Skip to main content

Full text of "Epigrammatum anthologia palatina cum Planudeis et appendice nova epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum"

mi SfSI 
3 EPIGRAMMATUM 

ANTHOLOGIA PALATINA VOLUMEN PRIMUM. -<0oQ»3>- 

PARISIIS. — EXCUDEBANT FIRMIN-DIDOT ET 80CII, VIA JACOB, 50. 
•<:3<>0-'>J>- EPIGRAMMATUM 

ANTHOLOGIA PALATINA 

CUM PLANUDEIS ET APPENDICE NOVA 

EPIGRAMMATUM VETERUM EX UBRIS ET MARMORIBUS 

DUCTORUM , 

ANNOTATIONE INEDITA BOISSONNADII , 

CIIARDOMS DE LA ROCHETTE, BOTHII, PARTIM INEDITA JACOBSII, 

METRICA VERSIONE HUGOIVIS GROTTI, APPARATU CRITICO 

ET BRETI G0]IME2rrARlS IXSTRUIIT 

FRED. DUBNER. 

GREECE ET LATINE. 

VOLUMEN PRIMUM. 
IT^ 


L PARISIIS, 

EDITORE AMBROSIO FIRMIN-DIDOT, 

INSTITUTI FRANCICI TYPOGRAPHO, 

TIA JACOB, 56. 

M DCCC LXXI. BOISSONADII ET JACOBSII 

DIVIS MANIBUS SACRUM. PRiEFATIO. Qua re factum situt Antbologiaepigramiiiatum nunc denium prodeat diverse 
a plerisque hujus BibliotlieccB voluminibus ornatu , editionis Variorum instar 
(quod genus olim erat in deliciis) , exponere liceat longiore forsan narratione , 
sed in genua. 

Jam tricesimus agitur annus ex quo Firminus Didot veterum scriptorum 
graecorum collectionem amplissimam coepit moliri , minime sane oblitus aut 
negligens versiculorum illorum qui totum monumentum, velut hedera aut cle- 
matitis ingentem platanum ab imo trunco in ultimos usque ramulos corymbis et 
flosculis veslit. Imo singularem favorem fortunae in his ter centum poetarum 
reliquiis expertus et sibi gratuiabatur et orbi literato , quod ille ipse vir, quem 
unanimi omnes suffragio ad rem gerendam delegissent , elegantiarum arbiter 
idem et exemplar, omnigena doctrina spectabilis Boissonadius opus summe 
varium , duodeviginti ferme saecula antiquitatis complexum in sese receperat 
edendum. Hisauspiciis praeclarissimis adornari coepta est Anthologiae nova editio 
anno MDCCGXXXVI. Nee latine vertendi quae Hugo Grotius nondum cogno- 
verat epigrammata bis mille negotium recusavit vir eximius et exquisitarum 
rerum plenissimam annotationem texebat. Quam cum videret et admiraretur 
Firminus Didot, enixe obsecravit Boissonadium ut justum et quodammodo 
perpetuum commentarium scribere ne dedignaretur, quem lectorum omnium 
et plausu exceptum iri augurabatur et commodo fore summo, plurima quippe 
in poematiis res hodie minus cognitas saepissime tangentibus non satis intelle- 
cturorum nisi explicationis aliquid subministraretur. Sed nuUo modo , prece 
nulla permoveri poterat vir immortalis ut sua manu exararet et Didotum typis 
describere jiiberet quae jam ab aliis recte dicta essent et bene exposita : nova 
modo et sua daturum ; aliena qui desideret , aliunde huic esse petenda ; in notis 
ea libris prostare. Atqui non poterant in difficilioribus tot numero locis neces- 
saria ad interpretationem praeteriri , dum vicini loci in exquisitis philologicae et 
literariae doctrinae cuppediis luxuriarent. Ita evenit ut turn quidem res faustis- 
simis avibus inchoata et jam multum provecta, subito abrupta omitteretur. 

Quod quum aegerrimo animo ferre Didotum viderem , anno MDCCGXXXIX 
Uteris adii Fridericum Jacobs, cujus utalii omnes summam humanitatem ita yiij PR^FATIO. ego paternum in me animum gratus usque recordabor. Respondit « sospitator 
Jnthohgice grxcai » ipsum quidem alienum esse a nova edilione suscipienda, 
sed libenter nobiscum communicaturum quae nunc de singulis locis judicaret 
aliter ac pridem. Atque nostxam in gratiam venerandus senex Anthologiae Pa- 
latinam editionem maxima diligentia relegit , correxit , criticas notas , ubi ne- 
cessarium videbatur, sua manu appinxit. 

Pretiosissimo codice jacobsiano (quem appellari fas est) ad nos perlato , Fir- 
minus Didot, ut solet, quaesivit qua ratione jam instituenda esset quam parabat 
editionem, quo literarum grsecarum amantibus et studiosis quam plurimum 
inde coramodi fieret. Ibi latina Hugonis Grotii animadvertit admirabilia quidem 
esse ilia et prorsus antiquum spirantia, sed iis qui singula quaeque accurate 
sequi et intelligere velint, non satis adjumenti allatura. Quocirca tota ipsi An- 
thologia<2<i verbum quod ajunt latine vertenda esse videbatur et eum in modum 
adornanda quo ceteri in hac Bibliotheca scriptores et poelae conspiciuntur. Ad 
ejusmodi munus obeundum cui otium, doctrina et poeticarum venerum sensus 
esset et superesset, inventus est Bothius, cujus ingenium et in poetas graecos 
latinosque merita nemo nescit. Absolverat turn ille et Comicorum graecoruni 
fragmenta et Atbenaei dipnosophistarum translationem, Dindorfii quae nunc 
prelum exercet novae recensioni prae Dalecliampiana versione adjiciendam. 
Quare laetus Didoti literis sine mora Musarum prata amcenissima ingressus est, 
graeca quoque , ut a critico viro exspectari poterat, pro virili emendaturus. 
Labentibus annis optimum virum non ardor unquam neque alacritas , sed vita 
destituit opere non absoluto. Quod ileruca. pendere interrupt urn : iterum haerere 
et circumspicere Didot us. 

Interea quidquid est liominum eruditiorum el elegantioris doctrinae amantiuni 
per totam Galliam tristissimo percellitur nuntio ': decessisse humaniorum lite- 
rarum decus et per sexaginta (*)annos magistrum tam popularibus quam exteris. 
At dignum tanto patre filium, Gustavum Boissonade, quamquam in juris pe- 
netralibus habitantem , graecarum chartarum in hereditate paterna ingens the- 
saurus minime habuit imparatum : plurima diu neglecta et sibyllinorum ad 
instar foliorum dispersa suis quaeque locis, suo particulas quasque operi reddidit 
docta et pia juvenis viri diligentia. Sic annotationem in epigrammata graeca , 
brevibus cliartulis commissam etper viginti annosa patre derelictam, tanquam 
Virbium undecumque collegit una cum graecis patris manu correctis, atque 
opus Bibliothecse Didotiana? olim destinatum felici opera instauravit. Benevo- 

(*) Per annos sexaginta ! "i^diXD. docendi initium fecisse dicendus est Boissonadius quo anno scripta dis- 
sertatione I'espondit Academiae ad quaestionem hujusmodi : Rechercher les moyens de ranimer en France 
V etude du grec et du latin, ante hoc sfficulum anno altero MDCCXCVIII. pr.*:fatio. ix 

lentke autem et aniiciliae, qua per totani vitam Boissonadius Didotum aniplexus 
crat , hoc dedit filius ut chartas erudita pietate tanquatu renatas Didotum po- 
tius quain librarium alium cum lecloribus (pi>.eX'X7i<7i communicare vellel. 

Quihus, dum seposita quiescebant, accesserant quae Ja.cobsius nostra gratia 
€x ingenii et doctrinae copiis deprompserat , quae Bothius, denique quae per 
viginli annos eximii critici de \nthologia scripserant, quorum libros , libellos, 
commentationes, observationes Boissonadius non viderat dum in eodein opere 
versabatur, quippe nondum in lucem edita. Haec omnia quemadmodum, si vi- 
veret, minime neglexisset immortalis viri mira diligentia , ita post dolendum 
falum non esse negligenda judicavit Didotus,sed commemoranda quaecumque 
aut interpretationem sanam adjuvare aut vitiose scripta corrigere posse vide- 
rentur. 

Hunc in modum re constituta, celcbres apud nos reliquias Chardonis Ro- 
CHETTii, quae nunc in imperiali Bibliotheca conservanlur, exculiendas esse pu- 
tavi. De quibus vera retulisse cognovi Piccolon nostrum (Supplement a V Anthol. 
grecque, p. 89 seq.).Quantivis illaepretii erant ante editum Codicem Palatinum 
ipsum : nunc magno labore utiiia oauca eruuntur; quae suis locis posuimus. 
Excipiendus codex Salmasio-Buherianus, de quo paullo post dicemus. 

Planudcum codicem optimum, quo Brunckius usus est, docta manu diligen- 
tissime scriplum , hujus generis ni fallor antiquissimum , si denuo tractassem 
(bonarum horarum, ob ordinem diversum, dispendio summo), aut nulla aut 
perpaucissima praebiturum fuisse rei criticae adjumenta nemo dubitabit, sed 
epigrammatum quae absunt a Palatinis membranis appendici quam oportet 
curam impendemus. 

Graecorum igitur tum Jacobsiaivo iiltimae manus exemplo si\e suprema viri 
in Anthologia babitantis recensione uti nobis contigit, tum Boissonadii re- 
censione, ipso rationes ubique exponente; denique Bothiana, leviore nonnun- 
quam et inconsiderata , sed bonis inventis non carente. Tribus recensionibus 
ineditis admovimus praestantissimas observationes rei criticae principum : Mei- 

NEKII, HeRMANNI, BeRGKII, HeCILERI , SCHNEIDEWINI , OtTONIS SCH]?fEIDERI , 

Ungeri, et aliorum. Ex his quae nobis aut vera aut proxime ad verum acce- 
dere videbantur, in seriem graecam recepimus, apposito quidem, ut ipse 
omnibus in locis judicare possit lector, apparatu qui dicitur plenissimo et quam 
potuimus exactissimo. Qua in opera accidit nobis ut miraremur simul et admi- 
raremur rem prorsus inexspectatam. Post Spalettium et Paulssenium, religiose 
singula omnia Codicis Palatini rimatos, Wechelianae editionis exemplum cui 
Buherius varietatem omnem a Salmasio enotatam eleganti calamo adscribendam 
curaverat, sine ullo damno negligi et seponi posse videbatur; et seposueram. ANTIIOLOGll. I. , PRiEFATIO. 

At ecce in medio fere capite septimo quiim Brodaei nolam qiiandam iiispiccrein, 
casu oculus in variantem versiculi alicujus scripturam proxime allitam incidit , 
eamque ma^^ni sane momenti, alio nemine haj asmodl aliquid referente. Ne mulla, 
apparuit juvenem Silmasium, qui primus codicem excussit, jam turn veleres 
et recentiores sive interpolatos ductus librariorum aliquoties optime distinxisse, 
ubi nihil viderat ■^ofx.irojjMXpoT.o'Yo? ille Paulssenius, non poterat autem videre Ja- 
cobsius in apogiapho formam literarum reddente, non atramenti et rasae lotaeve 
membranse speciem. Quae Salmasiana, nisi error alicubi patebat, cum pulvisculo 
sublegi in altera parte capitis septimi atque in Addendis. Unde liquidum con- 
fessumque fiet omnibus opus esse ut liber in terris unicus ab homine liarum 
rerum gnarissimo examinetur denuo, quo scriptura ex ipso olim archetypo 
ducta, a correctoribus nondum attrectata, certum in modum ubique patescat et 
ab interpolatis discernatur. De his autem correctoribus, de correctionum el 
varise scripturse fontibus , deinde de dialecticarum formarum mira prorsus in 
his poematiis TvoixiT.ia, unde ea provenerit et qui pro aetate cujusque poetae 
aut more modus ejus rei sit statuendus, quaestionem spissam et arduam, sed 
necessarian!, nemodum (quod sciam) tractavit : quae in hac variorum editione , 
etiamsi aliqua parata haberemus , tractari non poterat. 

Latina capitum I , III, IV et VIII sunt Boissonadii , qui in capite V et parte 
sexti ea quoque epigrammata latine reddidit quae apud Hugonem Grotium non 
habentur. In sexto capite rem omisit, Gregorii Nazianzeni versibus (cap. VIll 
ante cetera, ut videtur, translatis. Bothii sunt latina capitum II et V, sed in 
sexto capite ille, item ut Boissonadius , telam subito abruperat, ad alia capita 
transiliens, nonum, undecimum, quindecimum et planudeam appendiceal, 
quae magna ex parte, integrum nullum, in latinum sermonem convertit. In- 
gentem hialum quomodo explerem et in otio satis angusto longissimis capitum , 
septimo et nono, prospicerem non leviter animi sollicitus, amicissinunn ^irum 
J. Lapaume appellavi , cujus multam doctrinam et indefessum in philologicis 
omne genus studiis ardorem tam ex scriptis quam familiari usu cognitum ha- 
bebam. Nee fefellit spes in amico posita : sine mora respondit se prompto 
animo rem suscepturum. Tam longe autem aberat ut oneris aliquid sentiret 
sibi esse impositum, ut exinde totum se daret Anthologiae graecae. Non ea solun» 
quae Boissonadius et Bothius intacta reliquerant , sed Integra capita quindecim 
Palatinae et planudeam appendicem « latinitate donavit. » Praeterea deplurimi. 
est commentatus et animadversionum suarum condidit fasciculos ; unde, qua; 
fugerunt interpretes priores, excerpta proponet in altero volumine. 

In annotatione Integra babes Boissonadiana et Jacobsiana exempli ad nos 
missi, selecta autem ex Bothianis. Ceterum brevitati simul et commodis utiU PRiEFA'nO. x: 

tatique legentium consiilentes ipsa plerumque verba interpretum et criticoniin 
praestantium , ad rem pertinentia, excerpsimus, in locis dubiis, difficilibus aut 
desperatis, ut oportebat, uberiores, breves vero ubi certa et plana legi vide- 
banlur. Nam quae Firmino Didot ab optimis viris, sicuti narravimus , conimen- 
datae et concreditae erant copiae ne distraherentur aut perirent, Anthologiae 
instituenda erat editio variorum : earn rem bene an secus administraverim , 
eruditi lectores judicabunt. HASH 

NOTITIA CODICIS PALATINI. Codex in 4° meiiiDranaceus, paginis numeratis 6i4 quatuorqiie foliis niem- 
branaceis praefixis constans, in Catalogo Roma misso n. 293. Interiori parti 
operculi agglutinata est inscriptio aeri incisa, hnjusniodi : Sum dc bibliotheca, 
quam Heidelherga capta spoliuni fecit, et P. M. Gregorto XF trophcvum misit 
Maximilianus , utriusque Bamrim dux etc, S. R. I. Archidapifer el Princeps 
Elector. Seqiiuntur Bavariae arma ut dicunt, id est insignia in sciito, cum tem- 
poris nota : Anno Chnsti M. IDC. XXIfl : \idelicet ex illis Bibliothec* Palatinae 
codicibus est hie noster, qiios GregoriusX V papa sil)i a Maximiliano Bavarian duce 
dono datos, riobiles Heidelbergicse victoria^ inanubias accepit, aliquot annis 
antequam Urbanus VII eandem Bibliotbecam Palatinam per Leonem Allatium 
fere integram Romam advexit : confer Assemani praefationem generalem Ci- 
talog. Biblioth. Vatican, torn. I, pag. XXIH. Inferius calamo adscriplum legitur : 
In noi^o Indice Paint. XXIIJ, olim 33. Codex vero noster est Palatinus ille nobi- 
lissimus, Antbologiam Constantini Cepbalee continens, cujus codicis bonitateni 
atque vetustatem loco suo eruditi perplures innumerabilibus, ut ita dicam, 
scriptis celebraverunt : eundem vir niagni nominis Chardon de la Rocliette , a 
capite ad calcem descriptum, perpetuaque annotatione instructuin in animo 
habet ut in lucem edat; vid. Analecta Critica Imm. G. Husclike(,Ienfe et Lipsiae. 
1800. 8") praefat. pag. XIII. Quamobrem, quamquam facile credam bunc librum 
inter Vaticanos pretiosiorem esse quam quemquam pretiosissimum; quod idem 
Harlesius sentire videtur Bibl. Or. vol. IV, pag. 432 : tamen pro eo, quod do- 
ctissimus vir et majorum gentium criticus , Cbardonus , banc sibi jam operam 
totam vindicavit, pergam tenere illam viam, quam institui : ut argumenta 
quidem, seriemque paginarum partitionemque Codicis diligenter perscribam , 
de textu vero (praeter ea quae in continuata lectione enotavi) genera tim atque 
universe agam : nam minima quaeque persequi praj tanta multitudine codicum 
minus commode potui. Ac de singulis epigrammatibus indicabo , quo loco in- 
veniuntur aut in edit. Antbologiae Venetiis apud Petrum et Jo. Mariam Nicolinos 
Sal)ienses, impensa Melcbioris Sessa, i55o. 8 (*), aut, si ilia desunt, in edit. 

(*) De qua vide Bibl. Gr. Harl. vol. IV, p. 441. Ea autem edit, sam usus, quia in ipso Cod. jam ad HASH NOTITU CODICIS P\L. xiij 

Jacobsii, ciijus primus toniiis Lipsiae 1794 c*t impressus. Loqiiar itacjue primo 
de qualuor foliis pra'fixis, non nuiiieratis. In quoruin primo, recto, invenilur 
tabula totius Codicis argumenta continens, scriptura saec. circiter decimi : 
quam tabulam hue adscribam, quod a Brunckii apograph© in Analectis (Ar- 
genlorati 1776. 8), tom. I, praefat. pag. IX so(|.,in plerisque differt : est auteni 
in cod ice hujusmodi : 

Ta^e £V£(TTiv ev xrde tt, (i) ^i^oi twv snypajjLjAaTwv 

A. Nowou xoiTiToO navo7;o>.iTOu ex(p3aci; toO )taTa iwavvyjv ayiou e'ja'j~^'c>>io'j. 

B. riauXou -iroir.TOj , crs^avTiapiou (2), uioO Kupou, ex^ppaai; £'!; t/.v jiteYa^Tiv r/.xXr.ciav, 
YlTt (3) r/jv ayiav So^iav. 

r. SoWoyal eiciYpaajAaTwv Xpi<TTiavixcov et; t6 vao'j?, xal e-.xova; , x.al ei; 5ia<popa 

A. XpKTro^wpou ';Toi"/;Toi3, 0r,€aio'j, ex([»paci? twv ayaXjAoft^wv, tcov si; to ^rao(jiov yjuLvaciov, 
ToO £i«xaXou(i.evo,» Zs'j^iVjtou. 

E. Me>£aypo'j roir.ToO, IlaXaKTrivou , arg^avo; diai^pcav exiypatxjiaTwv. 

7. t^l>.l1T1Cou iroiT.TO'j, ©eceraXovixiw; , CTSoavo? oaoiw; ^lai^puv (4) ertypaarxarwy. 

Z. Aya(>ioj cyoXacTixoj, Aciavou Mupr.vawu (5), cu>.>>oy7i v^wv £TCiypa{jt,|xaT(ov, cjtTiOcVTwv 
£v KwviTavTivouroXfii xpo; 0£o5a>pov AcXOupia>va (6)' £(>ti 0£ t, ra^i; twv (7) eiriypapiaaTwv , 
•nyouv 6 laipeci? , outco;. 

a'. icptoTTi (8) (A£v in Toiv XpicTiavtov (9). 

^'. ^ejT£pa ^£ r. -ra XpWTO^wpoj rfipu'y ouca (lo), toG er.Cai'ou. 

y'. TpTnTTj (sic) ^i, apx^'^ 1"^ v/ryjca. Tv;v twv spwTixwv eriypaajJiaTwv OroOsciv. 

^ . r, Twv avaQfijxaTiXbiv ( 1 1 ). 

e'. TrfiaTTTT, t, twv fcnTj»x€{<!>v. 

^'. T| TuiV £i:i^£lXTlXWV. 

^'. e^doar, to twv TCpoTpncTixtJiv. 

t/. r, TWV (TXWTCTIXWV ( I 2). 

6'. T Twv SrpaTwvo; toO 2ap<itavoO. 

i'. ^»a<pop(ov {jiETpwv ^ia(popa eiriypaixaaTC 

la'. api6|xrT'.xa , xai yprl^a (i3) <rJ[tu.iXTa. 

|)ermulta Epigrammata Salmasius annotaverat , quo (8) Br. in hoc el in sequentibus omittit bujus- 

loco in ilia invenirentur : ipsa fere ubique conve- modi ordinales numeros literis scriptos. 

nit cum Aldinis. (9) Br. xf^'avixSv. 

(i) Bi-unck, Iv TfjSi. (10) Br. sic : p' 8i XptoxoBtifoj ra^Uyu ■ et addit 

(a) Brunck. IiXevxiapfoj, et ulou, quod sequitur, in tine, x. r. X. 

(jeest. (**) Br. recte ivaOr^pjcTaGv 

(3) Br. £?■:£. (*^) f^- oxonTtxoiv. Br. addit, xa\ Sta^^ptjv, 

(4) Br. oixoiuv xat li(x^6ptaw. quod non est in Cod. 

(5) Br. Maptva(ou. (»3) Sic, forte pro Tpfyot sive Ypf?»i. Br. habet 

(6) Br. addit tov Koatii. ff ^?**^^''.- 

(7) Br. omittit tuv. xiv HASH 

iS'. iwavvou Ypa[A(jLaTi/.0'j Ta'Cvi? e/C(ppa<yi; toO xo<r(xiy,oD TCivaxo; toO ev /eifxepiy XouTpoi. 

ly'. Supiy^ ©eoxpiTou , xal xTepuye;. 2i[j(.u.iou. Ao<7ta^a j^wjao? , B'/icavTivou wov jcai 
TieXexu; ( 1 4) • 

t«^'. Ivax-peovTO? Triou 2;u[7.7ro<7iaxa ii[j(,ia[/.€ia, xal Ava)tpeovTia , Jcai Tpi|X£Tpa. 

te'. Tou ayiou rp-ziyopiou toQi OeoViyou ex twv sxoiv dxloyal ^ia(popof ev ol; xai rot Ap^- 
6ou (i5), Jcal A.v«(JTa(7tou , xal iyvaTiou , -/.al KwvcTavTtvou , xai ©eocpavou? xe^vrai eirt- 
ypa{/,[j!.aTa. 

Huic tabulge in ima pagina antiqua manu germanica subscriptum est : Est 
Bihliothecce Palatin3B. Undevero Brunckiushos duos arliculos sumpserit, 17'. A.X- 
•/.''<ppovo; p/iTopo; exidToT^ai xive^, et i^'. A.pt(yTOTd>.ou(; ^lo? , quos in suo apograplio pag. X 
adjecit, non video : nam in Cod. hac pagina non sunt, neque unquain videntur 
fuisse. Interim multa in Codice aliter atque tabula indicat haberi, et Brunckius 
praefat. pag. XI-XIV observavit, et ipse demonstrabo suis locis. Eodem folio 
verso scriptasunt epigrammata aliquot, manu recentiore quam ilia cui tabulam 
debemus ; sunt autem liaec : 

I. H carupo? xov yaXxov. Deest in edit. Sabiensi. Jacobs. Anthol. torn. IV 
pag. 175. Anonymi. [Plan. ep. 246.] 

II. XaTpe 6sa ^e'cTcotv'. Deest in ed. Sabiensi Jacobs, tom. I pag. 119. Cratetis. 
[X, 104.] 

III. Avijxo; IGvivaioiv x,. Deest ed. Sabiens. Jacobs, tom. I pag. yS. [Simonidis, 
Append. 77.] 

IV. IXcoi; (5' (b;. Ed. Sabiens. fol. igS verso. Platonis. [Plan. ep. 210.] 

V. El x.cci coi TTTspuye; , ut Leonids Tarentini. Deest ed. Sab. Jacobs, tom. 1 
pag. 168. [Plan. 21 3.] 

VI. i'i^eii uTTo GJtiepav. HERMOCREO]>ms. Ed. Sab. fol. 16 recto. [Plan. 11.] 

VII. Ep)(^eu, y.ix\ jcar' epiav. Anonymi. Ed. Sab. fol. 16 recto. [Plan. 12. J 

VIII. AX.W 9iXa {xoi. Ed. Sab. fol. 189 lecto. Gaurad^. [Plan. i52.] 

IX. nXrixTp' e'x^ei (popfxtyyo;. Ed. Sab. foi. 2o5 reclo. Pauli Silentiarii. 
[Plan. 278.] 

X. 2ov [xev y.ixXkoq e'f^ei^e. Sab. ibidem. Ejusdem. [Plan. 277.] 

XI. Moucawv ^e-zcar/i. Sab. fol. 212 verso. Leontii. [Plan. 283.] 

XII. Outi? ex' avOoua/i. Sab. ibidem. Ejusdem. [Plan. 286.] 

XIII. 0'jvo|a' zitiq Xigavou. Sab. fol. 2i3 recto. Ejusdem. [Plan. 288.] 

XIV. Tt? >.i6ov ei|;uy(0(7£. Sab. fol. i(^o verso. Anepigraplium. [Plan. 159.] 

XV. H TTacpiv] xuOe'peia. Sab. ibid. Platonis. [lb. 160.] 

(i4) Hoc de Besanlino in sequentem numerum presbyter ille Csesareensis , cujus Catena ia Apoca- 
coiljicitur a Brunckio. lypsin et alia nonnulla exstant : vid. Fabric. Bibl. 

(i5) In Cod. legitur 'ApsO : is vei-o Arethas est Gr. vol. VII, pag. 791. NOTITIA CODICIS PALATINI. xt 

XVI. O'jre oe rcooiiixslr.;. Sab. ibid. Ejusdem. [Plan. i6i.] 

XVII. Tyiv Tfacpir.v pu,v/;v. Sab. ibid. LiciANi. [II). i63.] 

XVIII. 2oi (JLopcp^; avsOvixa. Sab. ibid. Ejusdem. [lb. 164.] 

XIX. AuTov xudayopav. Sab. fol. 222 verso. Anepigrapbum. [Plan. 326.1 

XX. Ti? TToOev 6 xXadTY,?. Sab. fol. 2o3 verso. Posidippi. [lb. 270.] 

XXI. NtxYirav ^opiTo'Xaov. Sab. fol. 1^3 verso. [Plan. 46.] 

XXII. Ni^jyov avou,-fl{AaTa , jx/) |Aovav o(j<iv. Uniis versus. [Verba avTWTpe<povTa, aquae 
benedictae vasculis ad fores ecclesiarum positis insculpi solita.] 

XXIII. ^ >>w7T£ ^r,. Jacobs. Anthol. torn. IV pag. i65. Anepigrapbum. 
[Plan. 192.] 

XXIV. Ti; a^e- ^axya. Edit. Sabiens. fol. 176 recto. Simonidis. [Plan. 60,] 

XXV. To>i{Aav a>>£^av^pou. Edit. Sabiens. fol. i85 recto. Archelai. [lb. 120.] 
XVVI. Tav ex<puyo'jf(Tav. Ed. Sabiens. fol. 192 recto. Leonidj: Tarentini. 

[lb. 182.] 

XX Ml. f^' to; 6 irpeaSu;. Ed. Sabiens. fol. 21 5 verso. Ejusdem. [lb. 307.] 
XXIX [sic]. Aypio; outo;. Jacobs. Antbol. torn. Ill pag. 198. Jcliani ^gyp- 

Tii. [Append, ep. 43.] _ 

XXX. f(Tw? (x.e Xeucwv. Edit. Sabiens. fol. 174 /'^c^o. Philippi. [Plan. 52.] 

XXXI. Taupou JiaOuv revovTa. Edit. Sabiens. fol. 2 recto. Antipatri. [VI, 256.] 

XXXII. Tov £/. civwirr.c. Edit. Sabiens. fol. ii'5 i>erso. Philippi. [Plan. 25.] 
Hactenus recensita in Codice manu recentiore saec. XII aut XIII scripta sunt : 

<juai sequuntur, sunt in numeratis foliis manu antiqua saec. circiter noni per 
totum Codicem ad fmem usque continuata. 

2". Pauli Silentiarii, Cyri f., Descriptio Magnce EcclesicB, sen Sanctce So- 
phice. Titulus fol. i recto : IlauXou diXevTiapiou e)c<ppa<Tii; tou vaoO tt; ayia? <70(pia?. 
Incipit : Ap' £<7tiv £jo£iv (Afii^ova. 

[Hie substitit vir praestantissimus , non unquam ad finem persecutus banc 
descriptionem , quippe in verso boc ipso folio incboata cernuntur quae Bredovio 
olim misit Epistolis Pariensibus inserenda. Non repetimus Jacobsiana ad Palat. 
p. 3 — 5; necessaria quaeque relata sunt in Annotatione.] »^^^^^«^^^^^^^^^§»#f^§^^*^i^*^i^^^^f^-<^ JACOBSII 

PROLEGOMENA BREVIORA. Veteres Graeci , religiosissimi morlalium , 
quum omnia tani secunda quam adversa ad 
deos referrent, bellis feliciter gestis , hostibus 
devictis, non solum partem praeda; atque manu- 
bias diis, quorum se praesidio victoriam repor- 
tasse existimabant, seponere, verum etiam arma 
hostibus detracta in templis atque delubris eo- 
rum dedicare solebant (*). Ad hocantiquissimum, 
ut videtur, donariorum genus proxime accedebat 
aliud, huic cognatum , quum victores prajmia 
in publicis certaminibus, qua? el ipsa sub deo- 
rum tutela erant, proposita , tripodas , lebetas 
et id genus alia, diis consecrarent , simul ut 
grati animi significationem darent, simul ut 
memoriam victoriae apud homines conservarent. 
Cum quibus duobus generibus conjungendum 
est tertium, instrumentorum consecratio, quibus 
quis in arte aut opificio usus fuerat, armorum 
inprimis, quibus saepe salutem suam debueiat, 
aliorumque quae , quum aut annis et aetate con- 
fectus ab opere faciendo cessaret, aut ad aliud 
vitae genus Iransiret, laudabili pietate in lemplo- 
rum vestibulis consenescere quam fortunae ca- 
sibus objici malebat. 

His donariis, postquam. literae in usu esse 
coeperunt, inscriptiones sunt additae, brevissimse 
illae primum etin nominibus se continentes, in- 
terdum etiam, si res ita ferret, rhythmice ince- 
dentes, heroico potissimum numero, ad quem 
postea pentameter accessit, primum apud lones, 
tum etiam apud alios. Ad priscae illius consue- 
tudinis simplicitatem compositum epigramnia 
quod, ab impostoribus procul dubio, Amphi- 
tryohis quem vocabant tripodi Cadmeis litteris 
insculptum Thebis in templo ApoUinis Ismenii 
Herodotus viderat (¥,59) : 

*A[i^tTpuwv (i' ave'Oyjxsv twv airo Tr,/,£6oa(j)v, 

ct illud quod Virgilius ad eandem rationem fin- 
xit ab /Enea in Leucate clipeo Abantis inscri- 
ptum (286) : 

,*) ^schyl. Agam. 560 seqq., Sept. c. Theb. 260 seqq Mre oavo clipeuin , magni gestatnen Abantis, 
Postibus adversis figo et rem carmine signo 

i£i\EAS H.tC DE DANAIS VICTORIBUS ARM.V. 

Quod epigramnia vel propterea est memorabile, 
quod in priscae simplicitatis imitatione insigne 
tamen acumen habet. Postquam enim in his 
inscriptionibus verba melri legibus coepta sunt 
adstringi , fieri non potuit quin etiam orationis 
quidam ornatus accederet, cujus natura et ratio 
ita ferebat, ut nudae rei expositioni vividior 
sententiae vis succederet. Quod magis etiam 
tum debuit fieri , quum elegiaca disticha huic 
rei essent adhibita. Quum enim hoc versuum 
genus strophen quodammodo efficiat, sponte 
exspectatur, ut docta quadam sententia' confor- 
niatione totum illud , quod aures in heroici ver- 
sus cum pentametro copulatione cum voluplate 
sentiunt, etiam animo et mente percipiatur. 
Quare mature factum est ut elegiaci poelae et 
singula disticha et periodos ex distichis comjio- 
sitas ssepenumero luculenta quadam sentenlia 
aut verbo concluderent quod legentis animum 
pungeret et teneret. Quo brevius autem est 
carmen, eo magis requiritur ingeniosa sententiae 
conversio, aut praeceptum ad viiam utile, aut 
gravis quajdam et foecunda 'fvwar,, aut omnino 
quod quasi aculeum in animo relinquat. Sic 
ilaque epigrammata, primum donariis, turn 
monumentis sepulcralibus, tabulis votivis, sta- 
tuis, signis aliisque rebus adhibita, cum externa 
carminis forma naturam quoque carminis in- 
duebant. Neque tamen hoc ita velim accipi, 
quasi id quod in hoc genere poeticum est , to- 
tum ab externa ejus forma derivandum esse 
existimem. Nam in rebus quoque illis, quae 
epigrammatis concinnandis opportunitatem da- 
bant, quantum inerat ad pietatis, admirationis, 
grati animi sensum excilandum , quo quum 
incalescit pectus, sjxjnte poeseos vis et lumen 
enascitur! quam crebro vota cum gratiarum 
actione, pieces cum laetitiae significatione jun- 
gendae erant! quam acriter saepe rerum ipsarum, 
quibus addebatur inscriptio , ut statu*, tabul* xvj JACOBSII PROLEGOMENA BREVIORA. xvij pictx a1i}isve similis operis praestantia ad lau- 
deni ejus auctorisque excitare debebat I In mo- 
niinientis autein sepulcralibus quot et quanta 
fuerint ad commoti pectoris sensus expromendos 
invitamenta, quid attinet diceie? Qua; omnia 
sunt ejusmodi, ut sponte appareat quomodo 
factum sit ut erri'YpaLtjxa, quod a nuda nominum 
romraemoratione coeperat , satis mature angusta 
quibus continebatur claustra |>errumpere gesti- 
ret et, quantumvis exiguis (inibus circumscri- 
ptum , ad poematis tamen laudem et virtutem 
adspiraret. 

Diu tauien in hoc genere priscus ille color, 
prisca simpiiciia^ cLtipuit, ita ut poetici coloris 
luniina ei nonnisi summa cum tcmperantia ad- 
hiberentur. Idque non unam ob causam. Loci 
enim cui destinata fuerant epigrammata, ratio : 
basis statuae angustior, cippi area non admo- 
duiii spatiosa, margo donarii, effusam orationem 
intra arctos fines cohibebat ; quumque ipsa res 
postularet ut , qua de causa epigramma esset 
additum, sine mora intelligeretur, cum hoc ip- 
suni, turn pia donarii aut monumenti epigram- 
mate ornandi destinatio et brevitatem comraen- 
dabat et ambitiosum omatum, ut a re alienam, 
prxcidebat. Verum ex antiquissimo hoc epi- 
grammatum genere, quod totum pendebat a 
rebus quae ei originem causamque praehueranl, 
aliquanto post aliud est exortum genus, materia 
illud a prioi*e non diversum , forma baud paullo 
liberius. Coeperunt enim nonnulti ad priscarum 
illarum inscriptionum similitudinem epigram- 
mata scribere , non hoc consilio ut dvaQT^uaaiv 
ea aut monumentis aut artis operibus accommo- 
darent , sed ut in tali argumento , quod ipsorum 
animos ad se advertisset , suaviter et ingeniose 
luderent. In ejusmodi lusibus sicuti princeps 
et genuina epigrammatis forma servari debuit, 
sic a prisco et simplici orationis genere necessa- 
rio recedendum fuit. In talibus igitur epigram- 
matis quum uberior rei expositio, narratio ex- 
plicatior, oratio floridior locum haberet, ortum 
est illud genus quod, quum avaOr,u.«Tixov vellet 
videri, revera IttiSsixtixov fuit. Huic generi, cui 
jam Simonides videtur praelusisse, plurimi na- 
varunt operam. Et quum post Alexandri Magni 
imperium, rebus per totam Gi'aeciam vehemen- 
ter ini mutatis, poesis quoque novam quodani- 
modo speciem novumque cultum sumpsisset, in 
quo simplicitatis quaedam affectatio cum operosa 
eruditione conjuncta erat, ita ut multi curiose 
mallent loqui quam bene, coeperunt scribi epi- 
grammata qua; nulla re magis quam arte et haec principem locum tenet illud genus, quod 
rerum a poetica tractatione quodammodo abhor- 
rentium eique renitentium, instrumentorum po- 
tissimum omnis generis curiosa enumeratione 
continetur et, licet verae poesis aut parura aut 
nihil habeat, artificiosa tamen tenuissimarum 
rerum descriptione sermonisque ad illas res or- 
nandas egregie conformati delectu placere po- 
test. 

Jam vero huic poeseos generi parodias mature 
adhaesisse, et fere simul cum eo natas esse, nemo 
mirabitur qui Graecorum ingenium noverit , 
(|uorum, ut verissime observavit Welckerus " 
( in erudilis ad Theognidem Prolegomenis 
p. LXXX), universa vita sermonesque omnes 
atque omnia convivia parodiarum lusibus abun- 
dabant. Hinc exortum est genus epigrammatuni 
(ixD)7rTixwv, <|uod seriore aevo, quamquam etiam 
antiquitus, sed seriore inprimis aevo, i. e. post 
aeram christianam , ita frequentatum atque exor- 
natuni est, ut et olim et hodie quoque longe 
plurimi, quum epigrammatis mentionem fieri 
videant , continuo aliquid quod risum moveat, 
sales et dicteria , sibi animo fingant. 

Est autem a!iud pr«terea genus, a praeceden- 
tibus diversum , sed a veteribus sludiose excul- 
tum , quod medium quodammodo est inter ele- 
giaui et epigramma iTztoeaTixov, elegiae tamen 
plerumque vicinius. Quemadmodum enim inter 
breriores , ut hoc utar, Propertii elegias quaedam 
rej^eriuntur quae ob totam singularum partium 
conformationem , et inprimis ob vividiorem 
exitum facile epigrammatis annumerari possint, 
ita inter poematia quae in Florilegiis epigram- 
matuni leguntur, amatoria inprimis, convivalia 
et sententiosa, baud pauca habentur quae pro 
elegiis habere et cum Mimnermi alicujus aut 
Solonis et Theognidis eAevetoi? commode con- 
jnngere possis. Ht hujus quidem generis loiige 
maximus ex omni fere aetate numerus ad nostra 
temporis servatus est; in quo pluriu)a sunt et 
inventionis laude conspicua, et orationis ele- 
gantia praestantissima , quibus jactura quam iu 
elegiacis optimi aevi poetis fecimus, quodam- 
modo resarcitur, idque eo raa^is, quo verisiniilius 
est baud pauca in iis ex limpidissimis vetustio- 
rum elegiacorum fontibus deducta et derivata 
esse. 

Jam reputantibus nobis quanta fuerit per to- 
tam Graeciam ab antiquissima aetate publicorum 
privatorumque omnis generis nionumentorum 
copia, e quibus plurima inscriptionibus instructa 
fuisse constat, dubitari non potest numerum doclrina conspici et comraendari vellent. Inter * epigrammatum versibus conceptorum non fuisse XVI Ij JACOBSII exiguutn. Inter haec quum plunma essent quae 
ad populorum res gestas , ad veterein urbium 
memoriam, singulorumque hominuni vitam 
illustrandam momentum haberent , Graeci , ve- 
tustae rerum suarum memoriae perscrutatores 
curiosissimi, nee hunc fontem neglexerunt, ex- 
stiteruntque qui ejusmodi epigrammala ex dis- 
persis monumentis colligerent , simulque cum 
ipsis, ad quae pertinebant, operibus descripta 
et adumbrata servarent. Commemorantur col- 
lectiones hujus generis , duobus ante aevum 
nostrum saeculis a Polemone concinnatae, turn 
Alcetse, Philochori et aliorum , quarum nulla 
aetatem tulit, quamquam satis est credibile a 
serioribus tum historicis turn Anthologiarum 
conditoribus syntagmata compilata nee pauca 
ex iis, fortasse optima quaeque et praestantissima, 
ad vos servata etpropagata esse (*). Cum maximo 
enim literarum emolumento factum est ut saeculo 
fere ante Christum natum Meleager Gadarenus, 
vir ingeniosus nee poeta niediocris , ex opiimis 
omnis sevi poetis epigrammata deligeret atque in 
unum corpus conflaret , cui CTScpdcvou sive coronce 
titulum fecit. Hoc elegantis industriae exemplum 
i^entum annis post imitatus est Philippus Thes- 
salonicensis, qui et ipse se in epigrammatico 
genera cum laude exercuit , novam ex poetis 
<iui post Meleagrum epigrammatis scribendis 
operam navaverunt, coronam contexens. Uter- 
<|ue epigrammata in ordinem recepta secundum 
initia disposuit, ita ut literarum ordinem seque- 
retur, cujus ordinis manifesta supersunt vesti- 
gia. An temporis quoque et aetatis poetarum , 
aut argumentorum similitudinis habita sit in 
disponendo ratio, nunc quidem ignoramus, ne- 
que tamen probabile est (**). Ceterum uterque 
collectionem suam auspicatus est procemio , in 
quo , quod cTsaavou sive coronce nomen et ratio 
quodammodo postulabat , • singuli poetaj cum 
singulis floribus plantisve comparantur. 

Ac hi quidem Florilegiorum conditores anti- 
quissimi nulli epigrammatum generi prae ceteris 
favisse, nullum de coronis %w\% exclusisse viden- 
tur; sed quaecunique digna censuissent ut a 
posteris legerentur, ea sine argumenti discrimine 
adoptaverant. Postea autem secuti sunt qui (*) [De qua re docte et copiose egit Heckerus, Com- 
mentat. crit. in Anthol. parte prima p. 66 seqq. ] 

(**) [Atque unum agnoscuntalpliabeticum quern dicunt 
ordinem Passovius Qiurstiotie de vestigiis Coronarum 
Meleagri et Philippi in Anthologia Constantini Ce- 
phalx, Vratisl. 1827, et Weigandus De fvntibus et or- 
dine Anthologiae Cephalanse, in Museo Rhenano a. 
1845, p. 161 seqq., 541 seqq.-, a. 1847, p. 276 sqq. ] argument! ratione habita epigrammatum face- 
rent delectum. Horum unus, Strato Sardia- 
nus, homo nequiter ingeniosus , sed poeta ele- 
gans, secundo, ut videtur, post Chr. saeculo 
exeunte, turpi consilio ex Meleagri et Philippi 
coronis ea excerpsit quae ad pueroruni amores 
spectarent, multaque de suis, antiquioribus 
illis baud pauUo flagitiosiora, admiscuit. Hunc 
libellum , cum Philaenidis fortasse et Elephanti- 
dis famosis operibus, cum Lusibus Priapeiis, 
et paucis aliis antiquitatis ejusdem farinae libris 
comparandum, a recentioribus autem et chri- 
stianis hominibus longe longeque superatum, 
Moiiffav TraiSixljV inscripsit : quaj propudiosa 
collectio periisset nisi christianus homo ejus 
aetatis , quam hodie nonnuUi nobis tamquam 
omnis incorruptae retigionis sedem in exemplum 
proponunt , earn cum christiani argumenti poe- 
matis conjunctam et quodammodo circumvalla- 
tam servasset (*). Honestius consilium secutus 
Diogenes Laertius, Vitarum philosophorum 
scriptor, ea potissimum epigrammata, quae ad 
philosophos spectarent , collegit et in peculiari 
libro condidit. De qua collectione si judicare 
licet ex iis quae Diogenes inde in Vitis excitavit, 
longe maxima pars ejus continebatur ineptis 
et jejunis ipsius compilatoris poematiis, vario 
metrorum genere conscriptis , unde totum illud 
syntagma najAUETpou titulo inscripsit (**). 

Proximis saeculis ob miseram Graeciae condi- 
tionem aliasque ob causas, quas hie commemo" 
rare nihil attinet , studium poeseos refrixit , 
donee imperii sede Byzantium iranslata, Grae- 
cisque literis tum in Imperatorum aula, tum in 
aliis etiam orbis Romani partibus novo splen- 
dore collnstratis , Musae quoque ex alto duorum 
fere saeculorum sopore excitari coeperunt. 
Exstitit tum , quinto ut videtur saeculo ineunte, 
NoNN«s Panopolitanus , vir admirabilis, qui 
spisso Dionysiacorum opere onmem Bacchica- 
rum fabularum farraginem elegantissima quidem 
oratione , sed incredibili loquacitate congessit. 

(*) Reperiuntur hie iUic in bibliothecis libri manu- 
scripti qui initio et fine orationes sacras , preces, contro- 
versias et similia offerunt, in media sui parte autem im- 
pia et obscena , similes Nisi filiaj superne formosa;, sed 
Candida succinclee latrantibus inguina monstris. 

(**) [Sed in Constantini Cephala) Anthologia quam te- 
nemus , baud ullum vestigium certum inveniri xyk na[i.- 
(le'tpoy recte observavit Weigandus p. 558. Addendum 
est autem Diogeniani Heracleotoe Anthologium, qui 
Meleagri et Philippi Coronis tanquam supplementum 
addidit quae post illos ad Hadriani vel Antonijii usqu* 
tempora scripta erant epigrammata , praesertim satyrica , 
velut Lucillii, Luciani, ipse quoque literarum ordinem 
secutus. Vide Weigand. p. 552 seqq. J PROLEGOMENA BREVIORA. I'crhunc restaurata et insignitev exciilta heroici 
versus elegantia, ita ut praeter varietatem ma- 
'orem nihil fere in ejus conformatione desideres, 
' Korti sunt cum in heroico poeseos genere, turn 
in aliis nonnullis, poetae qui , viam Nonni ve- 
stigiis impressam magna cum alacritate secuti, 
veterei fabulas liaud contemnendo successu 
exornarent. Et epigrammatum qiiotjue sexlum 
post Chr. saeculum et Justiniani potissiraum aetas 
laetum proventum habuit. Hoc enim aevo floruit 
Mariamis Scholasticus , elegantium aliquot epi- 
grammatum auctor; Christodorus , qui, praeter 
epigrammata, statuarum Zeuxippi dcscriptionem 
reliquit optimis versibus concinnatam ; Julianus 
cognomine jEgyptius , Pnulus denique .9/7(P/7//<i- 
rias, Macedotiius consul , Agathias Scholasticus. 
Qui omnesoptimoruni poetarum lectione imbuti, 
quum se ad epigrammata scribenda dedissent , 
neque ullum fere argumentum eorum quae vele- 
res versibus tractarunt, intentatum reliquissent, 
plurima concinnaverunt, quae saeculi vitia, opti- 
nio cuique inha?rentia, multis virtutibus com- 
pensarunt. Inter quos bomines, non ingenii 
tantum elegantia et eruditione, sed hunoribus 
quoque et vitae splendore insignes , Aoathias 
Myrinaeus, ob juris civilis professionem 6'cAo- 
iasticus dictus , ne laeta ilia tum sui turn proxime 
antecedentis seeculi messis interiret, earn quasi 
in horreum inferre, id est, ad Meleagri Philip- 
pique rationem recentiorum poetarum florile- 
gium condere instituit, ita tameu, ut omnem ma- 
teriam secundum argimientorum diversitatem 
in plures libros digereret. Quam collectionem 
KuxXou nomine inscripsit, banc, ut videtur, 
ob causam , quod poetarum ab ipso compilato- 
rum nomina ita implicaverat, ut se tanquam 
in xuxXix^ /°P*'? eodem semper ordine excipe- 
rent. Hoc consilium , capitumque in quae totum 
opus descriptum est , et unius cuj usque capitis 
argiimentum Agathias exposuit in proosmio 
quod corpori a se conflato, ut Meleager olim 
et Philippus coronis suis, prajfixit (*). 

Quum jafn , praeter Stratonis et Diogenis col- 
lectiones , tria exstarent epigrammatum Florile- 
gia , antiquis'simum poetae Gadareni , et duo alia, 
hnjus tanquam supplementa, Philippi et Aga- 
thiae , tertio post Agathiam saeculo , quo tempore 

*} [ Addenda est Pallada' vel Palladii epigrainnia- 
lum coUectio , de qua vide Heckerura ad cap. VII, epigr. 
339, infra p. 458. Etiam Leonidx Alexandrini lao+i^pwv 
et Aicodemi Heracleotx avrifftptsovTwv collectiones ex- 
stitisse videntur , de quibus Weigand. p. 565, 566. Idem 
de Qregorii Magistri insoriptionum a se multis in locis 
reperlarum collectione dixit p. 56 i, cum Heckero Com- 
nient. crit. I, p, 166 seqq. ] XIX 

Constantinus Porphyrogeneta , ut ingentem ve- 
teris eruditionis materiam in compendium redi- 
geret, ex historicis, medicis, oeconomicis aliis- 
que scriptoribus excerpta facienda camque 
farraginem secundum argumentorum varietatem 
in capita redigendam curabat, alius quidam 
Const ANTiifus cognomine Cephalas , ignotus ce- 
teroquin homo , simili quodam consilio vetera 
ilia Florilegia compilanda et ex epigrammatis 
inde selectis novum syntagma , ad Agathiae , ut 
videtur, exemplum in plura capita descriptum , 
condendum et concinnandum suscepit. Post hoc 
opus vetustiores Anthologiae evanuerunt, nee 
multum aberat quin Constantini quoque Flori- 
legium idem fatum subiret, postquam saeculo 
decimo quarto Maximus Planudes , homo indu- 
strius neque indoctus , Constantini Anthologiam 
denuo compilaverat in aliumque ordinem rede- 
gerat. Quum enim Constantinus omnem epi- 
grammatum numerum secundum argumentorum 
rationem in generalia quaedam capita digessis- 
set , ita ut Jedicatoria , satjrica, amotoria , con- 
vivnlia ceteraque junctim legerentur, nullo 
praeterea alio discrimine ; Maximus Planudes et 
librorum ordinem immutavit et singulos libros 
in plurima capita discerpsit, excepto septimo 
qui amatoria compleclens distribulionem per 
locos communes minus ferebat. Ceterum Pla- 
nudes in hoc opere quod 'AvOoXoyiotv Statpopow 
iTrivpaujAdtTbiv inscripsit, nihil aliud egit nisi ut 
Constantini syntagma in compendium redigeret. 
Ex alio enim fonte non bausit, nisi quod libro 
quarto plurimas habet in statuas, tabulas pictas, 
aliaque artis opera , quorum in Constantini 
opere , quale hoc in Palatinis membranis ser- 
vatum habemus , nullum est vestigium : unde 
suspicamur Planudem illius Anthologiae habuisse 
exemplum uno hoc de artis operibus capite au- 
ctius (*). Ceterum magnum epigrammatum nu- 
merum omisit , et quidem , prxter puerilem Mu- 
sant Stratonis , omnia quae lascivioris essent 
argumenti, tum quse ob graviores scripturae 
depravationes baud facile possent intelligi. Si 
quid aulem vel ex hoc vel ex altero genere in 
ordinem recepit , in his plerumque verba lasciva 
et obscena cum castioribus commutavit, in de- 
pravatis autem verba corrupta aut omisit aut 
pro virili sua parte emendare conatus est, 
Quum autem neutrum horum ei satis feliciter 

(*) [Sui similis Harduiuus in his quae Buheriu.s suo 
exemplo adsoripsit : « Planudem Anthologiae non repur- 
gatorera tantum , ut ^iilgo putant , sed verius auctorem 
credebat Jo. Harduinus , See. Jes. Vide ejus Oper. Se- 
lect, p. 494. » ] XX 

oessisset, factum est iit, Constantini Anthologia 
ex tenebris, quibus per plura sascula obruta 
fuerat, in lucem protracta, Planudis opera, 
cujus ratio et modus turn demum cognosci et 
intelligi poterat, a doctissimis liominibus non 
sine causa, sed, utniihi quidem videtur, niajore 
quani par erat acerbitate reprehensionibus et 
conviciis proscinderetur. 

Sicutautem, quod diximus, Constantini FIo- 
rjlegio antiquiorcs illi axe'cpavoi una cum xox)>w 
Agathise manibus hominum excussi fuerunt, ita 
ipsum Constantini syntagma Planudis opere in 
oblivioneni adductum est. Nam post renalas 
saeculo decimo quinto literas Planudis Florile- 
gium , post priniam cditionem a Jang Lascari 
Byzanlino Florentiae factam (*) , crebro per 
alios cum in eadem urbe , lum Venetiis et alibi 
typis repetitum (**), commentariis etiam a duo- 
bus Franco-Gallis , Joanne Brod^o , Turonensi, 
et ViNCENTio Opsopoeo (***) illustratuui est. In 
quibus editionibus atque commentariis quid ad 
eniendandam illustrandamque Anthologiam sit 
|)raestitum , exponere conati sumus in Prolego- 
menis primo Animadversionum nostrarum pr*- 
fixis -volumini; unde petant quorum liccc nosse 
interest. Ad nostrum consilium sufficit conune- 
morasse Henrici Stephani operam in Florilegio 
Planudis cum auctariis notisque criticis elegan- 
ter edendo prsestitam ; quam editionem , Parisiis 
excusam anno i566, non longo intervallo secuta 
est ea quae a Wechelii heredibus meliore consi- 
lio quam effectu procurata est Francofurti anno 
1600. Ibi textui Stephaniano apposita sunt scho- 
lia a recentioribus Graecis e vulgaribus iibris 
corrasa (-{•) , subjecti autem commentarii Opso- 
poei et Brodaei, et hi quidem cum accessionibus 
a Brodaeo profectis. 

Post banc editionem per duo fere saecula nulla 

(*) Anno 1494 , forma 4", editio uncialibus quas vo- 
cant Uteris exprcssa. Vide Wolfii Analect. litt. fasc I, 
p. 237 seqq. 

(**) Apud Alduma. 1503, 1521 et 1550; apud Juntain 
Florentiaj a. 1519; ap. Badium Ascens. Parisiis a. 1531; 
apud Nicolinos Sabienses , Venet. 1550. 

(***) Opsopaei commentarius in tres pnores Anlholo- 
giae libros et in septimum primura prodiit Basileai a. 
1540; 5ro da? j obscrvationes in integrum Florilcgium ibi- 
dem ap. Frobcn. a. 1549. 

(f ) [Millerus meus Delectus duos epigrammatiun osten- 
dit mihi a Byzantinis hominibus commentario iiistructos 
verbose, grammaticas nugas et omne genus ineptias nar- 
rante , ex eadem , ut videtur, officina imde prodierunt 
schona quae speciosos codices Oppianeorura onorant. 
Talia cum tajdio summo percurruntur. SimilLs Inerit co- 
dex Vaticanus, olim Parisiis n. 20, de quo Hasius ; 
« Continet epigrammata cum scboliis maximam partem 
ad rem graihniaticam pertii^-entibus. » " JACOBSII suscepta est quae in censum venire possit. Sed 
quum eruditi quidam homines, qui gra^cae poe- 
sos studium cum Musis latinis conjunxerant, 
epigrammata baud pauca, ludentes plerumque 
et aliud agentes, in latinum sermonem vertis- 
sent, non omnes eodem successu , sed multi sa- 
tis probabiliter (*) , saeculo decimo septimo 
exstitit HcGo Grotius, vir eximius et in illo 
quoque saeculo , nobilium ingeniorum feracis- 
simo, a paucis superatus, qui post eclogas poe- 
ficas ex utroque Joannis Stobaei opere excerptas, 
alteramque illam colleclionem locorum illu- 
strium ex Tragicis Comicisque graecis, (juag 
omnia eodem metrorum genere latinis versibus 
expresserat, Anthologiam quoque integram 
eadem rationc vertendam suscepit. Quod ab eo, 
sone sexagenario , summa cum arte nee minore 
diligentia perfectuni esse omnes uno ore faten- 
tur. Verum hoc fam eximium opus quinii una 
cum textu graeco plurimis a se locis rectius con- 
stituto editurus esset, editionemque instantis fati 
quadam praesensione urgeret, morte praeventus 
est (**). Hinc factum est ut textus a Grotio ad 
criticam rationem emendatus periref , latina au- 
tem interpretatio diu in bibliothecarum tenebris 
iateret, donee exemplar ejus ex bibliotheca P. 
Burmanni Secundi (***) , qui plurima inde in 
commentariis suis excitavit, ad Hieronymum «e 
Bosch, virum cum totius anliquitatis , tum latinae 
inprimis poeseos amantissimum , delatum talis 
editionis, qualem Grotius mente conceperat^ 
consilium pareret. Prodiit haec edilio, speclabili 
furmarum magnitudine , chartarum nitore , ly- 
porum elegantia oculis se prae multis aliis com- 
niendans, inde ab anno 1795 tribus volumini- 
bus, totum Planudea; Florilegium cum Mantissis 
nonnuUis praestantissimis , omnia cum Grotii 
interpretatione graeco textui e regione posita, 
complectentibus. His adjectum est anno 1810 
quartum volumen , quod praeter ineditas Fride- 

(*) Obiter hoc loco commemorabimus editionem An- 
tliologiffl ab Andrea Rivino susceptam, qua; singulis 
epigraramatis Florilegii Planudei , quod in Cluliadas di- 
visit , addidit omnes interpretationes metricas undetum- 
quG corrasas : titulus libri tvecentos et triginla poetas 
omnium nationum famigeratissimos cominemorat. Prima 
Cliilias prodiit Gotbse anno 1651; reliqua} duae raanu 
exaratjc servaiitur in Bibliotiieca Universitatis Lipsicnsis. 

(**) Specimen editionis, cujus curam Grotius Isaaco 
Vossio demandaverat , raissum est F^arisios mense janua- 
rio anni 1G45, commemoraturque in Grotii Epistolis 
p. 740. Hoc ipso anno, paucis post mensibus, vir sum- 
mus defunctus est Augusti m. die 28. 

(***) De hoc operis praestantissimi exemplari aliisquo 
quibusdam apographis accurate tradidit Chardonus de la 
Kochette Melanges , 1. 1, p. 372 seqq. I PROLEGOMENA BREVIORA. XX) rici Sylbiir^ii et Claudii Salmasii noras, editoris 1 a pUiribus susceptum et promissimj (**) , nesrio conimentarios in librum I et II continet ; quinto 
ne inchoatuni opus absolveret vir praestantissi- 
mus morte est prohibitus, quae eum anno 1811 
seneiu septuagenarium Uteris et ainicis eripuit. 
Set! telani a Bosihio exorsam , ne imperfectum 
relinqueretur opus, detexuit eruditissimus Da- 
vid Jacobus VAX I.EXXEP, qui, adjectis tjuae ad 
hoc negotium adhuc deessent, partim ex Boschii 
schedis, partim ex sua ipsius penu instructis- 
sinia, edito anno 1822 volumine quinto, quod 
desiderabatur, insigneni apud graecae latinaeque 
poeseos amantes gratiam iniit. 

Sed diu ante quani Boschius prsclaro hoc 
opere Grotii Manibus quodammodo litaret, nova 
Antliologiaegraecae luxexortaerat per Bruxculm, 
\ iruui graece doctissimum , multisque operibus 
fdiiis de bonis Uteris immortaUter merituin. Sed 
priusquam de Brunckii in Anthologiain mentis 
exponanius, redeundum est nobis ad iiiud tern- 
pus quo CLAtDits Salmasils, duodeviginti an- 
noruni puer, sed jam turn supra vulgarem 
modum eruditus, anno 1606 Hoiden>ergae in 
bibUotheca Palatina unicum Anthologiae Con- 
stantini codicem , pretiosissimum iUius thesauri 
xeia>iXtov, invenit. Quo Ubro semel in manus 
sumpto quuni statim inteUexisset quanto haec 
Anthologia altera esset uberior, eum non prius 
deposuit quam totum excussisset. Ab eo inde 
tempore hoc Florilegium doctorum sermonibus 
celebrari coepit. Editionem ejus promiserat Sal- 
masius, neque uUus fere est ex ejus Ubris, ubi 
non lioc promissum iteraverit ; verum quo erat 
fervore, ab aUo ad aUud opus delatus plurimis- 
que districtus laboribus fidem datam non exsol- 
vit. Interea pretiosissimis illis membranis per 
funestissimum triginta annorum bellum , anno 
1623 Romam in Vaticanam bibUothecam delatis, 
unde post duo saecula per victrices Franco-Gal- 
lorum legiones Parisios sunt missae , excerpta a 
Salmasio facta cupide expetebantur, et a quibus- 
dam descripta in multorum manus venerunt. Elx 
hujusmodi apographis, vitiosis iUis plerumque 
et i nterpolatis , superiore saeculo quaedam vete- 
ris ilUus Anthologiae capita cultu plerumque 
parum eleganti , neque ea qua par erat diligentia 
in lucem protrusa sunt (*), integrum opus, licet 

(*) Bene taraen non ono nomine de Anthologia meruit 
ReisKics , qui partem twv Eftotixuv in Miscellaneis Li- 
pgiensibus novis, vol. IX, anno 1752 , delude excerpta ex 
capitibus V, VI et MI in peculiari libro edidit , multis 
eruditisque observalionibus adjectis. [ Anthologiae graccx 
a Constandno Cephala conditx libri tres. Lips. 
1754. Anno 1764 Chr. Ad. Klotzius edidit caput XII : qua fortuna senq>er intra bibiioihecarum clau- 
slra retentum est. Tandem Brlnckils felici quo- 
dam casu , quum jam virilem aetatem attigisset , 
inter ipsos belli Borussici tumultus, gra;cis Ute- 
ris admotus, vix e lin)pidissimis illis funtibns 
gustaverat, quum incredibili ardore dies nocles- 
que hoc unum ageret , ut sitim gustando exci- 
tatam largis haustibus restingueret. Forte in 
ejus manus apographa quaedam .\nthologiae ine- 
ditae incideiant. Non ignorabat quanto desiderio 
hoc opus per tot jam annos expeteretur, et (piam 
saepe spes de eo concitata cecidisset irrita ; quare 
illud maxime judicabat idoneum unde nominis 
illustrandi merendique de Uteris auspicium fa 
ceret. Quod consilium ita exsecutus est, ul 
quaecumque epigrammata cum ex Salmasii excer- 
ptis, tum ex Planudis Florilegio aliisque ex 
libris et inscriptionibus corrasisset, ea omnia 
ad auctores suos relata, cum nonnullis aliis, 
Solone, Tyrtaco, Callimacho, Bucolicis aliisque, 
brevibus ad omnia observationibus adjectis, in 
tria volumina digesta , sub An alectorum titulo 
ederet Argentorati anno 1776, Hoc opus, ut 
omnia qua* vir praestantissimus lucrique ex Ute- 
ris facieodi contemptor generosissimus typis 
exscribenda curavit, extern© nitore ultra mo- 
dum illius temporis conspicuum , quamquam 
magno et merito eruditorum plausu exceptum , 
non tamen ex omni parte satisfecit eorum desi- 
derio, qui in ejusmodi opere, ex uno fonte 
maximam partem derivato, non tam id require- 
rent quod facile esset intellectu , eique lectorum 
generi, quod nihil praeter voluptatem sectatur, 
nulla impedimenta objiceret, «|uam textum ad 
veterum librorum fidem certamque critices nor- 
mam diligenter et accurate constitutum. Qua in 
lequantopere vacillet Brunckiana editio,et alii 
monuerunt, et nos exemplis allatis docuimus 
cum in Prolegomenis nostris ( p. CLXV — 
CiJkXXI), tum in praefatione ad Anthologiam 
Palatinani , ubi de Brunckii in Anthologiam me- 
ritis data opera disputavimus. Ex qua disputa- 
lione hoc posuisse suffecerit , virum ingeniosis- 
simum , quum genuinis Palatini olim , tum Stratonis aliorumque veterum poetarum graecorum 
epigrammata, Alteuburgi. Utrique libro adhibenduiii 
est a Jo. G. Schneidero editum a. 1772 Periculum cri- 
ticum in Anthologiam Constantim Cephalx tum edi- 
tam tum inediiam. ] 

(**) A. DoRvnxio inprimis, qui magnam yiUt: partem 
huic operi impenderat. Ejus apparatus cum aliis manu- 
scriptis in bibUothecam Bodlejanam migravit. Vid. Wyt- 
tenb. Bibl. crit. vol. Ill, part. 3, p. 160 seqq. JACOBSII xxij 

Vaticani codicis lectionibus caieret, neque 
earum nanciscendaruin opportunitatem haberet, 
sexcentis in locis pravas conjecturas pro meni- 
branarum lectionibus habuisse, neque minus 
stppe,ut qua? corruplelis horrerent laevigaret, 
violentas et temerarias conjecturas suas in tex- 
tum invexisse. 

Sed bos elegantissimi viri errores suspicione 
turn inagis praecipae quam certis aj-gumentis 
convincere poterainus, quum puriores fontes 
paucissimis tantuni paterent , qui otiosi ad eos 
sedebant. Quare quum nulla spes esset subsidia 
quibus Brunckius caruerat , aliis oblatum iri , 
divenditis autem Analectorum exemplaribus 
nova editio a literarum amantibus cupide expe- 
teretur, quam, Gallia bellis civilibus et exter- 
nis vehementer vexata , ab ipso editore procu- 
ratum iri ne exspectari quidem poterat, ad 
exitum superioris saeculi Analectorum textum, 
omissis quae ab Anthologia aliena essent , emen- 
datisque quae Brunckius ipse in notis adjectis 
correxisset , Lipsiae quattuor voluminibus repe- 
tendum curavi. Ad haec mox quintum accessit, 
Indices copiosissimos continens, et octo alia 
quae Animadversiones complectebantur cum Pa- 
ralipomenis C^). Horum enim baud exiguus mihi 
numerus succreverat cum aliunde , tum ex ipso 
Vaticano codice, quern Uhdenius, vir illustris, 
qui tum Romae negotia potentissimi Borussorum 
regis procurabat , ab Heynio ad eam rem exci- 
tatus , in meam gratiam excusaeii'at ; cujus prae- 
stantissimi vii'i opera paulo post integri codicis 
apographum , ab Josepho Spaletti , scriptore 
olim bibliothecae Vaticanae , singulari diligentia 
factum, in bibliothecam publicam Gothanam 
illatum est. Ex hoc demum libro , qui , si a pau- 
cis erroribus discesseris , autographi instar ha- 
beri poterat , totus Anthologiae Palatinae habitus, 
antea fere ignoratus , carminum ox'do et dispo- 
sitio , summaque codicis in plurimis rebus prae- 
stantia cognosci poterat. Quaecumque enim in 
Prolegomenis nostris (p. LXI-LXXIX ) de An- 
thologia Constantini Cephalae, de ejus concin- 
natore , de toto denique codice disputa-vimus , ea 
omnia ex illius apographi velut fonte hausta 
sunt : unde et plurima epigrammata a Salmasio 

(*) Titulus operis est : ArUhologia grseca, sive Poeta- 
rum grxcorum lusus. Ex recensione Brunddi. Tom. 
I-IV. Lipsiee, a. 1794. [ndices, torn. V, a. 1795. Jacob- 
s/i Anijnadtersiones in epigrammata Anthologiae 
grxcx secundum ordinem Analectorum Brunckii , 
vol. I, pars I (In qua Prolegomena) , a. 1798; pars n, 
eod. anno. Vol. II, pars I, a. 1799 ; pars II, a. 1800; pars 
III, a. 1801. Vol. Ill, pars I, a. 1802; pars II, a. 1803: 
pars III, a. 1814. praetermissa et a nobis in Paralipomenis exhibit^!, 
una cum editorum epigrammatum variis lectio- 
nibus , profluxerunt. Ilabebam igitur quod mihi 
gratularer propter ejusmodi adjumentum, inspe- 
rato oblatum, et ad rem quam agebam longe 
utilissimum ; quod nisi tardius in manus meas 
venisset, lotum illud Analectorum repetendo- 
rum consilium aut evertisset, aut magnopere 
immutasset. 

Verum vel sic res Anthologiae graecae inchoata 
magis quam perfecta et profligata videri debe- 
bat. Requirebatur editio quae omnem Constan- 
tini Cephalae Anthologiam , qualis libro Vaticano 
continetur, cum omnibus ejus accessionibus re- 
praesentaret , textumque epigrammatum a Pla- 
nudis intevpolationibus non minus quam a pr*- 
posteris recentiorum criticorum correclionibus 
purgatum exhibeiet. Talis editionis et ad criticae 
severioris leges exactae et copiosissimis com- 
mentariis instructae spem excitaverat , conspectu 
ctiam publice edito (*) , vir elegantis doctrina; 
multarumque literarum — ulinam tarn felix 
quam doctus! — Chirdonus de Rochettis, qui 
Anthologiam graecam sua manu de membranis 
Vaticanis descriptam in sinu et oculis gestabat, 
et per longum annorum cursum omnia studia 
sua ad hoc opus exornandum et elimandum di- 
rexerat. Et jam res ad exitum videbatur esse 
perducta , quum Chardonus , gravissimo simul 
et senectutis et egestatis onere oppressus , tan- 
dem eo est redactus , ut omnem ad Anthologiam 
apparatum, omnes copias, indefessa tot annorum 
opera conquisitas et congestas , exigua, ut fer- 
tur, pecunia , qua ad vitam sustentandam opus 
erat , venderet. Quo thesauro quid factum sit, 
aut ad quem pervenerit, prorsus ignoratur (**). 
Sed spes a Chardono excitata quum evanuisset , 
neque alius esset qui rem ab eo deslilutam sus- 
cipere vellet, ipse consilium, quod ab eo inde 
tempore quo apographum Spalettianum ad nos 
delatum esset, mecum agitaveram , Anthologiae (*) Habetur is in libro honae frugis pleno , cui titulus . 
Melanges de critique et de philologie ( Paris, 1812, tri- 
bus vol. ) vol. I, p. 117 seqq. Novem decemve volumina 
huic operi destinaverat , omnem complectentia raaterlam 
quam nos in Anthologia Palatina congessimus una cum 
commentario , bistoria Antbologiai gra;(» , et notitia poe- 
tarura qui epigrammata scripserunt. 

(**) [ Ignorabatur anno 1826 , quo Jacobsius hsoc scri- 
bebat. Sed ineunte anno 1838 emersit « thesaurus » et 
ilico pretium quod poterat offerebat Jacobsius ; sed ma- 
jore dato obtinuit Bibliotheca nostra Imperialis , in qua 
jam omnibus literarum antiquarum studiosis ad usum pa 
tet. Lege Piccolon, Supplement d V Anthologie gr. , p. 89 
seqq. J PROLEGOMENA BRE\10RA. xxiij CoDStantini Cephalae ad hujus apographi fidem 
edendae denuo suscepi. Haec quoque editio Li- 
psiae prodiit, annis i8i3 et i8i/|, duobus volu- 
ininibus comprehensa, quae praeter textuni mem- 
branaruin , in XV libros sive capita distributum, 
supplementa habet epigrainniatum Florilegii 
Planudei quae in Vaticano libro desideiantur, 
appendicem praeterea eonim quae in aliis libris 
editis et in marmoribus leguntur. Ad duo haec 
volumina accessit anno 1817 tertium,. quod 
on)nem ad epigrammata apparatum criticuni , 
tani ex codicibus quam ex veteribus grammaticis 
doctorumque virorum operibus derivatum, 
complectitur ; bisque adjectus est libellus prae- 
stantissimus lectionuin ex ipsis membranis quae, 
duin nova edilio typis exscribebatur, bello feli- 
citer profligato , ex bibliotheca Vaticana Heidel- 
bergain redierant, per Antonium Jacohum Pauls- 
sen incredibili fere diligentia erutarum (*). Qua 
conjuncta opera supplementisque utilissimis 
jam voluntati eoruni qui in Animadversionuin 
nostrarum voluminibus accuraliorem lectionum 
commemorationem et aestimationem requisive- 
rant, satisfactum videri poterat, posito, quo 
Anlhologia prius caruerat , fundamento solido , 
in quo qui huic operi aut illustrando et depra- 
vatis ineolocis, qui plurimi sunt, emendandis 
opeiani navare velint , securi et confidenter 
vestigia ponere possunt. 

^eque tainen ab aliis post banc editionein , si 
ab einendationibus nonnullis obiter prolatis , 
explicaiionibusque locorum quorundani disces- 
seris, insignior in illo Florilegio opera collocata 
esse videtur. Observationes enim a viro erudi- 
tissimo , Frid. Gr£fio , qui ante hos quindecim 
annos Meleagri carmina egregie illustravit 
(Lips. 1811), non ultra octoginta paginas procur- 

(*) [ Quo magis mirabar quum in Buheriano exemplo 
Wcchelianae editionis casu conspicerem aliquid, quod 
omnes numeros veritalis habere videbatur, jam a Salma- 
siu aiuiotatum , a Spaletto et Paulsseoio prorsus negle- 
ctum ; narravi supra. ] rerunt, neque spes affulget eas continuatum iri; 
et in Thomce Gaisfordii , viri celeberrimi, Poetis 
minoribus, qui et alia plurima et epigrammata 
etiamSimonidis, Theocriti , Callimachi, aliorum 
complectuntur, ad commentarios ibi ex nostris 
repetitos pauca admodum ex propriis clarissimi 
editoris thesauris accesserunt. Haec Jacobsius scripsit anno 1826, quo pro- 
diit Gothae Delectus epigrammatum grcecaruin y 
opus dignissimum tanti nominis viro. Perdura- 
vit autem quam turn signiQcabat rerum conditio 
usque ad annum 1842 , quo Augustus Meineke, 
vir eximius , Berolini edidit Delectum poetarum 
Anthologice grtecce cum adnotatione critica, tjui 
praestantissimorum criticorum advertit animos 
et incendit studia : God. Hermanni, Ott. Schnei- 
DERi, ScHEiDEWiiti , Ungeri , Geistii el alio- 
rum ((uos suis locis memoramus. Eodem tem- 
pore juvenis rara et doctrinae copia et mentis 
perspicacitate ornatus , Alphonsus Hecker, scri- 
psit uberem Conwientationem criticam de Antho- 
lugiagrcecoy quae Lugduni Bat. prodiit a. 1843. 
Decennio post eidem retractatae qucestiones epi- 
graphicas et alia nova plurima addidit , quae hoc 
indice publici juris fecit : Cominentationis cri- 
tiav de Anthologia grofca pars prior. Lugd. Bat. 
i852. Partem alteram dolenda mors auctoris 
abripuit. Breviores aut niinoris momenti libel- 
los non est ut hie memoremus, indicates in Bi- 
bliotheca scriptorum classicorum Engelnianni 
p. 67-70 ed. septimae. Ubi omissuni elegantis- 
simi viri N. Piccolos Supplement a I'Anthologie 
grecque contenant des epigrammes et autres poesies 
Ugeres inedites , precede d' observations sur I'An- 
thologie^ etc. Paris. i853. 

Integram Anthologiam palatinam y quo ordine 
edidit Jacobsius, magno et felici studio primus 
gallice vertit vir tam literis quam humanitate 
inter paucos conspicuus, F. D. Deheque, Paris. 

1 863, voluminibus duobus. Haec quo die typothetis misi , delectabar dulcissimis in Anacreontica prole- 
gomenis Firmini Didot, splendidissimse quam parat editioni praemiltendis. Ibt 
p. 29 commenioratur epigramma quo Antipater Sidonius Anacreontem mor- 
tuuni alloquitur, cap. VII, ep. 27. Cujus iterum inspecti versa octavo nunc me 
poenitet liorum : « >.ei6wv vejcrap ctTrb cto>>i^cov Heckerus; legebalur 6>.i€wv, 
imagine ridicula. » Tautologa sunt enim ut quae maxime a|x<pi€po-/o; ei|ji.aT* ^xJy corrigenda. ^ax/«eta/.pviTovv£V.Tap7.siga)v axo crol^cov. Imo poela vestes adeo madidas vino 
fingit, ut manu sicubi eas tetigerit Anacreon iniposita, exprinieret nectar vcl 
faceret ut nectar destillaret , -sicuti mel destillat ex xvipwi? OXigofxevoi?. Nam aperte 
respicitur (de quo admonenduni erat) Thracum nnos singularis, queiii his verbis 
tetigit Plato : SxuOat xal 0pajte? ax par to TravraTCaci /pcojxsvoi, yuvarxs? xe y.al auTOi , 
xai xaxa tcov i(;-aTtwv xaTay eojievo i xa'Xov xal eu^aijAov eiriTr^eufxa emTr.^eueiv 
v£vo{/.aa(7iv. In re Graecis omnibus nota Xenopbon (Anab. VII, 3, § 32) : 6 I.vj- 
6/1? cuv£^£7:t£ xal xaTecxe^acaro pra touto to xe'pa?. Quod sic explicat Pbotius : 
sOo; viv 0paxtov ev toT; cup-nocioi^ I'va , oxav xitoct toO oivou ol <rj(i.7;oTai ocov d-jvavTai , to 
5^ot7wOV Tou oivou xaTayawci xaTa twv ifAaTiwv twv (jUJXTCOTwv oitep eXeyov xaTaaxe o a- 
Ceiv. Deinde commemorat locos Xenopbontis et Plalonis, Leg. I, p. 637, E. 

Ejusdem capitis epigr. 4^ de versu quarto Meinek. in Callim. p. XXII : « Non 
<:redo turpissimum biatum admisisse perelegantis carminis auclorem , qui scri- 
psit , opinor, ajjicpl xal aOavaTOu; , aa<pl xal -flixiGeou?. » 

In Philodemi vel Jrgentarii epigrammate, VI, ep. 246, v. 2, jam baec babe 
Lobeckianis certiora. Narrat Conzius, Reise auf den Inseln des thrakischen Mee- 
res (Hannov., i860), p. 28 : « Quo vebebar mulus saccule coriaceo inclusum 
dentem suis vel apri in fronte gestabat ; agagiota autem meus sine hoc amuleto 
moriturum esse jumentum serio affirmabat (ytopi? auTo aTreGaivei to j^aVSavi ) ; tales 
sacculos mala averruncantes fieri Constantinopoli et in alias regiones inde ex- 
portari. Quai superstitio baud dubie antiqua prorsus refert ilium ev cTepvoi? xo- 
cfxov o^ovTocpo'pov, de quo videndus Otto Jabn in Berichten der sceclis. Gesell- 
schaft. dev Wiss. zu Leipzig^ i855, p. 42, not. 4^. » 

Ejusdem cap. VI epigrammate 120, v. 8, quod Codex praebet auXoOeTet tuetur 
Hermannus, collatis aot^oOeTTi; et upoGer/i?, neque Minervam musicis certaminibus 
praesidere et aOT^oQeTsTv, sed Apollinem. Idem Hermannus in capitis V epigr. 206, 
V. I, recte observavit Tav^'^Xixa? esse prov'ectas a;t ate ^ non « proceras corpore » , uti 
vertebant Jacobs, et Boissonadius. 

Capitis /?/7/?z/ in epigr. 71 scribendum est cum Heckero p. 116 : EO/vi E>^i<y<yaiou 
2{«)(/,avi^t 51; xopev olo'v, pro vocativo male correpto 2w|AaviTt. 

Sero vidimus quae supra p. XVIII, b, de Diogenis Laertii epigrammatum syl- 
loge dicta sunt jam correcta fuisse a Benndorfio (De Antbologiae gr. epigramma- 
tis ad artes spectantibus) p. 34, 35. Omnes siquidem neglexerant ipsius Diogenis 
verba I, § 3^,pnmum modo libriim operis twv sTriypajxfxa'Tcov, in quo libro ipse lo- 
quitur {\h\d. § 63) VI na{;,[j,eTpo; inscriptum fuisse testantis. Unde jure suo efTecit 
Benndorfius « in reliquis libris aliorum infuisse poetarum epigrammata neque 
ulla Diogenis ipsius. » Jamquum praeter ea quae in Vitas philosopborum recepe- 
rat sua, perpauca epigrammata Antbologiae sonent Diogenem , videri poterat 
Cephalas Vitarum opere solo esse usus, quod nunc non potest. ANTHOLOGIA 

EPIGRAMMATUM GRiECORUM. CAPUT I. TA TQN XPISTIANilN 
EnirPAMMATA. 1. El; TO xi6ovptov -rii? difioc; lofiac- 

*A? ot TtXdlvot xaOeiXov iv6a5' eixo'va; 
avoxTe; IffTi^Xwaav euaeSei? TcotXiv. 

2. 'Ev tat; i'J'tcn twv BXaxepvoSv. 

0eio? 'Iou(TTtvO(; , 2o|iyi<: Troffi?, (o Trope XptSTo; 

iravra SiopOousOat , xai xXeo; ev itoXeaoi? , 
Mr,Tpb? a:TetpoYdt|jLOio So'jJiov (jxdCovta voi^orot;, 

5«0pov diroffxeSauat reu^e [aiv djtpaXeoj;. 

3. EU "CO auxj Iv rat; avtai;. 

*0 rptv 'loufXTivo? TrepixaXXe'a 5a(|iaT0 vtiov 
TouTov MrjTpi 0SOU , xdXXeT XafjntdjAevov 

QTrXoTspoi; Ss (jlst' outov 'Ioustivo^ PaffiXeuoJV 
xpeiffcova ttj; irpOTspr,; wTrausv aY^airjv. 

4 • EU Tov vaov toO UpoSpoiiOu ev ttj) StouSiou. 

TojTOv 'IwdvvT), Xpicrcou [xeYoXw GepduovTi, 
StouSioi; OYXabv otxov iSeitxaxo* xapTraXiixwi; Ss 
Tcov xd(jLev eupeTO (xiaOovj ^Xwv u7car/;ioa ^a?oov. 

5. EI; Tov va6v tou iyioy auo<rc6Xou 6<i>(jia ev tcT; 'Aiwf/riou. 

Tdvoe 0£w xajAs; oixov , 'AuavTie , (Jiecrffd6t irdvrou , 
ToT; itoXuSiVT^TOi; xuaaffi [xapvaixevo;. 

Ou vdxoi; , ou popsT)? lepbv ceo 8waa Tivd;£i , 
vyjw 6eaTC£<Ttto twSs tpuXaccdixevov. 

Z<dOi? YiaaTo: TToXXa- <ru yap vsoOr^Xea 'PwixyjV, 
irdvTW Irat^a; , ^i^xao if aiSpoT£pr,v. 

6. El; t6v vaiv xou &yio\) OeoScapoy ev xoT; Ztpcopaxiou. 

2(ptop«xxio? TToiTjae cpuY<j)v (pXoYa {xapxupi vr,dv. 

7. El; TOV auxov. 

2:fiijpaxis, ^[coovTi tftXa 9pe7rr>ipia tivwv 

iMHOLOGU. I. CHRISTIANORUM POETARUM 

EPIGRAMMATA. 1. In tabernaculum S. Sophix. 

Quas iinpii dejecerant hlc imagines, 
ipperatores er<exerunt pii rursus. 

2. In arcubusBIacbernaruni. 

Divinus Justinus , Sophifc sponsus, c ui dedit Cbrlstus 

cuncta restitucre , et laudem in proeliis , 
Matrisquaj-fuit-nufttiarum-expersajdem labantcui intiutiis, 

ruinosis-partibus dlsjectis , struxit cam stabiiitor. 

5. In idem (templum) ibidem. 

Justinus prior pulcherrimam cxstruxit aedern 
banc Matri Dei, pulcbritudine effulgentem, 

junior vero post ipsum Justinus impeiator 
majorem pristino impertivit splendorem. 

4. In ecclesiam Praecursoris in Studii tractu. 

Hanc Joanni, Cbristi incljio famulo, 

Studius praeclaram a?dem struxit; post autem brevi 

laborum invenit mercedem , accipiens consulares fasces. 

5. In ecclesiam S. ApostoU Tbomae in Amantti traclu. 

Hanc Deo fabricavisti aedem, Amantie , in medio mari , 

multum-vorticosis fluctibus decertans. 
Non Notus , non Boreas sanctam tuam domum quatiet, 

templo divine bocce defensam. 
Vi> as dies muJtos ! namque tu Novam Romam, 

in mare irruens , fecisti clariorem. 

6. In ecclesiam S. Tbeodori in Spboracii Iractu. 
Sphoracius fecit, ex incendio elapsus, martyri ecclesiam. 

7. Ineundem Spboracium. 
Spboraci , Tivo cara nutrimenta reddens ANTHOLOGIZE PALATINtE •frfiw^ 'AvToAio? , ffo; avE']>ioi;" ot}(_oij.ev(»j Ss 
aiet (701 yepap^v xeXe'ei /apiv ware xat aXXr,v 
Euoe , xat Iv vyjw tj' av£8riy.aT0 , tov xa|/£? auxo'?. 

8. El; TOV vaov xwv ayi'wv aTCoaioXwv HsTpoy xai riau),ou, 

TtXiQCTtov Tou ayiou Sepytou ei; ta 'OppcrSoy. 

XptcTov 7raiji.6a(7iAy)a cpi'Xoi? xafxatoiai yspatpcov, 
TOUTOV 'louffTiviavb? ayaxXea Setfxaxo v7]ov 
jletpoj xai IlauXw* Gepairoud yap ^'^/.o? ottoc^wv 
auTW Sti Ti; avaxTi cpe'psi uoXuxuSea xiuv^v. 
5 'EvQaSs xat <f UXTI ''°'' 0|^."-°"Ji xs'pSo? exoifjtov 
£u/at(Tiv [jiiv i'xaaTo; o xt J^pso; Icxtv eXeaOoj, 
TEpTTEdOu) Se 6pwv xaXXo; xai Swfxaxo; atyXriv. 

9. El; TOV vaov tou 'ApxayyeXoy £v BoOpenTW. 

Kai xoSe (jwv xaaatiov TravaoiSifAOv Ipyov exu/Or,, 
rep^aSie xXuxoiJir,Tf au yap uepixaXXea vribv 
dyyEXtx^; oxpaxtrji; av^fxavTOpoi; aOxt<; ESst^a;. 

10. El; TOV vaov TOU aytoy |xapTupo; IIoXusuxToy. 

EuSoxtrj [J.£v avaaaa Gsbv CTTEuoouaa yspaipEtv , 
TrpioxY) vrjbv sxeu^e OEOJppaSso? IIoXueuxtou- 
aXX' ou xoiov Exeu^E xat ou xddov ou xtvt cpEiooi, 
ou xxEaxojv )(_ax£Ouaa — xtvo; pacriXEia y^axt^ei ; — 

5 aXX' (o; Gujxbv £j(_ouaa OsoTrpoTrov, Sxxi yEV£6Xr,v 
xaXX£t<|/£i SfiSautav a[X£tvova xoaixov 67ra^£tv. 
*EvO£V 'louXtav:^ , J^aOsoov auocpuyixa xoxv^wv, 
TExpaxov EX xEi'vwv |3aatXr,iov alijia "kayoZsoi , 
EATTt'Sai; oux £<{/£u<7£v dpiCTioSivoi; dvadffvji;' 

10 aXXd jjiiv EX patoio f^Eyav xat xoiov eyEtpst, 
xuSo? aE^T^aaaa TroAuaxv^Ttxpojv yEVExv^poiv 
Trdvxa yocp offffa xAEffcrEV uTrs'pxspa xeo^e xoxr^wv , 

. 6p6y)V TTtffxiv iyousoi cptXc^^piaxoto [xevotvy]?. 
Ti; y^p 'louXtavy)v oux exXuev , oxxt xat auxou; 

15 £uxa[ji.dxot(; Ipyotatv lou? ©aiSpuvE xox^a;, 
e\)Gi&ir\<i aXEyouaa ; iJLOvy) S' tSptoxt otxato) 
a^iov oTxov ETEu^Ev aEi^ww OoXuEuxxw. 
Kai yap dsi SESdrjXEv duL£[ji.;p£a Swpa xoai^Etv 
Tcoiffiv d£OXr,TY)p(Jtv iTioupaviou paatX9]o?. 

20 Tlaaa "/_Gwv Poda, TrSaa 7rxdXt(;, oxxt xox^a; 
cpatSpoxEpou? TTOiVjaev dpsioxEpotoiv in' Ipyot;. 
IIou yap 'louXtavvjv ayi'oi? oux laxtv tSE'ffQot 
v/jbv dvaaxi^aaffav dyaxXsa; ttou (je'o (xouvrj? 
£U(J£6£0)V oux £<7xtv iSeiv ffTqai^ia yjtpwv; 

25 TToTo; S' ettXexo /^wpo?, S; ou {xdQs (jeTo [Ji£voivr;v 
£uaE6ir|? TrXr^GouGav ; oXrj<; ^([^Govb? IvvaEXTjpE; 
(TOU? xapLaxou? jjiEXTrouatv d£t[ji,vv](7xoui; yEyacoxa?. 
"lipya yap euuEStrji; ou xpuTcxExaf ou yap d£OXou? 
)o/,0y) aTCOaSEVvucriv dpitrxoTCo'vcov dpEX(z(>)v. 

30 '■'Offffa Se av) TraXdjxv) QEouEiGEa Stopiaxa x£u/_£i 
o'jS' aux/i SESdvixai;' djjiExpT^xoii; yap, oici) , 
[/.ouvr] cb ^u7.7Taaav dva yQo^^v, Bii[/.ao vaoL?, 
0'!>pavtou GspaTTOvxa; d£t xpoixsouaa Gsoto. 
"I/^veai S' euxaadxoio-tv I^EaTrouiEVii yEvsxT^poiv gaudebat Anatolius, tuus patruelis : defimcto autem 
semper tibi inclytara solvit gratiam , ita ut etiani aliam 
iiiTenerit ; et in ecclesia te posuit, quain fecisti ipse. 

8. In ecclesiani SS. Apostolorum Petri et Pauli, prupe sancti 
Sergii aedein in Hormisdx tractu. 

Christum late-regem propriis laboribiis oriians, 

hoc Justinianus gloriosissimum scdificavit templum 

Petro ac Paulo. Famulis enim gloriam tribucns 

ipsi profecto aliquis principi praeclarum dcfert honorem. 

Hie et animae et oculis lucrum paratum : 

precibus quisque id quo opus fuerit adipiscatur ; [rem. 

gaudeat autem intuens pulchritudinem et sodificii splendo- 

9. In ecclesiam Archangeli in PascuU. 

Et hoc tuorum laborum percdebre opus est structum, 
Gerrhadie consilio nobilis -. tu enim pulcherrimum templum 
angelicie militise ducis rursus ostendisti. 

(0. In ecclesiam S. marly ris Polyeucti. 

Eudocia imperatrix , Deum praegesticns honorare , 

prima templum exstruxitejus-cui-fuit-os-diviniu8Poly(>ucti; 

sed non tale exstruxit nee tantum : non parsimonia allcjua , 

uon pccuniis carens ( qua imperatrix re caret? ), 

sed quasi mentem gerens diviuam , scilicet fore ut prolcrn 

rehnquat doctam praestantiorem ornatum prajbere. 

Unde Juliana , divorum splendor parentum , 

quartum ex ipsis regii sanguinis ordinem-tenens , 

spes non fefellit principis optimonira-llberorurfl-matris ; 

sed ex parvo magnum ac tale erigit , 

gloriam augens regnantium-late parentum. 

Cuncta enim quae perfecit, majora fecit parcntibus , 

rectam fidem servans christianse mentis. 

Nam quis Julianam non audivit ipsos 

egregiis'operibus suos illustrarisse parcntes, 

pietatis studiosa ? ac sola honesto cum sudore 

dignam fecit domum immortali Poljeucto. 

Etenim semper didicit inculpata dona ferrc 

athletis omnibus coelestis Regis. 

Omiiis terra clamat , omnis civitas , earn parentcs 

illustriores fecisse nobilioribus operibus. 

Nam ubi Julianam Sanctis non est videre 

templum erexisse perillustre ? ubi tui unius 

piarum non est videre signa manunm ? 

ac quis fiiit locus qui non noverit tuam meutcm 

pietate refertam ? omnis regionis incolae 

tuos labores canunt usque-memorabiles natos. 

Opera scilicet pietatis non latent-, nee enim labores 

oblivio restinguit operantium-praeclara virtutum. 

Ac quot tua dextra Deum-quae-placent ecclesias aedificat 

nee ipsa novisti. Innumeris enim , reor, 

sola tu universam per terram exstmxisti templa, 

coelestis servos semper metuens Dei. 

Vesligia vero feliciter-laboriosa insequuta parentum CAPUT 1. CHRISTIANA EPIGILVMMATA. 95 TrStdiv, otei^tooucav Iv -rexTy'vato cpuTXtiv, 
Eu7£?ir,(; ^uiATracav aei Trareouca rcopeCrjV. 
louvexot iJLiv Oepairovxe; cTroupotviou ^a(TiX9;oi;, 
T(Joi; owpa SiSwffiv, odoii; ou)[i.if^(jaTO vr,ou(; , 
TTpocppovew; epueffOs auv uUi, toio te xoupai;* 

io u.i{xvoi S' affTCETOv euyo; aptdTOitovoio yevsOXt)?, 
etffoxev iqi'Xio; 7tupiXa[X7r£'a Sfcppov IXauvEi. 

nolo; 'louXiavT); yopo; dtpxio? Edtiv aeOXoi;, 
r, uLSTOt Ki>)V(JTavTTvov It,; xo(Tu.r,Topa 'Pwut,; , 
/.a I {jtsri BsuSodi'o'j raY/_p'J<Teov tspov 5u,u.a , 

«r> xai [jLExa ToaaxTiwv Trpoyovwv ^aajXyiiSa ^I'^av , 
dt^iov if); Y^''^^? 5^*' uTtepTEpov ■J^vucev Epyov 
£tv oXiYOt? ETE<Tiv ; )r pdvov ■5^5' eSn^ffaTO uouvtj , 
y.ai dotpiTjV irapsXadiev aEiooixevou SoXoaiovo; , 
rov avarriQaaca OeT",oo'yov , oo jjtfi'ya; aiwv 
/j SuvKtai (AsX'^ai /apiTwv TtoXuSaiSaXov aiYXTjv 
v.o; a£v TrpoSeSTjxE paOup^i^oKTt Oeue'OXoi;, 
^pOcv ivaOptoffxtov xai at6£po; atrrpa oiioxwv 
o; o' avToXiYi; u.r,xuv£Tai I; Suffiv £pTrwv, 
a£$,r,TOi; OafiOovTO^ &Tra(rrpaTrro)v ati.apuY«i<» 
rr, xai ttJ TtXEuprifff ueVt,; S' ixarspOE ropEiT]; 

iove; a^^r,xToi; liri xiofftv I(Ttt,wtc; 
/pu7opo;fOu axTiva; aEpTdt^oufji xaXuTttpr,;. 
KoXttoi o' aa^OTsptoOev £it' a'|iSE<j(ji j^uOsvte; 
t}(£'YYo; (XEiSivTiTOV eaaiwffavTO ceXi^vri;' 
ToT/oi S' avciKEpTjOEv (X(i£TpiQTOi(Ji xeXeOOoi; 
£ jTreffiou; XEiixwva; avEl^wcavTO [jiETaXXtov, 
ov; ^uffi; avOy,(jaffa [XEdoi; £vi pivOEdi UETpyi; 
aYAaiTjv IxXeuts , Oeou S' IcpuXaffffE {jL£Xa6poi; , 
^~)pov 'louXiavTJ; , fva d£(TxeXa £pY* TEXEffOT] 
a/pavroi; xpaSiTj; utco vEujxacri tauta xaaouaa. 
Tt; Si cpEpwv Oobv ly^vo; etti ^E^upi'ltSa; aupa; 
uu.vo'xoXo; ffo^iT,; , Ixaxbv pXEjpapoisi TtsitoiOw; , 
To;£U(J£i IxaTEpOs TToXuTpoTta Sr^vEa xr^vr,; , 
olxov iSu)v XauTcovTa, TTEpiSpoixov , cXXov l-n' aXXw, 

70 £vO' Vva xai YP«?iS<«>v i£ptov tizlp olvtuyo; auXrj; 
£ffTi> tSeiv (i^Y* 6«WH-* 5 TToXucppova KwvfftavTTvov , 
irw; •7rpo^uY«»)v EiSwXa 6£7)u.ay_ov laSEas Xu(j(jr,v , 
xai TpiaSo; 91x0; £jp£v Iv uSaci "^mx xaOr'pa;. 
Toiov 'louXiavr] , (XExa ixupiov laabv d£6Xojv , 

75 YJVUffE XOUTOV (XtOXoV UTtEp ^U/T,; VEVETr^ptOV, 

xa\ a;p£T£pou ^Sioxoio , xai Iffaoiiivwv xat lovxcov. 

1 1 . El; xou; iyiou; 'AvapYvpou; xov; el; xot BaaiXiffxou. 

Toi; ffoi; OEpaTTouffiv ^ Gepauaiva Trpodpspw 
2io(j*(a xb Swpov. Xpiffxs, TrpocSi/ou xa ca, 
y.ai xw ^aaiXsT fxou utdObv 'louaxivto Sioou , 
vix«; liti vixat; xaxa ^6c<a\ xat SapSapwv. 

12. El; TTiv iyiocv EOjrjtAiav TTrjv '0).u6piou. 

Eiixi Jdao; TpiaSo; , xpKjtrJj Se [xe xeiJ^e ■^t\ib\y]' 
■TrpoiXT] jX£v tcoXeiaou; xai ^apSapa ^uXa tpuYOucra 
xEu;axo xat (x' av£'6r,x£ Oew ^waYpia {i.d}(Otov 
^Euooffi'ou OuYaxT,p Euoo^^a* Ix 0£ us xEi'vr,; cuncfa , iramortalera sibi peperit progeiiiem , 
pictatis omnem semper calcans Tiam. 
Quapropter illam, servi coelestis Regis , 
quibuscuinque munera donat, quibuscumque erexit templa, 
propensa-mente protegite cum filio ejusquc filiabus ; 
duret et immensus honor praeclara-^erentis progeniei , 
usquedum sol igne-coruscum cumim agitabit. 

Quis Julianse chorus sufficiet certaminibus, 
quae post Constantinum suaj exornatorem Roma; , 
et post Theodosii aureum sanctumque lumen , 
ac post tot majorum regiam radicem , 
dignum orta suo ac sublime absolvit opus 
intra paucos annos? tempori hsec vim intulit una, 
ot sapientiam praetergressa est decantati Salomonis, 
templum quae-erexerit Del-capax , cujus longuni a^vum 
non potest celebrare gratia; artificiosissimum splendorem : 
qiialis processit ex profundis fundamentis, 
ab-imo prosfliens et setheris astra insequutus , 
qualis et aboriente extenditur in occidontem procurrens, 
infandis Phacthontis coruscans-sub fulgoribus , 
hinc et illinc per-latera ; et medio utrimqne adilu 
roliunnae infragUibus in columnis stantes 
aunxontignati radios attollunt tegumenti. 
Recessus autem ab-utraqiie-parte in arcubus patentes 
lumen semper-mobile generabant luna; ; 
et parietes ex-adverso infinitis meatibus 
dirina prata cincti sunt metaUorum, petrae 

quae prata natura florentia-edens mediis in penetra]U)us 
splendorem celabat Deique servabat domibus, 
donum Julianae, ut divina opera elaboraret 
puris mentis sub nutibus hiBc operata. 
Quis vero ferens rapidum pedera ad Zephyrios flatus 
vates doctrinae, centum ocuUs fretus, 
jaculabitur ab-utraque-parte varia consilia artis , 
domum cemens fulgentem, rotundam, aliara super alia, 
ubi et penidllorum sacrorum super fornice vestibuli 
est videre insigne miraculum, sapientem Constantinum, 
quomodo fugiens idola Deo-adversantem exstiaxit rabiem , 
acTrinitatis lumen reperit, in aquis membra ubi-purgarat? 
Tale Juliana, post infinitum examen certaminum , 
. perfecit hoc certamen pro anima parentura 
ipsaque sua vita , et eorum qui erunt ac sunt. 

II. In S. Anargyros qui sunt in tractu Basilisci. 

Tuis servis serva affero 

Sophia donum. Christe , accipe tua, 

et imperatori meo mercedem Justino tribue , 

victorias super victoriis de morbis et barbaris. 

12. In S. Cupbemiam de Olybrio. 

Sum domus Trinitatis ; ac tema me fabricavit generatio : 
r rima , bella et barbaras tribus fugiens 
aidificavit et me dicavit Deo , pretium-exantlatorum labo- 
Theodosii filia Eudoxia. Ex ilia autem genita me [rum. ANTHOLOGI^ PALATINI 5 nXaxiSiY] xdfffXYiae (tuv oXSifftc.) -rrapaxoiTV)* 
Et Se Ttou ayXatrii; iTreSsuexo xaXXo; ItxeTo , 
tV Ss [;i.oi oXStdSwpo? uirip (xvi^jxti? Y£V£T>ipo)v 
5wx£v 'louXiavy; , xai uTreptaTOv WTraae xuSo? 
(jLy]Tepi xaiY£V£X7] xal aYaxXe'i fAr,Tpi T£XOu<jr,? , 
10 xdffjjLOV ae^v^aacra TraXairepov. 'iiS' Ijaov epyov... 

13. El; Tov auTov vaov ivooOev tou nepiSpd^tou. 

KaXXo? e/^ov xat TrpdaOev eTrv^paTOV aXX' IttI (AOpcp^ 
TV) Trptv apsioT£pir)v vuv Xa/_ov ayXaiviv. 

(14. 'AaXo.) 

0(5t(o yripas e[ji.ov (xsTi (jiyjTepa xal [xeTi ttjOV 
^udev 'louXiavy) , xa\ ve'ov avOo; e}(^(0. 

15. 'AXXo. 

^Hv apa xai xaXXou; Iti xtxXXiov' euT* eijibv epyov, 
xai TCp\v Ibv TtepiTTixTTOv , doiSiixov e; yOdva TToEdav, 
ayXai-/)? TrpoTspr,? I; uTCspTSpov Yiyaye xoiXXo; 
To'ffffov 'louXiav:^ , offov ocdTpaaiv dvitcpepi'^eiv. 

16. 'A)-Xo. 

Autriv IpYOTvo'voiciv ETriirvfiiouiTav dpioy^v 

eTj(^ev 'louXiavT) [xdpTupa vrioTrdXov* 
ouTTOTE yap TOidv x£ Toaov t' euSai'SaXov spyov 

^vuaEv , oupavirj? IjjiTtXsov dyXaiTj;. 

17. 'AXXo. 

OOxETt OaufJid^Et? TrpoTspiov xXeo;' ou Slot TEj^vrj; 
euy^o? Ev 6vj>iydvoti; Xitcov dairETov, 6aadTidv UEp 
xuao; 'louXiavyji; Titvuidcppovo?, Yj X*P'^ Epyojv 
apy^Eydvcov vixr,(T£ voy-jfJiaTa Tcdvao'^a cpwttov. 

18. Et; 'AxouSiTov. El; Barjv. 

T^? dyaGyji; dya6d; [xev eydl) xuxXo? 'Aya6ovixv)?. 

* If. * * 

Av6£T0 S' d/pavTw udpTupi [JLE TpO'^t[XW. 

19. KAAYAIANOY. 

El; Tov ffWTyjpa. 

'£2 TTupb; (XEvdoto crocprjv wStva cpuXdffdwv, 
£{/.S£6ota); xduijLoio TcaXivSivviTov dvayxyjv, 
XpiaxE , GEoppvjToio pt'ou cf udi^oE Tcriyyi , 
iraTpb; dcrr|U.dvToto Oeou Trptij-irddTropE (f covrj , 
5 S; [ji.£t3c f/.rjTpiowv toxetwv lyxufxcva ^do-pov 
xa\ ydvov autoTsXEaTov avoixcpEuxcov ui/svai'iov 
ffXT^ca? 'Aaaupir,; ysvE?]; exepdcppova Xuaaav, 
^pyia 5' EiSwXiov xEVEwv ij/cuSc6vup.a Xuaa; , 
ai6£po; d[ji.cpi6£6y)xai; Icp' etttoc^ojvov d/rja, 
10 ayyeXixal; TixepuyEffatv ev dp^>]xot(ji Oaauaojv 
iXaOi, TrayyEVExaq OcOiI TrpEdSv^iov otxtxa , 
cppoupE Si'ou, cwxEp (jtEpOTTcov, aiwvo; dvacTCwv. Placidia ornavit cum felicissimo sponso. 
Sicubiautem splendoris indigebat pulchritudo mea, 
earn mihi beata-dona-donans pro memoria parentum 
dedit Juliana, et maximum tribuit decus 
matri ac patri et illustri matri matris , 
honorem augeas pristinum. Talis mea fabrica... 

15. Ineandem ecclesiam intus in cinctu. 

[ter forman) 
Pulchritudinem babebam etiam olim araabilem ; sed pnc^ 

pristinam praestantiorem nunc obtinui splendorem. 

(14.Aliud.) 

Sic senectutem meam post matrem et aviam 
erasit Juliana , et novum florem habeo. 

<5. Aliud. 

[ meum opus 
Fuit profecto et pulchritudinc adituc pulcbrius , quando 

et olim celebre, memorabilc in terrara universam, 

splendore pristino in majorem add uxit pulchritudinem 

tantam Juliana, quantum possit astris decertare. 

16. Aliud. 

Ipsam artificibus af'flantem auxilium 
habuit Juliana martyrem tem[)li-incolain : 

Dunquam enim taleque tanturaque benc-fabricatiun opus 
absolvisset, coelestis plenum splendoris. 

17. AliuJ. 

Non amplius admiraris iJriorum gloriam : non per arteiii 
laudem inter posteros reliquerunt iugeutem , quantum 
decus Julianae prudentis , qu£e gratia operum 
majorum >'icit consilia peritissima virorum. 

18. In accubitum, 

Bonfe bonus ego sedile (?) Agathonicae. 

• * * * 

Consecravit autem piu-o martjri me Trophimo. 

19. CLAUDIANI. 

In Salvatorem. 

O ignis ajterni sapientem foBcunditatem custodiens 

insedens mundi retrovolubili necessitati , 

Chi'iste, a-Dep-promissae vitae vivifice fons, 

Patris ineffabilis Dei primum-seminatum verbum, 

qui post maternorum partuum gravidum onus 

et partum a-se-perfectura sponso-carentium hymeuceorum, 

cohibens Assyriae generationis heterodoxam rabiem, 

orgiaque idolorum vanorum pseudonyma dissolvens , 

aetheris ascendisti in septerazonalera balteum, 

angelicis alis in ineffabilibus sedens -. 

propitius esto, omnium genitorisDei venerandum lumen, 

custos vitae, salvator mortalium, aevi regnans. CAPUT I. CHRISTIANA EPIGRAMMATA. 20. TOT ATTOY. 

El; Tov OEaTtoTTjV Xpiaxov. 

"Xpxicpavs?, TtoXiouye, itaXaiYEvI; , uU veoYv^, 
oUv ewv TrpoEOJV t£, uTCepTaxe, GrraTs, Xpiats , 
aOavotTOio Ttatpo? ts 6u.o/pov£ , Tcdtuntav 6u.oTe. 

21. El; TOV avTov. 

Ilai, Ys'pov, aiwvwv irpoYEveffTepE , rsTpo; 6u.ri>.i^. 

22. El; Tiv autov. 

HaTpo; ETTOupaviou Aoye iravao^e , xoi'pavs xo'suou , 
6 PpoTe'r,v yevsV TiixT.aa? eixovi creio, 
cr.v /dpiv aixutv 07ra!|6 xai dXSidSwpov aptoY"!^* 
ei? a^ yip Eiaopowdiv ev IXTri'div oaixaTa icavTcov. 

23. [MAPINOr.] El; tov aurov. 

'AQavdxou Traxp^c \Al ouvd^povE , xoipave irdvTwv, 
alOept'wv ixeSeojv , eIvsXiojv, yOoviwv, 

^Uliot TEtji, TW TTjVOE ^tSXcv Ypd'^^Vtl, M«piV'J) 

So; X*P'^ £U£ir(Ti; x«l Xoyixtj; aro3>ia;. 

24. El; TOV auTOv. 

2uv9povE xa\ (TuvdvapyE tsw 7raTp\, ir*t^\i.afi t' I56X0), 
olyoi«.£VO)v ovTwv T£ xal Isaotx^vwv ^aoiXsuuv, 

o^pa xe (j^; lipETfxrjffi xaXu; piou oiaov 6S£uoi. 

25. El; TOV avTOv. 

XpiTcJ, Oeou <70:pir, , xoatxou [jlcOewv xai avaaffwv 
"J|UET£priv TO irapoiOs TtXaaa; aEpoTnr,i5a 3utXt,v , 
■So; (ji£ Oeeiv p(ou olfiov h uitETepai; E^£TULT,ffi. 

26. El; t6v auTO'. 

'Y'ilijLs'Sojv Osovj uU, ^aod^opov aiStov tpw;, 

(Tr,v {jLOi OTta^E yapiv xa\ vvJv xal sTCEita xai aht, 

to; irpo6£Xuiiivov louaav Sxta xal ^thj xaravEuaei;. 

27. El; Tiv aOrov. 

OavaOEVE; uM 6eou, XptTT^, Tcpoavapys aTtdvTOJV, 
■jraaiv siriyGovioi; 5t>)Tiipta vduaxa pXu^OiV, 
jxr,Tpo; dirEtpOYocuoio tetj; Xitewv iTcaxouuv, 
'sry yip^'* dixuiv oiral^E xai Iv (jluOoi; xai Iv EpYOi;. 

28. [MAPINOr.]El;T6vaOT6v. 

XptffTE , Oeou (jopfr, , ydpiv toTrauov euETrtdwy , 
xai XoYixr,; dO'stV^; £u.7r£'pauov TE'XfidOv, 

^; ToSs TEuyo; Eypa'J/Ev lai; yEtpsadi MapTvo;, 
©apuaxov aspaSi'-/;;, Trpd^svov EuapaSi-/;;. 

29. El; TOV a-jTov [xovocrtya. 

XpidTE , T£/;v irpoiaXXE /^apiv xaizotTotdiv eiaeio. 20. EJUSDEM. In Christum dominum. [genitP. 

Pransens , civitatis-protector , antiquitus-genite , fili recens- 
seinper cxsistens et ante omnia, supreme, ultime , Chxiste, 
immortalisque patris coajTe , ei omnino similis. 

21. Ineundem. 

Puer, scnex , temporibus untiquior, patris coaeve. 

22. In eundem. 

Patris ccelcstis Verbum sapientissimura , rex mundi , 
qui humanura genus honoravisti imagine tui, 
tuam gratiam nobis imperii ct felicia-dans-dona auxilium ; 
in te enim intuentur in spe oouli cunrtorum. 

23. [MARINI.] In eundem. 

Immortalis patris fili pariter-sempiteme, rex cimotoruni, 
aethereorum regnans, marinornm, terrestrium, 

servo tuo, qui hunc librum descripsit, Marino 
da gratiam cloquentiae et oratorix doctrinae. 

24. In eundem. 

[pariter-principio-carens , 
Com Patre tuo Spirituque bono sedens-in-eodem-lhrono et 
mortuorum viventiumque et futurorum regnans , 
illi qui hsec scripsit tuam gratiam ipse dones , 
ut tuojussu recte vitae iter peragam. 

25. In eundem. 

Cbriste , Dei sapientia , mundi regnans et imperanfi , 
nostram olim qui formasti humanam generalionem, 
da me currere vitae iter sub tuis jussis. 

26. In eundem. 

Altipotens Dei fili, ludferum aetemum lumen, 

tuam mihi da gratiam et nunc et in posterum et semper, 

quippe quae pro-primo-fundamento sit cui et qua annues. 

27. In eundem. 

Omnipotens fili Dei, Christe, qui prindpio-oarens-praecedis 
omnibus morialibus salutifera fluenta effuudens, [omnia, 
Matris nuptiarunhexpertis tuae preces exaudiens, 
tuam gratiam nobis imperti et in sermonibus et in actis.. 

28. [ MARINI. 1 In enndem. 

Christe, Dei sapientia, gratiam imperti eloquentiae, 
et oratoriae doctrinae peritum perfice eum 

qui hunc librum scripsit suis manibus , Marinus, 
remedium imperiti«-dicendi , conciliatorem eloquentiae. 

29. In eundem monosticha. 
Christe , tuam ante infunde gratiam laboribns meis. ANTHOLOGIZE PALATINiE '0 XpiffTo; xat l(jt.ot; eTrtrap^oOoi; sffceTai epyoi?. 
Xpiffxb; l{/.oi; xa[jiaToiffiv apyjYova X^'P* Titatvoi. 
XptffTE , au [xoi TrpoiaXXe xeriv TtoXuoXSov apcoyy^v. 
Xpiffxl, xeviv xajxaxotaiv lixoi? x*P'^ aOxbt; OTra^oi?. 

30. El; xov auTov. 

XptffTS [xaxKp, (xepoTCOJV cpao; acpOixov, IXttii; ATtavxtov, 
IffOXa St'Sou x«X£ouci, x3t S' ou xaXi voucpiv gpuxoi?. 

31. Ei; Ti^v {«t£pa'j;tat ©aoxoxov. 

ITaixfAeSgovxa , avasrcia, 6eoio, ydvov xebv, ulov, 
aYY^^O' Sv xpofxe'ouffi , xeyJi; 7raXa[jiy;at xpaxouaa , 
Trpeufxevea TrpaTTiSefjaiv uTiep (xepoTrtov xeXeouaa, 
^u£0 (juvxripouaa aTrvjjjiova xdff[xov 6t7uavxa. 

32. EU xov apxayYeXov Mixar,'. 

ilSe xaXanraOewv xpaia[i.>^ia OedxeXa xeixat 

ri Ss'jjiai; ^ xpaSiriv xeipo[xevtov [AEpoTrojv 
xai yap ivta^ousa Tro'vwv cpuffK; auxixa ccsuyei 
ouvofxa cbv, Mt/a:JiX, ^, xuttov , ^ 6aXaijiou?. 

33. NEIAOY iXOAAniXOV. 

Et? eixova xou ctpxayyEXoy. 

'Si; Qpaab jjioptpwaai xbv aawjjiaxov aXXot xal elxwv 
1; vospyjv avayei (/.v^axtv eTroupavftov. 

34. AFAeiOY SXOAArriKOY. 

Ei; TYjv aOx^Piv iv IlXdxir). 

AffxoTtov ayy£X(apxov , adwfxaxov siSei [xopcpyj; , 

d [Jieya xoXfAViei; x^ipb; aTreTcXaaaxo' 
£|X7rir;(; oux axaptuxov, ETrei Ppoxb; etxdva Xsiiffdcov 

OufAOV (XTriGuvei xpsdffovi cpavxafftV," 
ouxexi S' aXXoTCpdaaXXov eysi csSot; , aXX' Iv lauxw 

Tov XUTTOV eyYpa(|»a; w; Tiapedvxa xpsfAEi* 
ojx(jiaTa S' oxpuvouffi pa6l>v vdov oToe 5s Xe'yvri 

Xpw[Ji.a(ji TTopOfAEusai x'Jjv cppevb; ix£ffiy,v. 

35. TOT ATTOV. 

Ei; xov aux6v Iv xtji SwaSsvttp. 

Kapixb; AijxtXtavb; ^ nwavvvic xs (juv aCixw, 

'Poucptvo; <&apiY];, 'AyaOtv); 'Acri'v];, 
xg'xpaxov, ayyeXiapx£, vdfAcov XuxaSavxa Xa^ovxe;, 

avOsffav ei; a£ , (xaxap, xvjv acpExepvjv ypacpt'Sa, 
atxouvxe; xbv sTteixa xaXbv ypdvov aXXi tpavEiv]; 

IXTTiSa; tOuvoiv ladOfXEvotj pio'xou. 

36. TOY ArrOT. 

El; eixova ©eoSwpou 'IXXouffxptou xat 5t; avOuTtaxou , sv 

fi YEYpatfat Ttapa xou apxayyeXou 5£x6[x,£vo; tk; 

oc^ia; £v 'E^Sfftp. 

IXotOi i^op^wOfii;, dpxayygXi- s:^ yap oTTWTrr, Christus et meis auxiliator erit operibus. 
Christus meis laboribus auxiliah-iceni niaiium porrigat. 
Christe , tu mihi niittas tuum valde-fortunatum auxiliuin 
Christe, tuam laboribus meis gratiam ipse imjiertire. 

30. In eundem. 

Christe felix , hominum lux incorrupta , spes cunctorurn, 
bona tu dona egentibus, et quae non bona procul arcea^ 

31. In sanctissiiuam Deiparam. 

Omnipotentem, regina, Dei, progejuem tuam, filiiun, 
angeli quem tremunt , tuis paUnis teneus, 
clementem animi in raortales reddens, 
tuere conservans incolumem mundum unirersum. 

32. In arcbangelum Hichaelem. 

Hie serunmosoruni reroedia divina reposita sunt 
vel corpus vel mentem afllictorum mortalium -. 

etenim contristans laborum uatura confestim fugit 
nomen tuum , Michael , aut effigicm, aut domos. 

33. NILI SCHOLAStlCl. 
In imaginem Arcbaogeli. 

Quam audax informare incorporeum ! sed et imaga 
in intellectualem sursum-ducit memoriam coelestium. 

34. AGATHIiE SCHOLASTICI. 

In eandem apud Platen. 

Invisibilem angelorum ducem, incorporeum specie fonna\ 

ah! valde audax cera eflinxit. [intueii- 

Attamen non insuave est, quandoquidem homo imagijieiu 

mentem dirigit praestantiore cogitatione ; 
nee jam ambiguam liabet vencrationem , sed , in se ipM 

imagmem iafingens, ut praesentem reformidat; 
oculique incitant profundum animum -. novit autora ars 

coloribus transmittere mentis supphcationes. 

35. EJUSDEM. 

In eundem (ArchaDgelum) ui SosUienio; 
Caricus ^Emilianus, Joannesque cum Ulo , 

Rufmus ex Pharia, Agathias ex-Asia, 
quartum, Archangele, legum annum tenentes , 

dicarunt tibi, beate, tuam pictam imaginem, 
poscentes futurum bonum tempus -. atque appareas 

spes dirigens futurae vitae. 

36. EJUSDEM. 

In imaginem Theodori lUustris ct bis proconsulis, qua ilein- 
etus fuit ab Archangelo accipiens insignia Ephesi. 

Propitius esto elTbrmatus, Aichangele; tua enim facie* CAPUT I. CHRISTIANA EPIGRAMMATA. dtaxoTTo?" aXXot ^Ssotwv Swpa TrsXouai Taos* 
ex aio yip 0eootopo< £/_£i J^oja-rijpa uLOtvi'dTpou 

xst SI; aeSXeoet itpcx; Opo'vov avOuTtatTiov 
TTJ; o' £yYVU){xo<Juvr,; [xatpTu; y?»?'4* ufXeTSpiiv yip 

37. El; rriv XptTTOu 'y^^""'l<''*- 

SaXTtiYYe;, ffTEpoicai, Yotta Tp!|ji,£f aXX' etc! (Ai^Tpr,v 
TtapOcVixV xaxiSr,; K-^/otpov iX*o; £/.t^v. 

38. LI; t^ auto. 

Oupavo; ^ cpaTVYi, x«\ oupavou lirXexo [xeiJJow 
oupatvo; lpY2<ii»i xooSe iteXfii Pp£;p£o;. 

39. EU xoy; itotfisva; xat to-j; aYYt^ou;. 

ET; X°P^? » ^^ fxe'Xo; av6ptu::oi(ii xai af{tk^Mta^(; , 
oiJvEXtv avOpwTto; xal Ofib; Iv yi-^ovc. 

40. El; TTiv Xpt<rcoO Yevv»i«nv. 

Oupavo; ii ^atvYj, xat oOpavou ^irXeto [ietJ[o)v , 
o3v£X£v SvTTgp eSfiXTO av3; tteXev oupavtwvwv. 

41. El; To{»; lucyou;. 

OuxETi Swp' avaYOUffi jxbyoi Tcupl ^^eXfto xv 
r,£'Xtov yap Ixsu^e xdSe ppEtpo;, d>; icupo; auY*;. 

42. El; t6 BT,6).e£'pi. 

Afi'xvuao, BTi6Xe£(i, 8v irpo££«r£ ^rpopT^-nj; I06X0; 
^eaOai, X«wv ■^y^wj^s^o^ £x o*" aitavTMv. 

43. EI;ti^'P«x^>. 

TiTTTe, 'Pa/TiX, Y0<>««>5« "Tixpov xaxi Saxpuov jfStt;; 
'OXXuu.£'vr,v 6pO(ooa yov^,v xaxa Saxpuov £iSto. 

44. Ei; Tov ewaYT^'^n**^' 
XaTp£, xo'pr, yapiEsaa , [AaxapTaxTi , a^OopE vuuor," 
uTa Oeou XaYo'vEffJiv axEp TtaTpo; lu^puov ItEi;. 

45. El;Tdv iTnaaiiov. 

'EvSoGi yaffrpo; Iwv ffxip-n^fiaatv EiSs TCpofTi-cr,; 
ffbv yovov w; Geo; Ioti , xai T^veae tcotvib {iriTTip. 

46. El; tJiv Onavrf,v. 

npEffSuxa , TtaiSa oe'/oio, 'ASaa irpoYEVsiTspov ov:a, 
o; (TS ^lou XuffEi TE xai I; ^lov a^6iTov,a;£t. 

47. El; TTiv paitito'.v. 

IlaTpb; ait' aOavaroio {XEYaffOcVs; ■^XuOs TrvEujxa , 
utb; ETCEi paTTCiCex' 'lopoavou atx^i ^isGpa. 

48. El; TTiv (irrapiopftodiv. 

AOafx T|Ci>^o.. 

49. El; tiv Ai^ofov. 

XpidTo; £3r,, IlpdaoX' So£- xal IXXirs AaC«po; aS'/iV, 
auaXEcp {jLuxxTipi 7:aXiv ddov asOaa xotxi'^wv. iiirisibilis : sed mortaliuiu dona sunt haecce. 
Ex te enim Theodorus tenet cingulum Magistri , 

et bis molitur ad scdile proconsuluni ; 
grali autem animi testis pictura; tuura enim [rem. 

coloribus imitantibus-expressom Ticissim-eflinxit dcco- 

37. In Christi natiritateni. 
Tubae , fulgura ; terra tremiscit : sed in alvum 
virginalem descendisti taciturn vestigium habeas. 

S$. In idem. 

Ctt'lmn pnpsepe, et cceio erat praestantius ; 
caelum opera hujusce est puenili. 

59. In pastores et angelos. 

Unus chorus , onum canticum hominlbus et angelis , 
quod homo ac deus onum factus est. 

40. In Cbristi nativitatem. 

Caelum praesepe, et ca*lo erat praestantius , 
quod quem suscepit rex fuit co'lestiuai. 

41. In magO!>. 

Non jam dona afferunt magi igni solique ; 

solem enim fecit hicce pucrulus ut ignis splendcres. 

42. In Betbleem. 

Accipe, Betbleem , quem pra>di\it prophela bonus 
Teotarum esse , gentium ducem ex te cuuctarum. 

45. In Badie). 

Cur, Radie), gemens amaram lacrimam fundis .' — 
Pereuntem cemens progenieni, lacrimam defundo. 

44. In Annuntiationem. 

Ave , Virgo gratia-plena , felicissima , incomipta sixtnsa, 
filium Dei in visceribus absque patre foftum babebis. 

43. In Visitationem. 

Intra rentrem e\sistens subsultationibus vidit propbeia 
tuam filium at deos est; et laadarit veneraada mater. 

46. In Occursuio. 

Senex , puerum admittas, Adamo antiquiorem , 
qui te vita solvet, et in vitani incorruptara ducet. 

47. In Baptismam. 

Patre ab immortali j otentissimus venit Spiritus, 
FDius quando baptizabatur Jordanis in fluentis. 

48. In Transfigurationem. Adam erat... 49. In Lazarum. Christus dixit, « accede hue «, et reliquit Lazarui orcuin. 
arida nare rursus salvum spiritum trahcns ANTHOLOGI^ PALATIN/E 30. El; Tov auTov EV.'E^euw. 

M'uy(_rjV auTO? ste'j^s, Seaa; [Aop'^tocev 5 auro;* 
Ad^apov Ix vexuojv I; cpao? auto? ayst. 

31. El; TovavTOv. 

TsTpotTOv '^[/.ap ItjV, xat Aa^apo; eYpsio tujj.6ou. 

52. Ei; Toc Bata. 

XaTps, 2twv GuY«'^ep> >'«• Ss'pxeo XpiffTOv avaxT« 
TTcoXw ecpsCoixevov, xai e; TrrOo; aTij^a xtovra. 

33. El; TO Ilaaxa. 

'A[xvov ETraiKje vo'ixou xat aixSpoxov WTraae Oufta 
XptaTo;, Iwv tspeui;, auTO? ewv Gudtv]. 

54. El; TYjv ffxaypcofftv. ^ 

^li TraOo;, w cxaupb;, TraOswv IXaTv^ptov alua, 
ttXuvov £jJt.vi; ^'^y 5); iraaav aTacQaXir,v. 

55. El; Trjv aOii^v. 

IlapOsvou u!bv Icpr; xbv TrapOlvov, aXXov lauTov. 
"IXaOt xri; xaOap^; OEffTTora TrapOiVi'r,;. 

5C- El; Tr]v avaiTTatjiv. 

XpiffTo; Iwv 6cb; elXs vs'xu; s; aoou Travxa;* 
(xotlvov 5s PpoToXotybv axr^piov IXXiTuev "Ao'/jv. 

57. El; TOV aiAv&v t'>u 6sou. 

H'u'/v^; £v cpXi^aiv lu-v;; co)Tr'piov aiu-a 
a[j(.voy* oXoOpcUOJv, setiYS, [J-V] syyu; lOt. 

58. El; TOV 7:6/.ov TeOitov. 

KT; tto'xo; ouSpov e'/Hf Xsxavv; opoVov w7Taa£v auxb;, 

a6po/o; auTO; o$£* xpu~Te vow xou'^ta. 

59. El; TOV Mwivjv xal cl; Triv OuyaTEpa ^apau. 
AiyvTCTir) , xpu'^tov te ppj-^o;, xai lyyuOev CSwp* 

a TTpOTUTToT t7.OUV0l<; £'JC7i6££ff<Jt AoyOV. 

fiO. El; TOV a-jTov ots Ta; TiaXdu.a; cEeTitvs TpoTioOtAEvo; tov 
'AfAaXVJK. 

^Tauposavw; txvueii; TraXaaa; ti'vo; £t'v£xa , IMwcYJ; 
To)0£ TUTTw 'AijLaXr,x oXXuTai au'^OTEpo;. 

Cl. LI; TOV avTov. 

'VviO ary £Ovixr,v vua-^r|V Trapoc uSaffi, Mo)(j5}, 

vuacptou i'lz-jooZ; ouvexev lacji tutto;. 

02. El; Tr,v v.towTov ots tov 'Iopoavy;v STiEpaffev. 

Aapvaxi /puTEir, poo; ctxaGEv. "IXaOi, Xpi7T£' 
CO; TUTCO; •/) Xapva;, -res Xosadoasvou. 

G3. [El; Tr;v 'Ayap.] 

'E? eGvwv xai Ayap' xi os ayyiXo;; -^ xi xb Coo)p; 50. In eundem Ephesi. 

Animam ipse fecit ; corpus forniavit idem : 
Lazarum e mortuis in lucem ipse ducit. 

51. In eundeoL 

Quartus dies aderat , et Lazarus surrexit e tumulo. 

52. In Palmas seu Palmarum festutn. 

Salve , Sion filia , ct contemplarc Christum regem 
pullo insidentcm, et ad j assionem confestira euntem. 

53. In Pascba. 

Agnum abolevit legis et immortalem pra-buit liostiarn 
Christus , qui est sacerdos , ipse qui est hostia. 

54. In Crucifixionem. 

passio , crux I cupiditatum propulsator sanguis, 
lava meae animae cunctam improbltatem. 

55. In eandem. 

Virginjs filiuni dixit virginem , alterum se : 
Propitius est ) , puraj possessor virginitatis. 

56. In ResurrecUonem. 

Christus qui est deus sustulit mortuos ex orco ounrtos , 
et dosolatum homicidam imbccillum rcliquit Orcum. 

57. In agnum Dei. 

AninicC in liiniiic mea; est sahitaris sanguis 
agni. Externunator, fuge; ne propius accedas. 

58. In vcllus Gcdeonis. 

Unuai vellus rorem hal-ct; conchre rorem prabuit ipsum, 
siccum ipsum hoc : orculc mente occulta. 

59. In Moyscn ct in filiam Pliaraonis. 

itgyptia, et pueruhis lafcns, et vicina aqua : 
quae prajligurant soils piis Verbuni. 

60. In eundem , quando inanus extendebat fugans 
Amalcc. 

Crucisad instar extendis palmas : cujus causa, Moyses' 
Hocce typo Amalec perit uterque. 

61. In eundem. 

Defende tuam gentilem sponsam ad puteum , Moyses, 
sponsi Tcridici quoniam es typus. 

62. In Arcam, quando Jordanem transiit. 

ArctB aureae fluenlum decessit. Propitius sis, Christe : 
tuus typus area hac lavaturi. 

03. In Agar, 

Ex gentibus et Agar. Quid autem angelus, vel quid aqua? CAPUT I. CHRISTIANA EPIGRAMMATA. 1$ lOvwv XXI ifta ' Touvexev oiox t«'o£. 

64. EI;tou; o' ^oivtxo; 7.2I Ta: -.6' :rr,ifa:. 
'E-Taxi TOv<; S£xa so'vixa? , ouoxaiosxa rrjya; 

65. Ei; Tov *A6pai(i. 

'A6paa{A ulov avet Ou<Tir,v 6£w* fX«Oi, itoir,v 
vcr~? 6poa 6ufftr,v, ^; toOs Ypauua tutio;. 

66. V.U TOV Msl/iCTESex oioo-j-zra tw 'A6(>xa(i olvov xai 

McX/tffjOsx pacrtXeu , tepeu , oprou; te xa\ oTvov 
w; Tt; Iwv iraps/Ei; ; 'Q? tutto^ aTpexiVi?. 

67. EU t6v *A@pX2[i. OTi •ir£3j';aT0 tov dtov. 

Mopcpr.v evOaSs ixouvov eyst Oeo?' Ssrspov aute 
I? ^uciv otTpExEw; r,Xi»0£v 4vSpou.£r,v. 

68. El; TOV 'Iffotix xai tov 'IxxtoS ote avrov rfiXv^tny. 

IIvoiTiv fiev oA ffVEUfiat , OE'pa; Si Xa/.ov 5ii YP*f*f** ' 

EUSpaiVEl TXTEpS VOU< OsOV ElSOpOWV. 

69. El; TTiv 'PtSi'xxav. 

.N,j.-.: aouvoYEVE; , vu{x:prj iQvtxTj « (piXouaa 
xaT6op£v £$ S^m atduxTo; ou xa6xpou. 

"0. Et« T^v avrr,v. 

TTjXoOeV ou/ OSoItWV {JLVrjOTEUETO roTva 'Pe^exxx , 

vuu^Tj? e; eOvwv oiJvEXEv l<rri fyro^. 

7 1 . El; tt;v IwiiavTT.v. 

Eu/Tj 'EXiffffsiou , iojixavTri , v.; r:o;£v jtov, 
-pwTa oiEV EX yafffpo?, ce^-ripo: c" =/. vexjwv . 

72. El; TTjV (iTjXwTriv 'H/ioy. 

T.^TO oi'pa; irpoXfiYEi auvov 6eou eivexx ^tkvtojv 
ivOptoTtwv ^(i)r,; tt,S£ XoEsaoixEvov . 

73. El; TOV AxSlS xp'ou^svov. 

Jlv vw l/^wv TtEjppixa TcaTJip Tiv<K ocXue A«6to 
ouTO?, 8v Eiffopaa; evOoISe ypiousvov. 

74. El; TO/ vjz'/6/. 

f>v;ou.a TT, T:r,Yr, 'lilcTaXuE'vo; " a/.} 7. t-'; £x tou 
i7TaXTai vOEEt;, oapa -zD.i'.ol 'y.i-.v.; ; 

75. El; TTJv Saiiapsmv. 

« tL -uTro;, aXXa Geo? xai vuusi'o; lv6aos vuiisr^v 
sc'j^E'. , TV eOvixTjVj 3oa-o; eyy^-*? «5wv. 

76. El; TOV yiaov. 

Teu;e (lEv aTpExeoi>( oivov Oeo?- ocsa c£ xpuTrci ex gentibus et ego ; idcirco novi ista. 

64. In L.\X palma.0, et XII fontcs. 

Septies decern palmas, duos et decern fontos 
Christi tot noTeris tj^Kts discipuloruni. 

K(. In Abraham. 

Abraham filium ducit sacrificium Deo. Fave! quale 
mens intuetur sacrificium., cujus bsec pictura tvpus ! 

66. In Melchisedec dantem Abrahamo vinum et 
panes. 

Melchisedec rex , sacerdos , panesque et vinura 
ut quis exsisteos prabes? Ul t)'pus Tcritatis. 

67. In Abraham , quando excepit Deum. 

Formam s\uim hlc tantum habet Deus; serius postbac 
in naturam vere venit bumanam. 

68. In Isaac et Jacob, qoando hole ille benedixit 

Fragrantiam ob spiritam , peUiculam vero sumserunt ob 
bilarat patrero mens Deum intuens. [Jiteram : 

69. In Rebeccam. 

Sponse uuigcuite, sponsa te gentilis amaos 
desiluit desaper de corpore non puro. 

70. In eandem. 

Non procul ab aquis quaesita-fuit-in-matrimoniuin vene- 
sponsx gentilis quoniam est typus. [randa Rebecca, 

7(. In Sunamitidem. 

Supplicatio Elissa^i , Snnamitis , bis dedit fllium , 
prius quidem ex ventre , posterins ex mortnis. 

72. In palliom Elix. 

Hsec pellis prsedicit agnum Dei caosa (Hiuiiuni 
bominum ^it<e hlc lavatunim. 

73. In Davidem qai angitnr. 

In mente habeas tremui pater cujusnam audiat David 
hiccc , quem intueris hie dum-ungitiir. 

74. In cxcunn. 

Nomen fonti Missus. Sed quis unde 
missus fuit an reputas , ut perfecta cemas .' 

75. In Samaritanam. 

Non t>"pus , sed deus et sponsus hie sponsam 
servat gentilem, aquam juxta cemens earn. 

76. In Nuptias. 

Fedt vete Tinum deus : quae autem arcana 10 OatjfxaTO?, el XptffTOu Trvsuax u' e/.^i, vos'sii;. 
77. El; x/jv yjiC-*^ "^^^ '^°^ 'ID.iav 9p£<|'*<^'''^* 

BXu^ei IXaiYipv) xaXTtt? seal xtarTVi aXeupou, 
IjjLTieSov r) /^Ti'pY) ouv£xa TrttTxiv t/ii. 

78. Et; IleTpov tov au6rTTo).ov. 

IlavTOJV apx'ep^y? UsTpo? OeoU apyispr/ov, 
8<; 6eou ex ^wvy)? eXXa^^e touto y-'p°"J- 

79. El; IlauXov t6v aTto^toXov. 

IlauXo; eTTSi 6eTov deXa? oupavou eSpaxev avTr,v, 
cpwTo; aTueipsffiou y«^*v iTrXrjaev 6'Xr,v. 

80. El; 'IwavvYiv tov aTiofftoXov. 

'Apxiepeu; 'Ecpeffoio OeyiY^po? ^^ ^^o"^ ^'^^^ 
irpwTO? 'lojavvYii; , w; Oeo; -^v 8 Xoyo;. 

81. El; TOV auTov. 

Kat XaXeovTO; axoufie Aoyou xat irecppaSev auTO? 
TrptoTO? 'IcoavvYi; , w; Geo; :^v 6 Xoyo?- 

82. El; TOV a'jx6v anooroXov 'IcoivvYiv. 

Oupavtvi; ffocpiv]? OeorepTrsi; Sw[Aa xij^i^cra; 
eiTrev 'lojavvv];, w? 6eb; rjv 6 Xoyo;. 

83. El; TOV MaTOatov. 

Fpot'j'e 6eou aapxoWio; e;o^a Oauuaxa Travxa 
MarOaTo? aeXiSeaatv, euei XiTre 8w[xa xeXwvou. 

84. El; TOV Aoy/.av. 

'AOavocTOu ^SioToto TeXsffcpopa epyfAaxa XptaTOu 
TTuxTt'ou Iv Xaydveaffi (jacpw(; eveTtaaae ye .iouxa?. 

85. El; t6v Mdpxov. 

Ou xax' £7rojvujjLi75v Aiyutttiov sXkoL/s. Xabv 
opcpvYj , cTTEt tpiovvj; Molpxou eSexTO c&ao;. 

86. El; TOV iyiov BafflXeiov. 

IlapOeviviv BaaiXeio; 'Iwatvvou (JO'.firy xn 
eXXa)(^£v, Iffa Xa)(^wv xa\ raSe rpr,Yopiw. 

87. El; TOV dcyiov TloXijy.apTcov. 

OiXTipjjLWv rioXuxapTTO? , 8 XKi Gpovov ap)(^i6pro; 
eiT/_e xai aTpexeio; [xapxup (■/]<; axecpavou;. 

88. El; TOV aytov Aiovufftov. 

Oupav(o)v Gioffwv lepap^^^ixJc TaY[/.aTa [jt.e'X'|a;, 

(xopcpo;pavtov Te tutcwv xpu'spiov vdov el; cpdo; eXxtov, 
^woadcptov XoYiwv GeoxepTre'a Tcupabv avaTrtei?. 

89. El; TOV Syiov NixoXaov. 

NixoXewv IIoXuxapTTo; e^ei a^eobv, ouvexev afxi^co 
• el; eXeov TraXaixa; ea^^ov lTOi[JLOTa'Ta;. ANTHOLOGIZE PALATINJi: 

miraculi , si Christi spiritus te habet , intelligis. 
77. In viduain quae Eliam pascebat. Scaturit cleans lecythus et hj dria farinae , 
firroam vidua quoniam (idem habet. 

78. In Petrum apostolum. 

Omnium summus-pontifcx est Petrus Dei summor.im 
qui ex Dei ore obtinuit illud munus. [pontificum , 

79. In Paulum apostolum. 

Paulus, postquam divinum fulgur coeli conspexit coram, 
lumine iufmito terram complevit universam. 

80. In Joannem apostolum. 

Summus-poutifex Ei>hesi divina-loqucns ex Deo dixit 
primus Joannes, deum esse Verbum. 

81. In eundem. 

Et loquens audivit Verbum , et dixit ipse 
primus Joannes, deum esse Verbum. 

82. In eundem apostolum Joaimem. 

Coelestis sapientise gratum-Deo palatium qui-attigt 
dixit Joannes deum esse Verbum. 

83. In Matthsum. 

Scripsit Dei incamationis praecipue miracula cunrta 
Matthaius paginis, postquam reliquit domum telonarli. 

84. In Lucain. 

Immortalis vita? perfectos actus Christi 
Yoluminis in penetralibus perspicue intexuit Lucas. 

85. In Marcum. 

Non pro cognomento yEgjptium habuit populum 
nox, postquam vocis Marci acceperat lumen. 

8G. In S. Basilium. 

Virginitatera Basilius Joannis sapientiamque 
obtinuit , similiter obtiiiens et ilia Gregorio. 

87. In S. Poljcarpujn. 

Misericors Polycarpus , qui et sedem summi-pontificis 
habuit et vere martjTii corcnas. 

88. In S. Dionysium. 

Coelestium thiasorumhierarchicosordinesqui celebrasti et 
figuratorum typorum arcanum sensum in lucemprotrahis, 
vitam-quai-faciunt-sapientem oraculorum Deo-gratam fa- 

[ cem accendis 

89. In S. Nicolaum. 

Nicolaum Polycarpus habet m-viciiiia, quoniam ambo 
in misericordiam palmas habuerunt paratissimas. CAPUT I. CHRISTIANA EPIGRAMINIATA. a 90. 21i«l>P0N10V nATPIAPXOV 'lEPOIO- 
AVMQN. 

El; Kupov xal 'IwAvvyiv. 

Kup(o, ax£!JTopir,(; TtotvuTrepTaTa {ASTpa X«)(^ovTt, 

xa\ Tw Twotvvr,, (jLaptuai OcciTreaioi; , 
^(ocppo'vio; , pXecpapwv 'luyaAyea vouffov aXu^a? , 

Paibv afxeiSoijievoi; TrjvS* dtve'6rjxg piSXov. 

91. EI; 'Iou(Txiviav6v xov paaiXea ^v 'E?efft}>. 

'JouffTiviavbv xai r,Ya6£y,v 0eoSo)pr,v 
CTt^l^ev 'IcodtvVTfi; XptffTou l^r,(Jio(iuvai(;. 

92. [TPHIOPIOY TOY NAZIANZHNOY.] 

*Ev Katoapsia el; xov va6v tou iyiou Baai)Eiou. 

^Hv ^te Xpiffxb? lauev iiz dXxaoo; eatpuxov U:tvov, 
T6Tpr'j(^£i §£ OaXa<Tff« xuSoi.uOTOXOtfftv ar,TOn;, 
S£i{xaT{ xe itXtoT^pE; dvtayov 'Kypeo, ffwTep* 
oXXufiEVOK; iTtoitxuvov. 'Ava^ oi X£7euev avottTxa; 

5 aTp£(X£eiv av£(xou; xat xu[xaTa , xai tte'Xev outo); • 
OaufAaxi §£ tppot^ovTO 6eou tpuciv ol irapfio'vxE;. 

93. El; xov aOtov vaov. 

ZwoYOvwv apdTwv TfitpaxTuo; eixdva Xfiudawv, 
C£U£ vdov irpb; (jLd)(^6ov Ixouffiov eu(j£6tr,; y*P 
tSpwT£? 8£Saafftv d-prjpaov I? ^lov £Xxeiv. 

94. El; TT.v xoitiYiaiv tt); OirepaYia; Osotoxou. 

N£u|xaffi 6£ar7t£(j{oio uExdtpfftoi tJXuOov apor.v, 
I; 8d{/.ov d"/^pdvTOio du.o)(jnr,Toio Y^vaixo; 
x£xAdji£voi [jLaOr,xa\ * dXXriXoiaiv aiYXr,£vx£; , 
01 [AEV du' dvxoXiT)?i 0? o' ^<r7r£ptoiffiv Y«tV,i;, 

6 aXXoi [jiEffT,ix6pir,;, £x£poi palvov S' are' dpxTwwv, 
Si^Tlfjievoi xTiSeuffai awjjia xb atoaixdffixoio. 

95. 'Ev 'E^e<T(p. 

2o\ , [xdxap , £X (J£0 Soixa xa7C£p Tcopgc dtixaiv apv^t. 

96. El; ffxy,TtTpov. 

TouxOYspa? Xa^EV h^loi 'AfJiavxio;, wi; 8a(iiXy,i 
TTKTxb; e(«)v, Xpiffxbv 31 6£ouS£iyi«iv lai'voiv. 

97. 'Evx^ Me/.tTip. 

Nr,b<; £YW xuSidxo; 'loudxivoio avaxxo?, 
xBi [*' uiraxo; Sfidowpo;, 6 xapxepb;, 6 xpl; STtapj^o; , 
av6£T0 xai SaciXrJ , xai uis'i TraaSadiX^o;, 
'louorxtviavw , oxpaxir,; fiY'l'^*^?* '^"'^f'^?' 
98. 'Ev T« aux(^ totiw. 

'EpYOv 5pa; 7r£piTtu(jxov 'loucrxivou ,8a<iiX5io;, 
'loudxiviavou x£ uLEYaaOfivso; dTpaxtap^ou , 
Xaa7rda£vov axspoTi^ffiv duExpr'xoio y.£xaXXou" 9C. SOPHROMI PATRURCH.E HIEROSO- 
LYMITANI. 

In Cyram et Joannem. 

C)TO, artis-medicae supremam mensuram possidcnti , 
et Joanni , martyribus divinis, [ quum effugissct 

Sophronius, palpebrarum animus-quo-cruriabatur inorbum 
paululum referens gratiam huncce consecravit librum. 

91. In Jastinianum imperatorem , Ephesi. 

Justinianum et admirandam Tbeodorain 
coronavit Joannes Christi jussu. 

92. [GREGORII NAZIANZENI. ] 

Cssarex in ecclesia S. Basilii. 

Fuit ubi Christus dorniiebat in navi naturali sonino , 
conturbabatur autem mare pr.;relliferis ventis; 
pfjBque metu nautic claniabaiit -. « Ex])ergiscere , salvatur 
<< pereuntibus fer opem ». Dominus vero jussit surgens 
quiescere ventos et fluctus -. ac factum est ita. 
Miraculo autem intellcxerunt Dei naturam qui aderant. 

93. In eadem ecclesia. 

Vitalium virtutum quatemionis imaginem cemens , 
incita mentem ad laborcm voluntarium : pietatis eiiim 
sudoresnoverunt non-senescentem ad vitam trahere. 

Sk. In Doraiitionem sanctissiniae Deipars. 

Jussis dlviuis sublimes venerunt i!er alta, 

in domum purac inculpat<e mulieris 

vocati discipuli vestimentis fulgidi , 

illi quidem ab ortu , hi ab hesperia terra ; 

alii a meridie, alii veniebant a borealibus plagis, 

cupientes sepelire corpus salvatricis miuidi. 

95. Ephesi. 

Tibi, beatc, ex te dedi qute dedisti nobis bello. 

96. In scipionem. 

Hoc munus obtinuit bonus Amantius , ut imperatori 
fidus exsistens , Cbristumque pietate exhilarans. 

97. In Melita. 

Ecclesia egchceleberrima Justini imperatoris, 
ac me consul Theodorus , fortis vir, ter praefectus , 
dicavit et imperatori , et filio summi imperatoris , 
Justiniano, exercitus duci cuncti. 

98. In eoJcin loco. 

Opus cemis late-celebre Justini imperatoris , 
Justinianique magnipotentis exercituum duels » 
coruscans fulguribus imraensi metalll. 42 ANTHOLOGl^ PALATINI TO TpiTOV (xfjitpifisSrjXsv e/tov u7raTr|t8a Tiar'v. 

99. '£v Tw xiovt Tou 6(j(ou Aaviy;X ev Tqi avdjt/.w. 

MeffffTiyu? Y"'^? "^^ ''*' oupavou i'<;T«Tai avr,p, 
TrtxvToOsv 6pvuiJL£vou; ou Tpo{/.£ojv avijxou;. 

fj^via pii^wffai; xt'ovt StyOaSta* 
Xifjitp S' a[x6poffia Tpscpsxai xat aTrrjtxovt Si^v), 
uie'a xr^pufffftov (xyirpo? a7r£ipoYa[xou. 

100. El; NeiXov [jiovaxov tov [xeyav £v toT; affXTjTat;. 

Nei'Xou (Jilv TTOTajjioio poo? 'f^o-ia. oTSe ttotiCeiv, 
NetXou S' au [jiova;(_oTo Xo'yo? <f peva; oToev laivsiv. 

101. MENANAPOY HPOTIKTOPOS. 

El; n^'piTYiv (laYOv, yevoiievov yptoxiaviv xal (lapTypf.davTa. 

~Hv TTdcpo; Iv nEpcrjaiv eyw [xdtYo; 'Ia6o^r,TyjC, 
ei; oXoV aTraT7)v IXiriSa? £xxpE(xa(7a(;* 

eSte Se TTupab? loaTTTEv £[A-/,v 7rd)av, ^XOov ap^^ai, 
^XOe 51 xai Xpiaxou TravffOEVEoi; OEpdcTTOjv 

XEivco S' Ea^EirOy) Suva[ji.i? Tcupo';* aXXa xai EUTtiq; 
vixrjGEt? vixrjV ^^vuira 0£ioT£pT,v, 

102. El; Tov CTWTrjpa xai xustov f,[j.wv 'Ir^iToyv XpiffTov ul6v 
Toy fleou. 

"*!! TravTCOV ETTEXEiva — Ti Y^fp ttXe'ov aXXo (te [ae'XJ/io 5 — 

TTW? (J£ TOV £V 7raVT£(jfflV lITTEipOyOV E^0V0[Jl,T1V(O; 

TTw; Si Xo'y(o [xeXiJiw cf£ TOV ouSe Xoyw ^Kc.a\k■r\■Kx6'^ ; 

103. El; u7t£p9upov o'.xou £v Ky^ixw owOevto; ani 
Tiupo;. 

MwtjLE [jLiai'^dvE J co'; as xaTSXTave Trixpb; oiaTo; • 
^uoraTO Y^p (Jt.avir); (jie tetJ; Oeo? oXStov oixov. 

104. Ei; Tr;v Oi^xr^v twv >,£n|;avwv xou aYtou fAapxvipo; 'Axaxiovi 
xal 'A).£?av5poy. 

MapTupo; 'Axaxioio, 'AXE^avSpou 0' upvio; 
EvOaSs (7io[ji.aTa xsixai , TawEp j^pdvo; oX^to; r,up£. 

,105. Et; EOSoxiav ttjv yuvatxa 0£o5o<jiou paatXew;. 

'H [JLEv aocpv) Ss'aTCOiva ttj; otxoufJiEvr,? , 

6tc' EUCsSoUS SpOKO; 7ip£0t(JU.£vr, , 

TtapEdTi SouXv5 , TTpoffxuvet S' Ivb; TOtcpov, 
^ TiSatv avOpwTTOKJi TCpodxuvoufxevv). 
* '0 Y^p Seoojxw; TOV Opdvov xai tov YaP'Ov 
T£6v/)X£V w; av6poj7ro;, aXXa ^vj Oeo';* 
xktw (JI.EV yjvOpcoirii^EV tjv S' w; r^v avoj. 

106. 'Ev t(7) ypujoTpixXivu Ma^apivow. 

*JiXa[ji'|i£v axTi; t^; aXyjOEiy]; ttocXiv, 
xat TOc; xdpa; r,a6Xuv£ twv <];£'j5r,Yo'pcov 
rjU^rjaEV EuaeScta , TTE'TTTtoxE TrXavv] , 
xai 7:t(TTii; avOst xai 7rX«Tuv£T«i X.*PW» Id fecit Theodorus indytus, qui urbem extollens, 
tertium earn iirote.vit tenens cousularem dignitatem. 

99. In columna S. Danielis in Anaplo. 

In medio terraeque et cocli stat vir, 

undequaque rueutes non metuens ventos. 

**♦•*• 

vestigia radicitiis-inligens columnae duplicia : 
fame vero ambri.sia nutritur et innocua siti , 
filium proclamans Matrls nuptiarum-expertis. 

100. In NUum monachum magnum inter ascetas. 

Nili quidem fluvii unda tcrram novit adaquare, 
Nili autem monachi sermo mcntes novit demulcere. 

101. MENANDRI PROTECTORIS. 

In magum Persam , deinde diristianum et martyrem 

Erani dim inter Persas ego magus Isbozetes, 
ex pernidosa fraudq. spes qui-suspenderam ; [turus , 

quum autem taida corripcret meain urbem, \eni auxilia- 
venit et simul Cbristi omnipotentis famulus. 

Per ilium exstinda fuit vis flammiB-, sed tamen etiam 
vidus vidoriam perfcci diviniorem. 

402. In Salvalorcm et dominum nostrum Jejuni Christum 
filium Dei. 

Cundis superior (quid cnim majus aliud de te ranam.') 
quomodo te inter omnes supremum nominabo.^ 
quomodo autem oratione canara te oratione minime com- 

[prendcndum .' 
405. In supero limine domus Cyzici servata: ab incendio. 

Mome sanguinarie , tuum te intcrfecit crudele teluvn : 
dcfendit enim a furore me tuo Deus felicem domum. 

40i. In capsam reliquiarum S. martyris Acacii et Alexandri. 

Martyris Acadi Alexandrique sacerdotis 

hlc corpora jacent , qua; tempus felix iuvenit. 

405. In Eudociam uxorem Theodosii imperatoris. 

Sapiens domina orbis . 

pio amore incensa 

adest famula , adoratque unius sepulcrum 

ipsa ab omnibus hominibus adorata. 

Qui enim dcdit tbronum et torum 

mortuus est ut bomo , sed vivit deus. 

In terra quidem bomo factus, erat tamen ut erat in-ccdig. 

406. In Chrysotriclinio Mazarini. 

EITulsit radius vcritatis rursus 

et oculos perstrinxit mcndaciloquorum; 

crevit [lictas, cccidit error, 

ac fides lloret ac lAtcscit gratia. CAPUT 1. CHRISTIANA "EPIGRAMMATA. 13 XaaTTSi rpoi; U']/o; ty); jtaOs'opa? xoii xpctTOu; , 
xai Totc (jy.oTsivi? alpe'ssi? dvaTpsrst. 
T^; eiadoou $' WTCgpOev, w? 6eia tiuXyj, 
CTTiXoYpa^slTai xai ^uXa; -f) IIxpOc'vo; , 

10 dtva; Ss xai Ttpdeopo; w; TrXavoTpdxoi 
ffuv ToT; ffuvspYoii; luxopoovTai 7tXr,(Jiov 
xiixXw Se TcavTO? oTa ippoupol Toti Sdtxou , 
vde;, uaOrjTai, [xapTupE?, OutjTto/.oi, 
6f6£v xaXotlfjLSv y_pi(TTOTp(xXivov veov, 

'S Tov irptv Xa/dvTa xXr^ffeuK )i(^pucra)vu{JLOU , 
w; TOV Opdvov syovra Xpiarou xoptou, 
XpiffToti 0£ [xr,Tp6<, yptffTOxr,puxu)v tuirou?, 
xai Tovi (TO^oupY^^ Mi}(^a:>)X tJiv elxdva. 

107. Etc tiv ec^ov xpwffOTpix)ivov. 

'U; r^iv f acivJiv a^iav t^( Etxdvoc 
T^q TTplv ^uXarrwv, Mi/«r,X auTOxpaTWp , 
xpaxwv TE TavTWv aapxixojv {xoXufffxaTwv, 
i;£txovi^£i(; xai Yp«f5i tov 5e(iw)Tr,v, 
ipY'? xpaTyv<ov tou? Xoyou; twv SoYp-aTCDV. 

108. 'ASeonoTOv elc lov 'A8d(i. 

Qu ffocpir,; txTcaveuOsv *ASi[A to icplv IxaXeixo, 
TEauapa Yp^iJ^jxat' ?x*^'* ^'*« teff'sp* xXifxaxa xdaixou 
'AX^a Y^'P s^toXiT)? eXaj^cv Sucreo)? Sk to AeXTa , 
'AX^a jraXtv S' apxTOio, |xe(n5{i6pir^(; Sk to XoiTto'v. 

109. irNATior 

toy MaYiTtopo? twv Ypaii^jtaxixuv. 
Et; TOV vaov lij; itovaYion ©eoToxou cl; ir.v iniYT.t. 

riTcoOevTa xov\kel tov vaov ttj? IlapOevoK 
BaciXeto; T6 ffiv KtovffTavT{v<5) Aiwv. 

110. Elc t6v 0(vt6v etc '^^v TpouXXov, ^ t^ ava>.r,<{/Et. 

'Ex Y>i? avsXOwv raxpixdv soy Trpoc Opdvov, 

TOV JXY5TpiX0'v aO'J , ffCOTSp , oTxOV OEIXVUEIC 
1Cr,YT,V VOTjT^JV XpElTTOVCOV y^apiffflOtTUV. 

111. 'Ev Tw avtw va<i>, el; ttjv orauptixnv. 

*0 VExpo? *A2ti<; e^ejxet T£9vr,xdTa; , 
XdtOapctv Eupwv aapxa t:^,v toj osffTtoTSu. 

1 12. Eic TOV oOt&v va&v, etc Tr,v (leTajiopfdxnv. 

A4{A*{''? ^ Xptcnbc ev 0aSojp (pwTOc icXeov, 
txi^v •JTfiTrauXE TOu TraXaiToiTOU vo'jaou. 

113. 'Ev Ttji auTw vau , el? Tiflv (otocvtriv. 

kX)P(<^H'£V0( ^yv /epffl itpEdSuTOu Pps^oc 
roXai^; ia-i OTitxioupYOC tSv ypo'iui-^. 

114. •£-; tw ajiw va<p, elc X'^^'^'^V^^- 
Ipooiijiia^Ei xoafxtXT-jV ?u)Tr,piav, Ecce eiiira decuo Christus imagine-€xpressns 

fulget in superiore-parte throiu iniperialis , 

et caligantes haereses dissipat. 

Introitu autem super, Telut diTina porta , 

exhibetur et custos Yirgo, 

imperator \ero ac praeses ut errorisKiorai tores 

cum sociis operis repra^sentantur juxta ; 

circaque totius velut custodes domus, 

spiritus, dJscipuli, martyres, sacerdotes, 

unde Tocainus Christotriclinium novum 

quod prius obtinnit appcllatioaem ab auri-noraine, 

velut thronura quod-possidet Christi domini , 

Christique matris , Christi praeconum tjpos, 

et sai ientis-auctoris Michaelis imaglnem. 

107. In idem Cbrysotricliniinn. 

Ut splendidum honorem imagiiiis 
pristinae coiiservans, Michael imperator, 
victorque omnium camalium macularum , 
repraesentas et pictura Domlnura , 
re confirmans verba dogmatum. 

108. Anooymum in Adam. 

Non absque sapientia Adan) olim vocatus fuit . 
quatuor literas habeas ad quatuor climata raundi : 
Alpha enim ab ortu obtinuit, occasu vero Delta, 
Alpbaque rursus ab ursa , ab meridie vero reliqua/ii. 

109. IGNATII 

Magistri graromaticorum. 
In ecclesiam Deipars ad fonteni. 

Dilapsam omat ecclesiam Vii^iois 
Basilius et cum Constantino Leo. 

HO. In eadem in trollo, in tabala Ascensionis. 

E terra assurgens patrium tui ad thronura, 
maternam tui , Salvator, domum ostendis 
fontem intellectualem praestantiorum donoruin. 

111. In eadem ecclesia, in Cracifixiunem. 

Mortuus Orcus evomit mortuos , 
purgationem qui-ceperit camem Domini. 

412. In eadem ecclesia, in Transfigurationem. 

Resplendens Christus in Thabor luce magis 
ombram al)olevit veteris legis. 

H3. In eadem ecclesia, in Occursum. 

Oui cemitur nunc in manibus senis puerulus 
antiquus est fabricator temporum. 

1(4. In eadem ecclesia, in Salatationem. 

Praefatur mundi salutem u eiTTOJv TO Xaips xai; Y^^^K^ri SeuTidTTis. 
115. El? ■zYfj GeoToxov. 
llKpOsvo? uUa TIXT6- [xeO' wtsa TtapOevo; tqev. 

116. ElcTOV SwTTJpa. 

Xpicirs (Adtxap , [xspoTcwv (paoi; a^6tTov, uU Oeolo, 
Stop' uTzo xpuaTaXXwv, Stop' (XTto aapSovux.'*'^.- 

Siyyuao, TrapOevix?)? te'xo; dt'^OiTOv, uU Oeoio, 
Stop* dnh xpufftaXXtov, Stop' arro ffapSovuj^ojv. 

117. El; xivTU^^ev. 

"ESXeil/E TucpXbi; Ix xo'xou (jt.e}ji.u(ipL£vo? , 
XpiffTo; yap ^XOev ^ ■travo,a(JLaTO(; X«pi?. 

118. EuxTixd. 

"Hyeipev •Jjfxiv ttov itaOtov Tpixufjifav 
ej(^6pO(; xaxicTTOi; , TrvsuixaTtoda? xbv tjaXov, 
SOsv Tapaaaei xat puOt^st xai PpeX.^1 
Tov cpopxov -JJiJitov '|iu)(txrii; rr]? 6XxaSoi; • 
6 aXX', (0 '{(x'krl'^•t) xai crTopedT^ t^? ^aXv)?, 
cu, XpiaxE, Set^ati; dSpoy^ou; a[AapTia?, 
Tto trw Trpb? Sp[Ji.to irpocr^optoc TrpoffoptAtaai;, 
lyOpbv 0£ TooTOv ffuacpopai; peSpeyj/svov. 

119. TiioGetTi;, aTtoXoyta eijipri[io;. 'OnYipox^vrpo)/. 

Bi6Xo? IlaTpixtoio OeouSeo? apYjx^po?, 
8; (xeya Ipyov Ipe^ev, 6(ji.Yip£trj(; (XTrb StSXou 
xuSaXt[j.t»jv liretov xeu^a? ipi'xifxov aoiS'^v, 
Ttp^^iai; i^i^iyXovGaw (Jvixv^xoio OeoTo* 

6 (J); [jLoXev av6pto:Ttov e? 6(jyQYUptv, d); XaSg [Aopcpvjv 
avSpofJierjV, xal yaaTpbi; a[x£[x<peo; £vSo9t xoupy)? 
xpuTTxETO xKxObc fcbv, 8v OTTEtpixo? ou )^dSe xtixXo; • 
•^S' w? 7rap6£vtx^<; Geoxuiaovo; ia-Kaae {xa^bv 
TrapOevt'oto yaXaxxoi; dvaSXuCovxa ^££6pov 

10 w; xxavEv 'HptoSiq? dxaXdcppova? ehiii TratSa? 
vv^TCio;, dOavdxoio 6eou Si^i^ixevo? oTxov 
w; (jLiv 'Itodvvr,? Xoij(J£V •7roxa[jioto SsEOpot?* 
(S? X5 SutoSfxa cpwxa? tx[ji,u[ji.ovai; iXXaS* Ixa^pou;* 
&ffiov x' apTta Ttdvxa OEb? x£xxT]vaxo yuTa , 

15 vouffou; t' llsXtxactq trxvyEpot? pXe^apti)v t' dXatoxuv, 
■fjS' S-TTTrtoi; ^Etovxa? anitsStaty aiit.oi.xoq hlxoxjt; 
S<|ia[ji.Evr,(; lavoto TroXi/xXauxoto yuvaixo;* 
^S' ^(j<JOi»c [ji.o(priffiv u7r' dpYaXey)(Ti SafJievxa; 
■?)Y«Y^^ ^? ?°'°? aCOti; dTCo 5(6ovtoto pepg'Opou * 

20 w<; xe irdOou; kyiou [/.vriaiita xdXXnrev dtjjipiiv 

W; T£ PpOXWV UTTO )(Epffl XaQv) XpUEpOt? Iv\ S£<T[J(,Ol?, 

auxb; Ixtov o-j yap ti; ETriyQovitov 7roX£[ji.i!^oi 
6i|/i[xeSovxi Osto , oTE (Ji.:^ auxo; yt xeXeuoi • 
w<; 6dv£v, tw; 'AiSao aiSr'pEa ^^^e Gupexpa, 
26 xeTOev si <}/U)(_a(; GeotceiOe'ki; oupavbv Etcrto 
y5Y«Y^^ d/pdvxoiffiv utt' £vv£(ji7)(ji xoxyjo; , 
• dv(jxa<; Iv xpixaxr, cpaEaifxSpo'xoj ^piYEVEtr) 
dp/jY°v°^ pXdaxrj[;.a Ocou Y£V£T5)po? dvdpj^ou. ANTHOLOGIiE PALATIN^E 

dicens « ave » mulieribus Dominus. tl5. In Deiparam. 
Virgo filium genuit; post filium virgo erat. 
H6. In Salratorem. 

Christe beate, hominum mortalium lux incorrupta, fill 
dona ex crystallis , dona ex sardonychis [ Dei , 

accipias, virginis progenies incomipta, fdi Dei, 
dona ex crystallis , dona ex sardonychis. 

117. In cacum. 

Vidit cajcus a nativilate liimen-ademptus; 
Christus enim venit , oculatissima gratia. 

118. Preces. 

Excitobat in nos cupiditatum decunianos-fluctus 
hostis pessimus , flatibus-inflans saluni , 
unde conturbat et demergit et inundat 
onus nostrum animalis naris. 
Sed, o requics ac sopitor tenipestatis , 
tu, Christe , ostendas sicca peccata, 
tuam ad stationem feliciter ea applicans , 
hostem vero ilium calamitatibus immersum. 

H9. Argumentum. Apologia probabilis. Homerocento. 

Liber Patricii pii sacerdotis, 

qui magnum opus effecit , Homerico ex Hbro 

clarorum versuura componens gloriosaui canlileDam , 

acta nuntiantem invicti Dei : 

ut venit hominum in coetura; ut sumpsit forman 

humanam , et ventrem inculpatum intra virginis 

latiiit parvulus , quern infinitus non caplebat orbis; 

et ut virginis Deo-gravidae traxit mammam 

virginei lactis emittentera fluentum; 

ut interfecit Herodes tenellos adbuc infantes 

insanus, immortalis Dei quaerens exitium ; 

ut eum Joannes lavit fluvii undis ; 

utque duodedm \ircs inculpates sumpsit socios; 

quotque-hominum Integra cuncta Deus effecit membra, 

morbosque pellens tristes oculorumque tenebras ; 

et quomodo fluentes restinxit sanguinis rivos 

tangentis vestimentum moestissimse mulieris; 

et quot fatis sae>1s domitos 

duxit ad lucem rursus ex profundo barathro ; 

ntque passionis sanctaj monumenta reliquit nobis ; 

utque hominum manibus tortus fuit crudelibus in vincuhs 

ipse volens : non euito aliquis mortalium decertarit 

altipotenti Deo , quando non ipse quidem jusserit; 

ut mortuus est , ut Orci ferreas fregit portas , 

bincque animas Deo-parentes coelos intra 

duxit puris sub jussis patris , 

resurgens tertia qua-mortales-illuminantur aurora 

primitium germen Dei patris principio-carentis CAPUT I. CHRISTIANA EPIGRAMMATA. 15 120. 'Ev BXaxEfvat;. 'lajxSai. 

Ei «ppixTov Iv Y^i Tou Oeou C^jT6l< Opdvov, 
!Sa)v Tov oTxov Oxufxstffov t^; TrapOe'vou* 
r, yip (pgpouffa tov Oebv rai? dyxolXai? , 
;pepei tov auTOV ei; to tou tottou ciSa;* 

5 evTauOa Tr;<; y^c ol xpaTelv TETaYiie'voi 
Ta ffxriTrrpa TrioTEUoudi t^; vt'xr,; e/£iv 
£vTau6a tcoXA^C xofffxix^; TrepiffTaffei; 
TcaTptotp/r,; aYpuicvtov avaTpsrei' 
ot potpSatpoi oe 7tpoa€aXovTe; ttj TtdXei, 

10 auTTjv aTpaTT,Y>''<i*<^5tv 0)5 eloov jxovov, 
sxafxij/av eC9u? tou; dx«[iLTr£T; au/tva?. 

121. EU t4v auTOv vaov. 

'ESei Y£V£o6ai SeuTEpav 6£0u ttuXtjV 
tt;; rap6evou tov oixov, w; x«\ tov toxov • 
x'.^wTo; w:p9ri ty;; irpiv EvOsEffTf'pa , 
oj Ta? TrXolxa; (pe'pouca Ti; OeoYpdiou; , 
>, iXX' auTOv Evoov TOV Ofiov SeSEYjXEvr,. 
EvTSuOa xpouvoi aapxtxhiv xaOapai'wv, 

xxl <|'U}(^tXWV XuTptOffi; (XYVOTjIidTtoiV 

o'uai Y«p e'<Ji fwv TraOwv TrEpiffTotaei;, 
pXuJjEi Toaaura? 8(opEai; twv dsufjKZTuv. 
10 'EvTau6a vixr^aaaa tou; IvotvTiouc, 
(xveiXev otuTOu; dvTi Xoy/Tj; £t; SSwp* 
xpoTrrj? Y*P dXXoiwoiv oux tytt (jlovt), 
XptaTOv TEXouaa xai xXovouasc BapCdpou;. 

122. MIXAHA XAPTO*YAAZ. 

El; TT^v Oeotoxov paoTal^ouffav tov Xpurtov. 

A'JTT) TEXOuffa TrapOfivoi; iraXiv {xevei* 
xai UY) OporjOyj; • laTi yap to Ttaioi'ov 
Oeo;, OeXi^aa? TtpoffXa^EffOai capxiov. 

123. 211<l)P0NI0r. 

Ei; lov Kpavtou ),{6ov £v 'l£pou<yaXr,(ji, 

IlfiTpa TpifffiaxapiffTE , Oeosoutov otTaa Xa/ouaa , 
oupavi'r, YsvETj <te TrupiTrvoo; dfA^nroXEuf t , 
x«i yOovoi; lvva£T7;p;(; dvdxTopE; uulvottoXouih. <20. In Blachemls. Iambi. 

Si tremeHdum in terris Dei quaeris tliroiiuin , 

cemens domum admirare Virginis. 

Ipsa eiiim ferens Deum in ulnis , 

fcrt eundem in banc loci majestateni. 

Hk terrse qui dominari jussi-sunt 

sceptra credunt \ictricia tenere ; 

hie multos mundanos casus 

patriarcha vigilans avert it ; 

Barbarique impetu-ruentes in urbem, 

ipsam exercitus-ducentem ut conspexerant tantuna , 

flexerunt statim innexibilia colla. 

121. In eadem ccclesia. 

Oportebat fieri alteram Dei portam 

Virginis domum ut et partum. 

Area apparuit pristinA divinior, 

non tabulas gerens a-Dco-exaratas , 

sed ipsum intus Deum complexa. 

HIr scaturigines camalium pur^ationiim . 

et mentalium abolitio errorum. 

Quot enim sunt calamitatum casus , 

efi'undJt tot dona miraculorum. 

Hir quum debcllasset adrersarios , 

pessumdedit illos pro lancea in aquis : 

transformationis enim mutationem non exj^eritur sola, 

quae Christum peperit et fugat Barbaros. 

122. MICH.\EL CHARTOPHYLAX. 

In Ueiparain gestantem Cbristuni. 

Haec quio peperit virgo rursus nianet. 
Ac ne conturberis •• est enim inians ilJe 
deus, qui-voluit assumere carnem. 

123. SOPHRONn. 
In Calvaris rnpera Hierosolymis. 

Piupes ter-felix a-Deo-profusum sangninera qnaD-accepisti 
coeleste genus te ignem-spirans circumversatur, 
ac terrae incolae principes hymnls-concelebrant. BREVIS ANNOTATIO IN CAPUT I. Capiti in Codice praemlssum hoc veluti prooemium ; la 

tm XptCTTtavwv jipoTetaxQw ey<r£6»i xac teXa. im^pi[L\La.-:a , 
xSv ol "E)>Xr,vei; attapEffxwvxat. 

I. Notissima est S. Sophise ecrlesia Constantinopoli. 
« Kifioupiov vel xtgMptov non est illud vasculum quod in 
ecclesiis catholicis ciboire dicimus; sed sedicula ilia altari 
superimposita , tabemaculura , tabernacle, vulgo vo- 
cata,qua ciborium custoditur inclusum. » B. 

II. Blachernae, suburbium Constantinopolcos , ubi san- 
ctffl Virginis fuit ecclesia. — 1. « Est Justinus Secuudus , 
Justiniani successor. De quo Zonaras Annal. XTV, 1 •• 
ta; &'\ii5a.i i5[xqja) tw va(3 t^ £v BXaxEpvai; TipoffeOeTO ix xat- 
vri?, (be eivai To\JTOv axaupoeiSri. Conf. Ducang. CP. Christ. 
IV, p. 83, § 6. « B. Quod opus de plurimis esse consu- 
lendum quee in his epigrammatibus commemorantur, se- 
mel monuisse suiTicit. 

in. — I. « Non a Justino primo , sed a Pulcheria, Ar- 
cadiifilia, Marciani uxore, ajdificatam fuisse illam eccle- 
siam Zonaras nan'at Annal. Xin , 24, p. 46. Magnus est 
scriptorum consensus, quos vide ap. Ducang. 1. c. » B. 

IV. Studius, vir patricius, monasterium et ecclesiam 
in honorem S. Joannis Praecursoris sive Baptistae ex- 
struxit Constantinopoli. 

V. Amantius cubicularius imperante Anastasio aedifica- 
Tit vel reajdificavit S. Thorase jedem, in eo tractu urbis 
qui ab domo ejus vocabatur ta 'AfiavTiou. Codinus : 6 ok 
Syio; Gtojxa; 6 la 'Ap-avTiou xaXoujJLevo; oTxo; ■^v 'A[i.av- 

VI.. « Sphoracius fuit consul a. 452. Quiquum ex in- 
cendio salvus evasisset , Theodore niartyri , Tironi dicto, 
ecclesiam e-vstruxit; vide Ducang. p. 139, § 102. » B. 

VII. El; tov auTov, videlicet Scpwpaxtov. Additum est 
lemmati : ev ^ to Xoyapiov eOpeOr]. Hoc cnim monstrare 
videntur compendia ductuum, a Jacobsio tamen sic 
lecta : ev vaw tou AoyapiaaTou eupiOri. « Quodsi repertum 
fuerit a compilatore id epigramma in Logariastaj mona- 
sterio, videtur eo fuisse serins translatum -. nam inscri-. 
ptum fuit Sphoracii sepulcro vel imagini in ipsa Theo- 
dori Tironis aede, ab Anatolio patrueli gratum animum 
testificaturo. — 3. Gratiam aliam invenit , scilicet apud 
Deum. )) B. Fortasse i'/lr^ invenerat vel s'criptum esse 
opinabatur ( oppositum sequentibus xal ev vtjw; qui scho- 
liolum exaravit lemmati additum -. mirum enim ni hue 
ea notula sit referenda. 

VIII. Justinianus ad Hormisdae palatium duas eccle- 
sias exstruxerat , unam Petro et Paulo , alteram Sergio et 
Baccbo. 

IX. « Archangelus est peculiariter S. Michael. Varias 
Archangeli ecclesias recenset Ducang. IV, p. 186, 187. » 
i?. B69p£7tTov quae sit regio ignoratur. (Pascua vertit 
Boiss.) Ad Bosporum Archangeli a;dem memorat Gyl- 
Jius in Topogr. CP. Jac. X. — I. iElia Eudocia, prius Athenais, Theodosii ju- 
nioris uxor. — 7. « Juliana non fuit Valentiniani primi 
filia (ut est ap. Ducang. p. 133, § 81 , ubi de Polyeucti 
ecclesia disserit ) , multo minus matrona qutcdam Con- 
stantinopolitana (quae fuit Gregorii Turonensis sententia) , 
sed Placidiae , Eudociae filiae , filia. Inde TeTpatov al[ia 
),axovJffa intelligas , quod , numerata Eudocia , gradu ge- 
nealogico Juliana sit quarta , hac scilicet serie : Eudocia 
uxor Theodosii; Licinia Eudoxia uxor Valentiniani tertii; 
Placidia uxor Anicii Olybrii; Juliana Anicia, de qua nunc 
agitur, « cujus pietas ( ait Ducang. ) apud Theophanein in 
excitatis Constantinopoli sacris acdibus celebratur. » B. — 
29. Huic versui in Cod. adscriptum : (levouatv fipicrxe (er- 
ror ex api(rro7c6vti)v natus , quo haec referuntur. Boissona- 
dius dipTta ) Tiavta {i^xp' "^^i OT^liEpov ixzo^ irevTaxootoi;, 
Decirao igitur sacculo collectio haec epigrammatum insti- 
tuta est. — 31. Codex in margine : xaOta [i^v (a versu 
30)£v Tw vat}) evooOev xuxXw TttpiypafOvTai. Ibid. ajxeTpVi- 
Toi; , innumerabilibus ( videlicet Sanctis et martyribus ) : 
sic Codex et Jacobsius , rejecto quod olim ediderat dnETpr,- 
Tou?. — 35 Ttaaivnon videtur integrum. — 39. Viet. « Ex 
Juliana, quae Areobindo nupsit, nati Olybrius junior et 
Dagalaifus. Quorum uter respiciatur nescio. Tai; xouoaK; 
intelligendum de Olybrii junioris aut Dagalaifi filiabus ; 
sed utriusque unam tantum filiam nunc cognitam habe- 
raus. Vide Ducang. Fam. Byz. p. 74. » B. — 42. Cod. in 
marg. : ev x^ elaoStp xoO aOxoO vaou S5(o6ev xoy vdp0r]xo; 
7tp6;xriv 4t|/iSa. — 47. Marg. : evxptcrlv Exeoiv dxi)i<70r, aTtav 
Ipyov Toy vaoO. Codex execri xp'^vov 5'. Jacx)bsius y^o', pro- 
ponens etiam wS'. Boiss. ixizo(s\ scribere malcbat. — 
69 £[jLipiii(Tavxo Salmasius. — 60. Cod. in marg. : xeTdapi; 
Eifft Ttivaxe; ev ol; xaOxa nepiypi^ovxai dva axixoy; Tievxe ^ 
xal e^ — 62 a)5f,Ta(Ta conjecit Boissonadius , aut wv ((;.£- 
xdX)(i)v) 9uai;. Neutrum necessarium. Active tum diceba- 
tur avSeo). — 63 dY).atr,v ad utrumque verbum pertinet , 
quasi xXe'iJ/ada 4y^-*'^i"'' e?'JXaff(yE (j.e),d6pot; Geou. — 64 xe- 
XEuaij Jacobsius. Cod. xEXeaOr-.t. In margine : effxaxoi; isx<. 
KtvaS 6 Tcpo; xot; SeStoi; (Aspsai xij; eIctooou , sv w £7;iy£'yP* " 
TTxat xaOTa. Nimirum versus 66 et seqq.; conf. schol. ad v. 
60. — 68 Sr.vEa Jacobsius ; Codex Xtvea. — 70. « Forsan 
nonnihil excidit. Aut scribendum 6v6'. « Boiss. — 72 Xr,- 
6r,v Cod., superscripto X-Jaffav. 

XI. 'AvipYupot vocabantur SS. Cosmas et Damianus , 
quibus Justinus secundus et Sophia uxor ecclesiam ex- 
struxerant Constantinopoli in loco dicto xd BaaiXiaxoy. 

XII. « De aede S. Euphemiae ab 01 y brio dictae vide 
Ducang. IV, n. 6, § 13 et Morcell. ad Kalend. 1. 1, p. 153. 
— 4. Theodosii junioris filia. — 5. Placidia, Eudociae et 
Valentini tertii fiha, Anicii Olybrii uxor. — 8. Juliana, 
de qua ep. 10. — 9. Mrixepi, Placidiae; yevexy), Olybrio; 
{.lYlxpi xExoyari; , aviae , Eudociae. » B. Versu 7 non opus 
ut xTiVOE scribatur. — 10 wo' an e; 6' sit in Codice , incer- 
tum. His si adjungas tres posteriores versus epigramma- 
tis 15, integrum esse poemation videtur. Pares versi- 
culorum exitus iyo ( ^; 8' ) £ij.6v gpyov et eux' ejxov ep-^ov 
turbatum hie fuisse evidenter ostendunt ; praeterea epi- 
gramma 15 pro integro poematio haberi non potest, sed 
clausulae est simillimum : ut primum ejus versum 5ik- 
axEUffxoy esse prope persuadeam mihi. Boissonadius quo* 46 IN CAPUT PRIML.M ANNOTATU). r ^ue conjungeiula ■- t^pigraniniata judicat, nisi 

I'lura desint, hunc" lere in raodum : 

xoffuov iijr.fjaia Ttay.aiTspov i^ Tooe xctXXou;. 
'llv apa y.ai xi)J.oy; eti xi>^iov... 

Praeterea tale est lemma epigrammatis 15 in Codice : xal 
Tavta iv tw vomS ttj; ayia; Evfiiuta; ti xot; 'OXyfipiou. 'AXXo. 

XIII. Tilulus non ut lemma, sed quasi scholion in 
iriaigine scriptus iu Cod., et distichon superioribus con- 
limiatum, Ka»o; tamen niajuscula pictuni. Cum se- 
•Iiieiiti disticho ( cui lemma 4X).o in Cod. ) conjnnxit Ja- 
(obsiiis, probante Boissonadio. — 3 -rrfiriy, v. ad ep. 
12, V. 9. 

XV. Vide ad ep. 12. 

XM. Etiam hoc tetrastichon ut epigrammata duo in 
Cod. scriptum. — 2 (xditvpa , S. Euphemiam. Nr.<wi6/.o; 
.'ilibi de sarerdotibus ve! a?dituis dicitur. XVII. Item ill duo epigrammata diridit Cod. — 2 

AtJtov , id est , oOx iXt-ov ol rpdrepoi £v wJ'iYovoi; Si 
, r,; euyo; sffTte-ov , oaovrzp xu3o; 'loy/iotvr,;. » Boiss., 
iiaprobans conjecturam Xiicev quae edebatur. recte XVIII. « De dxoygtTw Ducang. in Gloss.; sed quid nunc 
t, mutilo poeinatio, non facile dictu. Est forsan sedile, 
^i versu primo xOxXo; pro sedili rotundo jiotest accipi , 
quo utebatur Agathonica. Pro par.v baud dubie legendum 
;ia'.vr;v Tel ?atv , pro ^aiov ( quod v. in Thes. p. 47 ). — 
•?. in Cod. lacuna quattuor versuum capa\ , cum scholio 
'-Tti ti ).£ir:ovTa toO £::'.rp»n;x»To;. Et ultimum versum ad 
lorn epigramma pertinere, evincit Tropbimi nientio : 
nam ad diem 13 octobris socii celebrantur Paulus, Tro- 
phmius et Carpus, vel Carpus, Pap>lus, Agathodorus et 
.Agathonica; t. Morcell. ad Kalend t. I, p. 190. >- /?. 

.XIX. Monet scholiasta •- o-jto; 6 K/avotavo; irzi/ 6 ypi- 
i a; TK narp-.a Taccaoy , 'Aval^apSou , Br^jyroy , Nsxaio;. (Quae 
iiotatio addenda HistoricisMiilleri.Tol. r\', p. 362.)Himc 
ipsum dicere vldetur Euagrius Hist. Eccl. I, 19, KXa-joia- 
v6v xal KOpov Tov; itoir.Ta; sub Theodosio secundo nomen 
adeptos nairans. Immerito autem septem epigrammata e\ 
Anthologia Palatina suscepta leguntur in editionibus 
Claudii Claudiani, latini poetae, cnjus non sunt. « Falsam 
opinionera peperit tum nominum paritas, turn tui^ida 
utriusque poetae oratio. v B. — 3 \uxa. Jac; fiiya Cod. 
7. n Assvrium nomen, ob bella cum Judaeis gesta, veri 
Dei hostes in universum signiticat; nee c«gitandum de 
una Dea Syria. » Jac. 

XX. « Forsan est continuatio praecedentis poematii. V. 
1 Jacobsius cogitayit de rtof.oovyz , idque veriiimillimum 
est. » B. 

XXU. — 3 aytoYv iu apogr. Paris. 

XXIII. « Descri[)tum hoc epigramma, et quod sequi- 
tur XXN'in, ex libro a Marino quodam exarato. » Jac. 
" Inserendus erit Marinus antiquarius catalogo Marino- 
rum in Bibl. Gr. tom. IX. » B. 

XXV. — 3. '< Exspedabas r; OtisTEfijffiv e^rrfia;;. " 
Jac. Vide ad epigr. 36, 3. 

.\NTHOLOGIA. I. XX\'I. — 1 swu^opov Cod. — 3 io-JTav ctw Jac; oyoav 
ouTCi) (sic) Cod. 

XXVIII. Vide ad ep. 23. « Liber a Marii!0 descriptu* 
exposuisse videtur prjeceptarhetoricaj. » JJ. — 3 ytiftaai 
Jac; xepoi Cod. 

XXIX. — 1 itpoi a/Xot; Cod. In quo cuique Tcrsuuin 
sequentium adscriptum 'A'/lo. 

XXX. — 2. « 'EaOXiS'ooj. Diidumhoc ex disticho ap. 
Platon. Alcib. sec. p. 143, A. Theocritus MI, 128 : ti |a^ 
xaXa voa^iv spyxot. » Jac. « Similes ethnici hominis a<l 
Jovem preces leguntur infra X, ep. 108. » B. 

