7op'^ acTi'^" Sitiv- H- 

H. 9?- 

B b S Y N. A N 

. SY^N. Avroi'^, c>.ftiCi^. uf.iTrui :^. * 

N\j\i yy-f aHio/aTw. Sopli. Ph. 649. 
Exp. ^vjlvTiov rr.in, Sc. avi;.:'^- 
AvTnrA^nf. 

AvTi^ii!i»-ij.i^>fi7a. y.a.&J^iA^ a-T'J.Ku,yy.ov ^'"ch. 

Eum. 7S5. 
Sch. AcTorfrfl». 

AvTlTrC/f. 

— Av']nra,i; fj.iv iv- Ij- 38. 
S Y N. E(p„C^. 
Av\i-7rd.X'S^', 

— Ett civ']nra.KoiTi y.a.^'j.:j'iy. Orpli. 130 

NCi' it'' v^ivcciav •}-(,<^ ac^i^aA"^. Eur. Alc. 

932. 
S Y N. AvTM^. — a.vTtJiK^- EracTi®'. — 
/iroTra?^®^. — ig-o</]poif>^. 
Av\i-!ra.<T'/^<ii- 

— tloKK i-ycD Kiivav vtto 
Aflfcv a.v]i'7ra<T''/jii 'X.fy\<T]a. ■y, ot' o(,vrif Tscnf. 
Soph. Ph. 590. 

Av^lTifJCtrli). 

Tlt^^^x^TiV ijMV ai'7s7r5/a-4.5i', sxAoir/c.Ib.Oed.T. 
3.4. 
Av'i7r£pa.i^' 

— HJ^ av^iiTt^cii' scSjUscJo. II. |3. 635. 

A?TfT£]p®'. 

— Mny.tT/ T?/"' a.vliTelfK 
Bn/ua?^ sffj o-oJ^aj x/.tciij. S-'ph. Oed. C. 1S8. 

SYN. iTOTTtlf^ 
AcJlTll^, 

Koi?.M? IV av]i-xv\y^ iu^foyji) KunXifi- Eur. I. 19. 

SYN. K/(r7t), wf»7«. 
Ac]/7r?.£Up(^. 

Toc aC^TTAiVfOC K»TOV 'EvCcl!/.^ VifAOlV- Sopli. Fr. 
A;'?/7rA)i§. 

Stoc« ^cifj.-iTi J"' a^vliTrhnyi^ a.Klai. Ib.An 599, 

Al'7iTl/0 '^ 

Mti T/cctf ac7/TroK« 
A-TT^.o/a? TjLiJii. Acfc. Ag. 152. 
Ac/iTrotcoc. 

Avfjia.; a,v]i7roiv' ii.iaf- Eur. Hec. IC76. 
SYN. A-^P^iS^iKmi;. 
Alli-rrop^u^, 

Ec aWt^apJitxo/f wjcTt' syac-' tvS^d.i/j.oy». Fr. 
Avli-zcpf'^ 

EAAct/'' iqa,v]Lmpov. M. 210. 
AcJ/Trpt)?®'. 

Tcd' e/*' ci,v]f!rpupcx. J^n <t<ii ' 
BASTre/c 7rap£0-T' scaf^/J). Soph. Tr. 227. 
SYN. Eca.c7i©'» «cl/TTf oo-iDTr^. • 
Ailiirv^y'^. 
'—Avfiwpyov irijpoj'. Eur. B. 1095, A N 

Ac7i7rfpj:.'j ' 

— K^ti 7ro> /c 
TncJ^ V'.liTrvpyov a.v]tTrv^y!i<T!x.v ron. Acfc, 
Eiiin. 69 1 . 

Ac7/fC£TW. 

— n%* J*' i:;'. y.yllfflTH. Ag. 5S3.« 

Ac7ippox^ 

AfXiK xvl.ipforov a.y^$^ ' Soph El 1 ig. 

SYN. lcrofpCT^, iTtfoffOTr'S^, tTo^rlocdlj'^' 
Av]i7ii)Koa 

Av']i'TttKi><!a.( J'i <Tl 

"«'Siipi/ Sitijv Ttf Tiij 'rro!,%ot^ iVTrfa.^ioi(, Eur. 

Hec. 57. 
S Y N. Acc.yijiiot), <ic7i!r7a6ws<a, ac7«»7ro/i/«f< 1, 

Ac7/irTa(a. 

Kct/ tot' ASnctt/ii (rT/fttfH? avT t<nrcx.<ri ■Trfipnf. 

Apoll. 2. 600. 
S Y N. Av]iAxiJ.Sa,voy.a.i, a"et,\a,fj.Sc'.i'(n, Ka]iyjii, 
KaWK. 

Av]!<TTrX<TIJ.Oi. 

n Zsu, Jtivav a.v']tiiTa.<Tjj.uv, Arift. L. 9'6. 
S Y N. Av^fTTry.a-ij.a,, AcJ/o^xactf. 
Ac7/(r7ra(r7 <J". Vid. Nsi^jAa/. 
~HAfl5 <3'o7']iar-oJa.yiJ.''ii acJicTraa^^. Soph.Tr. 

Exp. I(r^ <T'!rc.<TfjL<<>, 11 i.i,iTa. <T'!ra,<ffjJv. 
Av%o-la^fj,;^. 

— 'Hf TxTiip cL'P'i<r]y.^fj.ov 
T» .5-iifo; if.^vijtil Ti)v dvTx KofliV- Ib. El. 573. 
Ac7/ir7a7n?. 

E/;tk /j Tca.^tiv ctvJ^a,; Zi^' aj^ii-a^a,(. Aefc. S-. 

T. 523' 
S Y N. noAs^a/©-, ac7/7raAt^. 

AvTICTTOiy^l^ 

^y.iZ yxf ai'T/(r7oip^^ <wf, foyiic tyjrn;- Eur. 

Andr. 74;. 
S Y N. 'Qfj.<HU, 10"'^. — acT/^. 
AcJ/s^fO'?^ 

— Bapic £/; c(,vTi<TTpopov. Az(c. Supp 889. 
AcT/ff-;;^a). 

— Ktt/ xi^i<Ty^t<T.^t T^.a.Ti^ai 
Iwv uKVfJofuv — OJ. ^. 74. 
S Y N. AyTiTi^rifj.i, av&i!TTniJ,t, ■TrapaTi-^iiy.t, 
TrpoTiiVa. 
Av]iTa<T<Tw, AvliTa.<r<TOfj.oct 

ETT&i ya.f ttAA*iA;i(r/c oTXiTtfv <TT^a,Tov 
KaTtt" <rT0fj.' iATtivovTi^ a,vTtTx^a,fj.iv, Eur. 
Herac. Soo. 

.'if aTTlJi^XJ^ iTt TroT av]i]a.ajo/j.cit 
2cc (pococ ; — Ib. Supp. II 44. 
SYN. Ec.ac TtB/x*/, eivTi/. 11/^,0,1, -irafaTacrcre- 

}MCtt A N 

fidly Trix.(a,Stx,>.Ku, oi.v^i<TrniJ.t, a,f7lTi^ni/.i, mi- 

Avrntiva 

Oi'/' ci,:iTniiv^:v vn-ri avri vn-riav- Eur. ^I. 

8y I . 
SYN. AiiTiCmru. iivr,Cia^oy.xi, a.vrifAO^.nj, 
ci.vri\.h>i(pi^a, ctvrr/ei^oriv^u, cLj/ria^^^jjO), a.vri- 
gyjj^ii^ej, Xiri-ro^iuof/.a,i. aCTiTr/Tr]^, AVTi7Triv- 
Si). a,vriKa,ra.rcivco, a>Ti7c4T<rc,f.K(. 

AvriTfjj.viy 

Tlo\V7rovoi{ xvTiTi;j.av lifOTOKTi. Ib. AIc. 982. 

AvTilsX''^ 

Qifyovl®^ oJ^avrtti-ixvliliX'''' ArilL R 830. 

S Y N. Ai'Ti/y.(,a^, a,v-^i!C[ji.lK\^, ctc^/^nX^. 

Al'Tl7l//«PEft', 

— Iv ciVTKg avTl\i(J.o:f.r,iTa,MW. V.wr. I. T. 357. 

AvTl]lVCL(rTa 

AvTiJivci^' sASai' llasxp^S^ S^Zfj.:'.. Ib. B. 6:3. 
S Y N. Tivct(7iTu, /;:tTafizr]cj. 
Avrfjicj, A.vri\iOjAiti. 

Mii riv VTri^Cxtnm avriiieiv ircmccov. Theog. 

738- 

Ki/ fiif J'oy.uixiv. Jpcivrif ctv iiJc-.^fj.i^a,, 

Ovx, ct.vri\i(re.v ctu^ii, ctv hv7r(,3[J.i^x. Soph. Aj. 

rio^. 
Xlo(riv Jr/.ii rwvJ xvTilnTxidt^ x,aKuv- Eur. M. 

261. 
S Y N. AvTctTroilJi:iJ.i, a-roTiw, rivi) — ccvliTiva. 
A<jri1oXy.<<^. 

Tov ctvnloKfjiov ipa:iJ.i Trxpn^.iCnJav. Aefc. Eum. 

AvTljop;;,}. 

— F(9ap cTs oTopu XfoJ? avrslopiKrev II. s- 337. 
SYN. Aio^^opia, Jii^^o/j.cti, Jiopva^ra, oivci- 

TTHPC}. JlXTTlpaU. 
A,.7l7'^ 

— Tot' ctvTijct K^yct y ivono 
nai/o? iy.x. — li." w 2' 3- 
SYN. A^T/I//'^, xvTf\i[j.cc^«\<^. 
Ai/7;7pse«- 

Ai^fpo<pxi 0, ri Hoi /y.yfff Soph. Tr. 1026. 
SYN. Ara7p-'?'«. ctvctKtv-.a. 
AvTilvyx'^'''»- (L>ex.) potius, Av\irivya. 
— Tvvatxof ctp' itvTiliJv^o. I). -S-. 163. 
Exp. Avn, n «Tritriif yvvaiKo^, iyiva- 
Ac7i]f7r@^ 

— Toi' Aik itvrjivrov sj^^orT* 
A(pi\tiv ?f (Tcty.H tk y^ovm Jifj.xi. Aefch, S. T. 

S Y N. Av]i[j.ifj.®^, ctv\f7ntX'^. — ocvTtrvmH. 
ctku-T«jt7®', afsc/o^'^. (TJtAitfof. 
AuTl^UTrla. A N 

— T« TctTipat etv^ijvrleiv. Aiifl. N. 1426. 

S Y N. Akt/tt:!!/*), ctvlxvXKXa.a, avr;KOTr\i)t 

avla.vctx.o-rja, xvrt-rrAnTlc-i, ctvrnvTii). 
AvTiipxco. 

Tpti; ivos ctvjiTri^ei/T^a.i — II. v- 447. 

S Y N. Ai;Tipoi'£i/fci. 
Avri(piov'^ • 

A.y^tTo. r a.vri^spvov 
\>.i'o tp^opAV ■ — Aefc Ag. 414. 
AvTKpipi^a. 

— 'Ort f/.oi fJ.ivo4 xvTitpiciPeK;. H- (p. 411. 

\ia.KOV i(Td-X(i) avT l(pip/<ri Hcs .S". 6oi) . 

S Y N. AvTiipipc-j, a,vrif£po;/.xt, i(T0(pipi?a, av- 
riCaivai ifi^a- t^iToo[j.at. 
AuTi!pi^Ofj,ai. (P^fi ) 

— ApyctXiof yotp OKv^j.tio; (tvripipKT^cti. II. a. 

5H9. 
S Y N. Ar^i9ct[j.ai, xvrfrr^ctT]o[j.ai, ivctvrioo- 

[JXI. 

AvTiifivyu. 

K«t' avTKpivyei, 'ra.iSoq ctvri e-?, Toa-if. Eur. 

El. 1091. 
S Y N. MiroiKia. 
AvrifSiyfo[j.ai. 

— AvTif^iy^xTo J' aprtiiriii 
Vlxrpix oa(TX. — Pind. Ol. 6. 
S Y N. A[jeiCo[/.ai, aVTU[/.eiCo[/.ai. 
AvTKpiKia. 
. ^^vtTeioi rrxK(ti ctvJpif, oh,' avTe^iKniT ipiA.n9«'f • 
rheoc. 12. 16. 
SYN. Avnpcta. 
Avricovog- 

Ai, Ai J^' avTKpovav @ctvitrav aeai. Aefch. S. 

T. 89?. ^ 

— AvTKpovn JiKai- Soph El. 250. 
S Y N. iTopovoi. 

AvTI^VTiVU 

— Ef if J^' £f/c (tcrii^yTSt/e/. Phocyl. 14. 
AvTKpavoi- 

Avrizi.jv i[/uv 7iva,yij.aTuv KKvii(Ta.i Eur. Supp. 

800. 
SYN. AcTa/^?. — a/TraS^oif Jictfavoi- — xvrt- 
il^a.Kfto^. 

AvTKpiJViU. 

— Atpi) Ji-ipaTxf xvTi(pi:vei. An.ic. i.g. 
S Y N. AvTO.Ju, Jiafonoj, xvT i,\.a.X/ .a — cfro- 
xpivoftati ctiieiCoij.a.1. xvTiKiya — iyyva[/.ai, 
AvnyjtpeH;. 
Avriyxp^x QriC(t — Soph. An. i;;. 

Al/T//C«fOTOC8W 

Of/^rtV ctvriyeiporovn^iv av — .^iift. Fxcl. 423. 
SYN. Ac^/rw/Ai, avnCx,iy;j,. ctyTi-^-^-fira- 

Avn-^xKKa A N 

^oiCo! ay.v(jiv rolt tro:^ iKiyoif, 
Ai'T(4a^Afcy,— Ariil. Av. 2 88. 

SYN. AvTifavia, ot,vriiii,B^v. 
A; rii.xKjj.oi- 

A!/T/-4,a\u»; &'/;tf, — Fur. I. T. 178. 

SV^N. hvji^avoi;. 
A-VTKia 

Fk -TTi-S^a c.vTKeii — ' hfoc lo. i 5. 

S Y N. A-TjLViKia, J^ic.vJMo, i^xvrXia, cqvta, 

a.fjc^(x,i, cTra^vi), e^xfue-j. oczva, xi^vasa, »775- 

f(0-;p/4).— y,aipTi-p=«. iS' i^yoy.Qi,u 
A:TAi<t. otvTKov, avTKo^. 

Ef nvThidLV, i( Tr(i!fct,v, £f TrpuuvcLV^^ a.yav. 
Soph Pfi. 488. ^ 

— OwKa. Ti Tra.vra. — Eij oi^tIm iia.Ti^vvTo- 
Od. jj.. 411. 

F{ ovtJ.ov i;j.-!rt<TaV — Eur. Hec. 1024. 

Ej' .V T'.Kvv sCfxiTiv (X.VTKCV — KpiGaif' Suid. 
_S Y N. — njActyof.— (T^cajH- 
AvT:ty.T&:g(o. 

H/j.t!i a' a.f ai/dif — ccvTor/.Ttipofj.i;'. Eur. I. 3 1 2. 
A^toAh. 

— Koa a.vToX3j nO-ioio. Od. ^y.. 4. 

S Y N. AvToKia., ii.va.ToXh, lyriToXli, hfA. 

EPITH. HKioTiQhi. spiKvJ^iii, tpKoyad,- 
AvTojj.a.1. 

— Ei'^ii TS tAvtroti 

AvroiJ.£vxi Oocij.v^iv tov QamKct. Tra.Zsoi,v ocoiJ^v;. 
11.^.59;. - 

SYN. ATa.vTaa. 

Avrpaiof. Eur. I*'r. 

S Y N. AvTfuS^^U- 
AvTfiTra, pro Ava.T^iTra. 

— Aa.y.7ra,T»Tov xvTPnrotv yapa.v. So^ph An.i 287. 
AvTfoS^iaiTo; Vid. AO-hj'ii. 
Avrpov. 

KcLf>-na.Ki[j.&'( d^' «f Oivrfov a.(pi<ojj.£^^ — Od. /. 
216. 

S Y N. K.oiKafJ.a., y.oiKd;, (3i.-S-/^of, yva.Kov, 

(TvifxyZy (TTiof, (TTTWi, <jTrv\Kvy^, (TTtnKociov, 

■yfanf, x,(V&lJ.k,v, x.fvr]», ^vyjn;, OTrh, (pttiKia., 

yjin^aiJ.ci. 

E P I T H. ^ Hcfo&iJ^ii, i5'4.«f s^sf, fivh, -iroKv- 

yjtvS^li, KoiKov, nynEV, woKvSiv^U. TrsTfiips^psf, 

Kojvov, TnKiiro^ov, nrrifaTov, .^tSTritTlov, (^a.Siov, 

myx-^sov, svfC, svc-aiov, iraKiiTH.iov, ivaj^si, Ti- 

ftnctX^.h, ■rri^iy.KvTov. J^vo-SctTov, ivXiyov. — 

J^a^vy\(Ti y.c.TnfKpii. 

P H R. ^ivypq a.vrm. koiXo,; TSTf «? yvcLKov- 

AvTfti) iv itMSarip JaSsof uto KivSstri yitiiK. 
— AvTfov, a-Tf.picriov /jiv iJ^ir^on 

AitiHovi ^l^vxpov «Ts cT/* ffTioi sf%£Tcti CJ^a^ A N 

KfvrnKXtJ coTotKavTov, ivi y.vyji,Toi7i /5 't«1'7? 

AaiMot ypriTvcsi iTi rfoi/.iitn TiTf.^mv. 

A({);ty uf %£p7/ rsTvyiJ.ivoi, ivJ^otKXovTXI- K- A. 
C..!. \\b. o. 
AvrpoTra.ia,. 

Anuccr:; xvTcoTraia. yfovm.. Aefch. S. T. 712. 

SYN. M5tW.i. ' ■ 
Avrfo.yjxohi. Vid. Wmi. 

AVT.^. 

AvTv^, » irviJ.xT(i v«K a.(rTiJ^oi oM^et^SEcrW' 
II. ^ .18. 
■ — E^ a,vTvyoi i'r.'ia rnvxf. Ih. i. 262. 
SYN. Tlifipsffria,. diJLcc^a. 
E P I T H. MafiJ.a.pi;it ■TrsfiJ^fofj.o;, tuKik», 
TpiTKa^, tpxeiv». 
AvTtfili. 

H;^«, Xoyi>v Avrc^J^ii Arifl. Th. ic6l. 
S Y K- AcTi^ftJHf. xa.TttKKiiKii. 
AvTC}ij.ojta. 

AvTui(j.o<riifV KiKvea. Aril>. V 542. 
SYN. AvTo;j.c(rJx. iiKH 
AvTaTrli- 

— Oi Tcti V >.ivxi-sv avTair(iii 
EK-(fafOicr:v—¥.c.aTa. JiJ'ay.a.i. Eur. I. ^-584. 
S Y N. t^.iTxvyi.i. 
AtvSfiiTc;. 

Akx' airo oiKe-.iLV. (iioTav tpxyioii a,vvCpii-oi. 
Phoc)l. 146. 
AvvJ^poi. 

— £t/ Tctf avvJ^fni Afj.yt.aviaJ^xi iJ^fdii. Eur. 
Alc. 1 13. 

Eu fkiv z^ifjtivoi X}. ::.';.-■; 
A^a-7f\'.(;. (xvvi^oi. Ib. Tro. 1094. ' 
SYN. A^kAm?, a.Cfoyp;, avxjy^oi, otviKftoi, 
lipoySoJii;. Jid.xKic( — a.vnr\oq, a»Auroj. 

AvvfJ.iVXIOq, 

Aivfj.ipo;, oLvviJ.iva.ioi;, as fj.^ 'p^pw Tvyp.v. Ib. 
Hec 414. , 

AwiJ.pivTo;, .\vvij.(p'.c. 

— Avvfj.(^,iVTov yovdv- Srph An. 991. 

A],vfj,(pivTo; a.tiv oiyyoj. ih. El. 187. 

— .\\>\.fj.!pffi J' ¥.vfa7rir:;v Mofch. 2.41. 

AvviJ.ea, fj.!Xad-px. Eur. Ile). 1 135. 

AvvfKpx rpoqiiK;. Soph. El. 1 1 89. 

S Y N. j^.yaiJ.oi — KaKovvfj.(fOi. 
AvVfj.l(a. 

la, ioiC\ avviJv;icra.i J^iy.av- — Eur. EI. ligo. 

SYN. Tfjvsoi, cLVxiJsKira, avayopivu. 
Avu7roJ;iTc; 

K^ivuTroiino; Mtxa. tto.Xa' a,Vi)(6i. Arift.N. 362. 

SYN. AvDKiiroi, niA/TKf, vnJvTTisi, yvfAVttnsi, 

laypoi- 

Arvffi;. A N 

Act/n?- 
— Act/^/f </*' Kx i<S(JiTyA ainuv- H- /3. 34"'. 
— Afv<riv Ts KiXivSv. Apoll. 2. 310. 
S Y N. ¥vTiKi^e.a. 7rA»if<arif, T(\eia<n;, n- 
Xtvnm, a.Tra.fTKTii, «xap7-i£r//of- — nnJ^oaii — 

AvvTu, Avva, Poet. Ava. 
^iyiiTiySov ipyov mvTcv- Soph. Oed, T. 323. 
Oy* Awa (p^oviita. — h. J^. 56. 

— Oipp* Tap^ira 
Nwi'< Avv<rn£ ■d^iisffa, ^eCKxoTil? a.Ku,v^ov CJao. 
Od 0. 294. ^ 

Hwi' oJ^ov — Ih y 496. 
S Y N. A|'i/t7<wj awj^o-ft», iPxvvs-j, Jictvvi), ct- 

TOtfT/(^W, Ka.TO!.fTl^Cd, XTTOTiKiU, cTlaTfAEW, 
tX.Ti\(0>, 6T/T£A5«), in/l/TSAii», TSAftiiii, efTrioyo,- 
^oy.<ti, J^ixTrpdLTlen, Kcoitva, iiTix.pa.iui>, ■rnpa.ivu, 
a.T07r\yifO<ii, TiXi<T(focu, ToXxjTrivu, iKToXvTrwu, 

X/J«T£«). <rTivJ<0. nriTvy/JtVil. Ti^iTroliOfAUl, 

tO^iXu. 

Avuya. 

— XtuTrav Kaov avuyei- H. (o- 2S0. 

S Y N. Ai/wyjici. x£A£i/<y, th^u, Trccpaivio), 

J^lxyopiva, iT<xyfiXXof/.oii, iTrKrKmrju, i-TrtTcXXu, 

iTnTiKXoj, eTiTaT%), ?rforaT7<y, KiXoij.x.1, Kix,Ko- 

/j.ai, TOipaKiXivofji,a,i. 
AruJvvix. 

Tcxvov AvaJvvia; 
'Afxipov l,xpKi'^ AdKK^i.Ttov, I^ind P. 3. 
AvuS'vv®'. 

— Ai/<»J^i;i'oi' KrtKoi'. Soph.A. 5^5. 

S Y N. AXvT<^, aTO!''^, ayaAyiiT®'. 
A»'<u.5-fu. 

Oi ij.iv Avu<ravTii tXiov i; toMv — Od. 552. 

SYN. ATU^iU, JlubiU, <tl'TU-3-£6), a.TO<rtiU. 

AvuW^, 

Ta a/j' e(,vu'iTov Kaxov itKv^i — H- 9 39. 

S Y N. ATfO<TS'OKm'^, aJ^OKIlT^, ocvvtovo»- 

Avu'iT<a!. 

fif 01 ulv irvxivoiffir ctvuiTag J^ova.Kc<r<ri 

MifAVov af/ri7ff AsAop^H/xswi- — Apoll. 3. 7. 
Avuy.aK^, 

*£!/, TfcK /3/3oT£/<i>(' a( avoofJ.aKoi Tvxai. Eur. Fr. 

S Y N. Avufj.xX\];. avkt^. — a.Ti}^uyu;. 

AvufJLOT^. 

H yXu<T<T ofiuft.o'/^ , wJi (pfiiv a.v<aiJ.oT^. Eur. 
Hipp. 61 2. 
Avuyofj.x<TT^, Av<uvvft.^. 
A«pht', avuvofj.aiTTa, — Eur. Hec. 713. 
KxK xvuvVfA"^ 0sii KCKXt)fJ.xi KvT^ii- Ib.Hipp.I. 
SYN. AffDT^.— «tcTo?®'. «Ti//©^. A S 

— AK?.o^cr AKX^ ixvo}vvfj.rif ^opcovTxi» Arat. 

Avi^xfiKhi, Ava<pcX»T^. 

2k J^ <tT€« TStVT' £9'TI>' &V<i!(piK» a,V^^e,JTOITIV, 

Orph. li. 
AvayiKMTcL T£»i'a — Soph. An. 656. 
— Ajia<piK»T'is TfojiSii. Ib. El. 1150. 
S Y N. Acm.fTOf, aj^ficrrof, a<Tuft.Qofou a/o- 
y.ifj,oi;, a<TVfj.SoKoi, tt<rvvTi?^hit «Ayj-lTsA;')}, ij.a,- 
Taioi, a,To<p<iiKioi;. A S 

AH E N 02, A^rtfo?, A^HVto<;. 
— Kai a^ivov iKCTo ^a<Ttv. Theoc. 13.7J. 
Mvi/£ ToKv^eivov, iJ,r,J' x^trivov KxKii<T^ai. Hes. 

s. 713. 
Ov^iy.TXx(^ofi.ivai; a^Mia — CiU. 3. 235. 
SV N. A-To^scoj, Mio^o^Ecof, KaKo^cvo;, J^ieioa- 
. Vo^cvoi- — Jv<TXeifjiifo;, a,Kotvai'»To{. 

A^i<TTO{. 

— TkJ^' £7r' a^fiTTK TTETfK. Soph. Oed. C. 19. 
S Y N. AiTKSTa/ico;. 
A^ia- 

H^cXov Keivn yc th- 
Bc<Ty Av a^iXK iKovTii- Piiid. Nem. 8. 
SYN. AS/37rf£7r«(t, x^ioT»;, x^i6j<Tt(, et^iu- 
fj.a., ivciy»<Tix, ivifyiT-f,fj.x, ti[j.»ijm„ Tif^»<Tt;, 
J^/aT//x(ifl-if. cTtrifj.ia. 

^^"■"- . » 

— O <F eKrTiJoi; eiKiTO v.a.Knv 

A^ivnv, iv'xa.XKov — II. c- 613. 
— nsA£X££ra-i, Kxi a^ivai;tv oTKi<r<Ta{. Call. 

6. 3;. 
S Y N. A^iviJ^ioy. TcKv^i TcXcKv;, TiKcKVij.a, 

KvC»Kl;, ai^d (TZrTit/lCOl'. ?MJ^CVT»flOV. KDTi;. 

EPITH. 0oa, o:;tia. 
A^lo-S-piico;, 

n/ Ko^o; a^to5^»vo; 

fi/J^£T' £C J'0flOI<Tl-fJ.OV0TCtK. EuT. Alc. 914. 
A^loTcv^yii. 

Tav yxp u-cyaKav a^ioTcv-^ci; 
^»fji,ai, ft-lKXov KXTi-jQKTiv. Ib. Hipp. 1465. 

A^/OM/O-Of. 

•A§/o/xi(roc 5-3-jo?, — Aefc. Eum. 367. 
A^io;. 

— XloKio; /4 01 a^io; Wxt. U. -^. 562. 

S Y N. T///i)TGf. — JiKato;. — et/cocof. 
A^tof. Nom. pr. 

A^i\st a KttXKiTov vJ^iip imy.tS^va.Ta.i am.H 3 Sjo. 
Cc iiPITH, A O 

EPITH, ^ipvfiiOpof, fJfCfiap- 
A^^yjiai. Vid. cypjriTiH. 

H ovH. st^/o^j^fSAif a ■^iof, ctvA(pifovj't y.ot 
Mi*(r/L«;t /.iijyti ; tur. Or. 596. 

S Y N. A^io^, ivTifj.ci. tiMvof. o;?/(>7r.r;f > «^ta- 

•ycttTo;, a.^io^a.ui/.a.CToi;, ip^^syfioi. 
A^iou- 

OuK »^icj<rxv Tav P^yO.Knav ottXuv. Soph. 
Ph. 6j. 

S Y N. KctTx^io'o, Tiuaou.a.f — ksivso, a.iroput- 

l'o,a*l. — (Ojw/^w, viro>.c'.y.Sot,va>, Klwctpta, TJXfst- 

KxXia- 
A^i^of. 

V.^iwctci^iv iv TOT k^igo cTaAs). Lyc- 50. 

SYN. ArsTAof. 

— Ett' aJ/ayAAw Siucsyxof «XTa;. Aefch. Ag. 

706. ■ 
S Y N. noAt/iJt;AA(!f, iJl/AA<yJ^i)f. 

A^/i/xa- 

Kd/n),' Tfcfm^iH ct^toiy.' ly^uv ktcv. Eur Or. 9. 

To </^' a^i4)/.i3i. ;<aV ksixw; Xsyi), to aov 

n«;rrt. hcc. 3.9 z. 
S Y N. A^/a. KVfo;, Tiy.{\, — liiXnncc. — lil- 
THU,. — Aoysf, aTTojaccrj?. 

A^OVIlXcLTOi. 

— Sffiyfsi ci^oiv^a.Toi- ^Cc. Supp. 189. 
A^cAo; {x Intens.) 

ilf S"' BT£ "TTVp CuJ^nKOV iV Oci^vXfO ifjl.Tr-t/1) 1/All. II. 

A. 155. 

S Y N. IToAi/^t/Ao?, Ka.TxSvKos. 
A|t/Ao?. Nom. pr. H 

A^kAoi' tT" ap' STTEpre — H. ^. 1 2. 

A^ft.!/. 

— Mf^-a /' iCpccx,- ipifyivoi a-^av. 11. £. 838. 
S Y N. Kvci^J^a.^. 

E P I T H. \ci,Xk'.o:. — iJ.i^mroi.yiiit y.iTOfj.<pcL- 
Aiif, o^iio^. Nonn. A O 

Ao z o 2. ^ 
4>p*(r£C ef'' xo^ot( TctTnp fj.iT ivyjLv. Afch. 
Ag. :3g. 
SYN. TTTii^Tiif. /xa.yHpog—voKvo^oS' 
AoiJ^ii. 

TnToii-iv fjsv TavTct fj.iXH KiBafi; koci ttoiJ^ih 

Od. a,- 159. 
S \ N. ~AtTfj.ct, fJLtXof, /j.oXth. ftvo-a.. oifj.n. 
tiJ^it. ■i.a.Kfj.U, a.oiJ-i<rvVih moi, fJHTcov. 
EPITH. AfiTcETiij, a.yfoTifO; aypuvXo;, A O 

(iisKoXiKct, ayKfSsy^of, fJ.iXiif^'.yfo;, ^«A/yitetrf, 
//sA«pf4)|/, fAiXiKOfj.-m;, f/.eXtydnrro;, d^«!-Ti(, 
bi7Trictct„ •C-sox.Ahto;, ftVTiiT^iXo;, <rToi/Oifaci, 
Xvy^ci, ^uyioa, fj.ccXi^x., opcvoi7<yx, fj.a.K^y.Kih 
[j.xX\ia,Miik>vo; . ifj.ifog.^vo;. yxXKio<pavo;, Xiyv- 
^avof, Ai^-i/pc:, Xiyjf%y[o;, ifj.ifia;<T(Tx, liJ^eTa, 
^xfiis-a-x, yKvKifi, KctKii, cpaTiyiri, riJu6^oo;, 
TifTTvii, ifiyJ^nTo;, yi^ah, kKuv», yoftix, SnK- 
KTi;, iv%jj.uiv, iVKiXa.S^o;, ilinfiKTo;, ioniftos, 
iwivtKlo;, TTOlKlKoTp'tvK'.(, Trotya>.o<piffj.iyP, (pi- 
KoTro!.tyfj.av, (fiKofjioXTo;, <?oCi^ci, <ffivoiriKyn;, 
ctvToSiSa.KTo;, vTi^f/.ivi];- 
P H R. AoiSdv ifiXei, ^ifa.vav a.oiTS.v t£ St- 
^ii)Ta.Tctv owuJov Pind 
— EvTifTTix Kocrixov ciotJii;. Orph. 
MsA/pporo,- a.v%; cf.iJii;. — Kfctnrviy evTfoyjtXata 
ftiXo; xa.vaX"^'" ".oiJ^f. Apoll. 
Aap* cTf MBTttal' Ts jt^i ArroKXoivo; ao//a<'. Opp. 
Xliifl/.ii; ftt^etfttyfi; fj.iXtfi^H;. — fi.ifJiyfJ.ivov 
f/.iKi KiVKu tjvv yctKxKTl — foai yintuv Pind. 

Ao/cTias). 

KctKhv ctotSicte-. — Od. k- 227, 
SYN. KS^c-j. 

AotSifxo;. 

Avd-fUTrOtJ'1 TiXctlfJ.iS-' cLOlJiftOt i<TaOfJ.UOITt. II. 

C- 358- 

SYN. Aya.<Tto;, ettifj.viKc;, ctvStm;, ctftpCo»- 
To;. J^lctSoHTo;, nipiGoiiTo;, TroXv^fvKXiiTo;, vfj.- 
niTof, ■JoX.vvfj.vo;, ToKvcjvvfj.o;, kKvto;, iTrty.Kv 
To;, JyiftoXctKYiTo;, iVKKiiic, i^ay.i:To;, 5x1/050,-, 
evJ^o^o;, KKtivo;, xoAt/»Ani'rof, ToKvcpctTo;, fiijo;, 
J^tctimfj.o;, ivSoKifto;, Tifnrv^o;. 
AoiSo;. 

H(r3-i£ S a; or oioiSo; ivi //.iyaooKnv cteiSsv- 

Od. f.358, ' ' 

SYN. AvXaJo;, fteKCfiJo;, irfa^uJo;, f/.eK7r<i>- 
J^o;, f>.ii7isfyc,;, fi.iiiTOTr'iKo;, v/t.vo7r'aXo;, «oi/dto- 
Aof, vfM'od-iTii;, aaiSo^iTsi;, Toiinii;, uS^oiTotu;, 
ciffTi];, il/xKTo;, fteXiK.T,';. 
E PI TH. 0m;, ^ioitopo;, <Topo;, fj.iyocToXfj.o;, 
[/.eKtyKa><7To;, /jiiKiyii^v;. ToKviJ^^t;, Ktyv<pc.jvo;, 
Kiyv:pioyyo;, Tiff.iXvTc;, »Jvi->ri'is, iciiipo; 

P H R Maa-ct&iv ^ifxTav, itfeO;, ofvt;. ^ptivuv 

e^tfypi — Ofj.iif'iJ'ai ^ctTrlav sts&ic <m//o/. Pind. 

MfAij/Dpi/iij' TiKTovi; xa/xctiv. Ib. 
AoiKo;, 

QiiT ctoiKov To/tic&sti — Hes. e. 600. 

— AciKov &i;aKii<rtv. Soph. Pli. 54.1. 

S Y N. AvetTTto;. etvatKo;, xKTictvc;. o^vsoiko;. 
Aotvo;. Vid. KnifctKio;. ' 

Xod; T aoivn; — Aefch. Eum. 108. Aoiof. A O Aoiov «t/To»' iTxv7i( inAKvv «r4/>*- Arift. Pa. 

837- 
SYN. 'ESoi. 

AoKVOi- 

— E^->a; K AOKVO! a;'v^ l-^'-y^ oIkov :f cAArt- Hes. 

S Y N OTptjpo;, frr-i^^io;- ctKcty.xTOi- 
AoAXia, A3AA/^«. 

— Kcti i'' ite xoKX^ra.v kxt-X xitxj ysfa/ac' !'• 
f. 287. 

— 'K-^KMTCXTX yipmtis. Ib. 270. 

SYN. Ayeifii, (Tufoi.yt^u, it^foiPa. (rvvAyu. 
AoKKiig. 

Afyefoi </*' C7rijji.tiVxv AO?^Ki!;, s^' jfofti^-^i'. ]!■ 
e 498. 

SYN. Ad-poof, acTiKs;, Tvyjoi- 
Aon/iif Vid MxiTxi. 

E/w.' fi/aTii AvfiKiiv, Aovti^uv /sKstTi). Ep.Aufon. 
Acf. 

Aeivora.of TavvnKi; iyuv tv ^eifl Tet^e<;j. II. ^ 

Si.lJL0i(ri7 /4 H/i/)' a/Xif/'' [MKxvJiTou ao^ iv.mo. 

Hes ct. 221. 
S Y N. .=/(5o;, iyxp^y ^xyjxi^a., qia.<Tyn'ov, 
'X.a.KKo; 

E P 1 T H. Aj^xiJ.a.vTivov, ayfnv, o.fjt.pHiiH, 
a.XiyHfov, o%v. ^oov, Kivya.XiO'^, XvyaoV) Ka.iiJ.it. 
Tofj.ov, Ka.iyiov, oKoov, [xtxt^ovov, Xxipoy, ^ovciv, 
KcoTrniv, iv-},iKTov, Ta.va.i;; ToKfjJnv, 'TTo.yyji.X- 

KiOV, ToXuiJ.IVKiTOV. HKOf tTTny^V ■ TpiyXuyjV, 

(fa.eivov- a.pyvpoiiXcv. 

P H R. AJ^a.!J,-j.vTof i(ro(T^ivi( oiJ.Cptij.ov aop. Opp. 
Ayp^oS/ cT' a.'jyiTov o-op «/))i/ T;p/ ij.x^fjt.xitisy.i, 
Xfv<reia> TeXxiJ.uvi KiKa.(yiJ.ivov, apyvpioiTi 
KuXEft), K- K. CjI. I ^ 

Aofi»g^.' 

A///.i/>]Ct' Aofvov a.y,(ptTopvcoThv (Sooyji). Lyc. 
704. 

AoaTHf. 

2,w£p/aA4^ /4 0/ «/y.p/ x£/:< <rTi)-3-£9-o-/c e.opTi)9. 
Od. A. 6c8. *• 

S Y N. ZftKTTil?. 

E P I T H. Xf u«^, 9-Tpo?>®'. 
Aoj-a-fia. 

Ta /isi/ ao(r(7M(rai KiKiYifj.tv'^ — .Mofch 4. 1 10. 

S Y N. AX.i!^iu, a.y,vvi>. 
AotanTrif. 

— A(!j-<rHT)ifl uiy au.nvuv- I!. -^. J33. 

Ttcov, eto(r(n)Ti)px ^£ Ik tVaToi' KAKinsa^ Apoll, 
4. 146.. 

S Y N. AasPdtw^, Pom-3-J>, *A>iTiij. A n 

AsT^. 

AAAo;» i^<i'o;' £p^>!y.j; vitrxTov, aKXov a.)STov. II «■. 

536. 
S Y N. AtcwtS*, aiAiiT^, acsT^'."©-. A n 

An A r r E A A 0. 
—AwxyfiriKxl </*£ TxyidTX, 

Xf?) //.lSoc Aac:*:o7<7/. Il- /• 622. 
S Y N. AyfiAA», JcaT^.^/fjAAw. '^apa.yfiXKo), 
T^fo^rayfiXKa, avxyfiKKa, ETayfiAAs), (Hfay- 
yiKKojJ.at, iTixiipVKi'joy.xi, X7r:(pXi'.o;xat, kxto,- 
•L;-;(pi(oy.xi, Kiyo), iK(paV£U), xvxyopiva, S^tayo- 
^ivco, 'z^aptyfvxu. -zrpoipia. J^iofii^a. a.va,yi;'a- 
(TKa. JixTa.Tla. i-^iTxTla- 
ATa.yKa.fjPey.a.1. 

H J' XV To S,'^?.v ■i^Tx.iJoi AAjcaiiOi yivoi 
¥(Ti>(ii iia.v TxJ' a7riiyKa.Kt(TU£;'it 
Sa^n- l.ur Her.icl. 42, 
ATra,yo:'iva. 

Aaa a.Trxyof;v'j) mj JcrotSv iKxKv^nav. Arift. A. 

168. 
S Y N. Attoky.pvtIo), a.TroKaKia, xTxvJaa, a,- 
■To^yiy.ttva, a,7rayfiKXa, irxvctgnfa. aTroAsj,^, 
x7roT^i7roy.xt. apv'.oij.x.i. aTroxityvu). iKKx.Kia' 
Axayf/oi). 

— Kxi y.1) y. OKVO) JHffxvTi^ 
^KTrKxyiiT x7rnyfiay.ivoV' Soph. Ph. 229. 
S Y N. E^xyfioa. 
ATrayyu, oy.xi- 

— O //,ec AiZ£ Cff poc (*7rfl:>p^<«ic. Od. T. 230. 

Eic tZjvS' oTa; TxyjTT a.Txy^ai3-xi ^iav.Atrc. 

Supp. 476. 
S Y N. Ayyja, ayyjvoiu, aTayyjiVil^u. ts- 
^^xyyjj). XTOTvtya, a,Torpxyy[XiC(iii. 
ATaya . 

AvTcl rii y aTayniri ^ox;. — Od. a-. 277. 
S Y N'. Ayaya, Jixya, r^apxya, eta-xyti), a- 
ToiroCia, x^KTTriyi. aToS'ii'ay.1. aTrabia, a.Tl~ 
7~.avva. ipiyioy.xi, JiKa^oy.xi- — ATogifO), kxto,- 
Koyi^a. 
ATayavi'^- 
Kiv J' xvTt ffaTiio Krd^t y.dTxyavi^. Aefch. 

Ag. 521. 
S Y N. AToyay^^. 
AtxJi;. 

Ato yxp KOfOi ay,CKvvn 
Atxvti; Tuy^etai a,Tu.Jii. Pind. Pyth. i. 
SYN. Ai5;co/:t, •STfstTrK. 

ATOepiji- A n 

SYN. A-xic^cy.v.i^ cLratfa- 

ATra-^ij; /' aL/T:c -jro^ cstZv- Pind Pyth. 4. 
ATTC^Kf, etTraS^rij-. iZ^jrcA^aovTAi- Acfch. Pcr. 

864. : ' 

S Y N. Aa-i//7.-ra?'iVi a7rfi:f7raSHj, aAvtt^, a- 
C?.aCn(. 
Atcu, Poet. pro A-rT^. 

\a a.Tcu viv^ri;-fiiC>\.>i[jL'vw — !'• X- 663, 

ATC£/<r£UTCf. 

Tof dTraiJ^ivTai'. — Eur. Cyc. 491. 
S V N. AuA^tif, ccypAuy.AT'^, ociMir'^, acoii- 
T®', /cT/wTiV, 0',i'£7r;(rTi;jU6!>', ocTn/.iJoT^Cmo;, 

ATAKT^, AyijJ.VifT©-, «tyiiDiTllT^, OcJtJA/.- 

A7ra/J^/a- 

H yefp 'irpir «tTii' sJsTrrtir' ATx.tJiA. Soph.Oed. 
T. 1043. 

S Y N. AT£XHX. AyOflA 
A-TTAi^fiA^a. 

A-jAi^Pixlti Tx; vitpi^d;. — Arid. Av. i 50Z. 
■ S Y N. AiSfia^ia, yAAWoo), J^ictyxXrivi^a, 

e-K0O7npo>- cvJiAv AynV' 
ATrAivvfjcAi. 

Kxl >:vJ^ OCTAIVVTO — !'• 0- 59 5- 

S Y N. All't'^tai, i^OCiVUlJiOCI, '^AfAltVfJ.OCl, Aipcc), 

etvoclpii), 'srxoa.ii^^iJ.Ai, 'sri^ioiipxij.Ai, AiroaKivoi.- 
^oy.ai, c^'.TipiL^u. 
ATrtipj. 

i{fj.H<; (J.IV ix, y7ig tThJ' XTAtpoiJ.:v ipvyn. Eur. 

M. 938. 
S Y N. Avo^o:o-a- xTxnpos. at xiv'}\J.A.l 

AlrAIOKn. ATAIIAMf/.X- 

n taij.CaciKh XTxnKil- Arifl. N. 1 149. 

■ — N?; AToaTip\nr/.o;, }<.tlTAicKr,y.x- Ib 727. 

S Y N. AJkix, xtati), XTATtifj.y.i (tAHjiAa. 
AvAiiXia. 

— T«To y.Afj^ ATAto/ei. F.ur. I. 549. 

S Y N. ATraTaft). aJiiaou- 

PHR. AJ'r,?.ov, ctTropoj/, ufji.nyji.wv 7ro/ric. 
Atxh- 

'EvTXi; fJ.iV HtTA, vvv Ji yf«3f» ATcu; ^ d.{J.X- 

Eur. Hec. 8og. 
S Y N. ATfx.t'^^. ATiMu^ik;. 

ATCUITITtO- 

Kpn//.v« ATcut,x; — II. ®. 234. 

S Y N. A'iiT7c>, av-AiiT7oi, xvopiiii)' 

ATAnitid, ATXITi^CJ. 

Ma(^5p ATAlTi1ITM.i — II. •4-. 5P3- A n 

Xf)}fJiXT ATinil'.VTi; — 0>1 ^ yS, 

S Y N. AlTW, i^xniCO, AVTiTTtJITSe^J; Ofiy.fJM, 
AVA^IITSa, iTl^iniV. 
A-TXIdPia 

— F.Ti J\ if^t^r/fai Jff.KovTi 
Ao;« xT.\u^i\jvTo, — Wes A. 254. 

S Y N. F.T"*lfe'pii). iTXf'TXOfJ.XI, iTlilfilJ.XfJXt, 
iTXIfOfJ.Ai, SVIHTXIJ.XI. ifilTTAlXAI, VTTi^AVITA- 
fJ.XI. ITI/.eifJ.AI, CTifKlnlJ.'J.t. 

Atxktou. 

)\Ai Jc^^fx a.TX'/.T'A — Soph. Aj. 5P0. 

Ai. Kai Jciij.A tirAKTa- »• £. CUnde. Euftith. 
Ata\aio-t&'. 

— AitaKxiitt®^ iv Koya. Pip.d. N 4. 

SYN. AviKnTof. 

ATTAKAKKa. 

— O,- iT7i;yi kvva; y.itpAX^iii xtocXaKxoi- II. ;;'. 

S Y N. AkxXk'ji, xTiXxvvta, atoJioxkcd. 
ATAKx.fJ.vo;. ATTAKx.fJ.o;. 

£1; J' QT xviip xtaXaij.v^ — II. «. 597. 

IlTf y.cu xTxKxij.vov Tep ofjoi; iTi ipyov sya^H, 

Hei. £. 20. 
Ep^iri </*' ATA.KxfJ.ov (5iov — Pind. 01. 1. 
S Y N. ACnX'^, a,fj.tt^h(, ATnp^, *cr.9-snV- 
aTrof^. 
Ata\xojj.ai. 

— AvTo; J'' xTAKncsTat «sXXti 
Xftipi ajJpic ic-jv. Hes. a. 400. 

SV XT 
' N. UKAOfJ.AI, XTOtKAVAU. 

AttaXhipo 
— A;xH cT' ATAKti-i.ov xft.vvxv. Phoc. 73< 
S V N. i.^AKettpo}, AOAvi^oi, xfJxvfoca, 'a-?oi. 
ypaipo. 

ATTAKitia, ATXKi^a-OlJ.XI. 

AXX II J' U( TIV ifJiiKK XTxKi^r,7m KAKOTIIT^. II. p. 364. X.iiijeii nJiV <r^ivoij.ev 'wp'^ tSv- 
T XTAKi^xitAi iTX '/^afi;, xvx^ SophAj.166. 

SYN. AKS^ea, ATXfJ.'JVU. XTOITTpipu- OCVTh- 
7A(nT0fJ.AI. 

AtaX&souai- 

'Ekks' XTAK^iiiTiSrov — 11. -5 405. 

S Y N. Axiu, iuofj.Ai. 
ATAXKAyh- 

Ov yAf iVKKiii; ATxKXAycu 

Tvvxi^iv, k/' 6101 T ay«vx<txi isroiTlv. Eur. M. 
236. 

S Y N. AToXei-^lf, ATOIKHtTt;, XTOTpOTli, l'/.iV 
^SpUITtiy OCTOXvaK- XT0TA7I(, XTOy^ufHtTI^, £K~ 
^upillTli, '^SpiyjU^miS, CKTfOTri, iKCxSK, <rx- 

fSKCalTK, VTi^CAITif- ATiXlVIFIS, AToJlllKu- 

VK- — fJ.HU<Tlc, t?.ATlu!TI{. 

ATxKXxiraay A n 

h-ra.KX(x.s-Sii, ATraAXaiT^a. 

— hTta.KKoLHS'' S^i 7«. Eur. M. 6l6. 

— Ovf-' ATrxKXxJd-ei yiviiiv yeyo;- Soph. An. 
604. 

SYN. AKK!L<T<Ta. cBxK>c.TJa, atpinui, //«- 

TTE^Trsi. cf7roKi'e-j, i^OjTja. KATa.Sa.KKu, xajx- 

(p£f£o. ocpxvic'-} iJ.iTa.Mna- — a.TroK^iva, (>t.x.Piiiu. 
A-!raKoiau. 

— Ka( o(TTix Kaxi; xva.ii^vii; 

Ayjif o'.Tr»Koi)\(nv — II / 522. 

S Y N. fi}.oia.a, xTTOK.oTrlu, ^iA^fa.\iw, ri/l'- 

T^lCil. 

ATra.Ko(. 

— 'ATaXiiv Cto S^nfnv. II y. 371. 

S Y N. Affgf, jxxKa.y.ii, ti-o;, Tpvcpipos. 
A^aXoTfizi; 

KFftrtrii jj.tKj'oiJ.iVOi a.TrxKoTos(pioi ff/otAoio. II. 

SYN. Za.T^iz))(. ivTca.^ii;. 'nriav, ffiTeuTo^. 
A7ra,Kod-fi:. 

Apjiyinv Cto y.ofu^ xTaKoTfiyjt. Fur B. 1 i 84. 
ATxKoyoiif, A7ra^3vp»f. ATc./.oyoooi. 

H/e Tj •«r2pS:!'/>'.Jif d7ra.>.c/jcx( iv (J.iya.potffiv 

AyXa'X ify' iJ^iS^u^iv — h in. V. 14. 
AtxXvvu. 

A-TrxXvviry.i yxKwv.u Anac, 37. 4. 

S Y N. (df Trlcj, Tiyfa, J^ixTiyfu, •ya.Kxa, 

U.X>.X(S(TU 

A7ra.iJ.xv^oco \''^A. Afj,AVfoi). 

OiTfrav cf ay.0T'jH7(ra.v aTrnjj,xv^a(ra.; ou.iy^Kw- 
Or-h. n. 
ATa.ua.0). 

.^TT HXTX lllKli ■yjji.KMj 

Vi\id.; T auncrarTSf -Od. 0. 301. 
S Y N. Acaitt^Cft). y.o-ifla, a.\ia.v.0Tr\u. a.iro]fj.w- 
cu, 'cnfiTyj^u. a.-7rxfx<j(ioi ^ipi^^u J^pi-rlu 
A-rrAijCKvn) — (/ucy. 

TiSny iJivov 7 01 fj.' ny. xTxiJ.£Kvvni Xoyo). Aefch. 

S. T. 721. 
Q; tlf)i /J.iv ot,TxiJ.CKvvcTaj, ^vijos /5 ij.fioirS'. 

Hom XLV. 4. 
S Y N. AiJ.Cxvvu. — i^a^cviu. — aKvu- 
-^Tra./j.C§oTu, 

— Kaj T8 fJiv x-rr-fifJ.CfOTiV — li- 0. 521. 

5 Y N. K-rroivyy^xvu, a^a.ij,xfTava, isa.fiK- 
Tfcrrofj.oj. a.TxfTo.ofj.tji. 

ATra.fjL€tCoijxt Vid. Afj,eCoft,dLi. 

Toc J^' a,vT Akkivoo; a.Trafj.nCiT^ — Od. j;. 298. 

ATXfliiKiu. 

Ti TofMl» TUVif UTr\MJ.iKVfl<,.vOV 

Tla.fc?fvnKcv i — Soph. Ph. 56 1. 

6 y N. A/xsAiu. A n 

ATauTKa-^ia 

ATr»fj7r,.a.)(^, af itfoaeil^s Ts; ivS^ov ya/ita*. 
Soph. 'l'r. 115;. 

S YN. AixxpTavu. 
ATXfj.vvu, ATtifj.vvofja.1. 

— H/A(> aTO Koiyiv a.y,vvxt. II a.. 67. 

— O J' \iK, xTafj.iViTo yj^<r[. Od K- 578. 
SYN. Afj.vva, xTcipyu, uto^t^c^ui. 

ATltf/LlptiVVVfJ.1. 

ATa.f/i(ptei yxf to y.a,T<i.rrKxfiv txto fj.is 
Ka/ >Ka.v.dxviiv (inKofJcrov » fj.t(ln troTi. Mensnd. 
S Y N. ATa,fj.(pia.^u, aTXfj.fi<rKO), 5x/uw, x- 

T0KXKVTr]u. 

ATravx,ivof>.a.i. 

^v^x (Ti) fj,»aiT iTciT A7ra,v^va,^cci ^tS ivvnv. 
Od >/. zg^. 

SYN. Avxivofjxi, xfvvf),a,t. 
Ajrxviv^c- 

'E(ct' ITilT xirx.vcu^c ViUV — II. *. 48. 

SYN. ATa.vcv^iv, xtuS-v, yj^jfi;, vsirifi. 
ATXvSia, 

Td S xXX' aTxy&i]iTa,vTA 'srxvT xTiirjctTo. 
Arill. Fcc. 1113 

S Y N. K^avdcu. 'uxpxv^ca, t^afix,yi.fj.x(a. fn,- 
TWKofJXi ^t}fxivoy.ai. 

ATTXvh^U 

AkKcI TK<tSc f/,Oi UXTXldv 

TXc!xT<Txv i.J'' <i.Txvm<Tai 4efch. Ae 1671. 

S Y N. 'Etxv^i^u. Sixv^i^u, 'Uifiav^i^a. «- 

vxKcyofja,i. SixCxKXu- 
ATrosi Of«././^«. 

— Rxv awvvSfxKi^ oKov. Arirt. R. 1^09: 

SYN Ai'9fa/i/^(D, OTrlau, <TToSiPa, i^^vyu, 

(puyvvu. 
ATra.vhpaT(^ ■ 

— To J-' x,Tai6pa-r(o -aciya. .Aefch. Pr, 20. 

SYN. Fouw.5w. £tp;;,aiBf'^7r!^, xvriXciH- 
At^' oiy<')' 

■ — XvKv J' a,To i^Zfj.' a.vi(oyi.. II ir. Z2i. 

SYN. Avoiyu- 

At ItVTCLU. 

'i.ifvuivov J' avTeu; cLTXVTav cvSdSi. Arift. 

L. 13, 
SYN. AvTau, avTia,<j, xvTifjoXiu, ■zrx^a.yi- 
vouttt- 

ATCtVTIIfJiX- 

F,lf OfJ.fJa,Tav fJ.iV 0-4-/1' «K iiUV iTcpav 
OvJ'' ili XTCl.VTI1fJ.' CKTTIi cjjfj. cy UV X-Jf«. Eur. 

Or. 5,3 
S Y N. AvTMii. aTa.vTi\<Tii, trvvxvTMH, <TVV' 
nvrYifj,x, VTavTrKng. 
AtxitXccc. 

£1( a.TrdLvlKo~nv xSsMf-UoP/triwt ^vmuv- Ih, 16715. 
Dd SYN. A n 

^[j(rff0, i)ix.ivou), oxyja, i^xvttXirY.a, rpua, 
r^'jyoia, KxTctTcvyu. — «A«k9:Pow 

Aa^ o; itVaJ S^f/Kr ;'.»»■' as^OswToi — Od. ,u. 22. 
ATTst.jacotTraa-il'- 

A7raj;«t7rairn' o|t/f4p6) 7roT»)f/a). Antiph. apud 
Athen. 

S Y N. E/jitx*^, i<py,TrA?_i xA^aTOi^. 
A-Toc^toa. 

— A5j/af Z; ATrr^iaa^ro- Aefc. Eum. ^dS. 
ATa-TTT^ 

4^0.1^ ToJ^' «;i aT«7r-ro;' I/aia 'srvpU- Aefch. 
Ag. 319. 

S Y N. Bii'<^. 
ATap*iT«T^, 

Sibyll. 2. ^" ^ 

At:£j«j(>(,1/&'5^ 

\\i<x,f ctTraf^iUffioi' fy£/ K/JoiK 'i^ou;- Aef Pr. 1P5. 

S Y ?>[. ATstpa«.i.&))T'^, AiJLnXiyJ^, v/Ka^y,- 

v.y.WT^. 
ATx^a.sra. 

AvTiy^^xj cT' «irxPct^: — H- ■sr. 1 16. 

SYN ApAyiTM, /.ttTct.acL(r(Ta, 0L-7rctu<tu, ttwo- 

KOTrla, '37:PIA0t]«, 'TZipiTifXVK, C.TTOTTa.Ci, CX,- 

Toy.vi^i), (ZTTJp/wji^a- izjxieioy.ixi. a^rofaAAa. 

aXfflB£S//a/. 
ATizpaT/AT^. 

ri/ra)!', fuTiSi', aT«tpaT/AT©'. Arifl. L. 279. 

SYN. Aao-/3-, J^AJu^^i^, Tpa^t'?» iyjvviTt^i. 
ATU.pyfj.enx- 

— kItu, J^of Ta ■J^xpjfj.XTi- Ariil. Pj. 1056. 

S Y N ATrA^ya}.— «tKpsfiiwof • euAyKTiJLit 
ATapja-;to//.z(. 

— Ou fx£v yc/p T/ ^s/y.str(r*)Toi', jSaftAHa 

Aj/J^f" ocTra.f-(rtT(tSro>.i, »ts t/,- 'srfoTep'^ X.'''^'' 

TIIJ')). II. T. 183. 

SY N. Aaij-x.i»» «fa^sr/to/A*/, -S-ifaTfi/u. ttAay 

TiS) 

ATap9si/£t/']3s (Adv ) 

— ATaf 9s:'£!/t' aABUsfit. Eur. Ph. 1769. 

E X P. riapOei'» aca^/af. Al. £7r/ ■aroAi/ -s-df 9f- 

ViWtTtt- 

ATap^fC ^. 

^riaf ■Sffo!' t' ix.Titf^£vov- H:c. 610. 

S Y N. KaxoTapfljrof. 
ATa«)c5a. Vid Ap;c£<y. 

— 'av KX if!rxp>iei -z^Xw uzviii ■ Eur. Fr. 
A7rafi'£o/y,tt/. 

— Kb/C a.TaovKfj.a.i to y.(u Soph Aj. 96. 

SYN- A7r:p)),ui, apviafj.xi, iH,vvja- A n 

n«.0-of t' BsTii/ a7r«p>'0k TjAe-2-ii 
&ia,KTofi ri/GoT. /tlch. Supp. 1047. 
— A^xpv^ J"' n/ic^ xc,'3-/Tla.7o. Soph. An. 
44« 
ATaipTaia. 

-ATafT»(r*/ Aewi'- Eur. Andr 412. 5;rtoTa*', xv:tKpiy,i.a, a.iriti- iEfch. itpa,^Ui9?(0. S Y N. AvxpTau, 
icfia — TpojaTlo). 
ATtttpTi^a. 

^ivj » J^i «5 T^/" KX,' «Tap7/^(H -rroJ^x. 

S. r. 380' 
S Y N, A/aJfAfi'. — !nr£[j6vva, 

ATTXfVtTTi ^ 

ATTCtfViJTtOV TJ T6'l< «T^riA&V Tc4UT>|;. Afift. Eq. 

S Y N. A^aifETi©'. 
ATaf^il. 

Aaa^ tc/ a,a?tSTHS Je?M}r\if'ifot a,ih ttnrx^yaX 
niiji.TrovTa.1. Cill. 4. .'78. 

S Y N. .ATapYi\'>ti*- a,Tra.fyfj,xTx — TreoKCcjxp- 

yijix, ■73-o:du,uot, Ao/fw, <TTOtJ'il, - 
A'ja.^yj>y.xi 

YloKXi J' ASiti'!!. — Ft/p(,5T' a,-ra,2yajJ.iV0i;. Od. 
J/ 946. 

S y N. iicLJci^youxi, i'..TrotT7rniJeo, KaCa. 
A-Tritf/jii;. 

KiA/X*"' «"Tctpx^- — Aefch. PcTf. 327. 

SYN. Afy^oi. fj.i^tcv, KOifav'^^ 

A-TXi 

— .Apyt/Of ^ J^i—X-TTi-/ a.-Ta%. Od. J^. 616. 
S Y N. ria,-. <ri/..;rstf, oA:^, oAo^iAiir, oKoKM- 

ATttjTraioD 

0;'i)ir;c(ri' J"' aTa^-T!',',') ^ra- — Eur, I, 1207. 
S Y N. ^Traipa. ■-■-. -.mpo), tnra^iC^a, atTrritfi^a, 
XToiTTxpS-x^a, 'T^isitrirxifa, '^rfoaTctifa, yxf- 
yxip'j), 'S'aAAC|t*Ai, xvitTa,AKOjj,a,i. 

KTlttTTia,. 

Y\oXXa,Kl( J' fiy,Zv xyovlav 

Tav ^iav <tT.'.7Tia,v. Atift. N. 62). 

S Y N. AyiVTix, ittriTia,, a.Tpo<pia,, vmTtiO,, 

vntTjit;- 
Ato.ittB'- 

Keir' xp aT/T^, aTctTT^ tJ'nTC'^ r,J't Ts- 
7^7^. Od. J: 78S. 

SYN. AyaTar^ atTroTATT^, xyiutrT^, 

xKfji.ifv'^, xCfoy.1^, xoHi^, 'sreiusLAi'^, o^u- 

THV ^. 

ATstrpaTr^i». 

Map//aev^iii' ^^af/jfT©* a,T<MTfa.'ir\wa. Trpo' 

<TUT*. Mufs 56. 

SYN. A n 

S Y N. AffrpxTrJa, X7rx.vy'.'.^e-:, aciroaTiKCu, 

— Kflii //' t/.Tralr.ri' Tl |. 144. 
S Y N. iliATci.Ta.co, iZOLT XT OLa, (ii'Vi^xiry^,a.tn 
(p^-]/x-7rce!]a.a. a.iKy.K\a, a/i/.t/o), ATst^Krxsj, 
a-Tx^^a, s^stTrajctft). a.TcirCxKhu, iTrtiT<pa.hj.o.<, 
^ix^ic.KXo, a.-!roCxy.oKia, o.Tiij.xisiu, a.}.0Trix.a,c<, 
a.Tro-ivni(^a, a.TroTr>.xvxo>, IS^oKnvoy.xl. J^o/.oa, 
J^iKsx^a, Ky?.C(.'y>:<]iV'j), K>tnici. y.Ki-Trla, vtto- 
nKiTrlj), ^fsyox.KoTrsii' pit^.ocj. oiya.y.ica, S/,-- 
pjiifi», «TrifOTriva. y.nKca. x.a.lua-o^i^a, koCx,- 
Kiva. Kxiy.3.(a, TxK>iva, •ira;pa.if80j«a», Tra.^a,- 
KoyiPofAAi. Tra.ruCx?J.ouai, Trc/.pa.yu, -^.E^/ft) 

— jJ.i-d-o^Siva, * 

Svv /e Ka.y.iiv ct?rx7»/ ^MKivirxio — 11. 31. 
S V N. F^stTa.'», a.Tra^>i[AX, cToKoi, J^-A/c/7-/ifi 
XT>S>ix,jX»ixa., y.x]x<TK(ux<ri/.x, y.:ilxTKi'JX<ry.l^ , 
•axKitJ.QoKia,, '!?:<pa.Xoyi<nj.a, ffo^t7u,x, trlpotpiu 
(rTp5-4-/<, a.Knij,a., TrKa.in. Tra.faytiyn. VTrxyxyh, 
Tr-piyfaoii. Trai^vfyia, Tra.v pyi-ux. f.xS'H'.fyn(Jx, 

KXKVfy.llJJ., lii.^y.KIX, lpiVXKI7[J.ii, !f»?.tl[Jl.X, Ifil 

Kc:<'Tii. yoiiTcix, inrifo-!riui7ii. 
li P I r H. ^-.Ko^fav, /oAo.wilTif, ifiifj.xvii^, 
yiiiiu,, iry.o.^iA 
f^irc'?iiiKi<^, A-raTnA^. 

iK^av €f S'iTTOiva.v i[J.w, a.TraliiKix (ia^ei- Od. 

' • Z7- 
— (Hi^' a.TraixKoi/. Ot//'' a.Ti?.!'jT>i'Jov y o,ti y.iv 

y.i!pjcK« Kc-.T:i.:'iv<ri). II. «• 526. 
SYN. .\v.%t:c!,.', xTra.Tir!lix.U. ct.ioK'^, S^oKiCoi;, 
XoKi^, S'uti[j.i)Ti<; J^v(nra.Ka.jj'^, inri^oTnvf, 
»--a'.;riVTI\q, ITOtpilTTil^, 'O-xoxKoyiTTiK, iTopio'- 
/ju.'.'--:)g. nrtK?^.oT ^, xnXi^ii^, irsxKipof, ko,- 
K.TpJcyuLav, y.'j.'.0TiXv^, y.XK>icyog, y.i^Sx.- 
Ki^, yifJ^tiTTp^, .ii^JaKiotifjjv C::«^, Cl)A-/(;n?, 
|3poTO(jii/.^, iJTnK^, Tra.vvfy'^, ■\.ivJiii, .tiv- 
J^i'[j,»v, TroXv[j.nTi(. 
A-rrxTiVjuf. 

— Qi»( a.Troclwojx Tiyjw. Tryph. ijj. 

ATXTtpQi. 

— ATra.Ttp.^i Ji ■5-afti(riTovTo. V. C. yjy. 
SYN. A7ra.i'iu-5i, xy.ji;, iS^itc';, iTiJiXCt ATa.- 
v'o(r(pi, /j.sva.J^iv, yi^a^i(. 

A'rra.Ti[ia.a. 
Ovviy' a,TriiTiij:,)iTi Toi^ax.ix T[:\KHava.. II. y. 

113. 
S Y N. kTt[j.au, xiKi^ia, 

.AT*Tt)0. 

AvaJ^iXp^, aTTxTao, xipiK^. F,u>. Or. 310. 
— AirxTaf 5/us. Soph. Aed. C 1448. A n 

Afrxvya^a. 

— A-muytfTai ol^ ttpiS^p'^ — Call. 4. 125. 

S Y N. Qix'ifj.aj, cLvya.'(a, 
A-K-s.vJxa- 

S Y N. ATxyytK?.a, cLTxyopiua, onro?^iyoij.a.i, 

ct.TroKaij.va. 

ATTXV^Xtjl. 

— Aaa' a/>t?£<j ^u[j.ov xTivft/.. "• ^- ' 7- 
S Y N. .^vxicia, a.<patDiO[J.cii, fTiptta- 
Atxvtt^. 
— AKKot ctTa.v(TT^- i*p"ll. I. 1267. » 
— Atx:ittov cctxv Soph. Aj. 1206. 
SYN. AvivioT'^, eL-.cL.j.xT'^, xTrapiJi'^, 

e.(TTX,T^, O.ZiQxtif. 

ATcL^ttvaiva- 

IJr' a.Tiifxva.v^iv — ."^rifl. R. 1121. 
S Y N. A^ixvcuva. ^Kpxii'cj. 
ATatfiiTKa, Awxicj, Vid. ATcCTa.a, 

OuTi (Ti riifrt^oeiict Ai;f .ivyxTyio o.^rrcf.ftTy.H. 

Od. A. 216. ^ ^ 

— Mil Tiq [/.i ^ooTay XTrcLipoiT frr-.iiTTiv. OJ. -1. 
216. 

A-TiJlK'^. .^TtJlKuiT'^. 

St-3-iij' cT' a.TiJiK^ o-yjji ■rrlipi.To.'. Aefch. Pr. 
, <3v 

'n? / XTiJlK&lTOI K; xiX[J.-rvy.ii. — C.lll. 6. I2J. 

S V N. AviiKiT^ xTxvJaK^. 
ATriJoi/.a.i 

Efvy.i^r d,TiJ'iSia.t fiKrl //» Ttj ia.KTv?xt;' Ar. 
Av. 26. 

SYN. A-Tt/e), iJa. 
At-:^©-. 

AyJ-iif cLTi^Oli lyjilTlV JxTKIJ.iVAt- L)'C. CzC). 

ATei3-5«j. A-m-yia 

— OtiJ*' xTri&rKTi — (xvica A^nva.ii\^ — II. x. :20. 

S Y iV. Atio-Tcm, x^r\vict?a, x</Ti<jTxTi'ji. 
AwH^iif. 

Uacjav 'oT-j.?^a.[/iiitTiii UTo <TTiCa.fit(Tiv cTei^ii;. 
Orph. 245. 

SYN. A[.fl-T«5iV, XTriiTT'^, J^wttitt'^, yxu- 

p'^. J^virapy!]^, J^VTTpxTtK'^, xvayayo;, ir-i- 

^atptKoi. 
ATei<a^oj 

— 'Q; xTHy.xiTxi — Soph. Tr. 144. 

S Y N. TtKiJxipoy.cLi — KalxcPoSa^a, vo[JLiPa, 

(TVij^ttKKo:, — aja//.oi8ua/, iK,VTOsJ, tiiTKiJ. «- 

KX^'jJ, i^HKa.i^a. 
ATrtAEiJ 

Kxi J'il iJ.Oi yifeig avTii a^XiPMl&xi cL-rrmX.eiC' 

II. « 161 
SYN. ATHKio/nxt. iTa.Te?^ia, JlXTM.ta, xvx- 
THV.!J.a.i, Tpoga.valeivo[j.ai, |3p5/Ai», OfLOKKiti. 
„ VTta^iiO[j.ai, Ki.vpj^xoij.xi. 

QnXiiv A n 

©1'A.l/f ffeiyo/y.tl» jj.i}jrj'i^i oyKov cnrrtAiij. 
Krt; y.iilnf -wpoyjiy uTipinooa, •zsrOjU.Ti)/ «t/TH- 
Ai)5. Nann. 
.\t«A». AxriAiijaa. 
— Mi) 0( a.7riH\a.c 
V.KTi\i(Ta(n Stci—l\- 1- 24;. 
— "tfapa t' a.T^eiy.wiJ.aTa.. Soph. ^d. C. 692. 
S Y N. Apna. quokAh, Ka,vKn(Ti;, o^yii 
PHR- ATTcriAiiT/y.oi, ATTiriXnTiipioi \oyot. 
]'. PITH. Ao-TOfyo;, cc^nrovJ^o;, p:tft//y.iiwf> 

J^d<»'H, .SnAriJl, fJi.XVlfS^nf, jW5Al<)c/"'iW. iTlOOIffuV, 

/.«^■/pcijc, (TTfyrji. syfiKvfoiiJi.o;, tifMi^nnfo; , 

ffKoXiO., ffjioidt (TToi/Kcr^a., i/7r£fo7r?.of, 9/A0- 

TfXi-o;- 

P H R o/;|.£ ijopK S'i-\.uija,v a.trnKin'- Ep. L. 2. 

A/Tel/DTHf. 

Sl /.15» aT«AitTHf£f A^alJ^sc, nKiT S.yjiJLo'i. II. 

*)-9''- 
S Y N. Kat/p^))Tik, ou.0Kf.wr 11 f, 

ArrtipnKei);. 

— ATHpDxoj (Tfci/i/i' aiUTTstucTiy. Eur. Hipp. 135.^. 
SYN. KiKfj.iiy.a;, Ka.ij,xTti^o;, iy.MTos, jtaTa- 
Trovof, 'TmromKcii;, TaAa/TiyfH-Joj. 

ATtiW/. 

'TTryof /' a.7r£aTa y?MKod'Vfj.oi o/>(m*twi'. Arift. 

N- 705- 

Aaa' oTi /h p aTTiiw. — II- K- 351. 

SYN. AtoJ^s», J^ia, ocToXeiToiJ.a.i, ctTroAiftTr*- 

rcu.a.1, iXKevTTtii, oi.pi(TTa.[j.a.i, J^t'i/}a.ij.xi. a.Trxh- 

Xxrloy.xi. 
Atmj.1- 

£i aifC lyv iJ.sv a.ireijJ.i—Oi. c- 593. 

S Y N. A7ripyj>iJLxi CTa.Ttr.ixi. 
A-rtiTri). 

— .Mrwc ctTrejTrocTo? fj.iya^^v/j.n TliiAeiavoi. H- 

T. 7i- 

SYN. ATo&nr''> avxii'otj.a.1, cj."ai/iva, a.TO^niJ.1, 

■urapaiTxtj.xi, a.TayoYivu, a.TOKnpvTlt^, xTav- 

cTctfci, aTTSi/STra, xtri(7yjjpK0u.i.i. 
ATreifycj. 

Twc i'0//4)l' i)u« ctTHp^/i-.j. Arift. V. 46;. 

S Y N. ^ipya, itpya, xn^pya, t^eipyo), xa- 

O-irJpyd', etAfHsft), aTrw&Ei), ipvy.d), ipvy,a.vo), 

tt,TSPVKa, uToaoSsa, Ka.ix(ToQia, aTOTTsyta, 

tTSya, y.ahva, cLTOKicXva, J^tXKCoKva. xTi- 

Kxvva, s?,i}.xvva, ctTcTpiTra, J^ietTpnra, fxf (tA- 

7\a, c.ToJiuKa- 
A-^eipxvlo;, 

TiviTai cT' aXKeii xvHpxvT». — Pind. P/th. p. 

AxrtfJJ-/:?, 

— Tcuxii ttTrf.^umY- — li. w. S 8. A n 

Ov pa T XTnnc-JiTo; fj.iiJ,oi'i <s-TA^ft.oio /i;<5-«». 
II. /A. 304. 

ATrtf/TOf, 

fVH0"01', THl' .irifil T0rTO5 «TeipiTOf £5"T=0>,^&)Ta/. 
OJ. y.. 195. ^ 
ATreiiOf, 

H Trooiv cCTeipro 'r^i^iCxKvcr vtpxtTfJ.eiTl 

F-Jc7t-.:'€i'.— t.u''. Ur. 25 
HTcipoi' &f «Trtripo;' ty.CctKKa vSoia. Ib. Fr. 
ATrapti', 

— Ka/ F.aAho^toi^tcj aTreifft'!'. II a. 545. 

ATfpafTCf, 

Toi' /' «ija, Tof J' oi't' aTipxvrov- — Arill. NT. 
391. 
ATiparoi, • 

— To y_^7]u.s. Taii vvKTccv. ocror ATjpaTov, — Ib 3. 

AT£fWO"/0f . 

— i>ipav T aTipf.tri' xToiva- II. a. 13 
S Y N. Afj.iipvroi, a.Tipx<rro;. (x.Ttipa(rros, «t«- 
^XTos. ATci^lJiO;. aopiTTo;.. fivpiof, ixtya.;, 
uTxu<rro;, xTi^fxav, aTi«/j.a,Ti(rTo;, otTjAssjof. 

— xS^is^oJoi- — zrava.TeiPiTo;- 
ATeipo;, ctTeioHToi, 

Mav ctTeipai tr. ^ivt; Eur. Alc. 494. 
— ATtnpinoi; Kay.ortiTo( Orph. L.. 
SYn. AJai.iiiJ.av, «/<rTtt)f. 

ATtrlpiO.. 

K//.Te/pi« yxp THf xTet^ix; y.cai?.. Sent. 
S Y N- Afj.x.^iA, aJar,fj.ovix' o.Tiyyiy.. 
ATeipoJ^AKp:;. 

ATei^oJ^CLKrVV T5 KXpJiaV. /tfc. Supp. 75. 

ATrtripoiiaicof 

Ha-3--:i' xTei^cy.xKC;^ roJ' xXyo;. F.ur. Alc. 937. 
A7rti/)oA£j/Hf 

ApTe/y./i' aTrtfoA;;^» Ai^ill Th i:j. 

S Y N. ATtr.poyxfj.o(, xJu.iiTo;, a.vxvJ^o;, 

CtTtrlflk. 

ATeicofj.ityji;. 

— \-aHpofAayji.f tc!)V Ki ipctveiri. Pind. Nem. 4. 
SYN. " A.7/joKifjio;. 

A'niy.Kav^avoij.x.1 

— A.T!riy.XiKa.^:&i Ji ^xfj.Cx;. OJ. a. jgj. 
S Y N. A/jLCHo-Tjii), afj.viifj.ovsa, 

KllllKTIITOi. 

— OL//e MfJ.i^ei 
Xpviro; a-m-sKTiiTti criff T^iyh; ctyKctim- Ep. 1. 7. 
S Y N AicTfWT©'. 
AirsAaw. Poet. pro AsriAavi'«. 

A-nriXaov Tc,; avJpa; Arirt. L loco 

— XloXsa; x^aiXa.vvotj.iva.. Eur. Hec loo. 

S Y N i.Kavya, 'Ti-ipiiXavva, ocureiiyu i^aQii). 

*\oiKKi(t>, J^tmc!), iKJ^iuy„a, iKKpia. 

A^siXi^fov A n 

Amhi^^fiv (Adv.) 

ly.Tc:C /'' ftX^ a7r5/.«-S-f«l' «t5r5//.;;u; — 1!. A. 354. 

K X P- hKii, [J^.iyuha^. 
ATnhi^po;. 

— tTTifiric-i J^ilu a.7ri'/\i-S-fov- H.» z6g. 

S y N. ATT/.iToi) e!.(j-jiT'j(, aiie^a.To(, t>.u,v- 

^VTcs, aTTifctTo:, af^.nyavsSy a.'c.ij.iTpi:i, a/>t5 

TpHTc?, ATreipoi, ce.Tr?.KfOiTo;, ^a.;TA»)v)!.f, C-^SP- 

Cii;, nr'.piJ.iTPoq 
iAttjAAiKi Noni. rr. 

Avroi iavTov iv w.ovi yca.i.tv cf.ginoi ATtiXKvi. 
Ep. 1. 4. 

hTnhTTi^O] 

MM-f^iTToJi (ra.vTo'.' JvfTv^SvT' aTshTTia-r.f. Sent. 
S Y N. A^vy.ica- a,iro'^ivu<rKa. 
ATiiy.iu. ^ 

— ^itXoLiViih a.iu a-Tiij.KTViv. 11. ^. 437. 
SYN. t^iu.ii), fx3'i/''iu. 

A 

At ifjL-Toh Aoj, A^-rri^iroKia. 

— Tif wv yi r.ivJ' aTrsiJ.TroXa.: y^ovU > Fur. I. 
T. 1360. 

S Y N. i.^iij.7ro?.cioj, 0iTc<.pyvpiP&', i^x.pyvci^u, 

nruhiK, tivii). 'snrfccTKco. Kos.Tahharlofj.v.t, 

'^^oiryj.iifoa, y^n^oo), ■v-poTt-3-i}[j.t. <S'tct.7rpaT']ri> 

aTroKYifVT^u. 
A-rifj.TohnT'i](. 

ATi/x-^ohmn; rili (fvTothixiccf- '/Jicvog. Lyc. 341 . 

S Y N. n<yA«f, -T^ahiiTiK, o-f jiTiif. 
A-TnvdiptPu. 

— '('■vx^iC^ov a.TF svTsa fj.o.p[j.ai^o]/Toc H. u. 195. 

SYN. E)/xpt^a, svatfoiy oi-sc^rvhao) 

hl^iVi-uu. 

A.;j-Sl'£'3r«.j cir — yy.iTipav BahaiJuv. Ew. I. A. 

552. 

S Y N. Asrei-zirft?, ociJiv^o[j.ai. 

Qvf^ov ei 7"/f t'/uiv a-a-iv^n 
CvuxTcct S^tarihvx pioc. Eacchyl. 
S Y N. AAo-sr^'. 
ATivB>}ro(. 
To Tuv iTiKaiav ravJ^' aTiv-ymov ycvof. Aefch. 

Eiim. 91 5. 
S Y N. AJ^aKfvTc;. ATrivd-ii;. 

ATiThOi. 

ATiThOi ^OC^tUV KlVKUV. Euf. Ph. 336. 

S Y N. AvHiJ.uv, yv/j.vtiTii;. 
hTipya^o[j.ai. 
Ta ^vhiva T« T&t^X^^i 
Tim ocTetpyaffoiVTo. Arift Av. 11^4. 
8 Y N. i\iipya.?ofAO(.t, i^ifya.^ofj^c.1, rihiu, 
ocmTthiu iTiTiMuit (jVvnhiO), Tripmvu, aTo- 
'aipxivu], aTTOTKnfoa, 7rapci.(FKiVoc(o(j.oLi, KaTy,- 
a-Keva(^ofj.ai, t^aKpiSou, J^iaTfxrlijj, avfj.npaTia, 
^ocJaTfaTlo). A n 

ATripllTVU. 

— .-^AAa ycf avTo: iya,' aTifHTVi -/.«pnv. Apdl. 
1.772 

S y N, t^nrviJ, cctSfye-i, c/.:< a^ O .hu , l^X,"' '""' 

'/_cc a, iZiarv.iJt, Tii'^u, /.oJciTif^u 
A-ritiy.ochmm. 

ATvharsv arofxu — «7rjf/A«?.?;ro)'. Ariil. 863. 

SYN. ricAi/ui/Joj, ccJoy.i(Tyo;. — (a pnv.) 

ctAaAof 
ATtfia raroi. 

■ — 'S.Zc^ov i' aTifiaraTov a'<J^ccc. Sibyl. 2. 

S Y N Efi)//a;'a;, yji^o;. aCon^-nrci. 

ATi^tr^OTOi. 

OvTi ydo —'nro'Ai Ayy.ij.sfj.vovt.Jaq a-rcpiTcoToq, 

Soph. El. 184. " 

SYN. AviTiiT r^o^oi aTi^i]piT) ^,'MiTrihiV(jTci . 
ATipvd-piaa. 

— Kf ht']o)' w iv^vi roi i 

ATsfvd-ptdrroct yi fj.ah/.ov, i) ay^Sij '^s-pxyiAccjoo. 

Arill. N. I ii >i. 
S Y N. Avaia^yyvna, ccTOivaiayvvTic-j, o<,v.d-a- 
J^i^ofJ.ai. 

ATSfVKU- 

— Ov [J.SV yap 'TirccToi ctvypuTKV aTifVKei. Od. 

t 119. 
SYN. ATHpya, ocTSfinva, ocToy.uhvoj. 

ATipvO). 

1'tHv ccT o(TT'io(ptv spCaai — OJ. ^. 134. 

S Y N.' 'Eci^va. a(fshKi), a(pihy.vs.), aTccfvrla, 

aToavpuj. KC!,Tuavfu. arpccicia, i^aifsa, Tsict- 
atfiu, ocToaTocu, J^iocarraa, KaTaa-rrciM, aTct.fcj, 
oi.Toyafiiu. 

ATipyO[J.Xi. 

OiKfi aTifX"!^'-'"' — ^'^ ^- '36- 

S Y N 't.'^s^yo[j.cct, ocTrm[j.i, a^aro^yojcsu, tK'/u- 

fsa, at!roiyo[J.oct, a-isoQaJ^i^a, nofjcoci, oczrovio- 

'fj.o,t, voariu, cca-o-^opsvoj, «■srojTH^ni, ctsro- 

^oirccx), a-srxhh.aT^lofj.at, ampuso, «••srfof», 

<tp£fT«, cc(piarcc[/.ai. fj.iricCccivu. <J'iahvofj.ai, 

^niay.u. 

ATS^CiVi, 

— Ativ aA/TfOf, ifJLuf (juviuv a,Tlpo)SVi. 11. 3-. 

361 . 
E X P. Ti)< s//i)f J^vva/Jiiai Kuhvrni. 
ATifusu- Vid. ATSfX.^H-"-'- 

T(ij Ks roc'/a arvyipui ToXifjLn aTioaKiriHai. 11 . 
't 723- 
ATTifaroi;. 

— ATipuTo; ipui. — .Aefch. Ch. 598. 
S y N ^rvyvoi, (iTtpn^avoi. 

ATiTllXoi. 

K*i ravTW aTiTiiKoy aKiVW.rtipocv thamv. 
Ep. 1. 6. 
E e ' ATiv^iii' A n 

— 'flf HA-Jjc a,7rivJii^ OJ y. 184. 

— ATTcU-jiof H/<yA£)/o Arat. 

SYN. A7rji"5^o;, rtTT^fOf, aTaji/jtyrof, at^yi/i-f 

«tJll/UOf. 
At51/-5L'"<<'- 

— At£'j.9'1'K:-( J^£ (3poTw TKf r' ayi/DjiAOiri/cotf t/- 

fAUVTAi. Hur. B 882. 
— noii' i7J riivJ^' etTivSvmv ■iroAii'. Soph. Aed. 

T. 104. 
SYN. Tlixapia, y.oKA^a — iv^vvu, op-joa, 
<f/Of9ow, cTitTTW. >ijCcfyxd' — KTofO-pi^a, i^iirox, 
o[/.xKi^a, a.7ra.pTi^a' 

A^rwKTbt, AirtvyjToi- 

npic a.vJ^p a.niv}iTov tZJ'' syp^pi^^SJiffa/ j^fpon-. 

Aefch. Supp. 796. 
— TctiUiKiVfjC, etTivXiTov J^ouoif- Ib. Ch. 623. 
SYN. Attclhtio;, a.vaiTioi, ocTrivx.Ta.ioi;, cctto- 
T(OTcLiOf, iva.fOi, aTrxfa.To;, nriKocTa^a.Toq, 
eLpaiTifJiof, i7ra.pxTo^, £va.yi)i, i^ccyKTToi;, jiJi' 
XviiToi;, fiJihvpi^. fji,iiri)Toi, tfvaeovJiJ-o';,^ cckxK- 
A/£fHTcc. cfrrix^^^iii, iy.viTa.poi, //I'ir4j/-3'IK. '^x- 

; KctijLi/xioi, (piV^l/J.0i. 

ATTSt/l^is^a- 

Sk yap fj.' ctTTivvxiT^iVTo; iy.y.ivti; Ka.K>s. Soph. 

Tr. .258. 
S Y N. tvvx^oi, KaTa.Koiua.co, KXTtLKot/Ai^a, 

KOIfJilio), KXTOCTrpXVVa. 

ATriVxoiJ.a.1- 

Tkto fj.iv Toi f/.j) yivono 

MiiJ^cLuai xTivyjiiJ.ai. Arift. Th. 721. 

SYN. KctTivyaij.a.1, (iJsXvrJoij.m, Tsapanx- 

y-xi, t^aniofj.at. ctTroaTpnpofj.xt- ttjoo^/Kuai, 

KctTapa.oijxi. 
ATrtzici' 

Xpv<roi xTTKpd-oi ia/, kaXU a.Trctfiv iit-^- Theog. 

I 102 

SYN. Ap=x7of 

AT5v9ct/p«. 

O^Ti fJOI VTTVOV etTTi^^XlfH H^ iJuJllV. OJ. 

Ta? /S «" i*7r£J^5t)p«, U^ VVV iV.TTXy>^ i^iKWX. 

11. y- 4'- 
S Y N . Ej^-3^a/f w, i^^pctiDa, ix.5a, etTrr/d-a- 
vouai, iTTvyu, cTvyiu, xToarvya, ctTricnv- 
yii), XTTosTicya, fj.iTia. 
hTriy^avouxiy 

\(Toii yap tripiv 'ua.iriv «TrMji^O-eTo xMf/ fjnXenvij' 

II y 454. 
AttsJ^-I^o.u*!- 

— MsA^i) 'ir>! aTTSy^'?^ A;/ irxlfi. II. ^. 83. 
S Y N. 'Ey^cJLtfofi.xi, ^■^(j^OfJixi, vTvyioftai, 
fiittoiJtAi, ty^-^oJ^.Tia, J^viTf^iVKim, KVTrxfJ.xi. A n " 

Ai' a.Tiy^^eixi. — Aefch. Pr. izl. 

— ATrey^B-rifJ-x T^xyy.oniov (ipoTo'i(- Eur Tr. 42J. 

SYN. v.y^^Kfj.x, ty^Boi, iy^^p^., ctTny^ax, 

S^viTfj.iveix, ivTVOia., KctKovoia. ftifnfxct, (fjvyoi, 

<r]vyyif/.a, 
ATTiX^i:;.^ > „ , e. 

— .N'n Ti:w tfJM cpiXoi, 0; roi xtix^i'^- C»!1o. 
"7- 

— K.a.1 xTiyPix yo.Kv.ov 

KpiCL'v tKKi(ra.fj.m' — Orph Q63. 

SYN. E-ra^j^-S»;, iy^pli, «^i^-S-o/oTrof, aTH- 

yj^, xnJiii, J^va-fJtvii, J^virsopo;. KctKovm, kx- 

KOTOio;. KAKc-jTiy.o;, KctlaTrjvToi, ctTTOTrlui^oi, 

etTivKTo;, f/.iiriiTo;, tjTvyvoi, cnvyriTo^, ctv 

yi?oi, oyK-/]^ii. 
ATiyci, htriyofJ-xi. 

WSiirxv AHKciiiv xTtyj yjpoi. — H. a^ 19. 

T? tTll TOI tVVVifJ.IV XTC.yjTO JUOTVIO. YiUi- Hom. 

V. Z31. 
S Y N. 'ETricryj}, etTtrtpya. 'efz^a.KK.ATlofj.a.l, 

etlpi^XfLCl.l, XtpiTHKUl, i^iTafJ.ctl, XiHlOKctfJ.CxVO' 

—xT^tifJH. — apKia- 
A-nriiKtyia. 

E/ </* etv a.TT»ksyiovTBi ifJta; ■zra.Tiont ^iixKrrxi- 
Apoll. 2. 17. 
A-3rt|Ae^f<i)f. 

Xpii fJ-iv Jii Tov fj.Z^ov airHKiyiai vuoti^weiv- 11« 

'•3°;- 
S Y N. AK-f[b-ui, xwXa;, crxipa;- (ppxJui, 
Jixw.^ui, \aij.7r^ai, pmui, J^ixp^iiJnv, avx- 
tpavJ^ov, xvj.pxvTov. a^^irxyopiVTiKUi. ffKKnfat, 

XVOIKTI- 

ATsnKiatrTii '• 

— A:riiA/«t7Ta. — .'Vrift. Av. 1 10. 
S Y N. ApiiAiao-TH?, fJiitroJ^iKit^, 
AT^nXlaTDi. 

A-srnKiaTHi avifJ-oi ifii,7s-vtvirxi Jopt- Eur. Cyc. 
19. 
A'7;riiy.xvT^, 

nifJ.7!-tiV Ti fJitV H^tKOV XVTOI 

OiKxJ'' ct7!rnfj.xvTov — Od. t. 281. 

A'z«nfi,ioy 

i^JaKpVT^ }tj XTniUJLUV. II. oc. 4K. 

— 'T^TTVov KzriiiJ.ovec Ti Kiapv n- II. ?• 164. 

S Y N. ACKctSrii, aTpur^, tra^. vytni. avn- 

titpixtrT^. asrfofxo^ur^, xJnKn]^. — clko.k'^- 
Ajsrnftotrvvn- 

Airt Jij^mpm ypp it!-' a7!r»tj.o<rvviu Theog. 756. 

S Y N. ACKaCtiX, iv^ivia, vyietx. 
A-srwil. 

— ToiJfJ.uii tpo-arKitr^nTiv cL^Tinvnv 

Tvl/iiAilr, A n 

TvJ.mX»k, su«t/KA5C, LWsjTffin a^x^qot.P' Od. 

C- 69 

S y N. A/xetKcc. 

EPITH. Apyvpo>ivx.X®^, aKa./ixvTom;, mK- 

Tp!)>^iiA.a7-^, T£Tf«*t/xA®'i TsS^pj-ar^isr^. 

.A-S-OCrlJt. 

Aaa a/caif oXona-ii' a-3riiF«ii(rii' «.fn^iv 

Air,Tn(- — .Apoll. 2. 1 2c6. 
S Y N. Aj^p/oTiif , (tjj.oTK. 

— &uuo; \j'Vi^ipiy,>-J^ y.eu OiT^miif. II. 0. 94. 

yM, XTrpet.Kro{, «tJJ-ai/S^piywaf, artyi^.yw.wi', 
«■/'.^rpof, ^ctKiiuhf, afJ.ilOTni, cfyp(oSv[yi.oc, ijo- 
KZ3J, (ntTiipojpiai'. 
A-^iiofOf, 

F/^S^aaf aia-aof 0/ 'B'7<a(r(roi'T/. Pir.d. Pyth 8. 

A-»it.-:pOf. 

— A-TTiitp;/ J^' s^iZl' o',o/. 0(J /.t 4^5. 

SYN. AsrillplOf, fJI.-TiupOi, J^HTTai;- oy:(c/l'o(. 
AnnJ^xvo;, No.n. Fluv. 

F.i" 0-* jusi' AOT/ii,o; T£ fj.iyix.<; k, S^o; 'Evi^ivi 

Afj.<pe> aviJ.^opiOv7a.\ its-osrfcflil' eif Sl' iivTC( 

Ap. I. ?g. 

n&iimririi' c( ivacin' ssr' A-srlJ^ttvoio jssd-foij" 

riiiraoj jj.itryav ^vvov p'.ov etq aKx 'UIjj.tsh. 

0'ph 162. 

P H R. — Ainisi-Toj «ip vJ^a.criv A-sriJ^a.vcto. 

■ — Kct/ i<roTa;|(x>; 'npov poov A^uiJa.voio. 

— FfiJa Tii' y.ciKKK^coV vJa.Tuv zrATipx 

<ta.<Tiv A-!riJa.iov T^iJia. A;i^a.neiv. Eur. 
A^srii/u^ra-iw. 

— 'O </' apya.Kia sysT ct&f/.xTi khp a.wvvfftrav- 
II. 0. ic. 

— Aoxfrtf /4 //01 Kx. xTivvstjeiv. Od. ^. 258. 

S Y N. 'Ey.TrviiAi- — iiXoyii), ctfpaiveo, txpx- 

tfpOViil. 
ATiOi 

TiiKoSiv i' AiriiK ya.iih — 11. X. 270. 
SYN. A>KoS'a.rri,^. 
ATTioi. K<i/ /h fj.a.v a.Tioio T£5r«iT£p5f — Theoc. 
7. 120. 

ATT/f. 

Mfu^/i' c< )tycLi-im TiXxtra.;< iipa.( ts TroAiiic 
AiriJo;, d; tcpi Keikoi ctyxppoo( iTJifxvuTaj- 

Orph. 4). 
S Y N. ■Zipa.Tis- 
RPITH Kii?.as;. 

P H R. Kai fj.o(j-/j,q -iroKv^xpyo^ A-rif. N.iz 
Kpx\ K^owf. Nonu. B«;, MaoiijT/Ji^f.Ms/upiTHj. A n 

ATTiaxav. Nom. pr. 

— A7r/fl-aoi'« troiyi.ivx A«fci/. Honi. A. 5-7. 
AT/(rTs». 

'E.yp^^! xTritTTav htot' xv TAS-o/f P^iaiCwi'. Setit, 

S V N. ATritfTa; s/;.f»'. — a.TriXiriPa. 
ArritsTia., 

X\itsTti<; J' a^x ofj.»)<, y^ aTTltnixi aXitrav xv 
Jpxf, Hef. 2. 370. 
AT/(rTO£rL'i'ii. 

Tac sf.ai' vij.vivtrcti xxitrTot}vva.v. Eur. M. 423. 

SYN. ATretd-tix, JvcnKTritTta., ctiroyvotx, cl- 

ToyiaiTi;, ctyvoofJ.^iTvvn 
Ax/<rroxcpof, 

AvJpif atritrToKopoi. — Sibyl. t. 
A7r/o"Tof. 

QijyttrTii Kxi xTi-TTOi xviip oJi — H- a. 207. 

S YN. AtTTrovJoi, TnpitrTivJoi JvtTTnirToe. xth- 

^nq, xGiCttio;, ayvi>ij.ccv, VTrifiixKs;. ctTi^a.ioi, 

TapttKoyo;, xvvTipSXnTo;. 

ATKxvllTOi ■ 

— n^i-TEO"?/ (TiZjJ);, <5:TAAr;'Toc fVapp^^ei. Sib. i. 

S Y N. ATrKa.vyif, ivsTx-^i.i, ivtxkto;. 
ArrKatrToi, 

— Aaa' ctJxfj.Airo<; iyov y.pxripoippovx Sufj.li> 
.■\TKct<TTOl — Hlri. £. 147. ■" 

S Y N. Af/.&iKiX'<, ctT-7.atTToi. — a.S'aiJaKTOi, 

ttTxpxToiDTo;. — aKn-^ivoi, aJoKoi- 
ATKxToi, ATrKiirci. 

— 'O; aTKa.T'.v aft,<p(KiKTO( iKi/S ii^ptpei- Ear. 
Herc. E 399 

Itryjj; J' xTKviToi, Kparepri — Hef. .3-. 153. 

S Y N. ACxToi, XTrKiTOi. XTriKxtTTO^, CLTrpOS' 

TiKxiroi. xTqotrCKYiToi;, xTp^tTxvlnja, xKiyn- 
roi, aTKiiaro;. 

ATKlTOi 

AtAstoi v.ypcc KiKiv^ct J'ia.iTKxipovrii iwovT» 

lyjvii- — Apoll. I. 574. 

S Y K. TloKvi fj.iysLi, 7rxfj.iJ.iyi3-iii, ivfj.-yi^m, 

TlKd^piO;, VTi^lpVlli, ATeipOi, XtTT-TOi ctTf0<T- 

TiKxtTTOi a.^tipriTOi. 

A-jrKnyii;- 

Ex Jt T»i tfj.Tii p^KxilJoi 

Tfeii clTXiiyiJni toiuv- AtKI. Suid. 

SYN. luxTiJiov- 
ATKiiyioi- 

Ovr' a,v ToKVTrpxyfJtav iariv ctXK itTrKiiyio;, 
Su'd. 

S Y N. ArrXooi, xTr^ctyfj.ov- xvanioi, ctvty- 

KKVITOi, 

ATrKiiirritL- 
— F.Tt' aTKr\<TTi!tv Xcyjii 
XlatTxi; yvvai^i -rrposTi^e.tT' av iv^ibn;. Eur. 
Andr. 217. 

SYN. A 11 

SYN. Axofia, ct.y.iT pia.^ 

KcLi Tiif «7r;,it(rT<i Ti;fl-J^£ itli/ ;^i'fi (3-.^r. Sopli. 
EI. 1350. 

• — Taj a-;r;,j!o-7K /ici/TC',; 5pi,'j. F.iir. M 150, 
, Sy N. KivK-tTii- «TAn^^.wi', a,7r?,y.pMTo;, a.v>y.- 

cT^.jipfjToj, «Toj, Kala.Kti^o;, a.y.o(i<noi;. AK:a,- 

rnTo;- 
AttKoix- 

MciA/oy «TXsiiK, — Call. 3. 230. , 

— AttAcic'. y^iiwsro/ xsht' Ay^.i/ai. Eur. I. A. 
8R. • '^^ 

EPITI-I A^ni. 
AtAo/?. 

Afc)/'£y..-t d'' a.Tr\ot'J^a.; y^KAiv3.i. — 11 u- 250. 

SYN, AttAo^j, a.TTKoo^. 
AttKoou Att^k,-. 

F.//.st.3'3C TKf TfSTsj a.Trxii ^Xr"'' ^'"''' '' '^' 
9:7. 

— 'ArA?;' xstK^r. Soph. Oed. T. 527. 

SYN- Akcciics, aK-.^xtos, tviiJ»;, myvtaijav, 

a,TKoixo;, af^aiy.of, df^aioi, «TTff/r^af, «u- 

Totrxivoi, atpO.ii^, /iTof, (rysJ^ioi. ij.i>foi, kx- 

ifcf, /xovceiJ»!;- 
A-n-Xoci, ''AxAkj, AttAwto;. 

— Ksj/ ciTrXoov itT<nTa.i vJ^co^- Mufae 204.. 

\ivij.xil]i c.TrXaTottTt- — Orph. 1049. 
AtA5&i. 

Ttto kv^tciji y.VTTiKXoi; 

Tov iuoy i:ov a.TrK6><rx;- Anac. 39 22. 

S Y N. Aj'a.'T]t,cro-«, aya.7riTa^&>, iKTeno.'. 
AttAi/t©-. 

At;T« cT' a.\-,TO; CC-TAVTOi T* £C ir.u:L<riv — Sini, 

SYN. hXy.TOiy ai/fulog, pL/Tafo»- 

ATTViVtrTOS, 

— '0(J'' a.Trnv<rTo; J^ a.mv<ro{. Od. «. 456. 
Atvoos, Atths;.^ 

Attvooc 'mcf.vr (■) covto '^i^x^ap^^nij.' — Call. Ep. 
Q. 3. 

— iilJi ya? ocTvxi. Ib. 6. 9. 

S Yn. A^i/X,'?- 
Ax-x-oaitvixai, 

— ©joV c/^' airociiVVTo vo-rrov. OJ. j/. 419. 

A7rO«/fi5Cjli(tl. 

A&Jp" aTToa/fric&a/ I' a 230. 

SYN. AiivfJ.a.1, enra.itio'J.a.1, a.tpoiif£[JLxi- 

A7roCa.ii'a, A^^oCaii/ofj.ai 

F.5 l-ar^T^av <J" aiiCaiviv i-wi ^^^vl — H- <a. 459. 
il( apa. c&'Cii7a> a-nnCriraTo- — li. a- 428 
S Y N. E^tfa/Ki), /,iiTaif«</i/M, <rvfj.Caivcj, kx- 
Taitrtru, xaTttfJn, Kc/.ra.J^vu, K-J.TiP^^tiij.a.i, oj^ao- 
^■vyc-j- a'aip'yoiJ.ai, «.'TaoKaTxCci.ivijj.xi' A n 

ArgiCv.y.hoi. 

— A.-„-i S^i ^Xanait /3aA: — I!. C 1^3 
— T! ri/ (ft ir.r' uzrcCsiKA;-; ; Thtoc 1 1. 19. 
S V N. Kttf«;.Afj, KaiaCa.Kku, ava.CaK>^<ij, 
a,-sr:-7!r-.[.i,'nTej, (KT^i/j.^zrt), a-srccrTiAAtj, «.TroTcf- 
TTOiJ.jy.i, aTir/iiy.ai, aToK;yoiJ.a.i. aSsf/^i, a.- 
'TToi.vu, aTToyivcjtrKi-K airoJoKiiJ.ai^o, anosKiV- 
a^ia, Tra.^c/i5u, J^n-.dioy.cf.i, ■nfoiiijj.i, eft?vAiy, 
«.TOj>{/T/iu, 

ATTOiAa-r]*!) 

Tc/QJ''' aToCy.az^^itra)! atTiij; (^iX^. Sop.Aj '_,54. 

■ S Y N ATTOtrTcsfe». aij.&.fu, pKair]ia- 
- A-jroCKara^u- Vid, BAao-Tesw- 

.Majpo? Kor.a.; eiTretAaro." 6'/i^;f. Ib. Ocd. 
C. :; 50. 