-XX.XI. « Inscriptum videtur tabulae pictae S. Mariam 
exhibenti Christum infantem in ulnis gestantem. Conf. 
infra ep. 122. De eodem ai^umento versus edidi .\necd. 
t. 2, p. 477. — 1 vulgo Geoio yovov, xeov yldv. Conf. ep. 45, 
2, unde aliter distinxi. « J9. — 3 xeXsoyoa Jac; T-'/iOoy^a 
Cod. 

X.XXII. — 1 'Qi2e Cod. In ecclesia .\rchangcli. — 4. 
« Sunt nunc OcD.xuot aedes , ecclesiae. » B. 

XX.XIII. — 1. '< Est affufiaro; epitbeturn .\ngelomm, 
quod saepe ipsum fit eorum nomen ; v. ad Psellum p. 298 
seq.; Dncang. CP. Christ. IV, p. 187, § 32. Joannes Eu- 
chaitensis in eundem Archangelum , p. 15 : 

'Q JtioTi; , ola OayiiaxoypYttv i«r/_y£i; ! 

'U; diirra (lof^oi; tr.v dpLOp^uTOv ^yciv I >> B. 

X.XXIV. « Est nXatT. insula; v. GyUiura De Bos|)oro III, 
c. 12: Zonar. .\iin. XVII, 14, p. 236, B. — 1 . 'Afrxojio; Sui- 
das interpretatur u> (if, iazt rJno;. » B. — 2 inznlityao 
malit Jac — 7 popuv Brunckius tacito. 

.X.XXV. -< Swffdeviov locus fuit prope Byzantium, nunc 
quoque *A<TwaaTw dictus, teste Ducangio CP. Chr. IV, 
p. 187, § 132. Vide C/iero/icrlter Proponticum 1. 1, p. 264. 
Agathias ac tres ejus condlscipuli , eipleto quarto in scholis 
juris anno, Archangeli imaginem pictam in ejus templo 
apponet>ant. » B. 

XXXM. Post v. 3 in nova pagiiia Cod. lemma sic repe- 
titum : xayxa £v 'Esedti) yeYpairrai ev xa> vap6r,x'. toO 6eo- 
XoYou. « Est theologus hie intelligendum de Joanne 
apostolo , qui fuit episcopus Ephesi (conf. ep. 80 et lemma 
IX, ep. 48) et cognomine theologi ornatus. 'IXXoycrcpto;, 
lUustris, nomen dignitatis , de quo Ducang. Gloss. — 2 
aoxoTTo;, ut ep. 34, 1. — 3 !^M<rr^pa, zonam Magislri offi- 
ciorura. — 5 y|xeT£pTrv est pro (rr,v, quod apud Agathiam 
frequens et alios; conf. ep. 25, 3. » B. 

XXXVII. « Hoc et sequentia epigrammata tabuhs pictis 
subscripta fuisse suspicor, aut picturis in codice aUquo 
Novi et Veteris Testamenti. » B. — 2 TropSr^tx^; in apogr. 
Paris. 

XLH. Secundum ilia Matthaei n, 6 : xat <rj , Br,6Xe£{t,... 
oyoatito; i}ayJ.aTr, il h xol; ;^y£(x6(iiv 'loyoa ' ex uoO yip eJe- 
XiyjExai f,Yoy(t£vo; , o<m; TcotjiavEi tov Xaov (loy tov 'l^paf.X. 
— 2 t?£a^v Cod. 

XLin. Secundum ilia Matthaei H, 18 : !f<o^r}i dv Ta[xci 

r.xoOa^r, , b^r,\oi xai x)ay9u.6; xat ooypiio; itoXy? , 'Pxyr} 

2 18 ANTHOLOGIZE PALATINtE xXafouffa to. Tsxva aOr^;' xal oOx ^^6c>e 7tapay.).rj9-^vat Sti 
oux eiffi. 

XLIV. Verba Gabriclis ad S. Viiguiem, Luc. I, 28-35. 

XLV. — 1. npo^YiTy)?, S. Joannes Prodromus. Luc. I, 
41 V — 2 EffTt apogi'. Paris. 

XL VI. In cciirsum Symconis , Luc. II, 2a scqq. Conf. 
ep. 113. — 2 Wuet £ Cod.; x add. Jac. 

XLVII. Vid. Matili. Ill, 16. 

XL VIII. » Cod. 'AoaiA riw^o, aiK)gr. Par. ^v ilo.., sequente 
lacuna. Si quis amissum epigrarnma desideraverit , se so- 
letur legendis non malis dc siniili argumento Joannis Eu- 
chaitensis versibus p. 5. Vidcat et ej). 112. » Ji. 

XLIX. — 1 . np6(xoX' wSe, Horn. II. I, 3^2. -— 2 Tiaitvaoov 
Cod., corr. Jac. Boiss. vertit retro. 

L. 'Ev 'E9£aa>, cent', ad ep. 34. 

LI. TeTapxato; yap iazi, Martha ap. Joann. XI, 39. 

LII. Lemma : et? xa paia Y^xoyv (elxouv Boiss., riyoyv 
Jac.) xYiv pato^opov (scil. i^fxepav vel xupia/i^v), Palmarum 
festum vel dominicam. Secundum Matth. XXI, 5 : tmtze. 
Tig Ouyaxpt Ziwv 'I5oy 6 paatXeO; troy spysxai orot TipaO; y.ai 
ETciSeSriXw: £7ii ovov. — 2 x£ xal niavult Jac. 

LIV. — 1 jtaOs'wv x' mavult Jac. 

LV. « Cod. £i; xov aOxov, Jac. £i; xov Swx^pa, Respicitur 
crucifixio , aTaupwari; , sermo scilicet pendentis Christi ad 
matrem ap. Joann. XIX, 20. — 1. T6v uapQevov, namvirgo 
fuit Joannes evangelista. Gerraanus In Mariae dormit. 
p. 104 : 'Iwavvv]; 6 a7i6axo).o; xal xr)V IlapOe'vov w; [iriXEpa 
6 iiapSevo; el; xoc i[5ta 6taTcapa).a6d)v [corr. uapaX.] i^ aOxou 
ToO Xpiffxou. Hieronymus lectione 4 in officio S. Joamiis 
ad d. 6 maii : Joannes apostolus..., quern fides Christi 
virginem repererat , virgo permansit... Jesus stabat in 
litter e, nee sciebant apostoli quern viderent : solus 
virgo virginem agnoscit , et dicit Petro : Dominus est. 
Conf. ep. 86; XV, ep. 28, 4. Sensus : Dixit Virginis 
(Mariae) lilium esse virginem (Joannem).'E®yi, scil. Christus, 
quo nomine verbum carere poterat ; nam tabulam pictam, 
cui fuit id epigramma inscriptum , inspicienti quis loque- 
retur manifestum erat. Versus 2 poetae sunt verba. » B. 

LVI. — 1 qiSoy (Srcavxa; malit Jacobsius. — 2. « "ASr^v, 
Satanam. 'Axi^ptov esse puto imbecillem , jam non lajdentem 
homines. Memini Apostoli eloquentissimi dicentis : xa- 

TEitdftri 6 6(xvaxo; £t; vTxoi; • jroO ctou , 6dvax£, x6 xsvTpov; Ttoy 
cou, aoTf) , x6 vTxo;; » B. 

LVII. « 'ISe 6 a[jLv&5 xoy 0£ou , Joannes Baptista ait de 
Christo, ap. Joann. I, 29. — 1. Wv/ffi ev tpXi^fft, respectu 
ad Exod. XII, 7, 13, 23, ubi narratur de agni paschalis 
sanguine superliminaribus domuum et postibus illito. — 
2. 'OXoOpeOuv, scit. w AtdgoXe. Basilius Seleuc. Orat. 13, 
p. 74 : al|j.a 7ipo6dxou 6ypwv ETuxptofievov e^w (xeveiv xov 
6Xo6p£yxr)v xaxrivdYxaffE , xal dyyEXoi; 6avdxw xaOwuXiajjiEvo; 
aI(jLaxo; 6£a 7tp6? ffiyyriv d7cr,XauvExo. » B. 

LVIU. « De vellere Gedconis miraculoso vide Judic. VI, 
36-40. Auto?, scil.ouoxo? ipse. — 2. (Cod. auxoirwSE , corr. Jac.) Kpyqjta, nam ineptientes allegorist* sub illo vellere 
immensa latere mysteria credunt, de Deo, de Maria \ir- 
gine; conl. not. ad Anecd. mea t. 3, p. 25, n. 8. » B. 

LIX. « Vide Exod. II. — 1 . Aiyunxiyi , scil. w (?) Oyyaxcp 
*apa(3. — 2 IIpoxyTtot , nam in multis fuisse Moyseni 
Christi typum allegorista; putant. In vulgato Xoyoi; ( si( 
Cod.) haereo. Forsan vooi;. Confer ep. 76, 2. Recepi A6- 
vov. >. B. Quod baud dubie verum. 

LX. Vide Exod. XVII. « Nulla facile alia Veteris Tesla- 
menti historia , ex iis quas ad typos referuntur, frequeii- 
tius commemoratur. » Jac. Cujus copiis Boissonadiiis 
addit Gregor. Naz. Orat. 1, p. 35; 30, p. 495; Eustatli. 
Opusc. p. 11, 31; Theodor. Prodr. Tetrast. p. 42 ed 
Suvigny. 

LXI. « Respicitur Exod. 11, 16-21. Quo ex loco venit ver- 
bum ^y£o, quum ibi sit Eppwaxo auxa;, lilias nempe Jothor 
Moyses. Ad E8vixr)v vuu,9r,v conf. epigrr. 69, 70, 75. — 2. 
Notum vy(i9to; esse inter mystica Christi nomina. » B. 
Qui Muxrij; scribcbat. Mwoyji Cod. 

LXII. Vide Josue IV, 10-24. — 2. Cod. XotTdojievov. 
« Recte Jacobsius XoEffffojievou , ut in Horatiano : quuni 
mea nemo Scripta legat vulgo recitare timentis. » B. 

LXIII. « In Codice prave lemma idem est ac sequenti-s. 
epigrammatis. Jacobsius posuit'AXXo. .\liud feci. Ad ipsain 
rem vide Genes. XVI. » B. 

LXIV. \1de Exod. XV, 27. — 1. oOo xal Ssxa apogr. 
Par., quod praefert Boiss. 

LXV. Vide Genes. XXII. « Frequens hujus quoque typi 

commemoratio. » Jac. — 1. « 'IXaOi nunc fere sit/dle no*, 
strae exclamationi vernaculae, misericorde! inisericors 
deus! » B. 

LXVI. « Codex dj r ompendio ancipiti. Quare , pro vulg. 
dpxov, dedi dpxou;, jubente ipso poeta et Genes. XIV, Ig. 
In Vulgata tamen versione est panem et vinum , et ap. 
Clem. Al. Str. 4, § 163, x6v oTvov xal x6v dpxov. Typus erat 
Melchisedec Veritatis quae est Christus. » B. Vide Jacobs, 
p. 17, qui V. 2 Ewv scripsit; ly^^ Cod., quod \n)lcst de- 
fend!. 

LXVII. — 1. Sic Jacobs., vel svOdo' r/.ei (xouvr.v. Cod. 
violate metro [jioyvr,v e/ei. 

LXVm. Vide Genes. XXVII. Loquitur Isaac. — 1. 
n Hvoti'iv capiendum esse puto pro 6(T[j.r,v. Genes, v. 27 : 
wff^pdvOr, xriv 6ff[jLr;v xiBv Ifiaxttov aOxoy. Opponuntur, ut 
solet , nvEy(xa xal ypatAixa, Spiritus et Litera. » B. Ex epigr. 
72 suspicari licet, SEpa?, pellem qua indutus Jacobus 
patrem decepit, ad Christum a nonnuUis relatum fuisse. 
Jac. — 2. Boiss. confert Proverb. X, f -. yioj; aoqpo; sO- 
opavvEi TtaxEpa. 

LXIX. — « Malim az loo-jua. Legiturenim Genes. XXIV, 
64 : xal dvaoXsiJ^ada 'PE^Exxa xot; oyOaXixot;, eTSe xov 
'Iffadx, xai xaxEinQoriffEv cl-ko xrj? xajx^Xoy. « Chardonus. 
— 2. Soo(j.axo:oyxa6apou, cameli; v. Levit. XI, 4. Boiss. 
citat Philonem De agric. § 30 : x6v xd[j.r,Xov oOx 6p^; oxi 
axdOapxov cpridiv eTvoi ?wov 6 v6[ao; , etieiStq {iTipyxatai [aev, 
oy St/YiXiT oi f IN CAPUT PRIMUiM ANNOTATIO. 10 LXX. 1. Pro oO T^),c uSatwv. « Jujcia puteum aqunr , 
Genes. XXIV, 1 1 . Non procul ab aquis uxor gcntilis quae- 
sita fuisse dicitur, scilicet, iit puto, ut esset in vicinia 
fons baptismalis. Conf. ep. 75. » B. 

LXXI. VideRegum IV, c. 4. 

LXXII. In lenxmate Cod. :?iXiou. — 2. « T%lt, in Jor- 
(kine , qui videlicet pictus erat in tabula. Conf. ep. 62. 
Jordanem Elias percussit t^ (ir,),a)T^, Reg. IV, c. 2, 
8. « B. 

LXXni. — 1. « Tivo;, Christi nempe, qui passim dici- 
tur filius David secundum carnem. » B. 

LXXrV. — 1. Joannes in narratione de caeco quern 
Christus sanavit, IX, 7 : vi<}/ai el; tTjV xoXyjAgriOpav toy 
£t).a)a(i, 8 SpjxriveueTat dmedTaXjxevo;. Conf. ep. 117 

LXXV. Vide Joann. IV, 6 et seqq. 

LXXVI. In nuptias Cansa, Joann. II. — 2 a' addidit 
Heckcrus Comm. 1, \>. 349; irveu(j.a Exei; Jac. 

LXXVn. Vide Reg. Ill, c. 17. — 1. « Codex ^af^r.pr., 
quod sensu caret. Legeudum esse eXatr;pri demonstravi 
ad Theoph. Siinoc. p. 268. Est eXairipri xo/in; in Reg. v. 
14 dicta 6 xai{/axr,; tou i).aiou, in Vulgata lecythus 
old. » B. 

LXXVIU. — 2. eeou ix (peovii; , T. Matth. XVI, 18. 

LXXIX. Vide Act. Apost. IX , 3 ; XXVI ,13. 

LXXX. Conf. ad ep. 36. 

LXXXII. — 1. Aw|xa. « Fuisse videtur Boyy-a. « Jac. 
Nihil niutem facile. ^Ethereas arces et ipsius Dei palatia 
ingressus videbatur Joannes ille Theologus. Epigramma , 
MavLiai forsan, ante ipsius scholia in Dionysium Arcop.: 

AYY£^'**i? ffo^i^l? a|i.apuY(iaTa uoXXa xixio<ia;. » B. 

LXXXIII. — 2. « Sedebat enim Matthaeus in telonio, 
fuum cum ad se Christus vocavit , Matth. LX, 9. « B. 

LXXXIV. — 1. 'AGdivaToi Cod., correxit Jac. — 2. 
« Quam absonum illud ye! Saltern sidedisset, ev£7ta<7(jev 
6 Aou/.a;. » B. 

LXXXV. — 1. « vEgyptus habebatur'regio caliginis. » 
Jac, quem t. p. 18. S. Augustinus Enarr. Psalm. 77, 
t. IV, p. 832 : « jEgyptus in hebrsea lingua Tenebras vel 
Tribulationes significat. » Boisson. : « Andreas Cretensis 
ap. Jacobs. : aO-nri xoi'vyv ( ^ AiyjTiTo; ) 6 <ixoTaG[ji6; Ttpo; 
T^ Ypatpfi ^taXoutievTi. Scribendum videtur npo; "rij; ypacp-^;. 
At non succurrit Scripturae locus , ni de eis cogitaverit 
locis ubi Nilus dicitur aut dici putatur Schichor. Plu- 
tarchus. De fluv. c. 16, 1 : Net)>o;... sxaXeT-ro to upoTEpov 
M£)a; , ubi v. Maussac, et intt. ad Hesych. v. AiyvKxu)aa.i. 
— 2.Evangelium Alexandriae Marcus pricdicavit. Vide mea 
Anecd. t. 5 , p. 44 et 490. >> (Euseb. H. E. II, 16 , Ibique 
Vales. Jac. ) 

LXXXVI. — 1. « Conf. ad epigr. 55.-2. PpiriYopiw, 
non Nysseno, sed Nazianzeno. Gregorius Presb. in Vita 
Naz. : xi 8' iv Xeifoijit acospoayvriv , 9; (ae'x?' ^tavro; ocvtou; Tou piou ayvoyc xal xa6apoy; cfjvsTr.pTrrtv ; videlicet Basj- 
lium et Nazianzenum. In Cod. est dittographia TpriYoptc,), 
TpriY^pio;. Potest ambigi. Reliqui dativum qui prior scri- 
ptus fuit. Saepe repertum taa cum dativo. » B. 

LXXXVII. « Fuit Polycarpus Smyrnae ei>is(opus, inipc- 
rante Commodo martyrium passus. » B. Qui 6 (i. e. 6; ) 
scripsit; 6 Cod. 

LXX.XVIII. Dionysium Areopagitaui. — i « Itpdpxix 
Codex et apogr. Paris.; quod quuni non bene grajcuni 
Mt, de recipiendo Upapxixa nulla fuit cunctatio : sic co- 
dex Dionysii Florentinus ap. Bandin. I, p. 31. Et sic 
Chardon de la Rock. .Miscell. 1. 1, p. 268, quemvidoas. 
l^rimo versu respicitur Dionysii liber itepl tf,; oOpavia; k- 
papxia;, secundo liber itepi jiuaTtxTj; OeoXoyia;. » /?. — 3 
i'rtt:iTei cod. Flor. 

LXXXIX. — 1. « Intelligendum Ixti ayeSovde imagin*^ 
i^icolai quae imagini Polycarpi vicina erat; vel de pictis 
ki eadem tabula ambobus sarnctis; vel de ijedium utrius- 
que vicinitate. — 2. Polycaq)us fuit otxTipiiuv dictus 
( epigr. 87 ) , et Nicolaus Myrensis ( nam de hoc agi 
onuiino videtur ) viduis ct orphanis pecunia , coiisilio, 
opera now defuit , oppresses sublevavit , quod nai'ra- 
tur in sexta ejus officii lectione. Ab >iccphoro Chunuio 
0ep(x6; tuv eniSEoixevtov npooTdiT,; vocatur, in Anecd. meis 
t. V, p. 348, ubi v. not. » B. 

XC. « Sophronii episcopi commemoratur panegyricus 
Joannis et Cyri martyrum, in Fabr. Bibl. t. X, p. 216, 
quein vide de Sophronio t. IX, p. 164. Tetrastichou no- 
strum illi panegyrico prajfixuin fuisse >idetur. » Jac. 
Addit Boiss. : « De Cjro et Joanne multus est Morcel- 
lius ad Kalend. t. II, p. 48 et 139, Ducang. CP. Chr. 
IV, p. 122, § 31. — 2 xauTw Codex. Quum uullushic sit 
tali emphasi locus, scripsi xxt-c(j>, ad Psellum p. 197. » 

XCI. « Inscriptionem fuisse opinor tabului adulatoriac , 
qu a exhibebatur Theologus Joannes 6 napOevo; impurain 
Theodoram et Justinianum coronans. Conf. ep. 80. » B. 

XCn. Lemmati additum in Cod. : ^yo"^ ^'^ ''^^i'^ \3.z-^iy.r,» 
IxxXriffiav. Ei; bis capiendum pro ev, item in sequent! 
lemmate, et alibi in his non raro. Epigramma legitur ui 
Oreg. Naz. 0pp. t. II, p. 179. Unde nomen addidit Boiss. 
— 1. DeChristo in navicula dormierite Matth. VIII, 24; 
Marc. IV, 38; Luc. VIU, 23. Vocis oXxdi; leni spiritu 
script^e exempla dedit Jac. — 4 S' exl>,£yev apogr. Par. et 
ed. Greg., 6 o' i'^^K- Greg. 

XCIII. « Scriptum forsan in iraaginem S. Basilii in ec- 
clesia ilia pendentem. — 1. Intellige qualtuor virtutes 
cardtnales. Vide ad Planud. epigr. 201. » B. 

XCIV. — 1 " Apogr. Par. vEyjiafft GccrTiEfftot; , quodprae- 
fero alteri, titubante licet versu. Nam qui sequuutur 
plerique non mcedunt rectius. Sunt pessimi hexametri , 
quales fecerunt Theodorus Metochita et recentiores non- 
nulli,qui quum a politico metro recedebant antiqua me- 
tra tractaturi , passim ad quantitates syllabarum turpiter 
oflendebant. Capiendum vsypiaCTt 9£CT7t£(rtoti; , \iel ^zant- 
aioio , de jussu Christi , cui parente? B. Mariae mox dor- 
mitune ex cunctis terrarum partihus repente dLscipuIi 
adstiterunt. Vide enarrantem id miraculum Germanuni 
p. 96 et 101 , coll. Anecdotis meis t. II , p. 134. — 3. 
1 Non intelligo a)->.r,^o:<riv. Apogr. aX).ri>.oi«7'.v. An ixyy^oi; 

2. 20 ANTHOLOGTiE PALATIN.E -juv? an dfioio'.aiv^Hoc verti. — 4. Forsan iaizz^ioio. « B. 

XCV. Argunientum videtur ex rebus JusUniani eruen- 
duin; conf. ep. 91. Chardonus adscripsit : « Vid. inscript. 
ap. Randuriura 1. 1, p. 180. » 

XCVI. « An Araantius ille de quo ad epigr. 5 ? » B - 
1 6£0'joty]i7tv Cod. 

XCVII, XCVIII. « Erat tunc Theodoras tertium con- 
sul, TO xptTov £xa)v {nraxrjiSa TijAriv, ac Justinianus sum- 
mus exeicituum du\, (TTpaTtric ^^yi^Twp Ttaorr,;, [lEyaaeevr;; 
(TTCaTiapx^ls- Haec fuit, regnante Justino, Justiniani Ceesa- 
ris dlgnltas. Zonaras XIV, 5, p. 59 : aTpaTiri).aTiri; xdiv 
(jTpaxeuiJiaTwv 6 'louffTivtavo; npoxex^tptaTO. Constantinus 
Porpli. Them. I, 12, p. 1441 : 'Iou(TTtviav6;...u.ovo(TTpdTTi- 
yo; Twv 'Pw.aatxciiv TaYadiMv , Kaiffap wv , bfj^rj^kxi-rst. 
Jam quum sit in Fastis ad a. 525 consul Fl. Theodorus 
Philoxcnus , tempus definitum puto. De loco MeXhr) nihil 
nunc raemini. Fuisse puto intra Byzantii muros vel in 
suburbiis, propter verba iioXtv doa;. » B. 

XCIX. Lemma in margine £v tw (ttOXw tou 6(t. A. « De 
S. Daniele Stylita v- Fabr. Bibl. Gr. t. X, p. 217. Est 
dvdu/.ou; proprie Bospori littus Europaium; v. Ducang. 
CP. Clir. lV,p. 187, §32. Codinus p. 58 : tote Se (sub 
Leone Macela ) xal 6 oaio; AavtY)). ev tw 'AvdnXw r^v • ubi 
Lamb. » B. Alia Jac. p. 19. — 3. In Cod. et in apogr. 
unius versus lacuna. — 4 6ix.8aSiw Cod., quod correxit 
Boiss. : « Non in duplici columna pedum plantis quasi 
radicitus inhferescentibus stabat fanaticus heros,sed in 
una columna binis pedum plantis. » — 5. Dicebatur etiam 
fj Xtfj-o;, de quo multain Thes. 

C. « Salmasius, pr«f. ad Nilum Thessal. p. 12, hoc 
ejiigramma recte refert ad Nilum Cpolitanum , de quo 
plura Fabr. Bibl. Gr. t X, p. 3, et Morcell. ad Kalend. 
t. II , p. 20. Ante Nili opera Possinus edidit e Menologio 
versus non valde dissimiles : 

A iLvuTtTOv dp6£t NeiAO? , dXXd xai xtictiv 
X6y«rt -/.aTdposi , xal Gavtbv, NetXo; |ieya?. » B. 

CI. Menander Protector sub Mauricio imjieratore flo- 
ruit. « Exstat hoc epigramma inter Menandri Historiarum 
fragmenta p. 432, c. 24, cum praeviis hisce verbis : cti 6 

Icttooixo; cpr,(ji MEvavopo; Ttspl 'I(jaoi;iToy (sic) tou tv Fleodt'oi 
(TTaypwOevTo;, TpaywSiav 8e'[X£vo; xai xov dvopa eVtoti aya" 
ffOst; • « 'Ev vw EoaXoiAYiv w; xai d|tov tw tou 6£oiJ OipaTiEyTT] 
TW PapSdpw £V ^^a[ji,£Tpw ^TCiypajAjia )v£?ai • xai 89] ),£'A£XTai 
(Aot £7tiypa[x[ia t66e" 'Hv... 'Idao^ixr,!;... » B. 

CII. Simillimos versus Gregorii Naz. t. 11 , p. 252 , B 
citat Jacobs. 

cm. — 1. « Mw[io; saepe de diabolo. » Jac. « Ignoratur 
argumentura distichi. Mwjao; si sit diabolus , olxo; fucrit 
ecclesia quam impius quidam homo voluit incendere. » B. 

CIV. « Referendum videtur ad Acacium Melitenensem, 
de quo Ducang. CP. Chr. IV, p. 118; Fabr. Bibl. t. X, 
p. 187; Marcell. ad Kalend. t. I, p. 148. De Alcvandro 
haereo. — 2. Reliqui Codicis scripturam TduEp, quum 
saipe recentiores xEtxat pro trochajo habuerint, decepti 
pronwnciatione xeixe, adeo ut saepe etiam xeite in lapidibus 
reitcrrntur. Adde notanda ad XV, ep. 31. » B. CV. In altero lemmate . . . yyvaTxa ©eoSotiou too (AixpoO , 
i. e. tou veou , ut apud alios appellatur. — 3. 'Ev6; , Christi. 
— 7. 'Hv (b; ^v, ad suam, 1. e. divinam, naturam rcdiit. 

CVI. Sequitur in lemmate : xou (lEydXou TtaXaxiou xuxXw 
TTj; 6po»^;. Quae ad versum 12 jiertineret putat Jacobs. 
'< Constantinopoli in magno paJatio triclinium fuit, pecu 
liariter dictum xpy<rofp'-"'*X'^ov> de quo fuse Jigit Ducang 
CP. Chr. II , p. 117, § 3. De illo nunc agi patet et ex lem 
mate, etsi nomen MaJlapivou non habeam unde illustrem. 
et ex V. 15. Quum fuisset ab imperatore Michaele instau 
ratum , oc(*asionem versuum adulatoriorum indc ceporunl 
poetastri aullci. Sed quis et quotus Michaelum.' Michael 
III, Theophili filius. Scholiastes eiiim e regionc v. 12 
£ypdsr|(Tav |i£Td tt|v 6p6o6o$iav Ijtl Mi^ai?)'. auroxpdxopo? utov 
HeosO.ou. Tr,v 6.6o5o5iav intelligo abolitam iconoclastarun 
haeresim et imaginum restitutionem. Fuitque inde prima 
quadragesima dominica opOoSof-ia vocata : v. Ducang, 
Gloss. — 2. TEuSriyopoi sunt iconoclasta;. — 3 eCkteSeio 
Cod. et apogr. — 5, 9. In Chrysotriclinio has Christi el 
IMaria) virginis imagines Leo Sapiens Constantino monstra 
bat : i^^ T(o (A£>.),Eiv ( Cedrenus ait p. 604 ) duo xou Xpuio 
xptx/.tvou E$iE'vat x6v KtovoxavxTvov,... uTtOTxpE'-ist XE/Eu(ja: 
a-jxov, £vax£v{!7a; Ttpo; xi; io-XYiXwuE'va;; ava)6£v xii; TruJ.ii;; £i/.6- 
va;xouXpiiTXou xalx^;0EO|xiQxopo;,6pa(TtX£uc... — 10. IIpoE' 
6po; quis peculiariter jumc sit non facile dicam. Forsan pa 
triarcha Constantinopolitanus Methodius , vel Theoctistus 
Patricius, ille potius. — 12. Scholion babes supra. — 13. 
Noe; sunt Angcli; v. Jac. p. 20, Holobolum in Anecd 
meis t V, p. 168, 169, 181, not. ad \Lirin. p. 94. — 15 
Schol. : ?o); w8e xfj; ypudoxpixXivou. Vel xoO scribenduni , 
vel xajxdpa; est subauditum. » B. — 16. -/y.n-zh^i Codex, 
corr. Jac. 

CMI. — 4 Ypa^ Cod. « Tov SsCTTtoxTjv, Dominura Chri 
stum, cujus imaginem restituerat Michael, imagini t? 
-plv similem , quam icoiioclastae aboleverant. « B. 

CVin. — 2. « Commentum illud de nomine 'Aod|j. tctra- 
grammo , quod tamen hebraice tres tantum habet literas , 
erudite tractavit Diiler. Farragine rituum sacrorum et se- 
cular, m, c. 19. » B. CIX. Lemma aliudin margine : ev tw vaw xrj? roiyric. 
« DeB. Mariae aede Ad fontem Ducang. CP. Chr. II, ]>. 183, 
§ 13. — 2. Edebatur ex Cod. KwvCTxavxivojXEajv. Apogr, 
xwvcrxavxivw ).e'wv. Agitur de tribus imperatoribus , tem]ili 
' instauratoribus. Est xs pro xai. Sic saepe balbutiebant eo- 
rum temporum poetastri. Euphraemius Chron. 10134 ; 
'Hffuytqc x£ ywvia [xaXXov TipETTWv, pro xai ywvi'a, Conf, 
ejusd. vv. 2756, 2837, 2975, etc. » B. ex. « Est TpouXXo; (antiquis OoXo;) quod nos cupolam 
vocamus; v. Ducang. Gloss, et Coraen 'Axdxxwv t. I, 
p. 251. « B. 

CXI. "Fuisset melius eI? xr)v dvdffxaatv, quod lemma ferl 
de eodem arguraento epigramma 56. « B. 

CXII. — 2. Legem veterem et novam Patres figuratt 
vocant axidv et lyw;, 

CXin. Apogr. Par. OTraTtdvxYiv. Conf. ep. 46. — 2. ITpE 
ctSuxou , Symeonis. — 3. In Epigr. cit., Puer 'Aoay. TipoyEvs 
axEpo; (iv. IN CAPUT PRLMUM ANNOTATIO. 21 C)^. « Apogr. e'.; to yji'^. Est saepius yjii.^z-zi<s\f^^ 
Annuniiaiio Marix; est nunc Salutatio, respcctu ad 
Christum dicentein TaT; yjva'.;iv ( Mariabus duabus ) x» v - 
peT£, ap. Matth. XXN'III, 5, 9. » B. 

CXV. — Cod. TtxTEs , corr. Jac. « Me6* vite'a , post filium 
scilicet genitum et ex utero prosilientem. De hoc usu 
prcejwsitionis cum insigui brevitate dicam ad Plaii. ep. 
88. .. B. 

CXVI. « Codei £t; Tov auTov, quod re postulaute muta^i. 
— 3 Toxo; Cod. In fine Ters\:s 4 adscriptum e-jxTixi, 
quod ad sequens epigramma pertiuet; sequitur autem 
iilud quod supra dedimus n. 30, cum lemmatc eI; tov ow- 
T>;pa. >' Jac. 

CXVII. Vide Joann. IX, de tu^Xw i% ye'Ettj; , et conf. ep. 
74. — 2. Christus ibi v. 5 ■■ oxav sv Tcji xwj\i.tf d», ^w; ei{u 
Toy xdajAWJ. 

CXVIII. — 7 n&ojpovo); malit Jac. 

CXIX. « Lemma Codicis nonj'lenum. satis vcl non satis 
planum. Cod. eO;.". Apogr. Par. eO^t.jio;. >oniuliil Uieral 
aiKtlogicB ab auctore Homerocentonis , quod libranuit 
omisit. Superest argumentum narrationum. — 1. De Pe- 
lagio Patricio , qui Homerocentones ante Eudociam coirx- 
posuit , vide Fabr. Bibl. t I, p. 5o4 seti. — 7. Couf. siinilia 
in Anecd. meis t. V, p. IGt, n. 11. — 23. Forsan oti [ir;. » 
/; — 24 ff-;a-. Cod. 

C.VX. Hos versus et sequentes n. 121 tanquam Goorgii 
Pisidae edidit Ducang. ad Zonar. p. 6j, « ex cod. Rerj.. 
quein esse puto n. 1G30, ubi legunturp. 166. 1. •■ li. IV 
Blacbeniis v. ad epigr. 2.-3 tov Oeov Cod. et ajwgr. ap. 
Dorvill. ad Charit. p. 332 = 401. Ap. Ducang. f, vis ^i- 
po'jaa TOV 6E0V ev aYxa>.ai;, ut solent esse dodecasyUabi 
illi iambi; secundvtm antiquiorem mensuram tov tieov i-t 
-~": iyx. in Append, nova Corp. Scriptt. Byz. (Rom. 1777) 
ia4. — 9&£*{n:£p6iVAO/T£; (uii£p6a).6vT£; App.) t^ «6a£i Ducang. « Qui male fuit usus codlce in quo legi II irpoa- 
6a),6vTc; t^ hoXe;. .\tque sic reformandam puto codicis 
Palatini lectionem editam. [Qui KEpuaSovxE; rr.v tio/iv, 
etiam solutione quam istiusmodi versus aegerrime admit- 
tunt.] Barbari illi sunt Avares; vide Ducang. I.e. — 10 
tiovov Ducang. ex cod., rectius quam jiovr.v Palatini. » B. 

CX\I. Vide ad epigr. pnecedens. « Codex 1630 lemma 
exhibit i'l'/'j:, non i\\u>- quwlscripsitDuc. Ad a).),oi sub- 
audi tt://'- ^t'l ia;j.€oi. — 1. 'Eoei idem cod., non oii ut 
Due. Idemque Tt-j/tv. Conf. ep. 106, 8. — 3 ty;; Tvpiv, scil. 
aixa; fti'deris. Allegorice B. Maria saepius est arcai com- 
parata; v. Anecd. mea t. Ill , p. 23. — 7 ({/ux"'-'^'' XurpoxTt; 
edidi ex cod. 1630. Male Due. 'l-uxixal )."jtcw<t£i;. Codex 
Palat. pXO^o'jff'.v (pro Xutowii;), quod ex interpretalione 
vidctur irrei)sisse. — 8 Odat -(io v.c\ r.poaoo/.a'. TtaOy.txaTwv 
Ducang. [Hoc quoque melius, .\ccedat hie locus aliis non 
panels qui interpolationem collectionis Palatino; arguunt.] 

— 9 ToiauTMv (sic) Due, qui si diligentior fuisset , poterat 
in codice legere ToaaOtc^. — 10 twv svavTituv cod. Pal., in 
mai^te correctum. — 1 1 . Videntur in aquis barbari periisse. 

— 12 (lovrrv cod. Pal.; jx6>/r, Due, quod recepit Jac. Sensu.s 
erit quern expressi versione; scd qua* sententiarun« est 
connexio? Verfit Fabricius in Bibl. Gr. t. 10, p. 615 : 
y'ec enim ricem fug.r erperiiur .snln f/v« Deum ijenc- 
racit et fugavit hnrbaros-VoTian scril)endum Tp6-o::, 
sono eodeni : moribus et indole non mutatur, semjer e.<;t 
Iwna et propitia. " B. Chardonus adscripsit : « Kdili 
[iow, , quod minus i ettum : innuit enim jtoeta non unuiu 
Deiparae inesse hostes fugandi modum. » 

CXXII. Conf epigr. 31, 2. — 2. Codicis leclionem [ir, 
Opor.Or;; cum Relskio recte tuetur Boissonadius : « Sensus 
est : ne turberis nimium paveasque audito tarn stupcndo 
ostento; sed potius bono sis animo, quum dcus sit in- 
fans , ad homines descendens liomo factus. » Jac. de conj. 
ediderat xat (ir.Tpor.Or,; , virgo quidem , sed materno 
animo prxdita. 

CXXIII. Kpatviou ).{9o; est qui apud evangelistas To".- 
fofta, Kpav(o'j t6-o;, Calvariae locus. CAPUT II. 

XPI2T0AQP0T nOIHTOT 

©T.SaiOU KOTCTLTOU 
Kx.ocaci; twv ayaXaaTtov twv ei; to ^^{lociov yuixvaciov toO iiriy.a^.oujz.gvou Zcu^itctuow. 

CHRISTODORI POETyE 

Thebani ex urbe Copto 

Descriptio statuarum quae exstant in publico gymnasio quod a Zeuxippo nonien habet. iTTaTO , ToX[jLir,cK , xexopuOfXEVo? , ^6pijj.o<; ^pw;, 
Toto; swv, old? TTsp iTropvujjievo) MeveXdw 
-spOofAevwv 7ivTr,aey liov irpoTrdtpoiOE [AeXolOptov. 
,» ^iffraTO OS Trpo6i6(ovTi TravsixeXo?* eu 5' IttI xddfxw 
■ co'yixio? TQv, fxavtr, 8e XEXutpdxa vtota auveXxwv 
.;u,u {JL8V0? ^uvoYSipev • eXiaas Ss (f e'yyo? ^wcoto;;, 
•a T6 ou(j[xev£a)v (jLgpdircov 7re(puXaY,"-evo; 6p[xi^v. 
\ai^ [jlIv ffaxo; eupu irpoiff/eTO , Se^iTepTj Ss 
lu 'jaffYKvov u>^Qa dtEipsv eueXXe S^ txaivo|A£vti j^eip 
•ivEpo? divTiSioio xatot XP°^? ^°P ^Xotffffai • 
.(aX' ou yaXxbv eOrjxe tpuffi; 7rEiOr,[xova Xudor). 

KexpoTCioTjC 8' TjffTpaicTe, voy^[ji.ovo? av6£(jLa IleiOou?, 
\i(TyivT,?' Xacir,? Se (Tuvetpue xuxXa Ttapeirj?, 
a 7roXurpoj(^aXoi(Tiv (xeOXeuwv aYopY)(7iv 
TsiveTo yap 7ruxiv9)ffi u.£XiriSd(Tiv. 'A.y-/i S' Ixsfvou 
iv 'ApiUTOTeXr,;, ao^ir,; irpdito?' icTotfjievo? Ss 
/oipe irepnrXsYSviv auvsepYaOev , ouS' Ivi yaXxw 
i'-pOoYYw cppeva? eJ/ev a?pY£a?, aXX' eti pooX'Jiv 
20 t7X£Trro{JL£vto piEv ItxTO* cuviffTaixEvai Bk itapEia't 
avs'po? auotEXidffav saavTEuovTO [JiEvoivriv , Deiphobi's quidem primus in bene-€xscuipta ara 

$tal)at, audax, galeatus, validus beros, 

talis, qualis ingruenti Meiielao 

ante aedesdum-vastabantur suas pbriani-iTit. 

Stabat autem pruredenti siniilis, et derore 

obliquus erat , furioseque cunatum terguiii contrtdieiis 

acrem vim colligebat, et volvebatluminavisOs , 

quasi ab ioimicorum mortalium impctu cavens. 

Sinistra quidem scutum latum ante-se-tenebat , dextin 

ferruin attoUebat, rabiosaque manus in-eo-erat [auteni 

ut viri hostilis con)us ense transfoderet, 

sed gladium non fecit natura obedientem saivitiae. 

Cecropida fulgurabat, prudentis donarium Suadas , 
^scHiNES, et villosae tollebat gena; ambos-orbes, 
velut cum mobilissimis certans concionibus : 
urgebatur enim multiplicibus curis. Prope hunc autem 
erat Aristoteles, scientiie princeps, stabatque 
manus junctas et impiicatas-tenens; neque in sere 
muto mens viri quiescebat , sed adhuc cogitationem 
meditari videbatur, genaeque contractaj 
rirl anceps studium vaticinabantur, HUGONIS GROTII TRANSLATIO. 

I. De Delphobo. 

Trimus stat galeani vibrans fortissimus lieros 
Deiphobus , caelo sculptam super arduus aram , 
Qualis in Atridae sese tulit arma niinoris 
Obvius , ante suos , dum flagrant igue , penates. 
Jam dicas inferre gradum ; nam corpora curve 
Cernuus adstiterat , dorsum citus erigit ardor, 
Conglomeratque minas ; ardentia lumina circum 
Kn rotat , incautum ne qua ferus opprimat host'is. 
Scutum laeva tenet, gladiumque attollit in altum 
Dextra ; per infestum corpus quin prolinus ensem Transigeret lymphata manus ; natura sed sris 
Obstat , magnanirooque negat parere furori. 

n. De JEsc/iine oratore et Aristotele. 

Atlicus eloquio multum florente coruscat 
^schines ; velutique foro certaret in ipso 
Impiger, hirsutos malarum contrahit orbcs. 
Tanta est cura viro bene dicere. Proximus illi 
Adstat Aristoteles , sapienlum primus honore. 
Consertas tenet ecce manus, uec in aere quietem 
Mens babet ; in muta meditatur imagine magnum 
Nescio quid : stantesque genae nutantia produnt 
Pondera, et ambiguum quo se sententia vertat 23 ANTHOLOGIZE PALA'HN/E xai Tpo/aXat av^jxaivov ioXkict u.rJTiv oTwrrai. 
Kat HaiaviEwv Srifxyi^opo; STrpETre aaXTriy^, 

^TQxpyi? eoxeXaSoio iraTyip co!fo<;, 6 Tipiv AOr,vati; 
26 IlEtQoui; OeX^ivdoio vorj(jiova Trupaov ava'^a?. 

'AXX' oux -^pEjjLsojv Siecpai'vETO, TTUXVot 51 pouXr,v 

Effxpcocpa, TTUXtvriv yap sEtSsTO [iYjTiv eXicceiv, 

oia xar' £U07rXwv TeOoojixe'vo; 'Hu.a6ir^o)v. 

~H TOL'/a. x£V xoTs'iov xpo/aXrjv l-^UyycXO cpwvTjv , 
30 (XTTVoov auSr^EVTa TtOsi? tuttov • aXXa £ XEyvr] 

j(_aXx£i-/)<; £TC£S7](7£V UTTo ffcppayTSa ffitOTt^i;. 

"laraTO 8' EupiTroio cpEpojvuao?* ux; Se Soxeuoj, 

XocOpr) UTTO xpaSi'viv xpaYixai? wijliXee Moutjaii;, 

Epya crao'^poauvr,; Stav£ua£vo<;" '^v yap iSEdGai 
35 oTct T£ TTOu 6u(ji£Xr|aiv £v 'AtOiat Oupaa Ttvddctov. 

Aacpvri (Ji.£v irXoxaiJi.'tSa IlaXai^aTOi; tTrpsTCE aavri? 

CTe<^a[jL£vo<; , Soxeev Se ^(^eeiv [xavTwoEa (po)vr^v. 
'Hcri'oSoi; 8' 'Aaxpottoi; dpEiaaiv eiSeto Mouaai; 

{pO£yyd[j.£vo<; , y(^aXxbv Se SiaJJETO 6uia8i Xuaavi , 
40 evOeov i[X£tpo)v avayEiv jjiXo;. 'Eyyu6i o' auTOii 

[Aav-cmoXo? TraXiv aXXo? £r,v cpoiSriiSt Sdt^VT) 

X0(T[AV]9£l(; IIoXuElSo?* OLTZO (JTOfXaTlOV Se Tivdt^ai 

TjGeXe |xev XEXaSrjijLa OEOTrpoTiov • aXXd I ii/yr^ 

SEffjxo) dcpwvTiTa) xatEpi^TUEV. OuSe cu (/.oXTtvji; 
45 Euva^a? aSpov Epcoxa, 2iijLcovi'5rj , dXX' eti ■/_opS^c 

ijjLEtpEu; , lEpV §£ Xupr,v oCi y^Epsiv apdcaEi?. 

ilcpEXEv 6 TrXdatra? a£, 2i[/.wvior] , w^eXe yraXxw 

(JuyxEpdaai [/.eXo; :?)Su • c£ 5' av xai y^aXxo; dvauS^j? 

aiSo'[jL£voi; , ^uO[/.oi(7t Xupr,; a.\":y]-ftt (/.oXTrr^v. 
60 'Hv [XEV 'Ava$i[jLE'vr,(; voEpbi; docpd? • £v Se ijievoiv^ 

oai(/.ovir,; eXeXiJ^e vov^aaxa TroixtXa j3ouXri?. 

0£<JTopio-/i? 8' dpa [xdvTK; EuaxoTTo; laxaTO KdXyai;, et volubiles visus sigiiificabaiit grave consilium. 

Et Pasanensium popularis fulgebat tuba (Dkmosthexes), 
bene-sonantis oratioiiis pater sapiens , qui pridem Atbenis 
Suadaj flexanimai prudentem facem accendit. [ncm 

At minimc tranquillus apparuit , sed frequenter cogitatio- 
animo versabat, solidura consilium volventi similis , 
velut in bellicosos Macedones invectus. 
Fortasse iratus citam emisisset vocera , [ eum 

cassam-spiritu imaginem reddens loquentem ; verum ars 
devinxit abenei sub sigillo silentii. [opinor, 

Adstabat cui ab Euripo nomen fuit (EuRipmEs) ; ut auteni 
clam corde cum tragicis Musis conversabatur, 
opera castitatis percensens : adspectus enlm erat 
velut thjrsos vibrantis in Atticis theatris. 

Laurea coronatis crinibus splendebat Pal.ephatls 
vates, et fatidicam vocem fundere videbatur. 

Hesiodus AscrsQus similis fuit montanas Musas 
alloquenti , vimque ari afferebat insane furore , 
divinum cupiens carmen expronicre. Prope ilium 
rursus alius erat vaticinator Phonbea laurea 
ornatus, Polyidis; ab ore quidem vibrare 
cogitabat vaticinii sonum ; sed ars ipsura 
vinculo muto cohibuit. Xcque tu carminum [dan» 

sopivisti tenerum amoreni , SiJiuNmES , sed adbuc chov 
desideras , lyram vcro sacram manibus baud pulsas. 
Debebat, qui te finxit, Simonides, debebat aeri 
immiscere melosdulce; te vero etiain ws sine-voce 
reveritum, rbythmis citliaiao tua) respondisset cantu. 

Fuit Anaximeses sapiens philosophus, et in animo 
divina) volvebat raultipliccs cogitationes mentis. 

Tbestoris bine fdius, propheta sagas, adstitit Calchas, Velocesque oculi sellers testantur acumen. 

III. De Demosthene, 

Ex Paeaniadis populi tuba surgit in usum , 
Qui pater eloquii cum majestate sonantis 
Lumina Suadelae mediis accendit Alhenis : 
Nulla quies animo , nunc buc nunc versat et iihic 
Consilium , tales agitans sub pectore curas , 
Qualis erat , Macelum cum non exhorruit arma. 
Forsan et in voces audax perrumperet ira , 
Exprimeretque sono quod volvit corde, sed arlis 
Imperio tacet aes, et jussa silentia servat. 

IV. De Eur'ipide. 

Euripi qui nomen habet mirare poetam : 

Nunc quoque cum tragicis loquitur, sed corde, Cameenis 

Casti moris amans ; talis tantusque videri 

Attica vibravit qualis per pulpita thyrsum, 

V. De Palccphato. 

Caesariem lauri sibi fronde Palaepliatus ornat : 
Fatidicis sonitura pules jam vocibus sera. VI. De Uesiodo et Poljido vate et Slnwn'ulc. 

Disserere Hesiodum Musis babitantibus Ascraj 
Summa putes : ipsum quin aes quoque cogere tentat 
Edendos ad voce sonos. Stat proximus illi 
Frondis ApoUineae Polyidus honore superbus , 
Oraque conatur fatis aperire canendis : 
i Ars vetat; adstringuut captivam vincula linguam. 
Nee tibi cantandi decessit blanda cupido') 
O Musis adamate Simonida : nunc quoque cordi 
Est lyra , sed digili nervos pulsare recusant; 
Atque utinam dulces fictor potuissel in aere 
Admiscere modos : tamen aes tibi se approbat ipsum 
Et sonitum mota quavis testudine reddit. 

VII. De Aiiax'tmene. 

Mentis Anaximenes sapientis acumine pollens 
Versabat varies divino pectore sensus. 

VIII. De Calchante. 
Egregius valum natus de Tbestore Calchas CAPUT II. CHRISTODORl DESGRIPTIO STATUAKUM. 25 oTa T£ 0£(I7tlJ[wV , £5oX£l 0£ T£ OEaSOtXa X£uO£lV , 

y\ UTpaxov oixTeipwv 'EXXv^viov , ^ ext Ok[j.o) 
55 OEiuaivow paaiX^a TroW/pucoio Muxr|VY)(;. 

Ae'pxeo (jLoi (ixuijivov TCToXiTCopGiov Ai«xiSao)v , 
IIup^ov 'AyiXX£(Sr,v, ^aov yjOeXe yEpatv IXi'ffffEiv 
■ZcCyea. j^aXx'/iEvra , xi u.-^ ol ojTraffs xsy vrj • 
yuuLVOv yap jxiv exeu^ev • 6 o' G'^^octe saivExo Xsusffidv , 
60 ola TTEp TjVEjjLOEdaav E? IXiov ouaa xixalvoiv. 

Hffxo 8' 'AtJLuaoivr, ^oooSotxxuXo; • EiaoTiiaw ixiv 
poffxpuyov axp-z^SEuvov Ir,? (TovsEpyEv IGEtpr,?' 
yuuv'iv S* Eiys j/^xwttov avaaxE'XXouoa o' oixtoTtot? 
ElvaXiov ffxOTriaiJE u,£XaY/a(xr,v 7rapaxoi'xr,v. 
63 'EYY'i^i o' EupuciTEpvoi; Icpaivexo KuavOy^at'xr,? 
yujAvb; Iwv , irXoxafiov Ss xaOEiuEvov eT/ev EOfifpy,?, 
xai oiEpbv dfiXcfriva Ttpoiffyexo, ysipi xoai^iDV 
Swpa TcoXu^TjXoio YafAo>v fxvr,(ix7^pia xouprj?. 
IliEptx^ §£ jjiEXiffca XiYuOpoo? §Xefo ^arr^w 
70 AsffSia;, YipE|/.£OU(ra* ue'Xos S' euuuivov Oifaiveiv 
ffiYaXEat? 8oxe£(Jxev dvai|/au£'viri (ppfe'va Mounat?. 

<I>oi6o? 8' EiffXT^XEi xpiTTOOTiXdtXo? • ^v o' ofpot yaiTrfi 
EiaoTTifftt) (T^tY^a? dIoExov TtXo'xov ' aXX' Ivi yotXxw 
YuiAvb; try y Sx<. raffiv avEipojjLEvoiciv 'AirdXXoJv 
75 y\ju.\o)(sa\. 8£oar,x£v (xXr,0£'a 8r]vEa Moiprj?, 
r, 6'ti Tiaffiv Saw; avaipaivExai • r,£'Xio; Y^p 
<I>oi€o!; av«;, xa6apv;v os ^E'pEi xy]X£'ffxoTtov aiYXy,v, 
"Ay/.i Se KuTrpi? £XatjLit£v' eXeiSe Bk vwpoTTi y^aXxw 
aYXair,? ^aOa;jiiYY«<; * a^^b ffxE'p voio os YU[xvr; 
30 ^ai'vExo [X£v, cpStpo; Si cruvr^Y^Y^'' avxuYi Kipwv, 
ypuffEi'y] TrXoxaatoac uTroacpi'Y^aca xaXu:txpT,. 
KXfitViaSrjV oi xEOrjTra, itEpiirxiXSovxa vorjia; velut vaticinans; videbatnr autem oracula celare, 

sive excrcitum miseratus Gra^cum, sive adhiic apud-se 

metuens regera auro-abundantis Mycenes. 

Specta mihi prolem urbium-cxpugnatriccni Aajcidarum. 
PyRRHCM Achilliden, quasi vellet manibus versare 
arma aenea , quie non prabuit ei ars , 
nudum enim finxit. Tollens autem oculos cemebatur , 
quasi rentosum in Ilium vultum tendens. 

Sedebat Amymose roseis-digitis ; a-tergo quidem 
crincs suos coUigaverat sine fascia ; 
nudamque frontem babuit; et oculos tollens 
marinum speculabatur atricapillum conjugeni. 
Prope autem apparebat lato-pectorc Neptlms , 
nudus, et comie cincinnos promissos habebat, 
madidumque delpbinum ante-se-agebat , nianu affereus 
dona nuptialia puella) a-multis-expetita\ 

Pierica clara-voce apis sedebat Sappho 
Lesboa , quieta ; melos autem canorum texcro 
yidebatur, animo ad silentes Musas intcnto. 

Stabat autem e-tripodc^oquens PnoEBus , a terg? 
alligatis crinibus solutis; sed in acre 
nudus erat, quia omnibus ad-ipsum-referentibus Apollo 
nudare scit vera Parca; consilia ; 
vel quia omnibus simul apparct •- quippe sol est 
Phoebus rex , puramque fort facem late-conspicuam. 

Prope nitebat Cvpris, instillabatque splendido a'ri 
fulgores venustatis : pectore autem nuda 
ceniebatur, sed vestem contraxit build femorum , 
aureo capillos subligans velo. [deiiteai 

Cliniic filium (Alcibiadem) adrairatus sum, forma splen- Lyniphato similis, tamen intus fata recondil : 
Seu Uanatini miseransmala ob impendentia genteni] 
Sive INIyceniei metuens sibi regis ab ira. 

IX. De Pyrrho qui et Neoptolemus . 

Aspice qui patrem factis imitalur Achilleni , 
Magnanimum ^Eaciden : liostilia moenia flagrant 
Ecce manus iequare solo : probibentur ab arte 
Qu£e nudum statuit : sursiini tamen arduus acre 
Spectat , in Iliacas oculos ceu dirigit arces. 

X. De Amymone Daiia'i fi/ia. 

Hie sedet , et manibus roseis a vertice retro 

Stringit Amymone sparsos sine lege capillos : 
Froute sed intecta longe sua iumina niittit. 
Si videat doroinum maris adventare maritum. 

XI. Dc Neptuno. 

Nee procul ipse Jovis nudo cum corpore frater, 
Horrida velatus demissis crinibus ora , 
Advenit, aequoreo vectus delphine per undas , 
Et sibi dilectae fert dona jugalia Nympbre. XII. De Sapplio. 

H!c apis Aonidum nil moto corpore Lesbis 

Docta sedet vates ; quantumque ex ore videre est , 

Dulce parat carmen taciturnis enlhea Musis. 

XIII. De Apolline. 

Stat Phuebus tripodum custos , retroque solutum 
Ipse tenet crinem : nudusque apparet in aere; 
Vel quia fatorum quicquid secreta recondunt 
Consilia, id populo nudat consultus Apollo : 
Vel quia sol , idem Pbcebi quoqtie nomine dictus ,. 
Irradiat terras, et puro lumine lustrat. 

XIV. De Venere. 

Huic vicina Venus fulgenti stillat in aere 
Dulce decus formre : spectandaque pectore toto 
Nuda, toros femorum contracto tegmine velat; 
Aurea contortos adstringit spira capillos. Cliniaden miror XV. De Alclbiade, 
tanla illi gratia formre. 26 TTOio? Iwv , old? Tiep £v 'AxOt'Si , [xrjTspt [AuGtov , 
8;, avSptxfft Key^poTTtSriffi woXucppova a^tiv aY£i'po)v. 

Xpuff/)? S' au6' hpE'j; tteXh; iffTaxo, S£^iT£p9i [A£V 
rrxriTrTpov dcvaff^ofXEvo? (boiBrfiov, Iv SI xapTqvw 
crTc'[A|Jia (f epwv • (jLEysOEt Se x£xaff[A£vo<; ETrpEirs JAOpcp^?, 
oTa Trep -^pwcov Uoov yEvo?* w? Soxe'w Se , 
9i) 'ArpEi'SYiv ixETEUE • paOu? Si ot vIvOee Trojytov , 
xai Tttva^? aTiXEXTOi; laupExo potpu? £6E(p»]<;. 

KaTorap S' lyy^? EXajxTTEV 'louXio? , 5? ttote *Pw|xriv 
avTiSi'oJV EffTEij/EV (XfjiETpT^ totai poEiai?. 
Atyi'oa fjiJv pXoaupwTriv ETrtoaaSov t^ev aEiptov, 
95 Ss^tTEp^ Se xEpauvbv ayaXXETO /_Eipi xou.t^o)v, 
oTa Zeu? V£0? aXXo? £V Auctoviokiiv axoutov. 

EiffTTi'xEi o£ nXdcTwv e£0£{x£Xo(;, 8 7tpiv'A0r^vat? 
SEi'^a? xpuTtxa xe'XEuOa 6EoxpavTtov apExatov. 
"AXXyiv S' EUTraxs'pEiav tSov ypudTiv 'Acppo8ixr,v , 
100 yuavr]v itafxcpavdoiaav Itci axs'pvwv Se Oekivt,; 
auvEvo? £? OTtaxoto yy^si^ eXeXi^exo XEaxd?. 

"Iffxaxo S' *Ep|xofcppdStxo; Eitvipaxoc;, ouO' 6'Xo? avj^p, 
ouSe yuvv [jt.txxov y3tp eyiv PpE'xa?* r; xa/a xoupov 
KuTrptSo; euxoXttoio xai 'Epfxbtwvo; £vt'(|/£i;' 
105 aaJ^ou? uEV (rqjptydtovxa? eSei'xvuev, oTa xe xoupr, ' 

(yyri\j.oi. Se tiSctiv IcpaivE cpuxoffTtdpov apffEvo? aioou?, 
^uv^i; ayXair)? x£XEpa(T[A£va ariiiixxa. cpaivwv. 

IIap6Evixr) S' "Hpivva Xiyu6poo; kXexo xoupv] , 
ou [Jitxov afACpa'^po'toira ttoXuttXoxov , aXX' Ivi (Tiyr, 
110 TltEpixyii; ^aGajxtyya? aTTOffxaXaouca (XEXioarj;. 

Mv]X£ XiTry)? TspiravSpov lOOpoov , o& xa/a (pair)? 
EixTTVOOv, oux (xcpGoyyov iSeTv SpExai; • w? yap oioi^ 
xivu[ji.£vat; TrpaTriSEffutv avEirAEXE uuaxiSa jaoXtt^jv, ANTHOLOGI^ PALATINvE 

videns : eri enim admiscebat pulchritudinis radium , talis stans , qiialis in Altica, matre sermonum , 
viris Cecropidis prudens consilium serens. 

Chryses rursus sacerdos propc stetit, dextra quidem 
sceptrum tenens Phoebeum , in capite autem 
coronam gcstans (grandi ille forma eminebat, 
quali sacrum heroum genus ); utque opinor, 
Atriden implorabat ; prolixa autem ei florebat barba , 
et longae incomta trahcbatur uva csesariei. 

Julius Cvesar prope splendebat , qui aliquando Romara 
hostium innumeris decora^it coriis bubulis. 
JEgida quidem horribilem humero gcstabat , 
dextra vcro manu fulmen exsultabat ferens, 
quasi alter Jupiter nevus dictus inter Ausonios. 

Adstitit Plato quoque divinus , qui pridera Athenis 
occultas monstravit vias codestium virtutum. 

Aliam inde \idebam , claro-patre-natam , auream Venb- 
nudam , totam-nitentera ; sed in pedore deae Irk", 

ex summa cervice fusus concutiebatur cestus. 

Stabat ibi et Hermaphroditus amabilH , neque totus vir, 
neque mulier ; mixta enim erat imago -. sane facile puerum 
Cypridis mammosa? et Mcrcurii dices : 
mammas quidem turgentes monstrabat, ut puella; 
sod formam generantem virilis pudendi omnibus ostende- 
communis speciei mixta signa monstrans. [bat . 

Yirgo autem Erinna sedebat , canora puella, 
non filatractansmultipliciter-nexa, sed silentio 
Pieriae guttas apis destillans. [dicas 

Neve transeas Terpandrcm suavUoquum , cujus facile 
spirantera , non mutam, videre imaginem : ut enim opinor 
commotis praecordiis fmgebat mysticum cantum , Membrorumque vigor juvenilis in oere coniscat. 
Talis adest , quails spectatus in Atlhide turba 
Consilio prudente tribus linguaque trahebat. 

XVI. De Chryse. 

Non procul inde gerit Chryses Phoebea sacerdos 
Sceptra manu , sacra crines velante corona : 
Tantus frontis honor, tanto se corpore tollit : 
Heroum patet esse genus : ni fallor, Atridae 
Supplicat ; ad pectus demittitur hispida barba , 
El gravis inculto pendet de crine corymbus. 

XVII. De Julio Cccsare. 

Julius hos sequitur Caesar, quo praeside Roma 
Hostibus ereptos scutorum vidit acervos : 
Torva tuens humeris ingentibus insidet aegis : 
Fulminis horrisonum miuilatur dextera telum : 
Alter hie est patriae Lalialis Juppiter urbi. 

XVIII. De Platone. 

Stat Plato par Superis , qui , quod sub nocte latebat , 
Divinae virtutis iter praeluxit Athenis. XIX. De Veuere alia. 

Altera conspecta est etiam Venus aurea nobis , 
Digna Jovis soholes , formoso corpore toto 
Nuda , sed ex lenera cestus cervice fluebat. 

XX. De Hermaplirodito. 

Hermaphroditus adest , nee vir, nee femina totus, 
Mixta sed effigies : conspectu corporis ipsum 
Mercurio dices et pulchra Cy pride natum. 
Monstrat virgineo turgentes more papillas , 
Monstral ah inguinihus partes sine veste palemas , 
Mixta gerens gemino de sexu signa decoris. 

XXI. De Erinna. 

Hic Erinna sedet , virgo cantare perita : 
Pensa manu non tractat; apis sed sedula more 
Pierium tacito destillat pectore nectar. 

XXII. De Terpandro. 

Sed neque Tcrpander tibi praetereundus ; in ipso 
JEre virum spirare putes : ita vividus ecce 
Dulcla divinis meditatur carmina curis : CAPUT II. CHRISTODORI DESCRIPTIO STATUARUM. 27 d>< iroTE ctvr,evTo; ett' EupoiTao pootojv 

II.'. u.u(r:i7ro)vW odpfiiYY' xaTeTrpv-iivev a£i5o)v 
tt.f/iu.i/M-^ xaxoTTiTa; 'AuuxXai'tov vasTr'pojv. 

'HY«ffdixT;v o' Spowv crs , IlEpixXEs; , Stti xai aOfO) 
yaXxw dvotuST]Toj 8r,[xr,Yopov TjOo? avotTrcEic, 
w; Iti KEXpo:rior,<7i OEaiffTHuoiv roXiy5?aii;, 

I2u -^ 1X060V EVTuvwv IlEXoTn^iov. 'IffTCtuLEVoi; oi 

erpi-E riuOavopa;, 2au.io; doio;, stXX' Jv 'OXuixttw 
Evotastv ISdxEuE , ^uaiv 0' i^iiZ,f(o /cOoioZ , 
TrXrjUfxupoiv voEpyjat [JiEXr,Sd(7iv * w; yap 6m, 
oupavov aypavroiciv iajxpEs (jlouvov OTtwraT?. 

HTT,ci/opov 0' £vdr,5a XtvuOpoov, Sv ttote Y«i* 
— ixsXixri uEv EwEpoE, Xupr,; 0' loi5a;£v '\roX).wv 
apjxovtr.v , eti UTiTpo; Evt (rrrXaYyvoictv io'vta* 
TOu Y^p TixTOUEvoio xai £? o«o< dfpTt [xoXdvTO? 
extcoOev TjEpd^oiTOi; etti ffTOfxaxEfffftv dr,&o)v 

1:0 Xd6py5 £3»£j[o{A£vri XiYup^jV aveSaXXEto uoXTniv. 

Xaips itoi '\€Br^co}w ArjudxpixE xuSo; apoupr,?, 
oTTi ffu xaXXtTOxoto sot;; iapaaaao dESixou; , 
XcTrTa ctaxpivcDV TroXutSfxovo^ Spyia. Mouoti?' 
aiEi 0£ c:paXEpa; iyiAim pioroio xeXeuOouc , 

n.s iU eiows^Ti TotvT« y-P*^^ itapafiEiSETat aitov. 

'HpaxXETj? S' dvi'ouXov EOEtxvuE xuxXov um^vT,;, 
aTjXa XsovTOipdvo) TraXaiir, ypuaEta xoixt![(ov , 
Y«ir,? oXSta Swpa Ai^uffTioo;. 'Eyy^®' ^ auto;! 
IIaXXd^o< dpT,TEtpa Trapi'trraTO , irap6£vo< Auytj » 
jSpo? lictffTEtXaffa xaxtoaaco'v ou y^P ^Qeipa? 
/,pr]5£i/,vw auvEEpYEV £a? 8' dvETEt'vETO /Etpa;, 
Old TE xixXTjffxouaa Aib; Y^^wxtoTtiSa xoopr.v, 
ApxaSixTJ? TEYsr,? uicb SEipdSo?. "IXaOi, yoiiT,^ 
TptotdSo? flXd<rrr,txa (laxECTrdXov , tXaOi , XdjAWrtv 

Mf, \tv£ta Tpwtov [iouXrjodpE' crat; y*^ 6:rt>)rai; sicut aliquando fluctuantis Eurotae apud uiidas 

festa cithara placabat cancns 

prope-pugnantium iuiniicitias iacolarum Amj claeorum. 

Turn te adrairatus sum videns, Pericles, quod ipsi 
xri ellngui conrionaatis nahiram indacis , 
quasi adhuc jus dicens Cecropidis civibus, 
aut bollum instruens Peloponnesiacum. — Stans auteo". 
nitebat Pythagoras, Samius sapiens; sed in Olympo 
versari videbatur, viraque-faciebat naturae aeris, 
cc^tabilibus curis abundans : ut enim opinor, 
roelum interoeratis oculis metiebatur solum. 

STESiCBORn quoque vidi rlarisonum , quem olira terra 
Sicilia nutriebat , citharac vcro Apollo docuit 
harnioniani , quum-etiainnum asset matris in visceribus : 
modo enim nati et in lucem editi 
undecunqiie veiiiens-per-aerera labiis luscinia 
clam insidens rlanim cantum ordiebatur. 

Salve mihi, DEriocRiTE, Abderitanae gloria telluris, 
quia tu pulchra-parient is naturx leges exploravisti , 
tenuia discernens multisciae or^ia Musae. 
Semper autem lubricos ridebas vitae tramites, 
bene gnarus , annosum tempus omnia practerire. 

Hercules barbae circulum ostendebat aine-lanuginc, 
dextr4, quaD-leonem-orciderat , aurea mala ferens, 
beata dona terrse Libystidis. Prope ilium 
Palladis sacerdos stabat , Acge virgo , 
vestem bumeris induens; nequcdumenim capiilos 
fascia collegerat ; et manus suas tcndebat , 
quasi Jovis cssiam-oculis gnatani invocans, 
Arcadicae Tegcae sub jugo. Propitius esto, terree 
Trojanae germen scutigerulum ! propitius esto, qui splendes 
vEsea, inter Troum senatores : tuis enim lurainibrs 'i^ualis ad Eurotae respersas vorticeripas. 
Arcana moderaos nervos testudinis arte, 
( iorruptas vitiis ad recta reduxit Amyclas. 

XXm. De PericU el Pjthagora. 

Multam te, Pericles, miror, quod in acre Tidendus 
H!c etiam servas vultumque babitumque disorti, 
Qualis eras quondam vel legum suasor Athenis 
Vel belli in Pelopis populos. Cui proximus adstat \ 
Pythagoras Samius. Vultus decet iste ; videtur 
Naturam contra aeris in ipso vivere caelo : 
Sie animum curis, hominem superantibus , implet 
Sic puris ingentem oculis metitur olympum. 

XXIV. De Stesichoro. 

Stesichorum agnosco Siculae telluris alumnum , 
Tiscera cujus adhuc intra matema latentis 
Ingeuium ad citharae cantus formavit Apollo : 
UnJe etiam, lucis cum primum venit in oras, 
Daulias infantis tenero consedit in ore , Prssqgo tremulos immulgens gulture cantut. 
XXV. De Democrito. 

Abdene decus eximium , Democrite, salve; 
Tu namque aetemas Natura; pandere leges 
Ausus es , et minimas animo discemere partes. 
Non injusta tibi vitam ridere vuluptas , 
Quando longa dies vi turbinis omnia versat. 

XXVI. De Herciile , de Auge et de JEnea. 

Alcides investis adhuc , quibus ante leonem 
Perculerat , manibus telluris dona Libyssae 
Aurea mala gerit. Juxta formosa videri 
Stat sacra belligerae servans Tritonidos Auge , 
Dejiciens humero vestem , nam tola soluti 
Colla tegunt crines : at palmas tollit in altum , 
Tamquam vota ferens ad magnae Pallados aras 
Fiimantes Tegeaea super juga. Tu quoque salve . 
Iliados terrac germen , patriaeque fidele 
Consilium , .Snea , bellis ceieberrime , cujns 28 ANTHOLOGLE PALATIN.E dYXaiV,ir uvsiouffa ffocprj TtcpiXetSstat alow?, 
OiffxeXov aYyeXXouaa ysvo? xpu<j5i; 'AcppoStxr,;. 

'Hyaua'fJ'.'/lv Ss Kpsoudav iSwv ■jrsvQr^ij.ovt xo'gum, 
auYYa,"-OV AivEiao xataaxiov au.st yap auiai; 
150 ajjicpoTspai? xpvio£[j.vov ecpsXxuaffada Trapetoti?, 
Tuavra Tispi; lxaXi)'];£ 7roSr,VEX£i; Xfo'a TreTrXw , 
oTot xe (xupofxs'vrj • Ta o^ j^aXxea Saxpua vuiAtpr^; 

"Apsl" SoupiXTVlTOV EIXaVTEUOVTO TlGr^VYlV , 

"IXiov \py£io\.Giv IsXfxsvov affTriStwrat?. 
155 Ou6' "EXevo; xote'cov aTrertausTO' TiaTpt'oi vr,Xy)? 

CpatVETO StVEUOJV £Tl TTOU '/okoV 7]^ [JLEV (XElpCOV 
Ss^lTEp^ C£)iaX'/)V ETTlXoi'SlOV * <»)<; SoXElO Bz , 

EffOXa [jtEV 'ApY£'Oi<; [AtxvTEUETO , xaSS^ TiOr^vy;? 
d6avaT0t; Tipaxo TravudTara TZYiit-CLXOt. cpaivstv. 

160 'Avopo[Aaj(_Y) S' EffTYixE ^oSooTwpoi; 'Heticovy) , 
ouTi yoo'^ CTTaXaousa uoXuffTOvov • w; y^P °''«' > 
ouTCOJ Evi tttoXeixo) xopuOai'oXo? ripiTTEV ExTiop, 
ouSe cpEpEaaaxEOJv uTCEpv^vopsi; uTe? 'A'/_atwv 
Aap8avir,v ^ufXTuaaav EXriiaaavTO TtOv^vYjv. 

165 'Hv S' ecioeTv MeveXoov api^iov , aXX' £7tl vi'xT) 
YvjOdauvov * ffyESdOsv yap lOaXTCETO -^dpaaTi TtoXXw 
8£pxd[XEV0(; ^oSdirviyuv 8[jLo'cppova TuvSapEwvvjV. 

'Hya<TO(}jLr,v 8' 'EXEvr,; Ipaxov tutcov, 6'tti xat auxw 
yaXxw xdcy-ov eSwxE TiavitxEpov dyXaiy) yap 

170 ETniEE GEpixbv Eptoxa xai d'^/uyco Ivi te^vy). 

Iluxvai; Se TrpaTriSEaciv dydXXEXo 8fo<; 'OSuarEu?* 
ou yap £r)v cxTrdvEuGE rcoXuaxpETrxoio [jLEVoivr;i; , 
dXX' Exi xdaijLOV IcpaiVE <TOi»r,<: cppEvd? • r,v 8' evi Ouijlw 
xay/^aXdojv • Tpotriv yap £yr,OE£ TrSaav oXEGffa; 

175 ^(71 8oXoa)pO(ruvv](Tt. Su 8' "Exxopo? evvETte (JivjxEp, 
xi? CTE, 7roXuxX7]ii.wv ExdSr, , xt? Sdxpuat Xsi'Sciv 
dOotvdxojv ISi'Sa^iv d'^(ovy)xw Ivi xo'afxo) ; (Iccorem spiralis, prudens circuml'unditur pudor, 
divinuni aureae Veneris nuiitians genus. 

Et CnrtsAM adniiratus sum , conspcctarn cultu Uigubri, 
^nea; conjugem , obunibratam : circa ipsas enini 
genas ambas deduxerat velum el 
omne corpus circumtexit-ad-pedcs demisso peplo, 
ut dolens ; aenea^que lacrimaj mulieris 
Marte expugnatam vaticinabantur nutricen)(pc^'/«;»), 
Ilium pressum ab Argivis scutiferis. 

Neque Helesus ccssabat ab ira : in patriam immisericors 
apparebat etiamnum volutans stomachum. Tollebat quiden* 
dextera pateram ad libandum , et , sicut opinor, 
fitiista vaticinabatur Argivis , adversus nutricem vero 
precabatur immortales ut postrema mala afferrent. 

Andromache autem roseis-pedibus stabat , Eetionis iilia , 
non stillans querelam multum-gementem ; utenini suspicor, 
nondum in bello galeatus ceciderat Hector, 
nee scutatorum superbi fdii Argivorum 
Dardaniam totam deprajdabantur nutricem. 

Spectare jwteras etiam martium Me>'elacm , sed nctorii 
Isetum : prope enim incalcscebat magno gaudio 
conspiciens unanimam Tyndaridem roseis-ulnis. 

Adniiratus sura Helenae amabilem formam -. quipjic i[)8i 
ajri decorem dabat desideratissimum : venustas enim 
calidum amorcm spirabat etiam inanima in arte. 

Callidis prajcordiis gaudebal dius Ulysses : 
neque enim erat sine ilia cogitatione summe-versatiii , 
sed adhuc decus monstrabat doctaj mentis; et apud se 
ridebat , gaudens videlicet omuem se Trojam perdidisse 
snis astutiis. Tu vero die , Hectoris mater, 
quis te , miserrima Hecuba , quis imniortalium 
lacrimas effundere docuit in hac muta imagine.' Ex oculis pariter pudor et prudentia manant, 
Divinumqne almje Veneris genus esse loquuntur. 

XXVn. De Creiisn. 

Suspicio cultu luctum testante Creusam , 
JEnere dignam tlialamo : sic occulit era, 
Purpureasque genas tenui sibi velat aniictu , 
Nullaque demissam vestem pars corporis extra est. 
Quam saevus dolor est ! apparet fletus in aere. 
Nam gemit hoslili patriam sub Marte teneri 
Ilion, et Priami Danaos per tecta vagari, 

XXVIII. De Heleiw. 

Priamiden Helenum neque nunc trux ira relinquit ; 
Ssevus adhuc patriae est; en ut libamine plenam 
Dc.xtra tenet pateram. Si quid mihi credis, Achivos 
Omine prosequitur laeto , superosque precatur, 
Signa laboranli dent exitialia Trojae. 

XXIX. De Andromache. 

AJstat et Andromache regum nurus Eetione , 
Nee fl<it , nee gemitum ducit de pectore : nondum , Ut reor, jEmonius raplaveral Hectora currus ; 
Nondum Dardania; campos vastarat , et urbes 
Victor in Argolicis fulgens exercitus armis. 

XXX. De Menelao. 

Vis micat in vultu Menelai Martia , sed sunt 
Gaudia mixta simul , quoniam victoris ad ulnas 
Spectatur veniens pulcherrima Tyndarione. 

XXXI. De Helena. 

At facies Helenae vere mirabilis ; ipsi 

Namque aeri dedit ilia decus ; naturaque in arte est , 

Et labor exanimis flagrantes spirat amores. 

XXXII. De Ulysse et Hecuba. 

Multiplices inter curas exsultat Ulysses, 
Consilii vacuus numquam : se monstrat in ore 
Majestas animi : tacilurno pectore laetus 
Ridet adhuc, Trojana suis cecidisse triumphatis 
Moenia vasta dolis. Sed te, mcestissima mater 
Hectoris , in muta cum sles spectanda figura , 
Quis Superum docuit tantos emiltere fletus.' CAPUT II. CHRISTODORI DESCRIPTIO STATUARUM. 2'J ouo£ CE yaXxb; euaudev 6i?|uo?, ouSe ds "^i/yf^ 
dfrvooi; oixTEipasa outraXOso? eff/^sOs Aua<rr,; • 

im aXX' eti Saxpu/sousa TrapiaTaaai* w^Ss Soxeuto, 
oOxETi oudXTjVou {JLo'pov "ExTopcx; , ouSl ToXaivT,; 
"Avoooua/T); ^apu ttevOo; 6Sup£ai , aXXi Treaouorav 
•Trarpioa ct^v sapoi; y«P eTCixpefie; ajxcpt TrpodtoTTto 
Trr^aaxa [A£v csixvudiv, airaYYsXXouffi oe ireTrXoi 
-. Tte'vOo? U7ro6p'jy(^iov xej^aXafftxsvoi a/pi irsSiXwv 
akfii Y^p TruixaTW SiSeffat tppeva , xaoSs iratpsi^; 
Sotxpua [xiv (JTaXaei; , to Si Sotxpuov hStat '£/,vr,, 
aTrXsTOV ayvsXXoyffa cuffaXOeo? auy^ubv avi»5;. 
Ka(jaavopr,v o' evoTida Oeoirp ditov , aXX' evi ciYvj 

190 ueu.^ou.£vr, Ye^Ef^iP** coir,; dveui[ji7rXaT0 Xuaar,;, 
oTqc t£ OeuTti^ousa Ttavudxaxa Ttv^aaTa ■jrotTpr,?. 

Ilup^o? 8' aXXo; lr,v TCToXiTropOio?" oux etti "/^aiTT)? 
iTtTTOXoaov tputfaXEiav syiov, oux syX"^ fiXtdffOJV, 
dXX' dpa YUjAvb; EXauTre , xa'i dt/voov £i/ev i(7n^vT,v • 

195 S£;iT£py,v 5' dvExe'.vev i-^jV, EiriadpTupa vt'xr,;, 
Xo;a rioXu^EivTjV Sapuoaxpuov oujxaTi XEuddwv. 

EiTCE , IIoXu^EivTri S'jarapOevE , ti; toi i'^dyxr] 
yaXxw ev a^pOoYyo) xexpujjLuieva Saixpua Xei'Seiv • 

TTOJ; Si TEW XpTjOeUVOV ETTEipUffffaffa TCpOffWTO) 

201) tcTaaai, aiooas'vY) jxiv aXt'Yxio?, dXX' Evt Ouubi 

TTEvOo; £/£l< ; jxr, 01^ <J£ TEOV TCToXlfiOpOV SXs'ffffa? 

Xr,ioa riup^o? i/ioi 'l>Oio)Tio;; ouSe at u.op^'^ 
^udHTO TO^EUffaaa NeotctoXeijioio {jLevoivr,v', 
•/] TTOTE 6r)peuffa<Ta teou Yevst^pa cpovT,o? 
") Ei; Xi'vov auToxs'XEudTOv afXrEo; riyEv SXiOpou. 
Na\ ixa Tov EV yaXxai voEpbv tuttov, ei vu ff£ TOtr,v 
EopaxE llup^o; dva; , ta/a xev ;uvy^ova XEXxpcov 
rjYETO , Tatpwr,? irpoXnTwy (xvr,(xr,ia fiot'pr,;. 

'HvaffafATiV o' AtavTK , tov o6pi(xdGu}xo<; 'OiXeu? neque aes finivit lamenta tua , neque ars [ hihiiit ; 

non-spirans , commiserata , te ab aegre-sanabili furore co- 
sed adhuc lacrimans adstas. Ut autem opinor, 
nondum infelicis Hectoris fatum , nee miserae 
Andromachae gravem lucturadeploras, sed lapsam 
patriara tuain -. quippe velum vultui circumpenden* 
damna quidem ostendit , sed nunciant pepla 
usque ad plantas demissa luctum in-profundo-antmt .- 
dolor enim extremus animum tuum-vinxit , de gcnaque 
lacrimas destillas , at lacrimam ars exstinxit, 
immensum signiftcans vix-ferendae squalorem moestitiae. 

CASSV.NDRAJI quoque vidi vatem; sed, sUentio 
patrem objurgans, sapiente replebatur insania, 
velut praedicens ultimas patriae calamitates. 
PYRRHUSalius erat urbium-vastator. Non habebat[brabat, 
In capite crinibus-equinis-ornatam galeam, nee hastam vi- 
sed nudus splendcbat , et sine-ianugine habuit superius- 
dextram vero tetendit suam , testem victoriae , [labrum ; 
oblique spectans oculo Polyxenam graviter-lacrimantem. 

Die, PoLTXE."H\, infelix-virgo , quacnam tibi necessitas 
in muto aere occultas lacrimas effundendi ? 
et cur velo tuam in faciem deducto 
stas, pudenti quidera similis, in aninio autem 
luctum babes? an ne tua urbe perdita, 
praedamte babeat P\Trbus Pbtbiotius ? nee tamen forma te 
scrvavit ferieus Neoptolemi animum, 
qua pridem captus geuitor tui percussoris 
in rete spontaneum insperati exitii agebatur. 
>'ae per sollertem in aere effigiem , si te talem 
conspiceret rex Pjrrbus , cito lecti participe n 
duceret , paterni fati memoria omissa. 

Suspexi ctiam Ajacex , quern fortissimus Oileus r iiiittis nee in aere dolor tibi , luuta iiec arlis 

tITllgies moestos fecit cessare furores : 

Stas miseruiu plorans heu nunc quoque. Non tibi luclus 

Causa jaeens Hector, tanloque orbata marito 

Andromaclia infelix , sed Acbivis ignibus hausta 

Palria. Quippe latens obducto tegmine vultus 

Grande malum loquitur, tormentaque saeva sub alto 

Corde pedes dejecta Quit qux vestis ad imos. 

Nil dolor hie , quo crescat, habet : cadit orhe genarum 

I.acryma , sed docta subito sorbetur ab arte , 

It pateat quanto luctus gravis ardeat aestu. 

XXXIII. De Cassandra. 

Cassandram video vatem : tacet atque tacendo 
Malta patrem culpat sapienti plena furore , 
QiiK patrice ventura super, praesaga malorum. 

XXXn\ De Pyrrho. 

Ecce ferox Pyrrnus captis modo moenibus , hastam 
Non vibrat, aut pennis cristata cflsside fulget. Armis corpus habet , raaias ianugiae nudas ; 
Attollensque (placet tantum victoria) dextram 
Aspicit obliquo te , moesta Polyxena , vultu. 

XXX.V. De Polyxena. 

Quae tandem te causa , Polyxena , cogit in aere 
Sic positam lacrymis rorare latentibus ora ? , 
Cur obtecta genas vis erubuisse videri ? 
Sed moeres magis, et condis sub corde dolorem, 
Indignaus si te jiatriae tot causa malorum 
Phthiam Pyrrhus agat : sed non crudelia quivit 
Corda Neoptolemi dulcis tua forma domare, 
Ipsius ut quondam , cui tu (Is victima , patrem 
Traxerat iu minime speratae retia mortis ; 
Juro sed banc ipsam, quae fulget in aere, figuram 
Si talis conspecta fores, te conjuge ducta 
Pyrrhus Achilleae monitus contemneret umbrae. 

XXXVI. De Ajace Locro. 
Juvit et Ajacem generosum visere , sevit 30 ANTHOLOGLE PALATINiE 210 Aoxpi'iSo?- IffTrspfjLYjve ire^.ojpiov i'pxoi; apoupric. 
^atvexo [JLSV veo'Tr,Ti xexaajxevoi; • ouSs yip vjsv 
av6et XayvTievTi Yeveia^o? axpa yapa^a?' 
YU[xvbv S' elj^ev ocTtav ffTiSapbv Ssaa?- r,vop£yi 8z 
PeSpiewi; IXeXiJ^e [xayT^aovo? oiffxpov 'Evuoti;. 

'Mb Oivwvr) Se ypkoi cpps'va; e^esv , eCee Trtxpw 
^T^Xw 6u[Ji.bv eSouaa , Ilaptv <S' eSoxsoe XaOouaa 
oaiAaxi [xaivofxevw • xpicptV S' ^yY^'^^^ a7rEiXr,v, 
Se^iTEpv) papuTUOTfXOV avaivo{/evT) TrapaxotTy,v. 

AlSofASVw [Asv eoixEv 6 pouxo'Xo?, eT^e S' OTrcoTrrjV 

220 TrXa^oasV/iv IxEpwcrE ^udt^aEpo?* aiosTo yo'p 'tow 
OivwvrjV papuSaxpuv iSstv , K£6py)vtoa vupia)y,v. 

AuaXs'w 8k Aapyj? I^ojvvuto xe^pa; iixavit , 
7ruY(Ji.aj(^ivi? xv^puxa tpe'pwv /^dXov • r,vop£iq<; oe 
Itcvee Ospji-bv ar)[jLa TToXuaTpETCxoifftv OTrtoTrai;. 

225 "EvteXXoi; Ss, Aap7)xo? evavTiov ofJijjia xixatvcov, 
Yuioxopou? jji,up[jLr,xa; Ijxaivexo x_ep(Jiv IXiaatov 
'KV'{[i.aiyiri(i 8' tooivs cpovov Si'^/ioaav aTreiXviv. 

'Hv Se 7raXai(j[Jio(iuvr|V OE5a-/j[jL£vo? o6pi[/.o; dvvip" 

Et §£ <J>lXwV :^XOUS TTsXwplO;, SITE <l>lXaiJLtXWV , 

230 Eix£ MiXtov SixeX^i; spuijLa )(_8ovb(;, oToev 'AudXXwv 
ou Y^*? ^y*^ OESarjxa Staxpivai xat aEicai 
ouvofJia OapaaXaou xXuxbv avE'po? , aXXa xat EaTrr,!; 
ETtvEEv r,vop£Yi<;' Xaoioc Se o\ ElXxEXO irCOYOJV, 
xat cpdSov •;^xdvxi^ov (i£0XTqx9;pa Ttapsiat , 

235 xat xEcpaX^i; Ecppiacov lOEtpaSsi; • a(xcp\ Ss tuuxvoI; 
ixuwve; [XEXE'sffcitv avoiSatvovxo xaOs'vxE? 
Tpr^y^a'kioi, SoiotSs, cruvi(Txa(ji.£vu)v itaXajxawv , 
supEEi; £a^r]Xwvxo Ppay^iovEg, YjUxe TTE'xpai, 
xat Tzayy<; aXxv^EVTi tsvojv ETxaviffxaxo vojxw, 

240 auj^Evo? £UYva(/.Trxoio TXEpi ixXaxuv auXbv dvEpTrwv. 

Ac'pxEo [jLoi XaptSrifjiov , S? 'AxOi'Soi; yjY£,"-ovcUCijv seminavit , Locridis terrae ingens vallum. 

Apparebat quidem juventute decorus : ueque piiiin 

lanuginis Here summa menti signaverat ; 

nuduraque habebat omne validum corpus ; sed virtutc 

gravis volvebat bellicosae furorera Bellona;. [luascula 

GEnone ira aestuabat aninio, sestuabat arerbft 
zelotypitk aniinum suum comedens ; et f urtim speculabatur 
oculo fureute ; clam autem nuntiabat minas, [Parldcm 
dcxtra infortunatuin recusans conjugem. [tern 

Pudenti quidem similis fuit bubulcus (Paris), visum au- 
vagantem alio direxit infelix-amator ; verebatur enim 
plorantem Qinonen aspirere , Cebrcnidem iiyuipham. 

At Dares siccoloro circumligabat-sibi manus, 
pugilatus prseconem adduccns iram , et roboris 
calentem halitum spirabat volubilissimis oculis. 
Ektellus vero, adversum Dareti visum tendeus, [saniebat, 
membra-forantes formicas (caslns) manibus versaus iii- 
et pugilatus movebat caedis sitientem minationem. 

Erat et alitis palaestra; doctus vir validus ; 
utrum autem Puilo audierit immanis , an Phiu\mmon , 
an MiLO Siculae telluris munimentum , scit Apollo -. 
non enim ego didici dignoscere et canere 
nomen celebre audacis viri ; sed prorsus 
spirabat fortitudinem ; villosaque trahebatur ei barba , 
et terrorem certaminis jaculabantur genae , 
capitisque horrebant crines ; et circum solida 
membra tensi turgebant musculi 
duri, duo autem, junctis in pugnum manibus, 
lati constringebaiitur lacerti , exstanies velut petra* , 
et crassus robustum nervus tergura insistebat , 
cervicis flexibilis circa latam iistulam ascendens. 

Specta mihi Charidf.srm, (|ui Atticac dux, Quern fortis , tutela Loorae telluris , Oileus : 
Integer, in primo vernabat flore juventae , 
Vestitus tenera nondum lanugine malas. 
Arma procul; sed sic etiam (fiducia tanta 
Corporis) ingenti helium clamore vocabat. 

iXXVII. De QEnone. 

OEnones sub corde graves accenderat iras 
Spretus amor : furtim violenta fuientibus ecce 
Lurainibus special Parin , el sine voce minatur, 
Rejicil inCdum manus indignata maritum. 

XXXVIII. De Paride. 

Ecee pudens alio diverlit lumina pastor 
Captus amore novo ; nee sustinet ore lueri 
Oenonen madidam lachrymis Cebrenida nympham. 

XXXIX, De Darete. 

Cruda boum sumit duro nigrantia plumbo 
Terga Dares, jactansque manus vim suscital ira , 
Et calidum spirans hue lumina lorquel et ilJuc. XL. De Eittelh. 

Impiger Entellus contra tenet ora Daretem , 
Exploratque furens immani pondere caestus , 
Vulneribusque cupil pasci , caedemque minatui-. 

XLI. De luctatore Incertum quo. 

Ecce vir invictus duro certamine luctae, 

Sive ille est valido Philo corpore , sive Philamnion , 

Seu Siculae telluris honos Milo , norit Apollo : 

Nam neque nosse mihi nomen , neque dicerepromptum est, 

Eximii virtute viri : quicumque sed ille est, 

Ingens instar babel; mento cadit hispida barba, 

Debellant terrore genae ; slat vertice toto 

Horrens sylva comae ; lurgenl ingeutia vastis 

Membra toris, validosque artus exstantia tendunt 

Vincula : de geminis manibus funduntur in amplum 

Brachia, ceu scopuli pelago coeloque minantes, 

Robuslosque humeros inter se loUit obesus 

Flexibilique local colli se limite nervus. 

XLII. De Charidemo. 
Hie Gharidemus hie est , dux missus ab Atthidc terra , CAPUT II. CHRISTODORI DESCRIPTIO STATUARUISI. 31 Kexpo7rior,v arpaxov d/tv Irji; ireiOi^ixova pouAr;?. 

H xev iSwv ayoiffaio MeXctfjiTtoSa • (jiavTiTroXou [Jiiv 
(epov eTooi; ecpaivsv, eoixe Ss Oe'ffTciSo? oixcp^; 
lb (TtyYiXot; ffTOji-otTeccfi OsoTrpoTtov dcaOjxa titoiivojv. • 
IIav6oo? :^v Tpojwv PouXrjCpdpo? , aXX* Ixi SEivr,v 
ouTTio (iy)Tiv ETTauffe xai' 'ApY£io)v CTpaxtawv. 

ArjiioYeptov Ss vor,[jLa tcoXuttXoxov eiy^e ©uixoir/;? 
fli|/.'^aoir,(; TreXaYedsiv eeXjiEVo;* ri yip ewxei 
io crxETTTOjxevw xiva [jir)Tiv ext TpwEaaiv usaivEiv. 
Aa(ji7r<ov S' ay vu(j.£'vt}j EvaXtyxioi; i]£v lOE'jOai • 

OU Y"P "' cppeslv Ely^E XuXlVOO(/.£VOlO XUOOlfJLOli 

T6tpo(Ji£'vot; TpcoEffai xEXEiv TTBiv^ova pouXv. 

Etaxi^xEi KXuxi'oi; usv a{ji>iyavo;* eTj^e oe Soii? 
i5 /Eipa? SixottXexe's;, xpucptTi; xr^puxa? dvir^. 

XalpE tpa'o? ^liTpy)? 'IdoxpaxE; , 5tti <tu X^^^V 
xofffjLov OYEi?' SoxEEt; Y«P ETCi'cppova (xr,0£a oat'vEiv, 
el xai dtpwvi^xto aE Ttovw yaXxEuaaxo ■teyvr^. 

EffXEVE S' 'AjX^lOtfTjOi; £y(0)V TTUpiXafJLTTs'a yaiXTjV 

10 (iX£jxiX!XTi SacpvaiwT xpu^ir,v 5' eXeXi^ev dvir,v, 
6e(T7:t'!J(ov , 5ti Ttaeri poo'xxixo? dvSpdai 0i]€r, 

dvSpdfftV 'ApYElOtlltV UTTOXpOTTOV r,[Xap 6X£ff(I£t. 

"AYXao; Et<jxr^x£i ^(^pyiffjjiTiYopo; , Svxiva tpadiv 
axvxiuoXou YEVEXv^pa 0£o:ppaS£o? IIoXueiSou* 

B5 EUTTExdXo) 0£ XOjXa? EaXEULUEVO? ETtpETtE SatpVYj. 

ElSov dx£p(T£xou.r,v "Exaxov Osov, eTSov doiS^i; 
xo(pavov , d5u.r,xoic7t x£xa(j|ji£vov dfvOEdi j^aixiqv • 
etj^E Y^p dfx^oxE'potci xo'(/.r,; (jLEiAEpiaasvov (0[jiot; 
pd(Txpy;^ov auxofiXixxov • tkiaas Bl (idvxiv OTTWidlv , 
70 old T£ txavxccuvr) [XEporrjia Tn^ijiaxa Xuojv. Cecropidarum exercitum obedicntem habuit suis coasiliis. 

Sane , si ■vidisses , admirareris Melampum. Prophetje 
sacrani speciem monstrabat , et videbatur fatidical vocis 
silenti ore divinum spiritum inteiulere. 

Panthous fuit Troum senator, scd nonduma formidandis 
cessavit coiisiliis iu Argivoruin copias. [tabat 

Populi-consiliator Tbthoetes implicatum quiddam cogi- 
silentii undis inersus : sane eniin videbatur [texendam. 
jneditari eliamnum aliquam macbiaationem pro Trojanis 

Lampon autem simiiis visu eratlugenti : 
non enim adhuc lueute sua , volvente tumultu-belli, putuit 
afflictis Trojanis parerc salubre consilium. 

Adstitit Clytics perturbatus ; habebat auteni ambas 
nianus junctas, 0€cult<£ praecones aegritudinis. 

Salve , eloquentiae lumen Isocrates , quod tu aeri 
decus affers -. videris enim prudentia proniere consilia, 
etsi ars muto te labore procudit. 

Gcmebat AHruLUurs , continens rutilum capilHtiunri 
laurea corona ; clam autem Tersabat mocrorcm , 
vaticinans Thebas boyis-augurio-structas omnibus 
>iris Ai^vis reditus diem perdituras esse. 

AcLAUS adstitcrat prophcta , quern dicunt 
divini genitorem vatis Polyidi ; 
foliosa autem capillos coronatus laurea nitebat. [cantus 

Vidi comis-intonsum Hecatum deum ( Apollinem ) , vidi 
dominum , libero omatum flore caesariei : 
babuit enim ambobus humeris divisos comae 
per-se-crispos cincinnos; spectabatque fatidico visu. 
velut vaticinio mortalia damiia solvcns. Agmina Cecropidi^m facili qui rexit hal)ena. 

XLIII. De Melampode. 

Hunc quoque gaudebis spectare Melampcda; vatem 
Casta notat facies : quia , quamvis ore tacente , 
Nuntia venturi depromere verba videtur. 

XLIV. De Panthu. 

Consilio Panthus Trojam sapiente juvabat ; 

Nunc quoque nescio quid contra meditatur Acliivos. 

XLV. De Tkjmate. 

Vafra senatori versatur cura Thymoeta; ; 
Alta virum mersere silentia : texere credas 
Ilium aliquos et nunc Trojae queis consulat actus. 

XL VI. De Lampone. 

Tristitiam Lampon vultu praeferre videtur, 
Quod Phrygiis tanto bellorum in turbine reb»is 
Consilio medicam non possit ferre salutem. 

XLVII. De Clytlo. 

Consilii stat inops Clytius , dextramque sinistra 
Censer it, ostendens quanto mcerore coqualur< XL VIII. De Isocrate oraiore. 

Isocrates salve suadae flos integer : sri 

Tu decus es ; praefersque animi molimina magn.-i , 

Quamlibet elingui damnatus ab arte labor!. 

XLIX. De Amphiarao . 

Gestans laurea serta super caput Auipbiaraus 
Triste gemit , tacitumque tenet sub corde dolorem , 
Piaescius a structa sonitu testudinis urbe 
Omnibus Argivis redeundi jura negari. 

L. De Aglao. 

Aglaus hie adstat fatorum gnarus et ipse, 
Quem celebrat vatis Polyidi fama parentem, 
Quam bene frondenti redimitus tempora lauro. 

LI. De ApoUlne. 

Visus et arcitenens nobis intonsus Apollo , 
Garminis arte potens : vernal coma floribui ex sc 
Progenitis; humeros namque ornat duplice cino 
Plexo sponte sua : fatorum conscia torquet 
Lumina, tamquam homiuum generi solatia poitct. 32 ANTHOLOGLE PALATINI ruixvo; o' 65pijJi.o9u[xo<; eriv TEXafxwvioi; Aia?, 

[XTITTOJ TTpWTOV lOuXoV l/^WV • IxEXaffTO Ss [XOpCprj? 

avOeffi Tra-ptj)?)? • irXoxotfjiou; S' Id^iYYeTO jxiTpr, • 

ou Y^P ^^'^ Tpuf aXstav £j(^o)v , oux eyX*"* ^^'<J°'"Jv i 
275 ou aocxo? liTTaSoetov £7rt>i[xaoov , aAAa TOxr,oc 

0ap(TaXer,v avscpaivsv aYiqvopiYiv TeXaawvo;. 

"IcJTaTO SapTTViSoJV, Auxtwv irpofAO?' -/ivoperi usv 

CBpiXTo; e7]v • aTraXoT; Se veoTpEcpseaffiv lOuXoi; 

oivoTTo; axpa yi^aaas. ysvekxSo; • aixcpi Si '/^atraK; 
280 eT)(£ xo'puv Y^iJ^vb? ixsv £7]v Se'fxas* , aXX' Ivi [AOpBrj 

(TTTEpfxa Alb; ay^fjiaivsv octt' d[jLcpoT£p7i? y«P o'TroiTryji; 

[xap[xapuYr)v (XTrsVefiTrEv IXsuOfipiou y^'^^'^P^'^" 
Kai xptTO? £u/atTv](; xpiTCoSriXaXo; t^ev 'AttoXXcov, 

xa)ib(; lOEiv • TrXoxajxc; y^P e'X^ £7Ti5£5po[X£v ojuoi; 
28"> aucpoTEpoti; • Eparr) Se Geou Sts'-paivETo (xopcpy] , 

/^aXxw xoff[j.ov oiyo\)(SOL' 6Eb<; S' ETixaivEV 67rio7ryiv, 

oTcc T£ [XaVTlTCoXoKTlV £7Tl TpiTrOOEdfft SoXEUOJV. 

K»t TpiTcicTYiv Oaix^Yiaa ttoIXiv '/^^\><iriM 'AcppootTTiv, 

CpOtpEl XoXtTOV £y^OD!jaV ETtlffXlOV • (XfXCpl Si [Aa^oi; 

•J90 xECTxb? i'Xi? XE/^aXasTO , /apt? S' Ivevt^'/eto XEaTto. 
At;(u.viT'f((; S' avt'ouXo? IXajxTTEXo otoi; 'Aj^iXXeu;, 

YUlJLvb? Iwv (JOtYE'wV • ISo'xEUS IJt.£V £YX°? £Xt(iaEt>' 

SE^txEpv) , cxaiT) 0£ caxo; yaXxeTov a£ip£iv, 

ay^71[ji.axix£/_VTiEvxr [aoOou 8' a7r£7r£[ATr£v air£iX"Jiv 
2)5 6ap!iEi xoXu.7i£vxi TsSriYfJ'.Evo? • ai y^P 6TT0)Tta\ 

Yvv^ffiov rjGoi; toaivov apr^'iov Ataxiodtojv. 

'Hv Se xat 'Epu.Eia(;ypu<Tcp^a7ri?" laxatXEVo; Se 

Se^lxep^ TixEpoEvxof; avEi'puE SE(ja^ tteSi'Xou , 

Et; 65bv ai^ai XeXiykjievoi;' eT)(^£ y^P "H^^ 
300 Se^iov oxXa^ovxa 6obv TrdSa , xw etti Xatf,v 

ysTpa xaGs'ic avs'TTcaTTEv I; aiOspa xuxXov OTro)7r9);, 

Ota x£ Traxpb? avaxxoc ETTixpojTcwvxo? axo'jojv. Nudus fuit magnanimus Ajax Telaraonioi , 
nondum prima lanugine , decorus formae 
floribus patemae , crinibusque mitra vinctis; 
neque enim galeam habebat, neque hastam \ibrabat, 
nee scutum septemplex-bubulum in humeris , sed parentis 
audacem ostendebat fortitudinem Telamonis. 

Stabat Sarpedon , Lyciorum princeps : virtute quidem 
horrendus fuit ; sed tenera recens-nutrita lanugine 
summa vinicoloris barbae signabat ; circa comas autem 
habebat cassidem, et nudus quidem erat corpore, sed form* 
Jovis semen monstrabat -. quip[)e ex utroque lumine 
radios emittebat nobilis genitoris. 

Et tertius bene-comatus erat in-tripode-loquens Apollo, 
pulcher adspectu : crispi enini capilli circumfluebant hu- 
utrumque; amabilisque apparebat dei figura, [merum 
aeri decus afferens; deusque tendebat visum, 
velut vaticinis super tripodibus speculans. 

Tertiam quoque rursus miratus sum auream Venhreii, 
pectus veste obumbrantem ; ac cirrum mammas 
laxe-volutus-erat cestus , et gratia innatabat c«sto. 

Hastatus sine-lanugine splcndcbat dius Achilles, 
nudus armis : speculabatur quidem gladium vibrare 
dextra , sinistra Tero scutum aeneum erigere 
schemate artificiali ; pugnae autem rainas edebat , 
animo audaci stimulatus : oculi enim 
genuinam indolem bellicosam ostendebant -tlacidarum. 

Fuit ibi etiam MtRCtRii's aurea-virga; stans autem 
dextra alati attrahebat sandalii vincula , 
in \iain evolare cui>ienh : jam enim 
citum pedem dextrum habebat inflexum, cui sinistrarn 
mauum intendens in aethcrem ercxit circulum mOs, 
velut patrem doininam jussa-dantem audiens. LII. De Ajace Majore. 

Forlibus est nudus niembris Telamonius Ajax , 
Nondum pube genas pictus ; sed in ore palerna 
Forma \iget ; coliibet formosos mllra capillos : 
Non hastam tenet ille manu , non vertice conum , 
Non humei"o septem taurorum terga ; sed arma 
Sunt genitor Telamon, animusque hoc semine dignus. 

LIII. De Sarpedone. 

Ductor adest Lycius Sarpedon , robore jam nunc 
Terribilis , quamquam prima lanugine nigrre 
Yelantur malse : crinem premit aerea cassis, 
Coelera nudus agit : vultu sub teste probatur 
Certa Jovis soboles ; geminis namque acre coruscat 
Luminibus , patriique imitatur fulrainis ignes. 

LIV. De JpoUine. 

Tertius en etiam, gratissima forma videri, 
Phoebus adest. Humeros tortus se cirrus in ambos 
Dejicit : ambrosio vultus fulgescit honore 
JEjc'\ grande decus. Sic torquet lumina, tamquam Fata super tripodas reserans arcana sederet. 

LV. De Venere. 

Tertia se nobis etiam Venus aurea monstrat 
Veste levi velata sinus ; fluit ubera circum 
Cestus, et in sumnio diffusa est gratia cesto. 

LVI. De Achllle. 

Fulget flore genas nondum velatus Achilles , 
Armis absque levis, sed dextra protinus hastam 
Tollere conatur, clyneumque ex aere sinistra, 
Artis ab imperio; bellumque immane minatur 
Audaci fidens animo : spirantia Martem 
Lumina demonstrant verum genus iEacidarum. 

LVII. De Mercurio. 

En libi Mercurius, de fulvo virga metallo 
Quem gestata decet , dextra talaria nectit 
Intentus celerare viam : jam poplite dextro 
Nititur incumbens, manus est protenta sinistra. 
Ipse oculos tollit templa ad coelestia , tamquam 
Auribiis hausurus magni mandata parentis. CAPUT II. CHRISTODORI DESCRIPTIO STATUAllUM. 33 K«i vosfTii; oi-^^z-fx-ca AaTivtoo; opYia Mouffr,? 
ai^ETO TraTC-caivwv 'AiroXr,io;, §vTtvx uus-rr,-/ 
5 Auffovi; ap^T^Tou cooir,; eOpi-iaTo I^sicr^v. 

*I>oi6ou 8' o'jp£<Ji^otTO; 6u.d*p»to? ?aTaTO xoupy, 
'Apreut!;, aXX' ou xd^ov lxr,€o'Xov, ouoi oap£Tpr,v 
ioodxYjV avs'youffa xaTOJijiaSdv • r,v 5' etti youvwv 
TrapOsvtov XEyvwrov ava^ooffOsTara yitwva, 
xal Tpi/o? axpTjOsuLvov aviEuavr, ttaoxov aupai?. 

'E.U^pOVa /aXxOV^OoLTipO? EOEl'xvUEV, OUTE uevoivt;? 

a,u;jiopov , oute vo'ou xsy prjuEvov , dXX' apa fi.ouvr,; 
^0)vvii; auopoaiT]?, avs^paive os OuiaSa ivfy-ry. 
^H xai yaXxdv e^euuev Sjjlt) Oeoc eiOEt {jLopspr,?* 

5 ou Y^? ^Y**^ """^^ OupLOv diouai Stti ixiv dvr,p 
EpYOTtdvo; ydXxEUffE wap' Isy apEwvi Oadddtov , 
ctXX' auTT) roXuuLT^Ti? avETrXase ^spdiv 'A6-/;v7} 
gioo; E-iTTauLEvr, rdTrep wxeev • Iv yap '0[i.r^p<o 
aCr^ vaie-raouffa co^'Jiv E^OsYyETo u.oX-Jtr,v. 

10 ^vvoao; XTcdXXwvt icaTrip iuo;,iffdOeo? ow? 
iffTaTO Osloi; *Ou,r,po?" fixto (liv avSpi vorjaai 
■pipaXeW" TO 8s Y^pa? ETiV yXuxu" touto y«? autw 
TcXEiOTEpTiv IffTa^E yaptv XExepasTO oi xdffuw 
aiSouo TE ;^iXw TE' cfiSa? o' aTTsXajXTrsTO (lop^^;. 

6 Au/£Vl [JIEV XUTTTOVTl Y^p^V EITEOUpEXO ^OTpu; 

jraiTy,; , EtcoTiiffto iTEipoprjaEvo; , aix^i 8' axoua; 
TtXaCdusvo? XE/aXaffTO • xotTW 8'. cOpuveTO i«oyojv 
afA^piTaOEt?, jtaXaxo? 81 xai EUTpOy^^o;" ouSe y«P ^i-^ 
d^uTEvr,;, dXX' Eupu; eitETrraTO, xdXXo? utpaivwv 

10 TD^^Et Yy-Jt-VwOs'vTl xai ttXEpOEVTl Trpoffwxo). 

FujAVOV o' El/^E IJLEttOffOV, £7t' aTcXoXajXW 81 [JL£TU)ir(|) 

^axo aaocppo^uvrj xoopOTpd<po?' da^l 8' dfp' d^pu? 
du(poT£pa<; irpoSXTJTa; luaxoTco? iTrXaas te^vt; , 
ouTt uaTT.v ;pa£0}v yop ^pT,uao£; r^aav SircoTrai. 
B 'AXX' oox rjv dXab) IvaXi'Yxio? dvopi vo^aai * £t sapicntis inuta Latinae Musx orgia 
venerabatur spectans Apclejcs , q :o:n nnstaru 
ineffaJ)ilis sapientia; Ausonia educavit Siren. 

Phoebi cognata roontivaga adstitit vii^o 
DiASA , sed neque arcum longe-ferientem , nee pharetrain 
recipiendis-sagittis habens in humero ; verum ad genua 
adductam-habebat rirginalem tunicam virgatani , 
criniumque textum sine-vitta perraittebat auris. 

Intelligens ostendebat aes Homeris , neque cogitaticnjs 
espers , nee mente privatum , sed sola 
Toce humana , exhibuitque bacchicam (poelicam ) arteni. 
Sane etiara aes fudit deus perinde-ac finxit corporis forniaui : 
noo enim ego opinor animo , virum earn 
operarium procudisse ad focum sedentem , 
sed ipsa prudens formavit manibus >Iiner\a 
scienter speciem, quam incolebat : nam in Homer •■ 
ipsa inbabitans sapientem edebat canturo. 
ApoIIinis socius pater roeus, vir diis-xqualis, 
astabat divinus Homerus. Similis quidem fuit viro 
senili ; at senectus erat suavis : iia^c enim in ipsuui 
majorem effundebat gratiam , ornatum decore 
venerabili et grato, majestasque splcndebat-e\ fornui. 
Cenici curvatae innatabat \etuscor\mbusretrorsum 
capOlitii rejectus erat et circum aur*.^ 
errans laiatus erat; inferius vero dilatabatur barba 
ambiens , Terum mollis et rotunda -. neque enim erat 
acuminata, sed lata extendebatur, \enustatem texens 
pectori nudato et amabili faciei. 

Nudam babuit frontem , et in calva fronte [ cilia 

sedebat temperantia juvenes-alens ; circum autem suj)cr- 
ambo prominentia finxit ars perspicax , 
nee temere : nam cava-oculorum carebant luminibus. 
Attamen visu non erat similis Tiro caeco -. LTIII, De y4puUjo Mago. 

Ausonix Musse nulli vulganda profano 
Orgia conspexit sapiens Apulejus , alumnum 
Imbuit arcanb studiis quern Romula Siren. 

LIX. De Diana. 

Stat Phoebi germaoa , jugis assueta ferisque , 
Non arcum Diana gerens , non tela tenentem 
H\ humerb pharelram : genibus sed nititur alle 
Tirgineam cingens, ambit quam fimbria, vestem, 
Datque rapi ventis nulla sub lege capillos. 

LX. De Homero. 

-Ei vita vegetum nobis ostendit Homenim : 
Non animus , non sensus abest , sed solius ille 
"Vocis eget : minim quo vis processerit artis. 
Quis deus hoc nobis dedit aes , et in aere figuram ? 
?»on etenim, si quid dignum est me judice credi, 

A>"T0U)GIA. r. Hoc vir opus faciens aliquis dcsedit ad ignem 
Diva sed ipsa suis manibus Tritonia finxit 
Corporis insessi quondam non immemor : ipsa 
Qnippe per os magni cantus edebat Homeri 
Consors, Phoebe, tibi. Sic quem \ice patris adoro 
Maeonides stetit hie. Senium praeferre videtur, 
Duke sed hoc senium est , et ab illo ditior ori 
Gratia ; conveniunt gravitas et amabile quiddam. 
Blanda verecundo majestas lucet in ore : 
Tnnatat in curva casus cervice corymbus 
Tertice descendens et circumfunditur aures. 
Mento barba cadens spatio dispescitur aniplo , 
Mollibus ilia pilis multoque volumine, nee se 
Cogit in angustum, sed late excurrit, et infra 
Et vestis simul est ea pectorb et decus oris. 
Niida comb frons est : et adest sapientia fronli 
Undo sibi mores ducat puer : exstat utrimque 
Umbra supercilii : namque ars hoc provida vallum 
Addiderat, vacui suberant quia lurainis orbes. 
Adspiciens caecum non posses credere; tanta 

3 34 ANTHOLOGI^ PALATINES ti^cTO yap XEVEOii; /apt? ojxtxaffiv • t5i? oi ooxeuw , 
Tc')i;^vyi TouTo TeXeaasv, ottw? 7ravT£<7ffi cpavetr) 
os'yyo? Otto xpaSt'viv docpiv)? ac^EaTov a£tpt>jv. 
Aotai p.£v TTOTi patbv EXOiXat'vovto Trapstai, 

3io Y>ipat ^txvT^evTi xaTa(Tj(^£TOi • aXX' £vi X£ivai; 
auTOYEv^^i? , XapiT£<7(Jt (7uv£(7Tto; , t^otvEv AtSw; • 
IIiEptxvi Bl iiiliaact TtEpt CTOfjLa 6eTov aXaxo , 
xrjptov wSi'vouffa uEXiaxaYe';. 'Ap.cpoT£pai; 0£ 
/Eipai; etc' aXXviXatat tiOeI? £7r£pEiS£T0 ^a6oo) , 

345 oTa 7r£p £V J^iooTffiv |y)v S' IxXivev axour,v 

SE^lTEpTJV , 8oXc£V SI Xttl 'AtToXXwVOi; (XXOUEIV, 

-^ xat IltEpiScov Tivb? IyyuOev. 'Ev S' apa 6u[xw 
cx£7rTo[X£vw (ji£v EtxTO , voo? Bi ot £v6a xai EvOa 
e; aSuTcov 7r£cpdpv]T0 TroXua-rpETCTOto (jlevoivvj; , 
350 OtEpix^? 2£ip5jvo(; apTi'iov IpYov utpaiviov. 

Kat 2upio? CEXaY'J^e cao'^poauvY) <I>epEXijSr,? 
tatau-Evoi;* ffocpivi? 5e OEOuSs'a xsvtpa voijleucov , 
oupavbv Effxouiai^e, (AETapciov o[A[/.a TiTaivojv. 

Kat cocpb? 'HpaxXEiTo; Iriv, OeoeixeXo; avjjp, 
355 IvOeov dp^aiY]? 'Ecpsffou xXeo? , §<; ttote [jlouvo; 
avSpofxeri? eJ^XaiEv dvdcXxiSo? IpYa yeveOXyjC. 

Kat TUTTO? dSpbi; iXafJtTTEv dptcrxovo'oto Kpattvou, 

O? 7T0TE OritJLoSopOtlll TCoXlffffOUy'^OiaiV 'ItOVlOV 

OuuioSaxEt? £0o'c>ja£V dxovTtaTTJpai; lajjiSou;, 
3G0 xto[i.ov ds^v^sai;, cpiXoTraiYfAOvo? IpYOV dotSy;;. 

EiCTTvixEi Se MfivavSpoi;, 8; EUTcupYOtffiv 'AOv^vai? 

67rXoT£pOU XWf^.OlO (TEXaacpo'po; ETCPETCEV (XCTTTip* 

uoXXdcov Y^ip £pwTa<; dvETrXaaE TrapOEVtxdojv, 
xat XapiTtdv GEpdcTiovTa? EYE^va-co TraiSa; idjjtSou?, 
3<55 apiraYa; otSTpv^EVxa; (XEOvcoTOto xopEi'r)?, 

u.i;a(; CEp-vbv spwTt [XEXt'tppovof; dv6o? doiSvii;. 

'A[X^iTpua)v S' :^(jrpa7tT£v , dTtEtpoYdjiw Tpij(^a Sd-^vy; 
CTE'j^dpievo; • Tratriv |j.£v iuc;xo7ro; eioeto [JtdvTK;* quippe vacuis insidebat gratia oculis ; utque opinor, 

ars hoc ita perfecit , ut omnibus ille appareret 

lucera sub corde sapientiae inextinguibilem efferens. 

Duaj quidem gence paululum cavabantur, 

senectute rugosa occupatae ; sed illls 

ingenitus, Gratiaruin contubenialis, insidebat Pudor. 

Pieria autem apis circa os divinum errabat, 

quae favum parit mellifluum. Ambabus vero 

manibus altera-alteri impositis innitebatur virgae, 

velut inter viventes; auremque suam inclinabat 

dextram , ita ut videretur ApoUinem audire , 

vol eliam Pieridum aliquam , ex propinquo. In aninio aut«ni 

meditanti similis fuit ; et mens illi hue atque illuc 

ex adytis ferebatur agilis cogitationis , 

Pieriae Sirenis martium opus texens. 

Et SjTius temperantia splendebat Pherecvdes 
qui-adstat -. nam sapientiaj di vinos regens stimulos , 
coilum observabat , sublimem oculura tendens. 

Etiam sapiens ibi fuit Heracutcs , vir divinus , 
inspiratum antiquae Ephesi dccus , qui pridem solus 
humani generis facta invalidi deplorabat. 

Formaque delicata effulgebat probissimi Cratim , 
qui aliquando populum-vorantibus lonum ductoribus 
mordaces acuit, jaculis-similes, iambos, 
comondiam auRcns, ludiTm-amantis opus poeseos. 

Et Menander ibi stetit, qui bone-turrilis Atlienis 
junioris comocdiae fulgens cxccllebat astrum : 
niultarum enim puellarum amores finxit , 
et Gratiarum ministros genuit iambos , 
raptores furiosos virginitatis indotatae, 
venerabili flore dulcis cantfts araori adraixto. 

Ami'Uitryo fulgurabat, iimupta crinem laurea 
coronatus , omnino perspicaci similis vati , Obscuris oculis admixt,a est gratia : felix 
Hoc vilium est , labesque oculorum profuit arli , 
Ut magis ex imo \eniens lux corde pateret. 
Nonnihil introrsum sese cavat utraque mala , 
Utraque sulcalur rugis : sed utrique venustus 
Est decor, in socia recipit qui sede pudorem, 
Errat apis circum divine vatis in ore, 
Pierios paritura favos. Manus altera palmam 
Alterius porlat; baculus sustentat utramque, 
Yiventi mos qualis erat : sed et arrigit auris 
Dextera se, Phcebum cupiens audire loquentem, 
Aut de Pierio Nympliam grege : volvere secum 
Multa animo mauiftsta fides : uauique edita cura 
Ex adyto mentis, nunc hue nunc vertitur illuc, 
Tcxat ut armisonae Sirenis nobile carmen. 

LXI. De Pherecjde. 

Stat Syrius sancti Pherecydes moris in ore 
Signa ferens, pascitque animi sapientis acumen, 
Templaque sublimi spectat coelestia vultu. LXIl. De Heraclito. 

Par Superis animus magno fuit Heraclito, 

Unde Epbeso clarum surgit decus ; unus hie olim 

Humanos flevit tenera pietate labores. 

LXni. De Crat'tno , comcediarum scriptore. 

Ingenio pulchri pulchra est et forma Cratini, 
Qui male rem Cecropis populi traclantibus asper 
Torsit iambeo eircumlita tela veneno , 
Et coluit solitas in scena ludere Musas. 

LXIV. De Menandro , commdiarum scriptore. 

Hie Pandiouiae stat gentis fama Menander, 
Quo ceu lucifero nova se comoedia jactat. 
lUe puellarum varies effmxit amores, 
Et Venerum famulos ex se generavit iambos 
Ignea furtivae rapientes gaudia noctis , 
Lusibus Idaliis recti prsecepta maritans. 
LXV. De Amphltryone. 

Fulget et Amphitryon redimitus virgine lauru 
Csesariem : poterat vates hac teste videri , CAPUT n. CHRISTODORI DESCRIPTIO STATU ARUM. 35 aXX' O'j {iavTi; £r,v • Ta^i'r,; 8' Itti (n^aaTi vixt){; 
370, c-.i-j.-j.'x rro/.'jffTpiTrxoifftv eTrapasvov dysv sOei'pai;, 

'A/;'.;xrvr; ;/iV£yjxp{xo< apidtOTOxou -apa/.oiTr,?. 
(-)'yj/-jv.$r,5 S' IXeXt^sv §ov voov r^v 5s vor;ffai 

o'.a t:;^ is-roptTjC; cr,tjLrjYopov r^^ G^aivtov" 

c-;'.T£pr,v -"ai irlnyz usTapsiov, to? Trptv aei3o>v 
375 "^T.'lz-.r; -ixpov 'Apr,a xai auTwv Kexpoirioawv , 

E/.'/ a'>j; 'i;j.r,T^pa TroXuOpsTrroto TiOr'vr,?. 
Ouo' 'AXixapvTjffou [xe rapEOpajjiE OedTrti; ar,cwv , 

'Hso'ooTOC — oXuiSpt; , 8? wyuYitov xXe'a <pu)Twv, 

(S^aa -£^ r-rtscov Sui? •^yaYev, Sffdot irep otwv 
•:.'?n p-;.: . ■— j!^cov, Ivarai? aveOv^xaro Mouffati;, 

n(v§3po; taEpd^wvo;, 3v apYupoTo^o; 'AiroXXwv 
Bo;oiToTo TTapa (jxo7rir,v 'EXtxwvo?, 
„.Ao; 5p[jL0vir); soiSa^axo* TtxTojASvou Y^p 
I.'j.ivai XiYupoiffiv e:ri ffTO{/.aT£ffffi [xeXiffaat 
y.r,30v dvgTrXotaaavTO , co^y;; £n_uapT'j;a (jloXtc^C. 

Hsivo^o'tdv o' r^dTpaTTTc, ^Epac-'.'>>; -isTo; 'AQr.vr.c, 
S; -piv 'A/aiu.£vi'Sao us'vo; Kiipoio Xtvaivtov, 
390 eiTTcTo Y^vr^EVTi nXaTtovtooc >;9£i Moiior,;, 
faTopiTj? !p«Xa£6Xov apiffTwStvo? ^Trwpr.v 
(TUYXspaaa? ^aOaaiY^t tpiXaYpuTrvoio uEXt'^tr/;;. 
"iTTaro 5' 'AXxaolwv xExXry.svoc ovvoyi y.a'vT;;" 
y ^otouEv 

. -.^. ...-julSov r/w c A... — a... ., 

'UvOo'yyo'O Xupr,; r,(7xr'7XT0 ■:i/'rry , . 
Aoji.ov sOxsXaSoKJi [aeXoc yopS^iiv u^aivuv. 

Ka\ "poLio? Euxaiiaraiv nofxirrjo; Auaovn^ojv, 
^aiopov loraupotpovtov xsiuv^Xiov f^vopedttov, 
< TTEiSouiva? UTTO Ttoaciv 'laauptSa? eT^e jxa^atpa?, sed non erat vates; veniin in signum Taphiaj Victoria) 
infulam apiam cincinnis crinium multis habcbat , 
Alcmenae belliuosus heroes-enixae maritus. 

Thlcydides Tibrabat mentem suam; cemi poterat 
taiiquam historiae concionatoriam indolem fingens : 
nam dextram extollebat sublimem , utpote olim canens 
Spart» amarum inartem et ipsorum Cecropidarum , 
messorem Graeciae multorum-alumnonim nutricis. 

Neque Halicarnassi me pra?teriit di\1na luscinia , 
Herodotls doctissiraus , qui veterum clara-facta viroruin , 
quae duplex continens adduxit, quae ajvum 
serpens aspexit , novem dedicavit Musis , 
lonicae vocis flores sua suaTeloquentia miscens. 

Stabat et Ogjgiarum Tbebarum Heliconius cygnus, 
PiSDARis dulcissima-voce , quern Apollo arcu-argenteo- 
alcbat ad speculam Boeotici Heliconis , [insignis 

et cantum modulatissimum docuit; nascentis eniin 
in labellis sonoris sedentes apes 
favum fia\erunt, testem docti cantus. 

Xenophos fulgebat , bellicos* civis Atbenes , 
qui priraum Acbacmenidae Cyri I'ortitudlnern cccinit, 
delude Platonicae Musae disertum ingeniujn sequebatur, 
historiae heroes-producentis bellicosam messem 
miscens cum fulgoribus apis lucubrantis. 

Stabat et Alcmxos dictus nomine vates; 
sed non erat rates famigeratus , neque in crine 
laori habebat coronam ; venim ego Alcmanem suspicur, 
qui olim vocalis lyrae exercuerat artem, 
Doricum carmen texens ebordis sonoris. 

Tum et princeps bene-operantium Ausonum Poiu-Bits, 
Jaetum Isauros-caedentium Tirtotum decus, 
sub pcdibus calcabat Isaurorom gladios , Nee tamen est vates : Taphii sed sigaa triumphi 
Fiexilibus gestat Phoebeia serta capillis 
Inclytus Alcmenee felicis prole maritus. 

LXYI. Be Thucydlde. 

Thucydides animi torquet molimina , tamquam 
Inserat historiae sermonis verba diserti : 
Dextram quippe manum sic tollere cemitur, ut cum 
Sparlse Cecropidis contraria scriberet arma , 
Arma quibus juvenum detonsa est Graecia frugem. 

LXVU. De Herodoto. 

77on Halicarnassi bona laus mea nomina fugit 
Herodotus , veterum prudens qui facta virorum , 
Quos terrae genuere duae , quos ordine longo 
Saecula viderunt, Musis ferl sacra novenis, 
Ionic dulcem contesens flore loquelam. 

LXVni. De Pindaro. 

Adstat et Ogygia Tbebarum olor editus urbe, 
Piudarus argutum cantans , quem nutriit ipse 
Arcilenens inter coUes Heliconis Apollo, Codcordesque modos docuit. Cum prodiit alvo 
Matris , apes tenero pueri super ore seJeotes 
Mella laborarunt docti praesagia cantus. 

LXrX.. De Xenophonte. 

Fulget et armigeris Xenophon prognalus Athenis , 
Maxima Achxmenidae qui Cyri facta celebraus 
j£mula composuit facundo scripta Platoni , 
Et gravis historiae partu nascentia poma 
Condivit liquidis ab Hymelli nectare guttis. 

LXX. De AlcmoEone. 

Fatidico stat et hie Alcnueon nomine clarus ; 
At non fatidicus tamen est, nee laurea crinera 
Serta premunt. Alcmana puto , qui pollice quondam 
Mulcebat doctaeque sono testudinis aures, 
Doricaque argutis aptabat carmina nervis. 

LXXI. De Pompejo. 

Pompejum spectate ducem , qui tela gubernans 
Ausonidilm, domitiii peperit sibi nomeu Isauris. 
Hiiic pede barbaricas calcat victore macbacras. 

3. 36 ANTHOLOGIZE PALATlNyE CAPUT II. ffyjULaivwv 6'Tt Souaov utzo ^uyov aO}(£va Taupou 
e?put7£v , ap^v^XTCj) 7r£7T£5rj[jL£Vov (SfuLfXHTt Nixr;;. 
Keivo? avYip, 81; Tiaaiv Iviv jpao?, 8? paffiXrjoi; 
TiyaOlriv I'^ut£U(7£v 'Avaaxaaioto yeveOXtjv. 

405 TouTO §£ Ttaaiv IS£t;£v Ijjto? axvi7rTOuj(o? ap.ui/.o>v , 
oviwaai; ffax££aaiv 'laaupi'Soi; lOvsa Y°"'1?' 

"IcxaTO S' aXXo^^OfXT^po?, 8v ou Ttpoaov zUmioiw 
tli(7X£Xov uTa MeXtitoi; liJp^EiovTO? oioi , 
dXX' 8v 0py)Vxi'Yi(7i Trap' vio'ai yEtvaTO [xyiTr,p 

410 Moipw xu5aXtfxy) BuCavitot?, •Jjv eti TtaiovAv 
expeceov EueTrty)? /jpcotSo? iSixova Moucai • 
xsivoi; yap Tpaytxyjc Trivutyiv TiGXviffaTO iijyr{^, 
xoafA-(](7ai; iTreeaffiv ly\v Bu^avxiSa TrdTpy^v. 
Kat ^(Xo? Auaoviotdi XiyuOpooq £7rp£iTe xuxvoc 

115 7rvcio)v £U£7r(v]<; BfpyiXXto? , ov ttote 'Pcout^; 

©ufxSptot? aXXov "Oar,pov avErpecpE uaTpicx; 'H^co. significaus , sub jugum servile se Tauri cervicem 

traxisse, infragUi catenatam vinculo Victoriae. 

Vir illecst, lumen tunc omnibus, qui regis 

Anastasii nobile genus procreavit. 

Hoc vero cunctls osteifdit mens sceptuchus egregius , 

clipeisgentes Isauricae terras populatus. [corunB 

Adstitit etiam alius Homerus , quem non principem Epi- 
divinum, Meletis bene-fluentis filium, puto, 
sed quem Thraciis prope littoribus peperit niater 
Celebris Metro Byzantina, quam adhuc infantera 
educabant heroics facundiae peritam Musae -. 
ille enim tragicae poeseos ingeniosam artem exercuit, 
carniinibus ornans Byzantinam patriam suam. 

Et Ausonidis gratus conspiciebatur clarisonus olor 
eloquentiam spirans Virgilius, quem dim Romae 
Tiberina alterum Homenim alebat Eeho patria. Hie famulare jugum magnis cervicibus alti 
Imposuit Tauri , legesqu? iuscripsit heriles. 
Hie quondam jubar orbis erat , de sanguine cujus 
Fluxil Anastasii divinus principis ortus : 
l\em dedit auctorem magna se gente creatum 
Sceptriger, ipse etiam nam vim confregit Isauram. 

LXXII. Dc Uotnero. 

Alter Homerus adest, non, ut reor, ille Melete 
t*rogenilus, cujusque bibunt de fonte poelie, Sed quem Threicii Myro prope littora ponii 
Edidil in lucem Byzantia , quam modo natam 
Heroos ipsae numeros docuere Camo-nx ; 
Ille etenim cecinit sublimi digna colluirno , 
Nobilitans tragicis patriam Byzantida Musis. 

LXXnr. De Virgilio, 

Auribus bic olor est cecinit qui dulce Latinis 
Virgilius felix aniini, quem, maxime T;l)ris, 
Lingua tibi Komana novum produxit Horaerum. BREVIS ANNOTATIO IN CAPUT II. Christodorus , Pauisci filius, sub Anastasio imperatorc 
vixit. Schol. ad v. 402 : 6 Oauaai-o; oyto; Xotaxoccopo; 
trtl 'AvaffTaat'ou f,v PoijiXew; xoO StaSeJajiivou tov Zi^vwva" 
et schol. ad VII , ep. 098. Oriundus erat ex urbe Copto. 
Quae quura ad noruuin Thcbaicum pei-tineret, dictus est 
poeta er.Salo; Ko;rriTr,i;. In lemmate cod. Planud. yjuvi- 
fftov TO EZ'.xaAiv[ievov to Ziu^i^iTioy. « Quod plerumque 
Xovrpov audit. Quum memorasset tov Z£u£i7:;iov Gregorius 
Naz. Orat. 25, p. 436, annotat BasUius scholiis iueditis 
haec : fl ttiv £v w Tou; iTtJto'j; k^cyyvyovoi xonov aivirceTat, 
r.fo'jv TO iKTioSfOjiiov, ?j t6 OpuWoOjiEvov tou Zeuji'mou 
XoiT{»v, TO TTJ; 7:epi<ovuu.o*j XaXx^; ^YYVcaTCi) , TtiXat |iiv xat 
{X£Yed£'. xai xiXXsi iio).X<«)v uTTEp^ifov, vvv Ss ovojiaT: 
(lovov -pcopiiioiJLEvov. Multus est de illo splendidissinio 
aedificio Ducaiig. CP. Chr. I, p. 88. » B. Zeuxippi a Severo 
conditi magniftcentiam laudat Cedreaus, aoiio quinto 
Justiniaui , quo anno, scditione orta, igne consumptus 
est : TOTS £v£itpr,56T) TO AEYotievov Z£J$t«ito; , ev «J) koixiXtj 
Ti; ^v dicoft'a xat XaimpoTr,; TeX'-w', twv te jiafjiiftov xal 
).iOb>v xat <|/T]f{S<i)v xat elxovcov S-.d /,auxou n£7:oir,(ji£vti>v, tu>v 
i^t' aiwvo; avopoiv ipya , (lovov to (ir) nopetvat awxai; <{rt>y_a4 
Tiiiv Ei; oO; evevovto. Deinde addit ; <rrijXai Si f,iav ex 
•/.aXxoO iTEuo'.r.juvai t<Sv <jo;p<iv a;iavT«iJv, twv u^^Xwv xai 
-o'.T.Tuv xai ^r.Toptov, xai ocoi iiz i-.opEia eyE'O'/to oiaSar.TOi. 
In carn)be auteni Christodori (Ileynius inquit) non tain 
artis notationes deprebendas, quam potius versUicatoris 
studium ornandi singula poctica licentia; ordo narrandi 
nihil habet certa; rationis; i)otest itaque videri adunibratus 
ex ipso statuarum ordine m Zeuiippo. Jac. 

1 — 12. Dciphobi statua, in ipso introitu, ut videtur, 
Zeuxippi posita. Cod. in niarg. : v.:, to aYa).tia .Ar,i566o'j. 
Turn : ouTo; 6 Ar/bfoSo; ulo; lIpia(iou, doEXfo; 'ExTopo; xai 
".Ai.i;!xvopo'j. — 1. I Bwpiw dictum est pro ^iav.. Horn. Od. 
7, 100 : Eu2^r,Ta)v £j:i pti>(JLaJ; 'EffTaoav schol., EJti pdffEtov. 
— 4. Capta Troja , Deiphobi domuni Ulyssem acMenelaum 
sunima vi oppugnavisse Demodocus canit Odyss. 8, 517. » 
B. — 5. Variavit homericum ri xaTi xo^ixov. — O. Aoyiiio;, 
ut Amycus ap. Theocr. 22, 120 : ooyjio; i^o Ttpooo/i); 
x).iv6ii;. Ex eodem poeta fortasse sequentia adunibrata. 
Jac. « Non recte Grotius -. dorsum citus erigit ardor. 
Imo incurratum dorsum quasi contrahebat , quod saepius 
faciunt qui stant in procinctu, nee vel progrediens se 
erigebat. » ^.MarviTj dictum ut (lavixw;. — 11 D.aaaEiv Plan. 

13-16. .£schines. Lenuna : e-.; to dyawiAa A'.<7xivou tcj 
pr.Topo;. — 13 6' ex Plan, sumptum, quiav9£a,ut Pal.cod., 
sed hie superscriptp \l. « 'Avectia cum Jacobsio (quem v. 
p. 24 ) pro avd9£{i.a habeo, ut ipsa Suada oratorem dedi- 
raverit. Sic t. 316 dicit poeta non artilicem , sed ipsam Mi- 
nervam finxisse Homeri statuam. » B. 

17-22. Aristoieles. Lemma : eI; to dyoifia ^pkitote/ou; 
-vj ^iXoao^oy. « Aristotelis statuae descriptionem gallice 
vertit et illustravit Visconti Iconogr. gr. 1. 1, c. 4, p. 188. « 
5.-21. Conf. Wernick. ad Triphiod. 667. 

23-31. Demosthenes. Lemma : ei^to aYa>.u.a Ar.[Aoafl£vou; 
/J \uyi>.o-j pr,Topo; toO llaiaviEw;. De metaphora Tocis 
-.zlr,:l vide citata a Boiss. ad Psellum p. 284. — 26. Bo- 
thius malebat or; i;paiv£To. — 28. Stephanus Byz. : *H|ia- 
f):a, . . . r, v'jv MaxEoovia. — 29. Apudllomerum Menelaus 
i~i-fcyior,j dyopEyE. 

32-35. Euripides. Lemma : ei; dyoy-iia ECptuioou to-j Tpay'-'ovi. — 32. AoxeJco, v. Thesaur. — 34. AiavEvjiEvo;, 
quod solet dici oiEpyofiEvo;. « Respiciuntur casti Euripidis 
mores, qnos in tragocdiis suis adumbrans, scenam san- 
ctimoniae et pudicitiae disciplinam reddidit. « Jac. 

36, 37. Palxphatus. Lemma : e;; dyaXfuc naXaiTdrou. 
« De Palaephato vate vide editionem Palaephati Fischeria- 
nam p. LVI, LXIII. Ceterum yix puto ignorabilem vatem 
fuisse ab aliquo sculpfore statua ornatum. Christodorus 
vatis statua; aut poeta- alicujus , lauro coronati et ano- 
nymi, Palaephati nomen conjectura vanissima dederit. 
'ErpETTE , conspicuus cra^, etiam v. 88, 121, 265, 362. » B. 
— 37 ffTEfOjisvo; Plan.; ote^^ojievo; apogr. Fabric. BIbl. 1. 1, 
p. 182. 

38-40. Hesiodus. Lemma : eI; draXtia 'H<Tt65oy. Hesio- 
dum sub Helicone agnos pascentem alloquuntur Musae 
in Theog. 23. — 39 5' tgia^eTo Plan. « et apogr. Par. Vide 
Wernick. ad Tryphiod. 448. Alia est ratio v. 122, ubi S* 
E&dsETo non mutandum. u B. 

4M4. /^o/yi(/ Mi. Lemma : el; i-x^j.^ floAyaooy. « Vatcs 
Polyidus in fabulis celebratus, jam ap. Hom. II. E, 148, 
ubi V. Heyn. et ad ApoUodor. p. 544 seqq., Bcpckh. ad 
Piud. Explic. p. 2J8. Conf. infra 264. » B. —42 ttvd^at 
Plan.; xiva;a; Pal. 

44-49. Simonides. Lemma : £•; dya/aa lipwovtSou. — 
46 oy y.£p<jiv. « Digitis in hram intentis fictus esse videtur, 
fere ut Amphion ap. PlUlostr. jun. Icon. X, p. 778 : ^ 
iTspa yeip tei'vei tom voyv eI; tt;v 7rT,xTioa. » Jac. — 48 seq. 
dvatcrj; ayc6(x£vo;. . . dvr,y££ Codex, ter lapso librario ; po- 
stremum etiam Plan., a Brunckio correctum. 

50, 51. Anaximenes physicus. Lemma -. si; dyaXjia'A- 
va^iuivou;. 

52-55. Calchas. Lemma : ei; i-^xrj.^ Ka).yavT«;. — 52 o'ex 
Plan. e£<rr., Hom. U. A, 69.— 54." O'.xTEtpwv, praevidens 
quippe simultatem regum et mala inde imminentia exer- 
citui Gncco. Christodorus ei silentii causae, quam ex 
Iliade sumpsit A, 78-83, 109 seqq.,gloriosiorem alteram 
addidit. » Jac. 

56-60. J'yirhus Achillis. Lemma : ei; dya/.tia IIvppou. 
Alia Pyrrhi statua describetur v. 192.-58 Td (ir, ol Pla- 
nud. (V. Jacobs, praef. I, p. XXVIII, n. 39) ; ts jwv ot Pal. 
et apcgr. Par. 

01-64. Amymone. Quattuor versus omissi in cod. Pal. 

— 64. .MEXayya'TT.v, qui Homero xyavoyaiTr,: , Xeptunum. 
65-68. IS'eptunus. Lemma : Et; dyay-tia UooEtouvo;. — 

67. Hyginus Poet. Astron : 17 : Qui yeptuno simulacra 
faciunt, delphinum aut in manu aut sub pede ejus 
constituere videmus, quod Aeptuno gratissimutn esse 
arbitrantur. « Hujusmodi imagines Xeptuni indicat Wel- 
cker. ad Philostr. Imag. I, 8. » B. 

69-71 . Sappho. Lemma : eI; dYa/.[Aa lairjou; Tij; Xypix^;. 

— 70 yyatvEi , 71 dvaiiajjiEvriv Pal. 

72-77. Apollo. Lemma -. si; dyaX-fia 'AiroXXtovo; tou Uu- 
6toy. Alias Apollinis statuas duas describet infra 266, 283. 

— 75 ^t>£a Pal. — 77 Tr,X£«r/.67:o; Vult Bothius. 

78-81. Venus. Lemma : e!; dya/fia 'AcpooiTTj;. Aliae Ve- 
neris statuae duae describentur v. 99, 288. — 78 ?).Ei6e. 
" Ah aere venustas videbatur destillarfi. — 80. 'Avry? 
[ir.ptov nove dictum de femoribus formoso tumore sur- 
gentibus et sese rotundantibus. » Jac. 

82-85. Alcibiades, Cliniae filius. Lemma : si; dyoXfia 'AXr 37 38 ANTHOLOGLE PALATINI xiS'.doou Tou EpwfjLE^ou SwxoaTOu;. — 84. Mu9wv, eloquentiae. 

— 85 syetpwv scribit Botliius. 

86-91. Chryses. Lemma -. el? 5Ya),[Aa XpuTOU tou kpe'w:. 
Conf. initium Iliadis. — 88. « Patet ex toe loco Christodo- 
rum in Homero non legisse axi\i.\>.<x-z ly,<ji^i, pluralem (nam 
et ipse id potcrat scribere) , sed singularem ffteajja. Jam , 
non servato te, verbum mutare oportuit. — 89. Hesiod. 
Op. 158 : *Av6?wv fjpuwv lepov Sstov y^'vo;- » -B. 

92-90. Julius Cxsar. Lemma : et; aYa>,(ia 'lou/.iou Ka;- 
oapo;. — 93. BoEtaic, scutis (victormn hostium), ut 11. 
K, 452, al. — 94 ayeipwv Pal., alterum Plan. BXoct., v. 11. 
A, 30. — 96 v£'o; in marg. habet Pal. 

97, 98. Plato. Lemma : el; OL'fa.l^n toy (piXouopou IlXa- 
Twvo?. — 97£l(jTyixEt Jac, ut supra 72. Codex fere lax. 

99-101. Venus. Lemma : el; i-^al\La dX).Ti; 'AcppoSirr,;. 
Conf. 78, 288. — 101. « Cestus describi \idetur similis 
ioro, undemilites gladium suspensum gerunt. » Jac. 

102-107. Hermaphrodiius. Lemma -. el; ayaXfjia 'Ep|jia- 
(ppoSixou. — 103 oOo£ nunc Jacobs, ex Pal.; vulgo oute ex 
Plan. — 107 (paTvov Plan. 

108-110. Erinna. Lemma : e'.; ayaXjia 'Hpivvy,; (sic). 

111-116. Terpander. Lemma -. ei; aya/ixa TEpTidvoooy. 

— Ill [jL-o [AS XtTtxi? P*l> t^'^/'f' Plan. — 112. Conf. 123. — 
113 7.ivoy[j.£va; Pal. — 115. « Terpandrum ad seditionem 
musices ope sedandam a Lacedsemoniis advocatum fuisse 
narrat Plutarch. Mor. p. 114o, B, et Diodorus in fragm. 
p. 639, 10 Wess. Conf. Perizon. ad ^li^n. V. H. XII, 50. » 
Jac. — ll6'A|j:yy.XEwv Pal. Ex hoc loco Amjclaeenses se- 
ditionem illam excitasse suspicabatur Jacobsius. Sed 
Boiss. : « In nomine A|JiuxXatwv nihil forsan eruditius est 
quajrenduni , et potest de ipsis Lacedaemoniis intelligi. « 

117-120. Pericles. Lemma : et; dyaXtAa nepixXe&u;. 

120-124. Pythagoras. Lemma : el; (JyaXjxa qjiXoaoipou 
nuOayopoy. — 124. « 'AxpavToiuiv ad mentis et corporis pu- 
ritatem referendum videtur, quam Pythagoras disciplina 
commendabat. » Jac. « Mouvov non nitlde dictum est : oculis 
tantum ad meticnda vasta coeli spatia utebatur. Fere mali™ 
(j.oyvo;. » B. Imo dicit , coelum solum et harmoniam mundl , 
nihil de terrenis et quotidie pereuntibus. 

125-130. Stesichoi'US. Lemma : el; dya),[jLa Z-criaiyopox). 

— 126 atxeXiri codd. « Corrige ItxEXixyj, adjectivum enim 
necessario requiritur. » Jfecker. Correxit etiam L. Dindorf. 
in Thes. — 128 [aoXovto; Plan. Quare [aoXoOvto;, quod est 
in Pal., remoYimus, etsi seriores ea forma usi sunt. 

131-135. Democritus. Lemma : el; ayaXfia AirijAoxptTOu 
(piXoao^ou. — 133. « 'Opyia Mouav)? ipsum philosophite 
studium esse yidetur, nisi iiialis accipere de illis artibus 
quas veteres musicas appellare solebant ; eas et calluisse 
et scriptis illustrasse Deraocritum constat. » Jac. Vide 
Mullach. Philosophorum fragm. I, p. 336 seqq. — 134 
eyeXat; Pal. 

136-138. Hercules. Lemma -. el; to ayaXtia 'HpaxXe'ou;. 

— 138 Xi6uTi8o; codd. 

139-143. Auge, Telephi mater ex Hercule. Lemma : el; 
dyaX[ia r/ji; Auyv);. — 140 ^ntaxEiXaoa. « Hermannus corri- 
gebat OjtoffTetXaffa , sed postea aliter sensit. (Conf. infra 
183,(papo; ^TtixpEfxe;.) Grotius : Dejiciens humero vestem. 
Mihi placet Schaeferi versio , componens vestem. Scilicet, 
post vim quam passa est , vestem quae fluxerat ab hu- 
meris componit, nondum reposito capillorum vinculo. 
Brunckius scripsit o05' 4p', citra necessitatem , ut opinor. 
Mirum videri potest quod Hercules nunc poma Hesperi- 
dum manu teneat. Sed forsan poeta) falsa est interpreta- 
tio, etmulier, quam pro Auge habuit, una fuitHesperidum. 
Vel non erant eidem basi impositaj statu* Herculis et 
Auges, fuitque Auge tantum HercuH proxima. Sic 16, 
40, ayxt, dyyuOi de vicinia tantum. » Ji. lb. eSeipai; 
Pal. — 143 duo SeipdSo; malit Boiss.; Otco SetpdSa; Plan. 143-147. jEneas. Lemma : el; dyaXixa AIveiou. — 14'i 
Xd[i.7rov Pal. — 146aroifri a'.Sw; , nimirum ouv io?ia alSw; 
vel alSw; xat do^ta. Recte cepisse video Grolium. Male 
Both. (7097;;. 

148-154. C rev sa. Lemma. -. eI; dyaXjia KpEO-iwri;. — 149. 
« Omnino displicet aOxai:. An auTr].' an auai;, siccis? 
Sunt in descriptione similis habitus Hecubae v. 183—7 quae 
banc conjecturam firment. » B. Perpcram Both. aO-rf;;. — 
150 d^eXx. Pal., uterque codex simplici a. — 153. Ti6TQvyjv, 
patriam, ut mox 158, 164, 376. 

155-159. Helenus. Lemma : elc dyaXixa 'EXe'vou. « De 
Heleno vate quadam collegi ad Philostr. Her. p. 581, 
plura Schraderus Emend, p. XI, inquibus et quae ad banc 
Heleni in Graecos propensionem faciunt. — 155 Ttatpl ok 
vTiXii; codices , in quo merito haeret Jacobsius , quum de 
Heleni cum Priamo simultate nemo tratliderit. Scripsi ira- 
TpiSi , Grotii secutus latina. » B. lb. dvETcausTo Plan. — 159 
TTOixata Heckerus, coll. v. 191. Perpcram edebatur <r/;- 
uaxa. 

160-164. Andromacha. Lemma -. it; dyaXtia*Av5po(iaxr,;. 
Horn. 11. Z, 395 : 'Av5po!xdxTi Quydxvip (lEyaXVixopo; 'Ihxiwvo:, 
— 162 xopuOaioXo; Pal. 

165-167. Menelaus. Lemma -. el; dyaXiia Ms/eXiou. — 
166. « Lffitatur, utrum de victis Trojanis ac recuperata 
Helena , an de victis procis et ducta pulchra virgine ? Hicc 
potior videtur sentcntia, propter 6(ji6ppova , quod Helenx, 
post Paridis et Deiphobi amores Menelap reddita, vix 
convenire videtur. » B. 

168-170. Helena. Lemma : el; dyaXjia 'EXj-,r,;. 

171-175. Ulixes. Lemma : el; dyaXixa 'O&utoew; — 174 
eyeyrjOev Pal. 

175-188. Hecuba. Lemma : el; dyaX(xa 'Ex«6r,; xri; yu- 
vaiv.o; nptdpiou, (x.rjxp6; Se'Ez-xopo;. — 117. KorrjAw, statu 
vel habitu decoro ; nisi usus est tanquam synonymo vocis 
dyaX|i.aTt. — 179 SusaXyeo; Plan. « Forsan dTrvoov. Major 
sic esset vis. » B. Auiffvi; de vehementissimo dolore , quo 
quae abripiuntur, cum Bacchabus et Maenadibus compa- 
rantur, ut Andromache in 11. X, 460. Jnc. — 182 7i£ooji7a 
Pal. 

189-191. Cassandra. Lemma -. el; ayaX(i.aTr); KacdvSpa; 
(sic etiam in versu). — 190. « Fato Trojano imperio Instantc, 
Priamus Cassandram , ut furibundam , in carcerem conjici 
jussit; V. Tzetz. ad Lycophr. 350. » Jac. 

192-196. Pyrrhus Achillis. Lemma -. el; dyaXjia ixepo-j. 
(melius §xcpov) nOppou. Alia statua ejus descripta fuit v. 
56. — 195. £i^v om. Pal. « Heynius censet Pyrrhum subJata 
manu non victoriam testari, sed Polyxenaj inferiis de- 
stinatae fatum denuntiare. » Jac. — 196 6^-j.aai Plan. 

197-208. Pohjxena. Lemma : el; t6 dyaXpia noXyJe'vy,c 
T?;; doEXqirj; 'Exxopo;. Et pauUo inferius : xauxr,; r,pdi(jOr, 
'AxtXXeu;* 5t6 xxi eTtt xw xdsw auxoy e(T9ayia'jav aOxr,'/ 'E/- 
Xt)V£; bt xw dTTOTiXw. — 200. Interrogationis signuin cum 
Grotio Boissonadius , non post exst;, sed post aXiyxto; 
ponit, (jLiojungenscumTcevOo;. — 202 exoi Jacobs, et Boiss.; 
exEi codd.; Ixr) Bothius. — 204. Notum est Neoptolemum 
Polyxenam immolari jussissc in tumulo Achillis. « Cujus 
in Polyxenam amorem et inter sponsalia mortem narrat 
Philostr. Her. p. 738. >- 2?. — 207 Suvyiiov Pal. 

209-214. Ajax Oilei. Lemma : et; dyaXjia xoO [xixpou 
Alavxo; xou Aov.poy. — 210 TieXtopio; Plan. « Sed displicet 
66pt(jioOu(Ao: 'OtXeu: TiEXwpio;. Planudea lectio nata ex loco 
Ho 1 eri II. H, 211, quem imitatus est Chi'istodorus : xoto; 
dp' Ata; wpxo ueXwpto; , epxo; 'Ax^twv. AtHomerus TrsXwpto; 
de Ajace, Planudes male de Oileo. — 212. Conf. 279, et 
infra Plan, epigr. 344. » B. — 214. « 'EXeXi^e, circumvol- 
vebat, i. e. hue et illuc inferebat. » Both. 

215-218 (quae in Plan, leguntur post v. 221). (Enone. 
Lemma ; el; dyaX(j.a x?^; Olvwvr,; yvvaixo; 'AXe^avSpou xoC IN CAPUT SECUNDUM ANNOTATIO. 39 niptoo;. — 210. Zelotypia ia Hclenain. Uterque codex 
5' i%i'/vjt, quod correxit Heckerus; iitiyvjs'jt post Hue- 
tium Brunckius. — 217 f,yyi'/lvi mavult Both. — 218. 
n Bacj-oTiiov. Hoc referendum ad ea tempera, quum 
Paris, inorti pro,\imus, (Enoues auxilium frustra implo- 
rabat. » Jac. 

219-221. Parii. Lemma : e'.? dyaXtia 'A/E^ivSpoy. — 

221. Cebrenis, fluvii Plmgii, filiam. Cebrenida etiam 
Ovid. Met. XI, 769. 

222-227. Dares et Entellus, notissimi ex Virgilio .En. 
V. Lemma : £i; ivaXfia xoO iruyixiyo-j AiprjTo;. Mmirum 
Palatini codicis librarius a versu 222 abcrravit in ver- 
sum 225 : Aua)i£'({> Ik Aipr.To; evavriov , omissis mediis. — 

222. AOa)ia> Ifjivrt, caestu. — 223. « Kf.puxa, nuntium , 
quo sensu an^^o"' frequentius .ponunt poetae. Pindarus 
S'em. 8 init. ; 'Qjw Ttorvta, xdtpu? 'A^pooiia; aaopoatav ^•.- 
y.Q-cixuij. (Conf. mox 255. )— 224. Comp^sitio inytv ojcw- 
Ttai; sxcuJum, quo Christodorus scripsit, vehementcr 
redolet. » Jac. — 226. MOpiir.xe; Hesychio sunt, sjw toO 
Cwou, xal ol TTJXTixoi l|xivTe;. Conl". PoUui III, 150. 
Boissonadius citat Burett. in Memoir es dc I'Acad. des 
inscr. t. Ill, p. 266. — 227 (jovov Si'^owsav Pal.; ijovoy 
cf^wcav Plan. Hoc ediderat et tuebatur p. 29 Jacobsius , 
postea practulit (povov coll. Philippi epigr. in Plan. 137, 
V. 3. 

228-240. Yir pugil incertus, cujus nomen basi statiiae 
insrulptum distincte legi non poterat. Lemma -. ei; iyxfua 
-.o'j i^Xr.ToO «l>i),tovo; , (ia)).ov 11 Mi'/covo; tou KpoTtovixrou. 

— 229. Philo, Corcyrensis pugil, a Simonide memoratur 
ill Appendice epigr. 85 ; Philammon .\theniensis a De- 
niObthenein Orat. de corona p. 331, et Themistio Or. 21, 
p. 249, ubi V. Harduin. p. 503. Milo notissimus. — 240. 
« IlaoEixi hie sunt avri tou o^Oa/jiol, ut saepe genx pro 
oculisapud Latinos poctas ; conf. Serv. ad Virg. ^n. VI, 
686. " B. — 236 jiywvi; Jac; {lyiuive; codd. His versibus 
tribus iniitatur Theocritum .VXII, 48 seq. — 240 eOifvaiA- 
-ToioPlan., probante NVernick. ad Triphiod. 205; ^rfvi- 
-Toio Pal. « 'Ay)6; de angusto tramite usurpatur. » Jac. 

241, 242. Charidemus, orator et dux Atheniensium. 
Lemma -. si; a-ra).aa Xap-.orjxoy. — 242 l%- it. PoyXf,; 
codd.; far? r.. ^oyXaT; Wemick. ad Triph. p. HI. 

243-245. Melampus. Lemma : el; aya).fia toO (lavrew; 
MsXatixooo;. — 245 ttTa-v^iv Plan. 

246, 247. Panthus Trojanus. Hie et tres qui sequun- 
tur &r,ji.oY£fovTE; in Uiade T, 146, 147. Lemma : el; aYaX(ia 
T;yHav6oy. — 247 [Ar/tv vana hariolatio Bothii. 

248-250. Thymoetes. Lemma : eU i^^j^T. toy ©yaoixoy. 

— 249. « Confusus sive compulsus in dubitationes , i. e. 
Xescius quid diceret. '> H. Steph. in Thes. v. EDu. Ve- 
riora habet Grotius in latinis.— 250 evI Tp<oEfTat suspicatur 
Heynius, comparans Virg. .£n. II, 30, ubi Thymwtes 
Trojanos, ut equum durateum intra urbem ducerent, 
primus hortatur. 

251-253. Lampo. « lu Iliade AajiKo; , sed .Vaiir.wv idem 
vocatur ap. Apollodor. Ill, 12, 3. « Jac. Lemma •- el; 
dnaXjia toO AatiTcwvo;. 

254. 255. Clytius. Lemma: eI; oYa/jxa xou K).uTiou. 

— 254 Igtt.xei et et<jxe Pal. 

256-258. Isocrates, Lemma : el; afa).[ia xou fV-Topo; 
'iToxiaToy;. — 258. 'A?o)vr,TM jtovu sonat laborem quo 
eloquentissimus Tir fingeretur mutus. 

259-262. Amphiarnus. Lemma -. el; ayaiiia xcy [Aa/- 
xEw; 'A{i;'.apaoy. — 261 ^oo/.tixo: Graefius, collatoNonno 
Dion. XXV, 415. >'ota fabrila vel ex Ovidio Metam. III. 
Cod. Pal. ptoxx'.xo;, Plan. /ysoxxiTo; (quod reddit Gro- 
tius). — 262 yTioxpofiov Pal. .\lterum utrum a-^gpaai baud 
dubie vocis alius locum obtinet. 

263-265. ArjlavLS. Lemma : e".; aya).jia xcy ^a-/XEto; 'Ay),aoy. « '\Y).a6; codd., sed 'Ay/ao; scripsi secundum 
rc^uiam in nominibus propriis. Omnes tamen patrem 
Polyidis Tatis Corranum appellare solent. Quare Christo- 
dorum epitheton per errorem pro nomine proprio ha- 
buisse suspicatur Heynius. » Jac. Codd. i<srr,xu. — 264 
(lotvTiKoXov Pal. 

266-270. Apollo. Lemma -. el; aYa>|j.a xoy 'AnoWut-io;. — 
267 axfir.xo'.at Plan., quod cditur. « Ego praetuli Palati- 
nam scripturam. Esse Mtm non de floribus proprie di- 
ctis capiendum monstrat scqiiens conjunctio yap. Sunt 
mihi avOea ipsi comarum cincinni. Senrato ixy.r,roia: , 
male post axEpnexojir.v ejusdem rei imago exhibetur. In- 
teiligo adiirsTotoi de capillis quos calamistra et pectines 
non domuerunt in cirros et helices , sed qui sunt natura, 
non arte, ornati. » B. Brunckius x*''"i;. Boissonadiana in 
hoc caput reliqua intercidisse Tidentor. — 270 ■z'/r,\L7.-oi 
Pal. 

271-276. Ajax Telamonius. Lemma : el; <xya),{ia xoy 
utyi/oy Alavro; xoO Te/.ajiwviaSoy xoO ix SaXaaivo;. Fal- 
sum nomen ieri adscriptum fulsse suspicatur Heynius. — 
273 S' om. Pal. 

277-282. Sarpedon. Lemma -. el; ayaijia lapTrr.oovo; 
xoy Ayxioy , 5; YJ).9ev ly Tpoia (uxa rXayxov. — 282 aver. 
Plan. 

283-287. Apollo. Lemma : ei; aya>.(ta ixepoy 'AitoX- 
Xuvo;. 

288-290. VcnMS. Lemma -. el; aya)(xa Ixe'pa; 'Aspooixr,;. 

— 290. « Ex hoc loco Heynius judicat diversum fuisso 
cesium a cingulo quo Testis circa latera constringeba- 
tur. » Jac. 

291-296. Achilles. Lemma : el; aya).|jLa xou 'AxiXXem;. 

— 292 caxidjv codd.; aayewv (i. e. oiiXtov ) restituit Bois- 
son. ad Theopli. Sim. p. 310. — 294 iveit. Plan. — 295 
oy yap Pal. 

297-302. Mercurius. Lemma : el; ayaXita tou 'EpjioO. 

— 297 'Epjiiir,; , 302 SKixpoTtowvxo; Plan. 

303-305. Apuleius. Lemma : el; ayalixa xoy '.\i:oXr,to'j. 

— 303 5pyia Mo'Sotj;, conf. 133. 'A^Seyxia Brodaeus ad 
magiram scientiam Apuleii referebat. — 304 AnuXr.io; 
Plan. — 305. Siren dc Musa, ut infra 350. ' 

306-310. Diana. Lemma : el; ayaXaa xij; 'Apxe'fAtSo; 

308 loSoxov xaxf/oyTa Plan. — 309. « Ducta haec ex Cal- 
limacbo, Hymn, in Dian. 11 -. e; yovy [iiy.pt y.txwva Ztiv 
vj^Oai Xeyvtoxov , tv' aypia Orpla xatvco • ubi v. Spanhem. 
Erat Testis Tirgata, \irgulis aureis aut purpureis utrim- 
que in Teste adsutis aut intextis; v. PoUuc. VII, 14. » 
Jac. — 310 a/eie|ir«) i:)oxau.oy aupri; Pal. 

311-350. Homerus. Lemma : el; aya),[ia 'O[xf,poy. Cui 
infra additum ■• ixsparji; xoy f,8oy; xai xoy <Tyr,{iaxo; avxou. 

— 313. n Oyia; xey/r,, facultas poetica; quia male sani 
pcetae. De Hesiodo t. 39, yaXxov eo'.aljeTo 6ytd&i l-Ja'^r.. » 
Jac. — 314 ri'. et 61x11 (sic) Pal.; otioO Plan, ineptissime; 
6\Lf, hie est pro oixw;, similiter Tel perinde ac corporis 
Homeri formam effinxerat. — 318 x6 x' ewxeiv Plan. Mi- 
nerva bene noverat formam viri , in quo ipsa Itabita- 
bat , Jac. Malim CKurrajiivifj jungere cum a.\ir.l7.Gs , ut 
solet £U'.<r:au.Evw;. — 320 5' £|ao; Plan. Schol. : r-pao9r,;,. 
w ?iXo; , xoy xaW.ov; xai xtov ) oywv 'Ofii^poy , zat xoOxov 
Ttaxc'pa GOV £xa).£<7a; oia xr;v ffr^v ey[ioy<7(av , xai val [xa xoy; 
Xoyoy; , oy ixaxpav si xyj; exelvoy '{^yxJ;; xai xwv e/eivoy yjx- 
pixtov. — 323 l5xa;£ Plan. — 325 3oxpy;, t. 91. — 328 
(laXaxo; xe xai £yTp:/o; Bothius , postremum male. — 332 
xoypoTpo^o;, nam pueri Homericorum carminum le- 
ctione instituebantur. — 334. Schol. : xy^/o; r,v 6 7:).aaa; 
aOxov, £-it "OuiT.po; koW.wv avopiSv ISXtizt xpslxxov. Sic 
Velleius 1,5: Bomerum si quia caecum genitum puial, 
omnibus sensibus orbus est. — 336. Pro eveljexo. — 339. 
In prosa i:po; o/tyov. — 342 seq. « Cogitasse puto Chri- 40 ANNOTATIO IN CAPUT II. stodorum de fabula qiias dc Pindaio infante circunifere- 
batur, et ab ipso refertur v. 387 seqq., apes in ejus ore 
mellificasse. ■» Jac. — 344. Schol. : w; eauaaaTov to tv;; 
£tx6vo; (7x>itAa. — 346. ApolUnem versus dicfantem. 

351-353. Pherecijdes. Lemma ; eU aya/fxa tou (piXoaocou 
<]>cp£xu5ou;. — 352. « Imago ducta videtur ab auriga vol 
agricola, stlmulo jumenta regente, et dici ; vir in pliilo- 
sophia regnans. Co^Ium spectat tanquam sedem sapien- 
tiae. » Jac. Bothius adscripslt : « xe'vTpa , astronomorum 
apices. » 

354-35C. HeracUtus. Lemma : et? ayaXiia tou ^t/.offooov 
'HpaxXeiTOU. — 356 avSpo(jLevr;; Pal. 

357-360. Craiinxis. Lemma : £i? ayaXfia Kpanvou tov 
xwjxixou. — 358. Intelliguntur demagog! Atlicniensium , 
qui origine sunt 'Jwve;. 

361-366. Menander. Lemma : ei; aya^fAa Mevivopov 
Tou xw[jiixou. Codd. iT-rfiXEi. — 365. Significat novae comtr- 
dia; argumentum prope solitum , vitiatas virgines. Haud 
insulsum cpitbeton, quum virginitas aulerat'ur tameSvwir, 
quam aeovwTo;, ante nuptias sive post nnptias. — 366 
[jL£).t^povi malebat Bothius. 

367-371. Ampliitnio. Lemma -. d; aya>.|j.a toO 'A|jL;;t- 
Tptjwvo;. — 367. Lauro (cuj us cpitbeton ex nota Tabula) 
coronati vates. — 369. Nota c\ Plauto ilia victoria de 
Tapbiis vel 'Jelebois. — 370 TtoX-jcTSTiTotCTiv £?ap[j.. Pai.. 
ut modo 367 via-raTiTEv in eodem. — 371 . Alcmenes nuptisc 
pretium erant illius Victoria}. 

372-376. Thucydides. Lemma : eU ayaXfJia tou '.(ttosi- 
xou 0ouxu5ioo"j. — 374 avt^/E IJotbius. Rliapsodi sublala 
manu recitabant. 

377-381. Herodotus. Lemma : £l;Sya}[;.a xou latopuoy 
'HpoSoToy . — 377 aoiSo; Plan. — 379 Soia; Pal. A veteribus 
nonnullis totus orbis terrarum in duas partes sive conti- 
nentes dividebatur. — 380 om. Pal. 

382-38/. Pindarus. Lemma : eI; ayaXiAa Toy Xuptxou 
ITivSdpoy. 388-392. Xenophon. Lemma : eI; aya/.aa xoy Sevocwv- 
•co;. Pal. Eevoxowv. — 389 Xtyaiveiv Pal. De Cyropaedla 
potius quam de Anabasi accipiendum. — 392. « fl't/dypy- 
Tivo; [iE),i<T(7a sapientiaj studium esse videtur. Philosopliise 
igitur cum historia conjunctionem miratur in Xenophontis 
operc. » Jac. 

393-397. Alcman. Lemma -. eI; SyaXjja toy Xypixoy 'AX- 
xaawvo;. — 393 'AXxjAai'wv Plan. Alcma^on, Ampbiarai 
vatis filius, etipse vates habebatur Thcbis. —394. oy ird 
Pal. 

398-406. Pompeivs. Lemma -. st; dyaX|xa Iloiimitoy, cul 
additum Kataapo; , quod aut ex errorc natum est , aut 
mutilum, si Anastasius imperator rc-^picitur. « Poeta Pom- 
peii Magni laudem cum laude Anastasii connectit. Fictus 
crat ille gladios pedibus calcans, quod de victoria de 
IS'-turis interi>rctatur nostcr, ut inde occasionem caperet 
laudandi Anastasii, qui de Isauria triumphaverat. Attiii- 
gcbat Isaurica regio Pampbyliam et Ciliciam, cujus pro- 
vincia) partem Isauri, gens bello et latrociniis dedita, 
invaserant. Jam quum Pompeius de piratis Cilicibus 
triumphaverit, idem a Chrislodoro victoriam de Isauris 
reportassc dicitur. A Pompeio autem descendisse Anasta- 
sium, commentum est sive poetae sive aulicorum. >'am 
obscura erat bujus impcratoris origo , de qua v. Ducang. 
Fam. By/. 85. » Jac. — 406 EOsa Pal.; JJOEaconj. Jac. 

407-413. Ilomerus Byzantius. Lemma -. el; ayaX[i.a toO 
r.'Ar,io\) 'O[jiripoy. — 409 7iapr,ioc yEtv. Pal. — 410 Mypu 
Plan.; xaoaXt(iri a pr. m. et Jti TTEOvyiv Pal. De hoc Homero 
vide Fragmcnta Tragicorum ed. Didot. p. 149, Meinek. 
Com. II, J). 585 seq. Matris epigrammata quisdam super- 
sunt in Anthologia. 

414-416. VirgilitiS- Lemma : el; ayaXfjia tov TtoiriTou 
B'.pyiXioy toO ypaiJ/avTo; trj twv 'Pwiiattov ctaXEXxw xry xa- 
XoyaevriV A'.vcdSa ev etiecti 6ay{i,a<iiot; . — 415 Bspy. Pal., 
Bipy. Plan. — 416 6y6pia; Pal. 'OjiSpii;, Umbrica, Bo 
tliius, nescias quare. CAPUT III. EnirPAMMATA EN RYZIKQ. 

a ci; Ta Grjl'j-vrl/.'.x sygYpaiTTO, repie^rovTa avayXutpou; icTopia?, w; uTCOTeTajcrai. CYZICENA EPIGRAM3IATA. 

Cyzici in tomplo ApoUonidis, matris Attali et Eumenis, epigrammata tabulis colum- 
naribus inscripta^ exhibentibus sculptas historias, ut infra ponitur. 1. El; A I.D,TW TYV U' ti£Ti Xa(i- naowv nfo::£|j.zovTiov avxo'j;. TavSs Ato? etxaOciffav Iv woi'vesffi xepauvM, 
xa).Xixou.ov KaouLou Tiaioa xai 'Ap;j.ovir,?, 

axTspa Ojpco/apr,; ovayei Y^"'©? £^ 'A/£povTO? , 
■rav aOcCv llivOiu? CSpiv au.gi6o'u.evo?. 

2. 'O B xiwv £/='. Tr;"/;;ov aveyvwpiffjiivov t^ Jaurou [xr,tfi. 

'lov 3a0lv 'Ap/.aotr,; rpoXtirwv Trattov efvexot [jlxtoo; 

Aij"/r,; , Taa8' e7re€r,v ^5? TeuOpavTidSo? , 
Tt^Xe^oc, 'HpaxXsou; tpiXo? vo'vo; a'jxb; CTrapytov, 

ospa utv ot'ii avayw e? ttsoov \Apxa5ir,?. 

3. 'O r £■/,£■• --r/v-ar.ov 'l-oiv./.?. ir.b -zTpo; 'AjiyvTOpo; , 

xai xwA-JO'jaav 'A/.xijjlsotjv tov o'.Xtlov dvopa. 

'AXxiasOTi ;uv£uvov 'AtxtivTopa 7caicb< Ipuxei , 
<I>o(vixo; S' eOeXei Traucai y^^oXov fzvi-zou , 

OTTi TTEp T,y0£TO TcaTpi cao3<povo; £tV£Xa [XrTpO?, 
-rraXXaxioo; SouXr,; XfiXTpa 7rpo<Jt£iX£Vw • 

xiTvc; c' aO ooXioii; tLiGupifftxaatv T-yOsTO xoupw, 
r;v£ 5' e; otpOa^jiOu? Xa(X7taoa iiatooXETiv. 

4. 'O A lyv. IloXy|ir,or,v xal KautCov tou; yloO; 4>ivea); xou 
0sax6; , oiTivE; tt|v 4>fJY'*'' T^^*'''* '^Q''^ ^la-rpoc s^ovsu- 
lav, 6t'. tt, tir.Tpl aCiToiv KXso-axpa ow-rr.v i-c'.^r/jvEv. 

^Ir.Tpuiav Kajti'o; xai xXutovoo? noXyu.r^cr,i; 

xTEtvouci <^puYtr,v, Lta-po; u-£p cs£X£pa<;. 
KAEiOTTaxpr, S' Itti TOiaiv avaXXcTat, •?, Kpiv I-jteioev 

7or> <|)iv£o»? Ya[«tav oau.va[jL£vr,v ociw?. I. Id Bacchum , Semelen matrem in coelum ducentem, an- 
teambulone Mercurio , et Satyris Silenisque cum tedis pro- 
sequentibus eos. 

Hanc in puerperii-doloribus domltam Jovis fulsaine , 
pulcricomam Cadmi filiam et UarmoniA , 

matrem thyrso^udens proles reducit ex Acheronte, 
impiam Penthei contumeliam rependens. 

2. Altera columna babet Telepbum agnitum a matre saa. 

I*rofundum Arcadia3 callem quum reliquissem ob matrem 
Augen , hanc sum ingressus terram Teuthrantidem , 

Telephus , Herculis proles cara ipse qui sim , 
illam ut retro abdncam in campum Arcadiae. 

3. Tertia hal)ct Pbctnicem , dum excxcatar a patre Amy-ntore. 

quern retinet uxor Alcimede. 

Alcimede conjugera Amyntorem a nato arcet, 
inque Phoenicera vult sedare iram genitoris , 

quippe infensus erat patri castse causa matris , 
pellicis ser^ae cubile non-^aspemato ; 

ille vero dolosis susurrationibus fidens inrensus erat jureni 
admovebatque oculis facem natictdam. 

4. Quarta habet Polymedem et Clytium, filios Pbinei Tliracis, 
qui Phrygiaiii uxorem patris interfecerunt, quod ipsonim 
matri Cleopatrae iUe earn snperiuduxerat. 

Sovercam Clvtius et incljtus-animi Polymedes 
interimunt Phrygiam , matris gratia ipsonim. 

Cleopatra autem super his leetatur, quae ante Tidebat 
Piiinei nuptam interemptam pie. 41 42 ANTHOLOGIZE PALATlNiE .'). '0 E lx£t Kpio^oviviv avaipouvxa IIo),u96vTr,v xoO itaTpo; 
Tov (fovea • eiti 6e xai MspoTtri paxxpov vMTiywaa. xai cuv 
Epyouaa Ttjj vlto Ttpo; Triv xoO dvopo; exorifxtav. 

Kpec'jiOVTou y£V£TY)v TTc'cpve? TO Trdpoi;, lIoXucpovTa , 
/.'V^pioiYii; aXo/ou Xsxxpa 6iXtov jxtavaf 

G'fk Si' ffOl TTOCti; ^X£ ifo'vW '(fviTf] TrpoffajAuvwv , 
xoti a£ xaTaxT£iv£t (xaTpo; Gyusp AhpoTrai;. 

Toijvexa xat Sopu 7r5i?£ [AExacppEvi.) , a S" litapy^yci, 
Ppi6u xaxa xpoxoccpoiv paxxpov £p£tSo[A£va. 

6. 'O C exet IluOwva 07t6 'AtioXawvo; xal 'Apxe'iiiSo; avai- 
pou[j(.£vov , xa66Ti xi^v Ayitw uopsuo(i.£viQv etc A£),?ou; etiI 
TO xaTaff^siv [to] (AavTEtov STii^avst; oiEy.a)),ucf£v. 

ryiY£V£a IluOwva, [x£[xiy[ji.£vov lpT£TOu 8XxoTi;, 

£xv£U£i Aaxw , TTOcyyu [xucaxTOijiEvrj • 
(ixuXStv yap £6£X£i Ttivuxav 0£ov • aXXa ys xd^oi 

Ovipa X!x9aiua(7a£i <Doi6o<; txTCo cxottiy;; 
AeX'^wv, ou 6r,(i£i xptTTOv £vO£ov Ix o' oo' oSdvTWv 

TTixpov a7t07cv£ija£i ^oT!|ov o5upo'a£vo?. 

7. 'O Z cjret , nepl xa apxxwa (/.epri , 'Ajiqpiovoi; xal Zr,Ocy 

l5T0ptaV 7rpO(jd7lTOVT£; Taupi;) TYjV AtpXTiV, 6x1 TYIV [JlTlT£pa 

aOxdiv 'AvTiOTcriv , 6ta xrjv (pGopdv AOxw avSpt ayTrj; uito 
Nuxx£w; Tou Ttaxpo; aOxrj; [TrapaooOEidav], opy^ ^■»j),0TU7;(p 
svaxeOcicra, d[iexpw; exifjuoprjaaxo. 

'Aixcpiojv xai Zr,6£ , ouo cxuXaxeuaaxa , Aipxr,v 

xx£ivax£ xavS' oXexiv [xaxipoi; 'AvTioTcac, 
Si'crixiov ■?jV Txapoi; ely^e 5ta ^r,Xiiaova aviviv 

vuv 8' ix£Xi; auxv) XiaasT* 6oupou.£vr,. 
"AyE xai £x Taupoio xa6a7rT£T£ SiTrXaxa a£ipr;v, 

o^pa S£tji.a(; cup-/) x^ctSe xaxa ^uXo'/ou. 

8. 'Ev xw H :?! xoO ^Oovaaeuii; v£xyou.avx£ta • xa6e(jxr)x£ xrlv 
iSiav [XYixe'pa 'Avxt'/.Xsiav Ttepi twv xaxd tov oi/ov dvaxpt- 
vwv. 

Maxgp 'OSuaarioi; TxivuTo'cppovoi; 'AvTi'xXsia, 
^waa [Ji.£v £t<; TOdxrjV ou;(^ utce'Se^o Tcdiv • 

aXkoi (J£ vuv 'A^EpovTOi; etti ^r,yiji.Tat yEywaav 
6au.6£i, ava yXuxEpav [jiaxEpa Sepxeu-evo?. 

9. 'Ev xto UeXta:, xai NviAeui; iv)£Xd?£UVTai , ol IIocteiSw- 

vo; Ttaios; , £x Seafxwv xfiv lauxoiiv (lyjxe'pa pvofxevot, v^v 
TxpwYjv 6 iraxvip (ji£v 2a/jicov£u; 6id xriv 9 6opdv £cy](T£v • :?, 
OE ij.r;Xputd aux-fl; l'.6r;po) xd; ^aadvou; auxr) £ix£'x£iv£v. 

Mr,T£pa Tpv)}(£(oi<Tiv ETti * (77r£tpr,[j(.a aiSv^pw 
2aXu.o)V£i y£V£xa xtoS' Lnxoxa(j(joiji.£VW 

ouxExi yap SouXwcrsi Iv Epxsaiv, lyyuOi XEuo-ffoov 
NrjXEa xat OEXi'av xoucjSe xaOE^oasvou;. 

10. 'Ev 8e tw xaxd Suatv TtXeupw ecttiv ev dpxxi "roy I Jxivaxo; 
Euvoo; YSY^wtAiiEvoc xai 06ac , oCi? £Yevvy)(Tev 'irt|^tnu).y: , 
dvaYvwpii;6ji£vot x^ [xrixpl, xai ■triv xp^irriv Seixvuvxe? dfiiie- 
Xov, OTCEp YJv aOxoi; xoO ye'voui; (ju[a6o>>ov, xai ^yojievot auxrjv 
x^; 6td xov 'ApxejAopou Odvaxov Tiap' Eupyoixr) xi(j.a)pia:. 5. Quinta liabet Crespliontem , qui interficit Polyphonk-ni , 
patris occisorem ; adest eliam Mcrope , scipionem tenens it 
adjuvans filium in viri pcremptionc. 

Cresphontis genitorem interfecisti prius, Polyphonies, 
legitimoi sponsae lectum volens temerare; 

sed tandem tibi venit filius caede genitorem ulciscens, 
et te necat pro matre Merope. 

Propterea et hastam infixitdorso; hacc vero fert-auxi]ium 
gravem temporibus baculum impingens. 

G. Sexta habet Pythonem ab Apolline et Diana occisum, pro- 
pterea quod.Latonam Delphos proKciscentem adoccupandum 
oraculum , apparens impedivit. 

Terrigenam Pythonem , mixf um serpentis spiris , 

devitat Latona , prorsus aboininata : 
spoliare cnim volebat prudentem deam; verum arcu 

feram cruentat Phopbus ex specula 
Dolphorum, ubi ponet tripodem divinum : at illc dc dentibus 

acerbum exspirabit sibilum gemens. 

7. Septinia habet circa seplentrionales partes Amphionis ct 
Zclhl historiam , qui tauro alligant Dircen , quia matrem ipso- 
rum Antiopen, ob furtivum concuhitum {cum Jove) Lyco 
marito ejus [Dirces) a Nycteo patre ejus {Antiopes) fiadi- 
tam, ira zeiotypa possessa, immodice puniverat. 

Amphion et Zethe , duo juvenculi , Dircen 
banc occidite , perditricem matris Antiopse , 

quam prius in-vinculis habuit ob zelotypam iram; 
nunc autem supplex ipsa precatur gemens. 

Eia etiam ex tauro deligate dupllcem funcm , 
quo ilia trahatur hocce per fruticetum. 

8. In octava inest Llyssis riecyomantia : adest matrem sunm 

Anticleam dc rebus domesticis interrogans. Mater Llyssis intelligentis , Anticlea, 
viva quidern in Ithacam non recepisti gnatum ; 

sed nunc te Aclierontis in litoilbus degentem 
miratur, dulcem matrem revisens. 

9. In nona Pelias et Ncleus incisi sunt , Neptuni filii , matrem 
ipsoruni vinculis exsolvenles , quam pridem patCr .Salmoneus 
vinxerat propter furtivum concubitum , et noverca ejus Si- 
dero etiam tormenta iili intendebat. 

Matrem asperis in vinculis Sidero tenet 
Salmoneo patri buic subditam (?) 

>'eque enim amplius servitic-addicet in vinculis , propc vi- 
Neleum et Peliam hosce ipsum cohibituros. [dens 

10. In occidentali latere est, initio decimae tabulae,Eunous scul- 
ptus et Tboas , quos peperit Hypsipyle ; agnoscuntur a matre , 
et ostendunt vitem aiiream, symbolum generis ipsonim, 
illamque ab irrogata ob Archemoii mortem poena apud Eu- 
rydicen vindicant. <I>aiv£ , 0dav, Ba'x/^oio cpuxbv -ooz • uaxe pa y dp ecu ' Ostende, Thoa, banc Bacchi plantam -. quippe matrem tuam CAPUT m. CYZICENA EPIGRAiMMATA. 43 ^uffY] Toi; 6avd-rou, o'xs'tiv 'Y|ntuXav 
a Tov ait* Eupuotxa? i-lr, /o'aov, r,jxo<; opousa? 

Copo; 6 y5<; YeveTac wXessv 'Ap-;^£uopov. 
iTEiyg 0£ xa\ <Tu Xirwv 'Affwirioo*; * veav xoupxv, 

Yeiva,aevr)V dt^wv Arjfxvov e? r,Ya6er,v. 

1 1 . Tv Tw lA noXuoix-n); 6 Sipjjcov 8a<n>£y; azo)n6o'J}icVo; 
Oko Tlspaioii T^ TT); Topyovo; xe^o^^ , Sta tov t^; (ifirpo; 
sOtoO yifiov lxTC£'|Ji'^a< toOtov ^re": Tf,v t^; Tof yovo; xe^oXi^v, 
xai 3v xa6' fre'pou OavaTOv dxsvoei yt^ia^ai , toutov auto; 
xati xi(^ npovoiav t^; Ai'xr,; £5£$aT0. 

ExXr,? xai au Xe'yrr) Aavar,;, HoXuSExra, [AtaiVEtv, 

5ua(p7iuoi; EuvaT; tw Aii fi£U']/au.e'v7)!;- 
av6' wv 0|jifxaT' eXuae xi FopYOvo; evOaos IlEpjeu;, 
yuia XtOoupyv^ffa;, uaTpl yapi^o'jievo-. 

12. 'Ev T«j) IB 'IStwv <f>6c6avTa xai noXu|xr,).ov dcvatpuv oia 
TOV el; TT^v tiT)T£fa -riiv ISiav ME^apav t£Y£vti(«vov ^ovov 
|i.r,5oiidTepov yip avriov iTpo£Xo[ievT) Y>5t^ai> ayovaxTr,aavT£; 

^TCt TOUTU IfOVEUffav. 

<I>op6av xai noXu(4.r,Xov ^o' 'Iv'wv ^8aXe Y*'T!» 
roivav Ta? toi'a? ,uaTpb; &<jLuvotx£vo;. 

13. 'O 6fi ir 'Hpax).£a ovovra rfyt [njtica ovrou 'AXxji^v 
£?; TO 'HWfftov ir£otov, (ruvotxt^O'/ra ayrfiv'Pa5a(iav6vi, 
auTov $£ eI; Geou; SijOsv ^xpivojiEvo/. 

AXxiSa; 6 6pa5u? *PaoajjiavOur !i.aTEpa tovSe, 
'AXxtxT^vav, Sffiov Tcpo? Xfiy^o? ^^eSoTO. 

14. *Ev Se Tw I A TiTuo; (ma 'AttoXXwvo; xat 'ApreiiiSo; to- 
lE'JOfievo;, ETCEtS:^, Tr.v tir,TEpa avTuv Ar.Til) ^TO/jir.txEv 
OSpisai. 

MapYS xai aspoduvY] uEixsOudaEvE , titcte ^Siaiwi; 
El? Euvi; ETpaTTT,; -a; Aio; euve'tioo^; 
TE 0^ aiixari supcE xaTa;ia, OT,p(Ji Si pop^av 
xai TTTavoi? Itti Ya EiaffE vuv 6(jio)?. 

1 j. *Ev 6e T$ IE BeX).£po?6vTriC Oiti tow naiSd; FXauxou dw- 
C6[i£vo!; , Vjvixa xaTEvEx^ti; ai:6 to'j nTiyiorou el; to 'AXr.tov 
TtsStov, §ii£XX£v 'jTto MEyaTtEvOou; to-j IIpoiToy sovEvEsOat. 

* Ouxe'ti npotTou Ttai5o; (povov eff/EOs BEXXEpooovn;?, 
TotJo' * Ix Tou raiSoi; TEipousvou Oavaxov. 

T/auxou * xpavxaYEvou? 'loSaxou S' ^TraXu^ei, 
ouTox; Y^^ Moipwv* litE'xXwoE Xi'va. 

Kat (ju itaxpoi; ^ovov auxo; aTni^Xaca? eyY'-jQ-v eXOojv, 
xai ULuOwv EdOXwv aaoTu; IrEippaaao. 

16. KaTii ok Ta; 6'jpa; toj vao-j upofftovrwv E(TTtv AioXo; xai 
BoiwTo; , IIoa£i3(ivo; ::aIo£; , p-j6{t£voi £x SEffjicov xriv (ir,- 
T£pa MEXavinmriv xwv TtEptTEOEvTwv a-jr^ o'.i tt.v ^lOopiv u:rd 
TOu natpo; avrfj;. 

AtoXs xai BoiojxE , ffo:pov iiXoar'Topa u,o/9ov 
■:rpr,;ax£ , [ATr.xs'p' Itiv ^uouevoi Oavaxou • 

- vVExa yap xai [xapxa] TrEsr'vaTS aXxiuoi dfvSpe;, 
o; (JLEV a:t' A'loXir,- , S? o' dizo Boiomr,?. 

17. "Ev Si Tw IZ 'Avazi: xy. 'Aar-voiio;, o: ExpayEV-wv twv servabis a morte , famulam Hypsipylen , 
quae Eurydices iram passa est, quum proruens 

hydros terrigena perdidit Archemorum. 
Vade et tu , relinqueiis Asopidis , Eunoe , campum , 

matrem ducturas in Lemnum beatatn. 

11. In undecitna Polydectes, Seriphiorum rex, Gorgoniscapiic 
in lapidem mutatus a Perseo, propter matris ejus {Danaes) 
cunnubium miserat eum ad afferendum Gorgnnis caput; 
itaque,qua morte alterum afficere meditabatur, cam ips«! 
Justitix providentia subiit. 

Ausus tuqnoquees, Polydecta, lectum Danaes temerart 

ob probrosas nuptias Jovi conviciata> : 
quapropter hic oculos Gorgonis solvit (retexii) Perseus, 

membra in-silicem-convertens , matri gratificatus. 

12. In doodecimo est Ixion Phorbantem et Polymelum interfi- 
ciens ob occisam ah iis matrem ipsius Megaram : irati enin* 
propterea, quod neutri horum nubere Toluit, earn interfece- 
runt. 

Phorbantem et Polymelum hic Ixion afllixit solo, 
popnas has in ultionem propriae matris reposcens. 

13. Decima autem tertia exhibet Hercolera qui matrem Aleme- 
nam ad Elysium campum ducit, Rhadamantho earn nuptum 
coilocans, et ipsum inter deos scilicet adoptatum. 

Alcides audax Rhadamantho matrem banc suam 
Alcmenam sanctum ad cubile tradidit. 

H. In decima quartaTityus Apollinis et Dianae sagittisperit, 
quia matri curum Latunx vitiuiu ofTerre ausus fuerat 

Vesane ct dementia ebrie , quid violenter 

ad cubile accessisti Jo\is conjugis.' 
qui te sanguine tuo perfudit sane merito, et fens pabulmn 

volatilibusque in terra nunc reliquit jusle. 

15. In decima quinta Bellerophon a filio Rlaoco servatus, (inuin, 
dejectus a Pegaso in Alelum campum, in eo essel ut a Mega- 
nentlie , Prceti filio, occideretur. 

Non amplius, Proeti fill , caedem a se avertisset Bellero- 
hocce absque nato defendente ipsum a morte [phontes, 

Glauco. Et Antese dolum lobatieque effugiet : 
sic enim Parcaram ipsi nevere fila. 

Et tu a patre caedem solus repulisti propius accedens , 
et fabularum egregiarum testis eas in-mentenreposuisti. 

16. Ad fores autem templi accedentibus specfantur ^olus et 
B(EOtus,Ncptuni filii, matrem Melanippenliberantes a vinculis, 
impositis ei a patre ob stupram quod passa crat. 

jEoleetBoeote, acitum plenam-pietatis-in-matrem laborem 
perfecistis , matrem restram libcrantes a morte : 

propterea etiam valde strenui esse apparuistis viri , 
hic quidem ex ^Eolia, ille vero ex Boeotia. 

47. In decima scptima Anapiset Amphinomns, dismptis Sicilia; u 

7.0.10. EtxeXiav xpaxi^ptov Sia tou Trupo; oO&b e-c£pov ?l tou; 
EauTwv yovEi; paaTOcaavts; Edcoaav. 

riupo? xai Y^'^i? * * * 

18. 'Ev oh Tw IH K).£o6i?e<TTl xal Bitwv, ot trjv lauxwv [iriTEpa 
KuSiTinriv tsptojxevviv ev 'Apyet "Hpa?, aOxoi "JTroaxovxei; 
Tou; aii^sva; t(5 ^uytj) S:a x6 [BpaSuvat to axiOo; tdJv 
powv, lcpoypY»iffai eTiotrjoav, xat f,abeX(jo, 9acrlv, £7it ToyT(j) 
exf ivri r;u?aTO t^ eew ei ti ectti xa/.Xidxov £v avOpwjtoi; , 
xouTO TOt; Tratfflv aut^; {luavr^aat ' xai touto aux^; eO$a- 
(ti'vY]? cxeTvot aOxovuxxt Ovf,'jxou(nv. 

Ou i}/£uoyj<; oSe [xuGoi;, liXrjOsir] Ss XExaaxai, 

KuSiTTTTr)? TxaiScov eucefii'ri? 6' oatr,?. 
'HSu/^aprj? yap eiqv xotto; avSpdtfft ■/' oipio? ouxo;, 

(XYiTpbi; Itt' EuaeSir) xXeivov eOevxo wdvov. 
XaipoiT.' ouv IcpoTffiv £7x' EuagSiv^ xAUTOi a>Spe;, 

xat Tov arc' ata)vo)v [jlu6ov syoixe (jiovoi. 

19. 'Ev S^ xt5 10 T^fAo; xal 'PwnuXo; iv. xrj; 'AnoXiou v.o- 
XaaEw; py6[j.£voi x'Jjv [irjxEpa 2£p6'.),iav ovofxaxi* xauxr)v 
•yap 6 'Apr,; tpOEipa; il aCix^s lyEvviQaev, xai £xxE6£vxa; aO- 
xou; Wxaiva I0p£ij;£v. 'AvSpa>8£vx£t o5v xfjV (JiTiTEpa xoiv 
5£(7[jLwv IXuffav, 'P(ijxr,v St xxCaavxE; NojJLi^TOpt xriv paai- 
XEtav (JLTXsxa'BEanQffav. 

TovSe cu [xev iraiSoiv xpuaiov yo'vov Apsi Ttxxst?, 
'Pviii-ov T£ ^uvwv xa\ 'PiotjLuXov 'ktyiiti'^, 

6y]p Ss Xuxaiv' avSpojaev Ino ctcv^XuyY' tiOtjvo; , 
0? a£ ouffrixecrxwv vfpTradav sx xa[ji.aTOJV. ANTHOLOGI^ PALATINtE CAPUT III. crateribus, per flamnias nihil aliud quatn parentes suos aspor 
tantes senarant 

Incendio * * * 

18. In decima octava est Cleobis et Biton, qui matran suam 
Cydippen Junonis Argivae sacerdotem, lardantc apparatu 
bourn, quum sacrificare veliet, collis jugo suppositis ipsi eo 
traxcrunt : qua re gavisa ilia, ut ajunl, a dea Tiliis precata 
est id quod pulcherrimum sit in bominibus ; ad quas prcces 
matiis illi eadem ipsa nocte moriuntur. Non mendax ille my thus , sed Tcritate decorus , 

de Cydippes filiis et sancta pietate : 
Lcctabilis enim viris ettempestiva fuit fatigatio ista, 

niatris ob pietatem gloriosum suscepere laborcm. 
Quare gaudctc sacris ob pietatem celebres viri , 

et perennis per sa^ula sit fabula de vobis solis ! 

49. In decimo none Romulus et Remus matrem, Serviliam no- 
mine, Amulii pupitionc liberant, quip|ie hac corrupla illos 
genuit Mars, et expositos lupa nutrivit. Adolesccntes igitur 
facti matris vincula solverunt, Uomaquc condita, rcgnum 
Nuraitori restitueruut. Hanc tu quidem filiorum clandestinam sobolem Marti paris, 

Remum communi et Romiilum lecto , 
feraquelupa nutrix in spelunca eos roboravit, 

qui to aegre-medicabilibus eripuerunt ex laboribus. BREVIS ANNOTATIO IN CAPUT III. Clara fuit Apollonidis sivo Apnlloniadis, Attali regis 
I'erganii uxoris, et filioium licta^. de qua sic narrant 
rnlyhiiis et Pltitarrlius. Prior Hist. XXIII, 18 (hue per- 
tiiKMitia <'\(cipimii,s latino) : • A| ollonias Cyzico oriunda 
erat inuliLi' jluiiiuas ub causas nieinoria ct laude digna. 
I'lebeia (}uiiin ossot, tanien regina adscita est, idque fa- 
stigiuiii usque ad exituni vita3 retinuit optimis artibus, 
modestia, luorum gravitate quadam civiii et probitate , in 
filios autem , quos peperit quattuor, incredibilem benevo- 
lentiam ct amorem ad extroimmi iis([ue sjiiritum conser- 
vavit , quamvis dTuturno tetnj,ii)re marito superstes vixe- 
rit. Cetcrum Attains cum Eumene fratre , in illo adventu 
in urberii Cyzicum , obsequio atque honore inatri ( ut par 
erat ) pra^stito , maximam laudem adept us est. Matrein 
enim amlK) niediam utraque nianu deducentes, tehipla 
et cetera urbis loca cum comitatu regio perlustrarunt. 
Proinde omnesqui aderant, spectaculo veliementer dele- 
ctati , adolescentes summopere laudabant, et Cleobidis ac 
Bitonis factum memoria repetentes, studla utrorumque 
inter se conferebant ( conf. epigr. 18 ). » Plutarchus au- 
tem, ill libcllo De fratemo amore (§ 5, p. 480, B) -. 
« Apollonidem Cyzicenam, Eumcnis regis matrem ac 
trium praierea filiorum , Attali. I^hileta;ri et Atheuaei, 
praedicasse subinde se beatain dii.sque egisse aiunt gra- 
tias, non propter divitias vel iniperium, sed quod tres 
filios videret natu maximi esse satellites, eumque in 
medio ipsorum gladios hastasque gerentium absque metu 
versari. » Huic igitur filii templum struxerunt Cyzici et 
anaglyphis exornarunt, pietatis liberorum in parentes, 
inprimis matres, exempla e fabulis petita exhibentibus. 
Anaglypha columnis (<r:0).o;;) inserta, unde (irjioTriva/ta 
vocata , his versibus describuntur, quonmi partem ferme 
diraidiam gallice vertit et elegant! commentario expHcuit 
Chardonus de la Rochette, Melanges toI. II, p. 272 
seqq., post Jacobsium, qui primus ediderat a. 1797, in 
Exercitationibus criticis, vol. n. Nos ea tantum po- 
nirous quae necessaria sunt ad intelligenda epigram- 
mata, de mvthis autem si qua sunt reconditiora. Ano- 
nym! poetae voluntatem et studium potius laudabis quam 
ingenium et facultatem. Malta in his peccavit iibrarius, 
sedulo tamen cavimus ne a poeta abstergeamus saeculi 
su! notas. — In marg. Cod. : -rauTa sv KmUvm iv tw 6rj- 
(xaSofii'vcp vao) xfj; jxi5Tp6; 'Att!x).o'j xal EOiJievoy; ( sic etiam 
in lemm. ) twv Il£p"fasJ-r,vt3v. — His scriptis reperta est 
Boissonadii nota accuratior -. « Scripsit Jacobsius E'j|X£'voy;. 
Sed temerarium in talibus est accentum mutare a codice 
exhibitum. Corayus Plutarchum edens ejusdem nominis 
accentum retraxit, quod non probandum. — Est ot-j).o- 
Ttivaxtov nomen obscurum. Vertit Viscontius ad Inscr. 
Triop. p. 122 : epigrammi iscritti nelle cartelle delle 
colonne. Fuerunt tabulae lapideae ( vide lemma epigram- 
mat!s non!) ex ipso columnae scapo exstantes et opere 
anaglypho omatae vel oneratae. Nam tales columnarum 
appendices puram artis severitatem violare videntur. Dc 
ffvjXoicivaxto'.; dixit et Letronnius Appendice a la Icttre 
d'un antiquaire p. 104. Sed potuerunt anaglypha Cyzi- 
cena etiam in columnarum sty lobatis sculpta fuisse , quae 
fuit opinio grammatici qui alterum lemma tertii et quarti 
epigrammatis scripsit. Cui anagly^phorum position! et ipsi conveniet nomen atwoTitvaxiov. In ipso anaglyph! spatio 
collocatas fuisse inscripfioi:es non est crodendum, quum 
nee oratio folic! et antiquae aetati respondeat , et repugnet 
varius versuum numerus. In tali opere poeta ipse , non 
minus quam sculptor, legibus dobnit syiiimetria> ]>aroro 
et aequale in unoquoque ana,uh|lio \(M>iiuis s|iatiuiii 
dare; nam inioqualitas ocuIds \aUle litsissct. I'uto se- 
rins fuisse composita haec cpigrainmafa, ac libello forsi- 
tan collecta quern adituus \isitoribus divendebat. » 
Commode animadverlit ilorkt rus, epigrammata Cyzicena 
videri in usum Constantini Cephalae descripta fuisse 
Cyzic! ab illo Gregorio , quern commemorat scholiasta ad 
epigr. 334 capitis VII. 

I. In lemm. atXrjVwv Cod. — 2 7ia;5a xaofioy xai apixo- 
vor,; sic) Cod., corr. Jac. — 4 IlsvOiO; Chardonus, ionice 
contradum ex IlevOso;. Cod. ttsvOe-j;. Intelligenda est con 
tu.iii'lia qua Pentheus aflocorat .Seinelen, non Bacchum, 
qii apiidEurip. sic loquitur, v. il : est... 

SejiiXr,; re [xritco; ditoXoYTiffafTOat \l' y-co 
cav£VT« OvTjToi; 6at[xov' , ov tixtei A-.-'. 

II. — 1. Bafj'jv Tiirov, periphrastice de caUibus. — 
2 T£-jOp. Cod. Regie a Teuthrante rognata , Mysia. — 3 ?t'- 
>.!o; Wakefieldus, frustra. Itamox ^Jve-jvcv longo y, et alias 
^r/^ouo-^i ob accentum productas habebis in hoc poeta. 
Neque tangenda dialectorum mira confusio. — 4. myiyut s; 
TtsotovCod., corr. Jac, improhans quod in tertia editione 
posuerat ivaYw. 

HI. Tu^XoyjJLEvov, ScUicet Y.a.za.>\iVJca[Li\r,:; z^iopiLw <l>Oi'a; , 
xf,; Tou jtaxpo; 7raX>,axt6o; , ut loquitur Apollodorus III, 
13. « In marg. Cod. : 6 -rpiTo; itiva? Toy rpixoy axvi/.ooi- 
Toy. Videntur itaque ilia anaglypha columnarum basibus, 
ToT; fftyXoSdcTO'.; , inserta fuisse. » Jac. — 1. « Prima 
longa nominis $yveyvov, non raro exemplo. Monui ad 
Theocr. 28, 25 ed. sec. « J?. — 2 ^otvtxo; fjS'vel 65' iU- 
/.£t Cod., corr. Chardonus. Frustra Bothius Tcauaai epiv. 
« Est TiaOffai trochaeus, nee id raro malorum poetarum 
exemplo : v. infra ad XV, ep. 31 ( €t supra ad I, ep. 104).)) 
Boiss. Est yolo- fEVcToy , Phcenicis ira in patrem , ob in- 
juriam Alcimedae matr! illatam. Videndus Hom. II. I, 
448 seqq. (ubi v. 459 et ilia, Ttaytrs yoXov ). » Jac. ad qu;c- 
Boissonadius : « Main! eam syntaxin ad genitivum <I>o''- 
vixo; adhibere : iram patris in Phcenicem , atque sic 
olim fere sentiebat ipse Jacobs. Possit yEvsToy jung! cum 
4>civixo; , tram in Phcenicem filium , quum et saepe 
inveniatur fEVE-rr,; avxl toO y-o? (sicut infra, tp. 10, 4). 
Etenim nunc de sedanda Phcenicis ira non agebatur, sed 
de vi ab eo propulsanda. Cur iratus fuerit Phoenic! 
Amyntor, declarat versus tertius : Phoenix videlicet ma- 
trem despectam fuisse ob servulam formosiorem non 
patienter ferebat , et male ferre narrabatur, et , ut fit , 
mixta cum veris commenta senem inflammaverant. " — 
4.':rpot£[i.£vw, 6 7raiSoX£Tr,v Cod, corr. Heynius. Heckerus 
praefert 7iatoo).£tr,p. IV. In marg. 6 TE'-rapTo; Twivai xoy aOxoy (irj/.CiSaTOu. 45 ArsTHOLOGI^ PALATIN.E « Id est Tou TETapTou ffty>,o6aTou.Quodmoneoab Paulsse- 
nium , qui p. 6 de tertio stylobate intellexit putavitque in 
una coluranaebasi fuisseplura anaglyplia. ^> B. — 1. In 
xX\jt6voo; post K),uTio; Chardonus recte \idit alliteratio- 
nem; u productum ut in quadrisyllabo. — 2 Ttaxpo; Cod., 
lapsu. — 3 yj uplv « ineptura est, sedfortasse nondepra- 
vatum , quamvis aut vinep aut cum Chardono fiti? corrigi 
])ossit. « Jac. Voluisse videtur : antequam ipsa mali 
quid pateretur. Bothius conjiciebat ^ , qua ratione, his 
allilis •• « Utrumque libens adspexisse dicitur Cleopatra , 
simplex mulier, et novercam occisam et antea compres- 
sam aPhineo, sed sancte, id est legitime, uxorem, non 
pellicem. » — 4 yajiEiav Cod. 

V. 'ExSri(xtav Chardonus exponit mortem , ut est apud 
Patres , sed in notis mss. addit : « Suspecta tamen mihi 
videtur lectio , pro qua quid reponendum sit non video. » 
Verum vidisse credo Boissonadium , qui ei^Sixiav proposuit 
Anecd. II , p. 127, nunc addens . « Dindorfius in Thes. non 
offendisse videtur ad exSriiAiav, quod de oh'du intelligit. 
Sed hlc hujus nominis usus non est ferendus. Ac prcB- 
terea est av5p6; de viro, de sponso capiendum, quod ad 
Polyphontem non apte pertineret. « — 1 Kps96vToy Cod., 
in lemmate xpeacpovriv. — 2 « (iiavat audaci systole, in 
versus gratiam facta. » Jac. AXoxou , Merope. — 3. « Est 
o\ Tiat; pro auTou nai;, syntaxi dativi valde usitata. In 
line versus quamvis suspecto nihil moveam. « B. Recte 
Heckerus o^J^e Se oroi pro oi quod edebatur, finem versus 
ipse quoque tuitus. 

VI. — 1 spTTEtov Cod. « Ad Zachariain Mityl. p. 368 
proposui, nee poeuitet, spTietou. Pytho monstrum serpen- 
tis spiris mixtum erat , scilicet ex hominc et serpente 
conflatum. Sic intellexit Heynius. Sed et aliter potest 
intelligi. » B. Graefius corrigebat IlyOcov', dv£XiY[i,£vov epue- 
Tov 6),xot; , aut YrjVEvewv ITuOwva [jl£[jliy|jl£vov ^pTrexov 6).xoi; , 
<i cujus forma e serpentibus terrse filiorum mixta et com- 
posita. Serpentes eiiim gigautibus pedum erant loco. » 
Probabilissima Boissonadii correctio , censente etiam Ja- 
cobsio. — 3 (jxuXav Cod., corr. Chardon. Jacobsius malit 
yap nivuTotv eSsXei Oeov (sic etiam Both.), et potest ab 
librario esse quod editur. Ibid. t6?({> Jac; t6$ov Cod. 
Nisi praestabat loim 9i;pa scripsisse cum Heckero. Imme- 
morabile Boissonadii t6$ov Or) pi xa6ai(ida(7£t. — 5 A£),!pa)v, 
ou Jacobsius, sublata distinctione-post axoTiiri?, egregie, 
nisi insolita cruvsuEia distichorum dubitationi locum relin- 
queret. Cod. Ss/cpov 6' oO. In fine versus Codex ex Zl 
SpaxovTtov , qucC varie tentant critici. Jacobsius o; 6' dp' 
656vTwv , in notis mss. ex 5' oo' oSovtwv , quod recepimus. 
« Respicitur ad tov 65ovtktiji6v , de quo Pollux IV, 80 et 
84, ubi de nomo Pythio : ev 5£ xtS la[ji6ixw (Ady£Tai 
(Apollo) ■ £jX7t£pi£i).iri?£ Se to ia[jL6-.x6v xai xd aaXTctuTixd 
xpouaaxa xal xov 65ovriCT[j,6v, w; tou Spdxovxo; ev tj^ 
TExo^EuaOai aufiiixpiovxo; tou; oSovxa;. Conf. Clem. Alex. Co- 
hort, p. 2, 8. » In quibusTtixpov ^oTI^ov, « baud dubie inteUi- 
gendum de stridore sagittarum quibus Pytho interfectus 
est (U. IT, 361 ), " perperam accipi scribens Heckerus, 
haec post 8:^a£i xpiuooa posita esse magis advertere debe- 
bat. Ipse conjecit : 

AcAoov o' £u 6^ffet Tpinov SvSeov • 5; 5' dp' dxovxwv 
Titxpov d7i07iV£U(j£i ^o'll^ov oSupofXEvo; , 

interpretans : Phoebus Delphicum tripodem oracula fun- 
dentem bene 7'eget , a-y-o^-cuty de sagittis intelligens , et 
dTC07iv£u(j£i , vertens morieiur; quocum verbo nemo fa- 
cile feret junctum 65\jp6{ii.£vo; poTl^ov sagittarum. VII. In lemmate TtpoffaTtTovxtov corrigit Chard. Deinde 
Cod. otopxTiV, apogr. Paris. S-.opx xr;v (iriT., vacuo sjia- 
tiolo. napaooOstaav addidit Heynius; i-^a/^t^ii'ya. Jaco »s. 
Cod. EVExOctcra , quod servari jjoterat. « De Antiopes ob- 
scura historia vide quae dedit Matthias ad cognomincm 
Euripidis fabulam. Clavier, ad ApoUodor. t. II, p. 379. » 
B. — 1 axy).£u(xaTa SipxYj; Cod.; prius corr. Jac.,alterum 
Chard. Tymnes infra VII , 433 -. 'EppE xaxov ffxy),dxeu;jLa, 
xaxi (AEpi; , Lac£Ena) matris verba ad filium. — 3^ ndpo;, 
4 txETTi; Cod., corr. Jac. — 5. "Aye non infrequens se- 
quente plurali ; a productum ob accentum. Melius erat 
scripsisse 'AXX' dyEt' Ix , quod conjecit Jac. Codex xa6d- 

TTTETat. 

VIII. — 2 uTteSeSaxo Cod., corr. Heynius. Apogr. Par. 
Titdiv. — 4 6a[jL6ET, xdv yXvix. conj. Jac; alia alii. » Tnie- 
sin esse puto verbi dva5£px«itJLEvo; , nee tentanduni locum. 
Vide not. in Anecd. meis IV, p. 400. » B. Sic et Bo- 
thius. 

IX. In lemm. IiSTJpu Cod.; fine ivETeivev Heynius. » Doleo 
Mezeriacum, qui ad OvidiiEpistolastom.il, p. 27,docte 
Sideronis et Salmonei filiorum res enarrans, lemmate est 
usus, ipsura epigramma non attigisse. Sed satius habuit 
relinquere quod desperabat tractatum posse nitescere. >- 
B. — 1, 2 sic Codex. « Obscurum distichon, in quo ad- 
jecti>'um xpYix^io; offendit, alibi non obvium, et anzl- 
prijxa pro ffEipa positum. Hajc tamen si sincera fueriut, 
sensum restitueris scribens : 

MriTEpa TpriXEiOKTiv (t^ti'/jxHokji-j) iizl oTtEip^aai Twpw 
SaXfAMvEt yEvs'Tot tw6' OTtoTadtrojxEvav. 

Mairem Tyro duris in vinculis patri Salmoneo htc 
adstanti subjectam (vides aut specta). Tunc distichon 
excidisse ndetur. » Jac. Idem in notis mss. : « Epigram- 
matis ob distichon in medio omissum obscurissin)i versus 
1 sic possit corrigi : 

MviTEpa Tprixetai; awixj^i ffEtpaidi Zi8riou>. 

In sequeutibus nomen Tvipw excidit. Conf. Welcker. De 
tragoediis gra'cis I, p. 3l3. » Etiam Boiss. « unum saltern 
distichon periisse » judicat.item Heckerus. Graifius con- 
jiciebat : 

Mv] Tps'lAE TpYlXEl1!;<JtV inl ffTTEipiJfft ItoYipou; , 

laXjxcovEi yEvETY] twS' U7toTa(T<ro!JiEv»i , 

ut poeta TjTonem alloquatur. Et versu 3 : OO ct' hi yoL-^ 
SouXwaEi (pater) etc., non statuens lacunam. Idem est 
auteni oioriowt quod StSripw , nam ita vetusti codices , 
testaute etiam Pseudo-herodiano (quem citat Hecker.) 
Bekk. Anecd. p. 1205 : xd dpxocTa xuiv dvxiypd^wv ev xat; 
£t; 0) Xriyouaaii; EuOeiat; eIxov x6 t 7ipo(7y£ypa(x[X£vov otov if)- 
Atixioi, ^ SaK(f>wi. — 4 xa9£5o[j.£vou; Heckerus. Cod. xaSc- 
^ofXEvou; , 'I ineptissime , quasi sedentes in anaglypho Ne- 
leus et Pelias repraesentati essent. » 

X. In lemmate Cod. au|i6ou).ov et avxi^v Sia t^; (sic) 'Apx. 
Odvaxov xri; Ttap', corr. Jac. In marg. -. 8xt Euvoo; xai 06a; 
doEXool £$ Tij;tTtuXr,;. Verum nomen esse Euvew?, monuit 
Welcker. De tragoediis gr. II, p. 559, ubi confirmat haec 
Jacobsii : cc Quae hie de aurea vite traduntur, apud alios , 
quod sciam, non obvia, ducta fortasse ex Euripidis Hy- 
psipyle , in qua Bacchi qusedam partes fuerunt. » Boisso- 
nadius htec annotavit : « Lemmatis initium cita^lt Mezi- 
riac ad Ovid. Epist. t. H, p. 115, orthegraphiam tractans IN CAPUT TCRTIUM ANNOTATIO. MOininis Eunoi. In Philostrati Her. p. 126 scripsi Euvew, 
debebam forsan Ews'w. Est EGviw; dictus scholiastae Pin- 
<lari Arg. >em. Et pariter Eudocia Viol. p. 236 : ex tt,; 
T^t-OXr,; T^; Air;|xvia; Euvew; y^ Eur,vo;, sic Villoisonus, 
sed codex recte babet Euvr.oc- Forma EOveO; exstat in Et jm. 
M. sub EOvetoat. Eunei et Thoantis seriore aetate reperio 
noniina in famUia Attica : narrat scilicet Plutarcbus Thes. 
c. 26 habuisse Theseum in bello contra Amazonas socios 
Tsei; veaviaxou; ii 'A6r,v<IJv aSeXsou? oXXr^Xwv, Euvewv xal 
eoavra xal So).6o'/Ta. — Habucrunt ergo isti lasonidaj in- 
signe gentilitium vitem auream, ut Pelopidie huraerum 
eburneum, ut Sparti lanceam. Vulgatum Trap' EuptSixig 
in genitivum rauto iiap' EOpoixr,;. » Eurjdice, mater Ar- 
cbemori ex Lycurgo. — 2 furr; tov OaTepou Cod., corr. Jac. 
Qui et txeuv proponit, quum oixeti; pro SouXni non di- 
catur absolute, in notis mss. TiJ'tirJXav Ixe-nv. « Spcciosius 
•juam verius. Nam ser^a fuit H>-psip\le : -f aOeiaa ilixfvjt 
rapi Ayxo'jpYq) (Eurjdiccs conjuge) , ait Apollodor. Ill, 6, 
4. » B. — 3 opo'JCTa; Jacobsii conjectura, OPOrCAC pro 
A«K)l'0AP, a?o06ap Cod. « Quod varie tentatum fuit. 
Graefius op' eiOap. Forsan in eT^ap, juncta praepositione 
cum adverbio , ut in xarayTivia , Trapayiixa. Forsan an' 
ovpwv, procul a cusfodibus. Forsan 'Of £>.Tr,v, quum bina 
sint pueri nomina 'OfeXtr,; et 'ApxejAopo;, quonun hoc 
fuit propria cognomen. » B. Ingeniose Heckerus ^uo; 6 
a-j?ap uSpoc. « Substantivum <rif ap (inquit) , £rt;epY£Yr,paxci); 
ap. Lycophr. 793 et Sophronera , fere inservit dira) belluae 
devorendae. » Quae correctio ceteris verisimilior. — 4 6 
svera; Hecker. Conf. ad ep. 3, 2. — 5 idortiSoc Cod. 
-Scribendum videttir : ^Aautnioo:, , EOvo', ipoupotv , i. e. 
ArgoUdem. Post Thoantera enim, versu primo compel - 
latum , etiam Eunoi raentio fleri debebat. » Jac. Idem in 
notis mss. 'AffwitiSo?, Euvoe, xpovav. Graefius tentabat 
'AocontSoc ££pacva xoupac, Heckerus ivSta, « recentiorum 
usu tritum de sedibus, aula, domo. Uoam llteram 
transponens veav, E>'A>', babes ENAIA, ductus simiUi- 
mos. B — 6 o^cDv Jacobsius ; i\<a Codex. Heckerus d^at 
infmitivo, jungendo cum <rreixe. Sequitur bemistichium 
nomericum, II. 4>, 58. 

■ XI. In marg. -. ::£pt IIoXuSc'xToy toO lepe'swv (sic et in 
lemm.) pa(ji)iti); , ov aTtexTSive nepieu;. Res narrata ap. 
Apollodor. II, 4, 3. — 2. « Versus non nitidus. Conjunctio 
xai sententiam primi versus aperire videtur. Polydectes, 
qui ob probrosuoi Dauaes amor«m in Jovem convicia je- 
cerat, ipse etiam Danaes amore flagravit. » B. Versu 2, 
pro ne|i4'a}A£vo; , priestat ii£[i'^a(xivnc corrigere cum Hcc- 
kero : « babuit Danae fluctibus marinis jactata qnare de 
Jove quereretur. >'onnus Dion. VIII, 136 -. 

OO Aavdr) Ttoptaug to SeuTepov Citic; Zrj;, 
ajloL ffiorjoosopoio jicTa a^^prj loa pLi/.aOpov , 
{leHfOfAevr, xpuaeoKn "jfajjioi; , vay-:t)J.£-:o vyii^r;. » 

Ut non omnino necessarium videatur ab eodem proposi- 

tum &y5q;f,u.o'j; ewa;. 

XII. In marg. : r.tdi 4>6p6avTo; xai IloXyjiriXou , oO; aTte- 
xTiivs; 'I^iuv. In fine lemmatis Cod. i-\ toOto. Fabula ab 
alio nemine memorata et prorsus incognita. — 1 yairi 
Cod., corr. Jac. « *6pgav forma alias inusitata poetae 
recentioris. u Both. — 2 ajiyvoiisvo; , supple aui^, 7ioiv;i 
autem i. q. Tifiwpia. 

XIII. « Alcmenam post Ampbitryonem Rhadamantho 
nupsisse narrat Apollodor. II, 4, eamque ad hoc a Mer- 
curic in beatorum insolas esse delatam, ex Pherecyde 
tradit Antonin. Lib. c. 33. « Jac. — 2 ).dxo; apogr. Par. XIV. In lemmate vitiose Cod. toy; (pro Titjo;, quod 
restituit Zoega) , deinde To^eyojisvoy; et exoXjiYidav. Undo 
error in scholiomarg. : nesl twvytwv Nio^r;, oO; asexTetvev 
'AtioXXujv. — 3. « "O; , Juppiter, liberos suos Tityo immit- 
tens. « Jac. Codex Pof^dv, ob metrum. De qua scri|)tura 
baec Boissonadius : « Dindorf. in Thes. s. Bopa cogitavit 
de transpositione , er,s(Ti popav 6e, qua evitaretur insolita 
scriptura. Kec tamen correctionem necessariam putat. 
Ego ne duplicationem quidem velim fieri. Librarii sic 
saepe metrum juvare monitis oculis voluerunt , scribentes 
5ppa, itapi ^foov, pro o pa, Tsapapoov, ac similia , quae re- 
praesentare t^iitores recentiores neglexerunt merito. Quare 
hlc quoque productionem literae caninae docto lectori re- 
linquo. » >'ec raro noster falsa analogia duci deprehcnditur, 
Attali temporibus multo inferior habendus. 

XV. In marg. -. itepi FXauxou xai BeXXepo^ovroy tdov fipwuv. 
« De BeUerophontis casu schol. Pind. 01. XIII, 130 : )i- 
TfETai OTi dvajiTTivai pouXrj6ei? tw Hriyaotj), xou^O); Ttapa- 
xivSuveyda? , xaxi poyXTjatv tou Aio; oiaxprjOevTo; tou Hr,- 
yaaoy , exTiiTtxet xat xwAoytai xai itXavatai cia "to 'AXr.iov 
XuXo;. Quod ductum ex Hom. II. Z, 200 seqq. Reliquam 
fabulam anaglyph! nemo veterum attigit. Megapenthem , 
Proeti fUium, memorat .\pollodor. II, 2. Pausan. II, 16, 
nihil habet quod ad epigramma nostrum illustrandum 
faciat, cui historiae ignoratio et librariorum errores den- 
sissimas tend)ras offuderunt. Conferendus Welcker. De 
tragoediis graecis II, p. 796 seqq. » Jac. — 1 ovren (sic) 
Cod. Jac. conj. Ou Dpoirou naio^c etc., vel Oyxrrt DpotTou 
itatSa eovou <yyi^t,y(\ Ouxc'ti, Hpoitoy itat, fovov hrft^i, 
subaudito av. Heckerus p. 236 oi'sffxeOe, jungens Oavaxov, 
ut alibi noTfiov r/eiv, Non est mortuus , interfectus a Me- 
gapenthe , reliqua quidem distichi parum expediens. — 
2 Jac. conj. To03' exto; iiai56; nvyurvoy Odvaxov Fiayxoy. 
a Bellerophontes Proeti ftlium (Megapenthem) a caede ipsi 
inferenda non cohibuisset , absque suo filio Glauco fuisset. 
patemae caedis (intentat«e) ultore. Vel ^oiiivow. « — 3. 
« Versus fortasseinsanabilis. Suspicabar -. xf,pa xaxrjv 6' oj6' 
•Io6aTtt; vTcaX-uJei. v Jac. Conf. Welck. p. 797. Heckerus 
tentat : xpdr/Ta (a xpdvrr,; , rex) ayev/oy; 'loSaroy 5' yiraXy- 
Uv, sc. OivaTov ex superioribus re{)etendum : Et tamen 
necem ab imbelli- rege lobata sLbi inimiiientem effugit. — 
4 T(i)5' eTTEx).. Jacobs., in notis mss. &l ini/Ck. « Id epi- 
gramma insigniter comiptum non potuit auhuc corrigere 
criticorum virorum industria. Latina quae apposui respon- 
dent conjecturis hisce meis et aliorum valde dubiis : 

Oyxext , UpoiToy TcaT, ^ovov laxeOe BeXXspo^ovrT); , 

■coyS' exxo; TtaiSo? pyojiEvoy Davaxov 
FXayxoy* x' 'AvxEta; SoXov 'loSaxoy 6' OKaXy^ei * 

ouxcd yip Moipcov ol e7tEx).a>ae Xiva. 

Glaucus BeUerophontis filius non est aliunde notus ; nam 
Glaucus homericus ejus erat nepos. Anteia, quam in- 
trudo, Probti conjux, et socer lobates Bellerophontem 
perdere voluerunt. Sed hariolationes istae sunt levidenses. 
Praeterea id me moratur, nee parum , quod haec tabula 
exemplum pietatis erga matrem non exhibeat. y>B. — 5 dTo^ 
Xayaa; Cod., corr. Jac. — 6 im^>ia.iQ Cod., corr. Jac, 
probatus ab Heckero et Welckero p. 798, qui intelligit 
bona eiempla pietatis filiorum in patres, ipsi narrata: 
« (tdpry; improprie de audiente. » Aliter Graefius cepit. 
qui ponit [lapruv.' Heckerus : « Quum Glaucus, caede a 
patre propulsa, Megapenthem non interfecerit, probabUe 
est eum Bellerophontem et Proeti filium ad conoordiam 
reducere voluisse, idque revera ei cessisse. Ut corrigi 
posse videatur (i,y6tov l<sb\Gi-v x dpi 05 ene^pdffao, Vldisti 
quid efficere possent |jlu6oi erfXoi. » Denique Boissonadius : ANNOTATIO IN CAPUT TERTIUM. « Si ETre^jpaaaTo integrum est , testem intelligo artificem 
qui egregiam et pulchram historiolam repraesentavlt. 
Forsan auecppacraTO » 

XVI. — 1 (xuOov Codex, corr. Jac, et tenebat Boisso- 
nadius. Sed Bothius jjluOov servat , cum Chardono qui ver- 
tit, vous avez fourni maiiere a un beau r4cit. — 2 {ati- 
Tspriv XuoiiEvoi Cod., corr. Chard. — 3 xapra illato Bothius 
probabilissime explevit metrum. ToOvExa xapTepoxeipe ?tE- 
9rivaT£ ■/.dX/.itx.ot conj. Jac, addens -. « Sed lenius quid repe- 
ririvelim. « Heynius Tie^^vaTov. — 4. « Poeta recentior to in 
BotwTiYi; pro o (xixpw habebat , ut ep. 19 in 'Pw|xO)>ou. Vel , 
quod etiam pejus , pro postulate choriambo ponebat mo- 
lossum, facta synlzesi in tiyi;. Recentiores nonnunquam 
in altero pentametri ordine spondeos substituunt dacty- 
lis. » Ji. 

XVII. In marg. -. jcepl 'Avaitsw; v.al 'A (a^iv6(jiou twv Si- 
xeXiwtojv. De piis fratribus Catanensibus diserte narravit 
Pausanias X, 28, § 2, cum aliis multis, quos collegit 
Wemsdorf. ad Poet. lat. minor, tom. IV, vol. I, p. 371. 
« Nic. Heinsius ad Claudiani versus , 

Cur non Amphinomo , cur non tibi , fortis Anapi , 
./Eternum Siculus templa die avit honos .' 

lemnaata hujus epigr. ex ipso codice protulit, quorum in 
fine : W'tEt "TO XeTtcov £7iiYpa[j.[Aa. Codex habere videtur ) e-.ttov 
sineacc, apogr. Par. /oitcov, ut Chardon.p. 293 (?). Ac pla- 
cet hoc , quum prima verba etsi corrupta supersint. E\ 
spatio relicto in apographo videtur duobus opigramma constitisse distichis. » 2?. — 1 nupxatrj; conj. Jac. 

XVIII. In lemmate medio Cod. (pri'jvv. PauUo ante Jac. 
conjicit TO ileOyo; twv powv. Et habet apogr. Par. a/eOyo; 
])ro oxEuo;. — 2 sOffEgir,; SuairiV Codex, corr, Jac. — 3 f,6u 
yapi? Y- ^"^i^ <r».6no:, &v5paTiv oipio; Codex, corr, Jac. « Gal- 
lice vertit Larcher. ad Herodot. I, 31 , secutus tcxtum 
Chardoni , qui bene scripsit v. 2 Tiaiotov eJireSio'c Ou- 
CTir,v, pletas in sacrifu-ium. Idem v. 3 ffivyapit^ ... — 

4. Mrjxpo; in' eCiaeSi/j Jacobsio significant pielate ergo 
matrem, mihi pietatis matcrnx in deos asserenda 
causa. Matrem scilicet ad deaj templum vehentes Upoup- 
yf,aa<. ETroiYjffav, fecerunt ut debito ac pio saccrdotii munere 
I'ungeretur. Modo eOoESiyi I; euairiv eorum menjoraI)atur. » 
B. Ke hiet oratio, scribam |j.r,Tp6; 6t' euie^tr). Jac. — 

5. Xaipoi-c' etv svEpoiaiv conj. Jac. « Si verba sana sunt, 
qu( d Jacobsius non putat, tilis ut heroibus sacra liebant. » 
B. — 6. « Perennem nee ullo tempore interituram lau- 
dem. » Jac. XIX. In lemmate Codex S£p6r,).Eiav. « Salmasius hoc 
lemma edidit Exercitt. Plin. p. 11, ut doceret Rheam Sil* 
viam ab aliis Serbiliam sive Serviliam fuisse a['[)ellatam. 
Heynius tamen lEp6ri),£tav vitiose scriptum suspicatur pro 
SiXoutav vel liXStav. » Jac. In marg: : 7:£pl 'Pri|xou (inter 
lin. 'Pejiou) xal 'PtofjiuXoy twv u'twv i^spSiXia; , o'itive; TtpwTOi 
Trjv jiEyiXviv 'Pu)[i.yiv IxTtoav. — 2 ^yvr, xal ^WfiOXXtov Cod., 
corr. Jac. De 'Pa)[x. correpto conf. ad ep. 16, 4. — 3 ti6^- 
vo; Cod. Suidas : Ti9r,v6;, xupiw; im yyaixi; xrj; Tt6»i- 
voO(Tr,5 xal TpESOucrr,;. ^Ql^ CAPUT IV. 
TA nPOOIMIA 

TQN MAtPOPON ANOOAOriON. 

PR^FATIONES 

DIVERSARUM ANTH0L0GIARU3I. 1. MEAEAFPOr 2TEOAN02. 

Mouaa tptXa, Ttvt xotvce fipei^ Trayxapzov aotoav; 

^ ?i; 6 xai Teu^a; utivoOsTav oTEcpavov ; 
'Avuce ,u£v MeXsaypo;, api^aXw Ss AtoxXet 

uvauoTuvov xautav £;£T:o'vr,<ie /ofpiv, 
roXXo [JLiV tairXsiai; 'Avurr,; xpi'va , TroXXi os Moipou; 

Xeipia , xott SaTT^oy? ^otii [ilv, aXXa ^oSot* 
vapxicffdv te xopwv MeXaviTnri'oou eyxyov uavwv, 

xai ve'ov ctvavOr,? xXyjaa ZiiAuvtSeu • 
ouv S' avatil; TrXs'^a^ (xupoTtvouv eyatv6euov iptv 

Nocoi'So;, ^; SeXtoii; xT,pbv eTr,?£v 'Epto?* 
rr, S' fi{jLa xai catfi-^/Uyrov dt^' f,5u7rvooio 'Ptavou, 

xai yXuxuv 'Hpiwiri? TrapOevo/piora xpo'xov, 
'AXxafou T£ XaXT,6pov iv uixvoroXoic uaxivOov, 

xai 2a(ji.iou odipvrii; xXwva [A£XatjLTr£TaXov 
£v Be, AewviSeio OaXspou; xiasoTo xopujA^ou?, 

MvaffaXxou xe xdua^ 6;uTdpou Ttixuo;* 
^XatdT^v T£ TtXaTavtaTov aTTEOptdt nau^iXou oitxr,;, 

cuaTtXexTOV xapur,? IpvEori ITaYxpaTEo;, 

Tu(XV£W T* eUTTEToXoV XeuXTjV, yXoEpdv T£ <Jt<JUU.6pOV 

Nixiou, Evtpv^aou t' aajjLOTpo^ov TrtxpaXov 
IV o' dtpa AajxatY^jTOV, lov usXav, i,o-j te uupTOv 

KaXXi[ia/ou, cxyOcXoj ixsaxov a£i fXEXiTOi;, 
X-iy^vioa t' Eusopiwvo?, JS' Iv Mouffat; xuxXdutvov, 

8? Alb; £x xoupoiv Effy^Ev £7rtovuixir,v. 
Trjai o' aix' 'HYi^ffiinTov evetcXexe , uaivdoa pdrpuv, 

IlEpffOU t' £U(o57] (jyoIvOV dli.T,(ld{JL£VO<; , 

(Tov S' aua xai yXuxu urjXov dr' dxpEtidvwv AiOTiaou, 

xai ^oiri; dv6r, TrpSJTa MEVExpotTEo; , 
cuupvaioui; ts xXdSou? NixaivETOu, r,ok <J>a£vvou 

TEpijiivOov, pXioOpn^v t' dypd$a liiutxiEO)' 
£V OS xai £X Xeiijlwvoc duojuLY^Toio ceXivou 

Paia oiaxvi'^cdv dv6Ea IlapOEviooi;, 

XEl^avd t' EUXapTTElivTa IJLcXlffTdxTWV KTcb M0U(J£'t»)V, 

^avGou; EX xaXdjxr^; BaxyuXi'oEW czi'/yoL^' 

Iv 5' dp' 'Avaxpsiovta, to jjiev yXuxu xeTvo fiEXiffixa, 

AXTBOLOCU. I. I. MELIL\GRI CORONA. 

Musa cars, cui hoc fers lanci-satur<B-simile carmen? 

vel quis poetarum etiam struiit coronam ? 
Absolvit quidem >releager, et praostantisaimo Diocli 

iiieniori^e-causa hoc concinnavit munus , 
multa innedens Anytes lilia, multaque MotOs 

basilica , et Sapphics pauca quidem , sed rosas ; 
et narcissum Meianippidis , sonoris gravidum hymnis , 

et novum vitis raniulum Simonidis ; 
sinuilque miscens et implicans odoratam pulrhro-flore inn 

Nossidis, cujus tabulis ceram liquans-induxit Amor; 
comitemque ci et sampsuchum a dulce-spirante Rhiano, 

et suavem Erinnes virginalera crocum , 
Alcaiique vocalem inter rates hyacinthum , 

et Samii laurea) rainulum nigro-folio ; 
in iisque Leonidae virides hederae racemos , 

et Mnasalcae comas acut<e puius; 
platanumque crispani (?) decerpsit PampLili carminis, 

innexam nucis gemjinlbus Pancratis , [symbriuin 

Tymnisque venustis-foliis populum-albam , et virens si- 

>iciae, et Euphemi in-arena-nutritum tithyraalum; 
et pariter in illis Damagetum, violam nigrain , dulcemque 

Callimacbi , acerbi inellis semper plenam , [myrtum 
et lychnidem Euphorionis , et in ^lusis cyclaralnum , 

eum qui a Dioscuris nomen habuit. 
Siraulque cum illis Hegesippum implicuit , ebriamuvam, 

et PerscB suaveolentem juncuni deraessum, 
conjuncto etiam dulci malo a ramis Diotimi , 

et raali-punici flores primos Meuecratis , 
smyrnsaque germiua(HJ yrr/wz/n) >'icieneti, et Phaenni 

terebinthum , et proceram pirum-silvestrem Simmiae; 
et inibi etiam ex prato haud-yituperando apii 

paucos decerpens flores Parthenidis , 
bonosque relictos fructus mellifluarum Musarum , 

flavas e calamo spicas Bacchylidis; 
et ibi simul Auacreontem , duke quidem illud canticum, 

4 50 ANTHOLOGIZE PALATINI 10 vsxxapsoui; o' IXeyoui;, acnropov avOstxtov 
ev 0£ xat ex (popSyj? axoXtOTpi/o? avQo? dxavQ-/)? 

'Ap/iXd)(^ou, [xtxpot; ffTpayYa? a^' wxeavoo* 
ToT; S' aiJt.' 'AXs^avSpoio vs'ou? op7ry,xai; eXai'r,? , 
40 yi^l rioXuxXetTOu TropsupEVjv xuavov. 

'Ev S' dtp' aijiapaxov ^xe, IIoXuaTpaTov, avGo? doiowv, 

CpOt'vKJCTtXV T£ VE'/jV XUTtpOV CXTT AvTtTTaTpOU * 

xai [X7)v xoct 2upiav ffxayfuoTpt/a 6rjXaT0 vapSov, 

u(jLVo6£Tav, 'Epaou 8wpov detSo'txsvov 
15 £v OS noast^tTCTtov -re xai 'HSuXov, aypi' dpoupr,i;, 

2ixeX(o£to t' dvEfxoii; avOsa cpuo[/.£va. 
Nai [Jir,v xat j^putreiov del Oei'oio IlXdxtjJVo; 

xXwva , Tov £? (xpET^i; 7rdvTo6i XafxTcdijiEvoV 
aatptov t' iSpiv "Apaxov biioZ pdXEv, oupavo[j.dxeui; 
.0 cooivtxo? xeipac TrpioTOYdvou? e'Xixa;, 

XwTOv t' EU/aixriV Xaipr^txovo;, ev coXoyi [^i^«? 

<I>aioijj(.ou , 'Avxaydpou x' euaxpo^pov oaaa Boo;, 
Totv xe cf.iXaxpT)xov 0£oSo)piS£w veoOaXv; 

epTCuXXov, xud[Xf»)v x' dv9£a <I>avt£to, 
,5 aXXtfjv x' spvea TToXXa vsdypac&a • xot? S' aaa Mouar)? 

/lal ccp£X£pr|i; ext Trou TipoViaa Xeuxoia. 
'AXXa cpt'Xoi? ixev eixotai cpe'pto X*P'^' ^'"f' ^^ jjitjaxai; 

xotvb; 6 xwv Mouaetjov fjSucTtlj? ffxicpavoi;.. 

p'. a)iAmnov i;TEa>AN()i. 

'AvOeot <J0i opE'-j/a? 'EXixtovia, xat xAuxoSe'vSpou 

JltsptT); X£tpa(; Trpoixocpuxou? xdXuxa?, 
xa\ ff£).ioo(; veap?)? Geptaot!; axdj^uv, dvxav£7rX£?a 

xotij MsXsaYpsioi; to? ixeXov (jxesdvoii;. 
6 'AXXa 7raXaiox£po)v etow; xXe'oi;, sffOXs KotfiiXXe, 

yvioOt xat OTiXoxeptov xrjV 6XtY0(Txi)(^ir|V. 
'AvxiTraxpo? Trpsijiei (yx£!pdvio (s-zdju^ • w; Se xo'puaSo; 

KpivaYo'pa?* Xdu'|£t S' (S); pdxpu? 'Avxi»iXo(;, 
'luXXto; tJj? (jieXiXioTov, dfxdpaxov w? tI>tXdSY)ui.o? • 

{X'jpxa S* 6 riapuEvtW* w; ^o'Sov 'AvxtcpdvT); • 
x'.<7(J0<; o' Auxo[JL£5ojv Ztova; xpt'va* Spu; Se Bidvojp' 

'Avxtyovo? S' IXotr, , xat AtdSo)po(; tov 
Eur,vov SacpvY), cuvETrtTrXEXxoui; Se Treptudou? 

£txa(Tov oI<; iQeXeti; avOsdtv dpxicpuxot?. 

Al A0IOY SXOAASTIKOY ASIANOY 
MYPINAIOY 

1\)Xkoy}\ V£wv e7rtypaf/.|a.aTb)V sx-TsOeica £v 
KwvcTavTivou Tcolei Tcpo; ©so^topov Aexou- 
piwva TOV KoGu,a' s'lpyixai ^e tx xpoc»i[/.ta 
[X£Ta Toc; cuve^ei; azpoaosi; Ta; /.ar' e/.afvo 
xaipou Y£"^0[J'-£va(;. 

Otij.o(i u.£v ufjiai; , avop£<; , £fji.Tr£7cXr,(7[jt£vou(; 
ex -ZTiZ TotjauxTi; '^'^^v Xoyow Tiavoatdia? , 
cxt TTOu xa atxta Txpocxo'poj; IpuYYavsiv 
xa\ Sr) xa6r,a6£ xy) xpusiTJ G£(jaYu.£'vof verum et nedareos elegos, non-sativum anthemuirt; 
ibidemque ex pascuis curvis-crinibus cardui flores 

ArcbUochi, parvas guttas ab oceano ; 
et cum iisdem Alexandri nova germina olivje , 

et Polycleti purpureain cyanum. 
Iniinisit etiam amaracum, Polystratiiin, poetarum floreui . 

et phcpniceam novam cyprum ab Antipatro ; 
et sane etiam Syriam posuit spicatis-crinibus nardum , 

poetam , Mercurii donum decantatum ; 
et imposuit Posidippura atque Hedylura, agrestia ruri.s. 

Sicelidajque ventis genitos flores (anemonas). 
Ac sane etiam semper aureum divini Platonis 

surculum , prastantia sua ubique splendentem ; 
unaque astrorum gnarum Aratum indidit, in-coelum-emi- 

I>almaj demessis priinis claviciUis, [ncntis 

lotumque bene-comatam Chajremouis , flamma3 miscens 

Pbaidimi, et Antagora) volubilcm bovis oculum , 
et merum-amans Thcodoridis nove-virens 

serpyllum, et fabarum flores Pbania:, 
aliorumque germina niiilta nuper picta , et his juncta musa 

etiam nostra? prajmatiira qua'dam leucoia. 
Jam amicismeisgratum-donum alTero : estque mystis 

communis haec Musarum suaviloqua corona. 

II. PHILIPPI CORONA. 

Floribus tibi decerptis Heliconiis , et arborJbus-clarae 

Pieriae tonsis primogenitis calicibus, 
foliique novi demessa spica, contranexui 

IMeleagricis hanc ut similem coronis ; 
sed antiquiorum quum scias famam , praeclare CtTmille, 

nosce et recentiorum poetarum parva-carmina. 
Antipater, ut arista , coronaj conveuiet ; ut ramus auten> 

Crinagoras; fulgebit ut uva Antiphilus ; 
TuUius ut melilotum; ut amaracum Philodemus, 

et ut myrta Parmenio ; ut rosa Antiphanes, 
hederaque Automedon ; Zonas alba lilia, et quercus Bianor, 

tum Antigonus olea , et viola Diodorus ; 
Evenum laureae, et simul-innexos plurimos 

compara quibus vis floribus recens-ortis. 

in. AGATHI^ SGHOLASTICI ASIANI 
MYRINiEI 

Sylloge novorum epigrammatum, exposita - 
Constantinopoli ad Theodorum decu- 
rionem, Cosmae filium. Dicta sunt autem 
prooemia post crebras recitationes circa 
id temporis habitas, 

Puto quidem vos , viri , exsaturatos 
tantis sermonum epulis, 
adhuc forte cibos prae-satietate eructare; 
ac sane sedetis helluatione infcrcili CAPUT IV. PROOEMIA ANTHOLOGIARUM. %\ i Xoyoiv Y«p yjU.iv ttoXute^wv xai ttoixiaojv 

7C£pt3)pOVeiV TTElOoUffl TWV eiOlfftAEVOlV. 

Ti oi vov TTOii^ffO); ur\ -ca -rrpoO^stpYacasva 
outoj; ladto ffuvTETY^/Oai xsiasva ; 
» •/) xai TrpoOwaat t^; ayopa? £v tw uecw , 
7raXiYxa7rr,Xoi? eOteXw; aTrsuTroXwv ; 
Kai Ti; [AeTaffy(^£iv twv ^uwv avijeTai; 
Tt5 o' av itpt'aiTO TOO? Xoyou? TpiwSoXou , 

El (A:^, 5)E'pOl TOOi; WT3t [XT, T£Tpr,U£V3 ; 

i 'AXX' iffTiv eXttii; eOijlevw; TWV OpiOULEVtOV 
uua; UETaXaSEiv, xou xaT£6Xax£'ju.£*vo)(;* 
eOo; ^ip ufiiv TTJ TtpoOuuiia jtovrj 

TT) TWV XaXoUVTMV luLULETpETv TI (JlTt'a . 

Ka'i Trpd? yc touto) oeTttvov T^pavfjusvov 
II -/jxto) TtpoOr^awv ex veojv ^,ouau.dTo)v. 

'EwEi yap oux Evsaxiv e; eulou advou 

OaS; {XETaXafiETv , avSoE;, d;ia; Tpo!{.9;; , 

xoXXou; ETTEiaa auXXaSEiv fxot too ttovou , 

xa't a\j'fx.<xiaL^<i\tl'* xai ffuvEariotv ttXcov. 
i Kai S^, irapsffyov asOdvoj? ol irXoudtoi 

£; wv tputjioiffi- xat irapaXaCtov Yvr,c{o)<; 

e'v tot? EXEivwv TrEULuaii :jipuaTTO|jLat. 

TouTO Se Tt; auTwv irpos^pdpoj; , oEixvu; iiik , 

ijux; lp£t Tcpbc aXXov « 'Apxio); sfioiJ 
u <t jjLdtJiav {x.Eijia-/^dTO<; (xouctxy'v xe xai vE'av , 

« ouTO? ■Kap£'9r,xEv rry ur' laou [jL£u,aYUL£vr,v. • 

Taut' ouv IpEi Tt; , ou^e twv aocpwtaTtov , 

Ttov 6'|(o:toit»JV , ojv X*p'^ ooxto aovo; 

eTvbi TOcauTT,; fjY^uLwv Travoaiciac 
f> 0ap^wv yoip auToT; XiTOV oixoOev iae'so; 

xauTo; TCapEui^a, tou SoxeTv u.r, TcavTEXwi; 

$Evo? Ti? Eivai tSv utc' ej/.ou au'^T^'^u.ivoyv. 

'AXX' £? IxaoTOu ff{iixpbv EiffocYW [aedo; , 

&JOV aTTOYEuffai • tSv Ss Xoittwv ei Oe'Xoi 
(I tuveTv ti? aTTdtvTwv xai jjiETaffj^Eiv eI; xdpov , 

iffTto -{B TaiJTa xaT* ayopav ^rjTTiTEa. 

KdffjAOV §£ 7rpo(j6Ets" to"; IuoT? TToviiuadi , 

EXTOu ^affiXEto? tou; TTpoXo'YOu; Troir^coaai' 

otTravTa y«? P-oi Se;iw; TrpoSridETai. 
5 Kai U.01 [AEYlff'WV ■7TpaYU.aT0)v uiji.vouu.evwv 

£up£~v Ys'voiTO xai Xdyou; EmrjpjjLEVou;. 

Mt^ Ti; uTrauy^^Evioio Xiirwv ^o)ffT7;pa Xeiraovou 
SapSipo; e; Ba.(JiXY;a 8ir,txd(/ov oa(xa Tavucrcr,- 
u.rfi' £Ti IlEpffi; (xvaXxi; avaffXEiXaaa xaXu7rrpr,v 

* 05810V dGpr^CEiEV luoxXa'Couaa Ss yoiir, , 

xai Xd;pov au/v^Evxa xaxaYvaaTUTOuaa tevo'vtwv , 
Auffovioi; axXr,T0< C-jtoxXivoito TaXavTOi;. 
'EaTTEptri OEpaTraiva, au S' £; xpr,7rioa FaSEipiov, 
xai irapa TtopOuLOv ']6r,pa xai 'HxEaviTiSa ©ouXtjV, 

A VjTriov d(X7rv£U(7£ia;, (i|ji.oiSai(ov 0= Tupavvojv 
/.paaTa {XExpr.aada tetj xpu^Ofivxa xovirj, 
OapaaXEai; icaXajjiYiffi !{»iXr,v aYxai^EO 'Pc')(xr,v senaoiiuin eiiim nobis siimi)tuosorum ac variorinn 
inulti qui apposuenuit onmigenas epulas, 
ut-dcspicianuis persuaileiit sulita. 
Quid igitur nunc faciani? num ante iiarala 
sic sinani consumi jacentia ? 
vel ctiani proponam in medio fore , 
propolis vili-pretio venundans? 
Et quis venire-in-partem nieorum sustincbit ? 
quis emet hos sermoncs tricbolo , 
nisi forte aures ferat n(;n perforatas? 
Sod spes est beuevoie vos qu.\^-para%iniiis 
accepturos esse , neque reniisso-animo •• 
inos eniin est vobis ex solo studio 
vocantJum metiri (xstimare) cibos. 
Ac i)rffiterea coUaticiam cocnam 
adsum apix)siturus ex no^is condimeiitis. 
Quippe quoniani noa est ut ex me solo 
Tos participes fiatis , viri , dignx dapis , 
multis pcrsuasi ut sucii-fioreiit milii lahoris , 
et una-sumptus-erogarent et una-accipcrent voi la 1 ius. 
Et sane lai^e pra-buerunt divites 
e\ iis-quibus afHuunt ; et acceptis ingenue 
in eorum p';i( < ntis ferocio. 
Hue vei o ali<|ui$ 001 urn apte , me monstrans , 
Torsitan dicet alteri : « Quum nuper ego 
« mazam pinsaisscm musicamque et novam , 
« hie apiH)Suit quain ego pinsueram. » 
Hijuc igitur dicot aliquis, neque c\ doctissiinis , 
obsonatorum, quorum gratia videor solus 
esse tani-magni rex convivii. 
Fidens eniin iilis tenuera domo portionem 
etiam ipse adiniscui , ne prorsus \iderer 
bospes quidam esse inter eos quos congregavi. 
Ceterum ex unoquoque parvam appono partem, 
quantumsatis ad gustandum; reliqua vero si vclit 
quis obtinere tota Usque frui ad satietatem, 
scito, Iincin foroesse quarenda. 
Cosraum ( ornatum ) vero addens meis lucubraiioi il us 
ex Imperatore praeloquium faciam •■ 
cuncta enim sic mihi dextre procedent. 
Ac mihi, qui maxima facta canto , 
reperire contingat etiam verba grandia. 
Ne quis cer\icalis lori ciugulo relicto 
barbarus in imperatorem violentum-armis oculos intcndat, 
neve aroplius Persis invalida sursum-retrahens mitrain 
rectis-oculis eitw intueatur, sed popliteprocumbenshurai 
et cristam superbam inclinans-sub cervicem, 
Ausoniis , nullo-vocante, submittat-se landbus. 
Hesperia famula, tu vero ad crepidinem Gadium, 
et apud fretura Ibericum Oceanique Thulen, 
leniter respires , et sese-exclpientium tyrannoruro 
capita dimensa in tuo condita pulvere , 
fidentibus palmis caram amplectere Romam! 52 ANTHOLOGIZE PALATINI Kauxauiw Bl tsvovti xai Iv ^r^yy-ivi KuratV, , 
67:71061 Taupstoio jzoBhc; 8oi»7r>^Topi yaXxw 

60 cxXripa aiCTipeiTfi IXaxt'^ETO vwta xovtV,;, 
CUVVOW.OV 'ASpudcSeaaiv avaTrXs'^aaa yopeivjv 
<I>aa:ia(; eUt'aaotTO (pi'Xto (jxipTv^piaTi vujAa>rj , 
xat xaixDCTOUi; [;L£Xv}^ei£ TroXucrxv^TTTpou paaiXyjo? , 
;7.o'/0ov aTTop^t'l'affa YtYavteiou Toxeioio. 

C5 MrjSs yap auyvjaeisv 'IcoXxiooi; laooXov ApYOu?, 
OTTi TTo'vou; v]pojo<; aYaaaafxevT) nayacraiou 
ouxeri KolyU apoupa , yovv) TrXrjcrOEiCia TiyavToiv , 
EUTTToXsptoii; a-zccyyecsGi iiayr^iiowa pSiXov avoi'Yei. 
Kava Y^P ^ ."■uOd? ti; aveTrXaaev, r, Siot Te'y^vr,; 

70 oO/ offi'r,? TETsXecTO , TToOwv 0T£ Xuffdav IXooaa 
TrapOsvtxr) ooXpeada (jlocyov xi'vrjcev avotYxrjV 
aXXa oo'Xo)v exT^cOe xai opcpvaiou xuxstovo; 
Haxxptoi; fjUeTepoKJi FtYa? 5ou7niff£ peXeuvoi;. 
OuxETi [/.oi "/wpo? Ti? av£[ji6aT0i; , aXX' evi tiovtw 

76 'Vpxavtou xoXrroio xat I? Pu6bv AiOtoir^a 
'ItaXixotit; vr^etjotv IplaaeTai y]'u,epov uocop. 
AXX' lOi vuv, «<puXaxTo; oXtiV rJTveipov 63eucov, 
AOao'vte, axi'ptriaov, 6Soi7:dp£' Macr(7aY£TrjV Si 
a[x'^iO£'wv ayxoiva xai a^Eva xeiATtEa 2oO(Jojv , 

80 'IwoMYfi £7rtSri9i xar' opyaSo;, ev ok xeXeuGoi; 
eI'ttote 5t'|>r^ff£ta(; , apuEo SouXov 'YBoLCTzry 
vai [xriv xai xuavoiTrbv u7r£p Suaiv axpoaoi; £p7rojv 
xupSia? '4Xx£iSao p.£T^py£0' OapaaXe'w; Ss 
ty(_viov apiTrauffEia? Itti v|>a}/.a6oi(Jiv 'I6r,po)v, 

85 67C7rd0t, xaXXipEEOpov &7r£p paXfiiSa OaXaaar); , 
Si'^uYo; 7]7r£.tpoio cuvavTv^^aaa xspai'r, 
sXTTiSa? avOpojTTOKJt ^ar^? £uvr,ff£ TropEi'v);. 
'Ecyj(aTir,v Se AiSuffaav l7ti(jT£i6ojv ^fa(Ta[JL(ovtov 
spy^^EO xai Trapa 2upTiv , ^ttv) voTir)ai OuEXXai? 

90 £5 xXiaiv avTiTTptopov avaxXaa&Etaa Bopyjo;, 
xai (|/acpapv]v a{jL7rci)Tiv UTTEp, ^r,Yu.ivi aXiTrXw 
avSpaai Sta OctXac-aa Tro'pov j^EpaaTov avoiYEt. 
OuSe vap 69v£ty]i; ce Ss^E^ETai v]6Ea fOLir^:;, 
aXXa C03)0u XTsavoiaiv 6aiXv^(T£i? pa<7iX?)0?, 

95 ev6a X£v at^Eia?, Itiei xuxXoWaxo xdajjiov 
xoipavir) • Tctvai? 8k [jloctviv rjTTEipov Spiljwv 
e; 2xuOiYiv TrXa^oiTO x«i I? MaiwxiS* Xijjlvyiv. 

TOUVEXEV, OTTTTOTE TCCCVTa CDlXr,? TTETtXtiOe Y^M^^I?} 

67C7To't£ xat ^Eivoio xat IvSaTrt'oio xuSoijaou 
l"0 eXttiSei; iOpauaOyicav ucp' -^jUETEpoj padtXyji , 

Ssupo , (Jiaxap 0EdSo)ps , aocpbv ffTv^aavTe(; (XYwva 
Traiyvia xivv^ffioaEv aotSo7:dXoto j^opEirj?. 
Iloi y«P ey'*^ '^°'' o'^Q^ov £iJi.d^6£0v • ei; cte Se {^.uOtov 
IpYaairjV vjtjxrjca , fjti^ S' U7rb au^uyi ^iCXoi 
105 5(XTropiv;v "^Opoiffa TioXy^Eivoio (xEXiaav]?, 

xai Toaov 1$ eXtyoto TroXucTTrEpE? av6o; ayeipa?, 
GT£[A[/.a aot £U(Au6oio xaflrjp[jLocra KaXXiOTTEiV,?, 
'o? 9r,ybv Kpoviwvi xai 6XxaSai; 'Evvotiiyaiw, 
to; ApEi ^loffTYJpa xai AttoXXoivi ^apExpriv, 
110 OK X^Xuv 'Ep[Aaiovi xai r)[ji.£pioa(; Aiovuao). 
OTSa yap w? aXXviXTOv eijiyjc; iSpton aEpijAvy)? Caucasio autcm in jugo et in littore C)i»o , 

ubi taurini pedis sonoro iere 

dura ferrei pulveris scindebantur terga , 

sociam-cuni Hamadryadibus plectens choream 

Phasiaca se-torqueat amico tripudio nympba , 

et labores canat late-regnantis inipcratoris, 

a rumnam a^peniata gigantei partus. 

Neque enim jacfaverit lolciaca; rostrum Argt^s 

quod labores herois adinirata Pagassei 

lion amplius Colcliica terra , Gigantum scmine replcta, 

I)eIlicosis aristis pugnacem glebam aperit. 

Quippe ilia aut inythns aliquis finxit, aut per arteni 

lion piam peracta sunt , quando cupidinum furore coiicepfo 

virgo dolosa magi cam mo\it necessitatem : 

at sine dolis et caliginosa potione 

liactrius nostris glgas fragorem-edidit cadetis telis. 

Non amplius mihi aliquis locus inacccssibiiis, scd in mari 

Hyrcanii sinus et ad profundum .ttbiopicum 

Italicis ratibus remigatur placidus lluctus. 

At age nunc, ijiciistoditus totam continentem peragrans , 

Ausoiiie viator, exsulta; Massagoticumque 

circumcursans anfractum , et uihospitas valles Susorum , 

Tndicum scande in arvum ; ct in itineribus 

si quando sitias , hauri servtim Hydasp«n ; 

me etiam atrum super occasum intrepide gradiens 

columuas Alcidae visita, audenterque 

vestigium sistas in arenis Iberorum , 

ubi, pulchrifluenfi super liraen maris, 

duplicis continentis occurrens cornu 

spem hominibus pervii consopivit itiiieris. 

Atque recessus Libycos calcansNasamoiiuni 

pi dcede etiam ad Syrtin , ubi , australibus [>ro€ellis 

in clima adversum relractus Bores , 

ct aridum a;stuarium supra , in littore vadoso 

viris divinus Oceanus vian"i terrcstrem aperit. 

IN'on enim peregrina; te excipient domicUia terrifi ; 

ed sapientis in possessionibus versabere imperatoris , 

quocumque tu fereris , siquidem mundum cinxit 

imperio, Tanaisque Irustra continentem Asiam limitans 

in Scythiam erraverit et in Maeotidem paludem. 

Quare, quum omnia cara? plena sint serenitatis, 

quum et externi et intestini tumultOs 

spes fractae sint sub nostro imperatore , 

age , beate Theodore , docto institute certaraine , 

lusus moveamus choreae poeticae; [nuin 

tibi enim ego laborem exantlavi, et tibi mittendum sermo- 

opus elaboravi, inque uno ex-pluribus-compacto libro 

merces congrega^i multse et peregrinae apis , 

tantoque ex elegis passim-disseminato flore collectc 

coronam tibi doctiloquae accommodavi Calliopes , 

ut fagum Satuniio, et naves-onerarias Concussori-terrae , 

ut Marti cingulum et ApoUini pharetram , 

ut testudinem Mercurio et "vitium-arbusta Baccho : 

quippe scio quod indesinens mese sudori curae CAPUT IV. PROOEMIA ANTHOLOGIARUM. 53 eu/o; ETTiT-ra^s'-Ev E:Tc»)vuair, ©loowpou. 

npwTa Oi' coi Ai;2i_(jLt, TraXaiYSvg'sffffiv epi^ojv, 
oaactTztp Ivpxl/avTO vsr,; y-^-'^.?*? aoio?;? 
115 (b? TTpoTspoi; (xaxotpjffatv Kvetasva* xat yop swxei 
Ypatu-ixaTO? ap/ai'oio (joabv tjit(jiT,u.a cpuXoiqai. 

'AXXa 7101X17 _i«.£t' ixEiva TraAaiTspov sO/o? txYetpsi 
5ffffa-:r£p #j yP''?'^^^'^' yjxpo;a(JL£v r; Tivt //opw , 
eiTE xat euitoiVjTov Itti SpsTa;, eite xai aX/r,; 
120 Tsyvr,; spYOTtdvoio TtoXodTrEpEcddiv asOXot!;. 

Kai TpiTaTr,v pa/.Stoa v;7^vioo<; IXXayE Si'SXou 
osaa Os'txi; , Tuu6o*ai xi-np Oeo; ev uev aoior, 
exteae'eiv vEuffsiEv , £v atpExir, oi Sio'ixot. 

"Ouaa 0£ xai Stdroio TroXuaitspE'saci xeXeuOoi; 
155 Ypa'j'afXEv , acrtaOso; oe tu/t,; csaXspoiffi xaXavioi;, 
Ss'pxEo }AOi ^i€/.oto TTapa xpr,TrToa -£TapTT,v. 

Nai Tot/a xai tteuxtoio '/jxpie; Oe'X^eiev (xeOXou, 
STnto'Oi X£pTO|JL£'ovT£(; EitesSoXov r,/ov ao'.o^; 
Ypa^/ajxEv. 'ExTaiov 0^ ixeXo; xXi'rTOuca KuOv^pTj 
130 Ei; oapou; eXeyoio Trapa-rpE'-iEiE Tzoptiry 

XKi YXuxEpou; £? EpwTa;. 'Ev iSSouariii os jxEXidcr, 
euspoouva; Bax/oto, siXaxpiiToui; te /opsi'a; , 
xai u£'Ou,xai xpr,i:7;p« , xat oXSia oeiirva vor'aei;. 

4. TOY AlTOV. 

StT.Xai xat YpastOE; xat x'jpfiie; , euspoffuvr,; ixlv 

oiTia Tot; TaijTa XTr.ffauEvot; uEvaXr,; , 
dtXX' £? Ssov ^woKdf Ta Yap XEvi x'j3e« cpwTwv 

'Lu^aT; ot/ou£V(»)v ou uaXa auasEpETaf 
J f, 0' apEtr, ffo^tr,; th /apt? xat xeiOi auvE'pTTEt, 

xavOaSfi (xiuva^et {iv^sriv £;p£Xxou£vr,. 
OuTto; OUTS nXatwv Pp£v6u£Tai out' [ap'] "Oar.po; 

ypwuL«(jiv r, ffTT.Xai?, aXXa ixovr, ffosyir,. 

'OXStOl WV U.Vr,UTl TTIVUTWV eVl T£U/£(Jl ^l€Xt»V , 

10 aXX' oux I? xevei? ilx.6^oii evSiasi. decus iiistilla\it praescriptum-nomen Theodori. 

Primo aiitem tibi scligam , antiques a;niulatus, 
quwcurnque scripserunt nova? j atros cantilena? 
ut veteribus diis consecrata ; siquid.'m dccuit 
literarum antiquarum doctani iniitationem servare. 

Sed rursus post ilia antiquius votum colUgit , [quern, 
qufecunque vel in | icturas scripsimus , vel in locum ali- 
sive in afrabre-factara statuam, sive et alius 
art is laboriosjc passim-sparsa opera. 

Et tertios carceres novi sortita sunt libri 
quanta fas fuit, sepulcris qu>B dcus in carmine 
perlicere annucrit et revera persequatur. 

Quanta autem in viUe multifariam-dispersas sov.iitas 
scripsimus , instabilisquc fortunue in lubricas lances , 
specta milii ad ((tiartain libri crepidineni. 

Nae forte etiam quinti alliciat ie gratia lal)oris, 
ubi conviciantes probrosam vocem cantilena; 
scripsimus. Sextum cantum furtim-sibi-sumons Venus 
ad umatoria-colloquia elegiae declinct gressum 
et dulces ad amores. In septima vero app 
gaudia Baccbi , merumque-amantes choreas , 
et temeturn, et cratera, et lauta convivia videbis. 

4. EJL'SDEM AGATHIiE. 

Coluranae, et pictura, et inscriptaj-tabulae, lietitix quidem 

niagncB causa hsc nactis , 
sed donee vivunt : vana enim deeora hoiriinum 

animas defunctorum non sane comitantur : 
sed virtus sapientiicque gratia et illuc una-vadit, 

et hie quoque manet memoriam contilians. 
Sic neque Plato superbit neque Homerus 

coloribus aut eolumnis , sed soli sapientiA. 
Beati quorum memoria sapientium in voluminibus llbro- 

sed non in vanis imaginibus habitat. [ nun BREVIS ANNOTATIO IN CAPUT IV. i. Schol. : o-jToc 6 IMe/saypo; <I>orvt; f,v inb riaAaKnivri; 
Tr6),£wv. (Et paullo inferius : oti 6 MsXe'ocYpo; raSapr.vo; 
^v , TO YEvoi; I'jpo;- £T£}eutyi(t?v>,sv Kw t^ vi^ikj). ) 'Eiro(r;<T£v 
o£ -rov eau[W(Tiov -roytovl tov ('sfc apogr. Par. pro twv) twv 
c::iyoa!J.[xaTa)v (jtisavov " cuv£Ta?£v oe auTOt xaid CTOiyEia • 
ddXa KwvaxavTTvo; 6 EJ^ovoaaCou-Evo; K£?aAof.; cwiyziv aOia 
ocsopiaa; £t; xcSOcXata 5id«opa , riyouv Epwtixa ioiw; y.al ava- 
OsiJiaTixa xai £7tiT0u.6ia xai £7:i5itx-ix.a , w; vOv uTTOTSTa- 
y.T7.t £v T(o TiapovTi ixuxTiw. — «■ Receiiseiitur hoc carmine 
liomiiia poetarum , c quorum lusibus Melcagcr Cornnam, 
id est syntagma suum concinnaverat , et quidcm ita , ut 
singuli poetic cum singulis floribus et arboribus coinjja- 
rcntur -. quo ducebat ipse opcris titulus. In nonnuUis 
jiocta similitudincm aliquam auciipatus est , ncc in omni- 
bus tamen noc ubiquc; ut qui has similitudines in sin- 
gulis rimari et perscrulari velit, multa opera iusumpta, 
vix tarr.cn quidquam pra;ter argutias prolaturus sit. >. Jac. 

— 1 y[j.voO£Tav Reiskius , recte , puto , quanquam adjective 
capi potest, ut [j.ouff67to)>ov oTEcpavov Meleager dixit XII, 
ep. 257, 6. Etiam Grajfius u[j.voO£Tt5v , qui mutavit « do- 
ricas formas in prioribus carminis dislicbis obvias, quum 
in toto fere reliquo carmine Codex constanter ionicam 
dialectum exliibeat. » Adde ejusdem pra}fati')nem de 
quajstione ambigua et dif'ficili, quic in hac editione non 
jiotest tractari. — 3. « Aiox>>£T [Avafjiodyvov , conf. XII, ep. 
257, 5. » J?. — 5 Mupou; Brunck. — 7 topoiv Reiskius; 
•/opojv Cod., quod Grtcfius tuetur. Bothius yopwv M£).avi:T- 
Tzioou , iyxuoy vifAvwv. i\Ielanip[)ides clarus ditliyramborum 
yioeta memoratur a Xenophonte Connnent. 1,4, 3, et aliis. 

— 10 SsXto? Cod., corr. Reisk. — 11. « lafi'lcj/o-j (ex 
lloribus coronariis ) nomen illustrat Reiskius ad Cerim. 
p. 239, et confert epigr. App. 120. » B. ToT? o' difxa Hec- 
kerus, frustra. — 12. « napOEvoxpwia xpoxov accipio de 
tenellis croci lilis, ita tamen ut ad Erinnaj virginitatera 
rospiciatur. — 13. Hyacinthum ),aXr|Opov, quij-pe literis 
a'. 3ci inscriptum, dixit pr»eunte JMoscho II, ; vijv, ud- 
xtv9£, Xa/Ei Toc oa ypi[j.|j.aTa. — 14. ia(j.Cou, alibi i;d(;.ou 
scripti, duo cpigrammata supersunt in Anthologia Ce- 
phalai. Ads vr,; x).wva jxe"/ a[i.7i£Ta),r>v liabet etiam Philippus 
IX, ep. 307, 2. — 16. 'OfuTopo; Ttixy; vocatur ob I'ormam 
arboris acuminatam. Hermannus de foliis acutis pinus 
intclligebat. — 17. lUaioriv de platan > pahilis rainis dif- 
fusa accipio , qua; alibi dicitur dsi^iXa^r);. Eodem sensu 
Simmias dixit pXaiao? 'Axapvitr,; xiaaog. » Jac. Sed recte 
observat Geelius, platanum non habere, sicut vitem et 
hederam , flexos ramos ac tortiles. Quare Heckerus 
p. 403, p).atay;i;...oivY!;, « platanum Pamphili demit viti 
ei incumbent!; » alibi (I, p. 80) pXa-av^v T£...oivy,;, « pas- 
sive, ut platanus dicatur manibus (?) tortilibus vitis ad- 
stricta esse. » Cod. otvy,;. Gra^lius oijav^;, carminis, 
quod rcceperunt Both, et Boiss., qui addit : « Forsan 
etiam legi poterit worj;. « Reiskius uypoli;, Jac. ouXot; con- 
ji(icbant,cum sequent! EpvEci struendum. — 18 riayxpa- 
-liw: apogr. Par. _ 19 xpoEpov, 20 diJ.!JLOTp6cpov Cod. — 
21 sic Cod., ut V. 25 et alibi; sed malis Aaixayv^Toy cum 
Reiskio. — 22. Itu^eXov mel Callimachi dici putant ob 
iamb&s, cboliambos et Ibidem; Reiskius relerebat ad 
« copiam vocum rariorum et enunciationum obscura- 
rum crebrasque allusiones ad ignotas vetustate (tibulas , 
ob quae dudum est quod Callimachus grammaticorum 
<rux audit; » obliti praecedentis yiSj. Recte Heckerus (I, p. 87): " Sed ut myrtus arbor est Veneri sacra, ita verl-^ 
(TTVfcXov (i£),t unice ad amorem referri possunt. Epl- 
grammata igitur Callimachi \no majorc parte fucrunt 
amatorii argumenti. Amorem Ttixpov jx-Xi dixit idem Me- 
leager XII, ep. 82, 1, et yXuxEpf,; dy6o; oouvr.c ep. 99, 6. 
Et ipse deus 6 yXyx-jTiixpo; 'Epw;. » Marcellus Comes cor- 
rigebat ■^ xe te [xupTov , coll. v. 41 — 23 [xou(Tr,t(iiv d|jL£tvov 
Codex. Editur Movi7T;aiv d(xw(j,ov ex Gra'fii et Heyiiii cor- 
rectione. « Corruptum hemistichium jam corre\eram ad 
Zachar. Mityl. n. 103, p. 391, ibique meam scripturam, 
repudiata Hejiiiana, adstruxi. Post Heyniuin criticus 
Anglus in Diario classico torn. 33 , p. 5 , datofAov iteruni 
invenit; quo tamen consen.su non dimovcor. » B. — 24. 
Periphrasis nominis Dioscoridcs. — 26 axi^o^ Reisk. 
Salmasius intelligit florem junci odorati. — 28 dvOea xai 
^otfj; corrigit Graef. — 29 (u;^^r,vaiou; Cod., corr. Salmas. 

— 30 pXw9pr,v Heckerus (I, p. 88 seq); ppwrr,v Cod., 
idemque (Tt[Ai£w. Ii [ii'ew apogr. Par. — 31 T£)tvoy Hecke- 
rus, coll. Horn. Od. E , 72 -. ).£'.[iwv£; (laXaxot lou r;5£ <TeX(- 
voy. Cod. cr£),iva. Idem sequenti versu Staxvi^x; potius 
roquiri observat. — 32. « Parlhcnklis mcmoria apud 
solum superest Martialem VII, 68 (C9), ubi cum Sapjihonc 
coniponitur. » Jac. Sed ibi codd. jilerique Pnnlhenis , 
nunc Pantanis legitur. — 33 EuxapTivsOvTa ot (ioy<Twv Cod. 

— 36 vExtafEovi; 6' TAEyoy; G. Hermannus; vcxTapo;, eI; 
5' eXeyou; Codex. Et lyrica carminaet elegias Anacreontis 
■se recepissc dicit. « Fabricius et Marfinns 'AvOeiaiov ha- 
buerunt pro nomine poetae; et sic censuit scholiastes 
infra apponendus. Aliter intelligunt, videlicet de florc, 
Jacobs., Grief., Ilus'hk., qui etiam confert Agathia; 
Prod-m. v. 60 : xai touov c; eXeyoio roXyffTtEpE; dv6o; iyti- 
pa;. Speriosc quidem ; coque versu simul confirmatur 
conjectura editorum eOttiopov pro scripto asTtopov. Ego 
puto de llore dici posse dirropov pro native, nousato. 
non arte culto et educato. Quod cpithcton apte convenit 
dvO£|jL{(i) flori, siquidem nigellom esse putant, planlaui 
elegantem, quic sjionte, nee exspectata agricolic manu , 
per segetes luxuriatur. » B. Ingeniose Heckerus e'.; S' eXe- 
yoy; dffTE'po; dvOciitov , de flore, coll. Nicandro ap. 
Athcn. XV, p. 084, C, sed £t; dXEyou; non explicans. — 
37 £x Iz Cod. 'Av6o; dxdvGr,; , de carduo. Ante dv6o; vir- 
gula distinguitGrajllus : « placet priemitti illud, ex copfifj; 
ffxoXtoTpiyo; , de hei'ba hirsuta, quum mirum videri de- 
beat herbam hispidam et hirsutam inter (lores coronarios 
commemorari. Sunipsit de omni spinosa canuinum Ar- 
chilochi silva unum atque alterum, exigiium pleno dc 
mari aquae, ut dicit 0\id. » Sed banc dausulam ad 
Bacchylidem, Anacreontem et Archilochum simul perti- 
nere puto;quomodo Jacobsius quoque sensisse videtur, 
« magis ad genus quam ad numerum carminum selecto- 
rum a Meleagro respici » monens. — ex fooSfi^ si sanum 
est, capiendum ut supra ex XEifxiovo; v. 31. Brunckius 
scribebat £■/. ^ogEprj;... dxdvOr,;, ut est IX, ep. 185, de Ar- 
chilocho cpoSEpy;; to; diiEffgoXir.;. Probat Heckerus I , p. 89, 
quem video de versu 38 prorsus aFiter sentire -. « Ex 
XEiLava V. 33 et versu 38 liquet jam Meleagri aetata nu 
mero paucissimas inscriptiones ex pernriultis quas Bac- 
chylides et Archilochus scripserunt, servatas fuisse. 
Dicit enim se ex spinosdrum carminum Archilochi cor- 
pore selegisse flores inscriptionum , earum vero ingenti 
numero ab ipso poeta aequalibus scriptarum paucissimas 

54 ANNOTATIO IN CAPUT IV 55 siiiierstites invenisse. Inscriptioiies autein i artiiii ipse 
descripsit Meleager, partim ab ainicis et lamiliaribus ho- 
spitibusque acceptas primus i)ublici juris fecit. » — 39 
Toj; S* Cod., correxit Heckerus. — 40 opTttxa; e).{Ti; Cod. 

— 40. Scliol. noXuxXijTo;. Poeta ignotus. Bothius xuafiov. 

— 41. « Amaracum inter herbas unguentarias prsecipuum 
locum tenet. (Hie quoque malis lloAUfftpaToy. ) — 42. 
Antipater Sidonius significatur per 9otvi<T(Tav xuitpov, 
quam Ascalone et Canobo provenire docet Dioscor. I, 
124. — (43ev (X£v xat Heclierus, sed pnepositio subaudi- 
tur ex V. il. ) — 44. Hermodori nomen sigiiilicari acute 
perspexit Martinus. Qui unde oriundus sit quum ignore- 
mus , nescitur quid tribuendum sit interprctatiiini Reiskii, 
qui Syria nardo poetie patriam indicari censebat. Grajfius 
vu.vo6£Tav. — 45, 46. Poetis qui in hoc disticho memo- 
rantur, agrcstes campi /lores tribui , quod e bucolicorum 
numero I'uerint , acute conjecit Rciskius,qui et IixeXiSsw 
nomen de Asdepiadc interpretatur, rectius quam Marti- 
nus de Theocrito. Qui IixeXioou mcntionem Tacit Idyll. 
VII, 40, ubi schol. 'AaxXr|7iidor)v yriai tov imyponi.\i.axo- 
Ypdyov , w; ylov LtxeXiSa. » Jac. Cod. 7to<Ti6i7tiTov (ut sae- 
pissime) et f,5uXov. — 47 y&udiov Cod. " Junge dci yoO- 
OEtov, ut flores dicuntur dEtOaXei; , arbores d£i;yX>,oi. 
( Qusarendum srientibus haruni rerum quo; ]>ianta subin- 
dicetur. ) Respicitur autem eloquentiie splendor, per 
onuiia Platonis opera lusus. — 60. IIptoxoYovou; eXtxa; 
intelligo leviora carmina. — 51. In 9X0^1, quod iridis 
genus est a flammeo colore dictum , poeta ad etymolo- 
giam nominis 4>ai6i|ioy a verbo 9aive<rOai respicere vide- 
tur. — 52. '0|X(ia poo; est llos vulgo poO?Oa>.(Ao; dictus , 
recentiorum paXaaixivri. » Jac. — 53 xdv ( non Tr,v) te 
ipaXdxpr.xov Cod., corr. Reiskius. Sic serpyllum diciturob 
usum in compotationibus. << Quum sit parum seq)yllo 
conTcniens epitheton 9'.>dxpr,Tov, praeferebat lectionem 
apographi Giesscnsis yi/axpiQTou Suringar. in Prolusione 
a. 1811, p. 10 (et Bothius). Mihi arridet audacia, nee 
ilia nimia, quae est in ^iXdxpTjTov ad herbam ipsam trans- 
lato. » B. Grtef. veoSrjXii. — 54 epTcuXov xyavwv Cod.; xydjAwv 
Purgoldus, quod probant Gracf., Jac, Boiss., Heck., 
Botli. Vulgo xydvwv. — 55. 'AXXwv-:'. « Igitur non omnium 
}ioetarum , quos in Coronam intexuerat, nomlna recen- 
suit , sed antiquiorum niodo. In veoypoqpa immemor fuit 
allegoriac , ut v. 35. » Jac. Recentes et aequales poetas indi- 
cat. — 56. « Recte Xeyxota dixit wpwiaa , quippe quic 
inter eos flores releruntur, qui primum ver annuntiant. 
Ea carmina innuere videtur, quae adolescens vere a'tatis 
cecinerat. « Grxf. — 57. « Frequenter artes erudita? jiy- 
<7T^pta, opYia, quique in eas incumbunt, [xydrai vocan- 
tur a sophistis praesertim et qui sophisticum dicendi 
genus sectantur. » Jac. — In j^agina) hujus margine scri- 
ptum scholium hie apponimus -. d -ctov £u;Ypa(ji[xdTwv 
«oir;Tai , oO; ffyvrj^ev MeXEaypo; iv xw uap' ayxoy TiXaxevxt 
Sxcodvw" lijjLwvtSrj!; , 'Piavo; , 'A/xato;, AewviSy);, 'AvyxT], 
Mypw , Saixqjw , MeXdviinto;, Noaol; , 'Hpiwa, Sa(jt(iiai; , 
MvderaXS ( sic apogr. Par.; in Cod. pro $ est sigia numeral! 
sirailis notae 7 ) , ndiiqjiXoc , Hayxpaxr;; ( apogr. Par. 
nayxpdxio;) , TOavr.;, Ntxia; , Eypriao; , Aaij.dYT,xo; , KaX- 
Xiiiaxo; , EOsopitov , 'Hyr,(snzTzoi , IlepdEy; , Aioxifjio; , Msvs- 
xpdxr,; , Ntxaivsxo; , Iififxia? , HapOsvU , BaxyyXtSYi; . 'Ava- 
7.0EC0V , 'Av6£'(Aio; (v. adv. 36), 'ApyjXoyo; , noXuxXtixo; (Ap. 
floXyxXifixoi;), 'Avxiuaxpo;, HoaiSiTx:!©; , "HSyXXoi;, SixEXiSa?, 
nXdxwv 6 ti^Y*?) 'Apaxo; , Xaipr,[xwv, $atSi(io;, lAvxiyopa:, 
eEo5wpi5a; , 4>avia; , xai aOxo; MEXEavpo;. 'EypaJ^sv Ss 
Tov IxE'yavov upo; AioxXes. — Zr;x£i xrjV ttoX-.v MEXcdypoy ev 
x(p IxEjdvw (scilicet cap. VII, 417, 418, 419). TaSapr,- 
v6; r,v , w; £v xot; E|i,7rpo(T6£v aOxo; Eayxoy ( sic apogr.; in 
Cod., ut videtur, iayxov ) IjivrijiovEyusv. 'Hxaaorcv ettc Se- I 
XEiizoyxoy iayi-:o'j. * II. Scholium -. EXEpo; IxE^avo; <I>iX{7i7toy 0£(T<jaXovixEto;, 
ov £;toiTiCTEv xaxd |xi(i,r,atv MEXEdypoy • (jyv>i5£v oe xai aOxo; 
Axo xwv d|jL9Epo(x,E'vwv txoitixwv 1% 'AvxiTidxpoy , Kpivayopoy, 
'AvTiBiXoy , TyXXtoy, 4»iXo&r,[ioy , HaptiEvtwvo; , 'Avxtydvou;, 
A'Jxofi^Swvxo; (sic), Ztovd, Btdvopo;, 'Avxtyovoy, AioStopou, 
EuTivoy, xai aijxoy 4>iXt7rTcoy. 'EypaiJ^Ev Se outo; 6 <I»iXi7tTCo; 
TOV CTXE^avov Txpo? xiva KdjxiXXov. — 1 . Pieria xXyxoSsvopo;, 
« nobilibus consita arboribus, quibus comparantur 
poetae. » Jac. — 3 vEavr;; Cod.; avxavEuXaSa apogr. Par. — 
6. « 'OXiyoercixiii sive de brevioribus carminibus, qualia 
sunt epigrainmata , sive de coUectione non adeo amjila 
accipiendum. Post hunc versum in Cod. spatium reli- 
ctura , et versui 7 adscriptum 'AXXo; , quasi novi esset 
carmmis initium. » Jac. — 9 xyXXia;, U !;wva;, 12 sXairj 
Cod. Quod priecedit 0' fortasse abcst ab apogr. Par.; 
Coissonadius delevit , liaec annotans : « Restitui scriptam 
lectionem. Productio syllaba; 0; non debet esse olTen- 
sioui. » — 13 sic egregie correxit Heckerus. Cod. Eyr,va> 
(eOxvo) apogr. Par., editur EOi^vw ) Sdyvriv (ryvETtiuXExe • 
xoy; OS ix. « Sic Camillurn patronum in societateni operao 
vocaret Philippus , quod ineptum. » 

HI. Scholium -. '\ya6ioy XxoXaaxixoy AutavoO Mypivat'ou 
oO (iTE^avo; , iXXi duvay wyr; ve'wv EuiypajjLfjidTwv . ( « £yva- 
ywyr/, sicuti axE9avo;, ligurate capiendum ; respicitur ad 
collectionem symbolarum et apparatum convivii. Pollux 
III, 26 : Td OE ixpdy[jiaxa... (Tj/.XoY^, Gyvaywyiri, Jpavo; , 
crudTaaK;. >> Huschkiiis. ) 'Hx(ia(T£v 6e oyxo; 6 !Aya9('a; 
£7x1 'loyoxiviavoy xoy |xeydXoy • £ypa<}/EV Se xai 'laxopiav 
xai xa £7rovo[xaij6|Ji£va Aa^viaxd. 'Eypa({/£ o£ xaOxa xd ^"r-- 
ypdixjAaxa Tipo; UEoStopov fiExoypicava. Quibus adde haec 
Suidui : CTyv£xa$£ OE... xai KiixXov xwv vEtov £j;iYpa(ijxd- 
x(ov, ov aOxo; oyvij^Ev ^x xwv xaxd xaipov 7ic.tr,xwv et 
ipsius Agathio; in proa»mio Historia; : iSoU oe |i.ot TtpoxEpov 
xdxetvo dJiETxaivov xt Eivai xai oyx dyapt , styE xwv £7xtypa|x« 
(idxwv xd dpxiyEVTj xai vEwxEpa ota/av6dvovxa £xt xai yuiSriv 
oOxwai Ttop' Eviot; y7CO<]/tOypt![6(XEva dyEipatfii t£ w; olov xe 
eI; xaOxo xai dvaypd'liatjx: E/aoxa x6<7[ih> dixoxexpiixE'va. 
'< Per totum hoc prou'mium Agathias allcgoria utitur a 
Platone inde penulgata Xoytov Epdvoy et IdxtdaEwv, cujus 
connvii singula ornamenta ab omnibus illo tempore flo- 
rentibus poetis acceperat. » Heckcr. — 3 cpuyxdvEtv Cod. 
-^ 8 xi 6ai vOv ixonriffoiuv ; xd Cod.; 5e Salmas.; 7rotr,i7w ; (iwv 
.lacobsius; iioir,<Tw; \^^ Bothius recte. noii^<jo(xEv invitis 
rhythmis tencns Boissonadius annotat : <' ^llmerorum 
mutatio non habet quod offendere debeat. Exempla multa 
protuli adDiogenis Epistolas in Notitt. Mss. t. 10, p. 266 
et ad Eur. Or. 111. Adde Rufinum infra V, ep. 74; Pau- 
lum Sil. IX, ep. 764, 2; Agathiam lb. 766, 6. Ovidius Trist. 
II, 30 : nee me mei-uisse negabo; ISon adeo nostro furjit 
ab ore pudor. » — 14 tiw; Cod., ttw; apogr. Par. « De 
aurium lobo perlorato eruditir.r hoc loco fuit Huschkius 
(hacc tractans in Authologia H. de Bosch, vol. V, p. XL 
seqq.). >iam de ipso auditu agitur et de surdis , quibus in 
cavo aurium foramen nullum est , ideoque audiendi usu 
carent. " B. Jmitatur Aristophanem, Pac. 21. — 16. xoO xa- 
XEoXaxEytxEvw; item ex Aristophane , Pliit. 325. — 18. « Pro 
suspecto E(ji[jiETpErv, forsan ExfXExpEtv, quo ducit perpetua 
praepositionum illarum coufusio. — 19. Forsan xai itpo; 
YE xoyxw. » B. Quod recepi pro xoOxo. Illud vero si mu- 
tandum est, tu ffy(jL[AExp£Tv potius scribe. — 31 sn' eu,ou 
apogr. Par. Haec quoque ex Aristophane expressa , Eq. 55 
seqq. — 32 xayx' ouv Huschkius; xayri (aev o'jv Codex; quo 
relicto Salmas. ffo^wv, Jacobsius xi;, otoa, xwv aoqjtjv, 
« non sine temeritate )),judice Boiss., et delevit ipse Jac. 
in nott. mss. Td [j.£v oyv eoeI xt; woe (lite, Byzantii) xwv 
(Toiwxdxwv Hecker. — 38 Et^iyw Heckerus ; Ecdyw Cod.i 
iEapw Jacobs, et alii. 56 ANTHOLOGI^ PALATIN^E 47.InmargineCod. :Toy autoO. Suntturgidapotiusquam 
ETtript^va. ]bi eTtaux^vioto Huschkius ct Natkius.quo inodo 
veteres saiiius, et defendit Hecker. p. 19 se([. — 48 « ^ir,- 
[xdxov (pro ptrifji.) scripsi , subindicante Diiidorfio iii Thes. 

— 49 [xrj oe xi apogr. Par. Malim [xr.Ss xt. » J}. — 50 oiOtiov 
(sic) Cod.; opOptov apogr.; yat/i Cod. « ^^alim •jzo/Xi'Jjo'jTa. 
Paulus Sil. in Erplnasi 112 : oe$iT£pr;v to--e?£v •Jno/.>a!;oy<7av 
eyeiswv. Conf. ib. 278. » Chardon. — y^ WMrci Codex. — 
55. « 'A[j.oto«iojv, 5/^/ succcdenthim. Intelligeiuli videiitiir 
successores Theodoricl, cum quibiis Justiiiiaiius per vi- 
ginti fere aiinos bella gessit, quibiusque de\ictis, Italia 
sub Romaiiorum irnperatoniin potestatem rediit. » Jac. 
Nescio an sint Totilas et Teias , qui iino eodenique anno 
5i3 occubuerunt, Hiischk. — 56. « Metoviffaffa pro aptOar,- 
craaa, nt ap. Theocr. XVI, 60. » Jac. Atquum non sit fa- 
cile metiri aut nurnerare capita abscondita, xpy^Oi'^xa, 
propono equidem pi-fOsvia. Boiss. Agattiias intellexit quos 
dejectos et neglectos sensing pulvis obriiit. — 57. 'Pto|i.Y]v 
novam, Constantinoiiolini. — 58 Kuxair, Salniasius et ^'is- 
contius pro w/.Tatr,. Kst KuTa, vel Kvxaia potius, urbs 
Colchica, « Medeae patria, » inquit Steph. By7..,unde adj. 
KutaTo; et Kuxaii;. Noto usu pra'positio alteri de duobus 
noniinibus apposita, ad prius quoque refertur. —59, 60. 
De lasone tauris xa/'-toTtocnv arvuni arante , ApoUon. Arg. 
Ill, 1331 scqq. — 61. « Jacobs, edidit 'ASoiaSsaffiv, intelii- 
gens , ut videtur, nyniphas Hadria* , de quibus et Huschkius 
cogitat. Reliqui Codicis scrij)tHram aopudSeGcr'.v, apogr. 
iSpudo., de nyniphis Ilaniadryadibus. » li. Imo Viscontii 
est illud ita scribcnlis -. « Phasida nympham ad choreas 
cum Hadriae nynij)his nectendas invitat , utpote qua3 re- 
giones ejusdem principis imperio subjectas incolant. Jam 
amplai de Colchis et lasonis fabulis digressionis origo forte 
adJustininiaiii de Alanis qui eum tractum tenebant , victo- 
riam referenda; forte etiam poetam, ut hie paulo diutius 
immoraretur, alliciebant fabula; Argonautica?, qua) regiones 
hasce tot Gra;cis carminibus nobilitaverant. » Quibus addit 
Huschkius : « Digressio ilia spectat ad bella ui Lazica.re- 
gione Colchidis, gesta contra Persas; v. Procop. H, c. 10 
et 15-29; Euagr. IV, 25, 26. » — 62 ipaata; et \u:ji;prii Cod. 

— 63. Justinian!. — 64. riYavxet'oy, de progenie draconis, 
quam yriyevswv dvopwv axd/uv appellal Apollon. 1. c. 1339. 
Conf. mox 67 seq. — 65. lApyo; Cod., corr. Viscontius, pro- 
bantibus Huschkio et Boiss. — 66. Pagasa , Magnesi o urbs, 
unde solvit Jason cum Argonautis. — 70 oux odir, xi/\n , 
magica ars. Delude Cod. Xuasav £).oOcrav, corr. Jac. — 73. 
Bdxxptoi; ytya; vocantur Parthi. « Viscontius f,[i£X£pot«7i, 
quod est in Cod., probabiliter mutavit in y[X£X£poi(n. » B. 
Qui sequenti versu mavult Ouxexi goi. — 80 xaxopydSo; 
Cod., quod corr. Jacobs. m not. mss., cum Vi.scontio. Horn. 
11. Q, 81, Quintum YI, 50 confert Hecker.— 31 {iaantv Cod., 
corr. Viscontius. Boiss. comparat Claudian. Ruf. II, 243 • 
auriferum venimn potxirus IJijdaspen.—82. Colunjias 
Herculis. Per abusum , nam x0p6£t: sunt columnar quibus 
leges inscriptaj. — 86. Kspairi, duplex promontorium, Eu- 
ropse et Africaj. — 87. Baxyj;. Commode meminit Husch- 
kius loci a Suida ser\ ati ex ignoto scriptore , v. TdoEipa : 
Uiy^pi xouxwv eXOwv 6 'Hpax),r); xat [a?) 6yvd[i,£voi; 6t£>.0£Tv, 
«rrriXa? uapoc xwv Eyxwptwv XaSwv iSpyo-axo , 6r,Xwv 6t' aOxwv, 
aXP' twv xr,o£ jJaxriv eivai xrjv yrjv xal edXaaaav. — 88. Conf. 
yil, ep. 626, 1. — 91. « Apogr. u7i£ppr,y(iTvt. Distinxipost 
i7t£p. Reverberabatur mare super arenam , quae vel cum a(i- 
itwxtSi non profunda est et fere arida , ita ut litus vadosum 
et velut nctans, aXtuXoov, possitsine navi esse iterviato- 
ribus. De nomme daTxcoxt; vide ad Anecd. mea t. 2, p. 428. « 
B. « Jacobs, vadosum vertens citat Hesychium -. 'AXiixXoa, 
{(uogpuxia, al; ii edXadcra ETtiTtoXd^Ei. Sed ei glossa) fidem 
detrahendam esse patet ex Hom. II. M, 26 -. osoa xe Gaaaov 
«Xl7tXo« xeiy.sa Hiri, i. e. mari innatantia, ut dicitur (xXtTiXoo; de piscibus , navibus , nautis. Totum autem locum 
egregie illustraut versus ApoUonii Rh. IV, 1232 seqq. Eadem 
Agathias quoque in hac Syrtios descriptione dicere debuit : 
« Tutus peragres, o viator, recessus Libya) et terram Syrti 
adjacentem, ubi mare repulsum ab australibiis Bore£e 
jirocellis ad siccum refluxum , nautas cogit iter marinum 
relinquere et terra redire. » IJinc locum Agathiai ita con- 
stituam : 

xai Jtatpa S-jpxtv, onr) voxtr,(ji flyiXXai; 
e; xXidtv dvxiupwpov avaxXaffSEiffa Bopy,o; 
xai "I'^r^P'O'' *!J-'^wxiv, CiTtEp fviytxTvo; aXiixXoic 
avSpdffi Sia OdXaoaa Ttopov x£po*tov avoiysi , 

i. e. OdXadda dvaxXaaOsiffa OusXXat; Bop^o; e? xXiatv ivxi- 
rpwpov xat dfiTtwxiv 4'a?api'iv. Sic TiEpixXaaOEtaa GdXacff* 
idem Agathias X, ep. 14, 3. » Hecker. Qua) vera esse loci 
sententia ct scriptura videtur. Nos cum nota Boissona- 
diana otiam iatina ejus reliquimus. — 96 xotpavt'ri Cod., 
qucd servat Boiss. Recte Huschkius r^nEipov intclligit 
A.Mam : » Inprimis Asia, qua late patet, 'HnEtpo; dicitur 
Herodoto IV, 81, et aliis. Eximie Persis ita designatur 
apud oratores et Xenopliontem , sicut 'HitEtpwxai sunt 
gentes Asiaticae regi Persamm obnoxia), nionente ad Har- 
pocrationcm Valesio p. 87.... Plenius loquitur Dionysins 
Perieg. 14 : 

E'jp(i)7:r,v o' 'Adiyjc Tdvat; 5ia (aectiov (al (jleoco;) 6pii;£f 
o; fd 6', IXtdeTOfiEvoc yair,; SCa £aypo(Jiaxd(<>v, 
(T-jpsxai e; £xu6ir)v xe xai d; MaiuxtSa Xi(ivriv. » 

— 99 $£voio Cod. — 104. Mi»i lilMyi , vult « uno volumiiu* 
com[)rehensam. » — 105. « MiXiGda iroXy$£vo; , apes multa- 
et hospita) , multi poeta.* pcregruii (?}. Infra v. 131 \uh<j(ju 
.sensu non facile obvio ponitur pro libro cannumm. » B. — 
106xo<tJv, 107xaXXiO7:{Ti;, HI dXTjxTovCod.— 113. « Valde 
mihi placet lectio Vavassoris, HpoixaSE av'/lilaiai. >• B. — 
115. << HpoxEpoi; [j.a/dp£(T(n,Diis gcntilium. Antiquitatis r&- 
verentia se morem hunc ser^asse prolitetur, a Christiano 
homine alienum scUicet. Intelligitur ex his et seqq. talem 
institutum fuisse ab Agathia novorum epigrammatum in 
septemlibros descriptionem -.primus complectebatur car- 
mba dedicatoria; secundus, regionum , statuarum , tabu- 
larum, aliorumque artis operum descriptiones ; lertius , se- 
pulcralia; quarlus, carminain varios vitae humana) casus; 
quintus, epigrammata satyrica; sextus, amatoria; Septi- 
mus, eaqux ad vita) fructum et laetitiam exhortantur. » 
Jac. — 117 E'jxo? dpriyEi Codex et apogr., uiter hn. yp. 
dyEipEi. « Euxo? videtur positum pro dvd6r,(i.a, de libro 
dvaxEOs'vTt 0£o6wp(i). V. Huschk. Anal. crit. p. 133. Delude 
fort. x6 6£ux£pov euxo; aysipEi. » Jac. Ego velim scribi Tta- 
XaCxEpa xeOxo? (volumen) dystpEi. Boiss. Huschkius euxo; 
EyEipEi. '< Kamveterum (inquit) laudis contentio non dyEtpEt 
ea quae recentiores in eo genere scripserunt, sed eyEipEi, 
excUat ea , in memoriam revocat , coUigere jubet per 
aemulationem. » Heckerus dstpEi, coll. IX, ejt. 461, 3 : 
vjvopgT) u:r£c.x£p&v Evixoc dEi'pw , et naXaixspov euxo; Nonn. 
Dion. XXVII, 340. — 118 xapa^^txEvr, xtvt x"PV Cod., 
corr. Jacobs. TpafioEffaiv, in pictas tabulas, ut mox v. 120 
d£6Xoi;, 124 xeXeOOoi;. « "AXXr];x£x^^i; d£6Xoi referri possunt 
ad gemmas sculptas. » Huschk. — 122. « Distuixi , nescio 
an melius , "Ocjffa BEfjn;- xu[i,6ot(7t (quae jungebantur). >. B. 

— 123. Haerere me fateor in hoc versu. Huschkius : 
« ... qux quidem deus turn versibus per/icere annue- 
rit , turn revera sive accurate persequi; ut fere cepit 
Vavassor, legens Siwxstv. Recte. Ceterum totam banc 
epigrammatum in septem libros vel classes distributionem 
Agathias ita describit, ut in animo habuisse videatur ANNOTATIO IN CAPUT IV. missum certaminis curulis ; de quo vix dubitabit qui hos 
versus comparaverit cum Horn. 11. 'F, 257 seqq. Fin- 
git enim auctor se cum antiquioribns epigrammatum 
scriptoribus et Anthologiarum conditoribus de principatu 
contendere et in eodem stadio decurrerc. Hinc tpijwv 113, 
3aX6toa 121, xpr,zT5a 126, quod de Circi crepidine sive 
spina vel Euripo dicitur; 127, ni\i.Tzxo; aUOXo;. quinhis 
tnissus. « — 127 fiD^E<.k a conj. Jacobsius, valde proba- 
biliter. — 128 « Suavius foret Eitsaoo/oy r,y_o^ ao'.07;;,et 
sic Agatbiam scripsisse existimo. — 129, 130. Sensus : 
Venus, quae sibi sextum librum vindlcavit, elegiacos 
numeros ad araatorios semiones dulcesque convertat cu- 
pidines. 'fDiyoio ito^ir,, ut skewv otyio; et simiiia. » Jac. 
— 131. Vide ad v. iOj. IV. — « Immortalifatem, quam quis virtute et bonis libris 
edendis consequatur, onmibus statuis et imaginibus esse 
praeferendam. — 1 . KOf 6t£; boc loco sunt tabulae public© 
propositi rum titulis et honoribus inscriptis. — 4. De 
<ra[jL9c'p£Tai vide Hermannum ad Sopb. Phil. 1074. » Jac. 

— 5. Scholium in Codlce : ori [aovt, iosTr, xai aorta ejtaxo- 
XouGil (eTaxo).ov9oOat apogr. Par.) toI; exo'j<r.v (4xouivoi; 
Ap.) avri; IvTEyOev ajtoi/o|iivo'.; (iftcCTyouivot; Ap., voluit 
imepy.). Sensim xetOi etiam pro ex-eits in usum venit, et 
vice versa e; pro h, quarum exempla meraorat Jac. p. 49. 

— 6 5ivr,<m, 7 outs ojir.co; Cod. Hiatum sustulit Jacobs.; 
Brunck. ovre y'. — 10. 'E^, v. ad 5. CAPUT V. EniJ PAMMATA EPdTIKA 

"*ATA(I>OPaN nOIHTOiN. 1. AAIillMlO.N. 

Nsol? avoTTTiov xapoixc; ao-^ry ^s'ctv , 
apy^jV 'FlpojTa twv Ao'yojv :rof/;aoy.ai • 

2. AAESnOTON. 

TV xaTaiXsjiTroAiv 29ev£X«ioa , tt,v Sapu^xivOov, 
TTjV TOi; SouXoaevoi; ypuooy lp£rrorx£'vT,v , 

'ntaWy jjLOi oii vuxto? 5Xtj? TrapsxXivev ovEtpo^ 
aypi otX'/;; rjou; irpotxa /apt^otxe'vrjv. 

OuxETi YOuvaffO}xai tt^v Sap?apov , 0'j8' eic' EixauTu 
xXacuaouat , Stcvov £/_ojv xslva yapi^o'txevov. 

3. ANTinATPOr eEi:2AVOMKEi2i:. 

'OpOpo? I6yi, XpoffiXXa , TtdXai 8'r,wc; aXexTwp 

xr,p'j5(jc.)v !p6ovepr;v 'HptysvEiav i-<(ti. 
'OpviOujv ep^ot; cpOovEpwTaTo?, 5; ue oiwxeu 

oixoOev eI; ttoXXou; r,t6£ojv oapou;. 
rr,pa(ix£ic, TiOwvs- ti "jfip aT;v E'jvctiv 'Hw 

ouTO); 6p6pi5ir,v TiXada? ex AEyiwv; 

4. ^lAOAHMOV. 

Tbv ciYwvra , <|>iXatvi , auvifftopa twv dXaXrjTOJv 

Xo/vov £Xair,pT,; EXULEOudana opoffoo, 
£;iOi- ixapTupiTjV yip 'Epto; uovoc oux esiXt.cev 

EUTTvouv xat TrrjXrriV xXeie , <I>iXaivi, 6upf,v. 
Kat CD siXei, HavOw, [xe- ou o', to oiXspaffTpia xoi'tt,, 

r-OT, TT,; Ilasir,; laOt TOt XEiTto'ixEva. EPIGRAMMATA AMATOUIA 
DIVERSORUM POETARLM. 1. ANO.NVMI. 

Juvenibus accendens corda docto fervore, 
initium Amorem sermoniim faciam : 
ignes enim hie accendit sennonil)us. 

2. ANOSYMI. 

Cives-incendentem Sthenelaidem , grave-pretimu-posccn- 
quae a volentibus pro-auro subigitur, [teni, 

nudam mihi per noctem totam arcliuavit soninium 
usque ad caram auroram gratis pr.ebenteia. 

Jam non procunibam-ad-gcnua barbarae , nee nie ipse 
deflebo , somnura qui-habeam ilia gratiftcantem. 

3. A.MIPATRI THESSALOMCEXSIS. 

Dilueulum venit, Clirjsilla, dudumque matutinus gal) us 
praceonem-agens invidiosam Auroram ducit. 

Avium tu invidiosissimus , pereas, qui mepelHs 
domo in multos jurenum sermones ! 

Senescis , Tithone : quid enim eoncubinam tuam Auroram 
adeo matutiuam pepulisti e cubili ? 

4. PHILODE.MI. 

SUentem , Philaeni , consciam secretorum 
lueernain oleario rore postquam-inebriaveris , 

exi; (testimonium enim solus Amor non aniat 
spirans ',) et tabulis-compaetam Claude, Philaeni, januain. 

Atque tu osculare me, Xantho ! tu rero, o amantium 
jam Paphiae scias quae sunt reliqua. [ amans lectule. HUGOMS GROTII VERSIO. 

2. IXCERTI. 

It ere quae lotas urbes Stheneiais amabat 

Ingenti pretio sueta licere viris, 
Hanc tola mihi nocte novum jubar usque dedenint 

Sorania : nee merces ulla petita fuit. 
Non ego crudeli supple\ ero, non ego ilebo, 

Tarn facilis venial cum mihi leno sopor. 

3. AXTIPATRI TRESSALOAICEXSIS. 

Lurescil, Chrvsilla : suisjam canlibus ales Invidus Aurorae prxvia signa dedil. 
Ah pereas generis pennali pessime, qui me 

Peilis, et ad juvenum cogis abire cboros. 
Fis Tithone senex : nam cur ita lutea conjuax 

Malutina tuo pellitur e thalamo ? 

4. PHILODEMI. 

Actibus arcanis testem sine voce lucernam 
Palladio nobis rore , Philseni , rigans, 

Egreditor : vivens nam conscius omnis Amori 
Est odio : atque ipsas claude , Philaeni , fores. 

Intactam quaeso sine me, Philerastria. Quin tu 
Foedere de Paphio disce quod est reliquum. 59 60 ANTHOLOGIZE PALATINiE 5. rrATTAAIOY a>AAKKOr. 

'Apyupeov vuj^tcov [/.z auvt'dropa TrtffTOV IpoJTOJV 
oO Trio-:?) Xu/vov OXaxxo? ISwxe Nocttt) , 

% Tuapa vtiv Iv/izGtji aapai'votiai, * ^rfi eTCK^pxou 
TuavTOTraOv] xoupvj; atayea 8£pxo[/,evo;. 

4>Xaxx£ , a£ o' avpuTTVov yal&TtoLi TStpouat a£pt[;vaf 
a[;.!fto 5' aXXr^Xfov a'vot)ra xaio'fxeOa. 

6. KAAAIMAXOr. 

"iifioas KaXXiyvtoTOi; 'Jii)vi5t, [xt^tcote x£ivy,(; 

§'$£tv [itv^Te a<iXov xpsaaova (jitite (p(Xr,v. 
"flixoffcv aXXa XEYOUfftv aXy)G£a , xou? Iv Epojxt 

6'pxou(; (jLr, Suvetv ouar' £? a6avaT0)v. 
Nuv S' 6 iji£v ap(7£vtxw Gspetai irupi* ty;; 8i TaXa(vy,5 

vij[jicpr,<; , co; MEyaps'tov, ou Xdyo? oOS' dpi6[jL0?. 

7. ASKAHniAAOr. 

Auyve, (Tc yap TtapEoucra xpl? wjaocev 'HpaxXeta 
Y)^£iv , xou)r y]X£t • Xuy v£ , <tu S' , ei Oeo? eJ , 

Tr|V SoXirjv aTudjjLuvov* Stav cpiXov evSov Evouffa 
7tai?[v), aTcoa6Eff6Et; uir,x£tt cpw; TrdpEyE. 

8. MEAEAIPOT. 

Jju^ lEp^ xai Myyz , truviaTopa? ouTiva? dXXou? 
iipxoi?, dXX'ufjLEa;, EtXo'u.E()' dp-cpOTEpot* 

yw y.£V EULE aT£p;£tV, XSIVOV S' EyW ou TTOTEXEt'I/ctV 

w[xoaa[AEV xoivvjv S' ei/^ete [ji.apTupir,v. 
Nuv S' 6 [jiEv opxia ^Yjoiv Iv fJSaxi xEtva c&E'pEcOai, 
Xii)(^VE, ffu S' £V xoXttok; auxov opa; EXE'poiv. 

9. POY<I>INOY. 

'PouiyTvo; xvj 'fji.7) yXuxEpwxdxrj 'EXttiSi ttoXX^ 
y^aipEiv , El yaipEiv X,wpU £[Ji.ou Suvaxat. 

OuxExi paaxd^w , ua xa a' o(ji.[xaxa, xrjv ^iXsprjULOv 
xai Ty)v [jlouvoXe/^^ (teio SiaJ[uyir|V 5. STATYLLII FLACCI. 

Argenteum me , nocturnorum fidelcin consciumamorrin, 
lychnuchum infideli Flaccus dedit jNapae, * 

CHJus nunc apud lectum conficior-aigritudine, perjuras 
puellae omnifariam-libidinosa flagitia intuens. 

Te autem, Flacce,insoninenidura>conterunt sollicitiulincs, 
amboque alter-ab-altero procul urimur. 

6. CALLIMACHI. 

Juravit CalHgnotus lonidi, nunquam se iM 
habiturum-esse amicum potiorem neque ; niifai:). 

Juravit ; sed vere dicunt , amantium 
juramenta non penetrare in aures immortal ium. 

Nunc ille quidem virili ralefit igne; miscrae autem 
nympha', ut Mcgaronsium , « nee ratio nee numcrus. » 

7. ASCLEPIAD^. 

Lucema, per te enim ter juravit prsesens Heraclea 
se venturam, neque vcnit. Tu vero, lucerna, si dea es, 

dolosam ulciscere : quando amicum iiitus habens 
ludit, tu exstincta ne iucera prsebe ampb'us ! 

8. MELEAGRI. 

No\ sacra , et tu , lumen , conscios alios nullos 
jira'ter vos juramentis nosiris sumpsimus anibo; 

et ille quidem me amaturum, cgoquc ilium nunquam reli- 
juravimus , et commune babebatis testimonium, [cturam 

Nunc vero ille jurajuraiida ista dicit in aqua ferri, 
lumen; tu autem in sinibus eum aliarum vides! 

9. RLFINI. 

Rufinus meffi dulcissimae Elpidi multum 

gaudere, si gaudere sine me potest. 
Non fero diutius, pertuos oculos, solitudinis-amantcm 

et secubitQs disjunctionem abs te ; CAI.I.IMACHI. Cairignolus amans jurarat lonidi : Non le 
Carior ulla mihi, non piier ullus erit. 

Jurarat : vere sed dicilur, id quod amanli 
Juratum est, aures non penetrare Deiira. 

Jam puerum perit : at tamquam Megarensibus, illi 
Heii niiserae , non est aut locus , aut prelium. 

7. ASCLEPIADiE. 

Ter raibi te jurans mox Heraclea venire 
Dixit : abest : at tu si qua , lucerna, dea e-s, 

Sumedoli poenas; et cum colludet amico, 
Tu face ut exstincto lumine nil videat. 8. Mr.I.EAGRI. 

Testibus est vobis, o nox sacra, tuque lucerna, 
Jurando inter nos jure sacrata fides ; 

Ille mei fore semper amans, ego fallere numquam, 
Polliciti ( testes estis uterque ) suuius. 

Raptari sed aquis nunc foedera dicit , et ipsum 
I* gremio alterius tute lucerna vides. Spes niea, Rufinus tibi vivere dulciter optat, 
Vivere si sine me dulciter ipsa poles. 

Juro tuos oculos, instar mibi numinis, ultra 
Dissidium lecti non queo ferre tui. CAPUT V. EPIGUAMMATA A.U\TORIA. 61 I aXX' i^.i'- oofxs'joict r£3upu.£vo? r, Vi Kopr.crobv 
epyTOuai •?( u£Y«Xrj? vr^ov e? 'ApTEUioo;. 
Ailpiov aXXi Tritpr, |i£ 5e8e;eT3if I; 8= ffbv ojiua 
TTi^couai, IpSw'jOai {jLupt'a c* £uy_o'u£vo;. 

10. AAKAIOr. 

'EyOaipw Tov 'EpuiTa- ti yi? P«pw? oux eVi O^pa; 

opvuTai , aXX' lit' ItA^v loSoXfit xpaSir,v ; 
'It TT/fi'ov , £t Oeo; avopjt xaTX5X£Y£i ; r, •?( to (I£}ivov 

cr.woac (XTc* i{XTj; dOXov e)(^£t xe^oXtj;; 

El Tol; £V TilkoLfH CM^Elt; , Kj-pl, XXfXS TOV fv • ": 

vauotY^^ » ?*^'^ ) <jW50v acTroAAutxEvov. 

12. P0V*INOY. 

AouffotixEvoi, HpooixTj, Truxaffu»u£6a , x«t tbv oxparov 
sTjcwaEv , xuXixa; u.£i!^ovac atpoufvot. 

liatb; 6 yaipovTtov IsTtv ^I'o?' Etta ti XoiTci 
YT,pac xu>Xu(T£t , xat to ts'Xo; OavaTO;. 

13. «M\OAHMOV. 

'E;iQXOVTa T£A£l XapiTw XuxaSavTt'Sa? &^OLif 

aXX' ETi xuavEcov oupixa uivsi TrXoxaucov , 
xf,v CiTEpvoK; £Ti XEiva Ta XyyCtva xcovia uatTTWv 

£!>TT,x£v, [xiTpr,c frjui'^oi TTEpiSpotxaSo^, 
xai ■/?'**? ap^uTiStoTOC £t' a_a6poffir,v , Iti "RSiOb) 

■rraffav, eti (Tca^Ei uopiaoa? yapiTwv. 
'AXXa TrdOou? dpYwvra; 5(ioi ixt) cpEuyET' Ipaorai , 

Seup' iTE , t9;<; ^te'ojv Xr^OduEvoi SExaoo^. 

14. P0V<I>1N0V. 

EupcoTTT,!; -^> :.'/r,ixa, xal t,v a/ pi ytikioi sXOr, , sed, lacrimis semper fuedatus, vel ad Coressum 

abeo, Tel magnae ad teinplum Dianae. 
Cras vero patria me recipiet , ad tuuroque oculum 

advolabo , iniUies valerc te optans. 

10. ALCiEI. 

Odi Amorem : cur enim ille gravis non in feras 

ingruit, sed meum sagittat cor? 
Quid porru , si deus exurit Tirum ? aut quod inagnificuin 

certaminis-pra;nuum de m^ capite devicto babet ? 

11. ANONYMI. 

Si in man navigantes serras , C>~pri , me quoque in terra 
uaufragura , arnica, serva pereuntem. 

12. Runxi. 

Postquam-laTerimus , Prodice , coroueinur, cl ineium 

ducamus, pocula capientes majora. 
Brevis gaudentium est vita; deiii cetera 

senectus iinpediet, et tandem mors. 

13. PHILODEMI. 

Scxaginta exigit Cbarito annua tempora, 

sed adhuc cyaneorum syrma manet crinium , 
et in pcctore adhuc illi candidi mammarum cooi 

slant , mitra nudl ambigente ; 
cutisque non rugosa adhuc ambroaiam , adhuc suadam 

omnem , adhuc stillat gratiamm mmadas. [tores 

Agite-igitur, quotquot turgentia desideria non fugitis ama 

hue ite , hujus annonmi decadis obliti ! 

14. RLFIM. 

Europit" osculum , et quum usque ad labium pervenit , Semper eunt lacrymx. Cupio perjurus haberi , 
Cras nisi Dian.-e limina sancta peto. 

Patria me accipiel. Citus adtua limina curram, 
Et repetam centum vocibus illud ave. lO. AI.C.EI. VM odio mihi so^viis Amor. Cur nulla feruruin 
Corpora , sed telis cor petit usque meum ? 

Quid tam grande , virum si scit deus urere, vel qux 
E\speclal nostro praemia de capite .' 

11. ISCERTI. 

Alma Venus, servas si quos mare jactat, amoris 
Naufragus in terris quin tibi server ego ? 

12. RCFi:<I. 

Sumamus , Prodice ( nam lavimus ambo ), coronas Plenaque ducamus grandia pocla meri. 
Gaudia qux patitur vita est brevis : inde senectus 
Impedit , el fmem mors iiiimica facit. 

l3. PHII.ODIMI. 

/ 
Sex decies Charito jam jamque peregerat annos: 

Et tenor estnigrae, qui fuit ante , comae. 
Slant etiam rectae niveo sub pectore mammae , 

Cum strophium nullum , quo teneantur, habent. 
;Nec rugosa cutis : suadelaque durat et oris 

Cinnama, et innumeris Gratia culta jocis. 
Ite rudes, nuUus quos ignis adussit, amantes, 

Queis facile annorum non meminisse decern. 

14. RCFINI. 

Europes equidem sunt oscula dulcia, tantum 62 ANTHOLOGT.E PALAtlN^E fj5u ys , xav '^auffr, ;j.ouvov axpou «7T0[/.aT0(; • 
'];au£t S' oux axpoi; toi; y eiXsatv , aXX' Ipiffaca 
TO CTTo'ua TYjv ij^uyrjv i; ovu/_o)v avayei. 

15. TOT ATTOY. 

ITou vuv npa^iTEXr,;; ttoij S' at /Eps? ai IToXuxXeixou, 
at Tat? Trpo'aGs Teyvaii; irveutAa yapi^OfAevai ; 

Ti? 7rXoxa[/.ou? MeXtTYii; EucoSea; , r, Trupo'evra 
0[xaaTa xat oetp^; cpEyyoc aTroTrXadSTai ; 

TTOu TcXacTTat; ttou o' stat XiOo;dot; eTrpsTrs TOtr, 
fjLopfpvj vrjov l/etv, co? {7.axapt>)v ^oa'vo). 

16. MAPKOY APrENTAPIOr. 

Myjvrj ypuffoxepwi;, ospxeu xotSe, xat TrepiXafXTrel; 

AdTspe?, ot); xoXttok; 'ilxsavb? Sr/STai , 
lo? [xe (jio'vov irpoXiTtouca ijLupoTrvoos wj^et' 'AptdiTj* 

lxTair,v 8' euptiv tyiv txayov ou Suvafjtat. 
'AXX* £a7:Yi(; auTriv J^r,T/,ao[Ji.Ev -^ ^' £7rt7reu.'|o) 

KuTTptooi; tyveuTa? apyupeou? axuXaxa?. 

17. rAlTOYAlKOY. 

^yyiukou ^YiyjjiTvoi; iTrtaxoTre , cot Totoe Trsfxiroj 

<|iatffTta xat XtTv;; Swpa 6ur,7roXir,(; • 
aupiov 'loviou yap lui TrXatu xti|/.a Trepv^doj, 

(TTTEuScov r|[jtsT£pr,i; xoXttov I; Ei§o9£rjC* 
otJpto; aXX' eTTtXaonj^ov Ijjtw xat EpojTt xat Igzm , 

SEffTTOTt xat 6aXa[xtov , KuTrpt,xat r,io'v(ov. 

18. POY<I>INOY. 

M9(XXov Twv (joSapwv Ta? SouXiSai; £xX£yo'|jt£cOa , 
, ot [xr, Tot? aTtaTaXoii; xXEixaadt T£p7ro'u£voi. 
Tat<; (jtEv XP'^? aTto'SwSE txupou, coSapo'v t£ tpp'jayfxa , 

xat [/.ETot xtvSuvo'j * laTTOijLEvr) (TuvoSo?* 
xat; Se yapi? xat ypoj; tSto?, xat XEXTpov ItoIijlov, 

Stopoif; lv (TTraTaXot? oux * aXeyt^dixevov. 
Mi(xou[jLai llup^ov Tov 'Ay tXXso; , 3<; Trpos'xpivsv 

'Epixtovri? ako'/ou Tr,v Xaxpiv 'AvSpoaayY]v. 

19. TOT ATTOT. 

OuxETt TTaiSoy-avTic w? Trpiv ttote, vtiv Ss xaXouaai (lulcc est, et quumtangit extremum modo os : 
sed Europe non tangit extremis labiis , verum imprcsso 
ore animam ex unguibus sursum-trahit. 

15. EJUSDEU. 

Ubi nunc Praxiteles.' et ubi sunt Polycleti manus, 
qiuc antiquis operibus-artis spiritum largiuntur.' 

quis comas Melites suavcoleiites , aul ardeiitia 
lumina et colli splendorem eflinget ? 

ubi fictores, et ubi sunt lapicidsc.' dccuit talem 
formam templum habere , ut immortaliutn imaginciA. 

IG. MARCI ARGEMARII. 

Luna cornibus-aureis, hajc vide, et t'os, circiun-IucentiA 

astra, quae sinibus excipit Oceanus, 
ut me solo relicto ungucnta-spirans abiit Ariste ; • 

sexto-jam-die invenirc magam non possum. 
Nihilominus tamen quaercmus earn : profecto iminittam 

Cypridis vestigatores canes argenteos. 

17. G.€TULICI. 

Maritimi littoris inspectrix, Venus, tibi has mitto 

placentulas et tenuis dona sacrificii : 
eras enim lonii maris vastos ductus trajiciam 

properans nostra} in sinum Hothejc. 
Secunda vero affulge meo et amori et mAlo , 

domina et tlialamorum , Cypri, et littoruni I 

18. RUFIM. 

Potius quam superlias matronas eli^mus servas, ncs 

qui luxuriosis furtis non delectamur. 
lllis quidem cutis olet unguentum, arrogansque est ferocia 

et cum periculo furtivus concubitus ; 
his vero est gratia, et propria cutis, ctlectus paratn.s , 

pretiosis donis non insanientium. 
Imitor Pyrrhum Achillis filium, qui prsefercbat 

Hermionaj uxori ancillam Andromachen. 

19. EJCSDEM. 
Non amplius puerorum-amator, ut olim , sed nunc vucor Sunima licet taiigat labra vel ora tibi : 
At non sic tamen ilia : sed os ita diictat, ut ipsam 
Exlralial ex imis unguiculis animam. 

l5. EJUSDEM. 

Nunc ubi Praxiteles ille inclitus, et Polycleti " 
Viva potens olim ponere signa manus ? 

Nam quis odoralos Melites in imagine crines, 
Ignitosque oculos, pulchraque colla dabit.' • 

Marmoris artifices cerseque ubi ? debuit aris 
Hsec facies, supervimceusimulachra, coli. l6. MARCI ARGESTARII, 

Luna vides et vos flammantia sidera cceH , 
Oceani refuge quos capit unda sinu : 

En nectar redolens solum me linquit Ariste : 
Improba sex totos non mihi visa dies. 

Scrutari certum tamen est : mittemus in illam 
Cypridos, argenti pondera cusa , canes. 

ig, RUFINI. 

Ante quidem pueri , sed nunc mea cura puellu" ; CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 63 6r,Xu[xavT,; , xxi vviv oi'axo^ luoi xpoTa/.ov 
ovTi Se jAOi iraiSirtv aodXou Xpob; Tipeffe yu'|">u 

ypwixara, xat qptixou? avOoc STCetaooiov. 
BoaxTjcei SsXsTvot; o oevopoxdtxr,; 'EpuixavOo; , 

xoti TcoXibv TTovToy xUuLa 6oa; sXa^po'j;. 

20. 0NE2T0V. 

Outs [xe 7tap6£vixri; xepTtei Y«f*o?? ow^s Y^pair;;- 
Trjv uEv ETTOixteipoj , TT,v Bz xotxatoeouai. 

Etr, (xt't' ou.»a?, ul/.t' adxa^i;- f, oi irsitetpo; 
£? Kuirpioo? OotXauLou; * wpta xaXXoouvr,. 

21. P0Y*1N0V. 

Oux IX^YOv, npoSixr,, X Yr,pa5xou,ev » ; ou Trpos^iovouv • 

a tJ^ouotiv Ta/£cij? al otaXuaiJiptXot »; 
Nuv ^utiSe? xa'i 6pi; itOAiTj xai aojua ^xxoSce;, 

xai ffTo'[i.a fa; TrpoTe'pai; ouxsV v/ov ya'pira?. 
Mi^ Tt? (701 , asTewps , irpocEp/eTai , vj xoXaxEutov 

XioffEtai; w? oi Taipov vuv se tTapspydjAEOa. 

22. TOT ATTOT. 

^t {AS Xaxptv YXuxuSuipo; "Kpco; TrapsctoxE, BotoTTt, 
xaupov U7t0seu;a; £i; ttoOov auxdaoXov , 

CUXoOeXi] , TXavSouXoV , IxOUdlOV , aUXOXEAEUCXOV , 

aiXTjffovxa TCixpTiV (ir,Txox' £Xeu6£pir,v 
'XP'» T^^^i' "JtoXit;? xai y'lpao;' oixfxa ,8fltXoi os 
jxr,rox' E^' fjixEXEpai; iXizisi paaxavir,. 

23. K.WAIMAXOV. 

OuTfaK UTCVuaaiC, KoiVbtTCtOV , bK E(A£ XOtEi; 

xoifxaaOai (|/Uj^poT; xoTeroe Txapa TxpoOupoi?* 
o8x(o; uTTvioaai;, aoixwxaxr,, w; xbv Ipacxr.v 

xoitxi2[£t?" eXe'ou o' oOo' ovap r,vxiaffa. 
Teixove? otxxeipouffi* ou S* ouS' ovap. 'H itoXtr, oi 

auxix' avauvr^ffEi xauxa ce icavxa xo'ur,. mulierum , et nunc discus mihi est crepitaculum; 
ac pro puerorum non-dolosa cute mihi placuenint gypsi 

cojores, et fuci flos, forma: interpolatio. 
Pascet delphinos arborura-coma-detorus Erjmanthus , 

et canus ponti ductus veloces cervos. 

20. 0.\EST.£. 

Neque virginis me delectant nupticC, neque anuis : 

illius me miseret , banc revereor. 
Sit ueque prsecox-uva, neque passa, sed matura 

venustas Cypridos thalaniis est tempcstiva. 

21. RUFIM. 

>onne dicebam, Prodice, •■ Senescimus? non praenun- 
n Yenient cito quae amiccs-disjuugunt, rugw » ? [tiabani, 

Nunc rugae , et canus crinis , et lacerum corpus, 
et OS prioribus jam carens gratiis. 

Num quis, saperba, adte vcnit, aut adulans 
precatur? yon, sed relut sepulcrum, nuncte praeterlmus. 

22. EJUSDEM. 

Tibi me ministnun suavium-donator Amor tradidit, Boopi, 
taurum subjugans in amorem spontaneuDi , 

voluntarium, penitus-servura, libentem , proprio-jus«u, 
nunquam posdtunim acerbam Ubertatem, 

arnica, usque ad canitiem ac senectutera; oculura autein 
conjiciat in spes nostras invidia. [no unquain 

23. CALLIM.ACHI. 

Ita tu dormias , Conc^on , ut me facis 

donnire ad frigida baec vestlbula ; 
ita dormias, injustissima, ut amatorem [expertus stun. 

sopis : nam misericordiam ne in-somnio quidem a te 
Vidni miserantur, tu vero ne in-somnio quidem. Sed can? 

aliquando admonebit horum te omnium coma. Discus erat cordi tunc mihi, nunc crolalum. 
Pro tenera vacuaque doli cute , nunc mihi gypsus 

Incipit atque emtum forma placere bonum. 
Delphinasjam fronde virens Erj'manthus haljebit, 

Et celeres cervos xquora cana ferent. 

20. 0!«EST^. 

Sit mihi juncta toro nee anus , nee cruda puella : 
Hsec miseranda mihi est, ilia verenda nimis. 

Ad Venerem nee acerba facit, nee passula, sed quae 
Matura in medio tempore forma viget. 

a I. RCFISI. 

N'on monui, Prodice, te, nostra, Senescimus ? el non 

Dixi, Dissidii semiua jam venient, 
Bugae cumque comis pannucea pectora canis, 

Quique a>gre fracto truditur ore sonus. Nemo fores adit ecce tuas , neque supplicat alius 
Jam tibi : transimus te quasi busta viri. 

aa. tJnsoFM. 

Ampla ocuUs, tibi me famulum dedit ipse Cupido : 
Trnnsfuga qui fueram, sub juga missus eo. 

Sponte mea servus tibi sum cupiensque volensque : 
Libertas valeat : non placet ilia mihi. 

Constitiii tuns esse, tuus canescere : tantum, 
Ne spes, oro, malus fascinet has oculus. 

a3. cAixDfACBi. 

Sit talis somnus, Conopion, et tibi, quaiem 
Me super hoc gelidum limen habere facis. 

Sic inJMSta cubes, ut me requiescere cogis. 
Quippe nee umbra levis de pietate tibi est. 

Ticinos miseret, sed te nihil. Advenit alba. 

Quae te horum immemorem non sinit esse, coma. (H ANTHOLOGIZE PALATINI 24. * <I)IAOAHMOr. 

W^jyri [xot TtpoXeyei '^euyeiv ttoGov 'HXioSwpa;, 
Saxpua xat ^rilouq tou? Ttpiv ETtiffxajAevy]. 

<I)-/iat [Jt.£v aXXi cpuystv ou fxoi aQsvo;- ■#) yap avaiS^J)? 
aurr) xat TrpoXc'ysi , xat TrpoXeyouda cpiXet. 

25. TOT AYTOT. 

'Offffdcxi K'JOiXXv]<; uttoxoXtcio; , eixs xax' ^aap, 

sit' aTTOToXpLr^aac; vjXuGov laTTspto;, 
olS' oTt Trap xpr)[xvov T£[ji.vo) irdpov , oiS' Sti ^tTTTW 

Travxa xuSov xscpaX^i; aUv uTrepGsv l[/.^?. 
'AXXoc Ti [xot ttXeov Iffxt; xt yap; 6pa(iu;, vjo' Sxav ^v) 

Travxoor' 'Epw;, apx_V o^^' o^ap oWe <po6ov. 

26. AAESnOTON. 

I'^ixe (re xuaveriffiv aTCOffxiXSouffav eGeipai? , 
£tx£ TTotXiv ^avOat? EtSov , avaacia, xo|jLai<;, 

iGT) air' aixcpoxEpiov XauTrst "/api?. 'H ^a y£ xauxai; 
Opi^i (7uvotx7]C£i xat TToXiTJciv "Epw;. 

27. POYa)INOY. 

llou (joi X£iva , MeXtaja, xaypucEa xat irEptOTrxa 

x^? iroXuOpuXriXOu xaXX£a cpavxactr)?; 
TToli S' 6;ppu£?, xat yaupa cppovr^fxaxa, xat (xsya; au^^Vjv, 

xat ffoSapCiv xapawv )(^puffocpdpoi; (jTraxa'Xv) ; 
Nuv TTevi^^py; <];a:papTi xe xo^xr, , ixapa uoudi * xpaysia, 

xauxa xa xwv (JTxaxaXcov XEpjxaxa TraXXaxiSwv. 

28. TOY ATTOV. 

Nuv j/.ot «/_atp£ >' X£y£i;, oxe cou xb 7rpd<ro)7cov ajty)X- 
xetvo, xb x-^? XuySou, flacrxav£, XeioxspoV [6ev 

vtiv [jLoi 7rpoG7xai^£i£; , OXE xa? xpi}(^a(; Yjcpavixa? (70u , 
xa? £711 xoT; aoSapot;; OLuyiai T:Xa^o[Ji.Evai;. 24. PHILODEMI. 

Anitna niihi praecipit fugere amorem Hellodora; , 
lacrimarum ac studiorum memor priorum. 

Dicit quidem ; sed fugieudi non est mihi vis ; quippc impu. 
ipsa et praecipit hoc , et praecipiens amat. [dens 

25. EJUSDEM. 

Quoties Cydillae sub-sinuni , seu die , 

sive audentior veiii vespertinus, 
novi ine juxta praecipitium inire viam, novi me jacere 

onines talos de capite semper meo. [trahit 

Sed quid mejuvat? quid enim? audax Amor, et quando 

q 'ovis, I'lorsusne in-somnio quidem novit metum. 

2G. AINONVMI. 

Sive te cyaneis spleadeutem crinibus , 

sive rursus flavis , domina , videbam comis , 

par ab utrisque fulget gratia. Sane cum hisce 
crinibus habitabit etiam canis Amor. 

27. RUFINI. 

Ubi sunt tibi , Melissa , istae aureae et valde-consp cuae 

Celebris speciei venustatcs? 
et ubi supercilia , et fastosi sjiiritus , et elata cervix , 

superborum pedum auratum-gestans luxuria? 
Nunc pauperculae est et sordida comaet ante pedes... 

bic luxuriosarum finis concubinarum. 

28. EJUSDEM. 

Nunc mihi « Salve » dicis , quum tua fades abiit 

ilia, ilia lygdo, o invidiose, lajvior; 
nunc mibi alludis , quum crines abstulisti tuos, 

qui superbas cervices circumerrant. 24. FHII,OD£MI. 

Mens ab amore mihi caveain monet Heliodorse , 

Conscia quos testus senserit et lacrymas. 
llecta monet : sed nulla fuga est : namque absque pudore 

Et monet et contra quam monet ipsa facit. 

25. EJUSDEM. 

Sum quoties ausus.Cydilles, tempore lucis, 

Tempore vel furvae noctis, adire sinus ; 
In scopulos recta ferri scio, jactaque nostro 

Quin sit non dubium est alea de capite. 
Sed quid agam ? fera res amor et simul undique coepit 

Flare, nee in somnis novit habere metum. 

26. ISCERTI. 

Sa;pe mihi nigris visa es regina capillis , Su.pe etiam flava couspicienda coma. 
Dispare sub cultu par est tibi gratia : crines 
Hos, ego, nee canos, credo, relinquet Amor. Forlunte radians ubi fulgor et inclita forma, 
Fundonim pretiis cnlta, Melissa, tibi? 

Cumque superciliis fastidia, rectaque cervix, 
Et circum niveos aurea vincla pedes ? 

Pauper es et squallens subter, calvastra superque 
Iste sequi finis scorta superba solet. 

28. EJUSDEM. 

Invida , dicis ace mihi nunc, cum vultus abivit, 
Marmore qui Pario purior ante fuit. 

Arrides eadem mihi nunc, cum cernere non est 
Amplius effusas per tua coUa comas. CAPUT V. EPIGRAMALA.TA AJ^IATORIA. 65 > M/jXETt [jioi, (jLSTecope, Ttpoffspyeo, [i.y,5l ffuvavxa' 
avTi ^dSou Y*P ^Y''^ '^^ pitov ou 2£/0(xai. 

29. KIAAAKT0P02. 

*A8y TO piveiv eff-ri* ti? ouXeyei; aXX' §Tav aiTV) 
yaXxov, TTixpotepov Yivetai IXXeSopou. 

30. ANTinATPOY ©ESZAAOMKESii 

IlavTa xaXw;, to '{S (jlyjv, /puariv 6'ti t^v 'A^poSiTTiV, 

(io'/OL xa'i TrdvTOJv eTkev 6 Maiovioa;. 
*Hv fx£v Y«p TO j^dtpaYtiK ^s'pifn, ti'Xo? , oute Guptopo? 

£vjtOffiv, OUTS xuiov £v itpoOupot? SsSeTaf 
T,v S' £T£pa); eXOy)!;, xai 6 KepSepo;. '12 TcXfioVEXTat , 

ou ttXoutov , TC£vt7)v q' w? aSiXEiTe {xdvov. 

31. TOY ATTOT. 

Xpuff£o; rjv YEVEY) x«i 5(^dXxE0; apY^psy] t« 
Ttpo'cOfiv iravToiTj o' t) KuftspEia Tavuv, 

xai -/^puoouv TiEi , xai j^^dXxEov dvSp' l;piXy,<jev, 
xai Tou; apYupMu; ou ttot' ditodTpEspEToti. 

NsffTiop i, na^iT|. AoxEO) S' 5ti xai Aavd»i Zeu; 
ou j^puffb?, ypuffouc S' y;XGE tpEpwv §xaTo'v. 

32. MAPKOY APrENTAPIOY. 

IIotEi; TtdvTa , MfiXidda, cpiXavOfo; IpYa (ji£Xi5(r>i;' 
otSa xai I? xpa5ir,v touto , Y^vat, Ti6£(xai. 

Kat [xiXi fJLEv cTa^cK; uTto -/zikiaiv f,Su cftiXsucra* 
iljv S' atT^; , XEVTpco TUfjLjxa ^Epsii; aSixov. 

33. nAPMENlQNOX. 

*E;AavdrjV Eppsuaa?, 'OXuauiE, "/^pucb;, fv' ■/] irai? 
w; Swp(i) TCEiffO^ , p.^ Tpsarj w? Kpovi5r,v, 

34. TOT ATTOT. 

'0 Zeu? tJ;v Aavar^v /pudou, xaY'*' ^- '^ X.P'^'^°^' 
TcXfiiova Yap Souvai tou Aib; ou Suvajxai. 

35. POYOINOr. 

IIuYa? auTO? sxpiva Tpiwv eiXovto Yap auTai , Ne amplius , o celse , ad me accede, neu voni-obviam : 
pro rosa enim ego rubum non accipio. 

29. CILLACTORIS. 

Suave est futuere ; quis negat ? sed quando poscit 
aera , amarius fit heUeboro. 

30. ANTIPATRI THESSALOXICEXSIS. 

Cuncta pulchre, hoc vero, auream quod Venerem dixit, 

eximic prae omnibus dixit Maeouides. 
Quum enim siguatum fers, es amicus , neque janitor 

impedit, neque caiiis fibi in vestibulis alligatus est ; 
sin autem aliter venisti, ipse Cerberus ibi est. O avari, 

non opes , sed pauperiem solum quanta afficitisinjuria ! 

31. EJUSDBM. 

Aureum fuit genus et aeneum argenteumque 
antehac ; omnigena vero est Cytlierea nunc, 

et aureum honorat et aeneum virum osculatur, 
et argenteos nunquam aversatur. 

Nestor Paphia est. Puto autem, ad Danaen quoque Jovom 
non aurum, sed aureos centum fereutem venisse 

32. MARCI ARGEMARII. 

Facis omnia, Melissa, opera florum-amantis meliss.r 
scio, et in pectus, o mulier, hoc demitto : [(apis), 

Et mel quidem stillas sub labiis suaviter osculans ; 
sed quando ix)scis, aculeo ictum infers iniquum. 

33. PARMENIONIS. 

In Danaen fluxisti aurum, Olympic, ut puella 
velut dono moveatur, non tremat ut te Saturnium. 

34. EJUSDEM. 

Juppiter Danaen auro habuit, et ego quoque te auro : 
plus enim dare quam Juppiter non possum. 

35. RUFINI. 
Pygas ipse judicavi trium : ceperant enim ipsa} judicem, Stulta nee accedas, moneo , nee te obvia moostres ; 
Pro tenera spinam non ego sumo rosa. 

3o. ANTIPATRI THESSALONICENSIS. 

Omnia Maeonides cecinit bene : nil tamen umquam 
Tarn bene, quam quando est aurea dicta Venus. 

Si tuleris nummos, nullus te janitor intus 
Ire \etat, \inctus nee canis ante fores. 

Si nihil, ipse fugat vos Cerberus. O periniauae 

ANTHOLOGIA. I. Divitiae, facitis quot mala pauperibus ! 

33. PARMENIONIS. 

Aureus in Danaen fluxti, ne territa tamquaiu 
A Jove, sed tamquam munere flexa daret. 

34. EJUSDEM. 

Ut Dauaen auro quaesivit Juppiter, auro 
Sic ego te. Possem qui dare plura Jove ? GG ANTHOLOGI^ PALATINI Kat ^* :^ (ji£v xpoj^aXot? o-cppaYi^oixevif) Y£^«5ivoi; 

Xeux^ aTTO yXouTwv vivOeev euacpi'v)* 
T^? Bk Siaipofxevr)!; cpotviaaExo j^tovsr) crap^, 

7ropj>up£oio (SdSou ijiaXXov IpuOpoTepr)' 
-^ Bk yaXrivio'toffa j^apaaceTO xuf/ati xtoipw, 

auTOfxaxr] rpu^pepto y(poJTi ffaXsuofjievy]. 
Et Tauxa; 6 xpix'})? 6 6ewv lOev^daxo ttuyoj?, 

ouxsV av ouS' IciSciv viOeXs xa; Trpoxspa?. 

36. TOT ATTOT. 

'Hptaav aXXv]Xai(; 'PoSoTtY) , MeXiXT] , 'PoSdxXeia, 
xwv xpiaawv xi; iyii xpeiasova {Jiripidv7)v, 

xat [xe xpixrjV etXovxo* xai w; Osal at Tt£pi6X£TCXoi 
£(jxr](Tav YU[Ji-va\ , VExxapt X£i6d[/.6vat. 

Kat 'PoSoTrr,? ijl£v IXajXTrE ix^oo; [AYiptov TcoXtlxtfAo; 

oTa ^oSwV TToXXtO <J)(^l^dfX6V0i; Z£!fUp(0 

Tri? SJ; 'PoSoxXeitji; uaXw idoi;, uYpojxexwTto? , 

oia xai £v V7)w 7rpto-oYXu;p£<; qdavov. 
dXX^ ffacpuii; S tte'tcovOe Ilaptc Sia xljv xpiaiv e'lOw; , 

xa? xpfiT; aOavaxa? ext^h auvsaxE^dvouv. 

37. TOT ATTOT. 

Mt]x' tffX,^^^ XiYiv 7r£piXa[jt.6av£ , (xvjXE 7ra;^£lav« 
xouxcov S' ajjL^oxEptov XYjv [XsffdxYjxa OiXfi. 

T^ [X£v Y^p Xeittei (japxtov x."*^'?) ^ ^^ Trspiao-^v 
X£xxr,xai* XeTttov iji."}) OeXe, (jLr,S£ ttXeov. 

38. NIKAPXOV. 

Euj/EY^Qv^? tteiOei [jl£ xaXr) Y"^"^!? ^^ 'ts 5^*' ax[jLy)? 

aTtxrjx', av xe xat i], 2t|xuX£ , 7t;p£(j6i»x£prj. 
^H [X£v yap [J<-E vE'a •jT£piXv^i|/£xaf ?,v Si TtaXfiur, 

YpaTa (jiE xat puff^, 2t[jLuX£, XEijcaffsxai. 

39. TOT ATTOT. 

Oux aTCoQw^cxEtv SeT [xe ; ti [xoi [jleXei , "^v xe iroSa- 
y^v XE SpofXEu; y^Y°"''*^'> ^''' 'AiSt'IV uitaYW > [yP°? 

TToXXoi yap (jl' apouatv. *Ea ^(^(oXdv [is YSVEoOai* 
x'ovS' I'vExev Y&p iS' W5 ouTTOx' £w Oidcou?. monstrantes nudum fulgorem membrorum. 
Et una quldem, rotundis signata gelasinis, 

candido natium florcbat mollique-contactu ; 
illius autem divaricatae rubcscebat nivea caro , 

purpurea rosa magis rubicundior ; 
tertia tranquilla-in-superficie sulcabatur fluctuatione mufa, 

sponte delicata cute palpilans. 
Si hasce judex ille dearum spectavisset dunes, 

ne aspiccre quidem amplius vellet priores. 

36. EJUSDEM. 

Certarunt inter se Rhodope , Melite, Rhodoclea, 

quxnam ex tribus habeat potiorem lumbum ; 
ac me judicera elegerant; et ut deae illas speciosae, 

steterunt nudas, nectare delibutae. [spectabilis, 

Et Rhodopes quidem effulgebat medius inter- femora 

vclut rosarium valido scissum zephyro 

Rhodocleae autem vitro similis, uda-fronte, 

velut in templo receus-sculpta imago. 
At bene gnarus eorum quaj Paris perpessus-est ob judi- 

tres immortales illas ego statim simul-coronavi. [cium, 

37. EJUSDEM. 

Neque macilentam nimis amplectere, neque pingucm, 
illarum vero ambarum quod est-medium cupias. 

Illi enim deest carnis copia , haec vero nimianrt 
babct. Quod-deficit ne cupias, neu nliuium. 

38. NICARCHI. 

Procera pellicit me formosa mulier, seu flore-aetatis 

gaudeat, seu sit etiam, Simule, senior. 
Juvenis enim me circumplectetur -, si vero allicit 

anus me et rugosa , Simule, fellabit. 

39. EJUSDEM. 

Non est moriendum mihi ? Quid ad me , sive podagricus 

sive cursor ad Inferos pergo ? 
multi enim turn me tollent. Sine claudum me fieri -. 

ob hoc quidem vide me minime jam renunciare thiasis. 35. aoFiNr. •Cui patuere deae, clunes si cerneret istas, 
Numquam respiceret quas. habuere deae. 

36. EJUSDEM. 

Certabant Rhodope, Melite, Rhodoclea puellae, 

Cui femoris pulchri gratia prima foret. 
JucJici me steterunt spectandae more dearum , Quodque illis deesset, nil nisi nectar erat. 
Arbitrium Paridis me terruit : hinc tribus illis 
Coelitibus per me cuique corona data est. 

39. NICARCHI. 

Quidquid agam, mors certa manet. Refertne podager. 

An cursor Ditis limina nigra petam.' 
Multi me tollent. Fiam sine claudus : ob illud 

Ne dulces thiasos sit mihi deserere. CAPUT V. EPIGRA^IMATA AMATORIA. 

40. TOT AITOT. 4,^ EJUSDEM. 07 T^C ixTiTpo? tJi^ axouE , 4>tXouuLs'vr,- r,v y^o aTTEXOw 

xal Gw aTra; s^w tov rdSa Tr;? ttoXew?, 
Tojv xaraTrat^ovTcriv {jlt; (r/vji; Xoyov, aXXa y' exei'vot? 

etxTraf^aff', dfp^oti ttXeTov Itxou rt ttosIv 
iravxa Xt'Oov xtvei. SauT^jv rpe^s , xai ypasE irpo; f/E 

£1? 7ro(r)v dxT^v Eusppoffuvov -fi-^o'vv.^. 
EuxaxTEiv TtEipw- TO S' Evoixlov , r)v Tt itsptffobv 

YtvrjTat, xal Ijxoi cppo'vTiaov tfistTtov. 
'Hv |v YOKTTpl XotSr,;, texe , vat te'xe" (x^ 6opu€r,6yi;* 

Eupi^ffEi 7co9ev est', eXOov e; ■f.Xtxi'rjv. 

41. POY<I>INOT. Tk yufjLv^v oStw ff£ xai E^eSaXEV xal ^Setpev; 

Ti'c '^My}c* Xi6tvr,v eT/ s , xal oux eSXette; 
Moi)(^bv iffwi; TjupvjxEv axa(p(i)( x£Tvo< eoeXOiov. 

rtvo[/.£vov* TrSffai touto tioouoi, texvov. 
nX-^v aTTO vuv, ^tav eT; ti? £ffo), xeTvo? S* ?Tav 

TO irpoOupov ffST^vou , (x:J) itaXi Tauxo TtaOr,;, £;a) 42. TOT ATTOT. 

Mi9o) TY,v a^pgX^ , (xiaw tV ffw^pova Xi'av 
\ {jiEv Yotp PpaSfiw?, -^ 5£ Oe'Xei Ta^E'oj?. 

43. TOT ATTOT. 

'Ex6(xXXei YUfivi^v xi; , ett^v EupTj ttot^ fioi)(.ov , 
to? (JL^ [xoiy^EUffa?, w; btto IIuOaYopou ; 

EiTa, TEXvov, xXaioufja xaTaTpi-j^Ei; to irpoiwjtov , 
xal irapapiYtoffEi; (xaivouEvou TtpoOupoi?; 

Exixa^ai, pi^ xXaiE , texvov )^£&piit:ou.Ev aXXov, 
Tov (x^ xal TO pXeTTEiv EiSdra xal to Ss'pEiv. 

44. TOT ATTOT. 

AejaSiov, ^ S' iTEpa KEpxoupiov, at W iTaTpai 

aUv IpoptlOOfflV TW 23[Jllt«)V XlJAEVt. Matri ne ausculta, Philumena. Quantio enim abiero, 

et posuero semel pedem extra urbem, 
irridentium ne habeas rationem , sed tu Ulis 

illudens, incipe plus quam ego proficere : 
omnem lapidem move. Nutri te, et scribe mihi , 

in quanam acta laetitiis-plena adfueris. 
Modestiam-praeferre tenta-, sed mercedem- habitationis, 

fit, et mihi prospice Testem. [si quid reliqui, 

Si Tentrem ferre-incipias, pare, pare inquam : ne sis anxia : 

inveniet i7/c ex-quo sit, quum pervenerit-ad pubertatem. 

41. RUFim. 

Quis ita uudam te ejecitacverberavit.' 
quis animara lapideam habuit, nee videbat-oculis.' 

Mopchum fortasse repent ille, intempestive ingressus : 
Fit hoc; omnes-mulieres hoc faciunt, fi)ia. 

Verum ah hodiemo-dic, si quis intus est, et ille si foris, 
vestibulo pessulum-injice, ne rursus idem patiaris. 

42. EJl'SDEM. 

Odi fdcilem, odi castam nimis -■ 
hsec enim tarde, ilia autem tuU cite. 

43. EJISDBU. 

Ejicitne quisquam uxorem nudam, si quando moechuin 
invenerit, quasi nunquam moechatus , quasi Pythago- 

Tum tu , filia, plorans pessumdabis faciem, [reus ? 

et algebis-apud insaoi vestlbula ? 

Absterge lacrimas, ne plora , filia ; et inveniemus aliam, 
qui baud sciat et videre et mulcare. 

44. EJDSDEM. 

Lembion, atque altera Cercurion , duae meretrices , 
semper stationem-habent in Samiorum portu. 40. EJCSDEM. 

**♦**♦«♦ 

lit tu temet alas? nihil umquam parce movere, 
Euphrosynum, et quo sis littore, scribe mihi. 

Composite gere te : fac possit pensio solvi : 
Tum si quid superest, et mihi tegmen eme. 

Si capias utero, secura fer et pare : ad annos 
Venerit, unde loci venerit, inveniet. 

4r. RCFisi. 

Ille quis est, nudam qui te expulit attpie cecidit .' 

Qui facere hoc potuit, saxeus ille fuit. 
An reperit veniens alieno tempore moechum ? Humanum est, fieri denique, nata, solet. 
Sed posthac intus quoties erit ille, vir extra, 
Claude fores ; rursus ne patiaris idem. 

42> KJCSDEM. 

Nee nimium simplex mihi sit, nee casta puella : 
Haec nimium tarde nam dat, et ilia cito. 

43. KJCSDEM. 

JEstne ob adulterium nudam qui eliminet, ipse , 
Pythagorista velut, purus adulterii.' 

Tune ideo plorans lacerabis, filia, vultum, 
Frigoraque insani pro fore dura feres.' 8. ANTHOLOGIZE PALATINzE 68 

'AXXa, ve'oi, TravSyifxiT^c XrcTptxa tr^ 'Acppooi^ri? 

45. KIAAAKT0P02. 

napOsvixoc xoupa tqc S xepfiaxa TiXeiova -rroiet, 
oux aTTO tS? Te'xva? , aXX' dub xa; cpuaio?. 

46. »I>IAOAHMOY. 

a. Xaipe cu. p. Kai ffti ^e youft. «. Tt 8ei ffs xaXetv; 

[p. 2s Se; a. Mil Ttto 

'roi;TO*cpiXoff7:ouSo?. p. Mt^ ys. cu. a. Mr^ xiy'l^ei? ; 
p. Ael Tov cpiXsovta. a. ©eXei? apia (jii[xepov %Tv 

SetTCveivj p. El (Ju OeXsK;. a. EOye- Trodou irapeffTi; 
p. MrjSev jjLOi TrpooiSou. a. Touxo ^evov. B. AXX' 

[ Scov d(v aoi 

xoifiLVjOevTi oox^, TOUTO So?, a. Oux aSixei?. [^?£i?; 
IIou Yivri; ireix^'w. p. KaTaixavOavs. a. Hrjvfxa o' 

p. "Hv cu OeXek; wprjv. a. Eu9u OiXw. p. Upoayt. 

47. POYa>INOY. 

noXXaxi? -^pacajjiyiv se Xa6wv Iv vuxti, ©txXeta, 

irXripwcai OaXep^ 6uu.bv lpio[xaviyi' 
vov S' Ste [[xoi] YU[J''V"'l Y^'^'^^P^''^ [xeXeeaat iteTcXTHjai, 

sxXuTO; uiTvaXew yu~« xexfxrjxa xottw. 
0u[JL^ TOcXav, xt TteVovOa;; dveYpeo, [jLr,S' ocTCOxafAve- 

tv)T7^(jei<; xauTTiv xriv uTC£peuTu;(^{r)v. 

48. TOT ATTOT. 

"OjAjJiaTa (Jiev ^(^puffEia , xai uaXdeffsa Tiapei:?] , 
xai (Jxo|xa Tropcpupevi? xepTCvdxepov xdtXuxo?, 

Setp:?) XuySivey), xai ffXT^Oea jxapixaipovxa , 
xat 7cdo£5 dpYupevj? Xsuxoxspoi 0£tiSo?. 

El 5e XI xai irXoxafxTai StadxiXSouaiv axavQat, 
xr,? Xeuxriq xaXa[xrji; ouO£V £7:iffxpecpO[xai. 

49. TAAAOY. 

'H xpiol XeixoupYOuora Trpb? Iv * xiyoc; dvSpadi Auor) , 

XW [X£V UTTSp VVlSl)V, XU> S' UUO, XW S' OTTlOfiV, 

£i(jS£)(_0[ji.ai cpiXoTiaiSa, Y^vaixofjiavT], cpiXuSpidXT^v. 
El OTTtEuSsii;, IX8ii)v auv Suai, [ay) xaxsj^ou. 

50. AAESnOTON. 

Kai Tr£viY] xai Ipw; Stio 1/.01 xaxa* xai xb (Ji£v oiffw At vos, juvenes, cunctim praedatorias-naves Veneris 
fugite : qui accessit etiam mersus inare bibet. 

45. CILLACTORIS. 

Virgo puella suos nummulos multiplicat, 
non ab arte , sed a natura. 

46. PHILODE>n. 

o. Salve tu. b. Et tu quidera salve, a. Quo oportet te 
[ vocare ? b. Ac te ? a. Nondum 

hoc nimis propera. 6. Ne tu certe. a. Nunquem babes :■• 
b. Semper eum qui amet. a. Visne una hodie nobiscum 

coenare.' b. Si tu vis. a. Euge ! quanti aderis ? 
b. Nihil mihi in-antecessu-des. a. Hoc novum. 6. Sed, 

[quantum tibi 

post-concubitum videbitur, hoc da. a. Non injuria es. 
Ubihabitas? mittam. 6. En! disce. a. Quando autem ve- 

b. Qua tu vis hora. a. Statim volo. b. Praei. [nies? 

47. RUFINI. 

Saepe votis-expetivi ut te amplexus per noctem, Thalia, 
explerem animum florente amoris-insania : 

nunc autem, quum nuda mihi dulcibus membris accubas, 
solutus veternosa langueo lassitudine. 

Miser anime, quid passus es ? expergiscere , neu fatiscas : 
quaeres aWguancfo banc suprcmam-felicitatem! 

48. EJUSDEM. 

Lumlna sxdnt aurea, et vitrea gena, 
et OS purpurea delectabilius calyce {i'osd), 

collum lygdineum, et pectus splendens, 
et pedes argentea albiores Thetide. 

Quodsi paullum inter-capillos tralucent dumi {cani) ^ 
albam stipulam miuime euro. 

49. GALLI. 

Tribus inserviens ad unum lectum (?) viris Lyde , 
huic supra ventrem , illi subter, alii a postico , [rem. 

« Admitto, inquit, paediconem , mulierosum , irrumato- 
Etiamsi festinas, ingressus cum duobus, ue abstineas. » 

50. ANONYMI. 

£t paupertas et amor duo mihi mala ; et alterum feram Invenies alium ( deterge et comprime Actus ) 
Qui nee te caedat , Ulia, nee videat. 

48. RUFirtl. 

Aureus est oculis decor, et gena proxima vitro, Et rubor est ori qui solet esse rosis. 
Pectus habet radios, et vincit marmora cervix. 

Sunt, Thetidos quales vix reor esse, pedes. 
Quod si per medios fundit se spina capillos , 

Hac ego nil alba terreor a stipula. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 60 xoucp<i)<' mJp OS ^e'peiv KuirpiSo? ou ouva(Aat. 
51. AAE^nOTON. 

'Hpa(j6r,v, e^t'Xouv, £TUy(^ov, xargTrpa^', cxYaTrSfiai' 
Ti? Ss, xai ^i;, xat ::«?, ^ Oeo? oTSe [aovt]. 

52. A102K0PIA0Y. 

EI; !Apaiv6r,v ^Taipav ZwvinaTpou. 

Opxov xoivov 'EptoT* avEOi]xa[xev' Spxo; 8 Tttffx^v 
'ApffivoVj? Osasvo; ^(oaiTCXTpo) ^iXirjv. 

'AXX' r, [isv (j/euS:?;; xsvi S' 5pxta, -fo) o' l9uXaj(^07) 
taepo;* f, Ss OetTiv o'i ^avepr, Suvajii;. 

4^pr,vou;, M 'YjAEvaiE, Ttotpi xXr^'tatv axousati; 
'Apffivo'rj;, TraffTw u.£;jLr|/cc[jiEvo(; TrpoSd-nj. 

53. TOT ATTTOT. 

'H 7ri6av>i ft' etpwffgv 'A piarovor, , «piX' "ASwvt, 
xov};(X[i£vr, T^ (TTJ ffrr'Oea irip xaXuS?]. 

El owdEi TauTr,v xai eaoi /^olpiv, r,v aTcoitveuuci), 
(i^ 7rpo<p«ffic, ffUfxirXouv ffU(i{xe XaSwv iitayov. 

54. TOT AYTOr. 

Mv^TTOTs YadTpoSap?) * rpb? ffbv Xe-^o? avTiTrpoawTcov 
itaiSoYOvtf) xXivYj? KuTcpiSi TepTcoixevo^. 

Meaffd6i Yotp (^£Y" x'^f** xai oux 6XtYo; 7cdvo< lorai, 
T?;; [jiJv IpeffffOUEvifi;, oou Oe aaXsuoix^vou. 

'AXXa irpiv ffrps'sj^a; ^oooetSEi TSpTreo TVJ'fr^ , 
tt;v aXoy(^ov voixiaa; apaevoTraiSa Kunpiv. 

56. TOT ATTOT. 

Ab>pioa TTjv ^oSdmiYov uTTsp Xej^ewv Siareiva? 

ii'^effiv Iv yXospoi? a6avaT0? fifo^x, 
'H yip uTtep^uesaai fjisdov SiaSacra {jl6 itoffffiv, 

Tivuffev axXivew; tov KuTtpiSo; SoXiyov, 
0{ii{xa(Ti viriOpa pXeTTOuca* TaS'f,UTe Trvg'jjjiaTi cptiXXa, 

a[ji:piffaXeuoix£vr,? , IrpEue iTop;pup£a, 
UEj^pi; aTtECTCEiffOrj Xeuxbv [jlevoi; auLjpoTEpoiaiv, 

xat Awpi; TtapeTOi; I^Sy^^uOr, [aeXegi. 

56. TOT ATTOT, 

'ExuaivEi '/t^'''t i*-^ ^oSdyT poa, iroixiXdiiuOa , 
•iuyoTaxYJ GTo'aaTO? vExxapEOu Ttpo6upa, 

xai yXvivai Xadiaidtv -jir' o^pusiv aaTpaTTTOuffai, 
crXa'/yvcov r,u£T£pcov oi'xTua xai itaYiOE?, facile , sed Cj-pridis ignem ferre non possam. 

51. AIVONYMI. 

Amavi , oscidabar, consecutus sum , patraTi, amor : 
sed quxnam , et cujus, et qoomodo , dea scit sola. 

52. DIOSCORIDIS. 
In Aninoen, Sosipatri amicam. 

Juramentum commune Amori dedicaTimus ; juranientum 
Arsinoes spondens Sosipatro amicitiam. [ fidelem 

At ilia mendax, vanaque jarejuranda; sed ab hoc custo- 
amor ; deorum autem non conspicua potestas. ''ditus. est 

Gemitus, o Hymenaee, pro foribus audias 
Arsinoes, thalamuro incusans proditorem. 

53. EJUSDEM. 

Suada me YulneraTit Aristonoe , care Adoni , 

plangens tuam pectora ad pergulam. 
Si prxstabit banc etiam mihi gratiam, quum exspiravero, 

baud mora, convectorem tecum me snmens abduc. 

54. EJUSDEM. 

Ne unquam utero-gravidam , accedens lectum, adrersam 
inclines liberdm-procreatrice Tcnere te-oblectans : 

in-medio enim ingens fluctuatio nee parvus labor erit , 
remigante ilia, teque jactato. 

Sed antea converse roseis gaude natibus , 
uxorem reputans masculam esse yenerem. 

55. EJUSDEM. 

Doridem roseis-natibus super cubile ubi-dlstendi, 

membris in virentibus immortalis sum-factus. [bus 
Ilia enim pulcherrimis medium raricitus-inscendenspedi- 

absolvit recta Veneris stadium, 
oculis languidum tuens; bi autem, yelut Tento ToMa, 

dum-crebra-subsilit, tremebant purpurei , 
donee effusum est album robur ambobus, 

et Doris solutis fusa-jacuit membris. 

56. EJUSDEM. 

Insanire-faciunt labra me rosea, Tariorum-sermonum, 
animam-resolventia oris nectarei vestibula , 

et pupulae crinitis sub superciliis fulgurantes, 
viscerum nostrorum retia et laquei , 31. INCEKTI. 

Exarsi , pelii, tenui, successit , amat me. 

Quis, quje, quove mode? scit dea sola Venus. 

56. DIOSCORID^. 

Me furiant, animumque liquant arguta labella , Oris nectarei limina picta rosis : 
Quique superciliis rutili cohibentur ocelli, 

Subdola visceribus retia tensa meis : 
Lacteolaeque pares tumidse, res blanda, papillae, 

Major purpureis queis decor est foliis. 
Sed quid nos canibus juvat ossa ostendere ? quam nil 

Celatum maneat, testis arundo Midae. 70 ANTHOLOGIZE PALATIN^E xat (jia^ot YXayoevTe;, liCuy^?) tixspdsvTs?, 
eutpuee?, Tracrj? xepTtvoxepot xocXuxo;. 

'AXXi Tt (jiy]vuw xuffiv offxea; fjiapTupi? siaiv 
T^; oOopoffxojAtrji; oi Mt'Seot xaXapiot. 

57. MEAEAFPOr. 

TrjV TTupt * vrij^ojjievyjV 4'"/^V 2tv TioXXaxt xai'y,? , 
(fsu^ex', 'Epw?* xauTT), (sy[i-zk\.\ iyzi TtTepuYa?. 

58. APXior. 

Nv^TTt' "Epoj?, TropO£T(; [IS TO xpyiyuov ei? (Xf; xsvoxiov 
Trav <ru psXo; , Xotitvjv [xvjxst' dcpel; y^^?''^"> 

w; av [jLOuvov e'Xoi; loTi; e(X£, xa( xiva j^pv^^wv 
aXXov otdxeuffai, (/.■/jxex' i'/om axiSa. 

59. TOT ATTOT. 

4>euYeiv Sei xbv 'Epwxa; xevo; tco'vo?* oO y«P aXu$o> 
Tte^bg uTtb Tcxrivou Ttuxv^ Siuxoiaevo;. 

60. POTOINOY. 

IlapGsvoi; apYupoTCsiJo? IXouexo, XP'^'^* fxa^wv 
)(ptdxi YotXaxxoTraYsT (jiY)Xa Siatvo(JL£vyi* 

TTUYal S' dXX)]Xai; TrsptrjYe'e? etXiaaovTO, 
uSaxo; uypotipu> ^pioxt daXeuojAsvat. 

Tbv S' uTTspoiSai'vovxa xaxecxeTre Tre7rxa[/.e'vy) yeip 
oityi^ oXov Eupwxav, 4XX' ocrov •i^Suvaxo. 

61. TOT ATTOT. 

T5) xuavoSXecpdpw Trat![tov xo'vSaxa 4>iXi7r7rvi , 

e$ aux^; xpaStV)? ^Su y^^^^ Ittoouv 
« AtoS£x:d ffoi pe€Xyixa , xat aupiov dXXa paXw cjoi, 

« r] TrXeov, :^£ TtdXiv ScoSex' £7ti(7xd(jievo;. » 
Elxa x£X£uo[ji.£vri * :^X9£V YeXdaa? Se Trpb; aijx>]V 

« Ei6£ a£ xai vuxTOjp ipyouivriv exdXouv. » 

62. TOT ATTOT. 

Ouirw aou xb xaXbv xpovo; effSfiaev, dXX' Ixi itoXXa 
Xei«{^ava xtJ? Tcpoxe'pvi; awi^Exat •^jXixir,?, 

xa\ ^ctptxE? (xi[i.voufftv ay-fipoLOi, ouSe to xdXXo? 

xSv IXapwv (XTiXwv iq ^dSou i^ECpuY^v. 
Q, TTOffffOUi; xaxEcpXE^s xb Tupiv GeoeixeXov avGo; , 
[:^v(xa irpojxoSdXcov Xa'[X7rev (XTrb pXEcpdpoov.] 

63. MAPKOY APrENTAPIOY. 

'AvxiYOvri , SixsX-Ji irdpo; -^dGa (xor w? S' £Y£v>iGr,<; 
AtxwXy) , xctYW MrjSo? tSou '{iyo'^a. inammaeque lactea, bene-jugatse, gratia-plenje, 

formosffi, omni suaviores /Zor/s calyce. 
At cur indico canibus ossa ? testes sunt 

garrulitatis Uli Midaj calami. 

57. MELEAGRI. 

Flamma; innatantem (?) auimam si ssepius uras, 
fugiet, Amor; et ipsa, miselle, habet alas. 

58. ARCHIE. 

Parvule Amor, vastas me ex yero -. in me cxhauri 
oinnc tu telum , reliquam minime linqucns sagittam, 

ut solum conficias spiculis raerae, et quendam cupiens 
alium ferirejam non habeas cuspidem. 

59. EJUSDEM. 

Fugere oportet Amorem? vanus labor : non enim effugiaiik 
pedes alatum, usque persequentem. 

60. RUFINI. 

Virgo argenteis-pedjbus lavabat, aurea mammarum 

cute lacti-alligato-simili poma irrigans; 
clunesque invicem rotundae torqucbantur, 

undis undoaore cute agitatae. 
Extuberantem vero obtegebat cxpansa roanus 

Eurotam, non totum , sed quantum poterat. 

61. EJUSDEM. 

Cum nigra-oculis ludens condacem Philippa, 

et ipso corde suaviter ridere earn feci : 
« Duodecim tibi jactus-misi, et eras alios mittaui tibi,, 

aut plus, aut rursus duodecim, peritus. » 
Dein jussa venit ; ridensque ego ad eam, 

« Utinam te etiam noctu venientem invitasscm ! >. 

62. EJUSDEM. 

Nondum tibi pulchritudinem tempus exstinxit , sed "adhuc 
reliquiae prioris servantur aetatis ; [multie 

et gratiae manent non senescentes , neque venustas 
e laetis maramis aut rosario evanuit. 

Oh ! quot-viros adussit pristuius Ule divinus flos , 
[ quando priraa-tela-jaculautibus fulgebat ex oculis ! ] 

63. MARCI ARGENT ARn. 

Antigone, Sicula prius eras mihi ; ut vero facta es 
.(Etola, et ego Medus en sum factus. Sg. ARCHIE. A Veneris pueio nulla est fuga. Quo miser ibo, Perpetuo peditem cum premat ales Amor? CAPUT V. EPIGRA^LMATA AMATORIA. 
64. A2:KAHniAA0Y. 64. ASCLEPIADIS. 71 Nioe , j^aXaJJoSoXei , itot'ei cxoxo?, aiOs , xspauvou, 
Tcdtvta xi :ropcpupovT' ev /Oovi czle vscpr,. 

flv qfbtp u£ xte(vt,;, tote Trauffojjiar ?,v 8e jx' d^rj? ^v, 
xai StaOst; toutwv yeipova, X(»[jid(;oij.!zi* 

fXxei Y«p {X* 6 xparSv xai asu Oeo?, w ttote TretffOeic, 
Zeu, 5t^ ^aXxeCcov }^pu9b; eSu; OaXotfAuv. 

65. AAESnOTON. 

AiETCK 6 Zeu; r,X6£v Itt' 4vtiO-ov ravutiii^5r,v, 
xuxvo< ETti $fltvGr,v [X7)Tepa tt,v 'EXivrji;. 

OuTU)^ d|X3)0Tep' £(rriv dayyxptTa* xwv 8uo S' autwv 
aXXoi? oXXo Soxet xpeiffaov, Ifxoi xi 5uo. 

66. POY<l>lXOr. 

EOxaiptnK txova(ja(Tav lowv IIpooixTiv Usteuov, 
xal Twv daSpoatcdv a'^ajAgvo; yo^*t*»>v, 

« ^aov, £:pT,v, avOptonov a7roXXu;xEvov irapi [xtxpov, 
« xai (pEUYOv Cwrj; itveuaa <ru (xoi j^^apiffat. » 

Tayxa Xs'yovto; ExXaodev aTro-^r^ffasa Si caxpu, 
xat; Tpu^pspal; ^«.3< X^P''^ u7re;£'6aXev. 

67. KAniTQN02. 

KaXXcK av£u yapixiov TEprEi [xovov, ou xaxiyti ol , 

to? aT£p aYxtorrpou vr,y(^o'ix«vov &£'Xe«p. 

es. AOYKIAAIOY , ol Si nOAEMQNOS TOY 
nOXTlKOY. 

'H TO ^iXeTv ir8piYpa<|;ov , 'Epw? , ^ov, ?, to (piXetaOai 

ICpOffOe?, ?v' ^ XudTl? TOV TTOOOV, ^ XEpaffT,?. 

69. POY*IXOY. 
llaXXa? eaaOpr^caoa xat "Hpr, y pufforsoiXo; Ninge , grandina, fac tenebras, fulgura, 

obscurantia omnia tenie incute nubila . 
Si enim me occidis , tunc desinam -, sed si me sinis Ttvere^ 

in me consulenshis etiam pejora, comissabor : 
nam trahit me qui, tibi quoque imperat deus, cui olira obc- 

Juppiter, in xneos aurum penetrasti thalamos ! [diens, 

65. ANONYMI. 

Aquila Juppiter Tenit ad dium Ganymedem 

cygnus ad tiaram matrem Helenae. 
Sic utrumque non est discernibile : horura autem duoriuik 

aliis aliud videtur prccferendum, mihi ambo. 

66. RLTIM. 

Opportune solani videns Prodiceir imploraban), 

et ambrosia amplexus genua, 
« Serva, » d«i, « honiinem pa;ne perditura, 

« et fugientein vitaD halitum tu mihi gratificare ! <> 
Haec me dicente ploravit ; abstersa autem lacn'ma, 

delicatis nos roanibus leniter-ejecit. 

67. C.\PITOMS. 

Venustas sinegratiis delectat tantummodo, sed non retinet, 
ut sine bamo natans esca. 

68. LLCILLII, aliis POLE.MOMS POXTICI. 

Vel amare dele, Cupido, totum, Tel amari 
adde, ut aut solras de^derium, aut misceas. 

69. RUFIXI. 

Pallas et Juno aureis-calceis conspecta 64. ASCLXPIADf. 

Fac tenebras, savi nive, grandine, et igne corusca : 
Cuncta super terras nubila nigra quate : 

Desino si occidis : sin tractas me male vita 
Sospite, pergo meae visere limen herae. 

Nam trahit ille deus, quo tu cogente pluebas, 
Juppiter, aerates aureus iu thalamos. 

65. IXCERTI. 

Juppiter ob Ledam fit olor ; Ganymedis amore 
Dum calet, ipse sui fulminis ales erat : 

Haec suprema putans duo gaudia. Sunt quibus illud 
Plus cordi est, aliis istud ; utrumque mihi, 

66. RCFini. 

Cum Prodicen solam, nullo comitante, viderem, Lapsus ad ipsius, supplice more , pedes, 
Serva hominem, dixi, cui mors gravis iuiminet, et fac 

Muneris hancanimam, qux fugit, esse tui. 
Flebat, ut audierat : sed ilentia lumina siccans 

Nos a se tenera reppulit ilia manu. 