ATroCXiT^ic;. 

— Uao^noigr' airoC KiTrloi yXra- Enr. Ilec.^^^. 
SYN. riipiCKnrlo;. a^/jiAo;, a-yarioi, i'j- 
J^oSc;, TrtpiCoDro;. Tripioir']^;, Wipifaihi, ,7rf0' 
Qavk, Kocla^avi);, <rv [.'.^a.: i.s, '!rapa.<r,:;j.o;. 

A-niChnra>, 

— Oi/cT' arroCKi^KB W ravra. Menand. 
Air',C'/:i-!rojv eis rlv aypov eifnvi\; Efac. Afi.l. 

A. 32. 
SYN. ETifASTT/y, tiJ^zKnrco, avaCK^.TrciJ, 'rrcotr- 
CKiTa, atpo^atj, TrfOtropzoc, tvopaa, eitropaoi, 
%oopa,a, vtpcp-jLia, Kx\o-/r]fjw, 0Tri-j]ive^, iTrar- 
n a, eyriK.i'jtr<Tco, TrpotrXiVtrtre,}, TojiO(rtrofj.ai, 
fJttTKirrlej, iTritrTpi^oj, ,S-tat>y.ai, iirt^ic-.fioj, 
J^cy.-.va, ^a.vij.a?oj, 7ra,ir}aivu.' 

AttoCKdtos, 
' O-jToi a7roCKi]jov iTr^ itr(riTa.i 'Lrli Kiv htu, 

II. C. 361. 
S Y N. AJoKlfJiOi, cc}ifJ,o;, aCiKnpof, aTro^TriiJ.rr- 
']oc, avfcSiJ.o{, iTrippnroi, aToSsrof, iKKy,fVKloi, 
Tr§t>CKi)To;. iy.CoKi/j.o;, iy.CoXifj.ciAo;, ei.iroCa'Ai- 
IJaloi, Ka.Ta-j]vcrJoi, ^avXoi- 

AiroCKir']^. 

■ — 'O </>' a-rriCXitrt 5oifj.aTi'.v ij.i- Arifl. Av. 49,8. 
SYN. EA/t7«, a.TOTiit^a, a^Atpioij.ai. 

ATroC'AvC^t>. 

— AnrofAu^w!' iv vinrm aXtyeiv''^ Hi 1. 487. 

S Y N. AtaCy.v^m, a.-Triij.ie-j, avaCa/^Xeo. ik- 

CaXKcj. 

AToC/.&Xj/i) 

flpn aTroCKcjtrKeiv fMi toiv (pao{ iiiKioio 
Avi) VTroip^afj.ii'ov. — Apoll. 3. ii43- 
SYN A-rro^X^ejpicc, aTaKXar']ofJ.ai, oc<piTa.[j.ai. 
AToCoKiij.a'ioc Vid. AtoCxdto;, 

—■^TiCoKiiJ.alo; Tuv 'oTXeov iyiviTo- Arift. Pa. 
677. 

AijroCotrKciAai, A n 

At.J^pi<r'iT ijsofji.:vit y.x.c:^ov a.TrcCoT/.£Txi — 

Ar.it Av • rj6b. 
S y N KxT jXoiTK-'y.Ai /aTo??fa(r<t), vty.ofJ.ct.i, 
tKii.'J.o~i^'>lj.Ai, y.y.piriy.ui- 

OuJ^iy ttTiCfx^i zd.vX'jv «>.fTf/,-;— Cill. Ep. 
SYN i\'!rof.cJt.T]a. — «;xo{s&), £X^£m 

E('9« </^' «TTcQ/^aiTj; iy.e!ya.y.£v iiS J'ixv, Od. 

E. 1,-1. 

SYN. i;fi{«y, X:zO=t;/«, af^i/TlCft). 

Ato?£i\ui^ af £ye( -S-i<riJii' Kt^cXfJvJ/. Eur. Cyc. 

SYN A.Sre^, cjki^.^. 
Atto^oi'^- 

AuTrtf «iT/i' aTcycroj t; — Soph. Oetl. C. ri;i. 
8 y N. riaiV- fy-yoif^, fTriytt;^.:!'®^, stktto- 

ATToyifca 

f.l« ju.' a,'jroyi\i^cf( — "•^{- 265 

S Y N. KctT!45,4)<w, £^at&-5i';^<;i, ira^^oa, «z- 

livpi^cjy a.7roviyf.:u. aroxc-jXcw, e^cAi/.y, s^cO;)- 

A7rcyviJi.ya.^uj- 

©;«f aT/(^ei'. KciTc5,-i'/L/.i'a^«i' o-Tc/xa. Aerch. 
S. T. 447- 

SYN. rf//i'a.^<y (tS-Aei/u. rt:rc.\s(7%?«- 
ATcyjfj.voa 

Mii <r' aTrtyff/rc^irTa HaKoy, Kj «iniicpa -3-«». 
Od jc 301. 

S Y N. TvfjLfoco, 'HA^xyvf/.voii, ctTro-4-;Aafj, aTo- 

cTKfi), (rL'Ac:'}v."yiM- 
Aro/a^c/y.:/.!. 

H/i/jv T&iV c;'a;p<i'i' ctTToIx^irofic.t- — II. f- 231. 

SYN. ^xia. /a^o^uaii /ai^c-, Jia.iiiu, a.'rro- 

IJ.ip^?e). a.vxJiJwfJ.l- 
ATaJavKi'^' 

— Kci:ro"/'ai>Xi{<yi' iiKo> Eur Siipp. 717. 

S Y N. Ow.a, ffvvTpiCe-j, cvyy.o^'a, K!!cja.KCT- 

Tej, y.cijx^fa.vi-j. KXTipe.icc, y.oclx^pKxcj, y.cLJx- 

Teuvcj, cy?.?.eiosj. 
ATToJeiJifirofj.a.i. 

AttO 5-2P Sc.JiljTiTO TCl0fO(- II- fJ- $2. 

S Y N. ATf!pyc:>, xvu^yu, ' a.iroTPiTO, xaTa- 
-E^/.riT/i). 

ATToi tiKVVftl- 

OucriK yi Tfa.vu; a-JiJci^a.f. Eur. Rh. 40. 
SYN. hvxJtiKvvfi.i, iTiJ^tiy.vvfi.i, ivJeixvvy.1, 
Jiiy.oa, J'i\KcTTOia, iKJrtKcu, xvxyo^ivo), ecToira- 
(pi0, Jix7ttipicj, Jici<rx<pyjvt^6). (Ta.tp-iWi^cj. avo.- 
pct/^a, ^Topa/cv, i^afiij.p'j.ivcj, iij.%01.1vu, rfnvou. A n 

/'iXT^xvcc-), fA.-/i.vc-j, a.-jfjJiJcjfj.i, 'TnapxJ iJefj.1, 
tt,va.Ti^-fj.a.i, Jia.(j\\fja.iv(tj nri^itfxxiva), ■jrfcryrt- 
fi(^cf/.a,i, v~oy^cL(pij p^ctpxnTiifi^cj. //ajTypo- 
fj-ai 

ATTi/trl^/f. 

— Kkk aToJti^iv Tuv v-rro yaiO.;. Eur. Hipp. 
196. 

SYN. Vvfc.^i;, CLTOp-XVTIq, tfJ.(pcLVTIf, ifj.spa.' 

cii, iTipa^TK. Jnhc-ici;. Jcifkii, Jcy.tfja.aiix., 
(vJo<7ijJ.iv. fTiJeiyfia,, tiTi(rr,fia7ix, JixTv-iri)- 
ffn, vyro~vrc-)<7i;, (rr.ftMv, Koc]xyfx(p>i. y^apAK- 
Tvpidfdi;. ^xTctvoq. 'zri<rTi.;.—aici7i;, yj^po- 

TO 10. 
AToJtifCTOfJLiU 

Ai)JiKa J'i T3:Tafo.9; 'SrifTi; ccroJtlfOTOfMKroj 

'T^(,'c.)v xy?.3.x TiKvx — Jl. cr. 356. 

Sv^N. i\e.c'jTOfJicj, a.TOTcxyjihi^as iy.T(o^yn- 

Kic^cj, a7roKi%a.>.i(o), y.-jifXTaij.ico, xipahoToy.iu, 

acvyjvK^a- 

As-o/iZTJ^ 

AAa' a,7rc/£KTii; TaST* sr/l' o/.(<i){. Arift. L 5C0. 

S Y N /^.iKTi^; aTToJi^T^, 
Am Ji fcj. 

lioi<Ti ^'.T:< ctTiJeifx — Th'nc 7^. ^yS. 

S Y N. AToJipfj.aToco, Ji^u, iy.Ji^i), iy.Jtffj.cL- 

T/^<y, a.TO}.lTcu ctT./.iTli,u, y.ct\x^ctlVio, iript- 

<TKVTiic) o;7rO(rJC'M'7r7<a, £X.>.:T/^<a. 

P H R. Tfvtriv '/.aiixvyiva, QvcTctv. Theoc. 
AToJtyouai 

— Kai Bjc a.TiJi^a.T aToivct- H. a, 9i« 

S Y N. Aiycfj.'j.i, 'sf'.(;j iyj);j.ai, 'wacxJiyo- 
fj.a.1, Jia.J'ryoij.a.1, y.a)aJiyofi.a,i, v;.^ i-yof/.ai, 
x/TcJ\yofj.a.i, a.va.'/.a.f/.Cavu, aToXa.iJ.Ca.vu, aTi- 
•^u- — iTaiviO), JoyjiJ.ai^co — iTX.y\i\Ka, ofj.oho- 
yiu 

ATcJtffJ.ie:'. 

— El J' »T<yf aPX <70l JoKtrt C-jS" aToJiifj.t^v. 
Theor. 14. 58. 

SYN. ^.'.Ji/\;j.iu. a.T0^t,'«fJ.ai, iTl^ivifJ.a,i, ^i- 

nTiVU, ^lViTtVOfJ.ctl, 

ArroJiifj.^. 

OvK xToJafj.'. Ato^.Kcjvo; TvylvTo;. Pir.d. 
Pylh 4. 

S Y N. T.Kjvitji!§^', aw/l1//-/)Til?. (K.JrifA^, Bi- 

t^. aTOiKoc, aTo(pvKioi;, a(pi<7Tio;, xTOTpcp'^, 

CtTUV, -S-ffCtTS^. 

AtoJ^iJolh. 

— KiKia.1 J' ifj.i TiivJ'' a.TcJ>i\ai- H. a. i 34. 
S y N AvaJiJc'fj.i, iKJiJatti, ■z^opa.J'iJc)fj.i, 
TpocraTlo, '3-po(ri'S/*<y) 'Ji-ccc/ri^ru.i, 'snfnSnf/.i, 
aToy.a^i<7Ti'fti, i^nytcfj.'j.i. aTafi9fj.tcj, etTiu- 
voKicj 

F f AtoJihv. A n 

— lliTrXot/ a7r£/««-F.iir. Herc. F. 1204. 
S Y N. Aixw, fixX?.pj, c(.iT^u.Kta. 
AttoJ^iuxu- 

Oun ocTiOif^ia^tt; iritUTov IK Ti;« ciy,/*f. Arill. 

N. 1259 
SYN. A/feixai, a.TriX(X,vi'a, a.}MMUi. ctvoGvKO- 
Ai^i). iKKofu.y.i(a. 

Kwt' o.-7ro^oyiJ.:-:<j-J.i 'Tra.yvv ci.v'/iva. — Od. i. 

372- " ^ '\ 

SYN. Aaj^jt/.cu, Ao5£t'», a/aj^ia^w, ffiSXof, 

(■TlKa.lX-!rju, KCilAKa.lJ.TU. 
ATToffAa 

— E<. i/rjo? iZTro/paf. Od. t. 65. 

SYN. ATToJ^tJ^^cia-Ka, S-iaJiJ^dLijv.u, atoChu- 
" y«. J^wjsu^/ii). cfTTOKtTeLpyii^a, J^fiLTrnibu. 

AttoJ^itsi). 

— ToTe TTO.vTo'.; a.iToS^fiTnv ot-naJi poTfv;- Hef. 
£. 609. 

S Y N. ATToJpiToiJ.cti, iKJpiToy.a.1, J^ptTco, 

a.TToS^pxTloi, a.rroJfix.Tloij.xi, cLTrohiyc-:, ct.vct,Ki- 

yoij.a.i, iy.Xiyofj.ai, aToTpvycte.}. 
AtoJpvtIcj. ' 

— AToJfV^.aci Ji TavTA. Od. f . 480. 

S Y N. ATo/f t/jft), a,T07Vfio, cLToJi^c-:, cTistfr- 

Traci) 
ArroJ^vpoiJi.xt- 
- — V^a.ToJvfJfj.on STo-Jtji. Soph. El. 112S. 

S Y N OJ^VpOlJ.CCI, aT0ifJ-S:>^C.J. 

AtoJ^vco 

— ETTrt K aTi Tivyjii. j^ue-j. II. ^. 125. 

S Y N. ATo/uy.ij skJ'vo/j.'J.i, aTocvXsio, g-v- 

Ast<a, aToyviJ.Vjoj, cf.TTO(TTipi'j), a.ifct.ifiojj.ai.-aT- 

CX.IJ.^KTKU, iKXuTI^CO, Ce.J)tlJ.et.TOCO. 'Zai^KrTTCtCtl' 

AToetTO). 

— Kai KATavsvffov — ;') a.ToiHTi- H- a 515. 

S Y N. AxriTTiy» avMSVi), ccTccyo^iveo, ocTra^- 

vtco- 
AT0i9ya,&o), ATosfyu. 

— Pay.icc fj.ctyct.Krii ccToipya^sv hkTi;. Od. {p. 
221. 

— Miy.fo^ </*£ kM; iJiya kvil ATOifyH, Ib. y. 

2Q6. 

S Y N. Aqiofi^co, J^tofiPco, ocTO^/jofi^e-j, J^iayjii- 
^ ^iPoj, S^taifioj, J^iocKfiva, ocTonfivii, Jtia-Twij.i, 
VotT<J>tPe.j, vocr(pi(^ofj.ei.i, aTToPsvyvvjji, aTTi-;fyeo, 

ATOSPfU, 

M)'i fj.tv ccTosfffeii jj.iyx'; -sroTa/*)?- ^dL^vSm;. II. 
S Y N. Afoc^Ta^ti), d^iatp^e.^co, uTroTViyu. 

tCTlf^U- A n 

ATO^iV^ VVfJt. 

— Ofipav^ T avolvyii;, Kur. Ph. 1005. 
SYN. ^ia^svy\'vij.i, ava.^svywixi, ctTos^ya, 
cLTTXtj.ir.^co, aT&plaa, oltoKvu, Ji3.Kvo>, octo- 
Tctilu, c/.TToyoj^tloj, cc(pi(TTYtiJi, JiiiTniJ.i, J^tef 
ko~t]io. fj.sTaye,!. 
Ato^ci.vij.sl'(^oj. 

— Aipaf J'^ c/.Ti^xv\J.a(j ovetfov, Od. (. 49. 
SYN. <S)j.viJoil^u, VTipayxjj,xi, ctToQKimi. 

ATO^itTTOf. 

An TOT£ y.t^.T aToQiaTo;. — :Od. f. 296. 

S Y N. ATTofADT^. 
ATroflX/fia 

VlcttniytT sv il vcotov aTo^Kflif.v si^sv. Eur. 
Cyc 236. 

S Y N. Ey.flA/fd), xTohKxeo, ccToKvaico, XTTO- 

tKwtjco, xKoaeo. aT9criy vvij.1- XTOTtvxtTTU- — • 

TxKxtTapiCO, KaKOU, KccJaTOcjtcj. 
AT'Jh'(t<TKCO 

— .'^ToSvilCTKeov iv Jo3iJ.atTlv v.\.'i\Koi<Tlv Od.ip. 33. 
SYN. 0;'i)3-)t«, skQhhjkco, aiTofyoixaiy kxtoi- 
yoijxi, aTsfyoitxi, xtoCioco, xtxKKxt]oij.c(.i, 
XToyivo/Jxt, Kvofjai, nXivTaa. 
Ato^cavoo. 

Mi) — T?f; tvx.Xiia; aTo^avtr^tt;. Arifl. N. 993. 
S Y N. A/>,9pat/«, (Tvvhfxveo, Kxiayvii.vt, Koclx- 
^Kaa, iTvvapxTTu), tTvyK^na, (TvyKKxa, crvv- 

iTTtKKa^jC, (TVVT^lCa, StXPfDyVVfJil. 

ATo^ptPa, 

Ko/ti«f triSii^ov iitCaKxtr, aTi^fiffa;. Eur. Hel. 
1204. • 

S Y N. A^O^-SOl^M, XTOKOT^Ja. 
A-0^OIT[J'J. 

■ — Avypuv aTo^pi(Tfj.aTa ^iPav. Orph. 998. 
SYN.S^yMA. 
ATO^fOTKd), 

Kno; a.7T(,(lfc:tTKcov, — II. t- 748. 
S Y N. ATOTitJxa, KttlxT-JiJxa, ctvitXKo{j.xif 
aipaKKo[j.ai, y.a^xKKoij.ai, fjcflofjy. 
ATToflt//// <;. 
AliTo yxf, fj.li vv/.Ti ^oln aToQviJix tfJot. II. 0. 

"261. 
S Y N. .Ah/«,', aTtcTiti, ayapitTT^, Svjctfi^^t 
iy^po;, a.tTit§o;> Jva-ysPit';, KvTitfo;. 

ATOtKtU. 

— Tv S' s/.ttiTOTifa sfj.' xToiKvt;. Theoc. 

15.7. 
S Y N. ATovcita, fj.soiTauai. 

ATOIKtet. 

Tlap ivxvo^i AnJS nsAoTof «todci*. Pind. 
01. I. 

SYN. A n 

S Y N. A7ro!Xi(r(Uof, x.!X7ciy.ta., /jt.ni)my,a-i(, Ano- 
^ifao^K, K^ifpiyia,- dc-jcDaaTaaa;, !AiTc/.aTX(Tii. 

Qpivaxir.u e( vnacv w^^a^nas. — Od. fy.. i 35. 

S Y N. ATTO^jiotu, a^sroTHy.Tra, ii,o^iPa, oaTpa- 
Ki^a, aTToaTfaxtC^a, ii^ccTpa.iil^a, (^vyaJ^iva, 
aTToI^ta.mij.^j^ij.a.i, Airow.pvTla. 

M><aet; ipptcriv aTTOiKV^. An.ic. 172. 48. 

S V N. HfK©^, aTTo/itjU®' — iwoiy.'^, oiy.tiTcap. 

A-TffotlJ.HfC^' 

AuTl) ■TS-fOS aVTilV 'O-ATip cf.TTOIlXa^tf (flkoV. EuT. 

M. 31. 
S Y N. Oi//G^<y. ayoS'ifoy.a.1, avax?.Aiti>, aix- 
■naMJa, aiaca. yca.a. 
ATTOifaa- 

— KaiTti avS^fai aXx.iiJ.xi 

Liaiu.cv aToivuira: iXa.a^iv- Pmd. Nem. 5. 
S Y N. AuTooa, avTaS^iy.ia, ajj.vva, TiiJ.ap£a. 

AmtVOrf^tK^. 

— Ai!rotvoJ^iKoi Tt Aiy.ai. Ear. Herc. f. 887. 

S Y N. E;c/»)t'^, m.S^iKnTnii aiJ.vvTuf, ay.vv- 

THO(©-, Tiyaooi, TiiJ.iiop'^. 
A^m^itvoS^ofu^. 

— AUKK a-s-o/fo/cfsr.i Lyc. goi. 
Araoivov. • 

— i^icwvT ^■■^sfeliTi a-^irciva. II. *■ 13. 

S Y N- Aap:v, XVT^ov — '3ro/l'i). 
. EPITH. Ay^aov, atiiv, a&imq. 
Atsor/jiy.ou. 

OiJ^x yaf o.tTi y.'J,y.oi y.iv aToiyovT a.1 iroXE- 
juo/o II- A. 408. 

— '(isai; S% S^Yipav atror/J.Tai — Od. J. 109. 

S Y N. A'jrjfyo//.ai, «'srtfAtiiirw. a-aeifj.t- — «■3ro- 

■^VIIlTKa. 

A^moy.a^ai^a 

\v oi.3ro)ca9*/f<a Tiic T^azn^av TxTm. Arift. 
Pa. I 217. 

SYN. Ka6aipa, iKKa^xtpa. a^-i^oy.xaaa. 
ATsoKaivvyLai. 

07'^ <^H //.£ 't/AcjtTHTitf aTHKaiVVTO Tc^w. Od. 

&. 219. 
S Y N. Kaiwixai, emKpxTia, iiKaa, v^ifvi- 
x.aa, v'SifQah/.oy.ai, i.^znpCxivu, v^i^-saia, 
vaipaifa, VTnpi/a, v-jrif(pipofj.xh 'Trpoc^a, Ts- 
piei[j.t. Tipiyn oyai, 'TraoiXavva. 

AwoKOi.tpt^- 

To ylp U.01 — y.ti.^^v ».'<. airoKaiftov, Soph. Ph. 

156. 
SYN. Axaip©', «tToTT^. 
A-KOKaiu. 

H Y.IV a-rvo Tpauv Ki^aXai i^ tsi/vs* K«ai. II- 
,p. 336. A n 

. SYN. Kaia, KaTaKaia, aiiaXoa, ai,a<fXiyoi. 

A^TTcxaXiu- 

— Svvaiy.ov a-To;(aXi:vTii- Soph. Aj.738. 
SYN. AvaKa/,ia, iKKaXia, f7ny.aX^<j.at. xtto- 
xlKXnaKa, a-noavi'.CisXv..a, aTtr.ir-mvS^a, aTra- 
yo^iva, fj.iTa-TTiij.TOfJ.ai. — wjxya, xT^TfiTa, 
afiaTtf/Ji. 

A^TTOKay.va. 

— Ov yup Sei y XTTOKaiJ.vtiV- Soph. Oed. C. 

i8s9. 
S Y N. Kayva. iKKOcyvu, TaxaiTapxixm- A^sra.- 
yopiva aTroTfVoij.ai, y.xTUTrovx[j.ai. i/.'/.voiJ.zi- 

ATroKay-Tla- 

Evipafj.01; TTOVoti fj.o'x^e,v vy. a^TTo/afj-^a. Eur. I. 

'.35- 
S V N. A\atvofj.ai, 'jxfiy.TpiiToiJ.ai, airoTpiiru, 

tpivya. 

ATTOKaTTva. 

— A-TToSi ■\-vyiiv iitaTruiTai. II. y^ 467. 

S Y N. ATTo-rrvia, avaTvia, a-To^vya- 
AiroKbipa, ATroy.frififj.ai. 

— A,To Si ipXiCa -Traaav lK'.f<Tiv- H v- 546. 

STa? ainviv^i Truf iij ^xvQiiv OiT£K&:paT0 yjf.iTriV. 

II. nL. 141. 

S Y N. AttoxotJw, a.-zoTifj.va, airoKO\J.aa, 

wproKopaoa, a^TroTTi/.a, aTosTifiu. fJ.opiu. 

ATTOK-jfJ^XIVa. 

— KaTTOKi^Saivav ToT^. Eur Cyc. 431. 

AiK xTOKiiSiiaavTi ^ipafj,iQa X^^'" ('■i^Xov. 11- 

SYN. Afj.iXiu, aTrofjLiXiu, aip^ovTiCa, efn- 
ippovTiPa, aKilSia. 

ATTOKtvSvViVa- 

Kd-noKiv^SvviViTov XiTlov Ti i^ iTOipov Xiyeiv. 

Arirt. R. 1139. 
S Y N. A-ToToX//as) f.ToSeiXia.a. — 

riiSf cti/ Xxfj.Cava, TOlioiJ.ai. 

ATOY.IViol- 

M» //' aTOKiviiaaiTi. — Od, p^. 107. 

AaA':^ ,tJ.iv fxoyioiv aTTOKiviiaaiTKi TpaTi^ni- 

II. A. 63?. ^ ^ 

S Y N. MKKivia, StxKivia. a^a, aTaiia, Txp- 
a^ia, Sla^iU.ai, iii.TfiTa. ■SixKPva, i^aifiOfj.xi, 
VTrt^xifofj.ai, aTotrcia, aTrofKival^a, aTiXavva, 
AVxiTKxXtva, a!)i<TTiifji.i, aTstXXaTla. aTrojftya, 
aTicyjiy.at, SiaKfia. 
Ato>c/1'^^ 
AXfx evpi Tiv xToKtvov aTo tx SiaTOTe. Arift. 

Eq. 20. 
S Y N. ^'tyii, ttTo^af 113-/?, avay^apiiaiii ajo- 
/^, aToSfaiTiq. 

ATOKta. A n 

y\ii9;c a.-l cTcc^iXiio vjw- — Od. t. 156. 
S ^ N. AToyj-ifiw, a.T£fyou»i- 
ATTo/^aiw, a7r</xAa/3//56i- 

O/ /xsc y UTr!»i>.a,myxi Tr£i'ia,i- wtZv Arift. 

V. 5O2. 
S Y N. KasTcc^/iOi/M, a;':tx\i/«), aTOcTajcfjfei. 
c.-zoJ'vfciJia,i, y.aT:/t.'f c//«/, cXcfvfiiJ.ai, Ka,Ta,- 

Ao^sxA^w 

Hj 11 ciiiJi iJ.ifa.i\Av a,-7riy.XxTi /lySucT/ ysfiiru. 

Mufae 19S, ' 

S Y N. K^at), ATzoff.iywct', c.TTosirccu , /.xTa.- 
y.oTrja, >'.aTa,T-:(y.;ii, i^iMyy^u, Jiu<ci>.?^u, 
S^ixTVca. 

A^TTCKKHa- 

To uii T3xAe.crji;i T>iu.h a^Kiov J^iuaf. Soph. 

Oed. T. i.voi. 
S Y N. KAH<a 'T^tfiH.Xtia, J^ixy.K&ie,), ii'KAeiu, 
Sca-ToxArtti, <rt/y/.An*', xa7a.)cA«<y, kAk^s). 'O-a.K- 
Tccri- aTretfyn, JixTti^yu, Ka.6iripya, 'auiAO.Pu, 
(ruiJ.Tf]'jtTGu, iyy.xbeipynua. aTsSvpoa- 

ATOKKiTrlu- 

Mvj^ot' aTrcxAf J-hi'. — Hom. M. 519. 

S V N. Kastt?». fK»AS7r/<y. J^iKKh.nrla. 
AwO/i?/r<c). 

H//©' / a~L aq ociihiv «TroxAicBin voy.7iis. Hom. 
V. 169 
. S\ N. E^i/.^/Ka, syKXlVio, iJ.i~et,KKiva, ivTcnru, 

aTroTfiTu, iKT^i-rojJLOii, avccKO},i,i^oi/,ai, ■XiifEK- 

TfiTc/jLcci, //'la.CaiKa, KOi]aKoci/,7rla, KaloiK'J7f,r<>, 

CiTrovtvu, A/a{<y, ^s^y^a. 
A7ro;iAt/^<W' 

— XeijjLf^m Ji tra>.x\ aTroiKhv<rtv a.>.jj.rt, Apoll. 
i. 366- 

SYN. EjcxAi/^cii, tKvnrJa, iKhna, UTToXnu. 
ATToKvaia, 

Ax)' auTiic //0/ Tmi S^iKHav 

OvK WJTc^xivwV XTTOKvxiHi;, Arifl. V. 679 

S y N. Avmoi, otl^i/^a^a. xTro^KiCoi, kto^Xccu, 

<Pix(p^npa, lyoyXcu, a-!toX7.vo, UTroKOifla, 'su- 

fjjcleil-iy. 
A7ro>tri(7/,(a' 

— "Zi^/vfaS^uv a-7rcv.vi<T[ijt\di.- Arift. Pi. 791. 

S Y N. A7rox.o,'///a. ocTjT ij,»y.x- 
A-joiioifJLaoiJ.xi- 

T/ dK «7r5X.'Jl//u9ll//5>' 03-0? 03-OC 177/Am'. Arlll. V. 

213. 
S y N. ATroxoiTta, «TroKafity/^y, otTrorwTot^ai. 
ATroKO/j,u.x. 

— TliTfXf ATroKOfj.iA a.Ti^a.u.v ■ Theoc. 10. 7. 
SYN.' Ko////<a) ayixa, i/,«a//*. •?f*C'o-//a, A n 

^fvij.ua, KXiifjj.x. awoithxTjAx, ccTraryjry.'^, 
a-!roKvi<rfj.'i., Tiij.x^yQ-, Tfi/pa»', '^.aiA; 

AtTO ■ OTTCl. 

— llo'/.vxiiJ.ov ipwi^ — aTrojcoTC >cfXTcr. /Efcii.' 

Siipp. ^48. 
SVN. Aw'jlOfj.ii, atro] iiJ.ia., Kxlocjofj.!', J^ict- 
xov},/;, uivoy.o^/ii, £>c;io-4.'>'> nriv.cTr», JixhKrn- 
Koh:C<t}cr,;. 

ATrcY.OTr\c> 

— \\x^\\ aTriv.c\itra^a'jTd.i- II. A 2^1. 
S Y N. i.Ky.oifloi, iKTifj.10), ccTcTiij.io), a.ircL- 
fxcrcro), a.'!ro'ffx<r. o>, o laiptj. airo^yi;^ci, ctTot- 
fj.a'j>, aircifya, a-ro~fj.i\yu, Jinrpiu. 

A7ro/c:<r//54J, 

— .^fjL<pi7ro>.oi S'' aTriy.o<rfj,iov ivTH. Jano(- Od. 

H. 232. 

S \ N. A^ai/ss<a. 

A/ToxKip/i^a. 

Ou/ii' TaSs<yi' aTroxKj/Qrcet- Eur. Hec 10:;. 

S Y N Kuji^fei, ataKK~i^<tj, c-r-y.i^i^a, nrc.ipa, 

O.aipfvva, xTTi^ooT.C^oy.xi- 
A'!rOKpiij.au 

Av^iv' aTriKpcy.x<r£u — H- ■4-, 879. 

S V N. Kpiyxa, avay.piyx<jo, 
AiroK^ivu, x^oy.fivoyai 

Su.(/^" ccToxfiK*! //01 ToJi. Ariil. Th. 737. 

T<» ol XTOJ.llV^lVTi II- £• 12. 

S '^' N. ATrujj.eiCoyai- iv.Kfiva, (^ittKpiva, xiro- 
jcpiSui/ii. xToCahhu, a.7roKO-r]a, x<p',fi?<iO, ttTO- 
yafi^a, CKAiyn, ci.Trohiyu, iTihcyoyai, J^ict- 
txtIu, J^iafiiiyoii, ccTroJoKiy.a^a, oaroyivoxry.a, 
e.dnfcj 

P H R. AT:oy.<>i<riv Trom^xi ^\t<}.ryi\\v wy.H- 
CsTo ylffvv aici^a! Noiin AvlSnov y.v^oi<riv 
ccy.iCxim 'mcpi (pavh- ib. //,!.Soi<r/f ay.nCofi.tvo! 
'srfotneiTriV- ib. 

ATrov.fi<rii. 

Tfei,' cLya.div i&Xii fASV aTr<:y.pi<ri!,i^h-l J^c ipyd. 

Thioy. 1 169. 
SYN. F,;ocf/a-if, «To .0}//*. 

ATr^Jjcp^». 

KuAktkioi' to yt^}.'^ XTroy.iKfxyivov. Arift. A. 

S Y N. t.KKpnu, uvxKCKu, iy.Cx/.hoj, a-rroy.f.au, 
ccTroJt-Ko, wrrcj^iu. 

ATrOKpVTrla, AT'.Kp'J7f]oiJ.XI. 

ATilttU^I-^;' J^i //=' /VTlCf. II- A. 717. 

S y N. KpcTrl^». cyKfVjflu, fnriy.fVT/\a, <rvy- 
KfVTjJu, ydc;ay.pvT;flu, vzroKfva]^, y.ahvvflu, 
Kiv^xva, v-^-cy.hi^sfJa, havwvu. uKiSJvu, tihvu. 
KcfJaJ^vvu. 

A^B-OXTrtK». 

Hyiv A n 

H fj.n wtTCKlt^nvo) ai xsc ;cp«(r(r»i' yi yt\i;fj.Ai ; 

Od yj 167. 
SY N. Y^Tiriva. K]ivva. KJiiiVvc-j, Kjivyjy.i, y.^- 
TeiKJtivC!), aTTOKInTi/a, ai^aviPa, Ka.iva. a.vci- 
^iiioua.1, cL-KO'Xfixnii.a,i, /iaj^^pao//i!ti, rxiOva, 
KxlCTriiva, d^x':a.Toj-j. viKpoa, u.idLKpoMia, oXiKoi, 
a'To<ria.T]a, a,TT072x^a. J^i^yjHfiPcj, J^ixyjH- 
fii^cfia/, S'iif,ya.\^oij.ai, KaCl-cyx(^oy.ai. avxspa, 
svaipa, ivx^i^oi. av6fi!Tro}<,Tov£a, J^itl.lpiti§a, 
ipovivc-j, iyyjjtpiPa- 

A-!rOKTI<7ii. 

Hyxyi @>ffa.mv ic a7roKTi(Tiv-—C!i\\. 2 75. 
S Y N. Ktiitis, K']i7[j.a. aTTOiKia,. 
KTToXai ij.olojj.'^ 

— '^TToKxiiJ.oiouovTl- Eiir. Hec. zo6. 

E X P. hTTo',flM1fJI,iVAV TOV KctlUOV- 

A-zoKxHTic^a 

— Mii VsA.*aT/^w ^-X^ "^' Zhi'^. Afch. Pr. 
6;2. 

S Y N. ATTr^pnrJa, xTiy.dLa, 
ATTOAaKT nTu:^. 

— \\a.7rohaKriiTiJ.h Sm- Supp, 949. 
S Y N. liAafii, ixCoM. 

ATT0Xy.iJ.7Ta 

— ' H J^' cta-Tiip a( aTTi?.aiJ.-ziv. 11. t. 381. 
S Y N. ExXniJ.TTc,!, J^ixKxit.TTa, xvaKajj.TTa, 
ct.TO(TTixCa. i^aiiTS^O!- 
ATToXwTrTa- 
. — ATT0Xa7T:l,i^g oTl tXwtiiv Jvvairai. Arift. 
N 8cg. 
S Y N. KaTclTrina, i<TTiva. 
ATTOXaviTi; . 

'E.-^kXhxv ifJ^v -srcTps?. a7roXsu(rii' y.-JiXjiv. Hur. 

Herc. f. I 370. 
S Y N. AttoXxVIT IJ.CL. Tfflf/K, xafTToi;. cvXfH- 
aTYI(J.!L. — iTTITVyicL, ITTtTCV^Ii. 
h-KoXXVil. 

Ayctkn yap aiT(KaM(T n/y/ cttiTv' Tr^&i-TroTs.-Arifl. 

Pl. 230. 
S Y N. Ova/J.ai, x'7rovaij,ai, iTTUvpia, HTav- 
pliTxc-j, iTuvfi/j.ai. i-xiTvyyxva, K.afTTiC,!'!, Ka.p- 
•jTiloiJ.ai, iiriy.apTTilouai, KctpTTOouai, K\aojj.ai, 
[MTiya, Kvpiiva, KajaXafj.Cava, uipi'A>:iJ.ai, 
yj^ao/jiai KcaTia- 
ATToXeiCa, AToKtiCouai. 

K«./po3"=o»' </^' o^o':ii>:v a^TToXnCtrai vypov iXaiov. 
Od. n 107. 

SYN. AiriCco, KcLlaXfriCoiJ,AI. ATO^ia, XTTO- 

<TTa'a. aTToaraXaa, ATTOtTTaXa^a, Kaicc- 
eTxlu- 

ATTOXeiTTU. 

OyJ^' a7roA«7rB(r/:' koiXov S'ofj.ov. — II fj,- 169. 
S Y N. EXXetTTa, KaraXf.isray iyKoclaXetiiru, 
irdfaXin^Tsra, '^poXt:iS'a, eir/Aei-srai, vz^oXhti-u, A n 

aaTeLXi^wrrxvii, a.^t)i/At, ■aapiiifj.i, 'srponiLai, 

'Tsr^oJiJay.i a^T^oKxtvvjJLOil- 

Al^OKilX^. 

ATSoXiua Ji y:pi \ei'.|/ir(j (iiov- Eur. Hec. 1033. 
SYN. A^ofjoXty.^, cLua^yJ^, aSrtviii;. a,rx- 
pa-y^^. 
A^uoXiTna. 

AXK acT^Bip aov — a'j!0Xi-l.avTa yp'>. AriH. Av. 

674. 
SYN. Ai-uu, ■HTip iXiTtoj, /mipXi^r^ila, iKXi- 
<ai(^a, ecic-o^ «ijr/^cii, rifltaaa. TSipKpXoilu, «■iro- 
aipa, oXo^Ttrja. 
AiTsoXTiya. 

flf a.yJpav yiviii. >i uiv ipv&i, » <f ct^sroxifyei. 

II. {. 149, 
SYN. Aii^fti, y.arxXriya, aipiaTxfLXi, 'uxv- 
Ofjai, xva-Ti-xvofj.cLt, aToTravoij.ai, JiaXetira, 
iTTtXtiira 
AttoXiC a.?^a ■ 

OvK aTToXiCn^eif, cj y.ay.ian — Arift. Av, 1467. 
S Y N. Avayj,j^ia. 
. ATToXtyaiia 

H J'' iL-ToKiyaiVii ri( etyopavofJ.Hi; kclKu. Arill. 

Av. 967. 
S Y N. QopvCioi, a-ro^o^vSia. 
Attokk. 

— .AtoAi?, Efiif*®^, ad^KioTarii li^oruv. Eur. 

Hcc. 810. 
SYN. ATro-rJoAK, a7roA(7itf, A/TOTcCTpif, sjo- 

p.r^, ai'OIK^, txJlltx^, TllXe-JTTOg, VTipo^i®^, 

ixJiipt'^, iKKnpvKT^, fj.iTxvaaTi)';, ^vycli, 
QV^iiXii;. 

Ovi' aXiynvoTipov icj KVVTioov, of Kiv avafy.A 
^virnroKiv i^xTpiii TiKiiTii '(iiov aKytvoivT a. , 
Stivov iv aXX.of^aTTolaiv xTifLHK Ivyov kXKav. 
Opp. a,X. A. 
ATToXiTafyii^u. 
— T/ ^ctTiov aTToKirapyieii 
fi.TTo T«,- ^vpaf, — Arill. N. 12^9. 
S Y N. A.zr'jTf-yjio, aTToaKipTxcj. AToKr/lJ-ctouxi. 
-1 '^, 
0( <T aT&l?.iIi- <r -Aifj,' ccToA/p^/HirocTa/ — II. (j. S Y N. ■ A-tjiAh;^«. iKKei^y^oj, KATaKnya, vTo- 
}-.eiy^a, Ki^yjJaa, Kiyjj.x(^a. 

Altot.KVfJ.lLl. 

Tacov xTon xdpi'&- a-roXXvrai — Od. «. 117. 
S Y N. OxXvfjxi, tS^ioKKvftaiy oKiKofjai, TTa.pa.- 
TToKKvij.aA, a.7ToXi<TK0fi.ai, aTTOi>i^iofj.ai. kxTcl- 
(p^ivof/.at, (f^iva, (pSdiCfSoj, aTropSivv^a, «Tia- 
^Setpofj.ai, fffiy, oiyofjai, eLTrohwTKa, avvrii- 
KOfj.at- 

ATTOXKVfXt. 

G g . Aaa* A n 

A^ei y.i \oyoii ocTToKKv; — Soph. El. 1376. 
SVN. Ohia, a.7roKia, oKma, oXKva, oK?^VfA.l, 
tfia.ToKy.vu.i, p9c<^j;, ayxTpcTra, a,T7oCa.K}\a, 
a.7roK7e,\a, 
A-jToKKuy. 
— ^oputy[^ TmKaK^A®^, vv i'/i AwoKKuv- 

II. tL 603. 
• — '^y.nCo>.Ci> AtoXXuvi Ih 438- 
S Y N. 'JijToSv, Ayifivf, ExaT^, Ao^i^f, 
ria/fcV, EonJ^fOfji.i^, ^iji.ivllivf. 
EPITIi. Ap-yvpoTo^'^, kKvtoto^!^, -yjfj 
aoTo^^^, TO^o^ofJ^, ay\'Cfj.9.\/TK, a./.i7i[j.CfoiS^, 
aKnQii^. ayxyoi, a-)pivTn<;, alixvaT^, A*ti^', 
tiipitTap, aTTOTfon-a;^, a.07a'>iTiip, a,Ki(nf<>p, 
(icDS^poy.t'^, J^Hvi^, Jy.gvr,'^ f^, S^c^pvaV'^ 

AiK(plVI^, AsAp^, 5/.iT©J, IKXTIlCiKiTV.f, 
£t/jj;t©j, 5t'(7X07r'^, ivy^aiTiK, fjKvpai, ivtcf- 
tMy^, iKCocTt^, (fj.Cxffi'^-', la^, EKiKai/i'^, 
ivfv(^xpiTpa!, (amvoi''^. i'/^, v.v;. 0vp.C^ai'^, 
i//ffof(u;''^, KapcH^j^, Kvinv?, Ko7t§^», \\vvQi^, 
Kica^ricf'^, KxcoTpi^o;. Kv:o\yivi:(, AMTo(/;if, 
/aofl-c-o^. ^■.vooktvtB^, Ki^o-py'^, AvKt'^, 
XvKoySjov^, Kiy.iijivb^, Aiytjjai/^, pi.xvTmo- 
A^, y.uVTin^, MoKr.tr<rcc, fj.r,>.ovo/J.act vo/j.i^, 
vrioirao^, frffoAiA.I'^, o/i-^-iAi^, 'zrxvo'j/i'^, 

TlxTOCfiVi. '^OKKTC-^.y'^. nrf.i;'ol', •JrfOO^ctTllf 1©-, 

naj/aa-a/ ^, •TroAupj^p-tri^, ToAt/AA/T^, o-sja- 
vU, T^iToJ^iKci/,^, 'rsAesfl-/*', p/pKr:;;>^a/T;if, 
;>;pwo-//HTe<.'p.__ 

T[j,ii&ia Vlaiava,, y.iyxv ^-h ATroKXo}:'a, 
ACfo]ov, ccyKxojJ.opgov. a.Kip<TiKOfj.r,y. iCpo'X,xil>tV. 
Tiftivvoev, fia<Ti}xa. pihicnriyjt^», (3ioJco~nv, 
Trjiojvvov, yiKccj'/]i,, yifxv^loKijw, yXhKv(jViJ.ov- 
AioyivTi, J^ioTTxtS^x, J'fxKo\^oKiT)iv, J'ap\'oyi\^», 
EcAttAor, svpvCixv, i>:a7r,Co?.ov, iK-mSoJ aTi\'j, 
Zaoyovov, (,o:JiOv- Pmcq:fova, i^r^KoJ^oilipa, 
Ht/o!'. n-/ifTit, \iSv^cocv, i\Ttoyeips., 
Qnfoipovov, StaKaoov, inK^Kpfcvx, ■ii?yi<Tiij.v%\i, 
let,pi7t\v, \iJ.ifTO\j, iriiov, \7nroy.ofV(jT\\v, 
Kou[j.otKokov, KAaf/oi', KpaTi^oippovx, K.af- 

-ToyiVi^KOV. 

ArToyfKH. >.x^o-j, Xv^o-yr,^:.x, KauTiT c:nTd., 
Mi/tJotoAs;', fj.avit'j. ij,iyaXn]o^a fj.vpiotj.optpo», 
Nfbps/^apH. i'c£foy. \/\/\-!ri\B'ix, v\ii(pa>.io\Ti, 
Zvv-jyjipny ^vvov, ^vvo(p^ovx, ^uvcJotvcx, 
OAfioi', oXCioioyov, oXvfj.7riov, x^icnjOiTny, 
npiii)f, '!z-avJifKr, 'T^xvaTiwfj.ova, -^KtiToSoTi^ca., 
Tva-iTivoii, 'foSoy^fiv, cw^mofx. pn^iKcKrj^-jv, 
'^iyaKoivTa, croipor, <jiXa\\yiv;Tt\v, iruTi^f*. 

Tip4-l'/iOPOV, TiTaVX- TiXilTTOfa. TlfJLWiVTX, 

y fj.vayo^r\v , vtxtov, v\.av^ivii., viToivTa, 
<bo'iCov, aoiCxPovTx, <fi?.o7Tipxvov, efi\/oyr\^>!, 
Yp>\7fJ.a[opi\v,'^Pv<7'.ov.^P'j<j'o^pox.y^fv<ToC£Xi[j.vov, 
'iraKiJoya.pv, dxoCjiiv, :\.iV(j-t7]vya,-\.vyjiJ'6irica, A n 

ilKVTTOV, tXVSTii, aKVCTKOTOV, apiljiJ^aTriV. Ep. 

1. I. 
P H R. fi ^ia-j yjjcoTTOii avaZ. — ncSay «JtifM- 
To; ■ — .^.-yvnc/jf [^iKiiji—y[i\i/VTa^ KXn/}cvTav. 
• — S)\K>s avx<T<Tci,v.—\\avT0(7vyn( Kcpviai^. — 
Jlp/Trif &i:i — .^iKgiv K£p Ja^ Qi'o( — 'r£X.eio- 

TaT^S" &i i AaAK ^V.J^fAWTai (TKOT^. — 

laTf.^ As-J-/^, Ti/f/;'?/^. — Aoj/awr [AtJ^iav. 
• — AiyKr,T\-( (cVt/-K07r6 eiv-Kiv aiyKnf ) — Qiiy 

Ct/piarS)^, OV IIVKOIJ.&' TlKi AllTi.'. aKtr:fiy.O[j.V^ 

KOipicv'^' aoij^vq — ypviTiav pvTap Tol^ay. — 
AiiTK? yjvc/C/:TriJ'^ «fuS^. 
ilva^ 1 v-Jaf^ [j.iS 'Mv, iKCcjwCoKi, [j.ayrt, 
0( >.ayji >\XiCx.T>i KO^Kfv.i l\a.^yx(t(7\J X -TJilfav. 
^>.^i fj.X'Kaf l\xia,v,TiTvo-/cTon, liiciCs Av::af€{j, 
M5/y.y/T', ayKxoTifj.i, iwii, o>.CioJeirra. 
y.fv<70KvP;\, 27r£fjU./£, xfOTfti, nufl/e, TtT:?!/, 
Tf^vii, ij 2;a/c9-;u. nvSoKTO'j£, AfApi/.i ,ux'/rt, 
Ayfii, (pacrpops, Jxifj.ov ipa7[j.n, KvJ^ifXs K^pi, 
WtcrxyiTa, yppoTroii, £Ki:CoXi, To:_oCi).£ixvi, 
^'"■'X.X'-' ^ J^iJ^vfJ.iii, ixaipyi, Ac^i-j. cLyvi, 
AwKt^ avx^, 'zravJ^ipKii; 'i'X^av ^aiG-ifi.CpoTov o[/.ij,a, 
'i^f^iTcKoij.a, KxBx^at ip:^fj.af, yj^n(rfj.>:ir ttra,- 
cpxiviiv. X K 0'ph. l-lymn. 

— Vid Apoll. 2.676. Q£,\yofi. Koipayi UtfdSf, 

To^OITVy>\i <TK-/I7r']iyji, (TiKXCIpOfi. (jVyfoyiJiAK-Vi, 

ToJoTa, YltipiJ-c^y [j.iJ'icv. — Nonii. b. 
A'3roAAa)!'f(i^. 

— Xlipyafj,ccv A-sroAAoreiwi' E'jr. Or. 1397. 

S Y i\. t\TO>,Kctyi^. 
A'ac>.oy£cfj.at, 

— Kcti Toi' ci3r;/.o'y»/>'.fi'oi' Arifl ^ ■ 775. 

S Y N 'T'^ifa'^oXoyi[j.at, avno^oyifixt, /zrx- 
pan>cu.xt, '^Tfoii^xfxat, 'T^^oiayofj.ai, cy,J^,x,io), 
(rKn'nr iofxxt, it^aiJ.vy',), 'Zsfo^a(TtOj[j.cli. 

A-iroAKiw. 

— Ka/ K.xTf UTsl jSf oTc:' xifj.xrovra. II. ^. 7. 
S Y N. A/ai'/'ur7u, a-3ror/T]«, J^ixn^a, fvzsla, 
J^iccfj^-ivla, 'T^Xvyu, iK-T^rXvycj, a^zjccrKvva, ^ipt' 
Tv/.vvcji, KXv(a, £^y.Ai;{<a, a.3ro«At;^«>. awoKA- 
daipu. 

A-sro>,vij.x.iVoij.x.l- 

iVt«? J" hTff.J''n; a<:ro/..viJ.x,iyi&ai avayiy- II. 

a. 31:. 
S V N. AynC^a, Kx^ay/t^a. ■^ipiayyt^a, Ka- 
6xipa, J'ix>'.'J.6at^a. a.i'aK.x^aip:[j.xt, ccuoKa- 
.S-atooiMLi. ayvivc-), KpoS^tvopiai, cpoiCaia, a/a- 
^oifea{<y. >.v [/.aivsi). 

A--eoKvfj.x\'T/if 

TlTayji, avinpoi, J^aiTuv a^^oKvfj.xvTwan. Oc^. 

i- 377- 
S» N. AizPi^uiC;. KV[j.£av, XaC:'iT>\p, XaCiP,af, 
vCficrrni, oSofc;, f6of£u'f. oAt-j-f:^. A n A n A-aoXva- 

Ov<f cc-ZiiXViTi ^uyaT^x — !!• a- 55. 

— Kajii </'i |U.ii/ XK a.'UoKvei- Blon. i, g6. 

SYN. E;cAfiiJ, J\a.Kvi), TrxpeLKvu, kix,tci.Kvu, 

«ToA'JTp5«, a.i'r/if/.i. a.(piitf/.i, iKiv^ipie-j, aTraiA- 
/a77<y, '7rifi<Ti.'^co, AQ^joa, cCTro') ti>i>j(rx.o). — aTro- 

A^Tro^.aSa.oj/.a.i. 

MiZi/14 ■ya/) <tA« t)f.7i' y.he.vot 

KvKlipi^ Aia; cnn^coi/i»- Soph. Aj 217. 

S Y N. A<yfa4>, Aefa^o, fri^yot^o/yia/, si'y- 

Cpt^a. 

AT0A«Tl't). 

— Kd7r3Ae..'Ti{ii Cfti.;; Eur. Supp. 449. 
S Y N. A77ctua;«. cLiriova, ci.TroiT7ra.oy, a.TTO- 
TlXKa. 
Ai-oy.a.<T(Tci), ^■joij.xt]'^- 

%: /' ,A;^iAAt-,w> <x;r3/>ta;T7ri. Arin. Eq 816. 
• — OvK ot.Kiya, y.{i i/.oi Kiy-cti' a x(i,««|iif ■ Thtcc. 

SYN. Maij'»'^, d.vxiia.T]a, i.'U.ttT'a, cfj.y.a, 

l/.TTO(TlJ.a.C!), i-ItlTlAO.iJ. 0"|UHVM, cfZOTfj.-fiyja, STl" 

(TuiJ^o, tti'ix//.a.^«i, s>;x«&:£.'fM, ij.ifywt,), ouoj- 
yvv/j.i, a.7rouopyrj;j.t, r^tCa, a.TrorctCoiJ.a.t, 
■^YI^ej, cfTTohfyja (X.T:4-a.oij.%l. ■T^fi-\.xa, fy-r- 
T<a. Ti^iT(X.ll'i) — tt3-|.-i;£.J!^i:). /J.iTS^a, 

A^oix&ipij.oci. 

\\(ii •yi.o T loyoio TfiTnV a.T^oy.eipiTcti aiTc.v. 
Hef / 576. ' . 

S Y N. Kty^a.vcj, a.-r^^jKa.y^a.v u , viij.a. i^ty.- 
vi/xa, Y.xJ-JL'ji[Uj, J^ixij.-jii^a. S'ixuoif,a.out.h 
J^ia.lfia, KK:io'ja, etsrjxAnfos), a.vxJ'ii'aiJ.1, Jix- 
S'lj^aij.1, fj.ij-j.i'iJ'cjij.t 

.Azr^fj.zy.-ioiJ.a.i. 

n^/jjuOir.f — c!:.Tsofj.iij.l.(Lfj.'.vv; 5uV. F.ur. Rh. 900. 
SYN- Mifi.(pofj.'ii, x.ctla.uiij^Ofj.a.1, a.'7ro-S'nS'iT- 
ro(j.ai, a.iTicto;j.a.i, Kitja.iTi(xouxi, ctvTiJ^Kia, 
fj.uija.ofj.a.i, mH(TK»'slofJiOi.h ■\.iyc-j. 

A.nrcf/.iifj.nfi^a- 

AAA i-mhif*.^ (TuiKoov 01'a'OuePfJ.vpitTxh .\i\ii. 

V. c 
S Y N. A.OT.?f :!Ti^«. 

A^(:/j.n:'ia 

Kc-it' ct'T0f/.iyji(TO'.i .\yx;jcf.'.i-'.,>i. — II. C yyz. 
S YN. i,lmia.a. jj.mi(,a, ctnr^iJ.ihi(^a, op^yt^oftxl, 
a,'n-opyt^of/.a.i, JiOfyi^ofj.o.l, (TJ.vjfJ.xtva, ct-z-o- 
CKvrfj.Xiia «.(TyjtKy.a a.Tya.Kau, ctyxiofjxi, 
d-vftxiva, Srjf/.iofj.xi- y.oTia, ly/.ona, ya.Ki-' 
•rs-xu. ^eL\iirxii/a, yoKxc-f, yjjKi<j^a.i. 

h'ao\j.va.'jfJ.xi 

Tt o( xTsiit.vrijxvTo •Z, IV ^xV'J.Toi'0 •nrip cu/rn- II" 

a. 428- 
S Y N. AT!Ofj.iU.v\\TMf/.xi, vzrcfJi;j.v;i<TKO[j.xl, <tmfAVi1iJ.oviva, avctfj.v>tfj.oviu, J'ia.fiv»iJ.oviva, 
z:^inva.0fta.t, (XV(LT!rifj.Ta.Poijrxi, »vxKoyiPotjni, 
avx^sroXia. 
A-^ofj.vvfj.1. 

Kxi f i-sriofj.ov XTtrafto/Ti — II. x. 32. i^ou.vvfj.1. ct, 0(tVV- S Y N. Aiofj.vvu, S^iofj.vvfj.t- 
fjcti, i^ofj.vva, t-71-iofiKilu- 
A'arofj.ocyvvfj.1. 

^T^oylca J' a.iJ.^i '^■poTauct Kj xfj.^^u ySp «csrs- 

fjofyvv- 11. (T 4C4. 
S y N . A.Ts-ofj.a.(T<Ta, xzravi^trla, cfwoviPa, sirl- 
'^t^'''i'X.u, a.'(!rO'\.xu, a.'ZsoiT-zroyfi'[a. — J'ctKfVa. — 
x^T^oCctKXa 

At^OfJ.viT'^. 

\\r.K x-aroff-Krof rl yvvaty.uv Eur. M. roSp. 
S Y N. A//Ko-'^, xCy.K^^. a;j.:(.U,(- 
A^vofj.ircjf. 

KosfT a.TS^OfJ.KG^Of iMX yiyfxfj.fJiv^. jtfch. Ag. 
810. 

A.3rOUt/9i5'/SW 

n»AA' asrs/XL/S-O.UHI'. — II / IC9. 

SYN. A-zsxyofivu, af^OKaKia, x^ro^rrs-ivj^a, 

wwor^i^a, J^fj.Tpivra. TFxox^Tret^a. fJiTcfsrei&u, 

Tcr^xK^oTiei, TTctfx.^ip(Tvva. — KuXiu. — XToKo- 

yifofjxi- 
A'7rofj.viTTu, Attoij.vticj, f'.-7rofj.vT\oija.i. 

Ayrof/.VKliov Ji (Toi y o-TTu^ Aii.,j,>) -n-ieiK Eur. 
Cyc. 5 58. 

S y N. Mt/T;«, 'nrpo/j.vTla. ctTTciljcta. 
Ato VII IJI- 

— 2u J^i TuvJ' xTovxio, y^ iK^jii, II. a. 556. 
S Y N A'TToKa.va, y.a^a^pvipxa. 
Atovx'jJ, \.Tova.zfxa.i. 

— At:4o o\ ■aipi^/.xKXiX y.icDV 

A.4- cLT0VXj(TOJ<TiV II. -3-. t>6. 

'Of 'I73TS AsA/;^lW /'' a.TiVXT<T(XTO. II. C. 629. 

S Y N. Axo/xiii', aTrciJCi^ia, ctToiKl^ofJ.xi, lJ.s- 

TOlKia ctlToJ'lJ'afJ.1, XTOK«,hl<TTVIfJI. 

ATrovifj-Oftxt. ATovifta- 

t/V ctmviiJ.ovT tvTxvSx rx 4'^i<pi(Tfji.aTat,. Arift. 

Av. 1289, 
S Y N. AKtVifJoj, etToJ^iJ'ufj.1, ctvetyiV(A)(TKa. — 

'urflO'Ti)(U. 
ATtViOfJ.a.i, 

— .A4«pfo/ 'Tsr^on lAiov «tTrocECifTO. 11- y. 313. 
SYN. Ava.yu^ia, i.Toyj/jciu, a.vVfyjfi.xi. a.- 
TTxKKxrlofj.a.1 a.TiKMva. 
Atovi^u, 

— AAA' vS'a.Ti vi^ovT^ a.TTo (iforov x'ifJ,xToiVTx. 

11, TT. 425. 

AT0i'/7r/ij. 

AKKd fj,iv, ocfJ.:piTroKot, xTiVi-i^XTl — Od. t. 317. 

SYN. A n 

SYN. Atxyt^a, dL7roiJ.<t,<fCu, aTrnpfVTrja- olir6> 

Kxu, a,7ro~Xvi'U3- 
Airovnrl^ov. 

'Cla^TTip «Tec/T^poc m^eovTig {(nrifiM, Arift. 
A. 616. 

S y N. ATortfAiJK, p^/^vilr 
Attov^- 

Ai-ovKi, a7ri»9«f, su Trptto-ffocTa; — Aefch. Pcrf. 
864. 

. — AToyio TVyT.u Soph. Oed. C. 1656. 

S Y N.'atohi7^, «|U,oX,S©-, paJ^/i^.— ctTttAai- 

Traip©-. 
A-7rovo7Tia- 

Aj/ a7roM(rTHO-«>' ■o^ot/ \Kiov — H. S' 499- 

S Y N. ATTOi-fOjUeti, iTTtt.vifjyjfJi.oci, ci.vny.1' 

V H R. TlAKiiAWo^ivTov iii.iAa.i TfiSov. Lvc. 

Oua^f^e sA9fft£i'a/ n) \o7iifkov 7)y.it§ iS'i&oi.t' 
Hora. 
A7roKO(r(p/^w. 

l-ll'/'' aTToyto^^/c? i(7/ ■&Sfci' y.S^eiXV iScoStw- Hom. 
M. 559. 

S Y N. Ko(r<5i^«, airc(r7€psft). clttqKvu, uto- 

tfyo-j, a,7royjipt(^a. 

A7T0VV)(t^U 

AttovV/j'^ <r'<i T«V rifVTAvetai <m'ic,. Arift. Eq. 

706" 
S Y N. Ovu}^i^a, i^a,iftu, J^»(X(r7rospa(r(r«i 
Airogsi'05//o;i. 

— ^vydi a.T£^;csTo — Soph. El. 779. 

S Y N. ATo/iiMfa, a.TrQ^!VtTiva, a.Troix.i^tt. 

ATTO^iv'^. 

— A-TTo^ivov opfji.o:'. Ib. Ocd. T. 205. 
SYN. A^iv^, Sva-yjMuip'^. 
Atto^cc,} 

— A^ro ^' i^iCTi "Xp.pa jici.ftixr. II- £.81. 
SYN. ATro>iOTrjo>, KctTa^Eii, ctTro^vei). aTrec^ct- 
^oy.xi. yvaTrl^ui, yax7r']oy.ct.i. AnftCou. cnn^vvi-j, 
aTro^va 
ATroEwa. 

— licii a,Tro^vvwiV sfiTfj.A Od. ^. 269. 
S Y N. ATTO^iu. ^ctfo^vvo.', 'isapa^Aya, «zroifst- 
y,ovaa, avccaTJiJ-oa. 
A7ro'^vfa.i>. 

0( ifC a.Tri^vpt>a-i i^rpaTov — Arift. Th. 1052. 
S Y N. Bvpcto, ci.7roiiAKu, aTroY.epa. 
Atto^vo!. 

— =vao.'t T* «tTro y^npai oAoioc. Hom. V. 22;- 
S Y N AvcL^va, ttTrof S4), ci^arocrvfa, a^aroEvPa, 
cfsrcxeipa. ccuoKVci.ia, a^^oafj.tXiva, ci.^aofi.aTico, 
a,zroaTX£fyii^a. a^uoa^^tyfca. 
AmizraTflcciva. 
■ Aak avoTrcti/la.viwiv- — II. §. lot. A n SYN. na,-sf]aiva, 
'S^iptChs-zra. avaCAi^^a, cfvoCXi^a-a, A-^fO-waTfCJ. 

riAiii' cL-^o^tirajy.a^cuivoi yi TrX^v w (J.vp'i:i Arifl. 

Pl. iiSj. 
S y N. hpoSiva, UTro<nt,iva^ofj.ai. K'J.K<t,a, 
Xi(a. pSivvva, 

ATTOTCtTllfJ.a 

— ATTOTrctTDfj! ahu7riy.'^. Eupol. Suid. 

SYN AfoSiVfi.ci. a(poSiov, fj.tv^^. jiapCo;®^, 

CTTiXi^^, Uy.vCttXoV, KOTp'^, aTTO i-vyf/.x 
ATTOTraT^. 

AAA H( ctTroTTXTov o^yiTo, arpxTiav XctSciV. 

AriiK A. 81. 

SYN. A<foS<^, xoTfw. 
AT07rau«, 

Mn/i Trpic £tTOT:it': TiOl' /y.51'^ — II. (^5 540. 

S Y N. ETTi^a, xitTi^a, ctveipya, <rvvnpya, 
KXTitaTiKXa 

ATTOTrXVOfXXI. 

• — rioAf/xi! cT (ZTOTretfeo 7ruij.7rctv- H «• 432. 
S Y N. A7nyj>fj.xi, a.(piaTct[j.<ti ctTroKyiya. irx- 

pxlTiOfJ.XI. 

hTTOiravaTap. 

— ^oCav aTTOTrxvaTofct SmZv. Orph. H. 
ArroTrtipcLa, ArroTi^.fa.ofj.iti. 

— Tk// J^' aviif a,ToyreipATOftai. Arift. R. 66t. 
S Y N. AiaTreifa.a. J^ictTreipauo, iKTreipct^, 
Kocja7reifx^cj, 'srctf<t'^a, 'a-eipiTei^a, SoKiy.OcCa, 
KivSvviva, fJ.STifyjfl.ai- 
KiroTnXinaa. 

— T\i>,SKcivT(i, 01 To7; pvyy;jatv 
ATri7ri'Aix«<Ty.V Tct; 'sruActf. 
S Y N. ni>.iKa.c>. 
A7ro7rcfj.7ra- 

— A-raKnaag /' anrsTnfJ.Trs- II 
S Y N. EK7rs[j.7ra. ■srctf i7rr|U.T«, a^roQ^aKKa, 
aTroiTTsKKa, ct7ro>.va, a'7ro<rei<i: , aTroaxcva^oijLXi, 
XTroiKiC^a. i7iiT(i7ra. svTiK?.ofjai, iyyi^^i?a, 
a?/Hj(/.i, «^«c/m,!//, s^sy.avva, Trpoiiftan 'pi7r]a. 
ATroTriTO}xai 

OiKxS' oiKxS^ a.7ro7riTafJi^a.' Arift. Pa. 719. 
SYN. AvaTriToftcLt, cf^i7r]afj.a,i. 
A7r07r»yvvfji. 

EnSt? yctf (iT07riiycf (Ti T avTiKvniJiit. — R. 126. 
S Y N. n,]yvvf).i, Kct]a7n\yvvf/.i. KcC\ct-\.vya. 
ATro7rnr]to 

— jTiKTrvcu S KTSTrlTT^Jov tipa-a,i. li. §. 351. 
— V.Trei Ki T/c it7ro750">i(rii'- Od, a. 7« 
S Y N. Aca;7ri7r7«y> iKTtTr^^a, KCiJaTriTrla, 'Tripf 
wnr']<ii, Kitla(fl^oftctt- 

AroTrAa^fti. -Av. I ij6. ip. 452, A n 

Airo-r?st.(uj 
Aa^U 7a y.iv TA\i Kiv (JiTinr^.xy^tiiv Mti^ni. 
Apoll. I . I ;20. 

SyN. \-ziiT%}.x\'a.ta, TraPiK€a.iya, a.TO*pao([xst/. 

— 1 uyj-iAz/.iuc iTt nav 

BayTii ax£TA«o>- — Od. 3^. 50 r. 

SYN. iy.TTKsi), ifJ.TtKia, aysp/xsa, VMTiK- 

Atott/.hxtS^. 

ATroTr'AnA.T ^ i^^xijing iyuira rxi yvx^v^. 

Arill V. 942. 
SYN. ristfjiTA»)^, TitfaTAny.T®', TT^^xyxl^, 
TrAfa.fcav, ciTj-uv, J>p! (iCKa.Si\(, ^Kwrli, ikitIcc- 
riKo;. iuCooiiTinT^, nrtC^cvTnT^, rcL(fcrv, ct- 
vxitrhir^, (xpvi;, caf.-.a/Mf. 

AT0TAi!(r3"a)- 

— KiiToTAiKro-ojua;/ Soph. An. 1203. 

S Y N E;cta-/; T^ttf, arTiTAJiT^ii, y.xjaTrXiir^co, 
AtottAkt^toij.xi 

0'.i' ct-j iAa.(pfZ; aTiTA/;aTO. Arill. A. 2 17. 

S Y N. A-JOTciO/ji.xi, cfiTOTrr.ixou.sLi, airofVjyn, 
.\TOTrK-Jva, Vid AToABa- 

— fi(T'^x.£ Ai/9joy xTroTKuveK ^dL\SL(r7rt;- Orph. 
.\a.iyf3.( Trori yi^jov aTOTAi;! 2o-;tj ■^xXxc^ra.. 

Od (. 95. 
Ato-ttvico. 

QufjL-.v cLTOirVtiuiJ — II S". 524- 
Taur i-.TTiiv a.Tmrnv(nv iv J/a.S'/— Hom. B. g8. 
S Y N. t/.Ti/sw. icToiv/jt.ia.u, a.va.^vfj.tct^cOy i^ocj- 
l/.i?a- i^ipivyco, aa'^<t). ATotVilJ^t».'. aTO^<ai 

T£p/«). 

ATSTwyi)- 

¥.V Al,UI';l /' aTTfW^J— Ib. 230. 

SYn. llviyco, lUTrviyii, Kxrxirviya, ocyxo- 

voiii — a:/££^<a — (/.■jor.r^.va, i-JKr^xrlo). 
ATo-avia. 

Aaa' «k €t' bJ^^i' ■TTflytjca. croi, ra. irXSijrx yclf 

h^rrcTri-oi» a? — .Ar II. fh. 252. 

E X P. MsTot Toi/i Cmutr.vx;- 

S Y N. E»To;£<j. 
ATr(,TrpouipiU> 

— "Ov ri jj.01 £TArf 

2/Ta cfjOTry.iKciv S'ofj.t<ixi. — Od. p. 457. 

S Y N npo<tip2<a. 'sr^ocrKctuCxyu. 

AtOTOoCuKJ Ci> 

tvpu <f'' aTOTfo£'aAwi' p/acijuiJ^K (r*<@J — ApoII. 

H. 1310, 
S y N AToCaXfu, 
Atotpoo;'/, AToTf:9(- 
Ati9/ lajKnc Tsipa vwch ctTOTfoSsi' — II. «• 209. 
410. A n 

S y N. riofpctiSiv, «Toa-Ta/ic, sjccsV- 
Atotpc/Oju/. 

— Toc /5 nrxoTov XTmrromy.i TsAic/s. Od. 
26 ^ 

S ; N. ATOO-TiAAct;, aj;iif/.i, ctTroirii/.Tra). 
ATOTrforifjivu. Vid. .A^a-jrsucw 

NwTij xTOTforafjiuv' — Od. .3-. 47J. 
Atjt'] ,<^. 

— Kiif a.T3— 7©^ «f — S ph Aj. I ;. 

SYN. Aofar^j aTovJ//^, «kot?^, cL^iot- 

Atot^oAi,-. 

n ^sco;, ATro-ir\oXii- Soph. OeJ. C. 20J. 

S Y N. Attokh, 5fr,,'/.^. 
Attot/uo-t^Sj. 

lo-ctT/ iTircL crnv xtotIv/Iov (pfivx. Eur, M. 

S Y N. FKTTva-T®-, a.TiVKi'^. 
ATOTrlva. 

— AtotIvih /' ctA^ *;>^ciii'- II. J^ 4 26. 

S Y N. t xT^i/co. /.alttT^^utc). ctTrdTvriPeo, ctvcL- 
tIvu iicLTrlit), xva.iuoij.x.1 ctToCctKXu. iitCocK- 

A<U, otTCppjTlu), XTro7Tfiyoua.l fJLKTiU. 

hvTiToviv Ta.XKivx.ov xTiTrlviv ct^fiv oityroiv- 
Nonn. 
ATOTvri^a- 

— Kii'TiT'jT(^H )caA4)?. Arill. L, 20;. 

S Y N. Atot]'ja), avtiivyouxi. ctTopfta. 

ATOTl//£tf;^. 

• — .-\to77-l' J ttp^a-a uoScoK^. — Eq. 694. 
S Y N. nvixpi(u, Ku./.ri^u. 

ATOfii). AT:fiOIJ.Cti. 

— '0,t']i Ki^i) i' ctTOfu Snph. Oed. T. 454. 
ili nToor.fjixi Tfoi ^iuv ra. vvv rdJ^i- Eur. Iph. 

A- ;3:- 
SYN. (^txT'j»ioij.xi, o-aa ■ eAi/i,', it^(fi(TCt\ii:.o, 
xiJ.~iyv'ia, ivioicti^cj, aiJ.(piCx>.Ku, xftjiiQ^su, 
ii^u, iij^rx^u, a.upoTifi^u, £$«//ipoTioi^i', 
iVKryouxi — iviioij.cti. aTrctvii^u- 
PHK. riAot^jTa/ aAA5Tpoo-«AA©' f,u®» mcj. 

Nonn. 
— Kpj;//n ii 01 aXX.ori Xxim, 

AKXoTi iltlTifW iTlCxKKiTXl trii (lioV l\^^. 
Tla.TrlxiVtri /' ixxrif^i, VO^ Si 01 nvn KVfJiX 
EiAeiTa;/. — Opp. 
AtopSiit ^ 

— -AtooShtI^ TOA/f iTKi. I'. //. II. 

SYN.^ AcctAiaT^, a.iiT7<iiT^, aJ^,.oTQ-, <t- 

^fctVlTT^^. 
Atrofici.- 

Kcty.aTS* .SpoToTcrii' a,TOtfi*TS y:\iTAi, Ear. Or. 

— ATopitti' «Ts Tac TOfoi/. Arift. R. i ; i 3 

H h 6> N. a.TO'jivuxt- A n 

S Y N. ATcfjiu*, a.hiy.o:'ix, Tvvn^^i, if<^ax, 
(?.7r,(Tu^, ay.iiy^xviX, ■&Ai.\.ii, yjiTeta, aKH- 

— 'Wofov yj^il/a. i^viTT^j-yJd/ S^oy.o;. Eur. Or. 70. 

— AT3f oi/ jTrj; — Soph Ph. 918. 

S Y N. WxvxTo^o;. -KvP.xJ^iti-:, xxTivJ^ttii, ev 
«^=1)11 -Sfpjy/e- ;. oTra/iiV, a^oii^aTof, ax.Tii- 
y.m, a.ij.ny^MOT. av^, aij.!piSo?.c(, auifiJ^vct- 
Tof . a.[x^if!piTi:{, .TS-xXlVTfOTTC;, nraypoT-f {»c 
— ci.CxT'.f, a.irocvjTzi. cTv/TrJo^i/TO?, S^vjiv^nof. 
A-K0fivij.ai, 
. — Airofvvy.il/ov A[>v.mS«!' I'. i. loj- 
S \ N. ATi^yoy.a.1, a.^:fy.M- 

n«AMJ^/lf I'' tt7r5ps(7£l', OiTOl' t' £T/ JSieuf sp&iij. 

II (p. 2;i. 
SYn. Awjksj. sxTniJ^rtfc), 
AToppaia. 

_ — 'O^TTii !T a^xo'jTx (ir^f:i 
KTtip.*T' aTroppxKTtt — Od . 
S Y X. 'P(xiui, a.TcavKa.a- 

ATOflfStVTJlpiOi'. 

— i.K^a:> tii a.Troppa.VTripix- 
AToppsu. 

— To Toi xxXov av^o; aircppiH Thfoc. 7. 121. 
S Y N. Fzf;(y, /.a.Txpiiit), xTozipoyai, xxla- 
gtcoyxi, xxTx-<pxv!^iii, y.a.Ta-nrlu, KXTa.pxT']^!, 
Kiia?^a, KATttCtUAl, OiToipva. 
ATropfnyvvy.i- 

'PiiC'-V J^' XTO ToTo Tiv.rTx;. II- T. jS^. 

Hy.i J^' aTcppn^ai; y.op-.^iiv o^-oi ycyAXoLo. Od. 

/ 4-7'- 
SYN. Aiappi.yivy.i, ava.of,iiyvvy.l, XTrocii(r<TU, 
(XTo^iiyvvo), a.Tov. Tr]a, J'ia.X\.a. 

A7ro'ppilTCi- 

— Hf xTopoiiTov ii\'oya Q-.y.iTA. Eur, I.T.1331. 
S Y N- AJ^itiyr\TJi, aui^-JiiTof, appnTs?. Jv(T- 

<pa.TOi, /tUfHTOf, iK6;<7y.0i a.>iXTxhllT'}oi, KTO- 
xpujoj, x.^v~xioi, yV(jTlKU. 
AToopiysii- 

O/ TXTPoi yiv £? o7;coc ano^piya^ri viKT^ai- OJ. 

S Y N. 'E>(.(poCioyAi, aTojLHKtxu, (f^n^u. 

ATOpplTlU. 

),lr,vi^y.ov uiv a,To'p'pi-lai — H- t 282. 
S Y N. 'PiTlij, fiT^a^a, xTc'p'fi7r]iO}, y.XTxp- 
pnrlto:, 'uapappiTla, xToSa.)J..i), ijapxCa?.Ku, 
<7!rpcCa.fKa, ii(.C xKKK' (p?<.vap':!". 
AToppuCJii,!- 

OvJ^' opvH ivTiiynf oiDoppoiCJ^ei j3ooV. Sopb. 
An. 1033. 404. Eur. I. 43;. A n 

SYN. Ariiyja, ajMu/. 
ATrcfpoii- 

— Aiyarci J' aTo'pfoU.'i. F.ur. F!el- 160^. 

S Y N. .\Tro'ppoia., d^ia'ppoix, (—ippoii, icj.Ta.ppon, 

xxTa?P'o;. pioiy pus-ij, f.Oii. pjCua, yiCy.x, 

fivyxTiiry.if, a7ro-^po>^, a.To<rTxyya.. 
ATCffvTo;. 

Kfiit".if t' aiiav y.xl u.7r:'pfvT>i — Hef ;. 51)3. 

S y N. KaTapcvToi. 
ATcpCi)^, Subf. & Acij. 

0'p'.K •yao J^t^f^' 2Tt/yo,- vJxt':; ijTiv «TTftjpai.;. 

II. tV55.^ 
AxTai XTcppuyi^-^OA. y. '"■''• 
S Y N. .Attos.j;;), vayx, ■ pnlJDov, X.CY.VH, yjJTK;- 
— XTroxXxaya. — iLaTa.fpai^, y.aTicpuyw;, Ji- 
ifpayui- (tvTv^iXcf, ocTi/Tyn^- 
A^ropfaii^:), 

— Tn; J'" aTuppavta^yiViK 

K»T~ti <7srii?ei Kiy.'o^. JEfch- Ch. 247. 

SYN. Op^iw^ai, SJtTiipoia, — a^xip-a, aiTs- 

(TTipiCO. 

ATO(risvivy.i. ATo(T€ii/vv<a- 

M:i yiv aToGi(TiTa(Ti — Mufa?. 217. 

— 'i1; Ji TKc Kvyva; aTCcCt<ri{. Arifi. Pl. 
(-•68. ^^ 

S Y N. XCsvvva, i^a.\eifa, 
Atto^tuu, AToiT&ioyai 

— .A-Toc-t-.sr^,! J^; /.VTa;. Ari^. R. ^jg. 

S Y N. KxTxirna, xtoCxkku, aTOKinu, ijc- 

Jva, AToJ^vouai, HKopii). txKp:sj:, i/.Tmxoira, 

XTOiTTvpiKT^oj. ircCia, avacpiTi^a, xTacATiTu, 

KTOTTau, XVAIfSiJ, '^SiplAiploy.Al- 

ATCTtyvuvcycci. 

EiJ^s TaZr oyKuToyiirQx 

Kcf,~oiriy.VuViiyi^x- Ili-^ii. 

S Y N. AKA?ovivcy.xi, yiyxKxv-j(ioy.Ai, virif- 

ffocew. 
ATroTXap/^t). 

ATo<TKxpia lya y-KaTi Trpctpov- Menand. 

S Y N. ^ ^Kapiiu. 
AToaKti^a^a- 

ADTaf iT&l ■■l-'^X,'-; yiv XTUTKtJ'OL(T aK.\vJ'i( 
ctAAii. Od A ;P4 

S Y N. ATOTy.iJ-J.vvjy.t, (TKiJ^awva, SxtJ^aa, 

(TKsJ^a^u, Jixijy.tJ'a^n, y.iJ^au, y.tJ^a^a, koIa- 

(TKiJ^A^J^J, J^ia<rKiJy.iJ. J^IXITTii^a, JlX'/X?.'J(U, 

J^iaJiJayi, JixT?.iiT<ru, Jiaipoftu, J^iKrTnyi, 
J^ixTKiJ^vnyi, J^iXTKiKoi, J^ia^itau, y.arxy.i- 

ATOTKKnyt- 

OrxvTt; sK-pvy.i y' xTOTy.Knvoci ToTi- ArilL V. 

160. 
S Y N. A7ro^.ifa(ro//a;/. aTrjOnKriC!»). 

AT57>t3T£(y. A n 

fnroffnoirict. 

— OvK aTro<rx.OTiJv To ■■sr>.>i'}o;. Eur, Supp r3'5. 
SVN. .■^Tr-.^sa.iu.xi, y.a.^ixC?.iTTi:, KxSo^xoi, 
'^cf.poci.a,' TT.pio^a.a, m^inS^n, nra,^x^icjfia, 
VTriPOfxitj.ai, vt-^ot/Jouai, Kci.TUXa.iiia. cTia,- 

- CV.iTlOlJ.y.1. 

AttotkvJ y.ana. 

Hp« ij.li S^i) .TrauTx:' ciTroa-,'.i:J^fJ.AiVi ■Jmrri,'. II. 

u f" J. 
S Y N. Atoudhw, ocyi^cfj,ai, i7ri!j.iy.^oy.a.i, 
viu-iTsr.a, aya.','a.KTiu) 
P H R. i\vtj"/j^;'.ii/io xxTo, Tii'5f. — ofyiiK i'/j,) 

£T1 TlPa cTl' Of J-H< £/^i) T^fX. 

A'ToiTKv5i^o;j.a,i. 

— Kcxt' a.-ri<7Ki-^:<jlJ.if>iy. Eur. Tro. 10 6. 

Thecc, 24. 5. 
S Y N. AiT5(r/CfAs!4), (T/.iiAaa', a.itos'jy.a.0. 

A-rvoffoQivi, 

OvK c..!^o7oCniTC-i<;, VY. o.TOiTci; Ta Kxitd ; Atiil. 
Av. io;3. 

S \ N. ATroa"ei«i. tf.i'.z(rTtAA«. ci.Ti>.y.'J'.'i», ts-.- 

piEAayi'*), ctTOc^iaKcj, avitTT;iij.i, iTr±Vi7r)i\y.i, 

iC,ofy.y,u. 
A7rc(TTxpa,7iTi>->. 

Aa-sj^ijije; «V-oi' i:'/^ v-rro aO(i'd(. 'Fur. B. 

S Y N. 'S.Tyy.TTa, d^iaTTafxT^Ja, dcto7tccu. 

ATOITTa.Cl. 

^aucov aTa.!nry.Ti\'Tr, — Eur. Hec. :8g. 
SYn. Avu^TAa. J^ixffTxa, !K(T-!ra.a. UTOtTvpcj, 
r^ifa.iTVfu i^opuaC^a, a,T=p'JU, J^ixT=fJ.l/u, KX- 
S^fAjifci. €;tTiAA<a ot.TO/apiCc^- 
AwOtTTivSo]. 

— ATOTTV:Jm iv) Oiv.1:'- OJ. ^. 311. 

S Y N. 'S.TriiJ^a. KXTxtTTtvJa, XciCa, xira.oyj)- 

f/.y.i, iK/ju 

ATOJToJiC) 

AfrotjToi^niTXi Tii ovvyy; Tav Jcl-ktvXcov. AritV 

Av. 8 
S Y N. Tl^oTT<>i^coj y.Toy.pii), a.vzifu, a^xvi^a- 
Atottopo; 

A-yv<x)T<Ti«; oT/ KL'7rf);f xto<tt',^'o!; S(tti ^xXaT- 

fm. MulE. 249. 
SYN. ATTO^pv.t, iKyo':oq, iKyiViT»!' 

AtoVTuS^X, XTOfTxJlv 

hiTjtTixt iTrnciv y.TOTTH^y. — Od. ^. 146. 
— STrorTTcJlv Afyr.013'/ — ij.a.pv y.T ^ 0.1 — H. 0. 

r,<^h. 
S V N. 'Ex*5. 
. AxocTTa^ni. 

Ai/i'f xr^^av ipiv^^ov xTocTTa^Kfct, ■3rpoo"4)7ri(. 
Mufa:. 173. A n 

SVn. AToKnCa, sKaTctPcj, iKtTTpitfyi^ai- 
Ato7tilti:, 

— As-iTri /' e(; XT07Ty.7V: <iiu. Eur. Hipp. 

277. 
SYN. hT:7Ty.7iy., i^ix^TxsH. iT<t.va<TTa(Tii, 

lTI7V(TTcL7li. {LTO'Aii'\-if, «>:AhJ/K, £,*A«ri'X'J'. 

iTihti.Xi; . sKKe^.y.a., y.To^/^afii^Tic, ci.vx'Xaf.-i^Ti;. 
VTravxycj^iiTi;, v^KoyapwtTii. cWctP-vz i, XTa.K- 
Aar/f. J'1'Ji.f.vTii, J'ia.yj-)0i7y.U, xToJpa^K, 

aVTCyOKIX. y.'3nvi7y.0{. c(,7r07Ti)y.X, iKXT']aux. 
At07TXT:.O>. 

— MiK XT07TXTU (piXc:'V. Arift. Av. 314. 
S Y N. AT0?e.7re). Jiy.'/.e.T'ji, eLToyapsoj, <X.tO' 
yjapK^u. aoiTTcLy.xi. 
AT07Teiy':>, A-rro7Tiya. 

OlKy.1l' XTOTTtiy^&iV On A. 13» 

AAJ.a 7V y.i': y.vbi; aTOTTfys — il 
S Y M. ATspyoy.a.!, cLToCxivcct 
a-jToKvoy.xi, cLV^.yx^su- i^yik'j). 

AT'.7TiK\a. 

Hku J^ x-rroTT-KKuv 7i.—V.\ir. Hec, 730. 
S Y N. Y^ttTa.Ka.Kia, y,-.TxKx7sa, rr^07'Ka.Kio, 
a-KOT=.ij.-r:u, 'T^^oTTiy.Tu. J'ia,TLyTOyy.l, fJST±- 
Tty.Toy.xi, i7Tiyrrou<ti, wrroJia.Trcy.Tsoy.y.i, 
iTay.yti. yt^iTTYiui. ysT7.7Ti?.Koy,y.i. 5,5AA<a. 

ATr.tTTloya 

K« y.i'j y.~o7Tis^aiui, Tx Ti.VT'i yiv «j S^scv 

k^Toi. Theoc 14- 50. 
S Y N- A-rro7Tvya. X3sTf',pfOC£'j). jfKsyJia.ipu. 
AToa-T£f«« A7ro(TT5ci!rxa. 

AaA' B<fi ij.nv xTi7Tii\yK'j.f vJivx- Arift. Pl. X ,22. 

xToKHVoy.xu 573- i i yiw rioAtlriHXKl' -S-fi5!/.i — CLT07TiCl7Kei. Sooh. Ocd. 

c 389- ' „ . 

S Y N "ETSpiU, 7Tipl7K'0, ATO-.-.TtpK^ro, i^x- 

irxTaa, ctjet/paitai, cltotKclv^u. 'zs-ct» xko-ttJ Ut 
tr^xoaKp^iu, vr^raya, ■—Kiovtx.Tio, ay.tH^a. — av- 

Xttm, 7KV>.tVO- 
A.r^07Tia\\Tiy,ot;. 

EvpitTio; yap raV «•aroo-r£p!)Tix;<- Ariil. N. 7-6. 

S Y N. IIKiOiiKTiKo;, «tJstTriAa?-, «-sritTilAiOf. 
A-JJroff-T^pHTHf,' A73-3(rT5f MTIf. 

— Tluy.l\v ecrroTTspilTiJ^x — 1^ 7^''^- 

S Y N. A^Ts-aT-iKof, 7'jKnTii;, 'nct^xXoyitTiM. 

T^sfiCoXaioq'. 
A/^no^TiXCu. 

AiVY.o], a-sroTTiAfofTf? nKb:;p:LTo; — Od y. 408. 

S Y N. 'S.tiKCu, Ji'J.7Ti>.C'-). xzroXcfj.zro, Xa.y.- 

'T^^w.y.ti, y.a.K/.vvoy.'J.i, KaKKijTi^^oyxi. cty.x- 

fiV77U 

A^^rocTKifyilu. 

— Mn<r' a'3r5(rTAS'y'y/(rjU.:i'o/,- Arift. Eq ^77. 
S Y N, A'sro7y.au, a':^07y.nyo, xso^vu- 

ATOfTOKll, A n 

Ao-oaro/j). 

Airoj7aAai 2/if /,tsty«pi6!/ — Eur I A. 683. 

afsir/>, a.vi<n{y 'o^fOKrii 

Az^OJTOKOI. 

f 7r«Ta Trf.x^tii tZ» <r:<pc!v .AtujtoAc; ^ Nsz. 
P H K. '2,TV?.0l T» KO(Tf/.i- — Act/y.TrTiifff 
xori/.oio, J^KtvyiX ^ajli £(r5-r]{«. 

■-— .-iuTap AviiK? — A^T/; aTTCCTTff-^.jiJ^iK — Od. 

0. 62. 
ly^f»! aTToo-Tf j^^f- — Ko.m. M. 76. 
8 i N. tT/<rTff.j<u, «^/Tia-TffQ», xaT:t?T^fr«, 
i):Tf£T«, ttxjTpeTW, aTo^KfSw, fla^-a^J^.fciprw. 
a;;~raMai, a.ToiriiJ.Tro^.oi.i. a.TroS^iiKrTiXhu, a,- 
'j.f'Xoj/.xt, ipnioi uTTci.yoij.dn, a.irxfTC(.u. 
Awoa-Tfi(p:uai, 

— Mii f* aToirTfff». Eur. I. T. ?o i . 
SYN. ATroJTi;;;^^^. xaTaffscjw, i'v<T'/j.pxivo- 
y.itt, a,TorftCu, afotrioc/y.a/, a,TroT^cToij.a.i. 

A-noaTfolfn. 

T^f/( , nreiS"» <roi [Ay htt ftTorfop.i. Eur. M. 

603. 
OvS'^ ITTIV tVTU T»(Ti' ofrojTfojinvyitf. Acfch. 

Pr. 768. 
S Y N. ATiTfiTrj), ct7roip',.'y!l, KitTaL^piyn, a- 
Kv'£ii. a:'ay<i-p>iO"if, 5Tai'tt;>^4'p)!(7/?, ct.7roTTOiJ-7rh, 
TmpcLiT«tTii, a.7rf-'0-;f — ixi'a>La.iJi..^i(, t-rot.yoSoi, 
Kti.doSt.f, u^Tccna., araAv3".f, a.vxy.oiJ.iS'i], j.to- 
V'.7T«(ri{ — iixT ct.<p^ovyi<yit;. cctTafpoiMjUct. 

A7roo-Tp(f5f. 

— iya yaf ou.ij.tt.Tav airotTTfi^nf 
Avyai ccTttp2,<-> — Soph. Aj 69. 

S Y N Aiao^Tpiyof — a.rro7f07ro;. 
ATro<TTvy-a. 

A»» yctp K>ifiiSta.\ [j.iv a.Ji(rTvycv — .Apoll. 1. 

8c4. 
S y N. ATTofTifya, otToJTp^jcfxai, (tTotK- 
ActT^-jatf./, uv7a,T']o^t.o(.i, a,fnrToi(j.a.t. etiroffiTlii. 

ATTO^TK^lhlPo. 

N«;!f« ctweiTTi/fiAifaK -II. 0". 158. 

S Y N. A'^i\a.vvcj, a.TorHoi, «"laiTtHw, ctTo- 

xicii). ctTtipyo, a.,'!t<rTiKhu, itv(>.v.u')(ivii, afro- 

Kfioiti.i, ifrroSiaxa, oLTotToCia, ctT07fjT:/Ma/, 

xa.TaCaX?M, sitfaAAM. 
AT05i;)t*^«- 

Ki-Too-i/.ca^Hf Tii^m 

T>« iTri:.&vvii( f}(.OTuV' Arift. F.q. 259. 

SY N. Sv/.o^cti/TSi». a.iro'i\,€u. 
AToTvXau 

To^lOV OjU!1/l'l' /U. cl.TC<TVKt)7!>.f. Eur. A'c. 8S0. 

S Y N. ZuActii, «■uActyfti^ff»), afctf w«{<o, cti'- A n 

«fTra^&i, i^xi^ioixdii, aTrojTifu, atcSvU' 
kXitt^u. 
ATOTicfj.ai 

'O d" ctTf7«-UT5 StfJ.a-0^ rxTif . H {• 39<^. 

SYN. A-jotrivouxit avaf^'.ti, x.ay.tmiii, a>cfc- 
■n-ii/ctt), airxK>.a.T']o[J.J.i, a.Trifyoj.ai, 
AiroTv^lPa. 

^\x-Af a.-.oovf,iav — Hom. M. 2S0 

S Y N. "Z^j^ila. avfirlu, a-jrom^iTsa, katx- 

<r:^iTlu, (KtrifiTloj, STiruf/T^t). (rtfKuiu 

ATCQVfU. 

Wlv i' a.T:TVf- jj.tTuTov a oiniov — Theoc. 

22. 105. 
S Y N. AvdL<rvf'.i. Siarrvfo^at, aTif.a, eLTO- 
riKK<d, cifxici-Ai, a.li?.ou. 

ATSCJCt^ai, AT.O-pcCT^ft) 

— f)D« aTo^r^a^iy XaQuv — Arift. Av. 326. 
SYN. 2jaT7<y. arct/fsiy, tClt^vu, rpx^nXi^a. 

A-T5!r;aA>.cj. 

• — Ov Tiv:'. TTfuroi' a.TorQt\>.u7iv a,iK?,ai 
F? xfActysj. — Od. y. 320, 

S y N. SfaAAft), cCTnXcLv.a, etvocTpi-xu, Titaa,- 

Tfiiru, iiri-y^u, ctjra.yu, T?.avaoi, i^a.7r!tTaUf 

o/,o(jfivu 
AToa^pa.-) i^oy.j.t. 

— Ka< S.) TrxvT aTOj^oayil^iTxi- Eur. Of- 
1113 

S Y N. A7rc(r?fct>/^cj. iTipayi^oftocl, x.ocT<t- 

C'^fa.yi({}, nriaffxyi^oiJ.Ui, aA'a.7(pfayt^a, iirf 

<Tfija.noija.i. 
ATicayji^a 

— Ato S' iiryjmv xvtIiv. OJ. J^. 507. 

S Y N. Ka,Ta.7/.i''^a, Sia.TJ.i^u. xTo>iOTr]it>' 
ATOtrciPa. 

— Ka,Tca-i'^ct;'T;f j<c3'«. Snph. Pli; 1419. 

S /N 2fc(^i', J'idi7c:(^ci, A- 1:1x0.1 — <t7r5ri6i?y.*. 

ATrOTjnYKfca' 

Vari; tot eo-j r^( -vjsj aT5TH;>^i(rct{ ; 
Arilh Av. I 57;. 

SYn E7r/x/eis). airc.fycy, oLTot^x<r<ret-' 
ArroTiiAvoi- 

Offl' yifav IT71O40 Tctfliiofictf ctTrf rsacs. II. 
.5 87. 

S Y N AnoKOTrloi, TifiKOTju, xTOT-yjla, Jia.- 

yjufi(u. 
A7roTtCaTo(' 

ATOTtCctTcc cLypia vofof. Snph. Tr. 1047. 

S y N. AT^o<77ri?.atTTQ(, aT^o<rSxTO(. 

AtOTiS»),!// 

Tei/;^s=t xaA' aToiifSxt £t; yiovi 7r>i\vC<>Jeifn. 
II. y. 89. 

SYN. ■ A n 

S y \. Ai'aTi6>j//./i Kei.TciTi^niJ.1, zaOi^^w — to.- 

— Kosi Tc« KiQO.a! UTroTlihai. Arift. L. 578- 

SVN. i\ci,TxTi?./.u, TrcfiTiKhu, fl.TroKOTr]in, 

a.7roy.\'t^a. 
A7roT(Aj</.a 

— lf:Lilii(f7r^-7i/ij.xTxir^uv- Theoc. 15. 19 

S ^ N A-7rQ7Tra.<Ty.(/. 
A-roTiiAxa 

OvJ' !t^oTifj:.»i7c.j — H im. M. 3;. 

S Y N ATii/ctffi — y.x]AKiivo(j.(ti. — /c/.i^ua;». 

ATTOTIjXOf. 

— Voii ct.TroTiiJ.ov i-/ -Jhk ■^i'oy- Soph. Ocd. T. 

SYn! ATty.of. 
Attotiuu-jui, '\wot iva. Atoth). 

— rioAjui' </' a-TST/^ct/To Toimv. TI. TT 393. 
— Ka)co. iTi fj.£ -ttoak' e/.ToTiveiV- OJ. fi. 13Z. 

Tf(TAi1 TrTfXTrAilT' aT0T10'0f/.Sl' 11 *■ ' ^S. 

T& fl-' izu tvv oia a.TroTiaiiJ.iv, o<j<ya,fj. io^yaq. 

II. (p. 399. 
SYN. T/«, a,ToTiOjj.cx.i. Ttnvu, iy.Tivva e/C- 
T/ca). Tif/.afioy.m, Tiy.afia, Troivoca, Ttoiva.iu, 
noKaia, fj.iTi^yjiudii. — aTroJ^iJ'a'j.1, a.vocj'iS'to- 
/j.t, a.vTa.TroS^ifuiJi. xv~a,ij.tiCofj.a,t a.vTa.KKa.iT(TO- 
fAixl aTroXva, iKhva, KocTxSaKKa. 
P H R. AiKr.v XxiJ.Ccl.va, iKTiKitJ, iKTlviva. 
J^iKCif J^tif'uy.1. MKxim •wioiZa.y.Ku Tiu.a^i(x.v 
V7roo"X,tiv. 
ATroTjJ.nya. 

rioKXds J^l kXitv( tot ctTroTmy^iTi yj/.fa.JfAi. 

II T. 3QO 

S Y j\. hTCOTy.\\T(ja, etTOKOTrla, ce.7ra,/J.au, 

/\7roT//l)g. 

— ATOTiJ.Ttyi <TKo-7ri,A iirov — .ApTlI. 2. 583. 
- S Y N- A-ToTo.aoj, a^opf«5> (pa^^ayfaJn^. 

AtrOTlJ.oq. 

— Oi/wpo? Ka.1 a.TroTfj.9i Oi. v. 140. 

g Y N^. RafVTor/J.oc. ToKVToT[J.og, a..&A/of, a,- 
fiTTif.f, J^viToia-.KTTOi, Ka.xoJ^a.iu.av- 

ATOTOfJ,0<. 

OvJi T\< a.TOTC/AM 

. AnjuaTof 55-7/1' aiJaf. Eur. Alc 992. 
—r^Kfojajov kiiTocntC diT a.iroTo/j.ov. Scph. Oed. 

T. 89 s-. 
S Y N. 2)cXHpof- — ci.TOT/j.n^, a.Kpa)§eia,- f.Tof- 

A-TOTOf 

AvTT(/,KiK, cnroTii; Ti — Csll 6. 17. 
AdiToi dvnf OLTroToc — Soph. Aj. 324. 
S Y N. At.«Aio;, ^iipi^. A n 

AjroTiSTrw. 

— Oiiv 01,'tk dLTriToxTi Kaor AS-hP)! H A.757. 
S Y N. Ato(J-Vsjo) a.TolfOTrai). tvlpeTa. cciro- 
(t,v^ioi..ai, Kala.KX/j.TJa, a,To*Kuu, tKKKir». 

i<.ZO'^iu 
AxoTpsp^». 

— 'l TTo Ta7j /AOfiaif XTo^fi^eK. Arift. N. looi. 
SYN. Akxtpj^^^w, xvcc^X/tipta. 
ATOifiCa- 

XlKiufiq a7iroTfi\,is(Tl — Od p. 232. 

S y N. Ai aipiCoo, KalcfipiCu, J^iccJfiCu, ■x-a.pa,- 

TBiCa, TTfoiTTpiCa, (TvvTfiCoj, ctTeTfVu, efa^va, 

Ka.T0C(Tuyj,). UTuSlU (T/J,vyju, OCTO(T/J.Vyji>. 
ATTOTfiyU. 

V-iJ^in Ta.f ecKpoci u; ccTi&fii^i Tetya;- Eur. 

Or. iz8. 
SYN. AToJCOTr]». ATOKeifu. 
ATol^OTTxa, ATro^po^xoy.ai- 

t-iJi K ct.TOTpejTu(Ti -^ioi, Tctv(ra(T5a,l eLvaycL, 

Od T 405. 
0( J'' IITOI J^XKit-IV /J.IV a.TtTpOTOyTO KlOVTUV. 

II. 0- <;85. 

S Y N' AtO^P-TO), XTOffTps^a, a,TOTfiTO[JLCH. 

Air OT p-.T^i) 

Ak?.o(t xTOTfoTa y.aKuv yt.ono. — Eur. Hei. 

364. 
S Y Js;. E;tTpox», a.TOTTpopii, aToKei4-K, a.T»- 
Tiij.lii, a.TOTO;j.Tn, cPiao-Tctat;, a.vTiXoyix. — 

iTni/J.»(Tli iKKKKTIi;. 

ATOipoTOi; 

AvToLp lyuv Tx{ Ct(Tcriv xToTpoTo; — Od ^.372. 
At.tpotoc ytvoio /j.01 tuv Tn/A-j.TcdV' Eur. Herc. 

F 821. 
- — Tov aTOTpoTcv KJ^y.v. Siph. Aj. 612. 
SYn Wx^xt^otoc, a.T-.VK^.oc, a.Topc,po(, arro- 
/J.UTO;, J'p3,TiT/\i. (ptVKJo; — stTTOTpoTrjticf, aKi- 
?i?T.'if. aToTo;j.T<tioi;, OLTOirlpiTpiix. 

ATOTpHa ATOJpVOIJ.CLI. 

^x/j.%-yaf VK XToTcvtJ.v 

E/.TTi/a TaV j.yaia:v ypTivxi (ti. Soph. Tr i 26. 
—VcLV — airoTpi;=Tai — xfoT^on'. In An 346. 
S Y N. AToyvu/1,1, aToCa.KAOi, xtoJ^okiljlx^u, 
aToi cvyu, KctTXTpvyu. (LToy.x/j.via, v.otix'j\, 

KaTcLTOVia, y.a.TxJ^XTXVa.U UTOTplCu. 

AToTpuya 

— 'la< cLvXctKOi KK ctTOTcayeif. Theoc 10. 6. 
S Y N- Tfuya, J^taT^uyu, y.a,Ta.T(csyo>, XTO- 

CpulTKU HXTtCT^la, XTOf xya, O.TOTtK^U., HTO- 
TlUla VTOKVXIU, cLTOKtifOi. 

AvoTvyyjiLVu. 

ATOTvyyjcv^.(Ti Toy.Ka.Klc viy.aij.ivci. M'°r..ind. 
S Y N Azx/iapTct;:v, i^xucLcTavu} J^ta./j^a.p- 
Tecva, — «TapTxo/xat, a,T(iTKxvio/j.ai — ^'la,- 
1 i TiT,a, A n 

.'IJ.CLI, ^■(plXKKtlU.Xl, OCTCtr^ltXKOfjl.Xht TIXfiKlfiTrO- 

ixai, aToSccKKa. 

— AaAo; ■ycta 01 itTnfiTTitrn' af^^u;. H. ,y. 4^9. 
S y N. Afa.ipio), a.TroKfi\ia, a.i:x!vvij,u.t. 

— H /tt' s9iix£i' uJ^' a.Tvv. Soph. Ph. 641. 
S Y N. XiwAof. 

Mocitfii ystf iiy.Tl' « V/«o-' a.iTijiii Eur. I. T. 

6? I . 
S V N. ATTia-Tu, aTTsyvacri'; ^iijux, ^X^Cii. 

ATTOQxyu, Vid. ATTOTOiya. 

Karrai; To, KocXKdii ctTopxyay, — Ar. Eq. 495. 

Airo!pu.ii'a. 

iis HTrai/ a,7r£ipifVi- — Hom. B. 143. 

ripir y' a.v tbtoi' a,7r«.(p/i]rec> frapas- Ar. R 86g. 

S Y N. Ata.(pxiycj, cxiva, rrafnza.ivo!, iKipaivu, 

ex.ipa.viPa. ctTra.yftKKa. nrrxyfiXKoo, aTr'.(r;\- 

fjt.a,ivu, ct:'x7r]v(T(Teti, S^hkwco, iVtf^c^Kvva, 5^5- 

Kiyyu, cLyofiivu. KaT'Xf/.mvM. ■rra.fiyw, aTTo 

Kiyo), f)t(p=fl6), J^iiHTu. — a,fooi^u. 
ATTojao-K, AToaaT/f. 