67. CAPITOinS. 

Forma sine illecebris placet, at nequit una tencre ; 
JCra nisi SHbsint, quid facit esca uatans ? 

58. LUCILLII. 

Aufer amare meum, vel amari junge , Cupido ; 
Ut fax vel vivat mixta vel intereat. 

69. RCFIXI. 

Moeonida aspexitcum Pallas et aurea Juno, ANTHOLOGI^ PALATIN^E 72 

Matov(5', ex xpaSirjc lapv aacpoTspai* 
« OuxETi YUW-vouixeaOa- xpi'ffi? (Jita Troi[X£vo(; apxsT- 
« ou xaXbv viTTaaOai Si? ire pi xaXXoffuvr)?. » 

70. TOT AYTOY, 

KccXao; eyst? KuTrpiSo;, IIsiOou; (JTOfta, <Jwii.« xat 
etaptvujv 'ilpwv , cpOsYixa Se KaXXtOTrrj? , [ ax[x^,v 
vouv xa\ ato'fpoffuvyiv ©euiSo; , xat /sipa? 'A0>iv7)<;- 

CUV (Toi S' ai XotpiTE? Te'(T5ap£C £i(Jt, ffliXr). 

71, TOYArroT, ol Bt DAAAAAA AAE2AN- 
APEaS. 

IIpioTO[Jid)(^ou TCaTpb? xai NixojAa/rj!; y^T*!^^'''**? 

OuyaTspa, Zi^vtov, evSov e/ei? 7tdAe(JL0v. 
Zt^tei Auffi[jLa^ov (jLOij(^bv cpiXov, ^(; ff' eXgiqcTa; 

ex Tvi; nponoijia/ou Xuaerai Avopoadcy^^rj?. 

72. TOT ATTOT. 

TouTO pio?, tout' auTO* Tpucpri ^to;. "Ep^ST* aviai* 
ijiorji; av6po)TTOi<; 6X170? )(pdvo?. 'ApTt Auaio?, 
apTi X,<^poi, CTssavoi re cpiXavOee?, oEpTi yuvaTxe?* 
CTifispov IcOXa iraOw to yap aupiov ouSevi o5)Xov. 

73. P0Y4)IN0Y. 

Aai[jLOve?, oux ^^Seiv oti Xo-JeTai -f) KuOe'peta, 
'/£^o\ xaTauyeviou? Xuaajjievrj 7rXoxai/ou?. 

'IXtqxoi?, Si'cTroiva, xai o|JLjxa(Jiv f,a£T£'poiGt 
[AT^TTOTe ixr,viciy)?, OeTov tSouffi tuttov. 

ISuv Iyvojv 'Pooo'xXeia, xai ou KuTrpi;. EiTa to xaXXo? 
TOUTO 7rd6ev ^ ah , Soxw , t-/;v Osbv exosSuxa?. 

74, TOT ATTOT. 

IIsjxTrio coi , 'PoSo'xXeia , Tooe (ttc'oo? , avOeci xaXoT? 

auTo; u^' •J^iji.eTepai? TtXe^afASvo? TraXatxai?. 
EffTi xpivov, poBir\ T£ xaXu;, voTspv] t' avetjiwvy) , 

xat vapxicao? uyp^^' ''°'' xuavauye? tov. 
TauTa arTe<|>au£'v7] , Xr,^ov [/.eyaXauyro? £0u(ja • 

avO£i? xat Xv^Y^"J ''^^ "^^ ^'^''- ^ ffTeaavo?. 

75. TOT ATTOT. 

TftTOva TrapOevov etyov 'Aauuwvviv, A^pooiTTj, Mseonide, ex animo clamabant : [sufficit. 

<> Haud nudabiinur amplius : judicium pastoris uniun 

non est pulchrum vinci bis certantes de pulchritudine. " 

70. EJUSDEM. 

Venustatem babes Cypridis, Suadae os, corpus ac florem 

vernarum Horarum, vocem Calliopes , 
mentem et temperantiam Themidis, manusque Minenrae •• 

tecum Gratia} sunt quattuor, arnica. 

71. EJUSDEM, aliis PALLADiE ALEXANDRINI. 

Protomachi patris et Nicomacbae qui-duxisti 

flliam , Zeno, domi babes bellum. 
Quaere Lysimacbum moecbum amicum , qui , tui misertus, 

a Protomachi filia libcrabit Andromacba. 

72. EJUSDEM. 

Hoc est Tita , hoc ipsum ; delicise \ita. Facessite, curae : 
■vitae hominibus breve tempus. Nunc Lyaeus , 
nunc chori , coronaeque florum-amlcae , nunc feminae : 
bodie bonis fruar ; crasiina enim dies nemini nota. 

73. RUFn\I, 

Dii , non noram lavare Cytheream , 

manibus per-colla-pendulos solventern cincinnos. 
Propitia sis , domina , et oculis nostris 

noli irasci, divinam qui-viderunt formam. 
Nunc intelligo -. Rhodoclea es/, etnon Venus. Jain pulchri- 

illa unde ? tu , rcor, deam exspoliasti. [tudo 

74. EJUSDEM. 

Mitto tibi , Rbodoclea , banc coronam, floribus pulchris 

quam ipse mei^ nexi manibus. 
Est lilium-album , roseaque calyx, et humida anemone , 

et narcissus udus , et cyanea viola. 
His-te ooronans desine superbire : 

flores et deflorescis et tu et corona. 

75. EJUSDEM. 

Vicinam babebam virginem Amymonen , Venug, Hos simul ex imo corde dedere sonos : 
Stabimus haud iterum nudae : satis iilud in Ida ; 
In formse vinci lite bis est nimiuni. Os SuadjE, Veneris species tibi , corpus in Horis 

Quale viget vernis ; vox tHji Calliopes : 
Sancta, Phile, Themidis mens, et manus ipsa Minervai , Teque sibi quartam Gratia terna vocat. 

74. RtlFINI, 

Floribus e pulchris mitto tibi , pulchra, coronam, 
Composui manibus quam , Rbodoclea, meis. 

Est narcissus ibi, rosa nee minus : est anemone, 
Albaque cteruleis lilia cum violis. 

His redimila caput noli, precor, esse superba : 
Sic es ut hoc sertum : floret et iude perit. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 73 AuTT) tioi 7:po(JST:ai;s , xai, ei ttote xaipb;, ixoXfxwv 
r^puOpta. Ti TtXeov; tov tcovov y,(jOavg"ro • 

^vuoa 7roX)>i xaatov. Hapaxr^xoa vuv on rixxei* 
itf^re Tt Ttoiouijiev j oeuyouEV •?, jjigvoixsv ; 

76. TOY AYTOr. 

AuTTj TTDo'dOev sr,v Ep!XT(i)^poo; , tiapouaffOo;, 
euff^upo;, E'joir'xr.?, Euospu?, EUTrXdxajio?* 

fjXXaj^Or, SI ypovoA xa'i yr^pai xai TioXiatiai , 
xotl vuv Tciiv rpoTEpcov ouo' ovap oOoev ej^ei, 

dXXorpiac 0^ rpi'y^^K;, xdti (iucwoE; to TipoawTzov, 
oTov "pipaffac ouS^ 7ct6r,xo; l/ei. 

77. TOT ATTOY. 

El ToiTjV yolpiv £f/£ yuv:?) {xeti Kuitpioo; £uvr,v, 
oux dfv TOt xdpov £(r/£v avr,p oXdyotdiv 6uiiX(ov. 
nSaai fcip fjiETat Kiiitpiv arEprEE; tla\ Y^ivaixEi;. 

78. nAATQNOi. 

T^v 'j'U/^iV, 'AYOtOwva ^iawv, etti y£iA£ffiv itr/jiv' 
rjXOfi yap "fj tXtjUOIv w; oiaST,iJOu.£'vr,. 

79. TOY AYl'OY. 

Tw |Ji.r,Xu) paXXw <J£- cu o' £i ixiv Ixouca ^iXfii; {i£, 
0£$aijL£vr, , TT,; srj; icapOfivir,; (jletixooc' 

£• o' ap' 3 ixr) Yi'P'OiTO vosi;, tojt' auTO Xa6oiJ<ja 
cxi-^ii TTjv wpr,v w? oXiYO/povio?. 

80. TOY AYTOY. 

Mt;Xov Iyoj • SaXXsi (Ji£ ^iXwv ce ti;. 'AXX' Im'vEucov, 
ZavOiTTTrr, • xaYw xat su jjiapaivo'aEOa. qu£e mean) animam inflaminabat non leviter. [ bam -. 
Uaec mihi alludebat, et, si quando tempus-tulit, aude- 

erubescebat. Quid multa ? laborem sentiebat; 
perfeci multum comiisus. Subaudivi nunc eam parere. 

Jam quid agimus ? fugimus an manemus ? 

76. EJUSDEM. 

Haec pridem erat amabilis-corpore , vemis-papillis , 
pulcbris-pedibus, procera, pulchris-superciliis et comis ; 

mutata vero est tempore et senecta et canis , 
atque nunc priorum nihil , ne somnio quidem , habet , 

sed alienos crines , et rugosam faciem , 
qualem ne simius quidem senex habet. 

77. EJUSDEM. 

Si talem gratiam haberet femina post concubitum, 
non sane satietate caperetur vir cum mulieribus consueft- 
Omnes enim post venerem injucundae sunt femina:. [ccns. 

78. PLATOMS. 

Animam meam , Agathonem osculans, in labris habui : 
venit enim audax ut transitura m ilium. 

79. EJUSDEM. 

M4]o te peto : tu vero si sponte amas me, 
eo accepto, tu^e me >ii^;initatis participem-facito. 

Si vero id quod ne fiat ! cogitas , hoc eodem sumpto 
reputa, pulchritudo quam sit brevis-temporis. 

80. EJUSDEM. 

Milum eg0 5KW ; conjicit me aliquis te amans. Age, annue, 
Xanthippe : et ego et tu marcescimus. 73. EJUSDEM. 

Contiguas aedes habuit Venus altera nobis : 
Per quam non leviter mens furiata mea est. 

Ilhisit mihi blanda : forel cum sola , rogavi : 
Erubuit ; verum tacta ab amore fuit. 

Sero tamen feci. Gravidaenunc audio partus 
Imminet : heu fugiam rectius, an maneam .' 

76. EJLSDEM. 

Hjpc cute pulchra prius, surisque superciliisque , 
Longa satis , vemans uhera, Qava comam : 

Tempore mutata est a canescentibus annis , 
Umbraque de specie nulla priore manet. 

F.mta coma est illi , facies disperdita rugis , 
Qualem \ix habeat simia, cum velula est. 78. PLATOMIS. 

Sensi animam in labris , Agathoni suavia dum do : 
Nam transire Tolens venerat hue misera. 

79. EJCSDEM. 

En raalo peto te. Tu si me diligb, istud 
Accipe, daque tuae virginitatis opes. 

Si tibi, quod nolim , mens altera, sic quoque sume 
Quamque parum duret forma , vel inde vide. 

So. EJCSDEM. 

Malum ego : rivalis me oejicit; annue tandem; 
Xanthippe , tibi flos quippe mihique perit. 74 ANTHOLOGI^ PALATINI 

81. AIONYSIOY 20a)i:iT0Y. 82. AAEinOTON. 

"'^il ffoSap^j PaXaviaffa , ti Svi ttots [y.' Ix7a»pa Xoust? ; 
7ro{v (ji' dTToSoffaaOai , tou Trupo; ai(j6avo(ji.ai. 

83. AAE2nOTON. 

£tO' avefAo; Y£vo'(ji.r)v, <7u 51 [S:Jj] a-zdyouGO, Trap' a"(a<; 
ffrrjOea YUf'Vwcfai?, xai (xe Ttveovxa Xocfioi;. 

84. AAAO. * 

Ei6e ^o'oov Y£vo'[Ar,v intoTto'psupov, ocppa [xs yepaiv 
apaa(ji.e'vr) ^apiffY) (iTTqOeffi yiovs'ot;. 

85. ASKAHniAAOY. 

^etSr, TrapGevi'v];" xai ti ttXeov; o-j y^P I? "AS'/jv 

IXGouff' eupr,(j£i(; xbv cptXeovta, xo'pr^. 
Ev ^tooiffi Ta xepTCva Tot KuTrpiSo;* Iv S' 'A/spovii 

offxea xai <ntoStri , irapOsve , xeiero[jieOa. 

86. KAAYAIANOY. 

"iXaOi (xoi, (pIXs ^otSe* cu Y^p 6oi xo^a Titaivwv 
I^XviOt); 67c' 'EpioTO? UTT^ wxuTTopoiffiv ^lorxoiq. 

87. POY<I>INOY. 

'ApvEixai xbv eptoxa MeXicr<jii;, aXXi xb awjxa 
xexpaY' w? psXswv Ss^aixevov ^apExprjV, 

xai pdcfft? affxaxEouora , xai acxaxo; aaOaaxo? 6p}xr, , 
xai xoiXai pXecpdcpwv ioxuttei? pacis?. 

'AXXi, IIoOpi, Tcpb? {XTjXpb; luffxscpavou KuOspei'r);, 
cpXe^axe x'Jjv (xttiO^ , [xsj^pi? IpsT « 4>X£Y0u.ai ». 81. DIONYSn SOPHISTyE. 

Tu qua) rosas tenes, roseam habcs gratiam : sed quiij 
tene-ipsam , an rosas? an utraque? [vendis.' 

82. ANONYMI. 

ardcns balneatrix, quid tandem me lavas calidA ? 
veste nondum exuta ego sentio ignem. 

83. ANOKYMI. 

Utinam rentus fiercm, tu vero obambulans ad litus 
pectora uudarcs , et me spirantera recipercs ! 

84. ALIUD. 

Utinam rosa fierem subpurpurea , ut me manibus 
decerptam donares papillis niveis ! 

85. ASCLEPIAD;E. 

Parcis virginitati : et quid juvat ? non enim , Orcum 

iugressa , reperies amantem , puella. 
Apud vivos sunt gaudia Veneris; in Acheronte autem 

ossa et cjnis, virgo, jaccbimus. 

86. CLAUDIA^] 

Propitius mihi sis , care Phoebe : tu enim veloces arcus 
sauciatus es ab Amore celeribus sagittis. [tendens 

87. RUFINl. 

Infittatur amorem Melissias; sed corpus 

clamat se telorum accei)isse pharetraui ; 
et gressus vacillans , et inconstans halitus ; 

et cavi velut sagittis-icti oculorum fundi. 
At, Amores, precor per matrem pulcbra-corona Ct- 

urite inobedientem , donee dicat « Uror ». [thereani , Si. DIONTfSII SOPHISTS. 

Ista rosas damans, rosea est tibi gratia : sed die 
"Vendere visne rosas.' tene ? an utrumque simiil ? 

82. INCERTI. 

Tam calidum cur me la\ is , quae balnea curas ? 
Slo nondum positis veslibus, ignis adest. 

83. 84. INCERTI. 

O utinam vent us fiam, tu frigus amicum , 

Ut sitiens nudo pectore me capias. 
O utinam vernans rosa sim, digitisque tenellis 

Prensa micem niveis dulce sub uberibus. 
O ego liliolum si sim, satierque cupito Corpore , gestatum candidiore manu. 

85. ASCLEFIAD;X. 

£sse intacla cupis : qua spe ? Moriere , nee ullus 
Tunc tibi de populo Ditis amator erit. 

Dulce Yenus , sed enim vivis : Acheronte sub imo 
Ossa erimus tantum, virgo, ievisque cinis. 

87. RCFISI. 

Inficiatur amare Melissias : arguit ipsam 
Corpus, habens plena vulnera de pharetra. 

Hoc gradus inconstans , hoc clamat anhelitus oris , 
Et defossa cavis lumina sub ciliis. 

Vos duram , per vos Veneris rogo numen Amores, 
Urite adhuc, donee perdita dicat , Amo. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 

88. TOT ATTOT. ^ 88. KJUSDEM. 75 Ei ouffiv oijx tiTy^uaa; t(rr,v cpXcya, rup^ope, xauaat, 
TT.v Ivi xaiou.evr,v r, cSscov ?, [jieTa6e;. 

89. MAPKOT APFENTAPIOV. 

Oux e«0' ouTo; Ipo); , et ti? xaXov el^o; v^okigv* 
PouXet' £X^«v, (ppovijxoK; ^(X[X39i 7rei6o'(x€vo5* 

aXX' 6i(TTt; xaxofxoptpov ISwv, uecpoprjjjLs'vo? toi? 
(jT£pY6i , [iaivoixevr,? ex opevo? alOoixevo;. 

06x0; epw;, injp touto* ti "yip xaXi iravra; 6(x.oib)( 
TEpiret Tou? xpiveiv eioo; ETri<rrauLevou<. 

90. AAESnOTOy. 

IleuiTrb} coi tjLupov f,ci» , l^upoj ib jjiupov OepaTCcuwv, 
u); Bpofxth) (TTTEvotov va[xa to tou Bpoutou. 

91. AAEinOTON. 

IIs(A7nt) SOI (Aupov fjOu, (xupo) 7capey^(i)v yi^v*y ou aot* 
aurP) yip [lupiaat xat xb [Aupov Suvxsai. 

92. POY<tINOV. 

*Y4'0ux«i 'PoooTTT, Tw xa^et* xtjw ttotc « /stpe » 
eiiru), Toi? ffoSapaii; 6^puffiv T,ffTta<raT0. 

'Hv roTE xa\ ffT£!pavou? itpoOupwv oitep IxxpEixaawfxxt, 
opYiffOeiffa TtaTEi toT; aoSapot; lyveaiv. 

^12 ^uti'oe;, xat "pipa; avr,XEl;, eXOste 6a<r(jov, 
CTceuffaxe* xav u[aeT; TreiOETe Tr,v *PoSd7rr,v. 

93. TOr ATTOr. 

"fiTcXiqxat irpcK 'Eptora TTEpl <rr£pvotvi XoYt(T{i.by, 
ouSe [AS vtxTi;«rei, (jlouvo; Iwv irpb? Iva* 

6vaTb? S' aOavarw cudTT^ffoaai' r,v es Por,6bv 
Bax/ov t'fT^y Ti (io'vo? 7rpb< ou' Eyio ouvauat; Si duobus non valuisti parem ilammaia , taedirer Amor, 
uni iacensam aut cxstinguc aut transfer, [incendere , 

89. MARCI ARGE>TARII. 

Non est hie amor, si quis Tenusta forma praeditam 
vult habere , prudentihus ocuhs obsccutus ; 

sed ille amat qui deformem ubi-viderit , incitatus sagittis 
diligit , insano auimo flagrans. 

Hie amor est , hie ignis : pulchra enim pariter oiuues 
delectant qui judicare speciem sciunt. 

90. ANOIVYMI. 

Mitto tibi unguentum suare, unguento unguentum mi 
sicut Bromio libans Uquorem Bromii. [nistrans, 

91. AKORYMI. 

Mitto tibi unguentum suare, unguento afferens graltam , 
ipsa enim ongere vel unguentum potes. [non tibi : 

92. RUFIM. 

Superbit Rhodopc venustate sua , et si quando « Salve » 

dico , fastosis superciliis salutare-solet. 
Si quando etiam coronas super yestibula suspendo , 

irata calcat eas fastosis plantis. 
O rugae, et senectus immisericors , venite ocius, 

properate : \os saltem (lectetis Rhodopen. 

93. IJUSDEM. 

Succinctus-sum circa pectus ratione contra Anorem , 
neque me vincet , unus stans contra unum ; 

at mortalis immortali puguabo; sed si adjotorem 
Baccbum habet , quid unus adrersus duos ego valeo ? 88. EJUSDEJt. 

Si duo corda nequis incendere, Hammifer, ignem 
Aufer, vel transfer quern oiiser unus habet. 

89. MARCI ARGEXTARII. 

Non amor est, oculis si quis siipientibus usus , 
Corpore quam pulchro cernit , habere velit : 

Sed turpem si quis videat, visamque cupiscat, 
Pectora de tali plena furoris habens ; 

Hie amor, haec flamma est : nam, si qua est pulchra puella, 
Cunctis judicium queis valet, ilia placet. 

90. IHCERTI. 

Qux mihi es unguentum, te unguento muneror isto : 
Sic aliquis Bromio pocula dat Bromii. 

91. Allud. 

Quod tibi suavis odor datur, hoc praestatur odori. Noa tibi : plus de te sumet odoris odor. 
92. Rcrixi. 

Dat facies animos Rhodopx : si forte selutem, 
Torva superciliis vix mihi reddit ave. 

Ipsius exomem sertis si limina , flores 
Calcat inhumano protinus ista pede. 

Triste veni senium, rugaeque accurrite : vobis 
Aut nulli Rhodopen flectere posse datum. 93. Arma in corde meo recta rationis, Amori 
Objiciens uni par satis unus ero. 

Mortalis certabo deo : sed si comes illi 
Bacchus erit, contra quis ferat arma Juo» ? 76 ANTHOLOGIZE PALATINI 94. TOY ATTOT. 

''OjAfxaT' £X£i? "Hpri? , MeXitr) , xa? X^P"? 'AO^ivr,?, 

EuSaifji.o)v 6 pXeTTWv as* rpiaoXSio? SdTti; dxouei* 
^[/lOsoi; B' 6 ^iXwv aOavaTO? 8' 6 yafjiwv. 

95. AAESnOTON. 

Teorcapec «l Xapite;, na(piai 8uo, xat Se'xa Mouaai' 
AspxuXi? ^v iracrai; Mouffa , Xdpi;, Ilacpir). 

96 . MEAEArPOY. 

'l;ov e^ei? fb (piXr)[jLa , xi o' S(X[jtaxa, Ti|xapiov, Ttuf 
^v IffiSr)?, xai'ei?* -^v ^k O^yrjs, SeSexa;. 

97. POY*INOY. 

El [JiEV lit' ajjL^oxepoiciv, 'Epo)? , taa xo;a xixa(vet? , 
ei 6e6? * ei Sc ^ettei; Trpb; [xipo? , oO Oeb; sT. 

98. AAHAON, ot 81 APXIOY. 

'OTrXt'Ceu > Kuirpi , TO^a , xat ei? dXOTrbv r^csxtyo^ eXOs 
aXXov' lyoi) yap e/o) xpau[xaxo; ouSs xo'tcov. 

99. AAHAON. 

"HOeXov, to xiOapwSs, Ttapaffxit?, t&? xiOapi^Ei? , 
xV uTTOtXTiv xpoucrat, xv xe [xeffVjV y*Xaffai. 

100. AAHAON. 

El [jLOt xi<; {jt.£[ji.'XiotTO , Saei; ^xi Xaxpii; 'EptoTo; 

cpoixto , 07)p£uxv]v ofAfxaffiv i;bv e^wv, 
etSeir, xai Zrjva , xai "AiSa , xo'v xe OaXaaar,? 

ffxr.Tixouxov, txaXepwv SouXov eo'vxa TrdOojv. 
El Ss 6£oi xoioi'Se, OeoTi; 3' EVETtouatv i'7r£c9at 

av6pt»)7t8Ui;, xi 6£cov Ipya [jiaOwv dotxto^ EJUSDEM. 

Oculos habes Junonis , Melite, manus Minervae, 

mammas Paphiae , pedes Thetidis. 
Felix qui te aspicit; ter-beatus qui audit; 

semideus qui osculatur; immortalis qui ducit-axorem. 

95. ANONYMI. 

Quattuor sunt Gratiae , Veneres duae , et decern Mus« : 
Dercylis in Ai£ omnibus, Musa, Gratia, Venus. 

96. MELEAGRI. 

Viscum habes basium , oculosque , Timarion , ignem ; 
si aspicis, uris; si vcro taiigis, alligasti. 

97. RUFINI. 

Si tu in ambos quidem , Amor, pares sagittas tendis , 
es deus ; sin autem vergis in partem , non es deus 

98. INCERTI; aliis ARCHLE. 

Sume , Venus , arcum , et in scopum tranquilla tende 
alium : ego enim ne locum quidem habeo vulneri. 

99. INCEBTI. 

Vellem , o citharoede , adstans , tu ut cltharizas , 
summam (chordam) pulsare , mediam vcro laxare. 

100. INCERTI. 

Si quis me reprehendat , giiarus quod minister Amoris 
ambulo, venaticum viscum oculis gereus, 

sciat etiam Jovem , et Plutonem , et maris 
regem , violentorum servum esse cupidinum. 

Quodsi dei sunt tales, deosque jubentur sequi 
homines , quid pecco quum dii quae-Caciunt didici? 94. RDFINI. 

Lumina Junonis tibi sunt, Yenerisque papiliiB, 
Pes Thetidis, Melite, Palladiseque manus. 

Felicem aspeclus tuus , affatusque beatum, 
Semideum faciunt oscula, noxque deum. 

93. INCERTI. 

Bina Venus , Musaeque decern, bis Gratia bina 
Dercylis est etenim Gratia , Musa , A'^enus. 

97. RUFINI. 

Si jactu duo corda pari petis, es deus : hac si Vergunt tela , deus jam mihi non es Amor. 

98. ARCHIE. 

Tende arcum, Cytherea ; feri quodcutnque minaris : 
Non habet in nobis jam nova plaga locum. 

100. INCERTI. 

Si mihi quis vertat vitio, quod servus amoris 
Erro , tenax oculis quod mihi viscus iuest , 

JEtherium , Stygiumque Jovem , Dominumque profundi 
Noveril Idaho coUa dedisse jugo. 

Si talis gens est nobis imitauda Deorum, 
Quffi, si discipulus Dis ego , culpa meaesl? CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 101. AAESnOTON. 

a. Xaipe xdpr,. p. Kai Sf, <ju. a. Tic y] rpoioTJaa; p. Ti 

[Tcpb(;(je; 

ff. Oux aXo'Yw; !^r,Tw. p. AeffTTOTt; r,[X£T£p7]. [psi? ti ; 
a. 'EXtti^eiv £(7X1 ; 8. Zt.tjic Bk ti; a. Nvxtk. ^. 0s- 

o. Xpuffiov. p. EuOujjiei. a. KalTOffov. ^..Ou Suvaaat. 

102. MAPKOT APrENTAPIOV. 

T:^v !ffyvr;v Aio'xXeiav, acapxoTepTjv 'AcppoSiTi)v, 

oi|»eai, aXXi xoiXoI; rjOeat TepTcouevriv. 
Ou itoXii (jLOi TO (i£Ta;u vEVT^ffETai • aXX* iizt XeTTci 

OTEpva ireotov, <j/u/_5i? xet50(xiti eyYUTdiTw. 

103. POYa»lNOY. 

Mfi/pi Tivo?, Ilpooixr,, 7rapaxXau(jo[xai; ay(pi tivo? « 
Youv{iffo{i!xi , aT£p£^|, |jLr,0£v dxouoixEV(Kj 

"Hot] xaiXEuxai aoi ETCiffxtpTcooiv £0£tpai, 
xai TG()(a (101 Scoasic (>k 'Exgc^t) Ilpiaubi. 

I04.MAPKOY APFENTAPIOY. 

ATpe TO Si'xTua TauTa , xaxoo^^^oXe , tjiTiS' liriTirios^ 

IffJ^lOV ^py(^0{l£Vr, (JU<>Tp£»£ , AufflSlXT], 

Ou at JZtpiafi'C^ti Xfixrb? oToXtScouaat ire7tXo< , 
iravTa Ss aou pXEitETat yujAvot, xai ou ^XeicETai. 

El ToSe 001 '/aftU"* xaTatpaivETtti, auxb? 6(xoit«)(; 
6p6ov ly^(ov pvaa<a touto iceptoxETCscffco. 

.105. TOT ATTOT. 

'AXXo< 6 MTjvo^iXas XeYSTai Tcapi ua/Xacri xoffixo?, 

oXXo^, £Tcei TtoffT,; Y£U£Tai dxpaa(r,c. 
'AXX' iT£ XaXoaToi xEi'vr,; irsXa? • :^ y^P ^ Tauxri? 

oupavoc evTo^ l^ei xat xuva xa\ SiSu{aou(;. 

106. AlOTIMOY MIAHSIOY. 

FpaTa, <f(k-r\ OpsTUTEipa, ti [lou Tcpocio'vro? uXaxTsT;, 101. ANONYMF. 

a. Salve puella. b. Et tu sane. a. Quaenam haec prodit? ft. 

[Quid ad te ? 

a. Non temere quaere, b. Domina nostra. 
a. Estne sperare ? b. Quidquaeris.' a. Noctem. 6. Fers quid ? 

a. Aurum. 6. Bono es animo. a. Tantum. ft. Non potes. 

102. MARCI ARGExNTARII. 

Gracilem Diocleam, admodum-macram Venerem, 
Tidebis , sed pulchra aninii-indole gaudentem. 

Non multum mihi intervallum erit; sed tenui 
pectori incidens,/>u/c/iraj animae proximus cubabo. 

103. RUFINI. 

Quousque , Prodice , flebo-prope ie ? quousque tua 
ad-genua-procumbam , dura , non exauditus ? 

Jam et cani tibi insiliuut crines, 
et mox mihi dabis ut Hecuba Priamo. 

104. MARCI ARGENTARII. 

ToIIe retia ista , male-cessans , nee de-industria 
coxam , quum-veneris , contorque , Lysidice. 

Non te cirumcingit tenue vel^mine-suo peplum ; 
cunctaque tua cemuntur nuda , ac non cernuntur. 

Si id tibi lepidum videtur, ipse pariter 
hoc erectum habens bysso circumTelabo. 

105. EJUSDEM. 

Alius Menophilae hie apud scorta dicitur mundus, 
alius, quippe ilia omnem degustat impudisitiaui. 

At Tos, Cbalda;! , ad hancce accedite : sane enim huju»- 
coelum intus habet et canem et geminos. 

106. DIOTLMI ailLESn. 
Anus , cara nutrix , quid me accedente latras , lOr. ISCERTI. Tiv& puella. Et tu. Quxnam Tenit ilia? Quid ad te? 

Non tamen hoc frustra scitor. Hera ilia mea est. [rum. 
Spesne aliquaest ? Quid vis ? Noctem volo. Quid geris ? Au- 

Sume animum : tantum num dabis ? Hoc nimium est. 

I02. StARGI AaCEHTASU. 

Est gracilis Dioclea , Venus^ sine came sed omni , 

At certe gaudet moribus ilia bonis. 
In pectus tenue , ut me sit nihil inter et illam , 

lucumbens , anima sic propiore fruar. 

io3. Kvntd. 
Quo vis usque fleam, Prodice , genubusque residens Fundam, quas surda rejicis aure preces ? 
Jam circumsiliunt albi tua tempora crines : 
Sic Hecuba ut Priamo , jam mihi, credo , dabb 

Io5. MARCI ARGENTARII. 

Alter Menophiles est mundus , cum subat : alter 
Cum fruitur plenis pasta libidinibus. 

Chaldxi prope tunc accedite : quippe supernis 
Partibus ilia canem tunc habet et geminos. 

loG. DIOTIVI MILESII. 

^ Quid n:e, cara , tuis terres latratibus , altrix ? 78 ANTHOLOGIiE PALATIN.E xai j^aXsTTot? paXXsii; St; tddov ei« oSuva;; 
TTapO£Vix:^v -^ap ayHi? TrepixaXXsa, t^c lTCi6aiviov 

ij(^ve(Tt T^Jjv iSix'Jiv olixov iS' oj? cpspojAat, 
eTSo; luauya^ojv [jlouvov yXuxu. Tt? cpOo'yoi; oaawv, 

Su<r[ji.op£ ; xal [xopcpoc; aOavarojv pX£TtO[xev. 

107. ^lAOAHMOT. 

« Fivtoffxa), yjxpieaaa, qiiXetv iravu tov (piXeovta, 

« xai TTotXt ytvtoffxto tov [xe Saxovra SaxsTv 
« [x^Jj XuTret [X£ XtVjV ffrepYOVxa ff£ , (xriS' IpEOi^eiv 

« Toci; papuopYviTOu? ooi OeXe IliepiSa;. » 
Tout* ISo'cov at£t xal 7rpouX£YoV aXX' i(ra ttovtw 

'lovi'w [AuOwv IxXuEi; •^ueTEptrtv. 
ToiY^p vilv (7u jjiiv (!)§£ |Jt.£Y" xXai'ouffa Sau^oti;* 

illt.ii(; S' £V xoXitoi; Y)}xeOa Naiaoo;. 

108. KPINAFOPOY. 

AEiXaiT] , Ti as TrpwTOv stco?, ti Bk SsuTaTOv EtTtw; 

4£iXaiy( 1 tout' ev TiavTi xaxw £tu(/.ov. 
Oi)(^£ai, to ^(^ixpieffaa yuvai , xai I? eiSeOi; wpr,v 

Taxpa xai ei; <|^u)r^(; :^0oi; £V£Yxa[ji£VY). 

nptOTt) ffOl OVOIx' EffXSV £TTQTU(XOV r,V Y«p SuKVTa 
SfiUTEp' a[XtlJ.V]TlOV TWV £7t\ <7ol )^apiTWV. 

109. ANTinATPOY. 

Apay(^[ji.y5i; EupwTrriv ttjv 'ATOi'oa , (atite ^oSt^Oei? 

(XYlSsva, (jIvit' aXXw? avTiXfYOUffav, l/e, 
xa\ (TTpwfJivJiv 7rapE}(0uffav afXEixcpEa , j^wttote j^eijawv, 

avOpaxa;. 'H ^a [xaTiqv, Zeu cpiXe , pou; eyevou. 

110. MAPKOY APPENTAPIOY. 

Ey^^ei AuaiSixr,? xuaOou; $£xa, t^; Se TroOsivri; 
Eu^pavTr,; sva [xoi , XdtTpi, Si'Sou xua6ov. 

4>71(T£l? AufflSlXTjV (xe CpiXETv TtXeOV. Ou [xi TOV ^fjSuv 
BdtXJ(^OV, 8v £V TOCUTYl XaSpOTCOTW xuXixi* 

dXXa exoi ES^pavTTi [x(a Trpb; OExa* xai yiip (XTrEipoui; 
aoTTSpa? Iv [XT^vr,; cpEYyo; &7t£pT(6£Tat. et in dolores me coujicis dupio granores .' 
Virginem enim ducis pulcherrimam , cujus insistens 

vesligiis vide quoraodo propria ferar via , [oculis, 

faciem tantummodo adspiciens dulcem. Quid in^ldos 

misera ? etiam immortalium formas spectamus. 

107. PHILODEMI. 

« Novi , suavis-femiua , prorsus amare eum qui me amat, 

et rursus novi eum qui me mordet morderc : 
ne afflige me qui nimis diligo te, nolique inritare 

in te graviter-irascentes Pieridas. » 
Haec clamabara semper et prajdicebam ; sed sicut mare 

Ionium, sic sermones audiebas nostros. 
Proinde nunc tu quidem sic graviter lamentans latres ; 

nos vero in sinu sedemus Naiadis. 

108. CRINAGOR^. 

Misera, quo te primo nomine, quo ultimo alloquar ? 

Misera ! hoc in omni malo verum. 
Obiisti , grata-mulier, et in vultus pulchritudine 

summum-fastigium et in auima; moribus nacta. 
Prote (Prima) tibi nomen erat verum : ?rant enina cuncU 

secunda inimitabilibus tuis gratiis. 

109. ANTIPATRI. 

Drachma Europcn Atticam, nee metuens 

quemquam , nee alias renuentem , haln; , [fuerit , 

ac cubile prajbentem non-spemendum , et quando hiems 

prunas. Nae frustra , Juppiter care , bos factus es. 

110. MARCI ARGENT ARIL 

Infundem?7ii Lysidices decem cyathos, sed deaiderabilis 
Euphrantes unum mihi , famule , da cyathum. 

Dices me Lysidicen magis amare. Non sane , per duiccin 
Bacchum , quem in hac cupide-poto calice ; 

sed mihi Euphrante una valet decern : eteniin inimmera 
astra unum lunse lumen superat. Tormentuni duplicas cur, anus, ore, mihi.' 
Pulchra tibi virgo comes est : vestigia sector 

Illius ; an populi non licet ire via ? 
Quae tandem invidia est , me duici lumina forma 

Pascere ? spectamus sic quoque ssepe deas. 

107. PHILODEMI. 

Bella , meus mos est, et amorem reddere amanti » 
Et qui me laedat, tedere dente truci. 

Cum te fidus amem , nee me contemne, nee in te 
Pieridas , namque est his gravis ira, voca. 

Haec tibi clamabam toties ; sed inania. Nam te Non erat lonii surdior unda maris. 
Ergo tu merito nunc ploras et gemis : at me 
Pulcher habet tenerae Naidos ecce sinus^ no. MARCI ARGEirrARII. Lysidices infunde decem , sed amabilis uimm 
Euphrantes cyathum da mihi, fide puer. 

Lysidicen plus, inquit, amas. Non est ita : sic me, 
Cujus larga bibo pocula , Bacchus amet. 

Euphrante valet una decem. Sic aetheris ignes 
Innumeros uno sidere Luna premil. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 79 111. ANTI*IAOV. 

Eiwov i-^u) xat rpdtjOev, Sx* r,v Iti tpiXrpa Tepeivrj? 

Ot o' i'fDMv Tov u.avTiv.*15', 6 }^po'vo; 5v irox' liptovouv, 
ouTo? • Iy*** ^^ TtaXai TpautixTO; r,a6avou.r,v. 

Kai Tt TtaOw; Xeuffaeiv {jiiv, 5Xai cpXcYs;* r,v S' aTtoveuao), 
cppovrfSeg* V S' olto, « irapOsvo?. » OtyoixeOa. 

112. <I>IAOAHMOr. 

'HpaffOrjv t(? S' ou^t ; XExwfiaxa • Tt? 8' auurjTO? 

xco(ji(i)v ; dXX' £(xavr,v ex ti'voc ; oO/i 6eoiJ ; 
'Ep^i;}»6u> • TToXir) Y^p eTceiYETai dvri fxeXaivrj; 

Opi$ r)ST] , ffuveTT)? iXYY^^O? ^jXixi'r,?. 
Kai Tcai'JIeiv ^te xxipo;, erat'Jafxev fjvtxa xat vuv 

ouxsTt, Xioi-rgpr,? lypovTi'So? a<j«)uie6a. 

113. MAPKOr APFENTAPIOr. 

HpaaOr)? TrXouToiv, ^(offixpxtE; • aXXa ttsvtj? (I)v 

ouxe't' EpJ? • Xifib; ^ocpuaxov oiov i'/ti. 
'H Si Trdpo; ffe xaXeuax jxupov xat Teprrvov 'ASwvtv 

MrjVo^t'Xa , vuv cou Touvotxa m»v6aveTai, 
« Tt? Tto6ev ei; dvSpaiv, tto'Oi toi ttoXi; ; » ^H (AoXt; e^ia^ 

tout' Itto; , oj; ouSel? ouSsv ej^ovTi f tXo?. 

114. MAIKIOY. 

*H yotXeTrr, xaia TrdvTa 4>tXi(TTiov, f, tov IpaffrJjv 
(jLTiSeTCOT* dpYuptou X'^P**? dvaffj^0|i.evr5 , 

(pafveT* dvexTOTspyj vuv rj itdpo?. Ou [i-iyoL Oaup.a 
cpaivgffG'' fiXXd^Gai tt,v tpudiv ou £ox£(>). 

Ka\ Y«P ~priU"epr, tto'te Yi'vsTat (xctti; avaiSriC; 
8axv£i S' oux aXXo>{ tJ 6avaTr;^opir,v. 

115. <I>IAOAHMOr. 

'Hpdff6Y)v Ar,uovJ<; Ilasir,; yivoq' ou (xey* Oaufxa • HI. ANTIPHILI. 

Dixi ego jam pridem , quando lenocinia Terinx adhuc 
infantia : » Uret hxc omnes adalta. » [erant 

Atque illi ridebant vatem. Ecce tempus, quodolim effabar, 
adest : ego vero dudum sentiebam minus. 

£t quid agam ? ad aspiciendum , merus est ignis ; si alio- 
curae; si precor, « Vii^o est. » Periimus. [convertar, 

112. PHILODEMI. 

Amavi; quis non? Comissatus sum; quis non-initiatus 
comissationum ? At insanivi. Per quempnonne deum? 

Facessat ! canus enim ingrult pro nigro 
jam crinis , prudentis nuntius setatis. 

Et ludere ubi tempus full , lusimus ; et nunc ubi 
non est amplius , meliorem curam amplectemur. 

113.MARCI ARGENTARII. 

Amavisti , duni-dives-cras , Sosicrates ; sed pauper factus 
non-amplius amas : fames medicinam quantam continetl 

Quae Tero te antea vocabat unguentum et dulcem Adonin , 
Menof^a , nunc nomen tuum quod sit sclscitatnr -. 

« Quis unde es gentium? ubi civitas tibi? » Sane vix di- 
hoc verbum -. Nemo nihil habenti amicus. [diclsti 

114. M^CII. 

Ilia dura in omnibus Philistion , ilia quae amatorem 

sine argento nunquam patiebatur, 
Tidetur tolerabilior nunc quam olim. Non est valde mirura 

earn videri -. naturam esse-mutatam non puto. 
Etenim quando mitior fit aspis impudens.' 

atqui mordet non aliter ac letall-morsu. 

115. PHILODOn. 
Amavi Demo Paphiam genere; non valde minim : III. AHTIPHILI. 

Cum vidi illecebras iu adhuc infante Terena, 

I>ixi, Mox omnes uret adulta vires. 
Tunc ego ridebar vates : nunc ilia sed adsunt 

Tempora. Praesensi vulnus id ante diu. 
Quid faciam ? si adsum , fax est mera ; si procul absum, 

Cura. Peto? virgo est. Undique sic pereo. 

112. PHILODEMI. 

Arsi. Nam quis non .' Inii convivia. Quis non ? 

Causa furoris erat quae mihi .•* nonne deus .' 
Haec valeant posthaec : jubet hoc sapientior aetas , 

Quam coma pro nigra cana venire monet. 
Lusimus , hoc aetas donee tulit ; haec quia non fert, 

Yertimur ad studii jam raclioris opus. 

1 1 3. MARCI ARGENTARIC. 

Dives amavisti, deslsti pauper amare, Sosicrates. Quanta est proh medicina fames ! 
Quae prius unguentum , quae te vocitabat Adonin. 

Menophile , nomen jam rogat ilia tuum : 
Ecquis es, unde domo ? quae patria .' Jam, puto , verura 

Esse vides, Inopi nullus amicus erit. 

Il4. MJECII. 

Aspera tractari prius ilia Philistion, ilia, 
Carus amans pretio cui sine nullus erat , 

Tisa fuit nobis aliquid mitescere. Yisam 
Non nego : mutatum non reor ingenium. 

Sic , quamvis placidis spectetur moribus aspis , 
Letiferum in morsu tunc quoque virus habet. 

1 1 5. PHILODEMI. 

Civis amata Paphi Demo mihi : non ita mirum ; 80 ANTHOLOGI^ PALATIN.E xai Safxiyj? Athxou? osuTspov ouy^i [Aeya * 
xat TuaXiv 'Tffffiaxyji; Ar,|xou(; TpiTOv* ouxsTt xaZ-za. 

Ttaiyvia* x«\ ArifJiou; TerpaTOv 'ApYo^iSo;. 
AOrat TTOU MoTpai (jle xaTtovo'tAairav <I)i)voSr,[XOv, 

a); alsi Ayi(Ji.ov< Gepfxb; ej^ei us TtoOo;. 

116. MAPKOr APFENTAPIOY. 

O^Xu? ^pw; xaAXiffTo? Ivi 6vv]T0tat TSTUxrai , 

6'ff(T0ii; I? <f tXiy]V (jEfxvoi; evetrti voo?. 
Et SI xal apffEvtxbv fftspysi; 7to'6ov, oTSa StSa^ai 

(pccpfjtaxov, & TrauffEi? tt)v Suffepojta vo'ffov. 
2Tpe<|/a; M7)vo:ptXav euto^tov, Iv ^pealv IXttou 

aStov e/.etv xoXttoi? apdeva M7ivo(piXov. 

117. MAIKIOY. 

0ep[xa{vet jjl' 8 xaXb; Kopvi^Xio;* 5XXa ^oSoujxat 
TOUTO tJ) cpuii;, TJSy) Trup (xeya Ytyvo'aevov. 

118. MAPKOY APFENTAPIOr. 

'Iffii? ^SuTTveuffTg , xai e! Sexdcxtc fxupov oaSst; , 
lypso xa\ Ss^at X^P*^ cp(Xaii; erTe'cpavov , 

8v vuv [XEv GtxXXovTa, (xapatvo[isvov SI Trpb; i^w 
o<|;eai , ufjieTepY]? (7u(ji6oXov ^jXtx(r,?. 

119. KPINAPOPOY. 

K^v ^(<|>yi; iTtt Xaiot , xat ^v £Ttt Se^ta ^i^j/V)?, 
Kpivayopy], xeveou cauxov uTrepOs Xe/ou?, 

Et (iV) aot y^apUGGOL TcapaxXi'votTo Fs'i^EXXa , 
YVcoffT] xot|jtv)6£\? ou;^ Sttvov, aXXa xo'ttov. 

120. *IAOAHMOY. 

Kal vuxTO? fAEffdcTT]!; xbv ejjlov xXE'tj^aua auvEuvov 
:nXeov, xal Truxtvr) TEyYOfXEvy) i{/axaSt. 

TouvEx' Iv aTTpvi'xTOtfft xaGviasOa , xou;(t * XaXsuvxE? 
euSofAEv, 0J5 EuSstv ToT? cptXs'ouat Oejxi;; 

121. TOT ATTOT. 

Mtxx^ xat (jieXavEuffa 4>iXa(viov, aXXa flrsXtvoDv 

OuXoTEpy), xat [AVOU XpWTa TEpSlVOTs'pT] , Altera nata Samo deinde secunda : nee hoc ; 
Ex Asia Demo mox tenia : seria narro ; 

Argolis banc Demo quarta secuta fuit. 
Ipsa mihi nomen Philodemi fata dederunt ; 

Inde puto est, Demo cur ego semper amem. 

117. MiGCII. 

Me tenet os pulcher Cornelius : hoc ego lumen 
Sed metuo : facta est maxima flamma brevi. 118. MARCI ARGENTARII. et Samiam Demo secundo-Ioco -. ncc hoc valde mirtnn, 
et rursus Hyssiacam Demo , tertio4oco ; minime haeo 

joca sunt ; et Argolidem Demo quarto-loco. 
Ipsae , puto , Parcaj me nominaruut Philodenium , 

quia semper DemOs alicujus ferrens me tenet amor. 

116. MARCI ARGENTARII. 

Femineus amor pulcherrimus inter mortales exstif it 
quibuscumque ad amandum honesta inest mens. 

Si vero et masculum diligis desiderium , scio dooere 
remedium quo sedabis irapotentis-amoris morbum. 

Invertens Mcnopbilam pulchriclunem , mente puta 
ipsum tcnere in-sinu marem Menophilum. 

117. MiECII. 

Incendit me pulcher Cornelius ; sed timeo 
hoc lumen , jam in igucm magnum cvadens. 

118. MARCI ARGE.NTARII. 

Isias suave-spirans , etiamsi decies unguentum oles , 
expergiscere et accipe mauibus amicis coronam , 

quam nimc quidem florentem , sed sub auroram marces- 
conspicies , tua? sjiabolum xtatis. [centem 

119. CRINAGORyE. 

Sive conjcceris sinistrorsum , sive dextrorsum conjece)i& 

te , Crinagora , vacuo super lecto , 
nisi tibi amabilis accumbat GemeUa , 

nosces te dormire non somnum , sed lassituduiem. 

120. PHILODEMI. 

Et nocte media meo furtim-relicto conjugc 

veni, et densa madefacta imbre. 
Idcircone otiosi sedemus , nee lass! 

dormimus , ut dormire amantes fas est 

127. EJUSDEM. 

Parra et nigricans Philsenion, sed selinis 
crispior, et cutem prima-lanuguie tenerior, Quamquam Arabum messes somnus tuus", Isias, halat , 
Sis vigil, et capias haec , rogo, serta mann. Si sapis, hxc nostrx tibi sunt setatis imago : 
Sic hodie florent, eras sine honore jacent. 

119. CRlNAGORiE. 

Seu latus in dextrum versabere , parte sinistra 
Seu tua, Crinagore, membra cubile premant, 

Ni jaceat tecum forma praestante Gemella, 
Sic dormire dolor, non tibi somnus erit. 

121. FHIT.ODEMr. 

Parva quidem est et fusca Philinaion : attamen agna 
MoUior, et viridi crispior est apio. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORXA. 81 T*\ xsirzoZ ^covetJffx u.«YtoT£pa, xai -rraps'/ouoa 
wdvTa, xai aiT^Gai iroXXaxi cpEioofUvrj. 

TotauTr,v ffxepYOifjit <l>iAaiviov, a}(pt( av e3pw 
oX>,r,v, to ypuffET) Kuirpi, TeXeiorepTrjv. 

122. AIOAQPOY. 

M:^ au Y^j ."•■'lo' e? 'Oi TtoXu cpspTEpo? eiOETai * offswv 
oixtporepwv, xXetvou xoupe Meyict'oxXeouc , 

xr,v (ttiXSti XaptTEffcri XeXouuevo;, afX^piSovot'r,? 
Tov xaXov ou Y«p 5 T5ti<; r^irio; ouS' axaxo;, 

aXXa [jLeXcdv uoXXoiat , xat oux dStSax-co( EpuTcov. 
T:?)v (pXoYoc ^ihiCeiv OEi'StOt, 8ai[Jiovic. 

123. <I>IAOAHMOr. 

NuxTEpiv^i, oixspwc, ©iXoTrotvvK^E , ipaivE , ^eXr^vTj, 

cpaivE, oi' EUTpif^TOJv ^aXXopLEVT] OupiSuv 
auY«C« XP"*^^'''^ KaXXidTiov • e? to tpiXeuvTuv 

EpY* XaTOTTTEUclV OU CpOo'vO? dOBVOCTT). 

'OXStilEi; xai TiivoB xai f,fx£a;, oioa , SeXi^vr, • 
xoi Y«p <it;v ^j/u^TjV etjiXfiYEv 'Evouaiuv. 

124. TOT ATTOT. 

Ouirw dot xaXuxiDV YUfAvov Ospo^ , ouSi {XEXaivEi 
Potpu; 6 TtapOsviou? TcpcuToSoXcov j(^otpiTa<;' 

aXX' 750-/) 60a Td;a vEoi Ot^y*''''^ 'EpoJTE;, 
AunSixTj , xai uup TuspEtai eyxou^iov. 

<I>euYW(X£v , SusepwTE;, Iw? fls'Xo? oux iiti veupTJ- 
(xavTi? i-fbi LtEYdXyi; auTixa itupxaiTJ;. 

125. BA220r. 

9u IxeXXu ^EucEiv xpw<ro? ^TOTe ' Pou? Se Y^^o^f ° 

oXXo?, '/Oi {XEXtOpou; xuxvo? Eirriovio?. 
Zr,vi ijiuXacffEffOto tciSe TtaiYVia • xr, oi Kopivvr, 

TOU( 0O0X0U( Bdtata too; SuO, XOU ItETOjAai. 

126. *IAOAHMOY. 

rUvTE oiOb)(7iv £vb< TTJ Seiva 6 Setva xaXavra , 
xai pittl (pptffffwv , xai jxa xbv ouSs xaXv' 

x£vxE 5* EYW opa^jjia; xwv OioOExa AyffiavdffOT) , 
xai ^tvio Tzph^ xw xpEiaaova xai oavEpto^. 

jQavxid; ■^xoi Iyw cppsva; oyx e^to , 75 xo yc Xoitcov 
Tou? xEt'vou tteXexei oeT OlOUjXOU; d^EXElV. et loquens quae-illiciant-majore-Ti quam cestus Veneris, et 
omnia , et poscere saepe parcens. [prsebens 

Talem diligam Philxnion, donee invenero 
aliara, Veniu. aurea, perfectiorem. 

122. DIODORI. 

>'e tute, ne si ([uidera tibi multo prsestantior Tid«tur oeulis 

ambobus (?) , illustris fili MegistocUs , 
nee si niteat a Gratiis latatus , circuniTolites 

fonnosum ilium -. non est enim puer mitis nee iimocens 
sed multorum cura , et minime rudis amorom. 

Flammam ventilare metuas , o bone. 

123. PHILODEMI. 

Nocturna , bicomis , amans-perrigilii , fulge , Luna , 
fulge, per bene-foratas radians fenestras; 

illumina auream Callistium. In amantium 
furta inspicere non est invidia inunortali. 

Felices-praedicas et bane et me , noYi , Luna ; 
nam et tuum animum ussit Endymion. 

124. UUSDEM. 

Nondum tibi est calicibus nuda aestas, neque nigre&cil 
UTa >irginales primum-pullulans gratias : 

Tenun jam celeres sagittas ujOTi acuunt Amores, 
o Lysidice, et ignis ^iscit occultus. [nenro : 

Fugiamus, infortunati-amatores , dum telum non est in 
Tates ego magni mox eventuri incendii. 

125. BASSL 

^'on ^o unquam fluam aurum , et bos fiat 
alius qui vult et mellita-Toce cygnus in-littore. 

Jovi servantor baec ludicra ; ego autem Corinns 
obolos dabo duos , et-non volito. 

126. PHILODEMI. 

Quinque dat pro ouo concubitu cuidam feminae quidaoi 
et futuit tremens,et hercle ne formosam quidem :[talenta, 

quinque autem ego drachmas pro duodecim Lysianassae , 
et futuo insuper formosiorem et palam. 

Omnino aut mentem ego non habeo, aut deinceps 
illius securi o[ ortet testes auferre. Illex vox illi cesto magis; amplius addam : 
Cum sit promta nihil non dare , pauca petit. 

Sit mihi talis arnica Philinnion, aurea Cypri ; 
Succurrat potior donee arnica mihi. 

124. PHILODEMI. 

?Huda tua est foliis nondum rosa : caerula nondum 

Dulce tibi Veneris parturit uva merum. 
Tote tamen jam tela parat grex parvus Amorum, 

AMHOLOCIA. I. Lysidica, et clause fumus ah igne venit. 
Ueus fugite heus miseri, dum nondum spicola nenro 
Sunt data : vaticinor : maxima flamma prope est. 

125. BASSI. 

Noa ego bos Gam, non aurea gutta : sit alter 
Qui volet in ripae gramine dulcis olor. 

Juppiter hos habeat lusus : ego vero Corinnx 
^on plus quam tresses do duo, nee volito. 82 ANTHOLOGIZE PALATIN.E 

127. MAPKOY APrENTAPIOr. IlapOs'vov 'AXxtTCTcyiv ecpiXouv (Ji.£Y*» '^"^ '^"^ Tret'aai; 

auT^v XaOpiSico; et/_ov Itti xXtffiv). 
'Aixcpoteptov SI oTs'pvov ii:a.Xkzxo , [at] ti? eTrsXOy), 

[AVI Tt? iSv) xi TTOQCOV XpUTTxi TTEpiatTOTeptOV. 

MriTepa S' oux sXaGev * xeiv/)? XctXov • aXX' lanSouaa 
e^aTtivv];, « '£p(J<.5i? xoivo? », ecpr], « Ouyaxsp ». 

128. TOT AlTOr. 

Stepva Ttepl crTepvoi?, [AaiiTw 5' eirt aasTOV Ipgicya? , 
j^eiXea ts YXuxepoic; j(^eiXeai auixTitsaai; 

'AvTiYOviQ?? xa\ ypSxa XaSwv irpb; y^^poixa, xot Xoiiri 
criYto, (xbcpxu; e:p' ot? Xu)(_voi; eTTSYpacpsxo. 

129. AYT0MEA0NT02. 

TV "^0 '^"S 'AffiTQi; 6p)^r,ffxptSa , xr)v xaxoxtj^voii; 

(T)^71[jLa(7iv 1^ aTraXwv xivjfAsvviv ovuj(^wv , 
alvEh), ou/^ 6'xi TTotvxa TraOaivexai, ouo' 6fxi paXXsi 

T^i; aTraXa? aTraXwi; u)5e xai coos ytpctii' 
aXX' oxt xa\ xpi6axov irept iraaaaXov dp^^i^aaaOai 

owe, xai ou ipsuYsi Y^iP*^^°"J ^uxi'Sa;. 
rXwxxiCst, xvi^ei, TCspiXafJiSavef V S' l7ripi<|/Yi 

TO ffxeXoq, £^ aSou xV xopuvrjv avotYSi. 

130. MAIKIOY. 

Tt ffXUYv>i ; Ti Bi xauxa xofjir); eixata , OiXaivi , 
crxuXfxaxa , xai voxepwv GUY/yf^^i o[xu.«xio)v ; 

[x'J) xov Ipacxriv eTSe? ^'/(ovf)* &7toxdX7riov aXXyjv j 
eIttov iy.oi' XuTrric ^apfjiax' litiffxajAeOa. 

Aaxpust?, ou cpyi; Ss • [xaxrjV apveisO' iTnSaXXy)- 
6:p6aX(jiot YXtoaffV)? a^iOTriaxoxepoi. 

131. OIAOAHMOY. 

U^'aXfxoi; , xai XaXi^ , xai xwxt'Xov oj/aa , xai woy) 
Sav6iTC7rr,? , xa\ uiip dfpxi xaxap"/o(xevov, 

to '^vy^"^ , cpXe^ei as ' xb S' ex xi'vo? , rj itdxe , xai Ttio; , 
oux oTSa* YvioffT), ou(7[ji.ope, xu'.j)0[X£vr|. 

132. TOT ATTOT. 
"*il TToSb?, to xvvifxriq, w xwv aTrdXtoXa Sixaioj? 127. MARCI ARGENTARII. 

Virginem Alcippen amabam valde; et aliquando quum 
clanculum earn habui in lecto. [ persuasissem, 

Amborurn autem pectus palpitabat, ne quis accederet, 
ne quis videret desideriorum secreta maximorum. 

Matrcm tamen non latcbat lecti sonus ; sed ubi-vidit, 
statim : « Communis Mercurius » , inquit , « o filia. >• 

128. EJUSDEM. 

Pectus ad pectus , mammamque ad mammam applicans 

labiaque dulcibus labiis apprimcns 
Anligonaj , et corpus contingens corpore : cetera 

taceo , testis ad qua) lucerna inscrlbebatur. 

129. AUTOMEDONTIS. 

Asiaticam saltatricem , nefarie-artificiosis 

figuris e\ teneris moventera-se unguiculis , 
laudo, non quod omnes affectus-exprimat, nee quod jactet 

molles molliter hue et illuc manus ; 
sed quod et pannosum circa clavurn saltare 

novit , et non fugit seniles rugas. 
Lingua-nectit-basia, vellicat, amplectitur ; si vero apprimal 

femur, ex orco clavam reducit. 

130. MiECII. 

Quid afflicta es quid sibi volunt comae hae inutUes , Pbi- 
lacerationes , et udorum turbatio ocellorun-^? [laeni, 

An amatorem \idisti habentem in-sinu aliam ? 
die mihi -. doloris remedia scimus. 

Lacrimas , nee dicis : frustra negare txtnaris : 
oculi lingu^ sunt fide-digniores. 

131. PHILODEMI. 

Cithara et sermo et argutus oculus et caoitus 

Xantbippes et ignis modo incipieus , 
anima, uret te -. sed ex quo, aut quando, et quomodo, 

ignoro -. scibis , infelix , dum-ureris. 

132. EJUSDEM. 

O pedem , o femur, o quibus merito perii 127. MARCI ARGENTARII. 

Virginis Alcippes insanus amore, precatus 
Malta, tori furlim parte receptus eram. 

Nostra dudm trepido salieb-int pectora molii, 
Arcanus ne quo teste pateret amor. 

Garrula mater adest, ioterpellansque jacentes • 
Communis, dixit, filia, Mercurius. 

l3o. MJECII. 

Quid moeres ? tua cur lacrymis confusa , Philseni, 

Lumina ? cur laceras has ego cerno comas ? 
Die, gremione fovens aliam tibi visus amator Est tuus ? in nobis est medicina mali. 
Fles dicisque nihil : frustra cupis ipsa ntgare : 
Quam linguae est oculis major habenda fides. 

i3i. PH11.ODEM1. 

Ars fidium, cantus, et vox, oculique loquaces 
Xantbippes, et qax jam nova flamma subit, 

O anime, incendent haec te. Quo, quomodo, quando 
Nescio , tu vero tactus ab igne scies. 

1 32. EJUSDEM. 

O crura, atque pedes, et quo, sed jure, peribam. CAPUT V. EPIGRAMiMATA AMATORIA. 8a [jiyiptov, w yXoutwv, w xtsvo;, co Xayo'voiv, 

w j^giptuv , w Twv jjLaivo[jLai 6[x.tJi.aTiwv , 
w xaTaTgj(^voTaTOu xivrjixaTo;, w TcepiaXXcov 

YXwTTifftxwv, o) Twv * Ouojxai ^ojvapiwv ! 
Et S' OTTix:^ Ttai? 4>Xwpa xal oux aoouaa xi 2a7rcpou; , 

xai ITepffeu? 'IvS^; T^paffax' 'AvSpofxeSiq;. 

133. MAIKIOY. 

'QuLoa' Iyo), Suovuxrai; acp"HouX(oy, KuOepeia , 
ffov xpdxo;, ^fjffu'/^dffsiv w; Soxeto 5', ty^Xa;, 

TOu(iLOV ETtiffxafxeviri xdXavo; xaxo'v • ou y^P u''^oi(toj 
T^v £xepY)v, ^pxou? o' 61? ave(xou; xi6e(Aai. 

A?poujjLai S" affeSetv xeivyj? X"P'^ > 'l "^^ '* xr.pwv 
6^pxi' aTToOviiffxeiv , -irdtvi', uit' tudeSt'y,?. 

134. nosEiAinnoY. 

Kexpoiti jSaive XdtYuve TtoXuSpoaov txjxdSa Bdx/ou , 
^aTvE" Spofft^effOu) ffU[A6oXix:J) Trpo'itoffi;. 

2iYd(jO(o Ztqvwv 6 erocpo? xuxvo? , d x£ KXedvOoo; 
(jLOUffa • (xeXoi S' ifjjxiv 6 YXuxuirixpOi; epw;. 

135. AAHAON, 

ixpoYY^^ilj euxdpveuxe, (xovouaxe, uaxpoTpdj^riXe , 
V'^a6yj\v, ffxeivw <fbeyyoiiivt\ (jxd|jLaxi, 

Bdxy^^ou xa\ Mouaetov IXap^ Xdxpi xot KuOepei'ia? , 
f,SuY^^''^'5 ) tepTtvJj (JufxSoXixwv xa[AtT) , 

xi'cpO' 67rdxav vt^^w , {jieOuei? ffu [xoi, V 8^ [aeOucOw, 
exvT^cpeii;; aSixet; (JU[ji7coxixrjV ^iX(r)v. 

136. MEAEArPOr. 

'EY/.ei) xai rtdXiv eIti^, TtdXiv, TrdXiv « 'HXtoocopa? » 
etice , fft S' dxpT^xti) to yXuxu [xiffY* ovofjia* 

xai [jLOi xov PpEj^Osvxa [xupoi<; xai y6i^6v Idvxa, 
(xvajjLo'ffuvov xEiva; , d(jLCpixi6ei axEcpavov. 

AaxpuEi cpiXs'paffxov iSou ^dSov , ouvExa xsi'vav 
dXXoOi, xou xoXttok; aaExepoi; laopS. 

137. TOT ATTOT. 

'EyX^' xa? n£i6otii; xa\ KuTcpiSoq 'HXtoSwpa; , 
xa\ itdXt xS; aCixS; (xSuXo'yw XdpiTOi;. 

Auxi Y"P !^'' ^H'-O' YP*?^"^'' ^^°^ > ^? '^° Txo66tvbv 
ouvo[x' £v dxpriXU) (JUY^2P°'<^*? Triotxai. 

138. AIOSKOPIAOY. 

"Ittttov 'AOvlov rjflrev Ijjioi xaxo'v ev iiupt Txasa lumbos , o nates , o pectinem , o ilia , 
humeros , o mammas , o gracile illud collum , 

manus , o quibus insanio ocellos , 
artificiosissimum motum , o eximias 

exosculationes , o quibus commoveor brevia-verba ! 
Si es Opica puella Piora neque canens SapphOs carmiiia , 

etiam Perseus Indam amavit Andromeden. 

133. M^cn. 

Juravi ego lertuam potentiam, Cytherea, duas noctes- 
me ab Hedylio secubiturum : sed , ut existimo , ridebas^ 

sciens meum miseri malum ; non tolerabo enim 
alteram noctem, et jurajuranda do in ventos. [la tJbi 

Malo autem impius-in-/c-esse illius gratia , quam prajsti- 
servans jurajuranda mori , domina, per pietatem. 

134. POSIDIPPI. 

Cerxopia, spai^e, lagena, rorulentum liquorem Baccbi , 
' spai^e : roretur collatitia propinatio. 
Taceatur Zeno, sapiens cycnus , ac Cleanthis 
Musa ; cur» autem sit nobis dulcamarus amor. 

135. INCERTI. 

Rotunda, bene-tomata, uniauris, longicoIUs, 

alticer^'ix, angusto garriensore, 
Bacchi ac Musarum hilaris faraula et Cjihereae , 

dulce-ridens, grata collatitiarum-compotationum proma, 
cur tandem, quando sobrius-sura, ebria-es tu mihi; sin 

fis-s<^ria ? Isedis compotatoriam amicitiam. [sum-ebrius, 

136. MELEAGRI. 

Infunde , et iterum die , iterura , iterum « Heliodorse » 

die , et mero tu dulce misce nomen ; 
et mihi madentem ungi}entis , et hestema quse-est ,. 

memorem illius , impone coronam. 
Plorat amica-amautium en rosa , quod illam 

alibi et non in gremio nostro videat. 

137. EJUSDEM. 

Infunde cyathum Suadae et Veneris Heliodorse , 

et rursus ejusdem dulciloquse Gratiae. 
Ipsa enim una mihi scribitur (es() dea, cujus cupitum. 

nomen in mero miscens bibam. 

138. DIOSCORIDIS. 
Equum cecinit Athenion mihi molum : In igni tola O femur, o pubes, o natis, o latera; 
O humeri , collum tenerum, niveaeque papillae, 

O digiti, o noster, lumina bina, furor ; 
Et vos nequitise motus, conserlaque Unguis 

Basia, voxqueo me quas facis exanimem! 
Quod si opica et flava est, nee novit carmina Sapphus, 

AndrOmeden Perseus arsit, et Inda fuit. 1 33. MiECii. 
Hedylio geminas jurantem me abfore noctes 

Per te, risisti , sic puto, magna Venus. 
Nam scis quo tenear morbo , dea : crux mihi nox sil 

Altera : do rapidis verba ferenda notis. 
Impius ob dominam fieri magis eligo , servans 
Quam tibi, diva,fidem, prse pietate mori. 

6. 8-4 ANTHOLOGIZE PALATINI 'IXio? ^v , xayw xetvr) a[x' IcpXeyofxav , 
ou Ssi'aa? Aavawv oexeTr) iro'vov • ev 8' Ivi cpeyYEi 
TW TOTE xal Tpwe? xayw aTrwAOfxsOa. 

139. MEAEAIPOY. 

'ASf; [xeXo;, val IlSva tov 'Apxaoa, TnrjXTtSi (JLeXTtei:, 
ZTjvocpt'Xa, vai Ilav', aou xpExei? Tt jxeXo?. 

Hoi o-E cpuyw; TravTr) (xe TrepiffTEi'/ouciv 'EpioTS?, 
ouS' 6'aov afATTVEUffai ^aibv ewffi /^pdvov. 

''H yap [jLot (i.op'f a jiaXXEi TtdOov , rj TtaXt [xouaa, 
•^ /^api;, ■/)... Tt Xe'yco; Ttavxa * irupi cpXe'YOjxat. 

140. TOY ATTOr. 

'HSuijieXci? Mouaai auv TcrjXTiSi , xai Xdyo; Eix^pwv 
CUV IleiQoT, xal "Epco? xaXb? Itp' ^vio'/^w, 

Zr,vo'>piXa , ffoi axvjTTTpa TldGtov o7revei[xav , tTtet aoi 
ai Tpi(jaa\ XapiTEi; xpEti; sSoaav y^^apiTa;. 

141. MEAEArPOY. 

Nat TOV "EptoTa , OsXoi to Trap' ouaaiv 'HXioStopa? 
i^OsyfJi-a xXuEtv \ tS; AaToiSew xi6ap«;. 

142. AAHAON. 

Tt; , ^6^0'^ h ffTEcpdtvo? Aiovuatou, % ^o'Sov auto; 
Toti (jTEtpocvou 5 Soxe'w , XsiTrETat 6 aTEtpavo;. 

143. MEAEAIPOY. 

'O (jTEcpavo? 7cep\ xpaT\ fiiapaivETai 'HXioSiopa? " 
auT^ S' IxXafjLTTEi Tou (iTe^avou ffTscpavo?. 

144. TOY AYTOY. 

"flSv] Xsuxdiov OaXXst , OdXXEt Zl cpiXojjiSpoc 
vapxiffffo;, GcxXXei o' oupEcttpoiTa xpi'va • 

y^r^ S' ^ cpiVpaffTOi;, ev avOsffiv wptjxov avOo; , 
Zv)vo^tXa IlEiOoiii; fjSu teGyiXe (idoov. 

AstixSvEi;, Tt [xotTata xdijtan etti cpaiSpoc yeXaTE ; 
a Y^p ''^*"'? xpsaacov aSuTrvdcov cTE'^otviov. Troja erat , et ego cum ilia flagrabatn , 
non cum-metu-perpcssus Danaorum deccanem laborem , 
ill4 et Troes et ego periimus. [ sed iu una luce 

139. MELEAGRI. 

Dulce carmeu , per Pana Arcadem , pectide canis , 
Zenopbila, per Panetn , dulce pulsas carmen. 

Quo te fugiam ? ubique me cuigunt Amores , 
nee vel tantillum ut-respirem me sinunt teinpus. 

Vel enim mihi forma iujicit cupidinem , vel rursum musa, 
vel gratia, vel... quiddicam? cuncta! igni uror. 

I'iO. EJUSDEH. 

Dulce- canentes Musaj cum pectide, et sermo prudciis 
cum Suada , et Amor pulcher in-potestatc aurigae , 

Zcnoibila, tibi sceptra Cu]iidinum tribuerunt, quod tJbi 
triplices GratiiB tres dcderc gratias.' 

141. MELEAGRI. 

Per Amorem , mavolo ad aures dictam ab-Heliodora 
vocem audire quam Latonse-filii citbarss 

142. INCKRTI. 

Quid, utrum corona Dionjsii est rosa, an ipse est rosa 
unde-corona-nexa ? autumo, vincitur corona. 

143. MELEAGRI. 

Corona circa caput Heliodorse marceseit , 
ipsa vero effulget coronae corona. 

144. EJUSDEM. 

Jam leucoium floret, floretquc pluvije-amans 

narcissus , et florent monticola lilia : 
jam etiam amantibus-cara , inter flores flos maturus, 

Zenopbila floret , Suadae dulcis rosa. 
Praia , quidtemere de comis vesiris laetum ridetis.' 

quippe puella baec potior odoratis coronis. '<t 1 39. MELEAGRI. 

Dulce canis, mea Zenophile , testudine mota. 
Sic Areas faveat Pan mihi, dulce canis. 

Ah quo te fugiam ? circiim metantur Amores, 
Nee requies puncto temporis uUa datur. 

Hinc decor, liinc cantus tuus , hinc me gratia torquet ; 
Omnia quid verbis persequar ? Ignis ego. 

140. EJUSDEM. 

Dulces cum cilliara Musse , sapieutia dicta, 
Sed lepida, et doctus frena, Cupido, pati, 

Zenophile, regnum tibi dant in amoribus, ipsa 
Cui tribuit donum Gratia terna triplex. 

141. EJUSDEM. 

Me male perdat Amor, ni cantus Heliodorae 
Plus amo , quam citharse carmen, Apollo , tuae. I 42. INCERTI. 

Suntne corona rosae Dionysio, an ipse coronn 
Est rosa ? sic credo : victa corona jacet. 

143. MELEAGRI. 

Serta quidem marcent circa caput Heliodorae, 
Sed sertis sertum verius ipsa vigeL . 

I44« EJUSDEM. 

Jam pluvias narcissus amans, jam lactea florent 
Montibus in summis lilia , jam violse : 

Flos etiam florum maturis vernat in annis 
Zenophile , dulci plena tepore rosa. 

Prata quid o vano ridetis honore comarum ? 
Zenophilse par est nulla corona meae. CAPm^ V. EPIGRAMMATA A.MATORIA. 8S 145. ASKAHniAAOV. 

AuTOu ixot CTEtpavoi irapot SixXt'ffi raiffos xpsaaffroi 
aijxvsTe, (i.:J; TrpoTrextoq ;puXXa Tivaffdouisvoi , 

o&; Saxpuoi? xaTsSpE^a • xotTOixSpa yip ouaa-c* Ipiov- 
^XX', OTOv otYOaEVT,? auTOv ior,Te 6upr,; , [ twv* 

ffta^aG' uTTsp xeipaX^? ejjiov oerbv, Ws av apieivov 
fj ^avOvj ys 5tdtX7) xiifjii irir, Satxpua. 

146. KAAAIMAXOr. 

Te'ffffapsi; «i XotpiTE?" iroxi ya? {Jiia tai< Tptci xeivott; 

apri TTOTeTCXacOrj , x:^ti aupoist votet 
euatcov iv iraciv apiJJotXoi; Bspsvi'xz, 

a; axep ouS' autat Tat Xotpitg? XotpiTe^. 

147. MEAEAFPOY. 

nXE^o) Xeuxoi'ov , itXe'^u) S' aTraXriv fiixa {xupTOi? 

vapxiffciov , ttXe'^o) xai xa YeXSivra xpiva , 
•jiXe'^o) xai xpoxov :?iSuv • l7rnrXE';w 5' OdxivOov 

TToptpupEViV , itXE^tfi xai (piXepaoTa ^doa , 
w; av in\ xpoTa^ot? aupoSodTp-j^rou 'HXioSwoa; 

£U7TXdxa[ilOV jraiTTiV dv6oCoX5i (TTE'javOs. 

148. TOT ArroY. 

4*811.1 ttot' £v (xoOotCTav euXaXov 'HXtoowpitv 
vixacEtv wxkq xi? Xapita; j^^apiaiv. 

149. TOT ATTOT, 

Tic [xoi ZrjvoipiXav XaXiav 7rap£'o£i;Ev ixa^pwv; 

Ti'c txi'av EX Tpiffdwv f^ya^s. txoi Xapixa ; 
fl f ETufjLCDC avr)p XEjraptffixEvov dvuffEV epyov, 
Stopa SiSou;, xaurav xav Xapiv ev yapixi. 

150. ASKAHniAAOT. 

'liixoXdyriff' ■fj^Eiv t\q vuxxa (jiot fj 'Ki6dr,xo<; 

Nixu), xai (i£u,v^,v wuoa£ 0£C7tjLo;popov 
xou/ r;x£i, (puXaxf, Se irapoi'/sxat. 'Ap' ETXiopxEiv 

TjOeXe; tov XuyTvov, TraiSe?, airooSc'aaxE. 

l.'il. MEAEAFPOr. 

0;uSdai xcovwrs; , dvaiSsE;, aiixaxo? avoptov 145. ASCLEPIAD.-E. 

Hie mild , coronae, apud has valvas suspensae 
manete, baud temere (olia- vestra concutientcs , 

quas lacriniis rigavi; pliiviosa enim amantium lumina : 
Terura quando aperW ilium videritls januA , 

stillate in caput ejus meam pluviam , ut melius 
flava coma meas bibat lacrimas. 

146. CALLLMACHI. 

Quattuor^uH/ Gratiae : nam una tribus illis 
modo adjuncta est, et adhuc unguentis madet 

felix, inter omnes invidenda Berenica, 
sine qua ne ipsae quidem Gratise sunt Gratiae. 

147. MELEAGRI. 

Nectam leucoion , nectamque tencrum cum myrtis 

narcissum , nectam et ridentia lilia , 
ncctam et crocum suavem; turn innectam hyacinibuni 

purpureum , nectam et cafas-amantibus rosas , 
ut in temporibus unctae-cincinnos Heliodprac 

pukhre-comatam caesariem floribus-conspcrgat corona. 

148. EJUSDEM. 

Aflirmo aliquando in sermonibus disertam Heliodorciti 
Ticturam ipsas Gratias gratiis si(75. 

149. EJUSDEM. 

Quis mihi Zenophilam argutam monstravit anncorum ? 

quis unam'ex tribus adduxit mihi Gratiam ? 
Kaj vere ille vir Isetabile fecit opus, 

dona dans et ipsam Gratiam adco gratiis. 

150. ASCLEFI.AD.E. 

Consensit adfutiu-am-esse in noctem mihi famosa 
^'ico , et venerabilem adjuravit Legiferam (Cercrem); 

neque adest, et custodia praetcrit. An pejerare 
Tolebat ? Lucemam , pueri , exstinguite I 

151. MELEAGRI. 
Clamosi culices , impudentes , sanguinis homiiuim 143. ASCLKPIADf. 

Mis mihi suspense foribus remanele coronae. 

Nee folia in lerram tam cito decutile, 
1 iiicta meis lacrymis ( namque hiuuida semper amautum 

Lumina ) : sed veniet cum mens ille foras , 
Tunc stillate meum supra caput illius imbrem, 

Ipsa meos fletus ut coma flava bibat. 

147. MELEAGRI. 

Plectam ego narcissum, plectam Cylhereia myrta, 

Albaque formosis lilia cum violis ; 
Cumque croci foliis hyacinthum suave rubentem : 

Adnectam tenerae suavia texta rosoe : Ltetius uDguento spirantis ut Heliodora; 
Asi)ergat pulchros Acre corona comas. 

148. EJCSDEM. 

Heliodora, tuis tam bianda est gralia verbis 
Ipsa sit ut prae te Gratia grata paruni. 

149. EJUSDEM. 

Zenophile facunda mihi, proh Juppiter ! a quo 
Venit, ut Idaliis de tribus una soror ? 

Quicumque ille fuit scivit dare munera grata. 
Ipsa per bunc gratis Gratia quippe data est. 

l5l. EJCSDEM. 

Clamosi culices, humano sanguine pasti, 8G ANTHOLOGI^ PALATIN^E Gtcpcrtve;, vuxTO? xviooaXa SiTCTEpuya, 
jSaiov Zr,vo'^iXav, AiTOfxat , irapeG' v](ju)(OV uttvov 

EuSetv , Ta{jLOt S' iSou (japxoipaYetTS [xeXt]. 
KaiTOi TTpo? Ti (iiaTrjv auSwj xai G^pe? dfteYXTOi 

TspTTovxai Tpucpepw J^pom y^Xiaivoixevoi. 
'AXX' £Tt viiv TrpoXsyw, >taxa ep£f/.[AaTa, Xr^y^"^^ foXar,?, 

7] YvwasffOe X^P^^ ^'/jXoTUTrtriv Suvafjiiv. 

152. TOT ATTOY, 

n-raiVj? aoi, xcovw^]/, tk^w? ayYeXoi;, ouaai o' axpoi? 

Z'/jvo^iXa? i|auffai; Trpou'i'iOupiCe xa5e • 
« "Aypi/TTvo? [jLt|j.v£i (le • cu S', lo XviOapye (piXoiivxojv , 

« euSsi? ». Ela , 7r£T£u • val , (piXdiji.oua£ , tte'teu" 
•Jjoruxa §£ cpO£Y^ai, [A'J] xa( (jUY''°''f°^ lyeipa? 

xtw^ar,; etc' lixol ^yiXotutcou? oSuva;. 
""Hv S' ayaY'fl? tvjv Traioa , So pa ffT£^|^io <t£ Xsovtoc, 

x(ovw'];, xat otodco /.sipi ©EpEiv ^OTCaXov. 

153. ASKAHniAAOY. 

NixapeTT^i; to IloOot? tJie|jieX7)[ji.£vov f,8u Trpo<TO>nov , 
TTUxva St' u'jiopocpiov cpatvo'tjtevov OuptSoiv , 

at '/ijx^onca KXEO'^tJoVTOi; etci TCpoOupoi? Iijiapavav, 
KuTtpi cpiXr] , •^"kuy.i.fou pXe(ji.}xaTo; iffTepoTrai. 

154. MEAEAFPOY. 

Nai Totv vr,^a[ji,£vav xapOTcoi; Ivt xufxaai KvJitpiv, 
£(7Ti xai EX [JiopcpSci; a Tpu^Epa Tpu(fEpa. 

155. TOr ATTOT. 

. 'EvTO? IjJi^? xpaoiVji; r^v euXaXov 'HXioSwpav 
^j/uxV T^? J^u^^c auTo; ETCXaffffsv "Epto;. 

156. TOT ATTOT. 

A cpiXEpwi; yjxpoTZolq AffxXyjTtia; oTa raXi^vyji; 
oijL{Aaai cuutieiOei TCocvra? IpojTOTCXoEiv. 

157. TOT ATTOT. 

TpviX.^? ovu; utc' "EpoJTo; avETpatpe? 'HXtoStopa? • siphones , noctis ferae binis-alis , 
pauluin, precor, Zenophilam sinite tranquillum somnum 

dormire , mea vero en membra vorate-carnivori ! 
Quanquara quid frustra vociferor ? etiam belluae durae 

gaudent delicata cute tepefieri. 
Verumnunc etiam pradico, malaj bestise, desistiteaudacicl, 

aut cognoscetis manuum zelotyparum vim. 

152. EJUSD£M. 

Vola mihi, culex, celer nuntius, et auribus primoribii^ 

Zenophilae, tangens eas, insusurra hcccce : [amantiiun 
« Insomnis manet te; tu autem, o sicut-vetemo-oblitfl 

dormis. « Eja, vola ! nae , Musae-araice, vola, 
ac placide fare , ne etiam conjuge cxcitato 

moveas in me zelotv'pos dolores. 
Si autem adduxeris puellam , pelle cingam te leonis, 

culex , et dabo manu ferre clavam. 

153. ASCLEPUD^. 

Micaretse a Cupidioibus dilectam faciem dulcem , 

saepe per altas apparentem fenestras , 
caesia Cleophontis in vestibulis tabefeccrunt , 

Venus arnica, fulgura ex-sqavissimo oculo. 

154. MELEAGRI. 

Per earn qu» natavit glaucis in undis Cyprin , 
est etiam form4 Tryphera Tpuyepa (luxuriaus). 

155. EJUSDEM. 

In meo corde argutam Heliodoram 
animae animam ipse finxit Amor. 

155.. EJUSDEM. 

Amorem-colens Asclepias caesiis velut Galenes Sereidoi 
oculis persuadet omnibus amoris-mare-navigare. 

157. EJUSDEM. 
Durus unguis ab Amore eductus es Heliodorae -. ISocturnoe volucres, absque pudore ferae, 
Zenophilae placidum medico date tempore somnum, 

Id precor ; en membris vos satiate meis. 
Sed quid ego haec frustra queror ? et crudelia monstra 

LiEtantur tenera luxuriosa cute. 
Turpe pecus, rursus moneo, desistite : vel jam 

In vos zelotypa saeviet ira manu. 

1 5a. EJUSDEM, 

Parve culex, pro me celer, i, rogo, nuntius, atque luce 
Zenophilae pulchrae perfer ad auriculam : 

« Te vigil ille manet : tu nunc in amore veternus 
Dormis, » Quaeso vola, quaeso canore vola. 

Sed placide die haec, ne vir simul excitus in me 
ZelotypsB moveat virus amariliae. Si dominam adducas, corium tibi grande leonis , 
Et manibus dabitur clava gerenda, culex, 

l54, EJCSDEM. 

Sic mihi sit facilis saevo nans aequore Cypris : 
Vim Formosa sui nominis ore probat. 

1 55. EJCSDLM. 

Dulce loquens, quam pinxit Amor sub pectore nostro, 
Nunc arima ipsa animae est Heliodora meae. 

I 56. EJCSDEM, 

Isla procellosis oculis Asclepias, ac si 
Suda foret, cunctos in mare amoris agit. CAPm^ V. EPIGRAMiMATA AMATORIA. 87 TauTT,? yhio Stivet xvicixa xal s; y.paiir,v. 
158. ASKAeniAAOY. 

'Epfxtovrj 7Ci6av^ ttot' iyw ovvsTrai^ov , Ij^oOffr, 
^wviov I; avOeojv ttoixi'Xov , w Ilatpiyi , 

« xa\ (x.^ XyTnrjGr,?, tjv ti; Ij^r; a' iTepo; ». 
159. i:iMi2MA0r. 

Boi'oiov r,uX7]Tpi? xat IIuQia?, a? ttot' Ipaoro'i, 
dot, KuTcpt, xi; ^ojva; tcx; tc YP«©a? eOecrav. 

"EuTTOpE xat ^opTrjYi , TO ffbv paXXavtiov olSr^ 
xi\ rzoOtv a\ ^wvai xai itdOsv ol Trivaxe?. 

160. MEAEAEPOY. 

A/jjjLO) XeuxoTtopsie, as (jlsv ti; e/wv uTtb * /.pwTa 
TspTceTai" 4 8' ev tttol vuv <rr£va)^£i xpaoiat. 

Et §£ <J£ (ja66aTix?)<: xaTc'y^Ei TtoOo? , ou [t-ifot. 6xv3u.a • 
£!7Ti xat ev (j;u}^poi? adSSaui Oeptxb; 'Epw?. 

161. IIATAOY, ol Si ASKAHniAAOY. 

EO-ppu) xal Oatt; xai Boi5iov , «l AiOfAv^Sou? 

Ypaiai, vauxAT^ptov oXxaSfii; eixo'sopot , 
Ayiv xai KXeoowvxa xa^ 'AvTaYopr,v , £v' Ixacrr, , 

yuuvou?, vauYJY^v -^(iffova;, l^eSaXov. 
'AXXi ffuv aural? vr,ufft xa Xrjcxpixa xt;? 'Aippootxr,; 

^EUYETE • 2£ipiiv(«)v a?5£ Y^p £';^6po'cepai. 

162. A2KAHniAA0Y. 

'H XajjLupi^ (jl' Ixpwae 4>iXai»iov • ei Se xb xpauixa 
UL-); ffacpEc, aXX' 6 Ttdvo? ou£xai ei; ovu^a. 

Oi/oix*, *Epc«)X£(;, oXwXa, oior/Ofxai • et; y^P §xaipav 
vucxa^tov ItoStiV , iqS' eOiyov xaiSa. 

163. MEAEAFPOY. 

'Av6o5t'atx£ [AEXiffffa, xi uot XP°o; 'HXtoSwpa? 

'jiauEi;, IxTtpoXtTCOUff' Eiapiva; xaXuxa;; 
'H ou YE [xrjvuEi; oxi xat yXuxu xat SuffuTroioxov, 
Tcixpbv atX xpaSta , XEvxpov 'Epcaxo; £)(^£i ; 
, Nat Soxsfa) , Toux' elTra;. 'Iw , tpiXEpadXE , TraXiixTtou? 
axEij^e' TcdtXat rJ;v ary oiSaixev aYY^XiTiV. hujus enim penetrat vellicatio usque in cor. 

138. asclepiadj:. 

Cum Herraione facile-persuadente aliquando ego ludebam, 
zonulam ex floribus Tariam , o Paphia , [habentc 

aureas litera^ habentem ; scriptum erat : « Perpetuo ania 
neu aflligaris si quis habeat me alius. » [ mo, 

lo9. (SIMONIDIS.) 

E(Rd.ion tibicina et Pjthias , olim illee amatae , 
tibi, Venus, has zonas et has tabulas dcdicarunt. 

Mercator et bajule , tuum marsupium novit , 
et ucde hae zonae , et unde lia' picturae. 

IGO. MELEAGRI. 

Domo candidis-genis , te quidem aliquis sub corpore ha 
delectatur ; meum vero intus cornunc suspirat. [bens 

Sin te 5?Jbbaticum tenet desiderium , non valde mirum -. 
inest ctiam frigidis sabbatis calidus Amor. 

161. HEDYLI, aliis ASCLEPIAD^. 

Euphro et Thais et Boedion , Diomedls 
vetulae, nauclerorum corbito; vigintiremes , 

Agin et Cleophontera et Antagoran, unum quaeque, 
nudos , naufragis miseriores , ejecerunt. 

Vos vero cum ipsis navibus pra;datorias-scaphas Veneris 
fugite : Sirenibus enim haece hostillores. 

162. ASCLEPIADif:. 

Lepida me Tulneravit PhDaenion ; quodsi vulnus 
non est manifestum , at dolor penetrat ad imguem. 

Perii , Amores , interii , nullus-sum : etenira in meretricein 
dormit:'DS incidi, et tetigi Orcum. 

163. MELEAGRI. 

E-floribus-vivens apis , quid mihi corpus Heliodorae 

tangis , relictis vernis calicibus ? 
An tu indicas earn et dulcem et aegre-tolerabilem , 

amarum semper cordi meo , stimulum Amoris habere ? 
Xae , existimo , hoc enunciasti. lo , amantium-amica , pede- 

abi : dudura tuum noveramus nuntium. [converso iSg. SIMQNIDJE. 

Corpora amata diu tibicina Pythias atque 
Bucuia dant tabulas cingulaque ista, Venus, 

irnde sed hae tabulae sint istaque cingula vestra, 
Institor et nautae scire cnunena potest. 

l6l. HEDTU. 

Tres Diomedis anus sunt Bucuia, Tliais , et Euphro 

Naves quas agitant corpora quinque quater. 
Tres sunt naufragio nudati tristius onmi A tribus his Cleophon, Apis et Antagoras; 
Abreptaqae rates. Minus a Sirene periclum : 
Fac vitas Veneris nauta latrocinium. 

1 63. MCIXAGRI. 

Floras nata sequi, quid corpus ad Heliodora 
Nunc apis oblitis floribus advolitas ? 

Hoc an significas, pariter quod corde sub illo 
Dulcia, quasque ferat nulius, amara latent? 

Hoc erat , ut credo : satis est, nee abire vetaris 
Jamdudum venit nuntius iste mihi. 88 ANTHOLOGIiE PALATINI 164. A2KAHnrAiiOT. Nu$- ffs Y«P O"'^ aXa^v |ji.apTupo[Aat , ota fx' u6p(^ei 

IluOtii; vj Nixouc, oCffa ^iXeiaTraxi;* 
xXr,6e\(;, oux axXviTO?, e'XiiXuOa. Tauxi TraOouffa 

col (xejxJ/aix' er' e[AoT<; a^aaa Trapoc 7rpo6upoi<;. 

165. MEAEAFPOY. 

*Ev ToSe, TrapifjLviTeipa 0£wv, XtTouai ffe, (piXv) N'j?, 
val XiTOjxai , xwuwv (ju[jL7rXave , -TroTvia Nu^ , 

ei Tt<; tito X^aivvi peSXriixevo? 'HXioSojpotf; 
edXwTat, uTTvaTraTV] -^ptoTi j^Xiaivoixsvo;, 

xoi[Jt,aff6(o usv Xux^o? • 6 S' Iv xoXtcoiijiv Ixsivr,? 
^tTCTaffOeli; xeiaOw Seutepo? 'EvSufxtwv. 

166. TOT ATTOr. 

^i2 vt)$ , w (piXaYpuTCvo; l[jio\ Tto'Oo; 'HXioStopa;, 

xai ffxoXtwv opOpwv xvi(j{xaT« Saxpujr^apT), 
Spa iji^vet (iTopY^i; l.ma Xei'^ava , xai to !piXTi|i.a 

[xv7)[ji.o'(Tuvov 4"^XP? ^'^'^''^^'^' ^v eixaufa; 
apa y' evei (juy''^''^°' ''^°' Saxpua, xaixov oveipov 

<liuj^aTraTv)v (TTspvoi? aiji.a»i6aXou(ja cpiXei; 
•]^ VEO? aXXo? epu)?, vs'a Trat'Yvta ; Mkittote, Xu)(V6 , 

xauT eatSYji;, £t7]<; 8' ^<; TrapeSwxa cpuXa^. 

167. ASKAHniAAOY. 

'YeTo; ^v xai vu^ , xai [to] TpiTOv oXyo; IpWTi , 
oTvo; • xai Popeyi? 4"^XP°'' ' ^Y*** ^^ uo'vo;. 

'AXX' 6 xaXb? Mdff/^o? uXeov iot/uev. « 'A^pt t'vo<;, Zeu, 
Zeu cptXs; ffiY>iaw xauTCx; Ipav e|xa6£<;. » 

Tco Se TosauT* £6or,(ia pE6p£Y(A£voi;' « Al ffu Yap outwc 
^Xue?, ouSs Guprjv Tcpb? [jifav ^<ju)(^affa<;. » 

168. AAHAON. 

Kal Ttupl xai vicpETw ijle xai , £i ^uXoio, xEpouvoi 
pdXXE, xai St? xpY)(xvol)? I'XxE xai £t? -KeXafri' 

Tov Y^p dirauSiqaavTa itovot; xai Ep(oTi 8a|JL£VTa 
ouSe Alb? Tpu)(^£i xup l7ri6aXXo|X£VOV. 

163. ASKAHniAAOY. 

'HSu Oe'pou? Si^wvTi )(^iwv ttotov riou Bl vauxai? 

ex j(£i[X(Svo; iSeTv Etapivbv ^sipupov 
■JfStov S' 8Tr6Tav xpuij/r, (xia tou? cpiXEOvrai; 

yXaiyoLf xat aiv^Tai xuTupi; utt' dfxcpoTepwv. 

170. N025:iA02. 

« "ASiov ouSiv eptOTo;, & S' oXSia , SEUTepa TcdvTa I6i. ASCLEPIAD^. Nox, te enim liaud illunem testor, qualibus mc afficit-fn- 
Pythias NicOs filia , fraudis ilia amans : [juriis 

vocatus , non invocatus , vcni. Similia experta , [bulum. 
de-te-utinam queratur aliqiiando meum stans ad vesti- 

165. MELEAGRI. 

Unum hoc, mater-cunctorum deorum, rogo te, arnica Nox, 
nae rogo, comissationum errabundarum-socia , vene- 

si quis sub laena recubans Heliodora3 [randa Nox r 
fovetur, qua-somnus-fallitur cute tepefactus , 

obdormiscat lucerna; ille autem in gremio ejus 
fusus jaceat alter Endyinion. 

166. EJUSDEH. 

O nox, pervigil mihi desiderium Heliodorae , 

et perfidi diluculi cruciatus lacrimis-gaudentes , 
manentne amoris mea vestigia , ac basium 

memor frigida fovetur in imagine? 
habetne socias-Iecti lacrimas illas , et meum insomnium 

animum-fallens pectore amplexata osculatur.^ 
an novus amor alius, novi lusus? Ne unquam, lucerna, 

haec aspicias, sisque ejus-quam tradidi tibi custos. 

167. ASCLEPIAD^. 

Pluvia erat et nox , et tertiura malum amori , 
vinum; atque Boreas frigidus, ego vero solus. [Juppiter, 

Sed pulcher Moschus plus valuit. « Usquequo, aiebam , 
Juppiter care? tacebo ce/era ;etiam ipseamaredidicisti.o 

Illi vero haec-modo inclamavi madidus : « Utinam tu it<« 
oberrares , ne ad unam quidem januam quiescens. » 

168. INCERTI. 

Et igne et nivibus me , et , si vis , fulmine 

feri , et in praecipitia trahe et in maiia : 
nam defessum laboribus et ab-Amore domitum 

ne Jovis quidem atterit ignis injectus. 

169. ASCLEPIADiE. 

Dulcis aestate sitienti nix est potio , et dulce naulis- 

post hiemem videre vernum Zephyrum -. 
dulcius vero , quando una occulit amantes 

laena, et probatur venus ab ambobus. 

170. NOSSIDIS. 
« Dulcius nihO amore, et quae beata hdbentur, secunda » l68. INCERTI. Me nive , me flammis pete , quin et fulmine , si vis, 
Perque maris Ductus, per scopulosque trahe : 

Quippe fatigatum \ictumque Cupidinis armis 
Nil Jovis irali Isedere tela queunt. l6g. ASCLEPIA.Di£. 

Dulce nivem bibere est calido sub sidere : nautfs 
Post hyemem vernas dulce videre rosas. 

Sed nil dulcius est, quam cum duo vestis amantes,, 
Laudantes pariter te , Venus , una tegit. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 89- IffTi'v • aTtb (TTo'fxaTo; o' t-K-zuaa. xat to iii\i. » 
TouTO Aeyet Noffffi?" Ttva o' a KuTcpii; oux Ispt'XaffEv, 
oux oTSsv xva? xavGea TroTa ^Sa. 

171. MEAE^IPOr. 

To cxu!po< aSu "^ifr^be , ^Eyet S' Sxi xa; cpiXepMXo; 

ZrjVosiXot? ilauei xou XaXtou ffxdtxaTo;. 
'OXSiov ! eiO' utt' etioTi; vtiv j^ei'Xeffi ^(^eiXga QeTora 

aTtveudTi 'J/uyotv xav ev iy.o\ rpoTTt'oi. 

172. TOT ATTOY. 

'OpOpe, XI [xoi, Suffe'paffxe , Ta-^u? irept xoixov eTceffnr)? 

apxi cptXa? Atijxouc XP*^"^*' "/Xiatvotxevto; 
EtOe TflcXiv ffTp£i|*a(; xa/ivbv 5po'[xov "Efrrrepo; £i»i?, 

u) yXuxu ^w? paXXtov et; ejis Ttixpoxaxov, 
'Hor) Yap xal rpo'aOsv eu' 'AXxutivt] Aib? ^XOe? 

avxto? • oux aSa:?;; iaa\ 7raXtvSpou.i-/ji;. 

173. TOT AITOT. 

'OpOpe, XI vuv, Suffspaffxe , Ppaou? irepi xo<t[xov IXfacrr] , 
aXXo? ETret Atiuou; OaXueO' unb yXaviSi; 

dXX' 8xe xav ^aSiviv xdXitot; e^ov , wxu? iTteoxTi? , 
d); potXXwv Itt' Ifxoi ^w? eitixaipexaxov. 

174. TOT ATTOT. 

EuSet; , ZT)vo;ptXa , xpucpepbv OaXoi;. EiO' tTti aoX vtiv 
(XTrxepo; EiffYieiv "Tirvo? etti pXEiapoi;, 

w? Itci aoi fXTjS' ouTO? , 6 xai Aib; ou.|jtaxa OE'Xyiov , 
^oiXT^ffai , xotxEj^ov f auxb; Eyw as ixo'voc;. 

175. TOT aItOT. 

OTS' oxi [xoi xEvb? Spxo; , etcei at fz xt,v cpiXacwxov 

(XTjvuEi (xupdirvou? apxiSpsxT,; TrXoxafAO; , 
|jLT,vu£i o' dEypu'Tvov iSou ^ESapTjUE'vov ouixa , 

xai atpiyxxb? oxEcpavwv ajAipi xo',u.ai<ii [xtxo<* 
eoxiiXxat S' axdXatixa TCE^upuLEvot; apxi xi'xivvo; , 

■jravxa S' utt' axpr,xou yuia aaXEuxa (popEi?. 
*Ep^e, Ywvai iraYxoivE" xaXei ce yip ^ cptXdxoJiJio; 

TTirixTi; x«i xpoxaXojv yEipoxuTrr,; TtaxaYO?. 

176. TOT ATTOT. 

Asivb; Epo)?, Seivo?. Ti Ss xb ttXeov, r,v iraXiv eitcw, 

xai TiaXiv , oiijLto^wv TtoXXaxi , « SEivb; *Epoj<; ; » 
H Y^p S T^ai? xouxoiffi Y^Xa , xai Truxva xaxicOEi? 
r,SeTai* r,v o' eittw Xot'Sooa , xat xps'cpExai. omnia sunt; ex ore etiain niel quandoque exspui. » 
Hoc dicit Nossis. Quem autctn C>i)ris baud est osculata , 
is nescit illius flores quales sint rosa;. 

171. MELEAGRI. 

Poculum dulce laetatur et ait se amore-gaudentis 

Zenophilae tangere garrulum os. 
Beatun) poculum! utinam meis nuuclabris labra suppo- 

uno-spiiitu animam meam propinet ! [ nens 

172. EJUSDSH. 

Lucifer, quid mihi, amantibus-infeste, citus circa tectum 
modo carae Demtls cute qui-fovebar? |[adstitisti, 

Utinam invertens rapidum cursum Vesper fias , 
o dulce lumen mittens in me amarissimum ! 

Jam eiiim et quondam in Alcmcna Jovi te-obtulisti 
obvius : non ignarus es retroacti-cursus. 

173. EJUSDEM. 

Lucifer, quid nunc, amantibus-infeste , lentus circa muo- 
alius quando Demies foTetur sub la;na ? [dura volveris , 

at quando gracilem illam sinu tenebam , citus adstitisti , 
tanquam mittens in me lumen malis-Iaotum. 

174. EJUSDBH. 

Dormis , Zenophila , delicatum germen. Utinam in te nunc 
non-alatns descenderem Somnus in palpebras , 

ut super te ne ille quidem , qui etiam Jovis oculos mulcet , 
veniret , sed ipse ego baberem te solus. 

175. EJUSDEM. 

Scio mihi vanum esse jusjurandum tuum , nam tuam ne- 

prodit unguento-fragrans modo-rigata coma , [quitiani 
prodit insomnis en gravatusque oculus , 

et Tinctum coronarum circa capillos licium ; 
scissusque fuit lascive foedatus modo cincinnus ; 

cunctaque a meraco membra jactata geris. 
Abi, mulier promiscua : Tocat te enim amica-comissationun 

lyra et crotalorum manu-pulsatorum strepitus. 

1T6. BJDSDEM. 

Nequam Cupido , nequam ! Quid autem juvat , si iterura 
et iterum, saepe lamentans, « Nequam Cupido » ? [dicam. 

Sane enim puer haec ridet, et frequenter increpatus 
gaudet , quumque ei maledico , etiam nutritur. 171. MELEAGRI. 

Dulcid Zenopbiles quoniam modo contigitora, 
Gaudet el hoc sese jactat honore calix : 

Laudo : sed o utinam labris sua labra maritans 
Ilia meis to tarn combibut banc animam. 176. EJCSOEM. 

Saevus Amor, saevus : sed quid tamen utile , si sic 
Saepius et plorans dixero, saevus Amor ? 

Ridet eoim , dicique sibi male gaudet , et ipsis 
( Quis pulet ? ) opprobriis pascitur ille puer. 90 ANTHOLOGI^ PALATINI 5 0au[jLa Se fxot , ttw; Spa Sia yAKuxoio cpaveTua 
xujxaTOi;, I? uypou, KuTrpi, du Triip xsTOxa?. 

177. TOT ATTOT. 

K'/jpuffffW Tov 'Eptota, Tov aypiov apTi yop apxi 

opOpivbc Ix xoiTot; wx^"^' *^0''^'^*[J'-£^o?* 
EffTt S' 8 watc Y^uxuSaxpu?, (^st'XaXo?, wxui;, axap^'^;, 
c;t|jiot Y'^wv, TTTepoEii; vwra, (paperpocpopo;. 
^ IlaTpo; S' ouxET* ej^o) cppa2[£iv xtvo;* outs -{cip AiOrjp, 
O'j X9u)v (prjffl TEXEiv TOV Opaffuv , ou nsXayoi; ' 
TcavTv; yap x«i Ttacrtv aTrs'^OsTai. 'AXX' Iffopars 

[iri 7C0U vHv vj/u^aT? aXXa TiOvjat Xt'va, 
KatTOt xeTvo?, tSou , Ttept cptoXso'v. Ou (xe Xe'XrjOai;, 
10 TO^OTK, Zrjvo'^iXa; ofxtxaffi xpuTUTOfxevo;. 

178. TOT ATTOT. 

ITojXeidOw , xai [xaTpoi; et' Iv xoXt:oi(71 xa6euSo)v, 

7rwXst(j6(o. Ti Se (xoi to Opacru touto Tpe^aiv j 
xat yap (jijxbv Ecpu xai uTtOTrxspov , dtxpa S' ovu;iv 

xvi'^et , xat xXaTov TroXXi [XETa^u ftX^' 
5 Trpb? S' ETi XoiTtbv arpETTTOv, dtEiXaXov, 6\h SeSopxbg, 

aypiov, ouS' auTV) [xrjTpt :piXr) TiOaaov 
TravTa Tspai;. Toiyap TrEirpdffETat. Et ti? (XTrOTiXou? 

EjATTOpo? wvETcGat iraiSa OeXei, irpoffiTw. 
KaiTOi Xi<J(J£t', tSou , OESaxpujxEvo;. Ou a eti ttwXw" 
to OapffEi* ZY]vocpi'Xa cuvrpocpo; cLSe (JiivE. 

179. TOT ATTOT. 

Nai Totv KuTCptv, 'Epto?, cpXE^toToc ffi 7ra'»Ta Truptoaai;, 

To'^a T£ xat 2xuOtxv)v toSo'xov CpapETpTjV 
cpXs^co, vat. Ti [xaxata ysXa? , xat dtfxit ffsaripwi; 
[jiu)(^Ot^Eic ; Tot^a TTOu (rapSaviov YE^atrEK;. 
5 'H Y^p °'£u Tot TToSrjYot IloOwv wxyTrxepa xo'-jia; , 

J^aXxdSETOV CCplY^W (JOl? TUEpt TCOffffl tteStjv. 

KaiTOt KaSaEtov xpaxo? otirojXEv, Et as. itapotxov Mirum vero est mihi, quomodo taudem tu quae in caerulo 
fluctu , ex humore , Venus , igncm pcpereris. [apparuisti 

177. EJUSDEH. 

Praeconor Amorem, ferum ilium -. modo enim, modo 

prima-luce ex cubili avolavit. [dus ; 

Est autem puer dulce-lacrimans , garrulus, celer, impavi- 

aduncis-naribus-ridens, alatus terga , pharetram-gestans. 
Patris vero non babeodicerecujus5/7 : nee enim ^Ether, 

non Tellus ait se peperisse audacem , non Pelagus: 
ubique enim et omnibus invisus est. At specularain 

ne forte nunc animis alia tendat retia. 
Atqui eccum ilium ! circa cubile. Non latuisii me 

sagittarie , Zenophilse in oculis tc-occultans. 

178. EJUSDEM. 

Vendatur, quamvis matris adbuc in sinu dorraiens, 

vendatur! Quid me juvat ut boc audax nutriam.' 
namque simum natum-est etalatum, etacerrime unguibus 

vellicat, et saepe dum-plorat interim ridet; 
praBterea etiam pertinax est , garrulum , acerbe spectans, 

ferum, nequc ipsi etiam matri suaecicurum : 
oinnino monstrum. Ilaque vendetur. Si quis avecturus 

mercator emere puerum vult , accedito. [ vendo ; 

Quamquam precatur, ecce , lacrimabundas. Non jam te 

habe-bonum-animum : Zenopbilae conviva hlc mane. 

179. EJUSDEM. 

Nac per Cyprin, Amor, comburam igne tua omnia, 
sagittas , et Scythicam quae-tela-oontinet pharetram : 
comburam , nae ! Quid iflaniter rides et aduncis-narii)us 

muttis? raox, puto Sardonium ridebis. [ringens 

Sane enim tibi , quae Cupidines ducunt, alls desectis 

aeneam stringam tuos circa pedes compedem. [mesticum 
Quamquam Cadmeam victoriam reportabimus , si te do Hoc potius miror, pelagi Venus orta profundo 
Ex ipsis ignem qui generavit aquis. 

177. EJCSDEM. 

Se subduxit Amor prima modo luce cubili 

Advolitans : index JUius, eja, quis est? 
Sima puer ridel, celer, intrepidusque, loquaxque ; 

Dulce flet et pennis inclitus et pharetra. 
Non dicam quo patre satus : genuisse ferocem 

Et Polus, et Tellus, et Maris unda negant. 
Omnibus omnino gravis est : attendite, ne qua 

Incautis animis nunc quoque fila paret. 
En latebras ! an me sperabas fallere, nequam, 

Spicula Zenophiles qui jacis ex oculis i 

178. EJUSDEM. 

Vffineat, in matris quantumvis dormiat ulnis : Vaeneat : bunc sa;vum cur ego semper alam ? 
Siraus enim pennisque celer, summisque timendus 

Unguibus est, mediis ridet et in lacrymis. 
Garrulus est, audax, et vibrans lumina, mater 

Ipsa potest ejus de feritate queri. 
Prodigium totus : jam vaeneat : hue ades, eja, 

Mercator puerum si quis habere cupis. 
En rogat et lacrimat : parcam te vendere, gaude ,' 

Sed cum Zenophile vive maneque mea. 

179. EJDSUEM. 

Per Venerem ilammis uram crepitantibus arcus, 
Et pharetram, quae fert tela, Cupido, tuam. 

Cur etenim simum torquens, puer improbe, nasum 
Rides .' Sardonicus jam tibi risus erit. 

Quid, tibi si penuas resecem, quibus aera sulcas, 
Et dura religem compede crura tibi ? 

Sed Cadmea foret victoria ; si mihi tecum CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 91 ^yr, ffu^eu^to, 'ki'fx.a Trap' aiTroXiot;. 
'AXX' i6i , Su«7vixr,Te, XaSwv 8' titi xouaa •rri'oiXa 
HI EXTrexacov xayiva? ei? iTepou? uttpuYac;. 

180. TOr ATTOr. 

Ti $evov, ei PpoToXoivo; 'Epw; xi itupiTcvoa Td;a 

^oXXet, xai Xafiupot; 0fi{AGt7i icixpot Y^^?> 
Ou fAotTTip jtepYei (xiv "Apt) , Y^f*^""; Ss Tefuxxat 

'A(pai(iTOU , xoiva xai Trupl xai ^I'speaiv ; 
|fc«Tpo? S' ou [xctTTjp avifxwv ixaffTi^t ©oXasaa 

rpaj^^u Po5; Yevexat; S* oute ti<; oute ti'vo;. 
TouvcXEv 'A^fltfffTou fxev lyet (pJlOYot , xuixotst S* 8pYav 

(jTsp^ev loav, 'A pew; 8* otfxaTO^upTa ^eXirj. 

181. ASKAHniAAOY. 

Toiv* xapioiv y.tilv Xa6s * xwXaxa; (aXXi ttoO' * /J^^ei;), 

xai TT^vTS OTEjpavou; twv ^ooivtov " re xoxa^. 
Ou oj'})? XEOfiax' E/£iv; ^toXuXaixEV. Ou Tpojrtei Ti? 

Tov Aairi6r,v ; XviatijV , ou OepairovT* v/oiiti/. 
Oux txotxEi; ; ouoe'v ; *1?ipt xov Xoyov eXOe XaSouca , 

<|>puvTi, TOt? «j/ri^ou;. Xt [WfoXou xivaoou;. 
Hevt' oTvo< Spa/wSv diXXS; Suo .... 

* wxa Xeyei?- ffxdu.6poi; 6£'ff[iuxe? ^(^dSove^ ". 
Aupiov owti xaXw? XoYtoutieOa* vuv Si Trpo? Aitr/pav 
( 1 TTjV jjLUpOTrwXiv twv, iTc'vTE Xa6* dpYupe«C. 
EiTTs Si (ni(*eTov, Bdxyujv' Sti ttcvt* icpiXr.frev 

l^rj? , 5v xXivTi {AopTu; iTceYpdtpeTO. 

182. MEAEAIPOV. 

[Eiui AuxaiviSi, Aopxa?* « 'IS* w; eit{TT,XTa otXouaa 

f)Xtoc • ou xpuTTTSi TrXaoTOv Ipayra ypo'vo;. »] 
'Ayy-i^°^ '*^- » Aopxd;- iSou irdXi oeuTEpov autr; 

xai TpiTOv aYY^'Xov, Aopxi?, fiiravta. TpE/E- [ff/E?. 
5 uTjXETi (xeXXe, •JtETou — 8p«X'^ K"*'' 8pa)(^u, Aopxtt?, £:rt'- 

Aopxa?, TCoT ffTTEUOEi?, TCpiv 5£ xi Trdvxa ixaOsTv; 
xpd(j9E? S' oT? Eipr,xa TcdXai — (aSXXov Se (ti XTjOto ;] 

jXTjOEv 6}Mq £i~/;; — aXX' OTi — ndvTa Xeye" 
a-}) cpEioou Ta otTcavra Xeyeiv. KaiTOi xi ce , Aopxa:, 
to EXTCEixTTW , CUV coi xauxo? , loou , TtpootYwv; 

183. noiiEiAinnor. 

Teffffape; oi ttivovxei;- IpwjxEVTj epxs®' IxaTCCO* 

oxxw YivouivoK; tv Xiov ou^ txavov. 
IlaiSdpiov, ^aoiffa? Tcpbi; 'Apioxiov, eIice to •rrpoixov 

■JjuliSeei; TTEUL-iai- youc Y"P di^£i<yi Suo animx coojugabo , Ijucem gregi-caprino. 
At age , difQcQlime-ad-Tincenduin , assiunptis etiam levibus 
extende celeres in alios pennas. [talai ibu s 

180. EJUSDEM. 

Quid mirum si mortalium-perditor Amor ignera-spirantes 

jacit , et impudentibus oculis acerbum ridet ? [sagitta s 
Nonne mater ejus amat Martem, morque est 

Yulcani , communis et igni et ensibus ? [flagellis 

et matris mater, Tbalassa {Mare), nonne sub ventorum 

raacum claraat? genitor vero nee quis nee cujus scitur. 
Quare Yulcani quidem habet flammam , fluctibus auteni 

fovet similem , et Martis sanguiue-foeda tela. [irant 

181. ASCLEPUDiE. 

Caricarum nobis sume pemas ( .sed quando veniet .' ) 

ac qninque coronas, ex rosaceis omnino. 
Non habere te dicis aera ? Periimus. Non rota-torquebit 

Lapitham?praedonem, non famulum habemus. [aliquis 
N'on contra-jus-agis ? in-nuUa-re? Fer computum : veni 

PhrjTie , calculis. Eh egregium nebulonem ! ( sumtls 
Qoinque vinum drachmis : farcimina duo... 

OTa , lepores , scombros , sesama , favos. 
Cras hoc recte supputabimus : nunc Tcro^ad jEscliram 

unguentariam radens, qninque sume ai^enteas. 
Dicque slgnum, Bacchonem quod quinquies amplexa-sit 

ex-ordine , cujus rei lectulus testis citabatur. 

182. MELEAGRI. 

[Die Lycaenidi , Dorcas : « Ecce ut simulate amans 

deprehensa-es : non occultat lictum amorem tempus. » j 
Nuncia hsc, Dorcy. En rursus iterum ipsi 

et tertium nuncia , Dorcas , omnia. Curre ; [subsistas. 
ne amplius cesses ; Tola — paulnm mihi , paujum, Dorcas , 

Dorcas, quo festinas, priusquam tu cunctasciveris.' 
Adde autem iis quae dixi-prius — potius vero (quid nugor ?) 

nil omnino dicas — sed quod — Cuncta dicito ; 
ne parcas universa dicere. Quamquam quid te , Dorcas , 

mitto, tecum et ipse en procedens.' 

183. POSIDIPPJ. 

Quattuor sunt potores : arnica venit unicuique : 
octo quum-fiant, untan Chium ceramium non suffidt. 

Servule, accedens ad Aristium, die eum prlmum 
semiplenum misisse : congii enim absimt duo Sit domus, hoc sit ovem consociare lupo. 
Jam restator abi : pfdibus talaria necte , 
Inque alios alas plaudere disce tuas. 

l8o. EJDSDEJl. 

Quid mirum, si nil miserans jacit ignea tela Argutoque loquens lumine ridet Amor ? 
Nonne parens pueri cum Martis arnica sit , ii.xor 

Mulciberi , (lammas temperat et gladios .' 
Quas genuit matrem, non a truce concita vento 

Unda fremit .' taceo dt palre ; nemo pateL 
Mulciberi ilammas ideo puer, aequoris iras, 

Tincta cruore virum spicula Martis habet. 92 ANTHOLOGIZE PALATIN^E 6 aatpaXEW?* oTfjiai S' ^tt xat ttXeov. 'AXXoc TpoyaCe* 
wpa? yap TuiixTtTT)? TTavxe? aGpoiCo'[/.eOa. 

184. MEAEAFPOV. 

"Eyvtov, ou jx' sXaOs?- ti Oeou;; ou yap ixe XeXviOai;- 

i'^'^biV' (ATlXSTt VUV OfJLVUE" TTOCVT £[Xa6oV. 

TauT'^v, raux', l-rciopxe; {Aovy) ffu TtaXtv, [xovt] &tcvoii;; 

oiTo'XfjLvicI xai VUV, vtiv ert cprjfft, [ao'vtj. 
Ou^ 6 Trept'SXeTtTo; ae KXe'wv ; xav ur)... . xt S' airetXSi; 

ep^s, xaxbv xoitr); 6rip(ov, ep^s xa/o?. 
KaiTOi ffoi Swtrw TspTcv/jv )(_aptv otS' on [iouXei 

xeivov 6pav" auxou Seffuito; o)S£ [xsve, 

185. ASKAHniAAOr. 

E?? Ayod^v paSi'ca?, A7)[/.7iTpis , tpei; Trap' 'AfxuvTOu 
YXauxiorxouc aixei , xat Ssxa cpuxtota- 

xai xutpa; xapToa; ( apiO[ji7^ff£i Si 501 auxo?) 
etxoffi xat xlxopa? Seupo Xa6wv dcTtiOi. 

Kat irapa 0au6opiou ^oSivou; £; TrpOTXaSs .... 
xa\ Tpucpspav xay^lio; Iv TrapdSco xaXeffOv. 

186. nosEiAinnor. 

Mri [le odxet irtOavoT? aTcaxSv Sdtxpuffffi, 4>tXaivt. 

OlSa' cpiXeti; yap oXto; ouSeva jjieT^ov Iptou , 
xouxov 6i(Jov Trap' £[aoi xExXtaai j(^pdvov £i S' 4'xEpdi; ae 

eij^s, cpiXfitv av Itpv]; [jigi^ov IxeTvov l[ji,ou. 

187. MEAEAPPOY. 

Elui AuxatviSt, Aopxac" « 'IS' o); ETrixrixxa cpiXoucra 
« ^X(oq* ou xpuTCXEi uXaaxbv Iptoxa j^^pdvo;. » 

188. AEQNIAOY. 

Oux aSiXEto xbv Eptijxa. PXuxu;* fjtapxupoixat auxr,v 
KuTcpiv* ps'SXiqaat S' Ix SoXiou xspaoq, 

xat ira? x£(ppou[JLaf Gspfjibv S' lirt GEpfxw laXXsi 
axpaxxov, Xtocpa S* ou5' octov ioSoXwv. 

Xw Gvvjxbi; xbv aXtxpbv — EotxEv GvYixb? 6 Saiutov 
xi(jO[xat* &YxX7i[Jia)v S' Eaaoiji.' aXs^daEVO?; 

189. A2KAHniAA0Y. 

Nu$ (Attxp^ xa\5(^£itxa, (jilffov 0* ettI IlXEiaSa SuvEf 
xay**) it&p Trpo6upoi; vfaffofiai &d(ji£vo<; , certissime , credoque etiam amplius. Sed curre : 
hora enim quinta omnes congregamur. 

18^1. MELEAGRI. 

Novi ; non me latuisti. Quid decs testaris? non enim me 

novi. Ne amplius nunc jura -. omnia novi. [latuisti : 
Haec erant igitur, hsec, perjura ? sola tu rursus, sola dormis? 

O audaciara ! et nunc, nunc adhuc ait , « sola. » 
Non spectabilis te Cleon...?ac si non... sed quid minor .^ 

abi , mala lecti bestia , abi ocyus. 
Atqui tibi largiar jucundam gratiam : scio te velle 

ilium videre -. hlc vincta sic mane. 

185. ASCLEPIADiE. 

In forum progressus, Demetri, tres ab Amynta 

glauciscos pete et decem phycidia ; 
ac gibbosas squillas ( numerabit autem eas tibi ipse ) 

viginti et quattuor ubi-sutnpseris hue redi. 
Eta Thauborio rosaceas sex insuper-sume coronas; 

[properal et Trypheram ocyus in transitu voca. 

186. POSIDIPPI. 

Ne me puta^ persuadcntibus fallere lacrimis, Phiiaeni. 

Novi : amas enim omnino neminem magis quam-me » 
hoc omni quo apud me cubas tempore ; si vero alius te 

haberet , amare diceres ilium magis quam-me. 

187. MELEAGRI. 

Die Lyc^enidi , Dorcas -. « Ecce ut simulate amans 
« deprehensa-es ; non occultat fictum amorem tempus. " 

188. LEONIDS. 

Non oflero-injuriam Amori. Dulcis est ; lestor ipsam 
Venerem ; sed percussus sum ex doloso arcu, [jacit 

et totus in-dnerera-redactus ; calidam autem super calidani 
sagittam, nee vel tantillum cessat jaculans. [dcus. 

Ac mortalis peccatorem tnvenit : mortalis apparuit ille 
Uldscar : reusne ero si-mc-defendam .' 

189. ASCLEPIAD^. 

Nox longa ethiems est, que media Pleiadem occidere- 
et ego ad vestibula obambulo pluvia-madens, [facit ; 187. MELEAGRI. 

Quam bene Dorcas ait, Dum fingis amare, Lycaeni, 
Deprensa es ; non fert tempera falsus amor. 

188. LEONIDiB. 

Per Venerem, res dulcis Amor, qiiem laedere nolim, 
Sed qui me feriit perfidus areas erat. Sum cinis en totus. Tamen ecce sagitta sagittam 
Subsequitur, pharetrse necdatur ullq quies, 

Mortales domuere ferum : mortalis et ipse est. 
Experiar : vim vi pellere jura sinunt. 

189. asci.epiadjE. 

Nox longa est et hyems : mediam mare Pleiada condit^ 
Cum miser infidae compluor ante fores. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 93 TpcdOet; T^? 00X175? xeivT)? TTo'Oor ou fOLp eptota 
Kt^TCpi;, dvir,pbv S' ex 7rupb<; ^xe peXo;. 

190. MEAEAFPOY. 

Ku{Aa TO Tcixpbv 'EpwTO; , axoi(xr,TOi te Tcveovxe; 

Zr,Xoi , xai xwjjLtov j^^siuepiov -KCkafOQ , 
TToT cpepo(Jiai; TtdvTT] Ss ippevuiv oiaxe; acpeivxai. 

'II TTOtXt T^v TpucpgpV 2xuXXav eiToi|/du,eOx ; 

191. TOr ATTOT. 

A(TTpa , xai ii (ptXspcoai xaXbv cpatvouaa 21eXi^v7] , 

xal Nu$, xai xtiiiLbiw dufjnrXavov opYSViov, 
apot ye ""iv (piXddwTOV ex* ev xoixaiatv dOpi^sci) 

aYpuTTVov , Xuyvw tco'XX' d7toxXao|X£VTiv ; 
H Tiv' Vj[t\, cTUYxoiTov, ItcI TTpoOupoiffi 5e ^dva; 

Sdxpuffiv £xor,aa> tou? ixexai; dteipotvou; , 
Iv ToS* eitiYpd'I'a;' « KuTrpt, ao\ MeXsotYpo?, 6 (luff-njs 
a. cwv xwfjLwv , (iTopYTii; axuXa TotS' ixpefxacrev ». 

192. TOr ATTOT. 

TufAvJiv r^v sffi'Sr,!; KaXXi'ffTtov, to $£ve, tpi^dei;* 
« T^XXaxTai oi:cXouv YpatAiAot SupTjxoaiwv ». 

193. AlOSKOPIAOr. 

*H xpvKpepiQ (jc' T^Ypeuffe KXeto -ci Y«XdxTtv*, 'ASwvi , 

TTJ ff?) xo<]^a{jievT] a-niOea Travvuj^^iSt. 
Ei Sciffei xdfxoi TauTr,v X*P'^> ^^ aTCOTrveuffO) , 

{jL'J) TTpdjpaffi;, ffu{X7rXouv ffuv fxe XaSwv aYexw. 

194. nosEiAinnoY r, ASKAHnuAor. 

AuTOi xV a^otX-^jV EiprjViov eioov 'Epwxe;, 
KuTcpiSo? Ix •/^puaeiov Ipy^dfjievoi GaXaatov, 

EX xpiy^^bi; dj(^pt TToSwv upbv 6dXoc , old xe Xuy^O'^ 
yXuttxtiV , TrapOeviwv j8pi8oa£vr,v yapixtov 

x«i TcoXXou? xo'xe X,^p<Tiv ETC r,i6eot(Tiv dVdxou; 
xd^ou TTOp^uper,; ^xav dtp' «ip«e5dvr,(;. 

195. MEAEAPPOY. 

Af tpKJffat XdptxEi; xpicubv cxe:pdvco(xa * (juvsuvai 
* ZY)Vo:piXav , xptoffS? cujiSoXa xaXXoffyva;* 

a [jiiv liti x.pwxb(; 6eixeva xdOov , a 0' e7t\ [xopipac 
?[i£pov, a OS Xdvot; xb yXuxujjiuOov stto?. ISam cFux ilia mea est : noa in me misit amorts 
Tela, sed ignite tincta dolore Yenus. 

190. MELEAGRI. 

Quos dat Amor iluctus et flans furor aemule sxvum 
Semper, et hyberni vis maris in cyathis. 

Quo ferimur .' nam clavus abest a mente revulsus. 
An iterum est tenera ScjUa videnda mihi .•* 

192. MELEAGRI. 

Kudam si videas Callistion, hospes. In illam saucius dolosae illius desiderio : nou enim ainorem 
Cypris , sed doloris-plenum ex igne misit telum. 

190. MELEAGRI. 

Fluctus acerbus Amoris , et irrequiete spirantes 
Zelotypiae , et comissationum hiemale pelagus , 

quo feror? ubique enim mentis gubernacula dimissa Mint. 
Num rursus luxuriosam Scyllam conspiciemus.' 

191. EJUSDEM. 

Astra, et amantibus pulchre fulgens Luna, [mentum , 

et ^ox, et comissationum errabundarum-socium instru- 
num illam amicam-nequitiae adfauc in lecto Tidebo 

Tigilem, ad-lucernam multa gementem ? [rigans 

Profecto aliquem habet concubitorem; ego ad vestibulum , 

eas lacrimis, religabo supplices coronas, 
hoc unum ubi-inscripseFO : « Cypri, tibi Meleager, mystes 

« tuorum sacronim, amoris exuvias hasce suspendit. » 

192. EJUSDEM. 

Mudam quando aspexeris Callistion, o hospes, dices : 
R Immutata est duplex litera Syracusioruni. » 

193. DIOSCORIDIS. 

Delicata me venata est Clio, lactea, Adoni , 

too plangens pectora in pervigilio. 
Si dabit etiam mihi banc gratiam , quum exspiravero , 

nulla cimctatio , coaTectorem me assuraptum abducat. 

194. POSIDIPPI vel ASCLEPIAD.€ 

Ipsi teneram Irenion videnrnt Amores , 

Veneris ex aureis prodeuntes thalamis , 
a crine usque ad pedes sacrum florem, -velut e lygdo 

sculptam, virginalibus abundantem gratiis : 
ac multas turn manibus in juvenes sagittas 

arctls a puriiureo miserunt nervo. 

195. MELEAGRI. 

Triplices Gratiae triplicem coronam * * dederunt 
Zenophilae , triplicis symbola pulchritudinis : 

haec in cute ponens desiderium ; ilia in forma 
cupidinem-, tertiain sermonibus dulciloqua verba. Litera, clamabis, versa Syracosia est. 

194. POSIDIPPI 'Vel ASCLEPIADJS, 

Ireni tenerum viderunt corpus Amores, 
Egressi nitido Cypridos e thalamo. 

A capite ad calcem tamquara de marmore Lygdi 
Facta, puellaris plena decoris erat. 

Tunc de purpureo corda in juvenilia nervo 
Jecerunt manibus spicula multa suis. 94 ANTHOLOGI^ PALATINiE Tpiffffotxt? suSat^wv, I? xai KuTtpt? WTrXtffev suvav, 
xai n£i6w[ji.uOoui;, xai yXuxu xaXXoq 'Epw?. 196. TOY ATTOT. 

ZrjVocpiXa xaXXo? [xev 'Epw? , ffuY^oi'^°' ^^ cpiXxpa 
KuTTptc ISwxev e/eiv, at XapiTE? 8s X.«P'^- 

197. TOY AYTOY. 

Nai jxi Tov eujrXdxajxov Tifxou? ^tXeptoxa xixtvvov, 
val [jLupoTtvouv Ay]aou<; XP'ii^'^" "^^^ UTtvaTCaTTjv , 

vat TrdXiv 'IXtaSo? ^t'Xa Ttatyvia , vat cptXaYpuTrvov 
Xu/vov, ey-wv xojfjLcov TtoXXa TCiovra aeXvi , 

Patov tj<a TO ye XetcpGsv^ 'Epoj?, em j(^£iX£CTi TTveutxa' 
£t S' eGsXei? xa\ tout', eiTie, xa: IxTCTuffoiJLat. 

198. TOY AYTOY. 

Ou TtXoxafxov Ttpioui;, ou ffdtvSaXov 'HXtoScopa;, 
ou TO (/upop^avTov Ayifxapiou irpdOupov , 

ou Tpucpepbv u.eiSv)[xa powTtiSo? 'AvTtxXeta?, 
ou Tou? apTtOaXet? AtopoOea? CTScpavou?* 

ouxsTi (jot tpaperprj TrrepdevTa? otdTouc; 

xpuTTTSi, "Epw?* Iv likoi Tcavxa yap IffTt ps'X'/j. 

199. HAYAOY. 

OTvos xa\ TrpoTtdueti; xaTexoij/iffav 'AyXaovixriV 
at So'Xtat, xai epw? "^jSui; 6 Ntxayo'psw , 

^<; TTOtpa KuTTpiSi TauTtt (jiupot; exi irotvTa ijLuSwvTa 
xeTvTat, TrapOsvioiv uypa Xacpupa 7rdOo)v , 

(javSaXa, xai (jtaXaxat, [jLaffTwv lvSu[AaTa , fiixpai, 
U7CV0U xai axuXawv twv to'ts [xapTupia. 

200. AAHAON. 

'O XpdxO?, 0?T£* [XUpOtfflV £Tl TtVglOVTSS 'AXe^OU? 

(j{<v {jLiTpai? xiacou xuaveot CTetp avoi 
Tto yXuxepw xai 6^Xu xaTtXXwTTTovTi Upniirto 
x£ivTai , TYJ; lep^? ?eivia iTavvu/tSo(;. 

.201. AAHAON. 

'HypuT^vrjffE A£Ovt\(; i'to? Trpb? xaXbv Iqjov 

aUTSpa , TW )(^pUO'£lp T£p7r0[JL£Vri 29EVIW' 

^i; TTdtpa KuTipiSi TOUTO TO auv Mouaaidt [aeXioOsv 
PapSiTOV EX XEivr); XEiT STiTtavvuyjSoi;. 

202. ASKAHniAAOY ^ no2EiAinnoY. 

HopcpupEYjv |ji.a(7TiY«, xai -^ivia aiYaXoEVTa 
nXaYYWV euiTTTttov 6r)X£v lirt TrpoGupwv , Tripliciter felix , ciijus ft Cypris instruxit lectum, 
et Suada serraones , et dulcem venustatem Amor. 

19C. EJUSDKM. 

ZenophilsD venustatem quidem Amor, concumbendi autera 
Cypris dedit habere, Gratise vero gratiam. [dulcedmt . 

197. EJUSDEM. 

Nae per bene-comatum Timfls cincinnum amabilem, [rein 
nae per unguenta-spirans Demfls corpus sorani-decepto- 

nae rursus per Iliadis gratos lusu s , nap per libenter-in somnem 
lucemara , quae meorum festorum multa bibit cantica, 

parvum habeo quod quidem relictum est , Amor, in labris 
sed si hunc quoque vis, loquere , et exspuam. [Italitum ; 

198. EJUSDEM. 

Non per cincinnum TimOs , non per sandalium Heliodorae, 
non per unguentis-stillans Demarii vestibulum , 

non per tenerum risum magnae-oculos Anticleae, 
non per recens-florentes Dorothea} coronas, 

non amplius tibi pharetra [aurea] alatas sagittas 
condit. Amor -. in me enim fixa cunctasunt tela. 

199. HEDYLI. 

Vinum et propinatlones consopivere Aglaonicen 

dolosae , et amor dulcis Nicagorae : 
ab qua Gypridi ista unguentis adhuc cuncta madentia 

appendent, virginearum uvida spolia cupidinum, 
sandalia , et moUes, mammarum tegumenta , zona; , 

somni et lacerationum tunc factarum testes. 

200. INCEBTI. 

Crocus, et unguenta adhuc spirantes Alexfis 

cum ricis hederae nigrantes coronae 
dulci et muliebriter-pathiceque-adnictanti Priapo 

appendent, sacri xenia pervigilii. 

201. INCEBTI. 

Vigilavit Leontis usque ad pulchrum matutinu!s> 

sidus, aureo delectata Sthenio : 
ab qua Cypridi hocce cum Musis modulatuin 

barbiton ex illo pendet adhuc pervigilio. 

202. ASCLEPIAD.f: vel POSIDIPPI. 

Purpureum flagellum et habenas exiraii-operis 
Plangon equestribus posuit in vestibulis. 196. MELEAGBI. 

ZtiDophilae formam dat Amor, Yenus aurea lecti 
lUecebras, dotes Gratia terna suas. 

197. EJnSDEM. 

Per Timils teneros animorum vincla capillos, Per Demus somnos fallere corpus amans, 
Isiadosque mese lusus , vigilemque lucernam, 

Quae mea post vinum carmina saepe bibit, 
Restat, Amor, modicum labiis mihi vulnus in ipsis 

Hoc quoque, die verbum, nil moror exspuere. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 95 vixr'(ia<ja xsXyiTi ^iXaivtoa Tr;v TroXuyapjjiov, 
IffTrepivtov TWoXoiv apTi ^puaffffOfxevwv. 
o K'jTrpi cptXif) , eru S^ t^Ss Tcopoi; vr,fiEpT£a vt'xr,? 

203. ASKAHniAAOr. 

AufflSlXT) (701 , KuTTpl , TOV tTCTCaffTTlpa {iUWTCa , 

j^puasov euxvTQijiou xevrpov £6r,xe ttooo;, 
w TToXuv Stttiov tTTTtov £YU(xvaa£v ou 81 ttot' auT?;; 

{jir)pb(; Icpoivi'yOT) xoUcpa Tiva(7(J0(xevrj; • 
^v yotp axEVxriTo; T£X£Oopd[jL0?- ouvExev ottXov 

<roi xaxa (xeffffOTTuXTi? ypu<reov expEfiacEv. 

204. MEAEAFPOY. 

OuxETi Tifxapiov , TO Tcpiv YX«|upoio xeXyiTo; 
TTTJYfla, cpEp£i TuXioTOv KuTTptSo? e!pefftr,v 
aXX' £itl [x^v vtoTOidt tie-catppEvov , w; XEpac i(tto) , 
xuprouxat , TtoXicx; S' IxXEXuxat Tcpoxovo?* 
5 tffxia o' aiwprixa '/oi^oi (rrraSoviffuLaxa [latTxwv 

£X Si ffCtXoU (TXpETCxi; •^OLOZ^O^ V/[S.\. ^UXIOS? ' 

vspOfi Zk irav6' uTtEpavxXot vew? , xoiXr, Si GaXaaaa 

TtXr,(ji(xup£i, Yovaffiv o' £VTpo|xo< eaxi ffaXo? . 
Auffxavd? xoi Cco6<; ex' wv 'A)(^£pouo(oa Xifxvr.v 
• TrXfiUffEx' avtoG' £7ti6i? Ypao? etc' eixoadpw. 

205. AAHAON. 

'luy; :^ Ntxou;, •?) xai otaTXo'vxiov l!Xx£iv 

avSpa xai Ix OaXajxwv TraTSa? ETTiffxatXEV/; , 

ypuffw * iroixiXXouffK , StauYEO? I| aufOuaxou 
yXutcx^ , aoi XEixai , Kurpi, cpiXov xxEavov, 

TCopcpupET,? ajivou [xaXaxrJ xpr/i [i-Ecrca OEOEiffa , 
x9;; Aapiffffair,; ^Etvia ipapixaxiSo;. 

206. AEQNIAOY. 

MviXw xai Saxupr, xavuT^XiXEC , 'AvxiyevsiScw 

TcatSEg, xai Moucwv EuxoXoi EpYaxios?- 
MrjXo) [xiv Mouffaii; nijJt.7cXr,iffi xou? xa/u/siXEii; 

auXou? xai xauxTiv iru^ivov auXoSdxr,v' 
■^ cpiXspb); 2axupirj Zl xov ESTtepov oivoTrox/^ptov 

axi'^xiii^'yi, XYjpw ^Eu^aijiEVY) , So'vaxa , 
^Suv (Jupi(jTr,pa, duv o) TtavETtdp^vi' I; r,w 

* yjuY*^^^ auXeioi? * ou xoxEouffa 8upai<;. 

207. AIKAHniAAOr. 

At 2atiiai Bixxw xai Navviov El; 'Acppooi'xr,*; 

cpoixav TOi; auxYJ? oux lOEXouai vdjjioi?, 
si; 8' exep' auxofxoXouffiv , S (xr; xaXa. AEffTidxi Kuxpi, 

ui'dEi xa(; xoixT)!; XTJ; Ttap^ coi cp'jY*5a(;. quum-yicisset equo-desultorio Philaenida pugnacisslma;u 

vespertinis equls adhuc frendentibus. 
Cypri cara , tu vero huic tribuas sinceran \ictoriae 

gloriam , immortale hoc reddens decus. 

203. ASCLEPIAI) K. 

Lysidice tibi, Cypri, equestre calcar, 

aureum scitx-tibise-ba^rentis stimulum posuit pedis, 
quo sa;pe supinum equum exercuit ; nee unquam ejus 

femur cruentatuin est agiliter motae. 
Erat enira qu£e sine-stimulo cursum-absolveret. Idciicu 

tibi in media-jaoua aureum suspendit. instrumentuin 

204. MELEAGM. 

Nou amplius Timarion, quondam elegantis celocis 

compages , sustinet in-navigaudu Cypridis reniigationeiu , 
sed in dorso spina, ut antenna malo, 

incunratur, canusque volitat rudens (copiWiw); 
et ut vela pensilia laxat eunuchi-scroto-similes mammas: 

et ex quassatione tortas ventris babet rugas. fpelagus 
Inferius autem cunctasunt submersa naviculae, inquc oavo 

exundat, geuibusque tremula inest succussio. 
Infelix profecto qui vivus adhuc Acherusiam paludem 

navigabit dcsuper inscendens vetulae in vigintiremeiii. 

205. INCERTI. 

lynx NicOs, eliam transmarinum traliere 

virum et ex thalamis pueros docta , 
auro rariegata , pellucidd ex aniethvsto 

cxiata, tibi appendet, Cypri, cara supellcv, 
purpurese agnae molli lana per-mediuin revincta , 

Larissaeae xenia venefica:. 

206. LEO'IDiE. 

Melo et Satyra procerae-corpore, Antigenidce 

filiaj, illae Musarum faciles artifices : 
Melo quidera dedicat Musis Pinipleisi citis-labiis-inflaiidas 

tibias et banc buxeam tibiarum-capsam ; 
amoris-amica Satyra autem vespertinura vini-potorum 

in-comissando-socium , cera quem junxit , calamurn. 
suavem sibilatorem, quicum per-totam-noctem ad auroii.cu 

cecinit juvenibus primas oppugnantibus fores. 

207. ASCLEPIAD.E. 

Samiae Bitto et Nannion Yeuerh templuiu 

adire ipsius legibus nolunt, 
sed in diversa transfugiunt, quaj ncn bella. Domina Cji rii 

aversare istas quse cubile tuum fugi^t. 207. ASCLKPIAD^. Nannion et Bitto Samise celebrare recusant Legibus his Venerem, quas Venus ipsa dedit, 
Et cupiunt qiiffi las nee dicere. Tu fugitivas 
Delestare tui foederis alma Venus. 96 ANTHOLOGI^ PALATIN^E 208. MEAEArPOY. 

Ou fxoi 7raiSo[ji.avr)i; xpaSi'a* ti Se TspTTVov, Epojxe; , 
avSpoSaxeiv ; ii y.r\ Sou? xi XaSeiv eQeXsi ; 

a )(Etp yap tav X"P«- KaXa [A£ {aevei irapaxoiTi; • 
ep^ot ira« apc7r,v ap<J£Vixati; XaSiatv. 

209. n02EIAinnOT ^ ASKAHniAAOr. 

25], IlatptT] KuOspsta, irap' ri<5vi dSe KXEavSpo? 

Nixouv ev ^^apoTCOi; xuiAacri vr)^OjjLevv]v 
xaiojxevo; S' U7t' "Epioxoi; Ivi cppsdiv av6paxa<; wv:?jp 

^Tlpou; ex voxepv); TcaiSb? eTTeffTraaaxo. 
Xo) fJL^v evauQCYEi Y"'''!'^ ^■'^'* '^'^"' ^^ 5 6aXaff(Jiric 

(j/Kuouffav, 7rpr,£t(; eij^^ocav aiYiotXoi. 
Nuv S' tdo? ajxcpoxspoi? (piXirj? TtdOoi;* oux axeXet? Y^p 

euj^al , xa? xeivy]? eu^ax' Itc' 7\i6wo<i. 

210. ASKAHniAAOY. 

T({) OaXepw AiSu[ji.7] [xe cjuvT^pTraaEv w [xoi! eyw ce 
XT^xofxai , w; xrjpb; uap irupl , xaXXo? 6pSiv. 

-El Se jjLE'Xatva, xi xoiixo ; xa\ av6paxE?- aXX' Sx' sxei'vou; 
6aX<j;u)a£V, Xa[jL7rou(j' w? pdSsai xaXuxE?. 

211. lI02EIAinnOT. 

* Aocxpua xai xtotxot ,xi (x' lYsCpexe, itp\v TCo'Sa; Spoil 
exTTupb?, ei; ^xe'pyjv KuTrpiSo? avOpaxn^v; 

AriYco S' ouTuox' Ipcoxo?' a£t Ss fxoi e^ 'Acppootxn^? 
aXYo; 6 ixri xpivtov xaivbv (xyei xi tcoOo;. 

212. MEAEArPOr. 

A?Ei (x,oi StvEi (X£v EV ouatTiv riyo(; 'Eptoxo;, 
0[jk(xa Se (jTy* ndOou xb yXuxu Sctxpu cpe'psi • 

cuS' >i vu$, ou (fiy^oq lxoi(jt.i(r£v, aXX* uTcb cpiXxpcov 
r^Br^ TTOU xpaSi'a Yvwtjxb? evEtjxi xuiro?. 

'12 TTxavoi , (xr) xai ttox' IcpiTrxaaQai [a^v 'Epwxe;, 
otoax , aTTOTCxrjvai 6 ouo' oaov tff^uExe; 

213. nosiEiAinnoY. 

■nueia?, 61 p,EV i)(ii xiv', aTTs'pj^oiJLai- ei 8s. xaOfiiioEt 208. MELEAGRI. fAmores, 

Non milii in-pueros-furiosa mens cs<. Quid jucundum , 

virum-inscendere ? an non dans aliquid sumere vult? 
Manus enim manura lavat. Pulchra me manet uxor : 

abeat-in-malam-rem omnis mas cum masculis forcipibus. 

209. POSIDIPPI vel ASCLEPIADJE. 

Tuum, Paphia Cytherea, prope litus Cleander vidit 

Niconem puellam in caeruleis fluctibus natantem ; 
incensus autem ab Araore in animo carbones vir 

siccos ex humida puella in-se-traxit. [mare 

Et iUe quidem naufragium-faciebat in terra ; illam vero , 

tangentem, molles habebant orae. 
Nunc par ainbobus amicitiae optatum : quippe non irritse 

preces, quas illo precatus erat in litore. 

210. ASCLEPIAD^, 

Flore suo Didyme me rapuit : vae mihi ! egoque 
liquor, ut cera ad ignem , venustate visS. [quando eos 

Si vero nigra est , quid hoc? etiam carbones sunt; sed 
calefacimus , splendent ut roseae calyces. 

211. POSIDIPPI. 

Lacrimae et comissationes , quid me excitatis , priusquam 
ex igne, in alium Cypridos foculum? [pedes sustulerim 

Cessabo nunquam ab-amore ; sed semper mihi ex Venere 
dolorem non discernens amor novum adducit aliquem. 

212. MELEAGRI. 

Semper mihi versatur in auribus sonus Ainoris, 
oculus autem tacite Desideriis dulcem lacrimam fert ; 

neque nox, non lux sopit , sed philtris 
jam fere cordi nota inest imago. 

O alati Cupidines, an forte advolare quidem 
scitis , avolare vero ne tantulum quidem valetis ? 

213. POSIDIPPI. 
Pythias , si quidem habet aliquem, abeo ; si vero dormit 209. POSIDIPPI 'Vel ASCLEPIADiE. 

Niciis forte genas nuper, Cytherea, Cleander 

yiderat : ia Paphiis ilia natabat aquis : 
Et subito siccas sensit sub pectore prunas, 

Virginede madida quasjaciebat Amor. 
Naufragus in terra fuit hie, cum sic mare virgo 

Tangeret, ut pariler littore tuta foret. 
Nunc illos communis amor ligat : irrita quippe 

Non fuerant illo vota sacrata loco. 

210. ASCLEPIAD^. 

Flore suo Didyme me surpuit : inde ego tolus 

Liquor, ut accensis addita cera focis. 
Tligra sed est. Quid turn? carbo quoque. Si tamen igne Hunc foveas, roseis concolor est foliis. 

211. POSIDIPPI. 

O jocus, fletus, mihi cur, cum pes sit in igne 
Noster adhuc, flammas additis ambo novas ? 

Me Venus exercet semper : succedit amori 
Uicet ex causa qualibet ortus amor. 

212. MELEAGRI. 

Semper in aure mihi sonus obversatur amoris : 
Clamque illi lacrymas lumina nostra ferunt. 

Non tenebris, non luce quies venit : ardeo tantum 
Picta sit ut dominae corde figura meo. 

Pennati pueri mihi dicite Cypridis, ad nos 
Ire licet vobis, non et abire licet? CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 97 w5e tAovr, , [jLixpbv , Ttpo; Aio? , EaxaXe'cjaii;. 
EiTre Ss (j7i[j(.£iov, [xeGuwv ^ti xai Stot xXwtcwv 
T^XOov, 'EptoTi Opaaei ypcij/svo? -^y^I^^vi. 

214. MEAEAPPOY. 

HtpBiptffTav Tov "Eptoxa xpe^or sol 8', 'HXtoStopa , 
PaXXei tiv Iv etxol TraXXofxe'vav xpaSiav. 

AXX' aye dutxuatxTav es^ai IldQov el o' aTrb ceu jjie 
^t'jiat? , oux oiffco Tav aTraXaiffTpov 86piv. 

215. TOT ATTOT. 

AtffffO(/,', "Epo)?, TOV aypuTTVOv lixol ttoOov 'HXioSwpa; 

xot'fxtcfov, aiSeaOsl? Mouaav £u.r,v ?x£tiv. 
Not yip Si?i xi aot To;a,Ta (xr) 5eSiSaYfJi£'v« ^aXXetv 

oXXov, ael o' etc Ifjioi irr/jvi y^sovxa PeXr,, 
ei xat [xe XTStvai;, Xeivj/w 9o)v^,v TrpoisvTa 

YpotfjifxaT'* « 'EpwTO; 6'pa, ^elvs , |xiat:j>ovir,v ». 

216. APAeiOV 2X0AA2TIK0r. 

El tpiXset? , [x^ itdjjLTcav uTToxXaaOivra j^ocXaffoTj? 

Gujxbv 6Xi(j6irip^? gjjiTrXEOv txeffiT)?* 
aXXdt Ti xat opoveoi; CTTeYavwxepov , jforaov Ipoaaai 

o^pua;, 5ff(jov ISeiv pXe|Jt,iJLaTi(p£iSo[xev(o. 
'Epyov YOtp Ti Yuvai^tv 6Tt£p;f>iaXou? a6ept^£iv 

xal xaTaxaYX^Csiv twv aYotv otxTpOTtxTwv. 
KeTvoi; S' effTiv dtpi(rco<; cpwcixbi;, 8; Ta'5£ [ai^ei 

oTxTov Ij^tov dX^Ytl $uvbv avTiVOptY]. 

217. nAYAOY 2IAENTIAPI0Y, 

XpuffEo; (X(|*au<rroio SiEXjAayev fiixfxa xopEi'a; 

Zeu?, oiaSu? Aavota; •/aXxsXaTOU? OaXajxou;. 
<l>afxi XsYEiv TOV (AuOov lyw Ta5e* « }(^aXxEa vixS 

■zd/zoL xai Seffjxoui; XP'J^°? ^ iravSajxaTtop, » 
XpuJCK oXou; puTyjpa? , oXa; xXrjlSa? iXiyy zi , 

y_puab< l-iriYvaTTTEi xii; ffoSapoSXEcptxpou;' 
xal Aavaa? iXoYwasv oos cpps'va. Mr^ ti; IpaffTi? 

XiffffEffGb) Ilacpiav, apYuptov ■mx^iyjiow . sic sola, paulnlum, per Jovem, ?«e intro-voces. 
Ac dicito hoc siguum : quod ebrius et per fures insi- 
veni , Amore audaci usus duce. [ diantes 

214. MELEAGRI. 

Pila-ludere-peritum Aniorem alo •• tibi vero, Heliodora. 

jacit quod in me palpitat cor. [te me 

Sed age coUusorem sume Cupidinera. Si autcm procul-abs 

jacias, non feram palaestrjE-contrariain-legibus injuriam. 

215. EJUSDEM. 

Precor, Cupido, insorane mihi desideriuin Heliodora) 

sopi, reTcritus Musam meam supplicem. 
Sane enim per illas tuas sagittas, quaj non didlcere ferire 

alium, sed semper in me funduntur alata tela, 
si me etiam occidas, relinquam vocem edentes 

literas : a Amoris vide, hospes, homicidium. » 

216. AGATHLE SCHOLASTICI. 

Si amas , ne prorsus inclinatum laxes 

animum se-subrnittentis plenum sujipjicationis : 
sed etiam firmlus quiddam cogita, tantum ut-ergas 

supercilia.quantum est spectare oculo parcenli. [temnere 
Opus enim est mulieribus fere conveniens, superbos con- 

et deridere nimis miserabiles. [scebit 

Is autem est optime ad-amorem-comparatus, qui haec mi- 

flebiie-quid habens cum tenui junctum superbia. 

217. PAULI SILENTI.ARH. 

Aureus intactae rupit vinculum Tirginitatis 

Juppiter, penetrans in Danaes abeneos thalamos. 
Ajo ego eum mythum haec dicere : « aeneos vincit 

muros et Tincula aurum quod omnia-domat. » 
Aurum omnes habenas , omnes claves reddit-irritas, 

aurum flectit feminas fastosis-superciliis ; 
etiam Danaes flexit hie animum. Ne quis atnator 

exoret Paphiam , qui argentum prsebet. a 1 5. MELEAGRI. 

Fac curam , qua me coquit Heliodora, Cupido, 
Dormiat : hoc supplex te mea Musa rogat. 

Juro tuos arcus, alios qui Isedere duIIos 
Cum soleant, in me spicula semper habent : 

Si per te moriar, scripta haec ego verba relinquam 
Hospes, Amor quam sit trux homicida , vides. 

ai6. AGATHIiE ORATORIS. 

Quisquis amas, nimium demittere supplice ritu 
Temet, et ad servas parce venire preces : 

Sed tollens animos oculis parcentibus ipsam 
Aspice et intrepidum toUe supercilium. 

ANTHOtOGU. I. Feminei generis mos est odisse superbos, 
Et ludum fracti cordis habere vires. 

Qui sublime aliquid simul et miserabile prsefert, 
Inter amatores is mihi primus erit. 

217. FACLI SILENTIARII. 

Ingressus Danaes aerata cubilia, clauss 

Juppiter effregit vincla pudicitiae. 
Fabula non dubium est sibi quid velit : aerea tecta 

Omnipotens aurum vinclaque cuncta domat. 
Auro claustra patent, aurum frena abnuit : auro 

Flectitur et prisci si qua supercilii est. 
Vicerat hoc Dauaen. Auri cui copia dandi est, 

Nil opus est Paphiae supplicet ille deae. 

7 98 ANTHOLOGL^ PALATINI: 

218. AFAeiOY iXOAAITIKOr. Tov (ToSapbv noXe'jjLwva , tov ev OufxeATjui MevtxvSpou 

xeipavxa '{^uxs^ohq t^? aXo^^ouTiXoxafxou?, 
67rXoTepO(; IIoXEfxwv atfAv^cfaTo, xat li 'PoSavOr)? 
PoffTpuj^a 7ravToX}/.ot; j^^pfftv eXy,tcraTO, 
6 xa\ TpaytxoT? &-/J.eaai to xwtxtxov epyov auiEt'j/a?, 
ixdcffxi^sv ^aSivvji; a<|;ea 6r,XuTepr);. 
ZyiXo{/.av£(; to xo'Xaaaa* xt yip xoaov :^Xixe xoupv], 

et [AS xaxoixx£tp£tv y]6eXe xetpotjievov ; 
2;(exXto? ! a(Ji^ox£pou? Bk SiexiAaYfi , \>-^X9^ ""' auxou 
W pXEfXjxaxo; Evaxr^ffa; aiOoTta pacxavirjv. 
'AXX' EUTTV)? teXeOei Mi(70u[Ji£voi;* auxap ^y^oyg 
AuffxoXo;, ouj(^ opo'wv ttjv n£ptx£ipo[/.£'vT,v, 

219. HAYAOr 2IAENTIAPI0r. 

KX£<|iW(ji6v, *P<j8o'Ttyi , xi cptXTQixaxa , xiiv t' epaxeivf,v 

xa\ 7C£ptSiqpixov KuirptSo? ipftxairiv. 
'HSu XaOfiv, cpuXaxwv x£ iravaYpsa xavOov aXu^at* 

cpcopta 8' (Xfjicf aSi'cov Xexxpa jXEXiypoxepa. 

220. APAeiOY SXOAASTlKOr. 

Et xa\ vuv TToXtvi <j£ xax£uvaa£, xat xo OaXuxpov 

x£tvo xaxri[x6XuvOyi X£Vxpov £pt>JtJ(.avtY);, 
tocp£X£?, to KXeo'SouXe, ttoOou; VEOxrjXO? £7rtYvou<;, 

vuv xai S7roixx£ip£tv 57rXox£'ptov oSuva? , 
[jiTjS' ItcI xoT? ^uvois xoxeeiv (XEya, {/.riSi xotxawv 

tV ^aSivriv xoupr,v TcajXTiav aTraYXaiorat. 
'Avxi Traxpb? x5] watSi Ttapo; (j(.£{X£Xy](jo xaXatvv] , 

xai vuv il<xmvr\q avxiTraXo? yEyova?. 

221. nAYAOT 2IAEINTIAPI0Y. 

Mi/ pi xivo? cpXcyoEdtjav uTtoxXETrxovx*; oTrcoTrrjv 
(fwptov aXXv^Xiov pX£(xjjLa xtxudxo'ixEOa; 

Xexxeov apicfaSiTjv (jLEXE^r'aaxa' xvjv xi? Ipu^v] 
(xaXGaxot Xuat:tovou TrXsyaaxa auiJuYiT);, 

(papjxaxov a[jL!pOT£pot(; ^I'cpo; Eaasxar fJSiov f,u.Tv 
^uvbv del [AcOtTTciv r) |3iov r^ Oavaxov. 218. AGATHI^ SCHOLASTICI. 

Superbum Polemonem , qui io scena Menandri 

tondet suaves coiijiigis suiC crines, 
junior Polemon imitatus est , et Rl»odanthes 

cincinnum audacissimis manibus vastavit, 
et cum tragicis doloribus comicum factum permutans, 

flagellavit gracilis membra mulieris. 
Insanae-ZelotypicB hajc verbera : quid enira tantum pecca- 

si commiserari me voluit afllictuin .' [ vit virgo , 

Miser ! et ambos sejunxit , usque ad ipsum 

visum interposita ardenti invidia. 
Nihil tamen etfecit nisi quod jam est Odiosus , at ego 

Tristis, uon videns Circumtonsam. 

219. I'AULI SILEiMlARU. 

Kuremur, Rhodope, oscula et amabile, 

de-quo ctiam pugnandum-est, C>i)ridis opus, [vilarc ; 
Suave latere et custodum cuncta-deprehendentcm oculuin 

furtiva autem apertis connubia sunt ipellita-magis. 

220. AGATHLE SCHOLASTICI. 

Etsi nunc canities te sopivit, et fervidus 

ille hebetatus-est stimulus amatorii-furoris, 
debebas, o Cleobule, amorum juventutis recordatus, 

nunc etiam commiserari natu-minorum dolores, 
nee de communibus irasci vehementer, nee comanmi 

decore gracilem puellam penitus privare. 
'AvTi Ttaxpo; (ut pater) huic puellaeautea curae-cras miserjB, 

et nunc subito avx^noXo; (adversarius) factus es. 

221. PAULl SILENTIARII. 

Quousque, ardoutcm occultantes obtutum, 

furtivum in-nos-mutuo oculum jacimus? 
aperte dicendae-sunt cura; ; et si quis impediat 

teneros doloribus-exsolventis ample\us connubii, 
remedium ambobus erit ensis : suavius nobis 

consortem perpetuo sequi vel vitam vel mortem. 21 8. AGATHIiE ORATORIS. 

Antique Polemoni, facit quem scena Menandri 

Uxoris teueras dissecuisse comas. 
Alter idem fecit Polemon, pulchrseque Rhodanthes 

Abripuit crines vertice saeva manus. 
Comica res fuerat : tragicos superaddidit ausus, 

Femineam flagris nam scidit ille cutem. 
Trux facinus : quid enim tantum peccaverat ilia 

iEiumnas fuerat si miserata raeas ? 
Nos quoque divisit ferus ille, nee ora tueri 

Mutua fert : tantus pectora livor habet. 
Verum est ille tamen Misumenos : ast ego certe 

Dyscolos, heu segrex a Periciromene. 

220. EJUSDEM. 

Quamquam longa dies te jam sedavit, et ille Fervidus ex omnipectore cessit amor, 
Debueras, Cleobule, tuae memor esse juventae, 

Atque aetas, placide ferre, quod ilia jubet, 
Non indignari, si quid fit tale, puellam 
• Continuo raptis nee spoliate comis. 
Quae modo te patrem velut observaveraf, ilii 

Hostis tam subito qui, precor, esse potes ? 

"ill. PAULI SILKNTIARir, 

Ecquis, in alterius flammantes alter ocellos 
Quod furtim jacimus lumina, finis erit ? 

Cura fatenda palam est : et nobis dulcia si quis 
Vincla soporiferi foederis impediat, 

Ambobus feret ensis opem : nam suavius illud, 
Participes vitae vel necis esse duos. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 

2J2. AFAeiOY. 1 222. AGATHL«. Ei; 'Ap'.aovr;/ xiOofifrcptSa. 

El TCOTE U.SV xiOatpr,!; sTrasr^craTo TCXr,XTpov iXouca 

xoupr; , Teptj^i/opr,; avTejjLeXi^e {xiToi?" 
ei TTOTc OE TpaY'xw ^oi^r'uaTi ^Ti^fltTO !pt«)vr,v, 

aOr^; MeXTtotxEvr,? ^oaSov dTreTcXaffato* 
6? C£ xal avXaiTj; xpi'dii; X<j-olxo , (laXXov av butJj 

KiJTTpii; svixTiOr) , xavsoi'xa^s ndpt(. 
2iY^ Is' ^,u£itov, ?va af, A'.o'vu(TO<; axouffa? 

T(T)v 'Ap'.aovet'tov ^t;Xov eyoi Xs/£i»v. 

223. MAKHAONIOY. 

4>t»crio'p£, ar, -rbv "Epwra ^tat^EO, (JLr,5£ fiioaaxou, 

Apii YEiTOVi'tov, vr,X££? r^Top i/nnv 
o)? 0£ TTotpoc, KXuuLEvr,; opdujv <l>a£6ovTa usXaOpw, 

o'j 5po{iov u)xuiroor,v et/^e? etc' dvxoXir,?, 
ouTto uoi repi voxta, ixoyi? tto^sovti cpavetffotv, 

£s/£o cr,6uv(ov, lb? Ttapi Kitxtxepioi;. 

224. TOT ATTOT. 

Ar,;ov *Epo)5 xpaoiVji; te xat ■J^TtsTO;* £i S' lTti6uu.£i 
SdXXEiv, aXXo Ti [jLOu xiov jjleae'wv uetdSx. 

225. TOT ATTOT. 

*EXxo5 i/io Tov EpcoTa* ^££1 Se u.01 £Xxeo? */.'**?» 
Sdxpuov, wTEiX^s ouTTOTE TEpdOfxivr,;. 

Etui Y*? ex xatxoTTjTO? d[x>^/^avo? , ouSi Mayaiov 
-/;;rid pioi irdtrvEi (pdpfxaxx SeuofiiEVh). 

TrjXE^pd? Eijxi , xopr, , ou Se y'veo iriffrb; 'A)(^iXXctJ?* 
xczXXei (jw Tcauffov xbv 7:d0ov, w; ISotXEs.. 

226. nAYAOY IIAENTIAPIOY. 

OsOaXjtoi , T£0 (i.ex.P"J d^uffdeTE vsxxap 'Epwrtov, 
xaXXso? dxpi^TOu ^ojpoTroTai OpataEEc; In Ariadnen citharistriam. 

Si quando citharae plectnun suinptum tetigit 

puella , Terpsichores cantu-respondebat cbordis 
si quando autera tragico strepitu rapit vocem, 

ipsius Melpomenes bombum expressit; [ipsa etiam 
et si etiam de yennstate judicium constitueretur, potius 

C)-pris Tinceretur et Paris reformaretjndiciom-suum. 
Tacite inter nos hspc dicamxis , quo ne Bacchus audiens 

Ariadnei hujus zelotypiam concipiat lecti. 

223. MACEDO!Vn. 

Lucifer, ne Amori Tim-affer, neu disce, 

Marti vicinus, immisericors habere cor, 
sed sicut pridem, Clyinenes in domo ridens Phaethontem, 

cursum non habebas celeripedem versus ortum , 
sic mihi circa noctem, qua cupienti vix apparuit, 

veni cum-longa-mora , sicut apud Cimmerios. 

224. EJUSDEH. 

Cessa , Amor, a corde et jecore feriendo ; sin cupis 
ferire , in aliud meorura membromm transi. 

225. EJUSDEM. 

Ulcus habeo amorem ; fluitque mihi ulceris serum, 

lacrinia, \iilnere non-unqnam siccato. 
Sum enim ex eo malo aegerrimus , nee Bfachaon 

lenia mihi inspei^t medicamenta indigenti ii$. 
Telephus sum, Tii^o, tu autem fias fidus Achilles : 

venustate tua seda desiderium, ut iojecisti. 

226. PAULI SILEMIARJI. 

Oculi, quousque hauritis nectar Amorum , 
merae pulchritudinis potatores audaces ? 111. AGATBI^ ORATORIS, 

de Ariadne fidiciaa, 

Vii^o fidem quoties pleclro percussit eburno, 

Terpsicborx filis semula Gla movet. 
In tragicos eadem vocem si solvat hiatus, 

Noa it Melponienae major ab ore sonus. 
Quod si de forma fuerint certamina, vincet 

Et Venerem, judex sit licet ipse Paris. 
Sed tacuisse mihi melius, ne , si audiat Evan, 

Rursum Ariadneos appetat ipse toros. 

223. MACEDOXII COWSUI.IS. 

Nfe de vicino tibi sit truculentia Marte, 
Phosphore , nee turba dulcis amoris opus : 

Sed velut Eoum venisti tardus a(f axem 
In Clymenes thalamo Sole trahente moras, Sic mihi vix tandem sperata nocte potito. 
Serus, Gimmerio qualis in orbe, veni. 

224. EJUS9E1C. 

Dum jecur intactum mihi corque Cupido relinquas , 
De membris aliis elige quod ferias. 

225. EJCSDEM. 

Est mihi \iilnus amor : sanies de vulnere manat 
Lacryma : siccari plaga profunda negat. 

Nee revalescendi spes est super : ipse Machaon 
Sil , virus tantum quo medicetur, habet. 

Telephus en tibi sum : mea tu, mihi te fac Achillem • 
Et flammam seda , qiiam tua forma facit. 

226. PATII,! SIT.EHTIARII. 

Quis modus aut finis, bibitis quod nectar amorum 
Ebria de formx iumina flore mero ? 100 ANTHOLOGLE PALATINI vy]cpaXia cTzticoi KuTrpiSi MetXi^^iV,. 
6 El S' apa TTOU xat X£i6i xaTacrj^eto? eff(JO{jL«t oiffTpw, 
yiveaOs xpuepoT? Saxpuat {xuSaXe'oi , 
svSixov otXiicovte? (XEi TTOvov £$ ufjiEoiv yap, 
cpeu , Tcupo? Is TOffffTiv yjXQofxev epYaaiviv. 

227. MAKHAONIOY YnATOY. 

'HfXEpt'Sa; TpuyoWiv £T7]aiov, ooSe xi^ aurtov 

Tot? I'Xtxa;, xoTCTiov poxpuv , (XTroffTpecpeTai. 
'AXXa ae tV ^oSo7ty);(Uv, e[ji?5; avaOTjfjLa (xgptjxvyj;, 

uypov eviTrXe^a; ocixfjiaTi Ssdijibv £/_w, 
xat Tpuyo'to tov epwra* xai oO Ofipo;, oux £ap aXXo 

oTSa [XEveiv, oxt (xot TrScda YSjxei? )(^ap(x(ov. 
"llSe xai :?i6Ti^ff£ta; oXov ^povov el 8e xi? eXOtj 

Xo^o; ih^ ^uxiSwv, xX>i50[jLai w? (piXs'cov. 

228. HAYAOY 2IAENTIAPI0Y. 

EiTc^ Ttvi tcXe^ek; exi ^osxpw/ov, r^ xivi X^'P"'^ 
(paiSpuv££i(; , Svu^wv o(jLcpix£{ji(j)v dxi'Sa ; 

ec t( 5^ xocr(iL>i<iei? aXiavOet cpdtpEa xo'/luty 
(XYlxexi xyj? xaXr)? Eyyu? iwv 'PoSoTtrj? ; 

'OfA^Jiacrtv oT? 'PoSoTtriv ou SEpxofjiai, ouSs ^aeiv^? 
(pEYYOsiSeiv lOeXo) j^puaeov 'HpiTCdXyjq. 

229. MAKHAONIOY YHATOY. 

T-Jiv Nto'Sviv xXaiousav ISiov iroxs ^ouxoXo; avvjp 
6a{Ji.6e£v , £1 XeiSeiv Saxpuov oTSe XiOo;* 

auxotp l(Ji£ (jxevaj(_ovxa xo'ffr)? xaxa vuxxos 6{jii}(^XrjV 
IfXTtvoos EuiTUTrrj? oux eXeatpe XiOo;. 

Atxio? a[ji:pox£poi(Jiv Epoji; , 6y(^£X7]YO? avtr,? 
x^ NtdSr) xexewv, auxap ej^ol 7ra6£wv. 

230. HAYAOY SIAENTIAPIOY. 

Xpuarii; eipucfaaaa [xi'av Tpi}(^a Awpi^ e0£tpy)5 , 
oTa Sopixx>iTOUs S^ffev Ijaeu 7raXa[;i.a5 • 

auxip eyw to Ttpiv [Jisv IxayX^^* i S£a(xa xivdc^ai 
AtopiSos laepx^ii; EUjjLacs? oiofxevo;' Longiiiqua cursu-petamus quanta tis nobis est; inquiete 
sobria-sacra libabo Cjpridi Placidae. [autem 

Quodsi etiam illic, nescio qua, tenebor oestro . 
Tos fiatis frigidis lacrimis humidl, 

meritum semper perlaturi laborem -. per vos enim , 
heu ! in tantam ignis incidimus officinam. 

227. MACEDONIl CONSULIS. 

Vites vindemiant quotannis, neque quisquam eorunt 

capreolos, uram secans, dedignatur. 
Sed ego te roseam-ulnas, men decus cura^ , 

lentiun intexens nodo vinculum, teneo , 
ac vindemio amorem ; ac non aestatem, non ver aliud 

novi exspeclare, quod tu mihi tota plena-es gratiarum. 
Sic etiam juventa-floreas per omne tempus ! si vero quis 

crispus capreolus rugarum, feram ut qiii-amem. [venerH 

228. PAULI SBLENTIARU. 

Die cui plectes adhuc cincimium, aut cui manus 
mundabis , unguium resectis acuminibus? 

et cur ornabis purpurea Testes concha , 
quum non-amplius ad pulchram accedas Rhodopen ? 

Quibus oculis Rhodopen baud conspicio, his ue spIendidtB 
lucem videre volo auream Aurorae. [quidem 

229. MACEDONIl CONSULIS. 

Nioben flentem forte videns vir bubulcus 
valde-mirabatur si stillare lacrimam sciret lapis : 

at me , gementem tam-longae noctis per tenebras , 
spirans Euhippes non miscrabatur saxum. 

Causa utrisque amor , sollicitudinis adductor 
NiobfE ob-liberos , at mihi ob-affectum. 

230. PAULI SILENTIARII. 

Aurese evulso uno crine Doris caesariei ' 

velut bello-captas ligavit palmas meas ; 
at ego primum quidem cachinnavi , viucula excutere 

Doridos amabilis facile existimans; Quin potius longe , quantum via ducit , eamus , 

Tutus ubi Veneri sobria sacra feratn. 
Si tamen hoc oestrum , vadam quocumque, sequetur, 

Vos semper madidos fletibus esse volo : 
Haec, oculi , vos poena manet justissima, per quos 

Nos tam difficili vexat ab igne labor. 

aa8. PAULI SILEKTIARII. 

Cui jam dispositos certo regis orbe capillos ? 

Absecto nitidas cui facis ungue manus ? 
Cui jam Sidonio curas praitexere vestem 

Murice, formosa tam procul a Rhodope? 
Quando oculis pulchram Rhodopen mihi cernere non est 

Jam nee ego Aurorae cernere euro jubar. 229. MACEDONIl CONSULIS. 

Ad Nioben pastor plorantem substitit olim, 

Miratus posset si lacryniare lapis. 
At nihil Evippe tota me nocte gemente 

Flectitur, Evippe quid nisi viva silex .•* 
Causa amor est utrique : fluunt hoc fonte dolores, 

Quos Niobse proles fecit , amica mihi. 

230. PAULI SILEMIARII. 

Traxerat aureolum Doris de fronte capillum; 

Hoc mihi captivam strinxit utramque manum. 
Principio risi, nodos divellere pulchrae 

Doridos in facili dum reor esse mihi : CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 101 6 w; 8k Si«p^T)$ai (T6evo? oOx e/ov, estevov :^Sr) , 
olot T£ j^aXxEiTj fftptyxTo; aXuxTOireor, . 
Kal vuv 6 Tpiad7roT(xo; iub tpi'/pi ■j^e'pnqfxai, 
oeonroTi? ?v6' epuoT) , Tcwxvi [jleOeXxouevo;. 

231. MAKHAONIOY TnATOT. 

TbffTo'u.aTai^XapiTeaa't, TrpoatoTraxa o' dfvOEai OaXXsi, 
0|X(jiaTa Tr, Ila^iri, Tto ^s'pE x^ xiGotpy], 

SuXeuek; pXE^otpwv ^oto? Jfxjxaciv, oSa? aoiS9i • 
7ravTo6ev aYpEuet; xXv^fJiova? rjtOe'ou;. 

232. nAYAOY 2IAENTIAPI0Y. 

'l7r7to|X£vr,v cpiXEOUsa , voov irpoaspEida AeavSph) • 
Iv 8s AEavSpgiot? j^^ei'Xesi wrjYvufievT) , 

eixova rJiv SocvOoio (pspoi ©peat • TrXfi^atJLEvifi SJ 
HavOov, I; 'iTrirofXEvriv voatijAOv ^top dcYto. 

riavTa Tov Iv iraXafji.r;(7iv avaivo|x«i* aXXots S' aXXov 
a!lv auLOiSaioi? irr'yEcrt Se/ vujjlevt) , 

d^vei:>)v KuGspEtav uizipjoiLon. El Se ti; f,[xtv 

[XEfACpETat, Iv TCeVtT] {Jlt(XVeT(0 o{oYa(Afa>. 

233. MAKHAONIOY YHATOY. 

« AuptOV aOpT^IJW (IE. » To S' OU TTOTE Y'VETat ^jfAlV, 

■i?,6aSo? a(i6oXir,<: atlv aE^ouevT)?, 
TduTot jjLOi IfxeipovTi )(«pi^£af aXXa o' e; aXXou; 

owpa (pspEi?, IfieOEv iricrnv aTTEnrajxivrj. 
« 'O^l^ofxai IffTCEpiYi (IE. » Ti S' ^(jiTEpo; 1(7X1 Yuvatxtov ; 

-y^paj; ajxexpi^xu) TrXY)8o}ji.£vov ^uxiSi. 

234. nAYAOY 2IAENTIAPI0Y. 

wplv a[AaX0dxTOt<Jiv utto ;pp£(j\v -fiSuv Iv •JjSrj 
oiffxpojpopou riacptYj? OEfffxbv (XTrEncdfAEvoc, 

YuioSdpoii; PfiXisadiv avEtxSaxo? 6 Tcpiv 'Epwxwv, 
aiyfiwai aoi xXivu), KuTrpi, {XEffanroXto;. 

Ae'^o [X£ xaY/^aXdioffa , cocpV on llaXXdSa vixa? 
vuv irXsov r\ xb Ttdpo? (xiqXoj Itp' 'E<rrc£pi5(ov. 

235. MAKHAONIOY YHATOY. 

'HXOe? £}jlo\ TtoOsovxi Trap' IXTCtSa* xt)v S' Ivl Guuw ut vero discindere non Talebam,,gamsuspirabam, 

velut aeneo adstrictus vinculo-insolubili. 
Ac nunc ego ter-infelix e crine suspensus-sum, 

domina quocomque duxerit, eo statira pertractus. 

231. AUCEDOMI CONSULIS. 

Tuum OS Gratiis, vultus floribus nitet, 

oculi Venere , manus cithara. 
Prsedam-facis palpebrarum lucem oculis , auditi m cantu .- 

ab-omni-parte venaris miseros juvenes. 

232. PAULI SILENTL\RII. 

Hippomeneni osculans animum applicui Leandro ; 

et Leandri labris affixa 
Xantbi iroaginem in mente fero ; compleixa auteni 

Xantbum , ad Hippomenem animum reducem appcilo. 
Unumquemque qui in manibus est repudio , et alias aliuni 

semper variantibus ulnis recipiens 
opulentam venerem subeo. Si quis hoc nobis 

exprobrat , in paupertate maneto monogaraa. 

233. MACEDOINII CONSULIS. 

n Cras te videbo. » Hoc autcm nunquara evenit nobis , 
consueta procrastinatione semper crescente. 

Heec mihi cupienti gratificaris ; alia vero in alios 
dona confers , nicam fidem repudians. 

« Videbo vespertina te. » Quid Tero vesper est mulierum ? 
senectus infinitis repleta ru^ 

234. PAULI SILENTIARII. 

Qui pridem inflexibili mente suarem in juventa 
stimulantis Paphiae legem excusserim , [cessus, 

membra- consumentibus telis Amorum ego pridem inac- 
cervicem tibi submitto , Cypri , semicanus. 

Recipe me cachinnans , sapientem quod Minervam viucis 
nunc magis quam olim in pomo Hesperidum. 

235. MACEDONII CONSUT.IS. 
Venisti mihi cupienti praeter spem , et in mente At gemui , postquam sensi non solvere posse , 
Ceu premeret palmas dura catena meas. 

?lunc miser ex uno suspensus crine superbje 
Ad nutum dominae, quo cupit ilia, trahor. 

a3l. HACEDONII CONSULIS. 

Ora lepor, frontem florum tibi circulus ornat. 
Ipsa oculos Cjpri diva, manumque chelys. 

Sic oculos oculis prsedaris, cantibus aures : 
Et capiat juvenes portio quaeque tui. 232. PAULI SILEIHTIARII. Osculor Hippomenem, mens est ob versa Leandro 
Leandro quoties oscula blanda fero, EfGgiem Xanthi gero pectore : basia sumit 
Xanthus, ad absentem mens redit Hippomenem. 

Qiiisquis adest, sordet : sed ad hunc et rursus ad ilium 
Dum feror, amplexus me variare juvat, 

Nummatamque sequi Veiierem. Cui displicet islud. 
Semper amans uni serviat ilia viro. 

234. EJCSDEM. 

Ille ego qui quondam , dum ver mihi floruit «vi, 

In Paphiae leges corde rebellis eram ; 
Ille ego qui vixi tells intactus Amoris , 

Submitto senior jam tibi colla, Venus. 
Suscipe me rideque : magis jam Pallada vincis, 

Quam cum de malo lis fuit Hesperidum, 102 ANTHOLOGIZE PALATINyE xat TpO{ji£a), xpaSt'y] t6 puOw TrsXefxt^eTat oiaipw, 
<|^uj(^^(; Ttvtyofjievy]; xufxaxi xuTrpiSi'w. 
5 'AXX' i^d Tov vauTjYOv eTt' i^Treipoio cpavsvTa 
ffwe, T£wv Xt|ji.evtov evSoOi Se^ajxevr,. 

236. nAYAOY 2IAENTIAPI0Y. 

Nal liya. TrevTaXer); 'A/^spovria 7rii(/.aTa Ttotvyji; 

:?l(xeTepwv ayewv lariv IXatppoTspa. 
Ou Y"P '^"^^ •^^'^ x«^^o?> aTrstpyeTO ^(^eiXea [xi^ai 

j^eiXeV crw, ^oSswv aSpoxEpw xaXuxcov, 
TdvxaXo? axpiTo'Saxpu?, &7r£pT£XXovTa 8^ itixpov 

SeiSiEV aXXa OavEiv S£UT£pov ou ouvaxai. 
AuTotp £Yw ^ojb? (jLev Iwv xaTarv^xofjiai oidTpw , 

Ix S' 6Xtyoopav(7]; xa\ (idpov lyY^? £)(•»>• 

237.ArAeiOY MYPINAIOY SXOAASTIKOY. 

ITSffav lyw Tviv vuxta xivupofxai • eSte S' IrrE'XOyi 

opOpo? IXivuffai {xixpa j^apt^ofjiEvoi;, 
afJi^ntEpiTpu^ouffi jteXioo've?, e; Bi (xe Sdtxpu 

PaXXouffiv, yXuxEpov xco[/.a TraptotrapiEvai. 
5 "Ofxixaxa S' ou * Xaovra tpuXaffffetai' ii ok 'PoSdvOr,? 

atjOii; Ejjiol? ffxEpvoi? cppovxi? avacTpEtpExai. 
'ii <p6ov£pai iraiiffaffOs XaXyjTpiSE?* ou y^p lytoys 

t:^v <I>tXo{ji.y]Xetrjv yXwaaav airE6piffd(jir,v 
aXX* 'ItuXov xXaioiTE xax' oupEa , xai yodoixE 

eU sttotto? xpava^v auXtv EcpsCo'jjiEvai , 
patbv fva xvoiffffotjjLEv iffw; Se ti? -fj^Ei ovEipo? , 

0? (jiE 'PoSavOsioi; irv^j^Effiv d(ji.({)t6dXoi. 

238. MAKHAONIOY YnATOY. 

To ?i^o; EX xoXeoTo Tt (TupExai ; ou [xot ce , xouprj , 
ou)(^ iva XI 7rpv]^oj KuTrpiSo? dXXdxpiov, 

dXX' Iva ffoi xbv "Apvia, xat a^aXsov TTEp Idvxa, 
Ssi^w t9) [xotXaxY] KuTipiSi TrEi6d[ji£vov. 

O&xo; Efxol ttoOe'ovxi auvspiTropo? , ouSe xaxoTrxpou 
SEuojxai , £v 8' auxSi Ss'pxofAai auxbv lyto ■ 

xai xaXb? w? Iv £po)xi. Du S' viv d^^' stJ'.Et'^) XdOyjai , 10 exagitavisti omnem miratione cogitationera , 
ac tremo , corque funditus aestuat ccstro , 

animck suffocate fluctu venereo. 
Sed me naufragum in terra Tisum 

serva, tuos intra portus recipiens. 

236. PAULI SILENTIARII 

Nae fortasse Tantali Acherontia tormenta poenae 

nostris cruciatibus sunt leviora. 
Non enim, visatua venustate, prohibebatur a labris nii- 

cum tuo labro , roseis calycibus formosiore , [scendis 
Tantalus perpetuo-Iacrlmans , sed inapendens saxum 

timebat ; atqui iterum mori non potest. 
Verum ego vivus dum-sum consumor oestro , 

et ex infirmitate etiam fatum vicinum habeo. 

237. AGATHI^ M1RIN.EI SCHOLASTICI. 

Totam ego per nocfem ejulo; quando autem advenit 

diluculum , pauluni requiescere concedens, 
circum-fritinniunt hirundines , et me in lacrimas 

conjiciunt, dulcem soporem excutientes. 
Atque oculi non clausi (?) manent, Rhodantbes auten* 

rursus meo pectori cogitatio obversatur. 
O invidiosffi , garrulae-aves , desinite ; neque enim ego 

Philomelae linguam exsecui ; 
sed Itjlum defleatis in montibus , ac lamentemini 

upupae petroso cubUi insidcntes , 
ut paulum obdormiamus ! fortasse aliquod veniet somniiim, 

quod me Rbodanthes brachiis amplectatur. 

238. MACEDONII CONSULK. 

Ensis e vagina cur educitur ? non, per te, vii^o, 

nou , ut agam aliquid a Cypridc alienum , 
sed ut tibi Martem (ferruni), quamvis sit rigidus, 

ostendam molli Cypridi obtemperantem. 
Hie mibi amanti est socius-itineris; nee speculo 

indigeo , sed in eo me ipsum ego conspicio , 
et formosus est ut in amore. Tu vero si mei obliviscaris , 236. EJUSDEM. Sic reor, ad Stygias quae fert mala Tantalus undas. 

Omnia sunt nostris inferiora malis. 
Nam si te videat, labris lua, credo, sinatur 

Tangere labra, quibus cedat et ipsa rosa, 
Tantalus infelix. Sed ab impendente pavescit 

Rupe ; quid hoc' iterum namnequit ille mori. 
Ast ego perpetuo vivus depascor ab igne, 

Et mors attritis viribus ipsa prope est. 

a37. agathijE oratoris. 

Nocte queror tola : simul ac caput extulit Eos, 
Et refici modico membra sopore dedit, 

Undique hirundinibus properis circumsouor : illae 
Ad iacrymas somno me fugiente vocaut. Garrula parce loqiii, parce invida : non Philomelte 
Est quondam manibus lingua resecta meis. 

Ite, per umbrosos Itylum plorate recessus, 
Per quae vasta ferus culmina ser%at epops, 

Ut paullum dormire sinar : mihi forte Rbodanthes 
Amplexus somni mollis imago dabit. 

238. MACEDONII CONSULTS. 

Vagina gtadius cur exit ? te tibi juro, 

Non ego ut indignum Cypride quid faciam. 

Sed tibi sic Martem, quamvis trux ille ferusque est,. 
Ostendo Veneris mollia jussa pati. 

Hie comes, hie usum speculi mihi prabet amanti 
Ensis : in hoc videor pulcher et ipse milii, 

Quantum sivit Amor. Sed, si me deseris, ibit CAPUT \ 
239. nAYAOY 2IAENTIAPI0Y. EPIGRAMiMATA AMATOBIA. 

eusis hie nostra in ilia penetrabit. 

239. PAULI SILENTIARII. 103 'EoSe'ffOr) cpXoyEpoio Trupo? {xevo; • ouxexi xa(iiv(o , 
dXXa xaTotOvv^axw (l/u/ofxevo? , Ilacptrj* 

r^Sil yap [xexa dotpxa 8i' offtsa xat (ppsva? I'pTtei 
TtafxcpdcYOV a(T6(xatvwv o&to? 6 Trtxpb? "Epu)?. 

Kal cpXb$ ev TcXexati; ^te OujjiaTa Travta Xa^u^y; , 
cpopfiy;? r[T:oL\iri (j/uj^etai auTOfAoiTw;. 

240. MAKHAONIOY YHATOY. 

Tw XP'''*? "^^^ epwxa (xexEpj^^OfAai • ou y^P apoxpw 

£pY« {xeXiaffaojv YivExai r| oxaitdvy) , 
aXX' Eapi Spoarepw- (jleXito? ys (jlev 'A^pOYevEt'y,; 

6 ypudb? teXeOei tcoixiXo? epY«Tivr|?. 

241. nAYAOY 2:iAENTIAPI0Y. 

« 2wJ|so » (joi {xeXXojv evsTteiv, TtaXivopaov iw^jV 

a'ji dvaffsipa^o) , xai TrdXtv i-^yi \iivta ' 
o^v Y*p ^Y*** SatjirX^xa Sidoxoaiv old xe 7rixpr,v 

vuxxa xaxaTrxr'ffora) tJiv 'A}(epovxidSa" 
»)jxaxi yap <T£0 cpEyYo; 6|Jioiiov dXX^ xb [ae'v ttou 

dtpOoYYOv cu Se (Jioi xai xb XdXyifjia cpspEi;, 
xeTvo xb 2Eipr,vwv YXuxEpwxEpov, w im TtSaai 

eifflv Efxyj; <J'"^jrr); eXttiSe; ExxpE[jiEE(. 

242. EPATO20ENOY5; 2X0AA2TIK0Y. 

*$2; eTSov MEXixrjv, w;(po'? (jl' I^e • xai y^P dxoixr); 

xeivTj stptojxdpxEi • TOia S' iXs^a xpfi'piwv 
« Tou ffou dvaxpouaai Suvajxai ttuXewvo? i'/r^a^ , 

« SixXioo; ujjiETEpr,!; xtjv ^dXavov j^aXdffot?, 
« xai Sicfftov n:poOupo)v TtXa5apr;v xpYjittSa 7iepy,<Jai, 

1 dxpov £7ri6X9;xo? tjiEffffoOi 7ryi^d[i.Evo? ; » 
'fl Si XsYEi YS^daaaa , xai dve'pa Xo;bv ISouda • 

n Twv itpoGuptov aTTEy^ou, (jiv^ (JE xutov oXsff-/). " Exstincta est ignis flammei vis : non-amplius laboro , 
sed eraorior frigore , Paphia : [serpil 

jam enira post camera consumptam per ossa et aiiiimim 
voracitateni anhelans hie acerbus Amor. 

Etiara in sacrifuiis flammaquandohostias omnes dovoravit, 
nutrimenti inopia frigescit {exstinguitur) spoiite. 

240. MACEDOMI CONSULIS. 

Auro amorem persequor : neque enim aratro 

apium opera fiunt , aut pala , 
sed vere roseido ; ac mellis quidem Spumck-natae 

aurum est multiplex operator. 

241. PAULI SILENTIARII. 

« Vale » tibi dicturus , retroactam exclamationcm 

rursus refreno , ac denuo prope te maneo : 
tuam enim ego terribilem disjunctionem velut amara.it 

noctem exhorresco Acherontiam. 
Diei enim tuum lumen simile est; at illius lumen lore 

mutum est, tu vero mihi etiam sermonem affers , 
ilium sermonem Sirenibus suaviorem , ex quo omnes 

animae me% sunt spes suspense. 

242. ERATOSTHENIS SCHOLASTICI. 

Ut vidi Meliten, pallor me cepit : etenira marilus 

illi comes-erat ; tdia vero dixj tremens : 
« Tuaene retrudere possum portiE obices , 

valvae tuae pessulum laxans , 
et duplicum vestibulonma udam crepidinem penetrarft , 

summum pessuli in medio figens? « 
Ilia autem ait ridens , et virum oblique intuens : 

« Vestibulis abstine , ne te canis perdat. » In nostrum mucro protinus iste latus. 

aSg. PAULI SILENTIARII. 

Deseruit jam me mea flainma, nee uror, ut ante, 
Tabe sed a Veneris frigidus intereo, 

Carnibus absumptis per cor mihi serpit et ossa 
Exitiumque imis partibus afflat amor. 

Sic ubi perfectis cinefacta est victima sacris, 
Sponte, simul caruit fomite, flamma cadit. 

240. MACEDONII CONSUMS. 

F.n auro captatur Amor mihi : non dare novit 
Incurvus vomer, non ligo mellis opus, 

Sed ver rore madens. Variis sic artibus aurum 
Unum est quod Veneris dulcia mella colat. 

241. PAULI SILENTIARII. 

Jam tibi, vita, vale cupiebam dicere : victus Sed revoco vocem sustineoque gradum. 
Non adeo nigri nox formidatur Averni , 

Quam mihi dissidium res metuenda tuum est. 
Clara, dies veluti, lux est tua : sed caret omni 

Voce dies ; a te blanda loquela venit, 
Cui neque Sirenum valeant contendere cantus, 

Unde est spes animae pendula tota meae. 

242. ERATOSTHENIS SCHOLASTICI. 

Pallidus aspexi Meliten, comes ilia marito 

Namque erat; et trepidus talia verba dedi : 
Possum aperire seram, per quam tua janua clausa est, 

Est mihi qui peragat pessulus istud opus, 
Vestibulique fores possum transire madenles , 

In medias summus si mihi vectis eat. 
Reddidit ilia mihi, spectans obliqua marilum : 

Ne caput amiltas, tangere parce fores. 404 ANTHOLOGLE PALATIN.E 

243. MAKHAONIOY YHATOY. TV cpiXoTtouXuYE'Xwca xopr,v Itti vuxtC(; oveipou 

d'/oy, iTciccpiy^ai; irr^^eaiv yit/.£T2poi(;. 
neiOeTO [jLOi ^u|jt.7ravxa , xai oux aXe'Yt^ev, IfteTo 

xuTTpiSt TravTot'/] oojjjLaTOi; aTCTOixevou* 
(xXXi papu^^YlXo'i; Tt; 'Epw; xai vuxra Xo;^r^(T«? 

i\iyzz'^ cpiXi'r)V, Cttvov aTroffxeSaovx;. 
TUo£ ]j.o\ oCiS' auToifftv Iv uTrvaXsoiflriv oveCpot? 

a-^pOovd? EffTtv "Epto; xepSeo? f,ouYatji.ou. 

244. nAYAOr SIAENTIAPIOY. 

Maxpa 'jfCktl FaXaTeia xai £ij.'];o(pa , uaXQaxJt dr]piu) , 

Ao)p\i; 65axTa^£t. Tt? ttXeov I^EpeQet ; 
Oua-ra [xr, xpivwat cpiXy]txaTa • YEuaauevot Zl 

-zpriyaXiuyv axoixotTiov, ^^cpov iTroidoijLeOa. 
'ETiXay^Or,? , xpotSiri • ra cpiXT^uaxa jjiaXOaxa AyjfJiou? 

Eyvwi; xa\ Spoceptov tjSu (aeXi (TTOaarcov * 

pLt[JLv' llTl TOl?' aO£XaCXOV £^£l (JXE'^O?. El 06 Tl? oXXt) 

TEpTTExai, EX Ar,[jLou; '^tjLsa? oux Ipu^Et. 

245. MAKHAONIOY YHATOY. 

Ki/Xt'^Et?, j(p£[ji.£Ti(7ijia ^d.iji0\j TxpoxsXEuOov Ulffa ' 

•yi'auya aoi veueii;' Txavxa [jiaxYjv EpsGei?. 
"ilaoffa xrjv SuuEpojxa xdpr,v, xpiffiv uuoda Txexpai;, 

[jLT^TuoxE (/.EiXiyj^ioii; d{xtji.a<jiv eiitiSeeiv. 
n«iC£ [t-oyri TO '^iXy)(xa • u.axr,v tcotxtxu^e ffsaux^ 

^eiXeui YUH-voxaxoii; , ou xivi (i.i(TYO[Ji.£vot;. 
ACxip £Ywv £X£'pr,v 6o6v Epy^^oaar Eiai yap aXXai 

xp£ff(jov£; EuXexxpou KuTxpiSo? ipYotxiSs;. 

246. nAYAOY IIAENTIAPIOY. 

MaXOaxoc [jLsv 2a7r',po3i; xa oiXviu.axa , [xaXOaxa yui'wv 
TrX£'Y|J.axa ^iovecov, [xaXOaxa Txavxa [/.iXfi' 

i|u}CJl S' e; aSatJtavxoi; a:r£i6E'o?" a/pi y«P o*w^ 
Eaxiv £pw; axoaaxtov, xaXXa Si TrapOEviYj?. 

Kai xi? uTXoxXai'/) ; xa"/^a xi; xaya xouxo xaXotcffon; 
oi'iliav TavxaXEv^v xXrjaExai EUjjiapeioi;. 

247. MAKHAONIOY YHATOY. 

IlapaEvii; oux EpY^j^* '^^^ ^"-^^ ouvofxa xaXov axouaa? 

on'(7a[AY)v au ol ixoi TrtxpoxIpT) Oavaxou* 
xai ^EUYSi? cpiXfovxa , xai ou ipiXEOvxa Siwxsi? , 

d;ppa TcotXtv xEivov xai ^iXs'ovxa <fi'{Tfi. 243. MACEDONU CONSULIS. 

Ainicam-multi-risus puellam in insomnio noctis 

habebani, comprimens ulnis nostris. 
Parebat mihi in-omnibus , ac non curabat , me 

venere omnimoda corpus tangente : [diatus 

sed gravi-zelotypia-pcrcitus aliquis Amor etiam nocte insi- 

couturbavit amorem , somnum dissipans. 
Sic mihi ne ipsis quidcm in somniculosis visis 

non-invidet Amor lucrum dulcis-concubitus. 

244. PAUU SILENTIARH. 

Longa dat-oscula Galatea et sonora , mollia Demo ; 

Doris pressat-dentibus. Qua;nam plus stimulat? 
Aures ne judicent oscula : gustatis autem 

asperis labiis , calculum fercmus. 
Erravisti , cor : basia mollia Derails 

novisti et roscidi suave meloris; [Si vero aliquis ali4 
subsiste in illis : non emptam-muneribus babet coronani. 

deleetatur, a Demo nos non avellet. 

245. MACEDONII CONSULIS. 

Furtim-cachinnas , hinnitum nuptiarum praevium edens; 

placidc mibi nutas : omni-modo stimulas incassum. 
Juravi me puellam misere-amantem , cum-tribus juravi 

nunquam blandis oculis adspctturum. [saxis, 

Lude sola basium ; incassum tibi ipsa poppysmum-ede 

labiis nudissiinis, neniini jiinctis. 
At ego aliam viam eo : sunt cnim aiise 

praestantiores bene-coacumbeutis Veneris operatrices. 

246. PAULl SILENTIARII. 

Mollia quidem Sapplionis basia, rnolles artuunj 
plexus niveorura , mollia cuncta membra •• 

anima vero ex adamante duro facta : usque enim ad sola 
est amor labra , cetera vero sunt virginitatis. 

Ac quis hscc ferat? fortasse aliquis, fortasse, hoc qui- 
sitim Tantaleam sustinebit facile. [ sustinuerit 

247. MACEDONII CONSULIS. 

Parmenis (manens-apud-me) non es revera : nomuie pul- 
existimavi ; sed tu mihi es amarior morte ; [chro audito 

et fugis amantem , et non amantem persequeris , 
ut rursus ilium etiam amantem iugias. 245. MACEDONII CONSULIS. 

Lascivum ridens Veneii proludis, adhinnis : 
Annuls, annictas : omnia vana moves. 

Juravi manibus capiens tria saxa , procacem 
Luminibus placidis nee semel adspicere. 

Lude tibi, teque ipsa luo poppysma^e lacta, 
Nemo tegat labris dum lua labra suis. 

Altera nunc ineunda milii via : te meliores Sunt ali» , facilis Cypridis artifices. 

247. EJUSDEM. 

Parmenis es non re. Verum te nomen habere 
Credideram : sed tu plus nece dura mihi. 

Si quis amat, fugis hunc, et amasqui te fugit, utsi 
Hie te rursus amet, rursus et hunc fugias. 

Hamus, sedfurians, os est tibi : morsus ab illo 
Attamen a labris pendeb purpureis. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 405 KevTpotAavl; 5' ocYXiffxpov e^u (jTotxa , xai ae Saxovxa 
£u6u? e/£i pooeou y^^etXeoi; Ixxpeuea. 

248. HAYAOY SIAENTIAPIOY. 

12 TraXduL-/) TtavToXue, cu xov TtaY/pussov ItXtj? 

arpt; Spa;a[i.£'vr, Po'sTpv/ov auepuuaf 
etXt,; ! oux l|xaXa;e teov Opaao; aiXivo; auS^, , 

ffxuXjjLa xou.r,c, aux,^v uaXOaxi xexXtfxs'vOi;. 
Nuv GajxtvoT? Tra-aYoiai (AaTvjv to (xstw^tov apadorei? * 

ouxe'ti yip fia^oT(; aov Oevap i^ineXiati. 
M^, XiTojxat , SsdTzoiva, tooyjv (xt) XxtA^avs ttoivt^v 

(xaXXov ifbi TXaiVjV cpaffyavov affiradiw;. 

249. EIPHNAIOY PE<DEPENAAPIOY. 

Q (ToSap-J) 'Poooirr, , IlatpiTi? et^aca peXsavot? 

xa\ Tov uTrep;^ laXov xofxitov 4:rto(ia[A£vr, , 
ayxi; IXoudtx (jl' e/ei? 7r«pi aov Xej^o?* Iv 5' apa SefffJioi; 

xeTuai , eXtu^zplrfi oux £7rio£uo'u.evo?. 
OuTto yap ^u)^Tl TE xai ixyuztx aoijxaxa ^lotuiv 

(;u{xf£pETat, f iXir,( ^EU[A«ffi ^uiYvujjiEva, 

250. HAYAOY 2IAENTIAPI0Y. 

'HSu, cp{Xoi, {XEiOTjua TO AaiSo;- f,Su xax' aO xoiv , 

r,TCioSivy,TWV Octxpu -/eei pXE^paptov. 
XOi^a lAOi (XTrpocpaffKJTOv ETCEdTEvEv, lyxXiSov wuw 

fjlAETEpO) X£CpaX:^V Sr,pOV Ep£l(ja(JL£V71 • 

{xupouEVYiv S' EcpiXyjsa • ik S' d)? opodEpy)? airo mriYTJ? 

Saxpua ixiyvufXEvoiv TrTiiTE xaxi (rrouotTtov. 
Eiire S' avEtpO|ji£va), « Ti'vo? £?v£xa Saxpua XeiSei^j » 

« AfiiSta |iii jiE Xiirrj? • este yap SpxairotTai. » 

251. EIPHNAIOY PEa)EPENAAPIOY. 

"Oixuaxa SivEusi; xputpi'wv ivoaXixaxa Trupawv, 
jfEiXca 6" axpoSasri Xo^a TrapExxavuEi;, 

xat TToXu xiyXi^ouffa ao^Ei; EuSo'axpu/ov aiyXr,v, 
£X/uu.£va? o' 6pou) xa? coSapa; TcaXatxa;. 

'AXX' ou ffri; xpaSiTj? u'^au/^Evo; wxXaffEv oyxo; • 
ouTtu) £6r,Xuv0r,? , oCSe fxapatvofxEVT]. 

252. DAYAOY 2IAENTIAPI0Y. 

*Pi''ift)i;L£v, ^apiESffa , xa ^apEa* yuixva Se yuixvoT; 

EUL-jiEXaffEt yui'oi; yuta Tr£pnrXoxaor,v 
{xr,S£v £01 TO {XExa^u* Ilcjxtpafxiooi; yap exeIvo 

xEtyo; lao'i ooxEEi Xetttov ucpaiixa (te'Qev 
cxr'Ofia S' l^suy^M , xa [xe] y^^EiXsa • xaXXa 0£ aiyTJ 

xpu;rc£OV Ij^Oaipto xrjv aOupO(ixo[itr,v. 

253. EIPHNAIOY PE<I)EPENAAPIOY. 
TtTTE tteSov, XpuoiXXa, xaxto vEuouca Soxeuei?, Stimulo-pungens hamus est os tuum, et me mordentem 
statim habet ex roseo labro suspensum. 

248. PAULI SILENTIARU. 

maims quae-omnia-audeat , tu totum-aureum sustinuisli 

tenaciter corripiens cincimium retrahere ; 
sustinuisti ! non molli>it tuam audaciam flebilis vox , 

laceratio comae , cervix molliter inclinata. 
Nunc spissis ictuum-plausibus frustra frontem feris : 

non amplius enim maramis tua vela appropinquabit 
Ne , precor, dcmina, tantam ne sumas poena m -. 

potius ego sustineam gladium lubenter. 

249. IREN^I REFERENDARII. 

O superba Rhodope , Papbise cedens sagittis 

et arrogantem fastum amolita, 
ulnis complexa me tenes in tuo lecto •• ego igitur in vinculis 

jaceo^ libertatis non egens. 
Sic eniin animaque et effusa corpora bominiiin 

coucomint , amoris fluctibus commixta. 

250. PAULI SILENTIARII. 

Suavis , amici , risus Laidos ; suavem eiiam de 

leniter- metis lacrinvam fundit palpebris. 
Heri mibi sine-causa ingemiscebat , incline bumero 

nostro caput diu fulciens : 
plorantem vero osculatns-sum; et velut roscido de fonte 

lacrimae commixta cadebant per ora. 
Dixit vero sciscitanti, » Gujus causa lacrimas fundis? » 

« Metuo ne me deseras -. estis enim perjuri. » 

251. IRENiEI REFERENDARII. 

Lumina circumagis , occultorum simulacra igniuin , 
labraque in-summo-tincta valgiter obtorques ,- 

et multum cacbinnans quatis pulcbrorum cincinnonira 
effusasque video magnificas p almas. [splendorein , 

Sed minime tui animi superbi fastus consedit ; 
nondum moliis-facta-es , ue deQorescens quidem. 

252. PAULI SILENTIARII. 

Abjiciamus, formosa, vestes; nuda vero nudis 
admovebuntur membris membra circumplexim : 

nibil sit medium. Semiramidis enim ille 
murus mibi videtur tenue linteolum tuum. 

Pectora autem jungantur labiaque. Cetera vero silentio 
celare-oportet : odi incontinentiam-oris. 

253. IRENiEI REFERENDARII. 

Cur terram , ChrjsiUa , deorsum nutans despectas , 25l. ISEXAft REFERENDARII. 

Lumina bina rotas ilammae simulachra latentis 
Labra sed obliquum quae trahis arte rubent. Rides cirrigeros quatiens lasciva capiUos : 
Sed Quit in laxa pelle superba manus. 

Dura manes, animoque tumor discedere non vult 
Marcida es, et nondum cor muliebre geris. 406 ANTHOLOGI^ PALATINiE xat ^lovyiv TtaXafjiaK; o^dt Trep axpoXuTsT?; 
AtSwi; voffcpi niXti t^? KuTrpiSo; • ei 5' apa fftya? , 
veufjiaxi tV Ha^ivjv Sei^ov &7t£p)^o[A£vri. 

254. HAYAOY IIAENTIAPIOY. 

"ilaoaa (xifxva^etv aio Ty)Xo9£v, apYc'xi xoupy) , 

dfj^pi SucoSexaTV)? , co ttottoi, :^pt7roA7);' 
ou S' etXtiv 6 TdtXa? • to yap auptov a|ji(xi cpaavOrj 

lYjXoTspw [JLiivr,?, vai (ii at , StuSExaTY)?. 
'AXXi Oeou? lxeT£U£, cpiXiq, [xri Tauxa X«pa5o" 

Spxta TTOtvatr)? vwtov uTrep seXiSo;' 
OiXyE §£ ffai? j^apiTEdffiv eia^^jV cspsva • {ji^ Se {le [AdlffTi; , 

■jtOTVa, xataff jjiu^ri xa\ do xal (xaxdcpcov. 

255. TOT ATTOT, 

ETSov lyw TToOEOvta?" utt' (xtXt^toio Si Xusar,; 

Svipbv £V aXXv^Xoi? yEiXsa 7:r,;aijL£voi , 
ou xqpov slyov IptoTo? acpEiosoi; • h'jxsvoi Ss , 

et 6e[jli(;, aXXv^Xwv Su[X£vai e; xpaStrjv, 
5 d[Ji.({»a<Jtvi<; offov focjov uTtETTrprjiJvov avaYxr,v, 

(xXXtiXwv (AaXaxoi; ;pdp£aiv lacrdtfjiEvoi. 
Kai f 6 [JiEV 7)v 'A)(^tX^i TiavEtxEXoi;, oTo? Ixeivo; 

TWV AuX0(XY)S£ltOV IvSoV ETjV GaXafjiiov 
xoupvi S' apYU'^£ri<; iTriyouviSoi; a}(^pt j(^iTwva 
10 ^w(ja(X£vri , 4>oi6r,(; glSo; (XTtgTtXaaaTo. 

Kal TtaXiv yipTipEicTTO ri "/.£iX£a • yuioSopov ykp 

eij^ov dXu);p>^T0u Xip.bv £poj[/.avir)i;. 
*P£id Ti; ■^[Ji.EpiSoi; a^sXiyyi Suo ffujxTrXoxa XuffEi , 

(jxpsTTTa , TToXu^povtco TtXeYfAaxt CJUjJ!.CpU£a , 
15 r, XEivou; c&iXEOVTai;, Ott' dvTnrdpoidi t' dYoatoii; 

UYpa 7r£pi7tX£YS/)V a^j;£a SvicajjiEvou;. 
Tpi? fxaxap , 8; Tototat, (ftXy), Seaj/olaiv IXij^Or, , 

xpt; {idxap ! dXX' '^(jiei? avSij(^a xato,a£9a. 

256. TOY ATTOY. 

AixXi'Sa? fitfAcpETi'va^EV IftoT? FaXaTEta TrpoawTTOi; 

i'dTrepo;, u^pidXTiv [auGov liTEU^auiE'vTq. 
« YSpiq Iptoxa; eXuge. » MaxrjV S^e u.u6o? dXotiai' 

u6p'.; EtxYiv IpsGEi |jl2XXov Iptofiaviyjv. 
"iifxoaa yccp XitxdSavxa iaeveiv dTidvEuOEV exei'vy);* 

w TroTtot ! dXX' txsxvi? Ttpwio? EuOuc eSyjv. 

257. HAAAAAA. 

Nuv xaxaYiYvoiffxti) xat xou Atb? w? dvepdaxou, ac zonam manibus tanquam solutura-extremis-tangis f 
Pudor procul est a Cypride. Jam vero si taces, 
nutu certe Paphiam monstra te colere. 

254. PAIILI SILENTIARII. 

Juravi procul a-te manere, Candida puella, 

usque ad duodecimam , o dii ! lucera. 
Non sustinui ego miser -. crastinum enim nobis apparuit 

longinquius luna , nae te attestor, duodecima. 
At tu deos precare , arnica , ne base ijiscribant 

jurajuranda codicil poenalis in tergo ; [ hnn 

sed et demulce tuis gratiis meam mentem ; neu me flagel - 

alma, perurat simul et tuum et immortalium. 

253. EJUSDEM. 

Vidi ego amantes . ex intolerabili autem furore , 

diu altero-iu-os-alterius labia figente , 
non satictatem capiebant amoris immodici; cupientesque 

si liceret, alter-in-alterius penetrare cor, 
impossibilitatis aliquantulum sublenibant tormentuin, 

altero-alterius moUes vestes induente. 
Et Lie quideiri erat Acbilii omnino-similis , qualis ille 

Lycomedcos intra f uit tbalamos ; 
virgo autem argeuteum usque ad geuu tunicanr 

succiucta, Pboebes speciera referebat. 
Ac rursus inbaeserant labia-labiis; naramembra-depasccn- 

babebant indesineutis famem et-furiosi-amoiis. [t«nn 
Facile-magis aliquis vitis stipites duos complicitus sol-, et 

contortos , diuturno flexu coalitos , 
quam illos osculantes , in oppositisque bracbiis 

lenta circumplexu membra vincientes. 
Ter beatus qui talibus , arnica , \inculis est involutus , 

ter beatus ! at nos seorsum urimur. 

256. EJUSDEM. 

Valvas circumquassavit Galatea meo vultui 

vespertma , superbas voces imprecata. 
» Superbia solvit amores. » Frustra hoc verbum vagatur -. 

superbia meum irritat magis furorem-amatorium. 
Juravi enim me annum mansurum procul-ab ilia ; 

dii ! at supplex mane ivi actutum. 

257. PALLAD^. 

Nunc agnosco etiam Jovem ut ab-amore-alienum, 254. PAULI SILENTIARII. Juralus fueram bissex (prob numiua) luces 

Candida conspectu virgo carere tuo. 
Non potui : bissex mihi mensibus altera visa est, 

Jure tuos oculos, longior ire dies. 
Sed jurata mihi ne charts vindicis albo 

Inscribant , pro me tu venerare Deos. 
Deinde tuo pe6tus niulce mihi, pulchra, lepore , 

Ne tihi supplicium coelitibusque luam. 256. EJUSDEM. 

Sub noclem Galatea fores mihi clausit amanti , 
Insuper et qusedamnon bona dicta dedit. 

Esxpecto ut dicas , Injuria solvit amorem ; 
Erras : quin stimulos subjicit ilia mihi. 

Abfore juravi totum temerarius annum : 
Proh superi! primo mane precator eo. 

257. PALLADjE. 

Damno Jovem : malus est judex in amoribus : aul cur CAPUT V. EPIGRxV.MMATA A]kL\TORIA. 107 {x^i [i.E7a6aXXo|j.£vou •ct,(; ao€ap5; Ivexx* 
ouT£ Y»p Eupiomr,;, ou Tr;<; Aavir,? Trspi xd/Xo;, 

ou6' aTcaXvj? Ai^or,? i<Jx' aTtoXEiTcoiievifi • 
et [x^ rat? iropva; saparsjATrsTai* oloa y»P auTOv 

nrtov ^affiXEuouJciiv 'napOevtxuv tpOopsa. 

558. nAYAOY 2IAEXTIAPI0Y. 

IIpoxpiTOi; eoTi, <I>iXivva, tet) ^uti? yJ otio? ii^r,^ 
iraffTj?* ItjLEi'pco 5' au^U e/etv naXatfiat; 

(AOcXXov lyo) ffso |JLr,X« xapr,6apeovTa xopuufiot? , 
rj fia^ov vEap^? opOiov f,Xixir,;. 

2ov Y«p eti !j»0ivo'7rt«}pov UTcepTEpov fitapo? aXXr,; , 
/Ei(Aa abv dXXoTptou OEpaoTcpov OEpEo?. 

259. TOT ATTOr. 

'OfxaaTa aeu papuOoust, roOou TCVEiovta, XotptxXoT, 

olarsp EX Xsxxpcov dtpxi oiEYpofie'vr,? • 
ecTxuXTat Ss xop.T] , ^oSer,? S' djxatpuvtxa •jrapEi?;? 

w/p<K ^X^i Xeuxo;, xat Ssjia; IxXsXuTat. 
Kei fXEv TTavvu^tViCiv fitxiXr'caca TraXai'dTpai; 

xailra ^spEi;, oX6ou Travroc GrEpTTiTETat 
8< <T£ wepiJtX£YSr,v E/E TTrjEffiv £? oe' (TE rz-^xsi 

©Epixo? epw? , Etr,{ El? £u-^ rr.xoijiE'vr,. 

260. Tot attot. 

KsxpusaXot atpiYYOuffi tetjv xpr/a ; Tr^xoaai otaTpo) 

'Peit,; 7rupYo;po'pou oeixeXov Etdopoojv. 
'AffXETCE? Etrci xapr,vov ; i-fia ^av6i9ijt.a9t '/aiTrfi 

IxyuTOv EX ffTEpvwv I^Sffo6r,ffa voov. 
'ApYEvvai; 66ovy,(Jt xam^opa ^odTpuya xEudEt; ; 

ouSev fiXaapoTEpr, cpXb; xaxs'/Ei xpaciVjV. 
Mop:fr,v Tpi)r_6a5ir,w XapiTwv xpia? aixtpiTtoXEUEi • 

itaca Ss {jioi (xop^:?) Tcup lOiov itpo/E'Ei. 

261. APAeiOV iXOAArriKOV. 

Et[x\ [XEv ou ipiXooivoi; • orav o' eGeXt,!; (xe {XE6u<7ffai, 
■KpoiTa ou YtuouEvr, Trpoc^EpE , xat osyotxat. 

El Y^P ETtl'I'aUffEi; TOi? y(^£lX'E(JlV, OUXETt VT^SEIV 

Euuapi; , ouSs tpuY^'^ "^ov yXuxuv oivo/oov quum non transiiguret-se hujus superbae causa ■ 
neque enim Europae , non Dana^ , circa veuustatein , 

nee tenerae Ledae ilia cedit : * 

nisi forte meretrices spemit -. nam novi euin 

regiarum wginum corruptorem. 

258. PAULI S1LE>TIARII. 

Prsestabilior est , Phllinua , tua ruga quam succus juventa 
onmis , cupioque circum tenere manibus 

^0 magis tua poma nutantla capitulis , 
quam mammam juvenilis stantem aetatulae. 

Tuus enim adhuc autumnus potior est vere alius; 
hiems tua aliend calidior aestate. 

259. EJUSDEM. 

Oculi tui gravantur, cupidinem spirantes, CharKlo, 

quasi e lecto modo exsuscitatx ; 
lacerataque est coma , rosexque lumen gena; 

pallor habet albidus , et corpus plane-dissolutuni est. 
Jam si per>igilihus usa palaestris 

haec refers , felicitatem omnem supcrvolat 
qui te circumplexu tenebat ulnis ; si vero tabefacit te 

calidus amor, sis in me tabefacta. 

260. EJUSDEM. 

Reticula vinciunttuum crinem.' pereo aniore, 

Rheae turrigerae imaginem dum-aspicio. 
Inopertum est caput ? ego flavo- colore c^esariei 

effusam ex pectore excussi mentem. 
Albis linteis dependentes crbes abscondis.' 

nibilo levior flamma cor occupat. 
Triplicem formam Gratiarum trias circumdat; 

omnis autem mihi forma ignem proprium profundit. 

261. AGATHI^ SCHOLASTIC]. 

^on sum quidem amans-vini ; si autem me vis inebriare , 

primum tu gustans porrige , et accipio. 
Si tu enim attiges labris , non jam manere-sobrium 

est facfle , neque fugere suavem pociUatorem -. Egregiam non se mutat ob banc faciem ? 
Qux teneram timeat nihil in certamine LedaQi, 

Nee minor Europa , nee minor est Danae. 
Scorta nisi spernit : nam, si bene novimus ilium. 

In regum natas illius hinnit amor. 

258. PACLI SILEXTIARII. Quod ver est aliis , tuus est autumnus , et ipsa 
£state alterius plus tua torret hyems. 

260. UUSDEM. 

Eeticulo substncta coma en tibi ! torqueor igne Turrigeram talem suspicor esse deam. 
Intectum caput est .' e^usa ex pectore toto 

Mens abit : usque adeo me coma flava capit. 
Candida suspenses retinent velamioa cirros .* 

Non minor in nostro pectore flamma calet, 
Quippe triplex triplicem comitatur Gratia formam, 

Nullaque non in me plus satis ignis habet .' 

261. AG.VTHLE ORATORIS. 

Non sum vinosus : si vis tamen ebrius ut sim. 
Da mihi, sed labris pocula tacta tuis. 

Hoc tu si facias, non possum sobrius esse , 
Nee fugere est adeo dulce ministerium. d08 ANTHOLOGI^ PALATIN.E 5 7rop6(Jt£U£i yap ej^LoiyE xuXi; Trapa aou to cpiXr)[jia, 
xat ftot aTTayYE^Aei TViv X^P'^ '^'^ eXa^ev. 

262. HAYAOY XIAENTIAPIOY. 

4>6u cpeu , xai to XaXri[xa to (xeiXixov 6 960'vo; eipYeij 
pXsVH-a T£ XaOpiSiw? cp6£YY0|JL£Vojv ^Xetpapiov 

t(TTa[X£V7)(; S' dcY/iffTa T£6r^7raa£v ouixa Yepair)?, 
oTa ttoXuyXtqvov ^ouxoXov 'hoLyir\<i. 

"IffTaffo, xat (7X07rta^£, (AaTrjv §£ <jbv yjTOp atAUffffou- 
ou Y'^P ^^'' 4"^/-^*' ^f*" "^^^^ Tavuffsi?. 

263. AFAGIOY SXOAASTIKOY. 

MviTtOTE, Xii^vE , (xuxv]Ta cpEpot? , jji.r|8' OfjiSpov lYEipoi?, 

(x:^ Tov Ipiov TrauffYi? vujxcptov Epyo|jiEVOV. 
AiEi ffu cpOovEEi; Tr) KuTtpiSi , xai yap 6'0' 'Hpw 

7]pjJl.0(T£ AEiavSp(i)...OuU.E , TO XoiTTOV £a. 

'HcpatoTou teXeGei?" xai 7TEi8o[JLai, Stti xoiXettcwv 
, KuTTptSa , OwTteuEi? SfidTioTixyiv 6Suvr)v. 

264. HAYAOY 2IAENTIAP10Y. 

BodTpU^OV WjJLOYEpOVTa Tt (X£[Jt,Cp£al, OjJLfXaTa 6' UYP^ 

Saxpuffiv 5 u[jL£T£pa)v TtaiYvia Tauxa ttoOwv* 

CppOVTtSE? dTrpT^XTOlO UO'GOU TOtOE, TaUTa PeXe[/.V(i)V 

au[x6oXa , xat SoXt^^; Ipya wjys.ypeairfi. 
■> K«\ Y^'P '"•°'J XaYo'vEfffft ^uTi? Tiavawpto? -/JSt) , 
xa\ Xayapov S£tp9) S£p[ji.a TtspixpstxaTat. 
'OTTTudaov riSacrxEt coXoyoc avOea , To'acrov £(/.Eto 

a<]/£a YTQpaffXEt cppovTiot yuioSopM. 
'AXXot xaTotxTEtpaffa StSou^^pi^' auTt'xa yap [J^ot 
XP'**'- *vaOr)XVi<r£t xpaT\ [AsXatvojJiEvto. 

265. KOMHTA XAPTOYAAPIOY. 

"OtxfjtaTa ^uXXt? eTrEfXTTE xcttk nXo'ov • ^pxo? aXi^Tr)? 

TcXdJ^ETO, Avi[JL0:p00JV S' '^SV aTTlffTO? (XVTqp. 

Nuv Bzy <piXr), TTtaTCx; uiv Eyw irapa 6Tva OaXotffffr,? 
AY][XO(po(OV ffu Sc Tioii?, OuXXt;, aTTtcTO? Ecpu;; 

266. HAYAOY SIAENTIAPIOY. 

'AvEpa XufftniTYjpi xuvb; pE6oXr,[A£vov toi transvehit enim mihi calix abs te basiura , 
ac mihi nunciat gratiam quain accepit. 

262. PAULI SILENTIARII. 

Heii , heu , etiam loquelam dulcem arcet inyidia , 
et obtutum clam loquentium palpebrarum ; 

stantis autem proxime adstupuimus vetuljE oculum , 
ceu luminibus-scatentem Inachiae (Ids) bubulcum. 

Sta , et speculare , incassum vero cor tuum pungis : 
non enim ad animam usque oculo tuo penetrabis. 

263. AGATHIiE SCHOLASTICI. 

Ne unquam, lucerna , feras fungum , neu imbrem excites 
ne raeum impedias sponsum quominus-veiiiat. 

Semper tu invides Cypriae : quippe etiam quiim Hero 
se-junxit Leandro anime, cetera omitte. 

Vulcani es; atque credo, quod, dum-laedis 
Cypriam , adularis herili dolori. 

264. PAUU SILENTIARD. 

Ciacinnum mature-cauum quid exprobras, oculosqm 

lacrimis? vestrorum istalusus amorum; [madido! 
sollicitudines successu-carentis desiderii ista; ista sagit 

signa et diutumi opus pervigilii. [tarun 

Etenim jam fere lateribus ruga prorsus-praematura, 

et laxa collo cutis circumpendet. 
Quantum juvenescunt flammie flores, tantum mea 

membra senescunt cura edaci. 
Sedmiserata da gratiam; statim enimmifai 

cutis reflorescet , capite nigrescente. 

265. COMETH CHARTULARII. 

Oculos Phyllis misit navigatum ; jusjurandum vagura 

errabat , Demophonque erat infldus vir. 
Nunc vero , amica , fidus ego ad litus maris sum 

Demophon; tu vero quomodo, Phyllis , infida facta es J 

266. PAULI SILENTIARII. 
Virum canis furioso veneno (rabidi morsu) ictum Namque accepta mihi de le fert basia, quaeque 
Gaudia decerpsit, nuntial iste calix. 

262. PAULI SILENTIARII. 

Impedit heu livor dulcis commercia linguae , 

Mutaque furtivi verba sup^rciiii. 
Nos taciti stantes vultum miramur anilem , 

Tarn vigil Inachidos vix, puto, pastor erat. 
^ta, speculare, tuum lib! cor ede : nam tua certe 

In nostros animos lumina non penetrant. a63. AGATBIiE ORATORIS. 

Ne tibi concrescant pluvise prsesagia fungi, 
It mens hue : noli ferre, lucerna, moram. 

Laedere amas Venerem : nam cum condixerat Hero 
Leandro — sed cor caetera parce loqui, 

Mulciberoservis : dominique ita credo dolori 
In Paphiam studium gratificare tuum. 

266. PAtlLI SILENTIARII. 

Qui rabido, fert fama, canis suntdente petiti, CAPUT V. EPIGRAIVIMATA AMATORIA. 109 uoaffi 6r,pcir,v eixo'va 5»a<7i pXeTcetv. 
Audffwwv Ta/a Trixpbv Epw; EveTrr,$ev ooovta 

(jr;v Y^p £.u-o'i xal ttovto^ eici^paTov eixova cpaivsi, 
xai itOTafjiSv Sivai , xai ogira? oho'/oov. 

267. AFAeior 2:X0AA2T1K0Y. 

a. Ti ffTEvayei?; p. <I>iX£(«). a. Tt'va ; p. UapOsvov. 

[ a. 'H ^a ye xaXr,v ; 

p. KaXr,v -^uETspoi? ou[xa<Ti cfaivo[X£vr)v. 
a. Ilou 06 fxtv £i<j£vorjffa? ; p. *Ex£T ttotI SeTttvov IiteX- 

;'jv9) xexXiaEvnv ISpaxov Iv ffTiSotSi. [ Owv 

a. 'EXTri^ei;S£ zvyiiv; p. Na\, val, tpiXo;* afXjpaSiTjV Ss 

OU Cl'lTW OlX(r,V , dXX' &TrOxX6TTTO[X.£V1flV. [ £Yvtov, 

a. Tbv vduttxov (jiaXXov cdeuysi? y*."-®^* P- AtpEXE? 

OTTl Y£ TWV XTECXVtOV TtOuXJj TO Xe17CO[X6VOV. 

a. 'Eyvoj;; ou ^iXeei; , l<|<£Uffao- ttw; SuvaTai Y^p 
"I/u/r] lpo)(jiav££iv 6p6a Xoyi^ouevy) ; 

268. nATAOY IIAENTIAPIOY. 

Mr,x£Ti Ti? TTTT^^EiE 7rd6oo 8Ao; • loSdxTjV Y«p 

£t; lak XotSpo? "Epox; £5£X£vo)ff£v ^r,v. 
^Ir; TTTEpuYwv TpouE'oi Ti; ImiXuffiv • l^dre y*P M-Oi 

Xai ItciSoI? ffTEpVOl? TClXpOV ETnTj^E TtdSa , 

affTEtxcTj? , aSovTiTo; Ivsi^eTai , ouSI [lETc'ffTr, , 

£'.? £tX£ (JU^UYIT'IV XEtpOjXEVO; TCTEpUY^V. 

269. AFAeiOY IXOAASTIKOY. 

Aiaffwv OtiXute'pmv |xojvd; tcote [liaao^ ex£t{xr,v , 

TTJ? lAEV IcpitXEtptOV , T^ Os /apiJ^daEVO?* 

£tXx£ 06 [x' r) (ptXEOuffa ' TcdtXiv S' £YOJ , oTdtTg Ti? !pwp, 

yeiXsi osiSoixEvo) Trjv l-cspiqv ItpiXouv, 
^TJXov "jTroxXETtTiov TT); Y-^'^^^^o? > ^<; 'ov eXeyx^v 

xai Toti; XudiTToOouc ExpEpiov aYY^^'*^' 
'OySr^aai; o' dtp' Ieittov • « 'Eixot ~i/0L xai to oiXEtaSai 

« d)C TO (piXsTv yaXsTCOv , oidffa xoXa^oiXEVOJ. » in-undis ferinam imaginem aiunt videre. 
Furens fortasse Amor acerbum infixit dentem 

mihi, et insaniis animum meum prsedam-egit : 
tuam enim et poutus jucundam imaginem ostendit, 

etfluminum vortices, et poculum pocillatorum. 

267. AGATHLE SCHOLASTICI. 

n. Quid gemis? b. Amo. a. Quem? b. Virginem. a. Anne 

[pulchram .' 

b. Pulchram nostris oculis visam. 
a. Ubi vero earn animadvertisti.' b. Illic, ad coenara in- 

communi reclinatam Tidi in strato-junceo. [ gressus , 
a. Sperasne successum? 6. N£e, N», amice : manifestum 

baud quaere amorem, sed furtivum. [tamea 

a. Legitimum potius fugis matrimonium. 6. Plane novi, 

quoniam possessionibus ej%ts multum deest. 
a. Noveras hoc? i, non ^as, mentitus es : quomodo 

anima recte ratiocinans amorc-insanire ? [ enim potest 

268. PAL LI SILEXTL\RII. 

Ne quis amplius metuat desiderii telum : qoippe phare- 
in me impetuosus Amor exinanivit totam. [ iram 

Ne alarum tremat aliquis adventum : nam ex quo rorbi 
calcibus impositis pectori durum infixit pedem , 

immotus, inquassatus insidet, neque discessit; 
in me enim-detondit-sibi par alarum. 

269. AGATHIiE SCHOLASTICI. 

Duarum mulierum unus aliquando in medio decumbebam, 

alterius quidem cupidus , alteri autem gratificans : 
atque attraxit me altera , osculans ; contraque ego, ceu fur 

labio parcente alteram osculabar, [ aliquis , 

zelotj-piam fallens Ticinae, cujus objurgationem 

et amorem-dissolventes nuncios tremebam. 
Snspirans igitur dixi : « Mihi forte et amari , 

sicut amare, grave est, qui dupliciter puniar. » His in aquis sese monstrat imago canis. 
Credo, furens in me crudeli dente venenum 

Exspuit , atque animo me spolia%-it Amor. 
Quippe tuos ^-ultus.referunt mihi pontus et amnes, 

Et quae vite sato pocula rore madent. 

267. AGATHI^ ORATORIS. 

Quid gemitus ita ducis.' amo. Quae causa .' puella. 

Pulchrane ? certe oculis pulchra ea visa meis. 
Die ubi novisti .' genialis tempore coenae, 

Communes premeret cum mihi juncta toros. 
Spesne frui ? spes est : sed ne bone fallere, cordi 

Est mihi furtivus non manifestus amor. 
Legitimasne fugis taedas .-' bona scilicet ejus 

Scivi divitiis esse minora meis. 
Scisti ? non es amans ; mendax deprendere : nam non 

lUe amor est, uti qui ratione potest. 268. PADLI SILESTTIARII. 

Flammea ne quisquam timeat jam tela : pharelram 
In mea nam vacuam vulnera fecit Amor. 

Nee penna metuat de praepete : nam ferus ex quo 
Imposito pressit pectora nostra pede , 

Insidet immotus : quin, ne discedere posset. 
En etiam pennas abscidit ipse sibi. 

269. AGATHI.S ORATORIS. 

Binarum medius nuper cum forte jacerem, 

Nempe favens votb ilUus, banc et amans : 
Ilia procax dum me sua ductat ad oscula , furtim 

Alterius labris oscula parca dabam , 
Zelotypas fugiens vicinae virginis iras, 

Indicio ne nos proderet ilia suo. 
Ingemui , dlxique, Duplex mihi pcena parata est , 

Et quod amo, pariter sum miser, et quod amor.. 110 ANTHOLOGI^ PALATINtE 270. nAYAOY 2IAENTIAPI0Y. Oute fio'Sov (TTEcpdvcov eTTtSsuETai, oute au TrgTrXojv , 

ouxe XiOoSXtitwv , TUOTVia , xexpucpaXwv. 
MapY*p« <^% X.P°'^^ aTroXsiTreTai, oCiSe xo{;.i^ei 

}(puab? aTrexTT^Tou Uyj? Tpt^o? (XYXaiviv 
'IvSwv] S' uaxivOo? Ej^^t y^apiv aiOoTTO? aiyXy);, 

aXXi TEwv XoyotStov ttoXXov a'f aupoTE'pr.v 
;(£(X£a Ss SpoffOEvrgt , xat ^ [/fiXftpupTo; Ixeivv] 

(jTr^Oso? SpixoviT) , XEOTo; Itpu nacpiv);. 
TouTOii; TrSffiv lyw xaxaScxiji.vajji.at • Ofji.j/,a<Jt [aouvoi; 

6E'XY0[jiat , oT; IXici; (AsfXij^o; IvSidtgi. 

271. MAKHAONIOY YflATIKOY. 

Tviv TTOTS paxj^Euoucrav Iv eiSei OTjXuTepatov , 
T-^v ypuaEoxpoTctXw <7etoiJiivr,v ffTrataXri , 

yrjpa; ej^ei xa\ vouffoi; afjiEiXi}^?* ot Bl cpiXTjTai, 
01 TTOTE TpiXXiCTO); avTi'ov EpyouEvoi , 

vuv lAEY" TCEcppt'xacr to S' au^oas'XvjVOv Ixetvo 

E^sXtTTEV , (TUVO'SOU (Xr,X£Tt YlVOIiLEVr,?. 

272. nAYAOY 2IAENTIAPI0Y. 

Ma^ou? X^P'''^ ^X**'' <^'^°H''«'f' CTOj/a, xai Ttgpl Setp^,v 

oicyzxa. Xuacroawv po(jxo|xai apYu^E'y]v, 
ouTTW S' AcppoYEVEtav oXy)v £Xov • aXX' eti xdtjjivoj , 

■rtapOEVov (JfjicpieTTtov XsxTpov avaivofxEVYiv. 
"HfXKJu Y^p nacpi'v), TO S' ap' -JfpiKJu StoxEv AOiivy)* 

auT^p Iyoi) [AEcroroc Tiixo[xat a(Ji'«poT£pwv. 

273. AFAeiOY 2X0AA2TIK0Y. 

*H iraoo? aYXatvjfft [XETdtpffio? , :?j TtXoxajxTSac 

(TEiojxEvr) TrXsxTot^j xal (io6ap£UO(jL£vyi , 
•^ (jLEYaXauxTQffaaa xa6' ■JifXETEpv]? jxeXeScovt); , 

MaCo? uTtExXtvOy), ttesov 6^pu£(;, otxpia Tc'Tr,xTai, 
XEi'XEa pauSai'vEi cpOsYfJi-aTi y^IP^Xeco. 

TV TCoXl-^jV XaXs'cO Ne'jJLECTIV IIoOoU , ^TTl SlXQt^El 

Evvojxa, Tai; coSapaTi; 63Effffov EirEpyofXEvr). 270. PAULI SILENTIARU. 

Nee rosa coronis indiget , neque tu peplis , 

neque gemmatis , alma , reticulis ; 
margaril« tuo colori cedunt , neque fert 

aurum impexi tul crinis splendorem ; 
Indicaque hyacinthus gratiam quidem habet flanime; 

sed tuis oculis longe inferiorem ; [fulgoris , 

lahiaque roscida , et mellea ista 

pectoris harmonia, cestus est Veneris. 
Hisce omnibus ego subigor : oculis solis 

mulceor, quos spes mellea incolit. 

271. MACEDONn CONSULARIS. 

Illam bacchantem aliquando specie niulierum , 
illaraluxurie ut-aureo-crotalo se-jactantem , 

senectus tenet et morbus implacabilis; amatores aiitem, 
qui olim triplici-prece in conspectum-r/?{,s veniebant , 

nunc earn vebementer abhorrent : luna vero ilia crescens 
defecit, dum congressio non-€implius fit. 

272. PAULI SILENTIARH. 

Mammas manibus premo , ore os ; ac collura 
immodice furens circum depascor argcnteuin ; 

nondum vero venerem totam cepi , sed adhuc laboro 
virginem circum-occupatus lectum detrectanfera. 

Dimidiam enim partem Paphiaj , dimidiam vero dedit Mi- 
ast ego medius tabefio inter-utramque. [ nervee ; 

273. AGATHI^ SCHOLASTICI. 

Ilia prius venustatibus superba , ilia comas 

jactans plexas et altos-spiritus-gerens, 
ilia gloriata de nostra sollicitudine , 

nunc senectute rugosa priorem perdidit gratiam. 
Mamma inclinata-est , ceciderunt supercilia , oculus inta- 

labra balbutiunt loquela senili. [Luit , 

Canitiem invoco, Nemesin Amoris , quia judicat 

legitune , superbas citius invadens. ■270. PAULI SII.BNTIARII. 

Nee seilis rosa dulcis eget : nee veste decora , 

Gemmiferis opus est nee tibi reticulis. 
Candidior Kubri bacca tu littoris : aurum 

Provocat impexae gratia flava comae. 
Ardentes spargit radios hyacinthus, ab Indis 

Qui venit : est oculis sed minor ille tuis. 
Corporis aatheriam compagem et roscida labra , 

Hiec Yeneris cestum, si voco, jure voco. 
Omnibus his pereo. Sed enim solantur ocelli , 

Conslituit sedem spes ubi blanda suam 

271. MACliDOmi. 

Egrtogtas inter facie bacchata puellas, QiL-B circum aureolis se tulit in Cfotalis, 
Morbis et senio trisli consumitur : at quae 

Obvia se quondam turba ferebat amans, 
Utvidet, horrescit, congressus desiit : inde 

Ilia habet , unde queat crescere luna nihil. 

273. AGATHIf ORATORIS. 

Ilia placens immane sibi , formaeque superba 

Laudibus et plexis luxuriata comis : 
Ilia ferox nostras curas illudere , florem 

Perdidit, et rugis pallet arata manus. 
Frontis honor cecidit, subsidunt ubera, marcent 

Lumina , dant tremulos arida labra sonos. 
Canities vindex est numen amoribus : aequum 

Judicat , et tumidis ocior ilia venit. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 1)1 274. nAVAOY IIAENTIAPIOY. 

T^,v Trpiv evEffspr'YtffCEv "Epox; [Opa ju;] etxova {Aop^pTJ? 

f,u£Te'pT,; Oepaw ^e'vOsI aTJ? xpctoi?)?, 
5£i3 3»£y, vtjv i8o'xr,-oi; a:r£Trru(7a;' auxip s^w toi 

vpBTrrov Ey^w 4'"XTi *"i5 TuTtov afXatr,;. 
TouTov xal <l>a£6ovTi xai "A tot, ^apSape, Sei'^o) , 

Kprjorffav iTciffTtEp/tov et; at 8txa57toXir,v. 

275. TOT ATTOY. 

AEteXivb) y^apiEffffa MsvExpaTt; tx/yco^ uTrvto 
XEiTO TCEpt xpoTat^oo? TTr.y^UV iXt^ailEVT, • 

ToXu^^aac S' eTreSriv Xej^e'wv urEp. 'Q? Si xeXeuOou 
^utffu xuirptSiTj; Tivuov d(J7raaiti)< , 

•f) irau; il Sttvoio Sievqeto , /spdi Bl XEUxaT? 

XpaatO? -f^IAETEpOU TtSffttV ItiXXe XOUTjV • 

uspvafiEVT,? Si TO Xonrbv avuarffSfXEv Ipyov Epoixo;. 

'H S' oT;oirtaTtXaix£'vrj Sctxpuaiv eiite tkoe* 
« ]S)(^£tXi6 , vuv [xiv £p£;a; 5 toi siXov , w etti ttouXuv 

« iToXXfltxi (jr,<i TtotXaur,? j^puaov am«)u.o(ja'(xr,v • 
« o\-/6u.tMO<i 5* aXXr,v GTroxoXiriov eu6u« IXi'^ei?* 

« EfftI yip oTtXT^CTOu xuTTpiSo? IpYKTivat ». 

276. APAeiOY 2X0AA2TIK0r. 

2o\ ToSe TO XpTlSEfJIVOV , l^^ {IVTlffTElpOt , XOtx(^U>, 

•/puff£OirT,vr^Ttj) XaiATTOixEvov YpafiSf 
pdtXXs Si ffoT; TrXoxdixoKjiv • I^EerdaixE'vT) S' uirip ojuuov 

(ttiiGei TraXXE'Jxw nqvoE So? dairEydvrjv* 
vat va\ <TTr,6Ei fxaXXov , ^irto; lirtaaCiov eiti 

aacpiTtEpiTrXEYSriV eii; cs xfiSavvu^Evov. 
Kai toSe [xiv ^opE'ots axe. TCapOs'vo;- aXXi xai euvrjv 

Xsuffdot? xai xEXEOJv £U(rra)ruv av6o5uvT,v , 
o^pa ffoi EXTsXEcraifxi xai apYU»£y,v avaS£ffjAr,v 

xa\ XiOoxoXXt^twv ttX^y^'-*'^* XExpu^aXcov. 

277. EPAT0i:eEN0T2 2X0AA2:TIK0Y. 

'A pcEva? aXXo; l/oi • ^iXe'eiv S' lyw oToa Yyvaixa? , 

e; ypoviT,v <piXiT,v ola ;pi»Xa<jffO(JLE'va<. 
Oj xaXbv f.STjT^pE? • ait£/6aipa) yap Ixeivt^v 

TT,VTpi/a , tJiV spOoVEpYjV, tJjv Ta/_U 3U0U£VT,V. 

278. AEAeiOY 2X0AA2TIK0Y. 

Ayrr, aoi KuOipEia xxi tjxEpoEVTE? 'EpwTS? 
TTj^OKffiv XEVE'Jjv lyQotxEvto xpaSir,v, 274. PACU S1I.ENTIXRII. 

Quam formam pridem lua sub praecordia Dostram 
Sculplorum princeps effigiarat Amor, 

E\spuis heu subito : contra mihi corde profundo 
Haeret adhuc vultus pulchra figura tui. 

Hanc ego nunc Soli, posthae dabo cernere Dili, 
Rex ferat ut de te Gnossius arbitrium. 

277. eratosthe:«is schoi.astici. 

Sint aliis sua flamnia mares : mihi femina cordi est ; 274. PAULI SILENTIARn. 

Quam prius insculpsit Amor [audax] imaginem forma; 

nostrae in calido fundo tui cordis, [ogo 

earn, heu, heu, nunc praiter-exspectationem aversaris ; at 

inscriptum habeo in mente mea tuae typum venustatis. 
Hunc et Phaethonti (Soli) et Plutoni , o barbare, ostendam , 

Creticam improperans tibi justitiam. 

275. EJOSDEM. 

^'espertino grata Menecratis fusa somno 

jacebat , circa tempera brachium torquens ; 
audens ego accessi super lectum; quumque spatli 

dimidium renerei decurrerem lubenter , 
puella e sonmo evigflavit , manibusque candidis 

capitis nostri totam lacerabat comam ; 
sed ipsa-dimicante reliquum confecimus opus amoris. 

Oppleta autem lacrimis dixit talia : [ quod multuni 
« Sceleste , nunc quidem fetisti quod tibi gratum , propter 

« saepe e-tua nianu aurum juravi-me-non-accepturani; 
« discedens autem aliara in-sinu ocyus volutabis -. 

« estis enim insatiabiUs veneris opiGces. » 

276. AGATHLE SCH0L.\ST1CI. 

Tibi hancce ricaro , mea sponsa , fero 

auro-intexta fulgentem pictura; 
injioeque tuis eapillis. Liduens autem super kumeros, 

pectori candidissimo hancce des fascial o: 
na nae pectori potius , ut pro pectoral! sit 

drcumcirca-flexu in te fusa. 
Et hanc quidem gestes ut virgo; attamen etiam torura 

spectes et liberorum in-pulchra-segete florem , 
ut tibi conficiam et argenteum rediniiculum 

et gemmatorum plexus reticulorum. 

277. ERATOSTHEMS SCHOLASTICI. 

Masculos alius habeat ; ego mulieres amare scio , 

in longam amicitiam Telut servatas. 
Turpe pubescentes ; odi enim istam 

comam, inyidam illam, illam cite crescentem. 

278. AGATHIiE SCHOLASTICI. 

Ipsa mihi Cytherea et dulces Amores 
liquefacient vacuum cor inviso , Durat et aetatem fert bene talis amor. 
Tetrica res pnber factus puer : invida flori 
Labitur, et celeres fert brevis hora piles. 

278. AGATHLS O&ATORIS. 

Ipsa Venus Veneremque chorus cemitatus Ainorum 

Irati perdant cor mihi tabe mala , 
Si meus in pueros it amor : nee perfruar umquam. 

Nee mihi sim tanti conscius ipse mali. H2 ANTHOLOGIZE PALATINI apceva? el crTTEUffw cptXeeiv ttote • (av^te Tuyviaa), 
(at^t' iTToXiffGvicio (xei'^oartv afxTrXaxiai?. 

"Apxia Gyj^uTEptov aXiTi][xaTa* xeTva xofAicaio, 
xaXXEi'^l/a) S^ ve'ou; acppovi HiTTaXaxw. 

279. nAYAOr ilAENTUPIOr. 

Av^GuvEi KXEocpavTi? • 6 8b xplxoi; apyexon jJSti 

X\>-/yo<i uTTOxXa^Eiv ^xa (jLapaivo'{A£voi;. 
AiOe Bl xat xpaSiy]? Trupffo? cuvairs'ffSfiTo Xuyvw, 

jjlViSe ix' utt' aypuTTvoi? Sripov exkie itoOoi?. 
A Tcdffa T/iv KuOspEtav E7ra)[xo(T£v i'dTrspo? 'SJ^eiv ! 

dtXX' out' avOpwTTtov ^E^SfiTat, oute Oewv. 

280. AFAeiOY SXOAAITIKOY. 

*H ^dt Y6 xai <iu , <&fXivva , (pfi'pei; ircJvov ; ^ ^a xal aurJ) 
xotfJivEi?, auaXs'oi? oiJL|JLa<Ti nqxoiJiEvyi ; 

y| cb JXEV UTtVOV £)(^El(; YXuxeptOXaTOV , yjlJLETEpY]; SJ 

cppovTiSo? OUTE Xoyo; fiyexan out' dpiOjJio;; 
EupiQffEi? Ti o,aoia , te'Jjv 8*, ajxEYapte, 7rapEi':>iv 

aGpi^cjo) 6a[/.ivoi<; Saxpudi teyyoiaevtiv. 
KuTrpi? Y^P f « [J"-^^ aXXa iraXiYXOTO? ' h Se ti xaXbv 

IXXaj(^£V, lj(^OaipEtv Tot; ffo6ap£uo[Ji£va?. 

281. nAYAGY 21AENTIAPI0Y. 

X6i^a (Jioi 'Epfxwvaffffa <piXaxpiiTOuc [t.sxk xojixou? 

ffT£(ji[ji.affiv auAEta? afjicpntXExovxi Oupai; 
EX xuXixMV £ir£)(^£U£V uSwp " difxaOuvE 0£ yOLl-Zfl^ 5 

■i^v |xAi<; I? TptcffYiv 7rX£^a(X£V djxcptXuxviv. 
'EcpX£)(_OrjV 8' ETi (jlSXXov u^' uSaTo;* ex Yap exsi'vv]? 

XaOpiOV £l}(^£ XuXl^ TTUp YAUXEoSv ffTOiXOCTCOV. 

282. APAGIOY 2X0AArnK0Y. 

'H ^aSiv^ MfiXtTTi Tavaou iizi Y>ip»o? ouSw 

' T^V ttTtb T^? ^SyJ? OUX iTTt'OriXE X*P'V , masculos si amare studebo unquam : neu attingam, 

.iieve incidam peccatis majoribus. 
Sul'ficiunt peccata cum-niulieribus : ilia feram , 

juvenes autem relinquam stolido Pittalaco. 

279. PAUU SILENTIARII. 

Cunctatur Cleopbantis , ac tertlum jam coepit 

inclinari lumen , sensiin consumptum. 
Utinam vero et cordis flamma cum lumine exstingueretur 

Deque me insomnibus diu ureret desideriis. 
Ab, quoties Cytheream adjuravitsevespere venturam-esse f 

sed neque bominibus ilia parcit , neque diis. 

280. AGATHI.<E SCHOLASTICI. 

An tu quoque, Philinna , sustines laborem? an'etiam ipsa 

laboras , siccis oculis tabescens ? 
auttuquidem somnum babes dulcissimum, nostrsB autem 

sollicitudinis neque ratio est neque numerus ? 
Invenies aliquando eadem, tuamque, misera, genam 

conspiciam frequentibus tinctam lacrjmis • 
Cypris enim in ceteris quidem infesta est, sed hoc bonuni 

sortita-est , ut odio-babeat superbas. 

281. PAUU SILENTIARII. 

Hen iu-rae Hermonassa, post merum-amantes comissa- 
coronis redimentem aulas fores , [tiones 

e calicibus fundebat aquain , et perdebat csesariem 
quam aegre in tertiam nexueramus vesperam . [lius 

Incensus vero sum etlam magis ab ilia aqua : i.am ex il- 
dulci ore occultum calix babebat ignera. 

282. AGATHI^ SCHOLASTICI 

Gracilis Melite longse senectutis in limine 
ex juventa natam non deposuit gratiain , Culpa sit in teneris mea peccavisse puelUs : 
Pittalacus pueros stultus habeto sibi. 

279. PAOH SILENTIARII. 

Cunctatur Cleopbantis. At haec mihi tertia jam nunc 

Deficit emoriens igne lucerna sue. 
Deficiatque utinam mea fax, defecit ut ilia, 

Fax vigili torret qua mihi corda face. 
Vespere per Venerem toties jurata venire," 

Non homines flocci, non facit ilia deos. 

aSo. AGATHIiE ORATORIS. 

Tene etiam jam cepit amor, ssevique dolori^ 
Sedit edax oculis flamma, Philinna , luis ? 

An potius dormisjamsuavius, et tibi curae 
Nulla est in toto pectore cura mese ? [Illud idem invenies. Te namque, superba, videbo 

perpetuo lacrymis commaculare genas. 
Sseva quidem Venus est; pulchrum taimeo hoc habet 

odit tollentes alia tupercilia.] unum : 

281. PAULI SIT.ENTIARII. 

Hermonassa, mero titubans , dum limina servo 

Ipsius , et vinctb floribus orno fores ; 
Me cyatho perfudit aquae : turbata repenle , 

Vixque sibi trina reddita luce coma est : 
Plus ab aquis calui, quis crederet? intus babebat 

Vim flamms dominae tactus ab ore calix. 

282. AGATHI.£ ORATORIS. 

Mollis init Melile senii jam limina ; primae 
Nee tamen aetatis perdidit ilia decus. CAPUT V. EPIGRAMMATA AMATORIA. 413 aXX* Iti [xap[xaipouffi irapTitSE?, ouixa Be OeXyeiv 
ou XaOe • Twv S' Ixeiov :^ oexoc; oux SXi'yt,' 
5 jA'txvEi xai TO ^puaYfjLst TO iratSixdv. 'EvOaSs o' tf/oiv 
OTTt ipiiffiv vixav 8 jrpoT'o? ou ouvaToii. 

283. HAYAOr 2IAENTIAPI0Y. 

Aaxpua (xoi ffirEvSouaav iTn^paxov oiXTpa BEavw 
Elyov uitEp Xe'xTpwv Travvuj^ov •^(lETepwv • 

E^OTE Y^p T^po; 'OXujATTOv dveSpaixEv laTTEpo; aaT7;p, 
(XEfA^ETO (xeXXouot,? oYYEXoviqpino'XTj;. 

OuSev £;jiriaepioic xaxaOufxiov ei ti? 'EpwTuv 
Xaxpt?, vuxTa; t^n'* oS^eXs Kiu.uLEpiu>y. 

284. P0Y<I)1N0Y AOMESTIKOY. 

iHvTa a&OEv cpiXeci)' (jiouvov Bk obv axpixov o{A(Aa 

I^OatpO), CTUYEpOl? BvSpatffi TEp^OlUVOV. 

285. APAeiOY 2:X0AA2T1K0Y. 

EipYO|xev»j (ptXE'eiv ule xaTa axoact oia 'Po3av6r; 
i^wvT,v Ttap9Evixr;v £;£T«vu(iff£ {x£aT,v , 

X«\ X£lVr,V CpiXfiEffXEV EY«ij §6 Tl? (J> ? ^/ETTJYO; 

"PicV ^'? £TE'pr,v eIXxov lpu>To< uotop, 
auEpuwv TO (piXTjaa • ■TTspi ^wcTi^pa 5s xouprj? 

(xaoraxi TtoTtTtuJ^wv , tt^XoOev ovT£:piXouv. 
'Hv Se tovou xai Toviro Tropaitpaai;* ^ y^'^'^?'^ Y^P 

^(ivTTj icopGjxo; Irjv yEtXEO? ajxtpoTEpou. 

286. HAYAOY 2IAENTIAPI0Y. 

^pdc^EO fioi , KX£0!p«vTi? , ^ori Xfltpii; , 6TntdTE Soiou; 

XaSpov EraiYt^wv i<ro? Ipw; xXoveei. 
IIoio? apTj;, ^ TotpSo? aTCEipixov, t,£ Tt; aiSwc 

ToudSe SiaxpivEi , uXEYfiotTa ^aXXofiEvou? ; 

-* ElT} fXOl (Jl£XE&(T9t TOt An^UlVlO? 'Sjpu.OffEV (XXUWV 

$£(Tiii3c , xai *B<paiffTOU TtSsa SoXop^ojpi'rj • 
aouvov EYW , )^aptE(j(ia, teov Biita^ (XYxi? §Xt$«; 

OcXyoi'ixTiV lici ffoii; a-isat SouXoijlevt,?. 
Ar, TOTE xai ^Eivd; jjle xai EvoaTcio? xat 6oitt,;, 

TTOTva, xai opTjT^p, '^ii icotpdxoiTK iSoi. 

287. AFAeiOY SXOAASTIKOY. 

ircEuStov Et oiXe'ei lit uaQsiv E'jwwi? 'EpEuOw, sed adhuc splendent genae , oculusque mulcere 
non est-oblitas -. annorum tamen decas non panra ; 

manet etiam fremitus ille juvenilis. Hie autem intellexi 
quod uaturam vincere tempus non potest. 

283. PAULI SILENTIARII. 

Lacrimas mihi fundentem amabilem miserabiles Theano 
habebam super lecto meo per-totam-noctem : 

ei-quo enim ad Olympum adscenderaf hesperum sidus , 
objurgabat futurae nuncium aurorac. 

Nil mortalibus ex-animi-sentenlia evenit. Siquis Amoruni 
famulus , noctes habere debuit Cimmerionim. 

284. RUFINl DOMESTICI. 

Omnia tua diligo; solum vero non-discementem oculam 
odl , qui invisis Tiris delectatur. [ tauin 

285. AG.\THIiE SCHOLASTICI. 

Noo-permissa osculari me ore suo divina Rhodanthc 

zonam virguialem extendit utriusque mediam, 
ot earn osculabatur. Ego vero , aliquis ceu aquilex , 

fontem ad alium raptabam amoris aquulara , 
retrorsum-trahens id basium ; circaque zonara puellae 

labellis edito-poppysmo , eminus invicem-osculabar. 
Erat autem morbi et hoc solamen -. dulcis enim 

zona trajectus erat labii utriusque. 

286. PAULI SILE!im.\RlI. 

Repnta mihi , Cleophantis , quanta sit gratia , quuin duos 

vehementer irruens par amor volutat ! 
Quale bellum, aut tcrriculura ingens.aut quis pndor 

hosce separat, complexus ineuntes? 
O si essent meis membris quae Lemnia composuit incus 

vincula et Vulcani omnis dolositas! 
solum ego, jucunda, tuum corpus bracbiis amplexus 

demulcear in tuis membris volentis. 
Tunc sane et hospes me et indigena et viator, 

alma , et sacerdos, et conjux ipsa videat. 

287. AGATHI^ SCHOLASTICI. 

Studens an me amet discere formosa Ereutho, Quamquam eteoim multos digitisjam computat annos , 
Illecebra est oculis salva nitorque geuis. 

Ipsa puellaris manet ilia ferocia. Tempus 
"Viacere naturam non quit , ut hic video. 

284. &CFI:<I DOMESTICI. 

CuDcta tui peramo : solus corruptus ocellus 
Displicel, infames cui placuere viri. 

a86. PACI,! SILE?JTIARI1. 

Quae , Cleophanti, vide biuis sit gratia, nexos 
A.TTBOL0GU I. Quos simul insano turbine versat amor : 
Qui metus, aut belli rabies, aut cura pudoris 

Divellat nodis talibus implicitos ? 
Yincula me striogant qux Lemnia protulit incus, 

Aut aliud si quid Mulciber artis babet : 
Dum mihi sit pulchrjs decerpere gaudia membris, 

Fundereque amplexus in tua colla meos. 
Incola tunc , hospes, civis, rigidusque sacerdos 

Ut me conspiciant, uxor et ipsa, velim. 

287. AUATHIf ORATORIS. 

Esset amansne mei formae pnestantis Ereutko , ill ANTHOLOGI^ PALATIN^E itetpot^ov xpaSiV ■nliaif.a.zi xepoaXe'tjr 
« BVjffofxat I? ^eiv7]v Tivdc ttou yeova-p.i(xve 5s, xoupr,, 
n iprtTTo; , •^[AETspou [xvyjuTtv £j(_ou5a ttoOou. » 
6 'H Ss (Jle'y* c7Tovayr,ae xxi y^Xaxo, xal to Tupo'awTrov 
TzVfi^t , xal euTrXs'xToy pdxpiiv epri^s xo'[j.'/i? , 
xai [xe jjLEVsiv txETeuev • eyw Se ti? w? PpaouTreiOri? 

ofXjjiaTi 6pu7:TO[j.£vw (juYxaTsvsutja (xovov. 
"0X610; 1; TTo'Oov gijjLt • TO -^kp [xevs'aivov avudaai 
to TravTWi;, eic (xeYaXriv touto Se'Swxa -/ap'v. 

288. nATAOr 2:iAENTIAP10r. 

'E^dre (xoi Tr(vovTi ouvevj/iaouda XapixXw 
XaOpii Tou; ISt'ou; djAtpsSaXe ffxecpavou; , 

Ttup oXobv SaTTTEi |Jie • to y^p ffTecpo; , w; Soxsw, ti 
eiy^sv , 8 xai FXayxYjV ^Xe^e Kpsovtiaoa. 

289. AIAeiOT 2X0AA2TIK0T. 

'H YPOt'J? ^1 Tpixdptovo? , ■^ fjULETepou; 8ia [xdyOou; 

(AOipY); d[jL6oXir)v TToXXdxi Se^ajJiEVYi , 
aypiov :^Top £)(£i , xat GsXyeTai out' Itti '/puff^ , 

OUTE ^(OpOTEpW [JLEl^OVl Xlff(Ju6lW* 
5 T^V XOUpiqV 8' ai£t 7r£piS£pX£Tai" £1 Bi TCOt' aUT^jV 

dOpi^orst xpucpioii; 0|jL[i.a(7i ^EixSoyiviriv , 
& [xlya ToX[Ji.7ie(Taa ! paTricrfxaaiv dficpi TrpdatoTra 

TrX'^ffffEi Tviv aTCaXviv oixTpa xivupo(Ji.£vr,v, 
Et S' Iteov tov "AScovtv E'fiXao, IlEpaE'fo'vEia, 
10 oixTEtpov ^uvrj; a.h(ea. tyixeSovo;. 

'EffTw S' djjicpoTE'poiai x«P'? 1^^"* '^^'J ^^ Y^P^i^'i 

^UEO TTIV XOUpVjV , TCptV Tl XaXOV TTaOsElV. 

290. nAYAOY 2IAENT1API0Y. 

*0[Jl[Xa TToXuTTTOirjTOV UTTOxXETTTOUffa TEXOUCTT); , 
CU^UY'^I^ {XllXciJV SwXEV EjJLOt ^oSt'cOV 

6y]XuT£pri yapitaaa.. Mol^o'j "^olyjx Trupabv Iptoio)^ 

XaQpiSt'w; (JLv^Xoi; (Jli^ev £pEu6o|X£voi;* 
etjjLi Y^p 6 tXyiijiojv cpXoyl (JUjjnrXoxo; • dvTi Bl (xai^wv, 

w TCOTTOi , d-rtp-^XTOii; [x^Xa cpEpto ■jraXdfxat;. 

291. TOY ATTOT. 

El ttot' £[xot, yjxpkacoi, tewv TolSe ffUjji.6oXa (xai^wv 
&-K(X(soiq, 6X6(^0) tV X°'P''*' '■^'' t'-^Y^^''^^ ' 

11 S' lui ToT; [xtfxvEti; , dSixEi; , oxi XdSpov dvYi'^a; 
TTupffbv , aTTO'aSEcaai toutov dvaivo[X£vv]. 

TrjXEtpov 6 Tpwaa; xal dxEffaaTO • (xv) ff^Y^, xoupv), 

eU £|X£ Su(J(JL£V£OJV y'veo TriXpOTSpY). tentabaiu cor ejus callido commento : [ virgo, 

« Ibo in peregrinam aliquara terram; tu autera mane, 

Integra , nostri memoriam servans amoris. » 
Ilia autem veliementer ingerauit , et exsiluit, et vultum 

feriit , et bene-plexi capiiii uvam laceravit , 
et me ut-manerem obsccrabat : ego veto, utasgre-persuasus 

oculo fastidioso annul solum. [aliquis, 

Beatus sum amore : quod enim sane cupiebam facere 

oninino , velut magnam hoc concessi gratiam. 

288. PAULI SILEMIARII. 

Ex -quo mihi bibenti colludens Chariclo 

clam proprias circumjecit coronas, [quiddam 

ignis pemiciosusme dcvorat : nam ilia corona, ut arbitror, 

habuit quod etiam Glaucen Creontis-filiani dodagravit. 

289. AGATHIiE SCHOLASTICI. 

Anus , qua; trium-vixit-comicum-saecla, quae nostras pro- 

fati procrastinationem ssepe obtinuit, [pter molestiaa 
saevum cor habet, ct emollitur neque auro, 

neque meraciore majoreque poculo 
sed puellam semper circumspectat. Si vero forte earn 

>1debit furtivis ocellis evagantem , 
ah valde audacem! col aphis in facie 

ferit tenellam miserabiliter gementera. 
Si autem vere Adomn amavisti , Persephone, 

miserere communis sollicitudines ffigritudinis. 
Esto ambobus beneficium unum , ab anu autem 

libera puellam antequam malum aliquod passa-fuerit. 

290. PAULI SILENTIARII. 

Oculum valde-sollicitum clam-fallens raatris 

par malorum dedit rmhi roseorura 
femina amabilis. Magicam forsanfacem aroorum 

furtim mMis miscuit rubentibus. 
Sum enim miser flammae complicitus; et pro mammis, 

o dii, otiosis mala iero manibus. 

291. EJUSDEM. 

Si mihi , grata puella, tuarum haecce sjinbola mamnn- 
dedisti , praedico beneficium hoc ut magnum. [rum 

Si vero in eis subsistis , inique-facis , quod violentam ac- 
facem, exstinguere eam recusans. [cendisti 

Telephum qui vulneravit etiam sanavit -. ne tu , puella , 
erga me hostibus fias crudelior. Hunc reperi, possemcerlus ut esse, dohim. 
Externas abeo, dixi, longinquus ad eras; 

Tu lamen o nostri vive puella memor. 
Subsiliens gemitum dedit et sibi conscidit era , 

Et cirrum rapuit de rutilante coma : 
Et rogat ut maneam : passus me multa rogari 

Yix Qculis solis sigua cupita dedi. 
Fortunatus amans ego sum : pro munere magno Expensum, volui sponte quod ipse, tuli. PAULI SILENTIARII. Ex quo ( nam memini) censors vini(iue jocique 
Imposuit Chariclo clam sua serta mihi, 

Igne cremor totus : sertis ni fallor in illis, 
Illud quo periit Glauca Creontis, erat. CAPLT V. EPIGRAMMATA AJLVTORIA. 

292. AFAeiOr iXOAAITIKOr, ] 292. AGATHI.£ SCHOL.\STia, !15 'Ev6aSe [x)v /).oao'j7a teOtjAoti p«oXo? Spatxvw 

^uXXaoo; eoxaprou Ttaaav sSet^e yoptv • 
evOaS; oi xXa^ouciv otto ffxiepai^ xuTtaptjaot!; 

opvtOe? Spo<7Ep(ov arjeps; ^pTsXt/wv • 
xa\ Xiyupov pouSeuctv axav6t'S£C' :?, 2' oXo/.uvwv 

Tpti^ei, TpTjy^aXsat; tvotaousa ^dtTOi?. 
'AXXi Ti jAOi Tuv r,5<K , Ittei ffe'o uuOoy axo-jsiv 

•iJOeXov ?! xiOapr,? xpouffuaToi Ar,>ioi5o< ; 
Kai fiot Siffffo? £p«; Trepixiovarai* etsopaav y«? 

xai 5£, [XGtxap, TtoOeu), xat YXuxep^ oauaXiv, 
^( p,e iT£pi9(jiuy'0U7i (jL£Xr,90VE(' oXXot {iie Oea^ioi 

etpyouaiv ^«Siv^? tTjXo'Oi 5opxaXtSo;. 

293. nWAOV SrAENTIAPIOY 

ivn'ypafov iic\ x% a-itlj uKo^aei itpo; tov ^tXov l4Y«0iav. 

©Efftibv 'EpoK oux oToE 3tr,u.a/<K , oCSfi xi? dfXX»i 

ivspa voff^t^Et xpr;$i; epwiAavir,?. 
E 5e OTE 8£ff[xo7CoXoio [xeXtjOovo? Epyov IpuxEt, 

oux apa ffoi; ffTi'pvoi? Xa6p<K IvEffxtv epo);. 
IIoTo; epox;, Stt ^aio; aXo? iropo? oToe {XEpiJ^Etv 

ffov yjjoa irapGEvix^s Tr^XoOeV 6(iET£pT,; ; 
Nr,y_o(X6vo< AEiavSpo; Scm xpocTO^ lorw EpcoTbiv 

Seucvuev , hYS/yM xu;xato< oux aXEywv • 
aoi Se , ^iXo; , rapEaff I xai 6Xxa5£; • aXXi Oajxt^Et; 

{/.aXXov l40r,va{Tj , Kuxpiv aTrwTaticvo^. 
6£<i{A0u; IlaXXi? e/ei , Oaf it; ttoOov. Ei-i • ti? avy,p 

eIv £v\ er,TEuc£t llaXXaSi xai Ila^iT] ; 

294. APAeiOY 2X0A. 

'H YP*"? ^ (pOovEp'}', icapExixXiTO ye'to*' xoupTfj 

5o)f(i.iov Iv Xexxpo) vwTOv lpEi(Tau£vr„ 
TtpoSXr;; w; ti; £:raX;i; av£u.6aT0<;* oTa Ss TcupYO; 

ETXETTE TTjV XOtjpT,V BTrXot? EXTaOtT,- in oppositis urbi partibus babitanlis propter leges enoJan- 
das libellus missus Paulo Sileutiario. 

Hie quidem Tirens florente ramo gleba 

frondium fertilium omnem ostendit gratiam; ' 
hic etiam clangunt sub umbrosis cupressis 

ares , Toscidonim matres puUorum ; 
et dare fritinmunt cardueles; turtur autem 

gemit, aspens iosidens rubis. 
Sed quae mihi ex -his delectatio, quando tuum sermonein 

mallem quam dtharae sonos Delise ? [ audirc 

Atque duplex amor me drcumvagatur -. adspicere enim 

et te, beate, cupio , et dulcem juvencara , 
cujus soUicitudines me consumunt ; verum leges me 

procul arcent a gracili dorcade. 

293. PAULI SILE>TI.\RII 
RespoQsum de eodem argumento ad amicum Agathiatn. 

Legem baud norit Amor rioleotus, neque alia ulla 

actio Tirum sejungit a-furore-aiuatoho. 
Si Tero te ad-leges-spectantis curae opus impedit , 

noD inest proinde tuo pectori impetuosus amor. 
Qualis quxso amor, quando brevis trajectus maris valet 

tuam personam a virgine procul tua? [dividere 

Natans Leander, quanta sit potentia amorum , 

monstravit , noctumum fluctumhaud curans; 
tibi vero , amice , adsunt etiam nares Tectoriie ; sed fre- 

magis ^linenram , Vcnere rejecta. [ quentab 

Leges Pallas babet, amorem Venus. Die : quis vir 

simul serviet Palladi et Veneri ? 

294. AGATHl^ SCHOLASTICL 

Anns invida accubuerat Ticinx puellae , 

currum in lecto dorsum suffuldens , 
projectura ut aliquod muniraentum inaccessum ; et sicut 

t^ebat puellam simplex-vestis ampla. [turns ag^. AGATHTS OKATOKIS, 

cum e reglone urbis agerel, ut de jure responderet , ad 
PAiTLirM SiixHTiA&icx Carmen , quo sui memoriam el 
resusdtat. 

Hlc patulos fundens viridi de cespile ramos, 

Frondibos innumeris luxuriatur humus : 
Inter et aerias clangit sublime cupressus 

Obserrans puUos Candida mater avis. 
Hic matutinis acredula vocibus instat ; 

Quodque rubis tenerum slridat , acanthis habet . 
Sed quid in his mihi duke, tuas audire loqueIa£ 

Qui cupiam , pr« quam pulsat Apollo chel vn ? 
?func desiderii duplex mihi causa, videre , 

Optime, dum flagro te, Damalimque meam. 
Quae mihi cor urit : sed legum nunc labor arcet Me procul a tenero corpora Dorcalidis. 
agS. PACU sixEXTiARii 
Responsum. 

Jus nescit Tiolentos amor : divellere ab illo 

Oflicii ratio non valet ulla virum. 
At te si possunt retinere negotia le^m. 

Jam tua vix modicus pectora tentat amor. 
Ecquis namque amor est, si te prohibere pueliae 

SufBcit aspectu tam brevis unda freti ? 
Monstrat Abydenus, qux vis in amore, oatator. 

Quern noctuma nihil terruit ira maris. 
At tibi sunt naves etiam. Sed in arte Minervx 

Totus es : haec Veneri non sinit esse locum. 
Cum Venus affectus habeat, Tritonia leges, 

Quis, precor, huic pariter serviat et Veneri .' il6 ANTHOLOGIZE PALATINvE 6 xal ao?apr) OspotTratva TCuXa? c^iy^aaa jxeXaOpou 
xstTo y^aXtxpT^Tw va[xaTt PpiOoftev-/). 
'EfiTrr).? ou fx' ecpo'Srjffav £7ret ffTpeTrx^pa QupsTpou 

yeptjtv aSouTTv^TOt; ^aiov aeipajXEvo?, 
^puxTOu; aiOaXo'svTa? ijAv;? ^iTttcfxaai Xojto); 
10 EcrSeaa* xat StaSu? Xe'y^pio; ev OotAotaw 

TTjv (puXaxa xvo'jaaouffav 67rEX^uY°^' '^^" ^- ^EXTpou 

VEpGsv Gtto cj^oivot? yafftepi uupoasvo? , 
wpOoutxriv xaTot jJatov, 6i7rri ^aTov ettAeto t£?)^o? • 
dcyj^t 0^ t5;c xoupr,; crepvov IpeiaotpLevo?, 
15 [xa^ob; (xsv xpaTEeuxov 67re9pu;p67]v Ss TtpoaioTrw, 
^uaffiaxa TTtaivwv ^(^eiXso; euacpir]. 
'Hv S' apa [jioi xi Xacpupa xaXov (jTOfAX, xai to cptXrjiia 

(7U[ji6oXov evvu;(iY]? jTyov aeOXoduvr,?. 
OijTrw S' l^aXdtTra^a ©tXr,; TrupytouLa xopeiT)?, 
20 aXX' £t' aSvjpiTW acpt'YYSTai aix^oXiy;. 
E[X7T-/;<; -Iqv Ixepoio [xo'Oou czr^aoi^iv iyotya, 

vat Taj(^a TropOviffa) xe'iytoL TrapOeviv];, 
ou S' ETi (X£ ayv^aouaiv £TrdX^t£;. "Hv 8^ Tuyv^ffto, 
aT£'[X[ji.aTa aoi ttXe^oj, KuTtpi Tpo7raio'.pdp£. 

295. AEONTIOY. 

Waue jxEXiffTayEoiV (JTOfJtaTwv, SETtai;- eOpE?, ajXEXyE • 
ou (pOovew, Trjv crjv o' ■i^OEXov aicav £/^eiv. 

296. AFAeiOr 2X0A. 

'E^OTE tTiXe'^iXou TrXaxayr^tjiaTOi; rj/Exa fJo'aSo; 

yacjTE'pa (xavTojou {/.a^axo xicrffu^i'ou, 
Eyvojv wg ^iXeei? (X£ • xb 8' axpExe? auxi'xa TTeidEii; 

Euv^; vijxEXE'pr,? 7ravvu)(0? aTrxofjLsvr). 
TouTo a£ yip Sei^ei 7ravaXY]6E'a' tou? SI {xfiGuffx^t? 

xaXXEt'ito Xaxbtytrtv -Trafytxaai TEpTroixEvou;. 

297. TOY ArrOY. 

'HiGeok; oux £(7xt xdffoi; Ttdvo?, STCTCoffo? ^iaIv 

xai; axaXo'jiuj^ot? £/^pa£ 6r)Xuxepat(;. 
ToTc (JLEV yap Txapsaaiv 6IXT1XIXE;, oT; xi (XEpi'avrjc 

aXyEa [xuOsuvxai cpO£y[xaxi GapaaXsw , 
Ttai'yvia x' auLcptsTTOuat TxaoViyopa, xal xax' ayuia; 

* TtXaJ^ovxai ypatpi'Swv ^pcoj/adi ^EfjiSopLEvot • 
^[jLiv S' ouSe cpao? XEUdffEiv Os'iJii? , dXXa {/.EXaOpoit; 

xpu7txo'[ji.E6«, ^ocpspal? cppovxtai xr,xo'ijLEvat. Ac ferox famula , foribus constiictis cubiculi, 

jacebat meraco liquore gravata. 
Attamen non me terruere : nam cardine januae 

manibus strepitum-vilantibus paululum sublevato, 
ignes ardentes {lucemam) mei ventilatione pallii 

exstinxi ; et penetrans obliquus in cubiculum 
custodem dormientem effugi , clamque lecti 

inferius sub institis ventre repens , 
erigebam-me paulatim qua pervius erat mums; 

et propior puellte ad-pectus enitens , 
mammas prehendebam , et luxuriabam in ore, 

labium-virile pascens labii mollitudine. 
Erat ulique mihi spolium pulchrura os, et basium 

pignus noctumi habebam certaminis. 
Nondum auleni diripui caraj propugnaculum virginitatis, 

sed adhuc proelium-repudiante clauditur dilatione. 
Attamen si alius pugnae inibimus certamen , 

uaj cito vastabo muros virginitatis, [cutus ero, 

neque me amplius arcebunt munimenta. Si autem asse- 

coronas tibi plcctam , Cypri tropaea-portans. 

295. LEONTU. 

Tange melliflua ora, poculum! reperisti, suge : 
non invideo ; sed ipse tuam vellem sortera habere. 

296. AGATHIJ; SCHOLASTICI. 

Ex quo vini sicut-telephili crepitantis stridulus strepitas 
ventrem fatidici tetigit poculi , [suadebis, 

uovi te esse-amicam mihL Quod verum sit statim per- 
cubilis nostri integram-per-noctem particeps. 

Id te enim monstrabit omnino-Teracem. Illos autem po- 
mittam laticum-cadentium lusu oblectantes-se. [tatores 

297. EJUSDEM. 

Juvenibus'non est tantus antmi labor, quantus nobis, 

delicatis mulieribus , incidit. 
Illis enim adsunt ajquales , quibus curae 

dolores narrant fidentc oratione , 
et ludicra tractant solantia , et per vias 

delectantur picturarum coloribus vagantes : 
nobis vero ne lucem quidem videre fas est , sed in-aedibus 

occultamur, obscuris sollicitudinibus nos-consumentes. aga. leontii. 

Tange calix os dulce favo magis : ea tibi, suge : 
Non equi Jem invideo , sed, quodes, esse velim 

297. AGATBIiE ORATORIS. 

Non tanti juvenum divexant corda labores Heu quanti miseras nos muliebre genus. 
Sunt illis sequaeva cohors, quorum audet in auras 

Libera vox curas exonerare suas; 
Sunt varii lusus : et nunc per compita cursant. 

Nunc animos ad se picta tabella vocat. 
Nobis nee luoem fas cernere : condimur intra 

Claustra domus, tabes nos ubi cieca vorat. CAPUT V. EPIGHAMMATA AMATORIA. !17 298. lOYAIANOV AOO VnAPXflN 

AirvnTior. 

Tfuprri MapiT) ueysXiCetsi* aXkk {AEtsXOoi; 

XEivr,c, TTOTva Aixr, , xotxirov dyn^op'^i?* 
[jlt; OavotTw , PafftXeia • to S' ejATtaXtv, e? "rptyaq ^?oi 

■p^pao^, i; ^OTiSa; ffxXr,pov fxoiTO ^eOo?' 
Ttaeiav ttoXiki tdSe Sotxpua* xatXXo? uicoff^oi 

tjrtjy^r); afATrXaxt'r.v, aiTtov atxTrXaxir,?, 

299. AlAeiOY SXOAASTIKOY. 

« Mr,Ssv aY«v, ■ (jo(pb(; eTttev Eyw Ss xt? w? ETrspacrco?, 
w? xxXo; , :r,£pOr,v xaT; aEYaXo^po<ruvai< , 

xai '|u/r,v SoxEEffxov 5Xt,v im yEpaiv eueio 
xsTdOat tt;; xoupr,?, tt;; "ca^a XEpoaX/r,?* 

5^0' UTTEpTjEpOr, , (J06ap1^V 6' &7t£p£(T/E0£V OSplv, 
WffTtEp TOt? TrpOTEpOl? rfitCl UEU^OUEVr,. 

Kai vov 6 pXooupojrb?, 6 yaXxEO?, 6 PpaSyitEtO:?;?, 

6 TCpiv aEpfftTrdTT]; , "^ptTTOv E^aTrtvr,? • 
TCccvTa S' ^vaXXa yevovto* TTEffwv o* Eiri Youvaffi xoupTj 

lOJ^OV « JXt^XOI?, :^XlTEV ^, VEOTiq;. » 

300. nAYAOY SIAEMIAPIOY. 

'O Opaffu; uij^ao^TTiV te, xai o<ppua; £t; ?v ayEi'pojv 

XEirai irapOevixr;; TcaiYViov aSpavEo;' 
6 Tcpiv oTfEpSastT, oox£b)v TTiv :taT$a yaXETCTEtv, 

auTO? uTTOoixriOEt? eXtciSo? exto; iSr^. 
Kai ^' 6 uLEV ixEffioifft irEffwy OtiXuvetsi oixtoi?" 

i] Se xar' SsGaXjxiov ap(T£v« {jLT;vtv e/ei. 
IlapOsvE OuixoXsaiva, xai ei '/oXom IvStxov alOfi;, 

cfififfaov (XYTivoptTjV, EYY^? iS' !< Ne'iisiiv- 

301. TOr ATTOr. 
Et xai TTiXoTEOto Mfipor,? TEOv tyvo; EpEtffci;, 298. JULIAM EX PRi£FECTIS 
^GYPTn. 

Desiderabilis Maria superbit ; sed tu punias 
illius , o alma Justitia , fastuni insolentiae , 

non morte , regiua : sed contra , ad crines deveniat 
senectutis, in rugas dura abeat gena : 

vindicent cani has lacrimas ; pulchritudo luat 
aniraae crimen, ipsa causa criminis. 

299. AGATHIvE SCHOL. 

« Nequid nimis, » sapiens dLut, et ego, ut aliquis aiiia- 

ut venustus , efferebar superbiis , [bilis , 

animamque cxlstimabam totam in manibus meis 

positam-esse virginis, forsitan callide-simulat*; 
ilia vero nimium-efferebatur et fastosum e\tollebat superci- 

quasi pristinis moribus (facilitati ) snccensens. [liuro, 
Et nunc ego iUe ferox-adspectu , xncus, a^re-persuasus, 

illeprius alte-volans, corrui subito; 
atque omnia immutata sunt; cadensque in genua, puelhi; 

clamabam -. « Propitia sis ! crravit juventa. » 

I 

300. PAULI SILEXTIARII. 

Ille audax, et alta-ceirice, et superciliis in unum contrac- 

nunc jacet , rii^inis Indus iniirmae ; [tis, 

ille qui antea putabat-se superbia puellam pungere, 

ipse subactus , spe excidit. 
Atque hie quidem prostratus supplicibus erfeniinatur la- 

illa autem in oculis virilem iram gerit. Fmontis; 

Virgo leonis-animo , etiam si justa ira flagrarei , 

restingue superbiam, prope specta Xemesin. zU EJUSDEM. Etiam si ultra Meroen tuura vestigium figes, 298. JCLIASI iEGTPTII ex genere prafectoriim Augustalium. 

Pulcbra quidem Maria est, sed juncta superbia formae 

Tu fastum juris Diva retimde potens. 
Non tu morte tamen : quin canos vivat in annos , 

Et cutis in nigas ducta loquatur anum. 
Yindicet has lacrymas senium grave : crimina mentis 

Non, nisi quae sevit crimina, forma luat. 

agg. agathi^ oratoris. 

Est dictum sapiens, Ne quid nimis : ast ego tamquam 
Digna puellarum cura, superbus eram ; 

Inque meis auimum manibus me rebar habere 
Virginis. Ah quanto vafrior ilia fuit ! 

Coepit enim vitae mores mutare prioris, 
Elatoque ferox ire supercilio. 

Et nunc ille ego trux, ille xreus, ille domari Nescius, ille tumens grande , repente cado. 
Mutavere vices : geuubusque allapsus amicae , 
Parce, precor, dixi , slulta juventa fuit. 3oo. FAULI SILESTI4RII. Ille superciliis trucibus, cervice superba, 

Ludibrium tenerae virginis ecce jacet . 
Ille diu visus prae se sprevisse puellam, 

Jamdomitus, necspem, qua foveatur, hahet. 
Ille ciet supplex muliebres ore querelas ; 

Ilia ocujis animos monstrat et ore mares. 
Parce ferox, licet ira tibi sit justa, virago, 

Parce : manent durae facta superba vices. 

Sot. EJCSDEM , 

cura puelUe piscem mUtcrel. 
Tu licet ulterius Meroen vestigia ponas. 118 ANTHOLOGIZE PALATINI 7tTr,vo? "Epoi? zTr,vbv xsTas ix' olo'i; t£ c&s'peiv. 
<^t xai £? avTOAiviv irpo? oixo/^poov i;£ai no), 

TTE^o? a(/.£TpviTOti; 1'jiop.at ev fftaoiOK;. 
Et Se Tt 501 ffTEXXto puOiov Y^P<''?> iXaOi, xoup*/], 

£ti; <j£ OaXaffffatr, Totiro ^£p£i Ila'^itY), 
xaAX£i vixyjQETffa T£oii Xpo°? ?,u-Ep(^evTOi; , 

TO Trplv Itt' dy^^^Tl ^*P<^o? a7iw50([/.£vy). 

302. ArA0IOY SXOAASTIKOY. 

IIoiviv Ti; Trpo; IpoiTa; loi tpt'Sov; Iv [Jisv aYUiat? 

(xa;(XaSo<; oitAOj^st? •^puaotAaveT (jTraxaXvT 
£t o' ETii TrapOEvu^; TrEXotaEi? Xr/o? , £<; yii.it.O'v ti^ek; 

EvvofAOV, vi Tioiva; rac TCEpi xwv cpOopEiov. 
KouptSiati; Bl yuvai^iv atEpitE'a xuTrpiv lyEipEiv 

Ti; XEV uTCorXairi , Tipoi; '/^pio^ IXxo[ji.£VO(; ; 
]Moiy(^ta XEXtpa xtxxKjTa , xat extoOev eiciv ipcoTWV, 

d)v [AExa 7raiSoiJ!.av:Ji<; xEidOo) aXiTpouuvy). 
Xvipri S', ^ [AEV axoc[AO? e/^ei TTavSyiiJiov Ipaffxriv, 

xat TcavTa cppovESt ov^vea jxaj^Xociuvrj? • 
yj §£ aao:ppov£OU(Ta [xoXt? cptXoTr,Ti [/.tYeiaa 

oi'/yu-zan aorTopyou xsvxpa TraXiaSoXtT); , 
xai (jTUYEEi TO TEXeaOEV E^ouffa Si Xet-jiavov flcISou?, 

a'l' ETCi Xuffiyaixou; y^aJ^Exai ayyEXia;. 
''Hv Si (J'-'Y^'J '^'Tl OspaTCaiviSt, tXt^Oi xai auib? 

SouXo; EvaXXtXYSyjV S[/(6iSt y'vo'jjievo; • 
£1 Si xat 69v£ir) , tote cot vojjio; al<7-/0(; ava'|i£t , 

uSptv dvi;;(_v£ucov (jojixaxo? aXXoxptou. 
riavT* apa Aioyevv); ecouy^'^ tocSe, tov S' 'YfJtE'vatov 

v]£iS£V 7raXa[Ji.vi , AaiSoi; ou ■(aTs'oJv. 

303. \AHAON. 

KXaYY^i; TTEjjLTrETat iq^o? I? ouaTa, xat OopuSoi; Si 
asTTSTOs Iv Tpio'Soi?, ouS' aXEYci; , IlacptY] ; 

evQcxSe y^P ^^0 xoupov 6ootTcopE'ovTa xoL'iayov 
ouffoi eVi xpaSt'-/) TTupabv E/ouat ttoOou. 

304. AAHAON. 

Oucpa^ oux ETTEVEUffa?' Ht' t^; cTasuXy), 7rap£7t£iA']^w. alatus Amor alatum me factum illuc ferre valet. 
Etiam si versus orientcm ad similem-colore Auroram p«,')- 

pedes ?e sequar innumeris stadiis. [vciiica, 

Si vero aliquod tibi raitto ex-profundo donum, fave, 

ad te marina lioc fert Papilla, [puella ! 

pulcliritudine victa corporis tui amabilis , 

pristiria confidentia venustatis suae-rejecta 

302. AGATHI^ SCHOLASTICI. 

Qualem aliquis ad amorcs ingrediatnr callem ? in plateis 

raeretricis gemes auro-insanientem luxuriam; 
si autem ad virginis accedes lectiim, in nuptias veuies 

legilimas, aut ad pcenas corruptoribus constitutas. 
Uxoribus autem legitimis insuavem venerem excitare 

quis fcrat , ad dcbitiuii tractus .' 
Muxliarum concubitus pessimi, suntquc extra amores 

quibuscum padcrastici-furoris ponatur foeditas. [positi ; 
Vidua autem, baec quidem iiidecore quemvis-ex-populo 

et oranes callet doles meretricii ; [amatorcm habet , 
ilia vero, quae pudica est-ct vix amore miscetur, 

recipit stimulos aversaj-ab-arnore poenitentia; , 
et odit patratura ; reliquias autem babeus pudoris, 

retrocedit ad nuncios nuptias-dissolvcntes (divortii). 
Quodsi rem-habes cum ancilla propria, patere ipse quoque 

vicissim servus fieri famulse ; 
sin vero cum extranea , tunc inramiam tibi lex infliget, 

vim-illatara alieno corpori investigans. 
Omnia igitur haec effugit Diogenes, et hymenaeum 

cantabat palma , Laidc non egens. 

303. INCERTI. 

Soni sonitus accidit ad aures , §t turba 
immensa in triviis •• et tu non curas , Papbia ? 

htc enira filium tuum viam-facientem corripuerunt 
omnes-qui in corde facem habent desiderii. 

304. INCERTI. 

[sisti me. 
Immaturanonannuisti; quandoeras uvamatura, transmi- lUuc ales Amor me feret , ales Amor. 
Seu loca visis, ubi surgit tibi concolor Eos ; 

Immensis spatiis vel pedes ipse sequar. 
Jam cape , sed faeilis, mitto quod ab jequore, munus, 

Ipsa tibi donat quod Venus orta mart : 
Qu», superata tui divino corporis astro, 

Non ultra faciem jactat, ut ante, suam. 

302. AGATHIiB ORATORIS. 

Quod quis amoris iter capiat ? Per compita magnum 

Fiet onus meretrix luxuriosd tibi. 
Quod si concubitus ineas cum virgine, Justus 

Jam torus, aut stupri poena parata tibi. 
Quis lolerare potest noctes quas exigit uxor ? 

Res pertricosa est debita jure venus. 
Turpis adulterii torus est, et amoribus expers : In pueros sceleris non sine labe furor. 
Si vidua est petulans, vulgo sibi quaerit amantes; 

Urlicamque lupae, nee minus artis habet : 
Si proba, vix primis Cylhereae cognita funis 

Absilit, et relro fert fugitiva pedem : 
Quique animo superest factum damnante pudore, 

Spargit dissidii semina prima moras. 
Aucillariolus si sis, quaque ureris, ilia 

Est tua ; die, servae quid nisi servus eris ? 
Sin aliena, probro te lex hoc nomine signat, 

Et dicit. Juris non erat ilia tui. 
Fugit Diogenes haec omnia, pellice laeva. 

Qui sibi sat felix, Laide non eguit. 

3o4. IXCERTI. 

Abnueras mihi cruda , sed et maturior uva , CAPUT V. EPIGUAMMATA AMATORIA, 119 305, AAHAON. 

KoupY) Ti; (x' IcptXriOrev uoEffTspa yeiXeciv uYpoic 
NexTap Itjv to !pt7.r,u,a- to -{kp (TTOtxa vsxTapoc eitvei* 
xa\ [AcOuw T^ ^tXrjfjLa , TroXtv tov sptoTa TTETTUxca;. 

306. OIAOAHMOY. 

Aaxpu£i<;, IXeEtva XaXsT?, TTEptEpYa OEwpsTi;, 
Cr,XoTU7rET? , imri TtoXXaxt, Truxvi ftXEt^. 

TsuTa asv Iutiv epSvTo;' ^tsv 5' eittco « Trapaxetiiat », 
xav !7u }i«v9;(;, SttXw; ouSsv IptovTo; s/^ei?. 

307. ANTI<I»1A0Y. 

X£~ii.a uEv EupojTao Aflotwvixov St. 5' SxotXuTrroc, 
Ar^Sa" j^w xuxvto xpuTTTdjXEvo; , KpoviSa?. 

Ot OS fiE TOV oi»ff£p<«Ta xaTaiOfiTE , xal ti YEvtouai; 
opveov et yip Zeu? xuxvo?, Eyw xo'po5o<;. 

308. TOT ATTOT, ^^ ^xoXXov (MAOAHMOV. 

*H xou-'j/y; , ixEtvov fis. Tt aoi xatXov ouvojxa ; ttou te 
EffTiv iSeTv ; 8 OsXei; Swffoasv. Ouos XaXEiq. 

Hoy Y'^Tl > f eV'l"^ fXETot ffoU Tivot. M>i Ti; Ej^ei (te j 
0) (Jo6ap^,, uyiaiv'. OOS' ofictivs \i'{H^f 

xa\ TcaXt xa\ iraXi aoi 7rpo<;EX£U9o;jiai' oIBol ^aXasffsiv 
xa\ (joo cxXripOTepa;. NTJv S' &Ytaive , yuvaii 

309. AIO^ANOYS MYPINAIOT. 

Tpi; XrjTc^,; 6 'Epw? xaXoiT* okv 5vtw?* 
aYpUTtvet, Opaffu? tdTiv, IxSiSyOTtEt. Ne inrideas nunc dare paulum saltern de passa. 

305. rxcERxr. 

Puella qusedam me basiavit sob vesperam humidis labris. 

Nectar erat basium : nam os spirabat nectar ; 

et ebrius sum baslo , moltum amorem qui-biberim. 

306. PHILODOn. 

Fles , miserabilia faris , curiose inquiris , 

zelotypus-es , tangis saepe, frequenter oscularis. [iibi », 
Haec quidem sunt amantis ; quum autem dico -. « Accumbo 

etiamsi insanias, prorsus nihil amantis babes. 

307. AXnPHm. 

Flumen quidem est Eurotae Laconicum ; et qa» veste- 
Leda ; et qui in cycno occultatur, Satumius.[non-velata, 

V'os autem qui me infeliciter-amantcni uritis, quid ego fiam? 
avis : si enim Juppiter cycnus, ego ero alauda. 

308. EJISDEM, Sive pOtiUS PHILODEMI. 

O tu Tcstiva , mane me. Quod tibi est pulcbrum nomen ? 

lieet videre ? quod \is dabimus. Ac non loqueris ! [ubi te 
I'bi babitas .' mittam tecum aliquem . Num aliquis te habet ? 

snperiMi , vale. Nc « vale « quidem dicis ? 
Et rursura et rursum te aggrediar -. novi mitigare 

etiam duriores quam-tu es; none vero vale , mulier. 

309. DIOPHAMS JIYRINJEI. 

Trifur juste appelletur Amor : 
insomni&-est , audax est, exult. De passa saltern nunc cedo, quasso, parum. 

3o5. Aliud. 

Uda mibi labib dedit oscula vespere virgo. 
Oscula nectar erant, spirabant nectare labra 
Fbrius hinc ego sum, multu [>erfusus amore. 

3o6. FHILODEMI. 

Fles miseranda loquens, iatrospicis, ureris igne 

Zelotypo, palpas, conseris era mihi. 
Hactenus est ut amans credare : sed ut, Cubo, dixi 

Cunctarisque, nihil prorsus amantis habes. 307. a:(tiphii.i. 

Amnis hie est Eurota Laconicus : hxc sine veste 

Leda , sub hoc cycno Juppiter ipse latet. 
Uritis heu miserum : fieri quin ales et ipse. 

Non olor, ut supcrum rex, sed alauda velim. 

3o8. EJ17SDEM , sive potius pbilodemi. 

Bella, mane. Quod nomen habes .' ubi quaeso licebit 
Visere te ? quautum vis dabo. Nee loqueris ? 

Degis ubi? num mittam aliquem .' num propria cuiquam cs ? 
Dura Tale. Keddis nee mihi voce vale ? 

Sxpius accedam : didici magis aspera corda 

Flectere; sed mihi nunc est satis ut valeas. BREVIS ANNOTATIO IN CAPUT V. <( Praccedunt in Cod. verba nescio cujus horainis : *£0- 
YETS , ve'oi , naTSa Ku9:o?Ti? toSo66),ov 'Epwxa • quae Reiskius 
Misc. Lips. nov. t. IX, p. 100, ita vertit : Fugite, o 
juvenes J filium Veneris sagitlarium Cupidinem , AgA- 
thiffi tribuens , cujus non queunt esse. Tribueuda potius 
sunt librario semidocto, qui forsan merainerat legisse 
initium epigrammatis , nunc Append. 379 : 

^euyete To^oipopov toOtov t6v "EpwTa • xiTpwffxst. 

« Tres qui sequuntur senaril, n. I, ejusdem AgatLiae 
nomine ediderunt Reisk. ib. p. 101 et Steinhel. in Sjinb. 
Liter. Brem. t. I, p. 29, hie ex codice Uffenbachii. Sunt 
subobscuri. — 1 . Potest x«p8ia; esse genitivus et accusa- 
tivus , qui casus praestare videtur. « Boiss. Compilator, 
Constantinus fortasse Cephalas, coUectionera suam ab 
IpwTixot; carminibus auspicabatur, quo juvenes ad reli- 
qua quoque legenda alliceret. Hoc discendi etlegendi stu- 
dium (ToiEYlv Ileaiv appellat , quam se Amoris ope incen- 
surum esse pollicetur. Jac. — 3. « HJc latet difficultas. 
Amor accendit taedam ex sermonibus , ex literis , ex ver- 
sibus : quae sententia primum obvia vix loco ipsi conve- 
niet. Nam qui vult juvenum mentes sapiente vel docto 
calore fervere , num ipsis versus apponet legendos quibus 
amoris accenduntur incendia? Sed quum Amor calorem 
queat et ignem et ardorem inspirare sermonibus , literis , 
versibus , collector, qui cupit docto fervore juvenes im- 
plore , ab amatoriis versibus syllogen inchoat. » B. 

n. Lemma : eli; lOeveXatSa xrjv fxatpav. In Planudea 
Meleagro tribuitur. — 1 . « Meretricera omnem c;vitatem 
amore sui incendentem facete appellat xaTa5XE?t7to>,tv , 
fortasse ex simili cognomine quod Lamiae, Demetrii Po- 
liorcetae amicae , tribuebatur, eXeuoXi;. » Jac. Plan, no- 
),0[it(T8ov. — 2 yifiMaoxi epETTOjAEvriV restitui; conf. infra ep. 
54, 4, et alia in Thes. Codex et Plan. yj^Mab-^ epEUYO[J^£'vr,v, 
quod Meinek. Del. p. 187 intelligebat de Stlienclaide « iis 
qui ejus consuetudinem appeterent divitias suas ex cor- 
poris quaestu coUectas jactaute , quo majus amatoribus 
concubitus pretiura extorqueret. » Contra quem recte 
disputat Hecker. I, p. Ill seqq., ipse ponens elliptice 
dictum Trjv xoii; PouXo(ji£vot; yj^Mao^ i^'J^^■^(x.•^i\l.t^ , «■ me- 
retricem relinquendam illis qui aurum evomere, i. e. 
magna mercede noctem redimere volunt. » Conf. eundem 
in Comment, p. 27 seq. Boiss. -. « BouXsffOat , OeXeiv ex- 
plicui adPhilostr. Epist. p. 171 , ad Aristaenet. p. 303, 
ubi et xpyffov spEuyoiJiEvriv verti assidue et putide num- 
mos usque loquentem, et illustravi exempUs. » Jacobs, 
conjecerat diAEpYoixEvriv, quod probabat Koechly. — 4 xa- 
pii;6(jievo<; Plan. Justo morosior Heckerus p. 71 (pD.Tii; 
« plane ineptum » vocat et xaXr;; conjicit. Quot locos 
mutabit qui hoc epitheton apud poetas ubique velit ur- 
gere ! — 5 eti' Efiauxw non videtur esse sincerum ; ev efiauxip 
malit Heck. — 6 exw xeivo Plan. 

III. Lemma : tlz XpOaiXXav xriv sxaipav. — 3 cOovEpw- 
xaxe Plan. — 4. « Haec vix aliter possunt accipi quam de 
puerorum ccetu , qui poetee , grammatici videlicet aut rhe- toris, scholas frequentabant. Ovidius Amor. I, el. 13, 17» 
ad Auroram : 

Tu pueros somno Traudas tradisque magistris, 

Ubi et haec occumint cum proximis comparanda : 

Quum refu^is (Tithonum), longo quia grandior aevo 
Surgis ad invisas a senc mane rotas : 
Cur tibi plector amans , si vir tibi marcet ab annis? 

Ab Antipatro tamen Tithonus conjugem prime mane e 
lecto conjugali exturbare fingitur. » Jac. — 5. « Nicetas 
Kugen. YI, 620, haec imitatus sic scribatur : 

Ti*)mv£, Y^OP?; (cod. yripa;) • xriv ffr)v 'Hw, t^v ^iXti* 
o^lv eOvexiv , vjXada; ex xou ffou Xe'xow;- " B. 

TV. Lemma : ei; 4»iAatviSa xtjv vEwxEpav. « Puto Philae- 
nidem esse XanthAs ancillam, quae dominam ad poetae 
domum sit comitata , illique vestes deponent! praesto fue- 
rit. Cujus peracto ministerio , testem jam importunam 
foras abire poeta jubet. — 2. De verbo [xeOueiv sensu ira- 
pleiidi V. ad Simoc. p. 218; infra ep. 135. » /?. — 4 Ttri- 
xxriv Brunckius; nyxxriv Cod.; xuxxriv Plan. « et Wcrnick. 
ad Tryphiod. p. 139. An tiuxxt] OOpa est pro TtxvxTv;, janua 
valvata ? » Jac. — 5 ifi).Ti ( superposito ei ) 5av6w [ie Cod., 
postrema vox ab alia m. Huschkius p. 152 tenet xat aO 
iptXr) Zav9ci>|i£..., cum aposiopesi *, posterius p. 247 corre- 
ctorem Co(licis non improbans. Deinde Code.v ( dee.st hoc 
distiohon in Plan.) 9iX£paorxpi' ixotxt; , quod emendarunt 
Guil. Schneider, et Lenuep. Alia legit Grotius. — 6. « Ko^ 
tum Ovidiiillud Am. I, 5 : Cetera quis nescit? Similia 
contuli ad Aristaen. I, 16, p. 466. Colardieus post Po- 
pium : Couvre-moi de haisersj je reverai le resle. 
Conf. et ep. 252. » B. 

V. Lemma -. el; Sxaipav xtvi. Lucerna loquitur. — 2 
?5wxEv Sttvy) Cod., corr. Salmas. Nomen Nanrj est apud 
Longura. — 3 Tcapa Cod., in quo hajc postrema disticha 
duo bis scripta, a diversis manibus. Holstenius in mar- 
gine apograph! sui •• « In Msto habetur lacuna trium ver- 
suum, quam aliquis recentior quatuor versibus subse- 
quentibus iterum adscriptis ineptissime replevit. » Scitum 
est [xapa{vo(j.at , Moerore conficior, quum et proprie dicatur 
de lucerna , quando oleum deficit. Sed miramur in Sta- 
tyllio Flacco correptum ai. Nihil ejusmodi in ceteris quae 
exstant hujus poetae ; debile autem videtur quod Bothius 
conjecit eI; ETtiopxou. 

VI. Lemma : eU 'Iwvi'Sa ^xaipav KaXXiyvfixou (sic). « Gal- 
licis versibus reddidit Longopetraus ad Theocr. p. 409. » 
B. — 1 xaXXiyvwaxo? Cod. , « qua? insolens in his compo- 
sitis forma est : conf. 'Apiyvwxo;, noXuyvwxo;, alia. » Mei- 
nek. y qui [jiT)7cox£ xEivTi?. Edcbatur {jli^uox' exeivyi;. — 2 
xpEtffffova Meinek. tacite. — 4 patvEiv Plan., sed 6uveiv 
etiam ap. Stob. Flor. XXVIII, 3. « De perjuriis amantium 
inultis multa protuli ad Aristaenet. II, 20, p. 729, ad 
Gnomicos p. 287. Gregorius Naz. Epist. 150 : ol SewoI 
xa ^pwTixa Ttap' "EXXyisiv oO 6uou(Tt (aovov w; Oew tw naOEt , 
dXXa xal xoT; opxoii; <pj'{yw[i.ri^ VEfwuoi xoT; 5i' Ipwxa. « B.. 120 IN CAPUT V ANNOTATIO. i2E — 6. Vide Theocriti notum locum XIV, 48 seq., ejusque 
interpretes. « Conf. ep. 280, 4 ; XIV, 7,3, et mea ad 
Theocr. 1. c. » B. Scribendura erat cum Bninck. et Mei- 
nek. ovT*&p. 

VII. Lemma : eic ^Taipav 'HpaxXetav. — 1. « Lucernis 
nnmen quoddam tribuebat et oraina inde petebat vete- 
rum superstitio. Comicus anonymus ap. Plutarch. Mor. 
p. 513, F : 

BaxxU 8e6v a' ev6(iiCTev , euSatiiov Xiyyt ' 
xtl TtSv Oewv |i£YiffTO; , el tau-nQ ooxel;. 

— 3 £nd(i\jvov Plan. — 4. Conf. ep. 165, 5. Sic enim in 
cxco venus corrumpiiur motu , ut est ap. Propertium 
II, el. 12, 9. » Jac. 

VIII. Lemma •• el; Jtatpav xivi. « Manifesto falsum 
lemma. Aut puella de amante perjura conqueritur, aut ad 
pueriles amores referendum epigramma. » Jac. In Pla- 
nudea Philodemo tribuitur. — 5. « Proverbium est. So- 
phocles : 'Opxou? 5" eyw ifvivatxi; el; wSwp YP<ir««>- Scriptor 
quidam in meis Anecd. I, p. 96 -. xp^ "^y V^\ Ix9pav el; 
ufiwp Ypoipeiv , tva Taxe'w; a?avl!;r|Tat • Trjv Si ? iXtav el; y^cQ.- 
xiv, tvo 8io itavTo; jievif). Conf. ibid. p. 5, 11. « B. 

IX. Lemma : el; IXntSa, etteSxaipav xtvi, elxe rr.v ourto 
xaXou(iivT,v • ^pwTixov. Est epistola Epheso scripta ab Ru- 
fino, " qui Elpidis amicae desideriura non ferens in patriam 
redire statuit, utpuellae adspectu iterum fruatur, et ite- 
rum iterumque eivalcdicat. n Jac. — 1. « 'E).irt5i scri- 
bendum potat Jac, quum sit nomen proprium. Sed 
nihil mutandum videtur potius; v. supra ad Christodor. 
V. 263. Vix notandnm Grotium alio loco in versione pro 
optat maluisse op(o. — 2 oOvaoai Plan. De lusu circa 
Terbum yaic^^iw in salutationibus ego pluribus ad Aristae- 
net. I, 22, p. 526, ad Aristoph. Ach. 839. PlautusMerc. 
II, 4, 28 •• Bene vale. — Aon edepol possum prius- 
quam tu ad me redieris. Conf. Eurip. Ion. 519, 520; 
Philemon 'AvaxaXvit-covxt p. 108 ed. Didot. » B. — Sfi 'tii 
Kopr.ffoov egregie restituit Heckerus. Est pars Ephesi ur- 
bis in monte sita ; vide Schneider, ad Xenoph. H. Gr. I , 
2, 7 , Siebelis. ad Pausan. V, 24, p. 274. Cod. et Plan. 
^ einosxVi(TO)v. H. Stephanns ^ 'iciopxw, quod sequitur 
Grotius. 

X. Lemma -. el; 'Epwxa. Jac. comparat haec Tibulli I , 
6, 3: 

Quid libi, save pner, mecum est? an gloria magna 
Inaidias homini composoissc deum ? 

XI. 1. De Venere in mariopitulante conf. epigr. 17. 

2 91X1T1; Plan. « Tov ev tS vauafov, conf. ep. 209, 5 ; 

235, 5. » B. 

XII. Lemma •• el; IIpo8txy;v Jxa-pav. — 1 Trpoooxr, Cod., 
sed inter lin. correctus , et Suid. v. Huxd^etv. « De hoc 
verbo conf. Strato XI, ep. 19, 3, et de eXxeiv in bibendi 
sensu vide not. ad Nicet. Eugen. p. 236. Conf. XI, ep. 
28, 3. » J5. — 2 opattevot Plan. — 3, 4. Comparandus 
TibuU. I, el. 1, 69 seqq. 

XIII. Lemma : el; IxaCpav xivi Xapixdi (sic, etiam v. I 
a sec. m., et X^^^i v. 5) • Qauiidtcriov. — 1 Xyxagavxo; e; 
wpa; Plan. — 3 xev Cod., corr. Brunck. « AuYStva, conf. 
ep. 28, 48, 194. >> B. — 4. Lucilius a Toupio comparatus : 

Hie corpus solidum invenies , bic stare papillas 
Pec tore marmoreo. « De papillis stantibus vide not. ad Nicet. Eugen. p. 150. 
Conf. ep. 258. » B. — 6ua(7av Cod., naaav apogr. Par.; 
itacct; Plan. Margo Cod. -^ yP- ^'^o axi^n. Plan. eixioxdJIet. 
Passovius : Jxi 7tei9w Tra^av a7co<rra^et , jiup. — 7 eeOyex' 
Salmasius-, 9XeYex' Cod. « II6601 opydivxe; sunt prurientis 
vetulse cupiditates , quas poeta inter reliquas ejus illece- 
bras amantibus pollicetur. » Jac. — 8. Trj; 5exdSo;, ejus 
in qua versatur, sextae. Frustra Bothius ttjoo'. Conf. ep. 
282, 4 : xwv S* ixecov ii 5exi; oux dXtyTfi. 

XIV. Lemma : el; EOpwuYiv x:^v Jxatpav. — 1 «iXr,ixa 
Plan.-, (plXajia Cod. — 2 iiSei xav (pauri Plan. Deinde rece- 
pimus Jacobsii emendation em , ixpou (ixoiiaxo;. Libri 
axpi <rr. — 3 iftlaaaa , al. epuaaaa Plan. Vide Thes. v. 
'EpeiSup. 1993. Boiss. apponit Aristaen. I, 16 -. exSaxj^.e-j- 
6eTaa xw Eptoxi, ive'xXaae xe Ttpo; eauxf,v xov auxe'va xai ue- 
<pt).r|Xev ouxo) ■Jipoa^waa (lavixu;, uaxe (jloXi; izoairierai xa 
XeiXT] , xai xaxaxexpi^e (lou x6 ffx6|i«. 

XV. Lemma •• el; Mt).ixr,v ixaipav. — 2 at xaT; reduxi 
ex Plan.; avxaT;Cod. — 5. JlXdaxat. « Intelligi videntur 
XaXxoitXaerrai , ajris fundendi artifices, qui et yaXy.o^jp- 
Voi. » Jac. — 6 ?odva> Salmas.; ^oivwv Cod.; ?6avov Plan. 
« Similiter juvenis de puella amata ap. Plaut. Poenul. V, 
4, 101 : Apella,o Zeuxis pictor, curnumero esiis 
mortui ? hinc exemplum ut pingeretis. » Jac. 

XVI. Lemma -. el; 'Apioxriv xt^,v Jxatpav. — 1 Se'pxc-j 
Heckerus p. 55; Sepxei Cod.; Se'pxT) Plan. Qui r-jstAspi^ie;;, 
ut editur. Sed Cod. nepiXdjiTtei , « quod , nimiruni uept- 
XaixTcei;, rectius hlc poni videtur, astra qux circum lu- 
nam fulgent. » Heck. — 2 doxe'pa;, 3 w; ye Cod.; sed 
recte w; jie Plan., qui (Aypi7r/oo;. — 4. « Non difficUe 
quidem intellectu est nomen itaYo; de meretrice , quae 
amatorem lenociniis miris tenet irretitum , ut maga. Po- 
test etiam conferri vemaculum vocabulum sorciere, 
quod sermo familiaris pro mala femina cum odio et con ■ 
temptu usurpat. Puto tamen scripsisse poetam xriv ^i- 
xXov. " i?. — 5 ^ ^' Jacobsius; 9)' Cod. et Plan. — 6 xa- 
Xjxo; Cod., lapsu librarii; illud Plan. Glossa codicis ap. 
Aldum •• apyypiov, Swpa. 

XVII. Lemma : et; exaipav xiva- epojxtxov. « Nonnulla 
hue facientia vide in Larcheri Diss, de Venere p. 119. » 
B. Cnidiorum Venerem euitXotav memorat Pausan. I, 1, 
ettemplum ejus in Piraeeo. — 2. ^'aiffxia Suidae aXcpixa bnb 
(iiJXri; xaxe-V^ifieva , et aXiptxa eXaiw xai oivw 8e6eu(ieva, 
57tep e5ie6y[J.i(i)v xoi; Geo?;- f) TteViia , ^ eT2o; TcXaxouvxo;. 
« Pauperiorum haec munera fuisse docent interpretes ad 
Aristoph. Pint. 138 et 660. » Jac. — 3. lovioy, sc. ma- 
ris , ut Virgilius : Insulx lonio in magna. — - 4 ^joexepr,; 
Heinsius ; OfiexepYi; (-poi; a pr. m. ) Cod. Nam Idothea est 
amicae Gaetulici nomen. Hinc baud dubie Suidas : Eloo- 
9ia ■ ovoaa xuptO'» . 

XVIII. Lemma : 'Poyyi-vou eptoxixov npoxpTvov xa; Sou- 
Xa; xwv eXevQeptov. eaxt oe f, xou Ypdupuxxo; ewoia 6i- apicxa 
r/ouffa. In eodem argumento versatur bona pars satirae 
secundse Horatii, 37 seqq. — 1. « Regnardus Aleatore : 
Moi , faime a pourchasser des beautes mitoyennes. « 
B. — 2 oTiaxaXwv Plan. cod. Barberin., nisi erratum a 
Chardone est et ad v. 6 referendum. 2::axaXa /.Xefitiaxa 
dicuntur fur la Veneris quae in matronis supeAis, xai; 
(ToSapai;, magno sumptu , in ancillis minimo constant. — 
3 xpii>; Cod., atque ita saepius. — 4 (lexa Heckerus recte 
pro [lexp' xtvo-jvou, quod edebatur apto sensu nullo. 
Mire Bothius •- « Uxores usque ad periculum comitari dicit 122 ANTHOLOGIZE PALATINI viros, tunc autem deserere. » Deinde £<7no(jiev7i Cod., 
corr. Brunck.;^(T(To|jLe'vricod. Flor. Planiideae, quod « fere 
malit « Boiss., vertens •• « et usque ad periculum pro- 
gressa conversatio. » Piccolos laauijievri. Ob hiatum Reis- 
kius xtvSuvwv. Ego xat (jieTa xivSuvou xXenTOjAev/) oOvo- 
5o; a poeta scriptum fuisse credo. — 6 ev ff7iaTd),ot; Bois- 
sonadiusad Nicetam p. 61 ; ex (TTcaiaXoi; Cod.; ex aTrara- 
>,ri5 cod. Flor. et Salmasius. In fine Jacobsius conj. 
ayXaii^otAevov , vel (JLeyaXt^ofjievov , vel aYopa!;6|xevov. Hecke- 
rus oOx a>,oYi^o(jL£vai? , « ancillulis quae luxuriosis donis 
non corrumpuntur et superbae inamatores fiunt. Videde 
hoc verbo Lobeck. ad Phryn. p. 509. » Poterat , ni fallor, 
oux dXoytiJojievwv. Piccolos magno conatu Xe'xxpov ^roi|xov 
XXwpoT? ^v TieTdXoi;, oCi (laXaxiJ^oixevov. — 7, 8. « Idem ar- 
gumentum pluribus exemplis ex antiquitate de heroum in 
ancillas amoribus allatis exornavit Horatius Carmine IV 
libri II, ex grajco baud dubie poeta. » Jac. 

XIX. Lemma : Ipw-nxiv A^Xoxotov. — 2. Ex Suida; 
glossa KpoTaXo; turbata non efficitur lectum a quoquani 
fuisse 8i(ixo?...xp6TaXo?. « Discus puerorum exercitium, 
xpoTaXov mulierum iratota. Notaj mulieres crotalistrix et 
xpoTaXa semivirorum Gallorum. » Jac. — 4 yicii.<3\La.Ta. 
Plan. — 5, 6. Nota sunt de re prorsus insperata et incre- 
dibili Horatianum 

Delpliinuni silvis appingit, (luctibus aprutn; 

et Yirgilii : 

Ante leves ergo pascenlur in sequore cervi. 

XX. Lemma : eptoxixi^ Tiapaiveai;. — 1 yripa-.y;; Cod., 
illud Plan. — 3. « Sic, Tolle cupidinem Immitis uvw, 
de puclla nondum matura agens Horatius Carm. II, od. 

5, 3. Conf. ep. 304. Contra Lucilius ap. Nonium exsuccos 
et macilentos senes passos vocavit. Est versus prover- 
bialis : 'AvSpo; yepovio; ddTayi; -co xpavtov (Zenob. I, 96). « 
Jac. — 4. « Scribendum dipia, quum brevis sit ultima. 
Non displicet , quam et ipse feceram , Passovii conje- 
ctura : (bpia ii KuTtpiSo; xaXXoauvv) SaXdjxou;. » B. Jacob- 
sius : « Fortasse sine transpositione : wpia av9oCTuvri. « 

XXI. Lemma -. el? UpoSixTiv Jxaipav. — 1 TtpoSoxy) Cod., 
utin ep. 12 ; alterumPlan. — 5 xoXaxeuwv Plan.; xoXaxeu- , 
Twv Cod. Conf. ep. 28, 5. — 6. « Sic Timon de assenta- 
toribus suis -. waTtep xtvi (j-rriXriv uaXatou vexpoO OTtTiav unb \ 
ToO xpo^ou avaTeTpa(j.(A£'vriv Trap^p^ovtai , Lucian. Tim. 5. » 
Jac. 

XXII. Lemma ■■ eI; Bowtiiv tt'iv Sxaipav. — 2 xaupov 
Brunckius ; yaupov Cod. et Plan. « Nata allegoria ex no- 
mine BowTit; , quod pro appellativo habebat Grotius , qui 
auTojJLoXov transfugam vertit (cum tkOoov jungens ). At 
h. 1. eum significat qui sponte jugum subiit. Melius autem 
et aUegoriae aptius ttovov legeris pro ttoOov, prajsertim 
quum illud quoque de amoris cruciatibus usurpari soleat. » 
Jac. Conf. var. in ep. 168 , 3. — 5. « Jungit uoXtdv xal 
"Xripa-z. Sic ep. 76, 3. Codex uterque tpi'Xri?. Sed scripsi cum 
Jacobsio axp', t'^>'^) itoXirj; , favente Peerlkampio (Nova? 
Bibl. crit. IV, p. 51). Conf. ep. 70,4; 254,5; 255, 17; 
265, 3. » B. Hie quoque dypt cpiXri; tioXiv^; tuear equidern; 
amat senectutem ad quam in longo et perpetuo amore 
Boopidis sit perventurus. Quod sentit cxprimit, neque 
quserit acumen , de quo Jacobs, in Delectu p. 154 : « Si 
sic accipias , ut poeta dicat se puellae canis non solum ab 
ejus amore non abstractum iri , sed hos canos etiam ama- 
turum esse , acumen habiturus sis nive frigidius. » — 5, 

6. Suidas V. HaXatxr.Syi; haec citat , ou.y.a pdXXoi (unus cod. pdXoi) oe etc., cum alius poet« hemistichio, v.r^ [jloi pCoTo; 
Ttaveuapxio; , contaminata; ubi Bentleius 6|x|ia Se pdXXoi. 
Notissima superstitio veterum de fascino oculorum. 

XXIII. Lemma -. et; Kwvwirtov t^^v Statpav. « Gallicis 
versibus reddidit Longopetrajus ad Mosch. p. 419=137. » 
B. Propertius a Jac. comparatus I, 3, 39 -. 

O utinam tales producas, improbe, noctes. 
Me miseram quales semper habere jubes. 

— 4ovap (sic et seq. v.) rivTiaaa; Cod. « Conjeci, nee 
male , puto, ad Herodian. Epim. p. 235 , rjVTiacra. Signifi- 
cat enim rivTiaua; Conopium non obtinuisse misericor- 
diam. >> B. Sic etiam Bothius correxit. Ob membrorum 
parilitatera Heckerus mavult avTid^rai;, quod non omnino 
neccssarium. De dictiouis charactere legas Meinekium ad 
Callim. p. 255. — 8. Pergit Boiss. : « Formulara ou8' ovap 
tractavi ad Simoc. p. 270. Conf. ep. 25, 76; XI, ep. 361, 
5. » — 6 a^Ti; Heckerus; Cod. avtiv.', « quod ineptissi- 
mum , quasi statim Conopium vetula fieret. « Propertius 
III, el. 23, 33 : 

Vellere turn cnpies albos a stirpe capillos... 
Exclusa inque vicem fastus patiere siiperbos , 
Et qux fecisti , facta quereris anus. 

XXIV. Lemma -. el; 'HXioSwpav tt^jV Ixaipatv. « Quanivi.-> 
etiam in Plan, hoc carmen Philodemo tribuatur, Helio- 
dorae tamcn amicae nomen et totus scribendi character 
efiicit ut illud Meleagri esse suspicer. » Jac. — 4 auTrj 
Plan. 

XXV. « Lemma : el; KuSiXXtjv ttjv Sxatpav. Sed ob pe- 
riculum capitis , quod ad earn iturus incurrere se Philo- 
demus ait, Jacobsius Cydillara susi)icatur fuisse niatro- 
nam. Quod non statim credam -. nam potuit meretricula 
m divitis amatoris, militis forsan, domo habitare, ad 
quam accedere non erat tutum. » B. — 3 sic Plan.; ra- 
paxpYjpiv Cod. « Proverbii speciera habet de lis qui 
caput magnis periculis objiciunt. iN'on ego per prxceps 
et acuta cacumina vadam, Ovidius Art. am. I, 381. ■» 
Jac. — 5 TiXe'ov 2(iTi yap 6p. Cod.; edit yap o5v Op. Plan., 
corr. Jacobs. — 6 sic Plan.; irdvxoT' et 9660U Cod., 
n quod videtur homuiis apxr;v substantive accipientis. » 
Jac. « Velim legi oToa. Sententia tunc haecce fuerit : 
Audax, vel cpium me quovis trahet Amor, ne in uiso-. 
mniis quidem novi metum. » B. Rem eodem redire appa- 
ret et altero modo exponi elegantius. Sed praecedentia , 
Opaffui; , rjS' otav eXxr) , Sana esse mihi non persuadeo. For- 
tasse : Opauu; , :q tiot' iv TAxyj, hocvtot' 'Epw;. 

XXVI. Lemma : el? xoprjv cuixop^ov. ^ 1, 2. « Ad ma- 
tronarn Romanam videtur scriptum, quae capillos modo 
flavos gestabat, modo nigricantes , aiit galeris diversi 
coloris usa , quod verisimillimum , aut coloribus crines 
infuscans. Utrumque morem Bccttigerus illustravit Sa- 
bina p. 121 seqq. Epigranima Rufini esse putaverim. w 
Jac. — 3 sic Plan.; eTtajjiqsoTe'ptov Codex, 

XXVII. Lemma -. el? MeXidaav xrivixaipav. — 2 JxoXu- 
6puXX. Cod. '( <i>avxa(7ta de specie adscita accipiendum, 
quae novis praesertim et elegantibus vestium formis con- 
ciliatur. « Jac. — 3. « Meya? aOx^iv , signum arrogantia; ac 
fiduciae, ut alibi u^l^iiXo? aiixv vel xpax^iXo?. Philo De 
mere, n.eretr. § 2 -. 7tpo(T£'pX£Tai...x6v aOxeva e:tatpou(Ta,7cXe'ov 
XT)? (puCTcw? ^ayxTjv e7iop8td?ou(ja. Conf. Barth. ad Clau- 
dianum Ruf. I, 52 : Concordia, Virlus, Cumque Fide IN CAPUT V ANXOTATIO. 123 I'ietas alta cervice vagantur. Vide et quae collegi 
alia ad Philostr. Epist. 68, p. 177. Adde ep. 300. >» B. 
— 4." Tapowv depedibus accipiocum Grotio. Pedes autem 
et crura aureis armillis et cateUis ornasse mulieres no- 
tum. u Jac. — 5 Trrv'./f^ Heckerus; r.vtv/j^ri legebatur. De- 
inde Plan. %o\i-t\ t' in\ Tiaai Ppa^eTa , Brunckius i-tnizotsoX 
^payefa , Jacobsius TiEpi itoaai iz tou/'I » " pedes pannis 
inioluti, qui opponuntur x^ yjp'jiozofw (iitaTa).;Q aoSaptov 
Tapfftov. « Idem postea iztpl -Kocnl nay tin, conferens Ar- 
cbilochi versum ap. schol. Aristoph. Av. 1619 -. uEpi d^u- 
pov ■zaytia, (iiTTiT^ YwvT] , Suidse glossam , yiv<jiyyr\ Ttop-.r, 
xal TioL/zia, et jtax'jxvT)(Ao; Aristoph. Plut. 560, nayyoxs/i^; 
Plut. Mor. p. 1101, F, ad conTidum formae dicta. Pro- 
bat Meinek. ad Cratini fr. inc. 78, p. 203, sed iispl -6- 
5a; requiri observat Hecker. Qui recte vidit uapi itotrai, 
ante pedes (esse), imminere, instare, aptom esse se- 
quenti versui ; corrigebat autem vOv tiev.x?^ "{'*?'pTn f e 
xotiT) , Tiapi Ttouat x', ixpsia (o stulta), deinde prsetulit 
vijv TTEvtyp^ ({/ajap^ x£ xofir.v rapa ■reotxatv, iypiioL, etc. 
Mihi librarius in aiium versum aberraTisse videtur et ex- 
cidisse distichon ; nam quae versu 5 memorantur breria 
nimis et tenuia esse apparet, si clausulam, xaOxa -i 
■:2p|iaTa compares cum distichorum quae pro. cedunt uber- 
tate. Boissouadius haec scripserat : « Vatirana scriptura 
variis fuit modis teutata, sed nihil inventum quod sit 
valde probabile. Neque sensu omnino caret : coma squa- 
lida et aspera circa pedes pendet , quae olim mollis , laevis, 
uiiguentis delibuta et elegantibus ccercita vittis, humeris 
et dorso pendula inTolitabat; nunc pedes ipsos inelegan- 
ter tangit-, ita ut capillorum longitudo, quie fuit prius 
ornamento , jam sit dedecori et foeditatem augeat. u 

XX\Tn. Lemma duplex : el; [xeipixtov. Et : et; ixdpvr.v 
■fTipaffaaav xal xoi; lpa.<rtaui Ciitoxaxa6aivou<jav. Exoleto 
melius couvenire quara meretricijudicatBrunck. In Plan, 
epigramma est dSiajtoxov. — 2. « Aeioxcf ov. De puero agi, 
ex hoc pra'sertim vocabulo , et ex iis quae mox de coma 
abrasa dicentur, probabile fit. Nam aeio; de pueris pro- 
prium, quorum genas nondum barba obumbrat. — 3. 
Ephebi comas, quas pueri nutriverant, tondere solebant. » 
Jac. Qui praeter alia optime cum his comparat ilia Theo- 
criti. Idyll. V, 90 -. 

xfijis yip 6 KpaxiSa; tov jcotiiiva >.eto; ujcavxwv 
£x[xaiv£i • AiJiapa 5s itao' auj^^* ffstex' lOctpa. 

— J. Mi-Ewpe, conf. ep. 21, 5. — 6. « Eadem foo&u xai 
pixou oppositio habetur XI, ep. 53. » B. j 

XXK. Sine nomine poetae ap. Suidam \. Bivsiv, xo -t-jv- 
oyati:;£iv. « .\d alx^ forsan subaudiendum pronomen , non 
illepide , et sine lacuna -. Quando ille yel ilia poscit aera. 
Et sumi potest etiam ab alteoaai -. Quando flagitas aera. 
Callictor meretriculam alloquitur. Sic ?;v 5' alx^; mox 
ep. 32. » B. — 2. Catullus XCIX, 13 : Suaviolum tristi 
iristius helleboro. 

XXX. Lemma -. 5xt noovai x&v yp-jcov tia/.).ov ^ xo-j; spa- ^ 
cxac iTTto^ovxai. « Gallicis versibus reddidit Longopetraeus i 
ad Theocr. p. 445. Sunt quae faciant ad epigrammatis sen- | 
tentiam in Duporti Gnomologia p. 274. » £. — 2 aaitov-cat; i 
Cod. — 3 sic Plan.; cepc-.; Cod. Xipayiia , i. e. x6 xeyapa- , 
•voivov, monetam , numos. Conferenda cum his TibuUiana , 
ii, el. 4, 29 seqq., quae Jac. dtat. — 5 6 Kspgspo; , repete iv | 
-poO-jsot; Sscexai. — 6 ol uXovxou Plan.; ol -XoOxoi, hac j 
terminalione a correctore in ov yel oy mutata, Ccdex. : 
Hinc Heckerus ot TrXoyxot, quod pro ot 7c).ojxoyvxE; , ol j 
itAoO^ioi dici persuasit sibi exemplis minirae simUibus | p. 32 seq. Meineliius p. 208 a:;)ioyxov tkviViV (quocum O, 
Schneiderus comparat 4xxr,|itov it£v(a Theocr. XVI, 33). 
Piccolos xw 7c).o-Jxw. Mehlhomius ad Anacr. p. 176 a> tiXo-j- 
xo;. His omnibus probabilior Jacobsiana emendatio : oO 
i:/o"jTov, Trtvir.v 6' (hoc de suo addit) w; doixeTxs , « quanta 
injuria afficitis non tarn divitias (dum divites pecunia 
emungitis) quant paupert'atem , qixam ab aditu probibe- 
tis. » Quibus addit Boiss. : « Non poterat omnino fiovoi (sic 
Cod. et edd.) servari, quum irXsovcxxat sint Ttopvat. Hoc 
dicit : ayarae et cupidae feminae , non divitias , pauper- 
tatem fantum quanta afficitis injuria! Bis intelligendom 
aStxEixe : ou uXouxov aStxElxe w; aeviav dSixetxe (aovo/. » 
Nimirum S" hand admittebat , quo aegre careas in Jacobsii 
scriptura. Schneiderus quoque [lovov desiderabat. Denique 
Ungerus Beitrxge p. 36 : ol TtXcuxw 7tevir,v w; aoixeTxE (x6- 
voi. Quibus explicationisaliquidadjectumyellesaboptimo 
yiro. An intelligendum : divitiis ad sublevandam pauj er- 
tatem aliorum natis , quantum yos soli abutimini ad de- 
primendam ! 

XXXI. Lemma -. on itiaa; xi; OXa; i^j fioo-.T) aondJIexai 
xat x^'C xpvKJO'j ^xatpao^x tt).i<TXcTai. « Epigrammatis I5i« 
j nata a idetur ex epilheto homerico Veneris , ■ysi'Jdi-n , qucd 
I diverse, quam a poeta fuit positum, sensu acceptum ef- 
fecit ut etiam de ipvypsqc et yaXxicf Venere cogitaretur. — 
3. XpuToyv ovSpa de bene nummato accipe, quum alibi 
sint bene morati , quales fuerunt saeculi aurei homines. 
— 5. Sensus : Nestori similis hodierna Venus , quae tres 
states et ipsa, auream, ferream argenteamque , simul 
corn) lectitur. — 6. Danaes fabulam in eundem modum in- 
terpretautur Horatius Carm. m, od. 16, et Ovidius Amor. 

Ill, el. 8, 30. » Jac. Conf. ep. 33, 34; XII, 219. B. 

i 

XXXn. Lemma -. £■.; Mi/iiffor/ xrjv fxaipav. Ludit in no- 
mine amicae. — 4. Vide ep. 29. 

XXXin. Hapiicviovo; Cod. — 1 El; Plan. — 2. « Mr, 
xpE'ffTi. Ap Lucian. D. deor. 2 conqueritur Juppiter quod 
mulieres mortales, quas amat, xov ^ xavpov ?j xiixvov 
9iXoyaiv, ejii ck ry lotoc: , xsOvaciv vi:6 xoy Seoy;. » Jac. 

XXXIV. Lemma -. xoy a-jxoy Syioiov. — 1. Xpuffou, scilicet 
eIxe. 

XXXV. Lemma : el; Ttopva; , ivaiuxyvxov xai aaTipov xai 
oXov ■f£('-ov avaioEixv. « Rccentiorum est ilia syntaxis verbi 
YEiiEiv. Georgides initio Gnomologii a me editi : Tfvwctv 
fE'piov. Conf. lemma 116, 255. » B. Similis de pygarum 
praestantia ccrtaminis mentionem fecerunt Athenaeus XH , 
p. 554, 0, et Alciphron I, ep. 39. Jac. Ad Choricium p. 44 
haec narrat Boissouadius : « Hoc epigramma Gallico ser- 
mone conversum fuit a Larchero ad Charitonem p. 153 ; 
cujus petulantiae quum serius optimum virum poeniteret, 
noluit notam paulo proterviorem in altera ecQtione re- 
peti, quae lucem vidit anno 1797, et scripsit misitque 
commentationis aliquid novae. Sed qui illam curabat 
Chardo Rochettius , homo librorum ab omni obsccenitaf e 
expurgatorum osor, pudorem senecionis risit meticulosio- 
ris , et posteriorem notae recensioccm , quam dixit ad se 
delatam serius , appendici inseruit ; qua quidem appen- 
dice exemplaria carent plurima. » — 1 ayxai Brunckius ; 
a'xat Cod. — 3. « Hinc Suidas •• TEXafftvoii;, y(»(^F''« 
xai; EX xou tikp Yivoaf/at?, Erant illae fossulae, non 
in "enis, sed in natibus. » B. Conf. Pseudo-Lucian. Amor, 
e. 14. — 4 sic Salmasius; Xeux:^ et E-ja<piYiv Cod. et Suidas. 

5. « Rosarum cum nive conjunctio passim occurrit in 

floridi colons descriptione. SicMusaei v. 58 : axpa Se -(lodtov 124 ANTHOLOGIZE PALATIN;^ ipoivt(7(T£TO x'jxXa Trapetwv, w; ^65ov iv. xa/.uxwv 5t5up.6y poov, 
ubi V. Heinrich. p. 63. » Jac. — 6. « MaXXov epuOpoxEpri , 
pleonasmo adverbii, de quo v. ad Simoc. p. 277, ad 
JEneam p. 176. » B. — 7. ra/riviowffa , ap. Alciphr. 1. c. 
v)7to|xet5K5ffa, Tertiae puellae pyga similis tranquillo raari , 
quod lenibus ventis crispatur. — 9 lOedccraTo Plan., ubi hoc 
solum distichon. 

XXXVI. Lemma : o[j.oiov, ava(ff/uvTov xal (raTrpoxaTOv. 

— 2 lyz\ xa),>oi; dpstoTepov Plan. « Ludit in nomine herois 
Homerici Mripiovrj; dicti, vocabulum obscoene detorquens 
ad [ATipoy; et interfeniinium. Conf. Antipatrum XII, ep. 
97. » i5. — 4 (jLoOvtp vel, ut in cod. Barber., oiw (pro yu- 
(ivai) Plan., qui oinisit quattuor sequentes versus. « Ja- 
cobsius conjeclt ).£t66(i£vai. Codicis scriptura ),ei7i6[jL£vat 
sensum fundit exiliorera -. ut dex essent , tantum nectar 
deerat. Sic Aristaenetus I, ep. 2 : (aovw ye tw api6(X(o Xci- 
TTOixevat Twv Xapitwv, quanquam hac explicatione admissa 
articulum additum veils. Sed illi emendalioni imprimis 
favet Nossis VI, ep. 275. » Heck. — 6 foSwv tioXiw'. Codex. 
« Jacobsius olim oia po5wv >,£iw , quod postea repudiavit , 
quia de una rosa , non de rosario hie agatur, et poowv 
xoXuo; proposuit. In rosario singulae rosae afflatu Zephyri 
hue illucvergunt; quae comparatio hie aptissima, et scri- 
bendum foowv 7ioX>.tp. Pro ).eiu prsestabat aTcaXw [quod 
Jac. proposuit in notis mss.]. Poeta autem nostro loco 
(lYipov cum rosario comparans, paululum a priori sententia 
deilectens , in voce ^oSwv sine dubio respexit ad nequio- 
rem significationem , de qua Hesych. : 'PoSov, MtiuXrivaroi 
TO Trjc yuvatxo;. Sic et poSwvid , schol. Theocr. XI, 10. » 
Hecker. Eadem sententia Bolssonadii , qui Heckeri librum 
non viderat. Addit notulae : « Sic Molierli Jordanus -. 
Madame., je vous souhaite toute I'annee voire rosier 
fleuri. » Post hunc versum e.vcidisse distichon de Melite 
dudum observavit Jacobsius. — 7. « Vitri similitudo ad 
laevitatem referenda est (conf. ep. 48, 1), quo pertinet 
etiam comparatio cum recente simulacro. « Jac. — 8. 
Post hunc versum legitur distichon extremum epigram- 
matis 60, nescias quojnodo hue delatum. — 10 sic Plan.; 
eOOii; Cod., etiam Barberinus Plan. 

XXXVII. Lemma : toO autoO , ojxoiw;. 

XXXVIII. Lemma : or. -ra; eO|jiEYe9ct; (ia).),ov itX 9t).£tv. 

— 3 :^v (sic) (X£v Cod., in marg. yp. y; (sic) |j.£v. Deinde -f] 
6e naX Brunck. — 4Xei7d(j£Tai Toupius , a \zv/iX,(i>,fello. 
Sicenim, non Xaixaacxat , Jacobsius refert in nott. mss. et 
Chardo. Quod baud dubie verum. Codex SixaCTerat. Brunc- 
kius AtyjxaacTau Abreschiuset Heckerus luxairETai , allata 
gl. Hesychii : luxdiletv, to xvi!^£iv Iv £pwTt/.at? oatXiat;. Sed 
7ta).aiio quoque , utpote nimium et per se et post n^taSu- 
TEpyi , merito offendit 0. Schneiderum , qui ingeniose con- 
jeclt t'jv §£ 7ia>.£uri Fpaid [ae, coll. Lycophr. 405. Quod 
verum est. Sero cognitum stereotypicis formis inferen- 
dum curavi. 

XXXIX. Lemma : 7tp6? epwxa xat tou? Oidcrou?. — 3 [a' 
dpouaiv Meinek. p. 179, « quod prima producta dici adhuc 
nonnisi Atticorum poetarum exeraplis constabat. » Jacobs, 
in nott. mss. -. « lege (a' avapouciv. » Cod. alpoOaiv. Plan. 
EpEouatv. « Efferent ad sepulturam. Vide Jacobs. Lectt. 
Stob. p. 13. 1) B. Sententia causalis priore loco orationis 
enunciata; qua de re vide Matth. Gramm. p. 906. Both. 

— 4 ydp tiw; Cod. et Plan.; yapTou; vel y' dxdpwv conj. 
Jacobs. « Potuisset fortasse lenius XaptTwv, nisi id pro 
persona dicentis pauUo verecundius esset. Itaque vide an 
ita scribendum sit -. Tiov5' evExev ydp 16' w; oOkot' ew 8id- | 
cou?, quo modo Diotunus locutus est ep. 106 -. t/jv iotxr;v ! I oTpLov IS' w; ^E'pofiai, et alii ap. Jac. ad Plan. 182. » Mei- 

' nek. Quod recepi. Boissonadius tentabat « wou; , epitheto 

, sumpto ex formula homerica Saao; dtarj;. » Bothius vidlt 

i sententiam baud ferre pluralem, et to 05' evexev esse 

I scribendum. Graviora movit Ungerus&Ywrf. VII, alterum 

distichon observans non satis aptum esse priori , et talia 

polius exspectari -. « Nonne aliquando ad inferos devenire 

oportet , sive podagricus sim sive cursor ? VoUiptatibus 

ergo fruar vitae, etiamsi me claudum sint redditurae. >• 

UoiXoiydp |x' atpouaiv* la j^w^ov (le yev^dSat 
TwvS' ivexEv, Xapt, (touc oukot* £(5 Otaaou; 

scribit, ixwXou? intelligens Jtaipa;, coll. Hesych. v. IIwXo;, 
et etddou; Xdp'.To; ut "Eocoto; , de d(ppo5iffiw yipin ; fortasse 
respexisse poctam etiam ad claudi Vulcani uxorem Gra- 
tiam. Neque haec sine offensione esse satis apparet, et 
fatendum est ignorari liodic ipsam rem quae salem olim , 
ut probabile est , adspergebat huic epigramroati. 

XL. Lemma : 7tp6; fratpocv *iXou[X£vr,v TtapatvETi;. 
Immo uxorem viri nequam, qui loquitur. Quattuor 
priores versus omisit Plan. — 2 ina^ Cod. — 3 dX/dc 
y' IxEtvoi; Reiskius, probante Boiss.; idem etiam dXX' 
d; Exeivou;, probante Botliio. Cod. (JXXexeivou; (sic). Ja- 
cobs. dXXa au xeivoii;. « Oi xaTairai^ovxE; videntur esse 
cognati et vicini, qui maecham , viri absentia fruentem , 
dicteriis incessant. » Jac. — 4. « Tenui Codicis xcoErv. Hie 
scribeudi modus ex Aristophane notus in tali epistolio 
placebat. Conf. ep.4 1,4; 61, 2; XI, ep. 160,4. HXeiov TiotErv 
illustretur ex epigr. 45. Conf. Graev. Lectt. Hesiod. c. 15, 
ad V. 602. » B. Sensus -. incipe plura lucrari, quam equi- 
dem poteram. Jac. — 5. « De proverbio Ttdvxa XtOov xiveTv 
vide ad Anecd. mea IV, p. 232. Adde Plin. Epist. I, 20, 
§ 15. — 6. Prffipositio eI; cum verbo quiescendi ysyova; 
exemphs firmatur similibus, ac notione ipsa motus quo 
utendum fuit wgte yEyovEvat ev dxTYJ. » B. Dicuntur dxTai, 
in quibus luxuriosi homines convivari solebant , de locis 
luxuriae et voluptati destinatis. Jac. Brunckius posuit eu- 
(pp6(7uvoi; , quod minus aptum. Grotius pro nomine proprio 
cepit. — 7. « Maritus, uxoris leno, monet ut lionestam 
modestamque speciem prae se ferat , quae ad inflammandos 
adulteros non minimum confert. » Jac. Qui literam 6' ad- 
didit. Supple ^povitaov. Codex to dvotxtov dv ti. — 9 te'xe 
xai T£x£ Cod., corr. Salmasius. « Conf. not. ad Nicet. Eug. 
p. 361. » B. Edebatur ex Piersoni conj. texe xxi TpE^E. In 
Plan. XAgs xai te'xe. — 10. Verum patrem aliquando inve- 
niet. 

XLI. Lemma : Tipo; xtvd Tropvrjv, yXEuauTixov. « Mulie- 
rem formosam , quam maritus nudam et male mulcatam 
ejecerat , consolatur, salubri consilio addito. Hoc quoque 
carmen , ut baud pauca istorum poetarum , et sophista 
rum epistolae plurimae, ex comcediae quadam scena du 
ctum videtur. » Jac. — 2. Tibullus I, el. 10, 59 -. 

All , lapis est ferrumque suam qulcumque puellam 
Verberat. . 

» Kal oOx eSXetiev ; et oculis caruit ? et cxcus fuit? Conf. 
ep. 43, 6. Alia promam ad XII, ep. 189. » B. — 4. Fivo- 
fiE 'Ov (EOTi), fieri hoc solet; at Boiss. : « Ita scilicet evenit; 
ita esse factum concedo. » De qua djcendi formula du- 
bitantes Jacobsius (loixov... xpuTCTojiEvov , latere volen- 
tem ; Heckerus xXivoijlevov, coll. ep. 54, 2. « Texvov, ut 
vernacula dicimus mon enfant, ma fille. Conf. ep. 43, 
bis. Ac sic Latini. Apuleius Met. IX, p. 196 : ISihil triste 
de vie tibi, fill, metuas. « B. — 5 eI; ti; Heckerus; ^ 
Ti; Jacobsius. Codex soloece oTav iaxiv. IN CAPUT V ANNOTATIO. 1^25 XLII. Lemma -. eUno^vo; (TtopvavCod.). — 1. «Tt,v iseX^ 
Suidas interpretatur ttJv a7t6vr,pov xal StodiuuYov. Conf. 
ad XII, ep. 200. u B. Ausonius epigr. 39 : 

Hanc Tolo qute non volt; iUam quae volt ego nolo. 

XLIII. Lemma : toO autoO ojjloiw; (ut ep. 41). — 1 inrav 
Plan.; in' dv Cod. — 2. « Quasi germaiius Pythagorie di- 
scipulus. Pythagoras enim oOScTtciuoTE eyvwaOT) oO-ri 5ia- 
jrwptiov, oure a9poSi(Ttd!^(j)v, oute |jie6ua6ei;, ut Suidas ex 
Diog. L. VIII, 19. Praesertim autem Rufini aetate ii qui 
se Pythagorae successores et discipulos existimari vole- 
bant , commercium cum mulieribus turpe putabant. V. | 
Porphyr. De abstin. IV, 20. » Jac. — 3 xaxaTct-^^Ei; Cod., ! 
quod nunc prsefert Jac. in nott. mss., itemque Bothius. I 
Edebatur ex Plan. xaTaSpu^j/et;. — 6 t6v |xti xe'ti px. Cod.; ; 
(AYixe'Tt Tov TO px. Plan., corr. Jacobs., qui annotat : « In- 
dulgeotem ill! optat maritum et ad uxoris flagitia conni- 
ventem, qualem Juvenalis descripsit Sat. I, 56. » 

XLIV. Lemma : £•.; Ta; Jrat'pa; (Cod.Trjv ^Taipav) A£'[x6iov 
Xttt KepxoOpiov' elaX oe xauxa xd ovoiiocra fxixpiJav xapaSiuv, 
Twv Ttap' Tfjixtv (lavSaXtcov. Navicularum species. « In co- 
dice Philarae bis scribitur hoc epigramma , et primura Ni- 
carcho tribuitur, deinde vero Ruilno. » Chardon. — 3. 
Imitatur pseudo-Simonidem infra ep. 161, 5. 

XLV. — 1 xa a xe'pix. Brunckius; xa xip|x. Cod. — 2. 
« Lusus est in nomine 9u(Tto; , quae intelligi potest natura 
arti opposita , intelligi nunc debet natura seu loca natu- 
ralia. De quo sensu H. Stephanus De latin, false susp. 
p. 21, Elraenhorst. in Indice Apuleii. « B. 

XLVI. Lemma : itpo; ixatpav xaxd neuacv xal dcnoxpiaiv. 
« In hoc epigramma commentatus sum ad Nicet. Eug. 
p. 158. Conf. ep. 101. » H. — 1, 2. Reiskii, Brunckii, Ja- 
cobsii eiplicationes aut conjecturas minime esse proba- 
biles recte observat Heckerus, ipse hiec tentans : p. oe 
5e; a. [Lri noj Touxo" ^iXo; Tioy 66;. p. |ii^T£ (sic Cod.) cu. 
« Quum rogasset Philodemus mulierem , quo nomine ap- 
pellanda esset , haec non respondet , sed vicissim poetae 
nomen scire cupit , ad quae ille : « Ne me nomine raeo ap- 
pelles, amici nomen des », cui jirixe av optime convenit. 
Quum xaXstv sit 5vou.a 6t66vat, omnino recte xoOto sim- 
pliciter verbo 56; adjicitur, substantivo e xa/eTv repetito. •• 
Rectissime [liinta xoOxo dat poetae; reliqua non nauci. 
Boiss. : « Olim 9iX6a7iouoo; mihi significare videbatur, Im- 
patiens sum morae ; scilicet volebam scribere ct).6TT:cu6o; , i 
vocabulum valde suspectum. » Qui deinde |jiii ye av , pro 
(iTlxe ffy. Aptius (ir,oe au praecedentibus [xriuuj xo-jto (ipw- i 
Tnar);) ctAOffuouoo; , quae Chardo quoque poetae tribuit , 
vertens -. « ^^ondum de hac re (scil. de nomine meo) 
sollicita sis. Gallice : ne vas pas si vite en besogne sur 
cet article. « — 4 eixa iioaou tt. Valckenar. Diatr. Eur. 
p. 286. — 7. « Kaxa(xav9av£ Reiskius itaaccipit quasi puella 
araanti domicilium suum digito indicet. Si res Londini 
Parisiisve ageretur, meretriculam viro tabellam porrigere 
dixeris , in qua et nomen et mansio perscripta esset. » Jac. 
— 8. « Velim OeX^p; vel OeXoi;. » B. 

XLVn. Lemma : eI; ©iXsiav xy|v IxutoO ixai'pav. — 2. 
« Scripto 6aXcp^ poeta ludere voluit in nomen eaXEta;. — 
3 |ioi addidit Reiskius. UirXr^aM a toX(xw, iiEXd^w. Parti- 
cipium ejus perfecti exstat in Od. 12, 108 : IxOXXyi; axo- 
■jieX^ TtEnATjaEvo?. y> B. — 5 xoAaa superscripto v Cod. XLVIII. Lemma : el; xopriv eixatvo; xou xaXXou; auxf,;. 
— 3. AuySiveV,, conf. ad ep. 13, 3. Varroap. Jac. -. Collum 
procerum, fictum Ixvi marmore. — 4. ■ Primumhujus 
breviloquentiae exemplum fuerit ap. Horn. Od. B, 121 : 
xawv ouxt; 6|ioTa voi^(iaxa IlriVEXoitEtTj ri^i\. » Jac, plura 
addens p. 66. Boiss. citat VII, ep. 407, 9; LX, ep. 190, 
3 ; Psellum Opusc. p. 51 : xov ivSpa xoi; AuuiaxoT; xal 6ou- 
xuSiSeCot; (n»yYpa[i[ia(T'. TtapaSdXXovxe; , et multa alia , etiam 
latina Ovidii Trist. V, el. 5, 43 ; Martial. XII, 44 ; Orosium 
III , 18 : sua opera patri prxponentem. — 5 nXoxd(Aoiai 
Plan.; axavOo; (sic) Cod. « Notanda metaphora de canis. 
Est enim vocis dxdv67i; usus in omnibus rebus , quae , ut 
minus gratae , animum pungunt et sollicitant.- » Jac. — 
6 ouSi Cod. a pr. m. 

XLIX. Lemma : xoO Sixatou FdXXou iutypanfia diixcitxaTOv. 
« Nomen fuit forsan poetae AlXiou vel AtSiou rdX)>o\j [Reiskii 
ea conjectura], quod male scriptum male legit Sixaioy glos- 
sator et addito articulo lusit opponens xoO Sixatou et dSixta- 
xaxov. Sic lusit in Icmmate epigrammatis 55. Plurimasimilia 
collecta vide in mea nota ad Psellianum MdvEvxo; xoy (lavE'v- 
xo; p. 194. — 1. Chardo Rochett. qui hoc epigramma tractat 
Wiscell. t. n, p. 328-331, habet xdxo; pro xaxiata (conf. 
ep. 184, 6) : i\ xd}(o; xptirl XEtxoupYouaa upo; £v. Quod vix 
placet; nam quis ilia legens non jungat statim adjective 
£v nomen xdxo; ? Jacobsii conjectura xslo; est probabilis ; 
probabilis et Toupii legentis Xexo;, probabilior forsan 
mea, scihcet vdxo;. Est vdxo;, Sepixa, oiavpa, peUis, lo- 
dix. » B. 'H 6uai X. Reiskius et Brunck. « Sed tres sunt : 
primus 9tXy6pt(mi; (irrumator) , qui partes superiores , xd 
ujt£p xi^jv vr.Suv, petit ; alter legitimae veneri litat Ono xr;; 
vTjWo; ; tertius denique xd fiuiOsv sibi vindicat. « Jac. — 
2 xoit fiTtiOev Cod., corr. Tyrwhittus, et ante eum Salma- 
sius, unde legitur etiam in Philarae codice. — 4. « Ob- 
scurum est ^^ xaxE'xou. Si festinas et , cum duobus ve- 
niens, metuis ne nimiuin circa vos tres morer, noli me- 
tuere; ne abstineas. Nam tribus non longiore tempore 
quam uni gratiGcari queo. Sunt verba Apuleii hue con- 
ferenda. Met. IX, p. 196 : ut sine ulla controversia 
vel dissensione tribus nobis in uno conveniat lectulo. » 
B. Est idem quod (it^ xdxexe oeauxov : minime opus, 
etiainsi veneris tertius. 

L. Tribuitur Rufino in adjectis Planudeae codici Bar- 
berino. — 1 (xoi in Codice recentiore m. supra versum, — 
Bis hoc epigramma vertit Claudianus , ep. 89 -. 

Paupertas me sxva domat , dirusque Cupido : 
Sed toleranda fames, non tolerandus amor. 

Et ep. 90 : 

Esuriens pauper telis incendor Amoris. 
Inter utrumque malum diligo pauperiem. 

LI. — « In uuptias dandestinas cum puella ipsi amanti 
ignota. Argumentum in dictionis gratiam fictum, qualia 
multa apud grammaticos. Quaesivit auctor elegantiam in 
eo , quod primum versum ex singulis verbis, iisque trisyl- 
labis praeter ultimum, composuit; alterum autem hemi- 
stichium ex monosyllabis. » Jac. — 2. 'H eE6; , Venus. 

LII. Ex lemmate, eI; 'Apfftvorjv Jxaipav IwatJidxpoy , 
male intellecto Sosipater inter epigrammatographos re- 
latus erat , de qua re narrat Chardo Roch. ^Miscell. I, 
p. 114-116. — 1. De jurejurando loquitur ut de donario, 
neve , si sana est scriptura. Heckerus opxov xotvov 'Epwxa; 
E9f,y.aa£v, coUato Oewv V. 4. Dativus 'Epwx' non addubi- 
bitatus a Meinekio p. 78. Hermannus ad Orph. p. 767 126 ANTHOLOGI^ PALATINI "Opxti) y.oiwv epwT* av£6/;y.a(i£v. Nominativus qui sequitur 
vim habet ct affectum majorem quam qui esset in apposi- 
tione Spxov. — 3 xsva 6' Bothius. — 4. « OO (pavepyi , quan- 
doquidem nuWdi juris pejerati pana Arsinoaj nocuit , ut 
Horatius loquitur in simili re Carm. II, 8. Conf. Ovid. 
Amor. Ill, 3. — S.Inauspicatas Arsinoa) nuptias precatur, 
in quibus non carmina et voces bene auspicatae , sed la- 
mentationes audiantur, .futura no vis maritis mala priesa- 
gientes. » Jac. KXviiSe;, fores, auctoritatera aliam ha- 
bere non videtur prseter Hesychii glossam : ivioxz Ss 
x),r)?S£; al 6upat Tiapa t6 iTrtxXeieiOat. Heckerus (post 
Jacobsium in Add. t. XII, p. 448 extrema) uapa 9 ), i ^ d t v , 
qui Opi^vouc Sosipatri intelligere videtur ad postes Arsi- 
noes excubantis, sicuti Boissonadius, qui sequenti versu 
(X5[X(J/a|xevou scripsit , de Soslpatro. Edebatur [AsunJ/aixevoy; 
e Reiskiiconj., sed aptissimum ix£;j.({/a[ji£vo; Codicis. 

LIII. Lemma : eU 'ApitrtovoYiv. Conf. ep. 193. « De 
puella in festo Adonidis inter plangentes eum mulieres 
visa. Jacebat enim Adonidis simulacrum £v xaXySri , per- 
gula in thalami speciem exornata, mulieribus circa plan- 
ctum edentibus , xoirTopLEvaii; , quod proprium in hac re 
verbum. Aristoph. Lys. 395 : ii -yuv^ xotitectO' 'ASwviv ^r,(Tiv. » 
Jac. — 1. IliOavy), conf. ep. 158, 1. Aspirate 91X' "ASwvi 
Meinekius , quem v. p. 160, ut Codex alibi. — 4. S-jijitcXouv 
in Charonis cymba. Delude « C7uv metri causa divulsum a 
Xa6wv pronomini adhaesit , more satis antiquo , de quo 
Dorvill. ad Charit. 1, 4, p. 228 Lips. » Chardo. Bothius 
aot (xe , « ob tautologiam , » inquit. Codex fiuaYov, quod 
correxit Jac. Adde quae dicentur in epigrammate 193, 
iisdem fere verbis concept©. 

LTV. Lemma : ipXuapta Trpo; i\Loio\Jz kOtou , ttw; 5£i [keto. 
Yuvat/io; dyxuiiovo? av^^a^vJStiy. « 'Ofioiou? aOT(5 apogr. 
Paris., quod habet etiam Chardo, quem vide Miscell. I, 
p. 115. » ^. — 1. Versus depravatus. Jacobsius yaaxpoSa- 
pU Ttpoaopwv Xexoi; , « quod vereor ut sufficiat. « Meinek. 
Heckerus versu 2 xXtv9^;, oinnes Xe'xo; de conjuge acci- 
pientes , quod in tali loco durissimum non aptis exemplis 
defensum ivit Heck. p. 40. Lenissime corrigi poterat 7tp6; 
GOV hoc modo : 7: p a- 1 w v XEyo; , quod est homericum Xe- 
/offSE xiwv. His scriptis repperi in schedis Jacobsii : 
n Fort. MiinoTE Y*<iTpo6ap£T npoaiwv , Xe^o; avtiJip. », ita 
quidem distincta. — 3. Rectissime Boissonadius : « Non 
puto xu[jLa esse pro xuvifxa, ob metaphoram sequentem , 
dpe5<70[jL£'vyi; , (jaXEuojiE'vou. Conf. epigr. sequentis versum 
6. » Codex oXiyoo; (sic), et vocem ]x.v^a. inter lin. — 5. Ne- 
scias quare upiv ( etiam Meinekio probatum ) offenderit 
plures, qui Salmasianum ndXiv, velToupii TiEpidrpEiJ/a; re- 
vocant. Etiam Boiss. : « HaXtv, proscripto uptv, est optima 
emendatio. » 

LV. Lemma : eI; AcopiSa Triv itopvYjv, TtopvixtoTatov. — 
2 dc'|/c(7tv optime Heckerus , et recipere non dubitavi ob 
simillima ilia 'OapiffiOo; Theocriteae , 65 : 

"Q; 01 [x£v xXoEpotffiv latvofjiEvot (J-eXieituiv 
aXXr,Xoii; 'i/\.^\)^\Xfl-r avidTaxo ^wp-.o; £uv^. 

Codex 5v6e<jiv, « quod non proprio sensu accipiendum ; in 
toro enim res agitur; sed referendum ad poSonuyov : in 
ipsis, puta, Doridis artubus , floribus comparandis. « Jac. 
'A9avaTo<; , conf. ep. 94. — 3. AiaSSaa, ut eques. Descri- 
bitur schema quod xcXrixa appellant, « et turpis Apuleius 
(Metam. II, p. 32) dixit pendulam venerem. Cui quuni 
contraria sit in primo versu facta descript'o : iinlg /sy swv 
SiaTEtva; , tenendum est primum distichum circa prae- 
ludia quaedam ac velitationem amatoriam versari. « B. — '4 ^vuffEv Codex; edebatur v^v'jEv. « Ao/iyov, stadium. 
Ruhnkenius (qui totum carmen illustravit Epist. crit. I, 
p. 71) comparat Lucret. IV, nge : commitnia quxrons 
Gaudia sollicitat spatium decurrere amoris. Ap. Rla- 
chonem Athen. XIII, p. 581, E, meretrix xeIyito; schemate 
usa xaOtTTTO^Etv dicitur. 'AxXivs'w;, Hesychio interprete 
dppETiw; , in neutram partem inclinata , quippe firmiter 
equo inhaerens. » Jac. Boiss. vertit recta. — 5. « Jungo 
cOXXa Tiop^upia, ut Reiskius et olim Jacobs., non 6ix(jiaTa. 
Sunt ^OXXa TCop^ypsa , rosaj folia. Conf. ep. 36, 6. ^B. Ni- 
mirura in Palatina Jac. -. « '0(jL[xaTa Tiopy-jpea , nigri ocelli. 
^Qla,flores; v. Theocr. XI, 26. » Hermannus tentabat 
•jfuTa pro euXXa. — 6 aaipl aaX. Cod. — 7. TertuUiauus De 
anima c. 27 -. In illo ipso ultimo voluptatis xstu, quo 
genitale virus expellitur, nonne aliquid de anima 
quoque sentimus exire, atque adeo marcescimus atque 
devigescimus, cum lucis detrimento. Boiss. laudatTafel. 
Dilucidd. Pindar, p. 663. 

LVI. Lemma : ttoiij) xaXXst OripEusxai , xai tioiv aXiTZE- 
xai dvi^p uTio Twv Yuvaixwv. — 3 Xaairjatv Plan. Sed ui 
hirsutis superciliis puellae fere omnes offenderunt. Ja- 
cobsius conj. YaXEpatatv, « scrcnis. Etym. M. : raXspov, 
tXapov , ■/jou, irpSov. TdidETai 81 in'i pX£[iiJ.dTwv • xal yaXe- 
ptoTio;, 6 yaXspov xat ini-zzpTziz PXe'uwv. Serenitas autem 
praecipue circa supercilia sedet. Pindar. Pjth. 9, 65 •• 
dyava yXiap^v yEXdJac 6f puL » Heckerus Xapatat , Geelius 
^aSivatcri. Piccolos Xtitapatfft vel Xa[xupat<n. Denique ha'c 
Boissonadius -. « Mirura encomium in puella Xdatat 6?pu£;. 
Sed non audio glossatorem , qui de feminis in genere agi 
putat ; puto equidem peculiarem ac sibi amicam poetam 
laudare puellam , quae spissa habcbat supercilia. « Etiam 
Piccolos defendit -. « On pent supposer que, dans la 
pensSe de I'auteur, ce mot avail un sens adouci , 
peut-eire meme louangeur, tel, par ex., que celui de 
riche, bien nourri. On sait , du resfe, qu'aiijourd'hui 
meme les sourcils dpais sont regardes dans le Levant 
comme une beautd; aussi les femmes qui les ont trop 
fins tachent-elles d'y supplier par la peinture. ■» — 5. 
'EfJ^uyE; , quae Plauto sororiantes. — 7 watEa Cod. Pro- 
verbialis locutio , e Plalouis , ut videtur, ducta epigram- 
mate \TI, 100, 3. Junium Adag. IX, 33, citat Boiss. — 8. 
MtoEoi, ion. et aed. pro MiSeioi , de qua re Jac. p. 66, 
Meinek. Del. p. 165 seq. 

LVII. Lemma : 7rp6; tiv 'EpwTa. « Hoc distichon frag- 
mentum esse majoris carminis non dubito. » Hecker. — 
1 Tr,xoiJ.£'vr|V Salmasius; Jacobsius x''^^a\>-^\riv, in notis 
mss. y' ^5o[ji,Evif)v , ut itupauor/i? X°"P^' "^ XafjL7;r(56vt toll 
jiupo; xat TipoffTtETETat ToT? Xuyvot; ( jElian. XII, 8 ) , unde 
(itopo; TcupauffTou (Aopo; apud jEschylum. Marcellus Co- 
mes Tr,v Tiypl TU^otiEvriV. Heckerus -rriv 7r£pivy]yo(j.evriv, 
quod velim explicuisset. Si sanum est vr,xop.£vr,v , haerebis 
inTtoXXdxi, pro quo magis etiam, vehevientius usque 
postulat sententia. De re multis disputat Graelius p. 91 
seqq., unde haec habeto : « Notum est animam sub foriiia 
papilionis repraesentatam in artis operibus frequentari. 
Talem igitur <}/uxr)v , veluti vivum animae simulacrum , 
cogita ab Amore subjecta face torreri , et totam in igne 
natare : quae imago non raro in antiquis monumentis oc- 
currit. Ita illud (pEulcTat bene convenit. Nescio an hue 
pertineat signum pueri alati , abjectis arcu et pharetra , 
et demissa face , sub cujus igne papilio prorepit , apud 
Sponium Miscell. p. 7, fig. 9. In eo signo evenit illud 
quod apud Meleagrum ^/yy,^ minatur. Deus ita earn flam- 
mis petiit , ut jam aufugerit -. id est , qui eo sepulcro con- 
tegitur, infelici amore consumptus periit. Ceterum ut in IN CAPUT V ANNOTATIO. \'2: nostro epigrammate Amor papilionem , quae anima est , 
igne torret, ita alibi per lusum torquet. » — 2 l/ei; Cod., 
corr. Reisk. 

LMn. Lemma : el; 'Epw-ra. — 1 Toxiiyuov Cod., corr. 
Reisk. Superscriptum Tocabulo fp- to xr,pivov , emendandi 
conatu infelici , qualibus abundat Planudea. Est pro xpr,- 
Yuw;, i. e. aXr.Ow;. « ITopQEtv de personis illustrat Lobeck. 
ad Sophoclea Aj. 1187 : xeTvo; yap £7t£pcev av6pw::oy;. Eu- 
ripides Peliasin fr. 5 : ^Oouc te icop6eTv. Pindar. Kem. IV, 
42 et Disseu. Explic. ad Nem. Ill, 37. — El; \t£ xevwcov, 
conf. ep. 198, 7 ; 2G8, 2, et qua3 attuli simiJia ad Nicet. 
Eugen. p. 101. Lebrun, m, od. 24:0 Venus, puis-je 
aimer sans cesse? Dois-je seul de ion fils epuiser le 
carquois? Waller : Here Love takes stand, and, while 
she charms the ear, Empties his quiver on the lisf- 
ning deer. In sanctiore argumento Joannes Chrjs. t. I, 
p. 10 Matth. : (lupix PeIt) ^ixPiLtvoz ( Jobus ) , oux eveStSou, 
4Xa' ExevbXTE (iiv toy {ia66).ou Tr,v pEXo6iQxr,v. » B. — 4 
S/.ei;Cod., corr. J%c. 

LIX. Lemma -. ifioiw;. Incerti est in Plan, « Gallicis 
versibus reddidit Longopetraeus ad Bion. p. 87=396 ; il- 
lustravit Menag. ad Tassum p. 262. » B. — 1 otl Codex, 
et sic Meinek., recte verba dlstinguens p. 201. Vulgo ex 
Plan. : 4>£'jY£iv Sr) xov 'EpwTa xevd; itovo;. A^i tenere malit 
Piccolos p. 3. 

LX. Lemma : et; napOevov ).ouo{jivr,v. — 1. « XpuiEa, 
pulchra, ut in x?^'^^'^ 'AspoStTri, quocum arete jungen- 
dum xp(^~' ^cu.a.%\oT.a'(ti, tenello ut massa laclis modo 
alligati. Martial. VIII, 64. « Jac. Aristaenetus II, 7 : toO 
(TTEpvoy Ti [xf.Xa. Conf. ep. 62, 4. Boiss. — 3 eIX. Cod. Fa- 
teor me baerere in dwAiiXati;. — 4. « Conf. ep. 35, 8. H« 
imagines nihil habcnt venusti. Fuit virginis illius corpus 
obesa pinguitie completum , ferensque ad turpitudinem. 
— 5. Apuleius Metam. U, p. 32 : paulisper eliam gla- 
bellum feminal rosea palmula potius obumbrans de 
industria quam tegens verecundia. ^ B. — 6. Conf. 
ad epigr. 36, 8. « Falso Suidas : uEpi alootou av5p6; 6 X6- 
yo;. la nomine EupwTai; respicitur ad originem Tocis, 
repetendse ab siipO;. Adduntur haec apoeta in rituperium 
puella3 , ceterum formosae , sed a nimio veneris usu eO- 
puTtu<rri?. De Ulysse similiter, sed in laudem, ut de viro, 
in Lusib. priap. LXX, 1 7 : 

Hajos et Alcinoi mirata est 61ia membrum 
Frondenti ramo vix potuisse tegi. > Jac. 

LXI. Lemma : ei; *iXijtin;v rJjv ^Taipav. — 1 xovSi/.a 
Cod. « In lusu x6vSa$ sive xovro^ dicto palus ita jacieba- 
tur, ut summo capite in terra humectata et emollita fige- 
retur, idemque sic depactus alio deinde palo dejiciendus 
erat. Vincebat, ut par est, is qui palum et rectius de- 
fixerat et defixum citius everterat. Sic certe Pollux IX , 
120, describit t6v xyvSaXtfftxov , quern a x6v5axt nihil dis- 
crepasse verisimile est. KJvSaXoi enim paxilli sunt, sicut 
xovToi. In ea voce nequiores ludunt, ut in itafraoXoc Ari- 
stoph. Ecd. 1012, Eq. 374 seqq. « Jac. De ipso ludo 
poterit consuh Adryus Diet, ludorum in v. Contomono- 
bole. Boiss. Oat^tov dictum yidetur pro (TJiiTcai^lwv , 
cujus usus eiemplum aliud non habeo ; dorissimum certe 
est in his mente supplere Xeywv. — 2 £;:6ouv , ut noetv ep. 
40, 4. Apographa quaedam iSoxouv, quod posuitBoth. — 
4 EniCTrajjivio; praeferam cum Heckero. Sequens distichon 
quum a tribus viris sagacibus consensu judicaretur aUe- 
num ab hoc carmine, idem Heckerus ejusque ignarus 
Boissonadius sententiam explicantes recte defenderuut. Hie : n Gloriatur se , quum jam duodecies cum Phijippa 

Veneri op>eratus esset , rursus postero die eundem nume- 

rum expleturum; sed quum haec postero die venisset , se 

vel eadem nocte illud facere potuisse dixit. » Boiss. : 

« Quandoquidem condacis ictus lusura et visura venis , 

utinam te ad ahos alius conti ictus noctu feriundos invi- 

[ tayissem. » Vides ubi dissentiant duumviri optimi; ne- 

I quiorRufinus Heckeri. — 5 xE/EvofiEvif) y' in apogr. Guyeti. 

^ Vix ferendus hiatus. « Conf. Horat. Sat. I, 2, 121 : 

I r^eque cunctetur, quum est jussa, venire. Dura initio 

, verbi D.eyov omissio hie itenim occurrit , baud dubie ab 

ipso profecta Rufino. » Heck. 

LXI I. Lemma : eU 4vwvu(i6v Tiva ywalxa. — 1 xi xxXov 
6 xpow; Cod., corr. Salmas. — 2 TwiCexai Cod., ut anti- 
qui et probi fere omnes. — 3 t6 xoXXo; Jacobsius; to 
xaXov Codei, qui versu 5 xiW.o; praebet ubi metrum 
obstat, ut ex hoc versu videri possit irrepsisse. Quare 
recipere non dubitavi. — 4 ?| ^5ou Heckerus p. 35 ; vide 
ad ep. 36, 6. Codex i\ ^66ov, >< quod omniuo non scripsit 
Rufinus. Melius est oO f65ov • an verum, dubitari potest. 

— 5 u) scripsi; w Codex; apographa quod editur a. In 
fine Cod. xoXXo; , qood cum Bnmckio mutavi in ivOo;. 

— 6 lacuna in Codice, addito (t (!;r,T£i). Ad marginem 
recentiore manu ponuntur versus duo : primum , 

innozt KptaronXoyv ItpEye; :?iXixtr,v , 

deinde , cum o)3.a); , ille quern recepi. Vix videtur esse 
Rufini , sed nolui lectorem lacuna remorari properantem. » 
^. Versu 3-4BothiushariolabaturT6xoTXov xwvlSavdiv 
(XTJXcov, in quibas non ioficetnm l^avuv, 1. e. eueiSe'uv, 
Callimacbea vox. 