TfiTTo/of xTopi.Tiv — Eur. Or. 329. 

SYn. *££«?, fj^avTHoi' — apwKnf, ecTctpvmti. 
ATOtpipa. 

— ATTc^ipi ra, ^fix — Ar. A 1053. 

S Y N. Aaaip=<a, a.-7roKo/J.i(^of/.ai- — xTOTiva — 

tnrxyopivt)-- — TfO(rpipa, iKtpipu, Koc\a.(pipu cc- 

TTceya. 
hTro(pwy-u. 

— KaxHi' a7r={J£i/^ol' ttf Tiii'. Hom. B. 42. 

SYN. Aiazivyc-), i/.ipivya, S^ny.^ivyv, ccto- 

(pvy\a,va, ava.'Xa^ Ofj.a.i, J^.aJ^uva, ttKivio, «fa- 

KviriTa, iKj^iJ^fXTxa, iKKKiva, ttToTpiTofja,!, 

viroirTi>.Koii/.cti, ■rrafxiTiOfj.at, (pvK(tTlofj.a.i, flsf- 

•^^oixxi, — ttTroKvoy.a.1. 
ArroOiV^K, ATO(p-j^n;. 

A}jJ ccKpoaij.ai Txira.i (pcovdi 

'livTcov «s aTroHivEiv. Ar. V. ;6o- 

0( ifj.^ KcT' ctv ^avT r.J^Hv, n jun 

AiaTHi' T^oTica,v ctToipv^iv- Ib. 356. 

S Y N. AAi>f 1$, ctTolpvyii. 
A^5?il^-/- 

AvTiKpv J"' a,Toipiifj.i, — 11. »■ 362. 

S Y N. A7ri3jao";c«), ct-ftTa, awoKiya, ctvTi- 

Kiya, XToKaXico. aTroQdi"). yof/.ai, airopaiva, 

J^iayyiKKofJLai — otoij.a.i. — i^ttyopivu, tKipatvu, 

iKipuvia. 
Airsiz^syKTOf. — A 

■'S.iyli J"' iTiy.Tir/a.vT' ctTO(p6iyKT'ov //£— Eur. I. SYl 

T. 931. A n 

E X P. n^o(rpavvi^i}va.i ava^KV- 

S Y N. A^oTfOTTOf, aTrpo(r(p^iyK,T of ■ 
ATOipbetpa- 

i^ilj.a( yi^ttiov (TVVTctKeii etTopSi^a. Eur. Supp. 
I loO. 

SYN. AttcjS/», J^iap^eioa, aToKt.Vfj.i, (p^.co- 
ATOtpmvv^co, aT0f9;i/i», a-rrop^iof/,a.i. 

— A7ropdivv^>i(ri J'! Kaot. II. i 643. 

Kc(7roif9ii/ei Ta y^itirTcl — Soph. P. 46». 

Tdv ctKKo; fj.iv aTopO/a^Sui aAAof Ji ^iii-Ta. 
11. .3-. 429 

SYN. 4>3-»ta, J'ia(piirtpofj.xl, et7rop,^eicofj.ai, 

XToX/vf/.at- 
Ai^oip^ipa, 

■ — 'S.TTipf/.xTtS t' «TTOjSopoiJ .rrctiS^av. Acfcli. 
Eiim. 187. 

SYN. AfjiCXa(ri<;, af.CKcofj.a, i^xiJ.CXaf/.tt. 

iKTpuftet, iKT ^aaif, eKCoKcli. 
AtoQov^. 

— A7roipoi'oi' — (povov. Eur. Or. 164. 

EXP. Atot!^. fAiiniToi. 
ATToppayvvf/ci. 

Ka.Tro(pfa,yvj(rai kvkXco To <srcayy.oi Soph. 
An. 247. 

S Y N. A^To(pfoi(T(ru. 
ATro(fv<Tau. 

KaTHT anKcav ft a7roipv(Tri(TX(. Ar. V. 3:9. 

S Y N. ^Kpv(raa, iKirvia, J^HKTrvia avxTrlvu:. 
' ATopaKt^. 

— Nooi' J' aToQaKi^ i(T(Ti. Od. .3-. 177. 

SYN. ATTiripi^, cf.7ra;crst/T!^. — fxaTai^. ^e- 

V'^. TzpxiTTi^. — ayiVl^K^, iKCoKlfJ.^, SK- 

Tpaij.xToci'^. 
ATo-^aPa A.TO'X^aZ,ofJ,xi. 

AXK a-rrOKalio p^Of». — Od. A. 94 

SYN. Ava^upia, avifXoiJ.ai, ttTripyof/.ai, 
AToy.aKau. 

AAA aTOKctKct Tiiv QoovTiJ'' i; tok aiea. Ar. 
N.760. 

SVN- Ariii;ui, cti'ax5/xT<y, avaXva. 
AmX^P^oij,ai 

OXoiAa", oKoftav cfn-cy^.p'oSe'.( 

Txi iv Ti'jTKoi(Ti XoX.£VOfj.eva(. Tb. Pa. 1013. 

S V N. Xt'.pcofj.xi, aToTuyyava, awo^nepto' 

f/ai. 
Airo^XfiipoTovii). 

ATOXff?OTOvMvxl Tpl( eV T^h 'xKlKTICt. Ib. £66. 

S Y N. AToi^iipi^oixxi, J^ixypaQa, KaTaKvu. 
Arro^ia 

TJTas J"' a-3-; JCfctTo? p^££/£(7-|UctTa. — II. %. 468. 
'i-TTo /' etJ^ara 'xjviv ipa^i. Od. x, 20. 
N. ExV£4>, iKCKv^a, aToyvu, Anoyrau». A n 

ATroyya.vi* 
— Ka< M^cxKicc; aToyjtxvnv, Eur. Cyc. 357. 
S y N. \ia,vio, xoclc<.€po^{ji^u. 

T«f a.i/^pa,'; a.Tiypw!ti"io — A'in. Suid. 
S Y N. .A^x^KTt-iift) — Ka.Ttt,yfxoiJ.a.i,'sroi,p!Lyj^x- 
0[ui,i, 'Zj-apttx.aTap^acwcti. — ypoi,'.fj,Ai. — i^acKiu. 
ATToyf». 

Euoi fj.iu ciTTo^pn ra.vTa, — Ar. Av. 1602- 

— S'^v J^i J^v' a.ToyfiKrcTitrtv fAOVu. Ib. PI.^S^, 

S Y N. h.TxpKci- 

A7r0^4)fs«. 

— Kd7ri^copn(riu ■ua.XiV. Eur. I. T. 265. 

S Y N. Avi^yj}[xa.t. a.7rif.yj)u.ai, i^-pyiiJiat. ■Jra- 

flKCa.uu, a.wa.h^a.TJofj.ai, i^riK'ji, ayayji<piu- 
ATo^aAA». 

— ATro^j.etAXBiTit Maie-jTHe r^y.oMV. Lyc. 9IJ. 

S Y N. 'Eakcc), sKTtwa, ii/Ttiva. 
A^j-vl-aft). aTTO-Xaoy.a/. 

— E/y.B -srpos Tiii/ XE3«Ain' ctTO'^.*' Ar. F.q. go6. 

S Y N. ATTOf/.aTla, KaTa.fj.a.Tloo, aTovi^sr]!!!, 

a,-7:rofj.oc'yvvfj.t. a.7^07tVMa'U. x.a.ivn^^yU). 
A.sroi|'iAo«. 

<tiKeciv a^^oil/iholi; f/.i tiW •srawtSA/ctc. Afch. 
Ch. 693. 

S Y N. A-sro^TTSpfei), a'3roT/AA(M, a^T^o-^.vfj.yoa, 

A-s-o-4.f%w. a-3r0'.^t/7^:f/.a/. 

E/asi' tt.irc-^-^pj^oi^Ta iJsiKvTKai /Vof OcTi/a-a-juf. 
Od 0) 547- 

— O/ J^' (J^p« a.art..j,uj^ocTo J^/T<yi'»i'. II. A. 620. 

S y N. f^t!io^vn<rKoi. — ~\.vya — a.-!rocrCcvvvu.t. — 

tnKei-fiTu — avaivofia.i,a.'!JO^T]px.iveo — KOCTcCJclCa. 
A-7^pa.yuo(TVvih 

— Ksti a'!;r^a.'Yfj.o(Tvmq. Ar. N. 1003. 

EX P. E/=r©- arS??. 

S Y N. A.^pa^/a., a.fj.thnoc. a.vi<ni;, ifTs-avix, 

vyoK».—Ka.Ta(pcoy»im. — (a irjteii) ■sroA.Li-zrfay- 

/uofl-i/ni. 
A^irpayaa'!'. 

i5i/igi< «J^, a.7!rca.'ytJ.ov if^t, iC) iTfa^rtf Ka.xS(. 
Sent. 

SYN. M/a-o-srpa^/ya/v. a.-sror®*, afj.iKiTi{J®J, 

afi.cKn(, fsriHKMi. ap^/O?. etspyf^, ai/Sf^Hf, 

ct.j!r£p«py'^ i?o-i/;i/'3'-, aJpa.:ii(, /<hAoj, afiA- 

Tfp@J, |i*<y^5;. azfovTio^T ^. 
A-srpa*T®' A.«rpi;tr'^. 

• — Kk/j fj.omTtr.lfii — A-B-f aitT^ i/iaTi/ «jU.1. Soph. 
An. 1047. 

— K^zs-pnKTov 'aoMfj.ov 'nroKtfj.iltiV. II f. 121. 

SYN. /iffpyaa-T®', otnin/T-^, ac£i'fj^))T©J, 

tt-B-OlHT.^, ttTy/tT^, fJOcTal^. — aviKJ\KnT^, 

ctTifj.apnT'^.—a.J^ura.TQ', cltov^, a.TiKi(yr^. 
«•wpay/txaii/. A n 

A-Erpafi*. 

Ai'a.areti'0-i? cyT/ Twv Kxy.Zv a.-mpd.^ix. Sent. 

S Y N. A'a-fa.'yfj.ofvvK—x'morv^ia.. 
A^mpi-nrYif. 

— fl ipfloifpoc Tv, >^ a.'T:rpi-vi( a.vS'ftov a,vTi:i 
Theoc. 5. 40. 

S Y N. A-a-Hxe/Vi «■o-so/x.®', a.voi-x.et®', anvf 

ttKni, aetKiKi'^, a.ro'u^, .a.ttyjp'o%. 
A^srptaTitv (Adv.^ 

— M'f;cof*W(raTo ^&tJ^av 

Hjs/f a-srp/aTiji/. — li. a,- 99. 

S / N. Afjt(r^i, 'TnpolKa., J^coeidv- 
A^t^poCaKui;. 

iSiKrov a.^xva.Ta.^ Tpiya,s 

SairipKT^tT ifj^^oCvKai. /tfch. Ch. 618. 

S Y N. Airpo^oMT/i/f, 

A'!rp0/J'J^. 

KfeiT^oi' yu.f sa-TK/ st/ Ts-.JpatajMSKiH' Xa,£eiy 
Tvva,iK a.'-urfotKo:', i) jta/taf ;t.t5Tct y^«fj.oiruV' 

Sent. 
SYN. AiJv^, a.iJvaTi^, ai.ptpvB'. 
AirrpoiJvi. 

AiJ^ a.ti-foiJnf afK^tKa.Kv-\.i ij.vyji(;. Ep. 1. 6. 

SYN. A-Z^-pOOpatTi^, a-Z3-f00'O-7<§>', ct.3r/>0(7/o>tH- 
T^. 

A.3rpojai/9nT ^. 

MdcT' eJ aiA-^rliyl' /<tf'Trpo/./i/9iiToi/ 'aoKH 

NetK'^ •yivnTa.i — Aefch. Supp 362. 

S Y N. A-irfoi/OHT.^, a.'a-po7Kt-a]^, atirpoapa,- 

T^, ctppatTT^, ct'^-po$ictT.s^, a.nr^o(pa.i'l(7T^' 
A^srpo^Sl'®^. 

A.sroofsi/oiTj, rccrp/i/ jiyiiTftir — Acfch. Supp. 
^47. 

SYN. AKKoJ^a-ar'^. 
A-srpsosr?^. 

• — Ei? a-^rpoo-sr^oi/ 'srnjj.x. Aefch. Pr. 1075» 

S Y N. A(TK0T^, a.'!!^oiJ'n(. 

A.wpol-J^&lKT^. 

H Ki(r(T(ii; ct.£y;Ai%{. a.'irpo(rJ'iiK]''^. Aefcli. 

Supp. 8ot. 
S Y N. AcTiiiyiiT^, a.va.yoptvrQ-. 
Az;rpo(rJ'oKnr'^ 

A^arpQirJoKma. ra, J^i /ipoToTj Ta Tiyi' 5iay. 

Lu--. I. T. 1610. 
S Y N. AJoKnr^, «cPji/jtw. 
Asffocrnyof^. 
To J^v^T^iTpoTotTov Kiwfocrnyofov sTtfj.a.. Soph. 

Oed. C. 1342. 
S Y N. ATs-po(roiJ.tK'^,a.vofj.iKnr^, onrpoa-fAiKJ©-' 
A-nrpoiriKT^ 

A^srpoiTiuTav J^' tfoTcov o^vrtpa,i fj.a,vial Pind. 

Neni. 1 1. 
S y N. AiTfof/T^, ct'srflori!r£Aa(rT'^, airrpo^r- 

fKiv<rro{, A n 

AzrpoiTKO-ar'^. 

'h.v nfjLifi. S^i |ao7«' «'srpoyxo-ar®' j3f oT»)'. Asfch. 

Eum. 105. 
S Y N. AtrxoT©', a.x,a]itX»Tr}^, ctTrjoepaT©'. 
— «TM//<yi'. 

— ATTfQorfJiX^XP'' -^X,^ i^afav- Orph. Hymn. 
S Y N. Af/.ix.^'^, a.Ka.TcyaViVT^, Atfjltr 

A-s-foiroio-T^- 

— K-zs^oaoKjT'^ yoc^ Xlif<yuv o-TjaToj. Aefch. 

Perf. gi. > 
S Y N. AvoKrj'^, cx.f:opm^, J^v<rp>f^, c.n- 
vvoixoi-itr'^, ci.Ka.Txy.aX,>)r^- 

A.TflOO-OfiiT©'. 

AlHCAf, ^XfA,CnTeipdLl, a.7nmi(, «TpOO^OgStTO/. 

Orph. 971. 
SYN. A7r5pifA£x7'S^> (po£ip'o;. 

ATfOO"ylOf'$'. 

— Nifo-a;, voLvCa.Tccif «TfoirpopKf. Eur. I. A. 
287. 

S Y N. EAaf £pof, ar:7r/Ti!<r«'^, ct7rpoa-/xT^. 
AirpoTi/y.ao-T®'. 

- Aaa' £//5;'' aTfOTiy.a.^rr'^ lyi nXKTimiv e/AHerii'. 
II. T. 263. 

SYn. Av.Coia^r'^, ot.Xvixa.vr'^, ociAiavr^, 

etA.<afMT^, 
Kir^o(pa.iTiffr'^, A-jrqapa.r'^. 

— :&xvcx,rQ- a,^po'f:a.<riiTr^- Eur. B. 100. 

AiJ"' x<fao, iiil'T aiXXai afivKin, » «■ripxrai 

A-7rpo(faToivi<piuvit,a'K(Aivai ia-<nvovro Apoll. 

2. 268. 

S Y N. ATfo//.i/fl>)T©-, amwoAoynT'^, a.vxp- 

a/T«T®', «Tr/ioo-^wWT^, «TTPoopttT^, tt/o- 
«r)T®'. 
A^sflai^rr^- 

■ — Ucysv^ ie-ry.i At/Jxic-tov — Sibyl. 1. 3. 
S Y N. Avf.r/A«-3r7^, aixwyLnr^- 
A-alip'^. AttJiiv. 

— T» cT' a-zifjip'^ i^srHro nv^oi;. Od. p. 57. 
— A-sr^sp^ opctc-- Eur. I T. 109J. 
V.< /' cpvi; a-iflncri vioa^trotffi ■srpo? £pii(n 
hlao-laKa- — II. ». 323. 

SYN. ItroT^Sf^, rayjf. (Sffet/^.— A.ar^t- 
o«T>3-, a-sr^fft/J'®'' «3rl(A(^. 
. A^srlsfftj*. 

— H yap aOT/sp^if 

Ai/Ta/ •3-3iA///.'5rop5L'Toc /gocTsti ^ainv- Lyc 

627. 
S Y N. Tax"^'^*- A ri 

AlrJ0=.3r«(. 

H^r, aT/joivU — H- •S-- zocj. 

S / N. A.^rToriT^, ^pa<rv(;, fxcy.aariy.oc, C- 

CpitrTiKOi, vCpifT^li. Aol/oo©-, <lVii-i^l7TIK0i, 

aiKirri/.o;, S^vj^vtfA^^. 
Azf\oKifj. 'h'. 

— 2i! J^' a.-!r]oXiiJ.^, )^ xva\Ki;, II C 201. 
S Y N. Auay^^, £t3rjA«/x^, «TciAof, O-iiAu- 

A.^jofji.ai- 

Mii T4^r apiTTuv cl-s^,£Tai QxKiviaxtwv- Soph. 

An. 185 
A-zfiiabai vruv — II. C- 152. 
SYN. Aipa.<<r7oy.zi, crvva.^alou.ai, Kpx-^^ofiai, 
KxQatrJojAai. Aa/ifai/o//.ai, s.ir/Aa/ACan». •3'/')'<y, 
,^iyfa.ve.j, i-zribtyii, aipxa, ■\»Kx(pxo>, ■\.aKa.:r- 
cw» ■i.xvo), i'nri'].a.vii, 's^^tpa-J-cti/iy, 'uipocr-^.xvu, 
'TT^oiTTvyy^x.va, caiCaivo. Kx^iKVioy.ai- 

Ais\a. 
A-trjc Ki^oivviov a.i^otra Xoc{i.'ZircLS'a Eur. B. 594. 
S Y N. Ava.Kate^ 

A-i/Jco;. 
^urai — /'oAoi a^^/jaTi Safj.airxi Pind. OI. g. 
SYN. Ai^ia^nflwT^, afji\aiTxToi;, (iiCaioi- 

A'Svyoi- 

— .\-wvyoc, avTOKuXo; — Simon. 76. 

AiVSU^KUTOi 

— AKpzric. a^TrvKoirov crrciiJ.cL Arift. R. 86. 
S Y N. A^vpuTo^, aJ^oKicr-xpi. 
A-zrv^yuToi. 

— K^jTW i fj.iv a-srvfiyoTov y iSvvxvro 

Naif/y.si' — Od a. ^63. 

S Y N. A.3rK/! j uj. afip«fiiTOf . 

A^T^VfOi, 

To (fxffJX.KOV tst' a-Tzvitov — Soph. Tr. 698. 

— A-irvpov KstTsSnitE AsfTMTa. II. •4-. 267. 

OKrTpa /' a^jii y^piH fj! a^avpc;. Acfch. Pr.879. 
AiavpuToi- 

— •t/etAMi' a.jTupoiToi' £S"i))C£. II. .4.. 270. 

E X P. Kaiyof. — (a intenf) 'zz-oKVT^-vpo;, 
Ai!tv<rToi 

Sliyjr aiiTTOi, a,'!m(rroi — Od. a, 242. 

S Y N. A/ojof, aStx.isv<rTo;, aizs-iv^it;, avuw 

fj,0;, c(CM/C«5"T0f. 

A.srue.j. 

Tci /' iT^oi iK yaiiii rocrov x-vvi- — Ep. 1. i . 

Fi.3ro9/ •irAa^oiT' ai' 

'npojCKi-zruv xTcrvoi. Soph. Aj. 896. 

Ti Si fj.s roSt Xpio; a^avet; ; Eur. Or. iz;8. 

S Y N. H-rvu, yyiu, y.xKiu, ■n-poffKaKiu, 

Kpavyaia, Kiyu, <px7Ku, T^y^rrxTlu. 
Air fOi- 

—Ov Myo <frr<pZv- Theoc. 15. 13. 

S y N. A P 

S Y N. riiTi*/), 7rg-:irfi.T«f. 
i u. Ph. 76. 

A/.Aa jlAf KVU.(X f(30fT£ 

Ka./ B3fe5!< ctTfiycrf — Od. / 8r. 
S Y N. h.Jfe,9t<y, TrapwOriu. xaTfti9;<t), a.TrcCd.K- 
Aa, iKCx\?a. a.TTi7.oi.\>Mii, avHpyj). cfrrof^i7r]u, 
a.}itKKii>, dL~roKj>y.a, ci.77 0(roCta, a.TOKovK]u, 
a,7roTii'i'a<7<r», Troo^iu a.TroTfi£o[jiAi- ocroKUKiio. 

KTi>IJ.OT0i- 

— BfoTcTr.T «/'ii' iiTT awxiJLOTOir Soph. An. 

394- 
S Y N. ATr^^^trJ^y/.inot. — aTrc-KTif, p-u^Tof. 

ATTC-lffTO;. 

TsAof (^ asTcofTTof ynf a.-miiii(p(l»7ouc.i- S''ph. 

.Aj 1038. 
S Y N. Airu%Toi, a.TroT^m:i, i'<KrfVK]o{, AP pfo a?*, vel afst- 
H,u.of /' »t' tf,'f Trio n<a: — H. tg. 433. 
S>? ctfiz ^sj^iiiTsifr' aTTflTriJ-a-.To — Ii. a. 428. 
S^ (fiKTo.T , iJf £t Kcty.' nriirfa.^cti Tayw 
^OK'!' -^VctiMf HA^ff : — .' ur Hec. 503. 
S 'i N. Ayayi. /1), yKV. J^nra.. 

'■; ap;».'i' //,;iTfJ; xf/^o^ fti^iiJOf — H / 562. 
' ■ — ©.'ct /4 01 iy.>viv ftpiif OA J^. 762. 
— ^ficiio J^i J,]iriv a.pii! ex.KKi»oi. yivt(r^:'.i. II. 

s' 1 co. 
S 'i N. Ka.Ta.pa., iTa.fO. — a.feia.. (iJiXvyu^L, 
C!,'x.^ify.x, xaTa.\,a.-5^eij.a..— ivyji — tnn, li>a.€n 

EPI r H. AvrZ-.UOi iTTtjSoKOf, K^-Jicl(, TTi- 

■/CfSyAfcJJ-fl-Of, TTiKVCTTOVOf 

ApoCSia 

— Afa<'»i.r£ /s TiV)it iTT xvTa. II. /. 504. 

S Y N. Hyjib.; ^ouSia. JxTTio, KfOTia, -^opta. 
ApxCia,. 

— St-fd)}-. jfj .Afo[f/))j ipxTtivnf. Di-inyf. 925. 

— '^fxCia.v T ivJ^xifji.-):x- Eur B 6. 
Apa.Ci^ 

Kty^tii cT' o?.CitTT:JV .^^xCa:' ■srspixsxAiT.s;! a7a, 

rioAAori ai,fc^o'/.t:'iu /la-o-^ {w9rtj-« •3-jtA;4fl-/ii. 
D:on. Q27. 

SYN. Ajit/";,,. 

F. PITH Afpo-^;o/. aCa.j^!uToi, •^iroP.vtjTTifP.;, 

VTrip(fiaXoi, v/.OTouoi Toro^ajo/. 
ApxCof. 

■ — AixCoi Jt Jt-2 (jtoux vicjt' oJovTay, II. k. 
37S- A P 

S Y N. BfuyjUtf, Kpiyri, fol^oi, poi^nixoc, foT- 

^/o«. ^X',{. 
A^xyjxx, A(a.yfjLo; 

— TvfjLirai'av T apxyfixTa, Fnr. Cyc. 204. 

TliT^a], t' apayfJ-oif. — Ph ir6o. 

S Y N. AcxC i, Kpiffta.. KpS^ti — /ktoj, x«t- 

t'aX>>' iPvTTOi, O-opt/cOj, KOvaC(ji, v.Ofnroi, Kivx- 

^ifffict, '^xTd.ynij.a, 'ZsaTayoi, •4-¥>-5' — <XTo- 

KOfjLfLo., xyt/.a., j3oXi'i 'srAii^/,). 
Afaioi. 

Mn vZv ovaifjLW, aKX afoioi. nai ti 

AiJgiK, oXotfJ.nv — Srph. Oed. V 6 6. 

S Y N. ATrf^tTOf — ilTOKtifJ.irOi a^S.. 
Afctloi. 

— Tto J^i v.vnfj.xi fuovTo a^xixi. II. «•. 41 1. 

— Apctia J' iKiTo;)uvi. 1 h ■ c. 13 1:9. 

S Y N- Ao-flfi'»*, a.(piKMi, afj.v ^f g, aCXiiyjoi, 
etj^av»;, KTyyoi;, tvKxyyoi, Ki-Trjoi, AST^OAAfffi 
KiT^i, (TTravio;. (TTra^vii, f/.a.vh, fj.avuJv.i;- -J-i- 
Koi, KxTaJi>:i. oaJdLKoi, pxJivoi. — Kaya.poi, 

yATT^Sty.ioi. iriKXpi- U.VKOeiJ'hi. 

Afa.^>ii. 

Ei'9a<^' 'pa?» ^ivfja ULiyaCctuLtTs 'i^ojxfJ.oto — 

0'ph. 747. 
EPITH. KiXaJav Aoutvi:>i, ^KvQiKii. 
AfaofJ.ai, 

A^a.TaiJ^i Ta.yjiTTa, ipavnft-vai r.a J'~ia.v, II. /. 

240. 
SYn Evyofj.ai, J^ioijxt, Ka.Ta.J^io/xat. avTi- 
C:)>.iva, iKiTiva. — KJ.Tx^Ao/j.at, tTx^xofj.al, 

KtLT tvyof/.a.l, iTTtBnX a. 

ApafeiT. 

HkiCxtov Ta.vvfi.nKeg ofo;, Aexfti.T J^i MAtaxt. 
Sibyll. I. 
Apapifl->i<y. Afctfj. 

— Af/.(f\ laoJ^iiTcTivioli; a^afta^x.i 'aiJ'tKa. Od.^. 

fif /' oTf Toiyjv avyif apa^» sv ivoitrt Ki9ot(Ti. 

II. TT- 2 12.' 

S Y N. ,'\pa. apuo^a, a(;Tau> v.xTaKoiTf,ta, 
'■(TfoiTaTf]a, i7TiT>}Jiva, 'H-ipiKabxrja, crTi.KKa. 

AfX(rcra. 

— Ta.v xiJito -vvXxv (vxi fA,oi^a.i^itpx'.ti. Thenc. 

2 1 60 
S Y N. P<t(T(Ta. Kfia. -irp.-fl- piM TTaii-j tx- 
Tcto-ro). KOTT^a, TitTla. Si-ii<a, K(.(niu, a^.Pu, 
^■jiXKu, rrKi/iiTcru, Tf].cT(ru, xoActTrlo). 

AfietTOf. 

\~iJiv x^aTov iKKOf. Soph. .An. 9R3. 
S Y N- KiZTtfoaTOf, <s;Tfj;cT!f. 
Afap,^'!), 

— 'lo-or' apa-^ict 

Tivtxt Ki7r]a,Xeov fjTnov iTirxiJ.ivxi. F.p. I 6. 
K lc Afa.yj»g- Eur. Or A P 

77;- 

EPITH. SapiV V.xQvKmU, Uifrh' 

h^xyviov- 
— O^va(rnoi /e tk euik 

'S.nrmvsvvxiui' kci.x.' oi.fti.yyta. ■mrit.i tyjnja.. Od. 
TT. 35- ^ ^ ^ 

— Apa^^na /■' «f ottA' xpa.yyot.\ 

AETrJtt" J^ijia"TH5"*i;'T3 — Theuc. i6. 96. 
Apaj^noa. 

— E^ctsTiifo; tt?ax,''"'"^^ iG9«i). Nonn D. 3S. 
Kfxyu7cf.i- Noni. pr. 

— i\l:ayKxiv:/.i r Kfa.yuTxi- Dion. logS.J 
Apa4- 

Ktt/ y(tf \p±>\ii)i hynif 2l!'i ojoij.i.ivirci.1 «pa<- 
Poffel. 
AfS^i/Ai), AcCvXif. 

— Anrjov iyyoi; cLoCvXn; rijeiTi. 
140. 

Tia.iTx Xtflsj 7r}xlois-x ttot' xf^vXi-^iTiriv ahS^h. 
Theoc. 7. 26. 

S Y N. KfiiTTjj, iuScit, vn-iJ^ny.x- 
ApCvAoTrjipo!- 

Tov i\Tr ATnfyav, x^Tiv, xpCvXo-rJi^oi/ Lyc.Sjg. 
A^j/rtAjof. 

— AfyxXioi ya.p OAuaTio; a^T/^fpsa^fla/ !!• 
a. ^89. 

S Y N. X*>.S7r3f, J^ri^o;, irnXii^li, cLiAvh, a.- 

fxeihiyjf, arvpiKvi;, J^VTKokoi, J^vTxfitrrof, 

J^vuTTxhiK, J^vTTrnnq- d^vtrrfowoq. JvTroxo;, 

J^lKTj^fpi);, T/xfo?> Aii^pof, Kivyx>Xof, XVTrKfU- 
hfyix<Nq- 

— K*i AeycxJ^itv noKviJ.iiXoV' II. T. 417. 
A^5-fr>oi. 

Afyeioi /' VTTiueiVAv ctsAAitj — H. £. 498. 

E P I T H. Aj^itidsoi. ifSvuot, liuafzi, Kfttn- 

foipfovii, .^ofiuroi, A/wSsfiw;?, [Aiviyjx.^iJ.xi, 

lJ.iViTr1oXilJ.oi, (piK-.TrjcKiuoi. 

P H R. £7/3? v.y)ir<ii Kivrpz tt^oXsuoio. — ttTH- 

Xxtav xxo^nrot- — Tfasairi gsovov y.j laipct, tfipovTi;- 

Hom. 

— .\fH'ioi' ijz( cvrr^ivim Apytiav- Cal. 
Apj/HjocTHf. Vid Ep/u»)?. 

— riofs ^xpij.t/.yov Afyafovrii;- Od x.. 302. 
ApyEA.ojof. 

Tt/ /i TiK app^Hf Ayct.vS.; rii; ifijj 

Tkc ttfyjAopaf T-pirfciyav. Ar V. 670. 

EXP. Ta.Tcfirld, za/ spj^pMtrT*. 
Ap^svi^o;, ApyiW, Af5/'/i/oe.j. 

— ApyiiiiniTi )i.aXv-].cLij.cvn o^<iv,\Tiv. H y. 141. 

— -^aiix.' apy^riTti Kipxvvov H. S- 133- 

' — AvY.a.ovo; xfy'i.ra. Jr\fJ.'ov. II. 9- iz^. A P 

— Ka/ ctfytvoivTx Aiy.ctirro:!. I!. 647. 
S Y N. Ap^/sf , a,fyeiihi, apyfing, apyifrij^, 
a,fyiirryii, a.fyi)«;, xfjcvyph, ttf-yv^o;, apyv^r.f, 
upyvpios, ayKcLOf, KiVico;, c/.XiVKo;. JictXcu- 

KOit KiVKoyHOf, KxltTrfOS, J^ittWVOOi;, iXipttV- 

rm;, vnpotii, KVity.o;, irrtiyou ipctA-i;, Qttxio;, 
paAiipo;. 

ApyiTTIIi, AfyjKTTHf- 

— Kot/ xpyiTra') Njtoio. II. <p. 334. 

— n TDfOK «pyii 77 He oj/;/ Alch. Eum. 181. 

S Y N. ©ojji aKVi, 7»yvi — ctpyivvif- 
Afyng. 

— Kai Afl^.jiii oCfi(;Ao9y/>'.oi'. Hef. 6. 140. 
Apytx- 

-— O/ uii, apyittt; viro, 

O/ /' ))/01Hl' TJo9si'Tef «CTl T? Jti»AK Eur. Hip, 

3S1. 

S Y N. 'Pa&vfj,itt, pttJin^yict, XTrfxyij.o^rw/i, 

cLroXij.iA, aS^pxveix, cmiiJ^ict, okvo;, XToy.i-iHTi;, 

oy.vilfia, Tt/.viTtq, Kuziliri;, Vi)f)pzrr;, vayiKiX- 

■ — av£0"i<, ivSoijii. (yyyjnfia.. 
AfyiKipxvvoi- 

Ziv Txrif xpyiKifa.uvi — 11- t. 21. 
ApyiKi;, 

Ti J^i^ra -yioKoii apyiKol; cvrfj.ivoi. Eur. Fr. 
ApyiXKoi, AcyiXo;. 

AKfiStt Ar,ij.oKfirx ^iKifiTrlipoi/ aSi ^avavav 

ApyiXKo; SoXiydv tff/,piX£A=L'-uci/ £%(-<• Ep.Suid. 

E X P. AffiXKi-jJti; yH, « Xcvki) k) KcSctpl. 
ApyioSm. 

— 'S.vu ttyciov, a.^yioJoijrA. II. t. 535. 

S Y N. hpy.oSuv, o^voJii. 
Afyixisi. 

ApynroSai KvvAi 3.<rcu — II' w 21 1. 

SYN. Apyiirrfii. rxyvirvi, aiKXoirxi, a.if- 

(T/TTKf, uKVTri;. 

Apyfta.. 

Apyfj.Ara ^VTi d-iol;. — Od f . 446. 

SYN. AKfjSiViA. 
Apyovxvrxi 

P H R. Hpw.i-i' 5eio; auro; Theoc. — H/x;-3-£0/ 

lafl-o^of tt/;^HT*o c*t/T«/. Pind. 
Afyo?.' 

Oi cT' .^f>o? T ?.y^'.v — II. C. 5j9. 

EPITii. Ay^aiKov, AcjfiKov, niKa.<ryi>iov, 

JvityjOV, AvyKDIOV, Si'ljlOV, TOKvJtllilOV, lifOV, 

iTrTriov, iTToCoTcv, iTTTnKxTov, xKvrov, KOlKOV, 

TXKXIOV- TOKVTVpOV. 

P H R. Ajiyix TToA/f. Fiir — Hj*f Juuct ^iO' 
TpiTi^. Pind. — Ayxiy.ov v-^ao xpnovi. 
A^yo; Oaiip/y.e fJLv6i, KJ ^KKa.S^of 'icoov vSxi 
K«i yipiTii] To TttXai rispcrisf xKf^ToXi- Ep.l.i. 

Afj-c?. A P 

Apyof o<,YMlJ.nToi(Tl 'ZfoXv(nrifiH(riV o-iravoiii 
KASvL/yaif*» KpociJ^ao vicoTipa. KiKTfo. (fvKa.<i<TH- 
NoiiM. D. lib. 8, 

EPI rH. AyfVTTVo', pB^ioAof, (Sooir^tsTro?, rs- 

(J.iVf' ^^(/.(TVi, -jroAuxAwrof, ':raV07rl)ti- 

P H R. — A^/p'jTfo/(rii' oA.ci' J^ijji.cci oii.ij.y.7i 

Xci,f/.Tr((v — Y\oiy.ihov a.xXeini<r<ri H,£i'.oi.<7y.ivov Ap- 

yov 07r(<i7r«/{. 

Zr.voi OTrnrivTnpx (iooy,fi/.ipe-:v {if/.iYct,iav. Nonn. 

XloXvymviq (itmbXoi; l!oc;^t»)j. — HpjUOf Hf ?:; — 

MvpttJTTo; ^'ira.i;. Acleh. 
A^yof. Acyo^ su/y.fAEA/iijiJf/^^ ■zra.U, ov fa f^ixjf 

Xi*AK/07ril. — Orph. 859. 
Apyo{. 

iloKXo} (J.iu (ioii afyol op'x^iov aij.(p\ (XiJ^iwo. 
II., 4,. 30. ^ '■ 

— F.i/Hi;', S^i (Tipi xui'£f ■ao^a.i «f^o/ Itto; to- H. 

STpitrsc ^'«p a.3'poo;, apyi^ 0)v Tm oiy.o^iv- 

Kur. I. A 1001. 
— Apyoi, yXuiyTUV. Soph Ph. 98. 
SY N. Af^fn-.f. — ctfyso-THf, a.pynrxi, Tayy;. 
— aspyc;, a.TrPxyiJci/, et/aai/iif, p^ai/iaof, fsj- 
Spsf* oy.vnpoi;, S^vaoy.voi — <y.iJ.iT oXpi • 
A^yvpoi- 

rioAAoj cTs Xpi^c^^ ■'■'' ^ a^yv^oi f^/oc shihto. 

Hom M..249. 
S Y N. Aoyvpioi/. 
EPITH. A/yAiiHC. ap>'<'W'"^' "spoft?) xaflof 

PHR. Kl'^c//o; lyjivTiii; Ep. — A(;/fl; «^ 
Nl-fp^i) jSpoTiyi'» Eur. 
Afyffsof. 

S Y N. Apyt;pri3f, a.oyu^'<s- 

Apyvfiov yivoi. 

AfUTSfo/ ai^T5 ysrof iroA'^ yeii>OTipov jM5T07r(j5-=i' 
Ap^.offoi' -jTO/iKrai' OALWT/a J^coy.a.T iyj>VTii, 
XeMri&i KT5 si'!»' EtctAiy^c/oi', «"£ vor,ux, 
^x A. Hef £. 12... — Arat. p. 117. 

Apyvpxy.otCii. 

XpVITOV OTTOlil 

Tlih^^ovra/ f*ii (favXov, triiT'jy.ov, ix.pyvpxiJ.oiS 01 ■ 

'[ h»oc 12 37. 
S Y N. Apyi^f oTrpaiCTiK. a.^yvpo-rpy.Tri;, apyv- 
f /otoTOf , ap >Lf otoTTOf. aoyfpo^ vuy.av, apyv 

f'/p^00f> HoAAfftyTlW, TpaTTi^lTDf, yjVCXy.Ol- 

Af^/ffo/iHK. Apy.popp-JTMf. 

Kf -iroTaf/iii) eiAivcTri jSaSt^ppoo)', rtpyipo/imi'. 

II. 0. 8. 
nfpaci/^^apj^t/foppi/Tsty ES^foy. Eur Herc. F. 3S6. A P 

SYN. AaiJ.7rp'o;. 
ApyvpoeiJ'»;. 

— Ka/ S^iVA; etpyvpoeiJei;, Iph. A. "J?. 

SYN. Af ^ufojariif. 
Afyvj,)]ha.Toi. 

— Apj t;pjiArt.Ti!f %/.uo-4£4f Ti ifia,hai Eur.I.i 181. 
Af^/t/poiiAcf. 

A/xipt /'' <tf' ejiJOiiriv ^x?.iTo ^/?o,' <tf yusuAoi'. 
II. ^. 45. 
A^yv^)ipxvoi. 

— M£t' aiiToi' S' xhho; av^i^ei 

^^pyv^oKpxvoi c/.viip. — Sib. 1. 5. 

E X i'. rioAto^pawf, 'sohiox.poTtc^of, Kva,vop^ai- 

THf, 

Afyi/poAoyof. 

AiTH TxXiicif apyvcoXoyaq. — Arift. Eq. ic68. 

S Y N. Ap^-i/pjAoyiiTo?, '3r«faAo<. — ixhoyiC;, 

(pofoKoyoi, i^TTrpxy.Tijp, rrvvxyuyiVi. 
ApyvpoTriPoi. 

^pyvpowi^x QiTii. — II. «. 538. 
Agyi;focrT£pii{. 

— Kcr.pyvpoffTi^n jiiov :oy.i^c-iV. — Aefch.Ch. IOO2. 
S Y N. Aiijta.voi, ctvohCoi, xio:{. 

A^yvpoTo^of. 

— Apyj^OTo^oi A-rroyj.cov II. C- 766. 
Apyt^p&iKtToj. 

KaxoK ihavveiv xpyvpavriTov- — Eur. AIc. 686, 
Afyufsoj, Asyvifc;. 

l'ii'j </*£ >Lj xfyvpiov ■ttAijto UTnoi- — II. <r. 50. 

— Oh cLfyvfov oikO; A^iXXiv; 2ja^£ — II. «. 
621. 

S Y N. Afyt/ipi'!,-, xfyivw;, Kxy.'7rpo;, Xiv- 
xoi- — y,iXxi. Suid. 
Ap><w. 

— YiovToT'.po; v^y.v; Apyei. — Od. y,. 70. 

H >^ UTt' tlhcJLTIVOli Sf £TfAo7« ctA/.UUpi* /Jsrfll) 

riffcjTii vTTi^iTifiKri' TpiCs; S' mv(j(ri ^a.Xxir- 
crni. Orph. 67. 

E P I T H. hxrovli, n«AlotV, -sroAuiiyopo?, tv- 

AaAoj, tu^vyo;, iviS^oi, ivrXooi, ^J-oct, vno- 

Scou-o;, yha((!Vpai, koiXxi, -sroAuTiHjiif, t^«*k;i/- 

Tai^fyof, catiTiAof. 

P H K. Iwfl-owM vavi- Theoc. Kahhnrpa^ov 

Apyx; <ry.x<^oi. Eur. AaAnGfSf ic.Kr(rx. Lyc. 
AfcT/f. 

— Ax^xv apiSiv ivSvvei yjpotv. Lyc. 914. 

SYN. Aiyjj.n, xiii;. (^sAof. — Pl. fx^irpxi. 
ApSiiQyoi, fipfyo;. 

rifcii Ti^xiCcoT(rxvTo; apSnSya Aibi- Ib. 6z2. 

— 'Od-i T xpSy.oi tivj rirxvTi(riri jicoToicriv. Il- 
a-. 521. 

S Y N. AfSiviTii, apSna.. xxrapSivm;, v- 

Sena,, CSpivirt;, J'ia.£eiEii,({'ia.Sfoy>u Toliiryoi. 

EPITH. A P 

E PI T H. ^TitiTxyog. 

'Oinii/ TsrKciTvi-p^i NriA.3j x^i^uei y^avA. Asf^h. 
Pr b 5 I . 

— Ti /xcv ro '/jTa.to? cipS^n;; Theoc. 15. 31. 
AfJ^o[xi:oi T »j5»if £//*);/ lipuv awo irnyay. Hom. 

Ap. 264. 
S Y N. l^TTctfJiv&i, t-n-xfS^u, S^ix^^a. Smna, 
x.xTXfSivt), pp€X,u, v:roSfi-^a, x.a.TxC^c^i>, 
oXiT»yia, oyjiTiva, fxtva, ■srjTi^u. 

Af£6B3-*, 

— To7f tsr^ai iy.c::oi SuiKiv A^i^oiirxv 
Tfj.ytiv <rvv }Moi<ri, — Theoc i6. 102. 
L P 1 T H 2:/p.i/coTii|, fJtiS^ii, KU.K11, luipTii. 

AfttdL, Vid. KTretK». 

n-jWa. J^i Utt?.ip^ioifi ■3rpo(j-i|i'J^a> -5 5/-^.« / 
a,piri)f. I'. p ^31 . 

AfinOf, Apmo^. 

— ^'Tt; Teiyo; .\p&iov. !'• S 407. 

— TlpuTi(7i'Aa.o; ufnio: vfu; — 11 C- 708. 

Ape<(sa.To<, apnipxToi, 

Oic/"' ttprif a:70j 9:i'ci- Eur. Supp 603. 
AvS^pif xpmfa,TOi — Od. A. 41. 

Ap:-.i9oof. 
— .'\pi);95<ur Ai^;:uv — H. S. 280. 

Af«i'(p<Ac?. 

— Kct/ apiii'9iA«j MsfcAi/.o? 11. y 136. 
SYN Aptr.Jio?, etprff/.«u'f. apc^iOiariof, a^do- 
TOAf/io?. ai/frij?, aptjTifjLa.yji;, aJTTiSii-jTii;, 
u.7-jiTTn(, lyyjJip-upoi, iyyiTit/.afycf. Jiiio;, 
Saii^fi.'!', JoftlxftTi);, ty.Totiy.oi, 'T^okiy.uTii;, 
ijt.ivtTrioKipi.o;. (j.ayiiJof, iva.pn^'ofoi, fiKo^^rjo- 
htfj.o;, 'soKifAiKo;, 'aoKuxi/ o(, <yxiii<nra.Koi, 

■ ffTfXTIOC, ■SrAllJlXTOf 

Apciof 'izxyof. 

— Qioi Ji soi Su»; ^paCc.; 

llayoKTn' cv .^e-oitrn ..vJcCi^TaTnv 

•^njo;' eT/cicriij/ — Eur. Or. 16SS 

Kal ■sfpu y Afc-iOK iv 'zya.y 01; ■^.H?»',' /irctf 

Kf/i/osj', Optaa. x) lo^/./ /i* e^« Ta'jToyc, 

N» cTi', lo-itprij io^Ti? av ^n?»? Aa^H I. T- '4r°- 

— Aa.T(!/< sf «To; AfHtyc xfcti-c^a/THf . Nonn. 
P H R. A-io^Sio; a.oiJii< — A;X(j7cc« cX,i'0'''H£>«f 
-arfp) ciwTo/i, liuua uiKav -jr~fa:£7XS- — Opp. 

ApJCTO^- A P II T- i;o. -E-T/ 'yap (Aiy± cpyov stfSXToi/ 
SYN. A77fc6x.ic«, aTeAt(4>T0{. 

fl£0-)ti). 

A^/ £9£X&' ip£a-a(. — II. / 120. 
S Y N. Apijx.oiJ.3.1, a-Trafirnoua.i i^xpi7y.ofj.a.t. 
i^a^i7-Aiuotj.ai, 'iKaoijxt, iKaf/.u, iXa<rKou.ai, 
'iKiiiJ.a.it ijfjLcvt^u, -a-pavyti}, dSu, a.yJx;'a, iv- xirixtvilu, ^./piwvXxPi)}, i^avxTT^x-jouLc.h UTit- 

vxTravoy.ui- nrxv!t.-rravofAxi, <tp)ta'.'/..i!i —(Tvyy^u- 

pia, iij.ij.iya, av(A^ipoy.3u — aya.7ra.u. — nrmKj- 

voiJ.ai. 
Api(rT«f 

— flf ifj.01 Tuv tuv Ko") uv 

ApKTTov «/*>.— Soph An. 506. 

S y N. tvxfc7Tof, a.TfJ.iVo;, iiJv;. — iTa.iHTo;. 
A^naa. 

OuK, aptTO, Ka.x.a,icya, — Od. fl. 329. 

SYN. AfCTXtVU, iMTV^XiU. 

AfiTxuv Nom pr. 

— ApsTaoi'* cfi'31'. II { 3'- 

A.piT» 

T«i' ■sr£f x) yt*«^fe)i/ aciri). — II / 494 

SYN. ArSctix, a.fiTtia, '.vJo^ix, CTniJn. (pr 

KOTOvta,, To jcaAoc. v.xXoKa.yx'^11. 

EPI TH. 0iH*. ^aflf'»., ^ioT-.piry;, bcojfjirloi, 

■9':Cxp*l'7o;, 'iua-T-i^X. Of , SlTjpT/lf Ji.IIJ.OVia., 

SiSa.K.Tti, iipv;'*, '!!-o?.vo''.Co{. .TioKviJ.oySog, «ro- 
Kv/xvQo;, ■2v.(j.oCa.f^i;. yi'nria, (piAo;^<a;-, a.Kiv- 
Jvicc. Kx^xfu., (^xiniu vLnKii, <7afn( a<,a<pa.t. %lTo;, icoyof. a^yaix. 
P H R. ■ tai TP^cyoV <?afi' Cal f^yjit ^afienf a^n»; o^o;. — Jt. a. ©fo/i/Twi' "^fywi/ y.iKiv%o; y.x^a.«a.. 
'S-^yfj.xrov xv.tI; xxKuv aadiTo; ?.«■ 
XfoviijTaTov exo; cv^:<j^?vciiii x^-taV' 
Ziv, fjiyaKxi J'' afsTct/ 
0i'aTo/f iTTZvTxt ;k 7i^iv. Pind. 
Af M-^rj. — rifajfft)» i7ri7iv. k) X,-?7h afiiynv 
i Y N, Af.iP^.j], iTTu.ei.yu, pon'.ia. II. a 77. 

f ■■)/.«, ipOlV.iU, afJ.VVtil, 'Z!<t- 

^taTafj.a.t, evKhafj.(.avofjxi. <rvviTriKxfj.Ct/.vat 

<rvfj.TrfxTla. <rvfj.fj.i.yjjfj.xi, .irfox^Trr^ta, (TVfj.- 

7roXifj.iPu. iTiK>'^cu.— avfj.tifa 

P H it E-Tu^y.y.ic. yj^ft. (^v/ a.7(rt.-,v. 

— .^f'priK,<,v CiOTcto Kcfx! Kj VTrify.ayo; xXk», 

Ylo?.vy^a? Kov iJo<. x^ cv7Ta,Si: a.XKx^ 

AvTof ifjiii TiX.i^ti Tra.iiTri^KOTrov ctAxaf OTiiTiTf. 
Apoll n. 
Afii-yfci/ 

Aoia/ fi.iv M£)'£Aa(y afiij ti»»^ H71 ^txuv. H. 
/.7. 

S Y N. AAsfoTJlf . ;3;i)9cf, ■s-ctfctjr^aTitf. 
Af„f/f. 

rio/ai' Aaf » ■S5S1' afii?/)' j Soph C. 865. 

S Y N. A'jc^-/,7i(, porOtna,, a^nyii, clKKttp, 

iiriKxfteL. afj.vvii, a.,aTavKa.. 
Af;,f. 

Af5<, Afrf. (ifoToKoiyt fj,iai^ot'i, Ti^^sriTrAHT*. 
II. s 31. 

S Y N Erva,Xiof, Maurf rcf. 

E p r T H. A P 

F. P [ T H. Ai/jofoicf. avS^^eifoyTtK, a^yx- 
?iio, xriKYiTo^ aAAo7rfoo"a!AA&;, u.XiyeiiOf, as- 
7SfT/f, itiS^tiXoi. iiij,cti;j,a.x.iTC(. itTcifn?, Axa- 
/xx70(, ariiffnTo? ajotfircf. ao-TiJitoTM. a.XiTii- 
/(/'a>;Tof. cti/.ttAiyji, ftyf,iiii, A^xinof, xivo- 
fji.xvi'(, a^ixTi/~o;.^,f/>)Ttoj p^oa^ifjf, /J^f^ifOf, 
(iixfSxi;iicjio;, 'pu.^is, iix'3i/T3A5HAOf, 3/aTiK> 
Paft^aHFifi yofyi;, yitiji.iKk'o7ro(, /ririj. /'}of, 
/«<cf, tT^iuCi. J'a.i}cnoi, d\f.|u.i!iXT4f , /ofua"- 
(Toof, (ToAotJf, /ocZf- 33/ :!':<•, jyp-^ia-TraAof, f/oc- 
f iijo|Or, ftflif itf , {£ai5"THj, s^ fiy.vS^oijjCjf, iy.Tni 
fOf, iTlH^flTrTrcf, ^M^.O^Uiil/W, ^'nAHjUav, ^OCUiVliS, 
■ix'fO(, ■3faC3't/<, ■S'/i:^Jl,uilTnJ, •3-HA'j/.T5rof, 0fl1- 
i)c;o?, ■3-jfv.k, ■5':5,-, iTTioy, Ir/iios, KO^v^a.1- 
cAof, KOfi/Bai?, KeAtcj, y.n.f/ji.poSov , xfctTSf.of, 
KEAaiiye^^j^nf, AvJiof, Aao(r<rccf. >.oiyioi;, hv 
ytos, Ka.cJa.ij.u,(, fjLixiTTicC, fj.Hiy^a^y.o{, cfi)f, 

»ACf. IsAfC*, oCptfJ.Of. O^yj^STy.i, 0fl/f3/>l5f, 
TrOAl/ocXfOf, OTOAt;)tjUHTCf, 1!r0^.t;|U0X.^0?> 'TTIKpoS, 

(j-Tvyipsf, fii'OTofof, fl-i/rfSCf, ir/l-'"'^"''' '''*" 

l/.!<yiXP'^i, T<,i^oJa.UXO(, l/7r-'fulCf> t7r-'fMrC5TH.,-, 

;>^aAK53f, ;^aA;cc9af:Jg. yjtKj.aiiJ.a.To;, y^^v(T\y 
rio;. ifoivio;, oiKoiifJ.a.To;, f^tinuC^oTo;. 'nrxy- 
xpiTiif, ■/jt.KY.ci.in: ic , ;yfctja-;a«T<i'p, /^^ocAxofoMf, 
(fuctc(, ij>iKivio<;, lypoTrovos. okCs. tMO*f<yi/. 
P H R. jAfMci TctKaVflmV ■aroArjU/yTlll'. 

"■.ATof •sroAj^oio. AzopHTo; at/TM;, Hom. 
X^iKrTftiH? ■&50f • PttKitiis Kvkos- Lyc. 
To Svt7ipi(XT0f al/xa, ^to-fci' Soph. 
Xpufl-OTrnAii^ Jaifj,uv, Ac^foJ^iTct.; iWct.Tcop- iifch. 
Ki/fsiJCiiTi^p iriJript- 1 foacTKTTKf 'zra.Tpos. Ti- 
Tnv&iv oXiTiip. Nonn. 

Ta7; aijUccToji/f TOK li3TtuiJ.ivo( ixxX.xi^. Lyc. 
Xd.KKOc^!J.oi.T0i; 'aoiTis Aops/iTaf. Pii d, 

Ap;{ i-7riefj.iViTx, [ifiTa.pfj.a.Ti, yjvaiOTiiM^, 
Ofj.Cfifj.c^vfj.i. tpifitiriTri, 'uoKi7<T'oi, '/jtKKOAOfv^a,, 
\xfitpoy^i^',xiJ.oy»Ti,JcfV(rhi'is, :pMS OA'j<x7r<> 
N/!tiK £f7roA£//oia ■irctTSf. (Ti/i/tteai^yfc Sifj.iTO(, 
AvTiGioKTi Ti^aviii, JiKx oTa.Tav ctyt ifuTau 
HvopifS (rxiiT]K%e ■srvf a^j^/i* ^i.f^cAoi' iKiiriycov 
Ajbipas eVJctTrofo/f sw T«f5o-ii/ — ic A. Hora.Hym. 

Af piijct', oCftfj.oSvfj.i, Li.iyct.<r^iVi{, oiKKifJi Ja.1- 
fj.6v 
O-rXoyjtpns, oi,S'a.ixxrt,'}ipoTOKT'ovi,Tei')Q(rnr}^Tx 
Apts ccvct^. JoKoJdTTi. iporoK TrnraKxyuivo; ctiu, 

AlfJjJLTI ctvJpo^OVO yjLipcoV, '^OKifJ.OKXoVi, lfftK\i 

O; iro^ms Qipiiriv Ti x) iy^iti S^npiv Xfj.niyov- 
K- X. Orph. Hymn. 

Vivi\ ctpyif ctKiynv'<,( oi^v^olffi^ifojciliiri- II. |/. 569. 
— OTTAai/ xoivof ctfni/. Soph. .Aj. 1215. 
— ©ciraToc 'ye (fvy^v kxi fj.uXov a.^r\o(, I). C. 
401.. A P 

Tvv» fj.ova^ei(T vSiv' xk injr' apiif. Atfch. 

^"PP- 757- 
S Y N Mftp^ii — Kvp- — etA»i) — iriS^npcs. 
E P 1 T H. A£'J.cii/)iT/A3f, sA/oj, o^t-Vj A/OsAfi/ir- 
70S, g^ifio;, To^oSctfjitos. 
A^nTei^ct. 
Ifids ApTifj,':S'oi 'Bokiw)(js etpmnpct. Ap. i. 

S Y N. Ispct, j;-pi;f, UpiTlTX, UftiXo (Saftl- 
CTTflX. 

E P 1 r H. A-/;jU5(ria. 
Apmn, Nom. pr. 
ApiiTn, $v}a,T;p Pn£,nv':pc; avTiiioio- OJ. h> 

146. 
E P ITH. AivxaXiiod fo/(37n«p^t/{. — ctyctKKtili, 

(ixTlKHCt- 
AoilThp 

AfrnSip iTiTvxlo, ^ios S'' u; Tino Srifj.O) I!. 
-■''^•, , . 

-S Y N 'llfiC;, (5p«TKJ, J£f07r0/0f, /£f 0TrA£!r7lV^ 
liOOpavlnS, d-iOlpOTOS, •SvTllg, ,&l<71)f, SlOX3» 
Aofi •,J^oo-;coof. 
AfnTo;- Nom. pr. 

— Ka.1 ApDToj ■3-£o«/,K. II. p. 494. 

ApllTOS 

Af 1)701' /s ToxtJJtri yooy, >^ 'atvSos iSiixaj ■ IL 

P- 37- 
S Y N. BXa.Ci^is, AirivK\'os. 

AfSu£«. 

— Ei/ (piKoTnTi SiiTfj.ctytv af 9//i)7ai te. II. ». 
302. 

S Y N. «SiA.ojuai. — \fj.ovoia, hfj.oyvafj.ofiu, ofAQ- 

(p^oviw, (fwxyocivi', <rvij.fmtcj. 
Ap^fj.io;- 

— O/ S' vfj.lv ctpQuioi nirxv, Od. t. 427. 

S Y N. $/Ao,-> cptKio;. 
Af'f*k 

— b^' ct^Qfj.b ij (piAoTHTi. Hom. M. 521. 

S Y N. .•^p9M/£t. fiXict, ipiXoTns, oftovoia,, ifxo- 

ipfo(rvvn,ofj,oXoytx. ivu.is, <rvfj.Cct7i(, evfj.-rvoix, 

(T-.v^nKn- 
Ap^pov- 

Mcif i.a.s 'sroS'o( nv afSpov n Kvyi?iTxi> Sophw 
T ■ 792^ ^ ^ 

S Y N. MfAoj- Si(rfJO( Tu.' Vivpav. — a.pfj.'a^, 
A^taSvn- 

— KxXnv t' AfiaS^vriy 

Ksf ni' M/i aio; oKoipfovos, nv 7ro7= <r)na'tv( 

E/t KfHTnf is y^vov .'\9rii'ai'i' ispct<yw 

Hyt ficiv, nS'' xirovnTo — Oi. k. iIO. 

EP I rH. Auo-=p«f, J.ci/9h, tVTrXoKa.iJ.os, KxK- 

XnrKoKctfj.oq, Kivvfc)., Kin/^wrixi/j, MiruU, thAs- 

XAtrilcf. 

L 1 P H R. A P 

P H R. riapSifiK» Miiiftiif, (Vfocvtvir' Aata.i^vit, 
Hc pa Tj l\a.<Ti(pjin x.Bpn T£x.:I' HsAio/o — 

Hf a/l3epi Tl' 1^3.0, ATTSiOr.,- (rT:j£tf3f, 

X\0CVVUyi0i<il(!i.)l>(Hai)iiKK!<TiTAt ttS^uKot<7iv- Apoll. 
Afiyvas, Af>tyvuTo(. 

— Ek/ai/o; ccciyioTif 'ijJi' PinJ Nem. 5. 

Pei» J^' apiyvaTOf yovof a.npo( — Od. J^. 207. 

S Y N. A^iyiaa-Tof' ivJ^ixyvaJTOi, a.ya.Tioi, 

a.tjiifiCoiiTos, anu.inTTOi. 
Ap//ax.pu,'. 

KKa.y^u J"' a.'0 yoov cipiJ^a.Kfvv — /Erch.Petf.953. 

S Y N. Afi/axpuof, ■TioKvTTovos- 

AflJ^HKCTO;, 

— Kouv <nfiJc<lliTo{ *i'/pa/. II. K- 248. 
A(lJnKc(, 

— ApiJtiKix K^ a.u.p3.J^x ipya- Ap 3 615. 
Af;^iiAof, Ap/{iiA<yTo?, 

Tov fJiiv a,piii\Kov d-TiKiv ^i'o(- — I' C 318. 

— Kixi ap/^nAiiiToi A9iira/. Arill. Eq. 1325. 
Afixpj7r«j, 

rixlJ' £//oi(, »f >y lya srjp, aji7rf£7ri« T/)<»S«"(r/li • 
II. ^. 477- 
Ap;3-H//0f, 

— Apio-Mf*a Tfsfyot. t-tvkJo. Hom. M- i z- 
Afiffl(eot/)W; 

2itjuct <re To/ fjsu /uaA' a§l^pa.Ji(' — II- 4- i\^- 

SYN. FF<fo|of, ivrrpiTTiK, CKTrpiTrnd (p<x.vipif, 

J^ia.J'riKo(, iTi<j-ti[AO(, tviTriiTy][J.o(, tvyyuiTTO(, 

■ia.VU.Xf 101;, 'VipiKKVTC(. 
Apt)IKOO(. 

Tfl')) Jc KXT V^XVX ty.iO TJ-ETfa? 

PifA^x MiXa.vTH( aptii-.oo; — Ap. 4. 1707. 

S T N. 'ETTnKCCf, iV»K0O(, VTVIKOO',, o'^VVXO0(, 
KHTIIX00(, HKOIV, tV&lKTO(, tVTTnQtK, 'Sr/9ai'0f, 

im^ilfxav, ireiSHyioj, ■aiViTTo;. VTro^Bplo;. 
Apinvoi Nom pr. 

— Eft/flfet/ai/ Ap/iirsJi/. Dion. 714. 
Api9/x5e. 

<iaKx( iJ.'iv Toi 'ts^Ztov xpnu-nci^, — C)'^- J^- 4 ' ' . 

S Y N. ATxpi^u.iii>- iK.XoyiC,o;xxi, KXTo.y^.oyiC^o- 

y.a.1, v.a.T a,Kiyco, KO.Ta.To.T^^a- 
Afi^fj.iifj-x- 

lo-ov ydp iTTi T afSfj,»fjLX TuY •srstAiyl'. Aefch. 
Eum. 756. 

SYN. Afi6/*of. 

Api6/.tt1T0f. 

— Afl/9//«TKf ctTo 'vo>Juv. Theoc. 16. 87. 

— OuT£ Aoyffl TtVOS otf/5/, HT a.fi^ij.nToU Ib. 

'4-48. 

SYN. EvxfSfAHTo;, ivi^oiii[j.o(. 

Apt9fAtO(. 

— Met' x^dLvxTOKTiV x^i^fj.ic(- — Suid. 
SYN. E^xpiQ fiio;. £xafi9/xi5f. A P 

A^Sfj.i;. 

—AiKlo J' a,oti/j.iv. 0\ J^. 4^2. 

i9i<^av J"' a^ififxov, i^ y.avKiTav. — Arift. Plut. 

537- 
S Y N. KaTaAo^cf , a.cJ, ^nfja,. 
E P I T H. lffoiJ.iToo(, a^p/TaA/rwirTOf. 
Ap///aa-7roi. 

— 'li'a ■traT/ff xptiu.d.viaY Aptfj.af7ruj. Dion. 

EPITH. SavWi. 
Af/f. 

— Kai yvpi( xfJ.aiJiTn; etfi/*?- Ep. I 7. 

S Y N. Pivn, ftvtov. 
Apt(rCn. 

— Koti J^lav A^Krfni'. W.S- 8j6. 

E P 1 T t^. LVKTllJ.iVn. 

Ap/(r]a.7of. Nom. pr. 

At;Toi>oi)i'.3-' w ynij.tv Api<r}a,'ic; !ia%^anii(. 
Hef .3-. 977. 

F. P I T H. Mi)\i(ppuv, V:pi(r(rovoc!. 

P H R. AvJpa.Jt 'Xxpfj.a, <fiKoi(- — O-rxav tJ.if 

Kav- — riftiToi' ivpa,Qafj.,yyo<; a.K(:t(paTO( tvjtr 

iii<rvi( KaoTTov- — X A- Nonn. D. lib. 5. 
Ao/ir]a<a. 

Ka/ ■■apo( TKToif xfKrla^r.i 

Tov r[Ma.ia. Ts-fo^rcij.oi^iv- Arift. Eq. 812. 

S Y N. Aft<r']oTorifj.xl- yivofJLa,!. 

ApKT^^tPu 

O; xTTo (Tfjixpa; Ja.TrxvaA Vf/,S.; 

A^i(f]i^av xvc7rtfj,-7nv. Ib. 53; 
Apwlmt 

Kf/r«i' ifjLiKKi Ka.pTog (*fiir7rtaf Tivl. Soph. 
Aj. 443. 

S V N. AvJpxya.^ix. a,KKn, <tvJetiX' 
Afi/!eia., Tx. 

— A^ta^ei' iKKxCuv ff]pa.riVfAdiTO(' Soph. Ph. 
1475. 

S Y N. T*, lipxCeta,, Aajf p*. 
Agiirje"^)'?- 

'0/i< •73-ff ApKr'Jn<f'« 'S-poTtfcs. — Arift. Eq. 1322. 
Aei<rjiv(- 

— TiJoi^Tstf ac/(r7":tf ■^acayaifci'. 11.6". 404. 

S Y Nf. 'O xpt^rln, apy^uv, apyj;, K^a.vTaf. — 

Ol cvTtfJ,Ot, iTtKiAiyfJLiVOt, ixKCKTCI, 'SrpoTOTrO- 

K'tTa.1. 
A^t<r]ivu. ^ 

Of J'i K xpt/lcvvKri fJ.<t.'/yf ivt, tMc fxa.Kx)(_(i<i 
'Ej/lxfj.iva.i Kfa.Tipu(, iit' iCK»T , HT tCa.K aKKov. 

II. K. Y-9 
S Y N. .\\JftPa, AvJpiiofxxi, Kpa,Tiu, Kpet- 
T»iifj,xt, C-rrtftXa. 

A ^i/lfTTirc!. A P 

"^iv^n rim. apud Laerc. 
Apo(r]oy'ovo;, a.fi</]o^li>tO(- 

It£ (TVt/ Hfct>C?Ao( dLfitlT]oyov(j> 

MaTpj — Pird. Pvih l l. 

Oi i^' aTra,iJ'ct y-wx^ 

'i.^n/.lV etft/lo^oKOlo- Eur. R. 909. 

S Y N. AftroyiVi^M;- 

A^I(TloKflt.T.OIjLy,l. 

ApiirloKfa.TM^iti JvKcf a ^»~&y. Aiift. Av. i 25. 

S Y N. OXiya.fyioi/.a.t. 
Aft(j]o[M.vrii. 

EXivot o(.ft7]ofji.a,vrii. — Soph. Ph 1376. 
Afiir]ofj.xyri(, ApKTJoy^&if. 

ApKrJofi^tyii ^£:of Hfa/./.icf. — Pind. Pyth. 10 

~H//of apKT^oyy.f 

A-^iK\(u; 0Tch.O!V ix-ir.T ccyav ■zrifi. Soph. .Aj. 

SYN. Ayniiap, actioi. 
A^i(/}ov. 

— Kx.1 iVTvv.vr a.fi(f\ov. H «• '^^- 

S Y N. AKpa.Ti7iJ.ci.. 
Api(r]ovoo(. 

--^Afi(/]ovov Kt>9jpei«f. Muf. 275. 

S Y N. Et/;oof, ivy.ivilf '!rpo(pcav. 
Afi(/]o7rovoi;. 

— Hifo<poiTO( afKrJoTToro,' n /J.(\iff7ct,. Phoc. 
160. 

S Y N. XloKVTrovO^, tflKOTTOVO!, -^OKUX./Jl.tlTOi. 
A^t(/]oTiKtl(' 

Ei( xfio"ic iijafTspBK ■wty.poi ApiTlonKiK. Ep. 

1. I. 
S y N. 'S.TctyafiTi^f. 

E P I T H. OvKO^, KiVO(^pccV- 

P H R 'O aoifoq 'vra.li tk N/;tOjt/.etyK. — 
2op/»if 'nr^oij.o;, y^ u.v(rTii;- 
Afiff]o^a.v>fi; 

RiCKOI Kfl(r]o(pxViV( , ^aO{ ISOVOf.—A.. K. Ep. I.i. 

— ^oiT Afi7^ctKi £,«,a£i'ai xJov- Od, p. 196. 
S Y N. (T^iAffo,-, yAifl-p^pof. 

AfKcLJl( 

ApiciJ^i^ «;'/psf — 5Ticr7<t//£coi -ttoAs/ho/o 11. ^. 

61 I. 
E P I T H. BatAamifityo/, s^p^ja-i/xwpoi, Xy^ca/- 
ro/uop90i. 

PHR. Ex^yoi/oi /fuoV Nux.]/|1*k »fi£aco/x5/. 
O/ ■7rji(r^i jiAiicnf Lyc. 
— Oioi J^ ea-a.1/ Ap/c«/:? .ATriJ^ai/ifsf, 
A^KciJi!, 01 )y ■up'o(r^i (nK»va.fri; iS'iovTct.i 
Zaei» fnyov iJovrn tv dpi^iv. — Apoll. A P 

— Ti/yeo/ — Ayx<toi//i(f apKToio^ Call. 
AfKaJict. 

0( J^ iYov ApKaJ^mv, vtt» Kt/XAHi/«f a#o< *iin)'. 
II. C. 603. * 

E P I T H. EuYiPap, ivvjpos, ivij,dK.o;, <ao>.v 

fj,iiKoi;, 'upoffiKtivoi. 

PH R. noKvmJ^a,Kit iJi)ir'ifx fj.tiKo)v . Hom. 
Aox«a-/Xitof. 

— Ka/ .Ap;t£a-iAao^ £7r£^i'£. II. a. 327. 

E P I T H. 0;^Ao:tg£a-»Hf. 
Ap;t£a-/f. 

Ka/ rU isrf of AvJ^H ft,» ^Knroyrof apKia-i(. 
Soph. Oed. C. 74. 

S Y N. AfK£i!-[j.oo, KKi^irn^iov, 0on6««. a;i- 

A(r?c£. 

Afjtti/Ssf- 

A /s KoKci vapyj(T(TO( iir <tpy.iv^oi7i Ko/A&a^ai- 
Theoc. I. I 33 

SYN. ApKBv^U- 
A^Klej. 

— E/ 19 ciiiiV AOxi/ji e-t/i' A/i ■aa.rpi 

Atfxso-ri — Od. T. z6i. 

S Y N. A-rrapKic:', i-jra^Ktu, /"lapxfa, trpo(rxf- 

y.Ei). i^<x,^Kii>, ctf-xis/Jiy.i, a,vra.fKioi, a.fj.vva, 

(ioi)Sia. — zj-ofi^o/y.cti, la-X.i.a'. 
Apxio(. 

— Mia-flo? Ji. roia.BKio( sa^rai. II. k 304. 

— Ov oi iTreijx AfKiov Kraiirtti (fvyieiv. — Ib. 
€. 39}. 

SYN. ApxjTof, iTra.^Khi;, c^a^KrK, cT/apxfk» 

avTitpKtK, «^lOf, Jvvct70(, IKOCVO(. a^lKl[J.Oi. 
AfKTOi. 

ApKToiT aypoTipeiTi (TVK, — Od, A. 610. 
K P( I T H . AAEy^rH, ctvatJla, cLy^ict, a,vlir- 
loi-v^, a.ij,xiiJ.ay.iro(, ctvTiJfa.Kc..'v, a,rafCri(. 
,^xp(TxKlx, (iXoirvpci, Ja.TVTftyti;, fjxiva(, 
M«i|/aA/«, y.^vi^d, opeia.(, oft(r]ia.(, Kv(r(Ta.(, 
Xa.7ixvXw Xopx, (ifiKxXi(t, a-^vycpi, X«/7il- 
C7(TX, (faKa(, afj,oC'.fO(- 
Af;c7oj J' a,yficiJi(, ^ovtov yivo;, aioKoSnKov, 
Aayjw /Jtv 'uvkivdv JviTTranrxKov xiJ.(pii(rxv1o, 
Mspipilc J' isK xyctiiiv 'sravaiJ,HJiiroi(TiTfo(TaToi(, 
Kxfy.a^o'.', hKo/jcvo:' , rxvxov (Tlo/ja,, Kvavcii fU, 
()fj.ij.x 5oov, (T(pv^ov aKvla^ov, Jcfja^ cv^vKapnvov, 
Xttpff yjfiTi (iforav iKiXxi, '7roJi( nJi ToJcas'!, 
'S.fj.cfJctXix 3pt/;^^i), JoKiflv Kca.f, aioKov nrop, 
Ka/ /zjtoAAh Kv^ifeict, Kj b Karci koitu.ov iktcl» 
Opp. 

Ap;tTOf. 
Afy?o</^', nv J^ xfAx^av iTruKvKTiv Ka,Xiii(Ti. Od. 

f «73- 
SYN. AftxBx, Bofpdd ifvvo(np'i(. 

^ EPITH. A P 

n P I T H. Afy.a,-, /v4,K,-, KV(Tr;a.U xtxXaf , 

To»<i;, aif<7i\of!of, ■Tna.hMnf^oi. EA;x)|, IVf^/.o- 
fii, lsvCi'/ni(, AvKxoyiA 

P H R. .AS^oXof oAxif au^5«i- Mi-if ^pcuiv 
Ajx/k Affcp^or, ux.sstfoloKAi x -^.movta ^a,Xoi.<r- 

<7V(;. Nonn. 
AfKiCi wxvix ■■ai(p\iXx') iJ.i.va.1 UKia.yolo Arat. 
Ot//^." u(pa.vfo'',c^cv Tfo^xtri KVfo; >s^i<Pog-^p>i.1is, Ib. 
"Pi'-/o< irlpigid-' t.fa.ta. ^ucrnpei troKa- Hur. 
•A^xjisfof ^ 

■ — AeiCK /xifjii/ny.iiijf Af/] poio- Arat. 
E P I r H. AfcraiK» 'i(£t;oc. 

— Oi pa ceuoiiTs Apy^aoK iv ofKrti — Orph.5 i 3. 

S^Y K. AfTIKOi, CCfKIOf, ^OC&IO^, 

1 278. 
S y N Kyfinhv, c.y.^piShrjjTpov- J^ikIvov. — 
ffay-riin, ypi-rc(, ^m^xTpov, ?Civcv, -irAsy^a, 
'TKiiilxvrf. — To. a^y.va afKvif. ivoJ^ia., t* 
E P 1 T H. Kg-jipioi, evTrXiiilof. 

AfKV</]xlx, TOC. 

niTrluX rhnixiLV (V fxffl-oK xfKvif\xToii. Soph. 
El. I 304. 
Ap/.iirjajof. 
■ — f(afviT]iL]xvi/.Y\yxva.v—^^^. Or. 1430. 

SYN. Afl/KTOf. 

fipy.x- 

Apixa, J^i ti\ Ypf»'!^ T£ Kii apyv^K iv «a-xnTet». 

II. * 438- 
S Y N- A//£tf«t, cp^y,//a, fopwsi', //ippo;. 
EPITH. A^/xijAori a/4«??i'> PoiiSocc, J^a;- 

«TrtXsOl', ll/^t/}^01', iV^OOV, IVTpoXOV, iVTtilV 

KX(S-iJ.ivov, f/.x>,&a.Kov, Te.^TiyxXivov, TXfjtlif, 
x«AA.//'ii5/ef, ■r/speiTc;', Tafyiov, ^fV(Tio]svx]!V, 
y?'.a.^vfov, iriXciipov, KXfji.Trv/.QV, KoKXitTov, flosi', 

TX^/yS^fifkOV, TiTCXOfOV, TtTCUpOV, TiTfC^^V 

ycv, C^iTTcpcv, •/pa.T»(Ti7rTov, TiipiTnrov, yipv- 
folvyov- — lloiTiJ^iiiov, Jtp-!rayi(, '/opoiTVTrcVf 

KKiCxTOV, fAiTXVX^TllOV. Cpi7lJ^0fJ.0V, OflJfOfXOr, 

oJonrlpov, i^VTTcfov, aXiJ^ofiov, Xojoi', iTiAxff- 

Oopov- 

P rl R. — Kxi apfj.xTx •koikiXx "x^xKKCf), Hom. 

A^fAXTo, cT' tvTroiiiTa. ^ioaTipa. 5va.Joi xf>C]v. 
Afuxf^x^a,. 

Eip d^fj.xfji.a.^cuv yixX^dLKw^ Ka.TAKe!fj,iroi, Arift, 
A. 70. 
Apj«aAi«' 

'Aij.xKiw tfjtfAmov iij.tT^Ma.ttTo mvirlAi. Theoc, 
16. 3s- A P 

SYN. yo<TKVtiJ.A. Tfofii. JlXTfO^n, «TOTpa- 

y>iiJ.a„ iii..'Ji], kaC», y.c}.ov, yjXh, cyji, «•/• 

TlOl/, ITITCV, <t]T0S 
Afy.acTToi 

'lov Tl fj.xVCJTrU (TTOXTcv 

Apfj.x(nrbv iTrTroCay.cv , oi y.fvj<TOfcvTcv 
Oiy.iTiv ufj.<^i va'j.u, YlAinaiof •a-o?*. Aefch. 
■ Pr. 805 

.*lf;jiATtHCf. 

— AffjxTtiov !J.iKoi!iz£;ifo> fioa. Eur.Or.13gf. 
S Y N. 'Af//aTot(f. — Ai7r]of, o^vifoivo;. 
Apy.aTjyw 

— UivTiav (T3.Ktcv UioiTiv a.ff,<tTiv<TX(- Ih. 997. 

SYN. '■^pfJ.XTVlK<LTiU, UpfJ.llKxTii!, UffJinKx- 

Tiva, e.pfxxTcij.xyiu, TfoynKxTlO), fivicyta, 

nciop^^suM, JipfDKaTia. 
AffJ.xTnKxTng. 

— risipacTaiO «p/AaTXAaT*; troKjcf. Pind.Pyth.5. 

S Y \. Ap/iTiAitTM?, J^ippiiAaTHf, iKarnf, »■ 

vioyof, moyiv^, vfnvioypf, TpoyriAuTiis. Ji^^iv- 

T)':f. 
Ap/y.aT/i'/Ha. 

i.vJo^oy a.^iJ.xTiviKav, Pind. Pyth. 6. 
Ap^/aTOTrii^yo^. 

Tiif fj.iv y af f/.c.TOTiiyo{ aviif xi^ovi ffiJupa 

i.^iTXfJ.t.—ll «/^485. 

S Y N ApfJia,TOTroicii TiKTuv- 
A^fj.xTfoyja. 

— OytTi Ti ToKXn 

TlViT i7riC(TUTpaV ipfJ.XTfoyjYI KJpiOTKT^iV 

E^ AfTrTii Koriii — II. 4- 5 ''5- 

SYN. 'r\p/«.aToTfo;^i£t, TpoyjHL. n TuvTfoyav 

A^uaTuKia. 

Y,ai Tv kvkKx irafiTccoyov oip ocpuctreiXms. 

Arill. Pa. 414. ^" 

S Y N. 'A;/>taTiiAi«9-w. moyeix, wioywi(- 

Affxivix- 

— Ka/ hcfxivfnv kXvtoto^ov- Opp. 
E P I T H. Tof£t/T«f a- 

Ap/X«1'0K. 

— Kcefj.a.Tai Ji <Tvv Iriro a.pf/.iva Trxvra. Theoc. 

22. 13. 
riaw Ta</^' a.v9aifj,oi reKTiroi ^i^rav xcfAivdt, 

nyns. Ep. !• 6. ^ 
S Y N. Apfjitvos, XtUipoi, leiov, irrKTTX^rl^cv, 
Aii/oi', o^om, •TripnriTafii.oc — tLofj.oJi», iTrirn- 

Apfj,i), 'Apfj.oy'i. 

Ka/ x.oAAwSiHtr' xrpiKeif dpfj^ai YivwappiTuoi. 
Eur. Fr. 

TAvrm A P Suid. 

(TUIJI.- Ta.vTYiv £yu t^iiTni' 'axKxi rm d^y.oynv ' 
S\ N. 'b.ipa.p/ji') II (rvia.p;/.oyri ouKx^ctoc, 
Tniti. <rv oyj\^ Tivyjx;. ojfii.o.ic. —ivta^iu,- — 
ffv<r;ii/JiX aA/.irAs;/.» doij, f. a,^fj.i<fiJ.x- 
^puof:oi 
— 2jV <^' rC« yiyviroi,t cifij,o:f'ioi Theog -24. 
S V N .''p^uoi/iof, s ctf/uoriof. a.{fj.'j(T\H. fi'flif- 
|LiO(r,wfi SfOfTOf tl>(7Vvfi:T0f. tjputifj.',^ tuxiXa,- 

c^oi, iv^Mvii oiftoli;- iv/JHKv;, ivj/iui-ji', ■-^poa- 

«>im riTvJ^triOS, ei^rof, ii7o;- iplnfOf. KAra.\- 

y.iU.oi ■j/j.if.y}.!;, — i/.cu-oi BTf oj^TOcot, sv(J.lp'jfoi, 
-srpoo-dfTof oiKelci, a"'.ca</^i?- 

Affto^W. \f:j.1.^0U-J-l. 

— '.■^^fj.o^^i^j yji.f aS> Efpe.ViV 0"P(^?//ilc. — OJ.5.162. 
S Y iN. tpif|Ur^4), i.i.py.o('i>, ts^-rrotfiJ.oCa, 
rvva.ffj.0T'}a. oi-ma. irvi'a,7rlu. ttpti aj7.^<u, 
ap tcij, j^itstTa^-.i/yFuv./. J^txTn^^y.vu.i. (T\jy 
ytriu.xi. cv[j,poiTa.u, ^j.iTXTef/jj, .3r;o.'T;9;j(//, 

• CVtTAllXl. <jVlJ,ClCo(,.i> p'j^;AlPco. fJ.iTJ.pvQi-/.l(^CJ 

— .s-foirii/tii. av jvyvja, <r.ii.xya xara/.iir/Ajto- 
— 'Zj-psfl-a.Tr/w. STTfTn/sVft). 
Af//oV AjjW.0/ // 
4 5' «c/' tTrATJL^ Crro To (r^pvcov. — Theoc. 
-iTrtr»{^ti. 
19J. SYN. AfTtwi, naa-Ti 
Affj.O]it<i. N •,n. pr. 

.■\puovi» y HCnTi — tlom A 

EcSa 7ro9' dyudi iiruict, lUifiJ'ct,f 

i\iy>i<n MKiraf 

HacOrti/ .'\p//toi'iai/ <pvTiVfa.t. Eur. M R34. 

EPITH. ATToroj, avttsJ^ro^. aj-iuro?. |3/03"- 

ffooi, (^ocuTTt^, A/TTJTraiTfjf. poJ^UTn;, ija.iJiiJ.nlcop, 

<fvyoS'tfj.ViOi 
A^ij.01. la. 

—^Ka,t [TKrKOTot c^eucvioccjv. II. %. 255. 

OuTOTf Tii ■ A'o< cLtuoua,;' 

0-ja,Tuv ■Tirt.ptyixiri ^«'f.xi A^fch. Pr 593. 

SYN Svvii/itn. (TvySiit.a,, fuv^terict ^uf/,?a,- 

giq. iTVfj.C<i^ittov, (rvvriuo(rv:iu irvu^cjvtKrii;, irvv 

itiJ^tt.. ifj^uxTti. (TvvxpTK; ofj,o'oyia.. pttTpa,. — 

(lpijt.ri, dpfJ.OTii, dp 'o'.oyii<rii, t/^iara^if, kxtx- 

(TXtVII 'fOf . -S-S^HjU» 

EPtri. F.l/SiO*. i^XTtl. ^iOTlOTtii. piAos- 

JtpitTOj. ffOpii. fj.iKtpvpTo<;, iup\,^[j.oi, i!ro(,v j.Tni' 

fJ-iJV 

Ap;/oi — ^ouorfji.u,. V'd '^of/,». 
f '\vt&' d^j,iii -F.i' Hon "^25. 
TpoTTij <^ eArtpSi) •a-e/xtAfc/if d,ou,o/yLinuv. Ib. 

Hfl. 418. '' 

EPITH Ko/A<y7ro<. 
• hffj.o(r]''ip. 

Ayiifi.-.fi.i,ov avi^pw vmTtnov dpfto^rloea,. Aefch, 
Eura, 4.59. A P 

SYN. 'Af/^ofl-TiSf ctifiojTfii, Ko^yav, yvSip- 

VIITHi, J^tXKja^, fix<7AiV{. 

A^vyMq. 

H fj,d,v cifvaxiJa.g Ti xcii ei^ia, r^/t -s^otTHs-eif 

1'heoc;. 5. 50. 
E X P. To T? api/K mS^iov. 

Apvtrli^. 

ApiMo,- yxp i»v [J.(]XuV 0"^' itpt^oi a.Tra.vTav. Od. 

i 43J. ^ 
SYN. Kpio<, )t7/A.o;, ctfj.v' ^. 
E P I T H. ni)y:o-ip(,*AAof, Aafl-/o9f/f, juj/\*- 
Wjj^poif. 
Api/JO'/^./- 

H J'' ut' apvHTxi ir7uyspof yj.fj.hv. — Od. ct. 249, 

S Y N. ^TrxpVtOfJ.cl.l. i^!tpViOfJ.Xl, XTTXVXIVO- 

fxxi, XTTxyopiv^, avn.ivu, aTrc<pa,iTKa. s^^tffo^ 

trlfit 

ApviVTIip. 

— 'O J'' xf;' a^','£'jTvpt ioiKo;. V. ft- 385. 

S Y N. K-j^iTriip KvCttTllli, J'VT^p, J^VTrii, 

J^vwini, KoAvfj.CiiTn;, xxTctKoXvftCtniii. 
Afcji/fc). 

<:dipfJ.»V J' VJXt X-STpcivOi X^ViVUV ITTtyilV. Lyc. 

I 103. 
S Y N. Ay-r7ft.. 
Ap:)l 

OiTt ■zroKvtrlxfsy.ov Afunv f^ov — 11. ^ S°7- 

fc. P l 1 H. Bojf\.6iJfX. 

A^:iiiTiiJ.3i- 

tlj,oi J^i TttTov vJ^iv sr' ttpi»aiixov. Soph. P. 

ApviiTii. 

TnTa /' 87/? afvtiTti ■^tKn. ALekh. Eum. 591. 
S Y N ATTx^ViiTii sf ;<fciicr/?, X7ru,yootvfj.a„ 

XVXViVTIi. ATroTiV^li, XT0(p3.<Tli. 

Apt,vfj.xi 

J^^vvjj.ivoi ■va.Tfo; Tt ixiyx KKtoi. — II ^.416. 
SYS,'. .\-7ra,tTtco. Kxfj.Cxvu. J't'yj)fj.a.t. x.TroXxv- 
^ofAxi, iTiTvyya.voi, mtxWxititu. 

B^OTeio^ ctfof. xToo. Acfch. — (Ita Lexic. ex 
ll(i'lath. in OJ a,. — riaf A/trj^uAo) £v I/CiT/fl-<. 
— It>i vero non comparet ) 

SYN, AoKtiTti, Kv<nTiKe,a,. 

Afo.rif 

— ^KiAhi/ xpoirn 'rziJ'toto Tafj,'iiToxi. II. i. 576. 

E|/ J'' XfO<Tiq AcWl» — Od. /. I 34. 

SYN. Ap2 fiai3-/f, xfOTfix ti, afoTfiAt(j,ct, 

yiUTTO' 10.' CtfuTO^ 

E PI T H. lioAt/Aw/o?. X""'*''^'"!' XiTxfd. 

AfOTIip. .AfoTHf, ^fo^pft/f 

— Ol/ noijJ,{lV, tj" XfOTilp H<T f? 'JS-oAll' II. 4", 

83S 

M m n/5fi/ftiy A !• S Y N. Aj3Tf ;oTiif. «tjv Pind. N>'m. 
Nic. 

jOirUo,, ptKXIOU T^UJ)" .7«;. i^ P I T H. -Ay.austroj, K^y.n^h, oi^oyo;. Ta- 

/.«jfyof. 
Aiori\(Tioq- 

— .^forMlW a(,w TfiT^oa, UHfoiTcil — Arat. 
Aforo^- 

0'jr' ctfi 'zroiij.vtTiv Kxrxiiryerx^, «t xpiimcriy- 

Od. (. 122. ■ 

M«t' x^otcv aiiTot^ yvv cwnvxi rita. S^ph. 

Oed. T- 27S. 
Toi^ fAiv «jraf iXfio^T' a.^irov — It>- Tr. 69. 
S Y N. Af5o-;j. — A^ojiKni*'.; — i.uzurof- 
ApoTf/or Vid. .-\7r3A;.<a. 
AJoTfjiia, Afiorpijja, Afjfei. 

n_u:;' apoTffjovTof «Tof is> x") poiarts- Orph. L. 

Th ■stot xporpixivri trwr.vTiTo — Call- 3. 161. 

— GvT a.fOi:iTiV- Od./.loS. 

S Y N. AfoTf(i^ci), aifx^coi, Kxra^ouj, ctXo- 

x/^ftj. So(j)T£y, ctoAem, 

P ri R. AuAaixa (3o^c ao5uTp:uaa-/i' 'Jt-.KXM 

':/llpa. Lyc. 
F.fctfOToi' ccVAAKa, riij.vHV Ep. 
HA/.a. ii±rtJ.rffjt^, av<>i:-v i.vAO.u.-Kli apoTooy. 

Theoc 
Tw >«f afoTcoi; p«;oti S^x-rnS^ov- Arift. 
AaxoT X£f<i'i' /.,9o^a T3t^:t3-3-e.r. Pind. 
Ka;/ To^ a.CHfa.'iov yvf^jou.ov avKu.f.'J, nu.ViH 

MnpOTVTTH XJVTfW ■3reri9o/./.;W1 J' Xy.AKli . Ep !. l- 

— F./xoi cT fxo ^c^Koc a.^oTf'0 Oa. <r. 373- 
S Y N. rHOTo//.oi'- Vid u'„/,-. 
E P I T H. AuToyuo;', a.J^a.fj.a.vTKOV, yei7ij.'o 
foi/, "yfcir. 'i[j.iposv, iJ.oyipov, 'ZJ-MJt'] of I tvxetUTrsjt 

OtfActK*— TijUCO»'- 

Affcf.t 
— 0;./yii J^ w '*,«?'> *?><i?3i. I' y •'5 
S Y N. ATa. yaiV,. ^/(i» Amoi', %9«ii'. 
EPITH. Aij.^?.Ka.roy.oi, cKi/.^nrU, xt^iipv- 
Tof ote^/KSJtOf- aKa^flopofcf, ai'6o:c.pcf, aipst- 
• TCf. a.v/jj.rpl, a,ixK-!TM, aiyfirio?. (sJ^S^^^lio^' 
P^fiH^t. «/^nJ/sV. ipiCaXo^, tv<poftof, ivl^a^of, 

iVXciU.aV, iVKXfyJOi, iVaa^lV, iVfVXXoS, ^trtJ^li'' 

foi, >;c£f7r:jofof, ^XAiSiira,, KXffJKia., Kxpi- 
^aa-a. fJ.x?.a.Kit. iJiiroyJ.ooc, fj.eya.J^fii^os, ij.i- 
^.a,lJ.CaKoi;. fJMK^a, oiKno., ■nrvfotf'ifo^, ■tsoXvttv- 
toi, •sr/ripat. 'sriaASct, ■JiKxloi-iTa, 'S'x:'d ap-x, 
'^oXv-Alta.vcf, 'TiXi)^'i^. r^i\yjxKix, rfct^^a:, 
Cypii, ^ipa,vylj;, iptptTSiou '/jovxSns, .^■xfj.ci,- 

PHR. \yx^u! y.x^irav tyKViJLuv. Apollin. A P 

AfxfctTof. 

AAa' afKfciTo; £5-7' — ly-i.-Sio; — \eM\ Fr. 

il 'aa,! rni xficxivi; .^i-h ArilL K. 6i;.j. 

S Y N. .\y^otKli- 
A^Ta.yti, ApTrayy.a., afr'J.KTu< 

nai;a-«/ 75 KcKT.ui' ilfTxycis- — Lur. [ A. 1266. 

Tpti^iiyos «t a.fTxy\j.y.. — Lyc. 86. 

Myu;o/j.ivos '^ilOT-piii lifra.iJVOi- — Cin. 2. 95. 

S Y N. .''.f7ray/-'.5,', dfiixiTua.. af!rj.^ii. trvvitf- 

7r. yn, cTiaf T«yi'i X7rayit.-y^, ■rsfoyoij.n. 
ApTa.yiy.oi;. 

ApTa.yiiJ.xi; '0 r xtv/Jx i.'.f,i'T',iyjv ly^nx ^'•'pxt- 
C»l!. 6. 9. 

SVN. 'Af^a;cr?- 
ApTx^a. 

EKJap J^' apTX^'J.; ?.a.3.'j -pif^v — !'• (J.- 415. 

A^Ta.^av, n afv' a iJ.a,K\,v — Ib y.^^io. 

S / N. Aaio-/.m. ayfitio, KKiTrJa, /mVft». f3/at, 

'zrjfxip'iij,ai 
AfTxy.lip, AfTXfAii;. 

ApiZ.-\i, \]f ifiOi-y iTiIi'iJ.01 <if7r(*x])«f)=f. II. 
a. i6i. 

— O n3-aiiro3y «'f7ri.x7>W Ai'/i:f. C.ill.Ep. 2. 6. 
S Y N. 'AfTraj- iJ.a.p'rr]»i;. 

ApTaK\'^p !'.<;. cifTa?.ioi; 

rioOoC Noil///:J^3.TOf ^f Tct/tTrf/CI' lyC. 157. 

}ii^d\uy ■>' a.fTxKiijy.— Od 9- 164. 

S Y N. AfTxxJiKiS, ctpTa(rTixos,a.pT3.^. xap- 

TXKllJOS- 

ApTxKie; 

nlci T5 '7 Cl' eJ.fWX?ia^ Od 5. I l 0; 

S Y N. AfTiyJ^iii', dLfT:'.KiiKas, Txy_ias- — 
ctirTxsias, gi?:iKus, jiAojfocwf, ■■^pouifi? as. 
AfTxXi^a- 

— .ATaf — a.fTy,?.i7xi ■Tso>.iu:(. Aekh. Eum. 986. 
S Y N. A^aicnj, iTiI^noKa. 

Aptcl'^. 

Accs a.yct6ii, a.frx^ /j KctKil — Hef j. 554. 

AfTrayof iKJirv %^.cx vparxioJipxv f p. I. 2. 

S Y N ' ApTxy'/!. — AiinaKTiK-.i;. 
AfTeJoni, A^Tifav 

— O/O-TKf 

To.Jk ■3-ofii/{5i?,- i1.:£ti' xip a,fTiS'oviis- P-P- '• 7« 
Afavi-aiiT rt>c€Aoi' apTiJ'ouiy. £p. Suid. 

sYr}. s 

AfTII- ^../Jll^tOV. — A£^;T5r« Jt ■■siXwflov lKKa.Ctv £!'p''r.W. Hef .J-. 

17S. 
SYN. AfsTT-afor, /p5Tai'H, ^ayicAoi', ^a^JtAr). 
EPITH. .^yy.iKoJ^iS. Jupoiviiiira-a., yctfj.- 
Nj-iTf^, «i;;ttfU7ri!-, Sfilxitf, iTiooaicjj.o^. •3-tifo''. 
kt'ov-s, y.ce^o-fcJiss, y.aKafj.virofj.os. alcLyjim'.- 

IJ.01;, lJ.XKf?., Viohiyn', O^UTO/ZCf, 'X,'^?.-X.AKctT0S- 

Afxw. A P 

HJ' ajTH eixt}'* Td.i/VTrjifvyi A/yi^^i.p^). II. t. 

Afjlft, ApTl^Xt. 

Tsf £T£'£ Zspt/pfJ Ot('£/..tO' Apxtj^ no/iiyfj). 71. 
-T. I 50. 

NJ/ /4 /v«c cix,\tia; A^-rijxt a,y»-^n-^ct.i/To. Od. 
« 241 . 

F, PirH. .AfAAjTOl, T*Vi = f — TTo/a?, .Jo:t/, 

«xu-r5Tei;, ■■^/jaKdii^K, miouoi. 

Pi!R. nTiJojyTa TspaTT/ct, ■■af/.^a.y-.vi^ha.- 

A; d" i)s^af. nvr tLiK>.a,i y.f^iVKiu^Vf^i^o-rrxt £;, 

Khayyif iJMiy.aaffiti iS^nTio; — y. A. AroH. 2. 
2b.->. 

ApTTt^zf , ij.iya.) .0:0 Aioi z.i'>'j!;f — Ih. 
Apf.-.i^loi. 

— 'lc' «ppilx.?oc -sroAif t.v) II ;>. 4 4 7- 

*iy^H tT' a.ffrK\o(.— 11 (? 4"o 

S Y N. -AcfiapcKK^oj, Cfps'.;i dtftyy;, alifil;. 

jiiCxioi, tryjupU 
ApfW. Apyjii'. 

— K^/ a»fH;'k J'?!':^" avTit;- Therc. i^j. 83. 
— \U/.oj af^HK eio;. II. /.i 45 ■• 

S Y N. .Ap(75v/;cof. — /^.sj-af, xpxT5f;,', v*A£- 

ApTfciyfn-f. 

rsw? — a^Tivoyin;. Atkh. Supp. 82;. 
Af-(Tii'oy.of(p:';- Viti. AfTfu/f. 

Afl(r:HTA)l6«''- 
.Ap'75l'CXA?)j)l 

A' £(r/>.ot' Jfpicr]))!' AiyuTrloyiv» Atf. Supp. 30. 

ApflJTOf ^ ^ ^ 

K:ti Ti f7r:,- wcdinM, o^r-^ T a.ff;iT:v xu&itov 

Od. 5. 4t6. ^ 
S Y N. /^^'.(.•jShto,-. o:.pu.ro(. af^oco-lo;. xu.KO- 
. ^iw.o;, xuiKJ^ir.yino;, a.yiri^fiK}o;. a->jfAiT5j. 

'^Pf '%'■*• 

— TcV app^PC"'' ^ ^"^' ""?"'''> — •^f''*^ Av. 1309. 

SY N. :i3-l'p.S-, KOfffOf. 

A<:ffi)^'Of. 
''\UJ'' apfv^fj.'.; ih&Oi;. Eur. H'pp 529 
S Y N. A/xSTpcf, arax.T(fj a.iJ.»(ro(, aTS'/or, 
acap/xiir^o', o.tvvix.^u.otIo;, a<Tvi'a^T-/iTo;, xt^jU- 
(fi>Xo;, a<^!aT\jTri.'Tc;, a.y.a)/oita-1o; «'/xeAik, 
'cri.fljsTAil^, 

AfpL'LTia(r7of. 

— F7.?v9fp^;f K s:ffi(riy.<r1 ;■ Arf. h, Supp. 61S. AffVTtS^cTof. Vid. .•'\(rT/Ao;. 
Appa^. Vid. Afoitii^of. A P 

Apf. 

Of/i At/xo; Tj )(«( ctpc£( o/*;;£or« •ju/kok ivnnf. 
II. ;^. 263. 

SYN. ApcB.'?. A//!":?. 

E P I T H A^a.Kox?<i'^- 
Ap-rii/oii 

A ViifiviKeitt 3-vya.Tiif, FAECot eiK^a, 

Af(rii'oa;. — Theoc. 15. 111. 

ApTfZKlII- 

— Ff jtpitni;' x^TsS^rjT^tTo x.a.\At'pei^^ov 
AfTxKinv — Od. K- io;?._ 
ApTa.ij.i'ji. 

0(TTi; Tetv^ov aoTa.ijtti xctAfc<. Eur. EI. 81 6. 
SYN. ^(«jT2/if<a, fj.xyei^i<j(j, K!tJx<T^t^c>, o-rja, airo^rSaTii). Lyc. — ^Tff Aof j^i yn Kai X-f"? ^P^H' 3"P'i- 
An. 257. X£tTa/t-p/^<», 
AfTafj.o;. 

iJ /ii ■Ti^iia-a.f <r1vy>o; tx.fTa.ij.:( Tinvicr 

236. 

S Y N. KpsYfyo;, Kp:ad'a.iTH{, y.^iuTuKyi;. — 
uxytifof. 

ApTiHI 

AvTozo-a. -j xv.<ji ■!<.'' a.pTxvtti, Aefch. Ag. iioo. 
— Xa>.£ Kpi/Aa.oli::' ao rayi<v Soph. T. 1289. 
S Y N Ay^ov», ixtufXy TXiK.lani. 

.''fTXC-J- 

— (?)i}.-<iTxv xpTTijxi J^-f.iv. F.ur. .-^rdr. 8ir. 
S V N. ATrapTxi), xra.^Ta.a, iirtx.p£[xa.uxi. 

ApTfMlV- 

Ci; HJov PaciV n kxi ctfTcuix TrfO.-iovTO.. TI. 

S Y N. Af Aa-oii», ctfTt:;, l>MKvifo;, Ixoy.iXti;, 
<T'.h;, vyii\(. 

ApTcijAf. 

— .\iJaci "ycip ^ortixt; xvTi\ II. f. 91. 
E P [ r H AypoTifo., eiyv^, xTeipi);, ctiiv — ■ 
xS^lJ.7,To;, AKxKa.^i;, xyr.vKiTo'o;. ctyfuT- 
(Tiyct, ct:^ 'jpo7r;^a. a.Tti^r,(, octflo^yo;, ^oil- 
i'00;, jSapDfpi'^, j3c£fu/an:'/;, yxmoyjif, ivcfii- 
Cxvo':, iv—KoKx>j.o;, iV(ry.o-Jro;. ivairi;, «fTctfSs- 
lo^, sAxf^y^iTs-'!', s;ti;T»i(r:Aoj, iKKciOVo;, sAo.- 
(pcKr.vc;, tf«fj.a.{, ■^■■•^o^rKOTTc;, ^ricosoco;, \fj.C^a- 
iTiii, /.(tOafct, xiKxJcJfly.c;. KoKaiiU. A)i7«)ii, 
Ar)TU)ict(. Kc-.yuCoKc;, [j.cy./joKo;, Na^ict;, V4- 
oTo'00;, ^av^ii, 'fe<a.;, op-.alid;, cpetCaTyi;, op9t»- 
(Tix, yficrtzoiTo:, OpTvyn., vfxvix, TrpfTofporcr, 
TroAiiio;^^:?. 7r5Tct//i;t, To'cp'po;, To^oJxfj.vc;, 
TaifoToAsf, Tpt[x-jcyuipx, <ra.ozfav, ;)jfua-))i'/cf, 
^p'.'»-:Ppo;'o<, J^puj-foroj p' ;(-of, yjv^to/j.iTc:;, 
(fo.-.a<p' fo;, tccc-f fc; joiTac, (plKoTra.p^ivo(, 
iry.vKaK-jTpoy; 
PH R. rio^^ia iJfi. Tay oi(a."i ^^iipitf Opp. A;3< Tf^tos', ffcof, y-op'1. x»pii. Qiw avxTcrx. 
Qvi*a4'i (ip'fln<noi( yjr.fe-.ira. — TJ A F 

TiTmpxvii xyflr,; i^ifrWii Ay^»; — .\oniT. 
A-.;Ta; Kifi.i AiT»; (TTorca. .5-yy:tTr,p Pind. 
AoTiij.if Kt-i/i) ysyiTii^.axaTJi', xsAflj/^Hvni;, 
n;^pij(5(' aiS^oiiiv, ihot.ZiiCoKfj, ly^ixica.v 

AfTsjj.111 uy.:^ Mvjcc Y.xiiyiATiW Kjt*7«o, 
nafSii/OK i(,yixii:'J.v, o^y.iTfoj3> A??5AA<ywf- 

X,. A Hoiii, u ' 

" — TJll TOJX Ax> aCoKixl Ti fJ.-\OVTa.l, 

Ka; X."?^' "■/■'■(pt^ "■:>■'<• Xj iv ■ifi7tv i],io!.y.&xi- — 
Asjfj.i. TXfiliiiiiu TiTuay.l.n, yjvjix /J-k.i' toi 
tvTex iij ^fc'Hi. y^o\j(yiov S'' iPiU^ctO J^lff );■. — 
XloTIHa., SUviX'>f> My.lVOITK'oiti, PC*'f-' * f^'W- 

'S.xifi iJ.iyi. — x^n<(ri — A- \- 

UoTvtx, TBAuwrAaOff, ■7rokinr,o\i, yxifl- yj' 

Ti>\'Y\. ' Cal'. Hy 7in. 