LXm. — 2. « AItwXt^ quasi aho'jaa , et Mt;5o; quasi 
li:^8oy;. Conf. XII, ep. l74, 3. Id manifestum est, et fero 
facetum; sed esse etiam in IixeXt; lusum,' quasi <tioT; 
IxO.fi , oiixeXt] , i. e. OeceixeXo; , id mihi non persuasit vir 
doctus ( Bothius ap. Jac. p. XXXIII ) : nam lusus longius 
quaesitus est difficilior, et quern nemo fere inteUigat , de 
quo saltem nemo fere possit cogitare. » B. 

LXrV. Lemma •- upo? tiv Ata irepl toO 'Epfcwo;. « Poela 
amans , ut alter Prometheus , se Jovis arma contemnere 
ait prae Amoris potentia. » Jac. — 1 veispE Cod., etiam 
alibi, etedidit Meinek. — 2. « Pro hatu x^°'^'- Hop^y- 
povxa, air as nubes. Cogitandum de Jove vEyEXriYEpenj. » 
Jac. — 3,4 {i' i?£ty,; xat SiaO^; Plan.; d?^; ^rjv xai SiaOvj; 
Suidas. « Si sanum est 5:a0£t;, locus ejusmodi exemplis 
tutandus qualia attuU Comic. Graec. vol. IV, praef. p. 10. 
Xescio tamen an praestet xiv Sta9^;. » Meinek. p. 106. — 
5 , 6. « Gallicis versibus haec reddidit Longopetraeus ad 
Theocr. p. 299. » B. 

LXV. — 2 "rii;'EXevr,; Plan. Margo Pal. ttiv Xt5' (i. e. 
\rfirst). « Vnncflava dicitur, sed Xerfa fuit nigra con- 
spicienda coma , si fides Ovidio Am. JI, 4, 42. » B. — 
3. Ayrwv pro TOyTWv. 

LXVI. Lemma : ei; npoStxr,v lp(«)[jii'flr,v. « Poeta quum 
puellam suppUce prece ad lacrimas concitasset , et se jam 
voti damnatum iri existimaret , a lacrimante domo eje- 
ctus est. » Jac. Idem alibi observaverat ev tw 7casa56ifi> 
inesse acumen hujus poematii. Aliter sentiebat Heckerus, 
cujus en ipsa verba : « Ultimum vocabulum siue dubio 
corruptum; nam quum sensus requirat significationem 
amplectendi , illo contrarium plane dicitur. Fortasse 
y7r£|E/,a6ov sufficit , ex confusione frequentlesima verbis 128 ANTHOLOGIZE PALATIN.E mutatis , sed lubentius reponerem ifi(Aa; x^P"' '^^'P'^ ^^«- 

6£V. » 

LXVII. Lemma : eI? xaXXo;. In Plan. Nicarcho tri- 
buitur. 

LXVIII. Lemma in codice Parisino ap. Chardon. •- el; 
•EpwTa. Plan. LucilUo soli inscribit. — 1. « IleptYpav^ov. 
Scliol. Wech. e;iXeiiVov. Kai TtEptypdij/ai , inoxTeivai • inii 
ol (XTtoOavovTe; itepiYpa?ovTai ^ e^aipouvxat twv apxaiwv. 
Conf. Ruhnk. ad Tim. p. 82, hoc ipsum epigramma tra- 
ctans. « B. Simile Ausonii epigr. LXXIX : 

Hoc quod amare vocant , misce aut dissolve , Cupido : 
Aut neutrutn flammis ure , vel ure duos. 

LXIX. Lemma : eI; MaioviSa xopiriv. — 2 Maioviv Plan. 
— 3 Yy;j.vou(JL£0a Pal. — 4. « In verbis ou xa^ov et TOpt xaX- 
XoffuvY); acumen a poetaqusesitum. » Jac. 

LXX. Lemma : el; Jiatpav eu|jLopipov. — 2 elaptavwv, 4 
spiXai Codex, utrumque recte in Plan. « Rhianus fr. 1, 14 
dixit eunrixyv 'AOi^vriv. Callimachus Lav. Pall. 5 •• Ou uox* 
'AOavaia ixsYa^w; onteviij'ato Ttdxei;. Ibi Spanh., coll. Eue- 
lio Synt. de Minerva p. 124, et epigr. 04. In fine scripsi 
!^'Ckt\, non, ut Grotius et alii, *iXir). Et glossatoris mihi 
favet lemma. Conf. ep. 21. » B. 

LXXf. Lemma : ctxwutixov el; yuvaixa Z-nvuvo;. « Ru- 
fmo tribuit.Brunckius; mihimagisPalladae ingenium spi- 
rare videtur. « Jac. Et Boiss. : « Cum iis facie qui epi- 
gramma Palladae potius tribuuut *, nam sic circa nomina 
ludere amabat. » — 3. AuaifAaxov, qui huic domestico 
bello finem facial. — 4. « Nomina propria nunc sunt pro 
epithetis sumenda , uxoris quae pugnam inchoat et viro 
decertat , quae est TrptoTr) ev [xaxin , xal avSpc {idxeTat. » B. 

LXXII. Lemma : tou auxou inaivouvTo; tov ^Suv xal ave- 
Tov piov. <c Hoc certe Palladae est. » Jac. — 1 Tpuyy) pio; 
Salmasius; Codex Tpuiij; pio;, quod revocabat Boiss., et 
Chardonem quoque tenuisse video. — 3. Bothius distin- 
guit dprt xop°' (TTEipavoC te, (ptXavSe'e; dpit yu^*'''^?' — ^• 
Udeco esse ut in cpep' I5a) , semet cohortantis , recte observat 
Jac. « nd8w pro futuro , quo sensu saepissime id tempus 
adhibent recentiores. Vid. not. ad Aristaen. 1 , 2, p. 258 ; 
Has. ad Lyd. p. 316. » B. 

LXXIII. Lemma : el; 'Po86xXeiav tivd ixatpav wpaiav. 
xal Toyio 6e "zh £7iiYpaiA(ta 'Poufivou. « Puellara lavantem 
conspicatus, pro Venereeam habens, iram deae depreca- 
tur. » Jac. — iii omissum in Cod. — 4 |j.vriff^; et looyca 
Cod., utrumque corr. Salmas. « Tiresiam, adspecta Mi- 
nerva quae lavabat , oculis fuisse orbatum narrat Calli- 
machus Hymno in lavacra Palladis. Servius ad Vlrg. Eel. 
VIII, 102 : nolunt se videri numina nisi ex nimia 
necessitate. In Euripidis lone , adveniente Minerva , 4>£u- 
YWH-ev , w xexoOaa , Ion ait , ^i\ xd SaijjLovuv 'OptiijXEv , el \i.'i\ 
xaipo; io^" :^[xa; 6pav. Ibi Barnes., Musgrav. et Jodrell. 
Adde Borger. in Epist. ad Galatas p. 222. Conf. IX, ep. 
60G, 625. » jB. — 6 dvSe^uxa; in quibusdam apographis. 

LXXIV. Lemma : xou aOxou el; xr)v aux^,v 'PoSoxXetav. 
« Gallicis versibus reddidit Longopetraeus ad Theocr. 
p. 132. » .B. — 1 dv0£ffi TtXe^a;, 2 Spe^'dpievo; Plan.; auxo; 
Pal. « Abundat pracpositio ante dativum ablativi vim 
habentera. » Jac. — 3. «,Illos flores in descriptionibus 
jungere amabant. Libanius t. IV, p. 203 : pootov oXi'ywv xal i(Dv xal xpivwv. Hom. Hymn. 
Anecd. t. IV, p. 431. » B. Cer. 6. Adde mea ad LXXV. Lemma -. xou aOxou 'Pousivou et; xiva 7tocp6evov 
9 6apeT(jav ua' auxou. — 1 'A^poStxTi Scaliger et Huetius ; 
A|iu(i.(ov»iv A©po8ixTiv Codex et Plan., quod vertit Grotius, 
et tenebat Chardo Roch., collato epigr. 102. — 2 59>e?ev 
Cod. — 3 7tpo(T£7rai!;e etiToXfia Plan., male. Initio Bothius 
auTT), quod fortasse verum. Einoxe xaipo;, scU. ^v. Mi- 
reris Chardonem , palatinae lectionis ubique tenacissimum, 
htc annotare : « Reposui etuoxe xatpiv dx6X[xtov. Soph. 
Aj. 32 : xaip6v dsrixEi;. Eur. Hel. 487 ; xaipov Yap ouSev 
(sic)Ti)>6£;. Pindar. Pyth. I, 57 -.xaipov eI 99£Y5aio. "Infra 
ep. 112, 5 : xal itaiiletv 5xe xaipo;, SC. ^v. — 4. xov rrovov 
Grotius et Jacobsius de amore accipiunt quem puella 
sentiebat. Legens equidem intelligebam quod statim se- 
quitur, itoXXi xaiiwv. — 6. De indicativis vide Jacobs, 
p. 69. Non eadem latini sermonis velocitas. 

LXXVI. Lemma : el; 7t6pvr,v Yripduadav , oxwuxixov. — 
1. Bothius conj. Auyr). — 3 no>ixi(Ji Plan., omittens ulli- 
mum distichon. — 5 (5uxw5e; Cod. et x6 inter lin.-, corr. 
Jacobs. 

LXXVII. Lemma : eI; xd; xJiv Ywvaixwv 6[AiXia;. — 2 
xopov layzs Jacobsius ante Meinekium p. 223 -, xpoveeaxev 
Cod. Perperam Salmas. ^poveeoxev. 

LXXVin. Lemma : eI; AYdOtova x6v [laOrixriv auxou. Ha- 
bet etiam Diog. L. Ill, 32, et Gellius N. A. XIX, 11. 
n Gallice vertit Chardo Roch. Miscell. I, p. 209. « B. Bo- 
thius : « Cave ob Agathonis mentionem haec profecta 
putes a Platone Socratico , quo sunt indigna. » De hac 
quaestione vide Bergk. Lyric, p. 489 seq. et quos citat. 
— 1 eTxov Diog. — 2 ^XOe ydp #jJu; {pu; (^ Sude'pw; Bergk.) 
(b; Sia6y)ffO[jiivav (-vti) cod. Cram. Anecd. Par. IV, p. 384. 
« Multa sunt hue facicnlia in notis ad Aristaen. II, 19, 
p. 720. Adde Barth. ad Claudian. p. 790; Gronov. Ob- 
serv. Ill, 21 ; Medenb. Amoen. p. 4, et quem de ea re non 
putes consulendum , Sched. De diis Germ. p. 319. Conf. 
ep. 255, k.y B. 

LXXIX. Lemma : el; ixaipav xtvd 5u(j7ti6Yi ( SutrTtetOrj ). 
Item ap. Diog. L. Ill, 32. « Gallicis versibus reddidit 
Longopetraeus ad Theocr. p. 204. — 1. Malorum jactus in 
amoris significationem vel e Virgilio notissimus. Notavi 
multa ad Aristaen. I, 25, p. 563 et ad Philostr. Epist. 66, 
p. 171. Conf. ep. 80, 96; IX, 606; Plan. 144. » B. Non 
memorat quod ad eund. Philostratura scripserat p. 105 : 
« Vix placet exouaa. Forsan h/waa., noto idiotismo, XY;pet; 
Ixwv , 9iXeT; li"^"*, » ut postea rejecisse videatur. Bene 
factum. Alleverat Piccolos : « Nil mutandum. Babrius : 
fiz xi; ouy. Sxuv vjpa ; » — 3. Pro el 5e (xioeT; (le , attico eu- 
phemismo dixit el 5^ voel; 8 {Ji9i yiy'^o'to , at si sentis id 
quod deus a me avertat ( odium tuum ). Ita Cod. a pr. 
m. et Diog.; recens corrector Codici intulit [naet;, quod 
fervide amplexus est Chardo , « voet; insulsum atque in- 
ficetum » esse pronuncians. Sed Heckerus quoque non 
esse sanum locum existimat, quo jure ab ipso percipe : 
« Verbo (iiffEi; reclamat metrum. Sed voei;, quod Mena- 
gio corruptum visum est , asque minus aptum est ; nam 
3 (iri YtY''o''^°» 3 (XT) xuxoi , sunt avertendi formulae , quibus 
semper (!) ipsius infortunii , quod deprecatur aliquis, ad- 
jicitur mentio. (Sequuntur exempla.) Ab eo igitur, qui 
Codicis lectionem adulteravit , non tam voei; quam aliud 
quoddam verbum , cujus (iKreT; est interpretamentum , 
est obliteratum , fortasse ly^i\(; : el 5' dp', S (iy| y^Y^*^'"^' » 
exQei;. Geelius, cui hoc longius a voeT; recedere vide- IN CAPUT V ANNOTAllO. 129 batur, conjecit ovoaat, sed requiritur odii significatio 
amori opposita , non reprehendendi, nee vituperandi. » 

LXXX. Apud Diog. L. ibidem. In Plan. Philodemo 
tribuitur. « Gallicis versibus reddidit Longopetraeus ad 
Theocr. p. 204. « B. Malum loquitur ab amante in Xan- 
thippam missum. — 2. Clemens Alex. ap. Jac. -. anfw y«P 
liapaiveaOov xal to av8o? xai to xaXXo;. 

LXXXI. — 1. 'H Toc fooa, suppleut 7tu).ouffa, rectius for- 
tasse l/o\jaoL, ^e'pouoa, cleganti usu accusativi graeci. — 
2 1^ xa ^65', 9i aauTViv Hermannus , probaiitc Jac. « Pun- 
ctum posui post ti ^65a , ut fiat legentis mora. Verba ^e 
ayvafiqjoTEpa pronunciat emptor non continue , sed relicto 
pauxillo intervallo. Sic brevitas syllabae ultima), et hia- 
tus, quod vitium gravius est, habebunt excusatio- 
nem. » J}. 

LXXXII. Lemma : iSiano-zov el; paXaviasav. Hoc epi- 
gramma cum sequentibus duobus in Plan. Dionysio ao- 
phistx tribuuntur. — 1 Si^Tiore om. Cod. Bothius JjiTiupa. 
— 2 Ttptv 6' kn. Plaa 

LXXXIII. Lemma : dSEditoTov el; IpwaEvrjv. — 1 5y) ad- 
didit Jac; ou Se ys Plan.; xai au ex. schol. Dionis 
Chrys. II, p. 556 Reisk. Deinde omnes nip' auyi? , quod 
correxerunt Schneidewinus et Ungcrus; vide Thes. I, 
p. 289—90. Praeiverat Meinekius p. 229, :tap' axti? 
scribens, n in littore maris obambulans et frigoris ca- 
ptandi gratia sinura aurse rccipiendx denudans. » Her- 
mannus conjiciebat Tipo? aiJYdt;, coll. npo; ipw; ire itsch. 
Eum. 991. — 2 nveiovra Cod., alterum Plan. 

LXXXIV. Lemma -. iSeintoTOv 6[ioiu>(. — 2 apa|xevYi 
Plan, et schol. Dionysii 1. c. — In Grotianis adjunctum 
epigramma 35 capitis XV. 

LXXXV. Lemma : el; Ttvi itapOevovpiy; 7iEi6o(jif<;Tiv. Ade- 
spoton ap. Planud. — 4 6<jTe'a Cod. 

LXXXVI. — 2. Ferendam puto repetitionem praeposi- 
tionis, ab ipso forsan poeta qua'sitam. Boiss. : « Cuinon 
displicebit repetita praepositio? Fortasse iit' 'Epwto;, quod 
proposui ad Psellum. Heinsius (vel Allatius) in 'Ep., 
pejus, u Brunckius ev uxutt. 

LXXXVII. Lemma : el; MeXifftd5a (sic) ti^v dtaipav. In 
pucUam flammas pectore conceptas male celantem. — i 
MeXtcriTta; Plan.; [leXyiffti; Cod. — 2 xexpay' Blomiield in 
Gloss, ad .Esch. Prom. 768, et alii ; xe'xpayev libri. — 3. 
« Displicuit Brunckio aiTaTo; post verbum d<rraTeoucr«. 
Miror tacuisse de nomine repetito pidt;, paate;. « B. 
Bothius ponebat AxpaTeovxra. « Sensui aptissimum aaiaTo;. 
Ducta imago a ventis aaTdtoi; , quae ad dubium animi 
statiUQ siguificandum adhibetur ap. Philonem p. 64, a -. 
<ja>.eucav x«i xXovou(ievo; ksX xai 7:vcU[iaT0; xpoTtov aoraTou 
SiafopouiAevo;. » Jac, — 4. « 'IotutieT; vere dictum : cu- 
tis enim palpebrae inferioris , praesertim circa canthum , 
sidco nigricante et violaceo deprimitur. Metaphora nomi- 
nis TVTxet; utimur qui dicimus des yeux baltus. » B. In 
latinis haUbcs H. Stephani interpretationem. 

LXXXVIII. — 2. ^ atxou 9i |x. Plan. Imitator Ausonius 
Epigr. 80 •• 

Aut restingue ignem quo torreor, alme Dione , 
Aut transire jube : vel face utrumque parem. 

ANTHOLOGIA. I. LXXXIX. Lemma : ^puTojjiavf;. In Plan. Rufino inscri- 
ptum. « Verum amorem in deformium puellarum dcsi- 
derio cerni facete docet. — 3 otuTpw Plan., quod \erbo 
7t£^opr](i.£vo; melius convenit. » Jac. 

XC. « Gallicis versibus reddidit Longopetraeus et illu- 
stravit ad Bion. p. 365=30. » B. — i. « Lusus hie inde 
pendct , quod vocabulum [xOpov hiter blanditias amantium 
est. Vide infra cp. 113, 3. Bion. I, 78 : 6U'J<j6ca [Ajpa 
TidvTa • xb ffov [xupov wXet' 'ASwvi;. » Jac. 

XCI. « Similiter ineptit Philostratus Epist. 30 : ne'Ttofird 
aoi ffTe';pavov foSwv, oO at Tifiwv, xai toOto txev -^ap, a».' 
auTot; Ti xapijojjievo; tot; foSoi;. » Jac. 

XCII. Lemma : el; 'Poo67rr,v n^v ^tai'pav. « Gallice ver- 
tit Longopetraeus ad Theocr. p. 117. » B. — 2. « Salutem 
reddit, non verbis, sed superciliis altius et cum fastu 
erectis. Est enim in voce i^jpOe; superbiae significatio. — 
3 7tpo6upwv Ojiepexxp. Cod.; upo Q-jpuv •Jirepsx/p. Plan. 
Scripsi uTtep, propter rhythmum bucolicum. » Jac. — 6. 
« Kav u(i£t;, et vos saltern. Quo sensu saepius xav apud re- 
centiores praesertim. Conf, ep. 304. In Solonis fragm. l 
xav sic positum vindicat Hermann, ad Viger. p. 924; 
abunde illustrat Meinek. ad Menandrea p. I21 : EiaeX^e 
xav vuv. u Boiss., ipse nubem exemplorum colligens ad 
Philostr. Epist. p. 97. Bothius Treiffeie, de quoetiam Ja- 
cobs, cogitaverat. 

XCIII. Lemma : Ttpo; 'EpcoTa, — 1. a 'Qit).tCT(iai Xoyt- 
ff|i6v, ratione tanquam scuto , onltp , me tueor. — 2. Pro 
vulgari (lovo; upo; |i6vov , vel el; 7tp6; eva. — 3 (TvveXeuao- 
[xai Plan., ex conjectura procul dubio.quod oyviaTaaOai 
vulgo opiiulandi sensu accipitur. Hoc loco autem pu- 
gnandi et adversandi significationera habet , ut yvwiiat 
<ruveffTT)xuTai, senteniix conirarise, ap. Herodot. VII, 142. 
— 4. Movo; 7tp6; 6uo proverbiale est. Liban. vol. I, p. 28, 
1 : oyoTv ydp 2'a oOx e ivai xpaxeTv oOSfe xov 'HpaxXe'a , xr.v 
jiapoiyiCav Xeyetv. « Jac. 

XCIV. Lemma : el; MeXi'mv tbpaiav. (Sic Boiss. In Cod. 
wpai, quod alii perperam legebant wpaTov, j9u^c/iru?}i epi- 
gramma. ) — 1. « XeTpa;. Si aliunde constaret, Minervas 
manus pro eximie pulchris fuisse habitas, hoc certe loco 
de pulchritudine accipere malis quam de dexteritate et 
peritia 'Epydvr,;. » Jac. « Ego x^'P^t; verterim fere brachia 
potius quam manus. Nam fuit Minerva eunr.xu;. Vide ep. 
70 et notam. — 2. Iiupa eexioo;, conf. ep. 48, 4.-4 
(rjiOeo; Cod., sed recte Plan. ) 'A9avaxo;, conf. ep. 55, 2. 
Qui est in epigrammate Rufini voluptatis climax, illu- 
stretur collate Classic© ValpyiDiario torn. XV, p. 214. » 
Boiss. 

9 
XCV. In marg. Cod. w, i. e. cbpaTov. In Planud. Rufino 
tribuitur. 

XCVI. — 2 rjv ye Cod., corr. Huschk. et Graef., et ce 
jam est in supplemento codicis Barberini. Probabiliter Ja- 
cobsius cum hoc disticho conjungendum esse suspicatur 
quod inepte legitur ejusdem Meleagri in [xoudiQ naioi/.y;, 
XII , 1 13, ut hujusmodi poemation exeat : 

'J$6v i'/t'-z t6 <fiXr,[ia,Ta S' OfijAaTa, T'.adp'.ov, nOp' 

fjV E-jiSij; , xiiet; • f,v 5k OtyTjCjSeSExa; • 
•/.avTo; 'Epw; 6 irravj; ev al9ept Ss'a^to; rjXw, 

dYpcuOei; lol; aot; ojxjtaat, Ti[Ji.ap'.ov. d30 ANTHOLOGI^ PALATINI XCVII. Comparat Jac. Theophyl. Simoc. Epist. 45^-. 

oOx IcToppouov ly.oyff'v oi 'Epw^e; Ti?]vnXa<jTiYYa...et M-b ouy 
oSixoOaiv, 6eoi jjirl xe)c),iQff9waav d Se xf^v TcpocxnYOpiav ou 
(J/EuSovTat , xal toc; d)>YTQ86va; i\LOi xaxa 5(xaiov (lept^leTWffav. 

XCVIII. In Plan, hoc distichon perperam subjicitur 
disticho Capitonis ( ep. 67 ) et utrumque Nicarcho tri- 
buitur. — 1 . An D.v.t ? — 2 wSe tottov male Plan. Jac. 
concert Propertium II, el. 9, 18 : Si pudor est, alio 
trajice tela tua. 

X 

XCIX. Lemma : tl; y^^"'''* ipx^iirrpiSa ( Cod. op ) aSr,- 
),ov. « Suspicantur viri docti scriptum esse in virum. Sed 
turn Tov viTtaxov et Tov |x£(Tov scribl oportuit , et sic perils- 
set jocus , qui circa t^v {»7iaTr,v chordam et xr.v [A£(jr,v 
versatur. Si factum in feminam , uterque epithetorum sen- 
sus reperitur. » B. Chardo in schedis haec adscripslt •• 
« Aiionymus poeta Callus : 

Je \Oudrois bien , belle brunette, 
voyant voire sein rondelel, 
jouer dessus de I'dpinette , 
et au-dessous du flageolet. » 

Addit idem in epistola quam Millerus mecurn communi- 
cavit : « Ce vieux poete a imitd, sans le savoir, un 
distique de Mdleagre. L'uTtaTy) n'est autre que le sein 
qu'il faut simplement xpoOetv , pulsare, jouer dessus de 
I'epinette , tandis qu'il cherche a delendre, yixliaxi, 
la corde du milieu , rigidam tentigine vulvam. » 

C Lemma : ttco; xov (i.e[i96(ievov 8ti ipqc. — 1 (x^fxioixo 
Bothius; ti.i[t.'\ioixo eM. — 2. « Oculos quasi visco unctos 
habens , et ipsos pulchris omnibus inhaerentes , et pul- 
chra aucupantes. « Jac. — 3. « jflneas Sylvius, Euryalo 
p. 665, in parili argumentatione nominibus novisutitur •• 
Scis quia nee sanctissimum David, nee sapient iss!- 
mum Salomonem , nee Sampsonem fortissimum ista 
passio dimisit tmmunem. « B. — 4 [laXaxiov scribit 
Bothius. « AwXov. Pluralis exspectabatur -. sequitur Hu- 
merus attractionis quam vocant leges. » Jac. — 5 xotoiSe 
Cod. 

CI. Lemma ; aSedTroxov , xaxa TieOfftv xal oTroxpiatv. 
« Philodemi esse carmen Schneiderus recte suspicatus 
est propter ep. 46 ; add. simile ejusdem ep. 308. Est col- 
loquium Philodemi et ancillse quae meretricem aliquam 
comitatur. « Hecker. « Tractavit et vertit gallice Chardo* 
Miscell.I, p. 255. Vide et mea ad Nicet. Eugen. p. 160, 
n. 1. — 1. Est xopT) dictum ad ancillam meretricis. De 
ancillarum ministerio in negotiolis id genus legi possunt 
quae notavi ad Aristaen. p. 304 et 718. » B. Codex nooa- 
toycra , correxit Jacobs. •• quas ( in publicum ) prodit , 
probante Heckero. — 3. « Codex i\n''.X,t\.^ ISeuxf t,t\\z~.i. 
Recepi Jacobsii conjecturam. Conjecerat Dousa, idque 
Chardoni placuit : eXTtiiie.v I?e(tx'; alxei? Se x£ ; sed cur 
amator substitit in vocabulo imperfecto? an diviaavit 
ancillam esse responsum inchoat.iram per vocalem , ut 
prudens sic elisione vitaret hiatum ? Novi esse poetarum 
locos qui mihi possent objici : novi quoque non danda 
esse e conjectura poetis menda. « B. In fine Cod. 9^pei; 
XI , ut non raro librarii ubi xi suum locum habet. Proper- 
tius : Muneris ecquid habes?~i. Audita voce xpudtov, 
statim amatorem sperare jubet ancilla. Jam ille nionstrat 
quantum ferat, Kdl xotov dieens; conspecto pretio pror- 
sus contemnendo ancilla breviter -. OO Suvaaai, et abit. 
Aprica haec, nee referam quae commenti sunt Jac. 
p. 73 et Hecker. p. 46. Ille in notismss. : « Fort. p. (pe- pet; XI xovTt'ov ; a. t\)^-f]\i.zi • |x^ xoffov. p. ou 5uva(Tat. » Plan. 
ou S'Jvaixai , quod reddit Grotius. 

CII. Lemma : el; Ai6x),Eiav xt^v IcTX^oxaxriv. « Gallicis 
versibus reddidit Longopetrajus ad Theocr. p. 327. — 1 . 
Videbis , Marce, videbis alteram illam Venerem, paullo 
quidem graciliorem. Non displicet Huetii sententia dialo- 
gum esse statuentis. Etenim 6<\iioii, quod ipsum ad Mar- 
cura sese alloquentem apte refertur, ob mutationem ora- 
tionis quae est in pronomine (xoi et verbo xEt<TO(iai, jam fit 
durius. Si dialogus instituetur, persona erit rcspondentis 
ponenda ad verba aXXa xaXoT; i^fizai xepixoii^vTiv , calidius 
interrupto alterius sermone qui Diocleam carpebat. » B. 
Jacobs, malebat S^/otxai , et ipsum ab Huetio propositum ; 
in notis mss. autem haec posuit : « Fort, distinguendum •• 
'AfpoStxTiv '04'eaj ; visutn ibis ? Tum sibi ipse rcspondet. » 
Male Plan. *A<rpoSixr);, et versu 3 YevrjaExai • I; Bl «o6etvi. 

— 4 ^^x^i^ ^t dYY^taTwi Cod. Glossator Wech. -. 6; ejitio- 
6wv o\5<TT,; x>i; uaxuxrixo; xou x^ 'V^'/Jo TtXridta^eiv. 

cm. Lemma •• el; npo8(xT]v. — 1. TtpoSoxri Cod., ut 
ep. 12; in Plan. ripoSt/T). Bothius •• « Scribendum 'Axpt 
xtvo;, quum sequatur ixpt xivo;, repetitione empbatica. 
de qua Elmsleius ad Medeam 1240. » — 4. « Sensus est 
quem cxplicat Lucian. Merc. cond. § 7 : elt' JXaOov djAipa) 
Yopaaavxe;, £;ti)poi Y£v6|xevot, xal ouxo; xou ipSv, xaxelvo; 
xoij (i.£xa6t56vai. » Jac. 

CIV. Lemma "• el; Au(Ti6txr,v. — 1. « Ti 5ixxua, vestem 
tenuissimam, quae quum corpus male tegat, desiderium 
ipsa nuditate vehementius inflammat. Kaxo^xoXe , male 
me morans. Sic ap. i£scb. Agam. 193, Tr^oal xaxoaxoXoi. 
Nisi potius ludificationis ex petulantia notio inest, ut in 
xaxoaxoXeueaOai « Jac. — 3. XeTixoaxoXiSwiAadt Cod., corr. 
Jacobs, cum Piersono , ferri tamen illud posse annotans 
ipse et Chardo. — 5. Xaptev. Jac. bene comparat Catul- 
lianum : Hoc salsum esse putas? — 6. « ToOxo dicebat 
protervus homo cum gestu. Sic vernacule pronomine pa 
in lusibus id genus sunt qui abutuntur. » B. 

CV. Lemma •• el; MtvoyiXa7(sic). In Plan, est idianorov. 

— 1 edebatur 'AXXo; 6 MrjvoqpiXqs XeYexai TiapajxaxXaSt 
x6(T|xo;. « Revocavi Codicis [et Plan. ] scripturam , quam 
critici mutaverunt. Erat 6 Mrjvo^tXa; xoajio; inter faceta 
impurarum mulierum dicta. « B. — 3 aXX' oxi Plan. — 
4. « Idem lusus circa nomen oOpavo;, calum ac pala- 
tum, infra VI, ep. 17, 4. Hesychio xOwv 6r,Aot xai x6 iv- 
SpeTov (j.opiov xai x6 iS«7xpov. Sunt 5i3u[xoi, Gemini coclestes 
et testes. Conf. infra ep. 126, 6. » B. Jam a voce xotixo;, 
versu 1 , incipit lusus. 

CVI. Lemma •• el; napOe'vov cbpai'av. — 1. Alloquitur ve- 
tulam, puellae quam poeta deperit comitem. « Expressit 
homericum qpiXri xpoyo;. Accedit quod [xata, xpoqpo;, xixOvi 
et simiUa in blanditiis habenda; sunt, quibus utebantur 
etiam ii qui illarum alumni non essent. Quare in epe'rcxetsa 
sine genitivo nihil offensionis. « Meinek. p. 140. — 2. 
6ri xoffov conj. Meinek.; Sudfiopov vel 5u(yT:ox(xov Jacobs. 
Editum optime tuetur Ungerus Beitrsege p. 32. — 4. 
I5ixr]v Cod., corr. Jac. Brunckius et Both. ISi'vjv. « Sic 
vernacule diceret similis nugator : vois comme je 
suis mon chemin. De ^TiiSxivwv Ixytai vide ad Xfl, ep. 
84. — 6. Proverbium est galHcum : un chien regarde 
bien un ^ve'que. » B. 

CVII. Lemma : el; ^xat'pav Cdepi^yavov. In Plan, est 
dtSifj/ov. — 1 . Fivwffxw Cod. — 3. dpeOi^e Plan. — - 5, 6. « Sic IN' CAPUT V ANNOTATIO. 131 Iloratius : Scopulis surdior Icari voces audit, Od. Ill, 
7. Conf. Eurip. Med. 28. — 7. pau^ei; Plan. 'OSe paO!;oi:, ; 
giavius dictum : jain hi, quod fads, plora solitudinem I 
tuam. » Jac. — 8. fijAepat (superposita nota depravationis ) 
.aiaSo; Cod.; iiuiEOa vr,iaSo; Plan. Aaias, nomen alius 
mulierculae. 

CVIII. Lemma : el; xopriv xaXou[i.£Vr,v npwTr,v. — 1 Ss ' 
\el U <t' uaraTov apographa qusedam per interpolationem. 
— 3. yuvat in margine Cod. repetitum. — 4. ixpa Cod.; | 
<;orr. Jacobs, in Delectu p. 147. — 5 aoi y' 6vo[i.'Hcr- 
mannus et Jac. « Nihil mutandum videbatur, praesertim 
in hac versus sede. » B. Et conf. v. 2. — C. 'ATcavta oiu- 
Tepa, conf. ep. 170, 1. Ttov in\ aol, i. q. tuv (jwv. 

CIX. Lemma *• el; Ttopvriv ttvi xaXoujievrjv Eupw7ry,v. — 
1. (f fjSrfir^Xi Cod., corr. Valckenarius. — 4. « Repete na- 
pe/.o^tiocv. Ego Europam miooris habeo quam tu, Juppi- 
ter. « fi. 

ex. Lemma -. el; 5uo Jt6pva; , t^v {liv Au<Jt5(xTfjv, t9iv Si 
Eu^pavxriv xaXoupie'vr,v. 

CXI. Lemma : el;x6pr,v Tivi TepeCvYiv 6vo|xa!Jo|iEvrjV, xd).- 
).o; a|xr,)^avov lx°^<^*''- — 3. « Tov (jidtv-ttv. Conf. ep. 124, 
«. Propertius II, el. 13, 59 •• Jlorum ego sum votes. » 
B. — 4 xautxaTo; malit Jac. 

CXII. Lemma ■• 5ti Iv veonriTi dpuT6)>r,7no; tbv £v xw 
•yr,p(f [lo/.i; idw^povYjae. — 3. « 'EffipOco, scilicet xavra 
irdvTa. — 4. Conf. XI, ep. 46, i. y> B. — 5. « Kai vOv 
referendum ad proxedens xat. Tum junge : xat vuv ^jvixa 
ouxETi xatpo;. « Jac. •— 6 Xwot^pri; Plan. 

CXIII. Lemma : el; StixrixpaTtiv TtXoOaiov ovta xat 5ta 
x6 dxaTdcTxeTov xdiv JpuTwv Tre'vTjxa Yevofievov.. In Plan. 
Philodemo inscribitur, falso. — 2. « Ex Cratelis praecepto, 
fr. 1 : Ipwxa Ttauei Xi[i6;. » Jac. Conf. IX, ep. 197. Se- 
quens distichon gallicis versibus reddidit Longopetraeus ad 
Bion. p. 31 =366. « B. —3 xaXoOaa Plan. Vide ad epigr. 
90. — 4 vyv TOt Plan.; cteu Brunck. — 5 r,; (pro el;) et 
i^ ( pro ^ ) Cod. Notus versus Homed. — 6. « In banc rem 
videsis quae notavi ad Choricii fragm. p. 294. « B. 

CXIV. Lemma : el; 7t6pvr,v papOfitdOov ev x^ veoxr^xt, 
yyipaaaTav Se Ttddiv uTCoxuTrxovdav. In Plan. Philodemo 
tribuitur. — 1 9iXr,(Txi6v7j xov Cod.; ipiXfjdiov f, Plan.; corr. 
Brunck. — 4 ^XXd/Ba; Plan.; y^XXaxxat Cod., in quo post 
ipOaiv distinctum. — 5 Ttoxe Heckerus, et est interrugandi 
signum in Codice post dvato:^;. Edebatur tioxs ytv-xai 
dffTti; dvaiSric, quod nunc praefero et malim luisse reli- 
ctum. Etiam alibi, ut ep. 130, 5, etc. perperam in Codico 
notatur iuterrogatio. iElian. N. A. I, 54 : aaTtiSo; dxouw 
{lovov SrJYtx* avtaxov elvat xai enc/.oupia; xpsTxxov. « Putat 
Lacepffidius aspidem veterum speciem esse viperae, vipe- 
ram .Egyptiacam. Alii alKer. » i?. — 6 oOx aXXw; Plan.; 
oO xaXui; Cod., et in marg. glossa -. oxi x6 xiSv Y^vaixuiv 
xaxov xiv (xtxpov ^, Ictov ecttiv okjteioo; SrjYtiaxi. « Exornavit 
poeta vulgarem locutionem -. SriYixa icniSo; Gavaxriyopov 
£txi. » Jac. Qui de sententia comparat locum simillimum 
Dionis Chrysost. Or. LXXIV, p. 397, 15. 

CXV. Lemma •• 4>iXo8ii(iou YP«(J-P'-°''f'"''°^ TioXXa; Arijiou; 
(piXTjffavxo;, 5ia xoiixo ( cod. xou ) xat c|;tXr>5ri[j.ou. « Philo- 
demus nominis sui causam reddit, quod sibi quasi fatale 
csset puellas Demfts nomine appellatas amare. » Jac. — 
3 edebatur dxtaxri;, de quo Paulssen. : « Litera x in Codice ita est incerta, ut x an ca an tt an c sit , discerncre ne- 
queas. « 'raataxi^? Boissonadius, annotans -. « De Icctione 
'rcTCTiaxyi; pro 'AfTtaxrj; , quod est in Plan, et vertit Gro- 
tius, monui ad Nicetam p. 53. Jacobsius edendum suasit 
TidXtv aux' 'Iax>5:. » Chardo in Codice legebat TTtiaxri; et 
adscribit : « Hypia urbs fuit sub Heraclea Pontica, ut 
monet Steph. Byz. » — 6 Ixet Plan.; Ixoi Cod. "Ibidem 
significavi placere milii quidem magis Jxet quam lyot. Et 
lyu est in Tauchnitziana, forsan casu, sed bono. » B. 

CXVI. Lemma : Spwxixiv, 8xt 4 OrjXu; Ipw; eudpjAOOXov, 
d5'4p(ir|V ivap(io(7Tov xal AaeSs';. Ad cjusdem cpigramma- 
tis ultimum distichon pertinet quod sequenti epigrammati 
adscriptum in codice •• IpwxotAav^; xat -(i\i.w adeSeiav ( v . 
ad lemma ep. 35). — 5. « Idem remedium ab uxore sibi 
monstratum tanquam futile traduxit Martialis XI, 44. » 
Jac. 

CXVIT. — 1 . « Poeta , ni fallor, respexit nomen pueri 
KopviQXto;, quod ab ^eXto; derivat, ut Meleager ludit in 
nomine 4>avtou amasiae, XII, ep. 82. » Jac. — 2 y'v. 
Cod., alterum Plan. « Pariter opponit Ttup xat 9w; Ari- 
staenctus I, 7 : x6 xaiv iaxptov nup jiaXXov £(mv ^ ^w;. Conf. 
Philostr. Epist. 59, ubi citavi Mascaronem -. Pour (aire 
que ce qui est lumidre dans Vesprit devienne feu dans 
lavolontd! Scriptor quidam -. Si les partis jeltent feu 
I'un contre I'autre, its jettent en m^me temps flamme 
et lumidrepour le public. Quod quidem est ineleganter 
et soloece scriptum. « B. 

CXMII. Lemma : 7tp6; xtva lpw|ie'vy,v, ^xivt xat <rte'- 

favov i% f6o<i)v i7i£'(Txei)ev. « Gallicis versibus reddidit 

Longopetraeus ad Theocr. p. 132. — 1. Proposui, post 

Husohkium , (lOpoy 675et; , ad itneam Gaz, p. 207, citra 

necessitatem. » Boiss. « Si doricum 5ff8ti; genuinum est , 

gcribendum etiam iSuTtveuuxe , aw, etc. Quanto jam lenior 

Planudis lectio euSct;, quod et elegans estetsensum habet 

optimum. Suavia omnia et jucunda [xOpov appellant vete- 

res ; ut (i.Opov euSetv de suavissimo somno dicatur. « Jac. 

! Quod recte, opinor, repudiabat Chardo. Expressit Gro- 

! tius, ut pleraque planudea, quamquam aliquot locis ha- 

I bebat varietatem palatinam. — 4 fKxexe'pvi; Plan. 

I 

I CXIX. Lemma : el; x:^v avrou Jptoiievriv HfieXXav. — 3 
I re(iiXXa Plan. — 4. Accusativi cum xot|x7i6et; jungendi. 

' CXX. Lemma : el; r^iv eauxou (iotxaXXiSa (sic) vyxxo; 

jtpi; auxov dXOou'rav. Quae loquitur. — 2. « TaxdSt, 

: conf. Vn, ep. 195, 8. In oraculo ap. Phlegontem c. 2, 

' p. 142, pro vulgato ^'^'^dSs; (povtxal recipienda codicis 

* lectio t^ixxdSe; ipovtai. — 4. Quum £u5o(iev et eCSeiv videa- 
tur contrarium sententiae , mutare fuerat animus in gpSo- 
jiiv et Ip5£i '. » B. 'Ev d7TpiQxxoi(yi dictum pro dTtpr,xxot, ut 
Phryne a philosopho dirpaxxo; ivcVxri, uarrante Diogene 
ap. Jacobs., qui recte desiderat dtpapostxovivexa, sed xot; 
ffxvye'oyffi conjicit improbabifiter. Vitium est in XaXeuvxe;, 
pro quo requiritur lassi, velut xajAovxe;. Ovidius in notis- 
sima elegia •• lassi requievimus ambo. Ac delenda vide- 
tur interrogationis nota; cum amara ironia roulier dieit : 
c'est pour cela que... Heckerus casce XiXeOvxe; e06s'[xev, 

i melius etc' a7:pr,v:Tot;, ut Theocr. I, 51. Idem aliter cepit 

' sententiarn carminis : « Venerat ilia clam viro nocte in- 

tempesta per medias pluvias , adeo ut tota madida et 

• lessa Veneris gaudiis frui non potuerit. » 

CXXI. Lemma : el; *tXE'vvtov (sic) Jxatpav iTtaivo; Oa'J- 
' (idijto;. — 1 *iXa(vtov Plan.; 9tXevvtov Cod., sed rect 

9. 132 ANTHOLOGI^ PALATINiE versu 5. *tXivvtov Brunck. cum Grotio. « Cantic. Cant. I, 
5 : (x^atva sifJii iy<a xal xaXr). Conf. ep. 210, 3.-2 xal 
(xvou Codex. ( Pollux X, 38 : e'uroi; 6* av oTixat xal ■(yo\ii 
xal pouv izd twv [jiaXaxwv. ) Et sic Suidas in Mvov; ■fi aTtaXi^ 
Gpi'S. Sed habet idem xapou ( Plan, xai d[xvou) in Mayw- 
TEpa , eeXxTixwTepa. Hoc vertit Grotius, ac vehementer 
probabat Ruhnkenius; nam memorata, in Epist. ad Vale- 
ken, p. 51, lectione altera Suidae xal (ivou, exclamat : 
« IncredibUein hominis stuporem ! « Et vernacule sic lo- 
quimur, Scurrilis Scarro de comoedo Rancuna •• il estoit 
donx comme un agneau. Dalainval Schola Plebeiorum : 
je veux Vamadouer, le rendre iraitable, doux comme 
un viouton. Sed quum in epigraramate non animus Pbi- 
l8enii,sed corpus describatur, praeferendum xal [xvou. » 
B. — 4. « Hoc dicit : pecuniam minime poscens, gratis 
saepissime copiara corporis sui faciens. » Brunck. — 5. 
« Optativus ffTepYoitii pro future, quod saepius observavi 
in Simocattae opusculis. « B. Quo nihU opus. ,^ 

CXXn. Lemma : et:' ipom Tiapaiveai?. « Male olim id 
epigramma tributum fuit Ileliodoro ; de quo errore vide 
Chardonem Roch. Miscell. t. II, p. 19. >- B. — 1, 2. 
Nonduni sanatum est boo distichon. Brunckius ex Salma- 
sii vel Guyeti conj. dStat oaae a[jL;poTEpw. Jacobsius eiSst' 
ait' oaawv djjupoTs'pwv, si tibi ab oculis etiam Megistocle 
videtur melior. Nam distinguunt epepTepo;... xXeivoO, 
xoupe, MeYiuxoxXeou;. In quibus Meiuekio (p. 189) « per- 
mirum videtur nee nomen amati pueri a poeta esse ap- 
positum, et eum qui insidiatur illi, ipsum quoque appel- 
lari xoOpov. Quo accedit quod daspoTEpwv nullam plane 
hoc loco vim habet et plane iners oculoruin epitheton 
est. » Scribit : 

Mi^ ffu ye [xviS' et xot 7to),y (psptepo; eiSet' an' Sdffuv 
'A[JL(poTep6; xXsivou , KOpi , MeYioxoxXeoy;. 

Kupe etiam Chardoni placuisse video. Verum Heckerus 
jungit xXeivoy xoOpe MsyisioxXeou:, « qua paraphrasi enun- 
ciavit poeta filii nomen MeyaxXeiSr,;. « Deinde defendit 
djA^oTEpwv exemplo opav dji^oTepoi? aliisque baud aptiori- 
bus, sed subjungens conjecturam -. ■noli) 9t),Tepo; 6<y<7wv 
djAfOTeptov, collate Catullo CIII, 2 -. 

male iliccre vitae, 
Amlohus mihi quae carior est oculis. 

Pergit : « Sed ita EiSsrai parum aptum est, pro quo ma- 
lim (XSeTat, hoc sensu : etiamsi tibi poetarum moreambo- 
bus oculis carior esse a te ipso dicatur pulcher ille juve- 
nis. » Heec memoravi ut in loco vehementer laborante. — 
3. « Quae venustate et pulchritudine conspiciuntur, ea 
Gratiarum manibus tractata dicuntur. Rhianus infra XII, 
ep. 38 • '^Qpai aot XdpiTeg Te xata y).uxy yeuav D.aiov. 
Theocritus I, 150 ". 'Qpav TieTrXuaeai vtv IkI xpdvaiCTi Soxri- 
(jeT;. » Jac. Deinde Codex afjitpiSovatYj;, « proquod|ji.9iSovoiyi; 
proposueram ad Theoph. Simoc. Epist. 82, p. 321. » 
Boiss. Idemque Heckerus , « verbum aptissimum, sive 
imaginem desumptam putes ab apibus quae circum flo- 
res vagantur, sive a culicibus aliisque ejus generis bestio- 
lis quae flammam luceruae chcumvolitaut. » Brunckius 
a(i.9'.5ox£uoi<; , quod probant Meinek. et Both. — 5. « Conf. 
Anacreontis fr. 93 : wpavve 59) Xtviv, nolloXai ydp [isXei;. « 
Heck. CXXIII. Lemma : el; KaUicrtiov t^iv kaipav. 
comparat Propert. I, el. 30, 31 : 

Donee diversas percurrens luna fenestras, 
Luna moraturis sedula iuminibus. ■2. Boiss. — 4. ip86(j.o? (sic) aOavd-rr, Cod. Unde Jac. iGava-cifl. Boiss.: 
« Malui vocativum scribere. » Reduxi d^avd-rr; inter duos 
vocatives leXyjvYi. — 5. 'Hiie'a; pro k[Li. Jac. comparat 
Ovid. Herold. XVIH, 61 sqq. 

CXXIV. Lemma -. el; AuaiSixr.v TtapGevov. — 1, 2. « De 
puella primum loquitur ut de rosfe flore, qui nonduni 
totus e calyculo crupit, noudum decerpendus ; unde Oe- 
po;; deinde eandem comparat cum uva nondum ma- 
tura nee uigricante. Puellares autem hae veneres nunc 
primum efllorescere dicuntur, unde rrpwioSoXoiv. Infra 
VIII, ep. 217 : riSrii av6o; TtpuToSoXo-j. » Jac. — 3. « Toja 
OriyouCTt, nam sunt saepe poetis xo^a pro sagittis. Eurip. 
Ion. 524 : etdco TO^a 7tv£y;j.6v(»)v XaSetv. » B., alia multa 
addens de re nota. Horatius Carm. II, od. 8, 14 : Cxipido 
Semper ardentes acuens sagittas Cote cruenta. — 4. 
« Tu^ecrOai de clandestinis ignibus, etiam amoris, ut XI, 
ep. 41 -, XH, ep. 63. » Jac. — 6 dyw ::oAXf,; Plan. « De 
(lavTi; conf. ad epigr. 111. Flyixatrj;, conf. VII, ep. 217, 
i.»B. 

CXXV. Lemma : el; Kopivvav (sic) ixaipav. — 2 [ieXo- 
Opou; Cod.; alterum Plan., qui delude Itz' r)t6vo;, ut ipse 
Pal. a pr. m., nam « i post v est nigriori pigmento, di- 
verse ductu. « Paulss. Xtb (j.eX., el 7wlus tile ... De qua 
vi articuli v. Heindorf, ad Plat. Charmid. p. 62. Jac. — 
4. « Scortis vulgaribus duo oboli vel tres dabantur; etiam 
unus. Libanii declamans meretrix quae valedixerat vita? 
liberiori : ouxeti 5yo xal Tpiuiv 66oXwv xw npoaiovxt 7tt7:pa- 
axo(i.ai. Philemon Adelphis ; ?xst; *E(txux6xw; txw;; ri Oupa 
'ex' dveipYixevr)- El; 66oX6;. Diogenes CjTiicus ap. Lacrt. 
VI , 4, quum cerneret mocchum fugientera , « "Q Suctt'j- 
Xi^;, » etue , « TiriXlxov xivSvivov 66o),ou Sta^viyetv dSyvaao ; » 
Antipater fuit paulo liberalior, qui supra ep. 109 narravit 
Europam drachma esse venalem". Melius etiam se gessisse 
videtur Philodemus, qui, scripto epigr. 126, ultimam 
posteritatem docere voluit se quinque drachmas Lysia- 
nassae dedisse, et qua conditione. Qui matronaruin cu- 
pitor erat, carius peccabat. Noverat Philodemus iste, 
homo nequam, moechum quendam qui periculosura et 
unum honestioris feminx amplexum quinque talentis 
emebat. » B. 

CXXVI. Lemma : xooOaaxixov eui xivt ^ptSvxi danpw xal 
TtoXXd Jiocpeyoiievtp xat; ^xatpai;. « Falso glossator primum 
distichon de meretricum sectatore interpretatus est. De 
moecho agitur, qui in matronas insanit. Conf. Herat. Sat. 
I, 2, v. 38 seqq. » Jac. — 1 xrji Setvat Cod. « Quod non 
potui servare. Scripsi ex usu ttj SiTva. Fit quldem hiatus. 
Proposuit Jacobs, bene xrj Seivi. [Quod in nott. mss. reji- 
cere videretur. ] — 2. Ellipticam formulam [xd x6v, scilicet 
6e6v, illustravi ad Theoph. Simoc. p. 178. Vid. Schaefer. 
Ellips. in Geo; , qui , hoc ipso Philodemi exemplo usus , ad 
hiatum xrj SeTva 6 Seiva non videtur offcndisse. » B. — 3. 
6pay[jLd; et 1% A'ja. Codex, corr. Brunck. — 4 7:p6; iGn 
Cod., superposita nota depravationis. Jac. recte explicat 
prxterea , ut npo; xoOxo-:. 

CXXVII. Lemma : IttI TcapOevw 'AXxtVwTiYi. — 3 (^xe'pov 
Cod. — 4 Trepiuffoxcpov Cod., corr. Meinekius. Jacobsius 
conjecerat ireptaaoxepo; , curiosior. — 5 IXaQov Plan. « Si 
XdXov sit epitheton matris , fere ineptum est. Fere iutel- 
ligam xei'vri; Xd>ov, ejus voces , ejusque in amplexu gan- 
nitus, aptaque verba joco. ') B. Mihi valde placet Jacobsii 
xXivTi; crdXo;, « ilia tremuli lecfi agiiatio et ambulatio, 
ut loquitur Catullus VI, 9. » Husckkius in Analectis litt. 
p. 44 zXivYi XdXo;. Utrum praeferam incertus editam scri- IN CAPUT V ANNOTATIO. 433 ptaram reliqui — 6. Mai^. Cod. : xotvo; 'Efitf,; Kopotiiia. 
« ApudErasmum II, 1, 85, Communis Mercurius. » B. 

CXXVIII. Lemma : el; Statporj 'Avtiyovtiv. — 1 Pro e:i£- 
peica;. Boiss. scribit fiaoTw 6' Im. — 2. « Aristaenetus I, 
16 : 7C£5iXr,x£v outw rpo(j;fu<Ta [lavixdi; , Sxixz (toXi; iito- 
<n;aoa -ri /.eiXTj xat xaTETptfe (lou t6 ffTOfia. » 5. — 3 iipoa- 
xpw-ra Heckerus ad epigr. 160, 1. — 4. « Ta Xoiiti oiyS, 
vide ad epigr. 4, 6. Ruhnkenius Epist. ad Valck. p. 37 se 
nullo pacto concoquere posse ait istud l:rEypa?eTo. Sed 
conf. ep. 181, 12. » B. Et Pierson. adMcerin p. 442. 

CXXIX. Lemma : el; t:6(jvt)v Jp/T.trcpiSa. — 1 xaraxexvoi; 
Bothius , ut ep. 132, 5 , ubi t. Boiss. Quod fortasse reci- 
piendum erat. — 2. « Plutarchus De educ. -. to 89i )£yoii£- 
vov, i\ ofx/jias iita).(I>v aYxitaiTat Ta Texva, ubi multa in- 
terpretes. » B. — 3. « Laudatur pantomima , quod omncs af- 
fectus artis ope praeclare exprimat et imitetur. IlaOatveaOai 
proprie dlcuntur oratores affectu concitati. » Jac- — 5. 
n Copiose explicat hunc versum Salmas. ad Achill. Tat. 
p. 732=684 ed. Boden. " Schneid. — 6. « Laudatur quod 
nee senes respuat , in his quoque libidinis scintillas exci- 
tans. » Jac, qui bene coraparat Martialis epigrarama VI, 
71 : Edere lascivos etc. — 7. r)a)XTt^ei deimpudicis oscu- 
Bs. « Kvii;ei, conf. XI, ep. 73, 7. *Hv inif.i^ to axe'Xo; 
conreram cum Tibullianis : Puella nee jocosa te levi 
manu Fovebit , adprimetve lucidum femur. » B. 
Brunckius liitTpi^'is. « Est.ftirrsw to oxeXo;, metaphora ab 
arte saltatoria sumpta , nihil aliud quara Aristophaneum 
illud , Lys. 229 -. upo; tov opo^ov dvaxeCvsiv Ta itepaixa , vel 
apoffxiveioflai. « Chardo. — 8. Kopuv»i de a'.ooitp etiam 
Meander Alex. 408. Jac. Vix monendum respici ad Her- 
culem. 

C.\X.\. Lemma : MatxCou (sic a pr. m.; a correctore 
MflwxCou) ei; Tr,v hatpav *tXatvt5a. — 1 r.xaia Cod. a pr. 
m. — 4 eTitov Cod.; e'.r.iv Plan. — 5 caxpui:; ; o-i 91^; ti ; 
ita distinctum in Cod. — 6. In proverbium ferme abierunt 
Herodotea, wra tuyx^^-' ivOpwiroici dovro amtrrorepa 
656(x)[iwv, I, 8. 

CXXXI. Lemma : el; Zav6t7tTrr,v 6(1.0(0);. — 1 XoXirji et 
xwTwov Cod., recte Plau. — 3, 4. « Plane hue facit Pro- 
pertius II, el. 1, 75 : 

... nee causam, nee apertos cernimus ictus , 
Cnde tamen veniant tot mala , csca via esL 

Tu?oti.£v7i, conf. ad ep. 124, 4. » Jac. 

CXXXII. Lemma : el; ttiv auT^Jv HavOi^tirriv, (lavia; [le- 
oTOv xai eouiiacmxov. Fallitur de Xanthippa, ut per se 
patet et ex V. 7. — 1 w Codex per totum epigrarama; to 
recte Plan. — 2. « Ktevo;. Psellus Opusculis p. 40 : 6 yu- 
vaixeTo; xtei; ■ outw yap 6vo[iaCoy<i'' tt.v alodi alaxyvofievot. 
Ibi not. y B. — 3 ujaoiv Cod. sine w. Synizesis statuenda 
•ildetur; aut cum Bothio delendum u ante (laffruv. — 5 
%x*.o-:zx^o-:i.io-j Plan. « Quod ferme praetulit Jac. [et 
Hecker.] -. ego non item. Nam est in xaxoTsyvo; vituperium ; 
et omnia laudat Philodemns , omnia admiratur. Adjectiva 
ex nomine et praepositione xaxa composita abundantiam 
rei signiflcant; Tide Walck. Parei^. p. 52; Reisk. ad Con- 
stant. Porphyr. p. 527. Barkerus in Epist. crit. aliquot id 
genus vocabula tractavit. Est igitur xaTaTsyvoTaTou artifi- 
ciosissimi. — 6. Codex twv Oveule. Quod varie fuit tenta- 
tum. >Iitii corruptum verbum lectionem Ojoiiai , ex obser- 
vatione facillimarum permutationum, facillime obtulit : O 
voces quibiis raptor, qutbus quasi amens efferor! Sed esse metricurn \itiura fateor, excusandum tamen exemplis 
non paucis similis in diplithongo finali ante consonantem 
brevitatis. Vide ad XV, ep. 31. « B. Sic jxapatvotiat xr;? 
notavinius in Statyllio Flacco supra ep. 5, 3. Jacobsius 
Ttov 6u(i(iE9a, quibus uror et ardeo; constat autem ter- 
minationem Oa fere superposito 8 indicari in codd., ut una 
raodo litera sit mutata. Heckerus, twv 6u4''e(i£ ipwva- 
pitov, « suada loquelae qua me totum ussit. Hesych. : 0u- 
<}/ai, rv^uxsa\ , et Oy^avTa 6'J4«i Etym. M. p. 458, 43. Clem. 
Alex. sir. V, 8, 49 : 6vJ/at xe to xepauvu 9>£5ai. « Hoc ceteris 
probabilius. — 7 6i:ix:^ (cum nota depravationis) xal ^Xupa 
Cod.; omxii xai ^Xwpi Plan. Recepi correclionem Heckeri, 
xai in itai; Tertentis : « Et quaenam intelligenda Flora 
monstraYit Seidlerus ex Plutarcho , hetaera nempe Pompeii 
sptate Romae nobilissima , » et cetera , quae disputat simi- 
liter Boissonadio , qui baec : a In nomine 9 Xupx corrigendo 
critici sudant. Sustuli xal et nomen latinam Flora aniic^ 
dedi PhUodemi. In quo mihi verum yidisse videor, ob id 
etiam quod scortulum dicitur Stuxt,. Fuit enim opicus 
appeliatio qua Graeci in Romanos pnecipue ridiculi causa 
utebantur. Flora igitur, ut Romana , erat Opica , nee 
Sappbus odaria cantillare bona erat; sed eam amabat 
Philodemus. Quidni ? amavit Perseus homo Graecus bar- 
baram mulierem ac plus quam barbaram , Andromedam 
Indam. Sed Tocula xal mox producta nonnihil habet of- 
fensionis. « Grotius fXupa vertit /7a ro, quocum Jacobs, 
in nott. mss. confert -^ flora lanugo, id est flava, apud 
Pacuvium. » Bothius fXoupa, referens ad fSouaa. — 8. 
Confer Ovidium Heroid. XV, 35, et Art. am. n, 643. 

C.XXXni. Lemma . el; 'HSyUiov (sic) iTaCpov. — 1. Junge 
diaoia oov /pixo;. — 2 5* yeX^; Plan. — 3 nd'/TO); xaxov 
Plan, non male, sed rectissime idem t. 4 lrign\M, ubi Pal. 
IrapTiv, et Tcrsu 6 opxi', ubi Pal. 6pYi'. 

GXXXTV. Lemma : nomSinnou (sic solet Cod.) el; \i- 
fuvov olvT,pav. <t Omissis rigidae sapientlae praeceptis , poeta 
Baccho et Amori bdulgere statuit. » Jac. — 1 KexpoTci 
Cod., corr. Brunck. « Vasa e terra Attica ( praesertim ex 
argilla Coliadis) ficta in laudatissimis olim fuerunt. Vide 
Dissen. Explic. adPind. Nem. X, 35. Conf. VII, ep.455, 3. » 
B. — 2 paTve Cod. , corr. Reiskius. « SufiSoXtxi^ de compo- 
tatione quae fiebat coUatis symbolis. Tercntius Andr. I, 
1, 61 : symbolam dedit. Ibi Westerh. Conf. ep. 135, 4. 
— 3. Dici videtur Zeno cygnus, non ob canitiem [quae 
erat Reiskii sententia], sed ob eloquentiara. Et habuit Mu- 
sara sibi faventem Cleanthes , cujus supersunt Hymnus et 
tetrasticbum aureum : 'Ayo"j Se h-', u Zeu... >> ^. Erat 
Cleanthes Zeaonis auditor, quasi majorum gentium 
Stoicus, ut loquitur Cic. Acad. IV, 126. — 4. « Deamore 
YAuxoTitxpj,) V. not. ad Aristaen. p. 659; intt. ad Musaei 
166 : yXuxuTttxpov loe^axo xe'vxpov 'EptoTwv. Conf. et XH, 
ep. 109, 154. » B. 

CXXXV. Lemma : el; Xoyuvov 6^o{(>>; olv»)pav. Conferen- 
dum epigr. Marci Argentarii IX, 229. — 3 (xouffwv Cod. — 
4. « Su(iooX., V. ad ep. praeced., 2. — S.MeOyet;, vino plena 
es ; qui autem vino plenus , est ebrius. Lusus , aUas fri- 
gidissimus, est in tali argumento ferendus, etiam fere 
bonus. — 6. Hunc usnm verbi aSixeiv illustravi ad Zachar. 
n. 42. » B. 

CXXXVI. Lemma : el; x6pr,v TD.toStopav, epuTixdv. 
« Prima verba vertit et illustravit Longopetraeus ad 
Theocr. p. 401. '■> B. Confer Callimachum XII, ep. 51. — 
2 <jy 6' axp. Heckerus ; <rjv axp. Codex. Jac. conjecerat 
xai axp. a Quum sententiae hient , proposui ad Simoc. ^34 ANTHOLOGIZE PALATINI p. 307 : CTuv axpiiT({j t e Y^- Sed id est fere durius , etiarn 
pro Meleagro, qui non ubique laevissiinus est. » B. — 3. 
« Hincapparet non tarn infrequens fuisse quod lauquam 
exemplum rusticae et ineptae maguificentiao commemorat 
Plutarchus Mor. p. 713, E : i^ xou neyaXou paaiXe'w; {leya- 
Xo(f poffuvY) upi; 'AvtaXxiSav tov Adixwva Setvoi; dTcetpoxaXoi; 
J^avr) xotl ocYpoixo; , oirvivixa ^oSwv xai xpoxou |i,e|iiYli£vwv 
(TT£?avov eU aOpov pd<}'a? e7:e[xi}/£v auTcji , to oij[x.?utov xal 
ISiovxaXov auoffSeaa; xal xaOygptua; Toii; avOcdtv. « Jac. Ad 
quae recte Gracfius p. 121 : « Idem comparat ep. 200 : ol 
(AupoiCTiv ETt uvsi'ovxe? 'AXe^ou; ... cte^avoi. At In satis ibi 
ostendit haec serta propterea tantum unguentum redo- 
luisse , quia Alexo ea in capite unguentis niadido gesta- 
verat. Eadera ratio in Meleagri carmine obtinet. « — 5. 
« Monui ibidem pro vulgato xetvav legendum esse xeiva. 
Habet oculos rosa , si quidem plorat ; sod non lam cernit 
acutum ut Heliodoram videat in aliena domo ludentom -. 
amica abcst , nee eam in sinu videt dominl. Hiatfls ui- 
mius metus et verbum ddop^ in causa fuerunt cur xetvav 
corrigeretur. Ad ^crop^ subaudio aOii^v. « B. Servavi CXXXVII. Lemma : eU xriv aCiTYiv, oiioiw;. — 1,2." He- 
liodora triplex dea , quum et Veneris sit instar, et Gra- 
tiaj , et Suadae, quae ipsa est una Gratiarum. » Jac — 
2 a5u XoYOu yip''^^? Cod., corr. Bentleius. 

CXXXVIII. Lemma : si; 'A6r)viov xoprjv, xpaYtpoov. Athc- 
nium incendiura Trojae canens poetae animum amore in- 
cenderat. — 1. 'E[j.oi xaxov, non Trojanis. — 2 xeivri Cod. 
— 3. OO Seiora; utcumque explicui in latinis. Aliter Pic- 
colos : « Par les mots oO Seiffai; Aavawv uovov le po^te 
veul donner a entendre 6xi Se'xa ^qjiXyiae et compare sa 
bravoure a celle des hiros grecs. « Aliter etiam Hecho- 
rus : « Simul cum Troja incendio absumptus sum , Ijfet 
non per decem annos Graicorum expugnalioncm timuis- 
sem, i. e. licet Trojanus non essem. « Conjecturam oO- 
8evi(Ta;, quae edebatur, Jacobsius delevit. Meuiek. p. 161 
dubitanter oij5£ wa;, « ignarus decennis oppugnationis, 
quippe uno die expugnatus » ; in quo Aavauiv plane su- 
perfluum esse observat Heck. 

CXXXIX. Lemma : el; Zr,vofCXav triv xt0apw56v. — 2 Cr,- 
vo:p.iXa XiYi'av a5u Cod ; ?. XtY£i' aSu Plan.; XiYU xps'xEi; 
Suidas in Kpe'xeiv, xupiw; to tiPjv xtGapav xpoueiv. « Recepi 
Graefii conjecturam NAI IIAN pro AITIAN. » Boiss. Ja- 
cobsius cum Sehneidero Xiav dou. Piccolos ZvivofiXa aet- 
prjv, « cui glossator fortasse aliquis adscripserit u XiYeia 
<rEtpr,v. « Marcellus Comes Aiyoriv a5u, xpsxEt? te (x. — 4 
xoCiB' ouov Jacobsius valde probabiliter. — 5 r\ Yap Cod., 
corr. Wyttenb.; ■/] yip (toi (jLop^a pdXXei* tvoSev ; Plan. 
Schol. inmarg. Cod. -. Sti ii [J.op(pTi pdXXet tov ttoOov 6ipOaX(xa) 
Staxovo) x9^\>-^''f\- — 6 TtdvTa nupi tpX. Cbardo; sed ceteri 
consensu Reiskium sequuntur post TiavTa distinguentem. 
Grotius Ti Xey'^ irdvTa; quod ]iiobabat Boiss. 

CXL. Lemma : el; xopriv Zrjvo^iXav. — 1 [xoudats Cod., 
»ed puncto superposito alteri a ut delendo. — 2. KaXo? 
tip' ■:^vt6xw (sic Cod. et Plan, consensu) explicat Lennepius 
p. 249 : pulcher quando est in potestale aurigae. Cui as- 
sentitur Jacobs, in nott. mss. Botbius Oj' t^vi6x'i>, quod 
erat in Toupii apographo. Boiss. et alii probant emenda- 
tionera Graefii (quam apud Cbardonem quoque video) 
xdXXo; ufpr,vioxwv. « Quod ita vi diversa dictum ab ea de 
qua dixerunt Lehrs. Aristarcb. p. 115 et Lobeck. ad Soph. 
Aj. 1106. Significat enim habenis regens. » Hecker. I, 
p. 218. • - 3. " Quinam dTievetaav? Id quaeritur, ct alii aliud respondent. Puto esse senteutiam : Mo-jdat , neiOu , 
'Epw; dTt£v£t[xav aoi ffxrjiTTpa IIoOwv. Et cur.' quia tres 
Gratiaein te una tres aduuarunt gratias; scilicet Moyawv 
cum lyra, Suadae cum oratione prudenti, Amoris cum 
pulchritudiue. » B. Similiter Jacobs, p. 81. Graefius p. 113 
cum Hermanno supplebat elai in primo disticho , et Xipixs; 
subjectum dedit verbo dKe'vEifjiav, addens -. « Ordo ver- 
borum pauIo exquisitior obscuravit epigramma sic \ere 
elegans. » Denique Heckerus 1. c. haec disticha epigram- 
mati 195 pratjponenda putavit , ubi v. not. 

CXLL Lemma : eU 'HXioSwpav, 6|i.otw;. « Nomen au- 
ctoris non adscriptum; sed recte Meleagro tribui in Plan., 
Heliodorae nomen dubitare non patitur. — 1 vv) tov Plan.; 
ouaat Cod. Imitatur Agatbias ep. 292, 7, 8. » Jac. Quae 
imitatio ostendit versu 2 intelligendum esse \ to xf,; xiOdpac 
fOeYjia. Lobeck. ad Aj. p. 332. — 2 XaxpCoeoa Cod., sed 
recte Plan. 

CXLII. Lemma : e'; oxe'^avov foSwv Aiovu(7iou. — 2. 
n AEinExai, t7nc»7wr. Vide ad Ecphras. Eugcn. p. 348. 
Sic auoXEiTtEdSai ep. 257, 270. » Boiss. Qui ad Niceph. 
Chumnum p. 348 -. « Sic instituenda syntaxis sententia; 
non nitidissimae -. ti; XEiTtexat ; ^ f 65ov, 6 oxs'^avo;, Xeitie- 
xat Atovyaiou ; ^ AiovOdio; aux6c, ^65ov wv, XeijiExai axe- 
^dvou ; 4 ffX6ipavo; XE(jrExai. » 

CXLIII. Lemma : eI; Srepov (rx^^avov foSwv 'H/ioSwpa;. 
Meleagri nomen iterum suppeditavit Plan. — 2. « ToO aii- 
(fi'>to\) cxfi'^avo;. Simili acumine Philostratus a Jac. col- 
latus, Epist. 29 extrema : jt£piOf,(jr) li oO ay xi f65a» 
iXX' auxi ai. » B. 

CXLIV. Lemma : xoij oOtou el? xopyjv ZyiVO? iXav Jnaivo; * 
and Twv dvOeuv i\ ffOYxpiffi;. « Verno tempore hoc ejiigr. 
concumatum finge. » Jac. — 1 Xeuxov tov Plan. — 2. « OO- 
peat^otxa , quod dv oOpeatv olxoOvxa dicit Philostr. Imag. 
1, 9. Simili audacia LX, ep. 27, 24 : tioit^v yutj eu(x).5e't x'wpa 
Oe'oysav, herbam per pratum virentem ct illud implen- 
tem. » Jac, quem vide p. 82. — 3. » 'H (ptXepaoxo; Zvjvo^iXa 
non est pro vocativo, quod excidit viro d. , sed nominativus 
unde xEQrjXe pendet." B. — 5 Im Plan.; ettI Cod. « <I>ai6pa 
YeXaxE,de jucundo prati adspectu florumque splendore. » 
Jac. 

CXLV. Lemma ; el; dxe^avov ex ^62wv TiXaxe'vra evexev 
xopYi; Ttvo;. « Vel loquitur puella, vel carmen hoc ad 
musam Stratonis relegandum. » Chardo. Hoc verum. 
Loquitur amator corollas , lacrimis suis irrigatas , ad pueri 
januam appendens. Jac — 3 epcixa) (sic) Cod., alterum a 
correctore et in Plan. — 4 oxav oIy- Jacobs.; 6x' dvoiYo- 
(AEVY); Cod.; ox' dvotY- Plan., ut edebatur. Deinde in Cod. 
recentior m. i?i posuit supra ultimam syll. vocis auxov. — 
5. « 'EjAov uExov. Scriptor celeberrimus , de lacryma : 
or ages du coeur, est-ce une goiitte de votre pluie? » B. 
— 6 5dxp\ja HIT) Plan., unde Dorvill. et Brunck. 6dzpya 
xdfAd TTtY). Locum simillimum Xenoph. Ephesii I, 9, com 
paravit Jac. 

CXLVL Lemma : el; xr)v YvivaTxa IIxoXe[j.atoy BspEvixYT'- 

2 [xOpoifft in Cod. cum nota corruptelae. « Si de viva 

Berenice haec intelliguntur, non perspicitur quomodo pro- 
bal)ilis verborum interpretatio institui possit. Obscure et 
contorte Jac. Berenicen , ut adderetur Gratiis, formatam 
esse dicit deorum manibus, ideoque adhuc unguentis ma- 
dere; deorum enim omnia esse fragrantia. His ambagibus 
non opus est, si de staiua Berenices agi ponimus, quaa IN CAPUT V ANNOTATIO. 43r> reoens ex o/Ticina sculptoris exierat. Unguentis statuas 
delibutas esse non ex hoc tantum loco discitur; conf. 
Anjte IX, ep. 144, de Veneris statua in littore maris 
posita : XiTtapiv 8spx6(isvoc Soavov. >• Meinek. Diatrib. 
in Callim. p. 290. — 3. ipi'Cr.Xo; Cod., corr. Brunck. — 
4. (Step et t' at Cod. Conf. LX, ep. 515. 

CXLVn. Lemma : el; cTeyavov ex poStov SoOevra 'H)..o- 
8wpa, — 1 SuaXoT; Plan. — 6 4v6o6oX^t superposito ei 
Cod. « In 4v8o6oX^ cogitandum de honore (pyXXoSoXCa; , 
quern non homines solum , sed natura ipsa sponte sua 
diis hominibusque colendis prsestabat. De Fauno Horatius 
Carm. Ill, od. 18, 14 : spargit agreslestibi silvafrondes; 
ubi V. Mitscherl. » Jac. Et Boiss. ad Pachyraer. p. 248. 

CXLVIII. Lemma : el; 'HXio8b)p«v. 

CXLIX. Lemma : eU ZTjvo^iXav. « In pictam Zenophilse 
imaginem scriptum videtur. » Jac. — 1 Xa),iiv scribendum 
erat; v. Thes.; XaXiav Cod., XaXirjv Plan., Statpriv uterque. 
« Editi etatpav. Revocavi StaipTiv, et sic puto scripsisse 
poetam , ne ter repetitus somis ov aures laederet. » B. 
Scripsi Jxaipwv, quod Graefius suasit : « nam quseri po- 
test an hi poet^ puellam , quam a se adamatam carmine 
celebrant , IraCpav vocare soliti sint. » — 3 ap' (4v apo- 
graphum Barberinum) £toi'(i<«>; avf,p Cod.; ^ ^' £tu|x(i>; 
avTip Plan. « Scripsi avi^p. [Item Bothius.j InteUigendum 
de pictore qui Zenophil<& a se pictam imaginem poet<B 
dederat. » 5. — 4 xaOn^jV \^c* Plan- 

CL. Lemma -. el; Ntxio. — 3. « *uXax:^, monente Reis- 
klo, est prima TigiUa, quae ad mcdiam fere noctem 
extendebatur. Ad id tempus mendacem puellam exspe- 
ctans somno denique aufertur (Horat. Sat. I, 5) -. quare 
lucernam , Veneris ministram , exstingui jubet. » Jac. 

CLI. Lemma : et; Zr,vo9iXav tt^jV autou cpcopiivTiv. — 
2. « KvuSaXa Tocavit Meander Ther. 759 tenues muscas. 
Vide Cler. ad Axioch. p. 86, et Fischer, in Indice ; item 
notam ad VI, ep. 101. » 5. — 3 sic Plan.; napiO' rjrfu/.ov 
{mvb>t Cod., in quo urcvip £u5eiv aptis exemplis tuetur 
Hecker. — 4 aapxoyaYeiTai Cod. — 5. Paulssen. : « ante 
versum 5 comiptionis nota , cum sigia in mar^e » quae 
Zf(Z£\ ostendere videtur. Codex x»itoi upocrixa (sic) tt,v. 
Plan, xal t( TtpooYixarriv. Ex quibus verum emit Scali- 
ger; v. Jac. p. 83. In fine versus diTEyxTot Plan., aTexvoi 
Cod. — 6. Conf. ep. 165, 4. 

CLn. Lemma : ei; -riiv au-r^v, itpooYWYoO araXEvro; xu- 
vtinco;. « Ut in hoc poematio culex, sic apis amoris ministra 
inter nympham et Rhoecum, ap. schol. Apoll. Rh. II, 
477. " Jac. — 1 irraiTi; Plan.; in Cod. cernitur irtaT a, 
« cum rasurae vestigiis; » etiam in marg., ut videtur, yp. 
TTcaiff. — 4 Eia jiexey Plan.; la (sed prior litera ductu valde 
simili compendio ei) nexeu Cod. — 6 xivr,a£i; Cod. — 
7 Sopa Piersonus, Brunck. et alii; SopaT; uterque codex, 
quorum in talibus, Sopat Gxi<\iu), nulla auctoritas. « Her- 
culis omamenta promittit culici , bellicosae et gloriae ap- 
petenti l)estiaj, qualem describit iEsop. Fab. 149 et 
Adiilles Tat. 11, 22. « Jac. 

CLllI. Lemma -. el; Nixapexriv. — 1 tioOokti p£o).r,(ie'vov 
Cod. « Pro quo non dubitavi recipere , quam jam receperat 
Brunckius [et Meinekius p. 18], Salmasii conjecturam 
itoOoi; liepieXrjjievo'j. In codicibus saepe sunt simillimaB li- 
terae p et \l, adeo ut possint confundi. Kihil est notius. 
Participii jAetteXr.jievo; exempla vide VII, ep. 199; VIII, ep. 148; IX, ep. 103, 531 ; et quae innumera collegit Tafe'. 
Diluc. Pindar, p. 55. » B. Sed minime spemendum esse 
7t69ot<Ti PegXriiie'vov recte observat Heckerus, conferens 
n :To666XTfiTov jtpofftojiov saepe lectum ap. Nonnum, qui ab 
antiquiore poeta sumpsisse videatur. » Conf. Comm. 
I, p. 230. Adeoque vox rtuxva et distichon alterum faciunt 
ut mihi quoque praestare videatur Codicis scriptura , im- 
merito mutata. — 2 u^'o^o?'^ Cod., superscripto yp. \j<^r 
Xwv. Correxlt Reiskius. « Quae ex altis aedium fenestris 
prospectat Nicarete non erat , quod de ea dictum est , 
meretrix, sed virgo seu mulier honestior. Apud Nicetaiii 
Eugen. II, 69, Calligone virgo cum parentibus severis 
habitans Ix OupiSuv se amatori videndam exhibet. » B. — 
3. « 'EfKxpavav. Dicere videtur, jam puevl illius desiderio 
puellam pallescere et consumi. » Jac. 

CLIV. Lusus in nomine Tryphera. — 1 vi^ Ty,v vriSatuvr.v 
Plan. — 2. ixopfo; Cod. superposito tj. Tpuipe'pa Jac. « No- 
mini Tpuipepa relinquo Codicis accentum, ut ep. 185, 6. 
Non omnia nomina propria retrahunt accentum. Vide ad 
Christodor. 263. Lusus etiam est vividior scripto Tpusepi 
xpuyepa. » B. 

CLV. Lemma -. el; 'HXioSwpav. — 2 SitXadev Cod., corr. 
Salm.; ?«Xa«v auT6; 'Epw; Plan., quod scripsisse Meloa- 
gnun , potius quam illud , nemini non erit probabile. 
« Sic plane Plutarch. Mor. p. 759, C : Katwv eXeye xT,i 
^yij^t* Tou dpuvTo; JvStatTo^Oai t^ toO £p<i>(iEvou. » Jac. 

CLVI. Lemma : el; 'A^ncXrjmiSa. — 1 4 Cod. superposito 
r), deinde x«>>eTcor;, Plan. x«p«»norc, « quod saepenumero 
usurpatur de man et fluctUbus, » Jac, quem vide p. 85. 
In fine Plan, male yaXrivoT;. « Junge l^\uxa\. xotpouot; , oia 
FaXrivr,;. Asclepias ocuUs caeruleis, quales Galene liabet, 
placido marl simillimis , omnes ad Amoris uavigationem 
pellicit. Notum est has mulierculas cum navigiis compa- 
rari (ut supra ep. 44), quo totum carminis acumen nilitur. 
Helenas 9p6v>i[ia vyivE^iou faXdvot; laudat ^Eschylus Agaro. 
735. » Grxf. Tyrwhittus malebat oia raXrjvr]. 

CLVII. Lemma : el; 'HXioScipav. « Inter amantium ne- 
quitias est xviajxa, cujus vim, ad intimas usque medullas 
pertendentem , poeta expertus , Heliodora; unguibus banc 
potentiam a Cupidine tributam fingit. « Jac. — 1 avatpa^je^ 
Cod., corr. Brunck. : crevisti , ut Callim. H. in Jov. 55. 
— 2 Tauxa; Cod., corr. Brunck.; deinde e; Cod., non el;. 

CLVm. Lemma : el; 'Ep(Ai6vy)v Etatpav. « Galilee red- 
didit Larcher. Diss, de Venere p. 44. — 1. Ili9av^, conf. 
ep. 53. J) B. Ap. Brunckium 'Epjiiovig tiot' eyw TtiOavT;. — 
2 d); IlfltiftYi malebat Passov. — 3 xpuaia Cod., sed e inter 
lin. Deinde 5i' oXou ediderunt Reisk. et Ruhnken. Dislin- 
ctionem editorum StoXou 5' eyeypaTCTO' (ptXet emendavit 
Heckerus. Poemation sic imitatur Ausonius ep. 94 -. 

Punica targentes redlmibat zona papillas 

Hermlones ; zona textum elegion erat : 
Qui legis hunc titulum, Paphie tibi mandat, ames mc, 

Exemploque meo neminem amare veles, 

CLIX. Lemma : el; Bo;Stov if.v ayXyjTpiSa. « Simonidis 
esse dubito. Conf. ad ep. 161. Agitur de donariis , quai 
meretriculae, mercatoribus et nautis probe emunctis, 
nescio ubi dedicaverant. Hinc suspiceris Hedyli epigramma 
esse, quem donaria quae in Arsinoes tempio sua aetate. 
visebantur, descripsisse constat. » Jcc. Asclepiadx tri- 
buendum putat Bergk. Lyric, p. 924. « Auctorem Pseu- ANTHOLOGI^ PALATINI 136 

dosimonidem vocat L. Dindorf. in Thes. v. BaXavriov. « B. 
Quos contra Hecker. I, p. 104, « vere Simonideum » ju- 
dical. — 1 auXyixpU Plan., sine art. « Pro ipasxM. , i. e. dpa- 
fffjiiat , enepacTOi, Brunckius baud aptissime correxit a'i noO' 
exarpai. Puellam meritoriam dpaffTr.vy.al vipoxetpov yvjvaTxa 
appellat Lucianus Philops. § 15. » Lobeck. Aj. p. 274, alia 
addens Paralip. I, p. 272.-3 paXavtiov Plan. 

CLX. Lemma : el; Ari|xw ti?iv dxatpav, — 1- « Pro ^'^o 
Xpuixa Graefius conjecit \inb x> a'va > Jacobsius uno Xci^^qt , 
quod Hesych. explicat Ijianov, :rep:6Ar,(i«. Sed fortasse 
scribcndum ucoxpwxa, ut ffOyxpwTa, et ep. 128, 3, xpwra 
Xa6wv rpoCTXpwra . P^o edito iipo; xP^^a. » Hecker. « Tii; 
iste fuit Juda3us, cut frigida sabbata cordi, verbis Ru- 
tilii Itin. I, 389, ubi v. interprr. Sed quod addit Rutilius , 
sed cor frlgidius religione sua e5<, jam in sabbatariuni 
ilium non cadit. » Boiss. Ita Jacobsius quoque accepit, 
et-Botliius, recte, ut nobis videtur. Aliter Graefius 
p. 110 : « Verum quum sic carmen non bene coeat, vi- 
dendum ne alia interpretatio verior sit. Quid.' si Demo 
Judaea fuisset, qute sabbati religionem praetexens, ut 
Isidis sacra '^omanae mulieres , in alius viri complexus 
properabat. Jam 71660; aaSgaTixo; satis lepide diceretur 
de desiderio sabbati sacra celebrandi , quum poeta simul 
ad amores DemCis alluderet. Meleagrum Syrum amasse 
puellam legi Mosaicae deditam , nibil certe absurdi habet. « 

— 4. Tuxpo'? > ob jejunium quod die sabbati agitur. 

CLXI. Lemma -. eI; EOypw xat 0af8a xal BotStov. Iterum 
scribitur in Codice cap. XI, post epigr. 9, ubi Simonidi 
tribuitur. Jacobs. : « Ejusdem est qui scripsit epigrainma 
159, " ubi vide. — 1. « At AtojxriSou; ypaTat. Alhisione 
ad mythicas illas Diomedis equas. Schol. Aristoph. Eccl. 
1029 : AtoiJ-TiSeia • oxt Ato(xii8ri; 6 0pa?, 7t6pv«; 2xwv Ouya- 
XEpa; , Tou; uapiovia; Sevoy; e^ia^exo avTai; aviveTvai , Sto; ou 
xopov (Jx^iTi xat dvaXwQdiiiv ol av5pE; • 5; xat 6 (iuOo; i7t- 
Ttou; avepwTiojpaYou; elTtev. Adde Arsen. Viol. p. 181, v. 
AlopiyiSElo; avayxYi. n B. — 2 oXxdos; Cod., v. ad I, ep. 92, 
1. « Eixoaopoi, nam communia ilia navigia a multis suba- 
gitantur remigibus. Conf. ep. 204, 10. Grotii versionem 
vix intelligo. » B. Lepida sane appellatio meretricum in 
emporio negotiantium , vauxAy;pwv oXxaSs; , ut poeta; men- 
tem pervertere videatur Heckerus I, p. 105, qui scribit 
vauxXiQp6u; oXxaSo; elxoao poy, 'Ayiv ... Y^fivou; 
iSs^aXov- — 3 aytv Cod. bic, sed cap. XI, ocTitv. Plan. 'ATitv. 
'<■ ""Ayi; est in Hedyli epigrammafe XI, 123. » Jac. Cod. 
liic Ixdaxyit, sed recte altero loco. — 5. Eadem fere Ni- 
carchus ep. 44, 3. « Sensus : omnis navii>,ilio j)ericulosa 
est : sod in ipsa quoque terra facies naufragium, nisi 
nieretrices, Yeneris piratas, vitaveris. » Jac. — G sic 
Cod. altero loco et Plan.; hlc iybo6-:a.T;on , litera p erasa. 

CLXII. Lemma : d; 4HXa(vtov. — 1. « Et; owx*- Ver- 
nacula formula non eleganti : jusqu'au bout des ongles. 

— 4. In meretricem aliud agens ac fere dormitans incidi, 
ut qui incautus latentem in herba serpentem calcat , et 
ipsum tetigisse Orcum mihi visus sum. » Boiss., scribens 
rfi (Codex -fi 6') eOtyov t' 'AtSa , ut olim Jacobsius , qui 
addebat : « te post fl§£ positum intendit, et ctiam. » 
Brunckius Taioa. Botbius :?i5' SOtyov y' *At5a. In Palatina 
Jacobsius proponit i^ 5' sQty' et; dtSa vel dtSa-/, « sOtyE pro 
E&axE. De meretrice poeta loquitur ut de aspide, qute 
iniprudenter calcantem mortali vulnere Iceserit. » Meijie- 
kius p. 104, Ensg-nv Triv6', sOtyov x' 'Atoa. Multo elegantius 
Piccolos, EuegviV, oiSa Otywv x' 'At6a. Perperam Hecker. 
r) 5' EfJty' dvT' 'AtSa, « ilia me Plutonis instar tetigit mor- 
tique tradidit. » CLXIII. Lemma : et; 'HXtoSwpav. ~ 3 rt Passovius ; 9; 
codd. In fine 6y<runoiaxov Brunckius; Sutoktxov Cod.; l-jc- 
niaxov Plan. « Tenendum est apes exempli loco haberi, 
quo probetur dulcissima quaeque nonnibil amaritudinis 
habere. Petronius p. 409 Burm. : Apes ideo punguni, 
quia ubicumque dulce est, ibi et acidum invenies. 
Hinc Meleager 9avxd!;ETai apis similitudinem cum Helio- 
dora sua. » Grxfius. — 5. eina;fa) Cod., correxit Grauf.; 
xoux* ^v, xoOx' w (p. Plan. In margine Cod. : (jLeXidua uTtowp- 
yo;. Conf. ep. 152. — 6 dxeixe Cod. cum nota deprava- 
tionis, et alia manu in oxiyz mutatum. 

CLXIV. — 1 oOx (£XXir)v Cod. Meinek. p. 104 , oux dXXov, 
« languidius. Conjicio oOxiXa9)v, ut non unam Noctem, 
sed Lunam quoque clare in coblo fulgentem obtestetur 
poeta. Confer incerti poetae verba ap. Charis. IV, p. 254, 
coll. Naek. Opusc. I, p. 351 : 

Luna, deflm quae sola vides perjuria vulgi, 
Seu Cretea magis seu tu Dictynna vocaris. 
Hue descende. 

Et dXarjv emendavit, nisi memoria fallor, ante me Unge- 
rus. » Hecker. Qui non hoc, sed ae yip eOxdXifiv sive 
euxToXr,v piapx. conjecerat Stud. VIII, coll. Theocr. II, 
166 : doxe'pe; euxdtXoio xax' dvxwya vuxto; 6na5o.' , addens : 
« Lucramur femininum eOxTJXYiv, non agnitum Arcadio 
p. 55, 13, sed e cod. redditum ApoUonio Rh. IT, 393 •• eu- 
xrjXTfiutv EvEuStotdv Tixepuyedaiv , et probatum Buttmanno 
Lexil. I, p. 143. » In fine versus ola ja' uSpt^et Salmasius; 
olav (sic) y6pti;£t; Cod. — 2 qjtXeSETtaxYi; Meinek. : « Ac ne 
(piXe$a7tdxi; requiras , vide Lobeck. Paralip. p. 269, cujus 
exemplis adde Meleagrum XII, ep. 81 : ■ijyjya.na.xfii ... 
(pXoya. » Idem Lobeckius Rhematicop. 171 , not., conjecit 
^iXopxandxr;;. Codex oOaaftX' (sic) iSajtaxiq;. Edebatur 
ooua (ptX* i\ dTiixr,;. Sed donec melius probetur ille, de 
quo Lobeck., « irrationalis « usus , cum Ungero tenui (ft 
XeSajtdxi;. — 3 xaijxa Codd., corr. Brunck. — 4 aot [A£[x4'ex' 
£n' e[xoT; Cod. Recepi emendationera Jacobsii in notis mss. 
prolatam ; dc Sxt . posthac, aliquando, etiam Botbius co- 
gitaverat. Idem sensisse Ungerum et exemplis probare 
nunc video. Brunckius aoi |XE'[jn{/atx' et;' £(101; axd^d icoxe 
TcpoGypot; ; « ex Bulier. apograpbo , in quo tamen an tiox^ 
invenerit ambigo. » Chard. Meinekius (x£(x']/atax' ^{loi; 
ffxdaa 7:apd Tip. « De optativo (leiju^^ataxo in singulari nu- 
mero v. ad Eupborion. fr. ICl . Usitatius quidem km Oypai; 
axfjvai, sed nee napa 6ypat; contra usum; v. Callimach. 
Ep. 73, 2, Paulum Silent. VI, ep. 71, 5, et ipsum Ascle- 
piadem infra 189, 2. » Heckerus « unice verura » i)utat 
ao\ (iie(A4'a'T' in' iy.o\ ax. iz. np., sed eftoi; eripi poetae 
nemo non ferat inique. 

CLXV. Lemma -. et; 'HXtoSwpav xi^v Jxatpav. « Optat 
ut puellaesuae, alium amplexu foventi, lucerna exstincta 
et amante alto sopore oppresso, fructus amoris pereat. » 
Jac. — 1 Xi<TO|j.ai Cod., sed recte v. 2. « Nox dicitur deo- 
rum mater respectu ad Hesiodi Theog. 107. — 3. Ttio 
xXatvr, , conf. 169, 3, not. ad Nicet. Eugen. p. 120, Blomf. 
Gloss, ad Agam. 1077. « B. Hoc vesticontubernium fa- 
cere dicitPetron. 0. 11. Jac. Codex p£6Xri[iE'vov, super- 
posito (7. — 4. « Conf. ep. 197, 2; 151, 6; 172, 2; XII, 
ep. 63, 4 ; 53G, 2. » B. Marcellus Comes opxaTrdxy) require- 
bat. — 5 [xEv 6 Xy/vo; Brunck., frustra. Conf. ep. 7. — 6 Eu- 
djTTiion 6 xov dxpoTiov y^vov laywv Tbeocrito III, 49, ubi 
V. schol., et scbol. Apoll. Rli. IV, 57. « Arsenius p. 233 : 
'Ev5yixtwvo; iluvov xaOeySst;* ^7tt xwv 6t' epwxa yTtvriXwV 
£7i£i5r) 6 Ttivo; ^paaOei; (leipaxtoy 'EvSyfJitwvo; exi xai vijv 
xaxE/etv aijxov Xeyexat xoiiAwpievov. » £. IN CAPUT V ANNOTATIO. \31 CLXVI. Lemma : ei; Tr,v auTT)/, Oayjiddiov, epwxo; 1[l- 
ir>.£wv. — 2 opOcov Cod., superposito p. In fine idem 6a- 
xixapyj. « Recepta est conjectura [Salmasii vel Guyetij 5a- 
xpuxaprj , cui et favere videntur editores Thesauri. [Vide 
Graefiuna p. 122 seq.] Cogitavi de oaxvoxaprj , Saxvoxepij. » 
B. Brunckius 5r\liyaori. « Conf. Kusterum ad Hesych. v. 
AaxE , p. 878. » Chard. Graefius -. « 'Op6pou; oxoXtoy; 
Reiskius explicat tortuosas, longas, tar das. Videtur eo 
respexisse , quod axoXiov, i. e. quidquid a recta via de- 
flectit, longius est; 6p9po; igitur quum tardius appro- 
pinquat , quasi per ainbages prodire videatur. Mimis ar- 
guta interpretatio. Ixo).i6v est etiam pravum , subdolum, 
perfidum , ut axoXioippwv, ffxoXiY) pouXii , etc. Quoniam 
autem qui per insomnem noctem curis agitantur (v. 
Theocr. XXI, 22 seqq.) se male haberi et Tclut illudi pu- 
tant a tarda luce, recte 6p6pou; dicit (txoXiov; iisque xvi- 
(TfiaTa oaxp'JX«P»i tribuit. Vexat eum lux veluti iniqua et 
lacrimis ejus Isctatur. Vide ep. 173, 1. » Heckerus conj. 
axoTiwv, vertens « clandestinorum. » — 3 i\i.a an i\L<x\ 
in Codice sit obscurum. Deinde xom (cum nota deprava- 
lionis) (fiXrijia , corr. Jacobs. Graefius xdxi <p. — 4 ^v elxaaJa 
Purgoldus ObservY. critt. p. 289. Receperunt Graef. et Jac. 
Hesychius : elxaaJa • 6|ioi6Tr,;. Sic ep. 212, 4, tvuo;. Codex 
h olxidtat, Heckerus ^voixeota , <( ut [xexoixEair] Leonidac 
Vn , ep. 731 , 4, navotxeata, » etc. 'ETtotxedtqt roargo apogr. 
Guyeti. Sclmeiderus evi xXioia, probante Wyttenb. — 
5. n Dicit Ta Sixpua, definite, de lacrimis quas ipse disce- 
dens profudit : baec sunt avyxoixa , cum ea cubanda , 
quum aut vigilanti aut somnianti obversantur. Deinde i 
Wyttenb. voluit xfi[i.* av Jveipov vel x4ui y' 6vetp<f» , quasi ; 
non idem insit vulgatis elegantius. 'Ovetpov imaginem ' 
dicit in somniis repraesentatam. Conf. XII, ep. 125. » ' 
Grxf. Minus impeditum est et sanius sonat quod Heckerus 
seribit , 

xa|i' £v 6veip<!) 
<\i\jyjxnavii (jTe'pvoi; 4[Ji^i6aXo\3<ra fiktX, 

et debebat fortasse recipi. 

CLXVII. Lemma : xal auro Iptoxixov. Poeta media nocte, 
imbre et ventis saevientibus, ferme ebrius ad amasii do- 
mura comissatur. — 1 to addidit Brunckius. « Sed inau- 
ditura est to TpCtov, quarto accedente. De qua re admo- 
nuit Geelius in Bibl. crit. nova III, p. 95, wvo; corruptum 
esse statuens , ut in verbis oTvo; xai lateat epitheton ad 
aXyo; referendum , fortasse alvoraTov : frigus autem infe- 
stissimum voluptati; at vlnura, quod poetae semper 
aniori jungant, grave amori esse non posse. Veruiis 
intelligit t9iv [isOriv, leniori vocabulo utens. » Hecker. 
Recte omnia ; sed quum in ipsa verba vix cadat corruptelae 
suspicio, distinxi post olvo;. Nimirum quae sequuntur, 
ventus boreas et platearum solitudo , quodammodo insunt 
menioratis ueteji et vuxti , quae turn solito fuisse graviora 
et plus terroris babuisse his additis demonstratur. His 
scriptis Ott. Schneiderum video ut to Tpi-ov aXyo; ipwvxt 
( sic emendat probabiliter) jungere oTvo'j xai pop=riv, « in- 
tus ardorem ex vino , extra frigus boreae , aequa vi utrum- 
que compellens in amicae amplexus. » Quod praeferen- 
dum distinctioni a me positae. Piccolos xai S:^ xpCxov. — 
3 Moffxo; scribo cum Meinekio et Boissonadio , qui illius 
librum non viderat. Potest did puella xaX6; (loixo?, sed 
hie lector quomodo scire poterat puellam esse intelligen- 
dam? Ceterum duo disticha, 3-6, praeclare sanavit Pic- 
colos (1853) transpositione et optima conjectura; ante Pic- 
colon raerae in his erant tenebrae. Codex et edd. : 

a).X' 6 KoXi; jiooxo? trXiov Id/uev (sic) * xal a\i yip outu? 
f,Xu9e;, ovSs Oupriv Ttpo; piiav ■f\<nyii.<s<Xi (sic). Tt) oe -oaauT' i66r,aa. Pe6peY(i£vo; • axpi tivo; , Zeu , 
Zeu (f'Ckt , (TiyYiuov xa-jTo; epav e[ia6£;. 

Voculis T^ II signum corruptelae appositum in Codice. 
Transpositionem eandem ignotus Piccoltp proposuerat 
Geistius, Annal. antiq. stud. 1844, m. Aug. p. 717, sed 
emendationem non perfecerat. — 4 fftv^ao) Hermanuus et 
Heckerus, qui sic disputat : « Scilicet amasius plura 
dicturus erat de vi amoris in homines insigni , per quam 
pericula nihil morantur, sed Jovem allocutus melius 
haec taceri reputat , dicta quippe ad deum unum omnium 
hujus rei gnarum araorisque vim expertum. Emendatio- 
nem plane flrmat similUmum epigramma Callimachi 
XII, ep. 230. Future aiyi'jdw utuntur Archias IX, ep. 27, 
4, Nonnus Dion. V, 497. » Miror ffiYr.dov tacito tenuisse 
Piccolon. Jacobsius vertit : quiescas denique , ut de 
pluvio Jove. — 5 Tcji t,l scribendum erat, t(J> Mooxv, 
ob V. 3. Sensisse videtur corrector Codicis. Jacobs. tt;6e , 
ibi, turn. BeSpeYjisvo; de pluvia simul et vino intelli- 
gendum videri annotat Heck. Demde al Piccolos pro xai 
et sequenti versu ^Xue; pro i^XuOe;, egregie utrumque. 
Verum non « clausas fores offendisse poetam » statuo , sed 

temulentum errare et nondum attigisse fores pueri. 

G iPiauxaaac Brunck. et alii, qui puellam dici putant v. 3. 
Restat ut O. Schneideri interpretationem afleram epi- 
grammatis quale legitur in Codice et edd., Annal. antiq. 
stud. 1845, m. Sept. p. 820 : « Mihi quidem in his nihil 
offensioni est prater l&orflo.. Quod si mutes in evorjaa 
et verbis xal au yap o-jtw; i^XuOe; poetam parenthetice al- 
loqui statuas t6v xaXov (xoctx'^^ . '"(^ crit ordo sententia- 
rum : Plus valuit apud puellam pulcher tile puer 
( nam is quoque eodem consilio hue vcnit ) , nee sensi 
totum me Mc (ttiSe), dum eidem semper portx astarem , 
inadefactum esse : (hlc quidem poeta videtur domum 
voluisse redire , sed iinpedit ardens amor; restans, sperans 
usque : ) Quousque tandem, Juppiter, pluei ? sistepluo- 
rem , nam et ipse amoris vim expertus es. » 

CLXvm. Lemma : In' Ipuyzi (iaivo(iev(p. — 3 uovoi; 
Cod., superposito 9 ead. m., ut esset jt69oi;. a 'ATtauS^aat 
Tcovoi; dicuntur qui laboribus obruti spei renunciant. » 
Jac. 

CLXIX. In Planud. dSe'iTTioTov. « Gallicis versibus red- 
didit Longopetroius ad Theocr. p. 300. » B.— 2. Elapivov 
oTEtpavov Cod. et Plan. Jac. intelligit prata floribus picta. 
Quod non probabile. Verum tetigisse videtur Heckerus , 
qui citat Pancratem Athen. XV, p. 677, E, Oppian. Hal. 
Ill, 244, etc., ubi idem epitheton Zephjri, etMeleagrum 
IX, ep. 363, 10. — 3 fjOEtov iffieio\?) Cod., in marg. iiStaTov, 
quod edebatur. Plan. irj5u 6e xai dnoTav. — 4 recte Plan.; 
aivEiTat Cod., cujusin margine positum ^Vitei, ut corrector 
hoc epigramma non habuisse pro integro videatur. Nisi 
pertinet ^tjtei ad vocem xXatva (conf. ad ep. 165, 3), cui 
nota corruptelae apposita. 

CLXX. Lemma : tU IpuTa. — 1 xa 6' Codex, corr. Bent- 
leius. — 3 Ttva 6' Cod., non Ttva 5'. « Beutleius Tav 8' a, 
immemor Callimachi Epigr. 20, 2 : o06^ x£Xeu9w xo^tpw ti; 
;ioX).oj? ^Sc xai wSs (pspEi. Mirus sane hie usus pronominis 
-ci; pro o<iTt;, sed Alexandrinis poetis tanto minus eri- 
piendus , quum etiam Attici non prorsus quidem eodem , 
sed sunUi tamen modo pronomine illo usi esse reperian- 
tur. » Mehvik., quem v. pag. 94 seq. Sed in Callimacho , 
qui nunc ipsum mihi affertur, re denuo examinata p. 281 
seq., vir eximius p. 309 Bentleium vere emendasse Tiv 
6' & judicat. In fine Cod. liiXriUEv. — 4 xrjva; Tav9ea Mei- 138 ANTHOLOGI^ PALATIN^E nek.; x^vax' (cum nota corruptdae) av6£a Cod. Jam Reis- 
kius x*iva«. « Pro muneribus Veneris rosam posuit , prse- 
stantissimura'florem , Veneri sacrum. » Jac. 

CLXXI. Lemma : el; ZuivoyiXav. — 2 ),a().tou codd.— 3 ^[xot; 
xeiXecTffi Plan., sine vuv. Junge unoesiaa. — 4. « Osculanti- 
bus enim anima in labiis sedet; quod animam labris 
deponere dicit Propert. I, el. 13, 17. Conf. ep. 78. » Jac. 

CLXXII. Lemma : el; Ar;(Aw -n^iv aOtou ^pa)|X£vr,v. — 
2. Conf. Boiss. adep. 165,4.-3. Utinam cursu celeriter 
inverse ex Lucifero Hesperus fias! — 4 w; yX. Cod., cor- 
rectum in apographis. — 5 in' 'AXxfArjvyjv Cod., corr. Reis- 
kius. « Jovi via conversa te obtulisti tum , quum ille in 
Alcmenae amplexibus tres noctes junxit. » Jac. 

CLXXIII. Lemma : el; xrjv aOxriv Ayijaw. — 4 in\ xsip^- 
xaxw Cod., corr. Brunck. Jac. confert Ovidianum : 

Noxque fait praeceps et ccepUs invida noslris. 

CLXXIV. Lemma : el; ZYivoytXav. « Poeta videns dor- 
mieutem Zenophilam optat ut loco Somni pulchros puellas 
ocellos sibi licuisset intrare , deo banc possessionem in- 
videns. Somnus , juvenili venustate deus , unam e Gratiis 
ceperat; unde profecto timendum erat, ne hujus quoque 
Gratiaj venustis oculis nimis se insinuaret. » Grsef. p. 114. 

— 1. ©aXo; , conf. ep. 194, 3.-2 eijTtTipo; Salmas., male; 
V. Grsef. Jacobs, citat Wernick. ad Triphiod. p. 131. « Etsi 
careara alis. » Boiss. — 4. Pro xaxetxov. 

CLXXV. Lemma : el; -zit^ aux^jv ZrivoqptXav. « Puellam 
convivio et comissatione noctem cum alio transegisse , 
quamvis negantem , certis signis arguit. » Jac. — 3 [Arivuet 
8' aypUTivov i6ou scripsi audacter ; (XYivuei aypyTtvov iiev ISou 
Codex, in quibus plurima tentarunt critici, nihil satis 
probabiliter. A exciderit ante AFP. et (lev hue aberraverit 
ad prius (Arivuei supplendum et aliquo modo suppletum. 

— 5 cffxuXxai, conf. ep. 259, et Tibull. I, el. 10, 53. 'Axo- 
Xaffxa, manibus ixoXdaxot;. — 8. Conf. Virgilii Copam 
init. 

CLXXVI. Lemma ; el; 'Epwxa. — 1. Tt x6 TtXeov; conf. 
ep. 85, 1. — 4. « Etiam nutritur, h. e. augetur. « Both. 

— 5 -yXuxoio Cod., sed recte in Plan. Boissonadius scribe- 
bat Spa , amiotans : « Non est necesse ut apa , quum pri- 
mam longam habet, circumflexe efferatur. » 

CLXXVII. Lemma : el; 'Epwxa , iroTa xa ISiwjiaxa xouxou. 
« Talis est proclamatio ap. Moschum Id. I, 'Epw; Spanexr,; 
(infra IX, 440) , et in Luciani Fugitivis § 27. » Jac. Gal- 
licis versibus reddidit Longopetrae us ad Mosch. p. 116= 
411 ; illustravit Menagius ad Tassum p. 114. Non fictum 
programma de servo fugitivo edidit e papyro jEgyptiaca 
et docte explicavit Letronnius in Appendice Aristophanis 
Didotiani p. 14 seqq. B. — 2 6p6pio; Graefius et vir d. in 
Museo Cantabr. vol. II, p. 315. — 3. Noli cum Heckero 
scribere yXyxuinxpoc. Melius idem in fine versus axa&gii; 
posuit. Edebatur dOaixSri;, quod nunc vellem reliquisse ; 
nam commodam explicationem admittit. — 4. Conf. ep. 
179, 3, et Boiss. ad ep. 178, 3. — 5. Plato Conviv. p. 178, 
B : YoveT; 'Epioxo; out' elcrtv oOxe X^yovxat vn ouSevo; ouxe 
IStwxou oijxe TiotrixoO. « Vid. ep. 180, 6; Antagoras ap. 
Diog. L. IV, 26, cum nota Jacobsii Anal. t. VII, p. 184; 
Barker, in Class. Diar. t. XIII, p. 172. ^ B. — 7 dadpatxe 
Cod. Bothiusmavult ecpopate. — 9. « Tlepl 9w).£6v, ut fera 
aliqua in lustro prcetereuntibus insidias faciens. » B. CLXXVI II. Lemma : 6[Loio>; eTtepyaffxtxiv el; 'Epwxa 
6a'j[i.a(7x6v. « An Inrpeaffxixov ? Gallicis versibus reddidit 
Longopetrfeus ad Mosch. p. 116=413. » B. — 2 sic Cod.; 
edebatur xi 5' i(xot. Conf. XII, ep. 68. — 3 6vu5i Plan. 
« Nasum simuin indichim esse aiunt physiognomici libi- 
dinis et adulterii , ut est ab Aristotele , Adamantio , Me- 
larapode traditum ; et importunes curiositatis , versutia; 
ac malitiae , docente Joanne Mauropo inter meas ad Mari- 
num notas p. 131 : ^l; ai\L-fi x6v Tteptepyov xai ttoixiXov 
xal ixovYipov StiXoi. Sed in pueris , ut est Amor, nihil indi- 
cationi id genus poeta tribuisset , si Aristotelis meminis- 
set , qui Problem. XXXIV , 10 , xa TxatSia ixdvxa (Tijjia esse 
ait. Sed est uifiov nimc idem ac m\>.a yeXdiv, (jifxa CTe(nri- 
pw;, epp. 177, 179, qui ridens naso suspendit adunco 
quos laesit. » B. — 5. « IIp^; S' Sxi Xoitiov Sxpe^xxov. Pro 
Xoiiiov, quod mirifice languet , succurrit significantius 
Xtpov sive Xtpov , id est dvaiSe;. Vide Apollon. Lex. t. II, 
p. 522. » Lobeck. ad Ajac. p. 159 ed. sec. Jacobs. •• « In 
verbis itpi; S' Ixi Xotuiv est abundantia quadam, fami- 
liaris sermonis negligenticB tribuenda , qualia sunt (xexa 
xauxa uaxepov, tl); aXriOw; xqi ovxi, etc. » Deinde Codex 
56peitxov, Plan. ed. pr. axpenxov, n pertinacem , qui flecti 
nescit; multo rectius quam dxpedxov (quod H. Steph. et 
Brunck. ediderunt ) , imperterritum. Nam illud apertius 
in reprehensionem dicitur; hoc etiam ad laudem trahi 
potest. Ji Grxf. p. 121. — 6. « Adeo est parum matri 
morigerus , ut ipsam sagittis ausus sit ferire. Vide not. 
ad Aristaen. I, 8, p. 346. » .B. — 7 xoi yap TieKpdaaexai. 
Cod.; recte Plan. — 8 Oe'Xoi Plan. — 9 owxt ere ixw)u> Plan. 

CLXXIX. Lemma : el; 'Eptoxa, Ttepiepyov, wpaTov. — 
2. « Theocritus XIII, 56 : iiaitoxiaxl euxajiJiea x65a. Ibi 
de arcu Scythico monui. » B. — 3. « Fortasse scriben- 
dum ipXe^o) , val — , ut poeta , videns Amorem ridere , ab- 
rumpat orationem, additurus val n^jv KuTtpiv , ut initio. « 
Grxf. p. 85. Deinde Codex YeXat,sed Plan, recte. « In 
sequentibus expressisse videtur Tlieocritum, XX, 13 : 
XetXeffi ^Mf^\Xfi\.<i(x... xai xi aeaapd; xai ffoSapov |x' Sys^*" 
$£v. » Jac. — 4. SapSdviov , ut Hom. Od. T, 302. Plan. 
CTap56vtov. « De risu Sardonio v. ad Zachar. n. 397. Conf. 
Plan. ep. 86, 6. » B. Meleager yeXdaei potius scripserit. 
— 5 i^ yap Cod.; el yap Plan., corr. Scaliger. « Epitheto 
a deo ad alas translate, ra wxunxEpa vocantur TioSoya 
n69a)v, quia Amor, Cupidinura dux, TioSriyo; agmen 
praecedit. » Jac. — 7 Ttap' olxov uterque cod., corr. Sca- 
liger. De victoria Cadmea, id est ipsis victoribus perni- 
ciosa, multa paroemiographi. « Dixi ad Zachar. n. 44. >' 
B. — 8 XOyxa ( quod in codd. fere Xuyya scribitur ) Ja- 
cobsius; Xuypa in utroque codice, sine sensu. Bnmckius 
6»ipa. Boissonadius : « Qui vertit ovetn consociare lupo, 
Grotius videtur de eadem correctione cogitasse quam, 
ejus versionem iguorans , proposui et flrmavi ad Zachjir. 
p. 337 : w; Xuxov alTtoXtot;. Possit et scribi alnoXtoiffi Xti- 
xov. » — 9. « 'E7iiXa6wv, praeter alas etiam talaria sumo 
ut Mercurius , quo celerius aufugias. » Jac. 

CLXXX. Lemma : el; xov 'Eptoxa , oxi {iKjtepa t^ev lyu 

xy^v 'A^poSixriv , nax^pa Se oOo' 2va , Ttdvxwv tk ye'iiei xwv 
xaxwv. « Gallicis versibus reddidit Longopetraeus ad 
Theocr. p. 130. » B. Morum et ingenii Amoris caussai 
explicantur. Jac. — 1. BpoxoXoiyo;, Martis epitheton ho- 
mericum. « ToSa, vide ad ep. 124, 3. — 2. Aajivpov Sui- 
das vertit eiiXaXov , euxpdtTisXov , xaxaTiXrixxixov , xepTcvov , 
et hunc locum allegat. « B. Plan. Tiuxva yeXa. — 4 ^yai- 
ffxou xoivT^, 5 |j.Y)xp6;...jxi^x75p Plan. — 6 yi^iixr^:; uterque 
Cod., sed in Pal. a superscriptum ; deinde ouxe xt;, ouxc 
xivo;, quod corr. Jac. — 7 'H?., 8 'Apeo; Plan. « B€iy\, 
repete v/j.i, licet aliud verbum sit interpositum. » Jac. IN CAPUT V ANNOTA'nO. 139 CLXXXI. Lemma : toOto ouxlpwrtxov, a».a xa3rr,),txov 
xai xw(ioj (XcOTov « Elegans carmen et fere mimicum , 
sed \alde corruptum. Pceta in convivii apparatu occupa- 
tus ostenditur, quum servo nonnulla mandat, rationem 
emptorum ab eo postulat , cum eo rixatur, etc. Jac. » — 
I. Servura alloquitur. In nomine Kaptwv, cujus prima 
producitur, « media syllaba immutest it « , quod Terbo 
indicatum a Jacobsio torn. XII, p. 423, multis exemplis 
docet Heckerus p. 59 seq., sed cetera ejus in hunc 
rersum immemorabilia. KciXaxs; quid sint, ignoratur. 
Saimas. : « KuXaSa; hJc seu xw/.axo^, utrumque enim 
scribitur, intestinorum quid esse Tidetur et tm xoXiSe; 
cognatura. » Boissonadius : « Verti quod habet apogr. Lips, 
xapiwv xwAoSa;. Ruhnkenius, qui protulit id epigramma 
Epist. ad Valcken. p. 52 , reperit toSv xapuwv xwXiea^. 
Et Jacobsius conjecit facile xapJuv. Sed nemo dixit quid 
sint xapucav x<.)X(i&; vel xtiXaxe?. Adjectivum xapttov vi- 
detur firmari ex parilitate sequentis membri, xwXiSa; 
Twv xatpiwv, (TTepavov; Tt3v foStvuv. » Meinekius p. 106 : 
« Jacobsius tentat xuv xapuwv f,iiTv Xdge awpaxov iiX' 
(XTtoOpe^ov [ in nott. mss. oXX' iys, Opf'Sov]. Sed nuces htc 
minus apte commemorantur. Non potest dubitari quin 
in verbis liSv xaptuv servi nomen lateat. Possis Zwjrjp' iwv 
:^pitv XiiSc , Tel Zuccupicdv. Sed Tcrum videtur Zu>-.api(ov , 
formatum ut Iluyiiaptwv , Tifxaptuv et alia id genus plura. 
In xwXaxa; autem non edulii nomen latere videtur, sed 
alius rei ad convivii luxuriem necessariae. Ad coenam quae 
requirebantur, ea jam emisse servum ex sequentibus in- 
telligitur. Verba aX),i -roV r^n nescio an scribenda sint 
4)A' aitoXtSet; vel dcnoX^^Et. Quibus monet dominus servum 
ut delectos et eximios xwXaxa; afferat. » — 2. « Monuit 
glossator Codicis x6?ia$ esse ivrl to sic) Smy\. Ruhnkenio 
videbatur esse silentii nota. Equidem habui pro to jtav 
vel -ojiav. » B. Brunckius o' iroTiaE, Jac. in nott. mss. et 
Bothius t' iiroTia^. Hesjchio iwona? est (rj[i:rav. o Scri- 
bendum potius twv ^ivwv 5e- ti i:i$; vel twv ^I'vuv • 
Tt TO itaS ; Fingit poeta servum domini mandata deprecari 
et ut finem jussis faciat eum monere. Id qui facerent , uti 
poterant interjectione ndS, i. e. ohe jam satis est. Conf. 
Diphilum ap. Athen. II, p. 67, D. » Melnek. Reiskius 
conjecerat uevTe ore^vou; , twv ^I'vwv xiTopa; , ut ep. 
185, 4 seq. — 4. De AaiviOr,; convicio vide Thes. in Aa- , 
rridr,; et Aaiticrrnc, p. 112. — 5. OuSiv servo datMeinek., 
sed recte obser\are videtur Jacobs., neminem praeter 
herum loqui. « Possis etiam oux a^txei; oOSiv; » Mein. Qui 
cum seqq. confert Alexidis fragmentum ap. Athen. Ill, • 
p. 117, E. — 7 dXXo? cOo Cod., quod oplirae corre\it Mel- '• 
nek.; oTvov Reisk. Propter lacunam margini Codicis jTJTei 
appictum. — « Versum 8 intactum reliqui. In fine aya- 
66v£; baud dubium. [ « Quod fuit in apographo Ruhn- 
kenii. « 5. ] Favos autem cum ovis et placentis junge- 
bant veteres in mensis secundis : blue conjeci : 

trii , /ayto; , (ncopigpot , crnaaixiSe; , (tx»56v8c, 

vel propius a ductibus ar.aaixa xal oya^ove;. » Jac. In 
notis mss. tentat initio vwy^Xa ( coll. Antiphane Athen. Ill, 
p. 47, D) , xTEt; , (jx. Heckerus (rtcijfivxi; vertit in (rraic, 
jiupa xai ox- « Sed wtk fortasse servari potest , si in fine 
superioris versus scriptum fuisse ponas rA-ixz 6' ysta, vel 
simile quid. Aures suillas in deliciis fuisse quum aliunde 
constat tum ex Alexide ap. Athen. HI, p. 107, B. Reli- 
qua recte emendavit Jac. >' Meinek. — 9 altrypdv ( non 
aluypiv ) Cod. Aidxpav Brunck. « Aloxpav nomen est pro- 
prium uiiguentariae , vel ejus cognomen quae erat vvdtu 
deformi. Hinc malo A'wrxpav scribere. Est Alcyypi^ nomen 
nutricis infra YII, ep. 458. » B. — 10 (lupoiwo) -.v Cod. !Ap"f«- 
fc'a;, subaudi /r,xvOo*j;. — 11. « L'.-l ok ar.sisTov , ut in epigr. 213, 3 -. Die quo signo qvis te miseril agnoscat.» 
B. Edebatur Baxxwv, sed Codex pixxwv, « quod certis 
simum est esse nomen proprium ejus qui loquitur. Die, 
inquit, me ilium esse Bacchonem qui nuper quiuquies 
illam deosculatus est. Ad uevts confer Philodemum XI, 
ep. 30. » Meinek. Addit Heckerus •• « Sed hsereo in e^i- 
/Tjoev nudeposito; corrigo Bax/wv' on -tivn i?(Xr,(j£v, 
j scil. .Eschra. » Quod recepimus. — 12 xX.tvT) Piersonus 
j aut Heringa; xatvi^ Cod. De ceteris confer epigr. 128, 4; 
j 5, 4. 

CLXXXII. Lemma : Ipurcxov xal [lav-'a; ixsffrov. Au- 
ctore W)ttenbachio Bibl. crit. I, 2, p. 29 , praefiximus 
huic epigrammati distichon quod le^tnr n. 187, idem 
commendantibus Mansone , Beckio , Graefio , Heckero. — 
1 eiTie Cod. et Plan., iidemque =7ttxTr,Ta. Correxit Brunc- 
kius : « ^TrtTTjXTa qpiXtiv, non amare ex animo, simula- 
tum amorem pra; se ferre. Cicero Ad Atticum VII, 1, § 5 : 
Omnia ilia prima, quae etiam iuis Uteris in c<xlum 
ferebas, ejiirr.xxa fueriint. Quam non est facilis vir- 
tus! quam rero difficilis ejus diuturna simulatio! » 
Lobeckius Pathol, proleg. p. 519 praestare putabat « £711- 
xTipa, hoc est fugiiiva, defunctoria et non ex animo 
oblata. » Dorcas , servae nomen. — 3 l5ou TtdXiv Cod., corr. 
Brunck. — 5 (ir, xin ii£).)£Te tou Codex , corr. Salmasius. 
« It Dorcada mittitet revocat poeta, sic Voltarii Oros- 
manes suum Corasminum : 

Cours cbcz elle i Tinstant; va, vole, Corasmin. 
Montre-lui cet terit... ali ! cber ami, demeare, 
Deroeare ; ii n'eit pas temps. 

— 7. Editur ex Codice (jia>Xov 5' Irt 'kr^'^G}. Malui quod ha- 
bet apograph urn Reiskianum (loXX.ov 5e, ti Xr.pw; Jungo 
(ta)lc.v tk. (ir,o€v eliiT);. Formulam aaXXov Je tractavi ad 
Aristaen. I, 21 , p. 523. Vide et Krabing. ad Sjnes. iEgjpt. 
p. 216; Palair. Obserw. p. 432. TertuUianus Apolog. 
c. 49 : illi honorandi j nos inidendi , immo eo am- 
plius et puniendi. « B. — 9 Ti Swavra \iyv.w Heckerus, 
ut Ti & xipixata ep. 41, 1, et alia quae citat. Codex ii.rj 
ifeiSou Ti wavra Xiye. Reiskius (quem tacito sequitur 
Brunck. ) [j,ti ifeiSou a\> Ta ti. Xeye-.v, Jacobs. Taos (Both. 
Ta Y£ ) ■ndtvTa Xc'Yeiv , alii rursus aliter plura mutantes. 
Ibid. Cod. Tiff pro ti ae. — 10 ffuv om. Codex , inter lineas 
suppletum. 

CLXXXII I. Lemma : xai avto X(d{i.o-J xat xainr,Xta; (sic) 
tuffTov. « Convivium instniens poeta puerum mittit, 
qui majorem vini copiam potaturis apportet. » Jac. — 
2 Evy tov Cod. sine accentu et cum nota comiptelae. Brunc- 
kius Xrov ev, quod adjectivum a Xio; derivatum produ- 
citur; sed v. Thes. v. Xio<;, p. 1507, C, D. — 3. « Ba5i- 
ffa; , vide ep. 185. Sed in to iipwTov subhaereo. Nam quid 
deinde dicet servulus , aut quid postea mittet oenopola 
Aristius? — 4 ^.uliSos; Cod.; sed Suidas : 'H|xiocr); 7tt6o;, 
i T&y f,(itff£w; auTou r<o£tav iyjaw , nostrum versum subji- 
ciens. Jubetur Aristius semiplenum mitfere ceramium ; 
quod ceramium semiplenum continet congios duo et fere 
amplius , sitque id satis octo convivis. Vel cornipta 
verba sunt vel mutila. « B. Sed verba ilia Suidae absunt 
ab optirnis quibusque codicibus , et delevit Gaisfordus. 
Versus ibi citatur sub 'H(i'.2arj;, r,(tixau(iTo;, cum t\L:c:aU 
et ivEict , prorsus ut est in Codice. Ex lis quae disputavit 
Boissonadius , plane apparet recipiendum fuisse Salmasii 
emendationem aTtEtat. Praeterea intelligo -. tint xw 'Api 
CTTt'w, TO npcIJTOv (y-Epafiiov) nEjjuJ/a; a'jTov fjii'.oss;. 

CLXXXIV. Lemma : si; sTitooxov ^Taipav. — 1 bto'ja 140 ANTHOLOGIZE PALATIN^E (sic) Cod. Affectus plena aposiopesis. Quid deos testes 
invocas ? — 2. « Conf. XII, ep. 237, 3. » B.— 3 TxoXt Cod., 
V superposito. — 4 w Cod., corr. Boiss. — 5 6 Ttepi- 
gXeuTo; ex>.atov Codex. « Recepi Bothii conjecturam, oe 
K).ewv. « B. In eandera inciderat Chardo Roch., cujus 
hanc reperio notam : « Acutissiine viderunt Salmas. et 
Brunck. mcBcho tribuendum esse to 7iepi6X£7tTo; : alias 
frlgjdum et putidum est. Moechi autem noraen sub voce 
ixXatov mihi latere videtur, sic levissima mutatione resti- 
tuendum : 

oux 6 nepi6X£7rr6« as. KXea)v.,..>c4v jaiq tiy* iKeiSw ; 

Nonne sane famosus ille Cleon te...etiamsi ne tantillum 
quidemoculos a foribus tuis avertam, i. e. semper inten- 
tos habeam ad tuas fores , ne quis irrepat. » Jacobsius in 
noils mss. : « Fort. oO^ 6 nepiSXtTtTO? a'; £x).uov, Nonne 
pulchellus ille te...? audivi enim. « Minus probabilia 
Graefius p. 97. Pergit Boiss. ; « Ad xav |x:^ potest subau- 
diri Xetitif,i; autiv, vel Xiiyij; autJv 5£xo|J''£'^iO. vel aliud quid. » 
In fine Codex ti8' (sic) aTteiSw, correctum a viro docto 
anonymo a. 1812. — 8. Conf. ep. 178 extr. 

CLXXXV. Lemma -. iu\ uopvin, o^j/wviov. Reiskius corri- 
gebat £7il Ttapa^xEu^ i^/wvbu. — 2. « De glaucisco, pisce 
incerto , vide Artediura ; Jacobs, ad iElian. N. A. 1 , 16. 
De phyco, Jacobs, ibid. XII, 29. — 3 xuia; xapiSa; Cod., 
corr. Jac. Si sit xapl; piscis crustaceus , vernacule dictus 
salicoque et crevette, epitheton xuy^ aptissimum il- 
lius gibbositati esse videtur. De illo pisce vide ad Anecd. 
mea III, p. 441. » B. — 5 0£u6optou Reisk. « Neque 
6£(T[i.ou; sum Toupio, neque 7t),6y.[JLo\j; cum Reiskio 
addi potest : neutrum enim de coroUis dici usitatum 
est. Neque omnino opus est ad ^oStvou; addi substanti- 
vum; omittitur ffTE(pavo\j;. Versus ita potius explendus 
videtur : foStvou;?; jipoaXaS'* intiyo\j xai Tpuy. >> 3Iei- 
nek. p. 108. Cod. Ttpo? Xags. — 6 ipy^epav Cod., quod 
servat Boiss.-, conf. ad ep. 154, 2. 

CLXXXVI. Lemma -. eI? *iXaivi5a Tiopvyiv. — 1 :tt8a- 
vi5;...5axpuai Cod., corr. Reiskius ; Saxpuomt Bothius , qui 
recte post «I>iXaivt distinxit. 

CLXXXVII. Vide ad ep. 182. 

CLXXXVllI. Lemma *. el; 'Epwxa to$6tyiv. Sententia 
epigrammatis esse videtur -. Nihil pecco in Amorem , dul- 
cem deum ; attamen amore prope pereo. Unde hoc? — en 
deprehendi noxium : deus quern justum putabam , appa- 
ruit mortalis injustus. Ulciscar; quis me accusabit.^ — 
1 aSixoi Plan. rXuxu; , videlicet Eatlv 6 'Epw;. Recte Jac. : 
« Dulcis deus , « et matrem ipsam lestatur, non sine iro- 
nia, tela ejus non semel expertam. Male Heckerus ad 
Leonidam refert : « ego, qui semper mitissima sum in- 
dole, cujus ipsam Venerem testem invoco, erga Amorem 
non sum injustus. « — 3 eepfxtS 6' etii Oepixov Plan. — 
4. 'AxpaxTov Suidas explicat PeXo?, hoc loco usus. Commode 
Jac. meminit Thucydidis IV, 40. — 5. Huic versui lu- 
cem attulit Piccolos , primus tot interpretum memor pro- 
verbii E-jpsGEo; t6v &XiTp6v, de quo schol. Theocr. X, 17 •• 
7iapot[ji(at Etal TO EupE 6e6ct6v aXiTpov , xal to EupE 
Oeo; tov aXxiov.... t6 8I supE Geo; tov aXiTpov XEyETai 
ETil Twv SiSovTuv SixYiv T^? ttjAapTia;. Quod ingeuiose inver- 
tit Leonidas : ytL 6 vr,T6(; tov aXtToov — , et subaudiendum 
relinquitur Evips, ut fit in proverbiis, fj x*P*5 "^^t^ iixr.ikov , 
a 7/'P Tav xEtpa (ep. 208 ), et aliis plurimis. Non debebat 
vir elegantissimus addere ^x". (Nunc demura video etiam Ungerura JSe/Zr. p. 31 meminisse provcrbii illius, sed jun 
gere x<^ OvriToj tov aXiTpov Ticopiat.) Codex et Plan. : x««> 
6-/r,T6; tov otXixpov ^awxEi • GvriTo; 6 6a(|j.(ov. Improbabilia 
tentarunt Brunck., Lennep., alii. Heckerus -. eioxei, vel, 
monente Ottone Schneidero, rectius Soixev evrjTo? 6 5ai[jLa)v, 
pro evY^To; wv, loco dativi , non raro usu. Quod probabilius 
visum iisqua^ proposuerunt Meinekiusp. 122 : yui &vr,T6; 
TOV aXiTpov £ Y <^ > ''■^^ OvriTo; (?) 6 5ai|j.wv Ti(T0(JLai. O. Schnei- 
derus : xou Ovyito; tov iXtTpov IfftoxEi — 56(ir]To;d Sai|Awv 

— TtaaaO', hac sententia -. Non poieram ego, mortalis 
homo , punire deum invictum , de se loquens persona 
tertia, quam item cum prima jungunt Hom. II. E, 878, 
Aristopb. Lys. 42 seq., Thuc. I, 128. Denique Ungerus, 
comparans Platonica ('Epto;) Tupawo; evSov i•^o\%m Rep. 
IX, p. 573, D, et similia, sic scribit 

X<JI) OvYjTo; TOV iXiTpi V — £<t(j>xei OvriTtJid SaijJLWv — ■ 
Tt90(i.ai * ^yxXEiaiicj) S' £(rso|i.' &XeS6[ievo;. 

— 6. Versum a multis tentatum distinctionc sanavit Mei- 
nek, plaudentibus Heckero et Piccolo. Dudum annotaverat 
Boiss. : « Interrogationem feci sensu bono : Ulciscar : 
reusnefuero,me si defendam? » Lennepius conjecerat 
Tiffofi'' iv^Y^^^'fo? 5' 6ffffO|A* iXe56|Jievo5. 

CLXXXIX. In Plan. Meleagro inscribitur. — 1 ^iao-i 8' 
Heckerus , scU. x^'H-* • iniedia hiems condit PleiadeiiutL 
cujus occasus mense dccembri : ettiSuvei active , neutraff 
ter aoristus ap. Hom. II. B, 413. Codex et Plan, (xeayjv S', 
quod explicari non potest. Boissonadius : « Nu^ (xaxp^. 
Horatius Od. I, 25, 7 : 3fe ^uo longam pereunte no- 
cicm , ubi V. Bentl. et conf. Ovid. Am. I, el. 2, 3. Ad 3uv£i 
Jac. subaudit vO$. Subaiidiri malim nomen i^Xio? : medias 
inter Pleiadas occidit sol. Hiems significatur. Hyginus 
Astron. II, 21 : In Pleiadum signo occidente sole hiems 
oslenditur. Auvei sic absolute positum exstare quidcm 
non memini', sed est riXio; inter nomina qu* sa;pe pa- 
tiuntur ellipsin. » — 2 \d<70[Lcii Cod.; vEiaaojiai Plan. — 
3 xEivr.; Cod.; 'EXe'vyji; Plan., ex manifesta interpolatione. 
KXeivou; Meiuek. p. 105 : « Simili errore KXivy] in libris 
Athenaei X, p. 425, E , quae alio loco ab ipso Ath. vocatur 
KXeivti. » Heckerus KXEivrj?, coll. varietate in Anytes 
epigrammate VII, 486, 1. « Scripsi Kuvvri;. Meretrlx qu»- 
dam nomine Kuwa memoratur in Vespis 1027. Vide Vale- 
ken, in Adoniaz. p. 361. Et id forte voluit Jacobsius, 
qui KivvT); proposuit. » B. In Palatinae exemplo nobis- 
cum communicato Jacobsius et asteriscum sustulit et 
conjecturas in margine positas. Bothius quoque : « Dele 
( inquit ) asteriscum, quum nihil desit aut laboret. » — 
4. « KuTrpii; arcu et sagittis armataap. Theocr. XI, 15 : 
EXWv uTtoxapSiov eXxo; Kurtpto; ex (jLEydXa;, & ot f^noixi izi^t 
PeXejavov. Arete jungenda avtvjpov iv. Ttupo;, i. e. nupifXE- 
xTov et ivtr,p6v. w Jac. 

CXC. Lemma : eI; 'EpwTa Spt|j.uTaTOV. — 1 ixoifJiriTov 
TE Graefius, probabiliter, quamquam ttoXu? uve'wv con- 
ferri potest. — 2 ?rjXoi Plan.; I^riXwv Cod. « Kwjjlwv ^e'- 
Xayo;. Haec ex antiquiore poeta petita esse colligere licet 
ex Cicerone de metaphoris agente in libro De oratore III, 
41 : ISolo esse aut majus quam res postulet, tempestas 
comissationis ; aut minus, comissatio tempestatis. » Jac. 

— 4. a7io4'6|JLE8a Cod. et Plan., sed in illo i inter versus 
positum. « Scriptum est carmen in Trypheram , de qua 
supra questus est ep. 154. Hie Scy^inm vocat, sive pro- 
pter pericula in quae in ejus consuetudine incurrebat, sive 
etiam propter rapacitatem. Praeclare hue facit Anaxilae 
comici fragm. NeorriSo; v. 15 : IN a\PUT V ANNOTATIO. 141 'H Cs Nivviov xi vvvl 2iaf e'peiv Sx-jA/rj; Soy.et; 
O'j 5y' auoTcviSad* Sxaipou; tov tpttov OriptueTai 

CXCI. Lemma • e;; STiipav aaeoTov, l^OoTj-o't xal [la- 
vi7« jjiefTTov. Poeta ad amicam comissatur, incertus num 
puellam exspectantem et vigilantem sit iiiventurus , an 
cum alio cubantem. Postremo hoc cognito, coronam la- 
crimis suis madefactam ad postes figit. Jacobs, citat 
Clearchum ap. Athen. XV, p. 670, D : dTesavoOat xi; 
Ttiv iptofiivcov Oupflti, J^i TtiAij^ Z*P'''» xaQatEfS' Ttvo; 
Osoij Ti 5tp66ypa" ?! oy toT; £p(i>(tevoK, 4XXi t<S 'Eptoxi Ttotou- 
(i£-/oi T^v Twv ffTEYOvuv ivdOefftv. » — 1 saivouca Cod. 
— 2. Tibiam putius quam facem esse intelligeDdam obser- 
Tat Jacobs. — 4. inb Saou-ivry Cod.; aTtox)ao(i£VYiv Husch- 
kius, quod receperunt Gra^fius et Boiss.; d:r&8upojiivTrv 
Jacobsius; ^Trapaotiivijv Salmas. et Brunck. — 5. la his 
oullimi esse nexum cum sequeotibus recteobservavit Grae- 
fius p. 98, qui scripsit im. TcpoOOpoi; 8^ ^opdva;..., signo 
interrogaodi in fine epigrammatis posito. Legebatur f\ xtv' 
I'/ti ffyfxotTov; De quibus Boissouadlus ita dissent ad 
Georg. Pachjm. Declam. p. 195 : ■• Interrogatio male ^ide- 
tur sequentibus convenire. Fortasse, ^ tiv' lyu (TjfxotTov, 
Profecto habet... Putandus est poeta per rimas jaimse 
aliove modo vidisse amatorem ^i^ alem intus ab amica ad- 
missum. Reliqua dicit despondens. Januae saepius male 
claus^e meretricibus nocuerunt. Sic supra epigr. 41 Ru- 
^nus scripsit ad mulierculam incautiorem. Possit etiam 
legi : El Ttv' lyei (TVY^oiTov, InJ itpo9. [Hoc Cbardonem 
conjecisse video in schedis. ] Sed id minus bene •, nam ita 
si esset in Codice , proponerem 15 nv'. » Emendationem 
perfecit Heokerus (lapiva; , etiam per se non satis aptum, 
mutans in Se ^ava;. — 6 Exo^aw Salmas. et Reisk.; £xof,<ja< 
Cod. — 8 (TTopyi; ( inter lin. erropifik ) oxvXa. ti 5' JxpE'jiaae 
Cod. Boiss. (TTopfi;. « Swv xco[Ui)v dictum sine pecu- 
liari respcctu ad comissationem. Kutaoi hoc loco sacra 
Veneris significat ; quae dca quum, ut alia numina, my- 
steria sua habeat , u-CG-r,^ xwpiuv Veneris is est , qui his 
mysteriis initiatus deam cultu et honore prosequitur. » 
Jac. 

CXCII. Lemma : MEXedqfpou el? Ka)Xi<mov. — 2. " Du- 
plex litera Syracusanorum est X, quam invenit Epichar- 
mus, quam olim scriberetur KH. Jam quae nominanda 
fuerat KaXXffX'O'*. ob pulchra femora, inyjioi, ea vocata 
fuit KaUtffTtov. Ergo mutatum fuit X, duplex litera, in 
simplioem T. Sic recte Graefius p. 99 non valde obscu- 
rum distichon est interpretatus. » li. 

CXCni. Lemma -. el; KXe-.w xopv £pa)|x£'vr,v. Simillimuni 
epigrammati 53, ubi v. annot. Recte Heckerus I, p. 221 : 
« In his quae dirersa leguntur, tantum correctorum prae- 
postera cura temere interpolata sunt, quum pristina spe- 
cies non diversa fuerit. » — 1 xa yaXixxtv' Reiskius ; aya- 
Xaxxiv' Cod., idemque a5a>vi hoc loco, non ao. — 4 ic^:a- 
(jzii Cod. Brunck. ir.ix^z, sed alterum, me seciini abducat 
( Adonis ), Jac. tuetur exemplis ejusmodi transitus a prima 
secundaye persona ad tertiam. 

CXCIV. Lemma -. tk xopiriv E:pTivr,v 7:ap6r;ov. — 1. « Ve- 
nustorum deorum adspectus iis, quibus favent, re- 
nustatem conciliat. Sic IX, ep. 64. » Jac. Qui sequenti 
\ersu EpxoixevT.v conjiciebat, virginera prodeuntem ex 
thalamo Veneris , ubi omata et douata esse fingatur. — 
3. « ei).o;, conf. ep. 174, 1. De Exxp-.x^; a/pi 7to5tov conf. 
Abresch. ad Aristaen. 1, 12, p. 399. Plautus Epid. V, sc. 
1, 17 : Usque ab unffuiculo ad cap'tUum sutnmum est festivissuma. AOySoy, conf. epigr. 13. Et y).'j:ttt'v addit ob 
frequentem pulchrorum corporum cum statuis compara- 
tionem, quam monstravi ad Eunap. p. 380. « B. — 5, 6. 
« Junge inX cum fjxav : l^rjxav fjIOeoti noXXov? 6t<rtov; yz^- 
ffiv. Bene hic habere ytgaiv , licet sequatur inb -m^o'j 4p- 
iteSovr.; , docent exempla ab Huschkio exprompta ad Ti- 
bull. I, el. 3, 4, p. 74 seq. IIopyupEr,?, pulchrae et splen- 
didae, ut.\mori3. « Jac. 

CXCV. Lemma : eI; xi^v Jauxou IpwuE'vriv Zr,vofi).av. — 
1, 2 sic Codex. Toupius Z^ivospOqc , ut desit verbum ; pro- 
posuerunt Jacobs. aitE'vEijxav Tel iTCEveudav, Lobeckius ovv^- 
vouv, Tir (loctus anonymus ayvetpav ( quod consensu reci- 
piebant Boiss. et Both.). Addit Boiss.: « Cogitaveram de 
legendo au-Euvot Zr,voitl.(f , quxcum Zenophila in eodem 
lee to recubant, subaudito verbo dandi, offerendi. In se- 
quente epigr. sunt Zenophilae ovyxoixa (jDxpa [direrso 
quidem haec sensu]. » Heckerus probabiliter sane auv- 
E y V £ Zr,vo5iXa , verbum petens primum quidem ex epigr. 
140, deinde ex secpienti 196, huic epigrammati praepositis, 
hunc in modum -. 

ZT;vo9iXa, xa>Ao< |ilv 'Epa>;, (ruYxoixa Se ?iXxpa 

Kuitpic Bwxe a' Jx^tv , al Xapixe? 5i X*P'''* 
al xpiffaai Xapixe; xpiaoov.... 

PauUo melius nostrum epigramma subjungi yideatur huic 
versui epigrammatis 140 : 

al xpidaai Xipixe^ xpEi; S8o(rav x*P'ta?, 

sed neutrum epigramma , qualia ex binis composuit Hec- 
kerus, ita scriptom fuisse a .Meleagro legenti cuique statim 
patebit. — 2 Cr)vo?0.a'; xpi<iffa; Cod. — 3 a (lEv superposito 
^ et fiopy^i; superposito a Cod. — 4 TuEpov ok Cod. omisso 
a. « Ter repetitum Tocabulum ejusdem signilicationis , 
Xoyo; , |iu6o;, hto;, non ferendum ; quamobrem conjeci *• 

llxEpov, 4 3* odpoi; x6 y).uxu6u(«,ov fjio;. 

Animadverte etiam, si epigramma per se integrum habea- 
tur, datiTum ).6f ot; sive oapoi; non habere quo referatur, 
quum praecedat 6Efi£va inX (xopfa;. In conjunctis redibis 
ad i5ocav. » Hecker. — 5 xpiffnaxt <jeu 5= (xova; xal xO- 
TTp'.So; wjtX. Cod., ingeniose et feliciter correxit Jacobs., 
probante Wyttenbachio , Heckero, aliis , dubitante Graefio 
p. 1 17, qui inter alia : « Contortum est, quod, quum ante 
Gratiarum donum diceretur TfXuxua-jOov etto; , nunc Hei^w 
[ijQou; instruxisse perhibetur. [A nonnullis vero ilia, ut 
Hermesianacte , inter Gratias referebatur.] Fortasse omnes 
conjecturae vanae sunt in epigrammate lacero aut male 
consarcinato. » — 6 tiuOoj; (sic) Cod. 

CXCVII. Lemma •• eI; ZtivosOov. — 1 Zr.vo^O.a Cod. 
Conf. ad epigr. praecedens. 

CXGN'II. Lemma : eU Tijiw xat Ar.jiw xa; ^xaipa;. — 
2 vai Schaefer. et Graef.; xal libri. Tjiv., conf. ep. 165, 4. — 
3. « Glossator in maipne Cod.-. Eftb vofii^u oxt xal xo 'I).ta- 
80; ovopia £xaipa; eerriv. Et recte vofii^c'.. « B. BruncWus 
'Ifftico:. Quod est ap. Grotium. En Marcelli Comitls lu- 
siun •• « Je lis -aii xiX'«5o;, qu'explique jmrfaitement 
la suite de I'epigramme. C'est le pendant d'Anacrean et 
ses deux mille amours de I'tle de Rhodes -. 'P65oy -z Sid- 
yi/.toy; sptoxa;. » — 5 ir^Eyjia Meineccius (non Meinek.); 
xpajjia Cod. et Plan., quod reddidit Grotius. — 6 eI t' 
eO. Plan. 442 ANTHOLOGI^ PALATINI CXCVm. Lemma : eU 'HXtoSwpav, Tipiapiov, 'AvT(y.),eiav, 
Awpo6£'av. — 1 oO tiXox. Cod., superposito [la, quod in- 
telligitur. — 2 Ti[iapiou Cod. " Scrips! cum Graeflo Aif)- 
{xaptou. Fuit quidem Tiiiapiov Meleagri arnica •, v. ep. 204. 
Sed Titiipiov forma diminutiva tantum differt a prajcedente 
TtfjLou;. Posset et scribi [cum Brunckio] Atiijiou; pro Ti|jLoiJ;, 
servato Tt(Aaptou. Sed ep. 197, l,capilll laudantur Tiaoii;. 
Fuit autem Ar,|j.a) vel Ari[Adipiov arnica Meleagri, nota nobis 
ex ep. 172, 173, 197. Philodemus, qui et ^r,[iCi amabat, 
eam vocat in eodem epigrammate Ar,|xu et AYi|iapiov, XII, 
ep. 173. Infra VI, ep. 61, lemma IlajjupiXriv vocat quae 
in ipso contextu IlaiJistXtov vocatur ; et VII, ep. 298, 
Auxaivav mulierem quae in epigrammate dicta est Auxai- 
viov. Et ibid. ep. 487 parile exemplum *iXaivt5o; et *i- 
Xaiviou. Sic Aristaeneto II, 14, eadem muliercula Me'Xirca 
vocatur ac MeXuKrapiov, ubiv. not. p. 697. Adde Allat. ad 
Method, p. 387 ; Murator. Anecd. p. 64 et 127. » B. Mira- 
tur Marcellus Comes « TipoOupov ciM panni les atlrails 
personnels des adordes : comment ce vestibule de Dlmo 
serait-il une fleche de I'amour ? » Recte miratur, sed 
«orrectionem tacere praestat. Intelligo npoOupov in quo 
prostabat Demo (v. ep. 173),salseraemoratum a Melea- 
gro. — 5 post ipapeTpv) in Codlce vox erasa ; cernuntur 
literae 7tp..w..£v. « Librarius videlicet bis scripserat nxe- 
poewa?. Excidit vocabulum. » Jac. Brunckius supplet 
Xpyaerj, Graefius npo; Iva, Bothius rrpwYiv , de quo invento 
Boissonadius ad Choricium p. 343 : « Nuperrime vir do- 
ctus, adunatis literis istis, scripsit irpwyiv, malo, ni fal- 
lor, successu ; nam sagittae debent esse nunc , ut autea , 
volucres. Propono Xiav TiTepoevia?, sagittas veloces ni- 
mium , quas nee compescere valuit pharetros opercu- 
lum. Multa possunt alia tentari : 9op£'cpr), (pXetJ'ov) ntep., 
vel duplici epitheto , quod frequens est : uupivoO; ntep., 
Tiixpou; 7tT£p. » Et TtpoaOev TnjpoEVTa; Marcellus Comes. — 
6 xpuTTTEi; Cod., corr. Brunck. 

CXCIX. Lemma : el? 'AvXaovixriv Staipav. « Aglaonice 
puella , cui, si recte video, post epulas a Nicagora quo- 
dam llos virginitatis ereptus fuerat, Veneri quaedam dona- 
ria ponit. » Jac. Conf. Hecker. I, p. 105. — 3 ol; male 
Suidas in MuSwvre?, quod exponit ppexovre;, fituypatifievot, 
aanevTE?. — 4 xsiTat Suid., sed meliores codd. xeivxat , ut 
Pal. — 5 EvSujiaia Heckerus ; edebatur cx60(iaTa. 

CC. Lemma : eI; xopriv Ttva 'AXe$w. Hoc et sequens 
epigramma ejusdem Hedyli esse putat Hecker. 1, c. — 
1 TTVEtov te; (sic) Cod. Vitiosus iiupoKit dativus, pro quo 
[xupo'.o Heckerus, hiatum defendere studens p. 69. Prae- 
terea « xpoxo; ipsumne crocum, an unguentum crocinum ? 
Neutrum satis commode. An pro xpoxw-ro;, lutei coloris 
indumento , dictum ? » Jac. — 3 0r)Xu adverbialiter ca- 
piendum, Salmasius graece adscripsit •• [xoXaxw; xaOopwvrt 
xai (TTpaSilIovTi km tw Tot; yuvaixa; xat xou? TtaTSa; airatav. 
— 4 xeiTai Cod., corr. Reisk. 

CCI. Lemma : el; ^xafpav Ttva AeovTtSa. — 3 (leXidG^v 
Heckerus; {leXriO^v Cod.; ctuv Moudai; [xeXETriOb Salmas. 
Conf. Theocr. VII, 12. 

CCII. Lemma : el; nXaYVfi^J ^xaipav. « Gallice vertit 
Larcher. not. ad Charit. t. II, p. 193. » B. De HXayYov. 
meretrice famosa Athenaeus XIII, p. 594, B. « Haec do- 
naria dedicata esse in teqiplo Veneris Arsinoes Equestris 
statuo, quod aperte firmat versus 2, eOiTrjcwv in\ TrpoOuptov, 
ubi de Neptuno cogitari posse putabat Jacobsius . » Bec- 
ker. — 2 TtXaYYwv, non TtXaYYcb, Cod. — 3, 4. « In certa- 
minc equestri, sed metaphorico duarum scelestissimarum 
tribadura \j(trix fuerat Plango meretrix, peiidentisaue tulerat coxae praemia. Putat Tafel. Diluc. Plnd. p. 19 ve- 
ram in arte equitandi fuisse duarum mulicrcularum con- 
certationem ; cui non assentior. HwXoi in nietapbora ilia 
continuata sunt Plango ipsa et Philaenis , adhuc a lucta 
frementes. Dicuntur iTTOptvot , quod vespertiuum full 
certamen. Notum est sic usurpari temporis epitheta pro 
adverbiis et rem temporis ad personam transferri , 
ut Servius ait ad Virgilii Jineas se matutinus agebai , 
Vni, 465. Aristoph. Lys. 283 : toT; (jli^ irapouuiv ipSpiw;. 
Est 6p0pioi; optime in cod. 2712. Nihil hie viderat Larcher. 
[Sequitur exemplorum ingens nubes ex Anthologia et 
criticorum scriptis. ] Si veri sunt itdiXoi, si vcrum certa- 
men, epithcton fdTtEpivwv, cujus sensus non erit alius, 
erit alienum. Nam non credo equestrem ludum vesperi 
fuisse peractum. » B. Mire Heckerus jungit hos genitives 
cum KOupi qjtXT], Venus arnica equorum Zephyri late{t) 
hinnientium, cogitans de Veneris Arsinoes sacello in 
Zephyrio promontorio, de quo agit p. 72-75. — 6 x^QvSe 
TiOe;(Ta Schneidewinus ; xVivS' im^€ii% Cod. ct edd. 

CCin. Lemma ; el; AuctiSuyiv. « Qui latinam Reiskii 
versionem repetivit Larcher. Diss, de Venere p. 285, 
gallice vertit not. ad Charit. t. H, p. 193. — 1. Et in 
hoc epigrammate de venere pendula agi non dubitj. Au- 
divi exoletos ac foede probrosos viros qui, ut suscitaretur 
nestoreorum nervorum dcbilitas , Jlagris cssent laceraudi 
et aculeis pungendi. De venereo flagrorum usu libcllum 
scripsit latinum Meibomius , quem latine ac gallice odidit 
ante hos XL annos Mercierius Compendianus , cui ob mo- 
rum atque libellorum spurcitiem Pediculo cognomen fuit 
inditum. Muto*]; XEYexat Suidae , qui hoc epigramma allegat, 
i\ [xd(TTtS Tou Xtztzom , t6 (TtSiQpiov 8 ditl toy iroSi; 90pou<jt y.ts- 
ToOvte; Tou; tujtou;. Sed videtur proprie sumendum ad- 
jectivum , et (lOwTta instrumentum fuisse quo tardiores 
raotus in hoc ludo viri supini vel feminae excitabantur. » 
B. Quibus addo haec ex schedis Chardonis •• « Brunckius 
epigramma nostrum de tribade mtelligendum existimabat, 
postea vero in notis ad Lysistratara p. 47 sententiam nie- 
liorem amplexus videtur : hie agi nempe de venere pen- 
dula; quod unice verum. Vid. Ruhnkeniusad Rutil. Ruf. 
p. 260. » — 3 o'jSeuo (sic) TauTT,; Cod., corr. Salmas. 
Initio versus « Larcher. pro (p ^^It 8;, quod et voluerat 
Reiskius. Sed nihil mutandum. Sensus sequentium : Et 
quando ipsa supina equi vice fungebatur, sedente feniina, 
nunquam ipsi fuit adniotum calcar, ut femur cruore tin- 
geretur. — 5. Tafel. 1. cit. ad Pindarica 01. I, 32, S.^fJia; 
axe'vTYiTov ev 6p6(iot(Tt uapEx^v , hunc versum apposuit et 
interpretatus est aliter, non recte, si quid video. » B. 

CCIV. Lemma : el; Tt[Jidpiov dxatpav , xwOaoxixov. « Jam 
vetulam factam cum navigio fluctibus et ventis quassato 
comparat. « Jac. — 1. « Etymol. M.: x^Xti;..., e15o; TtXoioy 
Xriaxpixou. Et Suidas hue respiciens , elSo; itXoiaptoy [xi- 
xpoO. Apta metaphora meretrici. Notum Juliaa Augustae 
filiae dictum -. nunquam nisi navi plena iollo vectorem. 
— 2. ElpeatYiv. Continuatur metaphora. Sic ipt<j'7o\s.irri in 
re venerea epigr. 54, 4. » B. Meinekius p. 171 •• « nXuxov 
Ita intelligendum ac si dixisset poetia Tijidpiov ouxe'xt 
ttXwxov ^(Txiv oOSe (pepei Ku7tpt5o; elpEatriv. Verborum tamen 
coUocatio huic Interpretationi parum favet; itaque nescio 
an uXtoxdiv poeta scripserit, a recto casu TcXwxri;. Sic 
Meleager xov vdaxriv XII, ep. 1 67, et xou; TtXwxrjpa; Aristoph. 
Eccl. 1086. « — 3 vwxotffi Meinekius ; legebatur vwxoio. — 
4. Hpoxovo; intelligendum de capillis. — &, 6. « Distichon 
sic construe '• x*^? ^^ (active, scil. Tiixdpiov ) anaSo- 
vidjiaxa (ixTxaiv , Icrxia alwpyixa ( non secus ac vela pen- 
dentia ), Ixei hi (eadem ) ffxpEnxa; ^uxioa; yaaxpo; ex ad- 
, Xou. M Grxf. p. 103. Ad ad/ou Boiss.: « Eodem tropo IN CAPUT V ANNOTATIO. 143 ffaXeuoiiEvo; ep. 54. » — 7 xoiXr, Cod., corr. Graefius. — 
8 Evipopo; conj. Heckerus, quod nemo probabit; nee opus 
iiiutatione, quum eiTi dicatur ut Ivictti. — 9 Sucrravo; 
TE^ojo; Et'tbvS' i/_. Codex ; 6u5Tav6; xoi !J. Salmasius et 
Graef.; Sudravo; y' S; IJ. Brunckius, et alii aliter relativura 
inferentes, « quod in tali verboruni junctura ( inquit Mei- 
nek. ) non esse necessariura docet Homerus •• &u(rri^vwv i£ 
T£ TtaiSe; e(i(ji (xevei ivxiowaiv. » Nostro tamen loco ambi- 
guitatem habet 5uc7Tr]vo;, ac si de unoquopiam diceretur. 

— 10. 'AvwO' ETTigi;, pleonasmus poeticus, quod exem- 
plis docet Graef. p. 104. « Elxodopu, conf. ep. 161, 2. 
Et inest respectus ad nomen aopi;, i. e. 6 layo?, inter- 
prete Moschopulo n. ox^S. p. 53. » 5. Atque ipsi vetuli 
vetulaeve aopoi dicebantur. 

CCV. Lemma : el; Nuco • Ifm 5k ivaOspiaTixov. PuelJa 
Thessala Veneri rhorabum magicum dedicat. — I ^OJt^- 
vtxoOff (sic) Cod.; tOyS ^ vtxwa' Suidas. In fine versus 
Cod. Tjo-axetv, cum signo corruptelae et in marg. Wtei. 
« Recte Bisetus etSalmas. gXxeiv, CAKEIN— e.\KElN, in- 
tercalarem versum Pharmaceutriae Theocriteae memoran- 
tcs ; H autera adhaesit ex praecedente N. 'I0n« illustrat 
Vossius ad Vii^lii Eel. VIII, 68. « Jac. Boiss. citat « no- 
tas ad Marinum p. 122 seq., Creuzer. Commentt. Herod, 
t. I, p, 260, S. Sacyum ad Sancrucii Mysteria t. I, 
p. 193. M — 3. notxiXXoyaa sine cxemplo , non sine aiia- 
logia neutraliter accepisse videtur Boiss., qui annolavit : 
n Lectio conjecturalls izcixikbiXna. a Brunckio recepta mihi 
erit pro glossemate genuinae itoixi).),ouaa. » Ingeniose Ja- 
cobsius xpyawtoi; (rriXSouaa. In notis mss. idem : « Fort. 
TtoixiXri o5(ja. Conf. IX, ep. 332, 2. » Quod posuit etiam 
Heckerus , ex TtotxiXA oiaa ortum putans noixtX).. — 
4. yXujitt^ ffoi Cod. — 5 (AaXaxt Cod. « nopyupiT);. Is color 
magnam vim habere existi.nabatur in re raagica. Theocr. 
II, 2 •. (poivixe'u olo; awTcp ( ubi vide Boiss. in ed. sec). 
Ad veneficium prohibendum (TT£'|i[ia ^p(ou Xeuxou f; ^otvt- 
xou commendatur in Gcopon. XV, 8. » Jac. — 8. « Thes- 
salae mulieres ob incantationum peritiam famosoc. Vide 
Grang. ad Prudentii verba Contra Sjinm. I, 89 : ISec non 
Thessalicx doctissimus Hie magix. Conf. XI, ep. 259, 
2 ; XIV, ep. 140, 2. « B. 

CCVI. Lemma : el; MrjXo) xai Earipriv tic auXrjTpt'Sa;. 

— I. « De Antigenida musico v. Burettium in Mem. de 
VAcad. vol. XIX, p. 470 seqq., ubi tamen diversae atatis 
Antigenidae non distinguuntur. « Jac. — 2 TtaiSi? G' at 
(louffwv Cod., corr. Rciskius ; xai Brunck. « EOxoXot, sim- 
plices et minime malae Musarum artifices. Intelliguntur 
avXr,Tpt8£i; pecunia parabiles. » Heck. I, p. 107. — 
3 7:i[ji7cXTi<it Cod. « Tajcuy.''^-'? intelligo ol; axuXuxa cix- 
Tpe'xovxii Tot yzu.Ti, ut Longus ait II, 35. Reiskius uaxuxet- 
Xei;, non improbante SchLneidero. « Jac. Osannus Tavu/i'-- 
XeTi;, « quod praeferam Reiskiano. Utrique tamen praestare 
putem Tttxuxeipa; aOXoO;. Pollux IV, 72: aTtoSe^a: xa; 
Tr,v aOXr,Toy xfx.-f}>yz\^i%^ xai eOxepsiav. Ita Telestes Athensei 
XIV, p. 617, B, tibiarum laudat nveOjia ayXaav auv tbxu- 
TXTi xEtpwv. w Heck. — 6. !;£u?a[x£V7) Meinekius p. Ill; 
legebatur Teu?a(X£'vy], « sed tibiae ex cera non conficiun- 
tur, sed cera junguntur. Conf. IX, ep. 823, ^eyxx-iiv 6ova- : 
xwv. » Ungerus Beitrxge p. 21 malebat 7ai5a[i£vri. — 

7 TiaveTtop^vt' e; f^u egregie reslituit Heckerus; Ttav iirop- 
9vio; rjo) Codex. — 8 sic Codex, depravate. Quomodo fjco; ! 
luceat irav£:t6p?vio; ? « Si Sana est edita lectio , verbis oO 
xoTEovKTa facUitatem et patientiam exprirai dixeris, qua 
tibicina totam per noctem usque ad solis ortum comis- 
santibus aderat, foribus quae oppugnabantur non irata. 
Multo tamen aptius in contrariara partem diceretur Sa- 
tyra comissantibus juvenibus ita favisse, ut ipsa etiam i I foribus quae effringendae essent irasceretur. Nimirum 
6upoxo7rixiv (le'Xo? canebat , quod aijXi^<i£u; genus memo- 
rat Trypho ap. Athen. XIV, p. 618, C. Hoc si teneas , leni 
roanu refingas aOXEt'ot; dUYxoTe'ouda Oupai;. u Meinek. His 
usus Heckerus versum ita scripsit probabiliori sententia • 

(Tuv ^ 7iaveiT6p!p*;i* 2c ^cS 
T|<;Xi)<r'auXe(oi; iyxpoTeouat 6vpat(, 

per iotam noctem ad auroram cecini juvenibus qui 
fores insultabant effracfuri. Aliter Dorvill et Brunck. 
eyxporeouaa scripserant; Boissonadius (ruyxpoxfouffa. Ne 
quid omittam , Jacobs, in nott. mss. : « Fort. r,uya<7', tt 
aJXeioi; eu xpoxeouaa Oypat;. » O. Schneiderus Ttavenop- 
5vio; ^ X" T;ijyaaEv, quod non est stili hujus. Chardo com- 
parat Theocr. XVIII, 7. 

CCVII. Lemma : ei; Birru xat Nawiov. « In tribadas 
Veneris iram provocat. » Jac. — 1 xai iwtov Plan. — 
2 avrij; Plan.; autot; Cod. male. — 3 a ex Plan, supple- 
tum. « Ei; gxepa. Unde Lucillius cinxdum vocat itepoliTi- 
Xov. » Jac. — 4 ti? xolxa; xa? ;:. Plan. 

CCVUI. Lemma •• 4iroxpeirttx6v itaiSo^Oopio;. — 1. Conf. 
ep. 19. — 2 ^ (ii^...^6£).et Boissonadius ad Nicetam p. 79 , 
probante Jacobsio ; fj ji:^... IOeXoi Cod.; el ji^ Brunck. — 
3. Dictum est Epicharmi : 

'A 54 x'^P "^^ y.E'P* v(I[ei • 56; xt xai XdSe.xi. 

a Memorat Kicephorus Gregoras in Anecd. meis III, 
p. 198 , ubi V. notam. Ferme intelligo nexum hujus sen- 
tentia; cum praecedente; sed tacere placet. » Boiss. Qui 
sequentia ita constituit probabiliter delect u in Graefii 
conjecturis facto. Codex xaXi (le'vetv wopi xoixt; ( inter 
lin. xotxai; ) elv 7:5; , cum hac nota in margine : ?r,xei xf,v 
ewoiav. Pro ixfvetv Jac. tentabat [ih jot, Heckerus piw 
ia-f, Graefius 5' e! (loi. DebUius videtur quod conjecit 
Heckerus , (leitov ira; fip-rrjv. « 'Apaevixai XofoiSe; quid sit, 
illustratur Stratonis carmine XII, 7. » Grsef. 

CCIX. ifemma : el; N-.xw xiva xopriv. Posidippo soli 
tribuitur in Plan. Ntxw amicam Asclepiades memorat 
supra ep. 150. » Quod debile est ar^umentum quo epi- 
gramma ei adscribatur. Non unius fuit meretricis id no- 
men, nee unius viri Nico meretrix. Dabitume etiam 
Asclepiadae epigramma 205 ? » ^. — Cleander Kicfls in 
mari natantis amore captus , votis ad Venerem factis as- 
secutus est ut ea potiretur. — I 'Ev Traifiy] ( Plan, nasiip) 
xu6. nop' ^iovi 5e (Plan. 7iapf,iov elSe) xXeav5po; Cod., 
quod egregie emendavit Jacobsius ; nimirum GN et CH in 
vetustis codd. simillima. — 2 vtxou; uterque codex , sed 
in fine v7ixopLeNr,v Pal., vTjXOiie'vri; Plan., corr. Jac. — 
3 xaio|i£vou; uterque cod., corr. Schneiderus et Brunck. 
In fine ivrjp Plan., pro iv^^p. — 4 uTreaTtdc-axo mavult 
Bothius, et versu 6 ^'avaaaav. — 7. i^xcXe?;, conf. Soph. 
Phil. 780. 

CCX. Lemma : ei; Ai5u[irjv. a Gallicis versibus reddidit 
Longopetraeus ad Theocr. p. 327. y> B. — 1 xcp OaXXtp Cod. 
et Plan., ille cum nota in margine : Ci^jxei vfyi Iwoiav. 
n Conjeci et scrips! xtji 6a).ep(J). » Boiss. Sic Grotius : 
Fiore suo. Ungerus quoque , Stud. IX , Tw OaXep(iJ A. [xe 
(nivrjoiraaev &\!.u> , conferens xcb 9a)^pa) (XYipw Martis D. O, 
113, sed non favent quae sequuntur. Alii aliter : Mei- 
nekius p. 106 xw xaXw , sive potius xC xd).XEt, « quod 
alter versus fere flagitat « ; xtji ^'a'-l**? Geelius ; xu- 144 ANTHOLOGI^ PALATINJE 9ea),(jLw Jacobsius coll. Propertiano, Cynthia prima 
suis miserum me cepil ocellis ; Tw^9a>[x<b AiSuiiyi; (as 
<7uvrip7ca<7av Ruhnkenius ; i^ 0a).X«b AiSujxri? Jos. Scaliger, 
ut Didyme sit mater puellae. Heckeri p. 83 conatum ta- 
cere praestat. Piccolos t({> OaXXtji tuetur comparatione lo- 
cutionis Platonicse 6a>X6v itpoffsUtv Ttvi. — 2. « Kvipi; 
Ttap Ttupt, conf. XII, ep. 72, 4; Plan. ep. 80, 6. Cal- 
limachus Cer. 92. — 3. MeXatva, conf. ad ep. 121, 
I. » 5. Conferri potest etlam Theocr. X, 26 seqq. In line 
versus Cod. (i).>-a to ( superposito a ) xei'vou ( superposito 
n;). Plan. iXX' av exeivou;. Jacobsius oxe, cujus com- 
pendium in codd. facillime legitur to. 

CCXI. Lemma : im to Ipw-tixwi; StaxeTcOai. — 1 8axpua 
M.ev xat Cod., sed Plan, sine (ae'v. « Corruptum est Saxpya, 
quum lacrjmae hominem in amorem perducere nequeant. 
Desidero ad sententiam vocabulum quale est xap5ia , sed 
hoc metro aptari nequit. » Becker . Imo epitheton potius 
vocis xt5[xot , fortasse ab ixpo- incipiens , hlc quserendum 
esse<,indicat scriptura Codicis. Qui in fine versus alpri , 
superscripto yp. apai. Plan. fipw. — 2 « 'AvOpaxtiiv , conf. 
XII, ep. 17, 2 , ac modo ep. 209 ,3.-4 aXfo; 6 (xy) (hoc 
Cod. inter lin. ) xpivwv xotvov ^yovti ttoOo; Cod. et Plan. 
Scrips! xaiviv (iyei ti TtoOo; , hoc ordine -. ael 5e noOo; il 
'A^poSiTTi?, 7v69o; 6 [>.i\ xpivwv, iyei |iot ti xatvov aXyoi;. 
Est 6 (iri xpivwv amor qui non discernit inter ca quae sunt 
amanda aut non , cui omnia promiscue placent. Scholiasta 
Wech. legebat aysi , cujus haec sunt verba : M (xo'. /ujitiv 
7tpo?£v£T 6 il 'AippootTVi; ttoOo; , v^xoi epw; 6 ji'n xpivwv to xoi- 
v6v xtX. » B. Eandem conjecturam protulerant Boschius in 
literis ad Jacobsium (vol. XII, p. 463) et Meinekius 
p, 195. Heckerus tentabat o [>.' ^xptviov , ut Alciphro dixit 
III, 67, Tcpiv ?i ExpivYiQrivai toT; 7t66ot; , secundum emenda- 
tionem certam Boissonadii ad Philostr. Epist. p. 80. O. 
Schneiderus dcyovTi leniter mutabat in oXovti , sed con- 
torta sententia : lloOo; 6 ^i\ xpivwv xoivov aXdvti (xoi ^axiv 
aXyoc 

CCXII. Lemma : xat touto 5ia to TtcpiTiaOwc Ixetv Tupo; 
Spwxa. — 1. « Pro SOvsi recepi Hermannianam emenda- 
tionem 8tveT. [Item Jacobs, in nott. mss. ] Puto Grotium 
obversatur voluisse scribere, non ohservatur. » B. 
Haud dubie scripsit. De sententia Graefius p. 86 : « Cun- 
ctis sensibus totoque animo amorum suorum vivam ima- 
ginem contineri. Quidquid amantes audlunt, id ad suos 
quisque amores referunt ; atque sic in omnibus inest 
^xo? 'EpwTo;. Desiderio amorum suorum acti dilectam 
ubique imaginem oculis natantibus quferunt; ita o[i[i.a 
TIoGot; Saxpu ^spsi. Eademque imago ,bene cognita, animo 
impressa est. Sic intellige yvwctto; tutio?. » — 3 dxotjxtaev 
Plan.-, IxoifiavEv Cod. — 5 ^^i^TiTaaOai Cod. 

CCXIII. Lemma •• el? IluOiaSa. — 1 exei; ct xaOeuSsi? 
Cod. « Videtur puero quern ad Pjthiadem mittit , ipsa 
verba dictare quae quasi heri loquentis immutata referat. 
Sed id brevius est , et , ni mutilum sit epigramma , ma- 
lim quod Jacobsius proposuit ^x^i , xaOeuSei. » B. Quae item 
receperunt Meinekius p. 196 et Bothius. Ancillae nomen 
est Pythias , ut in Eunucho Terentii. — 2 eaxaXEaai? 
Meinek.; ia-/.61tQ0^ Brunck.; ExxaXeaat Cod., aperto vitio. 
— 3. Conf. ep. 181, 11. Codex etaxXw7;wv, correxit 
Reiskius. « TibuUum confer I, eleg. 2, 23 seqq., ubi haec 
attuUtHeynius. « Chardo. — 4 y^XGov Brunck.; ^X0ev Cod. 

CCXIV. Lemma : eli; 'HXioSwpav. « Mutuum sibi a 
puella amorem exoptans , Amorem suum cum pilae lu- 
8ore comparat , pro pila corde utente. — 2 Tav...itaXXo[i,E'- vrjv xpa8ir,v Codex , superpositis a. Commode delectum 
verbum 7iix).Xw , quod et de pila et de corde subsultante 
usurpatur. » Jac. — 3. « Est I169o; idem nunc atque 
'Epw; jam noii.iuatus. « B. — 4 a::aA«iaT&ov Reiskius ; 
iTiaXaioTEpav Cod. « Secundum palaestrae legos is ad quern 
mittebatur pila, earn debebat remittere-, projiciens earn 
lusumque recusans , alterius contemptum significabat. 
Talem Ogptv, a palaestrae usu abhorrentem , poeta depre- 
catur. )) Jac. 

CCXV. Lemma •• ME/Eavpou ei; "HXioSwpav, 8ii toy 
npi; avTY.v IpwTa- na8r,Tix6v. Posidippo tribuitur in 
Plan. Bis scribitur in Palatina sub Meleagri nomine, hlc 
et XII, 19', nonnuUis mutatis. « In puerum a poeta vide- 
tur esse compositum ; tum nomine paululum immutato 
puellae accommodatum est. » Jac. Sed recte Graefius ob- 
servat Heliodori pueri nusquam mentionem fieri in Me- 
leagreis. — 2 Ipiav Cod., superposito ii : £ni?iv Plan. — 
3 PoXXyjv ( sine ace. ) Cod., superposito st. — 4 r^Tava Cod. 

— 5 voci Ttpois'vTa in Cod. surerscriptum : yp. 'lEiaav (sic). 
Plan. xTEivT]:. Apte comparat Jac. Theocritum XXIII, 47 
et Tibullum III, el. 2,29. 

CCXVI. Lemma : napaivETixiv uw; oeT (cod. 5^ ) Ip^v. 

— 1 sic Plan.; yaliar^q Cod. — 2. « 'EprnXeo; mihi ptace- 
ret magis, commate poet Oupiov posito. — 3. Jacobsius 
ffTeyavwTEpov intelligit de animo firraiore, bene munito, 
undique tuto. Grotii conversio , tollens animos, est libe- 
rior, ut poetae. Exprimere videtur (nsYavwTEpov taciturni- 
tatem et compositi vultus tristitiam quandam , qua motus 
mentis velantur et oTEYovxai. Hesychius : CTTEYavwtEpov • 
ciwTtTiXoTepov. Idem : cTEya-ov 5'JvdjXEvov aTsyEtv tou; Xo- 
you; , Tiuxviv , oyiyxTov. Suidas, ipsum respiciens hunc 
locum : ffTeyavwTep ov • itETruxvwixEvov , auvexE'aTEpov. Ac 
vemacule dicimus un homme serre de eo qui raro et 
perpauca loquitur, cui rarus sermo est et magna tacendi 
lubido. Apte Salmasius ad Solinum c. 32 •• Comicus : 
Plenus rimarum sum, hac atque iliac per/luo , adscri- 
psit : oO (TTEyavo; el[xi. — 4. De superba arduorura super- 
ciliorum elatione plurima congessi ad Nicetam pag. 124, 
190; ad Aristaenctum p. 172; ad Herodianum p. 104. 
Petronius c, 91 : superciliiim altiussustulil, ubi inter- 
pretes, et Burmann. ad Anthol, Lat. V, 1 -. Conve7iieiis 
Latio pone supercilium. Conf. ep. 91, 4, etPauli Silen- 
tiarii sequens epigramma. Praeivit StratoXII, ep. 21 : Ta 
XaOpaTa NEua-ofiev aXXriXoic 3(X(JLaai 9ei5o(xe'voi;. Conf. ep. 
269, 4. " li. — 5. 'Epyov ti yuvai^l , suum fere putant 
esse, sclent. — 6. « Qui conjiciebat olxTpoXa)wv, statim 
ipse vidit Jacobsius ayav cum superlativo jungi aptissime 
et apposuit exempla p. 102. Sic scholiastes Platonis 
p. 36 Ruhnk. : xat tu^/Xw oyjXov • in\ twv ayav (Taq?£(7TaTwv. 
Memini Joannis Chrys. dicentis alicubi oi ayav TtoXEfmoxa- 
Tot. Et alia adverbia pariter augendo superlativo inser- 
viunt. Polyaenus I, 13 : GepaTraiviQ t^ (/.a/icTa xa/Xi'aTy;, ubi 
non debebat offendere Corayus. Atque ita Homerus olim 
de Thersite : 

'ExOio^TO? 6' 'AxtXrji \j.6.'kt<rt' ry ^8' 'OSydrji, 

quod ut improprie dictum notabat H. Stephanus, notandus 
ipse. Notandi oh eandem severitatem Herodianus et Tho- 
mas Magister. Ad Theocritum VII, 100 : 'ApicrTii;, £aOX6; 
avvip, (isy' dtpiffTO? , scholiastes *. dvil toO xxtoi tcoXO apicxTo;" 
itoiYiTwv Se xal adTY] ia-zh ilovsia. , to uTrspQeTizoT; y_c,fta^7.i 
[XEToc dTiiTdffEw;. Addendum xal twv Xoyoypdswv TauxviV 
Ewai d$o\j(Tiav. Olim ad Eunapium verba eU uTiEpSoXriv 
superlativo jungi posse vLx credebam. Nunc exercitatior IN CAPUT V ANNOTATIO. 145 lego ap. Damascium Vita Isidori p. 1044 Gregorium 
quemdam fuisse oSuTa-rov el; •j:;£p8o),r,v , nee haereo. Non 
iliter Latinorum optimi Cicero, Livius, qui dixeruut , 
ille Verr. II, 66, niaxime rpmoiissimi ; hie XLI, 23, 
maxime gravissimam ; vide ibi interpretes. » B. — 
7 ECTiv Cod. — 8. OIxTov Jac. recte interpretatur to el; 

OIXTOV iifov. 

CCXVII. Lemma : i-zi x?"*^*? ^TiaivTat fuvaixe:. « Sum- 
mam in amore vim esse pecuniae. Putes Paulum , qui 
latinos poetas cognitos baJiuisse videtur, Horatium re- 
spexisse, Carm. Ill, od. 16. » Jac. — 1 sic Plan.; ajxita 
xopeio; Cod., superposito r,. « Conf. VI, ep. 164, 4; 182, 
2. Suidas , PauU versiculum allegans , ay.]una, Seaiux. » 
B. Suidae cod. Leid. iOpauatoto , in v. Kaaiov. — 4 5d- 
KsSa xai Plan. — 6 iT^iyyi^Tzxti Plan. — 7. 'EAuyoioe Sui- 
das eiponit Jxaji'lev , hoc versu usus. — 8 n<x^ir;y Plan.; 
naipCocv Cod. superposito tj. 

CCXVIII. Lemma : etcI UoXeiiuvi xetpavrt rfjV yaiA^i'iV 
jAoix£tac 2vExa. « Imo in Airum qui paellam, ob poetae 
amorem verberibus esceplam , crinibus spoliavit , siniilis 
Polemoni in Menandri n£p'.x£ipo(i£vT]. » Jac. Vide frag- 
menta Menandri p. 40 ed. Didot., et Meinek. Reliq. p. 136 
seqq. — 2 Y/.uxfipou; Plan.; yXuxepo; Cod., unde Scaliger 
rXyxepa;, quo nomine fuisse tiiv iiepixeipoiiivTjv minime 
est probabile. « Smbunt FXuxipo^ viri docti , ut in nomine 
proprio. Sed haec de accentu retrahendo regula non ubi- 
que valet. In illo ipso nomine dlserte Arcadius -. t6 5e 
f/uxepi o^uvETai , eiTS xupiov eiTe EJiiOe-rixov eir). Vide not. 
ad Cbristodor. 263. » B. — 3. Dictu vix opus est bine 
glossatorem nomea hominis coUegisse suo plane peri- 
culo. Conf. ad ep. 220 initio. — 5. « Comica saepe appel- 
lantur ea quae in comoedlis Ount. Sic aunim comicum 
pro fabis ; senex comicus, qualis in comoediis exbibetur. 
Hoc loco clandestinus mulieris amor videtur significari , 
quo amoris genere nihU in comoediis frequent! us. Kisi 
forte malls accipere de abscissis capillls. » Jac. Quod ve- 
rum. — 9. <■ luterpunxi ita ut ox^'^^^o^ ^^^^^ indignatione 
pronunciandum esse monerem. — 10. Suidas : atOona, 
ivTi Tou oiiuupov , 5/.£Y(iaivoy<iav , versumque recitat. » B. 
— It. Mai^o Codicis ■• 6auii.a(rrT) ii tou eitifpajijiaxo; b*- 
voia EX Tbiv SpapidTuv MevdvSpo'j. « Sensus : Nihil inde 
lucratus est , nisi quod ipse odioius sit factus , dum ego 
trisds sum de puella turpiter ionsa. Hanc sententiam 
satis facete per tres fabularum Menandrearum titulos 
extulit. In Miooyjisvu) enim primae partes erant militis , 
qui portentosa jactantia puellae , quam deperibat , odium 
in se concitayit; in Auoxo/.u autem hominis alicujus mo- 
rosi et fastidiosi , SytrxoXoy xat Suertponoy , cui Smicrines 
nomen. Ipsum lusum praeiverat Fronto XII, epigr. 233. » 
Jac. 

CCXIX. Lemma : el; Toooirnv. — 2 irepiofjpiTJiv (sic) 
Ck>d., superposito tov. « Dicit difficilem et custodibus 
circumseptam. Incitat enim custodia, inquit Ovidius 
Art. am. Ill, 601, et 

Quae veoit ex tuto minus est accepta rolaplas. • 

Jac. — 4. Oo>pia Suidas hinc petitum exponit XaOpaia , 
xXoKiiuua. Conf. ep. 221. 

CCXX. Lemma : ini -rtvi KXeo&yXw vry TtoW.ixriv iito- 
xeipavTi. Non praestiterim equidem confidenter haec Ja- 
cobsii : « Ad eundem qui puellae, de qua in ep. 218 
agitur, capillos absciderat. Senem ilium fuisse hinc intel- 
ligitur, Cleobulum nomine, et puellam Rhodantben. » 
£adem sententia Boissonaii. — 1 voci 9cx}.yxp6v in Cod. 
superpositum yp. {u).ixp6v. Suidas exponit ciijiyp&v, hoc 

rSTBOLOGU I. Tersu usus. — 5. Hyvdi, quae omnibus sunt communia 
hominibus, humana peccata. — 7 avrtitaxpo? Cod. << Re- 
Toca^i veterum editionum scripturam pro recepta nunc 
'AvriuaTpo;. Lusus est perspicuus in oppositione vocabu- 
lorum avTii;a>.o; et ivTl nxTpo; , qui lusus diducit mo* 
deste lectoris labia , idque satis est. Scripto 'AvrinaTpo; , 
quasi esset nomen proprium, fit aenigma obscurius et fere 
sensu carens. » B. 

CCXXI. Lemma : £p<ino[j.avE'(. « Furtivi amoris impa- 
tiens poeta palam , licet cum Tlte periculo , amare sta- 
tuit. » Jac. — 4 XTjciTcovoy Cod., superposito y. Huic 
versui Plan, substituit suum talem -. 

CCXXII- Lemma : el; 'ApeaSvTjv ( sic ) tpayi^-* xatt xi- 
OopKTTpiSa. — 1 exoyca Plan. — 3. « 'Poi^r,\ia. , gravis 
tragcediae spiritus et sonus. Etiam in oratione ^oTi;o; xat 
TT/eyjjLa laudatur. » Jac. — 6 x4ve8txa!;e ErAirdtius^ quod 
probarerunt Hermonnus, Reisig., Jac. et Boiss.; edeba- 
tur X3V dStxal^e , quod tenent Scbsefer. ad Aristoph. Plut. 
p. XXXVIII et Peerlkamp. Nov. Bibl. crit. IV, p. 50, 
vertitque Grotius. — 7 ffiy^ Plan, et Cod. a pr. m., 
dilrt a sec. a Iiy^ I?' {iiiEitov , formula ex Homero petita , 
II. H, 195. Silentio, ait, premamus vocem admirantis 
animi , ne auditcl Bacchus .\riadnae hujus amplexum ap- 
petat. » Jac. — 8 Ixn Brunck. 

CCXXni. Diu exoptatam noctem nactus tandem poeta 
Luciferum rc^t ut morari valde eamque extendere ve- 
lit. — 2. a In ccelo Luciferi aut Veneris stella stellae 
Martis vidna est. » B. — 3. Margo Codicis •• i^irsii t^jV 
{(Ttopinv nept tij; KXyfievr,;. « Nota fabula de Soils et 
Cljmenes amoribus; sed quinam noctem tum a Sole 
protractam esse linxerint, id quod ex hoc loco apparet, 
ignoro. Nonnus XXXVIII, 131 seqq., ubi Clymenes cum 
Sole nuptias describit , Luciferum carmen nuptiale ceci- 
nisse , Lunam face praeluxisse narrat. » Jac. — 4. « Scri- 
psi en' avToXt»i; pro Tulgato ijt'. Lucifer, noctu oon- 
templatus Solem cum Clymene recubantem, non ad 
orientem properaverat , sed Jtepl vixta JJV-Oyvev. r> B. — 
6. Conf. ep. 283, 6. 

CCXXIV. — 1. Ad Xrj^ov Jac. ex sequenti versu snp- 
plet ^iX).wv, homerica structura, 6t<jT£y<jov MeveXaou, etc. 
Cui baud consnlto satis refragari videtur Boiss. : « Imo 
structura est per se bona et Integra. Sic [?] supra ep. 
211 : /.iQ-fw S' oyi:oT' Ipuxo;. De jecore sede amoris multa 
dedi in Nicetam p. 162. » 

CCXXV. Lemma -. el; eporra , Sii ib i:6)lk iti<TX£'v §v£xa 
TTj; EpwiiivTj;. — 1. Conf. Hom. II, E, 339. — 3 tb^r„ su- 
perposito I, Cod. — 4. Respicitur ad Hom. U. A, 218. 
A£yo(iev(i) , scQ. avrtov. — 5. « De Telepho vide ep. 291, 
5; not. ad Nicet. Eugen. p. 166; Behot. Apophor. I, 
c. 2. " .B. 

CeXX^l. Lemma : etiI \mo6iaa Epwtix^. — 2. Sic 
Plautus Trucul. I, so. 1, 22 : 

Si semel amoris pocnlum accepit mere, 
Eaque intra pectus se penetravit polio. 

— 3 QTcifi Cod.; ojtoi Plan. — 4. « Hinc catalogum Yene- 
rum augere poterat Larcherus. Veneris Placida: (an 
MstXix'a;?) templum memoratur a Gyllio De Bosporo 
II, c. 6 , ex Dionysii Byzantii Anaplo. » J?. — 5. « KeTOi 

10 146 ANTHOLOGIyE PALATINI referendum adTyjXe, v. 3, in remotioribus terris. » Jac. 

— 7. Hinc Suidas : 'OtXi^ctovte; • uTropievoOvTei: , xaxona. 

eriffovJci;. 

CCXXVII. Lemma : iiC\ yyvaixl Ipwiievi;). « Comparat 
auctor puellam , quam deperit , cum vite , se ipsum cum 
vindemiatore. » Jac. — 2. « "EXtxsc non sunt sarmenta , 
sed cirri uvarum. » B. — 3. 'Ava6r,|xa ixepi[x.vTi; , i. q. 
ayaX[ia vel x6o[AYi{ia gpcoTo; : v. Jac. p. 104. Brunck. ex 
Salmasii conj. (x7t(£TYi[jLa. — 4 dvi nXe^a; Cod., ut ssepe. 
Chardo autem Ivl TrXe^a; (£[ii.(iaTi , cum hac nota -. « ev 
a[ji[xa intelligitur de vinculo illo quod innectit amans dum 
corpus amicae amplectitur, ita ut , junctis manibus , ex 
lacertis unum efliciatur Vinculum. » Brunck. inntXe^a;. 
Jac. : « Oypiv Seafiov , moUe vinculum brachiorum. » Con- 
ferendus Paulus Sil. infra ep. 255, 15 seqq. — 5. « Tpu- 
yoo). Vocabulum vindemiatoribus proprium sic trans- 
tulit Aristaenetus II, ep. 1 : oO Set TKipetv jTtwpav • 5iSoy 
Toi; (701? ortwpwvai; Trjv wpav Tpuy^v. In sequentibus hoc 
dicit •• nulla puella est neque vernautibus annis , neque 
paullo provectior setate, quam habere malim. » Jac. — 
6. « Oux oToa (xevetv. Hie est olSa fere pro pou),o[iat , 5;5va- 
(jiai. Gallice : je ne saui'ais, id est je ne puis. « B. 
Deinde Itt [xot Codd., corr. Salmas. — 7 e'/.eoi Brunck. et 
Chardo , sed nihil mutandum. 

CCXXVIII. Lemma : ETti yuvaixt 'PoSoitY). « A puella 
exclusus omnibus munditiis renuntiat. Se ipsum alloqui- 
tur. « Jac. — 2 9aigpuvei; (sic) Cod., corr. Brunck. 
Quamquam Jac. et Boiss. tenent ^aiSpuvei;. Tile annotat : 
It Dixeris Nostrum ante oculos habuisse Tibulli locum, I, 
el. 8, 9 : 

Quid tibi nunc moUes prodest coluissc capillos, 

Sspeque mutatas disposuisse comas ? 
Quid fuco splendenle genas onerasse ? quid ungues 

Artificis docta subsecuisse manu ? » 

— 6. Suidas : 'HptuoXr,- ii :?iti.ifia, hoc versu allato. Conf. 
ep. 254 , 2. 

CCXXIX. Lemma : ini yuvatxi EOtimy). — 5. « Sustuli 
distmctionem post avty;? , ne constructione jungatur Ipw; 
avtr);. Nunc est rectius 6xexTQY04 <^'''^? £vexa texewv , eve/a 
TtaOewv. » B. 

CCXXX. Lemma •• el; AwpiSa r/;v Jtaipav. Jac. -. « Na- 
tum carmen ex proverbiali locutione ex Tpixo? xpe[iaTai , » 
de qua ad v. 7. — 1 sic Plan.; eipudaaa Cod. « Suidas : 
'EOeipai • al e5 e9ou; eTtitAeXoufxevai Tptxe?. Et exempla af- 
fert hunc versum et VI, ep. 279, 1. ^> B. — 2 SopixT. 
Cod., non Sopyx-c. Plan, ^ixa; naX. Wakefield. SopixTi^Tou. 

— 3. « Tivd?at Suidas hinc exponit Siappyj^ai, xo^/at. — 
7. AUudit ad proverbium ex rpixo; xpeixajiai , dictum eni 
Twv (TfoSpa xivSuveuovTwv , de quo V. uitt. ad Aristsen. II, 
1 , p. 613. Josephus Iscan. V, 5 : Eheu , quam tenui 
nutant mortalia filo ! Jam Ennius p. 54 : i Hac noctu filo pendebit Etruria tola ; ubi Columna. Adde Meurs. Spicil. ad Theocr. Id. 14; 
.Zorn. De fabula Parcarum § 2 ; Lindenbrog. ad Ammian. 
Marc. XIV, 5, p. 16. « B. 

CCXXXI. Lemma : Max. {iTtatixou im. yuvaixt xt8a- 
pq>5ai. — 1 sic Plan.; upoawTta tocS' Cod. Deinde idem 
paXXst , Plan, male piXXet;. Jacobsius in notis mss. 8dXXet, 
probabilius quam qua? ab aliis tentata sunt. Gra;fius npoa- 
wnaxa 5' (iv6eao KdXXei , « sed significatione longe diversa avaT(9£<T6ai ad ulthna verba t?; xtOdpv) erit repetendum. 
Pro hoc conjicio -. tyiv yepa Tsp^j/ixopyi. Gratiis os, Pul- 
chritudine frons, Venereoculi, Terpsichore nianus digiia 
esse dicitur. » Becker. Piccolos TrpodWTta uap' avOcdi 
pdXXid , « riyouv ,-zb [i^v ffTOixa TtapaSdXXiQ xat; Xdpifft , toc 
hk TtpofftoTta ToT; av6e(7i, xa 8' 6[J.aaTa tt, Flasta , tyiv o't ytXpa. 
T?) xiOdp<f . >' O. Schneiderus , qui similem sententiam re- 
quirit, "iiy /e'pa if, KuOe'pT) , pro KuOepeta ( Meinek. Anal. 
Alex. p. 46 ), de duabus statuis vel imaginibus Veneris 
cogitans. — 2 tw xepe Jacobsius ; legebatur xil^v yi^.a. — 
3 (TxuXeuei; Plan. 

CCXXXII. Lemma : ei; xiva Yu^atxa noXXou; ipaata; 
IXoy<ia^ : ' iTtTtoji^vriv , AeavSpov , SdvOov. " Epigramma 
perelegans ex antiquioris poetae fontibus derivatum esse 
nuUus equidem dubito. » Jac. — 4 dubium hoc an Inno- 
|XEVT) sit in Codice. —5 ivTiaXiTiiaiv Cod., superposito aix. 
— 8. '< Intelligit Grotius dq/veiYjv de divite et numinata , 
quod potest dcfendi; jam jrsviri ei non capiendum fuit de 
paucitate amatorum , sed de paupertate meretricis uni- 
vira; , et scribendum semper egens. » B. 

CCXXXIII. Lemma : Max. uTtaTtxoO ( sic compendio ) 
ini yyvaixi 7t«Xi[i6oOXt{). « Antiquiorem poetam expres- 
sisse Macedonium satis verisimile est. » Jac. — 2. Hinc 
Suidas : i\L6oliix , ■}] (nzepOeffi;. — 3. Tauta, vana ha?c pro- 
missa. — 5 iaTtEpir; Toupius; £(i::epiriv Cod. « Sic Thetis 
riepir, dve'Sr) (JLeyav oupav6v, II. A , 497 ; add. Od. I, 51 , 
Apoll. Rh. Ill, 915. Euphorion (?) ap. Plutarch. Mor. 
p. 557, D : TjoTai oaipeorxov AOrivatr,; Ttcpl Podjaov. » 
Chardo. Amans autem iujteptri accipit figurate. De qua 
re Jac. apte comparat Aristot. Poet. c. 21 : 6[xoi(i); exet 
SffTte'pa itpo; :?)(iE'pav xai y^ipa; npoc piov. 'Epet xotvyv Tr)v 
^(TTcepav yripa; V)[JLepa;, xat t6 Y^pa; ianipctv. — 6 ijAeTpr,- 
T<Dv...^yTt8a)v Reiskius et Toup. Sed TiXi^Oto cum utroque 
casu struitur. 

CCXXXIV. Lemma -. in\ t(jJ ( to Cod. ) b'\il auxov ^ttt,- 
eivta On' !pwTo; dp^aaOai Jp^v. Conf. Meleagri epigr. XII, 
23. — 1 dvi (ppeffi Plan. — 2. 'AveiAgatoi hlc Suidas expo- 
nit 5y(yx£pw; Sexofjievo;. — 6. De judicio Paridis. Edeba- 
tur if'. 

CCXXXV, Lemma : Max. yitax. (sic; vult OTtaxixoO) 
ini xivt xopr; TcapaxXrifft;. — 2. « 'E(i£TdXa$a; , id est (i.exe- 
xfvrjffa;, interprete Suida. » B. Ad syllabam aoL hujua 
verbi interpolatio notatur in Codice. Chardo. — 3 xpa- 
5ir,t Bi py6(oi TteX. oiaxpou Cod., corr. Jac, pyOw exponens 
ev py6({). Brunck. cum Salmasio xpaSiYi; 5e py86; ueX, ot- 
(jxptj). — 4 7tvriY0|jL£vri; Cod. — 5. Conf. ep. 209, 5. — 6. 
At|jL£vwv ambigue dici inteUigitur. « Allegoria} auctor 
fuisse videtur Empedocles , de quo schol. Eurip. Pha-n. 
18 : 'E[xiie5oxXfi; 6 q;y(Tix6; dXXyiYopwv <pr,ai ay^iaxoi) t; 
Xt(j.eva?'A9po5txTi;,£v ol; i?) xoiv TtaiSwv yeveai? iazi. » 
Jac. 

CCXXXVI. Lemma : euixopij ama^ti. — 1. « Uf,\i.(x niiiil 
aliud est quam i:i^ri\i.a, , a prototheto ndw , quod as- 
sumpto theta (7rd9w) duplici ratione ad usum accommo- 
dari poterat, vel productione vocalis nrfibi vel interposi- 
tione consonae ucvOw. » Lobeck. Rhemat. p. 70. — 2 ?(txiv 
Cod. — 5. TTcepxeXXovxa , v. Porson. ad Eur. Or. 6. 

CCXXXVII. Lemma : 'Aya9toy...(TxeTXid?ovTo; in\ xw 
'Po5dv8Yi; ipioxi xaT; yeli^om'v. « Epigramma hoc ex oda- 
rio Anacreontico Xil traductum videtur. » Jac. — 2 cXi- 
vuaai Cod.; eXivvyaai Plan.; recte libri Suidae v. 'EXivuov- IN CAPUT V ANNOTxVTIO. 447 Tt;. « Qui inter nonnulla exempla nostrum locum afferens, 
exponit 5iaTpi6etv , lyx?^'^'-^^'-'* i XP°^'^^'^- " ^- — ^ ^'^ 
Codex; in fine fo5av9-n, adjecto a arecentiore raanu. Edi- 
dit Jacobsius e conjectura 6[x|j.aTa Se <rtaXdovTa , « quod 
sine substantive adjecto recte dici posse equidem non 
credo; quare conjicio 6|X[iaTa 6' oO [Auovxa, coll. Nonno 
Dion. XXVI, 132. « Hecker. — 7. « Ou yap... Supple 
cogitando : non est cur mihi infestae sitis ; non enira sum 
Tereus. Anacreon 1. c. : t9iv ■{k&csa.'^ , w? 6 Tr,pEu; 'Exei- 
vo; , eviGcp^o). » Jac. — 9. « 'It\»Xo; idem est ac 'Itu?. 
Vide not. ad Nicet. Eugen. p. 343. » B. — 10 el? atTto; 
Plan. « Mutatus est Tereus in upupam , quae avis nidum 
ponit iv xaT; ^pyjixoi; xai toT; tkxyoi; toT; \j-\ir}.oii , .£lian. 
N. A. Ill, 26. » Jac. — 11 xvwffoifiev Cod. « In Grotianis 
erat dormire sinas. Correxi mendum calami vel typo- 
rum. » B. 

CCXXXVIII. Lemma : Max. una (compendio ambiguo) 

xat ixxnb ^pwTixov • oti xal $iqpo? lueipepeTO, 2v i t:^v (iop99;v 
iue<Tx6iiei , fifia 5e xal 4<Tf aXeia; Ivexa. « Quare nudum 
ensem gerat , poeta docet hoc epigrammate , quod omni- 
bus Macedonii carminibus facile praetulerim. » Jac. — 
1 xo'jpr Plan.; xoupa Cod. — 3. « 'ApTj; de ferro explican- 
dum, ut dicitur VII, ep. 531, 2; IX, ep. 431, et 311, 
7. » Meinek.Tp. 178, et Heck. •— 5 xaToirrpou Plan.; xi- 
ToitTpov Cod. — 6 Sepxoji.* ijiauTov mavult Hermannus, 
sequentia xai xaX6; (bv non ad Macedonium , sed ad 'Apri? 
[ cum OpsopcRO ] referens -. « Gladius , quem formse et 
venustatis gratia gesto, pulcher est. » — 7 ire' IfuTo 
XaOf.vai Cod.; XuOetTi; male Plan. « Melius mihi correxisse 
visus sum scripto XiaoO^;. » B. Idem Jacobsius in notis 
mss. multo ante annum 1842 ad me missis , et Meinekius. 
Verumvidil Otto Schneiderus scribens as' tiAEioXdO r,ai, 
i. e. d;io).aOTiai. 

CCXXXIX. « Se Amoris llamma tantum non consum- 
ptum esse queritur. » Jac. — 2 xaTaOvTJKrxw Cod.; xa- 
ta(petvu6a) Plan.; uterque naipir,i. — 3. « Meti ai^-At, 
came consumpta. » Jac. Qui ad versura 4 in notis 
mss. : « Fort. ai9[ia ve'ixwv. « — 5 Xacu^ei Plan, et Suid. 
— 6 ifopSTj; (cum nota corruptelae in Cod. )-f\ [xavlr, Cod., 
Plan, et Suid. Correxit Toupius ; rinavia Hesychius inter- 
pretatur iuopia. Suidas -. ^"uxetat avxl tow <5«;xpaCveTai , 
[lapaivETai. In fine versus avcojiato? Plan. 

CCXIi. " Gallicis versibus reddidit Longopetraeus ad 
Theocr. p. 445. v B. — 2 ffxaitdvij Plan.; axanavr, Cod. 

CCXLI. In Plan. Agaihix inscribitur. — 1. Prolepsin 
in naXivopiTov ostendit Lobeck. ad Soph. Ajac. p. 278. — 
2. « 'AvaiEipdlJa) bis explicM Suidas, ovOeX-xw , avatpE'rtw , 
alibi dvaxaXtvw , avaxoTTTW. — 3. Aa(TiiXf,Ta, Suidte Tr,v ini 
xay-tj) TipouneXd^oviTav. — 7. De ilia Sirenum compara- 
tione plurima dedi ad Zachar. n. 86 . » B. 

CCXLII. Agathigs tribuitur apud Plan. « Cui fraudi 
fuerit Scholastici titulus , huic Eratostheni cum Agathia 
communis. Ceterum non exstat in edit. Fior. neque in 
codice Barberino : ut non ab ipso Planude , sed ex co- 
roUariis, qualia multi codices et veteres editiones mult« 
praebent, id Wechelianam p. 605 fluxisse videatur, a 
Planudae collectione alienum. » Chardo, alia hujus rei 
exempla afferens. « Tecte mcechus mulieri, coram ma- 
rito, impudici amoris vota significat. » Jac. — 1, 2 
axoiTTi; xeivT(i Brunckius, nunc probante Jacobsio; axoi- 
TTji xEivr, Cod. In appendice codicis Barber, dxot-nri;, non 
dxoiT/). 'Qxpo^ conf- ep- 259,4. — 3 seqq. Verbo indi- I casse sufflciat ambiguitatem vocabulorum, quae ad rem 
obscoenam detorquenda sunt. — 4. « AtxXtSo;, vide ad 
epigr. 256. Parui Reiskio ujAETspr]; legenti pro fjixexspvi;. 
Pronomen {((le'Tepoc pro (t6; et similia tractavi ad Theoph. 
Simoc. p. 264. Est pdXavo; pro (loxXo;, et proprium in 
hac re verbum x*Xav. Aristophanes Lys. 310 : tou; \l6- 
XXou; •)(a)ia<ji^ al YwaTxe?. v B, — 5 nepdaat append, codi- 
cis Barber. — 6. « Interrogationis notam addidi. Vicinosi 
fuisse puto poetara et Meliten. » Jac. — 8 (jl^ (jxeyrjv 
oXedTit Codex; byiu-^z Barber.; (ii^ xe9aX9lv oXEffr,; Plan., 
ex interpolatione. LxeuTjv dici « partem qua vki sumus >» 
notum est; conf. Plan. ep. 243, 4. « Brunckius edidit 
pir) ffxsO^iv iXe'dir,;, diaercsi inaudita. Malui reliiiquere 
ffxEui^v , donee melior codex reperiatur. Et nihil forsan 
quaerendum. Recentiores illi poetae nonnunquam ultimos 
pentametri pedes contra artem mutaverunt. » B. In Ad- 
dendis Jacobsius -. « Utraquc lectione , oxEuriv et xeiaXriv, 
inter se comparata facile adducar utpoetam axutdXriv 

. scripsisse existimem. Ambiguae signiTicationis vocabulum, 
quod quam apte ad partem obscoenam transferatur, per 
se patet; magis etiam patebit comparantibus Aristoph. 

I Lys. 991 seq. » Scitissimum vcro quod postea conjecjt 
vir eximius,in notis mss. relatum -. (iVi <te xiiwv iXsiTs, 
ambigue de marito. Hoc omnibus praestat , et recepi. Nihil 
enim in praecedentibus quod oxeu^ quandam ferentem 
poetam ostendat. 

I CCXLIII. « Quinque priores versus habet appendix 
Barberina, inscripto Eraiosthenis nomine. » Chardo. 

j Gallice vertit Larcher. ad Charit. t. II, p. 236. B. — 3. 

i Ovix dX£Yi!;ev , uoncurabat , facile patiebatur. — 5. « Nuxxa 

] XoxTJffx; fortasse dictum ut vjx-a 9vXd5a« ap. Eurip. Or. 
57; aut vuxxaest pro noctu. » Jac. Prius praestare vide- 

) tur; alteram vertit Boiss. Brunckius cum Reiskio xaxd CCXLIV. « Duo priora disticba, tanquam integrum 
epigramma , bis leguntur in appendice Barberina , utroque 
loco velut Eratosthenis. « Chardo. De triura puellarum 
osculis judicat. — 2 SaxTo^Ei Cod., corr. Heinsius et alii. 
— 4. « Mutatum est nomen xprjxaXEwv in xptxOaS'wv 
[ quod edebatur ]. Omnino male. De Galateae basils sono- 
ris ait poeta , non debereaurium de basils esse judicium; 
et sic excluditur Galatea. De duris Doridis labiis quae 
mordent judicabit , quum ea fuerit expertus. Sed se a 
tali consilio revooat , et moUibus , roscidis , melleis quae 
novit Demtis basils contentus , in eis acquiescit. » B. 
Barber, bis xpiYaXewv. — 5 ^nXdxOr); Cod. — 7 xoiaS* 
Brunck., frustra; vide ep. 191, 3 ; VI, ep. 27, 5, et al. 

CCXLV. n Ad puellam frastra ipsum tentantem illece- 
bris. » Jac. — 1 liiaa. Cod. Fdjiou de concubitu. « Hinc 
Suidas xtxXi'iJeiv, x6 yEXqiv dxdxxo);. — 3. Tpialv wfAOda 
Tiexpai;. Sdiol. Wech. : w? eOou; 6vxo; x6 TtaXaiov xov etto- 
(ivijvxa xp'.al X(6oic xov 8pxov TrtffxouffOai. To 5^ xotoOxov e9oc 
liiExpaxTiffE xat jjiEXpt xwv xa6' rjiJia; xP°^<^'' * ^' f^P '^ '? '^'^ 
TtoXixEUO[i£'vwv '^■fi^iG\Li xt xoT; TToXtxai; ElffevEyxwv Suovotatv. 
xx^crexai itap' auxou[leg. Ttapdxou] Sr,[iou, w; [xiq 66?av auxtp 
£y Ix^'^ (^''iS^ ffy(A?Epetv x^ itoXEt x6 xypwSsv , x6 tcX^Oo; w; 
Evayij xov xoiovxov dvaxaXoOvis; , XtOtov (Twpou; xaxd xpioSovj; 
ffyvdYoyfftv , 5) oi\ xwv uaptovxtov Sxarrxo; xpEt? XiOou? Ttpoaxi- 
Orjat xaxapwiAEvo; x(S dvSpl , w; xou ISiou (lotXXov ^ xoO xoi- 
vou ffuit^Epovxoi; (ixoxa!(o(jL£V({j. Quae nescio unde sumpta 
leviter correxi; sed nihil ad rem faciunt , neque multa 
alia a doctis viris prolata , nisi forsan locus Plutarchi 
SuU. c. 10. » B. Jacobsius : « De hoc ritu aliunde non 
satis constat. Arabum jusjurandum per septera saxa san- 

<0. 148 ANTHOLOGIZE PALAllNiE guine uncta descrihit Herodotus III , 8. Plutarchus , Sull. 
c. 10, de Chuia narrat : ey.wv h t^ x^'P' ^'^°"' "iJ^vuev, 
Et-ra ^napadaixEvo; lauTw (atj 9uXaTT0VTt tyiv Ttpoi; £xa- 
vov ( Syllani ) eOvoiav, exTteffeTv Trji; tioXew; , w^Tiep XiOo; 
Side iTJ; x^'P°5' xatsSaXe X'^'t^'-^Ce tov XiOov. In qua re simi- 
litiido quaedam cum eo ritu , quern a fecialibus observa- 
tum commemorat Livius I, 24. Tp-.ffi ne'Tpat? fortasse di- 
cit per hyperbolen : non uno, quod vulgo fieri solebat, 
sed, si quis voluerit.vel tribus saxismanu captis. » De 
tribus diis et victimis in jurandi ritu aliqua affert Hecker. 
p. 88 seq., quae hue non pertinent. Lennepius Tloivat; con- 
jecit, refutatus a Passovio Scriptt. misc. p. 219. Struendum 
wfAOaa [xri £c;i8£iv Tr)v 8. xopriv. — 5. « Labils cum sono 
compressis osculum puella , virura ut alliceret , iniitaba- 
tur. » Jac. Hinc Suidas TtoTtuu^e* xoXcixsue, xriXet. — 

6. « ru[ivoTdTot; rautari vult Astius in <T£(AvoTaT0t; , pxidi- 
cissimis, ccs<jss«mi5,- sedquumis sensus a persona talis 
femina) valde sit alienus , voluit sane cum acri ironia 
epithetum efferri. » B. — 8. Conf. ep. 275, i2; IX, ep. 
26,4. 

CCXLVI. « In appendice codicis Barber, hoc quoque 
epigramma Eratostheni diserte tribuitur. ■» Chardo. 
Scriptum in puellam tenerrimi corporis , sed animae durae 
et castissimi moris. Jac. — 3. « De adamante metallo 
vide ad .^neara Gaz. n. 422. y> B. — 4. « Speciose Cor- 
nelius de Pauw TiapOevir). Sed nihil mutandum -. in reliquo 
toto corpore dominatur -fi itapOevir). Sequens distichon 
suspectum habebat Salmasius , cum epigrammate 50 jun- 
gebat Schneiderus. Optime sane nostrum terminaretur 
inversu4-, sed Paulus , ut plurimi istius setatis versili- 
catores , modum tenere et abundantiam vitare vix nove- 
rat. — 5. De optativo sine av vide Hermann, ad Vig. 
p. 729, Opusc. IV, p. 365. ToOto, abstinentiam a vero et 
solido voluptatis fructu. « Jac. — 6 tocv TaX£r,v Cod. 
« De siti Tantalea vide ad Nicet. Eugen. p. 336. « B. 

CCXLVII. — l.napjxevt;, lusus in nomine puelJae e\ 
etymo, quasi napaiJisvouaa. — 3. « Versus ductus ex Theo- 
crito VI, 17, ad quem hoc distichon gallicis versibus red- 
didit Longopetraeus p. 223. » B. — 5 xev-rpoTiayEi; Brunck. 
et Both. « In compositione — [lavirii: rem valde intendit. 
Est igilur vehementer aculeatum, longe acutissijnum. 
Omissum hoc distichon in Planud. dubitare possis an ad 
nostrum carmen pertineat. Nexus certe tenuissimus ; nisi 
lorte haec fuit auctoris sententia : Levissima quidem es 
et me inconstautia tua excrucias; nee tamec me ex la- 
queis, quibus me irretitura tones, expedire possum. » 
Jac. — 6 xE'^ou; £xxp£'(X£6a Cod., quae correxit Brunckius. 
Conf. ep. 241, 8. 

CCXLVIII. « Puellae, quam ira accensus male acceperat 
verberibus , simultatem deprecatur. Conf. ep. 218 et 220. » 
Jac. — 2 « Hinc Suidas au Epuaat , ei? ToOTitaw ^Xxiiaai. (In 
Cod. aOep. ila ut dubium sit de circumflexo, hie et ep. | 
285, 5.) — 3. Hinc idem : alXivo;* ooupTix^, Opr.vriTtx^. 
Conf. VI, ep. 348. — 5 8a(xivoT Cod., sed recte Suid. — 

7. Hinc idem : tioiviq ' Slxri [XExaTtoivios. » B. Qui xoiirjv, non 
Toorjv. 

CCXLIX. « Ad puellam quae , pristina superbia depo- 
sita , poetam amplexibus tenebat. » Jac. — 5 ExXuta Reis- 
kius, quod corporibus magis conveniat quam £xxut«. 

CCL. — 1 YjSv ipiXotjAaTo superposito {lEiSri Cod., corr. 
Jac; ii5\) <fi\r\(, [jiEtSrii;.a Brunck. — 2. « Vulgo 6axpux£et. 
Alalui dividere ut est in apographo Par. [et Heinsii]."».B. — 3 £YxXivo5«i)[iti)i (sine ace.) Cod., corr. Jacobs. Post 
hunc versum in Cod. legitur versus tertius epigrammatis 
sequentis , errore librarli. Ap. Chardonem Holstenius in 
margine apographi testabatur « versum expunctum postea 
fuisse. » — 5 Se ipiX. Cod. — 7 oOvexa Brunck. 

CCLI. — 2. « 'Axpofiaqjrj. Labia fucata intelligo. Adum- 
brata haec videntur ex Tbeocriti Id. XX, 12 seqq. — 3. Ki- 
xXi^Eiv dicitur de meretricio risu. — 4. Manus effusas, 
ExxExutxEva; , accipio de brachiorum jactatione , qua vi\1- 
diores mulieres utuntur. Longe aliter summus Grotius, 
qui omnino in horum versuum interpretatione a veritate 
aberrasse videtur. » Jac — 5. « T-J/auxEvo; , vide not. ad 
ep. 27, 3. » B. In margine Codicis : yp. oyxa;. Quod non 
facile dixeris quid sibi velit. « Sententiarum nexus hie 
est : Quamvis micantibus oculis , ore , risu , brachiorum 
motu animum amore inflammatura prodere videris.fallentur 
tamen qui te facilem fore existlmabunt : nondum fracta 
est animi tui superbia , neque , marcescens licet , emollita 
es. » Jac. — 6 ouTto Cod. 

CCLII. Marci Argentarii epigramma, supra 128, com- 
parat Ruhnkenius Ep. crit. I, p. 75, et meliora quaeque 
inde a Paulo sublecta demoostrat. — 2 t|«tEXaaai Ruhnken ., 
postea cum Reisklo iiATreXioTg. « Sed lectio Codicis i[>.nt- 
XaCTEi potest retineri , quod et Jacobsius sensit p. 111. — 
3. S£[iMpdiJiiSo; TEiyo;. Vide not. ad Nicet. Eugen. p. 338. 
Manasses Chron. p. 114, 7 : 

'AXX' Ste TtdtvO' 6 'Ptoiiavo; I^Ot) xaToxypwffon 
xal xtXyoi 2E[Ji'.pd(i'.oo; avTtxpu; xpriTiiSaxTa;. 

Sunt viri docti in culpanda ilia Pauli hyperbole valde 
severi. Fateor, ut sunt varia de rebus istis judicia, mihi 
non inficetam videri nee illepidam in re tenui verborum 
illam exaggerationem, — 5 (te inseruit Salmasius vel Guy- 
etus.) TaXXa al aiy%, conf. not. ad ep. 128, 3. ». B. — 
6 xpuTtTEO) Cod., corr. Jacobs.; xpuircE'ta) Brunck. ex marg. 
Guyeti. Sed Boissonadium sua manu reduxisse video Co- 
dicis scripturam xpuutEw et in latinis posuisse celo, ductus 
fortasse analogia eorum quae tetigit Lobeck. Rhematico 
p. 147; aliquid hlc annotationis relictum a viro oplimo 
fuisse velis. 

CCLIII. Ad puellam pudore impeditam quominus ad 
amantis preces respondeat. — 1 XpucriXXa hlc quoque Cod., 
non XpuatXXa, quod editur. « Est XpuatXXa epigr. 3, quae 
accentus sedes praestare videtur. Vide not. ad Nicet. Eu- 
gen. p. 61 ; de xixw vEUEiv not. ad XI, ep. 329. w B. Male 
Bothius tieSo). — 2." 'AxpoXuxEiv est nodum zonae ita vexare, 
ut nihil proficiatur in solvendo , neque appareat , solvere 
velis necne. " Reisk. «■ Hinc Nicetas III, 166 : 

Ztijvr,v 6^ TTiv <rriv axpoXuTEi; a9|.6ov, 

ubi vide not. Aristaenetus I, 15 : t^; ajJinexovT); axpot; 5a- 
xTuXotc d^aTiTojAEvr] xdjv xpofffftiiv quod fere simile est. 
Furetierius de homine pudico ac valde timido : il estoit 
mesme si honteux qu'en parlant d. I'un il regardoit 
I'autre; il toumoit ses glans ou ses boutons. — 3. Co- 
dicis scripturam tteXei firmat imitator Nicetas III, 170 : 
Oux oISev atSui KOuci;... « B. Reiskius malebat TtsXot. 

CCLIV. « Quum citius quam juraverat ad puellarn rc- 
diisset, perjurii poenas deprecatur. »Jac. — 1 apyEti Plan.; 
apYE'iYi xoOpr] Codex, et a superpositum ultimo ri. — 
2 r)c.i7t6Xt; Cod. a pr. m., sed r,; correcturn manu item an- 
tiqua. In marg. glossa haec -. ttj; i^fAs'pa; tt5; nspi tov osOpow IN CAPUT V ANNOTATIO. 149 -'//oj-jr,;. Conf. ep. 228, 6.-4 rr}.o-ci^: Cod. — 5, C. 
Hominuni peccata ev Aio; ScItuv jiTuyaT; notari dixit 
£;iripides in Menalippie fragni. 3, et ap. Callimachum H. 
in Cer. 57 >'emesis impias hotninum voces fpa^JwiffOai di- 
citur. Alia Yalckenar. Diatribe p. 184 seq. et ad Herodot. 
V, p. 400. — 8 (TEo Plan.; oeIo Cod. KaTa(T{i-J&5, urat, 
proprie de igne intestino. » Jac. Sed pro xmao^r,^ positum 
esse statuit Lobeck. Rbemat. p. 69. 

CCLV. Lemma -. ajr,YT;(iaTix6v : i:a<jav yetAOv Epuxo; 
ixoTfibv. Conf. Boiss. ad lemma ep. 35. « Sejuncius a 
puella quam deperibat , arctos amantium amplexus, quales 
ipse cupit , vividis coloribus describit. » Jac. — 1 iTtXf,- 
oToto malit Jacobsius , simillima comparans p. Ill; sed 
sequitur oO xopov elyov. — 2. Conf. ep. 232, 2. — 3 a?' 
f,6eo; Cod., corr. Salmas. — 4. Inter ea quae Jac. larga 
manu blc praebet, confer imprimis Lucretium IV, 1106 
seqq. — 5. « Est ati^aatr, i. q. d(ir,yav{a, et ifi^aaiTj; 
aviyxTi, -fi tou aiXTixa-o-j Jpwro; pia. (Append. Barber. 
o^adtr,;.) '0<jov ojov, aliquantillum , explicat Hermaim. 
ad Vig. p. 726 extr. — 6. •AW.f.Xwv, quippe mutatis invi- 
cem Tcstibus. i>/oc. — 9. Conf. Apoll. Rh. Ill, 874. — 
1 1 yjiogofXDV Cod. In margine glossator -. xoiaOta ri vf,% 
iptoTixr;; TtoXaicrrpa; (xriXavoypyrjixaTa. — 15 4*/xni6poi(Tiv 
dcy. Brunck. post Heinsium. 

CCLVI. n Contumeliose a puella tractatus , conturaelias 
intellexit amoris flammam non restingucre , sed excitare. » 
Jac. — 1 •fatiaiia Cod., superposilo e. — 2. 'Eoitepo; pro 
Jrrr.esia, ut infra ep. 279, 5 : Eitwfxoffev !<T7t£po; f,5e'.v. 
« Schol Wech. -. fi Joit^o^. Vide not. ad ep. 202, 4. » W. 
— 3. Non sunt Galateae verba. Ipse meminit proverbialis 
locutionis, quam suo exemplo non esse vcram didicit. Plan. 
«o€ , Cod. d 5e |i. — 4. Catullus LXXIl , 7 -. 

amantem injuria tali$ 
Cogit amare magis , sed bene telle minos. 

CCLVII. — 1. Bene vertisse Opsopoeom et Grotium 
probat imitatio Nicetae Eugen. VI, 589 : 

Kai Tou Aio^ & vvv xxrrjopo; (ifvco 
(b; ovssdioTOU. » B. 

Kibilominus vera habenda est Jacobsii interpretatio in 
iatinis expressa. — 2 evexev Plan. — 3. « Vetus editiooOTe 
Aavir,;. Quod placet fere, adeo displicet articulus "rij:. 
Metro nee timeudum erit. " B. Imo valde timendum. Jac. 
conjiciebat o-j toi A., Hermannus ovt' ouv, sed nihil mu- 
tandum. 

CCLVIII. « In mulierem annis jam paullo provectio- 
rem , sed junioribiis praeferendam. « Jac. — 1- « Lectionem 
6k6; , quam habet etiam Suidas et interpreiatur to twv 
Sivoici)/ Sixpvov xai to a-ico<jTa).aYaa to'j yoXstXTo? , firmat 
etiam imitatio >'icetae Eugen. VI, 593 : 

Sot xal ^yTt; (loXouaa Tij) Xf^vw piXt; 
•i^6r,; onou itpoxpiTO?. » 

Boisi. Heckerus , qui sanum non putaret f, post wpoxpiTo; , 
tentabat r,vo:to; xiori;,. — 2 l[ie;pMv Cod. Alterum habet ap- 
pendix Barber. — 3. « Hinc Suidas -. xopyjioo'. • xiaivs; 9; 
otxpot. Forsan ixpa. — 4. De manirais stantibus vide supra 
ad ep. 13. » .B. — 5. Hoc distichon Plan, habet solum, 
initio mutatum : 'H aov l-i. Meminerat Paulus Archelai 
verborum de Euripide Agathonem f.or, yeveiw-na oscu- 
lante -. Mr; 6au(i!X(Tr,T£* twv vip xa).Mv xai t6 (leroiccopov 
xaXov E(TTt (Plut. Apophth. p. 177, A). CCLIX. o Puellam poeta describit sive nocturnis orgiis, 
sive amoris et cupiditatis flamma marcescentem. Expres- 
sum ex Meleagri epigrammate supra I75, quod vide. » Jac. 

— 1 ff£u Cod. — 3 aaapuTffi.aTa Cod., etiam append. Bar- 
ber, o Sic Albus or a pallor inficit , Horat. Epod. VII, 
15. Homerica verba II. r, 35 : wy.po; 6s' |itv eUe napsiic 
hie a Paulo exomata habemus. » Chardo. — 4 CuiEpri- 
TETat Cod., cum a inter lin. Qnare edebatur OrEpiiE'Tata;. 
'Oifio; Suidas hinc citatum exponit Ey5at(iovta , Ammonius 
p. 73, T£).Eia EvSaifiovta. Brunckius oX^w Ttaviot; ut:., ex 
Salmasii conj. inutili. 

CCLX. His similia in Latinis poetis comparat Jac, Ovid. 
Art. am. II, 295 seqq.,TibuU. IV, el. 2, 9 seq., Propert. II, 
el. 1, 5 sqq. — 1. <« Kcxpu^aXo'. , v. schol. ad ep. 270, 2. 
Conf. VI, ep. 206. — 2. Hinc Suidas : SeixiXov aya/ixa, ri 
6|ioi(o(ja. — 4. Hinc idem : i%t<j6&r,<j'x , d^coiw^a. De hoc 
verbo Ugen. Opusc. t. I, p. 151. » B. — 5xaTr,opa Cod., 
non xariQ- Crines defluentes, non comptos intelligit. — 
7. Conf. Meleagrum supra ep. 140, 4. — 8. « Hup loiov. Conf. 
Wemick. ad Trj-phiodor. 140, p. 165. » Jac. 

CCLXI. « Puellam rogat ut, si ipsum vino bene pro- 
lutum videre velit , oscula ipsi per poculum mittat. Fre- 
quews hie amantium lusus, cujus plurima sunt apud 
Milesiarum fabularuro scriptores exempla. Unum sufficiat 
Aristaeneti, ex antiquioribus , ut omnia apud bunc scri- 
ptorem, fontibus derivatum, 1,25 : toutovSt;t6v Tpoitov 
wnztp EX (TTOiiaTwv UTtEpE^iXow 4X).r,Xoy; , xaTautvovre; Ti 
9tXr,|iaTa, xat tov oivov toT; xeiXseri x£xpa|x.Evov xai iis'xf 
xai auT^ Tij; xopoia^ iropE-JtEjwiov. » Jac. — 1 e6£Xt;(T (AEOu^ai 
Cod., et inter lineas et in margine suppleto \u. Brunck. 
(lEOuacat ex duobus Regiis Planude^. Bothius scribit o*jri 
^(Xoivo;. — 2. rvjo\iLV-r, , scil. Toy oivoy a-6 xf ; xyXixo;. — 
4. Olvoxoov de poculo intelligendum. Male vertitur po- 
cillatricem. — 5 i(iot if£ Cod. — 6. Wifx^i/i^i , conf. ep. 
171, 1. 

CCLXII. " In vetulara invehitur, quae puellae aspectum 
ei invidebat. Conf. Diotimi epigramma supra 106. » Jac. 

— 3. Ante hunc versum in Codice scriptus erat tertius 
sequentis epigrammatis : atEi ay..., deinde inducta linea 
deltas et noster tertius subjectus , cum nota a; , quam 
Paulss. explicat «ru^£y/.T£o; , et parva cum lacuna, cui 
vetus manus inscripsit : o-iosv XEdrei TcXf.v oti 6 ypa^wv f,v 
ivoT.To;. Cod. et Plan. lorauEvot. « Praetuli variantem [ex 
marg. ed. Wech.] Idrafisvy,; , duce Brunckio; quum mox 
larado ad anum illam dicatur. — 4. Hinc Suidas : Tto/v- 
yXriVov, icoXyojitiaTov. Constantinus Manasses fragra. II, 
84 : 0((.(i.a & Atxr,;, 

navToOr^ i^iizfzoii tov 8u<xff£Sr, ctaixov, 

w; 'Apyo; 6 itoXyyXriVO? ttjv 'Ivax£tav xopr.v. » 

Boiss. — 6 <|rt»x^-' Plan. 

CCLXIII* — I EYEtpoi; Plan, et Cod., hie cum rj inter 
lin. « Verba sunt puellae procum exspectantis ad lucema:n. 
Hinc Suidas ixyxiriTa • xai pLU-/.r,T£; , avadrrixata xtva a7:oy' 
yociSr; TtEpt tt;v 6pyat>.)>t5a. Ad nostrum locum eruditam ap- 
posuit notam Brodaeus p. 600 ; vid. et Forster. ad Arat 
244. Hodie adhuc ineptiores mulierculae e fungis qui circa 
ellychnium concrescunt pluviam augurantur, ut Agathiae 
puella, vel hospitis adventum, alia. r> B. — 3 ot' f.pw 
Cod., al. r.pw, recte ed. princeps Flor. — 4 ii: Cod. 
Reliqua effari non audet, ne malum omen faciat. - 
! 5. « Scilicet SoyXo; teXeOeic Euripides lone 324 : AoSioy x£- 
I xXT;[i£Oa. Dixerat modo Ion : toO Seou xa>.oyiJLai ooOXo;. >. 150 ANTHOLOGIZE PALATIN^E jjoias. — 6 /.Oitpio'. Plan. 'Oouvyiv, de zelotypia Vulcani. 

CCLXIV. « Quum impoteutis anions vehementia et 
flammis ante tempus senuisset , sperat fore ut , votis apud 
puellara potitus , denuo revirescat. — 1 . 'QiAoyepcov, sener 
ante tempus [ut recentes quidara explicabant; vide Thes.], 
de re dictum, ut xa^'^&S yepwv VI, ep. 52; adtKo; ys'pov 
Horn. Od. X, 184, etc.; \ide Boissou. ad JNicet. Eug. p. 382. 
(Brunckius cum Salmas. ^^JinyepovTa.) — 2. naiyvia cum 
sarcasmo in saevam puellam , amantis cruciatus pro lusu 
habentem; fere ut homines dicuntur xux^ii s''^"" '^*'" 
yvia. — 3. ^pcivTiSe;, res pro effectu : nam curis ob Va- 
lium suum et irritum aniorem poeta cauos debebat. » Jac. 
Qui, post n69a)v, hie tvovou legi malebat. — 5. Hiiic Suidas : 
iravawpto?, 7tp6 Tfj; wpa?. Vox liomerica , 11. Q, 540. — 
6. Aayapov, Suidaj bine unoxevov. — 10 [xeXaivo|j.e'vo>v Cod., 
corr. Salmas; « Aut ouv supplendum , aut jungendum cum 
jxoi. Tum malis xpata. Aut sunt dativi absoluti, de quibus 
Wesseling. ad Diodor. XVII, 36, p. 187. » Jac. Hoc recte, 
HOC abest vis dativi. 

CCLXV. Lemma : d; §auTov dx5sx6(Aevov xopriv. » Pute 
quam exspectabat puellam Phyllidem vocatam fuisse 
Hinc antiquee iilius heroinae historiara ipsi accommodat. » 
B. Conf. Ovidii Heroid. II. — 1. "Opxo? a/yJTrj;. Ovidius 
V. 25 : 

Detnophoon vcntis et verba et vela iledisli : 
Vela queror reditu, verba carere lide. 

CCLXVI. — 2. « Sic hydrophobiam eorum qui rabie 
caniiia laborant, explicabant nonnulli veterurn. Theo- 
phaiies Nonnus c. 271 : to vi5wp ^euyovxai dpwvTe; te xai 
7rpO!Tcp£p6[i.£vot , w; oteiOa: tov Say.ovxa xuva ev toT; Ooaatv 
£l>iovi!;£<j6at • ubi v. Bernard, p. 324. » Jac. — 3 nixp&c 
superposito v Cod.; uixpov Plan. — 6 olvoxoov Plan., 
quod nunc praelert Jac. cum Brunckio ; oivoxowv Cod.; ol- 
voxoou Both. 

CCLXVII. — 1 ultim* voci in Cod. superscriptum : 
Yp. xaXy), male. — 7. « Bene Grotius verba oTpexs; ... 
),£t7i6[A£vov alteri persona? tribuit. [Item Heckerus et Bo- 
thius.] Brunckius , Jacobsius quoque septimum vcrsum 
priori dant persona; , male , ni fallor ; nee recte eyvw; 
alteri , ou ipiXe'Ei; priori. » B. — '9 tyvtov Cod.; Eyvw; Plan. 
Prius defendit Hecker. ut epanalepsin , cnjus hie uon est 
locus. Optime Bothius ?yvw; , priori ut Boiss. dans per- 
.sonse, interrogative effert. Quod apud Grotium quoque 
video. 

CCLXVI II. « Amorem, in suo unius pectore quippe 
haerentem totum, nemiiii jam timendura essedocet. » Jac. 
— 2. « Conf. not. ad ep. 58. » B. —4. « A&5 Euigdi;, vi- 
ctoris more pedem victo imponentis. Conf. XII, ep. 48. « 
Jac. — 5 £v£?ETat Plan., male. — 6. El? i\}-i intelligendum 

ut £V e[J.Ol Vel £7t' £[X0i. 

CCLXIX. — 1 (iE<T(ra xa9y][ir,v Plan. Hoc ipsum sibi vo- 
lebat £X£iij.r|V, in ccena accumbens , sed prave accepisse 
videtur Planudes. « Msao? cum genilivo illustrat Bastius 
Epist. crit. p. 134. Monui etiam ad Tzetzie AUegorias 
p. 337. Psellus Opusc. p. 107, de Areopago -. [aeoov Se (jlOSou 
y.w. a>r]9cia? Euxt t6 6vo[i«. Conf. ep. 172, 4. — 2. Malini 
in versione Grotii hanc cupiens [pro his : hanc et amans], 
quod propius grteco verbo E^tixEiptov, ac nunc proprium 
magis. De xapi(;£(j6ai vide quaj scripsi ad Philostr. Epist. 
p. 61. » .e. — - 3 zllv.i [J.E 5' -/j Wernickius ad Triphiod. 
p. 166. Cod. swp. Botbius ota ys -rt;. —4. Conf. ep. 216, 4. — 7 uiyi^itaoLi Cod. « Ducta hax videntur ex Anacrcon- 
ticis , od. 46 : 

XaXeiriv to (iri qpiXfjiai , 
Xa)v£nov 5e xal filriaoLi. » Jac. 

CCLXX. In marg. Cod. : wpaiov, Ulecebras amicae ce- 
lebrat. — 2. Ad xExpu^dXcov in Cod. scholium recentiori 
m. adscriptum : 6 )>£y6[i,£vo; /.e/.pOyaXo; vOv xaXetTai Gexov. 
Conf. ep. 260, 1 . — 4 super i7i£XTr,Tou in Cod. : yp- fiurr.XToy. 
« Num corrector eOk/extou voluit? Alterura Suidas expo - 
nit ixTEvtffTou. » Jac. — 5. In nova pagina Codicis iterum 
adscriptum -. wpaTov, et : OaujiadTov xai irXript; x*P''^°' "^^ 
ETtiYpafjiixa. — 6. AoyaSs; hinc allatum Suidas explicat ol 
6p9a),{iot. Conf. Thes. p. 345, D. Ap. Suid. TtoyW y' dyavip. 

— 8 cTTjOio? Heckerus , qui de corporis pulchritudine sola 
agi in toto epigrammale recte observat; f,6£o; Cod., h- 
Oeo; Plan. — 10. Hinc Suidas : ^vSiaer gveaxi, ^v5'.a- 
xpiSEi. 

CCLXXI. — 1 h elSei Cod., quod apographa nonnulla 
verterunt in ev Etoeai. « Nicetas Eug. Ill, 15 : 

T»iv 7to)),a paxx£'Jouaav ev xcxXXei TidXai. 

Bespexit Macedonium , et vides quomodo intellexerit ev 
Ei6e'.. Et nomen eriXuxEpdwv callide neglexit, quod jam non 
erit valde nitidum. Ad Nicetam dixi (p. 147) mihi videri 
EV EtOEi Or,Xux£pd(ov dictum pro ev yuvaixwv yEVEt , ^v yuva-.- 
xwv cuXw. Grotii latina non probe. « B. Jacobsius conje- 
cerat ev Eiapt 6riX., coll. ep. 258, 4, et aliis locis ; Heckerus 
EV iSii , Callimacheum vocabulum , quod grammatif i expo- 
nunt : loo; x6 OEpo; f; x4 Ocptvov xaxa<TTr;(ia. Sed idem vir 
doctissimus postea scripsit -. « Saepius Iv eiSei dictum in- 
venias hoc sensu -. ??i speciem, ad imaginem, » et se- 
quentem versum ita c«rrexit : G/iXuxEpawv 

xwv xpwffeoxpoxdXo) aeuoiuvcav onaxaXij, 

probabiliter sane, quamquam repetitum xriv... suara vim 
habet et a;gre desideratur. Nee oEtoiJiai potest offendere 
in Macedonio. — 2 xpyiEoxpoxdXwi (sic) et dTtaxdXTiv Cod. 
lUud cum Jacobsio figurate dictum puto, de inani stre- 
pitu se in auro jactantis, non de saltante cum crotalis. 

— 3. Noutjo; cori-uptum esse censet Heck. Mihi xott vide- 
batur epexegeticum esse et resjjici ad uotum illud , apud 
Sophoclem et alios, sencctutcm ipsam esse morbum. E.v 
hoc versu cpt/.r,xai Suidai ol ^iXoOvxe;. — 4 xpiXiaxw; Ccd.; 
xpiX/.iaxw y" Botliius. — 5. « AO^oasXirivov, facies ilia pin- 
guis et plenae illae gcna? ut luna plena. Gallice quoque 
vultum ex genarum pinguitie rotundum plenae luna? 
comparamus. — 6. Est in ouvoSo; arnbigiiitas , quum sigui- 
ficet luna? ac solis rongressus , et reditus , pecuniam , Ttpoa- 
o5ov. Possit et facile obstoenior xy^; ouvooou sensus inve- 
niri. V B. 

CCLXXII. De pueUa omnia praeter concubitum conce- 
dente. — 1, 2. « Jungam TC£pi66<7xo[jiai , etsi eadem sine 
compositione in loco simili Achillis Tat. II, 37 : xoi; «oouai 
ouaSaXXexai ■/at tieo'. xo xou <piXo'JVTo; axojia p6(Txexat. » B. 
Et in latinis expressit. — 3 xcit(jt,va)v, 4 d[AftE7tov Cod., corr. 
Reisivius. — 6 dp-cpoxEpaoov Cod. 

CCLXXIII. — 2 Tiatxxa; codd. aliqui Planudeae. — 
4 x^i^pa; £pt/.vw6ri Cod. el Plan., « quod non esse teutai.dum 
monui ad Nicetam Eugen. p. 149. » B. Difficile negare as- 
sensuin Jacobsio scribenti : « Et asyndeton ferri non potest, 
ncc rogfc in manibus tantum commeniorata! placent. Et 
hoc quidem sustulit Piersonus yripa corrigens ; a]l<;ruin IN CAPUT V ANNOTATIO. lU DOS -^ripod (5txvw8Yi; scribentes. Conf. Christodor. Ecphr. 
340. » Nee quicquam de manuum rugis ap. Nicetam, 
qui totum epigramma Ttapaqspdllst 111, 176 seqq. Haec 
quoque Boissonadius : « Offendunt viri docti ad x^^P^s 
ip^ixvwOr, , et Jac. edidit y/,pai pt/.vwSr,;, audacter nimium. 
Sed x"P*i poeta dicit non rugosas taiitum, quod viri 
critici opinabantur, at deformes et turpiter distortas ; nam 
haec est verbi vis. » — 3 (ia!;6; Cod. a pr. m., out cor- 
re.xit recentior in. — 7. « PMIostratus Epist. 19 juvenem 
pulchrum et ferociorera increpans : Taxew; ce Oeadaiftriv 
YcvetdivTa... xai 'Epw; xai Nepiefft; o^el; 6eol xal ffrpe^o- 
jievot , celeres dii qui circumeunt quxrentes quern casti- 
gent. Automedon XI, ep- 356, Connicho cuidam : xal 
xiXXou; tWt, Tive; Ne|i£aet;. » B. 

CCLXXIV. a Inconstantiam puell^ exprobrat eique 
pocnas apud Inferos minatur. » Jac. — 1 epaau; accessit 
ex Plan.; aptius vocabulum excidisse patet. — 5 xat alooT 
Cod., corr. Scaliger; xai alooIPlan. — 6. Kp^aoav, Minoium 
judicium. 

CCLXXV. Ex Latinis profecisse Paulum non temere 
exislimant Ruhnk. et Huschkius, velut Propert. I, el. 3, 
0\id. Her. V, 140 seqq. — 3 xeXeuOov Cod., corr. Salmas. 

— 7 ivuffafiev Cod., corr. Ruhnk. — 10. « 'AnoiAoaaaOat hie 
est repudiare jurejurando addito. Conf. Dion. Chrjs. 
Or. VII, p. 243, 34. » Jac. — 12. Conf. ep. 245, 8. 

CCLXXVI. « Mulieri quam deperit com» reticulum et 

pallam donat, alia in nuptias promittens. « Jac. — 5. « Ver- 
ba obscura sunt, quod usus proprius talium vestimen- 
torum nunc iguoratur. Hanc esse sententiam opinor : 
quurn posset d(XTt£xovr) ab humeris in pectus descendere, 
vult pectus potius ilia circumcingi. Nee in sequentibus 
multum video. » /?.— 8. Conf. VII, ep. 589.-9, 10. 
« 'AvaSeffiAYi et x£xpufa).ov junguutur etiam Horn. II. X, 
469. Agathiae tempore ex his apparet hunc nuptarum fuisse 
ornatum. » Jac. 

CCL.\XVII. — 2. « Metaphora a fructibus ducta, 
quorum alii cito marcescunt , alii in futurum usum repo- 
nuntur. « Jac. — 4. De invidis pilis non raro jiousa TiatSix^, 
ut XII, ep. 27, 3, etc. 

CCLXXVIII. — 1 aOxr, Cod. — 2 iy%^i^i^ scripsi; ^x^o- 
liE'/oi Cod.; edebatur axfiofievoi ex Plan. — 3. « M^^xe tu- 
yr,a<i}. Ke compos fiam voti, opto , si puerum petivero. » 
Jac. — 4. « Hinc fortasse Suidas : d[jL7i).axtai;' djiapTiai;. 

— 5. Idem Suidas : dXtTTjaa" d(i.dpxr,[ia. Id nomenplacuit 
Ajgathiee. » B. — 6. In marg. Cod. : ti orjfjLatvEt itiTraAd- 
xwi ; Erat homo impurus memoratus ab .^schine in Or. 
contra Timarchum p. 8 = 79, § 54 seqq. : ecrri ti; flirtd- 
J.axo;, dvOptoTcos 8r,(i.6(Tio; , oixe-nri; xr); uoXeu;" ouxo; eO- 
Tcopdiv dpyvptou xai I5wv xouxov ev xrj 6iaxp'.6fi , dvxeXaSev 
avrov xai £tx£ itap' Eauxw. « Et ibi plura de Pittalaco JE.- 
schines , haecce etiam fortasse , quae velut ^Eschinea re- 
citat Demosthenes De falsa legatione § 245, nimc non 
reperienda in Timarchea : xov eI; xoy; opvEi; Eicnovxa xai 
[iExd IlixxaXdxou TTEpuovxa , dyvoEtxE txoTov xiva ■fi'ftid^a.i Sei. 
Vide Ruhnken. Epist. ad Wjltenb. p. 73. » B. 

CCLXXIX. — 1 xXEo^iavxi; Cod. recte ; vulgo K),£0(pdvxii; 
ex Plan. — 2. « TuoxXdJ^Etv dicitur lucema cujus elly- 
chiiium deficit. HesyclJus in 'O/./a^av, hoc verbum usur- 
pari dicit ETii toiv dTtEipr.xoxwv ev Tiavxi 7i:paY(Aaxi xai 
jir,x£xt dvxExo/xtov, » Jac. — 5 l$£'.v Cod., corr. Brunck.; £).6ctv Plan. 'EditEpo?, vide ad ep. 256, 2. — 6. *Ei5exat, 
ut alibi xr,5£xat, de qua re videndus Jac. p. 116. 

CCLXXX. « De hoc epigr. vide Chardon. Roch. Misc. 
1. 1, p. 382. GaUicis versibus reddidit Longopetra?us ad 
Theocr. p. 408. » J?. — 1 uovov Codex; edebatur n69ov ex 
Plan. — 2. « AyaX^ot;, siccis, ob noctes insomnes, aut 
etiam ob flammas quibus intus torretur. Sic $ripai 
xopai ap. Eur. Or. 389, etc. » Jac. jEschylus Theb. 693 : 
91X0U Ydp ^X^P* V-°^ 7taxp6; xeXeC dpi EripoT; dxXaOxoi; otx[xa- 
ffiv Ttpoffi^avei • ibiBlomf., coUata Matthiae nota ad Orestem 
379. B. — 4. Conf ad ep. 6, 6. — 5 xd oixoia uterque 
codex, quod servat Boiss. et exemplis tuetur Heckerus 
p. 63. Ob hiatum Jacobsius xix' 8[xota , « quod m com- 
minationibus satis frequens. Conf. Wemick. ad Tryphiod. 
p. 262. AijiyapxE, i. q. Sutxyive, ut apud Homerum proci 
appellant Eumaeum, iiiiyap-zz <ru6a)xa. » — 5 seqq. • Duo 
postrema disticha Grotius non convertit. Supplementum 
Boschianum mutuatus sum; poteram uti versibus Flo- 
rentis Christiani , qui inter epigrammata Anthologiae a se 
latine versa et hoc Agathiae epigramma recepit. — 7. Suidas 
cum respect u ad hunc locum : ixaXiYxoxo;' 6pYtXo;, axy- 
Yv6;, 9ogep6;, Ivavxt'o;. » B. — 8 ix'^atpEtv Cod. a pr. m., 
bene; ExOaCpEt a correctore, ut Plan. « Aristaenetus II, 
1, p. 130 : olffOa 51 ouov 'Epw; avxioxpaxEueiv xol; uTtEpYj- 
(favouCTi iptXei. Ibi Abresch. Aristaenetea inopportune con- 
tulit Alberti cum verbis Jacobi Epist. IV, 6 : 6 Qtb; uTrep- 
ri^ivoi; dvxixoaffexai. » B. 

CCLXXXI. — 1. X6ii;d« pro Ttp^riv esse positum, fere 
ut in formula x^^ xai itpij)7)yt » putabat Jac. ob versum 
4, quera postea ipse expedivitp. 117, eodem raodo quo 
Boiss. — 4 daxpi<rr)v Cod., superposito altero a. « Capil- 
los quos operose torseram ac crispaveram , ut ad tres 
dies compositi durarent. Haec esse videtur sententia. » 
B. — 6. Comparatur in PLilostratus Epist. 23 : Et 5k xai 
dnonton Ttoxfe , Jidv x6 xaxaXEiJionEvov Y'VExat 8Ep|x6x£pov xai 
4<76{Aaxi. 

CCLXXXII. — 1. « Suidas, hunc locum allegans J 
^aSivi^ • ddOEvri; , Xetixti. Est ini Y^npao; ouoqi hemistichium 
homericum vel a prosae scriptoribus usurpatum ; vide ad 
yEueam Gaz. p. 237, ad Choricium p. 48. " B. Homeri 
verbum alii de initio , quasi introitu, senectutis accipiunt, 
alii de eSoSw xai xE'pjxaxi. Agathiam hoc alterum probasse 
apparet ex epitheto xavaou. Jac. — 3 OeXyov Plan, praeter 
edit, princ. — 4. « Praeivit, monente Gaisfordio ad He- 
phaestionem c. 15, 8 , p. 92 , poeta anonyinus , cujus hunc 
allegat versum elegiacum scriptor Enchiridii : 

HatcjaxE • xdiv 5' exe'wv i^ Sexo^ oux iikiyt]. 

Supra ep. 13, 8, Philodemus : xf,; sxewv Xr,e6[jL£voi oE/doo;. 
Videtur animadvertendum , ScxdSa esse numerum anno- 
rum ad digitos computatorum , atque oux oXiY^iv septi- 
mam fortasse, aut octavam. " B. Confer Grotium v. 3. — 
6 oxt Cod., corr. Plan. 

CCLXXXIII. — 4. Conf. ep. 254, 2. — 6. Ki[i|jL£piwv, 
conf. ep. 123, 6. 

CCLXXXIV. In Plan. 'Pou^ou oofXEffxixou, 

CCLXXX V, — 1 (AE inter lin. Cod. — 4. « El? Ixe'priv 
dpx^iV , in alium fontem , id est in aliud os , in os meum, 
attrahebam , labiis eum sugendo, amoris rorem. Est Ipw- 
xo; viSwp salivae noiuiihil , humidulum quid Rhodanthes- db2 

labellis zonae irapressura. De seiisu metaphora oxetrjyov 
dubitare non sinit, » ^. — 5 avepOwv Cod., ut videtur; 
V. ad ep. 248, 2. 

CCLXXXVI. — 1 x)>e6?av:t; Codex, altero accenlu 
eraso. « Recentiores nonjiunquam male conluderunt 9pd?w 
et q)pa!;o[iai , quorum iliud est dice , hoc observo , consi- 
der o. Theocritus VI, 13 •• 

$pd?eo (A'Jl Ta« TtatSo? ltd /va[Aatffiv opoiiffij. 

Ibi scholiastes unus , axonei , bene ; alter male , ^wvrjdov 
TTiv xuva. Vide Stanl. ad iEsch. Eum. 130 ; Didot. ad 
Theocr. II , 69. Non minimus est error horainis cujus- 
dam , qui verba oraculi , 

^•paileo Tov TidvTwv unaTOV 0e6v J|i}ii.ev 'law , 

vertit ita ut qppdiieo in activum fpa^eu tacite mutct , quasi 
ffique dixerint Graeci qjpal^ew et ipp(i!;(«). Saltem Opsopocus 
hlc et in Oraculorum syntagmatep. 91, vulgariori modo 
peccaverat , latinum die graeco 9pd!;eo opponens. » B. 
Jac. vertit *• audi, perpende. — 2 Xaijpov Plan. — 4 6ia- 
xpiveei Brunck.; oiaxpivat Bothius. Cod. pa).),o|jLevoi; , Plan, 
quod editur. — 5 elr, [aoi (jl£>. recte tuetur Heckerus. 
Grsefius i\ioii \>.tl. Respicit ad Mercurii verba , de iireti- 
tis a Vulcano Venerc et Marte , Odyss. 0, 339 seqq. — 

8 pouXofievTic Heckerus: pou).6[A£voi; Cod. et Plan. Edeba- 
tur poffxoixevo; de conjectura Jacobsii , coll. ep. 272, 2 et 
Achillis Tatii loco ibi allato (ubi v. Jac. p. 602 seq.), pro- 
bantibus Boiss. et Peerlkampio in Bibl. Crit. Novat. IV, 
p. 51. — 9 Sri Cod. a pr. m., Set a correctore. Haec 
quoque secundum homerica, 1. c. 341 seq. 

CCLXXXVII. — 2 <77tipa!;ov Cod. a pr. ra., ei a sec; 
quod ex d7i£ipa?ov ortum. — 3. Supple etirov, quod pra?- 
cedeutia quodammodo indicant. Uterque cod. xiva Ttou , 
Pal. xoupa. — 4 apTiTio; ora. Plan., in nonnullis edd. )ifw . 
marg. Wech. li^aa. 'AptiTio; Agathias infra IX, ep. 644, 5, 
de sano et valente corpore dixit, hlc accipiunt integra 
et incorrupta, ut dpiio; : quidni firma, non labens , 
GaUis sans faux pas? a Suidas : ixvrjffTt;- fivri[A7). Atque 
citat Sophoclem Aj. 515 : 'AX>,' layt xoijaou [X'-rjoriv • ubi 
glossator quern vidi -. <fpovTi8a, (xvr,(ji.r,v. — 5. Suidas, 
hue forte respiciens •• f,XaTo* ZTtr,bri<ye^ . » B. — 6. « B6- 
cpuv x6[Ari; , cincinnos ai-tificiose compositos et uvae quo- 
dammodo speciem rcferentes ; conf. Christod. Ecphr.91. « 
Jac. Legitur ibi in descriptione statuee Chrysie sacerdo- 
tis : xava?); dnXexxo; tffupeTO p6Tpu;E9etpri;. Ev nostro loco 
propono euuXexTo;. B. — 7 IxeTEVJcjEv Brunck., sine ulla 
necessitate. Ti; w;, ut ep. 285, 3. — 8 [lovov Cod. ( qui 
(TJvxaT. a pr. m. ); (leveiv Plan., quod praeferebat Peerl- 
kamp. Nova Bibl. crit. IV, p. 52. « Jacobsius jungendum 
esse monet jiovov cum GpuTttojievc*), quasi invitus cede- 
rem. Equidem y-ovov jungo omnino cum xateveucra , annui 
tantum , nil amplius , non verbulum addens et oculis vix 
consentientibus , ac faslidiosi quid significantibus. Hero- 
dianus Epim. p. 61 : epui^xofxai to dxxi?o|xai- ihi plurima 
apposui. Leo Diaconus Hist. II, 6 : yuvaiov dxatptxov , ax- 
xi^6(i£v6v T£ xai epuTtTOfxEvov. Glossae Mediceae ap. Pricaeum 
in Epist. Pauliad Tim. I, c. 5, 11 , verbum xaxaaTprjvia- 
ffwai reddunt synonymis xaxaSXaxEuQwai , xaraepu^Ooifft, 
non xaxaxpuif war quod h abet Albertius Gloss, p. 217. — 

9 dvuaoai Cod. Schol. Wech. -. OTiEp Eyw ^7i69ouv dvUda-., 
^youy TO [lEVEiv xai dvTEpaaftai , toutou ttj: xopvi; TtapaxaAou- 
oYi; EUETuxov. » B. — lOudvTwv Cod., superposito cr, ut 
esset TtdvTw;, quod Jac. innotis niss. et Boiss. unice pro- 
bant; TidvTwv Plan. Posterius tamen base scribebat Boiss. ANTHOLOGLE PALATINI « Pro TrdvTwv est varietas jrdvTw;. Servandum rdvTtov y 
quod non habuerim pro ndvTwv [jiaXXov , scd pro ivxi Ttdv- 

TtOV. » 

CCLXXXVIII. — 1 (7uv£(mdou(T& Plan. « Hinc Suidas : 

(juvE^J/idoy^a* ffupiTtai^ouffa. Est dn^ta, ■f, 5ta Xoywv TjaiSid,. 
^x Toy lira) Etjuo , 5 or.XoT to Xs^to, tradenfe Lexico TtEpi 
TvVEupi. p. 220. » B. — 3 Tt Plan. Scilicet titoio-jtov, otov... 
— 4. Jac. comparat Phiiostrati Ep. 38 : ti 5^ Tr,-; xepa- 
Xrjv oTEqpavoi; itup(; e|ioI ydp SoxeTv ttj; KoXjriSo; 6 6p[i.oc», 
5v TT) rXauxr; £rt£(i.'J/£, poSa ^v TtEsapixayuiEvc , xai 6'.a toOto 
exoOOt) Xa6o0ffa. 

CCLXXXIX. n De vetula conqueritur, puellae quam de- 
peribat nimis diligentl observatrice. » Jac. — 1. « Tpixo- 
pwvo;, conf. XI, ep. 67, 69,361, 388. Fundus proverblalis 
locutionis est Hesiodus fragm. 50 *• 

'Ewea Toi I^coei yevEd; Xaxepu^a xopcovT] 
dvSpwv ifi6(ii)vTu)v" fXapo; 5e xe Texpaxopwvo;. 

Babrius Fab. 46, de cervo vetulo : aiQTta) xopwvYiv o£UT£pr,v 
dva7iXr,<7a;- ubi mea notula. Joannes Chrys. Eclog. p. 429 : 
xopcivY)... nAEt'ova xpovov diroXauEi Tr,; uapouir,; !Jti)r,?' ubi' 
v. Matthaci. Nicetas Chon. praef. p. 2, C : ol tioXuexeT; twv 
dvQpwTtwv xai TtOwvoCi TtaXaiTspot xai TptxofyWvoi' ubi Hie- 
ron. Wolfius : ISotum est quod Virgilius ex Uesiodi 
autoritate de cornicis xvo fabiiletur his veisibus ■ 

Ter binos deciesquc novem super exit in annos, 
Justa senescentum quos implet vita virorum ; 
Hos novies superat vivendo garrula coinix. 

Legere quis credat concinnam tersamquc Virgilii latinita- 
tern? Bonus Wolfius aliud agebat, et nuperus Nicclic edi- 
tor, homoprimarius, scd commentatoruin paullo fastidio- 
sior, talia curare non solet. Versus sunt Ausonii Iilyllio 
decimo. Lucretius V, 1083 : cornicum secla vetnsta. 
Constant. Manasses de Michaele Stratiotico 6333 -. 6; xaToi 
pi.£v TOV ypovov 

diiExpoStoi; »ipi?£ xopwvai; jiaxpoyi^pa);. 

Malim (laxpoyi^po);. Etenim displicet duplex epithetum 
cornicibus datum, praesertim quum posterius sit inutile 
prorsus et priore quoque debilius. Michael fuit [jLaxpoyf,- 
pw;, teste Cedreno Hist. p. 792, qui eum fuisse dicit eo 
tempore quo imperator est declaratus, TiapriSyixw; xai Trj; 
7ip£<T6uTtxfi; d^'dixEvo; fjX'.xia; , % Tivt cu[x.i£p£iv tyjv dTipaypiii- 
ciivTiv 'ApxtXoxoi; OTtotrixri; ditEDYivaTO. Qui locus Archilochi 
effugisse videtur Liebelii diligentiam, in prima saltem qua 
utor editione. » B. Neque memorat Bergkius. — 6 dOpocret 
cum superscripto r,i Codex. .( 'PEiji.6oij.Ev/iv, circumvagan- 
tem, circumspicientem. Plutarch. Mor. p. 521, C : o-r ce 
(ir) xa6d7t£p Ospdrcaivav dviywyov l^w p£u.6£(j6at Trjvat(7fj7-,'j'.-.. 
Et p£pi6(3S£i; 6[X[ji,a idem p. 45, D. » Jac. — 8 ttXyi-je'. ('((', 
a pr. m. — 9 dSwviv Cod., conf. ep. 53, 1 . « Proserpinani 
arnore incensam Adonidera Veneri eripuisse plures tradi- 
derunt; v. schol. Theocr. XV, 86; Clem. Alex. Cohort. 
p. 29. » Jac. 'E9iXao. « Eadem quantitate Callimaduis 
Pall. 58 : TcouXu XI xai TiEpi 6r) 9(Xaxo xdv Exapdv. Conf. w - 
tulam ad Babrii Fab. CVII, 10. » B. Qui versu 11 pone- 
bat xfj; ys yspai^?. 

CCXC. — 2. Poma amoris symbolum putabantur; 
v. ep. 79, 80, al. — .4 Ep£u9o[j.£vyi? Cod. a pr. m. 

CCXCI. Lemma : xou auTou el; to auTo. — 1 eIttov EjjLot 
Cod., superposito jaev syllabaj tcov, ut esset el [j-ev i\t.oiy. IN CAPUT :V ANNOTATIO. quod edidit Jacobsius; in notis mss. vero corrigit zliztn', 
Terissime; quo in eTttov corrupto, ex'tertio versu, el S', 
antiquus corrector medicinam petebat. Sunt poma. -- 
3. « 'Eitl ToTc, conf. ep. 244, 7; et Twvpro ToOxwvep. 292, 
7. w B. Bothius volebatsTii croi;, « tuis conditionibus, re- 
pulsa. M Codex ayf,<^<ii, corr. Brunck. — 5. De Telepho 
conf. adep. 225, 3. 

CCXCn. Lemma in ipsa versuum serie positum in Co- 
dice. Ibi Tts'pav Tii; ttoXew; intelligitur Asiae pars Constan- 
tinopoli opposita; Xuffi[xa autem Niebubrius recte ad ).u- 
ta; retulit, de quibus ex Tumebo H. Steph. Thes. voce 
npoXurri;. — 1 dpiiivwi Cod.; op. Suidas. Expressit Aga- 
thias in tota hac descriptione Theocritum VII, 138 seqq., 
qui conferendus est. — 5 oXoXuywv Cod. — 8 xpoujiaTa 
Plan, Conf. Meleagrum supra ep. 141, 2, quem imitatur. 

CCXCni. — 4 (Tol orepvoi; Plan., ut est ep. 286, 5 

6. Nota uiiETepTu pro or;, praecedente licet <i6v. — 9 6a[xt- 
Cet; Cod., a correctore inter lineas posito v (eaixCCetv). — 
12. " Etv £vi, id est 6{iou. Sic etiam VI, ep. 65, 9; Plan, 
ep. 370, 2. » Jac. 

CCXCrV. Lemma : 4fr)Y7i(i.aTtx6v. — 3. Anum in ante- ' 
riore lecti parte cubuisse puta. « Hunc locum allegans 
Suidas : indXJei;* TtpojiaxEwve; ol twv teixewv xat twv 
nijpfwv. Vide not. ad Nicet. Eugen. p. 22; Leon, ad Jo. 
Cbrjsost. De sacerd. p. 19; Lindenbr. ad Ammian Marc, 
p. 1 1 . « B. In fine ola 6e tt u p i Codex et Suidas v. 'AuXovSa;. 
Salmasius Ttypyo;, quod unice verum esse copiose demon- ' 
ttravit Jacobsius. Similis hyperbole ep. 252, 3, ubi vide j 
Boiss. Brunckius ex Toupii conjeciura ediderat ola 6' etc' ' 
^ci, quod in hoc loco vim nullam habet. — 6. XaXixpVjtw 
Suidas hinc exponit jjiri xExpaixE'vo). — 7 ini Cod. a pr. m. . 
— 8 iSouTT^xouc Cod. — 9. « Lucernam facete appellat 
9puxTou;, ut persistat in metaphora a bellis et urbium ex- 
pugoationibus ducta. — 12. Sxoivoi; Petronio c. 97 insti- 
ia\ quibus sponda culcitofii ferebat. « Jac. — 13 6jrr/. 
Cod. « Loquitur non inficete de lecto , ut de arce ex- 
pugnanda. » B. — 15, 16. « Sensus : in ore puellae j 
luxuriabam, oscula ei infigens. Quae oscula tanquam ci- 
bum aliquem delic^tum repraesentat : hinc |jia(naxa Ttiai- '\ 
vwv, oblectans. — 19 xopirn Cod. a pr. m. — 20. 'ASyipitw, 
ut in induciis belli. S^iyy-''^*' autem imagini convcnire non 
videtur. Exspectabas ypi?vyrai vel tale quid. >» Jac. — 21 
[toOo; Cod. a pr. m. •« M69ou i^wva. Sic Eurip. Heracl. 
798 : {lixTii (XY^va. Quod et dixit Sophocles Trach. 20 , 
ubi V. Apitz. Adde Scliael". et Lobeck. ad Ajac. 1 152. — 24 
(TVEfiiiaTd (701 Cod. Venerem Tpo7:ato;p6pov qui ex hoc loco ! 
raemorat Larclierus Diss, de Venere p. 214, satis inepte i 
apETOw.oYEi. » B. 

CCXCV. Lemma : inX Trorripiw itpoo^Epoiievw xopig. AIlo- 
quitur poculum. — 1. « 'AtAEXye, scil. to (tt').t tou orofiaToc 
Vide VI, ep. 239, 3. » Jac. — 2 vjyzX'v a pr. m., lyj.iy ex 
correctione Codex ; exe'.v etiam Suidas v. AToa, ^ [loTpa. 

CCXCVI. — 1. Cottabi augurio utitur sicuti tiiXefiiXou 
ille comastes Theocriti III, 50 : 

Syvwv itpiv, OTE (leu (isiivaixe'vo) et 9tXe£i; \lz, 
ouSe to TTj/.E^iXov noTt[iacd(i£vov ir>,aTaYr,(Tev. 

Unde ductum esse totum colorem poematii , vidit Jacob- 
sius. Vini in poculum cadentis clarum crepitum, qui 
amantibus pro bono augurio erat , poeta appellat i)yJTry 
p6[igov TriXEyiXoy izkoLxa-^rt\La.zo; , adjective dicto Tr,X£^t/.oy, 
verbo etiam, fii^aTo, ex Theocrito assuinpto. — G uaiv|ia(7i 453- 

Jacobsius egregie, nam poeta plus quaerit quam Ttaiyiia. 
Codex TrXe'YixaOT , Suidae etiam libri meliores in Adxa?, or- 
tum ex peccato antiquilibrariiqui Tel TtEYfiaoi vel IIAIPM. 
exaraverat. In Codice superscriptum : yp. TivEyjia^i, con- 
jectura absurda. Vulgo legebatur ap. Suidam 7tXViY|xaat, 
qua auctoritate moti Jacobs, in notis mss. et Boiss. Ttai- 
Ytxa(n deserebant, 7tXioY|xa(ji ponentes. Omnibus numeris 
praestat prior sententia Jacobsii , qui comparat Callima- 
chi fragm. 102 : 

noXXol xal iiX^ovte; 'AxovTtov ^xav IpaJ^e 
oivoTtOTai SixeXA; ex xyX(x(ov XaTaya;. 

CCXCVII. « Puella de misera mulierum conditione 
conqueritur, virorum sortem longe praeferendam esse 
judicans. » Jac. — i. « Hinc Suidas ^tQeo; [temere] ex- 
ponit dtfOapTo; 7tp6; Y^vatxa;. « B. — 2. <^ 'ExpaE , id est 
iTze(jxrt<\,t , (lETi pXa6ri; E7rf;X6£v, interprete schol. Hom. Od. 
E, 396. « Jac. — 4. « Ex narratione quippe malorum oritur 
consolatio. Vide ad Nicet. Eugen. p. 137; ad Aristeen. I, 
16, p. 459. Notavi et ad Choricium p. 73. » B. De aman- 
tium curis loquitur poeta. — 6. « Per pictas imagines 

I Tagantur iisque oculos pascunt. Ne hac nirais jejune. 

! interposita videantur, cogita de tabulis pictis amato- 
rium aliquod argumentura repraesentantibus. Vide in- 
primis Burmann. ad Propert. II, 5, p. 251. r> Jac. Quf 
supplendum putat ev , ev yc.(x:^i<jiy. Sed 7iXd!;ovTat ego dc- 
pravatum puto et alius verbi locum occupare , indicantis 
fere quod in latinis posui. Jungendum xar' aYyti; f£(x.66- 

' (UVOl. 

' CCXCVIII. Imprecatio in puellam superbam. — 3 fj^oi 
etiam Plan. « Tuetur Schaefer. ad Theocr. p. 220, contra 
Brunckium , qui £X8oi. At duplex vcrbum fjjoi et txoiTo 

I vehementer friget. Suspicabar : I- xpixa;, u Zsy, Y^pao;..>, 
rxoiTo. 'U ZeO laetantis est de futura quam sperat ul- 
tione. » Jac. Nisi quidem, quum vis aliqua uisit in per- 
veniendi notione, ipse earn poeta repeti voluit. 

CCXCIX.H Pro continuatione habendum rei in epigr. 
287 narratae. Superbiae quam ob felicem doli successum 
sumpserat, quam graves puellae poenas dederit narrat. » 
Jac. — 1. « 'H 6' EyXd^Eta xal zb \irfibi dyav aptaTov, Plu- 
tarchus ait Vita Camilli c. 6. Conf. VII, ep. 683 ; IX, ep. 
110; Append, ep. 206, Anecdota mea I, p 138 et 144 
cum notis; Wytt. ad Plut. De d p. 275; Lozinsk. ad 
Herm. p. 67. » B. Cum sequentibus Jac. comparat simili. 
ironia dicta haec Ciceronis : Prxtor interea, ne pulchrum 
se et beatum putaret..., ei quoque carmen composi- 
ium est , ProMurena c. 12. — 6. « Schol. Wcch. -. napi to 

'EjtTtoXtv ai5ojievri, a^ETepoi; 5' i-Kt\s.i\i<ftzo [jlu6oi?. 

Qui versus est Musaei 195. » J?. — 7 6 ppaSyjr. Plan.; ff 
Pp. Cod. — 8. Eustathius ap. Jac. : dcipsoOai i<j-zi to et; 
aepa xoy^tl^EoOaf ay' oy xal depfftTtoTTjTo? dpaxvr)? 
itopi 'HfftoSu. — 9 ava).Xa male corrector Codicis. « Sunt 
Theocriti 1, 134 : itdvTa S' evaXXa vevotTo. Ex imitatione 
Agathiae non sequitur habuisse eum in Theocriti suo co- 
dice Y^votvTo. Non poterat non scribere yiwrco. » 5. In 
fine xopri; Cod.; xoypr,; Plan. Dedi xoyp^p, correctionem^ 
Heckeri : nam « niirTEtv etiI Yova-jt -tvo; significat super 
alicujus genua considere , quod hie aptum non est. » 

CCC. Recte lemma : eI^to av-o. — 1. « 'Y<\i(fjyr{^, vide 
ad epigr. 27. 'Ay'"'?^'"' oipy; de superbis Ulustravi ad Ni- 
cet. Eug. p. 124. Conf. not. ad Aristaen. p. 472. Formula 
eI; £v nou rara est. Diogeues L. YIII, 10 : xaTETtOivio Ta; 154 IN ANTHOLOGI^ PALATINI CAP. V. oOffiac eU £v 7roiou[A£vot. Lougus 11, 5 : :^v{xa av aCixoiJ; el; 
£v cuvayayw. Nilus Narrat. p, 48 : owiysi iravTa; ^\idL^ el; 
ev iazla. xat rpam^a. Dositheus § 15 : tt^v euxtatav eU'ev 
epriTxeuo-ai. Adde PI an. ep. 45 ; Rhoer. Fer. Dav. p. HI ; 
mea ad Msch. Ghoeph. 293. — 2. De adjectivo iSpavri; 
vide not. ad Simoc. p. 279. » fi. — 3 uaTSa^a >,enTr,v 
Cod.; a correctore superscriptura XsTrreiv. — 6 ix'^i Plan, 
et corrector Codicis, qui l^oi a pr. m. — 7 IvSixov Saxe; 
Plan. — 8 ISe; Codex, quod tuetur Wernick. ad Triphiod. 
p. 268. « Verbi agewueiv eadem metaphora VI, ep. 343, 
3 ; IX, ep. 375, 6. » B. 

CCCI. Lemma : tou aCiToO Tii\i.<^mT:Q; l^eOv xopi;). Vide 
ad versum 4. — i TriXorefwi Cod. « 'Ixvo; IpEtiei;, conf. 
XII, ep. 84, 2. » ^. — 2 x£t(T£ [16 warte <p£peiv Cod., corr. 
Hermannus. Plan, sic interpolavit : •jittivw xeice zaLyt\ jxe 
9Ep£i. — 3. Et Amor et Aurora fo56xpoot. — 4. « Haec 
cum praecedentibus nou nitide cohajrent. Videtur poeta 
amicam in longinquiorem regionem profectam secutus 
esse et assecutus ; et in adventus signum ipsi piscem 
misisse. » B. — 6. Venus marina etiam ap. Ilorat. 
Carm. Ill, od. 26, 5. 

CCCII. « Ad imitatiouem Posidippi, IX, ep. 359, in- 
commoda exponit , in qute incurrere debet qui mulieribus 
animum adjicit. » Jac. — 2 xpiJ^ofAavr) (TnaTaXriv Plan. — 
3 it£),a<r£i; Plan., quod cum Brunckio tenet Boiss.; TieXaaot; 
Cod. — 4. « De insuavitate uxorii lecti conf. XI, ep. 7. » 
B. — 7 (jLoixia Cod. « 'ExtoGev epwTwv, aliena ab amoribus ; 
non amoribus annumeranda, seddelictis. « Jac. — 8 [lem 
7t. Cod. — 11 jioyn Cod., superposito I; Plan. p-o).:;. — 
12. IIaXiix6oXiri;, poeniteutiae. Quod praeter exspectatio- 
nem dici videtur, quum alia xsvTpa earn sentire putes. — 
14 dtyyeXCa; Cod.; in margine : yp. «[ASoXia; , quod Label 
Plan. Recte Jac. : <' Ulud tuetur Agathias supra ep. 269, 
6 : xat TOc; XyatitoOoui; hfie\Loy ayy£Xia;. » — 15 rjv 6£ Plan.; 
£1 6£ Cod., « crrore initio versuum creberrimo. « • — 17 60- 
vEirji an oOveiYiv sit in Cod. < bscurum, qui omittit v6[i.o? , 
recentiori m. inter lineas positum. — 18 (jwixaio; Plan.; 
6w[AaTo; Cod.; « quod verum putarem si de virgine inge- 
nua ageretui', qua vitiata dedecus in totam domum re- 
dundat. » Jac. — 20 r,peto£v Botbius, qui non vidisset lo- 
cum Galeni jam a Brodaeo allatum : AioyEvrj; 6 xuvix6; 
i-cixl^ci. Tiote ffuv9£[ii£vo;, w; qjaaiv, Stcw; Ttpo; aOtov SyixyjTai, 
PpaSuvoudY); auT^c» a7t£Tpitj/aT0 t6 cr7t£p[Aa 7rpo(7airr6|X£vo; xr) 
Xetpt TO al5oTov xai [lEta taOTa TtapayevoiAEvriv ctnintiLf^if/ , 
iiTxwvTTiv x^'P* tpOi'JO'i -covOfievaiov aaat, « Videas de 
illaDiogenis fceditate Notitt. manuscrr. torn. X, part 2, 
p. 213. « B. 

CCCIII. « Ad Venerem, ut Amori ab amantibus ira in 
eum accensis deprebenso opem ferat. Ejusmodi argumen- 
tura tractatum ab Ausonio in Amore cruci affixo. » Jac. 
Non integrum esse videtur epigramma. — 2 oux dXE'yEi; 
Reiskius; o06' dXeysti; Heckerus, quod concitatius est et 
accedit ad ductus Codicis : oO XaXEex;. 

CCCIV. — 1. '0(/.9a5, conf. ep. 20, 1. Immitis uva ap. 
Horat. Carm. II, od. 5, 3. Male et vett. edd. iiapaTC£'iJi.|w 
et Botbius 7rap£7te(JL4'a. 

CCCV. — i {!?' iffHEpa Cod". — 2. Conf. Horat. Carm. I, od. 13, 15. — 3. « Hunc versum tentavi satis temere 
ad Simoc. p. 218. » B. 

CCCVI. Puella loquitur amanti. — 4 xai du (xevet; inXoi; 
Codex. Chardo : « 'AnXtS; n^veiv , anXdi; Ix^'-^ cst se te- 
nir coi, rester comme nn bene't , vel, ut Itali loquun-* 
tur, starsi colle mani alia cintola. » Sed recte Jacobs, 
jungit auXw; oOSe'v. Meinekius p. 184 confidenter proposuit 
« 7tapdxei(iat , xai (s\> (i' Ix^i; » (ut puellae verba), cujus 
conjecturae inconomoda explicanint Heckerus et Piccolos. 
Quorum prior laeva, alter dextera manu vulnus tetigit. 
Recepimus Piccolou emendationem : « Ainsi le poete sup- 
posc que les transports de I'amoureux vonl jusqu'au, 
delire, a/in de rendre plus piquant le contraste de 
Vexaltation sentimentale avec I'impuissance physi- 
que. « Boissonadius haec apposuit ex Schol. Wech.-. oxav 
6e ffot xaxavEUffw, oOSev IpwvTo; 5x^'»' toy're'^Tiv, oO tou tict 
Oouixevou OeXet; xiapitoyaOat . Elai yap o^, dTrpooSoxiQTw; xa- 
TanetaOeJar]; tt); ^pwjievT);, Otco xe xrj; xou (iiyijvai 6p|i^; xai 
xou Tpoitou TOU nepi xd (jieXy) xexuiJiivou , dcnpaxxoi (tevouoi. 

CCCVII. « In tabulam pictam, quae Ledara cum cycno 
exhibebat. v B. — 1 xpovior^; Cod., inter lin. xpoviSa;, ut 
Plan. — 3xaxe(T6exe Cod.,.vitiose. Amores compellat. — 
4. (( Dictum ex oppositioue frequente xuxvou xai xopuSou. 
Conf. IX, ep. 380; XI, ep. 195, 6, » B. Quitacite distin- 
ctioneracorrexit. Legebatur xai xi yevujAai Spveov; Hecke- 
rus sine interrogatione : xai xi y£va)(iat opveov, boc sensu : 
Vos me uritis; age et ego avis fiam. 

CCCVIII. « Puellam obviam sibi factam poeta verbis 
pellicit, nibil tamen ab ea responsi ferens. « Jac. — 1 xi 
xoi Plan. — 2 XaXet?; Plan., interrogative. — 3. « Conf. 
ep. 46, 7. Forsan |i£xa ci. Numeri paulum laborabunt. » 
B. Imo dicit : mittam tecum qui domum tuam tacentis 
exploret. Jac. — 4. « Conf. XII, ep. 186, 2.» B. — 5 npo; 
iXouffOjiai Cod., sic, nisi typographi est peccatura. — 
6. « Nuv §' uyiaivE, ambigue fortasse dictum , ut in notis- 
sima bistoria de Menecrate medico ap. Plutarch. Mor. 
p. 123, A. » Jac. 

CCCIX. In Codice versus 1 ab antiqua manu scriptus, 
quae in margiae posuit Xeitiei, alter versus ab alia m. ad- 
ditus. Cbardo Rocb. buic epigrammati adscripsit : « An 
sub Cupidinis velitaribus armis instruct! imagine scul- 
pti erant hi bendecasyllabi.^ » — 1. Codex ({/iXXriax^; 6 
Epto;, et in marg.: ?r)X£t ^iXky\<srfii. « Vocem Xtjctxtj; latere, 
nullus dubito ; sed quid priori syllaba faciendum , obscu- 
rum est. Amorem in omnibus latronera referre , Diopba- 
nes aflirmat. » Jac. Brunckius (piXTjxri;. « Quod Jac. in 
Palatina recipere non debebat. Apogr. Lipsiense ap. 
Reisk. Misc. Lips. nov. t. IX, p. 697, iJ/iXXictt^;. Vertit 
Reiskius latro spoliator. Quum sit certo certius in line 
voc. latere l-Qaxrii, scripsi xpi; Xir,(jxri; , fortasse debebara 
xp'.Xid<Jxri; (xptXXijtJTr;?), utxpi5ouXo;, xpiy^pwv, alia. Non fur, 
sed trifur, Plautus ait Aulularia, graece vertendum oO 
Xi^iax-?);, dXXd xpiXijax:^;. » B. Hiatum sublaturus Jac: 
« Fort. 6 y"Epw?. » — 2. 'ExSiSuoxei, quod vulgo dicitur 
Xw;ro6,ux£r. Boisson. ad Cboricium p. 338 •• « Salmasius 
pessime conjiciebat ExStSpaaxst. Non valde timendus erit 
fur audaci mente, ut videtur, sed pedibus fugacibus , 
timendus qui est audaci manu obviosque spoliat. « \ CAPUT VI. EnirPAMMATA 
ANA0HMATIRA. 

1*. 

ETc Xi8o; adTpocTCTei TeXer^v TtoXufjLopcpov 'lotx^ou 
xa\ TTTyivwv xpuYo'wvTa X,opov xaOuTrspOev 'Epioxcov. 

1. nAATS2N02. 

'H (JoSapov YEXotfiaaa xaO' 'EXXa5o;, -^ ttot' IpaaxSv 
Edixov Itti Trpo6upoi<; Aai; Vj(o\)aa vewv, 

T^ Dacpir] TO xaTOTTTpov liTSi TOi'y] fAEV 6pSa6ai 
oux eOsXw, o?r) S'rjV Ttdpo; ou 8uva(Aai. 

2. SlMfiNIAOY. 

Td;a TotSe TtToX£[xoio TreTcaujjieva Saxpuoevxo; 

vr,w 'A6if)va(yi<; x£?Tai CTTo'^po'tpia, 
itoXXaxi Sr, ff-covo'evxa xaxa xXdvov Iv Sat ipwrSv 

IlEpoottv tTTTTOftaj^tov atfxaTi Xou<ja[ji6va. 

3. AIONYSIOY. 

'HpdxXee;, Tpri/iva tcoXuXXiOov o; re xat OiTiqv 
xa\ paQuv £u5$v8pou Trpoiva TraxeTi; <toXdr,?, 

Tooxd 501 aYpoxspr,; Aiovuffioq auxb; IXaiTQ; 
/Xwpbv aTTO SpeTtdvoj 69;x£ xajAWV ^OTraXov. 

4. AEilNIAOY. 

* EluxajxTxi? ayxKyxpov, xav Soupaxa SouXtj^dsvxa , 

^wpfjLirjV, xat xa? ly^GuSdxou? CTrupiSai;, 
xat xouTOv V7)XxoTfftv Itt' t^Outjt xEy^vaffOsvxa 

xupxov, aXtTcXdtY'tf'^^ £up£jxa SixxuSdXojv, 
xpTj/uv xg xptdoovxa , IIoaEiSacovtov if/J^^i 

xat xou; i\ dxdxwv Sij(^6aStoi»i; IpExac, 
6 YpiT^Eu; Aidcpavxo? dvdxTOpt 6/jXaxo xeyva?, 

w? 6£[Ji.i<;, dpyaiai; XEt'^ava xE/voauva?. HLGONIS GROTII VERSIO. PLATONIS, Laidl s nomine. Ante fores habiii quae grande examen amaDtum 
Cum mihi magniGcje Grsecia ludus erat , 

Hoc tibi mitto, Venus , speculum. Me cernere nolo, 
Sum qualis, quaado non queo , qualis eram. 2. SlMOmOM. Haec postquam sievum requierunt spicula Marlem 
Pulcher Palladia servat in sede tholus, EPIGRAMMATA 
DEDICATORIA. Unus lapis radiat sacrum multiforme lacclii 

et alatorum vindemiantem chorum supra Ainorum^ 

1. PLATOMS. 

Quae superbum irrisit Graeciam , quae olim amatoruiu 
examen juTenum in vestibulis habebam, Lais, 

Paphiaehoc speculum ded/co .-quia talis utsum me-spcctare 
nolo; qualis autem cram ante, non possum. 

2. SLMOXIDIS. 

Tela haec a-bello dimissa lacrimoso 
in-aede Minervae suspensa-sunt sub-tecto , 

saepe , gementem per tumultum in pugna virorum , 
Persarum equestrium sanguine lota. 

3. DIONYSII. 

Hercules , Trachinem lapidosam qui et CEtam 
et densum silvosae promontorium calcas Pholoes , 

banc tibi ex agresti Dionysius ipse olea 
viridem falce demetens posuit clavam. 

4. LEONffiiE. 

Hamos bene-curvatos , et centos longos , 

et lineam , et piscibus-recipiendis sportas , 
et banc natantes ad pisces capiendos cxcogitafam 

nassam , mare-pervagautium inventum retiariorum , 
durumque tridentem, Neptunium telum , 

et bos e celocibus binos remiges {renios), 
piscator Diopbantus domino posuit artis , 

ut par erat , veteris reliquias artificii. Quae prius , adversae cum certavere phalanges, 
Saepe suo tinxit sanguine Medus eques. 

4. LEONIDS. 

Has selas, haec curva simul cum corbibus aera. 

Hoc ferrum de quo vulnera piscis babel ; 
Et genus aequoreum claudentem vimine nassam , 

Errantis pelago nobile geutis opus ; 
Prseterea validum, Nepluni sceptra, tridentem, 

Et remos cymbam qui rapuere duos : 
Haec piscatorum domino Diopbantus, ut est fas , 

Dedicat, haec artis signa prioris erunt. 

ioo 156 ANTHOLOGT^ PALATIN^E 

5. a>IAinnOY ©E^lSAAONIKEflS. 5. PHILIPPI THESSALONICENSIS. Aouvaxa? axpoSixou?, xoti xfjV aXivvi^fea xcWriv, 

yuptov t' aYXi(JTpo)v XatfxoSaxets axtiac, 
xal Xtvov axpofxoXiSSov, d rraYY£">>T9i pot xe xupxou 

cpeXXbv, xai Siuffa; (j}(^oivo7rX£X£i? dTTupiSa?, 
xai xbv eyspt^'?"^ Trupbi; eyxuGV epicpXoYa irsxpov, 

ayxupdv xe, vewv 7TXo(^o(X£Vtov TrayiSa, 
Ileiffojv 5 YpiTCEu; 'Epi^Tl ^^^P^v? evxpotxo? rjSr] 

Se^txep^v, TToXXoi? PpiOojxsvo; xa[jidxoi;. 

6. AAEinOTON. 
j!i(jicpixputi)v (x* aveOyjxev IXwv anh Tr,Xe6oao)v. 

7. AAAO. 

2xaTo? TruY[Ji-aj(^l<«)v (xe IxyjSoXw 'AitoXXcovi 
vix^crac dvsOrixe xeiv TtepixaXXe? aYaXfxa, 

8. AAAO. 

AaoSotfxac xptTtoS' auxb; euaxoirw 'AttoXXwvi 
,uouvapy£oiv dv£6rix£ x£iv TUEpixaXX^? ayixkiKx. 

9. MNADAAKOr. 

2oi (jiJv xafXTTuXa xo'^a, xat toy£aipa cpapExpvi, 
Swpa Ttapa npO[Jia)(^ou , <I>oi6s , xao£ xplfjiaxar 

tou; Si TrxEpdsvxot; dva xXdvov avSpE; Eyo-jaiv 
Iv xpaStai?, 6Xo3t ^Et'via SuafjiEVE'wv. 

10. ANTinATPOY. 

TpixoYEvi?, 2c6xeipa, Atb? cpi»YoS£[xvt£ xoupa , 
IlaXXa;, (XTreipoxdxou SsffTcdxi TrapOEvtTii;, 

P(0[xdv xoi xEpaouj^ov ISEiixaxo xovSe SeXsuxo*;, 
4>oi6e(av laj^iv cpOsYYOtJi-Evou cxdjxaxo?. 

11. SATTPIOY. 

©TipEux'^? 8oXi)(^bv xdSe St'xxuov av6exo Aa[jLi(;* 
riiYpv)!; S' opviOwv XETtxdjAixov vEcpsXrjV, Arundines superne-ligatas , et in-mari-natantem remum , 

curvorumque hamorum gulam-mordentes cuspides, 
et rete superne-plumbatum , ct nunciura nassae 

corticera, duasque e-junco-plexas sportas, 
et qui-lucem-suscitat lapidem igne et flamma gravidum , 

et ancoram , navium vagantium pedicam , 
Piso piscator Mercurio dedit , jam tremens 

dextfck , multis gravatus laboribus. 

6. ANONYMI. 

Amphitruo me dedicavit postquam-cepit a Telebois 

7. ALIUD. 

Scaeus me longe-jaculanti ApoUini in-pugilatn 
victor dedicayit , tibi perpulcrum decus. 

8. ALIUD. 

Laodamas tripodem ipse bene-collineanti Apollini 
monarchus dedicavit , tibi perpulcrum decus. 

9. MNASALCiE. 

Tibi quidem curvi arcus , et sagittis-gaudens pharctra , 
dona a Promacho, Phoebe, haecsuspensa-sunt; 

sagittas autem alatas in pugna viri acceperunt 
in cordibus, exitiosa xenia hostium. 

10. ANTIPATRI. 

Tritogenia , Sospitatrix , Jo vis filia lecli-genialis-inimica ^ 
Pallas , puerperii-expertis domina virginitatis , 

aram tibi cornibus-instructam posuit banc Seleucus , 
Phoebeam vocem edente ore. 

11. SATYRII. 

Venator longum hoc rete dedicavit Damis , 
Pigres vero avium subtiliter-textam nebulam (rete), 5. PHILIPPI. 

Ad caput annexes calamos remosque natantes 

.iEquore, et insidias aera recur va gulae ; 
Linaque cum plumbo, fragmentaque, nuntia nassae, 

Suberis , et sportas juncea texta duas ; 
Et silice inclusum sponsorem luminis ignem, 

Quaeque vagas retinent ferrea vincla rates ; 
Mercurio Piso dedit haec monumenta , labore 

Piscandi fessus membra , tremente manu. 

Inscriptiones Tripodum irium, qui Theb'is sunt in cede 
ApoHinis. 
6. Ismenii, in prima tripode. 
Telebois satus Amphilryo me rite dicavit. 

7. In secundo. 
Ad sua cum Scaeus remeavit limina, victor Caestibus, arciteuens dedit hoc tibi munus Apollo. 

8. In tertio. 

Laodamas regni solium qui possidet, isto, 
Phoebe sagittipotens, pulchro te munere donat. 

9. MNASiVLCiE. 

Hanc pharetram tensoque minacia cornua nervo 
Suspendit Promachus miles, Apollo, tibi. 

Aligeras retinet bellatrix turba sagittas 
Corde suo, quod fas munus ab hoste dari. 

II. SATTRIl, 

de tribus fratribus. 

Haec pFotensa dicat venator retia Damis ; 
At Pigres nebulam qua capiuntur aves ; CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 157 TptYXojpo'poyi; Bk /trwva? 6 vuxtepeTr]? Oexo KXei-ro^p 
Tw n«vi, xptddaiv epYaTivr) xa(jLaTOJV. 

"iXao; eOaeSeedffiv doeXcptioT? eTriveuaov 

TTTTjvi , xai (XYporeptov xspSsa xai veTrdStov. 

12. lOTAIANOY AUYnXIOY ADO 

rnAPxaN. 

FvwTwv TpiffaaTi'wv ex xptaffaTiTjc Xiva OiipT); 

Se'^vuffo, Ilav* IliYpr)? ao\ yip ditb TtxepuY^v 
Taura cpepei, Qrjpwv Aa(i.t(;, KXetTwp Se 6aXaff(r»]?. 

Kat (jtpi So? euaypeiv r,epa, y*'"^* SSiop. 

13. AEaNIAOr. 

Ot Tpi(j(To{ TOi TauTa Ti Sl'xTua 6r,xav Sjxatjxoi, 
aypdra Ilav, aXXr)? oXXo? btc' aypeariTH* 

tov diro (ji^v TCTYivwv IIiYpTi? Totoe , xauxa Ss ASfxi; 
TETpaTToSwv, KXeiTup S' 6 xpiTO? eivaXtcov. 

Av6' tov TW [Jl^V Tte[X7C£ Si' T^EpO? eU(JTOy(^OV aYpTjv, 
Tbi 8^ Sli SpOJJltOV, TW Se Si' TjIo'vIOV. 

14. ANTinATPOY 2IA12NIOY. 

Ilavl xaS' au6ai|xot Tpioraoi G^ffav ap^xeva xe^va?* 

Aa{At( (X£v dr^puv apxuv opEiovo[X(oVf 
KXfii'xiop Bk irXwxwv xaSg Sixxua , xiv ok ttextivwv 

a^^r.xxov IKypil? xavSe Sepaioire'Sav * 
xbv {xev Y^p ?uXd/a)v, xbv S' T^e'po? , 8v S' airb Xi'jjiva; 

oi5 Ttoxs (jv;v xevsot? oTxo? eSsxxo Xiitok;. 

15. TOr ATTTOy, 01 81 ZQIIMOT. 

EivaXiiov KXeixtdp xaSe Sixxua , xexpairdStov 51 

Aa{i.t( , xai IIiYpT,? Grixev aTt' rjEpiwv 
Ilavt, xaaiYV>ix(«jv Up^ xpia?" aXX^ au Otqptjv 

■:^epi xijv itdvx({) xi^v -^8ovi xoidSe ve'fAe. mullorum autem tunicas (retia) nocturnus-remex posuit 
Paiii , trium borum operatori laborum. [ Clitor 

Propitius piis fratribus aimue 
Tolatilia , et ex-feris lucra et ex-piscibas ! 

12. JLUAJNI iEGYPTH EX PILEFECTIS 

Fratrum trium ex triplid venatione retia, 
Pan, accipe : Pigres enira tibi ex rolucribus 

haec fert, ex-feris Damis, et Clitor ex-mari. 
Atque da iis ut-bene-venentur aerem , terrain , aquam. 

13. LEONlDiE. 

Tres tibi haec retia dedicarunt consanguinei, 

o agrestis Pan, alius ab alia venatione : 
quorum a volatilibus quidem Pigres baec, haec autem Damis 

a-quadrupedibus , et Clitor tertius a-marinis. 
Pro quibus alii quidem per aerem mitte praedam dextre- 

alii per silvas , alii denique per littora. [ferienti , 

14. ANTIPATM SmONIL 

Pani haec consanguinei tres posuerunt instrumenta artis .- 
Damis quidem ferarum rete monticolarum , 

CUtor autem natantium haec lina , volucrum vero 
infractum Pigres hunc laqueum-coliarem; [man, 

quippe hunc a-densis-silvis , ilium ab-aere, tertlumque a- 
ounquam cum vacuis domus recepit plagis. 

15. EJUSDEM , aliiS ZOSIMI. 

£x-marinis Clitor haec retia , ex-quadrupedibus autett 

Damis, et Pigres dedicavit ex aeriis 
Pani , fratrum sacra trias : at tu praedam 

in aere, et in ponto , et in tellure hisce prsebe Noctivagus Clitor muUos retinentia fila , 
Pan , tibi dat : triplicis dona laboris babe. 

Kedde suae pretium pietatis fratribus, et da 
Pisces, da volucres, fallere daque feras. 

12. JCLUHI ^GTPTII, 

ex genere prcefectorum AugustaUunty 
de eodem, 

Fratrum lina trium ternis venatibus apta 
Accipe, Pan : Pigres hoc dat ab alitibus ; 

A silvis aliud dat Damis ; ab aequore Clitor : 
Fac pnedam his aer, terra fretumque ferant. 

1 3. I.KOHID^, 

de eodem. 

Haec tibi Ires pariter fratres, Pan praeses agrorum, 
De triplici praeda retia lerna ferunt ; 

A volucri Pigres quae retlulit agmine , Damis 
A grege quadrupedi , CUtor ab aequoreo; Tu fac ut ille gravem deportet ab aere praedam, 
Hunc saltus, ilium littora curva beent. 

[4. ANTIFATRI SIDONII, 

de eodem. 

Fratribus a ternis artis sua quaeque supellex 
Pani datur : Damis retia tensa feris ; 

CUtor squammigeri generis fert vincula , Pigres 
Alitibus solitos stringere colla dolos. 

Quorum hie a silvis, hie ab aere, tertius undis 
Lina sine evenlu nulla tulere domum. 

1 5. ZOSIMI, 

de eodem. 

Retia squammigeri Clitor gregis ista , ferarum 
Haec Damis , Pigres tertia, quae volucrum , 

Pan, fratrum tibi triga dicat : tu plurima fratre* 
Fac capiant terris, aereque et pelago. 1S8 ANTHOLOGTiE PALATfN^ 16. APXIOV. 

2oi TaSe, niv ffxoTTi^Ta, TravaioXa Swpa auvaiuoi 
xpi^uye? £X xpiffffri? Gevxo XivoffxacriY];" 

Si'xxua (JLSV Aafxi? Gripiov, IIiYpr,? Si W£xr,vtov 
XaijjLOTTeSa;, KXst'xwp 8' eivaXf^otxa X(va- 

iT)v xbv [A^v xa\ IffauOii; Iv y]ipi, tov S' Ixi Geiyj? 
euffxo/ov Iv TTOvxw , Tov SI xotxi Spuo)(^ou;. 

17. AOYKIANOY. 

At xpiffffai xoi xauxa xa Traiyvia Grixav IxaTpai, 
KuTrpi fxolxaip', aXXr,? aXXv) arr' Ipyaffivi;' 

Sv aTTO [xlv Tuyy^? Eucppw xdtSe, xauxa Bl KXeiw 
0)5 Gifxi? , -^ xpixocxv) 8' 'AxOi; (xtt' oupaviwv. 

'Av6' tov x^ [xlv TrsfjLTre xi iraiSixa, oedTTOxt, xepSri , 
xrj Se xa 6y,Xei'r)?, xt) Ss x^ [XYiSexepiq?. 

18. lOYAIANOYAnOYnAPXftNAirYnTIOY. 

Aai; a[xaXSuv9ei<Ja /.povco TtepixaXXea jjiopcp'^iv, 
Y^ipaXetov ffxuYsei }Jiapxup(y,v ^oxiocov* 

IvQsv Tcixpbv IXeyxo"^ dTr£)(^Oiip«ija xaxoTTxpou, 
avGexo SeffTTOivr, xyj? irapo*; ayXaiyi;. 

« 'AXXi ffii [AOi, KuGj'peia, Se^^ou veoxyiXo; IxaTpov 
« S((Txov, sTTel aopcp^ c-J) /po'vov ou xpojxesi. » 

19. TOY ATTOT. 

KaXXo; (jL£v, KuGEpeia, )(^api^£af aXXi [ji.apaiv£i 
6 xpo^o? IpTCuiJwv ff:^v, paffiXeta , X*P'^* 

Aojpou S' &[jiex£poio TrapaitxaiAEVou {A£, KuGripv), 
Biyyiico xa\ Swpou, Ttoxvta, (jiapxop(r)v. 

20. TOT ATTOY. 

'EXXaSa vtXTQcaffav &7r£p6tov aff7r(Sa Mi^Stov 

A at? 6^X6 V 15) xaXXeV Xr)iS(riv 
[jiouvto IvixVjGy] S' uTtb Y'>ipai, xa\ xbv eXeyxov 

(xvGexo ffo\ , Ilacpdi , xbv v£0X7]Xi <p(Xov • 16. ARCHIVE. 

Tibi lieec, Pan speculator, omnigena dona consangiiinoi 
tres-juncti ex triplici posuerunt venatione : 

Damis quidem, retia ferarum; Pigresautem, Tolucrium 
laqueos-collares; et Clitor, mare-permeantia lina -. 

quorum hunc etiam posthac in aerc , ilium autem fac 
feliciter-tendentem in mari , tertium vero in quercetis. 

17. LUCIANI. 

Tres tibi hsec ludicra posuerunt meretrices , 

Cypri beata , alio alia ab opificio -. 
quarum a clunibus Euphro haecce , ista vero Clio 

qua fas-est , tertia autcm Atthis a palato. 
Pro quibus illi mitte puerilia , domina, lucra , [ncutrius. 

huic vero qua; sunt femine<x-voluptatis , tertia; qua; sunt 

18. JULIANI EX PRi£FECTIS iEGYPXn 

Lais , tempore exstincta maxima-formse venustate , 

senilium odit testimonium rugarum : 
quamobrem acerbe convincens avcrsata speculum 

dedicavit dominae prioris pulchritudinis. 
" At tu mihi, Cytherea, accipe juventutis socium 

disrum , siquidem tua forma tempus non tremit. » 

19. EJUSDEM. 

Pulchritudinem quidem, Cytherea, gratificaris ; sed exstin 
tempus serpens tua; , regina, gratiaj-munus. [ guit 

Donum vero tuum quum me praetervolaverit, Cythere , 
accipe doni, domina, etiam testimonium. 

20. EJUSDEM. 

Graeciam , qua;-vicerat superbum scutum Medorum , 

Lais suae pulchritudinis fecit praedam , 
solclque victa est a senectute , et documentum 

dedicavit tibi , Paphia , juventuti suae amicum ; 1 6. ARCHIiE, 

de eodem. 

Pan scopulos servans , Ires haec tria munera fratres 
Ad variam praedam facta tulere tibi : 

Damis nempe feris, scindentibus aera Pigres, 
JEquoreo Clitor retia tensa gregi. 

Tu fac ut hie felix ccelo sit, in sequoris ille 
Fluctihvis, umbroso tertius in nemore. 

I 8. JULIANI jEGYPTII, 

< i yciicre prcefectorum Augitstalium, 
de Lalde. 

Lais ut amisit decerptam tempore formam, 
Rugarum indicium trisle viJere timet. 

Censuram speculi , qua saepe superbiit , odit ; 
Sume, ait, hoc pulchrae lu Dea culta mihi. Te decet hie orbis socius, Cytherea, ju\'entaE : 
Quippe potest setas nulla nocere tibi. 

ig. EJUSDEM, 

de eadem. 

Das formam formosa Yenus : sed serior stas 
Ilhid perpetuum non sinit esse bonum. 

Cum tua defugiant me munera, quo mihi testis 
Muneris ? hunc etiam tu tibi , Diva, cape. 

ao. [luciani,] 

de eadem. 

Quae fera scutiferi devicerat agmina Medi, 

Laidi formosae Graecia prseda fuit. 
Hanc quoque devicit senium; nunc dat tibi, Cypri ^ 

Indicium hoc facies quod juvenilis amat. CAPUT VI. EPlGRAMxMATA DEDICATORIA. 15» TTjcSe ouve)(^Gaipei xai axidevTa tuttov. 
21. AAEinOTON. 

2xa7:T£ipav xiqTroio ^iXuSpiiXoio SixeXXav, 
xai Sp£Travr,v xauXwv *a(TxuXov IxTOfitSa, 

TT^v t' eTrtvwTiSiov Ppoj(^eTtov ^axo'ecffav apoiyov, 
xat T^? dp^y^xTOUi; efxSaSot? wjjioSoeT;, 

6 TOV TE 3l* SUTpilTOlO TTeSoU SuVOVXa XKt' l6b 

apri^uoui; xpaixSy); 7ra(T<i«Xov eijiSoXga , 
xat cxot^o? il iyt-zby^ Trpaai-Jiv Si<J/siIffotv eYstpsiv 

axj^jxr^poio Oe'peu; ou ttots 7rau(ja(jievov , 
(JOt Tw xiqiroupo) noTolfjwiov avsGTjxe, IIpfriTre , 
10 xTr,(ia{Aevo? xauTri*; oX6ov aTr' IpYatTiri;. 

22. AAHAON. 

'ApTij^avri ^oiav t8 , xa\ 5pTi)(^vouv ToSe [jir;Xov , 
xa\ ^uTiSo;pXoiov auxov iTcofxcp aXiov , 

Ttop^upeov T6 potpuv (/.eOuirfSaxa , TTuxvop^otYa « 
xai xapuov j^Xwpy); dpriSopov XsttiSoi; , 

(XYpoKOTV) TwSe [xovoffxdpGuYY' npir'-jrw 
6r)X£v 6 xap7ro;puXa$ , SevSpiotxV QuffiTlv. 

23. AAAO. 

'I'lpfjieta, <r>ipaYYO? aXixTUTrov 8; xdSe vaiet? 

euffTiS^i; aiOui'ai; ij(^6y6dXoi5i XeTta? , 
Se;© ffaYTjvaioio Xivou xeTpiixusvov fiXfxy) 

Xeivj^avov , auy^fAYiptov ^avOsv Itc' r,tdv(i)v , 
YpiTrou? T£ , irXtoTwv t£ TTdtYiriv , 7r£piSiv£« xtiprov , 

xa\ cpEXXov xputpitov orifxa Xaj^dvxa ^oXiov , 

xai paGuv lTCTt£(7i; TreTreSrifXEVov 5jjL(jiaTi X,*iTr,<; , 

oux atep iYxiffxpwv , XifjLVo?pu9) odvaxa. 
**«*♦♦ 

24. AAAO. 

Aai'fxovi TTj 2upiy] TO (jiaTr,v xpiSsv 'HXidStopo; nam cujus videre odit canae verissimam formam , 
ejus siraul-abominatur etiam umbram imaginis. 

21. ANONYMI. 

Fodientera horti aquam-amantis bidentem , 

et falcem curvam(?) quae caules exscindit, 
et quBe-tergo-imposita pluvias arcet, pannosam, 

et infractos soccos ex-rudibus-boum-pellibus , 
et, quaj bene-foratum per humum recta subit, 

raodo-genitae brassicae taleam injectricem , 
et scapha ex canalibus porrum sitiens suscitare 

in sicca aestate nunquam cessans , 
tibi hortorura-custodi Potamon dedicavit, Priape, 

acquisitis hac ex opera divitiis. 

22. INCERTI. 

Recens-ruptum malum-granatum , et lanugine-recens-te- 
et rugoso-cortice ficum umbilicatam, [ctum hoc malum 

purpureamque uvam vino-turgentem , multis-baccis , 
et uucem viridi modo-ablato cortice , 

agresti huic ex-stipite-uno-facto Priapo 
posuit fructuum-custos , arboreum sacrifidum. 

23. ALIUD. 

Mercuri, sieluncae qui banc mari-pulsam babitas 
petram , frequentatam mergis pisces-captantibus , 

accipe everriculi lintei tritas salsuglne 
reliquias, in sordidis tractam littoribus, 

et retia , et natantium laqueum , rotundam nassam , 
et suberem , qui occultorum (depressorum) signa acce- 

et altura equini ligatum vinculo crinis , [ pit retium , 

non sine bamis , palustrem calamum. 

* * * * « * 

24. ALIUD. 
Deae Syriae frustra tritum Heliodorus Quippe SUDS adeo formidat visere canos , 
Ipsa facit , vitro quae datur umbra, metum. 

ai. INCERTI. 

Frondiferam solitum terram versare ligonem , 

Et virides falcem scindere cauHcuIos ; 
Etfidam tergo pluvias arcere lacernam , 

Et pedibus tegmen tergora cruda bourn ; 
Et recta per humi traductum viscera palum , 

Possit ut impingi brassica nata recens ; 
JEstibus et rapidis lymphas qui spargit aqualem , 

Laetior edomita surgit ut herba siti : 
Ista , Priape , tibi multo jam trita labore 

Fert Potamo, cultuscui dedit hortusopes. 

aa. zoRiE. 

Mala modo enatae lanuginis , et nova poma 
Pnnica , et hsec rugis ficus arata suis ; Densaque purpureis manat quae roribus uva, 
Nuxque interposita pelle putamen habens : 

Haec sunt dona suis sata quae fert villicus hortis, 
Simplice de ligno structe Priape, tibi. 

23. IKCERTI. 

Qui colis hoc ictum, Cyllenie , fluctibus antrum, 

Multus ubi pisces faliere mergus amat ; 
Accipe caeruleo detritam rore sagenam , 

Quae tibi de sicco littore flava venit ; 
Retiaque et pisces claudentem carcere nassam , 

Et suber jaculi signa latentis habens ; 
Et quae longa satis setam sustentat equinam 

Insidiatricem canna, palustre genus. 

24. INCERTI. 

Diva Syra , hoc.frustra quod trivcrat Hcliodoms J 60 ANTHOLOGIiE PALATINI StxTuov ev vrjOii touS' eOeto TtpOTTuXoK;' 
avvbv (xtt' t)(6uSo'Xou Ovipa? xoSe • TuoXXa S' ev auxw 
cpuxt" air' euop{jLwv etXxucrev aiYtaXwv. 

25. lOYAlANOY AnO YHAPX. Air. 

Ksxfxrjw; XP^^'Tl ifE7^ovy]xo'Ta Si'xTua Ovipr) 
avOeto Tai? Nu[Ji.cpai(; taoxa yepojv KivupT); • 

ov yotp ETi xpofxep^ TraXdfxr, TteptrjYe'a xoXttov 
sTyev axovTi'Ceiv oiYOfxs'voio Xi'vou. 

El S' oXiyou Stopou TsXeGei 5o<n; , ou xoSe , NufJicpai , 
[jie{jii|ii; , inti Ktvupou Tau6' SXo? effxs pioq. 

26. TOr ATTOY. 

Tai? Nu[ji.cpai(; Kivupv)? To'Se Si'xtuov • ou y*P oitipti 

Y^pa; (xxovTifftV \n6y^ov IxYjSoXiri;. 
'Ij^Oue? dXXa ve'fjLotaOs ■^t'(rfi6xe(i , ^^tti 6aXa<r<TT) 

Swx£v sytiv Kivupou Y^P°<? eXeuOepirjv. 

27. 0EAITHTOY 2X0AA2TIK0Y. 

'I)(^0u6o'Xov TToXucoTT^g (XTc' euOi^pou Xivov aYP^?} 

Twv t' aYXtaxpoSsTwv (7u!JuYt"/iv Sovdtxcov , 
xai TTicTTOv puQicov TraYiStov <;y][xavTopa (peXXbv , 

Xai XlOoV aVTlTUTTW xpou(T(xaTi Ttupffo-coxov , 
aYxupav t' Itti toT? lyevr/ioa, Siafxbv aEXXyji;, 

(TTpeTTTwv t' aYKiffxpiov ty(^6u7raYTi (7To'[xaTa , 
Saifxoaiv (XYpoSotrjai OaXasdOTtopo; Trope Batxojv, 

vr'pat vouaocpopco PptOoixevr)? TraXajjiT);. 

28. lOYAIANOr AnO YOAPSiiN AIIT- 

nnoY. 

Ka[ji.7rxo|ji£vou(; oo'vaxa?, xcrtTrrjV 6' i5t(xa, vr,b(; IfxocaGXrjv, 

Yupwv x' aY^iffxpcov xaixTruXo'ecffav txuv , 
suxoXtcoo xe Xivoio TreptTcXea xuxXa (xoXiSSw, 

xat cpeXXou; xupxtov fxapxupa? eivaXt'cov, 
^euYO? T* euirXexeojv CTrupiStov , xa\ [xvjxe'pa Trupawv 

XT^vSe Xi'Oov , V7]wv 6' eSpavov affxaOewv 
(XYXupav, Yptirel;?, 'Epiouvie, aoi xaSe Ba(x(t)v 

(5a)pa cpepEi , xpO(JLEpou Y^ipoto? avxiasa?. rete in templi hujus posuit vestibulis : 
purum a piscium venatione hoc estj scd multum in illo 
fucum ab exscensioni-aptis traxit littoribus. 

25. JULIANI E.\ PR.flFECTIS iEGYPTH. 

Fessus longa venatione defatigata retia 

haec dedicavit Nyraphis senex Cinyras •• 
ncque eniin amplius tremula manu circumactilem siaum 

valebat jaculari aperti lini. 
Si vero parvi muneris est donum , hoc , Nymphae, non est 

reprebendendum , quoniam Cinyrae haec tota res erat. 

26. F.JUSDEM. 

Nympbis Cinyras hoc rete dedicat : neque enim suscipit 
senectus jaculandcB laborem jaculationis-longie. 

Pisces , vos vero jam pascite laeti , quoniam mari 
dedit habere Cinyrae senectus libertatem. 

27. THEiETETI SCHOLASTICI. 

Pisces-jaculans linum multis-foraminibus a fausta vena- 

ct hamatarum par arundinum , [ tione , 

fidumque profundarum tendicularum indieem suberem , 

et silicem qui collidenti ictu ignera-gignit , [ pestatis, 
et ancoram praeter haec naves-lenentem , vinculum tem- 

curvoruraque hamorum ora pisces-figentia, 
diis praedam-dantibus mare-navigans praebuit Baeton , 

palma ejus onere morboscc seneclulis gravata. 

28. JULIANI EX PILEFECTIS iEGYPTU. 

Incui-vatos calamos, remumque simul, navis flagellum, 

aduncorumque hamorum reflexam extremitatem , 
vastique retis circum-refertas oras plumbo, 

et suberes nassarum testes marinarum , 
parque fabre-textarum fiscellarum , et matrem taedarum 

banc silicem , naviumque fundamen instabilium 
ancoram , piscator, boui-parens-deus (Mercuri) , tibi haec 

dona fert , tremulam senectutem assecutus. f Baeton Dedicat in templi limine rete tibi , 
Piscibus innocuum : solum quod cepit in illo 
Multa procellisoni littoris alga fuit. 

25. JULIANI JJGTPTII, 

ex genere prcefectorum Augustalium. 

Lina marb longo jam delassata labore 
Haec Cinyres Nymphis attulit, ipse senex, 

Cum jam non ultra dextra trepidante valeret 
Mittere diffuse retia pansa sinu. 

Sit leve quantumvis donum, ne spernite Nymphae; 
Hie Cinyrae census totaque vita fuit. 

a6. EJUSDEM, 

de eodem, 
Haec Nymphis Cinyres suspendit fila : senectus Eminus effusum mittere rete vetat, 
Gaudete o pisces , et pascite ; namque per annos 
Imbelles Cinyrae libera sunt maria. 27. THEjETETI oratoris. Multifora in pisces semper Felicia lina , 

Binaque de calamis aera ligata suis , 
PoUicilumque plagas suber monstrare latentes, 

Et silicem ferro quae parit icta facem , 
Vinclaque ventorum , navis retinacula dentem , 

Et quae perniciem piscibus aera ferunt, 
Baeto maris cursor dis , quorum in numine praeda est, 

Jam senio dextram debilitante, dedit CAPm^ VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 161 20. TOY AYTOY. 

^Epueiyj BaiTOJv aXivriyeo? opyava TS/vyj; 

avOeto, S£i{jiatvo)v yr^pao; a5pavir,v 
ayxupav, yupov te Xt'Oov , tjTCuptSa? 6' i';jia cpsXXw, 

ayxi'TTpov, xojTtyjv, xai Xi'va xai oovaxa?. 

30. MAKHAONIOV VnATOY. 

AixTuov 5xpo[/.oXi6oov 'AfxuvTiyoi; ajx^l xpta^vr) 
55)(:e yeptov, aXt'wv itauaaaevo? xaixotTojv, 

£? OS Ooffeioawva xat aXjjiupbv oTo,ua GaXaffffr,; 
£t7tev, aTTOffTTEvSojv Stxxpuov £x ^XEcpapcdv* 

« OTaGa , (Atxxap • x£Xfy.r,xa* xaxou S' It:\ yi^pao? fjiAiv 
« aXXuTOi; f,6a(TX£t YuioTax'Ji; tteviti. 

« 0p£'<j/OV £Tl ffTTaipOV TO yspOVTlOV, 4XX' OLTZO Y«'1?» 

« 0); IGeXei, [xeSeow xav yGovl xav TrsXaYet. » 
31. AAHAON, o\ Si NIKAPXOT. 

AiyiSa-ni toSe Qavt, xat EuxdpTtio Atovuab), 

xa\ Ar,oi XOoviYj ^uvbv £6r,xa ysp*?. 
Aksojjiai 8' auTOu; xaXot Triosa xai xaXbv oTvov, 

xa\ xaXbv afXYJaai xapTrbv air' aaTaj^utov. 

32. Al A0lOr 2X0A. 

Aixpatptp SixEpwTa , Saauxvajxto Saffu'^^aifav, 

t;aXov EUffxapOjjiw , Xoy jxtov uXoSotTOt , 
Ilavi cpiXoffxoTTE'Xw Xdffiov TTapa Ttptova XopixX^? 

xvaxbv &7ryiviiTa tovS' avl6r)xe xpayov. 

33. MAlKIOr. 

AiYiaXTta npiYiTCE, ffaYTivEUT^pE? EOrixav 
Swpa Trap' dxTairi? aot rdo' £7rto!pEXi'yi? , 

6uvVt«)V EUxXwCTOlO Xl'vOU P\J<7ab)\L0L<tl ^OfJL^OV 

(ypd^avTec YXauxaT? £v TtapdSoi? irEXdYEu? , 
^TJYiVEOv xpir]T^pa,xai auxoupYiTcov EpEtXTj? 
ov , tS' 6aXer|V oivoSdxov xuXixa , 29. EJUSDEM. 

Merourio Baeton marinae instrumenta artis 
dediravit, metuens senectutis ignaviaiii : 

aiicorani , rotundumque silicem , et sportas una-cuin su- 
hamum , remum , et Una et arundines. [bere, 

30. MACEDONH CONSULIS. 

Rete in-extremo-plumbatum Amyntichus tridenti circuni- 

ligavit senex , a-marinis desistens laboribus ; 
et ad Neptunum salsumque fluctum maris conversus 

dixit , destillans lacrimam ex palp^bris : 
« Scis , beate , laboravi ; et in mala senectute nobis 

n juvenesclt inseparabilis , membra-conficiens paupertas. 
« Nutri adhuc palpitantem seniculum , sed ex terra, 

« lit rupit, ill qui-regnas et in tellure et in pelago. » 

31. INCERTI, alus NICARCHI. 

Capras-ineunti Pan! hoc et fertili Baccho 
et Cereri telluris-deae commune posui donura ; 

rugoque eos bonos greges, et bonum vinum, 
ot bonum fructum metendum ab aristis. 

32. AGATHIiE SCHOL. 

fpraeditum, 
Bicomi bicornem, hirta-femora-habenti hirta-caesarie- 

celerem bene-salienti , silvicolae fruticeta-quaerentem , 
Pani scopulorum-amico frondosam apud collem Charicles 
fulvum hunc barbatum dedicavit hircum. 

33. M^cn. 

Littoralis Priape , piscatores posuerunt 

dona tibi haeca reditu ex-ora-maritima , [missu 

thynnorum celerem-motuni bene-nexi lini profundo-de- 

cobibentes glaucis in angustiis pelagi , 
fagineum craterem , et ex-erica non-arte-factum 

scabellum , et vitream recipiendo-vino calicem , 29. JULIANI. 

Mercurio metuens imbellem Bieto senectam 
Htec bona fallendis piscibus arma dicat. 

3o. MACEDOHII COKSOLIS. 

PJumbifera ad trifidam religavil Amyntichus hastam 

Retia , defunctus saeva pericla maris, 
Aspiciensque truces violenti gurgitis undas 

Fudit ad »qaoreum talia verba deum : 
Multa laboravi , scis hoc pater : ipse senex sum : 

Paupertas eadem est , et juvenile viret. 
De sene quod restat misero tu pasce : sed ore , 

Ex terra , terrse quippe herus atque maris. 

3 1. mcARcai. 

Frugiproma Ceres , capripes Pan, vitifer Evan, 
Hoc ego vos uuo munere macto meo. 
Amholocu. I. Et precor egregios detis mihi messis acervos ! 
Egregias pecudes , egregiumque merum ! 

32. AGATBIiE ORATORIS. 

Umbrivagum unibrivago dal, cornigerumque bicomi, 
Qui salit hirtipedem, qui salit hirtipedi , 

MonticoicC Fauno frondoso in moute Charicles , 
Barbato, cui sunt vellera flava, caprum. 

33. MJECII. 

Littora qui servas, piscatrix turba , Priape , 
Haec tibi de quaestu dona dedere maris ; 

Agmina thynnorum postquam clausere profundis 
Eetibus , aequoreae qua sinuanlur aquce, 

Et scamnum quod erica dedit , crateraque fago 
Excisum , et vini pocula facta vitro ; 1^ ANTHOLOGI^ P A L ATIN^E 34. PIAINOY. 

To ^OTcaXov T^ Ilavi xai loSoXov IloXuaivo; 

TO^ov xa\ xdtTTpou TOUffSe xaOot'l/e uoSa; , 
xa\ xauxav yM^u'to'f , lirauj(^evio'v t£ xuvay/,*'*' 

Grixev 6peiap;(^a Swpa duaYpEffir,?. 
'AXX', w niv ffxoTriYjxa , xai eiTouidOJ IloXuaivov 

ewaypov TrsfXTroi? , utsa 2t;jiuXe(o. 

35. AEQNIAOT. 

TouTO j(^i}/.aipo6aTa TeXeaiov aiyMvu/i Ilavi 

TO (JxiiXo; aypeia? teTve xaxa irXaTocvou, 
xa\ xiv ^aiSoxpavov euaxopOuYY* xopuvav , 

S Ttapo? ai(X(07tou; sffTucpeXi^e Xuxou;, 
Y«uXou; T6 Y^otY*'^^"^ ' «Ywy«iov te xuvaY"/av , 

xa\ Totv 6up(viov XaifjioTteSav axuXdcxcov. 

36. OIAinnOY eE22AA0NIKEft2. 

ApaY(/.«xa croi /oipou [xixpauXaxo? , w cpiXduups 
ArjoT, SwffixXev]? OYJxev dpoupoTidvo;, 

euffTa)(_uv ajjLiqaa? tov vuv (jTrdpov • aXXi xai aOTi<; 
Ix xaXajATiToiJiiyi? a[x6Xu '.pspoi SpsTravov. 

37. MHAON. 

Fi^pai S'^ xai TovSe xsxu^dxa tpriYivov oCov 
oupgdiv (XYpcoxai pouxdXoi l^exajjiov • 

Ilavi oe {/.iv ^Effffavxei; 6Sw eirt xaXov aOupfxa 
xaxOeaav , wpaiiov ^uxopi pouxoXi'wv. 

38. <t>iAinnoY. 

Atxxua ffoi (ji.oXt6(«) dxecpavoujjisva , SuffiOaXaa ja , 

xai xtoTtrjv, aXjJir)(; X'^v [AsOuouaav exi , 
XT)xo;pdvov xs xpiaivav, iv SSaoi xapxEpbv eY/.^"^* 

xat tbv dfit cpeXXoT; xupxov IXeyxouevov , 
aYXupavxe, vswv (jTiSapV /spa, xai ^iXovauTr,v 

(JTcepfJia Ttupb; crwCeiv ixexpov iTriaxajxevov , 
apj^iddXaffffs ndffeiSov, 'A[ji.uvxi)(^oi; utrxaxa Swpa 

ftiQxax*, Itcei (xoYsp^? TrauaaO' aXiTxXavir)?. lit a saltibus varie-inflexum vestigium fessum 
sistas et aridam sitim pellas. 

34. RHIAM. 

Clavam Paiii et sagittas-mittentem Polysenus- 
arcum et apri hosce nodo-suspendit pedes; 

et banc pharetram , collareque quod-canes-angit, 
posuit montium-regnatori dona ex-aprorum-venatu. 

Sed, o Pan specularuii>incola , etiam deinceps Polyaeiumi 
captiirop-fplicem remitlas, filium Simylae. 

35. LEONID.E. 

Hasce capras-scandenti Teleson Pani caprinis-unguibii> 

exuvias silvestri tetendit in platano, 
et inflexo-capite clavam ex-bono-stipite, 

quae pridem sanguinarios feriit hipos, 
et situlas lacti-coagulando , et ducendis canlbus-coliare, 

et sagacium gulse-vinculum catellorum. 

36. PHILIPPI THESSAL. 

Manipulos tibi agri exigui , o quae-triticum-amas 

Ceres , Sosicles posuit agricola , 
fertili nunc aristarum segete demessa; verum et porro 

ex calamorum-desectione hebetem referat falceni. 

37. INCERTI. 

Senecta profecto etiam buncce curvatum fagineuni ramum 
in-montibus agrcstcs bubulci exciderunt, 

Panique ilium rasum via super bellum ludicrum 
posuerunt, nitidorum defensori armentoruro. 

38. PHILIPPI. 

Retia tibi plumbo coronata, mare-subeuntia , 

et remum , aqua-marina ebrium adhuc , 
et cete-necanteni trideutem , ia aquis validum teluii), 

et subere semper proditam nassam , 
ancoramque , navium firmam manum , et caram-nautis 

petram quae semen ignis servare scit , 
maris-rex Neptune , Amyntichus ultima dona [ mari. 

tibi dedicavit, quia a-laboriosa cessavit vagatione-in- IJt tibi cum fuerint vestigia lassa choreis, 
Hsec tibi sit requies et medicina siti. 

35. i.EONiDjs:. 

Capripedi Fauno Teleson has donat agresti 

Extendit platano qua super exuvias , 
Etcapite iucurvo valido de roborei clavam. 

Qua to ties saevos perculit ipse lupos, 
Sinum lactis ad b«ec et quae venatica colio 

Tincula, quaeque trabunt fortia lora canes. 

36. pHii.ippi. 

Hunc tibi , parva soli genuil quern glelja , nianiphini 
Sosiclees ruris dat sator, alma Ceres , Messe recens facta ; sed tu, Dea , ssepius illi 
Fac hebetet falcem spicea secta seges. 

38. PHILIPPI. 

Relia quae plumbo subeunt demersa proftinduni , 

Et remum , madidum nunc quoque lore sali , 
Lethalemque feris', savi maris arma , trideutem. 

El quae detegitur subere nassa suo , 
Quaeque manum ratibus facit ancbora, quiqiie recondil 

Flammarum naulis semina grata silex : 
Haec, pelagi bone rector, Amyntichus ultinia dona 

Dal tibi, jam cessans aequoris ire vias. CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 163 39. APXlOr. 

Al Tpiaaat, SatupTi -re , xai 'HpdxXeta, xai Eutppw, 

OuyaTepg; SoiiOou xai MeXitti;, Sajjiiai' 
a (Jisv, (ipaj(^vatoio [xitou woXuSivsa Xatpiv, 

(XTpaxTov , SoXiy^S; oux axep dXaxdtTa;' 
a 8J TroXuffitaOewv [jLeXeSiiixova xepxtSa TrsTrXtov 

eo6poov • a tpiTdtTa 5' sipoyaprj xotXapov 
oT; eo^ov ^epvTjTa p(ov Syjvaibv, 'AOdva 

•jTOTvia , Tau6' at aa\ <so\ Oeaav IpydtiSe?. 

40. MAKHAONlOr. 

Tto) Poe (xof aiTov Ss TeTeu)(^aTOv TXaOt, AyjoT, 

Se^vuffo S' Ix {/.dt|T)(; , oux oltzo ^ooxoXimv • 
So? 5c pde JJweiv Itujaoj , xai irX^aov dpotipa; 

SpdYIAaTO^joXSiffTirjV dvTiSiSouaa yipiv. 
2w yip dpoupoTTOvto (piXaXi^Ogi Texparo? y^^t) 

oxTdtSo? £vSexdT»]? eori cp(Xo? XuxdSa; , 
ouS/tcot' d[/.r,7avTi KopivOtxov, oi ttote Trixpa; 

TYJ? dtpiXoffTayuou YEUdafxevw Trevi'y);. 

41. AFAeiOr SXOAAniKOV. 

XaXxov dpoTpriTr)v , xXaaiStoXaxa , veioTOfA^a, 
xoi T^v xaupoSeTiv pupdav &TC«u)(^ev(i(iv , 

xoi pouTtXrjXTpov dxaivav , eysTXi^evTot ts Youcpov 
AyjoT KaXXt[X£VY); dvOeto yeiottovo; , 

T(xr,;a; euapoTOu ^dy^iv opYdSo; • ei S' eTtiveuffei; 
Tov ffTdj(^uv djATJuat , xa\ 8pe7tdvy)v xojAido). 

42. AAESnOTON. 

*AXxt(ieviri< 6 Ttevij^po? Iiri (Tjjiixpb) tivi xiiTrtp 
xou (piXoxapiroipopou Ysuffdjxevo? Ospeo;, 

[(t^olSol xai (jir,Xov xa\ uSwp YSpa llavl xo[xi^u>v , 
ziizt' « 2u [JLOt piOTOu Twv dyaQSv za.y.ioL<;' 

• 5v xii [aIv ex XT^TTOio, xi S' ufxexepr); aTrb Trexprj? 39. ARCFII.i: Trinae, Satyra, et Heraclea, et Eui)hio, 

filise Xuthi et Melites , Sami* , 
prima quidem araneosi fili crebro-conversain rainularn, 

fusum , non sine longa colo ; 
altera autem dense-textos peplos curantem radium , 

bene-sonantem ; tertia vero lana-gaudentem quasillum : 
quibus egenam vitam sustinebant diu , Minerva 

domina, ha'c tiiai tibi posuerunt operatrices. 

40. MACEDONII. 

Hi duo-boves mei; frumentum autem paraverunt. Fave, 

et sume eos ex inassa, non a boum-gregibus ; [ Ceres, 
daque boves veros vivere , atque imple agros 

manipulis , beatissimam retribuens gratiam : 
tuo enim aratori veraci quartus jam 

undecima; octadis adlia>ret annus, 
qui nunquam messuitCorintbiumso^um, nunquani acer- 

aristas-non-amantem , gustavit pauperiem. [bam, 

41. AGATHli£ SCHOLASTICI. 

Ms arans, glebifragum, yervactum-secans, 
et , quo taurus-ltgatur, lorum sulvcervice , 

et boves-ferientem stimulum, et stivae cuneuin 
Cereri Caliimenes dedicavit agricola, 

8ci»so arabilis dorso ar>'i -. quodsi annues mihi 
arislam metere , etiam falcem afferam. 

42. ANONYMI. 

Alcimenes pauper, in parvo quodam horto 
fructus-libenter-ferentem gustare-solitus aestatem , 

caricam et malum et aquam munera Pani afferens, 
dixit : « Tu mihi vita} bonorum arbiter ; 

quorum alia ex horto , et alia de tua petra 39. ARCBIiK. 

Euclie, Satyre , atque Euphro , tria corpora, mater 

Queis Melite, genitor Xuthus , origo Samos, 
Prima dedit fusum, qualem versabat Arachne, 

Et devolventem mollia pensa colum ; 
Altera velocem radium percurrere telas ; 

In calatho , quern dat tertia, lana fuit. 
Haec, sibi queis victum pepererunt tempore longo , 

Dant tibi nunc famulae, casta Minerva , tuae. 

40. MACEDONII CONSULTS, 

ab agricola donarlum Cereri, 

Ecce boves factos de frugibus : accipe quos non 
Dat stabulum , sed dat nostra polenta , Ceres. 

Da veros superesse boves : da turgida rura 
Messibus, optati quae mihi summa boni. 

Haec post undecies septem ( nil mentior ) annos 
.Slstas agricolae quarta futura tuo, Ex quo nulla mihi messis de pulvere , nulla 
Pauperiem dommo fecit iniqua seges. 

41. AGATBIiE ORATORIS. 

Arv:i secare solens et glebas frangere ferrum, 
Burimque , et stimulum, quem metuere boves ; 

Quaeque viri tergo sederunt tergora tauri , 
Caliimenes Cereri dona dat agricola, 

Vomere tellurem postquam scidit : addere falcem 
Promittit , dederis si Dea messe frui. 

4a. INCERTI. 

Alcimenes parvis regnat qui pauper in hortis , 
Nactus ut aestatis tempora laeta fuit : 

Aridulam ficum, malum quod fragrat, aquamque 
Do tibi. Pan, nostris auctor habende bonis. 

Ex hortis nempe ilia, tua de rupe sed istam II. iGl ANTHOLOGIZE PALATINI 1 oi^o, xai avTtoiSou; So? ttXsov ojv eXaSs?. » 

43. nAAxaNOi:. 

Tov NutJLcpwv GepaTCOvTa, cpiXd[jiSpiov , Gypov aoiSov , 

Tov AiSccaiv xoutpai? T£pTro'{Aevov Paxpay^^ov 
yaXxw * [xopcpiocyai; ti? 65otTCo'po? euyo? lOriXe , 

xau[ji.aTO? e/QpOTaTr,v 5i'|/av axEffcausvo?. 
TlXa^oiJiEvw yap sSsi^sv S5wp, Euxaipov de(aa; 

xoiXaSo? ex Spoaep^i; au.cpi6ic>) ffToaati' 
[ywv^v 5' ^Y^'^s'P'*^ 65om6po; oux aTioXennov 

elipE itoffiv yXuxeptov tov eTrdOr] va(jtaTt«)v]. 

44. AAHAON, ot Ss AEilNIAOT TAP. 

rXEUXOTTOTaii; 2aTupot<Ti xai aixTTEXosuTOpi BaXyTW 
'Hptova^ TtptoTrj; opaYfxara ^uxaXi^i;, 

Tptffowv oivoTceSwv xpiaaoL; teptoffaxo touooe, 
ejjLTtXr'ca? oivou 7rpoiTOy(^oTOio , xaSou? • 

(ov fiueT? dTTEtcavTE?, 0(70v Oe'jjli;, oivoTCi Bax/(o 
xai Saxupoiq, Sarupoiv TrXet'ova TCidi/EOa. 

45. AAHAON. 

'O^eui Xa)(^v>^evTa os'ij-ai; xivrpoicriv e^ivov 
^aYoXdyov , yXuxEpwv aivTopa OeiXotte'Sojv, 

c'^atpriSbv ffTacpuX7](Tiv ETtixpo^aovTa Soxeuaa?, 
ItwixauXo? Bpojjttw ^toov avExpe'ttaffev. 

46. ANTinATPOr 2IAi2NIOr. 

T3cv Trpiv 'EvuaXioio xat Etpdva? uiro'^ativ , 
UE'XTTOuaav xXayyitv papSapov ex ffTOfxaxwv , 

yaXxoTcayr) aaXTCiyYa J Y^'P"'^ <^ep£'vlXoq 'A6ci(va, 
X>^?a? xai TtoXe'fjLOU xat C'uijieXa? , sOsto. 

47. TOT ATTOY. 

KepxiSa xfjV cpiXaoiSbv 'A6r,vaiy) Oeto Bitxw 
av0£[xa , XifXYjp^i; apfAEvov IpYOto-trii; , e?i accipe , et reddens data da plus quam accepisti ! >. 
43. PLATONIS. 

Nympharum minislrum , imbrium-amautern , in-huinidis 

laticibus levibus gaudentem ranam [ cantorem , 

sere tbrmatani viator qiiidani votum pusuit, 

in-calore invisissimam sitim ubi-sanaverat. 
Circumerranti enim rana monstravit aquam , opportune 

ore amphibio ex roscido cavo : [ canens 

[vocemque ductricem viator non relinquens 

repent potum dulcium quae optavit fluentorum] 

44. INCERTI, aliis LEONlDiE TARENT 

Musti-potoribus Satjris et vitiuin-satori Bacchu 

Heronax primitias plantati-agri , 
ev tribus vinois tres sacravit hosce, 

jmpletos vino priiiiuin-fuso , cados : 
a-quibus nos ubi-libaverimus quantum fas est vinicolori 

et Satyris , plus quam-Satyri biberaus. [Baccho 

45. INCERTI. 

Acutis birsutum corpore stimulis ecbinum 
bacoAs-colligentem , dulcium populatorem Tinearuin , 

globose uvis incursantem insidiatus, 
Comaulus Broinio vivum suspendit. 

46. ANTIPATRI SIDONII. 

Pridem Mavortis et Pads iiiterpretem , 

canentera ex ore sonum barbaruni , 
ex-aere-juactam tubam, donum Pberenicus Minervae 

posuit , desinens et a bello et a scena. 

47. EJUSDEM. 

Radium cauorum Minervae dedicavit Bitto 
donum , famelicae instrumentum operae , Accipe, et acceptis da, rogo, plura mihi. 

43. PLATOMS. 

Nympharum famulam , mediis quae cantat in undis, 

Et gaudet pluvia rana madere levi, 
Hie ex aere dicat, gaudens pepulisse, viator, 

Illiiis auxilio , sole caleule, sitim. 
Nam fesso monstravit opem de valle madeuti, 

Gutture dum strepitum seminatante canit ; 
Clamoremque ducem feliciler ille secutus 

Invenit dulces , quas cupiebat, 9.quas. 

44- leonidjb tarentini. 

Muslibibis Satyris et Baccho vitisatori 

Culture partem primitiasque suae 
Ccnsecrat Heronax , vino bene plena recenti 

Hsec de vinetis pocula terna tribus. 
Qu.-e nos cornigero libantes rite Lyaeo Et Satyris bibimus , plus quoque quam Satyri. 

45. INCERTI. 

Insidiatorem Bacchese vallis ecbinum , 
In cute tela sua qui vice crinis habet , 

Agmine contortum Comaulus cepit in uvis 
Et fecit vivus pendeat ul Bromio. 

46. ANTIPATRI SIDOMI. 

Quae bona tam bello fuerat quam pads ad artes. 

Exiit e cujus barbarus ore sonus, 
Tibia sacratur, Pherenico dante , Minervae , 

Postquam ille et Martem desiit et thymelen. 

47. EJUSDEM. 

Hunc radium , solata f uit quem carmine Bitto, 
Sancta Minerva, tibi dat famis arma suae. CAPUT \l. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 165 etxe Si' o Xaipe , 6e4, xai tt,vS' eye* /Tipr, e^w Y«p 
« T^ffffapa? ei; eTSO)v Ipyouevr, SexaSa? , 

« apveuuai Ti eri Stopa* ri S' I^xttsXi KuirpiSo? epYwv 
n STT-roaai* wpr,; vip xpelffffov 6pto to 6e'Xeiv. » 

48. AAHAON. 

KepxiSx TTjV cpiXoepYOv 'A&r,vair, Oeto Bittw 

dtvOefxa, Xtur,p^? apjxevov epyaffir,?, 
TtdtvTa? aTCoatu^affa Yuvf, Tcke tou; ev epidoi^ 

(xd/6ou; xai ffTuvepot; !ppovTi5a? IdTOJro'vwv* 
elite 8' 'AOrjvair, • • Toiv Kuitpioo; a-|o(Aai epYwv , 

« Tr,v ndpiSo? xaxa ffou <|/ri;pov eveYxauevr,. » 

49. AAAO. 

'Avdftriiia Aio^ijcou;. 

XctXxeo^ etfit Tp(uou;* IluOoi 8' avaxetfiai aYotXfxa, 
xai jx' liti naxpoxXw O^xev irdSaq wxu? 'AytAXeu;* 
ToSei^ir); S' dveOrixe poifjv aY«&o<; Afour^Sr,?, 
vtxi^aa? finroiffiv Itti irXaxuv 'EXXTiffnovTOv. 

50. ilMiiMAOr. 

TovSe iro6' EXXirive? ^oVti X-p^^» ^PY'? 'Apyjo^, 

euToXub) »j'u/.5j? XiTjUaTi TteiOdtievot , 
Ilepaa; e^sXaffavTe; , iXeuOepov 'EXXaci xo7(xov 

ISpuffavTo Alb? PwfjLOv 'EXeuOepi'ou. 

51. AAHA05. 

MyJTep £|iT, Fair), 4>puvio)vOp£Trretpa XedvTbiv, 

AtvSufxov "f,? uudTaK; oOx aTranr.tov opo^, 
ffot Taoe Or,Xus 'AXe;i; l^? olffTpT^jxaxa Xuffffnj? 

avOero , yaXxoTu:rou Traucajxevoi; (xavir,; , 
xuuSaXa t' 6;o!f Ooyy« ? Sapu^Oo'YY'«>''' "f' aXaXrjTOv 

ouXtov , otti txo'oyou Xo;ov £xau']/e xe'pa; , 
TUfjiTCava t' T,yr^£vTa , xa\ aimaTi ©oiviyGevxa 

ffi<rvx'^a , xai $av9a?, ta; irpiv eaeiae, xo'txa?. et dLxit : « Salve, dea , atque hunc habe -. vidua enim ego, 

quattuor ingressa annorum decadas , 
'repudio tiia dona, etin-contrarium, Veneris opera 

aggrcdior : quippeaetatc potentius esse video velle.>» 

48. INCERTI. 

Radium laboriosum Minervae dedlcavit Bitto 

donum, famelicse instrumcntum operse, 
omnes exosa tunc mulier mercenarios 

labores et iuvisas curas textorum ; 
atque dixit Minervae : « Cypridis aggrediar opera, 

quuin Paridis de te sententiani et-ipsa-tulerim. » 

49. ALIUD. 
Munas Diomedis. 

jtneus sum tripus, et Delphisdedicatus-sum omamentuTn, 
posuitque me in Patrocli-mcmoriam pedibus velox .\chille5 ; 
Tydei antem filius me dedicavit bello bonus Dioraedes, 
equis victor apud lat«Tn Hellespontum. 

60. SIMOMDIS. 

Hanc olim Grseci vi manuum , opere Martis , 

audaci aiiimi impetui obteniperantes , 
Persas quum-e\pulissent, libertatis omatum Graeci.T 

statuerunt aram Jovis Liberatoris. 

51. INCEKTI. 

O mater mea Tellus , Phrjgiorum nutrix leonum, 

cujus mystis Dindymus mons non incalcatus , 
tibi bos seniivir Alexis sui insaniae-iustrumenta furoris 

dedicavit , aere-pulso-excitata cessans a-rabie , 
cymbala acuti-soni , gravisque-vocis jubilum 

tibiarum , quas vituli obliquum (lexit comu , 
et tympana sonora, et sanguine rubro-infectos 

gladios, et (lavas, quas pridem jactavit, comas. Resque tuas tibi dicil habe : vidiiala cubili 
Bina quater vitae computo lustra nicae. 

Dona tua abjicio , Venerisque reverter ad actus : 
Plus annis in me namque Cupido valet. 

48. [iNCERTr,] 

ejiisdem argiimenti. 

Huuc radium, tenues solitum i>ei'currere telas, 
Palladi nunc Bitto dedical, arma famb, 

Artifices lanse mulier pertaesa labores, 
Et percurrentes stamina lassa manus. 

Da veniam , dixit, Tritonia : Cypridos actus 
Praefero; judicium est hoc mihi, quod Paridi. 

49. DOKARICM APOLLIKI, 

ab Aclulle. 

JEre tripus solido Pythus penelralibus adsto , 
Fel)rua quern faciens Palroclo sacravit Achilles. DO^fARIUM DIOMfcOIS. Tydides dedit hoc Diomedes voce tremendus. 
Cum vicisset equis Pbryxei ad littora ponti. 30. SIMOKID^. Grajugenx cordis generosi jussa secuti, 
Intrepida Persas cum pepulere manu , 

Asserts patrix decus en altare datori 
Hoc Uberlatis constituere Jovi. 

5l. IWCERTI. 

Nostra parens Pbrygios nutris quae Terra leones, 

Cujus sunt semper Dindyma plena clioris, 
Semivir ista sui dicat arma furoris Alexis , 

Ut quatere insana desiit arma manu : 
Argutos strepitus eJenlin rynibala ; quxque 

Grande sonant flatu comua curva bovis; 
Tympanaque et multo maculalum sanguine ferrum , 

Et flavas, solitus quas agitare, comas. im ANTHOLOGI^ PALATIN^E "JXoco;, w SeffTTOiva , xov Iv veotrjti {jiavsvTa, 
10 yripaXeov Trpotepv]!; Trauaov (XYpiOduvir);. 

52. 2IMiiNIA0r. 

OuTco TOt , [xeXia xavaa , ttoti xt'ova [Jiaxpov 
•^ao, navo|jLcpatw Ztivi [xe'voud' lepa* 

r;3ri yap yaAxot; te y^'p^^"' j *^'^°' '^ Terpuaai 
TTuxva xpaSatvojxEva 8aiw Iv ttoXej^iw. 

53. BAKXYAIAOr. 

EuSiqfJio? Tov vy]ov Itt' aypoti tovo' av£6rixev 

TW TravTwv av£'[/.o)v TriffTOTaTw Zs'^upw* 
su^atxevw yap oi :^X6e SoaOoo?, ^cppa Tayiaxa 

XlXfXTQffri TTETtOVtOV xapTTov ttir' 4(TTayU0)V. 

54. nAYAOr ilAENTIAPlOV. 

Tbv y^aXxouv TexTiya Auxtopst Aoxpbi; ivaTTTet 

Euvo[/.o;, a8XocJuva<; [/vatjia cpiXosTe^avou. 
'Hv Y^p ay''''*' ^opt'-'YY^'' ' ^ ^' avTio; taxaxo IlotpSii;* 

aXX' 6'xa B^ TrXaxxpw Aoxpi? expe^e X^^'J? i 
5 Ppayy(^bv xexpiyuia Xypac aTTExoaTta^e /jopBi' 

Trpiv Se (jieXoi; (Jxa?|Eiv euttoSo? aptiovia; , 
aSpbv £7xixpoJ[o)v xiOapa? UTxsp I^exo xexxi^, 

xo\ xbv aTTOi)(^o[ji£vou tpOoyyov &7r7]X0e jxixou , 
Totv So irdlpo? XaXayEUGotv ev aXasaiv aypdxiv ay w 
10 Trpb; votjiov a,a£XE'pa(; xpEvf^e XupoxxuTxia?. 
Tw 0£, {jLdcxap Ayitwe, xew xExxiyi yEpatpEi, 

yaXxEOv tSpuffa? wSbv UTrsp xiOapai; 

55. lilANNOr TOY BAPBOKAAAOY. 

IIeiOoi xai riacpia raxxav xai xr,pta <7i(x€Xt>)v 
xS; xaXuxoffxE'^dtvou vuixcptoi; Eupuvofxa? 

*Ep{/.ocptXa<; av£'9r,x£V 6 pwxoXoi; • aXXa Se/euOe 
dvx' auxS? Traxxav , avx' ei/sGev xb (jleXi. Propitia, o doniina, hunc-qui in juveiiliite iiisanivit, 
senem a priore libera feritate. 

52. SIMOMOTS. 

Sic igitur, fraxine procera , ad columnani longam 
inclinata-sis , Panomphajo Jo\i maneiis sacra : 

jam enim et sus, vetus , ipsaque contrita-es 
sa;pe quassata in hostili bcllo. 

53. BACCHYLIDIS. 

Eudemus banc sediculam in agro statuit 

omnium ventorum (idissimo Zcphyro : 
precato enim ei venit auxiliator, ut quam-citissime 

fructum ventilando-scpararet maturis ab aristis. 

54. PAULI SILENTIARII. 

.£ncam cicadam Lycorensi Apollini Locrus dicat 

Eunomus , certaminis coroiiani-amantis monunientum. 
Erateninicommissiocitharaj, et adversarius stabat Parthij; 

sed quando plectro Locra insonuit testudo, 
raucuin stridens rrepiiit-fissa lyrae chorda; [harmonise, 

priusquam vero rlaudioaret carmen pedibus-modulatse 
tenerum accineiis super cithara sedebat cicada, 

et in perditi sonum successit ipsa fili ( chords ) , 
atque prius strepentcm in lucis agrestem echo (rocem) 

ad modum nostrielyram-pulsandi-artis convertit. 
Quamobrem te, beate fili-Latona} , tua cicada honorat Ev- 

a;noani statuens cantricem super cithara. [ notnus, 

55. JOAKNIS BARBUCALL^E. 

Suad^e et Paphia; caseum-mollem et favos alvcorum 

rosis-coronataj sponsus Eurynomae 
Hermophilas dedicavit bubulcus -. accipite igitur 

pro ilia caseum , pro me autem mel. Tu, Dea, tu clemens huuc , cui lymphata juventa est. 
Liber ab hac facias sit feritate senex. 

5^. SIMONID^. 

Nixa super celsam sic sta gravis hasta coltinmam, 

Clara gubernanti sidera sacra Jovi. 
Et fernim vetus est et trita laboril)us ipsa, 

Belligera toties quippe vibrata nianu. 

53. BACCHYLIDIS. 

■Ventorum Zephyrus pinguissimus hoc sibi fanum 

Eudemi dono possidet agricolae. 
Namque is dum fruges Cerealis veulilat arvi , 

Illius egregiam flamine sensit opem. 

54. PAULI SILESTIARII. 

Dedicat banc Phoebo Ltjcrus Eunomus sere cicadam, Non sine divina qui fide vicit ope. 
Cum commissus ei fuit in cerlamine Parthis, 

Nam Locra vix sonuit pectine tacta chelys , 
Absiluit rauco ruptus modulamine nervus : 

Sed ne parte sui clauda Camena foret, 
iDsedit citharse tenera cum voce cicada , 

Proque dedit chorda deficiente sonum ; 
Quseque prius nemorum cantare solebat in umbris, 

Coepit cum lyricis fcedus iuire modis. 
Propterea tibi, Phoebe, dalur tua parva volucris 

Mrea , quae citharam stat bene facta super. 

55. JOaANNIS POET^ BARBUCALM. 

Suadelae Venerique favos cum lacte coacto 
Suave coronatae vir dedit Eurynomes, 

Hermophiles pastor : vos Divae roscida mella 
Pro me, pro domina lac capitote mea. CAPUT VI. EPIGRAmiATA DEDIGATORIA. 167 56. MAKHAOMOY YnATIKOV. 

K icdoxouLKv BpouLiM SstTuoov (jeoaXatYfAsvov oivw 

d^iXTieXoepYO? «v^p avOero ArjVaYopa?' 
T(Ti 8i x«pr,6apeovTi Sop'Jjv , "i^ifjt , xiffffbv , OTtwprjv , 

Travxat Xsyoi; ixeOusiv , iravra ffuvexXsXufaf 
xal ;puffiv a^OoYYOtffi tuttoh {/.ifii^ffaxo xe/vr) , 

uXt); avTiXeyeiv fxr,5^v avaff/OfASVT);. 

57. nAYAOr SIAENTIAPIOr. 

iioi To8e 7:evTat/{jL0iffi tto§wv wTrXifftx^vov axiJiaT;, 

axpo)(^av^;, ;&oiv&> xpaxi (Tuve^epiiffa?, 
•cv6eto Sspixa Xeovto; uTrlp ttituv, oiynroor, Ilav, 

Teuxpo? 'Apa'^ , xauxav aYpoxiv atyoiveav. 

Al/aV) 8' f,[Jn6pWTl TUTTOt [JLt[JlVOuaiV oSdvTCdv , 

a ETct Ppuyv^xav Or.p exevwoE "/dXov. 
*l*5piot5£; Nu[X'pai Se ouv uXovouoiiTi y^opEiav 
ffxSaav, lice\ x«ux4? icoXXdtxi; £;E:poS£i. 

58. I2IAQP0V SXOAAlTIKOr BOABT- 
eii2T0Y. 

AE'xxpa {idtxr.v [;Li[jLVOyxoc xat owpTi^xTOu oxETra^ sivf,? 

avOexo <joi , Mr,vT, , ab? ^tXo? 'EvSutxiwv , 
atSdjxEvo? ' TCoXir, y*P ^ow xpaxeouaa xapr,vou 

ou (710^61 TupoxEpT)? lyviov (XYXair,;. 

59. AFAeiOY 2X0AA2TIK0Y. 

Trj IlacpiT) OTg(pavou;, x^ IlaXXaSt tJiv TrXoxa(Ai$a, 

'ApxiatSi ^(ovTjV avOsxo KaXXtpor)' 
eupEXO Y^ip [xvTjaxTjpa xbv tjOeXe, xat Xaj^Ev fJSrjv 

acocppova , xat XExstov ap^sv ^xtxxe ycvo(. 

60. HAAAAAA. 

'Avxi pod? ypuffEOu x' avaOT^ixaxo; IffiSt xousoe 

Oi^xaxo xou; Xncapou? Ilajjitfii'Xiov uXoxafxcu?" 

•/j OS Osb? xouxoi; y^^^^*' ttXe'ov, ^itEp 'AttoXXojv 56. MACEDONII CONSULARIS. 

Hedera-redimitum Satvrum , commotuin vino, Baccho 
vir vinitor dedicavit Lenagoras -. [fnigfis. 

illi autem ebrietate-nutanti pellem , crinem , hederam , 
omnia dicas ebria-esse ■• omnia simul-soluta-sunt , 

atque naturam mutis signis imitata-est ars , 
materia obloqui minime audente. 

57. PAUU SILENTIARII. 

Tibi banc quinque-cuspidum aciebus pedum armatam , 

in-sammo-hiantem , una-cum rufo capite detractam 
pellem leonis dedicaYit in-summa pinu , capripes Pan , 

Teucer Arabs , atque ipsum agreste Tcnabulum. 
In lancea autem semiaomesa vestigia manent dentium . 

in quam frendentem fera effudit iram. 
Fluviatiles vero Nymphie cum silvicolis cboreara 

Lnstituenint , quoniam et ipsas saepe extenrebat. 

58. ISIDORI SCHOLASTICl BOLBY- 
THIOT.*:. 

Lectum frastra manentem et infecti stragulum concobitut 
dedicavit tibi, Lana, tuus amicus Endymion, 

cum-pudore : nam canities totum occupans caput 
non servat pristinae vestigium pulchritudinis. 

59. AGATHI^ SCHOLASTICl. 

Papbiae deee coronas , Palladi comarum-plexun , 

Dianse zonam dedicavit Callirhoe . 
repent enim prociim quern volebat , et nacta-est javectam 

temperantem , et liberorum masculam pariebat sobolem 

60. PALLAD.E 

Pro bove et aureo donario Isidi hosce 

dedicavit Pamphilion imctos cincinnos ; 
dea vero bis gaudet magis quam Apollo 56. MACEDOHII COHSUI.IS. 

Plenum rore luo Satyrum, redimite corymbis 

Evie , vitis amans dat tibi Lenagoras. 
Aspicis ut marccnt heders, cutis, uva, capilli. 

En ut cuncta notas ebrietatis habent. 
Nnturam mutis ars est imitata figuris : 

Materia est digitis ansa negare nihil. 

57, PAULI SILERTIARII. 

Has tibi , quas quino munitas ungue leoni 

Abstulit exuvias sanguineumque caput, 
Hac , Pan semicaper, pinus sub fronde reponens, 

Addit agreste simul missile Teucer Arabs. 
Nunc quoque signa manent semesa in cuspide deutis, 

Quam tulit in partem se trucis ira ferae. 
Tunc eum silvicolis Nymphje saltatis aquarum, 

Nou semel illius territa turba minis. 58. ISIOORI ORATORIS. 

Hos sme amore toros, et inertis strata cubilis, 
Luna, tibi Endymion dedicat ille tuus : 

Quam pudct, albentes quod per caput omne capilli 
De veteri forma nil superesse sinunt ! 

5g. AGATBI^ ORATORIS. 

Serta dat haec Veneri , desectos Palladi crines, 

Callirhoe zonam , Delia diva , tibi : 
Quod vir ei, qualem voluit ; transacta pudice 

^tas, et geniti pignora cara mares. 

60. FALT.ADJE. 

Isidi Pamphilium pro magni ponderis auro, 

Pro bove florentes dat speciosa comas. 
Has iluris Dea magna facit, quam fecit Apollo 168 ANTHOLOGI^ PALATINJi: j(pu(Tw, 8v Ix AuSwv KpoTffOC e7r£[ji.t|/£ 6ew. 
61. TOY ATTOr. 

Til ^wpov oupaviov, ?up6v oXSiov, (J) 7r)>oxa|ji.iSa? 

xeipajjievy) TrXexxai; avOexo HafA^iXiov, 
ou as Ti; avOpwTTWv yaXxeudaxo • Trap Bk xa(jM'vw 

*H(pa((7Tou, y^pijsir^v ffcpupav aeipafAEVv) 
^ Xi7tapoxp-48Ejji.vo<; , I'v' £iTro){xev x«0' "OiXYipo* , 

y^epct (re xat? iSi'ai; e^eTtdvYiae Xapi?. 

62. «MAinnOY eESSAAONIKEftS. 

KuxXoTspy] (jidXiSov, ffeXiStov <jr,{jLavTOpa rXeup^i;, 
xal ff(ji(Xav»Sovax(ov axpoSeXwv yXucptSa, 

xai xavoviS' uTuotTrjv, xa'i ttjv TcapJt 6tva xiffYjpiv, 
au/fiTipov TtdvTOu Tpr,[ji.axdevTa XtOov, 

KaXXi[^.evri? Moudaii;, d7:o7rauaa[ji.evo5 xafAOCTOio, 
Grjxev, lizei Y'lP? xav6b; iTteaxeTceto. 

63. AAMOXAPIAOS. 

rpajjLjxoToxw 7rX/,6ovTa [jLeXa<y(jiaTi xuxXofAo'XiSSov 

xal xavdva ypacpiSojv '.OuTaTwv ipOXaxa, 
xa\ y^a<(i\.x.olo So)(^£ia xeXaivotdctoio ^££6pou, 

axpa T£ (jLeccoTOfJiou? euyXucpsa; xaXa[ji.ou?, 
6 Tpy])(_aX£y)v te XiOov, oovaxwv euOrjYea xddjxov, 

evGa TTgpiTpiSEtov o^u ydtpaYiJ-a toXei, 
xa\ Y^w^o'^ov xaXa[jLou, TrXatEo; yXoiyha. aiSTqpou, 

^TrXa col e[Ji.7:optvi(; avOsto t^? tSir,? 
XEX[Ar,bb; MEV£Sr|U.o; uiz" i/XxiOc, oijiaa TraXaibv, 
10 *Ep(JL£ia* <ju S' (xeI cpEp^E abv lpYaTivr,v. 

64. HATAOY 2IAENTIAPI0Y, 

Fupbv xuavEY)? (jidXiSov (jv)[ji.avTOpa YpafJ^lJ^^i? > 

xal ffxXripwv axdvTjV xpy)/ kXe'tiv xaXa[AO)v, 
xal TrXaxuv 6$uvT^pa [AEdOd^iSE'tov Sovaxrjwv, Quas dives Crnesi regia misil opes. 

61. F-JUSDEM, 

de re eadem. 

O ccelo delapsa novacula, qua sibi dempsit 
Pamphiiium pulchras hie positura comas, 

Mortalis te nemo faber, sed finxit ab auro 
Malleus ad flammas antraque Mulciberi, 

Quem redimita comas, qualem descripsit Homerus, 
Sustulit ipsa sua Gratia pulchra manu. 

62. PHILIPPI. 

Parliculam plumbi teietem, qua charta notatur, 
Cultellumque, aciem qui dat arunJinibus, 

Regula queis se dat comitem cum pumice l<evi, 
Multiforem saevi quem maris acta dedit, 

Callimenes Musis sacrat haec, ut desiit artem auro illo quod a Lydis Croesus misit deo. 

61. EJUSDEM. 

novacula coelestis, nov^Miiia beata, qua detonsos 

capillos plexos dicayit Pamphilion , 
non te aliquis mortalium procudlt , sed apud focum 

Vulcani, aureum malleum tollens, 
splendenti-infulcL-ornata.ut secundum Homerum loquamur, 

propriiste manibus elaboravit Gratia. 

62. PHILIPPI THESSALONICENSIS. 

Plumbum rotundum, quod foliorum signat latus, 
et cultellum qui calamorum acutam-cuspidem fingit , 

et regulam siunmam , et ilium ad litora pumicem , 
aridum ponti multicavum lapidem , 

Callimenes Musis , desinens a-labore , 
posuit , quia senectute oculus obvelabatur. 

63. DAMOCHARIDIS. 

Literas-parientis nigroris plenum plumbum-rotundum , 

et regulam , stilorum ut-sint-rectissimi custodem , 
et scriptorii receptacula nigerrimi fluenti , 

et in-summo medios-fissos , affabre-sectos calaraos , 
et asperum lapidem, arundinum bene-acuens ornamentum, 

ubi obtusarum acris affrixu-acuminatio fit, 
et scalprum calami , lati aciem ferri , 

hscc instrumenta tibi commercii sui dedicavit 
Menedemus, fesso sub nebula oculo vetulo , 

Mercuri : tu autem semper pasce tuum operariuin. 

64. PAULI SILENTIARII. 

Rotundum cyaneae plumbum indicem line* , 

et durorum cotem asperam calamorum (pumicem) , 
et latum instrumentum-acuens fissas-in-medio arundine&, Fessa tenebrosus lumina prae senio. 

63. DAMOCHARIDIS. 

Foeta figurarum quod pingit sjepia plumbum , 

Cui monstrat certam regula juncta viam , 
Et nigrum capiunt quae dolia parva liquorem, 

Et calamos bifidi qui decus oris habent, 
Et duram siiicem calamis quie donat acumen, 

Cum male detrita litera parte Quit, 
Et latum calamos aptat quod cuspide ferrum : 

Haec operis longi dedicat arma tibi, 
Lumina jam tectus Menedemus nocte senili : 

Artificeni, Maja tu sate, pasce tuum. 

64. PAULI SILENTIARII. 

Caeruleas plumbum solitum signare figuras , 
Et siiicem calamus quem vice colis habet. CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 169^ xat xavdva Ysa[Ji(Ji7); lOuiropou "caixirjv, 
6 xai /poviov YXyTTToTffi ixtXav TrstpuXaYuevov avxpoi?, 
xxt Y^uf 1^3? xaXottxtov dfxpa {xeXatvofAsvcdv, 
'EpjAttT] OiXoOTjjxo?, £7:£t /povo) ixxp£[ii£; r,Br\ 
^X6e x«t' 6:p6aX[ACi)V puaov Itcicxuviov. 

65. TOT ATTOT. 

Tov Tpo^oevxa jaoXiSSov, 8? arpaTtov oTSe yapotffffsiv 

6p6i Ttapa^uiov iGyxevri xavovx , 
xai j^oXu6« ffxXirjpov xaXatxrj^otYOv, aXXi xai ayxov 

f^yHLO'va. Ypa|x|ii.7)? aTcXaveo^ xavdva, 
6 xat XiOov dxpidevra, Sdva$ 56t Siaabv d^dvra 

On^YSfai 0jjL6Xuv6ei« ex 5oXi)(^OYpa(pir,<;, 
xai puOiYiv TptToivo? aXnrXdtYXTOio yfajxeuvTjV, 

(nroYYOv, axeffTopir,v TrXa^ofievr,? yP*?'^®? i 
xai xiffTTiv TToXutriTia [xsXavodxov, etv §vi itavta 
10 euYP»cpeo<; T£/vr,c opYava ^uouevtjv, 

'KpiAT) KoXXifxevT)? , Tpofxspr,v O-o Y^ipoio? oxvw 

j(^eTpa xaOapfxdCbjv ex 8oXiy(^wv xatxecTuv. 

66. TOT ATTOT. 

'A6po}^ov <«irXavEO? (idXtSov -(fanzrf^pai xsXeuOou, 

^; liti ^i^ooTai Yp*[A(*«To; ap(xoviTi, 
xa\ xavdva Tpo/aXoIo xu6epvT,T7)pa (loXi'^Sou, 

xai Xi'Ofltxa TpriTr,v (ncdYYw £ei5o[i,evir)v, 
6 xai (xeXavo< ffxaOepoio Soj^^i^tov, aXXi xat auxwv 

suYpa:pE(«)v xaXatxcov axpo€s;pei; axtSa; , 
citdYYOv, iXb; pXafftTjua , X"''^^< Xeifjuova OaXacor,?, 

xai yaXxbv Sovdxoiv xexxova XeTrraXetov, 
evOaSs KaXXi(/ivTi? cpiXouLEiSefftv avOexo Moudat? , 
10 Y^jpai xEX(Ar,oi); ojAixaTa xai TtaXaijLr,v. 67. lOYAIANOY AnO TnAPXQN 

nxiov. Aur- 'AxXivea? yfia^iBtaat'^ airtOuvovxa Tcopeia; 

Et latum cbalybem qui douat acumine cannain, 
£t qux lineolas regula justa regit , 

Et veterem nigrum lalicem quern sculpta caverna 
Occulit , et calami quern bibit asper apex , 

Mercurio donat Philodemus, cui gravis setas 
Rugosa texit lumina pellicula. 

65. EJDSDEM. 

Orbiculum plumbi qui radere iiovit amussim , 

Et rectam coepit quam semel ire viam , 
Et durum chaljbem quo canna voratur, amussi 

Cum duce, quam gaudet litera ducla sequi , 
Et s^evuxn lapidem , gcminos spicalur arundo 

Quo denies, hebuit si qua uolando diu, 
Qujtque cubile fuit Trilonis spongia somno , 

'Son heae scripla sua qui medicalur ope, 
Multiforemque arcam quie cum loligine totum. 

Quo pulcbrum scribens indigel, intus habet. et regulam lineae recte curatricem , 
et diu serratum in excaratis atramentum antris , 

et crenas calamorum in-summo nigratorum , 
Mercurio Philodemus dedicavit , quoniam tempore jam 

in oculos descendit rugosum supercilium. [pendens 

65. EJUSDEM. 

Rotundum piiunbum , quod viam sdt incidere 

recti radens directam regulam , 
et chalybem durum calamos-rodentem , sed et ipsam 

ducem lineae non-aberrantis regulam , , 

et lapidem asperum , arundo ubi duplicem dentem 

suum-acuit hebetata ex longa-saiptura , 
et profundum Tritonis mare-perragantis cubile , 

spongiam , remedium errore-labentis stili , 
et cistam multiforam atramento-recipiendo , in uno omnia 

bene-scribentis artis instrumenta ser>antem , 
Mercurio Callimenes dedicavit , tremulam a senednte otio 

manum reponens i>ost longos labores. 

66. F.JUSDEM. 

Xon-rigatum baud-aberrantis plumbum delineatorem viae , 

in qua ut-radice-fundatur scripturae iequabilitas , 
et regulam rotundi gubematricem pliuubi , 

et lapidem perforatum spongise similem , 
et nigredinis permanentis receptaculum , imo et ipsorum 

bene-scribentium calamorum acies supeme-tinctas , 
spongiam , maris progeniem, liquid! ponti pratum , 

et aes , arundinimi artificem tenuium , 
blc Callimenes libenter-subridentibus dedicavit Musis , 

senectute fessus oculis et palma. 

67. JULIANI E.\ PR.EFECTIS iEGY- 

pin. 

Non-declinantes stiiis dirigens vias Dat tibi Callimenes , Maja; puer, otia postquam 
Accepit senio jam tremebunda manus. 

66. EJUSDEM. 

Siccum , errore vagans quo figitur orbita , plumbum, 

Unde capit certos litera picta modes , 
Quaeque regit plumbi moderatrix regula cursum, 

Multiforisque velut spongia scabra silex, 
Urceolusque atra loligine plenus , et ilia 

Qua leviter summa cuspide canna madet , 
Spongiaque ipsa maris diffusum gurgite pratum, 

Et faber argutis culter anindinibus ; 
Omnia Callimenis data sunt pielate Camenis , 

Jam senio fracti lumina , jamque manus. 

67. JOLIAXI .SGTPTII , 

ex genere prcefectorum Jugiistalium. 
Hoc plumbum , quod scripta vetat deflectere justa i70 ANTHOLOGL'E PALATINiE To'vSe jjioXtSSov ay^v, X3t\ jjioXt^ou xavova 
ffuvSpojJiov fyio/jia , TroXuTpv^Tou x' KTrb TretpT); 

XSav, 3(; a[ji.6Xetav GriYe yevuv xaXotijiou , 
l» CUV S' auToi? xaXapioiai [xeXav, auffTV^pta cpo)v5)<; 

avSpo(xey]i;, dfjitXr]? t' 6;uto'|jiov xoTiiSa , 
'Ep[xeivi OiXo87ifjLO(;, eTtei xpovo? ^ixfxaTO? auyr-jV 

afxfiXuva; TiaXatAT] Soixev IXeuOepi'riv. 

68. Tor ArroT. 

AuXaxa; tOuTTo'pwv YpacpiSojv xuxXoiffi yjxpiaata'v 

avOef/.a aoi Tpo)(dei? oOto? £(xb(; |JidXi6o? , 
xai (AoXtSw )(pio(iT^pi xavwv tuttov 6p8bv owa^wv, 

xat Xi6o? £u<j'/(iBit)i\' OviYaXeri xaXdawv, 
5 CUV xaXajjLoii; a.yyo<; xe [xeXavSdxov, oTai ^uXdtccei 

aiwv ecffojxEvoi; y^P*^^ ditoi/ojjLevwv 
Ss'yvuffo xa\ yXuTtXTipa ciSi^peov, o) 6pacu; 'Aprj? 

CUV Moucai? iSiy)v Swxe Siaxxopt'yjv, 
'Ep[jL£ir, • ca yap ^TcXa* cu 8' dSpaveo; 4'iXoSv^ijlou 
10 tOuve ^0)^5 XeiTtofjievoto piou, 

69. MAKHAONIOY inATOY. 

N/)a IloareiSdojvi TroXuTrXavo; dvOsxo Kpdvxa?, 

EtATueSov £(; vr)ou Tre'^av IpeiadjJLevo?, 
aopv); oux aXsyouffav etc! y6ovd<;- ^? errt Kpdvxac 

supb? dvaxXivGelg axpoixov Stcvov I^ei. 

70. TOY ArroY. 

N^d ffoi , to Ttdvxou paciXsu xai xoipavs Yair;? , 
dtvxiOefjiai KpdvTai;, [Arixexi xiy^otxi^iriy , 

v^a, TToXuTrXavewv dv£[ji(ov TrxEpov, v); Itti SsiXb; 
TCoXXdxK; wtcdfxrjV EicsXaav 'AiSti* 

Ttdvxa S' dTrei7rd(JL£V0(; , cpd6ov, iXni^a, tt^vtov, dfiXXa?, 
TTiffTOv tnlp fniri^ ?;(vtov :?)Spaffd{i.Yjv. 

71. nAYAOY 5:iAKNTIAPI0Y. 

iiol xi XnroaxEcpdvojv SiactXiAaxa y.upia cpuXXwv, hoc plumbum ferens , et regulam plumbi 
comitem aurigam , et a multifora petra 

lapidem , qui hebetem acuebat genam calami , 
cumque ipsis calamis nigrediiiem , mysteria vocis 

humanse , et scalpri acuens cultrum , [lucem 

Mercurio Philodcmus dcdicavif , quoniain tempos, oculi 

hebetans, palmae dedit libertatem. 

68. EJUSDEM. 

Sulcos recta-gradientum stilorum circulls suis iiuldens 

rotundum hoc mcum plumbum , tibi munus , 
ct plurabo tingenti typura justum dans regula , 

et lapis bene-fissos acuens calamos , [servat 

unaque-cum calamis et vas nigredini-recipiendae , quibus 

longum-aevum posteris vocem defunctorum, accipe; 
accipe etiam scalptorein ferreum , cui audax Mars 

cum Musis proprium dedit munus , 
Mercuri : tua sunl enim arma ; tu vero debilis Philodenii 

rege vitam , deficiente victu. 

69. MACEDONII CONSULIS. 

Navem Neptuno vagus dedicavit Crantas , 

firmam in templi crepidine statuens , 
quae jaw auram non curat in terra; in qua terra Crantos 

latus decumbens intrepidum somnum habet. 

70. EJUSDEM. 

Navem tibi , o ponti rex et dominator terrae , 

dedico Crantas , non-amplius tinctam , 
navem, multum-vagantium ventorum alam,ln qua miser 

saepe praesagiebam ine ingressurum Orcum -. 
sed cunctis renuncians , metui , spei , ponto , procellis , 

fidum super terra vestigium stabilivi. 

71. PAULI SILENTI.^RII 
Tibi haec ex-coronis folia millc discerpta , Limite, cui censors semper amussis adest. 
Dux eademque viae , lapidemque e rupe forata , 

Qui calami obtusas non sinit esse genas , 
Et calamos potumque nigrum , mysteria vocis 

Humanse , et chalybem scindere non hebetem, 
Mercurio Philodcmus , habet quia tempore longo 

Offusos oculos , el vacat inde manus. 

68. EJUSDEM. 

Quae solet in charta directos ducere sulcos , 

H<£c semesa tibi plumbea gleba datur ; 
Quceque coloranli plumbo dat regula formani , 

Quique acuit calami rostra retusa lapis ; 
Cum calamis potnsque simul niger : his dare tempus 

Venturis sevi dicta prioris amat; 
Accipe et hoc scalprum, cui Mars ferus Aonidumque 

Turba ministerium quisque dedere suum. 
Nam tua sunt arma hnec, Cylieuie. Tu Philodemi 

Jam vitam quaestu deficiente rege. I 69. MACEDONII CONSULIS. 

Nauta ratim Crantes Neptuno rite .sacravit, 
Immotamque pia fixit in jede solo, 

Spernentem ventos Crantes porrectus in ipsa 
Quanlus erat somno nil metuente jacet. 

70. EJUSDEM, 

de eodem. 

Terrarum domitor, regnator magne profundi , 
Hjec datur a Crante jam tibi sicca ratis , 

Ventorum levis ala prius , qua saepe timebam 
Ditis ad horrendi pallida regna vehi. 

At nunc firma super terras vestigia figo : 

Tempestas > pelagus , spesque, metusque , vale. 

71. PAULI SILEJiTURir, 

Has tibi discerplas in partes mille coronas CABUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 171 TO', ra voq;rXr,XTOU xXatsxa xuTreXXa t/eOrjC , 
yj'.-yjjx 001 Ta uLupoiat SeSeuueva, Tr,Se xovi'r, 

oxuXa TToOoSXi^TOu xeitai 'Ava^a^opa, 
Wi TolSe, Aais, STCOvTa* Tcapa TrpoOjpot; y*P ^ SeiXo; 

ToiffSe ffuv axpr,€aii; icoXXaxi 7rocvvu/iaa; , 
oux Itco^ , ou yaptescav &Tro'(T/£5iv, oOSe ueXiypr,? 

eXtciSo? uSptdT'Jiv ixtiOov eTrecnrdffaTO" 
!j»eu ^eu, Y'J'0'f*>'^i? ^^ Xnrwv TotSe cruaSoXa xwixojv, 

fxgtxifeTai a(JTpeir-:o'j xalXXsV OT,XuT$pr,?. 