KAt/9i //fd, aJ 8xTiKcix, Ato; ToKvawij.i K^pn 
TiTxi'/f. IJfO/x/st. iJ.iyx\ii/:vy.i, to^qti, (TIUVii, 
ll-J.7i!px^i(;, •J^ciS^^Xi, Qid Aialvvvot. Xoynx, 
Ci^S^ivu:' iirApayi, x^ aS^ivav xyviiTi 
Av(7iivvi, (fiKOKrjpt. xvvyiyiri, Xvtiuipiy.vi, 
i-vJ^^oyi, ioyia.iDt., (piXa.yfiTi, vvicji^opoiTe, 
KAe.'(7i4, ivxniiTi, AuTitjiot, x^(nvoyop^s, 

Op^lA, ilKVKoytrlX, ftpoTaV ICBforfOJS S'ziyov, 

Ay.G^oTtpx, ydo^lx, .J-ilpo/.Tofj, oXGioyoiai, 

MoTpiOi TxySoiTiXeix, aitKov S^aAof aiei' eyx7ct 

Afvyovtct, (ry.-XxyATi, Ki/cPa.^iaj-, etioKoyoffe. 

Ea9^ ^tA (TaTtipcL, fnAw yvirliiffiv a.TTXTlv, 

EuacTiiTo,-» xyv7x, ■x.xXvi Jcap7r«f xtto yctiiK- 
■ic- A. Orph. 
AoTft))) (pvyoJiyvB, KvvotffOi, (rvyfove ootCn — 

TIx^lj-vcs loyixipx ■ivQi^vtlTtipx S^i </^IJf;<. — 

Ov7iJ^xi'0V tXApuv ^ttKiuii t' oKeTetpx Xxyauv. 
Nonn. 
AjTJip/a 

— ni'«i'//.o'cof T'rfflTJipia?. Soph Tr. 1071. 

— AiyctToi J^ixffoxi.. Eur. 

S Y N. ^aU. 
ApTlct^a 

^Ta.TnpTi /*' 01 .S^spaTroi/TJf afTia^o^.si' 

Xpt/(ro7?. — Ariil. Pl. 817. 

S Y N ncti^a. 
AfTiyevi^Kov. 

iiinriov xfTiyivi^Kov — Orph, 384. 
AfTi^yAvipiif. 

"SvKnov iuonirnf upTiyXv;>ii ^cuvoy- Theoc. 
Ep. 4. 2. 

AfTl/tt<pt/<. 

Hs ct^TiJctx^vi fifn, K^ ^J?K vKtct, Eur. M. 
qo3. 
AfTiJ^ctrl;, AfriyetSni- 
—h^TiJ^ctti (TvyTVOof «pytto-/H. Ep. Suid. . A P 

— ApT//Xi3i8i)f K*;fti». Eur. Hec 6S3. 
AjTiiTTrt*, Ao7/J-?r,'ij 

— K»f2/ y:y:t}.ii Sio; apriiTrti/. Hef. 9 -9. 

— .^pTi5x(;r, .^J iTn/cAoTij :7rA;o //i;9<y;' H. X' 
281. 

S Y N. n3^'./Ao'y3f, iKAiiOjfTr.if. */oA£cr%of J*c<- 

cof, I-/M.VO;, tfrav. 
ApTiPvyi-jt. 

— AvJfuv 

Uo&ii7Xi iJeiv xfTi^vyictv- Aef. h. P. 543. 
Apji^a. i\fTiC^ yctt- 

ySctTi J'' fj yiffcro) yvyipu.1 yjiplv etpTi^oVTO. 
Thcoc * 3. 43. 

S Y N. A-Tra.pTi^a, J^ictfTi^a, i^ttpTi^a, Kct- 

Txfli(^a, ctfTVU, ilxpTvu, dcyoC^u, ijv:a.fyo(^u, 

cTiariS"//./, J^io.KocriJ.ia, xxTctKO/ysa. eTciyx!^u, 

e'jTf ■-ri(^a .i^nryjiHctTi^a, ■Kct^ij]nyi, katx- 

ir/.iva!^u, (TVVTctrja, 
AfTiy.oKAOi. 

E/(r, apT/KoAAoi/ xyfiK^is Koyov yx^^ei'/. Aerch. 
S.T. 370. 

E X P. £1/ irvycifA xfyoJ^iov, n etpTii'? y.oXKw 

yevov- 
hfi iKfoTioy.cti. {.^vTf.poTioycti. Kull. in Suid ) 

AfTixfoTivV 01 ya.sj.oi. Menand. 

S Y N. Xvy.ifuvt3ycti. 

ApTIOi- 

— 'Oti o'i ppiiriv a.fTtci iiJyi H. £ 326 

S Y N. t^fTiyiig, tiroi;, irvyipijcvoi, cifyoJ^lOi. 

et.Ta.Kx'JTOi. ct.Kipxiog, Cyitli, TeKtiOf. 

ApTf!rKiTO(. 

ActCiv irevni a; ttfTnTKnTtL yj^ny.ti.Ttt. Eur. 
Supp. 7.12. 

ApTtTTOq. AfTtTrVi. 

H J' Atd (r^^siap.') re )tj «pTiTro?. — I!. i- 501 . 

Efyvi J oj' ctuToi xpTnriii ^pairKei J^oyni- 
Soph. Tr. 58. 
ApT/rpsipilf, 

BAaX,iz/ — npTtTfiip^i ^fiyovTai. Aefch. S. T.- 
356. 
ApT/Tp;7rof 

KAauTii' </*' «tpTiTf oT./j. Ib. 339. 

S Y N. NEo^yfsf. 
ApTKppal'. 

OvTi yxX' xfTiifiov — Od. <B. z6o. 

SYN. So^of, eiJnyuv, <t9-;cM9i);- Cyini. tv- 

KXfJlOi 

AfTi^aviii- — ApT/^i/af. 

Af Tivai/tl poictvTi, K) upTiXynv TotTf ynKov- Ep. 
I. 6. 
ApTiyjf iOf. 

kai etv etfTi^trov ipy.ov«,iy!l vv. Soph. Tr. 
700. 

kfTWf.- A P A P ApTtuf. 

s.ivn yvvi) yf-OAJi afiTwf a,(ptyu.i¥r\- Suid. 
E-.Ja/.i]/4i' <tT«f <nr!x.<rfMi( a§TtUi — Soph. Tr. 

Twk/' a,TrcC\a.!fue-.<roi)i a.pTii)f j/Ai- Ib. Aj. 

Eji*oA5T apTiaf. I+> El. 1247. 

S Y N. TjAcfiaf, t/2<«a)f, apT(. »f6.<ri> 'sraAi;', 

T£\o{ «.1/7 ixa, ►J»'. 

ApTOTaAHf 

ApTo-7ri.Xn<rt, KHi 

JL^sXoTC^^OKriU 0,«./A£fe>(p 

O ■5roi»if df ApTSjiAwi'. Anjc. 62. 10. 

AfTO.'» 

ApTO]/ J' iKOv %Kav 'ai^tx.aXKiOf SK xj!V£5;o Od. 
?• 343- 

E P 1 I' H \(yu.O(. apTt/Tif, «upi;tif, tfys- 
X«7of, J^iTv^oi, y/.t/y.i/V. ("«aafJiiif, .^-EirxfAc;, 
.S-£(rTe(r/i),', (iif<y///T;if -^pi^/i/o,-. xpi uPi];. /xw 
«XIX, usAi«/>W. |U«; '.povTof, ivu-mo(. ^ii/xmtg, 
(Av/ltxlc, a.TrocvSpa.x.t y 'VoKva-Tipiif, ■yK.pi/oixf, 
riKiyviT»;, TpKry.o7raiijlo;, tri/j./j.ttTOc.f, — ai/- 
T07rt/f3f, 'SiTvpiTiH, (rvyi(.oiJ.t<fiO(, pt/Tstpsf, 

PH R. XiAof //.t/AKipiTCf. Lyc. ipyov /ttl/A»)- 
^«TCC Ap 

Aa^/t» ijfK a)t7)r Hom. 

— Qpi-^nvofa (titcv. Apollin. 
AaTt/yUOs. 

KocTjtAKCTJj p^i/Tfaf afTv/ji.acn /zrai/Tc/ot/ro/a-jr- 
Hom. B. 41 . 

S V N. ApTviTK, •J3-itfafTt'(r/f. s4";"*j nJ^vir- 

/JLa, iJcTt/J/WOj, o4-oi', '3rpo!ro\lyi'/j,a. •ts-ajo4.Mwct, 

'afO(ripayiov, Tdfi^tta. Tanrnra^(x,. 
AfTi'i/<», ApTt/<y. 

■"fffJ^sa t' apTt/wi/Taf — OJ. A. ;6;. 

— Ta.iji.ov a.ij./j.i '3roAt/,u:'iirii jiit.j iKetcc 

ApTvci- xJi — X, A- Od. /.771. 

S V N. E^apTia, tira^TVi), apTtPa, apa, 

tVTva, iVTVV(i>, nrivTvva, ivTfnrt?^a, 'uofiivyu, 

(Txivai^a, 'sapaax.iva^a, Tiv'xa. 
ApvSaKKof. 

ElTct KATafJTlvS^ci» )ltt.Tet THi Kt^a\»( afv 
Ca>.X(o Arilt Eq. 109.1. 

S Y N. Metf (Ti/TOf , /J.af3-nrm, ocitkotiioa. 
ApvTiip. 

i-J^uKtv 8/nc kJ^' apt/riif oc Tfvyof. Simon. 

SYN. ApvTiif. iTrafucti^. «Tr^/firpif. a^vlaiva, 

ti.vTKy\/j,a, avTKnTDftov, nva^oi, iK^Tiru/t.a.. 't/J.a.io(, 

'1/J.0VI01. 
AfurpU. 

Hc'(u,B T a/j.<p oCiXotiriv «ft/rpi/a — Ep. 1. 6. 

S Y N. ETrctpurjif, QivoXon, Xa^avov, AfUT», Aflt;i>. 

— K*! Tiitr^i;' ocTo irlr.^iav apvi7Airx 
"^^XiV '\p ' I. 3 1014. 

— <-i, 1 (^Ksatin afvovTai- Arat. 

S / N. .Avctp,j;j, a/TKia, (/.TrxvTKitn, iK^ipa, 

tKKi.o». tij.aa. 

Ap.jt.ix. Tc6 

Ka; T a.fyjicia. v.x.1 Toy.ot tokuv. Arift. N. 

E X P Tit Kiip(tKata, tuv yjftav. — -^I, <tpY(?«> 

ApyaiKof. Afytjo;. 

\\ai fp5;«> ap /aiKO.. A'ift. N- 819. 
Ap/jx.1 la-ug (701 paivo/j.at Kiyctv Tct/j. Afch. 
er 3.7. 

S Y N. hpyjiof, ■T!raKa.'o<, ycovtoi, J^iivaiof, 

yvfxils. ayjyiof, Si/Aof '7!fi(rii.yivi);. 'nraKai- 

yifi]!, ■s-iAa/JaT3>, dfj^^stisTrfjTiW, ivn^ii;, air- 

Aaj. /j.icpbi, Anpoi, arrfay/J.div. 
AfyjLi'^yovc(. 

Af/jJ.ioyovuv '^piy^iiS'av. Soph. An. 992. 

S Y N. rictActicj/ofc^ 
ApyaioyKnTOf, AfyjTr.yxToi. 

Af^iia-rrKisTuv i^Knroiuv iioKKri yaft<;. .^fch. 
A.-. 1052. 

Aaa' apyjTKnTov )^ KaTxcaTDv So//.'j^v. Soph. 
F.l 72." 

S Y N. naA(Zi3TAiiT5f . 
Appi^ctio^JrpsTMf 

— Af;^-£i3T^£Tt) Tt/Aa.v — .■^efch. Pr. 410. 
A^^i/.a.oq. 

— TiKTmaTO vT\a.( iiirai; — Afp^s««x»f. II. p 63. 
Afyj.Kirio': . A^'xjKx.0';. 

— T/i'ot S^i >y •3rsCi3'ii(roMf^ 

Ti»;' apyjKfriav- Aefch. P. 297. 

SYN. Ap-^av, *fPC°^' |3j£(nA?t/'f. 

Afp^5T0A/f 

Et'9ci viv a^yiiroKfj — ■5M(r«f. Pind. P. 9. 
Afyj-ir\oKi/J.o(. 

— Afp^STrToAE/xoi/ ^^ot,<jiv EKTOpef iiytoyjix 
9. 312. 

E P I T H. Ij/TiAf. 
Apyjva. Vid Afyu. 

AfXyV Apy«o/j| — II. C. 34). 

nocT^f afyj-yoi^ t3Ki\ya.i( ^pvyiatf. Eur. Tro; 
i;i. 

■AfX" 

— K^tKK /' ctpa 0/ TJA5C a;pX''- f'- ^- 603. 
— Kai ■'^Ki^avJ^p« iv^K (tpyiif. U.y. 100. 
X«fV 5t' A/fl-onerijs xa.9£Aii (iairiKmoy a.fyr\r. 

O ph 

S Y N. ripoo/u/oc, na-aJo;. tv^aiTK. KaTapyju 

^■jrafx^ii, ■a-f oy.iKTcsp^/f . — Uyiirict, nyi/j.ovix, 

N n /6tf-T0T/<t» II, A P 

/fO-iroTiDt, j^vvy.Ttia., J'i7Tr:<T'.i>it 

Xfuro;. 7i^fa.i'wj.— f7r/X,wp"/>ct- 

i:, r 1 r H. Aiuviof, uvTo<rTroso; 

fo;, a.(T7rocoi, ytniiKiof, i-^u x> .ioT o; , aKVTi}i,< (^HITiO'-, Kl^Of, «■/«T/flopijSOJ, aiyvyio;, psto-iAm>, ifoXvKvJ^i;, 

KfiCBj^O,-, C-ll&fOVOi. 

A^yjtbiv- 

Toi fiSi' — ixp)(Hhv>.iyorTXi- Pind. Illh. 4. 

S V N. HxKcii, apyxias, ctpaSiv- 
^'^■XJ^ynia. Vid. A^/Jij^cn 

— K' «.TTo Tti'</*' app^ir^sTo.'. Sof.h El. S.\. 

— orai«f afJ(;;iiy;Titf. Soqh. Oed. T. 770. 

Af^a.yof IkQpvKui — Theoc. 22. i 10. 

S \ N. AfyJ;, ctf^ai'. ao^iK:;. cLVTOKpoLTtc^. 

acvTor^xTnyof. af ir-.u,-,^ A^jirii,- lOooo;. 'zrfo- 

raTHf , STT/raTHf, ^ -zroZTo;, ayitTop. ct.ycjyiC;. 

ecyayo;, aiTios. ila.fyj>;, i^oSf.yo;, nrifTKoTro;. 

iiytfxcov 
Ap^iyiviSKo;. Vid Pf!4. 
Af^.lfiif, /^f%/-pH=f. 

1 /< a.yo^nv Ayi^ovTo 't^-oKvScsoi' ctoynp^sf. Nonn. 

EPll^H. Ayiwofn. ajporWr (T^uAo/uiavtrf,-, 

etfL^ifxcLfti;. Kocv.oyoKoi. Kccy.oyfauoftf. 
Ap-X^iKo;, Vid. A^yjiyo;. 

CvT^a^X^Ko; <7oi -va; oJ'' xva-j^ri; •srvifji.i)i/ 

Bnj/aoK a.^')^ei- — Acfth. Ch. 258. 
A^yjKoyji; 

F.lS^ov yi^ — sroAA.' iv er.y.vyi.vi-f. 

'^oyi^ou A^yjXoyov ^ixcVAO- 

yoi; iyjiin-iv 'j^ia.ivofj.tvov. Pind. Pyth. 2. 

— O; •sroTs n-iKfxu 

Mx(Ta.v iyji-va.iv ■^faro; iCa.^t yoKa. 

Ai//./traf EXixava. tov riy.ipov — Ep. 1.' 3. 
A^y^mxlovia. 

t/ ri yjn J^pZv, (pfa.{i, XttaytTw^oiH. Arid. 
Pa 304. 

S Y N. An/y./acyfi) 
Af;^iTf;tTi))' 

— To/o-/? a,fyjTtKT07iv Uei^tSn. Eur. Cyc. 
47«;. 

S Y N. i^njj.iy.pyh;. TiKloVXpyii, KctTMKiV- 

aa-Tii;. /A'.ip/ciniT«?, oixoJ.uo;', oiKoSoi^iKof- 
Afyh;.^ 

— F.if /i Tif ap>^of ai.np j38Ait(popof iTco- II «. 
144- 

S Y N ^ Airstfvs^, a>5f, a^yjiy},;, vavaoyi;, 
^ajiiyo;, -Trfonyi;. l3xcri'Aiv; ^ " 

E P I T H. noAi..A)i/o<, afni^iKo;. 
AoX*' 

E» /f >c' A»Mf a.pyj7i ij.ayji; — II. c/. 158. 

— OiVi 'B-Sf oc^X^- ^'- ^- *^oj. %«) "PX»^»! «H-tPX"' ;^=tii"/A£fs), ii;.;oju.ai, u^- 
ityioua.1, '^fony-oy.i.i, t<cr.)yiOfj.xi. ctijvjivaM, 
a.va.7cu, 'TioXtTiui), /5£rxo^«, /us.irsia. xf*- 
Tf(i), .3-f(iKparf«, -irpcretTfi/o», 'zn)/aA/K%fa, 
Ki/p/Si;», y.ctluK-^j^nva. 
PHR. Tfci/ xoi('«i/ i7rifA,t}.i&ui. — TlToAis^pa 

ft/Artojrti'. 
^ioSiT-ji; a-iinrfoifi Ti;j.aKip&iSra.i. Aefch. 
Tai"? Koyioiy xyiKa.i< i)yi(j.'.vivciv- Ep. I. 4. 

AfyjiAui. 

;> y N. Ufo-iixia.^a. a.va.KfKoy.a.1- c/.^yo). iv- 
afyjifj.a.1, a.-7ra.fyofj.a.i, tfa.^Xofj.ai, y.a.Ta^yj- 
f/.a.,, 'rr^oKa.To.^yofj.a.i, cc^x^yiT la , ivirafj.a.i.'' 

Apta 

Nii a» o-ctf «pfTriT/i' st<)co7iv — Od. ct- 220. 
S Y N. Apaccj. 'nr^oTapa, ctfTvva. Jlx.vny- 
vjfj.1, syKu.Ta.(ivyivfj,i. 7iKKu- a.pfj.o^a. Xa.fj.- 
Cava. Koij.iPu, ' 

Apcjyn. 

— C^fxi^ra-i diav Kxi ZivA; a.fciy')! 11./ 408. 
S Y N. AAsJiiTiipioi,, auvv», aoii^if, /ioiifleitt. 
EPITH. Af.i^ii,etKo;, J^oKoitaa, v-\.avyviy, 

^itTTKriOi. fXilTiij.CpOTO;. 

Apayof. 

Uv yaf iTTi ..^ivSiasi -srtfTHp ^iv; tojtT xpi>y',(. 

il J". 23,-. 
S Y N. AfjvvTitp, aKi^.iTng, uCiXifj.o;. 
Apciifj.a. 

— ApufjaTO. 'zeoiy.iKx Kaim- Oiph. 
S Y N. <?)vufj.x. ,d-vfxia.fj.a. A X 

A— £tAa/y./i'/o? 
ATTi^^of, a6aA<tT7«T0f, ai7a.hctfjLivto;. Arift. 
R. 206. 
A(Ta.fj.iv^o(. 

E.K p' a.<Ta.uiv9<i lixvlt! i-m KKi^fj.otiri KstO/ai,. 

Od. p 93. ^ 

SYN AxTfov, lixKxvtiov, 'zrviKo;. cna^n. 

EPITH. Acyvfia, ivfurtvii;, iv^ioi. 
AiTcLvJaKof. 

— Avei Jpvui; ct^aKnTxi 

nsiflaAta, i')iTAfx7of, xjxvJxKoi — B'on. 1.22 

SYN. A^iJiXoi- 
AtravTof 

AiTavTo; tA fj.a.Tf'o; iri ^■juos Aefch. Ch. 420 

SYN. AutiKiyo;. ^ 

Aa-xofji.xi. 

n/c', OTTOTAV 'H-iPCoTiV OTXV TOt ^UJXOV X7r[Vi; A X 

MnJ^t^f ocyBpio-ruv yvoj <ji (ioipvroy.siioir- Theog. 

983- 
S Y N. Aa-c.^a, c.iTciiijid, AS^ou.iti. {fj.TrKm(iy.xi. 
A!.7rfc,u.a/, y.a.cj^it-nli-j. 
ATa.py.0^. 

Arrif.pxA /u/rt; AAot-r' irvfj.Civcr^i' Ts^fy- Lyc. 

S Y N. iloP^vira.py.o; — (a pri*' ) A«7r3(rc£fKo;, 

XnrsimpKii;, A«7ro/cp:af, a7ri/-s5Aof. Ki-/l'o;. 

— AiViK]a. y.i(j-X9n fAyeii;. fot^h. Oed. T. 447. 
SYN. ASyiKoi;, avovTof, ct.Siiiy>lTC<, etSicfiv 
V.lTc;, aLSii^lTHTc; 
AirCi^oi. 

' Aa-fffrof d''' dp' cvaflo yihai— II et- jcg 

S YN. PiTdLV^Ci, aKCtTXTXVTQi ■T^OKVf. 

Afl-ooAH. Aa-CoKof. 

— A7C0KM' it.>.ivuiv>i Simnn. 61. 

*fi' ^ev- l8 TKf (tfl-foAK Arift. Th. 252. 

SYN A/daAH. */6aAof. a^si. Ka-rna. Xi5.li'f, 

rJi)t7«, -.loAJJ. lUaf/AH, Tfpji, (TTro/Jf 

A(rcCtr.a. 

To J^ fti' KULy.a^.ytlv, aTiCax ■^-oix.iAi;. Eur. 

Or. 827. 

S Y N. AvojiCtici. ttOjJTiif. arofroTw?, cti-o- 

(T/KOfa- dLiTiCr.ixa,, ^-.oC?.<xCe{A. aSiKiA 
'AfiCiK 

Cl^HV d.Tr(ti'T*.i Toi' a.7iC». Soph Ocd.T. 1395. 

S Y N. aSsO,', xSiMi, ocirnrjo;. 
A<rBpuToi 

— A.fftHfaTcv ^-.'yois O^XiMJ.' iTdf.Xin — Eur. I. 
I I 50 

S Y N. A(re.p3<, <y.TzpiyyJ,o(. 

— M» a(r=Ayta xfTpir cf vetv. Phoc. i. 

SYN. Ai-^iiyi/cif. aJczSiprof axoActcof, oH^JTi;?, 

a.7iiJ.vo;, aiTXfo;, fj.oy^iiKo;, ^S-Kvpo;, KaCn 

Ttip, i/ff/ri)?, •arocTifof. 
A<Tihyai. 

— Kjti T/jitH (H71V x<Ti?.ya;. Ar. Pl. ^6o. 

SYN- MtyaA<y? — ctz oAaraif, nauaf, ttbo 

TiTek, «:«//«V. aKpaTu;. 
AriKiivoi 

F.^cyjy.xi y.<iiTiXmcv 

'KaTa.vvyJa. TiTXavvifj.ai. Amc. 3. 12. 
.SV N. 2K0T«ro<. 
A(ri7r7f<B- V'd. Auajffsiy- 

Xfil /S TC^/' tii Ss« lUlliTtf' tfcTETr^til'. Soph. 
An 13^0. 
A(rc/loi, Vid Airsfiif. A^nn. 

KftTrleiso-/ /= TciKiKvf 

Acxfoi' p^oK» 7ro/:t. Jtai 

0K^a<rii' Tov ttffitfiOV. — I.ur. B. ?83. A S Aa-H. Mi) /z acraKTt, ixnS' a.vi'fTi Sxuvx, 

TCTHet, ^vfxov. Sapph.b. 
SYN. Aff/f. aiiiSix, avof c^ia, acTi), Ai/Trn, 
Tiiftit, puTTO,-. i.7r£f(!^j.i<ii. Kacrapf ont3'/f . 
A(rH,t/.*i'T0f. 

flf /i Afciif /LdiAoKTic cj;(niy.ai'To/(rii' £T£a5<<I!' II. 

>t 485- 
S Y N- A(jyAoc)cTof, aTcogivKitKTo;, aSioTof, 
aSfu^ay.To;, a^pa'iTo<, acp^xpo;, a(ppii^nTo(, 
aipcovTiCo;. ati^payi^oi, otirM/i/of. 
Aurtfxoi, A<Tiifj.av. 

—'Z.a^fovu; (jcyjnv) aavfj^ OTKa- Eur. Ph; 

1129. 
—AjY,ij.a ya^ Kcye.;- — fh AIc. 532. 
' — Toi)v yaf hk a7iifJ.o.'i< (fmyyoi. Soph Oed. 

C. 1730. 
S Y N. A(Ty\fj.avTo;, a<Tiifj.Hc--Toi, xyvaTo;, a- 
StiXou a//<tpOp<yTof — aSo^o;, aycvijs, Sv^t- 
yivii; 

A^&CVHX. 

Ev S ainveio. toc totuov <fmKciTas Eur. H. 

f ;69. 
SYN. A^eviifj.z. aSpavia- oKiyoSfavix, «tf 
pwrnwiac. «tpf<uria, fo^rof, i'0(7itA«ct, coi^Hftct, 
TaKxivapiJ. 

A£;--'.'ca 

Ta? TjCHTctr ociS-ii/BCTcxf. — .^riH. Pa 63J. 

SYN. f.^aAivci). i^aSvvaTHa, avofia, 
Si.Tvyja, a'ppiiicia, aTovsa, aScxvn/, /JxKa- 
K.^Ofjai, voTiv, oXiyoJ^^xvia. oXiyiiTiKiu. 
P H R. MctAaxftjf, To.n,o»f, x'ppt)Ci>{ s^<«, 
/ XKeifj.xi. 

ASri:'ti;. 

— .\&ive^; yi^ovTXi itvSfai. Arift. Pl. 258. 
— A^jcct fJ.iv yfiari jixivi-n' Pmd. Pyth. i. 
S Y N. A^^AMp^fof, aSpaviii, appacoi, aviiryy 
poi, axovo;, aTvvTovo;. aKaTaSvoi, oJ^vvaToi, 
'aCcCan;, afj.:viivou atfxvfoi, fj,iKp2iTifVKloi, su- 
KaraT^JccToi, iTa^^o;. riTiSavoi- oKiy»Ti\^(, 
oKiyoSpaviii- ■rltixTifJ.oi. 

A^,aa. 

— ATap aT^fj.t KjltSaa;. II. 241. 

S Y N. ni'£i;;.caT<y(r/j. SvTTiotx Tivayfj.o(. 

t^voi), Tri/iv fj.x, arifJ.x, KU.TO; 

E P I T H. ApyaKiov, ix.XKifj.ov, ^fvyaXiov, 

SviTKiXxSov. ^-.pu.ov, ^v iv KaCfov, trraKippoov, 

(fipi(TCiov. — xi'TiTopoy. aS^avii, oXiyoSpxvi;, 

ajXcyi', ^on^ocv, cT/J-ocAiov, Svjiivifj.ov, SoXo~ 

tKokov, ^comvTov, ^infj.a^yov, Koiyiov, y.Vfj.n.- 

Tocv, fjLiiviTtaKi;, fj.oyoToy.ov, o.rpitic, -sri/f/- 

Trcoc, TaXifJ.TVoov, TaKivtrnov. 

A&IJAiVU. A^fJLItlVU 

AvTdp iy aAlxMVOii — ■x.irici <^i<f.['X- II £ 5^5- 

S Y N. E7rae&ft<t;i/», a&y,A^v, -srjsfr/aiw. 
Atia- Ao-i{. 

• — VitpaXiff AcrmiTTOfov- Dionyf. 799. 

Affia; r.^vyfefv. Pind. Ol. "• 

Atrij^of «(Si'c.i); tKstov a.TrtipiJiov- M. MuT. 

E P 1 T H. MiAoTfojof, Tr»i/.^ipo( , ToXua,v 

«Tpof, TroKviT-Jcpoi- 

P H R. Ei;pw3-af ^i^ciTa,iVciv XeiTiso-' Atixv- 
Eur. 

AiTiiiTK vOs!;'. itfch. 
A<r/i? • 

Jiaftaapo/ KiyxfiV av ai, Aa-iaJ^i ^vvn Eur. 
Or. 1406. 
AciaToyivtif. 

Ua,7a, ya^ i<rxyi Ainaroyivni — .Aefch. P. 12. 
AaiynTOi. 

— Qifa,TovTiq atyiynToio XiC»To{. Call. 4. 286. 

SYN. Anc<.'xoi. — ai^oKKj^/^oi;, AaAiiSpo?- 
AaiS^vt^oi;. 

MoiT/^oii iTTHK&oy "Xfitpoi c.<ni'i]fii iMiTa. Eur. 

B 735- 
S Y N. Avo-rrKo^. \ciwi. Ta.V « |U,ec K atTivca^ iaxi — Od. \. 109. 

OfT/f ijLepoTre-jv aiTmi ^iotov 

^ia tto.vt'' aTi//of a|U«J,£T:t/. — Aefch. Ch. 
1018. 

S Y N. ACXaCni, a,^HfAioi, etKaKOi. 
Anoi. 

— Of^^a/iof avi^pav 

AiTloi TpTaKi<hic — II. C. 837. 
Affii. 

— Teajriv ol aeiv xuSws^E/jfls xaAt/4«. I'. ?■ 321. 

SYN. AiTn.^ofCofoi;, a^^xxTyiTli, Kvixa, irivoi, 

TrnKoi, tiKd, t?.vi, iTVfipiTo;, (Tiiyi<.Kvi, ^ipag, 

■XKiJ^oi, Tivctyoq, (pofvioi, fvTToq, pvyrafia, 

puTaiTiy.a, ra fUTra. 

AffiT lU. 

— AsiTH i'' Hi aTTOTaiTiV ^rd. Eur. Hipp. Z77. 
SYN. Niirsia. 

P H R. Ot/cTE cira S^id S^t^m tS^i^aTo. Eur. 
hffiTia. 

— Ei/9' <ta-iTi*f £//01' 

^iij.ai yifxiov (TvvTUKeii airzip^i^u. Eur. Supp. 

1105. 
S Y N. ATraTiXt vns^na,, ■rrBvn. 

AHITOi. 

KtiT ap tKTiToi, *T«r5f iJ^nTiOi nJ^i ■TrornTOi. 

Od. J". 788^ 
S y N. A^oriToj, ttycv^oi. emfAniiOi, eivAToi. 
«.KfaTirof. A 2 

A<TKit}.aCurM. 

Tt' a<rx.a?.aCc<Tx — Arift. N. 170.' 

S Y N. A<TKaKaCo;, yaMarni- 
AsKaKoi. 

— Ato inrofo MY.xXt. TravTo,. Theoc^ 10. 14, 

S 1 N. Air^at.Ajiitjf, as^KaKroi, affxa^oj- 
A^iiavn). 

— Oi f i^ A<TKcLvii\i tciCuXaKoi haOoc 11. V. 
-93- 
A<TKa:'iOf. 

K«t/ AlTKXVIO; -^ioinJili. II- C S63. 

A<TKxi'rr,i. 

— E^rt Tci' aiTKxvTiiv KaCuv. Arift. N. 633. 

S y N. AiTKxvToi, Kfa1ii.roi, KfaCariov, ^xQpor, 

B-fivo;, ^fTiwi, <TKt/j.irxi, <TKiij.iroJiov, kKiVI- 

Jioi;. — (m y.A/1'H y.;) eX""'* Kav/]Ta.) 
A7KapJxy.vKJoi. 

Bas-4-oi' et: ifx,' airxa.fJauvy.Toi. Arift. Eq. 29.:. 

S Y N- ATfi'i'i; — fx» y.:cu; rni oip^xKy.ii. 

AlTKi^ili, AiTKn^ili. 

— Aa-Ki^iii xai xvn^oi — OJ, §. 255. 
Kci/ x-\.f.; iiiAxi saSo/ A(r/,ii9t)f — Ib. k. 212. 
S Y N. ACkxCii;, aC.'ino!. avo<Foi, iupuTOi, 
y yiii?' vyietvoi;, Jy/ufo;, aKuCnToi, xJiaKuCii- 

TOi, (TX-Ji, aoTIOi. 
Air:iiKili. 

— Niv J^' aa^KiKici Kai aQvy.oi. Od. x, 463. 

S Y N- A-r,iKiyiii, an^aixvoi, aJiaKet^Tjoi, 

iTriu.iKiii. <TK?\.r,fii. iTTrvJal:;, <Tvyi^,'i. 
ATKiTrafvoi- 

Ba9foi' ToJ-' aiTKiTxpvov — 5oph. C. 102. 

S Y N. AyXv<poi, a^ui-oi, x^icof. aircXtKmoi. 
A(TKnr]oi. 

EKtiro f/.ovov aiTKs-TJoy. — Arift. Ecc. 258. 

S Y N. AiTKOTroi, A77"=«i(7«£7r7of, aCnKOi, ccJo- 

Kiiroi. 
A(TKi^a.. 

Kxi ri.i Jauaoroi affy.ifxi ivyaflJai. Lyc. 

S Y N AiTKa^oi, iuya^ii, tt/Aoj, -TreJMV, 
V7roJi>[Aa, i/jLCaTaiol, TrcKvrpxrd. 
Airy.ivoi;. 

AiTKivov eturh ajTiJev. — Soph. F.l- 36. 

S Y N. AirxfaiTKiuxTo;, aTjf/T^of. — «ro^Aofj 

aTivyJii. 

A(TKitO 

K*/' ra fj.iv aiTKwai Kipao^ooi «fosfs rcKToir. 

W.J iio. 
8 Y N. t.va<TKCu, l^xiTKCoj, a.<T'XoXcu, aJo- 

A5fl"%s«, 'ifyaPojxxi, //sASTaw, iK/jLiKcrxu, CTrirnJzVu, 

^i^XTriVU. yuy.ya^u, KO^TjJ.ia. — etva.<T>:07riu. As-KtlTJ^Of, A X 

As^xriTiKlx- 

Ajy.tniKiir TO JC?'^f''* Te 1 0(r>i|t/.*T(;f . Atid L. 
1087. 

S Y N. $/A(!(U.«9(''l?i (^lMilpCf — l-tiyA!' Su\d. 

A<rx«Tof. 

Knf/.aTO! a.irx.r,7oio (iiCv<s-/j.ifov. — Od. J^. i 34. 

SYN. Tvx.Ti'!, ivT.y.Toi, ■uro/.v/.uilTo;, i^if 

(T)iYijj.i; of, (T/^TrsTtf izy//4k3?. — iVT^tSni. 
A(rxi5?. 

— Ao-Kiof a;%At/V. Tryph 50S. 

— A<j.<t:iq qnKKVTOi ut' cc- yvyiotf ofiTt- Pind. Nem. 6. S Y N- (a imen ) y.ATxa-Kioi. ^■^r/tr^c/ofi (Tusy.io^, 
(iaflvirxiofi cTaT^t/of. t/-TO!rx/o<, ■sraAiyx./o?, (r/.f 
ifof- O pfiv.) sueicT»)?, <fx.Vi?'of' 

A(7/.AHT;0f. 

— Mavaci';* </'ii'/'9 kxMv^ov, 

4>i3t', Aa";cXi17r;ii 'ij;i/ aiA.v[jLovoi /DTncof- Hom. 

J^. 194. 
E P 1 T H. Htio<'. ii7r/o/fe)TW, '!!roAi'//«6ilJ. 
P H R. Tsxn;^ AniidV; ia< 

AiJ.[(.OV yljXfKiOi A(TKKa.Ti.V 

Af'j)ct ■Tai-Ts/aTTiiii' a^./.iKTlipa. vnirav. Pind. 
rirt/V ^c/oK. /iaaiAiyj fjnya; AiJ.vijav /aCTiip. 

TOI/ iVTXtJ^dL, k] lJ.iyoc. /ipOrO/Vl f^lOf, A(/XA)|- 

-zir/oi'. Arilloph. 

IilTWf ■TraiTSJi'. A(r»AilT/f, J-t-kota nttiefi', 
0£A^i.'i/ an^paiTCov 'aoKvaXyi-:. ^^ii/y.aTso vkthv, 
HTrio/ftjps. xpaT(t/i. fj.oKon KXTityuv vyteictv, 
K«/ '5r(zt'«i' i-a^rui' yjx.KiTa.t; xwfos? -ya,ta,Toio 
AvEi-^ocKrii Ko^i (kixi) oiTizAi^iKaK, ohCiou.oni, 
'toiCa ATroAAiyiof KpaTifov &a).oi a.yKaoTkfJ.ov.^ 
Evfif e io(7&ii', i/^^/ew s;;^^;' (Ti-^AAsxTfoc «ij.iu.pn. 

Orph. Hymu. 
Airxof. 
Ao"»!''' ss' a/'yciiy — 11- ■}/• 2+7 
SYN- 1'aKicfj.y., Ji^y.a. Jifc.!;, tTofof. 
E P I T H. Oi/jcAioj. 4'.^<u/m?. iJwiiTeaf. 
P H R. Aviuuv lyKViJ.aV' piCv<riJ.'iVO( iiJiOi 
■oivx. Nonn. 
AtrxoTro^. 

OvTiyxp iT iC^picv nT a<TKOTOi, ht' aXlTilUCilV- 

II. t,' I ,-7- 
SYn. A<TKiTr]'.i, a.JianKOTTiii, aJiayvcoTo;, 

rtTfOSfetTo?, «TfOir/oKIlTOf, <t7rf 0(pl/A01XT0C. 

ma(aJoz,oi- 
Acry.soKia^ca. 

A(rx«Ai*<?' SfTKiiS» 'SJ-fo? Tiic (Z/Sp/ac. Arift. 

Pl. 1130. 
SYN. AXKolJai- 
AiTKaiJ.ay Vid. Ao-xof» 

A<rKii)ij.' 5y«5 T<; '«rEf / Toi/ o^S^AjUoi' xsstw. Ar. 
A 97. A X 

E X P. O iijaii o-i/ifp^fyi/ tiii' Kawfiv ■reoi tS 
tjKxXy.ai. 
A<Tij.a. 

Ai<jyM. eTf 'sr±fj.[j.iS'iovTi ^a iiritfiKW */e< Cyr. 

I heo(J. 
S Y N. Aei<r(J.x, a!Ty.c;, aoiJ», iJHTfov. i-ro- 

TTCiix. 

E P I T H. Aij.£pTov, M/f9fooi', cTo^oAoj/oCf 
■S-tioi'. [J.i}MJh, iJ.etXiyov. 
A <TiJiaTOKafJ.'j]r.<;. 

KixAiac T£ X,"?''-^ <i;TfiaT0K<tfj.7r]>i;. — .Ariil. N. 

332- 
E X P. 'O Wfty.o; 'sroiyiTni. 

A<TJJ.iVOi. 

— 'ivyiv aiTfj.ivo; sx. ■5-Ar«Toio. II. u. 35O. 

S Y N Exe;', rOjA/uc, lontjivoi, 'zt-f.o^vfj.o;, 

ti/Sui/.of. %at/p<yc, — axfi4/f Ji)?. nivi. 
AiToqioi. 

— To '7!rop<Tej J' «r/ <To(poii aSaTov 

l\<l<ro<poi;. — Pind. O'. 3. 

S Y N. Apfir, a.Jahi\ aJ^Lnfj.uv, aij.a^!<;- 
A<nra(^<tfi.n.i. 

tivv TiacTi yaipi), vvv fJi 'rra; aTrra^iTAi. Soph. 
T.604. • ■ . 

S Y N. E7r(xo":rai^ofX!«ij oi.yafj.ai, ayxTaco, 

afj.'iiCaXK<-!, T^iftSxXXcij. atTi^x^oixai, ivayKx- 

Xl(^ofj,at, '::rpoiTciyKctXi^of/.ai, t(pa-rf\ofj.at, 'Tir^otT- 

'/jv^TiTOfj.ai, 'j!i^nflv<T<Totj.ai. Ji^ioofj.ai, 'Trript- 

TXi/.u, ■zrpoirsTcsip/^d)- ':rp'j<Tayopi\.<^, iptXoippo- 

viofj.at. 
AcTwatPi) 

— Kizi Tv( fj.iv KaTiQmiv iTiy^ovoi ouTTatpovlai' 
II. y. 295. 

SYN. ATa^TTTctipct), y.tviu. ijKapti^co, .\,u- 

yj}'ftixy-!ji 
A<T7ra?^a^o;. 

Ei' yap ooti paiivol T6 Kat a<nraKaioi xouc«.,'i'7/. 
T heoc. 4. 57. 

SYN. Qafi.v.;, ■^au.viov, ^afj.vt7Koi, i/j\o- 

■?rnc, Tfi^oAc,-- pi,7rri/cc- 
A(j-7raAa.;- 

— OvJ' a<TT: aKayjxv avToy^ova <iv\a, 

Xloto^ayjiv, a.K<Luv. — Opp- kvv. C 

S Y N. 'S.rraXa^, <r/.aKo-\„ ct^Hvs. 
AiT-raKiiVi 

— Ahtifpovii ainritXtii; ^ Nmm. ult. 

S Y N A(T-rraKnvTm, dxjivi. 

AtTTapTOi. 

Axx' «y MTaoToi Kat avvpoToi — Od. /. 123. 
SYN. A<TToao;, ayiicpyi^Toi, avfcyaro,'. a- 
vi^ipyct^o;, aKo^fxnToi, «:'iifoTOf, asxfoi, aifa- 

^OTOi. 

O o- Air^T^s-ioj. A S 

— Tfjj J^' a.a-7reiiri'.( yivir iK^i)]i. II «•'JJ. 
S)f ap* Tiii «(TXftrsf 5M;"!y33"/j — OJ. vj-. 239. 

S y N. AipfTCfi »/lf> tVA,Tlthi, yal.ftci(, cLff- 
fJiilOf- ■5'fOci/llf. 

.A(r7ra(r/u.6f. 

rio^Aif eL(Twi.<Tt/.i( Kai pAoTiiTaf s;^*». Theog. 
858. 

SYN. KuTvsi;, eiriTrXoiL)), ■ntiftxKow., irift- 

CoXyi, 'j^ifnrlvx», rrpoiT^jrlv^tf. -zrfOfffi^iey^K, 
Aj^-sTfp/xs;. 

Oc^u. u.w a.<iiriftt.'ii ysrsi) — II. u 303. 

S 1 N. AT£Ki/of, «tyocof. 
Aa-5r{fl;>^65-. (adv ) 

— Xir a,jiricyii y.v;taLiv(ri(;. II. /*. 32. 

S Y N. ATac/r/, *^";^4j. ct/ta^HTrla;, (Ttu- 

Aa-TiTOf. 

— Ot/fiti/.flEr J^' «tf vjrSfp:J!j.M OLiTiriTa; «lOilp. 

11.0-. 554. 
SYn. A/.ti^(«pTc?. a^ujToMTo,-, a..S-i<7fiXT0(, 
a,7reif£(rio(, cnrKiTo(. 

Aj-TTlAOJ. 

MiiAoF — Aa-T/Aoi', xffjltS^aToi — Ep. 1. i. 
S Y N. AaTTtXuTO';, x-7rtv»(- 

A<TTK. 

AffTriJ^x </*' iipopoc Toittt; iJ^x^(x<r<7a.T0 fiaKom- 

Opp. 
E P I T H. Ai/fci?oro<, A'.'a.if)i(, b-.KtMid^jx, 
>ciKa.ivn, Ken^h, loCaKot;, 'jp-a.Ka.y.vot.iri, ■troAU' 
y(poo(, 'snux.iJa.io;, ■z^D^nrva;, 'aoixiKovi-jTc;, 
'^a.KKioicoToc, fo/v«5aja. 
PHR. — .\jj.vS'foTXTcv J^AKo; a,KXuv. Nic. 

Aa"7rt(, Kxi Jvo /Jjo; — II. x. 76. 

S Y N. Qufio(, (ra.<.c(, t^oCxKos, itco.. 

E P I T H. AfA^iCpoTO(, ccjj.^no^vog, cy.Kxux- 

TCJ. cTof/TrOfOf, iVK\JX,Xs(, tUTVKTO^, KfXTi^O., 

iXt^ofASi'», '^oKvS^a.t'JctKo(, 'TToXv/lvyo;, 'th-hKv- 
ioect, 'a-<x.vxioKo(, (!H(pxKoi(7<Ta., Tctupettx., Tip- 
f/.m<T<Ta., C-Ti^iJ.xyjK, (paeiVTi, ^a,KKovuTO(, 
Xfuo-eia- 

P H R. ^^vy.a. yjoo(. K^r-rfiSx Jlav, a.\iyK\ov 
a.vTvytu.iiv»;' Cal. TopycvaiTov cta-TiSo^ KvxXoy. 
Arift. ^ ' 

— A(r7n/a /*5!' 'S-p3c8- [(ry;To ■srxvTo<T£ iTm, 
KaAi)v, p^«Ai(«Jii'. i^iiKxToi/. iii/ apa. ^xXksv; 
HA.io"£!'. Ei^Toi&ic <f'i (3oriaf pjj-^.? o-a-xeiaf. 
XfvffHOK ^a.SJoiin Jir,V£i'.'i<Tiv 'Wipt kvkKqv. Hom. 

y.. 294. ^ 
A«-7n/<t7roffAflf. 
— KoKxxavjno;, xff-rriS^xm^Kn;. Arift. \^ 

590. A S 

SVN. _ 'l^rJ/Sid-Tr/f. 

Ao-Ti/Mrfopor» 

— ^TTtin7^'.<po; Kic->(. X:k\\. Ag. 834. 
.\sTriSr,^cpo;, c\TTtJiij7ii(, K^TTriJiyjK, 

Y.UIJ.0V Si-^.Si'M Tov ly.v aTTriJwyi^iv. Eur, 
Supp. 390. 

— Kci/ xy'i^u.( a<TTriStuTa.(. II. C 5 54. 

A^ a.TiriSiyj:,; STi ts-ot' xvTlTxTaa}JH.i 

2oi/ ^o.-oy ; hur. Supp. i 144. 
A(r7r//o?eo;A<al', 

STrapTaji' ys;^:',i' aTTriSofifrjt.ovoi- Eur. Ph. 81 }. 
AffTTKitf, Ao-Tr/fi]-, Arx/rstp. 

Aaa' xySft; tt<Tirir7ip-<; — boph. Aj 566. 

— KjctTifiti ^iyj; a<TTtTaiyv. II. J^. 90. 

— A^TTnrsfaf x/'o;'Kf ts Acyp/^ijtAxf. /tich. Ag. 

411. 
S Y N. AirrriJofo^oi;, iirxrnriJio;, pifettT~i{, 
.5t/j£oj5pof, a-a«(rp3po,', (ra«ff-7rctAof, ^tpmx- 

Kll(. OTrAiTHf. 

EP I T H. Ao^p/timjf, ctfviio(. 

A.<TTr}.xyyy'!(. 

Mii To/ ^va-/!' /* ao-TTAaj/^^rof sic khcis ytydt. 
Soph. Aj. 422. 

S Y N. Ac&iPiif, XToKfJt.o;, /riAoi, TaTefCor, 

4.i/Xpo<. 
A^rTroc/Vf. 

— TiJ j.,ctT<y95C o.rTTOvSa ^iS. Eur. AIc. '420. 

S Y N. Af».e.Kiyo(. a-!ro<nrovSo(, tKTTroySo^, 

'sx^a.avrovSof, xSixKkxkto^, enrafctnnroc, 

a.<Tntii-o(, \iTifpia.Ko(. ft.vna-iy.xKO';- ■■uaKiftiKo;, 

aceLTO^. 
Aff-jropia,- 

— Bforo/ y.KxvcnsTiy aTntvTn 
fiT^Tropiiiv, Ka.1 avKpotrim — Sdiy]. 1. 3. 

Aa-TnrcTaroj. 

XTivS&i <f a.TinsSa.Ta. — Aa(/y.»r. Eur. Iph. 
T. 202 

S Y N. A^x^/of. ct|U£A/jf- 
Ao-(ruf/Of. 

At/Tiica S' ATTufHK fm^av yfiovo; — Ap. 2. 
948. 
Arxyii;, 

— Ta c^' ip^isv cLTdyU xvTuq. Apoll. 3. 804. 

SYN. rioAt/ra^/iif. 
ArceicTos-. 

— !^cxy.TiJV fi.a.Tiip vJxTuv. Eur. Iph. T. 1241. 

S Y N. .AraAa;{To?. 

AcitKTI. 

— A/' ofjLiJ.itToi; 

Ac X KTi XetCuv SxKfjov — SopTi. Oc(3. C. ^31;. J 

AraKT/ St <Tvv txi; <s-ctp9ic./r 

— ^TScoi/^ec-lb. 1717 
SYN. no.',i'rct/tT/, ■■sroKvJaKfuTo:^- 

Ar*9/*»iTof» A X 

ijfoTav <f '^cLi aTa.Sy.>iTO< a.icov- Eur. Or. 9^9. 

S if N. ACsCaioi, anfTof. a.i^AJci, «('//puToj, 

ciTi.KTo<, onrpo^^OATo;, a.cK-.rr^o;. 
ATxaria^oi, V:o. ^uxtoTvi'»- Kou.oi- 
ArtLToq. 

— ^'O iS"(of Tfoyjo< aroLTo; or.Sog Phoc. 25- 

S Y N. Aut/rarof. *!-cs6j)>, a.Ky.TATv.To;. iv- 

fJ.n<t^Ol.Toi, iVlJ.iTa.£o/.Oi;, tVUiTdLTfiTrlof, a.- 

(TTaG/y.nTof. aCiCaiot, atvui7vXof> a.<f'ia.Tfofi(- 
Atx^v;, Vid. Ztoc/Iv;. 

— t.Tri t' Mfxvei a.Ta.yuicu.v- 11.^. 148. 
Areyoi- 

Anyov tif oIkov S^i^cti. — Phoc. 22. 

SYN. Avi7io;, c.voiKOf. a.Tiyi\i, arsjcToj. 
Ariioi; 

— Atc.ov hiyeif. Arirt. N. 204-. 

S Y N. As-ixof, iroAiT/Ko; — iKTr(iTn\;, iv<rv- 

viTo;, iVTfi.TiiXo;^ iVTrpoaoirc;, xc.Koi, ippovi- 

IJ.OS, ^x^ieif. ST/riXiW. Js^/Cf, KOiJ..\.'oi. yiKoi- 

ArHTrlof. 

AiclJ) — (5poTo~? xrei-rJo(. Soph Ph. 2. 

SYN. AciCnf, aJ^ioJ^iVTof, a.-ra.Tmo;, 
Aci[x<p>i(. 

— E%ej' ar€/u.9'!ai jSbAiji'. II. £. ^.(.f- 

S Y N. Actf/.Ci);. ao-^^AiW, a/fiW. tf/t/ciiTo?, 

muiTaKivnTo;, ^i€a.io;, aaeiTci, aJ^ia.T^iTrJo;. 
ATiva.xloi. 

OvJ^i 'T^oT a.ctvocx]oi it/xsp* /a' £'!r/o-;>j.iio-ri- Eur. 
Hec. 68g. 

S Y N. A>ay.fi.Tof. 
Arffyiit^wfl. 

Tiif f«.j '^/xp ai-ipyavopy. t^K^^ivm — X.kh. Pr. 
897. 
ArffyiW. 

To/c/c/5 TcT< XoyoiiTiv ct<-?pyii 3-Siitf 

FxTna-aT ofyiii' — Scph. .Aj. 7 87. 

S Y N. Arcf^^ofj aiJ.a.?.<xKTBi, aJ^ia.^iToq, a,- 

yiXaTOi, a.vifa.9»i, a^iKoi, a,iAt,Kiy(Oi, J^i/rfo- 

T0<. 

Arsfif. 

trj /« Ti« i'i'<r»f /j,icra>i a.\i 'vnTpMcrcrx, 
hiitanyxii l^a.Kni tc 'S.ttiJ.oio T5 ■■srxma.Kotcj)\i, 
Aript;. x fj.iya.Kn' Kiftivci t^ {!■/ va.vKo^oi avTu 
Af/.ipi J^vfji.01 — Od. <^. S44. 

Toifa J^' €t' ArEfiil, (;'j iccti xJ^iTraiKXio AiiiAof. 
Call. 4. 40. 
Arsfoei?, Arspof, 

— Ka/ «facwarjfosj^Ti II. J^. 44. 
— KpitTiif arifu rjrtTnAaT»'. L)c. 1301. (il. 
Aftfio). Pf.) A S 

ArsfSJTTOf, Ar/:«Jx5f. 
Ar;f«7raf si» j.-fajaTw^atcTTri/of)— Eur Ph.i 31 . 
AcfaTii Ti KaTivyiv oiKi; Her. F. 406. 
S YN. KiTarsfof, otffoj cof, aTfOfati;, KeLfj.- 

-srpof. 

Ars/ioTrt/jj. 

— Kai afmov AripowetToc. II. /*. 102. 
Aci^oTr!]. Vid. ArpaTTii. 

At-i/.s ui ctrspoTTi) ■ssa.Tfo; \i'oi — '11. jt. 154.. 

E P I T H. Aa.fj.^jrpi), <riJ.ifJ*a,Ki<t, 'S-vpo.vyHi, 

'TrvpwJ^n;. 

P H R. ArjfoTiyf yDvoriov fzo;. 

SeAstff opoc lyx,"; oKu/ATii. 

— Ki/Ciriirii^i /s T^a.Kfj.u 

TlvKva. J^iaicatijcc ■ya.pa^aofj.ivuv vcfiK<Ki>f 

Ac-.poTrn (ry.tpTri7iV. — Nonn. 
ArffOTrHTiif. 

— 0/.vfji.Tio; a.TifOTrmiii. II. « 580. 

SYN. ArpaTrstTcf, a(fct-r]iKoi, cepoTiiycfilili. 
Acifoifiyyixi. 

— \i^ — Kvctvei.vyi\i atrhpntpiyyn^' Orph. H. 
Ars^acof. 

A</]c!pavoi /e Jto^af ava.^KO.vKa,! — Eur. Hipp. 

^"37- 
S Y N . A<rii(pa.vet^;, 
A(7-7»f, Vid. Airl^ov. 

A<riii^ S'' a; airiXa.niriv — H. ^. 295. 
E P 1 T H. Avjtuof, a,Tr/.cti'ii;, ceoioi, £4)(r?o- 
pof, api^iiAof, &iictici, J^oiroH;, X(tp.7rfof, ^if- 
fthi, f/.ivvi.>pio;. Kaivocai/i;i, vv/Jiptx.vni, iTapl- 
Vi;, xKioi, oKvij.Tioi, i^vpom, 'BvfiKaft,-!rn;t 
Tsra.y.ipcttvM; niclJ.aKK);;, is^oKvJvfOi, ciKxS- 
^'opoi, ipoiiio;, ipao<r'ooi. 
A/],pii. 

S Y N. Aff7fa, Ttiffx. 
E P I T H. A)'»pi9uo/, 'Z5-oAV(rTSfiH?. 
Air,ifi; xpxvioi, fwKjoi ifiKa. tikvo. fj.iKetm;-~ 
AvTa'..yeii, -zirvpo^ivTii, ati yivcTv^a a-TrxvTiav. 
Mo/f (//01, Tcto"iif uotpm iriiijavTopi; ocT5;" 
0('i)T»i/ tt'.V9aTi.'v ^tiav J^i-tovth aTapirov' 
E7r7a9c:«f ^cova; iO->fOft,ivxl, nipoTrKayKTOl. 
Ov^avioi yjjovioi Te, '^v^iJfofj.oi, aiiv — aTeipm. 

Avyet\ovTi( ai.4 vvy.roi ^ojoh/s* 'nmrKov, 

Map/j.zcvyai; aliKCovTH, ivcpovn, ivvvyio'tTi. 
Orph. Hymn. 

ET/si '^■>KvTrKav'e.i; kat' oK: fj.Trioi> a.<r1iPii ^iJ^ov. 

AsAAiiECTi /5 poftCr^ 

TivKvci, J'ix&fCL<irx.oi'Ti( arr a/64pof aKpov OKvft^jpe 

A-%(ii aiy.Tnpii i^iy^ap v vipa 'srvpcrto. 

Airlifii (v/.rtKoio kxt ttvTvya, vvkIo! OTrot/oi. 
Nonn. 

— Kot/ ncaviecv X"?'" ^'■flf'-'-'- Ep I. '. 

^-■^^•ff^/np/cj^ ir;ai/!(»//aTa xayXxKetovTa- Sibyl. 

Ac-7/'iV>- A S 

A(/}iCii(, A(tJiS»to;. 

Tcti' a.(/liCn ATToAAftii'/ Tac ctvaKm 

nartToxoc, «f a,(fxv» te j^sfa-ci'- Aefch. S. T. 

86j. 
Aaa' a(/liC»Tov oluov — Lyc. 121. 

SVN. hCoLTOi, a-TOpiVTOC, OCfflnTrlo!- 0C7(^X- 

Aii?. 
A(r7ojaci<. 

— Pi.(T']ou.oi 'T^rZkoi- Scph. El. 726. 

S Y N. 'S.y.>.rpo(r]oiJ.(,i;. 
A(t]cvo(. 

Tetv o(.(/]ovov — ^iaft^oo- Aefch. S. T. 863. 

Tloiiov a/]oiiov Kofji.i<'av. An.ic. 50 6. 

SYN. Miyuf^oalovof, KciKO^T^ivAK^o^;, ■woXv- 

■&fili/o<, '(loKvTiv^iM- — (1 priv.) a.\\j'7rnro;, «- 

o-^SfaKTo;. 
Ao-To^swf- 

f /'/i <^ avstTo;' ■TKpa.yft.oi t»t' ai/lo^ivctiv- Aefch. 
Supp. 361. 
Ayjofyc,-. 

A//(!fy« /s yv\ia.uo( i-i a.\>.cTpio> y.of cciiv. 
Tlicoc. 17. 43. 

SYn. Afl-^sf^iV, (x.ZtXocflcpyoSi aftXo?, virn- 

i'ik 
A(r7if. 

A(/!o'tTi IflXotTi- Od. r 192. 

SYN. E^/ysciK. svJ^nu.o;, jt»c, rrchnvii- 
A/lfiCk, Vid. Air^fE^^o?. 

'E.x.Tofa. Tpoior.; a.oiavo? a(/lfa,C» mcva' Find. 
01. 2. 
A(r(pstfi^<i;)'. 

— Ka<.'.i)Ao/f a.(/:pc<.CiP-dTa.t; — Aefch. Supp. ^93- 
A(r7pa5/ctAo<. 

— A//9' (x.(/]pityocXoi(n ^oXu^di. II. -j- 88. 

SYN. Ac/lpxyochicv, ce/](if, u/jpta,, y.-jCo;, 

x.(jX»4-' '^i^cc; 
A/Jp:tyocXo(- 

Tav p iCccXiv — Sfta,Toy oco'"fa,'ya?.iV. Ib- ?• 
466. 

S Y N. STjof £'.V, c-7fc(f (^H, s-fcvJ^vXiov, ac^oT 

J^uAo^. 

Aff-7p*7a 

rictpflsco? Atrjfa/j) ^^u(reii; -S^fST^ftp* yivih^fii- 
Nonn. 1. 41. 

A/lcatii XKfiJ J^; T5A« Tpof a.Ta,vTa, (^ifi/]» 

"S.TipfJ.ocTO,. — H. A. Orph. Fr. 
A(r7px/of. 

'Or pV. Tr (p(t7lV 

A/]puv apy^c.iuv '^ocTz.f ijj.tj,iva.i. Ar.it. 

A/cC.Ttih 

— Bfo^TH J^' Ef cayi) //' a,(/]p'J'.Tr»i- Arift N. 583. 

SYN. AoCifSTl), (/]i^'jTn, 0^--Co4; (/jlKCilJ^Ciiv, 

reAaf. A X 

P H R. Epoi/Tjif; eA/x5; iKKa<J.Tr<:(Ti Za.xujn. 
Aefch 
A(r7p:Ji7riifopi<». 

— 'To' c/.fij.aT iX^av Zmo( a(r7fct7r«ifofei. Arift, 
Pj. 721. 

E X P. To a(r7fa7r«7{ VTn^sTetv. 
Acrlfa.'/]))';, Vid. Zn)f. 
Airlpi^s^t». 

Zsi-V <^i (Tf/;' Kpofi/iif ivJ^i^ia (T^uATO, pa.tvav 

A/^pa^rjn. — 11. / 237. 

— A-rai' .Trs/ici' «(T^pLXTr^H. Eur. Ph. Iir. 

S Y N. 'S.Tpa./](a, J'ia/]faT/]a>, a,Tra./]pctTr]ci. 

(/]ixCe,>, }.af/.-m0. 
A/]paayjiq, Vid. 2:Ami). 
A/]faTeia- 

Sf S'^ a^/ifaTtta; y'' t-iKOcrt — Aril>. Eq. 4.41. 

S Y N. A(H7ro(r7josTciA, XtnTOTa^ia.. — t-.fiwn- 
A(r7piT£UTo;. 

Tbto •/■' i(/]' a.Xyi/]ov, uij.w 

"Hv Tif a(r]pa.TivTo( ^v- Arift. V. 1122. 

S Y N. Afiayj;. — AefToo^pasToj, AefToTaJt/Hf» 

(tO-t/CTaiCT^if. 

Acr^fSTr^of. 

— A,^ J^s vii&at — a'7Tfi'/]o(. Theoc. 24, 94. 

•— Ao-Tff7r7oi' A/hi' d^L^a-STtf/. Lyc. 813. 

S Y N. AtrTfafili, a.vaXxa,KTC(, aTp^TrJo;, a- 

/AeiXtyofi i(TTflX TO.- Call. Suid. -A=/a </^' ao-Tpi* atvvTo Xvt^ov. 

S Y N. KcTTpayaXoi. 
A(nfcyi\Tuv. 

ATifoyttTov^j.; — Y.oov(^a(- Aefch. Pr. 720. 

S Y N. AfjHvU- 
Ao-Tp(j/'i£tiToc, Vid. riosV. 

Ao-TfoOsTDf. Vid. 1<.'MC;. 
A TTpoX.'jyo( 

Kxt tJt' cr.^TT^oy.cynf i7rif/.iu^ofAxt »spoXi(rya.t(. 

A. Pol. 
S Y N. A(TT^ou'J.vTie, a.(rTpoCuKO(, fjciTiapoXo- 
yo(, [j.iTsct'po-7r'o?.o(, /J.iTio^poKiTX^;, fJ.iTtu^i- 
crKOTro;, fj.iT£c-}^OTbiiTTni;. 
P H R. Aa-o!J.cv=; anfi( acrr^otv — 
— ng»Toi /£ ypa.fj.iJiiiTt '^oKov S^Kfj.iT^ncra.vTo, 
QvtJ.(o (^fa(T(TOiJ.ivoi Aofoi/ J^^ofj.ov inXioio. Dionyf. 
ItP^fjav S'' aioXoULitTK, £7r« f/.af)iv opyix MKj-it; 
Oi/par/1'f. iv/.vkKov i7rt(TTafJ.svH( iTvv acTTqtov- 

Nonn. 1. 38. 
Ao-TpoAoy£«y. 

Ou/eTa XaAcTaiiBC Ta 'T^pofj.avTta a(TTpoXoyti- 

(Tiv- Sibyl. 1. 3. 

h(TTfOV, Vid. Afl-Tiip, <L<TT'<ipi( 

AijTfa. S^s </il '^^-poCiCriKi.—U. y. 252. 

^ EPITH. A X 

EPITH. Api7r:iTi;. ecyAaoi'» cteittKoy, 
?^a,ix7riTdof, ^etuTfior, ■^«.^■.Triioi'., iv^a.i(, "Jnpo- 
»TOW. M/jU^iroAOC. 'TSVjiiTfiipU. T)i\iiTi$a.vroy, 

TnhiSitvii, «(a.i>o7rti,clo:', pAoyjioc. ifxeiiiov, tc»j,t- 
TTopoy- 
AcJf7l'oy.£a. 
AvTus KsA^ oiuTh o!.(r](oi/ou.tty AJ^«(r)£5T«i- Ar. 
N. 194. 

S Y N. Aa^SJOTJtoVsi). f/.iTittll^OT0Kiat IXiTii)- 

foAoyiu, fieTiiifohi(r^u — t* tx.fi^a KATavoiciv. 

t£ OCVU ^KiTM. 

A(fjpovojj.ia.. 

A</}povo[ji.ix fji.iv ei.iTr]t. Arift. N. zoi. 
S Y N. MfTJwpctrKOTrixii- 

— EttiHt' oupi^neiv cijlfopof. Soph. C. 503. 

S Y N. ATOTfoirof. 
A<r7faT0f. 

'EvJ^nff i-/ a.fTpo>TO> TriS^u- Eur. Fr. 
A^lu. 

— ••V7i' fisy* npi«jiAO/o — II. C. 5)2. 

SYN. rioAi;. ■3r?aA/f, ■3r7oA/j9p5i'- 
^ P I T H AyAa;^, a/T«jo)'. dXlTJfipig, iv- 

TapSifo.''. ci/ffyopor, lypLiSs^usflAoi/. {i/pi/7ri/A«, 

£7rM^!tTol', £u/|(/.»;Toi', fypsfioSoi'. Stt aTopoc, (ffov, 

y.viifxov, KntAA/OTn/fj/oi', y.a,KKiTnTn\ov, y.iya.- 

TVfyoV, oXClOV, IJ-ff/xAUTOV 'SKKVK^SisV, VXVITI- 

kXvtov, 1/J.iAojoi/. (V;d. Bfpsii) 
A^rjfaca^ 

iTe /u«v, aa^uacaKTflsf, |t**;tf-if 

©£« j/ctcaeKTff 'aoMvyjii Tj. — Aefch. Supp. 
1025. 

S Y N. hpy^i, a.pyav. 
A<r']va.va.^. 

Acrlvava.^, ov Tpaig iTnKhninv icaXi>ifiv, H. 

. X- 506. 

A/JufOlWTilf 

— Krifu^tctTe ec<rlvCoaTriv. I). «1. 701. 
A^r^w^tiTocf». 

nap' A/9io4/!' a(r7fyriT0('af*sr«. Aefch. SuppJ 
294. 
A(r7(/J^pojU£<y. 

Ai/lvJ'po[j.)i[Aiva.ii •ztoXlv- S. T. 226. 

A<!]vKO(. 

XaifiTX(rlvKo; KUDi. Eum. 1000. 
— Aaa' oiirTvKi %iiKioi. 5Aif«i/. Theoc. 20. 4; 
S Y N. A^r^woj, a!r7/ttOf. stji/Hf, X0j«,%(,3<. 
Atrluwxoi. 

ThcJ^' a,<f\vviKov iv (3poTo7< Tifi.a.Y iroKiv. Aefch . 
Eum. 918. 
A<r']vv'oiJi.o^. 

— AyKa.ia.iiTi a' «(rluronto/f iTiy.i^xi Aasc- 
Pind. Ncm, 9. A X 

' — K»i cf.(rTuvoiJ.>: opydi iJ^iJ^oc^ATo. Soph. An. 

SYn AcTTWof- — -iS-sA/T/KOi. ot,yopot,v'.f'.:{. 
A<rTvoX'' 

Oc T£Jt£C AerT'Jo;^n — 

riiipSii/cf aiJ^om VTrifaiov ei<ra,va.Qa.<ra, 

Afn/ KpooT ipa -~ll. C. 20. 
A(rTc/7raAHa. 

— Ayitaioi/ — oc IfACpxffiOiffi 'S-«p' vJ'o<.<riv Aj-to- 
^(zArta 

T/;tTs no^iriJ^rtftici — Apoll. 2. 868. 

AffTV(fiKlX.TC( 

— 0£Of /*'tt« a(rTfip5Ai:'.Tof. Call. 4. 26. 
S Y N. A;c;ciiT05, airrifTof, a.aTii/.(pi:s, cotU 
vaKTOf, oiTcf.pSnTc^, a.To.pa.yjii;. 
AtrvXnToi, A(7t/Ao?, A<ri/AwToj. 

Nai/<tyof MK<y, ^£Cof, a<ri/At)roc ■ytro-:. Eur. 

Hel. 4,-6. 
MsceTf o«T'.Ko; — Eur M 728. 
— A(ri<A(aToi cTi (piv C(i[/.ot. Call . 3 213. 

S Y N App.v(rTOf, aVKVKiVTOi, ttQiOlTTOi;, Ot,ViK- 

€ia.<rToi, cc<r(poiKhi, xKuSnToq, a.£KxSiii, ^5- 

Cetio;. (Sfoj. 
A<TvXia. 

— ^vv r anvKKf, (SfoTw. Aefch. Supp. 61 8. 
A^ruA^ioyi^rTot. 

Ao-iiAAoy/(rToi' £i7T/i' n -uovn^ix. Sent. 

S Y N. AKtyo^, AKoyiaTof. 
A<rv[/.CXmog. 

A(ppx,(rTov, c(^v[/Ck»tov oivSpaTTO} /L/.a9iHC. Soph. 
Tr. 767. 

S Y N. ATra.fa.CKnToi, a.^Tvve.Ka.TTos, ao-t/y 

KpiTOi- mi<roi. xJ^VVXTOi CCVXpTIOi. 'ja-£J/T7w« 

A<rv[/.pDfoq 

E)cTii t^' 1* i/iiTirii [xxk' x(rv[/.(po^oq i<rTi (pijoi^riv. 

Hef c. 780. 
S Y N. A/Crt/fof, a.KifJlig, ayjmTOi, gAaCsfOf» 
a.TrpiTriii. ot.voiKuoq, a.TV[A[/iTp^i, xtoto;. 
A<rvnToi, .A(n/i')i/i(,<»c. 

Ot/ yip To(T>sTov cttrvi/iTCi <ai<pvy. sya. Eur. 

Ph. 1640. 
— Ejt J^' sxAfliy^' 07r<* A^vvctov. I. i 205. 
E/ (^ x^vm[/0v xiTx [/» J^iyj! Koyov. Aefch. 

Ag. 1069. 
S Y N. Ai»p<y|/, (JSfonTOf, a^xAoj, eKrvvaJ^iToi, 
— a,<r<tipiii;. 
A(rvviiTix. 

OvJ"' K[/.eiCiTati ^(trav ttjvntna.^. Eur. Ph. 

i7;<5. 
S Y N. Avoiit, a,[jutQix, a,CisXjx. 

A(TV(rTXTOi. 

A^vcTTxTov aKyoi sTpot^s». Aefch. Ag. 1476. 
P p — A/^rXuAcK,. A X 

— ^i<f)(^ij>.ov, — 'iTotv •wA!».», scTVTra.nf — Arift. 

N. 1370. 
S Y N. Ai/ijToo-TaTo*, d(rt/^5iTj;, etTitKTo;, 
ap;i/9//r<. /iwaH/iirp^ETof, a.J^ix.^sro;, «tpaiaf- 

Alinxo/u«i. « // itfvpiXonv Aj.yHeia'11' ifi^iv- 

II. I. 643. 
S Y N. ATiuof. oAfafAiMi;, asTofAMTOf, a/y.a 
vii>, aconrof, a/o/./(t*of. 
AirjctJ^ajTi!,-. 

S^t/l' ao-p^/iziTTw «^ Ty.yei r2;)J';)ua.Tl- Soph. 

Aj. 84+. 
S Y N. Atf-jtapia-Tof ■ a^vvTofj.o;. 
AtT^ttxTo;- 
— Ett/ </*' ot.(rodLKToi; [/.vXoiiTt Eur. I. 228. 
SYN. A.&uT0f. 
AiTjaAefct. 

— Tii T ci.(r;a>.e:ii. y.i^Jxv?.;- — Eur. Herc. f. 

604. 
SYN. A7<fxXia'f/.n, cCXxCta. i-^v^ay.a., a- 
(Jilftixna., aAii6e<a, aJtf/feia;. ajVa, pefst/OTJK. 
st//.a^«a, £t;crTit6r:a, s/^c aioTnj. cTDfi^i;, o-th- 
f/j/uc;. 
AiTfaAii,-. 

— ^'Ot/ ^«5'/ Osaii e/of a.iTipa.Ki; aiir! Od. A 

42. 

SYN. Ay./fcTt/CO^ ttfl-Tt/^A/XTo;, £1)5-Ta6ilf, 
fVfpof, Sfujt*i'0j, iu\a€i);, ^iCctio;, (ppcviy.o;. 
A<T(pxKlU^V. 

OTpiifo^ SjpaTrac MffsXcw — Od. J*. 216. 
Afl-^AATof. 

— 'OwA ■stAo.tu t^-XP^ 

A<Tpa.KT(fi Jmxtx '^i/j.ijiaiJ.ig iiJi.CavtKiV(Tei/. 
Theoc. 16. 100. 
A(r(pxp!tyca- 

— tloKXoi Ji 01 xtnril^iurxi 

XxKku fjLapiJ.a.ipovTi iri(TxyiJ.-.voi a.tTipa.pv.yixivTi. 
Theoc. 17. 94. 

S Y N. Sipetfayif», %X-"- 
A<ri}xpa.yo{. 

OvJ^' Xp 0.77 XT^Xpayov (MtKm TXfAt — II. ^. 

328. 

S Y N. Soafayof, P>?oyxof, gpo;^6or. KxifJio;, 
Kaovy^, KiVKavia,, KarxTroffi;, OKToqiayo;, ij]o- 

iJ.xxo<[ <?^p^y^- 

AiTfoJiAo;- 

— Tiaf x<rpoJiXoi> XtifiMVx. Od. <a. i 3. 

AcZoJi>.0(. 

— Ktti x(T$oJ^iKov Toi' t/Vjp ya.;, Theoc. 26. 4, 

S Y N. hV^iplM!. 

EPITH. aixv^n;. A S 

A(TXa,K(t,a, Aayjt.>.\c). 

h(Txa.Kia.v 'rra.p-lvvt •ts-o;.t;^i/y&i — II. Q. ;9j. 
— Hi/ K ivi dvy.ffi Tivcov ao^ii^asAAjiy — Od f. igj. 
S Y N. AvT(ptiia, xXa.(TTto>. avtxiy.AI, avfi- 
^oijLxi, xJ«uovic.i, tt}^v,(.reu. aAtKTa^w. Xvni- 
/uai, oJ^voiuxt, J'v(TyjoatvoiJ.xi, yjtXi-xmvet. 

AcXiT';. 

— iNUi^of aiT^JTj/ tjff Kyjtiuv OJ. y 104. 

htTyiTOV. aj' iiritiKTOV 'Tlrivbo; — 11, TT. J49. 

SYN. AKaTXjyjTo;, J^v^TxvxTyj.rt,;. J-va^o- 

pjf, aTXnTof. iira.y^x\;, xJt^naaTo;, aOo^o;, 

«tiffstTHTof. a.fj.n^'.;. 
AtTyjitj.ovia 

A(Tynjj.os/7}(Tai T ex, vm (Sfap^icwf 

%Tra.(T^t-iTcL — Eur- Hec. .jo6. 

E X P. A<Tyr,(j.ov 'zrpa.yua '^a.ljc.v. cLriij.a.ir^n- 

vxi 
AtTyjfifi-uv • 

AiTyj\ft.ovi; (j.iv a.yxova.1 f*.iTxpisioi- E.ur. Hcl. 
306. 

S Y N. AetxiKic;, xi^x^o;, a,KOTfj.o;, a.fj.ofipof. 
Atxo>'x. 

flpdyux >q aTyjKia; vinpTi^oy. Pind. Iilh.^, 

S Y N. hTXj.>'nfxa, XTrx<TX^Xr\iTi;, 'r^r^xyft.x' 

THx, fqyov, 'apa.yo;, ■jroojtfitTaAH-J.if, «srp»- 

A TXoKo;. 

il; aTXoX!:; y\ cvyyovi zssoatJpfj., Eur. Or. 

93- 
SYN. Ay.o-T/ai7Tof, 'nrf-j.yu.xrno;. Tpxy- 
fj.x.reoJ'»;, '^roKvTrpxyfauv. — wi; ivKxipcj-j 
ATCiJti;. 

— XifT<u r^^J' iv aTuJ^ei. Aefch. Supp. 3 2. 
isKc,Jt%'. P.) 

E X P. n«Ke>J«;, itfj,fj.uJn;. 
A(r«J7ro; 

Ta; J'' x{ iif AffaTra Kliri — 11. K- iSy. 
EPITH. Aovio;, ^xpvynvo;, ^i^vJxto;, jia.- 
S^ufl-J^oiwf, A«;^f7roi«f, KKvT.f — ■^■fytTpoyorof. 
P H R. — Tlv^nrvoa, p^£t///.aTat TVfcav- Nonn. 
ATtoTo;- 

H Ta; affarn ^iTvtpiJav yina;. Soph. Aj. 

190. 
E^Sh |3op^i/ «tT6)Toc — yivei. Af^ch. Ag. t6o6. 
S YN. Atutto;, aKoXaTTo;, J^xrrxnpi;, xtv- 
^ilKo;, TOxKi^o;, ETriTptTrlo;, KXKvoyo;, y.ay.o- 
rpoTro;, iJ.ia^o;, yaTrpiiJ.apyo;, Kxifj,etfyo;, 
Kayvo;, ijay^Ko;. — xy_fv{ic;, iroirsfof, 
ATaTia. 

S Y N. ^iXnJovia, Kafjo;, xK^xTetx, Tpv^n, 
X.ayvetct, xkoXxttix, «tpfoJ^/TB, xfj,xpT'ia,. 

PHR. A T 

P H R. '^tKoTlKriet £?■)'.%• Hom.— .^fyp/xaTa 
1Z!irToy;vt<»* Opp. Ava,yvov /5Vj',y,fuv.*— Bf- 
yiao v.xKo:pfivoi a.7iXy»g sui/.tKoa.». Baru. — 
Oii^iJ.x Kik-jimv. Naz. A A T 

T.^KTOS. 

Hv ypvof or »v a.T<ty.Toi dLvH^aTnav ^/oji Ka./ .S-Hp/fciciiif, tT'/yoi -3- U7riip£<rif- Kur. Fr. 
S Y N. Aj^iHTAKTo;, atj-ytTctXTo;, (tvoixo(, tt- 
xoyu.tiTo;. etfYirrW/jg, a^i/yx- tttj.iTp''(- a,:TVjj.- 
[/.LTpo:;, uVifusTaof, c.-iiutT'^!- ■ZTSfiifyoi., ■zrMu/.- 
jj.iKiX- avvj^iTo;, oa-vtbiT:;, a.itxTx<n!.i\,o;, 

iC!tvif,yx7\o(. 

AtxXxvt» 

Hi^/iio-a? J^iTL/ 'TTi.yXv 'roi^c^^aiiv ATAha.vTr,v- 
K>;fit[' IttTisis (rvo)tT'.vov .Ap ctTi/io Call.3 215. 

E P I T H. To^OTK, »*A>./TO:;!){. 

Ati*Xjsiito,-- 

— O/i/o-i)^ A(i f*iir/i' stTiXa^Tol'- I'. (^- 'CiQ 
S Y N. AAiyxiof, £Ti«zf>.3;. /to,'. /^irpn,-, iiro- 
xfxTiii. tyo(TTa.6fj.o;- iiToy.oi^if, taifooTTo;. nht- 
KtaTiK, 'sripaTAnfl-tof. oy.xAof, ■■aUTiv oij.oto(. — 
ecvTtaTpo(poi- 

Atsaaw 
— At«XA£ J^i xiiTs' £x asuTw. T'. i». 27. 
— Nfai— vtuX^iVaTaAAftiK Soph Aj. ;6o. 
S Y N. Ayxkhia.oy.a.i, (TxifTa*), iKTrjJ^ant, 

-.1' Kipii^a, y.f.fc.KHsy.a.l. yxipoi, vwxi-xPu, i:vii».(i. 

— Tpi^a a.v^voy.at. 
ATAKh; 

^ap^ivixsd T a.TO.Xx) (•{OTSvflt* ^vylv iyHCxt. 
Od. A. 39. 

— H/flfOi «tT£tA.«t ^povscir;.'. H ir. 56-. 

S Y N. ACpof, aTa.\o(, riiT/sf, viavtxoi, Tfv 

^Sfbf, a.T xXo-\.[.yj>( 
ATaAaf f<w!', 

riaTd" £Ti koXttov fp^»<r' «T«X*^foi/a — II. ^. 
4C0. 
ATttA5..j.t);^o<. 

ToT"? aTaAc-iu^oif sXP*- 0-ii?.iiT4paif. Ep 1. 7. 

S Y N. ATaAcf, xTTxXoppuv, xvonTo;- 
Arap- 

—-ATcto ifi"3-oT« /aa-wof i/htxi. H *• 166, 

SYN. AAAa, aiTaf, cTs, y.iVT0l. 
ATet^Cnf, ATxfCy,To(. 

— KpaT?poi xa/ a.Tx^Cn(. II c- 299- 

— ATafCwToc wo; sfl-Ti'. 11.^ 63. 

SYN. AtTcttf, rt^oCcf, ttTapap^or, a7«p*)c7«f> A T 

rt^trtTaTXrf.Tof. aA.>.onnc(, x^opvCcf, MiVf^.i^- 
To; »yvy.oiV' 

.^Txf;j.vy.TC(. 

• — ATap/>i'j.^Toc Tp£VEi' oy.ya. Suid. 
ATapTiTo;, ATapiTo;, Vid. ATf^twcf. 

AT«tpTH£0<. 

ATapTV\ptt( iTrli7TIV Wo.. 22^ 

S Y N. ATraJ?. vff/crT/xoj, xaKiij/opo?. 01/« 
S^tTTixl;. xiKttTTiy.o;, a.-T}o!7r«(. C^iVJ.iaJv;, a.- 
KcpJii;, iTtXaCnTo;. (ixxCcpoi, 'o-iiy.avTfAi;, 
■■aoKvTiiuuv- yjx,Kiir'o(. 

ATap5^?uT0f. 

Txixv nriy.otfa.<y^a.i arx^yjvTOK vsxvsjrs^i- 

Phocyl, 94. 
S Y N. ATapyjJT0(, atoLTiO;, a.Tx^po;- 
AtxtQxXio.. 

— 2(j€T£0iiirii' aT£tffSaA/:i(rir oAojTo. II. 1^.409. 
SYN- Ai'0/a, etjpoo-jni, ■T^xpxp^^irvvti, ^pji^o- 
CkaCna. i:a.v>.0Tii;, xfOyKH.:, xJtKia., xy.ap- 
Tix, a.TpoTtx. a.vccnisoyny.x, Ka.Kta., y.c^^npta, 
a,y:aij,crvviu Kxy.ifyia.. Ka.y.oT7^3.yuo7vvii 
EPiTH. Ahiyeivri. J^etvii, iXvoiTTX. Xvy^d, 
y.xKoy.y\ya.io( , «Kousyii, ■/liKiTopho;, fjuycpa.. 
P H K. IlxvTav ytvne.pa. y.»Ki(rrav 

ATatr^xXXa 
— Mmt/,- ip-i—yj<p •3'«'-%«>' 
nxiifii xTaa^&hhav — Od- u- 57. 
S Y N. iQiK0KX.K&, ■Tva.pJ-Ca.tvu. 

ATXT^aKot;. 

— .ATao-flstAa /u.iiJ^aiiocpTo. !!• A. 694. 
— Tftji' u.'.vo; xiiv xTaa^xKov — !!• v- 634. 
SYN. AtT/Kof, ay.a^ToiKU, a.Tx^Tiiao;. xCiK' 
Tffof, a.-JoKiy.o;, ya vpyc;, Kay.oT^oTro;, a.isv- 
>.o;, uoy^hiph, 'uovilpof, fopTty.o;, ^x'jKo(. 

Arxv^aTof. 

OiKoi i^ aravpuTn itx^o rov (iitv- Arift. L. 

21 ". 
S Y N. Aiyino;, a.^vyo;, et^tVKTo;, a/yvU- 
— 'o-xphvty.»- 

ATStJOf 

AKKav(TTo(, arajis; — Eur. Hcc. 50. 

S Y N. A9a.7r]oy, «Tapp/£t/7of, a.TvyCtuTo(. 

ATiyKTO(. 

Aaa' aj'' aTiyy.To(, xttTsAst/TMTo^ (pa.vM- Soph. 

Oed. T. 344. ^ ■ 
S Y N. AcrujKTati;-', aiaKCVTo;, (rxAilfof, «- 
y.nKtxc(, xrtvl\(, aTipAy.vo;. JvTy.ira.^^^iTo;, 
xrei^iif, 
Ar&ieiK^ 

— To/ xpa/iii, tnKiKV( o>(, nrtv xtih;i'i(- H. 

y. 60. 
S Y N. AJauavToii ctxKTajTOCiiTof. avnKalo(. 

ATiiyta^o; A T 

ATtXMrtfTof. 

ArOpiiTTo; opytf, aTTdL^fAnToi ■viToiJi,i'.'oi, 

Any.fxxoTo; — Ar. Av. i 70. 

S Y N. AJ^riKos, ix,\oyi7Tai, *T«Afla>T5j, aju»- 

'Ta.<rToya.3Toi. 

ATtKfOi. 

— Kdi et.Tiif,vov ffiScv Hef. £. 600. 
S Y N. ATrccK, ctyofoi- 
ATiKeta,. 

■ — 0iZi/ S^^ ATiXetcy ifJLiti- 

fl-i XiTtti; nriK^oiivttv. Aefch. Euiu. 364. 

SYN. A\tiT>ifyiMTlC. UVtilT^O^iX- 

At=\«/}:(, 

— Aa/oc T5MI' — ()/' AriMcflov 

lcTpiBfl', h iS^fuTA t^'.ya — II. c^. 27. 

— Ta, fJLiv i(T(riTAt Kvt. a,Tiht<TTa,- Ib. 168. 

S Y N. ATA)if4)Tef, dKios, ct/.apTOf, <t9£T«, 

«XpafTO?, aTp:t»TO,-, CCTTiipavTOi, ct//.VIlTOf, Ot^- 

cpyia.(rTO(, (iiCiiKo; 
AnXi-jlof, At6A€vtht3;. Vid. ATiy/CToy. 

— *£P«a" £► i)U/C 

MoTf' «TrA^yTOS' UTTCCI' Acfch. Ag. I460. 

Ol/J^' aTf A£tiTHT3C y" OiT» KiV Kilf(XKi\ Ka.TXVtV(ru. 

Jl-ct. s~7- 
S Y N. AavvTihevTOi, aTAiipaTc?, «tsXhw- 
To<. osTfpjHfci)', a.'iS'ia(, (xlavtos- /ai) J^iJ^ni TiAOi 
T« i^pot.yf^a.Ti. 

ATiA»?. 

— Oyx. *T«A«f .JctfaToj [M>ti(finp(n yivoir». Od. 

p. 546. 
SYN. ATtMaTOf, oiTiKicno;, acrvvTiKni- a- 
Tcvoi, a,vipyi)i, «f<»ipi/Tcj — jtJ*aT«ce>-i uiJ^i»i- 
— u.<TV(iCohoi;. 
^TiiJLGa. 

E^ S a.TifA€n ^vfAo-j tn (TTii6i<T^iv AXot''^''- 

Od. C. CyO. 
— Auja yzp a,TiuCovTat vioTHTo^. II 4- 44 ^;' 
S Y N. Acisti». Xvireu, ivo^Xin» — j?«T«.7rt.w, 
«!7r5tr]£p£<a> trjipi^t) — JvtrXepanu. 

ATlVtli. 

— -ATfr«T£ coiv Ka.1 iTTi^povi PiAi) Hef. -5-. 66 1. 

— Ki£r(ro< a; oiTivin- Soph. An. S37. 

Miic/^' oi,Tivi)i ayav y, OLTtpa.y.uv t uvnf. 

ArilK V. 729. 
S Y N 't.KTivM, fCTocof, irfofreXi)?, «•yH%iV, 
««■«AfUTc?, aT«^*/xcef. aTSJ-XToj.— «AiTiciij, 
f/Aitx.o»f (ppaJ^iJMv. 
ATtvi^a. 

OvK STJ TO^SffilC, «Aa' a,Ttvi^onivoi Ep. I. 4. 
SYN. i.va.TtVi^a, ccT tvti ofti. — ii/.€hiva. 

ATtf, ATSfflj. 

Oi/J^' ofSTUf aTjp oXCoiiTtv\*Toct avJecti «i^w. 
Call. I. 95. A T 

hcijJ.^; Kd.1 A/ju.»? 3^iitr« Qiof, «J^i )csp.-<t/i/sj 
AvdpuToii, 01 a.Tep^i J^iKHi XflCBff/ ,5^iu.icr]et{ 

Sib. ). 2. 
S Y N. Acit/. — iKioi. yupU- 
.\Tipu.[Avoi, ATioa.y.uv- 

Kiip aTi^x/Avav i^itKav oXvuTix JuiJi,a,T tyoi^la. 

Od 4/. 1O7. 
— ATipaixav T aviip. Arill. V. 729. 
SYN AKa.uTrloi, aTsviii, ocreipiii, a.YivJoloi, 

S'V(rf/.iTACKllTOi, aTf£T]of, ai.'fla^H?> KipATCi- 

hoi- — «O^eAxTof, aTiyKJoi, iTrKTKXiipoi. tt-\,nK]oi, 
(TKK.i^h^, «TrHAtyjif, a,T0xpoToi, Sv^nraKiii , 
ffjippof, ^xXiTToi, <r(pajp':i. a>c«TaxociiTO{. 
At£Pu.-jc. 

— \pv(riuv ivoirlpuv 

Aiv(r(r6<r a.TepfJL0iXi eii a.vyeii- Hec. gzj. 

S Y N. ATiXiul vjoi, ocli^fj.</!\i(r\oi. — KVKXoTtpyi;, 

wpK^ipiii. 

ATipTTYIi, AT£f7rOf. 

• — A/ji/.of ATs^Trik- II. T- 354. 

^TifTTX c'i/o0i II. ^. 28;. 

SYN. AiiJjij, «■yASvxii;, ayXtvKOi, a,SiVKtn, 
ay^aoii, ee.vnJ'vvTo;, aifccSn; ocTo^vfjiioi. 
Ath) 

— Tjf g-' uSt S-iay itTiovTa KtKivH- I!. V. 332. 
E X P. Ec «Tii ocTa. (SAstrioMECOC- (al- ;^*Ti- 

Cl/T«. al. fliJlto^T*.) 

Ati). 

rif «(tC* A/of ^vy&Tvip Atm, )) •TsrafTetf axTocl 
OuKouiv», THj /*£i/ '3-' a.Tta.KoX ii-aJei n ya,p sjr' 

n/AcaT£t), aAA *p£t liyi x*t ecvJpuy KpocccTX 

fia.ii'&i , 
BAa.7r7n(r' acSpaiTrSi. — II. T. 91. 
E P I T H. ApTJTTKf, avSpoAiTei^a,, Joptftetp- 
yo;, (nri^oTr}.oi, ■i^oKifji.otpVi^oi, KtiKo^puv, tr6f 
cctfit. Kuypa, TroKVTrnftuv, TrcttJ^oxTocof, Sl/f/.o- 
TAii9i'if. vijTifoVQin;, c^avaTtKpofoi, pt:\.oirht{, 
yxXsTrih 
Atm. 

ThJ^' oCTii aa.Ta; — 11 S 237. 
S Y N. BAaCii, i^nfjcix, ^ti ij.iafj.it, aiKtx, apal, 
afj.xfTiijj.a, Ai/u»» KiyCtj, aKepJ^t^a,. JnXnixa,, 
'TrTifjd.. TniftovA, ifjttia //.(t, o/^i/f, trivoi, Tpfowa. 
EPITH. Avitipd, aypioi, aStvKtiq, atrCico;, 
aX^pivTog, ahiTii^ioi, afjiti'/jx,voi;, littotiti, |3a«- 
•\,t<pfav, Jpifj.eia., Jay.i^vfj.:^, JiaXym, JHj<r<po- 
poi, J^oXio;, Jvtrpopuiy^. iiruJvvoi, XivyxXitt, 
Xvypd, TavJii/J.ici. 7rv.<t'ti, TroKifj.mu., TaXv 
xup/of, TroAt/TpOTTOf, 'TraXvTniy.uv, Kpv-pa, fj.tKt- 
yp<i, ^iirfjoptit, oKtitrnroXK;, ^vjj.o^ipoi, <pif 
ctivap, <p^i(TlCpOTOi, yjiKiwi). 
P H R. — E/f avt^avTov Jiktiov a.THi. Aefch. 

ATIIUlXttTli. A T 

ATH/USXMT-Of. 

AT))/AtA«TSf tf/il'- Helch Ag. QOO. 
S V N. An7r/fA,ihip,o^, ci}i]y.tX)\g, ct,ij,i\.ri^, a,V(.n- 
S^i.i, a.K)lS'i^oi. cL!T'Xi][j.ay, rt^nAof, Cf.7ripio-rrJc;, 
a.TT^ovonio;, xttjonppovimy.cst aupo;, cAi^/sjfo;. 
Ar»iJ.iKici ■ 

Aj o\ aTH/t^iAlll KXTa.t:lJ.iVai lltpfil/l'; 0. Apoll. 
3- 829- 

SYN. ATHfxsXe.a, <t.iJ.iKna.. cKoyi^tx, a.rrpoT- 
«5»a. ttTpo/xnBirfa, afpoi^^irutr/x. a,S' ixtpo^nt, a.- 
■yifiTrivijix, i^xS^ivacii, c^is(liviiy,!t, oXiyapx, 
xaTapfociKTif. •««i(jp5i'i)(nf, tTeppfocHir/j. 

ATllflOf, ATlipS;. 

To /xiu «Tiip/oc pi^epaf KaTsp^ac. Aefch. Ag. 

loio 
O J' au /.xCt^if etTnpoy ei^ tS^Ofj.v; y.a.Mv- Eur. 

Hipp. 630. 
S Y N. Ats!j7iijo>', /SAaffjof, cf.Ti[j.ATr!;, ts-o- 
Xwovoi, o-xAnpof, etjopiiTof. 

At9/V. 

— TjAflt^tJC /asc £1' ATOiJ^/ C£ta-a-«To CMcr&i. Apoll. 

. '-^^- 
(i e. SaAitjwTc/.) 
Ati/Joj 

At/|U.' CLJIzJx J^t0[n.il,xi 

Axyji ■^iuu — .\eich. Eum, 38 j. 

S Y N. AtPoS, C^l[J,i)^l{loS, OiVlKJ^tKllJc^- 

Ati^u, AT//xaQ<a, Atiij.clc-3. 

— O J^i '3-ffcToc pt£C ecji^ay — ipyjlm. II. c. 

166. 
— TKO-/i y a!i[J.nPtt KATd S-»[/.oy. Od. ^. 

— 25 /' a1i|U(i ToToc to^Tst. Od w- 307. 
S Y N. ATi//.oa, ttflspi^w. eJf^TsAi^i», ^«t/- 
h.i^ci>, xTrolpa.vKiPa, a7rttjio<a, a/jp^fi^oJ, xa- 
ia.i7y\)vu, Snyo^ivu. ai'aJvo[j.a.i, Ka.Ta.pfoyi), 
vCpi^u, a.vyit>, aToffKOTria. 'aapa.Caivuy •\.(yc^', 

KifTOIJ.BO), KliKlJ^Oa, 01'tiJ^l^e-J, iTrOVtrlJ^I^U- 

AT(//ariif, Arijuariif. 

H i^iVT' ATi[j.a7i\fx — Aelch. S. T. 643. 

Ati[jx^o;, Ati[j.i(]oc, Ati[j.o;- 

AAA' i^6ph (^iV 'ari*7cr/i', ali[j.»ro? /f y.yai^iv- 

Miinn. 
—'Q.ITH Tin' Aji/A.itloi iJ.ila.iia,rm- H- / f'44.. 
F.cSstJ^' et}i[i.o( iuv- — II X 171. 

SYN. ATOillJLOt, 0cll[J.I0(. iKJl[/.Of, aJ^o^Cf, ct- 
KKitif, xyifvtii, a,yil,ccio(, ecyxpi^[jLO(, aCiKTi- 
fo?, oiO^ujiiAof, aCiujoi;, a.TiiufAiflof, xeiKiKio(, 
o!ltlo(, xyipa.ro(, aS'oai[j,o;, x-rroQKn]o(, sJeO.ir 
Tof, ctTroiilo!, nrij>pifio(, iTiCoii]o(, nri(pxjc(, 
lj.nJxtJ.ii'h, vJ^xiJ-m^, S'v<fuvv[j.o(, kv^u\v[jlo(. A T 

nrair)(ri(, htiJ^xvU, J^L'a-fn[J.o(, TaTeivhs, ^xv- 
Ko(.—X]'iiKisTo;. — 'nra.yxaf)0(. eLJiyjo;, iv7iXn(. 
ajiiJ.upn]o(. jcflixsfajof. 

At//*;*, ATIftaiTK- 
— XdKi-rw J^i KiV «« 

Vl^iiCvloclov Kxi ap/roc xri[j.i)}(ri:' ixKXtiv. Od. 
y. 142. 

AT/uiet? W£C K — Soph. Ei. 1042. 
na/po? J' xlifj.u<Tiy api tkth- Aelch. Ch. 433. 
SYN. A/ofia, XKryjJViu oi'nJc( — cLiy.ix, v- 

€pi(- dKOlT[J.IX. x'l<Ty<)(, ATyjlfJI.O!S-VVn- 

AT/f*07r£r6)lf. 

Kopcti vvKjii oJf/iAOTScfiiri;. Aefch. Eum. 826. 
Ati7«AAiw. 

Tkj— ai/Toj s^uy eiJijaKX' £T/ 9a,7cii. II. £. 271. 

SYN. ArxKKu, a[x.a,xdivu, 'sriaivu, Ki^tsxivu, 

(Ttlivi). 'saiJ^olfvp-oi. a.v:^3.vu 

P H R. AwaAfflf, T^v^(fZ(, xyalpi^u. 

ATihi- ' 

0'j [jctv aiT ct]ilc( Hetr A<no( — II. c- 4(4 
Oi/jc oirioK y.pi/7r7«:' Toc a.TASt<iKov «i^/f* ctjilov. 

Phocyl. 1 21;. 
S Y N. Arii]o(, a,'/iKli]o(, ocjiycoi;, «t^w/xiof, a- 
vikJ^ikiHo;. aCon^nJoi. 

Ar/.ailio;- 

— Kai Toc AtXaiIiov ^cxpuy -s-oAoc. Eur. Fr. 

ATAaf. 

AtkxvIc; .^vyct]>ip oKoo(f^ovo(, oTi ^a,XAiT(r»i 

riaO'!!? piV^iX lilJiJ. cy^ti J^i Tr »l01'a? aUTOf 

Mtt/tfaV, ai yxlciv rs kxi isfa,voy A[j.pi; i/ji(yi. 

Od a. 52. 
E P I T H. ASaioj, KpaJipo^pcLV, Tilncoj. 

Ietr;Tior//i)f- 
Clijoif .^KiCo)j,iviii<n yipuy KipT>ifj.tvo( ArXaf 
Aibipo; tTrraA^ccv.v xipTA^uy Kiviuvx, — tjocaf»- 

AiSsoof oyj^i^ovTx ■waAiccT/ciiT.i' acot^KWc. 

rtptJC ^XCV< OTTTofll Ka[J.Vei 

Ovpxviii T^ozx>.iyyi AiCv; KvpTe[j.ivo( ATAa;. 

Kai [j.:yi( a.vT0iKiKToy iXx^^^picuv -oroKov ccTpcjv 

OkXxJov ffiif/XTo AtCuf — ;t. A Nonn. 1. 38. 

Otpacsc cv^vcipvoy cyj-iv i'!riK&i[j.ivoy «ajuoif . Ep. 
1. 4. 
ArKiiTiO). 

Tlx^tifi xtXiituv — Soph. Oed. T. 523. 

S Y N. Ai/o-:tca(r;>^JT£(i), ^''^KiTrxiya. 
ArKi\To(. 

— F.c /'4 0/ HToo — Jvv i-yo; xtKiitsv — H. t. 
367. 

S Y N. A^opnTOf, xai^To;, aco/rof, awpo^ro/rof, 

xCA7ce.KT0(, XKCt^TipilTO(, CKTyiTOC, avVTrOTX' 

Tof, avviroij.oynTo;, J^vtTfopo;, iiVsf/ricof. Q.q ATftll, A T 

ATfjLn, AT//if, ATy.U. 
— IliXapri KXHTO yst.m 
Ar^>i d-i(TTna-ii\ — Hef. 0. 862. 
Kai 'nrci<roc]/ i^iKij.ctiT(riv Cypdti aT/xicTi*. Cyr. 

Theod. 
0/y.oic? aT/AO( (Ja-a^Sf sx Tay» •nrf£T«. Aefch. 

Ag. 1320.' 
S Y N- Aiin5vuia.(ris. uKeov, avi'», -^ufof . 
oi,tt<T(Mi, «»),ua, rtTTCTriOH, iKTryon, Ka.TrpiU <tT- 

E P I T H. A;9aX5£(r(ra, eLfntd, aipirnroTii- 
To;, j3afi?ii, •Jff//:), ^>ipa, /^=T«:'ar/of, -srt^^au- 
")/;;?> '^vpuS^ni, 'ziroKvvxhTii^, (TiKxiT!f'ofOi, ^Ao- 

AT/AHT05. 

— A/ei To/ rtCit^, KTfAWTot sGrtpa/. Apoll. 2. 
710. 

SYn. Ax£p«xo/ti»j, Ax.nfox.o{x.n,-, (iTo//iof, a- 

/y.ep/5-oc- 
Aroixof ^ 

— AToi^«f 'irifiCt/Aq (TKWay.xTav- Hur. 1. 

"33" 
AToXfjiriTO!. 

AToKuATOf EhXciJ'1 fJ.oX^ol'- Pind. Ifth. 8. 

ATOA|Ul«t. 

O J*' «J^I/f a/sSl/, M KAKrl T ATOKfAia. 