72. AFAeiOV i:\OAAi:TIKOY. 

\\\l'ji £-0) Tov irrwxa xa6r,aevov syyIi; OTCoipr,; 

sa/./'.aoo? , TTOuXuv fJoTpuv aaepYOUEVov 
dYpovojAw 8' aYopsu^a, xai l^paxEV aTrpoio^,? o; 

EYxs'^paXov TrXr^^a? £;£xuXi(j£ XiOw. 
EtTre OS xal yaipojv 6 yew^o'voi;" « d TOt/^a Bdx/^w 

■« XoiSv;? xal Ouc'wv aixTov l^coxa Yi'pa;. »> 

73. MAKiiAO.Mor vnATor. 

Ad;fivi? 6 Gupixxii; Tpouecoi repi Y)lpa' xat{xv(ov, 

/sipo? depYrjXa? xdvoe SapuvouEva; 
Ilavt tpiXaYP«uXw vouiav dv£'6r,xe xopuvav, 

YTipati TTotuEviMv TTauodoLEvo? xaadTojv. 
EiasTt Y^p ffupiYY' fXEXtaSoixai , eIgeti vwvi 

dtpojio^ £v xpouspw atofjiaTi vaiETotEi. 
'AXXa Xuxoi? divnjfftv dv' oupsa {xtq tt; ejxeio 

xi7coXo< aYYEiXr) Y^pao; dopavirjv. 

74. AEAeiOr XXOAASTIKOr. 

Baaffapi? Eupuvotxr, (rxoTCEXoSpotio? , rj tcote taupojv 
■rtoXXot xavuxpai'pwv axipva yapa^aiAEvr, , 

^ UEYa xaYX^Cow^ X£Ovxo;pdvotc liri vi'xai?, 
TxaiYviov dxXv^xou Qtlpo? t/pM^rt xapr, , 

sXt^xoi;, Atovi»<;£ , xe^? du£Xr,(Ta yopEir,*;, 
KuTrpiSi ^axyEuEiv iaSXXov lirEtYOtjiEVT,. 72. AGATHIJB ORATORIS, 

Uvifera leporem vidi sub fronde sedenteiu 
Calcantemque suo Baccliica dona pede : 

Quern simul aspexit me sigaiQcante coloiius 
Effregit saxo nil miserante caput. 

Addidit exsultans : En ut libamine mL\to 
A me csesa tibi victima , Bacche, datur. tibi haec insanae confracta poouia ebrietalis , 
capUIi tibi hi unguentis delibuti, hoc in-pulvere 

spolia amore-tacti jacent Anaxagor£e , 
tibi haec , Lais , omnia. Ad vestibula enim miser 

haec cum adolesceutulis saepe pernoctans, 
non verbum , non gratam promissionem , nee meUea* 

spei sermonem superbum abstulit-sibi : 
hea, heu ! sed enervatus, relictis his signis comissationum, 

maledicit inflexihilis pulchritudini feininae. 

72. AGATHI.E SCHOL.\STICI. 

Vidi ego leporem sedeutem prope fruges 

bacchicas, multam uvam decerpentem ; 
agri-cultori autem indicavi, et \idit : improvisus tcto 

cerebrunj ei jaculatus excussit lapide. 
Dixitque inde gaudens agricola -. « Ah ! forte Baccho 

libationis et sacrificii mixtum dedi niunus. » 

73. MACEDOMI COXSILIS. 

Daphnis tibicen , tremula senectute laborans , 

manu molesto-otio graTata, banc 
Pani agros-anianti rusticam dedicavit clavam , 

per-senectutem a-pastoralibus desistens laboitbds. 
Adhuc enim tibia mcdulor, adhuc vox 

sine-tremore in tremulo corpore habitat. 
Yerum lupis raptoribus per montes ne quis meae 

caprarius nunciet senectutis infirmitatem. 

74. AGATHLE SCHOLASTICI. 

Baccha Eurjnome scopulos-percurrens , quae olim tauro- 
longis-comibus mnlta pectora laceravi , [rum 

eqo ilia alte cachinnans leones-occidenllbus in Tictoriis , 
lusum habens non-sustinendae ferae capita , 

(propitiu»^is , Baccbe ! ) tuam saltationem neglexi , 
Yeneri potius bacchari festinans. Turbanlisque animum pocula fracta meri, 
Hos madidos nardo, nunc foedos pulvere, crines 

.Eger amore tuo jecit Anaxagoras. 
Cuncta tibi , tibi Lai : tuo nam limine sxpe 

Cum juvenum coetu pervigii ille raiser, 
Non placidum salve , non poUicitantia dicta , 

Non quae spem possint ludere , verba tulil : 
Fessus at ista sui monumenta reliquit amoris 

Multa querens »exus dulcis amaritiem. 73. MACEOONII COHSULIS. Daphnis arundinibus Iritis , et corpore trito , 

Hanc, quam vix retinet dextera , pondus iners, 
Agricolae Fauno clavam sacro fessus agrestem, 

Pascere quem pecudes curva senecta velat. 
Nunc quoque canto tamen , calamisque immurmuro, nam 

In quamvis trepido corpore firma manet. [vox 

Sed ssevis in monte lupis ne dicite, quaeso , 

Pastores, senio quam mihi membra labent. 

74. AGATHI.S ORATORIS. 

Bassaris Eurynome , solis dum montibus errat 

Pectora magnorum docta ferire boum , 
Ob domitos immane solens ridere leones , 

Et sectum manibus ludificare caput. 
Da veniam , Lenaee , tuas oblita choreas 

Ad Yenerb lusus jam nova Msenas eo. 172 ANTHOLOGI^ PALATINI 0^xa Bl (so\ TdtSe ^o'lTTpa- ■rtapap^i'^/aca 8s xiaabv, 
yeipa TTEOidcpiY^w ypuffoSexw CTCaxaArj. 

75. nAYAOr 21AENTIAPI0Y. 

'AvSpoxXo?, wTToXXov, ToSe (joi xspa? , to etti ttouXuv 

6^pa paXwv, aypa? eutrxoTtov el/e Tu/rjv. 
OuTCOTe Y«P •JrXaYXTOi; yupai; e^aXxo xepata? 

lbs E'Jt' T^Xei/otTW X.^ipb<: IxTjSoXi'a- 
6(Tffaxi yotp TO^oto TravaypsTt? taye veupa , 

TOffffaxt? ^v aypEu? rjEpo; y\ ^uXdy^ou. 
'Av6' ^v ffot To'Ss, <l>oi6e, to Auxtiov ^ttXov aYivei, 

j^puffstaii; ttXe'^k; ijleiAiov aijL'^iSs'ai?. 

76. AFAeiOr SXOAAniKOT. 

ib; TTOfft; 'AyX,i'i1?> fo^ etvexa TroXXaxi, K^Ttpt , 

TO Ttptv e? 'I8atr,v etpe/e? vjio'va , 
vuv [jLo'Xt? eupt (jLsXaivav (XTrb xpoTot'^ojv Tp(ya xo'j/ai , 

6rixe Ss soi irpoTspr,!; Xetvj^avov ^jXixiVj?. 
'AXXa, Ge«, Suvaoai yap , '^ f,6yiTyipa tjie Teu;ov, 

yj xat t:J)v TToXir,v w; vsc'r/jTix 8i'/_ou. 

7 7. EPATO20ENOY2 SXOAAmKOY. 

OivoTtora? Eevox>wv xevebv it(6ov avOsTO , Baxjcs * 
Sgyvuao S' eufjievsio; • aXXo yap oOSsv e^^i. 

78. TOT ArroY. 

Tw; TprjTw? So'vaxas, to vaxo? To'Se , Tav te xopuvav 

avOsffo Ilavi ^tXw, Aatpvt yuvaixo^iXa. 
'12 n^v, Ssj^vuffo Siopa Ta AacpviSo^'Taa yap auTW 
■ xat [JLoX7r3tv tpiXseii; xai ouaspwi; teXeOsk;. 

79. AIAeiOY IXOAAITIKOY. 

AuTTopa, niv XotptriTa , TotSg iTpaxdvtxo? apoTpsy? 

avr' EUEpYEffiVj? avOsTd cot TEtAEVv). [/^P''!^ 

« BoffXE S\ » £Cpr, , K yaipojv t^ aa Troijxviot, xat (te'o 

« SspXEO T:?)V X^t^^W (JLTIXe'tI TE(XVO[A£Vy)V. 

'" Aifftov Eupr^ffEti; TO s'TrauXtov evOoiSe yotp ffoi Posui auteni tibi htec tympana ,.hederaqiie abjecta 
rnanum cingam auro-vincta luxuria (aureis armillis). 

75. PAULI SILEMIARII. 

Androclus, o Apollo, hunc tibi arcum dedicat, quo multas 

feras jaculatus, venationis faustam habuit fortunam. 
Quippe nunquam aberians curvo exsiluit cornu 

sagitta , telo de-manu incassuni misso-longinque : 
qiioties enim arciis oninia-capicns insonuit nervus , 

toties erat venator aeris aut sHvae. 
Pro quibus hoc tibi , Phoebe , Lyctium telura affert , 

aureis ciiictuiu nninus auncllis. 

76. AGATHLE SCHOL. 

Tuus conjux Anchises , cujus causa saepe , Cypri , 

olim in ldu)um currebas litus , 
nunc iegre invenit nigrum qucm a temporibus desccarot 

posuitque tibi prioris reliquias a;tatis. [capillum. 

Age igitur, dea, (potes enim,) vel puberem me facito, 

vel etiam canitiem ut juventutem accipe. 

77. ERATOSTHENIS SCHOLASTICI 

Vini-potor Xenophon vacuum dolium dedicavit tibi, 
accipe benigne ; aliud enim nihil habet. [Bacche : 

78. EJUSDEM. 

Foratas arundines , pellem lianc atque clavam 
dedica Pani caro, Daphni mulierum-amator. 

O Pan , accipe dona Daphnidis; rnque enim ac ille 
et cantum amas et infausto-amore flagras. 

79. AGATHIiE SCHOLASJICI. 

Non-consitas , o Pan qui-colles-frequentas , Stratonicus 
pro beneficio consecravit tibi partes-agri. [arator has 

« Pasce , dixit , laetus tuos greges , et tuani terram 
« contemplare, aere aratri non-jam-amplius scissam 

« Faustum invenies stabulum -. ibi enim tibi Hos tibi do haculos ; hederis per compita jactis , 
Ambibunt nostras aurea vincia nionus. 

75. PAULI SILENTIARII , 

donarlum Apollini ab Androclo. 

Androclus hoc cornu tibi dat , jaculator Apollo, 

Cujus ope innumeras perculit ille feras. 
Nam numquam curvo celer exsultavit ah arcu 

Falleret ut cupidam missa sagitta mauum : 
Sed quoties sonitura nervus dedit, ilicet ille 

Aut ca;lo praedam detulit aut nemore. 
Propterea geminis innectens aurea viucla 

Finihus, anna dical Lyclia, Phoebe , tibi. 

76. AGATHIjE oratoris. 
Yir tuus Anchises, olim quem propter ad Ides Siepe cucurristi littora, pulchra Venus; 
Has tibi relliquias juveniles dedical, xgre 

-Nigrum quem reperit per caput omne pilum. 
Autjuvenem me redde precor, Dea, nam poles : aut tu 

Canitiem , sicut ver prius illud , ama. 

77. ERATOSTHENIS ORATORIS. 

Dolia quae Xenophon tibi, Liber, inania donat, 
Sume favens : aliud nil, tibi quod det, habet. 

79. AGATHI^ ORATORIS, 

Hjbc inculta tibi Stratonico jugera danle , 
Pan, bene pro meritis, coUis amator, habe. 

Pasce tuas hic, inquit, oves : hsec libera tellus , 
Nulla timens ferri vulnera, tota tua est. 

Hic pecori longe gratissima terra, nee Echo CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDIGATORIA. 173 « 'Hyw TepTTOixi'vr, xat y»!aov iyittkiasi ». 
80. TOT ATTOT. 

iXXa a' 6 T£XTi"va; otvOeTO crol , FlastT) • 
oi Y^P Ilt£pi5e<yfft TOdov ixiXto, off<Jov 'EpwTi , 

opyia T055«Tta)v atx^uTCOud* tto'Owv. 
AtteT 8' dvTi TTovojv, ?v« o! oii aiio rapeiy) 

■^ Tiva jxr, siXesiv, tI txyu tteiOouevtjV. 

81. nAYAOr HIAENTIAPIOl. 

'\«nrtSa T«up6(r,v, epyua XP*^?» avriSiwv te 
TToXXaxi; ly/ciT,v veucausv/jv j^oXotStov, 

xotl TOv aXe^iSsXEfjivov airo ffTspvoto yixoiva, 
x«\ xopuv tTCTTEiati; Opi^i SaauvojxiVTjv 

av6£T0 Aufffixayo; yspa? 'ApEi, YripaXs'ov vuv 
avTi TravoTrXCrj; paxTpov au,ei<|/au£vo;. 

82. TOT ATTOT. 

X'jXoui; Ilavi MEXtffxo?' 6 S' evvETte (jl-Ji y^P*? aipEiv 
TO'jTOt; • n 'Ex xaXotuwv oT(TTpov £Tr£ff7ra5aixr,v. ■ 

83. MAKHAONIOY YnATOT. 

Tf,v xtOapTjv EuixoXttoc Iwt TpiiroSow tcots <l>oi6u) 

a»0£TO, Y''iPa^5'';V yfsTp' ETnULEfXt^jJLEVCX, 

eIttc U ' « Mr) 'jiauffatuii Xupr,? £Tt , u,r,S' £OeXii](T(ij 
« Tr;? irapo; ap(xovir,(; £u.u.eXdTTjiA« ^ipsiv. 

« 'HiOeoi; {xeXetw xtOdtpr,; [aito? * avri 5= TtXr^xxpou 
« ffXYiTraviw TpouLEpi; X"P*^ ep£i<i«a£Oot ». 

84. nAYAor siaentiapioy. 

/r,vi ToS* 6|jL:paXiov (jdxEO? rpuipo?, w» etii Xatav 

£ff}(^£V apKTCEUtOV, OtvOsTO NlX«YOp«? ' 

irav 0£ TO XoiTTov dxovTE?, iffT^piOud? T£ j^aXd^r, 
jTEpuot? xat $t^£'t»)v I'ExoXa^E Y^vu?. X Echo gaudens etiam nuptias perhciet. » 
80. EJUSDBM. 

DaphniacoruiQ librorum Agatbi» sum enneas : 
sed qui me condidit , consecravit tibi , Paphia : 

Don enim Musis tantum curse-sum , quantum Amori , 
orgia tot amorum complectens. 

Precatur autem pro curis , ut per te contingat ipsi 
aut non amare aliquam , aut cito morigera:i\ 

81. PAUU SILENTIARII. 

Scntum taurinum , corporis tutelam , et quae ho«tiam 

saepe gustavit viscera , bastam 
et telaprohihentem a pectore thoracem , 

galeamque equinis crinibus densam 
dedicavit Lysimacbus donarium Marti , senili nunc 

hacnlo cum gravi-armatura commutato. 

82. EJUSDBM. 

Tibias Pani Meliscus dedicat; at ille dixit se non toflere 
his verbis : « £ fistulis Turorem imbibi. » [munus 

83. MACEDOMI COSSULIS. 

Citbaram Euraolpus Phoebo in tripodibus olim 

dedicavit , senilem manum despiciens , 
et dixit : « Ne tetigerim porro IjTam , neu velim 

« prions harmonise e\ercenda;-instrumentum ferre. 
« Juvenibus curse-esto citharae chorda : nos pro jilectro 

n scipione treraulas manus fulcire-incepimus. 

84. PAULI SILEM". 

Jovi hoc frustum scuti cum-umbilico , cui sinistra 
jinitebatur fortiter-pugnans , dedicavit >Ucagoras ; 

onuie vero reliquum jacula , grandinitjue par-numero 
silex et gladiorum gena excidit . Connubium fugiet garrula Njoipha tuuni. 

8o. EJC<DEM. 

Daphuiacuai sumus hie ter tema volumina , scriptor 
Dedicat Agathias quae , Cytherea, libi. 

Nam non Aonidas quantum curamus amores , 
Scilicet arcanis plena Cupidiueis. 

Praemia pro tanto non invidiosa labore 

Poscit ; amet nuUam da , Dea, vel facilem. 

8l. PACLI SILEI^TIARII. 

Tutelam domini taurinurn tergus , et ensem. 
Viscera qui toties pastus ab hoste fuit, 

Pectoreque arcentem celeres thoraca sagittas , 
Et galeam selis qu» decoratur equi, 

Lysimaehus Marti dicat hasc : pro fortibus armis 
Scipio grandaevo jam satis unus erit. 8a. EJUSDEM. 

Pani Meiissus avet calamos dare, sed negat iile 
Sumere; namque oestrum ne trahat inde, timet. 

83. MACEDOXII COHSCLIS. 

Eumolpus digitos acctisans multa seniles 
Ad tripodas citbaram fixit Apollineos; 

Ne mihi moliri posthac sit amabile carmen , 
Ne mihi sit , dicens , tangere fila lyrae. 

Vos juvenes pulsate chelyn : pro pectine nobis 
Sit baculus trepidse Grma columna manus. 

84. PAUI.I SILENTIARII. 

Umbonem clypei, quem laeva interrita gessit , 
Nicagoras sacrum jam jubet esse Jovi, 

C«tera saxorum grando , volucresque sagittx , 
Et gladii malls abripuere suis : Mi ANTHOLOGI^ PALATIN.E 'AXXa xai a(X(pi'Spu7rTov Vow xo'Se //ipt [X£vaiy(_u.a 
(ToJiJeTO Nixayo'pa, aw^s Ss Nixotyopav. 

(-)£(7fxov Tov STrapra? (AevecpuXoTtiv ajAcpi poei'a 
Tr,SI Tt; a6p>](rei Tcavxa cpuXaaffojxsvov. 

85. nAAAAAA, 

'Avdi6Ti(ia TCenaiY(iivov. 

Tbv 9(0, x«\ xi? XV11, Totv t' ddTciSa , xai Sopu, xal xpS, 
ropStoirpiXbtpio? avOexo TifjioOew. 

86. ETTOAMIOY 2:XOAA2TIKOY lAAOY- 
riPlOY, 

el; TO Tcaix^^v \jiz6 TlaXXaSa. 

Kvy]ijLTSa<;, Owpvixa, adlxoc, xopuv, lyX^^ 'A6j]VV) 
'Poucpo; M6{jL[ji.iaSrj; TeXXto? IxpsjAaaev. 

87. AAHAON. 

"AvOsTO ffoi xopuvrjv xai ve?pi5a; &jji.eT£po? Oav, 
Eote, xaXXe{i|ia; cbv j^opbv ex llacpiY];. 

'H)(a) Y^p (fiXe'ei, xai TrXa^exaf aXXa cu, Bax)(^£, 
?Xa6i Tto ^uvriv d[x^iS7rovTi tu^v)v. 

88. ANTI4)AN0Y2 MAKEAONOi. 

AuT"}] 501 KuOepeia tov itxepdevT* cxTrb [xaaxwv, 

'Ivw, Xuffaue'vT] xeatov e^ojxev Ij^eiv, 
w? Sv OeX^ivdoifftv aei (piXxpoiffi SaiAot^r,? 

avspa?" lypKiaw S' ei; e[J>-s TtSffi [xdvov. 

89. MAIKIOY KOINTOY. 

'Axxa{yi; vrjffTSo*; aXi^avxoiai, HpiviTte, 
j^oipacri xai xprij^ei xspirdfjieve axoTre'Xtjj, 

ffoi Ilapt; dffxpaxdSepfjiov utt' £u6iqpoi(rt SajjievTa 
6 YpiTteu; xaXdtjiOK; xdpaSov IxpEjjiaffEv' 

ffdpxa [X£v £(X7rupov auxb? u^p' r){jLi6pwxov dSdvxa 
Oet; (Jidxap , auxb Sk aol xouxo Tcdpe cxuSaXov. Verum etiam oircum-laceratum hoc mauu belHcosa 
servabatur a-Nicagora, et servabat Nicagoruin. 

Legem Spartae de resistendo-in-acie in scuto 
hoc aliquis videbit totam observatam. 

85. PALLAD;E. 

Dedicatio ludicra. 

T6v Ow (loricam) et to; xvy) (ocrealia) et scutum et basla:H 
Gordioprilarius dedicavit Timotheo. [et xpi (golcam) 

86. EUTOLMII SCHOLASTICI ILLl- 
STRIS , 

in ilium lusam Palladx. 

KvYiixTSo; , Owprixa , scutum , galeam , hastam MmerT<E 
Rufus Gellius , Memmiae-fdius , suspendit 

87. INCKRTI. 

Dedicavit tibi claram et hiimuleorum-pelles tuus Pan , 

Evie , relicto chore tuo per Papliiam : 
Echo euim amat , et vagatur; at tu, Bacche , 

propitius-sis communi sorte utenti ! 

88. ANTIPHANIS MACEDOMS. 

Ipsa tibi Cytherea deliciosura a mammis , 

Ino , solutum cestum dedit habere , 
ut auimum-delinientibus semper philtris domed 

Tiros; usa vero es omnibus in me solum. 

89. MiECII QUINTI. 

Litoralis insulae niari-tritis , Priape , 

cautibus et aspero gaudens scopulo , 
tibi Paris carabum lapidea-pelle sub felicibus 

calamis domatum piscator suspendit. 
Camem quidem ex-igne sub semicorrosum dentein 

posuit beatus , solum autem tibi hoc praebuit puia^ion. Sic tamen ambesus domini virtute manehat , 
Et domino semper causa salutis erat. 

Quotquot militife Sparte dedit horrida leges^ 
Servatas omnes cernis in hoc clypeo. 

85. PALLAD^, 

Til) et tho clypeumque simul cum casside cum gal 
Gordioprilarius consecro Timotheo. 

86. ECTOLMii ORATORis, v'lri lUustr'is , 
de sim'ili. 

r.iisem, ocreas, clypeum, galeam, thoraca Miner va- 
Rufus Memmiades Gellius hie posuit. 

87. INCERTI. 

Nehridas et clavam tibi Pan dicat, Erie , quiooe Deserit ille tuos captus amore choros. 
Echo per nemorum quaerit vagus avia, Bacche, 
Arsilli est eadem quse tibi, da veniam. 

88. ANTIPBAMS. 

Ino , le propriis quern solverat ipsa papillis, 
Hunc, Cytherea, tibi ceston habere dedit, 

Multa virum posses flammare) ut pectora : solus 
Sed tibi sum tanta fraude petitus ego. 

8g. M^cii. 

O cui sint cordi scopulorum saxa, Priape, 
Et brevia insanis quae mare radii aquis, 

Tegmine cum duro pendet tibi carabus iste, 
Quem Paris insidiis cepit arundineis. 

Ipse quidem carpem semeso dente voravit, 
Felix : exuvias sat putat esse tibi . CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 175 Tw (Tw Si'Sou [xy; woAXa , Si' euaypow ^= Xt'voio , 
Saljiiov, uXaxTOUur,? vr,ouo; r,(;u-/_i'y,v. 

90. OlAinnOY eE22AA0MKEIii;. 

'AYXupav IjjiSpuotxov, EpuaivTjiSa , 
xioita; TC Siffffi; ti^ aic(0(Jixu(JLaTOu; , 
xal Six-uot<; (idXi65ov rj']/iSw(xevov, 

XvipTOU? TS (fsXXoK TOU; ilZZ(S^^<X'{l<S[I.V/Q^it 

xai TciXov 4(jL<ptxpTjVov (iSoLdiaxfpi , 
XtOov Te vauTai; sffTfgpT]? uupuTrjTOxov, 
iXJ»c Tupavvs, ffot, ndffsiSov, 'Apx^ixXij^ 
ifh^xt, Xij^a; TTJ? ^Tc' i?idvtov aXr;?. 

91. ©AAAOr MIAHSIOY. 

'XcitlBa [xsv npd{Aaj(^0(;, t^ 8k 5oupaTaGr,xgv 'Axovreu?, 
TO ^t'tpoi; EufXTqSy,?, xd^a Ss Tauta KuScov, 

'iTCTtojxeSojv xi ^»Xivi , xdpuv S' av£dr,xe MeXavta; , 
xv»5[AiSa; Nixwv, xovtov 'ApiaxofAayo;, 

TOv 6(opT)xa OiXivo; • aei S', Ape; ^poroXoiyz , 
axuXa ipspetv Storj; Traaiv cxtt' dvTiitaXwv. 

92. *IAIUnOY eE^SAAOMKEiiS. 

AoXbv xafAtveuT^pa xbv ^iXr^vgjxov, 
^(vriv xe xvTjSt'/^puarov S^uSr'xxopa, 
xai xov Si'^fTjXov xapxivov 7rupaYp£xr,v, 
itxwxb; TOoa; xe xouaSe Xei'j^avr,XdYOu;, 
8 j(^puffox6XX(«)v Ar,[xoflpwv KuXXr^vto) 
l6r,xe, Y'^IP? xov8bv l^o^^pwuivo;. 

93. ANTinATPOY 2;iAfti\10Y. 

'Ap^aXicov 6 TtpeffSu;, 8 Tta? ^UTi?, ouTriXiveoxyj; , 
xdvSe Trap' 'HpaxXsi GYJxe (jle xbv ffi6uvT,v, 

Ix ToXXou TtXeiwvo; sTtei * papo; ouxe'xi jrsips? 
IffOsvov, et; X£!paX7;v S' ^XuGe Xeuxoxspr.v. 

94. *IAinnOY BESSAAON. 

'Apa^dy^etpa xauxa aoi x3t xu[Aicocva, 
xai xii(i.6aX' o^uSouTtat xoiXo/EtXsa , 
SiSujxout; xe Xtoxou; xepoSda;, ^cp' oT^TCOxe 
eiccoXoXu^ev auj^eva dxpoSiXiaa; , 
XuaicpXeS?) xe actyotpiv au.^i6r,Y£a , 
XeovxdSi(pp6, crot , 'Per, , KXuToaQi'vr,; 
iGrixe , XuffffTixripa Yr,pa(ia; udoa. 

95. ANTia>IAOY. 

Bouffxpocpov, axpodioapov, a.^:c0.r^Tr^fOL aucoTta^ Cui lu da non multa quidein, sed per faiistum rete, 
o daemon , latrantis stoinachi requiem ! 

90. PHILIPPI THESSALONICENSIS. 

Ancoram rauscorum-incolam , reliuaculum-navis, 
remosque duos quibus-unda-repellitur, 
ac retibu* plumbum ia-circuitu-appensum , 
nassasque suberibus supersigaatas, 
et pileum caput-ambientem , imbres-arcentom , 
siJicemque nautis vespere ignes-parientem , 
maris regnator, tibi , Neptune , Archicles 
posuit, desineus avagatione ad littora. 

91. THALLI MILESII. 

Clypcum Promachus, jacula autem posuit Aconteus, 
enseni Eumedes , arcus vero hosce Cydon , 

Hippomedon fraena , galeamque appeudit Melantas , 
ocreas Nico , coutum Aristomachus , 

loricam Philinus. Semper autem, Mars homiuum-i>erukiei , 
spolia reportare dones cunctos de hostibus. 

92. PHILIPPI THESSALONICENSIS. 

Tubum raminura-exritantem , ventum-amante:n , 
et limam aurum-radentem, celeriter-mordentem , 
et bifurcum cancrum , foroipem , 
leporisque pedes bos reliquiis-colligendis 
aurifex Demophon Cyllenio (Mercurio) 
posuit , senecta oculum obscuratus. 

93. ANTIPATRI SIDONII. 

Harpalio senex , totus ruga , obser> ator-linorum , 
hocce ^>ud Herculem posuit me jaculum , 

ex longo seTO quouiam ad-pondus non-jam manus 
valebant, inque caput ipse transiit caiiius. 

94. PHILIPPI THESSAL. 

Manibus-pulsanda haec tibi tympana , 

et cymbala acuti-soni, conca>is-labris , 

geminasque tibias cornu-reboantes , ad quse quondam 

ulula\it cervicem contorqueus, 

et venas-rumpentem sccuriculam utrimque-acutam , 

leonibus-insidenti tibi , Rhea, Clytosthenes 

dedioavit , furibundum qui-consenult pedein. 

95. ANTIPHILI. [lura 

Boves-qui-convertit , in-summo-ferreum , minacem stimu- Redde vicem , Dcus, et capiaut, da, retia tantum, 
Unde viri stomachus desinat esse latrans. 

92. PHIUPFI. 

Hanc in camino flabra amantem tibiam , Aurique edacem morsibus limam suis, 
Ignisqiie rapidas ungulas cancri duas , 
Pedesque leporis colligendas ad scobes, 
Hxc fiKor auri Demophoa Cyllenio 
Oculos senecta jam tenebrescens dicat . 176 ANTHOLOGIiE PALATINiE Xal TTlipaV (XETpOU (IITOSOXOV (JTrOptJAOU, 

^au.<J/dv TE SpsTCavov aTaj(^i»y)Td[xov, ottXov apouprj?, 
xai * TtaXioupd^opov, ^eipa Ospeui; , xptvaxa , 

xat TpyiTOu? itoSewva<; 6 ykto'i/o; avOeto Ai^or 
Ilapfji.li;, avirjpwv Trauffap.evo<; xaixatwv. 

96. EPYKIOT. 

rXauxwv xa\ KopuSiov, oi Iv oupeai pouxoXe'ovTg?, 
'ApxotSe; apL(fo'T£poi,Tbv xepabv SajxaXriv 

Ilavl ^tXwpe(Ta KuXXrivtw auEpuaavTs; 
epfe^av, xai ol SwSexdtScopa xe'pa 

a'Xw uaxporevovTi ttoti TrXaravtaTOv STia^av 
eupsiav, vo(xi(j) xaXbv ayaXfJia 6ew. 

97. A]STia>IAOY BTZANTIOr. 

Aoupac 'AXs^avSpoio • Xeyst 5e ere YpotfXfjiaT' exEivov 
Ix ttoXejxou Os'cO.ai (;u[jl6oXov 'ApTE'jAiSt 

ottXov dviXTiTOio ppay(_tovo?. 'A xaXbv tyyo^, 
w TrdvTOi; xai X^*'^^ ^^^ xpaSatvojJievtp. 

"IXaOi , SotJpa? aTapSsi; • dgi Se (J6 7ta<; ti; dOpv^ffa; 
rapSviffEi, [xeYotXri? (ji.vyi(id(jievo? TraXotfjir)?. 

98. ZliNA. 

Ar,oi Xix(Ji.aiv) xat IvaoXaxocpoiTiaiv "Sipau 

'Hpiova^ TTEVtj^pr)? £$ dXiYiqpofftTii; 
{/.oipav dXoKTa dTotj^uoi;, TrdvaTrEpjjid te xauTa 

offTipi' im TcXaxtvou touS' IOeto xpiTroooi;, 
Ix (Jiixpwv dXiyicTa • TCTTaTO yap ou [Ae'ya touto 

xXripiov Iv XuTTp^ Tr,Se YEwXocpty). 

99. <I>IAIlinOY BESSAAOlNIKEiii:. 

Kdi]/a? EX cpr,YOu ffe fbv auTo'cpXoiov eOrjxev 
Ilava <I>tXo^Eviov];, 6 xXuto; atYsXaTr,; , 

Qucra; atYt6aTir)v ttoXiov xpayov , Iv te yaXaxti 
irptOToyovw ptofz-ou? tou? tspou? [jLeOuca?. 

'AvO' wv Iv ffv^xoTi; StSujA'/ixoxoi aiyEi; sdovrat 
yaffTspa , ^euyouaai Tpy)y(_uv oSovxa Xuxou. 

100. KPINArOPOY. 

Aa[X7rdSa , xriv xoupoi; UpV Epiv, wxu? Ivsyxa; , 
oTa npojAYiOEiY)? (jLvvjjjLa TrupoxXoTrir)? , 

vi'xr,? xXetvbv deOXov, ex' Ex/epb; efXTcupov 'EpjA^ 
OrjxEv * 6jJiwvuiJi.tYi TraT? Tratpb? 'AvTt^dvr)q. 

101. a)iAinnoY. 

2i'-pvi xa TToXXwv xvioSdXwv XaifATfiTOixa et perain mensurae frumenti sereiidi capacem , [cum , 
aduncamque falcem spicis-secaudis , mstruinentum rusti- 

et paliurif'erum (?), manum sestatis {tnessis), tridentem , 
et pertusos peroijes agricola dedicavit Cereri 

Parmis , tiistibus quiescens a laboribus. 

96. ERYCll. 

Glaucoii et Corydon , in montibus bubulcitaates , 

Arcades ambo , cornutum juvencuni 
Pani montium-amanti Cjllenio cervice-retracta 

immolaverunt , et ejus duodecim-palmarum cornua 
clavo trabali ad platanum affixerunt 

patulam , pastoral! pulchrum oblectatnentum deo. 

97. ANTIPHILI BYZANTII. 

Hasta Alexandri ; dicitque te iiiscriptio ilium 

post bellum posuisse Diana; syinbolum 
iiivicti bracbii hxc arma. Ah , pulcbra lancea , 

cui pontus et terra cedebat vibratae ! 
Salve , basta intrepida ! ac semper quisquis te conspicatus 

contremiscet , magnae memor palrase. 

98. ZON-*:. 

Cerevi vanni-praesidi et sulcorum-visitatricibus Horis 

Heronax paupere ex agelli-aratione 
portionem ex-area aristarum , et omnigena haec 

legumina super marmoreo hocce posuit tripode , 
e\ parvis paucissima : possederat eiiim non magnum hoc 

patrimonium in sterili hocce coUiculo. 

99. PHILIPPI THESSALONICENSIS. 

Sectum ex fago te uon-demi to-cortice i)osuit 
Panera Philoxenides , Celebris caprarius, [exque lacte 

postquam-immolaverat caprarum-maritum cauum hircum, 
primiparae-matris altaria sacra inebriaverat. 

Pro quibus in stabulis geniellipara; capellae erunl 
uterum, devitantes durum dentem lupi. 

100. CRINAGORiE. 

Lampadem, juvenibus sacrum certamen, celer qui-tulerat, 
quasi Prometh6i monumentum in-igne-rapiendo-furti , 

victoriaeiiisigne praemium, adbuc de manu ardentem Mer- 
posuit cognominis filius patri Antiphanes. [curio 

101. PHILIPPI. 

Enses qui multarum bestiarum gulas-i)erfoderunt , 97. ANTIPHILI. 

Hasla es Alexandri : te litera monstrat ab ipso 
Palladi post belli prospera multa datam. 

F raxinus o felix \alidis vibrata lacertis , 
Utraque cui tellus cessit et unda maris. O invicta fave , quam nemo nunc quoque cernit, 
Intrepidae dextrse quin memor ipse tremat. 

101. PHILIPPI THESSAL. 

Cultros raadentes a ferarum coedibus CAPUT M. EPIGRAmiATA DEDICATORIA. 477 icupiTpo'^ou; t£ ^iKi^tii 7:opr,v£aoO(; , 
ifiaov Te TouXuTprjTOv , r,8£ TsrpdtTCOuv , 
■7rupo< vsiupav , e(r/apr,v xper,&>xov , 
•' CwfjLTjpuaiv T£ T^,v XiTCOu? ai>pr,),0Y0v , 
6fX0U Xp£«Ypr, TYJ c'OT.poSsxTuXoj, 
fJpaSuffXEAr;; "H^aiare, ffoi Ttfjiafftoiv 
l9r,X£v , axtxr;? yuTov Jjp^avcoixfvoi;. 

102. TOT ATTOT. 

'PoiTjV ^av6o/ iTWvot , yepaiopAoia t£ ouxa , 

xai ^oSia; ffTatpuXv;? muov dtTroffrdSiov , 
u^Xo'v 6' r,$u:tvouv XekttJ TTETroxtoiiEvov a/vrj, 

xai xapuov /Xwpwv Ixspavs; £x X£Trtowv , 
xfltl (jt'xuov yvoaovta , tov ev ^uXXot? iztSoxoixriv , 

xat 7rE'pxr,v ^t^St) y puaro/tTwv' IXayjv , 
oot , * cpiXoStxa nptr.TTE , ^yrosxa'^oi; avOfixo A«[ii(ov , 

SfivSpEffi xai Yui'ot; Eu^ajjiEvo? OoXe'Oeiv. 

103. TOT ATTOr. 

iT3t9{x.r,v lOuTEvr] jjioXi?ay Gs'a , SoupttuTni te 
Cvopatv, xat yupa? au;pio£Tou? aptSa?, 

xai (TTlSopoV TTeXeXUV (TTEXEyTjTo'fXOV , i6uSpO{10V T6 

TTciova , liiXxEiw CTTayaaTi TrEiOdfXEvov, 
TpoTTava 6' IXxEffi'yEipa , TE'pExpa te , {iiXTOj^aprj xe 

(T/oTvov , U7t' axpovuyw r^aXXo[i£VT,v xavo'vt , 
(joi, xoupr, YXauxtoTTt, Aeo'vxi/o? WTraas Swpov , 

av9o? IrEi yuiwv itav artESuffE ypovo;. 

104. TOT ATTOT. 

l^Epuocpopov Tnjpriv ujjia^OE'a , x(i>XE<Tt&i)Xov 
ff:pupav , xai Yajjuj/a? TrupoXoYOU? SpE'nava? , 

xat xptSdXou? 6\ei<; iyupOTptSai; , toTo6dr,v te 
(Tuv Yupoi; apdxpoti;, xat cptXoYaiov Svtv, 

xEvxpa x' OTrtaOovuY'i > xai ppuffxpojpa S£9(a3i tevovxojv, 
xat xpt'vaxa; $oX(va; , X^'p"? apoupoirdvoiv , 

YU^ axi TTTipojOst? Aufft'^Evoi; ouXaxt roXXr; et igneiQ-aleiites folles ventura-ministrantes , 
columque raultiforum , et quadripedeni , 
ignis pontem, foculum carnibus-recipiendis , 
et cochlear adipi despuruando , 
una- cum barpagone ferreis-digitls , 
tardlpes o Vulcane , tibi Timasio 
posuit robore in-niembris orbatus. 

102. EJU9DEM. 

Malum-punicum fulva-veste, et seoili-cortice flcus, 

et roseae vitis crudum surculuna-abscisum , [lere , 

nalumque dulce-spirans, tenui lanugine tectum-ut-rel- 

et nueem e viridibus elucentem corticibus , 
et cucumerem \irentem , qui humi-jacet in foliis , 

et maturescentem , jam aurea-veste , oleam , 
tibi, amice-hortorum Priape, plantarum-fossor dica^it 

arboribus et membris precatus florem. [Lamon , 

103. EJUSDEM. 

Amussimrectam, plumbo-gravatam , llgnumque-ferientem 

malleum , et curras utrinique-Tinctas arides , 
et fortem asciam , quai-truncos-secat , et recta-currentem 

serram , rubricce stillis obedienteni , 
terehrasque manu-tractas, aliasque, et rubrica-gaudea- 

restim, summo-ungue-tacta vibrantem regula, [tem 
tibi , virgo c^siis-oculis , Leontichus pra>buit doimin , 

quia florem membronim omnem ei exuit tempus. 

104. EJUSDEM. 

Semina-ferentem peram, bumero-onus, et glebas-solveutem 
malleum , et curvas triticum-colligentes falces , 

et tribula acuta, quae-fulliculos-fricaut , et temonem 
cum curds aratris , et terrae-amicum voraerem , 

stimulosquea-tergo-pungentes, et boves-flecteutia vincula 
et tridentes ligneos, manus aratorum, [crurum, 

utpote membra truncal us Lysixenus aratione multa Follesque flammae ventilantes spiritum , 
Columque multis pervium meatibus, 
Ignisque pontem quadrupedem craticulam. 
Et auferentem carnibus spumas truam , 
Digitos habente ferreos cum fuscina , 
Tulcane claude, dat tibi Timasio, 
Jam membra el ipse destitulus robore. 

I02. FBILim. 

Grandaevas ficus et punica cortice flava , 

Et cum palmitibus qux venit ura suis , 
£t gratum quod olet tenera lanugine malum, 

Quasque aperit leviler bina carina nuces , 
Et viridem multa cucumim sub fronde jacentem, 

Quseque auro prope jam concolor est olea : 
Ista, Priape, tibi dans Lamon dona colonus 

Florere el membris oplat et arboribus. 
ANTHOLOGU. I. 103. EJUSDEM. 

Malleus hie Ugnum feriens, perpendiculumque 

Plumbisequum et fines vincla scobina duos, 
Roboraque incussu discindere nala securis, 

Et minio faclis smula serra notis ; 
Et ferrum quod ligna forat, terebraeque, rubensque 

Reslis ab exlrema lactus amu&se lalus : 
Haec tibi sunt, Pallas, quae dona Leontichus offer! , 

Deseruit quoniam lempore membra vigor. 

104. EJCSOEM. 

Pendere ex humeris solitam cum semine peram , 
Malleolumque, et quae falce resecta Ceres , 

Et paleis fruges purgantia Iribula, cumque 
Tomere temonem scindere nala solum, 

Et slimulos colloque boves versantia lora, 
Et furcam veslras, ruslica turba, manus : 

Ciicnore et ipse ferens sulcos Lysistratus omni, 

12 ns £xpe(Aaor£v Arjoi tr, (jTa/uo<TT£a»avw. 
105. AnOAAiiNIAOY. ANTHOLOGI^ PALATINiE 

suspendit Cereri aristis-coronatae. 

105. APOLLONIDiE. TptyXav 47r' av6paxi9); xai (fuxi'Sa <Jo\, XijxevTti 
"ApTefjii, Swpeufjiai M^vi? 6 StxTuSoXo?, 

xat ^wpov , xspaaai; ido/^eiXsa , xal tpu^o? aptou , 
auov I7vi6pau(jac , t:?)V Tvevi^^pV Ouatrjv • 

dvO' ^; [AOt 7rXr,ff6£VTa StSou Orjpajxaaiv aUv 
Si'xTua* ffoi SsSoTai Travta , (xctxatpa, Xi'va. 

106. ZiiNA. 

TouTO (Jot , uXr,xoiTa , xat' aYpiaSo; TtXaTOtvoio 
Se'pfxa Xuxop^atffTT)? Ixpepia(iev TeXecrwv, 

xai Tiv Ix xoTivoio xaXaupo7:a, tav iroxa ttjvo; 
itoXXaxi ^ojjiSyiTav Ix X^po? ^xpoSoXet. 

AXXi Tu, n^v Souvtta, tk (ji^ •rtoXuoX6a xe Ss'^at 
5wpa , xa\ euaypei TuiSe TreTacrorov opo;, 

107. <i>iAinnoY. 

'TXiqcrxoTCw [AS riavi GyjpeuT^j? FsXwv 
eOyjxe Xoyj^^yiv , ^^ aTrsOpiore /povo? 
ax(Jiv)v Iv epyw , xai X(vwv TtoXudrpocptov 
Yspata xpu^r, , xal TtaYa; S£paYX,£«C> 
vsupoTrXEXEi? xe xvwSaXtov iTuiaipupouc 
wxeT? TToSiCTTpa?, xa\ xpaj(_r,XoSe57rdTa5 
xXoiob; xuvou)(^ou<; • yu"* Y^P 5a(xet? XP^'*"!* 
aTtsiTrsv ^^Stq xyjv opeivo'jjiov TrXotvTjv. 

108. MTPINOY. 

*T'^Xwv (Spewv etpopoi, xepao\ xopo'^"''*^ *t > 
Have?, pou)(_i^ou xpdcvTope; 'ApxaotT]?, 

Euotpvov t)eir)T£ xai Eu^^H-Kpov Aio'tijaov, 
Se^afASVoi XajjiTTpri; Swpa 6uy)7toXiY)<;. 

109. ANTinATPOY. 

riipaXlov VEipe'Xa; xpu/o? xoSe, xa\ xpiAixxov 
tXVOTrlSav , xai xJt; vEupoxEVEi; TcaY^Sa;, 

xXwSou? x' a(ji.cpip^wYac , dvaaTraaxoj; X£ S£paYX«?j 
xai TTupt 8y]YaX£'oui; d^uTraYEi? dxaXixac , 
S xai xiv EuxoXXov Spuo? ixjjiaSa , xov xe ttexTjVwv 
dcYpEUTav i?w ixuSaXE'ov So'vaxa , -Mullum a carbonibus et phycidem tibi , portuum-praises 

Diana, dono Meuis qui-retia-jacio , 
et merum, temperatum usque ad-labra pocxili, et fr«- 

siccum intritum , pauperis sacrificium •• [stum panis , 
pro quo mihi plena da venatibus semper 

retia *• tibi, beata, data- sunt omnia Una. 

106. ZON^. 

Hoc tibi , silvicola Pan, de rustica platano 
vellus suspendit luporum-occisor Teleso, 

et ex oleastro factum, pedum , quod olim ille 
saepe turbinis-in-modum e manu jaculabatur. 

At tu, Pan colles-habitans, et ha?c minime magnifica acripe 
dona , et fausto-eventu-venanti huic aperi montem. 

107. PHILIPPI. 

Nemorum-inspectori me Pani venator Geic 

posuit hastam , cujus decussit tempus 

cuspidem inter opus , ac linorum versatilium 

vetusta fragmenta, et laqueos qui-collum-angunt , 

nervisque-textas ferarum malleolis-aptandas 

celeres pedicas , et cervicibus-imperantia 

collaria quae-canes-continent. Membra enim domitus «vo 

Taledixit jam montivagis erroribus. 

108. MYRINI. 

E\c«lsorum montium inspectores, cornuti chorearum-lu- 
Panes , pascuosa; domini Arcadiae , [ sores , 

agnorum-divitem facite et divitem-capellarum Diotimum , 
accipientes splendidi dona sacrilicii. 

109. AiyriPATRI. 

Vetulum hunc avium-retis pannum , et trinis-liciis-flexam 

pedicam , et ner\is-junctos laqueos , 
caveasque circum-laceratas, et sursum-trahenda colli-vin- 

et igne acutas , acriter-puugentes palos , [ cula , 

et bene-glutinantem quercus huraorem {viscum) , ct vo- 

venaticani , visco madentem , arundinem , [latilium Haectibi suspendit nuinera, magna Ceres. 

Io5. APOLLONID^. 

De portu fucam , mullumque prope ignibus ustum 

Piscator Theris dono, Diana, tibi; 
Poculaque ad labrum spumantia, frustaque panis 

Arida,de vita pauperiore sacra. 
Pro quibus aequoreis tu da mihi ditia prsedis 

Retia, linorum nam genus omne tuum est. 

Io6. ZONiB. 

Hanc tibi sub platano Teleson suspendit agresti 
Detractam pellem de moriente lupo , Apposuitque simul sub fronde virentis olivae 
Hoc, sua quod solita est dextra rotare, pedum. 

Tu jiiga, Faune , tenens, contentus paupere dono, 
Fac sit in hoc illi prospera prseda jugo. 

log. ANTIPATRI. 

Hos veteres nebulae pannos, frangique negantem 
Ex nervis laqueum, vinclaque tergemina, 

Et ruptas caveas et subsultantia fila, 
Et quae de flamma venit acuta sudes, 

Quodque Quit lentum de robore , qnaeque volucres 
Captal, et ex visco semper arundo madef, CAPUT VI. EPIGRAIVIMATA DEDICATORIA. 179 xa\ xpu:piou xpixXwaxov ETtis'iraaT^pa poXoto, 

apxuv T£ xXayepwv XaiaoTreSav Yspotvcov , 
<iol, niv b) ffxoTtiYjta , Y^?*? ^^"^^^ ''^*'? NsoXaSa 
10 Kpauyw^ dripeuxic, 'Apxi; dr' 'Op^ofxevou. 

110. AEQNIAA, ot Bi MNAIAAKOT. 

Tikv £Xa!pov KXeoXacx \jim xva^uotot Xo^riiffa?, 
IxxavE M«iav8pou r4p TpisXiXTOv uScup, 

^XTw ffaupwrripi • ri S' 6xT(xp^i^a jxeTOJicojv 
;pp«Y[AaO' Stt^p tavaiv 4Xo? eita^e ttituv. 

111. ANTinATPOY. 

TJtv IXacpov , AaS(ova xa\ iyitf* 'Epuixavdiov 6Sci)p 
vwTot te OTjpovdfjLOO !p8p6o}x£v«v ^Xo«c, 

irat? 6 ©sfltpiSew Aaaiwvio? elXe AuxopfAoc 
nXr,$a; ^0[x6(«>tw SoupsTo? oupiay^w* 

cspjjia Si xai Stxepaiov aTto ffTop6oYYa uetuirov 
<i7raffaa(xevo?, xoupa 69ixe Tcap' aypOTtSt. 

112. nEPiov. 

Tpei? acpaxoi xEpaeacrtv utt' aiOousai? TOt, 'AnoXXov, 
dfYxetvrai xEtpaXal MctivaXtwv IXa^tov , 

fi? IXov E^ titTtwv ruYEw yipt A»tXoj^<J? te 
xal npo(iiivT|c, ttYaOoti texvs AeovtioISou. 

113. 2IMMI0Y rPAMMATIKOr. 

npo(j6s (lev ttYpauXoto Sadurpt^ro? t^oXou a!YO< 
coiov JttXov j^Xwpoi? eoTE^aav TrsxaXon* 

vuv §e |jL£ NixouLayw x£pao;do? ■JjpfxodE ts'xt««»v, 
Evtavuda? IXix(K xapxEpa vEupa poo?. 

114. ^lAinnOY eESSAAONIKEliS. 

AspfAB xe\ 8pYUiaia xepa ^oo? Ix ^aatXTJoc 
'Aix^fcputrtviaSa xe({xe8' ava itpoTruXov , 

TEVaapaxaiSexaScopa, tov au^i^Evra ^iXiinrw 
avTOfiEvov xara y*? •^Xaae Ssivb? dixcov, et occulti jactus trilLt attractorium , 

et cassidem qua-gula-angitur clare-crepantium graum, 
tibi , o Pan speculator, donum posuit filius Neolaidae , 

Craugis venator, Areas ex Orchomeno. 

110. LEONIDiE, aliis MNASALC^ 

Cenram Cleolaus in saltibos insidiatas 
peremit , Maeandri prope ter-conversam aquani , 

acuta hasta; atque octo-radicibus-instracta frontii 
munirnenta in procera clavus fixit pinu. 

111. AKTIPATRL 

Hanc cerram , drca Ladonem et Erymantbiam aquaia 

et dorsa feras-alentis Pboloes pascentem, 
filius Tbearidse Lasionius occidit Lycormas, 

feriens rhombiformi hast^e extremitate ; 
pellem autem et bicomem cuspidem a-front« 

absdssam posuit apud virginem venatricem. 

112. PERS^. 

Tria immania comibus sub porticibus tibi , Apollo ^ 
appendent capita Msenaliorum cervorum , 

quos cepere ab equis Gygis manus , Dailocbusqne 
et Promenes , boni progenies Leontiadse. 

113. SIMML£ GRAM)IATICI. 

Antea quidem agrestis, pQosi, salientis caprae 

duplex comu riridibus coronabar foliis : 
nunc autem me Nicomacho comua-poliens artifex apta^it 

intensis camuri boris fortibus nerris. 

114. PHILIPPI THESSALONICENSIS. 

Pellis ac temonun-cubitorum comua bovis feri ab rege 
Amphitryonladae posita-sumus in vestibnlo , 

quatuordedra-palmas-longa •• quem gloriantem^ Philippo 
dum-obviam-it, sub terram egit huj'us terribile jaculum, Quique plagas nodi triplices slrinxere latentes, 
Qusque in clamosos noxa parata grues, 

Venator Crambis Neoladx filius ista 

Pan tibi sacro, senex Areas ab Orchomeno. 

no. i.eoi<id;s aut mxasaix;.£. 

Insidiis eervam cinxit Cleolaus, et hasta 
Perculit, in saltn dum latet ilia suo. 

Ad vada Mseandri ; sub pinu coUocat alter 
Quae ramos octo fragmina frontis habent. 

irr. AXTIPATRI. 

Cervam quae Pholoes dorso Ladonaque circum , 

Atque Erymantheas propter agebat aquas, 
Patre Thearide Lasionius ille Lycormas Cepit, ab hastili cum foret icta suo. 
At pellem celsaeque simul duo cornua frontis 
Silvarum dominae donat habere deae. 

ii3. sntMiM. 

Quae capitis montes ramorum pressimus umbra, 
Pascua tondentis, comua bina, caprse, 

Tam nos Nicomacho faber efformavit in arcum 
Subtensus valido de bove nervus adest. 

114. [SAMII. ] 

Haec bovis Hereuleo suspendit comua posti 

Bissenis palmis ardua et exuvias : 
Quem cum se rueret contra rex ipse Philippus 

Cusnidis inviclae vulnere fudit humi , 12 180 ANTHOLOGLE PALATIN.E 

ft BouSoTOv 'OpSriAoIo irapi acpopdv. 'A 7ro>vuoX6o? 
'fl{i.aeU, S Totw xpaivsTai ayeiAo'vi. 

115. ANTinATPOY. Tbv Tcdtpo; 'OpSyjXoio (jie|xuxoxa Setpaai taupov , 

xbv Tcpiv IpriiJLWTav G^pa MaxrjSoviac;, 
AapSave'wv oXex'^p, 6 xepauvto^ elXe OiXitctxo?, 

TcX^i^a? aiYavea pp^Yf*" xuvaYexiSi • 
xa\ xaSe (Jo\ppiapa(;, 'HpaxXee;, ou Biya. pupffa? 

eyjxev , afjLaijJLaxexou xpaxb? spettTixa , xs'pa. 
2ai; TOi SB' ix ^iSia? ava5eSpojji.ev oj o\ aeixe; 

Tcaxpwou ^aXouv epYa pooxxaai'a?. 

116. 2AM0T. 

2ol Y^'P*^i 'AXxe(Sa Mivoajxaj^e , touxo <l>iXnnco? 

o£p(x.a xavaijjLuxou Xeupbv eOr)xe poo? 
ouxoi? dtv xepasffoi , xbv u6pet xuSio'wvxa 

IffSeffEv 'Op6r)Xou xpr,)(_uv uTxb TrpoTxoSa. 
'0 4>8dvO(; aua(voixo* xsbv S' sxi xuSo? a£;ei 

^i^a Bepoiatou xpavxopo; 'HjjiaOias. 

117. nArKPATors:. 

'Ex ixupb? 6 ^aicx'Jip, xa\ & xapxivo?, yj xe TxupaYp>l 
aYxeiv6' 'Htpaiorxw , Swpa IloXuxpaxeo? , 

w Ttuxvbv xpoxewv O-Kep axfxovo? eupexo ixataiv 
oXSov, ot^upV waa^evo; Treviriv. 

118. ANTinATPOT. 

*A cpopfxiY^ ) xa xe xd^a , xai avxuXa oixxua ^oiStj) 
2(Offi8o;, £X xe OtXa?, ex xe IloXuxpaxeo?. 

X(b (Jiev 6iffxeuxy)p xepabv pt'ov, a SeXupioob; 
xav X^Xuv , OJYpeux'^jC WTraca uXexxa Xi'va* 

dXX' 6 [xlv wxuSdXiov iwv xpaxo; , a S^ cpepoixo 
dfxpa Xupa<;, 6 8' v/oi Txpaixa xuvaYeaia;. boves-pascentem circa pedem Orbeli. Ah beatissima 
Ematbia , quae tali gubernatur regl ! 

115. ANTIPATRI. In Orbeli olim qui mugiit jugis , tauruni , 

feram antea vastatricem Macedoniae, 
Dardanorura perdomitor, fulmineus cepit Philippus , 

qui feriit jaculo sinciput venatorio; 
afque baec tibi , Hercules , valida non sine pelle 

posuit, ingentis capitis firmamen , cornua 
Tua sane ex radice hie emicuit -. haud illi indecens 

paterni imitari facta bovicidii. 

116. SAMI. 

Tibidonum, Alcide Minyarum-impugnator, banc Pbilippus 
pellem laevem longe-mugientis posuit bovis 

ipsis cum cornibus , quern insolenter gloriantem 
exstinxit Orbeli sub asperum propedem. 

Invidia tabescat ! scd tuam gloriam adbue auget 
quod es origo Berocaei regis Ematbise. 

117. PANCRATIS. 

Ex igne malleus , et carcinus , et forceps, 
dedicata sunt Vulcano , munera Polycratis , 

quo vialleo frequenter pulsans super incudem liberis in- 
opes, lamentabilemrepellenspauperiem. [Tenlt 

118. ANTIPATRI. 

Cithara , et arcus , et llexuosa retia haec Pbcebo 
dedicata sunt a Soside , et Phila, et Polycrate; 

et Sagittarius quidem corneum arcum , lyraque-canens-fe- 
testudinem , venator preebuit plexa lina -. [mina 

atque bic quidem velociura telorum victoriam , Ulaque au- 
summa lyree , tertius babeat prima Tenationis. [ferat Qua pedis Orbeli sunt pascua. Terra beata 
Ematbia est, tali quae duce freta viget. 

1 1 5. AHTIPATRI, 

de eodem. 

Qui prius Orbeli taurus mugivit in agris , 

Pinguia depopulans arva Macedonise, 
Dardanelim domitrix^ caput illi imniane Philippi 

Mania fulminea perculit hasta manu ; 
Cornuaque excelsse decus et muniuiina frontis 

Gonsecrat, Alcide , non sine pelle tibi. 
Quippe tua de slirpe genus deduxit, et ipsum 

De bove confecto laus proavita decet. 

Il6. SAMI, 

de eodem. 

Haec dedit indoniiti tauri tibi terga Pbilippus, 
Alcide Minvis cognite clade sua , Cornuaque ipsa simul, quem sa:vum ac triste fremeutem 

Obvius Orbeli sub pede fudit humi. 
Tabente invidia crescat tua gloria, sanguis 

Clare Berceaei principis Emathiae. 

117. PANCRATIS. 

Malleus hie , cancer forcepsque, Polycrate dante, 

Ignipotens, tibi sunt ecce dicata, pater. 
lUo sxpe super feriens incude fugavit 

Pauperiem , et natis arte paravit opes. 

X18. ANTIPATRI. 

Natus matre Phila, genitore Polycrate Sosis 
Arcum, Phoebe, tibi, rete, (ideiuque dicat. 

Venator dat rete, pater jaculator at arcum. 
Mater at ipsius ludere docta Udem. 

Hie alios vincat veuatibus, ille sagittis, 
Et cithara cunctis doctius ilia canat. CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA ISi 119. MOlPOri: BYZANTIA2 

KsTaai §■}) y^puffeav Otto TraaTotoa Tav 'AcppoSua? , 
Porpu, Awuvucou TrXrjdouevo? ffTaY<^i' 

ouS' ill tot (xoTTip Iparbv iccpi xXTJpi.a potXousa 
^uffgi uTcsp xpaio? vexxapsov TtsraXov. 

120. AEQNIAA. 

Ou [i<!vov u^,XoTc em SevSpeaiv oTSx xa6t2^u)V 

aE(SEiv, CotdepET xaujAati 6atXTro{AEV(K , 
srpotxio^ avOptoicotffi XEAeuOtrriaiy aoiScx; , 

Or,Xetm epffT,; ixu.a$a Y£uo|xevo<; • 
aXXJc xai euir)]Xr,xo< 'A6r,vair,; Itti Soupi 

Tov tetciy' ©il/si |a', wvep, l^sCoV^vov. 
Offffov yop Mouaai; EffrepYjXEOa , rdacov 'AOt^vt, 

I; ^.lAEwv -f; Y«p irapOsvo? 40Xo6eTet. 

121. KAAAIMAXOr. 

KuvdtaOEi;, 6ap(j£iTe- ra Y«P tou Kpirroc 'Exef*!** 
XEiTai tv 'OpTUYi'*) TO^a uap' 'Apxefxiot, 

oT? uijLEojv IxevwaEv opo? |xeY«. Nuv Se TrEuauTai, 
atYE^, ETCEi (iffovSii; -^ Oeo^ EipYaaaxo. 

122. NIKIOY. 

Maiv^C 'EvuaXiou , iroXEuaSdxE , Ooupt xpavsia , 
Tt^ vu ff£ OtjXE 6eS Supov £YEpffiua)f a ; 

« Miqvio? • ?j Y^p Tou TraXatiac otTio ^tu^a 6opou<ia 
EV •Jtpo[ia)(^oi? 'OSptiaa^ Sr^iov afiTTEStov. » 

123. ANYTHS. 

"EffTaOi T£iO£, xpaveia ppoToxTovE, u.r,5' exi XuYpov 
yaXxEOv aixcp' ovuya (Ttb^e odvov SaiwV 

aXX' avi uspuapEov Sduov i^aiva atiruv 'AGava?, 
avY^XX' avopEsv Kprjxo? 'EysxpaxiSa. 

124. HrHimnoY. 

'Acrrrt? aTro * PpoxEwv ufiuv Tiftavopcx; Su[xat 
va(») uTcop^o;pia IIaXXaSo<; aXxiaaya; , 

•roXXa (iiSapEiou xExoviuEva Ix itoXifxoio, 
TOV txE cpspovT* aUi ^uoixEva Oavarou. lao. iJto:ii3f. Non modo frondosa can tare sub arI)ore no>T, 

Dum calida aestivo me fovet aura die , 
Musa viatores mea dum delectat inemta, 

et teneri pascor nectare roris ego. 
Sed super invictam torvae quoque Pallados hastam 

Hie libi couspicior parva cicada sedens. 
Diligimur quantum Musis , et Palladi : postquam 

Nos audivit, ei tibia displicuit. 119. M(ERUS F\'Z.\Xn^, 

Jaces nunc aureo sub thalamo Yeneiis , 

uva , Bacdil plena liquore -, 
nee tibi amplius mater amabOem circumdans palmitera 

gignet super caput nectarenm folium. 

120. LEOMD.£. 

Non modo excelsis in arboribus sedens scio 

canere, fervido ardore solis calefacta, 
gratuito homines viatores cantu-demulcens, 

foecundi roris liquorem gustans; 
sed etiam bene-galeata; Minerrae in hasta 

me dcadam spectabis , o rir, insidentem. 
Quantum enim nos a Musis diligimur, tantum Minerra 

a nobis -. quippe virgo musica-certamina-instituit. 

121. CALLLMACHI. 

CynthisB capree, confidete : nam Cretensis Echenunse 
areas jacet in Ortygia apud Dianam , [quiescit , 

quo Testri racuimi-reddit montem magnum. S«d nunc 
caprae , quando induclas ipsa dea fecit 

122. NlCIiE. 

Bacdia Martis, bella-excipiens , impetuosa come (hasta), 
quisnam te posuit dee donum pugnas-concitauti? 

a Menius. Utique enim ejus de manu celeriter eisiliens 
in prima-acie Odrysas cecidi per planitiem. a 

123. AX\'TES. 

Sta hlc , come (hasta) bomicida , neque ampHus tristem, 
seream circa aciem, stilla craorem hostium ; 

sed in marmorea sede collocata sublimique Minenrae, 
nontia fortitudinem Cretis Ecbecratidae. 

124. HEGESIPPI. 

Ch^us a fortibus humeris Timanoris affixus-sam 

sub-tectoin aede Palladis bellicosse , 
mu]tnm ex ferreo bello conspersus-pulvere , 

me ferentem semper eripiens morti. 121. CAIXIMACHI. Vivite Cynthiades, siquidem jam Cretis Echemnue Dianae sacer est arcus in Ortygia, 
Quojuga vastavit. Posthac requiescite, caprai. 
Nam dea nunc vobis otia certa dedit. 

ia4. HEGESIPPI. 

Qui modo mortales texi Timanoris artus, 
In templo cl3rpeum me sibi Pallas babel. 

Sordidus ex multo violenti turbine belli , 
Servator domini semper ab hosle fui 182 ANTHOLOGLE PALATlNiE 125. MNA2AAK0Y. "HSv) ':r,8t u£vw t:oX£{xou oi^a, xaXbv avaxro; 

(TTSpvOV IfJlW VIOTW TToXXotxi ^UdajXEVa. 

KaiTTsp ttiXeSoXoui; tou? xai -/spjAaot' a'lvi 
(jiupta xai SoXt/^^? Se^ajjie'va xaixaxac, 

ouSs'tcots KXeiTOio XnreTv Trepifxaxea Ttaj^uv 
<pa{iL\ xaxi pXoffupbv cpXoidSov 'EvuaXioo. 

126. AlOSKOPIAOr. 

23|jia T(JS' ouj(^i {AOtxaiov etc' aaziBi irat; 6 FloXurrou 
* dtXXo? airo KpiiTOK; OotJpoi; av^,p £0eTO, 

Fopyova Tav XiOospYOV 6(aou xai tpiuAoa youva 
Ypa<|ia[xevo;* Sriot? touto 5' eoixe Xeyeiv" 

« 'AffTrfSo? w xat' lixSf? ttocXXwv Sopu, [X'J) xatiSr)? [jie, 
« xa\ cpeuYE Tpiddoi; xbv Ta)(^uv avSpa Troaiv. » 

127. NiKior. 

MeXXov otpa (TTuyepiv xayto tuote S^piv 'Apyjo? 

IxTcpoAiTtouffa )(^opwv icapOevuov dteiv 
!ApTe{JiiSo; Ttept vabv, 'ETri^evo; IvOa [jl' eOrjxev, 

Xcuxbv ETtel XEivou Y?ipa? eTsipe (jleXvi. 

128. MNA2AAK0T. 

^Hffo xax^ viYaOeov xdS' ivotxTopov , d(J7t\ cpasvvot , 

avOefxa AaTwot S>]iov 'ApT£[jiiSt. 
OoXXdlxi Y^p xttTot STJpiv 'AXe|dvSpou [aetJi x^P^^^v 

(xapvafAeva j^puaeav eu xexovicxai ituv. 

129. AEiiNIAOY. 

OxTto Toi Gopeoui; , oxtw xpavv) , oxxw ucpavxou; 

Owprixai; , TOffffa? 0' aifxaXsa? xomoa;, 
TaUr' (XTrb Aeoxavwv Kopucpacia Ivte' A6dva 
"Ayvtov EodvOsu? 0^)^' 6 Piatof/d/a;. 

130. AAAO. 

Tou? Oupsou? 6 MoXoffffb; 'ItwviSi Swpov 'AOdva 
Ilii^^o; (XTtb 6pa(i£0)v IxpEfxacjev FaXaxav , 

TTOcvxa xbv 'AvxiYo'vou xaOeXwv axpaxdv • ou jAeya Gauixa* 
•tj^fjivixai xat vuv xai Trdpo? Aiaxt'Sat. 

131. AEliNIAA. 

A?8' dirb Asuxavwv OupedcrTriSsi; , o? oe ^(^aXtvot 125. MNASALC*. 

Hie maneo nunc Marie piocul, qui regis honestum 

Defendi pectus tergore saepe meo. 
In me peuuigerae quamquam cecidere sagittiB, 

Hastseque ingeutes, iunumerusque lapis j 
Intrepidos umquam Cliti liquisse lacertos 

Adversas acies Marte movente nego. 

129. LEONIDiS. 

Octo truces gladios, totidem de vertice conos y 
Lorieas numeri comparis et cljpeos, 125. ALNASALC.E. Jam htc marieo sine bello clijpeus, qui puUhrum regi» 

pectus meo tergo saepe defendi : 
quam^is eniinus-missas sa^ttas , et lapides diros 

innumeros , longaque excipiens jacula , 
nego me unquara Cliti deseruisse prselongum 

cubitum in horrido strepitu Enyalii. 

126. DIOSCORIDIS. 

Signum hoc mininie vanum in scuto filius Polytti 

Laus ex Creta bellicosus vir sibi-posuit , 
Gorgonem saxificam simul ac tria genua 

pingi-curans. Hostibus autem hoc videbatur dlcere : 
-< Clypeum in meum vibrans jaculum, ne aspicias me , 

et fuge tribus celerem hunc \iruin pedibus. » 

127. NlCI.f:. 

Debui igitur invisam et ego aliquando pugnam Marti& 

derelinquens choros virginales audire 
Dianse circum aedem , Epixenus ubi me posuit, 

cana postquam senectus ejus gravavit membra. 

128. MNASALCiE. 

Reside in divina hac aide , rlypee splendide , 

donarium Latonise bellicum Dianse. 
Saepe enim in proelio Alexandri inter manus 

dimicans aureum multo pulver&opjtletus-es uinbonein. 

129. LEONIDiE. 

Octo sane scuta , octo galeas , octo textos 

thoraces , totidemque cruentas secures , 
haec a Lucanis arnia Corj-pbasiae Minerva? 

Hagnon Euanthis filius dicavit , validus-pugnator. 

130. ALIUD. 

Scuta Molossus Itoniae donurn Minervae 
Pyrrhus ablata audacibus suspendit Galatis , 

omni deleto Antigoui exercitu -. non valde mirum : 
pugnatores et nunc et pridem iEacidae. 

131. LEOJSID^. 

Haec a Lucanis scuta-raagna , et haec frena Belliger, sertis florens, Coryphasia Pallas, 
Agnon Lucano fert tibi Marte redux. 

l3o. EJUSDEM. 

Scuta Molossorum princeps, Dea praeses Itoni 
Pyrrhug ab edomitis haec tibi fert Galalis , 

Antigoni postquam scidit agmina. Nee nova res est , 
Pugnaces et nunc el prius ^Eacidae. 

l3l. LEONIDiK TARENTINI. 

Sunt a Lucanis hae Linae cuspidis hastse, CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 183 IlaXXaSt • Tou; S* 6 (/.eXa; ijx^l/avev Ootvaro?. 

132. N022IA02. 

EvTea BpsTTioi dtvSpe? btc* aivctjidpoiv ^otXov ojpLOiV, 

6£ivo}xevoi Aoxpcov X^P<^^^ 5^^' wxufxdj^^tov , 

wv apexiv ufxveiJvTa Oewv &it* ivaxTOpa XEtvtat, 

ou8e TtoOetjvTi x2X(ov roty^^ea;, oS? IXittov. 

133. APXIAOXOY. 

'AXxiSiT] 7rXoxa[JLO)v {epr;v avE9r,xE x«Xuirrpr,v 
Tlpyj, xo'jpiSicov £ut' lxupr,!je ysjAwv. 

134. ANAKPE0NT02. ex-ordine , politaeque haste quac-utrimque-jaciuntur, 
inbiantes equis simul et viris,exstructe-sunt 
Palladi; ipsos autem viros alra voravit mors. 

132. r»OSSIDIS. 

Scuta Brutii viri a ftjede-c^sis abjecerunt huiueris , 
contusi Locrorum sub manibus in-pugnaudo-celeriuni ; 

quorum virtutem celebrantia deorum sub penetralibus ]a- 
nec desiderant ignavoruin bracbia quic deseruere. [cent, 

133. ARCHILOCHI. 

Alcibie capiUorum sacrum appendit velum 
Junoni, l^timas quando sortita est nuptias. 

134. AXACREONTIS. *H Tov Oup<7ov lyouff' 'EXtxbivti; , ij xe irap' auT^v I Qu«e tbyrsum babet, Heliconias, et quae prope ipsam, 
SavOiTnrr, , rXaoxij t' , e!; /opov Ip^otxevat , 

E^ Op£(K X^pEUCrt , AlCOVUffW 0£ f EpOU<Tt 

XKTffbv xai ffraiuX'Jlv, mov« xai -/Ji^Lapov. 135. TOT ATTOT. 

OuTo; ^EiSoXa tizTzoz ai:' £upu/opoto KoptvOou 
ttYXEiTai KpovtSx, {xvajxa tcoowv apsrSc. 

136. TOr ATTOr. 

npr,^iStX7) [AEV epfiifiv, iSouXsuffEv Se AuoTipi; 
«I(*.« To5e • ^uv^i 8' i(jL!j>OTf ptov 9o:ptr,. 

137. TOT ATTOT. 

flpocpptov, 'ApYupoTo;£, Si'oou /apiv AifxyuXou utw 
NauxpotTEi , Euj^wXi; Ta<J§' uTroSe^ajxevo?. 

138. TOT ATTOT. 

IIpiv (XEv KfltXXtTeXr,; u' tSpudato* tovSe S' Ixetvou 
Exyovoi EataaavO', oT< j^^aptv avxiSiSou. 

139. TOT ArroT. 

npa^aydpa; xaSs ooSpx OeoT; av£9r,XE , Auxstou 
old?* eTroiTjffsv S' Epyov 'Ava^aYopa?. 

140. TOT ATTOT. 

IlaiSt !piXo(iTE(favw ISeiaeXx; [(x'] avEOr,xE MeXavOo; 
[xvSfxa j(^opoo vixa?, uio? 'Apr^iiftXou. 

141. TOT ATTOT. 

'PuffatiEva DuOoova Su(ja/£0? Ix tcoXehoio , Xanthippe , Glauceque , ad cbonuQ Tenientes , 
e monte procedunt, et Baccho ferunt 
hederam et uvam, pinguem et capnun. 

135. EJUSDEM. 

Hie Pbidolae equus ab vasta Corintbo 
dedicatus-est Satumio, monumentum pedum virtuti^. 

136. FJUSDEM. 

Praxidice quidem fecit, meditata autem fuerat D}sen« 
vestem banc : conjuncta vero utriusqiie ars. 

137. EJUSDEM. 

Propitins,argenteum-qui-tenes-arcum, dagratiam .fschyli 
Kaucrati , vota hasc accipiens. [filio 

138. EJUSDEM. 

Quondam Calliteles me posuit; bunc rero ejus 
poster! staluerunt , quibus gratiam vicissira-tribuas. 

139. EJUSDEM. 

Praxagoras baec dona dels dedicavit, Lycaei 
lilius ; fedt autem opus Anaxagoras. 

140. EJUSDEM. 

Filio coronarum-amanti Semeles me dedicavit .Meianthus 
monumentum choricae victoriae, filius Areiphili. 

141. EJUSDEM. 

Qui serravit Pytbonem horrisono ex belle, I Xanlhippa et Glauce concelebrare choros. 
I L't veniunt de moute, caprum tibi, Liber, opimuiu, 
irvas atque hederam, munera grata, ferunt. Frenaque et aggeribus structa lupata suis. 
Sacra tibi Pallas : sed equosque virosque requini t, 
Quos nunc absorplos morlis hiatus babet. 

1 34. ANACREOKTIS. 

Thyrsitcnens haec est Heliconias : ad lalus illi lU ANTHOLOGI^ PALATINI 

acTTTi? 'AOrivatvi? Iv TSuiEvei xcsaaTai. | clypeus Minervae in tempio suspensus-est. 

I 

142. TOY ATTOY. | 142. EJUSDEM. 2av T£ yaptv, Ato'vu(T£, xai avXabv d'dTsi" xo(I[j:oV 
0£(7(jaXta? [Jt' av£'0r,x' ap/^o? 'E/Expaxioa;. 143. TOY AYTOY. 

Eu/^£0 TiixwvaxTi 6s wv xT^puxa ye^^iirf^oii 
^utov, 6'(; jx' lpaToT(; ayXatrjv TrpoGupoi? 

'KpfjL^ T£ xpEi'ovTt xaOEaffaxo • rov 3' fiOEXovxa 
affTwv xat ^ei'vojv YUfxvaffiw 8iyo[i.ai. 

144. TOY AYTOY. 

ilTpoiSou Trai , to'S' ayaXuia , AEwxpatEi;, eOt' dveOrjXac 
'Ep(x5], xaXXix^ftou; oux eXa6£? Xapixa;, 

ou5' 'AxaSri(jLtav T:ok\jyoi(isa. , x5)(; sv ayoaTW 
ary £'j£pY£<ririv tw irpoaiovTi Xfiyo). 

145. TOY AYTOY. 

litofxot; touoSe OeoI? SocpoxX^i; ISputraTO TtpoUxo;, 
8; tcXeTctov Mouffr,; elXe xXeo; xpayix^?. 

146. KAAAIMAXOY. 

Kai TTaXiv , EiX£i9i»ia, Aux.aiviooi; sXOe xaXEUor)*;, 

£ijXOy(^0;, OjStVtOV OiSe CUV EUXoXlY]' 

•^; xoo£ vuv |A£v , .avaaaa, xopr,; CTCsp* avxi §£ uaiSo; 
GdXEpov £uwi$r,5 aXXo xt vyjo? ex.°** 

147. TOY AYTOY. 

To xp£0? w? aTTs'/Ei?, 'AcxXyjTtii, xb ttoo yuvaixb; 

AyiaoSiXT); 'Ax£'ao)v w-^eXev £u;a[ji£vo?, 
yiyvoWxEii;* 'i^v S' apocXaOr) xat xTaov aTraiXYJ;, 

cpv]cri Traps'^EcOat [xap-upi'vjv 6 ttivk;. 

148. TOY AYTOY, 

Tw [AS KavtoTtixa KaXXtaxiov Eixoai uu^ai? 
TrXouffiov, a Kpixiou, Xuy(^vov eOyjxe Oew, 

eu^afjLEva TC£p\ TtaiSo? 'AtteXXi'So?' I; S' £u.i (fEyyv^ 
aOpiQffa? cpY^cEi;* « "EcxTTEps , ttw; ETTSCfei; ! « 

149. TOY AYTOY. 

*l>r,crtv JJ.E (STT,a<x<; EuaivExoi; (ou yap lywye 

yiyvioaxw) vixtji; avxi [jle xy;; ioiy)^ 
ayxEiffOai ^(^aXxEiov aXExxopa TuvSapt'5r,(jf 

TCliJTEUCO 4>aiSpOO TUaiSl tDlXo^EVl'SEOJ. 

150. TOY AYTOY. 

hx/ir^^ i'dxy-jXEv Iv 'IdiSo?:?) 0aX£co Trai? 

Aicry(_uXi(; , EIprjVTii; UYixpb? UTToa/EffiY). 

' 151. TYMNEQ. 

Mixxo; 6 riEXXavato? 'EvuaXi'ou ^Sapuv auXbv 
xovS' I; 'AOavai'a; Expsaaa' 'IXiaoo;, Tuumque honorem , Bacche , et splendidum urbi decu* 
Thessalise me dedicavit princeps Echecratidas. 

143. EJUSDEM. 

Precare Timonacti deorum prjeconem fieri 
propitium , qui me amabili decus vestibule 

Mercurioque potent! posuit. Qui autem volueiit 
ciTium et hospitum , etim in gymnasium admitto. 

144. EJUSDEM. 

Strcebi fili , banc statuam , Leocrates , quando posuisti 
Mercurio , pulcbricoinas non latuisti Gratias , 

Deque Academiam latitia-pleuam , cujus in sinu 
tuum beneficentiam accedenti cuique dico. 

145. EJUSDEM. 

Altaria heec diis Sopliocles struxit primus , 
qui plurimam Musae adeptus-est laudem tragicae. 

146. CALLIMACHI. 

Et rursus, Ilithya, Lycaenide veal vocante 
lenis-obstetrix, partuum hue cum facilitate; 

cujus hocce nunc habe, regina , natae causa ; pro lilio au- 
postea odorata aliud quid aedes habeat. [tern 

147. EJUSDEM. 

Debitum te accepisse, .Esculapi, quod pro uxore 
Demodice Aceson debuit ex-voto-concepto, 

scis : si vero oblitus-fueris ac pretium repetas, 
ait se praebituram testimonium tabula. 

148. EJUSDEM. 

Me Canopitae Callistium viginti ellychniis 
divitem, Critiae filia, lucernam posuit deo , 

votum-faciens pro filia Apellide. In mea autem lumiua 
iutuens dices : « Hespere, quam ce;idisti ! » 

149. EJUSDEM. 

Dicit qui me statuit Euaenetus ( non enim ego 

scio ) victoria me pro sua 
dedicatum esse acneum galluui Tyndaridis. 

Fidera-habeo Phaedii (ilio filii-Fhiloxeni. 

150. EJUSDEM. 

Inachiae stat in Isidis sede Thaletis filia 
iEschylis, Irenes matris ex-promisso. 

151. TYMNiS. 

Miccus Pellanaeus Martis gravem tibiam 
banc in Minervae 3cde suspendit Iliacae, CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. TupffT.vov ijL£A£caaa , oi' oCi roxa itoXX' eSdacev 
wvTip etpava? GujiiSoXa xai TroXs'uoy. 

152. AFJAO^. 

Kal axdltxaq x«i 7rTT,va Xayoj^oXa <TOi xotSe MefSwv, 
4>oi6£, ffuv i;£UTat<; Ixps'txsafv xaXdcuot;, 

HpYwv £; 6X(YtDV oXi'fry Sodiv r,v Ss Ti (AeI^ov 
SwprjffT) , Tt'ffci twvSe ■JToXuTcXaffta. 

153. ANVTH2;. 

Bou/av^^,? 6 Xe'Sr,?' 6 8s det? 'Kpia<T7n'5(x uto? 

KX£u€oTO?" a TrotTpa 3' eupu^opo; Teye'*' 
T«6ava Ss TO Swpov 'ApiatOTe'Xr,? o' £7rori<T£v 

KXfudpio?, Y£v£Ta xairo Xa/wv ovoixa. 

15J. AEQNIAA TAPANTINOV, o\ 5k FAITOr- 
AIKOr. 

'AYpovdfJLtj) Tfll^E Ilavi xal euaoTTipi Auat'oj 

TtpedSu; xa» Nuu;]pai« 'Apxa; IdrjXE Bi'tioV 
llavi {jtiv dpriTOxov j^^itxapov (TuunratfTTopat [xarpb^, 

xtffffou ol Bpoaiw xXmvx TtoXuirXoveoc* 
Nufxspat; 0£ cxupr;? eutcoi'xiXov avOo; dTctopr,?, 

^uXXa T6 TtEirxaafi'voiv otltxaTOEvTa ^6S<av. 
AvG' tdv EouSpov, Nutxjpat, to'Se owixat yEpovrcx 

xu|£T£, n«v YXayspov, Bax/E TroXucrrotpuXov. 

155. eEOAQPIAA. 

"AXiXE? a? TE xduiat xai S KpoiSuXo?, Sc aro 4>oi6(») 

■ni^a-n ixoXTtaffxa XMpoc & TETpasrji?* 
at/jj.r5Tav S' ETreOudEv aXc'xxopa, xai TrXaxoEvra 

TTal; Hyrj<ii5ixou ttiovk Tupo:j>dpov. 
"QroXXov, OEir,; tov KpwSuXov eU teXo^ avSpa, 

oixou xai xTsovcdv X^'P"? SrEpGEv e^wv. 

156. TOT ATTOY. 

KaXco ffuv TSTTiYi Xapi^Eivo? Tpi'ya tj-vSe 
xo'jpdffuvov xoupai? 6^x' 'AuapuvOtaai 
^■jv ^ot /Epvi^OsvTa- iraitS' laov aiTE'pi XauTTEt, 

ZwXlXOV W; ITTTTO^ /VOUV aTTOffEtaaUEVO?. Tyrrhenum studium, per quam quondam multa insomiit 
ille vir pacis signa atque belli. 

152. AGIDIS. 

Et palos et volucria peda tibi haec Midon, 
Phoebe , cum aucupatoriis suspendit calamis : 

ex opere tenui tenue donum ; si vero majus quiddam 
donabis, pendet his multoties-plura. 

153. ANYTES. 

BoTis-capai lebes ; qui vero posuit est Eriaspldae filius 
Cleobotus; patria autem ejus vasta Tegea. 

Minerrae datum donum ; Aristoteles vero fecit 
Clitorius , patri idem sortitus nomen. 

154. LEONIDS TAREMIM, alils GjETU- 
LICI. 

Agresti haec Pani et bacchanti Lyaeo 

et Nymphis senex Areas posuit Biton : 
Pani quidem recens-editum caprum, matris coUusorem, 

hedera<iue Bromio surculum late-difTusse ; [lis 

Njmplus autem umbrosae penrarium florem autuninita- 

et folia apertarum sanguinolenta rosarum. 
Pro quibus bene-rigatam , Njmpha-, banc domum seuis 

augete, Pan lactis, Bacche vitis-plenam. 

155. THEODORID.C. 

ifqualee et hae comae et Crob\lus, quas Phoebo 

detondit canton puer quadrimus ; 
et pugnatorem praeterea-immolavit gallum, et placentam 

I inguem caseo-conspersam, filius Hegesidici. 
O Apollo, facias Crobylum in perfectum Tirum evadere, 

dumum ejtis et bona manibus tuis prot^ens. 

156. BJUSDEM. 

Pulchra cum cicada Charixenus crinem hunc 
detoosum puellis posuit Amarynthiadibus, 

cum bove sacro-fonte-conspersa : puer yelut sidus splei>- 
lanuginem excussit qui jnvenilem ut pulliis. [det. 132. AGIDIS. 

Hos tibi suspendit varos , baculumque volucreni 
Cum calamo Medon aucupe , Phoebe potens. 

Nempe ex arte levi levia haec fert munera : si quid 
Majus ei dederis , tu quoque plura feres. 

1 54. LEOXln^ TARF.XTISI. 

Nyraphis et Bromio , sectantique avia Fauno 

Dona senex Areas dedicat ista Biton : 
Hoedum matris adhuc qui luclit ad ubera Faunus, 

Errantes hederas Bacchus habelo sibi ; 
Nymphae multiplici decerptos arbore flores , 

Et folia ex pulchris quae cecidere rosis. 
Vos senis ergo domum, Nymphae , manantibus undis , Et tu lacte bca Faune , Lyaee mero. 

1 55. THEODORID^. 

Sunt xtate pares crines et Crobylus , illos 
lUe tibi sacrat, Phcebe , quadrimus adhuc , 

Patre Hegesidico : simul et de corte maritus 
Additur, et presso lacte placenta tibi. 

Da, Deus , ut pleiios altingat Crobylus annos , 
Et res a proavis ipse domumque regat. 

1 56. EJCSDEM. 

Aureola haec cum crine Charisthenis ecce cicada 
Sacra dex vobis sunt Amaryntbiades , 

Cum bove mactato. Puer ipse , ut stella, relucet . 
Sic tener, excussa est cui juba, ludit equus. J 86 ANTHOLOGl^ PALATINyE 157. TOY ATTOr. 

"ApTefxt;, ^ FopYoio ^uXa$ xxeavtov xt xai aypou, 
TO^tj) i>.h xXwTTa? paAXe , aaou ol (piXou;* 

xai (joi eTTi^^e^ei Fo'pYo; j(^i[xapoio vojiiair,; 
aT(x« xai a)paiouq apva? sitl itpoOupot;. 

158. HABINOT rPAMMATIKOV. 

Ilavi BiTOJV yifxapov, Nutxcpai? ^oSa, Gupaa Auai'w, 
Tptffffbv utt' euTTEToiXoK; Stopov lOY^xe cpoSai;. 

AatfAOvsi; aXXi Se^^otdOs xey(^apijievoi , au^e-re 8' aisl 
niv ayeXrjv, Nufxcpai mSaxa , Baxys y*'*"*?' 

159. ANTinATPOV SIMINIOY. 

*A irapo; atf/axosv TroXa'fxou (jisXoi; ev Sai aoiXTrtY^ 
xa\ Y^wxuv eipava? IxTtpoj^eouaa voaov, 

aYXgt|jiai, Oepe'vixi-, teov TpixojviSi xoup« 
Swpov, IpiSpuytov Tcauffafxsva xeXotSwv. 

160. TOY ArroY. 

Kepx{Sa xiv (5pOptva , y^eXiSovtSojv aixa cpojva, 

(AeXTTOfxevav, taxwv IlaXXaSo? aXxuova , 
Tov xe xapT)6ap£0VTa TroXup^oiSSrjXOv axpaxxov, 

xXwffXTipa ffxpeitxa? euSpojxov apTxeSova;, 
xai Tn^va;, x«'l xovSe cpiXi^Xaxaxov xaXa6iffxov, 

<rxa[xovo; acixrjxou xai xoXuTca; (puXaxa , 
itai; diyaOou TeXeaiXXa AioxXto; a tpiXoepYo; 

£ipoxo(jLt»iv Koiipa Orixaxo Secijxdxioi. 

161. KPINAFOPOY. 

'EdTTSpiOU MotpXEAXo; dvep/o'[JL£VO? TXoXifXOlO 

(jXuXocpopo? xpava^? xeXaa Trap' 'IxaXiY); , 
qavO'^v Txptoxov exsips yeveiotSa* ^ouXexo Txaxpi; 
owxto;, xai 7:e[jn|/ai TraiSa xai avSpa XaSeTv. 

162. MEAKAIPOY. 

"AvOejjia ffoi MeXeaypo*; lov cufjnraisxopa Xu/^vov, 
KuTcpi ^iX>5 , [jLUffxriv awv Gixo Travvuy t'oiov. 167, BJUSDEM. 
O Diana, Gorgi custos et bonoruin et agri, 

arcu quidem fures feri , sed ainicos sena 
et immolabit tibi Gorgus capra pabulaiitis 

sanguinem et justa-aitateagnos In vestibulis. 

158. SABFNI GRAMM.\TICI. 

Pani Biton capruro, Nymphis rosas, tbyrsuni Lyaeo, 
triplex donum sub pulchris-foliorum comis posuil. 

Ac vos, dii , accipiatis laeti , et augete usque 
Pan gregem, NjTnphae fontem, Bacche delicias. 

159. ANTIPATRI SIDONII. 

Qua; quondam sanguineam belli cantilenam in pnvllo tvba 

et suavem pads effundebara modurn, 
appendeo, Pherenice, tuum Tritonia) virgini 

donum, grandisonorum desinens clangorum. 

160. EJUSDEM. 

Pectinem mane, simul-cum hirundinum voce, 

canentem, jugorum Palladis lialcyonem, 
et capite-gravatum, strepitosum fusum, 

textorem celerera torti funis, 
et fila, et, qui-fusum-amat, hunc calatbjscuni. 

fili bene-fabricati et glomeris custodem, 
filia boni Dioclis Telesilla, laboris-amans, 

lanariorum dominae Virgin] dedicavit. 

161. CRINAGORiE. 

Ab-occidentali Marcellus rediens bello 

cum-pra5da ad petrosa} fines Italiee , 
primo flavum totondit mentum : sic patria 

voluit, et mittere puerum, et virum rccipere. 

162. MELEAGRI. 

Donum tibi Meleager suum collusorem Ijchnum, 
Cypri arnica, mystam tuorum posuit pervigiliorum. 157. EJDSDEM. 

Arcitenens Gorgi custos Dea rebus et agro , 

Mitte tua in fures tela, tuere bones. 
Ad tua formosos sic limina perferet agnos 

Gorgus , et accedet victima justa caper. 

I 58. SABINI. 

Hoedum Pani, rosas Nymphis, thyrsosque Ly.-eo , 
Sub viridi ponit munera fronde Biton. 

Accipite haec Divi faciles , doininumque beate 
Semper aquis Nympha;, Pan grege, Bacche mero. 

160. ANTIPATRI SIDONII. 

Hunc radium simul atque audilur hirundo , canentem Mane novo, doctie Palladis halcyonem; 
Stridentemque gravis capitis verligine fusum, 

MoUia qui secum currere fila docet, 
Et villos calathumque, colus quem semper aniavil. 

Stamina servaotem lanitiique globos, 
Nata boni Dioclis Telesilla, baud parca labornm, 

Hzec dat lanificse munera grata De;e. 

161. CRINAGOR^. 

Advenit Hesperio victor Marcellus ab orbe, 

Ilala quo lellus limite clausa jacet, 
Prima genis cecidit cui purpura Patria, gaiide : 

Misisti puerum j vir redit ecce tibi. CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 4 87 163. TOY ATTOr. 

Ti'c TCtSe {xot 677,74 TOpt Gpiyxoiffiv av5;i|>£ 

axZXa , irovat<r/i'ffTTiv Tsp-j/iv 'EvuotXi'ou ; 
cure Y^p aiYavg'anreptaYe'e?, outs ti miXr,; 

<xXXo<po<;, OUTS cpo'vo) ypavOsv dtprjpe oraxo?" 
iXX a3Tti)<; Yavowvra xai dffxuJpiXixxa aiSapo) , 

Ola Tcep oux IvottS?, aXXi j^opwv Ivapa* 
o{? OctXajxov xo<T(jLeiTe YSM-r.Xiov SirXa S^ Xo9pco 

XfiiSdjxeva Pporeo) (jTjxb; 'Apr,0(; fjroi. 

164. AOTKIANOr. 

rXauxw xa\ Nrip^i xa'i 'ivtow MeXiXEpxr, , 
xat 8u6{o) Kpovi'Sr,, xai 2a[xo6pa$i deoi;, 

(JwOel; ex TceXotYOu; AouxiXXiO(; woe xe'xapuat 
Ta? tpiya? ex xe^aXrj;- aXXo Y^p oOoev iyo). 

165. »I>AAAIKOr. 

^TpeTrrbv Bacrdapixou ^,ui6oy Oiaaoio (jiubiTce, 

xai (TXuXo< afxtpi^opou (tcixtov ay^aitveo) , 
xai xopu6avTetci)v layi^ii.ax'x y^aXxsa ^itrpojv, 

xai Oupffou /Xoepbv xuvo^dpou xauaxa^ 
xa\ xoufoio papuv TUTtavou ^Spo'uov, i\8i ^opuiOev 

TToXXexi [xiTpooeTou Xi'xvov uTrepOe xo(x>j; , 
Euav^T} Bixjiio, TTiv evTpoixov avt'xa 6upaot? 

atpofxov et; itpoTcoirei; X"P* [A£Tr,{xcpia<iev. 

166. AOYKUAIOV. 

Elxdva XT]^ x>iXiri< Aiovudio? 55' ave'Dr^xev, 
ffcoOeU ix vauTuv TeasapaxovTa jjlovo?' 
s TWC t'Tjpot? ayrJiv Y^p uTrepor^da; exoXufxSa. 
I * EffTfa) xai xi^Xtj; ev riiiv euTu/ir,. 

167. AFAeiOY ixoAArriKor. 

2oi, (laxap alYixva{i£, irapaxiiov I? TrepiwTrav 
Tov TpatYOV, to Siaaas; aYsta Or)po<Tuva? — 

ffot Yap xavToptScov uXaxa xat TptoToiAo; at/jAr, 
euaSe , xai 'ca)(^iv7i(; epYa XaYa)<T:paYiV,? , 

SiXTua t' ev jioOioi? arXoujjieva, xat xaXajjieuTa; 163. EJUSDP.M. Quis ha'c mihi speciosa circum septa tempti su^peudit 

anna, tarpissimum oblectanientuni Enyalii .' 
neque enim jacula hinc-illinc-fracta, neque galea 

sine-crista, nee caede fcedum scutum afflixum-est, 
»ed sic splendentia et incoucussa ferro, 

qualia non pugnae sunt, sed chororum instrumenta : 
quibus thalamum decorate auptialem ; sed arma cruore 

hmnano stillantia fanom Mavortis habeat. 

164. LUCIANI. 

Glauco, et Nerei, et Inouis-filio Melicertae , 
et maritimo Jovi (Neptuno), et Samothracum diis, 

senratus ex man Lacillius , sic mihi-totondi 
crines de rapite *• aliud enim nihil habeo. 

165. PHALECI 

Tortum rhombum Bassarici thiasi stimuluin, 

et pellem qua-totus-contcctus-fuit maculosam cervi, 
et corybantionim sonitus xneos crotalorum, 

et th)Tsi Tiridem coniferi stipitem, 
et levis gravem tjmpani fremitum, ac gestatam 

sape mitr4-vinctos vannum super capillos, 
Eranthe Baccbo dicat, tremulam quando thyrsis gerendis 

non-tremulam ad compotatioues manum traduxit. 

166. LUCILLII. 

Imaginem hemiae Dionysius hue dedicavit, 

ex nautis quadraginta servatus solus : 
lumbis enim ei superligat^ natabat. 

Est igitor etiam hemiee in quibusdam bona-fortuna. 

167. AGATHI.E SCHOLASTICI. 

Tibi , beate Capripes, ad speculam in-Iittore-positam 
hunc caprum, duplicis moderator yenationis — 

nam tibi castoridum latratus et tricuspis hasta 
placet, el celeris opera leporum-caedis, 

et retia in undis expansa, et haraator l63. MKLEAGRI. 

Quis spolia apposuit nostris laquearibus ista , 

Qualia Gradivo dona placere nefas ? 
Non ingens datur hasta mihi nee saucia cassis, 

Nee qua de multo sanguine scuta madent ; 
Sed nitida atque ipso nimium rideutia ferro : 

Bellorum non sunt ista , sed arma chori. 
Hxc dale nuptaruni thalamis : manantia taLo 

Tela virum templum Martis habere decet. 

164. LUCIANI. 

Glauce tibi et Nereu, Matutxque et Melicertae 

Saturnoque Sami Threiciaque Deis, 
Sospes ab insano Lucillius squore crines Tondeorhic, aliud quippe ego nil habeo. 

166. LCCILUI. 

Heniia picla patet : sacrat banc Dionysius, uuus 
De nautis decies quattuor incolumis. 

Quippe ligans ipsam supra femora ambo natavit. 
Est quando ruptum (quis putet.') esse juvat. 

167. AGATHIiE ORATORIS. 

Littoris ad scopulum venatu duplice laetus 
Hirsutum, capripes , fert tibi, Faune, caprum. 

Namque tibi latrans canis et venabula terna 
Cuspide sunt cordi, pnedaque parva lepus, 

Rcliaque in fluclus immersa et sedulus auceps. 188 ANTHOLOGI^ PALATIN^E xafxvwv, xal y-oyepm 7re~(Tf/.a (jaYyivoSoXwv — 
avOexo 8k KXsovtxo? , eTcei xa\ tto'vtiov aypav 
avue, xa\ TTTWxa; TToXXaxt? l^gffdSet. 

168. nAYAOY 2:iAENriAPI0Y. 

BoTpuiwv axafJLavra cpuTwv XcoSi^TOpa xotTupov, 

Tov Gpaauv &<|/ixo,u,{«)v Ivvaetav ^ovaxoiv, 
ttoXXocxk; e^Epuffavra Oowv axfjiaidiv 6SovTtov 

S^vSpea, xai vojjli'ou; Tpe'^dtjjiEvov axuXaxa; , 
avTT^ffa? TTOTafAOto TTe'Xa? , Tre^pixoxa yaixa?, 

dfpTi xai e| uXa? 7ray)(^u XiTtovTa pa6o;, 
j^aXxw 3£tvo^tXo(;xaTev7ipaTO , xat 7r«pJt ©rjYW 

Gy)pb; aOtoTTEUTOu Oavi xa6^<|<£ Se'pa;. 

169. AAHAON. 

KcofxauXo? TOV ly ivov iSwv Itti vwta cpspovTa 
^aya^jaTrexTeivsv xwS' ItcI GsiXottsSw* 

aCnqva; S' dveOTQxe (piXaxprjTw Aiovuffw 
TOV t3c Atwvudou Swpa X£i2|o(xevov. 

17 0. 0YIAAOY. 

At TTTfiXeai Tw nav\ , xai at Tavujjnixee; aUtai 
ixeai , •?] 6' tepi xau.cpiXacp'};? TrXaTavo;, 

yjx\ Xi6aSsc, xai TauTa poTVjpixa Ilavt xuTreXXa 
ayxeiTai, oi'^ric; (papfxax' dXe^ixaxa. 

171. AAHAON. 

AuTw ffo\ Trpo? 'OXufjLTTOv EixaxuvavTO xoXoffffbv 

tovSe 'Po'Sou vagTai AtuptSo?, AeXie, 
y^dXxeov av{xa xujjLa xaxeuvdaavTEi; 'Evuou; 

eaTe^l^av TiaTpav Suffjjievewv Ivctpoi;. 
Ou Y"P ^'^^P ireXaYoui; (xovov * dvOeaav, dXXa xai ev ya, 

dSpbv dSouXwTou (fiyyo^ IXeuOepia;* 
TOt? Y«P «?' 'HpaxXyjo; de^yjOeidi YeveOXa; 

Trdrpio; Iv ttovtw x':^^ X®°^'' xoipavia. 

172, [ArA0IOY.] 

Hopcpupi; •^ KviSiTj Ta ffiefxaaTa , xai to SiOupaov 
TOUTO TO Xoy/^toTov, xai TO •7rEpiff;fuptov, 

oT; dveSviv pdxj^euev, ot' I; Aio'vuaov e^oiTa 
xiaffWTr;v cTEpvoi? vsSpi'o' dvaTCTOjjievT] , laborans, et funis sagenam operose jacientium — 
dedicavitCleonicus, quandoquidem et niaritimam praedam 
agebat , et lepores ssepe agitabat. 

168. PAULI SILENTIARII. 

Racemosarum plantarum indefessum vastatorem aprum , 

audacem alticomarum incolani arundinum, 
saepe qui-evulsit rapidorum mucronibus dentium 

arbores, et pastorios fugavit canes , 
obviam-factus fluvium propter, horrentem setis, 

modo et silvaj ex prof undo egressum recessu, 
»re Xenopbilus interfecit, et ad fagum 

belluse immitis Pani religavit pellem. 

169. INCERTI. 

Comaulus quum erinaceum vidisset in tergo ferentera 

acinos-uvae, interemit hac in vinea ; 
et siccatum dedicavit merum-amanti Baccho 

Baccbi dona pra^dantem. 

170. THYILLI. 

Ulmi Pani, et procerae hae 

salices, ac sacra late-luxurians platanus , 
et fontes, et haec pastoritia pocula Pani 

sacra-sunt, sitis remedia malae-depulsoria. 

171. INCEBTI. 

Ipsi tibi usque-ad Olympura eduxerunt colossun 

hunc Rhodi habitatores Doricae, Sol, 
seneum quando fluctum consopiverant Bellonae et 

coronavcrunt patriam spoliis hostium. [terra, 

Non enim super pelago solum accenderunt , sed etiam in 

pulchrura non-subjugatae lumen libertatis : 
quippe illis, qui ex Herculis creverunt sobole, 

paterna est in ponto et in terra dominatio 

172. AGATHI.E. 

PorphjTis Cnidia coronas et duplicem-thyrsum 
hunc hastilia-referenteni, et tibiale, [bat 

quibus effrenate bacchabatur, qucuido ad Bacchum vade- 
hedera-ornatam pectori pellem-capreae afflixam-habens. Et toto pisces amue sagena trahens. 
His te muueribus merito Cleoiiicus lionorat, 
Felix in lepore^, nee minus ille mari. 

l6^. INCERTI. 

Uvas ferre videns tergo Comaulus echinum 
Intulit erranti plana per ista necem : 

Et tibi siccatum merito, Lenaee, sacravit, 
Quippe tuas fuerat qui populatus opes. 

171. IXCERTI, 

de imagine Soli sacrata a Rhodiis. 
Eductum coelo, Sol, admovere Colossum Hunc tibi gens habitans Doiidos urbe Rhodi , 
JErt probo, saevo reduces cum Martis ab aestu 

Suspendere suis hostica signa thoiis. 
Quippe redonarunt pariter terraeque marique 

Libera nullius subdita jura jugo. 
Herculeo siquidem patrium est de semine natis 

Imperiiim terris, imperiumque mari. 

17a. AGATHIiK. 

Porpliyris orta Cnido , gemina cum cuspide thyrsum , 
Sertaque , et haec circum vincula ducta pedes ; 

Laeta quibus Bromii sese jactabat ad aras, 
Partim hedera, partim nebride cincta latus; CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORL\. 189 TauT« xi [xai] xaXXsu; xoaaia xai (iavt'r,;. 
17 3. PI A NOT. 

'A/fiuXw ^ ^puyiTl GaXaijLrjTrdXo? , :^ Tcepi Tceuxa<; 

TToXXaxi Ta; tspa; yeuafjLs'vr, TcXoxajjioui;, 
YctXXai'o) KuSeXr,? 6XoXuY{i»f ' iroXXctxt Souaa 

Tov papuv et; axoi? tj^ov airo (iTouiaTwv, 
TotdSs 6e7) ^at'ta; Ttepi SixXiSi 6r,XEv opeia, 

6ep[AOV itteX Xu(J(ttis t«)5' avsTcauds Tio'Sa. 

1 74. ANTinATPOr. 

naXXaot xai tpiffaai Oscrav 5Xixe?, Tdov dtpocy^^va 

Tsu^si XeTrraXsov ffxauLov* iTiatduLevat, 
Ar^pib) [Xsv ToXapi'axov euTtXoxov, 'Apaivda ok 

epYafiv EuxXcoffTOu v>iiiaTO<; r,XaxaTav 
xepxtSa S' EUTToiTiTOv, aTiSdva xav Iv IpiOoi^, 

Baxy_oX\;, euxpexTOU? 5 Stexpivs txixou?* 
Cwsiv Y«p S'X" '^'^'^0? ovEi'Seoi; ■^OeX' Ixaaxa, 

^sivE, Tov Ix YJ^ipbiv apvufjisva ^(orov. 

175. MAKHAONIOr TnATOT. 

Tov xuva, TOV iraffr,? xpaxepT^? l7tii8|jiova OiipYjc, 
(lea- (xsv Aeuxcav, av6eT0 8' 'AXxijjuvric. 

'AXxiuLsvy,; 8' 06/^ eSpE Tt tx£u.'|eTar w; S' iS' 6jJL0tT,v 
E^xova TravTOtw syr'txaTi :paivoa£vT,v, 

xAoiov eywv Ttfi'Xai; r,X6E , Xe'^wv Aeuxuvi xeXeueiv 
-to xuvi xat pat'vEiv tteTOe y^p w? uXdwv. ' 

176. TOT ATTOT. 

Tov xuva , xav in^pav xe xa\ avxuXo'SovTa aiYuvov, 
Ilavt TE xat NutAipai; dcvTiOEf^ai Apuaaiv 

TOV xuva Si ^toovTK TtoXiv Ttoil TauXiov a;to , 
^r,pa; £i; axoXou? ^uvbv e/eiv sTapov. 

177. [eEOKPITOr.] 

Aaspvt? 6 Xsuxd/pw? y 6 xaXS cupiyY' fXEXidStov ipsi tibi , Bacche , ante thalamum erexit 
haec et venustatis suas ornaraenta et insanise. 

173. RHUKI. 

Achrjlis, Phrjgia neocora, quae circum tedas 

sacras saepe effudit capillos, 
Gallos-decente Cybeles ululatu sajpe mittens 

gravem ad aures sonum ex ore, 
hosce deae capillos montanae circa fores posuit, 

ferridumpostquam a- furore hlccohibuit pedem. 

174. AATIPATRI. 

Palladi dedicaTerunt trinae aequales, simile araneae 

teiere filum tenue scientes, 
Demo quidem quasillum bene-textum , Arsinoa autem 

laboriosam bene-pleii fili colum ; 
radium vero bene-fabricatum, lusciniam inter texentea, 

Bacchylis, quo probe-pulsata fila distinguebat : 
vivere enim sine omni opprobrio volebat quseque, 

hoepes, yictum ex manibus sibi-pai'ans. 

175. MACEDONn COJiS. 

Canem hunc, omnis Talidae venationis pen'tum, 
Leucon formavit, dedlcarit autem Alcimenes. 

Et Alcimenes non invenit quod reprehenderet ; sed ut Ti- 
omnimoda specie apparenteia imaginem, [dit similcm 

collare habens accessit, Leuconi dicens, Imperet 
cani ut etiam eat. Hoc enim persuasit illi, quasi Iatran». 

170. EJUSDEH. 

Canem, peramque et adunco-dente venabulum 

Panique et Njmphis dedico Drjadibus ; 
canem tamen Tirum retro ad stabulum ducam, 

siccas ad ofias communem ut-babeam socium. 

177. THEOCRITI. 
Daphnis alba cute, qui pulchra s>Tinge modulatur Ista suae formse sixnul et monumenta furoris , 
Eacche , tibi thalami dedicat ante fores. 

173. RHIAKI , 

de Baccha qua Jam. 

***** * 

Iraplevit quae saepe feris ululatibus aures, 
Dum Cybeles tcto pectore numen habet , 

Dedicat hos dominae montano in limine crines 
Nam pedibus desit hie vetus ille furor. 

174. ANTIPATRl. 

Tres aetate pares, tenuatum ducere doctse 

Stamen, Arachneum quod superaret opus, 
Dat calathum Demo lonto de vimine ; donat Arsinoe solitum pensa tenere colum ; 
Bacchylis argutum radium dat, aedona lame , 

Digerit in partes qui nova fila suas. 
Elegere etenim vitam quae labe vacaret, 

Yictum qui satis est sufficiente manu. 

175. MACEDOMI COKSUI-IS. 

Indagare canem solitum genus omne ferarum 

Effinxit Leucon , dedicat Alcimenes. 
"Vidit ut Alcimenes, \itio culpaque carentem 

EfGgiem cunctas corpore ferre notas ; 
Vincla tenens queis colla liget : Jam die age Leucon 

Currat, ait : latrans nam tua jussa manet. 

177. THEOCRITI. 

Candidus haec Daphnis Fauno dat munera, Daplmis. 190 

[JouxoXixou? uit.)to\j<;, otvOeTo Ilavi taSe* 
Tou? TpriTou? So'vaxa; , xo XaYwSdXov, 6^uv axovta, 
veSpi'Sa , T^tv TTYipav, & itot' E[xaXo;pdpet. 

178. HrH2innoY. 

Ae'^ai (a', 'HpaxXei;, 'Apx.e<TTpaTOu Upbv SwXov, 
0(ppa, uotI ^effxitv TtafftctSa x£xXi[xeva, 

YTipaXea TeXeOoifJii, -/opwv atouaa xa\ 8[xva)V 
dpxetxw ffTuyepi 5r,pi? 'EvuaX(ou. 

IT9. APXIOY. 

'AypauXw TdcSe n«v\ piapxeo; aXXo; aic' oIXXtj? 

auOai[AOi Tptdcol SSipa XivocTaffiri? , 
niypvi; (A^v BttpaypU euSpoxov fi[ji(Ji.a Ttetavwv, 

ASfXK; S' 6Xovd(JLWV Sixxua T6Tp«7rdo(ov, 
dtpxuv 8' eivaXicov KXeiTwp TTopev oT; <jh St' atOpa? 

xa\ TceXayeu? >t«i ya? eudTO^a irejATce X£v«. 

180. TOT ATTOT. 
TaUTOt 501 £X T 6p£0)V , EX t' ttiOgpo?, Ix TB OaXdlffffY]? 

TpeT; Y^WTol t^j^vy)? (Tu[A6oXa , Il^v , ?Oeffav 
Tauxa (Ji^v etvaXi'wv KXetTwp X{va, xeiva 81 iKypr;; 

oiwvwv, ASfAi? Toc xpixa xexpaitdStov 
0T5 fi(xa )(^sp<7a(ai(Jiv, fijji.' vjeptaisiv Iv dcYpai? , 

'Aypeu , S(x* Iv TrXwxat;, d)? ixp\v , ifta-^o^ ?9i. 

181. TOT ATTOT. 

TpC^uYe?) oOpsdioixe, xadiYvrixoi xoSe xejcva? 

dIXXoi; txTc' aXXofa? (joi * xa5e, Il^v, eOecav, 
xa\ x3c (xlv opviOiov niypil?, xa Si St'xxua 6r]pwv 

Aa[xi?, 6 8i KXe(xwp etvaXiwv eTtopev 
xwv 6 [xlv Iv ^uXdj^otdtv, 6 S' T^epiYiffiv Iv aypai? 

oUv, 6 S' Iv TTeXayei eu(txoj(^ov apxuv ej^oi. 

182. AAESANAPOr MArNHTOi:. 

IIiYpy]; 6pvi0tov aito St'xxua, AS[/,t; 6pe(a»v, ANTHOLOGI^ PALATIN.E bucolicos hymnos , Pani dedicavit ha3c : 
perforatas arundines, pedum, acutumjaculuni, 
capreae-pellem , peram qua olim mMa-ferebat. 

178. HEGESIPPI. 

Accipe me, Hercules, Archestrati sacrum clypeum , 

ut, politum ad vestibulum reelinatus, 
senescam, chores audiens et hymnos : 

satis-sit exosa contentio Martis. 

179. ARCHIiE. 

Agresti haec Pani alius ab alia victum-ministrante 
venatione-retiaria gerraani tres dona, [lum avium , 

Pigres quidem cervicem-premens bone-laqueatum vincu- 
Damis autem silvestrium retia quadrupedura , 

cassidem rero marinorum Clitor dedit •• quibus tu in se- 
ct pelago et terra felicia mitte lina. [there 

ISO. EJUSDEH. 

Haec tibi et ex montibus, et ex anlhere, et ex marl 
tres fratres, artis symbola, o Pan, posuerunt : 

haec quidem marinoriftn lina Clitor , ilia autem Pigres 
avium , Damis tertia quadrupedum. 

Quibus cum in terrestribus, turn in aeriis venationibus , 
detw Venator, et in natantibus, utprius, adjutor veni'. 

181. EJUSDEM. 

Temi fratres, monticola dews, haec arte 

alius ab alia tibi. Pan, dona posuerunt -. 
et avium quidem Pigres, ferarum autem retia 

Damis , Clitor denique marinorum praebuit. 
Quorum hie quidem in lustris, ille autem in aeriis venatio> 

semper, tertiusque in pelago, felix rete habeat. [nibus 

182. ALEXANDRT MAGNESH. 
Pigres ab avibus retia, Damis a montanis. Dulce canens tritis carmen arundinibus : 
Nebrida cum ternis calamis , jaculumqne, pedumque , 
Et peram, quondam qua sua poma tulit. 

* 179. ARCHI*:. 

Agricolae Fauno Ires praeda vivere sueti 
Fratres , quisque operis dona tulere sui : 

Pigres alitibus nodant quae vincula fauces, 
Damis silvicolis lina tinienda feris, 

Quae pisces capiunt Clitor. Tu dexter adesto, 
Ut pelago, tcrris, acre rem faciant. 

l8o. EJUSDEM, 

de eodem. 

Haec tibi tres fratres de moutibus , acre, poulo 

Instrumenta operis , Pan, posuere sui. 
Retia fluctivagi Clitor gregis, altera Pigres Alituum , Damis tertia quadrupedum. 
Tu bonus ut semper facilis fac praeda sit illis, 
Quaevolat, et quae se fert pede, quaeque natal. 

181. EJUSDEM, 

de eodem. 

Haec tibi tres fratres studio di versa professi. 
Pan, habitas montis qui juga, dona ferunt : 

Alituum Pigres , Damis dat fila ferarum , 
Clitor quae fatum piscibus esse solent. 

Ille fac e silvis deportet, ab acre praedam 
Alter, ab insanis tertius aequoribus. 

l8a. ALEXANDRI MAGKETIS , 

de eodem, 
Fila Pigres avium, Clitor vada salsa natantum , CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 19i KXstTtrtp o' £x ^uOiwv, coi TciSe , Ilov, eOsffav, 
;uvov aSeXoeioi Oi^py]; Yep«c, aXko^ «tc' dfXXr]?, 
i5pi Ta xfltt Y*iil? } '5p' "^^ xa\ ■KsXayBM^. 

'Av6* (&V TW {A^V oXb? ) fW 5' TjEpOi; , w 8' dito Spufitov 

jrejxTTS xpdtTO? 'cour»i, Saifxov, Itt' euaefitT;. 

1S3. ZQ2IM0Y eASior. 

2oi Totoe, nJtv, OtipeuTai avripTTjaavto ffuvaiu.01 

Si'xTua, TpiyOaSiTi? Swpa xuvaYEffi'*)?' 
riiYpTi? (i^v irravwv, KXetTcop oXb? , 8? S' aTtb j^epcoy, 

ASixtc , Tetpaitoowv «yxuXo< l^r.^eXotrjc. 
'AXXi (il» XTQv Spufxotffi , x«\ eiv 5X\ , xa\ Sih. [i.iv<rriz 

r,epo; euaypov toiaSs Sioou xbtuiaTOv. 

184. TOT ATTOT. 

Tpiffffi TotSc Tptoraoi QripaYpeTat, aXXo< in' aXXrj? 

TS^vr,? , Trpb? vtjw Ilayb; eOevto Xiva* 
IIiYpTi? (iiv Tcravoifftv lipet? SdXov, Iv 5' aXioiaiv 

KXeiTbip, Iv dTJpfftV ASfXt; IpYjUOVOfXOK. 

Touvsxa, niv, Tov (xev ye Si' alOE'po;, 8v S' ^tto Xdy^fxr,?, 
Tov 8k Si' atYiotXwv Oe? ■Ko'kuT.fpottpo^t. 

185. TOT ATTOT. 

BpiOu (Jiev dtYpauXwv toSs Sixtuov ovGeto Oripfiv 
ASfAtc , xal IltYpTi; tcttjVoXs'tiv vEtpeXriv, 

SirXoTaTov S' aX\ touto [xtTo^^ot^^; djAiptSXTjffTpov 
KXeiTup, euOi^po) Ilavi 7rpo<T£u^ot{xevoi. 

ToiJvexa, Hdtv, xpaTepco Ttdpe ActtxtSi XyjiSo OtipSiv, 
niYpyi S* oitovwv, KXsiTopi S' EtvaXfwv. 

186. lOYAIOr A10KAE0Y2. 

AixTua ffot TdtSe, II «v, dvEOi^xauEv * oixo? dSeXtpwv 
ot Tpeic, 15 dpgwv, T^Epo^, ex TtEXaYsw?- 

* AixTu6oXei TOUTw Se Trap' T,Tdva)v xpoxaXaiaiv 
* OrjpoSoXei TouTw 8' dtYxsai 6»ipoTo'xoi(;- Clitor ex degentibus-in-profundj, luec tibi, Pan,posu- 
commune fratres venationis praeniium, alius ab alia, [ere, 

perite eorum quae sunt terrse, perite et quae pelagi. 
Pro quibus tu huic ex mari , illi ex aere , tertio ex nemo- 

mitte victoriam, deemon, banc ob pietatem. [ribus 

183. ZOSIMI THASII. 

Tibi hiec. Pan, venatores suspenderunt consanguine! 

retia , triplicis dona yenationis : [a continente, 

Pigres quidem Tolatilium, Clitor autem a raari , tertius 

Damis, quadnipedum astutus iuTestigator. 
At tu et in nemoribus, et in mari, et in medio 

aere praedae divitem hisce praebe laborem. 

184. BJL'SDEM. 

Tria haec tres venatores , alius ab alia 

arte, ad fanum Panis posuere Una : 
Pigres avibus immittens rete , piscibus 

Clitor, feris Damis solivagis. 
Propterea, Pan, ilium per aetherera, hunc rero a saltibas, 

tertium per litora facito Tenationis-feliciorem. 

185. F.JDSDEH. 

Grave quidem hoc sflTestrimn rete dedicavit ferarum 
Damis, et Pigres aTes-perdentem nubem, 

simplicissimum (?) autem man hoc ex-filis-consutum rete 
Clitor, bene-venantem Pana venerantes. 

Quapropter, Pan, forti Damidi para praedam ferarum, 
Pigraeque avium, et Clitori marinomm.- 

186. JULn DIOCLIS. 

Retia tibi haec. Pan, dedicavimus votum fratrum, 
qui sumus tres, ex moutibus, aere , pelago. 

Et reti-piscari huic dona ad littorum lapillos, 
illique feras-ferire in vallibus ubi-ferae^gnuntur Damis quadrupedum quae juga celsa teiient ; 
Tres tibi , Pan, fratres donant, sua quisque periti. 

Hie nubes, hie aquas, hie spoliare solum. 
Pro pietate vicem tu fratribus, optiuie Divum, 

Per saltus, per aquas, et per inane refer. 

l83. ZOSIMI THISII, 

de eodem, 

Suspendere tibi tres. Pan venatice , fratres , 
Quae de venatu triplice dona ferunt ; 

Xempe Pigres avium, sed Clitor ab aequore, Damis 
A terris, sollers exagitare feras. 

Tu fac ut huic aer, fac ut isti saltus, et illi 
Plus solito praedae littora curva ferant. l85. EJDSDEK, 

de eodem. 
Rete quod implicuit cervorum corpora Damis , 

Alitibiis nebulam vincula certa Pigres ; 
Verriculum pelagi de textu simplice Clitor, 

Juncta piis precibus munera Pani ferunt. 
Tu , Pan , redde vicem : multos fac Clitora pisces , 

Fac Pigren volucres, Damin habere feras. 

186. jri.iiDioci.is, 
de eodem. 

Haec firatema domus tibi , Pan T^eaee , sacramus 
Retia de coelo, montibus, atque mari. 

Tu fac piscator felix sit in aecpioris undis , 
lUe leves capiat per juga vasta feras : 192 ANTHOLOGIZE PALATINzE 5 Tov xpixov Iv TrrrivoTfftv ImSlsTze' x^; yip auavxcov, 
Satftov, eyetj ^^[aecov Scopa Xivoffxaata?. 

187. AAKAIOr (MITTAHNAIOY). 

Ilavi xa<iiYV7^xo>v lep:^ xpta? , aXXo? a7c' aXXvj?, 
avOex' aw' oixetv); cuixSoXov epyaffirii;, 

DiYpv]!; 6pviGiov, iSXtojv txTrofjioipia KXetxwp, 
IjATcaXiv lOuxdvwv Aafit? (xtto axaXi'xoJv. 

'Av6' 6v euaYpiT'iv xw (xJv ^(^Oovb;, (Jj Ss SiSoiv); 
15 4Xo;, ({) 81 vgfAOi; i^^po? wa>eX(y)v. 

188. AEfiNIAA TAPANTINOY. 

'O KpT)? ©Tjpifxayo; x3t XayojSo'Xa Ilavl Auxa^M 
xauxa Trpbc 'Apxctoixoi? IxpeuLaae trxoTreXoi?. 

'AXXi ffu 0y]pi[ji.a;(w Swptov ^apiv, aypoxa Saifjiov, 
)^£~pa xaxiOuvois xo^oxiv Iv TtoXe'fiw , 

£v xe <7UvaYxetai(7i iraptffxaffo Oi^iTEpTJ ot, 
irpwxa SiSou? ocYpr,?, Tcpwxa xa\ dvxiTraXtov. 

189. M0IP0T2 BTZANTIAS. 

Nufxcpai 'AviYpiaSei; , Ttoxaixou xo'pai , at xaSe pevOvj 
a(x6poatai ^oSeoi? crxeiSexe Ttoaaiv aet , 

j^^ai'pete xa\ ffca^otxe KXetovufjiov, 3? xaSe xaXi 
e?(Ta6' uTtai ttixucov u[jiu.i, Geai , ^o'ava. 

190. rAITOYAlKOr. 

Aa^eo , xifAT^effffa KuGvipii;, BfjivoTroXoto 

Xixa xaS' Ix Xixou Swpa AeojviSsw 
TCEvxaSa xV (JxacpuXrj? eupcoYea , xa\ ixeXiriSs? 

Trpwiov eucpuXXwv suxov aTt' dxpeixovajv, 
6 xa\ xauxriv dTrexr,Xov SXivi^xxeipav eXai'riv, 

xai <|iai(jxwv 6X(y'5v SpaY|xa TC£vi;(paXetov, 
xai ffxayo'va (TttovSTxiv, del Ouseatriv 67rr,Sbv, 

x^Jlv xuXixo? Pattp TTuOfjLevi xeu0o[jievr)V. 
El S', ^c e& papoYUtov aTrtodao vousov, IXdffffet; tertinm adspice inter volatilia : omnium enira 
nostram , o daemon, habes tensionis-linorum dona. 

187. ALC^I (MITYLENJEI). 

Pani fratrum sacra trias, alius ab alia, 

dedicavit symbola ab opera consuela : 
Pigres avium, marinorum particulas Clitor, 

rursus Damis a palis recta-serie-posttis. [illi des 

Pro quibus faustam-venationem huic quidem ex tellure, 

ex mari; et tertiotribuasex-aerefructum. 

188. LEONIDS TARENTINI. 

Cretensis Therimachus peda Pani Lycaeo 

hsec in Arcadicis suspendit scopulis. 
At tu, cigrestis daemon, Tberimacho donorum causa 

manum diri^as arcitenentem in bello, 
et in saltibus assiste ei dextera tua , 

prima dans ex-venatione , prima et ex-inimicis. 

180. M(ERUS BYZANTLC. 

Nymphae Anigriades, fluvii Anigri puellae, quaehaecpro- 
immortales roseis calcate pedibus senij^er, [funda 

salvete et serrate Cleonymum, qui has pulohras 
statuit sub pinis vobis, deae, imagines. 

190. GiETULlCI. 

Accipe, veneranda Cytherias, hymnorura-poetae 

tenuia baec a tenui dona Leonidae : 
quinque uvas bonis-acinis, et mellea-dulcedine 

ficum maturam a foliosis raniis ; 
atque banc quae-sinefoliis in-marina-aqua-natabat oleam, 

et placentarum exiguum manipulum paupercularum, 
et guttam libationis, semper sacrificiis comitem, 

calicis inparvo fundooccultatam. [abiges 

Quodsi, ut illi membra-gravantem expulisfi morbum, Terlius alitibus redeat gravis, o pater : omni 
Nam de venatu nos tibi dona damns. 

187. ALPHiEI MITYLKNiEI , 

de eodem. 

Faune, favens praedis fraternse munere trigs. 
Quae tibi quisque suae dona dat artis, habe : 

Quae relulit Clitor de fluctibus , alite Pigres 
A grege, varorum Damis ab insidiis. 

Tu facito felix captura sit aeris isti , 

lUe , dalo , terras , hie populelur aquas. 

188. LEONIDiE TARENTINI. 

Rupibus Arcadicis suspendit Pani Lycaeo 
Therimachus lepores docta ferire peda. 

At tu Tberimacho Deus hoc pro munere dona 
In bello certa mittere tela manu, 

Auxiliumque illi dextris convallibus adsta Ut spolium victo primus ab hoste ferat. 

189. MTROS BYZANTINiE. 

Formosae Dryades natae de flumine , cujus 

Atteritis ripas luxuriante pede, 
Incolumem praestate Cleonymon, optima vobis 

Pinetum supra qui simulacra dedit. 

190. GjETBLICI. 

Accipe quae mittit tibi dona Leonida vates , 

Diva, Cytheriacis suspicienda jugis : 
Caerulea in quinis tibi ponitur uva racemis, 

Praecoquaque umbrosis ficus ab arboribus, 
Jamque immersa sali sine tegmine frondis oliva , 

Libaque non ditis victima parva manus : 
Gutlaque libatrix comes indivulsa sacrorum : 

In calicis fundo perbrevis ilia latet. 
Si mihi quae morbum potuisti pellere, pellas CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 193 10 X2t\ 7revtr,v, Saiaci) TrtaXeov y t'jxapov. 

191. KOPNHAior Aorror. 

'Ex TreviTj?, oj; oTo6', (Jxpai^veo; , aXAi Sixair,;, 

Ku:tpi;, T«uTa Se)(^£u Suipa AecovtSsbi* 
Tcop!pupeT,v TauTTfjv litisuXXtSa , -ni^v 6* aXiiracxov 

* SpuTreTta, xal 'j/aKrciov tyjv vou.iu.r,v Ouffi'riVj 
(jTrovSii^v 6', v|v addtXeuTOv aouXiffa , xal t4 {xeXij^pi 

coxa. 2u S', w; votiffou , ^ueo xat Tzevii\^' 
xa\ TOTE pouOuTEovTot jji' Iffoij^eat. *AXXi du, Saiftov, 

oirtuSot; avTvXaSeiv t^v «tc' Ifxeu y^aptta. 

192. APXIOY. 

TauTB ffaYT,va(oio Xivou Sr,vaii IIpniTcw 

Xeiiava xat xuptou? 4>ivtuX(k sxpetxasEv, 
xai Y«H<|'Ov y^aiTTjdiv Icp' tTTTCsiTict TcsSriOev 

avxiffTpov, xpw^iTjv EivaXtoiffi xayTiv, 
xal Sovaxa TpiTavuaxov, aSaTTTiSTOv te xa6' uSwp 

tpsXXbv, ael xpucptcdv d^tjta Xayovta poXwv 
ou yip STi (jTei'Sei ■Jcoffi }(^oipaSa?, ouS' ETiiauet 

fjiofftv, (AoyEpo) Yi^pai TsipoiXEvo;. 

193. *AAKKOr. 

IIp{T5ic' atYtaXlta , cj>v»xoy£itov, 
AaixotTa; SXieu; , 6 ^u<T70(X£'Tpr,c , 
. TO itETpTj? iXfTrXTJYO? lx(xaYEiov, 

?, pS^Xa ffitiXaSwv, 6 irovToOiipr,?, 
joi xi StxTua TaiAf i^yiorpa xauta, 
SaT{iov, cfffBTO, ToT; sOaXite Y^pa?. 

194. AAESnOTON. 

£(o^E, 6£a TpixoT, Ta TsOevra [ts] to'v t' avaOsvTa. 
195. APXIOT. 

TpwaSi IIaXXavat(K avTjs'pTTiffEv 'AOava 
auXbv spt6p£(ji£Tav Mixxo? 'EvuaXiou, 

w •rcoTE xai OupiEXTiffi xal ev TtoXsuioiffiv E{1£X<J;EV 
7cpda6£, TO {lev ffrovaya? (TTifxa, to S* euvo|xia?. 

196. STATYAAIOr ^AAKKOr. 

'PaiSoffXEXT) , Biyuxkov, * a(i|i.oSuoTav^ 

OTtlffOoSafJlOV', dTpaj^TjXoV, dxTOtTTOOV, 

vT^xTav, TEpEuvovwTov, o(TTpaxd}^poa, etiam pauperiem, dabo tibi pinguera caprani. 
191. CORNELII LONGI. 

Ex paupertate, ut scis, \era, sed justa, 

Cypris, haec accipe dona LeonidiB •- 
purpureum hunc racerauni-ex-reliquis, et saie-conspersam 

druppam, et placentarum legitimum sacrificium, 
et libamen, quod quietum de-faece-defudi, etmelleas 

ficos. TuTero, utmorbo, eripe me etiam paupertati ; 
et tunc boTes-immolantem me conspicies. At tu, dea , 

festines accipere gratum, ut a me, donum. 

192. ARCHIVE. 

Has sagenaram fili vetustas Priapo 

reliquias et nassas Pbint\°lus suspendit, 
et nncum crinibus in equinis ligatum 

bamum, occultam marinls-piscibus pedicam , 
et anindinem lon^ssimam, nee mei^endum in unda 

suberem, semper sortitum abditorum indicium retium : 
non enim jam calcat pedibus scopulos, nee indcrmit 

littoribas, aemmnosa senectute attritns. 

193. FLACCI. 

Priape littoralis , algarura-vicine, 

Damoetas piscator, profundi-mensor, 

rupis mari-pulsat% tersorium, 

hirodo scopulorum, roarinus-yenator, 

tibi retia prsedae-circumplectendse-apta haecce , 

nomen, posuit , quibus forebat senectam. 

194. ARONYMI. 

Serva, dea Tritooia, qoaeque sunt posita quique posuit. 

195. ARCHIiE. 

Troadi Pallanaeus suspendit Minerrae 

tibiam grarisonam Martis Miccns, 
qua aliquando et in-tbeatris et in bellis cecinit fnis. 

olim, gemitus nunc signum, nunc bene-constituti-ordi- 

196. STATYLLII FLACCI. 

Varum , duobus brachiis, arenas-subeuntem , 
retrogradum, sine-collo, octipedem, 
natatorem, firmo-dorso, testaceo-corpore , Pauperiem , dabitur pinguis ad ista caper. 

igi. COBITELII LORGIHI. 

Sume Venus, qua vera quidem, sed conscia recti, 
Dat tibi pauperlas dona Leonideae : 

Uviferas frondes, et qiiam sal condit olivam, 
Libaque majorum reiligione data, 

Et licus teneras et yinum fxce solutum : 
UmOLOGU. I. Sed Dea tu, cujus morbus abivit ope , 
Fac mihi paupertas abeat quoque : bos tibi fiet 
Victima , tu propera munus habere meum. 

I9A. STATII.n FLACCI. 

Arenimergimi, flexicrurem, forcipem, 
Collo carenlem, pedibus octo, retrogradum, 
Fluctivaga tectum terga, testicorporem. <3 194 

—^ ZM Ilavi Tov TuaYoup'ov &p(Air,6oXo?, 
4 aypai; aTvap/^av, avTi6r)(7i KwTraffo;, 

197. 2;iM0NIA0r. 

'EXXavwv apj^ayo? sTtei fftpotTov wXeaa M>i8tov 
nau<rav(a? $o(Sip (Avafi' aveOrixa xo'Se. 

198. ANTIIIATPOY 0E22AAONIKEi2i:. 

"ilpiov avOvifjavca? utto xpoTdtcpoiffiv louXou; 

xeipa!/.£VO(;, y^vuwv apaeva? ayXaia;, 
<I>o(6tj> 6^xe Auxwv, TrpwTOV y^pa;* eu^ato 8' outoj;; 

xal TcoXi^^v Xeitxwv xeTpai aizo xpOTOtcpwv. 
Totviv dXX' eTTiveue, ti'Oei 8i [xtv, w; Trpd ^e xoiov , 

&? auTi; TToXiw Y'lP*' vi^o(ji£vov. 

199. ANTKMVOr BYZANTIOT. 

EivoSiT] , aoi TOvSg cpiXri; aveOi^xaxo xopffv^; 

TtTXov, 6Soi7roptr)i; (ju(jl6oXov, AvticpiXo?* 
rj7Ga yap £u)(^a)XY)(Ti xotTi^xoo; , iQaOa xeXeuOoi; 

tXao?* ou TToXX"?] S' ^ X*P'^> *^^' ^"^'■'l' 
M-J) Se Ti? -^jiAeTEpou [Aaptj/ri x^pi [JiapYO? ^^ifiQ? 

avOsfxaxo?* (TuXSv adcpaXsi; ou5' (SXiya. 

200. AEilNlAOr. 

'£x To'xou, EiXsiOuia , TTixpav wSiva (fufoZaa, 
'A.|J.6poa(r) xXeivwv O^qxaxd not Tcpb ttoSwv 

Ssafjia xofjiai; xai ttstiXov, I^' 4> Sexdro) 6v\ (xrjvl 
Staffbv ditb CwvY)? xu[x' £Xdy(^eua:e texvwv. 

201. MAPKOY APFENTAPIOY. 

2dvSaXa xal (AiTpviv TrepixaXXea, xdv te {jLupoTTvouv 
pdffTpuj^ov wpaicov oOXov areb TrXoxdfxtov, 

xai ^(oVTjV, xai XeTrxbv uTrevSuaa touto j^itwvo;, 
xai T^ Trepl (jTEpvoii; ayXaoc {xaaxdSsTa, 

efji.6puov suioSivo? Ittei cpuye vr,Suoi; oyxov, 

EuCppdvDT] VYjoi 67,XEV U7t' 'ApTEjAlSo?. 

202. AEQNIAOY TAPANTINOY. 

EuGuffavov ^(0VY)v toi Sjxou xa\ tovSe xuTracfftv 
AxSt? irapOEvtwv O^xev uTCEpOs Gupwv, 

EX xdxou, w Av^xtai, papuvofXEViq; 5xi vy)Suv 
^wbv U7t' b)8iv(ov Xuffao x^aSe Ppetpo?. 

203. AAK£2N02,o! as OIAinnOY 0E22AA. 

'H Yp^ij? ■^ x,^pv9)xi(; , •^ Y"'"^ TrdSac, ANTHOLOGIiE PALATINiE pagurum Pani piscator-haniarius, 
venationis primitias, dedicat Copasus. 

197. SIMONIDIS. 

Grsecorum dux, postquam exercitum delevi Medoruin, 
Pausanias Phoebo monumentum dicavi hocce 

198. ANTIPATRI THESSALONIC. 

Rite florentem sub temporibus lanuginem 

tonsam, genarum masculura decus , 
Pboebo posuit Lycon, primum donum ; optavitque ut sic 

ctiam canos ab albis tonderet temporibus. 
Uaque tales canos annue, et fac eum, ut ante talem, 

sic rursus talem, quando cana senectute aivescet. 

199. ANTIPHILI BYZAJSTH. 

Vialis-dea, tibi bunc de-suo dedicarit capite demptum 

pileum, itinerissyinbolum, Antiphilus : 
eras enirn votis ejus favens, eras in viis 

propitia. Non magnum autem donum, sed plum. 
Ne vero aliquis nostrum attrectet manu avidus viatoi 

donarium : rapere tutum est ne tenuia quidem. 

200. LEONIDvE. 

Ex partu , Ilithyia , acerbura laborem effugiens 
Ambrosia praeclaros posuit tibi ante pedes 

vincula comae et peplum , eo-quod dccimo in mense 
duplicem de zona fcctum enixa-est liberorum. 

201. MARCI ARGENT ARII. 

Saudala et mitram perpulchram odoratumque 

cincinnum pulchris crispulum ab cirris , 
et zonam, et tenuem subuculam banc tunicas, 

et circum pectus splcndida mammarum ligamina, 
fcEcundum facili-partu postquam effugit uteri pondus , 

Euphrante fano posuit in Dianse. 

202. LEONIDJE TARENTINI. 

Bene-fimbriatam zonam tibi simul et bunc cypassim 
Athis virginales {Dianae) posuit super fores, [uterura 

post puerperium, o Latonia, ferente-gravem quoaiam ips& 
tu vivam sub partus doloribus exsolvisti prolen. 

203. LACONIS, alHs PHILIPPI THESSALON. 

Anus mercenaria, invalida pedes, Istum pagurum Pani de praeda sua 
Partem dat hamo Copasus captum suo. 

198. ANTIPATRI THESSALONICENSIS. 

Hunc mode detonsum subter sua lempora florem, 

Quo nosci sexus teste virilis amat, 
Frimwm, Phoebe , Lycon munus tibi sacrat ; et optat Sic etiam canos ponere posse suos. 
Tu melius tales da tunc quoque consecret : et nunc 
Da sapiatj quantum cana solent capita. 

2o3. PHILIFPI THKSSALONICENSIS. 

Nendi labore loripes vivens anus CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 193 TTuffTiv xst' hb\^y uSiTo? Trsiwvi'ou 

TO UIV SieffXT^piTTTS Tr;v TcTp(«)[Aivr,V* . 

oTxTo? Ss No(iL!pa; eTXcv, afr' eptSpo'fjiou 
AiT»r,5 TraptopeiTjot DujxaiOou Trarpo? 
e/^ouffi SivTQevTO? uypo^ oixiov. 
Kat T^? U£V ajX!pi)(^t«)Xov apTSixJ? <rxAo? 
6eptx^ SisffTTipi^ev Aitvxit'I XiSat?* 
Nujxipai; S' IXeiTre pdtxTpov, otr* lirjivEffav 
ire{ii,7CEiv {xtv donjptxTOv, -^oOsivaK 86911, 

204. AEQNIAOY TAPANTINOV. 

f^pK 6 ?a«SoXo/eip t5 IlaXXaSi Ttr)j(^ov axa|X7riJ, 
xal TExavov vtoTtp xaoLTrrouEvov irpiova , 

xal iceXexuv ^uxavav t' tuaufia. , xa\ irEpiaye? 
Tpuiravov, Ix tej^vb; dtvOsTO iiauasc|AEV0<. 

205. TOT Arror. 

Textovck; apixEva rauta Aeovti/ou , «f tc -/apaxxai 

^ivai , x«l xd^wv o\ Taj(^ivol ^opEE? , 
<rra6fxat xat (AtXxEta, x«t at (T/eSov a[i!pt7rXT)Ye; 

(i^upai , xa\ uiXtu) cp upojxEvot xavove^ , 
a? t' ap(S£; , ^uTCTip te , xai iazEktoiiiivo^ oSro? 

£{x6pi6^(;, T£)(^*!X(; 6 Trpuravt?, tceXexu; , 
xpJTtava t' EuSivriTa, xal uxi^EvTa Ts'pExpa, 

xal Youf bov oZxoi Tol irtffupE; ropE'E? , 
ajicpi^ouv TE ffxETtapvov I 59) j^apiEpyw 'AOava 

wv^p Ix TEj^va; Oi^xaxo 7iauo(i£vO(;. 

206. ANTinATPOr SIAQNIOr. 

SavSaXa [xJv t^ iroSwv 6»Xirf>]pta xauxa Bixivva, 

£uT£/_vtov Ipaxbv (rxuxoTd[i.a)v xatxaxov 
xbv Sfi cpiXoTrXdtYXTOio xo[Aa; ccpiYxxripo <]^(Xatv\<, 

PaTTCov aXo? ttoXi^? avOsfft xExputpaXov 
^iTTiSa S* AvxixXew xaXuTTTEipav 8k TcpcxitoTcou , 

Epyov apatj^vai'ot? VT^fAaaiv laojAopov, 
a xaXa 'HpaxXfita* xbv EuffffEipTJ §£ Spotxovxa , 

j^puffEiov ^a$tvb)v xo'ffaov litiatpopiwv, 
Traxpb? 'ApiaxoxeXou? cruvojjiuvujjio?' at ffuvo[jL'>^6£i? 

SXixe; Oupavfr) 8wpa KuOrjptaSt. 

207. APXior. 

2avSaXa xauxa Btxivva" TtoXuTrXocYXxou Si <tiXaivt? 

TTopjpupEOv yaixci^ ^uxopa XExpu^aXov 
$avOi S' 'AvxixXew vo6ov x£u9ouaav arjixa Famam liquoris audiens Paeonii , 
Cum scipioDe querceo carpsit viam, 
Qui sustinebat pravitatem corporis : 
Nymphas misertum est ejus , infernis locis 
Quae montis JElax verticosas incolunt 
Domos, fiueuta rapida Symaetbi patris. 
Sic laesa crura sanitati pristins 
Keddit benigDUS laticb ^Stniei calor. famam ob bonam aquae salutaris 

venit adreptans cum quemo baculo, 

qui ipsam sufTulciebat debilitatam. 

Miseratio autem Nympbas cepit, quae late- fremeutis 

Mtnas montis-in-Iateribus Symaetbi patris 

tenent Yorticosi bumidam domum. 

Et illius quidem utrimque-claudum femur incolume 

fervidus sustinebat ^tnaeus liquor. 

NjTnpbis autem reliquit bacuJum , quae promiseraiit 

dimissuras earn non-fultam. gavisis done. 

204. LEONlDiE TAREjSTINI. 

Tberis arti/iciosa-manu Palladi ulnam non-flexain, 

et longam, tergo cur?atam serram, 
et asciam runcinamque splendentes, et circumactam 

terebrara, dicavit artem suam desinms. 

205. EJUSDEM. 

Fabri instrumenta oaecce sunt Leonticbi : et sulcatae 

limae , et lignorum celeres Toratrices (ntncinx) , 
amusses, et capsae-rubricae, et prope utrimque-ferientes 

mallei , et rubrica ijiquiuatae regulae, 
et arides , scalptnimque, et manubrio-iostructa-SDo hsc 

p(Miderosa, artis praeses, secaris, 
tercbraeque facile-rotatiles, et celeria terebra, 

et claTonim bi quatuor tomi, [Minervae 

et utrimque-radens ascia : quae igitur pulchra-faciciUi 

ille Tir posuit , artera quum desineret. 

20fi. ANTIPATRI SIDOMF. 

Sandala quidem pedum fomenta baecce Bitimia, 

artis-peritorum araabile sutorum opus ; 
at eTagari-amantis comai constrictorem Pbila;nis, 

tinctum maris cani coloribus-Tividis reticulum ; 
Qabellum vero Anticlea; velamenque vultus, 

opus araneosis telis par, 
pulchra Heraclea, et bene-tortilera serpentem, 

anreom teretum omatum malleorum, 
patris Aristotelis cognominis-mulier : concordes-fiociee 

aequales-aevi C<plesti dona ferunt Cytheriadi. 

207. ARCHIVE. 

Sandala haec Bitinna; lateque-ragantis Philaenis 

purpureum comae custodem reticulum; 
flava vero Anticlea notbum celans veutum At ilia baculum dedicat ; Nympbis placet 
Munus remissae gressibus propriis domum. 

204. LEOSID^ TAREXTINI. 

Tberis in arte bonus constantem Palladi normam 
Cum serra, dorso quae secat acta trabes, 

Cumque secure simul terebraque rotante dolabram, 
Dedicat, ut longse desiit artis epus. U. ^9C ANTHOLOGIZE PALATINI fitirtSa, xiv (iaXepov GdtXTTO? afjt,uvo(X£vav 
5 Xetttov S' 'HpotxXeia ToSe TrpoxaXufAjxa TrpoffcoTrou , 
tsu^Oev apa)(vaiy)(; etxsXov apTreSdoiv 
a 5e xaXiv ffTretpafjia Trepidcpuptoto SpctxovTo; 
ouvofJL* 'ApiffTOTEXew TTttTpb; eveYxa[/.£va' 
&\ixe<i ay^ai 5t~>P* 5 y*M'°'^'^°^* » '^"^ TaSe, KuTcpi, 
Id wTTaaav, at yudtXiov NauxpdcTiSo; vaetat. 

208. ANTinATPOY. 

'H xi Tue'SiXa ^e'pouca, MsvexpdtTi?' "Jj Si xb cpapo?, 
Ori[xovor]' Upvi^w S', ■SJ to xutueXXov iyei. 

T^C ITacpir]; S' 6 vswi; xa\ xb Ppsxa;* av6£u.a S' auxwv 
^uvov 2Tpu[j.oviou S' epyov 'Aptorxofjiayou. 

TlScffai S' (Xffxal Sdav xat IxaipiSec aXXi xuyouaai 
xuirpiSo; euxpiQXOu, vuv Ivd? elatfjiia. -' 

209. TOT ATTOT. 

BtOuv\(; KuOspr, [jie xeyj? SveOiixaTO , KuTrpt, 

fjioptpY)? eiSwXov XuySivov, eu^aaevr). 
'AXXi ffu XT) (xixxY) ixEYaXYjV X,*P^^ avxiixepiljou , 

w; £6o;* apxEixat 8' avSpb; 6|jLO(ppo<Tuvif). 

210. cWAHTA 2AMI0T. 

TlEVxrixovxaeTK; xai lirl irXeov -J) cpiXEpaorxoc 

Nixiic et; vy)bv KuTrpiSo; Ixp^jxaaev 
ffdtvSaXa xai X«^f^« avEXiyfJiaxa , xbv 81 StauYrJ 

j^aXxbv, (JxpiSEi'v]; oCix aTToXenrduEvov, 
xa\ IJwvTiv TToXuTifjLOv, 6i x' ou ^tovYixJt irpb; dvSpd;* 

dXX* £(Top5); Ttdffyi; KuTrpiSo; dTtxaffirjv. 

211. AEliNlAOY TAPANTINOY. 

Tbv dpyupouv "Epwxa, xai Trspiaipupov 

TTS^aV, xb TTOpCpupEUV TE AEaSlSo? XOtlT)? 

i^tyfJia, xat [xv)Xouj^ov uaXdj^^poa , 
xb y(^dXx£o'v t' Effoirxpov, ■ijSi xbv irXaxuv 
xpi^Sjv ffayrjVEUTvjpa , Ttu^ivov xxsva , 
tdv ^^OsXev xu)(ouffa, Kpriaia KuTrpi , 
Iv erai; TiOriffi KaXXixXEia Ttatrrdaiv. 

212. 2IM12NfAOr. 

Eoj^EO xoTs Swpoiai , Kuxtov, Oeov SSe yap^vai 
ArixotSriv dyop^? xaXXi)(^dpou Trpuxavtv, 

fiffiTEp UTTO ^Eivwv x£, xai ot vaiouct Kdpiv9ov , 
alvov e^^tq j(apixo)V (xEcrxoxdroK; ffT£(pdvoi(;. 

213. TOT ATTOT. 

*E5 •i'7t\ TrEvxv^xovxa , 2i(jitov(S7] , -Jfpao xaupoui; 
xat xpiTToSai; , Trplv xdvS' dv6£[ji.Evat Tri'vaxa* flabellum, vehementem aestum depulsans; 
! tenue autem Heraclea hocce velamen vultiis, 

factum araneosis simile laqueis; 
pulchnimvero volumen talos-cingentis serpentis 

nomen Aristotelis patris quae-tulit •• 
aequales splendida dona, pronuba , tibi baec, Cypri, 

dederunt, vallium Naucratis incolse. 

208. ANTIPATRI THESSALONICENSIS. 

Quae sandalia fert, est Menecratis ; quae vestem , 
Phemonoe , et Prexo, quae poculum babet. 

Paphiae hoc templum et statua , donum autem illarum 
commune; Strymonii vero opus Aristomachi. 

Omnes antem erant cives et meretrices ; verum nactae 
renerem bene-roixtam, nunc sunt unius una eamm. 

209; EJUSDEM. 

Bithynis mulier Cythere me tuae dedicaTit, Cypri, 
formae imaginem Pario-de-rdarmore, ex voto. 

At tu parvae gratia; magnam gratiam vicissim repende. 
ut solitum : contenta est concordia-cum viro. 

210. PHILETiE SAMU. 

Quiiiquaginta-nata-annos et amplius amoris-araans 

Nicias in fano Cypridis suspendit 
sandala et comae cirros, et pellucidum 

aes, exacta-repercussione non destitutum, [viro : 

ac zonam pretiosissimam , quaeque non sunt dicenda a 

sed oculis-vides omnigenae Veneris spectaculum. 

211. LEONID^E TARENTINI. 

Argenteum Amorem et circumtalarem 

fasciam, purpureumque Lesbiacae comae (galeri) • 

cimim, et mammarum -zonam vitri-colore, 

aeneumque speculum, ac latum 

capillorum sagenatorem, buxeum pectinem^ 

quae cupiebat sortita, o Cretica Cypri, 

in tuis ponit Calliclea aedibus. 

212. SIMONIDIS. 

Precare his donis, Cyton, deum ita gaudere 
Latonium, fori pulchris-apti-choreis praesidem , 

ut ab hospitibusque et iis-qui habitant Corinthum 
laudem obtines gratiarum plenissimis coronis. 

213. EJUSDEM. 

Sex super quinquaginta, Simonides, tulisti tauros 
et tripodas antequam banc appenderes tabulam : 208. [vHiLODEMi, ut al'iis placet , argentarii.] 

HsEc est Phemonoe, quae vela, Menecratis est, quae 
"Vincla pedum, Prexo , quae cava pocla tenet. Hae Veneri templum simul effigiemque dederunt, 
Strymonii quod opus cernis Aristomachi. 

Hae cives fueraiit, sed publica corpora : Cypris 
Rem dedit , atque uni nubere quamque viro. CAPUT M. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 497 TOffffaxt S' tixepoevta Sioa^aiievo!; yopbv avopwv, 
guSo^ou Nixa; ayXoiov apji' i-i:i&7\^. 

214. TOY ATTOr. 

<l>r,Lii FeAtov', 'lepwva, noXu^r,Xov, ©psouSouXov , 
raiSa(; Aeivouevsuc;, tov TptrroS' dvOsjXEvai, 

£ ; IxaTov XiTpwv xat irsvnixovTa xaXavToiv 
AatxapETiou ypuaou, t5c SexaTa; osxatTav, 

[^apSapa vixi^oavTai; eOvTj* izoKkry 51 Ttapaa^eiv 
(TujAjjiay^ov "EXXrjdiv yelp' e; eX£u0£pir,v]. 

215. TOT ATTOT. 

TauT* am Susjaevecov Mt^Smv vautai AioSwpou 
SttX' otvedEv Aaxoi ixvaixaTa vautxa/ia;. 

216. TOT ATTOT. 

itoao; xai 2u>aM aton^pia tovS* aveOr,xav 

217. TOT ATTOT. 

X'£i{Ji.£ptr,v vicpEToio xaTTjXuffiv ^vix* aXu;«; 

FaXXo? lpi(i(jLaiT,v ^XoO' urb cTtiXaoa , 
•jEtbv dfpTi x(^u.T]( a7ro{jiop^aTO' tou o^ xkt' i/vo? 

Pouipayo? el? xotXr,v dxpaicbv Txto Xeoiv. 

5 AuT^p 6 TreTrcajjLEvr, [xsYOt -niuitavov 8 ayiQi /_stpl 

TJpa^ev , xavayr, o' laj^ev avxpov aitav. 
OuS' ItXrj Ku6eXyj< lepbv Ppo'[iov uXovojio? 6r;p 

[XEivat , ov' 6X^£v S' wxu; eOuvev opo; , 
:it'ff«? •^{jLivuvaixa 6e^? Xdrpiv, 8? rdSs 'Petat 
[0 EvSu-c^ xai ^avOou; sxpEfxaffE TrXoxx^xouc. 

218. AAKAIOr. 

KsipdjAEVOc YO'*i{*'iv Ti; aTio spXefiot Mr,Tpb? dyuprif]? 

'lSr,c EuSEvSpou irpSva? ISouvo^axef 
Tto §e Xewv 7)VTriffE itEXiopio;, w? etci Ootvuj* 

ydfftxa tfipw* yaXsTrbv TWivaXEou q>atpuYO?. 

6 Aiicra; S' d)tjir,<TTeoj Orjpb? [xopov w; au^a^e , 

■niuLTcavov 1^ Upa; £TCXaTaYr,(r£v dfXr,;. 
Xu) {Jiiv evexXektev fovtav yevuv, Ix Ss tevovtwv 
EvOou? ^0[x6riTTiv EffTpo^aXilE cpdSrjv 

XctVO? S' EXTCpO^UYWV dXobv fiOpOV, £l7aT0 'PEi'ri 

l« 95;p» , tbv 6p"/T,(j[JLWv auTOjxaOri KuoeXt,?. 
219. ANTinATPOr. 

'Ex TTOTE xt? tppixxoto OeS? ffecoSrjUEvo? oiffxpoj totiesque amabUem quam-docuisses chorum virorum. 
gloriosae Victoriae splendidum cumim insceodlsti. 

214. EJUSDBM. 

Aio Gelonem, Hieronem, Polj-zelum, Thrasybulum, 

filios Dinomenis, tripodem consecrasse, 
sex centum libris et quinquaginta talentis 

Damaretei auri, decimee decimam, 
barbaras quum->icissent gentes; plurimamque prsebuisse 

sociam Grsecis manoin ad libertatem. 

215. EJUSDBM. 

Haec ex hostibus Medis naote Diodori 
arma dicarunt Latons monumenU naTalis-pugnae. 

216. EJUSDBM. 

Sosus et Soso salutis ergo honcce (tripodem) dedicarunt, 
Sosus serratus, Soso rero quod Sosus est serratus. 

^^mmtr 217. EJUSDBM. 

Hiemalem nlvis lapsum quando vitaas 

Gallus desertam venitsub speluncani, ^secntus 

iinbrem modo a-erinibns absterserat; atqueejus vestigjia 

taurivorus in cavam semitam ingressus-est leo. 
YerumQle passA magnum t3rrapanum, quod tenebat, manu 

percnssit , et murmure ingemuit antrum totum. 
Neque Taluit Cybeles sacrum strepitum silTicola bellua 

sustinere, per nemorosum rero citus ruebat montem , 
metuens semimulierem deas famulum, qui haecce Rhea 

vestimenta et flavos suspendit crines. 

218. ALCiil. 

Desecta genitali vena quidam 3Iatris ( Cybeles) circulator 

Ida; arboribus-abundantis colles calcabat ; 
atque huic leo occurrit immanis ut ad coenam faciendam 

hiatum ferens grarem famelic^ gnlae. {tem vidit, 

Metuens autem ille a-crudeli fera mortem ut imminen- 

tympanum ex sacra pulsairlt amentia. 
Et lea clausit quidem sanguinariam maxillam, sed ex collo 

ut-deo-plenus in-gyrum rotavit jubam; 
ille vero pemicioso fato elapsus Rhea dedi(»Tit 

belluam, saltationes Cybela quae-per-se-didicerat. 

219. A?rnPATRI. 
Quidam aliquando a terribili dea excitatus oestro, 2 I 8. ALCiEI. 

Semivir Idaeae matris de gente sacerdos 
Ibat oberranti per juga curva pede ; 

Cum subito vastos fulvus leo pandit hiatus, 
Rugitu rabidam testificante famem. 

Vidit ut exitium Gallus prope , tympana quassat : 
Jncrepuit raucis pulsibus omne nemus. Terribiiem rictum clausit fera, plenaque coepit 
Numine velantem coUa rotare jubam. 

lUe reus voti fictam sacrat, absque magistro 
Quae didicit Cybeles orgia sacra , feram. 

219. AHTIPATRI. 

Turrigerae quidam Dominae correptus ab oestro 198 

e7)Xu}(^(T(0V, affxr)T^i; eiiuTTEtpoiffi xopuf«.6ot?, 

(5^pW « OTpeTTTSv (5((J.jJl,aTl XExpucpdtXiov , 

5 i6pi? avrip, xoiXwTCiv opsiaSa Suoraxo Trerpav, 

Zavb; IXacjTpriffOei; ywoi^aY^' vicpdtSi. 
Tbv oi (xsV a^^iyriTO? imia^pt Taupoqpo'vo? 6f,p, 

£15 Tov Ibv 7rpo(jioXo>v cptoXebv IffTtspio;' 
SOpvidas S' ei? cpwta , xa\ eutpviTOKTiv auT|jLiv 
[0 (AuxT^pffiv |3poTga; ffapxb? epuaaajjievo?, 
lata (jiiv Ppiapoiffiv etc' ij^veffiv 0(x(Jia S' IXi^a? 

BpuyStTO cr^eSavwv o6piu.ov ex yevuwv. 
'AfAcpl §6 ot ffpLapdcyei t''^'^ lvauXiffT>ipiov avxpov, 

a;(6t S' &Xdei? aY)(^ive^"Jj(; axoTteXo;. 
15 AuTotp 6 GajjiSviffai; cpOoyYov ^apuv, Ix [xiv (StTravTa 

Iv (XTepvoif la"pi Oujjlov 6pivd(ji6vov 
dXX' l(xira; IpifJiuxov airb ffTO(xaTO)v 6XoXuy«v 

^xev, eSivrjffgv 8' eudxpocpaXiYYa xojxav 
)(^gip\ 8' ava(ix.o(xsvo; [xsYa TU[jntavov, iTtXaTocYviffev, 
10 SivwTOV 'Peia; StcXov 'OXuaTTibtSo? 

to Cwa; eTraptoYov dti^Oea Y^p to'te Pupcrr); - - 

Taupeiou xevsbv Soutcov eoeiaeXsiov, 
Ix Se (puYwv wpoucEv. 'IS' w? eSiSa^ev dvdtYxa 

Tcavffocpo? l^eupEiv sxXuatv 'AtSew. ANTHOLOGIZE PALATINI 

circumactos quatiens furore-vesano ca|>iIlos , 
inulicbri-vestitu, exornatus bene-plexis cincinuis , 

teneroque tortilium vinculo reticulorum, 
eunuchus vir, cavam subiit petrara montanam, 

Jovis compulsus membra-stringente nive. 
Post hunc intrepida eodetn insiluit tauros-perimens fera. 

ad suum profectus cubile leo Tcspertinus , 
viroque adspecto, et bene-perforatis naribus 

odore humana; carnis hausto, 
stabat quidem validis in vestigiis, sed oculum volvens. 

rugebat Yehementer horribilibus ex maxillis. 
Ac circa eum resonabat antrum ejus- cubile , 

strepcbatque Silvester nubibus-vicinus scopulus. 
Itaque vir, attonitus gravi sono, omnem quidem 

in pectore fractus-demisit animum commotum; 
sed tamen valde-mugientem ab ore ejulatum 

niisit, et jactabat multum-rotatam comara ; 
manu autem attollcns magnum tympanum, strepuit, 

rotunda Rheae arma Olympiadis 
vitam ilia servantia -. insolentem enira tunc corii 

taurini inanem strepitum extimuit leo, 
et profugus absiluit. Ecce quomodo docuerit necessitas 

oranium-gnara invenire liberationem ab Oreo. 220. AlOSKOPIAOT. 

2apSt? IlEdffivoEVTo? im OpuY^? ^fi^'^^ ixe'aOat 

extppcov, (xaivojAEvriv Sou? dvs[xoi<Ti xpi^^a, 
aYvb? 'Atu? , KuSe'Xyi? OaXauTjTtoXo?* otYpia S' avTou 

£<|/u/0y1 )(^aX£Tr9i(; Trveu[xaTa GeucpoptY)?, 
5 IffTtepiov (jTEiy(^ovTO<; dva xve'cpa;- elq Sk xdxavTE? 

dvTpov eSu, vEuaot? ^aibv ditwOgv 6Sou. 
Tou Se Xewv wpouffE xaToc axiSov, dvopdat SsTjJia 

6ap(jaX£0i<; , FdXXw S' ouS' Svofxaff-rbv ayo(;, 
8; tot' avauSo? £[xeiv£ Seoui; utto, xai tivo? aupr; 
10 SaijjLOvoi; I? * xb Ibv TufXTuavov ^xe yEpa;' 
o6 p<xph (jLuxiQdavTo; , 6 OapffaXEWTEpo? dXXtov 

TfiTpaTCoScov, IXdcpwv eSpafXEv 6$uTEpov, 
TOV ^apuv ou (XEtvai; dxor); (|io'cpov' £x Sk po'r,<T£V 

« M^TEp, 2aYY*ptou X,^iX£<Ti Trip 7roTa{jLou 
lb « ipV *<>^ 6aXdfxr,v, ^{odYpia,xa\ XaXdYTlfia 

« TOUTO, Tb 6r,pt cfUY^'» "I'^'O'^j dvTtOE(ji.at. » 220. DIOSCORIDIS. 

Sardes Pessinunte ex Phrygia volebat ire 

animi-egens, furibundum tradens ventis crinem, 
castus Atys , Cybeles famulus. Ferae vero ejus 

refrixerunt saevi aurae divinique afflaminis , 
vespertinam incedentis per caliginem ; et in devexum 

antrum subiit, dctlectens paulum ab via. 
Jjus vero leo irruit per tramitem, viris terror 

audacibus, Gallo sed ineffabile malum; [(latu) 

qui tunc mutus mansit prae metu , et alicujus aura (a/*- 

numinis in suum tympanum misit manus; 
quo graviter mugiente, ille animosior aliis 

quadrupedibus, cervis cucurrit ocyus , 
gravem non ferens aurium sonorem. Exclama^ltque Atijs 

« Mater, Sangarii labra prope fluvii 
« sacram tibi aedem , servatae-vitae-praemium, et sonorum 

« boc, leoni fugae causam , dedico. » Colla rotans fusas per furiata comas, 
Femineo cultu , cujus velamina circum 

Serpentes hederse, viltaque mollis erat. 
Forte cavo duri montis successerat antro , 

Infestum niveo dum fugit imbre Jovem. 
Protinus assuUat, notas fera saeva latebras 

A multa repetens vespere caede bourn. 
Vidit ut ilia viri vultum, naresque palcnles 

Humanae coepil tangere carnis odor ; 
Firnaa solo figens vestigia, lumina torsit, 

Horribilemque dedit fauce tremente sonum. 
Ipsa simul vastum spelunca remugit , et ipse Arboribus tangens aubila montis apex. 
Ille , simul tantus sonuit fragor, horruit omni 

Corpore , vix uUus corpore sensus erat. 
Attamen ipse etiam duris ululatibus auras 

Concutit , et crinis lorta flagella movet : 
Et rapiens subito grave tynipanon, arma Cybelies, 

Vi potuit quanta, pulsat utraque manu; 
Auxilium vitse : nam rauco concita pulsu 

Extimuit tauri tergora tensa leo , 
Corripuitque fugam. Sic ille a morte redemptus ; 

Tantum est extremis casibus ingenium. CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDIGATORIA. 
221. AEQMAOY. 221. LEOMD.£. 499 Xsiu.£p(>]v Sti vuKta, yjxkaJ^Tfitti re (Jupixov 

x«l VKpsTOv cpeuYwv xai xpudevta ttsyov, 
(AOuvoXio)v , xol S'Jj xexaxcaiAEvo; aOpda y\>loi, 

:^X0€ ^iXoxpT^avwv aOXiv i; oiYivdawv, 
6 Ot 5' oux a{X!p' atywv uEusXr^uLEvot, iXXiTtepi a^^iov, 

etato ffWTTjpa Z^v' eirixexXdixevoi. 
Xeifxa ol 6^p [Astva;, 6^,p vuxtio;, outs tiv* avSpcov 

ouxe poTwv 6Xat(|»a(;, wy/"^' «t«uXd<Tuvo;. 
Ot SI itaOyji; epyov toS' luypat^l? dxpoXo^ixa 
10 riavl leap' EuirpeiAVb) tSS* kve'Sevto opui. 

222. eEOAiiPIAA. 

Mupidnouv oxoXoTTEvSpav utc' llpiuvt xuxtiOeI^ 
itdvTO< 'laTtuYwv ISpao' iirt oxotteXou?' 

xa\ ToS' aTTO pXoffupou ffEXa^Eu? (X£Y« icXeupov iv^v|;av 
SattAOffi ^outpdpTbiv xotpocvoi ebcoTdptdv. 

223. ANTinATPOr. 

Ast<{/«vov dfxtpixXaffTOv SXntXavio; axoXoTtEvSpTj? 

TOUTO xar' £u<|/a[xaOou xeijxevov :^io'v<k, 
Siffffdxi TETpdpYuiov , ^irav •Jt£:popuY|Aevov «^pw, 

iroXXi OaXaffaaii] ^avO^v uTtb ffTciXotSi, 
'EpfJLwva^ Ixij^avev , ^te Ypii^liSi tejj^vth 

eTXxe tov Ix TCEXaYOu? tyOuoEVTa ^oXov 
eupwv S' '^E'pTriaE IlaXatfjiovi itaiSi x«i *lvoT, 

SaiucKTiv elvxXioK Sout Tcpa; eivocXiO)* . 

224. eEOAQPIAA. 

EivotXie Xa6upiv6E , tu ixoi Xeys ti? <t' dvsdTjXSv 
dYpsfAiov TToXiS; l| aXb< EupdfXEvo?; — 

IIa{Yvtov dvTpidffiv Aiovu7io<; bvOeto Nujx^ai? 
(Sojpov S' I? lEpa?£c(jL\ IlEXiopiaSoi;, ) 

uto; IIpWTdtpyOU* ffXoXlb? 8' E^EItTUCE TTOpOuCK, 

©•pp* eirjv XcTcapwv raiYviov 'AvTptaSwv. 

225. NIKAINETOY. 

'Hpwffffai AiSwriv, opo< * dxpiTOV atxE vE(xe(7d£ , 
aiYiSi xat (TTpETrcoT; ^cacjatxEvai 6uffdvoi?, 

TEXva Gewv , Ss^affOc 4>tXTiTiSo< Upa rayra 

SpaYf^aTa xai yXo)pouc Ix xaXaur,; errEsp avou;, 

5<ja' dirb Xixu.y,TOu SExaxEuExai- dXXi xai ootw? 
■fipwddai Ai6u(ov yaipETs SegtotiSe?. 

226. AEflNIAA. 

Tout' [6X{yov] KXeitujvo; ETrauXiov, •*( t' oXiYwXa; Hibernam per noctem, grandineumque tractum 

et nives fugiens stiriamque glacialem, 
leo-solitarius , jam jam afllictus validis merabris, 

intrarit alta-cacuraina-amantium stabula caprariorum. 
llli autera, non circa capras soUiciti , sed de se-ipsis, 

sedebant servatorera Jo vera inTocantes. 
At fera,tempestatem dum abeai exspectans, fera noctunia, 

nee pecorum olio la&so, abiit a stabulo. [nee yirorum 
nii ejus-quod-passi-sunt picturam banc bonaro cacumina- 

Pani apud Talidam banc quercum dedicarunt. [tenenti 

222. THEODORIDiE. 

Mlllipedam scolopendram sub Orione conturbatus 

pontus lapygum ejecit in scopulos ; 
et hoc de terribili bellua magnum latus afl&xerunt 

dlis onerariarum domini Tigintiremium. 

223. ANTIPATRI. 

Rdiquias circumlaceras mamagse scolopendr% 

hasce in arenoso jacentes littore , 
bis quatnor-orgjiarum, totas fcedatas spuma, 

plurimom marino discerptas sob scopulo, 
Hermonax inrenit , qoum piscatoria arte 

traheret ex pelago piscosum rete ; 
ac repertas sospendit Palaemoni poero et looni, 

diis marinis dans monstrum marinura. 

224. THEODORIDiE. 

Marine labyrintbe, tu mihi dicito quis te dedicavit , 
captoram cano ex marl postquam-reperit .' — 

Ludicrom Antriadibus Dionysius dicavit Nymphis 
( donum autem de sacra sum Peloride, ) 

filius Protarchi : cunrum vero 7»e exspuit fretum, 
ut forem nitentium ludicrum Antriadum. 

225. NICiENETI. 

Heroinae Libyum, montem immensum (?) quae incolitis, 

aegide ac tortis incinctae villis, 
natae dels , accipite Pbiletidis sacros bosce 

manipulos et virides ex calamo corollas, 
quae de vannatioue sua-decimat. Sed vel sic 

Heroinae Libyum valete dominae. 

226. LEOMD.t. 

Haec est parva Clitonis villula, et angusti-sulci 22 t. LEOMDjE. Dum fugit hiberna fcedam leo grandine noctem , 

Et nivium villos et glaciale gelu. 
El male tractatis latebras a frigore quaerit 

Artuhus, ad pendens rupe caprile venit. Paslores pro se, noa pro grege, saeva timeates 
Exitia implorant supplice voce Jovem. 

At fera mox coelum cum desseviret , abivit , 
Non homiaum cuiquam noxia , non pecori : 

Hinc montana cohors isto sub culmine quercus 
Effigiem memores banc statuere Jovi. aoo ANTHOLOGIZE PALATINI (jTTEipsaOat, XiTo; 6' 6 (j/eobv .au.7reXea)v, 
TOUTO re 6(o:r£ueiv oXiyo^uXov aXX' Itti toutoi? 
KXetTOJv oySwxovt' e^eireprja' etea. 

227. KPINAIOPOT MTTIAHNAIOr. 

'Apyupeov coi xovSe, yeveOXiov e? xebv ir)(xap, 
ripoxXs, VEOffpLYixTov * SoupaTirjV xaXa[ji.ov, 

eS (X£v liJ(j)(^iffToiari SidtyXuTtTOV xepaeddtv, 
eO Se Tayuvo[ji.evr)v eupoov ei; creXiSa , 

Tziix-KBi Kpivayopr)?, oXiyriv Soatv, dXX' a::b 8u(xou 
ttXeiovoi;, apttSagi fft5{/.KVoov eufjiaOiT). 

228. AAAAIOY MAKEA0N02. 

AuXaxi xai Y'^IP? •ceTpujji.evov IpYaxi'vyjv pouv 

*AXx(ov ou cpovty,v t^y^Y^ '^P''^ 5t07riSa, 
aiSgffOEi? IpYWV 6 Be Kou ^aOer, Ivi woirj 

(AUxriOjjioT; apoxpou TepTTet' IXsuOsptr;. 

229. KPiNAropor. 

Akxou (XYXuXo-^eiXou axpoTTXSpov o^u aior^po) 
YXucp6£v, xai PaTTXy; Tropcpupeov xuavw, 

^v XI XdOv) [xtuLvov (jLETaodpTTiov evxbi; ooovxwv , 
xivrjffat 7:pr)£i xsvxpw ETCiaxaiJLEvov, 

[iaibv (XTi' oux oXi'Yr,? 7:£'[atc£i tppEvb; ola * OESa-nrb; 
Suipov * oTraaa' etti aoi, Aeuxie, KpivaYOpr,i;. 

230. KOIISTOY. 

'AxpEira 4>ot6u), BiOuvtSoi; 8; xoSe X^^pi? 

xpa'ffTTESov aiYiaXoi; y^i'^ov^o'' ffU'^^X^'Sj 
Aaixi? 6 xupxEuxyj;, i{/dcu,[jLW xipa? aUv IpEiSwv, 

'^pouprixbv XT^pux' auxo'.pu£T orxdXoTTi 
O^xE Y^'p""'' ^'"^^^ M--"'} ^'^' £<j(y£Si'{] S', 5 Yep*io? j 

EUJ^djAEVOi; VOUffOJV EXxb? lOElV 'AiStjV. 

231. *iAinnoY. 

AiYutxou [AsSEOUffa [/.sXajx-ScoXou, XivdneTrXg 

SatfjLOv, etc' EuiEpo'ji; S^8i OuTiTcoXia?. 
]Sot Y^p uTTEp C)(^i8ax(«)v XaYapbv TcoTravEUfjia irpoxEixai, 

xai TtoXibv }(_viva)v ^EuYOS £vu5po6twv , 
xai vapSo? 'Iiacpapy) xEYXpi^taiv la^aaiv afxcpi , 

xat CTxacpuXr) YP**'^ j "/.<*^ [jleXitcvou; Xi'Savoi;. 
El 5' w? Ix TTEXaYOu; Ippuffao Aau.iv, avacaa , 

x-^x TTEvir,?, 6u(7£i y p'jffo'xEpoJv xef/ocSa. 

232. KPlNArOPOY. 

BdxpuEi; oivoTTETravxoi, eOffj^^iffxoid x£ ^oir^? 

6pu(ji.jjiaxa , xat ^av6oi {xueXoi ex cxpoSiXtov, 
xai SsiXa'i SdcxvEdOai a[ji.uYo«Xat , r^ xe fjiEXiffffwv 

a[x6poai7i , TTUXvai x' ixpivsai TrOTCtxSE;, ad-serendum , exiguaquc prope vinea, 
hocque virgultis-caedendis parvuin-nemus •• tainen in his 
Clito octoginta absolvil annos. 

227. CRINAGOR^ MITYLEN^l. 

Argenteum tibi huncce, natalem in tuum diem , 

Procle, recens-politum calamum, 

bene ex-arte-fissis dissectum cornibus , 

beneque properatam currentein ia paginam , 
mittlt Crinagoras, eviguum munus, sedab aflectu [ studio. 

majore, recens-comparats conspirantem-cum doctrina> 

228. ADD^ MACEDONIS. 

Sulco et senectate attritum operariura bovem 

Alcon non duxit ad cruentam securim, 
reveritus labores ejus : sed ille alicubi alto in gramine 

mugitibus libertate ab-aratro gaudet. 

229. CRINAGOR^. 

Aquiiae adunco-rostro extremara-pennarn iii-acumen feiro 

sculptam, et tinctorio nigricantem cyano, 
si quid latuerit maneus post epBlas in dentibus 

einovcre miti cuspide doctam, 
exiguam e\ non exiguo mittit affectu, ut in-tenui-re, 

donuni totus deditus tibi , Lucie, Crinagoras. 

230. QUINTI M^CII. 

Acritae Phoebo , Bitliyuidis qui hancce regionis 
extremitatein littoribus vicinam contines , 

Damis piscator, in arena cornu semper infulciens , 
defensum muricem nativis aculeis 

pcsuit donum, exiguum quidem, sed cum pietate, senex, 
precatus-ut sine morbis videat Orcum. 

231. PHILIPPI. 

JEgy^pti regnatrix nigrae-glebas , linigera 

Dea, ad rite-pia veni sacrificia. 
Tibi enim super assulis tenue popanum prostat, 

et canum anserum par undicolarum, 
et nardus arida miliares caricas circa , 

et uva anus, et suave-redolens thus. 
Si vero ut ex mari servasti Damin, domiua, [liinnuleutn. 

et ex paupertate servabis, mactabit cornibus-auratis 

232. CRINAGORiE. 

V\ad vino-macuro-plenae, et multifidi mali-punici 

frusta , et flavae medullaj de stiobiiis , 
et metuentes morderi amygdalae, atque apum 

ambrosia, plurimiEque sesair.inaj placentae, 228. XBDJBl MACEOONIS. 

Defessum senio longisque laboribus arvi Ad cultrum dominus non vocal-AIco bovem : 
Tanta viro est operum reverentia. Mugit in herba 
lUe, nee in coUo liber aratra timet. CAPUT VI. EPIGRAMMATA DEDICATORIA. 5 xai TTOTtixoi Ys'^YiOe; , lo' CeXoxxixaoe; oy/vat, 
oaij/iAT; oivOTTOTai; yaffrpo*; e^tsiffoota • 
Ilavt spiXoffxii^Twvi xat euffTopduyT' npii^Trw 
(xvTtSeTat Xi-r?;v oatTa *tAo;6vt5r,?. 

233. MAIKIOr. 

FofitpioSouTra yotXtvi, xat aixcpiTpr,Tov uTreipxr^v 

XTjixov, xai Ysvutov ff^i'YXTop' EUp^acpea, 
TavcE T* ETTtTrXr^xTeipav dtTro ^utoIo ciwyjxou 

{Aa<JTiY«, cxaiou S^Yf^" ■^* £7ri]/eX:ou, 
xsvrpa t' lvai(A)]£VTa Siu^tnicoto fxu(o7co<, 

x«l TrpiTtbv (j/i^xxpa; xvr.dfia dior.poSeTov, 
oiirXoi? aio'vwv otpCfitOLsiv, "IsOjAts, TEp:pOei;, 

owpa, ndffciSov, Ijf^ei? xauxa Trot pa STpatioy. 

234. EPTKIOr. 

FoXXo^ 6 -/aiTasi;, 6 vet^touo?, wub TuoojXou 
Au5io<; op-/r,(TTi<; |Aaxp' oXoXu^btxevo? , 

tS ■jrapi 2aYY«p''tf) "race Marepi xuixTcav' ayatuS 
Orjxaxo, xai |xa<iTiv xav TroXuacrrpaYaXov, 

TauTot t' 8p€iy^aXxou XdXa xufxSaXa, xai (xupbevTa 
pbffTpoyov, ex Xucrera*; dtpxia 7cauffa{X6vo?. 

235. eAAAor. 

'Effiteptoi? [AEYa X"?5^» Jt^'i T^iWOi? Trepaxefffft , 
Kaiaap, dvixaxwv Ixyove 'Poj(iuXi8wv, 

aiOepiTjV Ye'vEffiv ffc'o ftE'XTroaev, djxcpi SI pojtioi? 
YTjOooruvou; Xoi6a; airsvooixEv dOavdrot?. 

AXXa <ru TtaTTTtioon e'^^'i ^r^ixadtv i^vo? Ipeioojv, 
Eu^o{Aivot( ^(iiv irouXu uevok eic* Ixo?. 

236. *iAinnoY. 

'EttSoXa yaXxoYEveia, cpiXbirXoa stiyei vr.wv, 
'Axxiaxou TCoXejxou x£i|X£va [xapxupta* 

r,vtSe orifjiSXEUEi xr,pdxpo<pa Stopa [XEXiaffoSv, 
Ea[x(t) poji.6r,T7i xuxXbffE PpiObtxEva. 

Kai'ffapo? euvouir,? y^pir)(yxr, X*P'? ' ^^rXa yap l/Opwv 
xapTtou? etp^^vr,? dvxeStSa;e xpscpetv. 

237. ANTIIlTIOr. 

*EvSuxa xat TcXoxd{jLou? xouxou? 6exo FdXXo? opeir, 
Mrixpi Oewv, xoiT); Eivsxa cuvxuyir,;. 

Mouvto oi ffTetyovTi Xewv dvxatTE xaO' uXav 
dpYaXfi'o?, Cwa? 8' dOXo; iTcexpitAaxo. 

'A)>Xa 6er, FdXXto (jlev Itti tppeva? ^xev dpd;at 
xujjnravov (ri}JiT,<ixiv 5' Ixpaxe cpu^aXsov, 

96OYYOV UTToSSsiffaVXa TIEXwptOV ElVEXX ToySs 

irXoyjxoi cupixxav xsivxai d;r' dxpsabvojv. 201 et potaodo-idonea allia, et vitreis-ciccis pira, 

lauta Yini-potoribus ventris episodia, 
Pani amico-scipionis et pulchris-cornibus Priapo 

. apponit exiguas epulas Philoxeuides 

233. MJECn. 

[toreiu 
Sub^entibus-sonaittia fraena, et utrimque-foratum cohibi 

camum, et malarum constrictorera fabre-consutum, 
bancque excitatricem incitatioris carsas 

scuticam , laeTi morsumque capistri , 
aculeosque cruentatos impellentis-equos eaicans, 

et serratilem strigilis scalprum ferro-Tinctum, 
duplicibus littorum rugitibus , Isthmiace , gaudens 

Keptune, babes dona bsec a Stratio. 

234. ERYCIF. 

Callus capiUatus, in-juventute-exsectus, de Tmolo 

Lydius saltator longum ululans, 
accolenti Sangarium luec Matri tympana venerandae 

posult, et flagellum multijugis-falis-tessellatum , 
et haec ex-orichalco garrula cjinbala, et fragrantem 

dndnniim , farore recens deposito. 

235. THALU. 

He^>eriis magnum gaudium et Eois Gnibas , 
Caesar, invictorum progenies Romulidarum , 

aetbeream natiritatem tuam canimus, circaque altar!.: 
laeta libamina fundiraus immortallbus. 

At tu avitis in vestigiis gressum figens 
precantibus nobis plurimos permaneas in annos. 

236. PmUPPI. 

Rostra aenea, navigationis-amantia instrumenfa ratitun, 

Actiaci belli posita sunl testimonia : 
ecce, colligunt in-cera-nutrita dona apium, 

examine bombante undique onusta. [tiuin 

Ceesaris legibus-optimis sit bona gratia ! arma enim bcs- 

fiructus pads ipse-docuit alere. 

237. AA'TISTU. 

Testes et cindnnos bosce'dicavit Callus montanae 

Matri deQm , talem propter eventura. 
Soli ipsi ilftedenti leo occurrit per silram 

SSBTUS, de-vitaquecertamen instabat. 
At dea Callo in mentem indidit ut- feriret 

tympanum : crudivoram autern feram convertitin-fugam 
strepitum metuente:n immanem. Prof ter hoc 

cincinni sibilantibus pendent ab ramis. 236. PBILIPPI. 

Rostra aerata citis decus et lutela carinis 
Actiad Martis nos monumenta sumus. Ecce suum cirniiu fundunt examina murmur, 
Omnibus et ponunt cerea castra locis. 

Gratia Juslitio; sit Cxsaris! Hostica, quippe. 
Pacis ut exsultent fructibus arma, facit. 202 ANTHOLOGM^ PALATINI 238. AnOAAQMAOT. 

Eutcpwv ou TreSicu TtoXuauXaxd? tl[i.' 6 Yspatb? 

ouS^ TtoXuYXeuxou YE'Of*'5'pO'J ^OTpuo?* 
aXX' dpoTpo) ppaj(u6wXov eirixvi^ovti yapaorffw 

yipaov^ xal [iaiou utSaxa ^otybi; l/^oj. 
Eir) S* e$ 6X(ywv oXiyrj X"P''J ' ^^ ^^ SiSoir,? 

irXeiova, xal itoXXwv, SaTjxov, (i7rap$o|xe0a. 

239. TOr ATTOY. 

2(A>iveO(; ex (xe Tafxwv yXuxepbv Gspo? avxi vo[jia<(ov 
yripaicx; KX£{t(ov OTreTde [AsXiffcroTrovo; , 

a[x6poait«)v eapo; xvipwv (xlXi TroXXbv afXEX^a? ^ 
Swpov aTrot[Ji.avTOu tyiXe TreTEu; dyeXri?. 

0e(ri(; S' lffjxoT<$xov X°po'^ aTrXsTOv, eO S^ (jieXtj^pou 
VEXTapo; l[jt.7rXT^(Tai? XYipoitayeT? 6aXa[xai;, 

240. a)iAinnoY. 

Zvivb? xa\ Av)TOU(; 6r)po5xo7re to^oti xoupy), 
'ApTEfJiu;, •?) 6