Oyr' oIkov, vtc ^iotov vS^iv <»9fA« Enr. Fr. 
S Y N. A«AoT«<, /ci^ittr/f I*, /tOf, J'eif/.A, 
JeifAoi, ot.J^xi/ttcc, a.va.vJBia., (xynivnx, ivXa- 
Ceia, oppaJioc, Toi.pCos, TapSojuDU (po£ifoT»!t 
(poCo;. 

AToXfJ.0^. 

— Q-jfJLl; AToXfjt.o( luv- Plnd Neni. ti. 

S Y N. Ara.V'i'poq. afj.Ayos, A(T'!rKot.y~xyoii, a- 

-S-apiriK, a-4-t/;^o;. fj.iKfo-\,vXof' J^ihAos, JeiXaio;, 

JtiKAKfO;, J^iriJ 71 'J.COV , J&iXtiIJ.UV, JelfXAXiOf, 

/rtwarortf, [7n0o£o(. KATaJnK, ■jrsfliAijf, t- 
TOd ii;(, KAKO(, KVIIfog, -sr/o.^, •■sr/oiaAiof» T«f- 
CaKiOi, ^oCifl;, (fV^OcKiOS, ^V^XVIKOf. 

Atoij.o<. 

— Toi» OiTo; ocTofxov o( XeifJiuv s;^«f • Soph. Tr. 

203. 
S Y N. ATopOit Tof, AyiafynTof, a/zsg/rof, cc]- 

//IITOf. 

ATofJog. 

E^ ATOfJiO^V '^irUXfO; OKOV TOV KOtrfJOV iy^A-^iV 
E/Cflll, TKTO JoKaV, AXKIfJ-t, XiTrJoTATOV. Ep. 

1. 2: 

Atotix- 

— TifA; vioXf/Lov, «tTOTia? 'O-Ktav. Arift. R. 

1418. 

S Y N. AttfliHa, cci<7xo^, xKO(r[jciA, Ai>apf/,o-ix, 
fKvxpia, xAkqs, tcKoyiA, ecm«fT»ffioc, ocCiX- A T 

Tripix, ocKxiplx, (iij.:ppiA, kxkix- (pKav^x ta- 
— ?opT/x.oc T5. — £1 op^Xi;(r/f. ^xvi/.x. 
Atotto;. 

— Atoto;' (i/o;«»' EAa^oc — Eur Iph. T. 842. 
S Y N. At/coTrof SHT0T05, Aij.x^rii. AKoytTOS, 
AKoyof, AifiiK, litruriifliif, avoums, x7rp(T^opo;, 

A(TVfJ.t(iOfOS, ATVfJ.iJ.iTfOi;, AKXI\Oi, aS'o^o<, 'ax' 

fatTo^^of, 'zfivcs, ayvafj.os, avoiito;, avA^fxoros, 
ccKKoKoTos, aiTeiooKAKo;, xgvis, VTTipzvrii, ^AV- 

fXA(TIOS, AfXAToS, XTa(T^aK0S, aT^-.TTIIS, ATTfO;- 

JiovvtTo;, KEvo;, kako;, -^.t/^ojf, aniJ.to>vo;, 

a-T^JoS, //.5P(,9HpOf. 

Ato{. 

.Ap«f *TOf -sroAs/xc/o. II. €. 3S8. 

S Y N. AKopiTos, ATr).ilfaTOS- 

ATfAKTO;. 

KvkKov iS aVTOlKlKTOV lav ATpXKTO; «AHT»? 

AraTof op^itriif/ titxivito viifJCATos oKKa. Non. 

Kai S'A:'.TVKOTflir]oV XTpXKTOV- Ep 1. 7. 

'Kiv^c<T'!rxS'iis ATfAKTo;. Soph. P. 293. 

SYN HKAKAT;), ITTIVIITPOV KKaT»^, OKiS, 

aTOxKTVKlS- <ly.01<T10C, ^iKi/JVOV, 10;, 01T0{. 

E f I r H. KApilCAfiaV, 'UOKuCfOlCSllTOSt s- 

Ki^oyropos, /xo/pij^iof. 

ATpaJCTt/Alf • (ilJoS XKHvhlS') 

— ils Ss /BaOeiai Tai sct^aktvkISi; ii/Ti. Theo.* 
4. 52. 
Atoxtos, ATAfrros, ATf aTiTOf ,_^ ATXfTiTos. 
— ArapToc vifi 'o-AVTii aAnS». Lin. 
— KaTa^ .^-iixaAoeo-o-ac ttTafTro;'. II p. 743. 
ATpa-riToi Ti •SinviKi.cs. — Od c. 195 

M/a /' O/H XTXfTtTOS lliV iTt XVTW- H. «■• 

565- 

S Y N. hynA. oSoS, oSoiTTopix, OIIJ.ll, X5XEU- 

6or, •i^apoAj. '3raToj. 

E P I T H. Axai-G/ii). «A/a, aTaTHTo;, •Svt' 

CxTos, i^tTiiitjiTx. ivfvx^fos, ipi<p'-.yyns , 'aoKu- 

'TTIIfJ.aV, TilKiTTOfoS, Tpxyjcttt, (TOKIA, OCftfOTO- 
KOS, l/J/lJOfllTOf, (A^iX, XIJ.afJ.OS. KA^XfA. 

ATfnSti;, ATfntcv. {,\yAfJ.ifj.vtiiv) 
ATfeiSn; Ti Ai.x'^ AvSfav. I' a. 7. 
ATpeiwca «T' s^TreiTa yoKo; KaCiv — Ih. 387. 

ATp;y.ii;. 

ArpiKiS AlfM i<T<TiVX lixKai/- — I'- «• 20y. 

S YN A/ n^ns, axpiCiis, SiiKos, pnTos- fkCAn;, 

'npi-Tit.s- JiafKT/Avc;. A4-iuJ'ii;, KryjJfos, iut^i- 

KiyKTOS. 
ATfifJ.AIo;- 

— ATpifj.Aixv us vTTOfotpov — '^oAv- Eur. Or. 

147- 

€ls ATfifJ.x'ix xscTpa — Eir. Ph 1S3. 

S Y N. A^opvCos, KiTrjis, HfifJ.xlt;, iKTVXps, 

tKnKos. iTteiKns, /xSTf/of- 

Arp'-fAdL, A T 

ATf-fj.A, ATci/xai;- (Adv.) 

— A/^yi/a %£j(r/V ly' ATfifAx — II. o- 3 »8. 

A:t;//.oi'(', aTpi/y.af jia-o. — II. C- 200. 

S Y N. 'ExiiAct, tv/,x >if5,aa, iifi[/.a.iui, m'o'/jt, 

ATf£/-C!<y, Arfo/xEW 

— Icj; To/ Tpip^f< xTpiy.iatrt- Hef. 5. 537. 
rscaTa )c«/ KtjmLhiiv xTfif/.mv 'rrcoji^a- Theog. 
972. 
ATf£///^(y. 

OuJif il KiyKXil^eiy xycx,^cv ^iov, aXK' ttTp«//i^«y. 

Ib. 303. 
S Y N. A(r(paKi^a, (iiSoiioa, i[j.vii'ou, iS^fd^a, 
s/fa/cu. 

ATfl£7r]o?. 

— ATpiTrloio X\iT)lciov «T-f po^^oio 
TeiVixyiiin — Apoll. 4. 704. 
SYN- ATpoTTOf, xuvitTof, a.vx\KK<tKlo(, dt,- 
(TliiA^pm, opficis- 
ATfsroi 

Toc iv J^ttixK dTpsrof //ip^tti?. Soph. Aj. 36;. 
llafSsco/, ijt.xxt; xT^iToi- Aelch. Pr. 416. 
S Y N. ATfo[i.oi, aXe.y:.a.vToi. xxa.TxyaviTOf. 
aviX£iifji.av- 

AtC£V( 

— AuK ATcii ■mij/.ivi Kaeiv. II. C. IC5. 
E P I T H. Aa/'f^<ac, 'nrToJ^xfAof. 

ATfllTOf. 

F;t -Jfpfof ■jtot; yK^f/.a. ^cpiic ^(pijifw nra.yov]ii 

ATpDToc— Phocvl. 159 

S Y N. ATp-jTriiJoi, a.p'p»K'Jo{, a,Jn^iJii]og> — 

axoiAof. 

ATp/ax7o«- 

OuK xTpixKTof Ktx- Aefch Ch. 337. 

S Y N. Ai'/xhToj, a/ff,aarof« 
At* i£'ti.'i', 

io3/4c Airp^ili itTp/ftica.. Eur. Fr. 
ATpnrJoi. 

— Xtipxi aviKKuv — -^TfiTlisf, u.-!Ta.Ka.^ — Od. 9. 

15'- 
S Y N. AtoiCis, aTp/4., xyv/AvaToi, aittrifoi, 
(t.yj>i\</Jo<, a.it&fi(, xJxy.aioq. 
ATfiyjf. 

• — To oT' XTflXOV etCiTl KXI yZv 

Msj^iralioc rspcoio u.ivf. f.i^og. — Call. 3. 77. 
S Y N. A9f;?, a.Tc9fi$, a>c3//of. 

ATfO/iO{. 

— Ec </*£ 5^5 O-y/iof 

.'^TII^ilTIV XTfOfJ.oi iCl II. TT. 163. 

S Y N. AT^ifo;, a.Jihi, x^aixChi, a.(poGoi. 
ATfOTTia.. 

—Xa.Kl'7nf(TIVOjJ.0KK-.(,VOi]cO'!Tri}7IV- Ap. 4. IC06. 

S Y N. Ka>coTfo?r/a, a.CtKix, xTpi\,ix, xrpm- A T 

To7w, «Toco;«, afAilxCKwia., kukix, KttKiri- 

6eia. — f/.i(T0VVKjiov, 
ATfo-Trof. 

— O Toc aTfOTTOc Cttvov tuvav- Theoc. 3. 49. 

Atpottokti Kio-nJoXiucv eA- 
Ki.(ra/ iTTi(T(Ti- — Pind. Nfm. 7. 

S Y N. Afi.iJa,Kivy]loi, xiavioi, a.Tfiir^Joi. x.a,Ki{, 

TpiCKi;- 
ATfVyiJoi. 

— llxpoi ^"iv' o[ko(; a^J^uyiJoio II. at 316. 

S Y N. AxafTTOfj rtifoi. a.KctlxTToviiJoq. 

ATfVfXOJV, ATpv^Joi- 

— Ka/ v.a.Kuv xlfv;j.ovc(. .'iefch. S. T. 83l. 
A cT' oJhi cclpvlo;. — I heoc. [5 7. 
AKy£(Tiv a.TfUToio'1- — Mofch. 4. 69. 
S Y N. AiTTTiJoi, 'soKv%v'Joi- xKa,fj.a,TO(;, «/«- 
/xarof. 
ATfvJuv», Vid. ASiictt- 

— Aiyioyjio Sioi TiKOi; ATfVTavvi. II. £". 157. 

ATpL^pfpOf 

Ot/ s)c ctjfu^ipoi, kt' KOifOi iT a.ttiq- Suid. 

S Y N, AKoa-fj.o;' 
AtpuJo;. 

—Tii J' SS'' a7f«7of — Eur- Ph. 607. 

S Y N. ACKnJoi, avtijttjoi, a.'Jpxvfji,itJn'og- xTi,- 

61K-, aa-icii; rt/a/iarcf. 
At7;jco;. 

Ett/ t? •srf oo-ottk t' sric At7»koc ^KiTog- Arift. 
N. 1178. 
At7/,-. 

M>i7if a t' x^xvctluv AtJiv- — Orph. 
Atu^hAo,-. 

A» cTl ^iCovJo 

TdaS', oPiv(yiKa viro JtifJ.oiJi KKmKHy^a.i» 
Apoll. 2. 1059. 

SYN- riKllKJlKCi, CKTKriKjlKOi, (SKO!TVfOi, Jef 

fj.aXioi, Jetfj.uJvi, Jeivoi, CTiyoCoi;, piyiJxvoi, 

piyKrloq, (fJvyifOi, <T/J.£§JxKio{, (TfJ.ifJvo{jTX^' 
CctKio{, (poClfO{, ((,ftKuJ{\{. 

A-ila. 

— TapCoq, t6, t avaXKiJa.i ctvJca.{ xtv^h. 
Ap. I. 465. 

— ' HTzP 0; CtKKOt aTvPcfJ,iVOI (foCiOVTO, II. ^. 

41. 

SYN. &,nJliT(TOfJ.ai, JtifJ.XTOil, iKJtifJ.XTOa, 
ckttXiktiTu, TxpCt(T(Ta, iKTxpaTTa, iKfoCiu, XX- 
Ta.TTM;(Ta, -SrTOSiU, JctfJ.i,0>, fJopfJOKVTTOfXal, 
(poCifl^Ol, 
AlVKTOi- 

Oi/x4ti ya.f JuvaTxi to TiTvyitivov tirxi eiTVK- 

Tov. Phoc 51. 
SYn. AwfaKTOf. 

ATt//.ip;«/n< A T 

Efl-fi/ir A7i>// i;«/mi — II. £.581. 
ArvXiia 

— Hf Kx <*Tt;%io-t>s — Arift. N. 426. 

S Y N. Ai;ri'X,£«, S'v(nrea.yiu, Ta.Aunru^'.u- 

dTiViiTiU- 

Arv'/jii[j.(x,, hTMyjet,- 

Atxvto, yocf Tu. uaCov n 'afrrov^i. t/? 
hTvyj\iJ.0Lr a.XKoit; yi-^ova.T moK^j.lvo';, 
Tcts auTof cLVT-i (;vu!pofa.i fa.ov f fpiH- Sent. 
rfafl-iif aTuj/iaf (icidpov to. -srAtir* TapaTTri 
H 'Tsrivi' a.y^jiaTrav J^ocy.pvoiVTx. jiiov. Nat Com. 

1. 2. 
SYN. AToTt/j^ia, /urf;^/*, <Pvs-vy_»^oi, a,- 
7roTcX,"|f-*> aTi/;)^»)5-/f, S^vTT^a.yia., Ka.)'.OTr^x- 

o"L///fofa. 
At<u. 

A(ri /v.a <f^jttfji.ovo! atTO. z«xh — OJ. A- 61. 
SYN. Araa a.x(TKa>- liha-JTTa A r 

ATAlNn- _ 
Afct()'« <r' ttTHf av9££t q)V0f/i.(va.. Solon. 
2. 36. 
— A^/Aof cti/*i'fc j2i:r. Sofh. EI. S21. 

SYN. Avh), a.(pa.vu, £^ott,'ctiny, iTra^poivaivu, 

itipavAivu, Bn^oiiva, ffcAoSasuw, Kc.roifJi.xiaiva, 

(TKh)}pvva.Ki, Sia.Ctia.(i), <//ap8rifiy. 
Ava.Kw 

AvAhiof eTj T£ p^pfo, virl Kocvua.Tof. — Hef. £ ; 8^. 

SYN. ACsf- ct^«A40f, xstyzarof. KaToc^r^o;- 
Avi/.Tn. 

AA?vet i'/ii i.'ff/f (Hf auaTai' i^Trffct^arc;' 

<<J/J(r5. Pind. Nem. 2. (al. a.FctTai', i. e. etaTai/ 

vel aTdi/. — a-7ra.Ta.v D. Paiiw.) 
Avya.Pa, hvya.Poij.xi, 

O/of iyiiv trTTni oi'jya,(^ouat ^ — II. ^^/ 458. 

S Y N. A-B-ctt/yct^cj, /.(X.Tavya^a, liXive-} ^iu- 

^a- — J^ia.vya.a, aya,\Aa, iKkafJ.TrfVtia, iTri- 

hafj.Tru- Tpavo(a Jix(fuTi^o). 
Atyriclf. 

— Acjt? et^/f&ic Avynai- H- X- '06. 

F, PI TH noAl/o&lTMf. ivpcav- 

P H R. Apj(^"cf ETot)!/. T-TSf /3; //«<• j3ci,a"iX£Uf . 

— Atyeiao uiya. (rPfcof avTi'] ato Cal. 

Hav65 J^^Aa^m'./? A/-<y!' Ut(riJ^a,TiJ^a,i; oyj5a( 

Avyn»; qs? 'Trvpi^iyyiog tiihicio- Orph. 

~liheiwi </"' o^y' a.vJpa<ny ff*f«(riAit/(r£i', 

OaColi KvJ^ioav- — Apoll. A T Avy» ExctSfi' /4 Tf tpj.ipirat avyn ■ II C 4;6. 
SYN. A-Tcti/'yn, aiy^n, fi«f, J^acf, (pi^yyos, — 
«arcpK^Jctvrict- — oipflaA/Aof, T/Awof, — ay.^pihvj.ii. 
t P 1 1 H. htfj^^dia-joi, ct/AfAia-^., api^Yiho;, 
hiVKii, ■vv^fopoi, '^ipnpoyjit, (pa.i(Ti[j.Qporoi, 
(fiyfoSoho;, p^ciAiitJi). 'S-pooJiiyiTii- 
P H R. Ai^jj ()£A/K o^Mct. Honi. 
Axa//ctToio -Tj-iipof Ti,:.-aK07rov tt\,y!\v- Avyn iJ.uffj.atpxa^a Kepxv:'t:Ti rfjoTriif Tf Hef. i7riT^'j'/_cv oiJfj.a.Toi avyiiv- Tryph. 
Aaxcvti' Tctf -(iA£KTfoC:t«f avyelg. Eur. 

At^ynTf.pct, Vid SeAnii). 

AvJ^a^a- 

■ — KcfHj/ — apuyov avJ'a.^a.ca. — Lyc. 360. 
SYN. AvJau, ttvJaoij.iti, i7riKif.Xsofj.cii. 

AvPaa 

At/sTct o,T/ <?p3C?«f. — 11..? 19;' 
SYN. hTravJc.o). inr^o(ra,uJcti), oLyopsva, TrpoO'- 
cyooiva, y.a/.ia, ■Trfc^xha.hiu, (pavia, ■z^^o^npoii/itot 
trp-.o^^^iyfouai, (p%y[oiJ.ai, yiicva, fj.iitC,c-j, A£- 
yti), t^a.paipnui, (j,^or.l^(id, ^oc.u 

AvJk 

TMf iv fj,iv v:oi fri n.iTci. 9f=(r/V, ti' Jt K) a.vJi'i. 

II «r. 419 
S Y N. AuT«, (ioih jia^n, yiipv^, -S-poof, it/VHi 
A=J/f. J^iahi^i;, hoy.i, o-\., outpn, fiio-if, pfisf- 
//a, (f6oyfoi, (pBofyii, tpavfu 
E P I 7' H. AKafj.aT0i, a-Jrm^ira, ufj.^Borci, 
aftilKooi, ay.^iToi, fi-ifvtiyjni, yhajv^x, yhv 
Kipa, yoipti, ^ttcl, ■3-icrx.ihoi, iTVfjriyi^oi, Jva- 
Kiifr.c, ?.iyvp-l, Aaoiriroof. o,uoP^;of, •uroAurorof, 
CKVOfj.oi, cariipioi, (ppiv:Cha.'^o;, ijTiposaro;. 
P H R. T« xai aTo yhaaaiK yXvKiav fjishiro^ 

piiv a.-jJii Hom. 
— A/^/i/^pfio^yfi /.tsAof ett/cTiif. Opp. 
Arpiz7rToi'Tct aiha; vipiuv 't^a.rayoJpofjt.a cLuJtl. 
Ofph. 

AvJrie*';- ' 

AvJ'ii-v]a J'' fOiiKE '5-£ct — II. T. 407. 
S YN. EuXc-jVOc, tvf(j:'Oi, pw:'H«f, €uMvi!f, 
(5AiI'»T/xo'f. a.ya.aio!, ivJo^o;. ovofxaToi. 

Av^aJiii- 

— 'S.Tvyifdv T£ tpvaiv (pp'ivi; a.v^a.J>s;. Eur. 

M 104. 
Av^aJU l ^ioi- Eur. Her. f. 1243. 
SYN. Ahoc^ay, avaiJiii, aviiKooi, cti)9))f, a- 
K^aroTofj.oi, aaihyiii, aaiXya,ivav, eSafj.Ciig, 
anpaij.voi, avrapiaKo;, avrctyriTo;, ■^faavi, 
•}vijajiii, irfOTSTiV. 'icpoa,7,ni, aTof/.jia^, ffu- 
ccyiJ.a,Tiai, iTri^o^Trriii. 

AvfJciJix, A T 

AiSxJ^ici Toi try.tt-ioriir' c!f\i(rKM'e<- Soph. An. 

1C40. 
"TcioirJi fj,iVToi y.tti ■rrpiv a.v^of.Ji(7jxix(nv 
F.f ToLfSi (ro(.UTof 'jnvj.o di KaSuf(Ji.Kfa.i;- Aefch. 

Pr. 963. 
S Y N. AA(i^K't^«;. ai.TpiiJ.ix, aiTKAi*, aca^ w- 
yix, iy.vnx.oict,, ei.Trovoia., JvayipeiA, Jvt^ottiix, 
x.Ciy.0T^07rict, y.dLKOWieix. 'srfioiriTna., ri-oi.foi.^nij.x, 
ifr^vpoyi/Ci>!J.o<7Vvsi, fji.iyitXozpo(Tvv», Ko/j.Toi, ko/jl- 
■rrx(Tfj.'JL, KiiioJo^ix, VTnf,;.^ce,vioc, xvetl(rp(Vi/riA, 
V7nfo-i.ix, jjiupict,, f\ci.iJ.v§iet.. 

.^vfixJiK^i- 

Kcti /j,it ■^(xki-rrA TH "Xiifi, fJ.nJ' cLv^-j.Jim. Ar, 

L. 1 1 1 rf. 
S Y N Ai/flaJ^iif, auT«£f 5^x3;, iJx£f ii^acaf. 

Av^xSo<;oiJ.ci- 

AvitpoTO'.' ctyfoTciov xvSx<!^cToy.ov. Ib. R. 861. 
S Y N. Abvpo! 01J.0; , ct^vpoyXa7(To<;. 

Av^XilJ.cq, AvicLlfJCOV. 

llxvi TttJ' ctiSctiij^oi Tficr(rol <ti<TXV — Ep. 1. 6. 

n A/of xv^ctifAiiv — Soph. Tr. 1 o j 7. 

S V N. A/M90J. 
Av&a.igiroi 

Xvcocrn S' cti-SpfJTrKf av9*/p£Ta '7ri]<j,o.T i^Xovrx^;- 
Pythag. 54. 

S Y N. AvTOTfoctipiTO';, cr.vToCnXog, avro5i?\ii<, 

XVTOjJ.XTOq, SiXovT»;, iSiKoVTIOi, lSi\>tfj.aV, 

iiihyifj.c;, sOiABo-io?. -3-£Ail/y.<ac, ixan, iK<:iTioi, 
iKi:4-fo< o.vTi^^cfyfiXrci- 

Av^lVTYii. 

— Av^ivTxf A/j.vKoio. Apol!. 2. 726. 

SYn. <i>oviv<., (f.vivriii;, dvroivriig. xvToifovo^, 

etvTo(fovivTi);, ctvroifovTn;, d.vroJxiKTo;, ctvro- 

X<^?' xvtokToio;, xvTo^i.vctTO<;, ciVTO<T(pxyni. 
Avdiyiviii- 

lei.XilJ.Cf> xvQiycvei, 

— Tiy.vov, <T oKoipvpofj.xi- Euf Rh. 8g;. 

SYN. t.yfivtii iTvyfti/iii ifixysv»;, iTriyivin, 

etvhy.ivrii;, etvToifjiii. auTcp^fiftic, etvToTp!fj.vo(, 

XVT-ipymoi, yillTIOi, (TVf/.$VTOi, cpviTiKoi, iy- 

yiuBio;, f!rrxj»ci^i> eiJetTioi, sC£r/oj, iv.iKoq — 

•S^ictieouioi. 
Av&oij.<i.iixoi- 

— Upoi etv^ofJLxiiJ.cov 'ax^ii. Soph. Oed. C. 1133. 

SYN. 'OiAxiaoi, xvretJiK^Qi- 
Avixyjti- 

ACf.oij.oi, dvixX.oi—W V 4'. 

SYN. X\oKvGf.o}j.oi, 's-oAi/nj^oj — (al. ctc/ap^o/ ) 
AvKx^- 

O; x ipyn fjiiXiraif AtidLv xvKxk iKa.uvoi. Hef. 
s 4,41. 

S Y N. AaoS, ft,A«?. A r 

E P I T H. Aifipxici, x<TiSi;foi, xviiporo;, ttv- 
Tropof. xfj.xXXo(p':poi, yvfiiTo/j.oi;, ivttporpoi, sv- 
KctCTroi, iv^TTopai, ive->S'-ii, ^e-joTOKo;, A5upo<, 
KxfTroT'ox.oi, -uvpofopoi, •JFop;^'^ ;«., '^oX-fj.nroKO^;, 
mopiijoq, irlx^vtiiposoi, ^i^i^cfyjji, <pipia^ict, 
(pvrnxoixot. 

A.vXnct. 

Ka/ yetp ixeivxi i^xpeticKlVit^reU 

Twf xvKeixi 'Z^et^etK'JirTisTt. Arift. Pa. gSz. 

AyA.rtoc 

Oi/cTa stt' xvKeiis — Od. nt. 104. 
S Y N. Auhi), 'srpoxvXioi/, 'O-coS^of/.oi, 'HTpo^v^o», 
-srpor^oc, 'Trfoy.oXiu 'CcfotrvKov, ■srfOTrvKxiov, Tu- 
AaSc, ^vfcov, — iJ.ihxifov- 

AvXtiOi. 

■ — i.Tr xvKmiTi dvpiiatv. — Od. j-. Z38. 

S Y N. \v\iKii. 
AvAeiTyi; 

AuAeiTHf, oi iuv lJ.nKcov 'zsi^i — .Apoll. 4. 1487. 

S Y N. .Aypomoi- 
AvKi'<>- 

AvKH AA/jLotTxi — Theoc. 6. 44. 

Kiti Tif x.-r<rip:iTO(<; ivi yjriKmi j.ostov ifHfoLi 

AiS^ooi/ ciptJ.oviW ifJ.iKi^iTo MvyJ^ii/o{ etvKi. 
Tvionn. I. I 5. 

S Y N. V.itTxvKia. 
AvKiu 

— 17« Ziivoi OKvfj.viii sc/oSfc ctvKri. Od. /. 74. 

— flr o(£f 'zroKvTrctfj.fj.ovo; ctvj\ii iv ctvKii. II. 
J^. 433- 

SYN. Eair/A«oc, xfdCKTopor, piAaSpoc — »Ai- 

(Tta, i-ctSf/.oi, (THKOi. — xiiKii, iTXvKi;, iTretv 

KIOV. 

EPITH. V,(t(TiXmoq, tvpxinvyi;, 'aoKVxa.vS^hi, 
'TaKvfj.iKct^poi, 'TnoKv^iyyiii, 'SVpKpiyyii;, irsfi- 
KitXKrii, TtxvJoy.oq. oXCix, ^vcoJm, ^noil^iy/j.eov, 
(ifVOKTiTx, ^ct^iidL XctftTrpa.. nifoeiJiii;, UnJ."^*^! 
v^iriviii;. yxKKoJiroi, xjv(TnKctTO!;, eux/«c, 

iVipKIM, i^ivJ^/OK.fxoe; 
AvXy\fj.aL. 

— Y.XI KatfiKfcc x\i\'A(i.xTuv, Atift. R. 1337. 

E X P. MjAh ^fMcaJ^H. 
AvKviTiip, AvKHTni;. 

— Ttt' xvXnriipi J^' liCitroj — Hef. x- 283. 

■ — 'Oa-oi &c-.Ci.Q£v ctvXiiTiti ■vapx. Arill. A. 8f):' 

SYN. AnAiw/oj, fioij.CxvXioi, (TvpuT^g, fj.i- 

<risoy'o<;. 'afoipnryii V,x'xkis. 
AvXiiTpii 

TslxTnp rxi yi £//.£<; etvKnrpiJ^oi;, — Thoc. z. 
146. 
AvKt^ofj.xi, 

KAaT-V)) /*' ctcnmoi eipro cvwy xvKiPofMVctecV' 
Od. ?. 422. 
R r S Y N. A T 

S J N. Ek*u/.i^op.ix/, r<t9|U.£0«. iwifa^iMua, 

i^uTi^a, a\y/.a.(^')(i.M' — •s-<ti/>vX'^«> <pvhet,Tle,>, 

J^isiipiCu ■/.oii/.Av,j.xi '7ra.iiixCa.KXa 
iiuAioi/, 

— Ka< Tetf jwSK «'i/5Asi(r(rji' «< ituAioi' — Hom. M. 
io6. 

E P I T H. Mueiofoior, \i\iij.iha.^f<n. 
AvKi;. 

— Kivictt J^i uot aL/>,i=; iicTw Cill. 6 ic6. 

— STttQ/xoiTs )3:f'i^, auAif t' A/ai/xo/j Ap. 2. I. 

— Ka/ Ttip^jo? «Ca/i' fSiiTo II / 232 

SYN. .>\v\», ei,a.vXo;, y.cx.vS'f^a. fj.xi'<Ppct>iJ.A, 

l/.i<TAv\o<;, iJ.i7a.\jKov, fji.i'/.ia.vSiJi.o(, — Konn- J^ia.- 

rpiC», J^istyuy',] — a,v}.i<r (/.'■)(;• 
Aii\if. 

— Kai Ai/Aic/^a -^-eTpnsa-^rii;'. II. C. 496. 

EPITH. Eva.X,a. 

P H R. F./eflA/oi' Io;)^sa/f 1??. Nonn. 
AtAo?. 

— 0£OTMTO« auA». Damarc. 

S Y N. A)'ti/o«, if.<;e.jiy.a.ro;. 
AfAiVxof, 

— Sfv avA/a-xo/o-i Xiyutpioyfois vioi AVt^pn. 
Theog. 241. 
Avy/o;. 

AuXci p3f ,u./yyef te |3o«i' i^ov — II. <r 49)' 

F.yxsfaAo; «Tt ■•sraf' avAoi' ainJ^fXfAiy i% uTeiXiic. 
II P' =97; 

f. X P. nac TO 5-51-51' Ka.i iTrlfi.\)Kii;. TB StJ- 

IJ.a.To; AKOVT l<T IJ.O( ■ 

S Y N. "^vfiy^. J^ofct^ ^v<ri\T>'if- 

E P I T H. Aio>.cfj.oX7ro(, (3a.fvi}Soyfo(, (3stpi/" 

CpOfJ.O;, c^lTUsyo?, /iflpOOf, JlKTVTTO;, J^lJ^V/J.O- 

flpoOi, oiJ.oQfjo;, AvJ'io;, Aift/f, Mi/y/oi^/o?, //i/- 
xMT<yf, yAv^tuV, [j.a,Xct,Kic, ii/i/ji/.5A«f, .&/aa"<w 

JSfJ, KXXXlCoA^, iVKiXaJ^Of, iVKipHOf, iypif.V 

J'oifj.<,(, i'7riJ'iifj,io(, viiJ^vfjoc, Tia,i'iu(, <fiXiv'ioe, 

Tl'/J/nfj.U>v, rZOXVT^))TO(, Iilo<ri700f- 

PHR. Krti Xiyvfu]/ avxui' iU'vfj.iXei; '/jipiTK;. — 

AvKk.' f,^iyy'.[j.£yuv lfiipoi<T<r<x.v ottx- — £p. 

— Tla,tj.Ouva. ivnx ocvXuv. Pind. 

— lyitfotrii j3f o/>tof avAKiv- Honi. 
hvXeiv- 

— K<ti avXuvaf y.tXaJ^&nif. Hom. M. 95. 

S Y N. AyKoi, <pafay^. 

EPITH. TtiXif av)'is. 
Ai/Afnctf. Vid. NffA^a/. 
AvXa-jri;- 

— At'A<a7r//i T£ TpvifitXM. II. £• 182. 

SYn npouHiti^'. (r?£CJi. 
Af^acc/y.*!. 

— nr' «yiyy' au^aco/xw a»i«i)C. Arift. V. 636. 

S Y N. At'^o//«(, etS^^vyofJ.a.i, a^xJ^uiveo, «KoeA- A T 

cTHcrxiw, <tToxa6/rc£/y.o;/, £^ajTLO//ai, Tf4fo/<a/. 
At/fiiTJif Vid. naV 
At/^i6<tAi)f, Vid. Fa^a. 
At/fiTpo^of, Vid. 4>y(r/f. 
At/|«- 

yptiu.aTa /' at/^« oTxoc- — Hom. XLVI. 3. 

S Y N. Avav^a, av^ci.va, •nra.fav^xva, iiravt,<i, 

fj.(yaAvvej. acxj^xiveo, st/thcu, oipiXXu, Ko<7fj.ico, 

■3rAnOuc<u, fj))Kvvo!, i7riXaiJ,Cate,i- 
AvoMn- 

AxX ifj.TiS^a; xTT^iw.Tov e.v'jfiv iyjH. Sim. 

SYN. Eoii, a.vTfj.». — av/jj.'o;. 
Atof. 

Eri)K5 ^fAci' at/oc. — 11- ^L- 3:7. 

S Y N. A^aAiof, gnfof; 

AUTTCOf- 

F.c&st ic' «fjrrco? ai/Mf — Od. ;/,. 84. 
S Y N. Ay^vTTVo;, aCfVKTo;, ■Trxvvv/jo;. 
Avp». 

Affi) cf' £/c 'SFOTa.fjS '^-^Xt^n iiviei ««9i '^fo. Od. 

s 469. 
S Y N. ATf/.i;, -ircoii. (Vid. Z;jt/fof.) 
E P I T H. As-<t9iV. acaTo;, a&oX<>>To;, a<f 
KOTTo;, aeiJ^iK, alpetJ'»;, XKVfj.xvTo;, avTnrvoo;, 
ilpwa?,, aT^oTTo;, j3/oir(r3of, ^zpvXaiXa-\.. (iafv 
^^oyyo;, apeLiv»io;, //•J.aAra. J'v<rTrif/.<po'.Xo; , 
J'v(re->J'»s, iitioTia,, iVK^i»);, iVKf<x»;, ivyafAo;, 
Sf<ii/i)f, sveoJ^iv, iVK)}Xos, iTixvpTo;, i7nK)nrio;, 
nn<rici<;- Zapvp^uos, Z£ji/?i)Tif, ^eooy'o','o;, Ceoap- 
xiff, (a'/fims, nJ^eia, nJ^vwvoo;, S^oof, jqaf, 
S^acaTD^ofOf, ©fD/W*, /9f9ropOf, xpctiTrco^opof, 
KVK/.cis, y.ap7roT<»io;, KvdXnt;' Xf?r}ri, Kivy<t- 
Xicc, A.»,6ai<t, ArtiAa--|.i Aiapet, xivoTr':fos, Xet' 
f).avU, fJJi<T)]fi.Cciils, fj.iTaTfoTo;, vyjvfxos, v»- 
<j<T<7'oo;, opiJ^p'.fio;, offnaf, -SToAfaiV. '!!r:Ai/ac- 
()i)c, ■sroAfTAacijf, 'sraXivxypno;, ■i^-ocTiaf. ps- 

KO"a, <TVULTrVOOS, (mpi^ao'*, (TfOJCTOCOf, T£p-4.|/..t- 

ff-jTOf, <pv<Ti^oos, <poiC<is, <iiX£vio;, <fuXas, t^f^o- 
T^ojof, <pi).OTrap^ivo; , virvahtx, Xapacif. 
At/pioc. 

— MncT' sf affioc //£crtc. Eur. Fr. 
Av<Tovt;, Afo-oc/o/, Af3-oc/i;=f. 
Ek Aiof Av<rovi»is, air) /Asyst itoipxviovTiS' 

Dionyf 78. 
—V,faTtpNV l|5£f Av<Teovia>v. Ep. I. 4. 
E P I T H. Et/Ka//aTo/, fcrflAoi. 
Avcxh'ios- 

F,i icsc afraAiOf, xttxst nf/.svos — Od. t. 3 27. 
S Y N. Av)(jj.aJ'-f,;, avyu.»ti(, xZo;, iv^eoTiuv, 
•^■/cafof. 'TjriveoJ^^fis- •^o.^xfos. 
AvTayy-ho;. 

KvTrfiJ^ieov oetfwc a,\iTAyyiho'i n<TiV a.Tre.hai. 
Muf. 132; 

AfTa^fSTof. A T 

nuTxyflTO, tlrAVTOC ^pOTOKTt' Od. TT. 1 4S. 

SYN. Ai/6aip?T0f 

Kx)Ttt.S'lKipo(. AvTOKO.CiyvDTCi- 

AiQavo; uvTxJ^iKifov — fyc 432. 
AvTOKAiTiyvriTof fjLiyx^vixis rifaTffiAaii. II. 
C. 706. 

S Y N- 'OjXOTATCO;. Ojl/37raTflO>, OfJ.OTTXTa^. 
AvTct.vS^fOq, 

h.uTAvJ^MV (fKi^etv J^ofv nuov — Aooll. 3. 382. 
Ai/TactJ/r.f. 

Aviif cT' ivctr/j/.a,<r^<nv a.vTAVi-^.ioi. Lyc. 546. 
Ai/Tapxik 

— AuTctpxw potf- Soph. Oed. C. 1 1 1 2. 
AvTia- 

— Kiti auTe! 'srarTa? a/nrsf. !'• ^- 258. 

SYN. Af4)> l-KlMKlCi, V.-ACV7(Ta. 

AuTn 

.\VTli <f ii^dLVOV IKiV. II. C 133- 

— 'S,Tovo'.iT<r(x.)i avTnv- Od. A- 382. 
SYN. Boit, s^OTTti, (*, loc'//i, ivy[j.O(;, /«», 
;i£tTa(5'oi!a'/f, x.iK^ayi/.<t, Kix^ccyy.oi, xsXacTof, 
«t/01'ii. — pa%it> «Tix/V. cTn/oTii?. Tapa%H- 
EPITil. Ai'cti/Hf, a.7Viii)MToi, imvii, ^if- 
[/.}•, ^ioTTViv^of, o?,M, ^rfAt^S^aKsa., Tovoi<T<T<t, 
c-vyipa.- 

PHk. — K«A.£«(ra jocfid-arieiKo-ay «i/thi/. Tryph. 
AvTy/j.ag. 

Xo>OV J^l Kai a\jT»[JL«p KATlVi.\.A. II. «.81. 

S Y N. Ai;9»)/.t£foi'. 

AvTlKOt,. 

— AuTi';:* cf'* iyvu T[a.KXoi.<f ASiicrt/ilN II» a. 

«99- 

S Y N. AfiJ-it. cL^ap, TotVTiKx, 'srafauTixaj 
sfaTT/ra, «iraSfl/f, iv^icoi, ^afa;^pi),aa, o-uf 
Tou.u<;, -nrfli oAiyoi'. fxjT' k ■■hfoKv. o.vtoJiov. 
AuT/.lM, AuT,uni'- 

— E/o-ok' auT/Aii 51» nifljo-iyi lafi-ii. II. |. 6oj. 
— Ap^aAfwi' a.iciJ.uv xy.iyxcjov auT/xiii'. Od. 

A- 399- , ^ , ' , .. 

K*t/* J'' ttpa 0* xfjaXij,- ^i ai/T/xtr* tA7of Oj^vir- 

S Y N. ATy.». ocvTyi, (tiii. cti-XTTCOM. *<&/*a. 
EPITH. E,i;Tp-,;ro?, s^^fTjfKiV, ^n.croc, iw- 
tcKia,, Xiyeioc, KtvyocXia., fj.cLXa.Ki), ohori, isvfo- 
l<T<TOi, <r,«ep/«A£a, roroffa^ct, (pv<Ti(ooi. — li/t/f, 
0-5?Ai/f, .3-5p/.^05, A*fOf. 

AuTO^K^.O?. 

Akk avToCxXo; /c&i — Aefch. S. T. 1061. 
S Y N. Avfla/psTOf. 

AuTO^/fl^lifi 

E(f J^' £?"' ai/To^/Si-Hf — Orph. 

S Y N. Ai/To^fi^iflAof, «.yToyofo?, auToXt^iv^ot, A r 

AvToyivnTt;. 

]ioi[j.iiiJi,<tT etvToyimTix. — Soph. An. 876. 
AvToyvuTos, 

Ss </' cti/ToycftiTOf uKi<T ofya.- Ib. 887. 

S Y N. AvQxiptTOf, iJioyvuffMv- 
AvToyvQV 

Aoid /' tffoTpa — A\iToyvov Ka,t -srnaToi'. Hef. 
« 43'- ^ 

E X P. 00 TlCOf TO iXVjJiSt, \SK iTlV iK (TUf^fo- 
Kn(. 
Al/To/awf. AvToJiJ^ctKToq. 

AvToJoL» opyj]fj.xToc — Soph Aj. 709. 
AvToJiJaKToi /' «(u.( — Od ^. 347. 

S Y N. AvTOlJLA^IK, XVTOTiyjO{. 

AvToJa.iy.To;. Vid. AvQivTtii- 

ErreiJ^ocv aVTOKTOvui 

AvToJ^aixToi d-a,vco<Ti. Aefch. S. T. 741. 
At/TOcTa^To? 

Xfpo-aToc avToJociTo; iKyovuv J^puo;. Lyc. 480. 

AvToJiOV. Vid. AvTIKX- 

AvToJicv J'' apa, fj.iv roLfiin Kis<roc&xi itvuytV' 
Od cT. 449- 

AvTOlvTVC Vid. AvQiVTIK. 

Tni xvTotvTtti 'Xjn?' Tifj.up^itf Ticaf. Soph. 
Oed. T. 101. 
AvToiTi; Vid. Etho^. 

A-jToiTt; OiXi/ivcriv — Od. y. 322. 
AuTofli)', Aurifli. 

— Ai/Tiflsc ff «/pj]f. II. T. 77- 
Ot/)c Sc8-' 07r«j s>c «»■/»' iv&ivJ'' auTjflfc Ar. A. 
116.^ 

2t/ !^' OCVToQl Ki^CO fJ.lfJLVUV. II. (• 6' 3- 

S Y N. AvtS, iKH. tKH^iV, Srflsi'. tVTivQiV 

lat/TlX*, THcrE, THcT' at/TS. ffTai/flo/, fcJ^oSfC. 
OlJCoflsi'. 
AuTOXOUOf. 

*« if a« cf'' ai/Toxof«,K Aoip/oij AcSfl-/auy£i'* X°"I**'' 
Arill. R. 84Q. 

Al/TOKMlTOf. 

Aaa' at/TOKAiiTOf £/t. J^ofAUV wo^cvtTxl, Soph. 

Tr. 396. 
SYN. At/To;tfA£f5"of, at/9ofjt*tlTof. 
AvToy.pxTeifct, Vid. E.vfJ&/iJi;. 

AvTOKPCtTUp. 

2s ^^ap ai/Tc!;paTopct, — Arift P.i. 358. 
SYN. AvToKpxTm, cti/TS^8<nof. — «tfX,:?» 

At/TOK.TlTOf 

Ai/to/it/t' aKTpa. Aefch. Pr. 301. 
S Y N. At/To-.aTaa^JCfuaro?. 
AuToiiTfcaii', 

Al/TO/tTfCKfTf TU T«A«/lT<9a*,— -Soph. AtJ. j6. 

AvTonTmi, Vid. AwflsiiTiij. 

TsxF«ij A T 

T«y-i'5i; irf!>C<x.Xt^7 yX^ OAjroKTnm- Eur. M. 
1254. 

A-Ti/yof, aiiToxaAof — Simon. 76. 
At/Tox<y7ro;. 

— At/Tox.4)Ta vafjiiiv (SeAh. Aelch. Ch. 161. 
AuToAo;i^;tiTCf. , 

— 'OJ^i yxp -aiMT xvToXo^JvTo^. Sibyl. I. l. 

S Y N. At/ToyjJ>iTOf. 
AtiToAuYO* 

AvToKoKx ^uycLTnp fxtyoiXriTofo; AyrtK\t<eL. 
Od.A. 8v 
AyTo/>(ifTi,f- 

— AvToixa.pTu{ av. Aefch. Ag- 998. 

AyTOjUaTOf. 

AvTouxTof J^i 01 «aSs |3o)i;' ofyoc^ci MsrsAaof. 

II.' f. 408. 
S Y N. Ai/9t«/p£Tof, <nri*fa«AiiTof. — Tti^ix5<, 
zvyjtioi;. Tfynfof. 
A\noij.ti'ii.v Nom. pr. 

Hp<»? Avro(/.eJ^0v ri — II 474- 

P H R. ATaAai/Tof Apiii' .^/lapsoj 'q«f' Hom. 

AvTOlJ.i)T»p 

Tw sT' £» xt/vof ynt^yoy, a.vro^.i\ri^x Simoni 
I z. 

AuT0jU0A«6>. 

Ti /4 y' etvroiioXSv arwcc «raJ (70/ /ox&i; 

Arill. Pl. 1152. 
At/TO!'oaof. 

Aaa avTouofj.o; ^"'* — «.'iJ^xv x«T«f HiTJ). Soph. 

An 832. 

Al/TO^fAof. 

Ai/To|uAoi' y iKKuiu.x — Soph. Ph. 35. 
" S Y N. Moi/o?i/Ao{. 
At/ToTa(f 

— T&J Ato? ai/TOTra/cTi — Soph. Tr. 839. 
hvroTnru^ Vid. $1/3-1?. 
AuT07n]fxuv. Vid. At/Toroi/o<. 

At/TOTO/Of 

'ivTtvfjt.' ctyetpcoTov «utoto/oi/. Soph. Oed. C. 
730. 

At/T0T|)£j«,l/3?. 

At/T0Tp5//i'' etTroAAvTai Soph An. 725. 
AuTOTTjeiotrof to7? Aoyo7crii' — Arift. R. 933, 
SYN. Avroppi^of. — 'irpopp/^of. J^t/o-xoAo?. 
hvToyi^iitnf. 

Oia d^' fTTH^-OMSfl!; J^OMyJw oSoV, CLUrOT^tTTK Ui- 

Hom. M '86. 
Avr'o(Ti. 

— Ey<<5 //«!' «uToo- K. Ar. L. 873. 

S Y N. Ex«, iy.e.iji, y.aai, iv^x. 
■At/Toj-Tropoj. A T 

— AaA tti/Too^Trofo/ 

VvAi ftfxiTi piOTif apflj/sc ^poToif' Aefch. Fr. 
Ai/Tora/ia- 

Ei/ y' a.'jTOTa.i'in- — II. v 32J. 

E X P. Ef th (TVTdiim ixocyif. 
ALTsroAo;. 

AuToroAoi/ '!rs/..tN{,atTa /*' iK<iii<Ta.t cTo/AOif. Soph. 
Ph 503. 
At/TcrcKCf. 

Ai/Tororof, Avro-rn/xuy. Aefch. S. T. 924. 

At/TOO-JiJ-lli-. Vid. AuSilTlW- 

Ai/TO(rfaj/M ■3-/T7oi'Ta — Soph. Aj. S52. 

Al/TO. p(^f/a, A^jTOTYScTol', AuTOlTy^r/llfl'. 

— MoL^K i' xvTosyiia, ixoi 
Ai.T/Ao;^« £7rcpB(r£ — II T.^iQ 

— Ai/Toa-^^^fcToi' xTa^ovTo H- 7\. 273. 
riAii^' at/To(r%€//jii'. I). /i. 192. 

SYN 2t/i/=5'^ t/f,— €» T8 '3rA))o-/5l'. £»;^«pof. 
aUToVi/ift/f. aUTO//«T<«.<, 0"fCTOy.<»f. Eyyuflji'. 

— iToiuai, 'S!tpo(.'X,p'nfJ.x- 
AvTnpyriro;. 

At/T (;yriroi' ipety.n^ (3«9foc — Fp, Sird. 

SYN. Auroo-yjiioi, a.vro.jyjJ t^^n, uvT}- 

^UIK, «llif^STDTO,-. 
Al/Ttspiyia 

i^TKf^/a/— /.(etT:tiai. Aefch Eum. 337. 

SYn. ' Avrofovia.. 
AvT pyog, 

O-J-rtf ap<t,^a.i ixvro! cttnispyo p^ffi Soph. .-^n. 

AvTi^pyo;. oiTTsp Keti [/.ovci (Tc^vTi ynv- Eur. 

Or 918 

SYN i^.VToyj-p- — <«.t/TOT£^kOj, "/jnpv^yii;, 
iwu.t^^yo'- 

At/7 sp^ 0T5UJtT0<. 

At/TBa-).oT£t/;troi' jStff iK — Lyc. 747. 
At/TopAo/oj. 
— BctJcTfsc, ft/Ta^/jf, <«t/ToaAoioc. Theoc. 25. 
208 

At/To(poio?, t\vro(^ovrvi Vid. At/9scTiif. 
— AtiToifoi'6) -jfoiX-tu.iy Ep 1. 3 
Toc at/TOfocTDc ii/x7c sc »o/t>i -s-aTpof. Soph. EI. 
274. 

AfTOJS^TOJ-. 

— .4t/ToipopToc o/^f.ct (Tstyii. Aefch. Ch. 673. 
AuTOitiii?. 

— Koiu9<tc. Tav fJ.oi -srttTfoj ir^i^tv uyfoi, 

AvTofva.. — Theoc. 9 24. 

S Y N. Aufl/^/ji/Hfj rti/TojvTof, itvro[j.a.roi, OLU- 

roKIVIITOf- 
Ai/TrOwpo?. 

Et" a.vToipap'0 /(ncoi ipuvr tiA«/x£cw. Arift. 

;P1. 45;. — nfoj A T 

— npoi cfjTofcifa]/ a.^Tr\AH.y\fj^<tTuf- Soph. An. 

5' 

S Y N. KttT*9fi>f0f, "srfpi^wpjf, £VT£f/jiaf5f, 
'TrpoJ^nKof, nra,i9Qi- 

Aio-o-Bf ATf(H/af xvToX,no y.TtiVfiV tya}/- Soph. 

Aj- 57. 
Ai;To;;^9wc, Vid. AuStyii-iif. 

tAfafoK Aaoc rtf ai/To;^9cr*- Eur. I. 29. 
At/To;)^04)i'Gf. 

— "ZoKov OlVTO'/J>m'OV. II- -J. 826. 

S Y N. Ai/Toy<w»suTcf- 
^■^vroyjuiJ.A- 

O trfwKJOf t7i:' oi.'jTo'X^Bti\^ iv Xit,0(nv. Ar. Eq. 

S Y N. AKn^ug, a.-\ivSui, 'o-a.VTO.wg- 
Avyivi^u. 

hai Tni lJ.iv r,vyjvi^t Soph Aj. 298. 
S Y N. Aa/jaoTOf*Sai, SeipoTOf/.tu. 

A:'X;-v^oi 

— 'ilifAW <y a.friKO-i.t TtVOVTXi 

AfySKB< — Od. -y. 45^* 
Avyji,iTi]p 

ZineJii KiKivQii 0!,vpr£ViT«fo^ fi^oyj. Lyc. i 100. 

Avyja. 

S^.vi, Aiac af;i(^«f £7r/ ^'«s-spi — Honi. B 57. 
S Y N. .^\.yjoiJ.oi.t, fj.iyouM.^jyici, iizxvyia, 
OiCcvvofiOci, a.yxKKolJ.01,1, aKa.Covi:t.!J.on, ayKa.- 
i?ofj.a,i- ya.ia, ya.vptot.ci, ya.ifoc,j. xToa-iu.vvvcn, 
c-iixwvoiJ.cci, iTn<nfAVVyoiJ.a.i, aifJ.voKoyu. iTifj.vo- 
Koyisfi.ai, iyKxKKc-jTTi^Ofi.a.1, iy omya.a, Kav- 
y^a.'.fj.a.i, txi afj.irpviOfJiXi, ivyjf/.a.i. xo/jC7ra^S), 
KvJ'oii}, KvJ'ixi>. .ifxirvvoiJixt, fAiyxKviofj.oti, 
,^uce&, v-irif(p^ovia, lityxKoiforiO). (piKOTifJ.to- 
fj-xi, oyy.ifJ.a.h iiratPOfj.Xi, ^■jira.of/LOit. 

AiyJ', h-jyjttu.a.. 

Vov fj.iv Kifc^po-Vz< avya.1 

f 5 ayx^av ttsLKov Pind. Nem. i t. 

A\iyj\y.x f/.iytdTov. Soph Oed. C. 742. 

— OTr/flo/xffoToc xvyjifj.x cTofac- ^ Pind. P. i. 

S Y N. Y^a.vyi\fj.x, KxvyriTiz^ ivyjJ-X, fJ.tya.- 

Ao^fOO-LMl, (Tif/.VOKO') 10., (Ti[J.n>^oynfia, v\.0>f/.X, 

xKx(oveiOi,. 

hvrxjw- 
— Ex /4 0/ OMynv A^pnya.Kiiv iayiu — Od. ». 

S Y N. Tfayi]Koi, Sif», /«f»:> i-rrufi.ii, Ko- 
ipi£. Tivav 

EPITH. ATraAo,-, aX)tiie(i> yxvpoi;, a.yi- 
payji, SxKof., S^oKiyji^KiOi, tvoSfioi, tvy^oof, 
ivyvxfJ.-T]o;, ^^xavi, ^>:ffT5(ri3f. AoEic, AiTir 
Ciou KiVMpvhi, KivKht Ka,fA,7rvKQi, ^«tA<t«of, A * 

'lazyj.t, iirixKiof. Tifi-rKoKoi, oTKopopn, Kva- 

TOi, riCafoq, -\^pa.poi, ff-ooafof, po/o;^p«of, 

v-^niv»i. 

P H R. — K*T«JK/of •ya.ira.ti SoKiyJirt. Nonn. 
Avyjj.i(d. 

— Avyjj.Hi T£ xa/.ftif, Kxt xtiKtct, ia-irat. Od a, 
249. 

S Y N. Av'yjj.a,(i}, Bv>rocfJ.xi, — BnsaivoiAxi, 

(rxiKKofj.oii 
Avy^!j.mi. Ai/;;^(MH£o<, ^vXf/iaS"!ti 

■ — Nof/Liov ^iiv- x'jyjAHVToc — Hom. XVIII. 6. 

— \xiT xi avyfjLVca.:; — fhcoc. zj 225. 

— Y,(ivy^f).uS» KofAiiv AcpiKi ■w^ojaTrn — Eur. Or, 
223- 

SYN. Axatoi, SacrC;, r^xyu;, TfayaSi){, 

ttpcLioc, fVTTXpoi, 'TTivxfo;, if/.Cfth);, Tiviyfoi, 

aiioi, av(rra.Kko;, ^nfoj. — (TKorHvh- arvyv.q. 

^^iKaSiH. aKxv&aSiii. 
Auyjj.'o; 

^ivS^t(Tt 'ij.tv ytifKav poGiphv y.a.Ko'j, CSit<n «T'* 

a.vyuoi. Theo.-. 8. 57 
S Y N. Avoriii;, avovn, ava.v<rt{, ava(rfJ.oi, «- 
Cfo-/,:',, avouCfix, ^rifa.<ria,, ^iifav(rti, ^itedTMf- 
— Trlvoi, pvrc;. 
Avtc. 

■ — 'iva, fAH ■ri^iv «AAoflsf «tjo/. Od. s. 490. 
S Y N. Avxiia, ^nfatvio, xvxKa.ia, x^tva- 
Ava, Aiia 

T£ S iTi fj.xx^iv xv(Tt AvKaovoi xyKaoi i/;f. 

II. £. 101 . 
npii' Tira Tav SeiKav iraguv rfn i'<o(,7Tov au- 

<rdt. Od / 65. 
S Y N. Loaa. avxCoa^a, a,va>ica(^a, Ka,Kci>, 
a.vaKa.Ktu, KxKta, (pa;'ta, avTiO}. A * 

AiayiTivu, A^ayvi?^0' 
— Ea.;xyiTlu(rx<; d yony. Soph. An. 253. 

- — rioii' av (liot(rt vipiifoi; 

Afxyvt(Tmai — Eur. Alc- 1156. 

S Y N. AyiTiva, cc(pxyi^a, ayviVai, d.yt?(U, 

xa^xyvi^a, Kafiatpa, iifiva, £x9e<i{&) £7riS:i- 

(J-t^a, TiKtrxcyu. TiKKTtf.fyta, Tf|usi'i^<y> kx- 

Q/iaoc', Oipitpoa. — (TVKxoi. 
AfiaipsTif. V'id. MoTptti. 
A(fxif-u, Aita.iptoiJ.xt. 

'ZItov ftiv <rji> aiJirtA? — Od ^. 4^5. 

flc 5,u.' (tpitiiHHTst/ Xfi/s^iii/a — II a. 182. 

S V N. Aicie), <t,ya.icta, i^a.tfiofixi i^at^u, 

S f eivmvvfj,xt> A * 

irjiT£fl^&l (/lOTTOlX/^il- 

Eti THi/ xfj«A«l' tS SfeixpaT»; «jyjXaTo. Arift. 
N. .47. 

S Y N. AcaAXoju«/, a.m^pa(rKa, a.vtLii.nMu- 
A(pst.X(i<. 

— Kui'£ni' — Ta.vfn«!^, etjctAoc — II. ><.• 258. 
A$a/y.(ipT(ii'<a. 

Ka< /iaiAj-.', -if dL^aiJ.AfTi — H- A.350. 

S Y N. AfjLcLpTCivic, a.-nn\iy/jvia, KATa.XH' 

•rroijLm- 
A^xf.(x.cT0iTr»^. Vid. $Xi/«pSf. 

Ot//'' a^a|UafT057ri'K, — H >-. zij- 
AipixiJ^aria. 

Ei </"' t(ai'i' oc^s />iS9of aeafcTct^ti— Od. t. 3R7- 

SVN. ATa§iJKu, S'usa.pi(rx.a, J^mx^irv/Acti, 

a.Tcai^u. 
A(pa.vtio!,- 

Er/c J^' ifpitvn^x, T(jyj>.<- Pind. Irth. 4. 

SYN A^xvict, a.(ra.ftnx, «tTnAoTOf, «/[^sti/po- 

TMf, anvJ^^OTifi, a.yvoaix, Qo^oi- 
A<pxvr,i 

— AtpaoW «Tj ^/rtp >i yivi» Call.Ep. 17. 2. 

— Aijcti,ii .2J-AXT0V. Arilt. Eccl. 598. 

SVN. A(TU[j.!p(x.vi;(, a(pa.VTo<, a.JitXoi, octto- 

XpV<poi, KpVipoTlOi, (TKOTtiVOi;- «tX.ASiK. £?/TI1- 

Koi. IKTTAVTOi- 
A!peu/i^e.j 

— O d-(o; cT' ivQiai tl<pa,vi<yiv itvTQV. Arift. pl. 

741. 
SYN. Aca/f£«, axffou, a.-rokXvfAi, ayrxK- 
Aa.rla, Jia.J>Q&i§a, Ai/«, JnLKva, KotTctKvo', 
cT/ayf^jfy, s^ctArtiJ^), iKiJL0^2oa, i^iXocvvu, £x- 
tJLaea.tva, i^x^ivii^a, ccTiy.a.C,a —ocfJLCtv^oa, (xno- 
^iHPOToVia, avoJoKtfJ.aC^a. /xoAVua- afj,a.XJvva. 
P H R. Cii ovx^ £'sr']ri- Theoc. KaTa ;;^9oroj 
riVTi XXTVOi CiiyiTO- Hom. 

AjacTo?. 

— Azji/srof Y.ai aCii/Tof. II. t/. 303. 

'EcSii'' rt^ctcToi' pZ.i — Soph. P. 302. 

S V N. Ajai^ik, a<p().TOi, a,vavvfji.oi. a-r^o<rJo- 

KtiTo;- 
A0a?. A^xpTi^oi- 

— 'ETapcn' oc^ap 'i?iTo vo(T(pt XiaSrei;, li. a. 

349. ,, 

Tuv J nrTToi ftiv ixirtv a,<papTifoi — H. .4.. 311. 
S V N. Ei/Ss^ii?. Tct.^ia;- — Ta^^f Tspof. 
A^xpTX^a- 

-— Kopyflot KpoTxipoii apctpifai/ 

Kp*Tof aeafTrara/ — 11.1/. 189. 

SYN. Ai/afira^w, Kct^xiTrx^u, oiTO(XTra.a. A * 

Aj*j-/*. 

A(fj.<rnx, Tii Tf: fx i^et, Arid. Th. 91 i. 

S ^ N. .-^pwp/a, ava.'jiia.. affrjTi*. ayXaTjKtt 

eti/ai(r9i)(r/a, a.yf-j^n., Cxjfi.v^ict, aty',]. 

A^p-xaau, 'Atpcta- 

^lXxti iV yjfJIV a<pdLajei. Apoll. 2. 7 12. 

— ^cti cty<v\ct To'^' d^oavTct- H^ 3 2i. 
S Y N. Hri]}^a(p!tu, a.Tr]ofj.ai. iypQ^fi^oij.ai-— 
Kafi.TTfuva- 
A^aToi- 

— Ai,:^^;^ o;j.ai apxToi T5 ipstToi T£. Hef. £. 3. 
Tjiirij ctpxToi Ki^ctXai !,\ctiva>,iuv iXaguv- Ep. 

Suid. 
SVN. AyarTof, a-)^(,^oi, a.Jv\Xoi, etfpnTOf, 
fJ.iyai, Ka.Ta-7rK7iiTty.oi. 
Atpavctiva, fixpavu 

.A/-ifr< >af. <yf ioiK!v, A^ctv!i.v^r\(TOfj.ai- Arift. 

hcc. I 46. 
— 2Ta^u{ — iV ^uKff) Jiuai; ct^avtt, Ar. Eq. 

393-'., 
Apat/£ Tuv o>)(riiA<ai/ Tfeif 'yjnviv.c/.i. Ib. Pa.i 144. 
S V N. Ai/tt/ra, afa, ^ti^aiya, ^fvyu, kxiu. 
Aipa-jfof. 

MiiT( fj.iv »ii'Ti -TraiJoi acpocvpK 'z^eipnTiPi' II. 

SYN. A,tiviii, «^AHj^fof, aS^pavYK. 
ApiyyiK. 

NvKT'oi T cLSiyyli (iKi^xpov, Eur Ph ;j6. 
A/ //,£1/ Oftu; oK'tyxi Kai a<piyy'iii — Arat. 
SVN. 2)toTHi/J?. ahtXo^, ttopxToi- Knrav- 
yv.i. avoij.y.aTOi, TvtpKoi- 

ApdJiU 

OfcT' apa Bsf f t/%£f avJpii a<ptihwa.v ^airtK^iioi. 

Apoll. 2 08. 
S Y N. Afifp/^ft), aficXiCii, ctjpocT/rt». 

A^J^HcP/lf 

— Toc X.ft/(roc it^peiJia, 'sraa^ra.iftiS-a. Call. 6. 

28. 
S Y N. A«iJ//Ai'if, JxTrav»poiy ivJa.vavoi, 
'T^poiTiKoi, 'aoKvS^ufOi — ayptoi, aCisKo;, yjtXi- 

TTOi- 

AcpiXiK;. 

Mt(rij Ti'ic ajiAiii, fj.i(ru t»v <ru(pfova. ?^ia.v. Ep. 

'•7 . ,, . 

— Aist T«c aZiKav TiJtuv ippa. Arift. Eq. 524. 

S V N . Eyy.paTn;, svraKi);, ivTiKni, a,TKtii, 

a,paioi, aKOfj.-\.o;y aTovnpo;, aoxp^uv, Cytm, 

ycnToi- 

AtpiKX(J 

WuXov agnK^uv (Tuv xtzo fxx^^uv- Eur. Hec. 

141. 
S V N. AgiKKvu, aTTi^vu, a^pai^iu, 

A<pivo(;. A * 

— Ap5c«< x-ai 'wKeToi' A^v^nv- V. X- »71. 

S y N. h(fi:o; o, a^vo{, 'srKvTof, Ki^J^Od imo' 

Afify.T!;. 

M:^K J^' a^t^KTO! '0-();vuini'K Kvvoi i^iKAv. Aefc. Ch. 44i- S Y N. Y^y.Ta.Y.Xesoi;, eyKiKXeifffjt.kvo{. 
AififiTa. _ 

— Tvvri /' «; oIkof apff^j-ia- Theoc. 27. 64. 
S Y N. AipcpTrw^a, s^sjttw, aTn^y^ofAai, avtfi- 
yj)lt.ai. 

.^^tpTov aiavi (Tu. Aefch. Ch. 44.0. 
S Y N. /ii'oirof, ATKtnof, a,(pop»TOs. 

A(p\T0i. 

Aw' a.<piTo{ '^i>.oiyi<T<TiV tTmXaf — C.1II. 4. 56. 

SY N, Aje<f/.il'0<, '3rapeip.4cof, etCiTO?, etTT!)- 
"XuTSf, {i/etToXfTof, itVTa,f,yo<;, jAst/SsfOf. 

— Ttt ;(a;T« /' ajijL/ftC. Arift. Th 223. 

S Y N . 'A-/]c-}y a.vu, Ka.iu, 5/!/,7ruf 04), zKoyi^a. 

A(JflJ/:CJ. 

Toi/ J^n/jiov i/.(p-.'\.n(ra.( «f/.lv — Arift. Eq. 1318. 
SYN. Aj5.J.4j. Ka.(!£-\.ia, -srtTrJfy, KaTaTrfT/it', 
ycioKonia, o-jlari). — a.vxVioa. 
A(pn. 

Apiii; T5 AefOTtta-j. — Nsz. 

S Y N. ETa^M, ct-Xif, J-iiAa^no"/?, aioj-ixnf, 

■5iyu(X., -irADj/H. — Vfoja XiTrpa,;. 

AiJilTfwp 

OuJ^' oo^a Aairof kc/^o? «t^jniTopof fCTo; isfyw. II. 

S Y N. 'O/J.oillTitO, UT03»T«f. UKOUTITtl;. 

A^pSiyKTo;, k(p^oyyoi. 

— Kaxov a.!p6iyKToi(riv nyov- B.ischyl. 

>iivf/.3.(riv ctpSoyyaKri 'nra.^a.iTKa.^av (ppiva Kiif.ii;. 
Mur. loz 

SYN. A^puvo;, aflfiiTof. 
Az^iTo;. 

— 'S.ionflcov 'yxTpuiov a(p5iTov ctiti, II. C 46. 

S Y N. Aofiofof, ao^apTo;, o.S^iap^ifToi, a,- 

J^iat^o^o;, ayHfa,To;, aKii^xTOU a.[j.oKvvTc;, a- 

ini-TiDf. 
Aip^ovico 

— V.i(p^ovri(Tit J'11 ^poTcav- Eur. Fr. 
Ap^ovnTc;. 

OJ'' ctpioviriTo; y >sk nri^iiKof ■TziXei. Aefch. 
Ag. 948. 

'I a< aj9oi'/ai/ oirct^s 

MitTio? afj,A; ttTo- Pind Nem. 3. 

S Y N. Ei/7rof/«i (pofitt, ivpo^iA, £i/9ilricti IK- A * 

Tivnct, 'sri^KSia., •wXmo(. •mfKrrrHO., -atfKTiyci- 

THt- dJ^poiTVI'»' 

Apiovo;- 

— Ta J'' apSoi/a 'sravTcL 'Jfagsi/jai. Hom. A. 

. ll^- 

— Af 63i'S Aa/,w.3r.— Hom XXIX. 16. 

S Y N. Ai'£7r(ipS3!0j, ctCaJxstcof, *i's/./.£(n)To; 

— J'a-\.iXi;, inr:coc, ivOctKii;. 

P H R. AycKf J'' tfyctlovTO TiBctKoTai' <tiT 

ai'ap/6^01 
MiiAfej^ ^i?Jcl,J't{ lioT-tvctif J^ia7r/£ti'9w(7ai 
A//'T£c/*io!' pAii^^oii/To' :(.■ K Theoc. 16. 90. 

<I>/AS11 J'i iVl/}t!pttVO( AlljUllTJif 

AlJ^olll, (ilOTH Ji T511I/ '!SlfATrKV,(TI KctKinv- Hef. £. 

298. 

— •fsf/ia'/ sPs ^aVct fj.aKctiVct 

Uvpif Kai )tp/9ii<, |3p/6llfl-/ tT'? J^ivJ^^iO, Kfi^TrCf, 
K- X. Od. T. 112. 

A^jcTpt/s). 

— n£tTfij\j .9-£o( fj! arpiJ^pvcavTo y'ti;. Eur. 
Hel. 280. 

SYN. AipiJ^pvvdi, iyKo.^iJ^pva, Ka^iJ^fVi). 
A(pit^oco 

— To.vt' apitfaijt^a. Aefch. Eum. 4^4. 

S y N. A(po(TiO(o, Kct^oiTiou, agayvi^u, ■5va, 
Apinfti- 

AXKti KaKa; a^pi&i — II. a. zj- 

SYN. AictfiyfJt, ctTOTTifjiTra, J'ia~ifj.-rru, tK- 

CaKXu, iKTroieu, /uafaXetTra, KitTaXciTu, a- 

7retX>.aTlc-j, ctviiifii, t(fiir,fji, 'SrafiHjUi, fti^iriy.lt 

J'iafti^iritj.i, Sctw 
AipiKctva, h(ply.viotJ.ctt. 

Er/Ji t' O/t/a-no; ctfj.Vfj.ovo;, iic etj/x£ti/ia. Od. 

?,'59- ,, , ,, 

H /..t t(rau(T art fx ctKyc; ciipiKiTo — II (r- 595. 

T\po( (T, a AvK&i AttoKKov — 

iKiTi; rtii^y/ixai— Soph. Oed. T 939.^ 

S Y N. Evi^yofjcti, 'Trpoir-pyjfj.di, vmpyoftai, 

aVIIKa, J^ltlKU, '7!-ctpr,K,C0, '^pO(TtlKa, 'T^^OJiKivSa, 

•npo^TiXavvu, ■n-potTTo^ivofj.cti, '^^^otCaivoi, "Trpod- 
fjoKu, (jTfi^reifti, 'TtxfHfti, r./.ctva, i(piKViofj.a.i, 
lEixviotJai, ei(ra.ziKVioiJ.eti, fj.iToiyoftiti, -s-ot/- 
n(r(T0ft<td, y.arai^ia, KaTctponau, (-TiTo(ivofta,i, 
iTriCaiva, Kia. Kiy&u, Kiyjx.vu, fj.ot.a, fj.oKio, 
Tsa^i-jrofj.ai, 'mapaTvyyjj.va. 

A^jltTlS/f . 

Zsi/f fjiv aZiitTap — Aefch. Supp. i. 
E X P. iKiTov apopof^ 
A(piKia» 

ATTOPKt T€ KaKii, A(piKist Ti Kopih Nat. (.01,1. 

1. 2. 
S Y N. OAcj/opjAjot, oiTfxSeiA, «tTfj^^Sitju*. 

ApiXnre;. A * 

Of/f yif^n a.fih»To{ t[Ao't 'uoti Soph. Oed. 

nuAj^iX^oi, a,TrttTo(, aipiXoi. Eur. Or. 310. 
S Y N. Ai/?farof. 

iif //«(T/ TttfJ^' «^i^faif Tsxf*af . Aefch. Supp. 

492. 
S Y N. l^K, >iXv(ri(, siritAKna. '!7fo«Aiv(7K> 
tx5Asu(j-/j, Aya.~;(^a^tta is , a.Troyap)(Tt(, c.Troca.^TK, 
tf/.CoKij, iTt(foiTn(rtf, fjoJof, -spoo-o/of, a^ofof, 
tK,Ca(rt(, '^Tfoirzyuiyih ■JB-poyfljKM, cvix-rliixrif, 
nriJ^nuia., 'sra.faS'ag- tKToS^o^. 
A^nr1ay.ixi 

— Atto tt'' frlaTo ■zriy.fl; oiVof. H. >■ 587. 
S Y N. Kaflcr^ctuai, i^nrjauai. iK?r]»iAi- 

AlflC)ly.i. 

Ti-/:i v.(x,TaTr']urrsoi/Tiq aatrarE ; — II- A 340. 
S Y N. A(pi^a.i/,ai, c.ii^aa. aipi^xvu, a(pmui, 
avoi-txTia, Oi-TTif/jiixai, aTroXei~u, VToX.afiu- 
Aip\x.cov- 

A(pAacov KxTa yjifah iycoy, — II. 0. 717. 
S y N. AkcotoKioii. 

ApAfXTOf- 

AXh! eiUTuf a;A<«T«, J^ix^uiTy.ov iJ^ovTSi- Ap. 

I. 1074. 
SYn- Afs^nTOf, a.Kavco{. 
j\(pAoi<rfj.'o(. 
A^pKii^iMo^ /j 'Tnift ro//«t ytviTo. — II. 0. 607. 
S Y N. A{fpcf, acffi(riJ.o{. 

— Ff o'-?i'ioi' «fp^fTct/ cT/.of Tlieoc. 17. 96. 

— Aap-K apreiof. ajj.vij.(t))i. H- 5. 9- 
— .^tyHo^j T( Kop/vfloc. !!• f. 570. 
SY N. /{(prrip.up, ivy..Ti/ijj.uv, ■rrXisatei, iVTTcpof, 
'TTOKvKTi^fAuVt ■zreWTay.uuv, ■^o\vXttio{, rzohv 
yp;ifj.xTO(, iVX_fi\iJ.xTo(, 'ZioXvfj.i\KO(, 'vroKvTro- 
fjf, '^ToXvac-ifOS, lyKKtlpOf, iTlTlf/.OS, i-yiTfl^, 
■TToKioXCof, ■s-AxTo/oTtif. 
A(p:Ct)TOi, Aijofof, AooCoa-rrKayy^vo;. 
Aixaf «jofnTc?. — Soph. Oed. T. 904. 

AcpoCu (ffiPt 

'S,uf/.(XTi yiviav iOtTuvl Arift. Av. 1376. 

EiTTrf s^ofoyTTAayp^^oj t/. Ib. R. 499. 

S Y N. A/siK, aTfOf/.'jg, ToAjKrfof. — afiCtK- 
A;o/o<. 

ifl; i-w tao-o;' f f a^ocTo». Arift. Ecc. io;i. 

S Y N. '0/«a, 'uopHO., t^oJof, a.ToTra.To;, 

a.TroKv(rif, avayupnjK, afi^n- 
Aip^iiCavTo;. 

, — Ou -srfcrpoTaioi', «/' rtpijfet^Toy X'f*' A'^<^h. 
Kum 237. 

S Y N. AJC«6«pT(ifi «■fo.yvof. A * 

A^ottKi^u, A(poTrKi'ofj.ai 

-i-O/ J^' j>'Ti' a94)'O^Ai{o;'To s>c*ro? II, 4 26. S Y N. E^oTKi^u, tva^i^u, ilivapii^u, «tiro- 

■Ajpfii^ia, A^sopi^o/j.ai. 
• — TifJ.a; ivafuv — a<po^l?Oft.no( — F.ur. Alc. 31. 

S Y N. O^i^u. J^io^i^u, xaSofi^fci. 'Tirif.io^i^u, 

ctToxf/Ky, iKf.pivu, airoiifJ.u. aTroJciKVVf/.t, aTro- 

CaK?M, ■yuci^a. J^iayjjifK^u, Jixa\u Jia- 

TiKKu tKKiifVTJa. ■arrfaToo. ■Trifiypk^u, ano- 

^aiva. 
Afopfj.au. 

— Ottotj vavipiv a(poffj.r,-'in:V Ap^aio». II C, 
;94. 

S Y N. AT0Vf.'«r4), avoKvu- 
Atp-,^lj.i^u 

Ov fj.» vo(,V( a^o^UKTVl yjiv^of. Eur. Iph. T. 18. 

S V N. Apopf/.lu. iy.TrKiu. 
Aipc^ftn- 

'S.fj.iKfafT oi,po^ij.cU iiv XoLCaiTi tuv Koyuv 

Y\Xinv(; iTrn(T<pifi(Tiv. — tur. Ph. 209. 

S Y N. npojarif , KaCh, Kccipof, ivKai^ia, 

ipoj^oi, ipoJtov. aXiupn- v7ro^;(ris, iXiyyji, 

J^t-.^K, aTroJet^is, Koyo^, tvSvij.i<u.a. riKfj,iifior, 

iiriyt^fnfj.1/,) anttt, <zr§ayfj,a.. 
Acpo^urKTOf. 

'Tfj.vo; i^ Eof.vvuv, 

^tTfj,ioi ippivuv, aipapixlKTof- Aefch. Eum. 333. 
Apofuog 

— .'^vTis apo^fj,o; tfjag ^6o;';f. — Soph. Oed. C. 
238. 

SYN. Aipopfj,tSti;. 
AppaJiu, ■'^ipfaivu. 

— ."titiydpr! vs(aTipai aip^aJmiTtv- Od. u 294. 

Afffa/Vnf, },\iVtK0l.i J^IOTfiipif- II. II, '■"^- 

S Y N. AKKoipfovtu, aippoviu, irraca^foviu, 
a^pa.'t>i aXoytu, a(TvviTio>, a,voi]Taivo, ■sraooi- 
roifa, -^rjtpaTaifti, fj.oipocivu, vXKiu, fxara(^a, 

. ft.aTaKo>, jiayxivu, tfJf-aivofJLat. Xnpiu- — a- 
ippavTt^uq iytiv. 

A^paJ^iu; ' 

nppaJiw; J^ia raippov tKavvoysv uKiaf 'nr-wii. 

U.fj. 62. ^ 

S Y N. AChXojS, UKfiToK, aXoyus, TapaKoyuc, 
aTrpovoiiTui, aTrt^i^KfTrlu;, avomuc, arrtr^pui, 
tTafJ.!»s, TrafaCoKuS. 

AtpfaJiv-, AippaiTf/.uv- 
— Ei/9i n viKPci 

AppaJiiS CCtlBJ^I, (SpoTUV (rlJuXcL KafXOVTUV- 

bd. A- 475. 
TltipS,ii^i, fj.ii yvvct,iKoi ug ci(ppa<Tfi.ovoi. Ae[ch. 1410. syn. A 4> 

— Ot/cT' ttpf3£(rf«.o;'6)f Jti'S' 
NiKafJiivo; — Aefch. Ag. J99. 

— "*i?fanr3f TftJi' p/Aiii' — Soph, Aj. 921. 
SYN. Afi/Aa)t7of, eLicxTo;, i«T«%irof- 

Ajfarof. 

Ajfjtfro,- yiuiT anx ^oiiv ^iCof — Hom. M 3 i3. 

S V N. A/)iAof. afpHTOf, oJ^oxHTof, rtffjroj- 
A^parJ;. 

S^^-STA/ai ai-SpfiiTtJi/ ct«fa5"t/'£{ — Suid. 

S Y N. A(Tuvi7iy.. 

— A^fiov !■( r-.Sia. — II. A- 2^2. 

— Kai Tpop^ftii' ^ita-ni ll^fiPov — Soph. F.l. 72 1> 
SYN. 'I/poi,. 

ApfHT&lJ. 

AjpitTap, tt^i/jLifo;, eiViTio;. — II. / C3. 

S Y N. ATTOIpKA/Of • 

A^Jp/orif. 

Afpjoii' xoi'jcfn^o;' fT/Tp/Ka-a ysfeoi'. F.p. Suid. 
S y N. Ajpuj^n;, CTd.jipof. 

Aypo/lTH 

— Aik SuystTcf AjpocT/TH. II. y- 174 ' 
SYN. ZHpfcSia, KtiTrf/f. Ki/oHA/f, Ki/9s?«n, 
KiiAfcT/?. n*^/)). 

tPITH. AiJ^oiA, AXavtnt, oti^oy.viHx, a- 
pirovoof, otTaAH, ixvx\x.i(, ccTiXylis, ctpm^iKos, 
ot.pyj/.tx., xaxvS^aKcq, xvctyKttnt., a.S^xnprjTo;, 
<tiJ.vy.M», ct^yvpoTi^a, auifyj);. etcoTAoj, «- 
TtT^MiJ.c^, a^moc, aiToyivoi, xS^iSax.Toi, A-rtH- 
fCTTOKOf, a;Tt-<pof«.o9o?. tt^/y,H7o{, hu.vKh.am, Aa- 
(rvcDi, ^xpeict., 3a9i/7rAoxajuo<. 3«pfUTro?, yAt; 
zfj[A«A/;^o{, ■ysAetwot, ^aAni'*/*, 5/Ai/;tiri(t, 
yAavKiwT/f, //'4, A/orsa, Sohioi;, JoXofjnnn, 
(^oAoippo' SKxa. So\c<p^xJ^[j.U}t', iXlKoS?.i:x^O(;, 

iKlKCt>Ti;, ipOifTX, iWKOtl.a.fJ.O( ■ €l/9pOV5f, sujtoA- 
TrOf, EVKpnTO^, SflUTOTfOJOf, ffSJTOTO/.Of, «!'*■ 

A/a, fj^i^ap/;, si/SaAa/AO;, ivvaia, ev?.sy.T^i(, 
iv^cl-bii^, ivXoyjc, i^yoTovoc, »J&ia. (yytrt, 
KvvuTic, K.x/ri, ^xKaaaiycvo^. ^u.Kaaaiy., -S-a- 
KaftonoKoi. i-ipf/.yi, /irsjarcf, iivTpoyiiiii, kv 
a^oroAof, Kc/iTia, KispoTcojo?, iVoTorof, ipv- 
SfJ.ix, laTipia, f.iVKiu v»tX(kto;, XvaifjnKnf, 
y.tiKiyix, fj.xXay.iu v.fJ-iOK' fj.oc, civoCapnf, ol- 
rposlgof. KxKXnofjoc, nKofjLSV», o^v^ppuv, OAuu- 
via, oAon, Tla^ia., n^xt^j^ax, miXtuDVVfxof, -jto- 
Kv(pp'J.Jfi.cdv, 'HrovToyiVcia, vaTO^opo^, -srocT/et. 

-JB-ac/n/JtOf, 'ZTttCBpyof, 'SroTCia, lErMipfftJl», "STO- 

A/Ho;)^oc, iroAy^iTocof, ■!r-o>uj^pi/o'of, -n-fposinr*, 
wo/»/Ao9foco?, poJia, poJoyjicoi, pojoyjns^, fo- A * 

/o/<t*Tt/Aof, ■TtfJmTaa. Tip-\.lfJiCpoTC:, TTrja- 

•■JifofCf, (TJtoTosaTct, o^GecoO.rtCMfi giXoiraty- 
/jiav, yaKiT», <piKoTigavoc, ijiAof^^HriHfct. $/• 
Xopyioi;. ^iKoul.'fJ.^ioc, yjvtxii, '/jv<TOii^avc(, 
ypvar.vicc, qtiKcfJ.oy^oc, (piK»Xa.xxTOi, jvtotto 

pci. ipi?.aKf»TCS, VTTVXKia, .^ivJovVfJ.filjTOS 

P H K.. cXTTOTTTopoi .^aXxTTii?. Muls. — Xctp/- 
, T<»c, &xKxfJ.tc)v (BaTiKtia. Avkicjv jiaTiXnic. 
Tfj.svaioK KfOTetra. Anac. As^iyf iTiK\spo;. 
'^cduv fJ.»T»p. Aippcf) . fj.opfj.v^vTa i-p. 
Ei/i;5po(rfCHf <^oTe)cct. Tafj.in ^nXaiJ.av. .^vJpofj.iwt 
rt%v»Tirioa, KvCipiMTti^a, ytVi^Kni. Mcii'a yi- 
►£9Ah; p/{a (iiK Nonn. 
EAttiV 0K6 Koafj-is. BxTiXeHx xctA« y»QiiTx '^-fa- 

CUTff). AlaVOi; K*^X. ETHfetTOI' ^of lyinjA. 

'S.sfj.'.'» RayKoio trxpiJps. 
KuTp/j si/^iipxvof x.pstT«p? .srotpaxo/T/f Apnoi. 
Cal. 

KfTpo/O ft/^OTliUfCHf y.sJiVffx. 

Kt/TrfcTof, HT5 .^so7jii/ £ti yKxiy.vv ifJ.spov a^rc, 
Kcti t' sJau.airTctTo ifvKn. KXToBvnTcov a^^pcoTcov, 

OlCOVKC T£ JilTiTixC, Kat Stlpia ■JraCTct, 

H U5C OO"' ■nT&I^CC THOKKa. Tfl5^ci, JfJ^' 0(7« TOv]oi, 

K K Hom. Hymn. 

Oupxvin, 'TfoKvvfJvs (ptKofjfcnJii; AippoJim, 
nocTo^fiHf, ysviTrtpx -Jfct, ^/Ao7rai'i't/X.=> C5/w.c«» 
KvKTScta, PivKTtiCA, JoKoTKoKi, fjiijip avxy- 

XH,"' 

TfpTouiCM .3-aAia/o-/, yarjoi^cKs, fJ.»Tip spaTcov 
nf<9o/, > 5xTf oj^apAf, Kpvfta, yjxpiJuTi. [f/ct- 

xct/pa.] 
'txivouiv» t' x$av)K, cpxTOTiXoKXfj.', ivvaTipeut,, 
KvfJ^iJtx, TVvJaiTt '^iav. TKi}Tr]y,yi. AvKoivx, 
TivvoJoTcipa, ipiXxvJps, 'ao^eivoTa.Tn ^ioJuti' 
H (^i-j^^aax (3foT«; ctX.aAiCfiiToicr/c ttvxyKxit, 
Kai SHftic ■JToAe/ ipvKov ipioTofj.avu>v xtrj p/ATfoc. 

Orph. Hymn. 

A^fo//TH. 

MfM)ic» J' apeoJiT» rif EkXwhv ^parcS. Eur. 

I. T. I 264. 
S Y N. ET/9yf*ict, (//cfof. 
Ajpoxoftof . 

Aip^0K0fj.'( fxQafttyya.; sti ra^ocTa 3-aActa-irHj. 
Muf. 262. 
A^povici, Vid Aippxtvu. 

Nht/5/, 01 Zhc/ fjivsairofjsv affoviovrn. II. 0. 
104. 
Af^ovTi;. 

T/f J^ tr/ JxKoi; ~x d^avr.y ixapovrK tiv. Eur. 

Fr. 
S Y N. Af^ovTiTo;, afjs^tfj.voc — a.Tpay[jav. 
ApfocT/raf. 
P.( riTJe 'srf//7r6,r. xk «twoFTirt,?. Soph Tr.370. 
T t S Y N. A $ 

SYN. Ai/.iXa(, a/^£Xi!Ti, aTHf<.;A^f, stT«f/5- 
XnTi)!, xKwS^iTa!, oAiyupui^ — (/.zytKcif. 
A(ff'o;- 
— riepi T a,(ppo( o/oi/T£tf ricsTKi. — II. u. i63. 
S Y Isl. Aphoi^y.o;, ai^in. 

h P I T H. aA;;:/y/ii)f, a,\fXxraiK, oiifiTlTro- 
THTo;, a.y^io(, ■S-^o/j.CaJ^ni, -5ff/-(3,', fj.afyof, 
(J.xXa.y.oq, kivxo;, ■T^oKii;, Kv<Tmovci, otS^dLtvuf, 
yjovuS^n;. ^Ko.ooi. — /xafTt/p XvcJn';. Nonn. 
^ H K. — ■ TTrsp ixiya, KaiTjxx t« -sto^tk 

.\ypjf STTll^tiUV ;^£fOT,/l' Ail.KCWrc ■^XKXffffA». 

— Ku/j.eiro; xnpov uuTov. — 
AifpoTuiii 

— Oy/'i ri (Tt yjn TauTHj a.tfO(rvviH. Jl «. i 'c. 

SYn. .Aj,o/*, txTovoia.. afsA/os, Ei/riBiHa, a- 

fj.a.6ifioc, yxvix, rfATKn^ix, ■7!rap(x^fo<7v:'n, £»- 

<ppo(Tvvih T{ivoCKa.<^e.a. x.aTtt(p^ov\\<Ti;. 

EPITH. AvctAiio?, J.4.«i'X."''j av't-*.oi. 
Afpft)/iif, Vid. Afp.oei?- 

— Ek cf oij.of^ov aflAix 

'S.rofj.^roi a^fwcTi) -TirjAacoi/ — Eur. Or. Z20. 
Apyjijl'- 
■ — ^H^eaii <t^oev H \. 389. 

— Tip J^i f pfi/af otpeof/ '^j-tiOfc. II. cT. 104. 

S Y N. AC--<\oi, (tjpacTiK, cx.y.a^S^toi, iK^ppuv, 

yjtKt^pav, ■Uixpa.ipa^v, ■wapa.tiopo<;, OLKKoyvoav, 

f>.aKwJ^iK, (yfsroTTAn;, <iifiVofj.apo-,, (poiT tx.Ki</i 
Aa^j/pa/i/y 

- — Ka.9ip^7f J^j J^^oa-oti 

A(pv,S^pa,vxuivoi, rtiyjrs vaii. Eur. I. 97. 

S Y N. TcffaiCAJ, i't^».', yvTKou- 
■^(pm, {ciJ^oi iy^^vo;) 

Ov isrcj-joT a^v:/.; etJ^ov a^io)T?pa.i. Arift. Eq. 
642. 

E P I T H. AvKoi-oiJo;, tyKfaciyjtKoi- 
A^vii;. 

•Aoum/ Ol-Tli, KKK ^IKOVTA- Soph. Ph. IO42. 

S Y N. hKaKo;, ix/J.a^ii;, xre.^oi. aroTroi, af ■ 
yjuoi, oiyjiiiTOi, ixviTnriiJ^eioi, aTrpsTi {, «r^a/of- 

AtpvxTOi. 

A&pA <^' a(pvKra. ^iuiv yiyvirai (x^xvxrav- 
Solon. 

— }\a.i Aoyni a^pvKTv;- Arift. Eq. 754. 

S Y N. .^KvKToi, rt/iatTfarof, a.va.TToS^^xToi, 

a.ra^xtrinoi, aviKiiro;, xvxyKcLioi. 
A^vKay.ro;- 

AtpvKxKTOv ivJi)<r!i7i 'na.^sav iv^^ovtlv- Aefch. 
•Ag. 345. 
. S Y N. Arr^o<T^vKxKro',, a.<rKiirxi-o;, avivXx- 

Ciii, anirti-arnro;, (x,o>ifJ.a.yroi o.Jioikhto;. a.- 

(TVi-xTo;. 'A X 

K«l Ta fJ.iV Xf JXli»7lv *^UKX0l<TIV KATiKKlOV' 
11. C. 425. 

S Y N. Znpii- — a.Kapmt. 
■^(pvfrvi^O). Vid. 'T7ri,3f. 

Orfvv tyyo'; (Xi^pnV «.(pvrrviTov. — Eur. R. 2;. 

S V N. Aii/7ri'i^«, i^'^TTVi^u, ty.viyeifa, tTi*^ 

viynpc), aviTii/j.i- 
Afv<i(Ta, AipvJiTOfj.xi, A<iva. 

— Atpn^o; XXI ■■srKvTov apv^nv. II. ct. l/r. 

Olvov iV etfJ,<p;OfiVTI JvuS^iKX ■TSFO.TIV apV<T(TX;- 

O.l. /. 204. 

S Y N. A-itavrKxu' ■aifKTUfiva. xvxKafj.C(tvOt 

'afo<TKra.',fj,a.i. a^voiJ.xt. 
Aipv(ryiroi. 

— lloK/.ov Ji T xpv(Tyirov ea a.Ka ^xKXn. 
-II A. 4');. 

SYN. SupyeTof, iKvi. 
Apcovmo;, Atpcovoi. 

V\x^i(Tyj. (piiviiv roli xipayiiroii rivd- Soph. 
Oed. C i3:|S. 

— 2'>H ■u']ri^ciav atpci)\oi. S^^ph. Aj. 171. 

S Y N. Ayjai<T(To;, a.CxK«;, acp^oyyo;, etvctu- 

J^o;, a,XaXoi, aCoytroi, Ka(poi, (TicoTrviKo;, AKmVy 

syjuvSoi. 

P H R. — Uavrrjiiiiv nri',^' aJavroi- Apollio. A X 

AX AI AI. A^yjtiUi;. 
—¥v7TKo-Kxfj.iJi; AyaixU Od C- iig- 

AyjttiJii, x-.tAT \ya.i'.i 11. C 235. 
Ayatti. 

— Ks'.( Ayy.tiS^a, KaKXiywaiKa. H- y- 75. 

SYN Avttia, ^y^aii, Ayxui yxtx. 

E P 1 T H. Hya^iii, ravKvCorn^a.. 
Ayxtoi. 

— Kct/ cl ■Te-.^iovrai Ay^aioi. II. *. jg. 

S Y N. Ea;.h;'-:?, Af^oA/;<o/, rpaixoi. 

E P 1 T H. .J\pii/o/| afH/aiAoi, ctyyjfta.yoi, 

«)if/.»T5f, JlKaTroKOI, J^tol, kXlKC^TTii, ^oo], 
aKy.l}iVTii, iVKWIMji!, tTToJctfJ.Ol, Kap»K0fJ.O- 

ovTii, KXvToTrcoXoi. Xcyoavri;, ■tsoKvttovoi, ttO' 
KvoBive';, fJiyx^vfj.oi, ^t' .oTf,oKifAoi, yaK-M- 
yjrcovii, yjK,>.KOJ.v>\fj.iJii. 
f*HR. HiVix. '«rvHoVTi;- Maytfi awpwToi. 
Mji/sj a.tryiroi ^afscriTXKicov VTrifiivofd 
' Hi; l^yjxiav Afiiio/ ' u,i; Ayjxiuv. 
h-yaivoi, AyjyJoi. 

Ei /4 Kiv Afycf i>co//x69' Ap^aiKOf. — U- (. 

A^aifi!. A X 

Kxi (TKiiro'; a.fJ.'^iJ^o^« rinTtv ct^xhtH!. Su;d. 
S Y N. E^oc^of. 

E.%9)'t' a;)/*Xi('oi/ alo/xa.- — Arift. R. 862. 

S y N. t^y^aXifoTog, xnx^iKTo^, «x«7'«(r;^€- 

TO,- 

A^Jj^aAXJKTJf, Vid. 'Ttyoi;- 

il£/'ot(f rt.vAAx.iuToio-/»' (^i-JKTXt '!!r':S'<ti. Eur. 
Fr. 
^^y.A»^;, hyji.K/M. 

Vv (/.£!' «t/ KVi\'Mij-tv xya,XxXi<; s^fpj^oc oTXaii. 

Tryph. <;6. 

O,' cCi/ ixvaXKSi' Ar-mS^uv- — Soph. Oed. T. zco. 

A;^ct; J"U; oo/tOK- Ansc. 172.49. 
S V N. n-?»?. anAi-pof. 
Aya:>i {y.irpoy ilip(nx.<iv) 
6v:i, «aV iz%:<i'.«; o:/'i75 XP''''"* Xsye*- Arift. 
A. loS. 

SYN. Kirn 'j.iJ^tu.vo^- 

A, • t 

tf /PkSoc £? Ay^itvvf ■yjKry.a.Tot; npfTitiV. Ep 

1 I. 
S V N. AjjiTfcf. i'Jfj.i'Yi'^X(. VTipy.iiyiSnf, oc- 
TrtJfof, ai^aroiToj — ayfcoj. «3*;'jf, a^s^yik. 

Api^£i>oyp»i/. 

H^us. «^(^aro^fai/ Yjy.KWTKiTeLt. — Sibyl. 
Kya.ft(, h-yjL^f^of. 

kdioi y' uLvoiJioi, x^/jxpf; pGsi-sf. Eur. Andr. 
40 1 ■ 

K«KM? yvvxuo<; yxfiv ocy^a.ptV a.-!ra\no. F.ur. 
Iph. 1\ 566. 

Hrii'' fTiH K>'. !tyxft^iL imV »i//"iV t«.!/t' ityofiveii;- 
Od 6 2",6 ' 

SYN. /Sv<ryji.ft^oi, a7ro9uf*/of> ««/ik. aJa- 

J^/;f, <t.iO!/..\.t(. xxxKXv;, a.fjLHfO';, xviTrct^oSi- 

ftx, avn/oi^of. Kx itrw;?, kxko(, K'jTniph, yjt.- 

Knrof xy^otKO^, «Tret/J^iVTOf, (r/.xto(. 
Ayy.BvtTnf 

%IT70( .\yj>i,fvtTi\(- — F.p. ). 3. 
Ay^ap:'5Uf 

— Ai/o 3roi//ei5f t^f f*-:c Ap^api/suf. Theoc. 7. 

7'- 
A;/./,Trif. 

Te if' cti/ £T; stA£i/e/f(7/f icTc/; £i;«7rJi' AvoiTiii'. 

Dionyf. 1075. 
SYN htu.xi(.n(, xjj.vu.uv, /frcTf/iw, [j.iKto- 
Tapiiof, 'aiXvt-ti'»';; iiyj.i 

H H R. OaI/UTT/O^ Avttaf. tCsvJpO^^VTOf TS-tTfCt. 

■ N( gipii;' '^:J.VTiinv f7r/rt//£ccv «(tGAoc Ap^aTni', A X 

E//o< f^oiTa; J^x^poivou a.(j.!t.tfj.xK;j(jlo Kiovro^ 
Fiy ,(/£[/ xa/ 'irpoTffo/ir/ hiovT oijipviv ovOfMrji.t 
iivJ^xviv ti/xi9:0/(r/.— X.. A.- Orpli. L. 

Ax^y-xTo^. 

^X^H-^^Tov fj' iTinTTt (TVV '^rvotAi; Aefch. 

Supp. I.J.2. 

SYN. i. A>:"?»^ 

Kotjs^fcot. oKlxTvaS^it;, 

Hom. B 289. 
S Y N. A €T£/l<7r£ 

yetfj.cts^oi, xyj^fJixvToi, xkvij.xvto;- 
J'iKa.^»voi, (tyirtoii; — A;^^«{i»To?. 

— Aj^e^fliiToc ai;T«t///<5! — Soph. Oed. C 730. 

S V N. ■''-;^«po7ro/iiTo?, xvtottoiq^i xfJ.uu.oi, 
AyiKaici, hytKuoi. 

hiT XfJ.(p' Ayi\(,liov tfftC<TXVTO. II. a. 616. 

E P I T H. A^yvfoJ^tvyii, NctvTUKTio;, K»- 
KvJ^avio;. 
P H R. AiTftjAof TOTxiJ.oi. 'aoTctjj.i crSiVOi 

(/■4.1XS^4) TSTfJ;:p; iXTiJ.ct TaVftf. 

— IlGT.z//Of (A;^£A(iioy Afy»)) 
Of /A £V TfKriv y.ofpxltriv i^-\TH -s^ATpoj. 
^oiTuv ilxfyiii TxCfoi, etKKoT eU.Koi 
^^Xy.<jSV iKlKTOi' ct\KOT' AvJ^pHlti Tl/TTlU 

iJK/tpac.f f)c /« J^x<rKiii y-vtntiyS^oi; 
Kpsco/ J^tifpxivovTo Kpnvctiis 'soth. Soph. 
A;^?^J^of. 

— Kcti iSpiy>i.a(Tiv a.yj^J'<^. Od. ^. i(7. 

— Hf 0T£ Tif J^fC; Mpi7r£|f« w A.yipaii. II. f. 389. 
SYn. Asf/ci). 
A;^!^ocT/of 

Aj^£fo>T/of yi (TKOTTtKoi ci.\fj.xTo?xyi^;. Arift. 
K 47.4. . 

Ayipy.iji; 

— E^ AyjpaiTiJ^o; xKfVi. Apol. z. 752. 
A^i^av. 

RiSit //£!' e.< A;/:fo>Ta rTfpijAf^eSai/ Ti^?i(n 

Kt-lKVTOi Ti Od. K 5 1 3- 

E P I T H. Ascacj, a^E^ot^of, ^dt,6v;, Sivm;, 
Kvxvioi, TroKvKKxisoi, noKvTovo;, Tvyvoi, s"u- 
■ys^oi, ilivy^''i. 

F.cljct Tip xfJ.C? v'tuv TOTctfj.ii; J^ivdnirt (ict^eixtt 
Oeiet •yj.v<r:^oxi Ayipcov Kfvs^n Siti ■ya^^ 
Afyjfoef/jf vJo; TTCOpsuv, ./.iiJ.y»Ti k-Xxivii 
AvSfXJ-Txi' TiCTa^M /s 7r«tp' oy^^ctnTiv tota- 

f-o'!" 
AsvSfict TiiKs^j:ovTct TOTi iryiSiv, oi(r'l T{ KX^- 

■rrli 

Vii^pi^-V VVKTCti T5 Kctt IIU,iTa <rvVViyJ.t; Xtv.. 

XyiJ^i^iV Ji 01 MTI TOKllii, 

Appnn.T0l T xiJ^cto TvKctl, Kcti cTn.ao,- ovepav — 
Orph. 1 140. 

Iv9:t A X 

X A- ^puli. 2. 74,-. 

— Kii^t^STo, •O-i./xJi' a;^;t/ft)i'. II. f. 69 f. 
SYN. AvTif/.xi, a,^yu}. x'^vjy.xi, o.yd.- 
va.x.riu, A)MKTiu, a.TciJ.C-jiMXi, yjiXoojxu.t, Sv^- 

Axnuu.. 

■ iia.i'!ir^o(;irii(H 'X,pniJU>.TUV xyjwia, Aefcli. Ch. 
299. 
Oy.[j.a.Tuv tT' eu a^iin£t/< 

Effi.-i •arar .■\5£3//7a Ag. 427. 

tvS^tta., CTlXilX, ff1-XVI{, !Tn\ti4-li, fVrfWO-lf, 
09€p)1jaa. 

Ap^flticof. 
— Tf? /■ viTiiJi.voi ap^SiHrof /BsoTi^c ; Eur. Hipp. 

SYN. \'ypnfiif, (3xpC;, fjLoy^Svfcf, Tdi> xnvco- 
fo;. aXiyeivt;. infixXyhi, AfTrnpor, oA«6ptof. 

A« cTs tk -zs-aporTof a'X,^)'S'u.ii xaxa 
TputTH «. — Adch. Pr. 26. 
Ax9w . 

— OKiyo: Si utv ccyi^oi nraya. II- fj.. 452. 
i) S^HTVUV apf-llTUV lY.TTxyK a^/J^w. Soph. El. 

206. 
S Y N. Eotpof, (fopriov, iJ.o'/^o;, /i/o-jfsa^fiD, 
XuTil, a>/a. cvyzfoTtii, Tuyvorr,!, xaTHfn*. — 
f/i(ro(, ayxvxKriKTK , xnS^ia. 
£ P I r H. Atahtov, aA/aroc oCfi(j.ov, trtf 
<riov, |3ioTAai«> rt/ysjb,», i;7r?p£'ioi', tit ei/aj'- 
xaA.o)', /«//aToretyif 

Ap^9«/i/ai 
Ainf a/^oij.txi fcA/iof /xs PpoTof nraa-iv xvng. 

II. £. 361. 
.A^^^Si/xji/iie oJ^iii/tiir/ — Ib 354. 
S y N. A^;f«, /i/o-ijop;<B, ot?-.a.r£<a) ^x^>:[j.ai, 
ayi.vxy.ru xi^ny.oviw iJ.ip!J.vxu- 

-Ap^iA£l/f, A^/AA5t/f 

@xfJ.Cn<riv /' A^iAtilf — II «.. 199. 
— Tx^av /' ai-oPBj^fi/ Ap/;AArl/'f- H" 1- '93- 
S Y N. A/ax//i)f, rioArt.yi', n»)AH<rjif. 
E P I T H. AiA\ifj.uv, xyavof, aj!xii^ai'of, a- 
pw/of, aTHfitu xTa.fSn;, xra^r^xXo;, aKXfj.x- 
Tof, au«AiitTof, xrafTYifoi, aKovrKyis, xc/- 
f/.nr)i<, (iaevuwi^, /Tof, AiT ^/Acf, J^/05. ECiif , 
J^iorp^p^iit J^aispeov, <rxfiK\vro(, iKTxy/.o;, 
fifj.iXi>i(, i^ibvp.-j';, iuffdii/, tvnlcXiu.oiy ^to&.y.l- 
Aof, .^oof, ^xv6o!, ^apcxXioi, ■^ioaJ^^i, ^a- 
6iof, ;taoTjp3§i'.y.of. K^xrifo;, y.Xe>rof, i<Todio;, 
I3xvt;j.(ic, XAii. •foJfoiJ.oi, fJ.'.yaX>\Ti>f, fjiyxh- A X 

[J0(, fXtyxX^jlpfuv, /uiixrfla/isf c;^ip;f, c^f/- 
fj.oifyo<, oCpi[xoi, KvJaxtfiof. 0X00;. [Xiyat, //«- 
yaXoT&iv»:. pn^w.c-^f, vty.^oinfv»;. lUthiiiaJn;, 
•3ro/af fti^ttJf, .iro/i^fj^, .zroJapxyif. TlcXnrop- 
Jio;, ti^ikXvto;, 7n/.ufioi, 'nxiJoi^ovoi, ;aid/- 
fj.o;, (fiXo-TJoXifAof, 'S.y.j^nni, i-OicoriH, ocKvy.o- 
po;, V7rip6vf/.o;. ' 
P H R. r\piros Ap^rti^. Op%5£/A0f avJ^Zv, ppj- 

faf aij/of. 
Kaf 70f iucr^svsav ^pyeiav. Tu/:yof auTiif. 
Oi.'fof AiaKtJa.', yi\'.-/a.Ky.ov ■ 
Ki^uv XuKOi- Tvpuy V\iXa(yytioi . Id. rTfiis-Hf 
JtjLiv fj.x/jf,i- Id 

©aptraAiof 7ro(7/f AiiiJ^it/jCff. Opp 
M£i'Of »t/ -J-f «(Ti/fcorcf Aid,-;J'at/ Cal. 
Uaii dxia; 0£Ti/of. Eur. 
A^Aaii';a. 

A)'T( TKf Stp^Atf/W*J 

F(79iiTa A)nJ/ii. — Eur. Hel. 129?. 
A;^Aa/i'Of. 

AvSpuv x^XXatveoV i-^axt (fftva; — Sim. 

S Y N. A/jTon, a-ei[J.uv, a-rt-rXoi, yjf/,v'o;. 
AXXoo:' 

KpoToi(nv J' a'/j.oa ■mJix ya; 

(^v xx^TTii^tKr' apoToi;. Euc Hel. 1245. 

S Y N. AyAo£fOf, aj,^Acs)/))f. 
Ap^Auort f . 

Kai 2/a//.oc a.X^uoEi'T(* — Muf. 3. 

S Y N. A//('ofi (TKoreiVo;. 
h'X>,voT:il<L. . .^ ,. 

Ef Jv(nv ap^XvoTi^av — iryph. 20;. 
A/\ii. 

— Kara J' o(p^aX[j.uv Ki^xyT avXv;. II. s. 
696. 

— Ka; x^/Xva lujcTof i^if/.rff;. Orph. 339. 

S y N. Zo^of, trwTof , y;'cifOf , Jvozo;, xnp )i, 

if-!.Coi, xCfO{J.ia, 0[J.f/Xl\, lJ/£JOf, *p(^l')). CrJfXll. 

— a[j.CXvuTria. 

E P I T H. A/i.(), asKioi, ahmro;, a<rv.oTro;, 
av<;aXia Jvofipat, ^'(ptfa,. ifi[/.vr\, i~i(T[j.vyi^d, 
^xvxrvi^opoi, <riiT'7riTin, ■) nvowap^iii, KiXaivil, 
KxKn, oXi(Tii/.Cpro; yjt^^a. 
AyKva. 

— HX,Ai/(r£ /j TTovroc vir xvTn;. Od. fj.. 406. 

SYN yiXvyi^OIJXI, (TKOT^IXXI, lTKOTt(oftXI.— 
ri?.Vyi^U, (TKOTI^U, <T'J<TKIX\JU, <TV<jy.0Tx(u. 

h'/yri. 

—A^Tro-rjvei J' a).oe ayjw. H- J. 426. 

Q.; J' avifj.oi a'/jn; qo^hi. — II. £ 499. 

S Y N. A(p^oi, xtCoX», — x'/xv;, KXTTVo; -~. 

iXvrpoVt fVTrapix- — ap^i/foy. 

A-/m- A X 

ifliuse; Ep. 1. 6. 
SYN. Ayjiwf. 

— 0u[j.iv «17 ^nSiire-iv tyLtieiv Ayj/Vfj.a.i — Od. 

K- ',7°- 
Kw J"' x-j(^l^M — Od. (T- 255. 
S Y N. Ap(,92(xa;», a%£'js)i tfyaNat), /i/ff-arot- 
«■%«TS0- /fl-9//.aii'4), At/TK//tti- 
P ri R — Hro i3af<ri>i cHoSsv «th 
©ujuor sJ^w- — Apoll. 
AxoAof. 
NiiTjifiif TVyoAocTs, xttxwi' virOx^ov i-Teaxrm, 

Od. J^. 221." 
S Y N. Ayacof. 
Aj^ofEUTo;, A%opoj. 

Hc 7'aju.cf , aAA' aXoffTof — Jvlur. 274. 

A^ofBf iT^OKtYa*- — Ymi. Andr. 1C37. 

0;£ MtTf' an;/x(i'aie; 

A/.t/foj, aX,ofOfj «K«7r£?i.i«. Soph. Oed. C. 

1287. 

— Eirei //.ij' avoj xpxj^tw x.ni d-JiJ.o,' l/.ariv. H- 
f. 171. 

S Y N. Ai^ia, a.Kyof, a9u/jcia, a;^^6:f, AfTril- 

.?A/4/f. 

EPITH. A/ioe, *tAiito;', ctXixtrTovy jixev- 
^D.^.oi», J^piuC, ttheynvoi', a/j.iyx^Tov, .3-UjWO- 
^Siooc, .^/AaA^«, «Afcivoi', 'o-vxivov, o^C, fflu- 
yffoc, 'uiKvtrjova^oc 
F ri R. h^sof vipiXn jj.iXa.iva, Hom. 
Ayca.vTc( 

— napGjr/xw/AiTfHK «XP*''''"'"' «fwS*'- Mofch. 
2. 73. ^ 

'S.o^pixi; x'/^:f.VTo; if)/if. Synef. 

SYN. Ayoaii««, aypaiij. ayvof, a.y.ta.vTou 

a-J.*'.'5"o;, a.ij,oXvvToq, «6/»Toj, AKtijaTof, a- 

9rfoTi/>taro?. 
A'/ja-( {nJof a.7rv>i) 

Ap/paf Ti< s^ K.A«»'a?' £%« Ta (r/Tia. Ar. 
Ecc. 35^ 
AXfrto^ (Adv.) 

AyfW^ KAa^oiTe — Theoc. 25 72. 

A^r-yiio^a? J^ a./(Hov ij^tjv — II. f« 269. 

S yN. A^cetij;, xjffiirio;, xeiKUt;, ofrHKo~ 

Tftif, 'Tsrafxx.ociJ.oji;, a.y.o(ru.a', xir/j^lJ.ovai, tfav- 

A<aj, *r,9<i)? ap(^fiiirfc»5, aici/iiT&if, aAt/a^iTsAi;}. 
Axf^of 

Ti'!» «■«'' a;^p«aK /t/mu/i'.— Eur. Herc. 58. 

SYN. A;i/jHiof, ap^fiirof, ATriOiKtU, «Xfe- 

TTlk, J^VJtihii- A8?3f, lfXV?.0i. A ^ 

A;yn/s-o<, A;)^fi)rof. 

Ka/ ■1B-0T0V «/pn/roc a,ixaiiJ.xy.iT>i tanv dKy,)i(. 
Muf. 328. 

Aypnro;' //«Tacoiac s/i5ju.p£To — Hom B. 69. 

S^ N. A;^f(rio?, a.y^»<Tifj,oi, J^vtry^^HTOf, a^a- 

ipsAijf,, aJoAi/j.oi, .'iAaJsfof, KxAof, a.TpiCi!i, 

«TOTTOf, 'srocwpof, *Ay(r»T=A«f, «iTWTtAijs-, xtrvy.- 

^ofOf. acoi-HTOf, avapexfii- 
A%fii/xo(ri/c»i. 

— A^fM/Aos-i/ii) -j/ao anci^j/H. Od. f 502. 

S Y N. Ap^Mna, *;(,p»)/xaT/«, aij.tiya.nti, xkJij- 

HOTvm, 'Z^ayei», 

K/ /i T/? aXpHjwy) -srEl/Mf J^i /!'"f t^yo, piCtTXl, 

Solon. 
S Y N. A;^f«;*aT0f, a/jvtyof. ava.fyv^o(, a,- 
Sm, ttTTofOf, a/fo;, a,'.A?;fo«, a;:^"!', a^ni- 

Niir/£f a/ji /xaAtt Kviziuf—ua. a-. 309. 

h'/^i< a.TfiKon^Siv — 11. J^ 522- 

S Y V. 'Fftif. rti'. KaSoA» M«Xf '' *'<'■»''*•'• 
A'/yp^ltt, A'/ypiisi- 

Ki J' {/'^oKivKxivovraL «^n^up/i/a» — 11- s. 502. 

KAiiTiif» t' «; a^^ypaicaj aTo/f/fajcoT/. Ar. 
V. 1301. 

S Y N. Aj/i'fo9HXii. 
Ap/L'^oc. 

T*? •)/«« iJiiToiKVi a%iif« Tfeii' arfti;' ^.sya. Ib. 

^•507. , „ 

£y.KaKafj,a( a/ypov TiXati 7»//.;o-jii iJ.a.Kira. 

Theoc 10. 49. 
S Y N. Afiiip. KOtp^il. KV^nCia, Ta. — «p/m. 
A/yp^TPiif' 

Kai TpiSoX\i( o?c^.c «;^t/foTf/;fa{ — F.p, 1. 6. A ^ A^iraXttKTOi, 
ATrn?Siv alaXxKTo; — Arift. L. 275. 
A^ac/rof. 

N-/;/i.'/»c aiJ,afrof Cto ^«iiic ■5op= ^^aAy.i,-. 

Ap 2. 113. 
— noAt/»//*oi'Of aj-affoio. Orph. L. 74. 
SYN. ATraSiKr, aTiusjfiTo,-, ad/Jcxof, axii'ii- 
To<, aXfii^^of, a-^-iiAaynTo?, anTagi;- afJ.ia-j- 

Ttf.^ 

A^},;>ik, A-\.iKTo;. 
.\liyi<; — Tffaf. Soph. F.i. 499. 
AfSfw^TAic /' aiJ/t/tTo,- £jr» yjovt ytyi-ral xj^eif. 

Tluog 797- ,,,,,, 

U u SYN. A -^ 

— rifj; /' ifi oc-litjJ^ciir *«'• Soph. Tr. 476. 
SYN. A4,£t/rjw. 

Kitfia T a!^!.Ei//i* Kcti aXnSia — Hef. 9. 233. 
S Y N. A4et/rof, aXK6<jof, ttAHfleKT/xJr, *- 
TXa.rof. 
Ai|.it»To;. 

Tft) xoSopifU 701/ ypa&o;'. Arift. L. 658. 

S Y N. Axa,aa7o;, xu.h\xkto{, a^KMfh, oc- 

KttT^t/jictKTof, a^erof, ajtzprof. 
A^|.np/rof. 

— T/f a4"?'5"0f ctvirctiT^a. Arift. V. 750. 

E X P. Mji fvl-it^ojopiixfcj,- 
A4,if. 

MiiTdir ^j a.^TTiiTi AiCK ■»•£? a.\ovTi — II. £• 487. 

S Y N. Afji[j.a. S-itfxiq, aviJ.TTKaKvi, soretpti, 

■srpoj-a^n, avvxip», <Tvv!t.fe{x~~>C!tf/.Trn, Kvpccv, 

KctfiCxfct, .^cL\i(, .ithxyfi.ct.. "Xi^vi;, yjKuVYi — 

•^>lKct^-r)lJ.X, 'in/aftly/f. 
A-Xopfoo?. 

— A^{.opcou nttjafo/o. II. (T- 3<;9' 
S Y N. TlctMppoo(, 'T.raA.ippofiioj. 

A^oppof. ^ 

Tfc /usi/ «p a.^J.opfoi irjoTi I^i.iof «tTrofSovTo. II. 

y-3'3 

S Y N. UxXj-.iJ^^ofioi, ivia-iofftnTO!, o7r/(r9oTopof. 
A.4,0?. 

— At/Sff </*5 o( a4.£i 'rra.VTct. Od. J^. 794. 

S Y N. 'A^iV, itZy[/.a., fjiiKos, yifor, kuKov^ 
A-vf^jitTof, A^Lopoj. 

Aaa' tt4<'9>'''''* "?-"" JtfitituiMstTfttir. Soph Aj.321. 

— SiiiT a.^o<l>ov i^^vof. Call. 2. 12. 

S Y N. A9opi/f of , xCpoftoi- 
A.vJ,t/%/a. 

2Mjt/«« — Tai/T' et4,t/;i^/af. Eur. AIc. 727. 

S Y N. Acai'/p/5t, aToKuia,, a,Qvftix, A«7ro9u- 

M/a, KHTro-\.V/jct, tKTrKn^ii- J^&iXlct. 
A'4-t/j^of. 

■^vx^^ cL-\vX°^ €;^oi/T«. Arill. R. 1369. A a 

SYN. A9t//ilO<. CtT0Kfjl.0i, iK.\.VX'>^' AW»'OnJ.U- 

;!(^w/ii<. aCii/Tof, cTrtAo,-. £X7rA»*T3<, «tTrtooti 
t/ipofof. A a 

An. Vid Aaff-K«. 
A<y_ Vid. A,i//i. 

— .Aec vpoi — Uxy/jj fJi.ctK xyjfxvi;. — Ap. i. 605. 
Aooi, (Adv ) 

\loKKa.Ki vvKTo; au^i — Theoc. 1 1. 4.0. 

S y N. ripoiypwf, ajtaipn/f, ■sraf' <»f«l', -B-ap* 

xaipsi/. 'utt^xKxipui;- 
Aenplx. 

hKK' aopia.li iiKOiTiq — Arift. A. 23. 

S V N. AKa.ipicL — aftopzict, x!7y^Mfj.o<r\jvji. 
Aopjoi, A<«fo;. 

— O J^' xa^iof xvTux fjcctKKoi'. Arat. 

TlIJ II701 'H-oJlg t-.ITI JvaJiKX '^'J.VTii a*)P»l. 

Oi. fx 89. 

fl Tiif aup-i -yiiyctTio ct^Aia? Tv'/ji;. Eur. 

Hec. 423. 
S Y N. A7rp«7rHf. aeiKtif, aKaipo;, afiipifj.vof, 
etxctpK, ctTiTrxVTo;, aTiTreipoi, e^opo;, 'W^ou- 
fof, ^taTaafOf, ■■sraCAiwpjf. — xvoiKtiOi, affvfJ.fo~ 
po; — 6/yixof. 
AeopovvKTog. - 

— Aftifoct/xToi' xftCoxu.0.. Aefch. Ch. 32. 
S Y jV. MnTonvKTior. 

AuTlU- 

— T/ '!ravvvxiv vttvov a<<>T«f ; II. k- i J9 
SYN. A(iJT£t/<t/.— t/^a/ca, isrKtiii), xvAvSiPa — 
KaQ-.vJa, xTOMifi.xofj.ai. 

AuTOV, AcdTOi- 

— Et/rpo^o) oihi xcoTo). II. V. 599- 
'S.Tijxvov auTov yKVKVv. Pind- Ol. 5. 
— AivoioTi Ki^rjov xuTov. 11 /. 657. 
— Hfwai/ 'S-Ho; xoToi Theoc. 13. 27. 

S Y N. AvSo^. — iflOV- KOIT/Mi ITlifAVOi, B A B A B A i^vC. 472 

SYN. PHT4'p. — «i/^dA£0';^ofi ^Xuapsj- 

T^-/i(nv affityiifjit SifM^i.y.i( iTi(pa,yu<riy. 

L»"on. loo;. 
EPl T H. A(ravpitt, k^m'i>l1\, 'jra/UTroA/fi i/- 
W"Soip/aAof, /[i5^siA>), -iroAt/^J^ujof, J^guroS/ioi^Of, 

P H l^. n«At/£TiK, ^AtriKeict, (jt.ouil xofffAOio 
K.pa7aa-*- Sibyl. 

Baj///'*- 

— A/a^ri /u<r9f3« ^ocyi^ctTO.. Aefch. Perf. 640. 

SYN A-jJ^n, Oposs, Koyiov- ^avify.o!,. 
Ba/ni' (Adv.) 

Tk .Te aacTni' a7r/cFTof— H c. 516. 

SY N. V.^QtxSiv, iipi;/*, w<jya> •^"^'i — "'>'• 

(j.a,KttS'ov- 
Bcr.Si'ii>- 

—^.10. 4.a.u.oc6o(o P*//^?. Hom. M. 320. 

SYN. ATpocTTi^a, iixiva, ^oiCTKa, liiCatu, 

H/M, tlia, oi/otJ.a.i, zf^XofMXl, -srojSft), 'aooiuo- 

uoii. ■utPmocTito, oSonro^iofAtil. oSiVu, rtrtCu. 

P H R. nxKvi\lK.Tov OTo/of l^^l-Of iTreiyiriv. 

Txfieiv y.iv;avci. KiKivQx. AeAAotok t%^i 'nro- 

peittv Nor.n. 
Ba//o-/f. ^ 

— Tnv fia.J^Kriv tuv ■■arMirim. Anft. V. 11 68. 

S Y N. YijoSof, 'nocpoSo^, 'wpo(ToSo^, rsi^i- 

TaTof, ViK\j(Ti<;, iropeia, tKrJ^icrii. (iaSoi- 
B«//r»f' ^ 

Ta%i)« (3a//?-Hf TiptMViaV a.v%mr\iTo. Eur. M. 

1(82. 

S Y N. A^ouiiVi. 

Ba/ir/jc''?- ^. A -n D 

— ^'ilf OKTOf "j/j jt/t») f,i.S'i^ixJ<' Arift. R. 128. 

SYN; TaX,"'"'''?' '^vTrxs. 
Ba/of 

H /f /JaJ^of w^sT&K yaVeti' xai /«c/pa kxXvtIih. 
Ep. I. 6. 

S Y N. ^xJ^KTfJi.a,, ^S^KTftoi, j3*/i(r*f. 
Ba^«. 

O» t' €V //SC ^ct^ttlTI, XXKtof <r' OTnfiil/ (p^OVKtlV- 

OJ. a-. 167. 
SYN- AucTaf. 
Ea9|U/V. yiit^ifji'; 

— Aiiii^of ay.jvti' (Safi/jn/toi' «tto. Pind. Pyth. i. BjtfljtAii/ £X/ «rTifafS 'TUii^Tx^ 'aoSi — .\paU. 3. 

•33+- 
S Y N. Ba9-|ixJf, ^'iifA.x, /3i3-.f, |3<:t9^oi', xva- 
Cei.Qfi(ic, avxCa,6fji.i(, xvxC:t%pnv. KKiua^, yM- 

ftaKTHf, ■WKl^. Kp077XI' 

BaSof. 

Ay /e ^aflof A//v(i'>;;. — Hom. B. 85. 

SYN. Ba9fTi)f, 3a9i/o-ji*a, /Jfi-Sof, (Siflof, 

3ua"0"3f, fivT(TilfJiX V-\.0(. 

E P I T H. 'hXfj.vpov, vv^iov, ■wovTiov- 
BaSpetx, EaSpoc. 

A^iof iyu l^x^vx<tio( — t3*9frittf. Aefch. Supp. 
^65. 

Of /cAoi/Sff AoBf isfoc ^aSpoc — Orph. H. 

S Y N. Ba.9/^.'^f. (3*0-1,-. i/Vi^aGpoc, t/Vs^aS?». 

tVcfaa-if, /caTJiAiJ/, ar/caPTiif, iSi^Kiov, ^c 

fj.iXiov- ayxXfta.. 
Ex^vva. 

— Ba9LV£ Ji "Xppov a.TavTa. II. tj/. 42 1 . 

S Y N. i:KK(.lKOi), KOiKxlva. 

BiOt/f. 

— Ba9t),' J*4 T{ TapTaoof a/nsif. H- 9- 481, 
— BaSsilc ■3r£A£/xi^l//£C t/Aoi/. 11. tr 766. 

— BaOt/ yMfaf Synef. 

SYN. BvQicf, ifj.CvQiO(, 'acKvCivSrid ACvr(7i%, 

Tavali, '7sa'/y(, v7ri^f/.iyiBn(. 
BxQvCvXc(. 

^pcvTiJx xiitvriv KAi ^xQvCisKov- Aefch. Perf. 
142. 

S Y N- Ba9t///i)Tiif, (ia.9v^^av, [ia^uyvap.ay. 

xpy^j-iCKf. 
Eafii/yeiof. ^ n n u 

— BaSvymv iftlfv tfoKiv ipfxiri IiaT,i>. CiU. 
2. 65. 

SYn. Ba9t!>s<Bf, j3*9yA»ii"of. ajynoi- 
Ea9t/J^/it)f, Ba9t;/icnrtf. 

— Ett' uKiavcp fia^ivSiVif Od.y,. 511. 

— riap ■■tToTo.fj.lv ^xivJ^tyttivTO, Sx^wac/por. II. 
<p. 603. 
Ba6t//«Jo?. „. j „ , 

Tt/c/ap//*c PaSu/o^oi yHTov'.(. Pind. Pytk. i. 
B«9i/^<ycof. 

— Ba9i//'<»C8f TS ywatKx^. H- /• 59°- 
Ba9f»<t/xTiif. 

Ka/ Pa9t//'.a//C7ri) KKtiJainiav- — Suid. 
Ba6t//.AMpof. 

OtT£ 'ict9l/ItAMpiilC, BT' CttTTJTst fXllAtt VlftOYTaV. 

Hom. XLIX. z. 

SYN. E A 

SVN. Crt9u>tT£«troj, 3a9uTXi!T«, a.ipnU- 

EaSi/x.oXTTJf -. 

— Ktfi Aaft^aii^rs? paSvxoXTTCi/. H. o". 339 
Bc.e- xsATTB y«i xsihoi;. Pmd. P. 9- 

N-ern. 2. 

Orph. H. 

— K/jf££5 (irtei/>.ei//.»'ia tjrsTfa.'. F'nd. rytn. 

10. 

Ba9uAM»o<. . ,, ,,- 

Ef J^' <:Tj9« TffAEWC jixVVKmoV — i^- (T. ? 5 O- 

SYN. EKOf^t^o?. si^r-^of. ti/Jia?^^' «'>"<■*?■ 

TTOf, (7/T8j6pOJ. 
S y N. ri9t;9p/?. P;tet'Tp/-X,0<, T5/X,«TGf, ISro- 

Xu9?/;, //aAA:i?opo<, Ax;^i'(.?, Aftp^rawf- 

Ea;9u,«.itT)K. 

— Ett6i/,(/.nT3t Xe/pa^ 

rpaaiiu Tov Ijscrofci.— Pind' N^n^- 3- 

SYN. Ba9Lie'8A(!?. 

B*9rfuAo,-. , >- . /= Piir 

_To / Omk £C (3<tffu?t/X(:J ^xiC^- '^«'^ 

1156. B. SYN. Ea9u!rx/o?, «.-mX/o;. 

-B^etXitajU''^ Kv9=.p^*- Apoll. I- 74^- 

Bs.',9i;wAaTcr 

£,f m.il /i:t9uirAKT.: ur^ ^'•- 

SVN. BttSi/7r;-K(riof, PofflvxXwpof. 

B*9i-T0A£.U'^ T«,;.(£^o? .Ap-:of. Pmd »-. 2- 
SYN. A.etJ.', =''«/:.'. '3ro\S,"fi(if. 
B^eiTCHTW. Ei&vff»^^. B:t9j.p?oo<. 

— T-lsi-POt^.ovT* T£ >'.aAT/.'. Apol!. 2. 661. 
■F< r-ryra^h BKiVvTo^oSv^fOOV—i\-f- »• 

''-B'5e'pp-C--P--- ApolI...n99. 
""i^^e., ...O-xi.. p*e(/...o.-Ho... M. :.9 B A 

Bafl(/(rxeT5Xoc ._ /, 

Oi/At//;*T8 J"-: .'^^«ej^rxOTr^A» 'zrfcsdva.j 5pu.'/l'af. 

Orph, 402. 
SYN. A.7rt(i'6{. 

B«.9u<r7rop(«. r, ..>, H 

— noi/TB To /JaGt/o-TrofOl/ u<rii.p. Urpti. n. 

B.^9i/«-£gm. a fl, , Ib 

'°'.!::bXU'^</^'-'^-^p-- ^"'"•^'^'^- 

AcrwTroF J^ ixokTo (3rtOt/TXo"'<"'~""- "^ ' *' ^' 

'^!!?.tr:A.T.v«P(t9u,t/AA,. Mofch 5- 

TStAO?, -TToAK/tOUO;. 

E X P. M£yctAwf £t/'y5'"i''- .'^*'^* <z'y*H3f, 
'^'^'ll^i^f. Ap...To. Poc9t/X-T.<. Her ->. 

977- 
S Y N. Ba9t/TXi)x«/*of, -sroAt/Ko^o;. 

SyV/'^ "ej(aC(X"'«. fTr.fd/K». Tfofanra, «T.^- 
ea.ru, /?a<r<^w. P.^aa., ^5p.Tfl!T5<<., '3rop5v««. 
rf/Y<». oS^ivofxa.i- 

— Xapx 3*»«^"' "^•"^,"- |-P o-cl T -60 

_noT=por «-/«pn |3a(o« Soph.O:d. 1. /O9. 

SYN.' M.)^poc. <r/x/Kpif, T'jT9of, .'^f*X<'«' «- 
Aa>Ci)f, »Ca,iof, ctKit^k—H-oro;. 

^*T« P*/^.^^ «To/tJf—Theoc. 3. ^V 
S Y N. Ai?i9£pa, o-ifl-uf<*. //.ilXiaTH.. 
). BaJtiixof, Vid. fA/^.;Xo<. 

Bo'.)(..>Ao< £T. Prov. Suul. 
Ba^Trp.*. B«T.ip.ov. BajtTpsu/^a, 

447- 
no/J?£HWf"^5'^'^ Eur.Ph, .,65. 
'ir-)tai^e>aP*xT.o.,o oi.o^*<e</.o. 
45'- Call.j. 127. sYN- B A 

S Y N- %mir<tvn>\/, a-Knn-aVi <rx/wT«)C, ffiwrrav, 
o^AM, eKVTa.).U, (ttSJ^of, 'fOTTaKov. 
EPITH. Af/.Tri?i.oiv, civToifAoiov, ynpoKOfjiov, 
xta-triyoy, <firoXiy,ov, u/Tra,yii, ivfAiToov, fiS'0, 
oA.o<rp^spij. • 

— ^a.Kyjati KxKnf 

lcLTpof jATT/f— Aefch. Qh 696. 

S Y N. Evf^ocrvvn, |9axX:t/(r/f- 
BoiKp(ri, 

■ — Aj/«//eca iftfOfAAi Bocx^rj viKvav- Eur. Ph. 
1511. 

SY N. B«y(j-«pa, ^xffa.pi(, //ctfTixoAof, ^veii, 

fj.!Liva.i. 
BctKyjLi, B4x.p(,i/fj. 

ii Bax.X,£u. Bax.p^iti' 

JvlMTpoToA/;' ©>iS'a.f tanai/. Soph. An. 1135. 

Ec9c(. K&ipi/x/a/ vvfj.(pct.t 

2T«p^K(n Baxp(i/sf. Ib. ii42_. 

E P 1 T H. Aa-iaJ^ff , Ka./fi.eixi, St/f o-ofofo/, 
* tK(pjiov£(t 'Ts-a.pa.TTKTiye^, ixixtitoAo/, (piAoTraiy- 

fJ.tiVii, yjtfiOTTIX.), f.iVKO-JoS^ii, KlT^OIpOfOI- 

ATA{;t«f, ocTT^^oKoi, a.QcifiyKToi, a.Tio\ifji.oi, apo- 
IJ.xvHi, a.Xi^iyaiJ.oii Bpo//iai, FAfi/^r/c/a/i lc/o- 
^sroi, \criJ.MiS ii Kv(T(Ta.S'if, oii7(nCa,Toi, K-jcrn- 
Qetciti, ^i.iT(TVTOi, fJ.a.vi''>S''lii , vy^oyropoi, v<l/a,v- 
yjvii. \-r,^m'coii;, q>iKa.:^i(jiOi, (pi>^cy.poTa.Xot, <fi- 
y.o(Tr.a.c^ij.oi, yaAxop^iTwcf?. 'ypDoir'KiY.?if 
PH K Actji/rta/ Kt^xr^i^oi ■yvvaiy.n. Pind. 
KvuGxKa. Siitvwi.i xyfix Keofjcx^Kaat Nonn. 
Ht5 3^56) TV7nri(rx ■srxi>»opov 0/j.f^x TnatvH, 
Xvf/.iiov tTia^Hija./.a.^i^ KV'tiix[J.^v/.i KKTCri) Tryp. 
OlvdSic iy(rycySp3/, Tpia.Tiifi/sc. ac9ox«fn;'C/, 
BdLKyji — iyifj lyopoio Ti'jm'a.1. Opp. 

Ba.ic^iSa.KXo; 

— Kai B£t»X,f=:«)cX.'"' ?"'"'"• ^*' '^l 4°6' 

Bix;^ei<;f, Haici^^eiwTHf. BaKyjvT>i(, KxKyj:.Tii.'p. 
— riipixKKx J' BxKyeioi A/oru<rof. Hom. 

xvni. 46. 

— 'l/ ^ctK'/e.aT xi; a^ 

Aioi't/(riro? ifj.Ca.T£Vei — ^oph: Oed. C. 710. 

Aiyifjii>.i;, ^i.K-xjvTa, — Orph Hym. Flay. 

— ^av.yjvTopx, (ioTpv:iyxtT-fiv Ep. 1. 1. 

S Y N. Euiof. BxKyjKOi. Ba(r(rapt>to?. 
BttKyiuoi. Ba.Kyiaiio( . BxKyioi, Ba^c^^silf- 

— Bi/^^i/iiioc a^/i':^ Orph. H. 

BxK^y^ia.Kx; a\y. yjKTa.(;. — Ib. 

— Bxj,yy^ Kxi iiiSvy.iv. — Ib. 

Bx(TO^Xpi, X.XI BxKyjv — Ib. 
Ea>tp^fi//7.aTa. 

— AcT( /' V.viav ^a.KX'vycxTuv. Eur. C. 25. 

BxKyjV(Til*,Oy, 10, B A 

— T» yx^ (i»x,XiV(Ti[J.ov 

Kct/ To fii.aviaS^ii, fta,vTixriv woAAiic £X«. Ib. 

B. 298. 
Ba.KX-v(Tii, 

— UiK^av ^MX^^wiv tv QnCcui iSiy. Eur. B. 

357- 
S Y N. Ba;t>^i«, BxKyjix, 'ua.^oiyix, ^ioivta,. 
A/3it/(r/a; 
BctK-xiva, Ba)c)(,(a{a). 

M«/i'o//£cct ^vv opf>,S, jixKVivay- Soph. An. 

140. 
Kcti IfixxX^fZav s^ 'iS^xi fti^a^fiKTO,. Eur. B. 

929. 
SYN. Ai'«tS'a»>^£i/<y, iKoxKyjva, ^xKytvo- 
fJ,zi, Ka.Ta.Ca.Kyj:o}j.xl, iv^ix^o, iv^^iCTictia, 
(TctGx^a fj,xivof/.a.i, sctpolViOfj.cLi, iTriKvjJ.a.i^a. 
Aaiftoviii; KaKOTHToi iCaKXivSn(T<tv i(j.a.(T^Xi)» 

Nonn. 
BttKX'«.Sixi. 

— iictKXjaSxi, yivtny E^upiiSsK io,Ti{. ApoII. 

4. 1212. 
Baxyci 

— Mct! (lad^iof ofyix BaKyjf~ Theoc. 25. 13. 
S Y N- AtovviTOi, Zayptv;. Ix/.yjii, KvC»>.oi, 
Xx=x(riogy Avaio;, MsSt/jOicaro;, Nii»7"£A/of. 
CJ<r/f/f. 

EPI rH Apirrpiinii;, xxpoKxXi^. aAH&H?, a- 
"THuav. xTpoixoi, aTxpStiToi, aTctXoi, ufxTiKo- 
(tiVTaq ayKxoSij^Oi. ctXi^tiTri^. at^ifVTo;, a,S'x- 
K^vToi, XTriimpoi, aKoifJ,»To;^ axofriTci, aSiii)- 
Tci. a.7iS»po{, av<tX:ii;. a.vnTxTo;, xTre.^oftoy^- 
6;?, axf^r/r/Troi/o*, aKtp(TtKOfj.iii , a.p-yjyovci, xfj.H- 
S-flToi, xKiipvxToi, aSnpno;, aTcKnTn^, xpyj- 
KcLKOi, xuiiTcop. a.;j.o>ij,riTOi, a;jxiiJ.axiToi, Ai- 
yvrrlioi. (ioTpvoei;, (ipiapci. (i^oroTiTcoi, ^ooKpxf 
fo:, yiyxvTo^.vo;. ythnvxf.i, yvvai/j.avii;. So- 
p'j(TiJoo;. SopiKTHTo;, cToAocif. SiiTaop:,)ii, S17- 
aoTOKOi. So?oppaO'ii. Si::io7r'o?.o^, Svcripac, S^x- 
KovTOJ.lftoi. iyjSvoxoiMo;, tot! ^VJiT»;. iytpTi- 
HOfof, iyipiTiyiKeci;, iytp(TiUo(joi, ivnpo;. iv^t- 
Ipidi, ivuSiii;. ivvft:':g. ivKiaaoi, iv^ipcro;, tv 
6»f«?, i'-pvyu.iTii;, ivpvCii'{. iciiij.oylf).oi, spa- 
fj.Av>i;, (ia-, ^aijioi,. ^aypif:, ^aoyo.o;, ivyc- 
Si(Tfj.o;, )i/'t/j, iivi, ^siiyfiit,, &v'j>pa4oi, -^i^T- 
fj.oZ)'-i^oi, ^ioivo:, d^^aiTvi- ^i\Kvjj.op(poi, ^vpiro- 
fJXfvii, SiiA.Vficav>ii, •3-;)At.'jfuv.'i', ■^cLKxTC.Tro-jOi, 
$xXx(T(TO-!r'ofo;. ^xKa(T(Toij.o^oi, ■ipiafj.CoSiSv- 
cxfj.Coi, QiiCaiyiiiic. l/.apioi, ifi.ipocci, /.af.U, 

Kt(T(T,x' 11.0;, KllTITC'XJ,Ti>V. y.l(T(Toyxn»;, XI(T<TO- 

<p'opoi, KxKtTiTiyjpo;, KCtXKiViy.o;. xa.p»Cxpto>v, 

y.opV(j.Coiopoi, Kv,-i^(e,jv. KU(TnroiOi, Kv(Ti;JiKii;, 

KV(TiTXiyftuv, KxyaC'i?\Oi, KivKoyiTav Knro- 

X X TlaKiffOi, B A 

viW]aMMi, fjtnXf/jo;, /xi&viT^Kiii , y.iKKoyoi,- 
fj.oi;, va.p^xy.yyofo!, fvtTrsv^i;, ivhtoto^oi;. ruKTo- 

9«llf. M'poy,Ti)l'. OirO-.!.. 'J/ro/oTDJ, OIVoSltyfl<, 

oivoyyTo<i. otvvt.Kiroq, oiront^,', o^yj^v^, o%i- 
TActClif, opiTo?^;^. o^i<T<Tno\J.'A, opJJiMixo;, 
0(>iri;ua*iHj, 'Sfieij9iyii. ■^c^iKionof, ■nri/piyj/Eni;, 
■^TvpSfoy.ot, '7^'j^fmi~iav, ■T^oKijTaipvKof. ■wo/u- 
yiiOHf. ■TroAwjwrif, n-oKVahiipoi.f'^. -^oKveiS^viq, 
•sroiKiXoCoTfiii. -Ts^c^vof, ■Trci.iJ^oxhy.c^;, ■TsrjSa^AH 

TOJ, TlAcCJtfbfOi, raj-jAlt/CJf-tO,', T3.VV7r)\Oy'^tt.fiO;, 

rvjKos, Tdi.yyyivoi, TzAi(TiTiyoif/iai, T«ti>joj*ik, 
C-roCfvy_iog, i7r.'i>&is, vTTvaKiof, vyfcfuo^cg, i^iKo- 
■!ra.iyuuv, ^iKxKfyifT-O!, (piXivuq ^0-cK.lTf^o^o;, 
<tlXo<ro^yo;. (fi? otkh-P^uo';, <;i>oCoT^vi, (pihoTO.- 
^v\cf, aihocKcinXof, (pi?.o-r'Jo^^':(, jiMypuTri^c?, 
lilMTivbtK, ^vTnxifxo;, ?5o«uy»<, ^piirosAT.iV, 
jvyrrjof e/c<. '/^fVTUTh;. •x^oi(To-/.our(. ^p-.7x<l- 
TTi;, yjOMyjTu-j, >^»f£i/Ti?,-, ^opoTifrri;;, yji- 

^OITVTTOi, "XjfOThCKi;, ■^.ivJ^a.Xio^- 

P H R. Act(/a«i' V.vofX.^1;, «^i/yaAji-V. *ayri)- 

p;3<. Lyc. 

0£of a^xio;, a.iJ.TiKoH<, (piXoTiutiTo;, f lAovofsu- 

TM?. Arift. 

Aa.iiJ.uv j3oTjt/«f. 'S.K}rrj:':^o< iTiiflWJ- *iAo)/ 

^«of- Xvy^i^pou.o; ij.>iuii<- Nonn. 

TSKOf 25/W£AlK «l/feiTri/of . — 
2j,«.SA11? 6pi)Cl/t/^£0f 'l/W 

— ,^/0,' Nvirnit/? qit/f Ap. 
— KctAA./ji.^TS:)!' noiparof ii//.5p(/«)i' 
'KcviTiyfJ.iTfsc; ^■^a.iva.Jcon oij.o<-o\t{. Soph. 
Tpi^Tik Op/fsv.p^o,-. Opp. 
'ZaTitp Tfei:' ■■7rx(oi6i inYiucf.TKV — 
MiXTrai/.iii <^<t<Ti} na, ^iXsviov e<pa?i<aTMi/" 
A^poxouM^. «t^-poTicjf. xoiJifiov, a.yKa.ofjop'j)0'.', 
Boi«Toi', Bfo/.t;o;/. Bj;x;)j^«t/To/)«. poTfi/o^^aiTHi/, 
T«So(Tvvov, yovoivTx. yiya.'/To>-iTin', yi>ouiTec, 
Aio^tiii. //■yotoi/, if'i%^Aij.Coyin'i. ^iovvaov, 

Eu/OI', ivy^U.ITnV, iVtXUTTlXoV, iypz(TIK(^IJ.OV, 

ZwKxiov. PayjiKov. ^i)Kv,ij.ova., ^MAo/oTiip*, 
Htt/oii. ii/uTroTHC. ii/i/9coo!', j/nrfpOTr^Ha., 
QvpiTo^ofov. &p>HKa., Bix<TaT>fv, ^vf/.o\oivra,, 

IvJ^cKiTIIV, 'ifJ.tfTOV, loTrKo-Kor, npOJfiuTnv. 
KccfA^.T>1V, KifOV, KI<r(TOTiZXVOV, KiKa.J^eWOV, 

AicToi', Ani'c«7oi', /K^iKr^Jix, Xv3'if/.cfifjvov, 
Mt/riii', f>.oi.ivoKicv, f/.i9vJaT»v, fj.vfiofj.op(iov, 
Ni'xT€Aioi', voftiov, vc^euJix, vi°piJ^o^Ti7r\oy, 
SvToCoKov. ^vvov. BcvoJuTnv, ^a.v^oKa.p-i.'ov, 

OpyiKlV, cCptfJ.0%f/.OV, OfilTKW/, OV^iTlfOITIIV, 

nisKvTroTnv, 'srXccyKT^fa., 'aoXvTl^avov, tsroKv- 

KUU.OV, 

Pilfil'OoJ', fo.Jivi/. fVKVuS^iO.. piii/ovopiia, 
'S.KiprnTHv, 2«.Ti/fovi 7c;j.iXiiysnTnv, 'Sif^iXiia., B A 

Tss5Pi'ji', Ta(/fca773/, Tfpp^foXsTm/, ra.jfjjfi.nvir, 
T ■'rvo(poCi)V. vy^iv, vf/.ivfiiov, Oa.-sitos, 

*Mf9,<*aiCll, (^iy.Tyj, ■^lXofJ.nJ^iO. (^olTctAlirTIIV, 

Xfi/(ro/t£fai', yjift^.vToi., ya.Ki^o^ja,, yovrny.l' 

7fe4|/, • 

'^tvyji-jTKix:')!, ■^iVTW, •4.055//it/4a> vj.t/p^a/«i)C' 

Tlil', 

Qpiov, uf/.>i^iiv, opKjtT^ocpov, apiaiKoiTTOV. Ep. 

1. I. 

f ///./ J^' 5^fc A/cct/TO? tpiCfofj.O(;, oi' TiJCS /xMT»a 

K«///iiK 'S.ii/.iK». — )t A Hom. 

K((ra-oj(Ojaiii' A/oi^t/j-oi', (piCfOfi.cv, af-/jiu! a.aS^nv, 

ZHCSf Ka/ S=|UfAi(j 3fiKt/J^50{ ct^/Aaoi/ (Jol', 

Oii TpsaJi' >iv:'.ofj.oi Nv/!/?a/ — x.- A. Hom. 

hvJfOfiiK, AlOVVITt, j3ia 75p\J////ffOT5 ■W51/X11I/. 

Afj.7riK0f.<. A/01 t/(ri, aoTHito/jt?, Koi^oivi KxpTaY- 

— ra//05"oA:; (ipl'/> ipuTuv 

Efjf ^s^LiriK xnj'..^. d.viy,^. -Nonn. 

K/JcMxric/c) A/01'i'j'oi', i^iCpouoi', fjxfiipa, 
Tl^iwToyovov, J^itvn, Tfiyovov,^a.KyJiov xva.icla., 

Ay^lOV, apfHTOV, K^V^IOV, J^IKiocoTOC. J'ifj.oppoYt 
Ki^T^ToCcvcv, Tc/.v^uTTOY, 6tp»j/oi', Et/ioi/, a'yi/0)/, 
OpiJ.aJ^iov, T(>iiTit, (Sorpvd' pov . ipvfTmrrKnv' 
fvCvK', cvToKvCi^i, A/of Ka.1 TltfTi^ov&m; 
AppiiTo/f AfxTfoi'-/ rty^va^eif, xiJ.Coori J^aifAOV 

EaS? ficcKXp Ji io'.'Vcri. ■vrvfiinrope, r!>.vpOf/.tjtjm, 
^a(T<rcx.pi, Kxi Bcty.yfiv, 'srjKvuivij.t, 'ua.vToJ^v- 
rxTx, 

0< ^i/piTiv yjn!piH<, »/'' tt,'.f/.a.<n, fj.a.iva.71 $r a.-y- 
vtu<. 

l-val^uv y.dLT OK<jfj.7rov, ifiCpoftt, fJXviKtBaKyi, 
0v^(TayJi-i]<, (ixovf/.rivr — cpifjiv •sroAi) y>i(ioq 
d.Ta,(Ti- 

KAu6/ fj.ef.Ka.f Aio; "^t^, tTriKilvii, BxKyj, J^i- 
fja,Tuo, 
'^.TTipu.a. 'sroKvfj.vDTov, i:roKv»vvfJ.i, Avirit /ctT- 

f.t.OV 

Kcv-.l.:yovov fna.-' aptcv itp^^v ^xKo;, Fu/s BxKye,— 
Voy^5iPuv. Amctlt, iJiyxiTiVif, atoKofuiptfi. 
Tlxvtrnrovoc Bnirolcri tpxveit;, a.y.o<. Upov ctcSo^, 
Xa.pfj,ct,(iforoi< iiiKa.Kvjiv, V.Trajtn, KxKKndripii 
At/tri;, ^VfCTOf/.xv», Bpofj.i', Ft//s, israiTlv iv 
(fpcjv — It). 

Tav'fOKifZ<. A»i'a7j. ijrvpifTofs. 'Nvffic, AvtTcnv, 
Mnr^oTpipK, K!y.':lrx, ■art/piToAj, XM rtKiT- 

KvKTifi , ivCtsKiv, f/.iTfiiiopc, ■JvpiToTiya.KTa,, 
Opyiov xppvTov, rpitpvi<, Kpvtpiov Aiof (pcof. 
TlpuTc.ov' HfiKs ■TJtii, ^cav ■■nrctnp nJ^i KXl ii4. 
Q.ft(t'i-., (TKviTrl-yj, p^opo//*aijf, ct^tT* ko- 

f/.CClV — 

Pii...;^9ai', trvff^iyyi;. F.Tra^if, Kvpc J'lfJ.xTof, 
OvpitTi^olrx ifu;, vtCfiJ^o^oKi, aftf/£T«ps, 

Ucticiy B A 

Tlatxy ■yjvnyX^'^- i-roy.i>~rn, piTf{jrA.iiTue. 

. FaOe fJMiutp, yKoinit^Tri, «^powipofs, xet^TitJ-e 
SiK/j. O-ph.lti. 

— A/7ripo< X"/"^'' '.K^iKd.veia. Arift. Pl. 6l6. 
SYN. ABTpo;», KotT^h, a.v^ftiToyvxi^eiav, 

li P 1 T H. TKvKiqov, ^myivov, KOiSci^ov, ^v- 

^cOxiCi;. 

noaiii )(.«/ (3a;Aav£i/\- TtfUT«i' i^.<j\v i^04- AIc. 

S 1 N. AnTfO/jH, AoSTfO^lJ^OOf (3aA<tKHWT-.K- 
B^/.^tr/^a- 

— Kay*) 'jwauTc; |3«>i<ti/€uo-w Arift. Pa. 1103. 

S Y N. A/jc.''.oi.s«, vTn^yd). 
BxKa.v»t^a.yoi, 

Vlokhoi iv AoKu.J'1» (in.f.dvnfxyot avc/^p;? ixiriv. 

P uf. 

BaXiV/TS"*, 

fi iToCx^» ^V.Xd.VHT<T<t. Ep. 1. 7. 

lUp p' 01.H.\JK:V ixKcLV.V T iCo.Kl Od. K- Z\2- 

S Y N. ^lxyyxvo». 
iiPITH. M4rortK,k- 
EaActi':(». 

Nil!' |u:i' yt^ 8Tof pf^f^ati^^Jif t«I' ^Jufac. Ar. 
Ecc. 361. 

S Y N. Et/kX«*), KheiS^OMj KXTiyU. 

2ix>.a.vTm- 

Oi/ rifuTi. ftfc cTk ^mc ctviv J^itKxvTlt- Arift. 

Av. 157. 
S Y N. h^yvfiov, d^c.Trxvn. — /x«fi7UTioi', jwap- 

(TVTo;, xfjCet.Xi{, apvCxKKof. 

Bco.CU- 

Bx.kCiJ^uv iTT xy.^av—Sr,^\\. An. 133. 

Ay ifTTi '^foi ^o.kCiS^x AtiTiipai/ (iig. Eur. M. 

' 4'- 
SYN Kfii7ri? — x^iri^pi*. i-Tirtt^i<rti, koiij.- 

•rj/itf- jUoX^of. y9x1j.fJ.v1, vviTiTX' vinrKny^. 

TEfV.a- 

BaAio?. 

F.i/oi' yap paMsK^AaiSJX— Eiir- Hec 87. 

S Y N. }\xTa.fix,To;, ceioKoi. — /lopof . 
BxKKe,-' 

— UoKKov J"i r xZvtrytTov «? ttA« ^itXKei. H. 

A 495- ^ 
S Y N. P/t;4). aTopfiT'*». a.TToCxKKi',', nrfo- 
CxKKa, J'iKe,< HKovTii^a- aT0T£y,7r<B, -sra/w, 

xaTATltl») >.Tl\U. KVCL[J.Tf\u. 
B<tKlja.}J.VI. 

K*/ jut"'.' «/o//sni Tw ^oi.K<sa.y.u cyXAOTiiJ.^o. 

DolicV IJ A 

BdiufaUi'». 

'O tT' af fsii TajCi!»'?;' ts — BxuCmov — H «■ 
?7v 

SYN. Tj?//4., J^/ra^^ia. 
Baui/.*. 

— 2£ 3*4'^ l^ooijux 'Stxfi^ia.vtK.V. Arift. 112. 

SYN. Aao/^ii. 
Bai^auircf. 

Oy ^tfp ^araLo-oy thi/ tsj^i'ii> =itTiic-a|i*iii' Soph. 
^j. 1 140. 

S Y N. AKA.0T^57rijfi (Aijcpo/ioyoi. ai^eAsuflfjof . 
J5«t?/? 

O^riii yap fl-B P*5k, «j -S^sk T/Kij. Soph. Aj. 
1017. 

— Ttm Kxri^^iv, Iwuv. Apoll. i. 8. 

S V N. Axoii, dpooc, .3-^iXXof, Aoyof, 7rwr/f, 

fii'/i). 
BATrTi^ta. 

Aa.A' OTs y ilKiXPOiO pOOV (3*t7/^«TO TtTXV' 

Orph. i;io. 
S Y N. BxTT^u. iuCxT^.a, Ka.Tet.Ca.-jJa, t/J.' 
Ca.-/ji^u, KATa.Ca.Trli^v, xTOvnf.a, iva.TOKKv^a, 
(In Significitu Sacro) 

Tanif *i;Aa ffiuAa troipui ^xTrji^iTo ptifips).— 
E/ /./.i5 Ti« xaSaf o'(V/ SifAa.f KnTfolin KxBxifa» 
Xh'cvij.tt.To( tE i.yioi'. Kj v-S'a.To(, m ivi ^i(rfj.tf>> 

OirKoTi^YiV /srOlTO ytViflKloV XlTTO^OV X^yJiVf 

Avtitjttov fj.i!J.nf/.a. yvra.i-/.H>! toxjtoTo, 

Ol/ Jwa.Ta.l fipoTOi aTOf £T50-(rOfAil/»IO COHO'*/ 

Oipct.vi?iv xiuvoi; xTipf»,ovii iKiKXTlfj.i\9, Non. I. 
BxTf]i'TfJLx (in eodem Senfu.) 

Krifv^ x^yjyovK (SaTrl/o-f/aTof. — Nonn. 

S y N. BaT7/o"/*of . iSctjii, ifj.Ca.fj.fjx- — xara- 

Tronijfj.'o< — ^.'■.Tpor.' — xvocTKa.tTfJ.oii, dioytvtirict,, 

y^apiiTfja,, <fr.)TiiTfj,a.. 

P H K. 20301' p«Groi' a.Kt^tx,ifMV u/«f . M»TpJi« 

'traKivyi-Jii^ia^- a(?6<tf0"/ctf tvJ^vfAX. 
Ba,T]'o<- 

Ot/Q' ifJ.tx.Tiuv ^xtIZv /aTai'a/f 

KoiTfJiKTcu TaotKiKou.of^uV' Afift. PI. 530. 

S Y N. Ai8o^a(p«. 

BitT^ft» 

— 'S.KiTXPvov eiv iVaT/ vlt/j^f il P*t7« — Od. /. 

SYN Ba.T'!i^<.3i 'uXvvu, ^xpfJLa.<T<rot, ^ufjut- 

Ti^u, S^iayjuwvo) 
Bcf.pa.^fov, Vid. Bipsflpo^ 

Atx^ ctTra.vrxi mf to [iapa.6f3v i[j.C»Kiiv' Arill. 
Pl i.-io. 
BapCafiKoi;, Ba.pCxfo<- 

— Ma;>^tf/pai' BafCxpiKnv- Call 4. 173. 

Ou y<tpJv tKutxi •ypoj (ia.pCa.^xifvKa. fXiSovTxi . 

Orph. 89, 

^ ^ SYN. B A 

BupCapcKppav- 
— Boi.pCaecipfui' 'BiTiJ^niAiVoc opYn0;i*oV3"ii'. Siby 1. 

Bapfafofs-^of- 

C. ^Sy. 
'BxfCapou. 

BiCxfCx^difdLi ypotiog <<V iv ^'J.pCd^ci(- Eur. 

Or. 48,-. 
SYn. f.KCapCoiooo ^xpCafi^a, (iapKa^a. 
_ 'Ba.fCapof (ai9o<.) 
— Ato( aiynprpio 

"fni KiijSo^xjTuvi, >J^ov KcLTa^vfxiov etval 
'Ba.pCafov ayyiKKto, 2ff/>ty£i4of ■K'tKaS'nv^ 
'TJ'a(Tiv Ki/api)Ttto J^iaivoiJ.iVov ^xSioig-t. x,- A" 
Orpl. L. 
BapCtTov, BapCiTo^. 

BafCiTov u 'ao\v/ofS'ov — Tlieoc. 16. 4;. 
—OvT av (iafCiTis -^tyoiiy' er/. Eur. Alc. 347. 
S Y N. KiSapz. ^xKTvpioV' 
E P I T H. ^\iM(ffuv. 
Bacia 

Oi /' Tt^Bov oiva liiCapnoTK — Od. -y. 139. 

S.Y N. KaTaCa^ia, (iapvva, ET/ff/S», •jrieilfw, 

(KTTnC^U, KXTaTrlii^a, (Tl^fitft), a.^Vtu- 

Bajpif. 

il( T/f « 'n-^ocaffA.iiroi 

BapCamt ^a^iS^at 

Noroi/ KK aTroKTiTai- Eur. Iph. A. 297. 

Asf «/ /i.t' (r( ;iai 170/ i/.iya /?p/6;Tai o;tf f «cra^a 

Betfif aTo^hjjLivuv, Tov Kvva Aioysr»)!'. Ep. 1. 3. 

S Y N. NatTf • — OTfpyof ■ — Ttip^oj. — aSxca. — 

To>h—avKn — (T^aTf «. 
Bapx«7of. 

MiTuTa ffVfji^TraitiC-i BacKxioif o^oig. Soph. 
El. 729 

S Y N. AiCvKof. 
Bapoi, ^ 

A.ivop.tvai J^i T^iyti •srAeiroK prtpo; e-.hKO* iv 
a,v7a Hom. B 90. 

— Aaa' ouiy? 3«foj A-^jyjf^ aTravTKoim a,v. Eur. 
Alc.35;. 

SYN. BiiSof. jSpiSotrfni. — «c/a, ay^oi;- — 

!ia<rayua. — isypi, 'uhn^os. 
Bac\j&a- 

— BapuSt/ /'e fjLol aiMog uV a.t/TB. I!. tt. 5 '9- 

S Y N. Ba.fl/C3//ai, f!riCa^vvofj.ai, f,fi^of/.ai. 
Bafvvu. 

— Y.Capvvi /f /Aiifoi'. II. A. 583. 

— T/ fj.mioa, K-ipi, lix^vvnf ; Cal. 4. 212. 

S Y N. B^ifsu, nriCa^vva- xaTei,Ca§vv!>>. Av- B A 

Bct,fi/V' 

^eKTxyTav (pfloyyov 75 P*fuV, — Od /. 257. 

— OJvi ai J^i KaT»UioevTO^xp&ial. IL i. 417. 

S Y N. Aii^of, a>^yeivii, ^Knyjo;. Jv<royKo(, 

JyrXofoi, J^va-Ca^aKTo;, j3ttfvra9,(/.oj, 'i-rxy- 

fiiif, fAiyxf, fxtyxh.oSnvii';, oKKimi, ipo^Tuig. 
BxpvaKyng, Vid. F.i//A£r//£?. 
Eapt/aiAyiiTof. 

Y\avtc)i/ yxyyat^ovTav yKwsTaK 

BapvaXyiiTa. — Soph. Aj. 200. 

SYN. Bafuq. aKyHVoi;, ■yaK'i—'ii. 
Ba^vCftfj.iTnpx, Vid «tuinf. 
Ba,pvC^ifj.tTH(, Ba^vCpofj.o(. 

— Aibf (3xpvSptfj,iTa yiPO(. Soph. An. i 129. 

— Aiof (iafvCfOfJ-oi (3foi'TaU Eur. Ph.. 190. 

SYn. Bafti;iTt/TOf, (iapvnyjs, ^x^vyJ^vroSi 

ipiyJ^tSTToS. 

BapvCpug. 

BxfvCfu T, xlfJiaTiipiv voaov- Soph. Ph. 704. 
Bafvy-fva.Toq, Bapvynvof. 

II f'tt Tis i^rcl Kiav ^aqvytvxTo;. — Theoc. 18. 
10. 

KtTuirog jiafvynvos, £77« 'zriTraKxxTo Kipxvva. 
Call. 4. 78. 
BafjJ^xiy.uv, ljafvJ^aifj.oviav. 

H (iapvJ^aiij.ova [J.miip y.' tTtKtv. — Eur. Alc. 

^■75 

Krti (iapvJdHfj.0V6VTuv. — Arill. Fq. 555. 

S Y N. Bttf TTOTfxos. (ixfVTriV^ris, liapv7rtllJ.av, 

pxfviTVfj.ipo^os, aTvyJii;, a^Kios 
By.^vJiKos- 

bxfvJ^iKos 'Toiva.. Aefch. Ch 936 
Bafl/cToTeipa. 

Ife), Moifa jiafbJoTeifa — Aefch. S. T. 9S3. 
BafvyJwost BafvJ^inros, Bapi/ny,lf 

OJfj.ii T ly^ivoio-s-a (izpvyJ^nTroio ^aKaffims. 
Muf. 270. 

Ktti J ai/Tof ^afvJxTros vjre^p aKos t.vvos-iyaios. 
Mufch 2. 116. 

— Bapi/n;.^*/ !£i///.aTi .sroi/T». Orph. 1350. 
BafV^riKoi- 

— H (ia^vl^iihos JaiJ.x^. Lyc. 5 7. 
Bafj^vfJ.os. 

— Bttf i/9!j//5 SfAiii'!). Orph. HymB. 

Tai- J'£ yvvti (iafv%fj.os a/JeiCiTo — Call. 6. 81. 

S Y N. AfjnKiyos, JvfT^vy.iS, ^apv^^uj, j3a- 

cvfxnvis. (iapv^'jyog. 
BapvKofJTros- 

Kai jia^VKO/J.TOI hiOVTtS 

Uipi J^eifJXTKptlyov. Pind. P. 5. 

Bxf VMTOS, BxpVfJ.llllOS. Bap-jfXIIViS. 

f.ya J^' aTifkOi, h TaAa/ca ^x^vkotos. Aefch.. 
£um. 783. 

— Out' B A 

•—Ovr Aia.^ o fj.'.ya.i ^oifVfjLcLViOf iipaf- Theoc. 

15.13«. 
Tlatv — (3«fi///»i!7f, aXiiSiif Orph. Hymn. 
S Y N. Ai/a-^iiwj, of5^iAof, fAvniriKMtii, ^-tqv- 
opynToi- 
BxpuKTUTTix;, Vid. Bifuffpauof- 

— Aios g«Aiii7/ lia.^vKruT>i — Hef. 5. 79. 

— Bx^vf^oyois ly^OTiv 'aia.ivoiJ.v.ov- Pind P. 2. 
Eapvoxnf. 

— Kf OHi/^ai' ^rtfuoTrai' — Ib. 6. 
S Y N. f.t/ffOTrHf, ^««uffo/xof. 

Ba.^uTra.Kix.y.ov c^foj •^oKov- Ib. 

BiJUTfO-ilf 

— BafUTTffl'!! xxTetipifu 'UoJ^i; a,KiJ.3.v- Aefch. 
Eum..375. 
'ba.fVTTveiu- 

— T[ifuXa.^a ixpv-rvetovTas (tnraf. Muf. 216. 
ha.cv-rroTuof, Viii. V>a.p\.S'a.iuoiv 

&xpv'7roT f/.d. y.xKti. Soph. Oed. C i 5 i 8. 
0/f*5/ t,ujx^o'>a.i fia.puvoTiJi,oTXTxi. Eur. Ph. 
13^7. 
Bc£pt/ra9(Uof. 

AAa' STfjoi/ ett/ (^iItih ti Tkv ^a.fvra.^iJ.uv. Arill. 
R 1444. 
V-apv7iva.yjj> 

'i'W'5 i i^a.ouTiVxyjov Tsrpofnpri. — H- a.- 364. 
Becf uroio;. 

— To // K j3api/roi'' rii-ai. Soph. Oed. T. 1256. 
l^x^uTovas 
E|Uo/ 'sr/fiso-fls uii |34fi/roi'<i'f ^ifetv Aefch.Eum. 
797. 
Ettpi/o-yttpa^/of- 
EfSix TiKii — ^txKbv jSapt/srastfa^ -« TstTf/. 
Pind. Lih. 8. 
BafUTapfik- 

— Ti/f/.TTetva </■' ii^<3 no9' t/To^/cii 
BfoiTiK ^ifiTa.1 (iafli/Taf<ri)y. Aefch Fr. 

B t fVTIfJ.Of 

TwaToi TS -3-io/ xa/ |3*fjT/Moi x9ori3i. Aefch. 
Supp. 25. 

Baft/TAHTOf. 

Mii/: /^ctf t/TA>)T»j/ Xxyxvuv 'Zrift Qoplov xy>ifa.V' 
N.uii... 3. 
Baf^jip^oyyoi. 

— Ba(t/{p9o')/'yei' T{ Asoi/Taii'. Hom. V. 160. 

SYN. Batet/^ftinf, ^x^vC^ofjioi;. 
Bupuapav- 

— Bapt^jeofoc A/i)t*o— xsfii. Apoll; 4. 731. 

S Y N Bapu9u//.oc. 

— T<tv ^x^uyjov itia,v — Aefch. S. T. 3 1 2. B A 

Bapt/tJ/t/Xof • . 

— KaitK Kxi ^apv.\.vyv yoxs. Soph. Aj. 319. 

S Y N. Mixpo-.l.t/p^of, Sn'Ao{. — ^a.^vSviJ.o;. 
Sixa-avt^a. 

]ix<rxvt^'. ya.f rov Tra.lSa, mrovt Xi.£av. Arift. 
R. 629 
S"*^W. KoKXtpllw. T*Xa/T4lfSM, rifJ.i)p£ei), (TTpS 
^AOi». 

Batrawrpii* 

— 'ZTOfj.a.THByi; iwuv^A<rifiTpix Xism\. Arift, 
B. 844. ' ^ 

Ba(r«ti'of. 

Xpt/-o;'i spf 9po!' i/i<i', rftCo{j.ivov ^xtTXvu. 

Theog 4;o. 
nA«TS{ J^£ (ia.ira.vU sr/r acflp&iTB Tpmyc. Sent. 
S Y N. Xpt/criT/f . AuSix. A.'9of.— xpia-K, Xoyi<r- 
/xi;, <SoKtiJ.a<riA, KXTatrKOTn- — oajM,, ^o.itxvki'- 

fJ.'o(. (TTfiCXn. TllJ.uptX- 

Bxiri/teia., B-tj-iAK, Baa^iriAio-a-a. 

Spa7pav iTiiT- ippf].i fj.iT' x[j.^nro\ov ^xTiXaa.. 

OJ. ^. I '?• 
AbAh Jt£iCAiio-9ai (iitfixis ?«•', xta-XvfOfj.a.i. Eur. 

Hec. 550. 
— AicKa yjfifj.x Ka.X'ov ri 
Koa'fj.vv Tiii/ |3ao"/Aia-3"ai/. — Theoc. 1 5. 24. 
S Y N. Ava.(rja., (iaiTihivyx, ^yiij.ovii;, irrex- 
Trtyif. 

EPITH. AiJ^ota.. cioiiPiiJ.O(, a.fj.Aifi.xKiTof, 
xyaKKmT», a.^a.vxiiii;, KfhifJ.v, '^ifiippat, miXu' 
fifriTtl- 
Ba.iTiheix. 

Ta aKmrlvxjri a.vxKTi ©s? (3a<riA«*«o/x=. Poffel. 
S Y N. hva.KTooix. '•-oipx.tin. 
BxTtXeiof, Bxo-iAn/of. B*a^/Ai)iV, Rxa^tfijKo;. 

Krt/^ei yx^ KhtSfo. jia.a^iXeiuv ijofj.eei. Eur. 

Or. I 372. 
•— Ae<i'bi' Jt yivo; (Sa.aiXviov fri — KTeiveiV' Od. 

7r. 401. 
Aii/t5 tTs 01 Ti/.t?r (3a(r/Ai|ic^o,' nViffv 'srxjii;. 

Od. ^. 193. 
Ta.fj.ois iat.a-uv (ixaiXtKo'is ivvx^iTm. Eur. M. 
1«. 
B;KnA£iif. 

— E/f Koipxvoi ia-ra, — Erf pctj-iAfi/r. II. C- 

S Y N- Ai/etf, a^of. «'jTo)tf«Twp, Jtoipttwr, 

KoaiJ.iiTap- 

E P I T H. .^yx^S' a.ya.vo;, a.iSolo(, xij.vfji.av. 

«Tlll/lif, XKfJ.»T0S, a.fXi.lfJ.XKiTOS, XflTPlTn^, 

<tpi?n}.os, nyxKAeiTo!, xvTt'Jiijs, xyntup, xyt- B A 

Ki/Kxwoi;, (iaS.TrXaToj, J^yjj.oCiipoi/J^tjpijidy^;, 
cTwiUojeAm,-, J\oTp£j>i);, ipiS^imd ivyiviii, i'jy.]i- 
a,voi, i-joXCot, i'/ipfe-jv, inrtof, ^t-.^-f, ^inJ^iii, 
■3-511^;;'«, ■d-e/xirxjj^of, /?9/|Uo«, xoxrcpU, »/ti- 
Tof, Ku/'a>.///.o:, KuJ^xivav, KxpTioo^uuo;, Ka.otT- 
(Toof, KciUTrp};, fj.n'iTT\')Kijj.oi, fj.iVi-/^xpfxo(, ju.£' 
•yxi<.h»tii, fj.iysL^uiJO(, fj.iyxS^o^o;, 'Z^a.Vi.^/jf, 
'au.ij.jj.iJ^iiiv, TfU.VTO.vdi.^. 'Tra.voiTi).Oi, ■7ir«0'ii,a- 
CpoTCf, ■T^oKKTjiiyoft 'srpoj/Jftic, 'sroKvoxCof, Ti- 
//HHf. yjTT-p^piaKo;, uC^i^-);, vir!py.irtii, tfiKt,- 
-TT^oKiuoi, (fnKoTHY^-rlfoi;, (pipi-TrloKii, ■^cx.Kmoi. 

_ K0lTlJ.0(p%^0q, Tl/fitl/POJOraf. 

P H R. — Sy.nTr]po7 iyuv, <:pi<Tiv a.ififj.s(, eiS^u;- 

— KaA'f TS Atti aXKiuoi, icoyj»; aKKav 

S/ttiTr^Bp^of Pai(r»Asc)f, xm iv ':^oKifioi7i fJ.ayji- 

Tiii. Huin. 

K<t; Xoyiav ix.yiXti( etfj.C^oToi «yi)j.'vn- Ep- 

— OKvfj-TTia TeC/ja yami- Opp. 

E/;c&V S^i [ia(TiMui irtv ifJ.^l^Vxoi SiS- 
'&iTlKiva. 

'l(7ov ifj.oi ^HfTiKiVi — II. y- 612. 

SYn 'i.fj.Ca(TiXivu, avA(T(Te,), i.^yj'>, £^kiX/«- 

^ft), aiffvfj.fttcii, 
■ PHR. SstfKoj oXiif fifoTirii 'srpvfAVtls-iov imo- 

ypjtiv- Nonn. 

— Qooia cyKaBi^riv 'Ev^vve.v Ka.o7; Sin.ai, 

Pino. 
. — Kfaicaa-/ fjiyav -Jfofoi' tfj.CiCitaTi(- Opp. 

BaAAf xa9" EaAhi'»!' o-rf lyyoSKTf/.a. J^iy.n;- 

— >iiap(f. (TKD^rflpov sAmI' 'acCKaiJ.ii., Ep. 
B«to-i< • 

Kivav yxp i'^ofj.iK'y; «/4 T/j ^Ml;. Soph. 
981. 

— Ay,p/ luTH Ka.1 Tpop^ac (3ct(7«<, Ib, El. 

Tctf axt!w«£r 3a3-/<, AJ/Aa/af etf%«. Pind. P.i. 

S Y N. Ba,ri(r/?. — srxf. — Zvyo?. — ^a.^fj.U- ^i- 

HCK OV, iJpc., ipeifflAO., ■mdfJ.DV- 

ta(TKa.iv(o. 

— TvSuxaKi, Kai ■tror' iTaKcv ^ 

'S,a7Kanav. — Theoc 5. 13. 

S Y N. «fSofsw, KV7rioft.(».i- — yovncvii, Ka.Ta- 

y.WTiuu. — ^a^fj.aKiva. — a,iTtttoft.at, fj.ijj.(pofj,ai, 

(rvKotpavnu. 
'RacKavKL, 

— 'O S' v\tMTiv KpeuTirova, fia,(TKAvm;, Call. Ep. 

S Y N. ii^ovo;. )taj£0»l9e<*. xctTayortTiV(Tti. a,- 

y(tplTia., (TVKOIfAVTta.. 

'Ba,(TKi.vr,;. 

— Kai 'TTzP (T^oSpd ^«(TxafK kV«. Arill PI. 

57'- Tr. 720. B ,A 

S V N. *9(;i'£^;,-, Ka.Koii^)i;, tTvn.o^avTi, v- 

Coii-,']i aiKci.nio; 
Bx(rKa Vid Eu.iva. 

Ba(r/t'i9/ — II C ^ 
lia(TTa^a.. Jix.'T(Txp'l;. 

— 'H/s'(3j; tro-af* 

^ifj,: a; ■KaTOJ^iuvTO. Kot>.a.v^, Jofj.y.i. Lyc. 771. 

r:XTTap'ii l tj^uvo/Jn Ty.oTTi^AoJ^pfj.^; — F.p. Suid. 

SYi\. T.fj.TriKa.Tnpa„ /.'xtxkCiu KaTu^ii, 

KaiKarpi(t. ftx^xKh, fj.a-/Xi;, fjuXXd.i, Trogm, 

eTO£/po£ lic:K'/J1 

BaTTi^iKoi. Vid. Jiu,y.^t^;. 

S.TSiiT]':V RaTTa.piKX pOfJ.CoV 5l!tTOIO IJ.VUTlt- 

tip. Suid. 

A«i'oi' ij.iv Tiv ^acxyija. — Eur. Sup-p. 767. 

S Y N. ]ia.Tayii, ^apo;. 
r,'jLi^d.i^u.^ 

AuTix.' i-rA fJ.iya. To^ov iCaTATi — Od. p, ^05. 

S Y N. <I>£p«, z:pofta.t, iK^opiw, uTopipofj.x.t, a- 

vxKH^iC^a, a.yKaKtJ'o!f'.piu, ayjiocpopiu, Oo^Tn' 

yia. ^uKi/iyiu, aiofti, x^fj.i^u, iKKoiJ.i?ofj.a.it 

KXTay.ofxii^u, aipTa^a, (J«(r££i('<u, SoKifia^ut 

SiaaiiKou. 
BaTca, liaTtoy.ili 

— TcLi fjLYiy.xJai, oia. ^xTiZvTai. Theoc. i. 
87. . 

S Y N. TixTivcj: (ia,Ttvofj,ai, ^ivia, iJ.iTyofi.a.1, 

oyiva, cizxa, oiifiu, OTtya. 
BaTiip, Vid. V;)K'ji. 

AvTOV KiKp«/.a.i TOV 3aTHf J5 TJJf .Jtpotf. Suid. 

B6tTi:p/o<. 

Mh</*' aKoyot; i^aotTi (ia.Tttpiov a "Xcyj; iK^vv. 
Phoeyl. 176. 
BiTi/oo-KOTOf. 

— E4Ti/oo-K.o7roi, a.p-KVial. Arift. Pa. 8ri. 

EXT/K ^ 

— T^ ^a.KxT(ia. y.iv ^xtvi n£^4> -sroT' «rstt — L)'C. 

1414. 
SYn. Sia.Ca.Toi, ^xTifJo;, afj.cvTiuo;, Sio- 

J^iVffifXOi, ivJtoJct, iUTopOi. mpaTlfJO:, 'SOpCV- 
TIKO;, 'T^opiVTifJ.Oi, CViTTtCaTOi. 
BstTOf. 

NCi' IX fj.iv cfoptoiTi (3(tToi — Theoc. i. 132. 
S Y N. Axtti-fla 
BieToJ^fOTrof. 

n ^'Spoi', OyKTiToJo 3*To/^o7rs 'sro/iiiVTof. Hom. 
M. igo 
Tia.7px'X,eiov (y^^^jfjaToi eiSoi-') 

— Kct/ (ict~''jCfj.cvo; (2a.T^xyj%oif- Arifi. Eq 520. 
BaTfaj^ic 

Fttx /; -/u,vrmi KaCuv t^v fi<t7fa,^iSa' Ib. 
140J. 

BaTpayof. B A 

TixTpeLXoi- , . » «■ 

TxU uvu^utcri cf' «cTo^fi/ atH Tov (3a.T^ix,'/ov ''-•^'^v- 

Mofch. 3111. 
Y.d.1 TOT tf:ro\Xv^iVX(; (JstTfaX,»? tfy-rn^t Kpo- 

vixv Hom B ::62. 
F P I T H. 'TcTaToTpfjiV. ' 
P H R — N(ii9(V ''-*' /iu\(liy.y.o<; i^SfV • Opp- 
Tfci/ ri/_u^<ui' 0-£p«t:T9ilT», jjpi^OjuffioK. uypol' 

aoi/ci/ — 
Ai/M'eua. y,fnv£v Tix.vrf., fiKaJ^ov yivoi- Aufl, . 

— 'Ad*f jSaiV/^rt- Theoc. 6 10. 

S V N. 'T^axTSftj, uAa;«, AdKSfi», poi^£<y, sjp-jo- 

TSto (ixi^iOfiCofT?. — l''p 1. 2.- 

S Y N. A;9offa^of. ^wrri^. j/»i)/>.aTi^M;'. /sv- 

O^OTO/OfJ 

Eai?ii iTii^wpoi af, i%Kvv^nv ^ofj.x- Soph. Aj. 

660. 
S y N. Ba7r7i'(rft2, ^XfAiJ.a;- jUoXt/o-fta. y^^Zjj.it. B E 

S VN. Tiiffa. Kxrcfrip<f^i>. — j3a«.i|<x«o//a/ - -f 

<piCiC[J.»l. lVTiKtC<^i- l^i'iKVT']o[J.!tl. B B A 

AKA A A. 

At Ai l'pii)< aVIKfi, TJ /*!t/ lJ.lKa.V iK '/JOQ{ 
OcifJ.X 

E/.£j,tV. fjf A///' «Ti? oiTai/ £/C ^ttcXhct TiiVKA.a.i ; 
Theoc. 2. 56. 
l$^€At//.Tco7rof. 

— Ei)|Ufi'i</*s,-— //.5Aai:'a; J^' t? TO 'Srai' jiJ^iKUK- 
TpoTToi. Aefch hum. 52. 
Bj^sM/^'f. 

/^Aa" «p/i rt/1'i "y" 0</^rM/fof toi/ 1'bi' sp^« 

Tot at/Toi— .\vilt. Pl 994 

SYN. t\mvKio(, aTTOTpoTrc?, axoActror, a- 

«Aiyi^, aro^T/oc, atcpitTiif, ctiTj^pxfyof, ctio-p^fo- 

Toiif. Aiy(?>iTHp, fj..a^h-. fj.o'/J;i;.o(, vS^iTiAcf. 

B/fAfTloMil, ^h>.V^TOfJ.!tl 

H -378 (r£ //a t»t' 51/Si/V iCS^iKvT^ao Arift. 
PI.7C0. 

S y N. A-7'iV'/J>fJ.Xi, fJ.KTiU). a.TOTpilpOfj.ctl, ItTTO- 

.TaoTac/*4i. otTroTpoTTia^o/.i.ai, ft.vJctTlofji,xi, Txp- 
ofxii. J^izTrlveL'. -ZTOoCa.KKoi. nrx^a.of/.xi, y.a.T- 
x~xofj.y.i, ii<.iJ.VKTtpi^u. ^J^vXKa, (poCtofJ.cti, 
Vid^iu. V.S^vKKo). 

Ml) ■idVT.i. p.»tJ^s:.J^^€9'.li/Arf(i)|/ TpKUI'. , Ib 
I 50. 

T/ ,3/i/A\59' iifti'? Vo 1,7^.334, 

. — "O T= ■sr;i')|f [iJvKXtri kiui. Ib. Eq. 224. ?M B E B EBAIOS. 

Xac» /" "b Ti ^iSxiov lyUTs-^i^o)! «i/Sf «Troir/c. 
Phoc. 37. 

, SYN. Apo»x,To;, et/iaVJftiTOf, a,(/5Ta9jTo,-, 

aitaTeto^ftroc, x(T(pdLK>i(;, iipctio;, s/xxsJ^o?, sv5- 

, /poj, svraSii?, ra^j^Jf, raflnpof. ra/r/iuof, rs- 

fiof, voj,v/a.Kx.o;. XxKKoCxTtii, — sriro^. <<rYU' 

poyvufi.riiv. 

BifwAof 

— 0i/f£tj /' fx/95?9s j3{^HAoif . Orph. 
S Y N. A/,/i/nTof. «/taflctjTof, attyriip/arjif, /•■ 
J^iuTHi, fj.tapof. — (ia.To<. 
BiCpa&fi). Vid BfftijiCft). 

n,t*oi/ |3cCf»So/f npi4//(.or — II. A 3j. 

B;A/a? 

— BiA/ao naitojfovcj olJ^fjLct rtlKctivov. NaZ.^ 
Kct/ BsA/af «';«> icai/ (TH/j.a.Tct <:^oKKa 'woinfH 
Ai/flfa/OTK. — Sibyl.l. 2. 
t P 1 T H. A/.(,if(r/i/3o;. 

BfXAffOJOI/TIK 

niti'Titf yx^ )La.TiinipViv »fji.vfxav BiKXifopcvliK, 

II. ^ 190. 
EPI iH Aa/pf4)C (r^Kii. K^ctTxiat. 
. P H R. AioKiJcti lia,(TiKiu{. Xi/^asoKTofof o»;. 

BjAOI/i). 

^Vftmeii jiiXovcth 'T^cty/a.Kxiov i^yov Amjsj. 

Hom. B, 129- 
S YN. H7riiTc/or, XKii^gct, papij. •Ttiporn, 

BiKifAVOV, 

— F.^Tff^uiTO SsoTspoi' «1 (SsAs/xiK. Orph. L. 
B = Aof. 

Aaa' a.yi, TuJ'' x(fei a.vifi liiKa — II. s. 174. 
S YN. AxovTiov, a.Tpa.KTo;, loi, oiroj. 
E P I T H. Akiov, aoxv^ov, ctyxfov. xKiyn- 
vhii. ctjiv^ov, ctpyctKtov, ctKyivisv, aivov, ctypioy, 
xi^a.h'otv, xx.iiiov. xifj.x~opvpTiv, jipoVTxtoy, 
xvToCoyiTov. (SAayfis:', ppiSi). yifoCopov, J^^iftO, 
ix:paivo\', iiipov, J^ioCmtov, ipvoiv. iKnCoKov, 
ifj.Trvoov, iiKiVTpf,'. ^xifXiyli. riivfj.a.vU, ^cpo- 
0-iTiv. i»|/f,(x;£i/, iiA/iaT0i/, .Jcci'. .Jnpopoyoc, -3-j)- 
pOK]cyoV, .fi-SOTJUHTOr, C-5p,U.OI', iQvxiKcv^ov, Kpa.- 
TipOV, KOlfOV, XK^C, KpcUTTVOV, Kpxpaov, KI(T(TO' 
^SpoC, KXKOV, Aop^^lCI/, AOyyjOTOV, KiO.'Top'oVOV, KO.- 

Ttt.Ka.ipiov, fj.ictioijVO'j, Kxi4-«po;', ocC. oi^vpiv, 
OKPVocv- oAooi', otvxofi.'.'j, ofj.€cn^'.v, Tvpjiv, 'jrvp- 
TxKaij.ov, ■TTfflTrrxi/, 'wipm-iVKii;, i/iirtvy.ii, 

rzfiip.cv. B E 

wTsfUc, ■ajiwiv, 'uTKiJ^oif'. ioi; ■nro^oS^nTov, ttIh^I]/, 
-aroAt/jAoKrfof, ■Trxyvniv, f^vytpov, avuCof^ov, 
roKOii'! r/XT;;', itkoMov, To^opopov, vJ c'Xafii, 
Cirnv-.iMov, (fAoyoiv, (^oSi^b, ;)^aAa^iTfi', >:<zA5- 
Toi', y^a.facT^iiuov, ^a>.KoCa,^if , 4-^X'nv, (oxv. 
P H k. 'ZuvJ^^ouov ai/^a(f , Nonn. — lYJa.vov ott- 
Xov. Soph. Ii^Mi^o? of« Aelch. 

Bti/.CKKi^a, Bijji.CrAtat' 

II/ 53 nijuyjdLc n(j.eiv ■irf oo-5=y 

Bf^CHx/^fcio-/^ laLiT-if. .4iirt V. i;o8. 

OiVi o-£ -uotma TviAicov fiiuCiKtav- Ib. Av. 

■ '465- 
S Y N. Biij.Ceu, (iiixCivu, ^cfxCcia, lity.Cf-uo), 
d^ia.x.ivta 

SifjiC,^. 

— 'TTTo-zrAHytio-i •^oetf ^if^Ciy.xt iyovra.i. — Call. 
Ep. I. ^ 

SYN. BfwfH^. rgofsAoj, rpo,uCof, Taoyof. 

BfCfTO/. 

— BiHTav dxoi afV/«*e/of7fi)c. M. Muf. 

B£^9o£. Vid.BaSof. 

riaa-rti, ocraj ;ca.Ta Qscflof aAof 'NtifmJ^cc nirar. 

11. ff. 3«. 
EPITH. Ak(a.v^ov, AX//u,vf4f. «trnfixT^y, 
aK/niToi', €i/ft, Ta!'i;(rK/oC, •sroAuAAuroi', ■woKva- 
fo^iov, (pu}Aei'jV 

'Bt^i^fov (Att. proBacaflfoi,.) 

'-^Hj^i (3j;piro>' v3-a ^^floi/of |r/ jStfjSfoy. II 

9 14. 
S Y N. Y,«.ra-)(aiTfj.a (yTx,) Posflo;. oAtSpof 
E P I T H. Afxrt/HToCj ofZKn^aTov, ocyX\j'oiv, 
ocmv, atiiyYii;. ay^ocvi;, xoiKov, yha^pvpov, 
J^etvov, su^£,iv, >ii^':iv, iK\j'oiv, K^artpov, ffKoriov, 
y.a.Ta'/jiovio!, avoTHTov, rvyvov, vifTi^iov, rap- 
ra^tov- X^oviov, 

P H R. Escfiof am. ^lK^icV KtvSfAUV» koj 
aMTi ISVKU^ Eur. 
BsffVIKB- 

Kra-pj — rv fAiv aSavaTai' atro ^varuv 
Av^pcoTruv («* /uiflof) iiroinirai ^iciviKav. Theoc. 
^ 15. 107. 

E P I T H, Vls^iKXmrn, api^riKo;, iuetJ^n(. 
Bifta-Xi^^f- 
BipiT-xiboi Ti — Kai fLo^^vK — Arift. Eq 65;. 
(f. «Tf KoaKtfjiOi- Metn gratiu, vid. SchoL 
SYN. AjoHTc?. 

B/fOM. 

Vi^a ^if, Bffo»), 'stjcKjav Tfo^if, iT^of avxKTBV, 
Wfaroipavni, aiuvof OfjcoaTropc, irvvQpon KOffji.t 
'i.jfxvov Ep,u«ito, //XHf TtJov, (zrf ^ifxirav, 
EccT/OK 'Eu(ppo(rvvti^. ria^jns S^ofxof, clKOf ipuTav, 
Ba)t>;8 npTrvov ;/i9/.a', imvKiov lop^faifHc, B H. B I 

'HnfiiJav avahixa, Ajof JofjLo;, Api0{ av>.ii. 
Nonn. 1. ..J.I, 

E P I T H. novloTrayti;, cvnvap, 5i/rH(rof,?u%ooof. 
Bsti^of. ■ ' 

— Kai a/oAa ^cvl^i c'/ji(rai Cill. Fr. B H 

BHAO2. 
Pmlao-Kov rirayav airh linXi — II, s. 23. 

o Y N . jJafluif , «»Tjf, «/;« . 

EPITH. ,\j9foj. 
Bnjaa,. 

Bn//aTa /' kt' avJ^^if raJ^i yivirai, nJi yu- 
cctjHoj. Hom. M. 2 2 2. 

S Y N. BaJ^icTfAa, J'iaCnfi.a, lia(n;, jfijaa. *- 

vo(,CaBfov, oKfiCaf. 

E P 1 T H. EvotXiov, Kvtfov. 
BnfvKKof. 

TKauKiii /3ji^u/Aojo, — Tryph. 69. 
Bnira^a. 

— KoiAh <r' vwoJ^iJ^cou.c ^iKTj-a. Hom. A. 284. 

SYN. Ayjcof. aAfl-Of 

EPIJTH. A)ctfr9i^pof, aiJ^vn, liaSva^KoTiXof, 

J^aav^vKoc, iv^aKli;, ivavtfj.O(, lifoi, Ks.Xn, 'wi- 

XiHf ovioi, ^■■sranraKoiTira, 'T^oKvkihli.o,, iTKH((f^ 

spn/xaia, v-li?.o^a;, XAos/!a. 

BHJ-ffof. 

— K(X/ ;3H(rirs« Tiro/iifPTa. Honi V. 99. 
S Y N. Ai,Tp5i', KOiKaf, (Tvvai,yKeia> 
BnrapfjiU. (Sc. l^vfoiyn of^n^ri^.) 

'^■jut.ipoyTif ^■/iTapfiov ivoTrMov op^n(ravra, 
K(t/ (TXKia ^iifiijsiv iTriKTv^-^rov- — ApoII. i. 
1135. 

B-/jraffj.fuv. 

—^atwav ^nTocmovif U(T0i apnTToi- Od. 9. 
2;q. , . 

S YN. OfX»r»V. X^ps^^^if. 
Bht7<b. 

— O yap a;i-Hp rnv vv^,^^ oKtiv ECnr'];. — .Arift. 

Ecc. 56. 
S YN. BHcr^ra, avaCn(T(ra, '/^c\vr'Jo' B I B lA. OuTc fiiaf T^uav v7rtJ^e<J"i(rav — II. 5. 521. 

^ ^.' ■l^' .'"■^"'f' '^"^''/*»f. "/«ff. Jfp/,-. ^/ai- 
ct»)Sj off*'). fJ/^H, a.>.Kih — oivayKn. 

EPITH. B I 

E P I T H. Aa-xiro(, «Tp£ro?,«^po(rM*%9?, oiS^o 
rxTof, uTifj.ipi'; cLfpnino!, J^imtTrAiiyof, ^axp- 
Kif, i/.iya.^otp^avt jj.iyxXn, ^i^TiTiof, Ktv&ix, 
f^ivyeLXid., vi>i.ri(p'ofoi;, vavi/.a^o;, 'Tna.fAifa.yoi, 
■uixXia,, ifnrviv^ot, MovTetcL, i/Trtjov^s*, to- 
Av/o^of, (fva-i^ooi- ET£ok\m«»i, HfaJcAri«i), \(pi- 

titt^a, Bix^ouoil 
AidLv^', o( ji<XiitT(ri ^/*^£Tat — 11 X 588. 
— MrtXrt. /11 «■£ (3i«i^eT«i t'p;^uV Axi^AeJf. II. 

S y N. Biaa, iTTnyu, xaTtfS^aAAiy, xaTa- 
Trie''<c), '!rf0!7<t>'e> <!^a.^ot.VO(J.(o, CSft^w, XoGitO' 

B/st/5f. 

EpJ^«i' cfyit (itxix Kitwfpafi 110-1 i^oom. Od. t. 

236. 
S Y N. B/ar/;to<, wfTf/r/Jtof. /T*jaof. efi^pifxof, 
tTrtcof, sfTocoj, -^Bpo;, ifyyfk, Attfpoj, (r(po- 
tfpjf. 

B/ct;<i>f. ^ ~ lu 

— K^Tt/Ktr/ (3/a/»« — OTxok O/t/tra-nof. Ib- 257. 
SYN. E/et iTrifCiaf, iTxuuf, S^Mat, C(po- 
S-fZ;. 

B/a»oKAfe)4- «, r , 

ra//.i;< p;a/;;cA«7-af apjrayaj Ts trvyyovav- Lyc. 

54S. 
B/apx.ii< 

— TacTf riai'/ ^ia.fx.ioi aXXo; {t siAAHf 
Av^xi[J.oi Tfi7<s-oi S^u^a. An-oratT/Mj. Ep. 1. 6. 

Jji"?. 
— BiaKT* T£ 'aoi/jiva, Xxuv. H. «f^. '9°' 

Biaf- 

KaXi/Tjei 

'H/£ BiafTct -sriTfil, Kof[J.ovla(ri lJ.iyxv- Epl.3. 

BiaTW. . , T, L 

— Kai ya? P/*T<tV A^Df— Pind. Pyth, 1. 

SYN, Bi<tr>K, CCfiTM- 
Ei*w, B/iOf/.ai- Vid. Bix!^ofj.a.i. 

TliT^ri yj\^a.fj.ovi<Tffiv i7ri9fu(TK>iffcl, liia/Txi 

UovTovio-a — Orph. 1264. 
BiCa.&a, BiCx(o, ^iCtifj.1 Vid. Baiva 

Aix( J^i 'zs-fuToq 'afOKO.KKyta.TO fJ.a.KfA ^iCx^av» 
II. r- 809. 

Or/f ToTit •s-SAapa jSifiJ 'S-ocr/ Kit.fTrxhlfj.olS'!- 
Hom. M 22;. 

— K«ja jSifi^wTa. Pind, Ol. 14. 

His Mdxfot (3/fa{ — II» 2'3- 
BiCA/ootjoi — 

TifJ-M (i*!ii707roAoif , -sroAfw? J^af if, ihviJ^a, xxffciv, 

'Ota« /= TaTf ufCT(/i(, ■^itfia.Ta. toT? a^<t9o7f ■ 
Ep- 1. 4- 

SYN. BiCAiofvAaKioc. (3ifA(07ro?.aoj'. B I 

^iCxoi, BiCxiar, 

— Maytxav ^lCxav XTriy^(,&xi- Phocyl. 139. 
E^ouivo; (^iCaiov Ka.Ci — PolTel. 
S Y N. AfATOf, Koyoq TtZ^O(, ffvyyfxfi.iJ.x, 
fAoiof, A£T/f, XiTntfj.a.. SjAi/ff, o"Jt£/apioi', 
Kavoiiov, '^aivaKiov- 

E P I T H. Ai^ivoou tfytaivoo;, ^xiioi, ^Hxt 
^iairiq, ^noTtvivToi, -^ioyXaa^Tos, O-soppjiTof, 
■d'ioypa.!poi , .S"£jUiro7roAo?, 'uoXviXiy.Tof, 'aoXv- 
/r<yp, ■t.roAviij^iK, 'Sripitiyni, ifj.q>pur, itojm, ^tpf- 
6yof. 

P H R. Ofyaiof ^U<raV' AbXtoi Hiificfif, 
Btmap 

— EA£ tT' a.vS^pa, Bmo^a, 'noifiAva y.awv. H. A. 

92- 
Bjouro/. 

Aj) ToTi BiSufwi' ya/ai' Xvkoi oikwikti. Zof. I. 2. 
B/^s<u 

Oi Ti( yt mveiv aiJ^i KXi fiiveiv fj-ovov- Ar. R. 
752. 

S Y N. BaTia, (rvvi.(^ia^io yafjiu, 
Bivmiau. 

BirnTiafJsv, » (i^ayi^ov tb Aoys- Arift. L. 717. 

SYn. A<74Ay<tii'«. a(TiXyia- 
Bilf 

M»pioi'«f J' 0/a<7M/ ///» ^iov. — II. K- 260. 
S Y N. a4-<V> To^oi/. 

E P I T H, AioXofj.op^oi, yvaf-TrloSi Kca.Tif'.( 
B'io(. 

— Toc ifiov ^iov afj.tpiTToXivOi. Od. T. 127. 

— Z<iirt? J' aya^ov (iioy — Od. o- 490. 

Toif PuTiv «n 'ara/(r/ [j.;\ a-xavis fii<s. Eur. Hec. 

12 
S Y N. B/oT», (3ioTo<. /5/aTiK (iiOTnx, ^iatrn, 
■\.v^», Zaii, ayay», Tfofii, JiXTfO(fii, ifj.Cia- 
cr/?, 'si^ivofj.iu TinfiiKHa. 

EPITH. ACioi, afj.ifj.Tr']'.^, xCxaCii^. atnra- 
(Tiof. aToyof, xKv^moi, aXvTo;, aOAio? ttfVa- 
A40?, «AQ^/fOW, (tiTrjiei?, afTetcxiW. aTTxlJtvjoi,. 
avTiTaXoi, aKxvSo^'opoi, a7r/rof, ayr.paoi, aKvi- 
Jiii, a^viptXiKToi, aa-»fj.o;, a-^i^o^inoi, afeovTiq, 
a.TaXafj.oi, acaQiii, ajfaic, ap^noi, a«-.5aA- 
>av. 0«ft/V, lixpv(rfJ.afayoq, yAi/itspof, «'/•()?, 
JvcCriKoi, Jua-jaift-av, Jvi-iivo;, Jv^rQf.viii, 

JoXifOi, JoCVKTDTOi, ifJTiJoi, lfJ.7rtS'0(T^(vri;, 

tfnfJt^oi, ivoxCoi, ivrrfiiTiii, lvKOTf*.o^, ivaiicv, 
ipya(Tifjio(, ii(rvyjo(, SmTcf, ■5f/x«f»i?, ■^nXv- 

f^alili, ^tOTTfnrhi, /MffOtrK, KXKCiCyoi, Ai/xpof, 

AfTiitfcf, Aft/^y^tAsof, A/iro7r7oA/;, [xis(royafri(, 
fj.oyipo(, [j.ififAVoT'oKo(, [j.iXi^fuv, rnTrfiSiif, m- 
7roii'Of. oi)(.i(po)ca6fJ^piof, o/^^wpof, ■o-oAi/^j^foK/of, 
rsroXvipXoifCo;, 'soXvoxCo(, 'SroKvTti^iii,' -sroAi/- 
TivxKTo(, 'SToAi/TAMTOf, 'aoKKTyjJii, troXv- 

Z Z '3^A*n)fi B I 

'srXcttH;, -JTi/.fi,-, ■3r7fpo«<> ■■srciKnvoro;, '?7i»//7rM- 
- mXo;, fsav, Tvy-pii;, (ncioetf, rocoe;?, a-xKvfc;, 
rpsT^oc, TiAi^^opo;, TaX<i.nrapof, TvlpXof, Tf/S"- 
Cf.voiy.Tiq, ^v^nroM;, tfiXoyavio;, "Xpva-io;. 
P H R. Uxiyviov STt Tt/%Df |W5f07rsic lito;, ou- 

Tps?, ctAtlTlIJ. 

Bio<r«jfof, 

'Otr* '3-s//7r« ^lcJ^aio( cuA- Soph, Ph. 1(91, 
BioJ^aTtf, Vid. njp<rifiow). 

BloJ^&lTfeip. 

Aaj/y.;i'a — 'T^a.yyiviTnv, /3/o</^<aTop« vi/7iT»c. Ib. 
B/a0.xA///cf. Vid. Aili/ii/of. 

— Eo-e} K jiioSxKiJi.10! etyiip Hom. V. 190. 
Bi59p£///*feii' 

— KpicH? (2io^piiJ.uovci. <piJXa,. Orph. Hymn. 
B/oflffTrJapa,. Vid. Pfjt. 
B/orspik. 

— Ko?7ri T^ofl^ToAa //laf 

B/or5f» yjjip^vTit. — Soph. Oed. C. -So. 

S Y 5j. ti-cTfik. 

BlO^So^tM' 

Offjx liio$^opn]f 'T^rif/.TTei kxta yxisLv ina.(T<Lv 
Orph. H. 
B/o?96fOf. 
Xfi/fl-t, yLa.rwv xpyyiyl, /Jioipfiof^ — Phocyl. 40. 

B<OT£UU, 

M») •3rA»T«c a,J^txtos, aA.A' t^ o/nwc (iioTivetv. 
Phoc. 3. 
B/o<a, B/oo//ai, B/«///. 
— 'H4 (3/Si'ai. !'• ''• '74-^ 
— T( cy /3ho,u.ai a/iia 3ra9afl-a ; II. y. 431. 
S Y N- Zxa-—^hiTru. 

P H R. — Xap/ffTof /^/'«i' (itoToio yaXnpm- Apoll. 
F.Tcai A/Of Jf ^aei. Eur. 
Zaa; iiMS^ixtTi Jiixp.oltTt //sfti^. Synef. 

VtiPX 'Kilf\xh!v.V lJ.\JH,T><f'o9iV afJt-TVetOVTic, 

2<yo//£i' niXix Aot//7ra/a J^ipKoy.ivot. 
Ai/fttif ^^ao^yotoK 'T^viVfj.xTo. (f^iyvviJiivo;- Ep, '^ 
B/oTii, B/oTiif, BioTcf. Vid. Biof. 

Tit ■Tip pti/rii /JioTrj tsAh («fSp^uToiyic. Od. J^. 
565- 

ripitU X,!lTA?-lKCe.}V (TiKx; tv)>o9£C £5 |S/OTHTa 

niJ.iTifm — Hom. Vn. lo. 

— B/oTo? Tpoyo;, xTttTo; ohSoi Sibyl. 

El/fi* Ki TO/, MiViXdLi, ZXVt\ (ilOTOtO TiXtVT». 
II. T. 104. 

ActTpi Tstp' «xAitpw, « //» (iloTo; ttoXv; «i». Od. 
A. 489. 

'BloTIOV- 

O?T0f y«p i%i^ivK(V dVTii |3/oT/oc. Ar. Pl, 
1 166. E A 

BiaffiiJ.o;, BioTiifl-iof, B/wTOf. 

Ti yj.p jj.or;; ij.01 TmJ'' ATif ^ii)fi(XiV i Soph. 

Aii. 572. 
fli'01' sLfjieiCovTxi ^ioTntTiiv — Ap. z. ioo8. 
fif e/*oi «y' iJ.iKXe.iv j3i05 y PiaiTo;. Soph. Oed. 

C. 1766. 
S Y N. B/oTixoji piaTiKo;, i[j.Cit{. PufifM;, 

(^UTIK'.;. 

Bif 2,/A/5<. ' - 

Kct/ iptKo; hv(Toviot!Tt Xiyv^poc; sxpSTf Kvavot, 
Tlveic:, iViTrr,;; Bipyi?..Xioc. — Ep. 1. ^. 
TliipiJs;, Ti /AO/ a^'1'oc si?(yTA/fl-o-iic&5 Map<i)c* ; 
Ep. 1. 4. 

B/<iJi'. 

Kxl TOTctlJ.ol KKa.lOITi TOf l/ZEfOrfTa B|<VCA. 

Mofch. 3 2. 
P H R. A<yoio; Op^suf. Aj<sAct/o-/C ipMf/.loi. B A 

BAafffof- 
O/xo/ (SiKTipov W'a/, £Tri^ (if.xCtflv To ■5(/« 
fiiip/. Hom. AI. 36. 

vj y N. BkxttIiko;, (SKaSoHS, 'sroKvTntfj.av, -uo- 
XvCKaCii;, C7n€?.a€m, i^TKTaxXii; , iTriKivJvvof, 
£9ri^M,uiof, ^itiJ.iaJn;, KaCtM;, a.KipJii(, J^tiX»- 
fJtav- 
Bxa.Cih BXkCo;- 

TcL fj.iKpa. xip/11 ixe.^ovx; (ixetCa; <pipH. Sent. 
OvK>iv ifj.at Toc/^' aia^^^poc, ctAAa (toi jiKctCo; Eur. 

Herac. 2^6. 
S Y N. A(Tn, *TM, ^«//la, ^»ixtafj.x, etTTo- 
Tivyfj.x. (TVfj.(popx, iTD^pia.. •jB-o/fii. KaCl\, .^uit. 
EPITH. ^Tvyvit, iJ.iffj.1^0;, 'sroJ^uKtH, ■srpsj- 

TOTIlfJ.aV, 'O-VpiipKlKTOS- 

BxitKTo;. 

BKiKTiToi, •yeipoTiVovTi; — *ap>c/coi- Hom. B. 
288. 

S Y N. BAs<roj. 
Bxy.KiKu;. 

O.; iiKaKiKu; JtaKovei;. Ar, Av. 1323. 

S Y N. BfxJta;. 
BKaTrla (mtiq BKaCa.) 

— EAttf£Ttf,/ Ji Tiyna «ocT/. Nic, 

— Mil T/c' iTxipuv jJAaT^o/. Od. 1/. 22. 

S Y N. AttoGXx-t]u, KXTO.CXxTrla, iTriCKetv 

Tfc), citttTKu, xviati, KXKoa, Xvij.amij.xi, ^l)- 

IJ.IOU. 

BXlLTXVU, B A 

Qrns-y.n /s ■■pirn, (iha.i-c.y&i </'' a,viTUt.- Soph. 
Oed. C 638. 

— ntfrr' (rict^oc aJ^ii PA&rri — Bion. 6. 17. 

S y N. A^roGXa.^a.va, ■zra.pci.ChaTa.vct), /la- 
O.arotrai e;tf Asiirai^sJ. iTriSkaTocva, iTi£\oi,^iu, 
s^ocA/airo, s;t^i,iii>, .jaAA^, ai'<t8*AA&', ^J^tAjflfc', 
3'iiA;«o. -S-r/Aairw. ^a.ij.vt^a, jipva, araTjAAfc'. 
ouij. — aTofuAA/^ft), 9'ja; o;o3£i). juaaok ia.X?.o- 
Ba>,<"H, BAjcrw^a, BAcirii/y.o{. (5A.z5"Of. 
T«v — ^£Tfa; jSAzrci S^xi/.ot.ffiv- Soph. An. 833: 

— r«/i); pA*riiiU.K 9=f/5"oi' Orph. H. 

Aefch. Supp. 322. 
BA»<r)ii|W5;' ctA/£i/i'o:'Ta fl"ai,a«To{ — Ib. S T. 12. 
Ijpoc 5i«!'./i'acr.z J^iuai fihxTloii; ypoo):«pTo;f. 

Orph H. 
S Y N. AToS?.<t(rj>tiJ.x., i>t,C\c/.i7]nij.x. J'ic.CXa.T- 
TiiTif. !iha.<r}c.iv, a.ypiij.uv, yivvi'iJ.a.. ihjij.cc, 
.3-aiAoj, <paviJ.x, ■■srx^xfvdi, (pvTov a.u^;)(n<;, 
'Tr^ox.OTr». 

h t* 1 T H. A'.Toy.'J.T:i, SiiTTiTii^. 
QXa.f^pniJ.ix, 

Ot/cTeJf Ka-^t:pyoi( ?.oiJ^op&i PAaa-?i),aict/f. Lucian. 

ap. Dinn. — (an ■j.c.Kvpyni :) locus rae fagit. 
S Y N. hxa.a<pr,fj.aavvri, S'u(X;p)iy.ia, Ka.x,»yo- 
fix, ^iXohoifo^icx,- 

B?,cCVTIOV- 

ToKri Tf oTTOii Toi: (roi(nv 
'O.crTTCP ii?\-xuTioKri yj!Jy.i.t. Arift. Eq. 88;. 
'() oyaTriuv x.a.i toZtx ra. 'lXci.uTict — Ep. Suid. 
S Y N. 'TiroJ^iiy.a,, a.pCvA». 

BAa-.f.ipfii'!'- 

BActii^foM^ Oii-nroJ-d. Aefch.S. T. 731. 

S Y N. 'izivoCxxCni, (ffivoTrXn^- 
BXiyiAivco 

— 'O Ji, 71 Srivii ^Xiyixim- I', p- '35. 
E X P. E;'9K(n<«/wj ^ASTTrt. 
^Xiyya., Baettos.. 

Aaa' u/i To {i?.iyy^ xvTo ■k.xto. '/afxv eyei' 

Ar.PI. 357- 
Et/ tb- •irpoCftiTn/ «(r7(V ATVixof PAstto?. Ib. 

N. 1178. 
S Y N. AiroCXiyya., a,7roCxi'liii, civxCxeyyei, 
(3a=(J^K) B^iTiKTK, etviXXayx, J^ipyya,, cTsp^/f, 
oij/. o4.if, aTo4./f, 'Z!'foa'<ci7ro;'. 

BAETlSf.^ 

Ti /'» '!7ot' iyo} |3a£t]o;' ; Soph. Oed. T. 

■358 
SYn. 0(!«t6?. 
BA€7r«. 

Of./^il' (SAeTKO-ii/ ftAAo— Ar. .A. 375. B A 

Fi ^.zo pAsTovTof /-ui cTi/pijSii/.Ajy xfxriiy 

Wuvrai .^aUvro; xpifiy.iv. — Soph. Aj. 10S6. 

S Y N. A.TrpC?A-jra. J^efy.co, J^ipy.oya.i. tcci.a, 

OTT']oy.a.i, o<T(Toyxi, tiS^a, ■d-nioy.a.i, XiV(T<rci, oir- 

Tevi), CTriTliVH).— C,xa^ 
BAfpatflif, 

lli cLvro; ccvToi ^?,if«plJ' >sy, i<iu<:a.ro. Arin. 
Eq. 402. 
CAsijatpoi'. 

— •iixx^^.iza.p Ay.Ziy.xXv-\.x;. Od. -J,. 17. 

£ P I T H. Aoa/or, axoi/xiiToi', a.peaTKrlvj, 

yxa.vx.ov, Pooy/.nvov, evKVKf.QV, ■•iJvyoov, kvx' 

tiov, ToXynpov, C-rip^fiaXov. 

BAs^ctpsT yocycjTTOV iJ^pxv, Eur. 
BAiiua. 

Et' Avrov aXxx ^xnyjxr iv KvCai; lixXeiv 

Xlnroi^x, — Eur. Supp. 330. 

S Y N. BoAi). •3<rAil'y/|. 
BAllzof 

H p,\i)Vi/ -3i'ii(j-i.;'.'ri XeyetiiJi;- — Call. 3. 127. 

SYN. Bi^Xnykjo;. " 
Bxnrpov- 

Svirlov—,iO?.?.»riv !iXnrpai<ri. — II. o- 678. 

S Y N Voy.^o;, ST/spof. — ^x?,ocvog, nrtCXv.i, 

yoyXoi, yoyiXiot,- <rvy.Cc:Xyx- 
Bxnyaoyai 

Ay.mJ^iov {iXnyjnvro — Theoc. 16. 92. 

S Y N. KaTaS'Aiip^ao//tt/, j3i){&', ynY.xu. 
BA,i%)i 

Olfcl/TS ;SA)IJ^ilV. — Od y. 266. 

S Y N. BXnyi\yx, ynKX<ry'ji. 
BAn%?6f- Vid. Afi^AiiXfoj. 

OiOK oTS li?^-nypoi<ri KvXivJoyiyov ■■7!i?.ctyi<i<rt 

V,vy.x yiXav — Apoll. 4. 1 52. 
Bxnyanai;. 

OvK, nye K,vKiav iTnriot; ^AHp^<»ci«ti'. Ar. Pt. 
711. 
BXiyx^a, Bhiy.xrla, 

d/ J'' covvvTd. ^iXiyx^ovli^. — Ib. Av. 530. 

'iliTTSf '?!raAa/ J^ioui^x, Kcci ^Xiyxrloyti, Ib. 
L. 1166. 

S Y N. BAii/-ta^<eJ, ■\nXcifxoi. i-riQvyeoi- J^ia,- 

■^xiCi). Ka.Kou. 
Bxirlu. 

Hv yn rii ucrTref <r^nKia.v (ixnln yi — Ib. 47C. 

S Y N. A-rroCxiT]a, s;iT/£^<y, Kivia, i^i^iPia- 
Bxo<rvfbi, 

MhJ^iouv ^Xo<rv^<>i<Ti ■sroo<ru7rctfi. — 11.«. 212. 

S Y N. KaTct^TrAwxT/jcof, <foCspo;, ireyvoi, «- 

ypiwTrli, ctTD^iiAof, ycp"} awn;, liXoavpaT'.;. 

J^virJi^Knq- 

• BAO(rU«<i,'T/f. B O 

Tf / £7r( fji,iv Toeyu pAcfff^ei/rK i<rli(p<f.Vi>TO, 
Artcav i^ifiKOfAivn — 11. A- 5b. 

BAocri/foiSfw;'. 

— BAoc-v^op^oi/o. ^?,iJ'^- Aelch. Supp. 840. 

S Y N. AyaioSvuo;, a,7nn'ii- 
BAt/^<a. BAum Vid Ai/aCAt/^ffl. 

Bau^iso-' afyvfo&iJ^if vJ^u^ xpimi; Oiwh (i,l7ffni- 

Orph. 597. 

Ty^ov vS'ap vaiTctii a.yyjTrjo>Ji iS^vc -sriiyii- 
Nonn. 
B;.ftI9p£)j. 

Hi -sr/Tuf |3x»9pi'|. — 11. V- 390. 

S Y N. Et//[*>iKiKi fi'//.£ys9iif. ivav^n^, ij.aK^o!, 

anrmvoi — otfpo^- s^/j^Adipo; aTa,\o<;. 
^Xtofxis, (to y.Kaaixoi, 7« afT»-) 

— ^"Ocror p.\cd,uK -nrijcof HfaTTttTo- t.<'ll Fr. 

S Y N. ■^Kajubf, cLKoXoi — eyxa?"?- 
BA(t(r)tt). 

Ka/ 'XaTfaXo" ^Ki'i,avTt(- — Lyc. 448. 

S Y N. h-!ro£Xaa>{.c>, e.v(iCa.tvu .— At/f cti/o/**/. B O 

BOayJHf, (al. Eiiya/tt/ii;.) 
— "Zy.a.Tra.VKui;, ^oayiJ^w Lyc. 65;. 

C) Y N. Bk>£oAo«. 
Bott^P/oc. Vid. Eoeiat. 

— 061 troXKa f>oi.'}fia. y.ai rpvfu^nai 

littTrTiCOV IV xoviiyui — Jl. //.. iz. 
Boa.J^^oij.o; 

— O (3cctS poixi; a,<niS' ae.px(: 

Tiivtifjiiv v\ (^vynv (4a:t .'^j/o-^Jayipjcf. T.p. I. \. 

S Y N. BonSof. 

BootT/> 

Ttrai J^t JvtrCavATov 

BoStiv Ta\aivav etvjdi/. Aefch. Perf. 576. 
^'OxvKa,. Bouv\ioy. 

—'\va Ti (T^iJiv iff-,!.! CoavKo.. ApoH' 3' '289. 
0(4)wi T iiiv/.XKVTc (ioavKix KtfTavooio Orph. 

436. 
S Y N. r.arjao-ij, (ivtTlaiTiov, ^nfla.^fj^av, «u- 

BoatJ 

MirJ^s fioai li. / 12. 

, — T/< iioZv TOV JiiTTroTilv ; Ar. Av. 60. 
SYN. AvaCoaa, i^Coaa, /«t;^<y, ttvTia, av 
v/j-na. ^ 

P H R. AiTTrfTo:' ^iv(ra.i 'uaij.fjiiyn ^onv. 
KAot^orr' «//iftToi' o^Jcijuti piyii/li^v po»v.'Lyc. B O 

AuVsc oiro!' /3a9fV iifvyi KaLfji^of. 

Kai kIvtov tniayrtXov ainfvyir avdiptava- 

Theoc. 
'S.iJ.icJxKioii (/}oixa.Ti(r(Ti (fipi>'J pn^iivo^a. tfi^vnv- 
Af (r(ra.A;«; 'upoy^ietv oXicinopa. i^ou.Cov tcoiM- 

Nonn. 
Eo«*. 
— 05pax<iii' A /cTeSc U7re;,(^5f5 j3o««. H- >i- 84^2. 
— Boof nA^yiAo/o j3ortHc. II. o- 582. 

Ka(///.5K a/5^j.T)T0C ^OilW (f\opt7i — Od. i/. z. 

S Y N. Bvfira, Jtt>fj.a. (ioo; — ao-Tif. ^iity^iov. 
E P I T H. At/a, fflipici, aioKoviiToi;. ^af/.^tt, 
tf.aftaTo^, otfffltyii?, aJnTmoi, tvAivm, ^apv- 
(Tfj.apayoi, (fiKotfJa^ayoi, iia.fvSpoiJ.oi, ipiyJn- 

7r0?. IVTVKTOi — stAOlfH fJ.l^VHITa,. 
Bo«Of, BoEOf. 

K«/ fsiipot |3ort05. II. J^. I 22. 

— ^oixi; iB«Trjtv ifJ.avTai. H- X 397" 
S V N. Boixoj. j3o«v.of, Po«ax.of. 

BOtJf. 

F.Aitoi' /' /V7(* A£uxa iV(r]^i-ir\oiti (iotviri. Od- 

0. 291. 
S Y N. AtiTfjLo;, ifj.tti. 
Bo». 

— BoH ^aXspav ai^tlaV' H. ?■ 4* 

AvKoi <pop!j..yy'i( Tf |33()i' sXoc. — H. <r. 49;. 

— Boiii' aya&ov MfCfAaoi'. 11. A 220 

S Y N. AvTfj.in, aXaKa.yfj.0!, scoxn, j3on/*«, 

(3owTjf. H;^of. i*ayji 

JtPITH. AjCi(rloi, avTTtToi, aAotAnTof, ot- 

(T/JHTOf, aS-.poJf^afJ.C;, tTifoSpozi, ^tlTTiiTIOi, 

ivpiiiMoi. tvpficv, KVTtTovoi, (sroXvJ^aKpvg, iiJv- 

•) Kwtriroi, ixiKiCpifJoi, oftoKXiiTeifa, [xay.oipaTii; 

KaKoyKaiTtyoi, T£f(t(r]/«, ■^■«potfAof. 
^onJ^ofj.tu 

OiJti tts K^xvyiiv i^mxi 

UiviXiav ^oiiJp^/fnv». Eur. Or I541. 
Boii<rpo/.i;of. 

f2 VoAAftTi 'TroXXoi ffi BonJpofj.m KaKniri. 
Cal. 2. 69. 

EillJ^pO//.Of, 

— nocT/ fioifJ^ofj.qi fj.iXaQfa 'Tsrpocfti^n. Eur, 
Or. 1295. 
Bcii&oof. 

Ay.KifJ.iJav Ji j3o)i6«oi' etpy. £7rjfK(r«r. H. p- 
481. 
Eoh9o< 

— ©cMToT^r/ (3oii9n'. — Call. 3 153. 

S Y N. A^aiyjf, aAflv.Tiip. HplXKVirVli, ■srf 0- 

<r7aT)if. 
BcoAair/a. 

A/.(9/ (3ortA«(r(»)i' — II. X- 671. 

SYN. AyfivfjA, styfa. 

BtoAfllTtfJ, B O 

— Si/i' (3oii/.a'r*— A/9^fa,af«. Pind. OI. 13 
— BonAa.Ti'/ «A£To pxCJ^ov- Mo'ch. Ep. 
SYN. BsTn^:tTHf, jSoTrsAaiTiK, |3oT))^. 
Bs))//,*, BcMTtj Vid. Boii. 

Xa/y.*iX£T« (2i,ct[ji.x 'trpoiryjx.vvi; ifJ.oi- Aefch. 

Ag. 928. 
— MtlJ^i lioiiTv; — jr» Od. a,- 369. 

Bo^COi- 

BsSpo? opu^A — i^rvyiKrioi iv^a, «ai 5,'9j4- OJ K, 
26. 

SYN. B(j9t/rofj KATmo;, 7x^^:s, A^zxof, 

o"xtt,u/>ca. 

EPl T H. r^stoi/foi, syfOf) xJ^cuoi, miy^uioi, 

vifwyiif, j^urxhvK,To;, ^S/trnMao. ivJ^poiJ.Oi, 

TptS"o;p^o;, KXKospyAf. 
VioiS^a.^iov, Mni^iov- 

Aftl ■srf 11/ yttv sya T» ^oiS^xfi» 

Ta^fy.k: ^nrpaTir XToSufj.xi. Ar. Av. 5?6. 

— Toij' yinpyoiii ^oii^ioiv- Ib. A. 1035. 
B;/(uToj. 

— BoiwTi//, ij.aKa. 'o-iovx Siifj.ov ty(ovT-i- 11- £, 
710. 

E P I TH. XxXko^xjtui/u. 

P H R. Xlhiiliinroi, Ctip (r<ty.cxv ■irmoi/Tif. 

Hef. 
JjOiaTia. 

KitTx'Xi\Ta.a(TovTXi Tnv BoiaTntv oAiii'. Ar, 
A. 159. 

'BolUTlSlOV- 

0.y^xiei Ka.\\iKoipa.yi BoiutiSiov- Ib 872. 

BolilTIOg. 

— rid^sAfaif Boi<»T(oj Jip^s poCcn- II. p. 597- 
B;aC6?. 

BoKC-^i Tif y.oyXixq (^■}pi%' iif -sroTo; dSCi- 
Theoc. 14. 17. 

S Y N. BoXCtov, ^okCa^iov. CSvav. 
BoAsft). 

— 'TTTVa (iiCoKi}fji.iviicl HTop. Orph. 36. 

SY N.' BxKKia. 
BoAh, CVid. Nc/y/,cA ) BoAof. 

0(p^xKfAutTi [ioKa.i — Od. J'. i 50. 

^ — Mf^» SiKTuov 5f ^oAoi/ Iaxw. Theoc. 1 . 40. 

S Y N. AttoCoAh, fJcfoAti (3A»fx«t. «95(7/;. 

E P I T H. KpxTSfa, Spo<npi, lu/JoXif, ]«■*»'" 

T/TOAOJ, Ki^XWIOi;, Bjawof. 
BoA/TOf- 

— ToTf ^oKiToi; iWJijiAvo;. Arift. Eq. 655. 
S Y N. BoAiToi/, (ioKCnov, «■tsaeSoj. 

BoAlTlCOf. 

IMI TOC Hofeid^co, KOit goA/TJFOJ' .J«T£f01/. Ib. 
R.297. E O 

7iOiJ.Ca\}Kioi. («uAhtii?.) 

Etti tmi/ ^upxv mo/ XxifiJeii BouCa,vKioi- Ib. 
A. 866. 
Eo/y.fuA/oj 

£i/r7rf/! ij.sKitT H i^Ofj.CvKil( «o"5j^ST*/. Ib. 
. V. 107. 
S Y N. 153ju.f iA>i. fAiKiTTapov- 

BofJ.CiU 

Ai/Afexif Tfi/jaArta yjtfj.a) ^ofji,Cwi '^!<TS(Ta.. 

II. 1,. 530. 
S Y N. Tli^iCojj.Cia, ifj.CofJ.Cici), iTiCofAda, 
^ofj.Cxiyu, iiyja- (3ofj.CvKia^a. 
BofiCoi- 

Ma.^vofJ.ivuv po^^iav isoKvnyJ.x ^ofxCov cxKisav. 

Mul. 242 
S Y N. ~H%oj. KaSuviTfj.01;, (Tvpiyjj.b;, ^|.o?oJ, 
SiTTo;- 
E P 1 T H. AfvjaSni, ^ioSivni, fj.vK»Tap, 0- 

A£0"III'&IO. 
BoOJCAOTTOf . 

lioOKK-TTO! TtTAV — Orph. IO55. 

BoOKTXtriX. 

Aiiv iv Akkivooio (iooKTx(Tix; opou(jai. ApoII. 
4. .•724-; 

S Y N. Boofl-<pay/a, (3«9t/(r/*. 
BcorxJi;. 

— A:^xfJ.ivolo ^o'.(i]x(yi; Olvia.Sao. Call. 4. 
102. 

S Y N. BiiTa.iSiov, .'Barcta"»;. 
Bopd 

Ot/Zs yxp Kryjri ■•:ro^ov ^o^oi;. Eur. Or. 189. 

Mm Klmn; ^vnToio jio^iiv katsl tjiTpov lAijat. 
Phocyl 132. 

S Y N. E/stp. B^afj.a., ficZ(7ii, SeKiap, Tp:;u 

d.pfj.xKia, fjaTa^, (T/tioi/ — vofAii, (popCii, yjKo^, 

XipTOf. 
BopCo^o;. Vid. Acn;. 

T)i 'TjavT av oikov ^o^Co^ra '^mpvpfj.ivx- Sim. 
JJoffofo9i///tof. 

— KrtVeiAa? (3ooCopt/9u/Aiif. Ar. Pa. 752. 
BofS^opoTa^a^/i- 

n (iopCo^OTx^x^i — Ib. Eq. 3C9 

E X P. TxpayuJ^iTaTo;. 
BoBict.;. 

Bop-.ii; Kxi l^eipv^o; — 11 /• 5. 

F.iA« yxp Bopsiif xvi/j.o; fj-iyx; — Od. t. 200. 

Boppiif. iiiVOTo; — Call Ep. 5 

E P I T H. A/9piiy5i'iK. a/9<iii«?, oc?.iyei;o(, 

AfKTuo;, cti4tlfO/t£A£u9of, Act/-J,iipojt£Asi/9of, /.oai- 

•jrto;, xpt/Sfif. Kq-J-Tipoi, v.iKxSoiv, Kx(!a...i;, 

KKvTo;, KxKo;, Su(niJ.ipo;, /t;(r«i)j, Qf/ii>'.':;> 
A a a ©f'i|» B O 

P H R. hxiTtKivf xviyi.i>v- Ayiixof xKpxns, vi- 

qi-xv.Kovixv — Kfi/?"*A^o7r«>'.T!!i' ipv<Tr,iJ.x- iiur. 
Y.XI Bjpsitc Q^,)iiT<Ta.v Ayuv (tvTfTrvoov eiu^tiv, 

A3, pii y.xlVO[/,(V»; i-Tll/.X<rti ySoTA ^xKa.iT(T»;- 

Nonn. 
— Zay.:c::f E:/j:tK ^t^izxS^liaiV a.(Kl.x:(. 

X(ri(U.4piOl{ ctvpttllTI i^ovm (3a9Jl' «if« »3(rjl/«. 

Y.^vtj.o-7r'xyrii 15'-f5«, ;^ioi«i)/=of saS' aTi 0«4x.i;f. 

ACs T£ 1!rXVVC(fSK0V ^ATIV rifWf vy^OXiKiV^i, 

\Ku.d<Ti ^nriPuv voTifxli ouSpifyivi; uSap, 

ii/6pi* 'ura.vTx T/Sci;, ic{.Kipof/.ij.a,Tov ai^i^x 
Tiv'xav. Orph. 
i^ofeiyoiioit .^Sofe^yovoi. 

—Ev roTToii B-jfayovtiv- Lyc. 1253. 
BoflHatf, B5p«o;, Boccxioi, BofiUOi- 

— BoaeidJ^o; a.vTiOv '\p-/.T>s. Orph. 736. 

Bopeio,- ai Ti,- «/CTa Soph. Oed. C. l 50.).. 

— UfoTcfx,^i,vTx ^offa.tit.ti i^vKxi;» Aelch S.T 

— Bofiiisrqc-j. Apoll. 1. 2ri. 
S Y N'. Bo6eta.loi, A§KTix,oi, AptcTaoi. 
Bofoy. 

M/afoi' To Yfii.aa!, «a/ x*/C03"aoi', xa/ (iopov. 

Ar. Pi. 3S. 
S Y N. hi^vt^Ayoi, (3^co-iK'oi- 

ViOtTM. 

Bo(T/a,v tpi^-ifji.iv 11-oiJ.a.TOi J^viriroTii. Aefch. 
£um. 266. 

S Y N. ho<Tli, TjjOSi'' oyti- 

BoaKnut. 

Atflnp S//C1' ;33(rxr,ua. — .Ar. K. 919. 

Boo';cii//air/ o"oT(r/ (Ti^fj^fai'. f-ur. Alc. 556. 

S Y N. Bopa, (io(TK3l7i; ~lijTov, '^faua,. (fi- 

TCf. 
BofKttl. 

BtsKiTa.1 Oiilli,IOV lioff^KelV »v ytt^i^ ttvaXTov- Od. 
p 2Z8. 

S Y N . ErTiS»(TKO, rpioa, vofJiva, cma, ^k- 
xoKia, >'5^/e9ia, <zfotiJ.a,iva, yjKoa, yopToZa, 
'i.e.jiJ.iPoj. 
Bcinrofoi. 

*:£ir£To /'»=00=)' ro/y.a Vjocnropis — .^n. 1. 1 1 14. 
E P I T H. Ai-npiKTo;, Sivrieii, tX.^voeii, 0pii- 
i'z/0?, Ktfj,ij.i^ioi. — ^rofof KVfJMTiai. Aefch. 

Bofl-TOp/Oi . 

A/.Ta/ Boj-Tofiai — Soph. An. 979, 
BoTPvyoi- 

riapa lioT^vyjv ocv^div 

— EKivdi — iLi(j(TuY. Eur. Or. 143!?. 

SYn. Borpi^^, Koij.ti, yjyATx, KUivvft;, r?.5- 

xa.«of, ■^KoyjJ.oi, rf3?of, sfiirJfjc, itKpa. B 'G 

PHR. BoT/:t/,- s9,-)eil;. Ai'9f(S! fcooTMf. 

— lCttTei^ep^Ji pt^pvyjx. yjMTni- 

AtiKomv xTa.&;£iTJiv ij^no liorp-jypv xvpa.i{. 

ypv-Tix yioviiiiTi TfaoiKTi ((ioi-p-jyx (Ttiav Nonn, 

Mnc^£ Ko/Jiii; T-piaKKa, i^icifyjj^ka; 'T^rKtKi ffet' 

potf. N cuin. 

XpVITeion; S' iKXTif^i Tlva,IT(TOIJ.iVOi 1>-KOK»fJiOlffl 

BoTpv; a.Kip7tK0(i.»i iitvpa ruffAi^eTo j^aiTDc. 
Coluth. 

— KijicA' /1 xet^iiToi 

OvKzi tix.f KOfjcai vAy.iv^ivci) «i'9« ou.otoi( — Hom. 
Od. ^. 

BoTfVX^^Slli. 

Ov 'T^poKitKvir^d.uivot, lioi-BvyuSio^ 
ACpa. ■3ripHi/'0{, — Eiir. Ph. i 507. 

BoTXVIU 

MfTet KTIKOV Sfl-TSTO (JLIlKa, 

niOfJ.i:' !K liOTa.Vil(. II. I' 4(.)3. 

S Y N. Aypeoi-li, VOfJ,)), -z^od, 'Troiiit, yAotJ. 

XKoin. XofTof. 

EPITH. Eiafl/fw, ^eiSapoi, ^aa,pm(, vXt* 

cpst, j^Aapa. 

BoTllf. 

— .\y^ov <f i-TiKcvj-of).ut, r.Si pzTVipa.;. Od. 

0. 503. 
S V N. Biia.yt;B litCoTiii. 5y,Troif/.w. /S^srjAof, 
lix/.aioi, (ix^o^Co;, (iiKoKoi, (iooVjfJ.oi, (3oiiKxj»i, 
jitiTn;, /3sTii^. (inTyii, (SaviTiii. lioTap, rrriCa- 

T«i'p, !lcfJ.O^CiVC. af/.V0KOiroi, VOfJliCi;, 'SrOlt/.W. 

EPITH. Ay^ov'.tj.o;, xyiKiiy.ofj.oi, Ssvlp}- 
K'ouoi, IvToyofAOi, /tyvipooi, opitmv'of/LOi, opssf 

TpOfOf 

BotIi'. 

— BoTii p^iX/a Poj-Zfw. Theoc. 13. 34; 

S YN &^i(/.ua,, [tiiKov, KTWoi, (ioa-ximx', 

BoTpl/oi'. 

BoTpvSov J^t in-iTovTxnv' aibicTiv -—l\. £■ 89. 
S Y N. A^poai, KttTct 'a}^iihi, o!j.iiyif'ie;. 

BcT^li- 

— iiUKavii <F a.va. (ioTpvtc Tnnv. II. ir. 562. 
— Borpuf r&t-:p!l,-. Nonn. 
SYiN. ZrtzC:vK)i oTrapx. — y.ofxti (lAeXiph.) 
E P I TH. Ay?.aii, ctyKaoKOtprroc, ocuiifiqiiii, 
aT=i'9iV, a.T£vciV~o(, xKiiixuv, afJ.TiKoeii, BocK- 
;^/aV, yiKxa-v. yKVKipoi, d-catTvi, ^ipnyivyii, 
■^vuSni, spsuOyieif, iifj.i^oi, /iSAaroj^ftif, oiff»- 
Tof, oivuf\., oivoTOKOi, oiToyjvToi, opyiKiip, imf 
loaxi ircpyjfioc. •^opsupwi/, tkwp, fjnKiiiiSni, 
'!ro/.VKxpTOi. (riA/KOttf- ivyaiTtfi, a.Kip(Tiy.ofJ.r\i- 
P H R. — lloKvSatSxKov arSo; 07r«f iif. 
'EyKVfjcw £3;^SaAiiK isprni, 
Wxinav ocvSf^fJ.s/.i «fi«f . 

Hu«f//ay B O 

Hy.ff i/iij' u=) ir — Aafiiy.n/iK y.d.f-iro; oTwpof. 

Nonn. 
0/ioTfc^3< oiJ..ifx^ ^a.y.yji. — 
T\o^<fVfi''tv T£ (iaTcvy, jj.iivTnJ^a.na,, 'nvy.vop^uyx. 
Ep. 
BcTpvoS^apof- 

i> -s-oTiia (ioTpvoS^ufc — Ar. Pa. 5 19. 

BlTpVOlrii, fj'jTpvaJ^»i 

ilKoyjj.oi fioTpvoiiiTi: — Apoll. 2. 679. 
— AuTTtKx — j3oTft/(»/« %A5it. Eur. B. I 2. 
S Y N. BoTfjvijafo?. 
TjoTfvoKoafj.oi;, Vid. Ba)tp(_o;. 

lioTOt.OTa/f. 

fiilxTnhoc. — Theoc. Kp. 4. 
BoTpyjopof. Vid. Ba.VKo;- 
iioTf.O/ii.iT«;. 

£x\ido{. z^iv9aai}f, [jLiXctvopfV!, (5oTpi'op(,a/THc. 
Sjpph. 
BnCciXn. 

A(ovToy^'qrix.v ^nCxy.iv — Aerdi. Fr. 

Pria y.i (ixCcTioy riKiioi tsrMov — Call. 2. 50. 
SYN. Bo7K>'i. 

BiCcTC(. 

AiytCoToi cT" ctyaSii Ksei ^dCoToi- — Od. v 246. ■ 
S Y N. .^vtiofJoi' 
EisCpuTi;- 

Ka/ i xitxH ^xCfaTK st/ x.^»"* '^''"' i>^*vm. 

11. ft). 53Z. 
S Y N. B»A//*ia;, (SaXiixia.TH, (ixKifj.ci;, fia^H- 
VA' [ji.e'ya.; ?j/JiO( — a;'ia, Ai/:r»f.— oiy.Toj. 

EiC/.))y.0 ^xCava. — II j". 492. 
S Y N. Miifof. 1)="«. 
liiCuvia.u 

Ttto t«i' KOTTfij^ yuo tu vifpa ^xCmiu. Ar. R. 
1313. 

BiiJ'»!?^ 

A/ay. */[/20To=7ri;, !i<yocii — I' v- 824. 

S Y N. AXuiovixis- )3»ify«T)K- ■aoAvTrfa.^yiJ.aV' 
liisJ^o^:(- 

— KaK iifActT*, (id^cpx na.vTO.. Hcf. c. 502. 
BiiSfpiK. 

F.i' /ssSffei' Xtiuan — Soph. Tr. 191. 
RnScpof. 

<tx(ri T^iTovTo, (SKdopa TaupiJ» J*5f«af. Aefch. 
Supp. 306. 
lj«6l/(7/tt. Vid. I'i00y^3.rix. 

— Mjyiret/f VTQ Qtv^xjtMti. Pind. Ol. 5. 

Bsfil/Tf^j- 

— Kifla /JssfijTeic f/.-t.KXov TprTH. Eur. Hec. 
s6a ' B O 

S Y N. lt\i»r^a,y ia, (3vpovia 

Vii^VTOf. 

Kv^vTcv (cia.v dyi^av. Soph. O-id. C. 1565;. 
^iXaHo!. Vid. l5oT)ip. 

f.^yaTivx (ixy.a.ii, — Theoc. 10. 1. 
Jisy.ipaf. 

— Ta,; (i>sKifa ■n-apflin». Aefch. Pr. 390. 

Bi(/C0A:4). 

Tov iJiv ^>sy.oKsui/, — Od. jt 85 

"to/fs, ffv /' e<hi-!rcJ^a.( ixiKa; p*; ^ioto^SEtrjcjf. 

— F./TTjp T/f aAAo? PkjcoAhc to)/ h)iJ.iov. Arift. 

Ecc. 81. 
S Y N. A;afi!)toA«4), (io(TKa — «tTATrts» Jto?'*- 

BiDtoAia. 

BotoAia? t' j7r£T5AA£i'. — Hom. M. 494. 
S Y N; itiy.oXiov, nnC>sM\wv, a.y£\ij, ayt» 
Kxiav. 
EnKoA/a^sj. 
— Ka,t avriSt ^aKoXM(rJ^iv- Theoc. 5.60. 

BnJCOAof. 

— Ka/ (ixy.oXoi ay^oiZrai' Od. x. 292. 

S Y N. BoTiip, ^ocCoiry.o;, Pnicof*of, (ioolpogo;, 

^xy.o;, ay=Astfp/Hf, iTrtCtsy.ohos. 
hisy.pxvo;- 

— AkXot a.ViJpoiu Tt/TTw— Esxfarof. Soph. Tr. 

»3- 
SYN. TavpoK^xvc;. 
BiXalo;, (i>iXa.f'/o;. BsAEi/Tiif, Bi<A)iip!pof. 

Oe rcyyi/Aa.T)if tiXe, ^>sXa,'io;, uvXev;. Lyc. 

435- 
A«i'a3f /1 ■araT.ip, y.xi ^^sXxpXo; . Aefch. Supp, 
12. 

ElTS) ^''''^^tlTMS"/. II. ?■ 114. 

— M1I T/> A-yjg.iav 

F.iQaJ^' iTiXdiKriv ii>sXii^opo; — II. a- 651. 

S Y N. F.7r(xf/T)K, (7V(j.C>sX0(, (ppaJ^iJ.av, cvi/.- 

efaj^fj.av, TfcQ>sXo<, xp^iC^Xo;. 
BisXtia. 

UafxJ^K; iTipa Ttiv ^isXhxv- Ar Th. 816. 
Bi!A£t//>taT/oi'. 

By.Xiv/j.ATiav, Kai yvay.ij^iav. Ib. Eq. 100. 

S Y N. Aiavoiiij.a,. 

BsXtVTIfflOV- 

Ov J^eJ^oi^ viJ.a;, ia< av 
Zh to PKAit/Tiip/oi' Ib. 394. 
S Y N. BhAhoii, J^iKctcnfiov. '^revrxviioy, trvvi- 
J^ficv, xf/eiov- cij.i)yv^i;. 
P H R. MiyiTa Jikik Tiuevn. Ep. 
&e(Tfj.io; avXn. Ayviv xXi^iKXKav J^ay.x ^c.uicav' 
Fi< xycfvtv a.ye^ovTo -T^-oXvSpoov, iiyi 'yi^ovTuv 
F'< iv aytipoyevav ■^'ptTofifOfSf etfsTo^xAii- Non. 

V.^V(i.x B O 

F.pi/^« Ti X»f«5. Kai ■?r&Ac«f (TaTtffiiii- Aefch 

BaA£L'T(X.Of. 

Krt6' oftt 7« avi^pa. th? -yu- 

vo.iMi; vj ii<i>.ljTixa). Ar. Av. 795. 
BiiAsi/Tcif. 

Of -zroTs f>\!>.iVTiv yvii^i-jrt o\ ^avatoii- Call. 5, 
38. 
BkAsuw. 

BsAiif |3kA!i/h .9-ftB ircf^a (n<iJ.oi.Tl lAa. II. x. 

4' 5- 
H/4 KAKIl (illKtl TO jivXiVffCCVTI Ka.Ki?-)l. Hef. (. 

264. 
S Y N. BiiXivoy.a.1, J^lcLCsMvofj,!Cl, avy.Ci:Alva, 
CViJ.CisXivoii.ai, iirtCnXiva, J^icto-jctTlof/a*. a"U- 
CKt7rjou.3.i, ayafci^u 'TirfVTy.vi-ju, y^fii\^xTi'^'i>. 
a.va.y.oyiPoy.x), y.otvoXoyioiJ.ix.i, (rv/j.pfa.^oij.a.i, 
ird^a.pifj.1, ij.ini^oiJ.a.i, /j.nTia,u, (TviJ.iJmiaoy.ai- 
tilTliye[ji(x.l. 
BaA5i/|Ua, 

— AhXo}; (pf.oyTiS^av ^xXwy.a.Tx. Eur. Hec. 
624. 

— At'-< J'' «T«Aft£To /3aA)i II- a, 5. 

— HcM x5A5ucr(u — Bisx« KO.! y.vQotiTl- II- c^. 323* 

• — OuT ivl jiisXyi. II. C 202. 

SYN.- 2u^af«A«, (Tvy.CnXivyx, (Tvy.C>iXcv(Ti(, 

avy.CtsXix, S'ixC\sXia., JiaCvtAov, a-Ki-^^ii, S'ia- 

iTKi-^ii, c^a.S'ao(Tvviu (ffa.S^iii, ymyn, cT.in)?. «- 

yiiy.a., iotih, fAu/cf, /y.HTif-— ct^-opct — vTAyo 

Pi"- ^ „ ^ 

E P I T H. Ars.uipiij, xKpiTof, a.<PiKo;, a.Xitr 

KccKoc, a.iivayir^ioi, lisxJ^vxis;, /uo-tm&ii;. cfo- 
A/et, iJaiy.ovix, JiyJij.Sia., iyjip^uv, i-TTKpfuv, 
ivzpav, 17^X11, ioiy.vJ 11;, ^i(nni, •&£07£p7riif. 
KipJ^aXix. y.a.K>i, xfV7r~jnJix, xfetTjfo^pwi-, Ki- 
npfav, y.iyaXriTc:>f. vny.ifJii;, vr\y.ifii\i, oXoii, 
-Tav/.ivih i^v/.ivc^pe-jv, tth Si1|tt<»>, 7roXv(pfovTt;, 
iroXvTpoTro;, i7oXvyiiy^avo(, ■TnvvToppav, ^vyi- 
^a,, (Ty.oXiO<ppav, (T(C(ppsi>v, avy.^p^y.i^y.c^iv, Ti^vn- 
fj.uv- Tpn'yiix. TayjjTrci^iM. i-Lxvyjiv, wkvv^o!. 
PHR. — AXi^iiTei^a, i^uTuv- Noiin- 
^isxr.ya, B«At)(ri;- 

— To P»Aii,u.' fef 5t' A^yeioii to J' iiv ; Sophl 

Aj. 44. 
y I ToXy.a TT^oiTyivoiTo, ^isXniTii -S- ecy.a- Jiur. 

Andr. 702 
S Y N. Tvayn, iixJup. -S^rAii^ua, ^iXiKTii, 
Xnyoc, A«(rif. TrpoSsa^if, VTToi (Tii, Tr^oxipKTH, 

(TKOTTO;. 

B>iXifj.iau. 

■ — Ahaoi/ oTi ^sAy.uid. Ar.Pl.S74. 

SYN. BisXiyaZ,a, jiisXiuaTla, Airi//«77w, TC - 

vaa, irpo^nrnma, fi^ixrnu, B O 

BnXtii. 

— Ufx?,xi /r. Ti i«xii>Ti^ov. Aefch. Ch. 6;o. 

S Y \. BisXivT iKo; ■ 
BaXoyxi, 

BisXoy. iyeo xaov (Toov iij.yifa.i. — II. a. 117. 

S 1 N QiXu, eoiAcy, ^vy.a, TrfoQvy.ici), 7rf»- 

6vfj,ioya,i, 'TTgoK^iva, yeviatia, XH^a. — iTiTi 

yot- 
BisXoyaXoi- 

F.i (Tv /Jii lii — avJpji lisXoiJ.ayii. — Ar. Pa, i 291. 
BisXv(Tloi, BxXVTo;, 

'i.pyjjyivo.i i-a^/j.ovJ^i (ioc; jiiXviTr.v ^piiv- AMt. 
BisXvioi- 

HfAOf J''' lUAlOf //575I IrKrtrETO lidXVTOvJc. II. TT. 

779- 
Hjixo; J''. TpnxTov Xa.yoi ny.y.Toi avo/x-voio 

AHTTiTXt ff llKf, KaXciS(TI J^l KiKfJ.nioTi; 

E^ya.Tivxi yXvKifov (t^iv aiff.p jiisXvTov ly.i&xi' 

, AP-3. 1340. 

Bwif. 

h.ioy.ai y.iv Attixv ^vvtv — Aefch. Supp. 123. 
V,'.vni;- 
la yS. PucTTt— Ib. 782. 
SVN. Ofttcii. 

BKCO//Of. 

\j'.vo/j.ov lyav cty.Ta.v Soph- El. 182. 
TisTaii- 

9.V (iXTXH cTi — Ar. V. 1201 . 

SVN. Nsof, sfiiAt^. — jixKoXo;. 
LiSTraXo;. 

Et — Tiii yva.6isi TsTav Tii — 

Ex.o.4-£Ci u(nrif ^isiraXis. Ib.L. 361. 

S V N. Oi'of. 
Ba-rric:^, Vid. BisCfmii. 

OnnaTo (^KTTtiva. Tpiottio yovov WKTph iJ^i&TXt- 
Call. 6. 24. 
VilSTnXxTYli. Vid. BbxsAo». 

EB7r£AotTai T£ ^oav. Ap. 4. 1342. 
EurrAcvoxT/rof. 

hTiii a.ir aKfuv (3>s-7rXavo/.TiTciiv Ac^wi/. Lyc. 
29. 
Bs^Allf. 

Qeivouivai ^nirXnyi — 11-^. 13;. 

S V N. EKTrXnKTfov, ^isKivTpov, fJ.a^i^- tm- 

?.iKVi. 

E P I T H. hij.(piTVTroi, ayipiToy.oi, ^afu;-o- 

yo;, P«t0fr5wof, ivX<xXKo;, 'inyctXio;, S-oof, 

riCxfoi. 

BaTifoj. 

S?a>«f t' iyapnv pKTifo/ T^oJav 'srajof. Eur. 

Andr- 1 1 34. 

BvTrsoofiov, {mXJi tTh HXtJo; ) , 

Ofi E O 

Ojij' irr} RowTrfAVtov ToXvn-veou fin(rd.fi,iir liTTtf- 

II. A. 755- 
E P 1 TH. noWCoTfu. 

— Ka/ itn» |3»{ iffSU(rsc. H. ^- «74- 
EPITH. Ay^o/ouof, ityiXAm, rt/^tnTtt, 
nfyof, xiQan, aypxvXo^, yiafAOfo^, ivviupo!, 

lVK^a.l^l1(. iUKifetOi, tud«K0(, iUpUXepiK, iup-jfji.i- 

TUTTOi, sA/^> eA/x<u4.> tiknris, ipiixuKof, ifyx- 
rrm, A/Trafij, ■ari<yc, KfocTifof, K-fcto;, xipot,- 
lAxnf, Xffacrpoooj, xstAAixSfaf, opBoKettipm, 
0(Co4.> ^aTf«j«{, ^aoliiKOf, unoS^WXj^Oi, t/AukO/xoc, 
uAopayof, vyfoTopo^, ro,i»ijj.vKOf, (fopCdf, y«- 
/utt/1'tff, ftiju.Gipayo?. 

PHR. Tf/f<uc «poTpoy. Theoc. rSf epyit]»!;, 
ojfoTnp. Hef. 

Bua^XCt/^rlW. 

STjff(j( J^ixsAaji gif(rxi*(p«(r*vT0f ^oroc Lyc. 

434- 
BBra.9u,oc, Bsra^MJf 

— A/TftJK J^£ j2i(ra9/x' ItTaTof n*{i; Eur. Hel. 

=9 , 
— rioT' et(U/^( ,?»ra9,w.«?. — Ib. 363. 
S Y N. BktaS^iov, jiooTxiTioy, goctvA/oi'. 
B*r^o9of. 

O/ <r' fc /t*ST«yfaa/(r/ (3iifpo?o/« X®"'"?' ^y* 
1438. 
BK(rip*3/?<y, B'>'r'oi't<i'' Vid. BsSfTio. 
Bsj-jiciytiy a-rXi^iTo- Eur. El. 627. 
Bafocfoi' /s itaTot xA/fl-ia;. — 11. i). 466. 
BsTKif. Vid. BoTHf . 

AypovoiJLOif y(jt,ifuv — ii/s T5 pKTttif. Orph. H. 

BkT0//01'. 

Ecflsc fSKTo/^of o^t!. — Theoc. IS-S?. 
BsTyTOf. 

riAHf £c, — ^'"■''''"oj «rc />ts^*c xjpsetAxia Tavfoc- 

Apoll. 4. 46C. 
SYN. BBfluT»;. 

B»9iyo{. 

— K*/ 3«?a>of SiiAfls Kop<acof Orph. 136. 

8 Y N. "tayof, xctTa^ftyoj, <pa.yiisufOi, 
B«poco<. 

B»pocs, /AHj^ff/c/«Ta — Hum. M. 435. 
6x^oc/a. 

Ka/ xhxhA, xeti ^oi/poc/w — Ar. N. 981, 
Boi/^opCciii. 

— F.fot;<?og^ei/c ?ec«J. Eur. A!c. 8. 
BoK^opf/a, Ta. 

— Ta //.fri^ova 

Nixairi ■sri/y|(AW, x«/ •uretXJlF ^ou(popCiei, Ib. 
1041. 
fict/ipof^o;. 

Bei/^opf«,' n/xftc."— Ib_Iph. T. 265. B P 

Bov^rof. 

— Bot/joprftii' xoipatm fiKoirofaV' Ep. Suid. 

S Y N. noAu^opTof. 
Bofvetr/H?. 

Bo(/X,«tCorMf XiCnf- Ib. 
BofJ^ST/Of. 

— Anpx ^ouyjrm. Call. Fr. 
Bou-^iAof. 

Tlam jiouyjKov Kpxvropu ApKetJ^im. Ep. Suid. 

S Y N. 'EuTfo^ofy 
Bo4rr/f. 

— Bo<uT/f 'sroTc/* HpH. II. a 5;t' 

SYN. MfyaAoip9<«A/*05, fi/o^flaA/xof. 

OOUTiU- 

— Tviji.vov J^i [iourSv, Hef. t, 389. 
BoiaTiK. 

— Keti 0-4.4 — /t/oi/Ta Bo<yTMC. Od. e- 272. 

E P I T H. XotAa^Hrtf , iJj^poj^iTiac, ctf %Tof w- 

A=tf. 

PH R. — At;xao:'/i)f «AstTHp AfKroo^ AfjM^rtf. 

Nonn. B P 

BPABEIA. 
— ^OTTitff KKuoiy.'t ffov — ;co/c<^,- Pfafiriaj- 
Eur. Ph. 463. 
Bfa^eioc Vid. AfjAoc. 

Sfct.Ctiov «piTHf fr/»' 5iiir4//£i/ff-ia. Sent. 
BjaS^si^f, fioeLCiuTiif. 
— 2t/ cT' H/x7r Toi/ 90C01/ ^/Evotl (ipxCsCi. Enr, 

Or. 1070. 
Motro; i^f f a^avSv ipyuv (fixiiipuvri (ifa,Ciuru{. 

Orph. H. 
SYn. ET/raT7X, o/xoco/.tof, J^ioikhtii^, sca- 
yuvio^, xyava.pyjii- — JixiTnrin, /o^arHf, //1*- 
yca'/xini'. pxGJovyjK. 
£ P I T H, if/Ao/xap^of, -/'&'fH//t*T/xof ■ 

BpstffUi^y. 

— riacT' «Traxof^f . -a-itcTct ^fxGiUHf. Orph. H, 

S Y N. A^ysjcoSeTKu S^ixitfxut s-3'i-4->i^/^o//t«./, 

/flt/cft), xt/fsflcaii/. Jianau, 
BpaCt/Aoi'. 

OpTitx?f ^^x.Cv>oifi Ka.Ta,CpiBovrii tfa.ffJs. 
Tlieoc, 7 1 4'^'. 

E X P. K*.xv'y.HA(c. A<t//a(rxitc6c. 
Bpayyjo., ra.. 

fi /iO/, OT Ol/X 5T£X4C /*' <* //«tTHp fp«y;^r f- 

yona.. Ib 1 1 54. 

BfStJ*l/C4). 

— Hc cTf Gpitjri/CH — vS.1» Vao/f «fcsH— Ep. I-i. 
Bbb SYN. B P 

•S Y N. EiriCfetlwvu, /iift»»-. uiK>.m, </'i«(/£A- 
^»- /wTfiff, araTifljua/, rtfwfaiAAc.uct^ o)c- 

— ^'X"^"^ ''""" (3e«/i)< uKi/i'. Od. 6. 3 29. 

S Y isi MiA^/.Tj^f, /i/aAvf, fuBpU, iuyjKtif, 

«■p^.o/.aVof, y^^QWi- 

Bf jtJ^UTTOl/J. 

HKv(Tiv af9«)i' ■srfOT;9tiO";t. Eur. Htc. 65. 

Bf£</t/TiJf. 

BpcLj^VTnTt TC, YCoyj\l,ni II. T. 41 I. 

S Y N. A^yix, a.va.CoKh, (yyjiKa,to7»i, (!vj//(r- 

fxhf ttopyDJiix,, ycvOtix- KaysAi». 
Bfct^s), ^pa.ss'u, ppA(T(rofAiti- 

Ho-Tog \ci.Tiyiov^ i€^x(T nri (TX-OTiXovi- Ep. 
Suid. 

AaAss t5 g( Pfa;(7;<yi/ T£ ccof, ASTlii </^4 T5 y.nTK- 
II. /.. 226. 

— ^'T/<up ppairtrojtASvoc — Ap 2 323. 

S Y N. Avoi,Cfa.i^a, otvmC^oiT^eo, a.ToCpcc^a, 

Zs<a, •mix.lfKttPa, lipif/.eo, (TMfi^u, qiKv^u, avA- 

CotAAft», y.vfjLoifvcj, KViJ.ooTi^oiJ.cit- 
B/)a;tof. 

noAAa J^' oict yvvxiv.ii 

*cf ;o/9-' i^/aTica, j3f azH. Theoc. zS. ii- 

S y N. 'P*/,oj — lu.-j.Tiov 'sroAfTeAij. — ■jT-jp;- 

OKiKrt Ta. 
'BfcLf[x'.(- ., . / , 

Eo-Tnirs xpj;T£f<</; pccJL^iAxi yniw XTroTriiJ.<\/Xi- 

Orph. H. 
S Y N. ^fxrriJ-x. iitC fxs u.o( , aya.CfX7i(, xfA- 
Tco(Ti;- xAuJ^wi'. <^£<rig, ix.^-.(Tii, «)a^f(r/j, y.x- 

yKcL(TfA.X- 

^pctyiuV' 

H g tJi yvavahvTx jifctXlc-JVX — II. /y- 389. 

S » N. %'j.vp(i;, fj.vcuv, cjXivii- 

EPITH. ATafTifof, xiiKWToi, xTHfiK, K^a,- 

TifO(, ^lPctoOi. fJ.!fiTr^,OKifJ.Oi, y.x.AKiTnyjii, r£- 

f£of, ^iCxfoi, ■■sroXvKvJim;, '^^vfj.voi. 

P H R. 'O vivfaJin TOTTCf . 
^fia.yy(- 

— Hf<.£fa? fj.i^oq ^fo-yji- Soph. Ph. 84- 

Baavtv Tii'' aiTB fj.v^ov — Soph Ocd. C. 1224. 

S Y N- Batof, li^x^vTiXiii aJ^xiiii, oKiyoi, 

ti/tSo?. (rvvTofAOi. 
Bpx/ivT^jo^ ii. 

— K«ti ^fn.-)(VTr']oKiq — lififii(T<TX — Lyc. 91 1. 
BpxyjTiJ vfoi 

ripxvvTiJ^t^ov itKovTct ■aa.XKuv. Pind. Nei.i: 3. 
BpxyvayyiTvi. 

K«i Pfaxv^t^y/Tow XvXv^v tiKxi — Ep. Suid. B P 

Bf*%yj-uAA«^«i). 

— l"jL(5i <f u 'nt^, H Pp*;^LJfAA«fiH. Ci!l. Ep. 
'3 

S Y N. Bpap^-jAoy/at, jSaaXfiWi-flw. A«);4wa- 
//.0; 

Bfax« 

— Bp<t>-_5 Tivyix ■^oiy.xKy. yj.KKti). !'• /"• 39^- 

S Y N. ^OVTTiCO, jipifJCt}, XTV(a. 

D^i-yfj,x, Epj;;^(u.of 

i\ipfjLd.JiC-) ■Jj-Aitfaf xaTei (ipiyixdTo; — Hom. B. 

22j. 

— ¥.•»■/ ^^iyjx.'.v Ti-^cti ofjLovi. II. £. 586. 
SYN. K^iyfjoi;, fiftyjJcL. 

B3J(/<i), Bf(fJ.-jfJ.cll, 

XifTto fiiyivfjivov fJiyxKit pf£/.iH — II- <r. 425. 

n? OTS KV/J.X — lif-UlTctl II. C. 2 10. 

S Y N. Et/.Cp;ij.cij.t.i, 3fcf/5<a. innCf(fj.tfO, nx^"' 
KTVTrii.; ^fttyj). ^piuxco, fipifj.oofAXi, (3^vxci>, 
'zinpiCfvyjiJxi, Txextcc.', (ppifAdLiTaofjcti, offj.Au, 
fj.xivoy.xi, (^pvxTla, lipii^vofJcti. 
B£€cCt/o//a.'. 

"OTf lipivSvetT^ £V TaiV/i/ cjo'^. — Ajift. N. 361. 

SYN' BpfjU<w, X.U-jy^XOfJ.tU, lTXIfO[J.!tl, fXOf- 

fjvfcj. y.yfvi^cj, Tpv^i>, vTc^uvic-j. o^yi^oiJ.!tt. . 
Bf sTai': oj 

Tk? Tfaipii' ctyfict (fZXct BfiTxvvcov xioKqvutov, 

Opa. 
EPITH. AfintpiKoi- 

TciTctVVli- 

Al(T7tLI VntTOI iX<ji BflTttVlJi! OCVTICt P|(>K. 

Diornl". 566. 
BpiTxi- Vid ,\yctXfjit 

EiT7i </*' iTTi^Oiij.ivui (ipiTetq lifov — Orph. 607. 
E P I T H. Ayvoy, iVTomTov, ivpvQsfJi^Kov. 

BpfJ3<. 

Bfiipoi HfJI, fj,)^ ^oClKTXI. AnJC. 3. II. 

— PpjBof ii/x/oo!' y.v;i<i(rxv- II. %),. z66. 
S Y N. nai<r/fi', vrnrioi;, vr>Tia.yo;. 'EfjC^vov- 
E P I T H. .^oTiytvii, apTiTcxov, xvctpSfov, 
dreLXov, tioyiKov, viitiov, iTifjxi-iJlov, oC^ifJO- 
TctT^ov, 'Zror/.iX.ofJOf^bV. 
P H R. — Kpi/.p/iK ctvTAyyiKov ivivi- Nonn. 
H^i-poxTovoi- 

Boc^oihioi rixXxiutjv — Lyc. 229. 

S Y N. UxlJoKTOVOi. 

"Bfiycj. 

—Y^iyj -H^ic^ ^xiriXivi — ToAii/. Pind. OI. 7. 
S Y N". AvxCpi~/ju, XToCf-yu. iuC^ty^co, iri- 
3?*%"' '*f='^*'> J^iitx",!, Slrfji,' Sliy^itiva, xct9- 
i,^fa/i'<». voTi^a, ■/.xTH.VQTiia, j^ntivu, J^ix' Tiyyu, ofj.<i^ia. B, ^i<f.p;<;. B P 

Bp/*p'?- 

t.f K'Q'jBi jSp/af» — II- -T- 413. 

S Y N. l(TyjufU- «ynvap. y.pATi^Ut t&fvapJf. 

fvpum, a.ypic(, j3aoo*, rsjSo. (poSifoi, w^t- 

yiis 
BfixpiCi, B^iapia;- 

A/ya/<aC3t, — I'- a. 403. 

E H 1 T H. F-x-aT37'X.e!p!if, £i/7r«A«,ao«, [/.lyA- 
dv/xoi, 'nroXuTrti^XVi- 
Bpixc: 

h;; (.Ai'y4'c ^oixei, x** TioXKav utioyu, -3kxcv. 

Hef 9 44V. 
SY N. la-yt^pjs), «Pit/fia, ixnia^t^^u — oiS^xiva- 

t-1'S' K» ac Ppi^ofTce i/o/i Ay^fAsucorei /Toi'. H. 

<r. 223. 
S Y N. Nyr*^<w, nfiijna, ciiimu, iTvui']»- 

Bp/llTTUOf 

— iipiiiTvof oSfi[ji,of Apr.i 11- i'.-i;-i 

S Y N. t>Uyx?.o(pe.}roi, xfAacTw^oj. Kir.^<t.Kivs ■ 

T/cr'=ri; /utt^oK j3fTSo<, n .CTjtpof -y' s;^«' Eur. 
Tro. 1050- 

— n=(r£ cTm A/60.- ei3'<w — Bpi9<;<n/i'ii. H .u 460. 

S Y N- Ef.(,fpi9e/«, ,'?a;po?j ^aft/Trf. J^hvoth;, 

a/roTiK. oy/.o;, <Tiy.voTv;, yjt.KiToTr.;, 
BfMi. 

— {\ii.'C^iTo / £y/Co," 

Bf(9i), f/.ij-2£. r/Ca^'i' — 11.5 74'^. 

S Y N- Baj-ij;, iuQ^i%s- </'«k3>. y.xTci.7rKiiKTi- 

k'o(. 
BpSa. 

fl/£ 'y:',» '.CeiT<i.'j Xvy.iav a.yot — II />t. 346- 

— BpiSiifi J'£ /sc/pfst KttpTT&i. OJ- T. 112. 

H %«pi jipSm, n iAa.K^v 'T^K.vTK (ict^H- Soph. 
Aj . 1 3 o. 

S Y /N. iTriCpS*), //a(^f/9<», a-TrofpiSia, /3af'j9<y. 

(3etft/l'<a, JTiC^agf^», (iifivoual, iv!TyjfAlv'j>, 

■yxK-TtAivii} — =i/ar>£<». irp^ua.. 

Bpi^,3l«. 

f)r' H itO li^ifjLinTxio — Ar. Eq. 851. . 
S Y N. Vpifxu. a,TtiKia. o^yi^.oueti- fifivSvo- 
f/LXt, (TriCfijj.xofj.it.1. 
Bpi)j.y\ 

MllcAlriJlf (Gf/Ull tS0>.V<pOtf(J.XKIi .Ap. 4. 1677. 

S Y N. A/,xii. i!-oXvJ'vvau.ix, is^/jjS. 
Bp/ju.t|j^i;/. (Ailv ) 

A5^i't;jti«inf jipiunSh a-sro ip^iio! oiktov avzXkc-:i'- 

N';nn. 
SYN. Bft-.xtiJof. 

Bpifj.eJ' Vid, TlifiTi^oVst. 

Bciy.is t' si/tTuiuToio 'yova?. — Orph. i -. B P 

B^/ir«ff,t«Tof, 
Apij VTiii/.inTx, (3fio-«f|U.-,Ts — Hors. VII. !. 

Tpl<TeUip(tlv- 

— ^piiTxvyiti; xvS^piS- Dolfc. 
Bpl(Trii(. 

Bp/(rti/V — iKi}ji '/jviTJi A^poJiTii. I'. r. 2'-. 
EPITH. HixofAo;, £i,7r>.o;'.iacf, KO.KKmiL- 

1' H R, KKft) Bpia-Ho; — efzifa .3';iJj-/. Ho;!i. 
BfiTO/J.a.pTi; 

F.AA0^-,I'01i BflTOJt/apT/l', £6'(rX0-7-31', — Call. ^.K^iS. 

SYN. ApTiiJ.if. — rcoTvvk, Ai-t,7L:'/a. 
Bpoyxjis. 

Bpoyxov ATofpii^^af- — Theog. 109,;. 
S Y N. AiTipafixyo;, Tfxyj^Ko;. 

BfOUii'. 

— ilS OTl [/.^Xl 

2Ta9jui £i'i (ipouiuiTi — II- T. 642. 

S Y N. Bpijj.u, jifiuaa. — t?;^S(a. 
Bpo/.tiof (Vid. Ba.y.yjs-) 

Bfo[j.ii, Kxi'2.i(j.itjiis '^ii- Ar. Th. looc. 

h^Tiy.1, TlTAvi;, B^ouiet, — Orph. H. 
tfouoi;. 

— Kai ifj.-poeis (3pof.o; ctvKuv. H^^ni. M. 471. 

— ni/f9,'fifo//of a/9o//5co/o. II. ?• 39'>. 

S Y N. B|Jt/p^i). ^yoi' ^fif/.cLyfji)i, IJ.0K0;, opv 

IJ.ctyJ'''.^ 
BpovTaio;- 

Z=u ^pmaii, KEfxvvii, — Orph. H. 
TifnvTxu- 

B^o^THTO.; </** ctoa. J^mov, afnK ot^ynTct xifctv- 
y'iv. II. 9. 133. 

S Y N. ^•/.CfOVTXU, KCtTxCfOVTaM. 

BpovTcLiois '^xTo.yonTi A/:f f.t;itiiir*To iTxKTiy^' 
A^xvxTit <^' v,\.is-o; cLT ai^icos ixyiv xvi'*. 

Apollin. 
AsixT'\i!ti'i.(Ti\!t; rij*»;' -nrxTx-) oS^^cfta avSi!. 

Orph. 
EcOVTII- 

— X*Tpsi' J^e K}.ir,Si>fn J^Ho; Oj^vsfvj; 

Zr\'/o; T! tSfo^Tii, — Od v 12 1. 

S Y N. BpovTiifxa. — ctv<f\'i. 

F P I T H. Afj,2i7rvfo:, a./.auxvTOTiSS, iTifXu^ 

yo;, Bafvnyn;, (SapvJ^xTro;. '^o?.viiyii;, i^oniTiTx, 

mfJ.OpOITOS, J^Htn, -^i^X, CT^rp-JTi?. 

P H R. Offct.'!!! iTctJ.TTiy^. Tryph. 

BxfjCfOjj.o; tiyja. Eur. 

ASipiO-' IJ.UM'f>.X — 

Ka/ TnaTxyov (ifovTxiov x^'XTiTif».iVi:'j viliXttav. 

ZctG:/-"' CiTTO V.OXtuJ 

B;oiTa,m (ixi;vJ^ii-ao; sT-f.T^jTiv c.t%ic; ryjt 
Nonn, 

BpoiTrT/xtpswco;. B P 

Ef»>TltiriJ4Jf4VK0,-. 

— Niip:\a.i lipQyrtKri/.ifxvKii A- N. 264. 
B^:5Te«!?, £fOT£5,'j lhciTt}iTi^(. Vid. A^,/^fO(U£iC- 

0.d. T.7.8 ' ^ ?i 

*iii(;i Js ^°ZTiA x.ar5fiin/5, — OJ. t 54;- 

271. 

— iftpr/ d^" «lafa ^foToi^Tit II. ^ 4?0 
S Y N. Aiy.'.,Cxzi);, rfAsyuec;?. At9ft)/*.lf- 
BiOTo;. 
Aaa' vS'a,Ti yi^ifTif a-To ticorcy *.\)j.x.ToivTa.. 

11 II 42!;. 
S Y N. h1fji.x- K-j^iov- lyj^o. 

BpOTO(, 

OjX. <i.'/ CTHT OJ^isTli y ip.-ffJtii (?33t3< a.h>.oi. 
Od. T. z8&. 

BfiOTtl. 

— ^■poTuy nJ^aKx KaiJ.opTi,y. Od. A. 475" 
E P ITH. Ai,;ifji.:poi. a(r9i;'ii;. a.S^fxveiq, ahxoi, 
a.\iJ.oy(a.^^, fohczfo.s;, /iffoi, J^hKci, JvfffAi- 
j'tt?, ^«c(, ii.£t)tsfyo/, t7»c/, sTi/at^t/. oiC^upoL 
/Jiuylpoi, 'ao/.vTTOVOl, •voXi^AXa.xjTol, •aroAvirJrs- 
ftif, zjayTJ.iijaoi':;, •ary.i';oA£TJ!^5f , ToH!po/> tdi- 
xoyoeon ^afxtiiyiit^g. Ta.).a.u(. Ta.Xa.frrui^oi, 
J^IjlJfOlW, '^^OlKlKoiMTIK. f /AoTioAfusi. s.T//;Se- 
fio/- f«rf.— JiGii-uSskTSf Vid, «i9f<y7rci. 

BpsToxToy.a 

Ep}T0A.T>:'7yTa.f ix. Jo;/.u.' iKa.viou-y. Aeich 

Eum. 424- 
S y N. Ar/fc? Vta. 

SipoTO)ljivo( Vid. AvSpoyH-.yoi 

Afi( — OrAoYdcilf a.J^aij^a.ri, ^foiciillvi. — 
Orpli. H. ' 

BpsToAocysf. 

Aen( T£ ^poTc^oiy'^ — "• -• 5'^- 

BfOTO(rxo7rof. 

— BpjToaiieTrft'»' }>iaiva,Juy. Aefch. F.u:n. 50J. 

BfOTO(r'oo{. 

— BfoTiffijoe .&£a"Af^a -a-npa- Orpli L. 

EpoTwtryw. 
— TopyUif ^poTccvyiii; Aefcli, Pi. y\.S. 

Ejc7oj9l()o<. 

. — Lx.vXa, niv |3fo7o9^'jpa — ;ra'ft.<v offcVcc 
Eur. f t. 

BpOTSt). 

— Bjjfovtiy.ifa 7ii;)(,s' f';)j,0fTl? Od. a. 41. 
S Y N. Ai/w.a(r(r*). 
Bj«>^3of. _^ , o /\ 

ftf /utXi 70/ yAuxi) TBTO xrtTet /3.3.-/6010 y-:vcilQ. 

Theoc. 3.54. 
SVN. S^dyx^^i—f^yn^i- B P 

Bpoxo,-. 

H J^ s^d «f Ai/ao vyi.Aa:f Tao KOXTioito, 
A.4.ijU£ni /if5>i:c a;7rl/V aj J4)lAoto [*0.x6p^. 

Od. A. 277. 
S Y N. A^/^^^oi'»). (Ty(oliOy. 
E P 1 T ii. Ag-yaAJof , J^U(tXvto(, ivcpiTrlot, 
tvfpi^»(, t\aV/jvio(, /.pvfiiu Xvypo(, Kpsoixcaf, 
ycvpiVK, '^a.yoL(f\/KTi(. 

IXi^iA.^iu.Tla. li^vx^tH( Acfch. Supp 8S5. 
— fr^xXixi^i [S^jx^cy. Orph 
SYN. iiXiSxva, aKlJxPio, ai'85*), vaAAft) — 
a.yxXXofj.3.1 
BpvyiAO; Vid. Bpt/Y,'|. 

— Kai a^a.va,Tin aTo (ipvypiLUV. Sibyll. 

BpVKCiI. 

Bpvx.>i<s-x — /U» T-< /axTfA-'?. Ar. L. 369. 

S V N. i^aAra, x~.,Tpi^yu, jSfjTj/j. s«3-/(i). 
BfuA. u. 

— Bfi/AAai' 70 xa9" ii_u% ac- Ib. I:q. IIJ3. 

SY N. TTroTriKi). i/.^Xvu (piXoTroTiu. 
Bpvov. 

27f£..'(rayusfo/ ^^vov avov vtto 'vXinTxif K<tKv- 
Caiai. Theoc. 21.7 

SYN. ivKo(, 9f</;i'j ijnoy. 

E P I T H. i.Xa.fpoy, XiVKOv, d xXx(j-(Tioy . 

lifVTOV 

Kat)c 74^."/' STncfy ^fvTiv KT'/yxiVuy ypcvo'. 
Aelc. Fr. 

S Y N Bf i/Tof. ^fSof. o'/Vo{ xf /Oirof. 
Bpv^xvact/oci, l'fvyuo(y.a.i. 

i}f 1'oct' xv!r(rri io<pxf.i/.tva li^vy^ayxa.Ts.i. Nic. 

— foif I) iSfi/y^ilo-iT «Hii. Apoll. 3. ig. 

SYN. Ppvyu. (i^ifA.a^u, aXa.Xa^a, juvxao- 

[/.ai, KX.avOf/.vpi^u, u^vcfxxt 
Bfv/l», Bpvyjii/a.. 

Bpu;^i) /" J,T£T£/? £t" oJ^OKTdl.. Ap 2.83. 

— Mi/)(.i)8//.c/V/ xa/ Pft/Yii|W*5"i. .Aefch. Fr. 
SYN. Bpvyj]^fj.l;, ^pvyf/of, (ipvynf/a, ,'?pa- 
[/.0;, apvym, t)f.'9jUo{, upvufAX. (p^if/.tt.yij.o;, 
(fpv(tyfja. 

Bfvxi"^- 

BffY/tt J"' HYo 'axpxfAVKo.rai PaoyT»; .Aefch. 
Pr. 1081. 

— ^'A;^juiii' fifvp(_tov. IH P. 397. 

S Y N. B^vXuJr,(, ^iv^iiry. 
BpV/(CJ. 

BiCpvKiy f/.iyi. xvf^* 'aoTt pooy — II. y. 264. 

S Y N. Bfvrlu, Ka.Ta.Cp'jyjo, iitiCpvyu, «c«- 

Cpvyaot/.xi, ^pvya.oi/.a.i, (i^ii/u, rpv(u, Kxra.- 

Tpi^a, x^ii^a, xiyyi), <ri(u, foiCcTe», poi^eia, 

iri/apxyiir;- 

'Bfvu, B r 

" — K^l T£ j3f t/« ai/Osi' Xst/xiv. II. p. 56. 
S Y N. Ucvat^o), a.'7roGcva, iTrtCfVc:, yif/.ui, 
ai^ctCfvX^^t ixfno, a-jofifia. iTnpfiu, 'Tffny^^cj, 
a.vxC>Mle,i, •wH/a», a.vwiJ.\, «cfls*). 

— 'Pi^afTs (ipuuviS^o^ — Nic. 
SYN. Efuui/ia,. 
Tyfc.jij.n. B^Strifi Bpwrtlj. 
Aaa' ay£T' f(r9;sT5 (3f4)ui)r— Od n. 460. 
— i-Bpt-cric Ts -TrocriCT; — Od. a.. 191. 
'tuS; J^' n; GcurCv oTcvi-noi/ — 11- T. 205. 

S Y N. Cf4)(l/.ct, Ka.TxC^oifASi, iii^iffliOi, TffiJ^I- 
/UOf, To- 

EPI T H. Ai/OjjMOEj-^-a, luJ^cotTog, ^iJ.YiJr.f. 
VtpoiJ.xofia.1, F>ott)//5(y. 

Bp«/ynff-aiy.£io< 7B (Ts J^il'B — Ar. V. 616. 

S Y N. OyKxojj.oil- [J.iJxci>. — a»TroiJ.cx.u — Sv<fu- 

<^?« 
Bri)iJ.i, B^afKa. 

— F.Ti /f yXvxv znpisf £of £••?.. Call. i. 49. 

BiCpoKai; Kxy.it ^apfj.a.<a.. — II ^- 94- 

S Y N. Btff«6,y, liiCpcia-Ka, M0cCpi>^K6>, (i^vl- 

Tcj, '.aSicj. Jxnla, iJofj.ai, Janvy.zi, TivJu. 
T^uyc), (pa.ya. 

BcUlil,Of. 

Ka.1 ^"vi( KXci.yyiiJoi/ sTreiyofj.spoci |3fe//.9io. _ 

Aiat. 
S Y N. N»//i) — KctKaJ^ia, Jva-aJia., «/"i/j-oo- 
fjix- — oCvi, .\aa,. — ocTopopa.' (TUTrcmYi^. 
Bc'jo7ijj.o^. &fcn'o(. 

Ou/t 111' ctAi^npi.' vSiv, 3/i \ifatrifj.ov Aefch. Pr. 

478. ^ 
— Kst/ «;£9f« J-aTo ^paToli. Hom. B. 30. 
S Y N. EJaJi/jio;, Tpa~i(j,oi. — 'wtif.-a.7of. 

EfUTtl/) 

JjjM7»pa!f aiXf.taj-s-Tfp,uaT<»i' xvn/Jipni. Aefch. 

Eurn. 8c6. 
BfWTHJSf oJovTii. — Nic. B r 

BT B A I N O 2. 
— OttXov Vioi ctiJ.QliKiaiTA^ 
K'^Cxiv'jv — O 1. 9. 39 1. 
— Ai'4)|a /5 BuCxmv auToTf 
Ei/ftitTi), TjTo^fflc sTfftii'. — Theoc. 14. ic. 
Bt/CAo?. 

BufA» </^f Ka.^iroi n xpixTiH r£t;^t/i — '.4eIch.*Siipp. 

76;^. 
SYN. n*Ti/foj. — y^oi^T»^. ^iCxo^. B r 

Bt/lii. 

Niifj.a.To; et<j-x.nTOH) ^iCvifi/ivov — Od. /. 134. 
S Y N. Aj/fltTAnflia — ^■ja — K,\»vS/J.vpi^e!>. — /n,- 

VjV^ilfifja.1. 

S Y N. K(tTa^t/9/^o«ai, n.ocTdfTroy-n^oij.xi. 

P H R. Qxveiv lipuyjov fj,opov. 

A/rpi5 TVftCiviTo '!soTfji(i. Nonn. 

fipii ya^ ui '^iJiiiTiv xvtyyjo;' iy^^t fi tvv irvy 

¥,VIJ.Xt' itp l//.SpTl)c IKXviTiV iM/.lr.V AUK. Ep. 

15f6;of. 

KKpmSii—^v^^ixl — Orph. H, 

S Y ^'. BttSu,-. frt//f oj. 
Pt/-9ic. 

TnTov a.Ti-rrvi^sv 'iv^ lyvj.^iot ;; (i-j^h af«f. 
Hom. B. 117. 

SYn. BxSoi.—Jivn. 

EPITH. BxQuKVfj.i)!', ayvoi, vypoyjiTav, 

fJ.iaifovoi. 
Buy.TiK. 

— livKTaov avifJ.av Kt.TiJr.a KiXivix. OJ. k,. 
zo. 

S y^N. AsAAiK, i^yjlHi — x^ccjcs-irvinaV' 
Bt/pfl-a- 

QcciiK!'.; /' ei^ov KAKxfAonipiap ocwl ^vfirav- ■ 
tiom. B. I 26. 

S V N- B-jpiTi^, Ji~\.x, .'?Kc^£tJ/;o(', KttTlijtJ.x, 

<T-A.vToi, Jsffjx. J^i^pii, J'ipai, KaJ^iov, va.KOi. 

E P I T H. AxiTixvpQiv, i-TTxvytrict, ^pmpx. 
Bv^cra.iiTo(;. 

— Bv^<Ta.iiToi xyKvhoyjihVi. Ar. Eq. 197. 
Bt/fa-ico- 

— AAAa livpiTlViiv V/jav- Ib. 59. 

E X P. 'Pt/Tiiifa, l/javrx. 
Bvc(roJi'.l.iu. 

O Ji ^V^<TcJ'i:i.H — Ib. Pl. 167. 
Bt/jiTo/f-^.»;. Bip(7ox<yAiK. 

— Bt/f j-ccTfJ,"!' najAa>oi'« lii. M. jSc. 
— EffyoTuAiK riafAttyi^c. Ib. Eq. 136. 
S Y N. BvpcTiVi, (TKUTiVi, (TKVT0TOfJ.o;, tTKI.ttf 

fci(poi 
Ei/f(roT£wif. 

Ti//jt7r«tva T5 \a.CtT£ pwroTEiti. Eur, HeJ. 
1363. 
B.jo-s^icof. 

KoAtw <p?pii(Tx ^v<T<Tivi '3r£7rA»>//.*TCf. Aefchj 
S. T. 1047. 
Ei/(r(ro,/^o,u,jtii). 

— Ka;ca ippsij; ^'"'■«"o^oitASfa/c, Od fl. 173. 

SYn Miij(^ai'ao/y.(ti, sir;Ci»A5i;<u. 
BuiTcr.Siv. 

KuXivJci^ua-cTciSiv KiXa.1 <iv 0-7c<t. Soph.An. 597. C c SYN. B n 

S y N. ni&fjLi/oQdi, afS^Yiv, '^irfci^iKviJ.vnv, kvIJoc- 

Bvaai;, Bi/iro-4)^a- Vid. BetSof. 

HcTs [/.oh\j£ J^aivH iKiKnt i( ^va^sov ofitriv. II u- 

80. 
Et/xA«jro(ir/ Kivn ^[j(Tffa[j.<i<n — Ep. 1. 6. 

— Bvcffoio xttXo!/ avpoKTit yiTMva.. Thcoc. 2. 73, 
Buffjoippav- o 

— Ttc« fj.~(Ta; yjovM xM/7)( ^ff^ro^fuv Egifn/5. 
Aefch. Cn. 650. 
Bt/s). 

Xft/(7/<<i T»V T«VT«J. -WOfal/ 

Ta;;' (Cvkv to ro/*a. Ar. Pa. 644. 
SYN. A«?paT7<a, nrKfarla, <Tvix<ffa.T]a, 

iUfpU.T']li>, iTlCvi), C/J.Cva, ATToCvU, iTTlXocU- 

£xvi<, ■wauct^a, cx,Tro(pfxyvva, 'Ux^a.^gtyKl^a, 
.w*f£M^A«T7ia, (pi[J.oa, |3i/{<». >LOih.vTna. B fl BnKos.^ 
H KdcKaj; c(.i/.iJ.i 'nroav £?i£X)i9« Biuy.oi a.oi^a.i' 
Theoc 10. 38 
S Y N. B«K«7oji ^nKoM' 
B&)A«^, Bft)A.o;. 
— Eifl-aTO yctf 01 

AAi[Aoviii j3(o\ac^ sir/ftar/of, — Ap. 4. 1734: 
— E/xoi </*' UTo |3iaA.of xfoTfa- Od. a". 373. 
, S y N. Xo(//wf , «t^KPa. «yf if. oyKoi- 

E P I T H. An^d, |3a9««i, J^vojHfd, J^i4-di' 
Ua[i.ci- 

Ov yd.9 [Aoi •sroTi Bu[j.oi fcTeueTo J^cciToi iiirrii. 
li. </^. 48. B n 

S Y N. 0L'/X£All, ffil'» —Tiy.iVOi. >^X7li. ^V- 
(TlOcmflOV. 

E P 1 r II. Acr5i'6iV, iSiKitoaTjf, a^ axAnHf, 
a.vi.i[j.xKT0i, ajiir«J. a-vS^^oip^.vo;, ocSii-\., Asa- 
Otnsf. £t.a5,))f, i'jO(f^/j.oi, iva.fy})i, ivK£px.o;, cv 
yKv7r]o{, ivJ/j.inoi, 'EpK&ioi, cfiv^ixcvo;, c-raK- 

TlOi, C!J.7rVf0i, &CoJ'[J.nTOi, ^lOKMroi, ^-OTif- 
'TTIJi, d-V/l&i;, ^VaJ^lfi. hfoi, KVKXlOi, KVia(7,}ei(, 

'SrifiKxKXn;, (jKioei;, vcoS^pi-rrloi, ■^oXvy.:'t(T(ro;, 

'nroAv^cvoi, '^ocya.Kiifx.To;, [t,a.vTtio;, (phoyifU. 

PHR. QioKrti-ov Ki^tvov f>a[j.o~io ^iva.f. Pind. 
Ba[tioi. 

— Kaj &a[jt.io; iJpvi . Orph. 950, 
Biy_(/oXo^£C/t/.a;^ 

OtoKTi jw , a OToi/iif £, 

'Ra[j.oXo'X^vjfJ.X(nv Toc^xT^ei; ; Ar. Eq. 898. 

S Y N. KoKoKivijict, ocTocrii, ^a[/.oKiV[j.oi, ^a(j.o- 

Xoyja., 'aa.yipycv[j.oc. 
Ba[j.o\oyiva. 

R/J^i Tii avTav ^a[j.oKo'^i\j(Txno. Ib. N. g56. 

S Y N. B(a[ioXoyja, KetKnpyiu- 
Bfei^oAovof» 

— Ke(,i jia[j.oXoXo;. Ib. 907. 

S Y N. Ba[i.a,^, Kc/.Kifyoi, ycKaTOTToil;, a.(Ti- 

Cii;, icfO(TV\Oi, &co(rvkoi, ■5-iO(rvXiii, ■S-vocfirx^. 
BaTfia, 

— B<»rp«cJ^s KpaTaiiV. Od. //. 124. 

S Y N. 'ETTiKocXia, p,oa.a. 
BaTiii, Baraf. Vid. BoTHp. 

Hcfloc roi parat, roi •sro/M.srSf.— Theoc. i. 80. 

E/!T£^ ydi X,' ^v^V"'' '^"■f a,vT'otpi (iuTopa.i ocv- 
J^foci- II. ju.. 302. 
'Barivii;- 

Otisi ftaTivifcriv Sfi Kfvr]is(ri yvvcUKc;. Call.Fr. 
BaTixva^o;. 

— Ei/ $9(ii «p/f^a/KtK/ PMTj«i/«f>). II. a, 155. 
S Y N . @fi'\,iivoif' r A^. r A r A rArATHS. 
^inyci Y.dn yvKTTAin ya.f:tT;\v opvufji,-.vfa'i 
TirifOiTA ^cijTaj 5XcT;u;/5i 'nra.yTx! a.vTfA^u 
Xcotn J^' 5u9*Ao«j, ■CT/.aTt/f, K «xsyaj stAst' 

K*p(j«A£ii / (x£Aoc ■Tr-vy'} ^hoya. S^lttv opiyei 

Ak\' oKow 'ttoti fivai aya (/.'tvi;. x,- A. Orph.L. 
TayfaiJiov. 

— Msya, /KAtiitj yxy[a.iJi.oy- Aefch. Ag. 3^9. 

S Y N. Tayfa.fj.», axym.u anpSxviTfov. 
Ta.y[ni- 

— MiXavS^ivnv xva.Tay^nv- Dionyf. 577. 

E P I TH; "^^wa.vymi 'mpfnTm. 

Aaa' vfjLiii f/.ev 'nrxvTit vjaf x,i.i yaia, y.voi&i. 
11-11 99. 

SYN. AlX' — ff*, /.KijAdt., OT:zTpiJ. 

E P I T H. AiretpkV, xTre^pia-ix, a,TrnptTo', a.- 
ycLTayyq, av^^cra., xn^isiMitTx, Xfj.Tit-oiHTO., 
a.7rxKii, a.tTeivn, a.Kivi!Tof a.Tiii/nf, avuJ^of, 
ctKii^x.^;, a.\nrXayy.To;, ay.xvOoifopoi, x/Ji,xKAo- 
TOKOf, jia^eia, (3a,iuy.p)ni(, (ix%y.oK^of, ■Ziap- 
y.iKi liaTia.vmpa, J^vofica, J^/vj^, i^ixvi'h:, ipt- 

CilKof, tpXTHvnt CTTItpXTOf, ifiSx?.k, CflUlii. 

ivpvxXo;, eufvnpvo^, tvfvoJeix, ivpvinJog, iv- 
fv)(opo(, imxpTTii, ivdJfJ, iVTXy(y(, ivXx^avof, 
»v6ifJ.l6Xoi, ^AKipa, xKeiVf, Kvavs»- yuzn, x.x§- 
TToJoTeipa,, Kx^TroTo>ieix, ^aoTOKos, ^aSr-). Kxo- 
CoTei^a, [Ji£Kau.ipvKXo(, fj,iKaivx. /usAsao^pocf, 

IXKTO^aXOU jJ.lTxKKoXpU^rOi;, OKoh, 0'.HIfVTOi, 

ofinpa, OTrafo^ofo(, ^npd, ^eini, okS iofj.oifoi , 
■thoXvtJoKi;, -^roKvQopCo;, TU-o/.vvixnroi;, tiro^.v 
(j.oyPo(, 'rroKvS^ifj.fj.uv, ■z:oKVfj.iT(;oq, 'srs^^vCufAzi, 
'^^roKvCoiTK.f, 'ao?.vJpo(jOi, 'UoXvJivJciot, -zsoKfv- 
x.afTO(,'^oKvfj.riTc:p, 'uuyyiviTei^a, '7:ra.fj.fj.;{]eipa, 

'T^KaTVVaToi, '^iKiipx, '3ria!', s6iTC;i/5-<t, t^v^o- 

^opof, 'o-auipa.yos, Tuyipa, Tv^pO.n. cnJnpoo',- 
fof, (TjxifnJig, Ti?..iir(nyovo(. Tfa^ip.t, Tfoyo- 
eiJrs, ^if£(rClos, fv<ri^oos, y^Kori^opos, ij/£tjua- 
9aJns.y 
Vaix' 

UfuTov fJ.ev ivX^ r^^Ji T^ijCivoi Qiuv 
Tnv 'TrpwToij.avTiv Talav. Aclch. 
TlxiJ.CuTt Ta i/.S,TifavTS L^l'.<;. Soph. 
M))T«fa (3forav. Dionyf 

Txla. 5sa> f/nTi^ fj.xKy.puv ^vnreiv r xvSpavav, 
TlxvTfO{pi, '^rxvJareipit., TSAfs-jopj, iia,fioXi^^eifx, 
Av^iStKns, ipifCKapTi, y.aKais apaiui (ipimTX, 
"EJpavov aQsLfXTK y.oiru:, TroKVTroi/Jo.t KXfn. — 
AiJ^loo, woAitf^frJs, ^xSv^tpv', oKCiou.oifi, Ofj,Cfoxxf>){, — ;i^a(pK(r* ^Xoxis 'sroXvxvSi^i, 
JaifJ-ov. Orph. H. 
Tainyivns- 

— Tainytvn H(Ta.ro Xaov- Apoll. 3. 1185. 

S Y N, Tnyivhs, ynyivirns, -^ovoTrais, rrnXo- 

yovof. 
Tainio;. 

— TlTVOF yalrilov ijov. Od. w 324 

S Y N. TiciJns, yiwfoi;, yriivos, yniot;, ytafjiiyiis, 

lyfeios, STiyeios, iwix^ovios, vJ^xios, yJiovoTtCh';, 

yJiKos. 

Tairoyo^. 

AK?.a TloTtiJac.)v yxinoyps — II- v. 49. 

— Taiy,oxi ''-vavoxxira,. ■ II. 0- 174- 

S Y N. Tixoyos, yxiiixos. Tivoiriyaio;, Uoc^-t- 

J^av. 
TaioJxTriS. 

TaioJarai xat a-Trxpra J^inviKis tvTt Sa.Kavlai, 
Call. Ir. 

E X P. 0( Stp%/TSX.TO^£f. 

Taia. 

Os pa, 'Z^afd Kper/oi'/ x«9s^iTo kvJH yaiav. II. 

a, 405. 
S Y K. Avyja, ynQa, yxvfiaa, aCovvofj.at. 
TaKcl. " 

— '^^ai STT xKpmov yaKa. .-^invav. Od ». 297, 
S Y N TXayoi; 

E P I T H. Afj.CpoTiov, a<j.iKyofAivov, ai,yiyuiv, 
y?.vy.ifov, Xiapov, ?^iVKov, ?.a.fov. ivs.p-ov, ivvo- 
Toi', ivrcazis, iTTViTavov, i^ia-Tri^jiov, KaKov, 
VioCJaKrov, Vi/.rafiov, ttaiJoiifj.^.v, 'Z:o?,iov, ■ 
TTici'. <p£fi(rCiov, yitve^.ov' 
P H R- Af'j/811't) i'.fj.a.; y.ai^a', 
Apytvvh yjjcis yaKa^aiK oXkv' 
Xiovj^ttos iifir». Nonn, 
TaKxSr,vos, 

Nsfpi; KOTfj.-,ifaira vtnytvias yx>^a5r,vs^. Ocl. 

J" 336. 
SYN. TxKay.riy.os^yaXxKTivo;, yxKxKTa- 
Jn;. tTifJ.a^ios, v-rroriTdios. 
TxKa,KT07rorns' 

EfioKt yxKxKro-TTOTxs artif. Eur. El. 169. 
TaKaKTirns 

AkkoiJ' taKri-Xavro Ta?.aKr'tJx siojipov eivai 
KiK?.na-Ke.v .mTfnv, o9» roi tci-^^vti yx?.XKTOi ' 
EKTrfopiet XiVKolo zraveiKiXos f/J^.&iv lyaf- 
Orph. L. 
Ta?xLTeix. 

— Ka( a.yaK?.eiTh T x?s(tTeia.. II. <r. 4i. 

E P I T H. BwS/*, eivxKix, iveiJhs, v,x?Ju 

KivKii. TaKxTai.. I 69. a.TJr r A 

Xxy*.yd.i. No.-n. pr. 

r*A£i). rctxi) 

— Vz\-.ii; y.ifJ^v^ov c.Xv^xf irom. B. g. 

Tw /*" 5)'c yif/.iTj <^'jrn'oi' o/^i/faj' yysf- Sim. 

SYN r.-«^?3;. <<T(f. HiKxoo;. 

E P I T [■]. AyaiijTric. /u.lo cTojoj, 'T^difji.fd.yof. 
Ta.f.-MTiU- 

Atto t^<; ofojif; e^itTap yaA54)TiK KdTr^iffiv. 
.'Vr N. 173. 

S Y N. rc4>.j5,-, a(r/,*A«tr(i'TH,-, X£>Xi,Tiif. 
Tf.KihH r«Anra(ii- 

— H/s ^jaMim — sTiKiTovmiiM». Od ^y,. 

Oi cTs yciMivxi.f TT/irt/j-Ji — .Apoll. I. I I ^6. 

SYN. rciAi)w(r/v.if, yaAiifoTii,-, «/'jpil, 

pot^/2- 

E P I T n. Aii\.fji.A'.To;, a.(p>.otcCoi, a.\'\n'.tJ.o', 
ecxXii^oi, tLyjt.Ki'jo^,' ytKoixsa., V.^kyiKo;, iyims> 
Anrafac. A5l'Kh. icn/<:ci'e;pa, fji.a.Kxy.>i, //eiAi^/a. 
»l7noJ^<yfO?. ff/j/iAs::^- (fict.iS^a., s/Ao^iftpo?. 
P H R. Aiijif ccii/iifj.iii'j>i' a.'j-.ij^k'v. — «y.j/ ^*j 

Kivi/xo; -TOfiiTiv J^ivdf, xjiTx J'' £ure:o"s 'aovlov. 
. '»p- 
r4Aiiri«(y. 

— .\-Ta.Xo'i(rt ya.XinioioiTA I^oiJ.oi(ri, Orph. H. 

S Y N. Ta.Kmi^t,), <Pixya,Xm't?^o>, aTp:^/^«- 

ivJ^lia, ivJixPou.a.i- ya.vvviJ.a,l, yjLi^co- 
TctXnvctloi:, Tot.Kr,v:(. 

— E/« fsr^s — ya.Kwl'; m^a.- Eur. I. T. 345. 

KvTfi, yxKi]va.in, ipiKoi'vy.<pii — f P- '• • • 

S Y N. TxKnvio(, ya.Kin'i;(, yctASfo;, rt;9f/0f, 

aX(K,aarof, tvS^ioq, ivJmvoi' 
Ta.KiKa.ia. 

A|i>c$i zreJov Kxvavaiov a,i:^ip'JTv Ta.Ki\a,nii 

TlaiS^oToKi — Nonn. ' 

E P IT H. Bc-jTtAve.^a, a.Ki/.fmrn, iVTrupyoi. 
TocMKaiot. 

E< ■TsoKi)/ ivaJ^ivci Ta,vvTTKoxctuiJv TaKiXaicjv. 

E P I T H. AK?f<r£x.o[Aoi, ^ioTofyot, fiAorop- 

yoi. 9,'Aop^p»ro/. 
TitAifk. 

A'j<T(Ta.v (TTiTvnnaa, v-rrlf y<x,Ktio'i( (Ty.vKa.m<Tfiv 
Orph. gnS. 

E X P. OfyiAsf. — (il- inrifyoXioK. f. j-TriTrCW'^^' 

a^a^/l':i7/ .) 
TctAA^o? Vi(i. EvVKyoi- 

raAAof, p^aiT»rtj, wjiTo/xof — Ep. Su:(3. 

rizAAstTof. 

Ta,KKatr^ KvCiKii; oXoXvyfXxTi — Ib. 
TctKou;. 

A/J^ii Ji, iJtv ya,XoCfi ts k«i «cxTipjj ccKi; st<xv. 
I!.X- 473- r A 

SVN. rAAftXi ya,Xiioj, xvJ^ix^iK^if- — yx' 
Kai(. 
Tixu.Cf'o;, 

— ^v^aJi yi/.u.Cfci 

i\oifxuvTo UfiaiJ.oio -vy.f cthJoivi; aKoyotiTl. H- 

i- 249 

S Y N. KoJ^is-iij, lcTciyTMj, iy.vpoi, i^ivhfi;- 

EPITH. Af i5"07ro!/Of, aiy.vy.iov, ivTTiv^-^o;. 
Tixf/.CeoKT'.vo; 

Tci;j.C^OKT'orov pai<TOVTct •srscStpoipflofO/S' 

B»Act/5 — Lyc. 16.1. 
r£t'/.«Tii. 

Ktii?hi' k j/a/y.jTili'. — Hef £. 404. 

S Y N. Taij.'iTi;, a.KotTii, /a;(i/af, crwivvoi, 

(Tviyyo; — yvvit 
Txyicj. 

Ktieiii' cT' x yociJico Aya.[j.iiJ.i/ovo; — H i- 3SS. 

S Y N. Ta.y.ioiJi.a.1, vvij.^ivoy.oii i7r,yxui<i>. 

PH R. — AiHTfi! ^icy.ov //-578*j- Hom. 

— ra,uiiA/a Kiy.T^'J. //«jxac Ep. 

— Zuj/iiM a-jiizixrstTo Ji(Ty.ci> Nonn. 
Ta.y.ii?^sj/j.a- Vi(i. riz/v.of. 

— ziu3-<piA5? yxy.i}Kivy.<x.. Aefch, Ch. 622. 
r(3(|aiiAi5f, Ta.uio(, TxyiKo;- 

Kai Tsfos i^iTTiTa(T!Ti ^a//.nA/5C-— Cion. I. 88. 

KoyKoKTiVTavctols yoifji,iov /usAo; ti7ruocT£?. Mofc. 
2. IZO. 

Aa> a. yay.iKiiv y^KaviJ^a, JiJotu t/; J^ivfi ixoi. 
Ar. Av. 1692." 

S Y N. E/noj, i7ri6a.XixiJi.l0!. 
Ta,y.o;. 

— Aa/(r«i' J^i yocit.o'} //£T« Mvp^i/ocSaj/. II. t. 
210. 

Kk^ (/*' £rct/ ot; /h ^vyifo; yoi.y.o; ctvriCoXiiftt 

OvKousvn; i[J.'i^sv. — Od. «7. 271. 

S Y N. Nk,«®(Soi Ta, vvy(pYiia, — iTriyxfAict, yot.- 

uii/ivy.a, (Ti^vyia., ofjo^vyia 

E P I T H. AiTvXr,To!, a.Tx7&xKos, oilfjLctJnpof, 

ctisiry.o;, aipoCo;, ayXvocH;, ayjiOiVToi;, ciyii;, 

Pp3/xi!f, jiiOTiTooi, yXvKifoi, J^oXot^;, «foeif, ("Xi- 

i[.i>ccv, -yaKifo;, d-vyiiJ^ii;, lijLs^oti;, n^o;, ivJo- 

KifJ.oi; xpu^iof, KiJio;, ftixiji'ovo(, ^ctvctTitpofo;, 

oAoof, oXCio;, 0(TiO{, ofjctKoi, TsroKvtipctTCi, ■zroKv- 

okCo(, 'zroKv'yn6ii(. 'zroXvTKtiTo;, 'zroX.vy.viwo;, 

r^oKvvfj.vos, TiKs7iyovo;, Tiy.iini, ivfj.ipoxiyi.oi, 

»f xio;. 

P H R. TiucQiVHov ^vyov' Lyc. 

Avf^oy.iHi yiviHi zviti;. AXKap oAsS?». 

Ofoi 'ni-o^av TKili afAiTpoio y^xKiv.i Naz. 

riai/^oToiCK 3/1 TrpaToiTrrcpo; apyiu Nonn. 

TxfJ.itV ivayiii JiiTy.'o;.—-T.vKTctiovKay.ov. 

Kct/ ^iiTfxuv STriCiirav ciptrovon Ki/9=fHMf.' 

Hc y<t[j.o;, xXX' xyj>piVTOif k- A. Mufae 274. 

Nvfj^tu r A 

VOCUV, 

HytviiV o.va, a.^\j, x,. K — H- 9" 49"- 

hv^x roT t^ooKrem /Jiiy» XtKT^oy. k- k- Apoll. 
4. 114'- 
Xa.yox.XoTico. 

MiiTS y2t//cK/,!)T£W— Phoc. I. 
Tct,(J.ox.Xo7ria' 

0( J'' o.yATrioVi yay.oi/7i, ya.[J.o>iKoTiav t A-m- 
yjiVTxi- Sib. 1. 2. 
TxfJi.o^o(. 

— 'i:uvS'i yetiJio^ccv. Aefch. Supp. 621. 
r«,«.oroA/i). 

XctV^E^as/Msro^ii), )(«« ^■■atXje^tiTraA.iH- Sapph. 
Ta.iJ.oToho>;- 

Hfaf i"-';{T/'yctjtAo/o 'j'a//.9r6Aoi' xy) sakcitiii». 
Muf 7. 
Ta.[ji.pAi, TdLf/.znKxi- 

Ta.[>.^<£i<riv «tf xtir o/ici,- 5A)ct/9»)To,<*st/- Lv c. 358. 

nASTS T5 r51'iZ^<y^ t/-ro yoi,!J.<pi\K«<Tl AIOPTOf. II. 
TT. 489. 

S Y N. Tvx^cq, •jraflf/oj, ra^yi^c. Tsipfta, 

«o£pa ■: • 

Et^ITH. 2n*£pA«(. 

raitt4°f 

— ra/iAj/af o/wl'K« «tipscM^j^ftf • Ar. N. 336. 

S Y N. Kyy.iXoit ntiyfVTo;, ivin.xiJiirvXou 

eTiy.a.u.7rit(. 
TeciJ.-ltii-v^, Tx'J.4-i>vvyj;. 

O/ cT' fcS"' a/)/u-3-/oi, ■> «,a4"yi'tiX,?f • — H- tt. 428. 

— raAt4*-'*'''X.''' a,pTnw. Orph. L. 
Txvof. 

Oii'ai0ctf 'ystrcf «t//TiA«. Ar R. 1355. 

S Y N. T'xvaiJ.a.t ya.vu<ji^, yii\^o<TVA], sti9t//y.o- 

(rKi'», €f<ppo3't/i'i). nS^ovvi, Tif'\,K, yjt,o\j.x, 9*Ail- 

S^ix, <fiXr]j^oviu. — ct.yha,tx- — KilTOi. — olvo^. 
Tocvcu, Txvaa. 

— 0£« yavxsfTii — .^efch. Supp. 1026: 

— Kai •JapHiCEC hx[J.iTpiv yavouvra- II v 26;. 

S Y N. Aa[XTffVyofj.at, Ti?.£u, a.yKx.'iPo[j.at, 

a.Qfuvci>. 
Tavv[J.xi. 

— Oftfs yavvvTxi. Od. /W 43- 

S y N. Ta.vvo[i.xi, yavwiJi, xCpvvouxi, j^aif<y, 

yw^(c), iitPoij,a.i, i!p>i<rui'oiji,xi, iv^V(j.i[j.xi, iv^^a.i- 

voij.a.1, xyci.ivvcu.xt, tpxiS'pvvo[j.xt, tXapvvoixai, 

ttXva. 
Tixvv[).nS'ii(. 

— Ka/ a.v~t'iioi TxwiJ.nJ^ilf. II. v. 232. 

E P I r H. AyaKXvTof, x^Tipo^oiTo;, iuyxi- 

7D>, QxvWii. ))(?iiT«p. //^■5f0H{, Qivoyio^, yxpo- 

T.o;, ii,«f /«;';/));, <i^vylo%. t A 

P H R. Tf!B/o? ^KitsASf. */;y| ■3->iAt//jia,-. !■)'«. 

Tgw/oj' oiFo^^ooi' ^aSsaii /piirJff* KvviKf.av. 
Nonn. _ , 

— OivoyUi lJa'ii. Theoc. 

0< /h Ka.X'Ai7.o<; y-viTo ■^vhtSv a.v^pa^rav. 

Tov xeti ctmpB-.I-a^To S-^o/ A/i' 'jtroyoivtiv, 

KaAAfo? tiviKa olo. iv «tSacaTo/y/ uneir,. Hom. 

T-.i' fa iroT£ ^tuf 

Offac/y cyKxTivxcrcnv iif.sio!' a^H':aToi<riv 

KxXXio; i[j.s^ficii. — Apoll. 
FaxoTof. 

— raTToToi' yjJ7iV. Aefch. Ch. 95. 
rstpa/y.arTif. 
. — ^V VTTlp aixv 

Na/wii' Tafa!J.a.i'Tii xirBPtTii — Dion. z\-^. 
Tapyxht^^a. 

ffoj( ia.iv» ya^yxXti^iiv <nrXa.yyjii.. Anac iSr. 

S y N. EpiSi^e/, iiToKViPa, vTTogxlva, Kiviu, 

'Sf^oTftTra, yxvoa. 
TapyxXcg 

— 'Ttj;a95 ■yajyaAof. Ar. Th 140. 

S Y N. Vxpyxhj<yij.o(, t^£$Krij.o{, Kiv«st(, v- 

S^vtx^iuc- 
Txciip. 

UiflTiViTXI /4 T5 yxTnp. II. T. 163. 

S Y N. Ksi'£(»ii', Koihta., XxTrdfo,, m/fV. vn- 
eti^x. 

E t' 1 T H. AraATOf , a^xid, ap^iKa.KO(, tt- 
■KXy\puT0(, aTnfii;, aict//;)f, aeifxapyo(, apyil, 
apiroTcijto?. X[j.xiiVTo(, xTiy.[j,xpTO(, ai[i,oSopof, 
a^a-E)'o-rctK, c/^a^-i/flp/^, Aacriof, <Sv<rKoXTro(, ly- 
KV(j.uv, svoty^a.vi)(, y.a.Kii^yo;. y.vvoy.ux, fxtt- 
^'X"'-' y-''-?y''^' [J-ia^ci, [/.oyspot, huypd, Toxta., 
'!iro)My^x\,i i](. 'nrXiifiiiCx, ■uUuC^'£7riJ^eiTrvo(, «- 

XOfjciVn, O-lTOcTozo?, TiKVOyoVO;, TCV<7lClO(, Tst- 

XaiTufoi, U!j.ot'oko;. 

P H R. Ma^i^Aoa-fMij y.nTeipxv otT«(r9*Aoc — 

Naz 
rctr^/.J^/oi'. 

2«-4.c«i Taivvvy a.Tl yxcpiJiov — Ar. N. jgi.' 
Fctrfot, rarfi). 

Txcfin' (JLsv TfjToJ^of Tff a/y-pSTs — II. o-. 348.' 

S Y N. Xupi][/,X, -B-ActTOf. KVTO;. XCKXVIOV. 
Txrpi^t' 

Txcpi(( y.ai To'i( ivTs^oK. Ar. Eq. 4^2. 

— Ka/ yac^nro:' cnxvTlv- Ib. V. 15 19. 

S Y N. KctTStXOTT?». — i'juyju. 
TacpK- 

UhS.'ofKai yxT^r; tt. Ib. Av. 1603. 

S Y N. rctre»;', yArpi/aAof, xJiifdyo;. 
TacfoiJitt. 

Ka.1 yxccuJ^&K, y.ut Tra,yvKPi'uoi. Ib. PJ. ;6o. 
Ddd' ■ ■ SVX. r E 

S Y N. r*rp3«J'')V, y<trp37r;«>i '!fK»TvyciTO>i), 
f.fiyese,'f, 'T^fsya.^up, (iiiiTx.av- 'znuv- 
P H R. — Boo-xet/fls ]»]<SCi l'/av- 
rauAof. 

rafAllJ Tl ffX.aji</'K TS TeTWJ/UiCO!, TOK 61'«- 

l^ihyiv- Od. i. 223. 
S Y N. A//OAy=i/f . — KstAT». 

raupc;. 

— O cT' £7r' Cl/p^ic/ yaCpof «jf9cJf 

E7T:7a;> — Ap 4. 1606. 

S Y N. raup;;t««. etv^xJ^iii, ay,A;i'iK, ayipa- 

j^of. t/TffHi^w.co;, a.vnfJ-iros, riffsf- y.iya.i (x,Kct' 

TtfTrAimTcf. ycn/poiriS'ti;. 
Tccl^oa, Tci.v^oof/.a,i- q 

Sth cTi i^ixpd MiJLVW ya.vpH[/.ivo(. — Hom. E. 
258. 

SYn. TitLipiaiy, sx5'ai'f«/>.a/, ays/.X>.ofA.Ai, 

aym'ci>ia, «Aa^oi euouk/, S-jaffi/;'o//a;. Mi/.a,u. 

ipfomua.Ti^ofjicti. 
TeLvpu/xct. 

Kti'ov cTj ^stif*)// {r; T&ii/ ^«vtujv To/f. Eur; 
Tro. I 250. 

S Y N. tu.vfictfj.ct., yciv^orn;, a.y»KKitti/A. ' 

^foyii/x*. r E 

rE^aiw, y.yuvKTKu. 
— Aaa' KTrw; 01 iw fiua-ctVTt yiyuieiii' II • 

T/ <^H7* i/.iKkHi fj.» s T/tywfirxft» to ■sraf. 

Aefch. Pr.628. 
S Y N. Boctu, AvJ^au. aKnofxxi. 
J lyuvof.^ 
— ToiZtx J' «56)1/* /?o«>' iTHfi yiyuvU'- Sappli. 
S Y N. AAnro?, sfiuaro;. 

Ek V£?l'«y f/.A>.x.pi KctCpM -srujaf «j«ijM«To;o. 
Sibyl. 1. I. 
rftfo^ct; 

— 0f«t cf^i o-f ^/«vaTo jUiiTiio. II. *. 280. 

S Y N. Tinau, >.oyivu, qintvu, tutsi yit'»' 

fj.cLt. tif/.i. 

rHOjtAOfOf 

T€iofj.'ofoi ftvfutmu- — .'ipoll. 4. 1453. 
T^.acov, ytrT:^. 

Pi)£ac 'o^xXctici yHLj-act, TiKTovuv 'Somv. Eur. 

br. 1608. 
E X P. Ai ^i^a.vxi Tuv eiKuT' To irfpiTr^if oi*» 
jtsfa^of. r E 

TetTViitu, TviToHet. 

Tif Er;;" ; b Jmv BAsTypof 9 yfnTvtuv. AriH. 

Ecc. 327. 
A^fS ^eiToPrOfTc; !«Too-;)^£3 — Phoc. 32. 
S V N. Te-iTVHl.ia, y&.Tov-.ia. 

TtiTXV- 

TtiTovi;, iiJ^e cTeti MsfsA^K — Od. c^. 61. 
SYN. reiToo-ufof, aruywT&ic, e.yyfyvo;, ^u~ 
faTioi, ofiopoi, fJ.i^ofiii, (Tvvo^ou '^poaofoi;, ijf 
(iKTiuv, ocfJ.lnriBix.Tiu:', TWinoy^^a^o;, -srapo;- 

/XOf, 'ZHflVXiiTIH, l^ifiOlKOi. 'urpO(TO;/.Of , avvoiKO^, 

'ZFPOiT^ufos- lyy b(, ■jrAJiJiai'- 
rsAa<r;cof. 
— Tpo%!tAoif a-pexyi?ofjt,(v» yiKa.simi;- Ep. 
• Suid. 

rfAttri);. 

OvK u( yiKx^nq OiJnrxi, {AtiAu9*. Soph. T. 

1435. 
S Y N. KstTa^/fAari);, iyyiXaTHf, KifTOf^of, 

tifUV, KoCti^Oi, fj.afj.0i, (TKUTrJni, QiVX^- ^/AOKSf- 

Tofj.o{, Tuha.i-yii, j^A5t/«rii;. 
rfA«tro<. 

AfW ii'a ifyx y-Kxi-a. Kcti «x iTritiKTci iJnaSi- 
Od. 6. 307. 

S Y N. TiKa.<nfj.oi, ysAo7of. 
riAariJj, Vid. TiXui. 

— Ka; AttoKKuvi y-Xcfivy. Call. 4. 324. 
I^Acta. 

AaxpuofC yiKa.ita.iTx, — II. ^. 484. 

■ — TiKctcTCTi Jl 'oa.tTO. ■3-ff ; yjicov 

XaAxB t/To rsfoTiff- — II. T. 362. 

SYn. VitiJa.u, axifu, a.V'J.yiKcta- — tf7ror/A- 

Cu. — o!v9.-<u- 

P H R. rrA«Ta ayo>, inf/.Tru. 

Ki-KTXfiOV fJitlJiXT, i)(y6n Ji. 0; CvJoSl ^VfJ.Oi. 

'ifj.ipoiv (iXiJf^ffiv f-r' oipfviTi fJ.etJiouvTii- Apoll. 

TctKm'aio> Jc 'n^oTwTra 

H9aJ^« 'sriwTTS yiXoTx. 

2af/oi'/oc yiKouf i^KoKipTOfAOV iit^^l ^uvnv- 
Nonn. 

— Aa.fj.vpoli 0fj.fjiasi ■zrvnvei yeXS- Ep.) • 
TiKoixu- 

HJC yiKoiniraiTa. (piKoufi.eiJnf AipfoJ^iTn. Uom. 
V. 49- 

S Y N . Tf Aaai, viroi/.eiJ<tu. 
Ti>Sioi, TiKoihi- 

— Kct/^yfAoioi' cTiTTa Ti EToiH(ra — Ar. Pl. 697. 

Aaa' o,t/ oi acraiTo yiKoiiov A^yeiJiyif- — H. C 

S Y' N. Ti>^a.i-oi. — «r«of — (5/iAoio^ J^i, ys- 

Xjutovoio;, 'sra.iyviuJni-) r E 

. A(rf«ra? d" «i' «fapTo yiX&x — II. «. 999- 
A(rCsroy •ysAsi' «f (Xi — O^ v- 3.;-6. 
SYN. rsAttfw, i^ef<f>!y-a,, y.eiJ^iitfj.c^, Kcty 
y.oi.<TfJ-U' — ya.h.Kv»- 
EPITH. Akxi^o;, a?fo/i(nof, yKvx,u{. 

rioA/c </^' «/>'•» /**'' ^^f^ii-1'M.Tuy yifAH- Soph. 

Oed. T. 4- 
SYN. ATroyiy.a, KxT(x,y(f/.a, yii/.i^ojxtu, 
<i!rK\)^va, irAil9<a. a,v<t.irtiJ.-x\a.!j.in, ti/.Trip.-irXa,- 
u.a.1, CTroTrifJi.TXxfi,ai, iTTiS^va, ifXiu, — ivncfia, 

OTKoTipoi y.viM, — Ib. S- 707. 

— E^ AKvCn^i ihv a.pyv;i>i tTi yivi^M, 11. (T. 

857- 
SYN. ViVQi, yiviTi^- yivn», ycwnfix, 

yoVO^- TiKOS, (pvT,\» Ctlii'!/. 

KPITH. AyXa.OTra.ii, ayKa,ofxitTi;, ocyKa.o- 
x.a,pTro;, aKiuroi, «Tsp.uaii-To;, a.j>a.vTO!, ctfl-TSf- 
/w.of, a,TapTilpoi, ttfa^c^^ft/Tof. «AAo^uw,^ apcr»- 
voTraK. (3a.fV(pKoitrCo(, ep/)Cu/>V> iv^vir^ivnf, iy.- 
■TriJ^o;, iVTraif, ^ioToii^, ivuJiv, KiJvh, >.Ktiin, 
HiKap^mi;, fAi^oTr.h, vuvvu.of, o4'y»K>». oy-a- 
gvXcs, ■mKvTiKva, croAvo-TrojH?, ■TH-oKx^&pyivriTog, 
JvcnroTyo^, Ta'/yiTOTfj.o<;, TiKi(riTiyoyo(, ffxojtx, 
yjtyaiyivni;, ^fviroyovoi — ^fviri», (.Vid.Hef. 
£. 109. Arat. 9. 108.) apyv^iO,. (Ib. t/. 115.) 
Xa.KKih (Ib. i/. 130.) •S.tJnpsx. (Ib.) 

r5C£6AlOf- 

O yivi&Kio(^a,KTtvov 'rga.Tn^ — Pind. OI. 7. 
Eg jTTfj cu[jt.x yivt^Kiov Ka.TmviTiv. Eur. Or. 

S Y N. rsceSA/tTisf. — ympuoi. — yivixU. yi- 

viTioq- 
liH^Kov. 

— fj ysisflAoi' Ona.fi 'zsa.TpU. Soph. Ph. 458. 

S Y N. TiViiii, yivoi, -araK. 
Yimai^u, Vivetau. 

AfTi yiveixirJ^uv ■jrtfi To ^-ofjia, — Theoc. 1 1 . 9. 

— H f).oi fj.» yiveiAv k^ihtIov lic Ar. Ecc. 145. 

S Y N. H£aa, iiSatTKOi. 

Tivmv, , A »(\ /-ij 

Kva.Via.1 J iyivovTO iVHfiM^ii ctyipi yiveuv,- Od. 

T. 176. 
Ttvinx^. 
— rsiW/of i)9jA€ -sraTfoj A^-cirQAi — Call. 3.26. 
SYN. Tiivi, xy^tiiay, 'aoiyav, KxXv^h •'^•"" 
rn, ixAas. r E 

EPHTH. AxaAoi', aj^Aaoi', Ayj^iTd.^lv, ^Kr 

cvfh, J^ofsylv, ivTfoyov, ivyivi;, fuctcflif» 

ivcv, ^'^(jJvriiv, o^vTtvi;, oJuotTaj, kyitmv, Kayj. 

vniv, Ka,ijiov, y.a.>^xK0V\ crsuioc, 'a-oAioi', Tptijs- 

pvK, Ta.vvyxa(j(T(iV ■ 

f H k. napiri/*'!' 'Tn-puTov ■^ipof. 

Knf lov a.vBo;- Act^Kiisi/ ai'Oof. 

Ttvvo)-/ a.fiTivx( ayyiKixi. £p 

t.vifVistjiTiv isKl'C,o>v KfoTa^oiiTiv. Tryph. 

'Jlp/51' avQrilTXVTII.; VTTO KpOTO.fOlfflV laASf. 

rivvav ii/flso/ iXiKii;. Ap- 

— 2T£^).a!f J^i vioTpi^o; a.>tfa, -srct^HiiV 

Ai-rrloi xt^oyivuv ipvSxiviTo kvkKo; /kAcoCi 

AfTipviii tKa,TipSs ■vipiJpofj.o; — 

Av^irfsroppvpiO) KiX.c-fayyivov xvQijiiava.. 

ApTiya.pa.KTov iyuviTi kvkKov v^riiviii- 

Kai tsroKio Keifj.iifi kiitxitkiov a.vBiptuva.. Nonn. 

r£|'«llTl!f. 

Tii' tf yivei»T>1i Juo yiv xt/caf-— Call. 3. 90. 
SYN. Evysve-.oi, ivKoyav, 'Tiruyavixi, 'ttu- 
yavtTiii, 'nruyuvixTwi;, (ix^vysveioi, nvycveioi- 

TiVKTti;- 

ClK^aVOV Ti ^IUV yiVtlTtV, KXl fJ.mipOi TllSi/V. 
II. ^. 2.M. 

S Y N. rivvniTii, ytvcTii, xfX/, xtTta., •s'*?''?. 
yivia,, yovii- TOKtroi. rtyj/uirii;. — ao(T(j.oi;. 
rjiiTeif*. 

Nt;;<.T!t ^iuv ytviTeipav aeiiTOfjai. — Orph. H. 
SYN. TivwTeipa,, ytvvnrfix, ynriif. roxiii. 
E P I T H. ^a.\vuS'vvoi. 

TiViTtl. 

ili yiv Kxt rTiiA»/' ^ioi i^oira.v a.yKatJ. J^upai 
"Ek yivtTtii- — II. «535. 
S Y N. Tiviet, ysviiTii, -zi-xr^ia,, yivtirix tcl. 
Tivnx;, rsi^niTiK. Tsviruf 

— Tliij.-i.s yctf ttt/Toc lifhyoi y5i'ST'/if.— Orph. 

149. , _ 
— n«7f y ei Tav J^s ytvvvTav t^vv. Soph. Oed. 
T. 103+. Aif/s fJiV yiViTup ti«(, Ha/£, — Orph. H. 
SYN. TiviTiif, yivvnrao, yovtv;, tokzv V{. TTX- THp. 

EPITH. Afytyovoi, xyvfAav, ■z^oKvKTixvoi;, 

TSKVOyOVUV, ^lKOTi/.VOi. , 
TiViTVKXii- 

— Ka/AiacTof, rmTi/AAi/oj. ArN. 52. 
E X P. H T«4 yiviiria; tipopoi Atppo^nn- 
Tiviiii. Tivv^. 

Ei-.n yap 6 t4 tk ysc^cTo; tit' T\K^iyya.- — Soph» 

Ati. 255. 
y.eii>x t^oirKi^^ei (ipixfi ytvvi- — Opp. 
S Y N. Ahv». 

^ EPrTii. r E 

F. PITH. TX.x\Ki7rh)tx.ro;. <t,y.^wy.yif, ^mx. 

rsiitix- vid. rsi/:». 

TgKTiriii/ c^' i.ci/,e<xo x,K'j7h eKTiJ^fixKtt yivv*v- 
Orph 130. 

— Xpnr3f « y.Ai yivvxS^itt. Ar. R. iSo. 
Tivvouo!;. 

Ov ydi^ ixoi yvjnuoy «AuiTxot^ocT/ /x.ciyt&xi' 

II. e. 253. 
SY N. iivyiiiili, ysiifiitc^, a,piToy''Voi, J^ioyi' 

nV. yWTlOg, tKlvQ-piOf, STrtHKIK, lvi'0>l.llJ.O(, 
y.oiTifiU, p^csAfTOf. 
rsrraioTiic. 

Tivvx.ioT»'; ffoi, iJ.c-jpicc J"' fViiTTi T/f. Eur. Ph. 

1708. 
S Y N. 'E.vyi?eix, «A5t/9fp/OTHf, S7r/««ei*. to 
fi/^/frsf. To j/ei/^aTo:'. 

TlVV\W.CL. TiVVimi- Vid. TiViX- 

AhAo/ to ^/Scm/*' ftijuJi' s^ a)/.cK tff^TfV- Soph. 

An. 477; 
O MKtrcil' T nJ^u; yivvxre^, Xrtjai'. Eur. I. A. 
10G5. 

TinoJ^oTHfx» Vid. Aip^oJ^mn. 

Tii/o;- 

AfcTpof J^' s? «y«9« ^scof £t/%ST«/ s/i-i/ustui w; . 

Od. 9. 335. 
8 Y N. Tipict,- yivi^Kov- t^vo;, (fZhov- 
EPITH. Afj.tpnfiTov, xfxipiCoiiTov, itpffivo- 
yivi;, aWoTrpoo-ctWov, avTo7rpii/.vov, eu^vTOVi 
tx.KfiToC>iXov, J^nyivif, ivytvi;, iftnTov, ^ct9iov, 
•^■«(iv. hctixTT^ov, /y.iaiipoiov, Qheoiov, OXvt/.Tm, 
oiJ.C^il/.o^v(jiOv, 'TsroXvKXeiTov. 

Tii'o; avSfc-jTcov- 

fl ytuo; a.v^^eoTuv ts^ohvJa.KfVTov aJ^iVif, bik- 

Tpj!'. Ep. I. I. 

E P I T H. Avty.fjhiov, a.vToyj>KcoTov, ctu.ttp- 
7C0M.V, If^ov, J^ciKoi, iJ.oyioh, TftTrjhv, jj.xm- 

IJ.iVOV' 
TiVVS- 

Q/ynv ?.tvKov oJ^ovTx /xsTa yvctfj.TrT^ft ytvva-ffiv. 
1!. A. 416. 

E7rH</*S TtKVCJV ytVVi ifAUV ffKtX'^iTXt. Euf. Ph. 

63- .... 

S Y N- Tti'eiOu, ya.y.pxl 'Srcipm;, jWiiAoc- 
EPITH. KTx\o-/jci(;, v.^p'Jir'\o;, auTopfifof. 
/«?5/flf, ^afW, KXfrrcLMlJ.il, o/xCpripA, OTOAt/pa- 
yo(, TfiiyAXii, <riJ.t^Jxhix, tpjoviod. 
P H R. BapvJsiriJ.o; yivv; iTrTav. Nonn. 
TTpii' (TjsJiV uVo KpoTajo/tni' ixhnf 
Av^iicrctt, 7rvKa,iTxt ts ■ysi'!/!' ivcivh'i Xttyjn;. Hom. 
rsoaiii. ^ 

t-peAAasi/s ;x£T£myoj'To <j'£f<«/«i. 11.^.295. r E 

S Y N- Tfctix, ypctt;, y^ctvi;, iFpifCvTli» 

Ja.{j.y.p. 
rj/=a.5?. ^. , , ., , , 

rioAXaJ^' S7r«T — «pafl ysfaiof. II. x- 35« 

S Y N. Tipuv- yipovTiKoc, yipctp'.;- 
TtoaioipXoioi. 

— Tioato^hoicLTi irly.a.- Ep. I. 6. 
Ttpctlpo, 

— 'Ot7/ /J.i Toiov i'ovT a.ya^o'iiTi yifctipei;. Od. 

S V N. Ko(rf/,£B. Ti|U.*i), J7^a,^a, xyXcti^a, 
XiJ^iOfj.ii, <riCx/^of/.a.t, ■nrpitiSiva. 

TtpnvJpvov. 

ilfoyi/v yipitvJpvov To msc tyjTctftov, — Ap. i. 

II 18. 
F X P. To 7r*A<t»oi' ^vhov- 

Ti^avo;. 

Xiwav, II yifavav — H. o- 692. 

S Y N. rt^aviov. 

EPITH. Thayi^o;, i)Sf5?«)to<, inpoipotTi);, 

y.fxiTrvih ravvqi^oyyo;, Uij/iTrfTjK. 

P H R. — OpuKioti yicavotfftv lotKOTs;, tvTi 91/- 

yvffxi 

Xetfj.iptniv ftxTtyx y.ai a.St^mv "/yatv oftCpn 

TluyiJ.aiov xyihiiJov aTrxiffim^i y.xfiivoi;.— 

K«£i yt^avuv fj,iij.iiXo; siiv tvto; )iSfo?o/T)lf 

Itt} afiivojv TipxviiJ^ov afj.oiCaio> sw Kvy.Xo)— 

Ka» yipavav ctTivaicTov ifj.ifJ.r,(7avTo 'uo^mv 

Ai roijaTuv ivToirBiv ao7ffiiTii§a -.iihivQis 

Aaxv sAajci^KO"/ icxTaX^ii^, i"-''' •stots Keivav 

lTr1afj.ivoiv ■■sfjipa kk^x ■z^apxTrhay^eitv «tiTilf. 

Nonn. 

Tiga^o;, Ttsaa-ftio;. 

OvJ^' xTa yifxpov — H- y. 170. 

— Ksti yipxa-ftti T^f/ji(, t.ur Ph. 940« 

S Y N. Tipao;, yi^aio;. yi^nffio;, xiJtirilto;, 

tVTIfJLO;, '^OTVIOS, fflCx<TfJ.lOi, a^l0TlfJ.0i. 

T-pxi. 
— "O fj.oi yipa; ipyjTai ahXii II x i 20. 

S Y N. '^ASAOC, J^eocOV, TlfJ.))- TlfllOV, <pthOTi' 

tJiifj.a 

fiPlTH. Aya.)iheiTlv, atpStTov. ayhxh, ^a» 
ffihiiiov, ^ioirJ^oTov, iTrtiipov, iiaQ?.ov, xxXiv, 
Xaftirpov, 'siptKXhKii, 'aahvohCov, t/mmsc. «f/a- 

■'ixpuaTov- 

TipX(Tp'opof. 

OvT avS^pxTi ytsctff(p'opov — Pind. Pyth. 2. 
ripwiof. 

— rspiiwo; 'nrTroTa Nsriwf. H. f ■ 336. 
S Y N. TipxTifj.o;, yt^af'o;. 
Tipftavot. 
AiVKci Ts p~Aa viftovTAi ecpeifjLaviav Ti^ftavuV' 
Dionyf. 2S5. 

E P I T H. r E 

E P I T H. Aiicfioyiyx^^Tii, rtfniipiAo/, cX>.o- 
yiuoi, iyrEp^ovif, J^o^vB^.pTeic, iVTrnXmit, aij.- 

CjllfAoSu!J.<>l, a^iOKlOTTAOKXfAOl, -oi/J WlHOfTSy. 

T-fovTa.yay!a- 

A/« //.e^' v\iaZ" J^utriy.'poi 'srA^ti/a/y.fH» 
Ti^syTocytuyS —Soph. Oed. C. 361. 

TipoVTIMf- 

— O A (TiciTrwct, y!ooiiTix,oi/ orXoy aepcti. Call. 

'■>•'• 
S Y N, Tspnjio;, yipovTHOi, yi^ovTioiio;- 

Vi^tKTIX 

— 'H yipvma. ^pvyuv- Eur. RIi. 401. 

S y N. 'S,'jyKh.i\TO(, (3-!A>i, a.yopa,. 

P H R. hfvy.a, t5 vaja.?, kch ■■aoXic-ii (yuTD^iov. 
Aefch. 
rtfocnoi', 

— Auj-KoAic ycpovTiov, vroy.apor — .Ar. Eq. 42. 
Tipav. 

flf SJiT, iJ^S^WlV cf yi^av — II .£4.33. 

Af*3i /i 01 s"H9s<r(ri yffiac i<T~iyy-To 'srsirAof. 
"Theoc. 7". 17 

S Y N. rp;(rfi/f, 'S-pi-o-fi/Ttzif, ^aivyif^vf, yi- 

gcx.ii, yjpapof, y-^ccii;, ypx.io^. yvpctKio^, Kct- 

inSiK, ■3-oAi/£TiV. iJ-ctKpoUos, //.a; :f:p^pcf;of, lO)- 

cToJ/rf»!'- 

E P 1 r H. Aij.iitf/o;, \nroAeviti- 'nro^viJ^pi;, 
■'^oKVTr£vQi)s, 'UoKVTreiooi , ■i^o/.vuo^Qof, 'JJroAuTAi)- 
TOJi 'moKloi, 'T^ohioy.pcTc.fpof. fjiiyct,iivixo(- 
P H R. riiTrtSii/jt.^yof xfya.hioi<Ti 
r>tpao,- ev S'i'jp>.'A(7i. '!zoicL: pxpvf, dj^--cc ■pmvit, 
AChnXP^f '^ctXxiJ.a^, rpop).ipo; '^'ii^.o'.;, c.],»' a- 
(jLocvpoi- Opp 

KC(pof oT£ TfOft.ipota^l ■t^ipi(S'croTroJ^i<ra'i 'sropHUi^ 
r<)poxofAW P^-fLiytcof 5ptr:<reTa/i)<^«i'(3ax.Tfw Non. 
Xeipaf iprvaiQiu rnv 'o-^iv aziKe y^ct^iv 
Ma^cf jTi/.A/fSii, irfs-oi- cj2„=,-, 0////.«. T£Ti))'.7«'» 
X«A5a p«/>tf a/i-ri (p^iyu.XTi yi;fy.Ki(f Ep. 
rioA.oi //.51' D/x/ »I<^»1 

KpOTd^OI. Ksptt «Ts ASUXC>* 

'Xxf.iijirn J"' KitsS' j^f?) 

net'»2f » A. .'^nac 56 

O 5,£p4iv TVfi.Coi (tvij.Co') eoijy) Eur. 

T^ICC Ji THVTl yf.u.HTa. At. A 1S6. 

SYN rfuOjwo;, yiUif. 

TiVOfj.xl. 

— Ka/ /. plq dLyMiui; if/*:T£eo(o 
TivaeTxi- — H. 0. 61. 
S Y N. A^n-oyeiof/LXl, d-rloucu 
Tiva. 

TiveiV AVcfpa, iKcLTov — Orph. 3:6. 
Tt^fvpx' 

Xiri/Jxo^:j-oi'' ccKct p5fey iKiJx<7(ri ytjvfxu Ili i- r H 

— Ai'a i/joKtiJ.oio yt<pvpct<;. II. 9. 378. 

S Y N. Ti<pvp(,>fi.ct oS^Kf/.x- (Aefch ) 

P H R. Ecvyfj,x '7!0Tctf/.is. Aainn 'TioTctfjli x- 

Af*T07rs<r?). Ep. 
Ttpvpx.c^. 

— Te^vca>7iV J^i KiXtv^v. II. 0. 357. 

S Y N A-n-oyi$vpoci). yipvpoTTOia. 

P H R. Zevyviva yiipvpxi;. '^ixCsCTnv 'iroio. 
Ti6iK0!pict, TtuKosov- 

KKnpov iv AuTrpit t^Jb ynDKopiif. Ep. 

Q.( 70 KXTXVTt; TXTO yiCoKo^iOV. Theoc. 5. 101, 

S Y N. Ao^of, yiaKo<po;, KoKcavn, (ivvU, Trpai/, 

fctjtTcf, ^ftjj/xo;, opo; — opnriv'.;. 

PHR rii{ v-ifCii[j.ct, 'T^cLyj);. 
TeO!fj.iTfia. 

Tit!ij.iT^n<f&i ^■'sKoij.xt Tcv alpx- Arift. Av. 996. 
r.£w//.£Tf j^.. 

TiUfi,iT!>l<t- — T?T kv T/ t(fTI J^fMCTiMOC j 

Tw avxfj,npt^T^xi. Arill. N. 202. 
Ttijulpo;. Tea^y.KOi, Ttapyo;. 

— Koo; ctfjjsi y-^jiff^g^ ttiiTioavTx. Ap. I. 1214. 
Kc£i 'roi' yjcjpyi ov }.tciv Ar. Pj. qzo. 
rftpys, ti ; — fteKxy^cKav fj. ira; oin ; Ib. PI. 

S Y N. Ay^oxouo;, xyfoTr,;, yfiirc/xo? — yiu- 
Ti)f. ynTij; apHj^o-Trovo;. oT&ipoA-yof. 
r5(i)/.cop/a; r a-rovict. T Ofyix 

— Kxi Ki-raciiv cift yeapi.'firAV Ep. Suid. 
E/ /5 •yjinro. /<ic ^'■5S:Tt-(i'. -Phucyl. 1 50. 
— A/paV. Etfcpoc. T/ftpy/ac Cyr. Theod. 

S Y N. Tiapy»{j.a, ip.ypuix, KxTipya7ist. t»» 
yn.-. 
T:apyta, 

M;i/5 •yjtip')/,?!'. — Ar Ecc. 588. 

SYN. rj]TcM£<U, ^JiTrOCiil, ^5«7ro;£<», Ot.MTTo-. 
Aufya. r H IH. rl 
ri) (pucn^ooc- — II p. 63. 
S Y N. A7*, yxict, ctp-afx. 
Tii Vid Far^t. 

ri) TS KJtl ilsAlO,-, ■•(«/ FpilCfJJ II, T. 2J9. 

E P 1 r H. UoTvia, cToTtifct oA^B. 
Tnyi'tTri;, yn^y-vn^. 

TiyxvTi ynyeviTcf, 'vpocofj.oio;. Eur. Ph. i 30. 
Tnyeiiav a.vJfav fj.ipt<ifj.i';oi ifya, yiyxvTav 

Hom. B. 7. 
S Y N. r<*iiiy=ciif. — yv/vjii'.;- E e e ng li^iH r H 

nHiv 

Xc.AxoT,' (ia.^poij'! yii&ei' ip^i^ttf/ifov- Soph. Oed. 
C. ifc6z. 

S Y K. -B-.HT-Mv- 
■r.i9sa. 

— A;\^<AA"3«' oAol;' ;£~p 

Trfiei £vi (fit\9cffp—l\. g. 140. 

S Y N FiiO»». 'j'n9!i,ac£i, •yACrma;») a.Cpvvo[iUl- 
Tifiiriov. Vid. rilTeisC- 

M« tuttIs tbtcc, y.tiJ^i "ynflHa rEii. Ar. R. 635. 

rr/^aa-fCii .Te ■^A}.aT(TX S^iiirlxTo — H- v 29. 
S V N. Xafcs, yn^o;, ydLvoi. p/a/!//*. 

rii^off-fiof. 

Xapy.il yn^oTVo^ — II. c. 80. 
S Y N. ACf.li, ya.>^;ph. st/Su/txof, svx^os-aTro;, 
iV^fuv, iv-l,'jyj(, (Akcj;, fiticT^sf, ^ettfsj;', 
'!!ilfi'/a.f)\f, '7?£piyn9iW. 
riiicof Vid. ra/iiit/?. 

Tiic cTr •ij-Ad.o-stcTSf ymvYiV Oau;WT/o« 
E/fti/iac actTpi ■srociipic- — Simon. zi. 

TiUix^'-^ ^ipocTrovTSi «.(nynToio XtCnTo;- Cail. 

4. z86. 
S Y N. Xoj/y.ctiEucrf- 

rn^^TiTiK. 

ra.7r5TeiV S^ix-iiV oS^ovTAi 

fii jSa&fCTTropKf >i):t?- Eur. Ph 682. 

rnTOTc?. 

— rctTOTKf </' e^/a! 
■ Tiu.di ■3poT£/Li4<a Tctr/5 vipTicoii ^ioll' Acfc. 

P.623. 

riipa/of, rn^aAsof. 

riipa/o,- /-; .S-aco/?.— Hef. 4. 375. 

— riifaXioc Kocy.iiTcipa. 'zra.iS'oi laAAtc Apoll. 

'• '94- 
S Y N. Tipuv, yipovTeio;. apyocioi, yeiuoj. 

— XelA£^oc c^e (TE yiijosf oTtt^e*. H- S- 103. 

S y N. Mapactrif- ■jroAiet/. -iB-aXa/OTilf. -sr.-M/- 

ST/a- 

E P I T H. A/xoftpov, a,yiY\(VTov, aixeiXi-Xpv , a- 

TiPTTii, acyoi.^i'4', cipttKfoc. aiC3c, £t775;)^9o^8- 

«'cc, a)Cf*Tsf, acTpotc&ec, fixfj, cTuo-xoAoc, J^^fa- 

TaXa/s"oc, «TeiAoc. £7rit%95,-, jAsuflfooc, euSvfAOc, 

EyTPorti^/Ofioc, HTT^cTacoc, hnra.fov, Avypiv, tixjj.- 

TTvKoiv, Ka.Tai/.£fxir]ov, >.V7rxpov, vnjooofov, ov- 

XoiAmv, o/fcnpoc> cf^ac/oc, oxcitpoc, oAooc. ^il- 

coc. Jca.attTiifiC, 'SroA/sc, otAwtAiitoc, fiKvmv, 

(TKv^paxov, ruyjpoc, O"opoc) TpojUfpoc, 6)|(a6c 

P H R. V.a-x_a.T» f-jTiq- AiVKx:-^h xapa- Soph. 

Kaz6) iT/ ^/Dfaof «£9. Hef 

ATTrtcT etipaci^e* ^"ptj icZuV c-uy.cCToi. T H 

c9fft X-/A5To!'^ 70 J/i^pac Sfiv a.vB^aTroli [it;oi: 
Kct» fVTiS^ii, Ka,i d-fi~ ijjAiii, xcti fl-a/A* patS/sf, 
Ka/ roua Tctf -jirpoTffctf a;t st' 5yoc j/afiTctf, 
K*i (ia.Tii araT£K(ra, xa/ ai-ccroi X'Sry.a.]oi of ^xw, 
K:£i xoihcci (sAijctpfeic i(ro7i/T«f (icciTii;. Kp- 
' — To, Tj KXTocy.iy.7flov i-TriXiXoyyj. ■zrvy.xTOV, 
A)cpttT£?, y,-rf',(royiXov, 

_ rnpa?, ajiAoc, ica -irfOTacTa 
Kaxa itaicfeic ^vvouti- Soph. 

riifao-zt). Fj^paia. 

■ — O; 0/ Tctpa -^TitTpi yspovTi 

Kiify(7(rwi/ yiip!t5x5. — II. j. 32; 

AvTa^ iTrei AvKoofyoi ivl i/.iyxeoi<7tv syr.ex- H • 

H. I 48. 

S Y N. ATToyyfcLTKa, vmt xyvpxiTKa, 'zsao- 
a.v.y.a.la, Tapnfaw. — £t/ yHpa.i iKi(r^ai. 

TilfOKOUiO- 

— Kai(^fc)»;' ?(rac iy;\poKoy.ei. Call. Ep. 27. 

S Y N. riipo7poe£4), yt\piiSoa-K(ci>, 
TiifoCotrKoq, Tifoxoy.oi, TiifoTfio^oi- 

ilj (Tpic y=c7;Tj;i yiifo£oi7Koi «ixaw. Soph. Aj. 
57'- 

XiiT« ynpoioy.OiO — Hef. 9- 605. 

Koti <piKo:' yrifoTfoipov- Eur. Alc. 978. 
Tti^vovivi, riijyociif, Tiipvav 

XfjcraAifl </>' {T{X£ TftKa.oy\vov rwpDociict. Hef. S. 
287.^ r , r 

Ei(A« y.x-xi&xt r«f uoc)) TSTpaT7/A(w ; Ar. A. 
1081. 

— TpiXoipoio KaciixTx Tii^vcjvoi- Nonn. 1. 25; 

i. P I Til. ■ Ajtct^uaTof, xyiivep. 

PHR. Tpia-ayaToi lioTiip h.^v^etxi- Eur. 
Fjipuj. 

Ov yi.f 'T^xvTf.iv liiv oyoi ^pooi, b/' la. y »cvi 
II. J". 437. ^" 

S Y N. AvJ^iu (pavh • yiifvyct- 

E P I T H. Ay.otCxia., xydJ^iii, a.\ynoi(T(Tx, 

ifOiiTcrx, JxK^voi(TiTx, K§xi7rvri, x.pa.iirvoCa,Ti{t 

piycJxvii, 'aoAv"/opS'oq- 
TiifuOh Tii^voy.ai- 

MiiTiv Ti yxpvav 'iraKxiyofav- PinJ. Ol. 13; 

— Tan/a J^i ? lyva; y.iQa.fiPav 

TiipviT' ay.C o\ct J^iiv — Honj. M. 4:;. 

S Y N. AvJaa, atiJu, 1)^(^5«. 
r>1Te<oi'. 

AijravTct, To. t= ywTti, a<T itc iv th (i.yop<t.. Ar. 
Eq. 674. 

S Y N. FiiSiHoc, ■yiiouoc, a.y.iriXoT^x^Tov. xfo- 

y.vov- 
rnTii,-. Vi<3. Tiufyoi;. 

FiiTHf oTrai a.f.pav iKTOTrov KxSav. Soph. Tr. 32. 
TiiToy.ia- Vid. Tia^yia- 

— StujeAhc p^9oca yxToy.covTiq. Ap. 2. 1007. r I I rir APTON. 
/^;.a' a.T m cipiv yiya.c.Tuv — Ar. P.i. 633. 
S Y N. ST-aijit/Aii. 
Tiyx;- 
ionov tT a(rTe yiydiVT MTfjx>.ov ^iilstv. Eur. 
B. 543. 

— K«/ ot.ypia (pZ\a. yiyavTav- Od. i). 206. 
EPI'1'H. ATcf.irflxAoi, ocTeipSi, ciIiKoi, a,7ri- 
/sSpo/, yitysVtti;, S'fa.KOi'Tox,'jUii, x.fce.Tip!it, nKt- 

CnTOt, oi^lVT COUTOl, •moh.UTV/jcii, 'iS'OKUJ'^ice,i, 

irr,'Aoyovoi, \iT-.f^'jiJ.ot, \..\,t\ofot, \i'\,a.V'yiviq , 

V^l/lKaonVil, pAo'} OlVTif- 

P H K. Kai /oAip/aii' fxihcuv ^iCa.q«^ivoi VJPii 
^OfToi- Nonn. 

Tiyct;'Ti^ (TKiXm, /J.ia^a; J'va'Ctt/.ix yj.otiTi;. 
Kxi ^a,<}-ihiva-£ Kfoi/Of, Kai Titui/ lairiTOi Ti, 
Vamq TiKva, aEfi?a, kxi x^xvi' s^tKCcAiira^ocv 
Av^^a^TToi, yaiiii; TiKat npavS xvo/xa. ■JscTif, 
Ouyitia. 01 'agoipipKTTot iuocv /j,ipoTAiv avSpaTricv 

Sibyl. 
Xai To {/,iv vCpiTit.i Tt KOit ocyfioi \>aina,is<Ti 
Viiyivii;, tJ.tya. S-xvu.a, iTs-ipiKjioviTcriv iJ^tirQar 
F.i; yxp iKxi^a J^tr.pef vvt^Ciot ni^£%vTcif ^ 
Ai //,iv ATTO r/faffcf oi/auv Jvot Txi J"' uTiv-pOtv 
Tiircra.pc; unoTa.T,\<Tiv iTri TKivpxli ocpa.puxi. 

Ap Ei/fli /' xwf VTr^fo-TTKoi £Vli//.ii'o; ivJiaxa-Kl 
il«£oj iJ^v, (TKXiioxicn Ti^\x7iy.'-vof isa.Ta. : y.a.ii Trvy- STnfltiZ J^' Eo-ja/fsjTo 'nsiKu^ia., h.xi 'sXxtO 

vZtov, 

'S.xpai «■//cifiHii. trfvpiiKxTo; oiet KoKotriroc 

Ec Ji /J.Vif STipioiat ^pX/J.Q7IV XKfOV VTr Z/J.iiV 

i.roc(rctv, nvTt srsTpoi oXoon poypt- — Theoc. 
TiyxvTixci)- 

ViyxvTiS. Ji Ka.1 Tv^a.vvn<ra,i .S^tKet- Suid. 
TiyxvTopaiToi- 

rtya.vTO(a.iTOii; xfJiiriv Tnaufj.ivis. Lyc. 65. 
Ti^vo/t.a,i, tiv:/j.u.i. 

i>fvoioi oTira, t£ ^vKKa, xcti stcSi* yiyvtTxi uO'\. 
ll.f-4'8. . , 

—A^ctCoi Ji Jta. ro/xet yiviT oS^ovTuv. II. X. 
375- 

S V N. Tix'va.o//.a.i, nriyeivotJ.oci, tixto/iacci, 

ovofXAi — '^s-poar^-xp/j.xi- — ti^i — a.TOKHiJXi. — 

TiKl^O/AXl, KaSlTXIJ.XI- r A 

TiyvuffKu, TiVasKa, 

Tiy.'co(rKa, (p^ovico. — Od. tt- 136. 

— 2.i Ka.i ai/Toc oio/J.Xi eHjOfocovTX 

TivciUKe.v- II. p, 6S8 

S V N. Avayiva:7Kc-}, JicLyivary.a, iTriyia/xi, 

Kfiva, lyKfiva, ocKr^xvoixai, <svviiiiJ.i, iiS^x- r A 

rAAFEPOS- 
Ac9' ftjc ivvJfov, Nu//.(pai, T':iJi Jaux y£- 

^OVTOi 

Av^£Ti, ndv, yKxyifov, B««>c%s, •sro Aura^uAoc- 
£p. I. 6. 

S Y N. TKxycBi, iri^iyKctyiii, yaKx^nvoi. 
TKxyo; Vid. TccKa. 

nfii «cwaf/cii, otb ri yKa-^o; xyfix Jivei. 11. 
f. 471. 
rAaJoTpopof. 

— \\xi TiKO)v yKctfoTeoipav. Lyc. 1260. 
TKxKTopxyo;. 

l7rTii[j.oK[av, yKa.KToifa.y(,3V, ct.CtuVT£ — II. c 6. 
FAayo^fwc. 

HuT£ 'sra.pSv.iiK» y\x.yofpovi, ■ytpiriv iKx<ra,, 

HiOfOC i-£fVCf) '!!-pO(T7r']v(r(TlTCLt. Orph. L. 
TKa/Jvi;o;, TKx/).av. 

■ — Ki' TVipKuv Jf^oKei yKa./j.vpoi fix(TiKi\)ei. Prov. 
— K' Af^iJn/JOi yKa./j.av. Ar. R 596. 
SYN. T^Kix/j.ahii;, yKn/xaJii;, Knixa.?Aoi, tu- 
ipKuJi;;, a.Ka.%ocfTOi . 

Kai yXa.{iJi;, rajvAii t£. — Qll. Fr. 
Tkxvkix.(j:. 

TKxvy.ioi>v S' i^v; CiciTxi /xivei — H. v. 171. 

E X P. UvofciJii K-xi (^oSzPov (iAsTrwc. 
TKavKYt. 

Ei'6' ctf' «111' TKxuKn Ti. &uKeia. T£ — II. «•■ 39. 

TKxvKin' J" tygiKuJoi/J.ov ciTctpCta., Tj iTof£C««i'' 
Orph. L. 
Tf^iVJ.o;. 

O vauTiKoifft [xxvTii, t^iiyfeiK'i [x-.i 

K/ifjajf ricopiiTni TKctSKoi, a4-ivJiii 05of. Eur. 
Or. 364. 

E P I T H. Aei^aof, vypoCioi, i-^QoCoKiUi. 

P H R. Niipnof .^eioio 'ZroKugpxJ/xav viroanTili' 
Apoll. 

Kai iTTfo/xoi £Vfuyiveio? xTii(nroeo; T,iTO(Tiyxiii. 
Nonn. 
rAauitof. 

— Ka< TXaijKog a./i.u/xcv. H- G. 876. 

E P I T H. AvTidtoi, tv/xtKivii, Kpa.Ti(oi. ixi- 

tdLKnTap. 

' '^ P H R. F A 

P H R. Itt5Ao;i(^o/3 teuJ^iiJt.oi u',j. Hom. 
rAaf/.cf. 

— Tf.xvKH J^i <Tl TjKTi S-etXa.a-troL. II. tt. 34. 
S Y N. r>xvKi<i{, yKccvxcetNK, Mukos, y.vx,- 

l f.OiVy.UiTnt; 

— YXxvy.ZiiTii a9iih|. II. a 206. 

Sy N. TAa.:y/.o<piix^y.o!, yKxvx^t/.y.nTo;. yKocv- 

x.<D-4., y>^a.vK.Ci"T'.(- 
T\etv!;. Vid. KxKKxSi^a- 

— Ai/ yKxv^ cia.y.fxf». /j/:w«t^sc. Mcn. 

— K«i ('i/*T££jH yXcLv^ Arat. 

S Y N. AiyaKiU, yvKi ityiiyi, uTi{. 

— Kiti yXa^t/ 'nriTfniii. Hef. s 5 3'. 
S Y N. AvTfov, <j7r6iOf- 

risTfi)? £/C ^ActsufH; — II. <?• 88. 

S Y N. Kc.//.;f, n;^cf, jSjtOi/'? — c^a!-4./AiK. — £i'- 

«J^IK «sTJ; <7C93<, Cl.KpiCll(, iKT^nriU, STT/- 

Oi/fii ij.x'^i!^ccv, '7^07 Ji yKciSH — HeT. (t 431. 

SYN. Tkv^, ^■J.^VVU, OPWCrU, <TKATrla. 

Tkm». 

EofE, y.tty.ii yX;)v;\ — I!. fl. 164. 
i-A <f a<n yXmrti' — H- §■ 494- 
S Y N. Kofii, y.ogiov. sjSrt^juof. ^vlaua, pAfju- 

|ua., o^vJ^ipy.iX' 

TKtlViX TU, 

• — Of yKm-A ■toKXx Ki^^xvJ^if!. II. a 192. 

S Y N. XfH//<tT*, 'Siiy.iAfJLXTcl; aKfoy.o<jr;jilx> 
TKr,^av. 

}ixi yhst^c^v avSivira,:'. — Theoc. 5 56. 

S Y N- }iKv^av, ^K»yjiviov, ociyxvo^- 
TKi<ry^BOi, 

i<ivv i» yiy*' ThKT^XOOi, 'UfO(7dLITCCV — Af. A- 

4,-1. 

TKiO-y^ouV 

— Yliic v: Sif ; u yKlTyjcov — Ib. Pa. igz. 

S Y N- r/;i(rXF"<^*iS' 'taJtiq. y.iKKaiJni — (rtfx- 

Mfo^. — if^jaKoi;, yKoiif aKfA\ivos, nri(lv/j.\n«s. 

— ct.Tvyti( — a.JJ^nfdyo;, — >iJv;. — Ta,Teiv'os. — • 

KoKa^, ccKa^av- 
rA/Xo,a*/. 

T/ JriTx Ta"Ji tZv khkuv, a tna.i, yKiyvi. Ib. 

SYN. ET/9i'/X5<el, CLITia. 

TXoio;. 

Mz^Saik, eifav, yKoiU, aXa^av. Ib N. 448; 
SYN. rAoiiK, cttrimi;, yKlTX^o;, [/xtBk\)c, 

f.iTStfOfj KaXITfSTTSf. r A 

rAxTof. 

BiSKny.ei yX-<sTov kcctu S^i^/ov- — H. £. 66. 
S Y N K<;ti/Aji, scTf :t, 's-vyi), 'avfxix. 
TXvxsfo;, Tkvkvi. 

y^vo; iyi yKVKipo; — II. k 4. 

— TXvy.C viKTctf xTTo kpiItTico; a.ifv(T<iaY. II. *. 

<;.;8. 
SYn. V.TTiyKvKo;, r\H;, niXitiS'»;, iiS^vixo;, 
iJxvo;, ocyxvi);, Kxfo;, Aeipiorij. 

TKVKvJifKli;. 

HiKix yXvKvJ^iaKii li^n (pxoi — Sibyll. 
TKvKV^'jyi.o;. 

Ov ycip T/ yKvKvBvfj-o; ouii; ,vj — II. v- 467. 

S Y N. A:raAo.4-o;;^of. 
TKvKVij.eiKiyo;. 

Xcup' i\iy.o£Xi^BS, yKVKoixeiXiX'- — Hoi.i.V.ig. 
TKVK:'tj.ii?.ov, 

Ei/ /s KctKo, yKvxvixxKx — 'CaII. 0. 29. 
TXvKVTniifog. 

TXVKVTrlKpor iJ^t^XTO KlVTfOV i^'j)TUV. Muf. 

i65. 

TXvKvpavo;. 

— 'i1; yKvy.Vic^<vo;. Thtoc. 15. 146. 

SYN. HJv%oo; iiJ^viTii;, iiJvKoyo?, iJ.i?.i' 

paio;, !J.iKiy»pv;, ij.iXiyKa<T<To;. 
TKv<pavov. 

EfS' xvctwviXtKTtt.; yXvpxva 'uoXtQ^io itiJ»dv. Hom . 
M. 41 , 

S Y N. T}.v(f?.ov. yXvrlnpiov, (r/A/Ati, xoxEtf. 

TVKo;, Xct:ivTn;.iov. • 
TXvifxvo;' 

— Et/ y?.ve9.voiO .vototJov- Theoc. i.- 28. 

S Y N. Tki^i!, yKviJftx, y.if^vay.it. 
TXv(p'iq. 

'E.KKt J"' o,'A« y?^ug'iJ-x; ts Xa.Cav — II. J^. 122. 
SYn. XijAii. 

FAv^ia. 

Kxi T.J^' ctTT ivaj^x; yKv..^xT' etyxXiJ.x y.iJpa. 
Theoc. Ep 7. 

S Y N. Ai'ayAt/p<<>, JixyXv^ij, yX.x^ii), yKcnr-' ■ 

Ta, JixyXct-rlu, ^ia, ^vo>, ■yji.pxi']a. i]KOTf'iif' 
T?.ci(r(Tx- Tx.aTla. 

(hJ' ei fjoi Jtv.x fJ-iV yXu<T<jiti — II C. 481. 

I -OvJ' IX yvpv; 

AAAst yXaTT' iUiiJIKTO, /ZTOAUAAHTOI J' ilTXy 

a:./f«. II J- 438- 
SYN. A*Aia. J-ia.KiKTo;- 
EPITH. hJa.ij.a;o;, a.']z(Ty.ti;, XKoXaTo;, 
aotw., avJiHTTx, a^X.^Xivo;. xyjt^i^o;, J^vo- 
^ipa, J^t'/jiij.i^o;, J^oXoi<i(T(t, Jo?,o!ppav, tTiTC'o- 
Xo;, ipoi<T<Tx. tuTfoyj;, tvsnfjLo;, ivKiKuJ^os, ki- 
XaJnTi;, fAfi/Ssfsrc/AO?, ilJvXoyo;, ^ox, »fr«- 

y'ofo;. r N 

yjMf, /istXof, ^iyeiA, ;aan|///ioj, iJ.u.^yn- /y.ia- 
fia, fji.Arc.ia., fj.iyxf^xvyjf, iJ.eiKiyriynfoi;, vKo- 
IJ.M\, '!roKvS'a.i'i'x'/-J>q, ■J^oKvtiyJis, '^oKVfJ.v^o^ 
4ruJ^«A5^. inrif-JovTtx, (pnJ^faKn, ^lKO.ii^Tcy.Oi, 
piKoKoiJ^npof- — 'sri/p TrffBfl-a. — /jiiKi ^a.Koi.ziToi., 

T//.)It'/iS ll//Of Wi^KpopTOq aflHJ. 

PHR. A^fs^of Aoyai/ Eur. AxKoy (iiKo;, 

V.TOtlJLOTItTOV (ilKO( N.IZ. 

— Soipii,- oYETriyof t<»iij- Nonn. 
'SKu^Tira.hyiii. 

— Soi ij.iv I) ^Aeo-ff-aXy/A Mti^ar. Eur. Andr. 

690. 
S Y N. Agyo^oy/*. 

rXWTTOTTO/S&l 

— AuToiJ.AToy cKiJ.xSeii/t yKurloTroieiV- Ar. V. 
I274- . , 

r?.«TTos"f3j5<a. 

Airi yxp oKifJ.nt.iy /AH fj.cnia/ yKar]sTpopii;'- Ib. 
N. 793. 

S Y N BmTlof.oy-a, H)c«iof/.t»9ja, 'aipiKiya, 

'ai^tKaKia, Ka.vpOToiJ.iO>, tujj.vKKu, ifKvup-u, 

.\,i>.>.u, Knp-u, y.!i.ja.y/.uT>i(a' 
Ykw/jv- 

— 'Ttto yKuyjtvoi. cT' ir.a.iJ.-^fiv II. u 27^- 

S Y N. Ty^a/jt, oiKuKn, yciviu. 

E P I T H. Ap^izyii;, avyivioi, y6toT'oiJ.oi, /*«•- 

troTifJ.oi, ij.a.pij.ocoix, o^vTiyiii, T N 

rNa6//ef. rretSoi- 
TvAi^lJ.ov i^i^inpov- — TI. 7r. 405. 
€li yvcc^oi iTTrt-iii (irjyti, — ^°^' XLVH. 
S Y N. Timi. (na.yuv ya./jiah iJ.\iKa. ti*. 
E P I T H. Ai'/fo::oj«, «§•} laj^sj. 

VvAfJ.-rfU. 

— TvxiJ.Ttjoli ayii.ii-ooi(7iv — H- J^. 569. 

— Ovn i'oiif/.i 

ri'st/..i7r[ oc ivi rnfl^ffa'!!' — Tl. t) 41 . 

SYN. A^/xoAo,', rafTjo^, si/rfSTr^of, KauT- 

Toi, iv/.AiJ.v\oe, 5tx.a/*7riif, suTTircf. 
Vvxij.7ria. 

— Ov -stot' O/KKfo; /ofw 

VvAiJ.-^.iii 0eoii'of— Lyc. 121.7. 

S Y N. Ka.aTrlo). iTriy.-J.,UTr]a, y.xTaHXfJi^irja, 

KVA-rla, i,Tiy,Xa{ui xtfTow, aK«£rp£fiw. 
r)'«^£i/j. 

ATfJ^fiin' o^ejXaii/ Tiu yfa^nTfiafoXoy. Ar. V. 

S- Y N. Km?5iifi 'stKwiv;, r/^vj. r N 

2y//iTA«;t5«»' ^v^rouTav iTaami^uv r/;^« ■wtTi 

Xac, 

Tloa-fi 'sroKvffy.ap^tj.oKnv i7ri?eiCv<7i yjTuvAi. 
Nonn. ]. 3. 
rrstjixof, 

— Ka» ytojpiKuv 'atvxKKV- Ep. I. 2. 
Tvn^ioi- 

Tis /'jw Tlpia.[Aoio i'o9oi/ xai yvMiov. — H. X« 

IC2. 

S Y N. AcoflffTof, votJ.iu.o{, o/xo7r«.Tp/of, ojU»i 
ys;'iij, ciTrafaTroiMTOf. 
rrosaAAoc 

Maxflctxo»' «jU^/ ^roipaAXoc. Alcaei 

FctJj; J' ipiTT OlfJ.U^Ai;, — II. £• 68.' 

S Y N OxKd^. cKKai-i- — st/ ^oci;. 

Tl^UfJA 

iv iJi ■sraVTuv yvu(j.a tavtov ifj-TrpiTei- Ear. 
Herjcl. 40S. 

S Y N. TvuiJ.n, yvufj.ATivfj.oo. 
TiujjLiJiov 

Ket/ yvafj.iJ^ia yyufj.nv vv^Air 

'Enca Koyo) AvriKoyniyAi. Arift. N- 320. 
Tvufj.li- 

H Ka^ApAli yvafj.Aii a/M Ta Silvrx fiexCivHg, 
Orph H. ^ 

S Y N. A7rc^ai/<7if, iSbAh, tPoyf^x, J^iAvoiXt 

1/«;, vcnfJA, von7ti. ^i/.nfj.A. ivvofj.tx, 'zr^oatpi' 

<ri;, Jiif/.Yiyo^ia, avye.iJnirii, tp^ov>iftA,aKi..\.iq. 

o/Htrif. 

EPITH. ArA^€7\T0i, iv<riSni. ifj.7riJ^oi, 

iSeiA, (J^v^ipopoi, .mKvSxKoi. 'z^any^&iii, travv~- 

•TTipjipuV. 

TvufiorvTiio. 

Kai yi'to/toTt/TM, KAuTOuOf^a^ei. Ar. Th. 60. 
S Y N. rcsj/xoAcysaj. 

TyUf/.OTVTIXOi. 

Hai y:'(Lfji'jTViriy.oi, kxi tTAf'ii, Ib. Eq. 1376. 

TvUf).ori TTCi. 

— Kai yiw/xoTi/To/f fj.i^ifjvaii. Ib. N. 949. 
rci.fi^w. 

H Tiif.yoy ut x yvupi<roifJ.i ins T.J^i- Soph. Oed. 
T. 546. 

SYN. Acayi<yc;i!['4), J^ixyvupi^a, ytvuiy/.o.', 

J^oKiiJx^u, avAxpivu, ATTAyyiKKu, fj,ixof/.xi, 

Iroptu, 
TvapifJoi, TvuToq, 

H f.ai yie-)cifjt.'.i AKKoi — Od- T. 9. 

OvKUTi y e.Tfti' yvoci^^jv. — Soph. Oed. T. 369. 

S Y N. rcfijTof, o//.eiof, iiJ^c^ci, oijiKnTii;,. 

(fiKoi, /X«9lJTi'l,'. Fff Tva.Thi r o 

T.VitTOi. 

11. 330. 
— TvuTov Si Kci '% ij.iK.Xoi. nnrio? mi'. H' «• 401 • 
S \ N. i.vyva^oi, >ixTa,Kmrjoi- — ojjt.iti[JiOi. — 

ipaiEflO?- 

— V.ii-t^ iv^iii yra(ft;j.Ayj\<r.y Ar. Av. 556. 

TltOTO^OVTIi. 

Tiii' yvuiTiipovTiv, Kxi Tiy.rav xKctTo^A^ Lyc. 
131S. r o 

ro A n. 
KiT9£//£Co; yoxoiiV ytt^ ytfcc; «rTi -jct,- 
voyTuv- O^'. i> I 89. 
AnJ, OJ^vaiCi y.xTo. zp 4T« y.n.Xv\cnxivoi yoxxa- 

■Aiv- Od fl. 92. 
S YN. Qfiwsu, cJ^v^oiJi.cti, 'T^ivQ-ci, ctvxKCc-y.vc-}, 
cnroii.Xctico, ^fiofjicti, >iivvfo/j.xi, fj.i^ouxi, loiKi- 
f/.(^w, OTOTV^u, y.xToi^uCi>^a, y>-.y,vct^ouxi. 
YoyyvKi). 

i1(S"mp yvvxiy.) yoyyv?.»» ixiu3.yu<vi;v. Ar. Pa. 

28. 
SYN. TcyyvKif, rfoj^yi/An» pa.T.g. 
ToyyvKi^a. 

Kcti ympoyjJTci, y.cti yoyfvKi^ei — Ib. Th. 61. 
S Y N. Tcy^vKfi^, yoyfvXiuo, cvT(-ipu, iJ.nx' 

ro£j'i'o>'- 

— ToiJ^vx J'"ctvQiui^oiJLxi. Aefch. Supp. 76. 
E X P. Tav yoav 7o ajSof. 
Toifo;. 

AxifVX yoipci 'sreia-i TiBs/JLiVct. Eur. Ph. 1594. 
S y N. To>luuv, yoe-jJ^iii, J^va-ctiotKTo;, ifif^iivc;, 
cTa/eutJ^i:?. 'a-o''.vJ^cty.f:i, iTinKctvToi. AfTrrfs-r, 
c-jiKvTToi, •3-fpiA'.. ~of . sAjyeiioj, d-pnvaJ^ns, -Jfn- 
VYITIJ.oi, cl.Bl'.QpiVjOC, 'Srof^vipmci, 'O-lvSlUog, iiiV 
(tix.0;, -3751 9np/:f, l3ctpv7rilQi)i. ■3ro/.UT£i/9)k, tJoM'- 
rofo;, ctvicL^:i, ouTfii, o^^ofjJ^vo;, c/ufTijcsf, 

KXTuJ^VVOi. 

ToY,;. 

Af m fzuJ^o; y.cti yoiM 'Xifvy^ oJ^i ; Eur.Hipp. 

S Y N. AyvpTr.i- '■rrcfjoc, aap//.ax£i)f, T;p- 
6f juf. y-oXct^, 'sn^iipyoi, irKxvo;. 
TciJ.(pici, TofJ^ilOV- 

— }i.vet yi.f ■yoixtfiov IJ.0VCV ^cfti. Ar. P!. ic6o. 
SYN MiAof, iJ.iKay.poi—tJ^vrsg o4,iyoici, r o 

ro/v.J/o/a-Tof. 

ToiJ.t^ioJiiTTX y^x>.ivA. Ep. Suid. 
TouQoJ^iToi 

Tojj,pcJiT':> Ti cTcfi — Aefch. Supp. 855. 
ro//.f07rcty,i,- 

Pt)//»Tj! yo/>t?oir«'yii — ■^'. R. 844. 

SYN. TOAt/O^UffllTC?, '^DJ.TO;, <S-VIJ.Tn',>tTC{, 

iVTr-f,/.~oi, (VTTctyi;;, xxoiCiii, Tf!tifs'/o;- — <ritK»- 
?'o(. 

ToiJ.<po(. 

TolJ.^OKTIV J' etctt rflV yi Kctl X^fJ.OVtyi<TIV Xpi'^'.V. 

OJ. 5. 248. 
S Y N- E7r/5"P^//ici', <7^i.v, ii>o; — [j.vK:(, J'i<r//.x, 
ixc^icv- 
t P [ T H. KozTipo;, ^oli, £y^nKm(, (r//)ifo- 

<p'o^C(, 'ZroX-JX.IJ.IlTOi. 

Tou.foc). * 

A^yu ^ivj.w'1'j T i/e J^fvnv yoij.^i>^^<rctp. 

Orph. 25;. 
S Y N. SipiiPOft), KXTxffiuoca, 'T^nytva, fl-y/x- 
Tiijrf//.i, crxiVXTpiu, ffvvxfuoC^a, •wf07af//0T']<y, 

KXTcLoTi^a. irvvudi'^). 

r ^ ' - 

1 ov;vi 

Tiy.Twiv J'- yvvctly.ef eoi/.'oTx TzKVct yoviv<ri' 

Hef. i- 2^3 
Sy N. TrjiiiTta;, yiiiTi.'p, tpiTVi. 
Tovii. 

HdciJ^av tv [j.iyx^oi<ri ycvii yiViTo y.^novTuv. II. 

u ^39- ^ , ^ ■ 

S Y N. ET/^yooi, 'yf;'»(7/f5 ^oco;, (77rof 6;. Exjy- 
(Tir, p^arHT/f. — KV[j,x. 

E P ITH. Ap^faiTof. rtffitTof. iv/.apTTo;, Tf 
Xi(r<Tiyy-iJ.o(. [j.i;TpoJ'oKO(. 
Tovi[j.o;. 

tiviKct Ti V,u.Kyii y'.vi[j.vv oiJ^lvx riKuaiy. Orph. 
SYN. TivvDTUo;, yi.i^^Kici, Kvnriy/o;. yiv- 

VXiOi. 

Yovi>J.coJ'i\(. 

■^iyuTlis — )£f«j yoviiiuJ^ict XiTfx. Orph. H. 
Tovoi- 

— Ziii^of yovoi iv^oiJ'' 'iKctvc-j. H. v 449. 

S Y N. r:i'5f, 5-01'«, 'y5i'£«, '7:rxi(, cfiTVfict. yiv 

VVUA- 

EPITH. i*fToy£is9Aof, .S-«A«fof, «Oj, 'ifj.i- 
fotic, yXvy.ifU, T>i?.vyiT0(- 
To':v, Tivct, TavxTct, TovxTx. 

^■,;y.'! fJ.lV ctTTXTIUi yoVU KXfJ.'\/HV — II II. I I 8. 

Pi// ja % yivdt ipjf rt MSTa t nflfst — 11. ^. 511. 

T^V'XTa. Ti, y.viiijLxi n. — II. p 386. 

BpcvTia Tt (rrCapoicriv (^^(rirx/Jins yovetri<T<Ti- 

Call. 3. 7;. 
EPITH. AKctfj.n», a.Kpc7rxyii, ctyKij?.a., 
J'^?,^., -Jca, iKcfpfd, jufoprct, tKiTi'.<rta, Kxi- 

4nfa-^ r o 

ro!'U/cpoTof. Anac. Fragm. 
S Y N. BActio-of, </^mAsV. 

Tofvw.Tets l/fa< ■xp5(rx/Ti'iu a-e. — Eur. Ph. 302. 
rBCOTrct^i!;. 

Aj(^; yj — yt!nTa.')(/>;. Hef. aj. 266. 

O/xoi «i>£ri yooj — II. (y. 240. 

S Y N. 0f ?)i'cf, sAsyoc. kottito^, xaKVTOi, 

TfcSof, o/uf//.Si, iKo>^vy(J.U, OKO^VpfJLOf. 

EPIT H. Ataji7o?, aS^ivli;, ciAiaro;, aifxiV, 
£t(r;>^5To<, «tA)UT3<, air&ipiToi, afftiTc{, <PocKpu- 

6Hf, 0{*A.ff5f, f/)l)cA!Zyx,TH?, l[Jl.ipOrl{, Kllfhphl 

x^i/:fjf, A^iif, oi'^Utfo,-, o^i-Craf. o^uToiof, o^tV> 
c/4)Ki9poc?, 'soAi/J^axft/rc?, Aif j aAjo;, J^aA-iro;, 

I" H R. Toav <7!-i/.piv Vi^of. O^UT^vaV aj^av 

■3-fHVoi, 

'Xir'.poT}.»/.Tci S'-i-Jol. xu.vyi/.dLTx yxiTaf- Soph. 

ntf./)i)(j ipj/vjsrs"» (j.vyfAol; o;v'/o;. Ae cli. 
Tc^yvS.c.jv- 

— Afj.v(/.ovo!. Vopyv^iuvx. II p. 302. 
ropyi», rof5'«'i'. 

TiT J^' 5T/ M5I' rocya ^Xo^rVfuTi; iTi^aViiTo 

Amov S^ipy.ouiV.u — 11- A. 36 

T<.qy''tvoi apTiToy.ov Ki^xhr,v (:x7i?,m y.o,uiFai'. Apoll. 4. 1 51 ; Eur. Ph. — To XaiiJ.OTiM\TA' — To^yovc; xoc°x. 

469. 

E P I T H. AvaiS^h, aiJ^fo^-ovo;, Kapxroij.oit 
Bpar&ia., Xi^i^ifv.i^;, ip-Sa-n;, nipj»if. 
P H R. Ay^ixTov ofj.ij.3.T0fyovo;. Eur. 
Topyivif- 

riiXx; tT' aS^iKqixi T&i/J^s Tfelf zaTct7r7f f c/, 

i\pxy.ovTOfi.aX>.oi Tocyiva (i^uTc^vyn;, 

A( -3-i>i74f vJ^t.; B7/Jft)i' i^ci ■~voa.< Aefc Pr.^g/. 

E P I T H. ilpaxovToi^J&.fat, octtXktoi, T-Saa-- 

iTtxi. ov}.oja5/5/, BxTLJ^oa-KOTTOi AiSv<r(ra,i. 

P H R. A/ 'tw/J^iJ^s? /ni'a/a/ xs^s/ Tp«j xlco- 

fJ.l^tOt KCIvlv Ofj.lXX KiKT,1fJ.i.Val Aefch. 

To^yi:; 0- ai vxixti <^£c»v kXvtx CiKzavtio, 

fc^xTiii ,:^po; vvy.rW \v T.dTi^iS^i; Xiyvfavoi" 

S6ci;<a T£ '£vpvaXr\ T£, UiJn^c!. Ti, Xvy^i '^x- 

6«Vst" 

H fi.iv im S-yitTWj osi d^" x^AvxTci K-JLi uy\;fa 

AtSvo — K. X. Hef 8 275. 
Ttipyi^o;. 

l.v cTi T£ ref3/«ii ■/.'.■lax'] — I!. i. 741. 

S V N. rcfyoi'fr>of, l3o £f k- 
rsp^oAofa- Vid. .'\6ii.,'i). 

T^^yoXo^x f' iKiXivi- Ar. Eq. 1178. r p 

rsayoKaTof. 

— TofyovaTov ci.STti^i; kvk7.ov- Ib. A. 1173. 
royfw^j., 

TopyuTTi;, i:-:fav Jsfiai Smai ^iai. Eur. Or. 
z6i. 
TopyuTK, Topyan.t- 
— H Aiof TopyATrti »S^xf/.afo; 5i<l. Soph. Aj. 

450. 
— ^7paTr\i yopyairov a^Ka;. Acfch Pr. 356. 
S V K'. Topyo^^xXfMo;, KaTairXny.TiKo;. 

TOOTVV. 

— TopTved T£ T»yjoi<T(jdLv. II <r. 64?. 
T)iia^ofj.ai, Tivoofj.a.i. 

Niv S'i (Tj TfcJi' oTiQiv yiV(L^.ofJ.xt- — Od. >.. 66. 

Ti:vxfj.xi <t\ AyiXiv. — II. qi. 74. 

S Y N. rcCKTrETES), yora.T(^4i, -sTfoyTrtTr.iu, 

•irfoir^j^/Trjiy, XiTxvivoi, t/.inva, oy.Xx^cj, ir-J.p-J^~ 

KaXia. — yy.txTav d-rlofj.ai, 
TsVo; 

— f.; ytsvh A9iii'a;Mi' iipiav- Od. X. 322. 
— ^\a,ra y:<'jov xXaiii oivoTiSoio. fb. 192. 
S^i N. Tct,iA, '^ciSov, — iVKXPTro;, yoviy.o;. r p 

rPa'ix, Tpx'iSi:v,Tfai;, r»i)/V. Tfav(,Tpiw;- 
Kct( TOV fJ.iV yoxlili 'TfVKltJ.nSio; £fX.Ca,XB Vif- 

a-iv. Od a,. 438. 
Oxtyov xTraQsv Tiii KsfaXii; tk y^^aiSiist Ar, PI 

674 
r{M/ ■■sripiTrXsy^Qil — Od. X 3 3. 
KctV ypavi oXr,Tai, caXssia; Tap:)jiTxi. Eur. 

A:c ;6. 
Er/ /4 fxoi ypnv; '^vxiid gptfi fj.i;di iyy.^ra. Od. 

•^353- 
S ^ N. Tifxid, 't^oitCvti;. 
E P I T H TlxXxiyiviii, Svir-azoi, e>fo-/.fj.o;, 
VlpTxfofJ.-JLVTii, iy^xTfl!J.v^oi, 'TsroXviJivhi, KX- 

fJIVU. 

P HR. riijai' efil pi-/.Vo'i<Tiv £-n-i7Ka^>i<rx ttoS-.^jiv, 

BxKTfa cfL-iSofj.r>n. Apoll. 
TfxiKo; 

— To fJtv fvyaSav T/V ina~oi Tdu.ikU — Ca!i. 
Ep. 7, 

8 Y N. Ay^xio;, EA/.iic, EXAr.wxSf . 
Tfxfj.ija, 

Ff^NJ.o:' Kx.i T-iSi ypafj,ux t'o cth 7iyoi<Tt yjL- 
p«£'j Theoc. :3. 46. 

S Y N. 'Z-.y^fJ.fj.fja, y^a^'i. liiCxn. — yxfxx- 

Tllf' 

TfXfJ,fJiXT*' r p 

TfXiJ.U.'1-Tlt, 

O ■yfo.fJ.i/.cLTuv a.Teiooi » ^Kirrti Q>\i^uy. Sinr, 

S Y N. Aoyoi, i:u(rf/,a.Ta.. ■zjcx.i^^.a, y?i.'J.fxy,' 

T6tov, ypxnfjt.xTtr-.u. 

H P 1 1' tl- A)(c/fi), !^i):r,rjTA, Kajid- 

P H R. ■^Fup^i),' icLTfo;. rA«(7(rn; oj^jcya- Oo- 

yta. 0MI'»;. «s^/^htb ti^ttoi <r;yHf. 
rfJsuwaT«;r 

K-*it^tf i To ypi;ajLtariH3y. Ar. N. 19. 

S Y N. Ypxij.fj.xTii^io:', S--\Taom, litCXo^, -sr/- 
, ptsxif, '3r;;'ctx(3;', /'/aS.lxil, iTTiroAio-j, ayjTifjid^iov, 

i-nrhaiJ.a.TtL (roiyi<i%(. 
T^a.f/.fj.a.Tiv;- 

Ottotz y^xetiTo THC cTi)/.!);' y^xfifj.xtii^;. Ar. 
N. 76i5. 

SYN. 'TircyfidLfAfj.<m(/;. vToypsLQsO;, yex- 

aiOf, ffvj/fp^pii»?, y^A-rjnp, yfxtj.fj.Aroiivsav, 

yfa.fj.fjLa.Toy pj.go;. 
Tpa.u.fj.a.TVJa- 

-Ib.Th.3Sl. //«61 M?ir:tj- — Ep. AlT/XA iypxU.fJ.a.TlViV ■ 
TfxlJ.tJ.XTIKil- 

IXaOi rpiv.t/.*Ti;c« fi/o-i^oj 
1. 2. ' ■ 

EPITH. Expvf/.o^Qo;, xTofo;. 
T(iLfj.tJ.a,TiKog. 

T^a.f/.f/.a.TtKuu 'nr^piipy-a. yui), pt^afvyx fJLxtr/i; 

AAAoTp/nf, a.TV/Ji;, (rrJTi; a.Ka.yQoCc(,Tai Kp. 
1. 2. 

F. P I T H. Aoiiiofj.xyj^, «Aitaoi, xKci.v^ofJ^i^ot, 

•srixfoi. 

P H R. M<u//!( T5Ki'a- ZiiK/cTorK (rpti/Aazf;. KaA- 

Xtfj.a.y^i (TJpa.TiaTa.t. rioinrai' f^aCai, 'Ts-a.iji 

(TKOToi af'xof/.ivoi(7i- F.vtpcjvecv >.x^foS'a.K'ja.t y.o- 

piif. (TVV^S^iafJ.av Kvyfav ^nfnro^ii. ^i.A-ib. 
Tpxij.fj.n. 

Kst/ Toc a.To ypnfj.fj.S.'; KimM^ov — Theoc. 6. 18. 

S Y N. BaiA£"/f, m-i^a.;, (Txctorn. 
Tfa.o(ToCni. 

Tfcto(roCxt, fj.ia.foi. — Ar. Pa. S12. 
TfXTrjoi;. 

— Kxt x y^XTrJ^ va.KivQo;. Theoc. 10. 28. 

SYN. '¥.yyfxTT]o;, avxypxTrlo;, iyypa.po;. 
TfO.Tfv;. 

■ — Tpa.Trjif a.yieiiiav. Od. «. 228. 

S Y N. Afj.vyja, (rp^cttt;, Y.a.Tx(j'/jx,iTfj.'o;. 
Tpa.<p-v; 

OtKT0pav >'f/.a,{, u; ypx^iis t etTTOTOiSdf. Eur. 
Hec 806. 

S Y N. Ava.y'^a,if)ivc, yfct[j.[j,a,riOf, Zayfxp;. 

iyKxv^iii. 
Tfst^ii. 

— 'H vufAOiv yfx^xi. Eur. Hsc. 806. r p 

S Y N. Spyfj*?!), •Sixy^xpi, Ka.Txypa.fn, 

y^xfif/.a., (ay fx^ix. — ey/.Anua;- 

tP.lTH. Ae<ui'iirof, ^iowjiv^ot, hpd. 
TpxqiU. 

KvTTfi:' A^xiKKe.v f/i,o/Jov opa, yfa.plSo; Ep. I. 4. 

S Y N. TfAtpt^v, ypx<ptri<Stov, ypxpiov- >•§«- 

ifiKit S^wafj.i;. 
Tpa^o). 

Tfxi.x; iv 'T^iva.Ki ■z/JvktoJ ^vftoipSopa, ■stoAAk. 
11.^. 169. 

S \ N. A]/a.yfx<pi'.>, iTrtyca^ii), ^(■.oypctipia, 

iyy/\Vtpa, iyKoKa.-rla, iir.y oKx^a, ty'/jx- 

pa.r1e.j. SiacTKXTrla, SictTxtlotJ.a.i. — xarnyopsft». 

Tolov iTTOf ra'/juiJ.t.io; iir--yt^a.ipi Su^vyi J^(\T(p 

AuKxkcl; lOvTTopai/ y^xtpiSav kvkaokti '/xpctojoiu, 

— Mt/Sac iTopoi; TXAa,fj.n; oA)coia"i yxpx.iTO'f.ii. 
Nonn. 
Tpnyop-a. 

T-iTo ro "sruf iypr,yofiv — Ar. L. 306. 

S Y N. 'Eypnyofia, ayfVTrna, ^xci, 
Tpnyspo;. 

Tpnyofoi a.Xpi-'ii^i; — Siliyll. 1. i. 

S Y N. TfnyofiKif, avTrvo;. 
TfrivtKo;. FIuv. Nom. 

Tpnvixo; T£ Kxi Ajfl-iiTrof. — 11- fj,- 21." 
Tfi^Triv;, Vid. 'AAiiVi 

To'i; Si fj.iTo. yfiTriv; Ts yi^cnv- — Theoc. i. 39. 

Oj//i:' a.px yftiftf) J'ta.$£ptt KXiavviJ.o;. Ar. V. 
20. 

— EiC Msirt);' yfltpov vpwafxivoi. Ep. 

SYn. T-^i~o(, x^Kv;, yxyya.ij.it J^ftnvov' 

aiTxtpni Acycf. 
rp-c;f. 

AivtTcTu ^iovTtt ypwv nf]ipafj.ivov, Lyc. 86. 
TpvPa, T^vX>.i^o). 

— AAAk jSrij», xai JM.T) y^v^rt;- ">• Pl 598. 

Tf/.^; ai y^vKKt^ovTi; v:to ipiXnSix;. Ib. 307. 

S Y N. Avctypv^a, fJ.v^a. — ^fnva, (paneop 

ip^iyyofj.xt. 

TfVKTOS- 

Apx y fVKTlv iirriv ifKtv ; — Ib. I.yf. 657. 

T^VTrXiiTO;, 

TfVTra.iiri; %aAxiiAaT8f. Arift- R- 960. 
S Y N. Ff JJ/. 

P H R. Orv^ofjoi Ziivo; a.Kfxyti; Kvvai 
OKVot nr^aiTKiXeis. Aefch. 
Tpavo;. 

Tpo)va PspfSfta trt/yjtATMjil^tf S^iytli. Lyc. 1 280. 
S YN. KoiAof. r T r T r T , T A. I nufofofo/ T£ 2,1/ati. — Theoc. 2q. 30. 

S Y N. ^japj!. 'uKid^ov, ■uTjMSfoc, 'TrliKt- 

L P I r H Bn^VIXTOpOf, iVK^-fTO^, l^oXVTTi- 

M^^Oi, ■■ao'AV')(jiu(TOi, viptiTTOTOf , -nrife),", amfo]'.i- 
TuxXov^ 

Qa^nw yvxXoi' — H. £ 99. 

— ri/otA&ic i/To VlttovtKroio Hnm. A. 396. 

S Y X. Ksi/.oTiis-. Kiviuif — vSfap. — xyKo^- 

EPITH. KafTjyifoi', /xi^^xiy.TiT^.ov. 
Xi{afKvi 

AyuJ^ufixf yiixf/io^. Pind. Pyth 3. 

SYN. j\y^oi.i^av, KryjJcoV' 

— ^Efeii' /5 "yuiii/. oT X? iVBAq- Hef. £. 4:5. 

i^pvoi iKvy.!x,, 'apivv yvWY, — Ib. 434. 
rii iC Itjat. 
• — T^o T/ Tpojuo? sAAafs 'y4~(X. IJ. y 34; 

SY N. A^}.5« — jix£?.rl, yoraTo;. 

EPITH. A/Kf6iy,aX£Ta, aQaATr^a, iXccp^di, 

£111)55*, if/.TriS^a., Oo£, ouSfiua, •zsa.txioXa,, T£ 

AsTaipa., (pxiS^ijj.!!!., ay.iif.- 
Tui<)Cd.f'i<;. 

rioAAa ■TsrxXttiiTij.ctla,, Kxt yi-ioCxp). Acfch. Ag. 
62. 

Answ xai ni/6£ai'£i' ^i(o/a/!*<!t/f — Pind. Illh. 5. 

rfiiKocof. 

— K:«./ yqoy.o^ai fj.iKiS^uvJi.i;. Hef. 5. 66. 

SYM. FifoCoi^of. 
Tufi-Tiiii. 

Ey J^O!,fjKTot(jt yifOTTiS^cLi^ '^iirui'- Pmd, P 2. 
rnoTctitil; 

i.^TaicHf /s h.n[u/ TAi^i <fviA.Qo?<x-y.uu.av. Ep. 
1.6. ■ _ ,..',._ 

I^aTi) (/.iv iTjZtv vp Ufi{J.i.siv a>y,%si^ iTrTrni. II. 
9.^02. 

S Y N. A-Troyiioi)!, KHTity^oaj aTrovivfoa, ya- 
. Xou, ^aatIu. 
Ti/\ic( 
. ^tf i^a i^ivp Tov yjAio;' iuot. Ar, A. 1096. 

T'J.' lOLVyiH'. 

TvKia.vyi'.iti opyjKcif. Ib. Pa, 7S9. 
SYN. Mdzporpctp^ilAof. 
JTvi/.ia.'^^ 

Mav K^vuo; «'jthj -s-Aji/fcc 'j/i//xi/*,^« (T^oXw, 
Eur. Fr, r T 

S Y N. Airoj/ti/w'»^*), «(riijw. 
TviJ.riis. ^ 

Tvij.iiafiv 07 ya/p(riJ^Orph. H. 
TviJ.va.7ix, Tvjj.ixiTiov. 

AAAa irOTl! T£ yiTpoV, KXI r.Ta, 5, l///I'a«4)J'T£ 

no/«(70a/— Pyth. 33. 

Toi/ cf' i^iAOVTcf, 

Araii/, xa/ ^Mi/fci/ yvjj.va.inr!> J^i^oij.xi- Anac. 

'97- 

S Y N. Tvij.vx.TiJ.u„ y vfj.iia.7i(, xtkvjj.x, ««■- 

xiis-if, £T5ta-xiio'/f, J^ta.1 fiCi. iTiTnJ^ivua, <ryo- 

Xii. — Toc, a.Xtnr';iifix, (ia.Aa,v&ic., f.tiTfa, — n«- 

>.a.i7px. 

P H R TKiyuvoi Uitfiy.o; Jojj.o; Ep. 

"^vyjuv (Tof fci/ epocTiDi^/oi', Aiiitoph. 
Tv[Ava(, 

Ojw ji>t;i/ otvS^pav rov^Si yj(J.vd,Sj, ToKov. Eur. 
J''r 
r^'//.;»,-, rt///i/HT))f 

rU/CAHiTi<. IWJriic, dpiJ.a,T',)V T tTITXTXt Vo. 

Pll 11^-4. 

X.v Sn yvij.vnTav [j.tivxp-ypt ; Rh. 3 l. 

SYN, X J5l//oi HTIIf , TO^OTtK. 

TvixvtKo; 

— A.ya a.( ij.atriKi;, y.ai yvy.viKts;. Ar. Pl. i 164, 
Tvfj.vnn; 

— Oi<re{ Y.XIJ.X yvy.vnm ifxy fov. Tyc, 3S8. 

TvfJ.VOf. 

Ov ydf 'ua; uv yv/jvo; iav Tpai<r<ri (J.x-yoito. 

I! p. 71 r. 
S Y N. Ay^iTaVy a.Ti~Ko;, xvtifi.av, «.VOtKos. 
TvjJ.voij. 

— AiSiouxi yu.f 

Tvu.:i<r^xi /.'ifiKriv tVTrXoy.auoiin 0.iTiK^av. Oit. 

S Y N. ATToyvfj^voa, avxyvfj.vooi, xvaSi^oit 
a.:a.irvKxa, xvxirvpu, XToy,xXvz]a, <^iKoa. 
Tvvih 

H / a.Kifiir' a.ij.y. TdTa-i yvAi y.iiv. — II, a.. 348. 
Ti;^/', y. n") n^o/T«. — 11 l- iio. 
SYN ©S/.t/f, -3-iiA<?(a,'To 5iif.\i/. — «Ko/xij,— >- 
Pl ctcp;,-. 

E P I tH. Ava.KKi;, xij.Vfj.tv, a.KtlSnu xya- 
fjuv, xypio;. aco§yof. aiJcia., a.KfiToiJ.v(lou 
XTreiKnTtripx: a.ij.of!p'i(, a^upiiKTog, a.Cooy^iTaV, 
x^tcaSiv, xyKxoSufof, a.ya.Kf/0;, lixdv^fyyc;, 
fix^VKOKTo;, jia^vT^ iiTOf, lia.fvpoc7o(, ^afJiv 
■ f^o;, Sia, S&^TVcKoyji;, Jvo-txi;, JoKo-.caa, 
SoKo^povOiijX, iv^avc;- si'«/«f, ivfj.0^^0;, tvy.o- 
IJ.O(, iVTXOKXUK, iyi-irifj.0^0;, iyi^ :ivoo(,. tpa- 
fjiaviii, ifaij.a.iiii3x (^iyia., C.nKrij.6iv- hv.iyj- 
Tav. ^ioyXaiTirof, Ku.AoyKuir<r((, KXKOTiy^vo;, 
Ka.KHKiTi);, y.xXXlTK0KXlJ.9{, Ka,KKlKoy.o< , yxK- 
G g g Xiluv<tit r T 

oAo», (.fyiXn, 6(*oA£)',Tpof, oi^.apixiq, -uuyoiaKo^t 
rrffX.v», 'T^t^ix.a.K^ciii, t!o}MU.vS^^o(, 'stKVTWi, 
T^y/viAViK», ■jTit.raTrST^.of, ff^;TXioT[y.i'0(, TO.vx-' 
. ipy^it 7a.vv7riT?.iis, Tayjia,, ipAoflfHHj, pi?.o- 
y.KoiVto;, ipiKoixrtCO!, ^.tKoTiy.':o(, <fiKKpoTat.Ao;, 
ipiAo^tfuf, ipXa.v^oToctiO'., yj.^'.,7C\i%\]<;, 'Xo^oiTj- 
TTo;, ^cty.ctysvi.f, p/«piiiTi<. (pKclvfA. 
V H k. KxAsi' CfTOC i'.' (Sjft)- TTrSplI^JtlO!' Tfl*f- 

/./.a. niiJ'ciAiOj/ oijj/af- TrfTcii' KAKov Meiund. 

ATy.rira. ■3i-£TAw T£ y.ai c!.fX7rV}<.i, — rheoc. 

'Sviyi.<pwo( a.:ioiT,] — E(f £(rSAa (xy.iiX^W. 

Kj;,«t'c /e 'Witi'T<Bc Tiy.Tovi( <roip<aT*T*/. 

AflAiftiTaToi/ (51/TO!/. Eur 

Zftjcri c/^£ y.oci KoT/MWi ^ia y XnvKuTK AOnvt:, 

A^p/ /5 o( ^apijii; T£ S^iJti- x. A- Hef. £. 73. 
Tv'.'cliy.eio(- rvvi.]oi;. 

Tvva.iKHcL( J^i-j. (id?K(i(, Od. A. 436 

— Tvfet.ieL<v eiviy.cL (piKTcuV. Orph. 671. 

S Y N TvvctiKiy.o;, — ^/fistixjp/Ait;. 
Tvva.iy.i(^a, Tvvcf.iKi(oij.a.i 

Tvva.iKiei( ev Kcti i!i%ct.vu(' Ar. Th. 275. 

TvVa.lKi<Tt(- 

TJpv Tiif iTipa( ^'Sva.i yJvcLtKiati); cT/xhc. Ib. 
870. 
ri/ca/x.oC!jAof. 

rucct/K.o£'isAKf Ti iJ.nTi^a.(. — Aefch. Ch. 624. 

TvVct,IKOKi)pVKTOi;, 

AXKct Ta,-}Q}\Jo^ov 

TwaiKoy.tifVKTov oKKvtxi y.XiO(. Aefch. Ag. 496. 
Tvvxiy.oiJ.ct."iu. 

Tvva.tfe/jAi'Z yap, Kcti 'ar^o^iva •S'' vy.uv xei- Ar. 
Th. 583 
Tvva.iKOiJ.tiJ.oi;. 

TvvxtKoij.t/xot( VTr]ta.T(J.cLi7iv y«p»ic Aefc.Pf . 1 004. 

TvV<ttKO/J.O!:*,0(. 

TvvaiKo/j.o§3ov a.yofjt,ivov cTi' a.C£0(. Eur. B. 853. 
Tvva.txoTrXi)^i)(, 

TvvaoKOTrXn^S^ ^vKXoyoi — Ib. AIc. 962. 
rui'ai)to7roii'of. 

TvvaiKOToivuv 'O-oKi/j.av • Aefch. Ag. "34. 
TvvatKo(po3Vo(. 

Tvvot.iKO(pavoi;, ci7rctXo(, ev7i^tm( //ric- Ar. Th. 

'99 
Tvva.tH.oj)tX«i;, TuvaiiJ.av»(. 

— K«/ Tv yuvaiKo^iKa^. Theoc. 8. 60. 
Av^rtrapt, eiS^o^ aftci. yvva.iiJ.ctvi(. — I'. y 39. 
SYN. Tvvaty.o/xu'111;, yvva,it(ta.(, yuvaiy.uS^tH, 
yvva,tKctvvig, yvva.iKo^v/j.o(, yvvt(, KocTayvvai^, 
KaTa.yvvn(, B-»Kv/j.a.vi)(, d-nXv/j,tT^ti(, f/AoyuciK. 
^iXoyuvoi, ftXoyvmi^f (?tKoyvn(,toi' r Q. 

Tjvmkw.^ti;. 

?na J^tci Txiora.)'; yjvatK'JvtTi(riv. Ar.Th^zo. 

S Y K. T'j:cttKC!>i/, T i/i'js/)ioi//T(if. 
Tvvt(, Tvvvt(. Vid. Tvvty.iy.ofi?,)\;. 

— Ou yvvii; lav KiKKna-ifi' .zsvy.TVK. Theoc. 
22. 6g. 
TvTra,piov. 

Kctt yvvAptot(, Kcti 'avfyti'tot(. — Ar. Eq. 790. 

S Y N. <J>;..'A£tif, KaXta.. 
Tvpivo(. 

— riitTecs? j3c!06'(r/ yi/p/cur. Arat. A. ;ij. 

E X P. O; a//«7rAar<!i fiaTfayji. 
Tvpio(- 

F.TTrt tTs Kt//.v»( iyyv( '»x6ov.y vfi»(, Ep. Suid. 

S Y N. Il€fi/f ffw, xvkKik'o(. 
Tvpo^. 

Tvpo; itiv <y//icij — O'!. r- 246. 

S Y N. AyKVKo(, 'uCq(, y.vpTa(, ccoyyvKo(' 
Tvpoa. 

Kai fjra yvpu(rai — Arat. 9. 

S Y N. Tvpiva, yjci^a, (^'jTiva- 'aiptay.&irla, 

'TiriptOpaTloi, y.v^Toa, S^iviu. 
TupTiiv, rupT4>Cii 

HAt/Of cT' aifvtim •3'foA/TA'C Tvpravoi Kofwvof' 
Ap '. 57- 

— O/ rvpTiacHi/ scsuocTo. II. C. 737. 

P H R. TvpruvK aA/rff« occu. Orph. 
Tvl. 

— ,\vTav Tiptvx Xf0« yVTri( tS^OYTcU. II. J*. 

237. 

S Y N. Tu7ra,iiT0(. r fi 

rnAHoc. 
— Kcti A/*:(p/«i/— y/aAft*, Lyc. 376. 
E X P. A/ -srpof THv ^aKct(T<T<x.v KaToc.SviTeii. 
Tavia- 

AiroSfa^ yocp «f Tiic yac;ac — Arift. V. 905; 
S y N. TavtStov. — KivS/jdv. 
Tavia,tr/j.'i(, 

ETrav T£ yuvta(r/J.«( — vo(^i'. Ib. R. 987. 
E X P. riKayiA<r/J.o;, aTrarn. 
TapvT'o<;. 

A-jTfj yupura, oq 01 tircptKHTo (pttttvo^'' Od. ^'. 

54' 
S Y N. BjAofln/.H, loS^OKH, oyKIOV, f «f 4Tg4. 
TO^oSlWI). A A A A A A AAniA. ^ ■ 

Nonn. 
Mupi" ipi; ■■^sa.ayj^y 'zs^KvTrKa.yKTav lovTx A>.- 

CiJ^ov. Dolfc. 
CijiCiJ^ii <r6it'£^i! T^tiTxxiJ^tKCiTe! -ztiXei ifAuet- 

Apollin. 
E P I T H. Af/rs^/oroj. d.iJ.vfj.c-jv, yipapo;, J^llt);, 
&px(TUKx^J'ic,{, K^xTifis, iMivr/^x^t^.o;, y.iyi:i, 
KxXXlViKo;, 'T^rtorKO.KKni;. ■■apo-pnTctvx^, ■sr/cuju?. 
^iOTitifi];, piiriTGf!'»;. Txirtivo;, j^«jpi«f, letf-- 
ffxiJ^M- 

PHR. ©sos-fft/TOf a.oiHi- ^*A;aoj-ftt(fof, £W 
(po^iMy^ xvA^. 
^xyv;. 
Aaa.' £Tr«vi)i' ^a.yZS'1 xaXoi' p^^sa wavToSjf Va-* . 

Theoc. 2. I lo. 
E X P. ^Ti<pa.vi; 'zrifKT^iyy^v twc ^e^ stAHr- 

KsrttO? T iyKx^J^i^uf irt yi,:iixiy.uii. 

AaJ^iov. 

<i>t^t J"» TO J^ctJ^iov. — Atift • Pa. 959. 

S y N. Aa.fji.TxJ^iov, J^xIti^. 
^^xJ^^iyjiu- 

H^a/re, J^aJ^x^t^; y.iv iv yxy.oa fiporav. Eur. 
Tro. 343. 

S YN. AxfJi-TrxJ^ixpopia, r^vpiTivu. — ipfi/x./''??*'- 

(fxtva. <f(i>Ti^a XxfkTu, S'ia,Xxi/.'7ru. 
ActJ^xyj;. 

Ivvvxix, J^ctJ^K^^i, Kopti £U*r€§£, Miirn. Orph. 

S Y N. AxfJ.^TrxJ^^yoi, Kxfi.nra.S^Viqiopo;, SclJ^o- 

<p'opo!, f^v/yif/ji};- 
Aa.ua, i^ci.iw 

— Ai«-Te ftoi oifcai Sa.eiu- 1'. >t- 4^5- 

F./ J^' 59=^«f Ket/ Ta.vTx Sxmfttva.1 — II. {. i 50. 

SYN. Aatof/.xi, Sxa-Ka, J^xia-Ku, SiSa.a-Ko- 

fMti, J^ianSoy.xi, fxa,vdxi'a. 

Axlpft-JLI 

Ktv/j.xtx yip Kiv vavTH SxcttiixiQa, — Od. C. 

335- 
S Y N. AvaJ*x^ofji.aj, efTroSa.^ofi.a.i, J'ta.Sa.^0- 

fj.xt, Sai^ia- 

.\a.i\!j.oTvvn 

— S^STffliiir/ J'a,Ytfj.07VVK<n KiKeicrQxt. Orph 726. 

SYn. rveocrtf, «/xTHfia. etSiwi;, fn-iiriifj.ii, 

frri^vifj.oiTvvn, iSfj.offvm, iSpmx, ^pa.SfAocvviu 

fjx^iia-ig. 
AxnfJ.uv- 

Er '^amiTff' sFyotfl-j cTflnijMoca.-— II. 4, 671. S Y N. Y.ftTrip»;, ifj.TripxiJ.o;, Cfj.^jre^o^, e//.- 
rra.10^, i-JTiiSfj.uv, iSfJ.av, eiSuf, iCHJa/;, iiri- 
TI-lf/.COV, nSllftc-r/, Wl.}f, iSpif, ITWtTO^, tvcrvf^- 
To; ■ <fpxSfj.uv. 
Aai^if, {a.vJpxJ'iA(pC!;.) 

Aai'ip xvT ifxo; ktks — I'. y- 1 80. 
AvTOKX(TiyviiTov Ka.1 J^aiox — U f. 156. 

'E/.TOp, CfJ.a ^VfJ.W J^XiCUV ■■tri^V tptXTCtTl TXvlo)!/. 

11. a- 762. 
Aosic/^aAAw. Aa.iSxXoi). 

Act//j;AAiy|' y^pvira ts kxi xpyvo'd — Od. ^J,. 200. 

MhVTxllTl XxiJ^x- 

^a<rif/i.ev vfj.iuv '^ifjv^xSi;- Pind. Ol. i. 
SYN. A/oAActi, 'nroty.iKKso, KoiTfJ.ia. 
AaiJ'a.XivT^ix. 

^fyAiijjjTB yjKoto J'xiS'a,KivTpta.q' Lyc. 579. 
AxtSxKo;. ^ ^ 

XopOl' 0101/ '!!rDT £1'/ KVUTIT^ iVpHVI 

AxiJ^aKoi iKTMiriv KxKKnrXoy.af/.tf Apia.Si'». II. 

<r. 592. 
AxiSxKeio;, AxiSxKto;, Sa.iSa\oi;. 
Tx SxtSaKBO. 'HravTx KfHirdxt SoKuv 
T' a.yxKfj.a.ra, Eir. Fr. 
AaiSaXiov ^ueHKx, toc Hfiairoj Kafn Ttvy^av- 

11.0.199.^ 
— T/9« J'' in SaiSxKx t!ra.vTx' II. ?. 179. 

S Y N. fvTi^VO;, KitTXTt'Xvo;, 'aoXVTiyjo^, 
v-moTi'xyo;, ti^vixo;, rtyjixrot;, Ttyj/wei;. — 
iVipy/\;. — 'uoKvSatSa.Ko; — xioKoi- 'srjjjciAoj. 
AajieOaAo^^fffi • 

Aiipi; Sa.iSxXo-^tip — Ep I. 6. 
S Y N. Tfp^r/TiK- 

— X^ofl-i xo^iii' yiiryyvi Sx'i^o>y. II. e-. 27. 

Aii^ai/ (7r?r«f liai AVipag — II. A. 497- 

SYn. A^iofjat, Saiofj.a.1, Sxii», Stafj.igi^<ii, 

S^IXKOT^jli), KXTttKOTrlu, SlXfJ.OI(;XO[J.Xt, Slx- 

Tfj.nya. Sia.TfJ.i(rTu, Siav-f/u. Sixipia, katos- 
Siaigta, Six!J.iKi^u, Stopi^o), Siy^xlu, Siayu- 
pi{«, SaTioy.xt. KctTavofj.i'rtvu, Ktx^o>, f/.otpctu, 
Vuf/.xu — tp^eipu, a,va^Tra.(^ci), xtokthvu. Six- 
ITTrau, TifJ.VU, Tyy^c-l, ■7?-OfO=a>. (TKVKlVU. ha.-7f\»>, 

AoiiKTii^, AxiKTo;. .Aa./xTfcjp. 
Aoy.ay y,ctK ayu fr omta; 
YlpoTVJ.irn SaiKTiip yonf' Aefch. S.T. 922. 
^Osioi' nK olJ^a. SxtKTov. Anac. 42. 10. 
npiv SxizTopo; ^ict 
Vix^Sixf ya.1j.11 KvpntTM- Aefc. Supp. 805. 

S YN. A A 
S YN A*i"of. J^iifoi- , 

ilf (f^aLiUHvZ.Tat Ka.V^Te!-ity7ei; 'JjrsA/y. Hur. 

Ph. 895. 
SYN. AxiiAoyixa- <i^et.jy.o',ia.^u, J^eLiiJ.oyi^oy.xi, 
a,Zfa.ii'u- 
£i'j.iyovidnci- 

—2= ).V(T<T»i 

AAiyovoi mgo^oiTof xKtt<ro^o; ol^^ot i?.a.v:iei. 
Axiyoi/Of xy.(pli'Ji>/ y,xi/iaJ'iH. ^ot^oy ly.x^QXn;- 
Nonn. 

""'''>■ 
Aaii^yii, ipSi^ei H roa-oviJ.ivo;- — I'. {■ 407. 
Aa.iy.0VM. y.u'jiig yiv tTrfjfiaAsf el.h.ia.djii. Dd. 

cT. 774. ^ '-■•■■■"«' ' ■ " 

S Y N. Tivvxio^, y.et,Kd.oiof. oevTniof, ^ocv- 
y.xToi, ayxi^oi, ei^ioT^ST:ii;, ivJetijj.Oiiii. — Jv^r- 
•S^ttiy.av, «Oa/!/;. — Je.o; y.f^iy.oi. 
AAiy.eov. 

— HpX' '^^ ^^^^:!,"»"- -f'- y- 4-°. 

— MjTa Jctiy.-.vxi a/vAKf. 11. os- 2ZZ. 
-^Eti T£ Ai/ iiyxj/s Jaiye^v- II. A. 4SC. 
— Ylttpoi Toi Saiy.ovx J^eoce:) II. -S^. i65. 
Afl"j /v"-; Jcc.yjvo^ dLiiTX Kxa.n—Od A- 61. 
SY N. Qihf. — TvX'>- — yolfx, yopi. — etXxTup- 
E P I T H. Ayavoi, et(ff)oyoi, x<pOiToi, J^i^ioi, 
irxeiTHf, loiwioi, £T.j^oGo?i xa/taf, 7vyiC;oi, 
(Ty.Ajifo;, ?^uyfo!, •^xK-.-^oq. oioT^oKoi- 
A^t't.'/V<t- %lv.K\\(T\'M y.i'yetKa.v»y>lTopx c^Dcjiv, 
y.{tiKi'/jov Ai«, 'T^xyyiviTiW, liioJaTop-x Bvillav, 
Ziivct y.tyxv, 'nroXvrrKa.yKTOi' «.\cts"C'f«> 'uay.- 

C±(TiKna.' .;.,.. 

TiK^^ToJoTm, — -^-^ %f/fT:c ^iov 0-;'HT«/y o.f^^aTrm' 
i.v irot ya^ \virni t- '/^xpctq KXiiiJ^ei o^ivTeti^ 
Orph. • ■ 

Axiyav- {AiaCoKo; ) 

Uty.-roi aKn(07vvi)i oKon aiifJ. Jvto.tq Axiyujv. 

Nonn. 
E P I T H. A.f/iy.a,}ioi, AKKoTrpoiraKKo;, a.r3p- 

yog, xvTfza.Xoi, ayjMceti. a.ypioQvjxci, lix}V 
roKC?, jiooT'.y.T'jVoi, li^oTof^o^of, I2a.pvy.iini, Ja- 

XoyilTii;^, JoK.'y.»~/a.voi, Jvsyu/oq, tn^ioi, Kct- 

KOTKoKoi. eiJ^oKoXafiii, KXKOi^yo;, Afi7iniiHf. 

y.iXa.n<?peov , '7!-oKv^ovc;, hypoTTopo;, tpSarfjos. — 
. 'zrxvTav oKoeoTitTo;. 

KA&;-|. ojti. -KVf, (iiKMi, KXKivt, yopi, ya.<Ty.a, 

S^pi.Kav, ■Siif. 

Nt/iSf fisy}' t.M<TSa., X,":?' i3a(r»«K£, «r/fspsi-e. 

■ * 

Aayo:'i; ^ ^ 

Toi y{v Atiy.o\.ii etiri, Aioi y,iy:'.K-:..d'M p>tsKm. 
V.&Koi, CTr/J}ovloi, (^vXct^ii ■^viiTa;' xi-^penTrav' 
©; gct pvXxcc-iiiji T£ J^iKx; kxi is^/^tKi-j. i^ya. A A 

hi^Ct i<T<Ta.y.iVO!, tSctVTI) CpoiToVTii ilr' aiA]/, 

'[iKiToJoTo.i Jtst/ T«ro y-pcti (sa.TiXinov ktvov- 

Hef s, I 21. 
Aciiy.oVii etfOpaTreif J-ftXilyovii, xyoio^vyti- 
E P I T H. __ Aio/, xyxvol, ap^iTci, x^v/jit, 
iTipfoi}oi